You are on page 1of 56

informator 2010/2011

NOWOŚCI w ofercie
• Dyplomacja i Negocjacje
Międzynarodowe
• Finanse i Handel Międzynarodowy
• International Business
• Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Rodzinnym

Od 10 lat Uczelnia nr 1
w Wielkopolsce
wśród uczelni niepublicznych

Very Important Student


Kompleksowy Program

Programy nauczania
dostosowane do potrzeb praktyki

16 lat doświadczenia
w kształceniu profesjonalistów

zapisz się przez internet

Studia I stopnia (licencjackie)


Spis treści:
Warto studiować w wsb Informatyka i Ekonometria
Słowo od Rektora 1 Biznes Elektroniczny 29
Jak studia, to tylko w Bankowej 2 Grafika i Multimedia 30
Ponad 120 000 studentów zaufało Internetowe Technologie Programistyczne 31
Wyższym Szkołom Bankowym 3 Zintegrowane Systemy Informatyczne 32

Dla Studentów Stosunki Międzynarodowe


Program Very Important Student 4 Biznes Międzynarodowy 35
Wirtualnie na Uczelni – Extranet 5 Dyplomacja i Negocjacje
Twój kapitał na studia 6 Międzynarodowe NOWOŚĆ 36
Zaplanuj międzynarodową karierę 7 International Business NOWOŚĆ 37
Od Portugalii po Finlandię 8 Media i Komunikacja Społeczna 38
PR w Biznesie Międzynarodowym 39
O UCZELNI
ZARZĄDZANIE
Współpraca z biznesem 9
Gospodarka Nieruchomościami 42
Biuro Karier
– pomoc w wejściu na rynek pracy 10 International Business NOWOŚĆ 43
Organizacja studiów 11 Logistyka w Biznesie 44
Psychologia w Zarządzaniu 45
ŚCIEŻKA KARIERY 12-13 Strategie i Techniki Sprzedaży 46
Zarządzanie Przedsiębiorstwem 47
Administracja Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Administracja Europejska 16 Rodzinnym NOWOŚĆ 48
Administracja Podatkowa 17 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 49
Administracja Samorządowa 18 ZOSTAŃ STUDENTEM
Finanse i Rachunkowość Kontynuuj naukę w Bankowej 50
Bankowość i Usługi Finansowe 21 Przyjazna Uczelnia 51
Doradztwo Podatkowe 22 Studia to przygoda 52
Finanse i Handel Międzynarodowy NOWOŚĆ 23
Finanse Małych i Średnich Przedsiębiorstw 24
Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw 25
Rynki Finansowe 26

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest uczelnią niepubliczną, której założycielem,


od marca 2009 po przekazaniu tej funkcji przez Towarzystwo Edukacji Bankowej SA, za zgodą
Ministerstwa Nauki i Szkół Wyższych, jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia.
Uczelnia funkcjonuje w oparciu o akty prawne, których szczegółowy wykaz dostępny jest na stronie
www.wsb.poznan.pl oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
• Decyzja Ministra Edukacji Narodowej nr DNS 3-0145/TBM/210/94 z 28 czerwca 1994 r.
– zezwolenie na utworzenie Uczelni.
• Decyzja Ministra Edukacji Narodowej nr DNS 3-0145/TBM/263/94 z 10 sierpnia 1994 r.
– wpisanie Szkoły do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 47.
Wszelkie dane statystyczne dotyczące działalności Uczelni przedstawiają stan na koniec roku 2009.
Informacje zawarte w niniejszym informatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
Słowo od Rektora

Szanowni Państwo!
Czas studiów jest niezwykle ważnym okresem. Często jest uznawa-
ny za najlepszy okres życia. Jest to czas poznawania świata z innej
strony, zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności, ale też czas
kształtowania osobowości i nawiązywania nowych przyjaźni. Ma on
zatem niebagatelny wpływ na dalsze losy studentów. Wybór kierun-
ku studiów i uczelni, w murach której będziecie zdobywać wiedzę,
jest zatem decyzją, która ukształtuje Waszą przyszłość. Decyzją, do
której należy podejść z rozwagą.
Rozwój oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego daje Wam możli-
wość wyboru. Ważne jednak jest, by uczelnia zapewniała nie tylko
wysoki poziom kształcenia oraz zdobycie umiejętności praktycz-
nych. Istotna jest również możliwość realizowania pasji, poznania
ciekawych ludzi oraz studiowania w atmosferze zrozumienia i po-
mocy. Połączenie wszystkich tych ważnych właściwości znajdziecie
w Uczelni, której jestem Rektorem, Uczelni cenionej przez studen-
tów i pracodawców – w Wyższej Szkole Bankowej. Serdecznie do
niej zapraszam.

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu


prof. nadzw. dr hab. Władysław Balicki

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej prof. nadzw. dr hab. Władysław Balicki


ze Złotym Indeksem „Wprost” – wyróżnieniem dla najlepszych uczelni
WŁADZE UCZELNI w Polsce.
Rektor – prof. nadzw. dr hab. Władysław Balicki
Kanclerz – mgr Rafał Kaszta
Prorektor – prof. nadzw. dr hab. Beata Filipiak
Prorektor – dr Piotr Dawidziak
Dziekan Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu – dr Roman Łosiński
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie – dr Krzysztof Koj
Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie – prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 1


Jak studia, to tylko w Bankowej

Decyzja o wyborze uczelni nie jest prosta – Rankingi – wiarygodne Uczelnia


chodzi przecież o Twoją przyszłość. Dlatego źródło informacji z doświadczeniem
dobrze się zastanów – sprawdź rankingi, do-
Ważnym kryterium wyboru uczelni jest po- Kilkunastoletni dorobek Wyższej Szkoły
świadczenie, podstawy prawne szkół. Wybierz
ziom wiedzy i umiejętności, jaki osiągniesz Bankowej w Poznaniu z pewnością daje
uczelnię bezpieczną, prestiżową i przyjazną
podczas studiów. Jak ocenić uczelnię pod podstawy, by wierzyć, że ma ona nie tylko sta-
studentom.
tym względem? Pomocne Ci będą niezależne bilną pozycję, ale i profesjonalną kadrę oraz
rankingi. Publikowane od wielu lat (np. przez sprawdzone metody kształcenia.
Podstawy prawne miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” i dzien- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest
Zanim zdecydujesz się na wybór uczelni nik „Rzeczpospolita”) uwzględniają w swoich pionierem w wielu dziedzinach:
i kierunku, sprawdź, czy ma ona odpowiednie ocenach prestiż, siłę naukową, warunki • Pierwsza uczelnia w Polsce z progra-
uprawnienia. Możesz poprosić, by dostępu studiowania oraz umiędzynarodowienie mem zorientowanym na studenta.
do informacji udzieliła Ci sama uczelnia, lub studiów. WSB jako pierwsza uruchomiła komplekso-
sprawdzić, czy szkoła jest umieszczona w spe- wy i niepowtarzalny Program Very Important
cjalnym wykazie na stronie Ministerstwa Nauki OD 10 LAT Uczelnia nr 1 Student, którego celem jest wspieranie
i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl. studentów. VIS to szansa dla Ciebie, żeby
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu już
10 rok z rzędu to Uczelnia nr 1 w  Wielkopol- studiować za darmo, uzyskać pomoc przy
Uczelnia z uprawnieniami sce wśród uczelni niepublicznych wejściu na rynek pracy oraz podnosić swoje
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest – rankingi „Rzeczpospolita” i „Perspektywy” kwalifikacje zawodowe podczas studiów.
uczelnią niepubliczną – została utworzona oraz „Home&Market” 2009. • Pierwsza niepubliczna uczelnia w Pol-
z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Bankowej sce Zachodniej oferująca kierunek Fi-
SA, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym DOŚWIADCZENIE nanse i Rachunkowość.
z 12 września 1990 r. (Dz.U. nr 65, poz. 385 • Pierwsza niepubliczna uczelnia w Wiel-
Warto również zwrócić uwagę na doświadcze-
z późniejszymi zmianami). Szczegółowy wykaz kopolsce z prestiżowym programem
nie, jakie ma szkoła wyższa. Stawianie pierw-
aktów prawnych regulujących działalność Executive MBA, który w rankingu stu-
szych kroków nie jest proste i łatwo o błędy
Uczelni dostępny jest w MNiSW oraz na stro- diów MBA „Home & Market” 2009 został
wynikające z braku doświadczenia.
nie www.wsb.poznan.pl. uznany za najlepszy w Wielkopolsce.

2 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Ponad 120 000 studentów zaufało
Wyższym Szkołom Bankowym
Wyższe Szkoły Bankowe to jedna z największych w Polsce grup szkół biznesu. Wieloletnie doświadczenie
w kształceniu oraz współpraca z firmami sprawiają, że oferowane kierunki studiów odpowiadają aktualnym
potrzebom rynku, a dyplom ukończenia Uczelni ułatwia zdobycie pracy.

BANKOWE W LICZBACH • ponad 150 kierunków na studiach podyplo- • ponad 12 000 studentów na studiach I stop-
mowych nia w roku akademickim 2009/2010 we
Wyższe Szkoły Bankowe to:
• studia MBA i Executive MBA wszystkich WSB, w tym 1546 osób studiują-
• ponad 120 000 studentów i absolwentów
• ponad 142 miliony zł pozyskanych z Unii cych w ramach projektów dofinansowanych
• 37 uprawnień do prowadzenia kierunków na
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
studiach I i II stopnia
• ponad 100 zagranicznych uczelni partner- • ponad 10 000 przyznanych stypendiów
• łącznie 195 specjalności na studiach
skich z 25 krajów • około 12 000 uczestników Olimpiady Wiedzy
I i II stopnia
o Finansach.
Program Very Important Student
– każdy student VIP-em
Wyższe Szkoły Bankowe zawsze na pierwszym miejscu stawiają swoich studentów. Właśnie dlatego
powstał unikalny w skali kraju Program Very Important Student. Wszystkie jego elementy mają
sprawić, że studiowanie stanie się łatwiejsze i bardziej przyjazne. Sprawdź sam, jak wiele możesz zyskać.

„W WSB jest wiele specjalizacji, które


pozwalają na realizację tego, co się lubi.
Dzięki temu, że mogę studiować to, co
interesuje mnie najbardziej, zdobywam
dobre oceny, które pozwalają mi na studio-
wanie za darmo w ramach Programu VIS”.
Michał Sokołowski
student III roku studiów I stopnia,
kierunek Stosunki Międzynarodowe

STUDIA ZA DARMO świecie w ramach programu LLP Erasmus. PASZPORT WSB


Studenci Wyższych Szkół Bankowych mogą
To nie żart! W Wyższych Szko- Specyfika czasów wymaga
wyjechać na studia za granicę do jednego
łach Bankowych możesz stu- od ludzi elastyczności. Teraz
ze 100 ośrodków. Mogą też odbyć praktykę
diować zupełnie za darmo. pewnie się nad tym nie zasta-
w innym kraju. W tym czasie zostaną
Na darmowy pierwszy semestr nawiasz, ale może zdarzyć się
zwolnieni z opłat czesnego w WSB i ponadto
mogą liczyć ci maturzyści, którzy spełniają tak, że otrzymasz atrakcyjną ofertę pracy w in-
otrzymają stypendium Erasmus, które pokryje
jeden z poniższych warunków: nym mieście. Może Twój przyszły pracodawca
różnicę kosztów utrzymania między krajem
• ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z wyróż- zaproponuje Ci awans wymagający zmiany
ojczystym a krajem goszczącym.
nieniem miejsca zamieszkania. Właśnie wtedy doce-
• są lauretami olimpiad na szczeblu central- nisz Paszport WSB, który:
KLUCZ DO KARIERY • otwiera przed Tobą drzwi Wyższych Szkół
nym – wykaz olimpiad określa zarządzenie
dziekana Jeżeli szukasz uczelni, która Bankowych w całej Polsce
• wzięli udział w jednym z konkursów organi- uzbroi Cię w gruntowną wiedzę • uprawnia studentów i absolwentów do
zowanych pod patronatem Wyższych Szkół oraz praktyczne umiejętności, zniżek w opłatach za studia II stopnia oraz
Bankowych i wygrali indeks i stypendium a nawet ułatwi znalezienie podyplomowe
w WSB. pracy – ten element programu powstał z my- • daje dostęp do ofert pracy Biur Karier
Studenci Bankowej w kolejnych semestrach ślą o Tobie! wszystkich WSB
studiują za darmo, jeżeli uzyskają za dotych- Wyższe Szkoły Bankowe coraz aktywniej • stanowi przepustkę do księgozbiorów czytel-
czasowy okres studiów wysoką średnią ocen. współpracują z firmami. Korzystają z ich po- ni w każdej Wyższej Szkole Bankowej.
W roku akademickim 2008/2009 1168 studen- mocy nie tylko przy organizacji praktyk i staży,
tów studiowało całkowicie za darmo. ale i podczas przygotowywania programu
studiów. Dzięki temu studenci zdobywają
STUDIA zawodowe doświadczenie w trakcie nauki,
ZA GRANICĄ a po zdobyciu dyplomu często mają już za-
pewnioną pracę.
Jesteś typem podróżnika?
Współpracę z Wyższymi Szkołami Bankowymi
Ciekaw świata i ludzi? A może
nawiązało już ponad 5 000 firm z całej Polski.
chcesz podszlifować język
obcy? Nic prostszego! Bankowe od lat
współpracują ze szkołami wyższymi na całym

4 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Wirtualnie na Uczelni
doskonała komunikacja Wewnętrzny serwis internetowy stworzony specjalnie dla
studentów WSB to szybki i sprawny przepływ informacji.
Interaktywna forma komunikacji to wymóg dzisiejszych czasów.

ODPOWIEDZ NOWY TEMAT

Post #1

Dużym plusem WSB jest Extranet. Bardzo często z niego korzystam. Dzięki
niemu wszystkie wiadomości i informacje dotyczące toku studiów mam
zgromadzone w jednym miejscu. Cenię sobie bezpośredni kontakt z wykła-
dowcami i możliwość zdobycia cennych informacji o wybranym przedmiocie.
Za pośrednictwem Extranetu pozyskuję materiały niezbędne do nauki.

Bardzo podoba mi się pomysł „internetowego indeksu” zamiesz-


czonego w Extranecie, gdyż ten sposób wpisywania ocen uprasz-
cza całą procedurę nie tylko wykładowcom, ale przede wszystkim
nam – studentom. Stanie w kolejce po wpis to przeżytek.
Post #2

Iwona Jakubowska cytuj odpisz Daria Jabłecka


studentka II roku studiów II stopnia, studentka I roku studiów I stopnia,
kierunek Finanse i Rachunkowość kierunek Finanse i Rachunkowość

Post #3

Extranet jest świetny – każda inna uczelnia, w której nie funkcjonuje podobny
serwis, może nam pozazdrościć! W Extranecie podoba mi się właściwie wszystko:
bieżący rozkład zajęć, oceny, system powiadamiania studentów o ważnych termi-
nach, wybór przedmiotów drogą elektroniczną. Mogłabym tak długo wymieniać :-)

Na co dzień mieszkam poza Poznaniem i dojazd do Uczelni zajmuje mi około godzi-


ny. Fajnie, że wiele spraw mogę załatwić zdalnie i oszczędzić sobie przyjazdów, np.
by dowiedzieć się, jaką ocenę zdobyłam na egzaminie, czy uzyskać wpis do indeksu.
Ostatnio dzięki temu, że zajrzałam do Extranetu, dowiedziałam się, że godzina dyżu-
ru mojego wykładowcy uległa zmianie i uniknęłam zbędnego czekania pod drzwiami.
Post #4

Dorota Senftleben cytuj odpisz Maria Budniaczyńska


studentka IV roku studentka IV roku
jednolitych studiów magisterskich, jednolitych studiów magisterskich,
kierunek Finanse i Rachunkowość kierunek Finanse i Rachunkowość
Twój kapitał na studia
Rozbudowany system stypendialny pomoże Ci zmniejszyć koszty nauki, a nawet studiować
za darmo. Niemożliwe? Zapytaj studentów Wyższej Szkoły Bankowej – oni potwierdzą,
że korzystają z szerokiego wachlarza dostępnych w tej Uczelni stypendiów.

„Studia w WSB niosą ze sobą wiele


korzyści. Przede wszystkim niezwykle
istotnym aspektem jest możliwość
studiowania za darmo w ramach Pro-
gramu VIS, z którego miałam okazję
skorzystać”.
Dagmara Skibińska
studentka III roku studiów I stopnia,
kierunek Stosunki Międzynarodowe

Stypendia szkoły, możesz ubiegać się o stypendium na – masz świadectwo ukończenia szkoły
wyżywienie czy stypendium mieszkaniowe. ponadgimnazjalnej z wyróżnieniem
Będąc studentem Bankowej, możesz ubiegać
Jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej – jesteś laureatem olimpiady na szczeblu
się o stypendia ze środków MNiSW, stypendia
sytuacji materialnej z przyczyn losowych, centralnym (wykaz olimpiad określa za-
naukowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębior-
możesz również ubiegać się o wypłacenie rządzenie dziekana)
czości, a także o zniżki rodzinne oraz stypen-
jednorazowej zapomogi. – jesteś laureatem konkursu zorganizo-
dia WSB w ramach Programu Very Important
• Dla osób niepełnosprawnych wanego pod patronatem Wyższej Szkoły
Student.
Osoby niepełnosprawne legitymujące się Bankowej, w którym nagrodą było stypen-
• Dla ambitnych i pracowitych
orzeczeniem o niepełnosprawności i nie- dium i możliwość studiowania w WSB.
Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzy-
zdolności do pracy lub o przyznanej grupie • Jako student WSB możesz studiować za
skasz średnią ocen nie niższą niż 4,00,
inwalidzkiej mogą starać się o stypendium darmo:
możesz ubiegać się o stypendium za wyniki
specjalne. – w II semestrze, jeżeli w pierwszym seme-
w nauce z MNiSW.
• Dla ciekawych świata strze uzyskasz wysoką średnią ocen
• Dla sportowców
WSB współpracuje z wieloma szkołami – w kolejnych semestrach, jeżeli uzyskasz
Po zaliczeniu pierwszego roku studiów mo-
wyższymi w innych krajach w ramach pro- wysoką średnią ocen za cały dotychcza-
żesz również uzyskać stypendium MNiSW
gramu LLP Erasmus. Dzięki nawiązanym sowy okres studiów.
za dobre wyniki w sporcie we współzawod-
kontaktom masz szansę kontynuować na-
nictwie międzynarodowym lub krajowym
ukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie
oraz przyznawane przez WSB stypendium
zostaniesz zwolniony z opłat czesnego
STUDENCI WYBIERAJĄ
za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie
w WSB, a ponadto otrzymasz stypendium BANKOWĄ
barw Uczelni w akademickim ruchu sporto-
Erasmusa, które pokryje różnicę kosztów
wym.
utrzymania między krajem ojczystym a kra-
• Dla studentów w trudnej sytuacji mate- Według najnowszego raportu Ministerstwa
jem goszczącym.
rialnej Nauk i Szkolnictwa Wyższego o wynikach
Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji rekrutacji 2009/10 na studia I stopnia
materialnej, przysługiwać Ci będzie sty-
Studiuj za darmo
w ramach Programu VIS i jednolite studia magisterskie najczęściej
pendium socjalne MNiSW. Ponadto jeśli wybieraną przez kandydatów na studia
jesteś studentem studiów stacjonarnych • Możesz studiować za darmo przez I se- Uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce jest
i masz utrudniony codzienny dojazd do mestr, jeżeli jesteś maturzystą i spełnisz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
jeden z poniższych warunków:

6 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Zaplanuj międzynarodową karierę
Obecnie od absolwentów, jako przyszłych pracowników, oczekuje się czegoś więcej niż
komunikatywnej znajomości języka obcego. Za najcenniejszych kandydatów do pracy uważa się
tych absolwentów, którzy podczas studiów wykorzystali wszystkie możliwości rozwoju – wyjeżdżali
na studia za granicę, zdobywali certyfikaty językowe czy zdobyli dyplom zagranicznej uczelni.

„Obecnie bardzo potrzebna staje się


znajomość języków obcych. Dzięki kur-
som oferowanym przez Wyższą Szkołę
Bankową podniosłem swoje umiejęt-
ności w posługiwaniu się językiem
angielskim, co wykorzystałem podczas
trzymiesięcznej praktyki w USA”.
Marcin Nowicki
student V roku studiów jednolitych
magisterskich,
kierunek Finanse i Bankowość

Intensywna nauka Centrum Językowe anglojęzycznej oferowane jest kilka przedmio-


Możesz mieć pewność, że Wyższa Szkoła Ban- Forward tów, których lista jest stale poszerzana. Wśród
nich są:
kowa w Poznaniu przykłada do nauki języków Centrum Językowe Forward ma wieloletnie do-
• International Management – a Cross-
bardzo dużą wagę. Dzięki zwiększonej liczbie świadczenie w nauczaniu języków obcych na
cultural Perspective
godzin nauki po skończeniu studiów będziesz studiach oraz w ramach Programu Executive
• European Integration.
swobodnie porozumiewać się z zagranicznymi MBA. Jako student Wyższej Szkoły Bankowej
Możesz również wybrać specjalność In-
kontrahentami nie tylko w Polsce, ale również możesz pogłębiać znajomość języka i liczyć na
ternational Business na kierunkach Za-
w krajach, w których język obcy, którym wła- atrakcyjne zniżki w opłatach za udział w kur-
rządzanie lub Stosunki Międzynarodowe,
dasz, jest językiem ojczystym. Na studiach sach.
w ramach której przedmioty będą wykła-
pierwszego stopnia studenci WSB uczą się
Dwa dyplomy dane w języku angielskim.
przynajmniej jednego z pięciu języków: angiel-
skiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpań- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu od lat
skiego lub rosyjskiego. współpracuje z University of Abertay Dundee
w Szkocji. Dzięki tej współpracy studenci
ECTS mogą bezpłatnie wyjechać na ostatnim roku
Jako student WSB będziesz mieć możliwość studiów I stopnia do Dundee, by zdobyć bry-
w jeszcze bardziej efektywny sposób pogłębić tyjski stopień bachelor lub bachelor with ho-
swoją znajomość języka obcego poprzez kon- nours. Dzięki temu studenci mogą otrzymać Certyfikat BEC (Business
tynuację części studiów poza granicami kraju, dyplomy dwóch uczelni. English Certificate)
na uczelniach partnerskich. Aby zaliczyć
semestr na uczelniach poza granicami Polski, Anglojęzyczna ścieżka BEC jest uznawanym na
musisz zdobyć odpowiednią liczbę punktów studiów całym świecie egzaminem
ECTS (European Credit Transfer System – czyli Studiując w Poznaniu, możesz z powodzeniem z biznesowego języka angiel-
Europejskiego Systemu Transferu Punktów sprawdzić swoją znajomość języka poprzez skiego. Studenci Wyższej
Kredytowych), które są honorowane w WSB. udział w wykładach, które są prowadzone w ję- Szkoły Bankowej w Pozna-
zyku angielskim. Obecnie w ramach ścieżki niu mają możliwość przy-
gotowania się do tego egzaminu i zdania
go w przyjaznym środowisku – w murach
Uczelni.

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 7


Od Portugalii po Finlandię

„Nie trzeba być aż tak wnikliwym obserwatorem, by dostrzec, że to, co się liczy na rynku pracy, to nie tylko
dyplom dobrej uczelni, doświadczenie czy znajomość języków obcych. Coraz większą uwagę pracodawcy
przywiązują do międzynarodowego charakteru studiów potencjalnego kandydata. WSB doskonale rozu-
mie współczesne trendy i poprzez rozwój współpracy międzynarodowej z szeregiem uczelni w Europie
umożliwia realizację części studiów za granicą. Wyjazdy na studia zagraniczne staną się niedługo inte-
gralną częścią programów edukacyjnych. Jest to jedno z założeń planu Komisji Europejskiej, która chce
zwiększyć mobilność studentów z obecnego 3-4% do 20% w roku 2020. Z całego serca zachęcam do
wyjazdów, bo wiem, jak bardzo jest to ważne w dzisiejszym świecie”.
Krzysztof Sajon
Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą WSB w Poznaniu

LLP Erasmus – możliwość Ponad 80 miejsc dla Nie przepłacaj


nauki za granicą studentów WSB W trakcie pobytu na studiach za granicą
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu już od w Poznaniu w ramach programu LLP Erasmus zosta-
1999 r. aktywnie uczestniczy w europejskim Rocznie na zagranicznych uczelniach part- niesz zwolniony z opłat czesnego, a ponadto
programie wymiany studentów i naukowców nerskich dla studentów WSB przygotowanych otrzymasz stypendium, które pokryje różnicę
LLP Erasmus, którego celem jest podnoszenie jest ponad 80 miejsc. Szkoła pomoże Ci też kosztów utrzymania między krajem ojczystym
jakości kształcenia i ułatwianie międzynaro- znaleźć miejsce praktyk związane z profilem a krajem goszczącym.
dowej współpracy szkół wyższych w Europie. Twoich studiów. Jeżeli jesteś gotów do drogi –
W programie tym bierze udział kilkaset nie zwlekaj, zgłoś chęć wyjazdu już na począt-
europejskich szkół wyższych. Na studia do ku roku akademickiego.
uczelni partnerskich, na 1 lub 2 semestry,
wyjechało już 282 studentów. Dlaczego warto?
Program LLP Erasmus umożliwi Ci:
31 uczelni partnerskich • zdobycie doświadczenia, dzięki któremu
na całym świecie można podnieść swoją wartość w oczach OD 10 LAT UCZELNIA NR 1
WSB współpracuje z licznymi ośrodkami na- przyszłego pracodawcy
ukowymi na świecie. Współpraca ta pozwala • doskonalenie znajomości języka obcego Kolejny, 10 raz
na realizację wspólnych przedsięwzięć edu- • podjęcie stażu równolegle z nauką z rzędu, Wyższa
kacyjnych, wymianę publikacji, doświadczeń, • zwolnienie z opłat za studia na uczelni part- Szkoła Bankowa
ale też prowadzenie wymiany studentów oraz nerskiej i w WSB w Poznaniu
kadry naukowo-dydaktycznej. • uzyskanie stypendium wyrównującego najlepsza wśród
Listę partnerów znajdziesz na koszty utrzymania na uczelni partnerskiej wszystkich
www.wsb.poznan.pl. • otrzymanie wsparcia w przygotowaniach do niepublicznych
wyjazdu za granicę uczelni
• opiekę uczelni goszczącej w zakresie zakwa- w Wielkopolsce.
terowania, oferty kulturalnej itd. Dziennik
• poznanie innej kultury „Rzeczpospolita”
• nawiązanie międzynarodowych przyjaźni. i miesięcznik „Perspektywy”, maj 2009

8 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Współpraca z biznesem
Solidne przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy to jeden z głównych
celów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Uczelnia oferuje swoim studentom nie
tylko przygotowanie teoretyczne do podjęcia pracy, ale zwraca bardzo dużą uwagę na
to, by kształtować umiejętności praktyczne.

„Od kilku lat współpracujemy z Wyższą Szkołą Bankową. Z doświadczenia wiem, że Studenci, któ-
rzy odbywają u nas praktykę czy staż, są solidnie przygotowani do pracy. Pomimo młodego wieku
dysponują już podstawową wiedzą praktyczną, co w połączeniu z ich sumiennością i chęcią do
pracy daje naprawdę dobre rezultaty”.
Wojciech Skrudlik
Dyrektor Zarządzający Centrum Księgowo-Finansowego MAN Accounting Center w Poznaniu

Uczelnia o charakterze Praktyczne programy • cykl szkoleń „Akademia Managera i Mana-


biznesowym nauczania gera HR drogą do budowy wysoko wykwali-
fikowanej kadry zarządzającej”
Biznesowe kierunki studiów, program przed- W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu pro-
• „Platforma Przedsiębiorczości” – wortal
miotów przygotowany tak, by absolwenci gramy specjalności oraz poruszane na nich
stworzony dla studentów WSB, którego
zdobyli umiejętności wymagane przez praco- tematy są konsultowane oraz dopracowywane
głównym celem jest wspieranie młodych
dawców, oraz dobór wykładowców praktyków wspólnie z doświadczonymi praktykami po to,
ludzi w aktywnym podejściu do rozwoju
sprawiają, że studenci WSB otrzymują cenną by studenci mogli wynieść z zajęć nie tylko
kariery.
na rynku pracy wiedzę i umiejętności prak- wiedzę, ale i umiejętności cenione na rynku
tyczne. Ponadto Uczelnia jest organizatorem pracy.
licznych seminariów i konferencji naukowych
z udziałem przedstawicieli życia gospodarcze- Edukacja finansowana
go, a także Forum Praktyki Gospodarczej. z Europejskiego Uczelnia nastawiona na
Funduszu Społecznego współpracę z biznesem
Naukowcy i praktycy Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu aktywnie Wyższa Szkoła Bankowa ma kilkunastolet-
Wykładowcami w poznańskiej WSB są do- uczestniczy w programach współfinansowa- nie doświadczenie w zakresie prowadzenia
świadczeni pracownicy naukowi oraz praktycy nych ze środków Unii Europejskiej w ramach szkoleń na zlecenie firm i instytucji. Część
zajmujący wysokie stanowiska w swoich Europejskiego Funduszu Społecznego. Podno- z tych szkoleń jest dofinansowywana ze
macierzystych firmach. Praktyczna i aktual- szenie kwalifikacji i pogłębianie wiedzy osób środków UE. Obecnie WSB w Poznaniu po-
na wiedza wynikająca z ich doświadczenia zainteresowanych konkretną tematyką umożli- przez projekty współfinansowane z Europej-
w połączeniu z ciekawie przedstawioną teorią wiają m.in. następujące projekty: skiego Funduszu Społecznego, realizowane
sprawią, że jako student nauczysz się niekon- • „Akademia Liderów Samorządowych” – pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju
wencjonalnego myślenia i wszechstronnego program skierowany do pracowników ad- Przedsiębiorczości, doskonali umiejętności
spojrzenia na problem. ministracji publicznej, którzy chcą pogłębić zawodowe pracowników tak znanych firm,
wiedzę prawniczą, poprawić sprawność jak:
organizacyjną i udoskonalić umiejętności • Herlitz – międzynarodowa firma zajmują-
menedżerskie ca się produkcją artykułów papierniczych
• „Finanse się opłacają!” – studia podyplomo- i piśmienniczych
we z zakresu finansów dla przedsiębiorców • Kuehne + Nagel – globalne przedsię-
i pracowników biorstwo świadczące usługi logistyczne.

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 9


Biuro Karier – pomoc w wejściu na rynek pracy
Obserwując coraz bardziej wymagający rynek pracy i konkurencję na nim panującą, studenci
doskonale zdają sobie sprawę, że rozpoczęcie pracy zawodowej lub przynajmniej zdobycie praktyki
podczas studiów będzie ich dużym atutem w przyszłości. W dążeniu do zdobycia doświadczenia
zawodowego wspiera ich prężnie działające Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

„Biuro Karier w Wyższej Szkole Ban-


kowej w Poznaniu oferuje studentom
i absolwentom szerokie spektrum dzia-
łań, które pozwalają im na budowanie
indywidualnego wizerunku i potencjału
zawodowego. Studenci korzystają
z praktycznych informacji, dzięki którym
poruszanie się po rynku pracy staje się
łatwiejsze”.
Barbara Bedołek-Kozierowska
Doradca Zawodowy w WSB w Poznaniu

Biuro Karier WSB Bezpłatne szkolenia • Nordea Bank Polska SA


• PKO Bank Polski SA
Będąc studentem Wyższej Szkoły Bankowej „Asertywność – jak skutecznie bronić
• PricewaterhouseCoopers
w Poznaniu, będziesz mieć możliwość skorzy- własnych pomysłów”, „Negocjacje z pra-
• Raiffeisen Bank Polska SA
stania z pomocy Biura Karier, w którym: codawcą” czy „Efektywna komunikacja
• Volkswagen Poznań sp. z o.o.
• uzyskasz aktualne oferty pracy w kontaktach zawodowych” to tylko
• skorzystasz z indywidualnych konsultacji niektóre z tematów szkoleń organizowanych
z doradcą zawodowym przez Biuro Karier. Studenci Wyższej Szkoły
• otrzymasz pomoc w redagowaniu dokumen- Bankowej w Poznaniu mają do nich bezpłatny PRAKTYKA STUDENCKA
tów aplikacyjnych – CV, listu motywacyjnego dostęp. Prowadzone cyklicznie, w przystępny
• dowiesz się o bezpłatnych szkoleniach orga- i ciekawy sposób przez wykwalifikowaną ka-
nizowanych w WSB drę, pozwalają zdobyć wiedzę, która procentu- „Od kilkunastu już lat współpracujemy
• uzyskasz informacje nt. certyfikatów, które je w przyszłości. z Wyższą Szkołą Bankową. Ten długoletni
możesz zdobyć w murach Uczelni (EBC*L, okres współpracy jest odzwierciedleniem
ECDL, BEC, ECB, EFCB). Partnerzy WSB obustronnego zadowolenia i korzyści. Cóż
Biuro Karier współpracuje m.in. z takimi fir- mogę powiedzieć o studentach WSB?
Targi Pracy mami i instytucjami, jak: Wiele dobrego! Przede wszystkim cenię
Jednym ze skutecznych sposobów nawiązania • Aviva Commercial Union w nich szeroki zasób wiedzy teoretycznej,
kontaktów z pracodawcami, a nawet podpisa- • Bank Zachodni WBK SA który pozwala im w szybkim tempie wejść
nia umowy o pracę czy staż, jest udział w Tar- • Cortland sp. z o.o. w praktyczne zadania. Ci młodzi ludzie są
gach Pracy, Staży i Praktyk. Będąc studentem • Franklin Templeton Investments Poland ogromnie zaangażowani w to, co robią, nie
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, na pew- sp. z o.o. boją się wyzwań i trudnych tematów. Praca
no otrzymasz zaproszenie do udziału w tym • Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. z nimi to przyjemność. Nierzadko bywa, iż
przedsięwzięciu. Jest to doskonała okazja do • Kredyt Bank SA najlepsi praktykanci otrzymują propozycje
poznania profilu działalności, a przede wszyst- • Kuehne + Nagel sp. z o.o. pracy na etat i pozostają z nami na długo”.
kim – oczekiwań pracodawców. Podczas • Lukas Bank SA Dominika Dębowska
kontaktu osobistego łatwiej zaprezentować • MAN Accounting Center sp. z o.o. Konsultant Departamentu
swoje mocne strony, dlatego warto traktować • MAN STAR Truck & Buses sp. z o.o. Outsourcingu Rachunkowości,
takie spotkanie jako szansę zrobienia dobrego • mBank Opiekun stażystów i praktykantów,
pierwszego wrażenia. Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o.

10 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Organizacja studiów
Ilu studentów, tyle opinii na temat tego, jak powinny być zorganizowane studia. Wyższa Szkoła
Bankowa w Poznaniu, uwzględniając zdanie swoich studentów, stara się sprostać wszystkim
ich wyobrażeniom o uczelni przyjaznej i dobrze zorganizowanej. Może i Ty coś podpowiesz?

„W WSB urzekło mnie sprzyjające roz-


wojowi podejście do studenta. Właśnie
dzięki sprawnie działającemu systemo-
wi informacji w Extranecie oraz wiedzy
i doświadczeniu zdobytemu w kole na-
ukowym „Pirrania” znalazłam ciekawą
pracę już w trakcie studiów”.
Magdalena Brzozowska
studentka I roku studiów II stopnia,
kierunek Zarządzanie

Formy studiowania Certyfikaty • będziesz mieć możliwość rozwijania swoich


zainteresowań i realizowania pasji w kołach
W zależności od tego, jak wygląda Twój plan Dbając o Twoją wszechstronną edukację,
naukowych
dnia, możesz dopasować tok studiów do swo- WSB w Poznaniu oferuje Ci możliwość po-
• spotkasz wspaniałych ludzi i nawiążesz
ich potrzeb. W Wyższej Szkole Bankowej do twierdzenia Twoich umiejętności certyfikatami
przyjaźnie na całe życie
wyboru masz dwa tryby studiów: akceptowanymi nie tylko w Polsce, ale i na
• masz do wyboru 25 specjalności na 5 kie-
• studia stacjonarne, na których zajęcia od- świecie. W trakcie studiów możesz przygoto-
runkach studiów, o uruchomieniu których
bywają się od poniedziałku do piątku (choć wać się do uzyskania certyfikatu:
decyduje zainteresowanie studentów
i tak zwykle jeden z tych dni jest całkowicie • Business English Certificate (BEC)
• możesz kontynuować studia w WSB na
wolny) • European Business Competence* Licence
II stopniu, na preferencyjnych warunkach
• studia niestacjonarne, na których zajęcia (EBC*L)
finansowych.
odbywają się podczas weekendów – około • European Computer Driving Licence (ECDL)
dziesięciu w semestrze. • Europejski Certyfikat Bankowca (ECB).

E-indeks NOWOŚĆ DLACZEGO STUDIA W WSB?


W roku akademickim 2009/2010 Wyższa Szko- Gruntowna, szeroka wiedza i praktyczne umie- Warto studiować
ła Bankowa w Poznaniu zrezygnowała z tra- jętności oraz pomoc w wejściu na rynek pracy w trybie stacjonarnym
dycyjnego indeksu i postanowiła wprowadzić to ważne, ale nie jedyne powody, dla których
indeks wirtualny – co oznacza, że studenci warto zostać studentem WSB. Na tej Uczelni: Studia stacjonarne to:
mają wgląd do wszystkich ocen poprzez • spotkasz się z miłą i przyjazną atmosferą • więcej czasu na przekazanie wiedzy
system Extranet. Studenci podkreślają prak- • będziesz mieć możliwość kontynuacji części przez wykładowców
tyczność takiego rozwiązania, wskazując m.in. studiów za granicą w ramach programu • więcej zajęć z języka obcego oraz dla
takie korzyści: LLP Erasmus chętnych także zajęcia w j. angielskim
• są na bieżąco informowani o wynikach • udoskonalisz znajomość języków obcych • dodatkowe stypendia FEP
egzaminów • będziesz mieć możliwość skorzystania • bezpłatne dodatkowe zajęcia z przedmio-
• nie muszą przychodzić na Uczelnię, by z Programu Very Important Student tów takich jak matematyka i mikroekono-
uzyskać wpis do indeksu mia
• nie tracą czasu, czekając na wpis. • zajęcia sportowe
• ciekawe życie studenckie
• wolne weekendy.

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 11


Ścieżka kariery – przykładowe perspektywy zawodowe
Chcę pracować W: NIEZBĘDNA WIEDZA Z ZAKRESU:

• prawa • funduszy UE • stosunków politycznych


ADMINISTRACJI i gospodarczych • ordynacji podatkowej i podatków
• finansów publicznych • funkcjonowania samorządu
PUBLICZNEJ terytorialnego i administracji rządowej

• bankowości • rynków finansowych • prawa


FINANSACH • kredytów i gwarancji bankowych • inwestycji
zagranicznych • rachunkowości finansowej
I RACHUNKOWOŚCI • zarządzania ryzykiem walutowym • instrumentów
finansowych • finansów przedsiębiorstw

• zarządzania logistycznego • logistyki dystrybucji


HANDLU • projektowania procesów logistycznych
I LOGISTYCE • finansów międzynarodowych przedsiębiorstw
• zarządzania działem sprzedaży • negocjacji

• zarządzania • obrotu nieruchomościami


NIERUCHOMOŚCIACH • ekonomiki nieruchomości • podstaw budownictwa
• zarządzania nieruchomościami
• rynków nieruchomości • wyceny nieruchomości

• programowania • informatyki ekonomicznej


BRANŻY • administrowania sieciami komputerowymi
• badań operacyjnych • ekonometrii • projektowania
INFORMATYCZNEJ systemów informatycznych • technologii mobilnych
• grafiki komputerowej i multimediów

12 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


kierunki, na których wybrane
zdobędę wiedzę: specjalności:

Administracja • Administracja Europejska


• Administracja Podatkowa
Finanse i Rachunkowość • Administracja Samorządowa
• Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie
• Bankowość i Usługi Finansowe
• Finanse Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Finanse i Rachunkowość • Finanse i Handel Międzynarodowy
• Rynki Finansowe
• Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
Zarządzanie • Doradztwo Podatkowe
• International Business
• Zarządzanie Przedsiębiorstwem

• Strategie i Techniki Sprzedaży


• Finanse i Handel Międzynarodowy
Finanse i Rachunkowość • International Business
• Biznes Międzynarodowy
• Logistyka w Biznesie
Stosunki Międzynarodowe • Psychologia w Zarządzaniu
• Zarządzanie Przedsiębiorstwem Rodzinnym
Zarządzanie • Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe
• Media i Komunikacja Społeczna
• PR w Biznesie Międzynarodowym

Zarządzanie • Gospodarka Nieruchomościami

• Zintegrowane Systemy Informatyczne


• Grafika i Multimedia
Informatyka i Ekonometria • Biznes Elektroniczny
• Internetowe Technologie Programistyczne

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 13


„Wybrałam Bankową ze względu na jej markę i klimat. Już po miesiącu studiów okazało się,
że to był bardzo dobry wybór. O renomie WSB w dużym stopniu stanowią wykładowcy, którzy
są również praktykami. Wykłady popierane są przykładami z wieloletniej kariery zawodowej,
dzięki czemu są ciekawe i przydatne w codziennym życiu. Dodatkowymi atutami WSB są:
nowoczesność, świetnie przygotowane sale wykładowe i mobilna pracownia informatyczna”.
Justyna Stańdo
studentka III roku studiów I stopnia, kierunek Administracja

Administracja
Kierunek Administracja

„Absolwenci tego kierunku znają pod-


stawy prawa, funkcjonowania admi-
nistracji publicznej i posiadają szereg
umiejętności praktycznych niezbędnych
dla pracowników służb publicznych”.
Dr Ryszard Sowiński
wykładowca WSB

Sylwetka absolwenta cji publicznej. Twoje perspektywy zawodowe


nie będą zawężać się jedynie do granic Polski.
Kierunek Administracja jest adresowany
Będziesz też mieć przygotowanie do pracy
do osób, które chciałyby swoją przyszłość
w administracji europejskiej w instytucjach
zawodową związać z pracą wśród ludzi i dla
Unii Europejskiej i z nimi współpracujących.
ludzi, przygotowuje bowiem do podjęcia
pracy urzędniczej oraz do stosowania prawa
w innych instytucjach. Absolwent kierunku
Kadra
Administracja będzie miał wiedzę z zakresu Wykładowcy na kierunku Administracja to
nauk prawnych oraz podstawową wiedzę eko- grono doświadczonych naukowców zajmują-
nomiczną z zakresu mikro- i makroekonomii cych się problematyką administracji rządowej
czy zarządzania. Studenci zdobywać będą i samorządowej, a także pracownicy urzędów
także umiejętności z dziedziny komunikacji in- skarbowych.
terpersonalnej, organizacji pracy zespołowej,
kontaktu z klientem, prezentacji publicznych Dlaczego Administracja
oraz zarządzania projektem. w Bankowej
Studia na kierunku Administracja w Wyż-
TWOJE Perspektywy szej Szkole Bankowej to studia wyjątkowe Przedmioty kierunkowe
zawodowe pod wieloma względami. Program studiów
Jako absolwent tego kierunku z powodze- uwzględnia nie tylko typowe przedmioty praw- • Zarządzanie projektem
niem będziesz realizować się zawodowo, nicze, ale kształci w studentach umiejętności • Prawo cywilne w praktyce administracji
podejmując pracę w administracji rządowej zarządzania organizacjami. Umiejętności te • Ustrój Unii Europejskiej
i samorządowej oraz organizacjach współpra- przydadzą się w przyszłej karierze zawodowej. • Informatyka w administracji
cujących z administracją publiczną. Będziesz Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku • Finanse publiczne i prawo finansowe
mieć również możliwość ubiegania się o pracę Administracja to wybitni dydaktycy, którzy • Organizacja ochrony środowiska
w organizacjach pozarządowych i firmach z wykładanymi przedmiotami mają do czynie- • Prawo pracy i prawo urzędnicze
doradczych pracujących na rzecz administra- nia również w praktyce zawodowej. • Zamówienia publiczne
• Prawo międzynarodowe publiczne
• Socjologia i metody badań socjologicz-
nych

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 15


Administracja Europejska
Administracja Europejska to specjalność kierowana do osób otwartych na świat, chcących
w przyszłości pracować w różnego typu instytucjach unijnych. Jeżeli chcesz pogłębiać swoją
wiedzę z zakresu funkcjonowania europejskich instytucji i prawa europejskiego, to jest to
kierunek dla Ciebie.

„Śmiało mogę powiedzieć, że Admi-


nistracja to był mój życiowy wybór.
Moja znajomość prawa, która jest jej
podstawą, przydaje się każdego dnia,
a wybór specjalizacji europejskiej nie
był przypadkowy. Obecnie z prawem
unijnym mamy do czynienia na wielu
płaszczyznach życia”.
Martyna Grabarczyk
III rok studiów I stopnia,
kierunek Administracja

Twoja wiedza • umieć rozpoznawać możliwości wykorzy-


stania funduszy unijnych, aktywnie uczest-
W trakcie nauki na tej specjalności posią-
niczyć w pozyskiwaniu tych funduszy oraz
dziesz wiedzę z zakresu szeroko pojętych
wypełniać wnioski aplikacyjne.
politycznych, gospodarczych i społecznych
aspektów procesów integracyjnych w obrębie
Unii Europejskiej. Zrozumiesz, jak funkcjonują
Twoje perspektywy
międzynarodowe rynki pieniężne i kapitałowe,
zawodowe
zdobędziesz wiedzę o funduszach unijnych. Jako absolwent Administracji Europejskiej
Będziesz mieć przygotowanie do pracy w in- możesz znaleźć zatrudnienie jako:
stytucjach Unii Europejskiej. • urzędnik w instytucjach administracji euro-
pejskiej i jej przedstawicielstwach w Polsce
Twoje umiejętności • urzędnik polskiej administracji rządowej
i samorządowej, w jednostkach współpra-
Po ukończeniu specjalności Administracja
cujących z zagranicznymi partnerami oraz
Europejska będziesz m.in.:
zajmujących się pozyskiwaniem funduszy
• swobodnie poruszać się w strukturze insty-
tucji Unii Europejskiej
europejskich 20 lat transformacji
• orientować się we wzajemnych relacjach
• specjalista w polskich i międzynarodowych polskiej gospodarki
przedsiębiorstwach zajmujący się współpra-
pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej
cą z Unią Europejską W listopadzie 2009 Wyższa Szkoła Bankowa
• rozumieć cele i zasady polityki strukturalnej
• doradca w firmie konsultingowej współpra- była organizatorem konferencji „20 lat
Unii Europejskiej
cujący z firmami starającymi się o dotacje transformacji polskiej gospodarki.
• znać podstawy prawa europejskiego i umieć
unijne. Punkt wyjścia, przebieg, rezultaty”, któ-
interpretować przepisy
• identyfikować i rozwiązywać problemy zwią- rej celem była analiza i ocena dwudziestu
zane z zastosowaniem prawa wspólnotowe- lat przemian w Polsce z punktu widzenia
go w standardowych sytuacjach gospodarczego, politycznego i społecz-
nego. W konferencji uczestniczyli wybitni
ekonomiści, m.in. prof. Leszek Balcerowicz,
prof. Marek Góra i prof. dr hab. Mirosław
Sułek.

16 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Administracja Podatkowa
Jeżeli chcesz w przyszłości być specjalistą w często zawiłym świecie podatków, kontrolować
podatników, rozliczać podatki lub też pomagać innym w rozliczeniach podatkowych
– specjalność Administracja Podatkowa jest dla Ciebie.

„WSB to przede wszystkim znakomita


i znana kadra naukowa, która precyzyj-
nie i profesjonalnie wykłada materiał.
Uważam, że wiedza, którą przyswoiłem
dotychczas, jest naprawdę szeroka
i pozwoli mi się odnaleźć w zawodzie,
który sam wybrałem”.
Adam Martyna
III rok studiów I stopnia,
kierunek Administracja

Twoja wiedza Twoje perspektywy


Studiując na specjalności Administracja zawodowe
Podatkowa, zdobędziesz i poszerzysz swoją Po ukończeniu studiów możesz zostać m.in.:
wiedzę z zakresu ordynacji podatkowej, pra- • pracownikiem urzędu skarbowego, gdzie
wa celnego czy podatku dochodowego. Bez będziesz zajmować się prowadzeniem
problemu odnajdziesz się w zagadnieniach ewidencji podatników, a także ustalaniem
związanych z szeroko rozumianym systemem i pobieraniem podatków i innych należności
podatków i opłat lokalnych w Polsce. Będziesz czy też prowadzeniem kontroli skarbowych
też orientować się w procedurach postępowa- • urzędnikiem w administracji samorządowej,
nia egzekucyjnego w sprawach podatkowych. np. w urzędzie gminy – zajmującym się
rozliczeniami budżetu samorządu terytorial-
Twoje umiejętności nego
Jako absolwent specjalności Administracja • pracownikiem izby skarbowej pełniącej
Podatkowa będziesz umieć: nadzór nad urzędami skarbowymi i rozpa-
• interpretować i stosować obowiązujące trującej odwołania od decyzji naczelników
przepisy prawa podatkowego urzędów skarbowych Jak studia,
• ustalać podstawę opodatkowania i należny • pracownikiem sądu administracyjnego to tylko w Poznaniu
podatek • urzędnikiem w urzędach kontroli skarbowej,
• prowadzić postępowanie podatkowe, kon- urzędach i izbach celnych
trolę podatkową i czynności sprawdzające • specjalistą ds. finansów i podatków Poznań jest jednym z większych miast
• rozliczać podatek dochodowy od osób fi- w przedsiębiorstwach działających na pol- akademickich w Polsce. Ucząc się tutaj,
zycznych i prawnych skim rynku możesz jednocześnie aktywnie uczestni-
• przeprowadzać kontrole celne i skarbowe. • doradcą podatkowym. czyć w życiu kulturalnym, rozrywkowym
czy sportowym. Liczne kina, teatry, galerie,
kluby czy międzynarodowe festiwale, jak
np. Międzynarodowy Festiwal Teatralny
Malta, to tylko część skierowanej do Ciebie
bogatej oferty miasta.

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 17


Administracja Samorządowa
Praca w administracji samorządowej to wyzwanie dla osób chcących współtworzyć coś nowego,
ale też duża odpowiedzialność. Decydując się zostać pracownikiem jednostki samorządowej,
będziesz mieć wpływ na życie społeczne i gospodarcze. Dodatkową satysfakcję daje świadomość
działania na rzecz społeczności regionalnej i lokalnej, czyli dla własnego dobra.

„Wybierając szkołę dla siebie, kierowa-


łem się głównie perspektywami zawo-
dowymi. Kierunek Administracja daje
bardzo szerokie możliwości zdobycia
atrakcyjnej pracy. Już teraz widzę, jak
wiele się nauczyłem. Każdemu polecam
WSB w Poznaniu”.
Mariusz Szymczak
student III roku studiów I stopnia,
kierunek Administracja

Twoja wiedza • pozyskiwać źródła finansowania inicjatyw • organizacjach samorządu gospodarczego:


wspierających rozwój jednostki terytorialnej izbach przemysłowo-handlowych, rolni-
Studiując na specjalności Administracja Sa-
i jej mieszkańców czych, turystycznych itp.
morządowa, dowiesz się nie tylko, jak działają
• pozyskiwać i korzystać z funduszy Unii Eu- • izbach samorządu zawodowego: izbach
jednostki samorządu terytorialnego, organi-
ropejskiej lekarskich, radców prawnych, doradców
zacje samorządu gospodarczego i zawodo-
• kreować wizerunek jednostek samorządo- podatkowych itp.
wego, ale też jakie przepisy prawne i zasady
wych • przedsiębiorstwach realizujących zamówie-
finansowe muszą respektować. Dowiesz się,
• nawiązywać i utrzymywać kontakty z partne- nia na rzecz sektora publicznego, m.in. jako
jak skutecznie wykorzystywać dostępne narzę-
rami społecznymi i gospodarczymi. osoba odpowiedzialna za przygotowanie,
dzia, by kreować rozwój i wspierać jednostki
realizację i rozliczenie przetargów
społeczne, gospodarcze i kulturalne podległe
samorządom. Wiedza z zakresu prawa, finan-
Twoje perspektywy • organizacjach społecznych, fundacjach,
sów i rachunkowości, zarządzania, ochrony
zawodowe stowarzyszeniach, partiach politycznych.
środowiska czy socjologii da Ci wszechstron- Jako absolwent Administracji Samorządowej
ne przygotowanie do pracy w administracji. możesz znaleźć pracę w:
• urzędzie marszałkowskim, urzędzie miasta,
Twoje umiejętności urzędzie gminy, starostwie powiatowym,
gdzie jako urzędnik będziesz wpływać na
Po ukończeniu studiów na specjalności Admi-
rozwój i kształtowanie życia społecznego,
nistracja Samorządowa będziesz umieć:
gospodarczego i kulturalnego mieszkańców Partnerzy Biznesowi
• interpretować i wykorzystywać w praktyce
przepisy prawa administracyjnego
danej jednostki terytorialnej WSB w Poznaniu
• jednostkach podległych samorządom te-
• prowadzić rozliczenia finansowe, tworzyć
rytorialnym, m.in. w ośrodkach zdrowia, Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej
budżety i sporządzać bilanse jednostek
kultury, w szkolnictwie w Poznaniu w ramach podpisanych umów
samorządowych
• przedsiębiorstwach komunalnych oferuje Ci praktykę lub staż m.in. w:
• zarządzać majątkiem gminy, powiatu i sa-
• urzędach pracy, opracowując strategie roz- • Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o.
morządu województwa
woju rynku pracy i wspierając bezrobotnych • MAN Accounting Center sp. z o.o.
• budować strategie rozwoju jednostek tery-
w jej poszukiwaniu • Franklin Templeton Investments sp. z o.o.
torialnych i podległych im instytucji, w tym
szkół, ośrodków zdrowia, ośrodków kultury • Cortland sp. z o.o.
• Kuehne + Nagel sp. z o.o.

18 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


„Jestem bardzo zadowolona, że wybrałam właśnie tę Szkołę. Licencjat
skończyłam w WSB, co dało mi wystarczające podstawy, by zacząć pracę
w Biurze Rachunkowym. Dzięki temu nadal zdobywam wiedzę na studiach
II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość, co pokrywa się z zakresem
pracy, jaką wykonuję. W Szkole panuje przyjazna atmosfera, wykładowcy
zawsze są skłonni do pomocy studentowi. Nie zamieniłabym WSB na inną”.
Kamila Poznańska
studentka II roku studiów II stopnia, kierunek Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość
Kierunek Finanse i Rachunkowość

„Wiedza o zjawiskach finansowych oraz


umiejętności świadomego podejmowania
decyzji finansowych są niezbędne w dzia-
łalności każdego podmiotu gospodarcze-
go, instytucji czy gospodarstwa domowe-
go. Znajomość narzędzi rachunkowości
czy instrumentów finansowych są zaś
punktem wyjścia w karierze finansisty”.
Dr Maria Golec
wykładowca WSB w Poznaniu

Sylwetka absolwenta Będziesz również poszukiwanym specjalistą Dlaczego Finanse


Kierunek kształci specjalistów, którzy przy-
w zakresie finansowo-księgowym w urzędach i Rachunkowość
gotowani są do rejestracji i analizy zdarzeń
skarbowych, izbach gospodarczych czy też w Bankowej
biurach rachunkowych. Jako księgowy czy Finanse i Rachunkowość to pierwszy kierunek,
gospodarczych. Absolwenci będą posiadać
analityk finansowy możesz podjąć pracę we od którego Wyższa Szkoła Bankowa zaczęła
wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości,
wszelkiego rodzaju polskich oraz międzynaro- kształcić studentów. Przez te lata Uczelnia
funkcjonowania instytucji finansowych i ban-
dowych przedsiębiorstwach o różnym profilu realizowała projekty badawcze, publikowała
ków oraz umiejętności analizy podstawowych
działalności. rezultaty badań z zakresu finansów i rachun-
zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomicz-
no-finansowej jednostek gospodarczych. kowości, dbała o rozwój kadry naukowo-dydak-
Wiedza przekazywana na kierunku Finanse
Kadra tycznej. Umożliwiło to przygotowanie profe-
i Rachunkowość pozwoli zrozumieć przyczyny Wykładowcy kierunku Finanse i Rachunko- sjonalnie prowadzonych zajęć i wzbogacenie
i skutki występowania zjawisk gospodarczych wość to grono doświadczonych naukowców ich o aktualną i interesującą młodych ludzi
na szczeblu makro- i mikroekonomicznym i praktyków życia gospodarczego. Jeżeli po- wiedzę.
w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. dejmiesz studia na tym kierunku, będziesz
mieć zajęcia m.in. z: pracownikami urzędów
Twoje perspektywy skarbowych, banków spółdzielczych i ko-
zawodowe mercyjnych, biur rachunkowych, kancelarii PRZEDMIOTY
Po ukończeniu studiów na kierunku Finanse
prawnych, firm leasingowych, domów makler- KIERUNKOWE
skich, towarzystw ubezpieczeniowych, firm
i Rachunkowość znajdziesz zatrudnienie
konsultingowych, spółek kapitałowych, a także
w różnego rodzaju instytucjach finansowych, • Rachunkowość finansowa
z doradcami gospodarczymi.
w szczególności w bankach komercyjnych • Finanse publiczne
i spółdzielczych oraz biurach maklerskich. • Finanse przedsiębiorstw
• Analiza finansowa
• Matematyka finansowa
• Rynek finansowy
• Bankowość
• Ubezpieczenia
• Finanse międzynarodowe

20 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Bankowość i Usługi Finansowe
„Współczesne operacje finansowe, za którymi nie stoi wymiana dóbr czy usług, stanowią
ponad 3/4 obrotów finansowych na świecie. Ci, którzy zdobędą kwalifikacje, aby operacje te
prowadzić efektywnie, nie muszą martwić się o swoją przyszłość”.
Prof. zw. dr hab. Jan Szambelańczyk, Kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych

„Studia w Bankowej są kluczem do


zdobycia dobrego wykształcenia i reali-
zowania własnych pasji. Studiowanie
na kierunku Finanse i Rachunkowość
daje mi szerokie możliwości pogłębia-
nia wiedzy ekonomicznej i oczywiście
zdobycia wymarzonej pracy”.
Adrian Lender
student II roku studiów I stopnia,
kierunek Finanse i Rachunkowość

Twoja wiedza Twoje perspektywy • firmach pośrednictwa kredytowego, spół-


W trakcie studiów dowiesz się, jak funkcjonuje zawodowe dzielczych kasach oszczędnościowo-kredy-
towych, przedsiębiorstwach leasingowych,
system bankowy w Polsce oraz jakimi prawa- Jako absolwent specjalności Bankowość
spółkach faktoringowych
mi się rządzi. Będziesz swobodnie poruszać i Usługi Finansowe z powodzeniem znajdziesz
oraz
się w obszarze produktów i operacji banko- pracę w:
• jako niezależny doradca kredytowy.
wych, rachunkowości instytucji finansowych • banku komercyjnym jako specjalista ds.
oraz norm prawnych regulujących rynek kredytów, analizujący i opiniujący zdolność
finansowy. Poznasz też nowoczesne usługi kredytową klientów
finansowe. • banku komercyjnym jako doradca klienta
indywidualnego lub instytucjonalnego, który
Twoje umiejętności będzie przeprowadzać wszelkie operacje
Po ukończeniu studiów będziesz: finansowe na rynku pieniężnym i kapitało-
• swobodnie poruszać się po rynku finanso- wym oraz służyć doradztwem w tej dziedzi-
wym, rozumiejąc mechanizmy i zasady nim nie
rządzące • w firmach konsultingowych jako ekspert
• efektywnie korzystać z dostępnych usług w dziedzinie rynków finansowych
finansowych, dobierając odpowiednie do • banku spółdzielczym, w departamencie Europejski Certyfikat
zapotrzebowania i sytuacji finansowej ich kredytowym, rachunkowości i na samodziel- Bankowca
podmiotów pakiety nym stanowisku kontroli wewnętrznej
• dokonywać racjonalnego wyboru spośród • instytucjach finansowych zajmujących się
WSB w Poznaniu należy do wąskiego grona
różnych źródeł pozyskiwania środków finan- obrotem papierami wartościowymi
instytucji edukacyjnych rekomendowanych
sowych, takich jak np. kredyt, leasing, fakto- • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
przez Związek Banków Polskich, spełnia
ring czy emisja papierów wartościowych których zadaniem jest wyszukiwanie najko-
bowiem odpowiednie standardy dotyczące
• zabezpieczać się przed różnymi rodzajami rzystniejszych form inwestowania i budowa-
kształcenia kadr bankowych opracowane
ryzyka wynikającymi z wahań kursów walu- nie optymalnych portfeli
na zlecenie 17 banków, w tym NBP, i okre-
towych czy stóp procentowych ślone przez Związek Banków Polskich.
• korzystać z instrumentów finansowych typu Absolwenci WSB mogą przystąpić do egza-
swap, forward lub giełdowych instrumen- minu na Europejski Certyfikat Bankowca.
tów pochodnych.

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 21


Doradztwo Podatkowe
„Podatki to ważna dziedzina wiedzy gospodarczej. Będą one istnieć tak długo, jak
długo istnieć będą państwa i ich rządy. Zawsze będą więc potrzebni specjaliści
doskonale orientujący się w tej dziedzinie”.
Prof. nadzw. dr hab. Wiesława Ziółkowska, Kierownik Katedry Finansów Publicznych

„WSB w Poznaniu umożliwiła mi odby-


cie stażu, dzięki któremu już podczas
studiów mogłam zdobyć cenne doświad-
czenie i umiejętności, a elastyczny plan
zajęć pozwolił mi na połączenie studio-
wania z pracą zawodową”.
Agnieszka Fojutowska
studentka IV roku jednolitych studiów
magisterskich,
kierunek Finanse i Rachunkowość

2009
Twoja wiedza Twoje perspektywy
W trakcie studiów na tej specjalności otrzy- zawodowe 2008

masz gruntowne wykształcenie w zakresie Będąc absolwentem specjalności Doradztwo 2006


polskich oraz międzynarodowych systemów Podatkowe, możesz znaleźć pracę w:
2005
i przepisów podatkowych. Zdobędziesz i po- • biurze rachunkowym i kancelarii prawnej
szerzysz wiedzę z zakresu administracji finan- jako osoba obliczająca podatki 2004
sowej i kontroli skarbowej, prawa dewizowego, • firmie konsultingowej, banku, towarzystwie
2000
celnego i rachunkowości podatkowej, a także ubezpieczeniowym i biurze maklerskim jako
prawa karnego skarbowego. doradca podatkowy (po zdaniu egzaminu
na doradcę podatkowego)
Twoje umiejętności • urzędzie skarbowym jako osoba 1999

Po studiach na tej specjalności będziesz po- naliczająca, sprawdzająca 1998


trafić: i rozliczająca podatek
• izbie skarbowej pełniącej nadzór 1994
• swobodnie poruszać się w tematyce podat-
kowej, interpretować przepisy nad urzędami skarbowymi
• prowadzić ewidencje podatkowe wymagane i będącej organem odwoławczym
przepisami od decyzji urzędów skarbowych
• rozliczać i weryfikować zobowiązania podat- • urzędzie kontroli skarbowej,
kowe gdzie zajmiesz się problematyką Rozwój oferty WSB w Poznaniu
• stosować ulgi, zwolnienia i odliczenia prze- przestępstw i wykroczeń
Studia I stopnia Finanse i Bankowość
widziane w przepisach prawa podatkowego skarbowych
Studia podyplomowe
• rozliczać zobowiązania podatkowe z urzęda- • jednostkach samorządu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
mi skarbowymi w imieniu osoby prowadzą- terytorialnego oraz agencjach Studia II stopnia Finanse i Bankowość
cej działalność gospodarczą celnych. Studia I stopnia Zarządzanie i Marketing
• kontrolować prawidłowość naliczonych i od- Studia Executive MBA
prowadzonych przez podatnika należności. Studia I stopnia Informatyka i Ekonometria
Studia I stopnia Stosunki Międzynarodowe
Studia I stopnia Administracja
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Studia II stopnia Zarządzanie
22 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl
NOWOŚĆ
Finanse i Handel Międzynarodowy
Coraz więcej przedsiębiorstw, nie tylko wielkich banków czy korporacji, ale i małych firm, prowadzi
biznes w skali międzynarodowej. Studiując finanse i handel międzynarodowy, można zrobić pierwszy
krok do kariery w takich przedsiębiorstwach. Światowe rynki finansowe, transakcje międzynarodowe,
zróżnicowane uwarunkowania prawne czy gospodarcze mogą być też fascynującą dziedziną wiedzy.

„Zajęcia w Bankowej są ułożone


w sposób przemyślany, wykładowcy są
bardzo dobrze przygotowani, a panie
w dziekanacie są przyjazne studentom
– można szybko i łatwo załatwić wiele
spraw. Polecam wszystkim tę Szkołę.
Naprawdę warto”.
Ewa Siewruk
studentka III roku studiów I stopnia,
kierunek Finanse i Rachunkowość

Twoja wiedza Twoje perspektywy


Na specjalności Finanse i Handel Międzynaro- zawodowe
dowy zdobędziesz wiedzę z zakresu międzyna- Jako absolwent tej specjalności będziesz mieć
rodowych stosunków gospodarczych, wspól- możliwość ubiegania się o pracę w:
nej waluty europejskiej oraz międzynarodo- • małych i średnich przedsiębiorstwach pro-
wych rynków finansowych. Poznasz specyfikę wadzących handel na rynkach międzynaro-
funkcjonowania przedsiębiorstw działających dowych
na rynkach międzynarodowych, teorię i prakty- • zagranicznych korporacjach wielonarodo-
kę prowadzenia wymiany handlowej na skalę wych mających oddziały w Polsce
międzynarodową, a także metody zarządzania • bankach prowadzących rozliczenia trans-
ryzykiem walutowym. akcji międzynarodowych oraz oferujących
instrumenty zabezpieczające przed ryzy-
Twoje umiejętności kiem walutowym
Po ukończeniu specjalności Finanse i Han- • firmach doradczych działających na rzecz
del Międzynarodowy zdobędziesz m.in. takie przedsiębiorstw międzynarodowych
umiejętności, jak: • krajowych lub międzynarodowych instytu-
• analiza aktualnych problemów gospodar- cjach finansowych zajmujących się inwe- Seminaria i wykłady
czych świata oraz ich konsekwencji dla stowaniem w skali światowej obcojęzyczne
przedsiębiorstw • urzędach publicznych zajmujących się
• podejmowanie decyzji biznesowych w śro- obsługą podmiotów zagranicznych.
dowisku międzynarodowym WSB organizuje wiele seminariów i wykła-
• przygotowywanie, negocjowanie i zawiera- dów obcojęzycznych. Studenci i zaproszeni
nie transakcji w handlu zagranicznym goście mogli wysłuchać m.in. wykładu prof.
• dokonywanie rozliczeń międzynarodowych Franza Seitza „The Financial Market Crisis:
• promowanie produktów na rynkach między- Market Failure or Government Failure?” wy-
narodowych głoszonego podczas uroczystej inauguracji
• ocena finansowa inwestycji zagranicznych roku akademickiego 2009/2010 wieńczącej
• analiza ryzyka kursowego i sposobów jego obchody 15-lecia Uczelni.
ograniczania.

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 23


Finanse Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę polskiej gospodarki, oferując
wiele miejsc pracy, na których są zatrudniani liczni specjaliści. Jeżeli czujesz, że
świat pieniędzy jest Twoim „środowiskiem naturalnym” – ta specjalność ułatwi Ci
założenie własnej firmy.

„Studia w WSB pomogły mi zdobyć


atrakcyjną pracę związaną z finansami.
Zajmuję się rozliczaniem firm. Również
wiedza z zakresu procesów giełdowych
z pewnością przyda mi się w przyszłości,
gdyż chcę spróbować swych sił na par-
kiecie giełdowym”.
Dominika Konczanin
studentka II roku studiów II stopnia,
kierunek Finanse i Rachunkowość

Twoja wiedza • praktyczne wykorzystanie oprogramowania • w polskich firmach o różnym profilu dzia-
informatycznego i programów księgowych łalności, w których zajmiesz się pozyskiwa-
Studia na tej specjalności dostarczą Ci kom-
• przygotowywanie projektów współfinanso- niem środków na inwestycje z programów
pleksowej wiedzy na temat funkcjonowania
wanych ze środków Unii Europejskiej unijnych służących wsparciu małych i śred-
najliczniejszej grupy przedsiębiorstw w Polsce.
• umiejętność wyboru najlepszych źródeł nich przedsiębiorstw
Zapoznają Cię z podstawami prawnymi, które
finansowania przedsięwzięć przedsiębior- • biurach rachunkowych, w których będziesz
je obowiązują, obciążeniami podatkowymi,
stwa. rozliczać działalność małych i średnich
ale i możliwymi źródłami ich finansowania
przedsiębiorstw.
oraz sposobami ich pozyskania. Zdobędziesz
wiedzę pomocną w efektywnym zarządzaniu
Twoje perspektywy
polityką finansową małych i średnich przed-
zawodowe
siębiorstw, a także wiedzę z zakresu marketin- Po ukończeniu specjalności Finanse Małych
i Średnich Przedsiębiorstw z powodzeniem Platforma
gu i oprogramowania informatycznego wspo-
magającego ich funkcjonowanie. możesz: Przedsiębiorczości
• prowadzić własną działalność gospodarczą
Twoje umiejętności • samodzielnie poszukiwać źródła finansowa- Wortal promuje przedsiębiorczość zarówno
nia i kredytowania działalności, czuwać nad poprzez pomoc studentom i absolwentom
Kończąc tę specjalność, będziesz posiadać w zakładaniu własnej firmy, jak i poprzez
wpływami i wydatkami, zarządzać własną
takie umiejętności, jak: promocję wszelkich postaw przedsiębior-
firmą i wytyczać kierunek jej rozwoju.
• umiejętność wyboru najlepszej formy opo- czych.
Ponadto znajdziesz zatrudnienie w:
datkowania w zależności od profilu i zakre- Dodatkowo na Uczelni:
• księgowości firm, gdzie zajmiesz się prowa-
su działalności przedsiębiorstwa • powstał poradnik dla osób zaintereso-
dzeniem ewidencji księgowej małych i śred-
• prowadzenie księgi rachunkowej własnej wanych założeniem własnej firmy
nich przedsiębiorstw
firmy • organizowane są spotkania z osobami,
• działach finansowych, w których będziesz
• sporządzanie sprawozdania finansowego które reprezentują postawy przedsiębior-
brać udział w kształtowaniu polityki finan-
zgodnie z wymogami rachunkowości cze
sowej przedsiębiorstwa i ustalaniu kierunku
• rozliczanie podatków z zastosowaniem ulg, • odbywają się dyżury doradcy zawo-
ekspansji inwestycyjnej
odliczeń i zwolnień podatkowych dowego, który pomaga w określaniu
• efektywne zarządzanie zasobami finansowy- predyspozycji przedsiębiorczych.
mi przedsiębiorstwa
Więcej na www.przedsiebiorczy.wsb.pl.

24 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
Studia na tej specjalności dostarczają wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych osobom
wiążącym swoją karierę zawodową z księgowością czy finansami przedsiębiorstw i instytucji, a dla
osób, które chcą uzyskać uprawnienia do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego oraz
zdobyć dyplom biegłego rewidenta, są pierwszym krokiem do realizacji swoich zamierzeń.

„Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu


dba o czas swoich studentów. Wprowa-
dzenie indeksu elektronicznego pozwo-
liło mi zaoszczędzić sporo czasu, który
mogę wykorzystać na realizację moich
pasji, na przykład działalność w maga-
zynie studenckim »Żebyś wiedział«”.
Anna Stępczak
studentka I roku studiów II stopnia,
kierunek Zarządzanie

Twoja wiedza • dokonywania rozliczeń podatkowych z urzę- • doradcy inwestycyjnego, który (po zdaniu
dami skarbowymi z tytułu najpowszechniej dodatkowych egzaminów państwowych)
Na specjalności Rachunkowość i Finanse
występujących podatków będzie wyszukiwać najkorzystniejsze warun-
Przedsiębiorstw zdobędziesz wiedzę z zakresu
• analizowania symptomów zagrożenia przed- ki lokowania wolnych środków finansowych
bilansoznawstwa, systemów informatycznych
siębiorstwa upadłością. • biegłego rewidenta księgowego (po speł-
w rachunkowości, analizy finansowej czy też
nieniu odpowiednich wymagań), który
rachunkowości grup kapitałowych. W trakcie
zajęć przekazana Ci zostanie wiedza z zagad-
Twoje perspektywy przeprowadzać będzie niezależne badania
nień dotyczących rewizji finansowej i analizy
zawodowe sprawozdań finansowych i opracowywać
Po ukończeniu studiów na specjalności dokumentację tych badań.
wartości oraz wykorzystywania informacji
statystycznych w rachunkowości. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
będziesz poszukiwanym specjalistą na stano-
Twoje umiejętności wisko:
• księgowego, który będzie czuwać nad wła-
Jako absolwent będziesz posiadać praktyczne
ściwą kwalifikacją wpływów i wydatków,
umiejętności:
odpowiadać za sporządzenie bilansu firmy,
• analizowania i interpretowania wyników
sporządzać sprawozdania z działalności
finansowych przedsiębiorstwa
finansowej firmy
• wykorzystywania w praktyce bilansu księ-
• pracownika działu finansowego, zajmujące- Certyfikat EBC*L
gowego jako istotnego źródła informacji
go się finansami firmy oraz pozyskującego
o sytuacji majątkowej i kapitałowej przed-
środki na jej rozwój
siębiorstwa
• analityka finansowego, który będzie badać Certyfikat European Business Compe-
• efektywnego zarządzania zasobami organi-
na podstawie dokumentacji rachunkowej tence* Licence to honorowane w całej
zacji
możliwości finansowe firmy, np. w zakresie Europie świadectwo kwalifikacji bizneso-
• prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsię-
finansowania inwestycji wych, potwierdzające wiedzę ekonomiczną.
biorstw
• sporządzania sprawozdania finansowego W Poznaniu możesz uczestniczyć w bez-
jednostki i grupy kapitałowej płatnym kursie przygotowującym do eg-
zaminu, który WSB organizuje dla swoich
studentów i absolwentów.

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 25


Rynki Finansowe
„Rynek finansowy to rynek, na którym dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi. Odgrywa kluczową
rolę we wzroście gospodarczym i rozwoju gospodarki rynkowej. W obecnych czasach rynek finansowy należy
postrzegać globalnie, przyczynia się do tego niczym nieograniczony przepływ kapitału ponad granicami”.
Dr inż. Bogna Janik, wykładowca WSB w Poznaniu

„Z przekonaniem mogę powiedzieć, że


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
kształci na wysokim poziomie, idzie
z duchem czasu, dostosowując się do
obecnych wymagań na rynku pracy oraz
jest nastawiona przyjaźnie do studen-
tów”.
Natalia Nowak
studentka I roku studiów II stopnia,
kierunek Finanse i Rachunkowość

Twoja wiedza Twoje perspektywy


Jako student tej specjalności zdobędziesz zawodowe
wiedzę na temat rynków finansowych – ich po- Po ukończeniu tej specjalności będziesz mieć
działu, ewolucji i specyfiki, a także zasad funk- przygotowanie do pracy w instytucji nadzoru
cjonowania i mechanizmów nimi sterujących. nad rynkiem finansowym, w instytucjach sieci
Poznasz podstawowe zasady inwestowania, bezpieczeństwa finansowego, jak i w instytu- Olimpiada „Banki w Akcji”
a także zaawansowane strategie inwestycyjne. cjach pośrednictwa finansowego. Twoja wie-
Specjalność ta służy między innymi wyjaśnie- dza i umiejętności pozwolą na wykonywanie
niu, w jaki sposób powinno się dokonywać zawodu: Wyższe Szkoły Bankowe
analizy i wyceny inwestycji bieżących i przy- • analityka rynków finansowych we współpracy z Funda-
szłych do budowania efektywnego portfela • maklera papierów wartościowych (po uzy- cją Kronenberga przy
inwestycyjnego (z punktu widzenia teraźniej- skaniu specjalnej licencji) Citi Handlowy, Narodo-
szych i przyszłych korzyści) przy jednoczesnym • doradcy inwestycyjnego wym Bankiem Polskim
zachowaniu bezpiecznego poziomu ryzyka. • samodzielnego inwestora na rynku finanso- oraz Fundacją Młodzie-
Wiedza zdobyta na specjalności Rynki Finan- wym żowej Przedsiębiorczo-
sowe wyprzedza znacznie aktualne możliwości • pracownika pionu finansowego przedsię- ści są organizatorem Olimpiady Wiedzy
zastosowania jej w praktyce, co daje Ci prze- biorstwa o Finansach „Banki w Akcji”. W roku
wagę konkurencyjną na rynku pracy. • doradcy finansowego klienta. szkolnym 2009/2010 tematyką olimpiady był
rynek kapitałowy i jego produkty. Nagroda-
Twoje umiejętności mi głównymi było 8 indeksów wraz z opłatą
Ukończenie specjalności pozwoli Ci zdobyć czesnego za 3 lata studiów licencjackich
praktyczne umiejętności, takie jak: oraz 8 indeksów z opłaconym I semestrem
• przeprowadzanie analiz finansowych studiów w jednej z Wyższych Szkół Banko-
• rozpoznawanie ryzyka inwestycyjnego wych. Dodatkowo laureaci olimpiady, ich
• zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym opiekunowie oraz szkoły otrzymali cenne
• budowanie efektywnego portfela inwestycyj- nagrody rzeczowe o łącznej wartości
nego 75 000 zł. Szczegółowe informacje o olim-
• budowanie strategii inwestycyjnych. piadzie znajdziesz na stronie www.olimpia-
dafinansowa.pl.

26 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


„Studia w WSB uważam za bardzo dobry wybór. Są one znakomicie zorganizowane.
Wykładowcy stawiają nacisk na wiedzę praktyczną, a nie wyłącznie na książkową.
Według mnie WSB jest jedną z najlepszych uczelni pod względem praktycznego
przygotowania studenta do realiów obecnego rynku pracy. Jestem pewien, że jako
przyszły absolwent tej Uczelni bez problemu poradzę sobie w dorosłym życiu i znajdę
odpowiednią pracę, zadowalającą mnie pod względem zainteresowań i finansowym”.
Marcin Wielechowski
student I roku studiów I stopnia, kierunek Informatyka i Ekonometria

Informatyka i Ekonometria
Kierunek Informatyka i Ekonometria

„Kierunek stanowi wyzwanie dla tych,


którzy chcą czynnie włączyć się w bu-
dowanie infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego. Trendy światowe po-
twierdzają rosnące zapotrzebowanie na
absolwentów kierunków informatycz-
nych”.
Dr Piotr Adamczewski
wykładowca WSB w Poznaniu

Sylwetka absolwenta Kadra


Kierunek kształci specjalistów, którzy potrafią Na kierunku Informatyka i Ekonometria wy-
wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną kładają m.in.: pracownicy naukowi o ugrun-
i nabyte umiejętności praktyczne w zakresie towanym dorobku naukowym i dużym do-
stosowania technologii informatycznych świadczeniu wdrożeniowym, pracownicy firm
i metod ekonometrycznych w pracach ana- komputerowych, wdrożeniowych i instytucji
litycznych, planistycznych, prognostycznych finansowych zajmujący się rozwiązaniami in-
i zarządczych w nowocześnie funkcjonujących formatycznymi. Wśród kadry są również prak-
przedsiębiorstwach oraz instytucjach. Ab- tycy pracujący w firmach konsultingowych,
solwenci posiadają praktyczne umiejętności doradzający w zakresie wyboru i wdrażania
w zakresie projektowania, programowania systemów informatycznych.
i wdrażania systemów informatycznych epoki
społeczeństwa informacyjnego. Dlaczego Informatyka
i Ekonometria PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Twoje perspektywy w Bankowej
zawodowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu dyspo- • Badania operacyjne
Ponieważ informatyka i ekonometria mają nuje zespołem doświadczonych pracowników • Programowanie I i II
swoje zastosowanie w firmach o wielu profi- naukowo-dydaktycznych i współpracujących • Bazy danych
lach działalności, przed Tobą jako absolwen- wykładowców z renomowanych krajowych • Analiza systemów informatycznych
tem tego kierunku drzwi kariery zawodowej firm informatycznych oraz odpowiednią infra- • Projektowanie systemów informatycz-
będą szeroko otwarte. W zależności od Twoich strukturą teleinformatyczną z bogatym opro- nych
zainteresowań i predyspozycji z powodzeniem gramowaniem aplikacyjnym i systemowym. • Sieci komputerowe
znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach Od pięciu lat Uczelnia kształci studentów tego • Analiza matematyczna
różnych branż i różnej wielkości, w instytu- kierunku, którzy są wysoko cenieni w opinii • Algebra liniowa
cjach rządowych i samorządowych oraz wsze- pracodawców – wiodących firm. • Statystyka
lakich organizacjach. Możesz też poszukać • Rachunek prawdopodobieństwa i staty-
pracy w firmach konsultingowych lub prowa- styka matematyczna
dzić własną działalność gospodarczą. • Ekonometria
• Matematyka finansowa

28 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Biznes Elektroniczny
E-biznes to szansa dla młodych przedsiębiorców i menedżerów ds. informatyki, którzy
dysponują innowacyjnymi pomysłami. To jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin
biznesu, która w szerokim zakresie wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne.

„Cenię możliwość wyboru przedmiotów


dodatkowych. Każdy znajdzie coś, co
mu odpowiada. Pozostałe, obowiązko-
we przedmioty realizowane na mojej
specjalności są doskonale dobrane
i prowadzone przez wykładowców
w sposób bardzo ciekawy”.
Katarzyna Kamińska
studentka II roku studiów II stopnia,
kierunek Finanse i Rachunkowość

Twoja wiedza • wykorzystywać sieci teleinformatyczne z za- • agencjach konsultingowych, doradzając


stosowaniem nowoczesnych technologii w dziedzinie informatycznego wspierania
Na specjalności Biznes Elektroniczny zdo-
informatycznych dla sprawnego funkcjono- różnorakich działań organizacji, w których
będziesz wiedzę i praktyczne umiejętności
wania przedsiębiorstw i instytucji w warun- wykorzystywane mogą być technologie
z zakresu optymalizowania procesów bizneso-
kach gospodarki elektronicznej internetowe, projektowania, tworzenia oraz
wych, programowania aplikacji internetowych,
• projektować i realizować politykę bezpie- administrowania oprogramowaniem, wspo-
projektowania baz i hurtowni danych, zarzą-
czeństwa informacji. magające rozwiązywanie ekonomicznych
dzania systemami klasy ERP i CRM, admini-
problemów organizacji gospodarczych
strowania sieciami komputerowymi i syste-
mami mobilnymi z zachowaniem wymogów
Twoje perspektywy i jednostek administracji terenowej przy
bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych
zawodowe wykorzystaniu sieci lokalnych i rozległych.
oraz użytkowania aplikacji e-biznes wspoma- Jako absolwent tej specjalności możesz zna-
gających zarządzanie przedsiębiorstwem. leźć zatrudnienie między innymi w:
• firmach z branży ISP (Internet Service Pro-
Twoje umiejętności viders), gdzie zajmiesz się konstruowaniem
serwisów internetowych z uwzględnieniem
Po ukończeniu specjalności Biznes Elektro-
wykorzystania w nich przekazu multimedial-
niczny będziesz potrafić m.in.:
nego i dostępu do baz danych
• opracowywać i efektywnie realizować strate-
• firmach różnej wielkości, gdzie będziesz
gie informatyzacji nowoczesnych przedsię-
odpowiadać za administrowanie serwisami
WYKŁADOWCY PRAKTYCY
biorstw i instytucji epoki gospodarki elektro-
internetowymi ze szczególnym uwzględnie-
nicznej
niem bezpieczeństwa pracy w sieciach roz- Wykładowcami w WSB są doświadczeni
• projektować serwisy WWW i portale korpo-
ległych oraz projektowanie internetowych pracownicy naukowi, będący także prakty-
racyjne
i intranetowych baz danych kami w codziennym życiu gospodarczym.
• efektywnie wykorzystywać zasoby i techno-
• firmach software’owych przy tworzeniu Praktyczna i aktualna wiedza wynikająca
logie internetowe służące wspomaganiu
oprogramowania dla potrzeb e-biznesu z ich doświadczenia w połączeniu z cieka-
decyzji biznesowych
• prowadzić działania marketingowe z wyko- wie przedstawioną teorią sprawią, że jako
rzystaniem internetu student nauczysz się niekonwencjonalnego
myślenia i wszechstronnego spojrzenia na
problem do rozwiązania.

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 29


Grafika i Multimedia
Nie wystarczy przekazywać informacje – trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Umiejętność zastosowania
w komunikacji elementów graficznych i multimedialnych, które najlepiej docierają do zmysłów
ludzkich, daje duże możliwości osiągania sukcesów w tej dziedzinie.

„W przyszłości chcę tworzyć i zarządzać


stronami internetowymi, a w zrealizowa-
niu mojego marzenia na pewno pomogą
mi studia na specjalności Grafika i Mul-
timedia. Studiowanie w WSB? Super‑
szkoła, superzajęcia, superludzie. Cieszę
się, że tu jestem”.
Paulina Nadera
studentka I roku studiów I stopnia,
kierunek Informatyka i Ekonometria

Twoja wiedza Twoje perspektywy


W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakre- zawodowe
su tworzenia interaktywnej oraz dynamicznej Po ukończeniu specjalności Grafika i Multi-
grafiki komputerowej i sposobów jej zasto- media będziesz posiadać przygotowanie do
sowania. Poznasz zasady przygotowywania pracy jako:
prezentacji oraz organizowania i produkcji • grafik komputerowy w agencjach rekla-
przedsięwzięć multimedialnych z zastosowa- mowych i w przedsiębiorstwach o różnych
niem różnych technik. profilach działalności komunikujących się
z otoczeniem
Twoje umiejętności • projektant portali internetowych
Jako absolwent tej specjalności będziesz po- • programista aplikacji internetowych
siadać praktyczne umiejętności z zakresu: • architekt rozwiązań multimedialnych
• wykorzystania możliwości łączenia mediów • specjalista ds. multimediów
tradycyjnych i cyfrowych • administrator baz danych i aplikacji
• projektowania zaawansowanych serwisów WEB 2.0.
internetowych i aplikacji multimedialnych
• obsługiwania nowoczesnych aplikacji służą-
cych do tworzenia grafiki komputerowej STUDIA NA CZASIE
• swobodnego poruszania się w środowi-
sku cyfrowych sieci teleinformatycznych,
komputerowych aplikacji multimedialnych, Umiejętność obsługi programów gra-
produkcji wideo oraz mediów mobilnych ficznych otwiera przed młodymi ludźmi
• stosowania narzędzi i technik produkcji szerokie możliwości. Gospodarka rynkowa
w dziedzinie współczesnych mediów. i ciągły rozwój internetu, szeroko zakrojo-
ne kampanie reklamowe, coraz większe
znaczenie identyfikacji wizualnej firm oraz
popyt na gry komputerowe z zaawansowa-
ną grafiką sprawiają, że specjaliści w tej
dziedzinie są poszukiwani na rynku pracy.

30 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Internetowe Technologie Programistyczne
Umiejętność projektowania systemów internetowych czy kształtowanie strony wizualnej
aplikacji internetowych to kompetencje, które w czasach intensywnego rozwoju
komunikacji za pośrednictwem internetu są szczególnie cenione na rynku pracy.

„Fajnie jest studiować na WSB. Nasza


uczelnia jest bardzo specyficzna, jej
program daje wiele możliwości wykaza-
nia się już na studiach. Plusem jest to,
że nasz plan jest tak ułożony, że zawsze
jest czas na odpoczynek i zabawę poza
nauką”.
Marta Jakóbczak
studentka II roku studiów I stopnia,
kierunek Stosunki Międzynarodowe

Twoja wiedza • efektywnie kształtować stronę wizualną apli- • firmach o rozbudowanej strukturze teryto-
kacji internetowych oraz integrować wygląd rialnej jako pracownik działu IT podejmują-
Na specjalności Internetowe Technologie Pro-
aplikacji z ich logiką biznesową (stosując cy decyzje o wyborze systemu informatycz-
gramistyczne zdobędziesz wiedzę z zakresu
język XAML) nego zgodnego ze specyfiką firmy
projektowania, programowania i kształtowania
• projektować systemy bazodanowe (w tym • agencjach konsultingowych, doradzając
wizualnego informatycznych systemów inter-
systemy rozproszone) oraz efektywnie w ramach wspierania organizacji, które
netowych. Nabędziesz również umiejętność
odwzorowywać relacje takich baz danych wykorzystują technologie internetowe
wykorzystywania nowoczesnych technologii
w systemach informatycznych wykonanych • oraz jako właściciel własnej firmy informa-
do tworzenia interfejsów dla stacjonarnych
w technologii obiektowej tycznej.
systemów informatycznych oraz zapewnienia
• posługiwać się dominującymi na rynku plat-
bezpieczeństwa systemów internetowych.
formami programistycznymi. STUDENT WSB
Twoje umiejętności NA PRAKTYCE
Twoje perspektywy
Po ukończeniu specjalności Internetowe Tech- zawodowe „Studenci WSB, którzy odbywali u nas
nologie Programistyczne będziesz potrafić:
Jako absolwent specjalności możesz znaleźć praktykę, wykazali się znajomością nowo-
• projektować systemy internetowe o dowol-
zatrudnienie między innymi w: czesnych technologii informatycznych – ich
nej skali z wykorzystaniem nowoczesnych
• firmach software’owych tworzących opro- umiejętność analitycznego spojrzenia na
narzędzi projektowania opartych na języku
gramowanie internetowe na potrzeby bizne- dane zagadnienia pozwoliła na wysnuwa-
UML
sowe w charakterze projektanta systemów nie celnych wniosków. Myślę, że to jest
• programować aplikacje internetowe (w tym
informatycznych, programisty systemów ich mocną stroną, która zaprocentuje
aplikacje mobilne) z wykorzystaniem wiodą-
lub webdesignerów kształtujących wizualną w przyszłości. Wierzę również, że ten krótki
cych środowisk programistycznych
stronę systemów internetowych kontakt z produktami Apple wpłynął na
• projektować dynamiczne i wysoce wydajne
• firmach różnej wielkości wymagających poszerzenie ich wiedzy o marce.
serwisy WWW oraz portale zgodne z ideą
kompetencji w zakresie utrzymywania i roz- Współpraca układała się zadowalająco
WEB 2.0
wijania własnych systemów informatycz- i mam nadzieję, że pozwoliła na zdobycie
nych doświadczeń, które przydadzą im się na
ścieżce zawodowej”.
Halina Pulińska
Prokurent, Cortland sp. z o.o.

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 31


Zintegrowane Systemy Informatyczne
Rozwój przedsiębiorstw i informatyzacji systemów zarządzania stwarza konieczność wdrażania
najbardziej zaawansowanych merytorycznie i technologicznie systemów informatycznych.
Dlatego będąc absolwentem specjalności Zintegrowane Systemy Informatyczne, możesz znaleźć
ciekawą i rozwijającą pracę jako poszukiwany specjalista w tej dziedzinie.

„Co najważniejsze WSB jest nastawiona


na studenta. Pracownicy są życzliwi i po-
magają rozwiązywać problemy. Ja po-
stawiłam na tę Uczelnię i jak dotąd nie
żałuję. Co będzie dalej? Czas pokaże, ale
myślę, że to jedna z najlepszych decyzji
w moim życiu”.
Joanna Nowak
studentka I roku studiów I stopnia,
kierunek Zarządzanie

Twoja wiedza Twoje perspektywy • administrator aplikacji i sieci komputero-


Na specjalności Zintegrowane Systemy In- zawodowe wych odpowiadający za pracę sieci lokalnej
w organizacji i informatyczne wspomaganie
formatyczne zdobędziesz wiedzę z zakresu Po ukończeniu studiów na tej specjalności
procesów biznesowych, jak również podej-
systemów ERP/CRM i Business Intelligence, będziesz posiadać przygotowanie do pracy na
mujący decyzje o doborze oprogramowania,
inżynierii oprogramowania, a także systemów takich stanowiskach, jak:
nadzorujący i rozwijający systemy relacyj-
operacyjnych, administracji aplikacji i rynku • główny specjalista ds. IT odpowiadający za
nych baz danych organizacji.
usług informatycznych. Poznasz istotę tych strategię informatyzacji firmy i jej realizację
rozwiązań, ich strukturę funkcjonalną oraz • analityk gospodarczy wykorzystujący narzę-
uwarunkowania efektywnego wdrażania dzia informatyczne, a w szczególności bazy
i eksploatacji w erze budowy społeczeństwa danych, systemy klasy ERP, CRM i systemy
informacyjnego. eksperckie do przeprowadzania analiz sta-
tystycznych i konstruowania prognoz dla
Twoje umiejętności krótko- i długookresowych potrzeb przedsię-
Jako absolwent specjalności Zintegrowane biorstwa i instytucji
Systemy Informatyczne będziesz potrafić • programista tworzący oraz administrujący
m.in.: oprogramowaniem wspomagającym proce-
• określać strategie informatyzacji nowocze- sy decyzyjne organizacji gospodarczej przy
snych organizacji gospodarczych wykorzystaniu technologii baz danych i języ- DWA DYPLOMY W DWA LATA
• wdrażać systemy klasy ERP i CRM, Busi- ków programowania wysokiego poziomu
ness Intelligence i zarządzania wiedzą • projektant systemów informacyjnych kon-
• projektować bazy i hurtownie danych dla struujący, wdrażający i rozwijający systemy Kontynuując naukę na studiach II stopnia
potrzeb zarządzania wspomagające komunikację i zintegrowane w trybie stacjonarnym w poznańskiej Ban-
• optymalizować procesy biznesowe przez ich procesy decyzyjne w organizacjach kowej, będziesz mieć możliwość podjęcia
informatyczne wspomaganie studiów podyplomowych na dowolnym
• efektywnie wykorzystywać zasoby internetu wybranym przez siebie kierunku z 50-pro-
przez integrację rozwiązań informatycznych. centową zniżką. Dzięki tej ofercie studenci
WSB mogą zdobywać praktyczną wiedzę
w wybranym obszarze już podczas studiów
II stopnia.

32 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


„Wybrałam studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe, ponieważ bardzo
dobrze zapoznają studentów ze współczesnym środowiskiem międzynarodowym,
koncentrując się zwłaszcza na wiedzy i umiejętnościach niezbędnych na
europejskim rynku pracy. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne
do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym, a także
przygotowanie do pracy naukowej”.
Jolanta Jałtuszewska
studentka III roku studiów I stopnia, kierunek Stosunki Międzynarodowe

Stosunki Międzynarodowe
Kierunek Stosunki Międzynarodowe

„Studia na tym kierunku pozwolą zro-


zumieć procesy zachodzące w gospo-
darce światowej. W efekcie absolwent
nabierze cech menedżera globalnego,
który będzie potrafił rozwiązywać pro-
blemy firmy działającej w warunkach
rynku polskiego oraz na arenie między-
narodowej”.
Dr Renata Krzykała-Schaefer
wykładowca WSB w Poznaniu

Sylwetka absolwenta darczą. Twoje umiejętności docenią z pewno- narodowego rynku pracy. Wiedza teoretyczna
ścią również menedżerowie przedsiębiorstw uzupełniana jest licznymi przykładami z prak-
Celem kształcenia na kierunku Stosunki
międzynarodowych i rozwijających współ- tyki, analizą przypadków, prezentacjami multi-
Międzynarodowe jest przekazanie wiedzy
pracę na tym polu oraz ośrodków naukowo- medialnymi oraz materiałami merytorycznymi
i umiejętności potrzebnych absolwentom do
badawczych. Możesz również znaleźć pracę dostarczanymi w postaci elektronicznej, a w
pełnienia różnych ról w życiu społeczno-poli-
w środkach masowego przekazu zajmujących przypadku przedmiotów anglojęzycznych
tycznym i gospodarczym w sytuacji postępu-
się problematyką międzynarodową. w postaci wsparcia internetowego z licznymi
jącej integracji w skali globalnej i regionalnej,
dodatkowymi informacjami i ćwiczeniami.
szczególnie w Europie. Absolwenci zdobędą
szeroką wiedzę z dziedziny międzynarodowych
Kadra Studia na tym kierunku w WSB to także moż-
Na kierunku Stosunki Międzynarodowe wy- liwość intensywnej nauki języka angielskiego
stosunków gospodarczych, politycznych
kładają m.in. eksperci w dziedzinie finansów poprzez oferowane przedmioty specjalistyczne
i społecznych, a także z zakresu prawa między-
międzynarodowych oraz osoby znające tajniki w tym języku.
narodowego oraz przepisów Unii Europejskiej
i jej polityki społecznej. Jednocześnie zdobędą polityki zagranicznej ze szczególnym uwzględ-
też umiejętność analizy problemów krajowych nieniem złożonych relacji między instytucjami
z uwzględnieniem perspektywy międzynaro- oraz organizacjami międzynarodowymi. Wie-
dowej. dzą chętnie podzielą się z Tobą również anali-
tycy wydarzeń światowych i doradcy w dziedzi-
Twoje perspektywy nie biznesu międzynarodowego.
zawodowe PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Ze względu na interdyscyplinarny charakter
Dlaczego Stosunki
studiów na tym kierunku jako absolwent Sto-
Międzynarodowe
sunków Międzynarodowych będziesz przygo-
w Bankowej • Międzynarodowe stosunki kulturalne
towany do pełnienia różnych ról w życiu spo- Studia na tym kierunku w Wyższej Szkole Ban- • Międzynarodowe stosunki polityczne
łeczno-politycznym i gospodarczym, nie tylko kowej w Poznaniu to możliwość pozyskania • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
na terenie naszego kraju, ale również poza najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu stosun- • Prawo międzynarodowe publiczne
jego granicami. Możesz znaleźć zatrudnienie ków międzynarodowych. Dobór przedmiotów • Współczesne systemy polityczne
w organizacjach i instytucjach międzynarodo- kierunkowych i specjalnościowych oparty jest • Organizacje międzynarodowe
wych oraz organach administracji państwowej na europejskich wzorcach kształcenia i od- • Integracja europejska
kształtujących politykę zagraniczną i gospo- powiada potrzebom współczesnego między- • Polityka zagraniczna Polski

34 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Biznes Międzynarodowy
Zmiana i rozwój gospodarki oraz otwarcie na świat i poszukiwanie nowych rynków zbytu stawiają przed
osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem nowe szanse, ale i wyzwania. Jeżeli chcesz w przyszłości
uczestniczyć w procesach integracyjnych, wspierać swoją wiedzą przedsiębiorstwa w podejmowaniu
trafnych decyzji handlowych, to Biznes Międzynarodowy jest dla Ciebie idealną specjalnością.

„Program LLP Erasmus to nauka w mię-


dzynarodowym środowisku połączona
z dobrą zabawą. Korzyści płynące
z wyjazdu na Erasmusa są oczywiste,
rozpoczynając od rozwoju osobistego,
a kończąc na pracodawcach, którzy
doceniają otwartość na świat”.
Joanna Kucal
studentka III roku studiów I stopnia,
kierunek Zarządzanie

Twoja wiedza • prowadzić korespondencję handlową w ję- • polskich przedstawicielstwach międzynaro-


zyku polskim i obcym dowych firm jako specjalista zajmujący się
Studia na tej specjalności pomogą Ci w zdo-
• opracowywać strategie rozwoju firmy na finansami i ryzykiem walutowym, produk-
byciu wiedzy z zakresu handlu i zarządzania
rynku międzynarodowym cją, sprzedażą czy marketingiem
międzynarodowego, finansów międzynarodo-
• skutecznie współpracować i negocjować • firmach konsultingowych jako doradca
wych przedsiębiorstw, analizy i zarządzania
z przedstawicielami różnych kręgów kultu- w zakresie strategii międzynarodowych
strategicznego w biznesie międzynarodowym,
rowych • przedsiębiorstwach współpracujących z za-
międzynarodowego marketingu, negocjacji
• owocnie kształtować relacje firm z otocze- granicznymi podmiotami.
w środowisku międzykulturowym i kształto-
niem w biznesie międzynarodowym.
wania owocnych relacji z otoczeniem poprzez
public relations. Studiując na specjalności
Biznes Międzynarodowy, będziesz mieć możli-
Twoje perspektywy
wość ugruntowania i poszerzenia znajomości
zawodowe
języka angielskiego z zakresu zarządzania. Jako absolwent tej specjalności znajdziesz
pracę w:
Twoje umiejętności • przedsiębiorstwach międzynarodowych
działających na terenie Polski i współpra-
Po ukończeniu studiów na specjalności Biz-
cujących z oddziałami z zagranicy jako
nes Międzynarodowy będziesz umieć:
specjalista ds. handlu międzynarodowego,
• realizować transakcje w handlu zagra- Siła Grupy
odpowiadający za transakcje międzynarodo-
nicznym, ze szczególnym uwzględnieniem
we, w tym transport i spedycję
transportu i spedycji międzynarodowej
• przedsiębiorstwach funkcjonujących na Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu to
• tworzyć i wdrażać program marketingowy
rynkach międzynarodowych lub rozszerza- jedna z czterech Szkół Bankowych kształ-
dla działalności prowadzonej na skalę mię-
jących swą działalność jako specjalista ds. cących w dziewięciu miastach: Poznaniu,
dzynarodową
zarządzania, marketingu, public relations Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni, Chorzowie,
• przygotowywać dokumenty handlowe w eks-
• instytucjach i urzędach jako specjalista ds. Bydgoszczy, Toruniu, Opolu i Szczecinie.
porcie i imporcie
obrotu z zagranicą Uczelnie te oferują studia I i II stopnia na
10 atrakcyjnych kierunkach i ponad 100
specjalnościach. Wyższym Szkołom Banko-
wym zaufało już 120 000 studentów.

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 35


NOWOŚĆ
Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe
„W warunkach dokonującej się globalizacji jesteśmy zmuszeni do dokonywania nieustannych wyborów,
mających ogromny wpływ na nasze życie osobiste i zawodowe. Umiejętności podejmowania optymalnych
decyzji można się nauczyć podczas studiów na specjalności Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe”.
Prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, Katedra Stosunków Międzynarodowych

„Wybrałam ten kierunek, bo marzę


o pracy w przedsiębiorstwie o zasięgu
międzynarodowym. Chcę zdobyć wie-
dzę i umiejętności w biznesie, mediach
oraz polityce na arenie międzynaro-
dowej. Myślę, że kierunek ten w pełni
mnie do tego przygotuje”.
Natalia Konarkowska
studentka I roku studiów I stopnia,
kierunek Stosunki Międzynarodowe

Twoja wiedza Twoje perspektywy


Studia pozwolą zdobyć wiedzę i umiejętności zawodowe
umożliwiające aktywne uczestniczenie w życiu Absolwenci specjalności będą przygotowani
politycznym, a w rezultacie stanowić będą do podjęcia pracy m.in. w:
szansę na wytyczanie pożądanych kierunków • administracji państwowej
rozwoju państwa. Program specjalności obej- • organach samorządowych
muje zagadnienia dotyczące zarówno systemu • partiach politycznych
politycznego Rzeczypospolitej, jak i globalne- • dyplomacji
go i regionalnego wymiaru stosunków między- • organizacjach politycznych, gospodarczych
narodowych. i społecznych
• instytucjach i organizacjach międzynarodo-
Twoje umiejętności wych.
Jako absolwent tej specjalności będziesz
umieć m.in.: OD 10 LAT UCZELNIA NR 1
• podejmować decyzje na szczeblach admini-
stracji państwowej i samorządowej
W rankingu
• stosować reguły dyplomacji
niepublicznych
• prowadzić negocjacje z partnerami zagra-
Wyższych
nicznymi
Szkół‚ Biznesu
• prowadzić biuro poselskie
opracowanym
• organizować kampanie wyborcze
przez miesięcznik
• identyfikować pojawiające się zagrożenia
„Home&Market”
dla bezpieczeństwa narodowego
(marzec 2009)
• analizować sytuację na rynku międzynaro-
Wyższa Szkoła
dowym
Bankowa w Poznaniu
• kreować wizerunek kraju na arenie między-
już 10 rok z rzędu
narodowej.
zajęła 1 miejsce w Wielkopolsce wśród
uczelni niepublicznych.

36 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


NOWOŚĆ
International Business
„Język angielski jako międzynarodowy język biznesu znalazł stałe miejsce w organizacjach o zasięgu
globalnym, w których pracownicy używają go jako podstawowego narzędzia komunikacyjnego. Angielski stał
się wartością dodaną każdej organizacji szukającej możliwości ekspansji poza granice rodzimego rynku”.
Dr Renata Krzykała-Schaefer, wykładowca WSB w Poznaniu

„Studiowanie na WSB daje mi moż-


liwość rozwinięcia zainteresowań,
a kierunek Stosunki Międzynarodowe
przygotowuje mnie do wykorzystania
ich w przyszłej pracy. Poza tym w WSB
panuje niesamowita atmosfera, która
wyróżnia tę Uczelnię na tle innych”.
Aleksandra Głowacka
studentka II roku studiów I stopnia,
kierunek Stosunki Międzynarodowe

Twoja wiedza • znać struktury organizacyjne przedsiębior- ją do stawienia czoła realiom umiędzynarodo-
stwa międzynarodowego i specyfikę jego wionego rynku pracy, do prowadzenia własnej
Specjalność International Business oferowana
działalności firmy lub pracy na szczeblach kierowniczych
jest na dwóch kierunkach: Stosunkach Mię-
• umieć zarządzać ryzykiem kursowym i po- w dużych korporacjach międzynarodowych.
dzynarodowych i Zarządzaniu. Jako student
znasz podstawowe techniki osłonowe Po ukończeniu tej specjalności możesz ubie-
Stosunków Międzynarodowych zdobędziesz
• znać podstawowe funkcje zarządzania mię- gać się o zatrudnienie w:
wiedzę z różnych obszarów międzynarodowe-
dzynarodowego szczególnie w odniesieniu • przedsiębiorstwach międzynarodowych
go biznesu, od realizacji transakcji w handlu
do zarządzania zasobami ludzkimi działających na terenie Polski i współpra-
zagranicznym po zarządzanie międzynarodo-
• mieć kluczowe umiejętności, które pozwolą cujących z oddziałami zagranicznymi jako
wymi finansami. Dodatkowo studia wyposażą
ci działać skutecznie jako menedżerowi specjalista ds. handlu międzynarodowego,
Cię w wiedzę z zakresu organizacji i specyfiki
w organizacjach zorientowanych na działal- odpowiadający za transakcje międzynarodo-
funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu
ność międzynarodową we oraz relacje z kluczowymi klientami za-
międzynarodowym. Nabędziesz też biegło-
• umieć planować i wdrażać strategie marke- granicznymi lub specjalista ds. zarządzania
ści w posługiwaniu się językiem angielskim
tingowe dla działań prowadzonych na skalę międzynarodowego i marketingu, zarówno
w stopniu niezbędnym do prowadzenia działal-
międzynarodową na poziomie operacyjnym, jak i strategicz-
ności biznesowej na arenie międzynarodowej.
• znać skuteczne techniki negocjacji z przed- nym
Jako student kierunku Stosunki Międzyna-
stawicielami różnych kultur. • polskich przedstawicielstwach międzynaro-
rodowe specjalności International Business
dowych firm jako specjalista zajmujący się
otrzymasz możliwość przyswojenia sobie
wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania,
Twoje perspektywy ryzykiem walutowym, produkcją, sprzedażą
by w przyszłości podejmować trafne decyzje
zawodowe i public relations
Specjalność International Business jest pro- • instytucjach międzynarodowych oraz orga-
menedżerskie i biznesowe.
wadzona w całości w języku angielskim. Jako nach administracji państwowej jako specja-
Twoje umiejętności absolwent tej specjalności będziesz przygoto- lista ds. kształtowania polityki zagranicznej
wany do zajmowania stanowisk analitycznych i gospodarczej.
Po ukończeniu specjalności International
i menedżerskich w przedsiębiorstwach funk-
Business będziesz:
cjonujących w wielu sektorach gospodarki
• umieć realizować transakcje handlowe
w środowisku międzynarodowym. Biegła zna-
w obrocie międzynarodowym oraz przygo-
jomość angielskiego umożliwi Ci z kolei pracę
towywać odpowiednią dokumentację i kore-
na rynkach całego świata. Studia przygotowu-
spondencję handlową

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 37


Media i Komunikacja Społeczna
Jakość informacji, jak również jej obecność lub brak decydują często o sukcesie czy porażce organizacji.
Dlatego sposób pozyskiwania, przekazywania i przetwarzania informacji ma coraz większe znaczenie
w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Jeżeli chcesz mieć wpływ na przepływ informacji i jesteś
otwarty na wiedzę, chcesz kreować wizerunek osób publicznych, instytucji i przedsiębiorstw, powinieneś
zacząć studia właśnie na tej specjalności.

„Wybrałem Stosunki Międzynarodo-


we, ponieważ jestem bardzo ambitną
i ciekawą świata osobą. Kierunek ten
pomaga zdobyć wszechstronną wiedzę
poprzez połączenie wielu ciekawych
dziedzin nauki. Wiem, że dzięki stu-
diom w WSB odnoszenie sukcesów
stanie się codziennością”.
Maciej Kołodziejczak
student I roku studiów I stopnia,
kierunek Stosunki Międzynarodowe

Twoja wiedza Twoje perspektywy


W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakre- zawodowe
su komunikacji, w tym w szczególności z za- Jako absolwent tej specjalności będziesz po-
kresu komunikacji międzykulturowej i medial- szukiwanym specjalistą w:
nej. Bliżej poznasz rynek mass mediów, prawo • agencjach public relations, gdzie będziesz
prasowe i warsztat dziennikarski, a także zajmować się organizacją kampanii wybor- „ROZGRZEWKA PRZED
zasady i narzędzia marketingu politycznego, czych, konferencji prasowych, przygoto- MATURĄ”
problematykę reklamy i międzynarodowego waniem systemów identyfikacji wizualnej,
PR-u. materiałów informacyjnych dla dziennikarzy Bezpłatne zajęcia dla maturzystów
czy też systemów wystawienniczych w trakcie ferii zimowych to już tradycja
Twoje umiejętności • działach public relations przedsiębiorstw w poznańskiej Bankowej. W roku szkol-
Po ukończeniu studiów na specjalności Media działających w kraju i za granicą, instytucji nym 2009/2010 Uczelnia zorganizowała
i Komunikacja Społeczna będziesz wiedzieć, rządowych i samorządowych, odpowiadając 2-tygodniowe kursy pozwalające usystema-
jak: za kontakty organizacji z otoczeniem oraz tyzować i rozszerzyć wiedzę z matematyki,
• posługiwać się słowem pisanym budowanie relacji wewnątrz organizacji w których udział wzięło ponad 400 uczniów
• umiejętnie nawiązywać i utrzymywać relacje • instytucjach zajmujących się promocją, szkół ponadgimnazjalnych. Program zajęć
z mediami organizując kampanie promocyjne dla firm obejmował następujące zagadnienia:
• kreować wizerunek osoby publicznej, insty- lub jednostek samorządu terytorialnego • ciągi liczbowe na wesoło
tucji czy przedsiębiorstwa, zarówno w śro- • biurze rzecznika prasowego lub na stanowi- • elementarnie o funkcjach elementarnych
dowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym. sku samego rzecznika • nierówności nie muszą być wyboiste
• mediach oraz firmach współpracujących • architektura płaszczyzny, czyli o trygono-
z mediami metrii, Kartezjuszu itd.
• agencjach reklamowych, przygotowując • z dużym prawdopodobieństwem sobie
materiały reklamowe i organizując kampa- poradzimy.
nie medialne
• w instytucjach zajmujących się badaniem Aktualnych informacji o ciekawych wyda-
mediów i opinii publicznej. rzeniach dla maturzystów organizowanych
przez WSB szukaj na stronie
www.wsb.poznan.pl.

38 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


PR w Biznesie Międzynarodowym
Funkcjonowanie firm działających na skalę globalną wymaga nie tylko znajomości regulacji i mechanizmów
występujących na innych rynkach, ale również wiedzy z zakresu public relations. Jeżeli jesteś osobą
komunikatywną i chcesz w przyszłości wywierać wpływ na postrzeganie reprezentowanej przez Ciebie
organizacji – PR w Biznesie Międzynarodowym jest specjalnością dla Ciebie.

„Powodem, dla którego wybrałam WSB,


jest specjalność – PR w Biznesie Mię-
dzynarodowym. Umożliwi mi ona połą-
czenie pasji z szansą zdobycia pracy za
granicą, a tam w przyszłości zamierzam
kontynuować moją karierę zawodową”.
Patrycja Golasińska
studentka I roku studiów I stopnia,
kierunek Stosunki Międzynarodowe

Twoja wiedza • umiejętnie budować wizerunek produktów • organizacjach społecznych i politycznych


i firm z wykorzystaniem wizerunku kraju, działających w Polsce i za granicą jako spe-
W trakcie studiów poznasz tajniki komunikacji
ich pochodzenia cjalista ds. komunikacji i public relations
międzykulturowej, zdobędziesz wiedzę, jak
• redagować teksty PR. • agencjach public relations i reklamowych
skutecznie komunikować się z otoczeniem, nie
jako doradca w dziedzinie kształtowania
tylko na arenie krajowej, ale także międzynaro-
dowej. Przekazane Ci zostaną również wiado-
Twoje perspektywy wizerunku, psychologii kontaktów między-
mości z zakresu marketingu i negocjacji oraz
zawodowe ludzkich i skutecznego porozumiewania się
Po ukończeniu studiów możesz podjąć pra- oraz w charakterze doradcy w dziedzinie
media relations.
cę w: media relations.
Twoje umiejętności • działach public relations polskich przed-
siębiorstw działających na rynkach zagra-
Po ukończeniu studiów na specjalności PR
nicznych, w których będziesz kształtować
w Biznesie Międzynarodowym będziesz umieć:
wizerunek organizacji, odpowiadać za jej
• budować i utrzymywać pozytywne relacje
z kontrahentami i mediami na rynku mię-
kontakty z otoczeniem oraz budowę relacji Stowarzyszenie
wewnątrz organizacji Absolwentów
dzynarodowym
• firmach o zasięgu globalnym działających
• promować polską przedsiębiorczość i kultu-
w Polsce, w których tworzyć będziesz strate- Stowarzyszenie Absolwentów WSB w Po-
rę w innych krajach
gie komunikowania dostosowane do rynku znaniu jest ogólnopolskim stowarzysze-
• organizować kampanie społeczne na rzecz
polskiego niem skupiającym absolwentów wszystkich
integracji europejskiej
• instytucjach administracji państwowej form kształcenia.
• wykorzystywać media do skutecznego ko-
współpracujących z organizacjami mię- Warto się do niego zapisać, ponieważ uzy-
munikowania się z otoczeniem
dzynarodowymi, gdzie będziesz wspierać skujesz m.in.:
• organizować i prowadzić konferencje prasowe
realizację kampanii promujących politykę • dostęp do zasobów bibliotecznych
• swobodnie wypowiadać się, budując po-
międzynarodową • możliwość udziału w wykładach, szkole-
zytywny wizerunek reprezentowanej przez
• biurze rzecznika prasowego lub na stano- niach, spotkaniach towarzyskich
Ciebie organizacji, przygotowywać przemó-
wisku rzecznika międzynarodowych firm • wsparcie Biura Karier
wienia
działających w Polsce lub polskich przed- • atrakcyjne zniżki na studia podyplomo-
• prowadzić negocjacje z partnerami zagra-
siębiorstw i instytucji mających swe filie za we, kursy oraz szkolenia organizowane
nicznymi z wykorzystaniem reguł obowią-
granicą przez WSB.
zujących w polskim i europejskim kręgu
kulturowym
więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 39
„Po studiach planuję założyć własną działalność. „Atmosfera Wyższej Szkoły Bankowej, elastyczny
WSB przygotowuje mnie do tego w formie prak- plan zajęć, przyjazna kadra to tylko część
tycznych zajęć i ćwiczeń, dba o przyszłość studen- powodów, dla których warto studiować w WSB.
ta, pomaga mu rozwijać własne zainteresowania Polecam studia w Bankowej”.
w formie bezpłatnych szkoleń i kursów”. Mateusz Ludwisiak
Michał Ludwisiak student I roku studiów I stopnia,
student I roku studiów I stopnia, kierunek Zarządzanie
kierunek Zarządzanie

Zarządzanie
Kierunek Zarządzanie

„Zarządzanie to kierunek właściwy dla


osób, które chcą aktywnie uczestniczyć
w życiu gospodarczym, mieć wpływ na
kierunki działania i rozwój przedsię-
biorstw lub też tworzyć rzeczywistość
gospodarczą we własnej firmie”.
Dr Grażyna Nowaczyk
wykładowca WSB w Poznaniu

Sylwetka absolwenta operacyjnych, analitycznych i menedżerskich ne przez osoby, które są wybitnymi specjalista-
średniego szczebla, a także jako analityk i pro- mi w danej dziedzinie i często też mają wie-
Absolwenci kierunku Zarządzanie przyswajają
jektant systemów organizacji i zarządzania. loletnie doświadczenie w zarządzaniu. Poza
niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu
tym same zajęcia mają też bardzo praktyczny
nauk ekonomicznych, prawnych i zarządzania,
a także nauk pokrewnych oraz zdobywają
Kadra charakter – prezentowane są na nich realne
Będąc studentem tego kierunku, będziesz problemy zarządcze, wykonywane są projekty,
umiejętność analizy otoczenia przedsię-
mieć zajęcia z kadrą dydaktyczną, która nie rozwiązywane są case studies i pojedyncze
biorstwa, zarządzania zasobami ludzkimi,
tylko uczy w WSB, ale równocześnie pracuje zadania. Wszystko po to, aby studenci mogli
projektami i finansami firmy, marketingu,
w różnego rodzaju firmach, dzięki czemu nabyć odpowiednie do kończonego kierunku
prowadzenia badań marketingowych, a także
skorzystasz z rynkowych doświadczeń swoich i specjalności umiejętności.
kształtowania jakości produkcji czy świadczo-
nych usług. Będą posiadać umiejętność roz- wykładowców. Zajęcia na kierunku Zarządzanie
poznawania, diagnozowania i rozwiązywania prowadzą pracownicy agencji reklamowych,
problemów gospodarowania zasobami firmy agencji PR, działów marketingu różnych firm,
(osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, infor- agencji badawczych, biur nieruchomości,
macyjnymi). działów personalnych, banków oraz rzecznicy PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
prasowi, konsultanci, a także osoby zajmujące
Twoje perspektywy stanowiska zarządcze.
zawodowe • Zachowania organizacyjne
Jako absolwent kierunku Zarządzanie znaj-
Dlaczego Zarządzanie • Zarządzanie projektami
dziesz zatrudnienie na stanowiskach zarząd-
w Bankowej • Zarządzanie zasobami ludzkimi
czych, w działach marketingu firm handlo- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu kładzie • Zarządzanie jakością
wych, usługowych czy przemysłowych. Ponad- duży nacisk na praktyczny charakter studiów, • Informatyka w zarządzaniu
to będziesz posiadać przygotowanie do pracy co w przypadku kierunku Zarządzanie prze- • Marketing
w administracji, w różnego rodzaju agencjach kłada się na konkretne umiejętności mene- • Zarządzanie logistyczne
konsultingowych, rządowych, w organizacjach dżerskie przydatne na rynku pracy. W związku • Badania marketingowe
gospodarczych czy organizacjach pracodaw- z tym programy studiów, w tym w szczególno- • Rachunkowość finansowa
ców. Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach ści programy specjalności, są przygotowywa- • Finanse przedsiębiorstw
• Negocjacje w biznesie
• Procesy informacyjne w zarządzaniu

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 41


Gospodarka Nieruchomościami
Nieruchomości zawsze będą stanowiły dla ludzi majątek szczególnie cenny. Specjalność
Gospodarka Nieruchomościami jest kierowana do osób, które tym szczególnym dobrem chcą
zarządzać i gospodarować. Jeżeli chcesz w przyszłości zostać specjalistą w zakresie nieruchomości,
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu gruntownie Cię do tego przygotuje.

„W wyborze uczelni pomógł mi infor-


mator, wyniki rankingów, ale przede
wszystkim znajomi, którzy tu studiowali
i mogli potwierdzić, że jest to Szkoła na
dobrym poziomie, ze znakomitą kadrą
dydaktyczną, organizacją i o uznanym
prestiżu”.
Natalia Głowska
studentka II roku studiów I stopnia,
kierunek Zarządzanie

Twoja wiedza Twoje perspektywy


W trakcie nauki na tej specjalności zdobę- zawodowe
dziesz ogólną wiedzę z zakresu gospodarki Jako absolwent będziesz przygotowany do
nieruchomościami, poznasz różne rodzaje podjęcia pracy jako:
działalności w obszarze rynku nieruchomości • doradca rynku nieruchomości
i będziesz dobrze przygotowany do kontynu- • analityk rynku nieruchomości
owania nauki w celu praktycznego zdobycia • specjalista zajmujący się procesami inwe-
zawodu pośrednika w obrocie nieruchomo- stowania w nieruchomości.
ściami, zarządcy nieruchomościami, rzeczo- Będziesz mieć możliwość podjęcia pracy w:
znawcy majątkowego lub do podjęcia pracy • biurach pośrednictwa obrotu nieruchomo-
zawodowej w obszarze rynku nieruchomości. ściami
• firmach zarządzających nieruchomościami
Twoje umiejętności • kancelariach rzeczoznawców majątkowych
Po ukończeniu tej specjalności będziesz • bankach
umieć: • firmach budowlanych i deweloperskich
• analizować sytuację oraz dokonywać trans- • organach administracji samorządowej
akcje na rynku nieruchomości i państwowej.
Będziesz mieć przygotowanie do dalszego
• zarządzać nieruchomościami i ewidencjo-
kształcenia w celu zdobycia zawodu pośredni-
LICENCJA ZAWODOWA
nować je
• uczestniczyć w procesie obrotu nierucho- ka w obrocie nieruchomościami, zarządcy nie-
mościami ruchomości lub rzeczoznawcy majątkowego.
Po studiach na specjalności Gospodarka
• wyceniać nieruchomości Nieruchomościami osoby zainteresowane
• planować inwestycje działalnością w zakresie pośrednictwa
• prowadzić biuro obrotu nieruchomościami w obrocie nieruchomościami oraz zarzą-
• rozstrzygać kwestie sporne w handlu nieru- dzania nieruchomościami po spełnieniu
chomościami. odpowiednich wymogów mogą ubiegać się
o licencję zawodową nadawaną przez Mini-
stra Budownictwa.

42 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


NOWOŚĆ
International Business
W dzisiejszej globalnej gospodarce coraz mocniej zacieśniają się więzy współpracy międzynarodowej,
a korporacje chcą pracować z menedżerami i klientami na całym świecie. W związku z tym
niezbędna do funkcjonowania w takich realiach stała się znajomość języka angielskiego, który jest
międzynarodowym językiem biznesowym.

„Poziom kształcenia w WSB jest wy-


soki. Bardzo podoba mi się położenie
Szkoły oraz jej klimat. Wszyscy są tutaj
bardzo życzliwi i pomocni, co szalenie
pomaga pierwszakom odnaleźć się
w społeczności szkolnej”.
Daria Waśkowiak
studentka I roku studiów I stopnia,
kierunek Zarządzanie

Twoja wiedza • znać struktury organizacyjne przedsiębior- na rynkach całego świata. Studia przygotowu-
stwa międzynarodowego i specyfikę jego ją do stawienia czoła realiom umiędzynarodo-
Specjalność International Business oferowana
działalności wionego rynku pracy, do prowadzenia własnej
jest na dwóch kierunkach: Stosunkach Mię-
• umieć zarządzać ryzykiem kursowym i po- firmy lub pracy na szczeblach kierowniczych
dzynarodowych i Zarządzaniu. Jako student
znasz podstawowe techniki osłonowe w dużych korporacjach międzynarodowych.
kierunku Zarządzanie będziesz mieć niepo-
• znać podstawowe funkcje zarządzania mię- Po ukończeniu tej specjalności możesz ubie-
wtarzalną okazję poszerzenia swoich kierun-
dzynarodowego, szczególnie w odniesieniu gać się o zatrudnienie w:
kowych kompetencji oraz nabycia wiedzy z za-
do zarządzania zasobami ludzkimi • przedsiębiorstwach międzynarodowych
kresu międzynarodowego biznesu. Podczas
• mieć kluczowe umiejętności, które pozwolą działających na terenie Polski i współpra-
studiów zgromadzisz wiedzę z jego różnych
ci działać skutecznie jako menedżerowi cujących z oddziałami zagranicznymi jako
obszarów, od realizacji transakcji w handlu
w organizacjach zorientowanych na działal- specjalista ds. handlu międzynarodowego,
zagranicznym po zarządzanie międzynaro-
ność międzynarodową odpowiadający za transakcje międzynarodo-
dowymi finansami. Dodatkowo wyposażą
• umieć planować i wdrażać strategie marke- we oraz relacje z kluczowymi klientami za-
Cię one w umiejętności niezbędne każdemu
tingowe dla działań prowadzonych na skalę granicznymi lub specjalista ds. zarządzania
współczesnemu menedżerowi, czyli zdobę-
międzynarodową międzynarodowego i marketingu, zarówno
dziesz wiedzę z zakresu organizacji i specyfiki
• znać skuteczne techniki negocjacji z przed- na poziomie operacyjnym, jak i strategicz-
funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu
stawicielami różnych kultur. nym
międzynarodowym. Program specjalności
• polskich przedstawicielstwach międzyna-
oferuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności
praktyczne, a także nabycie biegłości w posłu-
Twoje perspektywy rodowych firm jako specjalista zajmujący
giwaniu się językiem angielskim.
zawodowe się zarządzaniem personelem w otoczeniu
Specjalność International Business jest pro- wielokulturowym, negocjacjami i public
Twoje umiejętności wadzona w całości w języku angielskim. Jako relations
absolwent tej specjalności będziesz przygoto- • firmach konsultingowych jako doradca
Po ukończeniu specjalności International w zakresie strategii międzynarodowych oraz
wany do zajmowania stanowisk analitycznych
Business będziesz: struktur organizacyjnych.
i menedżerskich w przedsiębiorstwach funk-
• umieć realizować transakcje handlowe
cjonujących w wielu sektorach gospodarki
w obrocie międzynarodowym oraz przygo-
w środowisku międzynarodowym. Biegła zna-
towywać odpowiednią dokumentację i kore-
jomość angielskiego umożliwi Ci z kolei pracę
spondencję handlową

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 43


Logistyka w Biznesie
Rosnąca na rynku konkurencja wymusza na polskich przedsiębiorstwach konieczność zwiększonej
efektywności, między innymi przez wdrażanie nowoczesnych koncepcji logistycznych. Wraz ze wzrostem roli
zarządzania logistycznego w firmach rośnie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się tą dziedziną.

„WSB kształci w bardzo praktyczny


sposób poprzez organizowanie rozma-
itych szkoleń, jak np.: autoprezentacja
na rozmowie kwalifikacyjnej, aktywne
poszukiwanie pracy czy negocjacje
z pracodawcą. Studia II stopnia również
planuję ukończyć na WSB”.
Zuzanna Bratuś
studentka III roku studiów I stopnia,
kierunek Administracja

Twoja wiedza Twoje perspektywy • firmach spedycyjno-transportowych, cen-


Studia na specjalności Logistyka w Biznesie zawodowe trach usług logistycznych, logistycznych
centralach dystrybucji (we wszelkiego
pozwolą Ci zdobyć wiedzę z zakresu szeroko Po skończeniu studiów będziesz mógł ubiegać
rodzaju firmach świadczących usługi logi-
rozumianego zarządzania logistycznego. się o pracę w:
styczne) jako osoba zarządzająca
Nauczysz się również, jak projektować pro- • działach logistyki przedsiębiorstw produk-
• oraz jako przedsiębiorca pracujący na wła-
cesy logistyczne oraz zarządzać usługami cyjnych, handlowych i usługowych, gdzie
sny rachunek, prowadzący firmę logistycz-
logistycznymi. Poznasz logistykę dystrybucji będziesz odpowiedzialny za zaopatrzenie
ną, hurtownię czy sklep.
i produkcji. i dystrybucję
• firmach turystycznych, organizacjach
Twoje umiejętności nonprofit i szpitalach jako menedżer odpo-
Po skończeniu studiów na tej specjalności wiedzialny za zaopatrzenie i transport
będziesz umieć: • firmach konsultingowych jako analityk
• zarządzać nowoczesnymi procesami logi- kosztów logistyki
stycznymi • krajowych i międzynarodowych firmach lo-
• przeprowadzać analizy systemów zaopatrze- gistycznych jako specjalista, którego celem
nia będzie szukanie rozwiązań prowadzących
• wdrażać systemy i strategie logistyczne do ekonomicznej efektywności wykorzysta-
w przedsiębiorstwach nia zasobów ludzkich w transporcie, zwłasz-
• projektować systemy logistyczne i systemy cza międzynarodowym
informacji logistycznej • firmach logistycznych obsługujących prze-
• organizować, planować, realizować i kontro- wozy towarów w kraju i za granicą Magazyn „Żebyś wiedział”
lować proces produkcji oraz zajmować się
dystrybucją wytworzonych produktów.
Jest to niezależne czasopismo wydawane
z inicjatywy studentów. Młodzi dziennika-
rze opisują na jego łamach swoje bieżące
problemy oraz plany na przyszłość. Jest to
również miejsce publikacji twórczości lite-
rackiej studentów WSB.

44 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Psychologia w Zarządzaniu
Praca z ludźmi wymaga od przyszłego menedżera nie tylko doskonałej znajomości swojego fachu,
ale również umiejętności interpersonalnych. Otwartość na ludzi i komunikatywność nie są jednak
wyznacznikami sukcesu. Jeżeli chcesz zostać skutecznym, dobrym i cenionym przełożonym,
powinieneś postarać się zrozumieć mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami i postawami.

„Dokonując wyboru uczelni, brałem


pod uwagę m.in. miejsce zajmowane
w rankingach. Moim zdaniem należy
wybrać uczelnię o wysokiej renomie
i o wysokim poziomie nauczania, uczel-
nię, która istnieje na rynku wiele lat
i ma duże doświadczenie”.
Dariusz Szałkowski
student I roku studiów II stopnia,
kierunek Zarządzanie

Twoja wiedza Twoje perspektywy


Na specjalności Psychologia w Zarządzaniu zawodowe
zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii Jako absolwent specjalności Psychologia
społecznej, psychologii w zarządzaniu, tech- w Zarządzaniu będziesz przygotowany do
nik negocjacji oraz psychologii procesów podjęcia pracy jako:
kadrowych. Program ułożony jest w sposób • menedżer ds. komunikacji w różnego ro-
pozwalający Ci na zrozumienie procesów po- dzaju firmach, gdzie odpowiadać będziesz
dejmowania decyzji oraz psychospołecznego za pobudzanie i wykorzystywanie umiejęt-
wywierania wpływu. ności pracowników współpracujących nad
konkretnym projektem przez stawianie im
Twoje umiejętności celów i wyzwań
Po ukończeniu specjalności Psychologia w Za- • specjalista ds. szkoleń, który przeprowadzać
rządzaniu będziesz przygotowany by: będzie warsztaty i szkolenia dla pionu sprze-
• analizować zachowania nabywców daży i marketingu
• oddziaływać na nabywców, skłaniając ich • negocjator w firmach konsultingowych, któ-
do zakupu ry prowadzi rozmowy pomiędzy pracowni- SKUTECZNE ZARZĄDZANIE
• wykorzystywać mechanizmy psychologiczne kami a pracodawcami oraz wskazuje nowe
rządzące postępowaniem człowieka dla ścieżki zarządzania firmą i motywowania
pracowników Wybór tej specjalności daje niepowtarzalną
potrzeb zarządzania zespołami ludzkimi
• menedżer ds. handlowych, zajmujący się możliwość połączenia studiów z zakresu
• organizować pracę zespołową
zbytem produktów inwestycyjnych i w prak- zarządzania oraz zdobycia specjalistycznej
• oddziaływać na motywację pracowników
tyce wykorzystujący na rynku business to wiedzy psychologicznej, co umożliwia ana-
• charakteryzować postawy i zachowania
business wiedzę z dziedziny psychologii lizę zachowań ludzkich, skuteczne nego-
pracowników
sprzedaży i psychologii marketingu cjacje oraz wywieranie wpływu. Nie da się
• prowadzić negocjacje handlowe.
• samodzielny przedsiębiorca prowadzący bowiem zrozumieć procesów ekonomicz-
działalność gospodarczą z wykorzystaniem nych bez zrozumienia procesów psycho-
zdobytej na studiach wiedzy. logicznych rządzących ludźmi. Nie można
mówić o efektywnym zarządzaniu bez
uwzględnienia zachowań międzyludzkich.

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 45


Strategie i Techniki Sprzedaży
Zdobywanie nowych klientów, możliwie najlepsza ich obsługa oraz utrzymywanie bardzo dobrych
relacji z nimi to działania cechujące świadomych, myślących strategicznie sprzedawców.

„Wybierając studia w WSB, kierowałem


się głównie jakością świadczonych
przez tę Szkołę usług. Dodatkowe szko-
lenia, Biuro Karier i przede wszystkim
kadra dydaktyczna – to argumenty
przemawiające za WSB”.
Sławomir Gadziński
student I roku studiów I stopnia,
kierunek Zarządzanie

Twoja wiedza Twoje perspektywy


Na specjalności Strategie i Techniki Sprzedaży zawodowe
studenci zdobywają wiedzę na temat spo- Studia na specjalności Strategie i Techniki
sobów funkcjonowania na konkurencyjnym Sprzedaży pozwalają absolwentowi podjąć
rynku, budowania strategii firmy, a także pracę jako:
zarządzania personelem sprzedaży i organiza- • regionalny kierownik sprzedaży (area sales
cji pracy sprzedawcy. Poruszane są również manager), który uczestniczy w opracowywa-
zagadnienia z zakresu programów i technik niu strategii sprzedaży na danym terenie,
sprzedaży, a także negocjacji i merchandisin- tworzy regionalną sieć sprzedaży, przygoto-
gu. wuje i kontroluje realizację planów sprzeda-
ży na danym terenie
Twoje umiejętności • doradca klienta sprawujący opiekę nad
Po ukończeniu specjalności Strategie i Techni- wybranymi klientami
ki Sprzedaży absolwenci będą potrafili m.in.: • kierownik ds. kluczowych klientów (key
• dokonać wyboru właściwej strategii account manager), który opiekuje się klien- STUDIA STACJONARNE
• stworzyć profesjonalny dział sprzedaży tami korporacyjnymi oraz utrzymuje i rozwi- SĄ DLA CIEBIE
• określać cele i strategie sprzedaży ja partnerskie relacje z nimi
• przeprowadzać rozmowy handlowe • merchandiser, który czuwa nad zaopa-
• zarządzać umiejscowieniem produktu na trzeniem punktów sprzedaży i ekspozycją
półkach sklepowych. w nich produktów firmy Masz dużo pomysłów, lubisz wyzwania
• specjalista ds. marketingu, odpowiadający i burze mózgów? Chcesz rozwijać swoje za-
za przygotowanie strategii marketingowej, interesowania? Studiuj w trybie stacjonar-
wybór najlepszych kanałów dotarcia do nym i aktywnie działaj w kołach naukowych
klienta, planowanie kampanii promocyjnych WSB. Studenci Bankowej organizują wiele
i kształtowanie strategii cenowej oraz zarzą- konkursów, imprez, szkoleń i akcji, dzięki
dzanie produktem. którym łączą dobrą zabawę z praktyczną
nauką.

46 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Zarządzanie Przedsiębiorstwem
„Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem stawia przed kadrą kierowniczą konieczność
posiadania umiejętności, które wyróżnią ofertę firmy i stworzą system wartości ceniony przez
wszystkich pracowników”.
Dr Andrzej Stańda, wykładowca WSB

„Od zawsze byłem przekonany, że za-


łożę własną firmę i w ten sposób będę
zarabiał na życie. W WSB zdobyłem
know-how rynku usług i rozpocząłem
działalność. Dziekan przyznała mi indy-
widualny tok studiów, przez co mogłem
włożyć wszystkie siły w firmę”.
Maciej Walczak
student I roku studiów II stopnia,
kierunek Zarządzanie

Twoja wiedza Twoje perspektywy


Na specjalności Zarządzanie Przedsiębior- zawodowe
stwem zdobędziesz wiedzę z zakresu metod Po ukończeniu tej specjalności możesz ubie-
organizacji i zarządzania, podejmowania decy- gać się o pracę jako:
zji kierowniczych, inwestycji kapitałowych oraz • członek zarządu firmy
negocjacji w biznesie. Zapoznasz się również • menedżer czy dyrektor firmy odpowiedzialny
z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem za produkcję, marketing i sprzedaż na róż-
jakością w przedsiębiorstwie, kulturą organi- nych szczeblach organizacyjnych przedsię-
zacyjną i strukturą przedsiębiorstw oraz zarzą- biorstw i instytucji
dzaniem zmianami. • kierownik średniego szczebla zarządzania
• doradca z dziedziny zarządzania w firmach
Twoje umiejętności konsultingowych
Po ukończeniu specjalności Zarządzanie • możesz też zostać przedsiębiorcą prowadzą-
Przedsiębiorstwem będziesz: cym własną działalność gospodarczą.
• tworzyć własne przedsiębiorstwo i zarzą-
dzać nim
Program Firma
• tworzyć biznesplan firmy
• opracowywać strategie rozwoju firmy
• analizować rozwój przedsiębiorstwa
• przygotowywać i wdrażać zmiany w organi-
zacji
W ramach programu Uczelnia szeroko
• wdrażać systemy zarządzania jakością
współpracuje z różnymi przedsiębiorstwa-
• prowadzić negocjacje
mi, oferując im szeroki zakres usług edu-
• rozumieć kulturowy kontekst zarządzania
kacyjnych. Pragnie również wspomagać go
przedsiębiorstwem.
poprzez profesjonalny rozwój kadr, jedno-
cześnie korzystając z doświadczeń biznesu.
Program ma na celu wzajemne wspieranie
się i promocję.

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 47


NOWOŚĆ
Zarządzanie Przedsiębiorstwem Rodzinnym
Według światowych badań 30% firm rodzinnych przetrwa do drugiego pokolenia, a tylko 10% do trzeciego. Polskie
przedsiębiorstwa rodzinne, założone na początku lat 90., wchodzą właśnie w etap planowania sukcesji. Ogromnym
wyzwaniem staje się przygotowanie sukcesorów do przejęcia odpowiedzialności za przedsiębiorstwa rodzinne.

„Kierunek, na którym studiuję, czyli


Zarządzanie, jest bardzo wszechstron-
ny. Dzięki różnorodności specjalności
każdy student znajdzie coś dla siebie,
zarówno umysł humanistyczny, jak
i ścisły. W przyszłości planuję otworzyć
własną firmę”.
Pamela Zimoch
studentka I roku studiów I stopnia,
kierunek Zarządzanie

Twoja wiedza • rozumieć i neutralizować konflikty w przed- Twoje perspektywy


Podczas studiów dowiesz się, jak komplekso-
siębiorstwie rodzinnym zawodowe
• przygotować się do przeprowadzenia sukce-
wo zarządzać przedsiębiorstwem rodzinnym Po ukończeniu tej specjalności będziesz przy-
sji
i wyznaczać kierunki jego rozwoju tak, by były gotowany, by przejąć firmę rodzinną czy też
• opracowywać skuteczne modele biznesowe
spójne z dotychczasową strategią, a jednocze- pracować jako:
• definiować najlepsze dla firmy kierunki
śnie wprowadzały konieczne do utrzymania • menedżer wspierający właściciela firmy
strategiczne
przewagi konkurencyjnej innowacje. Nauczysz rodzinnej
• podejmować wybory wzmacniające konku-
się, jak motywować ludzi, by osiągali ponad- • menedżer prowadzący własną działalność.
rencyjność przedsiębiorstwa
przeciętne cele i z zaangażowaniem realizo-
• wpływać na siebie i na współpracowników,
wali wytyczone zadania. Będziesz potrafił nie
motywując do działania z jeszcze większym
tylko budować skuteczne modele biznesowe,
zaangażowaniem
lecz także zdobędziesz umiejętność ich kon-
• komunikować się z różnymi grupami intere-
sekwentnej realizacji. Będziesz przygotowany
sariuszy związanymi z przedsiębiorstwem,
zarówno do tego, by zakładać firmę, jak rów-
uwzględniając przy tym ich poziomy warto-
nież do tego, by przejąć ją od rodziców czy
ści i celów
krewnych i z sukcesem kontynuować rozpo-
• prowadzić dialog międzypokoleniowy
częte działania.
• identyfikować wartości, dzięki którym firma
Twoje umiejętności rodzinna osiągnęła określoną pozycję rynko- ZOSTAŃ TWARZĄ WSB

Po ukończeniu specjalności Zarządzanie • zarządzać zmianą
Przedsiębiorstwem Rodzinnym będziesz po- • tworzyć i z powodzeniem prowadzić własne
trafić: Wyższa Szkoła Bankowa organizuje co roku
przedsiębiorstwo, jak również rozwijać
• definiować i rozwiązywać problemy zwią- studencki konkurs „Zostań Twarzą WSB”.
przedsiębiorstwo założone wcześniej przez
zane z zarządzaniem przedsiębiorstwem Spośród chętnych, zaproszonych na pro-
członków rodziny.
rodzinnym fesjonalną sesję fotograficzną studentów,
wyłanianych jest kilku, którzy w najbliższym
roku będą promować Uczelnię m.in. w in-
formatorach, na billboardach i plakatach.

48 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
„Menedżerowie muszą być nie tylko decydentami, lecz także inspiratorami
zdolnymi do motywowania ludzi”.
Lee Iacocca

„Wybrałam WSB, bo bardzo cenię sobie


profesjonalizm, a WSB jest profesjo-
nalna w każdym wymiarze. Bogaty
wachlarz kierunków, fantastyczna ka-
dra i cała organizacja studiów tylko to
potwierdzają. Studiowanie w Bankowej
to przyjemność!”
Aleksandra Muskała
studentka II roku studiów I stopnia,
kierunek Stosunki Międzynarodowe

Twoja wiedza Twoje perspektywy


W trakcie studiów na specjalności Zarządza- zawodowe
nie Zasobami Ludzkimi zdobędziesz wiedzę, Jako absolwent specjalności Zarządzanie
jak poprzez właściwe zarządzanie ludźmi Zasobami Ludzkimi będziesz przygotowany do
budować solidną, sprawnie i efektywnie podjęcia w przyszłości pracy na stanowisku:
działającą organizację. Niezwykle przydatna • menedżera ds. human resources zajmują-
jest przekazywana w ramach tej specjalności cego się diagnozowaniem i wykorzystywa-
wiedza z zakresu prawa pracy, sposobów mo- niem potencjału pracowników, rozwojem
tywowania pracowników czy nawet systemów kapitału ludzkiego, inicjowaniem i wspiera-
informatycznych wykorzystywanych w zarzą- niem kluczowych inicjatyw strategicznych
dzaniu zasobami ludzkimi. Wiedza ta będzie w organizacji, a także rekrutacją, planowa-
niewątpliwie Twoim atutem na rynku pracy. niem ścieżek kariery czy tworzeniem i wdra-
żaniem systemów motywacji pracowników
Twoje umiejętności • specjalisty ds. rekrutacji w firmach pośred-
Po ukończeniu specjalności Zarządzanie Zaso- nictwa pracy (headhunterskich)
bami Ludzkimi zdobędziesz umiejętności: • kierownika średniego szczebla zarządzają-
• prowadzenia procesu rekrutacji pracowni- cego pracą zespołu ludzkiego
ków i planowania im ścieżek kariery • specjalisty w urzędzie pracy, którego zakres
obowiązków obejmować będzie pomoc bez-
Doradztwo zawodowe
• organizowania pracy zespołu w sposób,
który będzie przynosić korzyści organizacji, robotnym w znalezieniu pracy i organizację
a pracownikom dawać satysfakcję szkoleń podnoszących lub zmieniających
Będąc studentem lub absolwentem Wyż-
• wdrażania i monitorowania systemów moty- kwalifikacje osób bezrobotnych.
szej Szkoły Bankowej w Poznaniu, możesz
wacji pracowników zarówno w odniesieniu skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych
do motywacji płacowej, jak i pozapłacowej konsultacji z doradcą zawodowym, który
• oceny pracy zespołów pracowniczych i poje- podczas rozmowy pomoże Ci między inny-
dynczych osób mi w określeniu predyspozycji zawodowych
• określania potrzeb szkoleniowych pracow- oraz podpowie, w jaki sposób wytyczać
ników, przygotowywania szkoleń i oceny ich sobie cele, aby osiągnąć sukces.
przydatności.

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 49


Kontynuuj naukę w Bankowej
„Byłem poszukującym i jestem nim dotąd, nie szukam już jednak w gwiazdach
i księgach, zaczynam bowiem słyszeć nauki, którymi szemrze we mnie własna krew”.
Hermann Hesse

„Po studiach II stopnia planuję dalej


się rozwijać i kontynuować naukę na
studiach podyplomowych – również
w WSB. Znalazłam tam już parę inte-
resujących kierunków. Wiem, że więk-
szość studentów tak mówi, ale napraw-
dę fajnie jest studiować w WSB”.
Daria Jarnuczak
studentka I roku studiów II stopnia,
kierunek Finanse i Rachunkowość

Absolwenci studiów I stopnia mogą pod- Executive Master of Uniwersytet Każdego


jąć dalszą naukę w Wyższej Szkole Ban- Business Administration Wieku
kowej. Mogą oni liczyć na preferencyjne
Executive MBA to prestiżowe, międzynarodo- Zajęcia Uniwersytetu Każdego Wieku to
warunki finansowe w postaci obniżonego
we studia menedżerskie realizowane w WSB propozycja dla osób ceniących zdobywanie
czesnego i zwolnienia z niektórych opłat.
wspólnie z Helsinki School of Economics. wiedzy niezależnie od wieku, wykształcenia
Program kształci liderów biznesu na specja- i wykonywanego zawodu. Uniwersytet stwarza
Studia II stopnia lizacji Zarządzanie i Biznes Międzynarodowy. okazję do poznania wybitnych osobistości
Po skończeniu studiów I stopnia będziesz W ramach programu nawet do 70% zajęć życia naukowego, kulturalnego i społecznego.
mógł kontynuować naukę w przyjaznych mu- prowadzonych jest w języku angielskim.
rach swojej Uczelni na studiach II stopnia. Program Executive MBA oferowany w Wyższej
Obecnie studenci mogą wybrać spośród Szkole Bankowej w Poznaniu został uznany za
dwunastu specjalności w ramach dwóch najlepszy w Wielkopolsce w rankingu studiów Stypendia w WSB
kierunków: Finanse i Rachunkowość oraz MBA „Home & Market”. w Poznaniu w liczbach
Zarządzanie. Dodatkowo mogą skorzystać
z unikalnego programu dwa dyplomy w dwa Kursy i szkolenia W roku akademickim 2008/2009 przyznano
lata i studiując na studiach stacjonarnych II 3228 stypendiów na łączną kwotę blisko
W strukturze Wyższej Szkoły Bankowej prężnie
stopnia, podjąć studia podyplomowe z 50-pro- 3 000 000 zł.
działa Centrum Edukacji Ekonomicznej – wy-
centową zniżką. Stypendia w liczbach:
specjalizowany ośrodek szkoleniowy, który
organizuje liczne szkolenia, seminaria i konfe- • 1702 stypendia za wyniki w nauce
Studia podyplomowe rencje. Oferta CEE stanowi dla Ciebie dodat- • 636 stypendiów socjalnych
Roczne studia podyplomowe to pogłębianie kową możliwość kształcenia i doskonalenia • 360 stypendiów VIS, dzięki którym stu-
wiedzy i zdobywanie nowych kwalifikacji, ze swoich umiejętności. denci studiowali za darmo
szczególnym naciskiem na kształtowanie prak- • 290 dopłat do wyżywienia
tycznych umiejętności, niezbędnych w pracy • 153 stypendia specjalne
zawodowej. • 42 dopłaty do zakwaterowania
• 29 stypendiów za wyniki w sporcie
• 16 zapomóg.
Stypendia finansowane są ze środków
MNiSW oraz środków własnych Uczelni.

50 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Przyjazna Uczelnia
O renomie i postrzeganiu uczelni stanowi jakość kształcenia, nowoczesna oferta
edukacyjna, ale także atmosfera i sami studenci. Przyjdź do Wyższej Szkoły
Bankowej, porozmawiaj ze studentami i przekonaj się, że WSB jest bardzo przyjazna.

„WSB stara się dostosowywać do


potrzeb studentów. Zaczynając od
dopasowywania rozkładu zajęć, przez
organizację szkoleń, kończąc na mo-
dernizacji sal dydaktycznych. Takie
podejście bardzo mi odpowiada”.
Dorota Senftleben
studentka IV roku jednolitych studiów
magisterskich,
kierunek Finanse i Rachunkowość

NAJWAŻNIEJSZY JEST • budynek CP – zabytkowy budynek daw- ćwiczeniowych, nowoczesne aule oraz wiele
STUDENT nych koszar pruskich przy ul. Ratajczaka innych udogodnień, podnoszących komfort
5/7, który kryje w swoim wnętrzu przysto- studiowania.
Władze Uczelni przykładają dużą wagę do
sowany do potrzeb studentów obiekt dy-
tego, by każdy student mógł sprawnie poru-
szać się po Uczelni. Pomimo iż większość
daktyczny; studenci i pracownicy nazywają Biblioteka
go CP, gdyż jego oryginalny wygląd kojarzy Nowoczesna, bogato wyposażona i na bieżąco
spraw załatwisz w Extranecie, do Twojej dyspo-
się z paryskim Centrum Pompidou; w CP poszerzająca swoje księgozbiory biblioteka to
zycji pozostają:
znajdują się m.in. dziekanat, siedziby katedr, kolejny atut WSB w Poznaniu. Aby ułatwić Ci
• dziekanat
Dział Studiów Podyplomowych oraz Biuro korzystanie z jej zasobów, umożliwimy Ci kon-
• Biuro Karier
Rekrutacji, w którym można zapisać się na takt z nią o każdym czasie i z każdego miejsca
• Dział Współpracy z Zagranicą
studia na ziemi poprzez Extranet, a informację o do-
• biblioteka
• budynek CR – mieści się przy ul. Róża- stępności książki, której wypożyczeniem jesteś
• Centrum Językowe Forward.
nej 17; na jego pięciu kondygnacjach znaj- zainteresowany, dostaniesz SMS-em.
Baza dydaktyczna duje się 26 nowoczesnych sal wykładowych

Wyższa Szkoła Bankowa mieści się w ścisłym


i ćwiczeniowych, aula na 400 osób oraz Strefa Studenta
strefa studenta
centrum miasta. Szkoła dysponuje czterema Z myślą o studentach WSB stworzyła miej-
• budynek PW – znajduje się przy ul. Po-
budynkami, które usytuowane są w niewielkiej sce w budynku CR, w którym mogą oni się
wstańców Wielkopolskich 1; mieszczą się
odległości od siebie, dzięki czemu szybko spotykać, organizować pokazy fotografii oraz
tam sale wykładowe, językowe i semina-
i sprawnie można się pomiędzy nimi prze- filmów, ale przede wszystkim znaleźć wy-
ryjne, Studium Języków Obcych, Studium
mieszczać. Na bazę dydaktyczną składają się: tchnienie w ciągu dnia. Strefa ta wyposażona
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Za-
• budynek GG – gmach główny przy al. Nie- jest w wygodne sofy i fotele oraz komputery,
kład Informatyki i pracownie komputerowe.
podległości 2, w którym mieści się siedziba a przytulne oświetlenie nadaje temu miejscu
W październiku zostanie oddany piąty budynek
Władz Rektorskich i Administracji Uczelni, odpowiedni klimat.
przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2a.
a także Biuro Karier, Centrum Edukacji Do dyspozycji studentów będzie kilkadziesiąt
Ekonomicznej, Uniwersytet Każdego Wieku wyposażonych w sprzęt audiowizualny sal
oraz Centrum Językowe Forward

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl 51


Studia to przygoda
Studia to przygoda

Samorząd Studencki „Żebyś wiedział”


Reprezentuje wszystkich studentów Wyższej Może chcesz szlifować swój kunszt pisarski
Szkoły Bankowej w Poznaniu. Opiniuje i wy- i realizować się podczas redagowania tek-
stępuje o zmiany przepisów dotyczących stu- stów? Na Uczelni działa niezależny magazyn
dentów poprzez swoich przedstawicieli. Jako „Żebyś wiedział”, który tworzą studenci dla
że nie tylko nauką student żyje, samorząd dba studentów.
o rozwój szeroko pojętej kultury studenckiej,
organizując liczne studenckie imprezy, kon- Akademicki Związek
kursy, wystawy, spotkania itp. Sportowy
Więcej na www.samorzad.wsb.poznan.pl. Twoją pasją jest sport? Klub Uczelniany AZS
zaprasza Cię w swoje szeregi. Będziesz mieć
Koła naukowe możliwość pod okiem wykwalifikowanych
Na Uczelni działają koła naukowe o różnorod- instruktorów trenować lekkoatletykę, aerobik,
nych zainteresowaniach: kulturystykę i trójbój siłowy. Możesz również
• Koło Naukowe Rynku Kapitałowego reprezentować barwy Uczelni w piłce nożnej,
„Rookies” siatkówce, koszykówce, pływaniu oraz tańcu
• Studenckie Koło Rachunkowości i Finan- towarzyskim.
sów „Analitix”
• Marketingowe Koło Naukowe „Pirrania” Chór „Dominicantes”
• Studenckie Koło Naukowe Informatyki Sto- W WSB możesz również rozwijać swoje zdol-
sowanej „Innovation IT” ności wokalne pod okiem zawodowej dyry-
• Studenckie Koło Umiejętności Menedżer- gentki. Chór intensywnie uczestniczy w kon-
skich „Speak and Lead” certach, które są transmitowane w mediach,
• Studencka Organizacja Młodych Przedsię- oraz jest laureatem wielu międzynarodowych
biorców „Eventus” konkursów chóralnych.
• Erasmus Student Network WSB Poznań.
Chcesz się dobrze bawić i przy okazji pogłę-
biać wiedzę i nabywać umiejętności praktycz-
ne? Przedstawiciele i członkowie kół czekają
na Ciebie.

Jeżeli tylko zechcesz, możesz aktywnie uczestni-


czyć w życiu studenckim. Możesz realizować cie-
kawe pomysły, biorąc udział w pracach samorzą-
du, działając na polu naukowym czy organizując
szkolne imprezy. Nieważne, czy masz zdolności
przywódcze, talent organizatorski, czy pisarski,
w WSB na pewno znajdziesz dla siebie miejsce.

52 więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Zasady rekrutacji krok po kroku
Rekrutacja na rok akademicki 2010/2011 rozpoczyna się 12 kwietnia 2010 i potrwa
na studiach stacjonarnych do 20 września, a na studiach niestacjonarnych do
1 października 2010 r.

Kroki Rekrutacja na studia


Wybierz kierunek
Podejmij decyzję o wyborze kierunku studiów. Wypełnij formularz zapisów on-line na stronie WWW
Krok I – system automatycznie wygeneruje dla Ciebie niezbędne dokumenty. Możesz także przyjść do Biura
Rekrutacji, gdzie pracownicy pomogą Ci podjąć najlepszą decyzję o wyborze studiów, odpowiedzą
na Twoje pytania i rozwieją wątpliwości.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji:


• podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy i dwa egzemplarze umowy edukacyjnej
(wygenerowane podczas zapisu on-line)
• oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a w przypadku VIS-a tylko oryginał
• kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku VIS-a tylko oryginał
Krok II • dowód osobisty i książeczka wojskowa (do wglądu)
• trzy zdjęcia o wymiarach 35x45 mm z widocznym lewym uchem
• akt ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)
• dowód wniesienia opłaty wpisowej (poza okresem promocji),
nr konta Uczelni: 73 1750 1019 0000 0000 0161 1836.

Umowa edukacyjna i decyzja o przyjęciu


Krok III Po podpisaniu umowy edukacyjnej otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia.
Teraz możesz już zacząć planować wakacje!

O przyjęciu na Uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowi kierunek Informatyka


i Ekonometria, na który przyjmowani są kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny z matematyki biuro rekrutacji
lub informatyki lub fizyki, bądź uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
średnią ocen z tych przedmiotów wyższą lub równą 3,0.
ul. Ratajczaka 5/7
Tydzień zerowy 61-874 Poznań
Zanim przystąpisz do nauki, będziesz mógł wziąć udział w Tygodniu Zerowym, który został przy- tel.: 061 655 33 00, fax: 061 655 33 02
gotowany specjalnie z myślą o studentach I roku. Dzięki niemu dowiesz się, jak funkcjonuje e-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl
Uczelnia oraz weźmiesz udział w specjalnych szkoleniach i warsztatach. gg: 3949474
zaprasza do pokoju 103:
Harmonogram ogłoszenia listy osób przyjętych
na rok akademicki 2010/2011 w okresie rekrutacji
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00,
Dokumenty złożone w terminie do: 8.06 20.07 17.08 20.09 1.10 w soboty od 9.00 do 14.00;
Ogłoszenie list przyjętych na studia: 11.06 23.07 20.08 23.09 05.10 poza okresem rekrutacji
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00.

więcej informacji na www.wsb.poznan.pl


Od 10 lat Uczelnia nr 1 w Wielkopolsce
wśród uczelni niepublicznych

PKP

PKS

1 Budynek CR
2 Budynek PW
3 Gmach Główny GG
4 Budynek CP
5 Nowy Budynek
6 Stary Browar
7 Multikino 51
8 Novotel
9 CK Zamek

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań


tel.: 061 655 33 00, 061 655 33 33, fax: 061 655 33 02
e-mail: rekrutacja@wsb.poznan.pl
3949474

www.wsb.pl o klik od kariery

Related Interests