You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 10 luty 2016 | Nr 3 (204)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

GazetaInformator.pl

Ferie zimowe 2016


Czas na wypoczynek

Szeciolatki zostaj w przedszkolu


Fot. Iwona Naworska

Rodzice i dzieci si ciesz, ale samorzdy maj problem.

W wyniku reformy owiaty przeprowadzonej niedawno


przez PIS, dzieci szecioletnie
nie maj ju obowizku nauki w szkoach podstawowych.
Wikszo rodzicw odetchno z ulg. Ciesz si, e mam
wybr, bo uwaam, e moje
dziecko nie jest jeszcze w peni
gotowe psychicznie, aby sprosta szkolnym obowizkom mwi pani Agnieszka Pietruszewska-Pietrek z Blachowni,
mama 5-letniej Hani, ktra od
wrzenia miaa i do szkoy.
- Rozmawiaam te z innymi
rodzicami. Na 20 dzieci w grupie mojej crki, tylko dwjka
rozpocznie nauk od nowego
roku szkolnego mwi pani
Agnieszka.
Rodzice i dzieci si ciesz,
ale samorzdy maj problem,
bo nadal musz organizowa
nauczanie. Zmiana w ustawie
o systemie owiaty niesie komplikacje dla nas mwi Wojciech Jagieo, zastpca prezydent Sabiny Nowosielskiej ds.
owiaty. Przeprowadzilimy
ankiet wrd rodzicw i wiemy, e 90 procent z nich zostawi dzieci w przedszkolach.
W takiej sytuacji bdzie konieczne otwarcie nowych oddziaw, ale to powinno si
uda dziki racjonalnej polityce owiatowej, jak prowadzilimy w zeszym roku, kiedy
sytuacja bya odwrotna. Jestemy na tyle przygotowani, by
zapewni tym dzieciom miejsca w placwkach - zapewnia
Jagieo. Innym problemem dla
miasta bdzie kwestia otwierania klas pierwszych w szkoach
podstawowych, bo dzieci szecioletnie, ktre pozostan w
przedszkolach stworz tzw. pusty rocznik. Tu pojawia si te
kwestia redukcji miejsc pracy
dla nauczycieli pierwszakw.
Na razie nie jestemy w stanie oceni jak ta redukcja bdzie przebiega, okolicznoci
pokarz. Dlatego zabieramy

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

INTERNAT SZUKA
WACICIELA
Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

KATARZYNA SOLARZ

Budynek po byym internacie by ju wystawiany


na sprzeda. Wczeniej starostwo prbowao go
zby za blisko 800 tysicy zotych.

Aleksandra Dronia w przeciwiestwie do wikszoci rodzicw


chce posa crk Magd do szkoy. Uwaa, e dziecko jest ju na to gotowe.
si do zmian wczeniej, by nie
byy gwatowne, ale przygotowane prawidowo - uprzedza
Jagieo i uspokaja, e gmina
prawdopodobnie zachowa etaty dla tych nauczycieli, ktrzy

90% rodzicw
z Kdzierzyna-Kola chce przeduy
swoim dzieciom
dziecistwo,
pozostawiajc je
w przedszkolu.
w tej chwili pracuj w szkoach
i przesunie ich do oddziaw
przedszkolnych, ktre bd
otwierane. - Rekrutacja dzieci
przedszkolnych bdzie prowadzona do koca marca, bo w
kwietniu musimy ju wiedzie,
jak prowadzi t polityk mwi zastpca prezydent.

Nasuwa si te pytanie, co
bdzie z trzylatkami, dla ktrych w Kdzierzynie-Kolu w
zeszym roku znalazo si miejsce w przedszkolu, a teraz moe go zabrakn. Gmina ma
bowiem ustawowy obowizek
zapewnienia miejsca w przedszkolach dzieciom 4 i 5-letnim.
Na dzie dzisiejszy nie ma natomiast takiego obowizku wobec dzieci trzyletnich. Mia on
wej od stycznia, ale minister
edukacji przesuna to zadanie
o trzy lata, niemniej bdziemy dy do tego, by zapewni
wszystkim dzieciom miejsce,
zarwno trzylatkom, jak i szeciolatkom zapewnia Jagieo.
Dziewidziesit procent
rodzicw z Kdzierzyna-Kola
chce przeduy swoim dzieciom dziecistwo, pozostawiajc je w przedszkolu, a co z
mniejszoci, ktra jednak pole pociechy do szkolnej awy?

Crka pani Aleksandry Droni


z Blachowni skoczy w maju
sze lat i od wrzenia zmierzy si z obowizkami szkolnymi. Magda bardzo chce
i do szkoy, zna ju literki,
pisze i pod wzgldem swoich
umiejtnoci jest ju na to gotowa. Potwierdza to rwnie
diagnoza specjalisty w przedszkolu - mwi pani Aleksandra. Martwi si tylko, czy
w naszej szkole zostanie utworzona klasa, bo chodz suchy,
e w Kdzierzynie-Kolu powstan tylko trzy klasy dla szeciolatkw dodaje. 17 lutego
w Miejskim Orodku Kultury
Chemik zostanie zorganizowana konferencja dla rodzicw pt. Funkcjonowanie
dziecka 6-letniego w szkoach
Kdzierzyna-Kola, ktra ma
na celu rwnie poinformowanie rodzicw szeciolatkw
o zamiarach wadz w kierunku
zmian w owiacie.

Do 600 tys. z spada cena


wywoawcza za budynek
byego internatu szkoy
chemicznej w Sawicicach.
Ruszy kolejny przetarg na
sprzeda nieruchomoci, ktra pochodzi z 1952 roku. Budynek jest w dobrym stanie.
Mielimy nadziej, e w zwizku z duym zainteresowaniem
usugami domw spokojnej
staroci i dostpnym nansowaniem dla takich inwestycji,
uda nam si znale nabywc,
tak si jednak nie stao. Ry-

nek nieruchomoci w ostatnim czasie jest mao atrakcyjny mwi Jzef Gisman,
wicestarosta powiatu. Starostwo postanowio obniy cen budynku, ma to pomc w
znalezieniu inwestora. Budynek ma trzy kondygnacje i powierzchni 1426 metrw kwadratowych. Przetarg odbdzie
si 4 kwietnia w siedzibie wydziau geodezji starostwa przy
ul. Piastowskiej 15, pokj 17.
Wszelkie szczegy pod numerem telefonu 77 4829048.
KS

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

KIEROWCA
Z PROMILAMI
Policjanci z kdzierzyskiej drogwki zatrzymali
pijanego kierowc.
28 stycznia policjanci, patrolujc Osiedle Pogorzelec,
zatrzymali do kontroli osobowe audi. Za kierownic siedzia
49-letni mieszkaniec Kdzierzyna-Kola. Podczas rutynowej
kontroli mundurowi wyczuli od

mczyzny alkohol. Przeprowadzone badanie wykazao w jego


organizmie blisko 2,5 promila
alkoholu. Policjanci zatrzymali
mczynie prawo jazdy. Mczynie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolnoci oraz sdowy
zakaz prowadzenia pojazdw.
KS

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze
Najtaniej w regionie

Czytaj rwnie
str. 5

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 512 333 812

2 Wiadomoci

10 luty 2016, nr 3 (204)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

Bezpieczestwo mieszkacw ponad wszystko


katarzyna solarz

Podczas ostatniej konferencji prasowej wadz miasta prezydent Sabina Nowosielska wraz z komendantem
powiatowej policji w Kdzierzynie-Kolu, inspektorem
Dariuszem Szelwickim podpisali porozumienie w sprawie finansowania dodatkowych patroli policyjnych. Na
ten cel miasto przeznaczy 80
tys. zotych. - Ta suma to 400
omiogodzinnych sub policjantw - mwi Dariusz Szelwicki. Suby te bdziemy wykorzystywa w zalenoci od
potrzeb, szczeglnie w weekendy i wita, tam gdzie jest
mniejsza liczba policjantw,
jak rwnie podczas imprez
masowych - doda i zapewni,
e ponadnormatywne patrole, bd peniy sub tylko i
wycznie na terenie Kdzierzyna-Kola. W ramach planowanych patroli mona bdzie te ciga policjantw z
innych komend do penienia
suby w miecie. - Mieszka-

Dodatkowe patrole policji to jedno,


ale miasto ma te
ambitniejsze plany
dotyczce polepszenia bezpieczestwa obywateli.
cw interesuje przede wszystkim to, eby byo bezpieczniej
- zaznaczya prezydent.
Dodatkowe patrole policji to jedno, ale miasto ma te
ambitniejsze plany dotyczce
polepszenia bezpieczestwa
obywateli. Chodzi o rozbudow systemu miejskiego monitoringu, ktry na dzie dzisiejszy jest bardzo skromny.
Obecnie miasto dysponuje 4
kamerami, ktre s tylko w
Kolu, a w przyszoci ma ich
by 60 na cae miasto. Tak
du ilo sprztu potrzebnego do monitoringu wadze
miasta tumacz specyficzn
zabudow Kdzierzyna-Kola, ktry podzielony jest na

kilka odrbnych dzielnic. System ma powsta od podstaw,


na zupenie nowych zasadach
z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiza np. podczerwie noc, ktra poprawia
ostro obrazu.
- Statystyki nie kami,
jeeli jest kamera, przestpczo spada o 60-70 procent
- przekonuje Szlewicki. Przykadem s Gliwice, gdzie taki
system si doskonale sprawdza - dodaje. Wadze miasta przekonuj, e monitoring mgby pomc przede
wszystkim w ciganiu wandali, ktrzy demoluj przystanki, pisz po murach, czy innych obiektach uytecznoci
publicznej, a zwykle wobec
tego procederu policja jest
bezradna. Tak byo np. zaraz
po remoncie przejcia pod
wiaduktem, gdzie na wieo pomalowanych cianach
szybko pojawiy si bohomazy. Niedawno wandale zniszczyli te nowe tablice wyznaczajce tras dla biegaczy w
kozielskim parku. W ramach

tzw. inicjatywy lokalnej urzd


miasta przygotowa za prawie
5 tys. zotych 25 tablic informacyjnych, ktre teraz s
zniszczone.
- Niszczenie mienia, to
jedno z najczstszych wykrocze, a monitoring pozwoli na
identyfikacj tego typu przestpstw - podkrela Szlewicki.
Pki co, miasto jest na etapie
opracowywania koncepcji,
jak taki system miaby wyglda. Na ten cel zarezerwowano w budecie 35 tys. zotych.
- Projektu na pewno nie zrealizujemy w cigu jednego roku, ale mam nadziej, e powstanie baza monitoringowa,
ktra z roku na rok bdzie si
rozrasta - powiedziaa prezydent.
Miasto jeszcze nie oszacowao dokadnie kosztw
caej inwestycji, ale wiadomo, e jeli dojdzie do skutku pochonie kilka milionw
zotych. Jej obsug miaaby
zaj si stra miejska. Mimo
niewtpliwych zalet monitoringu, nie wszystkim miesz-

Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Miasto inwestuje w dodatkowe patrole policji i planuje cakowit zmian systemu monitoringu w miecie.

26 stycznia Sabina Nowosielska wraz z byym ju szefem


kdzierzyskiej policji, inspektorem Dariuszem Szelwickim
podpisali porozumienie w sprawie finansowania dodatkowych patroli policyjnych. Dariusz Szelwicki od 1 lutego
jest zastpc Komendanta Wojewdzkiego Policji w Opolu,
a jego obowizki w Kdzierzynie-Kolu przej Wiktor
Chaupa, ktry by pierwszym zastpc komendanta.
kacom ta forma ochrony si
jednak podoba. - Bd si czu
inwigilowany - mwi jeden z
mieszkacw o. Piastw.
Nie mam ochoty, by oko wielkiego brata podgldao mnie
i moj rodzin, to krpujce -

dodaje. Monitoring jest dzi


powszechny, z kamer korzystaj sklepy, czy stacje benzynowe, a coraz wicej duych
miast inwestuje w takie wanie technologie w celu lepszej ochrony obywateli.

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

Czy chcemy promocji przez boks?

Cae wydarzenie opiewa


na kwot p miliona zotych,
Kdzierzyn ma si tylko dooy. Na ringu w hali sportowej
Azoty pojawi si m.in. Mariusz
Wach, piciarz wagi cikiej,
posiadacz pasa WBC International oraz federacji TWBA.
Wydarzenie bdzie transmitowane przez telewizj Polsat.
Wedug ich szacunkw gal obejrzy co najmniej milion
osb. Wadze miasta uznay
wic, e nadarza si okazja,
by o Kdzierzynie-Kolu znw
usyszaa caa Polska.
Wizja spodobaa si wikszoci radnych. Uchwa dotyczc wsparcia imprezy kwot 150 tys. z podjto podczas
ostatniej sesji Rady miasta.
Gosowanie poprzedzia jednak burzliwa dyskusja, bowiem cz radnych uznaa,
e miasta nie sta na wydanie
tylu pienidzy na wsparcie komercyjnego wydarzenia, ktre jak twierdz nie niesie wymiernych korzyci dla gminy.

Ich zdaniem kwota zapisana


na ten cel w budecie powinna
by nisza, ale decyzj trzeba
byo podj szybko, bo organizator nie chcia czeka. Jak
przekonuje prezydent, dua
cz tej sumy zostanie pozyskana od sponsorw, a wydarzenie warto wesprze, bo to
niewtpliwa promocja gminy.
Teraz miasto ma trzy miesice
na znalezienie sponsorw.
Podczas rozmw z organizatorami gali boksu zapewniono nas, e wkad miasta zamknie si w kwocie 50 tys. z,
przy zaoeniu, e reszt, czyli
100 tys. pozyskamy od sponsorw, ktrych musimy sobie
znale. A tego nie da si zrobi w tydzie. Wanie dlatego
w budecie zostaa zarezerwowana kwota 150 tys. z, po to,
ebym ja i moi zastpcy mieli
czas na znalezienie sponsora,
ktry te 100 tys. zagwarantuje. My bierzemy odpowiedzialno za to ryzykowne posunicie, ale zrobimy wszystko,
Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Katarzyna Krentusz, Dominika Zajc
Iwona Cybulska, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl

KOMENTARZ NA GORCO
Ryszard Masalski
Radny miejski
Wnioski obcych osb
s waniejsze ni te skadane
przez radnych. Obce osoby
przyjedaj i maj, a radni
skadaj wnioski i nie maj.
Prezydent miasta przekonuje, e gala boksu to promocja.
Jaka i czego jest to promocja,
jaki wymierny efekt daje? To
s zudzenia. Promocja to na-

rzdzie do denia do wyznaczonego celu. A do jakiego celu


przybliaj nas wydatki zwizane z gal boksu? Do adnego. Tak samo, jak wszystkie
inne wzniose przedsiwzicia
podszyte wzniosym hasem
promocja. Kadego roku wydatkujemy niemae pienidze
na dziaania promocyjne, a
efektw nie ma adnych.

eby 100 tys. znale - uspokaja prezydent.


Najwikszym
przeciwnikiem imprezy jest radny z
Blachowni, Ryszard Masalski. Jego zdaniem dopacanie
do tego typu imprez jest co
najmniej bezsensowne i nie
ma nic wsplnego z promocj
miasta. Radny zwraca uwag,
e miasto nie ma pienidzy na

zorganizowanie nauki pywania dla ponad 400 dzieci, ktre


straciy rok takich lekcji, kiedy
remontowana bya pywalnia,
ale znajduje pienidze na komercyjn imprez.
Mwicie, e nie ma pienidzy. One s tylko, e na zadania inne, ni te, ktre w mojej ocenie s waniejsze dla
miasta. Chce si siga gwiazd,
a problemw pod nogami nie
wida. Wedug mnie stoimy w
bocie, a gow mamy w chmurach. Mam wic prob, abymy spucili gowy w d i zobaczyli problemy maluczkich
- mwi bez ogrdek Masalski.
Radny by jednak w mniejszoci, bo pomys dofinansowania gali, cho kosztowny zosta poparty z entuzjazmem,
m.in. przez radnych Tomasza
Schellera, Adama Sadowskiego, czy Przemysawa Pawlika,
ktrzy przytaknli prezydent,
e to promocja dla miasta, ale
rwnie krok w stron trenujcej modziey. - Rozmawiaem
z chopakami, ktrzy boksuj
w sekcji Chemika i dla nich

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

W S P P R A C A

Fot. profil Mariusza Wacha na Facebooku

Miasto zapisao w budecie 150 tys. z na wsparcie organizacji duego wydarzenia


sportowego. Ma nim by gala boksu zawodowego, ktra odbdzie si w maju.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Ostatni walk (4 listopada 2015) Mariusz Wach przegra


przez techniczny nokaut z Rosjaninem Aleksandrem Powietkinem w walce o pas WBC Silver. Jeszcze nie wiadomo
z kim bdzie walczy wiosn w Kdzierzynie-Kolu.
to na pewno bdzie ogromne przeycie, jeli bd mogli chocia chwil spdzi na
prawdziwym ringu. Myl, e
to jedno z tych zada, ktrym
mona zainteresowa modzie - mwi Tomasz Scheller,
radny ze Sawicic. Ostatecznie pomys uznano za trafiony.
Trzeba to miasto promowa, eby pokaza, e oprcz
pracy, te mona tu y. To

nie tylko sypialnia i fabryki,


ale te jakie ycie i rekreacja
- przekonywa z kolei radny Adam Sadowski. Mariusz
Wach, ktry bdzie gwiazd
wieczoru na gali by ju kiedy
w Kdzierzynie-Kolu. Wwczas uczy boksowa modych
piciarzy w sekcji bokserskiej
Chemika.
ks

Wiadomoci 3

10 luty 2016, nr 3 (204)


KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Cyrkom z tresur zwierzt


dzikujemy!
Fot. Starostwo Powiatowe

NAJPIKNIEJ
OWIETLONY MOST
W POLSCE

katarzyna solarz

ocenili, e owietlenie ledowe


naszego mostu jest innowacyjne w skali kraju, serdeczne
gratulacje dla firmy Spot-Light
- powiedzia wicestarosta Jzef
Gisman, ktry podczas targw
osobicie wrczy podzikowania skierowane do prezesa
Christiana Ortlieba. Nowoczesna iluminacja wietlna daje w
sumie kilka rnych barw, jest
tak zaprogramowana, aby dopasowywa si do kalendarza.
W wita narodowe most wieci na biao-czerwono. W omawianej kategorii nagrodzono
ponadto firmy, ktre wykonay
owietlenie centralnego odcinka drugiej linii metra w Warszawie oraz owietlenie ulicy
Prostej i witokrzyskiej w stolicy Polski. Uroczyste wrczenie nagrd odbyo si Centrum
Wystawienniczym EXPO XXI
w Warszawie.
ks

KDZIERZYN-KOLE KULTURA

BLECHHAMMER
MOE ROBI MUZEUM
Zakoczyy si prace termomodernizacyjne
w
Domu Kultury Lech na
osiedlu Blachownia.
Ocieplenie budynku i wymiana czci centralnego
ogrzewania w Domu Kultury
Lech na osiedlu Blachownia kosztoway ponad 600 tys.
z. Teraz pole do popisu maj
mionicy historii ze stowarzyszenia Blechhammer-1944. W
wyremontowanych na ich potrzeby pomieszczeniach mog
ju urzdzi muzeum powicone II wojnie wiatowej. - Mylimy o kilku tematycznych pomieszczeniach, powiconych
m.in. amerykaskim nalotom
na niemieckie zakady paliwowe, niemieckim fabrykom w
wczesnym Kdzierzynie-Kolu, obozom zapewniajcym im
si robocz - zapowiada Waldemar Ociepski, prezes stowarzyszenia.
Zbiory zostay ju przeniesione do wyremontowanych
pomieszcze. Teraz w miar
swoich moliwoci pasjonaci historii bd urzdza ich
ekspozycje. Jaki czas temu
stowarzyszenie zoyo stosowny wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego o dofinansowanie przedsiwzicia w ramach


programu wspierania dziaa
muzealnych. Projekt ma opiewa na sum 100 tys. z. Jeli
pienidze zostan przyznane,
na zwiedzajcych czeka wiele
atrakcji, bowiem ekspozycja
bardzo zyska na oprawie wizualnej i dwikowej. - Do tej
pory zgromadzone przez nas
pamitki spoczyway w gablotach, teraz chcemy uatrakcyjni ekspozycj. Jedno z pomieszcze ma by urzdzone
na ksztat amerykaskiego
bombowca - zdradza Kamil
Nowak sekretarz stowarzyszenia.
W zorganizowanym w podziemiach budynku muzeum
mogyby si odbywa rwnie
lekcje historii, poczone z projekcjami filmowymi w mieszczcym si po ssiedzku kinie.
Prezydent Sabina Nowosielska zapewnia stowarzyszenie
o wszelkiej moliwej pomocy, aby ten projekt doszed do
skutku. Wstpnie miasto zaoferowao pomoc w postaci 16
procent wkadu przy realizacji
projektu.
ks

Kdzierzyn-Kole
doczy do wielu
innych miast,
ktre zakazay
wstpu na swoje
tereny cyrkom
ze zwierztami.

Jak wskazuj organizacje zajmujce si ochron praw


dzikich zwierzt, ich tresura w cyrkach czsto polega
na zmuszaniu ich do zachowa sprzecznych z natur
i odbywa si przy pomocy kar, poczonych
z zadawaniem im cierpienia.

poda niedawno do wiadomoci rzecznik Urzdu Miasta,


Jarosaw Jurkowski. Wydane
zarzdzenie zakazuje take kierownikom urzdu miasta, jak i
gminnym jednostk podejmowania jakichkolwiek czynnoci
zwizanych z takimi widowiskami. Maj oni take informowa
prezydent o kadym przypadku
wystpienia z wnioskiem przez
podmioty organizujce takowe
przedstawienia.
Teraz prezydent idzie o krok
dalej. W ubiegym tygodniu wystosowaa apel do wacicieli

prywatnych nieruchomoci pooonych na terenie miasta, by


nie udostpniali ich dla potrzeb
organizacji widowisk obejmujcych tresur dzikich zwierzt.
Wszystkie te dziaania s pokosiem petycji, ktr do prezydent w asycie swoich rodzicw
i opiekunw wystosoway dzieci
z kodnickiego przedszkola nr
17. Podpisay si wszystkie, co
mi si bardzo podobao, e dzieciaki si podpisyway - powiedziaa niedawno Nowosielska.
Tym samym Kdzierzyn-Kole doczy do wielu innych
miast, ktre zakazay wstpu na

swoje tereny cyrkom ze zwierztami po apelach mieszkacw. Jak wskazuj organizacje


spoeczne zajmujce si ochron praw dzikich zwierzt, ich
tresura polegajc na zmuszaniu ich do zachowa sprzecznych z natur odbywa si przy
pomocy kar, niejednokrotnie
poczonych z zadawaniem im
cierpienia. Widowiska obejmujce tresur dzikich zwierzt pozostaj zatem w sprzecznoci z
podstawowymi wartociami
etycznymi.

KDZIERZYN-KOLE EKOLOGIA

Nowe szaty promocyjne dla miasta


Ju nie Miasto Moliwoci, a Jestem eKKo.
Gmina startuje z proekologiczn kampani.
Fot. UM Kdzierzyn-Kole

Nowy most w Cisku to jedna z najwikszych inwestycji


przeprowadzonych przez kdzierzyskie starostwo
powiatowe.

w skrcie

Miasto wydao oficjalne owiadczenie dotyczce zakazu


wstpu na tereny gminne cyrkw ze zwierztami.
Teraz apeluje do prywatnych wacicieli gruntw.

Prezydent Sabina Nowosielska nie wyrazi zgody na udostpnianie mienia stanowicego


wasno gminy Kdzierzyn-Kole gruntw czy przestrzeni reklamowej dla potrzeb
organizacji widowisk obejmujcych tresur dzikich zwierzt

Most w Cisku z prestiowym wyrnieniem.


Nagrod odebraa firma
Spot-Light Sp. z o.o. podczas
targw wiata, ktre odbyway si w Warszawie. Co roku te
prestiowe wyrnienia przyznaje Polski Zwizek Przemysu
Owietleniowego w konkursie
na najlepiej owietlon gmin
lub miasto oraz najlepsz inwestycj owietleniow. Komisja
podkrelia uzyskany bardzo
dobry efekt wizualny mimo zastosowania oszczdnych rodkw owietleniowych. To
wzr godny do naladowania
mwiono w uzasadnieniu
werdyktu. Nowy most w Cisku to jedna z najwikszych
inwestycji przeprowadzonych
przez kdzierzyskie starostwo powiatowe. Jej koszt
wynis 20 mln z, a pienidze na realizacj pozyskano ze rodkw zewntrznych.
Cieszymy si, bo eksperci

REGION

Fot. wokwonki.pl

GazetaInformator.pl >>

Teraz logo miasta nie


ma charakterystycznych
trzech kulek, ale trzy
listki symbolizujce zaangaowanie miasta w
dziaania proekologiczne.
Drugi rok urzdowania
prezydent Sabina Nowosielska
zaczyna z nowym hasem dla
miasta. Gmina zmienia logo w

ramach dziaa proekologicznych, ktre ma zamiar realizowa przez cay 2016 rok. Podwjne KK w hale Jestem eKKo
oznacza wanie Kdzierzyn-Kole. - Przez cay rok bdziemy organizowa rnego rodzaju
kampanie edukacyjne na temat
ekologii, do ktrych przycz si
wszystkie jednostki organizacyjne urzdu miasta - zaznacza prezydent Sabina Nowosielska.
Od pocztku roku w miejskiej Bibliotece Publicznej trwaj
rnego rodzaju zajcia pod nazw Ekoferie. Zwizek Miedzy
Gminny Czysty region bdzie
prowadzi kampanie edukacyjne pod hasem yjesz, bo od-

dychasz z kolei Miejski Zakad


Energetyki Cieplnej przygotuje
materia o ochronie powietrza.
W akcj aktywnie maj te wczy si seniorzy. - Mam nadziej, e kiedy w grudniu zakoczymy t kampani, to wszyscy
bd ju wiedzieli, e warto y
w zgodzie z ekologi, a kdzierzynianie i kolanie bd eKKo powiedziaa Nowosielska. Urzd
miasta prosi o nadsyanie pomysw w zakresie ekologii. Bd
one realizowane z organizacjami pozarzdowymi, jednostkami pomocniczymi oraz grupami
nieformalnymi.
ks

KDZIERZYN-KOLE PORADY PRAWNE

Skorzystaj z pomocy prawnika


Przez cay rok radcy prawni z kancelarii Kaszta&Janikowska s.c.
z Opola bd bezpatnie doradza mieszkacom Kdzierzyna-Kola.
To efekt przeduenia
przez gmin wsppracy z
Fundacj Restytucja. Dyury
bd si odbywa w rody w
Urzdzie Miasta przy ul. Piramowicza 32 w pokoju nr 207B
(I pitro) w godz. 14:00-17:00.
Zainteresowani mieszkacy
miasta mog si zgasza te-

lefonicznie od poniedziaku
do pitku w godzinach 8:3016:30 pod numerem tel. 790
666 450 lub drog elektroniczn na adres biuro@fundacjarestytucja.pl. Do 29 lutego
wskazani przez fundacj radcy
bd przyjmowa mieszkacw co tydzie. Potem dyury

odbd si w nastpujcych
terminach: 2 i 23 marca, 6 i
20 kwietnia, 4 i 18 maja, 8 i
22 czerwca, 6 i 20 lipca, 3 i 17
sierpnia, 7 i 21 wrzenia, 5 i 19
padziernika, 9 i 23 listopada,
7 i 21 grudnia.
ks

WYRNIONO
OWIETLENIE MOSTU
Firma Spot-Light Sp. z o.o.
otrzymaa nagrod za wykonanie owietlenia mostu czcego Cisek i Bieraw. Komisja
podkrelia uzyskany bardzo
dobry efekt wizualny uzyskany przy zastosowaniu oszczdnych rodkw owietleniowych.
Iluminacja wietlna zostaa
wykonana w taki sposb, by
wspgraa z kalendarzem np.
podczas wit narodowych
most wieci na biao-czerwono.
TURNIEJ
TENISA STOOWEGO
11 lutego o godz. 10:30 w hali
sportowej w Cisku rozpocznie
si Turniej Tenisa Stoowego.
Kategorie wiekowe szkoa podstawowa i gimnazjum.
Dla zwycizcw przewidziano
medale i nagrody. Uczestnikw
obowizuje strj sportowy, obuwie zmienne i zgoda rodzicw.
SZKOLENIE
DLA ROLNIKW
W zwizku z planowanym w
marcu naborem wnioskw
w poddziaaniach Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach
rolnych Modernizacja gospodarstw rolnych, Premie
dla modych rolnikw Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie szkoleniowo-informacyjne 17 lutego o godz. 9:30 w
Gminnym Centrum Kultury w
Polskiej Cerekwi.
ORLIK W ZAKRZOWIE
JU OTWARTY
Urzd Gminy w Polskiej Cerekwi z przyjemnoci informuje,
e w zwizku z trwajcymi feriami oraz wrcz wiosenn aur
boisko Orlik w Zakrzowie jest
ju otwarte. Orlik jest dostpny od poniedziaku do pitku
od godziny 11:00, w soboty od
godziny 10:00 a w niedziel od
godziny 12:00.
WNIOSKI O DOPATY
Agencja Rynku Rolnego w Opolu informuje, e w okresie od 15
stycznia do 25 czerwca 2016 r.
mona skada wnioski o przyznanie dopaty z tytuu zuytego
do siewu lub sadzenia materiau
siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany majcej charakter pomocy de minimis w
rolnictwie.
PALIO SI NA STADIONIE KUNICZKA
Straacy zostali poinformowani
przez pracownikw obiektu, e
pali si elektryczny piec w pomieszczeniu na terenie stadionu
Kuniczka, w ktrym znajduje
si sauna. Ogie szybko rozprzestrzeni si na drewniane
boazerie, ale straacy zaegnali
niebezpieczestwo. W zdarzeniu nikt nie ucierpia. Przyczyn
poaru bya najprawdopodobniej awaria pieca w saunie.
KURS Z ZAKRESU
OCHRONY ROLIN
Opolski Orodek Doradztwa
Rolniczego w osiowie Terenowy Zesp Doradztwa w
Kdzierzynie-Kolu organizuje
kurs uzupeniajcy dla wykonujcych zabiegi ochrony rolin
sprztem naziemnym 25 lutego o godz. 9:00 w sali Urzdu
Gminy w Cisku. Informacje w
biurze TZD oraz pod nr. tel.: 77
4835049.

4 Edukacja

10 luty 2016, nr 3 (204)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
INWESTYCJE

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Szkoa dostaa prezent


na swoje 40 -lecie

Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

MODZI SPECJALICI
OD RUCHU DROGOWEGO

Remont budynku trwa p roku.

KATARZYNA SOLARZ

Budynek zosta ocieplony, instalacja grzewcza wymieniona, a po jej wymianie


odnowiono i pomalowano
pomieszczenia i budynek z zewntrz. Jest kolorowo, ciepo
i bezpiecznie. Prezent z okazji 40-lecia placwki kosztowa
prawie 1,1 mln z. - Podobne
zadania powinny by standardem. Wszystkie nasze szkoy
powinny by wyremontowane i przyjazne dla dzieci - skomentowaa prezydent Sabina
Nowosielska. W uroczystoci
wzili rwnie udzia zastpca
prezydenta Wojciech Jagieo,
Boena Jankowska, kierownik
wydziau owiaty i wychowania
urzdu miasta, Andrzej Krebs,
dyrektor biura senatora Grzegorza Peczkisa i przedstawiciele rodzicw.

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

Kolejna sesja modych radnych


Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Po raz kolejny spotkaa si


Modzieowa Rada Miasta Kdzierzyn-Kole.

Podczas kolejnych obrad Modzieowej Rady Miasta


poruszono m.in. temat wsppracy modych
samorzdowcw z Miejskim Orodkiem Sportu i Rekreacji
oraz Miejskim Orodkiem Kultury.
Modzi radni podsumowali swoje pierwsze inicjatywy, wnioski i ich realizacj. Do tej pory wzili udzia
m.in. w organizacji ubiego-

rocznej akcji Szlachetna


Paczka i dziki temu pomogli potrzebujcej rodzinie ze
Zdzieszowic. W ostatnich obradach gocili prezydent Sa-

bin Nowosielsk, sekretarza


miasta Zbigniewa Romanowicza i radnego miejskiego
Michaa Nowaka. Prezydent
zapoznaa modych radnych
z budetem miasta na 2016
rok. O swoich dowiadczeniach z MRM opowiedzia
radny miejski Micha Nowak, modzieowy radny w
kadencji 1998-1999. W dyskusji wyszed pomys zorganizowania modzieowej imprezy na kozielskim Rynku
w Pierwszy Dzie Wiosny.
Bya te mowa o wsppracy MRM z Miejskim Orodkiem Sportu i Rekreacji oraz
Miejskim Orodkiem Kultury. Modzieowi radni odwiedzili ju radnych miejskich, przygldajc si ich
pracy podczas sesji i komisji,
a teraz planuj zapozna si z
prac rad osiedlowych.
KS

KDZIERZYN-KOLE SPORT

Sukcesy modych badmintonistw


Niedawno urzd miasta odwiedzili ze swoimi trenerami
i rodzicami modzi mistrzowie badmintona z klubu
UKS Beninca Feniks Kdzierzyn-Kole.
W 2014 roku zdobylimy
112 medali, w ubiegym roku
ponad 220, w tym 36 zotych
i siedem medali w mistrzostwach Polski. Zaczynaj si
nas ba - pochwali si Mateusz Szymanowski, prezes istniejcego zaledwie od kilku
lat klubu. Modzi zawodnicy
trenuj dwa razy dziennie. W
klubie regularnie przewija si
70 zawodnikw, a kolejnych -

jeszcze nieco mniej zdecydowanych - jest prawie trzydziestu.


- Wydawaoby si, e badminton jest taki atwy, ale wikszo z nas umie tylko odbija.
Bd trzymaa kciuki za Wasze
sukcesy w tym roku! - podsumowaa spotkanie prezydent
Sabina Nowosielska. Klub Beninca UKS Feniks powsta we
wrzeniu 2012 roku z inicjatywy rodzicw oraz trenerw.

Najwaniejszym celem
przywiecajcym inicjatorom zaoenia klubu byo
propagowanie zdrowego
stylu ycia, krzewienia kultury fizycznej oraz organizacja czasu wolnego dzieci
i modziey z terenu miasta Kdzierzyn-Kole oraz
okolic.
KS

Uczniowie m.in. sprawdzali swoj znajomo przepisw w formie testw.


W Publicznej Szkole
Podstawowej nr 5 odbywa si VI Oglnopolski
Turniej Bezpieczestwa
w Ruchu Drogowym.
30 stycznia uczniowie
szk podstawowych i gimnazjw z siedmiu wojewdztw
poudniowej Polski rywali-

zowali na rowerowym torze


przeszkd, sprawdzali swoj znajomo przepisw w
testach, a pierwszej pomocy
w praktyce. VI Oglnopolski Turniej Bezpieczestwa
w Ruchu Drogowym o Puchar Prezydenta Miasta Kdzierzyna-Kola w ramach

IX Oglnopolskiej Ligi Mistrzw BRD odby si pod


bacznym nadzorem specjalistw, m.in. policjantw i
straakw. Patronat nad zawodami obja prezydent Sabina Nowosielska.
KS

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

P MILIONA ZOTYCH
DLA MODYCH KUCHARZY
Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Termomodernizacja Publicznej Szkoy Podstawowej


nr 11 dobiega koca.

Praktykanci z kozielskiego gastronomika bd si szkoli


w renomowanych hotelach i restauracjach w Niemczech.
Pienidze pochodzce z
Unii Europejskiej zostan
wydane na zagraniczne stae dla uczniw i nauczycieli
z kozielskiego gastronomika.
Modzi kucharze z Budowlanki odbd praktyki w renomowanych hotelach i restauracjach w Niemczech. Za granic
pojedzie kilkudziesiciu uczniw
oraz opiekunw. Projekt, kt-

ry napisalimy zakada praktyk na przestrzeni dwch lat, ju


w marcu zaplanowano pierwszy wyjazd informuje Urszula
Wicek, dyrektor Zespou Szk
nr 1 w Kolu. Kolejna grupa odbdzie sta w listopadzie, a potem w maju, za kadym razem
potrwa on miesic czasu. - Zaleao nam przede wszystkim na
praktykach w kuchni i obsudze
konsumenta, dokadnie to zaka-

da nasz projekt - dodaje Urszula


Wicek. To nie jedyne przedsiwzicie nansowane z pienidzy
zewntrznych, bo szkoa z Kola
realizuje take inny projekt, tym
razem we wsppracy z partnerami z Czech, Rumunii oraz Portugalii. Wkrtce placwka otrzyma
te nowoczesny sprzt do pracowni gastronomicznej.
KS

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

W FERIE NIE MOE BY NUDNO


Jeszcze do 14 lutego dzieci mog wzi udzia w zajciach organizowanych
przez Miejski Orodek
Sportu i Rekreacji.
Miejski Orodek Sportu i
Rekreacji na czas ferii zimowych zaplanowa rnorodne i
w wikszoci bezpatne zajcia
sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z Kdzierzyna-Kola. Najmodsi, za zgod rodzicw i po okazaniu legitymacji szkolnej, mog nauczy si pywa, gra w
badmintona, tenisa czy szachy.

Maj take moliwo uczszczania do szkki pikarskiej


lub doskonalenia umiejtnoci pywackich. Wszystkie zajcia odbywaj si do ostatniego
dnia ferii midzy godz. 9:00, a
13:00. Koniec tygodnia upynie
pod znakiem rozgrywek sportowych w hali AZOTY. W czwartek, 11 lutego, odbdzie si turniej koszykwki, natomiast w
pitek turniej piki nonej. Zapisy w dniu turnieju od godz.
9.15. Dla najmodszych dzieci, w
czwartek (11.02), o godz. 10:00

odbdzie si zimowy bal przebieracw w Hali Sportowej


rdmiecie , a dla starszych w
niedziel (14.02), o godz. 18:00
- ICE PARTY na lodowisku
przy ul. Skarbowej. Do pitku
do dyspozycji uczestnikw ferii
z MOSiR-em znajduj si stoy do tenisa stoowego w Hali
rdmiecie, tory do bowlingu
w Hali Azoty, wodny tor przeszkd na krytej pywalni oraz
lodowisko.
MN

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 5

10 luty 2016, nr 3 (204)

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Jak dziaaj elektroniczne


zwolnienia lekarskie?
ZUS przypomina, e aby skorzysta z uatwie, ktre daje elektroniczne zwolnienie lekarskie, naley zaoy prol na Platformie Usug Elektronicznych.
Fot. PIXABAY

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

Korzyci z komputeryzacji rmy

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

2016 roku. Nowe rozwizanie wzbudzio szereg pyta


wrd przedsibiorcw, ktrzy
chc z niego skorzysta. Wtpliwoci dotyczyy chociaby
dostpu do e-zwolnie biur
rachunkowych, ktre obsuguj podatnika czy te zakadw
pracy, ktre musz upowani
jedn osob do odbioru zwolnie elektronicznych.
ZUS wyjania, e prol
na Platformie Usug Elektronicznych (PUE) zawsze jest
zakadany dla osoby zycznej. Przedsibiorca ma rne
moliwoci: zakada prol dla
siebie, ale rwnie ma prawo
udzielenia penomocnictwa
innej osobie. Prol na PUE
moe zatem by zaoony na
rne sposoby - przedsibiorca jako osoba zyczna moe
go zaoy na: siebie, siebie i
na penomocnika lub wycz-

nie na penomocnika. Wtpliwoci zakadw pracy ZUS


wyjania nastpujco: "Patnik skadek, ktry jest osob
prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej, musi dziaa
przez swoich przedstawicieli
ustawowych lub statutowych,
ewentualnie udzieli penomocnictwa osobie zycznej,
np. swojemu pracownikowi.
Wtedy prol bdzie mia tylko pracownik, ktry rwnoczenie otrzyma dostp do roli
patnika skadek."
W przypadku spki kilku
wacicieli, zobowizani s oni
do wskazania swojego ustawowego lub statutowego przedstawiciela. Przepisy nie reguluj dokadnie, kto powinien
mie dostp do prolu patnika skadek na PUE.
ZUS wyjania rwnie

kwestie zwizane z obsugiwaniem podatnika przez biura


rachunkowe. Taki przedsibiorca moe udzieli penomocnictwa pracownikowi biura, dziki czemu ten bdzie
mia dostp do jego penego
prolu.
Innym zagadnieniem, o
ktre pytaj przedsibiorcy,
jest moliwo eksportu e-zwolnie z PUE. Taki dokument mona wyeksportowa
z platformy w pliku xml. Zawiadczenia lekarskie bd dostpne w formie dokumentw
elektronicznych wystawionych
przez lekarza w wydzielonej
czci skrzynki Dokumenty
i wiadomoci oraz w formie
przetworzonych danych w nowej zakadce Zawiadczenia
lekarskie - z tej zakadki bdzie mona wyeksportowa
zwolnienia w formacie csv.

Zasiek ZUS dla matek prowadzcych rm


Nowelizacja ustawy zakada zmian zasad naliczania
zasiku macierzyskiego dla przedsibiorczych matek.
Program Small Business, oferowany przez rm SOFT-ib, stworzony zosta z
myl o penej obsudze placwki handlowej. Posiada wszystkie niezbdne moduy: obrt dokumentami, gospodark magazynow, ksigowo oraz kadry-pace. W ofercie rwnie oprogramowanie do obsugi placwek gastronomicznych.
Prcz podstawowych funkcji uytkownik w programie moe znale rwnie
tak wyspecjalizowane narzdzia jak: tworzenie zamwie na podstawie rotacji
i zapasw towarw, wczytywanie faktur zakupu i cennikw z hurtowni, analizy
obrotu, zysku i mary. W istotny sposb pomagaj one w codziennej pracy.
Najwikszym atutem programu jest wsppraca ze wszystkimi dostpnymi modelami kas i drukarek skalnych, wag, skanerw i inwentaryzatorw oraz, co rwnie wane, umoliwia wszechstronne wykorzystanie tych
- stosunkowo drogich przecie - urzdze.
SOFT-ib autoryzowany partner:

Nowelizacja zostaa podpisana jeszcze przez Bronisawa Komorowskiego w poowie ubiegego roku, jednak w
podpisanej ustawie widnieje
termin 1 stycznia 2016 roku
jako pocztek obowizywania nowych przepisw.
Przed wprowadzeniem
nowelizacji do ustawy o
wiadczeniach pieninych
w razie choroby i macierzystwa obowizyway przepisy, ktre pozwalay modej
mamie otrzymywa wysokie
wiadczenia na urlopie macierzyskim przez 12 miesicy, nawet jeli ta zaoya
jednoosobow dziaalno
gospodarcz krtko przed
urodzinami dziecka i przez
minimum miesic opacaa
najwysz skadk na ubezpieczenie chorobowe.
Temat ten poruszy opini
publiczn zarzucono niektrym kobietom, e stosuj nie-

uczciwe praktyki, zakadajc


pozorn dziaalno gospodarcz, ktra ma na celu jedynie wyudzenie bardzo wysokich zasikw macierzyski
z Zakadu Ubezpiecze Spoecznych.
Do zmiany ustawy przymierzano si ju trzy lata temu, gdy MPiPS rozpoczo
prac nad wprowadzeniem
regulacji, ktre miay zlikwidowa naduycia ze strony
nieuczciwych praktyk przedsibiorczych matek. Regulacje
miay na celu zniwelowanie
nieustannych kontroli ZUS
wszystkich kobiet prowadzcych wasn rm, ktre zostay matkami lub spodzieway si dziecka.
Nowe przepisy wyeliminuj moliwo uzyskania wysokich zasikw macierzyskich dla kobiet
prowadzcych wasne rmy
po krtkim okresie opacania

podwyszonych skadek ZUS.


Od pierwszego stycznia
obowizuj przepisy, ktre
zakadaj, e przedsibiorcza
mama dopiero po 12 miesicach opacania wyszych ni
zasadniczych skadek chorobowych przy prowadzeniu
dziaalnoci gospodarczej,
otrzyma najwyszy zasiek
macierzyski w przypadku
urodzenia dziecka. Jeli czas
opacania skadek bdzie
krtszy to po narodzinach
dziecka otrzyma zasiek naliczony od 60% przecitnego
wynagrodzenia, plus za kady
miesic opacania skadki od
wyszej podstawy, dostanie
1/12 rnicy midzy zadeklarowan podstaw a 60 proc.
przecitnego wynagrodzenia.
W efekcie zasiek bdzie rs
co miesic, a dopiero po roku
osignie wysoko proporcjonaln do zadeklarowanej
podstawy.

Artykuy do rubryki
Niezbdnik przedsibiorcy
opracowane zostay we wsppracy
z firm softib.pl

Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

6 Gospodarka

10 luty 2016, nr 3 (204)

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Nowy podatek od sprzeday detalicznej


Podatnikami nowej daniny bd wszystkie sieci handlowe oraz sprzedawcy
detaliczni, ktrych miesiczny dochd przekracza 1,5 mln z netto.
Fot. PIXABAY

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

<< GazetaInformator.pl

KUPUJC

KA S F I S KA L N
3 MIESICE

GRATIS!

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku

20 03

z panelem dotykowym
47, 697 212 351
aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

NOWO!
ib.pl

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze
Mobilne kasy
i drukarki fiskalne

Jak informuje Ministerstwo Finansw, zgodnie z


postanowieniami projektu
podatek od sprzeday detalicznej bdzie podatkiem progresywnym ze stawkami: 0%
do kwoty 1,5 mln przychodu
miesicznie (18 mln rocznie);
0,7% obciajc przychd
nieprzekraczajcy w danym
miesicu kwoty 300 mln zotych oraz stawk 1,3% od nadwyki przychodu ponad 300
mln zotych w tym miesicu;
1,9% od przychodw ze sprzeday detalicznej prowadzonej
w soboty, niedziele i inne dni
ustawowe wolne od pracy (to
ostatnie kryterium odnosi
si bdzie do tych sprzedawcw detalicznych, ktrzy na

mocy przepisw bd prowadzili sprzeda w takie dni).


Nie bd opodatkowane
przychody z tytuu sprzeday
lekw i wyrobw medycznych
refundowanych. Denicj towaru nie zostan rwnie objte posiki przygotowywane
przez zbywc, gaz ziemny,
woda, ciepo systemowe oraz
energia elektryczna.
Wprowadzany podatek
budzi niepokj wrd konsumentw obawiaj si
oni, e waciciele sieci handlowych, chcc zniwelowa
swoje straty, podwysz ceny
sprzedawanych towarw. Ministerstwo Finansw uspokaja, przekonujc, e wprowadzenie podatku spowoduje

wzrost konkurencji na rynku handlu detalicznego. Jak


mwi minister Pawe Szaamacha - Rynek handlu detalicznego jest tak nasycony, e
podniesienie cen przez jednego przedsibiorc spowodowaby odpyw klientw do
drugiego. Nie spodziewamy
si zatem zbiorowego podniesienia cen.
Wpywy z podatkw bd jednym ze rde nansowania programu 500 plus,
ktry przewiduje wypat wiadczenia w wysokoci
500 z na drugie i kade kolejne dziecko. Dziki wprowadzeniu nowej daniny do
budetu w 2016 r. tra ok. 2
miliardw z.

Podatek bankowy wchodzi w ycie


1 lutego zacza obowizywa nowa ustawa o podatku bankowym.
Fot. PIXABAY

REKL AMY

Nowy podatek nie jest


duym obcieniem, ale kumulacja rnych skadek mocno uderza w banki wskazuje
gwna ekonomistka Banku
Pocztowego Monika Kurtek.
Obok innych wprowadzanych
podatkw, to wanie bankowy
jest jednym z najwaniejszych
rde nansowania tegorocznego budetu. Wprowadzenie
ustawy ma snansowa wydatki spoeczne, ktre zamierza wprowadzi obecny rzd:
obnienie wieku emerytalnego,
zwikszenie kwoty wolnej od
podatku czy 500 z na dziecko.
Budet pastwa zdecydowanie
zyska na wprowadzeniu nowej
daniny. Wedug szacunkw podatek bankowy ma przynie
od piciu do szeciu mld zotych do tegorocznego budetu.

Eksperci zgodnie przyznaj, e wpywy z podatku mog


by realne, poniewa jest on
skonstruowany w taki sposb, ktry ciko bdzie omin. Ustawa zakada m.in., e
rmy ubezpieczeniowe i poyczkowe nie bd mogy si
sztucznie dzieli, by unikn
podatku.
Jednoczenie wskazuje si
na to, e nowy podatek moe
bolenie uderzy w klientw
bankw. Eksperci przewiduj wzrost opat rnych produktw bankowych. Monika
Kurtek zwraca uwag, e suma obcie spowodowaa, e
cz instytucji nansowych
ju w tej chwili podnosi opaty
dla klientw. Banki zdecydoway si podnie mare kredytw hipotecznych - kredy-

ty s drosze od 0,2 do 0,65


punktu procentowego.
Ustawa zakada objcie
opodatkowaniem
bankw
(krajowych, oddziaw bankw zagranicznych, oddziaw instytucji kredytowych),
rm poyczkowych, zakadw
ubezpiecze i reasekuracji oraz
spdzielczych kas oszczdnociowo-kredytowych.
Bank Gospodarstwa Krajowego (oraz ewentualnie inne
banki pastwowe) zosta zwolniony z omawianego podatku.
Warto aktyww wolnych od
podatku w przypadku bankw oraz spdzielczych kas
oszczdnociowo-kredytowych wynosi 4 mld z. Dla rm
poyczkowych wynosi on 200
mln z, natomiast dla ubezpieczycieli - 2 mld z.

Artykuy do rubryki
Niezbdnik przedsibiorcy
opracowane zostay we wsppracy
z firm softib.pl

Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 3/2016


REGION

GazetaInformator.pl 10 lutego 2016 nr 3 (204)

INWESTYCJE

REGION - GOSPODARKA

Rydutowy przeciw przetwarzaniu odpadw

Rusza program
wsparcia dla rolnikw
Fot. Urzd Miasta Rydutowy

Burmistrz miasta Rydutowy sprzeciwia si powstaniu Regionalnej Instalacji


Przetwarzania Odpadw Komunalnych w Pszowie, na granicy z Rydutowami.
katarzyna krentusz

Regionalna
Instalacja Przetwarzania Odpadw Komunalnych (RIPOK)
powsta miaaby na czci
dziaki opisanej w KW Nr
GLIW/00034133/9, prowadzonej przez Sd Rejonowy
w Wodzisawiu l. Zgodnie
z projektem, na okres 25 lat
wydzierawiaby j firma Naprzd Sp. z o.o. Od 2 lutego, tj.
od dnia uzyskania informacji
o wspomnianym wyej projekcie uchway Rady Miejskiej
w Pszowie, w Urzdzie Miasta
Rydutowy przygotowywane s
dziaania, zmierzajce do wykazania, e powstanie w tym
miejscu instalacji jest pomysem niekorzystnym i szkodliwym zarwno dla Rydutw,
Pszowa, jak i dla Radlina.
- Bdziemy zwraca si do
wszystkich instytucji, ktre w
sposb bezporedni bd poredni uczestniczy bd w
procesie wydawania pozwolenia na powstanie RIPOK. BR E K L A M A

Powstanie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadw Komunalnych


w Pszowie jest pomysem niekorzystnym i szkodliwym zarwno dla Rydutw,
Pszowa, jak i dla Radlina przekonuje rydutowski magistrat.
dziemy zwraca si take do
mediw oraz organizacji opiniotwrczych - zapowiada rydutowski Urzd Miasta.
Przeciw powstaniu instalacji protestuj rwnie mieszkacy Rydutw, a ich inicjaty-

wy wspierane s przez wadze


miasta. W sobot, 6 lutego,
zastpca burmistrza, Marcin
Poomski, spotka si z ok.
60-osobow grup mieszkacw. Podczas spotkania m.in.
pozyskano od rydutowian

tre protestu z zebranymi


pod nim podpisami. Na obecnym etapie, burmistrz miasta
deklaruje ch niezwocznego
podjcia wszystkich dostpnych sobie dziaa, ktre mog zapobiec powstaniu RIPOK.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji


Rolnictwa uruchamia pomoc dla rolnikw
na Inwestycje w gospodarstwach pooonych na obszarach OSN.
Pomoc realizowana jest w
ramach poddziaania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych i jest finansowana z budetu Programu
Rozwoju Obszarw Wiejskich
na lata 2014 - 2020. Rolnik
moe otrzyma na Inwestycje w gospodarstwach pooonych na obszarach OSN maksymalnie 50 tys. z, przy czym
wysoko dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztw kwalifikowanych przedsiwzicia, a 60% w
przypadku modych rolnikw.
Jak podaje ARiMR - od 10
lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, ktrych gospodarstwa pooone s na Obszarach Szczeglnie Naraonych, bd mogli
skada w oddziaach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, ktre maj na celu ograniczenie

przedostawania si do rodowiska naturalnego zwizkw


azotu pochodzenia rolniczego.
Na tak pomoc w caym PROW
2014 - 2020 przewidziano 37,5
mln euro.
OSN to tereny naraone
na niekorzystne oddziaywanie nadmiernej iloci zwizkw azotu pochodzenia rolniczego. Obszary takie zostay
okrelone w Ustawie z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469,
1590 i 1642).O skorzystanie z
pomocy mog si ubiega rolnicy, ktrych gospodarstwa co
najmniej w czci s pooone
na tych terenach.
Szczegowe informacje na
stronie internetowej Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
dr

PLUSY BIZNESU

10 lutego 2016, nr 3 (204)

DLA

POWIAT WODZISAWSKI

<< GazetaInformator.pl

PRACA

OHP: Obud swj potencja

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczy nabr do projektu Obud swj potencja,


ktry wspomc ma ludzi modych w ich wejciu na rynek pracy.
katarzyna krentusz

Projekt Obud swj potencja, organizowany przez


Ochotnicze Hufce Pracy, ma
na celu udzielenie wsparcia
modziey w zakresie wejcia na rynek pracy. Wsparcie
OHP jest skierowane przede

wszystkim do osb, ktre, z


powodu uwarunkowa rodzinnych oraz rodowiskowych, znajduj si w trudnej
sytuacji yciowej.
W ramach dziaa realizowanych przez jednostki
OHP, mode osoby bd mogy przede wszystkim sko-

rzysta z bezpatnych kursw


zawodowych oraz patnych
stay. Projekt skierowany jest
do osb, ktre s w wieku od
18 do 24 lat, nie pracuj i nie
ucz si, nie s rwnie zarejestrowane w Powiatowym
Urzdzie Pracy.
Wszystkie osoby zainte-

resowane udziaem w projekcie, mog skontaktowa si z


wodzisawskimi jednostkami
lskiej Wojewdzkiej Komendy OHP:
- Modzieowe Centrum
Kariery OHP w Pszowie (ul.
Traugutta 1, tel. 32 447-10-50,
e-mail: mckpszow@wp.pl),

Fot. archiwum wasne

Ministerstwo pracy wyrnio 15 urzdw, ktre uzyskay najlepsze


wyniki w oglnopolskim Badaniu Satysfakcji Klientw Urzdw Pracy.

R E K L A M A

Ilo miejsc
jest ograniczona.

Seminarium Prawa Pracy

PUP Racibrz wrd najlepszych w Polsce

Wyrnienie ministerstwa odebra dyrektor Powiatowego


Urzdu Pracy w Raciborzu Mirosaw Ruszkiewicz .

- Orodek Szkolenia Zawodowego EFS w Wodzisawiu lskim (Osiedle 1Maja 16A, tel. 32 729-32-00,
e-mail:
osz.wodzislaw@
wp.pl).

WODZISAW LSKI - PRACA

POWIAT RACIBORSKI - GOSPODARKA

Nagrody zostay wrczone 27 stycznia, podczas


uroczystoci z okazji Dnia
Pracownika Publicznych
Sub Zatrudnienia w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.
W imieniu PUP w Raciborzu, dyrektor Mirosaw Ruszkiewicz odebra
wyrnienie za uzyskanie
najwyszej oceny z obsugi klientw powiatowych
urzdw pracy w wojewdztwie lskim oraz nagrod za zajcie II miejsca
w kraju za obsug klientw w pierwszym oglnopolskim Badaniu Satysfakcji Klientw Urzdw
Pracy.

- Punkt Porednictwa
Pracy OHP w Radlinie (ul.
Rymera 15, tel. 32 454-92-14,
e-mail: ppp.radlin@wp.pl),
- Punkt Porednictwa
Pracy OHP w Wodzisawiu
l. (ul. Zamkowa 5, tel. 32
456-07-90, e-mail: ppp.wodzislawslaski@vp.pl),

Nagroda, jak i wyrnienie jest tym cenniejsze,


bo przyznane przez samych
klientw korzystajcych na
co dzie z usug Powiatowego Urzdu Pracy w Raciborzu.
Pierwsze oglnopolskie
Badanie Satysfakcji Klienta
zostao przeprowadzone na
zlecenie Ministerstwa Pracy
i Polityki Spoecznej w ubiegym roku. Badanie zostao
przeprowadzone przez ankieterw, spord klientw
powiatowego urzdu pracy:
osb bezrobotnych, poszukujcych pracy, jak rwnie
pracodawcw.
ps

Na drug poow lutego w Wodzisawiu lskim


planowane jest Seminarium Prawa Pracy
z elementami samoksztacenia kierowanego.
Na Seminarium Prawa
Pracy z elementami samoksztacenia kierowanego w
Wodzisawiu lskim szczegowo zostan omwione
zmiany w Kodeksie Pracy,
jakie weszy w ycie po ostatnich nowelizacjach.
W programie znaczn
cz czasu zaplanowano na
dyskusj i wyjanienie wtpliwoci dotyczcych m.in.:
czasu pracy, skadek ZUS od

umw zlece, wiadcze rodzicielskich itp. Zajcia prowadzi bdzie Inspektor Pastwowej Inspekcji Pracy.
Koszt Seminarium, ktrego termin wstpnie zaplanowano na drug poow lutego,
wyniesie odpowiednio: 60 z
dla czonkw Wodzisawskiej
Izby Gospodarczej oraz 80 z
dla pozostaych osb.
ps

SKRZYSZW - INWESTYCJE

PRZEBUDOWA 1 MAJA
JESZCZE W TYM ROKU
Wystartowa przetarg na
modernizacj prawie ptorakilometrowego odcinka ul. 1 Maja w Skrzyszowie.
Przetarg na modernizacj
ul. 1 Maja obejmuje odcinek
od wiaduktu nad autostrad
A-1 do skrzyowania z ulic Jana Pawa II. Do wykonania jest
prawie 10 tys. metrw kwadratowych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
ponad 4 tys. metrw kwadratowych nawierzchni z kostki brukowej, 1 km kanalizacji deszczowej, 13 miejsc postojowych
oraz 4 zatoki autobusowe. Co
istotne, ostatnia warstwa nawierzchni (tj. cieralna) zostanie wykonana jednoczenie na
caej szerokoci jezdni bez tzw.
szwu w rodku drogi. Zakres
zamwienia obejmuje rwnie
wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzdze bezpieczestwa ruchu.
Wykonawca prac zobowizany bdzie do utrzymania ruchu drogowego (z wyczeniem
czasu wykonania warstwy cieralnej) oraz zapewnienia dojazdu i dojcia mieszkacw do
posesji.
Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata
2016-2019. Wstpna szacunkowa warto przedsiwzicia
to ok. 4,2 mln z, z czego poowa zostanie sfinansowana z
budetu pastwa. Drug poow pokryje wsplnie powiat
wodzisawski i gmina Godw.
Termin skadania ofert przetargowych upywa 17 lutego.
kk

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

10 lutego 2016, nr 3 (204)

DLA

PIETROWICE WIELKIE GOSPODARKA

XI Gala Przedsibiorczoci Gminy Pietrowice Wielkie

Podczas Gali nagrodzeni zostali przedsibiorcy za najlepsze osignicia gospodarcze jak i inwestycyjne.
Od 11 lat Pietrowice
Wielkie organizuj Gal
przedsibiorcw, ktrej
celem jest spotkanie przedsibiorcw by podzieli si
dowiadczeniami i osigniciami
funkcjonowania w yciu gospodarczym.

Podczas Gali nagradzani s


przedsibiorcy za najlepsze
osignicia, ktrzy otrzymuj tak zwane Oskary
gospodarcze. Cao Gali
uwietnia co roku program
artystyczny oraz bankiet.
Pomysodawc Gali jest
Henryk Marcinek.
XI edycja Przedsi-

biorczoci Gminy Pietrowice odbya si w sobot,


30 stycznia. Wzili w niej
udzia przedstawiciele lokalnych wadz oraz zaproszeni gocie, m.in. posanka
Gabriela Lenartowicz. Nagrody rozdano w nastpujcych kategoriach: Nowy
inwestor/inwestycja: Firma

ProLine24 Sabina Kotlorz


oraz Zakad Zieleni i Maej
Architektury Usugi Transportowo-Sprztowe i Oglnobudowlane Alojzy Strzedua; Prne gospodarstwo:
pastwo Andrzej i Krystyna
Kurzeja oraz pastwo Stefania i Bernard wierczek;
Solidny produkt/usuga:

Drukarnia Kolgraf Jan Koloch oraz Firma Sigmatic


Marcin Ciela; Moda Firma: Studio fryzur Ewelina
Mocek i Firma Argi Tech
Restauracja Pasja Izabela
Mudry.
Podczas gali wystpili Aleksandra Kiedrowicz,
tegoroczna finalistka Mam

Talent, Trio Appassionato, a wic Wiktoria i Marta


Linek oraz Paulina wierczek pfinalistki programu Super Dzieci. Zagra
rwnie Kwartet Bramy
Morawskiej. Po wrczeniu
statuetek odby si wystp
kabaretowy z udziaem Tadeusza Drozdy.
Fot. Anna apka

pawe strzelczyk

R E K L A M A

4 Wiadomoci

10 lutego
3 (204)
102016,
lutego nr
2016,
nr 3 (204)

Ferie zimowe 2016


Czas na wypoczynek

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ BIZNES

Jak zadba o narty?


Zajmujmy si serwisem nart od wielu lat. W naszej Rowerowni przy Reymonta nie tylko profesjonalnie
zajmiemy si Twoimi nartami, ale rwnie odpowiemy na wiele pyta, jakie nurtuj naszych Klientw.
Do podstawowych zabiegw pozwalajcych na przeduenie ycia naszych nart
jest smarowanie. Nie wolno dopuci do przesuszenia
lizgu, w przeciwnym razie
oprcz tego, e nieg bdzie
si do niego klei, a narta bdzie wolna, to lizg nasiknie
wilgoci, powodujc korozj
krawdzi i rozwarstwienie
narty. Smarowanie jest konieczne, gdy zauwaymy, e
lizgi robi si szare. Jest to
ostatni sygna, by nas odwiedzi.
Czstym problemem jest
rdza na krawdziach. Jeeli w sezonie letnim przechowujemy sprzt w wilgotnych
pomieszczeniach, to trzeba

zabezpieczy krawdzie wazelin techniczn. Polecamy te


wczeniej posmarowa narty na gorco, pozostawiajc
grub warstw smaru. Jeeli
przewozimy narty w uchwytach na dachu samochodu,
trzeba koniecznie po kadym
powrocie z wyjazdu wypuka
sprzt pod biec wod i dokadnie wysuszy. Sl drogowa, ktra osiada na naszych
deskach potra je cakowicie
zniszczy. Skorodowanych
krawdzi ju nigdy nie bdzie
si dao dobrze naostrzy, a
zabrudzone wizania mog
wypina si z inna si, ni
ta na jak zostay ustawione. Najwikszym grzechem
narciarzy jest zostawienie po

powrocie mokrych nart w pokrowcu - zawsze trzeba je dokadnie wysuszy!


Najbezpieczniej przewozi
narty w boxach dachowych,
jeeli takiego nie posiadamy
to moemy go wypoyczy
w naszej Rowerowni. Posiadamy rwnie w sprzeday pokrowce na narty i buty narciarskie, ktre uatwi
przewoenie i przechowywanie sprztu oraz zabezpiecz
go przed brudem i szkodliwymi warunkami. Polecamy
te zakup skirzepw - to tanie rozwizanie pozwoli nam
unikn powstawania wielu
rys i przetar w miejscu stykania si lizgw, zwaszcza
podczas transportu.

Powanym zaniedbaniem
jest nieregularne odwiedzanie
serwisu. Mylne jest stwierdzenie, e kada wizyta w
serwisie znacznie odchudza
nasze narty. Sprawny serviceman szlifuje i ostrzy narty
tylko tyle ile trzeba, wane
jest rwnie, aby sprzt, na
ktrym pracuje, by zadbany
i w dobrym stanie. Odkadanie w czasie wizyty u fachowca sprawi, e przebieg serwisu
bdzie bardziej skomplikowany, droszy i wymagajcy zdecydowanych krokw. Przesuszenie lizgu doprowadzi do
korozji krawdzi i w konsekwencji do odklejania si lizgu, pomijajc fakt, e kady
na stoku bdzie nas wyprze-

dza. Nierwna powierzchnia lizgu bdzie przyczyn


braku kontroli nad nartami.
Natomiast tpe, zawinite
i poszarpane krawdzie mog by przyczyn wypadkw
na stoku.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego ski serwisu i
sprawdzenia nas, sami jestemy ciekawi Twojej opinii.
Zawsze staramy si utrzymywa wysok jako usug,
niezalenie od natoku pracy.
W ofercie posiadamy rwnie uywany sprzt narciarski oraz wypoyczamy narty.
Znajdziecie nas w Rowerowni
na ul. W. Reymonta 10 (odrostarda) w Raciborzu. Tel. 664
031 119, 784 944 409.

Ski Serwis/Wypoyczalnia
Godziny otwarcia:
od pon. do pt.: 10.00-18.00
sob. od 9.00-13.00
Ul. Reymonta 10
47-400 Racibrz
www.mkbicycle.pl
tel.: 784 944 409
664 031 119
Artyku sponsorowany

ZIMA W MIECIE 2016


Z OSiR RACIBRZ
Kryta pywalnia
H2Ostrg
W dniach od 15.02 do 28.02
od poniedziaku do pitku bezpatne
wejcia na basen dla uczniw
raciborskich szk podstawowych
i gimnazjw za okazaniem
legitymacji
Wejcia dla uczniw:
7.00-9.00 max. 40 os.
9.00-10.00 max. 40 os.
13.00-14.00 max. 40 os.
14.00-15.00 max. 40 os.

Hala widowiskowo-sportowa
Arena Rafako
Rafako
afak
Poniedziaek pitek bezpatne korzystanie z tenisa stoowego dla dzieci
i modziey w godz. 7.00 - 22.00
Zaplanowane turnieje:
Turniej tenisa stoowegodla uczniw szk podstawowych
i gimnazjw: 15.02.2016, godz. 10.00
Turniej halowej piki nonej szkoy podstawowe
i gimnazja 16.02.2016, godz. 10.00
Turniej badmintona szkoy podstawowe
i gimnazja 17.02.2016, godz. 10.00
Turniej dwjek siatkarskich gimnazja i szkoy rednie
18.02.2016, godz. 10.00

Krgielnia
Od poniedziaku do pitku
w godz. 10.00 - 11.00 - bezpatny wstp
dla grup zorganizowanych (min. 15 os.)
W pozostaych godzinach,
czyli 8.00 - 10.00 oraz 11.00 - 12.00 wstp
dla grup zorganizowanych z opiekunem
(min. 15 os.) patny zgodnie z cennikiem
OSiR

Lodowisko

Poniedziaek - pitek 9.00-10.00


bezpatna nauka jazdy na ywach
z instruktorem (dzieci wstp bezpatny,
doroli zgodnie z cennikiem OSiR)
11.00-12.30 bezpatny wstp dla grup
zorganizowanych (min. 20 osb)
Pozostae lizgawki oglnodostpne
patne wg cennika OSiR

GazetaInformator.pl >>

Ferie zimowe 2016

10
lutego
2016,
3 (204)
10 lutego
2016,
nr 3 nr
(204)

Zoty rodek 55
Wiadomoci

R E K L A M A

Oferta zaj i warsztatw zimowych w Raciborskim Centrum Kultury


Lp.

Nazwa zaj

Data i godzina

Prowadzcy

Wiek uczestnika

Cena

Miejsce
22-26 lutego 2016
Godz. 9.30 - 10.30

15 -21 LUTEGO
1.

Warsztaty rzeby

15-17 lutego 2016


Godz. 9.00 - 10.30

Katarzyna
Baron-Rogula

Dzieci
i modzie

10 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala I pitro

2.

Warsztaty wokalne

15-17 lutego 2016


Godz.
10.30 - 12.00

Alicja
Ploch-Burda

9 - 13 lat

bezpatne

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala 105

3.

Warsztaty teatralne
TFURCY

Tfurcy

Szkoy gimnazjalne,
ponadgimnazjalne,
studenci, nauczyciele,
instruktorzy

30 z

RCK DK Strzecha
ul. Londzina 38
sala kameralna
i widowiskowa

15-17 lutego
od 11:00

Klasy I - III
szkoy podstawowej

17-19 lutego 2016


Godz. 10.30 - 12.00
4.

Zajcia taneczne

17-19 lutego 2016


Godz. 12.00 - 13.30

Manuela
Krzykaa

17-19 lutego 2016


Godz. 13.45 - 15.15
5.

6.

7.

Lp.

Decoupage

LARP (Live action


18-19 lutego 2016
role-playing)
- aktywno na pogra- 18.02. g. 15.00 - 19.00 Danuta Jagieo
niczu gry i sztuki. Gra 19.02. g. 12.00 - 16.00
wyobrani.
20 lutego 2016
Godz. 18.00

Nazwa zaj

Data i godzina

bezpatne

RCK RDK
ul. Chopina 21
sala kameralna

Warsztaty wokalne

22-26 lutego 2016


Godz. 13.00 - 14.30

10.

LEGO ROBOTY

11.

Warsztaty teatralne

12.

SCRABBLE

Lp.

Nazwa zaj

Dzieci i modzie
od 9 lat

Od 13 lat

Marta
Buczkowska
Prowadzcy

B/O

Wiek uczestnika

Jan Kondrak
22 - 25 lutego 2016
Marek Andrzeod 11:00
jewski

Szkoy gimnazjalne,
ponadgimnazjalne,
studenci

10 z

RCK DK Strzecha
ul. Londzina 38
Pracownia
plastyczna

20 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
sala I pitro

II VI klasy szkoy
podstawowej, modzie
gimnazjalna

10 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
sala kameralna
i widowiskowa

Od 9 lat

bezpatne

Wiek uczestnika

Cena

Miejsce

6 - 10 lat
Andrzej liwicki

22 lutego 2016
Godz. 9.00 - 12.00
12.00 - 15.00
15.00 - 18.00
22-26 lutego 2016
10.00 - 13.00
22-26 lutego 2016
10.00 - 15.00

Od 11 lat

Antoni Duda

5 - 7 lat
Izabela Karwot

23-26 lutego 2016 Raciborski Klub


10.00 - 13.00
Scrabble Szkrab

Data i godzina

Od 8 lat

Prowadzcy

RCK RDK
ul. Chopina 21
I pitro

KINO PRZEMKO
20 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
sala I pitro

bezpatne

RCK DK Strzecha
ul. Londzina 38
sala kameralna

5 z

RCK DK Strzecha
ul. Londzina 38
Sala widowiskowa

Cena

30 z

1.

Skubani

15 lutego
Godz. 11.00

Andrzej liwicki

b/o

5 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala I pitro

2.

Listonosz Pat
i wielki wiat

17 lutego
Godz. 11.00

Andrzej liwicki

b/o

5 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala I pitro

3.

May ksie

19 lutego
Godz. 11.00

Andrzej liwicki

b/o

5 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala I pitro

4.

Gang wiewira

22 lutego
Godz. 11.00

Andrzej liwicki

b/o

5 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala I pitro

5.

Rodzinka nie z tej ziemi

24 lutego
Godz. 11.00

Andrzej liwicki

b/o

5 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala I pitro

6.

Operacja Arktyka

26 lutego
Godz. 11.00

Andrzej liwicki

b/o

5 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala I pitro

Miejsce

22-28 LUTEGO
8.

Warsztaty plastyczne

Szkoy gimnazjalne
i ponadgimnaz.

18-19 lutego 2016


Gabriela Horny
Godz. 11.00 - 13.00

Koncert zespow:
ALCOHOLICA
I PIGS IN TANK

Klasy IV - VI
szkoy podstawowej

9.

RCK DK Strzecha
ul. Londzina 38 sala
kameralna i wokalna

ZAPISY PRZYJMUJEMY pod nr. tel. 32 412 32 40, 32 412 32 48, 32 415 31 72.
Raciborskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.

zdrowie

Z regionu

10 lutego 2016, nr 3 (204)

KDZIERZYN KOLE ZDROWIE

POWIAT RACIBORSKI - ZDROWIE

Jest siedziba dla hospicjum


Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Placwka powstanie w budynku po byym


przedszkolu na ulicy Szymanowskiego w Kodnicy.
katarzyna solarz

Gmina dugo szukaa


odpowiedniego miejsca, a
plany powstania hospicjum
sigaj jeszcze 2006 roku.
Wczeniej pojawiay si pomysy, by placwk umiejscowi w czci szpitala na
ul. Judyma w rdmieciu, a
pod koniec 2015 roku pojawia si koncepcja by by to budynek po byym przedszkolu
w Kodnicy i ostatecznie to
miejsce uznano za najlepsze.
Budynek pomylnie przeszed ekspertyzy techniczne.
- Po niewielkich przerbkach
moe w nim powsta hospicjum - zapewni na ostatniej
konferencji prasowej zastpca prezydenta Artur Maruszczak. Jeszcze w tym roku
miasto chce przygotowa ca niezbdn dokumentacj,
a prace budowlane i adaptacyjne maj zosta zrealizowane w 2017 roku. - Chciaabym by z kocem 2017 roku

Hospicjum bdzie si miecio


w budynku po byym przedszkolu.
hospicjum byo ju otwarte powiedziaa rwnie podczas
konferencji prezydent Sabina
Nowosielska.
W fazie przetargowej s
dwie inne due inwestycje.
- Zakoczyo si skadanie
ofert na budow Kdzierzysko-Kozielskiego Centrum
Aktywnoci, czyli kompleksu basenowego w Azotach.
Wykonawcy zoyli ich osiem
- wanie trwa sprawdzanie
poinformowa rzecznik ko-

zielskiego magistratu - Jarosaw Jurkowski. To zadanie


te ma si zakoczy w 2017
roku. Postpowanie na przebudow al. Jana Pawa II na
odcinku do skrzyowania z
ul. Gowackiego i Matejki
wanie si rozpoczo. Miasto bdzie ogasza przetarg
na jego realizacj. Z uwagi
na dofinansowanie w ramach
tzw. schetynwek, ta inwestycja musi dobiec koca w tym
roku.

WODZISAW LSKI - ZDROWIE

Nauka pywania dla seniorw


Kryta pywalnia Manta w programie zaj przygotowaa propozycj
dla starszych mieszkacw Wodzisawia lskiego.
Wodzisawska pywalnia
Manta to idealne miejsce dla
wszystkich tych, ktrzy lubi
aktywnie spdza swj wolny
czas. Pracownicy obiektu staraj si, aby w ofercie nie brakowao propozycji zaj dla
mieszkacw kadej grupy
wiekowej. Specjalnie z myl
o osobach starszych, wkrtce ruszy nauka pywania dla
seniorw. - Lekarz zaleca basen a Ty nie umiesz pywa?
Uwaasz, e ju za pno na
nauk? Nic bardziej mylnego.
Specjalnie dla Ciebie organizujemy nauk pywania dla
osb 60+. Zrb to dla siebie
i naucz si pywa w grupie
seniorw. Zadzwo ju teraz
pod numer 32/7293296 i zapisz si na nauk pywania
zaprasza Mariusz Blazy, kierownik Manty.
kk
R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Poradnia chirurgii dziecicej


dziaa w rozszerzonym zakresie
Cho na szpitalne oddziay dla dzieci nie ma specjalnie co liczy,
nie znaczy to, e szpital nie stara si uatwi ycia maym pacjentom i ich rodzicom.
O utworzenie w szpitalu
oddziaw dla dzieci, co jaki czas upominaj si szczeglnie radni powiatowi. Co
prawda, przy oddziale chirurgii funkcjonuje pododdzia
dziecicy, ale na powstanie
innych oddziaw leczcych
najmodszych
pacjentw
(oczywicie poza dziaajc
pediatri) si nie zanosi. Ryszard Rudnik nie pozostawia
w tej materii zudze: Nie
udmy si, to jest po prostu
niemoliwe twierdzi dyrektor. Lecznica nie posiada
stosownych kontraktw (a
nawet zbyt duych szans na
takowe), kadry zapewniajcej caodobow obsug, ba!
Nawet miejsca, gdzie takie
oddziay fizycznie mogyby
powsta.
Co rusz rodzice skar
si, e z niektrymi przypadkami u swojej pociechy s
kierowani do Rybnika. Wadze szpitala wprowadziy jed-

Fot. Pawe Strzelczyk

Wadze szpitala wprowadziy zmian,


ktra cho czci maych pacjentw uatwi leczenie.
nak zmian, ktra cho czci pacjentw uatwi leczenie.
Chodzi o przyszpitaln przychodni chirurgii dziecicej.
Ta poradnia jest do dua,
dziaa sprawnie, nie ma wikszych kolejek i porady udzielane s w miar na bieco
opisuje dyrektor, za penica
obowizki jego zastpcy Elbieta
Wielgos-Karpiska
precyzuje, na czym usprawnienia te maj polega. I tak,
do tej pory w Raciborzu, jeli
chodzi o chirurgi, to moliwa bya tylko tzw. chirurgia

mikka, czyli np. operacje


brzuszne. W styczniu zatrudniono lekarza - chirurga dziecicego, ktry zajmuje si urazwk. Wszystkie
urazy, zamania, skrcenia, z
ktrymi kierowano wczeniej
do Rybnika, mona zaatwi
na Gamowskiej. Dodatkowo,
poradnia jest czynna take
w czwartki (wczeniej w ten
dzie tygodnia nie przyjmowano pacjentw), wic dziaa ju przez 5 dni w tygodniu.
ps

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

10 lutego 2016, nr 3 (204)

zdrowie

Z regionu

Z regionu

zdrowie

10 lutego 2016, nr 3 (204)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ ZDROWIE

Co buduje zaufanie midzy lekarzem a pacjentem?


Czy kto z Pastwa zastanawia si kiedy co
ma na ni wpyw? Co ma
wpyw na wzajemne zaufanie? Wikszo pacjentw
ma swojego wybranego lekarza i jest to bardzo wana
i podana sytuacja. Jednak
czy s jakie wysze wartoci, ktre powoduj, e jest
wanie tak a nie inaczej?
By relacje w gabinecie
stomatologicznym byy pozytywne, due znaczenie
odgrywa wiele czynnikw.
Oczywistym jest, e uprzejmo i pynno w porozumiewaniu si jest cech
bardzo wan. Jest to (na
szczcie!) tylko wierzchoek gry, na ktry lekarz z
pacjentem ma wspi si po
pikny i zdrowy umiech.
Prosz zada sobie pytanie, na ile jestem wiadomy/a stanu swoich zbw?
Ile jest zdrowych a ile wymaga leczenia? Czy leczenie
prchnicy to moje jedyne
potrzeby? Czy usyszaem/
am w gabinecie: ma Pan/
Pani zdrow jam ustn?
Jak wyglda wiadomo moich potrzeb higienicznych? Na jakim poziomie jest moja higiena? Jeli
co robi le, to co? I jak to
robi dobrze?
Odnonie otrzymywanego, kupowanego produktu
R E K L A M A

Fot. Depositphotos

Niniejszy artyku bdzie zupenie z innej beczki, na temat relacji lekarz dentysta pacjent.

(odbudowa zba, praca protetyczna, leczenie kanaowe), stomatologia jest dziedzin specyficzn. Pacjent
z reguy wie, co jest przedmiotem rozmw i pracy (np.
most, szkielet na zatrzaskach), natomiast nie umie
sobie wyobrazi efektw.

Idc do sklepu, wiemy


jaki mniej wicej telewizor
nas interesuje. Wybieramy
ten najlepszy, sugerujc si
nie tylko cen, ale i parametrami technicznymi, ktre
maj niebagatelny wpyw
na korzystanie z tego telewizora (np. ile ma cali, ko-

lor obudowy czy moliwo


podczenia do internetu).
Co natomiast Pastwo odpowiedz na pytanie: czy
woli Pan/Pani most czy
szkielet?
Warto wic zastanowi
si, co buduje zaufanie midzy lekarzem a pacjentem i

sprbowa odpowiedzie na
powysze pytania. Zadano
ich duo i w naszej intencji
jest pozostawienie ich bez
odpowiedzi. Kady ma inne potrzeby i wymagania
estetyczne, kady wic powinien sprbowa samemu
znale na nie odpowiedzi.

Najpierw samemu, a potem wsplnie z lekarzem i


w tym przypadku jestemy
przekonani, e szczera rozmowa pozwoli zbudowa/
wzmocni podane relacje i zaufanie; wynie je na
zupenie inny poziom. Bo to
przecie Pastwo Pacjenci
jestecie w tym wszystkim
najwaniejsi. wiadomo
zdrowotna, nie tylko jamy
ustnej, jest bardzo wanym
czynnikiem majcym wpyw
na nasz przyszo.

NEO-DENT
ul. Mickiewicza 18
(III pitro, obok Kauandu)
47-400 Racibrz
www.neo-dent.eu
32 755 21 31

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 7

10 luty 2016, nr 3 (204)

KDZIERZYN-KOLE AKCJE CHARYTATYWNE

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Darmowe jabka
dla mieszkacw

Twardziele pokonali
Odr po raz dwunasty

Klub sportowy Chemik i Stowarzyszenie Patriotyczny


Kdzierzyn-Kole po raz trzeci zorganizowali akcj
rozdawania darmowych jabek.

30 stycznia na trasie Roszowicki Las-Kole


odby si Oglnopolski Spyw Twardzieli.

bezpatnie jedn skrzynk jabek, czyli ok 13 kilogramw


owocw. Wczeniej jabka trafiy te do przedszkoli,
szk czy MOPS-u. W dwch
poprzednich akcjach jabka
byy rozdawane seniorom na
Pogorzelcu, a jeszcze wczeniej mieszkacy mogli je
odebra pod stadionem Kuniczka.

oraz Czech. Liderem imprezy jest


Janusz Tyka, mors z Kdzierzyna-Kola, ktry zwykle dopywa
jako pierwszy. Nad bezpieczestwem zawodnikw jak zwykle
czuwali ratownicy WOPR, straacy i pogotowie medyczne.
ks
Fot. Iwona Naworska

Tym razem dwie ciarwki z kilkoma tonami


smacznych owocw zaparkoway na kozielskim rynku.
- S to tzw. jabka putinwki,
ktrych nie udao si sprzeda do Rosji ze wzgldu na
embargo naoone przez ten
kraj na nasze owoce - tuma-

cz organizatorzy akcji. Akcja


cieszy si ogromn popularnoci wrd mieszkacw
miasta, zwykle w kolejkach
stoj setki ludzi. Tak byo
rwnie w Kolu. Inicjatorami akcji s dziaacze Chemika Kdzierzyn-Kole oraz
Stowarzyszenia Patriotyczny Kdzierzyn-Kole. Kady
mieszkaniec mg otrzyma

12. - To morderczy wysiek, ale


po dopyniciu jest ogromna
satysfakcja - mwili zawodnicy.
W tym roku pyna jedna twardzielka - Krystyna Szaas. Rywalizacj wygra kdzierzynianin
Adam Giet z czasem 2h20min.
Startowali zawodnicy z Kdzierzyna-Kola, Cieszyna, Krakowa

Fot. Iwona Naworska

katarzyna solarz

miakowie mieli do pokonania 15 kilometrw w lodowatej wodzie, ktrej temperatura


wynosia tylko 3 stopnie Celsjusza. 14 zawodnikw spywu wystartowao w Roszowickim Lesie
(gmina Cisek) o godzinie 9:00,
by Odr dotrze do przystani
Szkwa w Kolu okoo godziny

R E K L A M A

mn

8 Wiadomoci

10 luty 2016, nr 3 (204)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Gmina pomoe usun azbest

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

W Polsce azbest, czyli popularny eternit najczciej


mona spotka na dachach domw jednorodzinnych. Zawieraj go cementowo-wknowe pyty faliste i pytki kryjce
dach. Azbest moe by grony
dla zdrowia i najlepiej nie przebywa w jego bliskoci, dlatego
coraz wicej ludzi decyduje si
na usunicie go ze swojego otoczenia.
Teraz mieszkacy Kdzierzyna-Kola mog skorzysta z
dotacji przeznaczonych na ten
cel. Gmina jest jak najbardziej za relegowaniem azbestu
z miasta i chtnie wspomoe
takie dziaania, ale trzeba speni kilka warunkw przede
wszystkim do 5 marca zoy
wniosek informuje Jarosaw
Jurkowski z kozielskiego magistratu.
Jaka jest wysoko dotacji? To zaley od dwch czynnikw. Po pierwsze, kozielski
magistrat w marcu zoy wniosek do Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu
o donansowanie usuwania
azbestu. Nie powinno by z
tym problemw, bo WFOiGW
pozytywnie kwalikuje takie
wnioski z Kdzierzyna-Kola
od 2013 roku. Drugi czynnik
wpywajcy na wysoko dotacji to cena uzyskana w przetargu organizowanym przez gmin na usuwanie azbestu, bo na
jej zlecenie uprawniona rma
wykona usug na posesji wnioskodawcy mwi Jurkowski.
W poprzednich latach donansowanie kosztw demontau lub usunicia wczeniej
zdemontowanych pyt azbestowych z dachu lub ciany,
transportu i unieszkodliwienia
materiau wynosio od 75 do 85

Azbest najczciej wystpuje w pytach dachowych


starych domw jednorodzinnych.
procent. W latach 2013-2015
wnioski zoyo 50 wacicieli lub zarzdcw z terenu miasta i wszyscy skorzystali z dotacji. Stosowny wniosek naley
skada w Wydziale Ochrony
rodowiska i Rolnictwa Urzdu Miasta w pokoju 427 do
5 marca biecego roku. Potrzebne zaczniki mona znale na stronie biuletynu informacji publicznej (www.bip.
kedzierzynkozle.pl) w zakadce Ochrona rodowisko i rolnictwo -> ogoszenia wydziau
lub w siedzibie wydziau. Waciciele lub zarzdcy nieruchomoci, ktrych wnioski zostan zakwalikowane, podpisz
z gmin umow, w ktrej zobowi si te do wpaty pozostaej wartoci usugi po wykonaniu zadania. Usunicie azbestu
z posesji nastpi pomidzy 16
sierpnia a 7 padziernika br.
Takie daty ustali w harmonogramie swojego konkursu
WFOiGW.
Konieczne s
nastpujce dokumenty:
1. Owiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania
nieruchomoci.
2. Wyraenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Wyraenie zgody na udo-

stpnienie nieruchomoci
rmie wyonionej przez gmin w celu demontau (i/lub)
zabrania materiaw zawierajcych azbest.
4. Ocena stanu i moliwoci
bezpiecznego
uytkowania wyrobw zawierajcych
azbest, sporzdzona zgodnie z za. do rozporzdzenia
ministra gospodarki z dn. 5
sierpnia 2010r. (poz. 1089).
5. Informacja o wyrobach zawierajcych azbest (o ile nie
zostaa wczeniej zoona).
6. Owiadczenia o wywizywaniu si z zobowiza publicznoprawnych w stosunku do
WFOiGW oraz NFOiGW.
7. Owiadczenia (wraz z kopi zgoszenia potwierdzon
przez Wydzia Budownictwa
Starostwa Powiatowego) o
dokonaniu zgoszenia robt
budowlanych zwizanych ze
zmian pokrycia dachowego,
jeeli jest ono wymagane.
8. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz z owiadczeniem o uzyskanej pomocy publicznej (nie dotyczy
to osb zycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej lub rolniczej, jak
rwnie przypadkw, gdy
obiekt nie suy prowadzonej
dziaalnoci gospodarczej).

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

Kto zabiega o Kdzierzyn w Warszawie?


Wilczyski przyjecha tu
pierwszy raz, od kiedy zosta
posem. Wsppraca z samorzdem i mieszkacami to
gwny temat jego wizyty, ktr
zoy w starostwie. Byy Wojewoda Opolski zapewni o swoim wsparciu dla wadz miasta.
O najbliszych planach zwizanych m.in. z inwestycjami
rozmawia ze starost Magorzat Tudaj oraz wicestarost
Jzefem Gismanem. Efektem
tego bdzie poselska interpelacja w sprawie budowy ronda na
skrzyowaniu drg krajowych
z wojewdzk w Reskiej Wsi
oraz w kwestii remontu linii kolejowej prowadzcej z Opola do
Gliwic przez Kdzierzyn-Kole.
Gdyby kalendarz pracy
poselskiej by uoony inaczej,
to bybym na sesjach rady miasta i rady powiatu, by poinformowa, e jestem do dyspozycji
spoecznoci Kdzierzyna-Kola - powiedzia podczas konfe-

Fot. Starostwo Powiatowe

Byy Wojewoda Opolski, teraz pose PO.


Ryszard Wilczyski by z wizyt w Kdzierzynie-Kolu.

Kdzierzyn-Kole dugo mia swojego posa w parlamencie, bya nim Brygida Kolda-abu. Teraz o wzgldy
miasta zabiegaj inni parlamentarzyci. Ryszard Wilczyski z PO jest jednym z nich. Na zdjciu drugi od prawej w
towarzystwie swojego asystenta Piotra Jachna, starosty
Magorzaty Tudaj i wicestarosty Jzefa Gismana.
rencji prasowej. Zadeklarowa
rwnie, e z racji tego, i miasto nie ma swojego reprezentanta w sejmie, bdzie chcia peni
poniekd funkcj cznika Kdzierzyna-Kola z Warszaw.
Byy wojewoda na razie nie planuje otwarcia biura poselskiego
w Kdzierzynie-Kolu, bdzie to
raczej, jak to uj pose - punkt
kontaktowy. - Chc raz w mie-

sicu przyjeda, by rozmawia


z mieszkacami - zaznaczy. Ryszard Wilczyski na konferencji
prasowej, a wczeniej w starostwie pojawi si wraz ze swoim
asystentem, Piotrem Jahnem.
Wczeniej z wadzami miasta
spotkali si ju reprezentanci
Nowoczesnej i Ruchu Kukiza.
KS

Podczas ostatniej sesji Rady powiatu strategia zostaa


jednogonie przyjta przez radnych.
i dyrektorzy placwek poo nacisk na ksztacenie zawodowe, a oferta edukacyjna
ma by jeszcze bardziej dopasowana do oczekiwa gimnazjalistw. Pozostan kierunki,
po ktrych nie ma problemu
ze znalezieniem pracy, np. w
sektorze informatycznym. Nowoci bd prole cile powizane z energi odnawialn.
Pozostanie mechatronika, kierunki zwizane z budownictwem, czyli te, ktre wskazywane s przez pracodawcw.
Rozwija bdzie si te gastro-

nomia i hotelarstwo. Innowacyjne kierunki maj pojawi


si w eskich zawodach w
szkoach technicznych. Powiat na dziaania owiatowe
ju teraz aplikuje o pienidze
zewntrzne, chce zdoby rodki m.in. na nowe pracownie
dla uczniw. Strategia owiaty
bdzie obowizywaa do 2022
roku, z moliwoci jej aktualizacji. Strategia zostaa przyjta podczas ostatniej sesji Rady
powiatu.
KS

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

GRZEGORZ PECZKIS
OTWORZY BIURO SENATORSKIE
Ocjalne otwarcie nastpio 5 lutego.
Mieszkacy ju mog zgasza swoje sprawy i zapytania
do senatora. Teraz Kdzierzyn-Kole reprezentuje w Warszawie Grzegorz Peczkis z PIS,
byy radny miejski. Jego biuro
mieci si przy al. Jana Pawa
II 36 w Kdzierzynie-Kolu, w
tym samym miejscu, co niegdy biuro posanki Brygidy
Kolendy-abu. W uroczystoci otwarcia biura wzili udzia
samorzdowcy (radni, wadze
miasta i powiatu),oraz przedstawiciele rnych organizacji, m.in. Zwizek Sybirakw,
czy klub sportowy Chemik.
Wszyscy pracujemy dla naszej ojczyzny, dla naszego miasta, powiatu i Polski. S problemy, ktrym czoa musimy
stawia wsplnie. Wierz, e
ta wsppraca bdzie ukada
si owocnie z korzyci dla na-

Fot. Starostwo Powiatowe

Fot. commons.wikimedia.org

KATARZYNA SOLARZ

Przygotowano now strategi rozwoju owiaty dla


powiatu kdzierzysko-kozielskiego.
Dokument, mimo narastajcego niu demogracznego,
nie zakada likwidacji szk. Strategia rzeczywicie nie zakada likwidacji placwek, a w
wyjtkowej sytuacji, cho takiej nie przewidujemy, mona
jedynie mwi o ich poczeniu
- zaznaczy podczas ostatniej
sesji Rady powiatu wicestarosta Jzef Gisman. Zaoenie
jest takie, by szkoy stay si
bardziej ekonomiczne, czyli
ich nansowanie ma si mieci w subwencji owiatowej. Ju teraz, dziki zastosowaniu
innego systemu naboru, udaje
nam si zaoszczdzi i nie dopacamy do szk zbyt wiele, to
s kwoty rzdu kilkudziesiciu
tysicy zotych, a na pocztku
szacunki byy w granicach kilku milionw - dodaje Gisman.
Dokument kadzie nacisk
na rozwj infrastruktury sportowej. - Chcemy inwestowa w
sport, co prawda mamy teraz
dobrze przygotowane hale, ale
oprcz tego przy kadej szkole maj powsta siownie zewntrzne, taki jest plan - mwi
wicestarosta. Wadze powiatu

Fot. Starostwo Powiatowe

NIE BDZIE LIKWIDACJI SZK

Mieszkacy chccy pozby si materiaw zawierajcych


azbest mog skorzysta z dotacji.

Senatorowi gratulacje zoya m.in.


Starosta Magorzata Tudaj.
szych mieszkacw mwia
m.in. starosta Magorzata Tudaj. Dyrektorem biura zosta
Andrzej Krebs, ktry jednoczenie jest radnym powiatowym,
natomiast asystentk Aneta

Strzelczyk. Biuro jest czynne w


poniedziaki, wtorki i czwartki
od 10:00 do 12:00, w rody od
17:00 do 19:00.
KS

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

WYBORY UZUPENIAJCE
NA POGORZELCU
Prezydent Kdzierzyna-Kola zaprasza do urn
mieszkacw osiedla.
21 lutego odbd si wybory uzupeniajce do Rady
Miasta Kdzierzyn-Kole. Serdecznie zapraszam do wzicia
udziau w gosowaniu mieszkacw alei R, ul. Bawatkw,
Bratkw, Godzikw, Konwalii, Krokusw, Niezapominajek, placu Pamici Roda, ul.
Sasanek, Piotra Skargi numery nieparzyste od 15 do koca i
numery parzyste od 24 do ko-

Gosowanie odbdzie si 21 lutego


w godzinach 7:0021:00 w Szkole
Podstawowej nr 11
przy al. Partyzantw 30.
ca, ul. Sosnowej, Stokrotek i ul.
Zielonej! Zadecydujcie Pastwo
sami, kto bdzie Was reprezentowa. Wybierzcie osob, ktra
bdzie dbaa zarwno o rozwi-

zanie problemw mieszkacw


osiedla Pogorzelec, jak i potraa spojrze caociowo na nasze miasto. Osob, ktra bdzie
si angaowaa w ycie osiedla
i prac miejskiego samorzdu.
Gosowa mona w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 11 przy
al. Partyzantw 30.
Zapraszam na gosowanie 21
lutego w godzinach 7:00-21:00
zaprasza mieszkacw Sabina
Nowosielska, prezydent miasta.
KS

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 9

10 luty 2016, nr 3 (204)

KDZIERZYN-KOLE RELIGIA

KDZIERZYN-KOLE BIZNES

Przyjedzie modzie
z caego wiata

Biznesmeni mieli swj bal

Wadze powiatu przygotowuj si do wiatowych Dni Modziey,


ktre w lipcu odbd si w Krakowie.

Imprez
zorganizowali wsplnie Kdzierzysko-Kozielski Park Przemysowy,
hotel Solidaris oraz Klaster
Chemii Specjalistycznej Chem-Ster. Wydarzenie poprowadzi
tancerz - Stefano Terrazzino w
towarzystwie artystw pochodzcych z jego rodzimej Sycylii.
Na balu stawili si czonkowie zarzdu firm oraz radni. Nie brakowao te przedsibiorcw, ktrzy na co dzie
wsppracuj z Parkiem Przemysowym oraz samorzdowcw udzielajcych wsparcia i
sprawujcych nadzr nad instytucjami biznesu.
Jednym z punktw programu imprezy bya aukcja, z ktrej pienidze zostan przekazane na promowanie modych
przedsibiorcw oraz na nagrody w kolejnej edycji konkursu
kierowanego do szk ponadgimnazjalnych pt. Najlepszy
pomys biznesowy. Przedmioty wystawione na licytacj przygotowao wiele firm, w
tym Grupa Azoty. Kdzierzy-

katarzyna solarz

Zawita do nas blisko tysic


pielgrzymw z caego wiata,
dlatego w parafiach i samorzdach ju trwaj przygotowania.
- Coraz wicej rodzin deklaruje
ch przyjcia modych ludzi,
to bardzo cieszy, ale czekamy
na kolejne zgoszenia - mwi
ks. Piotr Adamw z parafii na
os. Azoty. Goci naley spodziewa si wieczorem 20 lipca, wwczas trafi oni do centrw parafialnych, a stamtd
do osb, ktre zaopiekuj si
pielgrzymami.
21 lipca dziki otwartoci
wadz miasta i powiatu chcielibymy zorganizowa wydarzenie sportowo-kulturalne w hali
na os. Azoty. Sdz, e bdzie
w tym troch spontanicznoci, by moe zawitaj do nas
gocie z poudnia, wic z pewnoci razem stworzymy co
widowiskowego - zdradza ks.
Adamw. Kolejny dzie stanie pod znakiem wolontariatu.
Modzi ludzie pojawi si np.
w domach pomocy spoecznej, a popoudniu odbdzie si
droga krzyowa ulicami miasta. W sobot zwiedz gr
w. Anny, gdzie zaplanowano
wydarzenia dla kilku tysicy
osb. Nastpnie udadz si do
Opola. Ze stolicy wojewdztwa

W tym roku wiatowe Dni Modziey


odbd si czciowo w Kdzierzynie-Kolu.
wrc w niedziel wprost na
organizowany festyn w Kolu.
To wstpne zaoenia tego, co
bdzie dziao si w powiecie
kdzierzysko-kozielskim i regionie.
wiatowe Dni Modziey
to midzynarodowe spotkania modych z caego wiata,
ktrzy gromadz si w jednym
miejscu, by wyzna wiar. Pomysodawc i pierwszym gospodarzem Dni by papie Jan
Pawe II. Po jego mierci kontynuatorem dialogu kocioa
z modymi i wielkim ordownikiem wiatowych Dni Modziey sta si papie Benedykt

XVI. W lipcu 2013 roku w Rio


de Janeiro z modzie spotka
si papie Franciszek. To on
ogosi, e nastpne spotkanie
modych odbdzie si w 2016
roku w Krakowie.

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

29 stycznia w hotelu Solidaris


170 osb bawio si podczas II Balu Biznesu.

Wydarzenie poprowadzi tancerz Stefano Terrazzino,


znany z programu rozrywkowego Taniec z gwiazdami.
skie starostwo przekazao na
aukcj kilka ksiek zwizanych z powiatem, w tym pozycje autorstwa doktora Alfonsa
Rataja oraz Romualda abickiego. Wylicytowa je jeden z
przedsibiorcw planujcy inwestycj w kozielskim porcie.
Po ponad godzinie wszystkie
przedmioty znalazy swoich

nowych wacicieli, a kwota 30


000 z zasilia pul przeznaczon dla przedsibiorczej modziey.
Wiele wskazuje na to, e
Bal nie by ostatnim. W przyszym roku wydarzenie ma si
odby po raz kolejny.
ks

R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

10 Ogoszenia

10 luty 2016, nr 3 (204)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od
4,9%. Dugi okres kredytowania
nawet do 120 m-cy. Minimum
formalnoci. Szybka decyzja.
Bez ogranicze wiekowych! Ju
dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS ul. Opawska 38 Racibrz
(na przeciw E.Leclerca). Tel 530
499 444.
Poyczki pozabankowe.
Nawet do 25 tys.! Dla osb ze
z histori kredytow. Rwnie
z zajciami komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert
chwilwek z moliwoci rozoenia patnoci nawet na kilka rat!
Nie wymagamy przedstawienia
dokumentw dochodowych!
Dom Finansowy QS ul. Opawska 38 (na przeciw E.Leclerca).
Tel 530 499 444.
Szybko, pewnie i do domu. Poyczka dla kadego. OPTIMA:
pienidze do rki, maksimum
wygody, profesjonalna obsuga
przedstawiciela, spata cotygodniowa lub comiesiczna. Tel.
734 157 566
Biuro Kredytowe oferuje najlepsze oferty poyczkowe w
miecie. Wszystko w jednym
miejscu. Specjalna oferta dla

na kolorowym tle 14 z

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


PRACA

emerytw. Przekonaj si jak


mamy dla ciebie ofert. Kdzierzyn-Kole, tel. 791 082 261.

KREDYT

50 tys.

rata 549 z
32 700 70 40
790 501 503
KREDYT

100 tys.

rata 689 z
32 700 72 11
792 115 113

POYCZKI
CHWILWKI

Zatrudni (lub inaczej) mechanika


samochodowego oraz LPG (samodzielnego) w Raciborzu. Warunki
bardzo dobre, reszta do uzgodnienia. Tel. 32 740 30 97.
Poszukujemy kobiet do pracy na
stanowisko listonosz-dorczyciel.
Mile widziany wasny samochd.
Oferujemy motywacyjny system
wynagrodze. Tel. 600 990 532.
Osoby do roznoszenia gazet na terenie Kdzierzyna-Kola w rody
(pracy na 3-6 godzin raz w tygodniu). rednia paca w skali miesica to 250-350 z na rk. Zapewniamy regularn wypat na konto oraz
podpisan umow (praca legalna).
Tel. 795 202 909.
Zlec wykonanie tynkowania budynku oraz wykonanie na nowo cokow. Chtnych prosz o kontakt.
Tel. 500 620 038.
Szukam solidnych i z dowiadczeniem pracownikw do pracy na bu-

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech.
Tel. (32) 506 55 87.

PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

dowie (murarz , zbrojarz).


Tel. 535 995 002.
Zatrudni: instruktora nauki jazdy
kat. B oraz instruktora nauki jazdy
kat. A z udokumentowanym 3-letnim dowiadczeniem. Praca na
umow zlecenie, liczymy na du
dyspozycyjno w przypadku kategorii B. Stawka do uzgodnienia.
Praca na terenie. Kdzierzyna-Kola. Tel. 535 639 363.
Firma zatrudni dwch Stry
- Ochroniarza na Budow. Tel.
572247707. Miejscowo Pokrzywnica (okolice Reska Wie - Kdzierzyn Kole). Praca od zaraz na
duej.

>>PRACA<<
DORADCA
KLIENTA
Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

Moliwy sta lub zatrudnienie.


CV prosimy wysya na adres

biuro@raciborskiemedia.pl

NIERUCHOMOCI
Do wynajcia nowy kiosk pooony
w Kdzierzynie-Kolu na osiedlu
Azoty w pobliu przystanku MZK.
Powierzchnia uytkowa 20m2, wyposaony w media woda, energia
elektryczna posiada ogrzewanie i
klimatyzacj. Grunt wasnociowy
KW 40m2. Moliwa sprzeda.
Tel. 602 318 062.
Gara do wynajcia przy ul. Stalmacha. Jest prd. Nie ma kanau.
Tel. 608 483 630.
Wynajm budynek wolnostojcy
o powierzchni 180m2, znajdujcy
si na dziace 12 arw. W budyn-

ku znajduje si pomieszczenie biurowe, socjalne oraz trzy pomieszczenia o wysokoci 3,30m. Lokal
znajduje si w Kdzierzynie-Kolu
kierunek Lenartowice.
Tel. 515 120 600.
Do wynajcia kawalerka - duy
pokj i kuchnia, azienka - wieo po remoncie, bardzo soneczna
i ciepa. Ogrzewanie kominkowe
(niskie koszty ogrzania). Brak odstpnego. Zlokalizowane w Kodnicy w ssiedztwie Dino i abka,
dobra komunikacja. Do wynajcia
od zaraz. Kaucja 1300 z. Tel. 792
648 559.

KUPI
lub WYDZIERAWI
obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.

Na terenia Raciborza i okolic.


PRODUKCJA CICHA, BEZODPADOWA.

TEL. 602 159 024

MOTORYZACJA
Auto skup Kdzierzyn-Kole,
najlepsze ceny w regionie, szybki
odbir gotwka od rki. Tel. 509
656 739.
Skup Aut za gotwk Kdzierzyn.
Stare Kole. Kupi kade auto,
cae lub uszkodzone. Od razu gotwka. Tel. 518 203 575

Skup samochodw za gotwk,


kada marka, pacimy od rki.
Tel. 796 990 837.
Skup aut za gotwk w kadym
stanie do 4 tys. z. Umowa/gotwka od rki. Kdzierzyn-Kole, Krapkowice, Opole, Racibrz,
Zdzieszowice, Prudnik i miejscowoci przylege. Tel. 664 087 328.

RNE
TAXI na lotniska i w kade
inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn- Kole i okolice.
Tel. 511 929 121.

i innych dyplomowych na jzyk


angielski. Jestem studentk lologii angielskiej, posiadam certykat FCE. Krtki czas realizacji.
883 404 799

Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka,
termozgrzewalna,
gont,
rynny, styropapa. Tel. 664
807 199.

WYMIANA OPON NA SEZON


ZIMOWY OD RKI, BEZ KOLEJEK Wymiana opon, wywaanie k, krtkie terminy. Poborszw, tel. 518 168 940.

Wynajm koparki i koparko-adowark do wszelkiego rodzaju prac


ziemnych, oferuj rwnie prace
zwizane z wycink drzew. Kdzierzyn-Kole, tel. 516 028 454.
Oferuje usugi: malowanie, tapetowanie, regipsy, zabudowy,
monta paneli oraz wiele innych.
Tel. 516 301 940
Usugi remontowe: gadzie, panele, tynki, kafelki, malowanie, zabudowy pytami, suty podwieszane, cianki dziaowe, wymiana
okien i drzwi itp. Wszystko wedle
yczenia klientw, konkurencyjne
ceny, zadzwo i sprawd. Rwnie ukadanie kostki brukowej.
Tel. 886 283 352
Wykonuj tumaczenia streszcze
prac inynierskich, magisterskich

Tanio Remonty. Regipsy, suty podwieszane, cianki, malowanie, kafelkowanie, elektryka i


inne prace wykoczeniowe. Tel.
661290935
Kupi kade auto bez wyjtku!
Najlepsze ceny , gotwka od rki.
Tel. 664 087 328.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 11

10 luty 2016, nr 3 (204)

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 21 LUTEGO

R E K L A M A

ZAGRA WYBITNA PIANISTKA OLIWIA GRABOWSKA

21 lutego o godz. 14:00 w


Domu Kultury Chemik wystpi
wybitna pianistka z Kdzierzy-

na-Kola - Oliwia Grabowska.


Wystpi w duecie z wiolonczelist. Bilety w cenie - 20 z do
nabycia w kasach kin.
Oliwia Grabowska naley
do grona wybitnych pianistw
polskich modego pokolenia.
Jest absolwentk Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ktr
w roku 2012 ukoczya w klasie
prof. Andrzeja Jasiskiego. W
2014 roku ukoczya z wyrnieniem studia w Hochschule

fur Musik Basel w Szwajcarii


na kierunku Master of Arts in
Spezialisierter Musikalischer
Performance/Solist w klasie
prof. Adriana Oetikera i obecnie kontynuuje swoj edukacj muzyczn w teje uczelni.
Swoje pianistyczne umiejtnoci doskonalia na mistrzowskich kursach pianistycznych
w Polsce i za granic prowadzonych przez wybitne indywidualnoci muzyczne, takie
jak: Dmitri Alexeev, Wiktor

Mierzanow, Jerome Rose, Jzef Stompel, Wojciech witaa,


Grzegorz Kurzyski, Monika
Sikorska-Wojtacha, Bruno Canino, Claus Christian Schuster,
Alexander Kobrin, Frank Levy,
Alexander Braginsky, Michael
Oelbaum, Victor Rosenbaum,
Zoltan Kocsis. Braa udzia w
ogolnopolskich i midzynarodowych konkursach, zdobywajc liczne nagrody i wyronienia. Bilety w cenie - 20 z do
nabycia w kasach kin.

KDZIERZYN-KOLE BIBLIOTEKA 23 LUTEGO

2. KONKURS NAJPIKNIEJSZEJ WYMOWY


JZYKA OJCZYSTEGO

Miejska Biblioteka Publiczna w Kdzierzynie-Kolu ju po

raz drugi zachca do udziau w


Konkursie Najpikniejszej Wymowy Jzyka Ojczystego. Konkurs skierowany jest do przedszkolakw w wieku 6 lat oraz
uczniw klas I-III szkoy podstawowej. W konkursie nie bdziemy ocenia recytacji i interpretacji tekstu, lecz dbao
o starann i poprawn wymow. Dobr tekstu jest dowolny,
lecz musi to by polska literatura dla dzieci lub modziey

wiersz lub fragment prozy.


Stopie trudnoci tekstu bdzie
brany pod uwag przy ocenie.
Tekstu nie trzeba si uczy na
pami mona go rwnie
przeczyta. Przesuchania wystpie dzieci i ocena jury odbdzie si 23 lutego w godz.
10:00 -14:00 w kozielskiej bibliotece. Nastpnego dnia na
stronie internetowej biblioteki
umieszczone zostan wyniki
konkursu. Szkoy i przedszko-

la laureatw konkursu o wynikach powiadomimy pisemnie.


Nagrody zostan wrczone laureatom 4 marca o godz. 11:00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Rynek 3. Dodatkowych informacji w sprawie konkursu
udziela Dzia Promocyjno-Instrukcyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kdzierzynie-Kolu pod nr tel. 77 482 37 80
wew. 29.

Wizytwki
Ulotki
Plakaty
Piecztki
Katalogi
Banery
reklamowe

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 27 LUTEGO

KONCERT KASI GRONIEC

27 lutego o godz. 18:00 w


Domu Kultury "Chemik" odbdzie si szczeglny koncert - wystpi Kasia Groniec,
ktra zaprezentuje piosenki

Agnieszki Osieckiej w niezwykych aranacjach. Bilety w cenie: 50 z - parter, 40 z - balkon. ZOO to tytu koncertu
- muzycznego spotkania z wyjtkowymi utworami Agnieszki Osieckiej, ktre Katarzyna
Groniec konfrontuje z wasn
wraliwoci artystyczn. Katarzyna Groniec to znakomita artystka, wielokrotnie nagradzana i kochana przez publiczno
za wdzik, ironi, liryzm, pazur
sceniczny, ale przede wszystkim za wybitne umiejtnoci
interpretacyjne. Laureatka m.

in. gwnej nagrody Festiwalu


Modych Talentw w Poznaniu
(1988) oraz Grand Prix i Nagrody Dziennikarzy na Festiwalu
Piosenki Aktorskiej we Wrocawiu (1997). W kwietniu 2008 r.
Katarzyna Groniec otrzymaa
Dyplom Mistrzostwa im Aleksandra Bardiniego za wybitne osignicia artystyczne w
dziedzinie piosenki aktorskiej.
Piosenki zaaranowa ukasz
Damrych (klawisze). W skad
zespou muzycznego wchodz take Tomasz Pierzchniak
(kontrabas) i ukasz Sobolak

(perkusja).Premiera ZOO odbya si podczas Koncertu Galowego 17. Konkursu Pamitajmy o Osieckiej w Teatrze
Palladium 29 wrzenia 2014
r. 18 wrzenia 2015 roku, nakadem Warner Music Poland,
ukaza si album Katarzyny
Groniec "ZOO" z piosenkami
Agnieszki Osieckiej. Na dwupytowy album zo si CD i
DVD. Pierwszym singlem promujcym wydawnictwo bdzie
utwr pt. Krliczek, znany do
tej pory w wykonaniu Skaldw.

Promocja!
Do koca lutego
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 7 MARCA

SPEKTAKL TEATRU CAPITOL DI, VIV I ROSE


7 marca o godz. 18:00 w
Domu Kultury "Chemik" odbdzie si spektakl Teatru Capitol pt. "Di, Viv i Rose". Na
scenie zobaczymy: Joann Brodzik, Dari Widawsk i Magorzat Lipmann. Spektakl warszawskiego Teatru CAPITOL.
Niesamowity alfabet przyjani
Joanny Brodzik, Darii Widawskiej i Magorzaty Lipmann.
Trzy przyjaciki na scenie i w

yciu prywatnym. Studenckie


ycie, pierwsze mioci, wariackie decyzje. Jak wpywaj na
ich dalsze ycie? Wyjtkowa
okazja, aby zerkn od kuchni na relacje bratnich dusz na
scenie. Kobiet nieprzecitnych,
zabawnych i ciekawych ycia.
Codzienno, ale bez rutyny. Historie pene miechu i wzrusze.
Poruszajcy, zabawny i bogaty
w emocje spektakl o towarzysz-

kach ycia na dobre i ze. Oto co


same aktorki mwi o spektaklu: Di Viv Rose - To dla nas
przedsiwzicie wyjtkowe, bo
nasz motywacj do spotkania
si na scenie jest... przyja.
Kiedy ponad 15 lat temu poznaymy si, byymy na pocztku
dorosego ycia osobistego i zawodowego, zupenie jak nasze
bohaterki. Wtedy zawiza si
miedzy nami rodzaj niemego

przyzwolenia na towarzyszenie
sobie w yciu. Bez zbdnych deklaracji i wielkich sw staymy
si sobie bardzo bliskie. Poznaymy si z Rose szesnacie
lat temu, na uniwersytecie. To
wtedy ona wybraa mnie i Viv,
a my wybraymy j... Na spektakl oraz w podr przez ycie
Di, Viv i Rose zapraszaj: Joanna Brodzik, Daria Widawska i
Magorzata Lipmann.

Repertuar imprez

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

KULTURA ROZRYWKA
12 LUTEGO BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
Biaa gorczka to tytu wystawy fotograi autorstwa Jacka
Hugo Badera ukazujcej ycie mieszkacw Rosji. Na ekspozycj skadaj si 34 fotograe, ktre autor wykona podczas
pobytu m.in. w Moskwie, Donbasie, na Biaorusi czy Syberii.
Wystawa prezentowana bdzie do 12 lutego w MBP, Rynek 3
oraz od 15 lutego w Filii nr 5.
12 LUTEGO BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
Fotograe Justyny abu ukazuj miejsca bardziej i mniej
znane w Kdzierzynie-Kolu, zaktki i detale skadajce si na
wyjtkowo zrnicowan tkank miasta, ktrego niejednorodno nie musi oznacza niespjnoci, przeciwnie, moe by

inspirujca. Wystawa przygotowana przez Miejsk Bibliotek


Publiczn w Kdzierzynie-Kolu. Wystaw mona zobaczy do
12 lutego.
13 LUTEGO DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
Wraca cykl spotka podrniczych w Miejskim Orodku
Kultury. Ju 13 lutego o godz. 17:00 w Galerii Sztuk Wszelakich
odbdzie si spotkanie z czonkami Grupy Wyprawowej "Horyzont" z Gogwka. Wstp wolny - zapraszamy!
17 LUTEGO BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
17 lutego o godz. 17:30 w Filii nr 5 przy ul. Damrota 32 spotkanie autorskie z Markiem Baronem, powicone promocji
ksiki Wok tajemnicy Medziugorja.

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

12 Wiadomoci

10 luty 2016, nr 3 (204)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ MOTORYZACJA

Toyota Mirai po raz pierwszy w Polsce


Toyota Mirai, najbardziej przeomowy pojazd dekady, przyjecha do Warszawy.
Samochd wyposaony we wasn ma elektrowni, ktry emituje wycznie wod, to najnowoczeniejszy pojazd
na wiecie. Ju dzi Polacy mog si przekona, jak przyszo motoryzacji Toyota kreuje na nastpne 100 lat.

Toyota Mirai.
W listopadzie Mirai byo bohaterem konferencji powiconej europejskiemu projektowi
HIT-2-Corridors. Projekt powsta w celu zbudowania w Europie zintegrowanej sieci infrastruktury tankowania wodoru.
Jednym z omawianych zagadnie byy perspektywy rozwoju
tej technologii na polskim rynku.
Mirai uwietnia stanowisko Toyoty podczas oglnopol-

skich targw Fleet Market, corocznej imprezy adresowanej


do przedsibiorcw, managerw flotowych oraz specjalistw w dziedzinie flot samochodowych.
Mirai jest pierwszym samochodem seryjnym Toyoty
wykorzystujcym wodorowe
ogniwa paliwowe.
Pobierany z baku wodr
podlega w nich reakcji z tle-

nem, dajc prd sucy do


zasilania silnika elektrycznego. W ten sposb likwidujemy
problemy znane z dotychczasowych aut cakowicie elektrycznych - dugi czas adowania akumulatorw (bak Mirai
tankujemy do pena w czasie
zaledwie 3 minut! ), zdecydowanie poprawiamy zasig (od
500 do 700 km) oraz zapewniamy tak sam jak w autach

konwencjonalnych funkcjonalno (brak dodatkowych akumulatorw pozwala skorzysta


z penowymiarowego baganika oraz przestronnego przedziau pasaerskiego). Jest to
przeomowe rozwizanie. Mirai nie emituje adnych spalin
i zapewnia zasig, komfort jazdy oraz wygod obsugi na takim samym poziomie jak konwencjonalne samochody klasy

redniej z automatyczn skrzyni biegw. Auto prowadzi si


bardzo pynnie i pewnie, dziki maksymalnej mocy 155 KM
zapewnia wysok dynamik (0
- 100 km/h w 9,6 s), a dostpny w kadym zakresie obrotw
maksymalny moment obrotowy pozwala nim bardzo pewnie
wyprzedza.
Artyku sponsorowany

TOYOTA KONSEK RYBNIK


Rybnik, ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Jak piec faworki, to tylko rodzinnie!


Czas witeczny kojarzony ze wsplnymi przygotowaniami potraw ju za nami,
ale wsplne posiki oraz ich
szykowanie zawsze buduje
rodzinn atmosfer. Tak byo
podczas kameralnego spotkania zorganizowanego 30 stycznia w jadodajni Pszczka
w Kolu, gdzie pod okiem dowiadczonych kucharek chrusty lepiy i pieky cae rodziny.
Przekrj wieku nie obowizywa posypane mk byy
dzieci, a take rodzice i dziadkowie.
Tradycja spotka w
kuchni przy ciepym piecu
jest kultywowana przez wie-

le polskich rodzin. To przy


smacznym jedzeniu gromadz si wszyscy czonkowie
rodziny, aby celebrowa wity czas posiku i najzwyczajniej w wiecie poby ze sob.
Zanim jednak zjemy przygotowujemy! A ile to daje frajdy!
mwi organizatorzy imprezy. To nie pierwsza inicjatywa
stowarzyszenia. Rok temu
zorganizowali te inne wydarzenie Randk maesk.
Wszystkie ich inicjatywy d do pochylenia si nad bliskoci relacji w codziennym
zabieganiu i braku czasu dla
siebie.
ks

Fot. Iwona Naworska

Stowarzyszenie Czas dla Rodziny zorganizowao rodzinne pieczenie chrustw.

You might also like