You are on page 1of 4

84

คําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ค 31201


ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวนเวลา 80 ชั่วโมง

ศึกษาความรูพื้นฐานเบื้องตน ฝกทักษะการคิดคํานวณ การใหเหตุผลและการแกปญหาใน


เรื่องตอไปนี้ การประยุกต 1 รูปเรขาคณิต จํานวนนับ รอยละในชีวิตประจําวัน และปญหาชวนคิด
จํานวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานตาง ๆ การประยุกตของจํานวนเต็มและ
เลขยกกําลัง การคิดคํานวณและการแกโจทยปญหา การสราง การสรางมุมขนาดตาง ๆ การสรางรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน การเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล การใหเหตุผลใน
ชีวิตประจําวัน การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงาย พหุนาม เอกนาม การบวก การลบ การคูณ
และการหารเอกนาม พหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารพหุนามอยางงาย การประยุกต 2
การประยุกตของจํานวนและพีชคณิต การประยุกตทางเรขาคณิตและการวัด และปญหาทาใหคิด
เพื่อพัฒนาใหมีทักษะกระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตรและนําประสบการณดานความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไป
ใชในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่
ดีตอคณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง

หลักสูตรสถานศึกษาการจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนจันทรประภัสสรอนุสรณ


85

การจัดหนวยการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ค 31201


ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวนหนวยการเรียนรู 7 หนวย จํานวนเวลา 80 ชั่วโมง

หนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู / หนวยยอยการเรียนรู จํานวนชั่วโมง


1 • การประยุกต 1 16
- รูปเรขาคณิต 3
- จํานวนนับ 5
- รอยละในชีวิตประจําวัน 4
- ปญหาชวนคิด 4
2 • จํานวนและตัวเลข 8
- ระบบตัวเลขโรมัน 3
- ระบบตัวเลขฐานตาง ๆ 5
3 • การประยุกตของจํานวนเต็มและเลขยกกําลัง 8
- การคิดคํานวณ 5
- การแกโจทยปญหา 3
4 • การสราง 8
- การสรางมุมขนาดตาง ๆ
14
3
- การสรางรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน
15
5
5 • การเตรียมความพรอมในการใหเหตุผล 8
- การใหเหตุผลในชีวิตประจําวัน
21
4
- การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรอยางงาย
22
4
6 • พหุนาม 20
- เอกนาม
28
1
- การบวก การลบ การคูณและการหารเอกนาม
29
5
- พหุนาม
30
2
- การบวก และการลบพหุนาม 5
- การคูณ และการหารพหุนามอยางงาย
32
7

หลักสูตรสถานศึกษาการจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนจันทรประภัสสรอนุสรณ


86

หนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู / หนวยยอยการเรียนรู จํานวนชั่วโมง


7 • การประยุกต 2 12
- การประยุกตของจํานวนและพีชคณิต 4
- การประยุกตทางเรขาคณิตและการวัด 4
- ปญหาทาใหคิด 4

หมายเหตุ ใชเวลาเรียน 2 ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค


เวลาที่กําหนดไวในหนวยการเรียนไดรวมเวลาที่ใชในการทดสอบไวดวยแลว
ทั้งนี้ครูอาจปรับเวลาไดตามความเหมาะสม

หลักสูตรสถานศึกษาการจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนจันทรประภัสสรอนุสรณ


87

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ค 31201


ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวนเวลา 80 ชั่วโมง

หนวยการเรียนรูที่ ชื่อหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง


1 การประยุกต 1 1. ใ ช ค ว า ม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
คณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ ได
2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
2 จํานวนและตัวเลข 1. อานและเขียนตัวเลขโรมันได
2. บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตาง ๆ ที่
กําหนดใหได
3. เขียนตัวเลขฐานที่กําหนดใหเปนตัวเลขฐานตาง ๆ ได
3 การประยุกตของ 1. ใชความรูเกีย่ วกับจํานวนเต็มและเลขยกกําลังใน
จํานวนเต็มและ การแกปญหาได
เลขยกกําลัง 2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได
4 การสราง 1. ใชการสรางพื้นฐานสรางมุมขนาดตาง ๆ ได
2. ใชการสรางพื้นฐานสรางรูปที่ซับซอนขึ้นได
3. ใ ช ค ว า ม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
คณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ ได
5 การเตรียมความพรอม 1. สัง เกต ให ข อ ความคาดการณ และให เ หตุ ผ ล
ในการใหเหตุผล ทางคณิตศาสตรอยางงายได
6 พหุนาม 1. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได
2. หาผลคูณและผลหารของเอกนามและพหุนาม
อยางงายได
7 การประยุกต 2 1. ใ ช ค ว า ม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
คณิตศาสตรแกปญหาตาง ๆ ได
2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได

หลักสูตรสถานศึกษาการจัดสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนจันทรประภัสสรอนุสรณ