You are on page 1of 16

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΔΡΑΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΣΚΥΡΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ κ.ά.)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Δρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΡΗΓΑ
π. Προέδρου Σ.Ε.Γ. (1980 – 1986)
Στην ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
της 15ης Φεβρουαρίου 2006

ROCKS ADAPTABLE FOR THE PRODUCTION OF THE SPECIAL
RAILWAYS BALLASTS, SKID-RESISTANT AGGREGATES etc.
r

PRESENTATION

of D CONSTANTINE J. RIGAS
f. President of A.G.G. (1980 - 1986) in
DAY MEETING of ENGINEERING GEOLOGY

of 2006, February 15

ΑΘΗΝΑ
ATHENS
2006

........... 19 th and 20 th CHAPTER 6 Processing.. 2nd..................... standards – means) ................... 3η.............. 3 Question and answer: 1st.. 22 th..................... 10th........................ 4 Ερωτο-απαντήσεις: 9η......... 11η και 12η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Δειγματοληψία (λόγοι........ 18 th.................................. 19η και 20η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Μεταποίηση......................2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 σελίδα Ποία είναι αυτά τα πετρώματα................... 8 Ερωτο-απαντήσεις: 17η.. 8 Question and answer: 17 th............ physical and mechanical properties ........ 11 Question and answer: 21 th............................ 4 Question and answer: 9th.. 23η και 24η CONTENTS CHAPTER 1 page Chich are these rocks? Investigation .... πρότυπα – μέσα) .... equipment – technologies.... 15 th and 16 th CHAPTER 5 Geometrical......................... ινώδη – αμιαντούχα ορυκτά ............................... 18η.. αναζήτηση – εντοπισμός ....................... 3rd.......... 15η και 16η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Γεωμετρικά και φυσικο-μηχανικά χαρακτηριστικά ... 14 th...... 3 Ερωτο-απαντήσεις: 1η........................................ 23 th and 24 th ...................... production control ... 3 Question and answer: 6th. 11 th and 12 th CHAPTER 4 Sampling (causes............................... 10η....................11 Ερωτο-απαντήσεις: 21η.......... 7 Question and answer: 13 th... εξοπλισμός – τεχνολογίες........................ 3 Ερωτο-απαντήσεις: 6η.....Localization .......... 7 Ερωτο-απαντήσεις: 13η. έλεγχος παραγωγής ......... 7η και 8η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ορυκτολογική – πετρολογική έρευνα ............. 14η......................................... 22η......... 4η και 5η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εξαλλοιώσεις. 2η..................................................................... 7th and 8th CHAPTER 3 Mineralogical – Petrological research .... manners........... τρόποι........................ 4th and 5th CHAPTER 2 Rock’s alterations and asbestos – fibres minerals .............

οι οποίες εξαλλοιώσεις επιτείνονται από την προηγηθείσα μηχανική καταπόνηση των πετρωμάτων από τεκτονικά αίτια (εφιππεύσεις.) των τελικών προϊόντων σκύρων. τρεμολίτης και χρυσοτίλης (ινώδης σερπεντίνης). περιδοτίτης κ. ακτινόλιθος. κ.Τ. δακίτες.) βρίσκεται στην Εσωτερική μεταμορφική ζώνη (Ροδόπη) και το Εξωτερικό Ηφαιστειακό Τόξο (Εξωτ.000 τόννων (8μ. επωθήσεις). Ερώτηση: Πού θα πρέπει να αναζητηθούν αυτά τα πετρώματα. Ερώτηση: Τα βασικά και υπερβασικά πετρώματα θεωρούνται κατάλληλα για τις παραπάνω χρήσεις.Η. Απάντηση: Τα βασικά και υπερβασικά πετρώματα (γάββροι. περιδοτίτες κ. εγκλείει ρυολίθους. είναι οι επικίνδυνες ουσίες που μνημονεύονται στην οδηγία 76/769 ΕΟΚ του Συμβουλίου (βλέπε και ΕΝ 13450 / 2002). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Εξαλλοιώσεις. να αθωώνονται ως μη έχοντες ούτε ίνα ακτινολίθου και χρυσοτίλη.Τ. αφενός απομειώνουν – ελαττώνουν τις μηχανικές αντοχές (θλιπτική αντοχή. ενώ το Εξωτ. 7η Ερώτηση: Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά προϊόντων (άμμων. Δεν υπάρχει βασικό και υπερβασικό πέτρωμα (γάββρος. Απάντηση: Στα δύο ηφαιστειακά τόξα (Εσωτερικό και Εξωτερικό). ανδεσίτες. επειδή περιέχουν πολλά σιδηρομαγνησιούχα ορυκτά (ολιβίνη. ψηφίδας.) στα κράσπεδα της Αττικο-Κυκλαδικής ζώνης. Απάντηση: Βεβαίως υπάρχουν. και αφετέρου δημιουργούν – γεννούν ινώδη – αμιαντούχα ορυκτά (χρυσοτιλικός και αμφιβολιτικός αμίαντος). αμφιβόλους κ. ινώδη – αμιαντούχα ορυκτά 6η Ερώτηση: Ποιες είναι αυτές οι εξαλλοιώσεις και πως επιτείνονται.ά. 4η 5η Ερώτηση: Ποία τα είδη των πετρωμάτων που εγκλείουν. και ηφαιστειακά μη εξαλλοιωμένα μαγματικά Το Εσωτερικό Ηφαιστειακό Τόξο (Εσωτ. ψηφίδων.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Ποία είναι αυτά τα πετρώματα. Απάντηση: Στα υπο-ηφαιστειακά πετρώματα.Τ. που περιέχουν ινώδη – αμιαντούχα ορυκτά. που να μην έχει υποστεί εξαλλοίωση.). x 8μ.). x 8μ). ανθοφυλλίτης. Αναζήτηση – Εντοπισμός 1η 2η 3η Ερώτηση: Υπάρχουν πετρώματα κατάλληλα στην Ελλάδα. Απάντηση: Οι εξαλλοιώσεις αυτές αφορούν κυρίως την μετατροπή του ολιβίνη σε σερπεντίνη (σερπενπινίωση) και των πυροξένων σε αμφιβόλους (ουραλιτίωση). διαβάσης. συντελεστές Los Angeles και micro-Deval κλπ. διαβάσες. αλλά σε επάρκεια. χαλαζιακούς πορφύρες και όξινα πυροκλαστικά πετρώματα. τα οποία εξαλλοιώνονται εύκολα.Η.ά. πυροξένους.Η. Οι εξαλλοιώσεις έχουν πάντοτε διττό αποτέλεσμα – διπλή επίπτωση. Και στα δύο τελευταία είμαστε κατηγορηματικοί.) μικρής έστω μάζας π. 1.ά.ά. αμοσίτης (ινώδης γρυνερίτης). Όχι όμως σε αφθονία όπως υποστηρίζουν ορισμένοι. Ερώτηση: Σε ποία κατηγορία και υποκατηγορία ανήκουν αυτά. Δεν νοείται διαβάσες με περιεκτικότητα 20% σε ακτινόλιθο και σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες με 20% σε σερπεντίνη.) κατά κανόνα δεν είναι κατάλληλα. .ά.ά.χ.Τ. σκύρων κ. Απάντηση: Το Εσωτ. τραχείτες κ. Απάντηση: Τα ινώδη-αμιαντούχα ορυκτά κροκιδόλιθος (ινώδης ριβεκίτης).Η.

αφού ομιλεί περί εκούσιας προσθήκης των ινών αμιάντου στα προϊόντα αυτά. Απάντηση: Πρώτα απ’ όλα περιλαμβάνει αντιπροσωπευτική δειγματοληψία. ψηφίδων κ. σύμφωνα με τις οποίες «Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση των ινών αυτών και των προϊόντων που τις περιέχουν κατόπιν εκούσιας προσθήκης».ά.Υ. 8η Ερώτηση: Απαγορεύεται τελικώς η διάθεση στην αγορά αδρανών υλικών προερχομένων από φυσικά πετρώματα: Απάντηση: Οι ισχυρισμοί ορισμένων ότι δήθεν.Α 84/2003 απαγορεύει παντελώς την κυκλοφορία των ίδιων προϊόντων. Εκφράσεις του τύπου: « όχι πάνω από τα επιτρεπτά όρια» ή «ουδέν άνω των επιτρεπτών ορίων» και «Δεν περιέχονται επικίνδυνες ουσίες» όπως αυτές περιγράφονται από την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είναι συνειδητά ψευδείς και παραπλανητικές για όλα τα βασικά και υπερβασικά πετρώματα. Εφόσον λοιπόν η τελευταία ενότητα αναφέρεται στα τεχνητά προϊόντα η μόνη πιθανή ερμηνεία για το περιεχόμενο της πρώτης και δεύτερης ενότητας είναι ότι αυτό αφορά τα λοιπά προϊόντα που προκύπτουν από φυσικά πετρώματα. αμοσίτης. που περιλαμβάνονται στις σημάνσεις CE. ακτινόλιθος και τρεμολίτης – γραμματίτης).). η Κ. στη συνέχεια επισταμένο έλεγχο των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του προϊόντος (κοκκομετρία.Α 1154/93 επιτρεπόταν η χρήση προϊόντων (αντιολισθη-τικών) που περιείχαν μέχρι 2% σε χρυσοτίλη. έστω και αν αυτά περιέχουν ίχνη ινωδών-αμιαντούχων ορυκτών.Υ. • Το κείμενο της απαγόρευσης περιλαμβάνει δύο (2) συμπλεκτικούς συνδέσμους και με την πρώτη ενότητα: «Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά…» σαφώς να αναφέρεται στα ορυκτά των παραγράφων 11.2. .1 & 11. δείκτη πλακοειδούς κ. προφανώς και αναφέρεται στις ίνες που προέρχονται από τα ανωτέρω ορυκτά.1 και 11. ορισμένων ινωδών – αμιαντούχων ορυκτών (κροκιδόλιθος. περιεκτικότητα % σε λεπτόκοκκο κλάσμα και παιπάλη.Α 1154/1993.2 του σημείου 11 του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 445/1983.ά. την δεύτερη ενότητα: «… και η χρήση των ινών αυτών…». Τούτο τεκμηριώνεται και από το γεγονός ότι.Α 1154/93 και η Κ.Υ. όσον και η Κ. ενώ στην τρίτη ενότητα: «και των προϊόντων που τις παριέχουν κατόπιν εκούσιας προσθήκης» προφανέστατα και φαίνεται πως αφορά τα παρασκευαζόμενα .κατασκευαζόμενα προϊόντα.Υ.4 Ως απόροια της οδηγίας αυτής ήταν τόσον η Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Ορυκτολογική – Πετρολογική έρευνα 9η Ερώτηση: Ποία στάδια περιλαμβάνει μια τέτοια ολοκληρωμένη έρευνα. ενώ με την παλαιά Κ. μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και τα ινώδη – αμιαντούχα ορυκτά των παραγράφων 11. Μηδενική ανοχή και απαγόρευση της συμμετοχής ινωδών – αμιαντούχων ορυκτών στα τεχνητά και τα φυσικά προϊόντα (αντιολισθητικές ψηφίδες και σκύρα γραμμής) είναι έννοιες ταυτόσημες. αμέσως μετά πλήρη ορυκτολογική – πετρολογική εξέταση.Υ.) και τέλος ακριβή προσδιορισμό των συντελεστών και δεικτών ελέγχου ποιότητας του κάθε προϊόντος (σκύρων. ανθοφυλλίτης.Α 84/2003 δεν συμπεριλαμβάνουν στην απαγόρευση τους τα φυσικά πετρώματα. η νέα Κ.Α 82/2003. δεν ευσταθούν για τους παρακάτω λόγους: • Τα πετρώματα συνίστανται από παραγενέσεις διαφόρων ορυκτών.Υ.

Οι πρώτες πραγματοποιούνται σε διάφορα δημόσια ή / και ιδιωτικά εργαστήρια και συμπεριλαμβάνονται στην ειδική μελέτη που υποβάλλεται σ’αυτές τις περιπτώσεις. για την παραγωγή αδρανών ειδικών χρήσεων. ηφαιστειακό). που προέρχονται όχι τόσον από υγιή. Εφ’όσον είναι δυνατόν προσδιορίζεται ο Aριθμός Χαλαζία – Quartzzahl = Si-Si΄ κατά Niggli. όπου: Si είναι το υπάρχον SiO2 στο μάγμα και Si΄ είναι το SiO2 που δεσμεύεται για τον κορεσμό των βάσεων. η % αναλογία συμμετοχής των στη σύσταση και τη δομή (ιστό και υφή) του πετρώματος. γ) Εξέταση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SΕΜ) Κατ’ αυτήν καταγράφονται. Οι δεύτερες. ενώ υπολογίζεται και η ποσοτική σύσταση του πετρώματος. καθώς και στη διερεύνηση του βαθμού εξαλλοιώσεως των ορυκτών του. Ανθοφυλλίτης. Η ορυκτολογική – πετρολογική εξέταση περιλαμβάνει: α) Εξέταση στο πολωτικό μικροσκόπιο Με αυτήν προσδιορίζονται τα υπάρχοντα ορυκτά και εκτιμάται. Αμοσίτης (ινώδης Γρυνερίτης). ουδέτερο. β) Εξέταση με ακτίνες Χ Δι’αυτής εντοπίζονται όλα τα ορυκτά που έχουν γωνία 2θ μεταξύ των μοιρών 3ο και 65ο. καθώς και η Μαγματική παράμετρος q κατά Lacroix q= Q Χαλαζιας . Ακτινόλιθος.5 10η Ερώτηση: Που αποσκοπεί και τι περιλαμβάνει μια πλήρης ορυκτολογική και πετρολογική εξέταση. = Άστριοι Or + Ab + An Τέλος δίδεται συγκεκριμένη ονομασία στο πέτρωμα και στη συνέχεια αυτό ταξινομείται σε κατηγορία και υποκατηγορία. όσον κυρίως από εξαλλοιωμένα δείγματα πετρώματος. 11η Ερώτηση: Γιατί και από ποιούς γίνονται οι Ορυκτολογικές – Πετρολογικές εξετάσεις ενός πετρώματος. Απάντηση: Οι εξετάσεις αυτές γίνονται είτε για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των πετρωμάτων που εντοπίστηκαν εκτός λατομικών ζωνών. το είδος και ο βαθμός εξαλλοιώσεως των ορυκτών αυτών και κατ’ επέκταση του πετρώματος. έχουν τη μορφή γνωμοδοτήσεων. που συμμετέχουν στη σύσταση και τη δομή του πετρώματος. μόνο τα ινώδη – αμιαντούχα ορυκτά Κροκιδόλιθος (ινώδης Ριβεκίτης). σε ότι αφορά την περιεκτικότητα αυτού σε SiO2 (όξινο. που λαμβάνουν χώρα στα εργαστήρια του φορέα που μνημονεύει η διακήρυξη του διαγωνισμού. ονομασία και ταξινόμηση πετρώματος Γίνεται αναφορά στη σύσταση του μάγματος. Τρεμολίτης (Γραμματίτης) και Χρυσοτίλης (ινώδης Σερπεντίνης). με μετρήσεις του μήκους και της διαμέτρου των κρυστάλλων που εντοπίζονται σ’όλη την επιφάνεια των τομών. δ) Τύπος μάγματος. βασικό). . από τα ύψη των αιχμών (picks) που παρουσιάζουν τα ορυκτά στο περιθλασιογωνιόγραμμα ακτίνων Χ. είτε επειδή ζητούνται στα πλαίσια κάποιου διαγωνισμού. ανεξαρτήτως περιεκτικότητας. τη δομή του και τη γεωλογική του τοποθέτηση στο στερεό φλοιό της γης (πλουτώνιο. με εμβαδομέτρηση. επουσιωδών και ινωδών ορυκτών. ανάλογα με τη σύσταση του. Απάντηση: Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στον προσδιορισμό των κυρίων.

το πέτρωμα. Οι ινώδεις μορφές που παρατηρήθηκαν ανήκουν είτε σε χλωρίτες. Απάντηση: Οι κατ’ όνομα αυτές μελέτες σπανίως είναι πλήρεις και αξιόπιστες. Τέλος στην τετάρτη παράγραφο της σωστής κατά τα άλλα γνωμάτευσης. Στη δεύτερη παράγραφο γίνεται λόγος για ελαφρά τάση αμιαντοποίησης μόνο στις θέσεις που υπάρχει ασθενής καταπόνηση. είτε σε τάλκη». αναφέρουμε μόνον ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα αυτών. Στην τρίτη παράγραφο η συντάκτης της γνωματεύσεως σημειώνει ότι η λεπτο-ινώδης μορφή του ακτινολίθου δεν είναι αμίαντος! …και αυτό επειδή το δείγμα. Για την οικονομία του χώρου και όχι για να αλλοιωθεί το όλο νόημα των «μελετών» . β΄ περίπτωση: Λατομείο διαβάση νομού της Δυτικής Μακεδονίας «Τα κύρια ορυκτολογικά συστατικά του είναι: ƒ Πλαγιόκλαστα (~55%) ƒ Ακτινόλιθος (~20%) ƒ Χλωρίτης (~15%) Ο ακτινόλιθος απαντάται κατά κανόνα σε πρισματικούς κρυστάλλους και μόνον σε λίγες θέσεις του δείγματος.. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για παραγωγή σκύρων και για όσο χρόνο δεν αλλάζει η κατάστασή του. που πληρούν τα διάκενα μεταξύ των κρυστάλλων του ολιβίνη και των πυροξένων ή σχηματίζουν θυσάνους ινωδών κρυσταλλιδίων διάσπαρτων μέσα στο πέτρωμα». αφού αυτός είναι το δεύτερο ορυκτό του σερπεντίνη. Παρατήρηση: Δεν παρατηρήθηκαν ορυκτά αμιάντου. Η λεπτο-ινώδης μορφή του ακτινολίθου δεν φαίνεται να καταλήγει σε αμίαντο και τούτο για δύο λόγους: α) διότι το δείγμα δεν εμφανίζει έντονα συμπτώματα τεκτονισμού (καθοριστικός παράγων δημιουργίας αμιάντου) και β) διότι οι ίνες ακτινολίθου (ακόμη και οι πολύ λεπτές). Στο δε β) εδάφιο της παραγράφου αθωώνεται εντελώς το πέτρωμα. .. όπως είναι τα ινώδη – αμιαντούχα ορυκτά. κυρίως. από χλωρίτη. όπου υπάρχουν. είναι κατάλληλο για παραγωγή σκύρων!. σε αρκετές δε περιπτώσεις είναι και αφερέγγυες. πρώτο ήταν ο αντιγορίτης και τρίτο δεν υπάρχει. Στην πρώτη παράγραφο δείχνεται η πραγματική ορυκτολογική σύσταση του πετρώματος (σωστή). Εμμέσως και συγκαλυμένα ομολογείται ότι το πέτρωμα αυτό έχει χρυσοτίλη. λόγω τεκτονικής καταπόνησης». δηλαδή αμίαντο. η συντάκτης. από ένα και μόνο δείγμα που εξέτασε αποφάνθηκε ότι. είτε σε σερπεντινικά ορυκτά. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία το εν λόγω πέτρωμα. που είναι προϋπόθεση για το σχηματισμό αμιάντου. λόγω υδροθερμικής εξαλλοίωσης. αξιόπιστες και φερέγγυες είναι αυτές οι Ορυκτολογικές – Πετρολογικές μελέτες και γνωμοδοτήσεις.6 12η Ερώτηση: Πόσο πλήρεις. όπου υπάρχει μια ασθενής καταπόνηση. α’ περίπτωση: Λατομείο περιδοτίτη (δουνίτη) νομού της Ανατολικής Στερεάς «Σερπεντίνες (σε ποσοστό 15-20%) με σύσταση κύρια αντιγορίτη. από το οποίο προέρχεται το δείγμα που εξετάσθηκε.γνωμοδοτήσεων. κυρίως λόγω τεκτονικής καταπόνησης». μάλιστα το δείγμα! … δεν εμφανίζει έντονα συμπτώματα τεκτονισμού. έχει λεπτο-ινώδη μορφή (=ελαφρά τάση αμιαντοποίησης). καθ’όσον συγκαλύπτουν την ύπαρξη επικινδύνων ορυκτών στα πετρώματα. «για όσο χρόνο δεν αλλάζει η κατάστασή του. αντικαθίστανται.

όπως είναι ο δείκτης εργασιμότητας (work index) η ευθραυστότητα (crushability) και η φθοροποιός δράση (abrasivity) του πετρώματος.S. σε δύο μόνο τομές των δειγμάτων Vola 6 και Vola 7.V. θλιπτικής αντοχής. τρόποι.Κ. ο ορυκτολόγος που το εξέτασε βρήκε να περιέχει 30% Χαλαζία! …. γ) Συγκεκριμένων φυσικο-μηχανικών ιδιοτήτων του πετρώματος.). ο οποίος περιλαμβάνει ογδόντα (80) μετρήσεις ινών ακτινολιθικού αμιάντου.A.A.). Συντελεστής αντοχής στην απότριψη κατά micro-Deval (ΜDE και ΜDERB). γ΄ περίπτωση: Λατομείο διαβάση νομού της Κεντρικής Μακεδονίας. Η μη γνώση ή η αφέλεια συγχωρείται. η επιπολαιότητα. κόσκινα κλπ. για να έχει ή να μην έχει πολύ ακτινολιθικό αμίαντο δίδεται σε λεπτομερή και εμπεριστατωμένη μελέτη ελληνικού πανεπιστημίου. μεταξύ των οποίων η αντοχή στη μονοαξονική θλίψη (Μ. Δείκτης αντιστάσεως στη στίλβωση (Polished Stone Value – P.6 ΜPa.. θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της καταστάσεως του πετρώματος από πλευράς εξαλλοιώσεως. σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1097/1998.ά. σπαστήρες.).A. πρότυπα – μέσα) 13η Ερώτηση: Ποίοι είναι οι λόγοι διενέργειας των δειγματοληψιών.. και L. Αμέσως μετά θα πρέπει να αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους διενεργείται η συγκεκριμένη δειγματοληψία. Μικρο-σκληρότητας Knoop κ. ως πράξη συγκαλύψεως ανόμων οικονομικών συμφερόντων.RB). β) Των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των τελικών προϊόντων. όπως Μέτρου ελαστικότητας. ούτε φυσικά ινώδη – αμιαντούχα ορυκτά!. Δείκτης αντιστάσεως στη λειοτριβή (Abrasion Aggregate Value .Υ. είναι πολύ δύσπεπτη και δεν χωνεύεται.Ο. 6 δοκιμίων) 94.7 Η απάντηση στο γρίφο εάν είναι πολύ καταπονημένος ο εν λόγω διαβάσης του συγκεκριμένου λατομείου. Τούτο τεκμαίρεται και από τον πίνακα 14.Α. η καταπόνηση ή /και εξαλλοίωση του πετρώματος άρα και η αμιαντοποίησή του είναι εξασφαλισμένη.V.8 και 100. σελίδα 51 της ίδιας μελέτης.82/ 2003). Για μια πλήρη και ολοκληρωμένη εργαστηριακή και βιομηχανική έρευνα θα πρέπει να συλλέγεται αναγκαίος αριθμός δειγμάτων.V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Δειγματοληψία (λόγοι. σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 933/1997. με έμφαση στα ινώδη-αμιαντούχα ορυκτά (Οδηγία 76/769/EEC.A. η κάθε δειγματοληψία ανεξαρτήτως του σκοπού για τον οποίο γίνεται. επαρκής για τον προσδιορισμό: α) Της Ορυκτολογικής και Ορυκτοχημικής συστάσεως του πετρώματος. Δεδομένου ότι η θλιπτική αντοχή (καταπόνηση στη μονοαξονική ανεμπόδιστη θλίψη) των διαβασών κυμαίνεται μεταξύ 200-220 MPa. δ) Διαφόρων συντελεστών και δεικτών ελέγχου ποιότητας των τελικών προϊόντων όπως: Συντελεστής αντοχής στο θρυμματισμό κατά Los Angeles (L. Απάντηση: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να επισημάνουμε ότι. ε) Ορισμένων άλλων ιδιοτήτων χρησίμων στην κατασκευή αποδοτικοτέρων μηχανημάτων (π. . Εξ αυτών των λόγων θα προκύψουν ο αριθμός και το μέγεθος των συλλεγομένων δειγμάτων. σελίδα 68 της οποίας παρουσιάζονται τα φυσικο-μηχανικά χαρακτηριστικά του πετρώματος. ΕΝ 13043 και ΕΝ 13450 του 2002. ενώ δεν παρατήρησε καθόλου σερπεντίνη και αμφιβόλους.χ. στον πίνακα 21. Στην Ορυκτολογική – Πετρογραφική μελέτη του βασικού αυτού πετρώματος.

Η άποψη ορισμένων ότι η κοκκομετρική ανάλυση καθυστερεί τις διαδικασίες. Αποτελέσματα προς την επιθυμητή κατεύθυνση. και 8. θα πρέπει να ονοματίζονται και όχι να καλύπτονται. Η περίπτωση αυτή αφορά το προ-παραγωγικό στάδιο των ερευνών και όχι το μετα-παραγωγικό. 16η Ερώτηση: Είναι αναγκαία η εφαρμογή.8 14η Ερώτηση: Πόσοι τρόποι δειγματοληψίας υπάρχουν.χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Γεωμετρικά και φυσικο-μηχανικά χαρακτηριστικά 17η Ερώτηση: Πρέπει να ελέγχονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των προϊόντων θραύσης (σκύρων.4 και παρ. Ο έλεγχος της κοκκομετρίας διενεργείται με κοσκίνηση 25 Kgr (12. Απάντηση: Όλες οι δειγματοληψίες θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό (πρότυπο) ΕΝ 932. Ο πρώτος αφορά δείγματα που λαμβάνονται μετά την παραγωγική κοσκίνηση. Α. είναι λαθεμένη ή εκ του πονηρού. όπως είναι τα σκύρα. Εικ. είτε από το σωρό αποθέσεως (Παράρτημα Θ) του κάθε προϊόντος (σκύρων. ψηφίδας) και με ποιο τρόπο. Ειδικά για τα σκύρα γραμμής υπάρχουν προσθέτως τα Παραρτήματα Α και Β του ΕΝ 13450 / 2002. δοχείου 20 lit). οι δε πραγματικοί φορείς όπως και οι ηθικοί αυτουργοί. Ο τρόπος αυτός δειγματοληψίας γίνεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 932. για να προκύψουν μικρότερα κλάσματα. Ο δεύτερος τρόπος δειγματοληψίας αναφέρεται σε συλλογή περισσοτέρων του ενός δειγμάτων. δηλαδή τα δείγματα προέρχονται και συνίστανται από τελικά προϊόντα. αναλόγως του χρησιμοποιου-μένου ευρωπαϊκού προτύπου.Α. δεν θα είναι συγκρίσιμα(ες). που αφορά τα τελικά προϊόντα. της ενιαίας αυτής διαδικασίας λήψεως των δειγμάτων. χωρίς να προσφέρει κάτι το σημαντικό. παρ. Όλα τα δείγματα θα πρέπει να λαμβάνονται απαρεγκλίτως είτε από την ιμαντοταινία παραγωγής (παράγραφοι 8. μερικά από τα οποία αφού πρώτα θραυστούν στο σιαγονωτό σπαστήρα του εργαστηρίου. σύμφωνα με το ΕΝ 933/1997.5 του ΕΝ 932.C.4.3. ως προϊόντα σπέκουλας (κερδοσκοπίας) πρέπει να απορρίπτονται.5) τελικού προϊόντος.01/1996).). Εικ.Α.5+12.Α.2. Απάντηση: Υπάρχουν δύο (2) τρόποι δειγματοληψίας. .Α. Απάντηση: Βεβαίως και θα πρέπει να γίνεται έλεγχος εάν τα διάφορα κλάσματα του τελικού προϊόντος ευρίσκονται εντός των ορίων που προβλέπει η κάθε κατηγορία κοκκομετρίας (Α. διότι σε αντίθετη περίπτωση τα αποτελέσματα των ερευνών και οι τιμές των συντελεστών και των δεικτών ελέγχου ποιότητας. παντού και πάντοτε. Τα υπόλοιπα συλλεγέντα εργαστηριακές εξετάσεις. μεγαλυτέρου μεγέθους (π. στη συνέχεια κοσκινίζονται για να ετοιμαστούν τα δοκίμια που απαιτούνται για την εκτέλεση των δοκιμών τεχνικής καταλληλότητας. ψηφίδας) με τη βοήθεια λογχοειδούς σωληνωτού δειγματολήπτη (Παράρτημα Α.01/1996). του υποστάντος πρωτογενή και δευτερογενή θραύση πετρώματος. κατά την οποία προσδιορίζονται επίσης ο δείκτης πλακοειδούς και τα ποσοστά % του λεπτοκόκ-κου αδρανούς και της παιπάλης. 15η Ερώτηση: Ποία είναι τα πρότυπα . οι ψηφίδες κ. του ΕΝ 932. Απάντηση: Βεβαίως και είναι αναγκαία η εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών λήψεως των δειγμάτων.ά.Α.01/1996. κλπ. με τη βοήθεια του πλαισίου και του κυτίου (Παράρτημα Α. δείγματα χρησιμοποιούνται για τις άλλες Σημ.3. Παρ.Β.μέσα δειγματοληψίας.6.01/1996.7). Εικ.

Αποτέλεσμα της στοχευμένης και επιλεγμένης αυτής διαδικασίας.01/1997. οπότε τα σκύρα κρίνονται πάλι ακατάλληλα. σκύρα κ. για να απομακρυνθούν τα μειονεκτούντα προϊόντα (ψηφίδες. Απάντηση: Όχι δεν παρουσιάζουν ίδιες τιμές συντελεστή Los Angeles και micro-Deval οι ψηδίδες και τα σκύρα γραμμής του ιδίου πετρώματος. Μετά την κοσκίνηση του κάθε δείγματος. για να δώσουν μικρότερους και άρα ευνοϊκότερους συντελεστές Los Angeles και micro-Deval. λεπτόκοκκο αδρανές.ά. Τέλος δεν επιτρέπεται οι ψηφίδες και τα σκύρα να υποβάλλονται σε πρόσθετη φθορά των ακμών τους (π. περιδοτίτες. Αν όμως είχαν προσδιορισθεί και τα ποσοστά % του λεπτοκόκκου αδρανούς και της παιπάλης. Δεν θα πρέπει να γίνεται παρατεταμένη κοσκίνηση στο εργαστήριο.). Αντιθέτως όλα τα δείγματα σκύρων γραμμής βάρους περί τα 12. Δεν θα πρέπει επίσης να επιλέγονται. προεβλέπετο η Α΄ κατηγορία κοκκομετρίας. υποβλήθηκαν σε παρατεταμένη κοσκίνηση.V. είναι αδήριτος. βασάλτες κ.01/1996. αλλά μετατρέπεται. Σημ. η Fl15 κατηγορία δείκτη πλακοειδούς. κατά παράβαση του προτύπου ΕΝ 933.5 Κgr το καθένα. διήλθε από το τελευταίο κόσκινο ανοίγματος (καρέ) d=31.9 Για παράδειγμα. επιβοηθουμένης ενδεχομένως και από το «κούρεμα» των ακμών των σκύρων στον κωνικό σπαστήρα δευτερογενούς θραύσης. ούτε να διαμορφώνονται με ψηφιδοκόφτες. Όμως κανένα από τα παραπάνω γεωμετρικά χαρακτηριστικά των σκύρων δεν προσδιορίστηκε. 18η Ερώτηση: Απαιτείται προ-διαλογή ή επεξεργασία των ψηφίδων και των σκύρων για την ετοιμασία – κατασκευή των δοκιμίων.5 του ΕΝ 13450 / 2002). οι πιο ανθεκτικές και με μεγαλύτερη επιφάνεια ψηφίδες. που ήσαν 14 και 11 αντίστοιχα.A. για να καταστούν καταλληλότερες στο «κτίσιμο» των δοκιμίων προσδιορισμού των δεικτών P. πέρασμα από βαρέλα). διότι όλα τα βασικά και υπερβασικά πετρώματα (γάββροι. σε πρόσφατο διαγωνισμό προμήθειας σκύρων γραμμής. 19η Ερώτηση: Ταυτίζονται οι τιμές των συντελεστών Los Angeles και micro-Deval των ψηφίδων και των σκύρων του ιδίου πετρώματος. με δονούμενα κόσκινα. Το λεπτόκοκκο αδρανές έχει μέγεθος 63μm ≤ d<500 μm και η παιπάλη διέρχεται από κόσκινο με μέγεθος . όσου δηλαδή και του παραγωγικού κοσκίνου. Απάντηση: Όχι καμία. δεδομένου ότι έχει προηγηθεί παραγωγική κοσκίνηση με ίδιο κόσκινο (10÷14mm για τις ψηφίδες και 31. 6. Όταν μειώνονται οι ακμές των σκύρων και των ψηφίδων για να βρεθούν εντός των τεθέντων ορίων οι συντελεστές Los Angeles και microDeval. η Β΄ κατηγορία μήκους κόκκου. ώστε να επιτευχθούν καλύτερες τιμές συντελεστών Los Angeles και micro-Deval.).V.χ. η Β΄ κατηγορία λεπτοκόκκου αδρανούς.5 mm) και βάρους πλέον του 1 Κgr ή 8-10% του κοσκινισθέντος δείγματος. και A.5÷50 mm για τα σκύρα). δηλαδή πολύ χαμηλότερες των πραγματικών και φυσικά αρκετά κάτω από τα τεθέντα όρια.“καρέ” d<63μm.S. αυτά θα ευρίσκοντο πολύ πάνω από τα ανώτερα όρια και επομένως τα σκύρα θα είχαν κριθεί εξ αυτού του λόγου μη κατάλληλα. διότι τα δοκίμια διαφέρουν ως προς το βάρος. τα οποία ας σημειωθεί ότι είχαν ληφθεί με λαθεμένο τρόπο και κατά παράβαση του ΕΝ 932. αδρανές ποικίλης κοκκομετρίας (παιπάλη. θρυμματίζονται και κονιοποιούνται σχετικά εύκολα.5 mm.ά. ενώ δεν προεβλέπετο έλεγχος της παιπάλης (πίνακας 3 της παρ. την κοκκομετρία και τις συνθήκες . σκύρα d<31. διαβάσες. Ο φυσικός νόμος του τίποτε δεν χάνεται. Διαλέγεις και παίρνεις. ήταν να προκύψουν τιμές συντελεστών Los Angeles 5–10 και micro-Deval 4–6.αυξάνονται τα ποσοστά του λεπτοκόκκου κλάσματος και της παιπάλης πάνω από τα παραδεκτά όρια. λόγω και της εξαλλοιώσεως των ορυκτών τους.

γωνιακή ταχύτητα. ii) Το προϊόν να μη έχει υποστεί παρατεταμένη δευτερογενή ή / και τριτογενή θραύση – επεξεργασία.V. τα οποία θα πρέπει να συμβαδίζουν μεταξύ τους.5÷50 5 10 10÷14 31. ≤15 και MDE≤10 για τις ψηφίδες. (Β) Σκύρα Γραμμής – Railways Ballast Υποστηρίζεται βάσιμα ότι οι ονομαστικές τιμές των συντελεστών Los Angeles (L.6 mm.κοσκίνηση με δονούμενα κόσκινα στο εργαστήριο. P. Υπάρχουν προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται.χ.A.RB ≤12 και ΜDERB ≤ 5 για τα σκύρα). ΕΝ 933/1997 για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του αδρανούς (κοκκομετρία.V. η κατασκευή και η καταπόνηση των δοκιμίων.).10 καταπονήσεως (αριθμός σφαιρών. ≥ 55) και τα ανώτερα (π. Απάντηση: Για να είναι ακριβείς και αξιόπιστες οι τιμές των συντελεστών και δεικτών ελέγχου ποιότητας των αντιολισθητικών ψηφίδων και των σκύρων γραμμής. 20η Ερώτηση: Πότε οι συντελεστές και δείκτες ελέγχου ποιότητας είναι ακριβείς και αξιόπιστοι.5÷50 Συνθήκες καταπονήσεως Νο σφαιρών στροφές –χρόνος (A) (B) (A) (B) 500 1.ά. καθώς και οι μετρήσεις – υπολογισμοί. και A.χ. . αριθμός περιστροφών.S. v) Η κάθε χώρα – μέλος (π.V.A. iii) Το ληφθέν δείγμα να μη έχει υποστεί μετα-παραγωγική επεξεργασία.RB ≤ 14. λεπτόκοκκο κλάσμα.χ.A.L. παιπάλη). L. MDERB ≤ 11) όρια. που προέρχονται από συγκεκριμένο πέτρωμα. (βλέπε παρακάτω πίνακα).S. Δεν είναι επομένως τυχαίο ότι και τα κατώτερα όρια των ιδίων συντελεστών και δεικτών. χωρίς αυτό να συμβαίνει πάντα.000 14. πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: i) Να έχουν εφαρμοστεί αυστηρά και στο σύνολό τους οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί ΕΝ 932-01/1996 για τη λήψη των δειγμάτων. όπως αυτά δίνονται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13043 και ΕΝ 13450 του 2002 (L. Ονομασία συντελεστή Los Angeles microDeval Βάρος σε Kgr (A) (B) Κοκκομετρία d σε mm (A) (B) 5 10 10÷14 31. ΕΝ 1097/1998 για τον υπολογισμό των φυσικο-μηχανικών χαρακτηριστικών του αδρανούς (συντελεστές Los Angeles και micro-Deval.A. κ.) και micro-Deval (MDE) των ψηφίδων είναι αυστηρότερες (δηλαδή πιάνονται πιο δύσκολα) από τις αντίστοιχες τιμές των σκύρων (ελαστικότερες). συμβαδίζουν με τα παραπάνω λεχθέντα. πλακοειδή. χρόνος) στις συσκευές. ούτε παρατεταμένη μηχανική επεξεργασία .000 12 12 15’ 30’ 12. iv) Η ετοιμασία. που είναι οι μόνες που παραμένουν ίδιες.A. δείκτες P.Ελλάδα) θέτει από μόνη της και για τους δικούς της λόγους τα κατώτερα (π.000 11 Ø 120’ 145’ (Α) Αντιολισθητικές ψηφίδες – Skid-resistant Aggregates. Τούτο οφείλεται πρωτίστως στο κατά πολύ μικρότερο μέγεθος d των ψηφίδων έναντι των σκύρων και ως εκ τούτου στον ευκολότερο θρυμματισμό τους σε κοκκομετρικά κλάσματα μεγέθους d<1.V.V. να μη έτυχαν ειδικής μέριμνας και μεταχειρίσεως (λαθροχειρία).

τη σύσταση και τη δομή του πετρώματος. ψηφίδων και άμμου. θραύση rock to rock. ο σιαγονωτός σπαστήρας πρωτογενούς θραύσης με τον τροφοδότη (π. μέχρι ορισμένου όγκου παραγωγής (π. δεν υπάρχει στον ΗΡ.χ. Συμπέρασμα: Η επιλογή του καταλλήλου εξοπλισμού συναρτάται με δύο βασικά κριτήρια. 3).450 tn/h) μπορεί να είναι και αυτοκινούμενοι. 23η Ερώτηση: Οι μεταβλητές παράμετροι ενός κωνικού σπαστήρα. Απάντηση: Η επιλογή του καταλληλοτέρου εξοπλισμού. Οι σπαστήρες πρωτογενούς θραύσεως. εννοείται αν αυτός είναι σφυροφόρος ρότορας.: Μεγαλύτερη ταχύτητα δεν σημαίνει και αυξημένη παραγωγή. δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων ορισμένων τεχνικών παραμέτρων κ. ακολουθουμένης πάντοτε από συστηματική κοσκίνηση του θρυμματισμένου πετρώματος. Το ίδιο διαπιστώνεται και στα διαγράμματα – κατόψεις που ακολουθούν και αφορούν αυτοκινούμενες μονάδες σπαστηροτριβείων.). Οι μεταβλητές παράμετροι ενός κωνικού σπαστήρα. που επηρεάζουν την παραγωγικότητα αυτού. Απάντηση: Στην αρχή πρέπει να επισημάνουμε ότι οι σύγχρονοι κωνικοί σπαστήρες έχουν ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής (π. 1). 22η Ερώτηση: Η αρχή λειτουργίας και η επιλογή του καταλλήλου εξοπλισμού έχει να κάνει με το είδος του πετρώματος. εξοπλισμός – τεχνολογίες. έλεγχος παραγωγής 21η Ερώτηση: Η συνήθης μεταποιητική διαδικασία οδηγεί πάντοτε σε συμπαραγωγή σκύρων. . ƒ Διακύμανση της διαδρομής της καμπάνας (strokes) Σημ. Σε κάθε περίπτωση.χ. για δε τα αργιλοπυριτικά ή μαγματικά πετρώματα η επιλογή του σιαγονωτού ή /και του κωνικού σπαστήρα είναι μονόδρομος. ακολουθείται. ψηφίδες).χ.η συμπαραγωγή σκύρων. αυτό του κωνικού σπαστήρα δευτερογενούς θραύσης (π. Nordberg LT 105). όσον αφορά την αρχή λειτουργίας και τις προδιαγραφές του.: Δυνατή στον κωνικό σπαστήρα GP.χ. Προκειμένου για ανθρακικά πετρώματα καταλληλότερος και αποδοτικότερος σπαστήρας είναι ο σφυροφόρος ρότορας.11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο Μεταποίηση. είτε από άλλο ένα μικτό συγκρότημα κωνικού σπαστήρα δευτερογενούς θραύσης – δίπατου κοσκίνου (π. της δευτερογενούς θραύσης.χ. Όπως φαίνεται στο παρατιθέμενο διάγραμμα ροής (Εικ. ενίοτε με κοσκίνηση του θαυσμένου πετρώματος και της τριτογενούς θραύσης. τα φυσικο-μηχανικά και λοιπά χαρακτηριστικά του πετρώματος. την αυξομείωση των ποσοστιαίων αναλογιών % σε τελικά προϊόντα. LT 300HP) και εκείνο του κοσκίνου (π. Όταν γίνεται λόγος για αρχή λειτουργίας του σπαστήρα. ψηφίδων και άμμου είναι αναπόφευκτη. 2). βλέπε Εικ.χ. καθώς και την ποιοτική βελτίωσή τους είναι οι ακόλουθες: ƒ Ταχύτητα ταλαντώσεως της καμπάνας Σημ. βεβαίως και έχει να κάνει με το είδος. για την παραγωγή τελικών προϊόντων μικροτέρου μεγέθους (άμμος. Απάντηση: Η έννοια της μεταποίησης του εξορυσσομένου πετρώματος περιλαμβάνει τα στάδια της πρωτογενούς θραύσης. μαχαιρωτός και κωνικός. ST 356). είτε από άλλα δύο ξεχωριστά συγκροτήματα. σιαγονωτός. μεταβάλουν την παραγωγή και την παραγωγικότητα αυτού. καθώς και από το λόγο (ratio): σκύρα / ψηφίδα + άμμος.ά. (βλέπε Εικ. Nordberg LT 1100.

Απάντηση: Ο Έλεγχος Εργοστασιακής Παραγωγής (Ε. Αν ο Ε.Π.. προβλέπει μεταξύ άλλων τον προσδιορισμό ορισμένων συντελεστών (Los Angeles.Ε.Ο. εκδίδει στη συνέχεια και το Πιστοποιητικό Ε. 24η Ερώτηση: Πως και από ποιούς διενεργείται ο έλεγχος της παραγωγής και εκδίδονται η Δήλωση Συμμόρφωσης και η Σήμανση CE.Ε.: Όσο μεγαλώνει το setting. συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία. δια μέσου των συστημάτων 2+ και 4.Π. υπό το σύστημα 2+.Ε.Ε. αφενός απαιτεί σαφή και πλήρη γνώση της παραγωγικής διαδικασίας. Στο σύστημα 2+ προβλέπεται η πιστοποίηση του Ε. Ο Κοινοποιημένος Οργανισμός. Εκτός των παραπάνω. που δεν την έχουν. ο οποίος πραγματοποιεί την πιστοποίηση.Χ. συνεχούς επιτήρησης. αξιολόγησης και έγκρισης του Ε. βάσει αρχικής επιθεώρησης.A. καθώς και τον εντοπισμό συγκεκριμένων ινωδών–αμιαντούχων ορυκτών.ά. επιβεβαιώνεται με τους πίνακες ΖΑ2α και ΖΑ2β και αξιολογείται με τους πίνακες ΖΑ3α και ΖΑ3β.Π. μόνο άλλες σκοπιμότητες και κερδοσκοπία του αλλοδαπού Κοινοποιημένου Φορέα εξυπηρετεί. Σημ. Πιστεύουμε ότι εφόσον ο αγοραστής πρόκειται να διενεργήσει έλεγχο των τελικών προϊόντων.V.). Συνημμένα: ΕΚ – Δήλωση Συμμόρφωσης και Σήμανση CE. Παρατήρηση: Άλλες λεπτομέρειες.V.) που διενεργείται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 13043 / 2002. Σε κάθε περίπτωση τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ και τη Σήμανση Συμμόρφωσης CE καταρτίζει και υπογράφει ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του που εδρεύει στον Ε.S.Ε. και αφετέρου δεν είναι ούτε υποχρεωτική. με τους ντόπιους «αντζέντηδες». . Η προσφυγή σε Κοινοποιημένους Οργανισμούς της αλλοδαπής.Π..Π. αποκαλυπτικές της παραπλάνησης και της σπέκουλας που γίνεται από τα κακώς εννοούμενα οικονομικά συμφέροντα που διαθέτουν καταλλήλους κωνικούς σπαστήρες ξεφεύγουν από τους σκοπούς της παρούσης και θα παρουσιαστούν στον κατάλληλο χρόνο εκεί που πρέπει.και δεικτών (P..Ε.Π. ψηφίδας και άμμου). τόσο αυξάνεται η παραγωγή. παράρτημα Β΄ και ΕΝ 13450 / 2002 Παράρτημα Θ'. A. υπάρχει και μια άλλη ουσιαστική παράμετρος η οποία καλείται λόγος θραύσης. από τον παραγωγό. η απαίτηση προσκόμισης Πιστο-ποιητικού CΕ υπό το σύστημα 2+ και όχι υπό το σύστημα 4. Θα την δικαιολογούσαμε μόνο στην περίπτωση κατά την οποία θα διασφάλιζε τον ποιοτικό έλεγχο των παραγομένων τελικών προϊόντων και θα προστάτευε τον καταναλωτή. αλλά ούτε και αναγκαία. Είναι ο αριθμός που βρίσκεται εντός του κωνικού σπαστήρα και ο οποίος προκύπτει από τη διαίρεση του 80% της ποσότητας του θραυσμένου πετρώματος που εισέρχεται στον κωνικό σπαστήρα προς το 80% της ποσότητας των εξερχομένων εξ αυτού τελικών προϊόντων (σκύρων.12 ƒ Αυξομείωση ανοίγματος εξόδου τελικών προϊόντων (setting). κ. για να πιστοποιήσουν τον Ε. από την παρουσία ινωδών–αμιαντούχων ορυκτών σε πολλά απ’αυτά. micro-Deval).

Germany Η παρούσα ΕΚ-δήλωση συμμόρφωσης θα έχει συνεχή ισχύ. Μετά την επιθεώρηση (έλεγχο) της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου (σπαστοτριβείου θα χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κοινοποιούμενου φορέα πιστοποίησης LGA Bautechnik GmbH. Βριλήσσια 29 Ιουλίου 2005 . Ρήγα Μακεδονίας 29 Τ. δεδομένου ότι κανένας παράγοντας της παραγωγικής διαδικασίας (πρώτη ύλη.13 ΕΚ – Δήλωση Συμμόρφωσης Ο Παραγωγός: HELLINIKOS PORFIRIS Co Δρος Κωνσταντίνου Ι.2.) δεν πρόκειται να αλλάξει.5 . Θέση «Κούλα» Πάχνης – Κοτύλης Με το παρόν δηλώνει ότι το παραγόμενο προϊόν: Φυσικά χονδρόκοκκα αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών μεγέθους 31./fax: 210/6018616 Λατομείο και σπαστηροτριβείο Χαλαζιακού Πορφύρη Ξάνθης.50 mm. 152 35 Έδρα: Βριλήσσια Αττικής Τηλ. από το πέτρωμα Χαλαζιακός Πορφύρης Ξάνθης Με εμπορική ονομασία: Σκύρα γραμμής Πληροί τις απαιτήσεις της: 89/106/ΕΟΚ Οδηγίας Προϊόντων Δομικών Κατασκευών και είναι εναρμονισμένο με το: Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ σιδηροδρομικών γραμμών 13450/2002 Αδρανή για έρμα Προσθέτως καλύπτει τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. εξοπλισμός κλπ.A.Κ. 90431 Nümberg . ειδικότερα δε τους συντελεστές Los Angeles (L. Tillystr.RB) και micro-Deval (MDE RB).

Αποσάρθρωση τύπου Sonnerband 12.V. Συντελεστής Los Angeles (EN 1097-2) L. ΕΝ 1367 – 2) 9. Μέγεθος σκύρων Κοκκομετρία Όρια κυμάνσεως τιμών.063mm) 0. παράρτημα Β) 10.5% δεν υφίσταται δεν υφίστανται . κατηγορία d = 31./Fax: 210 6018616 ΕΝ 13450 Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών Ιδιότητες και συντελεστές ελέγχου ποιότητας 1. Βριλήσσια Αττικής Tηλ.14 CE HELLINIKOS PORFIRIS Co Δ Κωνσταντίνου Ι. Αποδέσμευση επικινδύνων ουσιών.56 iC ≤ 0.6% (Κατηγορία Α) 3. ≤ 14 7.5% (Κατηγορία Α) 4. Οδηγία 76 / 769 / ΕΟΚ. ΚΥΑ αριθ. Μήκος σκύρων (d=100mm / 40 Κgr) Fℓ << 15 4% (Κατηγορία Α) 6. Υδατοαπορροφητικότητα (ΕΝ 1097 – 6 2000. Σχήμα σκύρων (Δείκτης πλακοειδούς) 5.5mm) 0. Ρήγα ρος Μακεδονίας 29 και Ευβοίας 152 35. 82/2003) Βριλήσσια 29 Ιουλίου 2005 MS < 5% d ≅ 2.5 mm έως D = 50 mm Κατηγορία Α 2. Πυκνότητα (particle density) (EN 1097 – 6 2000. Λεπτόκκοκο κλάσμα (κόσκινο d=0. Συντελεστής micro-Deval (EN 1097-1) MDE ≤ 7 8. Αντοχή σε διάλυμα MgSO4 (δοκιμή υγείας. παράρτημα Β) 11.A. Παιπάλη (κόσκινο d = 0.

1 .15 Εικ.

2 Εικ.16 Εικ. 3 .