You are on page 1of 2

Joanna Byliska

Dorota Markiewicz
Szymon Osowski
Bartosz Wilk
Do: Prezydent Miasta Szczecina
WNIOSEK
na podstawie art. 241 Kodeksu postpowania administracyjnego1 wnosimy o:
przekazanie kierownikom jednostek organizacyjnych miasta (jednostek budetowych,
samorzdowych zakadw budetowych) oraz zarzdom miejskich spek komunalnych przez
Prezydenta Miasta Szczecina wytycznych, dotyczcych niezatrudniania radnych Rady Miasta
Szczecina w tych jednostkach organizacyjnych i spkach.
UZASADNIENIE
Rada Miasta Szczecina jest organem stanowicego i, co wane, kontrolnym gminy (art. 15 ust. 1
ustawy o samorzdzie gminnym). W zwizku z tym zadaniem Rady Miasta, jak i cilej radnych
Rady Miasta jest m.in. kontrolowanie dziaalnoci organu wykonawczego, tj. Prezydenta Miasta.
Zadaniem radnych Rady Miasta Szczecina jest m.in. kontrolowanie dziaalnoci prezydenta
miasta. Natomiast Pan, jako Prezydent Miasta, wykonuje uprawnienia zwierzchnika subowego
w stosunku do kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych, ktrzy to kierownicy z kolei s
zwierzchnikami subowymi zatrudnionych pracownikw, wrd ktrych mona znale radnych
Rady Miasta Szczecina. Ponadto, Pan jako Prezydent Miasta sprawuje nadzr wacicielski nad
miejskimi spkami prawa handlowego, wykonuje w nich uprawnienia wacicielskie. W spkach
tych take znaleli zatrudnienie Rady Miasta Szczecina.
W naszej ocenie najbardziej niepokojca sytuacja ma miejsce w Szczeciskim Funduszu
Poyczkowym sp. z o.o. W tej komunalnej spce jest zatrudniony Marek Duklanowski, ktry nie
do, e jest radnym Rady Miasta Szczecina, to na dodatek zasiada w komisji rewizyjnej Rady Miasta,
czyli szczeglnego rodzaju komisji (bowiem szczeglnie uregulowanej, zob. art. 18a ustawy
o samorzdzie gminnym) komisji, ktra kontroluje dziaalnoci prezydenta miasta Szczecina.
Opisany stan rzeczy budzi nasze uwagi co do moliwoci zaistnienia sytuacji tzw. potencjalnego
konfliktu interesw.
Na problematyk zatrudniania radnych w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz
w spkach komunalnych zwrcia uwag Dorota Markiewicz w Raporcie z monitoringu spek
komunalnych, ktry doczamy do niniejszego wniosku (zob. take: www.spolki.siecobywatelska.pl).
Na stronie 8 wskazanego raportu Dorota Markiewicz zwrcia uwag, e: Zasiadanie w radach
nadzorczych miejskich spek dyrektorw wydziaw urzdu miejskiego, czy te zatrudnianie
w spkach komunalnych radnych miejskich (obie praktyki maj miejsce w Szczecinie) rodzi konflikt
interesw. Jeli dyrektor wydziau urzdu miejskiego ocenia dziaalno spki lub rady nadzorczej,
w ktrej sam zasiada, istnieje ryzyko, i ocena ta nie bdzie w peni obiektywna. Radny miejski,
zatrudniony w spce komunalnej, a wic zaleny finansowo od prezydenta (jako pracodawcy),
1

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

moe by odbierany przez spoeczestwo jako niewiarygodny. Istnieje ryzyko, e jego decyzje
w sytuacji konfrontacji z wadzami miasta bd konformistyczne, ze wzgldu na moliwo utraty
pracy. Obnia to zaufanie spoeczne nie tylko do radnego, ale i do caego organu, jakim jest rada
miasta.
Misj stowarzyszenia Sie Obywatelska Watchdog Polska, ktrego jestemy czonkiniami
i czonkami, jest prowadzenie dziaa na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rzdzenia
przez wadze publiczne ( 7 statutu Stowarzyszenia, dostpnego w Biuletynie Informacji Publicznej
Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska: http://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=100&id2=4).
W ocenie niej podpisanych, co pragniemy z naciskiem podkreli, zatrudnianie radnych Rady
Miasta w gminnych jednostkach organizacyjnych, podlegych Prezydentowi Miasta oraz w spkach
komunalnych, nad ktrymi sprawuje nadzr Prezydent Miasta, cho nie jest zakazane przez prawo,
jest nie do pogodzenia z realizacj idei dobrego rzdzenia.
Z uwagi na powysze wnosimy o uwzgldnienie niniejszego wniosku, co bdzie stanowio krok
w kierunku realizacji idei dobrego rzdzenia w Szczecinie i pozwoli unikn sytuacji potencjalnych
konfliktw interesu.
Joanna Byliska czonkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska,
Dorota Markiewicz czonkini Sieci Obywatelskiej Watchdog
Polska, autorka Raportu z monitoringu spek komunalnych
Szymon Osowski - czonek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
Bartosz Wilk czonek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
Zacznik:
Dorota Markiewicz, Raport z monitoringu spek komunalnych, Szczecin 2015