You are on page 1of 7

Sygn.

akt III Ca 1565/15

UZASADNIENIE
Zaskaronym wyrokiem z dnia 22 czerwca 2015 roku Sd Rejonowy w Zgierzu w sprawie z powdztwa A. C. przeciwko
L. L.
o zapat kwoty 10.000 z:
1. zasdzi od pozwanego na rzecz powoda kwot 10.000 z
z ustawowymi odsetkami od dnia 14 lutego 2012 r. do dnia zapaty oraz kwot 1.500 z tytuem zwrotu kosztw procesu,
2. zwrci powodowi z funduszy Skarbu Pastwa Sdu Rejonowego
w Z. kwot 200 z tytuem nadpaconej opaty od pozwu.
U podstaw powyszego rozstrzygnicia legy nastpujce ustalenia faktyczne poczynione przez Sd Rejonowy.
W dniu 1 czerwca 2010 roku strony zawary umow o dzieo, ktrej przedmiotem byo wykonywanie przez A.
C. modyfikacji i rozwj gry komputerowej S. over the P. przez okres 12 miesicy, liczony najpniej od dnia
wydania gry, tj. 15 czerwca 2010 roku. W zamian powd mia otrzyma wynagrodzenie w wysokoci 11.000 zotych
brutto, patne w ratach. Strony umwiy si, i wszelkie zmiany przedmiotowej umowy musz zosta sporzdzone
w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. Tre umowy opieraa si na projekcie umowy wysanej powodowi
przez pozwanego w korespondencji mailowej, ktrego egzemplarz zosta podpisany jedynie przez powoda. Pozwany
take podpisa posiadany przez siebie egzemplarz dla celw ksigowych. Tego egzemplarza pozwany nie przedstawi
powodowi. Strony w momencie zawarcia umowy nie okreliy katalogu bdw, ktre maj zosta naprawione. Powd
zobowizany by do usuwania usterek zgaszanych na bieco przez pozwanego oraz zgaszanych na bieco na forum
gry przez graczy.
Po zawarciu umowy powd przystpi do pracy nad wprowadzaniem poprawek, a pozwany wypaci mu pierwsz rat
wynagrodzenia w wysokoci 1.000 zotych. Gra bya modyfikowana rwnolegle przez drugiego programist M. K..
Pozwany na bieco wskazywa powodowi modyfikacje, ktre maj zosta wprowadzone w grze, nadto powd usuwa
usterki zgaszane na forum internetowych dotyczcym przedmiotowej gry.
Na pocztku lutego 2011 roku pozwany poprosi powoda, aby zaprzesta prac nad gr na okres ok. 1,5 miesica, z
powodu problemw wynikajcych
z wprowadzania zmian w kodzie przez dwch programistw. Nastpnie pozwany dokonywa dalszych zmian w kodzie
gry, ktre miay zosta wprowadzone ju do nowej gry, wydanej na bazie S. O. the P..
Na przeomie kwietnia i maja 2011 roku pozwany wyczy serwer, na ktrym znajdoway si poprawki wprowadzone
przez programistw, aby uniemoliwi dostp do niego M. K.. Nie udostpni serwera powodowi a do koca trwania
umowy.
Wersja gry na ktrej pracowano miaa szereg bdw, w tym ju w dacie zawarcia umowy miaa bd krytyczny
polegajcy na nagym wyczaniu si programu. Bd ten wystpowa u niewielkiej iloci graczy, wobec czego pozwany
zgodzi si na skupienie si na pozostaych bdach, ktre byy mniej czasochonne
w usuniciu. Pozwany nie zgasza zastrzee merytorycznych do pracy powoda, zgasza jedynie zastrzeenia co do
wolnego tempa pracy powoda. Nie wypowiedzia jednak wicej strony umowy. Chcia nadal z nim pracowa.
W dniu 18 maja 2011 roku za porednictwem komunikatora internetowego gg pozwany zaproponowa powodowi,
podpisanie z nim pisemnego aneksu do umowy z dnia 1 czerwca 2010 roku, na mocy ktrego wynagrodzenie powoda
ulegoby zmniejszeniu, jednoczenie zmieniby si zakres jego obowizkw. A. C. mia by zobowizany wwczas do
pomocy w usuniciu bdu krytycznego gry, polegajcego na jej nagym wyczeniu si. Wynagrodzenie powoda miao

zosta zmniejszone do kwoty 6.500 zotych. Aneks do umowy z dnia 1 czerwca 2010 roku nie zosta ostatecznie przez
strony podpisany.
Drugi z programistw pracujcych przy grze wsppracowa z pozwanym take przy innych zadaniach. W przypadku
wszystkich czcych go z pozwanym umw pojawiay si nieporozumienia dotyczce kwestii finansowych. W wyniku
jednego z takich nieporozumie, dotyczcych administrowania serwerem, na ktrym znajdowa si kod rdowy
gry S. O. the P. i byy zapisywane wszelkie wprowadzane w nim zmiany, serwer pod koniec maja 2011 roku zosta
wyczony.
W dniu 4 lutego 2011 roku A. C. przesa pozwanemu rachunek za wykonanie dziea zgodnie z umow z dnia 1 czerwca
2010 roku, w ktrym poda numer rachunku bankowego bankowy na ktry miay zosta przelane pienidze. dana
kwota miaa by patna do 13 lutego 2012 roku.
W dniu 27 lutego 2012 roku powd przesa pozwanemu wezwanie do zapaty kwoty 10.000 zotych, tytuem
nieuiszczonego wynagrodzenia za wykonane na podstawie przedmiotowej umowy dzieo.
W dniu 8 maja 2012 roku powd dorczy pozwanemu ostateczne przedsdowe wezwanie do zapaty, dotyczce kwoty
objtej poprzednimi wezwaniami.
W dniu 23 maja 2012 roku penomocnik powoda zoy w tutejszym Sdzie wniosek o zawezwanie pozwanego do prby
ugodowej, ktra zakoczya si niepowodzeniem.
W dniu 24 maja 2012 roku strona pozwana wystawia pismo zatytuowane odpowied na wezwanie do zapaty,
w ktrego treci zakwestionowano dania powoda, podniesiono zarzut nienaleytego wykonania zobowizania i
wskazano, e wypaci A. C. kwot 3.250 zotych, jeli ten dostarczy mu wersj gry z oficjalnymi poprawkami, w tym z
poprawk usuwajc bd polegajcy na wyrzucaniu uytkownika z programu.
W dniu 26 czerwca 2012 roku strona pozwana wystawia pismo, w ktrym wskazano, e wobec braku odpowiedzi na
pismo z dnia 24 maja 2012 roku, termin na dostarczenie przez powoda egzemplarza gry z poprawkami wskazanymi
w poprzednim pimie wynosi 7 dni od dostarczenia przedmiotowego pisma.
Ustalajc powyszy stan faktyczny Sd Rejonowy opar si na zebranym materiale dowodowym, w postaci
dokumentw oraz zezna wiadkw, ktre nie budziy wtpliwoci Sdu. Sd meriti da wiar nieuwierzytelnionym
kserokopiom dokumentw w postaci potwierdze nadania, zwrotnych potwierdze odbioru, rachunku wystawionego
przez powoda oraz wezwa do zapaty, poniewa nie byy one kwestionowane przez stron przeciwn.
Ustalajc tre zawartej midzy stronami umowy z dnia 1 czerwca 2010 roku, Sd I instancji opar si przede wszystkim
na projekcie umowy zoonym w niniejszej sprawie, podpisanym jedynie przez powoda. Zdaniem Sdu Rejonowego
zarwno z treci rzeczonego projektu, jak te zezna wiadka M. K. wynika, e umowa ta nie zobowizywaa powoda
do usunicia wszystkich istniejcych i mogcych powsta w przyszoci bdw gry. Nie precyzowaa bowiem stanu do
jakiego doprowadzona ma by gra, a jedynie zobowizywaa do biecego usuwania zgaszanych bdw.
Zeznania wiadka M. K. Sd Rejonowy oceni jako spjne
wiarygodne w wietle pozostaych ustalonych w sprawie okolicznoci, zatem ustalajc stan faktyczny Sd ten przyj,
i pozwany dopuszcza nienaprawienie przez powoda bdu polegajcego na nagym wyczaniu si gry z uwagi na
to, i dotyczy on niewielkiej iloci graczy, a jego naprawa byaby czasochonna. Pozwany w zeznaniach skadanych
na ostatnim terminie rozprawy przyzna, i uwaa, e strony wie take postanowienie zawarte w projekcie umowy,
stanowice i wszelkie zmiany umowy powinny by sporzdzane w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. Fakt
ten potwierdza take wystosowana przez pozwanego wzgldem powoda propozycja zawarcia pisemnego aneksu do
wicej ich umowy. Na postanowienie to powoywaa si strona powodowa, tym samym, wobec zgodnej woli stron,
Sd Rejonowy uzna, i dla skutecznego dokonania zmian umowy, niezbdna bya forma pisemna pod rygorem

niewanoci. Ustalenia dokonywane za porednictwem internetowego komunikatora nie mog zatem by dla stron
wice, poniewa nie maj one charakteru dokumentu.
Sd meriti nie przyj, i powd zobowizany by do wykonywania i rozwoju gry wedug autorskiego pomysu i
na wasnych materiaach, poniewa z okolicznoci sprawy oraz zezna wiadka M. K. oraz stron wynika, i powd
pracowa na kodzie rdowym dostarczonym przez pozwanego i poprawia te bdy, ktre byy na bieco zgaszane
przez klientw oraz przez pozwanego.
Jako podstaw prawn powyszego rozstrzygnicia Sd Rejonowy wskaza przepis art. 471 k.c. i art. 481 1 k.c. w zw.
z art. 627 k.c., art. 77 k.c. i art. 78 k.c.
Zdaniem Sdu I instancji z zebranego w sprawie materiau dowodowego wynika, e strony w dniu 1 czerwca 2010 r. opierajc si na postanowieniach zawartych w projekcie umowy o dzieo z przekazaniem praw autorskich, wysanym
powodowi przez pozwanego w korespondencji mailowej - skutecznie zawary umow odpowiadajc swoj treci
umowie o dzieo w rozumieniu art. 627 k.c. W ocenie Sdu Rejonowego, z uwagi na fakt, i strony nie speniy wymaga
okrelonych w art. 78 k.c., tj. nie zoyy wasnorcznych podpisw na dokumencie projektu umowy o dzieo, ani te
nie wymieniy si podpisanymi przez siebie egzemplarzami projektu umowy o dzieo, pomidzy stronami doszo do
zawarcia umowy o dzieo odpowiadajcej treci projektowi umowy o dzieo z przeniesieniem praw autorskich poprzez
przystpienie do jej wykonania (per facta concludentia). Powd dokonywa bowiem poprawek w kodzie rdowym gry
komputerowej pozwanego zgodnie z jej treci, a pozwany wypaci mu pierwsz rat wynagrodzenia 1.000 zotych.
W ocenie Sdu Rejonowego pozwany, pomimo cicego na nim z mocy art. 6 k.c. ciaru procesowego, nie udowodni
tego, e powd nienaleycie wykona powierzone mu zadanie, wynikajce z treci zawartej umowy o dzieo. Dla
ustalenia okolicznoci czy powd naleycie wykona swoje zobowizanie wymagana jest wiedza specjalna, albowiem
sprawa dotyczy kwestii wysoce specjalistycznych, ktre nie mog zosta zaliczone do elementw wiedzy notoryjnej,
za pozwany cofn wniosek o powoanie biegego informatyka.
Sd Rejonowy uzna, e tre zawartej pomidzy stronami umowy o dzieo nie zostaa skutecznie zmieniona w
drodze rozmowy stron prowadzonej za porednictwem komunikatora internetowego poniewa zapis rozmowy za
porednictwem komunikatora internetowego nie ma charakteru dokumentu, a nadto skadane owiadczenia nie
s wasnorcznie podpisane w myl art. 78 k.c. Strony natomiast honoroway postanowienia zawarte w projekcie
umowy z dnia 1 czerwca 2010 roku, wrd ktrych by zapis o tym, i wszelkie jej zmiany powinny by wprowadzane
w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. Nadto Sd I instancji wskaza, e pozwany potwierdzi powysz
okoliczno w zeznaniach zoonych na ostatnim terminie rozprawy (przyzna, i uwaa, e strony wie take
postanowienie zawarte w projekcie umowy, stanowice i wszelkie zmiany umowy powinny by sporzdzane w formie
pisemnej pod rygorem niewanoci). Tym samym, w ocenie Sdu Rejonowego, brak jest podstaw do uznania, i kwota
wynagrodzenia wynikajca z umowy wynosi miaa 6.500 zotych.
W uzasadnieniu powyszego stanowiska Sd Rejonowy wskaza, e wprawdzie w myl art. 77 1 k.c. uzupenienie lub
zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jak ustawa lub strony przewidziay w celu jej zawarcia, za umowa
zostaa zawarta pomidzy stronami poprzez przystpienie do jej wykonania, to jednak przepis ten ma charakter
semiimperatywny, tzn. okrela minimum wymogw koniecznych do zmiany lub uzupenienia umowy, w szczeglnoci
gdy strony inaczej tego nie okrel. Mog one jednak przewidzie wymogi dalej idce, i z tak sytuacj, w ocenie Sdu
Rejonowego, mamy miejsce w niniejszej sprawie.
Majc na uwadze powysze, wobec faktu, i pozwany nie wywiza si
z zobowizania wynikajcego z umowy z dnia 1 czerwca 2010 roku, tj. nie wypaci powodowi brakujcej kwoty
wynagrodzenia w wysokoci 10.000 zotych, a jednoczenie nie wykaza, aby ten nie wykona rzeczonej umowy
naleycie, Sd I instancji uzna roszczenie powoda za zasadne w oparciu o art. 471 k.c.

O odsetkach Sd Rejonowy orzek na podstawie art. 481 1 i 3 k.c, zasdzajc je od dnia nastpnego po dacie patnoci
wskazanej w rachunku z dnia 30 stycznia 2012 roku wystawionym przez powoda pozwanemu.
O kosztach postpowania Sd Rejonowy orzek na podstawie art. 98 1 k.p.c. zasdzajc na rzecz powoda kwot
1.200 z tytuem kosztw zastpstwa procesowego, zgodnie z 6 pkt 4 w zw. z 4 pkt 2 rozporzdzenia Ministra
Sprawiedliwoci z dnia 28 wrzenia 2002 roku w sprawie opat za czynnoci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb
Pastwa kosztw nieopaconej pomocy prawnej udzielonej z urzdu, Dz. U. z 2002 nr 163, poz.1348 ze zm. oraz 300
zotych tytuem opaty sdowej od pozwu.
Nadto Sd I instancji postanowi, na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy
o kosztach sdowych w sprawach cywilnych, zwrci powodowi 200 zotych tytuem rnicy midzy opat pobran,
a nalen opat sdow.
Apelacj od wskazanego wyroku zoya strona pozwana, zaskarajc go
w caoci i zarzucajc Sdowi Rejonowemu:
1) art. 6 k.c. w zw. z art. 233 k.p.c. poprzez niewszechstronne rozwaenie caego materiau dowodowego, jego wadliw
ocen oraz wyprowadzenie z materiau dowodowego wnioskw niezgodnych z zasadami dowiadczenia yciowego i
w konsekwencji uznanie, e:
a) strona pozwana nie wykazaa, e powd wykona umow zawart przez strony w sposb wadliwy, podczas gdy z
zezna wiadka A. U. i przesuchania stron wynika, e powd nie nanis w kodzie rdowym gry wszystkich poprawek
do ktrych zosta zobowizany i uzna za stosowne obnienie nalenego wynagrodzenia z uwagi na ze patchowanie
gry;
b) strona pozwana nie wykazaa, e powd mg wykonywa dalsze poprawki na kodzie rdowym gry, na tzw. wersji
lokalnej kodu, w sytuacji, gdy okoliczno ta zostaa potwierdzona przez wiadka M. K., ktrego zeznania Sd uzna
za wiarygodne;
2) art. 328 2 k.p.c. poprzez pominicie przy wyrokowaniu zezna wiadka A. U. z ktrych wynika, e bd krytyczny
gry, do ktrego usunicia zobowizany by pozwany wbrew twierdzeniom powoda mona byo usun w czasie ok.
20-30 godzin;
3) art. 60 k.c. poprzez jego bdn wykadni i w konsekwencji nie przyjcie, e doszo midzy stronami do
modyfikacji pierwotnie zawartej umowy poprzez obnienie wynagrodzenia za umwione dzieo, oraz zastrzeenie, e
wynagrodzenie to w wysokoci 6.500 z patne bdzie po wykonaniu konkretnej poprawki w kodzie gry;
4) art. 642 1 w zw. z 627 k.c., poprzez zasadzenie na rzecz powoda, wynagrodzenia za wykonanie dziea, pomimo,
e dzieo to nie zostao ukoczone zgodnie z postanowieniami umowy, w zwizku z czym roszczenie powoda nie jest
wymagalne.
Przy tak sformuowanych zarzutach skarcy wnis o zmian zaskaronego wyroku poprzez oddalenie powdztwa w
caoci oraz o zasdzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztw postpowania, w tym kosztw zastpstwa
procesowego, wedug norm przepisanych.
W odpowiedzi na apelacj pozwanego strona powodowa wniosa o jej oddalenie w caoci oraz o zasdzenie od
pozwanego na rzecz powoda kosztw postpowania apelacyjnego, w tym kosztw zastpstwa procesowego, wedug
norm przepisanych.
Sd Okrgowy zway, co nastpuje:
Apelacja, jako bezzasadna, podlegaa oddaleniu.

Majc na uwadze, e niniejsza sprawa podlega rozpoznaniu wedug przepisw o postpowaniu uproszczonym i Sd
drugiej instancji nie przeprowadza postpowania dowodowego, to - stosownie do art. 50513 2 k.p.c. - uzasadnienie
wyroku zostaje ograniczone jedynie do wyjanienia jego podstawy prawnej
z przytoczeniem przepisw prawa.
Na wstpie koniecznym jest odniesienie si do podniesionego w apelacji zarzutu naruszenia prawa procesowego,
gdy wnioski w tym zakresie z istoty swej determinuj rozwaania co do pozostaych zarzutw apelacyjnych, bowiem
jedynie pozbawione bdu ustalenia faktyczne, bdce wynikiem naleycie przeprowadzonego postpowania mog
by podstaw oceny prawidowoci kwestionowanego rozstrzygnicia w kontekcie twierdze o naruszeniu przepisw
prawa materialnego.
Wbrew zarzutom apelacji Sd Odwoawczy nie dopatrzy si naruszenia przez Sd I instancji treci art. 233 1 k.p.c.
W myl powoanego przepisu ustawy sd ocenia wiarygodno i moc dowodw wedug wasnego przekonania, na
podstawie wszechstronnego rozwaenia zebranego materiau. Ocena dowodw polega na ich zbadaniu i podjciu
decyzji, czy zostaa wykazana prawdziwo faktw, z ktrych strony wywodz skutki prawne. Celem Sdu jest tu
dokonanie okrelonych ustale faktycznych, pozytywnych bd negatywnych i ostateczne ustalenie stanu faktycznego
stanowicego podstaw rozstrzygnicia. Ocena wiarygodnoci mocy dowodw przeprowadzonych w danej sprawie
wyraa istot sdzenia w czci obejmujcej ustalenie faktw, poniewa obejmuje rozstrzygnicie o przeciwnych
twierdzeniach stron na podstawie wasnego przekonania sdziego powzitego
w wyniku bezporedniego zetknicia ze wiadkami, stronami, dokumentami i innymi rodkami dowodowymi.
Powinna ona odpowiada reguom logicznego rozumowania wyraajcym formalne schematy powiza midzy
podstawami wnioskowania
i wnioskami oraz uwzgldnia zasady dowiadczenia yciowego wyznaczajce granice dopuszczalnych wnioskw i
stopie prawdopodobiestwa ich wystpowania w danej sytuacji. Jeeli z okrelonego materiau dowodowego Sd
wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z dowiadczeniem yciowym, to ocena Sdu nie narusza regu
swobodnej oceny dowodw i musi si osta choby w rwnym stopniu, na podstawie tego materiau dowodowego,
daway si wysnu wnioski odmienne. Tylko w przypadku, gdy brak jest logiki w wizaniu wnioskw z zebranymi
dowodami, lub gdy wnioskowanie Sdu wykracza poza schematy logiki formalnej albo, wbrew zasadom dowiadczenia
yciowego, nie uwzgldnia jednoznacznych praktycznych zwizkw przyczynowo-skutkowych to przeprowadzona
przez Sd ocena dowodw moe by skutecznie podwaona.
Skuteczne postawienie zarzutu naruszenia przez sd przepisu art. 233 1 k.p.c. wymaga wic okrelenia jakich
to konkretnie uchybie dopuci si sd orzekajcy, naruszajc tym samym zasady logicznego rozumowania bd
wskazania dowiadczenia yciowego w toku wyprowadzania wnioskw w oparciu o przeprowadzone dowody.
Formuujcy taki zarzut powinien zatem okreli, jaki konkretnie dowd i z naruszeniem jakich dokadnie wskazanych
kryteriw sd oceni niewaciwie. Nie moe to by natomiast zarzut wynikajcy z samego niezadowolenia strony z
treci orzeczenia, przy jednoczesnym braku argumentacji jurydycznej.
W kontekcie powyszych uwag Sd Okrgowy stwierdza, e - wbrew twierdzeniom skarcego - w okolicznociach
rozpoznawanej sprawy Sd Rejonowy dokona prawidowych i szczegowych ustale faktycznych w oparciu o
wnikliw analiz caego zgromadzonego w toku postpowania rozpoznawczego materiau dowodowego i nie naruszy
dyspozycji art. 233 1 k.p.c. Przeprowadzona przez tene Sd ocena materiau dowodowego jest w caoci
logiczna i zgodna z zasadami dowiadczenia yciowego, za podniesione w tym zakresie zarzuty w istocie stanowi
jedynie niczym nieuzasadnion polemik skarcego z prawidowymi ustaleniami Sdu I instancji i zmierzaj w
istocie wycznie do zbudowania na podstawie materiau dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie
alternatywnego w stosunku do ustalonego przez Sd Rejonowy, korzystnego dla skarcego, stanu faktycznego.
Sd Rejonowy poczyni swoje ustalenia faktyczne na podstawie caoksztatu zgromadzonych w toku postpowania
dowodw, tj. dokumentw, zezna wiadkw i zezna stron. Uznajc ustalenia faktyczne poczynione w postpowaniu
pierwszoinstancyjnym za prawidowe, Sd Okrgowy w caoci podzieli je i przyj za wasne.

Odnonie kierowanego pod adresem Sdu I instancji zarzutu naruszenia prawa procesowego w postaci art. 328 2
k.p.c. naley wskaza, e jest on nietrafny i niezrozumiay, gdy powoanego przepisu nie mona naruszy w sposb
wskazany przez skarcego, tj. przez pominicie w wyrokowaniu jakiego dowodu (tu zezna wiadka A. U.). W
myl wskazanego przepisu uzasadnienie orzeczenia powinno zawiera: wskazanie podstawy faktycznej, a mianowicie
ustalenie faktw, ktre sd uzna za udowodnione, dowodw, na ktrych si opar, i przyczyn, dla ktrych innym
dowodom odmwi wiarygodnoci i mocy dowodowej oraz wyjanienie podstawy prawnej z przytoczeniem przepisw
prawa. Naruszenie przepisu o sposobie uzasadnienia wyroku o tyle moe stanowi przyczyn uchylenia orzeczenia, o
ile uniemoliwia sdowi wyszej instancji kontrol, czy prawo materialne i procesowe zostao naleycie zastosowane.
W badanej sprawie tre uzasadnienia zaskaronego wyroku nie zawiera tego typu usterek, ktre uniemoliwiayby
przeprowadzenie kontroli instancyjnej i rozpoznanie apelacji. Sd Rejonowy w uzasadnieniu zaskaronego orzeczenia
wskaza zarwno podstaw faktyczn rozstrzygnicia, jak rwnie wyjani jego podstaw prawn z powoaniem
przepisw prawa, szczegowo wyjaniajc przyczyny, dla ktrych ustalone w toku postpowania fakty uzasadniaj
uwzgldnienie dania pozwu.
W uzasadnieniu zaskaronego rozstrzygnicia zabrako wprawdzie wyjanienia przyczyny, dla ktrej Sd Rejonowy
nie uczyni zezna wiadka A. U. podstaw ustale faktycznych, jednak nie uniemoliwia to ujawnienia sfery
motywacyjnej Sdu meriti w powyszym zakresie. Z treci zezna powoanego wiadka (k. 93 v.) wynika bowiem
wprost, e nie posiada on adnej wiedzy na temat wsppracy stron postpowania, a odnosz si do jego wsppracy
z pozwanym.
Sd Okrgowy podziela rwnie ocen prawn dochodzonego roszczenia dokonan przez Sd Rejonowy, zarwno co
do przyjtej podstawy prawnej oceny jego zasadnoci, jak i wynikw tej oceny.
Trafnie Sd Rejonowy uzna, e podstaw prawn oceny zasadnoci roszczenia objtego pozwem winien by art. 471
k.c. w zw. z art. 627 k.c., art. 77 k.c. i art. 78 k.c.
Chybiony jest podniesiony w apelacji zarzut naruszenia art. 60 k.c. poprzez jego bdn wykadni. Zgodnie bowiem z
treci powoanego przepisu, z zastrzeeniem wyjtkw przewidzianych w ustawie, wola osoby dokonujcej czynnoci
prawnej moe by wyraona przez kade zachowanie si tej osoby, ktre ujawnia jej wol w sposb dostateczny, w tym
rwnie przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Sd Rejonowy, uwzgldniajc tre powyszego przepisu,
trafnie uzna, e pomimo, i strony nie speniy wymaga okrelonych w art. 78 k.c., tj. nie zoyy wasnorcznych
podpisw na dokumencie projektu umowy o dzieo, ani te nie wymieniy si podpisanymi przez siebie egzemplarzami
projektu umowy o dzieo swoim zachowaniem day wyraz woli zawarcia umowy o dzieo odpowiadajcej treci
projektowi umowy o dzieo datowanemu na dzie 1 czerwca 2010 r. Powd przystpi bowiem do wprowadzania zmian
w kodzie rdowym gry komputerowej pozwanego, a pozwany wypaci mu z tego tytuu pierwsz rat wynagrodzenia
1.000 zotych. Zasadnie zatem Sd Rejonowy uzna, e do zawarcia pomidzy stronami umowy doszo poprzez
przystpienie do jej wykonania (per facta concludentia).
Konsekwencj powyszego musiaa by zatem, jak uczyni to Sd Rejonowy, ocena wywizywania si przez strony
ze swoich obowizkw umownych, jak rwnie ocena skutecznoci ewentualnej zmiany pierwotnych warunkw
umownych
w kontekcie treci postanowie zawartych w projekcie umowy datowanemu na dzie 1 czerwca 2010 r. , wrd
ktrych znajdowa si zapis o tym, i wszelkie jej zmiany powinny by wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem
niewanoci.
Mimo zatem tego, e do zawarcia umowy pomidzy stronami doszo per facta concludentia, prawidowa wykadnia
woli stron stosunku umownego wymagaa uznania, e do zmiany treci zawartej umowy strony zastrzegy form
pisemn pod rygorem niewanoci. Podzieli zatem naleao pogld Sdu Rejonowego, e wprawdzie w myl art. 77 1
k.c. uzupenienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jak ustawa lub strony przewidziay w celu jej
zawarcia, za umowa zostaa zawarta pomidzy stronami poprzez przystpienie do jej wykonania, to jednak przepis ten
ma charakter semiimperatywny, tzn. okrela minimum wymogw koniecznych do zmiany lub uzupenienia umowy,

w szczeglnoci gdy strony inaczej tego nie okrel. Mog one jednak przewidzie wymogi dalej idce, i z tak sytuacj
mamy miejsce w niniejszej sprawie. Biorc za pod uwag, e zawarcie pisemnego aneksu do ww. umowy nie zostao
w toku postpowania wykazane, trafnie Sd Rejonowy uzna, e tre zawartej pomidzy stronami umowy o dzieo nie
zostaa skutecznie zmieniona w drodze rozmowy stron prowadzonej za porednictwem komunikatora internetowego.
Zgodnie z art. 76 zd. 1 k.c. jeeli strony zastrzegy w umowie, e okrelona czynno prawna midzy nimi powinna
by dokonana w szczeglnej formie, czynno ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu zastrzeonej formy.
Uwzgldniajc za tre art. 78 2 k.c., zgodnie z ktrym owiadczenie woli zoone w postaci elektronicznej opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu jest
rwnowane z owiadczeniem woli zoonym w formie pisemnej, naley stwierdzi, i pisemna korespondencja stron
prowadzona w formie elektronicznej przy uyciu komunikatora internetowego nie spenia okrelonych w powoanym
przepisie wymogw i nie pozwala na uznanie jej za zoenie przez strony owiadcze woli w formie pisemnej.
Majc na uwadze, e apelacja nie zawiera uzasadnionych zarzutw mogcych podway stanowisko Sdu Rejonowego
oraz, e w postpowaniu apelacyjnym nie ujawniono okolicznoci, ktre Sd Okrgowy winien wzi pod uwag
z urzdu, apelacja podlegaa oddaleniu jako bezzasadna w oparciu o art. 385 k.p.c.
O kosztach postpowania apelacyjnego Sd orzek zgodnie z wyraon
w art. 98 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 391 1 k.p.c. zasad odpowiedzialnoci za wynik sporu zasdzajc od pozwanego
L. L. na rzecz powoda A. C. kwot 600 z. Na kwot t zoyo si wynagrodzenie penomocnika procesowego strony
powodowej w postpowaniu odwoawczym, ustalone w oparciu o 13 ust. 1 pkt 1 w zw. z 6 pkt 4 i 2 rozporzdzenia
Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 28 wrzenia 2002 r. w sprawie opat za czynnoci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pastwa kosztw
nieopaconej pomocy prawnej udzielonej z urzdu (Dz.U. 2013.461 j.t. ze zm.).