PENGENALAN

Bahasa Melayu hari ini berkembang dengan begitu pesat dan mendadak sehingga ramai penggunanya menghadapi kesulitan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Selain itu, penutur Bahasa Melayu juga sukar untuk mencari bahan untuk dijadikan panduan sepanjang proses perkembangan ini berlaku.

Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu perlulah bersifat standard atau baku. Hal ini kerana, dengan bersifat demikian, barulah

penggunaannya sebagai bahasa rasmi negara dapat tercapai. Selain itu, dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di lapangan pelajaran, kita dapat meningkatkan martabat bangsa kita sendiri.

Hasil daripada pelaksanaan tugasan saya ini diharap dapat membantu bakal-bakal guru Bahasa Melayu di semua Institut Pendidikan Guru Malaysia pada masa akan datang. Tujuannya, agar kita dapat menjadi guru yang lengkap dengan segala ilmu di dada, di samping membentuk sahsiah serta karisma sebagai seorang guru yang berkaliber. Hasilan ini juga diharap dapat diguna pakai oleh semua pelajar yang ingin mendalami bahasa Melayu yang begitu unik dan indah ini.

1

Di awal pembikinan tugasan ini, saya dapati aspek-aspek pembentukan ayat telah dijadikan tumpuan untuk membantu para bakal guru untuk mengenali bagaimana sesuatu bahasa itu wujud. Selain itu, saya juga meneliti tentang aspek-aspek pembinaan perkataan serta pembentukannya di mana ia berkaitan dengan kegiatan pengistilahan dan dan kemasukan unsur-unsur baru melalui pinjaman perkataan.

Tatabahasa ditakrifkan sebagai bahasa yang terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak terbilang jumlahnya. Ayat pula terdiri daripada rentetan perkataan yang bermakna. Penyelidikan mengenai tatabahasa acap kali dilakukan dari dua segi, iaitu dari segi perkataan dibentuk daripada bunyi-bunyi bahasa, dan dari segi cara perkataan-perkataan ini disusun menjadi ayat. Contoh pembentukan pada peringkat perkataan ialah perbincangan tentang awalan dan akhiran, dan contoh pembentukan pada peringkat ayat ialah perbincangan tentang pola-pola ayat dan binaan ayat-ayat tertentu.

Penghasilan karya ini diharap dapat membantu para bakal guru Institut Pendidikan Guru Malaysia amnya, dan seluruh warga bakal guru bahasa Melayu khususnya. Sesungguhnya dengan menjadikan hasilan ini sebagai sumber rujukan akan memberi kejayaan kepada kita bersamasama. Insya-Allah.

2

1. a) MORFOLOGI

1.1

Pendahuluan Morfologi merupakan suatu bidang ilmu bahasa yang mengkaji

struktur, bentuk dan penggolongan kata. Struktur kata pula dimaksudkan dengan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata merupakan suatu proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan / atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Morfologi

bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. menjadi unsur perkataan disebut morfem. Unit-unit tatabahasa yang Morfem ialah unit terkecil

dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu.

1.2

Bentuk kata

Seperti yang dinyatakan di atas, bentuk kata ditakrifkan sebagai suatu rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Ia terdiri daripada satu morfem atau susunan beberapa morfem. Proses pembentukan kata menghasilkan bentuk-bentuk yang berikut: i. ii. iii. iv. Bentuk kata tunggal Bentuk kata terbitan Bentuk kata majmuk Bentuk kata ganda

3

1.2.1 Bentuk kata tunggal Terdiri daripada perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian tergolong ke dalam jenis kata tunggal. Kata tunggal

mempunyai dua jenis, iaitu kata tunggal yang mempunyai satu suku kata dan kata tunggal yang mempunyai dua suku kata atau lebih.

Sesuatu suku kata boleh terdiri daripada satu vokal (V) sahaja, satu vokal disertai satu konsonan (K), atau satu vokal dengan beberapa konsonan. Konsonan-konsonan ini hadir pada bahagian hadapan atau di belakang vokal atau serentak di hadapan dan di belakang. Ada juga konsonan yang hadir secara bergugus (KK).

1.2.1.1 Kata tunggal satu suku kata Jumlah kata tunggal satu suku kata dalam bahasa Melayu agak terhad, iaitu kira-kira 500. Ada antaranya merupakan pinjaman daripada bahasabahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Ada juga

perkataan-perkataan yang merupakan kependekan bagi perkataanperkataan dua suku kata seperti ku untuk aku dan tu untuk itu, namun perkataan demikian tidaklah dianggap sebagai satu suku kata.

4

Terdapat pola-pola gabungan konsonan-vokal dalam kata tunggal bahasa Melayu seperti berikut: 1. KV 2. VK 3. KVK 4. KKVK 5. KVKK 6. KKKV 7. KKKVK POLA-POLA KONSONAN-VOKAL KV VK KVK KKVK KVKK KKKV KKKVK CONTOH Yu, ru, ya am Cat, bah, dan, roh Stor, krim, draf, Bank, golf, teks Skru Straw, skrip

5

1.2.1.2 Kata tunggal dua suku kata Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. Antara pola-pola yang wujud dalam kata tunggal dua suku kata ialah: POLA KATA TUNGGAL DUA SUKU KATA V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV +V KV + VK KV + KV KV + KVK KVK + KV KVK + KVK Aku, kau, apa, ibu Aib, air, aur, ais Adik, emas, ubat,alas Undi, impi, angka, ungka Empat, umbut, iblis Dua, doa, bau Diam, kuih, buih, giat Jala, riba, papa, guru Telur, pisau Lampu, bangsa, sendi Bangsal, bengkung CONTOH

6

1.2.1.3 Kata tunggal tiga suku kata Jika dibanding dengan kata tunggal dua suku kata, jumlahnya lebih kecil. Namun, pola-polanya lebih banyak kerana kebanyakan perkataanperkataan di dalam bahagian ini terdiri daripada kata-kata pinjaman. POLA-POLA KATA TUNGGAL TIGA SUKU KATA KV + V + KV KV +V + KVK V + KV + V KV + KV + V KVK + KV + V KV + KV + VK KVK + KV + VK V + KV + KV V + KV + KVK VK + KV + KV KV + KV + KV KVK + KV +KV VK + KV + VK V + KV + VK KV + KV + KVK KVK + KV + KVK KV + KVK + KV KVK + KVK + KV KV + KVK + KVK

7

1.2.1.4 Kata tunggal empat suku kata dan lebih Kata tunggal jenis ini didapati mempunyai bilangan yang kecil dan merupakan kata pinjaman. KATA TUNGGAL EMPAT SUKU KATA ATAU LEBIH KV+KV+VK+KV KV+KVK+KV+KV KVK+KV+KV+KV KVK+KV+V+KV KV+KV+KV+KV KV+KV+KV+KVK KVK+KV+KV+KVK KVK+KVK+KV+KV KV+KV+V+KVK V+KV+KVK+KV+KV KVK+KV+KV+KV+KVK KV+KV+KV+KV+KV+KV

8

1.2.1.5 Akronim Akronim merupakan bentuk kata tunggal yang menggabungkan sukusuku kata daripada perkataan unsur. Proses bagi pengakroniman

merupakan proses yang mencantumkan bahagian-bahagian daripada sebahagian serangkaian perkataan. empat jenis: i. Terbentuk daripada cantuman huruf atau suku kata sesedap bunyi. Contoh: a. PERHILITAN Negara) b. JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) ii. Terbentuk daripada gabungan suku kata awal. Contoh: a. Tadika (taman didikan kanak-kanak) b. Pawagam (panggung wayang gambar) iii. Merupakan hasil cantuman awal perkataan pertama dengan bahagian lain dalam perkataan lain. Maksudnya, perkataan yang akan terhasil melibatkan huruf suku kata pertama dengan bahagian-bahagian bukan awal perkataan-perkataan lain. a. Debunga (debu bunga) b. Jantina (jantan betina) iv. Akronim juga dibentuk melalui gabungan huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. Kebanyakan perkataan demikian terdiri (Perbadanan Hidupan Liar dan Taman Kata akronim terbahagi kepada

daripada nama khas dan ditulis dengan huruf besar. Contoh: a. IKIM (Institut Kefahaman Islam Malaysia) b. BPG (Bahagian Pendidikan Guru)

9

1.2.2 Bentuk kata terbitan Kata terbitan merupakan proses membentuk perkataan yang melalui fasa mengimbuhkan suatu perkataan dengan imbuhan tertentu agar dapat mewujudkan satu perkataan yang membawa konsep yang baru. Jenis-jenis imbuhan: i. ii. iii. iv. awalan, sebelum kata dasar akhiran, selepas kata dasar apitan, mengapit kata dasar sisipan, di celahan kata dasar

1.2.2.1 Kata terbitan berawalan - Wujud dalam kata nama, kata kerja dan kata adjektif. (a) Awalan kata nama i. ii. iii. iv. pe- (pelayan,perisa,pelayar) ke- (kekasih, ketua, kehendak) juru- (jurulatih, jurucakap, jurusolek) tata- (tatanegara, tatasusila, tatabahasa)

(b) Awalan kata kerja i. ii. iii. iv. meng- (mengaplikasi, menganjur, menggoreng) ber- (bermesyuarat, berlatih, bercakap) ter- (terlihat, tertelan, tercekik) di- (dicuri, diterima, digalas)

(c) Awalan kata adjektif i. ii. iii. ter- (tercela, terkini, terburuk) se- (selapis, setebal, seluas) te- (terasa, terendah)

10

1.2.2.2 Kata terbitan akhiran - Wujud dalam kata nama dan kata kerja. (a) Akhiran kata nama i. ii. ±an ( jalanan, minuman, hidupan) ±wan (karyawan, peragawan, hartawan)

(b) Akhiran kata kerja i. ii. ±kan ( besarkan, letupkan, sepahkan) ±i (baiki, rasai, tutupi)

1.2.2.3 Kata terbitan berapitan - Wujud dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. (a) Apitan kata nama i. ii. iii. pe-«-an (perumahan, pekerjaan, peperiksaan) per-«-an (peralatan, persediaan, percutian) ke-«-an (kenamaan, kesediaan, kerajaan)

(b) Apitan kata kerja i. ii. iii. me-«-kan (meraikan, menamakan, melancarkan) ber-«-an (bersalaman, berpelukan, bercakapan) di-«-kan (diserahkan, dinyatakan, dicucikan)

(c) Apitan kata adjektif i. ke-«-an (kebudak-budakan, kekitaan, kecantikan)

11

1.2.2.4 Kata terbitan bersisipan Bentuk sisipan tidak produktif dalam pembentukan kata terbitan. Dalam erti kata lain, bentuk sisipan tiada lagi di dalam kata terbitan yang baharu. Bentuk-bentuknya sudah beku dengan kata terbitan tertentu dan tidak dapat hadir di dalam perkataan lain melainkan istilah-istilah baru yang dicipta. Wujud dalam kata nama, kata adjektif dan sedikit dalam kata adjektif. Menurut buku Bahasa Melayu Kertas 1 (910/1) (2005),

JENIS-JENIS SISIPAN Sisipan kata nama

CONTOH i) -el- (kelengkeng, telunjuk) ii) -er- (keruping, serabut)

Sisipan kata kerja

i) -el- (geletar, gelabah) ii) ±em- (gemuruh, semerbak)

Sisipan kata adjektif

i) ±el- (kelupas, selerak) ii) ±er- (gerigis, gerondong) iii) ±em- (gemilang, semerbak) iv) ±in- (sinambung)

12

1.2.3 Bentuk kata majmuk Pemajmukan ialah proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk memberi makna tertentu. Di dalam bahasa Melayu, kata

majmuk dieja secara terpisah yang bertindak sebagai satu unit iaitu tidak boleh menerima penyisipan unsur lain. Proses menggandingkan dua kata dasar atau lebih untuk mendukung makna tertentu berlaku dengan tiga cara, iaitu: i) Umum ii) Istilah iii) Kiasan/ peribahasa

1.2.3.1 KATA MAJMUK UMUM - Terbahagi kepada dua jenis: i. Kata majmuk bebas Alat tulis, adat resam, kereta api, lapangan terbang, nasi minyak, tengah hari

ii.

Kata Majmuk Gelaran Ketua Polis Negara, Perdana Menteri, Timbalan Menteri, Peguam Negara, Duta Besar

13

1.2.3.2 KATA MAJMUK ISTILAH - Kata yang dipilih untuk digandingkan sama ada daripada kata-kata umum atau istilah khusus. Telefon mudah alih, teknologi maklumat, kertas kerja

1.2.3.3 KATA MAJMUK KIASAN/ PERIBAHASA - Kata majmuk jenis ini mempunyai maksud selain daripada maksud harafiahnya, misalnya: Masam muka, tebal muka, curi tulang, makan angin

1.2.3.5 PENGIMBUHAN KATA MAJMUK Dalam sistem baku, kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap.(lihat lampiran 1 dan 2 di bawah) Lampiran 1 Kata dasar 1 air ambil meja ketua tanggung antara Kata dasar 2 mata alih tulis menteri jawab bangsa Kata majmuk air mata ambil alih meja tulis ketua menteri tanggungjawab antarabangsa

14

Lampiran 2 Kata dasar 1 Kata dasar 2 Kata majmuk dieja satu

sebagai perkataan antara apa apa apa bagai barang beri bumi dari dari duka hulu jawatan kaki ke kerja mana Mata olah pada Pesuruh setia suka suruhan tanda bangsa bila kala lagi mana kali tahu putera hal pada cita balang kuasa tangan pada sama kala hari raga hal jaya usaha rela jaya tangan antarabangsa apabila apakala apalagi bagaimana Barangkali Beritahu Bumiputera darihal Daripada dukacita Hulubalang jawatankuasa Kakitangan kepada Kerjasama Manakala Matahari olahraga Padahal Pesuruhjaya setiausaha sukarela Suruhanjaya Tandatangan

15

tanggung warga

jawab negara

Tanggungjawab warganegara

Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah, tetapiia dieja/ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima apitan, seperti contoh pada jadual di bawah: Kata Majmuk kuat kuasa kemas kini anak tiri ibu bapa kuat kuasa campur aduk Apitan peN....an meN...kan meN...kan ke...an di...kan peR...an Ejaan penguatkuasaan mengemaskinikan menganaktirikan keibubapaan dikuatkuasakan percampuradukan

Untuk awalan, kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan. Manakala akhiran, imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir. Lihat jadual di bawah. Imbuhan berRmeNpeN-an -kan Kata Majmuk garis pusat ambil alih cari gali daya serap urus niaga Kata Majmuk Terbitan bergaris pusat mengambil alih pencari gali daya serapan urus niagakan

16

1.2.4 Bentuk kata ganda - Semua bentuk kata nama, iaitu kata nama tunggal, kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan. Proses penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar sepenuhnya, atau sebahagian sahaja. - Terdapat tiga jenis penggandaan: y y y Penggandaan penuh Penggandaan separa Penggandaan berentak

1.2.4.1 Penggandaan penuh Sesuatu kata nama itu digandakan seluruhnya. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata nama tunggal, kata nama terbitan, dan kata nama majmuk. Kata yang digandakan ini dipisahkan dengan menggunakan sempang. Contoh-contoh penggandaan penuh:

Kata nama tunggal Alat Budak Rumah Murid Kura Makan Tadika alat-alat budak-budak rumah-rumah Murid-murid Kura-kura Makan-makan Tadka-tadika

17

Kata nama terbitan Ketua Pekebun Makanan Persatuan pejuang Kedutaan ketua-ketua pekebun-pekebun makanan-makanan persatuan-persatuan pejuang-pejuang Kedutaan-kedutaan

1.2.4.2 Penggandaan separa Penggandaan separa ialah pengulangan sebahagian daripada kata dasar. Penggandaan boleh berlaku pada kata dasar atau kata terbit. 

Kata tunggal (a) Penggandaan separa merupakan varian kepada

sesetengah penggandaan penuh. Suku kata akhir kata dasar digugurkan dan vokal asal suku kata pertama yang dulang dilemahkan menjadi vokal tengah atau / a / Contohnya: Kata dasar laki langit suatu budak siku Penggandaan penuh Laki-laki Langit-langit Satu-satu Budak-budak Siku-siku Penggandaan separa Lelaki Lelangit Sesuatu Bebudak sesiku

18 

Kata terbitan (a) penggandaan ini melibatkan kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan. Pengulangan berlaku pada kata dasar dengan dua cara. i. Kata dasar diulang sepenuhnya dan

awalamn dirangkaikan pada bahagian depan kata yang pertama atau atau penggandaan separa depan. ii. Kata dasar diulang sepenuhnya tetapi imbuhan dirangkaikan di bahagian depan kata yang kedua atau penggandaan separa belakang. Pengulangan sengkang. tetapi dipisahkan dengan 

Imbuhan di depan kata pertama (penggandaan separa belakang) Kata dasar bual cari gila borak akan Kata terbitan Ber + bual Ter + cari Ter + gila Ber + borak Se + akan Kata ganda Berbual-bual Tercari-cari Tergila-gila Berborak=borak Seakan-akan 

Imbuhan di depan kata kedua (penggandaan separa depan) Kata dasar anak kejar Kata terbitan Ber + anak Men + kejar Kata ganda Anak-beranak Kejar-mengejar

19 

kata ganda boleh didapati dalam golongan kata nama, kata kerja, dan kata adjektif.

1.2.4.3 Penggandaan berentak a. Pengulangan kata dasar mengikut rentak bunyi kata dasar. b. Seluruh kata nama itu digandakan danbunyi-bunyi konsonan dan vokal tertentu diulang dan diubah. c. Rentak yang digunakan mungkin pengulangan vokal, konsonan atau sebahagian bunyi kata dasar. d. Rentak yang digunakan mungkin pengulangan vokal, konsonan atau sebahagian bunyi kata dasar. e. Penggandaan beretak boleh dibahagikan kepada lima jenis pula, iaitu: penggandaan suku kata awal penggandaan suku kata akhir penggandaan konsonan penggandaan bersisipan penggandaan berakhiran

f. Bagaimanapun, penggandaan berentak biasanya dilihat daripada aspek fonologi, atau cara sebutan dan bunyi yang dikeluarkan.

20 

Lihat contoh-contoh di bawah. Kata yang digandakan itu dipisahkan dengan menggunakan sempang.

Rentak pada pengulangan vokal atau diftong Cerai Hina Sayu cerai-berai Hina-dina Sayur-mayur

Rentak pengulangan konsonan gunung susap simpang Gunung-ganang Susap-sasap Simpang-siur

Penggandaan suku kata awal Vokal dalam suku kata awal diulang, dan vokal dalam suku kata akhir berubah. Contoh: Bukit Warna Batu bukit-bukau warna warni batu-batan

21

Penggandaan suku kata akhir Vokal atau konsonan dalam suku kata akhir kekal. Contoh: Sayur Kuih Lauk sayur mayur kuih-muih lauk pauk

Penggandaan konsonan Penggandaan jenis isni hanya mngulkang konsonan dalam kata dasar, tetapi vokalnya berubah Contoh: Gunung Guruh gunung-ganang guruh-garah

Penggandaan bersisipan Seluruh kata dasar diulang. Bentuk gandaannya menerima sisipan ±em- selepas konsonan pertama bentuk ulangannya. Contoh: Tali Gunung Jari tali-temali gunung-ganang jari jemari

22

Penggandaan berakhiran Penggandaan penuh juga bolehmenerima akhiran ±an. Lazimnya gandaan penuh menunjukkan jamak. Akhiran ±an menambahkan maknannya menjadi pelbagai. Contoh: Sayur Biji Barang sayur-sayuran Biji-bijian barang-barangan

23

Berdasarkan esei karya Rahimah Haji A. Hamid, perenggan 12-13 muka surat 36 dan 37, yang dipetik dari majalah Tunas Cipta terbitan Dewan Bahasa edisi Februari 2009; KATA TUNGGAL hal KATA TERBITAN menunjukkan KATA MAJMUK walau bagaimanapun ini menulis kepada wawasanwawasan usaha awal yang untuk sumber itu telah dengan paling popular di dunia tidak mustahil turut para karya sastera remaja lantas mencari kewangan meletakkan sebaris diraih memotivasikan pengarang membangkitkan menjadi dinafikan bersendirian kesedaran tersebutlah berkarya kemasyarakatan kesusilaan menggerakkan mencerap menggarap membawa
24

KATA GANDA tokoh-tokoh

daripada manakala sekali gus

karya-karya bahan-bahan semata-mata nilai-nilai

visi atau dalam diri mereka kaya dan boleh bahawa hidup kerana ada masyarakat khalayak atas maka motivasi tumbuh jenis daya segi tujuan ketika kreatif lebih mampu nikmat estetik pula luhur

kebaikan menyedarkan mencipta dikenali mendapatkan menhidangkan berkualiti bernilai memberi pengajaran pembaca membimbing pengamalan diyakini

25

1. b) BINAAN AYAT Contoh binaan ayat: Dia tidak tahu ke mana menghilangnya buku catatan

pengawasnya.

Meskipun sudah berkali-kali mencari di dalam begnya, Acapkali aku menyuruh Shahira

Shahira masih tidak menjumpainya.

untuk bertanya kepada rakan sekelasnya, namun sedikitpun tidak diendahkannya. Aku hanya menggelengkan kepala di atas kelurusan Setelah berputus asa dengan usahanya, akhirnya Ketika menunggu bas, tiba-tiba seorang Pelajar demikian Rupa-

sahabat baikku itu.

Shahira mengajakku pulang.

pelajar tingkatan satu menuju ke arah kami berdua.

memberi Shahira sebuah buku yang sama sekali kami kenali.

rupanya buku tersebut terjatuh ketika kami sedang membeli makanan. Akhirnya, kami pulang ke rumah tanpa rasa gusar.

26

BIDANG SINTAKSIS A. AYAT Merupakan unit bahasa yang terbesar dan dibina dengan menggabungkan beberapa perkataan yang membentuk frasa dan klausa. Kedudukan unsur yang membina sesuatu ayat dapat dijelaskan seperti yang di bawah: UNSUR AYAT CONTOH Anda dikehendaki melampirkan soalan untuk mendapat gred yang baik. KLAUSA i) Anda soalan ii) Untuk mendapat gred yang baik FRASA i) Anda dikehendaki ii) Melampirkan soalan iii) Untuk mendapat gred yang baik PERKATAAN i) Anda ii) Dikehendaki iii) Melampirkan iv) Soalan v) Untuk vi) Mendapat vii) Gred viii)Yang ix) Baik dikehendaki melampirkan

27 

Ayat di atas merupakan ayat majmuk yang terbina daripada dua klausa. Ayat dapat digolongkan kepada dua golongan, iaitu ayat dasar dan ayat terbitan. (Bahasa Melayu Kertas 1 (910/1) (2005)). Klausa pula merupakan suatu konstituen ayat yang mempunyai subjek dan predikatnya. Frasa merupakan unit yang terbina daripada rangkaian dua atau lebih perkataan. Namun, ia juga mampu untuk berdiri dengan satu perkataan yang boleh diperluas hingga membentuk dua perkataan atau lebih. frasa tidak mempunyai subjek dan predikat pada satu-satu masa. Perkataan ialah unit tatabahasa yang terkecil yang mempunyai makna dan boleh berdiri dengan sendiri serta tidak boleh dipecahkan lagi.

28

B. POLA AYAT DASAR Ayat dasar merupakan ayat yang diberi peluasan atau lebih dikenali sebagai ayat yang menjadi dasar kepada pembentukan sesuatu ayat. Pola dasar ayat boleh dibahagikan seperti berikut: POLA FRASA NAMA+FRASA NAMA FN+FN CONTOH Contoh: Mereka pelajar sekolah. Subjek: Mereka Predikat: pelajar sekolah FRASA NAMA+FRASA KERJA FN+FK Contoh: Saya sudah solat. Subjek: saya Predikat: sudah solat FRASA ADJEKTIF FN+FA NAMA+FRASA Contoh: Suraya sangat cantik. Subjek: Suraya Predikat: cantik FRASA NAMA FN+FS NAMA+FRASA SENDI Contoh: Kain itu dari Kelantan. Subjek: Kain Predikat: dari Kelantan

29

C. FRASA a. satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurangkurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan, ia berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. b. tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. c. Seperti yang dinyatakan dalam jadual pola dasar di atas, ada empat jenis frasa iaitu FN, FK, FA dan FS. d. Menurut binaannya, frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik.

y

Frasa endosentrik ialah frasa yang mengandungi satu unsur inti.

y

Unsur inti ini mewakili seluruh frasa berkenaan. Frasa dinamakanmengikut unsur inti ini.

y y

FN, FK dan FS ialah frasa endosentrik. Hal ini kerana kata nama, kata kerja, dan kata adjektif boleh menjadi unsur inti setiap frasa itu.

y

Contoh: sepasang kasut putih. ( FN. Inti bagi ayat frasa ini kasut, dan merupakan kata nama)

y

Frasa eksosentrik pula FS yang tidak mempunyai unsur inti.

y

Contohnya; ke sekolah. (Kewujudan sendi nama ke bergantung kepada sekolah).

y

Oleh yang demikian, frasa sendi merupakan frasa eksosentrik kerana pusatnya bergantung kepada suatu unsur luaran.

30

p FRASA NAMA (FN) y Terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang berfungsi sebagai satu dasar dalam binaan ayat. y Dalam ayat, FN berfungsi sebagai subjek, kecuali dalam ayat yang berpolakan FN+FN (Bahasa Melayu Kertas 1 (910/1) (2005)). y Kata nama yang menjadi tumpuan makna dalam frasa merupakan inti, manakala kata yang menerangkan inti ialah penerang. Contoh inti+penerang: budak lelaki, anak sulung, kayu balak Contoh inti+inti: ibu bapa, periuk belanga, hamba abdi y secara ilmiahnya, FN mematuhi Hukum D-M iaitu inti dihadapan dan diikuti dengan penerang. y Namun, terdapat beberapa kekecualian bagi FN yang terdiri daripada kata bilangan, panggilan atau gelaran. y Contohnya; ramai orang Melayu (bilangan), Puan Pengetua (panggilan), Tengku Azizan (gelaran).

31

p FRASA KERJA 1. Frasa kerja boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja sebagai intinya. 2. Dalam ayat, frasa kerja wujud dalam predikat. 3. Frasa kerja terbahagi kepada dua jenis, iaitu frasa kerja transitif dan frasa kerja tak transitif. 4. Binaan frasa kerja secara umumnya sama dengan kata kerja - Pembahagian jenis-jenis frasa kerja boleh diringkaskan seperti di bawah: Frasa kerja Frasa Kerja Transitif Frasa Kerja Tak Transitif kerja tak Frasa kerja tak tanpa transitif berpelengap

(i) (kata bantu) + kata kerja + Frasa objek + (penerangan) + transitif

(keterangan) Tanda kurung menunjukkan

pelengkap

(i) (kata bantu) + kata (kata bantu) + kerja + (keterangan) Tanda kurungan unsur kata kerja + + + unsur yang boleh ada atau tiada. (ii) (kata bantu) + kata kerja + objek tepat + objek sipi + (keterangan) (ii) (kata bantu) + Tanda kurung menunjukkan kata kerja + + unsur yang boleh ada atau tiada

pelengkap (penerang) keterangan tanda menunjukkan

yang boleh ada atau tiada kurung

menunjukkan unrus yang

boleh ada atau tiada.

(penerang) (keterangan) Tanda menunjukkan

kurung unsur

yang boleh ada atau tiada.

32

p contoh 1 - Binaan frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap Subjek Frasa Nama Predikat Frasa kerja Kata bantu Lelaki itu Cikgu sedang masih Kata kerja makan menulis Keterangan di atas meja. di hitam. bayi itu Jamal Khatib sedang akan sedang merangkak datang berkhutbah dengan laju. esok di surau maksud ayat Nota

papan lengkap jika keterangan dibuang.

33

p contoh 2 - Binaan frasa kerja tak transitif berpelengkap Subje k Frasa nama Frasa kerja Kata bant u Merek a akan pulang ke rumah secepat mungkin dalam minggu ini pelengka p frasa Kata kerja pelengka p Peneran g keteranga n Predikat Nota

sendi nama Ahma d ingin menjad penyanyi i yang terkenal di ini negara pelengka p nama Saya tinggal di Klang Pelengka p frasa kata

sendi nama

34

p FRASA ADJEKTIF y Frasa Adjektif sebagai frasa endosentrik berintipati kata adjektif. Frasa adjektif boleh menjadi predikat. y Sebagai unsur keterangan, FA hadir setelah kata kerja atau FK, manakala sebagai unsur penerang FA hadir setelah kata nama atau FN. Contoh: Subjek Predikat Penguat hadapan Ahli Gusti itu sungguh Ali Awak sangat Kata Adjektif handal pandai hebat betul Penguat Belakang Nota

35

p FRASA SENDI NAMA y Frasa sendi nama wujud bersama frasa nama dan mungkin diikuti oleh kata arah sebelum frasa nama. y y Frasa ini boleh didahului oleh kata bantu Disebabkan oleh ia bersifat eksosentrik, ia hanya wujud bersama frasa nama. Contoh: Subjek Predikat Frasa sendi nama Kata bantu Kata nama Alias dari arah selatan Tanjung Malim Rombongan sekolah akan ke Menara Kuala Lumpur Kedai Abu Pak di depan masjid sendi Kata arah Frasa nama

36

D. TUGAS FRASA Tugas frasa terdiri daripada empat perkara: i. ii. iii. iv. Subjek Predikat Objek Keterangan 

SUBJEK Terletak di hadapan predikat dalam susunan ayat. Terdiri daripada: KATEGORI SUBJEK KATA NAMA KATA GANTI NAMA CONTOH :: Anak kucing Alya :: Kami baru bekerja. :: Dia sepupu saya. KATA KERJA (yang berfungsi sebagai KN) KATA ADJEKTIF (yang berfungsi sebagai KN) :: Menonton televisyen dapat menghiburkan hati. :: Sopan santun budaya

rakyat Malaysia.

37 

PREDIKAT Terletak selepas subjek dalam susunan ayat. Contohnya: FRASA FRASA NAMA FRASA KERJA FRASA ADJEKTIF FRASA SENDI NAMA SUBJEK Suaminya Sahabat baiknya Anak kakak Ibu bapa PREDIKAT arkitek berlari masih kecil ke pejabat 

Terdapat juga frasa kerja yang mendapat bantuan daripada kata bantu seperti akan, sedang, sudah, masih, belum, hendak. Kata bantu berfungsi untuk menyatakan kala (kata bantu aspek) dan untuk menunjukkan ragam kata kerja atau perbuatan. 

OBJEK Merupakan bentuk kata nama atau sederetan kata nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja transitif (KKT). Ia boleh terdiri daripada kata nama am, kata nama khas atau kata ganti nama.

38

KATA NAMA

KATA KERJA TRANSITIF

OBJEK

KETERANGAN

Emak Karim

membeli menyarungkan

sayur Kasmah

segar cincin emas putih

Adik Pensyarah

membuka memarahi

bungkusan kami

roti 

KETERANGAN Bertugas untuk menerangkan kata kerja dengan lebih terperinci. 

Contohnya: SUBJEK 1. Arah / tempat 2. Keterangan waktu 3. Keterangan tentang cara 4. Harapan mereka membaca bagi menghadapi peperiksaan 5. Keterangan alat kebanyakan pelajar datang menaiki motor bom itu meletup OBJEK angin baju itu KKT bertiup siap KETERANGAN ke arah barat dalam seminggu dengan kuatnya

39

6. Keterangan penyataan 7. Keterangan hal 8. Keterangan bagai

dia

hadir

bersama sahabatnya

mereka

bermesyuarat

tentang masalah disiplin

pelakon

itu berlakon

sebagai orang kaya

40

PENERANGAN Menurut binaan ayat pada muka surat 26 dan penerangan di atas, 1) Dia tidak tahu ke mana menghilangnya buku catatan

pengawasnya. (FN+FK) INTI Dia tidak tahu PENERANG ke mana menghilangnya buku catatan pengawasnya.

2) Meskipun sudah berkali-kali mencari di dalam begnya, Shahira masih tidak menjumpainya. y Ayat ini telah melalui proses transformasi. Hal ini kerana, subjeknya terletak di bahagian belakang dan ini

menyebabkan ayat ini menjadi ayat songsang. y Ayat yang sebenarnya ialah Shahira masih tidak

menjumpainya meskipun sudah berkali-kali mencari di dalam begnya. (FN+FK+FKeterangan) INTI Shahira meskipun sudah berkali-kali PENERANG masih tidak menjumpainya mencari di dalam begnya

3) Acapkali aku menyuruh Shahira untuk bertanya kepada rakan sekelasnya, namun sedikitpun tidak diendahkannya. (FN+FK) INTI Acapkali aku menyuruh Shahira namun sedikitpun PENERANG untuk bertanya rakan sekelasnya tidak diendahkannya

41

4) Aku hanya menggelengkan kepala di atas kelurusan sahabat baikku itu.(FN+FK+FKeterangan) INTI Aku hanya mampu PENERANG menggelengkan kepala

5) Setelah berputus asa dengan usahanya, akhirnya Shahira mengajakku pulang. y Ayat ini telah melalui proses transformasi. Hal ini kerana, subjeknya terletak di bahagian belakang dan ini

menyebabkan ayat ini menjadi ayat songsang. y Ayat yang sebenarnya ialah akhirnya Shahira mengajakku pulang setelah berputus asa dengan usahanya. y Ayat ini juga boleh dibahagikan kepada dua ayat

tunggal.(FN+FK)(FN+FA) INTI Akhirnya Shahira Akhirnya Shahira PENERANG mengajakku pulang berputus asa dengan usahanya

6) Ketika menunggu bas, tiba-tiba seorang pelajar tingkatan satu menuju ke arah kami berdua. (FN+FK)(FN+FK) INTI Ketika Tiba-tiba seorang pelajar tingkatan satu PENERANG menunggu bas menuju ke arah kami berdua

7) Pelajar demikian memberi Shahira sebuah buku yang sama sekali kami kenali. (FN+FK) INTI Pelajar demikian
42

PENERANG memberi Shahira sebuah buku

yang sama sekali kami kenali 8) Rupa-rupanya buku tersebut terjatuh ketika kami sedang membeli makanan.(FN+FK)(FN+FK) INTI Rupa-rupanya buku tersebut Ketika kami PENERANG terjatuh sedang membeli makanan

9) Akhirnya, kami pulang ke rumah tanpa rasa gusar. (FN+FS)(FN+FA) INTI Akhirnya, kami tanpa PENERANG pulang ke rumah rasa gusar

43

PENUTUP Melalui pembahagian yang telah dilakukan, diharap buku ini dapat membantu para guru pelatih sedikit sebanyak memahami bagaimana sesebuah ayat itu dibina. Meskipun terdapat beberapa istilah yang

mungkin tidak difahami oleh bakal guru sekalian, diharap agar penulisan ini dapat menjelaskan apa-apa yang menjadi tanda tanya selama ini.

Bakal-bakal guru juga perlu mendalami buku Tatabahasa Dewan dan menjadikan ia sebagai panduan pada masa hadapan. Hal ini kerana, hasil penulisan ini ringkas semata-mata. Ia ditulis hanya untuk panduan asas bagi bakal guru.

Sebagai penutup, diharap hasil penulisan ini dapat memberi pemahaman terhadap diri penulis sendiri dan pembaca bagi menghadapi cabaran yang akan melanda bahasa ibunda kita ini.

44

REFLEKSI Pada 6 Februari 2009, sebuah taklimat mengenai Kerja Kursus Berasaskan Ilmu bagi subjek Bahasa Melayu Akademik 1 telah diadakan di dalam kelas PraPISMP PJ/PI/PM 1 oleh Puan Norma Abd Majid. Ketika itu, saya terlewat untuk mendengar taklimat berkenaan kerana saya ke hospital untuk menjalani pemeriksaan kesihatan.

Setelah meminta pensyarah saya mengulang semula tentang penulisan ini, saya terus memulakan mencari bahan bersama-sama sahabat saya, Yuhanis binti Osman. Kami telah ke kedai DAWAMA yang terletak di Bandar Baru Perda untuk mencari majalah-majalah terbitan Dewan Bahasa sebagai bahan untuk diulaskan.

Setelah mencari bahan, kami bersama-sama berdiskusi mengenai bahan yang telah dicari di samping mengumpul segala maklumat yang ada. Selain itu, saya juga meminta pandangan rakan sebilik saya,

Khalilah Khalid dan sahabatnya Fatimah daripada opsyen Kajian Sosial mengenai tugasan ini.

45

Saya juga telah menghadirkan diri ke kelas bagi mendengar apaapa maklumat mengenai tugasan ini daripada pensyarah pembimbing saya. Setiap kuliah yang saya hadiri, pelbagai maklumat yang

disampaikan oleh pensyarah saya untuk diperbaiki oleh diri saya sendiri.

Pada pendapat saya, tugasan ini membantu diri saya sendiri serta rakan-rakan untuk mendalami bahasa ibunda ini. Meskipun terpaksa

mengorbankan banyak masa dan tenaga sepanjang proses penulisan ilmiah ini berlaku, saya tabahkan hati kerana penulisan ini akan membantu saya bukan sahaja untuk waktu sekarang, juga untuk masa hadapan.

Setelah beberapa ketika, saya akhirnya berjaya menyiapkan penulisan saya ini tepat pada masanya. Mewakili kampus Tuanku Bainun ke Kejohanan Antara Guru Malaysia (KAGUM) di Johor tidak menjadi alasan bagi saya untuk menghantar tugasan ini pada 23 Mac 2009.

46

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful