You are on page 1of 4

VROUW

VROUWkrantenbericht
OUW
UWkrantenbericht

‘Over drie jaar


begint mijn
nieuwe leven’
Een huis kopen maakt soms meer kapot dan je lief is. Toen
de relatie van Evelien van Steenis (26) stukliep, wilde haar
ex de woning niet verkopen. Nu zit ze met een schuld van
28.000 euro. Noodgedwongen woont ze bij haar moeder in.
TEKST: HILDE STRAATHOF FOTOGRAFIE: SASHA LAMBERT

“A
chteraf gezien hadden we dat huis nooit soms letterlijk slaande ruzie, er vloog van alles door de
moeten kopen. De relatie met mijn kamer. Als ik bij hem bleef, zou een van ons nog een
ex-partner bestond voornamelijk uit keer in het ziekenhuis terechtkomen. Het was allemaal
ruzies en was gedoemd te mislukken. te heftig. Dus ik vertrok.
Zelfs toen we voor de hypotheek
tekenden gingen we nog tegen elkaar tekeer. Maar ja, Vluchten
dat zie ik nu, achteraf. Toen was ik helemaal verliefd op Een paar maanden eerder was ik ook al weggegaan.
hem, dus ik ging ervoor. Toen deed hij er alles aan om me weer terug te krijgen.
Ik leerde mijn ex kennen via mijn werk, we waren Hij bleef maar smeken en beloven dat alles beter zou
collega’s. Hij had leuke praatjes, was charmant en hield worden. Op het moment dat ik de laatste spullen naar
altijd de deur voor me open. Na drie jaar besloten we mijn moeder ging verhuizen, barstte ik in huilen uit:
te gaan samenwonen. Zelf wilde ik liever iets huren, ik was nog niet klaar om echt bij hem weg te gaan. Ik
dat werd ook door mijn omgeving aangeraden, maar gaf hem een tweede kans.
hij wilde per se een koopwoning. ‘Dan was het je De eerste weken dat ik terug was, leek hij écht veran-
eigendom,’ zei hij. We hadden een samenlevingscon- derd. Hij was poeslief. Maar al snel verviel hij weer
tract en met veel pijn en moeite kregen we de hypo- in zijn oude patroon. Ik ben een bijdehand en koppig
theek rond. Ik moest er wel mijn auto voor opofferen. type, maar in onze relatie was ik veranderd in een
Aan zijn auto mochten we absoluut niet komen. Geen ja-knikker. Ik liet me door hem domineren, was een
sprake van, dat was zijn kindje. sloof in eigen huis. Mijn eigen identiteit was ik totaal
Het ging niet goed tussen ons, maar als je een eigen kwijt. Toen ik me dat realiseerde, ben ik het huis uit-
woning hebt, probeer je er toch het beste van te maken. gevlucht. Mijn moeder wist hoe slecht mijn relatie was,
Dat hield ik twee jaar vol. Het is geen leven als je elke dus ze kwam me meteen met al mijn spullen ophalen.
dag om het minste of geringste elkaar in de haren Dit keer definitief.
vliegt. En ik was heel bang voor hem. We hadden Ik wilde meteen het huis verkopen, maar mijn ex >

2 DE TELEGRAAF
VROUW 3
weigerde eruit te gaan. Hij probeerde
een nieuwe hypotheek op zijn naam te
krijgen. Het was bijna onmogelijk, maar
hij hield zijn poot stijf. De eerste maan-
den was ik nog meelevend en betaalde ik
de helft van de vaste lasten. Achthonderd
euro per maand waar ik niets voor terug-
kreeg. Ik dacht heel naïef: ik kan bij mijn
moeder terecht, maar misschien kan hij
niet naar vrienden of familie. Na een half
jaar was ik er klaar mee, het duurde te
lang. Eén optie was gedwongen verkoop,
maar dan zouden we allebei met een
enorme schuld achterblijven omdat onze
hypotheek veel hoger was dan de waarde
van de woning. Mijn advocaat adviseerde
uit De Telegraaf
het nog een paar maanden uit te zitten,
tot mijn ex de hypotheek voor elkaar had
gekregen. Dan moest ik daarna een deel
van de hypotheekschuld en ons doorlo-
pend krediet op mijn naam laten zetten.
Ruim een jaar na onze breuk tekende ik
en was ik financieel van hem af.
Terwijl mijn ex-partner het huis, de in-
boedel en de auto hield, woonde ik weer
bij mijn moeder in en had ik een schuld
van 25.000 euro. Intussen raakte ik mijn
SCHULDEN baan als administratief medewerker kwijt. Er moesten ze zou financieel meer ruimte krijgen. Maar omdat ik
• De eerste stap om uit mensen weg en ik was als laatste binnengekomen; mijn opeens weer terugkwam, werden de plannen gewijzigd.
financiële problemen te contract werd niet verlengd. Ik leefde van een uitkering Ik ben heel dankbaar dat ik bij haar terecht kon. In het
komen, is door erover te en ondanks mijn kennis en ervaring lukte het maar niet begin vroeg ze nog of ik deze keer wél zeker van mijn
praten. Dat kan via de Luister- om een nieuwe baan te krijgen. Dat breekt je op een zaak was; ik was de vorige keer teruggegaan naar mijn
lijn: 0900-1237777. gegeven moment op. ex. Ze zat er niet op te wachten om mijn spullen te blij-
• Op www.zelfjeschulden- Ik kocht alleen het broodnodige, maar de aflossing ven verhuizen. Wel was ze blij dat ik hem had verlaten,
regelen.nl van het NIBUD schoot niet op. Mijn schuld werd alleen maar groter. ze stond vanaf dag één al niet achter onze relatie.
vindt u richtlijnen voor het Ik moest mijn creditcard gebruiken om de vaste lasten Voor mij was het ook wennen om opeens weer onder
maken van een begroting en van mijn schuld te betalen, dus er kwam nog eens 3000 haar dak te leven en me aan haar regeltjes te houden.
een schuldinventarisatie, maar euro bovenop. Zonder hulp zou ik nog 25 jaar in de Vroeger had ik vaak conflicten met mijn moeder, nu is
ook voor betalingsvoorstellen ellende zitten… onze band er alleen maar sterker op geworden. Ik help
aan schuldeisers. Op sommige momenten was ik echt wanhopig. Dan haar met het huishouden en zij geeft me veel steun. We
• Lukt het niet om zelf de barstte ik in huilen uit als ik er alleen al aan dacht. begrijpen elkaar nu veel beter. Om mijn moeder pijn te
schulden af te lossen, schakel De maatschappelijke instelling waar ik hulp zocht, besparen, probeer ik me zo moedig mogelijk te houden
dan een schuldbemiddelaar bleek achteraf malafide te zijn. Ze hebben mij maan- en positief te blijven. Door je voor anderen sterk te
in bij de Gemeentelijke denlang aan het lijntje gehouden met allerlei beloftes, houden, blijf je zelf ook sterker.
Kredietbank. Ook kan er bij maar er gebeurde niets. De schulden stapelden zich op
de gemeente een wettelijke en ik zat voor niets te wachten op een oplossing. Op Nieuw begin
schuldsanering worden een gegeven moment was ik zo depressief dat ik het Na negen maanden werkloosheid kwam ik bij de
aangevraagd. Als u daarvoor leven niet meer zag zitten. Ik leefde alleen nog voor Dienst Werk en Inkomen terecht en die gingen een
in aanmerking komt, bent u mijn hond en mijn familie, die wilde ik niet achter- baan voor me zoeken. Wat voor baan dan ook. Maar
na drie jaar of maximaal vijf laten. Mijn vader is overleden, maar als mijn moeder en al binnen een week hadden ze administratief werk bij
jaar van uw schulden af. m’n vrienden er niet waren geweest, was het misschien een loodgietersbedrijf gevonden, een branche waarin
Meer info: www.gemeente- wel anders afgelopen. ik ervaring had. Na negen maanden ergernis, frustratie
lijkekredietbanken.nl en Eigenlijk had mijn moeder plannen om naar een senio- en teleurstellingen voelde het alsof een ooievaar een
www.volkskrediet.nl renwoning te verhuizen. Die was kleiner en goedkoper, cadeautje afleverde. Inmiddels werk ik daar ruim een

4 DE TELEGRAAF
VROUW
VROUWkrantenbericht
OUW
UWkrantenbericht

half jaar met veel plezier. Ook ben ik een schuldsane- geld en wil een eigen huis. Juridisch ga ik het ook beter WIE KRIJGT HET
ringtraject ingegaan. Dat betekent dat ik 36 maanden vastleggen. Sommige mensen vinden dat cru, die zeg- HUIS?
op bijstandsniveau moet leven voordat ik van al mijn gen: ‘Als je van elkaar houdt dan hoeft dat toch niet?’ • 1 op de 3 huwelijken
schulden af ben. De gemeentelijke kredietbank houdt Ik hield ook van mijn ex, dus dat zegt niets. Het is een strandt.
elke maand een deel van mijn salaris in, van de rest heel leerzame levensles geweest. • In de meeste gevallen
betaal ik mijn moeder kost en inwoning. Ik hou vijftig Als ik dertig ben, begint mijn nieuwe leven. Nog drie hoeft het huis niet verkocht
euro per week over voor mezelf, maar ik probeer ook jaar doorbijten en dan is alles wat ik verdien weer voor te worden, maar vertrekt
te sparen voor de examens van de opleiding admini- mij. Ik begin al te glunderen als ik eraan denk schul- een van de partners. In 53
strateur. Ik leef niet als een godin, maar het is te doen. denvrij te zijn. Wat een salaris heb ik dan opeens! procent van de gevallen
Drie jaar zijn zo voorbij. Eigenlijk leef ik al vijf jaar op Er gaan dan zoveel deuren voor me open. Dan kan ik gaat de man weg, in 44
dit niveau: toen ik nog samenwoonde, ging bijna mijn een woning huren of kopen en ik kan weer volledig procent van de gevallen is
hele salaris naar het huis. openstaan voor een nieuwe relatie. Ook mijn studie is het de vrouw die vertrekt.
dan achter de rug. • Die verhouding ligt anders
Geen relatie Het eerste wat ik zal doen? Mijn moeder gezellig mee- als er thuiswonende
Ik zie het leven weer positief in, maar ik hoef nog even nemen naar een heel duur restaurant! Dat heeft ze wel kinderen zijn: 61 procent
geen nieuwe relatie. Ik ben nog herstellende van de verdiend na alles wat er is gebeurd. Ik voel me best (man gaat weg) tegenover
vorige. Ik ben goed op weg, daar ben ik blij om. Ik stu- schuldig dat ik haar hele leven overhoop heb gegooid. 37 procent (vrouw).
deer, hoef me tegenover niemand te verantwoorden en Maar ik ben heel blij dat ze er voor me is, anders was ik • De vertrekkende ex-
heb geen hoofdpijn van ruzies. Mijn kijk op mannen misschien op straat beland.” partner verdwijnt niet echt
wordt ook positiever, eerst wilde ik helemaal niets uit beeld. Zo’n 37 procent
meer met ze te maken heben. Maar dit laat ik me nooit Hebt u er wel eens over nagedacht of u in uw huis kunt blijven woont op nog geen 10 minu-
meer gebeuren. In de toekomst zal ik onafhankelijk wonen, als het onverhoopt mis zou gaan met uw relatie? Laat ten afstand, 60 procent trekt
zijn. Ik zorg voor mijn eigen vervoer, verdien mijn eigen het ons weten op onze website: www.telegraaf.nl/vrouw bij 20 minuten de grens.

advertentie