You are on page 1of 3

15 stycznia 2016 r.

Marcin Haat
Redaktor Naczelny portalu Nowa Wie w gminie Kty
{}

Miejski Zakad Wodocigw i


Kanalizacji sp. z o.o.
ul. w. Maksymiliana Kolbe 25a
32-650 Kty

WNIOSEK
O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

Na podstawie art. 129 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania


administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z pn. zm.) w zwizku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6
wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782 z pn. zm.), w imieniu
wasnym wnosz o ponowne rozpatrzenie sprawy bdcej przedmiotem decyzji z 11 stycznia 2016 r.,
odmawiajcej udostpnienia informacji publicznej w postaci wysokoci nagrd przypisanych do
stanowisk, komrki organizacyjnej wraz z uzasadnieniem przyznanych nagrd w latach 2011, 2012,
2013, 2014, 2015.

UZASADNIENIE
Wnioskiem z 13 grudnia 2015 r. zwrciem si o udostpnienie informacji postaci wysokoci
nagrd przypisanych do stanowisk, komrki organizacyjnej wraz z uzasadnieniem przyznanych
nagrd w latach 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 w Zakadzie Wodocigw i Kanalizacji sp. z o.o. (dalej:
Spka).
Pismem z 11 stycznia 2016 r. udostpniono informacj publiczn w zakresie otrzymanych
nagrd przez Stanisawa Nycz i Sawomira Drewniany czonkw zarzdu Spki.
Rwnie w dniu 11 stycznia 2016 r. zostaa wydana decyzja odmowna udostpnienia
informacji publicznej w pozostaym zakresie. Spka wskazaa, e ze wzgldu na ochron danych
osobowych nie moe udostpni wnioskowanych informacji nawet jeeli maj to by udostpnione
wycznie stanowiska i wydziay.

W pierwszej kolejnoci wskaza naley na charakter Spki. Spka komunalna (bdca 100%
wasnoci gminy) stanowi podmiot zobowizany do udostpniania informacji publicznej, o ktrym
stanowi art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dostpie do informacji publicznej
dalej u.d.i.p. - por. Wyrok WSA w Szczecinie z 8 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Sz 53/13: Skad
Sdu orzekajcy w niniejszej sprawie nie dostrzeg adnych argumentw przemawiajcych za
dokonaniem odmiennej oceny tej kwestii, a zatem przyj, e skoro z aktu zaoycielskiego Spki A.
(tekst jednolity na dzie 10 padziernika 2007 r. dostpny w Biuletynie Informacji Publicznej tego
podmiotu), spka ta powstaa w wykonaniu uchway Rady Miasta numer XIV/455/99 z 11
padziernika 1999 r. w sprawie utworzenia Spki A., a jej jedynym wsplnikiem jest Gmina Miasto ( ),
ponadto, zgodnie z 3 cyt. aktu, jest spk powoan do realizacji celw wanych dla rozwoju gminy,
zgodnie z ustaw z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z
pn. zm.), to jako spka kapitaowa bdca podmiotem powoanym do prowadzenia gospodarki
komunalnej przez jednostk samorzdu terytorialnego i ktry dysponuje majtkiem publicznym - jest
podmiotem, o ktrym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p wykonujcym zadania z zakresu administracji
publicznej.

Nadto podnie naley, i charakter spki komunalnej jest specyficzny tzn. w zasadzie
powoana jest do wykonywania zada gminy, a zatem transparentno jej dziaania ley w interesie
publicznym. Ustawodawca w art. 4 ust. 1 oraz ust. 2 nie wskaza zakresu informacji jaki w przypadku
poszczeglnych podmiotw naley uzna za informacj publiczn. Ustawodawca wskaza, i
wymienione w tym przepisie podmioty s zobowizane do udostpniania informacji publicznej.
Jednoczenie wskazuj, i identyczne rozwizanie przyj ustrojodawca w art. 61 ust. 1 Konstytucji
RP. Kady przejaw dziaalnoci jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuj one zadania
wadzy publicznej i gospodaruj mieniem komunalnym bdzie stanowi informacj publiczn. Nie ma
znaczenia, e realizacja zadania publicznego i gospodarowanie mieniem komunalnym odbywa si w
innej formie np. spki. Pomocne moe by jedno z ostatnich rozstrzygni Naczelnego Sdu
Administracyjnego z 18 grudnia 2014 r., sygn. akt I OSK 611/14. Wyrok ten dotyczy podmiotu
wskazanego w art. 4 ust. 2 ustawy o dostpie do informacji publicznej i w uzasadnieniu NSA wskaza
m. in.: Naczelny Sd Administracyjny za trafne przyjmuje rozumowanie strony skarcej kasacyjnie, i
racjonalny ustawodawca wprowadzajc rozrnienie podmiotw w ramach omawianej regulacji
musia mie ku temu okrelony powd. Z omwionych ju wzgldw, za zbyt daleko idce Sd ten
uwaa jednak twierdzenie, e zastosowane rozwizanie legislacyjne w zestawieniu z art. 6 u.d.i.p.,
powoduje e partie polityczne w innym, ni podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 u.d.i.p., zakresie s
zobowizane do udostpniania informacji o swojej dziaalnoci, na zasadach przewidzianych w
powoywanej ustawie. Analizujc sens rozrnienia przez racjonalnego ustawodawc podmiotw
obowizanych do udostpnienia informacji publicznej zauway naley, e w art. 4 ust. 1 u.d.i.p.
wskazane zostay rne podmioty mogce peni funkcje publiczne w rozumieniu ustrojowym bd
jedynie funkcjonalnym. Tam jednak tylko, gdzie wystpuj podmioty prywatne (pkt 5) wprowadzone
zostao ograniczenie obowizkw wynikajcych z ustawy wycznie do zakresu zwizanego z
penieniem okrelonych funkcji - wykonywaniem zada publicznych lub dysponowaniem majtkiem
publicznym.
Zwrci naley uwag, i do wnioskowanych informacji nie mona zastosowa art. 5 ust. 2
u.d.i.p., bowiem ujawnienie przyznanych nagrd w zakresie stanowisk, wydziaw nie prowadzi
wprost do ujawnienia konkretnych osb. Spka poza lakonicznym i zbiorczym stanowiskiem nie

podja prby prawidowego uzasadnienia decyzji. Taka forma uzasadnienia w tej materii nie pozwala
na merytoryczne odniesienie si do tej kwestii.
Jednake, co istotniejsze, moim zdaniem przesanka prywatnoci art. 5 ust. 2 u.d.i.p. w
tym przypadku nie ma zastosowania. Prawo do prywatnoci nie obejmuje moim zdaniem kwestii
dodatkowych wynagrodze nagrd - przypisanych do stanowisk, czy te do imion i nazwisk. Kwestia
ta zwizana jest z uznaniowym charakterem nagrd wanie, a publiczna kontrola przyznawania
nagrd ma istotne znaczenie. Nie mona wydatkw publicznych - nagrd, ktre jak wspomniaem
maj charakter jest uznaniowy, wycza z jawnoci, a tym samym z kontroli.
Naley z naciskiem podkreli, e przedmiotem wniosku nie byo ujawnienie informacji, ktre
wkraczayby w sfer prywatnoci tych osb (np. adres zamieszkania).
Biorc pod uwag powysze, wniosek jest uzasadniony.

{}