ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΤΑ TESTS

ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Γράφει και επιµελείται ο
Αντώνης Ιακ. Ελευθεριάδης
∆ρ. Φιλολογίας -Τεστολόγος
E-Mail: aelef@acci.gr
Site: eleftheriadis.edu.gr

Σε ένα κλίµα «µορφωτικού αναλφαβητισµού» αρχίζει να ανθεί ως αντίδραση
στην κατάσταση µηχανοποίησης του ανθρώπου, µια προσπάθεια εκλαΐκευσης
της επιστηµονικής γνώσης και καλλιέργειας µιας ανιδιοτελούς ΒΑΣΙΚΉΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ.

1. Aν ο άνθρωπος πέτυχε να κάνει ένα βήµα µπροστά από ’κει που η φύση τον
άφησε, αυτό δίχως άλλο το οφείλει στον ανεπτυγµένο εγκέφαλό του και στις
συντονισµένες πνευµατικές δραστηριότητες που ανέπτυσσε στην πορεία του από την
πρωτόγονη ως τη σηµερινή εποχή. Ποιος θα µπορούσε να υποστηρίξει το αντίθετο;
H «Aγωγή», όπως η ίδια η λέξη δηλώνει, µας «άγει», µας φέρνει σε υψηλότερη θέση
από ό,τι ήµαστε πριν από λίγο. Eίναι οι ενέργειες εκείνες, µε τις οποίες ο άνθρωπος
ξεπέρασε το στάδιο της απλής φυσικής και βιολογικής πραγµατικότητας και άρχισε
να προσεγγίζει τις παρυφές της ψυχοσωµατικής του ωριµότητας και της πνευµατικής
του τελείωσης.
H αγωγή, λοιπόν, που το άλλο όνοµά της είναι «Παιδεία», είναι µια σοβαρή, επίπονη
και υπεύθυνη προσπάθεια. Eίναι όµως ταυτόχρονα, όπως όλα τα παράγωγα της
γνώσης και της µάθησης, εξαιρετικά κοπιαστική και δύσκολη διαδικασία. Πώς να το
κάνουµε; «Tης παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, αλλά οι καρποί γλυκείς», για να
θυµηθούµε τα λόγια του Aριστοτέλη. Έξω όµως και πέρα από τις δυσκολίες που
συνεπάγεται η απόκτηση παιδείας, ας µην ξεχάσουµε πως µε την Παιδεία
µεταδίδεται µεταξύ των ανθρώπων η υλική, πνευµατική, ηθική και πολιτισµική
κληρονοµιά και καλλιεργούνται όλες οι δηµιουργικές και πνευµατικές ικανότητες, µε
τις οποίες διευρύνεται, βελτιώνεται και συνεχώς καλλιεργείται το έδαφος του
πανανθρώπινου πολιτισµού. Nα θυµηθούµε πως στον Πλάτωνα ο όρος «Παιδεία»
χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τον όρο «Tροφή». Aπό τροφή, βέβαια, έχει ανάγκη
ο άνθρωπος σε κάθε στιγµή της βιολογικής του εξέλιξης. Kατ’ ανάλογο τρόπο, και
από Παιδεία έχει ανάγκη ο άνθρωπος σε όλες τις ηλικίες κι όχι µόνο στην παιδική
ηλικία· το αγαθό της µόρφωσης χρειάζεται κάθε γενιά, κάθε κοινωνική τάξη, κάθε
κοινωνικό στρώµα. Kαι οι πηγές της µόρφωσης; ∆εν είναι µόνο, όπως παλαιότερα
ίσχυε, το Σχολείο. Σήµερα, σχολείο είναι τα ποικίλα µέσα επικοινωνίας, δηλαδή ο
τύπος -έντυπος και ηλεκτρονικός-, οι γιορτές, το θέατρο και ο κινηµατογράφος, οι
οµιλίες και οι διαλέξεις, το πολιτικό κόµµα, το επιµορφωτικό σεµινάριο, οι ηµερίδες.
2. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Η ειδική γραπτή δοκιµασία δε συνιστά εξέταση επί συγκεκριµένης ύλης και για το
λόγο αυτό δεν ορίζεται εξεταστέα ύλη. Αντικείµενο εξέτασης δεν αποτελούν

συγκεκριµένα «µαθήµατα», αλλά ένα γενικό πλαίσιο θεµατολογίας που
καλύπτει µια ευρύτερη περιοχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και
δεξιοτήτων. Σε αυτό το γενικό πλαίσιο εντάσσονται:
Βασικές Γνώσεις σχετικές µε την ιστορία της ανθρωπότητας και τη γεωγραφία του
πλανήτη· τα φυσικά φαινόµενα και τους νόµους που τα διέπουν· τους θεσµούς, τα
όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης· την οργάνωση και τη διοίκηση του κράτους· τον πολιτισµό όπως εκφράζεται
µέσα από τις επιστήµες, τις τέχνες και τα γράµµατα· τα θέµατα που απασχολούν την
επικαιρότητα· τα σηµαντικότερα ζητήµατα που προβληµατίζουν το σύγχρονο
άνθρωπο ως σκεπτόµενο ον και πολίτη της Ελλάδας και του κόσµου κ.λπ.
∆εξιότητες όπως η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης
γραπτού λόγου· η αριθµητική αντίληψη και η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων µε
απλούς υπολογισµούς· η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα· ο επαγωγικός και
διαγραµµατικός συλλογισµός· η ικανότητα κατηγοριοποίησης, ταξινόµησης και
επεξεργασίας πληροφοριών· η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης· η
παρατηρητικότητα· η αντίληψη του χώρου κ.λπ.
Επισηµαίνεται ότι η ειδική γραπτή δοκιµασία δεν αποσκοπεί στον έλεγχο
εξειδικευµένων και λεπτοµερών γνώσεων επί των γνωστικών πεδίων που
ενδεικτικά αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά, εξετάζοντας το βαθµό επάρκειας των
υποψηφίων σε γνώσεις γενικής παιδείας και το βαθµό καλλιέργειας βασικών
νοητικών τους δεξιοτήτων, στοχεύει στην αξιολόγηση της συνολικής τους
κατάρτισης και των ικανοτήτων που διαθέτουν προκειµένου να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1.

Ένας από τους πιο κάτω ποιητές είναι υπερρεαλιστής:
A.  Kώστας Bάρναλης
B.  Γιάννης Kουτσοχέρας
Γ.  Nίκος Eγγονόπουλος
∆.  Γιώργος Σεφέρης
E.  Mανόλης Aναγνωστάκης

2. H έκφραση «Σηµαίνουν οι εκκλησιές», αντί «Σηµαίνουν οι καµπάνες των
εκκλησιών», δηλώνει το εκφραστικό µέσο της:
A.  Mεταφοράς
B.  Παροµοίωσης
Γ.  Συνεκδοχής
∆.  Προσωποποίησης
E.  Yπερβολής
3. Oι κλέφτες στα χρόνια της Tουρκοκρατίας ήταν:
A.  Ληστές
B.  Eχθροί των κοτσαµπάσηδων

Γ.  Oµάδες ανυπότακτων στα όργανα της τουρκικής εξουσίας
∆.  Φυγόδικοι
E.  Eκµεταλλευτές του πόθου των Eλλήνων για ελευθερία
4. O Παύλος Kουντουριώτης ήταν:
A.  ∆άσκαλος του Γένους
B.  Oπλαρχηγός
Γ.  Nαύαρχος
∆.  Λογοτέχνης
E.  Yδραίος έµπορος
5. Tο εξάστιχο επίγραµµα «H καταστροφή των Ψαρών» ανήκει στον:
A.
B.
Γ.
∆.
E.

Aδαµάντιο Kοραή (1748-1833)
∆ηµήτριο Kαµπούρογλου (1852-1942)
∆ιονύσιο Σολωµό (1798-1857)
Γεώργιο Tσοκόπουλο (1870-1923)
Aνδρέα Kάλβο (1792-1867)

6. O συγγραφέας του µυθιστορήµατος «Oι ακυβέρνητες πολιτείες» είναι ο:
A.
B.
Γ.
∆.
E.

Γιώργος Θεοτοκάς (1905-1966)
Aλέξανδρος Παπαδιαµάντης (1851-1911)
Στρατής Tσίρκας (1911-1980)
Kώστας Kαρυωτάκης (1896-1928)
Nίκος Kαζαντζάκης (1883-1957)

7. H λέξη ρέµβη σηµαίνει:
A.  Περιπλάνηση της φαντασίας
B.  ∆ραστηριότητα
Γ.  Pεµούλα
∆.  Tεµπελιά
E.  Pόµβος
8. Mε τη λέξη χίµαιρα στα νεοελληνικά συµβολίζεται:
A.
B.
Γ.
∆.
E.

Tο ορµητικό ρεύµα
H δηµιουργική φαντασία
O απραγµατοποίητος πόθος
O φανατισµός
Tο τερατούργηµα.

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
(Οι απαντήσεις µε αριθµό που έχουν αστερίσκο εφεξής σχολιάζονται)
1*Γ, 2*Γ, 3*Γ , 4Γ , 5Γ , 6*Γ . 7Α , 8*Γ

1.Nίκος Eγγονόπουλος (Aθήνα, 1919-1985) ασχολήθηκε µε τη ζωγραφική και την
ποίηση. Kαι ως ζωγράφος και ως ποιητής ο Eγγονόπουλος υπήρξε υπερρεαλιστής.
Eξέδωσε τη συλλογή: «Mην οµιλείτε εις τον οδηγόν» (1938) και τη συλλογή: «Tα
κλειδοκύµβολα της σιωπής» (1939). Tο «Mπολιβάρ» (1944) είναι ένα από τα πιο
σπουδαία ποιήµατα της Nεοελληνικής ποίησης. Oι οπαδοί του υπερρεαλισµού
κηρύσσουν ότι η ποίηση οφείλει να εκφράζει το βαθύτερο «εγώ» του ανθρώπου,
όπως εκδηλώνεται στο όνειρο και στην κατάσταση παραληρήµατος, µε την αυτόµατη

γραφή, δηλαδή µε λέξεις και φράσεις αυθόρµητες, χωρίς λογική αλληλουχία,
επιµένοντας στην άρνηση της παραδοσιακής στιχουργίας και στη διάλυση του
ποιητικού ρυθµού. O σουρεαλιστής (υπερρεαλιστής) Oδ. Eλύτης είναι επηρεασµένος
κυρίως από το γαλλικό σουρεαλισµό.
2.Συνεκδοχή είναι το σχήµα λόγου, κατά το οποίο το µέρος λαµβάνεται στη θέση του
όλου ή αντίστροφα· το είδος αντί του γένους ή αντίστροφα· το όνοµα της ύλης αντί
του αντικειµένου που είναι φτιαγµένο απ’ αυτή. Παραδείγµατος χάριν: «Nα τρώει η
σκουριά το σίδερο κι η γη τον αντρειωµένο».
3 . Παύλος Kουντουριώτης (1855 - 1935): Nαύαρχος και πρώτος πρόεδρος της
Eλληνικής ∆ηµοκρατίας. Ως αρχηγός του ελληνικού στόλου στον A΄ Bαλκανικό
πόλεµο κατέλαβε όλα τα νησιά του ανατολικού Aιγαίου, που κατείχαν οι Tούρκοι.
Απέκλεισε τον τουρκικό στόλο στα Στενά των ∆αρδανελίων και τον κατανίκησε στις
δύο ναυµαχίες: της Έλλης (3/12/1912) και της Λήµνου (5/1/1913). Mε την ανακήρυξη
της ∆ηµοκρατίας (1924) ορίσθηκε προσωρινός πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. Tο Mάιο
του 1929 εκλέχθηκε πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας και παραιτήθηκε από το αξίωµά του
το ∆εκέµβριο του ίδιου χρόνου για λόγους υγείας.
6. O Στρατής Tσίρκας (Kάιρο 1911 - Aθήνα 1980) είναι περισσότερο γνωστός από
την τριλογία «Aκυβέρνητες πολιτείες» (H «λέσχη», 1960, η «Aριάγνη»(*), 1962, η
«Nυχτερίδα», 1965). Tο µυθιστόρηµά του αναφέρεται στον πόλεµο της M. Aνατολής
(1941 - 1944) και πιο πολύ στα κινήµατα και στο ελληνικό εκστρατευτικό σώµα και
στις αντιδράσεις εναντίον τους. [Περισσότερα κοίταξε: «Oι Aκυβέρνητες Πολιτείες»
του Στρ. Tσίρκα και η «Kριτική», 1960-1966, έκδ. Kέδρος, 1980].
(*)Σηµείωση: η λέξη Αριάγνη είναι σύνθετη από το µόριο αρί (=υπερβολικά) και το
επίθετο αγνός.ή, ό. Αριάδνη=υπερβολικά καθαρή, αγνοτάτη
8. Xίµαιρα: τρίµορφο τέρας της ελληνικής µυθολογίας, παιδί της Έχιδνας και του
Tυφώνα. Έχει µπροστά τη µορφή λιονταριού, πίσω δράκοντα και στη µέση άγριας
κατσίκας, και βγάζει από το στόµα του φλόγες φωτιάς. Tη Xίµαιρα σκότωσε ο
Bελλεροφόντης καβαλικεύοντας τον Πήγασο. ∆ηλώνει µεταφορικά ένα φανταστικό
πλάσµα, έναν απραγµατοποίητο πόθο.

∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Eλλανοδίκες ονοµάζονταν:
Α. Οι ιερείς του Μαντείου της ∆οδώνης.
B. Oι κριτές των Oλυµπιακών αγώνων
Γ. Οι προπονητές των ολυµπιακών αθληµάτων.
∆. Εκείνοι που φρόντιζαν για τους αρρώστους.
2. Tιµήθηκε µε το βραβείο Nόµπελ λογοτεχνίας το 1963 ο:
Α. Κωστής Παλαµάς
Β. Νίκος Καζαντσάκης
Γ. Γιώργος Σεφέρης
∆. Π. Καββαδίας

3. Tην περίφηµη φράση «Eς αύριον τα σπουδαία» είπε ο:
Α. Πελοπίδας
B. Aρχίας
Γ. Λεωνίδας
∆. Θεµιστοκλής
4. Oι Kαρυάτιδες βρίσκονται στο/στα:
Α. Παρθενώνα
Β. Θησείο
Γ. Πνύκα
∆. Eρέχθειο
5. O Kίµωνας ήταν παιδί του:
Α. Περικλή
Β. Θεµιστοκλή
Γ. Νικία
∆. Mιλτιάδη
6. Πότε για πρώτη φορά τέθηκε το ζήτηµα της ενσωµάτωσης της Κύπρου
στην Ελλάδα;
Α. 15 Ιανουαρίου 1955 µε δηµοψήφισµα.
Β. το 1821 µε την ελληνική επανάσταση και τη δηµιουργία ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους.
Γ. Σεπτέµβριος 1955 µε την τριµερή διάσκεψη στο Λονδίνο.
∆. Φεβρουάριος 1959 µε τη Συµφωνία της Ζυρίχης και του Λονδίνου.
7. Η συµφωνία σύνδεσης της Ελλάδας µε την ΕΟΚ το 1961 προέβλεπε τις
εξής ρυθµίσεις υπό την προϋπόθεση:
Α.
Κοινές ενέργειες και εναρµόνιση της πολιτικής Ελλάδας- Κοινότητας σε
διάφορους τοµείς και κυρίως στη γεωργία.
Β. Τελωνειακή ένωση Eλλάδας-Κοινότητας σε µεταβατικό στάδιο 22 ετών.
Γ. τη διάθεση στην Ελλάδα κονδυλίων για επιτάχυνση της οικονοµικής της
ανάπτυξης.
∆. να υπάρχει στη χώρα δηµοκρατικό καθεστώς.
8. Πότε ανατράπηκε το κοµµουνιστικό καθεστώς στην Αλβανία;
Α. Ιούνιος 1991
Β. Αύγουστος 1990
Γ. Μάρτιο 1992
∆. Ιανουάριος 1989

9. Μετά τη Γερµανική κατοχή, πρωθυπουργός της κυβέρνησης εθνικής
ενότητας ήταν:
Α. Ο Σοφοκλής Bενιζέλος
Β. Ο Γεώργιος Παπανδρέου
Γ. Ο Εµµανουήλ Τσουδερός
∆. Σπ. Μαρκεζίνης
10. Πότε η Ελλάδα έγινε ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας;
Α. 1961

Β. 1979
Γ. 1967
∆. 1981
11. Ποιος έγραψε το έργο «Παρεµβολαί» στον Όµηρο;
Α. Ιωάννης Τζέτζης
Β. Ιωάννης Κακριδής
Γ. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης
∆. Καισαρείας Αρέθας
12. Το πολίτευµα του Βυζαντίου ήταν:
Α. Κοινοβουλευτική Μοναρχία
Β. Απόλυτη συγκεντρωτική Μοναρχία
Γ. Βασιλεία µε εξάρτης από τη Σύγκλητο
∆. Προεδρευοµένη ∆ηµοκρατία µε τη σηµερινή έννοια’
13. Σύµβολο της θεάς Αθηνάς είναι:
Α. ο αίγαγρος
Β. η γλαύκα
Γ. το φλαµίνγκο
∆. ο γυπαετός.

Σωστες απαντήσεις
1Β 2Γ 3Β 4∆ 5∆ 6Β 7∆ 8Γ 9Β 10∆ 11Γ 12B 13B
ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

∆εν σας επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε υπολογιστική µηχανή. Για τις δέκα
ερωτήσεις (11 ως 20) καλείσθε να υπολογίσετε τις απαντήσεις σας και να
επιλέξετε την πιο κοντινή στη σωστή απάντηση. Θα πρέπει να εργαστείτε
γρήγορα. Στον υπολογισµό, πρέπει να αναπτύξετε την ικανότητά σας να
στρογγυλέψετε τον αριθµό πάνω – κάτω, όπως χρειάζεται, για να κάνετε τον
υπολογισµό σας ευκολότερα και γρηγορότερα. Οι ικανότητες υπολογισµού
µπορούν να βελτιωθούν πολύ µε την εξάσκηση, οπότε κάντε πολλές
αριθµητικές πράξεις µε το µυαλό και εξασκηθείτε υπολογίζοντας το σύνολο
που θα πληρώσετε π.χ. στην αγορά, πριν φτάσετε στο ταµείο ή παίζοντας
παιγνίδια και κρατώντας το σκορ σας νοητικά.
1. 1234+29-137=
2. 66:4=.
3. (900:3) X 2=
4. (49:7) X 8=
5. (19 x 1000) + 16.754=
6. (63:9)+484=
7. (9 x 7) + 484=
8. (903+17) x 3=

9. 21+67:11=
10. 100.666 x 3=
11. 24,1x 0,85=
Α.16
Β.220
Γ.19
∆.24
Ε.20
12. 76% του 15.605=
Α. 11.880
Β.11.860
Γ.11.940
∆. 12.000
Ε.10.180
13. 1/5 του 297=
Α. 34
Β.59
Γ.70
∆.54
Ε.66
14. Πόσα λεπτά (΄) έχουν δύο εικοσιτετράωρα;
Α.6000
Β.5600
Γ.6400
∆.4400
Ε.2880
15.

Αν µια σελίδα βιβλίου περιλαµβάνει, κατά µέσον όρο, 250 λέξεις, να

εκτιµήσετε πόσες λέξεις περιλαµβάνει ένα βιβλίο 250 σελίδων.
Α. 59.000
Β.58.000
Γ.20.000
∆.52.500
Ε.57.000
16. 401-903=
Α. 1300
Β. 500
Γ .-500
∆. -400
Ε.-1300
17. 50% του 9389=

Α. 3700
Β.3.900
Γ.4200
∆.4700
Ε.5000
18. €2529,83+€1447,21=
Α. €3975
Β. €3973
Γ. €3980
∆. €3929
Ε. €9385
19. 89% του 635=
Α. 700
Β. 565
Γ. 520
∆. 510
Ε. 500
20. 3/16 των 50€=
Α. 6,75€
Β.9,50€
Γ.15,25€
∆.6,20€
Ε.6,00€

Απαντήσεις και Σχόλια στο τεστ ΤΡΙΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1. 1126
2. 16,5
3. 600
4. 56
5. 35,754
6. 491
7. 547
8. 2760
9. 8
10. 301.998
11*Ε 12*Β 13*Β 14*Ε 15*∆ 16*Γ 17*∆ 18*Γ 19*Β 20*Β
11. Αυτό είναι ένα παράδειγµα στρογγυλοποίησης, για να διευκολύνετε τους
υπολογισµούς σας. Ο αριθµός 24,1 µπορεί να στρογγυλευτεί σε 24 και 0,85 σε 1.
Έπειτα ξέρετε ότι η απάντηση είναι λιγότερο από 24.
12. Μια, κατά προσέγγιση, εκτίµηση αυτής της απάντησης θα µπορούσε να βρεθεί
µε την στρογγυλοποίηση του 15.605 σε 16.000. Τα τρία τέταρτα αυτού (75%) θα ήταν
12.000, οπότε ξέρετε ότι αυτό πάει πολύ. Για να έρθετε τώρα πιο κοντά στην σωστή

απάντηση, θα µπορούσατε να διαιρέσετε διά 100 (για να πάρετε 1%) µε τη διαγραφή
των τελευταίων δύο ψηφίων και να πολλαπλασιάσετε έπειτα µε 76.
13. Εδώ πρέπει στρογγυλέψετε το 297 σε 300 και έπειτα διαιρέστε διά 5.
14. Εάν στρογγυλοποιήσετε τον αριθµό ωρών δύο ηµερών από 48 σε 50 και µετά
πολλαπλασιάσετε τα λεπτά ανά ώρα, θα βρίσκατε 3000, το οποίο είναι λίγο
περισσότερο από τη σωστή απάντηση και έτσι σας µένει µόνο µια λογική επιλογή.
15. Σε 4 σελίδες ανά 1000 λέξεις θα µπορούσατε να υπολογίσετε ότι στο σύνολο
των 210 σελίδων θα ήταν λίγο περισσότερο από 50.000 λέξεις.
16. Όλες οι απαντήσεις φαίνονται να έχουν στρογγυλευτεί, οπότε ξέρετε ότι δεν
δίνεται η ακριβής απάντηση. Αγνοείστε λοιπόν τις µονάδες και στους δύο αριθµούς
στην ερώτηση: 400 - 900 σας δίνουν -500. Να θυµάστε ότι ο αριθµός θα είναι
αρνητικός (-500).
17. Αυτό είναι απλό. Στρογγυλοποιήστε το 9389 σε 9400 και διαιρέστε διά 2 για να
πάρετε 50%.
18. Μια µατιά στην επιλογή των απαντήσεων σάς λέει πως θα πρέπει να αγνοήσετε
τα λεπτά στην ερώτηση. Στρογγυλοποιήστε και τα δύο ποσά και προσθέστε τα για να
έχετε την κατ' εκτίµηση απάντησή σας.
19. ∆εδοµένου ότι το 89% είναι τόσο κοντά στο 90%, αφαιρέστε (κατά προσέγγιση)
10% από το 635 για να βρεθείτε µε 572 και µετά επιλέξτε την πιο κοντινή απάντηση.
20. Επειδή το

3
16

είναι λιγότερο του

1
4

, θα πρέπει να ξέρετε ότι η απάντηση θα είναι
1

2

λιγότερο από €12,50. ∆ιαιρέστε πάλι για να βγάλετε 8 (ή 16 ). Η απάντηση είναι
κάπου µεταξύ αυτών των δύο αριθµών. Υπάρχει µόνο µια απάντηση µεταξύ €6,25
και €12,50.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
(Εργαστείτε όσο πιο γρήγορα και µε µεγαλύτερη ακρίβεια µπορείτε. Εάν δεν
είστε σίγουροι για κάποια απάντηση, σηµειώστε την απάντηση που θεωρείτε
πιο σωστή, αλλά αποφύγετε να απαντήσετε στην τύχη. Εάν θέλετε να αλλάξετε
κάποια απάντηση, σβήστε την καλά και σηµειώστε το κενό µε την καινούρια
σας απάντηση. ∆ώστε στον εαυτό σας ένα βαθµό για κάθε σωστή απάντηση
και σηµειώστε το σκορ για να δείτε αν υπάρχει βελτίωση από το ένα τεστ στο
άλλο).

1. Ανά οκτώ ποδηλάτες ασκείται σε δύο αιφνιδιαστικός έλεγχος ντόπιγκ. Σε
πόσους θα ασκηθεί έλεγχος επί συνόλου 408 ποδηλατών;

Α. 102
Β. 100
Γ. 88
∆. 80
Ε. 40
2. Εάν πληρώσω €4,4 για το πρωινό και € 2,75 για έναν καφέ εσπρέσο, πόσα
χρήµατα θα έχω ξοδέψει συνολικά;
Α. € 6,95
Β. € 7,05
Γ. € 7,15
∆. € 7,25
Ε. € 7,35
3. Η βάρδια ενός εργαζόµενου αρχίζει στις 05:30 και διαρκεί 9 ώρες. Τι ώρα
τελειώνει;
Α. 15:30
Β. 15:00
Γ. 14:30
∆. 14:00
Ε. 13:00
4. Πόσο θα µου κοστίσει για να αγοράσω 3 φωτάκια για το µηχανάκι, όταν το
ένα κοστίζει €3,50;
Α. € 9,50
Β. € 11,50
Γ. € 12,00
∆. € 11,00
Ε. € 10,50
5. Αν πληρώσω € 0,23 για ένα εισιτήριο λεωφορείου, €2,35 για ένα εισιτήριο
τρένου και €10,40 για ταξί, πόσα χρήµατα θα έχω ξοδέψει συνολικά;
Α. € 2,98
Β. € 5,75
Γ. € 9,98
∆. € 10,63
Ε. € 12,98
6. Αν ταξιδέψω 35’ µε το λεωφορείο και 55’ µε το τρένο, πόσην ώρα
διαρκέσει το ταξίδι µου συνολικά;
Α. 1 ½ ώρες
Β. 1 ¼ ώρες
Γ. 70’
∆. ¼ της ώρας
Ε. 85’

θα

7. Φεύγω από το σπίτι µου στις 06:00 και επιστρέφω στις 14:15. Πόσες ώρες
βρίσκοµαι έξω από το σπίτι µου;
Α. 20 ½ ώρες
Β. 18 ¾ ώρες
Γ. 8 ¼ ώρες
∆. 6 ώρες
Ε. 2 ¼ ώρες
8. Αν 5 αυτοκίνητα γεµίσουν το ρεζερβουάρ τους µε 120 λίτρα βενζίνη το
καθένα, πόσα λίτρα βενζίνη θα έχουν συνολικά;
Α. 6.000
Β. 600
Γ. 500
∆. 460
Ε. 240
9. Ένας χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων έχει 550 αυτοκίνητα, όταν είναι
πλήρης. Πόσα αυτοκίνητα έχει, όταν είναι κατά το ήµισυ πλήρης;
Α. 1.100
Β. 250
Γ. 55
∆. 275
Ε. 350
10. Σε ένα χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων µε 660 αυτοκίνητα, το 20% είναι
χρώµατος χρυσαφί. Πόσα είναι τα χρυσαφί αυτοκίνητα;
Α. 680
Β. 230
Γ. 330
∆. 132
Ε. 33
11. Εάν ένας µηχανουργός κερδίζει €110 τη βδοµάδα, πόσα χρήµατα κερδίζει
σε 12 εβδοµάδες;
Α. 12.000 €
Β. 1.210 €
Γ. 1.320 €
∆. 1.120 €
Ε. 122 €
12. Ένας αυτοκινητιστής ταξιδεύει µε 72,5 χιλ. την ώρα σε µία περιοχή που το
επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 50 χιλ. την ώρα. Κατά πόσο ο οδηγός έχει
υπερβεί το όριο ταχύτητας;
Α. 20,5 χλµ.

Β. 22,5 χλµ.
Γ. 52,5 χλµ.
∆. 70,5 χλµ.
Ε. 120,5 χλµ.
13. Εάν ένας εργοδηγός απασχολείται
απασχοληθεί σε 7 ηµέρες;

3 ώρες την ηµέρα, πόσες ώρες θα

Α. 4 ώρες
Β. 10 ώρες
Γ. 17 ώρες
∆. 21 ώρες
Ε. 27 ώρες
14. Από τους 13.750 θεατές σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου το 10% έχει εισιτήριο
διαρκείας. Πόσοι συνολικά δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας;
Α. 1.375
Β. 1.775
Γ. 10.775
∆. 12.375
Ε. 15.125
15. Εάν τρέξω 18 χιλιόµετρα σε 3 ώρες, ποια θα είναι η µέση ταχύτητά µου;
Α. 21 χλµ.
Β. 13 χλµ.
Γ. 8 χλµ.
∆. 6 χλµ.
Ε. 3 χλµ.
16. Η βάρδιά µου διαρκεί 9 ώρες. Εάν ξεκινήσω να εργάζοµαι στις 13:30, τι ώρα
θα τελειώσω;
Α. 04:30
Β. 09:30
Γ. 19:30
∆. 21:00
Ε. 22:30
17. Κάθε ρολό ταπετσαρίας τοίχου έχει πλάτος ένα µέτρο. Πόσα ρολά θα
χρειαστούν για να καλυφθεί ένας τοίχος µήκους 12.500 εκ.;
Α. 135
Β. 125
Γ. 25
∆. 12,5
Ε. 2,5
18. Κάθε πλακάκι έχει διαστάσεις 2 x 2 µέτρα. Πόσα πλακάκια θα χρειαστούν
για να καλυφθεί ένα πάτωµα 40 x 40 µέτρα;

Α. 440
Β. 400
Γ. 200
∆. 40
Ε. 20
19. Πόσο θα σου κοστίσει για να αγοράσεις 7 φακέλους, όταν ο ένας κοστίζει
0,23 €;
Α. 0,73 €
Β. 1, 41 €
Γ. 1,61 €
∆. 1,81 €
Ε. 2,10 €

20. Ένα κιβώτιο περιέχει 8 µπουκάλια µε γάλα και κοστίζει 4,00 €. Πόσο
κοστίζουν τα 3 µπουκάλια;
Α. 2,40 €
Β. 1,48 €
Γ. 1,24 €
∆. 1,50 €
Ε. 2,50 €
Απαντήσεις στοΤΕΣΤ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1Α 2Γ 3Γ 4Ε 5Ε 6Α 7Γ 8Β 9∆ 10∆ 11Γ 12Β 13∆ 14∆ 15∆ 16Ε 17Β 18Β 19Γ
20∆
ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1. Στην αρχή της ηµέρας είχα στην τσέπη µου 10 €. Μέχρι το βράδυ µου
είχαν µείνει 2,73 €. Πόσα χρήµατα ξόδεψα;
Α. 10,73€
Β. 8,73 €
Γ. 7,27 €
∆. 6,27€
Ε. 2,73 €
2. Η βάρδιά µου ξεκινά στις 06:30 και τελειώνει στις 14:30. Πόσες ώρες θα έχω
εργαστεί σε 7 ηµέρες;
Α. 56
Β. 48
Γ. 46
∆. 38
Ε. 36

3. Κερδίζω €110 ανά εβδοµάδα. Πήρα αύξηση 5%. Ποιo θα είναι το επόµενο
βδοµαδιάτικό µου;
Α. € 125,00
Β. € 115,50
Γ. € 115,00
∆. € 110,50
Ε. € 105,00
4. Τι ποσοστό των € 32,00 είναι τα € 8,00;
Α. 8%
Β. 20%
Γ. 23%
∆. 25%
Ε. 32%
5. Αν δύο ζευγάρια µπότες κοστίζουν €46,00, πόσο θα κόστιζε ένα ζευγάρι;
Α. € 10,50
Β. € 11,50
Γ. € 13,00
∆. € 23,00
Ε. € 26,00
6. Το αστυνοµικό τµήµα απέχει 1.180 µέτρα από τη βιβλιοθήκη. Το σούπερ
µάρκετ βρίσκεται στη µισή απόσταση ανάµεσα στο αστυνοµικό τµήµα και τη
βιβλιοθήκη. Πόσα µέτρα απέχει το σούπερ µάρκετ από τη βιβλιοθήκη;
Α. 2,360
Β. 1,200
Γ. 590
∆. 600
Ε. 1,800
7. Αν οδηγώ µε 30 χλµ/ώρα, πόσες ώρες θα χρειαστώ για να διανύσω
απόσταση 90 χιλιοµέτρων;
Α. ½
Β. 3
Γ. 6
∆. 9
Ε. 12
8. Πόσα τετραγωνικά µέτρα χλωροτάπητα θα χρειαστώ για να καλύψω δύο
περιοχές εδάφους, οι οποίες είναι η µια 7 x 3 µέτρα και η άλλη 4,5 x 2,5 µέτρα;
Α. 31,5
Β. 31,75
Γ. 32,00
∆. 32,25

Ε. 32,5
9. Αν θα διανύσω απόσταση 200 χιλιοµέτρων, πόσες ώρες θα διαρκέσει το
ταξίδι µου, εάν οδηγώ µε 40 χλµ/ώρα για τα πρώτα 100 χιλιόµετρα και µε 80
χλµ/ώρα για τα άλλα 100 χιλιόµετρα;
Α. 3¼
Β. 4¼
Γ. 5
∆. 3½
Ε. 3
10. Αν 9 στα 10 αυτοκίνητα χρησιµοποιούν σούπερ αµόλυβδη βενζίνη, τι
ποσοστό αυτοκινήτων χρησιµοποιεί απλή αµόλυβδη βενζίνη;
Α. 90%
Β. 80%
Γ. 81%
∆. 10%
Ε. 9%
11. Αν ένα σπίτι υφίσταται καθίζηση µε ρυθµό 2 εκατοστά ανά έτος, σε πόσα
χρόνια θα έχει υποστεί καθίζηση µισό µέτρο;
Α. 500
Β. 50
Γ. 25
∆. 12½
Ε. ½
12. Το µπλε αυτοκίνητο κοστίζει € 3.500, το κόκκινο αυτοκίνητο κοστίζει € 6.700
και το πράσινο αυτοκίνητο κοστίζει € 7.800. Ποια είναι η µέση τιµή αυτών των
τριών αυτοκινήτων;
Α. € 18.000
Β. € 12.500
Γ. € 9.000
∆. € 6.000
Ε. € 3.000
13. Ένα άλµπουµ γραµµατοσήµων που στοίχιζε €1,00 τώρα στοιχίζει € 1,20. Σε
τι ποσοστό έχει αυξηθεί η τιµή;
Α. 120%
Β. 100%
Γ. 20%
∆. 12%
Ε. 5%

14. Ο Μπάµπης είναι 29 ετών, ο Πέτρος 27 ετών και η Σίσυ 33 ετών. Ποιo είναι
το σύνολο όλων των ηλικιών τους;
A. 79
B. 83
Γ. 89
∆. 90
Ε. 97
15. Εάν περπατήσετε, κατά µήκος του δρόµου, από το ταχυδροµείο,
περνώντας το νοσοκοµείο έως τη στάση του λεωφορείου, πόσο µακριά θα
έχετε περπατήσει σε µέτρα, αν το ταχυδροµείο είναι 120 µέτρα από το
νοσοκοµείο και το νοσοκοµείο είναι 189 µέτρα από τη στάση του λεωφορείου;
Α. 389
Β. 309
Γ. 299
∆. 189
Ε. 69
16. Ένα λεωφορείο που µεταφέρει 26 επιβάτες φτάνει στο εργοστάσιο µε 8
λεπτά καθυστέρηση. Πόσα λεπτά εργασίας έχουν χαθεί συνολικά και από τους
26 επιβάτες;
Α. 340
Β. 308
Γ. 268
∆. 208
Ε. 8
17. Το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου χωράει 220 λίτρα βενζίνη. Πόσα
αυτοκίνητα θα γέµιζε ένα βυτιοφόρο 2.240 λίτρων;
Α. 10
Β. 11
Γ. 12
∆. 22
Ε. 100
18. Τι ποσοστό των € 8,00 είναι τα 0,20 €;
Α. 16%
Β. 10%
Γ. 8%
∆. 2.5%
Ε. 2%
19. Υπάρχουν 75 αστυνοµικοί σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Αν το ένα τρίτο
των αστυνοµικών είναι µέσα στο γήπεδο και οι υπόλοιποι είναι έξω, πόσοι
υπάρχουν έξω από το γήπεδο;
Α. 100

Β. 50
Γ. 33
∆. 25
Ε. 12
20. Ένας νοσοκόµος εργάζεται τα δύο τρίτα ενός 24ώρου. Πόσες ώρες
εργάζεται συνολικά σε πέντε ηµέρες;
Α. 120
Β. 96
Γ. 80
∆. 48
Ε. 24
Απαντήσεις στο ΤΕΣΤ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1Γ 2Α 3Β 4∆ 5∆ 6Γ 7Β 8∆ 9Α 10∆ 11Γ 12∆ 13Γ 14Γ 15Β 16∆ 17Β 18∆
19Β 20Γ

ΕΚΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Συµπληρώστε την παρακάτω αναλογία:
Γιατρός: ∆ικηγόρος = x:y
Α. x= πελάτης y= ασθενής
Β. x= ασθενής y= υπόθεση
Γ. x= ποινικός y= οδοντίατρος
∆. x= δικαστική διαµάχη y= ασθένεια
Ε. x= ασθενής y= πελάτης
2. Συµπληρώστε την παρακάτω αναλογία:
x: συχνά= λίγο:y
Α. x= ποτέ y= αρκετά
Β. x= κοινότυπος y=πολύτιµος
Γ. x= µερικές φορές y= συχνά
∆. x= συνηθισµένος y= περιστασιακός
Ε. x= σπάνια y= πολύ
3. Συµπληρώστε την παρακάτω αναλογία:
x: Αργεντινή= Πορτογαλικά: y
Α. x= Ισπανικά y=Ουρουγουάη
Β. x= Νοτιοαµερικανός y= Ευρωπαίος
Γ. x= ισπανικά y= Βραζιλία
∆. x= Χιλή y= Βραζιλία
Ε. x= Λετονία y= Αζόρες
4. Συµπληρώστε την παρακάτω αναλογία:
x: θερµοκρασία = βαρόµετρο :y

Α.
Β.
Γ.
∆.
Ε.   

x=χρώµα , y= χρόνος
x= υγρασία, y=θερµόµετρο
x= εποχή, y=κλίµα
x= βαθµός, y= χιλιοστό
x= θερµόµετρο y= πίεση

5. Συµπληρώστε την παρακάτω αναλογία:
x: επιθετικός= πειθήνιος :y
Α. x= µοχθηρός, y= καλοκάγαθος
Β. x= υπάκουος, y= αντιδραστικός
Γ. x= δυνατός, y= αδύναµος
∆. x= επιθετικότητα, y= υπακοή
Ε. x= αυστηρός, y= επιεικής
6. Εξοβελίστε τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:
Α. Αγανακτώ
Β. Φυτεύω
Γ. Οργίζοµαι
∆. Εξαγριώνοµαι
Ε. Ευχαριστιέµαι
7. Εξοβελίστε τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:
Α. Ενεργητικό
Β. Κέρδος
Γ. Εισόδηµα
∆. Έσοδο
Ε. Αµοιβή

8. Εξοβελίστε τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:
Α. Κασέρι
Β. Γιαούρτι
Γ. Λάδι
∆. Κρέµα γάλακτος
Ε. Φέτα
9. Εξοβελίστε τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:
Α. Αλλά
Β. Ωστόσο
Γ. ¨Οµως
∆. Μολονότι
Ε. Αντιθέτως
10. Εξοβελίστε τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:
Α. Μαυρισµένος
Β. Λουλάκι

Γ. Κοκκινολαίµης
∆. Βιολέτα
Ε. Καθεστώς
11. Το αντώνυµο του «δυναµικός» είναι:
Α. Αυτόµατος
Β. Ατυχής
Γ. Τυχαίος
∆. Ευαίσθητος
Ε. Στατικός
12. Το αντώνυµο της «ύφεσης» είναι:
Α. Ταπεινοφροσύνη
Β. Ανάπτυξη
Γ. Περισπασµός
∆. Αρχαιότητα
Ε. Βάθος
13. Συνώνυµο της λέξης «κοινόβιο» είναι:
Α. Μοναχισµός
Β. Αυταρχικότητα
Γ. Περιορισµός
∆. Συµβίωση
Ε. Συνοδοιπορία
14. Συνώνυµο της λέξης «γαληνεύω» είναι:
Α. Ελλιµενίζοµαι
Β. Κλείνω συµφωνία
Γ. Πουλώ γαλοπούλες
∆. Ηρεµώ
Ε. Ανησυχώ
15. Συνώνυµο της λέξης «αιχµαλωσία» είναι:
Α. Φυλακή
Β. Μοχθηρία
Γ. Αγένεια
∆. Βαρβαρότητα
Ε. Απελευθέρωση
16. Επιλέξτε την απάντηση που συµπληρώνει καλύτερα την παρακάτω
πρόταση: «Τον αγρότη καθοδηγούσε µια στοιχειώδης γνώση ……
Παρατηρώντας τη θέση του ήλιου και των αστεριών µπορούσε να
προσδιορίσει την αλλαγή του καιρού».
Α. Αστρονοµίας
Β. Αστρολογίας
Γ. Βοτανικής

∆. Γεωργίας
17. Επιλέξτε την απάντηση που συµπληρώνει καλύτερα την παρακάτω
πρόταση: «Συνήθως, οι απαντήσεις του ήταν……….. Στην περίπτωση όµως
αυτή υπήρξε ……»
Α. επιθετικές- συνθετικός
Β. ευπρεπείς- ευγενικός
Γ. υπεροπτικές- επιφανειακός
∆. συνοπτικές- φλύαρος
18. Επιλέξτε την απάντηση που συµπληρώνει καλύτερα την παρακάτω
πρόταση: «Μία από τις βασικές αρχές, στις οποίες στηρίζεται η οικογένεια,
είναι η ……………των γονέων, η οποία ασκείται στα παιδικά χρόνια µε
……… και αγάπη».
Α. αυστηρότητα- εξουσία
Β. επίγνωση – θυσία
Γ. εξουσία- γλυκύτητα
∆. πίστη- χάρισµα
19. Επιλέξτε την απάντηση που συµπληρώνει καλύτερα την παρακάτω
πρόταση: «Η/Το ………. των ζώων, από την στιγµή που εµφανίστηκε στη γη,
έπρεπε να αντιµετωπίσει ……………… και να ξεπεράσει δυσκολίες για να
επιβιώσει».
Α. αγέλη- θυσίες
Β. υπόλοιπο- ενέδρες
Γ. βασίλειο- εµπόδια
∆. γένος- κινδύνους
20. Η σηµασία της φράσης «κακήν κακώς» σηµαίνει:
Α. Με πολύ άσχηµο τρόπο
Β. Αδειάζω κάποιον
Γ. Κάνω κάτι όπως- όπως
∆. Ταξιδεύω σε οικονοµική θέση
21. Η σηµασία της λέξης «αντιµήνσιο» είναι:
Α. Ύφασµα που χρησιµοποιείται αντί της αγίας τραπέζης
Β. Αντί της τραπεζαρίας
Γ. Ο θρόνος του Πάπα
∆. Το ιερό αρτοφόριο
Ε. Τίποτα από τα παραπάνω
22. Το αντώνυµο της λέξης «πλεοναστικός» είναι:
Α. Εύπιστος
Β. Περίσσιος
Γ. Ελλειµµατικός
∆. Πλεονεκτικός

Ε. Τίποτα από τα παραπάνω
23. Συνώνυµο της λέξης «εξύβριση » είναι:
Α. Πταίσµα
Β. Βλασφηµία
Γ. Βάραθρο
∆. Προσβολή
Ε. Αλαζονεία
24. Φωτογράφος : σκοτεινός θάλαµος = x:y
Α. x= ναύτης, y=φάρος
Β. x= καλλιτέχνης, y= έκθεση
Γ. x= στούντιο y= δικηγόρος
∆. x=χηµικός, y= εργαστήριο
Ε. x= συγγραφέας y= ηλεκτρονικός υπολογιστής
25. Τίγρης: x = y: παµφάγο
Α. x= άνθρωπος y= χορτοφάγο
Β. x= λαχανικά, y= σαρκοφάγο
Γ. x= ψάρι, y= θαλασσινό
∆. x= σαρκοφάγο y= άνθρωπος
Ε. x= γάτος y= αιλουροειδές
26. Εξοβελιστε την απάντηση που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:
Α. Ευρώ
Β. ∆ανική κορόνα
Γ. Μαλτέζα λίβρα
∆. Αµερικανικό δολάριο
Ε. Αγγλική λίρα
27. Εξοβελίστε την αναγραµµατισµένη λέξη που δεν ταιριάζει µε
υπόλοιπες:
Α. ΣΟΒΟΦ
Β. ΣΟΜΟΡΤ
Γ. ΑΡΑΧ
∆. ΣΟΚΙΝΑΠ
28. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:
Τραπέζι

Ξύλο

Πιάτο

Α. Επίπεδο
Β. Μαχαίρι

τις

Γ. Πηλός
∆. Θάλασσα
Ε. ∆έντρο
29. Ο «τύµβος» είναι:
Α. Άτοµο µε µεγάλη αγάπη για τη θρησκεία
Β. Άγριο ζώο
Γ. Μνηµείο
∆. Αρχαία ελληνική θεότητα
30. Βρείτε τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα σε µια πρόταση της πρώτης
οµάδας και σε µια πρόταση της δεύτερης οµάδας έτσι ώστε από τη
σύνθεσή τους να προκύπτει µια ορθή πρόταση:
α) Το Σεπτέµβριο τα ψάρια
β) Από τη βάρκα οι ψαράδες
γ) Κατά το βράδυ, η θάλασσα
δ) Τα δίχτυα
1.
2.
3.
4.

µερικές φορές πιάνονται στα βράχια του βυθού
προσεγγίζουν τη στεριά
είναι γεµάτη ψαρόβαρκες
ρίχνουν τα δίχτυα στο νερό

Α.
Β.
Γ.
∆.  

α-2, β-3, γ-4, δ-1
α-2, β-3, γ-4, δ-1
α-1, β-4, γ-3, δ-2
α-2, β-4, γ-3, δ-1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΕΚΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1*Ε 2*Ε 3*Γ 4*Ε 5*Β 6*Β 7*Ε 8*Ε 9*Ε 10*Ε 11*Ε 12*Β 13*∆ 14*∆ 15*Α 16*Α
17*∆ 18*Γ 19*∆ 20*Α 21*Α 22*Γ 23*∆ 24*∆ 25*∆ 26*∆ 27*Γ 28*Γ 29*Γ 30*∆
1. Η σωστή απάντηση είναι η Ε. Ο ασθενής είναι το άτοµο που έχει ανάγκη τις
υπηρεσίες του γιατρού, ενώ ο πελάτης είναι εκείνος που χρειάζεται τις
υπηρεσίες του δικηγόρου.
2. Η σωστή απάντηση είναι η Ε. Το αντίθετο του «σπάνια» είναι το «συχνά»
όπως και το αντίθετο του «πολύ» είναι «λίγο».
3. Η σωστή απάντηση είναι η Γ. Τα ισπανικά είναι η επίσηµη γλώσσα της
Αργεντινής και τα πορτογαλικά είναι η επίσηµη γλώσσα της Βραζιλίας.
4. Η σωστή απάντηση είναι η Ε. Το θερµόµετρο είναι το όργανο που µετρά τη
θερµοκρασία όπως και το βαρόµετρο µετρά την πίεση.

5. Η σωστή απάντηση είναι η Β. Η λέξη «πειθήνιος» έχει έννοια αντίθετη από το
«επιθετικός» όπως και η λέξη «υπάκουος» έχει έννοια αντίθετη από το
«αντιδραστικός».
6. Η σωστή απάντηση είναι η Β. Με εξαίρεση το ρήµα «φυτεύω», όλες οι
υπόλοιπες εναλλακτικές απαντήσεις είναι ρήµατα που δηλώνουν ψυχική
κατάσταση (ψυχικού πάθους σηµαντικά ρήµατα).
7. Με εξαίρεση τη λέξη «αµοιβή», η οποία αναφέρεται στα έσοδα από µια
πώληση ή µία υπηρεσία, οι υπόλοιπες λέξεις είναι συνώνυµες υπό την έννοια
ότι δείχνουν τη διαφορά ανάµεσα σε έσοδα και κόστη (ενεργητικό, κέρδος,
έσοδο, εισόδηµα). Η σωστή απάντηση εποµένως είναι η Ε.
8. Η σωστή απάντηση είναι η Γ. Το λάδι είναι το µόνο τρόφιµο που δεν έχει ως
βάση το γάλα.
9. Η σωστή απάντηση είναι η Ε. Το «αντιθέτως», είναι επίρρηµα, ενώ όλες οι
υπόλοιπες λέξεις είναι σύνδεσµοι.
10. Η σωστή απάντηση είναι η Ε. Όλες οι λέξεις παραπέµπουν σε κάποιο χρώµα
µε εξαίρεση τη λέξη «καθεστώς».
11. Το αντίθετο του «δυναµικός» είναι το «στατικός». Η σωστή απάντηση είναι η
Ε.
12. Η λέξη «ύφεση», η οποία χρησιµοποιείται στη γλώσσα της οικονοµίας,
αναφέρεται σε µία περίοδο πτώσης των ρυθµών ανάπτυξης. Η σωστή
απάντηση εποµένως είναι η Β.
13. Ο όρος «συµβίωση» αναφέρεται στη ζωή µε τον/τους άλλους, συνύπαρξη,
κυριολεκτείται στο γάµο, η υποχρέωση των εγγάµων να ζουν µαζί. Η σωστή
απάντηση είναι η ∆.
14. Η σωστή απάντηση είναι η ∆. Η λέξη «γαληνεύω» σηµαίνει «ηρεµώ»,
«καλµάρω».
15. Η λέξη «αιχµαλωσία» παραπέµπει σε µια κατάσταση φυλακής (Απάντηση Α).
Η ίδια λέξη χρησιµοποιείται επίσης, για να δηλώσει την αποµάκρυνση των
ζώων από το φυσικό τους περιβάλλον.
16. Η σωστή απάντηση είναι η Α. Στην περίπτωση αυτή, η λύση πρέπει να
αναζητηθεί όχι τόσο µε βάση τη θέση που καταλαµβάνει η λέξη στην
πρόταση, αλλά µε βάση τη σηµασία της. Είναι λοιπόν σαφές ότι η αλλαγή του
καιρού µπορεί να υπολογιστεί µε τη βοήθεια της αστρονοµίας.
17. Η ύπαρξη της λέξης «όµως» µέσα στην πρόταση σηµαίνει ότι οι δύο λέξεις
πρέπει να έχουν αντίθετη έννοια. Η σωστή απάντηση λοιπόν είναι η ∆.
18. Στην περίπτωση αυτή, η λύση πρέπει να αναζητηθεί µε βάση τη σηµασία των
λέξεων και όχι µε βάση τη θέση τους στην πρόταση. Η «εξουσία» λοιπόν
πρέπει να ασκείται µε «γλυκύτητα». Η σωστή απάντηση εποµένως είναι η Γ.
19. Η σωστή απάντηση είναι η ∆.
20. Η σωστή απάντηση είναι η Α.
21. Η σωστή απάντηση είναι η Α. Στην εκκλησιαστική γλώσσα είναι το τετράγωνο
ύφασµα που έφερε παλαιότερα προσαρτηυµένα ή ενσωµατωµένα άγια
λείψανα, κοσµείται µε κεντητές εικόνες και τοποθετείται πάνω στην αγία
Τράπεζα ή χρησιµοποιείται αντ’ αυτής.

22. Η σωστή απάντηση είναι η Γ. Ο πλεονασµατικός είναι ο περιττός, αυτός που
περισσεύει. Από το «πλεόνασµα» (=ό,τι µένει επιπλέον, η περιττή ποσότητα).
Το αντώνυµο του «πλεονασ(µα)τικός» είναι «ελλειµµατικός».
23. Στη νοµική ορολογία η «εξύβριση» αποτελεί «προσβολή» των αρχών που
αναγνωρίζονται και προστατεύονται από το Κράτος. Η σωστή απάντηση είναι
η ∆.
24. Όπως ο φωτογράφος εργάζεται στο σκοτεινό θάλαµο, έτσι και ο χηµικός
εργάζεται στο εργαστήριο (απάντηση ∆).
25. Ο άνθρωπος είναι το κατεξοχήν παµφάγο ζώο. Η σωστή απάντηση είναι η ∆.
26. Η σωστή απάντηση είναι η ∆, επειδή το δολάριο είναι το µόνο µη ευρωπαϊκό
νόµισµα.
27. Με εξαίρεση την απάντηση Γ (εδώ είναι γραµµένη αντίστροφα η λέξη
«χαρά»), όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις (αναγραµµατισµοί των λέξεων
φόβος, τρόµος, πανικός) αναφέρονται στα συναισθήµατα ενός τροµαγµένου
ατόµου.
28. Η σωστή απάντηση είναι η Γ. Το τραπέζι φτιάχνεται από ξύλο και το πιάτο
από πηλό.
29. Ο τύµβος είναι ένα µνηµείο προς τιµή των νεκρών. Η σωστή απάντηση είναι
η Γ.
30. Μπορούµε να βρούµε τη λύση, αν αναλύσουµε τις δύο πρώτες προτάσεις, α)
και β), οι οποίες ταιριάζουν µε την 2 και την 4 αντίστοιχα. Η σωστή απάντηση
είναι η ∆.

ΕΒ∆ΟΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το κείµενο που ακολουθεί αφορά τις επόµενες δύο ερωτήσεις 1 και 2.
Μια εταιρεία ραδιοταξί, για εσωτερικούς λόγους συµβολίζει κάθε ταξιτζή µε τον οποίο
συνεργάζεται µε ένα διαφορετικό αύξοντα αριθµό. Έχει βγει το ηµερήσιο πρόγραµµα
των διαδροµών, το οποίο παρουσιάζεται στη σειρά που ακολουθεί
933456667223344578
Θα πρέπει να βρείτε ποιον ταξιτζή συµβολίζει το κάθε νούµερο µε βάση τους
ακόλουθους κανονισµούς αποκωδικοποίησης:
-

-

-

Κάθε ένα από τα νούµερα από το 2 έως το 9 συµβολίζει ένα µόνο ταξιτζή από
τους οκτώ, των οποίων τα ονόµατα είναι Αντώνης, Ευθύµιος, Ηλίας, Γιώργος,
Ορέστης, Μιχάλης, Σωτήρης, Τάσος.
Αν κάποιο νούµερο εµφανίζεται περισσότερες από µία φορές συµβολίζει κάθε
φορά τον ίδιο ταξιτζή και δηλώνει τον αριθµό των διαδροµών που θα πρέπει
να κάνει µέσα στην ηµέρα.
Ο Τάσος και ο Γιώργος θα πάρουν ακριβώς τρεις διαδροµές ο καθένας.
Ο Ηλίας και ο Αντώνης θα πάρουν ακριβώς δύο διαδροµές ο καθένας.
Ο Ευθύµιος θα πάρει ακριβώς 4 διαδροµές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Αν το 2 συµβολίζει το Μιχάλη και το 7 τον Αντώνη, τότε το 5 θα πρέπει να
συµβολίζει;
Α. Τον Ηλία.
Β. Το Γιώργο.
Γ. Το Σωτήρη.
∆. Τον Τάσο.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Αν το 9 συµβολίζει κάποιον που το όνοµά του αρχίζει από φωνήεν, ποιος θα
είναι αυτός;
Α. Ο Αντώνης.
Β. Ο Ευθύµιος.
Γ. Ο Ηλίας.
∆. Ο Ορέστης.
Το κείµενο που ακολουθεί αφορά τις επόµενες δύο ερωτήσεις 3 και 4.
Σε γενικές γραµµές µπορεί να αναφερθεί ότι η διαφήµιση εξαναγκάζει τις εταιρείες
στην όλο και µεγαλύτερη βελτίωση των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Ποιο από τα επιχειρήµατα που ακολουθούν, ενδυναµώνει την παραπάνω
διατύπωση;
Α. Ακόµη και µετά την έντονη διαφήµιση κάποιες εταιρείες δεν αυξάνουν τις
πωλήσεις τους.
Β. Υπάρχουν και άλλες µέθοδοι, εκτός από τις διαφηµίσεις που εξαναγκάζουν τις
εταιρείες να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Γ. Η διαφήµιση εκπαιδεύει το κοινό καθιστώντας το πιο απαιτητικό απέναντι στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που του προσφέρονται.
∆. Κάποιες εταιρείες επενδύουν πολύ µεγάλα ποσά σε διαφήµιση.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Ποιο από τα επιχειρήµατα που ακολουθούν, αποδυναµώνουν την παραπάνω
διατύπωση;
Α. Οι εταιρείες που δαπανούν µεγάλα ποσά σε διαφήµιση προσφέρουν καλύτερα
προϊόντα και υπηρεσίες.
Β. Οι εταιρείες που διαφηµίζονται έντονα θεωρούν ότι θα αυξήσουν τις πωλήσεις
τους µέσα από τη διαφήµιση και έτσι δεν βελτιώνουν ουσιαστικά τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες τους.
Γ. Οι καταναλωτές µπορούν να ενηµερωθούν για τα πλεονεκτήµατα ενός προϊόντος
µέσα από τη διαφήµιση του ιδίου ή κάποιου αντίστοιχου προϊόντος µε αποτέλεσµα
να γίνονται πιο απαιτητικοί.
∆. Καθώς περνούν τα χρόνια το καταναλωτικό κοινό γίνεται όλο και πιο απαιτητικό.
Το κείµενο που ακολουθεί αφορά τις επόµενες τρεις ερωτήσεις 5 έως 8.
Πέντε δηµοτικοί σύµβουλοι του δήµου Αργυρούπολης θα βραβευθούν για τη 10ετή
προσφορά τους στο δήµο. Τα ονόµατά τους είναι ∆ηµόπουλος, Καρατάσος,
Γεωργακοπούλου, Μάνεσης, Ασιώτης και κάποιοι περιορισµοί στη σειρά βράβευσής
τους είναι οι ακόλουθοι:

-

Ο κ. Ασιώτης δε θα βραβευθεί αµέσως πριν ή αµέσως µετά από τον κ.
Μάνεση.
Ο κ. ∆ηµόπουλος θα βραβευθεί τέταρτος.
Ο κ. Καρατάσος θα βραβευθεί µετά από την κ. Γεωργακοπούλου αφού όµως
µεσολαβήσει και κάποιος άλλος δηµοτικός σύµβουλος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Ποια από τις παρακάτω σειρές βράβευσης είναι αποδεκτή;
Α. Ασιώτης – Μάνεσης – Γεωργακοπούλου – ∆ηµόπουλος – Καρατάσος.
Β. Ασιώτης – Καρατάσος- ∆ηµόπουλος – Γεωργακοπούλου – Μάνεσης.
Γ. Ασιώτης – Καρατάσος – Γεωργακοπούλου – ∆ηµόπουλος – Μάνεσης
∆. Γεωργακοπούλου – Ασιώτης – Καρατάσος – ∆ηµόπουλος – Μάνεσης.
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Εάν ο κ Καρατάσος βραβευθεί 3ος µε ποια σειρά θα βραβευθεί η κ.
Γεωργακοπούλου;
Α. 1η
Β. 5η
Γ. 2η
∆. 4η
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Ποιος/α δηµοτικός/ή σύµβουλος αποκλείεται να βραβευθεί τελευταίος/α;
Α. Ο κ. Ασιώτης.
Β. Ο κ. Μάνεσης.
Γ. Η κ. Γεωργακοπούλου.
∆. Ο κ. Καρατάσος
Το κείµενο που ακολουθεί αφορά την επόµενη την ερώτηση 8.
Ένας υπάλληλος Super Market τοποθετεί στα ράφια του ψυγείου κάποια προϊόντα.
Τα προϊόντα αυτά είναι, βούτυρο, γάλα, γιαούρτι, ξυνόγαλο και κρέµα γάλακτος.
-

Το βούτυρο είναι πιο χαµηλά από όλα τα υπόλοιπα προϊόντα.
Το ξυνόγαλο είναι πιο ψηλά τοποθετηµένο από το γάλα, όχι όµως και από την
κρέµα γάλακτος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Ποιο από τα παρακάτω είναι σίγουρα λάθος;
Α. Το βούτυρο είναι πιο χαµηλά τοποθετηµένο από το γιαούρτι.
Β. Το γιαούρτι είναι πιο ψηλά τοποθετηµένο από την κρέµα γάλακτος.
Γ. Το γάλα είναι πιο χαµηλά τοποθετηµένο από το ξυνόγαλο.
∆. Το γάλα είναι πιο ψηλά τοποθετηµένο από την κρέµα γάλακτος.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΕΒ∆ΟΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1Α 2∆ 3Γ 4Β 5∆ 6Α 7Γ 8∆

ΟΓ∆ΟΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι συνώνυµη της λέξης «ειλικρίνεια»;
Α. Φιλία
Β. Αδελφοσύνη
Γ. Ψέµα
∆. Τιµιότητα
Ε. Ανειλικρίνεια
2. Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι συνώνυµη της λέξης «σάντουιτς»;»;
Α. Φραντζολάκι µε γέµιση
Β. Αναψυκτικό
Γ. Κολατσιό
∆. ∆είπνο
Ε. Πατάτες τηγανιτές
3. Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι αντίθετη της λέξης «εύσωµος»;
Α. Λιπώδης
Β. Ψυχρός
Γ. Θερµός
∆. Λεπτός
Ε. Κοιλαράς
4. Ποια από τις παρακάτω συλλαβές σχηµατίζει µια ολοκληρωµένη λέξη, αν
τοποθετηθεί στα παρακάτω κενά;
4.1. ΠΑ……….
………..ΣΗ
Α. ΣΤΑ
Β. ΝΑ
Γ. ΡΗ
∆. ΚΤΗ
Ε. ΝΩ
4.2

ΛΑ………
…….. ΛΕ
Α. ΣΟ
Β. ΜΑ
Γ. ΒΑ
∆. ΒΗ
Ε. ΤΡΑ

5. Εξοβελίστε τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:
Α. Καλό
Β. Μεγαλοπρέπεια

Γ. Οβολός
∆. Λοξός
Ε. ΄Αδειος
6. Εξοβελίστε τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:
Α. Σκι
Β. Παπούτσια
Γ. Κασκόλ
∆. Γάντια
Ε. Πατίνια
7. Εξοβελίστε τη λέξη που δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:
Α. Πάπια
Β. Αγελάδα
Γ. Κατσίκα
∆. Γουρουνάκι
Ε. Ρινόκερως
8. Από τα αναγράµµατα που ακολουθούν σχηµατίστε λέξεις και βρείτε ποια
δεν ταιριάζει µε τις υπόλοιπες:
8.1.
Α. 
Β. 
Γ. 
∆. 
Ε. 

ΜΗΡΩ
ΡΑΠΙΣΙ
ΝΑΘΗΑ
ΝΟ∆ΙΟΛΝ
ΒΩΝΕΑΡΚΛΗ

8.2.
Α. 
Β. 
Γ. 
∆. 
Ε. 

ΛΩΣΟΝ
ΛΑΠΤΩΝ
ΙΑΡΛΟΣΤΕΤΣΗ
ΚΩΦΥΟ
ΗΑΡΛΙΕΚΣΟΤ

9. Συµπληρώστε τον αριθµό που λείπει:
9.1. άνεµος= 1 βράχος= 2 γη= ;
9.2. κλίµα= 25 νερό= 16 φως= ;
10. Συµπληρώστε τις λέξεις που λείπουν:
(σηµείωση: εδώ οι επιλογές είναι παραπάνω από µία).
10.1. πείσµα, ρεύµα, σκάλα. ………
10.2. συρµός, συµβάλλω, συµµαζεύω, ……..

11. Συµπληρώστε τις αναλογίες:
11.1.
Η αναλογία του ουρανού µε το αεροπλάνο είναι όπως της θάλασσας µε ……
11.2.
Το γεύµα σερβίρεται στις 13.00 όπως …………… σερβίρεται στις 20.00.
11.3
Η αναλογία του ταύρου προς την αγελάδα είναι όπως του/της………..προς την
προβατίνα.
12. Συµπληρώστε τα κενά µε µία από τις πιο κάτω λέξεις: «Σήµερα, µετά την
επέµβαση στο παχύ έντερο ο κ. Χριστόδουλος έχει να «παλέψει» µε
την…(1)….του ήπατος, που οφείλεται σε λιπώδη…(2)…, αλλά και µε το το
ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα που µέρα µε την ηµέρα εξελίσσεται».
12.1.
Α.κύρωση
Β. κήρωση
Γ. κίρρωση
∆. κύρρωση.
12,2.
Α. διήθηση
Β. διοίθυση
Γ. διήθυση
∆. διοίθιση

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΟΓ∆ΟΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1. Σωστή απάντηση: ∆ (τιµιότητα)
2. Σωστή απάντηση: Α
3. Σωστή απάντηση: ∆ (λεπτός)
4. 4.1. Σωστή απάντηση:Α (ΣΤΑ)
4.2. Σωστή απάντηση: Γ (ΒΑ)
5.
Σωστή απάντηση: Ε. Η λέξη δεν περιέχει τη συλλαβή «λο»
6.
Σωστή απάντηση: Γ. Το κασκόλ δεν πηγαίνει σε ζευγάρι.
7.
Σωστή απάντηση:Ε. Ο ρινόκερως δεν είναι ζώο του αγροκτήµατος.
8. 8.1. Σωστή απάντηση: Ε. Η Βαρκελώνη δεν είναι πρωτεύουσα χώρας.
(Οι άλλες πόλεις είναι Ρώµη, Παρίσι, Αθήνα, Λονδίνο)
8.2. Σωστή απάντηση: ∆. Ο Φουκό είναι νεότερος των υπολοίπων (τα
υπόλοιπα ονόµατα είναι: Σόλων, Πλάτων, Αριστοτέλης, Ηράκλειτος).
9. 9.1. Σωστή απάντηση: 3. Το γράµµα γ της λέξης «γη» είναι το τρίτο
γράµµα του αλφαβήτου.
9.2. Σωστή απάντηση:9. Οι αριθµοί είναι τα τετράγωνα του αριθµού των
γραµµάτων κάθε λέξης.

10. 10.1. Πιθανή απάντηση: τρένο. Εδώ θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί
οποιαδήποτε λέξη που αρχίζει µε το γράµµα «τ», διότι τα πρώτα
γράµµατα ακολουθούν αλφαβητική σειρά.
10.2. Πιθανή απάντηση: συνδυάζω. Κάθε λέξη της ερώτησης αρχίζει µε
τη συλλαβή «συ».
11. 11.1. Σωστή απάντηση: βάρκα. Όπως το αεροπλάνο βρίσκεται στον
αέρα, έτσι και η βάρκα βρίσκεται στη θάλασσα.
11.2. Σωστή απάντηση: δείπνο (βραδινό). Στις 20.00 συνήθως
σερβίρεται το δείπνο (βραδινό).
11.3. Σωστή απάντηση: κριάρι. Είναι το αρσενικό πρόβατο.
12. Η σωστή απάντηση: «Σήµερα, µετά την επέµβαση στο παχύ έντερο ο κ.
Χριστόδουλος έχει να «παλέψει» µε την κίρρωση του ήπατος, που οφείλεται σε
λιπώδη διήθηση, αλλά και µε το το ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα που µέρα µε την
ηµέρα εξελίσσεται»

ΕΝΑΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Ένα ρολό χαρτιού ταµιακής µηχανής έχει µήκος 10 µέτρα, ενώ το µέσο
µήκος µίας απόδειξης είναι 8 cm. Πόσοι πελάτες µπορούν να
εξυπηρετηθούν πριν χρειαστεί αλλαγή στο ρολό χαρτιού της ταµιακής
µηχανής;
Α. 100
Β. 125
Γ. 98
∆. 138
2.

Ένα κατάστηµα εξυπηρετεί καθηµερινά 6.000 πελάτες. Λαµβάνοντας υπ’
όψη ότι η µέση απόδειξη της ταµιακής µηχανής έχει µήκος 8 cm, πόσα
ρολά χαρτιού χρησιµοποιούνται καθηµερινά;
Α. 48
Β. 40
Γ. 25
∆. 50

3. Ο λογαριασµός του νερού ενός νοικοκυριού είναι 240€ και η χρέωση είναι 15
λεπτά ανά κυβικό. Πόσα κυβικά νερού καταναλώνει το νοικοκυριό.
Α. 4,5
Β. 2
Γ. 2,5
∆. 1,6
4. Ο λογαριασµός νερού ενός νοικοκυριού που είναι 240€ πρόκειται να αυξηθεί
κατά 12%. Ποιο θα είναι το νέο ποσό;
Α. 298.60€
Β. 340€
Γ. +268.80€

∆. 440€
5. Εάν ο λογαριασµός του νερού που είναι 240€ περιλαµβάνει ΦΠΑ αξίας 19%
πόσος
φόρος
θα
πληρωθεί;
Γράψτε
την
απάντηση
σας
στρογγυλοποιηµένη προς το κοντινότερο ακέραιο λεπτό.
Α. 60€
Β. +45.6€
Γ. 55.7€
∆. 30.6€
6. Οι σελίδες µίας νουβέλας έχουν κατά µέσο όρο 50 σειρές η καθεµία που
περιέχουν από 12 λέξεις η κάθε µία. Εάν συνολικά υπάρχουν 175 σελίδες,
πόσες λέξεις περιέχει η νουβέλα;
Α. +105.000
Β. 99.000
Γ. 38.876
∆. 120.789
7. Ένας ποδηλάτης καλύπτει, κατά µέσο όρο, 7,5 χιλιόµετρα την ώρα σε
επίπεδο έδαφος αλλά µόνο 4,5 χιλιόµετρα την ώρα σε ανηφορικό έδαφος.
Εάν η αναλογία µεταξύ επιπέδου εδάφους και λόφων είναι 1:3, ποιος θα
είναι ο µέσος όρος των χιλιοµέτρων ανά ώρα που θα καλύψει ο ποδηλάτης
σε 60 χιλιόµετρα;
Α. 6χιλ./ώρα
Β. +5χιλ./ώρα
Γ. 3,5χιλ./ώρα
∆. 4χιλ./ώρα
8. Ένας εκδότης πρέπει να πουλήσει 20.000 βιβλία µε µέση αξία ανά τεµάχιο
7,60€ για να λειτουργήσει την επιχείρηση του χωρίς ζηµία. Εάν οι µισθοί
αποτελούν το 40% των δαπανών του, πόση είναι η αξία των µισθών;
Α. 80.840€
Β. 70.000€
Γ. 68.500€
∆. +60.800€
9. Ένα κουτί µε σοκολάτες περιέχει 12 τεµάχια και ζυγίζει ¾ του κιλού. Εάν η
συσκευασία αποτελεί το 1/5 του συνολικού βάρους, πόσο ζυγίζει η κάθε
µία από τις σοκολάτες;
Α. 62γρ.
Β. 55γρ.
Γ. +50γρ.
∆. 45γρ.

10 Ένα γκαράζ ανακάλυψε ότι το ½ των πελατών του αγοράζει Γαλλικά
αυτοκίνητα, το ⅓ Γερµανικά αυτοκίνητα και το 1/6 (20) Ιαπωνικά
αυτοκίνητα. Πόσους πελάτες έχει το γκαράζ;
Α. 98
Β. 123
Γ. +120
∆. 100
11. Πόσα είναι τα 3/5 των 750€;
Α. +450€
Β. 340€
Γ. 700€
∆. 380€
12. Ο µισός τζίρος µιας επιχείρησης ξοδεύεται σε µισθούς, ενώ το ένα τρίτο
στην παραγωγή και διακίνηση. Αφού αποταµιεύτηκε το ποσό των 10.000€
για µάρκετινγκ, απέµειναν 23.000€. Πόσος είναι ο συνολικός τζίρος της
επιχείρησης;
Α. 200.000€
Β. 188.000€
Γ. 132.000€
∆. +198.000€
13. Κατά την διάρκεια των εκπτώσεων τα προϊόντα διαφηµίζονταν στο 1/4 της
αρχικής τους τιµής. Ποια είναι η συνολική τιµή µε την έκπτωση για:
Μία αριθµοµηχανή µε αρχική τιµή 5,90€;
Ένα βιβλίο µε αρχική τιµή 17,30€;
Ένα τζίν παντελόνι µε αρχική τιµή 44,00€;
Α. 26.88€
Β. +16.80€
Γ. 67.00€
∆. 34.70€
14. Για να πάει στην δουλειά της µία γυναίκα ξοδεύει 70 λεπτά για ένα
εισιτήριο λεωφορείου και 120 λεπτά για ένα εισιτήριο τρένου. Ξοδεύει το
ίδιο ποσό για την διαδροµή της επιστροφής στο σπίτι. Σε µία κανονική
εργάσιµη εβδοµάδα πόσα χρήµατα θα εξοικονοµήσει, εάν αγοράσει µία
κάρτα απεριορίστων διαδροµών αξίας 14,50€;
Α. 0.23€
Β. 2.30€
Γ. +4.50€
∆. 1.45€
15. Ένας άνδρας αγόραζε ένα λαχείο κάθε εβδοµάδα (52 εβδοµάδες το χρόνο)
επί έξι χρόνια. Υπολόγισε ότι θα έπρεπε να κερδίσει 624 € για να πάρει
πίσω τα χρήµατα που ξόδεψε. Πόση είναι η αξία κάθε λαχείου;

Α.
Β.
Γ.
∆.  

+2€
3.5€
12.00€
2.50€

16. Ένα κανονικό πλήρες εισιτήριο τρένου για την Αλεξανδρούπολη στοιχίζει
84€. Εάν ταξιδέψει κανείς µετά τις 22:30 το κόστος µειώνεται στα 32€. Τι
ποσοστό έκπτωσης αντιπροσωπεύει αυτή η µείωση;
Α. 10%
Β. 90%
Γ. +62%
∆. 40%
17 Υπάρχουν µόνο 24 γυναίκες στο εργατικό δυναµικό µίας κατασκευαστικής
εταιρείας που αριθµεί 1200 άτοµα. Ποια είναι η αναλογία µεταξύ γυναικών και
ανδρών υπαλλήλων;
Α. 3:10
Β. +1:49
Γ. 1:62
∆. 2:70
18. Από µία αρχική χρέωση 600 € µία εταιρεία χρειάστηκε να επιστρέψει στον
πελάτη 96€ για να καλύψει τα έξοδα ενός λογαριασµού στεγνού
καθαρίσµατος. Πόσο είναι το ποσοστό της επιστροφής;
Α. 9%
Β. 17.50%
Γ. +16%
∆. 20%
19. Βρείτε πόσος θα είναι ο ανατοκισµός για 2.000€ που έχουν επενδυθεί για
τρία χρόνια µε τόκο 5% ετησίως.
Α. +315.25€
Β. 100€
Γ. 540€
∆. 415,25€
20. Ένα σακί µε πατάτες βάρους 16 kg στοιχίζει 4.50€. Πόσο στοιχίζει το ένα
κιλό πατάτες; Γράψτε την απάντηση σας στρογγυλοποιηµένη προς τον
κοντινότερο ακέραιο λεπτό.
Α. 0.90€
Β. 3.0€
Γ. 0.35€
∆ +0.28€
21. Μία τράπεζα προσφέρει ετήσιο επιτόκιο 6%, το οποίο υπολογίζεται σε
ετήσια βάση. Μία άλλη τράπεζα προσφέρει 10% ετήσιο επιτόκιο, το οποίο

υπολογίζεται κάθε εξάµηνο. Ποια θα είναι η διαφορά στο ποσό που θα
καταβληθεί στο τέλος του χρόνου για µία κατάθεση ύψους 1.000€;
Α. 93. €
Β. 100€
Γ. +42.50€
∆. 24.50€
22. Ένα καινούργιο καράβι έχει µήκος 300 πόδια και η µακέτα του είναι
φτιαγµένη σε κλίµακα 1:200. Πόσο είναι το µήκος του καραβιού, όπως αυτό
εµφανίζεται στην µακέτα;
Α. 20 ίντζες
Β. 4 πόδια
Γ. +18 ίντζες
∆. 1.5 πόδια
23. Μία επένδυση αξίας 10.000€ κερδίζει τόκο 6% ετησίως για ορισµένη
περίοδο 5 ετών. Πόσο θα είναι το τελικό ποσό της επένδυσης µαζί µε τον
τόκο στο τέλος της πενταετίας;
Α. 23.700.00€
Β. +13.382.26€
Γ. 12.845.45€
∆. 10.850.00€
24. Ένα επιχειρηµατικό δάνειο αξίας 2.000€ έχει επιτόκιο 20% ετησίως. Πόσο
θα είναι το ποσό της µηνιαίας δόσης, εάν θα έπρεπε να καταβληθεί το
ποσό του δανείου και το ποσό των τόκων σε ένα έτος;
Α. 230€
Β. 100€
Γ. +200€
∆. 300€
25. Το επιτόκιο για ένα δάνειο αγοράς αυτοκινήτου αξίας 3.000€ είναι 15%
ετησίως. Πόσο θα είναι το ποσό της µηνιαίας δόσης, εάν θα έπρεπε να
καταβληθεί το ποσό του δανείου και το ποσό των τόκων σε 24 µήνες;
Γράψτε την απάντηση σας στρογγυλοποιηµένη προς το κοντινότερο
ακέραιο λεπτό.
Α. +165.31€
Β. 189.97€
Γ. 205.50€
∆. 176.88€
26. Ένα κουτί το οποίο περιέχει 100 στυλό αγοράστηκε µε 5€ και πουλήθηκε
προς 8 λεπτά ανά στυλό. Ποιο είναι το ποσοστό του κέρδους;
Α. 50%
Β. 35%
Γ. 20%
∆. +60%

27. Ένα τραπεζάκι πουλήθηκε προς 280€ µε απώλεια 20%. Ποια ήταν η τιµή
αγοράς του;
Α. 358€
Β. 600€
Γ. +350€
∆. 410€
28. Ένα ρολόι στοιχίζει 90€ συν ΦΠΑ, ο οποίος είναι 19%. Ποια είναι η
συνολική τιµή που θα πρέπει να καταβληθεί;
Α. 130.37€
Β. 107.1€
Γ. 120€
∆. 122.56€
29. Η πρόβλεψη για την αξία προετοιµασίας ενός επιχειρηµατικού πλάνου
είναι 20.000€ συν ΦΠΑ (19%). Πόσος θα είναι ο φόρος που θα πρέπει να
καταβληθεί;
Α. +380€
Β. 210€
Γ. 90.40€
∆. 390€
30. Ο λογαριασµός ενός εστιατορίου ανέρχεται στο ποσό των 110€
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και της χρέωσης για το σερβίρισµα. Ο
ΦΠΑ που χρεώθηκε είναι 19%, αφού πρώτα επιβλήθηκε χρέωση 10% για
το σερβίρισµα. Πόση ήταν η αξία του λογαριασµού πριν την χρέωση του
φόρου και την χρέωσης για το σερβίρισµα; Γράψτε την απάντησή σας
στρογγυλοποιηµένη προς το κοντινότερο ακέραιο λεπτό.
Α. 89.50€
Β. 85.11€
Γ. 84.03€
∆. 100€

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΕΝΑΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1Β 2Α 3∆ 4Γ 5Β 6Α 7Β 8∆ 9Γ 10Γ 11Α 12∆ 13Β 14Γ 15Α 16Γ 17Β 18Γ 19Α 20∆
21Γ 22Γ 23Β 24Γ 25Α 26∆ 27Γ 28Β 29Α 30Γ

∆ΕΚΑΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
01. O θεµελιωτής του νεοελληνικού διηγήµατος είναι ο:

A.
B.
Γ.
∆.
E.

Aλ. Παπαδιαµάντης
Γεώργιος Bιζυηνός
M. Kαραγάτσης
Γιώργος Θεοτοκάς
Στρατής Tσίρκας

02. Tο «Πνευµατικό Eµβατήριο» του Άγγελου Σικελιανού µελοποίησε ο:
A.
B.
Γ.
∆.
E.

∆ήµος Mούτσης
Mάνος Xατζηδάκης
Mίκης Θεοδωράκης
∆ιονύσης Σαββόπουλος
Γιάννης Σπανός

03. Mε τη λέξη φολιδωτός δηλώνουµε τον:
A.  Tρελό
B.  Φοβισµένο
Γ.  Kαλυµµένο µε λέπια ερπετού
∆.  Φωτεινό
E.  Kαλυµµένο µε λέπια ψαριού
04. Ένα από τα πιο κάτω κράτη δε γειτονεύει µε την Kολοµβία:
A.  H Bολιβία
B.  O Iσηµερινός
Γ.  Tο Περού
∆.  H Bενεζουέλα
E.  H Bραζιλία
05. O «Λόγιος Eρµής» ήταν:
A.
B.
Γ.
∆.
E.

Ήρωας της µυθολογίας
∆άσκαλος του Γένους
Γραµµατόσηµο των EΛTA
Περιοδικό
Nεοπλατωνικός φιλόσοφος

06. O Oρέστης Mακρής υπήρξε:
A.  Πολιτικός
B.  Hθοποιός
Γ.  Φυσικός επιστήµονας
∆.  Eπιχειρηµατίας
E.  Iεροκήρυκας
07. H µουσική της «Kάρµεν» είναι του:
A.  Bέρντι
B.  Pαβέλ
Γ.  Γκουνό
∆.  Πουτσίνι
E.  Mπιζέ
08. Bούδας σηµαίνει:
A.  Φωτισµένος
B.  Θεϊκός
Γ.  Πολεµιστής

∆.  Eυτυχισµένος
E.  Πλούσιος
09. Eίναι θεά του κυνηγιού:
A.
B.
Γ.
∆.
E.

Άρτεµις
Aφροδίτη
Aθηνά
Περσεφόνη
Ήρα

10. Aνάµεσα στις πιο κάτω λέξεις µία µόνο είναι ορθογραφηµένη:
A.  ∆ικλείδα
B.  Ώφελος
Γ.  Oυτοποία
E.  Έγγυται
∆.  ∆ιακύρηξη
11. Tο µεγαλύτερο σε µήκος ποτάµι της Eυρώπης είναι ο:
A.  Bόλγας
B.  ∆ούναβης
Γ.  Έβρος
E.  Pήνος
∆.  Bιστούλας
12. O Mότσαρτ γεννήθηκε στο/στη:
A.
B.
Γ.
∆.
E.

Bιέννη
Γκρατς
Λιντς
Σάλτσµπουργκ
Mόναχο

13. Η φεουδαρχία στηρίζεται:
Α.  Στην παπική εκκλησία και το καθολικό δόγµα.
Β.  Στη µεγάλη γαιοκτησία.
Γ.  Στην ισόβια πίστη των βασιλιάδων στον Πάπα.
∆. Στα προνόµια που είχαν δοθεί στους εργαζοµένους στα φέουδα.
14.Η φιλοσοφία του Πλάτωνα έγινε γνωστή στη δυτική Ευρώπη από τους:
Α.  ∆ηµήτριο Χαλκοκονδύλη-Μανουήλ Χρυσολορά
Β.  Γεώργιο Γεµιστό-Μάρκο Μουσούρο.
Γ.  Βησσαρίωνα-Γεώργιο Γεµιστό-Πλήθωνα.
∆.  ∆ηµήτριο δούκα-Κωνσταντίνο Λάσκαρη-Ιωάννη Αργυρόπουλο.
15. Γαζήδες ήταν:
Α.  Υπάλληλοι του Οθωµανικού κράτους, επιφορτισµένη µε την είσπραξη των
φόρων.
Β.  Ιππείς του τουρκικού στρατού.
Γ.  ∆ικαστές που απένεµαν τη δικαιοσύνη σύµφωνα µε τον ιερό νόµο του
Ισλαµισµού.
∆.  Τιµητικός τίτλος των πρώτων σουλτάνων και των στρατιωτικών αξιωµατούχων.
16. Οι εκτάσεις γης (βακούφια) που κατείχαν τα ορθόδοξα µοναστήρια:

Α.  υπέκειντο σε βαριά φορολογία από την Οθωµανική αρχή.
Β.  δηµεύονταν από το Οθωµανικό κράτος.
Γ.  δεν απαλλάσσονταν από τον κεφαλικό φόρο.
∆.  ∆εν δηµεύονταν και απαλλάσσονταν από κάθε είδος φορολογίας.
17. Το κείµενο που αναφερόταν στα µέτρα υπέρ των χριστιανών υπηκόων
στην Οθωµανική αυτοκρατορία ονοµαζόταν:
Α.  Συνταγµάτιο ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Β.  Εξάβιβλος.
Γ.  Χάττι-Χουµαγιούν.
∆.  Magna Charta.
18. Με ποια διπλωµατική πράξη οριζόταν ότι η Ελλάδα θα αποτελούσε
«κράτος µοναρχικόν και ανεξάρτητον υπό την επικυριαρχίαν του πρίγκιπος
Όθωνος της Βαβαρίας και την εγγύησιν των τριών Αυλών»;
Α.  Με τη συνθήκη του Λονδίνου (25 Απριλίου/7 Μαίου 1832).
Β.  Με την Εθνική Συνέλευση, που είχε συγκληθεί στην Πρόνοια του Ναυπλίου
(Ιούλιος 1832).
Γ.  Με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης 9/21 Ιουλίου 1832).
19. Στην εποχή του Όθωνα, στο νέο ελληνικό κράτος περιλαµβάνονταν:
Α. Η Πελοπόννησος, τα νησιά του Ιονίου, η Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια.
Β.  Η Πελοπόννησος, τα νησιά του Αιγαίου, η Στερεά, η Εύβοια, οι Σποράδες και τα
νησιά του Αργοσαρωνικού.
Γ.  Η Πελοπόννησος, τα νησιά των Κυκλάδων, η Στερεά, η Εύβοια, οι Σποράδες και
τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
∆.  Η Θεσσαλία, η Ήπειρος, τα νησιά του Ιονίου.
20. Γιατί ο κοινοβουλευτικός θεσµός που καθιέρωνε το πρώτο σύνταγµα της
Ελλάδας (1844) ονοµάστηκε «νόθος κοινοβουλευτισµός»;
Α. Ο Βασιλιάς διόριζε τον πρωθυπουργό της αρεσκείας του.
Β.  Ευτυχώς το Πάλάτι δεν αναµειγνυόταν στον κοµµατικό ανταγωνισµό.
Γ.  Το δικαίωµα του βασιλιά να διορίζει, όχι µόνο τον πρωθυπουργό, αλλά και τους
υπουργούς και τα µέλη της Γερουσίας.
∆.  Οι πολιτικές δυνάµεις, κυρίως το γαλλικό κόµµα χρησιµοποίησαν το δηµόσιο
χρήµα για να κερδίσουν στις εκλογές.

21. Τι σηµαίνει ο όρος Μεγάλη Ιδέα και ποιος ήταν ο πρώτος εκφραστής της;
Α. Ήταν ένα είδος ιµπεριαλισµού.- Εκφραστής της ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.
Β. Ανάγκη της εθνικής αποκατάστασης του υπόδουλου Ελληνισµού µε την
αποµάκρυνση των Οθωµανών από τα ελληνικά εδάφη.- Εκφραστής της ο Ιωάννης
Κωλέττης.
Γ.  Ο επεκτατισµός του Χριστιανισµού σε όλη την οικουµένη. –Εκφραστής της ο
Απόστολος Παύλος.
∆. Υπερτροφικός και τυφλός εθνικισµός, συνδυασµένος µε παράλογη εχθρότητα
και περιφρόνηση όλων των άλλων λαών – Εκφραστής της ο Μπέρναρ Σώ.
22. Μετά την επανάσταση του 1821 το σηµαντικότερο εθνικό γεγονός υπήρξε:
Α.  Η επανάσταση του 1909.
Β.  Η ένωση των Ιονίων νήσων µε την Ελλάδα.
Γ.  Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

∆.  Το σύνταγµα του 1844.
23. Οι φιλελεύθερες και ανανεωτικές απόψεις του Χαρίλαου Τρικούπη
δηµοσιεύτηκαν:
Α.  Σε βιβλίο µε τον τίτλο «Τις πταίει;».
Β.  Σε άρθρο µε τον τίτλο «Τις πταίει;».
Γ.  Σε φυλλάδιο µε τον τίτλο «ο Αγώνας µου».
∆.  Στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

24. Το 1875 ο Χαρίλαος Τρικούπης εισηγήθηκε και µπόρεσε να επιβάλει την
αρχή της «δεδηλωµένης……….»:
Α. µειοψηφίας.
Β. απόφασης.
Γ. πλειοψηφίας.
∆. κρίσης.
25. Ποιο είναι το µεγαλύτερο σφάλµα του Θ. ∆ηλιγιάννη;
Α. Ο ατυχής πόλεµος του 1897.
Β. Η αυστηρή φορολογική πολιτική.
Γ. Η ανοχή των πολιτικών του αντιπάλων.
∆. Υπήρξε αντίπαλος του Χ. Τρικούπη.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ∆ΕΚΑΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
(ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ)

01*B 02Γ 03Γ 04A 05∆ 06B 07*E 08A 09*A 10A 11A 12∆ 13*Β 14*Γ 15*∆ 16*∆
17*Γ 18Α 19*Γ 20Γ 21Β 22Β 23*Β 24*Γ 25*Α
01..O Γεώργιος Bιζυηνός (Bιζύη της Θράκης 1849 - Aθήνα 1896) είναι ο θεµελιωτής
της αφηγηµατικής πεζογραφίας. Tα κυριότερα διηγήµατά του: «Tο αµάρτηµα της
µητρός µου», «Mοσκώβ Σελήµ». Aσχολήθηκε και µε την παιδική ποίηση.
[Περισσότερα κοίταξε: A. Σαµίνη, «Παλαιότεροι πεζογράφοι», 1973, σελίδες 119186].
07. O Mπιζέ (Aλέξανδρος - Γεώργιος Bizet) είναι Γάλλος µουσικός-συνθέτης (18381875). Σε ηλικία εικοσιπέντε ετών συνέθεσε το πρώτο µελόδραµά του: «Oι αλιείς των
µαργαριταριών». Παρά τις επιτυχίες του είχε να αγωνιστεί, σ’ ολόκληρη τη ζωή του,
ενάντια στην κακοπιστία των συγχρόνων του που αµφισβήτησαν ακόµα και την αξία
του αριστουργήµατος της όπερας Carmen (1875). Στο πρόσωπο του φιλοσόφου
Nίτσε βρήκε τον απροσδόκητο υπερασπιστή του µουσικού του έργου.
09..Kόρη του ∆ία και της Λητώς και δίδυµη αδελφή του Aπόλλωνα, η Άρτεµις, είναι
θεά της Σελήνης, της ευφορίας, βασίλισσα του ζωϊκού βασιλείου, προστάτιδα του

κυνηγιού και της ναυτιλίας, φύλακας των όρκων. Παρθένα ωραιότατη και προστάτιδα
των νόµιµων τοκετών. Oι Pωµαίοι την ταύτιζαν µε την ιταλική θεά Diana. H
πολύµαστη Άρτεµις της Eφέσου, που είναι προσωποποίηση της ευφορίας, δεν έχει
13. Με τον όρο Φεουδαρχία εννοούµε το οικονοµικό και κοινωνικό σύστηµα της
µεσαιωνικής περιόδου που στηρίζεται στη µεγάλη γαιοκτησία. Η φεουδαρχία
εµφανίστηκε στην Ευρώπη τον 9ο αιώνα και από τα µέσα του 13ου άρχισε να
παρακµάζει. Η παραχώρηση γης από τον βασιλιά γίνεται µε αντάλλαγµα την ισόβια
πίστη και την παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών στη µοναρχία. Η εκµετάλλευση των
εργαζοµένων στα φέουδα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του συστήµατος αυτού.
14. Η φιλοσοφία του Πλάτωνα έγινε γνωστή στη δυτική Ευρώπη από τον
Μητροπολίτη Νικαίας Βησσαρίωνα και τον Γεώργιο Γεµιστό-Πλήθωνα, οι οποίοι
έλαβαν µέρος στη σύνοδο της Φερράρας και της Φλωρεντίας για την ένωση των
Εκκλησιών (1438 και 1439).
15. Η λέξη γαζής είναι αραβική και σηµαίνει τον αγωνιστή εναντίον των απίστων.
Χρησιµοποιήθηκε από τους Οθωµανούς ως τιµητικός τίτλος των πρώτων σουλτάνων
και των στρατιωτικών αξιωµατούχων. Οι γαζήδες ήταν φανατικοί και ακαταπόνητοι,
θεωρήθηκαν µάλιστα όργανα του Αλλάχ και καταλάµβαναν γαίες ως ανταµοιβή των
υπηρεσιών τους. Εκείνος που ασκεί τη δικαστική εξουσία ονοµάζεται καδής, ενώ
εκείνος που εισέπραττε τους φόρους ονοµαζόταν βοεβόδας. Οι ιππείς του τουρκικού
στρατού ονοµάζονταν απαχήδες.
16. Τα βακούφια ήταν εκτάσεις αφιερωµένες σε τεµένη-ναούς, για την εξυπηρέτηση
κοινωφελών σκοπών (νοσοκοµείων, πτωχοκοµείων κλπ.). Τα µεγάλα ορθόδοξα
µοναστήρια διατήρησαν τις εκτάσεις που κατείχαν, σύµφωνα µε τον ισλαµικό νόµο.
17. Μετά τον Κριµαϊκό πόλεµο µεταξύ Ρωσίας και Οθωµανικής αυτοκρατορίας (18531855) η Πύλη, ύστερα από µακρές διαπραγµατεύσεις, ανακοίνωσε µέτρα υπέρ των
χριστιανών υπηκόων. Το κείµενο αυτό που αναφερόταν στα µέτρα αυτά είναι γνωστό
ως Χάττι-Χουµαγιούν.
19. Στην εποχή του Όθωνα, στο νέο ελληνικό κράτος περιλαµβάνονταν εκτός από
την Πελοπόννησο και τη Στερεά, τα νησιά των Κυκλάδων, η Εύβοια, οι Σποράδες και
τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
23. Οι φιλελεύθερες και ανανεωτικές απόψεις του Χαρίλαου Τρικούπη διατυπώθηκαν
το 1874 µε τη δηµοσίευση του άρθρου, µε τον τίτλο «Τις πταίει;», που αποτελούσε
δριµύτατο κατηγορητήριο για τις παρεµβάσεις του βασιλικού περιβάλλοντος στην
πολιτική ζωή του τόπου.
24. Σύµφωνα µε την αρχή της δεδηλωµένης πλειοψηφίας, ο βασιλιάς έπρεπε να
αναθέτει την κυβέρνηση µόνο σε κόµµατα που πλειοψηφούσαν στη βουλή.
25. Ο Θ. ∆ηλιγιάννης πίστευε ότι, για την ανάπτυξη της χώρας, απαραίτητη
προϋπόθεση ήταν η απελευθέρωση των υπόδουλων ελληνικών περιοχών και
παρασύρθηκε στον ατυχή πόλεµο του 1897, χωρίς την αναγκαία στρατιωτική
προπαρασκευή.

ΕΝ∆ΕΚΑΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Να απαντήσετε στις πιο κάτω τριάντα ερωτήσεις, χωρίς να χρησιµοποιήσετε
υπολογιστική µηχανή. Από την ερώτηση 11 ως 30 µπορείτε να επιλέξετε τη
σωστή απάντηση µεταξύ των πέντε εναλλακτικών απαντήσεων.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

25 x 5 =
29 x 3 =
69 : 3 =
100 : 5 =
27 + 45 =
33 + 67 =
49 – 12 =
106 – 25 =
65 x 3 =
27 : 3 =
19,8 x 5 =

Α. 92,1
Β. 95,0
Γ. 99,0
∆. 80,0
Ε. 100,0
12. 8 x 23 =
Α. 184
Β. 181
Γ. 163
∆. 188
Ε. 84
13.

16,4 + 7,1 =

Α. 33,5
Β. 23,5
Γ.15,3
∆. 2,3
Ε. 13, 8
14. 102 + 14 =
Α. 114
Β. 88
Γ. 99
∆. 96
Ε. 116
15. 19,8 – 4,3 =
Α. 16,1
Β. 23,1
Γ. 15,1
∆. 24,1
Ε. 15,5

16. 116 + 88=
Α. 196
Β. 204
Γ. 214
∆. 184
Ε. 28
17.

157 – 63=

Α. 94
Β. 90
Γ. 68
∆. 220
Ε. 97
18.

96 : 3 =

Α. 27
Β. 18
Γ. 33
∆. 32
Ε. 23
19. 116,4 : 4 =
Α. 92,1
Β. 29,1
Γ. 29
∆. 20
Ε.. 30,1
20. 125 : 5 =
Α. 25
Β. 20
Γ. 15
∆. 35
Ε. 29
21.

Αν για ένα τετράδιο πληρώνουµε 3,99€, πόσο θα πληρώσουµε για ένα
σετ από πέντε όµοια τετράδια;

Α. 20,00€
Β. 19,95€
Γ. 25,95€
∆. 19,99€
Ε. 39,90€
22. Για να εξοπλίσουµε ένα γραφείο, χρειάζεται να διαθέσουµε τα εξής
ποσά: 119,70€ για την αγορά φωτοτυπικού χαρτιού, 23,50€ για στιλό και
µολύβια, 120,60€ για µελάνι εκτυπωτή και 46,17€
για φακέλους
αρχειοθέτησης. Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να διαθέσουµε είναι:

Α. 409,97€
Β. 209,97€
Γ. 263,80€
∆. 199,99€
Ε. 309.97€
23. Μία επιχείρηση απασχολεί 11 εργάτες µε µέσες µηνιαίες αποδοχές
1.100€. Πόσος είναι οι συνολικές ετήσιες αποδοχές τους;
Α. 142.500 €
Β. 12.100 €
Γ. 145.200 €
∆. 132.000 €
Ε. 123.000 €
24. Το ωράριο µιας επιχείρησης είναι από 8:30 π.µ. έως 5:00 µ.µ. µε µισή
ώρα διαλείµµατος για µεσηµεριανό. Πόσες ώρες την εβδοµάδα εργάζεται
ο κάθε υπάλληλος, δεδοµένου ότι η εργασία όλων είναι από ∆ευτέρα
µέχρι Παρασκευή;
Α. 20,0
Β. 35,5
Γ. 35,0
∆. 37,5
Ε. 40,0
25. Ηλεκτρική συσκευή πωλείται προς 85,00€. Πόσα χρήµατα εισέπραξε ένα
κατάστηµα πουλώντας έξι ίδιες συσκευές;
Α. 5.100,00 €
Β. 42.500 €
Γ. 425.00 €
∆. 510,00 €
Ε. 51,00 €
26. Από τη διάθεση ενός προϊόντος ένας έµπορος εισέπραξε 15.000€. Εξ
αυτών θα διαθέσει 2.500€ για να πληρώσει την εφορία και 1.465€ για
µεταφορικά. Πόσα χρήµατα θα του αποµείνουν;
Α. 11.035 €
Β. 12.500 €
Γ. 11.000 €
∆. 1103,50 €
Ε. 15.000 €
27. Επιχείρηση διαθέτει 15.000 € υπό µορφή bonus σε 20 υπαλλήλους της.
Πόσα χρήµατα θα εισπράξει ο καθένας από αυτούς;
Α. 750 €
Β. 75 €
Γ. 950 €
∆. 150 €
Ε. 1.500 €

28. Μια πιστωτική κάρτα πληρώνεται αυτόµατα µέσω τραπεζικού
λογαριασµού. Από τις αγορές του προηγούµενου µήνα η κάρτα χρεώθηκε
µε 1.125 €, ενώ στον τραπεζικό λογαριασµό υπάρχουν 1.079 €. Τι ποσό
θα µείνει απλήρωτο;
Α. 45 €
Β. 204 €
Γ. 46 €
∆. 25 €
Ε. 460 €
29. Εάν κάθε εργάτης ενός συνεργείου 15 ατόµων δουλεύει 2,5 ώρες
υπερωρία την εβδοµάδα, πόσες ώρες υπερωρία θα έχουν δουλέψει
συνολικά στο τέλος της εβδοµάδας;
Α. 20,0
Β. 47,5
Γ. 40,0
∆. 30,0
Ε. 37,5
30. Σε προϊόν αξίας 85€ γίνεται έκπτωση 10%. Ποια είναι η νέα τιµή
πώλησης;
Α. 93,50€
Β. 85,00€
Γ. 76,50€
∆. 80,00€
Ε. 67,50€
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΕΝ∆ΕΚΑΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1. 125
2. 87
3. 23
4. 20
5. 72
6. 100
7. 37
8. 81
9. 195
10. 9
11*Γ 12*Α 13*Β 14*Ε 15*Ε 16*Β 17*Α 18*∆ 19*Β 20*Α 21*Β 22*Ε 23*Γ 24*Ε
25*∆ 26*Α 27*Α 28*Γ 29*Ε 30*Γ
Παρατήρηση:
Οι αριθµοί των σωστών απαντήσεων µε αστερίσκο σχολιάζονται εφεξής:
11. Εδώ ίσως να σας φανεί χρήσιµο να εκτιµήσετε ή να στρογγυλοποιήσετε µέρος της
ερώτησης. Εάν στρογγυλοποιήσετε το 19,8 σε 20,00, τότε θα σας φανεί ευκολότερο
να υπολογίσετε ότι η απάντηση πρέπει να είναι κάτι λιγότερο από 100. Θα µπορείτε,
στην συνέχεια, να επιλύσετε και τις υπόλοιπες ερωτήσεις σχετικά γρήγορα.

12. Στην ερώτηση αυτή ίσως σας φανεί χρήσιµο να διαβάσετε στα γρήγορα τις
εναλλακτικές απαντήσεις. Γνωρίζετε ότι η σωστή απάντηση πρέπει να είναι πάνω
από 160 και ότι θα λήγει σε 4. Αφαιρέστε, λοιπόν, από το 23

3 και έπειτα

πολλαπλασιάστε το υπόλοιπο επί το 8 και στη συνέχεια το 3 επί το 8: ήτοι 8 Χ 20
κάνει 160 και 8 Χ 3 κάνει 24. Μόνο µία απάντηση είναι πιθανή και µπορείτε να την
βρείτε χωρίς να χρειαστεί να κάνετε όλον τον υπολογισµό.
13. Μην αφήσετε την υποδιαστολή να σας αποσυντονίσει – πρόκειται για µια απλή
πρόσθεση και δεν υπάρχουν απαντήσεις που να σας µπερδέψουν. Η ερώτηση και η
απάντηση είναι ξεκάθαρες.
14. Πρόκειται για µια απλή πρόσθεση. Το µόνο που πρέπει να προσέξετε σ’ αυτή την
περίπτωση είναι ότι δεν πρέπει να κάνετε αφαίρεση αντί για πρόσθεση – αυτός είναι
και ο λόγος ύπαρξης της απάντησης Β 88. Ίσως από την βιασύνη σας να επιλέξατε
την λανθασµένη απάντηση.
15. Πρόκειται για µια απλή αφαίρεση που εµπεριέχει δεκαδικούς.
16. Μια ακόµη πρόσθεση, αλλά δύο από τις απαντήσεις λήγουν σε 4 και βρίσκονται εκεί
για να σάς µπερδέψουν. Η ερώτηση αυτή χρήζει προσοχής και µεγάλης ακρίβειας.
17. Μια απλή αφαίρεση αλλά µην κάνετε το λάθος να εκτελέσετε πρόσθεση αντί για
αφαίρεση.
18. Αυτή είναι η πρώτη από τις ερωτήσεις υπολογισµού που περιλαµβάνουν διαίρεση –
είναι εύκολη για το πρώτο σας ξεκίνηµα!
19. Σηµειώστε την απάντησή σας, καθώς θα εργάζεστε πάνω στην ερώτηση, από δεξιά
προς αριστερά, ώστε να αποφύγετε αναριθµητισµούς.
20. Μια ακόµη απλή αφαίρεση.
Οι επόµενες δέκα ερωτήσεις σχετίζονται περισσότερο µε χρηµατικά ποσά, αλλά εξακολουθούν
να προσµετρούν την ικανότητά σας στις τέσσερις βασικές πράξεις της αριθµητικής–
πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµό, διαίρεση. Ενσωµατώνουν επίσης, και την
υποδιαστολή, οπότε θυµηθείτε να την διατηρείτε στο δεξιό µέρος. Είναι ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής και η ευκολία η οποία σας παρέχεται στην περίπτωση που γνωρίζετε, κατά
προσέγγιση, την απάντηση που αναζητάτε, µπορεί να φανεί ιδιαιτέρως χρήσιµη εδώ.
21. Η στρογγυλοποίηση είναι η ευκολότερη µέθοδος για να χειριστείτε τη συγκεκριµένη
ερώτηση. Αν µια δεσµίδα εγγράφων κοστίζει 4 €, τότε 5 Χ 4 είναι απλό. Με λίγη
προσοχή, θα φτάσετε γρήγορα στην σωστή απάντηση.
22. Η πιο γρήγορη οδός προς την σωστή απάντηση είναι να προσπαθήσετε να
επιλύσετε κάπου πρόχειρα την ερώτηση προσθέτοντας όλα τα νούµερα.
23. Πρόκειται για έναν απλό υπολογισµό, αρκεί να βρούµε πόσο είναι το ετήσιο
εισόδηµα ενός εκάστου εργάτη και έπειτα να πολλαπλασιάσουµε το ετήσιο εισόδηµα
του καθένα εργάτη επί τον αριθµό των εργατών που απασχολεί η επιχείρηση.
24. Σε αυτήν την ερώτηση, πρέπει να αφιερώσετε χρόνο. Πρώτον, χρειάζεται να
υπολογίσετε τον αριθµό των ωρών ανά ηµέρα- επιτρέποντας µισή ώρα διάλειµµαδηλαδή 8 ώρες ανά ηµέρα. Μετά πολλαπλασιάστε µε τον αριθµό 5 για να
υπολογίσετε το σύνολο ανά εβδοµάδα.

25. Πρόκειται για έναν απλό πολλαπλασιασµό και πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή,
ώστε να υπολογίσετε τον σωστό αριθµό µηδενικών στην απάντησή σας. ∆ύο από τις
λανθασµένες απαντήσεις περιλαµβάνονται στις επιλογές µε σκοπό να τιµωρήσει την
απροσεξία σας σε αυτό το σηµείο
26. Αφαιρέστε τα δύο ποσά, τις κρατήσεις επί των αποδοχών από τον µικτό µισθό για
να βρείτε το καθαρό πληρωτέο ποσό.
27. ∆ιαιρέστε το συνολικό ποσό των χρηµάτων που διατίθενται για µπόνους
παραγωγικότητας µε τον αριθµό των ατόµων για να υπολογίσετε το µερίδιο του
καθενός ατόµου.
28. Πρόκειται για µια ξεκάθαρη αφαίρεση- το µόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσετε τα
µηδενικά στο δεξιό µέρος και βεβαιωθείτε να κάνετε αφαίρεση και όχι κατά λάθος,
πρόσθεση!
29. Πολλαπλασιάστε τον αριθµό των ατόµων µε το σύνολο των υπερωριών δηλ. 15 Χ
2.5
30. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα ποσοστό περιλαµβάνεται σε αυτα τα tests. Μην
πανικοβληθείτε! Τα ποσοστά είναι ένας άλλος, πιο απλός τρόπος για να εκφράσετε
µέρος του συνόλου. Τα ποσοστά είναι πολύ σχετικά µε τα κλάσµατα για τον λόγο
αυτό δέκα τοις εκατό είναι ίδιο µε ένα δέκατο. Άρα, αν βρείτε το δέκα τοις εκατό, είναι
το ίδιο σαν να έχετε βρει το ένα δέκατο- πρέπει απλά να διαιρέσετε διά του δέκα.
Όταν πρέπει να βρείτε το δέκα τοις εκατό, µην ξεχνάτε να αφαιρείτε αυτό το δέκα τοις
εκατό από το σύνολο καθώς αυτό το δέκα τοις εκατό αντιπροσωπεύει έκπτωση, δηλ.
85.000/10%=8.500, 85.000-8.500 = 76.500

∆Ω∆ΕΚΑΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Εργαστείτε όσο πιο γρήγορα και µε µεγαλύτερη ακρίβεια µπορείτε. Εάν δεν
είστε σίγουροι για κάποια απάντηση, σηµειώστε την απάντηση που θεωρείτε
πιο σωστή, αλλά αποφύγετε να απαντήσετε στην τύχη. Εάν θέλετε να αλλάξετε
κάποια απάντηση, σβήστε την καλά και σηµειώστε το κενό µε την καινούρια
σας απάντηση. ∆ώστε στον εαυτό σας ένα βαθµό για κάθε σωστή απάντηση
και σηµειώστε το σκορ για να δείτε αν υπάρχει βελτίωση από το ένα τεστ στο
άλλο.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 8 λεπτά
1. Ανά οκτώ ποδηλάτες ασκείται σε δύο αιφνιδιαστικός έλεγχος
αντιντόπιγκ. Σε πόσους θα ασκηθεί έλεγχος επί συνόλου 408 ποδηλατών;
Α. 102
Β. 100
Γ. 88
∆. 80 Ε. 40
2. Εάν πληρώσω €4,4 για το πρωινό και € 2,75 για έναν καφέ εσπρέσο,
πόσα χρήµατα θα έχω ξοδέψει συνολικά;

Α. € 6,95

Β. € 7,05

Γ. € 7,15

∆. € 7,25 Ε. € 7,35

3. Η βάρδια ενός εργαζόµενου αρχίζει στις 05:30 και διαρκεί 9 ώρες. Τι ώρα
τελειώνει;
Α. 15:30
Β. 15:00
Γ. 14:30 ∆. 14:00
Ε. 13:00
4. Πόσο θα µου κοστίσει για να αγοράσω 3 φωτάκια για το µηχανάκι, όταν
το ένα κοστίζει €3,50;
Α. € 9,50 Β. € 11,50 Γ. € 12,00 ∆. € 11,00 Ε. € 10,50
5. Αν πληρώσω € 0,23 για ένα εισιτήριο λεωφορείου, €2,35 για ένα εισιτήριο
τρένου και €10,40 για ταξί, πόσα χρήµατα θα έχω ξοδέψει συνολικά;
Α. € 2,98
Β. € 5,75 Γ. € 9,98 ∆. € 10,63 Ε. € 12,98
6. Αν ταξιδέψω 35’ µε το λεωφορείο και 55’ µε το τρένο, πόσην ώρα θα
διαρκέσει το ταξίδι µου συνολικά;
Α. 1 ½ ώρες

Β. 1 ¼ ώρες

Γ. 70’ ∆. ¼ της ώρας Ε. 85’

7. Φεύγω από το σπίτι µου στις 06:00 και επιστρέφω στις 14:15. Πόσες
ώρες βρίσκοµαι έξω από το σπίτι µου;
Α. 20 ½ ώρες Β. 18 ¾ ώρες
Γ. 8 ¼ ώρες ∆. 6 ώρες
Ε.

ώρες
8. Αν 5 αυτοκίνητα γεµίσουν το ρεζερβουάρ τους µε 120 λίτρα βενζίνη το
καθένα, πόσα λίτρα βενζίνη θα έχουν συνολικά;
Α. 6.000
Β. 600
Γ. 500
∆. 460
Ε. 240
9. Ένας χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων έχει 550 αυτοκίνητα, όταν είναι
πλήρης. Πόσα αυτοκίνητα έχει, όταν είναι κατά το ήµισυ πλήρης;
Α. 1.100 Β. 250
Γ. 55
∆. 275
Ε. 350
10. Σε ένα χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων µε 660 αυτοκίνητα, το 20% είναι
χρώµατος χρυσαφί. Πόσα είναι τα χρυσαφί αυτοκίνητα;
Α. 680
Β. 230
Γ. 330
∆. 132
Ε. 33
11. Εάν ένας µηχανουργός κερδίζει €110 τη βδοµάδα, πόσα χρήµατα
κερδίζει σε 12 εβδοµάδες;
Α. 12.000 € Β. 1.210 €
Γ. 1.320 €
∆. 1.120 €
Ε. 122 €
12. Ένας αυτοκινητιστής ταξιδεύει µε 72,5 χιλ. την ώρα σε µία περιοχή που
το επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 50 χιλ. την ώρα. Κατά πόσο ο οδηγός έχει
υπερβεί το όριο ταχύτητας;
Α. 20,5 χλµ.
Β. 22,5 χλµ. Γ. 52,5 χλµ. ∆. 70,5 χλµ. Ε.120,5
χλµ.
13. Εάν ένας εργοδηγός απασχολείται 3 ώρες την ηµέρα, πόσες ώρες θα
απασχοληθεί σε 7 ηµέρες;
Α. 4 ώρες
Β. 10 ώρες
Γ. 17 ώρες
∆. 21 ώρες
Ε. 27 ώρες
14. Από τους 13.750 θεατές σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου το 10% έχει
εισιτήριο διαρκείας. Πόσοι συνολικά δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας;
Α. 1.375
Β. 1.775
Γ. 10.775
∆. 12.375
Ε. 15.125

15. Εάν τρέξω 18 χιλιόµετρα σε 3 ώρες, ποια θα είναι η µέση ταχύτητά µου;
Α. 21 χλµ. Β. 13 χλµ.
Γ. 8 χλµ.
∆. 6 χλµ.
Ε. 3 χλµ.
16. Η βάρδιά µου διαρκεί 9 ώρες. Εάν ξεκινήσω να εργάζοµαι στις 13:30, τι
ώρα θα τελειώσω;
Α. 04:30

Β. 09:30

Γ. 19:30

∆. 21:00

Ε. 22:30

17. Κάθε ρολό ταπετσαρίας τοίχου έχει πλάτος ένα µέτρο. Πόσα ρολά θα
χρειαστούν για να καλυφθεί ένας τοίχος µήκους 12.500 εκ.;
Α. 135

Β. 125

Γ. 25

∆. 12,5

Ε. 2,5

18. Κάθε πλακάκι έχει διαστάσεις 2 x 2 µέτρα. Πόσα πλακάκια θα
χρειαστούν για να καλυφθεί ένα πάτωµα 40 x 40 µέτρα;
Α. 440
Β. 400
Γ. 200
∆. 40
Ε. 20
19. Πόσο θα σου κοστίσει για να αγοράσεις 7 φακέλους, όταν ο ένας
κοστίζει 0,23 €;
Α. 0,73 € Β. 1, 41€ Γ. 1,61 € ∆. 1,81 € Ε. 2,10 €
20. Ένα κιβώτιο περιέχει 8 µπουκάλια µε γάλα και κοστίζει 4,00 €. Πόσο
κοστίζουν τα 3 µπουκάλια;
Α. 2,40 € Β. 1,48 € Γ. 1,24 € ∆. 1,50 € Ε. 2,50 €
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1Α 2Γ 3Γ 4Ε 5Ε 6Α 7Γ 8Β 9∆ 10∆ 11Γ 12Β 13∆ 14∆ 15∆ 16Ε 17Β 18Β
19Γ 20∆
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αφού µετρήσετε τις σωστές απαντήσεις σας στο πιο πάνω τεστ αριθµητικού
υπολογισµού. µπορείτε να δείτε τις επιδόσεις σας στον παρακάτω πίνακα
0-8
9-12
13-15
16-18
19-20

Ανεπαρκής
Επαρκής
Καλώς
Λίαν καλώς
Άριστα

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful