..

" .

---~---

iii." iI;o. OJ".!!,,;;;~ .. ,Ii ",. II" '" ~ I.,'" ~ OJ OJ'"' ... ,. .... r .. ~ ill' • 11'1' 1!1!P .!! -

-7-

, '

,

i

i

!

• • I,

• i

~
.",
r .. ,
~
'J"
S
~
~
;_il
~
~
~.
I

-.
if,
6,;'
.'
:·.tl

i
~ .
..
Ii'
..
••
.. '
~~
r
I
I
8
. , "

i .

. ,

AI!"""'J.LJ~ .~j' .li~'1 :~;~~

'''~~''''''5' -: '4""5· •..... ' '::'f~~~~A">·'ieF:JIIt:

.' J":'_" '".( "~>'.' ..... -.:~!~. ~ 'I~ '.~JC:;~;

DE COBE1i7lJRA. 0·0 ·S·····E·.'· ~.,({;l·'·~L'~/·'~·""·· '.t'

o :..... • J • • .. •• '" .' ~ -:.....!f:

-' . . . - .. '. --' :'...,.

/'

, ,

I '

I i I I

'-r~'I; 7:~' i,cAA

.,' G v·___ rlj(':r"I

.~""'~~; ':.

rURB.ULNclA

~ ~S""':.I'I:AlA S ,w;. ~. '.",-', I_'Mi~iJc(i):. ~ .. '

USA,NDOO'S

C<t;. ~n,,~. I #~"V ., [~~~ _

:I' '. " '.' • iii ,Ii .. .' .. " II' iii

ill :.' .~ " "!Ii' • _!iii. iii' ,11'..!Ii,..'.'

. . . . . ~ . . . . ~ . . ~ .

. . . . . . ~ .~ .... -~ .. -.

~ . ~ - ~ - ~ . . . . .

~ ~

LZ~,,~ ~ '71",£" 'M:' ~"-;O",: ,,'"

.' - ~ -

t J ~. • I~ -. ."

1:"'A,n - - ~A ,11:S~ 1',VM~e r:"..'.;~

P"l!!!!t,A,I~A:'o M"'~

'_7Y~· .~ I" ~

rorc ""DO,:; "

,,.- ! ':, >1' '_'n,e~, ," •

O~TE4WJ FtqJJSl

~" 0":'" ;4""'M"""~~'--:/Q' S·~·A,':'

, - . . ~ .... - "'~ ..... ". " -, -. ' ,',' .

. 'Q" ~',"U,: ,'&~=- '~,,' :"E~" '11l'I,,',-: '

• _ • ,'. • • ~ I _ . r; -I \., .'

J • ~ __ ' _

~ - .. '9-' r4IJl

e~i\I::"'" ,c'" ',' 6- ~ "

~ ._. "'-.'.~' "',

; ~:~,D.AA,",IL>.1 ~~" '·llf-'Il-!"i·~ !~,

, I

- ,A

5 rr[, ~~,'Z!: L/~C' ,~s-,

'OS~E:n S"smR

~~"""-·OC' ",,', U' 'II~A·~OS'" ,,-,.',,' .

,r-'"J '>'.,' ,',: :',',' ~V',' " ,-' - ". II.'

• ~. _"o _. • .... __ I r • ..... I •• '

OB'- .'6J·,~:"'In.· A . ~ .. ,"'- .. ':f~,~~

"'M"IE

"',:::" ,"... .

. ", \ . . - .

,Q5/>(~lJrEM

""", If::) ,

v- ll~."'; .1

"

"J»,

~~ - . ,

< <

I

." . .

c "

"

E'[_,E E 0 m

.... .A~S·~~FlON· '" A.'U!.·TA

~ .~ I '_. _ .. ,. ,

MA' .:'10·' " ,r

,I, ",' ._ .' .I~·" _'.~ ii,

. - .

c:::: +

~,i '11A~~ ''!4~J1N ,f~

,~~~:~",-, <-~

~I""""", ,

',' ",' " '.

M' ,A,,~A1r 'r' ~'"" ... ,:w

Q Q,

.

,

, I"'PO' " ' A:' 6' ,s" ',1M, :,"

:.., " , : ,',,",', ,:: I .

. " ,.0 'I

1"SlJA,l 'Q,UANOO

CA' -'A'

'~l~ E: 'E'O, <

.,'~ ri,IJ'I;"~';,' '."".,

~I~.I~I-~~ .'

,~

~ :~I

E.L, A, 'NAQ_ TEM 'Nn:","~ ~.:!o'

• _~~l

'D"E" 0"':: "N",'C', 'EO" A""

I, " I,. ,: , ~ " '.

. .. . .. - ..

~E " -T'E ~oAii"" \I:i7" ~ Ni ,'.~ "Ii~,

A~'~'~d~:=r ~~~ ~,'"

b k t', -,_ b

e :,IO OJ I: ;5, ,; rat: IS" C C m .nr'

.l,.,A...~ ·rcALA-';\\

1'-' 'V1~ rl"4 c. ':1; ,

M·- A- L.U'C-·O-· I

• • 1 •

. ' [ .' . -

·-'1] .'*'. t .... ',',:_. j'jj.l

""u> O' .' ·0'" ,5- ····U: S··~ .. A?I

, ~!'. " "1,,, <' 1-' ". . . ':.'. "·~M 1_ .

• • •
,
• '.1


1.1.

', .
• •
:.1

'.

'.
• !A. I 'N- "'-4 '~A;;!' ~ u ~;. I,-,~ I:.""'.

~'IE' - ·~'".nQ:;O-

• '-If .. ' P'i~ i~~. J' •• '.

PO:~' CA:USA

DO- 'V":O"-'IO"'~

J .. : _' " " > ~

. ,. ..

••

.'

• •

, I

• 1
.1 .:
• .1 •
-
'. .'
• '.'
Ie
• 1.1
-:. .'
" - ~ -» - , _.,. 5' -

- .,

Ii ~ ea

\l~~ A !Ji.. t, I 0: ~ 'II!!, v:,· .~~ . 1I~1~ ~

t?E TERA- P.·IA-

o • ~ .. .'<-' •

:- .: " .:_... "~ - . [I", .',

PIlAI CtJ'CUIA,! ... '

II

",," ~ ..

..

'.

~.

"II, ...

r

~

-{-~~,

~ ..

...

l~

' ..

'I!

.'

iI

11 .~

'II

i

iiil

,i

ii

. ,

!I'

Iii

'i!!

II

I,

Ii

'"'

,

'II

..

'II

..

i ,i! '!I II!! !!II! ~ ~l .1 i fii !Ill I !I it , [II !Ill !Ii til! iil i!!i

!Ii •. !.' Iii !i [I tli II ,,~ I", '" il Iii , iF "- • ~ iiI [Ii· .Ii!

~ ~ ~ . .. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ .. ~

~ 'II ~ ~ ~ ~ ~ ~ • ~ • ~ ~ ~ ~ ~

~ • • ~ ~ ~ ~ 'II ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~.. ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ iii • ~ ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ • ~

~ ~ ~ ~ + ~ ~ ~ ~ • iI • ~ ~ ~

ii'

~ ii ~ • ~ iii ~ ~ ~ 11 ~ ~ ~ '"' ~ ~. ~

~ • .. ~ ~ • • ~ ~ ~ II ~ ~ ~ ~ ~ iI ~

.'

III

,

i

'.

..

'Iii

. ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ III ri ti I ~ • iI! Jii til !!I!!

IlL ,.,

..

,.'

!!i'

·1

I'

'!Ii

'"'

'Ii

!Ii: Ii ,I

i@!!J

I

Ii'

Iii'

~ ~ ~ i ~ • ~ ~ ~ ~ ~ •

Ii. ~I~l!li ijir.ll:ll.l!~ flirjl

,'-,

ii'

Ii,

.,

'I!'

"I

I.

..

I,

"'

iii_

.'

i

'I

.,

'Ii .•

'Ii

'II

"

a UIi-::____' 8C:)M--,>,--- --',-

.' :_. ':.' _', jl '

MES- M- " - -_, ,~-,-- ·0' --

r:::: "___:-I",O:-:' ~-,,--,

I. • _, . II j ,i ~

~NS'EJ 'E'- ,A,

N~' 0- -DE'- '()C-- "A-"

.: '. . _,/ ~. : •. <, _ . .' ,

~'-·r ._. _,' ,J. _. ,,1.- _

~E M"'A-'-'N"-DA-"---D

,iW'" " -'" -'-, : ;~, '<.:,1 .... ·

N' '0- :'T-"ICJ ,i'A',S':-~'-

"_ ,Ii[-" ~ 1-\,: _ •

AtIO' ,'e~'A' 'F"I' IU~N' - ItA.

im'-~[,~.···[~vl'.· ".' .l_ nil ",', J [MI •••

e-M'- A-" 'L~II 1M' _ UI'~ A ,-'_--,~,-:, _f~IW'- _ ' I~~ ,~~,

L.t:J;' E:M C,'I MA .. ,.,

,,'

,~.--,,_- .,-

o .• ', i" - :_.

- '---~- 1- _-'-

'. '0

[, '

eELA VAF="1C,AR Be.,~\

~u~' ,''''I~,A I

!~ ' .. , ~ ~~!ii

MA.5 . NAG' F'U E[U QuIEM, [OE5MA~OU" 'lIUA.'N,pa e'ILA

[o'-r65e, ""UII! I'A,

, -- --. M'--

'Vop;.R'· ,N'U,,', __ -

DE'S'SE,S, · ~ ..

• '.' ~ i!" II' ~ .a. !l-' •••• , ., iii .... ! .' ~ .~ ~ i Ii, ~ ~ ,~ !I! ! • ~, I! ~ ,~ ,!

., ill [Ii •••• Ii i Ii- or. 'Ii i i iP--il -iii i 'i •• Ii, • [Ii - ••• II. Ii! ·Ii ii i • i'll,

PENSA .:·.],DO

:?:~~~~~

C:~· D!:'1 A 'N' c,.._ A.

c •• r-ii'.'~ . r"""i~".·ii'

. •.

• •

. ,;;iI!Ii,

'''~O·:· '5"~ 5'- "'A'" NO' '. ',,". "W' ", [C··.:.A'···

Il~i' :-'. ,"=,'~-, 'L --', ~" .. "" I ,"" I: ~,."" ,

, • __ ,I , • [ i, _. _ . '. ..'

A.'p: ~~V"'" ,~"I\T;iO': . 'Ur I:ItE·A

,.., ,- "'I~,' ~:4-""~;OO II~·'::-. -=A' -'. ~I' . ,1:',C1 NU.d·CA··' .. - Q'" U-I'S'-'

A 1. N:' F,.:. ",1. .•... '--'1,,' ',', _. '.:". . I'll' .:. . .' .:.-. '" .. ' -. I . .'. '.

- - . .' - iii- . . .. '.. . . -.' _ . . .

C··,I!)IE·· '~S· .. · C~·, . :E:~' A' ~'. : .... lTcE·~I!!,

... ~ '.:'~' II', ... .' .... ' I'''.' ,':1"\11 'I _ ,10

DA HORA,'!

NtAS A· &Q'~':~~"

,._ .•.. , -'J,~_"' ",,,,,

.,1 -'_ , ....

e'L~'A·- ~~~kl~A:'-" " -.1,..... ~I~n~ .. '

COM' - Y' M- A'

~ l' ':'. ,. • • I .i , . , •

,CARR'[E:'IR~.l

N-: irO-" IO~.I!!..l:! ~l ,'_~·-·.r,~~

OE.'IKA-R OlE.

- .~-

F=lICA.~ UM,

~llw'~O"··· !r~;r~~··

1 R~$TE!

PO 'is,' EU

r!!~~'U' ~-E- -'"M' wQ~I,_"I: 1iiIiII'_-_'_'_,

10' ':"O:~~~U~H'~O:' .'

- ,,,(~ .. ,'_ ~,

CtA···· N' ass·" ": ····-;-'A··

. - ~ ".

_.< I'" , ...... '. _

~lrH~i_A I ~ _ I~ i _ \.:J' I~.·

&,.A-O~·J"}I .r'yl\, __ '¥\.. .' 'I,. 1,~,~ ~ .'

."'0' . ,~"~\m~.~ I~ ~;'~_~ ~'.'", l"-i·~i'/"'~

A~~:~~ ~.

'~~Ilnf~~ ~

~UT' ·U. I~O'.- ... ~ r

'r-' __ ., , oiI..

E N"EM

UM-':' ~I~I ".' r~~~'y

... ~I'e D.,.,~~Jri>l

·O\il~L-' :-~~-:~S" --x ....

, ... ~, .... !I.i.i!!l"!I!,

17

PAR"A DIZEFl A VERDAOE .••

18

· ~'I

~.'.,r~. .

",' .

i-: ~

, .'

I . - .

I ,

I

I

I '

I I

I

I I I I

10

m'-"M' .. '. I'"""'A 'Z"E~ D

~;. - '7·, .. :1 ,..~ . ,' . ..,..

O· Q·····'··U·E' ,,,

'. . ~

- .;' .~.:._ " li!i-I

g.

,I I

... ' ~ '.' . ,.'.

'oJ A £2.i~U' - ·VOC:····, .' .' .... E:

~~~.:-' .... "', '/".'--

OONHECE 0

- -e

OOMANDANT,' .. _

MII!::::L' 'H 0'" "''D' D" ->0'

•• ~~~ .. ,l.', __ '.'~ : ..... ....

.QUIS E,U~.,.,

I

. I

. - ~ - .

ErE E S'EMP:r:ll'E

,',-' -' .... : '. ~-~ ~ '/,' _' ':: ~", ' .' :

-r~O'··' -. ,~A 8' . , 'u" ~ ,1~;J:i al'T.""'"

:I~' ,", !~-~I - ,'.- ..... '-" li,,-, .•

I I

EL'E VrVE,U SOZI'-, '.

N H:O DU,RANTE M,UlT'O TEM'PO·

:_. _,~-, " .. '-'!""'s' . :Ii

ZE, L,U l' :.', ;if. .. '

AC~O QU'E N,Ao .

r- ,1\ C - "A1,/

,r-'i~'C~, ,····.'ON'FORTAvE,l .

P":"E~"'--O' .... 'DE"" M":"UI'""'I""'A

j-" ",,~'. ,,~'.: ~ ". - ,:.I.L .. ..11 ~l

_ • _. ",.',' L • • "_ •

GENTS!

21

...

J

_j

"' ,.

-. " ,

I !, I 'J

~, • . ,

0, • ~

..

":'

r ,

~, .. au: ····.,A ~~D' ~,,~J_. ...~I ~~T'\ __

I SS,~/"C'" ·.·l·'i~,L·· ~O~j·H·· 'I

• "~' - !~ •• ~ ~ ,n'll ~'._

O~OI'I' A",,:2;~.,

~6' '4:r-O-!~T:Jr1lw, _·'/l"-A'~U'·L'···.':":Aj~·N7i'!-' ~S', S' ',-

I .' ", •. ,' I, j .'. - :. '.' ~ ',','. ,'., " ,. ~. -, ';,. • ,_" - _

. ~ . :. - . .': ! ,", -'.'. - t' 1 ~ . _'. ~ w_ ",_ rh_ •• 1 l'

313- ----" .~ - - SA ra::;," "7S I

:: ''''7;;. r'~s:"~,·.·· :R.,~;l. > .":.'

_ '"'l_ .. I ~~. -._~,~ ._~_'! !!j

21

.. -

ESTAMOS CHEGANDO!

OrL.HA!

A NAVE ESPACIAL HaSI4I •. ,P

JE~TA~ MAS 0 I=RAINrJ,A

TAVA AQUI?

cLE vEla COMA

~eNTE»~AO LEMSRA!

N'EM'TER'lA

5-I''''''~ ~ I/!!!!:I:J! I~V-' ':6' L~ ~OI~~.;r'U'·'·-'~gIA""'· 'L~~~

~! ',',' S! "NS-'~' II~ !':, ~ • ~'- ' ':~'

'". _I '.~ ..' __ . . ',_ .. ' . '. . .

A··~,:, "'i,M, ,SO COM

~r ER1AS:: 'P~lN\AS o 'A'~' 'T' 'I='R"'RA'" II

_' .• ",_ _I .1"'. : . ,' ... , .. : . -.

" • ~ ! I ) ."i ',.:.' _',.]

A~ 'I,~ ~ ~,.A." e''''' , ~.IL'~~~ ... ,._

DDil:.DQ :1'0"

INVENTQ- ~ , So" iii

. 1\. ... ."1 :",' .' II

' .. ' 1_.1 t., ", . .' ',_ ',.

~',MA5

< ~" ~ i'Ao'-. e~

\lOCE· [I\lAw

IiS~'~QA NJ_A

AlS' 9'S'A ESCO""

.~ " '-,... ••. ' - "_'-, ,,- -" --< ~.

I(A·~,'~I' .' ·Q"-.'it.:~,~

~ ~ 1""",,-",,1 ". . ·Ulc;.

V~ErIO-' ,

~ '"I' u~ ,.:.'~~"Z

u ,_ .. ;1" ~ ~ '.'

~I

'II,
,.1
lI![
~l .1
1'[ ,iii
'*' !iii
-
~.J •
'.[ ., !II • ill' 111 •
• • '. ,. ,. ~ '. lilil " ~
Ii .. • .. • ,. 'iii ' .. Ii "!
.. '. .' . r

. Hi-':' i'~E~ H~· .. A ~z··,_'

,~W" ,'J:. ~ W"~._ "

VEZES N\A.:5 CA.R~"e'IR4e,. E P~RO~'p.t;·SS~" 5S 00'

QU1E- . - lJA" N" DO'~'

.~, Q" .

) , • J', I' ". ""

"N' . .' : $' '.' ;-:_ -' M' 09:-' 1

1 rJll'" -,r."~- . .. .

., .... "",.,-='~~" ... " ' .. ::__: ',..

~·e. - ~ ~tJ: ,~lUE·-·I

.~ IPIi', . .~l '_ I

ME',U F.UTURO ~ESTA~ A'LI.

- '·~:o·A~··9. . [~~.".:

N 1I\.~e..

E~~-r;~L' . .t\~~_. '!II

01 ll, ,,,~t=. ~~.1

I

O····_ .

, .... ' A·'·_ .

··R F" " '.:-

r!J 'E T!' 0":'.'· ' '. ,', ._.,.VC:R:O -.

~,J .~. <. ,!lDIN' 'CAA: A'··'· ",

. . ~ _ I-~;r\r ",)~'I' ._'_ ,·:5 '

SEU5LUtiARES ..

E "E'INDAM

- .! '",_" .""J .. ' I. ..... .' .'

O!l£:INTOSPE . 5~,~rUI I"A::·· 'N" CA<:.l, '1

i _ g. 1'I'ii. ,i" ,,~.,' j

. ~. .. I' _ II

I I

~ - ~

,~

9

30

CALM,A, MONIQA!~

EU Q:UIS ClIZER DENTI&eS.

..

II

0.' IiUI~"'. ~U' c: ,_,r.~:: .. ~ ' .. 1 ~

S- - ,-. - '. '-OM'-' 'u· T1'·. ~I'·r."

_ ~ . - .J W. _

E- N~·H·-I 1';aA, ~;N'" .... ~ , _:_I~~,-- ~"Y:\<~Q' "'e' ,Ii"_'

EWr:}I.' .... ,. r "',

N·,;r·/'I5"'S·~~~Q··-·:'O·· ""

,~ -: . .:.'r-~ .. ,',

, '. HiE~,N?·.

SeJAM a'EM V' N-no--s'

'gi "_,.' ..... ,,' t: ,we"': '-. t

A ~O:'::' a'~ J"

I 1 IWJ·., ~,v·v i

~C~~~J .

voci'S! l'ALVEZ 'D'E A··~'··' ~U~MA""

. .··.tMSNiAj,

' •• ,~ 1,..,A ',. 'L.jpt=1f!!/I

. 'r'I~"''''1''J MI' '.,' 5;"/- .

. 14- .~'- 'Jj' . 'M' -.' :4" '. ,'.. . ,.

• .1" ' '. I , " , "

. '. • __ ,., ..' ~ .' • •.•• • I

E 15,5,0

,; ,-

'A. ill I~: U' . M:,.',·,·· .. ~1;;: "

&A~: ·0·.·· D· ·E'·~'" ,~'J - . ','_ 1~

NACO!

.' it:':'1

L

112'

[-.:' ...::

"J»,

~~ - . ,

< <

1

." . .

c -',

' .. '

~. '.' - -. . ~ .-,

e~~- c JA~.iC···AO!

· ..... ~"I . . r-\~ . .,.r '. .'

~'V~~'L'C·-A -p-t"-A.

1i:A~ t_,~. [_. "~ ..

I "E55E E5AR''E~AFaO .

S M CU I' '..-,. IDA, I E ' .. _ - II. r",'I",.. ~

"

E'[_,E E 0 m

.... .A~S·~~FlON··· A,'U!.·TA .

~ .~ I '_. _.... ,

M A .:'10·' '. " . :M.I~·" ".~ ii,

. ,..

1~~' r 'H- :fl:' I :A.' Tl': - .. ~ n~~1 .... , ~

~UE' [.,~..... . '1,' ''V.~ --',

j;:I~C~OU 815M

N-O,-,- g-~- M" SI'

I '.:. 1 ' .. ,' r ' . r I. '- .. '

.. ' .. -' [ 'I ' •

c:::: +

34

EST"'. N,AO Ii APENAS A pJillltAelRA

NAVE i£STel.. 4R· NA JH'lSrrO:RIA t)A ~IU,MAf\l'I-

[;,A'OIS •• _

., •• MAS TAMB~M,A P~'N\E,I~A e,RAINDE,

MeT~CfPOLS ~O~A DA TEIR'RA~

,fSF1,g,

", ',I

II! iii

.' .,
. ' • ., II!!! i!!I III
I- ii '. ., iii iii, (;1- 'u'e· - -DE" -, M', A'" JI5~ '_

." • .' ,: ," 1 '.: L '.' .,_ 10, •

, . _. .'-.

~Q~E' LU'~:~A~ ~aJ· ;~~ : .:-' .. _ - - .. ~~M~l"'~1

A.A'~·N"-~~A>' , -"'tA~' f=~"~'I_" :II~, "« ~

" "5-' CU' _ -~'

.~ .._._ ,'. "'.' 1="ii6","

_a.' '. I] ... ',: . :,.- . _'. ,.1

1111 Ii '!!!II ~

."'.'.'.1

iii
<Ii,
Ijl
,., Ii, I!III ill! ' . • iii
.. !i! I!!!! Ij
III Iii> iii !iii
., III
ill • ~
,iI> !Ii' '.
iiiJ ' . .' it
'1\ .. ' If ..
!ii iii. I- • III.
it ., '. •
lI!!!I I!II '.' !Ii ,iii
"I ,. tiil •
• 1 !Ii •
• , . iI
ijf ,. iii
.. • • ' Iii •

•• ' !Ii ,ill

.1 .. ,Ii •

'. .. II '.

., •• "1.

.. ill, • _II! "I ,ill

iI' j,lj! iii .. 1ii

• ~. 'II".'

• !Ii, ... ~ II!!! ~ • • •

• • '. '. ,_ .... 'lIi,

!II Ii ij Ii •

. ~ ..

. '

!5

U'NtA

_ I" I"' _ '11 •

. - .

"CI:OA,D8 N,O'S

C- E-::: U( S·· II'

, . .- ... 'IiI'.,

~ IlO. .J!!!!:_ 1.1. l~

C,:;u·, '5:· ,

~ ....

II

f

'-

oil' • ·

'.

,~ - ..

· i

iii.. -.

,. , '

.. - ..

1..1 -.

-.

rll'

~

.' .'!Ii'.~'. .... ' ... iii .... ' •

......... !Ii ..

.' ., .... ill ....... '

lilli'

,~, EA AA.A' , - I A -",,' ,'I:v1~~ '~15':', ~A.o'Q"~-A'" ~. _~ :>~~,,"_r: ... '~ ~

UM"'~ 'ROUCO" ,,-, c', '.' "

, " " IE':':> -" - '- '~ , ,

N· " IiP"'ii

,",11- '-, 7.

-""", .

.'

I!!i ,.

!Ii- ..

I •• 1

.-

• 'iii

'*

• iii ill' • ' •• ,

.. I ,ill • iii ,Iii !I"

iI! !iiI. .' II' "" !Ii" e'

• • ... ' .... iii

III Iii .'

- .. '

!Ii. '. _1iIII'

.... ill' ..

I.' .' 'III iii' iii '.

. - . '. .. .. ~. ',., ... ., .. ,.,

.. ,lilli, '. '.. • I~

.' .. '.' ...

.. !Ii, " iii, ~ :I!

ii, • .' I!!!

,., .; Jill

!Ii ,. • iii

· . ..

..... 'iii

'.' '. ,iI

'iii II .. '. .. ..

... ''IIi '.

,. • ,I!!o •

.'

!Ii 'iiII'

. ' .

. '

., iii .. ..

'.

., 1iIII. ". .'

~ .. '

-iii. ' •

... '

III iii .'

iii, '.

iii' ..

.' '.

,,'

iii

'. iii.!

.. '. ,.

,., II!!I '1!!Ii .'

' ... iii

.. !II ' ••

' .. ' .

.' • 'I!' •

. .i ;II ..

., ,. . . ,.

' .. ' . '. . '. . .

'. . .. '.'

II '. 'ill ...

. '

..

'.'

!Ii

!II

. '.

• ... I!I!i

.' .

.. ' ....

• '1!!Ii

.. ,.,

Ii! '.

,., .'

.. '. . "

.' . ..

,.~

.. ..

I!!I

.' ,." ,.

III

..

iii' •. ,!Ii •

IiIII "iII ... it

• ' Ii -'!Ii II'

.. .' ..

iii iii '. 1i!I'

...

_,

..

II!!I' .: ,.

' ..

!II '.

. ' '.'

'!iii .. iii ' I!!I .;

"!I'" '!i!/' ..

ill! '. .. • ... .' '. l1li,

.. '!I! Iii' '. ,Ii! .. , iI!I

'.' ..

'!Ii ...

iii ,,.

' .. '.

'. iii'

,. !ill' ' •• 1

i~ • '. iii;

,. _. ' ... !Ii' '.

,~ •. ttl, !II

.. • ,ii! <ii,

. '

'.'

..

.'.' ... '.

iii! ,iii !Ii' .. .-

:-' ,til, .. " '~

• ,. !!Ii' ~." ,.,

· .' ... ' ...

.. ,ill ._

•• ' '!!II

'.' ~.

.. --Ii

• !!II .' .. ~.

.. iii

,II

.• ' ;I; ... 'r!!!I " ••

.. .. . .. .

,III

iii'

..

.. .

.... •

.'

'.' .1

i!ii ..

.' • .'.. -!Ii ii'

.... ' ... ,iii

"', .' '!it. !Ii' !Ii

!Ii 'iii .' .;. ..

• lilli' iii .. " [III

... ',.. .... ,.' .. ..

!ii' •

III· '.

.' .. '.' iii ,. 'I'

.' ,. :. ,!Ii

,.

'I' -. ..

• ~

... !II

'.

• iii

..

.,'

.. •

!ill ..

,.

'ijI; ' •

.. '

.' !ill '.

II ..

• iii .1

' .. "

'.

TAVA

E6:T'U"O' A' " N-' "00"

~ ~l. • ••.. i, , " ~., ~.

- ' -:. . _.' -. . _ .. ~. '._. - .~. . _ _ :

A C'NL!:~NHAJ8 A '~~'i'~:-!~V;""E'~' 'I ,,:<'#1

v~ ,I~"""'" .-':, ",

lIf:!._'A> e' ,'. E'- '~. >~O·~ ,-

~"", ... " ."1,'..,-'",.'::,, ..

:, ' , 11 I', ' "', I

H~. H:: ' .' H,i2~

I',~'E,M

JC:!:n,A,S':' '."'IOTr~' '~N" -' A"-~~B'" ", SNCO"< - MLA! iii;7!

'-. • I' .. : .• "., ·'1'

. • r_ - • .r] '. ' " _'. _ -,' ••

- , .' • _., ,.,' . ••. "1

SE...tAM, E5FO~~, ";_'!~A"D'O:'" , s:

'¥~ I> .' ....IIi,.

.A,· ,~~'r::If"A,· "'10' t, U' I ~~~![~~'-'k~1 ·V~l. '. ~ 1 ~'

Del)(,~~ LO;S E,M i!!!r!'U'\c:', A' ~'E-N~~;

~ ... ~ :" ",r,,~JI ·"··c-:III'~.

,OAQ'l\ ~u,· E-: n:e-,~ ,_,

r~,~~ I~J._ '_ ~' .. _~l

CA.···~···Ii(;:~-E- - ::~,A D),A.

. .,~ I"'r~-", ~.' I~

VI,AIGEM!

'"

~~ ~~N' Tut2I#\l!!'DI~

.._,,~ ~:-.,' . ~~".~~

i4,P': ~O"~ "V"-!E'ITI ·~'.A., 10·· .. · '.

~ . . s= ~I:I"'.

n~' .. ' .' .'. E~ I-'~ e-'5"" - RJ!.\C'-: ., .... , I'A~'" ,

r~-·I,:~ _-.',':_ :'.1, ~

- ,. -.' ~ _, . - I . ,_ ~

'.

GU" . N" 'AO~'-'" I

1 .,', ••

- . I... . I

. _ ,,"'.iii, .. '. '.'. ..,)

6~~""~·

_ ~~ll_.i~

O~·AJ~UIQ

~~ .. ' ".'

-,.... .

. ,~ \ ',.

[rESCULPE",

5- e-- 'N' HO' 'Iil- 7. I

..' ," ,'I" •

'5'~~"E1"~ :~" '~Q) _··;·Ul.... "E" . 'e~~-

'.~, • - I, • "

. . .~ . ,.

-. ':",.A; iKOMEM

U,.:·, .. _. ._\ __ .' "

.. -. PA'" '00- '.

0- ~'tJ I i'; ,-~ .[: ..... .;. .' •. \.

"~I ,I .. ',_

SE.NHOR.~,1t

o

e bo o

:sgratls,.com .br

EU S-EM.PRE

,LIA, QU;E NA~'lES

E ES1"j,~ '.- ~. - OE- '6'

E-]' ._: • ,:'. ",-", .... ."' - •..•. _

[~ . i '. :-~"_: ,"" '~"': . - .. , ~ .-'_~'

E5,PACIAI. -.' EflAN\

LueAR'ES

AP' ,~,~~~~ ~ II

! (I [C,~ II,~\~, .. ~

"

'AQUI e,

.~ e~·dc"_ft,·,....,o··' ._'"

~. ":'~ir--~ j.

A& A if!!!·A' L- 1- 1

'· • .....,,[0·· ",' , •

- -

,41

42

4'· •

CRSOO! 15'501 FOliO CASCAo'r'

S&lILJ(f vael ACHOU?

· .••. )', .. ) .• '

. . ,

" . " :~ ...

I I

I I

ii' "A "

e;,~, '15,

"a.AE"N" ,~IO Q"'U';E

"., ",,': !, ... ,(-.. 0( '. 'I'_,;~

UI~<.'", A<,NT,: I I~O

• c'-:_ ,'8'- - ,Is.~ .

'_ .5;:1111' ""U", r- ,

__ . 11'_ 'I. - .. ~ 'l."=- :- '.

&--5--" R:"~">"·'- ~I·'A" "L.:'

. . ~... . "_. ," - ~

,-," N' '~. &A*!_;~'-'" ,""

-I ' ~ '} e . 'I

I '. )~..:_' _'. I ••

48

~ _.

eS~e>y.,E, ,E,M

,A,A ~ 1-'5" .' ,A~,.·-U .~I O~S--

. "'1f~,'~ e _'~'I ~.~ =,.~ *

II!""'\~ c~I:<-'~'~' -~·_-A"''"''·I:U· c:

V~ ~'g. g.~rl.' '_'L.~·~.

·PO'D'I A CO")~:A.'R· .• ·t

Ii,~, ..'. I:~ Ir~r-s . ,~,

EU VI TODA,

A- ,COL-' -=~rO'>: ~',

'- <E-~~' 'J; ~ _

r\·~C·. _:-'U,-M;E','N', TAR'IOS,

Vl~ ... '~' ..... _~.. ..

,5-,<0··.· .. ·j£Z''''E, :5,-,'.,114"S···.- ,

.. "> .. ·~"fi . /~. -"

.A··V···:· E- 'N"':' T'U'" Qo".~:S, I

~. ,._,., . _ 1'!i,~ ......

49

.. j

, I I

, I

, I

, I,:

~'

~ ..._ ~II""'AO

'~,II~ -"~",, .. ~~.

TkO' .' .... -, ~U· !')(' <e' , -&5"&'\' - "'-, .

, • [' I', _ I

,'.' ",-,' ",. (''; ",l' - .-. '-. , ," , .• ' .

" . . . ..' .. .. ". - ...

T· 'IE-;-~N' '~lO-~ :al'~'

r,~':;~'~AL. .&",.,

~F~j''';~M ~.' .~. ~ ~I ~.'.t- ._:;'. y .. ;~ !~( " •

JIlL, A~I T"-'E' 'M',,, ;.... UI' -.;A,,~ ..

I'I-""~~ .' ~"._.' _~ ~ _,"'1'~

,CO'15A Q'U'IE S·U. . I

II' NrU~CA il'l

I :EJ~TE,Ngll ,~!

5D

I ,

; I

,

! :

, I

,. ~~D31', ~.I._&_ •• ~ r""'~~"' ~~~I, ~. E' -','~,!J' ~;~lfCI! ,

"i;lt . ' I, _ \J' '" I.

,~~, ~UE-: r'~l~. ~ .. ~._~--,.'

. r-iI!IC!' .AlA,~ 00- . U ,._, Eiii.,-~1\"""-': ~,',' ,". I '. ,

TA, ... ·'fTO

P-II-A-~"'~~ -S- R'

.' '>.'=" ", ,rp;;;;-- ':z~ ~>.,

'-I'~~·/e?'t".·- -

;;;~'f~!~ ..

. I

I

I

, I I

I I

I

I :

I :

H'I"U"M··

_ 'J' - ~ .... ' . .1'" "'iJ.

~'.~,I). -",.,1, 'ii ".,"·,A. r-. N ..... ·I;,. U~ J.

'N1 ''A-O······ »: IiS- ~ -

i-'·_'.:· ..... ;"" 1_

- - ~ • I __

Ei:N·-·!~.N~

~ ... I"~V.:~ •• ,

OO"I-'SA' "-6'" Q' UE"

....... -::. j' _. 0..' ", ._., .:.. .-, •. :." ".~ _ :...,

A, IF4UIMA kll:OAD' ~-:;E_':

. - ... ~\.,~ . ,".. '_ > ~

H-'ttI-IN' '. c' · _... . 1:)'- . E'V"E

""" j .' : .. t··· -. •. 1 .

- _' 1_.- ' ••. ," • r= . -. _.... _. .

:ENCON!TIlA:R'-!,

':: • \0 .?-_ - _ ~ ...

,~,

.51

,.

AQUI [e

MARTE?!

I

.'

tI i

QIU' 1-,&, M": A""", 'AT' ,', E--'

. - '.,.' . _I.

• ,.--> ," __ ",. ~ I.'. L_l'_ :.~... _

~'-i:DEG6'E' TE"'O rw _ .. "_ . __ ,';"1

m:DiA._ALf, 'IfJI,-" rAt-"1lr-~~, .:~

..

MARJ:,I!,

PO' - "~ U- lA' DDS" ,- ",e -

'-,,' '- ' ", ,',:- : ~~

..• ' .. '1. _."' .1." _"

~O"I.-~E- "II~.os,

LUGARE5 ~ONDE

:11iJJ(:~~A JtA, •• :~ 1I0Ii~o'-_I}L.-' "~i!J~:~'~N--" -1-qAS' -'~- ---' 'I' -

" ' ,-'" I,.' ,--' -., _,

. . . . . _. ',. . _' - ,'W'

- - - ~ .

,,11'0-"- ~o'''·'C~~ ~":__ :_, I V' _ 1""1>~~'

60 E:KT'~A.(M"- - Q,--ta1

M- IN~~I?'·'~~~_ ~,~~

11..- ~n.1'~~ ,,,n,,'_",

,AII2!A""~"EC-" ~~ A~>

~g-~"'a II [ ,,:- 1::;.1', ""

I' ••. D'" ~"~I[i!!;:"~'I,A' -, IL,'iIlA'·· ' 11 ['IIi. _," ~W1;::t~ 'I~ -"'i'll '. I Ir"l~_ !

, -. -Ie'R' A'

" , ~ ~ - ,

TE:< ,'-.~~'.'

"'

[~iiI! ~'

57

TE~g"

. ..."..".",....._.._

se:, 'SXISINCIiC>

~~A ...• ". ;n~N" ."'1.1 .... 1; -

~-, . ~ ~l~l. ~r.

C- I-'A'· ", ~ e=;~~1

._, ~ _":~l~ ...

-~ e MOLE?

..

--

(~

.JWL ','

'S~'

M.A····' .. ... ~. ' .. " . liA,.

" - ... ". - ' .. _ ~ '. "'" .'~.

C:OMQ c t;lU.E. 'OC" .' S·, Vt'RQ" ..... lJ

',.1:-. ..' :"'~ . ;'-.; '. .

l¥~... '. ',.. _ '. '" .. _ ' ~ ,"

TR'tpULANTE DE -N·AVE .

E5' ·n·A~C·'· I AI '9

: ']". ~.·I~Mr" .- I~ '-."

IN· ·,rO: .• '.': L.,Ea;A ~'FlA

_ ~. - _ ·'_llr;;,r .. ,

IClJ.UE SU· TA:\lA

SEM' :' ,'. PR····· ·"E"

,:: . ·1 ' .. 1 ,-'.

T'EN~TANDO> ST" 'UI'O' A···· ri

~0 I .' . :.' .. ~ ...... 41'!. 1"

-~.-.:....,.....;;..~_...oii;...~-....~~ !iii Iii! '. !I!!I I!!I ,", .. ~ • I!!I

". .. • • II! • • • • •

' .. - ,II!' i .' ,II! ., ',iIi iii' Ii •

..... !iIi iii !ill iii ~ " 'iii! JI!!II

....... i!J!I !!II.~) ..

". ' ... - II! - -:..,. • '.. •

.·.;lIIlii •• 1 ••

. . . . . . .'

• .' iii • !iiI!' Ii! ••

<tt iii '. .'. • .' •.

'. .' !Ii .. .- Ii II

."ifi·~.··".·;jI, '. .. . . .. . . .

_. ,. !iii. Iii! ._ Iii· .'

"...,.~ 'IA:·N··· ~ •..• [,. M··~~-·· ~

.JC!: ~'ue ,oA·'I'5"'--'" ~I~I' ~ ~pr~il:··, .. '-··

"'::AE::-" ~·~':~lA. - .• '

f;ifA 'IOMAR

CO'IL~A ~

~ ~~I~L Il!lftl ~

- - ..

'~"'-QC'~ ,'. '~'E'-' "-

... ~. . I::':'

." .. ," .... ' .. --. ~

..

E voa AOU8AVA

' ... , .... ~ -". <.5. 1- ".'.,iW ~<-::'

M.I~HAeLIC;OES:t ~A'N"'A""~'

~J··.":·-'_··'~iIIl

,.. .

I~''''' ~. :~IEIlIA

C~w- '··A·· .. ' MA- ·~:~Il···~· Nt' .. (IN' , 'W'IA'

: -', - "I ,"', I, - ", ," J' \,,1 ,','

- ' .A.~~,~:Z;~·· _, .

~ I~ '_'it".-.r~~," .

PEN'.:::zt·Ac, ~·u·' E

e' ··u~> ;:10 ~e-1"

_ . - N.- LW.' --~...I

I!!I !!!I' ,. .' •

I.L. ·iII i.I _ .

.... '. ;Ii, .1' .

.. I. .llil

.. til ..

'" ·iII ., ~

'.1 Ii .. • •

.. !ii' • , iii·

.... '. [ill

-s:

.~f:;~~--: .

.

,

- , .

•. & A·. ,', .'·6> ", n-\ .'

'V' . "5-- ~'M' "

• , l' ,

. ,'" - '., I. '

C!A:-

, -.~, .,..

, .. ~

~(

60

5 EM· " ~' -,"

• ,.., ," I I" .. ",

_. '~" I,,':-UA

.. 1:..4:,0" ,', H-',·A" -t;_'I'I;n" '~

6UMEURSO

'Or,e- A 110'.· --'S~_:'O"" .: .... .'.- .,'

f!""'",," '_ ~,_' ~._ n ', .. .J.

TE,lt\aS ·Q,···-,~U:E ECO -;~M . 'R' L~.~··N~ ,12:"',:

'. ' _ tI1, __ !IIi

V .r'M

,~

;,c.d? ..

..

OOOOOOOOHHHH!!

,

EO EMPLOI

Of! MARTE!!

·

eu uOGUEl1 UM e~,ME "QUE TI,NHA UMA FAa,s 'ESSoE

TEMPLO!-

..

..

I I

II

I ~

I

~;'L au

67

o

68

Sf-SA' .. ' A/·····I'!i!'" .

: .:~. - - '. . . ""r'

.,' 'iI'~·

I . TIlr-~t!I·iI',1ji

A- ''"''''E-~IU' '14'A

DEL_?·

AC,H'O BOM !TE~' II1UITO C·UIOJ).,DQ

C~· '0·" M" S····U·"A·S'"

,'. " . . r·--""r

I_. _.~ '. ~' '., t ,) ~ .. '

P· ~~,",., ,~A·,:I\~S; -~: ~,~~-",.y~;~ ,

PA~A'VRA5j

ii'.AAO"-:: ~:'O··,: '. '1:1 'I . "( ... , "'V-' iii!

o Q'ue~ FOI,QUE,

E;U :r= I"Z: '?

H-U'J\A: M"" AIS·'' 'N···' A'~O""""

.. ':_ ."";:.1 ,j! ill ' •. ' .~ - > ,"'. -., ••

'PoDEMOS NE6AJ'-

'U L.I~A«i!!' ~ D"',A 1(4'_ E M(M I~eri :lr~M~·!t·.

"'?~

_.:~;:::;~

o

,

.

Mt~H-'A'

I ", I ,,: -'

PAC f:-~hlcIA

OM, ":- ,- Vi' ce' -. ,.' E'~.

'.- ." I ••

• . . • ..' .. - 1

_ .' _,' r _ -_

• - L • _ • _ ". ,'/

'~~~ ·"'UiOS.· ".·E- ,-

I~ ~. _ J , .

. NO r=IM,!O

.' .' [ , '_j'., A

O '~'UE VO'·' ':~E'-"

~ .',' ~.~~~. -

FE--'·Z·'·' '9'" .A:A···'··'6~"··", e--

oi " , .... I'." - "

~ -" ~ ,

UM '8,00,,, •. -,

A- EZ e- 'r:::It'''''''r''' l\; .lU'1' ,', ", .. 'I"!~.,

"'E~6'" "/fA: 0"'> I

.!, -~. '. ': ,',' _-

• • _ ',_ J _,' _'

' ...... v ..

~

'~. ~~

\1006-

MS'~' ,....

.. ', .. ", .-,- S·--c·"'·'·

. ~, . 1 _ I ~ , • • '

•• ' _,' .~. _ . 'J, ,- 'J ."' _,' ~

oU'V'~'UI II t:!~·o' ;, tz ,~ .~ -;;;;;,. ..' .;

Is··-e~ rf

"~-""V~ !~

e'PEITO

ea'i!.:le-::c'· 'II-A'-'L

',~J'r-~ '._,:',_, -,

~'~'~'T:lO" ,," ' ~~I~""I ,t·~·· ~ ...

•~ ~1

.. ...,

, - . ...-

~.

'0;:J .'

,

(I

,

,

,

-

.

71

75

MAGA'LJ, SUA

- _-- ~A I IS-----.e_,A '- Dal~M_Io. ~~-.~' lI!'"~--"

-- -A- --.' ' r:! 1.(,1',-"0--- '-: E:P':- U- i.A -

. [I~t-"> ,",' . gil

- -GATf··'H-"IOI-~:'.; --

- -, ,I ." - _ #!_

·~H·,A.~-I: e-~5-· _~Ao'

I~' .I~'" I.,' ."il~i ", ..

VE-~,-N--- -~"'~'

" __ .~~I~

;ftQ

.,' ,-

----- -0--'-

< --

'SI,\it ."'8

- Q>-·UE·~·

. . .'-'

00- '-'IS'· ·'A-·-

J .' \' .. ' ... ' ,c, .. ._

J -, _,.' '~", ',.",. [!ll I!!I!I

'OE'P01S ·-1DE-'····"

~A"N· ~O: -·""5···'"

'1- lM· ". ' ';JI.~ ,.'_ - ... ,'

A- -N· -OS' - .. -:: r

. J " '. .

' ... ' ,... ' ... ,' _:, .'. !II',I'. . ...

~ I<'

. . , !. [ •

'. i, ~ VOL:TA _.'. , .

A se····:- 'R·-· 5·'U~"

" . .'1 _) . ::' _,,' : . ."~.

, ~A:- a:~,A"" .,' t;;1' '., ,I~~, ..... ",

.~,

'8

. PS9S0A,L". O:L[HA!.~· .

_.'

TA' Ift:1LANOl!J _ :.. AUStl!ltA' /, _" 1It....-"= ... =~

~~/-,~~A "

~~ ..

O'o~-'

. .

0::

o "'0"'0""

- I"

' .. c· ._

79

AL--'~E---~--"E- 5-:--

. '.'" _'. ,",' ," ,. -' '_ "

Z-:6"·;'" -L' 'U;:~'S.····.·· I

, , .. ,. .

-- - - --~. - --- '_. '.-

'.-:l

.,

- ~-

~ .... -

- .. ~~ ' ..

. ~:AS' "A nu-~' gi"" , '1'-1 ~. ~

N-~- rmVIA'TeR

Au,,~~,g·lt~A~ A"

JIiiIiI\': 'I[~'~, ~~ ...

EXP',['ORA(;~O' t:lAQUELE

L- U:·· ~~A·~ ·· .. 0.1.

I .~I".

,ro" _ '.' ·L.:I'J::.·~~JU.E::"

IDENTiACAi A

:."A.e.c.." .. "', '~>A '~A 'I*\I~~'NATU"~ VM

TEeNO·.· .... ' ·~~·A,·

_ ..... - ~I I

A- L' F'Eg,e-'s_:~'9

•. ,1 ~.~"'.

C· E'· ... ·rFl P.I\IU- ~"A- :, ".I,~?

. _:_ 1''IIIMl I ~( f: - ·IH:~I·!. -.J

QUE'.' I.C· ,,~o~ A~''':1,.,.4~· ': . I r,_,,""~~:'M'»~;w~

,(:'I'U: IQUElit 5A8.E

.~ -~.

·~~·O··· 05 ~ "if'

1~. '>' •• ".

·r..,;

s '.: ... : ., .. , .. _ .... '

E. ,NOSSA,)

·5:: ~ ,·:E· N····· H' 10· :~- ... .' I,I'

•• " ~ . " '-!",' I'." ....

• • _. ..., J' IJIII!II ( 1

,I'

,!I

.\. 'i ~ CI' Iii ~ "'.

Ii ·11l. ~I ... "-I~1. ,r. ..

'II.~ f~!il ~I!I Iii~. til . ',.r '.,·'_rlllI1

DE' ·¥·O····

- ( .' " I

- '~i '. '~"

&NV~,A~ AS

~~r:lJ!CAS'" ,'.' ~'

V'a' .', '. ~ ". ~'J-~' I ~

5"- ~:~U' "'·I~"·~A ... 1:r"A ~tGr "< ' i"J~1":~M,'!

"S,.ENHOr2 t!ft

-:.. - - _- ~- ~

EU vau AlA'

~,··"E' ·'N·· " r . ",.~.,-- -E'" ~ .. ' .,

. . .' .. '.

_ '. I ,., ' •

VAil NA

1=- ''lS'N' , T"S')

..... -......... '.

· •. l I •• 1··· .. ) rj .

6 - - 9

~,'. " " '. ,.

I" eNI H,QR" .. ,

M" - AS"" CCJ/VI" 0<

~ '.' ,.' . _ '. • . I.. ' ' . .' • : . ~ I .'

, - .. ,-_ ;, -. '. - '. I .~.

,! '.- . - '. - - .'

p~ EPJJ'oe-

, ... . '._.' '. .'. ""

:.,ET' ~, '_ ',~u..~

a

.

. ,

,

,

...

+

82

8:3

~I

A O"RA"

'. "_ . t .'

," "'" • J • f" ,.:" '.

, . '. --- .',' ,

A'......-~-N" ,,,_., 'Z-,O'_'- _:"

',. ~ III ~ ''-r:J'-\, '.' "

- ESSO- .~.- L

'r'" '_" _.. ' .. : '1

"'~-'\" 'iI!!jI~

i I

,I

I I

I

Qus,jIIiJ" ".,

'.: .' '-'1:~6', .

- • _- , , ":.:... I '

FJ&\N~, VOC'E .; 0 MAltS'V'ELHO'I' ',I

VA'I I FICAR"OO·

CO',,-""M. '4'N'-:~'

_' ,1",,"'1 '_IV"'-#'I!!i

Le- vs vo' COS-"

.. ' .. ·r _ . I ",' ~'. - .:' . : .,'. I ~" "',,:

,; '. . . l_.' . '~.' _ ... ' _,'_ ~. :~. I

PARA 'FO:rlA 'DO

Te~MP1LO 'E

E'S" ' 'PEDE- ',All. p' 'O··'f:I! - '°6-,0, -O'~"OO' ~.', - -RRt)'f I,' " ,'--'~,~ >jP\

I ".. .~. . .,.,.0;" ", I I -'" -., " . , til

• I" .,'" <' " :"

- M

,.' . . .. - ~,

V liM, CO,",:_

", 'E' -L!!_~A •• 'rO" - '

'. ", .--I~i;I.-." . I __ ~.~·.·· :"';JI

"A" "r.zE~'U' , I "Llre"'1

~. I~ ",",'. I,.~I > :/

S'" M'" A' ,- IS-' , OiU "._",~.

C'~'IIA' ~- ,"" ..

'. ,'", I, ",,- .I J

[j' '_' _'.'::: i"'" "_' .~' _ .. ..: i.

=-=-.1

p,l:J1f1l' A' C~' 50' . ~C' ~ AC'HA ·;';i~~"· .. ~. i.'-"i- .. .

, _' " l. _ ~--Wj~ Iiii;W ll" __ · _c_ .

""'0'" U·", e~:a- 'N' '7j- ,~A,"

~~I····I·'.· ': , , '.~~.

_ ._. . _ J_."_.. ~_. ~ _.1

" -

, QUE" -'R: Art - '

,;~ ,",'..:,,0, .' ;'/ -.Y,"-E , '

''''El\!W'":J!\ "-~A.A A·' 1""-1' 'II'''~I~' ~'r"II"'"

C~(...·'·z:::., , ._,,-rll '''I~U

O~~,.JlI ,A, .,';."'A .\r,F:E" , ' ;,-",rr~.flV!~~,"V'I. ,'"

QU-' 'E'/il""9',-1

". _.. l "." ,"

" •• ' • J

- - '" "I ", ' ,~

a

,

.

85

o

.

,

.

~

._

!D,iiIt -1Q1iJ

,E--ST,U'OE I,

- f:l '

, __ .. .~ "'I. - ri • " ' ..

. i·' . ~. \ r J. _ j

E T-EINE,I,

d"','I' ·~O' ... ' 'OA ~'A, "~"U~I. ,·~t.·_·. .rJl-\~

',' E= ~~E: 'T.'PO;~'·· r\'r'

-DI, 1·--", II ., ••.. ' ~

',:...... . S~~-: -{' . 'T' ,I~ J11,A,r.,a"O' -of ..... ~ _" ~,,..,~,~i .. ·":i!l1

- '

~-~~:. ra "-:,~::

• ?

D'

.

,

.

,

~~~.' .;

;;' A SAl lilA,

lI.,.....---.=-~-E'. POR :AG/Ut!

""""...,DDAM'.', .11 ~'~"";:""'L: , I, ••

- -

'-.,. drt'

I

I '

I

ill. _ S,II-,E

rA· ·-'"1 ~ 'I"CA" ".' '/'. 'R'~ '.

" I .,...: . .•. .. ', '~"

- . - .

· ... U,'.I .. ~

l,IF'1 . l'-~'

i:IIt. CIt_ .'1!I..,o,,· " I ~.'''iq~~-''~t ...... ~

c>

,

,

.

,/T IV

a

,

I

I ,

- ..

..

'. ',.' - ,/!k tiIl!, .~'AAD.ItE VOC". ~'i:;;'~I~lr;.··.:,I~

" - ~~1' A'J MA'S

F'~OOTe" P5

" .'": 1.'-,' AAA"~

AI;~II!!!' I. A' , "r~'~l IY~~':itii1L! S· ~": '''_'fiE~'-

[ • ..' . . • j

~ .. -.' .' _. _.' I' _ ."rI'-.'

., ~

1',1

o

.

.

VOce NtOSTGlOU'Qtj,E

fl· • ., ~ ," ~: .. '.:'. :.~." .' .#to ····c "':;;':"ingal!:!! ,-

e U" ,""~<~'M I ' . .....,,,;~ -_;: ;~ '. .

".'1 .. '1 ';~

'TI :t=:M,I' ,~'·o· .-'s .

- ~'.- L' e- '-M"A'-'-'S:- 1P.'A1OS· (. ,':,' .~:-'-,,', oJ

pe'SSOAL,~

' . • 01

.'.-_A~

lJilNIvA

'PA·U·······,' .~

- ..

~~lAl.~

TQ···.'V'~·~ ,.:#.,51

_ ~-:'l)

- --- '.' '.

c

-

91

_'

"MA~UI '$BNHA ..•.. r A';'·· ..

r·APANH~ ...

S'- 'A' ..... - N'" :""'0 I....,: - - •. '

" ", . . ". · ..... t.. ~,....",~iIiI

.'. . r: ", "

).) .• 1

.. < ".

. i

I

) .

• 1 TEM ..

A-L.··GU~A . ISA'

. .' - '0" -:-" .: . ' ...

I!'" , .' '.' .,_

~,.'.-. ,~~.

'. V/IN:fiIfJ1,.

9,2

'I

!l!

II

.C!i j

·m II

II Ii

[I'

II

ii

I

9'

I l

-~

. . ANTes, ,Ne'?'

~ ~~...".-- .

. '

U··S SO"M '.'

• ' .. ! , .••.••.• :., " "

I __ .. _

EU "Te~ ACHA.Do T'ENU:::~'O PAR"A I='AZSf:t ALGUNS -

U- '~~~A ~~S.·. - ,...- .... B.,.,~.,.

NO 'TRrAl1E!

,

,

I

J 1

I I

e J

,

i '(

I

OA. ~'E---: C'_:,E" - .. to

_ Ir";,......"'. "N-'A·· U-lj' ~jt\ ...

A.II!!!:!:'T- III!:tO" . .,. . .., '.

MEsMOI~MAG~ ...

..1 INi'~" rt

,&.11. '-"W ._

.. ,.IA'E ...... E'·; . T:F-I - ,. ~ ~

BKONCA, ' .. -"'s· '---_:rta" . <: ,"'II

A·._'" -,.< ~' 1.1 J'liIt" , I ~, .'. " .,_

II;~UA- ·'~·LZ'·IN_'·-·HO:,"·:

la~.I:.f'.:. .!.. .

NO" . ·~r.AU~:1

• ~. . !~ ~

10- .. ···

:' .

_.." ,I

96_":",

.' _

, ' I

I~

!

'.

,I

,

•• ,;.

II

II

98

~ AS" 0" ~. --=-U· '-'1~

AA .'. ~: ,I ' ..... ' ..... .._

t~r;-'. A'" " '(;1' '. "U' '11 L-' 0" .: ~

. - -.'. I .. I, _ J. "=-- s= ' •

I _ _ •

A'QU'ILIQ

S- S· -: .. ;.r:,O·· "

. - '-"'~' .,:'. 'ji' '" ..

...

.. -

•••

~If

I.-

.'_,.

'=;-11· .

- "

"''' •..

"

I I

~.

f,

I

I

~

i! ,

I

I

,I

I

,I

i

I

'.

I

I

'~' : \ I

l i . r

. ", .

i .

I' , I

• , I

tl10

I

I,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful