1 ο ΤΕΣΤ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π.Ε.

1) Οι Υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο ασκούν όσες αρμοδιότητες τους
αναθέτει:
α) Ο Πρωθυπουργός
β) Η Κυβέρνηση
γ) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο
2) Ο Κρατικός Προϋπολογισμός καταρτίζεται από:
α) Την Βουλή
β) Τον Υπουργό Οικονομικών
γ) Το Υπουργικό Συμβούλιο
δ) Την Κυβέρνηση
3) Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο γίνεται:
α) Με διαγωνισμό
β) Με διαγωνισμό ή επιλογή
γ) Με επιλογή
δ) Με εκλογή
4) Οι συντακτικές πράξεις είναι πράξεις:
α) Εκτελεστικής εξουσίας
β) Νομοθετικής εξουσίας
γ) Δικαστικής εξουσίας
δ) Συνταγματικές συνελεύσεις
5) Αν υποτεθεί ότι Σ=Σύνταγμα, Ν=Νόμος, Δ=Διοικητική πράξη και
ΔΣ=Κανόνες διεθνών συμβάσεων που κυρώθηκαν με νόμο, ποια είναι η
σωστή ιεράρχηση από άποψη τυπικής ισχύος:
α) ΔΣ – Σ – Δ – Ν
β) ΔΣ – Δ – Σ – Ν
γ) Σ – ΔΣ- Ν – Δ
δ) Σ- Ν – ΔΣ – Δ
6) Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας είναι:
α) Ο Πρωθυπουργός
β) Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
γ) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
δ) Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού
7) Κακουργήματα είναι:
α) Μόνο οι ανθρωποκτονίες από πρόθεση
β) Όλες οι πράξεις που τιμωρούνται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη
γ) Οι πράξεις που δικάζονται μόνο από τα Εφετεία
δ) Κάθε αξιόποινη πράξη που δεν είναι πλημμέλημα

1

8) Σύμφωνα με το Σύνταγμα επιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια:
α) Όταν κάποιος στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα
β) Όταν κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια
γ) Όταν κάποιος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη
δ) Τίποτε από τα ανωτέρω
9) Η αποζημίωση ιδιώτη μετά από πράξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
ακινήτου δεν υπόκειται σε κανένα φόρο.
α) Σωστό
β) Λάθος
γ) Ισχύει υπό όρους
δ) Τίποτε από τα ανωτέρω
10) Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης με
κανονιστική πράξη:
α) Το αντικείμενο φορολογίας
β) Φορολογικός συντελεστής
γ) Απαλλαγές από φορολογία
δ) Τίποτε από τα ανωτέρω
11) Οι Συντακτικές πράξεις είναι ανώτερες όσον αφορά την τυπική ισχύ τους
από:
α) Το Σύνταγμα και τους νόμους
β) Το Σύνταγμα
γ) Τα ψηφίσματα
δ) Τους τυπικούς νόμους
12) Οι αποφάσεις του ΑΕΔ είναι:
α) Τελεσίδικες
β) Αμετάκλητες
γ) Υπόκεινται μόνο σε έκτακτα ένδικα μέσα
δ) Τίποτε από τα ανωτέρω
13) Η εφαρμογή των κανόνων διεθνών συμβάσεων που κυρώνονται με νόμο
στους αλλοδαπούς τελεί πάντα:
α) Υπό τον όρο της τριτενέργειας
β) Υπό τον όρο της αμοιβαιότητας
γ) Υπό τον όρο της άμεσης εφαρμογής
δ) Υπό τον όρο της εγγύησης
14) Η διάρκεια της τακτικής συνόδου της Βουλής δεν μπορεί να είναι
συντομότερη από:
α) 3 μήνες
β) 4 μήνες
γ) 5 μήνες
δ) 6 μήνες

2

15) Οι πράξεις Νομοθετικού περιεχομένου υπογράφονται από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και:
α) Τον Πρωθυπουργό
β) Το Υπουργικό Συμβούλιο
γ) Τον Υπουργό Εξωτερικών
δ) Τον αρμόδιο Υπουργό
16) Το Άγιο Όρος διατελεί υπό τη δικαιοδοσία:
α) Της Μεγάλης Βίγλας
β) Του Οικουμενικού Πατριαρχείου
γ) Της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
δ) Της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
17) Η έλλειψη αιτιολογίας στις δυσμενείς ατομικές, διοικητικές πράξεις
συνιστά:
α) Παράβαση ουσιώδους τύπου
β) Παράβαση νόμου
γ) Το ανυπόστατο της πράξης
δ) Υπέρβαση εξουσίας
18) Ο δημόσιος διαγωνισμός:
α) Αποτελεί συλλογική αρμοδιότητα
β) Αποτελεί σύνθετη διοικητική ενέργεια
γ) Αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη
δ) Αποτελεί ατομική διοικητική πράξη
19) Όταν η συγκρότηση συλλογικού οργάνου είναι τριμελής, για να υπάρχει
απαρτία, απαιτείται:
α) Η παρουσία και των τριών μελών
β) Η παρουσία τουλάχιστον δύο μελών
γ) Η παρουσία του προέδρου και μόνο
δ) Στα τριμελή συλλογικά όργανα η απαρτία τεκμαίρεται πάντα
20) Ο κατασταλτικός ιεραρχικός έλεγχος ασκείται:
α) Μόνο αυτεπαγγέλτως
β) Μόνο μετά από διοικητική προσφυγή αυτού που έχει έννομο συμφέρον
γ) Είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από διοικητική προσφυγή των διοικούμενων
δ) Δεν υπάρχει ιεραρχικός κατασταλτικός έλεγχος
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1ου ΤΕΣΤ
1Α 2Β 3Β 4Α 5Γ 6Γ 7Β 8Β 9Α 10Δ 11Α 12Β 13Β 14Γ 15Β 16Α 17Β 18Β 19Α 20Γ

3

2Ο ΤΕΣΤ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π.Ε.
1. Η παράνομη εκλογή διοικητικού οργάνου έχει ως συνέπεια:
α) το ανυπόστατο του διοικητικού οργάνου
β) το όργανο είναι de facto
γ) νόσφιση εξουσίας
δ) σφετερισμός εξουσίας
2. Το Σύνταγμα της Ελλάδος είναι:
α) το σύνολο των άγραφων κανόνων και εθίμων που ρυθμίζουν την πολιτική ζωή της
χώρας
β) απλός νόμος του Κράτους, που ψηφίζεται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών της
Βουλής
γ) ο νόμος που ρυθμίζει τις σχέσεις της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση
δ) ο θεμελιώδης νόμος που ρυθμίζει την οργάνωση του Κράτους και τις σχέσεις του
με τους πολίτες
3. Οι κανονιστικές πράξεις εκδίδονται:
α) κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης και χωρίς δημοσίευση
β) χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση και με δημοσίευση
γ) κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης και με δημοσίευση
δ) χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση και χωρίς δημοσίευση
4. Η αποκλειστική αρμοδιότητα διοικητικών οργάνων αντιδιαστέλλεται με
την:
α) αποφασιστική
β) διακριτική ευχέρεια
γ) συλλογική
δ) συντρέχουσα
5. Αν η Κυβέρνηση παραιτηθεί:
α) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την απαλλάσσει από τα καθήκοντά της
β) απαλλάσσεται από τα καθήκοντά της αυτοδικαίως
γ) η Βουλή την απαλλάσσει από τα καθήκοντά της
δ) ο Πρωθυπουργός την απαλλάσσει από τα καθήκοντά της
6. Οι αγωγές κακοδικίας αφορούν:
α) τους στρατιωτικούς εν γένει
β) τους δικαστικούς λειτουργούς εν γένει
γ) τους δημοσίους υπαλλήλους εν γένει
δ) τους καθηγητές των Α.Ε.Ι.
7. Θεμέλιο του Πολιτεύματος της Ελλάδος αποτελεί:
α) η λαϊκή κυριαρχία
β) το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα
το αιρετό του ανώτατου άρχοντα της χώρας
δ) η διάκριση των λειτουργιών
8. Σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τα συλλογικά όργανα, λόγοι
παρανομίας που αφορούν τον εισηγητή (εφόσον προβλέπεται) συλλογικού
οργάνου, έχουν ως συνέπεια:
α) την κακοί λειτουργία του συλλογικού οργάνου
β) την κακή συγκρότηση του συλλογικού οργάνου
4

γ) την κακή σύνθεση του συλλογικού οργάνου
δ) δεν επηρεάζουν το συλλογικό όργανο
9. Η διοικητική εποπτεία:
α)τεκμαίρεται όπως ο ιεραρχικός έλεγχος των διοικητικών οργάνων
β) πρέπει να προβλέπεται ειδικά από σχετικές διατάξεις
γ) αποτελεί γενική αρχή του διοικητικού δικαίου
δ) είναι αναγκαία συνέπεια των ατομικών δικαιωμάτων του Συντάγματος
10. Το ένδικο βοήθημα με το οποίο εισάγεται μία ακυρωτική διαφορά είναι:
α) η αίτηση αναίρεσης
β) η αίτηση ακύρωσης
γ) η προσφυγή
δ) η ανακοπή
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2ΟΥ ΤΕΣΤ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1Β, 2Δ, 3Γ, 4Γ, 5Α, 6Β, 7Α, 8Γ, 9Β, 10Β

5

3Ο ΤΕΣΤ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Σύνταγμα υπό τυπική έννοια είναι:
α. Το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τη μορφή του Πολιτεύματος ενός
Κράτους
β. Ο θεμελιώδης νόμος που ρυθμίζει την οργάνωση του Κράτους και
τις σχέσεις του με τους πολίτες
γ. Το σύνολο των κανόνων ενός Κράτους που ανταποκρίνονται σε μια
ορισμένη ιδεολογία και συγκεκριμένα στις αρχές της ατομικής και
πολιτικής ελευθερίας
δ. Ο γραπτός θεμελιώδης νόμος του Κράτους με αυξημένη τυπική
δύναμη
2. Ήπιο Σύνταγμα χαρακτηρίζεται:
α. Οι κανόνες του δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν
β. Που προβλέπει ήπιες ποινές και μέτρα σε περιπτώσεις
παράβασης των κανόνων του
γ.
Οι
κανόνες του αναθεωρούνται
με τη συνήθη νομοθετική
διαδικασία που προβλέπεται για την θέσπιση κοινών κανόνων δικαίου
δ. Θεσπίζει ένα δημοκρατικό πολίτευμα, που απονέμει στους πολίτες
ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα
3. Λαός υπό ευρεία έννοια είναι:
α. Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που κατοικούν σε ορισμένο
τόπο
β. Το εκλογικό σώμα
γ.
Σύνολο ανθρώπων που συνδέονται με κοινή καταγωγή, κοινή
γλώσσα, θρησκεία, λόγω κοινής ιστορίας και παράδοσης
δ. Σύνολο ανθρώπων που έχουν κοινή ιθαγένεια
4. Η έννοια του Κράτους ορίζεται ως:
α. Ο συστηματικός τρόπος με τον οποίο ασκείται η κρατική εξουσία
β. Η νομική προσωπικότητα ενός λαού, που ζει σε ορισμένη χώρα και
είναι εξοπλισμένη με πρωτογενή εξουσία
γ. Το συνολικό φαινόμενο της πολιτικής οργανωμένης κοινωνικής
συμβίωσης
δ. Ο συστηματικός τρόπος με τον οποίο συγκροτείται και ασκείται η
κρατική εξουσία
5. «Εφάπαξ» νόμος είναι:
α. Έχει αντικείμενο την προστασία των κεφαλαίων που εισάγονται από το
εξωτερικό
β. Η έκδοσή του προβλέπεται από συνταγματικές διατάξεις για τη
ρύθμιση του τρόπου συγκρότησης και λειτουργίας των άμεσων
οργάνων του Κράτους
γ. Στο πεδίο εφαρμογής του εμπίπτει συγκεκριμένο πρόσωπο
δ. Τυπικός νόμος που εκδίδεται μόνο μια φορά, μέσα σε τακτή
προθεσμία από τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος
6. Το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει:
α. Στους Υπουργούς και στους Υφυπουργούς
β. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό
6

γ. Στη Βουλή και στην Κυβέρνηση
δ. Στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Πρωθυπουργό
7.
α.
β.
γ.
δ.

Η Βουλή έχει:
Αποκλειστικά νομοθετική αρμοδιότητα
Αρμοδιότητα νομοθετική και εκτελεστική
Αρμοδιότητα νομοθετική, κοινοβουλευτικού ελέγχου και δικαστική
Αρμοδιότητα νομοθετική και κοινοβουλευτικού ελέγχου

8. Η παραίτηση του βουλευτή από το βουλευτικό αξίωμα:
α. Είναι δικαίωμά του και συντελείται με γραπτή δήλωσή του στην
κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει
β. Είναι δικαίωμά του και συντελείται με προφορική δήλωσή του σε
δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής
γ. Είναι δικαίωμά του και συντελείται με γραπτή δήλωσή του στον
Πρόεδρο της Βουλής
δ. Δεν μπορεί να παραιτηθεί πριν από τη λήξη της βουλευτικής
περιόδου για την οποία έχει εκλεγεί
9. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί:
α. Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η
σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα
β. Η αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την Τρίτη
ψηφοφορία
γ. Η έπειτα από πρόταση της Κυβέρνησης ανάγκη ανανέωσης της
λαϊκής εντολής για την αντιμετώπιση εθνικού ζητήματος εξαιρετικής
σημασίας
δ. Η παραίτηση της Κυβέρνησης
10. Κάθε διερευνητική εντολή ισχύει για:
α. Τρεις ημέρες
β. Δύο ημέρες
γ. Πέντε ημέρες
δ. Δέκα ημέρες
11. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου εκδίδονται από:
α. Την Κυβέρνηση
β. Τον Προέδρο της Δημοκρατίας ύστερα από πρόταση του αρμόδιου
Υπουργού
γ. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ύστερα από πρόταση του
Υπουργικού Συμβουλίου
δ. Τη Βουλή
12. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου παύουν να ισχύουν:
α. Εάν δεν εγκριθούν από τη Βουλή άμεσα
β. Εάν δεν εγκριθούν από τη Βουλή μέσα σε τρεις μήνες από την
υποβολή τους
γ. Εάν δεν εγκριθούν από την Κυβέρνηση άμεσα
δ. Εάν δεν εγκριθούν από την Κυβέρνηση μέσα σε τρεις μήνες από την
έκδοσή τους
13. Υπηρεσιακή Κυβέρνηση διορίζεται:
7

α. Μετά την αποτυχία σχηματισμού Κυβέρνησης από το Κόμμα που διαθέτει την
απόλυτη πλειοψηφία
β. Μετά την αποτυχία σχηματισμού Κυβέρνησης από το Κόμμα που
διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία
γ. Μετά την αποτυχία σχηματισμού Κυβέρνησης από όλα τα Κόμματα
της Βουλής
δ. Όποτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το κρίνει σκόπιμο
14. Πόσες φορές πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση του ισχύοντος
Συντάγματος:
α.
β.
γ.
δ.

Μια φορά, το 1981
Μια φορά, το 2001
Δύο φορές, το 1986 και το 2001
Καμία φορά

15. Η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπογεγραμμένη:
α.
β.
γ.
δ.

Από το ένα έκτο τουλάχιστον των βουλευτών
Από τα δύο έκτα τουλάχιστον των βουλευτών
Από το ένα πέμπτο τουλάχιστον των βουλευτών
Από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των βουλευτών

16. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου συνοδεύεται υποχρεωτικά:
α.
β.
γ.
δ.

Από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Από έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Από τροπολογίες βουλευτών
Από αιτιολογική έκθεση

17. Η προκήρυξη δημοψηφίσματος για ψηφισμένα από τη Βουλή
νομοσχέδια, για σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά,
είναι αρμοδιότητα:
α. Του Προέδρου της Δημοκρατίας ως νομοθετικού οργάνου
β. Του Προέδρου της Δημοκρατίας ως εκτελεστικού οργάνου
γ. Του Προέδρου της Δημοκρατίας ως ρυθμιστή του Πολιτεύματος
δ. Της Κυβέρνησης και συγκεκριμένα τους Υπουργικού Συμβουλίου, ως
οργάνου της εκτελεστικής λειτουργίας
18. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων εναπόκειται:
α.
β.
γ.
δ.

Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Στο Συμβούλιο Επικρατείας
Στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Σε κάθε δικαστήριο

19. Η απονομή της δικαιοσύνης από τα δικαστήρια συνίσταται:
α.
β.
γ.
δ.

Στην όσο το δυνατόν δίκαιη κρίση
Στην όσο το δυνατόν ορθή κρίση
Στην εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ των πολιτών
Στην επίλυση των διαφορών με δύναμη δεδικασμένου
8

20. Η ανεξαρτησία που απολαμβάνουν οι Δικαστές κατά το Σύνταγμα είναι:
α.
β.
γ.
δ.

Οικονομική
Επιστημονική
Λειτουργική και προσωπική
Γνώμης και ψήφου

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3ΟΥ ΤΕΣΤ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1δ, 2γ, 3γ, 4β, 5δ, 6γ, 7γ, 8γ, 9δ, 10α, 11γ, 12β, 13γ, 14γ, 15α,
16δ, 17α, 18δ, 19δ, 20γ

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful