You are on page 1of 8

Num. 7305 / 27.06.

2014

Conselleria dEducaci, Cultura i Esport


RESOLUCI de 3 de juny de 2014, de la Conselleria
dEducaci, Cultura i Esport, per la qual sincoa lexpedient de declaraci de B dInters Cultural, amb la
categoria de lloc histric, a favor del Puig dAlmirra, al
Camp de Mirra, i sobri un perode dinformaci pblica.
[2014/5695]

15522

Consellera de Educacin, Cultura y Deporte


RESOLUCIN de 3 de junio de 2014, de la Consellera de
Educacin, Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente de declaracin de Bien de Inters Cultural, con
categora de sitio histrico, a favor del Puig de Almizra,
en Campo de Mirra, y se abre periodo de informacin
pblica. [2014/5695]

Vist linforme ems pels servicis tcnics de la Direcci General de


Cultura desta conselleria i la resta dantecedents que figuren en lexpedient, favorables a la declaraci com a B dInters Cultural, amb la
categoria de lloc histric, a favor del Puig dAlmirra, al terme municipal
del Camp de Mirra (Alacant).
Considerant el que disposa larticle 27 de la Llei 4/1998, d11 de
juny, del Patrimoni Cultural Valenci, esta conselleria, en el que s
matria de la seua competncia, resol:

Visto el informe emitido por los servicios tcnicos de la Direccin


General de Cultura de esta consellera y dems antecedentes obrantes
en el expediente, favorables a la declaracin como Bien de Inters Cultural, con categora de sitio histrico, a favor del Puig de Almizra en el
trmino municipal de Campo de Mirra (Alicante).
Considerando lo que dispone el artculo 27 de la Ley 4/1998, de 11
de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, esta consellera, en lo que
es materia de su competencia, resuelve:

Primer
Incoar lexpedient per a la declaraci de B dInters Cultural, amb
la categoria de lloc histric, a favor del Puig dAlmirra, al terme municipal del Camp de Mirra (Alacant), i encomanar-ne la tramitaci a la
Direcci General de Cultura desta conselleria.

Primero
Incoar expediente para la declaracin de Bien de Inters Cultural,
con categora de sitio histrico, a favor del Puig de Almizra en el trmino municipal de Campo de Mirra (Alicante), encomendando su tramitacin a la Direccin General de Cultura de esta consellera.

Segon
De conformitat amb el que disposa larticle 28 de la Llei 4/1998,
d11 de juny, del Patrimoni Cultural Valenci, determinar els valors del
lloc histric que justifiquen la declaraci com a b dinters cultural,
descriure els immobles patrimonials que constituxen els seus referents
indiscutibles des de temps immemorial i fixar les normes de protecci
del lloc histric en els annexos adjunts a la present resoluci.

Segundo
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 28 de la Ley 4/1998,
de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, determinar los valores del sitio histrico que justifican su declaracin como bien de inters
cultural, describir los inmuebles patrimoniales que constituyen referentes indiscutibles del mismo desde tiempo inmemorial y fijar las normas
de proteccin del sitio histrico en los anexos adjuntos a la presente
resolucin.

Tercer
En compliment del que sestablix en larticle 27.3 de la Llei 4/1998,
d11 de juny, del Patrimoni Cultural Valenci, notificar esta resoluci a
lAjuntament del Camp de Mirra i fer-li saber que, de conformitat amb
el que establixen els articles 35 i 36, en relaci amb el 27.4 de la llei,
la realitzaci de qualsevol intervenci en el lloc histric haur de ser
autoritzada preceptivament per la Direcci General de Cultura abans de
realitzar-la i atorgar la llicncia municipal si s el cas, quan esta resulte
preceptiva.

Tercero
En cumplimiento de lo preceptuado en el artculo 27.3 de la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, notificar
esta resolucin al Ayuntamiento de Campo de Mirra y hacerle saber que,
de conformidad con lo que establecen los artculos 35 y 36 en relacin
con el 27.4 de la ley, la realizacin de cualquier intervencin en el sitio
histrico deber ser autorizada preceptivamente por la Direccin General de Cultura con carcter previo a su realizacin y al otorgamiento de
licencia municipal en su caso, cuando esta resulte preceptiva.

Quart
La present incoaci, dacord amb el que establix larticle 33 de la
Llei 4/1998, d11 de juny, del Patrimoni Cultural Valenci, determina
la suspensi de latorgament de llicncies municipals de parcellaci,
urbanitzaci, construcci, demolici, activitat i la resta dactes dedificaci i s del sl que afecten el lloc histric delimitat, aix com destes actuacions quan les duguen a terme directament les entitats locals.
Queden igualment suspesos els efectes de les ja atorgades, suspensi els
efectes de la qual, de conformitat amb la limitaci temporal continguda
en lincs segon de larticle 33 de la Llei 4/1998, d11 de juny, del Patrimoni Cultural Valenci, es resoldran desprs de la declaraci.
No obstant aix, la Direcci General de Cultura podr autoritzar les
actuacions mencionades quan considere que, en aplicaci de les normes de protecci determinades per la present resoluci, no perjudiquen
manifestament els valors del b que motiven la incoaci, aix com les
obres que per causa major o inters general calga realitzar inajornablement.

Cuarto
La presente incoacin, de acuerdo con lo establecido en el artculo
33 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano,
determina la suspensin del otorgamiento de licencias municipales de
parcelacin, urbanizacin, construccin, demolicin, actividad y dems
actos de edificacin y uso del suelo que afecten al sitio histrico delimitado, as como de dichas actuaciones cuando sean llevadas a cabo directamente por las entidades locales. Quedan igualmente suspendidos los
efectos de las ya otorgadas, suspensin cuyos efectos, de conformidad
con la limitacin temporal contenida en el inciso segundo del artculo
33 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano,
se resolvern tras la declaracin.
No obstante, la Direccin General de Cultura podr autorizar las
actuaciones mencionadas cuando considere que, en aplicacin de las
normas de proteccin determinadas por la presente resolucin, manifiestamente no perjudican los valores del bien que motivan la incoacin,
as como las obras que por causa mayor o inters general hubieran de
realizarse inaplazablemente.

Quint
Dacord amb el que preveuen larticle 86 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del
Procediment Administratiu Com, i larticle 27 de la Llei 4/1998, d11
de juny, del Patrimoni Cultural Valenci, obrir un perode dinformaci
pblica a fi que totes les persones que hi tinguen inters puguen examinar lexpedient durant el termini dun mes a partir de la publicaci
de la present resoluci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Quinto
Conforme a lo previsto en el artculo 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas
y del Procedimiento Administrativo Comn, y en el artculo 27 de la
Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, abrir
perodo de informacin pblica, a fin de que cuantas personas tengan
inters puedan examinar el expediente durante el plazo de un mes a
partir de la publicacin de la presente resolucin en el Diari Oficial

Num. 7305 / 27.06.2014

15523

Lexpedient estar a disposici dels interessats en la Direcci General


de Cultura, av. de la Constituci, nm. 284, de Valncia.

de la Comunitat Valenciana. El expediente estar a disposicin de los


interesados en la Direccin General de Cultura, av. de la Constitucin,
nm. 284, de Valencia.

Sext
Que, en compliment del que disposa larticle 27.3 de la llei, es notifique la present resoluci al Registre General de Bns dInters Cultural
dependent de lAdministraci General de lEstat per a lanotaci preventiva i al Registre de la Propietat amb la mateixa finalitat.

Sexto
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 27.3 de la ley, se
notifique la presente resolucin al Registro General de Bienes de Inters
Cultural dependiente de la Administracin General del Estado para su
anotacin preventiva y al Registro de la Propiedad con el mismo fin.

Sptim
Que la present resoluci amb els seus annexos es publique en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Boletn Oficial del
Estado.

Sptimo
Que la presente resolucin con sus anexos se publique en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletn Oficial del Estado.

Valncia, 3 de juny de 2014. La consellera dEducaci, Cultura i


Esport: Mara Jos Catal Verdet.

Valencia, 3 de junio de 2014. La consellera de Educacin, Cultura


y Deporte: Mara Jos Catal Verdet.

ANNEX I
Descripci del b objecte de la declaraci i dels immobles
patrimonials que constituxen els seus referents indiscutibles i
determinaci dels seus valors

ANEXO I
Descripcin del bien objeto de la declaracin, de los inmuebles
patrimoniales que constituyen referentes indiscutibles del mismo y
determinacin de sus valores

1. Denominaci
Lloc histric: Puig dAlmirra/Puig dAlmisra.

1. Denominacin
Sitio histrico: Puig de Almizra/Puig dAlmira.

2. Localitzaci
a) Comunitat autnoma: Comunitat Valenciana.
b) Provncia: Alacant.
c) Municipi: el Camp de Mirra.

2. Localizacin
a) Comunidad autnoma: Comunitat Valenciana.
b) Provincia: Alicante.
c) Municipio: El Camp de Mirra/Campo de Mirra.

3. Delimitaci
Justificaci de la delimitaci
La delimitaci sestablix en funci dels criteris segents:
Histrics, amb la inclusi dels llocs i paratges on van tindre lloc
els esdeveniments relatius a lentrevista entre linfant Alfons de Castella
i el rei Jaume I el Conqueridor.
Patrimonials i urbanstics, amb la inclusi dels immobles i espais
necessaris per a garantir la correcta tutela del lloc histric.
Arqueolgics, en funci de previsibles troballes arqueolgiques.
Topogrfics i paisatgstics, per a la preservaci dels paratges associats a aquell esdeveniment histric i els vials ms prxims des don s
possible contemplar-los.
Definici literal de la delimitaci
Origen: extrem sud de la parcella cadastral nm. 27 del polgon
6, punt A.
Sentit: horari.
Lnia delimitadora: des de lorigen, la lnia recorre els lmits sud-est
de les parcelles 34, 35, 36, 37 i 38 fins a la Vereda Reial. Incorpora la
Vereda Reial fins al cam que hi ha entre les parcelles 67 i 68, i continua per este incorporant-lo en direcci sud-oest fins a les parcelles
157 i 158. Gira a nord-oest pel mateix cam i des del vrtex nord de la
parcella 159 es dirigix en lnia recta fins a lextrem sud de la parcella
15. Continua pel lmit est de la parcella 15, creua el cam vell de Villena a Alcoi i des dall es dirigix al lmit entre les parcelles 43 i 44 del
polgon 4. Gira per la carretera de Villena a Ontinyent i la incorpora fins
a girar pel cam entre les parcelles 77 i 83, que incorpora. Prosseguix
pels lmits nord-est de les parcelles 78 i 79, creua la carretera i prosseguix per la mitgera entre les parcelles 20 i 28 del polgon 6. Voreja les
parcelles 28 i 27 deste polgon fins al punt dorigen A.
Definici grfica de la delimitaci: shi adjunta un plnol.

3. Delimitacin
Justificacin de la delimitacin
La delimitacin se establece en funcin de los siguientes criterios:
Histricos, con inclusin de los lugares y parajes donde tuvieron
lugar los acontecimientos relativos a la entrevista entre el infante Don
Alfonso de Castilla y el rey Don Jaime I el Conquistador.
Patrimoniales y urbansticos, con la inclusin de los inmuebles y
espacios necesarios para garantizar la correcta tutela del sitio histrico.
Arqueolgicos, en funcin de previsibles hallazgos arqueolgicos.
Topogrficos y paisajsticos, para la preservacin de los parajes
asociados a aquel evento histrico y los viales ms prximos desde
donde es posible la contemplacin de estos.
Definicin literal de la delimitacin
Origen: extremo sur de la parcela catastral nm. 27 del polgono
6, punto A.
Sentido: horario.
Lnea delimitadora: desde el origen la lnea recorre los lmites
sudeste de las parcelas 34, 35, 36, 37 y 38 hasta la Vereda Real. Incorpora la Vereda Real hasta el camino existente entre las parcelas 67 y
68, prosigue por este incorporndolo en direccin sudoeste hasta las
parcelas 157 y 158. Gira a noroeste por el mismo camino y desde el
vrtice norte de la parcela 159 se dirige en lnea recta hasta el extremo
sur de la parcela 15. Contina por el linde este de la parcela 15, cruza
el camino viejo de Villena a Alcoy y desde all se dirige al linde entre
las parcelas 43 y 44 del polgono 4. Gira por la carretera de Villena a
Ontinyent, incorporndola hasta girar por el camino entre las parcelas
77 y 83, que incorpora. Prosigue por los lindes nordeste de las parcelas
78 y 79, cruza la carretera y prosigue por la medianera entre las parcelas
20 y 28 del polgono 6. Bordea las parcelas 28 y 27 de este polgono
hasta el punto de origen A.
Definicin grfica de la delimitacin: se adjunta plano.

POLiGON 3

EL

LLOC

CAMP

SITIO

MIRRA

100

ALACANT

DE

HISTORICO

HISTORIC

ALlCANTE

MctfOS

200

DE

MIRRA

ALMIRRA

0' ALMIRRA

CAMPO

110000

PUIG

PUIG

IGENERALITAT VALENCIANA

Num. 7305 / 27.06.2014

15524

Num. 7305 / 27.06.2014

4. Descripci
Histria
El puig dAlmirra va ser lescenari de lhistric tractat dAlmirra, en
qu Jaume I el Conqueridor, rei dArag, i el futur Alfons X el Savi de
Castella delimitaven lexpansi territorial de luna i laltra corona entre
els regnes de Valncia i Mrcia. Desprs dels avanos en la reconquista
del regne de Valncia en 1238 i del regne de Mrcia per Castella en
1243 desprs dels tractats de Cazola i de Tudelln (o Tudiln).
El pacte de Tudelln es va produir el 27 de gener de 1151, pel qual
el rei dArag tindria la ciutat de Valncia i tota la seua zona des del
Xquer fins als lmits del regne de Tortosa, amb la ciutat de Dnia.
En este pacte Castella abandonava els seus desitjos dexpansi cap al
llevant peninsular i cedix a Arag locupaci de les terres, encara irredemptes, de Valncia, Dnia i Mrcia amb especials condicions de vassallatge. Desta manera, Castella sassegurava un poders aliat i Arag
eixamplava al mxim els seus dominis.
La conquista de Conca, ocorreguda en 1177, modifica la situaci
estratgica de les monarquies de Castella i Arag. Des dall es baixava
fcilment a Requena i Utiel i es descendia cap a Mrcia. Daltra banda,
lavan almohade havia privat Alfons VIII de leixida al Mediterrani per
Almeria, i el monarca castell es va veure en la necessitat de buscar una
altra eixida pel regne de Mrcia.
Tot aix es va negociar novament en la reuni que van tindre el 20
de mar de 1179 a Cazola, lloc desaparegut, molt probablement lanomenat Corral de Cacala, situat en la calada de Medinaceli a Ariza, molt
prop del lmit amb Arag. La cpia deste tractat es conserva a lArxiu
de la Corona dArag.
En virtut deste comproms, el rei de Castella va adjudicar al dArag, Valncia i el seu regne, Xtiva amb totes les seues pertinences, Biar
i tota la terra des del port de Biar fins a Xtiva i Valncia, a ms de
Dnia amb totes les seues pertinences fins a Calp. Daltra banda, el rei
dArag va assignar al rei de Castella totes les terres que estaven ms
enll del port de Biar.
El pacte de Cazola deixava per a Castella les poblacions de Villena,
Sax, Elda, Novelda, Catral, Callosa de Segura, Elx, Orihuela i Alacant.
Posteriorment, en 1239, desprs de la presa de Valncia es va produir el primer assalt a Villena per les tropes aragoneses, que va ser infructus, i desprs duna altra temptativa en el tercer assalt la ciutat va ser
entregada en 1240.
Poc desprs de la caiguda de Villena, va ser acordat el matrimoni
de linfant Alfons, que tenia aleshores 22 anys, amb la filla major del
rei, Violant, que era llavors una xiqueta de sis anys. El matrimoni es va
realitzar en ferm l1 de desembre de 1249.
En 1243 Alfons va tractar dapoderar-se de Xtiva, que, en virtut
del pacte de Cazola, podia ser considerada de Castella, ja que pertanyia
al regne de Mrcia, encara en poder de la morisma. Va fracassar en
lintent, per va aconseguir que Enguera i Moixent caigueren en poder
seu. En represlia, Jaume I va aconseguir que els de Calatrava, que
guardaven Villena, entregaren la plaa.
Cabdet i Bogarra es van entregar tamb al rei Jaume I per concert
amb els sarrans que les posseen, i aix es va arribar a la conjuntura
que va voler evitar-se en 1179 amb el pacte de Cazola. I com que el xoc
entre Arag i Castella pareixia imminent, sogre i gendre van concertar
veures en un lloc situat entre Almirra (lactual Camp de Mirra) i els
Cabdets (Los Cabezos).
Diu la Crnica de Jaume I que, desprs dhaver-se vist en el camp el
rei i linfant, este va anar al paratge del Real per a veure la reina, i que el
rei va manar desembarassar el castell i la vila dAlmirra perqu Alfons
shi aposentara, per que linfant no va voler i es va allotjar fora, al peu
del puig dAlmirra, on havia manat alar les seues tendes.
Entre els possibles paratges on el rei Alfons es va assentar hi ha el
conegut com les Graelletes pels abundants signes incisos, probablement
herldics, en forma de graella. Els petroglifs es localitzen sobre una
gran llosa natural en un tlveg que separa el puig dAlmirra, on semplaa el castell, i un altre tossal ms a lest anomenat la Fantasmeta.
Igual de probable s el vessant nord anomenat el Real, perqu s pla i
prxim a una squia.
Segons el tractat, van quedar per al rei Alfons Alacant, Aiges,
Busot, Villena, Cabdet i Bugarra, i per al rei Jaume Castalla, Biar i
Almirra. Per en la Crnica sesmenten, a ms, en el domini castell

15525

4. Descripcin
Historia
El Puig de Almizra fue el escenario del histrico Tratado de Almizra
en el que Jaime I el Conquistador, rey de Aragn, y el futuro Alfonso
X el Sabio de Castilla delimitaban la expansin territorial de una y otra
corona entre los reinos de Valencia y Murcia. Tras los avances en la
reconquista del reino de Valencia en 1238 y del reino de Murcia por
Castilla en 1243 tras los tratados de Cazola y de Tudejn (o Tudiln).
El pacto de Tudiln se produjo el 27 de enero de 1151, por el cual
el rey de Aragn tendra la ciudad de Valencia y toda su zona desde el
Jcar hasta los lmites del reino de Tortosa, con la ciudad de Dnia. En
este pacto Castilla abandonaba sus deseos de expansin hacia el levante
espaol, al ceder a Aragn la ocupacin de sus tierras, an irredentas,
de Valencia, Dnia y Murcia, bajo especiales condiciones de vasallaje.
De este modo Castilla se aseguraba un poderoso aliado y Aragn ensanchaba al mximo sus dominios.
La conquista de Cuenca, ocurrida en 1177, modifica la situacin
estratgica de las monarquas de Castilla y Aragn. Desde all se bajaba
fcilmente a Requena y Utiel y se descenda sobre Murcia. Por otra
parte el avance almohade haba privado a Alfonso VIII de la salida al
Mediterrneo por Almera, y el monarca castellano se vio en la necesidad de buscar otra salida por el reino de Murcia.
Todo esto se negoci de nuevo en la reunin que tuvieron el 20 de
marzo de 1179 en Cazola, lugar desaparecido, muy probablemente el
llamado Corral de Cacala, situado en la calzada de Medinaceli a Ariza,
muy cerca del lmite con Aragn. La copia de este tratado se conserva
en el Archivo de la Corona de Aragn.
En virtud de este compromiso el rey de Castilla adjudic al de Aragn, Valencia y su reino, Xtiva, con todas sus pertenencias, Biar y
toda la tierra desde el puerto de Biar hasta Xtiva y Valencia, adems
de Dnia, con todas sus pertenencias hasta Calp. Por otra parte el rey de
Aragn asign al rey de Castilla todas las tierras que estaban ms all
del puerto de Biar.
El pacto de Cazola dejaba para Castilla las poblaciones de Villena, Sax, Elda, Novelda, Catral, Callosa de Segura, Elche, Orihuela y
Alicante.
Posteriormente, en 1239, tras la toma de Valencia, se produjo el
primer asalto a Villena por las tropas aragonesas que fue infructuosa,
y despus de otra intentona en el tercer asalto la ciudad fue entregada
en 1240.
Poco despus de la cada de Villena fue acordado el matrimonio del
infante Don Alfonso, que tena a la sazn 22 aos, con la hija mayor del
rey, Doa Violante, que era entonces una nia de seis aos. El matrimonio se realiz en firme el 1 de diciembre de 1249.
En 1243 Don Alfonso trat de apoderarse de Xtiva, que en virtud
del pacto de Cazola poda ser considerada de Castilla al pertenecer al
reino de Murcia, todava en poder de la morisma. Fracas en su intento, pero consigui que Enguera y Mogente cayeran en su poder. En
represalia logr Don Jaime que los calatravos que guardaban Villena le
entregaran la plaza.
Caudete y Bogarra se entregaron tambin a Don Jaime por concierto
con los sarracenos que las posean, y as se lleg a la coyuntura que
quiso evitarse en 1179 con el pacto de Cazola. Y como el choque entre
Aragn y Castilla pareca inminente, suegro y yerno concertaron verse
en un lugar situado entre Almirza (la actual Campo de Mirra) y Los
Capdets (Los Cabezos).
Dice la Crnica de Jaime I que despus de haberse visto en el
campo el rey y el infante, este se vino al paraje del Real por ver a la
reina, y que el rey mand desembarazar el castillo y villa de Almizra
para que Don Alfonso se aposentase en ella, pero que el infante no quiso
y se aloj fuera, al pie del Puig de Almizra, en donde haba mandado
levantar sus tiendas.
Entre los posibles parajes donde Don Alfonso se asent estn el
conocido por Les Graelletes, por los abundantes signos incisos, probablemente herldicos, en forma de parrilla. Los petroglifos se localizan
sobre una gran losa natural, en una vaguada que separa el Puig de Almizra, en donde se emplaza el castillo, y otro cabezo ms al este llamado
La Fantasmeta. Igual de probable es la vertiente norte llamada El Real,
por su planicie y cercana a la acequia.
Segn el tratado, quedaron para Don Alfonso Alicante, Aiges,
Busot, Villena, Caudete y Bugarra, y para Don Jaime Castalla, Biar y
Almizra. Pero en la Crnica se citan, adems, en el dominio castellano

Num. 7305 / 27.06.2014

Almansa, Xarafull (Jarafuel) i el riu Cabriol, i en laragons Relleu,


Xixona, Alarc (partida dels Arcs al terme dAltea), Finestrat, Torres
(partida de la Vila Joiosa), Polop, la Mola (prop dAiges) i Altea.
La trobada va tindre lloc des del dia 23 de mar fins al 26 de mar
de 1244.
Les negociacions van ser dutes a terme entre el mateix rei en Jaume,
per una part, i el mestre dUcls i el senyor de Biscaia com a emissaris
de linfant, per laltra.
En ocasi del VII centenari de la mort del rei en Jaume, es va escenificar el 7 de novembre de 1976 la versi del tractat dAlmirra escrita
per Francesc Gonzlez Moll, de Biar, i a partir del gran xit inicial es
va incorporar la representaci del tractat al programa dactes com a acte
culminant de les festes de Moros i Cristians.
A partir dac es va sollicitar a Salvador Domnech Llorens el
desenrotllament ms complet de lacci i lobra es va estrenar el 25
dagost de 1982, i des de llavors se celebra cada any.
En commemoraci del VII centenari de la mort de Jaume I es va
alar un monument al tractat dAlmirra al Camp de Mirra.
Descripci urbanstica
Els llocs vinculats al tractat dAlmirra sn:
El puig on sassenta el castell i on molt probablement es va firmar
el tractat.
El monticle prxim al puig anomenat la Fantasmeta, on es troben
les possibles restes duna torre de guaita vinculada a la defensa del castell, aix com gran nombre de runes de murs de maoneria que podrien
haver format un poblat vinculat a la torre.
El lloc on es troba el petroglif entre les dos elevacions anteriors
en qu sobserven inscripcions herldiques en forma de pals, que poden
ser indiciries de lassentament de les tropes dArag.
El paratge denominat el Real, als peus del puig dAlmirra, planura
per la qual passen el que va ser el cam entre Villena i Alcoi i Bocairent i
la squia Major, que serviria dabastiment daigua a la tropa de Castella.
Tots estos estan classificats com a sl no urbanitzable pel Pla General dOrdenaci Urbana del municipi.
Edificacions existents
En el lloc histric es troben els immobles segents:
Castell dAlmirra (B dInters Cultural amb la categoria de
monument i nm. de registre R-I-51-0011069). Pertany a la mateixa fortificaci lanomenada torre del Camp de Mirra (nm. de registre R-I-510009734), que est adossada a lermita i lermitatge de Sant Bertomeu.
Ermita i ermitatge de Sant Bertomeu. B de Rellevncia Local per
la disposici addicional 5a de la Llei 4/1998, d11 de juny, del Patrimoni
Cultural Valenci, amb la categoria de monument dinters local.
Restes de murs i duna possible torre al paratge de la Fantasmeta.
Petroglif de les Graelletes: inscrit amb el nmero ZA-87-AR en la
secci primera de lInventari General del Patrimoni Cultural Valenci
(Acord de 15 doctubre de 2010, del Consell, pel qual saprova la relaci de coves, abrics i llocs amb art rupestre de la provncia dAlacant
i sacorda la inscripci en la secci primera de lInventari General del
Patrimoni Cultural Valenci, DOCV nm. 6380, de 20 doctubre de
2010, BOE nm. 273, d11.11.2010).
Masies del Real, antigues cases de cultiu construdes a partir del
segle XVI, darquitectura popular amb murs de maoneria i cobertes
inclinades de teula rab.
Casa de les Monges, les Penyetes, nm. 5, parcella cadastral
nm. 20.
Casa del Batle o de la Batlia, les Penyetes nm. 6, parcella cadastral nm. 19.
Casa de les Penyetes, nmeros 7, 8 i 9, parcella cadastral nmeros 16, 17 i 18.
Squia Major de la Vall o del Rei, que arreplega les aiges del
Vinalop des de lassut del terme municipal de Beneixama.
Calvari: demolit en la Guerra Civil de 1936, est sent reconstrut
a partir de les restes dels basaments de les seues estacions.
Cementeri: datat en el segle XIX.

15526

Almansa, Sarafull (Jarafuel) y el ro Cabriel, y en el aragons Relleu,


Xixona, Alarc (partida de los Arcos en el trmino de Altea), Finestrat,
Torres (partida de Villajoyosa), Polop, La Mola (cerca de Aiges) y
Altea.
El encuentro tuvo lugar desde el da 23 de marzo hasta el 26 de
marzo de 1244.
Las negociaciones fueron llevadas a cabo entre el propio Rey Don
Jaime, por una parte, y el maestre de Ucls y el seor de Vizcaya como
emisarios del infante, por otra.
Con ocasin del VII centenario de la muerte del rey Don Jaime, se
escenific el 7 de noviembre de 1976 la versin del Tratado de Almizra
escrita por Francisco Gonzlez Moll, de Biar, y a partir del gran xito
inicial se incorpor la representacin del tratado al programa de actos
como broche de las fiestas de Moros y Cristianos.
A partir de ah se solicit a Salvador Domnech Llorens el desarrollo ms completo de la accin y la obra se estren el 25 de agosto de
1982 y cada ao se celebra desde entonces.
En conmemoracin del VII centenario de la muerte de Jaime I se
levant un monumento al Tratado de Almizra en Campo de Mirra.
Descripcin urbanstica
Los lugares vinculados al tratado de Almizra son:
El Puig donde se asienta el castillo y donde muy probablemente
se firm el tratado.
El montculo prximo al Puig llamado La Fantasmeta, donde se
encuentran los posibles restos de una torre viga vinculada a la defensa
del castillo, as como gran nmero de ruinas de muros de mampostera
que podran haber conformado un poblado vinculado a la torre.
El lugar donde se encuentra el petroglifo entre las dos elevaciones
anteriores, en el que se observan inscripciones herldicas en forma de
palos, puede ser indiciarias del asentamiento de las tropas de Aragn.
El paraje denominado El Real, a los pies del Puig de Almizra,
planicie por donde discurre el que fue camino entre Villena y Alcoy y
Bocairent y la acequia Mayor que servira de abastecimiento de agua a
la tropa de Castilla.
Todos ellos estn clasificados como suelo no urbanizable por el Plan
General de Ordenacin Urbana del municipio.
Edificaciones existentes
En el sitio histrico se encuentran los siguientes inmuebles:
Castillo de Almizra (Bien de Inters Cultural con categora de
monumento y nm. de registro R-I-51-0011069). Pertenece a la misma
fortificacin la llamada torre de Campo de Mirra (nm. de registro R-I51-0009734), que se encuentra adosada a la ermita y eremitorio de San
Bartolom.
Ermita y eremitorio de San Bartolom. Bien de Relevancia Local
por la disposicin adicional 5. de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del
Patrimonio Cultural Valenciano, con la categora de monumento de
inters local.
Restos murarios y de una posible torre en el paraje La Fantasmeta
Petroglifo de Les Graelletes: inscrito con el nmero ZA-87-AR
en la seccin primera del Inventario General del Patrimonio Cultural
Valenciano (Acuerdo de 15 de octubre de 2010, del Consell, por el que
se aprueba la relacin de cuevas, abrigos y lugares con arte rupestre de
la provincia de Alicante y se acuerda su inscripcin en la seccin primera del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, DOCV
nm. 6380, de 20 de octubre de 2010, BOE nm. 273 de 11.11.2010).
Masas del Real, antiguas casas de labranza construidas a partir
del siglo XVI, de arquitectura popular con muros de mampostera y
cubiertas inclinadas de teja rabe.
Casa de Les Monges, Les Penyetes o Peetas nm. 5, parcela
catastral nm. 20.
Casa del Batle o de la Batlia, Les Penyetes o Peetas nm. 6,
parcela catastral nm. 19.
Casa en Les Penyetes o Peetas nmeros 7, 8 y 9, parcela catastral
nmeros 16, 17 y 18.
Acequia Mayor del valle o del Rey, que recoge las aguas del Vinalop desde el azud del trmino municipal de Benejama.
Calvario: demolido en la Guerra Civil de 1936, est siendo
reconstruido a partir de los restos de los basamentos de sus estaciones.
Cementerio: datado en el siglo XIX.

Num. 7305 / 27.06.2014

5. Bns dinters cultural i els seus entorns de protecci


Dacord amb el que establix la Llei 4/1998, d11 de juny, de la
Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valenci, es troben en el
lloc histric els segents bns dinters cultural:
a) Amb la categoria de monuments: castell dAlmirra i torre del
Camp de Mirra.
b) Amb la categoria de zona arqueolgica-art rupestre: petroglif de
les Graelletes.
Dacord amb els articles 28.1.b i 39.3 de lesmentada Llei del Patrimoni, en les declaracions o complementacions declaratives dels monuments shaur de delimitar el seu entorn de protecci, que en el cas
del castell i la torre es considera coincident amb lmbit anteriorment
definit del lloc histric pel fet que coincidixen els criteris substantius de
protecci dambds, atesos els valors detectats.
Entorn de protecci del petroglif de les Graelletes: no es considera
necessria delimitar-lo perqu es considera prou protegit per la normativa del lloc histric.

15527

5. Bienes de inters cultural y sus entornos de proteccin


De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1998, de 11 de junio,
de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, se
encuentran en el sitio histrico los siguientes bienes de inters cultural:
a) Con la categora de monumentos: castillo de Almizra y torre de
Campo de Mirra.
b) Con la categora de zona arqueolgica-arte rupestre: petroglifo
de Les Graelletes.
De acuerdo con los artculos 28.1.b y 39.3 de la citada Ley del Patrimonio, en las declaraciones o complementaciones declarativas de los
monumentos se deber delimitar su correspondiente entorno de proteccin, que en el caso del castillo y la torre se considera coincidente con el mbito anteriormente definido del sitio histrico al coincidir
los criterios sustantivos de proteccin de ambos, atendidos los valores
detectados.
Entorno de proteccin del petroglifo de Les Graelletes: no se considera necesaria su delimitacin porque se considera suficientemente
protegido por la normativa del sitio histrico.

6. Bns de rellevncia local


Els bns de rellevncia local del lloc histric sn edificis que hi
destaquen i als quals satribux este carcter o tipificaci protectora,
els quals, sense tindre la rellevncia prpia dels bns dinters cultural,
tenen significat propi com a bns de carcter histric, artstic, arquitectnic, arqueolgic o etnolgic.
a) Amb la categoria de monuments dinters local:
Ermita i ermitatge de Sant Bertomeu.
Casa de les Monges, les Penyetes, nm. 5.
Casa del Batle o de la Batlia, les Penyetes, nm. 6.
Casa de les Penyetes, nmeros 7, 8 i 9.
Lermita i ermitatge, per latribuci genrica que efectua la disposici addicional 5a de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, per la qual es va
modificar la Llei 4/1998, d11 de juny, del Patrimoni Cultural Valenci,
i que ara seleva a definitiva.
b) Amb la categoria despais etnolgics dinters local:
La squia Major
c) Amb la categoria despai de protecci arqueolgica:
El jaciment arqueolgic situat al paratge de la Fantasmeta, on es
troben restes de murs i duna possible torre.
No es delimita entorn de protecci per als bns de rellevncia local
perqu es considera prou la protecci del lloc histric on subiquen.

6. Bienes de relevancia local


Los bienes de relevancia local del sitio histrico son edificios que
destacan en el mismo y a los que se atribuye este carcter o tipificacin
protectora, que sin alcanzar la relevancia propia de los bienes de inters
cultural, tienen significado propio como bienes de carcter histrico,
artstico, arquitectnico, arqueolgico o etnolgico.
a) Con la categora de monumentos de inters local:
Ermita y eremitorio de San Bartolom.
Casa de Les Monges, Les Penyetes o Peetas nm. 5.
Casa del Batle o de la Bailia, Les Penyetes o Peetas nm. 6.
Casa en Les Penyetes o Peetas nmeros 7, 8 y 9.
La ermita y eremitorio, por la atribucin genrica que efecta la
disposicin adicional 5. de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, por la que se
modific la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, y que ahora se eleva a definitiva.
b) Con la categora de espacios etnolgicos de inters local:
La acequia Mayor
c) Con la categora de espacio de proteccin arqueolgica:
El yacimiento arqueolgico situado en el paraje de La Fantasmeta
donde se encuentran restos murarios y de una posible torre.
No se delimita entorno de proteccin a los bienes de relevancia
local por considerar suficiente la proteccin del sitio histrico donde
se ubican.

ANNEX II
Normativa de protecci del lloc histric, dels seus monuments i
entorns i dels bns de rellevncia local

ANEXO II
Normativa de proteccin del sitio histrico, de sus monumentos y
entornos y bienes de relevancia local.

Article 1
El present decret t com a objecte la declaraci com a B dInters
Cultural, amb la categoria de lloc histric, del puig dAlmirra, situat al
terme municipal del Camp de Mirra (Alacant), que complementa alhora
la declaraci dels bns dinters cultural radicats al mateix terme i assenyala els bns de rellevncia local que shi inclouen.

Artculo 1
El presente decreto tiene por objeto declarar Bien de Inters Cultural, con la categora de sitio histrico, el Puig de Almizra, sito en el
termino municipal de Campo de Mirra (Alicante), complementndose
al tiempo la declaracin de los bienes de inters cultural radicados en el
mismo y sealando los bienes de relevancia local all incluidos.

Article 2. Rgim dels monuments i de la zona arqueolgica-art


rupestre
El castell i la torre del Camp de Mirra sn bns dinters cultural
amb categoria de monument, i el petroglif de les Graelletes s un B
dInters Cultural amb la categoria de zona arqueolgica-art rupestre, i
es regiran pel que disposa la secci segona del captol III del ttol II de
la Llei 4/1998, d11 de juny, del Patrimoni Cultural Valenci.

Artculo 2. Rgimen de los monumentos y de la zona arqueolgicaarte rupestre


El castillo y la torre de Campo de Mirra y el petroglifo de Les Graelletes son bienes de inters cultural con categora de monumento aquellos y con categora de zona arqueolgica-arte rupestre este ltimo, y se
regirn por lo dispuesto en la seccin segunda del captulo III del ttulo
II de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

Article 3. Usos permesos


Els usos permesos sn tots aquells que siguen compatibles amb la
posada en valor i el gaudi patrimonial dels bns i que contribusquen a
la consecuci dels fins esmentats. Lautoritzaci particularitzada ds
sha de regir pel que disposa larticle 18 de la Llei 4/1998, d11 de juny,
del Patrimoni Cultural Valenci.

Artculo 3. Usos permitidos


Los usos permitidos sern todos aquellos que sean compatibles con
la puesta en valor y disfrute patrimonial de los bienes y contribuyan a
la consecucin de dichos fines. La autorizacin particularizada de uso
se regir por lo dispuesto en el artculo 18 de la Ley 4/1998, de 11 de
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

Article 4. Rgim general dintervencions en el lloc histric i lentorn dels bns dinters cultural

Artculo 4. Rgimen general de intervenciones en el sitio histrico


y entorno de los bienes de inters cultural

Num. 7305 / 27.06.2014

15528

Fins que no saprove un pla especial de protecci o un instrument


urbanstic assimilable, qualsevol intervenci de transcendncia patrimonial que pretenga realitzar-se en lmbit assenyalat com a lloc histric,
que coincidix amb lentorn del castell i la torre i inclou lentorn del
petroglif de les Graelletes, requerir lautoritzaci prvia de la conselleria competent en matria de cultura. Lautoritzaci semetr aplicant els
criteris deste decret, i, en defecte destos, els enumerats en els articles
38 i 39 de la Llei 4/1998, d11 de juny, del Patrimoni Cultural Valenci,
tot aix sense perju de les autoritzacions que per laplicaci daltres
normatives sectorials siguen procedents.
La proposta dintervenci haur de definir el seu abast i acompanyar-se de la documentaci tcnica oportuna. Tamb haur despecificar
la ubicaci parcellria, aix com adjuntar les fotografies que permeten
constatar la situaci actual i la seua transcendncia patrimonial.

En tanto no se apruebe un plan especial de proteccin o instrumento


urbanstico asimilable, cualquier intervencin de transcendencia patrimonial que pretenda realizarse en el mbito sealado como sitio histrico, que coincide con el entorno del castillo y la torre e incluye el entorno del petroglifo de Les Graelletes, requerir la previa autorizacin de la
consellera competente en materia de cultura. La autorizacin se emitir
aplicando los criterios de este decreto, y en su defecto, los enumerados
en los artculos 38 y 39 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio
Cultural Valenciano, todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que
por la aplicacin de otras normativas sectoriales resulten procedentes.
La propuesta de intervencin deber definir su alcance e ir acompaada de la documentacin tcnica oportuna. Tambin deber especificar
la ubicacin parcelaria, as como adjuntar las fotografas que permitan
constatar la situacin actual y su transcendencia patrimonial.

Article 5. Excepcions al rgim general dintervencions


Sense perju del que disposa larticle precedent, no necessitaran
autoritzaci prvia de la conselleria competent en matria de cultura les
actuacions que no comporten afecci dels valors protegits per la present
normativa i que no tinguen transcendncia patrimonial, com seria el cas
de les habilitacions interiors dels immobles que no nafecten la percepci exterior i aquelles altres que es limiten a la conservaci, la reposici
i el manteniment delements preexistents, que siguen reversibles i que
no comporten una alteraci de la situaci anterior, sempre que no contradiguen el que disposa la present normativa.
LAjuntament en estos casos comunicar a la conselleria competent
en matria de cultura les llicncies o qualsevol altre acte administratiu
adoptat durant els deu dies segents a la concessi o al dictat, i adjuntar necessriament a la comunicaci anterior linforme motivat del
tcnic municipal que en certifique la falta de transcendncia patrimonial
i labsncia dafecci de valors protegits per esta normativa.

Artculo 5. Excepciones al rgimen general de intervenciones


Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo precedente, no necesitarn autorizacin previa de la consellera competente en materia de
cultura, las actuaciones que no comporten afeccin a los valores protegidos por la presente normativa y carezcan de trascendencia patrimonial, como sera el caso de las habilitaciones interiores de los inmuebles
que no afecten a su percepcin exterior y aquellas otras que se limiten a
la conservacin, reposicin y mantenimiento de elementos preexistentes, sean reversibles y no comporten alteracin de la situacin anterior,
siempre que no contradigan lo dispuesto en la presente normativa.
El Ayuntamiento en estos supuestos comunicara a la consellera
competente en materia de cultura las licencias u cualesquiera otros
actos administrativos adoptados dentro de los diez das siguientes a
la concesin o su dictado, acompaando necesariamente a la anterior
comunicacin informe motivado del tcnico municipal que certifique su
falta de transcendencia patrimonial y la ausencia de afeccin a valores
protegidos por esta normativa.

Article 6. Criteris dintervenci


El cementeri del segle XIX i el viacrucis, que ja formen part de la
histria del lloc histric, hauran de ser conservats, preservant-ne i restaurant-ne els carcters originaris.
Els usos permesos en lentorn seran els agrcoles i forestals tradicionals deste enclavament, aix com zones verdes la configuraci de les
quals sinspire en aquells. Tamb es consideren usos admissibles les
activitats culturals i els esdeveniments festius que no alteren de manera
permanent la configuraci i el paisatge del lloc histric.
A fi de conservar el paisatge tradicional de lmbit, no shi permetr
cap edificaci per a qualsevol s.

Artculo 6. Criterios de intervencin


El cementerio del siglo XIX y el va crucis, que ya forman parte de
la historia del sitio histrico, debern ser conservados, preservando y
restaurando los caracteres originarios de los mismos.
Los usos permitidos en el entorno sern los agrcolas y forestales
tradicionalmente desarrollados en este enclave as como zonas verdes
cuya configuracin se inspire en aquellos. Tambin se consideran usos
admisibles las actividades culturales y eventos festivos que no alteren
de manera permanente la configuracin y el paisaje del sitio histrico.
A fin de conservar el paisaje tradicional del mbito no se permitir
nueva edificacin alguna para cualquier uso.

Article 7. Preservaci de la silueta paisatgstica i de la imatge arquitectnica


Totes les actuacions que puguen tindre repercussi sobre la correcta
percepci i la dignitat en lapreciaci de lescena o paisatge del lloc
histric, com seria el cas de lafecci dels espais lliures per actuacions
de reurbanitzaci, enjardinament o plantaci darbres, la provisi de
mobiliari urb, lassignaci ds i ocupacions de la via pblica, etc., o
com podria ser-ho tamb la implantaci de rtols, marquesines, tendals,
installacions vistes, antenes, etc., o qualsevol altra de caire i conseqncies semblants, hauran de sotmetres a lautoritzaci de la conselleria competent en matria de cultura, que resoldr dacord amb les
determinacions de la llei i els criteris de percepci i dignitat a qu sha
alludit ms a munt.

Artculo 7. Preservacin de la silueta paisajstica y de la imagen


arquitectnica
Todas las actuaciones que puedan tener incidencia sobre la correcta
percepcin y la dignidad en el aprecio de la escena o paisaje del sitio
histrico, como sera el caso de la afeccin de los espacios libres por
actuaciones de reurbanizacin, ajardinamiento o arbolado, provisin de
mobiliario urbano, asignacin de uso y ocupaciones de la va pblica,
etc., o como podra serlo tambin la implantacin de rtulos, marquesinas, toldos, instalaciones vistas, antenas, etc., o cualesquiera otros de
similar corte y consecuencias, debern someterse a autorizacin de la
consellera competente en materia de cultura, que resolver con arreglo
a las determinaciones de la ley y los criterios de percepcin y dignidad
antes aludidos.

Article 8. Elements impropis


Queda proscrita la introducci danuncis o publicitat exterior
(excepte cartells informatius dels noms i de les activitats dels edificis),
en qualsevol de les seues accepcions, que irrompa en la dita escena
urbana, excepte els dactivitats culturals o esdeveniments festius que,
de manera ocasional, reversible i durant un temps limitat, solliciten i
obtinguen autoritzaci expressa de la conselleria competent en matria
de cultura.

Artculo 8. Elementos impropios


Queda proscrita la introduccin de anuncios o publicidad exterior
(excepto carteles informativos de los nombres y actividades de los edificios), en cualquiera de sus acepciones, irrumpa en dicha escena urbana,
salvo las de actividades culturales o eventos festivos que, de manera
ocasional, reversible y por tiempo limitado soliciten y obtengan autorizacin expresa de la consellera competente en materia de cultura.

Article 9. Bns de rellevncia local


Sassenyalen com a bns de rellevncia local els segents, que
sadscriuen a les tres categories que a continuaci sindiquen: a) Amb
la categoria de monuments dinters local: ermita i ermitatge de Sant

Artculo 9. Bienes de relevancia local


Se sealan como bienes de relevancia local los siguientes, adscribindolos a las tres categoras que a continuacin se relacionan: a) Con
la categora de monumentos de inters local: ermita y eremitorio de

Num. 7305 / 27.06.2014

Bertomeu; Casa de les Monges, les Penyetes nm. 5; casa del Batle o de
la Batlia, les Penyetes, nm. 6; casa de les Penyetes, nmeros 7, 8 i 9. b)
Amb la categoria despais etnolgics dinters local: la squia Major. c)
Amb la categoria despai de protecci arqueolgica: el jaciment arqueolgic situat al paratge de la Fantasmeta, on es troben restes de murs i
duna possible torre.
El rgim dintervencions patrimonialment admissibles en els bns
de rellevncia local seleccionats en el present decret s lestablit en la
corresponent fitxa de catleg. Si este ltim no es troba adaptat al Decret
62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment
de declaraci i el rgim de protecci dels bns de rellevncia local,
els ser aplicable el rgim tutelar que establix larticle 10 deste ltim
decret.

15529

San Bartolom; Casa de Les Monges, Les Penyetes o Peetas nm. 5;


Casa del Batle o Batlia, Les Penyetes o Peetas nm. 6; Casa en Les
Penyetes o Peetas nmeros 7, 8 y 9. b) Con la categora de espacios
etnolgicos de inters local: la acequia Mayor. c) Con la categora de
espacio de proteccin arqueolgica: el yacimiento arqueolgico situado
en el paraje La Fantasmeta donde se encuentran restos murarios y de
una posible torre.
El rgimen de intervenciones patrimonialmente admisibles en los
bienes de relevancia local seleccionados en el presente decreto ser el
establecido en la correspondiente ficha de catlogo. De no encontrarse
adaptado este ltimo al Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell,
por el que se regula el procedimiento de declaracin y el rgimen de
proteccin de los bienes de relevancia local, resultar de aplicacin a
los mismos el rgimen tutelar que establece el artculo 10 de este ltimo
decreto.

Article 10. Patrimoni arqueolgic


En qualsevol intervenci que afecte el subsl del lloc histric,
shaur daplicar el rgim tutelar establit en larticle 62 de la Llei
4/1998, d11 de juny, del Patrimoni Cultural Valenci, per a la salvaguarda del patrimoni arqueolgic.

Artculo 10. Patrimonio arqueolgico


En cualquier intervencin que afecte al subsuelo del sitio histrico,
resultar de aplicacin el rgimen tutelar establecido en el artculo 62
de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano,
para la salvaguarda del patrimonio arqueolgico.

Article 11. Actuacions illegals


La contravenci del que preveu la present normativa determinar la
illegalitat de lactuaci amb la consegent restituci dels valors afectats, si s el cas, i la responsabilitat dels causants en els termes establits
en larticle 37 de la Llei 4/1998, d11 de juny, del Patrimoni Cultural
Valenci.

Artculo 11. Actuaciones ilegales


La contravencin de lo previsto en la presente normativa, determinar la ilegalidad de la actuacin con la consiguiente restitucin de los
valores afectados en su caso y la responsabilidad de sus causantes en los
trminos establecidos en el artculo 37 de la Ley 4/1998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano.