DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 1

UNIT 4

ALAT
OBJEKTIF

Objektif am :
Mengetahui, mempelajari dan memahami konsep-konsep asas daftar anjakan serta kegunaannya.

Objektif khusus :
Diakhir unit ini anda sepatutnya dapat: 

Menyatakan fungsi asas daftar anjakan  Menyenaraikan jenis-jenis daftar anjakan  Membincangkan operasi dan melukis litar daftar anjakan: o masukan siri ± keluaran siri o masukan siri ± keluaran selari o masukan selari ± keluaran siri o masukan selari ± keluaran selari  Menerangkan aplikasi daftar anjakan dalam: o Operasi aritmetik o Pembilang daftar anjakan o Penukaran data siri-ke-selari dan data selari-ke-siri  Membincangkan operasi dan penggunaan satu contoh litar terkamil daftar anjakan

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 2

INPUT
4.0 PENGENALAN
Di dalam kehidupan kita hari ini, kalkulator memainkan peranan yang amat penting di dalam setiap pengiraan. Tahukah anda bagaimanakah kalkulator melakukan pengiraan untuk kita ? Contohnya bagi mencampur dua nombor iaitu 18 + 11. Sekarang cuba anda tekan kekunci 1, nombor 1 akan dipaparkan. Apabila nombor kedua ditekan, iaitu 8, maka nombor 1 akan dianjak ke kiri dan nombor 18 akan dipaparkan. Daripada contoh di atas, kita dapati litar logik yang terdapat di dalam kalkulator akan menyimpan dahulu nombor pertama dan kemudian nombor tersebut akan dianjak sekiranya nombor kedua dimasukkan. Akhirnya nombor 18 akan dipaparkan. Ini bermakna didalam pengiraan ini apabila nombor 18 ditekan, nombor ini perlu disimpan terlebih dahulu di dalam ingatannya. Apabila nombor 11 ditekan, nombor ini akan dicampur dengan nombor di dalam ingatannya. Litar digital yang akan bertindak sebagai ingatan di dalam suatu kalkulator ialah daftar anjakan. Daftar anjakan ialah ingatan yang dibina dari beberapa flip-flop. Daftar anjakan selalunya digunakan sebagai ingatan sementara sebelum operasi arikmatik dilakukan. Begitu juga didalam sistem penghantaran data, daftar anjakan diguna sebagai ingatan sementara sebelum data dihantar kemana-mana destinasi. Ia juga berfungsi bagi menukar bentuk data selari ke siri atau sebaliknya mengikut keperluan sistem kita. Perhatikan sistem penghantaran data di bawah:

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 3

MODEM

MODEM

Data yang diproses oleh komputer adalah di dalam bentuk selari. Apabila data ini hendak dihantar melalui talian talifon ia akan dihantar secara siri. Begitu juga sebaliknya, jika data dari talian talifon dihantar ke komputer, maka data yang masuk secara sesiri ini perlu ditukarkan secara selari sebelum di baca oleh komputer. Bagi menukarkan bentuk data selari ke siri atau sebaliknya, litar antaramuka (interfacing) diperlukan. Untuk pengetahuan anda litar antaramuka ini adalah dibina daripada daftardaftar. Kesimpulannya litar yang berfungsi bagi menyimpan data yang dimasukkan ini dan kemudian menganjakkanya dikenali sebagai DAFTAR ANJAKAN. Daftar anjakan boleh didefinasikan sebagai peranti atau sekumpulan flipflop yang digunakan untuk menyimpan dan menganjak data.

4.1 LITAR ASAS DAFTAR ANJAKAN
Oleh kerana daftar anjakan ialah suatu alat yang boleh menyimpan dan menganjak data, maka flip-flop yang sesuai digunakan ialah flip-flop D. Seperti yang kita pelajari sebelum ini satu flip-flop D boleh menyimpan satu bit data samada bit 0 atau 1 bergantung kepada masukan yang diberi. Jika kita merujuk kepada rajah 4.1, kita dapati apabila bit 1 diberikan pada masukan, selepas denyut jam diberikan maka data 1 akan disimpan, begitu juga apabila bit 0 diberikan pada masukan, maka data 0 akan disimpan.

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 4

1 D clk Q

1 di simpan

0 clk

0 di simpan

D

Q

Rajah 4.1 : Flip-flop D sebagai alat ingatan

Oleh kerana satu flip-flop hanya boleh menyimpan satu bit data, maka kapasiti daftar atau alat ingatan adalah sama dengan jumlah flip-flop yang digunakan. Ini bermakna apabila kita ingin membina daftar anjakan 2 bit maka 2 flip-flop diperlukan. Ini ditunjukkan seperti rajah 4.2.

Masukan data

D clk

Q0

D

Q1

Rajah 4.2 : Daftar anjakan 2 bit

4.2 JENIS-JENIS DAFTAR ANJAKAN
Oleh kerana daftar anjakan merupakan komponen penting dalam kebanyakan sistem digital maka ia telah dikelaskan mengikut kaedah masukan dan keluaran data. Terdapat 4 jenis daftar anjakan yang akan anda pelajari iaitu daftar anjakan masukan siri ± keluaran siri, masukan siri ± keluaran selari, masukan selari ± keluaran siri dan masukan selari ± keluaran selari. Dalam contoh di bawah andaikan daftar anjakan digunakan dalam sistem digital 8 bit. Dan data yang akan dimasukkan ialah ³10010110´.

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 5

y

Daftar anjakan masukan siri / keluaran siri (SISO)

anjakan pertama 1 0 0 1 0 1 1 0 Anjakan ke 2 1 0 0 1 0 1 1 0 Anjakan ke 3 1 0 0 1 0 1 1 0 anjakan ke 4 1 0 0 1 0 1 1 0 Anjakan ke 5 1 0 0 1 0 1 1 0 anjakan ke 6 1 0 0 1 0 1 1 0 Anjakan ke 7 1 0 0 1 0 1 1 0 anjakan ke 8 1 0 0 1 0 1 1 0

0

1

0

1

1

0
Konsep SISO: Data dianjak masuk dan keluar satu bit setiap masa melalui satu talian masukan dan talian keluaran

0

1

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0 data pertama dikeluarkan

Selepas 8 anjakan kesemua bit data akan disimpan, dan data pertama iaitu 0 akan dikeluarkan.

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 6

y

Daftar anjakan masukan siri / keluaran selari (SIPO)

Masukan siri 10010110

1

0

0

1

0

1

1

0

Konsep SIPO: Data dianjak masuk satu bit setiap masa, selepas kesemua bit dimasukkan, ia akan dianjak keluar secara serentak

1

0

0

1

0

1

1

0

Keluaran selari

y
1 0

Daftar anjakan masukan selari / keluaran siri (PISO)
Masukan selari 0 1 0 1 1 0 Konsep PISO: Keluaran siri 0 Kesemua bit data di masuk serentak, dan dianjak keluar satu bit setiap masa.

1

0

0

1

0

1

1

0

y
1 0

Daftar anjakan masukan selari / keluaran selari(PIPO)
Masukan selari 0 1 0 1 Konsep PIPO: 1 0 Kesemua bit data di masuk serentak, dan dianjak keluar secara serentak

1

0

0

1

0

1

1

0

Keluaran selari
1 0 0 1 0 1 1 0

UNTUK LEBIH MUDAH, SELEPAS INI KITA MENGGUNAKAN PERKATAAN SISO,SIPO,PISO DAN PIPO BAGI MEWAKILI SETIAP DAFTAR ANJAKAN YANG AKAN KITA BINCANGKAN.

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 7

4.3 DAFTAR ANJAKAN MASUKAN SIRI/KELUARAN SIRI
Rajah 4.3 menunjukkan daftar anjakan masukan siri/keluaran siri dibina menggunakan flip-flop D. Oleh kerana daftar anjakan ini mempunyai 4 peringkat (4 flip-flop) maka ia dapat menyimpan 4 bit data. Cuba anda perhatikan rajah 4.3, berapakah talian masukan dan talian keluarannya?. Ya, sekiranya kita menggunakan daftar anjakan masukan siri-keluaran siri bererti kita hanya mampunyai satu talian masukan dan satu talian keluaran.

Masukan siri

Keluaran siri

D clk

Q0

D

Q1

D

Q2

D

Q3

Rajah 4.3: Daftar anjakan masukan siri/keluaran siri

Baiklah, untuk lebih memahami kita akan membincangkan operasi litar ini dengan memasukkan 4 bit data iaitu 1010. Data paling kanan akan dimasukkan dahulu dan daftar awalnya dalam keadaan reset. Sekarang perhatikan rajah 4.4, data pertama, D=0 diletakkan pada talian masukan. Selepas CLK1 diberikan, FF0 akan direset, daftar menyimpan bit data pertama iaitu 0. Selepas CLK2, bit data kedua iaitu 1 akan disimpan di FF0 dan data asal di FF0 akan dianjakkan ke FF1. Daftar sekarang telah menyimpan bit data pertama dan kedua iaitu µ10¶. Selepas CLK3, bit data ketiga iaitu 0 akan disimpan di FF0, data asal di FF0 akan dianjakkan ke FF1 dan data di FF1 dianjak ke FF2. Ketika ini daftar menyimpan bit data pertama, kedua dan ketiga iaitu µ010¶.

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 8

Selepas CLK4, bit data terakhir 1 akan disimpan di FF0, data asal di FF0 akan di anjakkan ke FF1, data di FF1 dianjak ke FF2 dan data di FF2 dianjak ke FF3. Selepas denyut yang keempat, kesemua bit data telah dimasukkan secara siri dan bit-bit data ini akan disimpan sehinggalah bekalan kuasa dimatikan.

Masukan data

Daftar awalnya dalam keadaan reset.

Bit data pertama ====

Selepas CLK1, bit data pertama disimpan

Bit data kedua

Selepas CLK2, bit data kedua disimpan

Bit data ketiga

Selepas CLK3, bit data ketiga disimpan

Bit data keempat

Selepas CLK4, kesemua 4 bit data disimpan dalam daftar

Rajah 4.4: Empat Bit Data (1010) Dimasukkan Siri Ke Dalam Daftar.

Setelah anda memahami bagaimanakah data dianjak masuk, sekarang kita akan meneruskan pelajaran kita iaitu bagi melihat bagaimanakan data akan dianjak keluar. Seperti yang kita ketahui bit data mesti dianjak keluar secara siri, dan data akan diperolehi di Q3. Sekarang perhatikan Rajah 4.5, selepas CLK4 bit data pertama iaitu 0 akan dipaparkan di Q3.

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 9

Selepas CLK5, bit data kedua 1 akan dipaparkan di Q3. Begitu juga selepas CLK5, data ketiga 0 akan dipaparkan di Q3. Dan akhirnya selepas CLK6, data terakhir 1 akan dipaparkan di Q3.

Bit data pertama diperolehi

Selepas CLK5, bit data kedua diperolehi

Selepas CLK6, bit data ketiga diperolehi

Selepas CLK7, bit data kempat diperolehi

Selepas CLK8, daftar dikosongkan

Rajah 4.5: Empat bit data (1010) dianjak keluar secara siri

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 10

Contoh 4.1 Lukiskan litar daftar anjakan 5-bit SISO menggunakan flip-flop D. Tentukan keadaan daftar anjakan jika masukan data dan denyut jam adalah seperti dibawah ; Anggapkan Qawal bagi setiap flip-flop adalah 0.

clk Masukan Data

Penyelesaian
SI D QA D QB D QC D QD D QE SOUT

klok

clk Masukan Data QA QB QC QD

Satu aje talian ?«..

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 11

4.3 DAFTAR ANJAKAN MASUKAN SIRI KELUARAN SELARI (SIPO)

Adakah anda masih ingat konsep daftar anjakan SIPO ?

Sekarang kita akan cuba mengkaji rajah 4.6 bagi melihat bagaimanakah daftar anjakan ini beroperasi.
Talian keluaran (Q0 ± Q3)

Q0
Masukan data

Q1

Q2

Q3

D
clk

Q0

D

Q1

D

Q2

D

Q3

(a)
Masukan data

D C

Clk

Q0 Q1 Q2 Q3 (b) Rajah 4.6 : Daftar anjakan masukan siri ± keluaran selari

(a) (b)

Litar logik Simbol logik

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 12

Sekarang kita akan melihat pergerakan data siri . Data siri yang akan dianjak masuk ialah 0111. Oleh kerana rajah 4.6 mempunyai empat peringkat maka proses memasukkan data memerlukan 4 denyut jam.

Operasi Litar
1. 2. 3. 4. Daftar akan di reset untuk permulaannya. Apabila data siri pertama 1 dimasukkan, denyut jam pertama dikenakan, maka data ini akan dianjak ke daftar pertama, Q0=1 Data siri seterusnya akan dianjak masuk. Empat denyut jam perlu diguna bagi menyimpan kesemua data tersebut. Setelah keempat-empat data telah disimpan, maka ia bolehlah dihantar secara selari, iaitu keempat-empatnya dihantar ke destinasi secara serentak. Anjakan data masukan dan keluar dapat diringkaskan seperti jadual 4.1.
Jadual 4.1 : Jadual Keadaan Anjakan Masukan Siri-Keluaran Selari

5.

Data masukan (Siri) Denyut Data Jam 0 1 1 2 1 3 1 4 0

Data Keluaran (Selari) P1 0 1 1 1 0 P2 0 0 1 1 1 P3 0 0 0 1 1 P4 0 0 0 0 1

4.4 DAFTAR ANJAKAN MASUKAN SELARI KELUARAN SIRI/SELARI
Adakah anda masih ingat konsep daftar anjakan PISO ?
Ya ! Kesemua bit data dimasukkan serentak dan dianjak keluar satu bit setiap masa.

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 13

Q0 Clear 1

Q1

Keluaran Selari Q2

Q3

0 clk 1

J clr Q0

J clr Q1

J clr Q2

J

Q3

Keluaran siri (Q3)

K pr Q

K pr Q

K pr Q

K pr Q

Kawalan P1
Masukan P2 selari P3

P4 Rajah 4.7 : Daftar anjakan masukan selari± keluaran siri/selari

Operasi Litar
1. Masukan J dan K adalah tetap seperti rajah J0=0 dan K0=1, ini bagi memastikan litar beroperasi seperti dikehendaki. 2. Talian Kawalan akan mengawal data masukan selari. Ketika data selari dianjak masuk ke daftar, talian kawalan diberi logik 1. 3. Jika data di dalam daftar hendak dianjak keluar secara sesiri (Q3), maka talian kawalan diberi logik 0. Semasa talian kawalan berlogik 0, sebarang perubahan data masukan selari tidak akan mengubah keadaan daftar. Daftar sekarang berada dalam mod anjakan ke kanan (menganjak data keluar secara siri).

Contoh 4.2 Terangkan operasi daftar anjakan masukan selari-keluaran siri. Andaikan kandungan daftar telah dipadam bersih (RESET) dan data masukan selari ialah 0110.

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 14

Penyelesaian Ketika data selari 0110 hendak dianjak masuk ke daftar, talian kawalan diberi logik 1. 1. Data selari P1=0, maka keluaran get NAND berlogik 1. Preset=1 dan Clear=1 akan menyebabkan keluaran Q0=0, disebabkan J0=0 , K0=1. Perhatikan apabila talian kawalan 1, Q0=P1 iaitu keluaran sama dengan data masukan. 2. Data selari P2=1, maka keluaran get NAND berlogik 0. Preset=0 dan Clear=1 akan menyebabkan keluaran Q1=1. Perhatikan apabila talian kawalan 1, Q1=P2 iaitu keluaran sama dengan data masukan. 3. Data selari P3=1, maka keluaran get NAND berlogik 0. Preset=0 dan Clear=1 akan menyebabkan keluaran Q2=1. Perhatikan apabila talian kawalan 1, Q2=P3 iaitu keluaran sama dengan data masukan. 4. Data selari P4=0, maka keluaran get NAND berlogik 1. Preset=1 dan Clear=1 akan menyebabkan keluaran Q3=0 disebabkan J3=0, K3=1. Perhatikan apabila talian kawalan 1, Q3=P4 iaitu keluaran sama dengan data masukan.

4.5 DAFTAR ANJAKAN MASUKAN SELARI KELUARAN SELARI
Rajah 4.7 menunjukkan daftar anjakan masukan selari-keluaran selari menggunakan flip-flop D. Kesemua data akan dihantar serentak ke destinasi.
Masukan selari

Keluaran selari Rajah 4.7: Daftar Anjakan Masukan Selari-Keluaran Selari

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 15

AKTIVITI 4A

4.1 4.2

Takrifkan daftar anjakan. Lakarkan daftar anjakan 5 bit masukan siri-keluaran siri dengan menggunakan flip-flop D. Jika data siri ³00111´ dianjak kedalam daftar di 4.2 dan kandungan daftar awalnya di padam bersih. a. Lukiskan rajah masa bagi menunjukkan anjakan data pada setiap keluaran flip-flop. Kirakan masa yang diperlukan bagi menganjak data 5 bit di atas jika frekuensi denyut jam ialah 1 Hz dan 5 Mhz

4.3

b.

4.4

Lakarkan daftar anjakan 4 bit masukan siri-keluaran selari dengan menggunakan flip-flop JK. Lakarkan rajah masa bagi menunjukkan anjakan data yang berlaku sekiranya daftar anjakan masukan selari-keluaran siri dibebankan dengan data masukan selari ³1001´.

4.5

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 16

MAKLUM BALAS 4A

4.1

Daftar anjak boleh ditakrifkan sebagai peranti atau sekumpulan flip-flop yang digunakan untuk menyimpan dan menganjak data. Daftar anjakan masukan siri-keluaran siri 5-bit
Masukan siri D Q0 D Q1 D Q2 D Q3 D Q4 Keluaran siri

4.2

clk

4.3

Rajah masa clk Data Siri Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 1 1 2 1 3 1 4 0 5 0

0 0 1 1 1

4.4

Masa  5 denyut jam diperlukan:

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 17

Jika frekuensi f1= 1 Hz, maka tempoh 1 denyut T = 1/f1 T = 1/1Hz = 1 saat Masa untuk 5 denyut = 1x5= 5 saat  Jika frekuensi f2= 5 MHz, maka tempoh 1 denyut T = 1/f1 T = 1/5Mhz = 2 x 10-7 saat Masa untuk 5 denyut = 2x10-7x5 = 10x10-7 saat 4.5 Daftar Anjakan 4 Bit Masukan Siri-Keluaran Selari
Keluaran Selari Q1 Q3

Q0

Q4

Clear 1 Masukan siri J Q0 J Q1 J Q3 J Q4

clk
K K Preset Preset K Preset K Preset

Preset 1

4.6

Rajah masa
CLK

1

2

3

4

LOAD

QA QB QC QD

1 0 0 1

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 18

INPUT
4.6 APLIKASI DAFTAR ANJAKAN
Setelah anda memahami konsep dan jenis-jenis daftar anjakan, marilah kita meneruskan pembelajaran kita di mana selepas ini kita akan cuba membincangkan beberapa aplikasi daftar anjakan iaitu daftar anjakan dalam operasi aritmetik. Daftar anjakan juga digunakan dalam penukaran data siri-ke-selari dan data selari-ke-siri dan pembilang daftar anjakan.

4.6.1 Operasi Aritmetik
Salah satu kegunaan daftar anjakan yang sering digunakan ialah bagi menjalan operasi aritmetik seperti mendarap dan membahagi. Untuk menjalankan fungsi ini dua daftar anjakan yang akan digunakan ialah daftar anjakan ke kanan dan daftar anjakan ke kiri. Daftar anjakan ke kanan berfungsi sebagai Pembahagi-2. Caranya ialah dengan menganjak nombor MSB(bit paling kiri) ke arah LSB (bit paling kanan), iaitu dianjak dari kiri ke kanan. Bit 0 dimasukkan ke MSB. Contoh: nombor asal anjakan #1 anjakan #2 binari 01011000 00101100 00010110 desimal 88 44 22

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 19

Masukan siri

Daftar anjakan ke kiri pula akan berfungsi sebagai Pendarab-2. D Qa D Qb D Qd
D Qc

Keluaran siri

clk

Rajah 4.8: Daftar Anjakan Ke Kanan

Caranya ialah dengan menganjak nombor LSB ke arah MSB, iaitu dianjak ke kiri. Bit 0 akan dimasukkan pada LSB. Contoh: nombor asal anjakan #1 anjakan #2 binari 00010110 00101100 01011000 desimal 22 44 88

Keluaran siri

Masukan siri

D

Qa

D

Qb

D

Qc

D

Qd

clk

Rajah 4.9: Daftar Anjakan Ke Kiri

4.6.2 Pembilang Daftar Anjakan
Salah satu aplikasi daftar anjakan yang popular ialah sebagai sequenser, iaitu litar ini akan menghasilkan keadaan gelombang

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 20

yang berturutan. Keluarannya tidak membilang dalam binari yang sebenar tetapi mengeluarkan turutan bilangan yang khas. Dengan itu ia boleh digunakan bagi mengawal peristiwa yang berlaku secara berturutan dalam sistem digital. Litar ini dipanggil dengan nama pembilang kerana menghasilkan bilangan nombor yang khas. Dua pembilang daftar anjakan yang sering digunakan ialah pembilang gelang dan pembilang Johnson. Sekarang kita akan cuba membincangkan operasi kedua-dua pembilang daftar anjakan ini.

Pembilang Gelang
µ1¶
J PR QA J PR QB J PR QC J PR QD

K clr Q

K clr Q

K clr Q

K clr Q

+5V 1 k;
high

jam

µ1 ¶
Rajah 4.10 : Pembilang Gelang 4-Bit Menggunakan Flip-Flop JK

low

0.001F

Seperti yang dinyatakan sebelum ini keluaran litar tidak membilang dalam binari yang sebenar tetapi mengeluarkan turutan bilangan yang khas. Contohnya, pembilang gelang 4-bit pada rajah 4.10, keluarannya akan tinggi bagi satu picuan jam dan rendah pada 3 picuan jam yang berikutnya kemudian ulang kembali. Ini ditunjukkan pada rajah 4.11.

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 21

Jam

1 1 0 0 0 0 1 0 0

2 0 0 1 0

3 0 0 0 1

4 1 0 0 0

5 0 1 0 0

6 0 0 1 0

7 0 0 0 1

8

QA QB QC QD

Rajah 4.11 : Rajah Masa Pembilang Gelang 4-Bit

Pembilang Johnson
µ1¶
J PR QA J PR QB J PR QC J PR QD

K clr Q

K clr Q

K clr Q

K clr Q

+5V 1 k;
low high

klok

0.001F

Rajah 4.11: Pembilang Johnson 4-Bit Menggunakan Flip-Flop JK

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 22

Jam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

QA QB QC QD
Rajah 4.12 : Rajah masa Pembilang Johnson

Jadual 4.2: Jadual Turutan Bagi Pembilang Johnson

Jam 0 1 2 3 4 5 6 7 8

QA 0 1 1 1 1 0 0 0 0

QB 0 0 1 1 1 1 0 0 0

QC 0 0 0 1 1 1 1 0 0

QD 0 0 0 0 1 1 1 1 0

Operasi Litar
Litar RC akan mereset ke empat-empat flip-flop ke 0 apabila bekalan kuasa dihidupkan. Picuan jam yang pertama, QA adalah tinggi kerana JA disambung kepada Q D dan KA disambung pada QD. QB, QC dan QD akan mengikut keadaan flip-flop yang sebelum. Pembilang Johnson 4-bit menghasilkan 8 keadaan yang berbeza ( cuba anda lihat jadual 4.2 dan rajah 4.12) dan jika 8-bit akan menghasilkan mod-16, maka secara amnya jika n-bit akan menghasilkan 2n modulo.

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 23

4.6.3 Penukaran Data Siri-Ke-Selari dan Data SelariKe-Siri
Masihkah anda ingat kod ASCII yang telah anda pelajari dalam Modul Sistem Elektronik 1? Sekiranya kekunci I ditekan maka papan kekunci akan menukarkan isyarat dari kekunci I kepada kod ASCII tujuh bit iaitu 1001001 (4916). Isyarat digital yang dihasilkan dari papan kekunci akan dihantar secara siri ke komputer (CPU). Oleh kerana sistem komputer akan memproses

data secara selari, maka data ini perlu ditukar dari data siri-keselari. Oleh kerana daftar anjakan berupaya menukar data binari dari siri-ke-selari atau dari selari-ke-siri maka ia akan digunakan sebagai litar antaramuka. Jika anda perhatikan rajah 4.13 kita dapati daftar anjakan yang digunakan sebagai litar antaramuka di dalam sistem komputer dikenali sebagai UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter). Seperti yang anda ketahui dalam kebanyakan kes sistem komputer akan berkomunikasi dengan peranti luaran seperti papan kekunci, tetikus dan pencetak secara siri. Dari rajah 4.13 kita dapati UART akan menerima data secara selari dari

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 24

mikropemproses dan data ini akan ditukarkan ke siri sebelum dihantar ke pencetak. Begitu juga apabila UART menerima data secara siri dari papan kekunci data ini akan ditukar ke selari sebelum dihantar ke mikropemproses.

a

Rajah 4.13 : Penukaran data siri-ke-selari dan selari-ke-siri

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 25

4.7

LITAR BERSEPADU DAFTAR ANJAKAN
Daftar anjakan 4-bit dan 8-bit selalunya terdapat di pasaran dalam bentuk litar bersepadu. Kita akan cuba mengkaji satu contoh litar terkamil 74164 iaitu daftar anjakan 8-bit masukan siri-keluaran selari. Sekarang cuba anda perhatikan simbol logik dan litar logik bagi 74164 seperti yang ditunjukkan pada rajah 4.14. Kita dapati daftar anjakan ini dibina oleh lapan flip-flop D.

Rajah 4.14: Daftar Anjakan 74164: (a) Simbol logik (b) Litar logik

Litar logik 74164 menunjukkan daftar anjakan ini mempunyai dua talian masukan siri (Dsa dan Dsb). Kedua-dua masukan siri, Ds akan melalui satu get AND. Dengan salah satu masukan akan berfungsi sebagai µenable¶ aktif tinggi bagi membolehkan data dimasukkan melalui satu lagi talian masukan. Data akan dianjak kekanan sekiranya litar diberi satu denyut jam pinggiran positif. Sekiranya kandungan daftar anjakan hendak dipadam-bersih masukan denyut RENDAH perlu diberikan pada masukan MR.

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 26

Contoh 4.3
Lukiskan sambungan litar dan rajah masa bagi menunjukkan penukaran data sirike-selari bagi data siri 11010010 jika daftar anjakan 74164 digunakan.

Penyelesaian
Litar penukaran siri-ke-selari dan rajah masa ditunjukkan pada rajah 4.13. Daftar akan di RESET apabila logik 0 dikenakan pada MR. Data siri akan dimasukkan melalui talian Dsb . Selepas lapan denyut jam, kesemua 8 bit data akan dibaca pada talian keluaran selari. (Q7 adalah MSB dan Q0 adalah LSB)

Rajah 4.13: Penukaran siri-ke-selari menggunakan daftar anjakan 74164.

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 27

AKTIVITI 4B

4.6 4.7

Lukiskan litar pembilang gelang. Lukiskan rajah masa pembilang di 4.5 sehingga 4 denyut jam jika daftar awalnya menyimpan data ´0100µ. Daftar anjakan boleh berfungsi sebagai Litar Aritmetik. i. Nyatakan 2 litar aritmetik tersebut. ii. Lukiskan 2 litar aritmetik tersebut. iii. Jika kedua-dua daftar anjakan di atas menyimpan data ´0110µ, kirakan kandungan data dalam nombor desimal selepas sekali anjakan.

4.8

4.9

Alat daftar anjakan masukan siri-keluaran selari dan masukan selari-keluaran siri merupakan komponen yang penting di dalam sistem komputer. Dengan melukis rajah blok, terang operasi daftar anjak tersebut.

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 28

MAKLUM BALAS 4B

4.5 4.6 clk Q0 Q1 Q2 Q3

Rujuk nota pada halaman 21 (Rajah 4.8) Rajah masa 1 0 1 0 0 2 3 4

4.7

Litar aritmetik i. Pendarab dan pembahagi ii. Rujuk rajah 4.8 dan rajah 4.9 iii. Jika data awal 0110 Kandungan Daftar anjakan kekanan akan dibahagi dua iaitu 0011 = 310 Kandungan Daftar anjakan kekirikan didarab dua iaitu 1100 = 1210

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 29

4.8

Daftar anjakan SIPO digunakan bagi menukarkan data siri dari keyboard sebelum diproses oleh mikropemproses. Daftar anjak SIPO akan menyimpan data satu bit per denyut jam dan menganjak keluar secara selari. Daftar anjak PISO pula digunakan bagi penukaran data selari dari mikropemproses sebelum dihantar ke printer secara siri. Daftar anjakan PISO menyimpan kesemua bit data secara serentak kemudiannya menganjak keluar satu bit per denyut jam.

Keyboard d Data bus Mikropemproses Printer

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 30

PENILAIAN KENDIRI
1. Takrifkan daftar anjakan. 2. Nyatakan lima (5) jenis daftar anjakan dan lakarkan rajah blok setiap satu. 3. Tentukan bilangan flip-flop yang diperlukan untuk membina daftar anjakan yang dapat menyimpan:

i. Nombor binari 6 bit ii. Nombor desimal 31 iii. Nombor heksadesimal A
4. Lakarkan daftar anjakan 4-bit masukan siri-keluaran selari dengan mengunakan flip-flop D. 5. Jika data siri ³0111´ dianjak ke alat daftar di(4) dan kandungan daftar awalnya di padam bersih. i. Terangkan kendalian litar di (4). ii. Lukiskan rajah masa bagi menunjukkan anjakan data pada setiap keluaran flip-flop. 6. Lukiskan daftar anjakan 4 bit masukan selari-keluaran selari dengan menggunakan flip-flop JK. Kemudian terangkan operasi litar di atas jika data yang akan dianjakkan ialah ³1100´. Ubahsuai litar di atas bagi membentuk Pembilang Gelang.

7.

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 31

8.

Rajah blok soalan 8 menunjukkan daftar anjakan 10 bit masukan siri-keluaran siri. i. Lakarkan gelombang keluaran jika denyut jam dan masukan data siri seperti Rajah soalan 8(a). Din Dout Clk
Rajah soalan 8

clk

Din Dout
Rajah soalan 8(a)

ii. Berapakah denyut jam yang diperlukan bagi menyimpan dan menganjak kesemua data keluar dan kirakan masa yang diperlukan jika frekuensi denyut jam ialah 1 MHz

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 32

MAKLUM BALAS

1.

Daftar anjak boleh ditakrifkan sebagai peranti atau sekumpulan flip-flop yang digunakan untuk menyimpan dan menganjak data. Rujuk input dihalaman 4. Bilangan flip-flop i. 6 flip-flop ii. 5 flip-flop iii. 4 flip-flop Daftar anjakan SIPO P0 P1 P2 P3

2. 3.

4.

Sin clk D Q0 D Q1 D Q2 D Q3

5.

Jika data 0111 dimasukkan ke dalam alat daftar dan daftar di dalam keadaan reset.

i. Kendalian litar
Bila clk 1 dikena, data pertama 1 akan disimpan di Qa. Daftar sekarang menyimpan data 1000. Clk 2, data kedua 1 akan disimpan di Qa dan data asal di Qa akan di anjakkan ke Qb. Kandungan daftar menjadi 1100.

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 33

Clk 3, data ketiga 1 akan disimpan di Qa, daftar menjadi 1110 Clk 4, data terakhir akan disimpan. Kandungan daftar menjadi 0111. Setelah keempat-empat data telah disimpan, maka ia akan dihantar secara selari, iaitu keempat-empatnya dihantar ke destinasi kecara serentak.

ii. Rajah masa
clk Data Siri Q0 Q1 Q2 Q3

1

2

3

4

0 1 1 1

6.

Daftar anjakan 4 bit masukan selari-keluaran selari P0 P1 P2 P3

J clk K

Q0

J Q1

J

Q2

J

Q3

K Q0 Q1 Q2

K Q3

Kendalian litar
Data masukan selari P0=1, P1=1, P2=0 dan P3=0. Selepas denyut jam pertama, kesemua data ini akan dianjak masuk secara serentak kedalam setiap flip-flop. Jika masukan data 1, J=1, K=0 maka keluaran juga 1, jika data 0, J=0 dan K=1 dengan itu keluaran ialah 0. 7. Pembilang gelang

DAFTAR ANJAKAN

E2002/4/ 34

Q0

Q1

Q2

Q3 J clk K Q0 J Q1 J Q2 J Q3

K

K

8. i.

Daftar anjakan SISO. Rajah masa

clk Din Dout

ii.

Jumlah denyut jam 20. Tempoh per denyut T = 1/f = 1/1Mhz Masa = 20 x 10-6 saat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful