You are on page 1of 20

PANDUAN MENULIS PERENGGAN PENDAHULUAN

PENDAHULUAN
Jenis-jenis pendahuluan :(i) pendahuluan jenis definisi (ii) pendahuluan jenis pendapat (iii) pendahuluan jenis suasana (iv) pendahuluan jenis persoalan (v) pendahuluan jenis peribahasa

PENDAHULUAN JENIS DEFINISI ·
memberikan takrif · makna · definisi Contoh : Jenayah ditakrifkan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang atau peraturan. Jenayah bukan sahaja membabitkan orang dewasa malahan golongan remaja juga. Menurut kajian polis, jumlah kes jenayah telah bertambah daripada 40 021 kes pada tahun 1997 kepada 43 210 kes pada tahun 1998 Di samping itu, kesalahan yang dilakukan juga semakin serius dari semasa ke semasa.

PENDAHULUAN JENIS PENDAPAT menyatakan pendapat seseorang tokoh Contoh : Menurut Y.A.B Datuk seri Dr. Mahathir Mohamad, pencemaran alam sekitar berpunca daripada kegiatan pembangunan. Walau bagaimanapun pembangunan tidak boleh dihentikan sama sekali. Apa yang perlu adalah dengan mengurangkan pencemaran tetapi dalam masa yang sama meneruskan pembangunan.

PENDAHULUAN JENIS SUASANA menggambarkan sesuatu melalui suasana yang sesuai. Contoh : Bas yang berhawa dingin terus berlalu menyusur jalan yang bengkang-bengkok dengan perlahan sekali. Rasa mual dan mengantuk hilang apabila kami dihiburkan oleh abang-abang yang memandu kami . sepanjang perjalanan ke puncak Bukit Fraser , sepasang anak mataku sempat mengintai hutan rimba yang akan kami lalui nanti.

PENDAHULUAN JENIS PERSOALAN mengemukakan beberapa ayat tanya yang berkaitan dengan tajuk Contoh: Setiap orang memerlukan kecemerlangan untuk menjamin kejayaan bagi diri mereka. Apakah yang dikatakan kecemerlangan ? Apakah dengan kecemerlangan boleh membuatkan seseorang itu berjaya ? Apakah dengan berdiam diri sahaja tanpa sebarang usaha seseorang itu boleh mencapai kecemerlangan ? Soalnya , apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kecemerlangan ?

PENDAHULUAN JENIS PERIBAHASA memasukkan satu atau lebih peribahasa Melayu yang sesuai. Contoh: Peribahasa Melayu ' ringan sama dijinjing, berat sama dipikul' dan 'seperti aur dengan tebing ' amat sesuai ke arah mewujudkan masyarakat penyayang yang anggota-anggotanya mengamalkan sifat-sifat yang mengambarkan wujudnya hubungan kasih sayang dalam sesebuah komuniti. PERENGGAN Jenis-jenis perenggan: - perenggan deduktif

- perenggan induktif - perenggan gabungan induktif dan deduktif

PERENGGAN DEDUKTIF
isi penting huraian isi contoh-contoh Contoh soalan : Laporan tentang punca-punca pelajar kurang berminat menggunakan perpustakaan sekolah. Punca pertama, walaupaun pihak perpustakaan telah cuba sedaya upaya mendapatkan buku-buku untuk kegunaan pelajar, tetapi kebanyakan buku yang disediakan sudah terlalu lama. Isi buku-buku tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak dapat memenuhi keperluan pelajar. lagipun terdapat banyak buku yang mengalami kerosakkan . Contohnya , masih tedapat buku-buku yang diterbitkab pada tahun 60-an dan 70-an. Isi Buku yang disediakan sudah terlalu lama Huraian Isi buku-buku tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak dapat memenuhi keperluan pelajar. Lagipun tedapat banyak buku yang mengalami kerosakkan Contoh Contohnya, masih terdapat buku-buku yang diterbitkan pada tahun 60-an dan 70-an.

PERENGGAN INDUKTIF
huraian isi contoh-contoh isi penting Contoh soalan : Sebab-sebab berlakunya kemalangan jalan raya. Selekoh yang tajam , jalan berlopak, cahaya lampu, cahaya matahari, dan hujan juga merupakan punca terjadinya kemalangan jalan raya . Misalnya, jalan menuju ke Genting Highlandmempunyai banyak selekoh yang tajam dan berbahaya kepada pengguna jalan tersebut. Jelaslah kepada kita bahawa faktor alam dan keadaan jalan raya itu sendiri juga merupakan punca berlakunya kemalangan jalan raya di negara ini. Huraian Selekoh yang tajam , jalan belopak, cahaya lampu, cahaya matahari, dan hujan juga merupakan punca terjadinya kemalangan jalan raya. Contoh Misalnya, jalan menuju ke Genting Highlands Isi Jelaslah kepada kita bahawa faktor alam dan keadaan jalan raya itu sendiri juga merupakan punca berlakunya kemalangan jalan raya di negara ini.

PERENGGAN GABUNGAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF
isi penting huraian isi contoh-contoh isi penting Contoh Soalan: Mengatasi masalah inflasi. Akhirnya, usaha yang sepatutnya dilakukan oleh kerajaan dalam menangani masalah ini ialah melalui kempen. Kempen yang dijalankan secara bersungguh-sungguh serta mendapat sokongan daripada semua pihak sudah tentu akan memberi kesan dan kesedaran yang positif kepada para pengguna. Misalnya , dengan menghidupkan semula laungan, "Belilah Barangan Buatan Malaysia". Oleh itu, kempen -kempen yang terancang hendaklah dilaksanakan dengan kadar yang segera agar pengguna dapat disedarkan daripada lena yang panjang. Isi Akhirnya, usaha yang sepatutnya dilakukan oleh kerajaan dalam menangani masalah ini ialah melalui kempen. Huraian Kempen yang dijalankan secara bersungguh-sungguh serta mendapat sokongan daripada semua pihak sudah tentu akan memberi kesan dan kesedaran yang positif kepada para pengguna. Contoh misalnya , dengan menghidupkan semula laungan, "Belilah Barangan Buatan Malaysia". Isi Oleh itu, kempenkempen yang terancang hendaklah dilaksanakan dengan kadar yang segera agar pengguna dapat disedarkan daripada lena yang panjang.

PENUTUP Kesimpulan mestilah lembut tetapi berkesan Jangan mengulangi isi-isi yang telah dikemukakan Gunakan penanda wacana yang sesuai Contoh :(ii) Kesimpulanya, kita perlulah berhati-hati apabila menerima kedatangan pekerja asing kerana pelbagai masalah sosial yang dibawa oleh mereka. Mereka seharusnya ditapis sebelum diterima bekerja di sini. (iii) Oleh yang demikian, marilah kita bersama-sama menjadi pengguan yang bijak dan bergabung tenaga untuk membanteras inflasi.Ini sejajar dengan wawasan Perdana Menteri kita yang berkeyakinan bahawa inflasi di Malaysia boleh mencapai nilai 0%. (iv) Jelaslah kepada kita bahawa semua pihak memainkan peranan yang penting dalam usaha membantu kerajaan membendung masalah inflasi merupakan masalah kita bersama. Masalah

inflasi tidak akan menjadi gawat dan membimbangkan sekiranya semua pihak mempunyai kesedaran. (v) Natijahnya, sektor perindustrian bukan sahaja mendorong pertumbuhan ekonomi negara malah mengembleng tenaga belia ke arah penerokaan suatu bidang baru . Oleh itu, langkahlangkah yang sewajarnya harus diambil oleh pihak kerajaan bagi membendung pelbagai masalah negatif dalam sektor ini untuk menjamin keutuhan dan kejayaannn sektor perindustrian di Malaysia. (vi) Pada keseluruhannya, lawatan sambil belajar itu sungguh berjaya. Menurut beberapa orang ahli yang ditemu ramah, mereka sedar bahawa kegiataan penubaan ikan merupakan satu cara yang tidak bermoral. Sebaliknya , penternakan ikan di dalam sangkar perlu digalakkan bagi mendapatkan hasil yang lumayan di samping dapat mengelakkan keracunan dan pencemaran sungai.

PANDUAN MERUMUSKAN KARANGAN
Oleh Abdul Ghalib Yunus
BAHAGIAN merumuskan karangan atau rumusan merupakan soalan yang wajib dijawab oleh pelajar dalam Kertas 2 Bahasa Melayu SPM. Soalan ini menguji pemahaman pelajar terhadap petikan yang dikemukakan. Soalan rumusan memerlukan pelajar mengemukakan pendahuluan, isi, dan penutup atau kesimpulan. Isi-isi yang dikemukakan pula mestilah terdiri daripada isi-isi tersurat dan isi-isi tersirat. Isi-isi tersurat ialah isi-isi yang terdapat dalam petikan. Manakala, isiisi tersirat ialah isi-isi yang tidak terdapat dalam petikan tetapi berkaitan.

Permarkahan Markah yang disediakan untuk bahagian ini adalah sebanyak 30 markah. Dalam Kertas 2 Bahasa Melayu, bahagian merumuskan karangan merupakan bahagian yang penting. Hal ini demikian kerana bahagian ini menguji aspek kemahiran berfikir pelajar daripada peringkat yang paling rendah, iaitu aras pengetahuan kepada peringkat yang paling tinggi, iaitu penilaian. Keupayaan pelajar menjawab soalan ini dengan baik akan memberi gambaran tentang keupayaan pelajar secara keseluruhan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Penilaian aspek rumusan ini bukan sahaja dinilai dari segi pemberian isi oleh pelajar, tetapi juga dari aspek bahasa seperti penggunaan istilah dan kosa kata yang tepat, susunan frasa dan ayat, penggunaan tanda baca yang betul, kesinambungan ayat yang memperlihatkan penggunaan penanda wacana yang sesuai, dan susunan isi dan idea yang mengikut urutan. Seperti yang telah dinyatakan di atas, bahagian ini diperuntukkan sebanyak 30 markah, iaitu 20 markah untuk bahagian isi, dan 10 markah untuk aspek bahasa. Dalam bahagian isi, pengenalan diperuntukkan sebanyak 2 markah, setiap isi tersurat dan tersirat 2 markah, dan kesimpulan juga diperuntukkan sebanyak 2 markah. Ini bermakna rumusan memerlukan 10 isi yang memperuntukkan sebanyak 20 markah. Untuk aspek bahasa pula, markah yang disediakan sebanyak 10 markah. Pemberian markah pula adalah bergantung kepada jumlah markah isi yang diperoleh. Jika pelajar memperoleh markah isi sebanyak 20 markah, markah maksimum aspek bahasa yang boleh diperoleh adalah sebanyak 10 markah. Hal ini bermakna, untuk aspek bahasa, markah yang diperuntukkan adalah separuh daripada markah isi. Walau bagaimanapun, pelajar tidak semestinya memperoleh separuh daripada markah isi itu secara automatik. Sebaliknya, aspek bahasa seperti pengolahan bahasa, penggunaan istilah dan kosa kata, tanda baca, dan sebagainya akan diteliti sebelum markah untuk bahagian bahasa diberi. Perenggan Dari segi binaan perenggan pelajar bebas menulis rumusan sama ada dalam satu, dua, tiga, atau empat perenggan. Sebenarnya, tidak ada satu peraturan yang khusus tentang bilangan perenggan. Bilangan perenggan yang berbeza antara pelajar, sebenarnya tidak menjejaskan markah. Namun demikian, pelajar dicadangkan supaya menulis rumusan dalam empat (4) perenggan seperti yang di bawah ini: Perenggan 1 Perenggan 2 Perenggan 3 Perenggan 4 -- Pengenalan -- Isi-Iisi Tersurat -- Isi-Isi Tersirat -- Kesimpulan

Dari segi bilangan perkataan pula, pelajar hendaklah patuh terhadap bilangan perkataan yang dinyatakan dalam soalan. Kebiasaannya, iaitu bermula pada tahun 1994, pelajar dikehendaki menulis rumusan antara 100 hingga 120 patah perkataan. Jika pelajar menulis rumusan melebihi jumlah perkataan yang dinyatakan, isi rumusan yang terdapat dalam perkataan atau ayat yang selebihnya tidak akan dibaca atau dinilai. Hal ini sudah tentu akan merugikan pelajar. Oleh hal yang demikian, pelajar dinasihati supaya memastikan bilangan perkataan untuk rumusan supaya tidak melebihi jumlah yang telah ditetapkan. Langkah-Langkah Menulis Rumusan Dalam menulis rumusan, terdapat beberapa langkah boleh diikuti oleh pelajar. Langkah-langkah ini akan membantu pelajar untuk menulis rumusan dengan lebih sistematik. Langkah-langkah untuk menulis rumusan adalah seperti yang berikut:

Langkah 1: Pelajar-pelajar perlu membaca arahan dan soalan dengan teliti. Pastikan apakah kata kunci soalan, iaitu aspek atau perkara yang dikehendaki. Tanya diri anda dengan soalansoalan seperti apa, mengapa, siapa, di mana, bila, dan bagaimana terhadap perkara yang dikemukakan. Langkah 2: Setelah membaca arahan dan soalan, dan setelah mengetahui apa-apa yang dikehendaki, pelajar hendaklah membaca petikan sepintas lalu yang bertujuan untuk mendapatkan kesan atau untuk mengetahui kandungan isi secara keseluruhan. Berdasarkan soalan yang ditujukan kepada diri anda sendiri tadi, pelajar akan dapat menyusun isi dengan mudah. Langkah 3: Pada peringkat yang seterusnya, pelajar hendaklah membaca dengan teliti dan menandakan isi-isi yang dikehendaki, iaitu isi-isi tersurat seperti yang dikehendaki dalam soalan. Cara yang paling mudah untuk menanda isi ialah menanda kata kunci isi-isi tersurat yang terdapat dalam ayat atau perenggan. Kebiasaannya, dalam sesuatu petikan itu terdapat 5 hingga 8 isi-isi tersurat. Langkah 4: Kemudian, pelajar hendaklah menyusun kata-kata untuk ayat pendahuluan, ayatayat untuk isi tersurat mengikut kepentingan, ayat untuk isi-isi tersirat, dan ayat kesimpulan. Semasa menyusun perkara-perkara di atas, aspek-aspek yang berikut perlu diambil perhatian sebelum menulis jawapan sepenuhnya dengan teliti.

(a) Ayat pendahuluan mestilah mengandungi kata kunci atau perkara yang menjawab soalan dan kandungan petikan. (b) Bilangan isi tersurat dan tersirat termasuk susunan, olahan, kesinambungan, dan sebagainya. Sebaik-baiknya, pelajar menyediakan isi-isi tersurat dan isi-isi tersirat mengikut nisbah 4 : 4, 5 : 3 atau 6 : 2. (c) Kesimpulan, iaitu yang berupa cadangan, seruan, kesan, akibat, atau penilaian. (d) Aspek-aspek teknikal seperti bilangan perkataan, penyusunan perenggan, tulisan, dan sebagainya. Langkah 5: Pada peringkat ini, pelajar perlu menyemak rumusan yang ditulis dari segi ejaan, tanda baca, bilangan perkataan, ketepatan dan bilangan isi, dan sebagainya sebelum menjawab soalan yang seterusnya. Panduan Menulis Rumusan Oleh sebab rumusan terdiri daripada 4 bahagian yang utama, iaitu pendahuluan, isi-isi tersurat, isi-isi tersirat dan kesimpulan, maka pelajar perlu mengetahui cara-cara menulis dan perkaraperkara yang berkaitan dengan keempat-empat perkara tersebut. Pendahuluan Untuk menulis pendahuluan, terdapat format tertentu yang perlu dipatuhi oleh pelajar. Format tersebut ialah pelajar dikehendaki menulis pendahuluan seperti yang di bawah ini: (a) Petikan ini menyatakan ... (b) Petikan tersebut membincangkan ... (c) Penulis petikan tersebut memberi komen tentang ... (d) Petikan ini membicarakan ... Pendahuluan rumusan karangan ini hendaklah ditulis dalam satu ayat sahaja. Satu perkara yang perlu diingati oleh pelajar ialah jangan menyalin bulat-bulat perkara atau aspek yang dikehendaki

seperti yang terdapat dalam soalan. Pelajar sepatutnya mengolah ayat sendiri dan menulis pendahuluan berdasarkan isi yang diperkatakan dalam petikan. Isi-isi Tersurat Untuk menulis isi-isi tersurat, pelajar dikehendaki menyusun ayat yang lengkap dan gramatis satu persatu berdasarkan kata kunci atau isi-isi yang telah ditanda atau dikenal pasti dalam petikan. Ayat-ayat hendaklah diolah dan disalin semula tanpa mengambil bulat-bulat daripada petikan. Dari segi ayat pula, para pelajar hendaklah memastikan bahawa setiap ayat terkandung isi-isi tersurat yang dikehendaki. Antara satu ayat dengan ayat yang lain pula, pelajar hendaklah menggunakan penanda wacana yang sesuai seperti selain itu, oleh hal yang demikian, dan oleh itu. Semasa menulis isi-isi tersurat, pelajar tidak dikehendaki menulis kesemua isi tersurat yang terdapat dalam petikan. Berhubung dengan perkara ini, pelajar dikehendaki menulis 4, 5, atau 6 isi tersurat sahaja. Manakala, yang selebihnya adalah untuk isi-isi tersirat. Jumlah isi tersurat dan tersirat mestilah dalam nisbah 4: 4, 5:3, atau 6:2. Sebaik-baiknya, isi tersurat dan tersirat hendaklah seimbang, iaitu 4:4. Isi-isi Tersirat Dalam menulis rumusan, pelajar-pelajar dikehendaki menulis sebanyak 2, 3 atau 4 isi tersirat. Isi-isi tersirat yang hendak dikemukakan mestilah tidak terdapat dalam petikan. Isi-isi tersurat tersebut diperoleh melalui pengalaman, pengetahuan, pembacaan, pengaplikasian, penilaian, dan sebagainya. Isi-isi tersirat yang dikemukakan ini dapat membezakan pelajar yang baik, sederhana, dan lemah dalam rumusan karangan. Oleh hal yang demikian, sudah tentulah pelajar yang banyak membaca serta banyak pengalaman dan pengetahuan akan membantu mereka untuk menjawab soalan rumusan dengan baik dan cemerlang. Seperti isi-isi tersurat, isi-isi tersirat juga hendaklah ditulis dan diolah dengan bahasa yang baik dan lancar. Selain itu, penanda wacana yang digunakan mestilah memperlihatkan kesatuan ayat yang berkesan dan berkesinambungan antara satu isi dengan isi yang lain. Dalam hal ini, huraian hendaklah matang dan memperlihatkan penggunaan bahasa yang baik. Kesimpulan Rumusan Pelajar mestilah juga mempunyai kemahiran untuk menulis ayat kesimpulan atau penutup rumusan. Ayat untuk penutup ini mestilah memaparkan kebolehan pelajar untuk menyatakan kesan, langkah, usaha, dan sebagainya secara keseluruhan dengan membuat penilaian, cadangan, nasihat, dan sebagainya. Kebiasaannya, format untuk ayat penutup atau kesimpulan adalah seperti yang di bawah ini: a) Kesimpulannya, ... b) Oleh itu, ... c) Sebagai kesimpulan, ... d) Rumusannya, ... e) Sebagai rumusan, ... Dalam penulisan rumusan, pelajar kebiasaannya dikehendaki menulis tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Hal ini bermakna rumusan yang terdiri daripada 120 patah perkataan dan 10 isi itu hendaklah mengandungi 10 hingga 12 patah perkataan dalam setiap ayat seperti yang digambarkan di bawah ini: Bilangan Ayat 1. Pendahuluan Isi Bilangan Perkataan 10-12

2. Tersurat 1 10-12 3. Tersurat 2 10-12 4. Tersurat 3 10-12 5. Tersurat 4 10-12 6. Tersurat 5 10-12 7. Tersirat 1 10-12 8. Tersirat 2 10-12 9. Tersirat 3 10-12 10. Kesimpulan 10-12 JUMLAH 100-120

Kesimpulannya, untuk menjawab soalan rumusan Kertas 2 Bahasa Melayu SPM, pelajar mestilah mengetahui perkara-perkara yang diperlukan serta langkah-langkah yang harus diikuti. Walau bagaimanapun, aspek ini belum menjamin seseorang pelajar itu memperoleh markah yang baik dalam soalan rumusan kerana terdapat beberapa faktor lain seperti teknik menulis rumusan dan pengetahuan yang luas serta kemahiran berfikir yang kreatif dan kritis perlu dipunyai oleh pelajar. Oleh hal yang demikian, pada keluaran yang akan datang, akan dibicarakan pula teknik menulis rumusan yang berkesan. Semoga tulisan yang dipaparkan ini, sedikit banyak, dapat membantu pelajar untuk menghadapi Kertas 2 Bahasa Melayu di peringkat peperiksaan SPM.

Menulis Karangan Menggunakan Teknik yang Mudah
Oleh Suhaimi Mohd. Salleh

SEBUAH karangan boleh dianggap sebagai diri penulisnya. Tanggapan dibuat demikian kerana unsur-unsur yang membina karangan; perkataan, frasa, klausa dan ayat, idea atau isi serta pengetahuan atau pengalaman, berpunca sepenuhnya daripada penulisnya. Sekiranya penulis tidak menguasai semua unsur tersebut, karangan berkenaan tidak akan sempurna. Karangan persis manusia juga, perlu mempunyai kepala, bahagian tengah, dan anggota bawah untuk menjadi manusia yang lengkap fizikalnya. Hal ini demikian kerana setiap karangan perlu mempunyai pendahuluan, isi, dan penutup. Anggota-anggota badan manusia itu pula perlu berada di tempatnya yang sebenar atau biasa. Demikianlah halnya dengan karangan juga. Bahagian-bahagian karangan berkenaan didirikan oleh perenggan.

Kegagalan calon peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk mendapat markah yang tinggi bagi mata pelajaran Bahasa Melayu banyak disumbangkan oleh kertas karangan. Pelajar mungkin mempunyai idea, tetapi mempunyai masalah untuk menyampaikan idea tersebut. Oleh hal yang demikian, pelajar sebenarnya menghadapi masalah untuk mengarang. Masalah ini timbul disebabkan pelajar tidak menguasai suatu cara asas atau kemahiran untuk menulis karangan. Pelajar sebaik-baiknya ditunjukkan langkah atau teknik menulis setiap perenggan supaya mereka dapat menulis karangan dengan berkesan. Mengetahui Kehendak Karangan Setelah memilih tajuk karangan yang dirasakan dapat dikuasai isi atau faktanya dengan baik, pelajar perlu mengetahui idea pusat karangan itu. Idea pusat ialah perkara atau isu yang ingin dibincangkan, atau idea keseluruhan, atau tema. Dalam kata lain, pelajar dapat perlu mengetahui kunci, iaitu kehendak sesuatu tajuk bagi memastikan pelajar menulis isi yang tepat dan terhindar daripada terpesong isi atau terkeluar daripada tajuk. Membina Perenggan Setiap karangan harus mempunyai perenggan-perenggan tertentu. Untuk pendahuluan dan penutup, masing-masing dibina oleh satu perenggan. Untuk isi, jumlah perenggan bergantung kepada jumlah isi utama atau isi besar. Jumlah isi utama yang dianggap memadai untuk sesebuah karangan ialah tiga atau empat. Satu perenggan hendaklah dibangunkan oleh satu isi utama sahaja. Sekiranya terdapat tiga isi utama, maka jumlah perenggan untuk isi ialah tiga juga. Dengan demikian, karangan tersebut biasanya mempunyai lima atau enam perenggan. Pembinaan perenggan yang tersusun menjadikan karangan berkenaan menarik dibaca, malah menggambarkan bahawa pelajar menguasai teknik penulisan yang berkesan. Untuk memudahkan pelajar membina perenggan, pelajar harus menentukan jumlah ayat yang perlu ditulis. Untuk peringkat PMR, sebaik-baiknya tiga atau empat ayat, manakala untuk SPM, seelok-eloknya dibina lima ayat. Tujuan menentukan jumlah ayat adalah untuk mengimbangkan huraian dan jumlah perkataan bagi keseluruhan karangan.

(i) Perenggan Pendahuluan Perenggan pendahuluan memperkenalkan tajuk karangan kepada pembaca. Maknanya, dalam perenggan ini belum terdapat sebarang isi, tetapi menyatakan hal yang berkait rapat dengannya. Pendahuluan boleh dibina dengan tiga hingga lima ayat. Karangan bermula dengan ayat pengenalan. Satu ayat pengenalan dikira sudah memadai. Ayat ini akan membawa pembaca untuk memahami tajuk dan isi secara umum. Kemudian, diikuti pula oleh dua atau tiga ayat huraian, yang merupakan ayat yang menyokong atau menghuraikan kenyataan dalam ayat pengenalan. Perenggan ini diakhiri oleh satu ayat fokus, yang membawa pembaca secara tegas kepada tujuan atau arah karangan, iaitu persoalan yang hendak dibincangkan dalam bahagian isi nanti. Lihat contoh pendahuluan di bawah: (1) Akhir-akhir ini didapati bahawa kualiti air semakin terancam. (2) Banyak kes pencemaran air yang dilaporkan berlaku di sana-sini yang sangat membimbangkan kita. (3) Bukan sahaja air sungai atau laut yang tercemar, malah melibatkan air yang diproses diloji pembersihan. (4) Fenomena ini akan mengancam kesihatan dan keselamatan sesiapa yang menggunakan air. (5) Masalah ini terjadi disebabkan oleh sikap anggota masyarakat sendiri yang tidak memberi perhatian terhadap kebersihan sumber alam tersebut.

Dalam perenggan di atas, ayat (1) ialah ayat pengenalan, manakala ayat (2) hingga ayat (4) ialah ayat huraian. Ayat (5) pula merupakan ayat fokus, yang memberi bayangan paling dekat terhadap inti tajuk, “sikap masyarakat merupakan penyebab pencemaran air”. (ii) Perenggan Isi Jumlah perenggan isi bergantung kepada jumlah isi utama. Satu isi utama dihuraikan dalam satu perenggan supaya karangan lebih kemas dan memudahkan pemeriksa mengenal pasti isi utama dan isi sampingan. Penyusuan isi utama pula mengikut kepentingan, iaitu yang lebih penting atau yang dapat dihuraikan dengan jelas hendaklah didahulukan. Setiap perenggan isi boleh dihuraikan dengan empat atau lima ayat. Perenggan isi dimulakan dengan satu ayat topik, iaitu ayat yang menyatakan isi utama. Bagi pelajar yang sudah cekap mengarang, ayat topik boleh juga diletakkan di tengah atau bahagian akhir perenggan. Tetapi, untuk memudahkan pelajar membuat huraian, lebih baik diletakkan pada awal perenggan dan diikuti pula oleh dua hingga empat ayat huraian. Ayat ini mengandungi isi sampingan atau sokongan kepada ayat topik, dan boleh dimasukkan contoh yang difikirkan sesuai. Contohnya, pelajar boleh menulis satu perenggan isi sebagaimana yang berikut: (1) Satu daripada sikap sebilangan anggota masyarakat kita adalah tidak mementingkan aspek kebersihan persekitaran dalam kehidupan sehari-hari. (2) Mereka tidak suka kepada sampahsarap, tetapi mereka mengambil mudah urusan membuang sampah. (3) Dengan sikap ini mereka menjadikan longkang, sungai dan tasik sebagai tong sampah, sebagaimana yang lazim berlaku di perkampungan setinggan. (4) Hal ini bukan sahaja menyebabkan air sungai atau tasik tercemar, tetapi juga memudahkan terjadinya banjir kilat kerana laluan air tersekat ketika hujan.

Ayat (1) merupakan ayat topik, iaitu yang menyatakan isi utamanya, “sikap masyarakat yang tidak mementingkan kebersihan”. Ayat-ayat berikutnya merupakan ayat huraian, iaitu ayat (2) dan (3) memberi contoh sikap yang dinyatakan, manakala ayat (4) menerangkan kesan daripada sikap tidak bertanggungjawab tersebut. (iii) Perenggan Penutup Perenggan ini berfungsi membuat rumusan secara keseluruhan segala idea yang telah dicurahkan dalam perenggan-perenggan sebelumnya. Pelajar boleh membina perenggan ini dengan menggunakan tiga hingga lima ayat. Perenggan ini tidak seharusnya mengulang kembali apa-apa yang telah dituliskan dalam perenggan pendahuluan. Beberapa cara menulis penutup yang mudah adalah seperti menyatakan semula, membuat ramalan, dan membuat syor. Walau bagaimanapun, pemilihan teknik penutup perlulah sesuai dengan jenis karangan. (a) Menyatakan Semula Melalui teknik ini pelajar boleh menyebut atau mengulang kembali semua hujah yang dikemukakan sebagai isi utama secara ringkas. Contohnya: (1) Sebenarnya banyak usaha yang telah dilakukan oleh pihak berwajib untuk membanteras pencemaran air. (2) Namun usaha tersebut tidak banyak membantu kerana sikap masyarakat yang tidak mementingkan kebersihan persekitaran. (3) Projek pembangunan yang rancak dijalankan di sana-sini tanpa mengambil kira kesannya terhadap alam sekitar pula menyebabkan berlakunya hakisan tanah yang teruk yang menjejaskan kualiti air di sungai atau tasik. Keadaan tersebut menjadi lebih teruk apabila kebanyakan ahli masyarakat yang tidak mahu mematuhi peraturan yang digubal oleh pihak berkuasa.

Perenggan penutup di atas memuatkan tiga isi utama karangan yang dinyatakan semula. Isi-isi tersebut ialah satu dalam ayat (2), dan dua dalam ayat ayat (3). (b) Membuat Ramalan Karangan akan ditutup dengan menyatakan tanggapan bahawa sesuatu perkara mungkin terjadi akibat daripada sesuatu masalah. Satu atau dua tanggapan yang difikirkan lojik boleh diberikan secara ringkas. Teknik ini sesuai digunakan untuk beberapa jenis karangan, antaranya perbincangan, ulasan, dan ceramah Contohnya: Dengan wujudnya keadaan-keadaan di atas, pencemaran air sukar untuk diatasi. Sikap sedemikian jika dibiarkan berterusan boleh mengakibatkan kesan yang serius. Pelbagai jenis penyakit bawaan air yang sukar dikawal akan merebak dengan cepat dan menjejaskan kesihatan penduduk. Selain itu, hal ini akan membabitkan peruntukan kewangan yang tinggi, bukan sahaja untuk mengubati pelbagai penyakit tersebut, tetapi juga untuk memulihkan sungai, tasik atau laut yang tercemar.

Dalam perenggan penutup tersebut, dua ramalan dibuat, iaitu dalam dua ayat terakhir. (c) Memberikan Syor Melalui teknik ini pelajar menutup karangan dengan memberikan cadangan yang dikira munasabah. Dua cadangan dianggap mencukupi. Walau bagaimanapun, teknik ini tidak sesuai dengan karangan yang sudah meminta langkah atau cara untuk menyelesaikan sesuatu isu. Hal ini demikian kerana pelajar telah menyatakannya dalam perenggan isi, walaupun berlainan. Contoh penutup jenis ini adalah sebagaimana yang di bawah ini: Jelaslah bahawa sikap masyarakat menyebabkan pencemaran air berleluasa di mana-mana sahaja. Untuk mengatasinya, kesedaran masyarakat terhadap kebersihan dipupuk. Kempen, ceramah dan pertandingan perlu dijalankan dari semasa ke semasa sehingga masyarakat dapat mendisiplinkan diri dalam aspek kebersihan. Selain itu, peraturan yang sesuai perlu digubal, ditambah atau diubahsuai. Dalam masa yang sama, penguatkuasaan yang tegas, wajib dilaksanakan untuk memastikan segala program mencapai matlamatnya.

Unsur-unsur Lain yang Penting Kebanyakan pelajar, khususnya golongan pelajar yang lemah, tidak menitikberatkan hal-hal teknikal dan unsur tatabahasa tertentu. Selain teknik menulis, hal-hal ini juga sangat perlu diberikan perhatian untuk menghasilkan karangan yang berkesan. (i) Mematuhi Jenis Karangan dan Format Sesetengah jenis karangan memerlukan pendekatan yang berlainan. Karangan perbincangan perlu diolah secara membincangkan sesuatu isu, seperti tajuk contoh di atas, berbeza daripada karangan berbentuk cerita atau pengalaman. Manakala karangan yang berformat; surat kiriman, syarahan, ceramah, perbahasan, wawancara, dan seumpamanya, perlu mematuhi format yang telah ditetapkan.

(ii) Bahasa yang Berkesan Bahasa yang tidak berkesan akan melemahkan karangan walaupun mempunyai isi yang kuat. Unsur utama bahasa yang perlu diberikan perhatian ialah pembinaan ayat serta pemilihan frasa dan perkataan yang sesuai. Sebaik-baiknya karangan dibina dengan ayat yang pelbagai jenis atau struktur, iaitu campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk, ayat songsang, ayat biasa, ayat aktif, ayat pasif, dan ayat-ayat lain yang sesuai. Frasa yang dibina perlu mengikut Hukum D-M. Manakala perkataan yang dipilih perlu tepat atau jelas untuk menggambarkan sesuatu, misalnya perlu dibezakan antara ramai dengan banyak. Imbuhan harus juga digunakan dengan berhatihati supaya sesuai dengan kata dasar dan maksud yang ingin disampaikan. (iii) Ejaan dan Tanda Baca Didapati kebanyakan pelajar mengabaikan aspek ini. Ejaan perlu diberikan perhatian kerana setiap kesalahan ejaan akan dipotong setengah markah sehingga tidak lebih daripada lima markah untuk keseluruhan karangan. Kesalahan tanda baca termasuklah tanpa penggunaan tanda sempang (-) pada kata ganda. Tetapi markah tidak dipotong untuk kesalahan berulang. Banyak pelajar yang tidak menggunakan tanda koma (,), malah tidak menurunkan juga tanda noktah (.) di akhir ayat. Selain itu, tanda-tanda bacaan yang lain seperti noktah bertindih (:), noktah berkoma (;), dan sempang (-) pula tidak dipedulikan langsung. Tanda-tanda ini jika digunakan di tempat yang tidak sesuai akan menyebabkan ayat yang dibina membawa maksud yang lain, atau salah sama sekali.

KAEDAH MENCATAT ISI-ISI PENTING PENULISAN KARANGAN
Kaedah ini , memerlukan anda mengemukakan beberapa soalan tentang tajuk yang dikemukakan. Contoh soalan : Rumah anda dimasuki pencuri . Beberapa barang berharga dan wang tunai telah dicuri. Anda dikehendaki menyediakan laporan tentang kejadian itu kepada pihak polis. (a) Bilakah anda menyedari kehilangan barang-barang tersebut ? (b) Bilakah tarikh dan masa kejadian tersebut berlaku? (c) Di manakah rumah anda? (d) Apakah barang-barang yang dicuri? (e) Berapakah taksiran harga barang-barang yang hilang? (f) Bagaimanakah pencuri dapat masuk ke rumah? (g) Siapakah orang yang anda syaki? Setelah membina soalan , jawablah soalan-solan tersebut semasa menyusun isi dan menulis karangan.

KAEDAH KATA TANYA
- Bertujuan untuk menggerakkan dan memandu anda berfikir dengan pantas. Apa yang perlu anda ingat ialah : (a) Siapa? (b) Apa? (c) Di mana? (d) Bila?

(e) Bagaimana? (f) Mengapa? Contohnya : Siapa Siapakah ahli sains negara yang dimaksudkan?Siapakah yang memberi dorongan kepadanya? Apa Apakah bidang sains yang diceburinya?Apakah keistimewaannya? AhliSainsNegara Di mana Di manakah dia belajar ?Di manakah dia dilahirkan? Bila Bilakah dia dipilih sebagai ahli sains negara? Bagaimana Bagaimanakah dia boleh menjadi ahli sains negara ? Mengapakah beliau dipilih sebagai ahli sains negara ?

KAEDAH KRONOLOGI
Kaedah ini lebih mementingkan rentetan waktu sama ada mengikut pusingan jam, hari,minggu, bulan, tahun, dan sebagainya.Kaedah ini akan memudahkan kita mengingat kembali sesuatu peristiwa yang berlaku. Contoh: Pukul 8.00 pagi - Pendaftaran peserta Pukul 8. 30 pagi _ Majlis perasmian Pukul 9.00 pagi _ Ketibaan Y.A.B Perdana Menteri Pukul 9.10 pagi - Majlis ucapan bermula Ucapan pengerusi majlis - Ucapan pengerusi sambutan - Ucapan Y.A.B Perdana Menteri - Penyampaian hadiah Pukul 11.00 pagi - Melawat pameran Pukul 12.00 tengah - Majlis bersurai Hari

KAEDAH ARISTOTAL
Kaedah ini agak lebih mencabar dan sesuai digunakan untuk mengembangkan isi-isi yang memerlukan perbincangan lanjut. Contoh : Tajuk Kepupusan Haiwan Definisi : Apakah yang dikatakan kepupusan haiwan?Apakah contoh haiwan yang pupus? Perbandingan : Apakah perbezaan dan persamaan antara haiwan yang dilindungi dengan haiwan yang tidak dilindungi? Perkaitan : Apakah sebab-sebab kepupusan haiwan?Apakah langkah-langkah yang diambil untuk menanggani masaalh ini?Apakah masalah yang akan timbul? Kemungkinan : Apakah yang mungkin berlaku?Apakah yang tidak mungkin berlaku? Bukti : Apakah yang pernah diperkatakan oleh tokoh-tokoh penting dalam negara dan luar negara tentang perkara ini?

KAEDAH PETA FIKIRAN/MINDA
-Berdikari -Tidak menyeleweng -bertatatertib Bersih -Tidak rasuah -Tidak khianat/Dengki Moral yang tinggi - BCA- Berani membuat keputusan -Menjalankan tugas Dengan gigih dan ikhlas - Menghadapi Krisis dengan Amanah Luhur dan murni tenang - Tegas Cekap Jujur kepada diri, rakan, Mahir Dan organisasi - Berpandangan jauh Berpengalaman Berkeyakinan Penghasilan mutu kerjaya Yang tinggi

Karangan Sebagai Pengukur Keintelektualan Pelajar
Oleh Nawi Ismail

SALAH satu aspek yang diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (BM) sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah ialah karangan. Sesuai dengan tahap usia pelajar, bentuk soalan, tahap kesukaran, dan panjang pendek karangan adalah berbeza-beza antara satu peringkat dengan peringkat yang lain. Demikian juga halnya dengan cara karangan dinilai. Walau apa pun kaedah penilaian dilakukan, pelajar seharusnya sedar atau disedarkan oleh guru bahawa penilai atau pemeriksa karangan sebenarnya menilai tahap keintelektualan penulisnya berdasarkan isi karangan, cara persembahannya, dan bahasa yang digunakan oleh mereka. Sebelum menulis karangan, lazimnya, pelajar akan memikirkan beberapa isi karangan berdasarkan tajuk yang ditetapkan atau yang dipilih. Sesetengah pelajar ternyata berupaya mengutarakan isi karangan yang bernas dan menepati kehendak soalan. Walaupun demikian, terdapat juga pelajar yang tidak mampu berbuat demikian, sebaliknya mereka mengemukakan isi yang kurang bernas, kurang tepat, atau bercampur aduk antara isi yang relevan dengan perkara yang gagal memahami kehendak soalan. Kelompok ini mengetengahkan isi karangan yang menyeleweng atau hampir menyeleweng. Kecenderungan yang sedemikian ternyata menggambarkan kecetekan daya pemahaman mereka. Berdasarkan hal yang sedemikian, jelaslah bahawa kekuatan atau kelemahan daya fikir pelajar dapat dinilai berdasarkan isi karangan yang dikemukakan. Sebagai contoh, sila fahami tajuk karangan yang di bawah ini dan perhatikanlah isi-isi yang dikemukakan oleh penulisnya. Soalan: Kesesakan lalu lintas di pusat-pusat bandar banyak menimbulkan masalah kepada orang ramai, khususnya penghuni kota. Pada pendapat anda, mengapakah perkara ini berlaku dan cadangkan langkah-langkah untuk mengatasinya. Yang berikut ialah isi karangan yang dikemukakan oleh Pelajar A. Faktor kesesakan:

Penduduk kota suka bersaing membeli kereta. Pemandu bas memandu laju dan mengganggu kenderaan yang lain. Harga kereta rendah dan orang ramai mampu membelinya.

Penduduk kota tidak tahu menggunakan prasarana yang disediakan. Cadangan mengatasinya: Mengadakan kempen memandu cermat. Menambahkan kenderaan awam di bandar-bandar besar. Menggalakkan orang ramai mengamalkan perancangan keluarganya. Soalan ini berkehendakkan pelajar menulis beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas dan selanjutnya mengemukakan beberapa cadangan untuk mengatasi masalah ini. Walaupun Pelajar A memahami soalan tersebut, isi-isi yang dikemukakannya itu adalah lemah. Isi-isi tersebut tidak kukuh, kurang berkaitan, atau sukar dikaitkan dengan isu yang diperkatakan. Pemaparan isi-isi yang sedemikian secara tidak langsung memperlihatkan kelemahan pemikiran pelajar berkenaan untuk mengutarakan isi-isi yang lebih kukuh. Hal ini demikian berpunca daripada kurang latihan, di samping kecetekan pengetahuan pelajar berkenaan tentang isu yang ingin diperkatakan, iaitu kesesakan lalu lintas. Bagi menulis karangan tersebut, pelajar seharusnya dapat memikirkan isi-isi seperti yang berikut: Faktor kesesakan: i. ii. iii. iv. Pelbagai pusat pentadbiran, pengajian, perniagaan, terdapat di bandar. Peningkatan taraf hidup rakyat; rakyat mampu membeli kenderaan. Perkhidmatan awam yang kurang sempurna; orang awam kurang berminat. Pembinaan infrastruktur di bandar yang kurang terancang.

Cadangan mengatasinya: i. ii. iii. Memindahkan pusat-pusat tersebut ke luar bandar. Mengadakan lebih banyak sistem transit aliran ringan (LRT). Menggiatkan kempen berkongsi kereta dan kempen menggunakan perkhidmatan awam.

Sesetengah pelajar pula mampu mengemukakan isi karangan yang tepat tetapi gagal menghuraikan dengan menarik dan berkesan. Perhatikanlah penyampaian salah satu isi karangan yang di atas oleh Pelajar B. Salah satu faktor berlakunya kesesakan lalu lintas ialah pertambahan jumlah kenderaan di bandar-bandar besar. Ini disebabkan kenderaan yang dicipta dengan pelbagai bentuk menarik minat pengguna untuk memiliki kenderaan. Alat-alat moden yang canggih yang digunakan oleh sesebuah kenderaan memudahkan cara pengendalian kenderaan tersebut. Ini menyebabkan para pengguna mahir dan pandai memandu kenderaan sendiri. Lebih memburukkan lagi keadaan jika sesebuah keluarga itu memiliki kenderaan lebih daripada sebuah. Oleh sebab negara kini sedang menuju arus pemodenan rakyat berlumba-lumba untuk menaikkan taraf hidup masing-masing agar dapat membeli kenderaan sendiri. Berdasarkan petikan di atas, ternyata bahawa isi yang dikemukakan oleh Pelajar B adalah tepat, iaitu pertambahan bilangan kenderaan menyebabkan kesesakan berlaku. Isi tersebut dikemukakan dalam ayat pertama. Namun, huraian isi tersebut tidak munasabah. Perhatikanlah bahagian yang berhuruf tebal dalam petikan di atas. Idea Pelajar B bahawa penciptaan kenderaan yang pelbagai bentuk dan penggunaan peralatan canggih memudahkan kenderaan

dikendalikan ternyata tidak lojik untuk dikaitkan dengan kesesakan lalu lintas. Hanya dua ayat terakhir dalam petikan yang di atas ada sedikit kaitan dengan isi berkenaan tetapi pendekatannya pula kurang sesuai. Jika demikian, pembaca dan lebih-lebih lagi pemeriksa sudah pasti melabelkan penulis berkenaan kurang menguasai perkara yang ditulis, kurang bijak mengembangkan idea, dan tidak dapat menyusun maklumat yang sememangnya tidak seberapa. Tegasnya, kemiskinan maklumat, kecetekan idea, dan ketidakmatangan pelajar berkenaan tergambar dalam petikan karangan yang di atas. Isi bagi karangan ini sewajarnya disampaikan seperti yang berikut: Pertambahan bilangan kenderaan di bandar-bandar besar merupakan salah satu faktor berlakunya kesesakan lalu lintas. Perkara ini berlaku kerana kemajuan negara pada hari ini secara tidak langsung menyebabkan taraf hidup rakyat semakin meningkat. Oleh hal yang demikian, lebih ramai yang dapat memiliki kenderaan sendiri, malah ada yang memiliki lebih daripada sebuah kenderaan. Pertambahan kenderaan yang berlaku secara berterusan sudah pasti mengakibatkan berlakunya kesesakan, terutama pada waktu kakitangan awam pergi dan pulang dari tempat kerja. Tegasnya, pertambahan kenderaan yang tidak seimbang dengan pertambahan jalan raya menyebabkan kesesakan lalu lintas sukar dielakkan. Melalui karangan juga kebijaksanaan penulis tentang soal-soal kebahasaan dapat dinilai yang antaranya termasuklah dari aspek binaan ayat sama ada gramatis atau tidak akan tergambar dalam karangan. Pembaca dapat juga meneliti kualiti ayat yang digunakan untuk menyampaikan idea sama ada terdapat kepelbagaian, berkesinambungan ataupun tidak. Selain itu, penguasaan kosa kata seseorang penulis turut tergambar dalam karangan yang dihasilkan. Pelajar yang memiliki kosa kata yang banyak akan mempelbagaikan penggunaannya untuk menjadikan karangan lebih menarik. Sebaliknya, pelajar hanya akan mengulang-ulang kosa kata yang sama, jika penguasaan kosa katanya terhad. Kecenderungan yang sedemikian secara tidak langsung mencerminkan kuantiti dan kualiti pembacaan seseorang pelajar. Aspek lain yang dapat dinilai dalam karangan pelajar termasuklah penguasaan tatabahasa, pemahaman tentang peraturan pengejaan, dan penggunaan tanda baca. Di samping itu, karangan yang terhasil dapat juga dijadikan alat pengukur keperibadian penulisnya, terutama dari segi kesungguhan menyiapkan karangan, kekemasan, dan ketelitian. Berdasarkan penjelasan yang di atas, dapatlah dikatakan bahawa karangan merupakan salah satu cara yang berkesan untuk mengukur tahap pemilikan ilmu pengetahuan pelajar tentang sesuatu isu. Di samping itu, kematangan pemikiran dan tahap penguasaan berbahasa pelajar tergambar juga dalam sesebuah karangan. Bagi menghasilkan karangan yang mantap, menarik, dan berkesan, pelajar seharusnya menguasai ilmu kepengarangan dan ilmu kebahasaan, di samping mempunyai maklumat tentang perkara yang ingin diketengahkan. Ketiga-tiga aspek inilah yang menjadi fokus penilai untuk menentukan tahap keintelektualan seseorang pelajar.

Teknik Subjek dan Predikat
Oleh Abdul Ghalib Yunus

DALAM Kertas 2 Bahasa Melayu, soalan rumusan merupakan soalan yang sukar dijawab oleh kebanyakan pelajar. Salah satu puncanya kerana para pelajar tidak mempunyai teknik yang berkesan untuk menjawab soalan tersebut. Untuk mengatasi kesukaran ini, makalah ini akan membicarakan teknik menjawab rumusan dalam Kertas 2 Bahasa Melayu SPM. Teknik yang diperkatakan dalam makalah ini adalah mengikut pandangan penulis sendiri berdasarkan pengalaman sebagai guru Bahasa Melayu di peringkat SPM dan soalan-soalan rumusan sejak tahun 1993 hingga 1998. Teknik yang dimaksudkan ialah Teknik Subjek dan predikat (SP) dan Teknik dengan Perkataan Lain (DPL). Namun demikian, dalam keluaran kali ini, penulis akan membicarakan Teknik SP sahaja. Manakala , Teknik DPL akan dibicarakan dalam keluaran yang akan datang.
Teknik Subjek dan Predikat Teknik SP ialah satu cara yang digunakan untuk mengenal pasti idea utama yang menjawab soalan dan keterangan terhadap idea tersebut. Idea utama yang menjawab soalan tersebut dikenal sebagai subjek atau fokus isi, manakala keterangan terhadap idea tersebut dikenali sebagai predikat. Ini bermakna, setiap ayat dalam jawapan rumusan mesti mengandungi dua perkara. Teknik SP ini sesuai digunakan untuk semua jenis rumusan, iaitu rumusan jenis khusus atau rumusan jenis umum dan semua ayat yang terdapat dalam rumusan. Di bawah ini dikemukakan satu soalan rumusan yang dijawab dengan menggunakan Teknik SP.

Soalan contoh Baca petikan di bawah dengan teliti dan tuliskan satu rumusan tentang peranan penyelidikan sains dan teknologi dan halangan-halangannya di Malaysia. Panjang rumusan anda hendaklah antara 100 hingga 120 perkataan sahaja. Kemajuan sains dan teknologi memainkan peranan penting dalam pembangunan sesebuah negara. Taraf hidup rakyat akan menjadi lebih tinggi dan maju dengan adanya penekanan terhadap bidang sains dan teknologi. Dalam Rancangan Malaysia Kelima, sejumlah RM400 juta telah diperuntukkan khas bagi program penyelidikan dan pembangunan. Kerajaan menyeru pihak swasta supaya menumpukan perhatian dalam penyelidikan sains dan teknologi dengan menyediakan pelbagai insentif supaya penyelidikan dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Penemuan baharu berperanan memodenkan sektor-sektor tertentu dan

turut meningkatkan produktiviti dan pendapatan negara. Salah satu sektor yang mendapat faedah ialah sektor pertanian. Corak pertanian tradisional dapat digantikan dengan kaedah pertanian moden yang lebih sistematik. Ini merupakan satu strategi yang dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para petani. Kemajuan sains dan teknologi juga menyumbang faedah untuk sektor perindustrian. Negara kita perlu menghasilkan keluaran baharu yang berkualiti dan belum pernah dihasilkan oleh negara lain supaya dapat bersaing di pasaran antarabangsa. Oleh itu, institut seperti SIRIM (Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia) menggalakkan dan menjalankan penyelidikan perindustrian demi memodenkan teknologi dalam pengeluaran dan pemprosesan barang-barang perkilangan. Sumber bekalan tenaga merupakan juga satu faktor yang penting dalam sesuatu pembangunan, terutamanya sektor perindustrian. Kemajuan sains dan teknologi membolehkan negara menjanakan sumber tenaga moden seperti tenaga nuklear, tenaga suria, dan kuasa hidro. Sumber tenaga nuklear amat diperlukan memandangkan bahawa krisis kepupusan tenaga tradisional seperti petroleum, gas cecair asli, dan arang batu semakin serius dan perlu diatasi dengan segera supaya tidak menjejaskan perkembangan aktiviti ekonomi. Kerajaan telah melipatgandakan usaha untuk mengelakkan krisis ini melalui penubuhan Pusat Atom Tun Dr. Ismail (PUSPATI) untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam teknologi nuklear. Sumber tenaga ini lebih murah daripada tenaga petroleum. Teknologi maklumat pula telah memajukan sistem pengurusan dan pentadbiran. Semua urusan ini menggunakan komputer, talian telefon gentian optik, video, dan kamera yang menjimatkan masa dan wang serta bebas daripada kelebihan perjalanan untuk menghadiri mesyuarat. Satu pencapaian yang membanggakan ialah pelancaran MEASAT (Malaysia East Asia Satelite), yang membolehkan kita mengikut berita dengan serta merta. Malah satelit ini berperanan penting dalam pengangkutan udara, laut, dan meramalkan fenomena alam. Usaha kerajaan dan swasta dalam penyelidikan pasti akan mencapai pembangunan yang membanggakan dan setanding dengan negara-negara maju yang lain sekiranya rakyat Malaysia sanggup berganding bahu untuk mencapai hasrat tersebut. (Diubahsuaikan daripada "Peranan Penyelidikan Sains dan Teknologi"oleh Thyee Chee Cong, Dewan Siswa, November 1996) (30 markah) Langkah 1 - Baca petikan sekurang-kurangnya dua kali untuk mengetahui perkaraperkara yang dibicarakan. Berdasarkan petikan tersebut, dua perkara yang diperkatakan ialah 1) Kepentingan penyelidikan sains dan teknologi 2) Kemajuan dan pembangunan. Ini bermakna subjek (perkara 1) untuk ayat pendahuluan ini ialah Kepentingan penyelidikan sains dan teknologi dan predikatnya (perkara 2) ialah Kemajuan dan pembangunan. Kemudian, berdasarkan perkara 1 dan perkara 2 tersebut, binalah ayat pendahuluan rumusan antara 10 hingga 12 patah perkataan seperti di bawah ini: Rangka isi-isi pengenalan: Bil. Subjek (Perkara 1) (Perkara 2) 1. kemajuan sains dan teknologi 2. kepentingan penyelidikan sains dan teknologi Predikat pembangunan kemajuan

Jawapan contoh 1. Petikan menyatakan kepentingan kemajuan sains dan teknologi untuk pembangunan di Malaysia. (11 patah perkataan). 2. Petikan menghuraikan kepentingan penyelidikan sains dan teknologi demi kemajuan negara. (10 patah perkataan).

Langkah 2 - Untuk mendapatkan isi-isi tersurat, tanya diri anda, apakah kehendak rumusan tersebut dengan soalan-soalan seperti "apakah", "mengapakah", dan sebagainya. Berdasarkan soalan di atas, soalan rumusan menghendaki anda menyatakan apakah peranan penyelidikan sains dan teknologi dalam pembangunan di Malaysia. Langkah 3 - Lihat dan cari dalam setiap perenggan isi yang menjawab soalan tersebut. Kemudian kenal pasti "subjek" dan "predikat" isu yang diutarakan. Soalan Contoh: Apakah peranan penyelidikan sains dan teknologi dalam pembangunan di Malaysia? Berdasarkan baris satu hingga tiga dalam perenggan pertama, subjek isu ialah tahap hidup rakyat (perkara 1), manakala predikat isu ialah lebih tinggi dan maju (perkara 2). Jawapan Contoh: Kemajuan sains dan teknologi menyebabkan taraf hidup rakyat akan meningkat lebih tinggi dan maju. Rangka isi-isi tersurat:

Bil. 1. 2. 3 4. 5 6

Subjek (Perkara 1) taraf hidup rakyat penemuan baharu berkualiti sumber tenaga moden sistem pengurusan pelancaran MEASAT

(Perkara 2) lebih tinggi dan maju pendapatan dan produktiviti bersaing di pasaran kepupusan tenaga tradisional menjimatkan masa dan wang berita

Langkah 4: Berdasarkan subjek dan predikat atau perkara 1 dan 2 di atas, pelajar dikehendaki membina ayat yang terdiri daripada 10 hingga 12 patah perkataan. Lihat ayat-ayat untuk isi-isi tersurat berdasarkan subjek dan predikat di atas di bawah ini: 1. Kemajuan sains dan teknologi menyebabkan taraf hidup rakyat akan meningkat lebih tinggi dan maju. 2. Hasil penemuan baharu berupaya meningkatkan pendapatan dan produktiviti negara. 3. Hasil-hasil keluaran yang berkualiti pula mampu bersaing di pasaran antarabangsa. 4. Kemajuan menghasilkan sumber tenaga moden dapat menggantikan kepupusan tenaga tradisional. 5. Sistem pengurusan dan pentadbiran yang kian cekap dan pantas banyak

menjimatkan masa dan wang. 6. Kejayaan pelancaran MEASAT menyebabkan sesuatu berita diperoleh dengan serta merta. Langkah 5 - Untuk menulis isi-isi tersirat pula, pelajar hendaklah mengemukakan isi yang tidak terdapat dalam petikan dan mesti menjawab soalan rumusan, iaitu Apakah peranan penyelidikan sains dan teknologi di Malaysia selain yang dinyatakan dalam petikan? Rangka isi-isi tersirat:

Bil. 1 2 3. 4.

Subjek (Perkara 1) Hanya manusia bertambah sistem pertahanan sistem pendidikan Jalan raya yang sistematik

(Perkara 2) tahap kesihatan meningkat serangan musuh diperingkatkan kesesakan dan kemalangan

Jawapan contoh: 1. Kemajuan dalam bidang perubatan menyebabkan hayat manusia bertambah akibat tahap kesihatan yang meningkat. 2. Kejayaan mewujudkan sistem pertahanan yang canggih dapat mengelakkan negara daripada diserang musuh. 3. Sistem pendidikan negara pula dapat dipertingkatkan dengan penggunaan komputer dan internet. 4. Jalan raya yang sistematik dan terancang dapat mengatasi masalah kesesakan dan kemalangan.

Langkah 6 - Kesimpulan sesuatu rumusan hendaklah berdasarkan isi-isi tersurat dan tersirat yang dinyatakan. Selain itu, kesimpulan juga hendaklah merujuk isi kandungan petikan secara keseluruhan. Sebagai contoh, jika soal rumusan menghendaki pelajar menyatakan faktor-faktor atau sebab-sebab, atau punca-punca, maka kesimpulan rumusan mestilah menyatakan langkah-langkah yang harus diambil secara umum oleh pihak-pihak yang berkenaan. Jika soalan menghendaki pelajar menyatakan langkah-langkah, kesimpulannya hendaklah dinyatakan dengan meminta kerjasama daripada semua pihak untuk menanganinya. Selain itu, pelajar mestilah mengenal pasti perkara 1 dan perkara 2 untuk ayat kesimpulan. Rangka isi-isi kesimpulan:

Bil. 1 2

Subjek (Perkara 1) berganding bahu usaha kerajaan dan swasta

(Perkara 2) meningkatkan kemajuan dan pembangunan negara maju

Jawapan contoh: 1.Kesimpulan rakyat dan kerajaan hendaklah berganding bahu untuk

meningkatkan kemajuan dan pembangunan negara. 2. Rumusannya, usaha pihak kerajaan dan swasta akan menjadikan negara kita sebuah negara maju. Langkah 7 - Menulis rumusan sepenuhnya. Pada peringkat ini, pastikan rumusan anda supaya menepati bilangan perkataan, bebas daripada sebarang kesalahan bahasa, menggunakan penanda wacana yang betul, dan sebagainya. Jawapan Contoh: Petikan menghuraikan kepentingan penyelidikan sains dan teknologi demi kemajuan negara. Kemajuan sains dan teknologi akan menyebabkan taraf hidup rakyat meningkat lebih tinggi dan maju. Hasil penemuan baharu berupaya meningkatkan pendapatan dan produktiviti negara. Hasil-hasil keluaran yang berkualiti pula mampu bersaing di pasaran antarabangsa. Kemajuan menghasilkan sumber tenaga moden dapat menggantikan kepupusan tenaga tradisional. Seterusnya, sistem penguruan dan pentadbiran yang kian cekap dan pantas banyak menjimatkan masa dan wang. Selain itu, kejayaan mewujudkan sistem pertahanan yang canggih dapat mengelakkan negara daripada diserang musuh. Sistem pendidikan negara pula dapat dipertingkatkan dengan penggunaan komputer dan internet. Seterusnya, jalan raya yang sistematik dan terancang dapat mengatasi masalah kesesakan dan kemalangan. Rumusannya, usaha pihak kerajaan dan swasta mampu menjadikan negara kita sebuah negara maju. (120 perkataan) Kesimpulannya, Teknik SP memerlukan pelajar menyatakan dua perkara atau dua kata kunci dalam setiap ayat. Berdasarkan kata kunci tersebut, pelajar akan dipandu untuk membina ayat yang lengkap sama ada untuk pengenalan, isi-isi tersurat, isi-isi tersirat, dan kesimpulan. Rasionalnya ialah markah yang disediakan untuk bahagian isi adalah sebanyak 20 markah. Oleh sebab rumusan terdiri daripada 10 ayat, hal ini bermakna setiap ayat akan diberikan sebanyak 2 markah, iaitu 1 markah untuk perkara 1 (Subjek) dan 1 markah untuk perkara 2 (predikat). Satu perkara lagi yang perlu diingat ialah istilah subjek dan predikat yang digunakan dalam teknik ini bukanlah bermaksud sebagai unsur subjek dan predikat dalam ayat. Sebaliknya, subjek dan predikat yang dimaksudkan dalam rumusan ini ialah kata kunci atau inti yang menjadi fokus dalam sesuatu ayat. Akhir kata, semoga teknik ini dapat dimanfaatkan oleh guru dan pelajar demi kejayaan bersama.