You are on page 1of 1

Toâi Gaë.

p Gieâsu
Giang AÂn
3 3

Cm G7 3 Cm Eb

     
3
     
3
      
 
1. Toâi gaëp Gieâ - su treân ñöôøng phoá daøi. Toâi gaëp Gieâ - su nôi ngöôøi giaø em
2. Toâi gaëp Gieâ - su nôi ngöôøi xöù laï. Toâi gaëp Gieâ - su ngay beân nhaø toâi
3. Toâi gaëp Gieâ - su treân heø phoá buoàn. Toâi gaëp Gieâ - su nôi phieân chôï khuya

  
Ab Bb G C7 Fm 3
  
   
3

      
3 3
3 
    
beù. Toâi gaëp Gieâ - su vôùi quaàn aùo taû tôi. Gieâ - su khoâng lôøi, Gieâ - su mæm
ñoù. Toâi gaëp Gieâ - su neùp mình döôùi trôøi möa. Ñoâi moâi run laïnh, ñoâi chaân raõ
sôùm. Toâi gaëp Gieâ - su nhöõng ngöôøi gaùnh haøng rong. Treân ñoâi vai gaày bao nhieâu vaát
3 3

Bb7 Eb G Cm G7 Cm

3 3

     
3

     

    

cöôøi nhöng ñoâi maét leä rôi. Toâi gaëp Gieâ - su nôi ngöôøi khoán cuøng. Toâi gaëp Gieâ
rôøi, ñoâi vai aùo sôøn thöa. Toâi gaëp Gieâ - su nôi ngöôøi thieáu phuï. Toâi gaëp Gieâ
vaû mong ai ñoù ñôõ naâng. Toâi gaëp Gieâ - su nôi ngöôøi khoå saàu. Toâi gaëp Gieâ
3

Eb Ab Bb

    
3
    3
   3
  
3

 
- su nôi ngöôøi ñang ñoùi khaùt. Toâi gaëp Gieâ - su trong caên nhaø xô
- su nôi ngöôøi phu queùt raùc. Toâi gaëp Gieâ - su lang thang hoaøi treân
- su taâm hoàn ñang heùo haét. Toâi gaëp Gieâ - su coâ ñôn buoàn khoâng

  
 
3
  
Eb Fm G7 Cm
 
3

  

3 3
      
   
xaùc, coù em thô chôø meï ñang chôø meï ñeå no baùt côm chieàu.
phoá, bieát chaêng ñaâu laø nhaø, ñaâu laø nhaø ñeå nöông aám thaân gaày. ÑK: Gieâ -su
noùi, xoùt xa thaân phaän ngöôøi oâi phaän ngöôøi caàu mong chuùt tình ngöôøi.

          

3


Ab Gm Cm

        
3 3

   
3 3


3
ôi! Ngaøi ñeán trong cuoäc ñôøi, soáng vôùi con ngöôøi seû chia noãi khoå ñau. Ngaøi thöông

      
      
Fm G

   
3 3

      
anh, Ngaøi thöông toâi, Ngaøi thöông em nhieàu laém thöông phaän ngöôøi cöù maõi long


   
Cm

 
ñong.