You are on page 1of 9

Nieuwsbrief januari 2016

R.K. Parochie de Vier


Evangelisten

Geloofsgemeenschap Titus Brandsma


VANUIT DE PASTORAATGROEP
NIEUWJAARSDUIK
Hebt u ze ook gezien? Zon 10.000 mensen verzamelden op
het strand en stortten zich om 12 uur gezamenlijk in zee.
Genterviewden waren opgetogen over de deelname: Ik doe
mee om het nieuwe jaar fris te beginnen. Met zn allen de
koude zee in, een flinke duik en dan snel de wal weer op.
Geweldig en Als je het met zoveel mensen doet, dat geeft
een kick!. Je bent er dr; beleefde het samen!
De vergelijking met onze doop dringt zich op. We gaan door het
water heen, komen er nat weer uit. We worden gezalfd en
horen dan bij het volk van God. Jezus ging ons vr. Ook Hij
werd gedoopt. Hij dompelde onder in de Jordaan. Toen Hij weer
boven kwam klonk er een stem Jij bent mijn geliefde Zoon, in
wie Ik vreugde vind.
Bij de doop reinigt het water ons; onze zonden worden
vergeven. We komen er herboren uit, zegt Jezus daarover:
Alleen wie herboren wordt uit water en geest, is in staat het
koninkrijk van God binnen te gaan. (.)Volg Mij maar wie
onder het ploegen nog eens omkijkt, deugt niet voor het
koninkrijk van God. Dat wil zeggen: Volg Mij. Draal niet, houd
koers. Zie niet om in angst of wrok maar kijk recht vooruit. En
doe het goede.

Secretariaat: Kamperfoeliestraat 279 ma-woe-vrij: 09.00 12.00 uur tel. 070


3255675
E-mail: titusbrandsma@rkparochiedevierevangelisten.nl
Website: www.rkparochiedevierevangelisten.nl
Rekeningnummer: NL62RABO0106974904 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten
Pastor: Duncan Wielzen. Pastoraatgroep: Arnim van Oorschot, Loek Ruijters,
Danny Scholtes,
Ria Scholtes en Eric Vloeijberghs

Volgen wij ook? Nemen wij elkaar vergevingsgezind bij de hand


en nemen wij een frisse duik in het nieuwe jaar? Veel heil en
zegen in 2016!
Arnim van Oorschot

MISINTENTIES
In de viering van zondag 3 januari bidden wij voor:
- Fenny Bankras-van Vliet
In de viering van zondag 17 januari bidden wij:
- In dankbare herinnering aan Plony Smits-Eijsackers
- Dhr. J. Smits
In de viering van zondag 24 januari bidden wij voor:
- Overleden Vader

OVERLEDEN:
- Han Vink

Misintenties opgeven bij het secretariaat, telefonisch,


per post of e-mail. De bijdrage van 12,-- , welke door het
Bisdom is vastgesteld, s.v.p. overmaken op: NL62 RABO
0106 9749 04 t.n.v. parochie de Vier Evangelisten.

KINDERDANSGROEP VAN START


Wie heeft er zin om mee te dansen? We
begonnen tijdens het Vredesfeest in
september met een dansworkshop voor
kinderen in de basisschool-leeftijd. We leerden de Stokkendans om
die op het podium uit te voeren. Dat vonden we zo leuk dat we
ermee door willen gaan. We zullen onze dansen ook uitvoeren, op
zijn laatst op het volgende Vredesfeest, maar ook bij kerkelijke
gelegenheden.
We nodigen je uit voor de 1e repetitie direct na de kerstvakantie op
zondag 10 januari na de viering van 10.30 uur in de pastorie.
Tijdens die viering is er natuurlijk ook weer een kinderwoorddienst.
Nadere inlichtingen bij Christina Mariadasan
email: patrickmariadasan@gmail.com
DEO SACRUM ZINGT IN DE FAMILIEKERK
Op zondag 10 januari zingt het koor Deo Sacrum o.l.v. Andr Vis
om 10.30 in de Familiekerk (Titus Brandsma). Gezongen zal
worden de Missa Brevis in G van W.A. Mozart. Tevens zullen
enkele kerstmotetten ten gehore worden gebracht. Diezelfde dag
zal het koor VocAnimo o.l.v. Loek Ruijters om 10.00 uur zingen in
de Maria van Eik en Duinen.
VORMSELVIERING 2016
Op zondag 24 januari vindt deze feestelijke en plechtige viering
plaats. Vicaris A. van der Helm zal 19 jongeren het Sacrament van
het Vormsel toedienen in de Familiekerk en het koor Connection
verzorgt de muzikale ondersteuning. De jongeren verheugen zich
na een flinke voorbereiding op deze bijzondere dag met hun
families. Alle parochianen zijn van harte welkom!! En laten we
samen bidden, dat de Heilige Geest in ons midden zal zijn.
OPBRENGST ADVENTSACTIE 2015
De adventsactie heeft 771,22 opgebracht.
De opbrengst wordt gebruikt voor een woonzorg boerderij om de
straatkinderen van Brazili op te vangen..
Namens de kinderen, hartelijke dank voor uw gulle gaven.
VOLDOENDE VOEDSEL VOOR FAMILIES IN KATAKWI.

Middels de Vastenactie komen we in actie voor een achtergebleven


gebied in het noordoosten van Oeganda. Daar lijden de mensen
door steeds extremer wordende klimaatomstandigheden honger,
want de opbrengsten van de landbouw zijn veel te laag.
De veertigdagentijd is een tijd van voorbereiding en van bezinning,
maar dat doen we ook samen. We zullen weer in elke
geloofsgemeenschap soepmaaltijden organiseren en in de Titus
Brandsmageloofsgemeenschap zal dit op zondag 28 februari
plaatsvinden. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.
25 JAAR DIAKEN
Beste mensen, op 12 januari 2016 is het 25 jaar geleden dat ik
door Mgr. Ph. Br tot diaken ben gewijd. Ik wil dit vieren op dezelfde
dag met de parochie en mijn familie, in een eucharistieviering uit
dankbaarheid, samen met mijn collegas. Deze viering zal zijn in de
kerk van Maria van Eik en Duinen en begint om 10.00 uur,
Loosduinse Hoofdstraat 4 in Den Haag.
U bent daarbij allen van harte uitgenodigd.
Paul Kuhlmann, diaken.
PASSIE VOOR KOKEN EN OUDERE MENSEN?
Houd je van koken? Lijkt het je leuk om dat voor dankbare oudere
mensen te doen en heb je zo nu en dan op vrijdag tijd? Dan is dit
misschien iets voor jou!
Vanaf half januari gaan wij, om de 14 dagen, op vrijdag tussen de
middag maaltijden verzorgen voor circa 20 ouderen in buurtcentrum
De Luifel aan het Weigeliaplein (Heesterbuurt).
Genteresseerd? Laat het weten aan Johnny Tran
(johnnytran90@gmail.com) of Jos van Adrichem
(diaken.josvanadrichem@rkparochiedevierevangelisten.nl)
WOORD- EN COMMUNIEVIERING JONGEREN
De woord- en communieviering op zondag 10 januari in de kerk
Maria van Eik en Duinen wordt een heel bijzondere. Tieners en
jongeren zijn vooral van harte welkom en natuurlijk iedereen die
jeugd en jongeren een warm hart toedragen. De meisjes en
jongens die op 24 januari het Heilig Vormsel ontvangen, zijn
speciaal uitgenodigd, en ook de M25-groep en de leden van Inside
Out. Tieners die afgelopen jaar deel hebben genomen aan het

bisdomkamp en dit weekend in Loosduinen te gast zijn, zullen ook


aan de viering deelnemen. Het thema van de viering is 'Gedoopt,
en dan?'. VocAnimo zal het geheel muzikaal opluisteren. Een
unieke gelegenheid om met wat meer leeftijdgenoten dan anders
samen te vieren. Komen dus!
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID
In het kader van de Week van gebed voor de eenheid vinden er
van zondag 17 tot en met zaterdag 23 januari in diverse kerken
oecumenische gebedsdiensten plaats. We bezinnen ons dan op de
vraag welke grote daden van God ons na aan het hart liggen en
hoe we deze samen aan de wereld kunnen verkondigen, in woord
en daad. In drie van onze kerken vindt in die week zo'n
gebedsdienst plaats: op zondagochtend 17 januari om 10.30 uur in
de Geloofsgemeenschap Titus Brandsma, op maandagavond 18
januari om 19.00 uur in de kerk van Maria van Eik en Duinen en op
donderdagavond 21 januari om 19.00 uur in de Emmauskerk.
OECUMENISCH LEERHUIS
Op diverse plaatsen binnen onze parochiegrenzen vinden deze
maand bijeenkomsten plaats in het kader van het oecumenisch
leerhuis. Bij die bijeenkomsten draait het om het gebruik en de
betekenis van rituelen. Zie voor de detailinformatie het boekje:
RK Kerk Den Haag Zuid doet......want zij gelooft!
BERICHT VAN INSIDE OUT
De activiteiten van Inside Out in 2015 zijn achter de rug. Het was
een geweldig jaar waarin we als jongeren vele activiteiten binnen
en buiten de parochie hebben gedaan. Van instuiven en
voedselinzamelingen tot aan het voetbal- en volleybaltoernooi.
Allemaal waren ze even leuk en gezellig. Dank aan diegenen die
meededen aan onze activiteiten.
Op 12 en 13 december jl. stond de laatste activiteit op het
programma, namelijk de kerstmarkt. Maanden van voorbereidingen
hebben zich uitbetaald want de tweede kerstmarkt op rij was een
groot succes.
De definitieve opbrengst bedraagt maar liefst 1256,Namens de jongerengroep Inside Out willen we alle vrijwilligers
bedanken voor hun inzet en we willen iedereen bedanken voor alle

mooie ingeleverde spullen voor de verkoop. Zonder jullie was het


nooit gelukt!!
Natuurlijk zijn we in 2016 terug met nieuwe activiteiten. Welke dat
zijn zie je hieronder. We hopen dat we jullie kunnen verwelkomen!
Zo 03 januari
Om 15:00 uur
Za 09 januari
Om 19:00 uur
Zo 24 januari
Om 12:30 uur
Za 06 februari
Om 19:00 uur

Nieuwjaarsdiner
(Samen met M25)
Jongerenviering

Loosduinen

Instuif Titus Brandsma

Titus Brandsma

Jongerenviering

Loosduinen

(Maria van Eik en Duinen)

Pastoor van Ars

(Maria van Eik en Duinen)

Ben je als jongere nieuw in de parochie? Voel je vrij en kom langs


tijdens n van onze activiteiten. Neem een kijkje op onze website
voor meer info of like onze Facebookpagina om up-to-date te
blijven. Je kunt ook contact opnemen met Bart van Leeuwen.
(rkjinsideout@outlook.com)
Namens alle jongeren wensen we jullie een gezond, gezegend en
gelukkig 2016.
Groetjes, de organisatiegroep Inside Out.

RINGLEIDING
Wist u dat in de rechterhelft van het
kerkgebouw een ringleiding ligt voor
slechthorenden. De ringleiding werkt erg goed.
Mocht uw hoortoestel geen voorziening voor
een ringleiding hebben, dan kan uw audicien
dat in de meeste gevallen heel gemakkelijk regelen.

KERKBALANS 2016
In november 2015 kwam Vicaris A. van der Helm de H.Familiekerk
visiteren. Zon inspectie van kerk, pastorie en registers vindt eens

per 5 jaar plaats. De kerk en de pastorie stonden er netjes,


opgeruimd en schoon bij, dankzij extra inspanning van onze
technische duizendpoot Bert. Op een paar kleine
aanmerkingen na was de Vicaris tevreden. Die paar dingen
worden in orde gemaakt. Het is dan fijn om te constateren
dat er heel veel goed loopt in onze parochiegemeenschap.
Dat gaat allemaal niet vanzelf, maar met de hulp van onze
vele vrijwilligers, lukt het steeds weer om de zaak op peil te
houden. Klein onderhoud wordt in eigen beheer gedaan;
diverse reparaties en verbeteringen ook. Er wordt steeds
gezorgd voor een mooie bloemversiering tijdens de
vieringen, de ontmoeting achter in de kerk wordt goed
verzorgd met koffie, thee en een koekje. De parochianen uit
de vroegere Fatimaparochie kunnen met de bus naar de
kerk. We hebben in de kerk twee mooie
herinneringspunten: het Mariabeeld uit de Fatimakerk en
de Icoon uit de Sacramentskerk. Beide plekken kregen veel
aandacht en waardering tijdens de inspectie. De zaken rond
de liturgie, kaarsen, wierook, schone kleding priesters,
acolieten en misdienaars, dit alles wordt bijgehouden. Maar
met de vele menskracht van alle vrijwilligers zijn we er nog
niet. Materialen voor al deze zaken, plus nog eens groot
onderhoud kosten veel geld Willen we dat het goed blijft
gaan in onze kerk, en met onze hele parochie, dan is uw
financile bijdrage heel hard nodig. Alleen daarmee kan de
parochie overeind blijven. Deze maand gaat de actie
Kerkbalans weer van start, zoals ieder jaar. Denkt u a.u.b.
aan onze en w parochie door het overmaken van uw
financile kerkbijdrage. En als u daar niet aan kan of wilt
meedoen, bedenk dan dat een kop koffie in de horeca vaak
al meer dan twee euro kost. Dat is zon beetje het
gemiddelde bedrag dat s zondags per persoon op de
collecteschaal belandt. U begrijpt dat daar onze kerk niet
van overeind kan blijven. Het is de harde waarheid. Sinds
2014 is het eenvoudiger geworden om belasting-voordeel te
halen uit uw giften. Deze zijn aftrekbaar, althans het
gedeelte boven een bepaalde drempel. Maar als u een
formulier Overeenkomst periodieke gift in geld in tweevoud
invult, kunt u dat volledige bedrag aftrekbaar maken. De
drempel geldt dan niet. Als u een dergelijke gift aan onze

parochie overweegt, is de werkgroep Kerkbalans (Marijke


van Breukelen, Herman Wubben) graag bereid u op
vertrouwelijke basis daarover te informeren. Betreffende
formulieren zijn in ons parochiesecretariaat beschikbaar.
Bij voorbaat hartelijk dank voor welke bijdrage u ook doet.
Beheercommissie,
Werkgroep Kerkbalans,
Locatie Titus Brandsma
Wij doen weer graag een beroep op de inzet van onze
vrijwilligers/bezorgers om vanaf maandag 18 januari 2016 de
enveloppen te bezorgen. Zonder u zou het al heel lastig worden om
de actie te doen slagen. Bij voorbaat hartelijk dank!
SPREUK VAN DE MAAND
Probeer een regenboog te zijn in iemands wolk.
COLLECTES
vrijdag
4 december 2015
zondag
6 december 2015
Adventsactie 141,20
vrijdag 11 december 2015
zondag 13 december 2015
Adventsactie 285,89
zondag 20 december 2015
Adventsactie 161,23
Kerst
24/25 december
zondag 27 december 2015

29,80
- 237,06
- 47,25
- 299,57
- 256,12
- 1654,46
- 197,65

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016


Alle kopij bestemd voor de eerstvolgende nieuwsbrief verwachten
wij uiterlijk op DONDERDAG 28 JANUARI 2016 voor 20.00 uur.
Let op: maak voor de kopij gebruik van het volgende emailadres:
nbtitusbrandsma@rkparochiedevierevangelisten.nl of schriftelijk
inleveren bij Toos Verboon of Arnim van Oorschot.