Εργαστήριο 6ο

( Σύνδεση Access µε C++ Builder )

Στο εργαστήριο αυτό θα δείξουµε πως γίνεται η σύνδεση µίας βάσης δεδοµένων και
µίας εφαρµογής γραµµένης σε C++ Builder. Για τον σκοπό αυτό θα δηµιουργήσουµε
µία απλή βάση δεδοµένων που θα περιέχει έναν µόνο πίνακα και µετά θα
προβάλλουµε τα στοιχεία ενός πίνακα ή ενός ερωτήµατος σε µία φόρµα µε ευκολία
µετακίνησης ανάµεσα στις εγγραφές. Η σύνδεση θα γίνει µε ADO ( Active Data
Object ).
∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων
1. Αρχικά δηµιουργήστε µία νέα βάση δεδοµένων µε όνοµα ΙΕΚ.
2. ∆ηµιουργήστε έναν πίνακα ΦΟΙΤΗΤΗΣ µε τα εξής πεδία :

Κωδικός

Επώνυµο

Όνοµα

Όνοµα_Πατρός

Ηµεροµηνία_Γέννησης.

Μορφοποιήστε τις ιδιότητες των πεδίων ώστε ο τύπος δεδοµένων να αρµόζει στο
είδος του πεδίου και τα πεδία κειµένου να έχουν ανάλογα µεγέθη.
3. Εισάγετε τα στοιχεία πέντε συµµαθητών σας στον πίνακα ΦΟΙΤΗΤΗΣ.
Τοποθέτηση των απαραίτητων components
4. Τοποθετείστε το χειριστήριο ADOConnection από την καρτέλα ADO.
5. Τοποθετείστε το χειριστήριο ADOQuery από την καρτέλα ADO.
6. Τοποθετείστε το χειριστήριο DataSource από την καρτέλα Data Access.
7. Τοποθετείστε το χειριστήριο DBGrid από την καρτέλα Data Controls.
8. Τοποθετείστε το χειριστήριο DBNavigator από την καρτέλα Data Controls.
Ρύθµιση των components
9. Το χειριστήριο ADOConnection είναι υπεύθυνο για την σύνδεση µε την βάση
δεδοµένων. Χρειάζεται ένα τέτοιο χειριστήριο για κάθε βάση στην οποία
συνδεόµαστε. Ρυθµίστε την ιδιότητα ConnectionString έτσι ώστε να συνδέεται

9

στην βάση δεδοµένων που φτιάξατε προηγουµένως. Επιλέξτε η ιδιότητα
Connected να είναι true.
10. Το χειριστήριο ADOQuery είναι υπεύθυνο για την δηµιουργία και την
αποθήκευση ενός SQL ερωτήµατος. Ρυθµίστε την ιδιότητα Connection ώστε να
είναι ADOConnection1. Ρυθµίστε την ιδιότητα SQL ώστε να βλέπει όλα τα πεδία
του πίνακα ΦΟΙΤΗΤΗΣ. Κάντε τέλος την ιδιότητα Active να είναι true.
11. Ρυθµίστε την ιδιότητα Dataset του DataSource έτσι ώστε να είναι ADOQuery1.
12. Ρυθµίστε την ιδιότητα DataSource των DBGrid και DBNavigator έτσι ώστε να
είναι DataSource1.
Προβολή αποτελεσµάτων
13. Τρέξτε την εφαρµογή και ελέγξτε αν βλέπετε τα περιεχόµενα του πίνακα.
14. Μέσα στην ίδια φόρµα τοποθετήστε άλλο ένα DBGrid το οποίο να εµφανίζει
µόνο τον κωδικό, το όνοµα και το επώνυµο των φοιτητών που ο κωδικός τους
είναι µικρότερος από 3 ( θα χρειαστείτε νέα ADOQuery, DataSource, DBGrid
και DBNavigator ).

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times