You are on page 1of 2

Skawina, 26 stycznia 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina


Rynek 1
32-050 Skawina

PETYCJA
Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
z dnia 16 lipca 1997r ., Nr 78, poz. 483 z pn. zm.), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pn. zm.),
skadamy petycj o:
1) umieszczanie na oficjalnych stronach Urzdu Miasta i Gminy Skawina komunikatw
ostrzegajcych mieszkacw o zagroeniu spowodowanym znacznym przekroczeniem
norm pyu zawieszonego PM10 przekroczenia poziomu informowania o wartoci 200
3
g/m a take moliwoci przekroczenia poziomu alarmowego pyu zawieszonego PM10
tj: wartoci 300 g/m3 na stacji pomiarowej Skawina Ogrody,
2) powiadamiania mieszkacw o tym problemie z wykorzystaniem systemu
powiadamiania SMS-owego i newslettera

UZASADNIENIE
Pozytywne rozpatrzenie tej petycji ley w interesie publicznym.
15 stycznia 2016 r. Sejmik Wojewdztwa Maopolskiego przyj uchwa antysmogow.
W Krakowie bdzie obowizywa cakowity zakaz stosowania paliw staych do ogrzewania
mieszka i domw w Krakowie. Zakaz bdzie obowizywa od 1 wrzenia 2019 roku. Teraz
mieszkacy Krakowa maj czas na wymian piecw wglowych na nowe ekologiczne
ogrzewanie.
Warto zapozna si z uzasadnieniem uchway, a zwaszcza z dugotrwaymi skutkami naraenia
na pyy zawieszone, wrd ktrych wymienione s m.in.: przedwczesne zgony zaway serca
udary mzgu astma u dzieci zwikszona umieralno noworodkw / niska masa
urodzeniowa noworodkw. Dla Krakowa oszacowano, e z powodu zanieczyszczenia
powietrza pyem zawieszonym rocznie umiera kilkaset osb.

Problem smogu nie dotyczy tylko Krakowa albowiem pozostae miasta miay take wielki
problem z jakoci powietrza. W ostatnim czasie, - 23 stycznia 2016 r. na czoo wybijay
niechlubnie si tutaj Skawina i Zakopane, w ktrych w szczycie zanieczyszczenie osigno a
458
g/m3.
(Czytaj
wicej:
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9322895,rekordowy-smog-calamalopolska-dusila-sie-pylem,id,t.html).
W Skawinie podobnie jak w Krakowie normy dnia 23 stycznia 2016 r. zostay przekroczone
wielokrotnie
(http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/danepomiarowe/automatyczne/stacja/5/parametry/31-36-34-30-32/dzienny/23.01.2016).
Informacja o tym fatalnym stanie powietrza i ogromnym zanieczyszczeniu oraz zagroeniu
dla zdrowia i ycia mieszkacw (zwaszcza kobiet w ciy, dzieci czy osb starszych), nie
zostay podane do publicznej wiadomoci przez wadze gminy Skawina.
Informacja ta nie pojawia si ani na oficjalnej stronie Gminy (gminaskawina.pl), ani na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skawina, ani na stronie Facebook (pojawia si za to w
tym dniu informacja o balu karnawaowym), ani przez powiadomienie SMS, czy te przez
newslettera.
Mieszkacy i lokalny portal internetowy InfoSkawina.pl sami podawali do publicznej
wiadomoci alarmujce komunikaty pochodzce z oficjalnych urzdowych stron, mieszkacy
i czytelnicy udostpniali te wiadomoci, przekazywali je sobie nawzajem, ostrzegajc siebie
i znajomych przed niebezpieczestwem.
W celu zapobiegania w przyszoci podobnym sytuacjom, w ktrych mieszkacy (i podatnicy),
pozbawieni s jakiejkolwiek wiedzy o zbliajcych si zagroeniach, postulujemy o to, by na
stronach oficjalnych Gminy Skawina zamieszcza obowizkowo komunikaty o zagroeniu
spowodowanym znacznym przekroczeniem norm pyu zawieszonego PM10 przekroczenia
3
poziomu informowania o wartoci 200 g/m a take moliwoci przekroczenia poziomu
alarmowego pyu zawieszonego PM10 tj: wartoci 300 g/m3 na stacji pomiarowej Skawina
Ogrody, a take powiadamiania mieszkacw o tym problemie z wykorzystaniem systemu
powiadamiania SMS-owego (nie wszyscy mieszkacy korzystaj z internetu, szczeglnie osoby
starsze, natomiast w zasadzie niemal wszystkie posiadaj telefon komrkowy) oraz newslettera.
Liczymy na szybk realizacj treci naszej petycji dla dobra mieszkacw miasta i gminy
Skawina a take przyszych pokole, ktre tu bd chciay (za)mieszka.
Wnosimy by petycja bya rozpatrzona bez zbdnej zwoki z uwagi na donioso czasu, w jakim
si znajdujemy (ju poowa okresu zimowego).
Wnosimy rwnie, aby zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o petycjach:
Informacja, o ktrej mowa w ust. 1, jest niezwocznie aktualizowana o dane dotyczce
przebiegu postpowania, w szczeglnoci dotyczce zasiganych opinii, przewidywanego
terminu oraz sposobu zaatwienia petycji.
Zatem kada opinia, pismo, odpowied, itp. powinny by niezwocznie publikowane w BIP
w zakadce dotyczcej tej konkretnej petycji.