You are on page 1of 4

~

--:

ZAGREBACKO GARDSKO KAZALISTE


"KOMEDIJA", Kaptol 9
URBROJ : 84/ 2016
U Zagrebu, 15.2.2016 .

ZAPISNIK

s 25. sjednice Kazalisnog vijeca ZGK ,Komedija"


odrzane 15.2.2016 . u 14:00 sati
Sjednici su bi li nazocni : pred sjednik Vijeca lvica Prlender, zam j enik predsjednika Kresimir
Batinic, clanovi Dorica Nikolic, Katarina Krpan i Damir Loncar.
Sjednici su prisustvoval i predstavnici Osniva ca, procelnik Gradskog ureda za obrazovanje,
kulturu i sport, gospodin lvica Lovric i za mjenik procelnika, gospodin Tedi Lusetic.
Zapisnik je vodila: Petra Topolovsek
Sjednicu otvara predsjednik Vijeca, gospodin lvica Prlender konstatirajuci da je prisutan
kvorum za pravovaljano odlucivanje te se predla ze slj edeci dnevni red:
Dnevni red

1. Razmatranje financijskog izvjesca u 2015. Godini i financijski plan za 2016. Godinu


2. Razno

Predsjednik Vijeca, gospodin lvica Prlender otvara sjed nicu Vijec a konstatirajuci da su
prisutni svi clanovi Kazalisnog vij eca te predstavnici Osnivaca.
G. Damir Loncar prije prihvacanja dnevnog reda trazi pojasnjenje istog buduCi dana sjednici
odrzanoj ll.veljace 2016. Vijece nije usvojilo financijsko izvjesce za 2015. godinu a sada je
opet stavljeno na Dnevni red .
Predsjednik Vijeca, napominje da su izvjesca za 2015 . i plan za 2016. kapilarno vezani ida
KazaliSno vijece nije prihvatilo financijsko izvjesce na temelju ocitovanja ravnatelja . Prije
glasovanja o usvajanju/neusvajanju izvjesca napomenuo je da se 2016. godina u samom
pocetku tereti obvezama iz 2014. i 2015. godine. lzvjesce iz 2015. pokazuje kakva bi mogla
biti 2016. Godina.
Predsjednik Vijeca trazi od nazocnih da se izjasne da li prihvacaju predlozeni dnevni
red. Buduci su clanovi Vijeca prihvatili predloze ni dnevni red, predsjednik konstatira da je
dnevni red jednoglasno 1,.1svojen te otvara raspravu na 1. tocku u cijelosti.
Predsjednik Vijeca, podsjeca na kljucne Cinjenice: na teme lju ocitovanja ravnate lj a
proizlazi da se 700.000,00 kn nepodmirenih obveza iz 2014. i 2.835.213,00 kn prenose u
2016. godinu cime kaza li ste Komedija ulazi u 2016. sa 3.500.000,00 kn nepodmirenih obveza .
Nadalje, obveza koju je ravnatelj preuzeo u sanacijskom planu, bez sa vjetovanja s Kazalisnim
vijecem, u iznosu 1.087.342,00 kn nije izvrse na te se preno si u 2016 .

. _:.'

:";

.. ...

Gospoda Nikolic se nadovezuje zakljucujuci da je Ka za liste

Komedija u manjku,

naglasavajuci i postavlja pitanje zasto kaza lisno vijece nije na prijasnjim sjedn icama dobilo
informaciju o iznosu toga manjka, te konstatira da se ravnate lj a zbog neusvajanja
financijskog izvjesca maze i ne mora razrijesiti duznosti . Postavlja pitanje povjerenja
ravnatelja. Sljedece, informira Kazalisno vijece da ono samo predlaze razrjesenje, ali ne
donosi odluku o razrjesenju .
Procelnik lvica Lo vric, napominje da povjerenja nema. Vi se puta tijekom godina,
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport pokusao j e iznaci izlaz iz trenutne financijske
situacije u suradnji s ravnateljem Kazalista Komedija . Glavni problem je trosenje izvan
financijskih okvira i nenamjensko trosenje-. Poku sa lo se sa sa nacijskim planom, koji se nije
ispostovao, te Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport nema jamstva da ce se nesto
promijeniti. Stvoreno je gotovo 6.000 .000,00 obveza koje nisu stvorene prijasnjih godina na
Jarun festu nego u 2014. i 2015. godini . Konstatira da nema dilem e da se g. Niko Pavlovic
razrijesi duznosti ravnatelja Kazalista Komedija . Te navodi da je u skladu s tim i dan Zak ljucak
osnivaca o neprihvacanju financijskog izvjesca za 2015. Godinu, te prijedlog da se razrijesi
duznosti duznosti ravnate\ja g. Nikola PavloviC.
Zamjenik procelnika Tedi Lusetic naglasava da financijsko izvjesce Kazalisna Komedija
kojem je prikazan visak ad 58.000,00 kn u poslovanju, ne stoji.
g, Damir Loncar izjavljuje da u tom izvjescu pise da je Kazaliste platilo 2.600.000,00 kn
starih dugova i da je u 2015. prihodovalo duplo vise nego godinu prije. Stoga je razvidno da
je Kazaliste dio dugova podmirilo, dok ostaju neplaceni dugovi iz 2015. lzlaganje zavrsava
nelagodom zbog cijele situacije oko poslovanja kazalista Komedije.
Predsjednik Vijeca, izjavljuje da je na sjednici Kazalisnog vijeca, 29. sijecnja 2016.
zatrazio objasnjenje zasto podmirenje obveza od 2.600.000,00 kn nije prikazano u
sanacijskom planu, ali odgovor nije dobio vee zakljucuje da su placani tekuci racuni, a ne
nepodmirene obveze. Sam zavrsni racun pretpostavlja da je laziran obzirom da stavke iz
"''-: -

sanacijskog plana u njemu nema. Napominjuci da kao predsjednik Kazalisnog vijeca ima
obvezu dostaviti lzvjestaj o neprihvacanju financijskog izvjestaja za 2015. godinu, prisutnima
cita dio iz izvjestaja:" lmajuCi u vidu Cinjenicu kako je preuzeta obveza po Sanacijskom p/anu
ne soma neizvrsena, nego i dosljedno presucena u Financijskom izvjescu za 2015. godinu, te
golemi iznos navedenih nepodmirenih financijskih obveza, sta su posljedak nesavjesnog
poslovanja u 2015. godini, kao i razloinu opasnost do zbog moguce prisilne nap/ate dospjelih
potralivanja redovita djelatnost ZGK ,Komedija" u 2016. godini bude onemogucena, kao i
-redovita is plata placa zaposlenika, predsjednik je Kazalisnog vijeca glasovao protiv usvajanja
Financijskog izvjestaja za 2015 . godinu, te pozvao Clanove no glasovanje u skladu s
odgovornoscu i savjesti. ,
Slijedom svega navedenog, predlaze da se g. Niko Pavlovic razrijesi duznosti
ravnatelja Kazalista Komedija, te otvara raspravu na tu temu .

. . .-. .:!

G. Damir Lonca r pita pod ko jom je to tockom dnevnog reda, pa uslijed toga
Predsjednik Vijeca predlaze dopunu dnevnog reda na nacin da se pod tocku 2. dnevnog reda
stavi prijedlog za razrjesenje g. Nike Pavlovica duznosti ravnatelja Kazalista Komedija .
Prijedlog je jednoglasno usvoj en.
BuduCi je prijedlog izmijene dnevnog reda usvojen, predsjednik Vij eca izjavljuje:
obzirom da ova kazal isno vijece na sjedn ici odrzanoj dana 11. veljace 2016. nij e prihvati lo
financijsko izvjesce o poslovanju za 2015 . ZGK ,Komedija", temelj em odredbi cl. 31 Statuta
Kazalista, a u svez i clanka 34. i 35. Zakona o kazalistima predlazem da avo Vijece glasuj e o
prijed logu razrjesenja ravnate lj a ZGK ,Kornedija" g. Nike Pavlovi ca.
Gospoda Nikolic jos j edno m napominje da odluku donosi Gradska skupstina Grada
Zagreba, a Kazalisno Vij ece samo predlaze.
Nakon provedenog glasovanja, Predsjednik kazalisnog Vij eca konstatira da su od pet
clanova tri glasala za razrjesenje, a dva protiv. Pola zeci od glasovanja Kazalisnog vij eca o
prijedlogu ra zrjesenj a ravnatelja ZGK ,Komedija" g. Nike Pavlovica temeljem clanka 25.
statuta donosi slijedeci
ZAKUUCAK
Predlaze se Gradskoj skupstini Grada Zagreba, a sukladno Zakljucku Gradonacelnika od
15.02.2015. kojim se ne prihvaca financijsko izvijesce za 2015. Godinu razrjesenje ravnatelja
Zagrebackog gradskog kazalista ,Komedija", gospodina Nikole Pavlovica, 10000 Zagreb, ulica
Antuna

Strbana, OIB 44544481218, koji je imenovan na tu duznost dana 21.2.2013.

rjesenjem Gradske skupstine KLASA : UP/1 -021-05/13-01/7, URBROJ : 251-01-06-13-1, s


danom donosenja rjesenja o razrjesenju .
Nakon donosenja prijedloga, gospodin Lovric kao predstavnik Osnivaca, trazi da se
pozove ravnatelj kako bi se ocit.o vao o razlozima razrjesenja.
Predsjednik Vijeca, gospodin Prlender obraca se ravnatelju te navodi ravnatelju, gasp.
Pavlovicu da se u okviru 25. sjednice Kazalisnog vijeca, pod 1. tockom dnevnog reda
razmatralo izvjesce o poslovanju 2015. I financijski plan za 2016. te se slijedom toga
nametnula nova tocka dnevnog reda : Prijedlog razrjesenja ravnatelja te je donijet zakljucak
kojim se predlaze Gradskoj skupstini Grada Zagreba, razrjesenje ravnatelja, polazeci od
financijskog tereta, imajuci na umu sve umjetnicke dosege. Sukladno cl. 31. St. 2 Statuta
Kaza:JiSta dana mu j e pravo na _ocitovanje . (oci tovanje u prilogu)
Nakon ocitovanja ravnatelja, gosp. Pavlovica, predsjednik Vijeca, gosp. Prlender
obraca se ravnatelju izjavljujuci da je imao njegovu punu podrsku do pi sa nog ocitovanja
Vijecu o financijskom planu, u kojem ravnatelj navodi i potpisuje da 700.000,00 kn iz 2014. I
2.835.000,00 kn iz 2015. prenosi u 2016. Nastavljajuci navodi da prijedlog Kazalisnog vijeca o
razrjesenju ravnatelja proizlazi iz sa mog ocitovanja .

.. . .

.
/

'

. ,:

,. ' .

~.'

: ....

........

Kako nitko od prisutnih na

o~itovanje

ravnatelja o razlozima razrjesenja nije imao

nikakav komentar, predsjednik Vijeca naglasava da je ravnatelj dobio priliku za ocitovanje o


razlozima razrjesenja koje je zapisnicarski zabiljezeno te zakljucuje ovu tocku dnevnog reda.
BuduCi da pod tockom razno nije bilo vise rasp rave sjednica je zavrsena u 15:40 sati.

. _ _.
r

Zap:-c:s
i
d.ila.--/

..,-1'' \...:

~t~a Topolovse
\..

Predsjednik Kazalisnog vijeca