DEFINISI DOSA BESAR

Dosa besar adalah segala perbuatan yang pelakunya diancam dengan api neraka, laknat atau murka Allah di akherat atau mendapatkan hukuman had di dunia. Sebagian ulama menambahkan perbuatan yang nabi meniadakan iman dari pelakunya, atau nabi mengataan bukan golongan kami atau nabi berlepas diri dari pelakunya.

http://ustadzaris.com/pengertian-dosa-besar MACAM-MACAM DOSA BESAR
A syirik kepada Allah swt.

B adalah berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah swt C. adalah merasa aman dari ancaman Allah swr. D adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua E. adalah membunuh F. adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina. G adalah memakan riba. H. adalah lari dari medan pertempuran. I adalah memakan harta anak yatim. J .adalah berbuat zina. K. adalah sumpah palsu L adalah berbuat khianat (curang) atas harta rampasan perang. M adalah meminum khamar (minuman keras). N. adalah meninggalkan shalat O. adalah melanggar perjanjian dan memutuskan tali silaturahmi.
http://m.cybermq.com

RASULULLAH SAW .BERSABDA . . ARTINYA: Jauhilah tujuh macam dosa yang bertingkat - tingkat (besar), diantaranya ialah : 1. Mempersekutukan Allah 2. Sihir 3. Membunuh diri yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. 4. Makan harta riba 5. Makan harta anak yatim 6. Lari dari peperangan 7. Menuduh wanita yang berimana yang tidah tahu menahu dengna perbuatan buruk dengan apa yang difitnakan kepadanya. (HR Bukhari dan Muslim)
http://m.cybermq.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful