You are on page 1of 4

WWW.VBO.

BE
>INFORVBO
Nieuwsbrief voor decision makers

[ 15 APRIL 2010 – Nr. 14 ]

Beter Hervorming Vergrijzing nu


Was het niet Michel Jadot, de coördinator van ook geen rekening gehouden met het hoog per-
de Nationale Pensioenconferentie, die verklaar- centage aan huizenbezit, de maximumfactuur
de dat de landen die deze leeftijd op 67 jaar in in de gezondheidszorg, het (quasi) gratis open-
2030 brengen, op dat moment zeer tevreden baar vervoer, de sociale tarieven voor diensten
zullen zijn dat ze vandaag deze beslissing geno- van openbaar nut, enz. Waarom geen discours
men hebben? dat zich concentreert op de ‘echte’ behartens-
Het ambtenarenpensioen is dringend aan waardige gevallen?
modernisering toe. Nochtans loopt iedereen
Momenteel zijn alle ogen gericht op BHV. Dat is rond deze hete brei heen, hoewel de stelling Waarom niet het Vrij Aanvullend
een puur politiek probleem, maar dat bij een dat het ambtenarenpensioen een uitgesteld Pensioen voor Werknemers
mislukking het o zo noodzakelijke socio-econo- loon is als compensatie voor het lagere loon tij- (VAPW) creëren? Hierdoor zal
mische herstelbeleid op de lange baan kan dens de loopbaan, hoe langer hoe minder het besef voor de ernst van het
doen schuiven. Eén van die uitdagingen die opgaat. pensioenverhaal toenemen.
dringend een afdoend antwoord vereisen, is dat Meer mensen langer aan het werk... een bijstel-
van de vergrijzing. Het Generatiepact was een ling van het Generatiepact is de enige oplos- Tot slot, in de 21ste eeuw mag men ook wat
eerste (te) bescheiden aanzet. Ondertussen tikt sing. Al wie het goed meent met de meer verantwoordelijkheid, en bijbehorende vrij-
de tijd verder: we leven langer, we studeren pensioenhervorming weet dat. Het verleden heid, bij de werknemer zelf leggen. Waarom niet
langer, maar de loopbanen zijn te kort. Het aan- toont eveneens aan dat een verhoging van de het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers
tal actieven dat de motor van de sociale zeker- activiteitsgraad op het einde van de loopbaan (VAPW) creëren? Dit is een nieuw systeem waar-
heid (en dus ook het pensioenstelsel) draaiende enkel te bereiken is met niet dubbelzinnig bij de werknemer een loonsverhoging of een pre-
moet houden, wordt steeds kleiner in vergelij- interpreteerbare ingrepen op het vlak van bv. mie kan omzetten in een stukje aanvullend
king met degenen die op die sociale zekerheid uittredeleeftijden en/of loopbaanvoorwaarden. pensioen i.p.v. het te laten storten op de bank-
een beroep doen. Het Groenboek voor de her- Langs de andere kant zijn velen er als de kip- rekening. Voor iedere werknemer zou er dus
vorming van de pensioenen van minister pen bij om een algehele verhoging van de pen- vanaf zijn intrede in de arbeidsmarkt een aan-
Daerden komt dan ook meer dan op tijd. sioenen te eisen. Nog los van het feit dat de vullende pensioenrekening gecreëerd worden.
Nochtans moet men stoppen om hervormingen begrotingstoestand een dergelijke miljarden- Hierdoor zal eveneens het besef voor de ernst
aan te kondigen met de rem op. Enkele voor- operatie niet aankan, wordt het debat vanuit van het pensioenverhaal toenemen.
beelden. de hoek van armoedebestrijding misleidend Tegen de zomer zou er best duidelijkheid komen
De bewustwording dat er langer zal moeten gevoerd. Onze pensioenen zouden tot de laag- over de broodnodige pensioenhervorming. De
gewerkt worden, is alomtegenwoordig aanwezig. ste van Europa behoren, maar onze gepensio- werkgevers willen hun steentje bijdragen, maar
Waarom dan nu reeds, voor het echte debat nog neerden behoren wel tot de top drie in het dan mag het ‘geen overleg met de rem op’ zijn.
moet starten, mordicus een gesprek over de klassement van de meest consumerende oude- PIETER TIMMERMANS,
wettelijke pensioenleeftijd in de kiem smoren? ren. In de klassieke armoedestatistieken wordt BESTUURDER-DIRECTEUR-GENERAAL

BLIKVANGER CIJFER VAN DE WEEK


WET BETREFFENDE CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN >
Eén jaar en een klinkend succes Inflatie neemt toe
> >
LOON MANNEN – VROUWEN
Kloof moet genuanceerd worden!
> Tijd voor Commissie om handen uit
EUROPESE UNIE
de mouwen te steken!
1,66% Volgens de cijfers van het Federaal
Planbureau bedraagt de inflatie in maart
1,66%; dat is een duidelijke toename ten
opzichte van februari (0,7%). De inflatie is
sinds december jongstleden opnieuw positief, nadat ze 7 maanden lang nega-
tief was geweest. Deze evolutie weerspiegelt vooral die van de olieprijzen.
WEKELIJKS – AFGIFTEKANTOOR: SINT-NIKLAAS – P409959 www.vbo.be > publicaties > cijfers en feiten
>
[ INFOR VBO 14 — 15 APRIL 2010 ]

LOON MANNEN – VROUWEN pakken. De vier zwaartepunten voor het optre-


den van de Commissie zijn:
Kloof moet genuanceerd worden! • maatregelen nemen om de crisis aan te pak-
ken en Europa’s sociale markteconomie te
Het vierde rapport over de loonkloof tussen overeenkomst…) en individuele kenmerken
ondersteunen;
vrouwen en mannen in België werd voorgesteld (opleiding, ervaring, anciënniteit) evenals de
• een agenda voor de burger opstellen;
aan de pers in aanwezigheid van minister Joëlle gezinstoestand in kaart te brengen, allemaal
• een ambitieus en samenhangend buiten-
Milquet. Het verschil in gemiddeld bruto-uur- factoren die deze kloof helpen verklaren. Zo
lands beleid met mondiale reikwijdte ont-
loon (dat het effect van de bij vrouwen vaker meent het rapport dat 50% van het verschil te
wikkelen;
voorkomende deeltijdse arbeid elimineert) verklaren valt door de plaats van de vrouwen op
• de EU-instrumenten en -werkwijzen moder-
beliep in 2007 in de privésector 14%; daar- de arbeidsmarkt.
niseren.
mee wordt de dalende trend sinds 2001, toen Het rapport toont aan dat het loonver-
Doel van het werkprogramma is een beleids-
het 17% bedroeg, bevestigd. Op lange termijn schil tussen mannen en vrouwen blijft slinken,
kader in te voeren dat voorspelbaar is voor het
net als het ‘onverklaarde’ gedeelte van
Europees Parlement en de Raad en voor ande-
dat verschil. Dat neemt niet weg dat we
re belanghebbenden. De komende jaren zullen
moeten blijven inwerken op alle domei-
bijna 300 actievoorstellen worden onderzocht;
nen die aan deze kloof ten grondslag lig-
34 strategische prioriteiten zouden echter nog
gen: studiekeuze, arbeidsbemiddeling,
vóór het eind van dit jaar worden uitgevoerd.
loonclassificaties, verdeling van de gezins-
Tot deze prioriteiten behoren bijvoorbeeld de
taken, opvanginfrastructuur voor afhan-
voorstellen die de Commissie zal indienen om
kelijke personen, bewustmaking om de
de economische coördinatie van de eurozone te
stereotypes weg te werken en ondersteu-
versterken en de voorstellen voor de invoering
ning van de vrouwen tijdens hun loop-
van een nieuw Europees kader voor het toezicht
baan.
op de financiële markten. Voorts vermelden wij
Sonja Kohnenmergen – sk@vbo-feb.be
nog een mededeling over de heractivering van
de Europese markt (op basis van het rapport
van gewezen commissaris Monti) en een
> EUROPESE UNIE
Europees programma voor onderzoek en inno-
Tijd voor Commissie vatie (*).

om handen uit de Arnaud Thysen – at@vbo-feb.be

mouwen te steken! (*) Zie voor het volledige werkprogramma:


http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/
De Europese Commissie heeft onlangs cwp2010_en.pdf
is het verschil gehalveerd, waardoor België de haar nieuwe werkprogramma voor 2010 voor-
3de beste plaats in de EU inneemt. Het rapport gesteld. Dit document bevat een reeks strate-
heeft de verdienste dat het probeert deze gische prioriteiten om Europa uit de crisis te
loonkloof te objectiveren door de professione- helpen en om langetermijnuitdagingen, zoals
le kenmerken (sector, beroep, soort arbeids- de klimaatverandering en de vergrijzing, aan te

VBO-ACTIE

> Commissie Communicatie > Commissie Beursgenoteerde juni 2009, als gevolg van het faillissement van
De commissie Communicatie van het VBO vennootschappen Lehman Brothers, deed ze de waarde van de
kwam op 29 maart bijeen onder het voorzitter- De commissie Beursgenoteerde vennootschap- indexen scherp dalen: de Bel 20-index (de
schap van Stefan Gijssels, Vice President pen van het VBO, bijeengekomen onder voor- grootste noteringen op Euronext Brussels) staat
Communications & Public Affairs van Janssen zitterschap van Hugo Vandamme, luisterde naar op zijn niveau van 2004 en de andere indexen
Pharmaceutica. De commissieleden discus- een uiteenzetting van Frédéric de Laminne, staan op het peil van 2006. Stéphane Bernard,
sieerden er onder meer over de kansen en uit- Director Business Development, Head of Listing COO van Euroclear, kwam uiteenzetten hoe het
dagingen die online sociale netwerken Brussels van Euronext Brussels, over de evolu- staat met het proces van dematerialisatie van
(Facebook, Twitter, LinkedIn, enz.) voor de sec- tie van de financiële markten. Hij onderstreep- de effecten aan toonder. In dit verband vroeg hij
torfederaties en de bedrijfswereld in het alge- te dat wereldwijd 33% van de effecten worden de genoteerde vennootschappen om de effecten
meen betekenen. Dit in het licht van de trends verwerkt door Nyse-Euronext. Hij bracht ook de aan toonder die worden bewaard bij Euroclear
die op dat gebied werden toegelicht door almaar verder doorgedreven fragmentering van spoedig te vernietigen.
Jo Caudron, oprichter van het consultantsbu- de financiële markten onder de aandacht. Christine Darville – cda@vbo-feb.be

reau Dear Media, specialist van internet en Bovendien heeft de financiële crisis belangrij-
afgeleiden. ke gevolgen gehad: naast een stopzetting van de
Olivier Joris – oj@vbo-feb.be nieuwe noteringen tussen augustus 2008 en
[ INFOR VBO 14 — 15 APRIL 2010 ]
> WET BETREFFENDE CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN

Eén jaar en een klinkend succes


Een jaar geleden, in april 2009, is de wet betreffende de continuïteit van het principe dat de logheid van een procedure voor de rechter
van de ondernemingen in werking getreden. Deze wetgeving, die werd zoveel mogelijk moet worden vermeden. Er bestaan tegenwoordig oplos-
goedgekeurd onder impuls van het VBO, hervormde het vroegere gerech- singen op maat voor alle ondernemingen, ongeacht hun grootte. Zo
telijk akkoord, met als doel de ondernemingen in moeilijkheden in staat maken nu alle handelaars, en meer in het bijzonder de kleine vennoot-
te stellen zich gemakkelijker te reorganiseren. Een geslaagde opdracht, schappen, gebruik van deze wetgeving, terwijl voorheen enkel de grote
als we de statistieken mogen geloven: zoals de jongste becijferde stu- ondernemingen zich konden veroorloven een beroep te doen op het
die van Graydon namelijk aantoont, werden er sinds de inwerkingtreding gerechtelijk akkoord.
van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 857 von- Het VBO heeft de wet betreffende de continuïteit van de onder-
nissen uitgesproken waarbij een gerechtelijke reorganisatie werd toe- nemingen naar de doopvont gebracht. Het is dan ook verheugd over deze
gekend. Dat is tien keer meer dan het aantal ondernemingen dat in bemoedigende resultaten. Toch wijst het erop dat de wet slechts cor-
2008, op basis van de vroegere wet, gebruik heeft gemaakt van het rect zal kunnen functioneren als iedereen het spel meespeelt (hiermee
gerechtelijk akkoord. We stellen overigens vast dat de nieuwe wet een worden in het bijzonder de institutionele schuldeisers bedoeld, zoals de
echt succes is in alle gerechtelijke arrondissementen van het land, ter- fiscus, die moeilijk aanvaardt dat hij zijn vroegere privileges heeft ver-
wijl er bij de toepassing van de wet van 1997 opvallende contrasten tus- loren). En op voorwaarde dat geen misbruik wordt gemaakt van de nieu-
sen de arrondissementen waren. Naast dit statistische succes moet we procedure (het komt er bijvoorbeeld op aan te vermijden dat gezonde
rekening worden gehouden met het feit dat de wet betreffende de con- bedrijven het slachtoffer worden van een gerechtelijke reorganisatie
tinuïteit van de ondernemingen de 'preprocedurele' maatregelen (min- waarvan op kunstmatige wijze door een concurrent gebruik wordt
nelijke schikking, ondernemingsbemiddelaar…) ruim bedeelt, uitgaande gemaakt om zich af te schermen van zijn schuldeisers). Ten slotte
mogen we niet met oog-
Aantal procedures per jaar
kleppen op lopen: de wet
900 De jongste becijferde betreffende de continuï-
800 studie van Graydon toont teit van de ondernemingen
700
aan dat sinds de inwer- kan weliswaar de schok
600
500
kingtreding van de wet van de crisis verzachten,

400
857 vonnissen werden maar ook het aantal fail-

300 uitgesproken waarbij lissementen bereikt


200 een gerechtelijke recordhoogten…
100 reorganisatie werd Charles Gheur –
cg@vbo-feb.be
0 toegekend.
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bron: Graydon

> STUDIE HIVA traject vereist, om de niet-werkgerelateerde > PLAN ACTIVA


problemen weg te werken. Ook in de OCMW-
Veel langdurig werklozen populatie is 2 op 3 onmiddellijk of op termijn
Administratieve
zijn activeerbaar activeerbaar. 1 op 3 lijkt enkel nog in aanmer- vereenvoudiging
king te komen voor niet-reguliere arbeid.
Met de toegenomen opvolging en begeleiding Sinds 1 april 2010 zijn de aanvraag van de
Het is goed dat de problematiek van de
van werkzoekenden in het voorbije decenni- werkkaart en de berekening van de werkuitke-
moeilijk toeleidbare werkzoekenden in kaart
um, stoten de publieke arbeidsbemiddelings- ring in het kader van het plan Activa vereen-
wordt gebracht. De studie toont aan dat veel
diensten op een groep moeilijk toeleidbare voudigd. Bij de tewerkstellingsmaatregel Activa
langdurige werklozen activeerbaar zijn. Voor het
werklozen, die niet onmiddellijk aan werk komt de RVA gedurende een bepaalde periode
VBO zijn pre-trajecten bespreekbaar, in de mate
geholpen kunnen worden. Vaak kampen ze met tussen in het nettoloon van de pas aangewor-
dat de doelgroep duidelijk afgebakend wordt
niet-arbeidsmarktgerelateerde problemen van ven werkzoekende. Deze laatste ontvangt dan
en dat werk steeds het einddoel blijft. Dus geen
medische, psychische of sociale aard. Het nieuwe categorieën van vrijgestelde werklozen. tijdelijk nog een RVA-werkuitkering, die de
Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) heeft Iedereen die kan werken, moet werken, enkel zo werkgever in mindering brengt van het netto-
recent een onderzoek uitgevoerd naar het pro- kunnen we ons hoog niveau van sociale loon dat hij moet betalen. De werkkaart attes-
fiel en de tewerkstellingskansen van langduri- bescherming in stand houden. Deze filosofie teert dat de betrokken werknemer het recht
ge werkzoekenden en leefloontrekkers in de staat trouwens ook voorop in het recente opent op deze werkuitkering. Vroeger moest
stad Antwerpen. Hieruit blijkt dat 3 op 4 lang- ‘Framework agreement on inclusive labour mar- men bij elke nieuwe tewerkstelling, ook bij
durige werklozen onmiddellijk of na het weg- kets’ van de Europese sociale partners. dezelfde werkgever, en bij elke wijziging van
werken van een aantal drempels naar werk Klaas Soens – ks@vbo-feb.be
het uurrooster een nieuwe werkkaart aanvra-
(talenkennis, opleiding,…) in aanmerking Meer info: www.vbo.be/ gen. Voortaan volstaat slechts één aanvraag
komen voor een job. Voor 1 op 4 lijkt een pre- Dossiers/Arbeidszaken en Sociale zekerheid per werkgever voor de geldigheidsduur van de >
[ INFOR VBO 14 — 15 APRIL 2010 ]

AGENDA Europese sociale zekerheid Datum en plaats: Info: Laurent Sempot


T 02 515 09 64
Nieuwe EG-verordening: impact, 20 april – Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan
F 02 515 09 15
191, 2020 Antwerpen
bijzonderheden en antwoorden ls@vbo-feb.be
Het seminar vindt plaats van 14 u tot 17.30 u
Seminar georganiseerd door het VBO, in
samenwerking met het COOAB en de RSZ

Tweede editie van de Social Academy Datum en thema: Info: Corinne Decoen
20 april: Spraakmakende rechtspraak T 02 515 08 91
De eerste editie van de VBO Social Academy
Twee gratis bonussessies: 18 en 20 mei F 02 515 09 15
kende een groot succes en daarom heeft het
cd@vbo-feb.be
VBO besloten een tweede editie te organiseren, Elke sessie vindt plaats van 14 u tot 17 u.
die plaatsvindt van oktober 2009 tot mei 2010. Plaats: VBO, Brussel

Corporate Governance: De praktijk in Datum: 30 april – 9 u Info: Laurent Sempot


Plaats: VBO, Brussel T 02 515 09 64
cijfers & de nieuwe spelregels ls@vbo-feb.be
We evalueren de nieuwe wet tot versterking van
het deugdelijk bestuur bij de beursgenoteerde
ondernemingen en plaatsen deze in een ruimer
kader.

Het Verdrag van Lissabon: welke nieuwe Datum: 6 mei – 14 u Info: Laurent Sempot
Plaats: VBO, Brussel T 02 515 09 64
besluitvorming voor de EU? ls@vbo-feb.be
Topdeskundigen uit de praktijk zullen stapsge-
wijze een overzicht geven van de nieuwigheden.

Nieuwe wet op de marktpraktijken: Datum: 7 mei – 9 u Info: Corinne Decoen


Plaats: VBO, Brussel T 02 515 08 91
Greep op de ondernemingen cd@vbo-feb.be
wordt losser
De wet op de handelspraktijken wordt de wet op
de marktpraktijken. Wat verandert er?

Zie ook www.vbo.be > Events

> werkkaart. De werkkaart is nu 6 maanden gel- > AUTEURSRECHTEN een uitzondering, omdat het niet om een
dig (vroeger slechts 3 maanden). Daarnaast mededeling aan een publiek gaat. Voorts staan
wordt de berekening van de werkuitkering VBO treedt op tegen de beheersvennootschappen er niet voor open
geüniformiseerd voor verschillende types van onbillijke inning voor om een bijzondere tariefregeling uit te werken,
Activa: zij wordt nu proportioneel berekend in die beter afgestemd is op de bedrijfssituatie.
functie van de effectieve prestaties en niet
muziek op de werkvloer Deze mogelijkheid voor de ondernemingen
langer op basis van een theoretisch contrac- werd nochtans uitdrukkelijk opgenomen in het
De afgelopen maanden heeft het VBO heel
tueel vastgesteld uurrooster. compromis dat werd gesloten in november
wat negatieve reacties ontvangen op de inning
Deze aanpassingen werden op aange- 2009.
van een vergoeding voor het afspelen van
ven van de RVA-administratie in de marge van Het VBO heeft de beheersvennoot-
muziek in niet-publieke bedrijfsruimtes. Vele
het ruimer kader van de vereenvoudiging van schappen, samen met Unizo en UCM, al
ondernemingen klagen aan dat Sabam het
de banenplannen verwezenlijkt. Het VBO is meermaals gewezen op hun ongepast optre-
Grafische productie: The Mailshop – tel. 03 771 12 30 – mail@themailshop.be

afspelen van muziek in bepaalde werksitu-


tevreden: de administratieve rompslomp voor den. Het is absoluut noodzakelijk dat Sabam
aties, die beschouwd kunnen worden als een
de aanvraag van een werkuitkering wordt hier- en Simim op grond van een billijke toepassing
‘privékring’, toch wil meerekenen als situaties
door verder teruggedrongen. van de Auteurswet, duidelijk maken voor wel-
waarvoor auteursrechten verschuldigd zijn.
ke vormen van muziekbeluistering geen ver-
Anneleen Bettens – ab@vbo-feb.be Nochtans voorziet de Auteurswet hiervoor in
goeding verschuldigd is. Ondernemingen
dienen ook correct geïnformeerd te worden
VBO – Verbond van Belgische Ondernemingen vzw dat de voorgestelde tariefregeling geheel vrij-
Ravensteinstraat 4 – 1000 Brussel – tel. 02 515 08 11 – fax 02 515 09 15
blijvend is, en dat afwijkingen mogelijk zijn.
REDACTIE: Anne Michiels – tel. 02 515 09 44 – am@vbo-feb.be
Linda Janssens – tel. 02 515 08 18 – lj@vbo-feb.be
De bijkomende dossierkosten die de beheers-
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Olivier Joris – Wolvenbergstraat 17 – 1180 Brussel vennootschappen wilden aanrekenen op de
PUBLICATION MANAGER: Stefan Maes – tel. 02 515 08 43 – sm@vbo-feb.be
ADVERTENTIEBIJLAGEN: ADeMar bvba – tel. 03 448 07 57 – nele.brauers@ademaronline.com
factuur, werden inmiddels weggelaten en die-
ADRESWIJZIGING: VBO – Dienst Mailing – tel. 02 515 09 06 – fax 02 515 09 55 – mailing@vbo-feb.be nen niet betaald te worden.
COPYRIGHT: overname met bronvermelding is toegestaan
Stefaan Verhamme – sv@vbo-feb.be
Voor het drukken van Infor maken we gebruik van papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer houdt
rekening met het bosecosysteem, heeft respect voor sociale aspecten (zoals inheemse bevolkingsgroepen of rechten van
bosarbeiders) en is economisch leefbaar.