You are on page 1of 14

VOCABULARI (per ordre alfabètic):

αἰσχύνη (ἡ) vergonya, pudor

Α αἰτέω (vb.) demanar


αἰτία, -ας (ἡ) causa, motiu, raó
ἀ- partícula privativa, corresponent al llatí in- (insolitus), ἀκούω (vb)sentir, percebre (acústica)
anglès un-, alemany un-,... ἄκρα, -ας ( ἡ) cim, promontori // ciutadella
ἀγαθός, -ή, όν (adj.) bó //valent, noble ἀκριβής, ές (adj.) exacte, curós //escrupulós
ἄγαλμα, ατος (τὸ) ofrena feta als déus,// imatge dels ἀκρόπολις, εως (ἡ) acròpolis
déus // estàtua, adorn, joia ἄκων, ἄκουσα, ἆκον (gen.: ἄκοντος) forçat, obligat,
ἄγαν (adv.) massa, en excés involuntari, (llatí: invitus)
ἀγανακτέω indignar-se, irritar-se Ἀλέξανδρος Alexandre.-
ἀγγελία, -ας (ἡ) notícia (cf. τὸ εὐαγγέλιον la bona notícia) ἀλήθεια, -ας (ἡ) veritat
ἀγγέλλω anunciar, avisar (cf. ἄγγελος) ἀληθεύω (vb) (ἀλήθεια) Dir veritat, ser sincer
ἄγγελος (ὁ) missatger, llegat, legat// àngel ἀληθής, ές (adj.) veritable, veraç (ἀλἠθεια ‘veritat’).
Ἆγις, ιδος Agis, juntament amb Pausànies, eren els dos reis diarques Ἀλκιβιάδης Alcibíades, polític d’Atenes
d’Esparta quan la batalla d’Egospótamos, a la guerra del Peloponès ἀλλά (conj. adversativa) però,// després de negació: sinó // com a
ἄγκῡρα , ας (ἡ) àncora, ancla interj.: au!, apa!, hala! // οὐ μόνον... ἀλλά < no sols...
ἄγομαι γυναῖκα (lit.: prendre dona, emportar-se’n una sinó també
dona), casar-se ἀλλά (conj.) però
ἀγορά, -ας ( ἡ) plaça pública, fòrum ἀλλήλων, οις, ους (ἄλλος) (pron. recipr., sense nom.)
ἀγοράζω comprar (anar al àgora, on es fa el mercat) (< ἀγορά) mútuament
ἀγορεύω parlar a la assamblea ( a l’àgora)// parlar en ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο un altre (llatí: alius, alia, aliud)
públic ἄλλοτε (ἄλλος) (adv.) en altre temps.
ἀγρός (ὁ) camp, ἅλς, ἁλός (ὁ) sal, (halò-gen, llatí: salis)// ἅλς, ἁλός (ἡ) aigua
Ἀγχίσης Mit.: Anquises, pare d’ Eneas salada//mar
ἄγω conduir, dirigir, guiar, portar,; intr.: avançar, marxar Ἅλυς Halis, riu que separaba Lídia dels perses.
(llat.:ago) ἀλώπηξ, -εκος (ἡ) guineu, guilla (cast.: zorro; llatí:
ἀγών, ἀγῶνος (ὁ) (cf. ἀγωνίζομαι) concurs, certamen, vulpes))
lluita, joc // ἀγῶνα ἄγω organitzar una competició ἅμα + Dat. juntament amb.[ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ‘al despuntar el dia’]
ἀγωνίζομαι (vb.) lluitar, combatre, batre’s competir ἅμαξα, ης (ἡ) carro
ἀδελφή (ἡ) germana ἄμπελος, ἀμπέλου (ἡ) vinya
ἀδελφός –ου (ὁ) germà ἀμύνω + Ac. (vb.) rebutjar, allunyar //+ Dat.: defensar
ἄδηλος, ἄδηλον (adj.) invisible, desconegut, amagat ἀμφίβολος, ον ambigu (amfibologia)
ἀδικία (ἡ) (δίκη, δικάζω) injustícia Ἀμφίων, ονος Amfion
ἄ-δικος, ἄδικον (adj.) (δίκαιος, δίκη) injust ἀμφότεροι, αι, α ambdós, tots dos, l’un i l’altre (< ἄμφω, en
ᾄδω (vb.) cantar dual, ambdós, tots dos (llatí: ambo).
ἀεί (Adv.) sempre ἀνά + Ac. (prep.)per, sobre, damunt
ἀετός (ὁ) àguila ἀναβαίνω (vb.) pujar.
ἀήρ, ἀέρος (ὁ) aire (aer, aero-port) ἀναγιγνώσκω (vb.) (cf. γιγνώσκω) reconèixer //llegir
Ἀθάμας, αντος Atamant, pare de Frixe i Hel·le ἀναγκάζω forçar, obligar//
Ἀθηνᾶ, ᾶς Atena (la deessa; en llat.: Minerva) ἀνάγκη (ἡ) (cf. ἀναγκάζω) necessitat //destí, // ἀνάγκη
Ἀθ῅ναι, ῶν (αἱ )Atenes (la ciutat) ἐστι: és necessari
Ἀθηναῖοι (οἱ) los atenienses ἀνάγω (vb. actiu) conduir cap dalt, pujar// portar cap alta
Ἀθηναῖος (ὁ) l’ atenés mar, o a terra // ἀνάγομαι fer-se a la mar
ἆθλον, -ου (τὸ) trofeu, premi (atleta) ἀνάθημα, ατος (τὸ) ex-vot, ofrena, monument, //
ἁθροίζω reunir, congregar ἀνάριθμος, ον (ἀριθμός, ἀριθμέω) innumerable,
Αἴγῑνα Egina, isla del golfo Sarónico.- ἀναφέρω (vb.) (< φέρω) aixecar, alçar, posar a sobre de
Αἴγυπτος, ου (ἡ) Egipte //reposar (tornar a posar)
Ἅιδης Hades, el reino de los muertos. ἀναφύομαι (vb.) (en v. mitjana) nèixer, crèixer, renèixer
Ἅιδης, ου (ὁ) Hades, (el regne dels morts) ἀναχωρέω (vb.) retirar-se, allunyar-se // retrocedir
Αἰήτης Eetes, (mit.: fill del sol, germà de Circe i pare de ἀνδρεία (ἡ) valor, fortalesa, valentia (virtus)
Medea) ἀνδρεῖος, α, ον (adj) valent, viril
Αἰήτης, ου Eetes ἄνεμος (ὁ) vent (anemómetre, anémona)
αἰθήρ (ὁ) el éter ἄνευ + Gen. sense (llatí: sine + Abl.)
αἰθήρ, αἰθέρος (ὁ) éter, aire, cel, (éter, eteri) ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) (ἀνδρεῖος) home // espòs, marit
Αἰθίοψ, Αἰθίοπος (ὁ) etíop ἀνθρώπειος, α, ον (adj.) humà
αἴλουρος (ὁ) gat ἄνθρωπος , -ου (ὁ) l’home, ésser humà
αἶξ, αἰγός (ἡ) cabra ἀντί + Gen. (prep.) davant, enfront, contra, en lloc de
αἰσθάνομαι (vb) sentir, percebre, adonar-se, (estètica) ἀντιγράφω (vb.) (< γράφω ) respondre per escrit
αἰσχρός, ά, όν (adj.) (αἰσχύνη) lleig // vergonyós ἄντρον (τὸ) cova (llatí: antrum)
Αἰσχύλος Èsquil, autor dramàtic
1
ἀοιδός (ὁ) cantant ἀφθονία (ἡ) (< φθόνος) abundància //absència d’enveja
ἀπ-άγω emportar-se, endur-se, conduir//treure, allunyar ἄφθονος, -ον (adj.) (φθόνος, ἀφθονία) exent d’enveja,
ἀπαλλάττω (vb.) allunyar, deixar anar, alliberar abundant
ἀπαντάω (ἀντί)(vb.) trobar-se amb, topar, ensopegar ἄφρων, ον (adj) insensat
ἅπαξ (adv.) una vegada
ἅπας, ἅπασα, ἅπαν tot, enter, sencer // cada // en pl: tots
junts
Β
ἄπειρος, ον (adj.) 1. il·limitat, indefinit; 2. inexpert βαδίζω (vb.) anar a peu, caminar, marxar, anar-se’n
ἀπελαύνω (vb.) espulsar, excluir //intr.: posar-se en marxa Βάκχος Baco, =Dionís, deus del vi)
ἀπέχει (vb. ἀπέχω) estar lluny, distar βάρβαρος (ὁ) estranger, no grec, bàrbar (barbarus)
ἄ-πιστος, ον (adj.) (< πιστεύω confiar) deslleial, dubtós, βάρβαρος, ον estranger
pèrfid// perillós βασιλεύω (vb.) ésser rei de [+genitiu], reinar
ἀπό + Gen. (prep.) de, d’, des de // βασιλική (adj., en fem.) reial, de reina
ἀποβάλλω (vb.) rebutjar, llançar, perdre. βασιλικός, ή, όν (βασιλεύω) reial, propi d’un
Ἀπόλλων, ωνος Apol·ló rei,majestuós (basílica,). βασιλικῶς (adv.) com correspon a
ἀπολύω (vb) deslliurar de, alliberar// deslligar un rei, majestuosament
ἀπονέμω(vb.) (νόμος) donar com a part, concedir βασίλισσα, ης (= βασίλεια ας) (ἡ) reina (cf. βασιλεύω reinar;
ἀποπέμπω (vb.) (πέμπω) enviar fora acomiadar βασιλεύς, rei)
ἀπορία (ἡ) (πορεία, πορεύομαι) manca de camí, de βία (ἡ) (βιάζομαι) força, violència (llatí : vis)
sortida o solució, // impossibilitat //dificultat, incertesa, βιάζομαι (vb.) maltractar, obligar, forçar, conseguir per la
ἀποστερέω (vb.) treure, privar,// robar força (ἡ βία, ‘violencia, força’)
ἀπόστολος (ὁ) el ambaixador, l’ apòstol.- βιβλίον (τὸ) llibre, escrit
ἀπόφθεγμα, ατος (τὸ) sentència, proverbi, dita, refrany βίβλος (ἡ) papir,
ἀποχωρέω (vb.) (χωρέω) retirar-se, anar-se’n //recórrer βίος (ὁ) vida (biologia)
ἆρα; (part. Interrog.) si, potser, és que...? = lat.: -ne;) βλαβερός, ά, όν (adj.) funest, nociu
ἄρατρον (τὸ) arado βλάβη (ἡ) dany, pèrdua, ruïna, perjudici
ἄργυρος, -ου (ὁ) plata βλάπτω + Ac. danyar
ἀρετή (ἡ)virtut, valort, βλέπω mirar
ἀριθμέω (vb.) (< ἀριθμός) contar, enumerar (cf. aritmética) βοηθέω (vb.) ajudar //socórrer
ἀριθμός, - ου (ὁ) Cat: nombre, cast.,número. (cf. Βοιωτία (ἡ) Beòcia, regió de Grècia
aritmètica) βουλευτής, ου (ὁ) conseller, membre de la βουλή
Ἀρίων, ονος Arió βουλεύω (vb.) deliberar, discutir, aconsellar
Ἀρκαδία (ἡ) Arcadia (regió central del Peloponés) βουλεύω (vb.) discutir, deliberar /v. mitj. βουλεύομαι meditar.
ἁρπάζω (vb.) arrabassar, robar // saquejar, (llatí: rapere) βουλή (ἡ) consell, deliberació , decisió, voluntat. [cf.
Ἀρταξέρξης Artaxerxes,rei persa βουλεύω: βούλει - tu vols, οἴει – tu creus *βούλεσθαι –
Ἄρτεμις, ιδος Àrtemis (llatí: Diana) voler i οἴεσθαι – creure fan la 2. pers.sg. en -ει i no en
ἄρτι (adv.) recentment,//ara
ἀρχαῖος, ἀρχαία, ἀρχαῖον (adj.) antic (cf. arcaic,
ῃ.]
arqueologia,...) βούλομαι (vb.) desitjar, preferir, voler . (no confondre amb
βουλεύω / βουλεύομαι, deliberar, discutir//meditar)
ἀρχή (ἡ) principi, inici//causa, govern,
βοῦς (ὁ / ἡ ) bou/vaca.
ἄρχομαι (vb.) (< ἀρχή) començar
βωμός (ὁ) altar
ἄρχω (ἀρχή) (vb.) començar// governar
ἄρχων, ἄρχοντος (ὁ) (cf. ἄρχω) arcont, cap // magistrat
ἀσέβεια (ἡ) impietat Γ
ἀσεβής, ές (adj.) impiu, sacrílg,// malvat
ἀσθενής, ές (adj.) dèbil, feble, malatís(>astènic) γάλα, γάλακτος (τὸ) llet
Ἀσία (ἡ) Asia γάρ (mai en principi de frase)(conj.) dons
ἀσπάζομαι (vb.) rebre afectuosament, saludar, donar la γαστήρ, γαστρός (ἡ) ventre, estómac [cf.gastronomia,
benvinguda // abraçar gastritis)
ἀσπίς, ίδος (ἡ) escut γέ (encl.) al menys, si més no // certament, sens dubte
ἄστρον , -ου, (τὸ) estel, estrella, astre //precisament, justament
ἀσφαλής, ές (adj.) (σφαλερός) segur, ferm, estable γένος, ους (τὸ) (γίγνομαι) gènere, espècie, mena // naixement,
origen // estirp, família, poble, nació // sexe
//prudent, caut
Ἀττική (ἡ) Ática, regió d’ Atenes.- αἱ Ἀθ῅ναι Atenes Γερμᾱνός germà, habitant de Germània
Ἀττική (ἡ) L’Àtica, regió d’Atenes γέρων, γέροντος (ὁ) vell, ancià (ger-iatria)
Αὐγείᾱς Augias personatge mit. γεωργός (ὁ) agricultor, pagès (George, Jorge, Jordi)
αὐλή (ἡ) el patio/la casa/el palacio γ῅ρας, ως (τὸ) (γέρων) vellesa
Αὐλίς Áulide, ciutat portuària de Beòcia. γραῦς, -ός (ἡ) vella
αὔξησις, εως (ἡ) creixement, augment, ganància γίγας, γίγαντος (ὁ) gegant
αὐτίκα [αὐτός] (adv.) Immediatament, ara, //com γίγνομαι esdevenir// néixer //succeir, tenir lloc
αὐτόμολος (ὁ) (αὐτός)trànsfuga, desertor γιγνώσκω (vb.) conèixer
αὐτός (ὁ), ἡ αὐτή, τό αὐτό el mateix (llatí: idem, eadem, idem) γλαῦξ (γλαύξ), γλαυκός (ἡ) òliba [cast.: lechuza]
αὐτός, αὐτή, αὐτό jo/tu/ell mateix (ipse) γλῶττα, γλώττης (ἡ) llengua (glosa, polí-glota)
αὐτοῦ (Adv.) aquí, allí mateix // a l’instant γνώμη (ἡ) (cf. vb. γιγνώσκω) sentència, opinió, parer,// raó

2
γράμμα, γράμματος (τὸ) (γράφω) lletra, escritura, text δίκαιος, α, ον (adj) just
escrit (gramàtica). En pl., τὰ γράμματα, γραμμάτων, δικαιοσύνη (ἡ) justícia
ensenyament, doctrina, ciència δικαστής, οῦ (ὁ) (δικαιοσύνη) jutge
γραμματική gramàtica διό (conj., < διὰ ὅ) per aixó, per lo qual
γράφω (vb.) escriure, gravar (gràfic, biografia)[Cf. ἀντιγράφω Διογένης Tiògenes, filòsof cínic .-
(vb.) respondre per escrit // συγγράφω (vb.) escriure, compondre, redactar, διώκω (vb.) perseguir
descriure, recollir per escrit, firmar un tractat // ἐπιγράφω esgarrapar //
escriure o pintar a sobre o al damunt // inscriure (epigrama)
δόλος (ὁ) parany, engany, frau
γυμνάζομαι (vb.) (v.m. de γυμνάζω) practicar, exercitar-se δόξα, δόξης (ἡ) opinió, parer, creença //gloria,
γυμνάζω (vb.) exercitar// esgotar, cansar (gimnàsia,) fama(Doxo-grafia; orto-doxia)
γυμνάσιον (τὸ) (< γυμνάζω) gimnasi, escola δουλεύω (δοῦλος) ser esclau, estar esclavitzat
γυμνός nu δούλη (ἡ) esclava, criada
γυνή, γυναικός (ἡ) dona, (gineco-logia)// ἄγομαι γυναῖκα δοῦλος (ὁ) esclau, serf
(lit.: prendre dona, emportar-se’n una dona), casar-se δουλόω (vb.) esclavitzar[(<δοῦλος esclau. Cf. δουλεύω ésser
γύψ, γυπός (ὁ) voltor esclau, servir]
Γωργώ Mit. Gorgona, la medusa, monstre mitològic) δράκων, δράκοντος (ὁ) drac, serp, (llatí: draco)
δράω (vb.) fer, actuar, (dràstic, drama)
δύναμις, εως (ἡ) força, poder, capacitat (> dinàmic,
Δ dinamita, dinamo)
Δαίδαλος Dèdal (constructor mític del laberint de Creta i pare de Ícar) δυνάστης, ου ὁ governant, home poderós, príncep, sobirà
δαιμόνιον (τὸ) (δαίμων) la divinitat, el geni, l’esperit (< δυνατός) (cf. dinastia)
δαίμων, δαίμονος (ὁ)divinitat, esperit, déu//destí, δυνατός, ή, όν poderós, capaç, apte, hàbil // possible, que es pot fer
(dinàmic)
(dimoni)
δύο (numeral) dos
δακρύω (vb.) plorar (llatí: lacrimo)
δύο (numeral) dos (llatí: duo)
Δαρεῖος Darius, rei persa
δυσμενής, ές (adj) hostil, d’ànim hostil
δέ (conj.) i, però, per altra part δωρέομαι (vb.) (δῶρον) regalar, oferir
δειλός, ή, όν (adj.) tímid, covard// dèbil, δῶρον (τὸ) regal, dó
δεινός, δεινή, δεινόν ( adj.) terrible, perillós // estrany,
sorprenent// poderós //hàbil, destre, capaç
δεῖπνον, -ου (τὸ) esmorzar, dinar Ε
δέκα (numeral) deu ἐάν (εἰ+ἄν) (conj.). si; sempre que
δέλφαξ, ακος (ὁ /ἡ) porc, porcell, garrí ἔαρ, ἔαρος (τὸ) primavera
δελφίς, ῖνος (ὁ) dofí ἐγκρατής, ές (adj.) poderós //amo, senyor
Δελφοί (οἱ) Delfos, santuari de Apol·lo, a la regió de ἐγχώριος, ον (adj.) del país, indígena, (cf. χώρα, país,
Fòcida) territori)
δένδρον, -ου, (τὸ), arbre ἐγώ: jo, σὑ tu, ἡμεῖς nosaltres, ὑμεῖς vosaltres
δεξιότης, -ητος (ἡ) habilitat, destresa *cf. δεξιός ‘situat a la ἔγωγε jo al menys, per la meva part jo (forma emfàtica de
dreta’)
ἐγώ)
δέρμα, ατος (τὸ) (δορά) pell ( cf.dermatologia)
ἕδρα (ἡ) (καθ-έζομαι) cadira, seient(càtedra)
δέσποινα, ης (ἡ) (el masc.: δεσπότης) senyora
ἐθέλω, θέλω (vb.) voler, desitjar
δεσπότης, ου (ὁ) senyor, amo (dèspota)
ἔθνος, ους (τὸ) poble, casta, llinatge // banda, esquadró
δεύτερος, α, ον (ordinal) segon
(etnografia)
δέχομαι (vb) rebre
εἰ (conj. condicional) si
δή (part. de molt variat significat) certament //aleshores //doncs
εἶα interjección: = ea!, vamos!
Δημήτηρ Mit.: Demèter, deesa de l’agricultura.
εἶδος, ους (τὸ) vista, visió//aspecte, forma//bellesa, idea,
δ῅μος (ὁ) poble
imatge
Δημοσθένης Demóstenes
εἰκάζω (vb.) fer igual, assimilar, representar
δῃόω (vb.) matar, devastar, destruir
εἴκω (vb.) cedir, retirar-se
διά + Ac. (prep.) a conseqüència, per causa de (propter)
εἰκών, όνος (ἡ) quadre, imatge, figura(cf. icon) (icon)
διά + Gen. a través de // durant /per mitjà de, ... (dia-gonal)
//estàtua, pintura, retrat (cf. εἰκάζω igualar, fer igual
διαβαίνω (vb.) passar, travessar,
//reproduir, imitar, representar)
διαλέγομαι (vb.) parlar amb algú, conversar, dialogar
εἶναι ser, ésser, estar (llatí : esse)
διαλύω dissoldre, separar, (dia-lisi)
εἴπερ (conj. concesiva) encara que
διασῴζω (vb.) (σῴζω) salvar, conservar //reservar
εἰρήνη (ἡ) pau
διαφέρομαι (v. mitjana de διαφέρω) disentir, discutir,
εἰς + Ac. (prep) a, cap, vers, fins... (llat.: in + Ac.)
disputar barallar
εἷς, μία, ἕν (numeral)un, una, un (llatí: unus)
διαφέρω (vb. trans.) transportar //difondre //intrans.: diferir,
εἰσέρχομαι (vb.) entrar,
ésser diferent, distingir-se, avantatjar a (+ Gen.). //impers.:
διαφέρει (vb.) importa εἰσίν ells són (llatí: sunt)
διαφέρω (vb.) diferenciar-se, ser diferent (llatí: differre) εἴσοδος, ου (ἡ) entrada
διαφθείρω (vb.) destruir // corrompre εἰσπηδάω (vb.) saltar
διαφορά, διαφορᾶς (ἡ) diferència, desacord εἰσφέρω portar, aportar, oferir,conduir
διδάσκαλος (ὁ) mestre, professor εἶτα (adv.) després, tot seguit, aviat //en acabat
διδάσκω(vb.) (cf. διδάσκαλος) ensenyar, instruir, εἶχε(ν) (vb.) Impf. del v. ἔχω, tenir,
δικάζω (δικαστής) jutjar

3
ἐκ + Gen. (davant vocal: ἐξ) d’, des de, fora de// després ἔπαινος–ου, ὁ elogi, lloança
de (llat.: ex + Abl.) ἐπανέρχομαι (=ἐπάνειμι) (vb.) tornar, tornar a l’asumpte
ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον (adj. i pron) cada, cadascun, tractat, recapitular // anar cap a munt, pujar, marxar terra endins
cada un,... ἐπεί quan, després que
ἑκάτερος, α, ον cadascun dels dos (llatí: uterque)// en pl.: ἐπειδή (conj. temp.o causal) després que// ja que
ἑκάτεροι uns i altres ἔπειτα (adv.) aleshores, llavor, després
ἑκατόν (numeral) cien ἐπί + Ac. (prep) cap, vers, contra
ἐκβαίνω (vb.) sortir o fer sortir (especialment, d’una nau), ἐπί + Dat. (prep.) sobre, damunt de, prop de
desembarcar // esdevenir, succeïr, resultar ἐπί + Gen. (prep.) en, sobre, damunt
ἐκεῖ (ἐκεῖνος) (adv.) allí ἐπιβάλλω (vb.) llençar a sobre, al damunt
ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο (ἐκεῖ) aquell (llatí: ille, illa, illud) ἐπιβάτης, -ου (ὁ) soldat de marina, mariner,//passatger
ἐκκλησία, -ας ( ἡ) assemblea del poble, assemblea, d’un vaixell // genet (lit.: que va al damunt)
reunió ἐπιβουλεύω (vb.) tramar, conspirar
ἐκλείπω (vb.) abandonar, deixar, renunciar// faltar, // ἐπιγράφω (vb.) (< γράφω ) esgarrapar // escriure o pintar a
ἐκλείπω τὸν βίον abandonar/deixar la vida, morir
sobre o al damunt // inscriure (epigrama)
ἐκμανθάνω (vb.) esbrinar, arribar a saber, investigar
ἐπιθυμέω (+Gen.) (vb.) desitjar, tenir desitg de
ἐκπέμπω enviar fora, despedir // repudiar (a una dona) ἐπιθυμέω desitjar,
ἐκπηδάω (vb.) saltar fora ἐπιλείπω (vb.) negligir, ometre, faltar (llatí: deficio)
Ἕκτωρ Héctor, príncep defensor de Tròia, fiil del rei Príam. ἐπιμέλεια (ἡ) cura, sol·licitut.
ἐκφεύγω (vb.) defugir, evitar ἐπισιτίζομαι (vb.) (< σῖτος) proveir-se, aprovisionar-se,
ἑκών, ἑκοῦσα, ἑκόν (gen.: ἑκόντος) voluntari, espontani, abastar-ne
gustós // que obra espontàniament (llatí: sponte)
ἐπίσκοπος (ὁ) vigilant, guardià (>bisbe, obispo, episcopal)
ἐλαία (ἐλάα) (ἡ) olivera (oliva)
ἐπιστήμη (ἡ) ciència // coneixement.
ἐλαύνω (vb.) tr.: empènyer, conduir, intr.: avançar, cavalcar//
ἐπιστήμων, ἐπιστήμον (adj.) coneixedor, entès.
arrossegar
ἐπιστήμων, -ον (adj.) coneixedor, entès
ἐλεέω (vb.) compadir, tenir pietat de
ἐπιστολή (ἡ) carta (llatí: epistula)
Ἑλένη Helena
ἐπιτάττω (vb.) ordenar, posar en orde de combat
ἐλευθερία (ἡ) llibertat
ἐπιτήδεια, -ων (τὰ) els queviures
ἐλεύθερος, α, ον (ἐλευθερία) lliure
ἐπιτρέπω (vb.) tornar, lliurar, concedir, atorgar, permetre
Ἑλικών (ὁ) Helicó, montanya de Beòcia, morada de les Musas
ἐπιφανής, ές (adj.) visible, manifest, evident
ἕλκω (vb.) estirar, arrossegar
ἐπιφέρομαί τινι abalançar-se (sobre /contra algú)
Ἑλλάς, άδος (ἡ) Hellas, Grècia (cf. ὁ Ἕλλην, Ἑλληνικός)
ἕπομαι seguir
Ἕλλη Hel·le, germana de Frixe, que, quan fugia de la seva
ἔπος, ους (τὸ) paraula, mot //expressió, frase //resposta,
madrastra Ino, en un carner volador màgic, amb velló d’or, vers, poema [èpica]
va caure al mar en el estret que des de llavors es conegué ἑπτά (num.) set (llatí: septem)
per Hel·lespont (‘mar de Hel·le’, actual mar de Màrmara) ἐργάζομαι (vb.) (imperf. : ἠργαζόμην) treballar, fer realitzar,
Ἕλλην, Ἕλληνος (ὁ) Grec, natural de Grècia (gentilici), executar // fer un treball (ἔργον)
//Ἑλληνικός, ή, όν, (adj.)grec, grega, grec (adj.) ἔργον, -ου, (τὸ) treball, obra, fet
Ἑλληνικός, ή, όν (adj) grec, helènic
ἐρ῅μος, η, ον (adj.) desert, solitari, buit (eremita)/ (ἔρημος ,
Ἑλλήσποντος (ὁ) Hel·lespont
subst.)
ἐλπίζω (vb.) esperar
ἔριον (τὸ) llana
ἐλπίς, ίδος (ἡ) (ἐλπίζω) esperança
ἔρις, ιδος (ἡ) (acus.: ἔριν) discòrdia
ἐμός, ἐμή, ἐμόν (pron. possessiu) meu, meva, meu (meus, mea,
ἐρωτάω (vb.) preguntar
meum)
ἐσθλός, ή, όν (adj.) noble, bo
ἔμ-πειρος, ον (adj) expert, experimentat, coneixedor
ἑσπέρα, ας (ἡ) la tarda (vesper)
(empíric)
ἔστι(ν) ell/ella és , hi ha, existeix
ἐν + Dat. (prep.) en, entre, a casa de
ἔν-δοξος, ον (adj.) (< δόξα) famós ἑταῖρος (ὁ) company
ἕτερος, α, ον l’altre (de dos) (llatí: alter)
ἕνεκα (prep. en posició d’anàstrofe, després del ἔτος, ους (τὸ) any
genitiu) per causa de ἐτρεψάμην (vb.) (aorist de τρέπω ) tornar, posar en fuga,
ἔνθα allí (llatí : ibi); on (relatiu –llatí : ubi) derrotar // fugir.
ἐνθουσιαστικός, ή, όν (< θεός) inspirat (per un déu), εὖ (Adv.) bé
transportat, (entusiàstic) εὐαγγέλιον (τὸ) el evangelio
ἐνιαυτός (ὁ) any. [cf. μήν, μηνός/ ὥρα (ἡ) ...] Εὔβοια Eubea (illa de l’ Egeu)
ἐννέα (numeral) nueve εὐδαιμονίζω (vb.) (εὐδαίμων) considerar afortunat,
ἐνταῦθα (adv.) aquí, allí // aleshores, llavors,... felicitar
ἐξ οὗ <χρόνου> des de que εὐδαίμων, εὔδαιμον (adj.) feliç, ric, pròsper.
ἕξ (numeral) seis εὐκλεής, ές (adj.) famós, gloriós
ἐξάγω (vb.) treure, portar fora, fer sortir, endur-se’n εὐπρεπής, ές (adj.) (πρέπει) convenient, adient
ἐξαίφνης (adv.) de repent Εὐριπίδης Eurípides, autor dramàtic .-
ἐξελαύνω (vb.) avançar, treure fora, expulsar εὑρίσκω (vb.) trobar, descubrir, inventar [εὕρηκα ‘ho he
ἐξετάζω examinar, investigar trobat’, és el perf. de εὑρίσκω+
ἑορτή (ἡ) festa, dia de festa Εὐρώπη (ἡ) Europa
ἐπάγω (vb.) dur, portar, conduir (a la lluita) εὐσέβεια, εὐσεβείας (ἡ) pietat

4
εὐσεβής, ές (adj.) filial, respectuós θάνατος (ὁ) mort
εὐτυχής, ές (adj.) afortunat θανάτος, -ου, (ὁ) la mort
Εὐφράτης, ου (ὁ) Eúfrates (riu de Mesopotàmia) θαυμάζω (vb.) asombrar-se, admirar-se
εὔχομαι (vb.) demanar un desig als deus, pregar, fer un θαυμάζω (vb.) (imperf.:ἐθαυμαζόμην) admirar
vot: εὔχομαι τοῖς θεοῖς σωτηρίαν – prego als deus la salvació. // θαυμαστός, ή, όν (adj.) meravellós, admirable, (<
εὔχομαι τοῖς θεοῖς θυσίαν – prometo un sacrifici als déus. // θαυμάζω)
εὔχομαι τ῵ φίλῳ σωτηρίαν – faig vots//prego per la salvació del θέα, -ας ( ἡ) (cf. θέατρον) contemplació, vista // aspecte
meu amic.
θεά, -ας ( ἡ) (masc.: θεός) dea, deessa
Ἔφεσος Éfes, ciutat de Jònia
θεάομαι (vb.) (cf. θέατρον) mirar, contemplar
ἔφη (imperfecte d’ind.) deia ell (com el inquit llatí)
θέατρον (τὸ) teatre
ἔφηβος (ὁ) adolescent, efebus,
θέατρον (τὸ) teatre
ἔχθρα (ἡ) odi, enemistat
θεῖος, θεία, θεῖον (adj.) diví (cf.θεός)
ἐχθρός, ά, όν (adj.) odiós, enemic
Θεμιστοκλ῅ς Temístocles, general atenès, vencedor a Salamina
ἔχω (vb.) tenir // ἔχω + adv. (vb.) ser, estar, sentir-se + adv.
Θεόδωρος Teodor.-
// πῶς ἔχεις; com estas?, com et sents?
θεός (ὁ) deu (deus) (Theo-logie, teologia)
θεός, οῦ (ἡ) deessa (= ἡ θεά)

Ζ
θεραπεύω (vb.) cuidar (terapeuta)
θεράπων, θεράποντος (ὁ) criat, cuidador (terapeuta)
Θερμοπύλαι (αἱ) las Termopiles
Θερμοπύλαι (αἱ) Les Termópiles
Θερμοπύλαι Les Termòpiles, pas estret on es va lliurar la
ζημιόω (vb.) castigar
batalla del mateix nom entre els espartans i els perses.
ζητέω (vb.) buscar, investigar
θερμός, θερμή, θερμόν (adj) calent (Thermo-meter,
ζυγόν (τὸ) (cf. ὑποζύγιον) jou (llatí: iugum)
termómetre)
ζωγρέω (vb.) agafar viu //capturar, empresonar
θέρος, -εος *-ους+ (τὸ) estiu (també ἡ θερέια, θερέιας) *cf- etiam:
ἔαρ, ἔαρος (τὸ) primavera // ἡ ὀπώρα, ὀπώρας tardor// ὁ χειμών,

Η χειμῶνος hivern
θέρος, ους (τὸ) (θερμός) l’estiu
ἤ (conj.) o Θ῅βαι Tebes, capital de Beòcia
ἤ (després d’un comparatiu) que (llatí: quam) Θ῅βαι, ῶν (αἱ) Tebas, capital de Beòcia
ἢ... ἤ o ... o Θηβαῖος (ὁ) tebà, natural de Tebas
ἡγεμών, ἡγεμόνος (ὁ) (ἡγέομαι, conduir) guia, cap, general, θήρ, θηρός (ὁ) (τὸ θηρίον) Fera, animal salvatge (fera)
... θήρα, ας (ἡ) caça, cacera //persecució [cf. θήρ ‘fera’,
ἡγέομαι (vb.) conduir; guiar; pensar/creure θηρεύω’caçar +
ἤδη (adv.) ja // ara, immediatamen/ θηρεύω caçar, perseguir (cf. θηρίον)
ἥδομαι gaudir, fruir, complaure’s, alegrar-se θηρίον, -ου , (τὸ) bèstia, fera
ἡδονή (ἡ) (cf. ἥδομαι) plaer, gust, θησαυρός tresor
ἦθος, ους (τὸ) estatge, habitació// hàbit, ús costum // caràcter, θησαυρός (ὁ) tresor (llatí: thesaurus)
manera d’ésser, índole //moralitat, moral *ètica] Θησεύς Mit.: Teseo, heroi atenès vencedor del Minotaure
ἥκω venir, arribar θνητός, ή, όν (adj.) (< θάνατος mort) mortal
Ἥλιος (ὁ) Mit. Helios, el Sol Θουκυδίδης Tucídides [historiador de la guerra del Peloponès)
ἥλιος (ὁ) sol Θρᾴκη (ἡ) Tràcia, regió al N del mar Egeu
Ἦλις Elis, regió on està Olímpia θυγάτηρ, θυγατρός (ἡ) filla [cf. angl. daughter, al. Tochter]
ἡμέρα -ας ( ἡ) dia (cf. efímer, hemeroteca) θυσία (ἡ) (cf. vb. θύω) sacrifici, ofrena sacrificial
ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον (pron. Possessiu) nostre, -a, -e θύω sacrificar, fer/oferir un sacrifici
(noster, nostra, nostrum) θώραξ, θώρακος (ὁ) cuirassa
ἦν (imperf. del verb ‘ser’) era

Ι
ἦν /ἦσαν [imperfet d’εἰμί+: era/eren
ἡνίκα (conj.) quan, tan aviat com // cada cop que
ἤπειρος, ου (ἡ) terra ferma, continent (Epirus) ἰάομαι (vb.) (cf. ἰατρός) tenir cura, atendre (especialment,
Ἥρᾱ (ἡ) Mit.: Hera, esposa de Zeus com a metge)
Ἡρακλ῅ς Heracles (l’ Hércules romà).- Ἰάσων, ονος Jasó, (cap de l’expedició dels Argonautes a la
Ἡρακλ῅ς, -έους Hèrakles Còlquide, en busca del velló d’or)
ἦσαν (imperf.d’ εἰμί) ells eren ἰατρός (ὁ) metge (cf- psiquiatra)
ἡσυχάζω (verb) estar tranquil ἱδρύω edificar, construir
ἡσυχία (ἡ)tranquilitat ἱερόν¸-ου, (τὸ) santuari, temple
ἧττα, gen.: ἧττης (ἡ) derrota ἱερός, ἱερά, ἱερόν (τὸ ἱερόν)(adj.) sagrat
ἧττα, ἥττης (ἡ) derrota ἱκανός, ή, όν (adj) suficient,
ἡττάομαι (vb.) (< ἧττα) (vb.) ser vençut Ἴκαρος (ὁ) Ícar
Ἴλιον Ilion, nom alternatiu de Tròia
Θ ἱμάτιον (τὸ) himation, mantell, vestit exterior
Ἰνδοί (οἱ) Els indis
θάλαττα, -ης, (ἡ) mar Ἱππίᾱς (ὁ) Hipias, nom propi
θάλαττα, θαλάττης (ἡ) mar Ἱπποκράτης (ὁ) Hipócrates, ‚pare‛ de la medicina.

5
ἵππος (ὁ) cavall (Hippo-dromos, Felip) κίνδυνος (ὁ) perill
ἱστορία (ἡ) història κλαίω (vb.) (també: κλᾴω) plorar, lamentar, deplorar
ἱστορικός , -ή, όν adj.: històric Κλεῖτος Kleitos (Clitus)
ἰσχυρός, ά, όν (adj.) (ἰσχύω) fort, robust// ferm, sòlid κλέος, ους (τὸ) fama
//poderós, potent, violent, enèrgic,... κλέπτω (vb.) robar; (clepto-mania).
ἰσχύω (vb.) ésser fort, poderós, (valeo) [< ἡ ἰσχύς, ἰσχύoς, força+ κλώψ, κλωπός (ὁ) lladre [κλοπή robatori, furt; i κλέπτω
Ἰταλία (ἡ) Itàlia robar. Cf. cleptòman]
Ἰταλία (ἡ) Itàlia κνημίς, ῖδος (ἡ) canillera, armadura que cobria la canella
Ἰωλκός (ἡ) Iolcos, ciutat portuària de Tesàlia *és l’actual Volos+ (κνήμη ‘cama’)
Ἰωνία (ἡ) Jònia κοινῆ (adv.) en comú
Ἰωνικός, ή, όν (adj.) jònic κοινός (adj.)comú (communis). Cf. cenobi
κολάζω (vb.) contenir //castigar, reprendre
κόλαξ, ακος (ὁ) adulador
Κ κόλπος (ὁ) si (cast.: seno), pit, falda, plec d’un vestit,
καθαρός, ά, όν (adj.) net, pur cavitat
καθέζομαι (vb.) asseure’s Κολχίς, ίδος (ἡ) Còlquide
καθήκω (vb.) (κατά, ἥκω) baixar, llançar-se//senyalar, fixar κομίζω (vb.) tenir cura, educar, // portar //
(parlant del temps) //concernir, convenir κόραξ, κόρακος (ὁ) corb (llatí.: corvus)
καθολικός (adj.) universal, (> catòlic) Κορίνθιος, α, ον (adj) corinti
καί (conj.) i κόρυς, υθος (ἡ) (Ac. κόρυν) elm, casc
καινός, ή, όν (adj.) recent, nou κοσμέω (ὁ κόσμος) ordenar, adornar (cosmos, cosmètica)
καίπερ + participi (o adj.) encara que κόσμος, -ου (ὁ) món, cel// ordre, ..
καιρός (ὁ) l’oportunitat. κράζω (vb.) cridar // grallar (els ocells) (κραυγή crit,
Καῖσαρ César cridòria)
κακοδαίμων (εὐδαίμων ) dissortat, malaurat, κράνος, ους (τὸ) elm, casc
malaventurat κρᾱτήρ cratera, copa
κακός (adj.) dolent // covard, miserable (cf. κακοῦργος) κρατήρ, κρατ῅ρος (ὁ) copa, cràtera (crater)
κακοῦργος -ου (ὁ) dolent, malfactor (< κακός + ἔργον) κραυγή (ἡ) crit, cridòria, clamor
καλιά, ᾶς (ἡ) niu // habitació, cabana Κρήτη (ἡ) Creta
κάλλος, ους (τὸ) bellesa (cf. καλός) κριός (ὁ) carner, moltó //ariet.
καλός bell, formós / noble, honest (caligrafia) Κροῖσος Creso, rei de Lídia
κάμηλος (ὁ) camell Κροῖσος, - ου Cresos (Croesus)
καρπός (ὁ) fruit (carpo,) κροτέω (vb.) fer resonar, colpejar, topar, xocar [cf. κρότος,
soroll //aplaudiment]
καρτερία (ἡ) fermesa, constància
κρύπτω (vb.) ocultar, amagar (cripta, críptic)
κατά + ac. de dalt a baix, //sobre, contra, segons, per
κτάομαι (vb.) adquirir, procurar-se
κατά + Ac. de dalt a baix// segons, per, en
κτ῅μα, ατος (τὸ) (< κτάομαι adquirir) bé, possessió,
κατά + Ac.(prep.) sobre, en, per, contra...
fortuna
κατά + Gen. de dalt a baix
κτ῅σις, εως (ἡ) adquisició, possessió // (cf. κτάομαι,
καταβαίνω descendre, baixar
κτῆμα)
κατάγω (vb.) conduir de tornada, fer tornar, //fer baixar
κυβερνήτης, ου (ὁ) pilot // governador (cf. llatí:
κατακοιμάω (vb.) fer anar a dormir, fer jeure // pernoctar
gubernator,derivat modern: cibernética)
καταλαμβάνω apoderar-se de, trobar//arribar a
Κύκλωψ (ὁ) Mit.: Cíclop.
καταλείπω (vb.) abandonar, perdre (λείπω)
κύριος (ὁ) senyor, sobirà
καταλείπω (vb.) deixar, abandonar
Κῦρος Ciro, rei persa
καταλύω dissoldre, destruir, abolir
Κῦρος, - ου Cirus (Cyrus)
καταπίπτω (vb.) caure
κωλύω (vb.) apartar, privar, impedir
καταπράττω (vb.)realitzar, porta a terme, complir
κώμη (ἡ) aldea, poblet
κατασκευάζω preparar, disposar,
κωμῳδία (ἡ) comèdia.
κατασφάττω (vb.) (i també: κατασφάζω) degollar
κωμῳδία (ἡ) comèdia.-
κατατοξεύω (vb.) (τόξον ‘arc’) assagetar, disparar amb
fletxes
κατέχω (vb. compost de ἔχω, tenir) retenir, detenir, contenir, Λ
// conservar // apoderar-se de (+Ac.), (catequesi, catecisme)
λαβύρινθος (ὁ) laberint
κελεύω + ac ordenar, manar (iubeo)
Λακεδαιμόνιοι (οἱ) els lacedemonis
κενός, ή, όν (adj) buit (no confondre amb καινός, ή, όν
Λακεδαιμόνιος (ὁ) lacedemoni, espartà (gentilici)
‘nou, recent’ κoινός, ή, όν ‘comú’.
Λακεδαίμων (ὁ) Lacedemoni, habitant de Lacedemònia, regió
κεραυνός (ὁ) llamp
d’Esparta
κ῅ρυξ, κήρυκος (ὁ) (κηρύττω) herald, missatger, enviat Λακεδαίμων, ονος (ἡ) Lacedemònia, Esparta
κηρύττω (vb.)(κῆρυξ) anunciar, proclamar, verkünde,
λαμβάνω agafar, emportar-se
befehle
λαμπρός (adj.) (λάμπω) brillant, esplèndid // il·lustre
κιθαρῳδέω(vb.) (cf. ἆδω, ᾠδή) cantar amb cítara
λάμπω brillar
Κιλικία (ἡ) Cilícia (regió de l’Asia Menor)
λέγω (vb.) dir, parlar, referir
Κιλίκιος, α, ον cilici
λειμών, ῶνος (ὁ) prat, prada
κινδυνεύω (vb.) (κίνδυνος) estar en perill
6
λείπω (vb.) deixar, abandonar μέσος, η, ον (adj.) mig, central [cf. llatí: medius]. τὸ μέσον
λευκός (adj.) lluent, brillant // blanc (Leuco-cit, leucèmia) (subst) centre, meitat
λέων, λέοντος (ὁ) lleó (llatí: leo, leonis) μεστός, ή, όν (adj.) ple, replet
Λεωνίδας (ὁ) Leónidas, rei espartà en les Termòpilas μετά + Acus. (prep.) després de
Λεωνίδας, ου (-α) Leònidas, rei espartà μετά + Gen. amb, en companyia de
Λεωνίδας, -ου Leònidas, rei d’Esparta a la batalla de Les μεταμορφόω (vb.) canviar la forma, transformar
Termòpiles (metamorfosi)
Λεωτυχίδας, ου (-α) Leotíquides μεταξύ + Gen. (prep.) entre mig de, entre
λήγω (vb.) cessar, acabar (Es construeix freqüentment amb participi: μεταπέμπω (vb.) fer venir a algú, enviar per fer venir//
λήγω λέγων ‘acabo de parlar, deixo de parlar’) μεταπέμπομαι anar a buscar, cridar a algú
Λήθη (ἡ) Leteu (riu de l’oblit, al inframón) μέτριος, α, ον (μέτρον)moderat, regular, mità,...
Λητώ, οῦς Leto *mare d’Apol·ló i Àrtemis (llatí: Latona)] μέτρον (τὸ) mida (metrum, metre
λίθος (ὁ) pedra (lito-grafia, paleo-lític) μέτρον (τὸ) mida, mesura
λιμήν, λιμένος (ὁ)port μή (adv.) no //que no ...
λόγος,- ου (ὁ) raó, paraula μηδείς, μηδεμία, μηδέν (οὐδείς) cap, ningú, res
λόγχη (ἡ) llança, pica μ῅κος, ους (τὸ) (μακρός )llargada, trajecte, distància //
λοιμός (ὁ) pesta, epidèmia grandària, magnitud, , duració, i en general, extensió
λούομαι (vb.) (v.mitjana) rentar-se μ῅λον (τὸ) poma
λούω (vb. Actiu) rentar (lavo)// λούομαι (vb. mitjà) rentar-se μήν certament
Λυδός, - ου (ὁ) lidi (gentilici), natural de Lídia μήν, μηνός (ὁ) mes (llatí: mensis)
λύκος (ὁ) llop (lupus) μήποτε (οὔποτε)(adv.) mai (en frases desideratives)
λύπη (ἡ) pena, dolor μήτηρ, μητρός (ἡ) mare [cf. llatí mater, al.Mutter)
Λύσανδρος Lisandre, (general espartà que va destruir la flota atenesa μητροπάτωρ, ορος (ὁ) avi (pare de la mare)
en Egospótamos, el 405 a. C, cosa que practicament suposà el fin de loa guerra
del Peloponès)
μικρός, μικρά, μικρόν (adj.) petit
λύχνος (ὁ) llum, llàntia, torxa (cf. llatí: lux, anglès: light ‘llum’. Al. , μισθός (ὁ) sou, paga, salari, lloguer // pagament,
Licht ‘llum’, Leuchte ‘làmpada’) recompensa
λύω desatar, liberar μισθοφόρος (ὁ) mercenari, assalariat, ((< μισθός ’sou’+
μάθημα, μαθήματος (τὸ) lliçó // coneixemen, ciència, φέρω que serveix per un sou)
art, (matemàtica) μισθόω (vb. v. activa) llogar, donar en lloguer.- μισθόομαι
μαθητής, ου (ὁ) (ἐκ-μανθάνω) deixeble, alumne. (vb. v. mitjana) prendre en lloguer.
μαίνομαι (vb) (cf. μαντεῖον, μαντεύομαι)(v. mitjana) estar μνήμη, ης (ἡ) memòria,
boig, enrabiar-se, enfurismar-se// en v. activa: posar furiós μνημονεύω (vb.) enrecordar-se, esmentar
(mania) μοῖρα, ας (ἡ) part, porció // destí,
μακρός, μακρά, μακρόν (adj.) llarg //gran // alt //profund μόνος, η, ον (adj.) sol, únic, solitari //abandonat , (monò-
// llunyà ton)
μάλα (Adv.)( comp.: μᾶλλον) molt μουσεῖον (τὸ)museo, santuari de les muses
μάλιστα (adv. superl. de μάλα molt,força; el comp. és μᾶλλον més) μουσικὸς ἀγών certamen musical i poètic
sobre tot, completament, molt, μουσικός, ή, όν (adj.) musical, de les Muses, artístic
μᾶλλον (adv. comparatiu) més
μαντεῖον, -ου (τὸ) oracle, vaticini, profecia
μάντευμα, ατος (τὸ) reposta d’un oracle, profecia,
Μ
(màntica) Μακεδών, όνος (ὁ) Macedoni (gentilici)
μαντεύομαι (vb.) profetitzar, endevinar// consultar un oracle Μαραθών, ῶνος ὁ (ἡ) Marató [lloc de lÀtica famós per la
μάτην (adv.) debades, en va, inútilment victòria dels atenesos sobre els perses, l’any 490 a. C.+
μάχαιρα (ἡ) (cf. μάχη, μάχομαι) ganivet Μεγαράδε (adv) cap a Megara
μάχη (ἡ) (cf. σύμμαχος) batalla, combat (cf.: naumàquia, Μέμφις, ιδος (-ιν) (ἡ) Memfis (ciutat d’Egipte)
tauromàquia) Μήδεια Medea
μάχομαι (μάχη, σύμ-μαχος) lluitar, combatre Μ῅δος (ὁ) mede, persa
μεγάλη ἀρχή un gran regne Μιλήσιος (ὁ) gentilici: milesi,
μεγαλομήτηρ, μεγαλόμητρος (ἡ) àvia (materna o Μίλητος (ἡ) Milet [ciutat de la Jònia]
paterna) Μίνως (ὁ) Minos (rei de Creta)
μέγεθος, ους (τὸ) grandària, grandesa Μινώταυρος (ὁ) Minotaure
μελαγχολίᾱ (ἡ) malenconia Μνησικλ῅ς, έους Mnesicles
μέλας, μέλαινα, μέλαν (adj.) negre, obscur (melan-colia) Μοῖρα, ας (ἡ) Moira, la deessa del destí,
μέλλω (vb.) tenir la intenció de, estar a punt de, Μοῦσα (ἡ) Musa, divinitat de les arts i les ciéncies
deure//demorar, vacil·lar [τὸ μέλλον: el futur]
μέμφομαι (vb) censurar, reprendre// reprotxar //queixar-se
μέμφομαι (vb.)reprotxar //queixar-se
Ν
μὲν ... δὲ partícules correlatives que ναός, -οῦ (ὁ) Temple, santuari (cella)
introdueixen oracions amb sentits oposats: ‘per una part ... ναύαρχος (ὁ) (ναύτης, ἄρχω) general de la flota, almirall
per altra ...’ ναύτης, ου (ὁ) navegant, mariner (astro-nauta, nàutic)
μένω (vb.) romandre // estar, quedar-se// esperar, ναυτικόν (τὸ) flota
νεανίας, ου (ὁ) jove
νεκρός (ὁ) mort, cadàver
7
νέος, α, ον (adj.) jove, (cf. novus) // νέοι (οἱ) els joves, la Ὄλυμπος Olimp, la muntanya més alta de Grècia.-
joventut Ὅμηρος Homer, autor de la Ilíada i l’ Odissea
Νεφέλη Nefele (‘Núvol’), mare de Frixe i Hel·le, ὁμιλέω (vb.) freqüentar, , habitar, viure amb// tenir tracte
repudiada per Atamant per casar-se amb Ino amb, trobar-se [ cf. ἡ ὁμιλία, ας reunió, assemblea, visita //
ν῅σος, νήσου (ἡ) illa (Pelopon-nesos) companyia, conversa (homilia)]
νήσος, -ου , (ἡ) illa ὁμιλία (ἡ) (ὁμιλέω) reunió, assemblea // visita, arribada /
νικάω (vb.) (< νίκη) vèncer companyia, conversa, societat, tracte
νίκη (ἡ)victòria (Niko-laus) ὄμμα, ὄμματος (τὸ) ull, vista, aspecte
Νῑκόλᾱος Nicolaos, nom propi ὁμοίως (adv.) del mateix mode (~+ Dat.: ~ que.)
Νιόβη Níobe ὀνειδίζω (vb.) injuriar, // reprotxar
νομίζω (νόμος) jutjar, considerar, creure pensar ὀνηλάτης, ου (ὁ) (ὄνος ‘ase’, ἐλαύνω ‘empènyer, conduir’) traginer
νόμος, -ου (ὁ) costum, manera//llei, ordre ὄνομα (τὸ) (ὀνομάζω, anomenar) nom (llatí: nomen)
νοσέω (vb.) estar malat, posar-se malat (ἡ νόσος, ου malaltia) ὄνομα, ὀνόματος (τὸ) nom (< ὀνομάζω) (cf. llatí: nomen)
νόσος, ου (ἡ) (νοσέω) malaltia ὀνομάζω anomenar (llatí: nomino)
νῦν (adv.) ara, (llatí: nunc) ὄνος (ὁ) ase (asinus)
νύξ, νυκτός (ἡ) (Dat.pl. νυξίν) nit (llatí: nox) ὄνυξ, υχος (ὁ) ungla, urpes (llatí: unguis). [cf. ònix, mineral
νῶτον (τὸ) esquena, amb el color i transparència de l’ungla+
ὄπισθεν (adv.) darrera //prep. de Gen.: darrera de (opistò-
dom)
Ξ ὀπισθοφύλακες (οἱ) (ὄπισθεν, φύλαξ) soldats, tropa de
reraguarda
ξένος (ὁ) estranger, foraster, / hoste, amic, ... cf xenofobia
ὁπλίζω (vb.) (cf. ὅπλον, ὁπλίτης) preparar, equipar,
Ξενοφῶν, ῶντος Xenofont historiador atenès
armar// armar-se.
Ξέρξης, ου (ὁ) Xerxes, rei de Pèrsia
ὁπλίτης, ου (ὁ)hoplita, soldat d’infanteria pesada
ὅπλον (τὸ) arma, armament, armadura
Ο ὀργή (ἡ) còlera,
ὀργίζομαι (vb.) irritar-se, enfurismar-se
ὁ μέν... ὁ δέ l’un < l’altre
ὄρθιος, ὀρθία, ὄρθιον (adj.) abrupte, escarpat
ὅδε, ἥδε, τόδε (pron. dem.) aquest
ὀρθός, ή, όν (adj) recte, correcte, (orto-grafia, orto-pèdia)
ὁδεύω (vb.) anar, fer camí(< ὁδός)
ὀρθόω (vb.) (cf. ὀρθός, recte, dret; ὀρθῶς correctament, bé) dreçar,
ὁδός, ὁδοῦ (ἡ) camí (mèt-ode, cat-ode)
posar dret, aixecar
ὁδὸς–ου (ὁ) camí
ὅρκιον (τὸ) jurament, promessa, tractat
ὀδούς, ὀδόντος (ὁ) (jón.: ὁ ὀδών, ὀδόντος) dent (llatí: dens,
dentis)
ὁρμάω tr.: posar en moviment, , agitar, empènyer, intr.: .:
ὀδύρομαι (vb.) lamentar-se, queixar-se, deplorar, plorar posa-ser en movimen, partir, marxar-se, anar-se’n *cf.
per //enyorar hormona]
ὅθεν δή d’on, on,//per què ὅρμος, ὅρμου (ὁ) amarrador, port
Οἰδίπους mit. Èdip ὄρνις, -ιθος (ὁ/ἡ) ocell (ornito-logia)
οἴκαδε (adv.) a casa ὅρος, -ους (ὁ) límit (horizont)
οἰκέω (vb) habitar, estar-se, residir ὄρος, ους (τὸ) montanya
οἰκία (ἡ) (οἶκος) casa, vivenda, //família ὅσος, ὅση, ὅσον quant (relatiu, quantus)
οἶκος (ὁ) /οἴκαδε casa /a casa (eco-logia, eco-nomia) ὅτε (conj.) (πότε, ποτέ ... ~) (llavors) quan (cum temporale)
οἶκος, - ου (ὁ) casa (eco-logia, eco-nomia) ὅτι (conj. Completiva// causal) que, // perquè
οἴμοι (interj.) ay de mí! οὗ (ποῦ, που) (adv. relatiu) on *no confondre con l’adv. de negació
οὐ]
οἰμώζω (vb.) lamentar-se
οὐ [davant vocal: οὐκ+ adv. de negació: no
Οἰνόμαος Enómau, personatge mitològic .
οὐ μόνον... ἀλλὰ καί no sols ... sinò també
οἶνος (ὁ) vi (llatí : vinum)
οὐδέ (οὐ, δέ), μηδέ (μή, δέ) i no, ni, però no, ni tant sols
οἴομαι, οἶμαι (vb.)creure, pensar
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν (μηδείς, μηδεμία, μηδέν) ningú
οἷος, οἵα, οἷον (ποῖος) quin, de quina classe, qual // tal
οὐδέποτε (οὔ-ποτε) (adv.) mai
com (relatiu; llatí: qualis)
οὖν (adv.) en efecte
οἴχομαι (vb.) anar, venir, anar-se’n , estar fora
οὔποτε (adv.) mai
οἴχομαι (vb.) anar, venir, anar-se’n , estar fora
οὐρανός (ὁ) cel
ὀκτώ (numeral) vuit
Οὐρανός (ὁ) cel, Urà (deu del cel)
ὄλβος, -ου (ὁ) felicitat, benaurança //prosperitat, riquesa
οὔτε... οὔτε (conj.) ni ... ni
ὀλίγος poc
οὗτος, αὕτη, τοῦτο (pron. dem.)aqueix, aquest
ὅλος, η, ον tot (holo-grafia) [ὅλον τὸ φορτίον – tota la
οὕτω, (οὕτως davant vocal): (adv.) així
càrrega (posició de predicatiu] // ὅλος ὁ στρατός – tot
ὀφθαλμός, -ου (ὁ) ull
l’exèrcit, l’exèrcit complet // ὅλοι οἱ στρατοί - tots els
ὀψέ (adv.) tard, massa tard,
exèrcits (parlant d’una relació coneguda) // ὁ ὅλος
στρατός – l’exèrcit complet, sencer // οἱ ὅλοι στρατοί -
els exèrcits junts, [=aliats]// ὅλος στρατός – tot exèrcit, Π
cada exèrcit, qualsevol exèrcit.// ὅλοι στρατοί - tots els
παιδαγωγός (ὁ) pedagogo, esclavo que lleva al niño a la escuela
exèrcits, siguin el que siguin, qualsevol exèrcit.
παιδεία (ἡ) (παιδεύω, παῖς) educació //cultura (ped-
Ὀλύμπια ἄγω (τὰ ~) celebrar els Jocs Olímpics
agogia)
Ὀλυμπία, ας (ἡ) Olímpia

8
παιδεύω (vb.) educar Περσικά (τὰ) [n. pl.] Les (guerres) perses, els asumptes (= la
παιδίον (τὸ) (dim. de παῖς παιδός) nen petit (de menys de set història) dels perses
anys) Περσικός, ή, όν (adj.) persa
παιδοτρίβης, ου (ὁ) entrenador πέτρα (ἡ) pedra (cf. Peter, petr-oleum)
παῖς, παιδός (ὁ/ἡ) nen, fill// noi, jove // esclau, criat (cf. Πέτρος Petros/ Pere
παιδεύω) πηγή (ἡ) font
παλαιός, ά, όν (adj.) antic (paleo-grafia, paleolític)// ἐκ Πηνελόπη Penélope, esposa d’Odisseu
παλαιοῦ de l’antiguitat πιέζομαι (vb. v. mitjana de πιέζω, estrènyer, apretar, oprimir, angoixar)
παλαίστρᾱ palestra, lloc d’entrenament dels atletes angoixar-se, patir, sofrir
Παναθήναια (τὰ) Les Panatenees, festes Panatenaiques πιέζω oprimir , fer patir amb, turmentar amb (+ DAT)
παπαῖ (interj.) ah!, oh! (admiració, tristesa, alegria) πίνω (vb.) beure
πάππος (ὁ) avi (pare del pare) πίπτω (vb.) caure
παρά + Ac. (prep.) a, cap, al llarg de, (para-militar) πιστεύω (vb.) creure, confiar en
παρά + Acus. (a on ?) a, cap, vers πίστιν καὶ ὅρκια ποιέομαι fer un tractat, concluir un
παρά + Dat. (on?) a casa de, al costat de pacte
παρά + Gen. al costat de, πίστις, εως (ἡ) confiança, fe //crèdit /jurament. (cf.
παρά + Gen. (d’on?) de, de part de πιστός, πιστεύω)
παραβαίνω (vb.) marxar al costat // apartar-se de πιστός, ή, όν (πιστεύω) fidel, lleial// creïble // segur, cert
//infringir, violar (la llei, per exemple) veritable,// convincent, fidedigne
παραγίγνομαι (vb.) estar present//ajudar, socòrrer Πλαταιαί Platea, ciutat de Beòcia
//presentar-se Πλάτων Platón, filòsof atenès
παράδεισος (ὁ) jardí, paradís Πλάτων, ωνος Plató
παραλαμβάνω (vb.) prendre, rebre, acceptar// heretar πλ῅θος, ους (τὸ) multitud, massa, poble// la majoria
/aprendre //encarregar-se de πλήρης, πλ῅ρες (adj.) (πλῆθος) ple (+ gen.)
παρασκευάζομαι preparar-se, disposar-se πλοῖον, -ου (τὸ) vaixell. Nau, embarcació
παρασκευάζω preparar, disposar πλοῖον, πλοῖου (τὸ) vaixell, nau, embarcació
παρέχω (vb.) subministrar, procurar πλοῦτος-ου (ὁ) riquesa, fortuna ( plutocràcia)
παρέχω (vb.) subministrar, proporcionar, procurar // πνεῦμα, ατος (τὸ) aire, vent // alé, respiració // vida
concedir //esperit (pneumàtic)
παρθένος (ἡ) dona jove, soltera // verge πόθεν; (adv. interrog.) des d’ón? (llatí: unde)
Παρθενών, ῶνος (ὁ) (cf. παρθένος) el Partenó, ποῖ; (adv. interrog.) A on? cap on? (llatí: quo?)
πάροδος, ου (ἡ) entrada desfilada d’entrada ποιέω (vb.) fer, crear (poeta, poètic)
παροιμία (ἡ) proverbi, paràbola, dita. ποίημα, ποιήματος (τὸ) obra, poema,
πᾶς, πᾶσα, πᾶν tot, complet, sencer , cada, cadascun ποιητής , οῦ (ὁ) (ποιέω) poeta (poeta)
πατήρ, πατρός (ὁ) pare [cf. llatí pater, angl. father, al. Vater] ποιμήν, ποιμένος (ὁ) pastor
πάτριος, α, ον (adj) patern, patri, (patrius) ποίμνη, ποίμνης (ἡ) ramat
πατρίς, ίδος (ἡ) pàtria, (patria) ποίμνιον (τὸ) (dim.) petit ramat
Πάτροκλος Patroclo, amic d’ Aquileu, a la Ilíada. ποινή (ἡ) pena, càstic
Παῦλος Paulo/Pau.- ποῖος; ποία; ποῖον; ( pron. interrog.) quin?, de quina mena?
παύω (v. activa) fer cessar, calmar, acabar (pausa)// (llatí: qualis)
παύομαι (+ Gen. / + participi) (vb.v. mitjana) cessar de, desisistir de, πολέμιος (ὁ) enemic
descansar, apaivagar-se πόλεμος (ὁ) guerra
πειθαρχία (ἡ) disciplina, obediència πόλις, εως (ἡ) (πολίτης, πολιτεία) ciutat (>política)
πείθομαι fiar-se, obeir πολιτεία , -ας ( ἡ) constitució, vida pública
πείθω (vb.) convèncer, persuadir πολίτης, ου (ὁ) ciutadà (polític)
πειράομαι (vb.) (cf. ἔμ-πειρος) intentar (empirisme, pirata) πολλάκις freqüentment
Πεισίστρατος Pisístrat πολλὴ ἀπορία gran dificultat
Πεισίστρατος Pisístrato, polític atenès, tirà. πολλοί (pl.) molts
Πελοποννησιακός, ή, όν (adj.) del Peloponès πομπή (ἡ) Processó religiosa, missió, ambaixada, //pompa
Πελοποννήσιος (ὁ) peloponesi (habitant del Peloponès) πομπὴν πέμπω organitzar una desfilada, una processó
πελταστής, οῦ (ὁ) (πέλτη) soldat d’infanteria lleugera, peltast πονηρός (ὁ πόνος) difícil, pesat, penós // defectuós//
πέλτη (ἡ) escut lleuger πόνος,- ου (ὁ) esforç, treball, dificultat
πέμπω (vb.) enviar πόντος,-ου (ὁ) mar (cf. llat. pontus)
πέντε (num.) cinc πορεία, -ας ( ἡ) camí, viatge, marxa, expedició
πεντήκοντα (numeral) cinquanta πορεύομαι anar, venir, marxar, anar-se’n
πέπλος (ὁ) pèplum, (veure imatge) Ποσειδῶν (ὁ) Poseidó, deu del mar (el Neptú dels romans)
περαίνω (vb.) complir, acabar, terminar // realitzar ποταμός, ου (ὁ)riu (Mesopotàmia, lloc ‘entre rius’)
περί + Ac. (prep.) sobre (peri-fèria, peri-ode)// περί + Gen. ποτέ adv. enclític.) una vegada,
sobre, respecte a πότε; (adv. interrog.) quan?
περιγίγνομαι (vb.) avantatjar, ser superior, πότερον... ἤ (interrogació doble): si... o (llatí: utrum... an –)
περιέχω (vb.) rodejar, envoltar ποῦ; (adv. interrog.) ón?
Περικλ῅ς, έους Pèricles, governant atenès πούς, ποδός (ὁ) peu (llatí: pes), [pod-agra, podòleg,...)
Πέρσαι (οἱ) perses (gentilici) πρᾶγμα, ατος τὸ assumpte, acció, fet, (< πράττω) (cf.
Πέρσης, ου persa pragmàtic)

9
πρᾶξις, εως (ἡ) acció, acte //assumpte (cf. πράττω) σημαίνω (vb.) senyalar, fer la senyal, indicar// significar
πράττω (vb.) er, obrar, treballar//realitzar (Semàntica)
πράττω : εὖ πράττω estar bé, ser feliç, anar-li bé a un les coses// σιγή (ἡ) silenci
κακῶς πράττω estar malament, ser infeliç, anar-li mal a un les σίδηρος (ὁ) ferro [cf. siderúrgia]
coses Σικελία (ἡ) Sicília
πρέπω (vb.) convenir, ésser propi de// distingir-se, Σίσυφος, -ου (ὁ) Sísif
sobresortir // πρέπει (vb. impersonal) convé σῖτα (τὰ) (pl. n. de σῖτος) queviures, aliments
πρεσβεύω (vb.) ésser molt vell// ésser ambaixador [cf. σῖτος (ὁ) blat, gra // farina, pa // aliment (cf. paràsit)
presbiteri, prevere presbícia, ] σιωπάω (vb.) callar, // fer callar
Πρίαμος (ὁ) Príam, rei de Troia σκάπτω (vb.) cavar, excavar
πρίν (prep.) abans (llatí: priusquam)// (conj.) abans que, σκηνή (ἡ) escena
fins que σκιά, -ᾶς (ἡ) ombra
πρό + Gen. en lloc de (llatí: pro + Abl.) σκώπτω (vb.) burlar-se, mofar-se
πρόβατον (τὸ) ovella // ramat σός, σή, σόν (pron. possessiu) (tuus, tua, tuum)
προβολή (ἡ) (=ὁ πρόβολος) baluart, promontori, defensa σοφία (ἡ) sabiduría (filo-sofia)
πρόγονοι (οἱ) (προ, γίγνομαι) els pares, els avantpassats, σοφός, ή, όν (adj.) savi
προκατειλημμένος (Part.Perf.Passiu/mitjà v. Σπάρτη (ἡ) Esparta, ciutat de Lacònia, en el Peloponès.
προκαταλαμβάνω, prendre, ocupar anticipadament; impedir
Σπάρτη (ἡ) Esparta
avantçant-se, prevenir) ocupat.
Σπαρτιάτης, ου (ὁ)espartiaa, espartàt
προμήκης , -ες (adj.) prolongat(cf. μῆκος ‘trajecte, distància, σπείρω (vb.) sembrar // disseminar, espargir
magnitud) σπένδω (vb) vessar, oferir una libació
Προπύλαια (τὰ) (πύλη) el Propileus
σπεύδω (vb.) apressar, donar pressa,, urgir //excitar,
πρός + ac. a, cap, entre, contra, prop de
exhortar,
πρός + dat. davant de, enfront de, al costat de,
σπουδαῖος, α, ον diligent, ràpid
προσάγω (vb.) conduir a, portar (< ἄγω) (llatí: ad-duco)
σπουδή (ἡ) (σπουδαῖος) pressa, diligència, afany
προσελαύνω (vb.) empènyer(tr.), avançar a cavall (intr.),
στάδιον τὸ(pl.: τὰ στάδια i οἱ στάδιοι) estadi (mesura de
προσήκει (vb.) (ús impers.) convé,
longitud: : 600 peus grecs, peu grec = 5 palms, 37,5 cm entre 164
προστατεύω presidir.
m), cursa d’aquesta longitud // estadi, lloc on es fèia la
προφήτης (ὁ) el profeta
cursa
πρῶτον (adv.) en primer lloc, primerament
στάσις, εως (ἡ) estabilitat// lloc, posició//insurrecció //
πρῶτος, η, ον (numeral ord.) primer (protagonista)
revolta //partit, facció
πτερόν (τὸ) ala, ploma
στέγη (ἡ) teulada, cobert, casa lloc protegit o cobert, [cf.
Πυθία (ἡ) la Pítia, la sacerdotessa de Delfos estegosauri]
πύλη (ἡ) porta (Thermo-pylai) στενός, ή, όν (adj) estret, prim (esteno-grafia)
πύλη (ἡ) porta (Pylon) στέφανος corona
πυνθάνομαι (vb.) preguntar, informar-se, adonar-se στέφανος, -ου (ὁ) corona (Stephan)
πῦρ, πυρός (τὸ) foc [piròman] στόμα, ατος (τὸ) boca, obertura // parlant d’un riu,
πύργος (ὁ) torre, fortificació [cf. burgus, burg] desembocadura
πώποτε (adv.)alguna vegada στρατεία, -ας ( ἡ) (στρατός, στρατηγός, στρατεύω)
Πῶρος Poros campanya, expedició militar // servei, disciplina militar
πῶς; com? (llatí: ut? quomodo?) στράτευμα, ατος (τὸ) (< στρατὸς, στρατιά) exèrcit
στρατεύομαι (στρατεύω) (vb.)anar a la guerra, a una
Ρ campanya
στρατεύω (vb.) anar a la guerra // fer una expedició
ῥᾴδιος, α, ον (adj.) fàcil militar // conduir un exèrcit
ῥεῦμα (τὸ) corriente στρατηγός (ὁ) general, estrateg, cap militar, el que
Ῥ῅νος (ὁ) el Rin (riu) condueix (ἄγω) un exèrcit (στρατός)
ῥήτωρ, ῥήτορος (ὁ) orador (retor, retòrica) στρατιά (ἡ) (cf. στρατός, στρατεία) exèrcit // expedició
ῥίπτω (vb.) llençar, tirar //rebutjar, desterrar militar
Ῥόδος, ου (ἡ) Rodes, illa del Egeu στρατιώτης, ου (ὁ)soldat (cf. στρατός, στρατεύω)
Ῥοδῶπις, ιδος (ἡ) Rodopis στρατόπεδον (τὸ) (cf.στρατός, στρατεία, στρατιά)
ῥυθμός (ὁ) ritme.- campament// exèrcit, esquadra
Ῥωμαῖοι (οἱ) los romanos στρατός (ὁ) exèrcit, armada // campament
Ῥώμη (ἡ) Roma συγγράφω (vb.) (< γράφω ) escriure, compondre, redactar,
descriure, recollir per escrit, firmar un tractat

΢ συγχωρέω (vb.) (< χωρέω) venir juntament, convenir // ser


del mateix parer
Σαλαμίς Salamina, illa del golf Sarònic συλλαβή (ἡ) sílaba
Σαλαμίς, ῖνος (ἡ) Salamina (illa del golf Sarònic) συλλέγω (vb.) reunir (llatí: colligo)
σατράπης, ου (ὁ)sàtrap, (governador d’una província persa) συμβουλεύομαι + Dativus comitativus: consultar amb
σαφής, ές (adj.) clar, evident, manifest algú , demanar consell a algú: συμβουλεύομαι τῷ ἰατρῷ
σ῅μα, σήματος (τὸ) (< σημαίνω) senyal signe// tomba consultar al metge)
(derivats: semàfor, semántica, <) συμβουλεύω aconsellar, recomanar
συμμαχία, -ας ( ἡ) (σύμμαχος) aliança

10
σύμμαχος (ὁ) aliat τίκτω (vb.) (τέκνον ‘la criatura parida, fill/filla’) engendrar, parir,
σύμμαχος, σύμμαχον (< μάχη) aliat (de guerra) infantar
σύν + Dat. amb (llat.: cum + Abl.) τιμάω (vb.) (< τιμή) (vb.) honorar, respectar
συνάγω (vb.) reunir τιμή (ἡ)honor, dignitat, mèrit, honra
συνήθης, σύνηθες (adj.) acostumat, habitual, familiar, τις, τι (pron. indef.) algú, cert, un
íntim τίς; (pron. Interrog. Masc i fem.). el neutre és τί qui? (quis -
συνουσία (ἡ) vida en comú , reunió, entesa, relacions subst.); quin/-a? (qui - adj.)
Συρία (ἡ) Síria τιτρώσκω ferir, danyar
σφάζω, σφάττω (vb.) matar, degollar// sacrificar τὸ ἱππικόν (< ἵππος) la cavalleria
σφαῖρα (ἡ) la pelota, la esfera.- τὸ ὄργανον, ου (τὸ) instrument, eina, útil, orgue, (orgue,
σφαλερός, σφαλερά, σφαλερόν insegur orgànic,...)
σφενδόνη (ἡ) fona [cast.: honda] τὸ φυτόν planta, vegetal,
σφενδονήτης, ου (ὁ) foner [cast.: hondero] τοιγαροῦν així dons ; així per exemple
Σφίγξ (ἡ) Mit.: l’ Esfinx τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε *= τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο (pron.
σχεδόν a pro (de), quasi, aproximadament // potser correlatiu, vid. Tema 31)] tal, de tal classe (demonstratiu, llatí:
σχ῅μα (τὸ) caràcter, apariència talis)
σχ῅μα, ατος (τὸ) actitud, manera de comportar-se, τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο (pron. correlatiu) tal, de tal
apariencia exterior, aspecte //forma// forma de govern, classe (demonstratiu, llatí: talis)
constitució política //dignitat //vestit (cf. esquema) τόξον (τὸ) arc
σχολή (ἡ) temps lliure, lleure, escola τοξότης, ου (ὁ) arquer
σῴζω (vb.) salvar, τόπος,- ου (ὁ) lloc (> topografia)
Σωκράτης, ους Sòcrates τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο tan gran, tant
σῶμα, ατος (τὸ) cos (somàtic) (demostratiu, llatí: tantus)
σῶος, σώα, σῶον (σῴζω, σωτήρ) sa, sa i estalvi // íntegre // τότε (adv.) aleshores, abans
segur. τραγῳδία (ἡ) tragèdia.
σωτήρ, σωτ῅ρος (ὁ) (< σῴζω) salvador (salvar) τραγῳδία (ἡ) tragèdia.-
σωτηρία (ἡ) salvació, curació(cf. σῴζω, σ῵ος, σωτήρ) τρεῖς (numeral) tres
σωτήρια <ἱερά > (τὰ) *n.pl.,= τὸ σ῵στρον, ου (σῴζω, σωτήρ)] τρεῖς, τρία tre [llatí: tres, tria]
ofrena als déus per una curació o salvació τρέπω tornar,//posar en fuga,//fugir // εἰς φυγὴν
σώφρων, σῶφρον (σ῵ος, ἄφρων) prudent, intel·ligent, sensat τρέπομαι posar en fuga
τρέφω (vb) nodrir, criar // educar, instruir

Σ τριάκοντα (numeral) treinta


τρόποι (οἱ) maneres, caràcter
τάλαντον (τὸ) talent, unitat de pes (uns 26 kg) τρόπος,- ου (ὁ) manera, modo, //pl.: carácter
Τάνταλος, -ου (ὁ) Tàntal τυραννεύω governar com un tirà
ταράττω (vb.) remoure, torbar//desordenar, confondre, τύραννος (ὁ) tirà, rei
inquietar, espantar τυρός (ὁ) formatge
Τάρταρος, -ου (ὁ) Tàrtar τυφλός cec
τάττομαι posar-se, situar-se, alinear-se, posar-se en ordre τύχη (ἡ)la sort, el destí, l’atzar
(consisto)
τάττω ordenar, alinear (tàctica)
ταῦρος (ὁ) toro
Τ
ταῦρος (ὁ) toro (llatí: taurus) ὑβρίζω ésser insolent, superbiós // maltractar, injuriar
τάφρος, ου (ἡ) fossa, tomba ὕβρις, εως (ἡ) (ὑβρίζω) orgull, altivesa, insolència
τάχα (adv.) ràpidament ὑγιαίνω (vb.) estar sa, tenir bona salut //recobrar la salut
ταχυτής, ῅τος (ἡ) rapidesa, celeritat, velocitat (taqui- (higiene)
càrdia) ὕει (vb. ús impers.) plou
τὲ (enclit.)... καί ... i (correlació copulativa) υἱός (ὁ) fill
τειχίζω (vb) construir un mur, emmurallar (cf. τεῖχος) ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον vostre, a,e (vester, vestra, vestrum)
τείχισις, εως (ἡ) (τεῖχος) construcció d’un mur , - ὑπέρ + Gen. (prep.) sobre, damunt de // a favor de // en nom de
τεῖχος, ους (τὸ) mur, muralla ὑπέρ + Gen. (prep.) sobre (supra, super)
τέκνον (τὸ) fill/filla ὑπέρ + Gen. (prep.) sobre, damunt de// en nom de
τέκτων, ονος (ὁ) constructor (> arquitecte) ὑπερέχω (vb.) tenir a sobre, posar al damunt; aixecar,
τελευτάω (vb.) (< τελευτή) acabar; finalitzar,// morir (final) sobresortir// ser superior, avantatjar, ser molt poderós
τελευτή (ἡ) final ὑπ-ήκοος, ον (< ἀκούω ‘obeïr’) súbdit
τέλος, ους (τὸ) (τελευτή) fi, final //meta, objectiu, ὕπνος –ου (ὁ) la son ( cf.hipnòtic)
finalitat ὑπό + Ac. (prep.) baix (a ón ?)// ὑπό + Gen. (des d’ón?) sota,
τέτταρες (numeral) cuatro per (c. Agent), per causa de// ὑπό + Dat. sota, sota el poder
τέχνη (ἡ) art, tècnica (tècnica) //
τέχνη (ἡ) art// ciència, saber//ofici, habilitat ὑπό + Gen. (prep.) sota, per, per obra de
τεχνίτης, ου (ὁ) (τέχνη) artesà, artista ὑποδέχομαι (vb.) rebre, acollir //prometre
τήθη (ἡ) àvia (materna o paterna) ὑπόδημα, ατος (τὸ) sandàlia, (i en general: calçat)
τί; (llatí:quid – subs;t quod - adj.) què? quin? ὑποδύομαι (vb.) submergir-se sometre’s a , afrontar // calçar-
se

11
ὑποζύγιον (τὸ) animal de tir, (lit.: el que es posa sota (ὑπο)el χαρίζομαι (vb.) (χάρις) mostrar-se o ser agradable, fer un
jou (ζύγιον < ὁ ζυγός, οῦ) favor
ὑποπτεύω sospitar, témer (cf-llatí suspicere) χάριν ἔχω agraïr, donar les gràcies, (llatí: gratiam habeo)
ὑστεραία *ἡμέρα+ (ἡ) el [dia] següent χάρις, ιτος (ἡ) (Ac. χάριν) gràcia
ὑστεραῖος, α, ον (adj.) posterior, següent χειμών, χειμῶνος (ὁ) hivern, mal temps
ὕστερον (adv.) més tard [ὀλίγῳ ὔστερον: llatí: paulo post χείρ, χειρός (ἡ) mà (Cir-urgià, quiromància)
‘una mica més tard.’ χελιδών, χελιδόνος (ἡ) oreneta
ὕω (vb.) enviar pluja, fer ploure χθές (adv.) ahir // αὔριον (adv.) demà// *σήμερον (adv.)
avui]
Υ χθών, χθονός (ἡ) terra, sòl, país (autò-cton)
χίλιοι (numeral) mil
φάλαγξ, φάλαγγος (ἡ)falange, batalló χιών, χιόνος (ἡ) neu
φάρμακον,- ου (τὸ) remei, medicament // verí (fàrmac, χορός (ὁ) cor (cf. coreografia)
farmàcia,...) χόρτος (ὁ) pati, jardí tancat (cf- llatí hortum, i alemany Garten,
Φειδίας, ου Fídias anglès garden)

φείδομαι (vb.) tratar amb consideració, //tenir compassió χρή (vb. impersonal) convé, és convenient (llatí: oportet)
de // perdonar (+Gen.) //evitar χρῄζω (vb.) (χρή) carecer, necesitar// echar de menos, desear,
φείδομαί τινος tratar amb consideració, //tenir compassió querer, pedir
de // perdonart (+Gen.) //evitar χρ῅μα, ατος (τὸ) (χρή, χρήσιμος, χρηστός) objecte, cosa
φέρω (vb.) portar //quefer, negoci// fet, cas incident [en pl- τὰ χρήματα,
φεύγω (vb.) fugir, defugir, evitar άτων χρήματα: béns
φθείρω (vb.) destruir, arruïnar, matar χρήσιμος, η, ον (adj.) útil, idoni, bo(cf. χρηστός)
φθόνος,- ου (ὁ) enveja χρηστός (adj.)útil, aprofitable// bo, valent//propici,
φιλία (ἡ) amistat (cf. φίλος). favorable,...
Φίλιππος (ὁ) Filipo, pare de Alexandre el Gran. Χρῑστιᾱνός cristiano
Φίλιππος (φίλος, ἵππος) Filipos, rei de Macedònia i pare Χρῑστοφόρος Cristóforo
d’Alexandre el Gran χρίω (vb.) ungir, untar (cf. Χριστός ‘l’ungit’> Crist, crisma)
φίλος,- ου (ὁ) amic χρόνος,- ου (ὁ) temps (crònica, cronómetro, Chronik,
φιλόσοφος (ὁ) (φίλος, σοφός) filòsof Chrono-meter)
φλέγω (vb.) cremar, encendre χρυσόμαλλος (adj.) amb velló d’or (χρυσός, ου ‘or’; ὁ μαλλός, ου
‘floc de llana’)
φοβερός, ά, όν (adj.) terrible // temible (φοβέω ‘atemorir’)
χρυσός, -ου (ὁ) or [crisol, crisantem (flor d’or), cris-antem,
φοβέω (< φόβος) atemorir, asustar, (tr.)// φοβέομαι
crisol]
tèmer, tenir por (intr.),
χρῶμαί τινι (vb.) (aor. ἐχρησάμην) necessitar, servir-se de
φόβος, - ου (ὁ) por (cf. fotofòbia, xenofòbia,...)
(+Dat. d’algú o d’alguna cosa). *χρῶμαί < χράομαι+
Φοίνικες, ίκων (οἱ) els fenicis
χώρα, -ας ( ἡ) país, regió, comarca//indret, emplaçament
φονεύω matar, assassinar
χωρέω (vb.) (< χώρα) (vb.) anar, anar-se’n
φορτίον (τὸ) (< φέρω) càrrega, equipatge,
χωρίον (τὸ) lloc, ciutat
Φρίξος Frixe
φυγαδεύω (vb.) (< φυγή) expulsar, desterrar
φυγή (ἡ) (cf. vb.φεύγω) fugida (fuga) Χ
φύλαξ, φύλακος (ὁ) (< φυλάττω) guardià (pro-filàxia)
φυλάττομαι + Acus. guardar-se’n d’algú: φυλάττομαι τὸν Ψαμμήτιχος Psammètic, faraó egipci
φύλακα (Acus.) guardar-se’n del guardià ψεύδομαι (vb.) (ψεύδω) mentir
φυλάττω preservar, protegir ψεῦδος , ους (τὸ) (ψεύδω) mentida, falsedat, engany //
φύσις, εως (ἡ) (φυτόν, φυτεύω, ἀναφύομαι) natura ficció [pseudo-]
(>física) ψεύδω (vb.) enganyar / defraudar, //falsificar// (v.mitj.)
φυτεύω plantar enganyar en interès propi, mentir. (pseud-ònim)
φωνή (ἡ ) so, veu (eufònic, micrò-fon, fonética,...) ψηφίζομαι (vb.) votar, resoldre, decidir (per votació)
ψυχή (ἡ) alma, esperit, (psico-logia; Psiqu-iatria)

Φ
Ψ
χαῖρε /χαίρετε salut! ( a tu/a vosaltres) χαίρω vb.alegrar-
se, complaure’s ὦ υἱοί (o,) fills!
χαίρειν <τ῵ φίλῳ λέγει> saluda al seu amic (= amico ᾠδή (en majusc.: Ὠιδή) (ἡ) cant, himne, oda (oda, odeon,
salutem dicit) (estil epistolar) melodia)
χαίρω (vb.) (χάρις) alegrar-se, complaure’s ᾠδή (ἡ) cant, himne, oda
χαλεπαίνω (vb.) (χαλεπός) estar enfadat, ésser dur, tractar ὤν, οὖσα, ὄν participi del vb. εἶναι
amb severitat //estar descontent ὥρᾱ (ἡ) estació de l’any/hora, temps (hora)
χαλεπός (adj) dur, difícil Ὧραι (αἱ) Les Hores (divinitats de les estacions)
χαλεπός ( adj.)difícil, ardu, aspre, penós (llat.: difficilis) ὡς (adv) com, així com
χαλκόπους, ποδος (adj.) (< χαλκός, πούς) de peus de ὡς + participi (conj. final) per tal de + vb.
bronze ὡς com (comparatiu); que
χαρακτήρ, -῅ρος (ὁ) petjada, empremta, marca, caràcter, ὥσπερ (conj. /adv)) com, el mateix que // així, igualment

12
ὥστε (adv) com, puix que, en vista que; conj.: de manera
que.

13
14