009

NRD Van (tcp/ip)
■ NRD Kit (News Reality Development Kit) je mreæni alat za proizvodnju i objavljivanje medijskih sadræaja. NRD Kit takoer educira svoje korisnike i recipijente sadræaja o razlici izmeu reprezentacije podataka i podataka samih, kao i o vaænosti poznavanja i pristupa izvornom programskom kodu. Korisnici NRD Kita su proizvoaËi vijesti i priËa. Oni koriste NRD Kit kako bi na osobit naËin pridobili paænju obiËnog, dobrohotnog korisnika interneta. NRD Kit je vrlo jednostavan za koriπtenje i unos novih sadræaja. Dominantna kultura interakcije Ëovjeka i stroja pogoduje i postavlja za svoj cilj neznanje obiËnog korisnika, a zajedno sa njegovom neutaæivom glau za senzacijama ostvaruje preduvjete za predvidljivu recepciju sadræaja formatiranih NRD Kitom. Za formatiranje svojih sadræaja NRD Kit koristi adresni prostor i izgled postojeÊih internet stranica. Kredibilitet, vjerodostojnost, objektivnost i neutralnost reprezentirane njihovim izgledom i imenom pruæaju prostor za igru i kreaciju NRD Kit korisnicima. MoguÊnost njihovog meusobnog hipertekstualnog ispreplitanja, vrlo rijetka u stvarnosti, pruæa i moguÊnost potpuno novih doæivljaja identiteta tih etabliranih veliËina. Za posrednika u tom procesu izabran je najkoriπteniji web preglednik na najkoriπtenijem operativnom sustavu danaπnjice. NRD Kit je slobodan softver objavljen pod GNU GPL-om na URL: www.picigin.net razvijen na GNU/Linuxu, pisan u Pythonu, a baziran na Twisted network frameworku i Nevow template engineu. Dodavanje novih predloæaka u bazu promjenjivih internet stranica trebao bi biti relativno lagan zadatak i za poËetnike u web tehnologijama. Prva interaktivna priËa u bazi je NRD Van-ov ‘homage’ subverzivnoj medijskoj umjetnosti, njenoj teorijskoj artikulaciji, te prije svega hakerskoj kulturi uopÊe. PriËa je nastala u veljaËi 2001.
Životopis: NRD Van (New Reality Development Van) je privremeno utočište identiteta s također privremenim boravkom u prostoru TCP/IP-a. TCP/IP protokol usvojen je kao vojni standard (MIL STD) 1983. godine. TCP/IP baziran je na Open System Interconnect (OSI) Reference Modelu, standardu za opisivanje strukture i funkcije podatkovnih komunikacijskih protokola. Razvijen kako bi omogućio pouzdanu komunikaciju i u gotovo nemogućim uvjetima totalnog rata TCP/IP protokol ne poznaje koncept državnih granica, kao ni bilo koji oblik diskriminacije baziran na razlikama u pogledu rase, boje, spola, jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih okolnosti. Kada ne bude granica NRD Van će rado postati Volkswagen Caravan.

82

NRD Kit (verzija/version 2005)

The noun van has 4 meanings: 1. avant-garde, vanguard, van, new wave - (any creative group active in the innovation and application of new concepts and techniques in a given ∫eld (especially in the arts)) 2. vanguard, van (the leading units moving at the head of an army) 3. van, caravan - (a camper equipped with living quarters) 4. van - (a truck with an enclosed cargo space)

83

kontakt/contact: URL: nrd.picigin.net

84

● NRD Kit (New reality Development Kit) is a network tool for production and publishing of media contents. NRD Kit also educates its users and content recipients on the difference between representation of data and data per se, as well as on importance of knowing and accessing an original program code. NRD Kit users are news and stories producers. They use NRD Kit in order to speci∫cally attract attention of an ordinary, benevolent internet user. Regarding the use and input of new contents, NRD Kit is very simple. Dominant culture of interaction between man and machine favours - and aims at - ignorance of the ordinary user. Working together with his/hers insatiable hunger for sensations, it creates prerequisites for predictable reception of the contents formatted via NRD Kit. To format its contents, NRD Kit uses the address space and layout of existing pages. Credibility, authenticity, objectivity and neutrality represented by their layout and name provide space a of play and creation for NRD Kit users. Possibility of their mutual hypertextual intertwining, actually very rare, also provides a chance to experience these established bigwigs’s identity in a completely new fashion. The most popular web browser running on today’s most popular operative system has been selected to mediate in this process. NRD Kit is freeware published under GNU GPL at URL: www.picigin.net and has been developed at GNU/Linux, written in Python and based on the Twisted network framework and Nevow template engine. Adding new models into the base of updatable internet pages should prove a relatively easy task even for the beginners in web technology. The ∫rst interactive story in the base is NRD Van’s ‘homage’ to subversive media art, its theoretical articulation and ∞ above all ∞ the hacker culture in general. The story begun in February 2001.

Biography: NRD Van (New Reality Development Van) is a temporary sanctuary of identity with a temporary residence in TCP/ IP space. TCP/IP protocol has been adapted as a military standard (MIL STD) in 1983. TCP/IP is based on the Open System Interconnect (OSI) Reference Model, which is a standard for describing structure and function of data communication protocols, developed in order to enable reliable communication in almost impossible conditions of a total war. TCP/IP knows no concept of state borders or any form of discrimination based on race, colour, sex, language, religion, political or other worldview, national or social origin, possessions, birth and other circumstances. When borders cease to exist, NRD Van will gladly turn into a Volkswagen Caravan. The noun van has 4

meanings: 1. avant-garde, vanguard, van, new wave - (any creative group active in the innovation and application of new concepts and techniques in a given ∫eld (especially in the arts)) 2. vanguard, van (the leading units moving at the head of an army) 3. van, caravan - (a camper equipped with living quarters) 4. van - (a truck with an enclosed cargo space)

85

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.