You are on page 1of 125

ZNA ID

NOWY
SWOJ
Gisela Watermann / Franziska Zingel

m oda

m a k ija

wosy w zorce tk a n in y

KOLOR

Plansze do Twojego osobistego


testu kolorystycznego
moda ^ makija ^ wosy ^ wzory ^ tkaniny

ZNAJD SWJ

KOLOR

Tytu oryginau:

Die neue Farbberatung

Tumaczenie: Elbieta M ichaowska


Redakcja: A n n a Sobaska-M arkow ska
Konsultacja: Halina Wojtya
Korekta: Barbara Gruszka
1994 by Falken-Verlag GmbH,
65527 Niedernhausen/Ts.
for the Polish edition by MUZA SA,
Warszawa 1995, 2003

Wykorzystywanie tekstw i zdj w caoci


lub w czci bez zgody Wydawnictwa
stanowi naruszenie praw autorskich
i podlega karze. Dotyczy to take
powielania, tumaczenia, mikrofilmowania
i opracowywania przy uyciu systemw
elektronicznych.
Porady zawarte w ksice zostay
starannie dobrane i wyprbowane
przez redakcj czasopisma Freundin
i Wydawnictwo FALKEN, ale mimo
wszystko nie moemy udzieli na nie
gwarancji. Odpowiedzialno redakcji
Freundin oraz Wydawnictwa i jego
penomocnikw za szkody osobowe,
rzeczowe i majtkowe jest wykluczona.

ISBN 83-7319-426-6

M U Z A SA
00-590 W arszaw a
ul. M arszakow ska 8
tel. (0-22) 62950 83, 621 1775
e-m ail: info@ m uza.com .pl
D zia zam w ie: tel. (0-22) 62863 60, 6293201
K sigarnia internetow a: w w w .m uza.com .pl
W arszaw a 2003
W ydanie III
Skad i am anie:
D ruk: T l a i a r m

a g r a i s .c ., Bydgoszcz
BB, B aska Bystrzyca (Sow acja)

WPROWADZENIE

k o lo ry , w k t ry c h je st Ci d o tw arzy.
D ziki n im w y g ld asz wieo
i d y n am iczn ie. W in n y ch sp raw iasz
w raen ie bladej i zm czonej. T ak ie
sp o strzeen ia czynia n a p ew n o ju nie
raz. By m oe z biegiem czasu u d a o Ci si
w y ro b i w sobie w yczucie b arw , ja k ic h
p o w in n a p o szu k iw a. Z au w ay a
je d n a k , e znalezienie w aciw ego k o lo ru
je st w duej m ierze k w esti p rz y p a d k u .
N a sz a k sik a p ozw oli Ci u n ik n dalszej
niepew noci. W y m y lo n o b ow iem
sto su n k o w o p ro sty system ra d z e n ia sobie
z d o b o re m k o lo r w : je st to tzw . te o ria p r
ro k u . Z a k a d a o n a istn ien ie czterech
ty p w k o lo ry sty czn y ch
p rz y p o rz d k o w a n y c h w ionie, la tu , jesieni
i zim ie w raz z o d p o w iad ajcy m i im
b arw am i. W naszej ksice szczegow o
w y jan iam y t teori. N ajp ierw
p o m o em y Ci bezb d n ie ro z p o z n a Tw j
ty p k o lo ry sty czn y n a p o d staw ie
n a tu ra ln e g o k o lo ry tu w osw , sk ry
i oczu, a pniej p o k ae m y , n a p rzy k ad zie
sta n d a rd o w y c h k o lo r w : czerw onego,
niebieskiego i zielonego, ja k ie odcienie
ty ch b a rw s o d p o w ied n ie d la T w ojego
ty p u . N au czy sz si sam a o d r n ia , czy
d a n y od cie je st d la C iebie w aciw y, czy
nie. Z abiegi te o k a si b a rd z o
in teresu jce, a ta k e sp raw i Ci wiele
rad o ci. P rzed e w szystkim w tedy,
kiedy spojrzysz n a re z u lta t, tzn. szaf,
w k t rej w szystkie u b ra n ia p a su j do
siebie k o lo ry sty czn ie, n astp n ie m ak ija
h a rm o n izu j cy z k a rn a c j sk ry
i g a rd e ro b o ra z b arw w osw , idealnie
u zu p en iajc T w j k o lo ry sty c zn y
p o rtre t.

Uwaga:
Kolory neutralne, czyli
bee, szaroci, brzy,
czer i biel cz si
ze wszystkimi innymi
koloram i

Edda Kuffner

SPIS TRECI

Rzecz w odcieniach

.............................................

ROZDZIA I

Jak rozpozna swj typ kolorystyczny


Cera: typowa WIOSNA!

.......

12

....................................

14

W IOSNA: oto Twoje kolory wosw


Cera: typowe LATO!

.............

16

.........................................

18

...................

20

......................................

22

LATO: oto Twoje kolory wosw


Wosy, skra
i oczy: aby
bezbdnie okreli
swj typ
kolorystyczny,
musisz pozna
cechy
charakterystyczne
wszystkich typw

Cera: typowa JESIE!

JESIE: oto Twoje kolory wosw

...............

24

.........................................

26

...................

28

...............................................

30

Cera: typowa ZIMA!

ZIM A: oto Twoje kolory wosw


Oczy: kady typ kolorystyczny
ma swoje barwy
ROZDZIA II

Twoje kolory garderoby i makijau


Czerwie dla W IO SNY

.............

32

......................................

34

WIOSNA: makija do czerwieni


Czerwie dla LATA

.....................

36

...........................................

38

LATO: makija do czerwieni


Czerwie dla JESIEN I

..........................

40

.......................................

42

JESIE: makija do czerwieni


Czerwie dla ZIM Y

........................

44

...........................................

46

ZIM A: makija do czerwieni

............................

48

Bkit i granat dla W IO SNY

............................

50

W IOSNA: makija do bkitu i granatu


Bkit i granat dla LATA
Czerwie, bkit i granat,
ziele, , fiolet i barwy
neutrane maj
odcienie specyficzne
dla kadego typu
kolorystycznego

.......

52

..................................

54

LATO: makija do bkitu i granatu


Bkit i granat dla JESIEN I

56

............................

58

JESIE: makija do bkitu i granatu


Bkit i granat dla Z IM Y

.........

60

..................................

62

ZIM A: makija do bkitu i granatu


Ziele dla W IOSNY

.............

64

...........................................

66

W IOSNA: makija do zieleni


Ziele dla LATA

.........................

68

.................................................

70

LATO: m akija do zieleni

.............

................................

72

I
S P IS T R E C I

Ziele dla JESIEN I

.............................................

JESIE: makija do zieleni


Ziele dla ZIM Y

74

..............................

76

.................................................

78

ZIM A: makija do zieleni

................................

80

Oto Twoje odcienie ci

..................................

82

Oto Twoje odcienie fioletu

................................

84

Kolory neutralne dla W IOSNY

.......................

86

WIOSNA: makija naturalny w kolorach


neutralnych

......................................................

Kolory neutralne dla LATA

............................

88
90

LATO: makija naturalny w kolorach


neutralnych

......................................................

K olory neutralne dla JESIEN I

........................

92
94

JESIE: makija naturalny w kolorach


neutralnych

.......................................................

Kolory neutralne dla ZIM Y

............................

96
98

ZIM A: makija naturalny w kolorach


neutralnych

......................................................

Oto Twoje odcienie szaroci

Naladownictwo wskazane:
makijae odpowiednie dla
kadego typu
kolorystycznego,
dostosowane do
garderoby czerwonej,
niebieskiej, zielonej
nieb
w kolorach neutralnych

i i i

\ \1__ li__ I

100

............................

102

...............

104

......................................

106

Wzory dla kadego typu kolorystycznego


. ..
D odatki dla W IOSNY
.......................................

108
110

ROZDZIA III
Wzory, tkaniny, materiay, dodatki

M ateria te jest wany

W zo ry, Ikaniny,
dodatki

W IOSNA: perfekcyjne czenie wzorw


i kolorw

..........................................................

D odatki dla LATA

........................ ....................

112
114

LATO: perfekcyjne czenie wzorw


i kolorw

..........................................................

D odatki dla JESIEN I

.......................................

116
118

JESIE: perfekcyjne czenie wzorw


i kolorw

..........................................................

D odatki dla ZIM Y

.............................................

120
122

ZIM A: perfekcyjne czenie wzorw


i kolorw

..........................................................

124

..................................

128

Dodatek: Sprbuj sama!

Perfekcyjna stylizacja wymaga wzorw tkanin oraz dodatkw,


dobranych do typu kolorystycznego

8 PODSTAWY DOBORU KOLORW

Rzecz w odcieniach
ady typ kolorystycz
ny moe nosi wszyst
kie kolory, jednake
nie wszystkie ich odcienie do
niego pasuj - oto podsta
wowa zasada wszelkich po
rad dotyczcych doboru ko
lorw. Poniewa istniej mi
liony odcieni, niemoliwe
jest bezbdne znalezienie te
go odpowiedniego bez po
suenia si pewn systema
tyzacj. Sprowadza si ona
do prostego podziau na trzy
kolorowe barwy podsta
wowe - t, czerwona
i niebiesk oraz dwie barwy
niekolorowe - bia i cza
rn. Wszystkie inne barwy
i ich odcienie powstaj w wy
niku mieszania barw podsta
wowych. Rysuje si tu na
stpujcy wany podzia:
Kolory mieszane z prze
wag czerwonego i tego
odbierane s jako ciepe ,
Kolory mieszane ze znacz
nym dodatkiem niebieskiego
odbierane s jako zimne.

w tym czasie, a oparty jest na


nastpujcej obserwacji:
wiosn w przyrodzie
przewaaj barwy pochodne
tej,
latem wiele jest kolorw
podbarwionych
bkitem,
ktry wydaje si wyblaky
od upau,

suj do siebie, gdy czy je


przewaga ci, czerwieni
lub bkitu. Z tego prostego
faktu wynika zadziwiajca
harmonia barw, jak obda
rza nas przyroda o kadej
porze roku. To wanie po
winnimy stara si nala
dowa, jeli chcemy rwnie

Istotne dla okrelenia typu

harmonijnie wyglda, do
bierajc do naszego typu ko
lorystycznego ubir czy ma
kija.

kolorystycznego; czy odcie skry

Teoria czterech pr roku


podstawa poradnictwa
kolorystycznego

To rozrnienie wykorzys
tuje teoria czterech pr ro
ku. Opiera si ona na obser
wacji, e barwy zimne i ciep
e zmieniaj si w przyrodzie
w charakterystyczny sposb
wraz ze zmian pr roku: od
ciepych (wiosna) poprzez
zimne (lato) i ciepe (jesie)
po zimne (zima). Podzia ten
nie ma nic wsplnego z tem
peraturami
panujcymi

harm onizuje raczej z chodnym


rem (po lew ej) czy ciepym
ososiowym, bd morelowym
(po prawej)?

jesieni przewaaj ciepe


barwy ziemi,
zim znw przewaaj
kolory zimne, ale tym razem
czyste i kontrastowe.
Wszystkie odcienie danej
pory roku pasuj do siebie

Drugie istotne stwierdzenie


teorii pr roku: wszystkie
barwy danej pory roku pa

O typie kolorystycznym
decyduj nasze pigmenty

Nie jest to wcale trudne, bo


wiem, podobnie jak barwy
natury, nasza naturalna ko
lorystyka, czyli karnacja
skry, kolor oczu i wosw
doskonale ze sob wspgra
j. A co dla nas najwaniej
sze, i w tym przypadku mo
na wyrni cztery grupy
kolorystyczne: dwie z domi

JAKIM JESTE TYPEM KOLORYSTYCZNYM

nant ci i czerwieni (bar


wy ciepe) i dwie z przewag
bkitu i granatu (barwy zi
mne). To uzasadnia wyr
nienie, analogicznie do pr
roku, czterech typw kolo
rystycznych i nazwanie ich
wiosn, latem, jesieni i zim.
Najwaniejsze pytanie:
jakim jestem typem
kolorystycznym?

Caa sztuka polega na usta


leniu, do jakiego typu kolo
rystycznego si zaliczamy.
Czy jeste wiosn? Latem?
Jesieni? A moe zim! Po
niewa ju wiemy, e s ko
lory chodne i ciepe, i e
podzia ten dotyczy rwnie
indywidualnego
odcienia
naszej skry, powinnimy
przede wszystkim stwier
dzi, czy jest on raczej ciepy,
tawo-czerwonawy, czy
bardziej chodny, bkitnorowy. Nastpnie ustala
my, czy z palety barw ciep
ych lub chodnych pasuj
nam raczej niuanse intensy
wne, czyste, czy pastelowe.
W klasycznym poradnictwie
kolorystycznym wykorzys
tuje si w tym celu kolorowe
chusty o charakterystycz
nych dla poszczeglnych
pr roku odcieniach czer
wieni, bkitu, zieleni, ci,
fioletu i brzu. Oddziaywa
nie chodnych i ciepych od
cieni tych kolorw na nasz
karnacj (oczywicie bez
makijau) pozwala zidenty
fikowa nasz typ kolorysty
czny.

Gdy dany odcie pasuje


do Twojego typu, skra
sprawia wraenie delikatnej
i wieej, wargi zyskuj na
turaln czerwie, nie wida,
e masz podkrone oczy
lub rozszerzone naczynka
H ARM O N IA BARW
NATURY

Najlepsz nauczycielk
harmonii barw jest
przyroda. Spjrzmy na
kwitnc latem k, na
barwy jesiennych lici,
upierzenie kolorowych
ptakw: niezalenie od
liczby barw, jakie
przyroda umieci obok
siebie, obraz caoci
odbieramy jako
harmonijny i pikny.
Dotyczy to take
kolorystyki naszej skry,
wosw i oczu ich
naturalne kolory
doskonale do siebie pasuj
(patrz zdjcia na
stronach: 14-31).
Dysharmoni powoduj
dopiero odstpstwa od
naturalnych barw. Nasze
ulice lub wystrj
pomieszcze publicznych
i prywatnych dostarczaj
wiele materiau
pogldowego. Take
u siebie samych
i u naszych znajomych
czsto zwracamy uwag
na nieodpowiedni kolor
wosw, szminki czy
ubioru, psujcy wraenie
kolorystycznej harmonii.
-

krwionone, oczy byszcz


i nabieraj intensywniejsze
go koloru.
Gdy dany odcie nie pa
suje do Twojego typu, twarz
wydaje si zmczona i blada,
wargi sine, ciemne piercie
nie pod oczami i rozszerzone
naczynka s bardziej wido
czne, masz matowy wzrok,
a oczy bez blasku.
Pierwszy krok do decyzji

Ocena procesu wzajemnego


oddziaywania barw wcale nie
jest atwa. Istnieje na szczcie
prosty wariant testu kolorys
tycznego, ktry pozwala
stwierdzi przynajmniej, czy
naleymy do ciepej (wios
najje sie), czy do chodnej (la
to/zima) gamy kolorystycz
nej. Potrzebne s dwie chusty:
niebieskawo-rowa i toososiowa lub dwa moliwie
due arkusze papieru w tych
kolorach (patrz prbka na
ssiedniej stronie). Chusty lub
papier przykadamy na zmia
n w wietle dziennym do
twarzy i rk. Powtrzmy:
Jeste wiosn lub jesieni,
jeli w poczeniu z kolorem
niebieskorowym Twoja
skra wydaje si szara i bla
da, a wargi sine. Natomiast
w poczeniu z kolorem ososioworowym cera spra
wia wraenie wieej i zdro
wej i przybiera wyrany zo
tawy odcie.
Jeste latem lub zim, jeli
po przyoeniu koloru niebieskorowego Twoja sk
ra wydaje si czysta i wiea,

10

PODSTAWY DOBORU KOLORW

za w poczeniu z tawym
odcieniem ososiowym twarz
robi wraenie zmczonej,
uwidoczniaj si rozszerzone
naczynka i podkrone oczy.
Gdy ustalisz, z jakimi bar
wami harmonizuje Twj typ
- ciepymi czy chodnymi,
nauczymy Ci nastpnie od
rnia typ wiosenny od je
siennego, wzgldnie letni od
zimowego. Powicamy te
mu cay rozdzia I (patrz na
stronach: 12-29). Pokazuje
my w nim i opisujemy wszys
tkie szczegy, na ktre trze
ba zwraca uwag przy iden
tyfikacji wasnego typu ko
lorystycznego.
W rozdziale II wskazujemy,
jakie odcienie czerwieni,

bkitu, zieleni i brzw s


odpowiednie do garderoby
i makijau Twojego typu
kolorystycznego. Raz jesz
cze pokazujemy wyranie,
czym si rni ciepe kolo
rystycznie pory roku od
chodnych:
Odcienie wiosenne opie
raj si na barwie tej, s
zatem bardziej wietliste
i pogodne ni pokrewne pod
wzgldem kolorytu odcienie
jesienne.
Odcienie jesienne bazuj
na czerwieni, dlatego s bar
dziej nasycone, ziemiste i ci
sze ni odcienie wiosenne.
Odcienie letnie zawsze
opieraj si na bkitach, ale
s bardziej przytumione,

rozmyte i lejsze ni pokrew


ne niuanse zimowe.
Sztuka mieszania kolorw
ciepych i chodnych

Wszystkie odcienie przypo


rzdkowane danej porze ro
ku pasuj do siebie i atwo
mona je czy. Wydaje si
to oczywiste, jednak po za
stanowieniu musimy stwier
dzi, e tak nie jest. Bowiem,
jak pamitamy:
Niebieski jest kolorem
chodnym.
Czerwony i ty s kolo
rami ciepymi.
cile biorc, oznaczaoby
to, e odcienie czerwieni i
ci mogyby si pojawia tyl-

TYPW MIESZANYCH NIE MA

ko w palecie kolorystycznej
wiosny i jesieni, a caa paleta
lata i zimy miaaby si ska
da wycznie z bkitw
i zieleni. Tak jednak nie jest,
bowiem podstawow zasa
d poradnictwa kolorysty
cznego jest haso Kady
moe nosi kady kolor, po
winien tylko dobra odpo
wiedni odcie . Musz wic
istnie odcienie bkitu
w gamie kolorystycznej
ciepych pr roku oraz
odcienie czerwieni i ci
w palecie barw lata i zimy.
Tak jest rzeczywicie, a wy
janienie tego pozornego
paradoksu okazuje si pro
ste:
Gdy bkit pojawia si
w palecie barw ciepej wio
sny czy jesieni, ma on nie
wielk (wiosna) lub nieco
wiksz (jesie) domieszk
czerwieni i w ten sposb do
stosowuje si do oglnej to
nacji barw. I odwrotnie: od
cienie czerwieni dla chod
nych pr roku: lata i zimy
maj spor domieszk bki
tu i dziki temu dostosowuj
si do palety kolorystycznej
tych pr roku.
Co robi, gdy wydaje nam si,
e jestemy typem
mieszanym?

Wbrew wszystkim charak


terystycznym
oznakom
przy ustalaniu typu kolory
stycznego moe si zdarzy,
e nie potrafimy jednozna
cznie zaliczy si do okre

lonej grupy i sdzimy, e


jestemy typem mieszanym.
Typ mieszany jednak nie is
tnieje. Bywa natomiast, e
kontrast midzy karnacj
skry, kolorem wosw i t
czwki w ramach jednego
typu nie jest wyrazicie
uksztatowany. Kady typ
kolorystyczny
wystpuje
bowiem w rnych odmia
nach: delikatnej, jasnej i bar
dziej kontrastowej, ciem
niejszej. Typ wiosenny o cie
mniejszych zocistych wo
sach i karnacji moe sign
po wietliste odcienie palety

11

jesiennej. I odwrotnie, do
delikatnego typu jesiennego
0 jasnej karnacji pasuje wie
le przytumionych odcieni
palety wiosennej. Podobnie
typ letni o ciemniejszym ko
lorycie moe si bardzo do
brze prezentowa w delikat
niejszych odcieniach zimy.
1 wreszcie, cho jest to ab
solutny wyjtek, bardzo
wyrazista zima o mocno
kontrastowej barwie skry,
wosw i oczu moe nawet
skorzysta z niektrych y
wych odcieni palety wiosen
nej.

DLACZEGO CHTNIE SIGAMY PO NIEWACIWE KOLORY?

Fakt, e okrelone barwy


przycigaj nas w sposb
magiczny, podczas gdy innych nie
akceptujemy, mona wytumaczy
drganiami, jakie zdaje si
wywoywa kady kolor w naszym
ciele i w naszej duszy. Zjawisko to
wykorzystuje si dzi w medycynie
alternatywnej, stosujc
nawietlania kolorowym wiatem
jako agodny zabieg terapeutyczny,
na przykad wiato czerwone przy
przezibieniach, chorobach skry
i dolegliwociach miniowych,
te przy zaburzeniach ukadu
trawienia, niebieskie przy
zaburzeniach nerwowych, stresach
i bezsennoci.
Kolory wprawiaj nas take
w bardzo specyficzne stany
duchowe. I tak czerwie oywia,
rozwesela, bkit uspokaja.
Intensywno oddziaywania
kolorw zaley od naszego
samopoczucia, pogody lub
owietlenia, a przede wszystkim od
wrodzonego temperamentu

czowieka, jak: choleryk,


sangwinik,flegmatyk, melancholik.
Tym czterem rodzajom
temperamentu wyrnionym ju
wstaroytnociprzyporzdkowano
potem kolory:

czerwony - cholerykowi
ty - sangwinikowi
zielony - flegmatykowi
niebieski - melanchoikowi

Podzia ten jest cakiem


sensowny: podczas gdy
ekstrawertycy (cholerycy,
sangwinicy) z natury maj
skonno do kolorw wesoych,
zwracajcych uwag, a wpogodny
nastrj atwo wprowadza ich
pikny soneczny dzie czy mie
wydarzenie, osoby powcigliwe
(flegmatycy, melancholicy)
preferuj odcienie chodne,
przytumione, a zachmurzone
niebo ub smutne otoczenie
podtrzymuj je w nastroju
chandry.

Jak rozpozna
swj typ
kolorystyczny
Cera: co jest charakterystyczne
dla ty p u w iosennego, letniego,
jesiennego i zim owego
O dpow iednie odcienie p o d k ad u
do tw arzy (m akija)
W osy: typow e n atu raln e kolory
wiosny, lata, jesieni i zimy
O dpow iednie odcienie do
to n o w an ia i farb o w an ia wosw
Oczy: typow a b arw a oczu wiosny,
lata, jesieni i zimy

14

JA K R O Z P O Z N A SW J T Y P K O L O R Y S T Y C Z N Y

Cera: typowa WIOSNA!

7>

t'

la k arn ac ji ty p u w iosennego
c h a ra k te ry sty c z n a je st
p rzezro czy sta b lad o
0 d elik atn y m zocistym odcieniu.
S k ra czsto byw a le k k o z ar o w io n a.
N ig d y je d n a k nie m a o d cien ia
b k itn aw eg o , a ty lk o ciepy
brzo sk w in io w y . T akiej w anie cerze
wiosna zaw dzicza swj wiey,
n a tu ra ln y w ygld. W arg i rw nie
m a j ciepy odcie czerw onaw y,
w y ran ie o d r n ia jcy si o d lekko
niebieskaw ej b arw y w arg ch o d n y ch
k o lo ry sty czn ie lata i zimy. Jeli ty p
w iosenny m a piegi, to w ycznie
zociste, a nie szaro b rzo w e. R zsy
1 brw i m a j ja sn y b d ciem ny odcie
ru d o zo c isty , ta k ja k w osy. Z w ykle s
o d w osw nieco ciem niejsze, nie
wicej je d n a k ni o 1-2 to n y . S k ra
wiosny, m im o swej b lad o ci
i d elik atn o ci, zw ykle o p a la si atw o ,
naw et n a ciem ny b rz. N a b ie ra

Typ wiosenny bez m akijau.


Charakterystyczne s: ciepy zocisty
odcie skry, brzoskwiniowy r
policzkw i warg oraz jasna barwa
rzs i brwi

A t :

Dla typu w iosennego odpowiednie s:


transparentny podkad i puder
w jasnych odcieniach beu,
w padajcych raczej w zocisty odcie
ni w r

w w czas lek k o rudaw ej b arw y m io d u


lu b zocistego b rzu . T y m wiosna rni
si o d jesieni, k t ra o p a la si raczej
z tru d n o ci.
M a k e -u p wiosny p o w in ien p o d k rela
n a tu ra ln o i p rzezro czy sto
k arn ac ji. D la te g o je g o odcie nie m oe
by zb y t in ten sy w n y , a k o n sy sten cja
zb y t gsta, nie m o n a go tak e
n a k a d a zb y t g ru b w arstw .
N ajlep szy je st lek k o k ry jcy p o d k a d
w pynie. O d p o w ied n ie odcienie to
d elik atn y , ja sn y be z lekkim
zo taw y m p o yskiem . Jeli sk ra je st
o p a lo n a , m a k e -u p m oe by nieco
ciem niejszy (nigdy b rzo w y ).
N ieo d p o w ied n ie s w szystkie odcienie
p o d k a d u w p ad aj ce w b k it i r.
P u d e r p o w in ien by tra n s p a re n tn y ,
w lek k o zocistym odcieniu.

16

JA K R O Z P O Z N A SW J T Y P K O L O R Y S T Y C Z N Y

WIOSNA: Oto Twoje kolory wosw


ajczstszym kolo
rem wosw wiosny
jest blond. Ma on
zawsze odcie zotawy, cza
sem wpadajcy w rudawy.
Nawet wosy w kolorze od
jasnego do redniego brzu
maj ciepy zotawy lub rudozotawy odcie. Czasem
wosy s rozwietlone jasny
mi naturalnymi pasemkami.
Wiosna zawdzicza zocisty
odcie wosw pigmentacji,
w ktrej wystpuje przewaga
barwy zocistorudej nad sza
robrunatn. Wosy wiosny
zawieraj jednak mniej bar
wnika ni wosy jesieni, kt
ra take naley do ciepej
gamy kolorystycznej. Dziki
temu wydaj si janiejsze,
bardziej wietliste, nie bywa
j ciemniejsze ni kolor mio
du lub zotego brzu. Far
bujc wosy lub je tonujc,
wiosna musi uwaa, by za
chowa ciepo koloru zota.
Srebrne pasemka sprawiaj
wraenie np. zbyt chod
nych. Bardzo twarzowe s
natomiast wszelkie odcienie
zota, miodu i rudoci, ktre
dobrze eksponuj koloryt
wiosny.

Po lewej: C iepe, zociste kolory


wosw, charakterystyczne dla
typu w iosennego. Farbujc lub
tonujc wosy, powinnymy
wybiera odcienie z tej wanie
palety
Po prawej: Zocisty blond wiosny
doskonale harm onizuje z ciepym,
zocistym odcieniem karnacji,
warg i oczu

18

JA K R O Z P O Z N A SW J T Y P K O L O R Y ST Y C Z N Y

Cera: typowe LATO!

h a ra k te ry s ty c z n y d la cery lata
je s t to n c h o d n y , co sp raw ia, e
s k ra w y d aje si niezw ykle
sz la c h e tn a i k ru c h a . C er lata
n ie a tw o je d n a k ro z p o z n a n a
p ierw szy rz u t o k a: s p o ty k a si
b o w iem trz y jej o d m ian y : 1. s k ra
b la d a , g a d k a , tzw . cera p o rc e la n o w a ;
2. s k ra d o b rz e u k rw io n a z w y ran ie
p rze b y sk u j c y m i d e lik a tn y m i
n a c z y n k a m i o c h o d n y m o d cien iu
r o w y m , 3. c e ra o ja sn y m , c h o d n y m
o d cien iu o liw k o w y m , b a rd z o tr u d n a
d o z d ia g n o z o w a n ia . W razie
w tp liw o ci n aley zw r ci u w ag n a
n a s t p u j c e cechy, je d n o z n a c z n ie
c h a ra k te ry z u j c e ty p letni: z n a m io n a
i piegi s zaw sze szare lu b
s z a ro b ru n a tn e (n ig d y zo te an i ru d e).
B rw i, p o d o b n ie ja k w osy, zaw sze
m a j o d cie p o p ie la ty , n ig d y zo cisty .
C zerw o n e w arg i cech u je d e lik a tn y
o d cie r o w y . Lato, z w y jtk iem
o s b o b a rd z o b la d e j, ja sn e j cerze,

Typ letni bez m akijau.


Charakterystyczne: delikatna,
przezroczysta cera, chodny r
policzkw i w arg, popielatobrzowe
brwi

Podkad i puder dla lata powinny by


jasne, przezroczyste,
z rowawobkitnym poyskiem.
Tony ciepe, zociste lub
zotobrzow e nie s dla lata
odpowiednie

b a rd z o d o b rz e si o p a la . S k ra
n a b ie ra szlach etn ej, ch o d n ej,
o liw kow ej b arw y , w p rzeciw ie stw ie
d o sk ry wiosny i jesieni nie je st
z a c zerw ien io n a. P o d k a d i p u d e r d la
ty p u letn ieg o p o w in n y m ie d e lik a tn y
c h o d n y o d cie r o w y lu b n e u tra ln y
ja sn o b e o w y . K o n k r e tn y k o lo r
trz e b a in d y w id u a ln ie d o b ra do cery.
P o d k a d i p u d e r w k o lo rz e ch o d n e g o
r u s id e a ln e d la lata z ja s n ,
p o rc e la n o w cer. D la cery
o o d c ie n iu b k itn o r o w y m
z w id o czn y m i d e lik a tn y m i
n a c z y n k a m i o d p o w ied n iejszy je s t
ja s n y c h o d n y be. D la lata o ja sn ej
ch o d n ej cerze o liw k o w ej n ajlep sze s
szaraw e b rzy .
M a k e -u p lata p o w in ie n by d e lik a tn y .

20

JAK ROZPOZNA SWJ TYP KOLORYSTYCZNY

KOLORY WOSW LATA

LATO: oto Twoje kolory wosw


olor wosw lata ma
charakterystyczny
odcie
popielaty.
Doskonale pasuje do chod
nego kolorytu karnacji,
warg i oczu. Odcie popiela
ty bierze si std, e we wo
sach wystpuje znaczna
przewaga barwnika szaro
brunatnego. Typ letni ma
jednak znacznie mniej pig
mentu ni typ zimowy, rw
nie zaliczany do chod
nych , co sprawia, e natu
ralna barwa wosw lata nie
bywa ciemniejsza ni redni
lub ciemny popielaty brz.
Wosy blond, ktre u lata
take si zdarzaj, maj od
cie srebrzystopopielaty. Je
li lato chce zmieni kolor
wosw, powinno trzyma
si tej palety kolorystycznej.
Idealne s srebrzyste, platy
nowe lub popielate pasem
ka. Rudy powinien mie nie
bieskawy poysk. Wane, by
wosy nie stay si zbyt ciem
ne, a kontrast midzy barw
wosw a karnacj skry nie
by zbyt ostry.

Po prawej: Kolory wosw


w odcieniu popielatym,
charakterystyczne dla typu
letniego. Farbujc wosy lub
kolorujc szam ponem ,
powinnymy wybiera odcienie
z tej w anie palety
Po lewej: Typ letni o popielatych
w osach, doskonale
harmonizujcych z kolorem cery,
w arg i oczu

21

i
22

JAK ROZPOZNA SWJ TYP KOLORYSTYCZNY___________________________________

Cera: typowa JESIE!

yp jesien n y m oe m ie dw a
ro d zaje cery: 1. sk r g a d k
o ja sn ej, ale ciepej barw ie koci
soniow ej lu b szam p a n a. Jej b lad o
efekto w n ie k o n tra s tu je z w y razisty m
k o lo re m zw ykle ru d y ch w osw ; 2.
cer o intensyw nej b arw ie
zocistobeow ej lu b b rzoskw iniow ej.
M a o n a k o lo r bard ziej in ten sy w n y od
rw nie ciep ej cery wiosny. N ie m a
je d n a k najczciej ty p o w y ch dla
wiosny b rzo sk w in io w y ch ru m ie c w .
W iele jesieni w y k azu je sk o n n o do
piegw i zn a m io n w k o lo rze w yranie
ru d y m lub zo c isto b ru n a tn y m . Brwi
m a j ta k i sam lu b niew iele r n icy si
odcie ja k w osy. O czy jesieni,
bd cy ch ru d y m i b lo n d y n k a m i,
o ta c z a j n ie rz a d k o gste, ja sn e rzsy,
co p o w o d u je, e w y g ld aj m do.

Po lewej: Typowa cera je s ie n i: jasna,


zotaw a skra i rudobrzow e piegi.
Inne charakterystyczne cechy to
ciepa, intensywna czerw ie warg
oraz zbliony do barwy wosw
rudawy odcie brwi

M ake-up i puder odpowiednie do


zocistej cery jesieni. S jasne,
transparentne, ze zocistorudym
poyskiem

W szystkie k o b ie ty - jesienie m a j
w arg i o ciepej, in ten sy w n ie czerw onej
barw ie i w szystkie le si o palaj!
Soce p o w o d u je u n ich zw ykle ty lk o
zaczerw ienienie sk ry i trze b a go
u n ik a.
Jesienie m u sz b a rd z o oszczdnie
uyw a p o d k a d u . P o w in ien o n by
tra n s p a re n tn y , ab y p rzeb ijaa p rzeze
ich ja sn a , w y razista cera. C iem ny
p o d k a d w k am ien iu ty p u co m p a c t
w y g ld a le, n ajlepszy je st lekki
m a k e -u p w pynie. N ig d y nie starajm y
si zatu sz o w a piegw . O d p o w ied n i
d la jesieni m a k e -u p to ja sn y be
z d o m ieszk zo teg o lu b
ja sn o b r z o w e g o . P o d k a d y
w c h o d n y ch o d cien iach r u s d la
jesieni niew aciw e. D o ty czy to tak e
p u d ru .

24

JAK ROZPOZNA SWJ TYP KOLORYSTYCZNY

JESIE: oto Twoje kolory wosw


arw wosw jesieni
cechuj intensywne
odcienie rude i rudozote, doskonale zharmoni
zowane z piegami na twarzy
i wyrazist barw oczu. T
niezwyk kolorystyk typ
jesienny zawdzicza duej
iloci pigmentu czerwonego
i tego, znacznie wikszej
ni u pokrewnej kolorysty
cznie wiosny o zocistych
wosach. Jesie moe mie
wosy ciemniejsze. Kto chce
podkreli swj wspaniay
naturalny kolor wosw
rodkami tonujcymi czy
szamponem
koloryzujcym, powinien koniecznie
pozosta przy odcieniach
o ciepym, zocistorudym
poysku. W gr wchodz
przede wszystkim ciepe od
cienie miodowe i zocistorude. Chodny srebrzysty
blond czy dajcy bkitne
refleksy maho przydaj
wosom chodnego poysku.
Powoduje to, e jesie wy
glda blado, a wosy raco
kontrastuj z ciepym od
cieniem cery.

Po lewej: Ciepe kolory wosw


od rudozotego do
kasztanowego,
charakterystyczne dla jesieni.
Kto chce wosy tonowa,
kolorowa szamponem,
farbowa lub robi pasem ka,
powinien wybra kolory z tej
w anie palety. Po prawej:
Rudozota czupryna, po ktrej
rozpoznam y jesie

KOLORY WOSW JESIENI

25

26

JAK ROZPOZNA SWJ TYP KOLORYSTYCZNY

Cera: typowa Zima!

la cery ty p u zim ow ego


ch arak tery sty czn y je st chodny,
b k itn aw y odcie gadkiej
skry. W y r n ia si dw a ro d zaje cery
ty p u zim ow ego: 1. ty p K r lew n y
nieki - sk ra je s t b a rd z o ja sn a ,
sp raw ia w raen ie tra n sp a re n tn e j
i czystej, ja k szlach etn a p o rcelan a.
B lado po liczk w rz a d k o oyw iaj
d elik atn e rum iece. S k ra w praw dzie
o p ala si, ale w najlepszym w y p ad k u
n a d elik atn y oliw kow y b rz; 2. typ
p o u d n io w y - sk ra m a ch o d n y
odcie oliw ki, k t ry atw o pom yli
z in ten sy w n k o lo ry sty k jed n eg o
z w aria n t w jesieni. O zn ak , e n a
pew no m am y do czynienia z typem
zim ow ym , je st n a st p u j c a zd o ln o
p ig m en tac y jn a skry: zima o p a la si
do szybko n a in tensyw ny, oliw kow y
k o lo r. T yp zim ow y atw o tak e
ro zp o zn a p o raso w y ch ciem nych

Czysta, gadka porcelanow a niebieskawa


cera jest charakterystyczna dla typu
zim ow ego. Jasna cera i ciem ne w osy daj
specyficzny dla zimy kontrast barw jasnych

i ciemnych. Godne pozazdroszczenia s


ciemne brwi i rzsy.
Czerwie w arg ma odcie bkitnawy

Dla zimy o cerze typu Krlewna


nieka odpowiednie s jasny puder
i m ake-up o delikatnym poysku
bkitnaw orow ym . Zim a w typie
poudniowym powinna uywa
podkadu o chodnym odcieniu
oliwkowego brzu i pudru w kolorze
neutralnego beu. Nieodpowiednie
s dla niej w szelkie taw e odcienie
ciepe

rzsach i brw iach o raz czerw ieni w arg,


k t ra m a raczej o dcie b k itn aw y ni
taw y.
Jak o po d k ad , w yrw nujcy
i odwieajcy tw arz, najlepszy dla zimy
jest lekki ppynny m ake-up, a nie
p u d er prasow any o intensyw nym
kolorze. Ten o statn i spraw iby, e
gadka cera zimy w ygldaaby
nienaturalnie. D la zimy o jasnej karnacji
(K rlew na nieka) odpow iedni jest
p o d k ad w odcieniach jasnego beu,
a w porze letniej korzystne s rw nie
jasne, row aw e odcienie brzu. Zima
o cerze oliwkowej (typ poudniow y)
pow inna w ybiera jasne, a latem nieco
ciemniejsze odcienie oliwkow ego beu.

28

JAK ROZPOZNA SWJ TYP KOLORYSTYCZNY

KOLORY WOSW ZIMY

ZIMA: oto Twoje kolory wosw!


iemnobrzowy, czarnobrzowy lub kru
czoczarny z natural
nym granatowym poyskiem
- oto kolory wosw zimy.
Niezwykle wyrazicie kont
rastuj one z porcelanow
cer. Takiego efektu nie
osiga aden inny typ kolo
rystyczny. Charakterystycz
ny dla wosw zimy jest cho
dny poysk granatowy lub
popielaty. Jeli zima chce
zmieni kolor wosw, uy
wajc farby lub rodkw to
nujcych, powinna koniecz
nie pozosta przy chodnych
niebieskawych odcieniach.
Dotyczy to take pasemek.
Jeli koniecznie chcesz by
blondynk (co i tak jest pro
blematyczne ze wzgldu na
duy kontrast kolorystycz
ny), nie wybierz w adnym
wypadku blondu zotego lub
rudozotego. Ciekawe ak
centy uzyskamy z wosami
w kolorze srebrnego blondu,
chodnego niebieskiego, nie
bieskiego fioletu. Uwaga na
odcienie rude - zima wygl
da w nich nieco pospolicie.
Jeli wosy koniecznie maj
by rude, signijmy po kolor
ciemnej oberyny.

Po lewej: Typ zim ow y z w osam i


w kolorze popielatego ciem nego
brzu. Charakterystyczna gsta
czupryna
Po prawej: Typowe kolory wosw
(czarny, brz) i odcienie pasem ek,
odpowiednie dla zimy.

29

BARWY OCZU

31

Oczy: kada pora roku ma swoje kolory


Wiosna i Jesie

orzech laskowy

szarozielony

jasnozielony

tozielony

zielony

turkusowoniebieski

O
bkit

Kolorowe soczewki kontaktowe


p ozw alaj podkreli barw
oczu, odpowiedni dla danego
typu kolorystycznego

arw a oczu nie jest


cakowicie pew n
w sk az w k ,
p o zw ala jc ro zp o zn a
ty p k o lo ry sty czn y , ta k
ja k cera czy k o lo r
w osw . S je d n a k
c h ara k tery sty cz n e
odcienie, o k relajce
n asz p o r ro k u .
D o b ra n ie od p o w ied n iej
d la d an eg o ty p u
k o lo ry sty czn eg o b arw y
tczw ki m a znaczenie
p rzed e w szystkim
w w czas, gdy uyw am y
szkie k o n ta k to w y c h
i chcem y p o d k reli
n asz typ. K to i ta k nosi
soczew ki k o n ta k to w e ,
m a m oliw o
p o tra k to w a n ia tej b d
co b d p ro te z y ja k o
m o d n e g o d o d a tk u .
W ten sp o s b m o n a
n aw et p o z o rn ie zm ieni
k o lo r oczu. N aley
je d n a k p o z o sta p rzy
gam ie k o lo ry sty czn ej
swojej p o ry ro k u . P o
p raw ej i lewej stro n ie
te k stu p o k azu jem y n a
tej stro n ie, ja k ie to s
k o lo ry , p rzy czym
z jed n ej stro n y
u w idocznilim y b arw y
ciepe d la wiosen
i jesieni, z drugiej
c h o d n e d la ty p u
letniego i zim ow ego.

N a tu ra ln e k o lo ry
oczu wiosen', d elik atn y
bk it, szaro zielo n y ,
szaro n ieb iesk i, ja sn y
zo cisto b rzo w y
i tu rk u so w y .
N a tu ra ln e k o lo ry
oczu lata: szary,
szaro n ieb iesk i,
fiokow y,
n ieb iesk o zielo n y ,
ciem n o n ieb iesk i,
ciem ny piw ny
i orzechow y.
N a tu ra ln e k o lo ry
oczu jesieni:
b u rszty n o w y ,
o rzechow y,
ciem n o b rzo w y ,
tu rk u so w y ,
tu rk u so w o b k itn y ,
zielony i zocistozielony.
N a tu ra ln e k o lo ry
oczu zimy: b k it
lo dow y, tu rk u so w y ,
niebieski lu b fiokow y,
szary, szaro n ieb iesk i,
czarn y , c z a rn o b r zo w y
i orzechow y.

Lato i Zim a

czarnobrzow y

szary

ciem noniebieski

szaroniebieski

turkusowy

fiokowy

szarofiokowy

niebieski

ROZDZI A

II

Twoje kolory
garderoby
i makijau
Czerwie dla Ciebie
... i odpowiedni makija
Bkit i granat dla Ciebie
... i odpowiedni makija
pZiele dla Ciebie
H... i odpowiedni makija
flKolory neutralne:
podcienie dla Ciebie
... i odpowiedni makija
iDodatek: Odcienie ci,
szaroci i fioletu

liii

KOLORY GARDEROBY

Odcienie czerwieni dla WIOSNY


> ii

szy stk ie o d cien ie czerw ieni,


w k trych dobrze jest wiosnom,
maj lekk domieszk od. Dziki
te m u d o s k o n a le h a rm o n iz u j z ciep
k a rn a c j i zocistym odcieniem
w osw wiosny. C h a ra k te ry sty c z n a dla
czerw ieni wiosen je st p o n a d to jej
p o g o d n a w ietlisto.
W przeciw iestw ie do odcieni
ciem nych, niem al ziem istych o ra z do
intensyw n eg o k o lo ru p o m a ra czy ,
w k t ry c h d o b rze je st jesieniom
(nalecy m tak e d o ciepej gam y
ko lorysty czn ej), czerw ie wiosny
p rz y p o m in a czyste b arw y czerw onych
b d oso sio w y ch k w iat w i ow ocw .
Z praw ej stro n y p o k azu jem y
odcienie czerw ieni, k t re p o w in n y
nosi wiosny. W szystkie d a j si

Po lewej: G arderoba wiosny


w rnych odcieniach czerw ieni,
dealny kolor dodatkw, na przykad
autw: ciepy kasztanowy brz
z wiosennej palety

35

eli wiosna ubierze si


na czerwono (patrz str.
34), bd np. czerwona
suknia stanowi dominujcy
element stroju, najlepszy
efekt makijau osigniemy,
dobrawszy szmink i lakier
do gwnego odcienia czer
wieni garderoby. Nie stwo
rzymy dysonansu, jeli wy
bierzemy nieco inny jej od
cie. Wane jest tylko, aby
czerwie ta naleaa do pale
ty wiosennej, ktrej odcienie
maj ciepy zotawy poysk
i obejmuj zestaw od deli
katnego ososiowego po
przez intensywn czerwie,
a po niuanse zocistobrzowe. Niepodane s wszelkie
odcienie krzykliwe i zbyt cie
mne.
Do szminki i lakieru
w kolorze intensywnej czer
wieni dobieramy delikatne,
matowe cienie do powiek,
prawie w kolorze skry; do
szminek i lakierw o bar
wach przytumionych cienie
do oczu mog by ciemniej
sze, ale trzeba je nanosi
bardzo oszczdnie, cienk
warstw (przykadowe kolo
ry po lewej, wicej na ten
temat na stronach: 52, 68
i 88).

Po lewej: Wybr najpikniejszych


odcieni czerwonych szminek,
lakieru do paznokci i ru dla

wiosen. R nakadam y
delikatnie, aby nie stanowi zbyt
kontrastowego akcentu. Po
prawej: Delikatny m akija,
pasujcy do czerw onego stroju

BARWY MAKIJAU

37

WIOSNA: makija do czerwonej garderoby

IV U L U K I

Odcienie czerwieni dla LATA


szystkie odcienie czerwieni,
w k t ry ch lato w yglda
korzystnie, maj lekk domieszk
bkitu (a wic k o lo ru chodnego).
D ziki tem u d o sk o n ale h arm o n izu j
z ja sn , d elik atn , lekko b kitnaw
k arn ac j i pop ielaty m k o lo rem w osw .
C zerw ie lata je st raczej p rzy tu m io n a,
co o d r n ia j o d klarow nej,
intensyw nej czerwieni zimy, zaliczanej
take do chodnej gam y kolorystycznej.
P rzy tu m io n e odcienie czerwieni i r u
znakom icie p asu j d o n atu ra ln eg o
k o lo ry tu lata, k t re nie lubi zbyt
k o n trasto w y ch barw .

Po lewej: Perfekcyjnie
zaprojektow ana garderoba dla typu
letniego w kolorach bordo i oberyny.
W yrafinowany akcent stanowi
bluzka i czapka w kolorze intensywnej
wini

P rzykady odcieni czerwieni i r u


dla lata p o k azu jem y z praw ej strony.
D a j si one d o sk o n ale czy i p asu j
do innych k o lo r w dla ty p u letniego.
O dcienie dla lata, k t re p asu j take
zimom, zazn aczo n o przez x.

UAKUERUD I

03

yp letni, jak aden in


ny, moe podkreli
sw urod dobierajc
odpowiednie odcienie szmin
ki, lakieru do paznokci i ru.
Powinien z tego skorzysta,
by oywi swj przytumiony,
delikatny koloryt. W przypa
dku garderoby w odcieniach
czerwieni najlepiej bdzie do
bra barw szminki i lakieru
do paznokci do podstawowej
tonacji stroju. Jeli jest to
chodny r lub r angielski,
ciekawszy efekt osigniemy,
biorc z palety lata szmink
i lakier o ton ciemniejsze.
Uwaga: naley zdecydowanie
unika jaskrawego ru, zwa
nego pink i sodkich odcieni
ru, w jakich szyje si zwykle
pioszki niemowlce.
Do makijau z akcentami
czerwieni pasuj cienie do
powiek w delikatnych, przy
dymionych kolorach. Im cie
mniejsze usta i paznokcie,
tym cienie powinny by ja
niejsze i bardziej transparentne - i odwrotnie: przy janiej
szej szmince i jasnym lakierze
lepiej wyglda nieco ciem
niejszy cie do powiek.
(Przykady palety kolorw
po lewej, wicej na ten temat
na stronach: 56, 72 i 92).

Po lewej: Typowe dla tata czerwone


i rowe odcienie szminek,
lakierw i ru. Wszystkie
kosmetyki mog mie perowy
poysk, gdy odpowiadaj
naturalnym preferencjom typu
letniego dla jedwabistych,
byszczcych powierzchni. Odnosi
si to take do cieni na powieki! Po
prawej: Perfekcyjny makija dla lata
do ubioru w odcieniach czerwieni

BARWY MAKIJAU

LATO: makija do czerwonej garderoby

41

KOLORY GARDEROBY

Czerwone odcienie dla JESIENI

dcienie czerw ieni, w k t ry ch


n ajk o rzy stn iej w y g ld a jesie,
m aj w y ran d o m ieszk ci.
D ziki te m u zy sk u j
c h a ra k tery sty cz n y p o y sk , piknie
u w y p u k lajcy ty pow y, ru d o zo cisty
k o lo ry t w osw i k a rn a c j sk ry
(piegi!). C iem niejsze to n y jesiennej
czerw ieni sp raw iaj w raenie
ziem isto -rd zaw y ch , cikich. G w nie
ta cz ich p alety o d r n ia si
w yran ie o d b ardziej ro zw ietlo n y ch
i m niej p rzy co n y ch odcieni
ciem noczerw onej gam y kolo ry sty czn ej
wiosny (cho s to ta k e ciepe barw y).
P o praw ej stro n ie p o k azu jem y
p rzy k a d y odcieni k o lo ru czerw onego,
w k t ry c h n ajk o rzy stn iej w yglda
jesie. M o n a je efek to w n ie czy
z innym i b arw am i g am y jesiennej.

Po lewej: Oto jesie w wyrafinowanej


kombinacji czerw ieni pomidora
i rdzy. Idealne uzupenienie: bluzka
w ciepym kolorze ecru, zociste
guziki i spinki

43

ypowi jesiennemu naj


bardziej odpowiadaj
wyraziste, gbokie, cie
pe, wietliste odcienie czer
wieni. Chodzi o szminki, la
kier do paznokci i r. Kobieta-jesie w czerwonym
ubiorze wyglda najatrak
cyjniej, gdy szminka i lakier
do paznokci maj identycz
ny, ewentualnie o dwa tony
janiejszy lub ciemniejszy,
odcie jak garderoba. Od
nosi si to zarwno do inten
sywnego koloru pomaraczowoczerwonego, jak i cie
mniejszych odcieni rdza
wych. Wane, by wszystkie
kolory rzeczywicie pocho
dziy z palety jesieni i nie
miay perowego poysku.
Chodny poysk nie pasuje
do ciepego kolorytu typu
jesiennego i do faktury tka
nin najkorzystniejszych dla
jesieni.
Jesie, w ktrej stroju
i makijau dominuje czer
wie, powinna oszczdnie
stosowa cienie do powiek.
Z soczyst jesienn czerwie
ni najlepiej harmonizuj
odcienie neutralne od beu
poprzez brz po ciepe sza
roci.

,-, j - 'i

.Mmt

Po lewej: Przykady
najpikniejszych czerw ieni
szminki, lakieru do paznokci i ru
dla typu jesiennego. Wane:
musz by pozbawione
perow ego poysku. R moe
mie odcie ywszy, ale
transparentny. N akadajc r
trzeba dobrze rozetrze jego
kontury
Po prawej: M akija dla typu
jesiennego, odpowiedni do
ubrania w kolorze czerw ieni

BARWY M AKIJAU

45

sKiiiiiii

JESIE: makija do czerwonej garderoby

KOLORY GARDEROBY

Odcienie czerwieni dla ZIMY!

zerw ie, w k t rej d o tw arzy je st


zim ie, to b a rw a in ten sy w n a
z d o m ieszk ch o d n eg o b k itu .
Z n ak o m icie h a rm o n izu je z ch o d n
k a rn a c j ty p u zim ow ego i je st
efek to w n p rzeciw w ag k o n tra sto w e j
k o lo ry sty ce w osw , sk ry i oczu.
Z e w zgldu n a k o n tra sto w o sw ych
n a tu ra ln y c h k o lo r w zim a m oe nosi
n ie k t re w ietliste odcienie
z (ciepej!) p a le ty jesieni,
np. p o m a ra c z o w czerw ie, m o c n
ziele czy soneczn .
P o praw ej stro n ie p rzy k a d o w e
odcienie czerw ieni, o d p o w ied n ie dla
ty p u zim ow ego.
M o n a je czy m idzy so b , a tak e
z inny m i o d cien iam i z zim ow ej gam y
kolory sty czn ej.
O dcienie zim ow e,
rw nie lato,

Zima w akiecie koloru typowej


czerw ieni z dom ieszk niebieskiego.
Do tego pasuje czer. Zima jest
jedyn por roku, ktra w czerni
dobrze w yglda i m oe j czy

47

bir w odcieniach
czerwieni, charakte
rystycznych dla ty
pu zimowego, najlepiej uzu
peni makijaem dokadnie
w kolorze, ktry dominuje
w stroju. Do garderoby
w odcieniu lodowatego ru
szminka i lakier do paznokci
mog by o dwa tony ciem
niejsze. Podstaw stylizacji
zimy s ostre kontrasty i nie
liczne, ale za to intensywne
kolory. Odnosi si to i do
makijau. Jedynie ru trze
ba uywa oszczdnie, by nie
zgasi piknego, czystego
kontrastu midzy twarz
a wosami.
Przy wyborze cieni do
powiek obowizuje zasada:
im bardziej jaskrawa szmin
ka, tym delikatniejszy maki
ja oczu. Ciemne, rasowe
zimy o czarnych rzsach
i brwiach mog czasem przy
intensywnym kolorze szmin
ki zrezygnowa z cieni do
oczu. Jeli robimy efektow
ny makija na wielki wie
czr, moemy mocniej pod
kreli zarwno usta, jak
i oczy.

Po lewej: Przykady
charakterystycznych kolorw
z palety zimowych czerwieni:
szminki, lakiery do paznokci, r.
Typowe: ognista czerw ie
i jaskraw y r. Na marginesie:
tylko zimie napraw d pasuje
czarny eyeliner! Po prawej:
klasyczny, delikatny m akija dla
typu zim ow ego. Wyglda
szlachetnie take przy stroju
w kolorze jaskraw ej czerw ieni

ZIMA: makija do czerwonej garderoby

KOLORY GARDEROBY

Odcienie bkitu i granatu dla WIOSNY


szystkie odcienie b k itu ,
w k t ry c h d o tw arzy
wiosnom, s ja sn e, p o g o d n e
i w esoe, p o n iew a zaw ieraj m niejsz
lub w iksz d o m ieszk bieli. D lateg o
w anie, ch o b k it je st k o lo rem
ch o d n y m , h arm o n ijn ie
w k o m p o n o w u j si w n a tu ra ln ie
ciepy k o lo ry t ty p u w iosennego.
O dcienie o b ejm u j zestaw od
ja sn eg o , d elik atn eg o tu rk u s u a po
w esoy, p ro m ie n n y ch ab er.
W przeciw iestw ie d o bk it w
i g ra n a t w jesieni, b k it wiosny nie m a
odcieni p rzy tu m io n y ch i b a rd z o
ciem nych. Wiosna w y g ld aab y w nich
b la d o i anem icznie.
Po praw ej stro n ie p o k azu jem y
p rzy k a d y odcieni k o lo ru
niebieskiego, o d p o w ied n ie d la wiosny.

Po lewej: Wiosna w stroju niebieskim.


Przeam ana biel czapki, szala
i getrw spraw ia, e typowe dla

wiosny bkity w ygldaj jeszcze


bardziej twarzowo

B kity te m o n a czy m idzy sob,


a rw nie d o sk o n a le k o m p o n u j si ze
w szystkim i in n y m i b arw am i p alety
w iosennej.
W io sen n e b kity, k t re p asu j
tak e jesieniom, zaz n aczo n o p rzez x.

51

asny bkit ze spor do


mieszk bieli, odrobin
ru lub turkusu, jak
aden inny kolor cieni do
powiek podkrela zocist
karnacj wiosny. Dzieje si
tak zwaszcza wwczas, gdy
nasza tczwka ma barw
szarobkitn (patrz zdjcie
po prawej stronie). Kredk
i eyelinerem malujemy deli
katne kreski take w spokoj
nym niebieskim kolorze.
Wiosnom jest bowiem nie do
twarzy w ostro zarysowa
nych konturach. N ajodpo
wiedniejsze kolory tuszu do
rzs to szary, niezbyt ciem
ny szaroniebieski lub tu r
kusowy.

Po lewej: Idealne odcienie bkitu


do m akijau oczu wiosny. Uwaga:
nie naley uyw a cieni
perowych. Chodny poysk nie
pasuje do ciepego typu
wiosennego. Szm inka i lakier
w kolorze ciepej zgaszonej
czerw ieni najlepiej pasuj do
niebieskiego m akijau oczu.
O dpowiednie s take inne
odcienie rowe z wiosennej
palety (patrz str. 36). Po prawej:
Oto perfekcyjny m akija dla

wiosny ubranej w bkit

BARWY MAKIJAU

53

WIOSNA: makija do niebieskiej garderoby

KOLORY GARDEROBY

Odcienie bkitu i granatu dla LATA


kity i g ra n a ty , w k t ry c h
najlepiej w y g ld a ty p letni,
sp raw iaj w raenie
p rzy tu m io n y ch , zgaszo n y ch , nieco
p rzy d y m io n y ch i ro zm y ty ch. D ziki
te m u d o sk o n a le h a rm o n iz u j
z d elik atn y m , c h o d n y m k o lo ry tem
k a rn a c ji lata o ra z ty pow ym i
p o p ielaty m i w osam i. Latom nie do
tw arzy w lo d o w aty ch czy ja sk ra w y c h
o d cien iach niebieskiego (take
p rzy n alen y ch d o ch odnej gam y
k o lo ry sty czn ej), k t re m oe nosi ty p
zim ow y. P rzy taczaj one d elik atn y
k o lo ry t lata, k t re w ydaje si w nich
w yb lak e i n iep o zo rn e.
P rzy k ad y odcieni b k itu , k t re
p o w in ien nosi ty p letni, p o k azu jem y
p o praw ej stro n ie.
W szystkie te b k ity i g ra n a ty
czy m idzy so b

Po lewej: Oto typ letni w wymylnej


kombinacji rnych odcieni niebieskiego.
Dopasowana sukienka z dzianiny w kolorze
m arynarskiego granatu, na to
m lecznoniebieska bluzka i zabaw na
stebnowana kam izela w kolorze
przydym ionego granatu. Kolor czapki
naw izuje do koloru sukienki

i zn ak o m icie p a su j d o in n y ch b arw
g am y k o lo ry sty czn ej lata.
O dcienie, p rzez n aczo n e d la ty p u
letniego, k t re m o g nosi r w n ie
zimy, zaz n aczo n o p rzez x.

55

kitny makija do
bkitnego ubioru wy
glda dobrze ww
czas, gdy oczy mamy szaroniebieskie lub jasnoszare.
Idealnym uzupenieniem jest
cie do powiek w pudrze lub
w owku o delikatnym sza
rym lub srebrnym kolorze.
Do oczu jasno- lub ciemno
brzowych lepsze s nieco
ciemniejsze odcienie niebie
skiego, wpadajce w fiolet.
Kredki i eyelinera uywamy
bardzo oszczdnie, gdy lato
nie lubi mocnego makijau
o ostro zarysowanych kon
turach. Oko wyglda adnie,
gdy wewntrzn stron dol
nej powieki pocigniemy
bia lub jasnoniebiesk kre
dk, co podkreli biel gaki
ocznej.
Najstosowniejsze
kolory tuszu do rzs to szaroniebieski i fioletowoniebieski.

<
< -*
N.

Po lewej: Idealne odcienie bkitu


do m akijau oczu lata. Cienie
mog by perowe, gdy
delikatny, chodny poysk pasuje
do spokojnego kolorytu letniego.
Do tego adnie w ygldaj szminka
i lakier w kolorze fioletowym
o niebieskawym poysku. Po
prawej: M akija dla lala do
garderoby w kolorze niebieskim

BARWY MAKIJAU

57

KOLORY GARDEROBY

Odcienie bkitu i granatu dla JESIENI


szystkie odcienie k o lo ru
niebieskiego, w k t ry c h do
tw arzy jesieniom, s
p rzy tu m io n e, cho gbokie
i intensyw ne. W ten sp o s b zim ny
z n a tu ry k o lo r niebieski idealnie
d o sto so w u je si do ciepego k o lo ry tu
jesieni.
D ru g cech, w y r n iajc b k ity
jesieni, je st niew ielka d o m ieszk a
k o lo ru czerw o n o -fio leto w eg o
(liw kow y) lu b zieleni n ad ajcej to n
zw an y p etro lem . W przeciw iestw ie
d o b k it w wiosny, b k it jesieni nie
m a p ro m ien n y ch , p o g o d n y ch
n iu a n s w , k t re n a tle w yrazistego
k o lo ry tu jesien n eg o sp raw iay b y
w raenie zb y t w ty ch lu b zbyt
n a tr tn y c h .

Po lewej: Jesie w stroju o jasnych


i ciemnych odcieniach
charakterystycznego koloru
niebieskiego, zw anego petrolem.

Idealna jest take mikka, ale


w yrazista faktura dzianiny (cigacz)
i weny

O dcienie k o lo ru niebieskiego d la
Jesieni p o k azu jem y p o praw ej stro n ie
D a j si one czy m idzy so b
i d o sk o n a le p a su j d o w szystkich
p o zo stay ch b arw jesiennej gam y
kolo ry sty czn ej.
O dcienie o d p o w ied n ie tak e dla
wiosny zaz n aczo n o p rzez x.

59

makijau jesieni
odpowiednim do
stroju niebieskie
go cienie do powiek i eyeliner take powinny mie cha
rakterystyczn barw nie
biesk, zwan petrolem lub
fiokow. Te kolory harmo
nizuj z lekko row kar
nacj skry oraz rudawym
poyskiem wosw i najlepiej
podkrelaj miodowe, bur
sztynowe lub orzechowe
oczy. Ciepy, wyrazisty ko
loryt jesieni toleruje nawet
bardziej intensywny maki
ja. Naley jednak unika
ostrego rysowania kontu
rw kredk czy tuszem do
kresek.

Po lewej: Idealne odcienie bkitu


dla jesieni. W ane: wszystkie
kolory m usz by matowe,
bowiem perow y i srebrzysty
poysk nie pasuje do typu
jesiennego, jego barw i tkanin.
Najw aciw szym uzupenieniem
niebieskiego m akijau oczu s dla

Jesieni szminka, lakier do


paznokci i r w kolorze
m iedzianym . Gdy oczy m alujem y
delikatnie, szminka i lakier mog
by bardziej intensywne
i odwrotnie. Odpow iednie s take
wszystkie odcienie czerw ieni,
pokazane na str. 44. Po prawej:
M akija jesieni do garderoby
w kolorze niebieskim

B A R W Y M A K IJA U

JESIE: makija do niebieskiej garderoby

61

KOLORY GARDEROBY

Niebieskie odcienie dla ZIMY

h o d n e a lo dow e, czyste
i w ietliste - o to niebieskie
odcienie d la ty p u zim ow ego.
S tan o w i one ak ce n ty zn ak o m icie
p o d k re la j c e o stry k o n tra s t
k o lo ry sty czn y m idzy ja s n k a rn a c j
a ciem nym i w o sam i i oczam i. T y lk o
w gam ie k o lo ry sty czn ej zimy
sp o ty k am y ty p o w e ch o d n e odcienie
b k it w i g ra n a t w - o d ja sn y ch
lod o w y ch p o ciem ny, niem al czarn y
g ra n a t. P rzy tu m io n e , m a to w e b k ity
i g ra n a ty , ta k tw arzo w e dla lata
(rw nie zaliczan eg o d o chodnej
gam y k o lo ry sty czn ej) sp raw iaj, e
zima w ydaje si m a rtw a .

Po lewej: Do akietu w intensywnym


szafirowym kolorze pasuje bluzka
o barw ie lodowego bkitu, pod
spodem czer od golfu po botki. Zima
lubi takie kontrasty, gdy stanowi
one przeciw w ag do jej
kontrastowego jasnociem nego
kolorytu

P rzy k ad y b k it w i g ra n a t w ,
k t re p o w in n y nosi zimy,
p o k azu jem y p o praw ej. D a j si one
d o sk o n a le czy m idzy so b o ra z ze
w szystkim i in n y m i o d cien iam i
zim ow ej gam y kolo ry sty czn ej.
O dcienie zimy, k t re m oe nosi
lato, zaz n aczo n o p rzez x.

63

dealnym uzupenieniem
stroju w ywych odcie
niach bkitu i granatu
jest wyrazisty, bkitny ma
kija oczu. Paleta cieni do
powiek, ktre pasuj zimie,
obejmuje barwy chodnego
lodowego bkitu poprzez
wietlisty chaber, a po cie
mny jak noc antracyt. Ponie
wa zima nie stroni od kolo
rw, bkity mona atrak
cyjnie czy midzy sob,
a take z innymi kolorami
zimowej palety (przynaj
mniej w makijau wieczoro
wym). Zdecydowany, kont
rastowy koloryt zimy toleru
je rwnie kontury mocno
zarysowane kredk lub eyelinerem w kolorach cieni do
powiek. Idealny dla typu zi
mowego jest tusz czarnogranatowy lub intensywnie niebieskofiokowy.

Po lewej: Idealne odcienie


m akijau oczu dla typu zim ow ego.
Wszystkie mog mie poysk,
gdy pasuje on do chodnego
kolorytu zimy. Harm onizuj z nimi
szminka i lakier do paznokci
w kolorze ciem nej, chodnej
czerw ieni. O dpowiednie s take
wszystkie odcienie pokazane na
str. 48
Po prawej: Oto m akija zimy,
doskonale dobrany do ubrania
w kolorach bkitu i granatu

__________________________________________________________________BARWY MAKIJAU

ZIMA: makija do niebieskiej garderoby

65

Odcienie zieleni dla WIOSNY


szystkie odcienie zieleni dla
wiosny p o w in n y m ie sp o r
dom ieszk ci, k t ra
spraw i, e ziele bdzie h arm o n izo w a
z d e lik a tn k a rn a c j i zocistym
refleksem w osw . S to odcienie
lekkie i p o g o d n e, co zaw dziczaj
m niejszem u lu b w ikszem u d o d a tk o w i
bieli. W przeciw iestw ie do p alety
jesiennej nie m a tu zieleni o m o cn y m
ziem istym o d cieniu. D la wiosny byyby
one zb y t cikie, sm u tn e,
p rzy to czy y b y jej m ik k i, ja sn y
k o lo ry t.
O dcienie zieleni d la wiosny
p o k azu jem y p o praw ej stronie.
W szystkie h arm o n ijn ie cz si

Po lewej: wiosna ubrana wycznie


w zielenie. Sposb na praw ie czarne
dodatki: cz garderoby
bezporednio przy twarzy ma barw
z wiosennej palety (w tym przypadku
jest to ziele m ajow a)

m idzy so b , a ta k e z p o zo stay m i
k o lo ra m i g am y w iosennej.
Z ielenie w iosenne, o d p o w ied n ie
rw n ie d la ty p u jesien n eg o ,
zaz n aczo n o p rzez x.

asne odcienie zieleni


z wyran domieszk
ci lub brzu doskonale pasuj do zocistego kolory tu wiosny. Dzieje si tak
zwaszcza wtedy, gdy mamy
delikatne szarozielone lub
brunatnozielone oczy. Zie4 S . le wiosny nie moe byjaskrawa, a powinna podkrela
f w
przezroczysto cery i deli
katny kolor wosw. Dlate
go cienie do powiek naley
nakada cienk warstw.
Poczenie z cieniami w ko
lorze zocistego lub szarego
beu take tumi yw ziele
wiosny. Wyjtek: garderoba
w kolorze intensywnej zie
leni majowej wymaga moc
niejszej barwy cieni do po{#&#**** wiek, gdy makija powi
nien rwnoway intensywny koloryt caoci. Do maki
jau oczu w kolorze majowej
zieleni dobrze wygldaj
f
kreski w kolorze zocistego
lub tawego brzu, zrobio
ne kredk lub eyelinerem.
Tusz do rzs powinien by
brzowy (niezbyt ciemny)
lub brunatnozielony.

Po lewej: Cienie do powiek


zielone w kolorach naturalnych,
odpowiednie do zielonej
garderoby wiosny. Szminka
i lakier do paznokci w kolorze
ososiowym idealnie uzupeniaj
m akija. (O dpow iednie s take
wszystkie inne odcienie ru
i czerw ieni, pokazane na str. 36)
Po prawej: Oto m akija wiosny,
perfekcyjnie dobrany do
garderoby w kolorze zieleni

BARWY MAKIJAU

69

KOLORY GARDEROBY

Odcienie zieleni dla LATA


szystkie odcienie zieleni
z p alety kolo ry sty czn ej lata
m a j w y ran d om ieszk
b k itu . D ziki te m u d o sk o n a le
h a rm o n iz u j z ch o d n y m k o lo ry tem
ty p u letniego, je g o ja sn , b k itn cer
i p o p ie laty m i w osam i. D ru g im
c h a ra k te ry sty c z n y m to n e m w zieleni
lata je st szaro, k t rej niew ielka
d o m ieszk a tu m i yw b arw . Z ielenie
te s in n e ni odcienie z gam y
k o lo ry sty czn ej zimy i idealnie
w k o m p o n o w u j si w k o lo ry t ty p u
letniego.
P rzy k ad y odcieni k o lo ru
zielonego, k t re p o w in n o nosi lato,
p o k azu jem y p o p raw ej stro n ie.

Po lewej: Klasyczna garderoba


w odcieniach zieleni szczeglnie
korzystnie podkrela chodny koloryt

lata. Efektowne poczenie


chodnego bkitu bluzki
i granatow ego krawatu z akcentam i
ci

W szystkie d o sk o n a le p a su j d o siebie
i d a j si czy z p o zo stay m i
k o lo ra m i letniej p alety .
O dcienie, k t re p a su j ta k e zimie,
zaz n aczo n o przez x.

71

oskonaym uzupe
nieniem zielonej gar
deroby lata jest ma
kija oczu w delikatnych od
cieniach zieleni, np. w kolo
rze szarozielonym, mity czy
blkitnozielonym. Zielone
cienie do powiek i kredka
znakomicie podkrelaj cz
sto spotykany u lata szaro
zielony i brzowy kolor
oczu. Rada: przy czerwo
nym stroju makija oczu
w dopeniajcym kolorze
zielonym rwnie wyglda
ciekawie. Efekt bdzie sil
niejszy po dodaniu odrobiny
pudru w kolorze chodnego
ru. Kredka lub eyeliner
powinny by starannie do
brane pod wzgldem kolory
stycznym do cieni na powie
kach. Kresk malujemy
mikko, delikatnie. Najwa
ciwszy kolor tuszu do rzs
to szary lub szarozielony.

Po lewej: Idealne kolory m akijau


do zielonej garderoby lata.
Wszystkie kosmetyki mog mie
lekki perowy poysk, ktry pasuje
do chodnego kolorytu tata.
Z ielony m akija oczu doskonale
harm onizuje ze szmink
w naturalnym kolorze.
Odpow iednie s take wszystkie
odcienie ru, pokazane na str. 40
Po prawej: Idealny m akija lata,
dobrany do ubioru w kolorze
zieleni

KOLORY GARDEROBY

75

Odcienie zieleni dla JESIENI


ielenie o d p o w ie d n ie d la ty p u
je sie n n e g o m a j o d cie o d
taw eg o do
c iem n o o liw k o w eg o . D zik i te m u
id e aln ie h a rm o n iz u j z ciep,
z o c is to r o w k a r n a c j i z k o lo re m
w o s w jesieni. S to b a rw y
n a sy c o n e , ciep e, p rz y tu m io n e ,
p rz y p o m in a j c e z o ta w ziele
je s ie n n y c h lici. Jesieni je s t r w n ie
d o tw arzy w g b o k ich zielen iach
jo d y czy in n y c h ig lak w . P o g o d n a ,
w esoa ziele, o d p o w ie d n ia d la ty p u
w io sen n eg o , u Jesien i sp ra w ia
w raen ie k rzy k liw ej.
P rz y k a d y zieleni o d p o w ie d n ic h
d la ty p u je sien n eg o p o k a z u je m y p o
p raw ej stro n ie . W szy stk ie p a s u j do

Po lewej: Jesie w stroju koloru


klasycznej oliwki - ten odcie jest dla
niej szczeglnie twarzowy. Akcentem
oyw iajcym jest szalik w kolorze
kukurydzianej ci. Cao wietnie
podkrelaj ciepy, rowaw y koloryt
karnacji i rudawy odcie wosw

siebie n aw zajem o ra z d o in n y c h
k o lo r w z g am y je sien n ej.
Z ielen ie d la ty p u je sien n eg o ,
o d p o w ie d n ie ta k e d la wiosny,
z a z n a c z o n o p rzez x.

v \ \ \ \

\ v \ \ \ \

akija oczu w od
cieniach
zieleni
z jesiennej palety
idealnie podkrela czsto
spotykane u jesieni oczy zie
lone i bursztynowe. Poza
tym ciepe odcienie oliwki
zachwycajco kontrastuj
z rudawozotym kolorytem
karnacji i wosw. Malujc
s)czy na zielono, miao mo
emy grubiej naoy kolor,
nie obawiajc si, e bdzie
my wyglda nienaturalnie.
Oliwkowy cie do powiek
w pudrze daje doskonay re
zultat w poczeniu z odcie
niami zota i brzu, zwasz
cza gdy te same kolory spo
tykamy w ubiorze. Jednak
jesienie o oczach turkuso
wych powinny raczej uy
wa cieni do powiek w kolo
rze petrolu, a nie oliwki. Do
tyczy to take garderoby.

Po lewej: Z ielo ne cienie do


powiek, kredka, eyeliner
w kolorach korzystnych dla typu
jesiennego. Do tych delikatnych
barw pasuj dla kontrastu
szminka i lakier do paznokci
w mocniejszym pom araczowym
kolorze. O dpowiednie s te
wszystkie odcienie ru
z jesiennej palety kolorystycznej
(patrz str. 44)
Po prawej: Oto perfekcyjny
m akija typu jesiennego do
zielonej garderoby

Typ jesienny, perfekcyjnie


wystylizowany. Ubir w kolorze
zieleni jodow ej. Dodatkowy efekt
osigam y dziki zrnicowanej
fakturze tkanin - od grubego
cigacza poprzez zam sz, do
delikatnej cienkiej dzianiny

KOLORY GARDEROBY

Odcienie zieleni dla ZIMY


ielenie ty p o w e dla zim ow ej
gam y kolo ry sty czn ej m a j lekki
od cie niebieskaw y.
W przeciw iestw ie d o ty p u letniego
(tak e zaliczanego d o ch o d n y ch ),
lepiej p rezen tu jceg o si w lek k o
ro zm y ty ch o d cien iach zieleni, zima
m oe nosi u b io ry w k o lo ra c h od
lodo w eg o p astelo w eg o p o p rzez ywy
n ieb iesk o zielo n y , a p o gboki
czarn o zielo n y . O stry k o n tra s t m idzy
ja s n k a rn a c j a ciem nym i w osam i
sp raw ia, e zima w y g ld a k o rzy stn ie
n aw et w yw ych o d cien iach
to zielo n y ch z p alety w iosennej.
P rzy k ad y zieleni d la zimy
p o k azu jem y p o
praw ej
stro n ie. D a j
si one czy
ze sob,
a tak e
z p o zo stay m i
k o lo ra m i
z p alety
zim ow ej.
Z ielenie
zimy o d p o w ied n ie
tak e d la lata, zazn aczo n o
przez x.

79

ima o oczach zielo


nych lub brzowoczarnych moe pod
kreli ich wyrazist barw
makijaem w chodnych od
cieniach zieleni. Szczeglnie
atrakcyjne jest poczenie
odcieni jasnych, lodowych
z ciemn, niemal czarn zie
leni. Do niebieskich oczu
pasuje zielony makija, o ile
ziele dominuje w ubiorze.
ywy bkit tczwek nabie
ra wwczas zielonkawego
blasku, co wyglda niekiedy
bardzo wyrafinowanie. Do
datkowe efekty w makijau
zima moe osign za po
moc kredki czy eyelinera,
gdy jej kontrastowy kolo
ryt lubi mocno zarysowane
kontury. Biaa kreska po we
wntrznej stronie powieki
sprawia, e biako oka wy
daje si bardziej byszczce.
Idealne kolory tuszu do rzs:
czarny lub czarnozielony.

Po lewej: O dcienie zieleni do


m akijau zimy. Cienie w kolorze
chodnej ci i antracytu su do
rozjaniania i cieniowania.
Wszystkie kolory mog mie lekki
poysk perowy, gdy zimie pasuj
kosmetyki z poyskiem. Szminka
i lakier do paznokci w chodnym
kolorze jaskrawoczerw onym
harm onizuj z zielonym
m akijaem i w ygldaj
efektownie. Odpowiednie s take
w szystkie inne odcienie czerw ieni
z zim ow ej palety (patrz str. 48)
Po prawej: M akija zimy do ubioru
w kolorze zieleni

BARWY MAKIJAU

ZIMA: makija do zielonej garderoby

81

W IO S N A

O dcienie k o lo ru tego d la wiosny


s m ik k ie, w esoe i p o g o d n e.
D zik i te m u d o sk o n a le
h a rm o n iz u j ze zo taw y m
k o lo ry te m jej w osw i zocist
k a rn a c j . W przeciw iestw ie do
jesieni (nalecej r w n ie do gam y
k o lo r w ciepych), wiosny p o w in n y
u n ik a cikich, ru d aw y ch odcieni
ci. N ie d o tw arzy je st im take
w o stry m o d cien iu cy trynow ym ,
o d p o w ied n im z kolei dla zimy.
P rzy k ad y id ealn y ch odcieni
ci d la wiosny p o k azu jem y po
lewej stro n ie.
LATO

ty je st k o lo re m ciepym ,
w ietlistym , wic ty lk o jeg o b a rd z o
p rzy tu m io n e, ch o d n e odcienie s
o d p o w ied n ie dla lata. B arw y ci,
k t re idealn ie u zu p en iay b y jego
d elik atn y , ch o d n y k o lo ry t, m u sz
by ro zb ielo n e, ro zm y te i b a rd z o
ja sn e. O dcienie ch o d n e, ale
inten sy w n e, d o sk o n a e d la zimy,
nieco zgasz d elik a tn y k o lo ry t ty p u
letniego.
P rzy k ad y id ealn y ch odcieni
k o lo ru teg o d la lata p o k azu jem y
p o lewej stro n ie.

KOLORY GARDEROBY

Oto Twoje odcienie ci


JES IE

K iedy jesie decy d u je si n a k o lo r


ty, m usi w yb iera odcienie
n asycone, p ro m ien iu jce ciepem .
P a su j one najlepiej d o jej ciepego
ru d o zo taw eg o k o lo ry tu . B arw y te
z jesiennej gam y kolo ry sty czn ej m aj
w y ran dom ieszk od cien ia
ru d aw eg o lub lekko oliw kow ego.
W przeciw iestw ie d o lata i zimy,
p referu jcy ch k o lo ry z chodnej
palety, c ie p a jesie nie m oe nosi
czystych, w rcz ja sk raw y ch ci.
P rzy k ad y idealn y ch odcieni ci
dla ty p u jesienn eg o p o k azu jem y po
praw ej stronie.
Z IM A

P a le ta ci, h arm o n izu j cy ch


z w yrazistym , ch o d n y m k o lo ry tem
zimy, obejm uje odcienie od b a rd z o
ja sn y ch , ch o d n y ch , p o p rzez ywe,
w ietliste, a p o ja sk ra w y cytry n o w y .
T y p zim ow y m oe b ow iem nosi
w szystkie odcienie zdecy d o w an ie
c h o d n e i czyste. N ie d o tw arzy zimie
w o d cien iu k u k u ry d z y i lekko
w p ad ajcy m w oliw kow y. Z kolei
w b arw ach ro zb ielo n y ch , lekko
ro zm y ty ch , o d p o w ied n ich dla lata,
zima w yglda m do.
P rzy k ad y odcieni ci dla zimy
p o k azu jem y p o praw ej stronie.

83

84

TWOJE KOLORY GARDEROBY I MAKIJAU

W IO S N A

O dcienie fio letu z w iosennej gam y


kolo ry sty czn ej m a j w y ran
d o m ieszk czerw ieni. D ziki tem u
d o sk o n a le p a su j d o ciepego
k o lo ry tu wiosny. F io le ty d la ty p u
w io sen n eg o s ja sn e i p o g o d n e,
p rz y p o m in a j d elik atn e , ale czyste
odcienie k ro k u s w . N asy co n e,
ciem ne fiolety, n alece d o ciepej
gam y k o lo ry sty czn ej jesieni, s dla
wiosny zb y t cikie.
P rzy k ad y odcieni fioletu,
w k t ry m d o tw arzy wiosnom,
p o k azu jem y p o lewej stronie.
LATO

O dcienie fio letu p asu jce do


ch o d n eg o , d elik atn e g o k o lo ry tu
lata, m a j w y ran d om ieszk
b k itu . W przeciw iestw ie do zimy
(tak e lubicej ch o d n e k o lo ry ), typ
letni p o w in ien siga p o lekkie,
ro zm y te odcienie fioletu. F io lety
ja sk ra w y i b a rd z o ciem ny b d dla
d elik atn e g o lata za cikie, a n aw et
przy taczajce.
Id ealn e odcienie fio letu d la lata
p o k azu jem y p o lewej stronie.

KOLORY GARDEROBY

Oto Twoje odcienie fioletu


JES IE

Z fioletem jesie p o w in n a
p o st p o w a o stro n ie. Bez zastrzee
m oe nosi ty lk o ciepe, n asy co n e
odcienie: liw kow y, jeynow y,
p u rp u ro w o fio leto w y . M a j one
zn ac zn dom ieszk czerw ieni,
urokliw ie h a rm o n iz u j c
z ru d o z o ty m k o lo ry te m ty p u
jesiennego. W p o k rew n y ch
o d cien iach z ciepej g am y w iosennej
jesie traci w yraz i w y g ld a
nieciekaw ie.
P rzy k ad y od cien i fio letu dla
jesieni p o k azu jem y p o praw ej stro n ie.
Z IM A

T y p zim ow y d o sk o n a le p reze n tu je si
w czystych, ch o d n y ch o d cien iach
fio letu z w y ran d o m ieszk b k itu
lub g ra n a tu o d lodow ej pastelow ej
b arw y lila p o ciem ny g ra n a to w y
fiolet. H a rm o n iz u j one efektow nie
z ch o d n y m , k o n tra sto w y m
k o lo ry tem ty p u zim ow ego. Zim a
p o w in n a n a to m ia s t u n ik a
w praw dzie ch o d n y ch , ale
p rzy tu m io n y ch i ro zm y ty ch odcieni
fio letu z gam y kolo ry sty czn ej lata.
W y g ld a w nich b ow iem b la d o i bez
w yrazu.
P rzy k ad y odcieni fioletu
typ o w y ch d la zimy p o k azu jem y po
praw ej stronie.

85

KOLORY GARDEROBY

Kolory neutralne dla WIOSNY


szystkie odcienie b r z u
i beu, w k t ry c h k o rzy stn ie
w y g ld a ty p w iosenny, m aj
niew ielk d o m ieszk ta w o ru d .
D ziki te m u d o sk o n a le h a rm o n iz u j
z ja sn , zo taw k a rn a c j i zocistym
po y sk iem w osw wiosny. O dcienie
b r z w dla wiosny s d elik atn e i ja sn e,
ja k p czk i m o d y ch gazi drzew
i krzew w , b u d zc y ch si do ycia.
B rzy, o d p o w ied n ie d la ty p u
jesien n eg o , n alecego tak e do gam y
k o lo r w ciepych, s ciem niejsze,
bard ziej ziem iste, rdzaw e. D la
delik atn ej k arn ac ji wiosny byyby zbyt
cikie i m artw e.
P rzy k ad y odcieni b r z u i beu,
p o d k re la j c e u ro d wiosny,

Po lewej: Wiosna w garniturze koloru


ciepego, zotaw ego brzu.
Doskonale pasuje tu jasna
taw o-beow a chusta i jedw abna
bluzka w zotawym ososiowym
kolorze

p o k azu jem y p o praw ej stro n ie. M o n a


je czy m idzy so b , rw nie
efek to w n e s k o m b in acje z in n y m i
k o lo ra m i w iosennej p alety .
O dcienie o d p o w ied n ie dla wiosny,
k t re m oe ta k e nosi jesie,
zaz n aczo n o p rzez x.

87

aturalny
makija
w mikkich, ciep
ych barwach brzu,
beu i odcieniach ososio
wych szczeglnie korzystnie
podkrela delikatny, zota
wy koloryt typu wiosenne
go. Wane jest, by wszystkie
kolory kosmetykw pocho
dziy z wiosennej palety cie
pych i delikatnych barw.
Jeli mamy brzowe oczy,
a w ubiorze dominuj kolory
morelowy, beowy, kremo
wy lub odcienie brzu, ideal
ny jest makija oczu w od
cieniu piaskowym. Ten ze
staw barw oywi moe
odrobina ososiowego cienia
do powiek, o ton janiejsze
go ni szminka, lakier do
paznokci i r. Oczy niebie
skie i szaroniebieskie efek
townie podkrelimy bkit
nym cieniem do powiek.
Wane: cienie brzowe roz
prowadzamy cieniutk war
stw i starannie dobieramy
odcie do karnacji. Oczy
mona dodatkowo podkre
li za pomoc kredki lub
eyelinera w tym samym ko
lorze, a rzsy pomalowa
ciemnobrzowym tuszem.

jgiW k

Po lewej: Cienie i kredki do powiek


w mikkich odcieniach brzu,
beu i koloru
ososiowego, w ktrych wiosnom
szczeglnie do twarzy. Do tego
pasuj szminka, lakier do
paznokci i r w ciepym,
eleganckim odcieniu ososiowym
oraz pozostae kolory z palety
w iosennej (patrz str. 36). Po
prawej: Oto skromny, naturalny
m akija dla wiosny

BARWY MAKIJAU

WIOSNA: makija naturalny w kolorach


neutralnych

89

Kolory neutralne dla LATA


rzy i bee dla lata m a j odcie
chodny, niebieskaw y, row aw y
lu b lek k o szary. S to k o lo ry nie
rzu cajce si w oczy, czasem nieco
p rzy szarzae, k t re d o b rze
h a rm o n iz u j z c h o d n r o w
k a rn a c j i p o p ie laty m o dcieniem
w osw lata. W przeciw iestw ie do
zimy (tak e nalecej do ch odnej
gam y k o lo ry sty czn ej), ty p letni
p o w in ien u n ik a b a rd z o ciem nych,
niem al czarn y ch odcieni b r z u , gdy s
d la niego za cikie, za b a rd z o
przy taczajce.
P rzy k ad y n ajb ard ziej
o d p o w ied n ich d la lata odcieni b r z u
i beu p o k azu jem y
p o praw ej stro n ie.
W szystkie
d o sk o n a le
h a rm o n iz u j ze
so b i w ietnie
k o m p o n u j si
z p o zo stay m i
k o lo ram i.
O dcienie z p alety
lata, k t re m oe
nosi tak e ty p
zim ow y, zaz n aczo n o
p rzez x.

eli lato decyduje si na


makija naturalny, ide
alnym kolorem cieni do
powiek bdzie poczenie
brzu z szarym. Odnosi si
to przede wszystkim do oczu
brzowych i szarych, a take
szaroniebieskich i szarozie
lonych. Efekt bdzie wikszy
przy garderobie w takich sa
mych kolorach. Wane jest.
by brzowe i szare cienie do
powiek miay zdecydowanie
chodny, lekko przyszarzay
odcie. Ciepy poysk spra
wia, e chodna z natury kar
nacja lata wyglda mdo
i traci wyraz. Atrakcyjne
mog okaza si poczenia
z cieniami szaroniebieskim,
fiokowym czy szarozielo
nym. Mona sabo zazna
czy kontury oczu mikk
kredk lub eyelinerem. Tusz
do rzs najodpowiedniejszy
w kolorze ciemnego brzu
lub szary.

""w****

Po lewej: Idealne do m akijau


oczu lata s odcienie brzu
i szaroci. M og mie lekki
perowy poysk, lecz matowe
spraw iaj w raen ie bardziej
naturalne. Do odcieni brzu, beu
i szaroci pasuj w zasadzie
w szystkie re i czerw ienie
z palety kolorystycznej lata,
przedstaw ione na str. 40. Do
naturalnego m akijau najlepsza
jest jednak szminka w odcieniu
chodnego ru z lekk
dom ieszk bkitu
Po prawej: Oto perfekcyjny,
naturalny m akija lata

BARWY MAKIJAU

LATO: makija naturalny w kolorach


neutralnych

93

KOLORY GARDEROBY

Kolory neutralne dla JESIENI


rzy i bee, p o d k relajce u ro d
jesieni, m a j w y ran y odcie
taw y lu b rd zaw o ru d y .
H a rm o n iz u j w sp o s b d o sk o n a y ze
zo cisto ru d y m i w o sam i i ja sn ,
zocist k a rn a c j , n ie rz ad k o
o z d o b io n piegam i. Szczeglnie
tw arzo w e s n asy co n e odcienie b r z u
od ziem istego p o rdzaw y. O d w ro tn ie
ni wiosna, ta k e n aleca do ciepej
p alety k o lo ry sty czn ej, jesie m oe
nosi u b io ry w gb o k ich , n asy co n y ch ,
ciem nych o d cien iach ru d eg o b rzu . S
przeciw w ag dla w yrazistego
n a tu ra ln e g o k o lo ry tu jesieni.
P rzy k ad y odcieni b r z u i beu dla
jesieni p o k azu jem y p o p raw ej stro n ie.

Po lewej: Jesie ubrana w stylu


country. akiet, kam izela, bluzka
I spodnie w rnych odcieniach beu
i brzu w ygldaj niezwykle
efektownie

D o sk o n a le h a rm o n iz u j ze so b
i p a su j d o in n y ch b a rw jesieni.
O dcienie b r z u i beu o d p o w ied n ie
r w n ie d la wiosny, zaz n aczo n o
p rzez x.

95

dealne kolory cieni do


oczu dla jesieni to zota
we i rude brzy. Perfek
cyjnie podkrelaj ciep,
zocist, brzow czy ruda
w karnacj, kolor wosw
i oczu. Take wtedy, gdy
jesie ma turkusowe oczy, co
czasem si zdarza. Brzowy
cie do oczu w pudrze mo
na oywi odrobin cienia
oliwkowego, zocistego, o
sosiowego czy pudru w kolo
rze petrolu. Najbardziej na
turalnie jesie wyglda jed
nak w ciepym brzie, bez
ostro zarysowanych kontu
rw. Najodpowiedniejsze s
tusze do rzs w kolorach
czekoladowym lub rudobrzowym. Naturalny makija
jest doskonaym uzupenie
niem stroju w klasycznych
naturalnych kolorach jesieni
(patrz poprzednia strona).
Pasuje rwnie do gardero
by w pozostaych barwach
z jesiennej palety.

Po lewej: Clenie i kredki do powiek


w ciepych naturalnych
odcieniach s szczeglnie
tw arzow e dla jesieni. Idealne
uzupenienie stanowi szminka,
lakier do paznokci i r w kolorze
ciepej, jasnej, ale nie za bladej
czerw ieni. Odpowiednie s take
inne odcienie ru i czerw ieni
z jesiennej gam y kolorystycznej,
pokazanej na str. 44. Po prawej:
Oto perfekcyjny naturalny m akija

jesieni

BARWY MAKIJAU

JESIE: makija naturalny w kolorach


neutralnych

97

KOLORY GARDEROBY

Kolory neutralne dla ZIMY


ee i b rzy d la ty p u zim ow ego
m u sz m ie ch o d n y odcie
b k itn aw y , szaraw y od ja sn eg o
a p o w p ad aj cy w czer. D ziki tem u
d o sk o n a le p a su j d o n a tu ra ln e g o
k o n tra sto w e g o k o lo ry tu zimy z jej
ja s n , c h o d n k a rn a c j o ra z w osam i
i oczam i o czystej, w yrazistej barw ie.
Zim a m oe nosi w szelkie ch o d n e
odcienie beu i b r z u o d lo dow ego
szaro b eo w eg o p o n asy co n y
cza rn o b r zo w y . P o w in n a u n ik a
w szelkich odcieni ciepych
z d o m ieszk ci. S p raw i one
bow iem , e p o d o b n ie ja k
w r o w aw y ch b r z a c h lata, zima
w yg ld a b lad o .

Po lewej: Stylizacja zimy w barwach


naturalnych celowo podkrela
kontrasty: w elurow e spodnie
i kam izelka w kolorze
czarnobrzow ym , akiet lodowy
szarobeow y. Do caoci pasuje
bluzka w kolorze lodowej bieli,
w ktrej do twarzy tylko zimie

P rzy k ad y odcieni beu i b rzu ,


o d p o w ied n ich d la g a rd e ro b y zimy,
p o k azu jem y p o praw ej stro n ie. cz
si one h arm o n ijn ie ze so b , m o n a je
tak e zestaw ia z in n y m i k o lo ra m i
zim ow ej p alety .
Z im o w e bee i b rzy , o d p o w ied n ie
rw n ie d la lata, zaz n aczo n o p rzez x.

99

rz to dla zimy kolor


trudny. W wyborze
waciwego odcienia
atwo si pomyli. Dotyczy
to zarwno ubioru, jak i cie
ni do powiek. Dlatego obo
wizuje zasada: zimowe br
zy musz mie wyrany
chodny, bkitnawy odcie.
Janiejsze brzy powinny
mie poysk szarawy, ciemne
- wpadajcy w czer. Ju
odrobina ci czy ru
sprawi, e jasna, czysta kar
nacja zimy i jej wyrazisty
kolor oczu stan si matowe
i mde. Zima miao moe
nakada cienie do powiek
grubsz warstw i podkre
la kontury oczu szar lub
czarn kredk czy eyelinerem. Idealny kolor tuszu do
rzs to czarny.

Po lewej: Idealne cienie do powiek


jjrz y m akijau naturalnym:
chodne odcienie brzu i szaroci,
czarny eyelin er lub czarna kredka,
ftie l do rozjaniania powiek.
Wszystkie odcienie mog mie
perow y poysk. Bardziej
naturalnie w ygldaj cienie
m atowe. Szm inka i lakier do
paznokci w kolorze chodnego
perow ego ru dopeniaj
wyrafinow any m akija. Po prawej:
Perfekcyjny naturalny m akija

zimy

BARWY MAKIJAU

ZIMA: makija naturalny w kolorach


neutralnych

101

102

KOLORY TWOJEJ GARDEROBY I MAKIJAU

W IO S N A

Szaroci, w k t ry c h d o tw arzy
wionie, sp raw iaj w raenie
m ik k ich , ciepych, m a j lekki
o dcie k rem o w y lub
p rzy p o m in aj cy nikiel. W io sen n e
szaroci s raczej ja sn e , odcienie
ciem ne w y d aj si d la wiosny zbyt
cikie.
P rzy k ad y odcieni szaroci d la
wiosny p o k azu jem y p o lewej
stro n ie.
N ajo d p o w ied n iejsza d la wiosny
biel m a od cie sk o ru p k i ja jk a .
C zer to d la wiosny k o lo r ta b u ,
zw aszcza w o k tw arzy.
LATO

T y p letni m o e n o si w szystkie
ch o d n e sreb rzy ste odcienie
szaroci o d p ero w eg o p o niezbyt
ciem ny a n tra c y t. H a rm o n iz u j one
najlepiej z ja s n , c h o d n k a rn a c j
lata. K o lo r ciem n o szary p rezen tu je
si n a to m ia s t zb y t ciko
i k o n tra s to w o .
P rzy k ad y id ealn y ch odcieni
szaroci d la lata p o k azu jem y po
lewej stro n ie.
N a jo d p o w ied n iejsza d la lata biel
je st lek k o m leczna, ale nie k rem o w a
i nie ta k czysta, ja k biel Zim y.
W czerni lato w ydaje si blade,
u w id o czn iaj si cienie p o d oczam i.

KOLORY GARDEROBY

Oto Twoje odcienie szaroci


JESIE

S zaroci, w k t re p o w in n a stro i si
jesie, m a j odcie lekko oliw kow y
b d zielonkaw y, d o sk o n a le
p o d k relajcy ciep, ru d o z o t
k arn ac j i k o lo r w osw .
O p ty m a ln e odcienie szaroci d la
jesieni p o k azu jem y p o praw ej stro n ie.
N ajo d p o w ied n iejsza dla jesieni
biel m a w y ran d o m ieszk od cien ia
krem ow ego.
C zer je st w zasad zie w y k lu czo n a,
m oe je d n a k w ygld a k o rzy stn ie
w p o czen iu z m ak ijaem , b iu teri
i d o d a tk a m i w efek to w n y ch
k o lo rac h .
Z IM A

T y p zim ow y m oe nosi w szystkie


ch o d n e odcienie szaroci od ja sn eg o
sreb rzy sto szareg o p o p rzez a n tra c y t,
do intensyw nego k o lo ru
c zarn o szareg o . U w a g a n a szaroci
0 o d cien iu taw y m lub
zielonkaw ym : zima w y g ld a w nich
m do.
P rzy k ad y id ealn y ch odcieni
szaroci d la zimy p o k azu jem y po
praw ej stronie.
Biel zimy je st czysta, o s tra
1 k la ro w n a . Biel w eny czy sk o ru p k i
ja jk a je s t zupenie n ieo d p o w ied n ia.
Z im a ja k o je d y n a m oe sw o b o d n ie
nosi czer.

S /N

103

ROZDZI A

III

Wzory, tkaniny,
materiay,dodatki
Odpowiednie wzory dla kadego
typu kolorystycznego
czenie wzorw zwiksza efekt
Dodatki: Kady typ kolorystyczny
ma swoje materiay
Tkaniny, skra, ozdoby metalowe:
co dla kogo?

106

WZORY, TKANINY, MATERIAY, DODATKI

Materia te jest wany


obr odcieni dla ty
pu kolorystycznego
stanowi bez wtpie
nia najwaniejszy krok do
stworzenia idealnej stylizacji
kolorystycznej. Perfekcja wy
maga jednak czego wicej:
doboru
odpowiedniego
splotu tkaniny, waciwych
materiaw i dodatkw. Nie
kademu jest rwnie dobrze
w tkaninach grubych i cien
kich, matowych i byszcz
cych. Cho zy dobr tkanin
i dodatkw nie sprawia tak
niekorzystnego
wraenia,
jak nieodpowiednio dobra
ne kolory, to jednak instynk
townie czuje si, e co nie
jest w porzdku. Dlatego
przy wyborze tkanin naley
przestrzega pewnych regu,
zamiast bezkrytycznie ule
ga modzie.

Jaki splot tkaniny


pasuje do Twojego typu
kolorystycznego?

Przy ocenie i klasyfikacji fak


tury materiaw bierze si pod
uwag nastpujce czynniki:
podzia kolorw na ciep
e i chodne,
ich pokrewiestwo z bar
wami podstawowymi: t,
czerwon i niebiesk,
z ciepem kojarzymy
podwiadomie struktur zie
mi, mchu, drewna, lici, pir,
futer zwierzcych. Wedle teo
rii pr roku oznacza to, e
w przyrodzie powierzchnie
0 fakturze chropowatej s
specyficzne dla jesiennej
1wiosennej pory roku, zatem

i dla odpowiadajcych im ty
pw kolorystycznych. Przy
tym jesieniom bardziej pasuj
tkaniny o grubszej, a wios
nom - o delikatnej fakturze.
mylc: chd automa
tycznie wyobraamy sobie
gadkie paszczyzny o pra
wie niewidocznej fakturze,
jak polerowany kamie, ld,
nieg, woda czy metale, nie
trudno wic zgadn, e
czy si je z typem kolorys
tycznym lata i zimy. I rzeczy
wicie: gadkie powierzchnie
najlepiej podkrelaj urod
chodnych typw kolorysty
cznych. Piszemy na ten te
mat poniej.
Tkaniny dla kadego
typu kolorystycznego

Kolor ty daje wraenie


ciepa, jest wietlisty i pogod
ny. To podstawowy kolor
wiosny. Poniewa wiosna lubi
materiay o delikatnej faktu
rze, najodpowiedniejsze s
dla niej takie wanie tkaniny
w kolorze tym.
Czerwie jest ciepa, ywa
i wesoa. To podstawowa bar
wajesieni. Poniewa jesieniom
dobrze jest w tkaninach o bar
dziej wyrazistej strukturze, ta
kie tkaniny w odpowiednich
odcieniach koloru czerwone
go najlepiej eksponuj urod
tej pory roku.
Kolor niebieski sprawia
wraenie chodu, gbi, dys
tansu. To podstawowy kolor
zimy i lata. Poniewa obu tym
typom kolorystycznym naj
bardziej pasuj tkaniny o fak

turze gadkiej z lekkim poys


kiem, urod ich doskonale
podkrel takie wanie mate
riay w kolorze niebieskim.
Od kadej reguy s wyjtki

Oczywicie, zdarzaj si wy
jtki. Przykad: ognista,
straacka czerwie znako
micie wyglda take na gad
kiej, poyskliwej powierzch
ni, by wymieni choby czer
wony lakier do paznokci.
Albo wemy tkaniny: poys
kliwy jedwab doskonale har
monizuje ze wszystkimi ko
lorami, a to oznacza, e mo
g go nosi wszystkie typy
kolorystyczne. Mimo tych
wyjtkw opisana wyej
oglna zasada bdzie pomo
cna przy doborze barwy
oraz faktury tkaniny czy
materiau.
Oto dwa przykady:
W kolorze tym, ktry
prawie zawsze jest barw y
w, piknie prezentuj si ta
kie tkaniny, jak jedwab czy
duchesse *. Natomiast te
sukno jest martwe, matowe,
sprawia wraenie brudnego.
Welur w kolorze butelko
wej zieleni, w ktrej wyranie
przebija domieszka bkitu,
wyglda elegancko, strojnie.
Natomiast welur lub aksamit
w kolorze zieleni oliwkowej
wyglda jak plusz w stylu
rustykalnym (patrz take ta
bela na str. 107).

* duchesse (franc.) - cika, bysz


czca tkanina (przyp. tum.)

MATERIAY

107

Cechy
charakterystyczne

mikka, delikatna,
lejca, matowa lub z lekkim poyskiem

gadka, m ikka, m atowa lub


z lekkim poyskiem

stonowana, delikatna o gadkiej


fakturze, ew entualnie z lekkim
poyskiem

M ateriay

jedwab, satyna, jedwabny welur,


surowy jedwab, krepdeszyn,
oreta, batyst, dersej; w wersji
eleganckiej: wena, kaszmir,
alpaka, flanela, w ielbdzia
wena, len, gabardyna, tweed,
pika, ryps, sztruks, aksamit,
koronka, sztuczne futro

gadka, mikki zamsz,


wyroby z plecionej skry,
lakierow ana tylko
na buty i torebki

m etale: te zoto; tworzyw a


naturalne i sztuczne: lekko te pery,
masa rogowa, szyldkret, drewno,
plecionki ze skry i som y, plastyk;
kamienie: szlachetne i pszlachetne
o ciepym poysku. Byszczcy
sztras stosowa oszczdnie

Cechy
charakterystyczne

gadkie, lekkie, lejce


o jedw abistym poysku

gadka, mikka, lekko


matowa lub z poyskiem

skrom ne, proste, delikatne, m atowe


lub lekko byszczce, stonowane

M ateriay

jedwab, satyna, jedwabny batyst,


jedw abny aksamit, surowy jedwab,
krepdeszyn, mora, szyfon, oreta,
gaza, jedw abny mulin, tiul, batyst,
dersej; w w ersji eleganckiej: wena,
dersej, kaszmir, alpaka, flanela, len,
mulin, popelina, pika, ryps, tweed,
sztruks

gadka, zamsz, z lekk


faktur, plecionki.
Lakierowana tylko na buty
i torebki

metale: biae zoto, platyna, srebro,


cyna; tworzyw a naturalne i sztuczne:
pery o rowym lub bkitnym poysku,
masa perowa, masa rogowa,
lakierow ane drewno, plecionki ze skry
i som y, plastyk; kamienie:
pszlachetne i szlachetne
o chodnym poysku.
Byszczcy sztras stosowa z um iarem

Cechy
charakterystyczne

grubszy splot, m ikkie, bez


poysku, rustykalne (tylko cikie,
eleganckie tkaniny m oga mie lekki
poysk)

gadka, matowa, z poyskiem,


nieco grubsza, rustykalna

matowe, rustykalne, poysk


bardzo stonowany

M ateriay

ciki jedwab, surwka jedwabna,


koronka i aksamit, brokat, atas, gruby
sztruks,angora, m ohair, shetland, boucle,
gruba krepa, tweed, sukno, naturalny len,
loden; w w ersji eleganckiej: wena,
kaszmir, alpaka, w ie lb d zia sier,
dersej, pika, ryps, popelina, len,
gabardyna, tkaniny boucle, sztuczne futro,
sztruks, aksamit, koronka

gadka, zamsz z faktur,


plecionki z grubszej skry.
Skra lakierow ana
z najwikszym umiarem

m etale: te zoto, czerwone zoto,


mied, mosidz, brz;
tw orzyw a naturalne i sztuczne: tawe
pery, masa rogowa, ciem ny szyldkret,
drewno, plecionki ze som y i skry,
m uszle, jagody i inne produkty
naturalne. Gadki, byszczcy plastyk nie
nadaje si. Kam ienie: pszlachetne,
m atowione lub z lekkim poyskiem,
lekko m ienice si kam ienie szlachetne.
Byszczcy sztras nie nadaje si

Cechy
charakterystyczne

gadkie, detikatne, lejce, z lekkim


poyskiem lub byszczce, o widocznej
fakturze, ekstrawaganckie, wyraziste

gadka, o lekkim poysku


lub byszczca, z widoczn
faktur

byszczce, kosztowne,
ekstrawaganckie

M ateriay

atas, brokat, adamaszek, duchesse,


mora, jedwab, surwka jedwabna, satyna,
aksamit, tafta, szyfon, koronka; w w ersji
eleganckiej: wena, kaszmir, shetland,
flanela, gabardyna, len, sukno, pika,
ryps, sztruks, tweed, tw ill, popelina,
wkno czesankowe

byszczca, lakierowana,
zamsz, plecionki, skra
o widocznej fakturze

m etale: biae zoto, platyna, srebro,


cyna; tworzyw a naturalne i sztuczne:
czarne i bkitne pery, masa perowa,
ciem na masa rogowa, drewno (tylko
kolorowane), plecionki ze som y i skry,
plastyk; kamienie: pszlachetne
i szlachetne o chodnym poysku, sztras

LATO

BIUTERIA I OKULARY

JESIE

SKRA

ZIMA

TKANINA

WIOSNA

Materiay odpowiednie dla Twojego typu

108

WZORY, TKANINY, MATERIAY, DODATKI

Wzory dla kadego typu kolorystycznego


o, co dotyczy kolo
rw i faktury tkanin,
odnosi si tym bar
dziej do ich deseni. Rodzaj
i charakter wzorw take
trzeba harmonijnie dobie
ra do swojej pory roku
i wasnego kolorytu. Najle
piej oczywicie, gdy wszyst
kie kolory danego deseniu
pochodz z gamy kolorys
tycznej jednej pory roku.
Ale taki szczliwy przypa
dek zdarza si nieczsto.
Zwykle dany wzr czy
w sobie kolory dwch, a na
wet kilku pr roku. Ww
czas obowizuje nastpuj
ca regua: o przynalenoci
do danej pory roku decydu
je kolor dominujcy. Jeli
w deseniu zoonym z 2-3
ciepych barw wyranie
przewaa chodna, czysta
czerwie z zimowej gamy
kolorystycznej, to tkanina
taka jest odpowiednia dla
zimy. Jeli do wzoru w ciep
ych, harmonizujcych ko
lorach jesieni wkradnie si
dysonans w postaci plamki
w kolorze ostrego ru, tka
nina mimo to bdzie odpo
wiednia dla jesieni. Jeli
wzr jest rnokolorowy,
a kolory blisko ze sob s
siaduj, moemy je odbie
ra inaczej. Wzajemne na
kadanie si barw bdzie
mniej lub bardziej intensyw
ne, zalenie od wielkoci
i gstoci wzoru. Przy drob
nym wzorze kolory rozmy
waj si i mog by odbiera
ne jako zupenie inny od
cie. Z dwch czy wicej

kolorw, z ktrych kady


oddzielnie zdaje si paso
wa do pozostaych, gdy
pochodzi z tej samej palety,
moe powsta oglne wra
enie barwy zupenie nieod
powiedniej dla danej osoby.
Moliwa jest take sytuacja
odwrotna: kolory, z kt
rych kady oddzielnie jest
nieodpowiedni, daj w po
czeniu barw, ktra danej
osobie doskonale pasuje.
Przykad: czarny i jaskrawy
ty. Oba kolory s typowe
dla zimowej gamy kolorys
tycznej. Jeli jednak poja
wi si na tkaninie w postaci
drobnej kratki czy delikat
nych paskw, wwczas
z daleka powstanie wrae
nie koloru oliwkowego,
w ktrym zimie nie do twa
rzy.
Inny przykad: Kremowy
be i czer na tkaninie w de
likatn jodek. W tym wy
padku kolor zimy i kolor
wiosny znajduj si tak bli
sko siebie, e powstaje wra
enie barwy kawy z mle
kiem, w ktrej nie do twarzy
ani zimom, ani wiosnom, za
to dobrze latom.
Efekt przenikania si barw
w duych wzorach nie od
grywa takiej roli. Cho i tu
ssiedztwo kolorw ma zna
czenie, to poszczeglne bar
wy s zwykle w widoczny
sposb rozgraniczone, i to
tym wyraniej, im bardziej
kontrastowy i wikszy jest
wzr. Przy takich wzorach
trzeba bardzo krytycznie
spojrze na poszczeglne

barwy i sprawdzi ich przy


naleno do okrelonej pa
lety kolorystycznej.
Jeli nie wszystkie z nich
mona zaliczy do tej samej
gamy, to przynajmniej wi
kszo powinna da si wy
ranie przyporzdkowa.
Wwczas stan si na tyle
dominujce, e akcenty
w kolorach obcych nie
zepsuj harmonii caoci.
Jak ocenia wzr?

Spjrz na wzr trzyma


jc tkanin na wycignitej
rce, a jeszcze lepiej - z od
legoci kilku krokw. Wa
ne jest oglne wraenie!
W razie zastrzee przy
tkanin do twarzy przy
wietle dziennym i przyjrzyj
si sobie w lustrze. Jeli na
dal masz wtpliwoci, raczej
z niej zrezygnuj.
Jeli chcesz poczy tka
nin wzorzyst z jednobar
wn, kolor tej ostatniej mu
si si wyranie powtarza
we wzorze. Inaczej cao
nie bdzie harmonijna.
czenie wzorw:
ale efektowne

trudne,

Umiejtne czenie rnych


wzorw daje ciekawe rezul
taty, ale nie jest sztuk at
w. Oto kilka zasad:
Wielko i gsto wszys
tkich wzorw, ktre zamie
rzamy poczy, musz by
dobrane do typu kolorysty
cznego.
Jeli czymy dwa wzory,
moemy dowolnie zestawia
paski, kropki, kratk czy
kwiatki.

MATERIAY

Jeli czymy wicej ni


dwa wzory, jeden z nich po
winien dominowa, a inne
musz by do niego dostoso
wane lub jemu podporzd
kowane.

Jeli barwy wszystkich


wzorw s rzeczywicie dos
konale
zharmonizowane,
mona czy nawet takie
wzory, z ktrych kady
mgby dominowa.

109

Wane jest, by czc


wzory rozdzieli je miejsca
mi dla rwnowagi paszczyz
n jednobarwn.

WIOSNA

WZORY ODPOWIEDNIE DLA TWOJEGO TYPU


W ielko wzoru

Rodzaj wzoru

K o n tra sty

Z e s ta w ie n ie ba rw

P rzyka d y

d ro b n y do

c ie p y ,
d e lika tn y,

m i kkie i sto n ow an e .
yw y, ko n tra s to w y tylko

w p rzyp a d ku nie co w i kszych


w z o r w w szystkie o d cie n ie

krata, g le n ch e ck, d ro b n e paski,

s p o ko jn y,

w p rzyp a d ku d ro b n ych
i b a rd zo d ro b n ych

z w io se n n e j pa le ty
k o lo rystyczn e j

jo d e k a , d ro b n e kw ia tki
( m ille fle u rs " )

w p rzyp a d ku n ie zb yt
d ro b n ych w zo r w

s to n o w a n a k ra ta typu g le n ch eck,

re d n ie g o ,
d e lik a tn y

kla syczn y

w z o r w

na jw ye j

ch o d n y,
p rz y tu m io n y ,

sto n ow an e ,
p o w c i g liw e ,

re d n i

sto n ow an y,

d e lika tn e

d ro b n y,

LATO

n ie w ie lk a krata, ..ku rza s to p k a ' .

pepita, te n is, jo d e k a ,

o d cie n ie p o w in n y by

d ro b n e kw ia tki ( m ille fle u rs " ) ,

kla syczn y
lub zabaw ny,

s to n o w a n e i d o ka d n ie
d o b ra n e do le tn ie j g a m y

d ro b n y p a is le y , g ro c h y

ro m a n tyczn y

k o lo rystyczn e j
,,sk ra ty g ry s ia ', kw iaty,

d ro b n y,

cie p y,

m i kkie ,

re d n i,

s p ra w ia j c y
w ra e n ie

g b o kie ,

im d ro b n ie js z y w zr,
tym b a rd z ie j

w yra ziste .

w y ra z is ty p o w in ie n

ko n tra sto w a kra ta g le n ch e ck

g b i,
zie m isty,

yw e

by k o n tra s t

yw e tka n in y w krat,
paski i krop ki

ostre,
w yra ne ,

im d ro b n ie js z y w zr,
tym b a rd z ie j w yra n y

pepita, te n is, z e b ra , ko n tra s to w e


paski, kw ia ty, kro p ki, w zo ry

je d n o zn a czn e

k o n tra st

JESIE

duy

tro p ik a ln e , w z o ry lu d o w e

w yra zisty,
eg zo tyczn y,
ru styka ln y,
e le m e n ty

ZIMA

fo lk lo ru
d ro b n y,

ch o d n y,

re d n i,

w yra zisty,
e kstra w a g a n cki,

duy

e g zo tyczn y

g e o m e tryc z n e w e w s z ystkich
w a ria n ta c h i w ie lk o c ia c h

110

WZORY, TKANINY, MATERIAY, DODATKI

Dodatki dla WIOSNY


yp w iosenny
w y m ag a
d o d a tk w tak
d o b ra n y c h
k o lo ry sty czn ie d o jego
ciepej, zocistej k arn ac ji,
by p o p rzez swj styl
i m a te ria p o d k relay
d e lik atn o i k ru ch o
wiosny. D e lik a tn a
filig ran o w a fo rm a,
m ik k a s tru k tu ra ,
sto n o w an e w zo rn ictw o
i kilka przem y lan y ch
ak ce n t w d o sk o n ale
u zu p en i o g ln y
w ygld. Wiosna m oe
m iao siga p o d o d a tk i
w yw ych, intensyw nych
b arw ach . O buw ie
i to re b k a , p ask i,
k ap elu sze i rkaw iczki
w k o lo rze intensyw nej
czerw ieni, zieleni czy
g ra n a tu , a tak e yw a,
tu rk u s o w a b iu teria,
n o sz o n a z u m iarem ,
efektow n ie p o d k rel
k o lo ry t wiosny.
T k an in y , a p aszk i i szale
po w in n y by m ikkie
i lejce, k o rzy stn e s te
tk a n in y p rzezro czy ste
0 lekkim p o y sk u .
O d n o si si to ta k e do
fa k tu ry sk ry , d zian in
1 innych m ateria w : im
delikatn iejszy
i szlachetniejszy

m a teria , ty m lepiej
p o d k re la ciep
k o lo ry sty k wiosny,
a g atu n e k m a te ria u
p erfekcyjnie w sp g ra ze
stylizacj k o lo ry sty czn .
B iuteria p o w in n a by
z m etali w k o lo rze
teg o lu b czerw onego
zo ta, p ery m u sz m ie
zo taw y p o y sk ,
k am ien ie - ciepe k o lo ry
wiosny. Jeli chodzi
o o p raw k i d o o k u la r w ,
to wiosna m oe w ybiera
m idzy zotym i,
m etalo w y m i i ja sn y m i
ro g o w y m i (lub
z tw o rzy w a)
o taw y m
po y sk u .

Kolory od pastelowych do ywych,


ale zaw sze ciepe, z dom ieszk
ci, m ateriay szlachetne,
o delikatnej fakturze,
z lekkim poyskiem, wzory
filigranowe, raczej
romantycznoeleganckie ni
sportowe

112

WZORY, TKANINY, MATERIAY, DODATKI

'

i#

....

zasra powinna nosie


tkaniny w delikatne
wzory o jasnych odcie
niach ze swojej palety kolo
rw. Jaskrawe, due desenie
zupenie nie pasuj do tego
typu. ywe, bardziej intensy
wne odcienie s odpowiednie
jako dodatki: paski, torebki,
korale. Stanowi bd weso
y, oywiajcy akcent. Tkani
ny wzorzyste wiosna powinna
czy z wikszymi paszczyz
nami jednobarwnymi. Jeli
kolory s waciwie dobrane,
tzn. pochodz wycznie
z wiosennej palety i pasuj do
siebie, wwczas mona po
czy nawet kilka zupenie r
nych wzorw tkanin. Wygl
da to czasem wyrafinowanie.
Oto kilka przykadw uda
nych kombinacji kolorw
i wzorw tkanin:
Tkanina
jednobarwna
w kolorze ciepej szaroci
(spdnica, spodnie lub suk
nia) poczona z tkanin
w krat (akiet) o tym samym
dominujcym odcieniu szaro
ci. Do tego pasuje tkanina
w delikatne, pastelowe paski
(bluzka, apaszka), czca ko
lory tkaniny jednobarwnej
i kraty. Wyrafinowanie b
dzie wyglda niewielki, ale
ywy akcent koloru ciepej,
jasnej, wiosennej czerwieni
(pasek, torebka lub biuteria).
0 Tkanin jednobarwn w ko
lorze intensywnego wiosenne
go fioletu lub wiosennej zieleni
mona dowolnie czy z bluz
kami, apaszkami, kamizelka
mi czy krawatami w dyskretn
krat, paski lub kwiaty. Kom-

ZESTAWIENIE DLA WIOSNY

113

WIOSNA: perfekcyjne czenie kolorw i wzorw


binacj w dese kwiatowy oy
wi akcent w kolorze moreli.
Dodatki mog by w jednym
ze wspomnianych kolorw
dominujcych (fiolet, ziele).
Skromna, ale bardzo wy
rafinowana
kombinacja
dwch kolorw wiosennych,
w postaci stonowanej tkani
ny w delikatn zielono-fiokow krat i tkaniny w dro
bny rzucik typu paisley na
odpowiednio dobranym tle.
Wiosny wygldaj rwnie
korzystnie w ubiorach z po
czonych kilku pastelowych
tkanin jednobarwnych, np.
tej i jasnozielonej. Jeli ze
stawimy je z materiaami
wzorzystymi, w ktrych do
minuje jeden z tych kolorw,
wraenie bdzie jeszcze lep
sze, zwaszcza gdy wprowa
dzimy akcent w trzecim kolo
rze (tutaj morelowy).
Ciepy jasny brz i be to
idealne barwy podstawowej
garderoby wiosny. Cudownie
mona je czy z krat glen
check w kolorze szaroniebieskim, biaym i beowym lub
z niezbyt kontrastowymi pas
kami w pastelowych odcie
niach palety wiosennej, jak
ososiowy, ty czy niebieski.
Ciemniejsze odcienie wio
sennego bkitu take spra
wdzaj si jako kolor gar
deroby podstawowej. Mo
na je bardzo efektownie
czy z innymi odcieniami
bkitu z wiosennej palety na
tkaninach wzorzystych (tu
taj: paski, krata, kwiaty). Ja
ko kontrast adnie wyglda
ciepa, jasna .

DODATKI

115

Dodatki dla LATA


P astelo w y k o lo ry t lata
najlepiej p o d k re l
sto n o w an e, kobiece
w stylu d o d a tk i.
T k a n in y lejce,
p rzezro czy ste b d
lek k o byszczce to
id ealn y m a te ria n a szale
i ap aszk i. Latom d o b rze
je st rw nie
w k o ro n k a c h i tk a n in a c h
d zierg an y ch szydekem .
B iuteri lata p o w in n a
cechow a k lasy czn a
elegancja, m o g to by
o zd o b y starej ro b o ty ,

Latu najbardziej pasuj dodatki


od romantycznych a po nieco
eleganckie. Tkaniny s
w najlepszym gatunku o lekko
byszczcych lub delikatnie
zam anych powierzchniach.

raczej filigranow e. Lato


zn ak o m icie w y g ld a
w p era ch o c h o d n y m
r o w y m , sreb rn y m lub
szaro b k itn y m p o y sk u .
K o lczy k i, a cu ch y
i b ro szk i p o w in n y by
z m etali szlach etn y ch ,
ta k ic h ja k sreb ro ,
p la ty n a i biae zo to .
C iep e te zo to nie
p asu je do ty p u letniego.
Lato m oe nosi zo to
czerw one. D o b rz e
w y g ld a r w n ie m ied.
S p o r d o p raw ek do
o k u la r w
** n ajk o rzy stn iejsze s
d elik atn e , nie
rzu cajce si w oczy
m odele. B ard zo
a d n a je st filig ran o w a
o p ra w k a z biaego
m e talu , a ta k e ro g o w a
w o d cien iu lek k o szarym
lu b p la stik o w a nieco
p rzy d y m io n a. Jeli
ch odzi o w y ro b y
sk rzan e, stylizacj
k o lo ry sty c zn lata
d o sk o n a le u zu p en iaj
d elik atn y zam sz
i m a to w a , m ik k o
w y p raw io n a sk ra.

ypowi letniemu naj


bardziej odpowiadaj
stonowane
wzory
klasyczne i romantyczne. S
delikatne, nie krzykliwe, ra
czej nie rzucaj si w oczy.
Idealnie podkrelaj delikat
ny, chodny koloryt lata.
Lato moe bez szkody dla
swego stylu dowolnie czy
wzory kwiatowe, delikatne
paski, nakadajce si na sie
bie paszczyzny kolorystycz
ne i klasyczn krat glencheck. Kolory i wzory nie
powinny jednak konkuro
wa ze sob, ale nawzajem
si uzupenia, tworzc sto
nowan cao. Oczywicie
wszystkie kolory, skadajce
si na dany wzr, musz po
chodzi z letniej palety. M o
g to by odcienie tego sa
mego koloru, a take inne,
dowolne. Wraenie, jakie
sprawiaj kolor i wzr, mo
na podkreli dodatkowo,
wykorzystujc rne gatun
ki tkaniny i odpowiedni fa
son. Typowe dla lata tkani
ny - ja k jedwab, szyfon, welur czy kaszmir doskonale
harmonizuj zarwno ze
stylem romantycznym, jak
i klasycznym.
Poczenie kolorw szare
go, biaego i delikatnej ci
chryzantem daje wyrafino
wany efekt. Tkaniny to cie
niutka, delikatna bawena
typu tenis, weniany tweed
i jednobarwny baweniany
batyst.
0 O to klasyczna krata glencheck,
delikatne
paski
i sztruks w kolorach lata:

__________________________________________________________ ZESTAWIENIE DLA LATA

LATO: perfekcyjne czenie kolorw i wzorw


szarawym beu, zieleni mi
ty i kakaowego brzu - ra
zem tworz niezwykle ele
gancki zestaw. Ewentualnie
mona doda elementy
z przykadu 3.
Dyskretna kratka, krata
glencheck oraz dwie tkaniny
jednobarwne tworz typo
w dla lata zharmonizowa
n kolorystycznie kompo
zycj w rnych odcieniach
zieleni.
Kompletujc strj urlo
powy, lato moe sign po
tkaniny wzorzyste, np.
w paski czy grochy. Powin
ny jednak by stonowane,
w niezbyt due wzory. N aj
odpowiedniejsz
tkanin
jest len poczony z cienk
bawen.
\\Lato moe sobie pozwoli
na tkaniny w bardziej wyra
zisty dese, o ile wszystkie
ich kolory pochodz z letniej
palety i s raczej stonowane.
Poczenie kontrastowych
wzorw, np. paskw z krat,
dobrze jest uzupeni tkani
n gadk lub jednokoloro
wymi dodatkami.
Szaroniebieski i szarobeowy w poczeniu z czeko
ladowym brzem to idealne
kolory podstawowej garde
roby lata. Lekkie weenki,
tkaniny baweniane w paski,
delikatn kurz stopk ,
drobne kwiatki czy w krat
glencheck umoliwiaj mn
stwo kombinacji wzorw
i kolorw.

117

118

WZORY, TKANINY, MATERIAY, DODATKI

Dodatki dla JESIENI

iepy.
k o n tra sto w y
k o lo ry t jesieni
i typow e d la niej
ziem iste, n asy co n e
odcienie um o liw iaj
b o g a ty w y b r
d o d a tk w .
W przeciw iestw ie do
ciepej, ale d elikatnej
wiosny, jesie m oe
ro zw in w y o b ran i
i pozw oli sobie na
fan ta zy jn e czenie
w yrazisty ch k o lo r w
i w zo r w z w ym ylnym i
o zd o b am i, nie
p o w o d u j c w raen ia
n a d m ia ru . C ao
p o w in n a w y glda
n a tu ra ln ie , raczej tro ch
ru sty k aln ie ni
elegancko. Id ealn e s
k o rale , b ran so lety ,
klipsy i kolczyki
z m a te ria w
n a tu ra ln y c h , ja k
b u rszty n , k o ral, pery
o taw y m p o y sk u ,
m a sa ro g o w a, d rew n o
czy m uszle (jeli nie m aj
sreb rzy sto r o w eg o
p oy sk u ). Z m etali
szlachetn y ch
o d p o w ied n ie je st te
zo to - nie p o w in n o by
je d n a k zb y t byszczce.
To sam o o d n o si si do
k am ien i szlach etn y ch

i p szlach etn y ch o raz


tw o rzy w sztucznych,
a zw aszcza b ry la n t w
i sztrasu . Ich ch o d n y
p o y sk zu p en ie nie
p asu je jesieni.
O d p o w ied n im i
m a te ria a m i n a p an to fle,
p ask i i to re b k i s zam sz,
su ro w a sk ra w iska,
w szelkie plecio n k i ze
sk ry o ra z sk ra
to czo n a w due w zory.
A p aszk i i szale p o w in n y
by z m ato w eg o
su ro w eg o je d w a b iu ub

d elik atn ej w eny,


o p raw k i o k u la r w
z m a to w eg o tw o rzy w a,
najlepiej b rzo w o - te
ro g o w e lub
szyldkretow e.

Ciepe odcienie jesieni,


za w ierajce czsto dom ieszk
koloru czerwonego, najlepiej
w ygldaj w wyrazistych wzorach
i m ateriaach o widocznej
fakturze. Dodatki dla jesieni s
zw ykle projektowane
z rozm achem i fantazj

120

WZORY, TKANINY, MATERIAY, DODATKI

esie moe si pawi


w najrniejszych dese
niach. Jeli tylko wszyst
kie kolory pochodz z jesien
nej palety, ich wyrazistoci nie
przytumi nawet ekstrawa
ganckie wzory. Poza tym ciep
e odcienie ziemi, typowe dla
jesiennych barw, wydaj si
stworzone do projektowania
wzorw. Z adnej innej gamy
kolorystycznej nie da si wy
czarowa takiej kombinacji
barw, form i niepowtarzalnej
struktury materiaw. Dese
przypominajcy tygrysi sk
r, wzory ludowe, tropikalne,
wyraziste kraty i paski - dla
jesieni (w przeciwiestwie do
wiosny rwnie nalecej do
ciepych typw kolorystycz
nych) odpowiedni jest kady
styl: od wiejskiego poprzez we
sternowy, ludowy, safari, a
po elegancki i kobieco-erotyczny. Oto kilka przykadw
perfekcyjnego czenia wzo
rw i kolorw jesieni:
Krat glencheck jako do
minujcy akcent garderoby
(np. akiet) mona czy ze
wzorem kwiatowym (bluzka
lub kamizelka), uzupeniajc
oba desenie jednym czy
dwoma materiaami gadki
mi (spdnica, dodatki).
0 Tkanin w stylu rustykal
nym w paski w kolorze ciep
ego beu (kostium) mona
oywi gadkimi tkaninami
w kolorze oliwkowym (bluz
ka, kamizelka, dodatki). Je
dnak dopiero akcent z tkani
ny we wzr skry lamparta
(apaszka, krawat) nadaje
ostatecznego szyku.

'MMfm

ZESTAWIENIA DLA JESIENI

SIE: perfekcyjne czenie kolorw i wzorw


staw garderoby w
ch czerwonym i graym stanowi akiet
4
' krat. Do tego jednou- spdnica i dodatki
( samych kolorach.
)ywia jedwab z akw kolorze tym
r ; !- (bluzka, apaszka),
ug tej samej zasady rtkaniny wzorzyste i gakolorach fioletu i petro; crawowa cz ubioru
by z jednej z tkanin
kostium, suknia, aj oczywicie z tkaniny
Kolorowy materia
. apaszk lub krawat
e cao nie bdzie
c zbyt powanie,
cza stopka i krata
ck to tkaniny dosko z ia j c e si dla jesieni,
c -^riziej e ju desenie s

V'.ych kolorach,
e czy z odpowiedio^ranymi tkaninami
L przy czym w podaprztz nas przykadzie
matowy
materia
si z obydwiema
grzystymi,
kukurydzy, jasny petwny kawowy brz
te kolory pasuj
m o oo tkaniny w krat.
- * kwiaty, tworzc bar
d a m ic y jn kompozycj.
Passe- - : wa cz ubioru
A m u r . akiet) moe by
_ r.; zjednejztkawb. sfadkich. jak i z kraty.
W sorfcraiowy stanowi prze m _r; dla nieco surowej
romantyczny
.
- _zka. szal, krawat).

121

DODATKI

123

Dodatki dla ZIMY

o d a tk i,
stan o w ice
niew ielki, ale
w y razisty ak ce n t,
idealn ie u zu p en iaj
czyst, k o n tra s to w
stylizacj zimy. Zimie
p a su j d o d a tk i
eleganckie, ze
szlach etn y ch
m ateria w , klasyczne,
ch o je d n o czen ie nicco
ek straw ag an c k ie, tro ch

Dodatki dla zimy powinny


stanowi zarwno pod wzgldem
formy, jak i koloru silny,
kontrastujcy z caoci akcent.
Wwczas doskonale zrwnowa
wyrazisty koloryt zimy

zw ario w an e
i ko szto w n e.
N iep o sp o lite
w zo rn ictw o , byszczce
tk a n in y , sk ra , m etal,
o z d o b n e k am ien ie nie
ty lk o zn ak o m icie p a su j
opty czn ie, lecz i najlepiej
p o d k re la j o so b o w o
zimy. D o d a tk i
filig ran o w e, d elik atn e ,
ro m a n ty c z n e czy
ru sty k a ln e nie stan o w i
przeciw w agi d la tego
k o n tra sto w e g o ty p u .
Z im a m oe nosi p ery (o
ch o d n y m biaym ,
szarym , czarn y m lub
szaro n ieb iesk im
p o y sk u ), i to k ilk a
szn u r w rw noczenie.
B yszczce sreb ro je st
zd ecy d o w an ie b ardziej
k o rzy stn e ni te zo to ,
k t re nie ty lk o nie pasu je
k o lo ry sty czn ie, lecz
ta k e u y te do w ikszych
o z d b w y g ld a niekiedy
p o spolicie. Jeli chodzi
o o k u lary , zima najlepiej
p rezen tu je si
w ja sk raw y ch o p raw k ach
o zw ario w an y m
ksztacie. Szale i ap aszk i
p o w in n y by z cikiego,
byszczcego je d w a b iu
u b m ien iceg o si
lu rek su .
N aj od p o w ied n iej sza
sk ra - la k iero w an a.

124

WZORY, TKANINY, MATERIAY, DODATKI

rzy wyborze tkanin zi


ma powinna zwraca
uwag na kontrasty,
ktre efektownie podkrel
jej wyrazisty koloryt. Doty
czy to zarwno barw i wzo
rw, jak i kombinacji wzo
rw. W przeciwiestwie do
typu letniego, ktry take
naley do chodnej gamy ko
lorystycznej, w stonowa
nych, romantycznych, na
zbyt szlachetnych deseniach
zima wyglda nieciekawie.
Jej ozdob s szerokie paski,
dua krata, klasyczny glencheck, wzr lamparci (bez
ciepego brzu), due grochy
i zwariowane desenie w kon
trastowych kolorach. Wszy
stkie desenie geometryczne,
ekstrawaganckie, klasyczne
w cisym znaczeniu tego so
wa sprawiaj, e zima wy
glda jeszcze bardziej raso
wo i dynamicznie. Efekt tej
gry kolorw i wzorw jest
wikszy w wypadku tkanin
z poyskiem oraz bardzo
kontrastowej stylizacji, np.
przy czeniu intensywnej
czerni ze nien biel
- w obu tych kolorach nie
jest do twarzy adnemu in
nemu typowi kolorystyczne
mu poza zim. Oto kilka
przykadw udanych zesta
wie wzorw i kolorw:
Perfekcyjny zestaw w stylu
klasycznej elegancji: pepita
i tenis. Czysta chodna biel
i ywy, kolorowy dese efek
townie oywiaj cao.
0 Tkanina w czerwono-granatowe paski poczona
z materiaem w jednym

ZESTAWIENIE DLA ZIMY

ZIMA: perfekcyjne czenie kolorw i wzorw


z tych kolorw. Akcent w in
tensywnych barwach z zimo
wej palety (krawat!) uroz
maici strj.
El Eleganckie,
klasyczne,
a mimo to dostatecznie kon
trastowe poczenie pepity
i kraty glencheck w kolorach
czarno-biaym i czarno-szarym. Wymaga ono oywie
nia czerwon lub bia tka
nin. Dodatek z materiau
w szaro-czarny lamparci
wzr spotguje efekt caoci.
Szkocka krata w czystych
kolorach, np. tym, czar
nym, zielonym i biaym, jest
dla zimy idealna. Kolory,
z ktrych si skada, mog
pojawi si oddzielnie w po
staci tkaniny gadkiej. Atra
kcyjne moe by take po
czenie z inn tkanin wzo
rzyst.
Wystarcz dwa kolory
- tutaj: granat i biel - jeli
zima chce si pokaza
w stroju z kilku tkanin wzo
rzystych. Kropki, gwiazdki,
paski mona dowolnie
czy. Nie powinno jednak
zabrakn akcentu w posta
ci gadkiej biaej tkaniny.
Wyglda to profesjonal
nie: krata w intensywnych
kolorach, np. czerwonym,
zielonym i fioletowym w po
czeniu z tkaninami jedno
barwnymi
i dodatkami
w tych samych barwach.

125

Makija:

odpowiednie kolory

W szystkie k o sm ety k i, k t ry c h zdjcia


zam ieszczam y w niniejszej ksice,
p o c h o d z z firm y A R T D E C O .
O d zn acza j si o n e m o d n
k o lo ry sty k ,
d o b r ja k o c i
i n iew y g ro w a
nym i cenam i.
N a stro n ach :
36, 40, 44 i 48
p o k azu jem y
szm inki, lakiery
do p azn o k ci
i cienie do
pow iek,
d o sk o n a le

zn aczn ie wicej m o d n y c h k o lo r w
k o sm ety k w , o d p o w ied n ich dla
poszczeglnych p r ro k u (p ro sim y
p y ta w d ro g e ria c h i g a b in etac h
k o sm ety czn y ch , w k t ry c h d o st p n e s
p r o d u k ty firm y A R T D E C O ).
O p a k o w a n ia cieni do p o w iek i r u
m a j p o d sp o d em m ay m ag n esik ,
dziki k t re m u nie p rzesu w aj si
w m etalo w ej estetycznej k asetce,
r w n ie bdcej sp ecjaln o ci

d o b ra n e d o stro ju w k o lo rze czerw ieni.


D o niebieskiego najlepiej p asu j
k o sm ety k i p o k a z a n e n a n a stro n ach :
52, 56, 60 i 64, d o zielonego - n a
stro n ach : 68, 70, 74 i 78, a d o k o lo r w
n a tu ra ln y c h : b r z u , beu i szarego - n a
stro n ach : 88, 90, 94 i 98.
A R T D E C O o feru je oczyw icie

A R T D E C O . S am em u m o n a wic
d o b ie ra zestaw k o sm ety k w , bez
p ro b le m u go u zu p en ia i w ym ienia,
nie w y rzu cajc o d ra z u caej k asetki.
D alsze in fo rm acje o A R T D E C O :
C o sm etic G m b H , O h m str. 12, 85757
K arlsfeld , R e p u b lik a F e d e ra ln a
N iem iec.

Kolory wosw:
odpowiednie odcienie dla typw koloryst. : z - , c h
Wszystkie kolory
wosw, pokazane na
stronach: 16, 21, 24 i 29
pochodz z serii IGORA
ROYAL COLOR
CREME firmy
Schwarzkopf. S to
klasyczne farby, nadajce
si do wszystkich rodzajw
wosw i trwae
w przeciwiestwie do
rodkw tonujcych. Te
same kolory fryzjer moe
zastosowa w formie
kolorowania, by nieco
oywi naturaln barw

Dalsze informacje: FL
Schwarzkopf GmbH.
Hohenzollernring
127-129, 22763 Ham
Republika Feder^ "_
Niemiec

wosw. Oto typowe


unkaaiie firmy IGORA
ROYAL dla wiosny:
doweczny blond i bardzo
jH B jzio ty blond. Typowe
i* ;
redni
- - .
?ond, ciemny

?'ond. Typowe
-. . . : .vw: jasny
itdzianozoty i miedziany
_:
Typowe odcienie
j my: granatowoczarny
.
r rraz. Farby firmy
IGORA ROYAL
pneznaczone s tylko do
- : : : :r> erskich.

Kolor oczu:
o d p o w i e d n i dl a

PBH
Pilkington Bames
K o d GmbH.
85630 Grasbrunn
Monachium. Republika
Federalna Niemiec

danego typu

Kolorowe socze
wki kontaktowe,
pokazane na str.
31 pochodzz fir
my PILKING
TON BARNES
HIND. Odcienie:
zocisty brz, turkus, zielony,
niebieski bkitny pochodz
z PERMAFLEX COLOR
COLLECTION, kolory:
jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
szary, jasnozielony, ciemnozielo
ny, orzechowy i brzowy - z sen
ELEGANCE COLOR. Soczewki
te mog korygowa wzrok
w zakresie od -6,00 do +6.00
dioptrii. Dalsze informacje: PBH

ZNAJD SWOJ NOWY KOLOR


uatw ia d o sk o n a orientacj w gszczu
zm ieniajcych si wci m odnych k olorw garderoby i m akijau. N a
przykadzie kolorw standardow ych - od czerw onego po neutralne
- w skazuje odcienie odpow iednie dla danego ty p u kolorystycznego.
N adzw yczajna dokadno, z ja k opisujem y stylizacj kadego typu
kolorystycznego, jest w zorow o perfekcyjna. P o n ad to zam ieszczam y
szczegowe inform acje o deseniach, ich czeniu o raz d o d atk ach . Celem
ksiki jest zapobieganie frustracjom w yw oanym niepotrzebnym i w yda
tkam i na le d o b ran garderob. Przede w szystkim jed n ak nasz
p o rad n ik pozw oli C zytelniczkom nab ra w praw y i pew noci w k reo
w aniu w asnego w izerunku kolorystycznego i spraw i, e bd
cieszy si swoim wygldem.

Gisela Watermann,
autorka ksiqki, prowadzi
w Monachium wasny
instytut, zajmujgcy si
poradnictwem
kolorystycznym. Jest te
autorkg popularnego
poradnika z serii Freundin
Kolory w Twoim mieszkaniu".

Franziska Zingel,
wspautorka ksiqki,
bya ju konsultantkg
poradnika kolorystycznego
z serii Freundin. Mieszka
w Monachium, zajmuje si
samodzielnie poradnictwem
kolorystycznym dla firm oraz
osb prywatnych.

ISBN 8 3 -7 3 1 9 -4 2 6 -6

9 788373 194267