SULIT

Nama Sekolah
Kelas :

MA"TLISGURU BESAR NEGERI PBRLTS UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RBNDAH MAC 2OIO SCIENCE TAHUN 6
Mac I *ljam

018

Satujam lima belasminit

JANGAN BUKA KERTAS SOAIAT.{INI SEHINGGA DItsERITAFIU
l. 2. Kertas soalan dv,ibahasa. ini adalcth daiant

Soalandalam bcilrcsa lrcggerismendahului soalan yang sepadan dalam bahasa hfelayu. Kertas -soalan ini mengandungi dua bahagittn:Bahagian A, dan Bahagian B. Kunu tlikeherJ,tki itnertirtwab semua soalcindolam ketiua-dua buhagian.

3. 4.

Kertassoalan mengandungi halaman ini t 23 bercetak dan I halaman LIT
018 o 2olo HakCipta MGB perlis

SULIT

)

0L8

A Section
f a4 I JU *"^.t.-.1 n.]l Iildl

ali Answer questions Jawabsemua soalan. Everyquestion followed fouroptions B, C and D. Choose correct is by A, the answer. Seliapsoalanterdiridaripadaenpat pilihanjawapanA,B,C dan D. Pilihjawapanyang belrtl Whichof the ioiiowingrs correctlyrnatched aboutanimals theirJtrelterl and Antara berikutmanakahpadananyang betul tentanghaiwandan tempat aerlindungannya? i I A nima ls Hatwan Bat Kelawar i Snelters Tempatperlindungan l, i Cave Gua

D

Whichof the following reproduce layingeggs? animals by Antarahaiwanberikui,manakahyang membiaksecarabertelur? I ll lli lV Cat Kucing B ird Burung Frog Katak S nake Ular
I and lll only I dan lll sahaja ll and lV only ll dan lV sahaja i, ll and lll only l, ll dan lll sahaja
n

ll,lll and l V o n ly ll ,lll dan lV sahaja
[,,1G8 PERLIS- SCIFNCE- THN 6

SULIT

SULIT

3

018

plantswill not fall easily? Duringa strong wind, whichof the following Semasa ribut,pokok manakahyang tidak tumbang? A Rambutan tree Pokok rambutan plan t P ineapple Pokok nanas Banana tree Pokok pisang Coconut tree Pokok kelapa Diagramlshow s a p la n t . Rajah 1 menunjukkansejenistumbuhan.

B

C

D

Diagram1 Rajah 1 The plant abovecan survive hot desert b'yhaving... in Tumbuhandi afas boleh hidup ciikatuasangurun kerana mempunyai. A long roots akar panjang pitterfrurts pahit bLtah thick stem batang tebal foldedleaves daun berguiung

B ' C

D

0 18

I Lihat sebetah SULIT ' " pE MGB R Lts _
- s c rE tc e tH rue

SULIT
5

4
Diagram2 shows the mass of six tennisballs. Rajah2 menuniukkanjisim bagi enam biii bola tenis'

018

Diagram2 Rajah 2 ball? Whatis the massof eachtennis jisimbagi sebiii bola tenis? Apakah A B c
rl

2g 39 49
An

u

wv

g objects' threedifferent Diagram snows tiga obiekyang berlainan Raiah3 menunjukkan

f1 t1
ill

,f-\

i
l

ti
Bottle Botol

cup
Cawan Diagram3 Raiah 3

Testtube Tabunguii

Whatmaterialis usedto maketheseobjects? ini? obiek-obiek untukmembuat yangdigunakan Apakahbahan A B Wood Kayu Metal Logam C D Glass Kaca Rubber Getah
. M GB PER TI S S C I E N C E .TH N 6

SULIT

018

SULIT

018

logging? Which of the following not caused by excessive is oleh pembalakan Antara yang berikut,yang manakah tidak sisebabkab berleluasa? A B C D Flashfloods Banjir kilat S oilerosio n Hakisan tanah Landslides Tanah runtuh Air pollution Pencemaranudara

of Whichof the following the deviceis used overcome limitations human's to eyes? had Antara berikut,manakahalat yangdigunakan untukmengatasi keupayaan penglihatan?

B

D

01 8

M GB PER LTS S C | F, -E - rH N 6 -

i i-ihat sebeuh . S'LIT

SULIT

018

Which of the followingare made by using yeast? Antara berikut manakah yang dibuat menggunakanyis? Bread Roti Tapai Tapai ilt Yogurt Dadih Cheese Keju I and ll only I dan ll sahaja

IV

B

I and lll only I dan lll sahaja ll and lll only ll dan lll sahaja lll and lV only lll dan lV sahaja

10

information about survivalof an animal. is the Thefollowing sejenishaiwan. Maklumatberikutadalahtentangkemandirian o Laymanyeggs Bertelurbanyak o Layeggsat night waktumalam Beftelur o Burytheireggsin the s_and telur dalam Menimbus pasir

What is the animal? Apakah haiwanitu? A Snake Ular Snail Siput

Turtle Penyu Crocodile Buaya
PER LIS S C I E N C E TH N 6 NTGB

B

01 8"

SULIT

SULIT
11
Which of the animal is a camivore? Antara berikut manakah haiwan karnivor? A B C
n u

7

018

Frog Katak Sn a i l Srpul B i rd Burung
n- ^^^a^^- ^ur dJsr luPiJer

Belal i:lr"1

12

Which of the following are ihe source of energy ? Di antaraberikutmanakahsumbertenaga?
l r .,- ,

',

I ne bun h'latahari

I

rooo Makanan

gas Natural Gas as/l
S oi l Tanah

Tree Pokok
S oi l Tanah Food Makanan

13

Which of the followingstatementsare true? Antara pernayataan berikut, yang manakah benar?

o
R

S

Some animalslive in groups for for proiection. Sese/engahhaiwan hidup dalam kumpulan untuk perlindungan Some animalsllve in groups to searchfor food together Seselengan haiwan hidup dalam kumpulan untuk mencari makanan bersama-sama. Some animalsljve in groups to avoid competition space for Sesefengahhaiwan hic)updalam kumpulan untuk mengelakkanpersaingan untuk mendapatkanruang S o m e ani mal sl i ve i n groupsto avoi dcompeti ti on food Sesefengahhaiwan hiciup dalam kumpulan bagi mengelakkanpersaingan untuk mendapatkan makanan

A

P a n d Q o ni y P dan Q sahaja P,Qa n d S o n l y P ,Q d a n S s ahaya Q,R a n d So nty Q,R a n d So nty P Q ,R a n d S P,Q,R d a n S

018

I Lihat sebelah SULIT . M G B PER LIS
S C I E N C E .TH N 6

SULIT

14

018

is statements true aboutconlpetition among living \lJhichof the following things? Antara pernyataan berikut, manakah benar tentang persaingan hidupan? A Competition only occursamongthe animals Persaingan hanya berlaku kepada haiwan speciesof animals Competition only occursamong different Persaingan hanya berlaku kepada spesies haiwan yang berbeza Competition among livingthingsoccursonly in the same species Persaingan antara hidupan hanya berlaku kepada spesiesyang sama among livingthingsoccursbecauseof limited Competition resources Fersaingan hidupan berlaku disebabkan oleh kekurangan sumber

B

C

D

25

ways can preventanimals and plants from of ''^lhich the following extinction? A.ntaraberikut, manakah cara yang dapat menghalang haiwan dan tumbuh an i aripada kepupusan? lllegalloggin g Fembalakan secara haram s Campingat t h e lo g g in g it e Berkhemah di kawasan pembalakan ill and of Educating publicon the importance preservation the conservation Mendidik masyarakat tentang kepentinganpemuliharaan dan pemeliharaan or Avoid consuming buyingproductsmade from endangered specres Elakkan daripada mengguna dan membeli produk yang diperbuat daripada spesies yang terancam I and ll only ldan ll sahaja lll and lV on ly lll dan lV sahaja
]ER LIS . S C I E N C E TH N 6 .

IV

A

TJ

0 18

SULIT

SULIT

13

018

A)
6

P
\,4

(D

R
D

22

live Why doesa leoPard in solitary? harimaubintanghidupbersendirian' Mengapakah A B C D ' for To comPete territorY kawasan untukmendapatkan Bersaing amongthemselves To stopfighting mereka' pergaduhansesama Mengelakkan To avoidbeinghunted dari diburu Mengelakkan for To avoidcomPetition food makan i" persaingan untukmendapatkan Mengetakkan

IJ

extinct? to causewildanimals become which of the followingactivities haiwantiar diancam berikut, kegialanmanakahmenyebabkan Antara kepupusan? A B C D hunting and illegal of Destruction theirhabitat haram habitatdan pemburuan Kemusnahan for and Air pollution competition food Pencemaranudaradanpersainganuntukmendapatkanmakanan and air pollution of Destruction theirhabitat udara pencemaran dan habitat Kemusnahan for and competition food hunting lllegal makanan untukmendapatkan persaingan pemburuan iaram dan

018

M G B PER LIS S C I E N C E .TH N 6

I Lihat sebelah SULIT

SULIT

12

018

Diagram shows 5 somebasicshapes. Rajah5 menunjukkan beberapa bentukasas

O'-A
o
Diagram 5 Rajah5
What are P, Q and R? Apakah P, Q dan R? P

o
Cuboid Kuboid Sphere Sfera
Hemisphere Hemisfera Cone Kon Cone Kon Pyramid Piramid

R

A

Cone Kon
Silinder

,,.

Hemisphere Hemisfera

,8..) Cylinder Cube Kubus D
Cylinder Silinder

Hemisphere Hemisfera

a4 zl

Diagram6 shows objectsP, C, R and S placedon a wooden plank. Rajah 6 menunjukkan objek-abjek P, Q, R dan S diletakkan di atas sekeping papan.

t

I

w
Diagram 6 Rajah6

R

rnt e$

plankis inclined Whichobject the earliest toppled if the wooden is slowly? to Antara objekberikutyang manakahtumbangdahu!uapabilapapan dicondongkan?

018

M G B PEF LIS. S C I E N C E .TH N 6

SULIT

SULIT

11

19

roundthe Earth' of the 4 Diagram shows position the Moonas it moves bumi' menge1lingi beredar bulansetnasa kedudukan niian 4 menuniukkan

+
)! \

<_-

Sunlisht Cahaya rnatahari

4 Diagram 4 Raiah Whatarethe phaseswhenthe Moonis at W, X, andY? W, padakedudukan X dan Y? butan fasa Apakah
VI

X

Y

A

B

C rJ C lj
[) ;\
'. J

o c o c
C fJ}
MGB PERLIS SCIENCE.THN 6

n

018

t Lihat sebelah . SULIT .

SULIT

10

018

II

on out A groupof pupilshas carried and investigation two typesof foods.The results,are as shown. Sekumpulanmurid menjalankanpenyiasatanke atasdua ienis makanan. Keputusanpenyiasatandituniukkansepertiberikut. Types of foods Jenis makanan Taste of food Rasamakanan

Bitter Pahit

18

Which of the followingis a constellation? Antara berikutyang manakahburui? A B C D Meteor Meteor Ccmet Komet Mars Marikh Big Dipper Biduk

018

I\,4G8 PERLIS- SCIENCE. THN 6

SUI,IT

SULIT

018

tc

of Which of the following the properties solid? are Antaraberikut,manakahmerupakanciri-ciripepejal? A cannotbe compressed. no Has a fixedshape,has fixedvolume,and Mempunyaibentuk tetap,isipadu tidak tetap,dantidak boleh dimampatkan. cannotbe compressed. a Has a fixedshape,has fixedvolume,and Mempunyaibentuk tetap, isipadu tetap dan tidak boleh dimampatkan Has no fixedshape,has fixedvolumeand cannotbe compressed. a Tidakmempunyaibentuk tetap mempunyaiisipadutetap dan tidak boleh dimampatkan. Has a fixedshapehas no fixedvolumeand cannotbe compressed. Mempunyaibentuk tetap, isipadu tidak letap dan boleh dimampatkan

B

C

D

to

processes involved the formation of clouds and Whichof the following in are rain? yang terlibatdalam pembentukanawan dan Antara proses berikut,manakah hujan? A Freezing and evaporation Pembekuandan penyejatan Evaporation condensation and Penyejata dan kondensasi n Condensation Melting and Kondensasidan peleburan Melting and freezing Peleburandan pembekuan

B

C D

01 8

I Lihat sebelah SULIT M G B PER T I S
- S C I E N C E .I H N 6

SUI,IT

8

018

14

of a 3 Diagram shows driver a car. pemandu kereta' seorang najAh3 menuniukkan

3 Diagram Raiah3 l-he criver i$ ustnga side rnlrror to see objectbehindthe car withouthavingto turn behindbecause... perlu Diamenggunakancermin sisiuntuk melihatke betakangkeretanyatanpa nenoleh kerana... P, iight can be reflected cahaYaboleh diPantulkan iight can be refracted cahaYaboleh dibiaskan light can be disPersed cahaYaboleh diserakkan lighttravelsin a straightline cahaYabergerak luru

B

C

D

018

M G B PER LIS S C I E N C E .TH N 6 -

SULIT

SULIT C I a n d l l l o n lY ldan lll sahaia l l a n d l V o nlY ll dan lV sahaia

15

018

D

waysof lives? and the pairs correctabout animals thelr is 26. Whichof thefollowing hiwandan cara yangbetutentang pasangan Yangmanakah hidupnya
Live in group Hidup dalam kumPulan
A ;
t'

Live alone Hidup bersendirian

n

D

Zebras Kuda b Tiger Harimau Dog Anjing Elephant Gaiah 7 Diagram showsa food chain.

Bear Beruanq
Zebra Kuda belang Bee Lebah Monkey Monvet

27

Rajah7 menuniukkanrantai makanan

P)Q)R)S

oi;:;';T'
is statement not true aboutthe food chainabove? Which of the following Antarapernyataanberikut,yang manakah tidak benar mengenairantai nakanan di atas? A B C D P isaplant P adalahtumbuhan Qisaherbivo re Q adalah herbivor S is an omnivore S adalah omnivor The numberof R is lessthan Q BilanganR kurang dariPadaQ

018

M G B PER LIS S C I E N C E -TH N

I Lihat sebelah . SULIT 6

SULIT 28

16
Which transformation of energytakes placewhen we switchon the teievision?

018

Perubahantenaga y"ng ,uriukah tertibatapabitasuistetevisyen dihidupkan? A chemical energy) heatenergy + lightenergy tenaga kimia ) tenaga haba + tenaga cahaya

B electrical energy ) lightenergy + chemical energy tenaga elektrik ) tenaga cahaya + tenaga kimia C, electrical energy ) lightenergy + soundenergy tenaga elektrik ) tenaga cahaya + tenaga bunyi D soiarenergy ) tenaga solar ) soundenergy + lightenergy tenaga bunyi + tenaga cahaya

1Y

gaps on the railway Diagram shov.rs 8 track. Rajah 8 menunjukkanruangankecil pada landasankeretapi.
Gaps

Diagram 8 Rajah 8 What is the purpose of the gaps? Apakah tujuanruangankecil itu? A To avoidthe trackfrom exoand Untuk mengelakkanlandasanmengembang

B To ensurethe trainrunssmoothly the track on Untuk memastikankeretapibergerakdengan lancar di ataslandasan C To avoidthe trackfrom bending duringhot weather when expanded Untuk mengelakkanlandasanmembengkokapabilamengembang semasacuacapanas D To ensurethe trainstopseasily Untuk memastikankeretapidapat berhentidenganmudah

018

PEF LIS- S C I E N C E .TH N 6 N 4GB

SULIT

SULIT

L7

018

JU

P, the Table 1 shorr..rs taste of substances Q and R iaclual 1 menurtjukkanrasabahan P, Q dan R. i Substances

I

ganan

Taste Rasa

Bitter Pahit Sweet Manis

Table 1 Jadual 1 Which of ihe fcllcwingcorrectly describesubstanceP, Q and R? Antara berikut,yang manakahbenar bagi menerangkanbahan ?. Q dan R?
\{

Alkaline Alkali
iB

Alkali Alkaline A!kali
r.\
L)

Neutrai

018

M G B PER LI S S C I E N C E .TH N 6

I Lihat sebelah SULIT .

SULIT

18
SectionB Bahagian B [20 marks] [20 markah]

018

The suggested for thissection 30 minutes. youare unable answer time is lf to a question, proceed the nextquestion. to yang disarankan ivlasa untukbahagian adatah30 minit.Sekiranya ini anda sukaratau ticak dapatmenlawabsatusoalan,silateruskan soalan ke berikutnya. Answer questions. all Jawabsemuasoalan. Writeyouranswers thespaces in provided. jawapanandadalamruanganyang disediakan. Tuliskan 1. A group of pupilsmakesan investigation find oui rate of absorption using to by three different size of spongeX , Y and Z . Each beakeris filledwith 500 ml of water. sekumpulan murid menjalankanpenyiasatan untuk mengkaji kadar serapan menggunakan span yang berbeza saiz X, Y dan Z. Setiapbikar diisidenigan 500 ml air.

J
I

d

-r**%*----

i-*--*

I
SpongeX SpanX Sponge Y SpanY

il: ;
SpongeZ Span Z

Tablebelow shows result. the Jadualdi bawahmenunjukkan hasilpenyiasatan
Sizeof sponge Saiz span

X 70

Y 50

Z 30

olumeof waterleft (ml) ;ipaduair vanq tinooal(t 018

M GB PER LIS S C I -N C E , TH N 6 -

SULIT

SULIT

T9

018

(a) State the things that : : Nyatakanpembolehubah l) variable) Changed( maniPulate ManiPulasi

lt)

: ( variable) Measured resPonding Bergerakbalas'.

ilr)

variable) Kept the same ( constant Dimalarkan. [3 marks]

volumeof waterleftduringthis investigation? (b) What is the trend of change tempoh isipaduair yang tinggalsepaniang Apakahcorakperubahan penyiasatan ini?

[1 m ar k ] of and the between sizeof the sponge the volume Whatis the relationship water left? di hubungan antara saiz spandan isipaduair yang tinggal? Apakah

\tl

[1 mark]
(d)

Whatis the purpose(aim)of thisinvestigation? ini? Apakahtujuanpenyiasatan

[1 mark] I Lihat iebelah SULIT .

018

M G8 PER LIS S C I E N C E -TH N6

SULIT

20

018

2

Diagram shows 3 fourstools Q, R ands of the samebasearea P, placed a piece plank. on of Whenthe plank wasslowly lifted p up, toppled followed Q, R and S. first by Rajah 3 menunjukkan empat buah bangku p, O, R dan S yang mempunyailuastapakyanQsama diletakkan atassekeping di papan. Apabilapapan diangkatperlahan-lahan, didapatibangku p luimbang dahuludiikutiQ,R dan S.

Diagram 3 Rajah3 The result the investigationshownin the barchartbelow. of is penyiasatan Keputusan ditunjukkan didalam cartapalang di bawah.
Time iaken io toppte (s) Masa yano oiambil untuk tumbang (s)

6or
I
rrl I J

40 30i 20

25

32

1 0l

n .-r
J

H ei ght of stool Ketinggian bangku

(a)

Writeone observation the timetakenof the stools topple. on to Tulis satu pemerhatian tentang masayang diambil oleh bangku untuktumbang.

Ilm ar k] 018
. t"4GB PERLIS- SCIENCE THN 6

SULIT

SULIT

2l

018

(b) Statethe things that :

pembolehubah. Nyatakan l) variable) : manipulate Changed( Manipulasi

il)

( . variable) Measured responding Bergerakbalas'.

ilr)

: variable) Kept the same ( constant . Dimalarkan [3 marks]

vl

timetakento toppleduringthis investigation? What is the patternof change masayang diambiluntuktumbangsepaniang Apakahcorakperubahan penyiasatan ini? Tempott [1 m ar k ] than thanQ butshorter Predictthe timetakenof a stoolthatis taller P to topple. Ramalkan masauntuk sebuahbangkuyang lebih tinggi dari Q tetapi rendahdari R untuktumbang. [1m ar k ]

d)

(e)

Whatis the purpose(aim)of thisinvestigation? Apakah tujuanpenyiasatanini?

[1 m ar k ]

018

M GB PER L I S S C I E N C E .

I Lihat sebelah SULIT TH N 6

SULIT

))

018

(f)

What is the relationshipbetween heightof stooland timetakento topple? Apakahhubungan antaraketinggian di bangkudenganmasayang diambil Untuktumbang?

[1 mark] The heightalso affectsstability juga mempengaruhi Ketinggian kestabilan (g) Stateone hypotesis gathered the above between information two in statemeni. Nyatakan satu hipotesrs antaradua maklumat yang dikumpul di pernyataan atas. berdasarkan di

[1 m ar k ] graphshows number tigers a jungle. The following the of in Graf di bawahmenunjukkan bilanganharimaudi dalamsebuahhutan.
Number tiger of BilanganHarimau
7 6 5 4 3 2 I
-----)
Y ear

2004

2005

2006

2007

I-' - anun I

a)

Whatis yourobservation baseon the graphabove? Apakahpemerhatian yang bolehdibuatberdasarkan di atas? graf [1 mark] SULIT N ,4GB PER LIS SC I E N C E .TH N 6

018

SULIT

23

018

h\

for Give one reason (inference) your answerin a) (inferens)bagijawapan anda dalam a). Eeri satualasan [1 m ar k ]

c)

Predictthe nurnber tigersin the year2008 of Ramalkanbilanganharimau dalam tahun2048. [1 mar k ]

r{\

What conclusion can be madefrom this investigation? Apakah kesimpulanyang boleh dibuat daripadapenyiasatanini?

[1 mar k ]
a\

What is the purpose (aim) of the investigation? Apakah tujuanpenyiasatndijalankan?

[1 m ar k ]

END OF QUESTIONPAPER KERTASSOALAN TAMAT

01 8

PER LI S S C I E N C E .T! \ IM GB

SULIT
'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful