You are on page 1of 5

Projekt z dnia 11 lutego 2016 r.

USTAWA
z dnia . 2016 r.
o szczeglnych zasadach wykonywania niektrych zada z zakresu informatyzacji
dziaalnoci organw administracji podatkowej i kontroli skarbowej
Art. 1. Ustawa okrela:
1)

sposb

realizacji

projektw informatycznych o publicznym zastosowaniu

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw


publicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1114) z zakresu spraw nalecych do dziau finanse
publiczne,
2)

zasady wyposaania administracji podatkowej i kontroli skarbowej w systemy


teleinformatyczne albo urzdzenia informatyczne lub oprogramowanie zapewniajce
zwikszenie efektywnoci dziaa tych organw

w celu zapewnienia organom administracji podatkowej i kontroli skarbowej narzdzi do


analizy prawdopodobiestwa wystpienia naruszenia prawa podatkowego w oparciu o dane
znajdujce si w systemach teleinformatycznych ministra waciwego do spraw finansw
publicznych, organw administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej.
Art. 2. 1. W celu realizacji projektw informatycznych oraz wyposaenia administracji
podatkowej i kontroli skarbowej w systemy teleinformatyczne albo urzdzenia informatyczne
lub oprogramowanie, o ktrych mowa w art. 1, Skarb Pastwa moe utworzy spk
z ograniczon odpowiedzialnoci, zwan dalej spk celow.
2. Spka celowa utworzona przez Skarb Pastwa wykonuje zadania na rzecz Skarbu
Pastwa.
3. Owiadczenie woli o utworzeniu spki celowej i objciu udziau albo udziaw w tej
spce skada w imieniu Skarbu Pastwa minister waciwy do spraw finansw publicznych,
w formie aktu notarialnego.
3. Kapita zakadowy spki celowej wynosi co najmniej 5 000 000 z.
4. W przypadku gdy udziay w spce celowej s pokrywane wkadami pieninymi
i niepieninymi, wkad pieniny wynosi co najmniej 5 000 000 z.

2
5. Udzia albo udziay w spce celowej nie mog by zbywane ani obciane przez
Skarb Pastwa reprezentowany przez ministra waciwego do spraw finansw publicznych,
z wyjtkiem zbycia w celu umorzenia.
Art. 3. 1. Minister waciwy do spraw finansw publicznych wykonuje w stosunku do
spki celowej uprawnienia, o ktrych mowa w art. 2 pkt 5 i 6, art. 5a, art. 18 i art. 19a
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnie przysugujcych
Skarbowi Pastwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224, z pn. zm.1)), a take

czy, dzieli

i przeksztaca t spk.
2. Minister waciwy do spraw finansw publicznych powouje i odwouje czonkw
organw spki celowej.
3. W razie poczenia spki, o ktrej mowa w art. 2 ust. 1 z inn spk zalen
bezporednio od Skarbu Pastwa uprawnienia Skarbu Pastwa w spkach powstaych po
poczeniu wykonuje minister waciwy do spraw finansw publicznych, chyba e statut lub
umowa spki powstaej wskutek poczenia stanowi, e uprawnienia te wykonuje inny
organ.
Art. 4. 1. Skarb Pastwa moe rozwiza spk celow:
1)

po zrealizowaniu celu, dla ktrego zostaa utworzona;

2)

w przypadku niewykonywania lub nienaleytego wykonywania zada.


2. Owiadczenie woli o rozwizaniu spki celowej skada w imieniu Skarbu Pastwa

minister waciwy do spraw finansw publicznych w formie aktu notarialnego. Owiadczenie


woli o rozwizaniu spki celowej zastpuje uchwa zgromadzenia wsplnikw
o rozwizaniu spki.
Art. 5. 1. Spka celowa nie moe:
1)

prowadzi dziaalnoci niezwizanej z realizacj celu, dla ktrego zostaa utworzona;

2)

tworzy innych podmiotw;

3)

nabywa akcji, udziaw lub podobnych tytuw uczestnictwa w innych podmiotach.


2. W stosunku do spki celowej nie wszczyna si postpowania restrukturyzacyjnego,

o ktrym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz.
978, z pn. zm.2)).
3. Nie mona ogosi upadoci spki celowej.

1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1223 i 1322.
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.1259, 1513, 1830 i 1844.

3
Art. 6. 1. Zarzd spki celowej skada si z nie mniej ni 3 i wicej ni 5osb.
2. Rada nadzorcza spki celowej skada si z nie mniej ni 5 i nie wicej ni 7 osb.
3. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe powoa w skad rady
nadzorczej spki celowej sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w urzdzie obsugujcym
ministra waciwego do spraw finansw publicznych.
4. Do czonkw zarzdu spki celowej nie stosuje si przepisw ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osb kierujcych niektrymi podmiotami prawnymi (Dz. U.
z 2013 r. poz. 254, z pn. zm.3)).
5. Do czonkw zarzdu i rady nadzorczej spki celowej nie stosuje si przepisw
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747
i 978).
Art. 7. 1. Powierzenie spce celowej zada moe nastpi na podstawie umowy
zawartej pomidzy ministrem waciwym do spraw finansw publicznych a spk celow.
2. Do powierzenia spce celowej zada, na podstawie umowy, o ktrej mowa w ust. 1,
nie stosuje si przepisw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
3. Umow, o ktrej mowa w ust. 1, sporzdza si w formie pisemnej, na podstawie
projektu umowy, ktry opracowuje spka celowa.
Art. 8. 1. W umowie, o ktrej mowa w art. 7, okrela si w szczeglnoci:
1)

przedmiot i zakres zada powierzanych spce celowej;

2)

harmonogram przygotowania lub wykonania zada powierzonych spce celowej;

3)

termin wykonania zada powierzonych spce celowej;

4)

zakres praw i obowizkw spki celowej;

5)

sposb sprawowania kontroli wykonania zada powierzonych spce celowej;


2. W przypadku gdy zadania powierzone spce celowej na podstawie umowy, o ktrej

mowa w art. 7 ust. 1, s finansowane lub dofinansowane ze rodkw dotacji celowej przepis
art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,
z pn. zm.4)) stosuje si.

3)
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1645, z 2014 r.
poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 1322.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646,
z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269,
1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

4
Art. 9. 1. Przychodami spki celowej s:
1)

dotacje celowe z budetu pastwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub


dofinansowanie kosztw inwestycji;

2)

dotacje podmiotowe na dofinansowanie dziaalnoci biecej spki celowej;

3)

przychody z tytuu finansowania zada powierzonych spce celowej;

4)

mienie likwidowanej jednostki budetowej,

5)

przychody z innych tytuw.


2. W przypadku dofinansowania inwestycji realizowanych przez spk celow przepisu

art. 133 ustawy wymienionej w art. 8 ust. 2 nie stosuje si.


Art. 10. 1. Spka celowa moe otrzyma dotacje celowe

na finansowanie

lub

dofinansowanie zada, o ktrych mowa w art. 2 ust. 1.


2. W przypadku, o ktrym mowa w art. 12 ust. 3, ustawy wymienionej w art. 8 ust. 2
minister waciwy do spraw finansw publicznych moe podj decyzj o przekazaniu mienia
likwidowanej jednostki budetowej w caoci lub w czci spce celowej.
Art. 11.1. Spka celowa nabywa

urzdzenia informatyczne i oprogramowanie

na

wasny rachunek.
2. Umowa zawarta przez ministra waciwego do spraw finansw publicznych
reprezentujcego Skarb Pastwa okrela szczegowy sposb i tryb przekazania nabytych
urzdze informatycznych lub oprogramowania na rzecz Skarbu Pastwa.
3. Umowa, o ktrej mowa w ust. 2, okrela take sposb i tryb przekazania na rzecz
Skarbu

Pastwa

oprogramowania

wytworzonego

ramach

realizacji

projektu

informatycznego majcego na celu zbudowanie, rozbudowanie lub unowoczenienie systemu


teleinformatycznego uywanego do realizacji zada publicznych.
Art. 12. 1. W celu zapewnienia organom administracji podatkowej i kontroli skarbowej
narzdzi do analizy prawdopodobiestwa wystpienia naruszenia prawa podatkowego, spka
celowa moe uzyskiwa dane z systemu teleinformatycznego ministra waciwego do spraw
finansw publicznych, administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej.
2. Spka celowa moe przetwarza dane uzyskane z systemu teleinformatycznego,
o ktrym mowa w ust. 1.
3. Przetwarzanie danych, o ktrym mowa w ust. 1, nie wymaga zawiadomienia osb,
ktrych dane dotycz.

5
4. Do przetwarzania przez spk danych, o ktrych mowa w ust. 1. Nie stosuje si art.
40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2135 i 2281)
Art. 13. Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego udostpnia odpatnie spce celowej
pomieszczenia speniajce wymogi do przetwarzania informacji objtych klauzul tajne w
rozumieniu ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21, 1224 i 2281).
Art. 14. Do spki celowej nie stosuje si przepisw ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r.
o wpatach z zysku przez jednoosobowe spki Skarbu Pastwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 oraz
z 2006 r. Nr 183, poz. 1353).
Art. 15. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do spki celowej stosuje si
przepisy ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037, z pn. zm.5)).
Art. 16. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 7 dni od dnia ogoszenia.
Za zgodno pod wzgldem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Micha Lutnicki
Zastpca Dyrektora Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Finansw
/- podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu/

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i 1161 oraz
z 2015 r. poz. 4, 978, 133 i 1830.