You are on page 1of 15

Projekt z dnia 28 padziernika 2015 r.

ROZPORZDZENIE
M I N I S T R A S P R A W W E W N T R Z N Y C H 1)
z dnia <data wydania aktu> r.
w sprawie zakresu danych udostpnianych w postaci elektronicznej z centralnej
ewidencji kierowcw
Na podstawie art. 100aj ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z pn. zm. 2)) zarzdza si, co nastpuje:
1. Rozporzdzenie okrela dane, ktrych podanie jest wymagane do udostpnienia
poszczeglnych danych z centralnej ewidencji kierowcw, zwanej dalej ewidencj oraz
szczegowy zakres udostpnianych danych.
2. Uytkownikowi, ktry uwierzytelni si w systemie teleinformatycznym ewidencji
za pomoc profilu zaufanego e-PUAP, o ktrym mowa w art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), zwanego dalej profilem zaufanym, udostpniane s
nastpujce dane, ktre dotycz tego uytkownika:
1)

imi i nazwisko;

2)

dat i miejsce urodzenia;

3)

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci


(PESEL), a w przypadku osoby nieposiadajcej numeru PESEL - seri, numer i nazw
dokumentu potwierdzajcego tosamo oraz nazw pastwa, ktre wydao ten
dokument;

4)

adres zamieszkania;

5)

o uprawnieniach:

1)

2)

a)

rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia,

b)

dat uzyskania uprawnienia,

Minister Spraw Wewntrznych kieruje dziaem administracji rzdowej sprawy wewntrzne, na podstawie
1 ust. 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 22 wrzenia 2014 r. w sprawie szczegowego
zakresu dziaania Ministra Spraw Wewntrznych (Dz. U. poz. 1265).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r.
poz. 700, 991, 1446 i 1611,z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768 i 822 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933,
1038, 1045,1273, 1326, 1335, 1359 i 1649.

2
c)

dat wanoci uprawnienia,

d)

dat i przyczyn cofnicia, dat przywrcenia uprawnienia,

e)

dat rozpoczcia i zakoczenia zawieszenia uprawnienia,

f)

nazw organu dokonujcego czynnoci odnotowania uzyskania, zawieszenia


cofnicia lub przywrcenia uprawnienia,

g) ograniczenia uprawnienia;
2)

o dokumentach stwierdzajcych uprawnienia lub ich wtrnikach:


a)

numer i dat wydania dokumentu stwierdzajcego uprawnienie,

b)

seria i numer blankietu dokumentu,

c)

nazw organu, ktry wyda dokument stwierdzajcy uprawnienie,

d)

dat i przyczyn zatrzymania dokumentu stwierdzajcego uprawnienie,

e)

dat i przyczyn wydania decyzji lub postanowienia o zatrzymaniu dokumentu


stwierdzajcego uprawnienie,

f)

dat decyzji o przedueniu zatrzymania dokumentu stwierdzajcego uprawnienie,

g)

dat koca zatrzymania dokumentu stwierdzajcego uprawnienie,

h)

dat zwrcenia dokumentu stwierdzajcego uprawnienie osobie,

i)

okres zatrzymania - w przypadkach wydania decyzji o zatrzymaniu na z gry


okrelony czas,

i)

dotyczce zatrzymanego dokumentu stwierdzajcego uprawnienie wydanego przez


pastwo inne ni Rzeczpospolita Polska:
- nazw pastwa wydania dokumentu,
- nazw organu wydajcego dokument stwierdzajcy uprawnienie,
- numer dokumentu stwierdzajcego uprawnienie,
- seri i numer blankietu dokumentu stwierdzajcego uprawnienie,
- dat wydania oraz dat wanoci dokumentu stwierdzajcego uprawnienie,
- rodzaj i zakres uprawnie na dokumencie,
- wymagania lub ograniczenia zamieszczone w dokumencie,
- rodzaj dokumentu,

j)

dat utraty, zniszczenia, odnalezienia dokumentu i ich zgoszenia,

k)

przyczyn utraty dokumentu;

l)

dane dotyczce dokumentu stwierdzajcego uprawnienie wydanego przez pastwo


czonkowskie Unii Europejskiej wymienionego na polskie krajowe prawo jazdy:
- nazwa pastwa wydania dokumentu stwierdzajcego uprawnienie,

3
- nazwa organu wydajcego dokument stwierdzajcy uprawnienie,
- numer dokumentu stwierdzajcego uprawnienie,
- seria i numer blankietu dokumentu stwierdzajcego uprawnienie,
- data wydania oraz data wanoci dokumentu stwierdzajcego uprawnienie,
- rodzaj i zakres uprawnie,
- daty wanoci oraz uzyskania poszczeglnych uprawnie,
- wymagania lub ograniczenia zamieszczone w dokumencie;
m) przyczyn wydania wtrnika dokumentu stwierdzajcego uprawnienie,
n)

dat odbioru dokumentu stwierdzajcego uprawnienie,

o)

dat zwrcenia dokumentu stwierdzajcego uprawnienie do organu wydajcego w przypadku

powstania

obowizku

jego

zwrotu

zwizanego

decyzj

o zatrzymaniu dokumentu, postanowieniem o zatrzymaniu dokumentu lub


orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdw,
p)

rodzaj dokumentu stwierdzajcego uprawnienie,

q)

kategorie uprawnie i daty ich wanoci,

r)

wymagania lub ograniczenia zamieszczone w dokumencie stwierdzajcym


uprawnienia,

s)

dat wanoci dokumentu stwierdzajcego uprawnienie,

t)

dat uniewanienia dokumentu stwierdzajcego uprawnienie i przyczyn


uniewanienia,

u)

informacj o wszczciu w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej


postpowania w sprawie wymiany polskiego dokumentu stwierdzajcego
uprawnienie na krajowy dokument stwierdzajcy uprawnienie tego pastwa,

v)

informacje o wymianie w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej


polskiego dokumentu stwierdzajcego uprawnienie na krajowy dokument
stwierdzajcy uprawnienie tego pastwa;

3)

o zastosowaniu rodka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdw:


a)

dat rozpoczcia zakazu i dat zakoczenia zakazu albo informacj o orzeczeniu


zakazu doywotnio,

b)

okres, na jaki zosta orzeczony zakaz,

c)

kategorie uprawnie, w tym uprawnienie do kierowania tramwajem, na ktre


orzeczono zakaz, odpowiednie do rodzaju pojazdu,

d)

sposb wykonania zakazu,

4
e)

dat ustanowienia i uchylenia wykonania zakazu z blokad alkoholow oraz nazw


organu, ktry wyda orzeczenie,

f)

dat zakoczenia wykonania zakazu w zwizku z decyzj o darowaniu wykonania


zakazu i nazw organu, ktry wyda decyzj,

g)

nazw organu orzekajcego zakaz,

h)

sygnatur akt sprawy, w ramach ktrej orzeczono zakaz, dat uprawomocnienia si


orzeczenia oraz dat wydania orzeczenia;

4)

o wykroczeniach lub przestpstwach stanowicych naruszenia przepisw ruchu


drogowego i przypisanych im punktach:
a)

dat uprawomocnienia si rozstrzygnicia,

b)

liczb punktw odpowiadajcych popenionym naruszeniom

c)

nazw naruszenia przepisw ruchu drogowego - kod, podstaw prawn, rodzaj


czynu i oznaczenie wskazujce na czyn przeciwko bezpieczestwu w komunikacji,
dat, godzin i miejsce jego popenienia,

d)

dane pojazdu, ktrym popeniono naruszenie - rodzaj, mark, model, numer


rejestracyjny, numer VIN albo wskazanie, e pojazd nie podlega rejestracji w
ewidencji oraz kraj rejestracji pojazdu - dla pojazdw zarejestrowanych zagranic,

e)

dane dokumentu stwierdzajcego uprawnienia,

f)

nazw organu, ktry stwierdzi popenienie wykroczenia albo przestpstwa,

g)

seri i numer mandatu, dat jego wystawienia,

h)

dane niezbdne do realizacji patnoci wynikajcej z wystawionego mandatu


obejmujce numer konta bankowego, na ktry naley uici naleno oraz nazw
podmiotu na ktrego rzecz naley uici naleno,

i)

informacj

czy

patno

zrealizowano

za

porednictwem

systemu

teleinformatycznego ewidencji, wysoko naoonej grzywny oraz termin patnoci


- w przypadku naruszenia rozstrzygnitego w postpowaniu mandatowym,
j)

sygnatur akt sprawy, dat uprawomocnienia, dat wydania orzeczenia oraz


wysoko naoonej grzywny - w przypadku naruszenia rozstrzygnitego
orzeczeniem w sprawie o naruszenie przepisw w ruchu drogowym,

k)

czn liczb punktw przypisanych kierowcy,

l)

informacj o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzewoci, w stanie po uyciu


alkoholu lub rodka dziaajcego podobnie do alkoholu;

5
5)

6)

o zawiadczeniach ADR:
a)

zakres i numer zawiadczenia ADR,

b)

dat wanoci zawiadczenia ADR,

c)

dat wydania zawiadczenia ADR,

d)

podmiot wydajcy zawiadczenie ADR,

e)

przyczyn wydania zawiadczenia ADR;

o wiadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzajcych uzyskanie kwalifikacji


wstpnej, kwalifikacji wstpnej przyspieszonej, kwalifikacji wstpnej uzupeniajcej lub
kwalifikacji wstpnej uzupeniajcej przyspieszonej, o ktrych mowa w art. 39c ust. 1
ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z
pn. zm.3)) oraz o ich wtrnikach:

7)

a)

zakres i numer wiadectwa kwalifikacji zawodowej,

b)

dat wydania wiadectwa kwalifikacji zawodowej,

c)

dat wanoci,

d)

dat przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego,

e)

podmiot wprowadzajcy (wydajcy) wiadectwo kwalifikacji zawodowej,

f)

dat przekazania do ewidencji wiadectwa kwalifikacji zawodowej,

g)

przyczyn wydania duplikatu wiadectwa kwalifikacji zawodowej;

o wiadectwach kwalifikacji zawodowej potwierdzajcych ukoczenie szkolenia


okresowego, o ktrym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o
transporcie drogowym oraz o ich wtrnikach:

8)

a)

zakres i numer wiadectwach kwalifikacji zawodowej,

b)

dat wydania wiadectwach kwalifikacji zawodowej,

c)

dat wanoci wiadectwa kwalifikacji zawodowej,

d)

podmiot wydajcy wiadectwo kwalifikacji zawodowej,

e)

podmiot wprowadzajcy wiadectwo kwalifikacji zawodowej,

f)

dat przekazania do ewidencji wiadectwa kwalifikacji zawodowej,

g)

przyczyn wydania wtrnika wiadectwa kwalifikacji zawodowej;

o zezwoleniach na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewocymi


wartoci pienine albo inne przedmioty wartociowe lub niebezpieczne, o ktrych

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i
1310 oraz z 2015 r. poz. 211 i 390.

6
mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb i mienia (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1505):

9)

a)

zakres i numer zezwolenia,

b)

dat wydania zezwolenia,

c)

dat odbioru zezwolenia,

d)

dat wanoci zezwolenia,

e)

nazw organu wydajcego zezwolenie;

o orzeczeniach dotyczcych przeciwwskaza do kierowania pojazdami:


a)

zakres orzeczenia obejmujcy kategorie uprawnie, co do ktrych stwierdzono


istnienie przeciwwskaza do kierowania, oraz ograniczenia uprawnie, numer
i dat wydania orzeczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskaza
zdrowotnych do kierowania pojazdem, dat ponownego badania, dat wydania,
dat dorczenia i przyczyn wydania skierowania na badanie lekarskie, nazw
organu wydajcego skierowanie na badanie lekarskie, numer ewidencyjny i
informacje o lekarzu wydajcym orzeczenie lekarskie,

b)

zakres orzeczenia obejmujcy kategorie uprawnie, co do ktrych stwierdzono


istnienie przeciwskaza do kierowania, numer i dat wydania orzeczenia
psychologicznego o braku lub istnieniu przeciwwskaza psychologicznych do
kierowania pojazdem, dat wanoci orzeczenia, dat wydania, dat dorczenia i
przyczyn wydania skierowania na badanie psychologiczne w zakresie psychologii
transportu o braku lub istnieniu przeciwwskaza do kierowania pojazdami, nazw
organu wydajcego skierowanie na badanie psychologiczne, numer ewidencyjny i
informacje o psychologu wydajcym orzeczenie;

10) nazw orodka szkolenia kierowcw oraz numer ewidencyjny instruktora, wykadowcy,
instruktora techniki jazdy, ktrzy prowadzili szkolenie;
11) nazw wojewdzkiego orodka ruchu drogowego oraz numer ewidencyjny egzaminatora
ktry przeprowadzi egzamin;
12) o okresach prbnych:
a)

dat ustanowienia,

b)

termin obowizywania,

c)

dat i przyczyn przeduenia,

d)

nazw organu ustanawiajcego lub przeduajcego okres prbny;

7
13) o skierowaniu na kurs reedukacyjny:
a)

dat wydania skierowania,

b)

dat dorczenia skierowania,

c)

przyczyn wydania skierowania,

d)

nazw organu kierujcego na kursy reedukacyjne,

e)

dat odbycia kursu reedukacyjnego,

f)

rodzaj kursu reedukacyjnego

g)

numer zawiadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego,

h)

numer ewidencyjny wojewdzkiego orodka ruchu drogowego prowadzcego kurs


reedukacyjny,

i)

numer ewidencyjny orodka szkolenia kierowcw i innej jednostki, ktra


prowadzia szkolenie,

j)

numer ewidencyjny wojewdzkiego orodka ruchu drogowego, ktry prowadzi


egzamin pastwowy.

3. Uytkownikowi, ktry uwierzytelni si w systemie teleinformatycznym ewidencji


za pomoc profilu zaufanego udostpniane s dane o wykroczeniach lub przestpstwach
stanowicych naruszenia przepisw ruchu drogowego popenionych przez tego uytkownika i
przypisanych im punktach:
1)

dat uprawomocnienia si rozstrzygnicia;

2)

liczb punktw odpowiadajcych popenionym naruszeniom;

3)

nazw naruszenia przepisw ruchu drogowego, dat, godzin i miejsce jego popenienia;

4)

nazw organu, ktry stwierdzi popenienie wykroczenia albo przestpstwa;

5)

sygnatur akt sprawy, dat wydania orzeczenia - w przypadku naruszenia


rozstrzygnitego orzeczeniem w sprawie o naruszenie przepisw w ruchu drogowym;

6)

czn liczb punktw przypisanych kierowcy.


4. Uytkownikowi, ktry uwierzytelni si w systemie teleinformatycznym ewidencji

podajc imi i nazwisko oraz numer blankietu dokumentu, stwierdzajcego posiadanie


uprawnienia do kierowania pojazdem lub tramwajem udostpniane s nastpujce dane:
1)

rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;

2)

dat wanoci uprawnienia;

3)

dat wanoci dokumentu;

4)

seri i nr blankietu.

8
5. Uytkownikowi, ktry poda w systemie teleinformatycznym ewidencji numer
ewidencyjny instruktora jazdy, udostpnia si:
1)

numer ewidencyjny instruktora;

2)

zakres posiadanych uprawnie instruktora;

3)

informacj o liczbie osb przeszkolonych przez instruktora;

4)

ilo szkd lub kolizji spowodowanych przez osoby przeszkolone przez instruktora;

5)

statystyki dotyczce liczby wykrocze popenianych przez kursantw danego


instruktora;

6)

informacj o rednim czasie, jaki upyn od zakoczenia kursu do przekazania do


ewidencji informacji o pozytywnym wyniku egzaminu;

7)

informacj o zdawalnoci egzaminw przez kursantw przeszkolonych przez


instruktora.
6. Uytkownikowi, ktry poda w systemie teleinformatycznym ewidencji numer

ewidencyjny szkoy jazdy, udostpnia si nastpujce informacje:


1)

nazw szkoy jazdy;

2)

siedzib szkoy jazdy;

3)

numer ewidencyjny szkoy jazdy;

4)

zakres szkole przeprowadzanych przez szko jazdy;

7)

dat wpisu do rejestru przedsibiorcw prowadzcych orodek szkolenia;

8)

liczb przeszkolonych;

9)

ilo szkd lub wypadkw spowodowanych przez osoby przeszkolone w szkole;

10) statystyki dotyczce liczby wykrocze popenianych przez osoby przeszkolone w


szkole;
11) zdawalno egzaminw w danej szkole;
12) redni czas, jaki upyn od zakoczenia kursu do przekazania do ewidencji informacji o
pozytywnym wyniku egzaminu.
7. 1. Uytkownik, ktry uwierzytelni si w systemie teleinformatycznym ewidencji za
pomoc profilu zaufanego moe wyrazi zgod na udostpnienie swoich danych osobie
trzeciej podajc adres poczty elektronicznej tej osoby.
2. Uytkownik moe cofn zgod, o ktrej mowa w ust. 1.
3. Wyraajc zgod, o ktrej mowa w ust. 1 uytkownik moe okreli okres czasu, w
ktrym dane bd udostpniane osobie trzeciej.

9
4. Wyraajc zgod, o ktrej mowa w ust. 1 uytkownik okrela zakres udostpnianych
osobie trzeciej informacji spord swoich danych dotyczcych:
1)

numeru dokumentu stwierdzajcego uprawnienie;

2)

rodzaju oraz zakres posiadanych uprawnie;

3)

daty wanoci uprawnie;

4)

imienia i nazwiska;

5)

numeru ewidencyjnego PESEL, a w przypadku osoby nieposiadajcej numeru PESEL


serii, numeru i nazwy dokumentu potwierdzajcego tosamo oraz nazwy pastwa,
ktre wydao ten dokument;

6)

daty uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnicia take daty


ponownego uzyskania uprawnienia;

7)

ogranicze dotyczce uprawnienia;

8)

zatrzymania dokumentu stwierdzajcego uprawnienie oraz jego zwrcenia serii i


numeru dokumentu, daty zatrzymania i daty zwrcenia;

9)

cofnicia uprawnienia oraz jego przywrcenia serii i numeru dokumentu, daty


cofnicia i daty przywrcenia;

10) utraty dokumentu stwierdzajcego uprawnienie oraz jego odnalezienia serii i numeru
dokumentu, daty utraty i daty odnalezienia;
11) zastosowania rodka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdw daty
rozpoczcia zakazu i daty zakoczenia zakazu;
12) wykroczenia lub przestpstwa stanowicego naruszenie przepisw ruchu drogowego
daty uprawomocnienia si rozstrzygnicia, liczby punktw otrzymanych przez kierowc,
nazwy naruszenia, daty, godziny i miejsca jego popenienia, danych pojazdu (rodzaj,
marka i numer rejestracyjny), ktrym popeniono naruszenie;
13) zakresu i numeru zawiadczenia ADR, o ktrym mowa w przepisach o przewozie
towarw niebezpiecznych, a take okresu, na jaki zostao ono wydane;
14) zakresu, numeru i daty wydania wiadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzajcego
uzyskanie kwalifikacji wstpnej, kwalifikacji wstpnej przyspieszonej, kwalifikacji
wstpnej uzupeniajcej lub kwalifikacji wstpnej uzupeniajcej przyspieszonej, o
ktrej mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym;
15) zakresu, numeru i daty wydania wiadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzajcego
ukoczenie szkolenia okresowego, o ktrym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym;

10
16) zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane i przewoce wartoci pienine.
5. Osobie trzeciej, o ktrej mowa w ust. 1, udostpnia si take informacje o zmianach,
jakie zaszy w danych, o ktrych mowa w ust. 4.
8. Uytkownikowi, ktry uwierzytelni si w systemie teleinformatycznym ewidencji
za pomoc profilu zaufanego, poda swj numer telefonu lub adres poczty elektronicznej oraz
wyrazi zgod na przesyanie powiadomie, przesyane s powiadomienia dotyczce jego
danych o:
1)

wanoci dokumentu potwierdzajcego uprawnienia;

2)

wanoci bada lekarskich;

3)

popenionych naruszeniach w ruchu drogowym;

4)

mandatach karnych i terminach ich patnoci;

5)

kocu okresu prbnego;

6)

terminach zwizanych z uprawnieniami uytkownika.


9. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 4 stycznia 2016 r., z wyjtkiem 2

i 7, ktre wchodz w ycie z dniem 1 kwietnia 2016 r., 3, ktry wchodzi w ycie z dniem
1 marca 2016 r. oraz 5, 6 i 8, ktre wchodz w ycie z dniem 7 grudnia 2016 r.
MINISTER SPRAW
WEWNTRZNYCH

UZASADNIENIE
Projekt rozporzdzenia stanowi realizacj upowanienia ustawowego zawartego w art. 100aj
ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z pn.
zm.), w brzmieniu nadanym jej ustaw z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu
drogowym oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273).
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektrych
innych ustaw przewiduje moliwo tworzenia e-usug dla obywateli oraz przedsibiorcw w oparciu
o dane zgromadzone w centralnej ewidencji kierowcw.
Zgodnie z art. 100aj ust. 1 ww. ustawy kademu zainteresowanemu, po podaniu okrelonych
danych udostpnia si okrelone dane zgromadzone w centralnej ewidencji kierowcw w postaci
elektronicznej przy uyciu systemu teleinformatycznego.
Niniejszy projekt rozporzdzenia stanowi realizacj upowanienia ustawowego zawartego
w art. 100aj ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z ktrym minister waciwy do spraw wewntrznych, majc
na wzgldzie konieczno zapewnienia bezpieczestwa danych, okreli dane, ktrych podanie jest
wymagane do udostpnienia poszczeglnych danych oraz szczegowy zakres udostpnianych
danych.
Projekt rozporzdzenia przewiduje utworzenie piciu e-usug:
1. w 2 uregulowano e-usug polegajc na pozyskaniu danych o swoich danych
(uprawnieniach, otrzymanych punktach, dokumentach, danych osobowych itp.), gdzie
warunkiem uzyskania danych jest uwierzytelnienie si w systemie teleinformatycznym
centralnej ewidencji kierowcw za pomoc profilu zaufanego e-PUAP;
2. w 3 uregulowano e-usug polegajc na uzyskaniu wasnych danych o wykroczeniach lub
przestpstwach stanowicych naruszenia przepisw ruchu drogowego popenionych przez
tego uytkownika i przypisanych im punktach; warunkiem ustawienia takiej e-usugi jest
uwierzytelnienie si w systemie teleinformatycznym za pomoc profilu zaufanego e-PUAP;
3. w 4 uregulowano e-usug polegajc na uzyskaniu danych o rodzaju, zakresie oraz dacie
wanoci uprawnienia; warunkiem ustawienia takiej e-usugi jest uwierzytelnienie si w
systemie teleinformatycznym przez podanie numeru dokumentu stwierdzajcego posiadanie
uprawnienia do kierowania pojazdem.
4. w 5 uregulowano e-usug weryfikacji danych o instruktorach jazdy (dane umoliwiajce
ocen jakoci usug oferowanych przez instruktora, za wyjtkiem danych osobowych).
Warunkiem uzyskania danych jest uwierzytelnienie si w systemie teleinformatycznym przez
podanie numeru ewidencyjnego instruktora jazdy.
5. w 6 uregulowano analogiczn usug jak w 5 dotyczc szkoy jazdy. Uzyskane dane
umoliwi ocen jakoci oferowanej usugi szkolenia kierowcw; warunkiem pozyskania
danych w ramach tej e-usugi jest wskazanie przez zainteresowanego numeru ewidencyjnego
szkoy.
6. w 7 przewidziano moliwo udostpnienia swoich danych dotyczcych uprawnie osobom
trzecim. Ten tryb udostpniania jest moliwy z inicjatywy waciciela danych po
uwierzytelnieniu si za pomoc e-PUAP.
Zaproponowane terminy wejcia w ycie poszczeglnych e-usug uwzgldniaj harmonogram
prac projektu informatycznego CEPiK 2.0., ktrego zakoczenie zaplanowane jest na grudzie 2016 r.
Warunkiem wejcia w ycie kadych z e-usug jest przygotowanie odpowiednich rozwiza
technicznych, ktre zapewni realizacj odpowiednich przepisw rozporzdzenia oraz zapewnienie
wystarczajcego poziomu ochrony danych w ewidencji. Z tego powodu okrelono dla niektrych

paragrafw rozporzdzenia okresy przejciowe. Z uwagi na to, i e-usugi s regulowane wycznie


w rozporzdzeniu brak byo uzasadnienia do zawierania w zwizku z tym w ustawie z dnia 24 lipca
2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym terminw wejcia w ycie poszczeglnych eusug.
Projektowane rozporzdzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisw
rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597).
Przedmiot projektu rozporzdzenia nie jest regulowany prawem Unii Europejskiej.

Data sporzdzenia
Nazwa projektu
Projekt rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych w sprawie 28 padziernika 2015 r.
zakresu danych udostpnianych w postaci elektronicznej z
rdo:
centralnej ewidencji kierowcw.
Upowanienie ustawowe art. 100aj ust. 3
Ministerstwo wiodce i ministerstwa wsppracujce
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
Ministerstwo Spraw Wewntrznych
ruchu drogowym.
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Nr w wykazie prac Nr w wykazie prac
Przemysaw Kuna Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw legislacyjnych Ministra Spraw
Wewntrznych
Wewntrznych obejmujcych projekty
rozporzdze, nad ktrymi bd
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Roman Kusyk Dyrektor Departamentu Ewidencji Pastwowych prowadzone prace w Ministerstwie
Spraw Wewntrznych - 446
w Ministerstwie Spraw Wewntrznych, tel. 22 60-28-208
OCENA SKUTKW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwizywany?
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z pn. zm.), w
brzmieniu nadanym jej ustaw z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz
niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273) zawiera w art. 100aj ust. 3 delegacj ustawow do wydania
rozporzdzenia, w ktrym zostanie okrelony zakres danych, ktrych podanie jest wymagane do udostpnienia
poszczeglnych danych w postaci elektronicznej przy uyciu systemu teleinformatycznego z centralnej
ewidencji kierowcw oraz szczegowy zakres udostpnianych danych.
2. Rekomendowane rozwizanie, w tym planowane narzdzia interwencji, i oczekiwany efekt
Realizacja upowanienia ustawowego zawartego w art. 100aj ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z pn. zm.), w brzmieniu nadanym jej ustaw z dnia 24 lipca
2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273), w ten
sposb aby zapewni cigo regulacji prawnych stanowicych podstaw prawn do uruchomienia e-usug
umoliwiajcych weryfikacj przez waciciela danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowcw,
ocen jakoci usugi instruktora jazdy, szkoy nauki jazdy oraz uzyskiwanie podstawowych danych o
uprawnieniach.
3. Jak problem zosta rozwizany w innych krajach, w szczeglnoci krajach czonkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na ktre oddziauje projekt
Wielko

Grupa
Minister
Wewntrznych

Spraw

Osoby, ktrych dane s


gromadzone w centralnej
ewidencji kierowcw

Kady, kto dysponuje


danymi:
numer
dokumentu
stwierdzajcego
uprawnienia
do
kierowania
pojazdami
albo
numerem
ewidencyjnym
instruktora jazdy albo

rdo danych
Informacja oglnodostpna.

Oddziaywanie
1
Minister
Spraw
Wewntrznych jest organem
prowadzcym
centraln
ewidencj kierowcw.
Ok. 20 mln (liczba MSW - centralna ewidencja Prawo do wiedzy o danych
wydanych
praw kierowcw
przetwarzanych w centralnej
jazdy w centralnej
ewidencji kierowcw.
ewidencji
Prawo o decydowania o
kierowcw)
podmiotach, ktrym dane
si udostpni.
Okrelenie dokadnej
Moliwo pozyskania z
liczby nie jest moliwe.
centralnej
ewidencji
kierowcw
danych
po
podaniu
okrelonych
danych.

numerem ewidencyjnym
szkoy jazdy
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wynikw konsultacji
Projekt rozporzdzenia zosta przekazany do konsultacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych.
Projekt rozporzdzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pn. zm.), zosta zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej Ministerstwa Spraw Wewntrznych oraz na stronie Rzdowego Centrum Legislacji w zakadce
Rzdowy Proces Legislacyjny.
Wyniki konsultacji spoecznych zostan omwione po ich zakoczeniu.
6. Wpyw na sektor finansw publicznych
(ceny stae z r.)

Dochody ogem
budet pastwa
JST
pozostae jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogem
budet pastwa
JST
pozostae jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogem

0
0
0
0

Skutki w okresie 10 lat od wejcia w ycie zmian [mln z]


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
cznie (010)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

budet pastwa

JST
pozostae jednostki
(oddzielnie)
rda finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie rde
danych i przyjtych
do oblicze zaoe

Nie dotyczy.
Projekt rozporzdzenia nie spowoduje skutkw finansowych w postaci wydatkw,
innych ni te, ktre zostay okrelone w Ocenie Skutkw Regulacji do ustawy z dnia 24
lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektrych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1273), poniewa projektowane e-usugi zostan zrealizowane w ramach
projektu informatycznego CEPiK 2.0., ktrego wydatki zostay oszacowane w Ocenie
Skutkw Regulacji do ww. ustawy.

7. Wpyw na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo, w tym funkcjonowanie przedsibiorcw


oraz na rodzin, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejcia w ycie
zmian
due
W ujciu
przedsibiorstwa
pieninym
sektor mikro-,
(w mln z,
maych i rednich
ceny stae z
przedsibiorstw
r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujciu
due
niepieniny
przedsibiorstwa

Skutki
1

cznie (010)
0

10

Projektowane rozporzdzenie przewiduje uruchomienie piciu e-usug,


za pomoc ktrych bdzie moliwe uzyskanie nieodpatnie

sektor mikro-,
maych i rednich
przedsibiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
-

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie rde
danych i przyjtych
do oblicze zaoe

okrelonych danych z centralnej ewidencji kierowcw w postaci


elektronicznej przy uyciu systemu teleinformatycznego.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

8. Zmiana obcie regulacyjnych (w tym obowizkw informacyjnych) wynikajcych z projektu


nie dotyczy
tak
Wprowadzane s obcienia poza bezwzgldnie
nie
wymaganymi przez UE (szczegy w odwrconej
nie dotyczy
tabeli zgodnoci).
zmniejszenie liczby dokumentw
zwikszenie liczby dokumentw
zmniejszenie liczby procedur
zwikszenie liczby procedur
skrcenie czasu na zaatwienie sprawy
wyduenie czasu na zaatwienie sprawy
inne:
inne:
Wprowadzane obcienia s przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz: Nie dotyczy.


9. Wpyw na rynek pracy
Nie dotyczy.
10. Wpyw na pozostae obszary
rodowisko naturalne
sytuacja i rozwj regionalny
inne:

demografia
mienie pastwowe

informatyzacja
zdrowie

Projektowane rozporzdzenie przewiduje uruchomienie piciu e-usug, za pomoc


Omwienie wpywu ktrych bdzie moliwe uzyskanie okrelonych danych z centralnej ewidencji
kierowcw w postaci elektronicznej przy uyciu systemu teleinformatycznego.
11. Planowane wykonanie przepisw aktu prawnego
Uruchomienie e-usug przewidzianych w niniejszym projektu rozporzdzenia, zostanie uwzgldnione w ramach
realizacji projektu informatycznego CEPiK 2.0., ktry w tym zakresie zakoczy si 4 stycznia 2016 r.
12. W jaki sposb i kiedy nastpi ewaluacja efektw projektu oraz jakie mierniki zostan zastosowane?
Nie dotyczy.
13. Zaczniki (istotne dokumenty rdowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy.