You are on page 1of 58

Delrsrapport fr fjrde kvartalet 2015

Finansiell inform ation

2015

2015

2015

2014

Kv4

Kv3

Helr

Helr

9 457
5 759
4 239
5 218
0
399

9 234
5 811
3 879
5 355
254
130

2
-1
9
-3

37 624
22 993
16 333
21 291
254
594

39 304
22 642
17 602
21 702
1
419

-4
2
-7
-2
42

Skatt
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i Sw edbank AB

974
3 813

1 012
3 928

-4
-3

4 625
15 727

4 301
16 447

8
-4

Resultat per aktie fr total verksamhet, kr, efter utspdning

3,44

3,51

14,13

14,81

Rntabilitet p eget kapital, total verksamhet, %

12,6

13,5

13,5

15,0

K/I-tal

0,45

0,42

0,43

0,45

Krnprimrkapitalrelation, %

24,1

23,0

24,1

21,2

Kreditfrlustniv, %

0,11

0,04

0,04

0,03

m kr
Totala intkter
varav rntenetto
Totala kostnader
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar
Nedskrivning av immateriella tillgngar
Kreditfrluster
1)

1)

Skatteko stnad av engngskaraktr p 447 mkr under andra kvartalet 2015

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 1 av 58

VD-kommentar
Vra viktigaste prioriteringar fr 2015 var att fortstta
frbttra kundvrdet, ka effektiviteten och integrera
Sparbanken resund. Hela vr organisation har
helhjrtat arbetat fr att skerstlla vr lngsiktiga
konkurrenskraft genom att fokusera p dessa
prioriteringar, vilket gett resultat.
Kundnjdheten hos svenska privatkunder, vr strsta
kundgrupp, har frbttrats. Fr att mta kade krav p
service och funktionalitet har vi fokuserat p att skapa
en organisation runt vra kunder som gr oss effektiva,
snabbfotade och lyhrda. Under ret har vi lanserat
flera digitala lsningar.
Vi snkte vra kostnader med cirka 1,3 mdkr, mycket
tack vare engngskostnader som uppstod i samband
med frvrvet av Sparbanken resund under
fregende r, men ven genom andra
effektiviseringstgrder.
Jag r oerhrt stolt ver medarbetarna och det vi
tillsammans stadkommit, men vi har mycket jobb
framfr oss d stndig frndring krvs i en frnderlig
omvrld.
Vrldsekonomin fortsatte att utvecklas i otakt
Fallande rvarupriser, stark ekonomisk utveckling i USA
och Sverige samt fortsatt oskerhet i
tillvxtekonomierna prglade rets sista kvartal. Detta
ledde till prognosrevideringar och hg
marknadsvolatilitet. Den amerikanska centralbanken
hjde sin styrrnta fr frsta gngen sedan 2006.
Riksbanken behll reporntan p den negativa nivn 0,35 procent.
Under slutet p kvartalet syntes tecken p en
inbromsning av prisuppgngen p den svenska
bostadsmarknaden. Bostadsdebatten intensifierades i
ljuset av den kande befolkningstillvxten. Politikerna
har ppnat upp fr andra tgrder n det frvntade
amorteringskravet fr att ka bostadsbyggandet och
rrligheten inom den existerande bostadsstocken.
Swedbank vlkomnar sdana initiativ och deltar aktivt i
diskussionen.
Digitaliseringen fortsatte att frndra mnniskors
vardag. Det r framfrallt kunderna som driver p denna
utveckling. Ngot som bidragit till att konkurrensen har
kat avsevrt senaste ren, och framfrallt frn icke
traditionella banker. Swedbank str sig vl i denna
konkurrens. Bland annat genom vrt deltagande i
betalningstjnsten Swish, som p tv r ftt ver 3
miljoner anvndare.
Stabilt resultat i volatil marknad
Trots dessa utmaningar var fjrde kvartalets resultat
stabilt. Intjningen fortsatte visserligen att pressas av
lgre rnteniver, men kade bolne- och
inlningsvolymer bidrog positivt till utvecklingen.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 2 av 58

Baltikum uppvisade nnu ett kvartal med motstndskraft


i en milj med geopolitisk oskerhet och lga rntor.
Digitaliseringstrenden i vra baltiska hemmamarknader
r mrkbar. Nyfrsljningen sker idag nstan till hlften
ver vra digitala kanaler. Det finns dessutom mnga
utvecklingsmjligheter, dribland inom sparande- och
bolneaffren.
Kundaktiviteteten p fretagssidan var ngot hgre n
fregende kvartal, men mnga affrer skts upp till
fljd av det oskra marknadslget.
Inom sparandeomrdet i Sverige hade vi stora
inlningsvolymer till fljd av brsoron. Vra fonder
visade frbttrade resultat och hade nettoinflden under
kvartalet. Vi har under ret vidtagit flera tgrder.
Avgifterna har snkts p ett stort antal fonder och vi har
anpassat vrt fondutbud fr att tydliggra vrt
kunderbjudande,
Kreditfrlusterna kade ngot under kvartalet, till fljd av
reserveringar hnfrliga till enskilda engagemang, men
fortsatte sammantaget att vara p en lg niv. Den lga
risken i banken bekrftades genom en hjning av
kreditbetyget frn S&P till AA-. Det fallande oljepriset
har kat riskerna inom oljesektorn, utan att det hittills
resulterat i ngra kreditfrluster. Vi r aktiva i dialogen
med vra kunder och fortstter att arbeta intensivt
tillsammans med dem.
Hg kapitalisering ger motstndskraft
Jag r njd med frutsttningarna vi har skapat fr att ta
oss an en omvrld i fortsatt frndring.
Vr kostnadskontroll r god. Ambitionen r att snka de
totala kostnaderna ner mot 16 mdkr fr helret 2016,
vilket vi tidigare kommunicerat. Detta fr att kunna
strka vrt kunderbjudande genom kade investeringar i
kostnadseffektiva lsningar. Fler digitala lanseringar
kommer att ske under 2016, med syfte att ka
kundvrdet. Samtidigt fortstter vi att modernisera vra
bankkontor och anpassar dem till vra kunders behov.
Vr kapitalisering r fortsatt stark med en
krnprimrkapitalrelation p 24,1 procent. Det ger oss
tillrckligt stora buffertar att motst ekonomiska
pfrestningar och kade krav frn regleraren.
Fr fjrde ret i rad ligger utdelningspolicyn, om att dela
ut 75 procent av vinsten, fast. I linje med
utdelningspolicyn freslr Swedbanks styrelse
rsstmman en utdelning p 10,70 kronor (11,35) per
aktie fr 2015.

Michael Wolf
Verkstllande direktr och koncernchef

Sida

Innehllsfrteckning
Finansiell versikt

versikt

Marknad

Viktigt att notera

Fjrde kvartalet 2015 jmfrt med tredje kvartalet 2015

Resultat

Helret 2015 jmfrt med helret 2014

Resultat

Volymutveckling

Kredit- och tillgngskvalitet

Operativa risker

Upplning och likviditet

Kreditbetyg

Kapital och kapitaltckning

vriga hndelser

10

Hndelser efter 31 december

10

Affrssegment
Svensk bankverksamhet

11

Baltisk bankverksamhet

13

Stora fretag & Institutioner

15

Koncernfunktioner & vrigt

17

Elimineringar

18

Produktomrden

19

Finansiell information
Koncern
Resultatrkning i sammandrag

25

Rapport ver totalresultat i sammandrag

26

Nyckeltal

26

Balansrkning i sammandrag

27

Frndringar i eget kapital i sammandrag

28

Kassafldesanalys i sammandrag

29

Noter

30

Moderbolag

52

Styrelsens och verkstllande direktrens underskrifter

57

Revisorsgranskning

57

Kontaktuppgifter

58

Mer detaljerad information finns i Swedbanks faktabok, www.swedbank.se/ir under Finansiell


information och publikationer.
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 3 av 58

Finansiell versikt
Resultatrkning

2015

2015

2015

2014

Kv4

Kv3

Kv4

Helr

Helr

Rntenetto

5 759

5 811

-1

5 809

-1

22 993

22 642

Provisionsnetto

2 877

2 736

2 882

11 199

11 204

165

571

1 986

-71

m kr

Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde


vriga intkter

2014

69

656

683

-4

619

2 861

3 472

-18

Sum m a intkter

9 457

9 234

9 379

37 624

39 304

-4

Personalkostnader

2 291

2 257

2 452

-7

9 395

10 259

-8

vriga kostnader

1 948

1 622

20

1 841

6 938

7 343

-6

Sum m a kostnader

4 239

3 879

4 293

-1

16 333

17 602

-7

Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar

5 218

5 355

-3

5 086

21 291

21 702

-2

254

254

Nedskrivning av immateriella tillgngar


Nedskrivning av materiella tillgngar

19

16

399

130

33

-42

72

256

-72

254

57

594

419

42

4 800

4 955

-3

974

1 012

-4

4 799

20 371

21 026

-3

1 000

-3

4 625

4 301

Periodens resultat frn kvarvarande verksam heter


Periodens resultat frn avvecklade verksamheter,
efter skatt

3 826

3 943

-3

3 799

15 746

16 725

-6

-12

-11

-3

Periodens resultat
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Sw edbank AB

3 814

3 932

-3

-6

-262

-98

3 796

15 740

16 463

-4

3 813

3 928

-3

3 795

15 727

16 447

-4

Nyckeltal och data per aktie

2015
Kv4

2015
Kv3

2014
Kv4

2015
Helr

2014
Helr

Rntabilitet p eget kapital, kvarvarande verksamhet, %


Rntabilitet p eget kapital, total verksamhet, %

12,7
12,6

13,5
13,5

13,3
13,3

13,5
13,5

15,2
15,0

kvarvarande verksamhet, kronor


Resultat per aktie efter utspdning,

1)

3,46

3,57

3,45

14,24

15,17

1)

3,46

3,52

3,42

14,14

15,05

0,45

0,42

0,46

0,43

0,45

111,4

107,5

106,3

111,4

106,3

Utlning/inlning, %

184

187

201

184

201

Krnprimrkapitalrelation, %

24,1

23,0

21,2

24,1

21,2

Primrkapitalrelation, %

26,9

25,7

22,4

26,9

22,4

Total kapitalrelation, %
Kreditfrlustniv, %
Andel oskra fordringar, brutto, %
Total reserveringsgrad fr oskra fordringar, %
Likviditetstckningsgrad (LCR), %

30,3
0,11
0,40
56
159

28,9
0,04
0,35
58
135

25,5
0,07
0,41
53
120

30,3
0,04
0,40
56
159

25,5
0,03
0,41
53
120

107

104

98

107

98

2015
31 dec

2014
31 dec

1 371
744
123
2 149
389

1 325
661
117
2 121
414

3
13
5
1
-6

Kreditfrluster, netto
Rrelseresultat
Skatt

19

Resultat per aktie fre utspdning,

kvarvarande verksamhet, kronor


K/I-tal
Eget kapital per aktie, kronor

1)

NSFR (net stable funding ratio), %

2)

Balansrkningsdata
m dkr
Utlning till allmnheten, exkl terkpsavtal och riksgld
Inlning frn allmnheten, exkl terkpsavtal och riksgld
Aktiegarnas eget kapital
Balansomslutning
Riskexponeringsbelopp
1)
2)

Antal aktier och berkningar av resultat per aktie specificeras p sidan 51.
NSFR enligt Swedbanks tolkning av Baselkommittns nya rekommendation (BCBS295).

Nyckeltalen baseras p resultat och eget kapital hnfrligt till aktiegarna i Swedbank.
Nyckeltal och kommentarer i texten avseende utlning och inlning avser volymer exklusive Riksglden och repor.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 4 av 58

Sparbanken resund, minskade kostnader p grund av


kad digitalisering och ndrade distributionsformer samt
ett minskat antal anstllda.

versikt
Marknad
Den globala ekonomin uppvisar en splittrad bild. I
Europa fortstter konjunkturterhmtningen, om n i
lngsam takt. Samtidigt bestr det lga inflationstrycket,
inte minst via de fallande rvarupriserna, och den
europeiska centralbanken (ECB) vidtog ytterligare
stimulanstgrder i samband med rntebeslutet i
december. ven ekonomin i USA har fortsatt att
terhmta sig och den amerikanska centralbanken,
Federal Reserve, hjde som frvntat styrrntan i
december fr frsta gngen p nrmare ett decennium.
Den makroekonomiska statistiken var dock svagare
under fjrde kvartalet. Under rets sista mnader tilltog
ocks den globala tillvxtoron till fljd av en inbromsning
i Kina, vilket lett till en nedgng i vrldshandeln och i
rvarupriserna.
Den svenska ekonomin fortstter att uppvisa en stark
tillvxt, dr rekordlga rntor och flyktingstrmmen ger
skjuts t tillvxten via kad privat och offentlig
konsumtion. Under tredje kvartalet uppgick den rliga
tillvxttakten i BNP till nrmare 4 procent. Under fjrde
kvartalet kade optimismen inom nringslivet medan
hushllen blev mer frsiktiga. P bostadsmarknaden
syntes dock tecken p en utplaning i priserna efter de
senaste rens uppgng. Den underliggande inflationstakten har gradvis kat under 2015, i klvattnet av en
svagare krona, men vilar alltjmt p en brcklig grund.
ven om Riksbanken inte vidtog ytterligare penningpolitiska tgrder vid decembermtet r beredskapen
hg fr fler lttnader vid en alltfr snabb frstrkning av
kronan.

Styrelsen freslr bolagsstmman att det befintliga


terkpsprogrammet, som bemyndigar styrelsen att
fatta beslut om terkp av aktier upp till hgst en tiondel
av samtliga aktier i Swedbank (inklusive frvrv av egna
aktier i vrdepappersrrelsen), frlngs ytterligare ett r.
ven mandatet att kunna emittera konvertibla skuldebrev i form av frlagsln som kan konverteras till aktier
fresls frlngas. Frslagen r motiverade som en del
av flera tgrder fr att ge styrelsen mjlighet att
fortlpande anpassa bankens kapitalstruktur till rdande
kapitalbehov.
Utdelningen fresls av styrelsen till 10,70 kr (11,35)
per aktie fr rkenskapsret 2015. Detta motsvarar en
utdelningsgrad p 75 procent. Som avstmningsdag fr
utdelning fresls den 7 april. Sista dag fr handel med
Swedbanks aktier med rtt till utdelning blir drmed den
5 april. Beslutar rsstmman enligt styrelsens frslag
berknas utdelningen komma att utbetalas genom
Euroclears frsorg den 12 april 2016. Swedbanks
rsstmma kommer att hllas tisdag 5 april 2016
klockan 11.00 i Dansens Hus, Barnhusgatan 12-14 i
Stockholm. Mer information om Swedbanks rsstmma
kommer att finnas p bankens hemsida
www.swedbank.se under rubriken Om
Swedbank/Bolagsstyrning.

Fjrde kvartalet 2015


Jmfrt med tredje kvartalet 2015

Resultat
De baltiska ekonomierna fortstter att expandera. BNPtillvxten under tredje kvartalet uppgick till 3,3 procent i
Lettland, 1,7 procent i Litauen och 0,7 procent i Estland.
Det strsta bidraget till kningen kom frn hushllen,
vars konsumtion stttas av lnekningar p 5-7 procent.
Exporten till Ryssland fll med 20-40 procent under
2015. Samtidigt kade exporten till andra marknader,
vilket bidrog till att den totala exporten kade ngot i
Lettland och endast minskade marginellt i Estland och
Litauen. Investeringstakten mste dock ka fr att
understdja produktivitetstillvxten och konkurrenskraften. Konsumentpriserna fll ngot i Estland och
Litauen medan utvecklingen i Lettland r nra
ofrndrad, till fljd av det globala rvaruprisfallet.
Arbetsmarknaden fortstter att vara anstrngd men
bidraget till den totala inflationstakten r fortfarande litet.
Stockholmsbrsen (OMXSPI) steg med 6,6 procent
under ret, och med 6,2 procent under det sista
kvartalet. Tallinnbrsen (OMXTGI) steg med
19,1 procent, Rigabrsen (OMXRGI) med 45,7 procent
och Vilniusbrsen (OMXVGI) med 7,4 procent under
ret. Under fjrde kvartalet steg Tallinnbrsen med
4,1 procent, Rigabrsen med 4,0 procent och
Vilniusbrsen med 1,3 procent.

Viktigt att notera


Bankens totala kostnader fr 2015 uppgick till
16,3 mdkr. Ambitionen att snka de totala kostnaderna
fr 2016 mot 16 mdkr, vilket annonserades i samband
med delrsrapporten fr tredje kvartalet 2014, kvarstr.
Detta r ett led i den kande digitaliseringen som skapar
kad konkurrens och prispress, och ska skerstlla
Swedbanks fortsatta konkurrenskraft. Besparingarna
utgrs av kostnadssynergier relaterade till frvrvet av
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 5 av 58

Kvartalets resultat minskade med 3 procent, till


3 813 mkr (3 928). Orsaken var frmst hgre kostnader
och kreditfrluster. Intkterna kade dock. Resultatet
kade i Baltisk bankverksamhet men minskade i Svensk
bankverksamhet och Stora fretag & Institutioner samt
Koncernfunktioner & vrigt. Resultatet fre
kreditfrluster och nedskrivningar sjnk till 5 218 mkr
(5 355). Rntabiliteten p eget kapital minskade till
12,6 procent (13,5). K/I-talet kade till 0,45 (0,42).
Resultat fre kreditfrluster
och nedskrivningar
per affrssegm ent
exkl valutakurseffekter
2015
m kr
Kv4
Svensk bankverksamhet
Baltisk bankverksamhet
Stora fretag & Institutioner
Koncernfunktioner & vrigt
Sum m a exkl
valutakurseffekter
Valutakurseffekter
Sum m a

2015
Kv3

2014
Kv4

3 261
1 033
956
-32

3 161
945
951
276

2 888
863
992
317

5 218

5 333

5 060

5 218

22
5 355

26
5 086

Intkterna kade med 2 procent, till 9 457 mkr (9 234)


p grund av ett hgre provisionsnetto och nettoresultat
finansiella poster till verkligt vrde.
Rntenettot minskade med 1 procent, till 5 759 mkr
(5 811). Orsaken var frmst ett lgre rntenetto i Group
Treasury, inom Koncernfunktioner & vrigt; bland annat
till fljd av att tidigare tagna positioner frfallit.
Rntenettot i Svensk bankverksamhet steg till fljd av
kade ut- och inlningsvolymer liksom frbttrade

utlningsmarginaler. I Baltisk bankverksamhet kade


rntenettot till fljd av en lgre avgift fr insttningsgarantin i Litauen. Inom Stora fretag & Institutioner
minskade rntenettot till fljd av ngot minskade
utlningsmarginaler.
Provisionsnettot kade med 5 procent och uppgick till
2 877 mkr (2 736). kningen var synlig inom samtliga
affrssegment. Provisionsnettot avseende kapitalfrvaltning steg, frmst till fljd av prestationsbaserade
avgifter och ssongsmssiga PPM-flden. Nettot frn
corporate finance och vrdepappershandeln var
ssongsmssigt hgre medan utlningsrelaterade
provisioner var stabila. Provisionsnettot avseende kort
var dock ssongsmssigt lgre.
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde kade
till 165 mkr (4), frmst pverkat av ett ssongsmssigt
hgre resultat inom Stora fretag & Institutioner. I Group
Treasury, inom Koncernfunktioner & vrigt, frbttrades
resultatet ngot, d frre terkp av skerstllda
obligationer skedde under kvartalet.
vriga intkter sjnk ngot och uppgick till 656 mkr
(683).
Kostnaderna kade med 9 procent till 4 239 mkr
(3 879). kningen var synlig i alla affrssegment.
Personalkostnaderna kade till fljd av ssongsmssigt
hgre kostnader men motverkades ngot av upplsning
av en tidigare gjord reservering avseende Sparbanken
resund. vriga kostnader kade frmst p grund av
anpassning av kontorslokaler. ven kostnaderna fr
marknadsfring och IT kade.
Nedskrivningar avseende immateriella tillgngar
uppgick till 0 mkr (254). Tredje kvartalet inkluderade en
nedskrivning av IT-system inom Group Products samt
en nedskrivning av ett tidigare frvrvat
kapitalfrvaltningsuppdrag.
Kreditfrlusterna kade till 399 mkr (130). Inom Svensk
bankverksamhet kade kreditfrlusterna till fljd av en
strre reservering avseende ett enskilt engagemang.
Stora fretag & Institutioner redovisade ngot hgre
kreditfrluster till fljd av ett ftal engagemang, medan
tervinningarna i Baltisk bankverksamhet kade.
Skattekostnaden uppgick till 974 mkr (1 012),
motsvarande en effektiv skattesats p 20,3 procent
(20,4). Frn 2016 har bolagsskattesatsen i Norge
ndrats frn 27 procent till 25 procent. Uppskjutna
skatteposter r drfr omrknade i fjrde kvartalet, vilket
gav en engngseffekt om 22 mkr i snkt skattekostnad.
Exklusive denna engngseffekt hade fjrde kvartalets
effektiva skattesats varit 20,8 procent. Enligt tidigare
bedmning vntas den effektiva skattesatsen uppg till
19-21 procent p medellng sikt.
Resultatet frn avvecklade verksamheter uppgick till
-12 mkr (-11).

Helret 2015
Jmfrt med helret 2014

Resultat
rets resultat minskade med 4 procent, till 15 727 mkr
(16 447), frmst p grund av ett lgre nettoresultat
finansiella poster till verkligt vrde och en skattekostnad
av engngskaraktr under andra kvartalet 2015. Svl
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 6 av 58

intkter som kostnader minskade. Valutakursfrndringar kade resultatet med 16 mkr, framfrallt till
fljd av att den svenska kronan i genomsnitt frsvagats
mot euron under ret. Rntabiliteten p eget kapital
minskade till 13,5 procent (15,0), till lika delar pverkat
av lgre resultat och en strre kapitalbas. K/I-talet
frbttrades till 0,43 (0,45).
Resultatet fre kreditfrluster och nedskrivningar
minskade med 2 procent, till 21 291 mkr (21 702).
Resultatet inom Svensk bankverksamhet och Baltisk
bankverksamhet kade. Resultatet inom Stora fretag &
Institutioner och Group Treasury, inom
Koncernfunktioner & vrigt, minskade.
Resultat fre kreditfrluster
och nedskrivningar
per affrssegm ent
exkl valutakurseffekter
2015
m kr
Helr
Svensk bankverksamhet
Baltisk bankverksamhet
Stora fretag & Institutioner
Koncernfunktioner & vrigt
Sum m a exkl
valutakurseffekter
Valutakurseffekter
Sum m a

2014
Helr

m kr

12 564

11 933

631

3 806
4 141
780

3 693
4 337
1 780

113
-196
-1 000

21 291

21 743
-41
21 702

-452
41
-411

21 291

Intkterna minskade med 4 procent till 37 624 mkr


(39 304), frmst i Group Treasury inom Koncernfunktioner & vrigt till fljd av ett smre nettoresultat
finansiella poster till verkligt vrde. Intkterna kade
inom Baltisk bankverksamhet och var stabila i Svensk
bankverksamhet. Svensk bankverksamhet hade under
2014 engngsintkter frmst relaterade till frvrvet av
Sparbanken resund. Intkterna minskade inom Stora
fretag & Institutioner.
Rntenettot och provisionsintkterna var stabila.
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde och
vriga intkter sjnk. Valutakursfrndringar kade
intkterna med 135 mkr.
Rntenettot kade med 2 procent, till 22 993 mkr
(22 642). Group Treasurys rntenetto frbttrades,
gynnat av fallande marknadsrntor. Inom Svensk
bankverksamhet kade rntenettot ngot. Lgre
marknadsrntor pverkade inlningsmarginalerna
negativt medan kade utlningsvolymer samt hgre
bolnemarginaler bidrog positivt. Rntenettot kade
inom Baltisk bankverksamhet. Inom Stora fretag &
Institutioner minskade rntenettot, till fljd av lgre
inlningsmarginaler. Hgre stabilitetsavgifter minskade
rntenettot med 64 mkr. Valutakursfr-ndringar kade
rntenettot med 81 mkr.
Provisionsnettot var stabilt p 11 199 mkr (11 204).
Frskringsrelaterade intkter samt kort- och utlningsprovisioner bidrog positivt medan intkterna frn
corporate finance och betalningsprovisioner sjnk.
Betalningsprovisionerna minskade som en fljd av
eurovergngen i Litauen samt en positiv engngseffekt
p 35 mkr under 2014. Provisionerna frn kapitalfrvaltning var stabila. Ett hgre genomsnittligt frvaltat
kapital, till fljd av hgre brskurser under ret, bidrog
positivt medan prissnkningar av fondavgifter
pverkade negativt.

Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde sjnk till


571 mkr (1 986). Minskningen beror frmst p ett lgre
resultat i Group Treasury, inom Koncernfunktioner &
vrigt, till fljd av negativa vrderingseffekter frn
terkp av skerstllda obligationer och kade kreditspreadar. Inom Stora fretag & Institutioner var nettoresultat finansiella poster stabilt.
vriga intkter minskade med 18 procent, till 2 861 mkr
(3 472). Intkterna minskade inom Svensk Bankverksamhet och Koncernfunktioner & vrigt men kade
inom vriga affrssegment. Inom Svensk
bankverksamhet redovisades engngsintkter p 461
mkr under 2014 relaterade till frvrvet av Sparbanken
resund. Inom Koncernfunktioner & vrigt minskade
intkterna frn vertagna tillgngar i takt med att
fastighetsbestndet avyttrats.
Kostnaderna minskade med 7 procent och uppgick till
16 333 mkr (17 602). Strst minskning visade Svensk
bankverksamhet. Minskningen frklaras av
engngskostnader p 615 mkr som redovisades i
samband med frvrvet av Sparbanken resund under
frra ret. Kostnaderna i Svensk bankverksamhet
minskade ocks som en fljd av effektiviseringar. I
Koncernfunktioner & vrigt minskade kostnaderna
frmst till fljd av effektivitetstgrder, men ven som en
fljd av engngskostnader under 2014 relaterade till
flytten av huvudkontoret. Inom Baltisk bankverksamhet
och Stora fretag & Institutioner minskade kostnaderna.
Valutakursfrndringar kade kostnaderna med 94 mkr.
Antalet heltidstjnster minskade. Minskningen var strst
inom Svensk bankverksamhet till fljd av kad
effektivitet och digitaliserade processer samt integrationen av Sparbanken resund. Antalet anstllda
minskade ven inom Baltisk bankverksamhet samt
Group Products, inom Koncernfunktioner & vrigt. Inom
Stora fretag & Institutioner kade antalet heltidstjnster
ngot.
Nedskrivning av immateriella tillgngar kade till
254 mkr (1) och bestod av en nedskrivning av IT-system
inom Group Products samt en nedskrivning av ett
tidigare frvrvat kapitalfrvaltningsuppdrag.
Nedskrivning av materiella tillgngar minskade till
72 mkr (256), som ett resultat av ett lgre fastighetsbestnd.
Kreditfrlusterna kade till 594 mkr (419), frmst som en
effekt av en strre reservering avseende ett enskilt
engagemang inom Svensk Bankverksamhet under
fjrde kvartalet. Stora fretag & Institutioner redovisade
lgre kreditfrluster. Baltisk bankverksamhet redovisade
fortsatt tervinningar.
Skattekostnaden uppgick till 4 625 mkr (4 301),
motsvarande en effektiv skattesats p 22,7 procent
(20,5). Under andra kvartalet pverkades den effektiva
skattesatsen av engngseffekter i de estniska och
amerikanska verksamheterna. Under fjrde kvartalet
pverkades den effektiva skattesatsen av en kommande
bolagsskattesnkning i Norge. Exklusive dessa effekter
hade den effektiva skattesatsen varit 20,6 procent. I
enlighet med tidigare bedmning vntas den effektiva
skattesatsen uppg till 19-21 procent p medellng sikt.
Resultatet fr avvecklade verksamheter uppgick till
-6 mkr (-262). Under 2014 gjordes en omklassificering
p -223 mkr avseende avvecklingen av den ryska
verksamheten.
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 7 av 58

Volymutveckling
Den totala utlningen till allmnheten, exklusive
terkpsavtal och riksgld, kade med 3 procent till
1 371 mdkr (1 325). I Sverige kade utlningen till
bolnekunder under 2015 med 35 mdkr, till 675 mdkr,
varav 7 mdkr under fjrde kvartalet. Swedbanks
marknadsandel avseende nettotillvxten var
18,9 procent under rets elva frsta mnader, att
jmfra med den totala marknadsandelen p
24,8 procent (25,2 procent per 31 december 2014). I
Baltisk bankverksamhet kade bolnevolymen med
3 procent i lokal valuta, till 55 mdkr. I Estland och
Litauen vxte portfljerna med 5 respektive 6 procent,
medan den minskade med 2 procent i Lettland.
Privatutlningen utver boln vxte med 2 mdkr under
ret till 124 mdkr i Sverige. Strsta kningen avsg
utlning till bostadsrttsfreningar som kade med
3 mdkr till 101 mdkr. I Baltisk bankverksamhet vxte
volymerna med 10 procent i lokal valuta till 10 mdkr,
volymerna kade i samtliga lnder.
Fretagsutlningen inom Svensk bankverksamhet och
Stora fretag & Institutioner kade med 10 mdkr under
ret till 443 mdkr. Under fjrde kvartalet minskade
volymerna med 1 mdkr. Swedbanks marknadsandel
avseende nettotillvxten i Sverige var 21,4 procent
under rets frsta elva mnader och den totala
marknadsandelen kade till 18,8 procent per 30
november 2015 (18,7). I Baltisk bankverksamhet
minskade fretagsutlningen i lokal valuta under ret
med 1 procent till 59 mdkr. Utlningsportfljen vxte
med 3 procent i Estland, 1 procent i Lettland och
minskade med 8 procent i Litauen.
Swedbanks inlning kade med 83 mdkr under ret,
varav 10 mdkr under fjrde kvartalet, till totalt 744 mdkr.
kningen var frmst hnfrlig till Svensk bankverksamhet, dr volymerna kade med 41 mdkr, varav 22
mdkr under fjrde kvartalet. I Stora fretag &
Institutioner kade inlningen med 15 mdkr under ret,
och med 18 mdkr under fjrde kvartalet. I Baltisk
bankverksamhet kade inlningen i lokal valuta med 8
procent, inlningen kade i alla tre lnder. Marknadsandelarna i Sverige var stabila och uppgick fr
hushllsinlning per sista november till 20,9 procent
(21,1) och fr fretagsinlning till 18,9 procent (18,7).
Det frvaltade fondkapitalet kade med 23 mdkr sedan
rsskiftet 2014 och uppgick till 738 mdkr (715), varav
706 mdkr hnfrs till den svenska verksamheten.
Frvaltat kapital i den diskretionra frvaltningen
uppgick till 352 mdkr (337). Under ret hade Swedbank
Robur ett nettoutflde p -14 mdkr i den svenska
marknaden, med en stabilisering under fjrde kvartalet.
Den tidigare trenden med utflden i rntefonder och
inflden i blandfonder fortsatte under kvartalet. ven till
aktiefonder skedde inflden under fjrde kvartalet, bland
annat som fljd av ssongsmssiga PPM-flden.
Nettoutfldet i Swedbank Roburs aktiefonder var
-15 mdkr under ret, med ett nettoinflde p 1 mdkr
under fjrde kvartalet. Den diskretionra frvaltningen
hade ett nettoinflde p 10 mdkr under ret, varav
3 mdkr under fjrde kvartalet. Swedbank Roburs
marknadsandel avseende nettoinflde var negativ
(13,5% procent fr 2014).
Ls mer under produktomrden frn sidan 19.

Kredit- och tillgngskvalitet


Under 2015 har utvecklingen av Swedbanks
kreditkvalitet varit fortsatt god. kningen i utlningsvolym har generellt besttt av kunder med lg risk och
med bra skerheter vilket ytterligare strkt kreditkvaliteten.
Oskra fordringar minskade under ret och kreditfrlustnivn var fortsatt mycket lg. Den svenska ekonomin
har trots den politiska och ekonomiska oskerheten i
omvrlden haft en god tillvxt. De baltiska lnderna har
pverkats negativt av handelsrestriktionerna mot
Ryssland, men visade nd fortsatt ekonomisk tillvxt.
Oljepriset har varit under press under hela 2015. Mot
slutet av fjrde kvartalet fll priset ytterligare och har
under brjan av frsta kvartalet 2016 fortsatt ligga p
historiskt lga niver. Swedbanks kunder i oljerelaterade sektorer har under 2015 hanterat situationen vl
och banken har inte drabbats av ngra kreditfrluster i
sektorn under 2015. Mot slutet av fjrde kvartalet sg vi
dock tecken p frsmrad kreditkvalitet bland ett ftal
engagemang. D Swedbank bedmer att svagheten i
marknaden kommer att best under 2016 kommer det
sannolikt medfra ett reserveringsbehov. Swedbank har
en nra dialog med kunderna i de oljerelaterade
sektorerna som frmst utgrs av brsnoterade fretag
med hg kreditvrdighet och lnga kundkontrakt.
Under ret infrde Swedbank nya riktlinjer fr boln.
Frndringen gller nya ln och innebr bland annat
striktare krav p amortering, i linje med Finansinspektionens frslag, en begrnsning av hur mycket kunden
kan lna i frhllande till sin rsinkomst och skrpta
krav p det rntepslag som kunderna skall klara av att
betala. Frndringen har genomfrts fr att upprtthlla
den goda kvaliteten i bolneportfljen samt begrnsa
risker, fr svl banken som kunder, vid en eventuell
rntehjning eller prisnedgng.
Swedbanks bolnevolym till hushll i Sverige fortsatte
att ka under ret men tillvxttakten dmpades under
andra halvret, bland annat till fljd av de riktlinjer
Swedbank infrt under ret. Under fjrde kvartalet
amorterades det p 95 procent av de nyutbetalda
bolnen i den svenska portfljen med en belningsgrad
ver 70 procent, vilket var ofrndrat jmfrt med
fregende kvartal. Av de nyutbetalda lnen med en
belningsgrad p mellan 50 och 70 procent
amorterades det p 82 procent jmfrt med 64 procent
under tredje kvartalet. Amorteringarna i den svenska
bolneportfljen uppgick under den senaste tolvmnadersperioden till cirka 11,2 mdkr. Den genomsnittliga belningsgraden fr Swedbanks boln i Sverige
var 56,9 procent (60,1 per 31 december 2014), i Estland
50,8 procent (53,9), i Lettland 98,0 procent (108,2) och i
Litauen 78,9 procent (84,8), berknad p fastighetsniv.
Fr mer information se avsnittet Lna och finansiera sid
19 samt faktaboken sid 52.
Utlningen till icke bostadsrelaterade fastighetsbolag i
Sverige kade under ret med 4,1 procent, till 123 mdkr.
Risken i portfljen var fortsatt lg.
Oskra fordringar fortsatte att minska under ret och
uppgick till 0,40 procent (0,41) av den totala utlningen.
Reserveringsgraden fr oskra fordringar var 40 procent
(35), och inklusive portfljreserveringar 56 procent (53).
Fr mer information om kreditrisk se faktaboken sid
45-51.
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 8 av 58

Kreditfrluster, netto
per affrssegm ent
m kr
Svensk bankverksamhet
Baltisk bankverksamhet
Estland
Lettland
Litauen
Stora fretag & Institutioner
Koncernfunktioner & vrigt
Sum m a

2015
Helr

2014
Helr

482
-172
34
-228
22
284
0
594

246
-186
-31
-106
-49
381
-22
419

%
96
-8

-25
42

Kreditfrlusterna uppgick till 594 mkr (419) under ret,


varav 399 mkr i fjrde kvartalet. Dessa avsg frmst
reserveringar fr befarade kreditfrluster av ett engagemang i Svensk bankverksamhet respektive ett ftal
engagemang i Stora fretag & institutioner. Baltisk
bankverksamhet redovisade fortsatta tervinningar, om
n p en lgre niv n under 2014. vertagna tillgngar
fortsatte att minska till 441 mkr (933). Mer information
om vertagna tillgngar finns i faktaboken p sidan 50.

Operativa risker
Bankens direkta frluster hnfrliga till operativa risker
var fortsatt lga under fjrde kvartalet. Under kvartalet
intrffade ett ftal strningar i bankens IT-milj vilka
endast pverkade vra kunder i begrnsad omfattning.
De cyberhot som identifierats under kvartalet var riktade
bde direkt mot banken men ven mot vra kunder och
avser huvudsakligen tillgnglighetsstrningar och
bedrgerier i olika former. Swedbank arbetar aktivt fr
att minimera dessa hot genom olika skyddstgrder
samt bankverskridande samarbeten via bland annat
Bankfreningen.
Under andra kvartalet lmnade Swedbank in en
anskan till Finansinspektionen om att f anvnda
internmtningsmetoden AMA (Advanced Measurement
Approach) fr att berkna kapitalkrav fr operativa
risker. Under fjrde kvartalet kommunicerade Baselkommittn att AMA om 3 till 5 r kommer att ersttas
med en utkad standardiserad metod. I ljuset av detta
har banken nnu inte tagit stllning till om anskan ska
vidhllas eller inte.

Upplning och likviditet


Lga rntor och krympande kreditspreadar prglade
frsta halvret 2015. Under andra halvret kade
oskerheten p kapitalmarknaderna, bland annat p
grund av krisen i Grekland och efter att Kina devalverat
sin valuta. Detta bidrog till kade kreditspreadar och
hgre volatilitet.
Infrandet av nya kapitaltckningsregler kade
emissionerna av supplementrkapital (AT1-instrument)
bland europeiska banker. Swedbank gjorde i brjan av
ret en AT1-emission p 750 musd fr att optimera
kapitalstrukturen. Under 2015 emitterades strre
volymer lngfristiga obligationer n tidigare r fr att ta
tillvara p de goda marknadsfrutsttningarna och
frfinansiera kommande frfall samt fr att matcha
bolnetillvxten. Swedbanks frbttrade kreditbetyg
bidrog till hg efterfrgan p vra skuldinstrument samt
ytterligare minskad upplningskostnad. Totalt
emitterade Swedbank 229 mdkr (115) i lngfristiga
skuldinstrument varav 41 mdkr under fjrde kvartalet.
Emissioner av skerstllda obligationer stod fr
merparten, 158 mdkr. Under 2016 planerar banken att
emittera omkring 180 mdkr fr att mta frfall om

nominellt 110 mdkr och kreditefterfrgan framfr allt


inom svenska boln.

Frndring av krnprimrkapital 2015, Swedbank


konsoliderad situation
mdkr

Vid slutet av 2015 uppgick den utestende kortfristiga


upplningen till 107 mdkr. Samtidigt uppgick placeringar
hos centralbanker till 186 mdkr. Likviditetsreserven
uppgick per sista december till 314 mdkr (224). I tillgg
till likviditetsreserven fanns likvida vrdepapper inom
andra delar av koncernen uppgende till 50 mdkr (76).
Likviditetsreserven och likviditetstckningsgraden
(liquidity coverage ratio, LCR) fluktuerar ver tiden,
bland annat beroende p frfallostrukturen fr
emitterade vrdepapper. Koncernens LCR var
159 procent (120), och 363 respektive 638 procent fr
USD och EUR. Enligt vr tolkning av Baselkommittens
senaste frslag p stabil nettofinansieringskvot (net
stable funding ratio, NSFR) uppgick Swedbanks NSFR
till 107 procent (98). Frbttringen av NSFR under ret
har drivits av kad lngfristig upplning vilket ven
minskat bankens strukturella likviditetsriskknslighet.

100
3,7
95

0,8
-2,9

90

93,9

93,0
-0,7

87,9

85
80

75
70
65
60
55
50

Kreditbetyg
I juni hjdes Moodys kreditbetyg p Swedbank ett steg,
till Aa3 med stabila utsikter. ven det individuella
kreditbetyget hjdes, frn baa1 till a3. Hjningen
motiverades med Swedbanks starka intjningsfrmga
och hga kreditkvalitet samt lngsiktiga strategi och
starka varumrke. ven S&P har under ret hjt
Swedbanks kreditbetyg ett steg, till AA-. Det individuella
kreditbetyget hjdes ocks, frn a till a+. Motiveringen
till frbttringen var kontinuiteten i Swedbanks styrning,
den stabila lnsamheten och hga effektiviteten. S&P:s
utsikter fr Swedbanks kreditbetyg r, i likhet med de
flesta andra svenska banker, negativt. Det beror p
S&P:s bedmning av bostadsprisutvecklingen och
hushllens skuldsttning, som anses ka den
ekonomiska risken fr bankerna. Swedbanks hga
kreditkvalitet, stabila intjning och starka kapitalisering
gjorde ocks att Fitch i juni bekrftade de positiva
utsikterna fr bankens kreditbetyg.

Kapital och kapitaltckning


Krnprimrkapitalrelationen uppgick vid kvartalets slut
till 24,1 procent (23,0 procent 30 september 2015 och
21,2 procent 31 december 2014). Krnprimrkapitalet
kade under kvartalet med 0,9 mdkr, till 93,9 mdkr.
Bankens resultat efter avdrag fr freslagen utdelning
pverkade krnprimrkapitalet positivt med 0,9 mdkr.
Omvrdering av berknad pensionsskuld enligt IAS 19
kade det egna kapitalet med cirka 0,8 mdkr, frmst till
fljd av hgre diskonteringsrnta. Den positiva effekten
motverkades dock av att avdraget frn krnprimrkapitalet, till fljd av att frvaltningstillgngarna
verstiger skulden fr pensionsfrpliktelserna, kade
med 0,9 mdkr jmfrt med tredje kvartalet.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 9 av 58

kning

Minskn ing

Riskexponeringsbeloppet (REA) minskade under fjrde


kvartalet med 15,1 mdkr. Per den 31 december uppgick
REA till 389,1 mdkr (404,2 mdkr per 30 september).
REA fr kreditrisker minskade med 10,7 mdkr.
Minskade exponeringar mot fretagskunder och institut
bidrog till att REA sjnk med 5,3 mdkr. kade
skerhetsvrden hade en positiv inverkan p LGD inom
Stora fretag & Institutioner samt Svensk bankverksamhet, vilket bidrog till att REA minskade med
3,1 mdkr. Positiva PD-migrationer inom Svensk
bankverk-samhet minskade REA men motverkades av
negativa PD-migrationer inom Stora fretag &
Institutioner samt Baltisk Bankverksamhet, vilket
minskade REA med totalt 0,2 mdkr.
REA fr kreditvrdighetsjustering (CVA-risk) minskade
marginellt, med 0,3 mdkr. REA fr marknadsrisker
minskade med 3,8 mdkr som ett resultat av framfrallt
minskade rntepositioner. REA fr operativa risker
minskade med 0,3 mdkr till fljd av fusionen med
Sparbanken resund. Orsaken r att Swedbank nu
tillmpar schablonmetoden fr hela koncernen medan
basmetoden tidigare tillmpades fr Sparbanken
resund.

Frndring av riskexponeringsbelopp, 2015, Swedbank


konsoliderad situation
mdkr

420
414,2
410

En utvrdering avseende bruttosoliditet (leverage ratio)


sker ocks, infr infrandet av ett eventuellt minimikrav
2018. Swedbanks bruttosoliditetsgrad per 31 december
2015 var 5,0 procent (4,5 procent per 30 september).

vriga hndelser

404,2
400
-5,3

-0,2
-3,1

390

-2,1

-0,3

389,1
-3,8

Den 1 oktober fusionerades Sparbanken resund AB


och Swedbank AB (publ). Swedbank vertog i och med
detta Sparbanken resund ABs roll som emittent i
utestende obligations- och frlagsln.

-0,3

Den 14 december lmnade chefen fr affrssegmentet


Stora fretag & Institutioner, Magnus Gagner Geeber,
sin anstllning i Swedbank. Som tillfrordnad chef har
Bjrn Meltzer utsetts. Rekrytering av ny chef fr
affrssegmentet har pbrjats.

380

370

360

kning

Minskn ing

Oskerhet kring kapitalregleringar kvarstr


Swedbank vl positionerad
Frn och med 13 september 2015 tillmpas det
kontracykliska buffertvrdet p 1 procent som
Finansinspektionen (FI) beslutade om i september
2014. Det kontracykliska buffertkravet pverkar ocks
Swedbanks kapitalkrav genom riskviktsgolvet p
25 procent inom pelare 2 fr den svenska
bolneportfljen.
Det totala krnprimrkapitalkravet fr Swedbank kade
under kvartalet till 19,9 procent att jmfra med
Swedbanks krnprimrkapitalrelation p 24,1 procent
per 31 december 2015. Kravet kade till fljd av att
kapitalkravet avseende riskviktsgolvet fr boln i pelare
2 kar i relation till det totala riskexponeringsbeloppet. I
det totala kravet har hnsyn tagits svl till Swedbanks
krnprimrkapitalkrav fr individuella pelare 2-risker p
0,9 procent som till samtliga aviserade hjningar av de
kontracykliska buffertvrdena s som hjningen av det
svenska kontracykliska buffertvrdet till 1,5 procent i juni
2016.
Under januari 2016 meddelade FI att det kontracykliska
buffertvrdet kan hjas ytterligare om det bedms som
ndvndigt. FI har ven aviserat en fortsatt granskning
av svenska bankers interna riskbaserade modeller,
srskilt avseende fretagsriskvikter, i syfte att frbttra
modellerna. FI bedmer att arbetet blir klart under 2016
och att det leder till en kning av kapitalkraven fr
fretagsexponeringar. Utver detta pgr ett
internationellt arbete rrande kapitalkrav. Bland annat
arbetar Baselkommittn med att frbttra jmfrbarheten mellan bankernas kapitalrelationer. Arbetet
omfattar reviderade schablonmetoder fr berkning av
kapitalkrav fr kredit-, marknads- och operativa risker,
dr ett eventuellt kapitalgolv diskuteras fr de banker
som anvnder interna modeller. Oskerheten kring de
nya regelverkens utformning, samt hur och nr de
kommer att implementeras, gr att det nnu r fr tidigt
att dra ngra slutsatser om eventuell pverkan p
Swedbank. Swedbanks goda lnsamhet och starka
kapitalisering ger dock ett bra utgngslge fr att mta
framtida frndringar i kapitalkraven.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 10 av 58

Visa Inc. annonserade den 2 november 2015 en avsikt


att frvrva Visa Europe Limited. Frvrvet r villkorat
av myndighetstillstnd. Detta tillstnd berknas erhllas
tidigast under andra kvartalet 2016. Swedbank r
medlem i Visa Europe och deltagare i Visa Sweden
Ekonomisk Frening. Visa Sweden r i sin tur
gruppmedlem i Visa Europe. Genom sitt medlemskap
kommer Swedbank att f del av kpeskillingen fr det
tilltnkta frvrvet som kommer att best av kontanter
och preferensaktier i Visa Inc. Dessutom finns
mjligheter fr Swedbank att erhlla en
tillggskpeskilling. Swedbank uppskattar fr
nrvarande intkten fr den tilltnkta transaktionen till
cirka 140-180 miljoner euro, baserat p en preliminr
berkning av den kontanta kpeskillingen och
preferensaktierna. Det rder oskerhet kring hur stort
beloppet kan bli beroende p bland annat allokeringsberkningar och vrdet p preferensaktierna. Dessutom
r Swedbanks andelar i Visa Sweden inte verltbara.
Som en fljd av de mnga oskerhetsfaktorerna kring
transaktionen, de begrnsningar som finns kopplat till
innehavet och det belopp som Swedbank kan komma
att erhlla, tas Swedbanks rtt att erhlla medel p
grund av affren varken upp som en fordran eller som
ett kat vrde p andelarna i Visa Sweden i Swedbanks
bokslut 2015. Villkorat av myndighetsgodknnande
kommer Swedbank att redovisa en positiv
engngseffekt under 2016 som fljd av frvrvet.
Den 21 december 2015 annonserades att den norska
mediekoncernen Schibsted frvrvar bostadssajten
Hemnet. Ett avtal har tecknats med samtliga gare
vilket innebr att Schibsted kper 80 % av Hemnet
baserat p ett bolagsvrde om 1,5 mdkr. Fastighetsbyrn ger idag 34 % av aktierna i Hemnet och kommer
genom en option frvrva ytterligare 8 % av aktierna
som drmed ven kommer bolaget till del vid
frsljningen. Fastighetsbyrn kommer slja samtliga
dessa aktier. Fr Fastighetsbyrns gare Swedbank
innebr frsljningen en realisationsvinst p omkring
500 mkr under 2016, efter att frvrvet erhllit
Konkurrensverkets godknnande.

Hndelser efter 31 december 2015


Inga hndelser av vsentlig betydelse har intrffat
sedan 31 december 2015.

Svensk bankverksamhet

Strkt rntenetto

kade inlningsvolymer

Frbttrad kundnjdhet bland privatkunder

Resultatrkning
m kr

2015
Kv4

2015
Kv3

2014
Kv4

2015
Helr

2014
Helr

Rntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
Andel av intressefretags resultat
vriga intkter
Sum m a intkter

3 560
1 762
83
155
221
5 781

3 404
1 717
64
201
187
5 573

5
3
30
-23
18
4

3 301
1 790
80
94
243
5 508

8
-2
4
65
-9
5

13 435
7 176
264
862
814
22 551

13 350
6 939
230
980
1 179
22 678

1
3
15
-12
-31
-1

Personalkostnader
Rrliga personalkostnader
vriga kostnader
Avskrivningar
Sum m a kostnader
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar
Kreditfrluster, netto
Rrelseresultat
Skatt
Periodens resultat
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Sw edbank AB

824
27
1 644
25
2 520
3 261
347
2 914
595
2 319

861
42
1 483
26
2 412
3 161
35
3 126
666
2 460

-4
-36
11
-4
4
3

-10
-54
2
-17
-4
13

-7
-11
-6

917
59
1 614
30
2 620
2 888
147
2 741
565
2 176

6
5
7

3 487
157
6 237
106
9 987
12 564
482
12 082
2 548
9 534

4 034
211
6 410
91
10 746
11 932
246
11 686
2 392
9 294

-14
-26
-3
16
-7
5
96
3
7
3

2 318

2 456

-6

2 176

9 521

9 280

Minoriteten
Rntabilitet p allokerat eget kapital, %
Utlning/inlning, %
Kreditfrlustniv, %
K/I-tal
Utlning, mdkr
Inlning, mdkr
Heltidstjnster

1
18,2
235
0,13
0,44
1 064
453
4 469

4
19,0
246
0,01
0,43
1 059
431
4 571

-75

0
20,0
249
0,06
0,48
1 024
412
5 008

14
25,5
249
0,03
0,47
1 024
412
5 008

-7

4
10
-11

13
18,5
235
0,05
0,44
1 064
453
4 469

Utvecklingen januari - december


rets resultat frbttrades till 9 521 mkr, att jmfra med
9 280 mkr under 2014. Intkterna pressades av lgre
inlningsmarginaler samt att 2014 inkluderade
engngsintkter relaterade till frvrvet av Sparbanken
resund. Kostnaderna sjnk till fljd av lgre personalkostnader samt att 2014 belastades av strre
engngsposter.
Rntenettot kade med 1 procent jmfrt med 2014.
Hgre utlningsvolymer samt kade bolnemarginaler,
bde p nyutlningen och p portfljen totalt kade
rntenettot. Detta motverkades av lgre marknadsrntor
vilket pverkade inlningsmarginalerna negativt.
Utlningsmarginalerna har successivt kat sedan
halvrsskiftet 2014 fr att kompensera fr de hgre
kapitaltckningskraven i form av det hjda riskviktsgolvet fr svenska boln och den hjda kontracykliska
bufferten. Jmfrt med tredje kvartalet kade
rntenettot. kade utlningsvolymer samt ngot
frbttrade bolnemarginaler bidrog positivt. ven hgre
inlningsvolymer verkade i positiv riktning.
Svensk Bankverksamhet har under ret infrt skrpta
riktlinjer fr boln, bland annat vad gller amortering, fr
att skerstlla hllbarhet fr bde kund och bank.
Frndringarna har lett till en viss inbromsning av
kreditgivningen under rets sista mnader.
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 11 av 58

0
5
-2

4
10
-11

Totalt kade bolnevolymen till hushll med 6 procent,


frn 640 till 675 mdkr under ret varav 7 mdkr under
fjrde kvartalet. Andelen av marknadens nettotillvxt
uppgick till 18,9 procent. Swedbanks andel av den totala
marknaden var 24,8 procent (25,2 procent per 31
december 2014). Under fjrde kvartalet kade bolnevolymen till hushll med 7 mdkr.
Utlningen till fretag kade med 1 procent eller 3 mdkr
under ret. Ln till fastighetsfrvaltning kade med
4 mdkr medan kreditgivningen till vriga fretagsmarknaden minskade. Under fjrde kvartalet minskade
utlningen till fretag med 1 mdkr. Marknadsandelen,
inklusive fretagsutlningen inom Stora fretag &
Institutioner, frbttrades till 18,8 procent (18,7 procent
per 31 december 2014).
Under ret har en satsning p konsumentkrediter
genomfrts. Swedbank har idag en relativt lg
marknadsandel p en vxande marknad och ser att det
finns utrymme fr en mer ansvarsfull kreditgivning p
omrdet. Under hsten har en kampanj genomfrts med
fokus att hjlpa kunderna till en sund och hllbar
ekonomi genom att samla deras ln och erbjuda
konkurrenskraftiga villkor. Swedbanks konsumentkreditvolym till hushll kade med 1 mdkr sedan
rsskiftet och andelen av den totala marknaden var
10,1 procent (10,0 procent per 31 december 2014).

Hushllens inlningsvolym kade med 24 mdkr sedan


rsskiftet, varav 5 mdkr under fjrde kvartalet.
Swedbanks andel av inlningen frn hushll uppgick till
20,9 procent (21,1 procent per 31 december 2014).
Fretagsinlningen inom Svensk bankverksamhet
kade med 17 mdkr sedan rsskiftet och med 16 mdkr
under kvartalet. Swedbanks marknadsandel, inklusive
fretagsinlningen inom Stora fretag & Institutioner,
kade till 18,9 procent per sista november,
(18,7 procent per 31 december 2014).
Provisionsnettot kade med 3 procent under 2015
jmfrt med samma period 2014. kningen beror
frmst p kade intkter frn aktiehandel och
strukturerade produkter samt kort- och betalningsprovisioner till fljd av hgre volymer. Provisionerna frn
kapitalfrvaltning minskade, frmst pverkat av snkta
fondavgifter. Under fjrde kvartalet kade
provisionsnettot med 3 procent jmfrt med tredje
kvartalet, frmst p grund av kad frsljning av
strukturerade produkter. Nettofldet i aktie- och
blandfonder var positivt, strkt av ssongsmssiga
PPM-flden medan trenden med utflden ur rntefonder
fortsatte. Frskjutningen till sparande med lgre risk
fortsatte.
Andel av intressefretags resultat minskade jmfrt
med fregende r, frmst p grund av en engngsintkt om 230 mkr relaterad till Entercard under 2014.
vriga intkter var lgre n fregende r p grund av
engngsintkter i samband med frvrvet av
Sparbanken resund.

Kreditfrlusterna var fortsatt lga men kade jmfrt


med 2014 och uppgick till 482 mkr, motsvarande en
kreditfrlustniv p 0,05 %. Under fjrde kvartalet
uppgick kreditfrlusterna till 347 mkr, varav merparten
avsg en strre reservering kopplad till ett enskilt
engagemang. Andelen oskra fordringar var
0,17 procent (0,15 procent) vid utgngen av ret.
Svensk Bankverksamhet har under ret fokuserat p
starkare samordning av kunderbjudanden samt
frenkling av interna processer. Allt i syfte att bttre
motsvara kundernas frvntningar. Den rliga kundnjdhetsunderskningen (SKI) visar positiv utveckling
med en skerstlld frbttring p privatsidan.
En ny kanalstrategi har ocks tagits fram med syfte att
samordna kundmtet i alla kanaler, digitalt, via telefon
och p alla kontor, fr att ge bttre och snabbare
service utifrn kundens behov.
Under ret har 39 kontor stngts, frmst som en effekt
av integrationen av Sparbanken resund och
kundernas kade aktivitet i de digitala kanalerna.
Antalet samtal till telefonbanken uppgick till 3,6 miljoner,
en kning med ver 8 procent jmfrt med 2014.
Antalet anvndare av Swedbanks digitala kanaler
fortstter att ka. Internetbanken hade 3,9 miljoner
anvndare den sista december, en kning med ver
214 000 under ret. Mobilbankens anvndare uppgick
till 2,5 miljoner, en kning med 478 000 jmfrt med
2014.

Kostnaderna minskade under 2015 frmst till fljd av


lgre personalkostnader och engngsposter relaterade
till frvrvet av Sparbanken resund som bidrog till
kade kostnader under 2014. ven kat fokus p
kostnadseffektivitet innebar lgre kostnader, frmst
avseende personal. Jmfrt med tredje kvartalet kade
kostnaderna, frmst p grund av anpassning av
kontorslokaler och marknadsfring men motverkades
ngot av en tidigare gjord reservering avseende
Sparbanken resund. Personalkostnader fortsatte att
minska.

Sverige r Swedbanks strsta marknad med omkring 4 miljoner privatkunder och ver 250 000 fretagskunder. Det
gr Swedbank till Sveriges strsta bank sett till antalet kunder. Genom vra digitala kanaler (telefonbank, internetbank,
mobilbank och iPad) och kontor, samt med std av samarbetet med sparbankerna och franchisetagare r vi alltid
tillgngliga. Swedbank r en del av nrsamhllet. Bankens kontorschefer har starka mandat att agera i sina lokala
samhllen. Bankens nrvaro och engagemang tar sig flera uttryck. Projektet Unga Jobb som skapat flera tusen
praktikplatser t unga har varit en viktig del under senare r. Swedbank har 275 kontor i Sverige. Beskrivning av de
olika produktomrdena finns frn sidan 19.
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 12 av 58

Baltisk bankverksamhet
Stark avslutning p ret i utmanande milj
Utlningstillvxt till privatpersoner
kat provisionsnetto

Resultatrkning
m kr

2015
Kv4

2015
Kv3

2014
Kv4

2015
Helr

2014
Helr

Rntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
vriga intkter
Sum m a intkter

962
548
59
118
1 687

900
511
48
107
1 566

7
7
23
10
8

863
505
64
102
1 534

11
9
-8
16
10

3 558
2 052
202
476
6 288

3 496
1 956
239
416
6 107

2
5
-15
14
3

Personalkostnader
Rrliga personalkostnader
vriga kostnader
Avskrivningar
Sum m a kostnader
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar

222
18
382
32
654
1 033

204
20
349
32
605
961

9
-10
9
0
8
7

216
20
400
37
673
861

3
-10
-5
-14
-3
20

845
75
1 426
136
2 482
3 806

783
78
1 512
144
2 517
3 590

8
-4
-6
-6
-1
6

Nedskrivning av immateriella tillgngar


Nedskrivning av materiella tillgngar
Kreditfrluster, netto
Rrelseresultat
Skatt
Periodens resultat
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Sw edbank AB

0
3
-112
1 142
183
959

0
6
-2
957
132
825

33
43
31

0
8
-172
3 970
1 510
2 460

1
10
-186
3 765
565
3 200

959

825

31

2 460

3 200

-23

Rntabilitet p allokerat eget kapital, %


Utlning/inlning, %
Kreditfrlustniv, %
K/I-tal
Utlning, mdkr
Inlning, mdkr
Heltidstjnster

19,3
86
-0,35
0,39
124
145
3 853

16,2
90
-0,01
0,39
129
144
3 786

-2
5
-2

12,3
86
-0,14
0,39
124
145
3 853

14,6
91
-0,16
0,41
126
138
3 920

-2
5
-2

-50
19
39
16

0
10
-10
861
128
733

16

733

-4
1
2

13,9
91
-0,04
0,44
126
138
3 920

-70

-20
-8
5
-23

Utvecklingen januari - december


Resultatet fr 2015 uppgick till 2 460 mkr, en minskning
med 23 procent jmfrt med 2014. Nedgngen hnfrs
till hgre skattekostnad p grund av en extra utdelning
frn den estniska underkoncernen under andra
kvartalet. Exklusive engngseffekten p skattekostnaden kade resultatet med 3 procent i lokal valuta.
Valutakursfrndringar frbttrade resultatet med 76
mkr.

Lettland medan de minskade i Litauen till fljd av ett


avslutat strre engagemang. Swedbanks marknadsandel fr utlning var 29 procent 30 september
(29 procent per 31 december 2014).

Rntenettot i lokal valuta minskade med 1 procent


under ret. Lgre marknadsrntor pressade
inlningsmarginalerna. Marginalerna i bolneportfljen
var stabila, men ngot hgre p nyutlningen. En hgre
volym konsumtionskrediter bidrog positivt till utvecklingen medan hg konkurrens och bttre kreditkvalitet
pressade marginalerna p fretagsutlningen. Avgiften
till resolutionsfonden minskade rntenettot med 64 mkr.
Valutakursfrndringar frbttrade rntenettot med 95
mkr. Jmfrt med fregende kvartal kade rntenettot
med 9 procent i lokal valuta, gynnat av en lgre avgift
fr insttningsgarantin i Litauen, vilket gav en positiv
effekt med 47mkr i kvartalet.

Provisionsnettot i lokal valuta kade med 2 procent


under ret. Hgre kundaktivitet strkte provisionerna
relaterade till kort och antalet korttransaktioner kade
med 12 procent. Samtidigt pverkades provisionsnettot
negativt av den nya regleringen avseende mellanbanksersttningen som brjade glla under december.
Betalningsprovisionerna pverkades negativt under ret
till fljd av eurovergngen i Litauen samt en
reversering av en tidigare straffavgift (35 mkr) under
frra ret. Jmfrt med fregende kvartal kade
provisionsnettot med 9 procent i lokal valuta till fljd av
hgre intkter inom kapitalfrvaltning.

Utlningsvolymerna kade med 2 procent i lokal valuta


jmfrt med 31 december 2014, drivet av kad optimism
hos hushllen. kningen terfanns inom utlningen till
privatpersoner och gllde svl boln som
konsumtionskrediter medan fretagsutlningen
minskade. Under fjrde kvartalet kade utlningsvolymerna i Estland och var nstintill ofrndrad i
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 13 av 58

Inlningsvolymerna kade med 8 procent i lokal valuta


under ret. Swedbanks marknadsandel avseende
inlning var 30 procent 30 september (28 procent per 31
december 2014).

Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde


minskade med 18 procent i lokal valuta under ret.
Minskningen hnfrs frmst till lgre intkter frn
valutahandeln i Litauen till fljd av eurointrdet.
vriga intkter kade med 11 procent i lokal valuta
jmfrt med 2014. Intkterna kade p grund av hgre
frskringsrelaterade intkter, under svl helret som
under fjrde kvartalet.

Totala kostnader minskade med 4 procent i lokal valuta


under ret, frmst som ett resultat av lgre kostnader fr
lokaler, konsulter och IT. Personalkostnaderna steg p
grund av lnekningar, d det blivit svrare att hitta
kvalificerad arbetskraft. I takt med att kunder i allt hgre
grad vljer bankens digitala tjnster s har antalet
kontor minskats med 12, till 144 under ret. Av dessa r
50 kontantsmarta kontor med fokus p rdgivning.
Satsningen p digital frsljning fortstter genom
automatiserade kampanjer och specifikt riktade erbjudanden. Omkring 40 procent av nyfrsljningen till
privatpersoner sker genom bankens digitala kanaler. ITkostnaderna minskade efter att arbetet med eurovergngen i Litauen slutfrts. Jmfrt med fregende
kvartal kade kostnaderna med 10 procent i lokal
valuta, drivet av ssongsmssigt hgre kostnader
frmst fr personal och marknadsfring.
Nettotervinningarna under 2015 uppgick till 172 mkr
(186). Kreditkvaliteten var fortsatt stabil trots en osker
marknad. Swedbank fortsatte att fokusera p stabila
kunder med lg risk. Lettland redovisade nettotervinningar p 228 mkr under ret, Estland redovisade
och Litauen redovisade kreditfrluster p 34 respektive
22 mkr hnfrliga till ett ftal engagemang. Under fjrde
kvartalet redovisades nettotervinningar p 112 mkr,
varav 106 mkr frn Lettland och 14 mkr frn Litauen
medan mindre kreditfrluster noterades i Estland.

Situationen i Ryssland har inte gett ngon finansiell


pverkan. De hrdast drabbade sektorerna frn den
ryska recessionen r jordbruk och transport. Swedbanks
direkta eller indirekta exponeringar mot dessa sektorer
r begrnsad. Swedbank arbetar fortsatt i frebyggande
syfte fr att hjlpa de kunder som kan komma att
drabbas av situationen i Ryssland.
Skattekostnaden kade under ret till 1 510 mkr (565),
frmst till fljd av en extra utdelning frn den estniska
underkoncernen under andra kvartalet vilket gav en
extra skattekostnad p 929 mkr. Under fjrde kvartalet
godkndes dessutom en utdelning frn det estniska
kapitalfrvaltningsbolaget, vilket gav upphov till en extra
skattekostnad om 22 mkr.
Swedbank har slutit ett avtal med Danske Bank om att
frvrva deras retailverksamhet i Litauen och Lettland.
Affren frutstter godknnande av tillsynsmyndigheten
i svl Litauen som Lettland. Frvrvet berknas trda i
kraft under frsta halvret 2016.

Swedbank r strsta banken, med mer n 3 miljoner privatkunder och ver 300 000 fretagskunder, sett till antalet
kunder i Estland, Lettland och Litauen. Enligt mtningar r Swedbank ven det mest respekterade fretaget inom
finanssektorn. Genom digitala kanaler (telefonbank, internetbank och mobilbank) och kontor r banken alltid tillgnglig.
Swedbank r en del av nrsamhllet. Det lokala samhllsengagemanget tar mnga uttryck, med initiativ fr att frmja
utbildning, entreprenrskap och social vlfrd. Swedbank har 36 kontor i Estland, 41 i Lettland och 67 i Litauen.
Beskrivning av de olika produktomrdena finns frn sidan 19.
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 14 av 58

Stora fretag & Institutioner


kade inlningsvolymer
Hgre aktivitet inom aktie- och valutahandeln under fjrde kvartalet
Strkt position inom obligationsemissioner i euro

Resultatrkning
m kr

2015
Kv4

2015
Kv3

2014
Kv4

2015
Helr

2014
Helr

Rntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
vriga intkter
Sum m a intkter

839
529
413
36
1 817

865
509
315
33
1 722

-3
4
31
9
6

890
534
434
20
1 878

-6
-1
-5
80
-3

3 428
2 025
1 891
143
7 487

3 485
2 233
1 929
121
7 768

-2
-9
-2
18
-4

375
17
454
15
861
956
164
792
170
622

328
57
365
16
766
956
97
859
193
666

14
-70
24
-6
12
0
69
-8
-12
-7

363
67
411
16
857
1 021
120
901
217
684

3
-75
10
-6
0
-6
37
-12
-22
-9

1 425
228
1 629
64
3 346
4 141
284
3 857
630
3 227

1 364
288
1 644
68
3 364
4 404
381
4 023
880
3 143

4
-21
-1
-6
-1
-6
-25
-4
-28
3

622

666

-7

684

-9

3 227

3 143

12,9
150
0,24
0,47
182
121
1 195

13,3
177
0,14
0,44
182
103
1 205

0
17
-1

15,1
165
0,21
0,46
175
106
1 193

4
14
0

16,2
150
0,16
0,45
182
121
1 195

19,3
165
0,18
0,43
175
106
1 193

4
14
0

Personalkostnader
Rrliga personalkostnader
vriga kostnader
Avskrivningar
Sum m a kostnader
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar
Kreditfrluster, netto
Rrelseresultat
Skatt
Periodens resultat
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Sw edbank AB
Rntabilitet p allokerat eget kapital, %
Utlning/inlning, %
Kreditfrlustniv, %
K/I-tal
Utlning, mdkr
Inlning, mdkr
Heltidstjnster

Utvecklingen januari- december


Resultatet uppgick till 3 227 mkr fr helret, en kning
med 3 procent jmfrt med 2014. Det frbttrade
resultatet beror frmst p lgre kreditfrluster jmfrt
med fregende r samt en positiv skatteeffekt.
Rntenettot minskade med 2 procent under 2015, till
3 428 mkr. Lgre inlningsmarginaler motverkades
delvis av hgre genomsnittliga utlningsvolymer och
upplggningsavgifter. Marginalerna i utlningsportfljen
var stabila. Utlningsvolymen kade med 4 procent
under 2015, till 182 mdkr (175). Valutakursfrndringar
bidrog med cirka 0,6 procent av kningen.
Kreditefterfrgan var lg under andra halvret till fljd av
en fortsatt god likviditetssituation hos storfretagen i
kombination med relativt lga investeringar.
Inlningsvolymen kade under ret med 14 procent, till
121 mdkr, som ett resultat av tillflliga insttningar
under fjrde kvartalet. Jmfrt med fregende kvartal
minskade rntenettot med 3 procent.
Utlningsvolymerna var stabila medan marginalerna p
lnestocken minskade ngot. P grund av den negativa
rntan debiterar Swedbank finansiella institutioner fr
inlning i ett ftal valutor. Inlningsvolymen kade med
18 mdkr jmfrt med tredje kvartalet.
Provisionsnettot minskade med 9 procent under 2015,
till 2 025 mkr. Minskningen r frmst relaterad till lgre
intkter frn obligationsemissioner i Norge och frn frre
brsintroduktioner och preferensaktieemissioner i
Sverige. Swedbanks marknadsandel avseende svenska
obligationsemissioner (SEK) uppgick till 22 procent fr
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 15 av 58

2015 (21 procent per 2014) och i Norge (NOK) till 15,5
procent (18 procent per 2014). Detta gjorde Swedbank
till strsta aktr i Sverige och tredje strst i Norge.
Swedbank har successivt strkt sin position inom EURemissioner och marknadsandelen kade under ret.
Jmfrt med tredje kvartalet kade provisionsnettot med
4 procent. kade intkter genererade frn
fretagsfrvrv i Norge i slutet av kvartalet bidrog
positivt till utvecklingen. Intjningen frn emissioner av
fretagsobligationer med smre rating i Norge samt
emissioner av preferensaktier och brsintroduktioner var
dock fortsatt lg under kvartalet. Ett flertal
aktierelaterade primrmarknadstransaktioner som
frvntats under det fjrde kvartalet har skjutits upp till
2016 p grund av oroligt brsklimat under slutet av
2015.
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
minskade med 2 procent jmfrt med fregende r,
men kade med 31 procent jmfrt med tredje kvartalet.
Efter ett svagt fregende kvartal frbttrades
marknadslget under fjrde kvartalet, d
kreditmarknaderna stabiliserades. Kunderna var
emellertid fortsatt avvaktande, i synnerhet i Norge till
fljd av det lga oljepriset. Inom aktie- och
valutahandeln var aktiviteten hgre n under tredje
kvartalet, vilket frutom ssongsmssiga variationer
ocks berodde p kad volatilitet p de finansiella
marknaderna.

Totala kostnader minskade med 1 procent jmfrt med


2014. Personalkostnaderna kade som ett resultat av
fler medarbetare. Jmfrt med fregende kvartal
kade totala kostnader med 12 procent, frmst som en
konsekvens av hgre IT-kostnader i slutet av ret samt
hgre personalkostnader i Norge.
Skattekostnaden uppgick till 630 mkr fr 2015. Andra
kvartalet pverkades positivt av en engngseffekt p
230 mkr relaterad till den amerikanska verksamheten.
Kreditfrlusterna uppgick till 284 mkr under 2015 (381).
Kreditfrlusterna under ret var framfr allt hnfrliga till
kade reserveringar under andra halvret avseende ett
ftal engagemang.

Andelen oskra fordringar var 0,37 procent (0,22).


Kreditkvaliteten i lneportfljen r god. Under slutet av
fjrde kvartalet sjnk oljepriset till historiskt lga niver
och investeringsnivn i oljesektorn vntas vara lg
under en lngre period. Swedbank bedmer att svagheten i marknaden kommer best under 2016 och
drmed sannolikt medfra reserveringsbehov. Fretag
inom oljerelaterade sektorer fortstter att vidta tgrder
fr att hantera det lga oljepriset och den snkta
investeringsnivn i oljesektorn. Swedbank har en nra
dialog med kunderna i de oljerelaterade sektorerna som
frmst utgrs av brsnoterade fretag med hg
kreditvrdighet och lnga kundkontrakt.

Stora fretag & Institutioner ansvarar fr Swedbanks erbjudande till kunder med en omsttning p ver tv miljarder
kronor, samt kunder vars behov kan anses komplexa som fljd av verksamhet i flera lnder eller behov av avancerade
finansieringslsningar. De ansvarar ocks fr framtagning av fretags- och kapitalmarknadsprodukter till vriga delar av
banken och de svenska sparbankerna. Stora fretag & Institutioner arbetar nra kunderna, rdgivningen syftar till att
skapa lngsiktig lnsamhet och hllbar tillvxt. Stora fretag & Institutioner finns representerat i Sverige, Norge, Estland,
Lettland, Litauen, Finland, Luxemburg, Kina, USA och Sydafrika.
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 16 av 58

Koncernfunktioner & vrigt


Resultatrkning
m kr

2015
Kv4

2015
Kv3

Rntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
Andel av intressefretags resultat
vriga intkter
Sum m a intkter

398
17
-390
0
172
197

642
-22
-423
0
210
407

-38

Personalkostnader
Rrliga personalkostnader
vriga kostnader
Avskrivningar
Sum m a kostnader
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar

773
35
-664
85
229
-32

697
48
-705
90
130
277

11
-27
-6
-6
76

Nedskrivning av immateriella tillgngar


Nedskrivning av materiella tillgngar
Kreditfrluster, netto
Rrelseresultat

0
16
0
-48

254
10
0
13

Skatt
Periodens resultat frn kvarvarande verksam heter

26
-74

21
-8

24

90
206

Periodens resultat frn avvecklade verksamheter, efter skatt


Periodens resultat
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Sw edbank AB

-12
-86

-11
-19

-86
0
4 376

Minoriteten
Heltidstjnster

2015
Helr

2014
Helr

2 572
-134
-1 785
1
759
1 413

2 302
0
-413
0
1 072
2 961

-29
-52

2 964
214
-2 911
366
633
780

3 272
230
-2 727
410
1 185
1 776

-9
-7
-7
-11
-47
-56

254
64
0
462

0
246
-22
1 552

-63
525

464
1 088

-52

-3
203

-6
519

-262
826

-98
-37

-19

202

519

824

-37

0
4 367

1
4 462

0
4 376

2
4 462

-2

-8
-18
-52

60

2014
Kv4

750
31
-510
-1
242
512

-47
-45
-24

757
54
-707
92
196
316

2
-35
-6
-8
17

0
23
-3
296

-29
-62

-30

-71

-2

%
12

-74
-70

Rntenetto och nettoresultat finansiella poster hrr frmst frn Group Treasury och vriga intkter avser frmst intkter frn sparbankerna. Kostnaderna
avser frmst Group Products och gemensamma staber och utallokeras i stor utstrckning. Produktomrdena beskrivs mer i detalj frn sidan 19.

Utvecklingen januari - december


Resultatet fr kvarvarande verksamhet frsmrades till
525 mkr under ret (1 088), frmst hnfrligt till lgre
resultat inom Group Treasury. Resultatet inom Group
Treasury minskade till 778 mkr (1 620).
Rntenettot kade till 2 572 mkr (2 302). Detta hrrr
frmst till Group Treasury dr rntenettot kade till
2 637 mkr (2 431), till fljd av fallande marknadsrntor
under frsta halvret. Under fjrde kvartalet frsmrades rntenettot i Group Treasury till 410 mkr, jmfrt
med 662 mkr under tredje kvartalet. Nedgngen
frklaras av att tidigare tagna positioner frfallit och
minskade placeringar hos den amerikanska centralbanken. Under kvartalet har ven kad kundinlning
inneburit en intern omallokering av rntenetto frn
Group Treasury till affrssegmenten.
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
minskade till -1 785 mkr (-413). Nettoresultat finansiella
poster inom Group Treasury minskade till -1 799 mkr
(-341). Orsaken var negativa vrderingseffekter frn
terkp av skerstllda obligationer och kade
kreditspreadar. Under fjrde kvartalet frbttrades
resultatet inom Group Treasury till -396 mkr (-417) till
fljd av frre terkp.
vriga intkter minskade jmfrt med motsvarande
period fregende r p grund av lgre intkter frn

vertagna tillgngar. Ett resultat av att fastighetsbestndet minskat kraftigt. Under fjrde kvartalet sjnk
vriga intkter d tredje kvartalet innehll en reavinst p
45 mkr frn frsljningar av fastigheter.
Kostnaderna minskade till fljd av effektiviseringar samt
engngskostnader under fregende r p 136 mkr i
samband med flytten av huvudkontoret. Kostnaderna
avseende vertagna tillgngar minskade i takt med att
fastighetsbestndet avyttrats. Under fjrde kvartalet
kade kostnaderna, till strsta delen frklarat av
ssongsrelaterade personalkostnader och kat antal
heltidstjnster.
Nedskrivning av immateriella tillgngar kade till
254 mkr (0) och bestod av en nedskrivning av IT-system
inom Group Products samt en nedskrivning av ett
tidigare frvrvat kapitalfrvaltningsuppdrag under
tredje kvartalet.
Nedskrivningar av materiella tillgngar minskade till
64 mkr (246). Under 2014 skrevs fastighetsvrdet i
Ektornet ner med 243 mkr.
Avvecklad verksamhet
Resultatet fr avvecklade verksamheter uppgick till
-6 mkr (-262). Under 2014 gjordes en omklassificering
p -223 mkr avseende avvecklingen av den ryska
verksamheten.

Koncernfunktioner & vrigt bestr av affrsstdjande centrala enheter samt produktorganisationen Group Products.
De centrala enheterna fungerar som strategiskt och administrativt std och omfattar Ekonomi & Finans, Kommunikation,
Risk, IT, Compliance, Public Affairs, HR och Juridik. Group Products arbete syftar till att ka effektiviteten i framtagandet
och underhllet av Swedbanks produkter. Group Treasury ansvarar fr bankens upplning, likviditet och kapitalplanering.
Group Treasury prisstter alla interna in- och utlningsflden i koncernen genom internrntor, dr de viktigaste
parametrarna r lptid, rntebindningstid, valuta och behov av likviditetsreserver.
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 17 av 58

Elimineringar
Resultatrkning
2015
Kv4

2015
Kv3

Rntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde
vriga intkter
Sum m a intkter

0
21
0
-46
-25

0
21
0
-55
-34

Personalkostnader
Rrliga personalkostnader
vriga kostnader
Avskrivningar
Sum m a kostnader

0
0
-25
0
-25

0
0
-34
0
-34

m kr

%
0
16
26

26
26

2014
Kv4
5
22
1
-81
-53
-1
0
-57
5
-53

%
-5
43
-53

-56
-53

2015
Helr

2014
Helr

0
80
-1
-194
-115

9
76
1
-296
-210

0
0
-115
0
-115

-1
0
-214
5
-210

Koncernelimineringar bestr i allt vsentligt av elimineringar av interna transaktioner mellan Koncernfunktioner och vriga affrssegment.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 18 av 58

%
5
34
45

46
45

Produktomrden
Ansvaret fr produktomrdena ligger inom Group Products (GP) inom Koncernfunktioner & vrigt. GP:s uppdrag r att
ka effektiviteten i framtagandet och underhllet av Swedbanks produkter samt att skra att kunderbjudandet r relevant,
konkurrenskraftigt och av hg kvalitet. Detta innebr hgt fokus p att harmonisera, effektivisera och digitalisera
processerna fr alla produkter. Antalet produkter ska minskas, vilket syftar till att frenkla fr bankens kunder men ocks
till att ka kostnadseffektiviteten. Antalet fonder reduceras och effektiviseringar grs i bolneprocessen samtidigt som den
digitala tillgngligheten frbttras. Inom mobil e-handel introduceras nya kortbetalningslsningar fr att mta den kade
efterfrgan av e-handelslsningar. Produktomrdenas resultat redovisas i flera legala enheter och i affrssegmenten. Mer
information finns nedan samt i de affrssegmentsbeskrivningarna.
Swedbank r ledande inom flertalet produktomrden
kapitalfrvaltning, kort och betalningar samt bostadsutlning och inlning fr att nmna ngra. De flesta
kunder efterfrgar digitala lsningar i allt hgre utstrckning och den kade tillgnglighet dessa medfr. Digitalisering r drfr ett viktigt omrde fr Swedbank. Antalet
anslutna kunder till och anvndandet av bankens
digitala kanaler fortstter att ka.
Antal anslutna kunder i digitala
kanaler, m iljoner

2015

2014

Helr

Helr

Internetbanken

7,1

6,7

varav Sverige

3,9

3,7

varav Baltikum

3,1

3,0

3,5

2,8

26

varav Sverige

2,5

2,0

24

varav Baltikum

1,1

0,8

31

Mobilt BankID, Sverige

2,1

1,4

50

Antal kassatransaktioner p kontor

Mobilbanken

3,7

4,0

-7

varav Sverige

3,0

3,0

varav Baltikum

0,7

1,0

-30

Lna och finansiera


Omvrldsfaktorer
Efterfrgan p bolnemarknaden var hg under 2015,
d svl utbudsbristen som det lga rntelget fortsatte
att driva upp bostadspriserna. Under fjrde kvartalet
bromsade kningstakten in och bostadspriserna var i
princip ofrndrade. Detta kan sannolikt delvis kopplas
till diskussionerna kring amorteringskrav och frndrat
rnteavdrag som har frts i syfte att dmpa priskningstakten och skuldsttningen bland privatpersoner. Inget
av dessa frslag lser dock grundproblemet p
bostadsmarknaden med ett fr lgt utbud i frhllande
till efterfrgan.
Hgre kapitalkrav fr boln och kande krav p
transparens frn kunder och myndigheter skapar nya
frutsttningar fr de svenska lneaktrerna. Digitaliseringen frbttrar mjligheten fr kunder att jmfra
erbjudanden frn olika leverantrer och kar frvntningarna p digitala erbjudanden. Hr r marknaden fr
konsumtionskrediter ett tydligt exempel dr enkelhet och
snabbhet har premierats de senaste ren, och dr
Swedbank behver bli bttre p att tillgngliggra sina
erbjudanden i samband med kptillfllet.
Inom fretagsutlning r kreditefterfrgan fortsatt lg,
Strre delen av tillvxten har sedan 2014 skett inom
fastighetssektorn.
Verksamhet och marknadsposition
Swedbank bedriver framfr allt lneverksamhet p
hemmamarknaderna samt i Norge. Lneprodukterna
str fr merparten av tillgngarna i balansrkningen,
och utlningen uppgick den 31 december till 1 371 mdkr
(1 325 per 31 december 2014). Strsta andelen avsg
utlning till hushll, frmst boln till privatpersoner och
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 19 av 58

bostadsrttsfreningar i Sverige. Marknadsandelen fr


boln var 24,8 procent per den sista november. I
Sverige r Swedbank ven en av de strre aktrerna
vad gller utlning till fretag med en marknadsandel p
18,8 procent. Banken har en stark stllning inom
omrdena fastighetsfrvaltning, service och handel
samt skog och lantbruk. Fr konsumtionsln p den
svenska marknaden har Swedbank en marknadsandel
p cirka 10 procent, motsvarande en volym p 24 mdkr.
I de baltiska lnderna r Swedbank den strsta utlningsaktren, med marknadsandelar p 20-45 procent.
Baltikum str fr 9 procent av Swedbanks totala
utlning, med ungefr samma frdelning mellan
privatpersoner och fretag. Estland str fr knappt
hlften av den baltiska portfljen.
Utlning
m dkr
Bostadsutlning till privatpersoner
varav Sverige
varav Baltikum
vrig privatutlning inkl BRF
varav Sverige
varav Baltikum
Fretagsutlning
varav Sverige
varav Baltikum
varav Norge
Total

2015
31 dec

2014
31 dec

733
675
55
136
124
11
502
387
59
41
1 371

696
639
54
134
122
10
495
381
61
37
1 325

5
6
0
2
2
6
1
2
-4
10
3

Utlning till privatpersoner utveckling


Utlningen till privatpersoner uppgick till 869 mdkr, en
kning med 5 procent jmfrt med 2014. De svenska
bolnen stod fr totalt 675 mdkr. Tillvxttakten p den
svenska bolnemarknaden var fortsatt hg, med en rlig
tillvxttakt p 8,1 procent per den sista november.
Swedbanks andel av nettotillvxten var 18,9 procent
medan den totala marknadsandelen var 24,8 procent.
Marginalerna kade under ret. Bolneportfljen i
Baltikum vxte med 3 procent i lokal valuta.
Arbetet med att konvertera krediter frn Sparbanken
resund till Swedbank fortgr. En stor andel av
kunderna frn Sparbanken resund har sina boln hos
en extern kreditgivare. Hittills har drygt 5 mdkr flyttats
ver till Swedbank. Cirka 10 mdkr kvarstr.
Swedbanks volym inom konsumtionsln har vxt ngot
under ret, varav den strsta delen av kningen har
skett under hsten. Viss del av kningen r hnfrlig till
konvertering av kunder frn Sparbanken resund.
Generellt prglas marknaden av hrd konkurrens med
mnga nya aktrer. Den baltiska konsumtionslneportfljen vxte under tolvmnaders-perioden med
7 procent i lokal valuta och marginalerna frbttrades.

Fretagsutlning utveckling
Fretagsutlningen uppgick till 502 mdkr, en kning
med 1 procent under tolvmnadersperioden. Cirka
42 procent av total utstende volym r relaterad till
fastigheter. Swedbanks andel av nyutlningen i Sverige
till fretag har mattats av de senaste mnaderna och
uppgr till 21,4 procent p rsbasis att jmfra med den
underliggande marknadsandelen p 18,8 procent. I
Baltikum minskade fretagsutlningen med 1 procent i
lokal valuta under tolvmnadersperioden, till 59 mdkr.
Utlningsportfljen i lokal valuta vxte med 3 procent i
Estland och med 1 procent i Lettland och minskade med
8 procent i Litauen.

Inlning utveckling
Inlning
m dkr
Inlning frn privatpersoner

Spara och placera


Omvrldsfaktorer
Sparandemarknaden r under omvandling. Den
demografiska strukturen med en ldrande befolkning i
kombination med kat individuellt ansvar fr pension
och annat lngsiktigt sparande gr att efterfrgan p
spara- och trygghetsprodukter kar och att behovet av
rdgivning r stort. Den kande digitaliseringen och
frndrade regelverk har bidragit till att transparensen
och konkurrensen kat och att produkterna blir mer
standardiserade, vilket leder till prispress. Kommande
regelverk avseende det svenska provisionsfrbudet r
ett exempel p det och vntas medfra att provisioner
inte fr betalas till de distributrer som sljer produkter
genom rdgivning. Regelverket frvntas bli introducerat 2017. Tydliga trender r ocks att sparandet har
blivit mer lttflyktigt nr verfringar mellan aktrer
frenklats, och kunder reagerar nu snabbare p
marknadsfrndringar n tidigare. Swedbank ser
positivt p debatten kring krav p utkad flyttrtt av
pensionskapital och r inte frmmande fr kad
reglering fr att skapa en fungerande flyttmarknad med
kad transparens fr kunder. En hgre andel av
nysparandet sker i pensionsprodukter och passivt
frvaltade fonder med lgre marginaler. Samtidigt
pressas inlningsmarginalerna av det lga rntelget,
liksom priserna p andra sparandeprodukter, till
exempel aktiehandel, rntefonder och aktieindexobligationer. Swedbank frsker frmst att mta
marginalpressen med effektiviseringar och
kostnadsbesparingar.
Verksamhet och marknadsposition
Swedbank r ledande p inlning p hemmamarknaderna. Drygt 70 procent av den totala inlningsvolymen
finns i Sverige. Marknadsandelen i Sverige uppgick till
20,9 procent fr inlning frn privatpersoner och till
18,9 procent avseende fretagsinlning. I Baltikum lg
marknadsandelarna fr inlning frn privatpersoner p
mellan 27 och 54 procent och fr fretagsinlningen
mellan 11 och 36 procent. Andelarna i Estland var
hgst.
Kapitalfrvaltning bedrivs genom Swedbank Robur p
Swedbanks fyra hemmamarknader samt i Norge. I
Sverige r Swedbank Robur den strsta aktren med en
marknadsandel p 22,0 procent, mtt i frvaltat
fondkapital.
Inom livfrskringar i Sverige r Swedbank sjunde strst
med en marknadsandel p cirka 7 procent, avseende
inbetalda premier exklusive inflyttat kapital. Fr inflyttat
kapital r marknadsandelen knappt 5 procent, vilket ger
en sjtteplacering. Swedbank r det strsta livfrskringsbolaget i Estland med kande marknadsandelar
under 2015 och det nst strsta i Litauen. MarknadsSwedbank Bokslutskommunik 2015

andelarna uppgick per sista november till 40 respektive


22 procent. Marknadsandelen i Lettland var 20 procent.
Fr den baltiska sakfrskringsverksamheten uppgick
marknadsandelarna fr total premieinkomst till mellan
2 och 15 procent, med strst andel i Estland. Inom
privat hemfrskring och trafikfrskring var
marknadsandelen 29 respektive 25 procent i Estland.
Sakfrskringar i Sverige erbjuds via frskringsbolaget
Tre Kronor.

Sidan 20 av 58

2015
31 dec

2014
31 dec

399

372

varav Sverige

313

289

varav Baltikum

85

82

Fretagsinlning

345

289

19

varav Sverige

240

211

14

varav Baltikum

69

62

11

varav vriga lnder

36

16

125

744

661

13

Total

Under ret kade inlningsvolymen med 83 mdkr,


motsvarande en uppgng med 13 procent jmfrt med
2014. Den strsta delen av kningen gde rum i Svensk
bankverksamhet som kade volymerna med 41 mdkr,
eller 10 procent, varav 24 mdkr av kningen utgjordes
av inlning frn privatpersoner. I Stora fretag &
Institutioner kade volymerna med 15 mdkr. I Baltisk
bankverksamhet kade inlningen i lokal valuta med
8 procent. Inlningen kade i samtliga tre lnder.
P inlningssidan pgr en frenkling av produktutbudet
med frre antal inlningskonton.
Kapitalfrvaltning utveckling
Det frvaltade fondkapitalet uppgick till 738 mdkr (715),
varav 706 mdkr hnfrs till den svenska verksamheten.
Frvaltat kapital i den diskretionra frvaltningen uppgick till 353 mdkr (337). Swedbank Robur hade ett
nettoflde p -14 mdkr i den svenska fondmarknaden
(21). Det frklaras frmst av lgrntemiljn och den
volatila brsutvecklingen men ven ett uttag frn ett
ftal institutionella kunder. Trenden med utflden i
rntefonder och aktiefonder pgick under strre delen
av ret. Under rets sista kvartal var nettofldet 1 mdkr,
varav den rliga PPM-insttningen i december reducerade det negativa fldet med 5 mdkr. Nettofldet i
blandfonder har varit starkt under hela 2015 (17 mdkr)
vilket motsvarar en marknadsandel p 23 procent.
Nettoinflden svensk
fondm arknad, m dkr
Rntefonder
Blandfonder
Aktiefonder
varav indexfonder
vriga fonder
Totalt inflde

Totalt
2015
-2
76
-2
20
13
85

Varav
Varav
Robur
Totalt
Robur
2015 Kv4 2015 Kv4 2015
-17
17
-15
1
0
-14

-19
17
38
11
1
37

-5
4
1
0
0
0

Swedbanks marknadsandel i Sverige avseende det


totala nettofldet i 2015 var negativ (22 procent i 2014).
Swedbank r ocks distributr fr andra frvaltares
fonder, och ven andelen av den totala nettofrsljningen var negativ (22 procent 2014), med minskad
frsljning ven av externa fonder.
Fr att strka fonderbjudandet har frvaltningsavgifterna
fr ett antal fonder snkts under 2015. Dessutom har
det genomfrts sammanlggningar och nylanseringar av

sju Accessfonder med hllbarhetskriterier, vilket r i linje


med att frenkla och utveckla erbjudandet. Frndringar
har sedan tidigare gjorts i frvaltningsprocessen med ett
mer koncentrerat urval av bolag som fonderna placerar i
och en strre andel globala placeringar. Under 2015 har
frvaltningsresultaten frbttrats dr 51 procent av
aktiefonderna har hgre avkastning n sina jmfrelseindex (efter avgift). Motsvarande siffra fr rntefonder r
19 procent och 10 procent fr de ftal blandfonder som
har jmfrelseindex.
Under perioden har erbjudandet avseende Investeringssparkonto (ISK) frbttrats genom att avtal och villkor
hanteras digitalt. Antal nya konton inom ISK kade
kraftigt under rets brjan och har mer n frdubblats
jmfrt med samma period fregende r och fortstter
att ka, men i minskad takt.
Frvaltat kapital och intkter
m dkr

2015
Helr

2014
Helr

Totala intkter, mkr


Frvaltat fondkapital
varav Sverige
varav Baltikum
varav Norge
Frvaltat kapital, diskretionrt

4 487
738
706
28
4
353

4 482
715
686
25
3
337

0
3
3
12
18
5

Trots kningen av det frvaltade kapitalet r intkterna


ofrndrade p grund av genomfrda prissnkningar.
Frskring utveckling
Prem ieinkom st
m kr
Sverige
varav
varav
varav
varav
varav

Avtalspension
Kapitalfrskring
Tjnstepension
Riskfrskringar
vrigt

Baltikum
varav Livfrskring
varav Sakfrskring

2015
Helr

2014
Helr

15 749
3 565
8 634
2 209
805
537

14 733
3 663
7 478
2 209
741
643

7
-3
15
0
9
-17

1 503
943
559

1 271
798
473

18
18
18

Under ret kade premieinkomsten avseende


livfrskringsverksamheten i Sverige med 7 procent
jmfrt med samma period fregende r. Fretagsslda kapitalfrskringar frbttrades, framfr allt p
grund av nyteckning men ocks hgre volymer frn
befintliga avtal. Inom privat kapitalfrskring har premieinkomsten sjunkit p grund av lgre engngsinsttningar samtidigt som intresset fr lpande sparande har
stigit. Fr att undvika dubbelbeskattning sedan minskad
avdragsrtt infrdes under 2015 uppmanas kunder att
skifta sparande frn privat pensionsfrskring till
kapitalfrskring eller ISK.
I den baltiska livfrskringsrrelsen kade premieinkomsten med 15 procent i lokal valuta jmfrt med
motsvarande period fregende r, med strst kning
inom riskprodukter. kningen inom sparprodukter
frklaras dels av en hg nyteckning p lpande kontrakt
under fregende r, dels av fortsatt kad nyteckning.
Inom den baltiska sakfrskringsverksamheten fortsatte
den positiva utvecklingen av premieinkomsten. Totalt
kade premieinkomsten med 15 procent i lokal valuta.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 21 av 58

Frvaltat kapital
m dkr
Sverige
varav Avtalspension
varav Kapitalfrskring
varav Tjnstepension
varav vrigt
Baltikum

2015
31 dec

2014
31 dec

145
62
57
17
9
4

136
58
54
15
9
4

6
6
6
12
0
4

Positiv brsutveckling ledde till att frvaltat kapital i den


svenska frskringsverksamheten terhmtade sig
under fjrde kvartalet, efter nedgngen under tredje
kvartalet. Per den sista december uppgick frvaltat
kapital till 145 mdr, vilket motsvarar en kning p
6 procent sedan fregende r. I den baltiska livfrskringsrrelsen steg frvaltat kapital med 8 procent i lokal
valuta, framfr allt kopplat till positiv brsutveckling men
ocks nettoinflde.
Frskringsintkter
m kr

2015
Helr

2014
Helr

Totala frskringsintkter
Sverige
varav Livfrskring
varav Sakfrskring
Baltikum
varav Livfrskring
varav Sakfrskring

1 999
1 495
1 439
56
504
274
230

1 872
1 488
1 435
52
385
168
216

7
1
0
7
31
63
6

Swedbanks samlade frskringsintkter steg med 6


procent jmfrt med 2014. Inom Svensk livfrskring
var intkterna stabila. Ett hgre frvaltat kapital ledde till
kade intkter fr sparprodukterna. Riskresultatet kade
trots en positiv engngseffekt under fregende r.
kningen frklaras av hgre volymer och lgre skadeutveckling inom framfrallt grupplivaffren. Samtidigt hade
lgre marknadsrntor en negativ pverkan p resultatet.
Intkterna frn baltisk livfrskring steg med 58 procent
i lokal valuta jmfrt med fregende r. kningen
beror frmst p ndrade antaganden vid berkning av
reservering fr garanterad avkastning fr traditionellt
frvaltade produkter. Inom baltisk sakfrskring kade
intkterna till fljd av stigande premievolymer medan
minskad avkastning p placeringar, till fljd av lgre
rnteniv och kat skadeutfall, pverkade intkterna
negativt. Skadekostnadsprocenten fr perioden steg till
58,8 procent (54,4), vilket r i niv med konkurrenterna
men lgt jmfrt med den svenska sakfrskringsmarknaden.

Betala
Omvrldsfaktorer
Betalnings- och kortomrdena r under frndring, till
fljd av svl frndrad reglering som skiftande
kundbeteenden. Inom mnga branscher sker en
vxande del av handeln via internet och mobila
lsningar. Trenden frstrks av genomslaget fr mobil
identifiering (Mobilt BankID) i Sverige. Totalt har
2,1 miljoner kunder ett eller flera BankID och det
tillkommer ca 60 000 nya kunder varje mnad. ven de
bank-gemensamma tjnsterna utvecklas starkt.
Digitalisering, globalisering och reglering gr ocks att
betalnings-omrdet p Swedbanks hemmamarknader
utmanas av nya internationella aktrer. Ny reglering gr
exempelvis att bankerna, med kundernas godknnande,
tvingas att tillgngliggra kontoinformation till nya
aktrer p betalningsmarknaden fr vissa betalningsoch informationsflden. Ngot som stller nya krav p
bankernas infrastruktur. Regleringarna p betalmarknaden kar ven kraven p bankerna avseende
transparent avgiftsuttag, stabilitet, skerhet och tillgng-

lighet. Myndigheternas syfte med regleringarna r att


snabba p vergngen till digitala betalningar, ka
konkurrensen och inte minst strka kundernas stllning.
Detta kar kraven p kostnadseffektivitet och produktutveckling samt har skapat en konsolideringsvg inom
kortinlsen i Europa.
Verksamhet och marknadsposition
Swedbank r ledande p betalnings- och cashmanagementprodukter p bankens fyra hemmamarknader. I Sverige har Swedbank en marknadsandel p
34 procent avseende bankgirobetalningar. I de baltiska
lnderna ligger marknadsandelarna fr inhemska betalningar p mellan 41 och 59 procent och fr internationella betalningar mellan 26 och 29 procent, med hgst
andel i Estland.
I Sverige sker cirka 85 procent av butiksbetalningarna
med kort och marknadstillvxten bedms som fortsatt
god, med en rlig transaktionstillvxt p cirka 9 procent.
I Estland r motsvarande kortbetalningsfrekvens ver
50 procent. I Lettland och Litauen r siffran lgre, men
stadigt vxande. I Estland ligger den rliga tillvxten p
6 procent, att jmfra med 13 respektive 21 procent i
Lettland och Litauen.
Swedbank ger ut kort till allmnheten (kortutgivning) och
lser in kortkp frn handeln via kortterminaler och
onlinebetalningar (kortinlsen) p samtliga hemmamarknader. Swedbank r ven aktiv i Norge, Danmark,
Finland och Polen fr att sttta hemmamarknadsbutikernas internationella affr. Inlsen inom e-handel
sker i ytterligare ett antal EU-lnder. Swedbank r
Europas femte strsta inlsare, mtt i antal inlsta
kortkp. Marknadsandelarna p bankens hemmamarknader ligger p mellan 60 (Sverige) och 33 procent
(Lettland). Swedbank r den 11:e strsta utgivaren av
bankkort i Europa med marknadsandelar p mellan
45 och 60 procent p hemmamarknaderna.
Betalningar utveckling
Betalningar
Antal
Internationella betalningar (miljoner)
varav Sverige
varav Baltikum
Nationella betalningar (miljoner)1)
varav Sverige
varav Baltikum
E-betalningar (miljoner)2)
varav Sverige
varav Baltikum
vriga digitala lsningar (miljoner)3)
varav Sverige
varav Baltikum

2015
Helr

2014
Helr

11,8
5,0
6,8

10,7
4,8
5,9

11
5
15

898,5
665,5
233,0

855,5
640,0
215,5

5
4
8

75,4
50,2
25,2

47,9
24,9
23,0

57

629,0
610,6
18,4

323,9
308,2
15,7

94
98
17

10

1)

Nationella betalningar inkluderar lnebetalningar, girobetalningar,


direktbetalningar och betalningar via Internet.
E-betalningar inkluderar direktbetalningar, Swish samt Top-up, som
mjliggr fr handlare att slja och distribuera vrdebevis och
presentkort via mobilbanken.
3)
vriga digitala lsningar inkluderar E-faktura ID-transaktioner via EID och BankID.
2)

Antalet betalningar kar fortsatt en kombination av


ekonomisk tillvxt och frflyttningen frn kontanter till
kort- och e-betalningar. Antalet Swish-anvndare bland
bankerna uppgr nu till ver 3,7 miljoner privatpersoner
och cirka 45 000 fretagskunder. Flera nya tjnster och
funktioner har lanserats under ret fr att underltta fr
kunderna, dribland Ladda och kpa som gr det
mjligt att fylla p mobilsurf och kpa vrdebevis fr
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 22 av 58

Spotify direkt i mobilbanken. I Lettland och Litauen har


vi lanserat Swedbank Payment Portal, som r en
service som mjliggr fr e- handelsbutiker att ta emot
alla, p respektive marknad, frekommande betalningsmetoder fr onlinekp.
Betalningar
Provisionsnetto, m kr
Provisionsnetto
varav Norden
varav Baltikum

2015
Helr

2014
Helr

883
422
461

979
425
554

-10
-1
-17

Provisionsnettot fr betalningar minskade med


10 procent jmfrt med fregende r. I Norden
minskade provisionsnettot till fljd av lgre intkter frn
inhemska betalningar. I de baltiska lnderna fll provisionsnettot som en fljd av Litauens eurointrde och en
positiv engngseffekt under 2014 p 35 mkr. I Estland
och Lettland fll provisionsnettot med 8 respektive
4 procent. Exklusive ovan nmnda engngseffekt fll
provisionsnettot i de baltiska lnderna med 11 procent.
Kort utveckling
Nyckeltal, kort

2015
Helr

2014
Helr

Antal inlsta transaktioner, miljoner


varav Norden
varav Baltikum

2 273
1 968
305

1 956
1 659
297

16
19
3

Transaktionsvolym, inlsen, mdkr


varav Norden
varav Baltikum

559
512
47

480
437
44

16
17
8

Antal utgivna kort, miljoner


varav Sverige
varav Baltikum

7,8
4,1
3,7

7,7
3,9
3,8

2
4
-1

1 450
1 062
388

1 322
976
346

10
9
12

Antal kortkp, miljoner


varav Norden
varav Baltikum

kat kortanvndande r huvudfrklaringen till transaktionsutvecklingen i Norden och Baltikum, och att
kontantuttagen sjunker. Jmfrt med 2014 kade vrdet
av betalningar med Swedbankkort i Sverige med
9 procent, samtidigt som uttagen volym i uttagsautomater minskade med 7 procent. I Baltikum dr
Swedbank aktivt arbetar fr att ka kortbetalningarna,
kade vrdet av dessa med 14 procent. kningen var
strst i Litauen med 21 procent.
Inom kortutgivning fortsatte tillvxten avseende
fretagskort i Sverige med 11 procent jmfrt med
motsvarande period 2014. Det stora antalet mindre
fretagskunder i banken utgr en god potential till att
fortsatt ka denna affr. Antalet kort till privatpersoner
kade med 4 procent i Sverige och minskar ngot i de
baltiska lnderna. Integreringen av Sparbanken
resund har inneburit att Swedbank flyttat cirka 100 000
kortkunder frn resunds kortverksamhet till
Swedbanks egen kortmilj. Drmed fr kunderna
tillgng till Swedbanks korterbjudanden samtidigt som
det skapas kostnadssynergier d merparten av
kostnaderna r fasta. E-handelsbetalningar med
Swedbanks bankkort i Sverige kade med 16 procent
under ret, att jmfra med den fysiska handelns kning
p 9 procent.

Fr att mta det kande behovet av mobil e-handel och


frenkla fr kunder som vill anvnda sina mobiltelefoner
fr skrare e-handelskp med kort lanserade Swedbank
i november Masterpass, som r en elektronisk plnbok i

mobiltelefonen. Totalt sker 5% av kpen med vra


bankkort i e-handel. Inom inlsen r cirka 2,5% av vra
inlsta transaktioner i Sverige inom e-handel. En ny
reglering av frmedlingsavgifter fr kortbetalning
infrdes den 9 december 2015. Som fljd kommer
inlsares kostnader fr mellanbanksersttning till
kortutgivare att sjunka. I Sverige sjunker mellanbanksersttningen avseende kreditkort frn cirka 0,9 procent
till 0,3 procent av transaktionsvrdet, medan frndringen fr bankkort blir liten. Regleringen innebr initialt
en intktsfrstrkning eftersom Swedbank r nettoinlsare i Sverige och de ersttningar banken betalar till
andra kortutgivare sjunker. ver tid kan dock prispressen inom inlsenomrdet komma att ka, men de
lngsiktiga finansiella effekterna av den nya regleringen
r svr att bedma i frvg. I Baltikum vntas mellanbanksersttningarna halveras p bde bank- och
kreditkort, vilket pressar intkterna fr kortutgivare. En
versyn av Swedbanks prissttning av korten i Baltikum
grs drfr. ven i Baltikum r Swedbank nettoinlsare,
vilket delvis mildrar de negativa effekterna frn de lgre
kortutgivarintkterna. Swedbank har ocks kunnat dra
nytta av konsolideringsvgen inom inlsenomrdet d
detta skapat efterfrgan p nya inlsare genom att
expandera inlsenaffren till vra grannlnder, med
srskilt gott resultat i Finland. Under ret valde bland
annat landets strsta handelsgrupp SOK Swedbank
som inlsare.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 23 av 58

Kortintkter
m kr

2015
Helr

2014
Helr

Totala intkter, mkr


varav Norden
varav Baltikum

3 365
1 897
895

3 312
1 796
825

2
6
9

573

691

-17

varav Entercard1)
1)

Avser Swedbanks kapitalandel i Entercard.

De totala kortintkterna kade med 2 procent jmfrt


med 2014, detta trots en engngsintkt p 230 mkr i
Entercard 2014. Kortintkterna, exklusive
engngseffekter, kade med 6 procent i Norden, och 9
procent i Baltikum. Intkterna i Sverige kade ngot
mindre n transaktionsvolymen p grund av prispress i
inlsenaffren. I Baltikum hnfr sig kningen till kad
utgivning och kad anvndning av bank- och kreditkort.
Kortinlsenintkterna kade ngot som en fljd av kat
kortanvndande p samtliga hemmamarknader och
som en fljd av en utvidgad internationell och nordisk
affr. Samtidigt pressades intkterna av fortsatt
marginalpress.

Frteckning finansiell information


Koncernen

Sida

Resultatrkning i sammandrag

25

Rapport ver totalresultat i sammandrag

26

Nyckeltal

26

Balansrkning i sammandrag

27

Frndringar i eget kapital i sammandrag

28

Kassafldesanalys i sammandrag

29

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper

30

Not 2 Viktiga redovisningsantaganden

30

Not 3 Frndringar i koncernstrukturen

30

Not 4 Rrelsesegment (affrssegment)

31

Not 5 Rntenetto

33

Not 6 Provisionsnetto

34

Not 7 Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde

35

Not 8 vriga kostnader

36

Not 9 Kreditfrluster, netto

36

Not 10 Utlning

37

Not 11 Oskra fordringar m.m.

38

Not 12 Egendom som vertagits fr skydd av fordran samt tertagna leasingobjekt

38

Not 13 Kreditexponeringar

38

Not 14 Immateriella tillgngar

39

Not 15 Skulder till kreditinstitut

40

Not 16 In-och upplning frn allmnheten

40

Not 17 Emitterade vrdepapper

40

Not 18 Derivat

41

Not 19 Finansiella instrument till verkligt vrde

41

Not 20 Stllda skerheter

44

Not 21 Kvittning av finansiella tillgngar och skulder

44

Not 22 Kapitaltckning konsoliderad situation

45

Not 23 Internt kapitalbehov

48

Not 24 Risker och oskerhetsfaktorer

48

Not 25 Rrelsefrvrv

49

Not 26 Avvecklade verksamheter

50

Not 27 Transaktioner med nrstende

51

Not 28 Swedbanks aktie

51

Moderbolag
Resultatrkning i sammandrag

52

Rapport ver totalresultat i sammandrag

52

Balansrkning i sammandrag

53

Frndringar i eget kapital i sammandrag

54

Kassafldesanalys i sammandrag

54

Kapitaltckning

55

Mer detaljerad information finns i Swedbanks faktabok, www.swedbank.se/ir under Finansiell information och
publikationer.
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 24 av 58

Resultatrkning i sammandrag
Koncernen
m kr

2015
Kv4

2015
Kv3

2014
Kv4

Rnteintkter
Rntekostnader
Rntenetto (not 5)

8 103
-2 344
5 759

8 645
-2 834
5 811

-6
-17
-1

9 709
-3 900
5 809

Provisionsintkter
Provisionskostnader
Provisionsnetto (not 6)

4 198
-1 321
2 877

4 111
-1 375
2 736

2
-4
5

4 168
-1 286
2 882

1
3
0

16 583
-5 384
11 199

16 252
-5 048
11 204

2
7
0

165
506
-313
193

4
464
-301
163

9
4
18

69
503
-329
174

1
-5
11

571
2 001
-1 293
708

1 986
1 889
-1 308
581

-71
6
-1
22

Andel av intressefretags resultat


vriga intkter
Sum m a intkter

155
308
9 457

201
319
9 234

-23
-3
2

93
352
9 379

67
-13
1

863
1 290
37 624

980
1 911
39 304

-12
-32
-4

Personalkostnader
vriga kostnader (not 8)
Avskrivningar
Sum m a kostnader
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar

2 291
1 791
157
4 239
5 218

2 257
1 458
164
3 879
5 355

2
23
-4
9
-3

2 452
1 661
180
4 293
5 086

-7
8
-13
-1
3

9 395
6 266
672
16 333
21 291

10 259
6 625
718
17 602
21 702

-8
-5
-6
-7
-2

Nedskrivning av immateriella tillgngar (not 14)


Nedskrivning av materiella tillgngar
Kreditfrluster, netto (not 9)
Rrelseresultat

0
19
399
4 800

254
16
130
4 955

-3

0
33
254
4 799

-42
57
0

254
72
594
20 371

1
256
419
21 026

-72
42
-3

Skatt
Periodens resultat frn kvarvarande verksam heter
Periodens resultat frn avvecklade verksamheter,
efter skatt (not 26)

974
3 826

1 012
3 943

-4
-3

1 000
3 799

-3
1

4 625
15 746

4 301
16 725

8
-6

-12

-11

-3

-6

-262

-98

Periodens resultat
Periodens resultat hnfrligt till aktiegarna i
Sw edbank AB
varav periodens resultat frn kvarvarande verksamheter
varav periodens resultat frn avvecklade verksamheter

3 814

3 932

-3

3 796

15 740

16 463

-4

3 813
3 825
-12

3 928
3 939
-11

-3
-3
9

3 795
3 798
-3

0
1

15 727
15 733
-6

16 447
16 709
-262

-4
-6
-98

Minoriteten
varav periodens resultat frn kvarvarande verksamheter
varav periodens resultat frn avvecklade verksamheter

1
1
0

4
4
0

-75
-75

1
1
0

0
0

13
13
0

16
16
0

-19
-19

3.46

3.57

3.45

14.24

15.17

3.46

3.52

3.42

14.14

15.05

-0.02

-0.01

0.00

-0.01

-0.24

-0.02

-0.01

0.00

-0.01

-0.24

3.44

3.56

3.44

14.23

14.93

3.44

3.51

3.41

14.13

14.81

Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde (not 7)


Frskringspremier
Frskringsavsttningar
Frskringsnetto

Resultat per aktie, kvarvarande verksamheter, kr


efter utspdning
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, kr
efter utspdning
Resultat per aktie, total verksamhet, kr
efter utspdning

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 25 av 58

19

2014
Helr

-17 34 983 41 052


-40 -11 990 -18 410
-1 22 993 22 642

-15
-35
2

2015
Helr

Rapport ver totalresultat i sammandrag


Koncernen
m kr

2015
Kv4

2015
Kv3

2014
Kv4

2015
Helr

2014
Helr

Periodens resultat redovisat ver resultatrkningen


Kom ponenter som inte kom m er att om klassificeras till
resultatrkningen
Omvrderingar av frmnsbestmda pensionsplaner
Andel hnfrlig till intressefretag
Skatt
Sum m a
Kom ponenter som har eller kan kom m a att om klassificeras till
resultatrkningen

3 814

3 932

-3

3 796

15 740

16 463

-4

1 042
28
-236
834

755
11
-168
598

38

1 437
32
-325
1 144

-27
-13
-27
-27

3 539
88
-798
2 829

463
-9
-101
353

-1 192
87

841
0

1 920
0

-1 678
87

2 917
508

978

-570

-1 459

1 489

-2 320

-91

-91

-365

-75

33
31
-103

145
7
-135

26
17
-29

-59

Valutakursdifferenser vid omrkning av utlandsverksamheter


Vinster/frluster uppkomna under perioden
Omfrt till resultatrkningen, periodens resultat fr avvecklade verksamheter
Skring av nettoinvestering i utlandsverksamheter:
Vinster/frluster uppkomna under perioden

40
39

-83

Omfrt till resultatrkningen, periodens resultat fr avvecklade verksamheter


Kassafldesskringar:
Vinster/frluster uppkomna under perioden
Omfrt till resultatrkningen, rntenetto
Andel hnfrlig till intressefretag
Skatt
Skatt
Omfrt till resultatrkningen, skatt

-16
0
-42

13
7
-93

-210
0

124
-2

315
-7

-358
-2

505
-4

Omfrt till resultatrkningen, periodens resultat fr avvecklade verksamheter


Sum m a
Periodens vrigt totalresultat, efter skatt

28
-458
376

0
320
918

-80

28
-508
2 321

80
1 335
1 688

-65

-59

0
730
1 874

Periodens totalresultat

4 190

4 850

-14

5 670

-26

18 061

18 151

Periodens totalresultat hnfrligt till aktiegarna i


Sw edbank AB

4 189

4 846

-14

5 671

-26

18 047

18 137

-75

-1

14

14

Minoriteten

-55

-59

-59

38

Fr 2015 redovisades en intkt i vrigt totalresultat om 2 829 mkr (353) efter skatt och inklusive intressefretag avseende
omvrdering av frmnsbestmda pensionsplaner. Intkten 2015 uppkom huvudsakligen till fljd av att marknadsrntorna
steg jmfrt med rsskiftet. Sett ver hela perioden var rntorna volatila och ndde mycket lga niver strax efter frsta
kvartalet. Per siste december innebar dock rntelget att diskonteringsrntan, som anvnds vid berkningen av den
utgende pensionsskulden, hjdes till 3,53% frn 2,29%. Marknadens framtida inflationsfrvntningar steg ocks och
inflationsantagandet hjdes till 1,63% frn 1,28%. Frndringarna av dessa bda antaganden var den huvudsakliga
orsaken till att skulden fr frmnsbestmda pensionsplaner minskade. Marknadsvrdet fr frvaltningstillgngarna
avseende den svenska frmnsbestmda pensionsplanen versteg skulden med 1 274 mkr.
Fr 2015 redovisades en omrkningsdifferens fr koncernens utlndska nettotillgngar i dotterfretag om -1 678 mkr (2
917). Dessutom ingr en omrkningsdifferens fr koncernens utlndska nettotillgngar i intressefretag om -136 mkr i
Andel hnfrlig till intressefretag. Frlusten avseende dotterfretag uppkom frmst till fljd av att den svenska kronan
strktes emot euron. Den totala frlusten om 1 814 mkr r inte freml fr beskattning. D merparten av koncernens
utlndska nettotillgngar valutaskrats uppstod ett resultat fr skringsinstrumenten med 1 489 mkr (-2 320) fre skatt.
Omvrdering av frmnsbestmda pensionsplaner och omrkning av nettoinvesteringar i utlndska verksamheter kan
vara volatila enskilda perioder utifrn hur diskonteringsrnta, inflation respektive valutakurser rr sig.

Nyckeltal
Koncernen
Eget kapital per aktie, kr
Rntabilitet p eget kapital, kvarvarande verksamhet, %
Rntabilitet p eget kapital, total verksamhet, %
Kreditfrlustniv, %

Swedbank Bokslutskommunik 2015

2015
Kv4

2015
Kv3

111,42
12,7
12,6
0,11

107,54
13,5
13,5
0,04

Sidan 26 av 58

%
4

2014
Kv4
106,35
13,3
13,3
0,07

2015
Helr

2014
Helr

111,42
13,5
13,5
0,04

106,35
15,2
15,0
0,03

%
5

Balansrkning i sammandrag
Koncernen
m kr
Tillgngar
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker
Utlning till kreditinstitut (not 10)
Utlning till allmnheten (not 10)
Vrdefrndring p rnteskrad post i portfljskring
Rntebrande vrdepapper
Finansiella tillgngar dr kunder br placeringsrisken
Aktier och andelar
Aktier och andelar i intressefretag
Derivat (not 18)
Immateriella anlggningstillgngar (not 14)
Frvaltningsfastigheter
Materiella tillgngar
Aktuella skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar
Pensionstillgngar
vriga tillgngar
Frutbetalda kostnader och upplupna intkter
Tillgngar som innehas fr frsljning (not 26)
Sum m a tillgngar
Skulder och eget kapital
Skulder till kreditinstitut (not 15)
In- och upplning frn allmnheten (not 16)
Emitterade vrdepapper (not 17)
Finansiella skulder dr kunder br placeringsrisken
Derivat (not 18)
Aktuella skatteskulder
Uppskjutna skatteskulder
Korta positioner vrdepapper
vriga skulder
Upplupna kostnader och frutbetalda intkter
Avsttningar
varav pensionsavsttningar
varav frskringsavsttningar
varav vriga avsttningar
Efterstllda skulder
Skulder hnfrliga till tillgngar som innehas fr frsljning
(not 26)
Eget kapital
varav minoritetens
varav aktiegarnas
Sum m a skulder och eget kapital

2015
31 dec

2014
31 dec

m kr

186 312
86 418
1 413 955
1 009
165 162
153 442
11 074
5 382
86 107
13 690
8
1 981
1 662
192
1 274
14 677
6 362
148
2 148 855

113 768
113 820
1 404 507
1 291
170 680
143 319
9 931
4 924
123 202
14 319
97
2 653
1 304
638
0
10 103
6 126
615
2 121 297

72 544
-27 402
9 448
-282
-5 518
10 123
1 143
458
-37 095
-629
-89
-672
358
-446
1 274
4 574
236
-467
27 558

64
-24
1
-22
-3
7
12
9
-30
-4
-92
-25
27
-70

150 493
748 271
826 535
157 836
68 681
105
3 071
8 191
22 358
13 243
2 102
17
1 728
357
24 613

171 453
676 679
835 012
146 177
85 694
1 477
1 684
27 058
20 768
13 071
5 855
2 548
1 745
1 562
18 957

-20 960
71 592
-8 477
11 659
-17 013
-1 372
1 387
-18 867
1 590
172
-3 753
-2 531
-17
-1 205
5 656

-12
11
-1
8
-20
-93
82
-70
8
1
-64
-99
-1
-77
30

14
123 342
179
123 163
2 148 855

39
117 373
170
117 203
2 121 297

-25
5 969
9
5 960
27 558

-64
5
5
5
1

45
4
-76
1

Balansrkningsanalys
Balansomslutningen kade med 28 mdkr sedan rsskiftet 2014. Tillgngarna kade frmst p grund av strre kassa och
tillgodohavanden hos centralbanker, vilka kade med 73 mdkr. kningen hnfrs frmst till hgre insttningar hos
amerikanska och europeiska centralbanken. Inlningen frn allmnheten kade totalt med 72 mdkr, frmst avseende
fretagsinlning. Utlningen till kreditinstitut minskade med 27 mdkr, samtidigt som skulderna till dessa minskade med 21
mdkr. Balansposterna avseende kreditinstitut fluktuerar ver tiden bland annat beroende p terkpsavtal.
Marknadsvrdet avseende derivat minskade p bde tillgngs- och skuldsidan, frmst p grund av stora rrelser i rntor
och valutor. Exklusive riksgld- och terkpsavtal kade utlningsvolymerna med 45 mdkr. kningen avsg samtliga
hemmamarknader i lokal valuta, varav 37 mdkr av kningen hnfrs till boln i Sverige. Korta positioner i vrdepapper
minskade p grund av lgre handelsvolymer vid rets slut jmfrt med frra ret. kningen i efterstllda skulder var en
fljd av en emission av primrkapitaltillskott om 750 miljoner US-dollar fr att optimera kapitalstrukturen i enlighet med de
nya europeiska kapitalregelverken. Frndringen i eget kapital var ett netto av rets positiva resultat och utdelningen p
12,5 mdkr avseende 2014.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 27 av 58

Frndringar i eget kapital i sammandrag


Koncernen

Aktiegarnas

m kr

Aktiekapital

kapital
Om rkningsSkring av
vrigt
differens
nettotilldotter- och investering i Kassaskjutet
intresseutlands- fldeskapital1)
fretag verksam het skring

Minoritetens

Totalt eget

kapital

kapital

Balanserad
vinst

Totalt

Januari-decem ber 2014


Ingende balans 1 januari 2014

24 904

17 275

-833

293

-139

68 040

109 540

165

109 705

Utdelningar

-11 133

-11 133

-9

-11 142

Aktierelaterade ersttningar till anstllda


Uppskjuten skatt p aktierelaterade ersttningar till
anstllda

459

459

459

16

16

16

Aktuell skatt p aktierelaterad ersttning

50

50

50

terkp av egna aktier fr handelsndaml

-32

-32

-32

Intressefretags avyttring av aktier i Sw edbank AB

166

166

166

Periodens totalresultat

3 397

-2 094

34

16 800

18 137

14

18 151

varav redovisat ver resultatrkningen

16 447

16 447

16

16 463

varav redovisat ver vrigt totalresultat

3 397

-2 094

34

353

1 690

-2

1 688

24 904

17 275

2 564

-1 801

-105

74 366

117 203

170

117 373

Utgende balans 31 decem ber 2014


Januari-decem ber 2015
Ingende balans 1 januari 2015

24 904

17 275

2 564

-1 801

-105

74 366

117 203

170

117 373

Utdelningar

-12 539

-12 539

-5

-12 544

Aktierelaterade ersttningar till anstllda


Uppskjuten skatt p aktierelaterade ersttningar till
anstllda
Aktuell skatt p aktierelaterade ersttningar till
anstllda

413

413

413

-42

-42

-42

63

63

63

Avyttring egna aktier fr handelsndaml

33

33

33

Frvrvad minoritet

-8

-8

-8

Intressefretags frvrv av minoritet

-7

-7

-7

Periodens totalresultat

-1 728

1 097

122

18 556

18 047

14

18 061

varav redovisat ver resultatrkningen

15 727

15 727

13

15 740

varav redovisat ver vrigt totalresultat

-1 728

1 097

122

2 829

2 320

2 321

24 904

17 275

836

-704

17

80 835

123 163

179

123 342

Utgende balans 31 decem ber 2015


1)

vrigt tillskjutet kapital bestr i allt vsentligt av betalda verkurser.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 28 av 58

Kassafldesanalys i sammandrag
Koncernen
m kr
Den lpande verksam heten
Rrelseresultat
Resultat fr avvecklad verksamhet
Justeringar fr poster som inte ingr i kassafldet i den lpande verksamheten
Betalda skatter
kning/minskning av utlning till kreditinstitut
kning/minskning av utlning till allmnheten
kning/minskning av innehav av vrdepapper fr handel
kning/minskning av inlning och upplning frn allmnheten inklusive privatobligationer
kning/minskning av skulder till kreditinstitut
kning/minskning av vriga fordringar
kning/minskning av vriga skulder
Kassaflde frn den lpande verksam heten
Investeringsverksam heten
Rrelsefrvrv
Rrelseavyttringar
Frvrv av och tillskott till intressefretag
Frvrv av andra anlggningstillgngar och strategiska finansiella tillgngar
Frsljning/frfall av andra anlggningstillgngar och strategiska finansiella tillgngar
Kassaflde frn investeringsverksam heten
Finansieringsverksam heten
Emission av rntebrande vrdepapper
terbetalning av rntebrande vrdepapper
Emission av certifikat m.m.
terbetalning av certifikat m.m.
Utbetald utdelning
Kassaflde frn finansieringsverksam heten
Periodens kassaflde
Likvida m edel vid periodens brjan
Periodens kassaflde
Valutakursdifferenser i likvida medel
Likvida m edel vid periodens slut

2015
Helr

2014
Helr

20 371
-6
74
-4 660
27 173
-17 976
4 820
76 381
-19 342
30 492
-46 395
70 932

21 026
-262
-555
-5 494
-26 662
-115 813
12 925
34 957
45 468
-41 353
84 693
8 930

0
245
-10
-3 021
516
-2 270

-2 918
-590
-814
-1 111
362
-5 071

229 220
-132 963
941 257
-1 019 742
-12 544
5 228

114 936
-139 976
730 879
-646 040
-11 138
48 661

73 890

52 520

113 768
73 890
-1 346
186 312

59 382
52 520
1 866
113 768

Under frsta halvret 2014 frvrvades Sparbanken resund AB fr 2 938 mkr. Frvrvade likvida medel uppgick till
20 mkr. I samband med frvrvet avyttrades ett antal bankkontor till Sparbanken Skne AB. Erhllen kpeskilling
tillsammans med betalning av den nettoskuld som frvrvaren vertog uppgick till ett kassautflde om 913 mkr.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 29 av 58

Not 1 Redovisningsprinciper
Delrsrapporten r upprttad i enlighet med IAS 34
Delrsrapportering. Koncernredovisningen i
sammandrag upprttas ocks i enlighet med
rekommendationer och uttalanden frn Rdet fr
finansiell rapportering, Lag om rsredovisning i
kreditinstitut och vrdepappersbolag samt
Finansinspektionens freskrifter.
Moderbolaget upprttar sin redovisning enligt Lag om
rsredovisning i kreditinstitut och vrdepappersbolag,
Finansinspektionens freskrifter samt Rdet fr
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.
Tillmpade redovisningsprinciper i delrsrapporten
verensstmmer med de redovisningsprinciper som
tillmpades vid upprttandet av koncern- och
rsredovisningen fr 2014 vilken upprttades i enlighet
med International Financial Reporting Standards ssom
de r antagna av EU och tolkningar av dessa. Ngra
ndringar av koncernens redovisningsprinciper som
beskrivit i rsredovisningen 2014 har inte skett med
undantag fr nedanstende nya standard och ndringar.

vriga IFRS frndringar


Ngra andra nya eller frndrade standarder eller
tolkningar som har infrts har inte haft ngon vsentlig
effekt p koncernens eller moderbolagets finansiella
stllning, resultat eller upplysningar. Fr mer information
se sidan 72 i rsredovisningen fr 2014.
Framtida ndringar av IFRS
Leasing (IFRS 16)
IFRS 16 utfrdades i januari 2016 och ska tillmpas frn
1 januari 2019. Standarden har nnu inte antagits av
EU. Leasetagare ska inte lngre skilja p finansiella och
operationella leasingavtal utan standarden krver att de
allra flesta leasingavtalen redovisas i balansrkningen.
Kraven fr leasegivares redovisning r i stort
ofrndrade. Pverkan p koncernens finansiella
rapporter bedms fr nrvarande.

Not 2 Viktiga redovisningsantaganden


Presentationen av konsoliderade finansiella rapporter i
enlighet med IFRS krver att fretagsledningen gr
bedmningar och uppskattningar som pverkar
redovisade belopp fr tillgngar, skulder och
upplysningar om eventualtillgngar och eventualskulder
per balansdagen s vl som redovisade intkter och
kostnader under rapportperioden. Fretagsledningen
utvrderar lpande dessa bedmningar och
uppskattningar, inklusive: bedmningar om
bestmmande inflytande ver investeringsfonder
freligger, finansiella instruments verkliga vrden,
reserveringar fr kreditfrluster, nedskrivningsprvning
av goodwill, nedskrivningsprvning av
frvaltningsfastigheter och rrelsefastigheter,
nettofrsljningsvrde fr fastigheter vrderade som
varulager, uppskjutna skatter, avsttningar fr
frmnsbestmda pensioner och aktierelaterade
ersttningar. Med undantag fr skatt i det estniska
dotterfretaget som beskrivs nedan har det jmfrt med
31 december 2014 inte skett ngra vsentliga

Not 3 Frndringar i koncernstrukturen


Koncernexterna
Under frsta kvartalet 2015 sldes det helgda
dotterfretaget Svensk Fastighetsfrmedling AB.
Erhllen kpeskilling fr fretaget uppgick till 245 mkr
och en realisationsvinst om 51 mkr har redovisats.
Under andra kvartalet sldes det helgda
dotterfretaget Swedbank Juristbyr AB fr 1 kr och en
reafrlust om 9 mkr har redovisats. Det slda
dotterfretaget bidrog med 5 mkr till koncernens totala
intkter fr 2015.
Under 2015 fusionerades Sparbanken resund AB in i
Swedbank AB.
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 30 av 58

frndringar av de grunder p vilka viktiga


redovisningsprinciper och bedmningar har faststllts.
Skatt
Fr moderbolagets estniska dotterfretag, Swedbank
AS, utlses inkomstbeskattning endast nr utdelningar
lmnas. D moderbolaget styr utdelningarna och har
etablerat en srskild utdelningspolicy som reglerar att
viss del av resultatet delas ut reserveras uppskjuten
skatt utifrn faststlld utdelningspolicy. Under andra
kvartalet 2015 beslt moderbolaget att ta en extra
utdelning om 3 695 mkr, vilket medfrde
skattekostnader om 929 mkr. Ytterligare utdelningar av
tidigare resultat frvntas inte betalas inom verskdlig
framtid varfr koncernen fortstter att inte redovisa
uppskjuten skatteskuld p tidigare ej utdelade vinster.
Ifall strsta mjliga utdelning beslutats s skulle
koncernen belastas med en berknad skattekostnad p
ytterligare 2 589 mkr

Not 4 Rrelsesegment (affrssegment)


2 0 15
H e l r
mkr

S v e ns k

B a lt is k

S t o ra

Ko nc e rn-

ba nk -

ba nk -

f re t a g &

f unk t io ne r

E lim -

v e rk s a m he t Ins t it ut io ne r

& v rigt

ine ringa r

Ko nc e rne n

v e rk s a m he t

Resultatrkning
Rntenetto

13 435

3 558

3 428

2 572

22 993

7 176

2 052

2 025

-134

80

11199

Netto resultat finansiella po ster till verkligt vrde

264

202

1891

-1785

-1

571

A ndel av intressef retags resultat

862

863

P ro visio nsnetto

vriga intkter
S um m a int k t e r
varav interna intkter

814

476

143

759

-194

1998

22 551

6 288

7 487

1 4 13

- 115

37 624

175

116

358

-649

P erso nalko stnader

3 487

845

1425

2 964

8 721

R rliga perso nalko stnader


vriga ko stnader

157

75

228

214

674

6 237

1426

1629

-2 911

-115

6 266

A vskrivningar
S um m a k o s t na de r
R e s ult a t f re k re dit f rlus t e r o c h
ne ds k riv ninga r

106

136

64

366

672

9 987

2 482

3 346

633

- 115

16 3 3 3

12 5 6 4

3 806

4 14 1

780

21 291

Nedskrivning av immateriella tillgngar

254

254

Nedskrivning av materiella tillgngar

64

72

482

-172

284

594

Kreditf rluster, netto


R re ls e re s ult a t

12 0 8 2

3 970

3 857

462

20 371

Skatt
P erio dens resultat frn kvarvarande
verksamheter
P erio dens resultat frn avvecklade
verksamheter, efter skatt

2 548

1510

630

-63

4 625

9 534

2 460

3 227

525

15 746

-6

-6

P erio dens resultat

9 534

2 460

3 227

519

15 740

9 521

2 460

3 227

5 19

15 7 2 7

13

13

186

P e rio de ns re s ult a t h nf rligt t ill


a k t ie ga rna i S we dba nk A B
M ino riteten

Balansrkning, m dkr
Kassa o ch tillgo do havande ho s centralbanker

179

Utlning till kreditinstitut

42

277

10

-243

86

Utlning till allmnheten

1064

125

218

1414

Rntebrande vrdepapper

34

133

-3

165

Finansiella tillgngar dr kunder br


placeringsrisken

153

-3

153

A ktier o ch andelar i intressef retag

Derivat
M ateriella o ch immateriella
anlggningstillgngar

92

44

-50

86

10

16

vriga tillgngar

27

27

686

-708

38

1 270

16 8

653

1 065

-1 007

2 14 9

87

200

100

-237

150

458

145

121

30

-6

748

17

819

-9

827

155

158

88

31

-50

69

519

208

27

-705

49

Efterstllda skulder

25

25

S um m a s k ulde r

1 2 19

14 8

634

1 032

-1 007

2 026

S um m a t illg nga r
Skulder till kreditinstitut
In- o ch upplning frn allmnheten
Emitterade vrdepapper
Finansiella skulder dr kunder br
placeringsrisken
Derivat
vriga skulder

A llo kerat eget kapital


S um m a s k ulde r o c h e ge t k a pit a l

20

19

33

123

1 270

51

16 8

653

1 065

-1 007

2 14 9

18,5

12,3

16,2

0,0

13,5

Nyckeltal
Rntabilitet p allo kerat kapital,
kvarvarande verksamhet, %

2,1

Rntabilitet p allo kerat kapital,


to tal verksamhet, %

18,5

12,3

16,2

2,1

0,0

13,5

K/I-tal

0,44

0,39

0,45

0,45

0,00

0,43

Kreditf rlustniv, %

0,05

-0,14

0,16

0,00

0,00

0,04

Utlning/inlning, %

235

86

150

184

Utlning, mdkr

1064

124

182

1371

Inlning, mdkr

453

145

121

25

744

Riskexpo neringsbelo pp, B asel 3, mdkr

183

74

112

20

389

4 469

3 853

1195

4 376

13 893

Heltidstjnster

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 31 av 58

2 0 14
H e l r
mkr

S v e ns k

B a lt is k

S t o ra

Ko nc e rn-

ba nk -

ba nk -

f re t a g &

f unk t io ne r

E lim -

v e rk s a m he t Ins t it ut io ne r

& v rigt

ine ringa r

Ko nc e rne n

v e rk s a m he t

Resultatrkning
Rntenetto

13 350

3 496

3 485

2 302

22 642

6 939

1956

2 233

76

11204

Netto resultat finansiella po ster till verkligt vrde

230

239

1929

-413

1986

A ndel av intressef retags resultat

980

980

1179

416

121

1072

-296

2 492

22 678

6 10 7

7 768

2 961

- 2 10

39 304

188

113

-510

209

P erso nalko stnader

4 034

783

1364

3 272

-1

9 452

R rliga perso nalko stnader


vriga ko stnader

211

78

288

230

807

6 410

1512

1644

-2 727

-214

6 625

P ro visio nsnetto

vriga intkter
S um m a int k t e r
varav interna intkter

A vskrivningar

144

68

410

718

S um m a k o s t na de r

10 7 4 6

91

2 5 17

3 364

1 18 5

- 2 10

17 6 0 2

R e s ult a t f re k re dit f rlus t e r o c h


ne ds k riv ninga r

11 9 3 2

3 590

21 702

4 404

1 776

Nedskrivning av immateriella tillgngar

Nedskrivning av materiella tillgngar

10

246

256

Kreditf rluster, netto

246

-186

-22

419

11 6 8 6

3 765

4 023

1 552

21 026

Skatt
P erio dens resultat frn kvarvarande
verksamheter
P erio dens resultat frn avvecklade
verksamheter, efter skatt

2 392

565

880

464

4 301

9 294

3 200

3 143

1088

16 725

-262

-262

P erio dens resultat

9 294

3 200

3 143

826

16 463

9 280

3 200

3 14 3

824

16 4 4 7

14

16

114

R re ls e re s ult a t

381

P e rio de ns re s ult a t h nf rligt t ill


a k t ie ga rna i S we dba nk A B
M ino riteten

Balansrkning, m dkr
Kassa o ch tillgo do havande ho s centralbanker

106

Utlning till kreditinstitut

58

300

162

-406

114

Utlning till allmnheten

1023

126

240

16

1405

Rntebrande vrdepapper

60

115

-5

171

Finansiella tillgngar dr kunder br


placeringsrisken

142

-2

143

A ktier o ch andelar i intressef retag

Derivat
M ateriella o ch immateriella
anlggningstillgngar

123

68

-68

123

11

17

vriga tillgngar

20

19

672

-688

29

1 235

16 4

747

1 14 4

- 1 16 9

2 12 1

93

234

215

-371

171

416

139

118

15

-11

677

15

826

-9

835

143

146

119

35

-68

86

529

241

10

-710

70

Efterstllda skulder

19

19

S um m a s k ulde r

1 18 3

14 3

727

1 12 0

- 1 16 9

2 004

S um m a t illg nga r
Skulder till kreditinstitut
In- o ch upplning frn allmnheten
Emitterade vrdepapper
Finansiella skulder dr kunder br
placeringsrisken
Derivat
vriga skulder

A llo kerat eget kapital

20

24

117

1 235

16 4

747

1 14 4

- 1 16 9

2 12 1

Rntabilitet p allo kerat kapital,


kvarvarande verksamhet, %

25,5

14,6

19,3

0,0

15,2

Rntabilitet p allo kerat kapital,


to tal verksamhet, %

25,5

14,6

19,3

2,3

0,0

15,0

K/I-tal

0,47

0,41

0,43

0,40

0,00

0,45

Kreditf rlustniv, %

0,03

-0,16

0,18

-0,47

0,00

0,03

Utlning/inlning, %

249

91

165

201

Utlning, mdkr

1024

126

175

1325

Inlning, mdkr

412

138

106

661

Riskexpo neringsbelo pp, B asel 3, mdkr

185

81

124

24

414

5 008

3 920

1193

4 462

14 583

S um m a s k ulde r o c h e ge t k a pit a l

52

21

Nyckeltal

Heltidstjnster

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 32 av 58

3,1

Rrelsesegmentens redovisningsprinciper
Rrelsesegmentsrapporteringen bygger p Swedbanks redovisningsprinciper, organisation och internredovisning.
Marknadsbaserade ersttningar tillmpas mellan rrelsesegmenten, medan alla kostnader inom koncernfunktioner
frs via sjlvkostnadsbaserade internpriser till rrelsesegmenten. Nettot av internt slda och kpta tjnster
redovisas som vriga kostnader i rrelsesegmentens resultatrkningar. Fr grnsverskridande tjnster sker
fakturering enligt OECD:s riktlinjer fr internprissttning.
Koncernens eget kapital tillhrande aktiegarna allokeras till respektive rrelsesegment med hnsyn till
kapitaltckningsreglerna och bedmt iansprktaget kapital baserat p bankens interna kapitalutvrdering (IKU).
Allt kapital allokeras ut.
Rntabilitet fr rrelsesegmenten berknas p rrelseresultatet med avdrag fr berknad skatt och minoritetsandel
i relation till genomsnittligt allokerat eget kapital.

Not 5 Rntenetto
Koncernen
m kr
Rnteintkter
Utlning till kreditinstitut
Utlning till allmnheten
Rntebrande vrdepapper
Derivat
vriga
Sum m a rnteintkter
varav rnteintkter redovisade inom nettoresultat
finansiella poster till verkligt vrde
Sum m a rnteintkter enligt resultatrkningen
Rntekostnader
Skulder till kreditinstitut
In- och upplning frn allmnheten
varav insttargarantiavgifter
Emitterade vrdepapper
varav provisioner statsgaranterad upplning
Efterstllda skulder
Derivat
vriga
varav avgift statlig stabiliseringsfond
Sum m a rntekostnader
varav rntekostnader redovisade inom nettoresultat
finansiella poster till verkligt vrde
Sum m a rntekostnader enligt resultatrkningen
Rntenetto
Placeringsm arginal

Swedbank Bokslutskommunik 2015

2015
Kv4

2015
Kv3

87
7 832
207
-85
198
8 239

62
8 113
251
59
247
8 732

40
-3
-18

136
8 103

2014
Kv4

2015
Helr

2014
Helr

658
38 741
2 274
-199
764
42 238

-50
-14
-46
-86
21
-16

1 186
41 052

-47
-15

40
-16
-52

-20
-6

62
9 298
431
109
220
10 120

-10
-19

329
33 144
1 237
-27
925
35 608

87
8 645

56
-6

411
9 709

-67
-17

625
34 983

-96
-174
-98
-3 221
0
-270
1 567
-148
-133
-2 342

-81
-289
-155
-3 721
0
-279
1 752
-208
-188
-2 826

19
-40
-37
-13

22
-325
-479
-69 -1 256 -3 191
-44
-563
-604
-19 -14 369 -16 901
0
-31
-1 041
-671
74
5 688
2 866
-39
-748
-695
-37
-681
-616
-43 -12 051 -19 071

-32
-61
-7
-15

-3
-11
-29
-29
-17

-79
-559
-175
-3 982
0
-124
902
-244
-211
-4 086

2
-2 344

8
-2 834

-75
-17

-186
-3 900

-61
-661
-40 -11 990 -18 410

-91
-35

5 759

5 811

-1

5 809

1,02

1,01

Sidan 33 av 58

1,13

-1

22 993

22 642

1,01

1,13

55
98
8
11
-37

Not 6 Provisionsnetto
Koncernen
m kr

2015
Kv4

2015
Kv3

2014
Kv4

2015
Helr

2014
Helr

Provisionsintkter
Betalningsfrmedling
Kortprovisioner
Kundkoncept
Kapitalfrvaltning och depavgifter
Livfrskringar
Vrdepappershandel och vriga vrdepapper
Corporate finance
Utlning
Garantier
Inlning
Fastighetsfrmedling
Sakfrskringar
vriga provisionsintkter
Sum m a provisionsintkter

466
1 265
120
1 465
161
114
64
250
57
19
55
23
139
4 198

426
1 321
121
1 362
163
112
49
251
53
39
59
20
135
4 111

9
-4
-1
8
-1
2
31
0
8
-51
-7
15
3
2

476
1 157
123
1 443
120
154
160
200
58
55
73
21
128
4 168

-2
9
-2
2
34
-26
-60
25
-2
-65
-25
10
9
1

1 729
4 861
498
5 750
661
621
246
1 020
227
141
256
78
495
16 583

1 793
4 451
493
5 683
503
666
466
956
218
154
301
79
489
16 252

-4
9
1
1
31
-7
-47
7
4
-8
-15
-1
1
2

Provisionskostnader
Betalningsfrmedling
Kortprovisioner
Kundkoncept
Kapitalfrvaltning och depavgifter
Livfrskringar
Vrdepappershandel och vriga vrdepapper
Utlning och garantier
Sakfrskringar
vriga provisionskostnader
Sum m a provisionskostnader

-273
-605
-4
-287
-46
-60
-22
-4
-20
-1 321

-242
-644
-4
-313
-48
-69
-18
-3
-34
-1 375

13
-6
0
-8
-4
-13
22
33
-41
-4

-252
-548
-4
-309
-47
-61
-19
-2
-44
-1 286

8
10
0
-7
-2
-2
16
100
-55
3

-1 029
-2 358
-16
-1 263
-194
-279
-78
-11
-156
-5 384

-998
-2 116
-16
-1 202
-218
-279
-63
-7
-149
-5 048

3
11
0
5
-11
0
24
57
5
7

2 877

2 736

2 882

11 199

11 204

Provisionsnetto

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 34 av 58

Not 7 Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde


Koncernen
m kr

2015
Kv4

2015
Kv3

Vrderingskategori, verkligt vrde via


resultatrkningen
Aktier och aktierelaterade derivat
varav utdelning
Rntebrande vrdepapper och rnterelaterade derivat
Utlning till allmnheten
Finansiella skulder
Andra finansiella instrument
Sum m a verkligt vrde via resultatrkningen

-57
10
374
-841
228
-58
-354

210
5
-75
-489
689
123
458

9
-2 128
2 137

-65
1 147
-1 212

13
2 130
-2 117

0
9

-7
-72

5
18

40

74

-46

57

Skringsredovisning
Ineffektiv del i verkligt vrdeskring
varav skringsinstrument
varav skrad post
Ineffektiv del vid skring av nettoinvestering i
utlandsverksamhet
Sum m a skringsredovisning
Vrderingskategori lnefordringar
Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvrde

100
72
-67

2014
Kv4

183
3
46
-148
-508
5
-422

2015
Helr

2014
Helr

-16

367
325
672
-2 618
977
74
-528

387
305
-235
1 371
-1 008
1
516

-57
-4 527
4 470

8
8 040
-8 032

-50

0
-57

15
23

-30

194

170

-803

-2

625
-60
565

1 187
-661
526

-47
-91
7

-31

-5
7

14

-106

-676

-84

Handelsrelaterade rntor
Rnteintkter
Rntekostnader
Sum m a handelsrelaterade rntor

135
3
138

88
8
96

53
-63
44

412
-185
227

Valutakursfrndringar

438

124

189

1 200

753

59

Sum m a nettoresultat finansiella poster till


verkligt vrde

165

69

571

1 986

-71

512

350

46

483

2 054

2 423

-15

-347

-346

-414

-16

-1 483

-437

165

571

1 986

-67
-39

Frdelning p affrssyfte
Finansiella instrum ent fr handelsrelaterad
verksam het
Finansiella instrum ent som avses innehas
kontraktsenlig lptid
Sum m a

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 35 av 58

69

-71

Not 8 vriga kostnader


Koncernen
m kr

2015
Kv4

2015
Kv3

Fastighetskostnader, hyror och lokalkostnad


Datakostnader
Telefon och porto
Reklam och marknadsfring
Konsulter
Ersttning till sparbanker
vrigt kpta tjnster
Vrdetransporter och larm
Materialanskaffning
Resor
Representation
Reparation och underhll av inventarier
Andra kostnader
Sum m a vriga kostnader

357
525
38
132
94
177
170
23
25
62
22
39
127
1 791

264
481
39
56
72
192
148
21
24
35
11
26
89
1 458

2015
Kv4

2015
Kv3

473
-7
-12
454

174
-36
-15
123

-87

281
-137
-118
26

189
-87
-90
12

6
399
0,11

2014
Kv4

2015
Helr

2014
Helr

31
-8
15
10
4
77
100
50
43
23

296
478
43
91
85
194
165
22
25
66
24
35
137
1 661

21
10
-12
45
11
-9
3
5
0
-6
-8
11
-7
8

1 172
1 888
158
340
310
762
617
83
108
190
54
115
469
6 266

1 355
1 824
161
361
408
735
635
85
109
218
59
130
545
6 625

-14
4
-2
-6
-24
4
-3
-2
-1
-13
-8
-12
-14
-5

2014
Kv4

2015
Helr

2014
Helr

942
-204
-36
702

755
-344
-444
-33

25
-41
-92

-132

-77

71

%
35
9
-3

Not 9 Kreditfrluster netto


Koncernen
m kr
Reserveringar fr ln som individuellt bedm ts
oskra
Reserveringar
tervinningar av tidigare gjorda reserveringar
Reserveringar fr homogena grupper av oskra ln, netto
Sum m a
Portfljreserveringar fr ln som individuellt inte
bedm ts oskra
Bortskrivningar av oskra ln
Konstaterade kreditfrluster
Iansprktagande av tidigare reserveringar
tervinningar
Sum m a
Kreditfrluster fr ansvarsfrbindelser och vriga
kreditriskexponeringar
Kreditfrluster, netto
Kreditfrlustniv, %

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 36 av 58

-81
-20

-12
-85
-109
-206

-92
-89

-19
49
57
31

847
-276
-61
510

-67
-50
93
-95

954
-501
-428
25

1 808
-821
-396
591

-47
-39
8
-96

-5
130

-31
254

57

-1
594

-62
419

-98
42

0,04

0,07

0,04

0,03

Not 10 Utlning
31 dec 2015

Koncernen
m kr

31 dec 2014
Ln efter
Ln efter
reserveringar reserveringar
Ln fre
Redovisat
Redovisat
reserveringar Reserveringar
vrde
vrde

Utlning till kreditinstitut


Banker
terkpsavtal - banker
vriga kreditinstitut
terkpsavtal - vriga kreditinstitut
Utlning till kreditinstitut

74 038
387
10 655
1 352
86 432

14
0
0
0
14

74 024
387
10 655
1 352
86 418

87 302
12 473
9 049
4 996
113 820

-15
-97
18
-73
-24

5
5
3
-2
1
1
-2
12
8
-3
2
-2
3
0
21
3
6
-1
8
-3
14
-27

Utlning till allm nheten


Privatpersoner
Hypoteksutlning, privat
Bostadsrttsfreningar
vrigt, privat
Fretagsutlning
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverkningsindustri
Offentliga tjnster och samhllsservice
Byggnadsverksamhet
Handel
Transport
Sjtransport och offshore
Hotell och restaurang
Informations- och kommunikationsverksamhet
Finans och frskring
Fastighetsfrvaltning
Bostder
Kommersiella
Industri och lager
vrigt
Fretagstjnster
vrig fretagsutlning
Utlning till allm nheten exklusive
Riksgldskontoret och terkpsavtal

869 850
733 382
101 285
35 183
504 081
73 757
42 352
24 568
17 649
30 141
12 261
29 803
6 958
5 596
12 469
211 254
56 431
88 723
44 434
21 666
19 488
17 785

979
679
36
264
2 388
131
1 023
36
83
253
39
64
43
13
54
337
74
89
56
118
196
116

868 871
732 703
101 249
34 919
501 693
73 626
41 329
24 532
17 566
29 888
12 222
29 739
6 915
5 583
12 415
210 917
56 357
88 634
44 378
21 548
19 292
17 669

830 158
696 398
98 258
35 502
495 181
72 623
42 335
21 951
16 325
30 759
11 926
30 302
6 739
5 562
10 264
205 295
53 003
89 144
40 919
22 229
16 867
24 233

1 373 931

3 367

1 370 564

1 325 339

Riksgldskontoret
terkpsavtal - Riksgldskontoret
terkpsavtal - allmnheten
Utlning till allm nheten

8 726
1 817
32 848
1 417 322

0
0
0
3 367

8 726
1 817
32 848
1 413 955

16 556
3 449
59 163
1 404 507

-47
-47
-44
1

Utlning till allm nheten och kreditinstitut

1 503 754

3 381

1 500 373

1 518 327

-1

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 37 av 58

Not 11 Oskra fordringar m.m.


Koncernen
m kr

2015
31 dec

2014
31 dec

Oskra fordringar, brutto


Reserveringar fr individuellt vrderade oskra ln
Reserveringar fr homogena grupper av oskra ln

6 035
1 883
541

6 281
1 306
891

-4
44
-39

Oskra fordringar, netto


varav privatpersoner
varav fretagsutlning

3 611
1 380
2 231

4 084
1 833
2 251

-12
-25
-1

957
0,40
0,24
40

1 133
0,41
0,27
35

-16
-2
-11
14

56

53

3 581
2 127
819

4 362
2 409
1 100

-18
-12
-26

Portfljreserveringar fr ln som individuellt inte bedmts oskra


Andel oskra fordringar, brutto, %
Andel oskra fordringar, netto, %
Reserveringsgrad fr oskra fordringar, %
Total reserveringsgrad fr oskra fordringar, %

1)

Fordringar m ed frfallna belopp som inte r oskra


varav med frfallet belopp, 5-30 dagar
varav med frfallet belopp, 31-60 dagar

1)
2)
3)

varav med frfallet belopp, 61-90 dagar 2)

424

u.s

varav med frfallet belopp, ver 90 dagar 3)

211

853

Total reservering, d.v.s. samtliga reserveringar i relation till oskra fordringar brutto.
Nytt intervall 61-90 dagar fr. o m 31 mars 2015. Tidigare rapporterades detta under intervallet ver 60 dagar.
Uppgifter avseende uppdelning p intervallen 61-90 dagar och ver 90 dagar saknas fr tidigare perioder.
Fr perioder fre 31 mars 2015 inkluderar raden varav med frfallet belopp, ver 90 dagar ven intervallet 61-90 dagar.

Not 12 Egendom som vertagits fr skydd av fordran samt tertagna


leasingobjekt
Koncernen
m kr
Byggnader och mark
Aktier och andelar
Annan vertagen egendom
Sum m a vertagen egendom
tertagna leasingobjekt
Sum m a vertagen egendom och tertagna leasingobjekt
varav frvaltade av Ektornet

2015
31 dec

2014
31 dec

408
17
6
431
10
441

874
13
13
900
34
934

-53
31
-54
-52
-71
-53

262

778

-66

2015
31 dec

2014
31 dec

186 312 113 768


165 162 170 680
86 418 113 820
1 413 955 1 404 507
86 107 123 202
18 424
14 712
1 956 378 1 940 689

64
-3
-24
1
-30
25
1

Not 13 Kreditexponeringar
Koncernen
m kr
Tillgngar
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker
Rntebrande vrdepapper
Utlning till kreditinstitut
Utlning till allmnheten
Derivat
vriga finansiella tillgngar
Sum m a tillgngar
Ansvarsfrbindelser och taganden
Garantier
Lften
Sum m a ansvarsfrbindelser och taganden

35 824
235 312
271 136

Sum m a kreditexponeringar

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 38 av 58

27 259
237 007
264 266

31
-1
3

2 227 514 2 204 955

Not 14 Immateriella tillgngar


Koncernen
m kr

2015
31 dec

2014
31 dec

12 010
12 010

12 344
12 344

-3
-3

617

857

-28

630
433
1 680

536
582
1 975

18
-26
-15

13 690

14 319

-4

2015
Helr

2014
Helr

14 668

13 701

Utgende balans

-687
13 981

967
14 668

-5

Ackum ulerade nedskrivningar


Ingende balans

-2 324

-1 941

20

Valutakursdifferenser
Utgende balans

353
-1 971

-383
-2 324

-15

Redovisat vrde

12 010

12 344

-3

Med obestm bar nyttjandetid


Goodw ill
Sum m a
Med bestm bar nyttjandetid
Kundbas
Internt utvecklad programvara
vrigt
Sum m a
Sum m a im m ateriella tillgngar

Goodw ill
Anskaffningsvrde
Ingende balans
Valutakursdifferenser

Nedskrivningsprvning av immateriella tillgngar


Goodwill och andra immateriella tillgngar ska nedskrivningsprvas rligen eller nr indikation finns att tillgngarnas
tervinningsvrde r lgre n redovisat vrde. Med tervinningsvrde avses det hgsta av frsljningsvrdet eller
nyttjandevrdet. Swedbank berknar nyttjandevrdet genom att tillgngens framtida kassaflden bedms och
nuvrdesberknas med en diskonteringsfaktor. Bedmda kassaflden och diskonteringsfaktor hrleds frn externa kllor
nr det r mjligt och relevant, men mste till stor del faststllas baserat p fretagsledningens egna antaganden.
Fretagsledningen faststller ocks ifall indikation finns under ret fr frnyad prvning.
Den rliga nedskrivningsprvningen 2015 ledde inte till ngon nedskrivning. I det tredje kvartalet 2015 skrevs ett IT
system ned med 112 mkr och ett frvrvat frvaltningsuppdrag med 142 mkr.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 39 av 58

Not 15 Skulder till kreditinstitut


Koncernen
m kr
Skulder till kreditinstitut
Centralbanker
Banker
vriga kreditinstitut
terkpsavtal - banker
terkpsavtal - vriga kreditinstitut
Skulder till kreditinstitut

2015
31 dec

2014
31 dec

7 704
140 462
1 508
3
816
150 493

11 159
150 435
4 112
3 839
1 908
171 453

-31
-7
-63
-100
-57
-12

2015
31 dec

2014
31 dec

398 718
345 268

371 877
289 034

7
19

743 986

660 911

13

1
0
4 284
748 271

1
2 965
12 802
676 679

-67
11

Not 16 In- och upplning frn allmnheten


Koncernen
m kr
In- och upplning frn allm nheten
Privatpersoner
Fretagsinlning
Sum m a inlning frn allm nheten, exklusive Riksgldskontoret
och terkpsavtal
Riksgldskontoret
terkpsavtal - Riksgldskontoret
terkpsavtal - allmnheten
In- och upplning frn allm nheten

Not 17 Emitterade vrdepapper


Koncernen
m kr
Certifikat
Skerstllda obligationer
Seniora icke skerstllda obligationer
Strukturerade privatobligationer
Summa emitterade vrdepapper

Om sttning under perioden

2015
31 dec

2014
31 dec

107 046
550 669
154 244
14 576
826 535

195 191
511 666
114 840
13 315
835 012

-45
8
34
9
-1

2015
Helr

2014
Helr

Ingende balans
835 012 726 275
Emitterat
1 164 181 838 981
Rrelsefrvrv
0
2 028
terkpt
-39 857
-44 924
terbetalat
-1 112 847 -741 088
Frndring av marknadsvrde eller av skrad post i skringsredovisning till verkligt
-13 349
22 224
vrde
Valutakursfrndring
-6 605
31 516
Utgende balans
826 535 835 012

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 40 av 58

15
39
-11
50

-1

Not 18 Derivat
Koncernen handlar med derivat i den normala affrsverksamheten samt i syfte att skra vissa positioner
avseende vrden p aktier, rntor och valutor.
Nom inellt belopp 30 sep 2015
terstende kontraktsenlig lptid
Koncernen
m kr
Derivat i verkligt vrdeskringar
Derivat i portflj verkligt
vrdeskringar
Derivat i kassafldesskringar
Derivat i skringar av nettoinvestering i utlandsverksamhet
vriga derivat
Bruttobelopp
Kvittade belopp
Sum m a

Nom inellt belopp


2015
2014
31 dec
31 dec

Positiva
m arknadsvrden
2015
2014
31 dec
31 dec

Negativa
m arknadsvrden
2015
2014
31 dec
31 dec

< 1 r

1-5 r

> 5 r

76 312

364 822

65 550

506 684

418 889

18 038

23 235

452

340

42 000
12 875

76 550
898

10 825
8 466

129 375
22 239

73 700
22 697

166
0

1
10

1 601
2 303

1 752
1 793

0
5 158 284
5 289 471
-1 365 252
3 924 219

0
3 543 784
3 986 054
-1 976 258
2 009 796

0
0
153
732 325
9 434 393 11 833 956
817 166 10 092 691 12 349 395
-305 866 -3 647 376
0
511 300
6 445 315 12 349 395

0
81 854
100 058
-13 951
86 107

0
110 915
134 161
-10 959
123 202

0
79 167
83 523
-14 842
68 681

9
94 097
97 991
-12 297
85 694

Kvittade belopp fr derivat tillgngar respektive derivat skulder inkluderar kvittade kontantskerheter om 1
666 mkr respektive 775 mkr.

Not 19 Finansiella instrument till verkligt vrde


31 dec 2015
Koncernen
m kr
Tillgngar
Finansiella tillgngar enligt IAS 39
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker
Belningsbara statsskuldfrbindelser m.m.
Utlning till kreditinstitut
Utlning till allmnheten
Vrdefrndring p rnteskrad post i portfljskring
Obligationer och rntebrande vrdepapper
Finansiella tillgngar dr kunder br placeringsrisken
Aktier och andelar
Derivat
vriga finansiella tillgngar
Sum m a
Aktier och andelar i intressefretag
Icke finansiella tillgngar

Verkligt Redovisat
vrde
vrde

186 312
76 628
86 418
1 419 486
1 009
88 618
153 442
11 074
86 107
18 424
2 127 518

Sum m a
Skulder
Finansiella skulder enligt IAS 39
Skulder till kreditinstitut
In- och upplning frn allmnheten
Emitterade vrdepapper
Finansiella skulder dr kunder br placeringsrisken
Efterstllda skulder
Derivat
Korta positioner vrdepapper
vriga finansiella skulder
Sum m a
Icke finansiella skulder
Sum m a

Swedbank Bokslutskommunik 2015

186 312
76 552
86 418
1 413 955
1 009
88 610
153 442
11 074
86 107
18 424
2 121 903
5 382
21 569

31 dec 2014
Skillnad

0
76
0
5 531
0
8
0
0
0
0
5 615

Verkligt Redovisat
vrde
vrde

113 768
46 307
113 820
1 412 718
1 291
124 465
143 319
9 931
123 202
14 712
2 103 533

2 148 854

150 302
748 254
832 196
157 836
24 627
68 681
8 191
31 597
2 021 683

150 493
748 271
826 535
157 836
24 613
68 681
8 191
31 597
2 016 217
9 297
2 025 514

Sidan 41 av 58

113 768
46 225
113 820
1 404 507
1 291
124 455
143 319
9 931
123 202
14 712
2 095 230
4 924
21 143

Skillnad

0
82
0
8 211
0
10
0
0
0
0
8 303

2 121 297

-191
-17
5 661
0
14
0
0
0
5 466

171 457
676 662
842 238
146 177
18 932
85 694
27 058
30 096
1 998 314

171 453
676 679
835 012
146 177
18 957
85 694
27 058
30 096
1 991 126
12 798
2 003 924

4
-17
7 226
0
-25
0
0
0
7 188

Koncernen
31 dec 2015
m kr
Tillgngar
Belningsbara statsskuldfrbindelser m.m.
Utlning till kreditinstitut
Utlning till allmnheten
Obligationer och andra rntebrande vrdepapper
Finansiella tillgngar dr kunder br placeringsrisken
Aktier och andelar
Derivat
Sum m a
Skulder
Skulder till kreditinstitut
In- och upplning frn allmnheten
Emitterade vrdepapper
Finansiella skulder dr kunder br placeringsrisken
Derivat
Korta positioner vrdepapper
Sum m a

Instrum ent m ed
publicerade prisnoteringar p en
aktiv m arknad
(Niv 1)

Vrderingstekniker
baserade p
observerbara
m arknadsdata
(Niv 2)

Vrderingstekniker
baserade p icke
observerbara
m arknadsdata
(Niv 3)

Sum m a

24 650
0
0
59 213
153 442
10 908
166
248 379

51 434
1 739
230 976
25 479
0
93
85 827
395 548

0
0
0
0
0
73
114
187

76 084
1 739
230 976
84 692
153 442
11 074
86 107
644 114

0
0
1 509
0
28
8 191
9 728

816
4 447
18 914
157 836
68 653
0
250 666

0
0
0
0
0
0
0

816
4 447
20 423
157 836
68 681
8 191
260 394

I tabellen ovan framgr finansiella instrument redovisade till verkligt vrde frdelade per vrderingsniv.
Nr koncernen faststller verkliga vrden fr finansiella instrument anvnds olika metoder beroende
p graden av observerbarhet av marknadsdata i vrderingen samt aktiviteten p marknaden. Det grs
lpande en bedmning kring aktiviteten genom att analysera faktorer ssom handelsvolym och
skillnader i kp- och sljkurser.
Metoderna r uppdelade p tre olika vrderingsniver:
Niv 1: Ojusterat, noterat pris p en aktiv marknad
Niv 2: Justerat, pris eller vrderingsmodell med vrderingsparametrar hrledda frn en aktiv
marknad
Niv 3: Vrderingsmodell dr en majoritet av vrderingsparametrarna r icke observerbara och drav
baseras p interna antaganden
Nr finansiella tillgngar och finansiella skulder p aktiva marknader har marknadsrisker som
motverkar varandra anvnds genomsnitt av kp- och sljkurser som grund nr verkliga vrden
faststlls. Fr ppna nettopositioner tillmpas kpkurs fr lnga positioner och sljkurs fr korta
positioner.
Koncernen har en fortlpande process dr finansiella instrument som indikerar hg niv av egna
uppskattningar eller lg niv av observerbar marknadsdata fngas upp. I processen bestms p vilket
stt berkningen ska ske samt hur de interna antagandena frvntas pverka vrderingen. I de fall de
interna antagandena har en betydande pverkan p det verkliga vrdet rapporteras det finansiella
instrumentet i niv 3. Processen inkluderar ven en analys och bedmning, utifrn kvalitn p
vrderingsdata, samt om en typ av finansiella instrument ska verfras mellan de olika niverna.
Under kvartalet frekom det inte ngra verfringar av finansiella instrument mellan vrderingsniv 1
och 2.

Koncernen
31 dec 2014
m kr
Tillgngar
Belningsbara statsskuldfrbindelser m.m.
Utlning till kreditinstitut
Utlning till allmnheten
Obligationer och andra rntebrande vrdepapper
Finansiella tillgngar dr kunder br placeringsrisken
Aktier och andelar
Derivat
Sum m a
Skulder
Skulder till kreditinstitut
In- och upplning frn allmnheten
Emitterade vrdepapper
Finansiella skulder dr kunder br placeringsrisken
Derivat
Korta positioner vrdepapper
Sum m a

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Instrum ent m ed
publicerade prisnoteringar p en
aktiv m arknad
(Niv 1)

Vrderingstekniker
baserade p
observerbara
m arknadsdata
(Niv 2)

Vrderingstekniker
baserade p icke
observerbara
m arknadsdata
(Niv 3)

Sum m a

32 587
0
0
75 188
143 319
9 681
5 399
266 174
0

13 137
17 469
340 771
47 982
0
173
117 722
537 254
0

0
0
0
0
0
77
81
158
0

45 724
17 469
340 771
123 170
143 319
9 931
123 202
803 586
0

0
0
17 768
0
6 925
27 024
51 717

5 746
16 149
31 763
146 177
78 769
34
278 638

0
0
0
0
0
0
0

5 746
16 149
49 531
146 177
85 694
27 058
330 355

Sidan 42 av 58

Frndringar inom niv 3

Tillgngar

Koncernen
m kr

Skulder

Eget kapital
instrum ent

Derivat

Sum m a

Derivat

77
16
-15
0
0
0
-2
0
-3

81
0
0
-35
9
148
0
-83
-6

158
16
-15
-35
9
148
-2
-83
-9

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-3

-6

-9

0
73

-47
114

-47
187

0
0

Januari-decem ber 2015


Ingende balans 1 januari 2015
Kp
Frsljning av tillgngar
Frfall
Emitterat
verfrt frn niv 2 till niv 3
verfrt frn niv 3 till niv 1
verfrt frn niv 3 till niv 2
Vinst eller frlust
varav i resultatrkningen, Nettoresultat finansiella poster till
verkligt vrde
varav orealiserade vinster eller frluster fr poster som innehas
per balansdagen
Utgende balans 31 decem ber 2015

Niv 3 innehller i huvudsak onoterade eget kapitalinstrument och illikvida optioner. Optionerna skrar
marknadsvrdefrndringar i sammansatta skuldinstrument, s kallade strukturerade produkter. De
strukturerade produkterna bestr av ett motsvarande optionselement samt ett vrdkontrakt vilket i princip
r en vanlig rntebrande obligation. Nr koncernen avgr i vilken niv de finansiella instrumenten ska
redovisas bedms de i sin helhet var fr sig. Eftersom obligationsdelen i de strukturerade produkterna i allt
vsentligt utgr det finansiella instrumentets verkliga vrde har egna interna antaganden som anvnds fr
att vrdera det illikvida optionselementet normalt inte en betydande effekt fr vrderingen. Det finansiella
instrumentet rapporteras d i niv 2. Fr enskilda optioner som skrar de strukturerade produkterna fr de
interna antagandena strre betydelse varfr vissa rapporteras som derivat i niv 3. Generellt gller att
koncernen alltid skrar de marknadsrisker som uppkommer i strukturerade produkter, varfr skillnader
mellan redovisade belopp fr tillgngar och skulder i niv 3 inte speglar skillnader i anvndandet av interna
antaganden i vrderingen.
Givet historiska rrelser i de underliggande priserna fr optioner i niv 3 r det inte sannolikt att kommande
prisrrelser pverkar marknadsvrdet mer n +/- 36 mkr. Motsvarande parerande vrdefrndringar
uppstr fr finansiella instrument som rapporterats i niv 2.
Finansiella instrument verfrs frn niv 3 eller till niv 3 beroende p att de interna antagandena har ftt
ndrad betydelse fr vrderingen.
Frndringar inom niv 3

Tillgngar

Koncernen
m kr

Derivat

Sum m a

Derivat

57
21
-2
3
0
-2

133
0
0
54
-128
22

190
21
-2
57
-128
20

19
0
0
0
-25
6

-2

22

20

-2
77

3
81

1
158

0
0

Januari-decem ber 2014


Ingende balans 1 januari 2014
Kp
Frsljning av tillgngar
verfrt frn niv 2 till niv 3
verfrt frn niv 3 till niv 2
Vinst eller frlust
varav i resultatrkningen, nettoresultat finansiella poster till
verkligt vrde
varav orealiserade vinster eller fluster fr poster som innehas per
balansdagen
Utgende balans 31 decem ber 2014

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Skulder

Eget kapital
instrum ent

Sidan 43 av 58

Not 20 Stllda skerheter


Koncernen
m kr
Lnefordringar
Finansiella tillgngar pantsatta fr frskringstagare
vriga stllda panter
Stllda skerheter

2015
31 dec

2014
31 dec

819 551
145 410
43 361
1 008 322

780 213
136 529
53 415
970 157

5
7
-19
4

Not 21 Kvittning av finansiella tillgngar och skulder


Tillgngar
Koncernen
m kr

2015
31 dec

2014
31 dec

134 805
-16 950
117 855

Relaterade belopp som inte kvittats i balansrkningen


Finansiella instrument, nettningsavtal
Finansiella instrument, skerheter
Kontanter, skerheter
Sum m a av belopp som inte har kvittats i balansrkningen
Nettobelopp

Finansiella tillgngar och skulder som r frem l fr kvittning,


nettningsavtal eller liknande avtal
Bruttobelopp
Kvittade belopp
Redovisat vrde i balansrkningen

Skulder
%

2015
31 dec

2014
31 dec

213 414
-14 735
198 679

-37
15
-41

88 752
-17 841
70 911

120 623
-16 073
104 550

-26
11
-32

44 698
32 614
19 915
97 227

78 707
66 997
29 717
175 421

-43
-51
-33
-45

44 698
3 041
15 653
63 392

78 707
10 844
11 907
101 458

-43
-72
31
-38

20 628

23 258

-11

7 519

3 092

Kvittade belopp fr finansiella tillgngar respektive finansiella skulder inkluderar kvittade kontantskerheter
om 1 666 mkr respektive 775 mkr.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 44 av 58

Not 22 Kapitaltckning konsoliderad situation


Kapitaltckning
SEKm
Eget kapital enligt koncernbalansrkning

2015

2014

31 dec

31 dec

123 163

117 203

Minoritetskapital
Berknad utdelning
Dekonsolidering av frskringsfretag

54

46

-11 828

-12 511

-1 249

-692

Frndringar i vrdet p egna skulder


Kassafldesskringar
Ytterligare vrdejusteringar

1)

Goodw ill

31

74

-17

103

-474

-12 097

-12 434

Uppskjuten skattefordran

-95

-166

Immateriella tillgngar

-1 438

-1 698

Reserveringsnetto fr IRK rapporterade kreditexponeringar

-1 089

-1 599

Avdrag fr aktier, krnprimrkapital

-42

-410

Frmnsbestmda pensionsplaner 2)

-993

93 926

87 916

Krnprim rkapital
Primrkapitaltillskott
Prim rkapital
Supplementrkapital
Totalt kapital

10 624

4 998

104 550

92 914

13 269

12 674

117 819

105 588

Minimikapitalkrav fr kreditrisker enligt schablonmetoden

3 823

4 295

20 801

21 988

Minimikapitalkrav obestndsfond

Minimikapitalkrav fr avvecklingsrisk

Minimikapitalkrav fr marknadsrisker

858

1 525

Minimikapitalkrav fr kreditrisker enligt IRK

Handelslagret

848

1 335

varav VaR och SVaR

525

711

varav risker utanfr VaR och SVaR

323

624

10

190

Valutakursrisk vrig verksamhet


Minimikapitalkrav fr kreditvrdighetsjustering
Minimikapitalkrav fr operativ risk
Minim ikapitalkrav 3)
Riskexponeringsbelopp kreditrisker

579

5 047

4 745

31 128

33 137

307 856

328 574

Riskexponeringbelopp avvecklingsrisker
Riskexponeringsbelopp marknadsrisker

594

30

10 730

19 059

Riskexponeringsbelopp kreditvrdighetsjustering

7 422

7 241

63 083

59 310

389 098

414 214

Krnprim rkapitalrelation, %

24,1

21,2

Prim rkapitalrelation, %

26,9

22,4

Total kapitalrelation, %

30,3

25,5

Riskexponeringsbelopp operativ risk


Riskexponeringsbelopp

Krav avseende kapitalbuffertar

4)

2015

2014

31 dec

31 dec

10,7
4,5

7,0
4,5

Totalt krnprimrkapitalkrav inklusive buffertkrav


Varav krav p krnprimrkapital
Varav krav p kapitalkonserveringbuffert

2,5

2,5

Varav krav p kontracyklisk kapitalbuffert

0,7

0,0

Varav krav p systemriskbuffert

3,0

0,0

19,6

16,4

Krnprimrkapital tillgngligt att anvndas som buffert

5)

Kapitalkrav enligt Basel 1-golv


SEKm
Kapitalkrav enligt Basel 1-golv
Kapitalbas justerad enligt regler fr Basel 1-golv
verskott av kapital enligt Basel 1-golv

Swedbank Bokslutskommunik 2015

2015

2014

31 dec

31 dec

68 577

69 557

118 908

107 187

50 331

37 630

Sidan 45 av 58

Bruttosoliditetsgrad

6)

Primrkapital, SEKm
Exponeringsmtt, SEKm

2015

2014

31 dec

31 dec

104 550

92 914

2 102 284

2 066 385

5,0

4,5

Bruttosoliditetsgrad, %
1)

2)
3)
4)
5)

6)

Justering i samband med implementeringen av EBA:s tekniska standard avseende frsiktig vrdering. Syftet r att
justera fr vrderingsoskerhet avseende positioner vrderade och redovisade till verkligt vrde.
vervrde pensionstillgngar
Minimikrav p totalt kapital inom Pelare 1, dvs 8% av totalt riskvgt exponeringsbelopp.
Krav avseende kapitalbuffertar enligt svensk implementering av CRD IV.
Berknas som krnprimrkapitalrelation minus lagstadgat minimikrav p 4,5% (exklusive buffertkrav) samt minus
eventuella krnprimrkapitalposter som anvnds fr att uppfylla primrkapitalkravet och totala kapitalkravet.
Berknad enligt applicerbart regelverk vid respektive rapporteringsdatum.

I den konsoliderade situationen fr Swedbank ingick


den 31 december 2015 Swedbankkoncernen med
undantag fr frskringsfretag. I tillgg ingick
Entercard koncernen genom s kallad klyvningsmetod.
I februari 2015 emitterade Swedbank ett
primrkapitaltillskott p 750 miljoner US-dollar, med en
kontraktsenligt valbar rlig kupongrnta om 5,5 procent.
Emissionen skedde i form av ett evigt efterstllt
skuldinstrument, som har en mjlighet till inlsen om 5
r. Instrumentet konverteras ocks obligatoriskt till ett
variabelt antal stamaktier om Swedbanks kapitalbas
understiger viss niv. Swedbank klassificerar
instrumentet som en skuld bland efterstllda skulder i
koncernens balansrkning medan den betraktas som
primrkapitaltillskott i kapitaltckningsrapporteringen.

Noten innehller den information som ska offentliggras


enligt Finansinspektionens freskrifter (FFFS 2014:12) 8
kap. Ytterligare periodisk information enligt
Europaparlamentets och rdets frordning (EU) nr
575/2013 om tillsynskrav fr kreditinstitut samt
Kommissionens genomfrandefrordning (EU) nr
1423/2013 terfinns p Swedbanks web-plats
http://www.swedbank.se/om-swedbank/investorrelations/risk-ochkapitaltackning/riskrapporter/index.htm

Sw edbank konsoliderad situation


Kreditrisker enligt IRK
m kr

Exponeringsvrde
2015
2014
31 dec
31 dec

Institutexponeringar
Fretagsexponeringar
Hushllsexponeringar
varav fastighetskrediter
varav vrig utlning
Vrdepapperisering
Motpartslsa exponeringar
Totalt kreditrisker enligt IRK

108 019
471 163
974 908
882 979
91 929
160
62 686
1 616 936

1)

136 263
461 567
931 884
839 420
92 464
763
75 078
1 605 555

Minimikrav p totalt kapital inom Pelare 1, dvs 8%, av totalt riskexponeringsbelopp.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 46 av 58

Genom snittlig
riskvikt, %
2015
2014
31 dec
31 dec
15
35
7
5
28
8
11
16

15
37
8
6
29
11
10
17

Minim ikapitalkrav1)
2015
2014
31 dec
31 dec
1 305
13 213
5 739
3 673
2 066
1
543
20 801

1 666
13 616
6 110
4 001
2 109
7
589
21 988

Riskexponeringsbelopp och kapitalbaskrav, konsoliderad situation


31 dec 2015
m kr
Kreditrisker enligt schablonm etoden
Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker
Exponeringar mot delstatliga eller lokala sjlvstyrelseorgan och myndigheter
Exponeringar mot offentliga organ
Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker
Exponeringar mot internationella organisationer
Institutexponeringar
Fretagsexponeringar
Hushllsexponeringar
Exponeringar skrade genom pant i fastigheter
Fallerade exponeringar
Exponeringar som r frenade med srskilt hg risk
Exponeringar i form av skerstllda obligationer
Poster som avser positioner i vrdepapperisering
Exponeringar mot institut och fretag med ett kortfristigt kreditbetyg
Exponeringar i form av andelar eller aktier i fretag fr kollektiva investeringar (fond)
Aktieexponeringar
vriga poster
Kreditrisker enligt IRK
Institutexponeringar
Fretagsexponeringar
varav specialutlning i kategori 1
varav specialutlning i kategori 2
varav specialutlning i kategori 3
varav specialutlning i kategori 4
varav specialutlning i kategori 5
Hushllsexponeringar
varav fastighetskrediter
varav vrig utlning
Vrdepapperisering
Motpartslsa exponeringar
Kreditrisker, obestndsfond
Avvecklingsrisker
Marknadsrisker
Handelslagret
varav VaR och SVaR
varav risker utanfr VaR och SVaR
Valutakursrisk vrig verksamhet
Kreditvrdighetsjustering
Operativ risk
varav schablonmetoden
Totalt

Riskexponerings Minim ikapitalkrav


belopp
47 786
3 823
379
30
274
22
56
4
0
0
0
0
803
64
9 041
723
16 854
1 348
834
67
420
34
0
0
7
1
0
0
0
0
0
0
14 808
1 185
4 310
345
260 018
20 801
16 312
1 305
165 160
13 213
18
1
429
34
752
60
682
55
0
0
71 735
5 739
45 912
3 673
25 824
2 066
12
1
6 799
543
53
4
7
1
10 730
858
10 608
848
6 566
525
4 042
323
122
10
7 422
594
63 083
5 047
63 083
5 047
389 098
31 128

Kreditrisker

Marknadsrisker

Intern Riskklassificeringsmetod (IRK metod) tillmpas


inom den svenska delen av Swedbank konsoliderad
situation, inklusive filialerna i New York och Oslo, men
exklusive EnterCard, ngra mindre dotterfretag samt
vissa exponeringsklasser, ssom exponeringar mot
stater och kommuner. IRK metoden tillmpas ven fr
flertalet exponeringsklasser inom Swedbank i Baltikum.

Enligt gllande regelverk kan kapitaltckning fr


marknadsrisk baseras antingen p en schablonmetod
eller p en intern VaR-modell, vilken krver
Finansinspektionens godknnande. Moderbolaget har
ett sdant godknnande och berknar intern VaRmodell fr generell rnterisk, generell och specifik
aktiekursrisk samt valutakursrisk i handelslagret.
Godknnandet omfattar ven den baltiska
verksamheten avseende generell rnterisk och
valutakursrisk i handelslagret.
Valutakursrisker utanfr handelslagret, det vill sga i
vrig verksamhet, r huvudsakligen av strukturell eller
strategisk natur och mindre lmpade fr en VaR-modell.

Nr Swedbank agerar clearing medlem ska banken


berkna ett kapitalbaskrav fr sina frfinansierade
bidrag till kvalificerade och icke kvalificerade, centrala
motpartsfonders obestndsfond.
Fr exponeringar, exklusive kapitalkrav fr
obestndsfond, som inte berknas enligt IRK metoden
tillmpas schablonmetoden.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 47 av 58

Dessa risker berknas istllet enligt schablonmetoden


vilket bttre verensstmmer med koncernens interna
synstt och hanteringen av dessa risker.

Strategiska valutarisker uppstr i huvudsak genom


risker kopplade till innehaven i de utlndska
verksamheterna.

Swedbank uppfyller de kvalitativa kraven fr att tillmpa


denna metod.

Basel 1-golv
Kreditvrdighetsjustering
Risken fr kreditvrdighetsjustering berknas enligt
schablonmetoden och tillkom i och med
implementeringen av den nya EU-frordningen (CRR).

vergngsreglerna innebr att minimikravet inte fr


understiga 80 procent av kapitalkravet berknat enligt
de ldre s kallade Basel 1-reglerna.

Operativ risk
Swedbank berknar den operativa risken enligt
schablonmetoden. Finansinspektionen har meddelat att

Not 23 Internt kapitalbehov


I denna not lmnas information om det internt bedmda
kapitalbehovet enligt 8 kap. 5 Finansinspektionens
freskrifter (2014:12) om tillsynskrav och
kapitalbuffertar. Det internt bedmda kapitalbehovet ska
publiceras i delrsrapporten enligt 8 kap. 4
Finansinspektionens freskrifter och allmnna rd
(2008:25) om rsredovisning i kreditinstitut och
vrdepappersbolag.
En bank ska identifiera, mta och ha kontroll ver de
risker som dess rrelse r frknippad med samt ha
tillrckligt med kapital fr att tcka dessa risker. Den
interna kapitalutvrderingen (IKU) syftar till att
skerstlla att banken r tillrckligt kapitaliserad fr att
tcka sina risker samt bedriva och utveckla
verksamheten. Swedbank tillmpar egna modeller och
processer fr att utvrdera sitt kapitalbehov fr alla
relevanta risker. Modellerna som utgr grunden vid den
interna kapitalbedmningen bedmer behovet av s.k.
ekonomiskt kapital (Economic Capital) ver ett rs
tidhorisont p 99.9% konfidensniv fr respektive
riskslag. Diversifieringseffekter mellan riskslagen tas
inte i beaktande vid berkningen av ekonomiskt kapital.
Som ett komplement till berkningen av ekonomiskt
kapital genomfrs scenariobaserade simuleringar och
stresstester minst rligen. Analyserna ger en helhetsbild
ver de viktigaste riskerna Swedbank r exponerat mot

genom att kvantifiera inverkan p resultat- och


balansrkning samt kapitalbas och riskvgda tillgngar.
Syftet r att skerstlla en effektiv kapitalanvndning
och metodiken utgr underlag fr en proaktiv risk- och
kapitalhantering.
Per den 31 december 2015 uppgick det internt
bedmda kapitalbehovet fr Swedbanks konsoliderade
situation till 30,8 miljarder (31,3 mdkr 30 september).
Det kapital som mter det interna kapitalbehovet, d.v.s.
kapitalbasen, uppgick till 117,8 miljarder (116,9 mdkr 30
september) (se not 22). Swedbanks interna bedmning
av kapitalbehovet med egna modeller r inte jmfrbart
med det uppskattade kapitalbehovet som
Finansinspektionen kommer att offentliggra kvartalsvis.
Fr moderbolaget uppgr det internt bedmda
kapitalbehovet till 27,1 miljarder (24,8 mdkr 30
september) och kapitalbasen till 92,1 miljarder (90,0
mdkr 30 september) (se moderbolagets not
kapitaltckning).
Utver vad som framgr av denna delrsrapport
beskrivs riskhantering och kapitaltckning enligt Basel
3-ramverket mer utfrligt i Swedbanks rsredovisning
fr 2014 samt i Swedbanks rliga rapport Risk och
kapitaltckning, tillgnglig p www.swedbank.se.

Not 24 Risker och oskerhetsfaktorer


Swedbanks resultat pverkas av omvrldsfrndringar
som fretaget sjlv inte rder ver. Bland annat
pverkas koncernens resultatutveckling av
makroekonomiska frndringar, ssom BNP utveckling,
tillgngspriser och arbetslshet samt frndringar av det
allmnna rntelget liksom brs- och valutakurser.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 48 av 58

Utver vad som framgr av denna delrsrapport


beskrivs ven utfrligt i Swedbanks rsredovisning fr
2014 samt i Swedbanks rliga rapport Risk och
kapitaltckning rrande riskhantering och
kapitaltckning enligt Basel 2 regelverket, tillgnglig p
www.swedbank.se.

Inverkan p vrdet av tillgngar och skulder i SEK sam t UVAL, inklusive derivat,
om m arknadsrntorna stiger m ed en procentenhet, 31 dec 2015
Koncernen
m kr
< 5 r
Sum m a Sw edbank,
koncernen
Varav SEK
Varav UVAL
Varav finansiella instrum ent vrderade
till verkligt vrde via resultatrkningen
Varav SEK
Varav UVAL

5-10 r

>10r

Totalt

111

-199

63

-25

-1 005
1 116

-119
-80

21
42

-1 103
1 078

908

43

954

-254
1 162

45
-42

-29
72

-238
1 192

Not 25 Rrelsefrvrv 2014


Den 20 maj 2014 frvrvade Swedbank AB samtliga
aktier i Sparbanken resund AB. Samma datum, direkt
efter aktiefrvrvet, slde Sparbanken resund AB ett
antal bankkontor till Sparbanken Skne AB. Till fljd av

att vissa tillgngar och skulder i rrelsefrvrvet


frvrvats i syfte att omgende avyttras s
klassificerades de per frvrvstidpunkten klassificerats
som hlles till frsljning.
Redovisat vrde
i koncernen per

Koncernen

frvrvstidpunkten

m kr

20 m aj 2014

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker


Utlning till kreditinstitut
Utlning till allmnheten
Rntebrande vrdepapper
Aktier och andelar
Aktier och andelar i intressefretag
Derivat
Immateriella anlggningstillgngar
Materiella tillgngar
vriga tillgngar
Frutbetalda kostnader och upplupna intkter
Tillgngar som innehas fr frsljning
Totala tillgngar

20
4 461
16 331
1 973
33
60
26
205
113
219
134
10 503
34 078

Skulder till kreditinstitut


In- och upplning frn allmnheten
Emitterade vrdepapper
Derivat
Uppskjutna skatteskulder
vriga skulder
Efterstllda skulder
Skulder hnfrliga till tillgngar som innehas fr frsljning
Totala skulder

2 841
11 596
2 028
49
176
1 626
947
11 417
30 679

Total identifierbar nettotillgng

3 398

Anskaffningsvrde, kontanter

2 938

Vinst vid frvrv till lgt pris, rapporterad som vrig intkt

Den redovisade vinsten till fljd av frvrvet var ett


resultat av att Swedbank behver vidta omfattande
frndringar i den frvrvade verksamheten, ssom
avveckling av kontor och drtill hrande system.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 49 av 58

461

Fr dessa ndaml har drfr en omstruktureringsreserv redovisats som direkt efter frvrvet uppgick till
591 mkr.

Redovisat vrde
i koncernen per
Koncernen

frvrvstidpunkten
20 m aj 2014

m kr
Kassaflde
Likvida medel i det frvrvade fretaget
Anskaffningsvrde, kontanter
Netto

20
-2 938
-2 918

Frvrvade ln, verkligt vrde


Frvrvade ln, kontraktsenliga belopp

16 331
16 654

Frvrvade ln, bsta uppskattning av kontraktsenliga betalningar som inte


frvntas erhllas

Frn frvrvstidpunkten bidrog det frvrvade fretaget,


exklusive vinst vid frvrv till lgt pris, med 489 mkr till
intkter och med 75 mkr till resultatet efter skatt. Om
fretaget frvrvats i brjan av rkenskapsret 2014 s

258

skulle koncernens intkter till och med december


2014 uppgtt till 39 653 mkr istllet fr 39 304 mkr.
Koncernens resultat efter skatt skulle ha uppgtt till
16 457 mkr istllet fr 16 463 mkr.

Not 26 Avvecklade verksamheter


Koncernen
m kr
Resultat frn avvecklade verksam heter
Intkter
Kostnader
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar
Kreditfrluster/Nedskrivningar
Rrelseresultat
Skatt
Periodens resultat redovisat i de avvecklade
verksam heterna

Helr 2015

Helr 2014

Ryssland

Sum m a

Ryssland

Litauen

Sum m a

1
21
-20
-66
-86
104

1
21
-20
-66
-86
104

161
64
97
-349
-252
36

252
239
13
0
13
0

413
303
110
-349
-239
36

18

18

-216

13

-203

Avyttringsresultat
Omklassificering till resultatrkningen
varav ackumulerade omrkningsdifferenser i
utlandsverksamheter
varav skring av nettoinvestering i
utlandsverksamheter

0
-24

0
-24

0
-223

163
0

163
-223

-87

-87

-508

-508

91

91

365

365

varav skatt
Periodens resultat frn avvecklade
verksam heter, efter skatt

-28

-28

-80

-80

-6

-6

-439

176

-262

Ryssland
18
108
-90
18
0
0
130
148

Sum m a
18
108
-90
18
0
0
130
148

Ryssland
519
262
-178
84
-210
0
96
615

Litauen
0
0
0
0
0
0
0
0

Sum m a
519
262
-178
84
-210
0
96
615

0
14
14

0
14
14

0
39
39

0
0
0

0
39
39

31 dec 2015
Tillgngar som innehas fr frsljning
Utlning till allmnheten
varav oskra fordringar, brutto
varav individuella reserveringar
varav oskra fordringar, netto
varav portfljreserveringar
Materiella anlggningstillgngar
vriga tillgngar
Sum m a tillgngar

31 dec 2014

Skulder som innehas fr frsljning


Skulder till kreditinstitut
vriga skulder
Sum m a skulder

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 50 av 58

Not 27 Transaktioner med nrstende


Under perioden har normala affrstransaktioner skett
mellan fretag ingende i koncernen inklusive andra
nrstende, ssom intressefretag. Viktiga
intressefretag r delgda sparbanker. Under andra
kvartalet 2014 avyttrade f.d. Frs och Frosta Sparbank
AB hela sitt innehav i Swedbank aktier. Koncernens
andel av aktierna har i koncernredovisningen kat eget

kapital med 166 mkr. Netto har innehavet medfrt en


vinst om 50 mkr.
Andra betydande relationer finns med Swedbanks
pensionsstiftelser och Sparinstitutens Pensionskassa
SPK, vilka tryggar anstlldas frmner efter avslutad
anstllning. Dessa enheter anlitar Swedbank fr
sedvanliga banktjnster.

Not 28 Swedbanks aktie


2015
31 dec
SWED A
Senast betalt, kr
Antal utestende stamaktier
Brsvrde, m kr

2014
31 dec

187,10
195,50
1 105 403 750 1 102 088 934
206 821
215 458

-4
0
-4

2015
31 dec

Antal utestende aktier


Utfrdade aktier
SWED A

2014
31 dec

1 132 005 722 1 132 005 722

terkpta aktier
SWED A

-26 601 972

-29 750 577

-166 211

terkp av egna aktier fr handelsndam l


SWED A
Antalet utestende aktier p balansdagen

1 105 403 750 1 102 088 934

Inom ramen fr aktierelaterat ersttningsprogram har Sw edbank AB under ret 2015 vederlagsfritt verltit, 3 148 605
aktier till anstllda.
2015
Kv4

Resultat per aktie


Genom snittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier fre utspdning

2014
Kv4

1 105 400 254 1 105 400 254 1 102 253 338

Vgt genomsnittligt antal aktier fr potentiella stamaktier som ger upphov


till utspdningseffekt till fljd av aktierelaterade ersttningsprogram
Genomsnittligt antal aktier efter utspdning

2015
Kv3

7 955 128

8 852 559

9 351 516

1 113 355 382 1 114 252 814 1 111 604 854

2015
Helr

2014
Helr

1 104 894 828 1 101 274 830


8 478 982

9 365 732

1 113 373 810 1 110 640 562

Resultat, m kr
Periodens resultat hnfrligt till Sw edbanks aktiegare

3 813

3 928

3 795

15 727

16 447

Resultat anvnt vid berkning av resultat per aktie

3 813

3 928

3 795

15 727

16 447

Resultat per aktie fre utspdning

3,44

3,56

3,44

14,23

14,93

Resultat per aktie efter utspdning

3,44

3,51

3,41

14,13

14,81

Resultat per aktie, kr

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 51 av 58

Swedbank AB
Resultatrkning i sammandrag
Moderbolaget
m kr

2015
Kv4

2015
Kv3

2014
Kv4

2015
Helr

2014
Helr

Rnteintkter
Rntekostnader
Rntenetto
Erhllna utdelningar
Provisionsintkter
Provisionskostnader
Provisionsnetto

3 873
-809
3 064
4 950
2 540
-866
1 674

3 750
-771
2 979
1 259
2 352
-870
1 482

8
0
13

8 316
-1 429
6 887
13 367
4 158
-2 056
2 102

-53
-43
-56
-63
-39
-58
-20

15 875
-3 702
12 173
12 918
9 575
-3 426
6 149

21 230
-6 958
14 272
22 131
9 338
-3 241
6 097

-25
-47
-15
-42
3
6
1

353
396
10 437

80
314
6 114

26
71

109
319
22 784

24
-54

294
1 259
32 793

979
1 288
44 767

-70
-2
-27

Personalkostnader
vriga kostnader

1 827
1 277

1 867
1 115

-2
15

2 070
1 195

-12
7

7 667
4 536

7 913
4 323

-3
5

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella


anlggningstillgngar
Sum m a kostnader
Resultat fre kreditfrluster och nedskrivningar

1 137
4 241
6 196

1 204
4 186
1 928

-6
1

4 081
7 346
15 438

-72
-42
-60

4 455
16 658
16 135

4 481
16 717
28 050

-1
0
-42

Nedskrivning av finansiella anlggningstillgngar


Kreditfrluster, netto
Rrelseresultat

134
471
5 591

0
106
1 822

1 880
241
13 317

-93
95
-58

236
658
15 241

2 193
539
25 318

-89
22
-40

Bokslutsdispositioner
Skatt
Periodens resultat

-88
1 304
4 375

-16
441
1 397

-652
2 171
11 798

-87
-40
-63

-137
1 917
13 461

-698
3 761
22 255

-80
-49
-40

2014
Kv4

2015
Helr

2014
Helr

11 798

-63

13 461

22 255

-40

-88

8
-2
6

-8
1
-7

1
4
-2
3

-13
18
-1
4

Nettoresultat finansiella poster till verkligt vrde


vriga intkter
Sum m a intkter

%
3
5
3

Rapport ver totalresultat i sammandrag


Moderbolaget
m kr

2015
Kv4

2015
Kv3

rets resultat redovisat ver resultatrkningen


Kom poneneter som inte kom m er att
om klassificeras till resultatrkningen
Omvrdering av frmnsbestmda pensioner
Skatt
Sum m a
Kom ponenter som har eller kan kom m a att
om klassificeras till resultatrkningen
Kassafldesskringar:
Vinster/frluster uppkomna under perioden
Omfrt till resultatrkningen, rntenetto
Skatt
Sum m a

4 375

1 397

0
-1
-1

8
-1
7

0
0
0
0

-1
-3
0
-4

rets vrigt totalresultat, efter skatt


rets totalresultat

Swedbank Bokslutskommunik 2015

-8
0
-8

0
5
-1
4

-1

-4

-75

-3

4 374

1 400

11 794

-63

13 470

22 252

Sidan 52 av 58

-78
-25
-39

Balansrkning i sammandrag
Moderbolaget
m kr

2014
31 dec

Tillgngar
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker
Utlning till kreditinstitut
Utlning till allmnheten
Rntebrande vrdepapper
Aktier och andelar
Derivat
vriga tillgngar
Sum m a tillgngar

131 859
73 802
425 095 435 979
416 482 432 879
157 412 160 021
70 325
69 970
98 300 133 703
39 595
40 150
1 339 068 1 346 504

79
-2
-4
-2
1
-26
-1
-1

Skulder och eget kapital


Skulder till kreditinstitut
In- och upplning frn allmnheten
Emitterade vrdepapper
Derivat
vriga skulder och reserveringar
Efterstllda skulder
Obeskattade reserver
Eget kapital
Sum m a skulder och eget kapital

220 983 222 569


599 476 532 118
275 845 318 041
98 508 118 696
32 240
51 045
24 613
18 010
10 021
10 043
77 382
75 982
1 339 068 1 346 504

-1
13
-13
-17
-37
37
0
2
-1

Fr egna skulder stllda panter


vriga stllda panter
Ansvarsfrbindelser
taganden

Swedbank Bokslutskommunik 2015

2015
31 dec

40 671
3 666
575 291
205 982

Sidan 53 av 58

49 462
7 053
515 934
201 188

-18
-48
12
2

Frndringar i eget kapital i sammandrag


Moderbolaget
m kr
Aktiekapital

verkursfond

Reservfond

Kassafldesskring

Balanserad
vinst

Totalt

Januari-decem ber 2014


Ingende balans 1 januari 2014

24 904

13 206

5 968

-7

20 312

64 383

Utdelning

-11 133

-11 133

terkp egna aktier fr handelsndaml

-33

-33

Aktierelaterade ersttningar till anstllda

459

459

12

12

42

42

22 248

22 252

24 904

13 206

5 968

-3

31 907

75 982

Uppskjuten skatt p aktierelaterade


ersttningar till anstllda
Aktuell skatt p aktierelaterade ersttningar
till anstllda
Periodens totalresultat
Utgende balans 31 decem ber 2014
Januari-decem ber 2015
Ingende balans 1 januari 2015

24 904

13 206

5 968

-3

31 907

75 982

Utdelning

-12 539

-12 539

Avyttring egna aktier fr handelsndaml

33

33

Aktierelaterade ersttningar till anstllda


Uppskjuten skatt p aktierelaterade
ersttningar till anstllda
Aktuell skatt p aktierelaterade ersttningar
till anstllda

413

413

-34

-34

57

57

Periodens totalresultat

13 467

13 470

24 904

13 206

5 968

33 304

77 382

Utgende balans 31 decem ber 2015

Kassafldesanalys i sammandrag
Moderbolaget
m kr

2015
Helr

2014
Helr

97 570
6 911
-46 424

-50 145
-399
91 907

Periodens kassaflde

58 057

41 363

Likvida medel vid periodens brjan


Periodens kassaflde

73 802
58 057

32 439
41 363

131 859

73 802

Kassaflde frn lpande verksamhet


Kassaflde frn investeringsverksamhet
Kassaflde frn finansieringsverksamhet

Likvida m edel vid periodens slut

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 54 av 58

Kapitaltckning
Kapitaltckning, m oderbolaget
m kr

2015
31 dec

2014
31 dec

Krnprim rkapital
Primrkapitaltillskott
Prim rkapital
Supplementrkapital
Totalt kapital

68 222
10 614
78 836
13 249
92 085

65 453
4 989
70 442
12 402
82 844

Minim ikapitalkrav1)

24 395

25 593

304 943

319 908

22,4
25,9
30,2

20,5
22,0
25,9

2015
31 dec

2014
31 dec

7,9
4,5
2,5
0,9
17,9

7,0
4,5
2,5
0,0
16,0

2015
31 dec

2014
31 dec

26 021
92 538
66 517

28 135
83 414
55 279

Riskexponeringsbelopp
Krnprim rkapitalrelation, %
Prim rkapitalrelation, %
Total kapitalrelation, %
Krav avseende kapitalbuffertar
%

2)

Totalt krnprimrkapitalkrav inklusive buffertkrav


Varav krav p krnprimrkapital
Varav krav p kapitalkonserveringbuffert
Varav krav p kontracyklisk kapitalbuffert
Krnprimrkapital tillgngligt att anvndas som buffert
Kapitalkrav enligt Basel 1-golv
m kr

3)

4)

Kapitalkrav enligt Basel 1-golv


Kapitalbas justerad enligt regler fr Basel 1-golv
verskott av kapital enligt Basel 1-golv
Bruttosoliditetsgrad

5)

Primrkapital, SEKm
Exponeringsmtt, SEKm

2015

2014

31 dec

31 dec

78 836

70 442

2 084 469

1 960 610

Bruttosoliditetsgrad, %

3,8

3,6

6)

1 192 247

1 130 434

Bruttosoliditetsgrad med hnsyn till CRR artikel 429.7 6), %

6,6

6,2

Exponeringsmtt med hnsyn tagen till CRR artikel 429.7 , SEKm

1)
2)
3)

4)

5)
6)

Minimikrav p totalt kapital inom Pelare 1, dvs 8% av totalt riskvgt exponeringsbelopp.


Krav avseende kapitalbuffertar enligt svensk implementering av CRD IV.
Berknas som krnprimrkapitalrelation minus lagstadgat minimikrav p 4,5% (exklusive buffertkrav) samt minus
eventuella krnprimrkapitalposter som anvnds fr att uppfylla primrkapitalkravet och totala kapitalkravet.
Basel 1-golvet baserat p det hgsta av kapitalkravet enligt Basel 3 och 80% av kapitalkravet enligt Basel 1. I det
senare fallet justeras kapitalbasen enligt artikel 500.4 i CRR.
Berknad enligt applicerbart regelverk vid respektive rapporteringsdatum.
Med hnsyn tagen till potentiellt undantag enligt CRR artikel 429.7 som exkluderar vissa koncerninterna exponeringar.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 55 av 58

Riskexponeringsbelopp och kapitalbaskrav, m oderbolaget


31 dec 2015
m kr
Kreditrisker enligt schablonm etoden
Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker
Exponeringar mot delstatliga eller lokala sjlvstyrelseorgan och myndigheter
Exponeringar mot offentliga organ
Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker
Exponeringar mot internationella organisationer
Institutexponeringar
Fretagsexponeringar
Hushllsexponeringar
Exponeringar skrade genom pant i fastigheter
Fallerade exponeringar
Exponeringar som r frenade med srskilt hg risk
Exponeringar i form av skerstllda obligationer
Poster som avser positioner i vrdepapperisering
Exponeringar mot institut och fretag med ett kortfristigt kreditbetyg
Exponeringar i form av andelar eller aktier i fretag fr kollektiva investeringar (fond)
Aktieexponeringar
vriga poster
Kreditrisker enligt IRK
Institutexponeringar
Fretagsexponeringar
varav specialutlning
Hushllsexponeringar
varav fastighetskrediter
varav vrig utlning
Vrdepapperisering
Motpartslsa exponeringar
Kreditrisker, obestndsfond
Avvecklingsrisker
Marknadsrisker
Handelslagret
varav VaR och SVaR
varav risker utanfr VaR och SVaR
Valutakursrisk vrig verksamhet
Kreditvrdighetsjustering
Operativ risk
varav schablonmetoden
Totalt

Riskexponerings Minim ikapitalkrav


belopp
87 832
7 027
96
8
59
5
44
4
0
0
0
0
1 883
151
7 906
632
5 147
412
724
58
245
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70 688
5 655
1 040
82
161 262
12 900
17 727
1 418
116 614
9 329
0
0
21 425
1 714
2 811
225
18 614
1 489
12
1
5 484
438
53
4
7
1
10 245
820
10 144
812
6 584
527
3 560
285
101
8
7 383
590
38 161
3 053
38 161
3 053
304 943
24 395

Disponibla vinstmedel
Till rsstmmans frfogande str vinstmedel, enligt balansrkningen i Swedbank AB, med 46 510 mkr. Styrelsen freslr
att 10,70 kronor delas ut kontant per stamaktie.

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 56 av 58

Styrelsens och verkstllande direktrens underskrifter


Styrelsen och verkstllande direktren intygar hrmed att bokslutskommunikn fr 2015 ger en rttvisande versikt av
moderbolagets och koncernens verksamhet, stllning och resultat samt beskriver vsentliga risker och oskerhetsfaktorer
som moderbolaget och de fretag som ingr i koncernen str infr.
Stockholm den 1 februari 2016

Anders Sundstrm
Ordfrande

Lars Idermark
Vice ordfrande

Ulrika Francke
Ledamot

Gran Hedman
Ledamot

Anders Igel
Ledamot

Pia Rudengren
Ledamot

Karl-Henrik Sundstrm
Ledamot

Siv Svensson
Ledamot

Maj-Charlotte Wallin
Ledamot

Camilla Linder
Ledamot
Arbetstagarrepresentant

Roger Ljung
Ledamot
Arbetstagarrepresentant

Michael Wolf
Verkstllande direktr

Revisorsgranskning
Inledning
Vi har utfrt en versiktlig granskning av bokslutskommunikn fr Swedbank AB (publ) fr 2015. Det r styrelsen och den
verkstllande direktren som har ansvaret fr att upprtta och presentera denna bokslutskommunik i enlighet med IAS
34 och lag om rsredovisning i kreditinstitut och vrdepappersbolag. Vrt ansvar r att uttala en slutsats om denna
bokslutskommunik grundad p vr versiktliga granskning.
Den versiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfrt vr versiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements (ISRE) 2410
versiktlig granskning av finansiell delrsinformation utfrd av fretagets valda revisor. En versiktlig granskning bestr
av att gra frfrgningar, i frsta hand till personer som r ansvariga fr finansiella frgor och redovisningsfrgor, att
utfra analytisk granskning och att vidta andra versiktliga granskningstgrder. En versiktlig granskning har en annan
inriktning och en betydligt mindre omfattning jmfrt med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i vrigt har. De granskningstgrder som vidtas vid en versiktlig granskning gr det inte mjligt fr oss att
skaffa oss en sdan skerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omstndigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en revision utfrts. Den uttalade slutsatsen grundad p en versiktlig granskning har drfr inte den skerhet som en
uttalad slutsats grundad p en revision har.
Slutsats
Grundat p vr versiktliga granskning har det inte kommit fram ngra omstndigheter som ger oss anledning att anse att
bokslustkommunikn inte, i allt vsentligt, r upprttad fr koncernen i enlighet med IAS 34 och lag om rsredovisning i
kreditinstitut och vrdepappersbolag samt fr moderbolagets del i enlighet med lag om rsredovisning i kreditinstitut och
vrdepappersbolag.
Stockholm den 2 februari 2016
Deloitte AB

Svante Forsberg
Auktoriserad revisor
Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 57 av 58

Publicering av ekonomisk information


Koncernens ekonomiska rapporter kan hmtas p www.swedbank.se/ir
Finansiell kalender 2016
rsredovisning

25 februari 2016

rsstmma

5 april 2016

Delrsrapport fr frsta kvartalet

26 april 2016

Delrsrapport fr andra kvartalet

18 juli 2016

Delrsrapport fr tredje kvartalet

25 oktober 2016

Fr ytterligare information kontakta:


Michael Wolf
Verkstllande direktr
och koncernchef
Telefon 08 - 585 926 66

Gran Bronner
Ekonomi- och Finansdirektr
Telefon 08 - 585 906 67

Cecilia Hernqvist
Koncernkommunikationsdirektr
Telefon 08 - 585 907 41

Claes Warrn
Presskontakt
Telefon 08 585 926 11
070 375 00 54

Gregori Karamouzis
Chef Investor Relations
Telefon 08 - 585 930 31
072 - 740 63 38

Se ven www.swedbank.se fr information om bland annat strategi, vrderingar och Swedbanks aktie.

Swedbank AB (publ)
Organisationsnummer no. 502017-7753
Landsvgen 40
105 34 Stockholm
Telefon 08 - 585 900 00
www.swedbank.se
info@swedbank.se

Swedbank Bokslutskommunik 2015

Sidan 58 av 58