You are on page 1of 13

INFORMÁCIÓK VÉGZİS HALLGATÓK RÉSZÉRE

HATÁRIDİK
2010. március – 2010. június

1. JÚNIUSI ZÁRÓVIZSGÁK bejelentkezési határideje: 2010. március 1.


Kérünk mindenkit, hogy jelentkezzen be újra, az is, aki korábban már egyszer/többször megtette,
csak halasztgatja!
A bejelentkezési státuszát az ETR-es oldalukon is figyelhetik (Diploma adatoknál).
2. A szakdolgozat leadási határideje: 2010. április 30. péntek, 12 óra
A szakdolgozatokat az illetékes tanszéken kell leadni, a Tanulmányi Osztályra csak az átvételt
igazoló, lepecsételt, aláírt elılapot kell behozni és leadni!
3. A záróvizsga-beosztás: 2010. május 20. után megtekinthetı a kari hirdetıtáblán
(http://to.arts.u-szeged.hu), érdemes az illetékes tanszékeken ill. a szakvezetıktıl érdeklıdni.
4. Eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásának és a másolat leadásának utolsó
határideje! :2010. május. 20.
Figyelem! A május 20. után leadott nyelvvizsgák alapján a diplomákat csak a következı diploma-
kiállítási hónapban készítjük el (vagyis július-augusztusban) ! Kérünk minden hallgatót, hogy az
ETR-es felületén ellenırizze, hogy a leadott nyelvvizsga másolata alapján az adatai felkerültek-e
és pontosak-e az ETR-ben!
5. Az abszolutórium megszerzése és bejelentése a Tanulmányi Osztályon ABSZOLUTÓRIUM
IGÉNYLİ nyomtatványon:
Régi rendszerő, egyetemi szint esetén: 2010. május 31.
BA és MA képzés: 2010. június 7.
Figyelem! Az a hallgató, aki az elıírt idıpontig nem szerzi meg az abszolutóriumot, ebben a
záróvizsga idıszakban már nem tehet záróvizsgát, csak a következı januári idıszakban! Kérünk
minden hallgatók, hogy a teljesítményét folyamatosan kövesse az ETR-es felületén, és ha minden
jegy/aláírás/követelmény teljesült, jelezze a Tanulmányi Osztályon és akkor adja le az
abszolutórium-igénylılapját is!
6. Júniusi záróvizsga-idıszak: régi egyetemi szint: 2010. június 7-11., BA és MA képzés:
június 14-18.
7. Bejelentkezés a diplomaosztó ünnepségre: a záróvizsgát követı délután, vagy másnap a
Tanulmányi Osztályon, az is jelezzen aki nem jön! Fontos!
8. A diplomaosztóra szóló meghívók felvétele: kb. 2010. június közepétıl a TO-n, (kizárólag
vendégek részére kell meghívót vásárolni (1000 Ft/db), külön csekken kell befizetni az összeget.
9. Minden jó, ha jó a vége! Diplomaosztó ünnepség: várhatóan 2010. július 11., szakok
szerinti beosztás késıbbi idıpontban, helyszín: TIK, További információk: TO honlap

VÉGBIZONYÍTVÁNY – ABSZOLUTÓRIUM

Mi az abszolutórium?

A tantervben elıírt vizsgák eredményes letételét és - a nyelvvizsga letételének és


szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények
teljesítését, ill. a szakdolgozathoz rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti
követelményekben elıírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minısítés és értékelés
nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben elıírt valamennyi tanulmányi és
vizsgakövetelméyneknek eleget tett. Lásd TVSZ

Ellenırzés: ETR / Tanulmányok / Hallgatói információk / Hallgatói tantervi teljesítések!


A szakdolgozat kreditjeit ill. a záróvizsga eredményeit a Tanulmányi Osztály rögzíti az ETR-ben.

Az abszolutórium végzettséghez kötött munkakör betöltésére nem jogosít.

Az abszolutóriumot az ETR-ben rögzíti a Tanulmányi Osztály. (Abszolutóriummal végzett


állapot, lásd ETR / Hallgatói adatok)

Az abszolutóriumról - aki a vonatkozó félévben nem tesz záróvizsgát - kérhetı igazolás a


Tanulmányi Osztályon.

Kérjük, hogy a záróvizsga-idıszak elıtt a kiírt határidıig! a Tanulmányi Osztályon adják le


az abszolutórium-igénylılapot! Elıtte feltétlenül ellenırizzék, hogy valamennyi jegy, aláírás
felkerült az ETR-re. Mivel nagyon sokan tesznek záróvizsgát, ez teszi követhetıvé azokat
akik már teljesítették a záróvizsga feltételeit!

Aki nem adja le a lapot, de a tantervi – hálótervi teljesítése az ETR-en teljes!, az is


abszolutóriumot kap, hallgatói jogviszonyát a félév végén megszüntetjük.

A tantervi teljesítéseket Farkas Katalin (vargane@arts.u-szeged.hu) és Sas Gabriella


(sasgabi@primus.arts.u-szeged.hu) ellenırzi a Tanulmányi Osztályon. Igazolást bárkitıl
igényelhetnek.

BA szakosok abszolutóriuma

Az alapképzésben akkor szerezhet abszolutóriumot a hallgató, ha a tantervi követelményeket


az elıírt kreditekkel teljesítette.
Az abszolutóriumhoz szükséges 180 kreditet az alapszakhoz tartozó 120 kredit és a
szakosodásban felvett minor v. szakirány v. specializáció további 50 kreditje (ill. 60
kredit), valamint a 10 kredites szabadon választható vagy a tanári alapozó blokk
teljesítésével kell megszerezni. (Eltérı tantervi követelmény érvényes a pszichológia,
szociológia és régészet BA szakokra). A minor szak vagy szakirány vagy specializáció
tantervi követelményeinek teljesítése nélkül az alapképzés nem fejezhetı be, a hiányzó
krediteket újabb félévben kell megszerezni.
A BA képzésben 2 testnevelés kurzus teljesítése kötelezı.
Záróvizsgázni csak az a hallgató jogosult, aki az alapképzésben abszolutóriumot szerzett,
beleértve a 2 félév kötelezı testnevelést is, továbbá határidıre leadta szakdolgozatát és
azt a bírálók is elfogadták. Ezen követelmények teljesítésétıl nem lehet eltekinteni.
Saját teljesítésérıl információk: ETR / Tanulmányok / Hallgatói információk / Hallgatói
tantervi teljesítések!

Egyetemi szintő, kredites képzésben résztvevık abszolutóriuma

Abszolutórium = Tökéletes szakos hálóterv (szakdolgozati szeminárium is!) + tökéletes tanár szako
hálóterv (ha tanár szakos) + 4 kötelezı ÁM +megfelelı kreditszámú ÁM kurzus tejesítése + 4
testnevelés kurzus

Általánosan mővelı és kritérium tárgyak (lásd egyébként saját hálóterv):


Két tanár szakon: csak testnevelés
Egy tanár + egy bölcsész szakon: 10 kredit: 4 kötelezı ÁM +2 kredit egyéb+ 4 testnevelés
Két bölcsész szakon: 20 kredit: 4 kötelezı ÁM +12 kredit egyéb, + 4 testnevelés
Egy tanár szakon: 60 kredit, 4 kötelezı+ 52 kredit egyéb + 4 testnevelés
Tanár szakos pszichológia: 50 kredit, 4 kötelezı +42 kredit egyéb+ 4 testnevelés
Pszichológia bölcsész, Szociológia, Régészet: 90 kredit: 4 kötelezı+ 82 kredit egyéb
+ 4 testnevelés

Egyéb egy bölcsész szakon: 100 kredit, 4 kötelezı + 92 kredit egyéb + 4 testnevelés

A speciális képzés kreditjeit (régi, egyetemi szint) beszámítjuk.


A leadott speciális képzést fogadtassák el a TB-vel.
Kötelezıen társított szakpárosok: egyszerre kell végezniük a két szakon.
(komm, ped, néprajz, szláv stb. szakos )
Történelem tanár szakos abszolutórium ÖNMAGÁBAN NEM ADHATÓ KI,
csak másik befejezett! tanár szakos abszolutóriummal együtt!
Akinek két tanár szakja van,de nem tudja egyszerre befejezni a képzéseit,
az abszolutóriumot az egyszakos ÁM kredit teljesítésével (60 kredit) adjuk csak ki.

Saját hallgatói teljesítésérıl információ:


ETR / Tanulmányok / Hallgatói információk / Hallgatói tantervi teljesítések!

Abszolutórium ellenırzése: ETR/ Tanulmányok / Képzési adatok


ABSZOLUTÓRIUM (VÉGBIZONYÍTVÁNY) IGÉNYLİLAP
végzıs hallgatók részére

Figyelem! A nyomtatványt csak akkor kérjük leadni, ha az összes jegy és aláírás az ETR-re is
felkerült!
Leadási határidı: egyetemi szintő, kredites képzés esetén: 2010. május 31.
BA és MA képzés esetén: 2010. június 7.

Alulírott…………..…………………………………(név)……………EHA-kód) a Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának végzıs hallgatója nyilatkozom, hogy a
……………………… ………………….szakon/szakpáron a tantervben elıírt valamennyi tanulmányi és
vizsgakövetelményt teljesítettem, az elıírt krediteket megszereztem, ezért a végbizonyítvány
(abszolutórium) követelményeinek megfelelek.
Tudomásul veszem, amennyiben ezt az igénylılapot nem adom le a Tanulmányi Osztályon az elıírt
határidıig, záróvizsgát nem tehetek.
ETR információ: Tanulmányok/Hallgatói információk/Hallgatói tantervi teljesítések

Vonatkozó rendelkezés:
Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17. 60.§ (4):…Végbizonyítványt a felsıoktatási
intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben elıírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az
elıírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével –
teljesítette, és az elıírt krediteket megszerezte…

Lakcím:…………………………………………………………………………..………….

E-mail cím:……………………………………… Telefon:…………………………………

Szeged, .............év ……………… hó ………. nap

……………………………………………
aláírás
A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

2,5 cm

3 cm
2 cm
A szakdolgozat tartalmi és formai követelményeit a tanszék ill. az intézet határozza meg.
Kérjük a dolgozat írása közben és beadása elıtt is, egyeztessenek a témavezetıjükkel a
formai követelményeket illetıen is!

Régi rendszerő, egyetemi szintő képzés: A szakdolgozat terjedelme: 35-60 oldal, egy oldal kb.
26 sor, 1,5-ös sorközzel 12-es betőméret.

A BA szakok szakdolgozati követelményei: A képzés munkanyelvén legalább 20, de legfeljebb


35 oldal terjedelemben, 12-es betőméretben, 1,5-es sorközzel megírt önálló munka, melyben a
tartalom és irodalomjegyzék a 20-35 oldal terjedelmen felül értendı.
A standard margó mindenütt 2,5 cm.

A Szlavisztika szak szakirányain a minimális terjedelem 20 helyett 10 oldal.

A 3 példány szakdolgozatot (1 bekötött és 2 főzött példányt) a tanszékre, a


szakdolgozat cím oldalának másolatát (a szakdolgozat átvételét bizonyító dátum,
aláírás és tanszéki bélyegzıvel ellátva) legkésıbb 2010. április 30-án péntek 12
óráig a Tanulmányi Osztályon kell leadni.

Gyakori kérdés: „A szakdolgozat címén változtathatok a témaváalsztón/zv jelentkezésen


leadotthoz képest?” – Természetesen igen, a címet nyugodtan átírhatják, ehhez nem kell új
témaválasztó lapot leadni, és nem kell a TO-n bejelenteni sem!

A hallgató köteles szakdolgozatába bekötve csatolni azon aláírt nyilatkozatát, miszerint


fegyelmi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a szakdolgozat saját munkája. Ha ennek
ellenkezıje bizonyosodik be, a hallgató munkája elégtelenre értékelendı, s ellene fegyelmi
eljárás kezdeményezhetı.

SZABÁLYZAT A HALLGATÓI PLÁGIUMRÓL: SZTE TVSZ, letölthetı a Tanulmányi Osztály


honlapjáról, lásd: VADEMECUM
http://to.arts.u-szeged.hu/Vademecum/Vademecum_BA_MA_2009.pdf

Határidı meghosszabbítására nincs mód!

Késedelmesen leadott szakdolgozat esetén, csak 2011. januárban lehetséges a záróvizsga


letétele.

Záróvizsga/Szakdolgozat/Diploma adatok ellenırzése: ETR/ Tanulmányok/ Diploma adatok

A szakdolgozat leadással és a záróvizsga beosztással kapcsolatos információk:


Tanulmányi Osztály: Ifkovicsné Béres Margit, margo@arts.u-szeged.hu,
Tel.: 62/544-281
FORMAI KÖVETELMÉNY - MINTA!!!

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
SZEGED

……………………………………..
(SZAKDOLGOZAT CÍME)

Készítette: ……………………………. EHA kód : …………………………..

..…………………………..
szak

Témavezetı: …………………………..
név

………………………….
beosztás

2010.
NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………………………., a Szegedi


Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója ezennel büntetıjogi felelısségem tudatában
nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy

………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………….……………………....

címő szakdolgozatom saját, önálló munkám; az abban hivatkozott nyomtatott és elektronikus szakirodalom
felhasználása a szerzıi jogok nemzetközi szabályainak megfelelıen készült.

Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat esetén plágiumnak számít:


• szószerinti idézet közlése idézıjel és hivatkozás megjelölése nélkül;
• tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül;
• más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése.

Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy plágium esetén
szakdolgozatom visszautasításra kerül.

Szeged, .............év ……………… hó ………. nap

……………………………………………
aláírás
NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK
2010

ÖSSZEFOGLALÓ
Tisztelt Hallgató!
Mivel a különbözı képzési rendszerő és szintő szakok, különbözı nyelvvizsga-
követelményeket jelentenek, kérjük figyelmesen és átgondoltan nézze át és válassza ki az
Önre vonatkozó rendelkezést!

Az eredeti nyelvvizsgák bemutatásának és a másolatok leadásának határideje:


2010. május 20.
Kérjük, hogy azok a hallgatók akik az eredeti nyelvvizsgájukat utoljára az elsıs
beiratkozáson mutatták be, újra hozzák magukkal az eredetit is!
Azok akik a beiratkozást követıen szereztek új nyelvvizsgát szintén az eredetit is hozzák be,
és a másolatot adják le!

Ha ebben az utolsó szemeszterben tesznek nyelvvizsgát ügyeljenek rá, hogy idıben


záróvizsgázzanak, és a sikeres vizsgáról szóló eredeti, a NYAK-tól! származó hivatalos
igazolást is adják le a kiírt határidıig!

Nyelvvizsga adatok ellenırzése: ETR/Adataim/Személyi adatok/Nyelvvizsga adatok

Gyakori kérdés: Ha nem adom le a nyelvvizsga igazolásom és nem kaphatok diplomát nem
vehetek részt a diplomaosztón sem? – Nem, akinek nincs rendben a megfelelı
mennyiségő/szintő nyelvvizsgája, nem lesz oklevele (=diploma) sem!!!, és nem vehet részt a
diplomaosztón. (Esetleg, mint valaki más vendége.)

A nyelvvizsgák regisztrálásával, ellenırzésével kapcsoaltos kérdésekkel, problémákkal a


Tanulmányi Osztályon Oláhné Jakus Zsuzsannát kereshetik: olahne@primus.arts.u-
szeged.hu, 62/544-165

Figyelem!Aki az elıírt határidıig nem mutatja be a nyelvvizsgát, az nem kaphatja meg a


nyári diplomaosztón a diplomáját!
Ha mesterszakos felvételi jelentkezése van, és az elıírt határidıig - július 8-ig - nem küldi be
a diplomája másolatát ill. az intézményi igazolást, az Oktatási Hivatal is törli a felvételi
jelentkezését, eredményét!
Azoknak a hallgatóknak, akik csak a záróvizsgát követıen (nyáron, ısszel, következı
évben) szerzik meg a szükséges nyelvvizsgát, oklevéligénylı lapot (letölthetı) kell
kitölteniük, az eredeti nyelvvizsgát be kell mutatniuk és a másolatokat le kell adniuk a
Tanulmányi Osztályon. A diploma kiállítása ezt követıen kb. 30 nap. (Ez a nyári idıszakban
hosszabb idı is lehet a szabadságok stb. miatt.)

KÖVETELMÉNYEK

1. Régi rendszerő, egyetemi szintő osztatlan képzés

Azok esetében, akik tanulmányaikat 2002. augusztus 31. után, de 2006. szeptember 1. elıtt
kredit alapú képzésben kezdték meg a diplomakiadás feltétele:
(a) Egyetemi szintő képzésben egy élı idegen nyelvbıl kell középfokú C típusú, egy másik
élı idegen nyelvbıl alapfokú C tipusú államilag elismert vagy azzal egyenértékő
nyelvvizsgát letenni.
(b) Egyetemi szinten egy modern filológiai, klasszika filológiai vagy orientalisztikai szakon
folytatott tanulmányok eredményes lezárását követıen a hallgatónak egy élı idegen
nyelvbıl kell alapfokú C típusú allamilag elismert vagy azzal egyenértekő nyelvvizsgát
tennie. Két egyetemi szintő modern filológiai, klasszika filológiai vagy orientalisztikai
szakon folytatott tanulmányok eredményes lezárását kovetıen a hallgató mentesül a
nyelvvizsgakövetelmények teljesítése alól.

2. Új rendszerő, BA alapképzés
anglisztika a záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja

germanisztika a záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja

informatikus
könyvtáros egy élı idegen nyelvbıl államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékő nyelvvizsg

keleti nyelvek és
kultúrák egy államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékő nyelvvizsga angol, német, fran
(altajisztika) olasz, orosz vagy spanyol nyelvbıl

kommunikáció és
médiatudomány egy élı idegen nyelvbıl államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékő nyelvvizsg
magyar egy élı idegen nyelvbıl államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékő nyelvvizsg
néprajz egy élı idegen nyelvbıl államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékő nyelvvizsg
ókori nyelvek és
kultúrák (klasszika- egy államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékő nyelvvizsga angol, német, fran
filológia) olasz, orosz vagy spanyol nyelvbıl

pedagógia egy élı idegen nyelvbıl államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékő nyelvvizsg
pszichológia egy élı idegen nyelvbıl államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékő nyelvvizsg
romanisztika a záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja
szabad bölcsészet egy élı idegen nyelvbıl államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékő nyelvvizsg
szlavisztika a záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja
szociológia egy élı idegen nyelvbıl államilag elismert középfokú A és B típusú vagy azzal egyenértékő nyelv
történelem egy élı idegen nyelvbıl tett, államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga, beleértve a latint

Új rendszerő , Mesterképzési (MA) szakok


A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges követelmények

3. Bölcsész mesterszakok:

amerikanisztika (MA) - egy középfokú C államilag elismert, illetve azzal egyenértékő


nyelvvizsga élı idegen nyelvbıl, amely nyelv nem lehet az
angolanglisztika (MA) - egy középfokú C államilag elismert,
illetve azzal egyenértékő nyelvvizsga élı idegen nyelvbıl, amely nyelv
nem lehet az angol

altajisztika (MA) - a törökországi török nyelv felsıfokú és egy második választott


török nyelv középfokú ismerete szükséges (melyek megszerezhetık a
szakos órák megfelelı szintő teljesítésével, illetve kiválthatók államilag
elismert azonos fokozatú C típusú nyelvvizsgákkal).

elméleti nyelvészet (MA) - egy felsıfokú C államilag elismert, illetve azzal egyenértékő
nyelvvizsga vagy egy az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtıl
eltérı további nyelvbıl tett középfokú C államilag elismert nyelvvizsga
filozófia (MA) - egy felsıfokú C államilag elismert, illetve azzal egyenértékő
nyelvvizsga vagy egy az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtıl
eltérı további nyelvbıl tett középfokú C államilag elismert nyelvvizsga

finnugrisztika (MA) ) - egy felsıfokú C államilag elismert, illetve azzal egyenértékő


nyelvvizsga vagy egy az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtıl
eltérı további nyelvbıl tett középfokú C államilag elismert nyelvvizsga

francia nyelv, irodalom és kultúra (MA)


-az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétıl eltérı
egy államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga
informatikus könyvtáros (MA) - egy középfokú C államilag elismert, illetve azzal egyenértékő
nyelvvizsga élı idegen nyelvbıl, továbbá egy alapfokú C típusú
nyelvvizsga

klasszika-filológia (MA) - egy felsıfokú C államilag elismert, illetve azzal egyenértékő


nyelvvizsga angol v. német v. francia v. olasz v. orosz v. vagy egy az
alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtıl eltérı további nyelvbıl
tett középfokú C államilag elismert nyelvvizsga

kommunikácó és médiatudomány (MA) - egy felsıfokú C államilag elismert, illetve azzal


egyenértékő nyelvvizsga vagy egy az alapfokozat megszerzéséhez
szükséges nyelvtıl eltérı további nyelvbıl tett középfokú C államilag
elismert nyelvvizsga

magyar nyelv és irodalom (MA) - egy felsıfokú C államilag elismert, illetve azzal
egyenértékő nyelvvizsga vagy egy az alapfokozat megszerzéséhez
szükséges nyelvtıl eltérı további nyelvbıl tett középfokú C államilag
elismert nyelvvizsga

német nyelv, irodalom és kultúra (MA) - egy az alapfokozat megszerzéséhez szükséges


nyelvtıl eltérı nyelvbıl tett középfokú C államilag elismert nyelvvizsga

német nyelv- és irodalom (MA) – idegen nyelvő (“Kassel”) - egy az alapfokozat


megszerzéséhez szükséges nyelvtıl eltérı nyelvbıl tett középfokú C
államilag elismert nyelvvizsga

néprajz (MA) - egy felsıfokú C államilag elismert, illetve azzal egyenértékő


nyelvvizsga vagy egy az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtıl
eltérı további nyelvbıl tett középfokú C államilag elismert nyelvvizsga

neveléstudomány (MA) - egy középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal


egyenértékő nyelvvizsga

olasz nyelv, irodalom és kultúra (MA) - egy az alapfokozat megszerzéséhez szükséges


nyelvtıl eltérı nyelvbıl tett középfokú C államilag elismert nyelvvizsga

orosz nyelv és irodalom (MA) - egy az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtıl


eltérı nyelvbıl tett középfokú C államilag elismert nyelvvizsga

pszichológia (MA) - két középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal


egyenértékő nyelvvizsga, közülük az egyik angol nyelvbıl
spanyol nyelv, irodalom és kultúra (MA) - egy az alapfokozat megszerzéséhez szükséges
nyelvtıl eltérı nyelvbıl tett középfokú C államilag elismert nyelvvizsga

szlavisztika (MA) - egy az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtıl eltérı


nyelvbıl tett középfokú C államilag elismert nyelvvizsga

szociológia (MA) - két államilag elismert legalább C típusú nyelvvizsga, amelyekbıl


az egyik angol v. francia v. német

történelem (MA) - egy felsıfokú C államilag elismert, illetve azzal egyenértékő


nyelvvizsga vagy egy az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtıl
eltérı további nyelvbıl tett középfokú C államilag elismert nyelvvizsga

vallástudomány (MA) - egy élı idegen nyelvbıl középfokú C típusú államilag elismert
vagy azzal egyenértékő nyelvvizsga

4. Tanári mesterszakok:
angoltanár
etikatanár
filozófiatanár
franciatanár
latintanár
némettanár
olasztanár
orosztanár
magyartanár
mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár
pedagógiatanár
spanyoltanár
szerb és nemzetiségi szerb tanár
történelemtanár

A tanári mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert, legalább középfokú C típusú,


illetve azzal egyenértékő nyelvvizsga letétele szükséges.
EUROPASS

A 2006. március elsején hatályba lépett, a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, 63. §
(2) bekezdése alapján az alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél mellé Európai
Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletet igényelhetnek magyar és
angol nyelven. (Europass oklevél vagy Diploma Supplement, röviden DS)
Az oklevélmelléklet célja: a felsıoktatásban szerzett képesítést igazoló oklevél mellékleteként
részletes és tárgyszerő információt ad az oklevél tulajdonosa által folytatott és sikeresen befejezett
tanulmányok jellegérıl, szintjérıl, tartalmáról és segítséget nyújt a képesítések
átláthatóságához és megalapozott elismeréséhez külföldön.
Az oklevélmelléklet tartalma: a dokumentum tartalmát az Európai Parlament és a Tanács 2004.
december 15-én kiadott, 2241/2004/EK számú, a képesítések és a szakmai alkalmasság
átláthatóságának egységes közösségi keretérıl (Europass) szóló határozata szabályozta, a IV.
számú mellékletben.
Karunk a törvényi elıírásoknak megfelelıen elıállítja az alapképzésben (egyetemi vagy fıiskolai
szintő alapképzés, egyetemi szintő kiegészítı alapképzés, bachelor képzés) vagy
mesterképzésben 2006. március 1. után oklevelet szerzett hallgatóink oklevélmellékleteit.
Hozzájárulása esetén oklevélmelléklete adatait megküldjük a Felsıoktatási Információs
Rendszeren (FIR) keresztül a Nemzeti Europass Központnak (NEK). Adatait oklevélmelléklet-
hitelesítési, statisztikai, valamint cégeknek és munkakeresıknek nyújtott egyéb szolgáltatásokra
használhatják fel.
A kiállításhoz szükséges nyilatkozatot letölthetik a TO honlapjáról (DS nyilatkozat), vagy kérhetnek
a fogadóirodában! Kérjük, a nyilatkozatot csak a diploma kiállítását követıen adják le a Tanulmányi
Osztályon.
Azok a végzıs hallgatók, akik nyelvvizsgával nem rendelkeznek, és nem kaphatják meg az
oklevelüket, nem kaphatnak Europass oklevelet sem, csak a diplomaszerzést követıen!
Az oklevélmelléklet elsı példánya (angol és magyar nyelven) a 2006. március 1. után
oklevelet szerzı hallgatók számára díjmentes.
A 2003. január 1. - 2006. február 28. között diplomát szerzett hallgatók számára, ill. azok, akik
második példányt is igényelnek a kiállítás díja oklevelenként 5000 Ft. (A díj befizetéséhez
szükséges csekket a Tanulmányi Osztályon lehet kérni.)
Figyelem! Posztgraduális képzésben szerzett oklevelekhez nem adunk ki mellékletet!
(közoktatási vezetı, kistérségi szakértık, pedagógiai értékelési szakértı, tolmács- és
fordító, PhD képzések stb.)
A 2003 elıtt végzett hallgatóink részére sem állíthatunk ki Europass oklevelet!
Az oklevélmelléklet átvétele személyesen vagy meghatalmazott útján történik. Amennyiben a
kérelmezı megfelelıen felbélyegzett (A4-es boríték, ajánlott levél díjszabása) válaszborítékot is
mellékel a DS nyilatkozathoz, azlkészítést követıen postai úton is megkaphatja a mellékletet. A
BTK a postaköltséget nem vállalja át.Europass koordinátor: Sas Gabriella, sasgabi@primus.arts.u-
szeged.hu, 62/544-363
További információ: http://www.om.hu/ds és http://www.europass.hu.
A DS nyilatkozat letölthetı a TO honlapjáról.