You are on page 1of 2

Vraag over vernietiging van archiefbescheiden op grond van de

Kieswet:
Ingmar Koch, 14 april 2010

In de gemeentelijke selectielijst staat onder 3.5.3:

De verzegelde pakketten betreffende Direct vernietigen na onherroepelijke


de stemming, de processen-verbaal op toelating van de nieuwbenoemden,
basis van de Kieswet, artikel N10 en de tenzij uitvoering gegeven moet worden
opgave van de burgemeester aan artikel N12 Kieswet

In de Kieswet kom ik verschillende “verzegelde pakketten” tegen:


Artikel N 2
1. Door het stembureau worden de onder a tot en met d genoemde documenten
in pakken gedaan. Elk pak bevat een gewaarmerkte verklaring van het
stembureau betreffende de aantallen documenten die het desbetreffende pak
bevat. Deze pakken worden vervolgens verzegeld. De volgende documenten
worden op deze wijze ingepakt:
a. de onbruikbaar gemaakte ongeldige stempassen en volmachtbewijzen en
de aantekeningen van het stembureau die hierop betrekking hebben;
b. de onbruikbaar gemaakte stempassen en volmachtbewijzen die niet
voldoen aan de echtheidskenmerken en de aantekeningen van het
stembureau die hierop betrekking hebben;
c. de overige stempassen;
d. de overige volmachtbewijzen en de kiezerspassen.
2. Ten slotte worden op overeenkomstige wijze ingepakt:
a. de niet gebruikte stembiljetten;
b. de teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten.

Artikel N 9
1. Terstond nadat de stemmen zijn opgenomen, deelt de voorzitter ten aanzien
van iedere lijst mede, zowel het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte
stemmen als het gezamenlijke aantal uitgebrachte stemmen. Tevens deelt hij
het aantal blanco en het aantal ongeldige stemmen mede. Door de
aanwezige kiezers kunnen mondeling bezwaren worden ingebracht.
2. Vervolgens worden de stembiljetten met een blanco stem en de ongeldig
verklaarde stembiljetten in pakken gedaan, die worden verzegeld. Op deze
pakken wordt vermeld:
a. de naam van de gemeente en het nummer van het stembureau;
b. het aantal stembiljetten dat het pak bevat.
3. Daarop worden de geldige stembiljetten, lijstgewijs gerangschikt, in een of
meer pakken gedaan, die worden verzegeld.
4. Op ieder pak, in het derde lid bedoeld, worden vermeld:
a. de naam van de gemeente en het nummer van het stembureau;
b. het aantal stembiljetten dat het pak bevat, alsmede, indien de biljetten in
meer dan één pak worden gedaan, de nummers van de lijsten waarop de
ingesloten biljetten betrekking hebben
Op basis van artikel N 11 worden al deze pakketten daarna naar de
burgemeester gebracht:
Artikel N 11
1. Het proces-verbaal wordt met de verzegelde pakken, bedoeld in artikel N 2,
alsmede met die, bedoeld in artikel N 9, door de voorzitter of een door hem
aan te wijzen ander lid van het stembureau naar de burgemeester of een
door deze aan te wijzen ambtenaar overgebracht.

En dan ontstaan de problemen.


Artikel N 12
1. De burgemeester draagt er zorg voor dat de processen-verbaal, met daarbij
gevoegd de opgave van de door hem vastgestelde aantallen stemmen,
onverwijld naar de voorzitter van het hoofdstembureau worden overgebracht.
2. De burgemeester draagt er zorg voor dat de in artikel N 9 bedoelde
verzegelde pakken met stembiljetten op verzoek van de voorzitter van het
centraal stembureau onmiddellijk naar het centraal stembureau worden
overgebracht en dat de niet naar het centraal stembureau overgebrachte
verzegelde pakken worden vernietigd, nadat het centraal stembureau de
uitslag van de verkiezing heeft bekendgemaakt en over de toelating van de
gekozenen is beslist.
3. Indien de officier van justitie of de rechter-commissaris in het kader van een
strafrechtelijk onderzoek een verzoek heeft gedaan tot overdracht van de in
artikel N 2 bedoelde pakken, worden deze pakken niet vernietigd voordat dit
onderzoek is afgerond, of, indien strafvervolging is ingesteld wegens op grond
van de Kieswet of op grond van de artikelen 125 tot en met 129 van het
Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde gedragingen, voordat er een
onherroepelijke rechterlijke uitspraak is.
4. Van de vernietiging van de verzegelde pakken wordt proces-verbaal
opgemaakt.

De vraag is nu dus of de “verzegelde pakken” uit artikel N 2 vallen onder de


“niet naar het centraal stembureau overgebrachte verzegelde pakken” uit het
tweede lid van artikel N 12.
Zo ja, dan moeten ze dus direct na de toelating van de gekozenen vernietigd
worden, zo niet dan is het de vraag hoe lang ze wel bewaard moeten blijven.