1Ο ΤΕΣΤ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π.

Ε
1. Εθιμικός κανόνας δικαίου ισχύει:
Α. Από τότε που δημιουργήθηκε
Β. Μόλις συμπληρωθούν 40 χρόνια ομοιόμορφης και αδιάκοπης εφαρμογής
Γ. Μόλις εκδοθεί η πρώτη δικα0στική απόφαση που βεβαιώνει την ύπαρξη του.
Δ. Με την έκδοση βεβαιωτικής διοικητικής πράξης.
2. Το Εμπορικό Δίκαιο:
Α. αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων.
Β. αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων
Γ. ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και τις εμπορικές πράξεις των ανθρώπων.
Δ. Άλλο.
3. Εταιρία καλείται:
Α. Η σύμβαση μεταξύ 2 ή περισσοτέρων προσώπων με την οποία επιδιώκεται η
πραγματοποίηση οικονομικού σκοπού
Β. η σύμβαση 2 τουλάχιστον προσώπων με σκοπό το κέρδος
Γ. η σύμβαση 2 τουλάχιστον προσώπων με αντίστοιχη καταβολή εισφορών
Δ. όλα τα παραπάνω
4. Το κυοφορούμενο πρόσωπο είναι:
Α. Υποκείμενο δικαίου
Β. Αντικείμενο δικαίου
Γ. Υποκείμενο δικαίου υπό αίρεση δικαίου
δ. Πλάσμα δικαίου
5. Αν η διοίκηση του νομικού προσώπου είναι πολυμελής, οι αποφάσεις
εφόσον στο καταστατικό του δεν ορίζεται άλλως, λαμβάνονται:
Α. Με παμψηφία των μελών της διοίκησης
Β. Με σχετική πλειοψηφία των μελών της διοίκησης του
Γ. Με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της διοίκησης του
Δ. Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της διοίκησης του.
6. Εμπορικές πράξεις είναι:
Α. Οι δικαιοπραξίες που επιχειρούνται από τον έμπορο
Β. όλες οι διαμεσολαβητικές ενέργειες του εμπόρου
Γ. αυτές με τις οποίες εκδηλώνεται η εμπορική του ταυτότητα
Δ. Όλα τα παραπάνω
7. Ο Ν.Π. με το συνεργείο του έχει αναλάβει την συντήρηση των
εγκαταστάσεων της επιχείρησης Δ έναντι τμήματος 25.800 ετησίως και
υπογράφει την σύμβαση:
Α. επί έργου
Β. κατ΄ αποκοπήν
Γ. Φασόν
Δ. Τίποτα από αυτά.

8. Στην Σύμβαση προμήθειας ..
Α. Ο προμηθευτής εισπράττει προμήθεια
Β. Ο προμηθευτής πουλάει στους πελάτες του αντικείμενα που δεν έχει ακόμα στην
κατοχή του
Γ. Ο προμηθευτής προμηθεύει στους πελάτες του με είδη που αποκτά από την
επιχείρηση του
Δ. Τίποτα από όλα αυτά
9. Η κατάληψη αδέσποτου πράγματος:
Α Αποτελεί πρότυπο τρόπο κτήσεως κυριότητας
Β. Αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσεως κυριότητας
Γ. Γεννά ενοχικό δικαίωμα προς κτήση της κυριότητας
Δ. Ο κύριος ορίζοντας ιδιοκτησίας.
10. Οι ιδρυτικοί τίτλοι της Ανώνυμης Εταιρίας
Α. Παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
Β. Δεν παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
Γ. ενσωματώνουν μετοχική σχέση
Δ. δεν περικλείουν απαίτηση από την εταιρία.
11. Ίδρυμα είναι:
Α. Η περιουσία που ορίσθηκε για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού
Β. Η δημόσια υπηρεσία που ορίσθηκε για την εξυπηρέτηση
Γ. Η ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό
Δ. Η ένωση προσώπων που επιδιώκει κερδοσκοπικό.
12. Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων
που το αντιπροσωπεύουν:
Α. Πάντοτε
Β. Ποτέ
Γ. Όταν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους
ανατέθηκαν
Δ. Όταν η πράξη ή η παράλειψη αντιβαίνει στο καταστατικό του νομικού προσώπου.
13. Το Φυσικό Πρόσωπο είναι:
Α. Φορέας δικαίου
Β. Υποκείμενο δικαίου
Γ. Αντικείμενο δικαίου
Δ. Πρόβλημα δικαίου
14. «Ψιλός κύριος» είναι:
Α. Ο κύριος που στερείται της εξουσίας διάθεσης του πράγματος
Β. Ο κύριος που στερείται της εξουσίας χρήσης και κάρπωσης του πράγματος.
Γ. Το πρόσωπο, του οποίου η κυριότητα εξαρτάται από αίρεση και προθεσμία
Δ. Ο κύριος οριζόντιας ιδιοκτησίας.

15. Μετακλητός κύριος είναι:
Α. Αυτός που έχει την εξουσία διάθεσης του πράγματος, αλλά στερείται της νομής του
πράγματος
Β. αυτός που έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάθε τρίτο κάθε διατάραξη και
αφαίρεση του πράγματος
Γ. αυτός που έχει την εξουσία διάθεσης, χρήσεως και καρπώσεως του πράγματος.
Δ. αυτός του οποίου η κυριότητα εξαρτάται υπό αίρεση ή προθεσμία.
16. Ακίνητο που ανήκει σε ανήλικο:
Α. Υπόκειται μόνο σε έκτατη χρησικτησία
Β. Υπόκειται μόνο σε τακτική χρησικτησία
Γ. Υπόκειται τόσο σε τακτική όσο και σε έκτατη χρησικτησία
Δ. Δεν υπόκειται ποτέ σε χρησικτησία
17. Η συνάφεια είναι:
Α. Πρότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας επί υφισταμένων πραγμάτων
Β. Πρότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας επί νέων πραγμάτων που παρήχθησαν με
ανθρώπινη ενέργεια
Γ. Πρότυπος τρόπος κτήσης κυριότητας επί νέων πραγμάτων που παρήχθησαν από
τη φύση
Δ. Παράγωγος τρόπος κτήσης κυριότητας.
18. Η κτήση κυριότητας με προσκύρωση είναι:
Α. Όταν παραχωρείται η κυριότητα σε ορισμένο πρόσωπο με πράξη
Διοικητικής αρχής.
Β. Όταν παραχωρείται η κυριότητα σε ορισμένο πρόσωπο με δικαστική απόφαση
Γ. Όταν παραχωρείται η κυριότητα σε ορισμένο πρόσωπο με δέσμευση άλλου
προσώπου
Δ. Όταν παραχωρείται η κυριότητα σε ορισμένο πρόσωπο με δικαστική διανομή.
19. Οι Ιδρυτικοί Τίτλοι της Ανώνυμης Εταιρίας
Α. Παρέχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
Β. Δεν παρέχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
Γ. Ενσωματώνουν μετοχική σχέση
Δ. Δεν περικλείουν απαίτηση από την εταιρία.
20. Μίσθωση έργου έχουμε: (Επιλέξτε το μη ορθό)
Α. στην Επιχείρηση Μετακόμισης
Β. στην Επιχείρηση Θεαμάτων
Γ. Στην Επιχείρηση Πρακτορείας
Δ. Στην Επιχείρηση Πλειστηριασμού
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1ΟΥ ΤΕΣΤ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π.Ε
1Γ, 2Γ, 3Α, 4Γ, 5Δ, 6Δ, 7Γ, 8Β, 9Α, 10Α, 11Α, 12Γ, 13Β, 14Β, 15Δ, 16Δ, 17Β, 18Α,
19Α, 20Γ

2Ο ΤΕΣΤ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π.Ε
1. Αίτημα της διεκδικητικής αγωγής είναι:
α) αναγνώριση της κυριότητας του πράγματος
β) απόδοση του πράγματος στον κύριο
γ) αναγνώριση κυριότητας και απόδοση του πράγματος στον κύριο
δ) τίποτε από τα ανωτέρω
2. Εκχώρηση απαίτησης είναι:
α) σύμβαση
β)μονομερής δήλωση βουλήσεως
γ) πραγματικό γεγονός
δ) ενοχικό δικαίωμα
3. Το δικαίωμα επίσχεσης στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις ονομάζεται:
α) ένσταση του μη καταβληθέντος τιμήματος
β) ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος
γ) ένσταση του μη υπάρχοντος δικαιώματος
δ) ένσταση του μη εκπληρωθέντος δικαιώματος
4. Δεν αποτελεί τρόπο παύσης της πληρεξουσιότητας:
α) ανάκληση πληρεξουσιότητας
β) παραίτηση του αντιπροσώπου
γ) θάνατος του αντιπροσώπου
δ) εκχώρηση πληρεξουσιότητας
5. Δικαιοπραξία υπό καθεστώς απειλής είναι:
α) έγκυρη
β) ακυρώσιμη
γ) άκυρη
δ) τίποτε από τα παραπάνω
6. Η αρνητική αγωγή αφορά:
α) μόνο τα ακίνητα
β) μόνο τα κινητά
γ) και τα ακίνητα και τα κινητά
δ) την εμπράγματο ασφάλεια
7. Η μεσεγγύηση σχετίζεται με:
α) ακίνητο
β) κινητό
γ) εμπράγματο δικαίωμα
δ) δάνειο
8. Δεν υπάρχει:
α) επιβεβαιωτικός αρραβώνας
β) αρραβώνας ως ποινή
γ) αρραβώνας ως όχληση
δ) αρραβώνας ως προκαταβολή αποζημίωσης

9. Διαθήκη που γίνεται από πλάνη στα παραγωγικά αίτια της βούλησης είναι:
α) άκυρη
β) έγκυρη
γ) ανυπόστατη
δ) ακυρώσιμη
10. Δικαστική απόφαση που ακυρώνει διαθήκη είναι:
α) αναγνωριστική
β) καταψηφιστική
γ) διαπλαστική
δ) οιονεί απόφαση
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2ΟΥ ΤΕΣΤ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π.Ε
1Δ, 2Β, 3Α, 4Γ, 5Γ, 6Γ, 7Α, 8Γ, 9Β, 10Γ

3Ο ΤΕΣΤ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π.Ε
1. Η δωρεά ακινήτου σε άτομο 17 ετών:
α) είναι έγκυρη
β) είναι άκυρη
γ) είναι άκυρη μέχρι την ενηλικίωση του δωρεοδόχου
δ) είναι έγκυρη αν συναινούν οι νόμιμοι κηδεμόνες του δωρεοδόχου
2. Ο πωλητής ενός ακινήτου αναγράφει στη σύμβαση πώλησης ως τίμημα
20.000 ευρώ, ενώ ήθελε να αναγράψει 200.000 ευρώ. Η πώληση είναι:
α) έγκυρη
β) άκυρη
γ) ακυρώσιμη
δ) ανυπόστατη
3. Κάποιος αγόρασε έναν πίνακα νομίζοντας ότι είναι γνήσιος Πικάσο και
αργότερα διαπίστωσε ότι ήταν αντίγραφο:
α) η αγορά είναι καθ’ όλα έγκυρη
β) η αγορά είναι ακυρώσιμη λόγω πλάνης
γ) η αγορά είναι εξ υπαρχής άκυρη
δ) η αγορά είναι ανυπόστατη
4. Το σωματείο δεν διαλύεται:
α) αν εκπληρώθηκε ο σκοπός του
β) αν τα μέλη του έμειναν λιγότερα από 10
γ) όταν το ορίζει το καταστατικό
δ) με αίτηση στο πρωτοδικείο του 1/6 των μελών του
5. Για την τροποποίηση καταστατικού σωματείου απαιτείται:
α) παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία ¾ των παρόντων
β) παρουσία των ¾ των μελών και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
γ) παρουσία των 3/5 των μελών και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
δ) παρουσία των 3/5 των μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων

6. Μεταβολή του σκοπού του ιδρύματος πραγματοποιείται:
α) με απόφαση του ιδρυτή
β) με διάταγμα
γ) με απόφαση του νομάρχη
δ) δεν επιτρέπεται μεταβολή του σκοπού του ιδρύματος
7. Αν το όργανο που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο προκαλέσει ζημία σε
τρίτο με πράξη ή παράλειψή του:
α) το όργανο και το νομικό πρόσωπο ευθύνονται έναντι του τρίτου, ο οποίος μπορεί
να ζητήσει ολόκληρη την οφειλόμενη αποζημίωση είτε από το όργανο είτε από το
νομικό πρόσωπο είτε και από τους δύο συγχρόνως
β) το νομικό πρόσωπο ευθύνεται έναντι του τρίτου και το όργανο έναντι του νομικού
προσώπου για την αποζημίωση που το τελευταίο κατέβαλε στον τρίτο
γ) το όργανο και το νομικό πρόσωπο ευθύνονται έναντι του τρίτου, ο οποίος μπορεί
να ζητήσει το ήμισυ της αποζημίωσης από το πρώτο και το υπόλοιπο από το
δεύτερο
δ) οφείλει το όργανο να αποζημιώσει τον τρίτο, αλλά, αν το όργανο ενεργούσε κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, το νομικό πρόσωπο ευθύνεται έναντι του οργάνου
που κατέβαλε την αποζημίωση
8. Πληρεξουσιότητα χωρίς δικαίωμα ανάκλησής της υπάρχει στην περίπτωση
κατά την οποία:
α) ο πληρεξουσιοδότης προέβη εγκαίρως σε παραίτηση από το δικαίωμα ανάκλησής
της
β) ο νόμος αποκλείει την ανάκληση
γ) η έννομη σχέση αποκλείει την ανάκληση
δ) σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
9. Αν δεν προβλέπεται από τη συμφωνία δανειστή και οφειλέτη, σε
περίπτωση περισσοτέρων χρεών:
α) ο οφειλέτης επιλέγει το χρέος που εξοφλείται
β) ο οφειλέτης εξοφλεί πρώτα το ληξιπρόσθεσμο χρέος
γ) ο οφειλέτης εξοφλεί πρώτα το επαχθέστερο για αυτόν χρέος
δ) ο οφειλέτης εξοφλεί το χρέος που παρέχει τη μικρότερη ασφάλεια

10. Αν ο ευρέτης δεν παραλάβει το πράγμα που απέκτησε κατά κυριότητα
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε από την αστυνομική αρχή, η
κυριότητα περιέρχεται:
α) στον δήμο ή την κοινότητα του τόπου όπου βρέθηκε το πράγμα
β) στο δημόσιο
γ) σε κοινωφελές ίδρυμα που ορίζεται με απόφαση του αστυνομικού τμήματος στο
οποίο παραδόθηκε το πράγμα
δ) σε νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο νομάρχης
11. Η νομή του πράγματος και η παρέλευση 20ετίας αποτελούν τις
αποκλειστικές προϋποθέσεις:
α) της τακτικής χρησικτησίας
β) της έκτακτης χρησικτησίας
γ) της έκτακτης χρησικτησίας εφ’ όσον υπάρχει καλή πίστη
δ) της παράγωγης κτήσης κυριότητας ακινήτου
12. Πράγμα είναι:
α) όλα τα ακίνητα χωρίς να συνυπολογίζονται τα συστατικά τους
β) μόνο το κύριο, καθώς το παρεπόμενο τάσσεται απλώς για την εξυπηρέτηση του
κύριου πράγματος
γ) όλα τα συστατικά και τα παραρτήματα του κύριου πράγματος
δ) τα συστατικά του κύριου πράγματος, αλλά και τα παραρτήματα εφ’ όσον
αποχωρισθούν από το κύριο πράγμα
13. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου δεν απαιτείται:
α) παράδοση της νομής
β) συμβολαιογραφικό έγγραφο
γ) μεταγραφή
δ) μεταβιβαστική συμφωνία
14. Έκτακτη χρησικτησία υπάρχει όταν:
α) το πράγμα είναι δεκτικό χρησικτησίας
β) ο χρησιδεσπόζων έχει καλή πίστη
γ) παρέλθει 10ετία
δ) όλα τα ανωτέρω

15. Σύνθετα είναι τα πράγματα:
α) που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά μέρη
β) που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα κύρια πράγματα
γ) που εμφανίζουν φυσική ενότητα με το κύριο πράγμα
δ) που εξυπηρετούν το κύριο πράγμα
16. Ο επιζών σύζυγος που καλείται στην πέμπτη τάξη ως εξ αδιαθέτου
διάδοχος του συζύγου, δικαιούται:
α) το ½ της κληρονομίας
β) το ¼ της κληρονομίας
γ) το 1/3 της κληρονομίας
δ) τίποτα από τα παραπάνω
17. Στη δεύτερη τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής καλούνται:
α) οι γονείς και ο σύζυγος του κληρονομουμένου
β) οι γονείς, τα αδέλφια και τα τέκνα και τα εγγόνια αδελφών του κληρονομουμένου
γ) οι θείοι του κληρονομουμένου και τα πρώτα ξαδέρφια του
δ) ο επιζών σύζυγος
18. Στην τέταρτη τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής καλούνται:
α) οι παππούδες και οι γιαγιάδες του κληρονομουμένου
β) οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες του κληρονομουμένου
γ) οι γονείς του κληρονομουμένου, οι αδελφοί και τέκνα και εγγονοί αδελφών που
έχουν πεθάνει πριν από αυτόν
δ) ετεροθαλείς αδελφοί του κληρονομουμένου
19. Δικαίωμα αποποίησης έχει:
α) ο κληρονόμος
β) ο κηδεμόνας της κληρονομίας
γ) ο εκκαθαριστής της κληρονομίας
δ) όλοι οι παραπάνω

20. Ο κληρονόμος που αποδέχθηκε με το ευεργέτημα της απογραφής οφείλει
να πραγματοποιήσει την απογραφή:
α) σε τρεις μήνες από τη δήλωση
β) σε τρεις μήνες από τη δήλωση αν διαμένει στο εσωτερικό και ένα χρόνο αν
διαμένει στο εξωτερικό
γ) σε τέσσερις μήνες από τη δήλωση
δ) σε τέσσερις μήνες από τη δήλωση αν διαμένει στο εσωτερικό και ένα χρόνο αν
διαμένει στο εξωτερικό
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3ΟΥ ΤΕΣΤ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π.Ε
1β, 2γ, 3α, 4δ, 5α, 6β, 7α, 8δ, 9α, 10α, 11β, 12γ, 13α, 14α, 15α, 16δ, 17β, 18β,
19α, 20γ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful