You are on page 1of 33

SÖË 84 15 - 05 - 2008

1
Cty TNHH TM DV XNK Chiïën Thùæng, cêìn tuyïín: 04 kyä sû
dûå toaán, giaám saát, coá kinh nghiïåm chuyïn ngaânh cú
nhiïåt laånh, lûúng thoãa thuêån; 20 CN kyä thuêåt coá KN lùæp
àùåt cöng trònh àiïån laånh, cöng nghiïåp vaâ dên duång.
LH: 1565 Huyânh Têën Phaát, Phuá Myä, Q.7, Tel. 7851181,
0982772508-A.Chiïën

Thõ trûúâng
lao àöång
Cty CP dûúåc phêím Deka, cêìn tuyïín: 01 kyä sû (TN
ngaânh àiïån, àiïån tûã); 04 TDV (TN ngaânh vi sinh, biïët
tiïëng Anh); 02 NV vùn phoâng; 02 kïë toaán; 02 taâi xïë (ÀK
chung: > 1 nùm KN, VTVP, lûúng thoãa thuêån). Nöåp HS
11. VIÏÅC TÒM NGÛÚÂI taåi: 14B, àûúâng 11, Khu 6A, Him Lam, Bònh Chaánh, Tel.
4317420
1101 Giaám àöëc & Kyä sû
Cty nöåi thêët göî Myä Khang, cêìn tuyïín: NV giaám saát
1102 Thû kyá vaâ Kïë toaán cöng trònh, thúå lùæp raáp haâng nöåi thêët göî, thúå cùæt kñnh,

1103 Nhên viïn Kyä thuêåt
Y/c: coá tay nghïì, kinh nghiïåm vïì göî hoùåc kñnh. LH:
Trung têm Thûúng Maåi CMC, 79B Lyá Thûúâng Kiïåt, P.8,
1104 NV VP, khöëi Kinh tïë - Xaä höåi TB, Tel. 8686119, 0903135635-chõ Mai

1105 NV KD, phaát triïín thõ trûúâng Cty TNHH DV TM & XD Sún Nguyïîn, cêìn tuyïín gêëp:

1106 Nhên viïn tû vêën
kiïën truác sû, biïët 3D vaâ ham thñch thiïët kïë nöåi thêët;
designer nöåi thêët, biïët 3D, lûúng thoãa thuêån, laâm viïåc
1107 Giaáo viïn taåi Q.1, bao cúm trûa. LH: 26 Trêìn Quyá Khoaách, P.Tên
Àõnh, Q.1, Tel. 0903800680, 0983400200-A.Sún
1108 Nhên viïn baán haâng
1109 NV Nhaâ haâng, Khaách saån
Cty TNHH SX & TM Mêîu Viïåt, cêìn tuyïín: 01 giaám
àöëc marketing, töët nghiïåp chuyïn ngaânh market-
1110 Cöng nhên viïn may ing hoùåc QTKD, tiïëng Anh lûu loaát, thaânh thaåo
internet, lûúng thoãa thuêån. LH: 91 Àaâo Duy Anh,
1111 Nhên viïn giao, chúã haâng P.9, Phuá Nhuêån, Tel. 8446283-chõ Thuyá

1112 Laái xe 15 KS àiïån tûã viïîn thöng; 5 kïë toaán, TNÀH, ûu tiïn
KN, LKÀ 2,5-3tr/th + thûúãng + CÀ. LH: Cty Vaån Xuên,
1113 Ngûúâi giuáp viïåc, taåp vuå 15/11 Phan Huy ñch, P.15, TB, Tel. 0915217628-Duäng.
---------------------------------------------
1114 NV cùæt toác, göåi àêìu, massage 5 KS àiïån, KN khaão saát, TK cöng trònh ÀD & TBA,
thaåo Autocad, chuyïn lêåp dûå toaán CT àiïån, lûúng
1115 Nhên viïn caác ngaânh khaác cao. LH: C14, C/c 189C, Cöëng Quyânh, Q.1, Tel.
9250506.
1116 Caác àún võ tuyïín duång --------------------------------------------- Thû kyá, 20-25t, biïët AV, VT vùn phoâng; 1 thúå àiïån, tû⠄ Kïë toaán SX, KN > 2N vïì göî XK, TÀ >= Trung cêëp, LCB
Giaám àöëc àiïìu haânh Q/caáo TH, baáo chñ, ûu tiïn nûä, 25-30t. LH: 53 Bïën Phuá Àõnh, P.16, Q.8, Tel. 1,5 tr/th. LH: DNTN Tên Tiïën Àaåt, 33/13 àûúâng 1, P.Bònh
12. NGÛÚÂI TÒM VIÏÅC NH khaá; tòm ngûúâi HT phaát triïín Cty. LH: 541/23 Sû V 0903193229-C.Ngoåc. Thuêån, Q.7, Tel. 8731409.
Haånh, P.13, Q.10, Tel. 0983579178, 0938773499-Àaâo. --------------------------------------------- „ 10 KT múái ra trûúâng, lûúng 1-1,5tr/th; 20 nûä KT T/húåp,
13. DÕCH VUÅ LAO ÀÖÅNG --------------------------------------------- 3 nûä KT, KN > 1N, biïët BC taâi chaánh, thaåo VT, laâm taåi cöng núå; KT trûúãng, lûúng 2-5tr/th; 10 nûä VP, XNK. LH:
„ 20 KS T.cêëp XD kiïën truác, 1,5-2,5tr/th; KS àiïån, À.tûã; B.Tên, lûúng TT. LH: 137/104/13 Phan Anh, P.BTÀ, Cty Lï Phûúng, 113 (44/013) Ng Thöng, P.7, Q.3.
VIÏÅC TÒM NGÛÚÂI KS tûå àöång hoaá, KN, 2,5tr/th. LH: Cty Lï Phûúng, 113 BT, Tel. 7517657, 0913912543-A.Phuång. „ KT trûúãng, 6tr/th; thuã quyã, 1,5tr; KT viïn töíng húåp,
(44/013 múái) Ng Thöng, P.7, Q.3, Tel. 9321637, --------------------------------------------- thöëng kï...1,2-2tr/th; thû kyá VP, 1-2tr/th. LH: 128/16
08083101. „ 1 thû kyá haânh chaánh nhên sûå, KN > 2N, TÀ >= Trung PVHai, P.3, TB, Tel. 9913861.
11 „ KS möi trûúâng; KS cêëp thoaát nûúác; vi sinh hoaá lyá; KS cêëp, LCB 1,5tr/th. LH: DNTN Tên Tiïën Àaåt, 33/13 àûúâng
cú khñ; polymer, lûúng 2-3tr/th. LH: 113 (44/013 múái) Ng 1, P.BT, Q7, Tel. 8731409, 0958822292.
„ 12 NV kïë toaán; 5 NVKD, > TNTC; 10 NV giao nhêån; 2
NV trûåc ÀT. LH: 54A Ng V Maåi, TB, Tel. 2969617-Tuyïët.
Thöng, P.7, Q.3, Tel. 9321637.
1101 Giaá m àöë c , Kyä sû, Baá c sô „ Giaám àöëc KD, 500$; trûúãng phoâng, 4,5tr; KS cú khñ, Tuyïín 03 kïë toaán, CÀ, KN 1-2 nùm, chõu khoá, Tuyïín 20 nûä kïë toáan quêìy/thu ngên, 20-30t, töët nghiïåp
XD; hoaå viïn KT; KS àiïån, hoaá, cêìu àûúâng, 2,5-5,5tr. LH: lûúng 2-2,5tr, thûúãng hêåu, nhêån àaâo taåo kïë trung cêëp trúã lïn chuyïn ngaânh kïë toaán, coá khaã nùng
Kiïën truác sû; kyä sû XD, TNÀH chuyïn ngaânh, ûu tiïn 120/11 P V Hai, P.3, TB, Tel. 0989116397. toaán. LH: Cty CP TM DVVT Song Löåc, 218 àûúâng
giao tiïëp & ûáng xûã, ngoåai hònh dïî hònh, sûã duång töët vi
coá KN. LH: Cty XD Quang Bònh, 656/14 CMT8, P.11, „ 1 kyä sû cú khñ; 1 kyä sû àiïån laånh; 1 taâi xïë xe du lõch. tñnh vùn phoâng, lûúng thoãa thuêån. Höì sú xin viïåc nöåp
Q.3, Tel. 8464239, 0903614087-A.Nguyïn. LH: Cty TNHH Vùn Thaái, 37 Êu Dûúng Lên, P.2, Q.8, söë 1, P.Bònh Trõ Àöng B, Bònh Tên, Tel. taåi: 133-141 AB Caách Maång Thaáng 8, P.5, Q.3, Trung
--------------------------------------------- Tel. 0913837197-A.Thaái. 0918918333-Mr.Phong têm Àiïån Maáy IDEAS
„ Kyä sû XD, giaám saát thi cöng, KN > 1N, chêëp nhêån cöng
Cty TNHH TV-TK-XD TATT, cêìn tuyïín: 04 kiïën truác sû, taác xa, lûúng TT. LH: 301 Höìng Baâng, P.11, Q.5, Tel. Cty Phong Thaånh, tuyïín 01 kïë toaán töíng húåp Cêìn tuyïín: thû kyá VP, coá KN, TN TC trúã lïn, ûu tiïn coá
04 kyä sû xêy dûång, 08 hoåa viïn triïín khai kiïën truác, 8554526, 2611286. (nam/nûä), < 32t, TN CÀ kïë toaán, sûã duång thaânh ngoaåi hònh, lûúng thoãa thuêån; 10 NVKD, TN 12 trúã lïn,
(1) biïët sûã duång Autocad, 3D Max, Photoshop; (2-3)
biïët sûã duång Autocad (ûu tiïn coá kinh nghiïåm). LH: 1102 Tuyïín Thû kyá vaâ Kïë toaán thaåo vi tñnh VP, 1 nùm kinh nghiïåm, lûúng 2- coá kyä nùng giao tiïëp, ûu tiïn coá KN, lûúng cùn baãn +
485/7/22 Quang Trung, P.10, Goâ Vêëp, Tel. 9965053, 3tr/th, coá xe àûa rûúác. LH: lö B2, 19-20 KCN % HH, laâm viïåc HC. LH: 4/3A Lûúng Àõnh Cuãa, P.Bònh
Fax: 9965053 1 kïë toaán, coá KN; 10 nam/nûä PV, coá ngoaåi hònh; 2 taåp Tên Àöng Hiïåp, BD, Tel. 0919666340-chõ Liïm Khaánh, Q.2, Tel. 2730428, 0906717090-A.Thùæng
vuå; 1 phuå bïëp; 1 giûä xe. LH: Cty Nùæng Súám, D23
Cty CP Kiïën Truác XD nöåi thêët Àa nùng Smart Archinter Cöång Hoâa, P.13, TB, Tel. 0972169227-Tuêën. Cty TNHH TM DV du lõch Duy Sinh, cêìn tuyïín: 02 thû Cty TNHH DV SX Trêìn Gia Phaát, cêìn tuyïín: NV kïë toaán
J.S.Co, cêìn tuyïín gêëp: 06 KTS, lûúng 2,5-5tr/th; 05 --------------------------------------------- kyá, 02 nûä NVVP (> TC), 02 NV tiïëp tên (NH), 05 NV TÀT VP, NV kinh doanh, ÀK: nam-nûä, nùng àöång, nhiïåt tònh
KSXD, lûúng 2-5tr/th (ûu tiïn coá chûáng chó giaám saát); NV kïë toaán VP, TN > TC, coá KN, laâm giúâ HC, lûúng 12/12, 02 nam/nûä KT viïn + KTTH (> TC), ûu tiïn coá
(ûu tiïn ngûúâi coá KN trong lônh vûåc in êën), möi trûúâng
06 hoaå viïn, lûúng 1,6-3tr/th. Nhêån HS phoãng vêën: thoãa thuêån. LH: Cty TNHH A-D-A, 53 Trêìn V Dû, KN, 10 nam/nûä baán haâng ST (12/12). PV trûåc tiïëp taåi:
laâm viïåc töët, lûúng thoãa thuêån. Nöåp HS taåi: 71 Cao V
001, lö A3, C/c An Sûúng, Ng V Quaá, P.Tên Hûng Thuêån, P.13, TB, Tel. 8108289-A.Nghõ. 111 Ng Chñ Thanh, P.9, Q.5, Tel. 2417524, 2417526-chõ
Lêìu, P.1, Q.6, Tel. 8593116, 0908011028-chõ Nhiïn
Q.12, Tel. 4275157, 4275168, 0985000779-A.Kiïn --------------------------------------------- Vên (nhêån HS caã ngaây CN)

Cty TNHH Kyä thuêåt cú khñ Thùæng Lúåi - mua baán caác loaåi húåp Cty TNHH TM & DV Khang Phaát, cêìn tuyïín: 01 NV kïë toaán Cöng ty Lêm Cûúâng, cêìn tuyïín: kïë toaán trûúãng (saãn
kim YG6, gia cöng tiïån, phay, maâi, cùæt CNC, saãn xuêët chïë coá KN ñt nhêët 1 nùm; 05 NV kinh doanh coá KN ñt nhêët 2
taåo duång cuå cùæt goåt kim loaåi & göî, cêìn tuyïín: 01 kyä sû thiïët nùm; 02 quaãn lyá nhaâ haâng cafe (ûu tiïn biïët tiïëng Haân); 02 xuêët), coá KN; nam phiïn dõch tiïëng Hoa; NV vùn phoâng Cty TNHH 1TV Tûúâng Phong, cêìn tuyïín nûä kïë
kïë, 01 thúå cùæt dêy CNC, 01 thúå tiïån CNC, 01 thúå thiïët kïë vaâ NV baán haâng showroom, tûâ 8h-20h, coá ngoaåi hònh, biïët sûã biïët tiïëng Hoa; taâi xïë coá KN; thúå haân Tig; thúå haân àiïån; toaán töíng húåp, > 2 nùm kinh nghiïåm. LH: 1007
vêån haânh maáy phay CNC 4 truåc, Y/c: phaãi coá KN; 20 thúå duång vi tñnh; 01 NV kho; 10 NV daán tûúâng (khöng cêìn KN), thúå àiïån; LÀPT. LH: àûúâng Àaâo Trinh Nhêët, KP1, P.Linh Loâ Göëm, P.8, Q.6, Tel. 0903930182-A.Phong
tiïån, phay, maâi, haân, LÀPT. LH: 278/64 Goâ Xoaâi, töí 49, KP3, vûâa hoåc vûâa laâm, lûúng cao. LH: 243/9/12E3 Tö Hiïën Thaânh,
P.BHH A, B.Tên, Tel. 2689644, 0903716225 hoùåc TÀ 1080 P.13, Q.10, Tel. 0908677700-C.Uyïn Têy, Thuã Àûác, Tel. 7204691, 0907535968-chõ Minh

DNTN may mùåc Kim Höìng Ngoåc, cêìn tuyïín: 01 trúå Cöng ty Duy Tên, cêìn tuyïín gêëp: nûä kïë toaán biïët sûã duång
Cty TNHH Hai Mûúi Ba Àöå Nùm, cêìn tuyïín: 01 phêìn mïìm kïë toaán, töët nghiïåp TC hoùåc CÀ, KN töëi thiïíu 1
kiïën truác sû; 01 NV baán haâng àaá trang sûác, coá lyá giao dõch kinh doanh, Y/c: nûä, 22-28t, ngûúâi Tuyïín: 01 nûä kïë toaán, 10 NV sale, 01 thi cöng nùm, < 30t; nûä kïë toaán töíng húåp biïët sûã duång phêìn mïìm
kinh nghiïåm xoä àaá. LH: 62 Trêìn Naäo, P.Bònh An, miïìn Nam, töët nghiïåp THPT, giao tiïëp töët, ngoaåi sên vûúân. Nöåp HS taåi: Cty TNHH xêy dûång Tinh kïë toaán, baáo caáo thuïë, töët nghiïåp ÀHTCKT, KN töëi thiïíu 2
Q.2, Tel. 0975777123-C.Thanh, 0902373403- hònh khaá. LH: 36 àûúâng söë 1, P.Tên Thaânh, Tên Khiïët, 93A Lï Àûác Thoå, P.17, GV nùm, lûúng cao thoãa thuêån. Nöåp HS tûâ 15/05 àïën ngaây
22/05 taåi: 449/122 Sû Vaån Haånh nd, P.12, Q.10 (khöng hoaân
C.Trang Phuá, Tel. 0938345599-A.Cûúâng (GÀ) laåi höì sú)

Cty TNHH TMDL Thaái Bònh Dûúng cêìn tuyïín: thû kyá vùn Cêìn tuyïín gêëp: NV nûä thû kyá, biïët vi tñnh VP; NV
Tuyïín 10 kyä sû àiïån tûã coá KN vaâ 10 kyä thuêåt Cty TNHH TM Lêm Phaát Taâi, cêìn tuyïín NV kïë
phoâng; 02 nûä NVVP (TNTC); 04 nûä tiïëp tên, trûåc àiïån kinh doanh, trònh àöå > 12, lûúng + HH. LH: Cty
viïn coá KN. LH: Cty TNHH Nhêåt Quang, 499 Laåc toaán nûä, coá kinh nghiïåm töëi thiïíu 1 nùm. LH:
thoaåi (TN 12 trúã lïn, coá ngoaåi hònh); 03 kïë toaán viïn TNHH BÀS Hoaâng Phaát, 14/11 Hoaâng Dû
Long Quên, P.5, Q.11, Tel. 2432898, P.TCHC Cty, 28 Bònh Giaä, P.13, TB, Tel.
vaâ 01 kïë toaán töíng húåp. PV trûåc tiïëp taåi: 50 Trêìn Quang Khûúng (Lï Höìng Phong nd), P.12, Q.10, Tel.
0903137499-A.Duäng 9320038, 9325603, 0908228743-A.Thõnh
Khaãi, P.Tên Àõnh, Q.1, Tel. 2729632-C.Àiïåp 0908600610, 0908989434

Xêy dûång Hoaân Thiïån, cêìn tuyïín: kyä sû xêy dûång; kyä Tuyïín 01 nam kïë toaán trûúãng, > 40t, TNÀH Ktïë-Tchñnh, >
Cêìn tuyïín gêëp: 04 NV kïë toaán, trònh àöå trung
sû cú khñ; hoaå viïn, ÀK: têët caã töët nghiïåp chuyïn 5N KN, ûu tiïn biïët ngaânh kim khñ, àiïån maáy, coá trònh àöå, Cöng ty Thaânh Phaát, cêìn tuyïín nûä kïë toaán, töët
cêëp, laâm taåi KCN Myä Phûúác 2, Bònh Dûúng, nùng lûåc töí chûác, quaãn lyá böå phêån KT, hïå thöëng KT trong
ngaânh liïn quan, coá KN 1 nùm, thaânh thaåo phêìn mïìm nghiïåp trung cêëp trúã lïn, thaåo vi tñnh, coá kinh
lûúng thoãa thuêån. LH: 42B Buâi T Xuên, P.2, TB, siïu thõ, khöng vûúáng bêån GÀ, chêëp nhêån laâm thïm giúâ khi
vi tñnh chuyïn ngaânh, lûúng thoãa thuêån. Nöåp HS taåi: 18 coá yïu cêìu, SD thaânh thaåo caác phêìn mïìm KT, Anh vùn B, nghiïåm baáo caáo thuïë, 24-30t. Nöåp HS taåi:
àûúâng söë 1, KQH Nam Long, P.Tên Thuêån Àöng, Q.7, Tel. 0650559887, 0907381984-Haånh (phoãng
lûúng tûúng xûáng vúái nùng lûåc. HS xin viïåc nöåp taåi: 133- 1150/1 (hoùåc 1152) àûúâng 3/2, P.12, Q.11
Tel. 7733166, 0987669918-chõ Dung vêën qua ÀT) 141 AB CMT8, P.5, Q.3, Trung têm Àiïån Maáy IDEAS
„ Daåy nêëu ùn Haân Quöëc khoáa hoåc 30 ngaây. LH: M18
àûúâng 36, P.6, Q.4, Tel. 0909923422.
„ Daåy khiïu vuä, nhûäng bûúác nhaãy àeåp do vuä sû úã Myä vïì
daåy, uy tñn. LH: 137/80 Lï V Syä, P.13, PN, Tel. 8423514.
---------------------------------------------
Taåi 173M Lyá Thûúâng Kiïåt, TB, Tel. 2363433,
0903347163-thêìy Nhên, nhêån HD:
„ DNSX vûâa & nhoã hoùåc tûå saãn, tûå tiïu: rang têím cafe,
traâ lipton, rûúåu bia, nûúác ngoåt, àöì höåp, àöì khö, keåo, àêåu
phöång, chocolate, nem, dêìu ùn, kem ùn.
„ Taâu võ yïíu, nûúác hoa, lùn naách, kem löåt trùæng, trõ muån,
dûúäng da, son, gel, dêìu göåi, sûäa tùæm, thuöëc uöën toác, sún
moáng tay, nhuöåm.
„ Keo xõt toác, saáp thúm, àeân cêìy, nûúác têíy, gel rûãa cheán,
Cung ûáng LÀ, GVN, giûä treã, BH, kïë toaán, LÀPT, GV rûãa rau quaã, rûãa kiïëng, xaã vaãi, xaâ böng thúm (khöng xuát),
DÕCH VUÅ LAO ÀÖÅNG theo giúâ. LH: DNTN Hoaân Myä, 2648 Laåc Long Quên, long naäo thúm, nhang, keo, sún.
P.10, TB, Tel. 2449729, 0988436162. „ Cöìn khö, thuöëc thöng cöëng, nûúác tinh khiïët, dêìu gioá,
--------------------------------------------- nhúát, xi maå baåc vaâng, hoåc cêëp töëc, TH ngay, HD ÀKKD
13 „ Cung ûáng nhanh, LÀPT, BH, T.xïë, KT, thu ngên,
G.haâng, BV, GVN, TV... cho Cty, DN... LH: DNTN Mai
KTCL, coá daång thuã cöng, ñt vöën, ÀT trûúác khi àïën.
„ Traâ sûäa trên chêu, coctail Thaái, caác loaåi keåo cûáng, keåo
Ngên, 173 Thöëng Nhêët, GV, Tel. 9967235, 0983967235. mïìm, meâ xûäng, baánh chocolate, quaán cúm, quaán nhêåu
30-50 moán...
---------------------------------------------

Daåy uöën toác nûä, húát toác nam, bao ra nghïì, 6tr. LH:
140 Buâi Viïån, P.PNL, Q.1, Tel. 0902358254-
A.Cûúâng.
3
---------------------------------------------
Àaâo taåo HV SC ÀTDÀ, àûúåc hoåc phêìn cûáng-mïìm,
Thõ trûúâng
TH trïn maáy söëng, caách mua baán... bao ra nghïì. LH:
TT M&T, 28/1A Q.Trung, P.8, GV, Tel. 0902513514.
Bêët Àöång Saãn
---------------------------------------------
Cung ûáng nhanh trong ngaây GVN, giûä treã, chùm soác Daåy bêëm huyïåt massage, theo PP diïån chuêín àiïån,
31. NHÛÚÅNG QSD ÀÊËT
ngûúâi giaâ, laâm theo giúâ/úã laåi, coá sùén ngûúâi 3 miïìn àïí sau KH coá TN öín àõnh, khoáa ÀB cêëp toác miïîn HP. LH: 32. BAÁN NHAÂ
choån. LH: 3 Hoa Traâ, P.7, PN, Tel. 5396482, 9124818- 70 TÀõnh, Q.1, Tel. 0955514104, 01698523998-
C.Haâ. A.Hiïåp. 33. SANG KIÖËT - CÛÃA HAÂNG
--------------------------------------------- ---------------------------------------------
„ Chuyïn cung ûáng nhanh ngûúâi GVN; giûä treã; LÀPT; Daåy thiïët kïë àöì hoåa, Corel, Photoshop, AI, bao ra 34. CÊÌN MUA NHA ÀÊËT
ÀB chùm soác ngûúâi giaâ; nêëu ùn, àaáp ûáng moåi nhu cêìu. nghïì & viïåc laâm, 1,5tr/mön. LH: Cty Sûác Söëng Treã,
LH: 213A Ng Thaái Bònh, P.4, TB, Tel. 9181737, 9181738. 281/21/6 Lï Vùn Syä, P.1, TB, Tel. 9132760, 35. CHO THUÏ NHAÂ ÀÊËT
„ Cung ûáng taâi xïë, thû kyá, kïë toaán, baão vïå, baán haâng, 0903719110.
giao haâng, coá nguöìn LÀ miïìn Têy. LH: 9/27 Êu Cú, TB, --------------------------------------------- 36. BÊËT ÀÖÅNG SAÃN CAÁC TÓNH
Tel. 9134750, 2443951-Hoaâng Phi. Daåy nêëu phúã, buán, baánh cuöën... caác moán baán haâng
„ Cung ûáng GV, GVN, LÀPT, BH, LÀ tay nghïì cao cho ùn; daåy tóa hoa, cuã, daåy riïng tûâng ngûúâi... LH: 37. DÕCH VUÅ NHA ÀÊËT
DV, caá nhên. LH: DVLÀ Söng Ninh, 285 (240 múái) Cao 737/39 L.L.Quên, P.10, TB, Tel. 9743013,
Thùæng, Q.10, Tel. 8621043, 2020214. 0986991028-cö Loan. NHÛÚÅNG QSD ÀÊËT
„ Cung ûáng nhanh nhiïìu nam/nûä phaát túâ rúi, coá KN, laâm ---------------------------------------------
Coá sùén giuáp viïåc nhaâ, giûä em, chùm ngûúâi giaâ,
bïånh, nuöi sanh, taåp vuå, phuåc vuå, baán haâng,
thúâi vuå, BTG, LÀPT vïì/úã laåi... LH: 2 Kyá Hoâa, P.11, Q.5,
Tel. 9051845, 0908500174-Quyá.
Sûãa ÀTDÀ: phêìn cûáng, phêìn mïìm, caâi àùåt ÛD caác
àúâi maáy, TH nhiïìu, coá chöî úã. LH: Cty Viïîn Thùæng, 31
LÀPT... LH: 314 Thoaåi Ngoåc Hêìu, P.Phuá Thaånh, „ Cung ûáng nhanh GVN, giûä em, chùm ngûúâi giaâ, nuöi 143/2B, Ung V Khiïm, P.25, BT, Tel. 2587562,
bïånh, sanh, baán haâng, phuå quaán, LÀPT, ùn úã laåi. LH: 219 0909102113. Àêët Q.2
Tên Phuá, Tel. 9171858, 9124716, 0909722290
HL 14, TP, Tel. 9132721, 0902722290. ---------------------------------------------
3102
(caã CN vaâ ngoaâi giúâ)
Daåy sûãa chûäa ÀTDÀ, phêìn cûáng, mïìm, caác àúâi maáy,
TH trïn maáy söëng, coá chöî úã laåi. LH: CH Viïîn Thùæng,

2
Cung ûáng nhanh giuáp viïåc nhaâ, giûä treã, tröng 143/2B Ung V Khiïm, P.25, BT, Tel. 2587562,
ngûúâi bïånh, chùm, thêåt thaâ, àaä àûúåc àaâo taåo, 0909102113.
coá nhiïìu ngûúâi Bùæc & miïìn Têy (coá chöî úã laåi ---------------------------------------------
cho ngûúâi úã tónh xa). LH: Cty TNHH DV Phaåm Daåy nêëu phúã gia truyïìn miïîn phñ, chó lêëy tiïìn cung
San, 222/10 Lï Àûác Thoå, P.6, GV, Tel. 2576719 cêëp gia võ 100.000à. LH: 588/13 Tónh Löå 10, P.BTÀ,
BT, Tel. 0979611925, 0913094651.
---------------------------------------------
Cty TNHH Happy House, cung ûáng dõch vuå vïå sinh,
Tuyïín sinh Daåy in luåa, vi tñnh, àöì hoåa, cêëp töëc, àïën nhaâ daåy, GT
viïåc laâm. LH: SS 13 Höìng Lônh, c/x Bùæc Haãi, P.15,
& Àaâo taåo
ngûúâi giuáp viïåc - chuyïn vïå sinh theo giúâ, theo thaáng,
vïå sinh vùn phoâng, cöng trònh sau xêy dûång, chuyïn Q.10, Tel. 2934738, 0908338217-A.Vinh.
nghiïåp, uy tñn. LH: SC22-2 Sky Garden 2, PMH, Q.7, ---------------------------------------------
Tel. 4101808, 4101874, 4101873 21. TUYÏÍN SINH Daåy thûåc KT thûåc tïë, BC thuïë, haåch toaán, laâm söí KT,
QT nùm, SD phêìn mïìm KT. LH: 223 Ngö Têët Töë, P.22,
22. ÀAÂO TAÅO BT, Tel. 5180445, 0918121590-C.Nga.
Cung ûáng nhanh: chuyïn cung ûáng LÀPT; taâi ---------------------------------------------
xïë; baán haâng; NVVP, thû kyá kïë toaán, àùåc biïåt coá TUYÏÍN SINH Àaâo taåo nails & trang àiïím tûâ CB-NC, tùång 300 mêîu
sùén lao àöång giuáp viïåc nhaâ, phuåc vuå, taåp vuå... HV nails, àaâo taåo taåi nhaâ, 8-20h. LH: 414/15
àïí lûåa choån. LH: Cty Viïåt Phaát, 537 CMT8, P.15,
Q.10, Tel. 2460999, 2460888 21 NTPhûúng, P.4, Q.10, Tel. 0938319789, 0908277261.
---------------------------------------------
À.taåo nghïì TK àöì hoåa: Corel, Photoshop, AI, Cad-
Chuyïn cung ûáng nhanh, coá sùén ûáng viïn àaä PV, tuyïín 779 3D, bao viïåc laâm, HP 1,5tr/mön. LH: Cty Myä Thuêåt, 7B
LÀ: GV, SV, G.àöëc, K.sû, K.toaán, T.kyá, Q.lyá, HV K.truác, NV TT sûãa chûäa ÀTDÀ HNH chuyïn nhêån àaâo taåo HV sûãa chûäa Tön Thêët Hiïåp, Q.11, Tel. 9177706, 0913854234-
(VP, KD, XNK, VT, chùm soác KH), T.kho, ÀD b.haâng, À.hoåa, ÀTDÀ, daåy tûâ cùn baãn àïën chuyïn sêu nêng cao, HV àûúåc C.Trinh.
marketing, P.dõch, P.vuå, T.tên, giao haâng, B.haâng, trûåc ÀT, trûåc tiïëp thûåc haânh trïn maáy söëng, caã phêìn cûáng & phêìn ---------------------------------------------
G.xe, À.bïëp, T.xïë, B.vïå, T.vuå, GV nhaâ, T.àiïån, may, tiïån. LH: mïìm song song, ÀB àûúåc höî trúå böå àöì nghïì trong suöët
khoáa hoåc (coá lúáp ngùæn haån cho HV muöën múã cûãa haâng). LH:
Daåy nails cùæt da, sún moáng, veä 5 loaåi coå, veä nöíi, veä
DVVL Minh Viïåt, 128/16 Phaåm V Hai, P.3, TB, Tel. 9913861,
9906941, 0989116397, Fax. 9906941 416 Ng Kiïåm, P.3, PN, Tel. 4490376, website: êín, àùæp böåt, trang trñ ÀT, chuyïn daåy cho ngûúâi ài
www.mobilehnh.com NN. LH: 109 àûúâng 12, P.BA, Q.2, Tel. 0909591518-
Vên.
CN Cty cung ûáng lao àöång Tiïën Phaát hiïån coá 200 nam Nhiïìu hoåc viïn, ÀT nghïì SC ÀTDÀ, HP thêëp, khöng Daåy keâm àöì hoaå maáy tñnh: corel, photoshop, AI..., ---------------------------------------------
nûä baán haâng, phuåc vuå, taâi xïë, baão vïå; 50 giao haâng, G/haån TG, vùn bùçng do töíng cuåc daåy nghïì cêëp. LH: hoåc taåi nhaâ hoåc viïn, thñch húåp vúái nhûäng ngûúâi
„ Daåy cùæt may Êu, y phuåc nam nûä, ÀB veston, thúâi gian
150 LÀPT..., àang chúâ phoãng vêën vaâ nhêån viïåc, cung 131 NTLong-235 Phan V Trõ, BT, Tel. 8432476, hoåc vö haån, 4tr. LH: NM Tiïën, 23 Bis Baâ Lï Chên, P.Tên
ûáng trong ngaây, àuáng yïu cêìu. LH: VP2, 205A àûúâng 0918735376. laâm ngaânh thiïët kïë, quaãng caáo, in êën, khuön mêîu, Àõnh, Q.1, Tel. 8251209.
3/2, P.11, Q.10, Tel. 9124142, 8355539 --------------------------------------------- thiïët kïë thúâi trang, àùåc biïåt daåy cêëp töëc trong 1 „ Daåy cùæt uöën toác nam nûä, bao ra nghïì sau 100 ngaây, 4
tuêìn. Tel. 7650503, 0908455191 ngaây LT, 3 ngaây TH, HP 1,5tr. LH: tiïåm Thanh Xuên, 83A
Cty TNHH Tû vêën DV phaát triïín Nhên Lûåc - chuyïn cung ûáng ÀAÂO TAÅO Thöëng Nhêët, P.11, GV, Tel. 2484886, 0979833213.
nhanh lao àöång miïîn phñ cho caác Cty, xñ nghiïåp: gia sû, Viïîn thöng Àaåi Röìng Viïåt - chuyïn daåy nghïì sûãa chûäa „ Daåy trang àiïím caá nhên, 200N/khoáa; trang àiïím CN,
2tr/khoáa. LH: Tuanh’s Makeup Pro, 33 Ng Troång Tuyïín,
NVVP, kyä sû, tiïëp tên, kïë toaán, taâi xïë, baão vïå, phiïn dõch,
baán haâng, LÀPT, phuåc vuå, giûä xe, àùåc biïåt GVN theo giúâ &
ùn úã laåi, coá nguöìn göëc roä raâng. LH: 114 Bùæc Haãi, P.6, TB,
22 caác loaåi ÀTDÀ tûâ cú baãn àïën nêng cao vaâ phêìn cûáng -
> phêìn mïìm, thûåc haânh nhiïìu maáy söëng, thêìy daåy coá
kinh nghiïåm baão àaãm thaânh nghïì phoâng hoåc röång àuã
P.15, PN, Tel. 8422769, 0902729667.
„ Daåy laâm caác loaåi nûúác têíy rûãa, xaã vaãi, nûúác rûãa cheán...,
Tel. 5494998, 9770140, 5233489, 8842598, Fax: 8651525 tiïån nghi. LH: 679 Êu Cú, P.Tên Thaânh, Tên Phuá (gêìn phûúng phaáp múái àêåm àùåc khöng haåi da. LH: 233/12 Ng
khu Baâu Caát), Tel. 8122209, 0983213921-Vuä, Hiïëu Traäi, P.NCT, Q.1, Tel. 8399805, 0908849768.
Cung ûáng nhanh cho nhaâ tuyïín duång, coá sùén ngûúâi „ Nhêån HV nam daåy Veston, àêìm, aáo daâi miïîn phñ, bao
3 miïìn: LÀPT, GVN... LH: 449 Lï V Lûúng, Q.7, Tel. Daåy cùæt toác taåo mêîu, nam - 1,5tr, nûä - 3tr, thûåc haânh 6 ùn úã, PC 300N/th. LH: Nhaâ may Sang, 55 Ng Têët Thaânh, Àêët nïìn dûå aán Huy Hoaâng, lö E17, Q.2, 5x20, àûúâng
7719125, 2397246. buöíi/tuêìn trïn àêìu thêåt, têån têm, bao nghïì, mau ra
P.13, Q.4, Tel. 9400114, 0975511808. 12m, à/d cöng viïn. Tel. 0903828263.
--------------------------------------------- „ Daåy nêëu ùn chay, moán GÀ, àaäi tiïåc, ÀB daåy HÀ múã ---------------------------------------------
Cung ûáng nhanh, uy tñn, chñnh xaác trong ngaây, coá nghïì. LH: Cùæt toác Haân Chêu, 62 Trõnh Àònh Troång, P.5,
quaán chay, 8h-12h, 14h30-21h. LH: 7 Hoaâng T Hoa, 4x20m àêët AP - AK, Q.2, khu C, àûúâng 18m, àaä giao
sùén > 500 LÀ chúâ viïåc; > 100 taâi xïë B2 -> D. LH: 259 Q.11, gêìn ngaä 4 Êu Cú - Laåc Long Quên, Tel. P.Hiïåp Tên, TP, Tel. 9731281, 0909314309-Phûúng. nïìn, coá thïí XD ngay, giaá th/lûúång. Tel. 0908841459-
Baâ Hom, P.13, Q.6, Tel. 9443326, 9786136. 0907129822-thêìy Têm, 0909102535-thêìy Phûúng „ Daåy nail: cùæt da, veä, veä nöíi, àùæp böåt, daán moáng giaã, Höìng, 0903687464-Haâ.
--------------------------------------------- chuyïn àaâo taåo cêëp töëc cho HV xuêët caãnh. LH: 45B Kyâ ---------------------------------------------
Nam nûä laâm viïåc taåi MaCau, Àaâi Loan, 20-33t, lûúng „ Daåy SC ÀTDÀ, chuyïn têët caã caác loaåi chñnh haäng, TQ, Àöìng, P.9, Q.3, Tel. 9317337, 0983044879-C.Tuyïët. Nïìn dûå aán Vùn Minh, 1 nïìn nhòn ra söng, 1 nïìn
KÀ 580$. LH: TT ÀT XKLÀ isalco, söë 1020 QL 20, xtay, chöî úã laåi, bao ra nghïì, 2,5tr. LH: TT DÀ Hoâa Vuä, „ Daåy nûä hoåc raáp quêìn têy, hoåc phñ thêëp, KN 15N, may àûúâng 12m, 15x20, 1 nïìn Thïë Kyã 21 A2.22, 8x20, têët
P.Trung Myä Têy, Q.12, Tel. 2568923, 0908359679- 132 Vûúân Chuöëi, P.4, Q.3, Tel. 0908577771-Vuä. aáo sú mi, quêìn têy, aáo kiïíu, àêìm... LH: 425/1 Phan Xñch caã coá söí àoã. Tel. 0913921017 - A.Chñn.
C.Diïîm. „ SC ÀTDÀ, bao ra nghïì(2,5tr), chuyïn têët caã caác loaåi Long, P.2, PN, Tel. 9123458-Trang, T4-T6. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- maáy chñnh haäng, X.tay, TQ, PM têët caã caác loaåi ÀT. LH: „ Trang àiïím caá nhên, 300.000à, trang àiïím chuyïn 500m2 hoùåc 300m2 àêët nùçm trong khu BT Chiïën
„ Cung ûáng LÀ MP cho Cty, DN, GÀ, coá HS chúâ PV, „ Daåy nhiïëp aãnh, Photoshop, quay phim, trang àiïím... 132 Vûúân Chuöëi, P.4, Q.3, Tel. 0908577771. nghiïåp 1,5tr. LH: 15A Nú Trang Long, P.7, BT, Tel. Thùæng, àûúâng Ng V Hûúãng, Q.2, à/d trûúâng Quöëc tïë,
NVVP, KT, taâi xïë, BH, LÀPT... LH: Cty Thanh Ngên, 78 2tr/mön hoùåc troån goái. LH: AÃnh viïån-studio aáo cûúái Thiïn „ Daåy nöëi mi HQ, hoåc nhanh, sau 3 buöíi. LH: 59/4 àûúâng 0906006206-cö Thu. gêìn ST An Phuá, 35tr/m2. Tel. 0938881819-Luên.
N.T.Sún, GV, Tel. 8941060, 9859667-C.Trang, C.Phuác. Àûác, 264 HTP, Q.7, Tel. 2621286, 0908622611. 48, P.HBC, TÀ, Tel. 0908966927. „ GV NVHPN, chuyïn daåy cùæt may CB -> NC, daåy raáp ---------------------------------------------
haâng chúå, hoåc xong giaãi quyïët viïåc laâm. LH: 47/8A Thöëng 6,3x18,5m àêët àûúâng söë 5, P.Bònh Trûng Têy, trung
Nhêët, P.11, GV, Tel. 9085843. têm Q.2, GTHL, 13,5tr/m2. Tel. 0903944517 - Sûúng,
„ Nhêån daåy hoåc viïn PM-PC tûâ CB-NC hoùåc nhêån húåp miïîn TG.
taác laâm TT BH cho àöëi taác boã só, leã ÀTDÀ MP4. LH: 240 ---------------------------------------------
Àöåc Lêåp, P.TT, TP, Tel. 2675697, 0908509933. Àêët MT àûúâng 47, P.Thaão Àiïìn, Q.2, 5x20, núã hêåu
„ ÀT thúå xûã lyá aãnh, TK Album cûúái CC, Photoshop, chuåp 5,2m, TDT 103m2, sau lûng trûúâng Quöëc tïë, khu an
hònh studio, quay phim liqid 7.0, bao ra nghïì. LH: 141 ninh, coá söë nhaâ, ÀH ÀN, 3,2 tyã, TL. Tel. 0983260369.
Thaânh Cöng, P.TT, TP, Tel. 2113068, 0903830274. ---------------------------------------------
„ Daåy kïë toaán thûåc tïë, BCT, BCTC, quyïët toaán nùm, Àêët thöí cû P.TMLúåi, Q.2, KDC öín àõnh, MT àg TML,
phêìn mïìm KT Excel, Acplus. LH: 144 Goâ Dêìu, P.Tên nïìn göëc, 85m2, 15tr/m2; 7,5x11,5, caách àg TML 10m,
Quyá, TP, Tel. 8472371, 0983472371-Dung. 12tr/m2. Tel. 0908878962, 7470491-A.Thaânh.
„ Daåy cùæt uöën toác nam nûä; nail; trang trñ moáng chuyïn ---------------------------------------------
nghiïåp, bao ra nghïì, coá viïåc laâm ngay. LH: N1 Trûúng Àêët khu nhaâ úã L.À.Cuãa, P.An Phuá, Q.2, Cty XD & KD
Minh Giaãng, P.17, GV, Tel. 2464805, 0903118519. nhaâ P.Nhuêån àêìu tû, lö L120, 140m2, 7x20, 55tr/m2.
„ Daåy laâm traâ sûäa trên chêu, do ngûúâi Àaâi Loan trûåc tiïëp Tel. 0913929158-A.Thúm, 0985513982-A.Nguyïn.
daåy, cung cêëp têët caã vêåt tû cho quaán traâ sûäa TC. LH: 134 ---------------------------------------------
Baâu Caát, P.14, TB,Tel. 9132157, 0903759410-C.Linh. 2 nïìn àêët khu 174ha Thaånh Myä Lúåi, Cty Phuá Nhuêån
„ Daåy miïîn phñ laâm nûúác rûãa cheán, xaã vaãi, têíy caác loaåi..., 1, lö C16, 7x18, 30tr/m2; Phuá Nhuêån, lö C2-25,
àuã hoáa chêët, hûúng liïåu... LH: 224/26 QL13, P.26, BT, 323m2, 2 MT, 15tr/m2. Tel. 0918112119 - A.Têm.
Tel. 9044645, 0913844066-A.Thanh. ---------------------------------------------
„ Daåy TK mêîu in trïn vi tñnh (Corel, photoshop) + chuåp „ Àêët khu Thaão Àiïìn II, Ng V Hûúãng, Q.2, söí àoã, 18x20,
baãn, in luåa, daåy thûåc tïë, dïî hiïíu, bao ra nghïì, HP 1,2tr, . 355m2, MT búâ söng, 50tr/m2; AP-AK, 10x20, 2 MT,
LH: 597 T.K.T.Quyá, Tel. 0913614498, 2457698. 35,5tr/m2. Tel. 0919919324 - A.Zheng/Thiïm.
„ Daåy nail, têët caã vïì moáng, cùæt da, veä nöíi, àùæp böåt ài NN, „ Nïìn àêët caách búâ söng ~ 100m cuãa Cty Huy Hoaâng,
GV coá bùçng taåi UÁc, HP 600.000/2th. LH: 361/3 NÀC, P.5, Q.2, 8x18, 53tr/m2. Tel. 0909239969 - C.Anh.
Q.3, Tel. 8358326, 0937266408-C.Chi. „ Àêët Lï V Thõnh, P.Caát Laái, Q.2, 7x16m, SD 114,5m2,
„ Daåy voä thiïëu lêm TQ & binh khñ, khñ cöng, thaái cûåc söí àoã + GPXD, 16tr/m2. Tel. 0908567770-A.Tiïn.
quyïìn, TC kiïëm, quaåt, coá daåy riïng. LH: 26 Baân Cúâ, Q.3, „ 4x20=80m2 àêët An Phuá - An Khaánh, Q.2, coá thïí xêy
vö 30m, Tel. 8307548, 0976600470-Phan thûúâng nhên. ngay, gêìn cao öëc àang xêy khu C. Tel. 0987178722.
Nhaâ phöë Cty Vùn Minh, 6x18m, àûúâng 16m, söí àoã,
nhêån nïìn XD ngay, 27tr/m2; Cty Huy Hoaâng, 8x20m,
MT 20m, à/d TT vùn hoáa Q.2, 32,5tr/m2, quyá 4/2008
Àêët khu quy hoaåch, MTNB Lyá Chiïu Hoaâng, Q.6,
4x18m, gêìn trûúâng hoåc, chúå, Metro Q.6, giêëy túâ
Thûá Nùm, 15/05/2008 13
nhêån nïìn; APAK: 4x20m, MT 18m, 32tr/m2, khu àaä têåp húåp lïå, giaá th/lûúång. Tel. 0989511647, chñnh
trung àöng dên cû. Tel. 5232291, 7470491, chuã 2 DA, Him Lam K.Teã: lö S, 40tr/m; DA Kim Sún lö A
0908878962-A.Thaânh & B, 36tr/m. Tel. 0985274264.
---------------------------------------------
Nhûúång QSD nïìn àêët úã khu dên cû cao cêëp Àêët biïåt thûå Nam Long 3, PMH, Q.7, 17x19.25m, söí
Nïìn biïåt thûå àùåc biïåt cuãa Cty Tên Höìng Uy, Bònh Phuá, 4x18=72m2, 2 MT (mùåt trûúác vaâ mùåt àoã, 3.000$/m2. Tel. 0909855854, MTG.
---------------------------------------------
P.Bònh An, Q.2, 10x20m, MT söng Saâi Goân nhòn hêåu), hûúáng Nam, àûúâng Chúå Lúán, P.11, Q.6,
Àêët khu Sadeco ven söng, à/d ÀH RIMIT, 7x18m,
sang Q.1, giaá th/lûúång. Tel. 0907377999-A.Hoâa àêët liïìn kïë nhaâ söë 328, söí àoã, 2,4 tyã. Tel. 30tr/m2; 1 lö BT Sadeco nghó ngúi giaãi trñ, giaáp Sky
0918206623-A.Hiïëu Garden, sang tïn HÀ höí trúå ngên haâng. Tel.
0908419456-Gia Hên.
„ 2 nïìn goác Vaânh Àai & 52, P.10, Q.6, 3,7tyã; 1 nïìn 1,7tyã; ---------------------------------------------
Nhûúång gêëp QSD àêët thöí cû P.Bònh Trûng Àöng, àûúâng 23 nd, 3tyã; gêìn ÀL Àöng Têy, Hêåu Giang, Metro, Àêët khu Tên An Huy 1ha liïìn kïì vúái Sadeco nghô ngúi
Q.2, 58m2, söí àoã riïng, XD liïìn, 650tr, TL. Tel. ngay chuã. Tel. 0913717766 - A.Phûúng. giaãi trñ, 5x20m, 20tr/m2, söí àoã, xêy dûång àûúåc ngay.
„ Àêët coá nhaâ 559m2, 129A Lyá Chiïu Hoaâng, P.10, Q.6, Tel. 2116592, 0979643168.
2105166, 0987922862-C.Vên à/d nhaâ haâng Àaåi Hyã, heãm xe taãi vö 20m, tiïån múã quaán, ---------------------------------------------
nhaâ troå. Tel. 8482699-chõ Vên. 1 lö BT cao cêëp söng Öng Lúán, Q.7, 88 cùn, 12x18,
hûúáng Nam, giaá TL. Tel. 0909666599-chõ Lan.
3107 Àêët Q.7 ---------------------------------------------
Cêìn tiïìn nhûúång gêëp QSD àêët dûå aán Caát Laái Phuá 1 lö àêët Kim Sún, Q.7, nhaâ phöë, 7x20, ngay truåc
Gia, 7x17m, àûúâng 12m, 19,5tr/m2, th/lûúång. 4x10m àêët MT àûúâng söë 1, àûúâng 12m, KDC chúå Tên àûúâng chñnh Bùæc Nam & LVL, giaá TL. Tel.
Myä, caånh BV Phaáp Viïåt, ÀTM Phuá Myä Hûng, söí àoã, 0909666599-chõ Lan.
Tel. 0933290469-Nhên 2,1 tyã, TL. Tel. 0909253888 - C.Mai, chñnh chuã. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Khu NNGT BT, Q.7, 250m2, 35tr-45tr/m2; nhiïìu lö võ
Nïìn dûå aán Vaån Phaát Hûng, P.Phuá Thuêån, 5x18, trñ chiïën lûúåc. Tel. 0908354674-Chêu Long.
Cêìn tiïìn nhûúång gêëp QSD lö àêët H15, Cty Saâi hûúáng Àöng, coá ngoä hêåu, caách PMH 600m, söí àoã, XD ---------------------------------------------
Goân IPD, P.Thaånh Myä Lúåi, Q.2, 10x20m, àûúâng ngay, 1,75 tyã, TL. Tel. 0982969433, ngay chuã. Khu PK GÀ, BT búâ söng, Q.7, 16,5tr/m2, DT 10x20,
nöåi böå 14m, caách MT àûúâng 25B laâ 20m, àaä coá --------------------------------------------- nhaâ phöë nöåi böå, 14,5tr-15,5tr, àûúâng 16m, 16,5tr-
Lö àêët Phuá Myä - Chúå Lúán, Q.7, 4x25m, àûúâng 16m, 18tr. Tel. 0908354674-Chêu Long.
haå têìng KT, 22tr/m2, th/lûúång, bao sang tïn. 17tr/m2. Tel. 0935360118 - Myä, miïîn TG. ---------------------------------------------
Tel. 0907273888-A.Lêm --------------------------------------------- Àêët khu NP & BT ven söng, Q.7, à/d trûúâng ÀH Rmñt,
ÀBT Nam Quang 2, PMH, Q.7, 2 lö liïìn, 270m2/lö, têët caã àïìu sang tïn HÀ, àêët nhaâ phöë 7x18, 30-
Nïìn DA Q.2, 8x20, 6x20, LG 12m & 16m, 16-18tr/m2; hûúáng ÀN, söí àoã, 5.200$/m2; ÀP Hûng Gia 2, goác, 32tr/m2; BT, 12x18, 30-35tr. Tel. 0908354674-Chêu
6x24, 8x20, LG 12m, 14m, 16m, tûâ 12-15tr/m2. Tel. àûúâng lúán, hûúáng Bùæc, 1,05tr USD. Tel. 0909752106. Long.
9975827, 0939762168. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Àêët Phûúng Nam, MT Ng V Linh 120m, Q.7, 10x20m, DN Haãi Yïën, à12m, 9,5tr; Him Lam Kïnh Teã, lö J,
Àêët nïìn 8x20, MT àûúâng 12m, võ trñ àeåp, thuöåc dûå aán kïì khu TTTM, toâa nhaâ triïín laäm PMH, bïånh viïån FV, 10x20, àûúâng 12m, H.ÀB, 35tr/m2. LH: Cty VinaReal,
Bònh Trûng Àöng, 16tr/m2. Tel. 9975827, tiïån KD, VP, söí àoã, 70tr/m2. Tel. 0938602838. Tel. 2630522, 01688111104 - C.Yïën.
0918422502. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
--------------------------------------------- MTNB 6m, Tên Thuêån Têy, Q.7, 4x17,1m, núã hêåu Àõa öëc Myä An Khang, B015 Hûng Vûúång 1 - Phuá Myä
BÀS An Thõnh Phaát, 93 Trêìn Naäo, P.Bònh An, Q.2, kyá 4,6m, à/d KCX, võ trñ àeåp, tiïån KD, múã Cty, söí àoã XD, „ Àêët Q.7: Him Lam Kinh Teã: 5x20; 10x20m, giaá tûâ 40tr- Hûng - àg Ng V Linh, Q.7, Tel. 4101567, 0936200600,
gûãi, giao baán, cho thuï nhanh, villa, B.thûå, nhaâ phöë, 1,5 tyã. Tel. 0907671013-A.Long. >42tr/m2, coá nhiïìu võ trñ àeåp. Tel. 0907988202 - A.Àaåi. nhêån kyá gûãi nhaâ àêët:
kho xûúãng, àêët nïìn, àêët DA, Tel. 0909974333, --------------------------------------------- „ 200m2 àêët thöí cû, MT Huyânh Têën Phaát, P.Bònh Thuêån, „ Lö àêët dûå aán 6B Kiïn Cûúâng, à/d búâ söng öng lúán &
2607038-Cûúâng: Nïìn BT khu QH chúå Phuá Thuêån, Q.7, 10x20m, võ trñ Q.7, caách KCX TT 200m, à/d trûúâng TQToaãn, khu sêìm khu biïåt thûå söng öng lúán, 250m2, 26tr/m2.
„ AP AK, 10x20, 29tr; 4x20, 30tr; khu villa T.Thiïm, àeåp, thoaáng, tiïån cho ngûúâi nûúác ngoaâi úã, múã Cty, uêët. Tel. 0906589371, 0902789538. „ Lö àêët dûå aán Nam Nam Saâi Goân, Trõnh Quang Nghõ,
TML, 10x21.8, 28tr; P.Bònh An, 20x20, 33tr; khu CC söí höìng, 25tr/m2. Tel. 0907671013-A.Long. „ Nïìn Him Lam Kïnh Teã, Q.7, àûúâng 35m, hûúáng Àöng, 400m2, à/d CV, àûúâng 12m, võ trñ àeåp, 8,5tr/m2.
10m, BTÀ, 15x17, 16tr; Àöng T Thiïm, 6x18, 20tr. --------------------------------------------- 100m2 - BT 200m2, àûúâng 16m & 12m, giaá th/lûúång. Tel. „ Lö àêët dûå aán Phuá Myä Vaån Phaát Hûng, hûúáng Têy, lö
„ Thaão Àiïìn, Àg söë 44, 15x25, 30tr; Àg 64, 12x27, Nïìn dûå aán An Phuá Hûng, Q.7, 4x18, gêìn HAGL, võ trñ 0908260625, chñnh chuã. E, gêìn trûúâng hoåc, caách PMH 500m, gêìn búâ söng,
8.4tyã; À.Quang, 5.7x21.5, 29tr; NVHûúãng, 2 lö 19x25 àeåp, miïîn TG. Tel. 0978391116. „ Àêët Tên Phong, Sadeco, Q.7, 231,25m2, 12,5x18,5, 27tr/m2, xêy dûång àûúåc ngay.
& 11.8x26.5, 38tr; 2MT NV Hûúãng, 20x36.9, 41tr... --------------------------------------------- 38tr/m2; T4, T5, 240m2/nïìn, 35tr/m2, tiïëp ngûúâi thiïån „ Lö dêët Thaái Sún 1, àûúâng Ng Hûäu Thoå, Q.7, DT
„ TM Lúåi 143ha, 5x20, 17.5tr; 10x17.5, 15tr; 5x21, Àêët söí àoã 90m2, 5x18, àg 10m, XD ngay 3,5T, P.Phuá chñ. Tel. 0919919324 - A.Zheng/Thiïm. 250m2, võ trñ àeåp, 14tr/m2.
15tr; Cty H Hoaâng, 8x20, 46tr; 174ha, Cty T.Kyã 21, Myä, Q.7, 19tr/m2; nïìn BT KDC Phuá Xuên, 12x20, NH „ Nïìn àêët KDC Tên Quy Àöng, Q.7, cùn goác àûúâng 36 ---------------------------------------------
10x24.5, 26.5tr & nhiïìu lö àêët röång, 20tr, 35tr, 40tr, 20m, 2 MT 301m2. Tel. 0903778237, 0983778237. & àûúâng vaâo khu An Phuá Hûng, 6m-20m, coân laåi 116m,
750m2, 800m2... --------------------------------------------- 42tr/m2. Tel. 0909797422, MTG. 3108 Àêët Q.8
--------------------------------------------- Àêët DA Him Lam Kïnh Teã, Q.7, nhaâ phöë lö Q & biïåt Àêët KDC Phuá Myä, Chúå Lúán liïìn kïì PMH theo truåc „ DA biïåt thûå Têën Trûúâng, Q.7, nïìn A17, 9x20m, 2 MT,
Khu 154ha BTÀöng, Q.2, Cty T.Sún, 10x24,5, thûå lö I, caách Phuá Myä Hûng 1km, giaá húåp lyá. Tel. N.L.Bùçng LG 14m, 2 nïìn liïìn, 4x23; nïìn taái àõnh cû, MT Goâ Ö Möi & MT àûúâng söë 4. Tel. 0989247823. KDC Phuá Lúåi, P.7, Q.8, chuã àêìu tû Cty Minh Sún,
12tr/m2; àg 20m, 14tr/m2; PTN Q.1, 10x19,5, 13tr/m2. 0906024689. 5x18, 21tr/m2, söí àoã. Tel. 0903001967, 0983731302. „ Him Lam Kïnh Teã, Q.7, àûúâng lúán, 40m, truåc löå xa löå 5x20m, àûúâng 12m, lö B12-13-14-15, 13,5tr/m2, höî
LH: Cty Phöë Viïåt, Tel. 7437479, 0987757959-Tên. --------------------------------------------- --------------------------------------------- Bùæc Nam, gêìn ST Lotte, Sunrise Citim, khu KD sêìm uêët. trúå vay 50%. Tel. 0908806826, chñnh chuã.
--------------------------------------------- 3 lö àêët DA Him Lam Kïnh Teã, Q.7, caách trung têm Àêët Him Lam Kïnh Teã, truåc àûúâng Bùæc Nam, nöëi liïìn Tel. 8644029, 0903806644-A.Lyá. ---------------------------------------------
Cty àõa öëc Têëc Àêët Têëc Vaâng, söë 245 Lûúng Àõnh Q.1 2,5km, giaá reã. Tel. 0903399394. Phuá Myä Hûng, nïìn nhaâ 5x20, MT àûúâng lúán, giaá „ Àêët laâm nhaâ úã thuöåc DA 13A Cty Höìng Quang, Q.7, 3222m2 àêët hoa maâu, khu Àöìng Diïìu, P.4, Q.8,
Cuãa, P.An Phuá, Q.2, Tel. 7470769, 2723477, nhûúång --------------------------------------------- th/lûúång. Tel. 0902826622-A.Huy. 5x20, àûúâng 20m, CSHT hoaân chónh, xêy nhaâ úã, àûúâng nöåi böå 12m, tiïån xêy cùn höå, cao öëc VP, bïånh
QSD àêët Q.2: Àêët nïìn 5x22, MT àg 20m, S.àoã chñnh chuã, thuöåc --------------------------------------------- 26tr/m2, BST húåp àöìng. Tel. 0903992979-C.Hai. viïn, trûúâng hoåc, 8,5tr/m2. Tel. 0907109109 - A.Nam.
„ Cty Thïë Kyã 21, 5x20m, tûâ 26tr/m2; Phuá Nhuêån, TMLúåi, KDC P.Phuá Myä, PH.Lêìu, Q.7, giaáp PMH, caách truåc Lö àêët khu ven söng Tên Phong, à/d ÀH Rmit, thaáng „ Àêët nïìn thöí cû hiïån hûäu, 4,64x17,11=79,64m2, heãm ---------------------------------------------
7x18m, 22tr/m2. NLBùçng 10m, giaá TL, MT baáo. Tel. 0909930141. 6/2008 ra söí àoã, lö O, nïìn söë 2, 7x18, bao ST, 34tr/m2. KP2, P.Tên Phuá, Q.7, gêìn chúå Tên Myä, 18,5tr/m2, coá söí Àêët B.thûå DA Him Lam III, khu DC CC À.Diïìu, Q.8,
„ Bònh Trûng Àöng - Thuã Thiïm, 6x20m, 15tr/m2; --------------------------------------------- Tel. 0917721939-A.Hoaâ. àoã bao ST. Tel. 0934001041, 0909431998 - A.Huy. caách THÀaåo Q.5 ~ 2km, 6x20=120m, àg 16m, àiïån
APhuá-AKhaánh, 4x20m, 27tr/m2; khu V (143ha) TMLúåi, Àêët khu Long Hêåu 3, Q.7, MT búâ söng, 6,5tr/m2, göëc --------------------------------------------- „ Nïìn khu QH, P.Phuá Thuêån, Q.7, 4x19, àûúâng 12m, êm, KDC cao cêëp, 27tr/m2. Tel. 0908322529.
14x18m, 18tr/m2. 3,5tr, TT 5% & 1 lö àêët MT LVLûúng, 6x32, 3,1tyã, S.àoã KDC Laâng Viïåt Kiïìu, Phong Phuá, Q.7, nïìn BT, 11x22, 2,3tyã; P.T.T.Têy, Q.7, CXNH, 4x15,5, àûúâng 12m,
---------------------------------------------
--------------------------------------------- coá 100m thöí cû. Tel. 2116592, 0986299835. à/d höì sinh thaái, 28tr/m2; Sunview 2, 70,6m2, bùçng Àêët KDC trung têm thûúng maåi Bònh Àiïìn, lö B2, nïìn
2,35tyã; KQH Nam Long, 8x24, 7,2tyã. Tel. 0903883938.
„ 9x16,88m àêët Bònh Trûng Àöng, Q.2, 120m2, lö goác, --------------------------------------------- giaá göëc chuã àêìu tû TT 35%. Tel. 0909070508-Àûác, --------------------------------------------- 34, P.7, Q.8, 100m2, 19tr/m2. Tel. 0909229221.
hûúáng ÀN, Caát Laái, khu thûúng maåi dõch vuå caãng, 100m2 Àêët Him Lam, Kïnh Teã, Q.7, nhaâ phöë àûúâng 14m, MTG. Àêët DA KDC An Phuá Hûng-Tên Phong-Q.7, lö N, ---------------------------------------------
Nhún Traåch. Tel. 0958980398 - A.Thùæng. 40tr/m2; MT NTT, 87tr/m2. Tel. 2116591, 0909907478. --------------------------------------------- 4x22, àûúâng 12m, gêìn cöng viïn, àöëi diïån trûúâng „ Nïìn nhaâ phöë 5x20=100m2, KDC Him Lam, P.7, Q.8,
„ Àêët AP-AK, Q.2, 10x20, 2 MT, 34tr/m2; 10x20, àûúâng --------------------------------------------- 2 lö àêët thuöåc dûå aán Him Lam Kïnh Teã, Q.7, giaáp Q.4, hoåc, giaá TL. Tel. 2133325, 0989396928-A.Tû. giaáp BaTú, LG 60m, gêìn ÀL Ng V Linh, HT hoaân chónh,
12m, 27tr/m2; àûúâng 18m, 4x20, 33tr/m2. Tel. 1 lö Sadeco PK GÀ1, Q.7, 5x20m, gêìn PMH, àaä giao Q32 (nhaâ phöë 5x20), MT Ng T Thêåp, 72tr; J12 (biïåt thûå --------------------------------------------- XD ngay, 10,8tr/m2. Tel. 0937688368, 0938989292.
0919919324 - A.Zheng/Thiïm. nïìn, coá thïí xêy nhaâ, 14tr/m2. Tel. 0932126768. 10x20), 36tr. Tel. 0913864730-C.Tuâng. DA Phi Long, ngay àg NVLinh, caách PMH 2km, nïìn „ Àêët nïìn taái àõnh cû khu TTTM Bònh Àiïìn, giai àoaån 1,
„ Àêët BT khu söng G.Ö.T, Q.2, cuãa Cty TK21, lö H10, --------------------------------------------- --------------------------------------------- P6-36; lö goác, àg 16 & 12m, 162m2, 17tr/m2; P6-35, P.7, Q.8, khu E3, nïìn 5x20, 2 nïìn liïìn kïì, giaá th/lûúång.
14x27, hûúáng ÀB, àûúâng 12m, söí àoã, 30tr/m2. Tel. 11ha àêët MT Ng V Linh, Q.7, söí àoã, 17tr/m2. Tel. Nïìn dûå aán Phuá Myä, liïìn kïì Phuá Myä Hûng, do Vaån 15tr/m2, TL. Tel. 2133324, 0988822898-Huy. Tel. 0903660165.
0903907557-Tiïën. 0903066689. Phaát Hûng laâm chuã àêìu tû, 25tr/m2. Tel. --------------------------------------------- „ Àêët àö thõ múái Q.8, 5x20m, àûúâng 20m, XD ngay, àöëi
„ 6x18=110m2 àêët àûúâng 47, P.Thaão Àiïìn, Q.2, SH, --------------------------------------------- 0903992972-A.Mïën, 0918132427-chõ Linh. Àêët KDC Him Lam-K.Teã, T.Hûng, Q.7, 5x20, giaá TL; diïån cöng viïn, 11tr/m2, miïîn TG. Tel. 0986055036 -
22tr/m2. Tel. 0913667839. 5.210m2 àêët thöí cû MT Huyânh Têën Phaát, à/d UBND --------------------------------------------- KDC T.Sún 1-Böå quöëc phoâng, 10x25, nhiïìu lö võ trñ A.Haâ.
„ Bònh Trûng Àöng, Q.2, Cty PTN Q.1 laâm chuã àêìu tû, Q.7, tiïån xêy cùn höå cao öëc VP, GTHL, 42tr/m2. Tel. Nïìn dûå aán D59 Him Lam - Kïnh Teã, Q.7, àûúâng söë àeåp, giaá reã. Tel. 2133325, 0989496008-A.Ngoåc. „ 4 miïëng àêët 4,5x10m, coá söí àoã, GPXD, 5,5tr/m2. LH:
àûúâng 12m, võ trñ àeåp, gêìn cöng viïn, 12tr/m2, TT 50%. 0908666444, 0907109109. 01 35m, à/d cùn höå Riverside, võ trñ chiïën lûúåc, --------------------------------------------- Phaåm Thïë Hiïín, P.7, Q.8, Tel. 0949036358-chuá Hiïìn.
Tel. 0903143876, 0908599459. --------------------------------------------- 55tr/m2. Tel. 0918109546. Àêët Phuá Myä-VPH-Q.7, nùçm trïn truåc Ng Lûúng „ 450m2 àêët úã coá nhaâ naát 12/2 An Dûúng Vûúng, P.16,
„ Àêët biïåt thûå MT àûúâng LG 12m, P.Thaão Àiïìn, Q.2, Nïìn Q18, khu An Phuá Hûng, Q.7, 4x18, àûúâng 16m, --------------------------------------------- Bùçng, 6x21, àg 12m, giaá TL; Phuá Xuên-VPH, nhiïìu lö Q.8, khu dên cû. Tel. 8912303, 0973314065 - A.Minh.
8x26m, núã hêåu, hûúáng ÀN, ngay chuã, XD ngay, söí àoã, hûúáng Bùæc, 34tr/m2, nhêån nïìn ngay. Tel. Nïìn DA töíng Cty àûúâng söng Miïìn Nam, Q.7, liïìn kïì võ trñ àeåp, giaá reã. Tel. 2132300, 0985144208. „ Àêët nïìn khu dên cû Him Lam, P.7, Q.8, 5x20m, MT
25,2tr/m2. Tel. 0937105509 - C.Nhung. 0903636576. DA Kim Sún, lö C2-15, 5x14m, àaä XD nhiïìu nhaâ, söí --------------------------------------------- àûúâng lúán 20m, gêìn Ng V Linh, 14,9tr/m2. Tel.
„ Nïìn A25, MT chúå An Khaánh múái (chúå cuä sùæp chuyïín --------------------------------------------- àoã, 30,5tr/m2. Tel. 0913803100-Quöëc. Àêët, Phuá Myä Hûng, Q.7, Nam Long 3, 366m2, SÀ, àg 0903697532 - A.Nguyïn.
vïì), khu 17,3ha, P.Bònh Khaánh, Q.2, 5x16, võ trñ àeåp, àaä Àêët DA Nam Long, Tên Thuêån Àöng, Q.7, 8x24, lö --------------------------------------------- 10m, 3000$/m2; Nam Thöng 1, 270m2, SÀ, 4000$/m2. ---------------------------------------------
giao nïìn, 4tyã. Tel. 0919222666-A.Xinh. F22, à/d biïåt thûå Nam Phuá & lö A61, 5x25, têët caã coá 252m2, 14x18m àêët xêy biïåt thû, lö 13A Nam Tel. 2132302, 0985660550-Tuêën. Nïìn khu Àöìng Diïìu, TQBûãu 40m, lö A & lö B, 35-
„ Àêët Cty CP Thuã Àûác, P.Bònh An, Q.2, MT 30m,10x24, GPXD, hûúáng ÀB, 28 - 32tr/m2. Tel. 0908123718- TP.HCM, Q.7, nïìn söë 30 thuöåc lö A10. Tel. --------------------------------------------- >40T/m2; àg 16m lö B, D, 32->34T/m2; 8x20, 30T/m2;
hûúáng ÀN, söí àoã, 60tr/m2; nïìn H7, 7,5x21, àöëi diïån CV, C.Loan. 0903331765 - A.Viïîn. Nïìn B9 À.söë 9 khu B.thûå Têën Trûúâng, 8x18.5, khu 446m2, 26T/m2. Tel. 4313753, 0908666444.
52tr/m2. Tel. 0919222666-A.Xinh. --------------------------------------------- --------------------------------------------- cùn höå cao cêëp V-Star, kïët nöëi PMH bùçng àg Phuá ---------------------------------------------
„ Àêët khu TML, Q.2, Cty TK 21, lö G1, 5x20,3, àûúâng 5x20=100m2 àêët Him Lam Kïnh Teã, Q.7, àûúâng 35m, 1 trong 2 lö àêët BT song lêåp C12 hoùåc C26, taåi KDC Thuêån 30m, giaá th/lûúång. Tel. 0903373525. 3105.7m2 àêët MT Chaánh Hûng, NTPhûúng nd, Q.8,
40m, 40tr/m2; khu V, lö D, 39tr/m2. Tel. 0936227779, àûúâng söë 1, hûúáng Àöng, võ trñ àeåp, lö L75, giaá Trêìn Thaái, kïì khu Tên An Huy & Phuá Long, à/d --------------------------------------------- 1106m2 thuöåc B.Chaánh, S.höìng, tiïån XD cao öëc bïånh
0982333377 - A.Duêîn. th/lûúång. Tel. 0908260625, chñnh chuã. Hoaâng anh 3, võ trñ àêìu, àeåp. Tel. 0903924482, chñnh Nïìn BT Ngoåc Lan - Têën Trûúâng, Q.7, 9x18m, hûúáng viïån. Tel. 09026663330, 0907109109.
„ Àêët Q.2: Àöng Thuã Thiïm, 8x22, 24tr/m2; 15x14, 2 MT --------------------------------------------- chuã. Têy, à/d cöng viïn, xêy dûång ngay, khu haå têìng cao ---------------------------------------------
söng, 26,5tr/m2; Thaånh Phuá, Trêìn Naäo, 2 MT, 8x22, 2 lö àêët liïìn nhau taåi KDC Him Lam, Kïnh Teã, thuöåc --------------------------------------------- cêëp, 17tr/m2. Tel. 0912037727. Àêët Àöìng Diïìu, Q.8, 4x20, 31tr/m2; 8x20, 28tr/m2;
60tr/m2. Tel. 0936227779, 0982333377-A.Duêîn. lö K, MT Ng T Thêåp, hûúáng Nam, 5x20, 2 cùn=10x20, Àêët BT cöng viïn búâ söng, lö D4 Phuá Myä, Vaån Phaát --------------------------------------------- 6x18, 32tr/m2; 6x17, 30tr/m2. LH: Àõa öëc Toaân Thaânh
„ Àêët Q.2, APAK, A (10x20), 34tr; A(7,5x20), 33,5tr; MT giaá TL. Tel. 0903316089, 0903336050. Hûng, Q.7, liïìn kïì PMHûng & àaåi löå Ng Lûúng Bùçng, Nïìn phöë P.Phuá Thuêån, Vaån Phaát Hûng, àg Hoaâng Àaåt, Tel. 2137030, 0903965087.
àûúâng Song Haânh; B(10x20), 53tr; B(5x20), 33,5tr; --------------------------------------------- 220m2, 32tr/m2, TL. Tel. 0903017889-Vên. Quöëc Viïåt, 5x18m, àûúâng 12m, hûúáng Àöng, söí àoã, ---------------------------------------------
C(10x20), 32tr. Tel. 0907585044, 0932755756, MTG. --------------------------------------------- 1,85tyã. Tel. 0983312314. KDC Phuá Lúåi, Bònh Àiïìn, P.7, Q.8, gêìn TTTM, trûúâng,
„ Àêët BT Thaão Àiïìn, Q.2, khu PN, 31.000/m2. Tel. Sang nïìn nhaâ Thaái Sún 1 àaä giao nïìn, 10x25m, àg 12m, 4x10m àêët thöí cû P.Phuá Myä, Q.7, heãm cafe Trûúâng --------------------------------------------- 5x18, 5x20, LG 12m, 20m; 5x24 MT PTHiïín 30m, tûâ
0918991111, 0903828373-chuã. 13,5-16tr/m2; Thaái Sún 2, 7x20m, àg 12-36m, 12-25tr/m2; Giang, Huyânh Têën Phaát, heãm 2,5m, 325tr. Tel. Nïìn BT võ trñ àeåp An Phuá Hûng, Ng T Thêåp, Q.7, 7x20, 12tr/m2. Tel. 9975827, 0939762168.
„ Nïìn nhaâ DA Thïë Kyã 21, Q.2, lö A1-10, söí àoã, 8x20m, P.Xuên-Vaå n Phaát Hûng, àg 12m, 6x21m, 10,7-14tr/m2;
P.Xuên-Höìng Lônh, 7x20m, 10x20m, 11-14tr/m2; Thanh 0903358628, chñnh chuã. àûúâng 12m, 34T/m2, th/lûúång. Tel. 0912037727. ---------------------------------------------
àûúâng 12m, mùåt tiïìn nhòn cöng viïn, 31tr/m2, th/lûúång. Nhûåt, 6x18m, 6x21m, àg 12-20m, 12-17tr/m2; T.A.Huy, --------------------------------------------- ---------------------------------------------
Tel. 0908557979-chõ Hoâa. Trêìn Thaái, 30-35tr/m2. LH: Àõa öëc Minh Quên, 19A N.T.Diïåu, „ Lö Sadeco, Tên Phong, Q.7, 7x18, à/d ÀH Rmit, Àêët Phuá Xuên, DA Cotec, MT Ng Lûúng Bùçng, 12tr/m, 3109 Àêët Q.9
„ Nïìn nhaâ DA Àöng Thuã Thiïm, P.Bònh T Àöng, Q.2, lö P.6, Q.3, Tel. 9308008, hotline: 0903916866 27tr/m2. Tel. 0909886178-C.Nga. coá söí àoã; DA cöng ñch Q.4, àûúâng 20m, 17tr/m. Tel.
R22, 5x22m, hûúáng Àöng Bùæc, gêìn trûúâng hoåc àang „ Àêët Phuá Myä, VPH, 10x20,5, àûúâng lúán, à/d cöng viïn, 0989316663. Nïìn DA An Thiïn Lyá, P.Phûúác Long B, Q.9, 5x17m,
xêy, 20tr/m2, th/lûúång. Tel. 0908557979-chõ Hoâa. Cêìn tiïìn nhûúång gêëp QSD àêët Him Lam 117,5m2, goác 26tr/m2; Thaái Sún 1, àûúâng 20m, à/d cöng viïn, 20tr/m2. --------------------------------------------- võ trñ àeåp, àûúâng 12m, 12tr/m2, th/lûúång. Tel.
„ Nïìn khu 1 (143ha) TML, Q.2, TÀC, KÀTMTT, Cty PTN 2 MT àûúâng 14m & 16m, àöëi diïån cao öëc SunriseCity Tel. 0973003968. Baán nïìn khu H.Lam K.Teã, NT.Thêåp, 2 lö liïìn 95T/m2; 0909253888 - C.Mai, chñnh chuã.
Q.2, lö F9, F10, 5x20, kïë khu Huy Hoaâng, 17,5tr/m2, vaâ siïu thõ Lotte Mark, ngay truåc àûúâng Bùæc Nam, giaáp „ Àêët Nam Thöng 3, PMH, Q.7, àaä coá söí àoã, àûúâng àg 35m lö D, lö O 40->45T/m2; BT lö F, H, J, K, 35- ---------------------------------------------
cöng chûáng uãy quyïìn. Tel. 0903937049. TT Q.1 2,5km, giaá th/lûúång thúâi àiïím àêìu tû töët. Tel.
17,5m, 65tr/m2. Tel. 0938999090 - A.Phuá. >38T/m2. Tel. 0908666444, 0908448842. Lö àêët biïåt thûå àún lêåp, Q.9, 405,8m2, 2 MT àûúâng
„ Àêët Q.7, 4,5x15, coá pheáp 2,5T, 1,03 tyã; 5,4x17, 1,55 tyã; --------------------------------------------- 12m, KQH Khang Àiïìn, CSHT hoaân chónh, XD ngay,
3103 Àêët Q.3 9414774, 0938666667-A.Duäng 4x16, 800tr, têët caã söí höìng, heãm 5m. Tel. 0938938939 - 2 nïìn liïìn nhau MT àg Bùæc Nam, NHThoå, caånh C.höå 8,5tr/m2. Tel. 0936200600, 4101567-A.Tûâ.
A.Nam. HAGL 3, S.àoã, 6x18.5/lö, 74T/m2. Tel. 0908666444, ---------------------------------------------
1450m2, ÀBPhuã, Q.3, 13C/m2, 970m2; LCThùæng, „ Àêët DA ADC kïì PMH theo truåc àûúâng NLB (40m), lö 0907109109. Àêët vûúân MT búâ söng cêìu Cêy Me, 5.367m2,
17C/m2; 1700m2 MÀ.Chi, 18C/m2, àêët 3MT- Q.3, Nhûúång QSD àêët lö G An Phuá Hûng, P.Tên C39 & B46, hûúáng Bùæc, nhòn cöng viïn, àûúâng 12m & --------------------------------------------- 1,2tr/m2; 6.962m2, thuöåc KQH 100ha nhaâ vûúân
18C/m2. Tel. 0908666444, 0907109109. Phong, Q.7, àöëi diïån söng têìm nhòn àeåp, 4x19, 20m, 32,5tr & 43,5tr, TL ñt. Tel. 0938602838. Nïìn khu Tên Phong, A1 (goác), búâ söng, 85T/m2; A5 P.Long Phûúác, giaá th/lûúång. Tel. 0903754181-C.Kim.
--------------------------------------------- „ Lö goác MT Hoaâng Quöëc Viïåt, Q.7, KDC Phuá Myä-VPH, 50T/m2; E13, D4, D18, 34T/m2; J1 (goác), 60T/m2; P4 ---------------------------------------------
40tr/m2. Tel. 0908082211-Trinh
Àêët MT Lyá Chñnh Thùæng, DT 204m2, biïåt thûå cuä kiïíu 9x22, núã hêåu 214m2, 55tr/m2. Tel. 01223461786- P5, 38T/m2. Tel. 0902666333, 0908448842. 3.473m2 àêët vûúân mùåt àûúâng NB P.Long Trûúâng,
Phaáp, 7L SJC/m2. Tel. 5170359, 0986528999 - A.Hiïåu. --------------------------------------------- gêìn TTHC múái Q.9, 4,3tr/m2; 2 thûãa àêët vûúân 2000m2
A.Nam. „ 4x16m àêët Phaåm Hûäu Lêìu, Q.7, àaä laâm xong daân Nïìn khu NN giaãi trñ, T.Phong, caånh PMH, A68, & 2.500m2, giaá th/lûúång. Tel. 0903754181-C.Kim.
--------------------------------------------- moáng, bao XD, giêëy túâ tay, 250tr, chñnh chuã. Tel. 36T/m2; A104, A107, 42T/m2; A102 A103, 45T/m2; ---------------------------------------------
0983729952, 0986186477. A78 A72 A92, 46T/m2. Tel. 4314789, 0902666333. Àêët MT àûúâng 30m, trung têm Q.9, trûúác nhaâ VH
3104 Àêët Q.4 Nhûúång QSD àêët dûå aán 4,6ha, söë F21, P.Tên
„ Biïåt thûå khu ven söng Sadeco, Q.7, 18x18m, 17x18m, --------------------------------------------- thiïëu nhi Q.9, 4x25, 5x25, söí höìng ngay chuã,
Hûng, Q.7, 5x16,2m=81m2, 45tr/m, khöng
th/lûúång, miïîn TG. Tel. 0908275304
àûúâng lúán, 38tr/m2; HXH, 5x19, 1,6 tyã. Tel. 0908634668, Nïìn khu Sadeco PKiïín: O2 U2, 17T/m2; O20 O22, 18,5tr/m2. Tel. 0903800427-A.Vuä.
217m2 àêët P.3, Q.4, 2 MT, khu quy hoaåch hoaân chónh, www.nhadatvang.net. 20T/m2; R22, 21T/m2; H21, 16T/m2; G20, A2, E24, ---------------------------------------------
gêìn siïu thõ, sên tennis, giaá th/lûúång. Tel. „ Àêët KDC Phuá Myä, Chúå Lúán, P.Tên Phuá, Q.7, caách Phuá E49, 19T/m2. Tel. 0908448842, 0902666333. Lö bòa B61, KDC Bùæc Raåch Chiïëc, XN Ötö 6, 5x18m,
0946737579, miïîn TG. Myä Hûng 500m, 4x19,5, 5x21, 5x18, têët caã söí àoã, 21- --------------------------------------------- àûúâng 12m, hûúáng Àöng Nam, à/d cöng viïn,
--------------------------------------------- 22tr/m2. Tel. 0908877635-A.Duêîn. T.Sún, P1 (goác), 27T/m2; C30, 21T/m2; H28 D7, 17tr/m2. Tel. 0908737886 - Nam Anh, chñnh chuã.
Nhûúång QSD 5x32m àêët àûúâng Phaåm Hûäu Lêìu, „ Àêët DA Phuá Myä, Cty Chúå Lúán, 5x19, 4x19, 21tr/m2; 25T/m2; B17, B29, 15T5/m2; lö C, O, M ->, 14- ---------------------------------------------
3106 Àêët Q.6 Q.7, caách àûúâng Phaåm Hûäu Lêìu 50m, caách löå khu BT Kiïìu ÀAH, 5x16, 4,4x16, 33tr/m2, CQ àoã, TL; àg >15T7/m2; F31F32, 18T/m2. Tel. 0902666333, Nïìn biïåt thûå cao cêëp Gia Hoaâ, Q.9, lö K, 10x20,
15B 20m, khu dên cû, 9tr/m2. Tel. 8656960, söë 21, 3,5x17,5, SH, 2,1 tyã. Tel. 01222731230-A.Triïìu. 4314789. 10,2tr/m2. Tel. 0989009396-Khöi.
Àêët 4x20, SÀ, 14tr/m2, gêìn Metro Bònh Phuá, Q.6, sau 0955898989-chõ Oanh, miïîn TG „ Àêët xêy dûång KP1, Phuá Thuêån, Q.7, gêìn ngaä tû caãng --------------------------------------------- ---------------------------------------------
chúå Kiïën Àûác, An Dûúng Vûúng, khu àeåp. Tel. rau quaã, 3,8x12,7, caách HTP 50m, heãm röång, àeåp, KDC Nïìn DA Tên An Huy, C64, C44, 36T/m2; C61 B28, Nïìn àêët thöí cû 5x20m, 4x20m, gêìn UB Long Trûúâng,
9975827, 0939762168. öín àõnh, giêëy àoã laâm nhaâ úã, 1,35tyã. Tel. 0908557855. 40T/m2; B38, 38T/m2; G7, 35T/m2; A26, 34T/m2; D44 Q.9, caách MT àûúâng Ng Duy Trinh 15m, 10-11tr/m2,
--------------------------------------------- Nhûúång QSD àêët MT àûúâng Bònh Thuêån, P.Phuá „ Àêët Sadeco Tên Phong, Q.7, nghó ngúi giaãi trñ, giaá tûâ A4, 36T/m2. Tel. 4314789, 0902666333. bao GPXD. Tel. 0918906439-chõ Thaânh.
„ Àêët ngay trung têm Q.6, caách Metro 300m, àûúâng 20, Thuêån, Q.7, àûúâng löå giúái 30m, caách ngaä 4 Bònh 30tr-50trûúâng/m2, coá nhiïìu võ trñ àeåp. Tel. 0907502102 - --------------------------------------------- ---------------------------------------------
4x21, 2,15tyã; 4x19, 2,05tyã; àûúâng 42, 4x18, 1,4tyã, mêåt àöå Thuêån - Huyânh Têën Phaát 100m, 4x20m, söí àoã, A.Quyá. Àêët DA H.Lam K.Teã MT NTThêåp, 5x20, 10x20, 80- 11x21=231m2 àêët àûúâng Tam Àa, P.LongTrûúâng,
XD 90%. Tel. 2931606, 6124395-C.Yïën. àêët dûå aán cuãa Cty Tên Thuêån Nam, giaá th/lûúång. „ 4x17m àêët coá nhaâ naát khu dên cû P.Phuá Thuêån, Q.7, 85tr/m2; NB 5x20, 7,5x20, 40-50tr/m2. LH: Àõa öëc Q.9, gêìn dûå aán nhaâ Viïåt Nam, dûå aán Àöng Tùng
„ 4x19m àêët àûúâng Song Haânh, P.10, Q.6, KDC cao cêëp heãm thùèng xe húi vaâo têån núi, caách H.T.Phaát 100m, söí Toaân Thaânh Àaåt, Tel. 2137031, 0903965087. Long, 1,7tr/m2, TL. Tel. 0909040849-A.Sún.
Bònh Phuá II, 25tr/m2, miïîn TG. Tel. 01223940590 - Hiïëu. Tel. 0913901334-A.Mêåu höìng, 950tr, bao ST. Tel. 0908588548. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
Àêët TT.Hiïåp, Q.12, söí àoã XD nhaâ úã, à/d ST Metro,
heãm xe taãi caách Q.löå 1A 150m, 4,4x12 núã 60m, 4,2x13 Nhûúång QSD àêët dûå aán khu dên cû Tên Thúái
núã 60m2, 10x12. Tel. 0908227589. Hiïåp, Q.12, Cty Savimex, lö C3, hûúáng Àöng,
--------------------------------------------- gêìn Metro, giaáp ranh Q.Goâ Vêëp, CSHT hoaân
9x26 à/d UBND P.Tên C.Hiïåp, Q.12, gêìn MT àg TCH chónh, XD ngay, 7tr/m2. Tel. 0944422839
10 röång 30m, ra Ng AÃnh Thuã 150m, 12tr/m2, S.àoã TC,
BST. Tel. 0989222092, 0903721885.
---------------------------------------------
2 lö kïì nhau 4x19, 670tr/lö, àg TA 13, P.Thúái An, Nhûúång QSD lö àêët 84m2 àûúâng Ng AÃnh Thuã,
Q.12, caách àg chñnh LVKhûúng 50m, söí àoã TC + bao Q.12, bao sang thöí cû, heãm xe taãi, sau lûng
ST. Tel. 0917113191, 0903721885-A.Huâng.
--------------------------------------------- cùn MT, 380tr. Tel. 5540071, 2009479-cö Ba
4,5x39m, 175m2 àêët thöí cû, chuyïín thöí cû 101m2,
àûúâng 16m, hûúáng Nam, P.Thaånh Xuên, Q.12, 500tr,
bao ST. Tel. 0909156559-A.Thanh.
--------------------------------------------- Nhûúång gêëp QSD àêët úã An Phuá Àöng, Q.12, khu
4x26,5m àêët MT HT37, Tên Thúái Hiïåp, Q.12, àûúâng dên cû öín àõnh, gêìn chúå, trûúâng hoåc, Quöëc löå
25m, 2 nïìn hoùåc 1 nïìn, khu KD sêìm uêët, gêìn trûúâng, 1, UB, 4x20m, giêëy túâ húåp lïå, 5,2tr/m2. Tel.
chúå, khu HC Q.12, 17tr/m2. Tel. 0937071003. 0917193477-A.Nghôa
---------------------------------------------
Nïìn dûå aán Cty nhaâ Phuá Nhuêån, Q.12, 10x20, nïìn BT,
löå giúái 12m, à/d Quöëc löå, ngay chuã. Tel. 8944593,
01222775495. Àêët söí àoã àêët úã taåi àö thõ, XD ngay, 4x32, heãm
--------------------------------------------- 6m, KP3, heãm 142, P.HT, Q.12, caách Ng AÃnh
Nïìn 18x8m àêët thöí cû, KDC àöng, heãm 10m àûúâng Thuã 100m, queåo 1 heãm, 700tr, bao sang tïn.
Haâ Àùåc, P.Trung Myä Têy, Q.12, söí àoã chñnh chuã, 1,1 Tel. 0908190757, ngay chuã, MTG
tyã. Tel. 8291808, 0918878862-chõ Thuyá.
---------------------------------------------
Àêët Q.12, 6x40, SÀTC, 2,7tr/m2; 4x18, TC, 260tr; nïìn Nhûúång gêëp QSD àêët heãm 8m, àûúâng Ng V Quaá,
7x17, 170tr; àêët lúán, tiïån xêy nhaâ xûúãng, 800-1tr/m2. P.Àöng Hûng Thuêån, Q.12, caách ngaä 4 chúå Cêìu
Tel. 0908840674-A.Huy. 100m, giaáp Q.GV, 5x22m, NH 5,5m, 115m2, söí
---------------------------------------------
Àêët taåi 1588/3E, P.An Phuá Àöng, Q.12, DT 107m2 thöí àoã GPXD, 8tr/m2. Tel. 0913657369, miïîn tiïëp
cû, àûúâng nhûåa, caách QL 1A 300m, heãm Cty traâ Tiïën baáo
Àaåt, 4tr/m2, miïîn TG. Tel. 0908189944 - Maånh.
--------------------------------------------- Nhûúång gêëp QSD àêët KP3, P.Trung Myä Têy,
Lö àêët 4x16, söí àoã, P.Tên Thúái Nhêët, gêìn ngaä tû An Q.12, 8x22m, àûúâng hiïån hûäu 10m, caách àûúâng
Sûúng, Q.12, caách löå chñnh 300m, söí àoã, bao giêëy túâ, Tö Kyá 200m, 1,9 tyã, th/lûúång, tiïëp ngûúâi thiïån
620tr. Tel. 0903981284 - A.Vinh.
---------------------------------------------
chñ. Tel. 0986007591-chõ Lan, 0983038306-
10x23=230m2, Q.12, hûúáng quay ra C.viïn, caách Tö A.Thaânh
Kyá 50m, gêìn chúå Tên C.Hiïåp & cöng viïn phêìn mïìm
Quang Trung, 12tr/m2. Tel. 0903692078. Nhûúång QSD 4x17m àêët coá söí, àêët thöí cû,
--------------------------------------------- àûúâng 5m, 2 mùåt àûúâng, khu dên cû gêìn chúå,
Àêët MT àûúâng nhûåa TA09, caách Lï V Khûúng 50m, KP4, P.Tên Chaánh Hiïåp, Q.12, coá GPXD trïåt, 2
4x35m, àûúâng nhûåa 30m, CQH, 1,1tyã, bao ST. LH:
lêìu, gêìn trung têm y tïë Quêån, 485tr. Tel.
124A KP2, P.Thúái An, Q.12, Tel. 0908333745-
A.Quöëc. 0938190279
---------------------------------------------
2 lö àêët liïìn nhau MT àûúâng nhûåa TA13, Q.12,
4x28m, söí àoã XD, 1,1tyã, bao GPXD. LH: 124A àûúâng
TA32, KP2, P.Thúái An, Q.12, Tel. 0908333745- 2.000m2 àêët thöí vûúân QH biïåt thûå, Q.12,
A.Quöëc. 2,5tr/m2. Tel. 01685695529-cö Phûúng
---------------------------------------------
6x26 = 156m2 àûúâng Lï T Riïng, P.Thúái An, Q.12,
caách mùåt àûúâng vaâo 9m ngoä vaâo 12m, GTHL, giaá
húåp lyá. Tel. 8161204, 0979363697-A.Tuêën. Nhûúång QSD àêët gêìn P.Tên Chaánh Hiïåp, Q.12, qua cêìu
--------------------------------------------- vûúåt Quang Trung, sau phêìn mïìm Quang Trung,
4x19m àêët P.Hiïåp Thaânh, Q.12, caách Ng AÃnh Thuã 4x18m àêët thöí cû xêy nhaâ úã, àûúâng hiïån taåi 4m löå giúái
30m, 7tr/m; 4x15m àêët P.Tên Chaánh Hiïåp, vö heãm 8m, gêìn bïånh viïån Q.12, àûúâng chñnh vaâo 1 heãm,
3m, 6tr/m, TL. Tel. 0908095332-Oanh.
480tr. Tel. 9877440, 0913928825-A.Nhêët
---------------------------------------------
5x27m àêët àûúâng 4m, KP1, P.Àöng Hûng Thuêån,
Q.12, àûúâng 4m, 750tr, bao ST. Tel. 0909187660, Cêìn tiïìn nhûúång gêëp QSD 2 lö àêët: 4x18, thuöåc
7156242-A.Àaâi. khu caán böå cöng chûác P.Hiïåp Thaânh, Q.12,
--------------------------------------------- àûúâng thöng 8m, XD ngay, 720tr; àêët P.TTH,
Lö àêët thöí cû 5x28m taåi KP3, P.TTN, Q.12, heãm röång 4x13,5m, heãm bï töng 3m, 480tr, têët caã SÀTC
6m, dûå kiïën 12m, heãm à/d UBND P.TTN, caách PVHúán
100m, SÀ, 12,5tr/m2. Tel. 0908789985-A.Tuêën. BST. Tel. 0907905909
---------------------------------------------
Àêët àûúâng thöng 4m, P.TCH, Q.12, 4x15, núã hêåu
DA Bùæc Raåch Chiïëc, Àõa öëc 10, Q.9, 6x20=120m2, „ 3000m2 àêët MT àûúâng nhûåa, gêìn khu cöng nghïå cao, 4,2m, söí àoã, 320tr. Tel. 0946455558-Ngên. Nhûúång QSD 4x16m àêët coá GPXD, Haâ Huy Giaáp,
xong cú súã haå têìng, àûúâng 12m, 14,5tr/m2. Tel. caách QL 50m, gêìn siïu thõ, KDC, 9,5tr/m2, bao söí. Tel. --------------------------------------------- Q.12, vö heãm 150m, chên cêìu vûúåt ngaä 4 ga, söí
Nhûúång QSD lö àêët 13/131A Laä Xuên Oai, 0958867690. 0972549667-A.Àûác. Àêët khu taái àõnh cû 10ha, P.Tên T.Nhêët, Q.12, 5x25, höìng, 380tr, miïîn TG . Tel. 5533394,
P.Tùng Nhún Phuá, Q.9, 760m2, 100% àêët thöí --------------------------------------------- „ 2.400m2 thöí cû (3x74), àûúâng Dûúng Àònh Höåi, P.Tên núã hêåu, DT 158m2, àg nhûåa 12m, à/d TT TM, trûúâng, 0903948413
cû, 5,5tr/m2. Tel. 0906767800, 2493484- 2 nïìn àêët Cty Phuá Nhuêån, Q.9, lö C2-25, 323m2, 2 Nhún Phuá B, Q.9, coá thïí XD 18 cùn phöë lêìu hoùåc 4 BT, 3,1tyã, TL. Tel. 8637052, 0903920532-A.Àaâ.
A.Tuêën Anh MTNB àûúâng 20m, 15tr/m2; Phuá Nhuêån, lö C16, MT àg nhûåa, giaá reã. Tel. 5562934, 0903804116. ---------------------------------------------
7x18, 30tr/m2. Tel. 0978555789 - A.Têm. „ 4x17m àêët XD heãm 4m, caách Ng Duy Trinh 20m, Q.9, 5x28,5m àêët thöí cû P.Tên Thúái Hiïåp, Q.12, MT àûúâng Nhûúång QSD àêët Q.12: 4x13, heãm 4m, SÀ,
--------------------------------------------- gêìn UB P.Phuá Hûäu, vaânh àai phña Àöng, söí àoã, 600tr, 10m, GTHL. Tel. 0909026434. 365tr; 5x10, heãm 2m, SÀ, 325tr, caã 2 àaä
Nhûúång QSD àêët P.Phuá Hûäu, Q.9, 4x25m hoùåc KDC An Thiïn Lyá, lö D11-1, 5x19,4, hûúáng ÀN, àaä TT TL. Tel. 0908208999 - A.Khaánh, 0903627965 - C.Haâ. --------------------------------------------- chuyïín thöí cû, tiïån XD múái vaâ ài laåi, gêìn chúå,
8x30m hûúáng Àöng Nam, àûúâng 5m, caách 80%, 9tr/m2; KDC Àöng Dûúng 1, lö H11, 5x20, TT „ Àêët MT Trûúng V Thaânh, Hiïåp Phuá, 2.000m2, SÀ, Àêët P.Tên Chaánh Hiïåp, Q.12, 4x30m, àûúâng 10m, gêìn trûúâng, CVPM QT, bao ST. Tel. 0918946189-
NDTrinh 20m, caách àûúâng cao töëc 60m, caách 90%, 7tr/m2. Tel. 0906688998 - A.Haâo. 7tr/m2; MT Ng Xiïín, 200x150m, TDT 3 mêîu, 2,5tr/m2; chúå, trûúâng, caách Ng AÃnh Thuã 100m, söí àoã thöí cû,
--------------------------------------------- 16x40, söí àoã, 7tr/m2. Tel. 0913618286-A.Raång. 7tr/m2. Tel. 0937226050, 0908399667. C.Vui, 0972863738-A.Bònh
Q.2 1,5km, bao sang tïn, 5tr/m2. Tel. 8902784,
0902304811 Cty N.Long, Q.9, 4,5x20, 14tr/m2; 5x23, 2 MT, „ 12,4x20m àêët gêìn UBND Q.9, gêìn chúå, siïu thõ, ---------------------------------------------
13tr/m2; K.Àiïìn, 6x24, 12tr/m2; Intresco, 8x20, trûúâng, BV, 14tr/m2. Tel. 0902404043. Àêët P.T.T.Nhêët, Q.12, 550m2, coá 400m2 thöí cû, Nhûúång gêëp QSD lö àêët 20x44,5m, 892m2, àaä
11tr/m2. LH: Cty Phöë Viïåt, Tel. 7437479, 0909947976- „ 10.000m2 àêët gêìn ngaä 4 Bònh Thaái, Q.9, àûúåc pheáp àûúâng 8m, caách Trûúâng Chinh 200m, 7,5tr/m2; 5x17, chuyïín muåc àñch àûúåc pheáp XD liïn quan àïën cú
Nam. XD siïu thõ. Tel. 0902404043. 5x20, 4x17. Tel. 0978018909, 0918726136-A.Huâng. súã giaáo duåc: nhaâ treã, trûúâng hoåc..., KP2, P.Tên Thúái
Àêët DA Khang An, Q.9, 6x22m, àûúâng 12m, --------------------------------------------- „ Kiïën AÁ, Q.9, 5x26m, àûúâng 12m, à/d cöng viïn, söí àoã, --------------------------------------------- Hiïåp, Q.12, caách Quöëc löå 1A 100m, löå giúái 7m lïì
CSHT vaâ phaáp lyá hoaân chónh, võ trñ àeåp, giaá phaãi MT àg 25m, 6x26, hg ÀN, 12tr/m2; 8x20, 11tr/m2; 12tr/m2. Tel. 0903859763-A.Haãi, miïîn TG. Àêët Q.12: 5 lö 400m2, P.ÀHThuêån, caách Ng V Quaá
5m àang thi cöng, söí àoã. Tel. 0906952210-A.Hûng
chùng. Tel. 7271928-cö Vên, ngay chuã 6x24, 9,5tr/m2; 5x27, 11tr/m2, söí àoã. LH: Cty Phöë „ 4,5x28,5 àêët thöí cû, Q.9, võ trñ àeåp, heãm 6m tûúng lai 100m, SÀ, 6tr/m2; 4 lö 3,9x16, P.TCH, heãm xe taãi, SÀ,
Viïåt, Tel. 7437479, 0938843777-A.Thöëng. 12m, heãm hêåu phña sau 1,5m, gêìn chúå, trûúâng, nhaâ thúâ, 5tr/m2. Tel. 0989042006, 0938344099, chñnh chuã.
--------------------------------------------- 660tr. Tel. 0988279622, 0988279673. --------------------------------------------- „ 4x20=80m2 àêët heãm 8m, gêìn chúå, trûúâng, BV, coá chuã
Nhiïìu nïìn Cty Nam Long, 4,5x20, 11tr/m2; PTN, Q.3, „ 5x13m àêët thöí cû, heãm bï töng 4m, àûúâng söë 61, Àêët P.Tên Chaánh Hiïåp, Q.12, söí àoã thöí cû, 4x20 = quyïìn, bao ST, 640tr. LH: 58/130 KP4, P.TCHiïåp, Q.12,
Àêët gêìn khu cöng nghïå cao, gêìn chúå, khu dên
6x20, 10tr/m2; P.Nhuêån, 15x20, 8,5tr/m2... LH: Cty P.Phûúác Long B, Q.9, hûúáng Têy Bùæc, söí àoã, 8,5tr/m2, 530tr. Tel. 0903654390. Tel. 7177119, 0913977348-chõ Têm.
Phöë Viïåt, Tel. 7437479, 0987757959-A.Tên. bao ST. Tel. 0902233133-Hoaâng. --------------------------------------------- „ 4,5x23,5m àêët Haâ Huy Giaáp, Q.12, caách àûúâng chñnh
cû àöng, P.Long Thaånh Myä, Q.9, 5x33,6m, --------------------------------------------- „ 12x30m àêët àûúâng söë 359 KP5, PL B, Q.9, gêìn chúå, Àêët P.Thúái An, Q.12, 4,14x28m, heãm bïtöng 3m -> 100m, KDC hiïån hûäu, heãm bï töng 4m, caáp, nûúác maáy,
àûúâng 6m, tiïån xêy phoâng cho thuï, 5,5tr/m2, Cty Gia Hoaâ, 10x16, 11tr/m2; XD söë 5, 10x16,5, àg trûúâng, 12tr/m2. Tel. 7314169, 7312145-cö Vên. 4m, caách àûúâng 20m, caách Lï V Khûúng 50m, khu söí àoã thöí cû, 550tr, BST. Tel. 0909242835-C.Thaão.
th/lûúång. Tel. 0907577885, 0903347368-Thaão 12m, 10tr/m2; Kiïën AÁ, 7x17, 12tr/m2. LH: Cty Phöë „ DA Nam Long múã röång, P.Phûúác Long B, Q.9, lö A3, múái, 530tr. Tel. 9440049, 0913866023. „ Àêët thöí cû riïng P.Thaånh Löåc, Q.12, 4x18, caách Haâ
Viïåt, Tel. 7437479, 0987757959-A.Tên. LG 20m, 6x20, söí àoã, hûúáng TN, 13tr/m2. Tel. --------------------------------------------- Huy Giaáp 80m, gêìn cêìu vûúåt ngaä 4 ga, àûúâng xe húi,
--------------------------------------------- 0987178796, 0909293031-chñnh chuã. MT àûúâng lúán 15m àaä lïn thöí cû, P.An Phuá Àöng, 480tr; 4x17,5, 350tr, bao ST. Tel. 0973725056-A.Viïåt.
Cty àõa öëc Têëc Àêët Têëc Vaâng, VP söë 537A Àöî Xuên „ 10x26,7 àêët vûúân khu biïåt thûå àg 27, P.Long T.Myä, Q.12, 8tr/m2. Tel. 9319193, 7197808-A.Dinh. „ Àêët thöí cû söí riïng, P.Thaånh Xuên, Q.12, gêìn chúå,
Nhûúång QSD/cho thuï àêët MT Dûúng Àònh Höåi, Húåp, Q.9, Tel. 2827676, 7470769, nhûúång QSD àêët Q.9, söí àoã, LG 12m, xung quanh àaä xêy nhiïìu biïåt thûå, --------------------------------------------- trûúâng, 4x14, 26tr; 4x18, 350tr, bao ST. 0973725056-
P.Phûúác Long B, Q.9, DT 9x57m=673m2, núã Q.9: 6tr/m2, th/lûúång. Tel. 0909380645, 9373544 - Àoan. „ Àêët trung têm P.Thaånh Löåc, Q.12, gêìn trûúâng Cao A.Viïåt.
hêåu 15m. Tel. 0903743062-A.Baão „ Khu QH Thiïn Lyá, 5x17m, 5x19m, 5x22,5m; 7x17m, „ Nïìn BT àún lêåp DA Hûng Phuá giai àoaån II, Phûúác àùèng àiïån lûåc, 210m2, coá 100m thöí cû, àûúâng bï töng „ Àêët Q.12, gêìn ngaä 4 Trung Chaánh, Hoác Mön, gêìn chúå
7x20m, àg 12-16m- 30m, tûâ 9tr/m2, TT laâm nhiïìu àúåt. Long B, Q.9, lö B1, 284,5m2, 2 MT àûúâng 20m & 16m, 4m, 590tr. Tel. 01698866207-A.Nhêîn. Hoác Mön. Tel. 0909856272-Lan.
„ ÀH Baách Khoa, (sàoã): 7x26m, 7x30m, 7x32m, võ trñ àeåp, 13tr/m2. Tel. 0976399762-A.Haãi. „ Àêët P.Thaånh Xuên, Q.12, 4,2x13, 275tr; 4x20, 360tr; „ Àêët P.Thaånh Xuên, Q.12, 3,8x20, àûúâng 4m, caách Tö
12x29m, 14x32m, 550m2, tûâ 6,5tr/m2. 5x20, 435tr, têët caã söí àoã thöí cû, àûúâng BT 4m. Tel. Ngoåc Vên 50m, ngaä 4 ga 1km, gêìn chúå, trûúâng, SÀ thöí
Nhûúång QSD 4.500m2 àêët thöí vûúân P.Long „ Khu Gia Hoaâ: HT Hchónh, 5x20m, 7x20m, 7x22m, 3112 Àêët Q.12 01698866207-A.Nhêîn. cû, 420tr. Tel. 01689535465, 0908210268.
Trûúâng, Q.9, caách àûúâng Ng Duy Trinh 25m, 7x25m, 10x20m, àg 12-16m-30m, tûâ 9,5tr/m2. „ Àêët P.Thaånh Xuên, Q.12, 4x14, söí àoã thöí cû, 265tr; „ 70m2=4x14,5+12m2 núã hêåu, Q.12, àûúâng 12m, caách
àûúâng nöåi böå 6m, saát bïn chúå Long Trûúâng, söí „ Phuá Nhuêån: 260m2, 280m2, 308m2, 313m2, 15x24m, Lö àêët úã Q.12, gêìn chúå, trûúâng, 4x12m, 160tr. Tel. 4,5x20, àûúâng hiïån taåi 4m, 420tr. Tel. 0919225758 - àûúâng Tö Kyá 100m, gêìn chúå, BV, cöng viïn, àiïån lûåc, KK
àoã, 3,8tr/m2, coá thïí baán 1 nûãa. Tel. MT cöng viïn, tûâ 8,5tr/m2. 0932000005-A.Sûúng. A.Nhêm. àêët 1991, 7tr/m2. Tel. 0908422977-Lêm.
0908651999-A.Sún „ Kh/Àiïìn-RChiïëc: HT Hchónh, 6x22m, 6x25m, 8x20m, --------------------------------------------- „ 3,5x13 àêët caách MT 15m, P.Thaånh Löåc, Q.12, gêìn cêìu „ 4x13m àêët P.Tên Chaánh Hiïåp, Q.12, söí àoã, GPXD,
8x25m, 10x20m, àg 12-30m, tûâ 7.5r/m2. 20x25m=500m2 àêët P.Hiïåp Thaânh, Q.12, àûúâng nhûåa vûúåt ngaä tû Ga, àûúâng vaâo 2m, giêëy tay húåp lïå ra SH, 390tr. Tel. 4470353, 0902884797-C.Haånh.
Nïìn BT 10x20, KDC Gia Hoaâ, Q.9, à/d CV nhoã, àûúâng „ Khu Kh/an-PTnhaâ Q.3: 6x21m, 6x25m, 8x20m, 12m, gêìn chúå Hiïåp Thaânh, KCN, tiïån xêy xûúãng, 5 tyã, 165tr. Tel. 0918102101, 0938027584. „ 5x35m àêët thöí cû àûúâng Trung Chaánh 10, Q.12. Tel.
12m, CSHT àuã, XD ngay, coá QÀ giao nïìn, giaá 10x22m, 8.5tr/m2. bao ST. Tel. 0933895356. „ Tö Kyá, 10.000m2, 1tr/m2; 4x20, 5x20, 8tr/m2, Ng AÃnh 8497639, 0983395008.
th/lûúång hoùåc àöíi nïìn àûúâng 30m. Tel. 0903779241. „ Nam Long - Kiïën AÁ: 5x25m, 5x25m, 6x20m, 7x20m, --------------------------------------------- Thuã & Lï V Khûúng. Tel. 0983439637. „ Àêët P.Thaånh Löåc, Q.12, gêìn trûúâng Àiïån lûåc, heãm 4m,
--------------------------------------------- 10x20m, àg 12-25m, tûâ 8,5 tr/m2. Àêët thöí cû P.Thaånh Xuên, Q.12, 4x22m, àûúâng 8m, „ 5x20m àêët KP2, P.TCHiïåp, Q.12, caách Tö Kyá 100m, 4x27, söí àoã riïng, 400tr. Tel. 0908210268 - A.Phong,
10x13,5 àêët heãm 4m àûúâng 138, P.Tên Phuá, Q.9, --------------------------------------------- 430tr. Tel. 0903807799. kïë bïn àêët QH dên cû cao cêëp, tiïån múã VP & KS, söí 01689535465 - A.Hûäu.
caách KDL Suöëi Tiïn 200m, gêìn chúå, trûúâng, KDC, söí „ 4000m2 àêët vûúân P.Phuá Hûäu, Q.9, KQH biïåt thûå vûúân, --------------------------------------------- höìng, 1,375 tyã. Tel. 0983145129, chñnh chuã, MTG. „ Àêët Haâ Huy Giaáp, P.Thaånh Löåc, Q.12, heãm 4m, 5x36,
àoã 2008, ngay chuã, 5,4tr/m2, BST. Tel. 0907223153. caånh DA Anh Duäng àaä hoaân thiïån, dûå kiïën MT àûúâng 4x21m àêët àûúâng 4m, 380tr. Tel. 0972265663. „ Àêët T.C.Hiïåp, Q.12, thöí cû, 4x20m=80m2, 7,5tr/m2, söí àoã thöí cû, 3tr/m2. Tel. 0908210268 - A.Phong.
--------------------------------------------- cao töëc Dêìu Giêy - Long Thaânh, 4tr/m2. Tel. --------------------------------------------- bao ST, hûúáng 8m; 3,5x16,5, 390tr, 2 MT heãm, bao ST. „ Àêët Q.12: 5x14, 500tr; 8,05x15, 1,55tyã; 1400m2,
2 lö liïìn kïì dûå aán Khang Àiïìn, 0-62, B0-63, 7x20, 0937399379. Àêët thöí cû àûúâng 12m Tö Ngoåc Vên, 4x19, 390tr. Tel. Tel. 0907874652. 5tr/m2; 4000m2, 4tr/m2. Tel. 0982715745-Dung.
àûúâng 30m, hûúáng ÀN, 14,5tr/m2. Tel. 0919656625- „ 10ha àêët nöng nghiïåp Q.9, MT söng Àöìng Nai, thuêån 0937260783. „ Nïìn Q.12, 4x14,5m, giaáp TB, bao söí, àang laâm, 500tr, „ Àêët àûúâng TA13, PTA, Q.12, 5x16,5 & 4,5x17,5, võ trñ
A.Hiïín. lúåi dûå aán. Tel. 0933173217-A.Nguyïn. --------------------------------------------- TL, miïîn TG. Tel. 0903329898. àeåp, SÀTC, 540tr; 3,6x14,64, P.TTM, Q.12, SÀ coá GP,
--------------------------------------------- „ 10x20m àêët khu vûåc dûå aán Gia Hoaâ, P.Phûúác Long B, 4x21m, àûúâng 8m, 430tr; 4x13m, àûúâng 3m Buâi „ 4x14m àêët, hêåu 2m, KP4, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, caách võ trñ àeåp, 410tr, bao ST. Tel. 9440049, 9440693.
Àêët vûúân P.Long Phûúác, Q.9, 1.370m2, 700.000à/m2; Q.9, cùn bòa, hûúáng Àöng Nam, Têy Nam, tiïån XD, múã Cöng Trûâng. Tel. 0907711119. àûúâng Ng AÃnh Thuã 200m, gêìn XN, KDC àöng, HS „ Àêët P.Thaånh Xuên, Q.12, 96m2, 5 nïìn, 330tr; 120m2,
àêët búâ söng Àöìng Nai, P.Long Phûúác, 2.000m2, VP. Tel. 0907133468-cö Thu. --------------------------------------------- phûúâng, 330tr. Tel. 2443609, 0906774499-A.Cûúâng. 350tr; 78m2, 300tr, gêìn chúå, trûúâng, UB phûúâng. Tel.
2tr/m2. Tel. 0903987611, 4092413-A.Vinh. „ Lö àêët MT Goâ Caát, P.Phuá Hûäu, Q.9, 4x28,5, söí àoã Àêët Q.12, 5x12, àûúâng 4m, söí àoã thöí cû, 260tr, bao „ 5,3x17m àêët MT àûúâng 12m TA06, P.Thúái An, Q.12, 0903117317-Hiïín.
--------------------------------------------- chñnh chuã, 7,5tr/m2. Tel. 0909274479, 0906763653 - ST; 4x12, giêëy tay, 95tr; 5x12, giêëy tay, 120tr. Tel. caách Lï V Khûúng 70m, söí àoã thöí cû, 11tr/m2, bao ST. „ Àêët trong khu àaä QH, àeåp, 2 MT àûúâng nhûåa,
Àêët úã àö thõ MT Lï V Viïåt, P.Tùng Nhún Phuá A, Q.9, A.Vuä. 0902378796-A.Hûng. Tel. 0908167505, 9962982. 4,5x25m, gêìn bïën xe bus, trûúâng hoåc, chúå, trûúâng
5,46x23,4m2. Tel. 0918801111 - A.Tuâng. „ 2800m2 àêët TV êëp Long Àaåi, Long Phûúác, Q.9, túâ baãn --------------------------------------------- „ 8x10m àêët thöí cû, 2 lö liïìn nhau, sau nhaâ MT àûúâng HiïåpThaânh, Q.12. Tel. 2434196, 0909381579-chuá Thoå.
--------------------------------------------- àöì söë 3, àêët àeåp. Tel. 0988939025, 8973305-A.Tuâng. Àêët MT Haâ Huy Giaáp, Q.12, gêìn trûúâng trung cêëp TA06, Q.12, caách Lï V Khûúng 100m, 280tr/lö. Tel. „ 25x40m, 1000m2 àêët 310/22 KP2, P.Thaånh Xuên,
Lö àêët khu quy hoaåch, P.Phûúác Long B, Q.9, Cty „ 2000m2 àêët (2 cöng àêët vûúân) úã Q.9, 1tr/m2, giaáp búâ àiïån lûåc, 5x40m, khu dên cû àöng, tiïån KD, múã VP, 0908167505, 9962982. Q.12, sau lûng trûúâng cêëp 3 Thaånh Xuên. Tel. 4475532,
Nam Long, 4,5x20, hûúáng Àöng Nam, àûúâng nöåi böå söng, coá söí àoã. Tel. 0989011262 - A.Duy, 0908645816 - giêëy túâ chuã quyïìn, 2,45 tyã. Tel. 0903933934-A.Trung. „ 5x18=90m2 àêët MT àûúâng 20m, CSHT hoaân chónh, 0933555082-A.Tuêën, C.Nga, miïîn TB.
12m, 14,2tr/m2, th/lûúång. 0903041415-A.Danh. chõ Dung. --------------------------------------------- KDC Tên Thúái Hiïåp, Q.12. Tel. 0909079080. „ Àêët P.Thúái An, Q.12, 4x15m, gêìn haäng bia Tiger,
--------------------------------------------- „ Lö A1-54 thuöåc khu QH Àaåi Hoåc Baách Khoa, Q.9, Àêët vûúân P.Thaånh Löåc, Q.12, 13x50, coá 200m2 thöí „ Àêët Lï V Khûúng, Q.12, 5x15, àûúâng 8m, caách àûúâng àûúâng Lï V Khûúng, coá GPXD, söë nhaâ quêån, 365tr;
Nïìn dûå aán Cty cöí phêìn àõa öëc 10, khu Bùæc Raåch àûúâng 12m, MT búâ söng, 466m2, 14x13, GTHL, cû, hûúáng Bùæc, àûúâng 10m, caách Haâ Huy Giaáp 100m, chñnh 100m, SÀ thöí cû, tiïån XD ngay, 300tr. Tel. 4x13=52m2, söí àoã chung, 245tr. Tel. 0909214353 - chõ
Chiïëc, söng nûúác àeåp, nhaâ phöë 7x20, àûúâng 30m, 7,9tr/m2, th/lûúång, miïîn TG. Tel. 0989605627 - A.Trñ. khu coá nhiïìu BT, 3tr/m. Tel. 0903824035-A.Haånh, 0909051103. Na.
BT MT döng, 2 MT truåc ven söng. Tel. 0955659337. „ Àêët dûå aán Nam Long, Q.9, 4,5x20m, àûúâng 20m, MTG. „ Àêët P.TTH, Q.12, 520m2, SH, coá 12P troå + 1 MT ---------------------------------------------
--------------------------------------------- hûúáng ÀB, söí àoã, 15tr/m2. Tel. 0913622657-A.Lûúång. --------------------------------------------- àûúâng, àang cho thuï, 4 tyã, bao ST; 4x16, caách QL1A MT àûúâng búâ söng àang laâm, P.Thaånh Xuên, 27x45,
Nïìn biïåt thûå dûå aán Phuá Nhuêån, Phûúác Long B, Q.9, „ 4x15m àêët nïìn nhaâ àûúâng söë 4, gêìn cêìu Öng Nhiïu, Àêët Thaånh Xuên, Q.12, thöí cû XD, àûúâng XH, võ trñ 50m, söí àoã thöí cû, 580tr. Tel. 0937724884. 1200m2, coá 200m2 àêët thöí cû, 3tr/m2; MT TA16,
lö R27, 13x18, võ trñ àeåp, gêìn búâ söng, 11tr/m2, TL. Q.9. Tel. 0977788614. àeåp, 4x21, 3 MT, 350tr; 4x21, 340tr, 2 MT. Tel. „ 4x27m àêët thöí cû P.Thaånh Xuên, Q.12, KDC hiïån hûäu, P.Thúái An, Q.12, 4x25, 940tr. Tel. 0938262728 -
Tel. 0909024688-A.Cûúâng. „ 12x38=477m2 àêët dêìu khñ, Q.9, Cty àang eáp coåc xêy 0908227589. caách àûúâng HHG 300m, võ trñ àeåp, 400tr. Tel. A.Phuác.
--------------------------------------------- biïåt thûå nhaâ vûúân. Tel. 0913667839, 0938453999. --------------------------------------------- 0937266783-Vên. ---------------------------------------------
Àêët Q.12, 500m, coá 200m thöí cû, gêìn chúå Hiïåp
Thaânh, UBND phûúâng, àûúâng thöng 12m, 6,2tr/m;
5x12, 550tr, BST, gêìn Metro. Tel. 0988546213.
Thûá Nùm, 15/05/2008 15
---------------------------------------------
Àêët thöí cû P.T.Löåc, 9x13, àg 4m, KDC àöng, S.àoã thöí
cû, 650tr; 5x20, àêët thöí cû P.T.Xuên, àg BT3m, hg 3119 Àêët Q.Bònh Tên
Àöng, 360tr, BST. Tel. 0985238087-Trang.
--------------------------------------------- Lö àêët BK40, 4x20, NH 6m, TDT 100m2, lö BK41,
15x70m àêët P.An Phuá Àöng, hûúáng ÀN, àg 4m, caách 4x20, àg söë 4A, KDC An Laåc, P.BTÀ, B, B.Tên, CSHT
àûúâng lúán 40m, coá 100m2 ao caá, tiïån xêy biïåt thûå, hoaân chónh, GTHL, giaá TL. Tel. 0983511945-
3tr/m2, BST. Tel. 0913753679 - A.Chñnh. A.Quyânh.
--------------------------------------------- ---------------------------------------------
Àêët 4x18,4, P.Thaånh Löåc, söí höìng riïng, àg BT3m, Nïìn 4,5x20m, ngay goác, àöëi hêåu MT àûúâng Tïn Lûãa,
KDC, 350tr, BST; 4x21, söí àoã thöí cû, àg 4m, KDC saát khu y tïë KT cao, BV Singapore, P.Bònh Trõ Àöng,
àöng, 430tr. Tel. 0984429869 - A.Túái. „ 18x41m àêët thöí cû àûúâng Dûúng Quaãng Haâm, P.5, Bònh Tên. Tel. 0903721626-A.Löåc, miïîn TG.
--------------------------------------------- 3116 Àêët Q.Tên Phuá GV, cùåp söng, heãm 8m, núã hêåu 4,5m, 15tr/m. Tel. ---------------------------------------------
9x13m àêët thöí cû P.T.Löåc, àg 3m, gêìn chúå, 650tr; 0903735181. Àêët nïìn nhaâ, coá sùén söë nhaâ, 3,8x19,6m, söë Àêët 2 MT heãm 5m KP5, P.BHH A, Bònh Tên, 5x15m,
5x20 àêët P.Thaånh Xuên, àg 5m, KDC àöng, gêìn cêìu „ 3,8x13m àêët caách Phan Huy Ñch 20m, ngaä tû Quang 273/24 KP1, P.HBPhûúác, Thuã Àûác, bao sang 5x10, caách MT Maä Loâ 200m, 360tr, 230tr, th/lûúång,
vûúåt ngaä tû Ga, 610tr. Tel. 0978134366-A.Lûåc. Trung 200m, GV, àûúâng nhûåa 5m, CSHT hoaân chónh, söí tïn, 300tr. Tel. 7272442, 0938048474-cö Hoaân GTHL. Tel. 5231959, 0949452019.
--------------------------------------------- Nhûúång gêëp QSD àêët tröëng, tiïån xêy múái, thöí cû, 785tr, miïîn TG. Tel. 0988536926-Yïn. ---------------------------------------------
Àêët thöí cû P.T.Xuên, võ trñ àeåp, gêìn UBP, KDC àöng, 4,25x27m, söë 15/2/5 àûúâng Cêìu Xeáo, P.Tên „ Àêët Dûúng Quaãng Haâm, P.6, GV, 4x27, 4,5x28, 5x28, Àêët àûúâng söë 6, P.BHH B, BT, 4x18, 2 MT àûúâng 6m,
àg BT 2,5m, 4x18, 350tr; 4x16,5, söí àoã thöí cû, àg 4m, Quyá, Tên Phuá, heãm cuåt 6m, 1,6 tyã. Tel. giêëy túâ söí höìng, bao ST, 11,5tr/m2, TL. Tel. hûúáng Àöng Nam, söí àoã, bao ST, 6,5tr/m2. Tel.
400tr. Tel. 0983587714 - A.Nin. 0908241865-A.Tiïën 0909710345-A.Thên, 0907794779-A.Chûä. Nhûúång QSD 1 lö àêët 13,5x12,5=169m2 Kha 01683017161-cö Mai.
--------------------------------------------- „ Lö àêët 2 mùåt heãm àûúâng Phaåm V Chiïu, GV, hûúáng Vaån Cên, P.Hiïåp Bònh Chaánh, TÀ, gêìn söng Saâi ---------------------------------------------
5x20m àêët thöí cû P.T.Xuên, võ trñ àeåp, KDC àöng, àg Àöng Nam, gêìn chúå, Cty, söí àoã, giaá th/lûúång. Tel. Goân, 2 MT, heãm kïë bïn Cty Mostfly, söí àoã vaâ MT 4x17m àêët àûúâng söë 8, KP 16, Bònh Hûng Hoâa A,
BT3m, S.àoã thöí cû, 360tr; 4,5x23, àg BT3,5m, S.àoã 8842431, 0916906901. GPXD nùm 2008, 15tr/m2. Tel. 0903696503-cö B.Tên, söí àoã, 55L, miïîn TG. Tel. 0918596058 - cö
thöí cû, 550tr. Tel. 0989497666 - A.Tiïåp. Cêìn tiïìn nhûúång gêëp QSD 8x19m àêët heãm nhûåa „ 4x19,8=79,2m2 àêët úã PVChiïu, P.14, GV, khu cao Anh.
Haånh, miïîn TG
--------------------------------------------- 8m thöng àûúâng Bònh Long - Lï Thuác Hoaåch, têìng àang XD, söí àoã thöí cû, GPXD àuã, 13,2tr/m2. Tel. ---------------------------------------------
Àêët thöí cû P.Thaånh Xuên, khu dên cû àöng, àûúâng 14tr/m2, miïîn trung gian, tiïëp baáo. Tel. 01913981787-A.Dûúng, 01684011218-C.Liïn. Àêët dûå aán lúán, caách voâng xoay An Laåc, B.Tên 1km,
BT4m, gêìn chúå, bïën xe, 4,7x20m, núã hêåu 5m, 420tr; 0913878565-Gêîm „ Àêët MT àûúâng nhûåa 10m Lï Àûác Thoå, P.17, GV, gêìn Nhûúång QSD 5000m2 àêët, coá nhaâ 100m2, söë 8/2 àûúâng
5x20, 5x16, 5x16,6, MT 12m & 16m, à/d cöng viïn lúán,
5x20m, 360tr. Tel. 0902575759 - A.Toaán. chúå An Nhún, söí höìng, 13,5tr/m2. Tel. 0903734803 - bïën àoâ Bònh Quúái ra àûúâng Kha Vaån Cên, P.Linh Àöng, XD ngay, 9,6tr/m2. Tel. 0979791263-Nghôa.
--------------------------------------------- Löåc. Thuã Àûác, gêìn söng, thuêån lúåi giao thöng thuyã böå, ---------------------------------------------
Àêët nhaâ xûúãng 1420m2, coá 200m2 thöí cû, àg hiïån Nhûúång QSD 16x18m àêët àûúâng nhûåa 6m, „ 5x11m nïìn nhaâ àûúâng 5m, Ng V Lûúång, P.16, GV, phong caãnh àeåp, coá thïí laâm nhaâ haâng, biïåt thûå, xûúãng, Àêët XD Vônh Löåc, Bònh Tên, 4x16, 2 lö, 2,3tr/m2; 4x10,
hûäu 5m, 2,5tr/m2; lö àêët thöí cû P.T.Xuên, àg hiïån 159/9 Ng Suyá, P.Tên Quyá, TP, caånh trûúâng hoåc caånh sên vêån àöång Àaåt Àûác, söí àoã àûúâng thöí cû. Tel. kho, baäi, coá thïí cho thuï. Tel. 0903656151 68tr, caách àûúâng nhûåa 30m, KDC öín àõnh, caách chúå
hûäu 4m, 4x18, 300tr. Tel. 0986370181-Nam. Tên Hûúng, gêìn chúå, bïånh viïån àa khoa, nhaâ 8324635, 0978311491. 1km. Tel. 0902954545, 0933548487, MTG.
--------------------------------------------- treã, söí àoã thöí cû, 2,3 tyã/lö (8x18m), miïîn TG. --------------------------------------------- Àêët P.Hiïåp Bònh Chaánh, caách cêìu Bònh Triïåu 1- 2km, PN: ---------------------------------------------
Àêët vûúân P.T.Xuên, võ trñ àeåp, gêìn ngaä tû Ga, tiïån múã Tel. 2278589, 0906925273-A.Thùæng 4x15,5m àêët gêìn chúå Tên Sún, GV, heãm 8m, KDC, 8x15, 20tr/m2; Q.3: 5x18, 17tr/m2; 8x15, 18tr/m2; S.Àaâ: Lö àêët 4x20, KDC thoaáng, gêìn KCN, Tên Kiïn, Bònh
caác dõch vuå kinh doanh, XD kho, xûúãng, biïåt thûå gêìn khu dûå aán sên golf TSN, söí höìng, 1,4 tyã. Tel. 5x17, 13tr/m2; 10x20, 10,5tr/m2; nïìn: 5x19, 10tr/m2; Lúåi, Tên Taåo, B.Tên, têët caã giaá th/lûúång. Tel.
2750m2, 12tyã. Tel. 0936141255 - A.Sûúng. 0909562932-A.Khanh, miïîn tiïëp baáo. 5x24, 13tr/m2; 5x20, 13tr/m2; 9x23, 5,6tr/m2; 6x24, 0904429910-A.Chêu, 0938972576-A.Phuâng.
--------------------------------------------- Nhûúång QSD khu àêët 2.300m2 ngay trung têm --------------------------------------------- 17tr/m2; 12x60, 6,5tr/m2; 6x43, 12,4tr/m2; 1500m2, ---------------------------------------------
Àêët söí àoã thöí cû P.T.Xuên, àg 5m, hg ÀN, 10,4x19, Quêån, tiïån xêy chung cû, trûúâng hoåc, bïånh Àêët P.14, GV, 4x14m, 2 lö liïìn, H.BT 8m, 610tr; 4x12, 4tr/m2, nhêån DV nhaâ àêët. Tel. 0918693393 Àêët Bònh Tên, GTHL: 4x10, 140tr; 4x16, 3,7tr/m2;
620tr, coá thïí baán 1/2; 8x18, hg Nam, 500tr, coá thïí baán viïån, chuã quyïìn söí höìng àuã 2.300m2, 14tr/m2. heãm 5m, 570tr, SÀTC, gêìn chúå Thaåch Àaâ. Tel. 6,7x15, 4,8tr/m2. Tel. 0934918475-Luên,
1/2 diïån tñch. Tel. 0983997112-Kiïn. LH: 170/2 Phuá Thoå Hoâa, P.Phuá Thoå Hoâa, Tên 5231959, 0932334344. 0935243898-Nga.
--------------------------------------------- --------------------------------------------- Nhûúång QSD àêët taåi P.HBP, TÀ, caách ngaä 4 Bònh ---------------------------------------------
Phuá, Tel. 0903735240-A.Sún
Àêët KQH B.thûå T.Xuên, võ trñ àeåp, CSHT HC, gêìn chúå, Àêët àûúâng Thöëng Nhêët, P.16, GV, 4x21m, heãm 4m, Triïåu 1km, möîi lö 10x22m, coá 2 lö liïìn kïì, khu Lö àêët thöí cû (xêy dûång), 8x16,3=800tr, coân TL, DC
ngaä tû Ga, 15x20, 9,5tr/m2; 4x50 àêët thöí cû P.T.Löåc, gêìn chuâa Nghïå Syä, söí àoã, bao ST, 10tr/m2. Tel. vûåc àang cho thuï laâm kho haâng, àûúâng xe con- àöng, àg 8m, gêìn àg QL 1A, giaáp Q.TB, cuöëi TKTQ.
KDC, 600tr. Tel. 0975398340 - A.Àùng. Nhûúång QSD 6,7x17,5m àêët 44/10 Vûúân Laâi, 0907235456, 0918089127 - A.Haãi. tainer ra vaâo, caách QL13 150m, àaä coá söí àoã àêët XD Tel. 0913687377 - A.Àún, 0902996303-A.Quang.
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 100% vaâ GPXD, 10tr/m2. Tel. 0903900760-A.Chi ---------------------------------------------
Àêët 6x22m P.Thaånh Xuên, söí àoã thöí cû múái, àûúâng P.Tên Thaânh, Tên Phuá, gêìn UBND quêån, siïu 4x18m àêët MT cùn bòa, KQH H.H.Giaáp, P.17, GV, Nïìn dûå aán Höì Hoåc Laäm, P.An Laåc, BT, 6x14, hûúáng
6m, võ trñ àeåp, khu dên cû àöng, 730tr. Tel. thõ, trûúâng hoåc, giêëy túâ söí àoã, 2,5 tyã. Tel. hûúáng N & Àöng, àg 20m & 8m, coá GPXD 4 têìng, ÀN, à/d CV, gêìn àaåi löå Àöng Têy, chúå..., DA cêëp söí
0949944646 - A.Thaânh. 9625258, 9020914-cö Haâ, miïîn TG vaâ baáo khaác caách Ng Oanh 30m, 25tr/m2. Tel. 0918000253, Nhûúång gêëp QSD àêët KP6, P.Hiïåp Bònh Chaánh, àoã, 12,5tr/m2. Tel. 9782643, 0902677015-A.Luên.
--------------------------------------------- 9122143. Thuã Àûác, gêìn khu dên cû Söng Àaâ, söí àoã 80m2, ---------------------------------------------
Àêët 5x20m, P.An Phuá Àöng, àûúåc pheáp XD 46m2, àg --------------------------------------------- 620tr; àêët thöí cû khu dên cû Phûúác Hoâa àaä quy Àêët KP 5, P.BHH B, BT, àûúâng 6m: 4x20, 320tr, bao
hiïån taåi 4m, caách QL1A 100m, hg Àöng, söí àoã thöí cû 4x15m àêët P.Tên Quyá, TP, coá nhaâ naát, heãm thöng 5m, 17x41=700m2 àêët Dûúng Quaãng Haâm, P.5, GV, gêìn hoaåch, söí àoã 100m2, 210tr. Tel. 0908104981- söí àoã; 4x15, 240tr, bao söí àoã; 4x12, giêëy tay, 165tr,
riïng, 390tr. Tel. 0984332695 - A.Àùng. mùåt sau à/d CC cao têìng, CQH, 1,25 tyã, th/lûúång. Tel. khu quy hoaåch ÀH Vùn Lang, àaä coá 160m2 thöí cû, Troång 4x15, 210tr. Tel. 4250674, 0906514768-C.Vên.
--------------------------------------------- 0983301593, 0979893937. GPXD, tiïån phên lö. Tel. 0983222011. ---------------------------------------------
„ Àêët P.Thaånh Xuên, Q.12, 4x14, 265tr; 5x32, 5tr/m2. --------------------------------------------- --------------------------------------------- Nhûúång QSD àêët vûúân heãm xe húi, àûúâng 17, KP5, 72m2 (4x18m) àêët caånh nhaâ söë 122/15/33 àûúâng Buâi
Tel. 0909235401-A.Phuác. 4x16m àêët Tên Phuá, coá QSD àêët úã, löå giúái 16m nhûåa, 8x19,5m, TDT 155m2 àêët P.8, GV, trong KDC öín àõnh, P.Linh Trung, Thuã Àûác, võ trñ thoaáng, tiïån àïí úã hoùåc Tû Toaân vö 50m, KDC àöng, 2 MT, söí àoã, 12tr/m2.
„ Àêët söí höìng thöí cû MT Tö Ngoåc Vên, P.Thaånh Xuên, thöng, khu nhaâ úã cao cêëp, 1,45 tyã, th/lûúång. Tel. caách Quang Trung 50m, heãm 8m, giêëy túâ chuã quyïìn, àêìu tû, gêìn khu CNC Q.9, khu CX, bïånh viïån, nhiïìu Tel. 8536473-cö Ba Thaânh, miïîn tiïëp baáo.
Q.12, 1400m2, àg nhûåa 10m, caách QL 1A 800m, 0983301593, 0979893937. bao ST. Tel. 0903917048, 4272265-A.Trung. trûúâng ÀH, khu DL Suöëi Tiïn, siïu thõ Thuã Àûác, DT tûâ ---------------------------------------------
5,5tr/m2. Tel. 7164204, 0988829395 - A.Chiïën. --------------------------------------------- --------------------------------------------- 85-160m2, coá söí riïng, tûâ 4,2tr/m2, th/lûúång, bao 5,3x18=94m2, 60L SJC, TL; àêët tröëng 5,5x18=100m2,
„ Àêët thöí cû P.T.Xuên, Q.12, caách Haâ Huy Giaáp 60m, 1 lö àêët 4x15m, heãm 47 àûúâng Ng Hûäu Tiïën, P.Têy Lö àêët 4x16m, àûúâng nhûåa 8m, khu quy hoaåch àeåp, sang tïn. Tel. 0906656935, miïîn TG 50L SJC, TL, caã 2 CQH, BST. LH: Lï Àònh Cêín, Bònh
4,5x20m, àûúâng 4m, XD ngay, 420tr; 5x16m, 390tr. Tel. Thaånh, Tên Phuá, 9tr/m2. Tel. 0957020211 - A.Baão. P.14, GV, giaá reã, bao ST. Tel. 8959043, 0913804592. Tên, Tel. 0909157638, 0909639695-A.Luên.
7164204, 0932363645-A.Cöng. --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------
„ Àêët thöí cû söí höìng P.Thaånh Löåc, Q.12, 8x22m, àg „ 2 nïìn àêët kïë nhau àûúâng Àöî Thûâa Tûå, TP, 4x26, 2,2 Àêët caách Q.Trung 100m, GV, S.àoã thöí cû, heãm 6m, Nïìn dûå aán 4x16m, khu Thùng Long, àûúâng söë 4, nïìn
hiïån taåi 5m, caách HHGiaáp 40m, khu coá nûúác maáy, 1 tyã, tyã/nïìn. Tel. 0937139999, 8474327. hg ÀN, 8x16=128m2, coá thïí baán 1/2, 13tr/m2. Tel. 8.200m2 àêët thöí vûúân Thuã Àûác, cùåp búâ söng SG 39, söí àoã XD ngay, 17,5tr/m2, ngay chuã. Tel.
coá thïí baán 1/2. Tel. 7164204, 0932363645-A.Cöng. „ 4x17m àêëët Lyá Thaánh Töng, P.Tên Thúái Hoaâ, TP, KDC 8947864, 0913771589-A.Tû, KT baáo khaác. + QL13, 4,5tr/m2. Tel. 01685695529-cö 0932057466-Têm, 0906805976-Vônh.
„ Àêët MT Lï V Khûúng, Phúái An, Q.12, 4x30, tiïån laâm öín àõnh, gêìn trûúâng mêìm non, cêëp 1, 2, 66L. Tel. --------------------------------------------- Phûúng ---------------------------------------------
cûãa haâng buön baán, kinh doanh, 1,55 tyã. Tel. 7164204, 0903979926 - chñnh chuã. 4,4x20m àêët thöí cû Quang Trung, P.14, GV, MT Àêët KDC Hûúng löå 5, lö goác 2 MT, saát ÀL Àöng - Têy,
0986296677 - A.Luyïën. „ Nïìn nhaâ 4x16m, ngay ngaä 4 Tên Sún Nhò, Ng Cûãu àûúâng 8m, võ trñ àeåp, tiïån KD mua baán, cùn höå cao àûúâng àeåp, àang hoaân thiïån, 75m2, 13tr/m2. Tel.
„ Àêët thöí cû P.An Phuá Àöng, Q.12, 5x23m, caách QL1A Àaâm, TP, 6/2 Ng Cûãu Àaâm, söí àoã, 1,8 tyã. Tel. 8427352, cêëp sùæp XD, söí àoã bao ST, 1,29tyã... Tel. 0908202314. „ Àêët MT àûúâng 20m, khu sêìm uêët taåi P.Trûúâng Thoå, 0937004518.
250m, gêìn ngaä 4 Ga, heãm nhûåa xe taãi, söí àoã, 560tr, bao 01698627424-cö Tuyïët. --------------------------------------------- TÀ, 2300m2, àang xin GP, baán hoùåc húåp taác goáp vöën XD ---------------------------------------------
sang tïn. Tel. 7164204, 0985770569-A.Thuyã. „ 4,5x30m àêët MT Ng Cûãu Àaâm, Tên Phuá, 28tr/m2. Tel. Lö àêët MT àg söë 2, P.16, GV, 5x16, NH 5,1m, TDT CC cao cêëp 15 têìng, 14,5tr/m2. Tel. 0983550777. 6x20=120m2 àêët KDC Bònh Hoaâ, Bònh Tên, àûúâng
0909136426-Ngoåc. 81,4m2, hûúáng chñnh Nam, KDC àöng, SÀ, 14,5tr/m2. „ Àêët KQH cao cêëp ngay TTTM Soáng Thêìn, MT nöåi böå 30m. Tel. 0902810539, 0907799567-Duy.
3113 Àêët Q.Phuá Nhuêån „ 4x17m àêët MT Goâ Dêìu, P.Tên Quñ, Tên Phuá, GTHL, Tel. 0909268168-A.Sún, 0932764532-C.Hûúng, 16m, 12tr/m2; 5x20, dên cû cao cêëp, tiïån buön baán, vùn ---------------------------------------------
1,7tyã, th/lûúång. Tel. 8474978, 0902935135-A.Nhoã. MTG. phoâng. Tel. 0903714869, 0982242599-Truác. Àêët B.Tên: 4x11, 110tr; 4x12, 180tr; 5x12, 150tr; 4x14,
Àêët T.H.Trang, Q.PN, 14x20, coá nhaâ cêëp 4, sên vûúân, „ Nïìn nhaâ thöí cû 56/25 Tö Hiïåu, P.TTH, TP, 4x18, --------------------------------------------- „ 8x16m àêët ruöång gêìn chúå Thuã Àûác, giêëy sang tay, 185tr; 4x16, 288tr; 5x20, 320tr, bao SÀ húåp lïå; àêët TC
giaáp 2 heãm thöng löå giúái 4m, tiïån XD biïåt thûå, söí àûúâng nhûåa 16m, KDC àöng, an ninh, gêìn trûúâng TH 500m2 (núã hêåu L) àêët thöí cû MTNB àûúâng nhûåa 8m, 2,5tr/m2. Tel. 0909944111. 100-500m2, 5-8tr/m2. Tel. 0908101558-cö Saán.
höìng, 2,6L/m2, miïîn TG. Tel. 0918261188-Phûúng. Têy Thaånh, söí àoã XD, 960tr. Tel. 0902927181-chuã nhaâ. GV, gêìn chúå An Nhún, cöíng tûúâng raâo kiïn cöë, tiïån „ 1000m2 coá 300m2 àêët úã, àûúâng 12, KP4, P.Tam Bònh, ---------------------------------------------
--------------------------------------------- „ Àêët T/Cû MT Goâ Dêìu, 9x22,6m=203m2, SÀ, 36,5 KD..., CQH, 6,2tyã, TL, miïîn TG. Tel. 09058935909. Thuã Àûác, 6tr/m2. Tel. 01228050977. 5x20m àêët DA àûúâng söë 5, KDC Bònh Trõ Àöng, saát
tr/m2= 7,4tyã. LH: 279 L.À.Haânh, Q.11, Tel. 9627272, --------------------------------------------- „ Àêët KQH dên cû Vùn Lang, P.HBPhûúác, Thuã Àûác, bïn laâ khu y tïë kyä thuêåt cao, caách chúå 50m, àûúâng
3114 Àêët Q.Bònh Thaånh 0913741235. Àêët khu chúå Thaåch Àaâ, P.14, GV, 5,3x21,2, hûúáng QL13, 5x21,2m, MT àûúâng chñnh, 8,5tr/m2. Tel. röång 20m. Tel. 0909838838, chñnh chuã.
Nam, söí àoã thöí cû, KDC àöng, àg 4m, heãm thöng, 0908336558-A.Tònh. ---------------------------------------------
3117 Àêët Q.Goâ Vêëp 8,5tr/m2, BST. Tel. 0913753679 - A.Chñnh. --------------------------------------------- 8x18m = 144m2 àêët 146/28A Chiïën Lûúåc, KP9,
--------------------------------------------- 3x10m àêët P.Hiïåp Bònh Phûúác, Thuã Àûác, KP5, àûúâng P.Bònh Trõ Àöng, BT, heãm 8m, àûúâng bïtöng, söí àoã,
Nhûúång QSD lö àêët KQH dên cû Bònh Hoâa, P.13, Lö àêët 5x20=100m2, P.15, GV, MT heãm nhûåa 5,5m, xe 9, 2,7tr/m2. Tel. 0908871176-A.Trûúâng. 7tr/m2. Tel. 0908911118, 0908860666 - chõ Hoa.
Bònh Thaånh, Nú Trang Long nöëi daâi, lö kïë goác, taãi ra vaâo, heãm thöng, söí àoã chñnh chuã, khu an ninh, 3118 Àêët Q.Thuã Àûác --------------------------------------------- ---------------------------------------------
hûúáng Àöng Nam, 5x20, giao àêët XD ngay, 1,3 tyã. Tel. 8944355, 0903864150-Nguyïåt. Àêët khu quy hoaåch cao cêëp Q.3, à/d caá sêëu Hoa Caâ, Lö àêët 4x12m, àûúâng Tên Kyâ Tên Quyá, Bònh Tên, àêìu
28tr/m2, th/lûúång. Tel. 0986611477-A.Tiïn --------------------------------------------- 15x20m àêët thöí cû P.Linh Àöng, àûúâng nhûåa 5m, KP4, P.Hiïåp Bònh Chaánh, Thuã Àûác, 8x15, hûúáng Têy heãm XN Mai Ca ài vaâo, gêìn UB Bònh Hûng Hoâa, 300tr.
Lö àêët taái àõnh cû, MT àûúâng söë 15, Dûúng Quaãng caách àûúâng Linh Àöng 100m, 2 MT, hûúáng ÀN, TB, Bùæc, söí àoã, giaá th/lûúång. Tel. 0913764035, 9207208. Tel. 0904268193-chõ Yïën.
Haâm, P.5, GV, 5x23, 2 MT trûúác 12m, sau 8m, 9tr/m2, TL, BST. Tel. 0909579435, 7295353, MTG. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
18tr/m2. Tel. 0909210440, 0938414181, miïîn TG. --------------------------------------------- 200m2 àêët thöí cû àûúâng söë 4, P.Trûúâng Thoå, Thuã Lö àêët söë 648, P.Bònh Trõ Àöng A, B.Tên, 5x16m, à/d
Nhûúång QSD àêët MT Nú Trang Long, sùæp múã --------------------------------------------- 4x15m àêët thöí cû, MT 5m, P.Linh Àöng, caách MT Àûác, bïn höng Cty sûäa Vinamilk àûúâng Àùång V Bi ài cú khñ Höìng Kyá, Hûúng löå 2, söí àoã riïng, àêët ruöång,
àûúâng múái 30m, 6x22m; nïìn mùåt tiïìn nöåi böå „ 4x18m àêët Phan Huy ñch, GV, söí höìng, 16tr/m2. Tel. àûúâng Linh Àöng 100m, hûúáng ÀN, 4x15m, BST, thùèng vaâo 150m, 6,7tr/m2. Tel. 0979800905 - chõ Anh. 280tr. Tel. 0913651234-A.Huâng.
NTL, 5x20m, Nú Trang Long, P.13, Bònh Thaånh. 0953179815-C.Oanh. 9tr/m2, TL. Tel. 0938630299, MTG. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
Tel. 0902366555, 5532593, miïîn TG --------------------------------------------- „ 4x20=80m2 àêët vûúân P.Linh Àöng, TÀ, söí àoã chung, Nïìn nhaâ phöë àûúâng 7A, àûúâng nhûåa 12m, KDC cao
Àêët khu QHCC K.V.Cên, P.HBC, TÀ, à/d caá sêëu Hoa 210tr. Tel. 0903744154-A.Hiïëu, 01228609936-Trang. cêëp Tïn Lûãa, P.Bònh Trõ Àöng B, Bònh Tên, GTHL,
Nhûúång QSD àêët Lï V Thoå, P.16, GV, 4x24m, 2 Caâ, 7x18, 7x19, 6x20, 10x22, 2 MT àg 20m & 12m, XD „ Àêët P.Linh Àöng, Thuã Àûác, 4,5x20, 370tr; 4x20, 340tr, 1,8tyã, TL. Tel. 0983700031 - Thaão, ngay chuã.
Nhûúång QSD àêët nhaâ 800m2, 27x30m, núã hêåu MT, XD thaânh 2 cùn, caách àûúâng chñnh 20m, ngay, QSDÀ, GPXD, giaá TL. Tel. 0918074381-A.Mûúâi. àûúâng 4m, àêët phên lö, 2 lö liïìn nhau, söí àoã àêët vûúân, ---------------------------------------------
32m, 593G XVNT, P.26, BT, gêìn àaâi liïåt syä, chuã quyïìn, 1,17 tyã; 4x12m, chuã quyïìn, bao --------------------------------------------- bao XD cêëp 4. Tel. 0907213614-A.Löåc. „ 10x33m àêët thöí vûúân P.Bònh Hûng Hoâa, Bònh Tên, coá
àûúâng 2 chiïìu hûúáng lïn khu du lõch Bònh sang tïn, 585tr. Tel. 0908328857, 2957619 5x9,2=46m2 àêët àûúâng 19, KP4, P.HBC, TÀ, à/d caá „ 3,4x12m àêët khu dên cû, khöng quy hoaåch, QL13, nhaâ cêëp 4, heãm 4m, caách QL 1A ~ 150m, söí àoã, 858tr.
Quúái, giêëy túâ húåp lïå, 4L/m2. Tel. 0975914345- sêëu Hoa Caâ, haå têìng hoaân chónh, söí àoã XD ngay, KP4, P.H.B.Phûúác, TÀ, àûúâng nöåi böå 3m, coá cöëng thoaát Tel. 0908028019, 0908038749-A.5.
14tr/m2. Tel. 0907570505-A.Duäng. nûúác, 4,3tr/m2. Tel. 0919936102-C.Thuãy.
A.Sún --------------------------------------------- „ 9,2x17,5m àêët hoùåc 4,6x17,5m, àûúâng NB 28, àûúâng Àêët vûúân lúán nhoã àuã loaåi: 4x10 àïën 5x18, 2,6tr/m2; söí
Nhûúång QSD àêët Phaåm V Chiïu, P.14, GV, 4x13m àêët sau chúå Linh Trung, àg 4,2m, SÀ, Linh Àöng, Thuã Àûác, gêìn Saâi Goân Water Park, 6,9tr/m2.
àoã: 58m2, 261tr; 65,8m2, 296tr; 240m2, 1,08 tyã; 4x25,
Lö àêët MT Kïnh Nhiïu Löåc, àûúâng Ng Ngoåc Phûúng, 8x18m, àûúâng 5m, tiïån laâm kho xûúãng hoùåc 4,5tr/m2; 5x20, àg 4m, KP8, P.HBC, TÀ, khu BT vûúân Tel. 0918042288.
450tr; 4x16, 290tr; thöí cû: 5x32,5, 970tr; 315m2
BT, à/d súã thuá, 6x18. Tel. 0903889966-Haånh. xêy biïåt thûå, chuã quyïìn, 11,7tr/m2; hoùåc söng Goâ Dûa, 3,9tr/m2. Tel. 0983886756, „ Àêët P.Linh Xuên, Thuã Àûác, À-5m, 207,6m2 àêët àö thõ,
(200m2 thöí cû), 1,5 tyã, cuöëi Tên Kyâ Tên Quyá, P.Bònh
--------------------------------------------- 4x18m, 780tr. Tel. 0908328857, 2957619 0983179948. lö daâi, 5,5tr/m2. Tel. 0907680206 - A.Àaåi.
4x20m àêët MT chñnh àûúâng Chu V An, G4, lö 10, --------------------------------------------- „ Àêët 134/7 Goâ Dûa, Tam Bònh, Thuã Àûác, 6x18, 18x27, Hûng Hoâa B, BTên. Tel. 0903979594 - cö Ba Nguyïn
P.26, BT, àûúâng röång 30m, khu qui hoaåch, KD, VP, Àêët DA chúå àêìu möëi nöng saãn Thuã Àûác, võ trñ àeåp, XD 27x38, heãm cuåt 100m, röång 4m, traáng nhûåa, KDC àöng,
GTHL. Tel. 8990674, 0903809583-C.Chêu, A.Löåc. ngay, söí àoã chñnh chuã. Tel. 0903924350-A.Lêm. chúå, trûúâng, 8,5tr, bao giêëy. Tel. 0936666566. Ài du lõch, nhûúång gêëp QSD àêët MT chúå, tiïån
--------------------------------------------- Àêët Phaåm V Chiïu, GV, 4x19, MT chung cû, 1,3 --------------------------------------------- „ 5x14m (70m2) àêët phên lö àûúâng bïtöng 4m, Thuã KD, coá thu nhêåp ngay, khu dên cû Bùæc Lûúng
2 nïìn nhaâ phöë Ng Ngoåc Phûúng nd, caách Ng Hûäu tyã, chñnh chuã, miïîn TG. Tel. 0903601604, Àêët KQH cao cêë
p , à/d caá sêë
u Hoa Caâ, KVC, TÀ, CSHT Àûác, 495tr/lö, bao söí àoã. Tel. 0919964231-Lan, Beâo, maä nïìn 004, àûúâng söë 1, Löå Teã, Tên Taåo,
Caãnh, BT 300m, MT à/d súã thuá, Q.1, (6x20)x2=240m2, àuã, SÀ XD ngay, àiïån ngêìm, 5x18, 6x20, 7x17, 8x15, 0983327038-Hiïìn.
3,95L/m2. Tel. 5120805 - cö Kim. 0908692868 (2 MT), 10x18, 10x20. Tel. 0909446266-C.Hiïìn. „ 5x25m (125m2) àêët mùåt àûúâng nhûåa Truöng Tre, P.An Laåc, Bònh Tên, 4,5x20m. Tel.
--------------------------------------------- --------------------------------------------- P.Linh Xuên, TÀ, 16,8tr/múái, bao söí. Tel. 0919964231- 0909575854-A.Sún
Nïìn 4x20, àûúâng 12m, haå têìng àuã, P.13, BT, 5x20m àêët, lö thûá 2, goác ngaä 4, àûúâng NB, caách Kha Lan, 0983327038-Hiïìn.
20,2tr/m2, TL. Tel. 4450091, 0922666636, miïîn tiïëp Vaån Cên 100m, P.HBChaánh, TÀ, XD liïìn, khu QH dên „ Àêët nïìn MT àûúâng 40, KP8, P.Hiïåp Bònh Chaánh, Thuã Àêët vûúân àuã loaåi: 4x12m, 120tr; 4x14m, 140tr; 4x16m,
DV, QC baáo khaác. Nhûúång QSD àêët coá nhaâ 12x40m, Lï Àûác Thoå, cû, söí àoã, 11tr/m2. Tel. 0903812930, miïîn TG. Àûác, 4x19=76m2, GTHL, söí àoã, 7,5tr/m2. Tel. 173tr; àêët bao söí àoã: 5x20m, 320tr; 4x19m, 351tr;
--------------------------------------------- P.16, GV, khu dên cû, gêìn nhaâ thiïëu nhi Q.Goâ --------------------------------------------- 01227390543-A.Trñ.
65,8m2, 296tr; 58m2, 261tr; àêët bao XD (àêët úã):
„ Àêët KDC Bònh Hoaâ, P.13, BT, DA 13,6ha, Cty Nhêåt Lö àêët B8, MT àg söë 2, P.Linh Têy, TÀ, 4x18, coá löëi ài „ 170m2 àêët thöí cû, thûåc tïë 200m2, KP3, Linh Trung, 5x32,5, 970tr; 251m2, àêët úã 200m2, 1,4 tyã; 315m2, àêët
Vêëp, giaá th/lûúång. Tel. 0902544334-A.Saáu
Thaânh, HT hoaân chónh, lö 6x20, àg 12m, 20tr/m2; àg phña sau 2m, gêìn TT chúå, trûúâng, bûu àiïån T.Àûác, Thuã Àûác, 9tr/m2. Tel. 0903823052-A.ÛÁng, miïîn TG. XD 200m2, 1,5 tyã, cuöëi Tên Kyâ Tên Quyá, P.Bònh Hûng
16m, 21tr/m2. Tel. 0903959502, 9846366-Hiïín. 2tyã, TL. Tel. 08965962, 0933419944 - cö Haâ. „ 50x12m àêët àûúâng Kha Vaån Cên, caách caá sêëu Hoa Caâ Hoâa, Bònh Tên. Tel. 0935916595-Thaão
„ KDC Bònh Hoaâ, Nú Trang Long, BT, 5x20m, LG 8m, --------------------------------------------- 300m, söí àoã, 7tr/m2. Tel. 0913766069-Thiïån.
àûúâng nhûåa, 17tr/m2; 5x23, LG 12m, àûúâng nhûåa, Àêët P.Linh Chiïíu, TÀ, heãm Voä V Ngên, 4,5x18 = „ 5x20 àêët XD nhaâ úã DA Him Lam, P.Trûúâng Thoå, Thuã
18tr/m2. Tel. 0977322288-A.Chaánh, 0906721563-C.Myä. Nhûúång QSD lö àêët 4,68x15,2m xeáo 9m2, TC 81m2, 5x17 = 85m2, 950tr, bao thuïë, sang tïn, giêëy Àûác, hûúáng Àöng, à/d cêy xùng, söí àoã. Tel.
Nhûúång QSD 4170m2 àêët àûúâng Bònh Thaânh,
„ Àêët khu dên cû Bònh Hoâa, P.13, BT, 4x14, àûúâng 12m, 80m2, gêìn àûúâng 60, gêìn trûúâng hoåc, chuã pheáp XD. Tel. 0907680206-A.Àaåt, 8961524-A.Saáng. 0908106680, 0908564939.
Bònh Tên, àêët àaä lïn thöí vûúân, khöng tranh
18,5tr/m2; 6x15, 16,5tr/m2, söí bao ST. Tel. 0913700161- quyïìn àoã àêët cêët nhaâ úã. Tel. 0987200539-Hêåu
--------------------------------------------- „ 360m2, 18x20m, heãm xe taãi, gêìn chúå àêìu möëi Tam chêëp, giêëy túâ húåp lïå, 2,5tr/m2. Tel.
Àaåt. Àêët DA trong chúå àêìu möëi nöng saãn Thuã Àûác, Bònh, Thuã Àûác, GTHL, 5tr/m2. Tel. 0913785592-chõ Nga. 0936043252, 0907863274
„ 8x12 àêët nïìn biïåt thûå 2 MT 12m, QH múái dên cû Bònh 6x20m, hûúáng Àöng Nam, àiïån nûúác ngêìm, söí ào㠄 Àêët dûå aán KDC múái H.B.Phûúác, TÀ, caách cêìu Bònh
Hoâa, BT, XD ngay, àaä coá nhiïìu nhaâ cao têìng, gêìn àûúâng chñnh chuã, 12tr/m2. Tel. 0918801111-A.Tuâng. Triïåu 3km, CSHT àuã, võ trñ àeåp, 5x20, 7,9tr/m2; 10x20,
30m, 27tr/m2, TL. Tel. 8994548-cö Chung. Nhûúång gêëp QSD àêët MT àûúâng nöåi böå 8m, --------------------------------------------- 10x30, 7,5tr-8,5tr/m2. Tel. 0982442442-Huâng. Àêët Bònh Tên: 4x8=90tr, 4x10=110tr;
„ 2 lö àêët 4,65x12,57, söë 451/7A Baåch Àùçng, P.2, BT, 6x15m=90m2, Dûúng Quaãng Haâm, P.5, GV, khu nhaâ úã Àêët B.thûå vûúân HBPhûúác, TÀ, ngang QL13, tröìng „ 1.600m2 àêët toaân böå thöí cû, qua cêìu Bònh Triïåu 800m, 4x12=170tr; 4x14=190tr; 4x16=180tr;
khu cöng chûác, lõch sûå, thoaáng, heãm cuåt xe húi vaâo, CC, coá cöng viïn cêy xanh, gêìn chúå, trûúâng, tiïån KD, cêy ùn traái Thaái Lan & dûâa, àaä xêy tûúâng, cöíng & 1 7,6tr/m2. LH: 36/14 àûúâng söë 4, QL 13, P.HBP, TÀ, Tel. 4x12=170tr (thöí vûúân); 4x14=190tr (thöí vûúân);
hûúáng chñnh Têy. Tel. 2584021, 0937356930-Liïn. múã VP, àaä coá GPXD 2,5 têëm, 22tr/m2; 6x16,5m=96m2,
nhaâ cêëp 4, 21x26, 15tr/m2. Tel. 0903677945-Höìng. 0908468636 - Vaån Kim. 7x10=250tr; 4x20=220tr; 4x24=4tr/m2, söí àoã.
--------------------------------------------- ---------------------------------------------
3115 Àêët Q.Tên Bònh 18tr/m2. Tel. 5532216, 0903129212-Mai
Àêët biïåt thûå ven söng, KP3, àûúâng 17, Kha Vaån Cên, Àêët àeåp heãm cuåt, cöng chûác XH 6m, 109/9 Lï V Chñ, Tel. 0918258877, 2001936-chõ Nhung
HBC, Thuã Àûác: 10x25 = 250m2 & 20x25 = 500m2, söí P.Linh Trung, TÀ, caách ngaä tû TÀ 800m, 12x38, NH
Àêët 2 MT Phöí Quang, P.2, TB, caách sên vêån àöång Nhûúång QSD àêët thöí cû nïìn biïåt thûå nïìn nhaâ phöë àoã, caách söng SG 300m. Tel. 0906788234. 38m, TDT 984m2, CQH, 6tyã. Tel. 0984440736.
QK7 20m, 12x22,5m, hûúáng Àöng, húåp VP, show- àûúâng 10m Quang Trung vaâo 1 truåc caách MT --------------------------------------------- --------------------------------------------- Nhûúång QSD àêët nïìn lö AV51 àûúâng söë 5A,
room, söí àoã, 110tr/m2. Tel. 0984440736. Quang Trung 50m, P.8, àöëi diïån nhaâ haâng Khöi 5x18m àêët KQH dên cû cao cêëp cuãa Cty àõa öëc 3, Àêët Thuã Àûác, 500m2/1 lö, söí àoã, àûúâng söë 12, P.Tam P.Bònh Trõ Àöng B, Bònh Tên, 4x20m, 19tr/m2.
--------------------------------------------- Anh, 4x16 hoùåc 12,35x16, 20tr/m2, th/lûúång. Tel. P.HBC, TÀ, hûúáng TN, söí àoã, GTHL, 17tr/m2, TL. Tel. Bònh, KDC an ninh, gêìn chúå àêìu möëi, 5tr/m2. Tel. Tel. 0903902825-chõ Xuên
„ 4x21=84m2 àêët heãm 154 Cöëng Lúä röång 6m, TB, chuã 0903618246-chõ Quyânh, 01234655651-chõ Thu. 0945644028, 8417936.
0938505117-Haãi, 0903379133-Haånh
quyïìn 70m2, giaá reã. Tel. 0913866669-Hûúng. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
16
„ Àêët êëp 4, xaä Vônh Löåc A, H.BC, 54m2, 67tr; 56m2, 70tr;
Thûá Nùm, 15/05/2008 68m2, 82tr. Tel. 0903517908.
Nhûúång QSD thöí cû söí àoã 10,5x25m, núã hêåu
12,2m, 2 MT 6m xe taãi 15 têën ra vaâo, àûúâng
„ Àêët H.Bònh Chaánh: êëp 6, 4x35 ~ 170m2, 2 mùåt tiïìn,
thöng caách TLöå 9 xaä Bònh Myä, Cuã Chi 100m,
195tr; êëp 2, 4x10=40m2, 90tr. Tel. 0918736561-A.Nhaân.
„ 6x21m àêët thöí cû XD ngay, MT 12m, à/d CC Gia Phuá, „ 4x26m àêët 2 MT trûúác sau, êëp 1, xaä Vônh Löåc A, H.BC, 1,8tr/m2. Tel. 0903744162, MTG, miïîn tiïëp baáo
KP3, P.BHH, Bònh Tên, 12tr/m2. Tel. 0987098834, HL 80 vaâo àg nhûåa 500m, söí àoã, 270tr; 4x20, 220tr; khaác
6110702, miïîn TG, QC. 8x12, 250tr. Tel. 0934074839, 0982898587-Àiïåp.
„ Nïìn IB43, khu dên cû Bùæc Kïnh Lûúng Beâo, Bònh Tên, „ Àêët thöí vûúân KCN Vônh Löåc A, àûúâng Quaách Àiïu, Nhûúång QSD 9x45m àêët coá 210m2 thöí cû MT àûúâng nhûåa
12,5x20m = 250m2, 1,95 tyã, th/lûúång. Tel. 0903800130 - H.BC, caách àûúâng nhûåa 20m, 4x16,5m, gêìn chúå, trûúâng, Baâu Tre 2, Tên An Höåi, Cuã Chi, gêìn Quöëc löå 22, bïånh viïån,
A.Duäng, ngay chuã. 2tr/m2. Tel. 0918119220-A.Saáng, chñnh chuã. khu cöng nghiïåp Têy Bùæc, 60tr/m ngang; MT Hûúng löå 2,
„ Lö àêët dûå aán khu taái àõnh cû BHH, Bònh Tên, „ 923m2 àêët Hoaâng Phan Thaái, àûúâng giao thöng êëp 1, Trung Lêåp Haå, CC, 11x50, gêìn ngaä 4 Ng T Raânh - Hûúng löå
6x19=114m2, àûúâng G1, gêìn trûúâng, BV, nhaâ VH, KDC BC, KDC öín àõnh, caách chúå BC 1km, SÀ, 1tr/m2. Tel. 2, tiïån KD moåi ngaânh nghïì, 85tr/m ngang, têët caã söí àoã bao
àöng. Tel. 0902310641, 0909887725. 5565118 - cö Hoa, 01223762671 - A.Thên. sang tïn. Tel. 0973963066, 7551090
„ 4x16m àêët àûúâng Höì V Long, Bònh Tên, söí àoã chñnh „ Dûå aán khu nhaâ úã chuyïn gia Tên Àö, Bònh Chaánh,
chuã, 6tr/m2. Tel. 0909812716-C.Kyâ, miïîn TG. Àêët Vônh Löåc, Bònh Chaánh, 4x10, 52tr; 5x10, 65tr; Àêët thöí vûúân Vônh Löåc A, BC, 4x10, 52tr; 4x12, 62tr; 5x21m, lö C2, gêìn cöng viïn höì sinh thaái, 3,7tr/m2. Tel.
„ Àêët thöí cû 4x26=104m2, XD ngay, àg röång 16m, 4x10, 60tr; 4x12, 72tr; 4x16, 96tr; 5x16, 120tr. Tel. 4x14, 39tr; 5x12, 1,2tr/m2; 5x15, 1,2tr/m2; 5x16, 0983011859 - chõ Thanh. Nhûúång QSD àêët MT àûúâng Tónh löå 15, giaáp
7,5tr/m2, TL. LH: 3/26 àg söë 1, KP1, BHHoâa, B.Tên, giaáp 0949151414 - A.Hoan, chñnh chuã. 1,7tr/m2. Tel. 0909355512, 0907025779-Khanh. „ Àêët BC: Trêìn Àaåi Nghôa, 2.000m2, 3,6tr/m2; 3.000m2, ranh H.Hoác Mön, dûå aán múã àûúâng lúán 30m,
KCN Tên Bònh, Tel. 5378691, 0907333796-A.Tónh. --------------------------------------------- --------------------------------------------- 3,4tr/m2; Cûãu Phuá, 2.000m2, 1,5tr/m2; Tên Kiïn, 2.500m2, söí àoã chñnh chuã, 1,25tr/m2, th/lûúång.
„ Àêët 2 MT 7m, àûúâng Höì V Long, Bònh Tên, KV Àêët MT nùçm trïn truåc àûúâng 60m thuöåc dûå aán Sing- Àêët úã, söí àoã, gêìn KCN Vônh Löåc A, BC, gêìn chúå, 1.500m2, 2000m2, 2,5tr/m2. Tel. 0907492717, Tel. 0903779789-A.Tên
16,02x16,05=257m2, saát khaách saån, gêìn chúå, trûúâng, söí Viïåt, H.BC, 100x100m, GTHL, 10tyã. Tel. 0913768903 - trûúâng, àg NB 5m, 4x16, 4x17, 4x18, 1,3tr/m2. Tel. 0909869286.
àoã chñnh chuã, 6,6tr/m2. Tel. 0908239800, 2476676, A.Vuä. 0982361802-C.Thõnh, 0972420661 - A.Khûúng. „ 3000m2 àêët MT àûúâng Trêìn Àaåi Nghôa, BC, àûúåc
MTG. --------------------------------------------- --------------------------------------------- pheáp XD nhaâ xûúãng, kho chûáa haâng, trûng baây saãn
„ Àêët àûúâng söë 4, KP3, P.Bònh Hûng Hoâa, Bònh Tên, Àêët MT Trêìn Àaåi Nghôa, BC, caách voâng xoay An Laåc Àêët vûúân KCN Vônh Löåc, H.BC: 4x10; 5x10; 4x12; phêím, KD cêy xùng phña trûúác. Tel. 0902404043. Nhûúång QSD àêët MT Tónh löå 15, xaä Trung An,
àûúâng 8m, gêìn C/c Gia Phuá, söí àoã, 4,4x13,5, 8tr/m2; 3km, 2-6ha, bao lïn xûúãng, SÀ, 1,9tr/m2, TL. LH: Àõa 5x12; 4x16; 5x16; 10x16, 1,6tr. Tel. 0974929606 - „ 2 lö àêët nïìn êëp 4, Phong Phuá, H.BC, 4x16, àûúâng 4m, H.Cuã Chi, 25x40m=1.000m2, àêët àûúåc quy
4x22,3, 7tr/m2. Tel. 01698521545. öëc Tñn Sang, Tel. 0986660222, 0909647958. A.Thaânh, chñnh chuã. gêìn DA BV CRêîy, söí àoã riïng, 240tr, TL, miïîn TG. Tel.
„ Àêët cuöëi TKTQ, BHH B, B.Tên, GTHL, 4x25, thöí cû, --------------------------------------------- --------------------------------------------- 0987217277-A.Têm. hoaåch daång biïåt thûå, 850tr. Tel. 0904614263
6tr/m2; 15x20,5, 5,5tr/m2, söí àoã, BST; 4x14, 5tr/m2, SÀ, Àêët VLöåc A, BC, àûúâng Liïn ÊËp, KDC, àg 5m, 4x10, Àêët vûúân KCN Vônh Löåc, H.BC: 4x10; 5x10; 4x12; „ Nïìn nhaâ BD êëp 5 Phong Phuá, xaä Bònh Hûng, Bònh
BST. Tel. 7504897, 0958233422-Ngoåc. 65tr; 4x12, 80tr; 4x12, 96tr; 4x14, 4x16, nhiïìu lö, coá 5x12; 4x16; 5x16; 10x16, 1,6tr/m2. Tel. 0989600779 - Chaánh, 7x19,5, tiïån KD liïìn, GTHL, 27tr/m2. Tel.
„ 3x9,5m àêët Bònh Hûng Hoâa A, Bònh Tên, àûúâng thöng àêët 1000m2 - 5000m2. Tel. 0908287335-Vuä. A.Quyânh chñnh chuã. 0918703330 - Loan. Nhûúång QSD àêët 6x36m thöí cû, 320tr; 4x16m thöí
ra chúå Bònh Long, võ trñ àeåp, 225tr. Tel. 0907225759 - chõ --------------------------------------------- --------------------------------------------- „ 4x10m àêët xaä Phong Phuá, huyïån Bònh Chaánh, heãm cû, 110tr; 8x16m thöí cû, 230tr; àêët tónh löå 15,
Kiïìu. 8x14m àêët Bònh Chaánh, gêìn ÀL Nam Saâi Goân, KDC KDC thûúng maåi Nam Nam Saâi Goân, Bònh Chaánh, lö 3m, caách cêìu Nhõ Thiïn Àûúâng 4km, 48tr. Tel. 10x50, gêìn chúå Tên Quy, 1,5 tyã; àêët 4,4x45m, coá
„ Àêët thöí vûúân Bònh Tên, söí àoã, 4x12, 5x12, 5x18, lúán sêìm uêët, söí àoã riïng, 550tr, bao ST. Tel. 0955296680- B1 - 26, 10tr; lö B2 - 25, 8,4tr/m2, giaá göëc 3,2tr, TT 0907364561 - chõ Böng.
36m2 thöí cû, 350tr, coá nhaâ cêëp 4, têët caã xaä Tên
nhoã àuã loaåi, 2,6tr-2,9tr/m2. Tel. 0906469958-A.Baão. A.Quöëc. theo tiïën àöå. Tel. 0988246887 - A.Thao. „ Àêët Vônh Löåc A, Bònh Chaánh, 5x18, 180tr; 5x20, 250tr;
„ Àêët P.BHH B, BT, 4x13, 150tr; 5x17, 340tr, BST ra söí --------------------------------------------- --------------------------------------------- 4x20, 160tr; 4x18, 110tr. Tel. 0972703705, 0908916161- Thaånh Àöng, Cuã Chi. Tel. 0903752090
àoã; 4x25, 360tr, BST ra söí àoã, àûúâng 6m, KDC hiïån hûäu. Àêët VLöåc B, H.BC: 4x14, SÀ riïng, 175tr, BST; 8x30, Àêët thöí vûúân Bònh Chaánh, caách Àaåi löå Àöng Têy A.Tên.
Tel. 0948369576-C.Thêím, 0903600820-Haãi Haâ. 3,5tr/m2, MT Laåi Huâng Cûúâng, coá àêët laâm kho xûúãng, 30m, 500m2, 300m2, 800.000à/m2. Tel. 0962858615- „ 10x50m àêët thöí vûúân MT àûúâng Liïn ÊËp 3, 4, 5, xaä
„ Àêët BHH A, Bònh Tên, 4x12,4m, caách àûúâng Lï V cöng mêîu. Tel. 2713137, 01228006038-A.Thaânh. Quöëc. Hûng Long, huyïån Bònh Chaánh, 1,7tr/m2. Tel. 2025468. 2.000m2 àêët coá 300m2 xêy dûång, taåi êëp 8, xaä
Quúái 100m, KDC öín àõnh, bao söí, sang tïn, 460tr. Tel. --------------------------------------------- --------------------------------------------- „ Àûúâng söë 21, KDC Bònh Hûng, BC, 4x24=96m2, Bònh Myä, H.Cuã Chi, gêìn cêìu Àaá Haâng, caách MT
9371888, 0982223299. 1.000m2 àêët vûúân MT Hûng Long, Qui Àûác, xaä Hûng 1 lö àêët khu Trung Sún, BC, caách trung têm Q.1 1km, 17tr/m2; D10, D11, D12, 13AB, LVK PPhuá, àûúâng 40m, àûúâng 50m, àaä xêy raâo xung quanh, 1,7 tyã, bao
„ Àêët TKTQ, B.Tên: 4x14, söí àoã riïng, bao ST, hg Nam, Long, H.BC, 1,3tr/m2. Tel. 0944872866-A.Toâng. 6x20, 45tr/m2. Tel. 0908643119 - A.Giang. GTHL. Tel. 0934067152-cö Thöng, MTG. ST. Tel. 6111179, 0987270270
ngay chuã, 300tr; 5x30, àêët thöí, söí àoã riïng, ngay chuã, hg --------------------------------------------- --------------------------------------------- „ Nïìn dûå aán Intresco 8B, Nam SG, P2.08, Bònh Chaánh,
Àöng, 850tr. Tel. 7504140, 0908438641-Sún Haâ. Àêët nhaâ úã xaä Vônh Löåc A, Bònh Chaánh, nïìn cao, võ trñ 2 lö àêët thuöåc dûå aán Àaåi Phuác, 6B, Chaánh Hûng, Bònh daâi 20m x röång 5m, hûúáng ÀN. Tel. 0937306887 - cö Ba.
„ Àêët P.BHH B, Bònh Tên, coá söí àoã: 4x20, 4T5, 2MT; àeåp, caách nïìn nhûåa 50m, 4x13, 68tr; 4x14, 82tr, KDC Chaánh, àûúâng 18m, K34, K35, 17tr. Tel. 0908026333- „ 1000m2 àêët thöí vuúân, MT àg xe taãi > 10T, àaä raãi àaá
8x15, 3T5; 4x20, 4T; 4x10, 4T; 4x13, 3T. Tel. öín àõnh, GTHL. Tel. 0909479900 - A.Sún. A.Sûúng. xanh, cêìu Nhõ Thiïn Àûúâng ài thùèng 5km, xaä Phong Phuá, Nhûúång gêëp QSD àêët úã xaä Tên Phuá Trung, Cuã
0987996132 - Dung. --------------------------------------------- --------------------------------------------- BC reä traái 500m, 1,5tr/m2. Tel. 0903939392-Trñ. Chi, TDT 1360m2, àaä coá 300m2 thöí cû, coá
„ Nïìn àêët P.Bònh Trõ Àöng A, Bònh Tên, caách àûúâng Ao 800m2 hoùåc 1.600m2 àêët Vônh Löåc, êëp 3, BC, àg ötö, Àêët dûå aán T30, Phaåm Huâng nd, xaä Bònh Hûng, H.BC, „ Àêët vûúân MT àûúâng Àa Phûúác 30m, 40x55m, 3 MT, GPXD, tiïån xêy nhaâ, xûúãng, kho, 1,5tr/m2. Tel.
Àöi vaâo 20m, 12x20= 5tr/m2; 12x17= 5tr/m2, àêët TV. Tel. 1,15tr/m2; àêët 4x10, 4x15, 4x18, Vônh Löåc, 1,5tr/m2. 300m2, lö J8, ngay goác 2 MT, 25tr/m2; 110m2, lö J14, khu dên cû öín àõnh, lïn thöí àûúåc, 1,7tr/m2. Tel. 0909288992, ngay chuã, miïîn TG
0918258877, 2001936 - chõ Nhung. Tel. 0982215474-Tuêën, 0932347979-Quên. 23tr/m2, TL; coá söí àoã. Tel. 0902459254-C.Loan. 0918771835-A.Haãi.
„ Àêët KP5, BHH B, Bònh Tên, àûúâng 6 - 8m, 4x16m, --------------------------------------------- --------------------------------------------- „ Nïìn biïåt thûå 10x20m, khu dûå aán Vônh Löåc A, H.Bònh
5x15, 8x18, 4x14. Tel. 2665536, 0908394807 - Yïën. 1 trong 5 lö àêët thöí vûúân àaä qui hoaåch KDC Vônh Löåc Nïìn Vônh Löåc A, H.BC, 4x20, 95tr; 4x17,5, 85tr, Chaánh, giaá th/lûúång. Tel. 0918285800 - Huyïìn.
„ Àêët KP 5 - 6, BHH B, Bònh Tên, àûúâng 6 - 8m, 4x12, A, BC, 4x10, 4x12, 4x14, 4x16, 4x18, 65tr-175tr/lö, àûúâng 60m, gêìn Àêìm Sen 2 & 4x17, 150tr, KDC „ Àêët MT àûúâng Quy Àûác (Ng V Thï), xaä Quy Àûác, Bònh Nhûúång QSD àêët vûúân gêìn UB xaä An Höåi, xaä
5x17, 4x20, 8x16. Tel. 01689696071 - cö Nga. chñnh chuã, GTHL. Tel. 0976848122-Duäng. àöng, ngay KCN VLöåc. Tel. 0908714145 - A.Hiïåp. Chaánh, KDC àöng, 500m2, 1,1tr/m2; troån thûãa 2307m2, TAH, Cuã Chi, 1078m2, ngang 11m, 500tr. Tel.
„ Àêët KP1, P.Bònh Hûng Hoâa, BT, 4x20m, gêìn ngaä 4 Goâ --------------------------------------------- --------------------------------------------- 1tr/m2. Tel. 0903620779. 0983311035 - A.Hiïìn, ngay chuã
Mêy & khu CN Tên Bònh, söí àoã + GPXD, 550tr, bao ST Àêët thöí vûúân Vônh Löåc A, BC, 4x10, 52tr; 4x12, 62tr; „ 2.300m2 àêët vûúân xoaâi, TT Tên Tuác, BC, 1,2tr/m2;
cöng chûáng. Tel. 0933857590-A.Thaânh. 4x14, 39tr; 5x12, 1,2tr/m2; 5x15, 1,2tr/m2; 5x16, 1.700m2, thõ trêën Tên Tuác, BC, coá raâo tûúâng khuön viïn,
„ 20x42m àêët àeåp MT Bònh Thaânh, P.Bònh Hûng Hoâa, Nhûúång QSD nïìn goác nhaâ phöë àûúâng söë 18, khu 1,7tr/m2. Tel. 0909355512, 0907025779-Khanh. 3tr/m2. Tel. 0918087898.
BT, saát khu CN Vônh Löåc, tiïån laâm xûúãng, nhaâ troå, dên cû Bònh Hûng, hûúáng Nam, caách bïën xe --------------------------------------------- „ Àêët MT Bònh Chaánh, 12x20, coá söí, coá taách ra 4x20,
3,7tr/m2. Tel. 0922767657. Q.8 200m, 4x20m, söí àoã, 27tr/m2. Tel. 2 nïìn biïåt thûå KDC Bònh Hûng, xaä Bònh Hûng, BC, söë tûâng nïìn 950tr, baán hïët. Tel. 0909923422. Nhûúång QSD àêët êëp 3 xaä Tên Thaånh Àöng, Cuã
„ 4x12m àêët nïìn nhaâ KDC öín àõnh, gêìn Lï Troång Têën, 0937777900 BT 5.5, àûúâng söë 8 & BT 5.33 àûúâng söë 6, DT möîi „ 4x12m àêët ngaä 3 Tên Kim, Bònh Chaánh. Tel. Chi, 10x23m, núã hêåu 13m, 2 MT àûúâng nhûåa
ngay chuã, söí àoã 2008, 420tr. LH: 666/11/11/3 Lï Troång cùn: 12x24m = 288m2. Tel. 0908535533-A.Hûng. 0909923422. 6m, 450tr. Tel. 9950249, 0946352268-Hiïåp
Têën, P.B.H.Hoâa, BT, Tel. 8494074-chõ Têm. --------------------------------------------- „ Àêët C2/35 êëp 3, xaä Phong Phuá, Bònh Chaánh, giêëy höìng
„ Àêët KP 5, P.BHH B, BT, àûúâng 6-10m, KDC öín àõnh, Àêët KDC Trung Sún, BC, 5x20m, hûúáng Àöng, söí àoã; 217m2, 13tr/m2; söí àoã 493m2, 600tr. Tel. 8500496,
GTHL, söí àoã: 8x16, 4,3tr/m2; 4x16,5, 4,4tr/m2; 8x18, Nhûúång gêëp QSD nïìn àêët MT Voä V Vên, êëp 4, KDC T30, MT Ng Tri Phûúng nd, 5x20, sang tïn ngay. 0907700897-A.Long, C.Duyïn.
4,4tr/m2. Tel. 0907232145-A.Tuâng. Vônh Löåc B, Bònh Chaánh, 157m2, àaä coá GPXD, Tel. 0982327098, 0913902314-A.Quan. --------------------------------------------- Nhûúång QSDÀ 4 mêîu lïn thöí vûúân lêu nùm, khu
„ Àêët KP 5, P.BHH B, BT, àûúâng 6-10m, KDC öín àõnh, söí àoã chñnh chuã, 1,2 tyã, th/lûúång. Tel. --------------------------------------------- Àêët MT ÀL Ng V Linh, BC, 10ha, khu àêët saåch, húåp xêy xñ nghiïåp, MT Tónh löå 8, Cuã Chi,
GTHL, söí àoã: 5,7x32, 3,6tr/m2; 5x26, 3,7tr/m2; 6x26, 0908359500-A.Hiïåp 14ha àêët MT Ng V Linh, Bònh Chaánh, 6,5tr/m2. Tel. àêìu tû DA, GTHL, 2,9tr/m2. LH: Cty Viïåt ÊËn, 239/83 350.000à/m2; 6.500m2 thöí vûúân MT Ng T Raânh,
3,7tr/m2; 8x18, 4,4tr/m2. Tel. 0907232145-A.Tuâng. 0903066689. Khuöng Viïåt, TP, Tel. 2640414, 0907197967. 400.000à/m2, bao sang tïn, miïîn TG. Tel.
„ Àêët Lï Àònh Cêín, P.Tên Taåo, Bònh Tên, 8x26m, hûúáng --------------------------------------------- ---------------------------------------------
ÀN, söí àoã, 11tr/m2, miïîn TG. Tel. 0986055036 - A.Vyä. Àêët dûå aán Laâng Viïåt Kiïìu Phong Phuá, H.BC, 5x20m, Nhaâ phöë-BT, lö P11-B3-P8, 6B Intresco Bònh Hûng- 0908421022-cö Cuác
Nhûúång QSD àêët nöng nghiïåp tröìng maâu MT àûúâng
„ Àêët cuöëi Tên Kyâ Tên Quyá, P.BHH B, Bònh Tên, àûúâng xe taãi ài àûúåc, caách àaåi löå Ng V Linh 100m, gêìn löå giúái 20m, võ trñ àeåp, à/d trûúâng cêëp 2, 3, tiïån KD, Bònh Chaánh, caách TT Q.1 khoaãng 10 phuát, tûâ 20tr-
6-8m, KDC öín àõnh, 4x18, 8x16, 7x20, 4x12, 5x12. Tel. Cty nhöm Kim Hùçng, xaä Phong Phuá, H.Bònh Chaánh,
24tr/m2. Tel. 0908324351. 25tr/m2. Tel. 2133324, 0972302040-A.Cûúâng. 10.000m2 àêët xaä An Phuá, H.Cuã Chi, gêìn söng SG,
2665536, 0908394807 - chõ Yïën. --------------------------------------------- --------------------------------------------- giaáp xaä An Têy, H.Bïën Caát, Bònh Dûúng, 1,7tyã, miïîn
--------------------------------------------- 2.742m2, giêëy túâ söí àoã húåp lïå, 3,5tr/m2, th/lûúång. 6000m2 àêët thöí vûúân, àûúâng Voä V Vên, êëp 1, Bònh Nïìn khu Intresco 6B àg Ng Tri Phûúng nd, P1-07, TG. Tel. 0907893999 - chõ Loan.
Cty Cöí Phêìn TVÀT-XD-TM-DV BÀS Thiïn Phûúác, Tel. 0975618252-chõ Bñch, 0903745138-chõ Hûúng Chaánh, 52x116, söí àoã, 1,68tr/m2. Tel. 0938208586, 34T/m2; P11-11, P10-26, 18T/m2; P2-29, P6-08, P7- ---------------------------------------------
214 Höì Hoåc Laäm, KP3, P.An Laåc, BT, Tel. 9805548, 2723402 - Nga, tiïëp ngûúâi coá thiïån chñ. 23, 28T/m2. Tel. 4314789, 0902666333. 45x110m àêët vûúân xaä Nhuêån Àûác, Cuã Chi, MT àûúâng
0916266009-cö Thuyá Phûúång, nhiïìu lö, CSHT hoaân --------------------------------------------- --------------------------------------------- nhûåa coá àeân àûúâng, tiïån xêy XN, nhaâ xûúãng, 50tr/m
chónh, XD ngay: Nhûúång QSD àêët lö 62 àûúâng söë 4, töí 185, Àêët thöí vûúân MT àg liïn êëp 6m, êëp 4, Vônh Löåc A, Nïìn khu T30, 6B MT NTPhûúng H10, H22, 29T/m2; ngang. Tel. 0918094316-chõ Thuyã.
„ Dûå aán àêìu tû ÀL Àöng Têy, KDC HL5, P.An Laåc, 6x14, KP10, P.Bònh Hûng Hoâa A, H.Bònh Chaánh, saát H.BC, caách Quaách Àiïu 200m, 4x20= 170tr, coá 3 lö; J10 J11 J12, 19T/m2; P1, 18T/m2; C2C7, 18T5/m2; ---------------------------------------------
àg 12m; 4x16, àg 12m; 4x20, àg 20m; 4x18, àg 12m; àûúâng Maä Loâ, 95,5m2, söí àoã, 650tr. Tel. heãm 4x13,5=95tr, coá 3 lö. Tel. 0903857299-C.Xuên. E14, 18T/m2. Tel. 4314789, 0902666333. MT Xuyïn AÁ, 8x70m, coá 60m2 thöí cû, êëp giûäa, xaä Tên
6x14, àg 12, (2 lö liïìn nhau), 12,8-16tr/m2. 0903182029 --------------------------------------------- --------------------------------------------- Phuá Trung, Cuã Chi, 2,5tr/m2; 1,6 mêîu àêët vûúân, MT
„ DA àêìu tû ÀL Àöng Têy, KDC Nam Huâng Vûúng B - 2.150m2 àêët thöí cû + vûúân, xaä Àa Phûúác, H.BC, coá Nïìn khu Cty Àaåi Phuác, 6B NTPhûúng, 5x20, 30- àg 10m, caách HL2 30m, 0,3tr/m2. Tel. 0907990077.
Bùæc T.V.Kiïíu, P.An Laåc, 4,5x20, àg 12m, SÀ, 14,5tr/m2; 476m2 àêët thöí cû, coá nhaâ + 30 göëc xoaâi, xe taãi vaâo >34T/m2; àg 18m, lö G, 17T/m2; àg NB 12m, 16Tm2; ---------------------------------------------
4x20, àg 30m 4,5x20, àg 20m, 14,5-20tr/m2. Biïåt thûå 88 cùn C/cêëp Söng Öng Lúán, 12x20m, têån núi, 4,2tyã. Tel. 0936975263-A.Tö. BT (10x22,5), 16T/m2. Tel. 4314789, 0908666444. 4.100m2 àêët vûúân xaä T.T.Àöng, H.CC; 41x100 àêët goâ,
--------------------------------------------- MT söng hûúáng Àöng, nöëi liïìn KDC Trung Sún, --------------------------------------------- --------------------------------------------- àûúâng nhûåa, gêìn àûúâng vaânh àai 3 & KDL quöëc tïë
„ Àêët MT saát CC Lï Thaânh, B.Tên, àg An Dûúng Vûúng, 3 MT söng àeåp, XD ngay, giaá th/lûúång, giêëy túâ Lö àêët nùçm trong khu quy hoaåch biïåt thûå, Bònh Nïìn khu Trung Sún, NVCûâ nd, 5x20, 85T/m2; lö goác, àang XD, 600.000à/m2. Tel. 0946959997-A.Thaånh.
P.An Laåc, 4x14, söí àoã xêy dûång, 45L SJC, bao thuïë + Chaánh, 5x21m, àûúâng NB 12m, CSHT haå têìng àuã, 148m2, 100T/m2; àg 24m, 55->60T/m2; àg 15m 48- ---------------------------------------------
GPXD 1 trïåt, 3 lêìu. Tel. 0903340418, 0987609808. húåp lïå bao sang tïn, MTG. Tel. 9414774, 9tr/m2. Tel. 0908208514-A.Viïåt, 0914105039-chõ >52T/m2. Tel. 4317097, 0908666444. Nïìn BT huyïån Cuã Chi, 12x42, SÀ, coá 300m2 thöí cû,
„ Àêët L.À.Cêín, KP7, P.Tên Taåo, BT, 2 MT, àg nhûåa 0938666667-A.Duäng Vên. --------------------------------------------- KDC àöng, MT nhûåa, àêët cao, tûúâng bao, ra chúå CC
10m, söë nhaâ 111/31, àêët 506m2 TC, 17x30, GTHL, --------------------------------------------- Àêët 6B dûå aán VLXD, Intresco, Àaåi Phuác, Vùn Lang, 3km, 580tr, BST, miïîn TG. Tel. 0986661979.
13tr/m2, TL. Tel. 0983814988-A.Kï, 0903718415- Àêët thöí cû 6x20, àûúâng söë 10, lö S, khu dên cû Àêët DA Tên Kiïn 584, BC, ngay voâng xoay An Laåc, Kiïn Cûúâng, T30, 17tr/m2-35tr/m2... LH: Àõa öëc Toaân ---------------------------------------------
C.Huïå. Bònh Hûng, QL50, Bònh Chaánh, söí àoã, 25tr/m2; chúå àêìu möëi Bònh Àiïìn, 80m2, àûúâng 20m, hûúáng Thaânh Àaåt, Tel. 2137285, 0903965087. Àêët gêìn KCN Têy Bùæc, xaä Tên An Höåi, H.Cuã Chi, kïë
„ Àêët nïìn khu QH Nam Huâng Vûúng, Bònh Tên, àêët thöí cû 10x19,2=192m2, MT Quöëc löå 50, xaä ÀN, XD ngay, TT 95%, 10,7tr/m2. Tel. 0983103175. --------------------------------------------- bïn bia Saâi Goân, 10x40, coá 2 söí àoã riïng 5x40m,
4x20,75m, GTHL, 14tr/m2. Tel. 0908888882-A.Khaánh. --------------------------------------------- Àêët T.Sún, 32-50tr/m2; Intresco Phong Phuá, Phi 45tr/m ngang, th/lûúång. Tel. 0919398179,
„ Àêët P.Bònh Trõ Àöng, Bònh Tên, 4x14, söí àoã, 550tr; Àa Phûúác, Bònh Chaánh, 20tr/m2. Tel. 4x20m àêët gêìn KCN Vônh Löåc, Bònh Chaánh, 200tr. Long, Haãi Yïën, 13A, 13B..., 15-20tr/m2. LH: Àõa öëc 0902977739.
4x20, söí àoã, 43L; 5x19, söí àoã, 650tr. Tel. 0918189402 - 0903312303, 0909090921 Tel. 0908499607-Vên. Toaân Thaânh Àaåt, Tel. 2137030, 0903965087. ---------------------------------------------
A.Phaát. --------------------------------------------- --------------------------------------------- Dûå aán laâng hoa caá caãnh Haâ Quang, H.Cuã Chi, khu
„ Àêët nïìn 4x14, àûúâng 6m, P.Tên Taåo, Bònh Tên, àûúâng 2 nïìn àêët khu 13C, MT Vaânh Àai Trong 60m, lö H28, Nïìn b/thûå DA Bònh Hûng, Bònh Chaánh, caách B/xe Q.8 nghó dûúäng, 1.000m2, chûa coá söë lö, thanh toaán 50%,
Tónh löå 10, gêìn cêìu Tên Taåo, 2tr/m2. Tel. 0988810929 - Àêët vûúân MT àûúâng nhûåa lúán xaä An Phuá Têy, 29, 5x19, 30tr/m2. Tel. 0918112119 - A.Têm, chuã. 500m, 12x24, 288m2, LG 12m, söí àoã, võ trñ àeåp, 650tr, th/lûúång. Tel. 0903322355-Cûúâng.
A.Böën. Bònh Chaánh, caách àûúâng An Phuá Têy 500m, --------------------------------------------- 18tr/m2. Tel. 9975827, 0939762168. ---------------------------------------------
„ KP6, àûúâng söë 5, Lyá Chiïu Hoaâng, P.An Laåc, Bònh caách Quöëc löå 1A 800m, 20x40m, 2,2tr/m2. Tel. Àêët DA Tên Kiïn, Bònh Chaánh, ngay chúå àêìu möëi --------------------------------------------- 453,8m2 àêët ngay KCN Tên Phuá trung, Cuã Chi,
Tên, 4x16=64m2, 17,5tr, th/lûúång. Tel. 0933121971. 0909595707-C.Liïn Bònh Àiïìn, àûúâng 20m, hûúáng ÀN, 4x20m, 11tr/m2, Cty TNHH Àêìu tû - TM - DV Àaåi Hoaâng Thanh, àûúâng 20m, võ trñ àeåp, àaä xêy raâo xung quanh, söí àoã,
„ Àêët khu Tïn Lûãa, Bònh Trõ Àöng, Bònh Tên, 4x20, th/lûúång, TT 95%, giao nïìn XD ngay. Tel. C14/24 àûúâng Phaåm Huâng, Bònh Chaánh, Tel. bao ST, 675tr. Tel. 7150688, 0918426584-A.Hiïåp.
àûúâng söë 26, 4x25m, àûúâng 1A. Tel. 0903760416. 0983103175. 2747478, 0979778879 - C.Thûúng: ---------------------------------------------
„ Àêët P.Bònh Trõ Àöng B, Bònh Tên, gêìn chúå, nhaâ thúâ, Nhûúång QSD àêët nïìn biïåt thûå 12x24m, söë 33 --------------------------------------------- „ 6B MT NTP, 32t, hûúáng Àöng, coân nhiïìu nïìn lûåa choån Àêët MT Tónh löå 8, Hoaâ Phuá, Cuã Chi, gêìn ngaä 4 Tên
5x20, àûúâng 19; DT 10x20, àûúâng 19E. Tel. àûúâng 14, KDC Bònh Hûng, xaä Bònh Hûng, Bònh Àêët xaä Àa Phûúác, H.BC, söí höìng àêët úã: 4x15, giaá 15->18tr. Quy, võ trñ àeåp, tiïån KD, buön baán, 6x30m, 750tr. Tel.
0938177482. Chaánh, khu BT quy hoaåch àeåp, sang troång, àaä úã 220tr/nïìn; 6x20m thöí cû, 120tr; 500->3.000m2 àêët „ Khu HLKT, giaá 37-> 56tr; MT NTThêåp, lö Q, giaá 75t, 0903369029.
„ Àêët P.BHH B, Bònh Tên, cuöëi Tên Kyâ Tên Quyá, àûúâng vûúân, 700.000à/m2. Tel. 8332763, 0908555113- coân nhiïìu võ trñ giaá töët dïî àêìu tû. ---------------------------------------------
5m, 4x16m, 200tr; 5x20, 350tr; àêët thöí cû, 4x18, kñn, gêìn bïën xe Q.8, chó caách TT Q.5 5phuát xe, C.Thuáy. „ Khu 13A, B, C truåc N.V.L, vaânh àai trong, CSHT hoaân Àêët MT Cuã Chi, caách cêìu vûúåt 1km, ngang 210m, daâi
5,5tr/m2... Tel. 0983108541-Hûúng, 0908096959-Tuêën. söí àoã. Tel. 0933554973 --------------------------------------------- chónh xêy dûång ngay, tûâ 15->23tr, tuây võ trñ. 54m, söí àoã, 580.000à/m2, bao söí àoã. Tel.
„ 12x20m àêët Vônh Löåc B, Tên Kyâ Tên Quyá, Bònh Tên, „ 4x16m àêët Vônh Löåc A, KDC àöng, söí àoã chung, 60tr, „ DA tónh LA, ÀN, BD, giaá töët dïî àêìu tû, giaá tûâ 2-> 5tr. 0909838288.
coá söí chñnh chuã, 950tr. Tel. 0909923422. Nhûúång QSD àêët: 4x10, 46tr; 4x12, 56tr; 4x13, chñnh chuã. Tel. 0986186477-A.Maånh. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
„ 4,1x25m àêët MT àûúâng ÊËp Chiïën Lûúåc, P.Bònh Trõ „ Àêët Quang Minh - Haãi Yïën, àûúâng 20m, 10,3tr/m2, TT 225m2 àêët thöí cû Hûúng Löå 22, xaä Phûúác Vônh An,
Àöng, Bònh Tên, KDC, 71L. Tel. 0908670085-cö Quyânh,
60tr; 4x14, 65tr; 5x13, 75tr; 20x50, 600tr; 4x8,
30%, göëc 9tr/m2. Tel. 0907502102 - Quyá. 3121 Àêët Huyïån Cuã Chi H.Cuã Chi, kïë xñ nghiïåp Nam Phong, söí àoã, 420tr. Tel.
170tr; 4x12, 180tr; 4x14, 210tr; 4x16, 250tr, xaä
chuã nhaâ, tiïëp ngûúâi thiïån chñ. „ 1 lö Intresco 6B, 5x20m, 16,5tr/m2; Àaåi Phuác, giaá tûâ 8370445, 0913625580-baâ Nghi chñnh chuã.
Vônh Löåc A, Bònh Chaánh. Tel. 0987797909- 15tr-18tr/m2. Tel. 0907502102. Nïìn 6x20m, thöí cû 118,5m2, àûúâng àêët 10m, KDC ---------------------------------------------
3120 Àêët Huyïån Bònh Chaánh A.Sún „ 9x12=108m2 àêët thöí vûúân Vônh Löåc A, Bònh Chaánh, àöng xaä Tên Thaånh Àöng, H.Cuã Chi, 195tr. Tel. Àêët khu vûåc cho laâm cöng nghiïåp, H.Cuã Chi, àêët coá
hûúáng Àöng, 1,7tr/m2. Tel. 0913167976-A.Nguyïån, 0957142645 - chñnh chuã. nïìn nhaâ, biïåt thûå ven söng, giaá dïî mua. Tel. 9442365,
DA 13A caånh khu C, Phuá Myä Hûng, Bònh Chaánh, A3/7 Nhûúång gêëp QSD àêët thöí vûúân lêu nùm, Vônh Löåc A, chñnh chuã. --------------------------------------------- 0908560560 - A.UÁt.
& A2/17B, Haãi Yïën, 5x21m cuãa CTCPÀTVN, GTHL. Bònh Chaánh, ngay trung têm chúå Vônh Löåc A (caách chúå „ Àêët nïìn êëp 3, Vônh Löåc A, Bònh Chaánh, 4x12, 62tr; 4x42m àêët úã xaä Phûúác Vônh An, huyïån Cuã Chi, 250tr. ---------------------------------------------
Tel. 0908181152, 0936303030, HH 1%. 50m), khu dên cû öín àõnh, àöng, gêìn KCN Vônh Löåc, 4x16,5, 105tr. Tel. 0983645677, 0937534023-A.Löåc. Tel. 0909484344-Cûúâng. Àêët MT àûúâng Kim Cûúng, Cuã Chi, caách ngaä tû Tên
--------------------------------------------- trûúâng hoåc, y tïë, traåm xe bus, 4x8=89tr, 4x10=112tr,
„ Àêët gêìn KCN Vônh Löåc A, Bònh Chaánh, gêìn chúå, --------------------------------------------- Qui 300m, 12x35m, coá chuã quyïìn, 1,05tyã, coá thïí baán
Nïìn khu 6B MT Ng Tri Phûúng, B.Chaánh, H18, trûúâng, caách Quaách Àiïu 300m, söí àoã, 4x15m, 4x16, Àêët MT Lï Minh Nhêåt, xaä Tên An Höåi, Cuã Chi, àaä coá 1/3 hoùåc 2/3. Tel. 0913680233-A.Long.
29tr/m2; M7N7, 30tr/m2; nïìn nhaâ B.thûå söng, DT 4x14=155tr (2,8tr/m2). Tel. 0908737373, ngay chuã
4x14, 2,3tr/m2. Tel. 0932118060-chuá Kiïm. giêëy chûáng nhêån QSD àêët, 18x53, 900tr, coá thïí ---------------------------------------------
329m2, 650.000 USD. Tel. 4313027, 0908666444. „ Àêët Bònh Chaánh, thuöåc xaä Àa Phûúác, khu quy hoaåch nhûúång 1/2, giaá TL. Tel. 0903915588-Hoaâng. 2429,2m2 àêët thuöåc xaä Trung Lêåp Haå, gêìn ngaä 4 HL2
--------------------------------------------- Nhûúång QSD àêët vûúân Vônh Löåc A, Bònh Chaánh, caách dûå aán lúán àaä san lêëp, cùåp búâ söng 4000m2, 700.000/m2. --------------------------------------------- TL7, Cuã Chi, gêìn XN may SG 2, àêët maâu, àûúåc pheáp
Àêët dûå aán 13C - lö J7 Ng V Linh, BC, 5x17m, 21tr/m2. Hûúng löå 80: 100m, gêìn chúå Vônh Löåc, àûúâng vaâo Tel. 0903755017 - Diïîm. Àêët gêìn KCN xaä Tên Phuá Trung, 12x58, 900tr; 13x50, chuyïín thöí cû, 380.000à/m2. Tel. 0903821739.
LH: 245 Êu Cú, P.5, Q.11, Tel. 0907400746-A.Haâ. ngang 5m, 4x10, 4x12, 4x14, 4x16, 3,5-3,7tr/m2, ngay „ Àêët Kinh Trung Ûúng, àûúâng xe húi, xaä Vônh Löåc B, 1tyã, àûúâng chñnh ra KCN, caách ngaä 4 An Sûúng ---------------------------------------------
--------------------------------------------- chuã; àêët êëp 4: 4x14, 4x16, 1,7tr/m2; àêët 500m2, bao BC, 6x8m = 48m2, GT xaä kyá, 70tr, th/lûúång, miïîn TG. 14km, àêët lúán nhoã àuã loaåi. Tel. 0937359241. 4.286m2 (60x70) xaä An Nhún Têy, H.CC, àûúâng àêët
Nïìn khu 6B, Cty Àaåi Phuác, àûúâng 40m, 32tr-35tr/m2; söí àoã, 350tr; 1.000m2, bao söí àoã, 700tr. Tel. Tel. 01227284168 - Huy. --------------------------------------------- 10m, caách BX buyát 3km, àêët dûå aán dên cû, coá àiïån,
àûúâng 18m, 18tr/m2; D23, 16,5tr/m2; DA T30, àûúâng 0938844039, 0973757479, 0934072472-Sún „ Àêët êëp 1, xaä Vônh Löåc B, Bònh Chaánh, võ trñ àeåp, 4x17, „ Àêët vûúân lêu nùm, xaä Trung An, Cuã Chi, 7,5x32, caách SH, 320.000à/m2. Tel. 0937644197-A.Nguyïn.
40m, 30tr-32tr/m2... Tel. 4313027, 0908666444. 220tr; 4x27, 190tr. Tel. 0903684091, 0933877272, chñnh ngaä 4 Tên Quy 500m, söí àoã, giaá th/lûúång. Tel. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Àêët KDC öín àõnh Vônh Löåc A, Bònh Chaánh, chuã. 0937467158, miïîn TG. 2 lö àêët thuöåc êëp 1, 2, xaä Phaåm V Cöåi, Cuã Chi, àûúâng
Nïìn khu Trung Sún, MT Ng V Cûâ, lö B, D, 110tr/m2, 4x10m=52tr, 4x12m=62tr, 4x16m=82tr, „ Lö àêët êëp 4, Vônh Löåc A, BC, 4x20,7, àg 5m, KDC öín „ DA laâng hoa caá caãnh ven söng SG, BT 1000m2, àûúåc traáng nhûåa, KDC àöng, 19x40m & 24x35m, chñnh
lö goác, 148m2, 105tr/m2; àg 24m, 55tr-60tr/m2; àg 4x15m=96tr, caách àûúâng xe buyát 300m, thuêån àõnh, gêìn chúå, trûúâng, hg ÀN, höì sú húåp lïå, S.àoã chung, QH cao cêëp, giaá göëc + chïnh lïåch thêëp. Tel. chuã, 1tr/m2. Tel. 0908106174-A.Hoaân.
15m, 45tr-50tr/m2... Tel. 4313027, 0908666444. lúåi xêy nhaâ úã vaâ KD phoâng troå. Tel. àêët vûúân, 2tr/m2. Tel. 7650891, 0905245266-Oanh. 0918399779-chñnh chuã. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- „ 20x27m = 540m2 àêët êëp 3, xaä BC, huyïån BC, gêìn chúå „ BT sinh thaái nghó dûúäng CC, 25x40, TP haânh tinh cuãa 825m2 àêët vûúân, coá 300m àêët thöí cû, êëp 4, xaä Bònh
Àêët MT Trõnh Quang Nghõ, xaä Phong Phuá, H.BC, 0913921641-C.Tuyïët, 0913145633-A.Hoaân BC, trûúâng hoåc, KCN, tiïån xêy nhaâ troå, 1,4tr/m2, coá thïí SG, doåc búâ söng SG, giaá göëc 620tr/nïìn, TT 50%, chïnh Myä, H.Cuã Chi, caách thõ xaä T.D.Möåt 3km, 1,2 tyã, TL. Tel.
8x48, caách QL 50 ~ 80m, gêìn chúå, trûúâng, 2,2tyã, miïîn baán phên nûäa. Tel. 0903323198, 8451304. lïåch thêëp. Tel. 0918444432, 2714685, chñnh chuã. 0909020292, 0909904590-A.Hiïëu, miïîn TG.
tiïëp baáo & trung gian. Tel. 0909761021-A.Thanh. „ Àêët Vônh Löåc B, H.BC, võ trñ àeåp, tiïån xêy nhaâ: 4x8, „ Àêët vûúân nïìn nhaâ kho xûúâng, H.CC: 10x30, 350tr; ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Nhûúång QSD àêët nïìn khu dên cû êëp 5 Phong 88tr; 4x9, 90tr; 4x12, 110tr; 4x16,5, 165tr; 4x21,6, 215tr; 10x30, 400tr; 8x40, 660tr; 10x40, 850tr; 400tr/ha; „ Àêët xaä An Nhún Têy, H.CC, 4x42m (168m2), àûúâng
Àêët Vônh Löåc, Bònh Chaánh, 4x10, 52tr; 5x10, 65tr; Phuá, Bònh Chaánh, maä nïìn CD43, 4x9,5, 2 MT, 114tr. Tel. 0909425845-dò Mai. 600tr/ha; 1 tyã/ha; 2 tyã/ha... Tel. 0984479711-Höìng. röång, àêët àeåp, KDC, ngay chuã, GTHL, 87tr, th/lûúång. Tel.
4x10, 60tr; 4x12, 72tr; 4x16, 96tr; 5x16, 120tr. Tel. 4,5x18m=81m2, 18,5tr/m2. Tel. 0909167167- „ Lö àêët thöí vûúân nùçm trong KDC àöng, H.BC, gêìn chúå, „ 2,6ha àêët vûúân giaáp söng SG, MT xe taãi, An Nhún Têy, 0979038074-baác Duäng, 0903634568.
0987181282 - A.Kiïn, chñnh chuã. A.Huyïån trûúâng, KCN, caách Nûä Dên Cöng 30m: 4x15, 52tr; 4x18, giaáp ranh Nhuêån Àûác, coá cùæt 1/2, 280.000à/m2; vûúân „ 224m2 àêët Cuã Chi, coá 104m2 àêët thöí cû, 320tr. Tel.
--------------------------------------------- 135tr. Tel. 0918066553 - Thaão. sêìu riïng, 450.000à/m2. Tel. 8153542, 0903989846. 0953179815-C.Oanh.
Nhûúång QSD 10x16m àêët xaä Tên Xuên, Hoác
Mön, ngaä 4 Trung Chaánh lïn 2km, khu dên cû
öín àõnh, àûúâng trûúác mùåt 5m, àûúâng vö 12m,
„ Àêët Àùång Thuác Võnh, xaä Àöng Thaånh & xaä Thúái Tam
Thön, Hoác Mön, 4x20, 5x20, 10x20, 24x25, 20x30, 1,6-
2,5tr/m2. Tel. 0907244678-Quang.
„ Lö E19, hûúáng Àöng Nam, 2 MT Thaái Sún 1, Nhaâ Beâ,
sùæp nhêån söí àoã. Tel. 0903637354-chñnh chuã.
„ 4x10,5=42m2 àêët êëp 3, xaä Nhún Àûác, Nhaâ Beâ, heãm bï
Thûá Nùm, 15/05/2008 17
„ 130m2 àêët Tên Hiïåp, Hoác Mön, gêìn UBND xaä, söí àoã töng 2m, 3,5tr/m2. Tel. 0937979357-C.Phûúång.
àêët àaä chuyïín lïn nhaâ úã, 650tr. Tel. 9442218, BS, 2,7tr/m2. Tel. 0976720878-Linh, chñnh chuã. „ Nïìn 8x20m àûúâng NB 12m, ngay cöíng KCN Hiïåp 96/18 Lï T Riïng, P.Bïën Thaânh, Q.1, 65m2, ngang
0913703253-Thuyâ Anh „ 4x20m àêët thöí cû, heãm 6m thöng thuöåc êëp 3, Xuên Phûúác, Nhaâ Beâ, 8tr/m2. Tel. 0912827888-Thúm. 5,7m, núã hêåu 11,5m, hònh chûä L, daâi 8m, 370L SJC.
Thúái Thûúång, Hoác Mön, 300tr, bao ST. Tel. 0907223367 „ 4x21m àêët thöí vûúân àûúâng Lï V Lûúng, xaä Phûúác Tel. 0909939749 - chõ Mai.
- A.Quang. Kiïíng, H.Nhaâ Beâ, heãm röång 3m, söí àoã, 672tr. Tel. ---------------------------------------------
Nhûúång gêëp QSD àêët àïí XD nhaâ xûúãng xaä Àöng „ Lö àêët xaä Thúái Tam Thön, Hoác Mön, 5x23,4m = 0909527868 - chõ Loan. MT Àùång Dung, Q.1, 4x18m, 1L, 430L; MT Ng V
Thaånh, Hoác Mön, 2250m2, 2 mùåt àûúâng, 117m2, söí àoã ngay chuã, àaä chuyïín muåc àñch SD àêët „ Nïìn 3x15, heãm 3m, gêìn trûúâng hoåc, ÀHTP vö 180m, Nguyïîn, Q.1, 5,5x9m, 170L; heãm ötö Cöëng Quyânh,
sang nhaâ úã, 3,2tr/m2. Tel. 0908281886 - A.Trñ. àêët tröìng cêy lêu nùm, TT NB, 190tr. Tel. 0953191539. Q.1, 7,2x15m, 450L. Tel. 0913737705, miïîn TG.
1,5tr/m2. Tel. 0977676699-A.Liïåu „ Àêët Tên Hiïåp, HM: 8x15, SÀ, 290tr; 4x15, SÀ, 150tr; „ Nïìn 4x12, caách cêìu Phuá Xuên 500m, thõ trêën Nhaâ Beâ, ---------------------------------------------
9x19, thöí cû söí àoã, 650tr; 5,3x29, thöí cû söí àoã, 640tr; heãm röång 3m, ÀHTP vö 100m, söí àoã chung, àêët XD, HXH Àinh Tiïn Hoaâng, Q.1, gêìn sên vêån àöång Hoa
4x13, SÀ, 130tr. Tel. 0987910050-Àaâo. 280tr. Tel. 0938986950. Lû, 3,9x12m, trïåt, 2 lêìu, NTCC, 4,6 tyã, th/lûúång. Tel.
„ 1600m2 àêët xaä Trung Lêåp Haå, Cuã Chi, caách Tónh löå 7 Cêìn tiïìn gêëp, nhûúång QSD lö àêët 8x26= 208m2, MT àûúâng „ Àêët H.Hoác Mön, 4x17, 150tr; 4x26, 150tr; 4x23, 250tr; „ Lö àêët 34x14, heãm 3m, gêìn trûúâng hoåc, ÀHTP vö 0937777558.
300m, MT àûúâng 12m, àêët àeåp, bao ST söí àoã, 320tr. Tel. nhûåa 12m, löå giúái 22m, caách trung têm H.Hoác Mön 700m, 6x26, 300tr, têët caã KDC, gêìn chúå, àûúâng 10m, söí àoã 150m, qua kho B 200m, TT NB, àêët tröìng cêy lêu nùm, ---------------------------------------------
0932645410, 0988539710, chuã àêët. gêìn chúå, trûúâng hoåc caác cêëp, bïånh viïån, tiïån KD caác ngaânh riïng, miïîn TG. Tel. 0933753366. 4,5tr. Tel. 0938986950. Cùn höå 20m2, 158/407 ngaä 4 Pasteur-Lyá Tûå Troång,
„ Àêët thõ trêën Cuã Chi, 10x45, MT àg nhûåa ngay ngaä 3, nghïì, söí àoã thöí vûúân, 3,7tr/m2, bao sang tïn, coá thïí baán „ Àêët gêìn chúå X.T.Thûúång, trûúâng cêëp 2, caách àûúâng „ 8x25m àêët xaä Phûúác Kiïíng, Nhaâ Beâ, võ trñ àeåp, CSHT Q.1, ngay TT nhaâ haát lúán, Bïën Thaânh, dinh Àöåc Lêåp,
gêìn KCN Têy Bùæc, tiïån KD, xêy phoâng troå, 550tr. Tel. phên nûãa 4x26, giaãm giaá cho khaách mua hïët. Tel. lúán 20m, 627m2, 21x31, àaä chuyïín àêët úã àö thõ lêu daâi hoaân chónh, giêëy àoã chñnh chuã. Tel. 0918456531 - tiïån vúå chöìng treã, 50L, miïîn TG, baáo. Tel.
0938793760 ngay chuã, ÀT trûúác 30 phuát. 2511179, 0913680717-A.Sún, chõ Hûúâng 216m, 12x18. Tel. 0913906649, 0919499926. A.Hiïëu, 0988575042 - cö Thuêån. 0989763929.
„ 225m2 àêët MT MT àg xe taãi Ng V Khaå, gêìn KCN Têy „ 8x20m àêët caách chúå Hoác Mön 1km, àûúâng nhûåa 6m, „ 116m2 àêët coá giêëy túâ àêët thûâa laâ 46m2, TDT 162m2, ---------------------------------------------
Bùæc Cuã Chi, tiïån KD, xêy phoâng troå, söí àoã; MT 3500m2, Nhûúång QSD hún 2.200m2 àêët êëp Àöng Lên, xaä gêìn miïëu Maåch Nûúác, xaä Thúái Tam Thön, HMön, àaä boåc xaä Nhún Àûác, Nhaâ Beâ, XD ngay, àûúåc xêy 3 têëm, 950tr. Nhaâ cêëp 4, 22Bis Àïì Thaám, P.Cêìu Öng Laänh, Q.1,
Ng T Raânh, coá 300m thöí cû, SÀ. Tel. 0982445523. Baâ Àiïím, Hoác Mön, àaä xêy tûúâng bao, coá söë nïìn sùén, 2,5tr/m2. Tel. 0914747387-A.Phuá. Tel. 0919975466 - Hoaâng. 8x15 núã hêåu = 128,8m2, 9L SJC/m2, hoùåc cho thuï
„ Àêët MT löå 8m, Cuã Chi, TDT 875m2, KDC àöng, ÀN nhaâ, nùçm giûäa khu dên cû, ngay bïën xe An „ Àêët xaä Tên Hiïåp, H.HM, söí àoã: 6x16,5, àg 8m, 2,5tr; „ Àêët vûúân xaä Long Thúái, Nhaâ Beâ, 1.700m2, heãm 12m 1300$/th. Tel. 8120123, 0903014181 - cö Thy.
chñnh, gêìn trûúâng, KCN, tiïån xêy nhaâ troå, 750tr. Tel. 5x20, àg 4m, 250tr; 5x30, àg 12m, 3,3tr; 5x18, àg 4m, vaâo 500m, caách Phuá Myä Hûng 9km, 690.000à/m2. Tel. ---------------------------------------------
0902303940. Sûúng, coá traåm xe buyát vö TP, giaá th/lûúång. Tel. 260tr; 8x23, àg 4m, 2tr. Tel. 0918136131-Huâng. 0903697532 - A.Nguyïn. 214/C64Bis Ng Traäi, P.NCT, Q.1, ngang 4m, núã hêåu
„ Àêët Cuã Chi, TDT 750m2, göìm 255m2 àêët thöí + 24 0932779648-cö Ba „ Lö àêët 935m2, Tên Xuên, Hoác Mön, àûúâng trûúác mùåt --------------------------------------------- 4,2m, DT 54,72m2, söí höìng, 55tr/m2. Tel. 0975175488
phoâng troå àang cho thuï thu nhêåp öín àõnh, 1,15 tyã. Tel. 5m, cöng nhêån àêët thöí cû 750m2, 3,5tr/m2. Tel. Lö goác 2 MT DA Cotec Phuá Xuên, TT huyïån Nhaâ Beâ, - A.Chñnh.
0902303940. Nhûúång QSD nïìn àêët H.Hoác Mön: àêët vûúân xoaâi 01913981787-A.Dûúng, 01684011218-C.Liïn. àûúâng 40m & àûúâng 16m, hûúáng ÀN, söí àoã XD ---------------------------------------------
„ Àêët TT Cuã Chi & caác xaä: 10x32, àg 8m, 18tr/m ngang; > 8.000m2, tröìng caác loaåi cêy ùn traái, „ 45x80m àêët tröìng cêy lêu nùm xaä XTT, HM, khu quy ngay, DT 5x20 & 7x20, 8,5tr/m. Tel. 0937882299. 214/B1 Ng Traäi, Q.1, heãm 9m, DTXD 5,2x15,5=80m2,
10x40, àg 8m, 22tr/m ngang; 33x33, àg 8m, 16tr/m 450.000à/m2, th/lûúång; 1 khu 4.000m2, 5 ao hoaåch dên cû & cöng nghiïåp nheå, söí àoã, bao ST, --------------------------------------------- heãm sau 6m, nhaâ maâu höìng, GPXD 6 têëm, CQH, 520L
ngang... Tel. 0932616159-Lan, 0932616149-Sang. 350.000à/m2, miïîn TG. Tel. 0913194947. Nïìn khu Phûúác Kiïíng I, NBeâ, 5x19, võ trñ àeåp, CSHT SJC. Tel. 0903910267, 0903889627-Mai.
„ Àêët H.Cuã Chi, 6x42, coá 100m2 thöí cû, àûúâng àêët, caá, 18 phoâng troå, 1 nhaâ lúán àïí úã, 1,5tr/m2, „ Àêët xaä Tên Hiïåp, gêìn chúå Hoác Mön, 10x24,5m, têët caã HC, TT 85%, cuöëi 2008 ra söí àoã, 13tr/m2. Tel. ---------------------------------------------
370tr; Tónh Löå 8, xaä Tên Thaånh Têy, 16x58, coá 200m2 th/lûúång. Tel. 01222297367-A.Chung 242m2, chuyïín lïn àêët nhaâ úã 119m, söí àoã, 620tr. Tel. 0905559731, 0908043270, tiïëp thiïån chñ. Baán/cho thuï cùn höå Landcaster lêìu 17, 165m2, 4900
thöí cû, 48tr/m túái. Tel. 2453137, 01698580434. 8666705, 0988941688-cö Huïå. --------------------------------------------- USD/m2 bao nöåi thêët. Tel. 0933040579 - C.Vên.
„ 2 miïëng àêët MT Xuyïn AÁ, Quöëc Löå 22, xaä Phûúác 7x29m àêët thöí vûúân gêìn chúå Baâ Àiïím, Hoác Mön, „ 8.000m2 àêët MT Àùång Thuác Võnh, H.Hoác Mön, tiïån Àêët dûå aán Long Hêåu 3 - Nhaâ Beâ - lö K44, 45, 46, 47, ---------------------------------------------
Thaånh, H.Cuã Chi, 10x12=120m2; 10x9=90m2, 550tr, 4,7tr. Tel. 2505697, 0909911939. laâm nhaâ xûúãng, kho, baäi, chúå, trûúâng, siïu thõ, nhaâ vûúân. 48, 49, giaá töët, àïí àêìu tû kinh doanh, võ trñ àeåp, MTG. Cùn höå cao cêëp Sailing, têìng 20, 79m2, 5300$/m2.
th/lûúång. Tel. 8517568-Cûúâng, 0975565072-Lan. --------------------------------------------- Tel. 0982424105-A.Huâng. Tel. 0988600252, 0902851479. Tel. 0982069335 - C.Phûúng.
„ Àêët coá nhaâ taåi xaä Tên An Höåi, Cuã Chi, 15x35m, nhaâ 779m2 àêët àûúâng Buâi Cöng Trûâng, xaä Àöng Thaånh, „ Àêët TM êëp 3, Àöng Thaånh, H.HM, daâi 12,8m, ngang --------------------------------------------- ---------------------------------------------
àeåp, söí àoã, 1,1 tyã. Tel. 0987758308, 8130179-chõ HM, GPXD 150m2 àêët thöí röìi, gêìn cuåm CN Quang 22m, hûúáng Nam, tiïån chia thaânh 5 lö, baán tûâng lö hoùåc Àêët dûå aán Thanh Nhûåt, lö D, 7x20m, 13.5tr/m2; lö Phuá 68/20 (lêìu 1) Ng Thaái Bònh, P.Ng Thaái Bònh, Q.1,
Huyïìn, miïîn TG. Trung, GTHL, 2,2 tyã. Tel. 0908014140-cö Höìng. hïët, 2,7tr/m2, TL. Tel. 5103768, 0903810126-C.Chêu. Xuên Höìng Lônh, 5x20, 18.5tr/m2; 1 lö dûå aán Minh 3,6x18m; 68E Ng Thaái Bònh, P.Ng Thaái Bònh, Q.1,
„ 5x40m àêët MT Liïu Bònh Hûúng, xaä Tên Thöng Höåi, --------------------------------------------- „ 3.000m2 àêët xaä Xuên Thúái Sún, HM, phaát triïín KDC, Long, Phuá Xuên, lö B, 12.5tr/m2. Tel. 2116592, 3,6x18m. Tel. 0913724918 - C.Ngên.
Cuã Chi, võ trñ àeåp, gêìn trûúâng ÀH, söí àoã, 140tr/m ngang. 1.200m2 àêët coá nhaâ caånh chúå Hoác Mön, GTHL, giaá CSHT, ÀN àuã, àûúâng nöåi böå 4m, 400tr/1000m2. Tel. 0979643168. ---------------------------------------------
Tel. 0903940583-cö Ba. th/lûúång. Tel. 7100265-Ö.Baãy, miïîn TG. 8914811, 0938591559-chõ Hoaâng. --------------------------------------------- Heãm Ng Du, Q.1, 3x7m, 2 lêìu, ST, múái xêy, CQ höìng,
„ 15x30m=450m2 àêët àûúâng Kim Cûúng, êëp 6, xaä Tên --------------------------------------------- Khu àêët Lêåp Phuác 10x20m, hûúáng Àöng, söí àoã, khu tùång hïët àöì duâng trong nhaâ múái mua, phoâng ML,
Thaånh Àöng, H.Cuã Chi, saát àûúâng, heãm cuåt, ñt höå, giêëy 60x180m àêët nïìn cao, bùçng phùèng taåi xaä Thúái Tam 3123 Àêët Huyïån Nhaâ Beâ yïn tónh, àeåp, 13.5tr/m2, höí trúå ngên haâng 2 tyã. Tel. ngay chuã. Tel. 0933449977.
àoã sang tïn, 1,5tr/m2. Tel. 0903619730. Thön, Hoác Mön, àûúâng nhûåa, coá cöëng, àiïån, 2116592, 0986299835. ---------------------------------------------
„ Àêët H.Cuã Chi: 24x50, À 8m, 27tr/m ngang; 15x30, À 850.000à/m2. Tel. 0903606899, 2892613-Ngoåc. --------------------------------------------- MT THÀ, Q.1, gêìn ngaä 4 Cöëng Quyânh, 3,7x20m, núã
8m, 30tr/m ngang; 5x25, 140tr/m ngang; 20x70, 32tr/m --------------------------------------------- hêåu 5,5m, trïåt, lûãng, 3 lêìu, thang maáy, 1800L. Tel.
ngang. Tel. 0908167969, 0988385609-A.Höìng. 4x16m àêët Thúái Tam Thön, Hoác Mön, GTHL, 120tr. Nïìn dûå aán Thaái Sún 2, BQP, 7x20m, gêìn ngaä 3, 3124 Àêët Huyïån Cêìn Giúâ 0988663339 - A.Minh.
„ Àêët H.Cuã Chi: 6x20, 140tr/m ngang; 10m-5x20m, Tel. 0933734610-A.Hûng, 01223029095-chõ Nùm. khu CC, trûúâng hoåc, àûúâng 12m, võ trñ àeåp, ---------------------------------------------
22tr/m ngang; 40x50m, 15tr/m ngang; 20x30, 17tr/m --------------------------------------------- chñnh chuã, giaá reã. Tel. 0907707799-A.Hiïëu Heãm P.Phaåm Nguä Laäo, Q.1, gêìn chúå Thaái Bònh,
ngang. Tel. 0908167969, 0988385609-A.Höìng. Àêët Àöng Thaånh, Hoác Mön, gêìn chúå, trûúâng, heãm Àêët xaä Long Hoâa, H.Cêìn Giúâ, 1025m2, trong khu 3x6m, nhaâ àuác, cêëp 2, hûúáng Àöng Nam, trïåt, 2 lêìu,
„ Àêët H.Cuã Chi: 16x45, 20tr/m ngang; 20x50, 23tr/m àeåp, 4,85x17, 170tr; 4x18, 145tr. Tel. 0959247284- quy hoaåch dûå aán Võnh Mùåt Trúâi, caách biïín 1km, GTHL chñnh chuã, 65L SJC. Tel. 8334078, 0909971139.
ngang; 40x20, 12tr/m ngang; 4,5x35, 100tr/m ngang. A.Minh, 0979770538-chõ Trang. dûå aán MT àûúâng phoáng lúán nöëi liïìn àûúâng Rûâng ---------------------------------------------
Tel. 0908167969, 0988385609-A.Höìng. --------------------------------------------- DA Phuá Xuên, Nhaâ Beâ, Cty Höìng Lônh, caách Saác 1km, söí àoã, chñnh chuã, 800.000à/m2. Tel. MT Àöìng Khúãi, Q.1, gaác lûãng, nhaâ tröëng giao ngay,
„ Àêët laâm nhaâ xûúãng xaä Bònh Myä, huyïån Cuã Chi, 12x70 Àêët thöí vûúân xaä Nhõ Bònh, Hoác Mön, 8,6x12, àûúâng PMH 4km, lö S57 vaâ lö T1, goác 2 MT àûúâng söí àoã. LH: 89 Ng Traäi, Q.1, Tel. 9256428 - cö Trang,
hoùåc 24x70, àûúâng 12m, àiïån 3 pha, söí àoã chñnh chuã, 3m, 120tr; 18x27 thöí cû, àûúâng 8m, 2,5tr/m2; 40x50, 0963200636-chõ Thu tûâ 15-17h.
16m-20m, 87,5m2, 13tr; lö T29, àûúâng kho B
1,3tr/m2. Tel. 2075008, 0903963424-Thaão. 800.000à/m2. Tel. 0977936509 - A.Toaân. 40m, 100m2, 13tr, th/lûúång. Tel. 0909333633- ---------------------------------------------
„ Àêët H.Cuã Chi, tiïån XD, nhiïìu lö nïìn, 30tr -> 50tr; àêët --------------------------------------------- Toaân, chñnh chuã 9x25m àêët thöí cû xaä Tam Thön Hiïåp, H.Cêìn Giúâ, TDT Heãm 120 Trêìn Hûng Àaåo, TT Q.1, DTSD 36,4m2, trïåt,
thöí cû - vûúân, tiïån múã xûúãng, nhaâ kho, 2 mùåt tiïìn, tûâ 400 Àêët êëp 5, xaä Àöng Thaånh, Hoác Mön, 4x20, 230tr; 4x10, 225m2, gêìn chúå, trûúâng, UB, söí àoã, 600tr. Tel. 1 lêìu, múái xêy, àuã TN, úã ngay, söí höìng chñnh chuã,
-> 5tr/m2. Tel. 0933535933-Vên. 136tr; 4x12, 170tr, heãm 3m, gêìn trûúâng cêëp I, II, III, 0903836254 - chõ Liïn. 795tr. Tel. 0946166966, 2449877 - Hûúng, miïîn TG.
„ 1.300m2 àêët thuöåc xaä Tên Thöng Höåi, Cuã Chi, àang chúå, bao XD. Tel. 0908103593-A.Cûúâng. Nhûúång QSD nïìn àêët thöí cû 10x20m=200m2 xaä Long --------------------------------------------- ---------------------------------------------
KD cafe sên vûúân, gêìn chúå, trûúâng, ÀN àuã, söí àoã, --------------------------------------------- Thúái, H.Nhaâ Beâ, coá söë nhaâ + GPXD, hûúáng Àöng, àûúâng 3.500m2 àêët vûúân, khu du lõch nhaâ vûúân xaä Long MT 210 Àinh Tiïn Hoaâng, P.Àakao, Q.1, 3x24m, CQ
2,5tr/m2. Tel. 0988333105-cö Xuên. Àêët Àöng Thaånh, H.HM, 4x12, 135tr; 4x13, 145tr; 14m, heãm sau 2m, khu dên cû múái, caách truåc löå chñnh Hoaâ, huyïån Cêìn Giúâ, söí àoã, 1,5tr/m2. Tel. höìng, 360L. Tel. 8200349 - cö Thu, miïîn tiïëp quaãng
„ QL22, 25x100, 1,8tr/m2; 3 mêîu QL22, 1,5tr/m2; caách 4x14, 160tr; àûúâng 4m, caách MT lúán 50m, KDC, gêìn 30m, àûúâng Ng V Taåo dûå kiïën 60m hiïån taåi àûúâng 0918484855, 0903837153-cö Höìng Liïn. caáo.
QL 100m, 7x23m, 2,5tr/m2; 10x23, coá 200m thöí, 350tr; UBND, söí àoã chung. Tel. 0984644151-A.Thuêån. 30m, àûúâng nhûåa, CQ höìng cêëp 2005, 13tr/m2. Tel.
0908337788-Khanh
--------------------------------------------- ---------------------------------------------
20x40, 1,4tr/m2. Tel. 7900542, 0986949023-C.Höìng. --------------------------------------------- Àêët DA biïåt thûå Phûúác Löåc, KDL gêìn biïín, kïë DA MT 19 Ng An Ninh, Q.1, caách cûãa Têy chúå Bïën Thaânh
„ Àêët xaä TTTêy, Cuã Chi, àûúâng lúán, caách T.löå 8 200m, 4x20m àêët xaä Thúái Tam Thön, H.Hoác Mön, àûúâng Võnh Mùåt Trúâi, 287m2, 2 MT, à/d cöng viïn, 3,9tr/m2 20m, 4,2x18m, trïåt (trûâ 1 höå MT 3x7m = 21m2), 1 lêìu,
DT 2400m2, àaä chuyïín vûúân, coá thïí baán 1/2, bao ST, 4m, gêìn Q.12, võ trñ àeåp, caách Ng AÃnh Thuã 200m, 2 nïìn àêët thöí cû xaä nhún Àûác, Nhaâ Beâ, gêìn trûúâng hoùåc àöíi CHCC. Tel. 0938074771, 0908620956 - ST, 11 tyã. Tel. 8237248 - A.Hoaâng.
550.000/m2. Tel. 9371888. hûúáng ÀN, 180tr. Tel. 0903303466-Quyânh. cêëp II & cêëp III, 6,7x15m, 7tr/m2 & 4x24m, 6tr/m2, Trung. ---------------------------------------------
„ Àêët 2 MT PHÀöng, Cuã Chi, àûúâng lúán, 10x30 = 260tr; --------------------------------------------- miïîn tiïëp baáo. Tel. 0989107978. --------------------------------------------- Nhaâ Q.1: heãm lúán, 18x4m, 250L; heãm lúán xe húi vaâo,
16x48 = 410tr; 1738m2 = 795tr. Tel. 0908428465, ÀT Àêët êëp 3, xaä X.T.Thûúång, H.HM, MT heãm thöng 4m, --------------------------------------------- Àêët MT biïín Cêìn Giúâ, 22.000m2, GTHL, tiïån xêy 20x4m, 320L. Tel. 0958718979 - Dung.
trûúác 2 tiïëng. thuöåc QH dên cû àö thõ, 8x15, 250tr; 8x20, 320tr; Àêët biïåt thûå búâ söng K11, 10x25, dûå aán VHP, Nhaâ Beâ, B.thûå, resort, 2tr/m2. LH: Cty àõa öëc Viïåt ÊËn, 239/83 ---------------------------------------------
„ 1.000m2 àêët biïåt thûå nghó dûúäng cao cêëp, dûå aán Laâng 8x25, 400tr. Tel. 0919999955-Lùæm, 0909131682-Hûäu. võ trñ àeåp, hûúáng Nam, àaä thanh toaán 70% giaá goáp Khuöng Viïåt, TP, Tel. 2640414, 0907197967.
Hoa, H.Cuã Chi, HTX Haâ Quang chuã àêìu tû, baán giaá göëc --------------------------------------------- vöën, 12,5tr/m2. Tel. 0903754181-C.Kim. --------------------------------------------- Baán nhaâ àûúâng Ng Cû Trinh, trung têm Q.1,
650tr. Tel. 0937269789 - A.Löåc. Nïìn 3,5x12,7, MT àûúâng 3m, gêìn chúå, trûúâng, TTTP, --------------------------------------------- „ Nïìn BT nghó dûúäng Phûúác Löåc, saát chên cêìu Haâ 4x17m, trïåt, lêìu, heãm cuåt xe húi vaâo, an ninh,
„ 1,6 mêîu àêët vûúân MT àg àêët 10m, gêìn UBND xaä Trung ài ra àûúâng chñnh 150m, xaä Àöng Thaånh, Hoác Mön, Àêët dûå aán Thaái Sún 1, Nhaâ Beâ, võ trñ àeåp, àûúâng 12m, Thanh, àang giao nïìn, 390m2, 2 MT àûúâng lúán, coá thïí yïn tónh, khu nhiïìu NNN úã, khu KS, VP, tiïån xêy
Lêåp Haå, 0,3tr/m2; MT QL 22, xaä T.P.Trung, 8x70, coá GTHL, 115tr. Tel. 0937759233, chñnh chuã. 10x25, 14tr, TL. Tel. 2619442, 0989370376-Thùæm. XD ngay, 4,8tr/m2. Tel. 8642949-cö Tiïën.
60m2 thöí cû, 2,5tr/m2. Tel. 7925425, 0907990077. --------------------------------------------- --------------------------------------------- „ Àêët MT Lyá Nhún, Cêìn Giúâ, àaä khúãi cöng traáng nhûåa, dûång KS, àang cho NNN thuï 800$/th, 550L
„ Àêët vûúân + nhaâ, 1193m2, (TC 150), xaä Hoaâ Phuá, Cuã Àêët MT àûúâng Dûúng Cöng Khi, xaä XTT, HM, gêìn Dûå aán Nhún Àûác - Nhaâ Beâ, goác Lï V Lûúng - Ng 3,2 ha, võ trñ àeåp, coá àiïån, nûúác uöëng, söí àoã. Tel. SJC. Tel. 0983187179-Cûúâng
Chi, cêy ùn traáii..., caách TL8 70m, gêìn chúå, trûúâng, VLöåc, BC, MT 55m, 2488m2, khu àang phaát triïín, Bònh, à/d DA LG - Haân Quöëc, TT 30%, lö C31, 120m2, 0903841809.
2,2tr/m2. Tel. 7976581, 0913782372-cö Kiïìu. 2,6tr/m2. Tel. 7135906, 0982166640-Saáu Chuãn. 9,5tr/m2. Tel. 0908240249. „ MT biïín, 60x75=4.500m2, TT Cêìn Thaånh, Cêìn Giúâ, Baán nhaâ cêëp 4, söë 4/6 Ng Bónh Khiïm, P.Àakao, Q.1, võ
„ 6,8x35,5m àêët àûúâng Ng T Triïåu, gêìn cêìu vûúåt Cuã Chi, --------------------------------------------- --------------------------------------------- thöí cû 1.500m2; 2000m2 MT Thaåch Thúái, TT Cêìn Giúâ, trñ àeåp, hûúáng ÀN, heãm cuåt 15m, vö trong coá sên röång,
thõ trêën Cuã Chi, 330tr. Tel. 0919918535, 0983170272, Àêët dên cû àö thõ huyïån Hoác Mön, 8x25, 2tr/m2; 25x22,5m àêët thöí cû, gêìn dûå aán Phûúác Kiïín giai saát KQH viïåt kiïìu P.L.Thoå, 3tr/m2. Tel. 0918087898. taxi vö têån nhaâ, DTKV 120m2 göìm DT nhaâ chñnh
miïîn TG. 4x20, àûúâng 8m, 280tr; 5x25, àûúâng nhûåa, 490tr; àoaån 1, Nhaâ Beâ, söí àoã thöí cû, 6,7tr/m2. Tel. 8,6x9,5m vaâ nhaâ phña sau 36m2, tiïån xêy villa mini
„ 10x32,26m àêët êëp Traåm Búm, xaä Tên Phuá Trung, 12x30, 2tr/m2. Tel. 0909283238-A.Thu. 0903066689. BAÁN NHA hoùåc phoâng cho ngûúâi NN thuï, CQ höìng, 800L SJC.
H.Cuã Chi, coá 100m2 thöí cû, tûúng lai saát vaânh àai CV --------------------------------------------- --------------------------------------------- Tel. 9100871, 0913914331-A.Àûác
quöëc tïë Cuã Chi, 2,2tr/m2. Tel. 0946967388-A.Sún.
„ 26,5x4m àêët Cuã Chi, àûúâng NB 4m, caách chúå, trûúâng,
UB 700m, gêìn sên banh Cêy Da, xaä Tên Thúái Trung, Cuã
Àêët Hoác Mön, 4x20, 170tr; 8x20, 340tr, sang tïn; Nïìn àêët úã taåi KDC Phuá Xuên 1, xaä Phuá Xuên, H.NB,
5x18,5, söí àoã cêìm tay, 195tr, caách àûúâng nhûåa (Cotec), 5x23=116m2, àûúâng mùåt tiïìn 6m, GTHL,
100m. LH: gêìn xaä TTThön, Tel. 0908155145 - Luêån. 12tr/m2. Tel. 8513840, 0903117299-C.Phuác, MTG.
32 Baán nhaâ 15B/64 Lï Thaánh Tön, P.Bïën Ngheá,
Q.1, 4x11, DTSD 152m2, trïåt, 3 lêìu, sên thûúång,
Chi, 160tr. Tel. 0913989829-A.nam. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
„ 3.900m2, 52x75m àêët vûúân, coá 300m àêët thöí cû, MT Àêët xaä Tên Hiïåp, Hoác Mön: 4x16=165tr; 5x26m àûúâng nhûåa nöåi böå 10m, CSHT hoaân chónh, BAÁN NHA QUÊÅN 1 5 PN, 4 WC, phoâng ùn, PK, nhaâ àang cho ngûúâi
Tónh Löå 15, xaä T.T.Àöng, H.CC, caách cêìu Xaáng - chúå 4x20=2,5tr/m2; 5x20=2,5tr/m2; 10x30=1,8tr/m2, sau caách TTTP 13km, khu taái àõnh cû xaä Long Thúái, nûúác ngoaâi thuï 1000$/th, giêëy túâ àuã, 6,8 tyã.
Hoác Mön 600m. Tel. 0913913519-A.Minh. TT daåy nghïì Hoác Mön. Tel. 0918127164-A.Hoâa. H.Nhaâ Beâ, 7tr/m2. Tel. 0917123482-chõ Vên, chñnh Tel. 01223779868, 0908864468-Bñnh
„ Àêët TV xaä Phûúác Vônh An, Cuã Chi, MT nhûåa, caách --------------------------------------------- chuã.
huyïån 2km, SÀ, 20x38, 460tr; 12x45, NH 28m, 480tr; Àêët H.Mön: 5x17=180tr; 4x20 = 350tr, àêët XD; --------------------------------------------- Baán gêëp MT Ng Khùæc Nhu, P.Cö Giang, Q.1,
20x44, 530tr. Tel. 8249559, 0919336606-A.Sïëch. 8x16=400tr, àêët XD; 10x27=720tr, àêët XD; 8x30=750tr, Nïìn Thaái Sún 2, lö U32, 7x20, 11,5tr/m2. Tel. hûúáng Àöng, 3,55x10m, trïåt, gaác lûãng, 3 lêìu,
„ Àêët Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, àûúâng nhûåa, KDC, gêìn KDC MT nhûåa 10m. Tel. 0907043779, 0977476999-A.Vên. 0918112119 - Têm, chuã. gêìn chúå, trûúâng, BV, TH caáp, internet, ÀT, coá ÀH
Samco, 5x20m, 110tr, 130tr, 150tr, 200tr; coá àuã caác loaåi --------------------------------------------- ---------------------------------------------
àêët, bao ST. Tel. 0907309362, 0938524673. 1.000-30.000m2 àêët MT àûúâng chñnh & àûúâng xe taãi, Àêët BT à/d CV búâ söng, Phuá Xuên - NB, Vaån Hûng 3P, tiïån úã vaâ KD, VP, söí àoã, giaá TL. Tel.
„ 5x50m àêët söí àoã thöí vûúân 50 nùm, àûúåc lïn thöí cû, H.Hoác Mön, khu KD nhaâ xûúãng, söí àoã, giaá húåp lyá. Phuá, liïìn kïì DA Vaån Phaát Hûng, trïn ÀL Ng Lûúng 0909899171-C.Phûúng, chuã nhaâ, miïîn QC, baáo
mùåt àûúâng nhûåa, à/d Sew Hua Vina - KCN Tên Quy, Tel. 0909647958 - A.Sang. Bùçng nd, 345m2, 12tr/m2, TL. Tel. 0903017889-Vên.
Trung An, Cuã Chi, 160tr. Tel. 0972647657. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
„ 10x60=1600m2 àêët àeåp, MT TL15, LG 40m, mùåt sau 4 nïìn nhaâ gêìn chúå X.T.Thûúång, H.HM, 5x17, 5x20, Àêët Phuá Xuên, H.Nhaâ Beâ, 4x24, söí höìng, 7,5tr/m2; Baán nhaâ TT Q.1, gêìn chúå Bïën Thaânh, MT 21,7m,
giaáp söng, àaä nêng nïìn, caách cêìu xaáng HMön 500m, 5x25, 8x14, 200tr/nïìn; 2.400m2, 1,2tr/m2, GTHL, bao 4,5x18, söí àoã, 5tr/m2. Tel. 0937349539 - chõ Liïîu. 21,7x5,3=115m2, trïåt, 2L, chöî àïí xe húi, xe
gêìn KCN, 2tr/m2. Tel. 0903821819, 9093073. ST. Tel. 0908629575, 0932102149-Àöng. --------------------------------------------- maáy, söí höìng chñnh chuã, 2870L SJC. Tel.
„ 2 lö àêët gêìn xaä Tên An Höåi, Cuã Chi, gêìn àûúâng Tónh --------------------------------------------- 10x23m àêët nïìn BT ven söng, àûúâng 10,5m, hûúáng 0983966944-A.Long, 0904152525-A.Hiïëu
löå 8, 22x28, 600tr; 5x40, 45tr/m. Tel. 01686238677 - Àêët Tên Hiïåp, H.Hoác Mön, 10x20m, àûúâng 8m löå giúái ÀN, caách Ng Lûúng Bùçng 200m, sau UBND H.NB, giaá
Nga. 12m, SÀR, coá thïí lïn àêët nhaâ úã, 600tr, coá thïí baán 1/2, TL, bao ST. Tel. 7750263, 0918261054-A.Haãi.
bao ST. Tel. 0918205578-chñnh chuã. ---------------------------------------------
3122 Àêët Huyïån Hoác Mön --------------------------------------------- „ Lö biïåt thûå búâ söng Sadeco, Phûúác Kiïín 1, Nhaâ Beâ, Baán nhaâ 373/40 Phaåm Nguä Laäo, P.Phaåm Nguä
Àêët Tên Hiïåp, H.Hoác Mön, 5x23m, MT àûúâng öëng 10x20, võ trñ àeåp, 15tr/m2. Tel. 0907988202-A.Àaåi. Laäo, Q.1, 3,9x13m, trïåt, 1 lûãng, 2 lêìu, 3 PN, 3
„ 500m2 àêët nöng nghiïåp xaä Àöng Thaånh, Hoác Mön, nûúác 18m, mùåt tiïìn sau 6m, SÀR àêët XD nhaâ úã, 510tr, „ Àêët DA Sadeco, Phûúác Kiïín 1, Nhaâ Beâ, àûúâng 16m, WC, gêìn chúå, trûúâng, khu yïn tônh, giêëy túâ àuã,
heãm 8m, bao ST, 2,3tr/m2. Tel. 4474527, 01698793477- bao ST. Tel. 0918205578. 15-17tr/m2; àûúâng 22m, 18,5tr/m2. Tel. 0909886178- 275L. Tel. 0913111101
chõ Phûúng. --------------------------------------------- C.Nga.
„ Àêët xaä Baâ Àiïím, Hoác Mön: 4,5x15, 4x30, 4,2x24, 4x20m àêët xaä Tên Thúái Nhò, H.HM, àûúâng 4m, caách „ Àêët xêy dûång taåi thõ trêën Nhaâ Beâ, 5x20, 10x20, heãm
4x20, 5x20 = 4 lö, 5,3x8, 5x8, SH. Tel. 0979757254, QL 22 ~ 50m, ngaä 4 An Sûúng 5km, coá 2 àûúâng bïtöng, caách àûúâng Huyânh Têën Phaát 50m, KDC, gêìn Cêìn tiïìn baán gêëp dûå aán cöng trònh KS 2 sao MTNB,
2542119-C.Hùçng. thöng ra QL22, bao ST söí àoã, 250tr. Tel. 0908004791. chúå, trûúâng, 6,5tr/m2, chñnh chuã. Tel. 8730008 - cö Saáu. cùn goác 2 heãm 345 Trêìn Hûng Àaåo, Q.1, 9x13,
„ Àêët H.HM: 7x17, chuyïín nhaâ úã, SR, 320tr; 4x16, --------------------------------------------- „ Àêët Phûúác Kiïín 1, 10x20, àûúâng 16m, 15,5tr/m2; búâ GPXD 8 têëm, 1 hêìm, thiïët kïë cao cêëp, nhaâ naát XD
chuyïín nhaâ úã, SR, 210tr; 10x26, chuyïín nhaâ úã, SR, 18x52=937m2 àêët xaä Tên Thúái Nhò, H.HM, võ trñ àeåp, söng, 16,5tr/m2. Tel. 0907838557 - A.Lúåi. ngay, 770L SJC, àang vay ngên haâng 4 tyã, bao
2.000; 5x16, SR, 200tr. Tel. 0983552563-Hiïåp, caách ngaä 4 An Sûúng 5km, coá 2 àûúâng thöng ra „ 1 lö Thaái Sún 1, 10x25, àûúâng 12m, 15,5tr/m2, miïîn
0982912257-Trang. QL22, bao ST söí àoã, 2,7tr/m2. Tel. 0908004791. TG. Tel. 0907502102. sang tïn 5 ngaây. Tel. 0983686879-A.Nam
„ 10.000m2 àêët 30/5 êëp Àöng, xaä Thúái Tam Thön, Hoác --------------------------------------------- „ Àêët Phûúác Kiïín 1, 5x20, giaá tûâ 14,5tr -> 16,5tr/m2, coá TT Q.1, 10x11m, 3,3x10, cêëp 3, heãm 4,5m, gêìn chúå,
Mön, 3,5tr. Tel. 0919174644. Nïìn àêët xêy dûång MT àg nhûåa 12m, Dûúng Cöng nhiïìu võ trñ àeåp. Tel. 0907838557. trûúâng, nhaâ saách, siïu thõ, GTHL söí höìng. Tel. Baán nhaâ 41/30 Cö Giang, P.Cêìu Öng Laänh, Q.1,
„ Àêët vûúân Nhõ Bònh, HM, 45x100m, àg 4m vö 200m, Khi, êëp 1, xaä XTT, H.HM, 10x45, tiïån XD nhaâ xûúãng, „ MT N.V.Taåo, Hiïåp Phûúác, NB, 5.072m2, 6tr/m2 thöí; 0923778237, 2717137. 4x20m, 1 lêìu, heãm cuåt röång 6m, caách truåc àûúâng
600N/m2; 35x50m, àg 6m, vö 1km, 700N/m2; 20x50m, BT, söí àoã. Tel. 8368364-Ö.Chuyïín, miïîn QC baáo. MT 2.670m2, 1,5tr/m2 thöí vûúân; MT Long Hêåu, --------------------------------------------- chñnh 45m, gêìn àûúâng Ng Thaái Hoåc, nhaâ àeåp vaâo úã
àûúâng 6m - 3m, 700N/m2, MTG. Tel. 01683990504. --------------------------------------------- 4.300m2, 5tr/m2; 900m2 àêët XD 8x23. Tel. 0985946947. MT Q.1: CMT8, 27x31, 14.000L; NT, 8x25, 5800L; ngay, khu yïn tônh, chuã quyïìn höìng, 275L SJC.
„ Àêët Tên Hiïåp, H.HM, 5x30, àûúâng 8m, 2,6tr/m2; 520m2 àêët thöí vûúân à/d 2 khu CN Xuyïn AÁ & Hoaâng „ 230m2 àêët vûúân, xaä Phûúác Kiïín, Nhaâ Beâ, gêìn Phuá Myä TQK, 14x40; PNT, 10x28, H, 4L; HTM, 6x22; NVTr,
5x23m, àûúâng 8m, 2,6tr/m2; 10x27 àêët thöí, àûúâng 5m, Gia, MT àg 10m, 530tr. LH: 35/6A êëp Múái 2, xaä Trung Hûng, 1,8tr/m2. Tel. 0982909977. 2515m2. Tel. 0909919381, xem thïm: muaban.net. Tel. 8368309, 0908199833-A.Phuác, chõ Àiïåp
3tr/m2. Tel. 0909492574-Hai Duäng. Chaánh, HM, Tel. 5233561, 0936753550. „ 1.562m2 àêët NN, xaä Phûúác Kiïíng, NB, nùçm trong ---------------------------------------------
„ Àêët dûå aán chúå àêìu möëi Hoác Mön, MT daäy K, à/d nhaâ --------------------------------------------- KQH cuãa LG, MT àûúâng dûå phoáng, caách Thanh Nhûåt 2 nhaâ Bïën Chûúng Dûúng, Q.1, 1000m2, ngay khu Baán cùn höå C/c 89-91 Ng Du, P.Bïën Ngheá, Q.1,
löìng chúå, giêëy túâ àuã, 4,5x24, giêëy túâ àuã, 2,1 tyã. Tel. „ Àêët êëp 3, Xuên Thúái Thûúång, Hoác Mön, 8x18, KDC àö 40m, 1tr/m2. Tel. 0909274479-A.Vuä. haânh chñnh, 13,5L/m2; HXH Ng Trung Trûåc, Q.1, ngay trung têm Q.1, giûäa nhaâ thúâ Àûác Baâ vaâ
8463910, 0918379200-A.Trûúâng. thõ, söí àoã, 390tr. Tel. 0916861357 - A.Tû. „ Àêët MT Lï V Lûúng, song song Ng Hûäu Thoå, Nhaâ Beâ, 9x24m, 5 lêìu, 2200L, khu an ninh. Tel. 0907700558 - Dinh Thöëng Nhêët, khu an ninh, lõch sûå, yïn tônh,
„ Àêët êëp 2 Àöng Thaånh, Hoác Mön, 4x16, àûúâng 12m, „ 8,5x42m àêët MT löå giúái 12m, xaä Thúái Tam Thön, 6x33, hûúáng Àöng, söí àoã, 3,1tyã, th/lûúång. Tel. A.Thùæng. 4x7m=28m2, 78L SJC. Tel. 0946367567 - cö
255tr; 4x8, 130tr; àûúâng 4m bï töng, 4x12, 120tr. Tel. H.HM. Tel. 0903089049, 0938679392 - Yïën. 0955184535 - C.Hûúng. ---------------------------------------------
0918801888-A.Maånh. „ 4x12m àêët Àöng Thaånh, Hoác Mön, gêìn Q.12, àûúâng „ Àêët Lêåp Phuác, 10x25, hûúáng Têy, àûúâng nöåi böå 12m, 2 MT Ngö V Nùm, song song Thaái V Lung, P.Bïën Quyânh
„ 4x13,5m àêët êëp Trung Àöng, xaä Thúái Tam Thön, Hoác 3,5m, 70tr. Tel. 0908921639-Lúåi, miïîn TG. söí àoã, 13,5tr/m2, th/lûúång. Tel. 0955184535 - C.Hûúng. Ngheá, Q.1, 4,5x21m, TTTP, khu VP, NH cao cêëp cho
Mön, caách àûúâng nhûåa 100m, 150tr. Tel. 01698638669. „ Àêët Hoác Mön: 4x24, SÀ riïng, 290tr, BST; 7,5x24, SÀ „ Nïìn àêët 6x20, à/d N.saách Tên Thuêån, gêìn khu C/c Saâi ngûúâi Nhêåt, GTHL, 1200L SJC. Tel. 0933553985 - cö
„ 4x15m àêët gêìn UB chúå Àöng Thaånh, Hoác Mön, àûúâng riïng, 400tr, BST; àêët xûúãng 3000m2, coá GPXD, 7,5 tyã. Goân múái, H.4m, trïn àg Àaâo Troång Nguyïn, khu C, NBeâ, Haâ. Baán gêëp nhaâ 84/4 Ng Àònh Chiïíu, P.Àakao, Q.1,
5m, söí àoã, bao ST, 190tr. Tel. 0908921639, miïîn TG. Tel. 0983536039-Sang, 0983269970. 7tr/m2, TL. Tel. 2717277-giúâ HC, 0989268268-Thuyã. --------------------------------------------- 4x23m, trïåt sang, bïëp, PK, 2 PN, 3 WC, coá cûãa
„ Àêët Àöng Thaånh, H.Hoác Mön: 4x12; 4x13; 8x12; „ Àêët xaä Àöng Thaånh, Hoác Mön, 5x27, 3tr/m2; 10x27, „ 3ha àêët nöng nghiïåp, khu àö thõ cöng nghiïåp caãng NTMK, P.Bïën Ngheá, Q.1, gêìn àaâi TH TP, 42m2, 120L. hêåu, khu yïn tônh cao cêëp, 460L. Tel.
12x13; gêìn chúå, trûúâng, UBND, caách löå lúán 40m, KDC 3tr/m2, söí àoã riïng, gêìn cuåm caãng Quang Trung. Tel. Hiïåp Phûúác, Nhaâ Beâ, túâ baãn àöì söë 11, quy hoaåch dên cû, Tel. 0912260926 - Lan. 0903728195 - Lïå
hiïån hûäu, àûúâng 4m. Tel. 0946954754 - C.Trang. 0977025038-Thaânh Vinh. 30 tyã. Tel. 0913808510 - Hêåu. ---------------------------------------------
18
„ Cùn höå 67m2 lêìu 3 + 4, 553/1A Trêìn Hûng Àaåo, P.Cêìu 384/44 Nam Kyâ Khúãi Nghôa, P.8, Q.3, 10,8x18,4, trïåt,
Thûá Nùm, 15/05/2008 Kho, Q.1, 80L. Tel. 0908901225. 1 lêìu, tiïån XD múái, heãm lúán xe taãi vaâo àûúåc, CQ
„ MT söë 12 Lï T Riïng, Q.1, nhaâ cêëp 3, hûúáng À tiïån höìng. Tel. 0909118768, 0918682918.
XD, 3,5x14,5, núã hêåu 4,1, ÀN, ÀT, GTHL, 20L SJC/m2, ---------------------------------------------
HXH, heãm cuåt Àïì Thaám, P.COL, Q.1, 5x17,5m, trïåt, nhaâ tröëng giao ngay. Tel. 0903121243-Vinh. Heãm 5m, gêìn chúå Baân Cúâ, P.3, Q.3, 32m2, trïåt, 1 lêìu,
ÀN, ÀT, TH caáp, ADSL, söí höìng, 5,9 tyã, th/lûúång. Tel. „ MT Trêìn Quang Khaãi, Q.1, 3,41x15, trïåt, lûãng, 4 lêìu, 6L/m2. Tel. 0909839145 - cö Hiïìn.
0989011191 - C.Tuyïìn, 0903763790 (sau 17h) - ST, tiïån múã VP, KS, N.haâng, CQH, 430L, MTG. Tel. ---------------------------------------------
A.Cûúâng. 0986055036 - A.Haâ. Heãm Lï V Syä, P.12, Q.3, 5,4x8,2m, trïåt, 2 lêìu, ST, PK,
--------------------------------------------- „ Heãm àeåp Àinh Tiïn Hoaâng, P.Àakao, Q.1, 3,6x10m, 3 PN, 4 WC, NTCC, nhaâ múái, 1,8 tyã. Tel. 0906963704
19/2 Höì Haão Húán, P.Cö Giang, Q.1, DTXD 3,1x9,9m trïåt, 3 lêìu àuác múái, khu an ninh, trung têm TP, CQ höìng, - A.Lúåi.
(30,7m2), DTSD 61,4m2, trïåt, gaác göî suöët, àuã TN, 240L SJC. Tel. 0903366747 - A.Thuyïët. ---------------------------------------------
heãm röång 1,1m, söí höìng, 1,5 tyã. Tel. 0902000283 - „ MT Àiïån Biïn Phuã, P.Àakao, TT Q.1, 4,6x24m, cêëp 4, Heãm 6m Lï V Syä, P.12, Q.3, 4,2x13m, trïåt, 1 lêìu, heãm
A.Duäng. söí höìng, coá GPXD hêìm, lûãng, 6 lêìu, 14 tyã. Tel. höng 4m, 142L, TL; heãm 7m Lï V Syä, 3x17m, trïåt, 2
--------------------------------------------- 0903366747 - A.Thuyïët. lêìu, múái, àeåp, 4 PN, 3 WC, 2,75 tyã. Tel. 0987356768 -
95/23 Ng Traäi, P.Bïën Thaânh, Q.1, gêìn Zen Plaza, „ Heãm cuåt Trêìn Nhêåt Duêåt, Q.1, 9x11m, 1 lêìu, àeåp, A.Thanh. „ Heãm Ng Àònh Chiïíu, P.5, Q.3, 2,4x6m, 2 lêìu, múái àeåp,
3x11m, núã hêåu 4,2m, 4 lêìu, àuã TN, 4 ML, 2 MNN, NTCC, öëp göî, cöíng raâo 5 MT, àuã TN nhû KS, tùång toaân Baán gêëp cùn höå cao cêëp An Thõnh, Q.2, hûúáng --------------------------------------------- 36L. Tel. 0916501362, 0978579927.
ADSL, caáp, söí höìng 2007, 320L. Tel. 8393950 - cö böå àöì duâng, 340L. Tel. 0908599459, 0903143876 - Àöng Bùæc, DTSD 129m2, 3 PN..., khu an ninh, Heãm NKKN, P.7, Q.3, 4,5x6m, trïåt, gaác suöët, 950tr; „ NC Trêìn Quang Diïåu, P.14, Q.3, 3,3x8m, trïåt, 3 lêìu,
Nhaân. A.Khoa. yïn tônh, ngay chñnh chuã baán, giaá th/lûúång. Tel. heãm Kyâ Àöìng, P.9, Q.3, 3,2x7m, trïåt, lûãng, 1 lêìu, ST, nhaâ àeåp, tröëng vaâo úã ngay, CQ höìng, 80L, TL. Tel.
--------------------------------------------- „ MT heãm Phan V Trûúâng, P.Cêìu Öng Laänh, Q.1, DTKV 0989333966-cö Nhung, 0989366899-A.Khang 900tr. Tel. 0987356768 - A.Thanh. 0937580822 - A.Lêm.
212b/D14 Bis Ng Traäi, P.NCT, Q.1, àûúâng dûå phoáng 3,1x15,25m = 46,51m2, khu an ninh, lõch sûå, söí höìng, --------------------------------------------- „ NC Lyá Chñnh Thùæng, P.7, Q.3, 4x8m, núã hêåu 6m, trïåt,
14m, ra MT, DTXD 7,2x8,6m, gaác göî, CQ höìng, 5,4 tyã. GPXD 4 têìng. Tel. 0958888188 - A.Tuâng. Nhaâ naát heãm Lï V Syä, Q.3, 4x15m, trïåt, gaác, söí höìng, gaác suöët, nhaâ àeåp, vaâo úã ngay, CQ höìng, 70L, TL. Tel.
Tel. 8324236 - Haånh. „ Nhaâ trung têm Q.1, 3x10m, gaác suöët, gêìn chúå, trûúâng, 140L; 5,2x14,5m, trïåt, 1 lêìu, 190L. LH: 19 Trêìn Quang 0937580822 - A.Lêm.
--------------------------------------------- khu an ninh, söí höìng, 115L SJC, miïîn TG. Tel. Cùn höå cao cêëp An Khang, Q.2, têìng 16, cùn Diïåu, Q.3, Tel. 2723994, 0903624727 - A.Nguyïn. „ Têìng trïåt lö J C/c Ng Thiïån Thuêåt, P.1, Q.3,
233/25 Bïën Chûúng Dûúng, P.Cö Giang, Q.1, 4x10m, 01698906576. goác, view söng Saâi Goân, DT 105,5m2, 3 PN, PK, --------------------------------------------- 3,5x13,5m, gaác lûãng, thoaáng, àeåp, tiïån KD, söí höìng, 80L
trïåt, lûãng, 1 lêìu, 2,6 tyã, tùång toaân böå àöì duâng trong „ Heãm 4m Ng Caãnh Chên, Q.1, 3,5x11,5m, XD bïëp, trong khu An Phuá-An Khaánh, Q.2, sau lûng 453/36KA Lï V Syä, P.12, Q.3, trïåt, 1 lûãng, 1 àuác giaã SJC. Tel. 0905215986, 8306662.
gia àònh. Tel. 0918111006, 8361724 - A.Quêån. 101,6m2, trïåt, 2 lêìu, ST, khu yïn tônh, giao ngay, CQ ST Metro An Phuá, trûúâng Quöëc tïë, tennis, höì suöët, thoaáng, khu an ninh, ÀN chñnh, nhaâ nhoã àeåp, „ 2 nhaâ nhoã lêìu àuác, àeåp, àuã TN: 128/13 Trêìn Quöëc
--------------------------------------------- höìng, 4,5 tyã, th/lûúång. Tel. 8355099, 0937588885 - búi, giaá töët. Tel. 0918090555-A.Giang söí höìng, 550tr. Tel. 01223742866 - Thuãy. Thaão, P.7, Q.3 & 252/70A Lyá Chñnh Thùæng, P.9, Q.3,
MT 83/1 Àïì Thaám, Q.1, kïë 81 Àïì Thaám, àêët XD 57m2, C.Baão Trên. --------------------------------------------- GTHL, 55L SJC/cùn, khöng TL. Tel. 9310574 - baâ Tû.
khöng coân LG, àuác 3 têëm, àeåp, úã ngay, heãm höng „ MT TK.Chên, Q.1, 4,2x16m, trïåt, lûãng, 2 lêìu, 470L; Baán gêëp biïåt thûå 17C àûúâng 11, P.Thaão Àiïìn, Q.2, DT Heãm lúán 7m cuåt Hai Baâ Trûng, Q.3, 450m2 (17x27m), „ 18/78 Trêìn Quang Diïåu, P.14, Q.3, 4x6m, trïåt, gaác
thoaáng, CQ höìng, 7,2 tyã. Tel. 0903910267, Trêìn Nhêåt Duêåt, 3,6x24m, trïåt, gaác suöët, 480L; TK.Chên, àêët 12x28m, DTXD 430m2, trïåt, 1 lêìu, coá höì búi, sên tiïån xêy KS, cao öëc VP, söí höìng, 12L/m2. Tel. suöët, DTSD 48,6m2, heãm nhoã, an ninh, caách chúå Ng V
0903889627 - Mai. 3,8x19m, trïåt, lêìu, 500L. Tel. 0904137651. vûúân, nöåi thêët àeåp tiïån nghi..., vaâo úã ngay, gêìn Metro, 01223339695. Tröîi 100m, söí höìng, 880tr. Tel. 0909924516 - A.Sinh
--------------------------------------------- „ Cùn höå goác T.Àõnh - Ng An Ninh, Q.1, 2 phoâng coá 2 trûúâng hoåc Quöëc tïë, khu biïåt thûå Riverside..., giêëy túâ --------------------------------------------- chñnh chuã.
39/14 Maåc T Bûúãi, P.Bïën Ngheá, Q.1, 3,6x16,6m, 1 lêìu, cûãa riïng, 2 WC, 170L SJC (3 tyã), th/lûúång. Tel. söí àoã, chñnh chuã, 15 tyã, miïîn TG. Tel. 0908335480, 237/49 Trêìn V Àang, P.11, Q.3, 4x15m, 1 lêìu, ST, àiïån „ 348/38 CMT8, P.10, Q.3, 3x18m, 1 lêìu àuác, söí höìng,
heãm 4m, an ninh, yïn tônh, CQ höìng, 600L, miïîn TG. 0903756700 - cö Chiïëu. 8989717-chõ Hoaâng nûúác àuã, CQ höìng, 200L. LH: à/c trïn. 125L SJC. Tel. 9812791, 0946471006, xem nhaâ ÀT
Tel. 8293242, 0987075553 - Lïå. „ Heãm TK5/81 Trêìn Hûng Àaåo, P.Cêìu Kho, Q.1, --------------------------------------------- trûúác.
--------------------------------------------- 3,2x8,5m, gaác göî, balcon àuác, ÀN riïng, GTHL, chuã MT Ng Phuác Nguyïn, P.10, Q.3, ngay ngaä 4, „ 2 MT HXH ngay C/c Nhiïu Löåc 22 têìng, gêìn trûúâng
Khu TT Têy balö, HXH 8m thöng Buâi Viïån - Phaåm quyïìn TN, 78L. Tel. 0903912208. Baán villa àûúâng Ng V Hûúãng, Thaão Àiïìn, Q.2, 3,35x16m, 2 lêìu múái, CQH, 400L (7,2 tyã). LH: 173 ÀTÀiïím, chúå, ST, 4x13,5m, SH, 150L SJC. LH: 443/184
Nguä Laäo, Q.1, 4x23m, KD KS, NH, phoâng troå cho „ Heãm 39/34 Ng Traäi, P.Bïën Thaânh, Q.1, 4,8x8m, àiïån, caách trûúâng hoåc Anh 50m, DTKV 10x23m, trïåt, NP.Nguyïn, P.10, Q.3, Tel. 9312401, 0982949628 - Lï V Syä, P.12, Q.3, Tel. 0903356944, 0907961944.
NNN, söí höìng. Tel. 8368364 - Ö.Chuyïín, miïîn QC, nûúác, söí höìng àuã. Tel. 8322965 - chõ Nùm. 2 lêìu, àuã tiïån nghi, àang cho ngûúâi nûúác ngoaâi A.Quyïën. „ Heãm 5m TT Q.3, giêëy QSH nhaâ & QSD àêët úã 2007,
baáo. „ Heãm yïn tônh Cö Giang, Q.1, gêìn trûúâng Lûúng Thïë thuï, giaá th/lûúång. Tel. 0937341810-C.Diïîm --------------------------------------------- 3,5x10m, trïåt, lûãng, 2 lêìu àuác, 160L SJC, miïîn TG + ÀT.
--------------------------------------------- Vinh, 5x10m, trïåt, 2 lêìu àuác, chuã quyïìn caá nhên, 130L, Lyá Chñnh Thùæng, P.7, TT Q.3, 3,2x12m, lûãng, 2 lêìu, LH: chõ Thuãy, 117/28 Baân Cúâ, P.3, Q.3.
Nhaâ khu TT Q.1, xe húi vaâo túái nhaâ, 214/B15 Ng Traäi, th/lûúång. Tel. 0903871287 - cö Tuyïët. ST, 4 P.nguã, àuã TN, caách MT 10m, cùn bòa, thoaáng, „ MT 120B Cöëng Höåp - Raåch Buâng Binh, P.9, Q.3,
P.NCT, Q.1, DTXD 160m2, DTKV 350m2, baán hoùåc „ Nhaâ àêìu heãm 3/16A1 Àïì Thaám, Q.1, 3,4x2,9m, gaác àeåp, CQ höìng, 170L. Tel. 5152884 - chõ Sao, ÀT 4,2x6m, trïåt, lûãng, 1 lêìu, söí höìng, 155L. Tel. 8847017,
cho thuï, giaá th/lûúång. Tel. 0908363692 - A.Duäng. suöët, gaác lûãng, CQ höìng, bao ST, 680tr, miïîn TG. Tel. Baán gêëp nhaâ chung cû têìng trïåt, Q.2, khu Bònh trûúác. 0909442268.
--------------------------------------------- 0908407589 - C.Phûúác. Trûng Àöng, ngang 6m, DTSD 55m2, trïåt, lûãng, --------------------------------------------- „ 198/11 Voä V Têìn, P.5, Q.3, DTSD 43m2, söí höìng
MT 220 THÀaåo, P.Ng Cû Trinh, Q.1, 3,4x16,9, trïåt, 1 „ MT Buâi T Xuên, P.Phaåm Nguä Laäo, Q.1, 4x15m, XD àöëi diïån cöng viïn, thoaáng, khu àöng dên cû, Heãm röång 524/27/20 Ng Àònh Chiïíu, P.4, Q.3, H.ÀB, chñnh chuã, 60L SJC, miïîn TG. Tel. 0904399912,
lûãng, 5 lêìu, ST, 8 PN, 10 WC, söí höìng, 1350L SJC, 69m2, 4 têìng, giaá reã, nhaâ tröëng giao ngay. Tel. vóa heâ röång, tiïån KD moåi ngaânh nghïì, 900tr. 4x9m, NH, trïåt, 1L, 2 PN, 2 ML, GTHL, 2,5 tyã, HT vay 8343072 - A.Duäng.
th/lûúång. Tel. 9201457, 0907104277-C.Lan. 0938002636 - cö Saáu, sau 17h30. Tel. 0983151815-cö Ngoåc NH hoùåc thïë chêëp 500tr. Tel. 0958728999, „ 195/43B TVÀang, P.11, Q.3, 3x12m, gaác suöët àuác giaã,
--------------------------------------------- „ Ng Cû Trinh, Q.1, 2,4x6m, núã höng, heãm cuåt, nhaâ àeåp, 0955171258. heãm cuåt caách 3m ra àûúâng lúán, kinh NL, an ninh, ÀNC,
137/56 Trêìn Àònh Xu, Q.1, 13,5x3,3m, 2L àuác, 3 PN, 2 söí höìng chñnh chuã, 36L, th/lûúång. Tel. 0933811090 - --------------------------------------------- coá CQ, 1,6 tyã, TL. Tel. 01684303953 - baâ Trêm, miïîn
WC, àuã TN, SH, 3 tyã, TL. Tel. 8365040, 0908585658 - Phong. Heãm 4m, 378/14 CMT8, P.10, Q.3, 3,2x8m, gaác suöët, TG.
C.Nga. „ MT Maåc Àónh Chi, Q.1, 936m2; MT Lyá Tûå Troång, Q.1, MT Q.2, khu AP-AK, àûúâng 18m, 5x20m, trïåt, balcon àuác, ÀN chñnh, khu an ninh, GTHL, 1,3T. Tel. „ 136/35 Trêìn Quang Diïåu, P.14, Q.3, heãm xe húi vaâo
--------------------------------------------- 1200m2. Tel. 0903702666 - Lûåu. hêìm, 2 lêìu, chuöìng cu, caách Q.1 5 phuát, 5,5 tyã. 01682372407 - A.Kiïåt, miïîn TG. 100m, 5x16m = 80m2, cêëp 4, söí höìng, coá GPXD 5T,
Nhaâ àêët Q.1, DT 1000m2. Tel. 0908060606. „ Heãm 63/59 Phoá Àûác Chñnh, P.Ng Thaái Bònh, Q.1, Tel. 0907000222, 0902772255 --------------------------------------------- 3,2L/m2. Tel. 0903805994 - Yïën, 0983018487 - Liïm.
--------------------------------------------- 18m2, 2 gaác, GTHL, 800tr. Tel. 8216083, 0962290581 - 2 nhaâ MT khu TT haânh chaánh, Q.3: 15x40m, 6,7L/m2; „ 462/67 CMT8, P.11, Q.3, DTSD 3,5x8m, trïåt, 3 lêìu
„ MT Ng Traäi, P.Bïën Thaânh, Q.1, gêìn ngaä 6 Phuâ Àöíng, Trûúng T Huïå, miïîn TG. 6,2x34m, NH 8,85m, KV 262m2, 7,6L/m2. LH: Cty àuác, àuã TN, ÀN chñnh, heãm 3m, hûúáng Àöng Nam, söí
4,5x18,5m, võ trñ àeåp, àang cho thuï, 2000L SJC. Tel. „ 48/10 Cö Bùæc, P.Cêìu Öng Laänh, Q.1, 3x7m, 21m2, BÀS Nguyïîn Cûúng, Tel. 2647342, 0917296936 - höìng, 68L. Tel. 0907270676 - cö Ngoåc.
0919919324 - Mr.Zheng/Thiïm. cêëp 4, heãm cuåt, söí àoã, 900tr. Tel. 0902628811, Baán cùn höå cao cêëp Precher P.Thaão Àiïìn, Q.2, A.Cûúng. „ Cùn höå 229 lö E C/c Ng Thiïån Thuêåt, P.1, Q.3, 36m2,
„ NC heãm xe húi Trêìn Hûng Àaåo, P.Ng Cû Trinh, Q.1, 0907688366 - A.Huâng. 154,56m2, têìng 15, cùn E1405, giaá göëc àaä coá --------------------------------------------- söí àoã, 50L SJC, miïîn TG. Tel. 8397602, 0919998602 -
4x20, trïåt, lûãng, nhaâ àeåp, tröëng vaâo úã ngay, CQ höìng, „ 68/39 Trêìn Quang Khaãi, P.Tên Àõnh, Q.1, TDT 54m2, VAT 2365$/m2, baán 2500$/m2, miïîn TG. Tel. Nhaâ mùåt phöë Cao Thùæng, P.5, Q.3, võ trñ àeåp, à/d KS A.Chêu, ÀT trûúác.
230L, TL. Tel. 0937580822 - A.Lêm. múái àeåp, trïåt, gaác giaã àuác, tiïån nghi, söí höìng 2008, 135L 0938716157 Festival, tiïån KD, múã vùn phoâng, 1.388L SJC. Tel.
„ 2/4B1 Ng Traäi, P.Ng Cû Trinh, Q.1, 5,2x16m, trïåt, tiïån SJC, cho NNN thuï 7tr/th. Tel. 0958888373 chñnh chuã. 0986561818, 5260817. Highclass apartment for sale, 48m2, location: 01B Cao Thang
XD, heãm röång xe taãi vaâo caách MT 50m, CQ höìng, 510L. „ 58/32 (phaãi) Ng B.Khiïm, P.Àakao, Q.1, cêëp 3, múái XD ---------------------------------------------
St. (facing street), Ward. 2, Dist.3, HCMC, fourth floor, 2 eleva-
tors, legal documents, at quarter of Cao Thang and Nguyen Thi
Tel. 0903625722 - chuá Trõ. àeåp, KV 39m2, heãm nhûåa 5m, caách NBK 70m, 155L Heãm 60 Lyá Chñnh Thùæng, P.8, Q.3, 37m2, DTXD 2 lêìu Minh Khai St., convenient public transportation, near market,
„ MT Ng Àònh Chiïíu, P.Àakao, Q.1, 24x37m, trïåt, 1 lêìu, SJC, thuï 7,5tr/th, miïîn tiïëp baáo. Tel. 8906691 - C.Höìng. Xuêët caãnh, nhûúång quyïìn mua CC cao cêëp + ST múái xêy 100%, khu cöng chûác, yïn tônh, söí school, hospital, park, good facility, security (foreigners can
tiïån xêy dûång, CQ höìng, 14L/m2. Tel. 0903625722 - chuá „ 25/28 Tön Thêët Tuâng, Q.1, 5x28m, heãm lúán xe húi vaâo Estella, block 4b, 124,8m2, lêìu 10, P.An Phuá, höìng, 1,95 tyã, th/lûúång. Tel. 01228960458-A.Tuâng. buy apartments in VN as per current law), selling price: 1.6
billion, 100% new. Contact: Ms.Huyen, Tel. 0908160232 or
Trõ. têån nhaâ, 6 phoâng, baán hoùåc cho thuï 12 triïåu/th, coá thïí Q.2, giaá göëc 32T, trûúác mua 19.000$, nay baán --------------------------------------------- email: manager.biv@hcm.fpt.vn
„ 3x8m, trïåt, 2 lêìu, 80L hoùåc thïë chêëp 100tr; 3x8m, trïåt, thuï nguyïn cùn hoùåc 1/2. LH: à/c trïn. 7.000$, th/lûúång. Tel. 0907404142-Quan 328 lö B C/c Ng Thiïån Thuêåt, P.1, Q.3, 3x12m, coá 2
TT Q.1, gêìn chúå, trûúâng, ÀNC, söí höìng, chñnh chuã. LH: „ 161/09 Cö Giang, P.Cö Giang, Q.1, KV àêët gaác suöët, àuáng 46L, miïîn TG. Tel. 8324454 - cö Mai. Baán nhaâ heãm cuåt khu yïn tônh, lõch sûå, an ninh töët,
16C Hoâa Myä, P.Àakao, Q.1, Tel. 0983031051 - A.Àöng. 9,35x3,85m, DTSD 65,5m2, DTCQ 8,15x3,85m, ÀN, --------------------------------------------- N.À.Chiïíu, Q.3, gêìn T.Àõnh, CV Tao Àaân, 3,7x17,5m,
„ 214/15/31C Ng V Nguyïîn, P.TÀ, Q.1, 3,4x7,4m, GTHL, 90L. Tel. 0938200134, 0903813791, ÀT trûúác. MT Trûúng Àõnh à/d búâ keâ, Q.3, DTSD 360m2, trïåt, 4 trïåt, 252L; HR P.N.Thaåch, gêìn CV L.V.Taám, 6x14m, 2
DTSD 85m2, trïåt, lûãng, 2 lêìu, ST, 3 WC, nhaâ múái, MT „ 353/12/7 Phaåm Nguä Laäo, Q.1, 5,5x6,5m, khu trung Baán nhaâ naát tiïån xêy múái, gêìn cêìu Giöìng Öng lêìu, ST, àang KD KS, GT àuã, 8,5 tyã. Tel. 0903619747 lêìu àeåp, 620L; MT N.À.Chiïíu, 6x13m, 4 lêìu, 1050L; MT
heãm 7m, söí höìng, 110L SJC, TL. Tel. 9092595, têm, giêëy höìng, 125L. Tel. 0989022389, 8378193 - Vuä. Töë, Q.2, àûúâng nöåi böå 8m, khu biïåt thûå cao cêëp, - A.Liïm. B.H.T.Quan, 16x18m, 2 lêìu, 11L/m. LH: Àõa öëc Minh
0908714889. „ Heãm khu phöë Têy, yïn tônh, 2,7x4,5m, trïåt, 2 lêìu, àeåp, 8x33m, söí àoã, 12,5tr/m2, th/lûúång. Tel. --------------------------------------------- Quên, Tel. 9308008, 0908348357-A.Minh
CQ höìng, 47L SJC. Tel. 4332616, 0918138862 - cö 0982704178-A.Tuêën, 0906976741 Lï V Syä, Q.3, 4,6x20m, 2L, 1 lûãng, 6,9 tyã; Àùång V Ngûä,
Baán CH Horizon HBT, Q.1, (àaä coá GPXD, Giaâu. 6,2x18m, 2L, ST, 7,5 tyã; Trêìn Quang Diïåu, 6x12m, Baán cùn höå cao öëc Screc 22 têìng, kïnh Nhiïu
http://www.diaoconline.vn/web/tintuc/tintuc- „ Nhaâ têìng trïåt C/c 1A1B Ng Àònh Chiïíu, P.Àakao, Q.1, lûãng, 2L, ST, 5,2 tyã. LH: 221 THLiïåu, Tel. 0908542559. Löåc, Lï V Syä, P.12, Q.3, 51,47m2, PK, PN, WC,
diaoc/2008/03/01/095041/6191/), cùn L11-10, 6x7m, àang cho thuï 6 triïåu/th, 1,6 tyã. Tel. 0903190999 Nhûúång suêët mua C/höå cao cêëp HAGL River View --------------------------------------------- bïëp, ÀN riïng, àuã, TH caáp, ÀT baân, 32tr/m2,
- cö Trang. P.Thaão Àiïìn, 127-177m2, giaá göëc 2300-2800$/m2, 49/22 Trêìn V Àang, P.9, Q.3, 3,8x12,6m, caách àûúâng
81m2 vaâ cùn L5-03, 70m2, 36tr vaâ 34tr/m2. „ Cùn höå Center Garden 225 Bïën Chûúng Dûúng, Q.1, nhiïìu cùn àïí choån, 80tr. Tel. 0908849844-Hiïìn. 20m, 2 MT heãm, cûãa hêåu, gaác suöët, 85L. Tel. th/lûúång. Tel. 0909611777-cö Anh,
Tel. 0903000805-A.Khanh, chñnh chuã 79m2, lêìu 12, àaä giao nhaâ, nöåi thêët àeåp, view söng SG, --------------------------------------------- 0903000991 - A.Phuác, 0903042837 - chõ Thuãy. 01688948938-Khûúng
ÀL Àöng Têy, 40tr/m2, TL. Tel. 0908557979 - chõ Hoâa Nhaâ khu biïåt thûå 280A33 Lûúng Àõnh Cuãa, P.An Phuá, ---------------------------------------------
„ TT.Tuâng, Q.1, caách MT 10m, HXH, 3x9, 165L; THÀ Q.2, 18x17m, trïåt, 2 lêìu, 6 P.nguã. Tel. 0908668112 - 62/73/9 Lyá Chñnh Thùæng, P.8, Q.3, queåo 2 seåt, heãm Baán nhaâ HR 8m H.B.Trûng, Q.3, 4,1x25m, 1 lêìu, 620L; HR
Baán/cho thuï nhaâ 19 Lûúng Hûäu Khaánh, Q.1, sau cùn MT, 3x10, 75L; THÀ HXH, 3,3x13, trïåt, lûãng, 2 Lan. nhûåa 3m, 3,2x12m, cêëp 4, gêìn chúå, TTTM, söí höìng, 8m N.À.Chiïíu, 6,5x28m, 1 lêìu, coá cûãa hêåu, 950L; HR 5m
DTSD 77,7m2, trïåt, 3 lêìu, sên thûúång, 650L, lêìu àuác, MXD, 200L, TL. Tel. 0903692209-A.Têm. --------------------------------------------- BST, 1 tyã, TL, tiïëp ngûúâi thiïån chñ. Tel. 0988548588 - N.À.Chiïíu, 5,8x13m, 3 lêìu àeåp, 420L; HR 8m N.K.K.Nghôa,
7,5x12,5m, 2 lêìu, 12,5tyã; HR 8m L.V.Syä, 4x29m, 1 lêìu,
hoùåc cho thuï 800$/th. Tel. 7271392, „ MT Lï T Riïng, P.Bïën Thaânh, Q.1, KV 6x17m, húåp MT 32 àûúâng söë 31, P.Bònh Trûng Têy, Q.2, A.Nhûåt. 7.7tyã; 8,5x20m, trïåt, 600L; 7,8x20m, 1,5 lêìu àeåp, 800L. LH:
0903151445-A.Löåc xêy KS, cao öëc VP, 14,5L/m2. Tel. 0934481738 -Nga, 7,5x21,5m, tiïån xêy múái, söí höìng, 17tr/m2. Tel. --------------------------------------------- Cty àõa öëc Minh Quên, 19A N.T.Diïåu, P.6, Q.3, Tel.
0988656165 - Sún. 0919956679 chñnh chuã. Trêìn V Àang, P.11, Q.3, 4,2x9m, gaác suöët, balcon 9304146, 0908348357-A.Minh
„ Nhaâ 4x17, àuác trïåt, 1 lêìu, heãm thöng 8m, caånh KTX --------------------------------------------- àuác, heãm 3m, coá CQ, 1,05 tyã. Tel. 0908107273 - chõ
ÀH Kinh Tïë, gêìn chúå Bïën Thaânh, ST Ng Kim, 340L. LH: Söë 4 àûúâng söë 9, P.An Phuá, Q.2, MT àg nhûåa 10m, Thaão, àïën heãm 195 TVÀang goåi àiïån chuã nhaâ àoán. Baán nhaâ MT N.K.K.Nghôa, Q.3, 24x38m; MT B.H.T.Quan,
Baán nhaâ TK 14/22 Ng Caãnh Chên, Q.1, 3x14, 1 135/37 Trêìn H.Àaåo, Q.1, Tel. 8378150, 0938261567. DT àêët 4x26, nhaâ 4x20, 3 PN, PK, P.bïëp+P.ùn..., CQH --------------------------------------------- 15x21m; MT N.À.Chiïíu, 14,7x27m, 1 lêìu; MT Hai Baâ Trûng,

lêìu, àuã tiïån nghi, giêëy túâ húåp lïå, giaá th/lûúång. „ Nhaâ naát, 185/6 Cö Bùæc, Q.1, 6,2x12, heãm cuåt 5m, 5,5 2002, 2,8 tyã, bao GT. Tel. 7750263, 0918261054-Haãi. Nhaâ TT Q.3, 7,7x22m, trïåt, 1 lêìu, khu vûåc àûúåc xêy 20x40m, coá GPXD 18 lêìu; MT Ngö Thúâi Nhiïåm, 10,5x30m,
1 lêìu, GPXD 9 lêìu; MT P.N.Thaåch, 17x40m, lêìu; MT
tyã; nhaâ 4x12, trïåt, 2 lêìu, àûúâng 3m, Trêìn V Khaánh, gêìn --------------------------------------------- nhiïìu têìng, 15 tyã. LH: 384/7 Nam Kyâ Khúãi Nghôa, P.8, T.Q.Toaãn, 19x23m, NH 22m; MT L.C.Thùæng, 15x23m, trïåt,
Tel. 0903313766-Chõ Nûä chúå, 1,85 tyã. Tel. 0903883938. 144 Ng Duy Trinh, P.Bònh Trûng Têy, Q.2, 4,5x15, Q.3, Tel. 8497877, 0902387888 - chuá Tiïën. têët caã TL. LH: Cty àõa öëc Minh Quên, 19A N.T.Diïåu, P.6, Q.3,
„ CC lêìu 4, 19/5 Kyá Con, P.Ng Thaái Bònh, Q.1, 136,7m, trïåt, 2L, ST, àeåp, trûúác nhaâ àang cho thuï DT 59m2, --------------------------------------------- Tel. 9304146, 0908348357-A.Minh
nhaâ àeåp, 50L. Tel. 0907541952 - Phûúng. TDT 127m2, gêìn chúå, 4,6 tyã. Tel. 7430340, MT 156 Ng Thiïån Thuêåt, P.3, Q.3, 3x10m, àuác 3 têëm,
„ Baán/cho thuï cùn C/c 207 phoâng 11 lêìu 3 Trêìn Hûng 0968724028. 450L, th/lûúång. Tel. 8321430 - C.Haånh.
Baán/cho thuï nhaâ 131A/2 NTMK, P.BT, Q.1, Àaåo, P.Cö Giang, Q.1, 30m2 + gaác xeáp, SÀCC, 600tr, --------------------------------------------- --------------------------------------------- Baán nhaâ 242/22 Ng Thiïån Thuêåt, P.3, Q.3,
DTSD 83m2, DTMB 40m2 (4,2x9,66m), nhaâ thuï 3tr khöng àöì, 5tr coá àuã àöì. Tel. 0907575186 - chõ „ Cùn höå C/c cao cêëp An Hoâa 20 têìng, Q.2, chaåy xe 5 MT 451 ÀBPhuã, P.3, Q.3, KV 4,5x18,5m, trïåt, 1 lêìu göî, 3,3x11m, gaác göî, núi sêìm uêët, tiïån mua baán,
àuác, trïåt, 1 lêìu, àuã àiïån nûúác, ÀT, ADSL, cho Chêm. phuát àïën cêìu Thuã Thiïm Q.1, 90m2, têìng 12, 2 PN, 2 heãm höng 4m, VT àeåp, saát chúå Baân Cúâ, söí höìng KD, söí höìng, 210L SJC. Tel. 0919605423-cö
thuï 8,5tr/th. Tel. 0938102989-A.Ha⠄ 7/3 Ng Khùæc Nhu, P.Cö Giang, Q.1, 3,5x11, trïåt, 2 lêìu, WC, PK, bïëp riïng, àeåp, 1,7 tyã. Tel. 9751496, 77,7m2, 8,5L/m2, TL, àang cho thuï. Tel. 0907221199 Höìng, miïîn TG
àeåp, NT àuã, úã ngay, gêìn chúå, trûúâng LTVinh, ÀH VLang, 0903755017 - Diïîm. chñnh chuã.
CQH, 3,4 tyã, TL. Tel. 9206744, 0903020244. „ CCCC An Cû, caånh Metro An Phuá, Q.2, khu nhiïìu ---------------------------------------------
--------------------------------------------- NNN úã, 129,5m2, P.khaách, 3 P.nguã, 2 WC, bïëp, 2 bal- HXH 8m Lï V Syä, Q.3, 4x19m, 2 lêìu, 5,7 tyã. Tel.
Baán nhaâ MT àaåi löå ÀT, söë 149 Bïën Chûúng MT ÀT.Hoaâng, P.ÀK, Q.1, 4x17, 3L, 560L; MT con, NTCC. Tel. 0936817535 - cö Thuãy. 0907700558 - A.Thùæng. Baán nhaâ MT Voä V Têìn, Q.3, 9x36m, 350m2, TT
Dûúng, Q.1, 4x27m, GTHL, 950L SJC, th/lûúång, C.Quyânh, 4x14, 2L, 580L; MT NC.Vên, 5x20, 450L. „ MT àûúâng 47, P.Thaão Àiïìn, Q.2, 11,5x30m, caách --------------------------------------------- KD, ngên haâng, CK, KS cao cêëp, söí höìng, chuã
LH: 336 Cao Thùæng nd, Q.10, Tel. 8624753(4), trûúâng quöëc tïë 50m, hûúáng Àöng, söí höìng, 25tr/m2. Tel. 2 MT Kinh Nhiïu Löåc Lï V Syä, P.13, Q.3, 3x12, àang
miïîn tiïëp QC. Tel. 0903357396-C.Thuyá 0919225599. 0988873777 - A.Vinh. KD cafe, GTHL ngay chuã àûáng tïn, 3,5 tyã. Tel. quyïìn TN, 11,5L/m2. Tel. 01223339695
--------------------------------------------- „ C/c Thaånh Myä Lúåi, lêìu 1 - 2 - 3 - 4, múái 100%, P.khaách, 0909560499, 9350181.
MT Àïì Thaám, Q.1, 4x18, 3L, 450L; heãm nhûåa 10m Ng 2 P.nguã, thoaáng, múái àeåp, goáp 10 nùm. Tel. 0909221663 ---------------------------------------------
Traäi, 7x21, 1L, caách MT 20m, 550L. LH: 336 Cao - A.Tuêën. Cùn höå cao cêëp Screc Tower, P.12, Q.3, 76m2 - Baán nhaâ 563/98 Ng Àònh Chiïíu, P.2, ngay TT Q.3,
Baán cao öëc VP, MT Q.1, 8x18m, DTXD 750m2, Thùæng nd, Q.10, Tel. 8624753(4), 0919225599. „ C/c cao cêëp B27, Q.2, gêìn Metro, khu nûúác ngoaâi, võ 104m2, 1 PN, 2 PN, 3 PN, BV 24/24, siïu thõ, chöî àêåu 3,2x10m, núã hêåu 5m, trïåt, lûãng, 3 lêìu, 5 PN, 4 WC, coá
trïåt, hêìm, 1 lûãng, 4 lêìu, 1 chuöìng cu, giaá dïî --------------------------------------------- trñ àeåp, gêìn Q.1, 70m2, múái 100%, P.khaách, 2 P.nguã, xe húi, 29tr/m2. Tel. 0908872518, 0909000518, miïîn ÀN, ÀT, TH caáp, internet, heãm röång 3m, àêu lûng
bïëp, balcon, 13tr/m2. Tel. 0909538452 - Lêm. TG. àûúâng NTThuêåt, gêìn chúå Baân Cúâ, trûúâng hoåc, gêìn
mua. Tel. 0907000222, 0902772255 BAÁN NHA QUÊÅN 2 „ C/c Thaånh Myä Lúåi, Q.2, múái 100%, àeåp, thoaáng, --------------------------------------------- NTMK, KDC an ninh, àöng, CQ höìng, 5,5 tyã, tiïëp ngûúâi
59,1m2, 57,6m2, lêìu 4, lêìu 3, 12, 11, trïåt, coân goáp tûâ 80tr Biïåt thûå MT Tuá Xûúng, khu trung têm Q.3, 7x19m, thiïån chñ, miïîn TG. Tel. 2128722, 0903329006-C.Loan
2 cùn liïìn 592 - 594 Ng T Àõnh, P.Thaåch Myä Lúåi, Q.2, àïën 100tr. Tel. 7432260, 0919599198 - Trang. trïåt, 1 lêìu, sên röång, 14L/m2. Tel. 0909995030 chñnh
nhaâ 592 - 30tr/m2, nhaâ 594 - 26tr/m2, miïîn TG. Tel. „ Cùn höå C/c 10 mêîu, P.Bònh Trûng Àöng, Q.2: lö K2, chuã sau 8h saáng, miïîn TG.
Baán gêëp nhaâ 72/24 Trêìn Àònh Xu, P.Cö Giang, 0909558010, 0977265888. lêìu 4, 44m2, söí höìng, 460tr; lêìu 1, 44m2, 600tr; C/c P.An --------------------------------------------- Baán nhaâ 166/1/10B Lyá Thaái Töí, P.1, Q.3, 4x10m,
Q.1, 2 MT heãm, 35m2, 4,6x7,5, trïåt, gaác göî, söí --------------------------------------------- Phuá, 63m2, 2 P.nguã, 950tr. Tel. 0983252439. Heãm 3m Lï V Syä, Q.3, àuác 1 têëm, 4x10m, núã hêåu 3 PN, 2 WC, nöåi thêët àeåp, heãm 1 mùåt nhaâ, yïn
Cùn höå 81,2m2 cao öëc An Khaánh, Q.2, goác nhòn àeåp „ C/c Thaånh Myä Lúåi, Q.2, múái 100%, àeåp, thoaáng, 5,2m, gêìn chúå, trûúâng, BV, 1,8 tyã. Tel. 2906645 - baâ tônh, giêëy túâ höìng húåp lïå, 125L SJC. Tel.
höìng, 80L SJC. Tel. 0989101050-Nguyïn
ra cêìu Saâi Goân, 2,05 tyã, bao göìm nöåi thêët cao cêëp. 59,1m2, 57,6m2, lêìu 4, lêìu 3, lêìu 2, lêìu 1, trïåt, goáp 80tr Hûúng, 0937067027 - chõ Thu, miïîn TG. 0903981948-C.Diïåp
Tel. 0906253536 - Bònh. àïën 100tr, 2 PN, PK, bïëp, WC. Tel. 0907403975 - Toaân. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- „ Cùn höå The Vista, Q.2, 101m2, toâa T3, têìng 7, cùn söë Biïåt thûå 33B Tuá Xûúng, P.7, Q.3, 650m2. Tel.
Baán nhaâ 104/12A Mai T Lûåu, Q.1, gêìn chúå P.Caát Laái, Q.2, gêìn chúå Cêy Xoaâi, 5,8x12m = 63m2, 6, view höì búi, chñnh chuã, 2.200$/m2, coá VAT. Tel. 0903331765 - A.Viïîn.
Àakao, khu vûåc töët, an ninh, 4x4m, núã hêåu 700tr. Tel. 0938453999. 0906289968 - A.Tuêën. ---------------------------------------------
4,8m, trïåt, 2 lêìu àuác, 2 WC, hûúáng Àöng Bùæc, --------------------------------------------- --------------------------------------------- 288A7 & 288A8 àûúâng NKKN, P.8, Q.3, 6x8,5m, 2 cùn Baán cùn höå cao cêëp P.12, Q.3, 51,5m2, lêìu 5,
chuã quyïìn 2008, 1,2 tyã, miïîn tiïëp baáo khaác vaâ
Àûúâng 4m caách Ng Duy Trinh vaâo 20m, KDC Q.2, Estella: lêìu 3, block 3B, 110m2, CL 6000$; lêìu 14, liïìn, giaá th/lûúång. Tel. 0909225563 - A.Àõnh, lö B, múái 100%. Tel. 0909210988-cö Höìng
50m2, ÀH àiïån, nûúác maáy àuã, gêìn chúå, trûúâng, CQ block 4B, 124m2, CL 4500$; LÀCuãa, lêìu 12, 90m2, 0907403268 - cö Chêu.
trung gian. Tel. 6103798 höìng, 1,2 tyã, nhaâ tröëng giao ngay. Tel. 0938500408. 22tr/m2. Tel. 0972000549, 0968889522-Ngoåc. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 145/12/10 Ng Thiïån Thuêåt, P.1, Q.3, 3,3x12,5m, trïåt,
Baán cùn höå 158/407 Pasteur, P.Bïën Ngheá, Q.1, Khu villa 1/2/26 Giang V Minh, P.An Phuá, Q.2, Bònh Minh: lêìu 2, 126m2, 18.5tr/m2; lêìu 3, 108m2, gaác suöët, ÀN, ÀT, TH caáp, heãm röång 10m, tiïån xêy Biïåt thûå cuä 1 lêìu 448/19 Lï V Syä, P.14, Q.3, DT 20x20,
ngay ngaä 4 Pasteur + Lyá Tûå Troång, trung têm 12x20m, múái xêy, bïn höng The Vista. Tel. 18.5tr/m2; lêìu 9, 108m2, 23tr/m2; An Thõnh, lêìu 14, VP, KS, CQ höìng, 175L. Tel. 0903997742, núã hêåu, KV 402m2, heãm thùèng 6m xe húi, khu an ninh,
Nhaâ Haát Lúán, chúå Bïën Thaânh, Dinh Àöåc Lêåp, gêìn 0909190475 - chõ Quyânh, xem nhaâ T.7-CN, ÀT trûúác, 139m2, 26tr/m2. Tel. 0972000549, 0968889522-Ngoåc. 0979209020. àeåp, thoaáng, mùåt sau nhaâ coá heãm hêåu thùèng ra Lï V
20m2, TTNT nhû khaách saån, 50L SJC, miïîn TG. miïîn TG. --------------------------------------------- --------------------------------------------- Syä, CQ höìng, 1.680L SJC hoùåc 30,5 tyã, baán nguyïn cùn
--------------------------------------------- „ 3x11m, àeåp, gêìn chúå Baân Cúâ, trûúâng hoåc, 115L coân hoùåc 1 nûãa. Tel. 0903030828, LH trûúác khi xem nhaâ,
Tel. 0989763929-chõ Haâ 18/16/8 P.Bònh Trûng Àöng, Q.2, 3x10m, gaác lûãng, BAÁN NHAÂ QUÊÅN 3 búát. Tel. 8303784 - dò Huïå. miïîn tiïëp quaãng caáo
cêëp 4, ÀN chñnh, GTHL, 350tr. Tel. 0908398367. „ 220/160/1 Lï V Syä, P.14, TT Q.3, 3,5x16m, lûãng, 3 lêìu,
--------------------------------------------- „ Heãm xe taãi Lï V Syä, P.13, Q.3, gêìn KS Amara, 4x20, múái xêy, àeåp, nöåi thêët àuã, heãm xe húi, yïn tônh, 275L MT 193B Lyá Chñnh Thùæng, P.7, Q.3, caånh truå súã chi cuåc
Baán nhaâ heãm 106D Ng V Cûâ, Q.1, sau chuâa Long Baán húåp àöìng taái àõnh cû cùn höå 90,5m2 khu taái àõnh trïåt, 1L àuác, múái àeåp, NTCC, tröëng úã ngay, 185L, TL. Tel. SJC, thuï 800USD/th. Tel. 8467728, 0903966207 - thuá y TPHCM, DT 3,9x22m, MT 3,9m vaâo sêu 10m núã
An, nhaâ söë 106/4/7, söí àoã, 65L SJC, àang cho cû B27 taåi dûå aán 131ha, P.An Phuá, Q.2, gêìn siïu thõ 0909478564-A.Minh. Phûúång. hêåu 11,5m, DTKV 205m2, caånh höng & sau nhaâ giaáp
thuï 2,5tr/th. Tel. 01222900288, miïîn TG, xem Metro, trûúâng hoåc, 12tr/m2. Tel. 0903313269 - chõ „ NC heãm xe húi Trêìn V Àang, P.9, Q.3, 4,2x16m, trïåt, „ MT 377 Ng Àònh Chiïíu, P.5, Q.3, 6x12m, lûãng, 2 lêìu, sên chung khu cû xaá, thoaáng, khöng LG, CQ höìng,
nhaâ tûâ 8h àïën 17h Lûúng. 1 gaác suöët, àeåp, tröëng úã ngay, khu an ninh, lõch sûå, CQ 1/2 ST, khu KD sêìm uêët, 1.250L, th/lûúång. Tel. 1380L SJC hoùåc 25,5 tyã. Tel. 0903030828, LH trûúác khi
--------------------------------------------- höìng, 2,5 tyã, TL. Tel. 0937580822 - A.Lêm. 0903923627, 0903824017 - A.Toaân. xem nhaâ, miïîn tiïëp quaãng caáo
78/2 Khaánh Höåi, P.4, Q.4, 5x16m, NH 7m = 100m2, àöí
2 têëm, PK, 4 PN, 4 toilet, P.ùn, bïëp, NTCC, CQ höìng,
ngay chuã, 6,75 tyã, th/lûúång. Tel. 0903800130 -
Cùn höå cao cêëp 348 Bïën Vên Àöìn, Q.4, giaáp TT
Q.1, khöng gian thoaáng, DT 60m2 àïën 100m2,
nhêån nhaâ múái giao, 23tr/m2, traã goáp ngên
Thûá Nùm, 15/05/2008 19
A.Duäng.
--------------------------------------------- haâng. LH: Cty BÀS Vaån Kim Ngên, Tel. 9451497, MT 205-207 Trêìn Hûng Àaåo B, P.10, Q.5, DTKV
C/c cao cêëp Khaánh Höåi, 360C Bïën Vên Àöìn, Q.4, 0913671981 7,8x24,2, DTXD 716,4m2, trïåt, 4 lêìu, XD 1997, sên àêåu
102m2, lö goác, thoaáng, NTCC, àeåp, sûã duång göî xe, SH chñnh chuã, 1900L SJC. Tel. 0933865553.
100%, 25tr/m2, TL. Tel. 0909210440, 0938414181. Baán nhaâ MT 83C Àoaân V Bú, P.13, Q.4, ngay chúå ---------------------------------------------
--------------------------------------------- tiïån KD, buön baán, 3x10m, DTSD 60m2, trïåt, 1 53 Lûúng Nhûä Hoåc, P.10, Q.5, 4,15x21m, 1 lêìu, khu
183/18 Bïën Vên Àöìn, P.6, Q.4, 4,5x14, trïåt, 2 lêìu, cuä lêìu àuác kiïn cöë, 2 WC, nhaâ àeåp múái sûãa chûäa, Àöng y dûúåc, GTHL, 560L. Tel. 8548025 - A.Haãi,
tiïån xêy múái, heãm cuåt 4m, coá heãm höng, khu TT, 0908190339 - Nga.
CQHL, 3,5 tyã. Tel. 0909040274, 0913710636. CQ söí höìng, vaâo úã ngay, 2,2 tyã, miïîn TG. Tel. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- 8336408, 0908688826-A.Nùm MT 46 Trêìn Phuá, P.4, Q.5, 600L SJC. Tel. 0955584809.
MT 280 Àoaân V Bú, Q.4, 3,1x14,2m = 44,2m2, 1/2 gaác ---------------------------------------------
„ Heãm Hoâa Hûng, Q.3, 4x14m, núã hêåu, trïåt, gêìn trung suöët, 1/2 sau àuác 2T, mùåt sau coá heãm, söí höìng chñnh Baán nhaâ 20 àûúâng söë 5, P.4, Q.4, 3x8m, trïåt, 1 22/105U Trêìn Bònh Troång, P.1, Q.5, 3x9m, 3 têìng, CQ MT 214 HT.Laän Öng, P.14, Q.5, khu TT baán só Chúå
têm, 110L SJC. Tel. 0985990785. chuã, 2,2 tyã, TL. Tel. 8399748, 0937789925 - A.Thanh. gaác lûãng àuác, 1 gaác suöët, cùn bòa, àûúâng 6m, höìng, 110L, th/lûúång. Tel. 8381255, 0908381303 - Lúán, 4x20, trïåt, 1 lêìu, núã hêåu, àûúâng 45m, SH, 780L
„ Cùn höå lêìu 2 C/c Ng Thiïån Thuêåt, P.1, Q.3, 36m2, nhaâ --------------------------------------------- khu àaä quy hoaåch, àiïån nûúác chñnh, söí àoã C.Chi. SJC. Tel. 0919700168-A.Quang, miïîn TG + baáo.
àeåp, thoaáng, söí àoã, 50L SJC, miïîn TG. Tel. MT 2/4 Ngö V Súã, P.13, Q.4, 4,2x24m, TDT 104m2, --------------------------------------------- ---------------------------------------------
0919998602-A.Chêu chuã nhaâ. cêëp 4, daång chung cû, 170L, th/lûúång. Tel. 2006, 1,5 tyã, th/lûúång, bao sang tïn. Tel. MT Ng Traäi, P.8, Q.5, gêìn BV Ng Traäi, 4x19,7m, trïåt, Heãm àeåp 129/21J Ng Traäi, P.2, Q.5, 3x24,8, gaác suöët,
„ Nhaâ 72m2, gêìn chúå, trûúâng, CV, heãm à/d nhaâ saách Ng 0902302732 - Àûúåc. 8262029-cö Têm, miïîn TG, miïîn tiïëp baáo khaác lûãng, 1 lêìu, ST. Tel. 0908546989 - Danh. gêìn trûúâng, chúå Baâu Sen, nhaâ thúâ, CQTN, 165L SJC,
V Cûâ, 2 MT heãm 6m & 4,5m, nhaâ naát, tiïån xêy múái, giao --------------------------------------------- --------------------------------------------- TL, miïîn TG. Tel. 9238779, 0908339331 chñnh chuã.
ngay, 220L SJC. Tel. 0988578266, 0916276279 - Loan. C/c 348 Bïën Vên Àöìn, P.1, Q.4, 15 têìng, múái nhêån 714/45 Ng Traäi, P.11, Q.5, gêìn trûúâng Maåch Kiïën ---------------------------------------------
„ Heãm 6m, Q.3, caách búâ keâ Trêìn V Àang 50m, 2,5x16m, nhaâ, 77m2 -> 98m2, 2 P.nguã, lêìu 14, 24tr/m2. Tel. Baán nhaâ söë 27 àûúâng 15, P.4, Q.4, 3x8, trïåt, 1 Huâng, trïåt 3,7x11,5m, gaác göî, 105L SJC. Tel. Baán/cho thuï cùn höå Huâng Vûúng Plaza lêìu 27.01A,
trïåt, lûãng lêìu, múái xêy, NTCC, hoaân cöng 2008, 1,8 tyã, 0916252575, miïîn TG. lûãng, 1 lêìu, ngay goác, coá cûãa höng, khu phöë 8549220, 2610075. 129,9m2, 38tr/m2; lêìu 18.05B, lêìu 18.06B, 129,9m2,
th/lûúång. Tel. 0988236366 - A.Tû. --------------------------------------------- yïn tônh, 1,5 tyã. Tel. 0938881663-chõ Hoa, --------------------------------------------- 43tr/m2. Tel. 0908699009 - A.Cûúâng.
„ MT HXH Ng Thiïån Thuêåt, TT Q.3, 4,5x12m, 2 lêìu, Baán/cho thuï C/c 348 Vaån Àö, P.1, Q.4, 77m2, 0989510155-chõ Xuên 18/11 Phuâ Àöíng Thiïn Vûúng, P.11, Q.5, chúå Xaä Têy, ---------------------------------------------
220L, TL; HXH Cao Thùæng, Q.3, 3,6x14m, 2,5 têëm, àeåp, P.khaách, 2 P.nguã, nhaâ múái nhêån, 25tr/m2. Tel. 3,25x15, trïåt, 1 lêìu àuác, 150L SJC. Tel. 0903377272, C/c 4x22m + lûãng 24m2, khu chúå Phuâng Hûng, à/d
NTCC, xêy 2006, 4,5 tyã, TL. Tel. 0949700765 - Mai. 0946737579, miïîn TG. 0937732222-Quyânh. TTTM Soaái Kònh Lêm, tiïån úã, KD, giaá th/lûúång. LH:
„ Nhaâ 044 lö B C/c Ng Thiïån Thuêåt, Q.3, 2 MT, gaác lûãng, --------------------------------------------- Cùn höå cao cêëp Vaån Àö, 348 Bïën Vên Àöìn, P.1, Q.4, --------------------------------------------- 840C Ng Traäi, P.14, Q.5, Tel. 8575818, 0918995518 -
3,5x13m, CQ höìng, 75L. Tel. 0984084973 - Huyânh YÁ, 61/4, P.18, Q.4, 3x15m, SD 150m2, 3,5 têëm, trïåt, 3 lêìu, võ trñ töët, caách Q.1 3p, PMH 5p, caách cêìu Ng V Cûâ 14/5 An Bònh, P.5, Q.5, heãm xe húi, caách MT 15m, Thuãy.
0982223967 - Huyânh Phaáp. 4 PN, 4 WC, PK, P.ùn, NTCC toaân àöì göî, ÀNC, heãm nöëi daâi 200m, caånh ST Vinatex, coá 3 loaåi: 1 PN 6,5x19m, sên röång, tiïån múã Cty hoùåc xêy múái, CQ ---------------------------------------------
„ 2 cùn goác liïìn nhau úã 2 MT: 15 Trûúng Quyïìn + 92/19 4,5m, àêìu heãm, söí höìng, 2,7 tyã. Tel. 0903961131 - cö höìng, 306L SJC. Tel. 9237786, 0908105110 - Mai, C/c lêìu 1, 47m2, Phuâ Àöíng Thiïn Vûúng, TT Q.5,
59m2, 2 PN 74m2, 3 PN 100m2, vaâo úã ngay, NH
Phaåm Ngoåc Thaåch, P.6, Q.3, 6,2x14, T, 2L àuác, söí höìng, Hoaâng. miïîn QC. trong chúå Xaä Têy, caách MT Ng Traäi 20m, 3 PN, 2 WC,
650L. Tel. 5172623, 01683369819 chñnh chuã. --------------------------------------------- cho vay 70%. Tel. 0918090555-Mr.Giang --------------------------------------------- àang cho thuï 3,5tr/th, CQH, 930tr. Tel. 0907999007
„ MT Trêìn Q.Thaão, 5,33x19,5m, trïåt, 3 lêìu, 860L; MT MT Vônh Khaánh, Q.4, 3x6m, 2 lêìu giaã, sên 8m, KDC, 24/5 Trang Tûã, P.14, Q.5, 3,55x19m, trïåt, gaác lûãng - C.Huïå.
CMT8, TDT 430m2, 10,2m2, núã hêåu 14,7m, daâi 34,75m, tiïån KD buön baán, söí höìng, bao ST, 630tr. Tel. àuác, khu KD sêìm uêët, CQ höìng, 200L. Tel. ---------------------------------------------
khöng tñnh DT bõ LG, 8,7L/m2. Tel. 0903643699 - A.Àaåo. 0937975559, 0908870282 - A.Long chñnh chuã. Cêìn tiïìn baán gêëp cùn höå C/c Vaån Àö, lêìu 10, 0908122985-A.Haâo. 79G Àöî Ngoåc Thaåch, P.15, Q.5, 3,85x14,5m, 1 lêìu
„ Villa heãm 7m Lï V Syä, 7x16m, 1 lêìu, àeåp, 9,5 tyã; --------------------------------------------- Q.4, 83,7m2, giao nhaâ trong T5, tiïån cho thuï, --------------------------------------------- gaác, 2 MT, balcon trûúác sau, ngay chúå Tên Thaânh,
4,6x18m, 3 lêìu, 6,85 tyã; 4,6x14m, 2 lêìu, 5,4 tyã; villa Nhaâ Q.4, 2,7x8m, ÀN chñnh, söí höìng, 400tr. Tel. Cùn höå C/c cêëp 1, têìng trïåt 66/10 Baåch Vên, P.5, Q.5, gêìn Thuêån Kiïìu Plaza, 7tyã. Tel. 0918087935-A.Chiïën.
20x20m, 1680L; 8x20m, 680L. Tel. 0908770665 - Phaát. 0903818552. caách TT Q.1 5 phuát, 24tr/m2. Tel. 0918071450 4x14,6m, gaác lûãng BTCT 16m2, ÀNC, ÀT, TH caáp, ---------------------------------------------
„ MT CMT8, 430m2 khöng LG, 8,5L/m2; 860m2, --------------------------------------------- heãm 5m cuåt, an ninh, söí àoã, 80L, TL, MTG. Tel. MT 615B Trêìn Hûng Àaåo, P.1, Q.5, à/d KFC, Lotterie,
16,2L/m2; MT Kyâ Àöìng, 700m2, 160 tyã; 1120m2, Cùn höå cao cêëp Constrexim, Q.4, caách TT Q.1 ~ 5 8382101 - C.Höìng. 3,6x8m, trïåt, 2 lêìu, söí höìng, 390L SJC. Tel.
13,5L/m2; MT NKKN, 800m2, 15,5L/m2. Tel. phuát xe maáy, àuã tiïån ñch hiïån àaåi, 81,5m2, view söng Baán nhaâ MT B90 Ng Thêìn Hiïën, Q.4, --------------------------------------------- 0903643555.
0908770665 - Phaát. SG, giaá göëc Cty, khöng bao ST. Tel. 2101256, miïîn 4,5x20m=90m2, DTXD 254m2, 3 têìng, buöìng MT LHPhong, C001 C/c LHPhong, P.2, Q.5, 3,6x16m, ---------------------------------------------
„ 49/15 Trêìn V Àang, P.9, Q.3, 49m2 khöng tñnh sên, trung gian. thang sên thûúång, khu KD sêìm uêët, gêìn chúå, lûãng bïtöng suöët 3,6x16m, MT cûãa kiïëng cûãa cuöën, MT 37 Ng Thúâi Trung, Q.5, àûúâng nöëi thöng THÀaåo
nhaâ naát, giêëy CNQSH nhaâ úã & àêët úã, ÀN àuã, 2,5 tyã. Tel. --------------------------------------------- 2 ML, coá cûãa sau, giaá TL. Tel. 0902693813, & ÀL Àöng Têy, 3,5x16,5, cuä tiïån xêy múái, an ninh, söí
tiïån laâm VP, DV/KD, söí höìng, 5 tyã. Tel.
0918286598 - A.Triïìu. 2 nhaâ 180-181 lö H khu taái thiïët Hoaâng Diïåu, P.8, Q.4, 0903620186-Vinh. höìng, 258L. Tel. 01228001217-C.Bònh, MT baáo+ DV.
„ MT Ng Thiïån Thuêåt, Q.3, à/d chúå, 10x20m + lêìu, 6x7m, PK, 2 PN, 3 WC, ST, maái tole, hûúáng ÀN, ÀN 0955451069, 8368237-803-chõ Thuyá --------------------------------------------- ---------------------------------------------
1500L. Tel. 0903734803 - Löåc. êm, 2,35 tyã, TL. Tel. 0916677973 - Àûác, khöng tiïëp 172/1/10 Trêìn Phuá, P.9, Q.5, 3,3x11m, àuác kiïn cöë 2,5 „ NC Trêìn Bònh Troång, P.3, Q.5, caách MT 20m, 3,5x14,
„ 491/14/26 NÀChiïíu, P.2, Q.3, 6x8,5, 1 gaác, tiïån XD, QC. Cêìn tiïìn baán nhaâ goác 2 MT Q.4, MT Ng Têët têëm, 3 têìng, heãm 2,5m QH 5m, hûúáng T, gêìn chúå An NH 5m, trïåt, lûãng, 2 lêìu, àeåp, tröëng úã ngay, an ninh, CQ
gêìn chúå Baân Cúâ, heãm XH, caách MT 20m, 380L SJC. Tel. --------------------------------------------- Thaânh 30m, MT àûúâng goác 12m, 11x16, trïåt, 2 Àöng, GTHL, 87L. Tel. 0913624963-A.Lúåi. höìng, 185L, TL. Tel. 0909478564-A.Minh.
8359294-cö Mai, 0938228292-Linh. 203B C/c Vônh Höåi, P.6, Q.4, NT àeåp, PK, PN, bïëp, lêìu, àeåp, trung têm sêìm uêët, giaáp Q.1, tiïån múã --------------------------------------------- „ MT Àöî Ngoåc Thaånh, P.14, Q.5, 4x20m, trïåt, lûãng àuác,
„ 472/66A CMT8, P.11, Q.3, 3,6x16m, ÀN chñnh, söí WC, coá gaác, ÀT, THC, hûúáng mùåt chúå, trûúâng, söí àoã, CT, phoâng trûng baây, ngên haâng, 1000L SJC.
MT söë 408 Trêìn Hûng Àaåo, P.2, Q.5, giaáp Q.1, gêìn gêìn chúå vaãi + Thuêån Kiïìu Plaza, tiïån KD mua baán, söí
höìng 2003, 140L, th/lûúång. Tel. 0903859763 - A.Haãi, 750tr. Tel. 0908255595, 0908890349 - Thaão, sau 19- chúå Nancy, H.ÀN, 4x25,5, trïåt, gaác suöët, caáp, ÀT 3 höìng, 4,2 tyã. Tel. 8111172, 0908689238.
miïîn TG. 21h. Tel. 5170815, 0903916963-Linh lines, CQH, 16 tyã, TL. Tel. 9236680, 0909091240- „ 125 lêìu 2 Haãi Thûúång Laän Öng, P.10, Q.5, TDT 97m2,
„ 358/1B CMT8, P.10, Q.3, khu an ninh, 70L. Tel. --------------------------------------------- A.Hiïín. gaác lûãng, ÀN àuã, söí höìng húåp lïå, 1,4 tyã. Tel. 0902386069
0909374799 - Höìng Cûúng. 128/23 Àoaân V Bú, P.9, Q.4, nhaâ nhoã, KDC öín àõnh, „ MT 710 Àoaân V Bú, P.16, Q.4, 3,8x8m, gaác suöët, bal- --------------------------------------------- - A.Khaánh, 0914911890 - C.Cuác.
„ 3 MT BHT.Quan, Ng Àònh Chiïíu, Ng T Diïåu, P.6, Q.3, ÀN àuã, 800tr, th/lûúång. Tel. 0918390133 - A.Thùæng. con àuác, àeåp, KDC àöng, gêìn chúå, tiïån buön baán, GTHL, Nhaâ 728/13/19 Trêìn Hûng Àaåo, P.2, TT Q.5, 4x11m, „ 36 lêìu 1 Lûúng Nhûä Hoåc, P.10, Q.5, 4x25m, ÀN, ÀT
DTKV 1.600m2, 65x25m, àûúåc pheáp XD 15 têìng, tiïån --------------------------------------------- 1,5 tyã. Tel. 9407349. giêëy höìng, 2 tyã. Tel. 8381066, 0909668209 àuã, 1 gaác lûãng, söí höìng húåp lïå, 1,5 tyã. Tel. 0902386069
cao öëc VP, ngên haâng, 18L/m2. Tel. 0913601136 - Cùn höå cao cêëp Vaån Àö, 348 Bïën Vên Àöìn, P.1, Q.4, „ Cùn höå C/c 108 C/c Àoaân V Bú, P.12, Q.4, giaá khúãi --------------------------------------------- - A.Khaánh, 0914911890 - C.Cuác.
A.Quang. cùn goác, lö A, 2 balcon, 2 P.nguã, 77,2m2, têìng 11, cùn àiïím 100L. Tel. 8884987 - Tuyïët.
„ Heãm Huyânh Tõnh Cuãa, P.8, Q.3, 2,3x14m, 2 têëm, ST, 6G, hûúáng Têy Nam, 26tr/m2. Tel. 0913033303 - „ MT chúå caách 20m Àoaân V Bú, P.18, Q.4, 3,5x11m, Baán nhaâ 2 MT heãm xe húi vaâo têån nhaâ, Cao Àaåt, P.1, Baán nhaâ 511 An Dûúng Vûúng, P.8, Q.5, àöëi
3 toilet, gêìn chúå, trûúâng, 1,5 tyã. Tel. 0903773887 - Haâ. A.Hoaâng. GT, ÀN àuã, 1,6 tyã, th/lûúång, xem nhaâ heån trûúác. Tel. Q.5, 3x8,5m, 1 lûãng, gaác suöët, balcon àuác, saát chúå, diïån chúå An Àöng, An Àöng Plaza, gêìn bïånh
„ 529/12A Àiïån Biïn Phuã, P.3, Q.3, 4x9m, trïåt, 2 lêìu, ST, --------------------------------------------- 0909613299-Vên, sau 12h.
ÀN àuã, 3 ML, 3 toilet, heãm 5,5m, an ninh, söí höìng, 195L 2 MT Tên Vônh, Q.4, 3x12m, núã hêåu 1m, hûúáng ÀN, „ Heãm 64, Q.4, 37m2, trïåt, GS, 700tr, heãm 1,5m,
chuâa, nhaâ thúâ, gêìn bïånh viïån, trûúâng, àiïån nûúác viïån, trûúâng hoåc, ngên haâng..., khu KD sêìm uêët,
SJC, th/lûúång. Tel. 0913713670 - cö Baãy. gêìn chúå, trûúâng, à/d höì búi Bïën Vên Àöìn, 105L SJC. 42,2m2, trït, gaác lûãng, 600tr, heãm 1,5m, têët caã CQ höìng, chñnh, ÀT, TH caáp àuã, giêëy túâ húåp lïå, 2,35 tyã, TL, huï 4,2x18m, 2,5 lêìu, CQ höìng, 1250L SJC, miïîn
„ Nhaâ 6x16m, sên, heãm goác Cao Thùæng-ÀBPhuã, Q.3- Tel. 9144016, 0984440190 - Trang. HH cho ngûúâi giúái thiïåu. Tel. 0938545799 - A.Tuá. höìng cho ngûúâi giúái thiïåu. Tel. 9230370-chuá Tû TG. Tel. 8352544, 0908272338-A.Àaãm
Q.10, ÀN àuã, CQH, 230L chñnh chuã; C/c Ng Thiïån Thuêåt, --------------------------------------------- „ MT söë 359 Tön Àaãn, P.15, Q.4, 6,4x31, H.TB, ÀN, ÀT,
lö D lêìu 1, thoaáng, àeåp, CQH, 50L. Tel. 8325146 - cö Cùn höå C/c cao cêëp H3, Hoaâng Diïåu, Q.4, têìng 14 cùn KDC àöng, tiïån KD, GT àuã söí höìng, 45tr/m2. Tel. Baán gêëp cùn höå C/c cao cêëp 341 Cao Àaåt, P.1, Q.5, lêìu
Kim. goác, coá siïu thõ, ngên haâng, nhaâ haâng, nhiïìu tiïån ñch, 8733104, 0908430758 - cö Huï. 4-15-16-24, 72m2-84m2, PK, 2 PN, 3 PN, bïëp, 2 WC, Baán nhaâ An Dûúng Vûúng, P.3, Q.5, lêìu àuác 4,5
„ Heãm 686/72/76 CMT8, Q.3, giaáo xûá Êu Laåc, heãm XH, 38tr/m2. Tel. 0979800905. „ 2 cùn liïìn 322/5, 322/6, vaâo heãm 10m Ng Têët Thaânh, baão vïå 24/24, àang coá HÀ thuï 600$ - 700$/th, 29tr- têëm, 5x12, nöåi thêët cao cêëp, àuã tiïån nghi, heãm
4,09x17,11m, nhaâ cêëp 1, DTXD 110,43m2, 2 têëm, 165L --------------------------------------------- P.13, Q.4, SD 4x16, 3 têëm àuác kiïn cöë, NT àeåp, gêìn chúå, 31tr/m2, bao sang tïn, miïîn TG. Tel. 0909577879, 3m, àang cho thuï 1300$/th, miïîn trung gian.
SJC, th/lûúång. Tel. 8940664, 0908616865 - Höìng. Nhaâ C/x Vônh Höåi, Q.4, MT, têìng trïåt, àûúâng NB 5m, trûúâng, 300L/cùn. Tel. 9404005, 0904960095-Vên. 0958612279-Hûúng Giang, Tel. 0937581151-chõ Xuên
„ Heãm 402 LVS, P.14, Q.3, heãm 6m caách àûúâng 20m, 4x14,6m, àeåp, cûãa kiïëng toaân böå, gêìn chúå, trûúâng, „ CH CC Vaån Àö, Q.4, lêìu 10 lö G, 77,2m2, 26T/m2; xem hònh: www.canhovn.com
hûúáng À, múái xêy, sên 2,5m, DTSD 4,6x13, 5P, 3 WC, caách chúå Bïën Thaânh 4 phuát, 1,8 tyã. Tel. 8253682, Vaån Àö, lêìu 10, lö E, Q.4, 83,5m2, view phña Q.1, Khaánh
bïëp, 3 lêìu, 320L. Tel. 9023499, 0903610006-Phuác. 0909073258 - Chêu. Höåi 2, 24,5T/m2. Tel. 8424582, 0903976333-A.Sang. Baán nhaâ MT 8B Trêìn Phuá, P.4, Q.5, giaáp ranh
--------------------------------------------- --------------------------------------------- „ 327 Bïën Vên Àöìn, Q.4, caånh 2 cêy xùng, gêìn ngaä 3 Q.1, Q.3, Q.10, gêìn voâng xoay Trêìn Phuá - Ng V Baán nhaâ 767/3A Trêìn Hûng Àaåo, P.1, Q.5,
Heãm Lï V Syä, Q.3, heãm xe húi, KV 402m2, tiïån xêy Nhaâ C/c M2 Tön Thêët Thuyïët, P.1, Q.4, 62m2, PK, 2 Ng Khoaái, 4x22,5m, núã hêåu 5,2x10, DT 100m2, tiïån xêy Cûâ, caách cöng viïn 50m, tiïån laâm VP, KS, DTKV 61,11m2, cêëp 3, tûúâng gaåch baán kiïn cöë + göî,
múái, KDC öín àõnh, gêìn trûúâng, BV, sên bay, 4,3L/m2. PN, bïëp, WC, thoaáng, caách chúå Bïën Thaânh 5 phuát xe, múái, söí höìng, 330L. Tel. 0903334444. caách àûúâng Trêìn Hûng Àaåo 20m, xe húi vaâo têån
Tel. 5170359, 0986528999 - A.Nam. 21tr/m2. Tel. 0918518909. „ 3x10, àuác 2 têëm, àûúâng 3m, 870tr; 4x5, àuác 1 têëm, 5x30m, trïåt, 2 lêìu, 25 tyã, th/lûúång. Tel. nhaâ, 2,7 tyã, th/lûúång. Tel. 0903918082-A.Lêm
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 440tr; 2,2x4,5, àuác 2 têëm, 280tr; 5x10, àuác 1 têëm, 930tr, 0903252290-A.Saá u , 0913679535-chõ Raå n g
Heãm 4m NÀ.Chiïíu, Q.3, 5,5x14, 1L, 3,5tyã; heãm nhûåa C/c cao cêëp B5 Khaánh Höåi, Q.4, gêìn höì búi, ST, sên 4 cùn coá söí höìng. Tel. 0909368123-A.Beá.
6m TT Q.3, 3,7x17, cêëp 4, SH, 130L. LH: 336 Cao tennis, baäi àïí xe ötö, àuã TN, 30m2, 670tr, cho thuï „ Nhaâ 132/55 ÀVB, P.14, Q.4, 2,6x17m, 44,2m2, trïåt, 1 Baán gêëp nhaâ 187 Trêìn Tuêën Khaãi, P.5, Q.5, kïë khaách
Thùæng nd, Q.10, Tel. 8624753(4), 0919225599. 4,5tr/th, tùång toaân böå NT. Tel. 01228004177, chñnh lêìu àuác giaã suöët, àeåp, ÀN chñnh, söí höìng ngay chuã, saån Haånh Long, gêìn chúå, trûúâng, 72,7m2, DTXD Baán gêëp cùn höå C/c lêìu 1, 224/1E Haâm Tûã, P.5,
--------------------------------------------- chuã. 820tr. Tel. 0902777298 - A.Tuêën. 293,4m2, 1 lûãng, 3 lêìu àuác, núã hêåu 5,2m, àuã tiïån nghi, Q.5, MT àûúâng, 4x18m, DTSD 117m2, hûúáng
MT VVTêìn, 6x17, 1L, àoaån 2 chiïìu, khu KD, 800L; MT --------------------------------------------- „ 89/2 Tön Thêët Thuyïët, P.16, Q.4, 35m2, heãm xe húi nhaâ tröëng giao ngay, cho toaân böå vêåt duång cao cêëp Àöng Nam, nhaâ àeåp, thoaáng, söí höìng, 105L
Hai Baâ Trûng, 4x18, 2L, 780L. LH: 336 Cao Thùæng nd, MT 12 Khaánh Höåi, P.4, Q.4, 4,3x10m, SD 190m2, trïåt, vaâo àûúåc, CQ höìng, 1,01 tyã, th/lûúång. Tel. 0906909544 trong nhaâ, giaá th/lûúång. Tel. 0985931191, SJC. Tel. 9235619, miïîn TG vaâ tiïëp thõ
Q.10, Tel. 8624753(4), 0919225599. 4 lêìu àuác àeåp, khu àaä QH öín àõnh, H.TN, CQ 2006, - Ngoåc Anh, xem nhaâ ÀT trûúác. 0913611386-A.Trung
--------------------------------------------- giao ngay, 260L, ngay chuã. Tel. 0908592659 - „ Heãm 4m Xoám Chiïëu, P.13, Q.4, SD 3,4x8m, lûãng àuác,
Heãm 5m LVSyä, Q.3, 4x18, cêëp 4, SH, 220L; H5m C.Nguyïåt. lêìu suöët, balcon àuác, múái, gêìn chúå, ÀNC, söí höìng, 850tr, Nhaâ 2 mùåt heãm 2m-4m, ngay TT Q.5, caách MT An Bònh
TQDiïåu, 4,4x17, cêëp 4, SH, 190L; 5,5x16, naát, SH, --------------------------------------------- TL. Tel. 9407746, 0937692740 - A.Haãi. 30m, khu an ninh, khöng ngêåp nûúác, xêy xong Baán nhaâ MT Trêìn Bònh Troång, P.14, Q.5, 4x15m,
235L. Tel. 0909007009, 0918787063-Phaát. Cùn höå 57m2, lêìu 2, hûúáng ÀN, C/c Khaánh Höåi 2, „ MT 765 ÀVB, P.18, Q.4, 3,6x19m, DT 70m2, TDTXD T1/2008, àuác kiïn cöë 2,5 têëm, àeåp, thoaáng, 3,5x12m + trïåt, 1 lûãng, 2 lêìu, söí höìng 2008. Tel.
--------------------------------------------- 360A Bïën Vên Àöìn, Q.4, àaä coá HÀ àoáng 95%, 100m2, cêëp 4, àûúâng xe húi, 1,65 tyã; MT heãm, 3x7m, 7m2 sên àïí xe trûúác nhaâ, nöåi thêët àeåp, múái, cao cêëp,
Heãm 8m Lï V Syä, 4x17, 3L, SH, 350L; 4x20, 3L, SH, 22tr/m2. Tel. 5141909, 0903726484. 700tr. Tel. 4306486, 0934866038. ÀT, internet, TH caáp..., söí höìng, 195L SJC. Tel. 0903837895
360L; 4,5x22, 2L, SH, 375L; villa, 7x20, 2L, SH, 565L. --------------------------------------------- „ 64/82/18 Ng Khoaái, P.2, Q.4, caách Q.1 ~ 5 phuát xe 0937270349
Tel. 0909007009-Baá, 0918787063-Phaát. maáy, nhaâ naát, KK99 36m2, söí höìng 17m2, ÀN chñnh,
--------------------------------------------- 365tr. Tel. 0933126572 - A.Sún. Baán cùn höå MT 30 Trêìn Chaánh Chiïëu (trïåt + gaác
Heãm 8m Lï V Syä, 6x15, cêëp 4, tiïån xêy múái, 325L; Baán cùn höå cao öëc H3, Hoaâng Diïåu, Q.4, „ Heãm 64 Ng Khoaái, Q.4, 3,8x7,9m, trïåt, 1 lêìu, àeåp, 2 toi- MT nguyïn cùn 327 An Dûúng Vûúng (Höìng suöët), P.14, Q.5, DTSD riïng 70m2, DTSD chung
8,5x20, naát, SH, 600L; villa cao cêëp, 8x20, 2L, 4PN, 73,1m2, lêìu 10, PK, bïëp, 2 PN, 2 WC, coá chuã let, an ninh, caách chúå BT 5 phuát, PMH 10 phuát, gêìn chúå, Baâng), P.11, Q.5, 4,1x18,6m, trïåt, gaác lûãng, 9m2, ÀN àuã, nhaâ TT, tiïån KD, gêìn bïën xe Chúå
800L. Tel. 0909007009-Baá, 0918787063-Phaát. quyïìn, 32tr/m2. Tel. 5112913, 0906310058-cö trûúâng, CQ höìng, 63L. Tel. 0973145117, 0918018567. lêìu, DTSD 214m2, CQ höìng, 800L SJC. Tel.
--------------------------------------------- „ MT 2 cùn söë 9 + 11 àûúâng 47, P.4, Q.4, CQ höìng, 0979737373-chõ Phûúång Lúán, gêìn chúå Bònh Têy, CQ höìng, 140L, miïîn
Hoa
„ Heãm Lyá Chñnh Thùæng, Q.3, 3,2x10, 1 lêìu, 1,98 tyã; heãm 5,6x9m - 2,4 tyã, 2,8x9m - 1,2 tyã, song song àûúâng Tên TG. Tel. 8577091, 0917178978-A.Chiïëm
Lyá Chñnh Thùæng, Q.3, 3x6, lûãng, gaác suöët, 690tr. Tel. Vônh. Tel. 9037507, 0935100623 - A.Maånh.
0903992148. Cùn höå C/cêëp H3 Hoaâng Diïåu, Q.4, têìng 15 cùn „ Cùn höå C/c Khaánh Höåi, Q.4, cùn söë 8, lêìu 9, 63m2, Baán cùn höå C/c CC Cêy Mai, gêìn Thuêån Kiïìu Plaza, 2 thang
--------------------------------------------- 8, 73m2, view àeåp, hûúáng vïì TT Q.1, nhiïìu tiïån múái, GTHL, 21tr/m2. Tel. 9408109 - cö Huïå, sau 12h. Baán cùn höå àeåp lêìu 1, 34/2 Ng Duy Dûúng, P.8, maáy, TT Q.5, lêìu 1, 48m2, 2 PN, söí höìng, 985tr; lêìu 6,
Cty PTN Baão Linh, 337 H.V.Baánh, P.11, PN, Tel. ñch: siïu thõ, ngên haâng, nhaâ haâng, saân chûáng „ 538/126A Àoaân V Bú, P.14, Q.4, àang múã tiïåm net 20 Q.5, 4x16m=64m2, söí höìng, 80L. Tel. 9235137, 60m2, söí höìng, 980tr; trïåt 56m2, cùn goác, söí höìng; C/c CC
9975827-5 lines, 0984440736, nhêån kyá gúãi nhaâ àêët maáy, 4x18m, söí höìng, sang luön phoâng net. Tel. Lûä Gia, Phuá Thoå, 2 thang maáy, 2 PN, 66m2, goáp 10 nùm; C/c
caác quêån: khoaán..., núi an cû töët, giaá th/lûúång. Tel. 8254769 - Huïå, 0918116444 - A.Trung. 0937272627-cö Phûúång CC Laåc Long Quên, 2 thang maáy, 2 PN, 66m2, goáp 10 nùm.
„ Heãm 6m khu àeåp L.V.Syä, Q.3, 4,04x23,3, cêëp 4, CQH, 9414774, 0938666667-A.Duäng „ MT I13 àûúâng 38, P.6, Q.4, 32m2, 3,5 têëm, cao cêëp, Tel. 0902009005, 0909308273-cö Oanh
385L SJC; 8,2x16, cêëp 4, CQH, 410L. 3,5 tyã hoùåc cho thuï 10 triïåu/th. Tel. 9434058,
„ Heãm 5m khu àeåp NKKN, 7,55x12,55, 2L, CQH, 12,5tyã; Baán nhaâ MT àûúâng 13m, nhaâ söë 61 àûúâng 13, 0989378868 - C.Huïå. Baán gêëp nhaâ 355A Trêìn Hûng Àaåo, P.10, Q.5,
3,2x14, 3L, CQH, 4tyã. P.4, Q.4, 3,5x11,5m, trïåt, 1 lêìu àuác, khu dên cû „ 129F/132/120 Bïën Vên Àöìn, P.8, Q.4, 4x4m, PK, PN, 4,4x33m, núã hêåu 6m, nhaâ àuác múái, trïåt, 3 lêìu, Cêìn tiïìn baán gêëp cùn höå cao cêëp Huâng Vûúng
--------------------------------------------- àaä quy hoaåch, CQ höìng, 170L vaâng 9999 hoùåc bïëp, 2 toilet, múái àeåp, úã ngay, 800tr, miïîn TG. Tel. MT, trung têm Q.5, tiïån nhaâ úã, KD, VP, khaách Plaza ngay trung têm Q.5, view àeåp, lêìu 27,
Cty Thiïn Quên, 169 HVBaánh, P.12, PN, möi giúái 0973332668 - Lan, 0908824925 - Hùçng.
BÀS, àêët DA, C.höå C/cêëp, coá NH höî trúå vöën, DV T.vêën cho thuï 5tr/th, àiïån nûúác chñnh. Tel. „ 4x13m, 650tr; 3x6m, 2 lêìu àuác, 450tr; 5x10m, 900tr; saån..., CQ höìng, 840L SJC. Tel. 0913723129- cùn 2A, 39T. Tel. 0909668684-chõ Khuyïn
nhaâ àêët, Tel. 8424582, 2942007, website: www.thien- 0932619703 - chuá Dûúng 3x7m, 430tr, têët caã coá söí höìng, ÀN chñnh. Tel. 9410322, A.Duäng
quan.com: 0902411632 - chõ Myä.
„ Heãm 4m Cao Thùæng, Q.3, 4,2x11, 1L, 2,7tyã; heãm 3m Baán cùn höå C/c Cêy Mai hoùåc Phuá Thoå, coá têìng
TQDiïåu, 4,5x12, cêëp 4, 110L; H.3m LVSyä, 6x14, cêëp 4, Baán nhaâ àûúâng 43, P.4, Q.4, nhaâ trïåt chûä L BAÁN NHAÂ QUÊÅN 5 trïåt hoùåc cao hún, àûúåc goáp 9 nùm, hoùåc söí
Baán gêëp nhaâ 61/4 Ng Traäi, P.2, Q.5, 41m2, gêìn
155L; heãm 3m Lï V Syä, P.12, 5,3x14, 1L, 3,4tyã. 4,7x27m, núã hêåu 8x10m, coá heãm höng, DTKV
höìng + nhaâ riïng 4x8, àöí giaã suöët, 960tr, nhaâ
chúå, trûúâng, bïånh viïån, nhaâ thúâ, heãm an ninh,
„ Heãm 5m TQDiïåu, P.14, Q.3, 6x14, nhaâ naát, 3,4tyã; 156m2, coá GCN QSHNÀ, giaá th/lûúång. Tel. 2 cùn höå C/c Cêy Mai, Q.5, 2 thang maáy, lêìu 2 lö C, àiïån nûúác, àiïån thoaåi àuã, CNCV àuã, húåp lïå. Tel.
àeåp, hoùåc cho thuï C/c. Tel. 9050465,
H.5m TQDiïåu, 4,2x17, cêëp 4, 260L; heãm Lï V Syä, 0909888418-C.Vên, 0909228036-A.Khaãi 48m2, SH, 850tr; lêìu 7 lö C, 60m2, cùn goác 2 balcon, 0903987838, 9233921-Chi
4,2x11, GS, 168L; heãm 3m Lï V Syä, 4,2x12, 1lêìu, SH, 1 tyã, TL. Tel. 8659586, 0989987760 - A.Tuá chuã nhaâ. 0909174172, 0908174172-Vên
2,5tyã. ---------------------------------------------
„ Heãm 5m Kyâ Àöìng, Q.3, 6x16, 1L, 8L/m2; MT LVSyä, Baán 2 nhaâ MT Tön Thêët Thuyïët, Q.4, àûúâng quy hoaåch 25m, 129/65 Ng Traäi, P.2, Q.5, 3x12m = 34,5m2, gêìn khu Xuêët caãnh, baán gêëp nhaâ 186/3 Trêìn Phuá, P.9,
5x17, 2L, 550L; heãm 3m CMT8, P.13, 3,5x12, 1L, 1,8tyã; thuêån tiïån giao thöng tûâ Q.5 àïën Q.4 àïën Q.1 vaâ Q.7, caách trung têm chúå, siïu thõ, trûúâng àaåi hoåc, chuã quyïìn Q.5, 3,5x15m, trïåt, gaác suöët, TDTSD 103m2,
Nhaâ 175/8 Ng Tri Phûúng, Q.5, 20x4=80m2, lö
heãm 2m Trêìn Quang Diïåu, P.14, Q.3, 4,6x15, GS, 175L. trung têm 5 phuát xe, khu dên cû sêìm uêët, tiïån múã KS, VP, húåp lïå, 86L SJC. Tel. 0907003059 - A.Bùçng. tûúâng riïng, àiïån nûúác riïng, CQ höìng, giaá baán
2, heãm 4,3m, àöëi diïån bïånh viïån Ng Tri
--------------------------------------------- cho thuï 9,8x13m, coá thïm 4m sên, coá GPXD 6 têìng, trïåt, --------------------------------------------- Phûúng, GTHL. Tel. 7850015, 01222663315-
gùåp chuã nhaâ, khöng qua trung gian. Tel.
„ HXH Cao Thùæng, Q.3, 3,5x10, trïåt, cêëp 4 tiïån xêy múái, lûãng, hêìm, coá baãn veä thiïët kïë mö hònh vaâ kïët cêëu XD hoaân 8/7A Voä Trûúâng Toaãn, P.15, Q.5, 3,2x8m, 3 têëm àuác, A.Quang
an ninh, 105L, TL. LH: Cty Thaânh Thêåt, 175 Nhêåt Taão, chónh, 9,5 tyã. Tel. 0903833510, chñnh chuã, MTB, MTG heãm 3,5m, khu an ninh, heãm saåch, khöng ngêåp, gêìn 8303870, 0989365979-A.Löåc
P.8, Q.10, Tel. 2646786, 2646508. chúå, trûúâng, GTHL. Tel. 9554251 - cö Nga, 4485873
Baán gêëp nhaâ 105/12 Ng Thêìn Hiïën, P.18, Q.4, heãm - cö Tuá. Nhaâ múái, àeåp, MT Àaåi löå Àöng Têy, Q.5, gêìn chúå MT àûúâng 2 chiïìu, 6 Chêu V Liïm, P.10, Q.5,
BAÁN NHAÂ QUÊÅN 4 chñnh röång 3m, caách mùåt àûúâng 50m, 2 MT, caách --------------------------------------------- Hoâa Bònh, CV nûúác, 3x8m, 5 têëm, trïåt, lûãng, 3 lêìu, 4,2x13,2m, núã hêåu 4,4m, trïåt, 2 lêìu, ST BTCT,
trung têm Q.1 2,5km, gêìn chúå, trûúâng, DT àêët Cùn höå C/c Phuá Thoå hoùåc Cêy Mai, coá nhiïìu cùn goác ST, 4 WC, ÀT, caáp, ADSL, 270L SJC, bao söí; cùn àiïån nûúác chñnh, TT thûúng maåi Chúå Lúán, àöëi
„ 183F/39 Tön Thêët Thuyïët, P.4, Q.4, heãm xe húi, 73,9m2, 5,2x14,5, nhaâ naát tiïån XD múái, chuã quyïìn
àeåp, àûúåc goáp 9 nùm, hoùåc cho thuï C/c. Tel. heãm caách ÀL ÀT 10m, 3x7m, 5 têëm, lûãng, 3L, ST, 4 diïån bûu àiïån Q.5, tiïån KD, VP, CQ höìng, 17tyã,
5,6x8,7m, trïåt, lûãng, sên, ÀN, ÀT chñnh, bao söí höìng, 1,3 9050465, 0908174172 - Caãnh.
tyã, th/lûúång, miïîn TG. Tel. 0908604849 - Quyïn. bòa àoã mêîu múái, 1,6 tyã. Tel. 0909399699-Hoaâng --------------------------------------------- WC, 98L SJC, bao söí. Tel. 4312520, 0955584703 th/lûúång, miïîn TG. Tel. 0989103309-A.Ngön
„ 2 heãm, 243/53/23 Tön Àaãn, P.15, Q.4, 5,6x7,8m, NH 2 MT Sû Vaån Haånh, P.9, Q.5, ngay An Àöng Plaza, coá
L 10,5m, SD 47,2m2, gaác nhoã, 2 WC, ÀNC, CQ höìng, thïí baán caã 2 cùn 8x16m, 650L/cùn. Tel. 0907700558 - Nhaâ Trêìn Tuêën Khaãi, Q.5, heãm 8m, caách àûúâng
giao ngay, 900tr. Tel. 2050332, 0908537894 - A.Minh. Baán gêëp nhaâ B45 Xoám Chiïëu, P.18, Q.4, kïë A.Thùæng. Baán nhaâ MT 173 Huyânh Mêîn Àaåt, P.8, Q.5, chñnh 10m, gêìn chúå Hoâa Bònh, trûúâng hoåc, àaåi
„ MT 245 Xoám Chiïëu, P.15, Q.4, gêìn goác Tön Thêët trûúâng hoåc Ng Traäi, gêìn chúå, 4x26m, núã hêåu, --------------------------------------------- 4,3x7m, trïåt, 1 lûãng, 3 lêìu, söí àoã, 3,8 tyã. Tel. löå Àöng Têy, 8x4,4m, trïåt, 3 lêìu, sên thûúång, 6
Thuyïët, 2,7x10m, trïåt, gaác suöët, 2 balcon àuác, 3 mùåt 450L SJC. Tel. 8259708-Lyá, Höìng, 392/9A Ng Traäi, P.8, Q.5, 5,5x9m, 2 lêìu, 3 P.nguã, múái, 0903717459-Dung, miïîn tiïëp baáo PN, 6 WC, NTCC, tiïån KD, 5,3 tyã. Tel.
thoaáng, tiïån KD, 70L. Tel. 0903927487, xem nhaâ sau 0909794391-Nhung CQ höìng. Tel. 0909461859 - A.Nam.
18h. --------------------------------------------- 0903930411, 0934979950
20
CHCC trïåt 78 Kinh Dûúng Vûúng, Q.6, 2 MT àûúâng Huyânh Têën Phaát, Tên Phuá, Q.7, 5,1x13,3m, núã hêåu
Thûá Nùm, 15/05/2008 15m, 71m2, ÀT, ADSL, TH caáp, tùång nöåi thêët, GTHL, 7,3m, 2 lêìu, ST, 3 P.nguã lúán, P.àoåc saách, múái 100%,
1,2 tyã. Tel. 8778920, 0909167249 - A.Thïë. caách àûúâng 10m, CQ höìng, 2,1 tyã. Tel. 0907671013 -
--------------------------------------------- A.Long.
„ 17/13B Hoåc Laåc, P.14, Q.5, 6,2x3,7m, lûãng, 2 gaác àuác, 183/8B Tên Hoâa Àöng, P.14, Q.6, 4x5m + 1 lûãng, ÀN, ---------------------------------------------
CQ höìng, 1,6 tyã, th/lûúång. Tel. 8551794, 0913989829 - ÀT, TH caáp, söí höìng, giao nhaâ ngay, 450tr. Tel. Buâi V Ba, Q.7, 4x12m, cêëp 4, ngay KCX, yïn tônh, tiïån
A.Nam. 0913609519 - chõ Phêën. úã, CQ höìng, 1,1 tyã. Tel. 0907671013 - A.Long.
„ MT 92 Ngö Nhên Tõnh, P.13, Q.5, 3,5x16,4m, 1 lûãng, --------------------------------------------- ---------------------------------------------
1 gaác. Tel. 01688525583 - Tyã. 240/51 (söë cuä 241/1B) Ng V Luöng, P.11, Q.6, 5x26m, HXH 95/70/6A LVLûúng, P.TK, Q.7, 4x7,5m, SD
„ Cùn höå lêìu 1, 360 Huâng Vûúng, P.15, Q.5, goác ngaä 4, cêëp 4, ÀN àuã, gêìn chúå, trûúâng, CV, BV, heãm 6m, söí 60m2, àuác têëm, KDC HH, àang cho thuï 2,6tr/th, SH,
80,01m2, ngang 5,4m, haânh lang 1,2m, daâi 25m, ÀN, àoã, 24tr/m2. Tel. 0908606926 - A.Cûúâng. bao ST, 650tr. Tel. 0907120789, 0988222635 - C.Mai
ÀT, CQ höìng múái, 1,4 tyã. Tel. 0937164568 - A.Kim Anh. --------------------------------------------- chñnh chuã.
„ Söë 30, trïåt, sau àûúâng Trêìn Chaánh Chiïëu, P.14, Q.5, N37/67/4A C/x Phuá Lêm A, P.12, Q.6, 3,2x14m, gaác ---------------------------------------------
nhaâ trïåt, 2,6x6m, gaác göî, àiïån, nûúác, toilet riïng, söí lûãng, heãm 401 vaâo gêìn bûu àiïån queåo mùåt. Tel. Heãm xe húi Ng T Thêåp, gêìn LVL, 5x32m, 3,44 tyã;
höìng, 550tr. Tel. 0918326538-A.Thanh. 0986740611 - cö Nùm. 704 An Dûúng Vûúng, P.13, Q.6, 2 MT àûúâng lúán, „ 27/3A Vùn Thên, P.8, 3x6, 2L, ST, 3 WC, khöng phaåm 4x21m, gêìn chúå Tên Myä, 1,7 tyã; 4x15m, 1,5 tyã;
„ MT 61 Ng V Àûâng, Q.5, 19,1x3,9m, GTHL, 360L SJC. --------------------------------------------- 4x26m, trïåt, 2 lêìu, phoâng röång, 6 toilet, ÀN, gêìn cöng LG, gêìn chúå, trûúâng, KDC ngûúâi Hoa, àang àïí tröëng, 4x12,5m, 1 lêìu, 1,4 tyã. Tel. 5230946, 0903042000 -
Tel. 8547383, 0909841836 - chõ Luön, miïîn TG. MT cùn höå Mai Xuên Thûúãng, Q.6, lêìu 2, 50m2, gaác viïn, söí höìng. Tel. 8754139 - cö Phuác. giêëy höìng, 50L SJC. Tel. 0919020979. A.Têm.
„ 71/36 Trêìn Phuá, P.4, Q.5, 2,8x11m, 2 gaác, 2 balcon lûãng, múái, trung têm giao dõch mua baán, an ninh, --------------------------------------------- „ 19/24D Ng V Luöng, P.10, Q.6, 4x10m, gaác suöët, ÀH ---------------------------------------------
àuác, ÀN, ÀT, TH caáp, söí höìng, 76L SJC. Tel. 8336685 - 700tr, miïîn TG. Tel. 0913750595 - Hoaâng, 2 MT 578 Huâng Vûúng, P.13, Q.6, khu mua baán xe àiïån, ÀH nûúác, söí höìng, 780tr. Tel. 0908208820 - Nhaâ naát heãm 3m Ng T Thêåp, Q.7, 4x21m, CQ höìng,
chõ Nhung, 0908839609 - A.Huâng. 0908189605 - Trang. ötö, MB röång àeåp 5x21m àang KD 4 baân bida, 1 lêìu, A.Chñn. 1,7 tyã; khu Tên An Huy, 5x19m, 2 tyã; Kiïìu Àaâm,
„ MT 221 Lûúng Nhûä Hoåc, P.12, Q.5, 3,4x14m, trûúác --------------------------------------------- 3P, tiïån nghi, ML, tiïån KD, CQ höìng. Tel. 8753069 - „ Nhaâ Q.6, khu Metro: 4x10m, 1 têëm, 1,1 tyã; 4x10m, 2,5 4,4x16m, 35tr/m2. Tel. 0989305027 - A.Triïët.
gaác cêy, sau gaác àuác 2 têëm, gêìn trûúâng, BV, tiïån mua 207/51 Kinh Dûúng Vûúng, P.12, Q.6, heãm cuåt baâ Quyïn. têëm, 1,6 tyã; 4x16m, 2,5 têëm, 130L; 4x12m, 3,5 têëm, 2 tyã. ---------------------------------------------
baán, 280L, th/lûúång. Tel. 0909660050, 0903696443. bïtöng röång > 4m, nhaâ bïtöng gaác göî, DTKV 84m2, --------------------------------------------- Tel. 01222364360, 0909761396 - A.Ba. 3,5x10m, àuác 1 têëm, 2 PN, NTCC, ÀNC, SH 2008,
„ MT C/c L-3, 4x20m, 1 lûãng àuác, gêìn chúå, à/d TT TM DTSD 86,8m2, GTHL, söí höìng, 90L. Tel. 7515904 - C/c 78 Tên Hoâa Àöng, P.14, Q.6, 50m2 & 70m2, lêìu 2, „ Cùn höå C/c 78 Tên Hoâa Àöng, P.14, Q.6, lêìu 3, 50m2, 550tr. LH: 10/4E Huyânh Têën Phaát, Q.7, gêìn cêìu Phuá
sùæp XD, tiïån úã, giao dõch mua baán, giaá th/lûúång. LH: A.Thùæng. PK, 2 PN, bïëp, WC tiïån nghi, thoaáng, söí höìng, bao hûúáng ÀN, gêìn chúå Phuá Lêm, siïu thõ, traã trûúác 320tr, Xuên, Tel. 0902734052, 0932728772 - Tam, Thùæm
830C Ng Traäi, P.14, Q.5, Tel. 8561442 - A.Tuêën. --------------------------------------------- ST, 510tr, 650tr. Tel. 01228610038 - Phûúng. coân laåi 240tr goáp 10 nùm. Tel. 0902424538 - Thuây. chñnh chuã.
„ 418/57 Trêìn Phuá, P.7, Q.5, gaác suöët, maái lúåp tole, à/d 480 Phaåm V Chñ, P.8, Q.6, 4,15x31m, núã hêåu 3m, --------------------------------------------- „ Heãm 269 Baâ Hom, P.13, Q.6, 5,2x6m, àiïån, nûúác ---------------------------------------------
TT vùn hoáa Q.5, söí höìng, 180L SJC. Tel. 9505314- lûãng, 2 lêìu, DTSD 348m2, CQ höìng, 7,3 tyã, th/lûúång. 549/2B Hêåu Giang, P.11, Q.6, gêìn ngaä 4, heãm röång, chñnh, CQ höìng. Tel. 0913943893 MT 381 Huyânh Têën Phaát, Q.7, 11x28m, võ trñ àeåp, gêìn
C.Mai, 11h trúã lïn hoùåc 17h trúã lïn. Tel. 0908666331 - A.Huâng. an ninh, 3,4x12m, ÀN chñnh, GTHL, CQ höìng, 950tr, „ MT 145 Baâ Hom, P.13, Q.6, gêìn chúå Phuá Lêm, trûúâng, trûúâng, chúå, UB, KCX, an ninh, sêìm uêët, GTHL, 15 tyã,
„ 69/26 Ng Traäi, P.2, Q.5, 4x7,5m, múái xêy, àeåp, àuác 3 --------------------------------------------- th/lûúång. Tel. 0902302863 - Thuây Dûúng. ST, tiïån KD, ÀN chñnh, CQ söí höìng. Tel. 0956573859 - chñnh chuã, miïîn tiïëp baáo. Tel. 8722409, 0955493885.
têëm, trïåt, 2 lêìu, ST, ÀN chñnh, söí höìng, 110L. Tel. 57/3 Tên Hoáa, P.14, Q.6, giaáp P.1, Q.11, hûúáng Àöng --------------------------------------------- chõ Phûúng. ---------------------------------------------
8363443 - A.Quyïìn. Nam, 4x17,5m, núã hêåu 5,55x7m, àuác 1 têëm 4x10m, Cùn höå lêìu 7 C/c Kiïën Thaânh, 62B Baâ Hom, Q.6, „ 345/57B Huâng Vûúng, P.12, Q.6, 20m2, trïåt, 1 lêìu, 36L Heãm cuåt xe húi, 381/7 Huyânh Têën Phaát, Q.7, 4,5x11m,
„ Heãm 718 Trêìn Hûng Àaåo, P.2, Q.5, 30,6m2, 2 CQ höìng, 98L SJC. Tel. 0908695269 - C.Hiïëu. 75m2, PK, 2 PN, bïëp, P.ùn, 2 WC, trang trñ NTCC, göî SJC. Tel. 7508963, 7512452, chõ Ba. cêëp 4, gaác suöët, gêìn chúå, trûúâng, KCX, UB, GTHL,
têìng+gaác, àiïån nûúác, coá chuã quyïìn, 36L. Tel. 8383913- --------------------------------------------- cùm xe, tùång nöåi thêët, BV 24/24, 1,2 tyã, TL. Tel. „ 7 Lï Têën Kïë, P.2, Q.6, 5x25, lûãng, 5 lêìu, khu buön baán 1,4 tyã, TL, chñnh chuã, miïîn tiïëp baáo. Tel. 8722409,
C.Thuyã, 8-12h, 14-19h. 11 Ngö Nhên Tõnh, P.1, Q.6, 4x20m, núã hêåu, hûúáng 0903882121. sêìm uêët, bïn höng chúå Bònh Têy, GTHL, giaá th/lûúång. 0955493885.
„ Heãm cuåt röång 4m, an ninh, yïn tônh, 3,7x15,5m, hûúáng Àöng, khu quy hoaåch MT, gêìn ÀL Àöng Têy, 400L --------------------------------------------- Tel. 0903805467 - A.Duäng. ---------------------------------------------
Nam, 150L SJC. LH: 24/11K Ng V Àûâng, P.6, Q.5, Tel. SJC, th/lûúång. Tel. 0933187167 - Dung, miïîn TG. 971/26 Höìng Baâng, P.9, Q.6, 3,2x11m, TDT 60m2, „ 97/21/24 Phaåm Phuá Thûá, P.3, Q.6, 3,5x12,5, múái XD Baán/cho thuï nhaâ MT àûúâng 14m, 4x20m, 2 têëm, 4
0983692628 - Taâi. --------------------------------------------- hûúáng ÀN, nhaâ 3 hûúáng vaâo, heãm röång xe taãi vaâo, 1,1 àuác 3 têëm, heãm chñnh röång 6m, 100L. Tel. 2615931, PN, PK röång, bïëp röång, ÀNC, KT hiïån àaåi, 3,6 tyã. LH:
„ Heãm 174 Trêìn Bònh Troång, P.3, Q.5, DTSD 50m2, trïåt, „ Nhaâ 69/11 Bûãu Àònh, P.5, Q.6, 3x7,5m, 1 lûãng, 1 suöët, tyã. Tel. 0909579866 - cö Hoa, 0909353584 - Vinh. 0913887725. 60/84 Lêm V Bïìn, P.TK, Q.7, Tel. 8932099,
1 lêìu, 6 P.nguã, ÀN, 2 cûãa 2 àûúâng riïng, gêìn ÀHSP, söí 600tr. Tel. 0944942157 - Thuây Linh, 0959288715 - --------------------------------------------- „ 571 Loâ Göëm, P.9, Q.6, söí höìng, 1,6 tyã. Tel. 9609646 - 0905783879.
höìng 2008, 1 tyã. Tel. 01228541092, miïîn TG. A.Gia. 131 àûúâng söë 26 Bònh Phuá, Q.6, gêìn siïu thõ Metro, chõ Phûúång. ---------------------------------------------
„ C/c 47/20, P.10, Q.5, 4x9m, 54m2, àeåp, lêìu 2, gêìn „ 2 nhaâ cêëp 4, 433/43 NVL, P.12, Q.6, 4,5x9m & 4x20m, trïåt, 2 lêìu, ST, 280L SJC. Tel. 0977388766. „ Heãm 345 Höìng Baâng, P.12, Q.6 (dûúåc phêím OPC), CHCC Hoaâng Anh Gia Lai 1, MT Lï V Lûúng, shop
chúå, à/d trûúâng hoåc, ÀN, ÀT, TH caáp, ADSL, ML, MNN, 3,5x10m, heãm 3m, àûúâng nöåi böå tûúng lai múã röång 6m, --------------------------------------------- DTSD 42m2, trïåt, 1 lêìu àuác, ÀN chñnh, giêëy höìng, 850tr. 140m2, cùn höå lêìu 2 goác 114m2, 3 phoâng, nöåi thêët àuã,
àuã TN, 750tr. Tel. 0903331627 - A.Lûúng. ÀN, CQ höìng, 1,3 tyã. Tel. 0908687587. 896A/65 Hêåu Giang, P.12, Q.6, 3,3x18m, NH 3,44m, Tel. 0989504809 - C.Phûúng, miïîn tiïëp baáo, TG. tiïån nghi. Tel. 0923778237, 0903778237.
„ MT 36 Tùng Baåt Höí, P.12, Q.5, 4x27m, GTHL, miïîn „ 199/156 Lï Quang Sung, P.6, Q.6, nhaâ chung cû, gêìn H.Àöng, 2 nguöìn nûúác, heãm xe húi, khu an ninh, „ 41F C/x Phuá Lêm D, Lyá Chiïu Hoaâng, P.10, Q.6, ---------------------------------------------
TG. Tel. 0918030868 - A.Bûãu. chúå, àiïån nûúác, 4x12m, têìng trïåt, lêìu 1, coá giïëng trúâi, hûúáng ra höì búi Phuá Lêm, 73L. Tel. 9231089 - cö 4x21m, 85L SJC; trïåt 22,68m2, 850tr. Tel. 0908115028 - Cùn höå C/c cao cêëp Nam Long, Tên Thuêån Àöng,
„ Heãm 3m, 455/22 PV.Trõ, P.7, Q.5, khu TT, an ninh, GTHL, 1,2 tyã. Tel. 0909622824 - A.Baãy. Duyïn. Loan. Q.7, An Hoâa 5, 60m2, 2 PN, PK, bïëp, NTCC, cùn goác,
5,5x15m, 1 lêìu àuác, 4P, 3 WC, àeåp, àang coá thu nhêåp „ 79/5 Phaåm Àònh Höí, P.2, Q.6, gêìn chúå Bònh Têy, --------------------------------------------- „ MT 87 àûúâng 33 KP chúå An Dûúng Vûúng, P.10, Q.6, 18tr/m2. Tel. 0908655573-chõ Hûúng.
4,5tr, söí höìng, 155L. Tel. 8362566, 0908756129 - chuá 4,1x18m, GTHL, 155L SJC, th/lûúång. Tel. 7750655, Nhaâ P.10, Q.6, 4x13,5m, trïåt, 2 lêìu, 3 WC, hûúáng 4x16m, trïåt, 3 lêìu, 210L; MT 22 àûúâng 29, P.10, Q.6, ---------------------------------------------
Chûúng. 0903977572 - Thaânh. Àöng, à/d chúå, tiïån KD, gêìn Metro BP, GTHL, 110L. 5x17m, trïåt, 3 lêìu, 300L. Tel. 0918087898. 4,2x12m, 1 têëm, 1,25 tyã; 3,6x14m, 1 têëm, 1,25 tyã;
„ MT An Dûúng Vûúng, P.4, Q.5, 3x13,5m, trïåt, lûãng, 3 „ Tên Hoâa Àöng, P.14, Q.6, 3,6x25m, àuác giaã, ÀN, ÀT, LH: 57 àûúâng 33 KDC ADV, P.10, Q.6, Tel. „ MT P.À.Höí, 4,1x23,7, gaác, 1L, ML, ÀT, ÀN chñnh, SH, 4x20m, trïåt, àeåp, 1,4 tyã; 3,2x22m, 2 lêìu, 1,6 tyã; 4x17m,
lêìu, 420L SJC, tiïëp ngûúâi thiïån chñ, MTG. Tel. 8300268- khu an ninh, gêìn chúå Phuá Lêm, GTHL (húåp àöìng mua 0903815101. 610L. LH: 279 L.À.Haânh, Q.11, Tel. 9627272, 2 lêìu, 2,8 tyã, têët caã heãm 5m, SH, BST. Tel. 0908959814
C.Hoa, 0913922068-A.Bònh. baán), 1,25 tyã. Tel. 0974871070. --------------------------------------------- 0913741235. - Haãi.
„ MT söë 166 Lï Höìng Phong, P.3, Q.5, 4,9x23m, trïåt, Nhaâ 106/21 Bònh Tiïn, P.3, Q.6, 3x11m, àöí giaã 2 lêìu, ---------------------------------------------
lûãng, 1 lêìu, sên xe húi & sên sau, söí àoã, 890L SJC, Baán gêëp nhaâ MT lúán, àaåi löå Kinh Dûúng Vûúng, giêëy túâ húåp lïå. Tel. 0903909238 - A.Sô. BAÁN NHAÂ QUÊÅN 7 Nhaâ 62 àûúâng 79 (àûúâng 14m), P.Tên Quy, Q.7,
th/lûúång. Tel. 8637833 - A.Huêën. P.12, Q.6, 6,5x14m, trïåt, 4 lêìu, 15 phoâng, 16 WC, --------------------------------------------- 4,4x22m, trïåt, söí höìng, giaá th/lûúång. Tel.
„ 162/3E Dûúng Tûã Giang, P.15, Q.5, heãm cuåt 5m, 401/19F Kinh Dûúng Vûúng, P.12, Q.6, 4x20, 1 lêìu MT Huyânh Têën Phaát, Q.7, 10x25m, àuã tiïån nghi, söí 0988544220.
àang KD khaách saån, àöëi diïån cöng viïn Phuá Lêm,
6x12, ÀN chñnh, gêìn TTTM Thuêån Kiïìu Plaza, chúå, BV, àuác, ÀT, internet, caáp, ÀN àuã, CQ höìng, 3,35 tyã. Tel. höìng, 11 tyã, th/lûúång. Tel. 0914711975 - A.Duäng. ---------------------------------------------
söí höìng 2007, 100L SJC. Tel. 0919077639-Haãi. thoaáng, àuã tiïån nghi, nhaâ múái, àeåp, söí höìng, 6,5 tyã, 0907248581 - A.Têm. --------------------------------------------- Heãm lúán, cuåt, KDC cao cêëp, 8x13m, 4T, ST, 4 PK, 5
„ 2 MT 97 Dûúng Tûã Giang, P.15, Q.5, 3,8x17,5m, TT TL. Tel. 0918508012, 0908635564, 0935164315 --------------------------------------------- HT.Phaát, 5x15m, 1,28 tyã; TX.Soaån, 4x10,5m, 750tr, PN, P.ùn, P.saách, garage..., àiïån 3 pha, nûúác, ÀT,
chúå Tên Thaânh àang coá thu nhêåp cao, 450L SJC. Tel. 2 MT àûúâng lúán, 27 Bònh Phuá, P.10, Q.6, 4x21m, àuác gêìn chúå, tiïån buön baán nhoã, nhaâ coá phoâng cho thuï, THC, TDTSD 320m2, SH sang tïn, 5 tyã. Tel.
0908770782 - C.Hûúng. Baán nhaâ MT 85B Baâ Hom, P.13, Q.6, 4x24m, 2,5 têëm, gêìn siïu thõ Metro, tiïån KD. Tel. 0918863700 GTHL; QL50, 4x10m, 420tr. Tel. 0903366358, 0974117788, 0987677079 - Hoaâng
„ Cùn höå lêìu 6, C/c Cêy Mai, ngay TT Q.5, gêìn Thuêån ÀN, ÀT, caáp, internet, ngay ngaä 4 àûúâng lúán, - chõ Hùçng, miïîn TG. 0913604303. ---------------------------------------------
Kiïìu Plaza, 48m2, thoaáng, saáng, yïn tônh, múái 100%, --------------------------------------------- --------------------------------------------- Cùn höå Lï Thaânh, Q.7, caách chúå Bïën Thaânh 15 phuát
àeåp, söí höìng, 890tr. Tel. 0915754499. gêìn cöíng chúå Phuá Lêm, àang kinh doanh, 390L 205/29B9 Tên Hoâa Àöng, P.14, Q.6, 4x15, ÀN àuã, ÀT, MT Lêm V Bïìn, Q.7, 771m2, tiïån múã ngên haâng, VP xe maáy, giaáp Àaåi löå Àöng Têy, 59m2, goác, lêìu 10,
„ MT An Dûúng Vûúng, Q.5, gêìn chúå Baâu Sen, SJC. Tel. 8753506, 0907779966, miïëp tiïëp QC coá phoâng àang cho thuï, gêìn chúå, CQ höìng, 1,3 tyã, Cty..., söí höìng, 30tr/m2. Tel. 0979739511 - Tuá, 9,6tr/m2, TT 20%. Tel. 4101567, 0936200600-A.Tûâ,
5,8x21m, hêìm, trïåt, lûãng, 5,5 lêìu, coá maáy phaát àiïån, & baáo khaác TL. Tel. 0908300785, 0918342784-Minh, MTG. 0908877178 - Cûúâng. chuã.
thang maáy, 1.750L. Tel. 0903692209 - A.Têm. --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------
„ Ng Traäi, P.2, Q.5, vaâo heãm ~ 30m, 2,5x8m, trïåt, 1 lêìu, Nhaâ MT Ng V Luöng, P.11, Q.6, àöëi diïån trung „ 34D/12 Baâ Hom, P.13, Q.6, 3x15m, NH 4m, 50m2, lêìu MT heãm Ng T Thêåp, P.Tên Phuá, Q.7, 90m2, 2,2 tyã; MT Cùn höå Lï Thaânh, Q.7, caách chúå Bïën Thaânh 15 phuát
àiïån nûúác, söí höìng, 62L SJC. Tel. 0932095026 - têm y tïë Q.6 àang XD, gêìn Metro Bònh Phuá, chúå, vaán suöët, múái, ÀN chñnh, caånh chúå Phuá Lêm, chuã quyïìn söë 27, 2,1 tyã. Tel. 0938001863. xe maáy, giaáp Àaåi löå Àöng Têy, 68m2, hûúáng Nam, lêìu
A.Nguyïn. húåp lïå, 130L SJC, TL. Tel. 5378520, 0957841154 - --------------------------------------------- 3, 9tr/m2, TT 20%. Tel. 4101567, 0936200600-A.Tûâ,
siïu thõ, trûúâng hoåc, 4x16, trïåt, 2 lêìu, hûúáng
„ 175/8 Ng Tri Phûúng, Q.5, 20x4=80m2, lö 2, heãm röång A.Oaánh. Cùn höå Myä Khaánh 3, lêìu 2, view höì búi, 3 PN, 2 toi- chuã.
4,3m, GTHL. Tel. 7850015, 01222663315-A.Quang. Têy Bùæc, giêëy túâ húåp lïå, 320L, miïîn TG. Tel. „ 182/2 Phaåm V Chñ, P.4, Q.6, TDT 26m2, 1 gaác, ÀN àuã, let, PK, bïëp, NTCC, baán hoùåc àöíi penthouse HAGL 2, ---------------------------------------------
„ Heãm taxi à/d chúå Baâu Sen, thöng ra Trêìn Phuá, TT Q.5, 0907334159-A.Thöng, chñnh chuã söí höìng húåp lïå, 1,4 tyã. Tel. 0902386069 - A.Khaánh, giaá th/lûúång. Tel. 4100931, 0903762000. Q.7: 4x12, 2 lêìu, H3m, 1,35 tyã; 4x9, trïåt, H5m, 770tr;
2,5x12,5m, lûãng, 2L, àeåp, 1,85 tyã, MTG. LH: 402/42 An 0914911890 - C.Cuác. --------------------------------------------- 3,5x14, 1 lêìu, H5m, 1,3 tyã; 3,6x14, naát, H5m, 800tr, têët
Dûúng Vûúng, Q.5, Tel. 0903399005-A.Huâng. Baán nhaâ 79/34A29 Tên Hoâa Àöng, P.14, Q.6, 3,4x5,5m, „ 470 Gia Phuá, P.3, Q.6, 5x12m, núã hêåu L 9m, ÀN àuã, Cùn höå 3B2 - 13 Sky 2, 89m2, NTÀÀ, 2,9 tyã. Tel. caã SH, BST, ÀN chñnh. Tel. 0908419751-Vuä.
„ An Bònh, HXH, Q.5, 6,8x20, sên 7m, 300L; ADV, 3x13, nhaâ cêëp 4, heãm 3,5m, àûúâng àöí bï töng múái laâm söí höìng húåp lïå, 2 tyã. Tel. 0902386069 - A.Khaánh, 0903687681 - A.Thùæng, 0903321032 - Vy. ---------------------------------------------
lûãng, 2L àuác, STÀ, HXH, Sàoã, 120L, TL; HXH 6m NTraäi, àûúâng, àiïån nûúác, TH caáp, àiïån thoaåi riïng, vaâo heãm
0914911890 - C.Cuác. --------------------------------------------- Nhaâ KDC caách HTP 50m, heãm 5m, 4x20, coá 4P cho
4x14, lûãng, 1L, STÀ, 190L. Tel. 0903692209-Têm. „ Nhaâ heãm Q.6, 8x16m, cêëp 4, 2 àöìng höì àiïån, nûúác Biïåt thûå song lêåp Phuá Myä Hûng, Q.7, gêìn siïu thõ thuï thu nhêåp 2tr/th, ÀN, tiïån KD, SH, 1,4 tyã, th/lûúång,
„ Nhaâ 3x13, àuác 3 têëm, 4 PN, 3 WC, PK, bïëp, NTCC, 30m, gêìn chúå Phuá Lêm, söí höìng àuã, 420tr, miïîn TG.
chñnh, tiïån xêy múái. Tel. 01685247699 - Kiïìu. Coopmart, 14 tyã; M.Kim 1, àûúâng lúán, 17 tyã; M.Giang bao moåi chi phñ ST. Tel. 0907767678-Haãi.
ST, heãm röång 6m yïn tônh, an ninh. LH: 319/102 Cao Tel. 4074985, 0907806775-chõ Cêëm „ 203 àûúâng söë 11, P.11, Q.6, 4x15m, gaác göî, 2 tyã. Tel. 2, àûúâng lúán, 15 tyã. Tel. 0909245795. ---------------------------------------------
Àaåt, P.1, Q.5, Tel. 8366295, 0933862555 - cö Trinh. 0907863303. --------------------------------------------- Nhaâ Q.7, 7x25, coá 7 phoâng cho thuï TN 5tr/th, caách
„ Cùn höå 418/7 Trêìn Phuá, Q.5, 30m2, tiïån nghi àuã, baán Baán chung cû cao cêëp Bònh Phuá, MT àûúâng Hêåu „ 219/18 Mai Xuên Thûúãng, P.6, Q.6, 3x14m, 2 MT heãm Shop M.Hoaâng, àûúâng Ng V Linh, 4 têìng, 18 tyã; shop TXSoaån 50m, KDC CC, öín àõnh, heãm 5m, tiïån xêy
hoùåc thïë chêëp. Tel. 0978889679, 0938317817 - A.Duäng. Giang, Q.6, 83m2, lêìu 10, giaá göëc 14,5tr/m2 + röång, 80L, miïîn TG. Tel. 9691654 - chõ Mai. M.Khaánh, 16 tyã; shop Sky 184m2, 15 tyã, àûúâng NVL, biïåt thûå, KD, SH, 3,3 tyã, BST, TL. Tel. 0908959814-
„ Nhaâ nhoã ngay TT Q.5, gêìn trûúâng, chúå, höì búi, an chïnh lïåch thoãa thuêån, höî trúå vay ngên haâng „ MT 244 Lï Quang Sung, P.6, Q.6, 42m2, söí höìng, bao PMH, Q.7. Tel. 0909245795. Haãi.
ninh, 2,4x7m, 2 lêìu, ÀN chñnh, 47L. LH: 281/12B Trêìn ST, 120L, th/lûúång. Tel. 9605178 chñnh chuã. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
Bònh Troång, P.4, Q.5, Tel. 0908125478-Vuä. 70%, thanh toaán 30% + chïnh lïåch, vaâo úã liïìn. „ 164/20 Àùång Nguyïn Cêín, Q.6, DTSD 42m2, núã hêåu, MT àûúâng söë gêìn cêìu Kinh Teã, 3,5x18m, 2 tyã; 4x17m, Nhaâ cao cêëp àûúâng Ng V Linh, Q.7, caách Phuá Myä
„ Nhaâ 3x10m, gaác suöët, gêìn chúå, trûúâng, heãm 3m, 980tr. Tel. 0989531508-AÁnh gêìn buâng binh Phuá Lêm, àaåi löå Huâng Vûúng, nhaâ àeåp, úã 2,35 tyã; 8x18m, 5,65 tyã; 10x16m, 5,35 tyã. Tel. 5230946, Hûng 300m, 3 têìng, 4x15m, 3 PN, 4 WC, hûúáng Nam,
LH: 48/52 Ng Biïíu, P.1, Q.5, Tel. 0902972953 - chõ AÁnh, ngay, ÀN àuã, söí höìng, 685tr. Tel. 0903867833 - A.Thiïån. 0903042000. nhaâ múái, söí höìng, bao ST, 2,9 tyã. Tel. 0903156840.
0918016159 - A.Phûúng. „ 101 lêìu 1 lö B C/c 78, cùn àêìu bòa, Tên Hoâa Àöng, --------------------------------------------- ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Baán nhaâ 144/6B2 Phaåm V Chñ, P.4, Q.6, P.14, Q.6, 5x14m (70m2), 700tr. Tel. 7519783, KDC P.Phuá Myä, Phaåm Hûäu Lêìu, Q.7, 5x18m, naát, MT Biïåt thûå ven söng Tên Phong, võ trñ àeåp, thoaáng, àöëi
MT T.B.Troång, 5,5x25, lûãng, 3L, 1140L; MT T.H.Àaåo, 8,5x8,5m, coá 1 gaác lûãng, àiïån nûúác àuã, 200L 0909139450. 16m, söí àoã chñnh chuã, GPXD tiïån xêy múái, nûúác & diïån ÀH Rmit, giaá töët. Tel. 0903914500, 0903811480 -
12x20, trïåt, 3100L; MT ADV, à/d An Àöng Plaza, 4x18, SJC, th/lûúång. Tel. 0903755914, 8578976-chõ „ 210/4 Ng V Luöng, P.11, Q.6, 5x11m, ÀN chñnh, heãm àiïån caáp ngêìm, giaá th/lûúång. Tel. 0909566343. cö Saáu.
1L, 18,5tyã. Tel. 9304146, 0908348357-Minh. Tuá Anh nhûåa 7m, khöng ngêåp nûúác, khu an ninh, CQ höìng, 1,5 --------------------------------------------- ---------------------------------------------
--------------------------------------------- tyã, th/lûúång. Tel. 8761698, 0914810174. MT heãm 167, Q.7, gêìn KCX, gêìn cêìu Tên Thuêån 1, Cùn höå D102 Myä Phûúác, Phuá Myä Hûng, Q.7, DTSD
„ HXH T.H.Àaåo, Q.5, 4x12, 1L, 2PN, PK, 2WC, àeåp, SH, „ M21 C/x Phuá Lêm B, P.13, Q.6, 4x10m, 2,5T, àûúâng 3x12m, gaác suöët, söí höìng, 750tr. Tel. 0908253559 - 112,67m2, thang maáy, gêìn siïu thõ Coopmart. Tel.
khu cao cêëp, 2 tyã, TL. LH: Cty Thaânh Thêåt, 175 Nhêåt Taão, Baán nhaâ àêët 216/21+23 Ng V Luöng, P.11, Q.6, nhaâ liïn nhûåa 12m, CQ höìng, bao ST, 1,9 tyã, miïîn TG. Tel. Linh. 0908300601 - chõ Ngoåc.
P.8, Q.10, Tel. 2646786, 2646508. kïë hûúáng Àöng Nam, 17x24m, coá thïí chia thaânh 6 0908555339 - A.Tuïë, 0906611035 - chõ Thuãy. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
cùn, àaä àöí 2 têëm, caách àûúâng N.V.Luöng 200m, heãm „ MT àûúâng söë 64, KDC Bònh Phuá, Q.6, 8x17m, trïåt, 3 Cùn höå Myä Phaát, PMH, 137m2, BC1-12, cùn goác, 3 Cùn höå Phuá Myä - VPH, 77m2, têìng 21, block 3, 2
BAÁN NHAÂ QUÊÅN 6 7m, gêìn Metro Bònh Phuá, trûúác laâm xûúãng may, giêëy lêìu, ST, DTSD 550m2, gêìn Metro, chúå, àang cho thuï > MT, 3 PN, chöî àêåu xe húi, àaä TT 70% HÀ, 8 tyã chûa P.nguã, húåp àïí úã, 22,5tr/m2. Tel. 0935155099.
túâ húåp lïå, giaá th/lûúång, miïîn TG. Tel. 0907334159- 1500$/th, 4,8 tyã. Tel. 0978186186 - A.Sang. VAT, cho thuï 2.000$/th. Tel. 0903312303, ---------------------------------------------
MT khu mua baán sêìm uêët, 395 Hêåu Giang, P.11, Q.6, A.Thöng, chñnh chu㠄 Bònh Tiïn, P.3, Q.6, 3,2x14,2m, 1 lêìu, 1 lûãng, múái xêy, 0909090921. 85/13/4A Ng V Quyâ, P.TTÀ, Q.7, 4,2x15m, nöåi thêët
DTSD riïng 68,8m2, söí höìng, 5,9 tyã. Tel. 0903614410 CQ höìng, 65L SJC. Tel. 0908989435. --------------------------------------------- àeåp, ÀN, ÀT, TH caáp, 1,05 tyã, bao söí höìng. Tel.
- A.Haãi. Baán gêëp nhaâ 995/47 Höìng Baâng, P.12, Q.6, caånh chuâa „ 336/63/9 Ng V Luöng, P.12, Q.6, 14m2, 3,8x3,7m, gaác Heãm lúán KTTD.Nghïì Ng H.Caãnh, Q.7, 4,05x22m, NH, 0908315838.
--------------------------------------------- Thiïn Trûúác, múái xêy, àeåp, 8,6x3,6m, trïåt, 1 àöí giaã suöët, ÀN àuã, GTHL, 280tr, th/lûúång. Tel. 0918310094 - cêëp 4, SH, 1,65 tyã; 3,2x14m, àuác 1 têëm, SH, 750tr; ---------------------------------------------
165/27-29Bis Ng V Luöng, P.10, Q.6, 8,2x12,3, trïåt, 1 suöët coá balcon, cêìu thang àuác, laát gaåch men, 2 WC, A.Cöng. 4,2x7m, àuác 1 têëm, SH, 650tr. Tel. 0933689768, MTG. Ng V Quyâ, P.Phuá Thuêån, Q.7, gêìn ngaä 4 Àa khoa &
lêìu, àang cho thuï, heãm lúán xe taãi vaâo àûúåc, caách àiïån nûúác, ÀT, internet, TV caáp, heãm nhûåa 5m, khu „ 573A Hêåu Giang, P.11, Q.6, hûúáng Nam, àuác 2 têëm, --------------------------------------------- cêìu Phuá Myä nöëi Q.2, àêët 98,9m2, núã 5x19,4m, trïåt,
MT 50m, CQ höìng. Tel. 0918682918. dên cû öín àõnh, 650tr hoùåc thïë chêëp. Tel. 7515425, 3,8x14m, núã hêåu, thoaáng, goác heãm röång, caách 2 àûúâng MT àûúâng söë, P.Tên Quy, Q.7, cêìu Kinh Teã reä traái, múái àeåp, bao ST SH, 1,6 tyã. Tel. 0937262458 - C.Nga.
--------------------------------------------- 0908431444-Phûúng HG-NVL 20m, ÀN àuã, GTHL. Tel. 8751563 - Lan. caách Q.1 ~ 2km, KDC cao cêëp, 100m2, söí höìng, bao ---------------------------------------------
MT Trêìn Trung Lêåp, Q.6, bïn höng chúå Bònh Têy, khu „ 219/5 Mai Xuên Thûúãng, P.6, Q.6, 3,4x18m, gaác göî, ST, 29tr/m2, TL. Tel. 0958823324 - A.Cûúâng. Heãm 30/4 cêìu Raåch Öng, P.Tên Hûng, Q.7, 3,8x11m,
yïn tônh, hûúáng ÀN, 6x30m, trïåt, naát, tiïån XD, CQH, Baán nhaâ 3 MT söë 66A Phaåm Àònh Höí, P.2, Q.6, àêìu heãm 10m, 1,5 tyã, th/lûúång. Tel. 01228023793. --------------------------------------------- trïåt, lêìu àeåp, 920tr; 4x11m, trïåt, lêìu àeåp, 950tr, têët caã
5,5 tyã, miïîn TG. Tel. 0909103989. àûúâng Thaáp Mûúâi vaâ Hêåu Giang, ngay trung têm „ Nhaâ 4x7m, gaác suöët, balcon àuác, ÀN chñnh, gêìn chúå Heãm xe húi Lêm V Bïìn, 5x21m, trïåt, 2 lêìu, KDC hiïån söí höìng, bao ST. Tel. 7711717, 0913911660 -
--------------------------------------------- thûúng maåi chúå Bònh Têy, töíng DTSD 166,1m2, tiïån Phuá Lêm, CQ höìng, 550tr. LH: 59/48 Tên Hoâa Àöng, hûäu, hûúáng Àöng Bùæc, thiïët kïë nöåi thêët àeåp, giaá A.Diïìm.
C/c têìng trïåt, 43/22 Bònh Têy, P.1, Q.6, heãm 3m, P.14, Q.6, Tel. 0988062117 - Thuáy Nga th/lûúång. Tel. 0972723969 - A.Haãi chñnh chuã. ---------------------------------------------
KD, múã VP, ngên haâng, CQ höìng, giaá th/lûúång. Tel.
4x17m, lûãng, CQ höìng, 950tr, th/lûúång. Tel. 9963423, „ MT Q19 C/x Phuá Lêm A, P.12, Q.6, 4x20, múái, lêìu àuác --------------------------------------------- Cùn höå C/c An Hoâa 3, khu Nam Long, Q.7, lêìu 1, ÀNC,
0908200756. 0903818441-Quang, miïîn TG, quaãng caáo giaã, balcon àuác, gêìn chúå, ÀH ÀN àuã, giêëy höìng, MTG. Huyânh Têën Phaát, P.Tên Phuá, Q.7, 7,5x8m, caách ngaä 4 ÀT, THC, internet, tùång nöåi thêët, 1,12 tyã, TL, tiïëp
--------------------------------------------- Tel. 0903037126-Dung, 0932612850-chõ Chñn. Ng T Thêåp 200m, ÀN chñnh, söí àoã chung, 650tr, ngûúâi thiïån chñ. Tel. 0983072559 - A.Löåc,
Cùn höå têåp thïí têìng 1 & 2, 203/18 Phan V Khoeã, P.5, „ 57/8/1E Tên Hoáa, P.14, Q.6, 3,1x8,6, trïåt, gaác göî, àuác th/lûúång. Tel. 0907052701. 0958827107 - C.Linh.
Q.6, 4x21m, àuác àeåp, löëi ài riïng têìng trïåt 1,2m daâi Baán nhaâ MT 156 Hêåu Giang, P.6, Q.6, 2,5 têëm, balcon, ÀN àuã, gêìn chúå, trûúâng, 45L SJC, th/lûúång. Tel. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
3m, söí höìng, 1,2tyã. Tel. 0913894273-A.Thaái. 5x28m, DTSD 175,8m2, núã hêåu sau 9m röång, söí 9695640, 0919534201. Biïåt thûå Myä Thaái 2, 12 tyã; Hûng Thaái, cùn goác B1, 13,5 Baán CH CC Quöëc Cûúâng II, MT Ng Tri Phûúng nöëi
--------------------------------------------- höìng, 17,5 tyã (1050L SJC), th/lûúång. Tel. „ Nhaâ núã hêåu 4x10m, Q.6, gêìn chúå Phuá Lêm, ÀN àuã, söí tyã; Myä Giang, 15 tyã; Myä Vùn, 15 tyã. Tel. 0907985699 - daâi, 124m2, 3 PN, cùn höå A7 02, A6 03, A3 17, àaä
C12 C/x Phuá Lêm B, P.13, Q.6, 4x16m, gaác suöët, sên 0908159911-A.Vinh àoã cêëp ngaây 14/2/2008, 45L SJC, 2% hoa höìng cho giúái Hûúng. àoáng 20%, chïnh lïåch 120T. Tel. 0908322529.
3,5m, núã hêåu, MT àûúâng nhûåa 10m, ÀN, ÀT, TH caáp, thiïåu. Tel. 0989231535 - baác Taám. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
an ninh, söí höìng, 1,7 tyã. Tel. 8751831, 0974871070 - „ MT 170 Baäi Sêåy, P.4, Q.6, 2,7x20m, cêëp 4, tiïån xêy Cùn höå Caãnh Viïn 1, goác CV, 5,2 tyã; Caãnh Viïn 2, HXH 8m, 502/37/45A H.T.Phaát, P.TTT, TDT 138m2, XD
Chêu. múái, CQ höìng, 160L, th/lûúång. Tel. 8541874 - A.Huâng, Nam Khang, Myä Àûác, Panorama, Grandview, Hoaâng 108m2, 7,5x15,8m, NH 8m, coá 13P cho thuï, CQH, 2,3
--------------------------------------------- 200A Phan V Khoãe, P.5, Q.6, hûúáng Nam, 4x20, chõ Hùçng (töëi), miïîn TG, QC. Anh 1-3, Hoaâng Thaáp..., giaá töët. Tel. 0907985699 - tyã. Tel. 0938272111-A.Àaânh, 0987066066-Khoa.
Heãm 45/96 Bònh Tiïn, P.7, Q.6, 3,8x10m, 2 gaác suöët, trïåt, 2 lêìu, ÀH àiïån, 1 ÀH 3 pha, ÀH nûúác, ÀT, „ Phaåm V Chñ, P.8, Q.6, 30m2, àeåp, trïåt, 2 lêìu göî, ÀN Hûúng. ---------------------------------------------
heãm 7m xe taãi vaâo, 1 tyã. Tel. 0909126515 - A.Huâng. TH caáp, ADSL, yïn tônh, an ninh, CQTN, 270L, àuã, heãm 3m, sau nhaâ MT, caách àûúâng 8m, GTHL CQ, --------------------------------------------- Heãm 95 (75 cuä) Lï V Lûúng, P.Tên Kiïíng, Q.7,
--------------------------------------------- th/lûúång, miïîn TG. Tel. 0909713593-A.Chûúng bao ST, 360tr. Tel. 01227390543 - A.Quyá. 4x16m, àuác KC 2,5T, xêy 2006, TTNT àeåp, úã ngay, 3,5x13m, àeåp, giêëy tay, coá nguöìn göëc àêët, 500tr,
28/31 Mai Xuên Thûúãng, P.1, Q.6, 3,5x16m, gaác lûãng, „ C/c lêìu 2 Lyá Chiïu Hoaâng, Q.6, 2 PN, 2 WC, 650tr. Tel. caách KCX Tên Thuêån 500m, heãm cuåt, yïn tônh, söí àoã th/lûúång. Tel. 0958448990 - chõ Anh.
àuác 2 têëm, söí höìng, 1,8 tyã, th/lûúång. Tel. 8556873 - 0919175178. chñnh chuã, 2,1 tyã, TL. Tel. 01682445451 - A.Minh, ---------------------------------------------
C.Haâ. „ Tên Hoâa Àöng, P.14, Q.6, 4x15m, gaác lûãng, heãm 5m, MTG + QC. 585/20A Ng T Thêåp, P.Tên Phong, Q.7, à/d Hoaâng
--------------------------------------------- Baán nhaâ 633/7 Höìng Baâng, P.6, Q.6, 4x11m, khu phöë an ninh, ÀN chñnh, söí höìng, 850tr, th/lûúång. Tel. --------------------------------------------- Anh Gia Lai 1, àêët 5x32m, söí höìng; Thaái Sún II, R16
Nhaâ cêëp 4, saåch àeåp, 3,5x11m, gaác suöët, gêìn siïu thõ hûúáng Têy Bùæc, heãm 6m, giaá th/lûúång. Tel. 8595023, 0902400760 chñnh chuã. BT song lêåp Myä Kim 2, Phuá Myä Hûng, Q.7, 9x19m, R4+5. Tel. 0909760557 - Thu.
Metro, trûúâng cêëp 1-3, giêëy túâ höìng, lêu daâi, khu CB 0909073637-chõ Cêím „ MT 228 Baâ Hom, P.13, Q.6, 4x13m, lêìu àuác 3 têëm, CQ múái, NT àuã, söí höìng, 16,5 tyã. Tel. 0909701976. ---------------------------------------------
CNV, 800tr, giao ngay. Tel. 0962776971 - A.Têm. höìng, 300L SJC, th/lûúång. Tel. 8760079 - dò Saáu hoùåc YÁ. --------------------------------------------- 160/57/36 Ng V Quyâ, P.Phuá Thuêån, Q.7, 5x14m, cêëp 4,
--------------------------------------------- „ Heãm 185/36 Baâ Hom, P.13, Q.6, 3,2x17m, àuác 1 têëm, MT Huyânh Têën Phaát, TTÀöng, Q.7, 4,2x35m, ngay heãm 4m, GPXD 4 têëm, ngay cêìu Phuá Myä, KDC hiïån
Heãm 235/E25 Mai Xuên Thûúãng, P.6, Q.6, 12m2, ÀN, 3 P.nguã, 2 toilet, 1,2 tyã. Tel. 0932194699. khu chïë xuêët, võ trñ àeåp, tiïån KD, múã Cty, ngên haâng, hûäu, ÀN àuã, CQ höìng, 1,4 tyã, bao ST. Tel.
TH caáp, GTHL, söí höìng, 430tr, th/lûúång. Tel. MT Ng V Luöng, P.11, Q.6, 6x37m, àuác 1 têëm „ C/c Bònh Tiïn, Q.6, têìng trïåt, MT chúå, tiïån KD mua CQ höìng, 7 tyã. Tel. 0907671013 - A.Long. 0937003088, MTG.
0909550002 - My. 6x17m, gêìn BV, trûúâng hoåc, àöëi diïån nhaâ haâng baán, 3,5x12m, GTHL, 620tr. Tel. 0903723046 - A.Thaânh. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Cung Hyã, CQHL, 9 tyã, th/lûúång. Tel. „ MT heãm 208/15A Baâ Hom, P.13, Q.6, trïåt, 1 lêìu, trang Lyá Phuåc Man, Q.7, 6x24m, núã hêåu 8m, 1 lêìu, àang KD 60 àûúâng 53, P.Tên Quy, Q.7, 3,5x17,2m, MT 14m,
217 Tên Hoâa Àöng, P.14, Q.6, chu vi DT 98,9m, ÀN 0903002988-C.Mai, 0909987768-C.Vên, xem trñ àeåp, úã ngay, ÀN chñnh, 24L SJC. LH: à/c trïn. phoâng troå thu nhêåp 11 triïåu/th, CQ höìng, 3 tyã. Tel. heãm sau 2m, ÀN chñnh, CQ höìng, 1,95 tyã. Tel.
àuã, CQ höìng, 3,4 tyã, TL. Tel. 7516799. „ Nhaâ 58/10 Hêåu Giang, P.6, Q.6, 2,6x11m, trïåt, 2 lêìu, 0907671013 - A.Long. 0983031955 - cö Tiïëm, miïîn TG.
--------------------------------------------- nhaâ giúâ haânh chaánh 85L. Tel. 0903655993 - Höìng. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
Thûá Nùm, 15/05/2008 21
„ Sang quyïìn mua cùn höå Sky Garden 3, Phuá Myä Hûng,
Q.7, cùn goác, 72m2, 150tr. Tel. 0959626969 - C.Thuãy.
„ MT àûúâng söë 10, P.Tên Quy, Q.7, DTXD 21,3m2,
DTSD 82,3m2, trïåt, lûãng, 2 lêìu àuác, hûúáng Àöng, tiïån
KD, múã VP, 1,7 tyã. Tel. 9407349, 0933649466.
„ 28J C/x Ngên Haâng, Q.7, DTKV 4x23m, nhaâ tröëng
giao ngay, CQ höìng, 3,65 tyã. Tel. 01228695323,
0982753567 - Nga.
„ Heãm 30 Lêm V Bïìn, Q.7, 4x11,3m, 3 têìng kiïn cöë,
ÀNC, múái àeåp, khu hiïån hûäu chónh trang, caách àûúâng dûå
„ Nhaâ naát Ng T Thêåp, P.Phuá Thuêån, Q.7, 4x9,5, ÀN kiïën 14 ~ 30m, SH, 1,6 tyã. Tel. 0908334006 - Quang.
chñnh, caách Phuá Myä Hûng 500m, SH, 830tr. Tel. ---------------------------------------------
0908877635-A.Duêín. Nhaâ naát HXH Ng V Quyâ, 5,4x9, 1,1tyã; 9,5x9, 1,8tyã;
„ Nhaâ naát khu Tên An Huy, Lï V Lûúng & Ng T Thêåp, 4x24, 2,3tyã, KDC, gêìn trûúâng, chúå, gêìn cêìu Phuá Myä
gêìn C/c HAGL, 5x19, à/d búâ söng, söí àoã, 20tr/m2. Tel. ài Q.2, chñnh chuã, CQH. Tel. 0974757682 - Thaânh.
0908877635-A.Duêín. ---------------------------------------------
„ MT Lï V Lûúng, gêìn HAGL1, 4x20m, söí höìng, Heãm Ng V Quyâ, 3,5x12, 2L, múái, àeåp, vaâo úã liïìn,
60tr/m2; MT àûúâng 49, Tên Quy, 3,5x31m, söí höìng, 2,8 1,25tyã, KDC hiïån hûäu, gêìn trûúâng, chúå, CQH. Tel.
tyã. Tel. 2397246, 0935451150 - A.Duäng. 0974757682 - A.Thaânh.
„ 3,5x14,1, àuác 2T, àûúâng 4m, 5tyã; 3,2x22, àuác 2 têëm, ---------------------------------------------
àûúâng 4m, 1,8tyã; 3,2x13, cêëp 4, 650tr; 3,5x9, àuác 1T, Heãm Lêm V Bïìn, 4x11,3, 2L, múái, àeåp, vaâo úã liïìn,
600tr, 4 cùn coá SH. Tel. 0909368123-A.Taâi. 1,6tyã, KDC hiïån hûäu, gêìn trûúâng, chúå, CQ höìng. Tel.
„ Biïåt thûå múái xêy, 7x24m, khu QH Savimex Q.7, NTCC, 0974757682 - A.Thaânh.
6 P.nguã, P.thïí duåc, P.khaách, bïëp, thiïët bõ hiïån àaåi, 8 tyã. ---------------------------------------------
BMC Hûng Phong, Huyânh Têën Phaát, Q.7, cùn höå Biïåt thûå 3 têìng söë 138 àûúâng 45, P.Tên Qui, Q.7, coá „ Phuá Myä, Q.7, trïåt, 1 lêìu, àeåp, 3,2x17m, 1,1 tyã; 4x8,5m Tel. 0982692819 - chõ Têm. Heãm Lêm V Bïìn, 4x10, 2L, múái, àeåp, vaâo úã liïìn, 1,3tyã,
block 3, têìng 24, 102,6m2, 24tr/m2. Tel. 0918596058. gara, vûúân hoa, DTXD 615m2 trïn DT 300m2, GTHL. = 600, PX, 1 lêìu, 3,5x14m = 600; 1 lêìu, 4x12m = 800, „ Heãm 3m KP3, P.Phuá Thuêån, Q.7, 3,2x8m, trïåt, gaác KDC hiïån hûäu, thoaáng maát, gêìn trûúâng, chúå, CQH.
--------------------------------------------- Tel. 0904594868 - cö Trûúng. 4x10m = 500, 5x8m = 350. Tel. 7852699, 0958362910 suöët, balcon àuác, ÀN àuã, úã ngay, GTHL, khöng tranh Tel. 0974757682 - A.Thaânh.
Trêìn Xuên Soaån, P.Tên Kiïíng, Q.7, 4,17x17m, naát, --------------------------------------------- - C.Nga. chêëp, baán giêëy tay, 300tr. Tel. 0902946168. ---------------------------------------------
tiïån xêy múái, gêìn chúå, trûúâng, caách Q.1 ~ 15 phuát xe, 861/165/25A KP4, P.Tên Hûng, Q.7, 4x18, 1 gaác lûãng „ P.Phuá Myä, Q.7, àûúâng Chuyïn Duâng 9, heãm 7m, cêëp „ MT PH.Lêìu, 3,5x27m, 1,9 tyã; 8x17m, nhaâ naát, 1,6 tyã; Heãm bï töng Huyânh Têën Phaát, 3,2x18, 2L, nhaâ múái,
söí àoã, chñnh chuã, 1,55 tyã. Tel. 0908544262 - Hûúng. àöí giaã, úã ngay, CQ àuã, àêët úã lêu daâi, 1,35 tyã. Tel. 3, àeåp nhû biïåt thûå, 4,2x38m = 160m2, söí höìng, bao ST, nhaâ àuác 1 têëm, caách MT HT.Phaát 15m, úã ngay, 880tr, têët àeåp, vaâo úã liïìn, 1,7tyã, KDC hiïån hûäu, gêìn trûúâng,
--------------------------------------------- 0947449400, 0917564106-A.Nùm, miïîn TG. 2,8 tyã. Tel. 7850159, 0906786024 - C.Hoaâng. caã bao SH, ÀN chñnh, MTG. Tel. 0983868466. chúå, siïu thõ, CQH. Tel. 0989367727-Têm.
MT 991A Trêìn Xuên Soaån, P.Tên Hûng, Q.7, 3x15m, --------------------------------------------- „ Heãm 5m thöng Ng T Thêåp, 4x21m, múái XD, trïåt, lûãng, „ Ng V Linh, Q.7, nhaâ àêët thöí cû 650m2, caách PMH ---------------------------------------------
söí höìng, 2,2 tyã. Tel. 0955701455 - A.Thanh chñnh Nhaâ + àêët 44 LVBïìn, P.Tên Kiïíng, Q.7, gêìn ngaä 3 àeåp, àuã TN, ÀN, TH caáp, ADSL, CQ höìng, ngay chúå 100m, tiïån XD nhaâ cao têìng, KS, biïåt thûå, cú súã SX, kho Nhaâ naát heãm xe húi khu böå Cöng An, 8x25, 4,6tyã;
chuã, miïîn TG. TXSoaån-LVBïìn, nhaâ BTCT trïåt, 2L, XD 6x22, àêët T.Myä, PMH, BV Viïåt Phaáp, 2 tyã. Tel. 7711526, xûúãng..., KDC öín àõnh, CQTN, giaá TL. Tel. 0903969515. 5,4x8,6, 1,05tyã; 5x15, 1,6tyã, KDC hiïån hûäu, gêìn
--------------------------------------------- 6,2x47, NH 6,7m ~ 310m2, 70tr/m. Tel. 0913838932 - 0903537542. „ Söë 10 àûúâng 12, P.Tên Phuá, Q.7, DTXD 4x15m = trûúâng, chúå, CQH. Tel. 0989367727-A.Têm.
10/11Bis KP4, P.TTT, Q.7, 3,5x14,6m, trïåt, balcon A.Tuâng. „ Nhaâ Q.7: Hûng Vûúång 2, 71m2 net, NTÀÀ, view CV, 60m2, àuác 1 lêìu 100m2, GTHL, 3,6 tyã. Tel. 0989050727 ---------------------------------------------
trûúác àuác, gaác suöët, hûúáng Têy Nam, ÀN, ÀT, TH --------------------------------------------- 2 tyã; Sky 2, 71m2 net, nhaâ thö, lêìu cao, 2,05 tyã. Tel. - A.Hûäu chuã nhaâ. Nhaâ naát heãm Huyânh Têën Phaát, 4x21, 1,35tyã; 5x18,5,
caáp, heãm 4m, 1,5 tyã. Tel. 0903997742, 0979209020. 4A2-13 Sky Garden 2, Q.7, 89m2, PK, bïëp, 2 PN, 0989799004, miïîn TG. „ BT P.Tên Phong, Q.7, àûúâng 36, 12x15m, 1 lêìu, 8 tyã; 1,3tyã, KDC hiïån hûäu, gêìn chúå, trûúâng, CQH. Tel.
--------------------------------------------- PLV, sên phúi, ML, MNN, NTCC, coá HÀ thuï 1000$/th, „ MT Hoaâng Quöëc Viïåt, Q.7, 76m2, trïåt, P.khaách, 3 nhaâ naát 4x12,5m, sau lûng àûúâng söë 10, 1,28 tyã. Tel. 0989367727 - A.Têm.
MT àûúâng söë 9 àûúâng àöi 28m, P.Tên Kiïíng, Q.7, 3,45 tyã, TL. Tel. 4317844, 0958981864-Trang, 8-12h, P.nguã, bïëp, sên 40m2 KD, gêìn kho baåc Q.7, kïë TH caáp, 0902557516. ---------------------------------------------
4x20, àuác 1 têëm, àeåp, NTCC, TT Q.7 caách cêìu Kïnh 17-21h. 2,2 tyã. Tel. 0903320097. „ Huyânh Têën Phaát, Q.7, heãm TT daåy nghïì NHC 7m, Nhaâ MT àûúâng söë, 4x18, 2,65tyã; 4x12,5, 2,1tyã, tiïån
Teã 1km, VT àeåp, SH. Tel. 0938123369-A.Bònh. --------------------------------------------- „ Cùn höå cao cêëp Myä Khaánh 3, Phuá Myä Hûng, Q.7, KDC, yïn tônh, 4,05x22,6m, NH 4,1m, TDT 111,4m2, söí kinh doanh, mua baán, CQH. Tel. 0989367727 -
--------------------------------------------- KDC Him Lam 6A, Q.7, 7x20,5, 2 MT, 2T5, XD 8/2008, 112m2, 4,1 tyã. Tel. 0938999090 - A.Phuá, miïîn tiïëp baáo, höìng, bao ST, 1,65 tyã. Tel. 0908385554 - A.Têm. A.Têm.
52/18 Ng T Thêåp, Q.7, 4,2x20m, 1 têëm, àûúâng 8m, NTCC, 5 PN, sên vûúân 2,5m, VT àeåp, gêìn ÀH TG. „ Nam Long, 4x20m, 3 têëm, 3,5 tyã; Trêìn Xuên Soaån, ---------------------------------------------
KDC öín àõnh, giêëy túâ àuã, 2,6 tyã, miïîn TG. Tel. Rmit+PMHûng, 8,6 tyã, TL. Tel. 0977597636-A.Luyïån. „ KP2, P.TTÀöng, Q.7, 4,8x16m, trïåt, gaác, 1,203 tyã; 4,5x14m, 1,3 tyã; Phuá Myä, 4x16m, 1 têëm, 1,4 tyã. Tel. Nhaâ naát heãm xe húi Ng V Quyâ, 4x24, 2,3tyã; 8x24,
0908172375. --------------------------------------------- 5x15m, àuác 1 têëm, 1,4 tyã; 4,1x24m, trïåt, gaác, 1,65 tyã; 0908120910. 4,6tyã; 9,5x9, 1,8tyã, KDC hiïån hûäu, gêìn trûúâng, chúå,
--------------------------------------------- Heãm XH, caách HTPhaát 100m, KP5, P.Tên Phuá, Q.7, 4,2x10m, gaác, 750tr, têët caã söí höìng. Tel. 0909559666 - „ Q.7, gêìn cêìu KTeã, 4x8, àuác 2T, ÀNC, SH, 730tr; 4x5, CQH. Tel. 0937344664 - C.Phûúång.
Nhaâ Q.7, 3,3x15m + sên 4m, trïåt, 2 lêìu àuác, P.khaách, 5x24m, àuác KC 2,5T, KT múái, NTCC, 4 PN, P.thúâ, 2 A.Minh. àuác 3T, ÀNC, SH, 670tr; 3,5x14, àuác 1T, múái, CC, SH, ---------------------------------------------
4 P.nguã, 3 toilet, 2 MTNB, thoaáng, 3,9 tyã, th/lûúång. giïëng trúâi, GTHL, 3,8 tyã. Tel. 2912855, 0909427889 - „ Àaâo Sû Tñch, Q.7, gêìn cêìu Raåch Àóa, àûúâng 4m, 950tr. Tel. 0974117788, 0938334607-A.Hoaâng. Heãm xe húi Huyânh Têën Phaát, 4x7, trïåt, vaâo úã liïìn,
Tel. 8729532, 0903145489 - cö Hai. Nghôa. 4x10m, àeåp, giêëy túâ tay, 300tr, th/lûúång. Tel. 8514788, „ HXH Q.7, 3,5x13,5, àuác 1T, heãm 5m, SH, 1,2 tyã; 6x10, 750tr, th/lûúång, gêìn trûúâng, chúå, caách MT àg 20m,
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 0909397866 - chõ Nùm Sang. trïåt, lûãng, 1L, múái, ÀNC, caách TXS 15m, SH 2008, 1,4 tyã. CQH. Tel. 0937344664 - C.Phûúång.
BT söë 18 lö 4 khu BT Tên Quyá Àöng, P.TP, Q.7, 2 MT „ MT Mai V Vônh, Q.7, caách Phuá Myä Hûng 1km, trïåt, 4 „ Nhaâ 2 MT (10m), 2 lêìu, 4 P.nguã, 3 WC, àeåp, khu an Tel. 0974117788, 0938334607-A.Hoaâng. ---------------------------------------------
6-16m, hûúáng ÀN, 18x28m, 2 têëm, PK, 4 PN, 3 WC, lêìu, 6 tyã; nhaâ cêëp 4, àûúâng 9 Tên Phuá, Q.7, 5,5 tyã; àûúâng ninh, àûúâng lúán, gêìn Q.1 (1,5 CS), 2,5 tyã. Tel. „ Q.7, 4,5x7, naát, PXD 3T, SH, 550tr; 3x8,6, NH 4,3, 2 CHCC Sky Garden, PMH, Q.7, 91m2, cùn goác, view
bïëp, sên vûúân, garage, 14 tyã, thuï 2000$/th. Tel. söë 1, 4x20m, 3 tyã. Tel. 0902480481. 0908139385 - cö Phûúng. MT heãm lúán, àuác 1T, SH chung, 540tr; 3,5x7, àuác 1T, cöng viïn, nöåi thêët dñnh tûúâng, giaá reã. Tel.
0909269269. „ MT Buâi V Ba, P.TTÀ, SD 5x24m, àuác 1 têëm suöët, thu „ MT àûúâng söë 49, P.Tên Quy, Q.7, 4x18m, C4, 2,4 tyã; SH, 680tr. Tel. 0974117788, 0938334607-A.Hoaâng. 0907796468.
--------------------------------------------- nhêåp öín àõnh 15tr/th, coá 15Ptroå, 3,2T, HT qua NH 1,2T, 7x17m, 4,2 tyã; 4x18m, 2,7 tyã; 5x18m, 2,9 tyã. Tel. „ MT àûúâng söë 43, söë nhaâ 39C, P.Tên Qui, Q.7, 3,5x7, ---------------------------------------------
Nhaâ MT Lï V Lûúng, 5x30m, söí höìng, 3 tyã. Tel. hoùåc àöíi àêët XD nhaâ xûúãng. Tel. 8726090, 0913910269- 0908634668, www.nhadatvang.net. GTHL, 550tr; 176/25/15 Ng T Thêåp, 4x12,5, àuác 1 têëm CHCC Hûng Vûúång 2, DT 71m2 net, NTÀÀ, nhaâ àeåp,
0909269269. chuá Tû. „ CHCC Nam Long Trêìn Troång Cung, Q.7, trïåt, 56m2, giaã, NTCC, SH, 1,2 tyã. Tel. 0933888679. view àeåp, thanh toaán nhanh giao nhaâ ngay, giaá reã dïî
--------------------------------------------- „ Heãm xe húi Huyânh Têën Phaát, Q.7, gêìn cêìu Tên Thuêån, PK, 3 PN, NTCC, 1,1 tyã, TL; nhaâ 4x9, 550tr; 3x7,5, „ Nhaâ MT söë 8 Lï V Lûúng, P.Tên Hûng, Q.7, 4x20, thûúng lûúång. Tel. 0982918198.
Nhaâ P.Tên Kiïíng, Q.7, gêìn chúå, trûúâng, nhaâ thúâ, 4x25m, 2 tyã. Tel. 0903734803 - Löåc. 450tr..., SH, BST. Tel. 0977273969-A.Chiïën. hûúáng À, gêìn chúå, tiïån KD, CQH, 4,1 tyã, th/lûúång. Tel. ---------------------------------------------
DTSD 59m2, trïåt, 1 lêìu, tiïån nghi, NT àeåp, ÀN chñnh, „ Nhaâ naát àûúâng söë 4, KDC Tên Myä, P.Tên Phuá, Q.7, saát „ 2 MT khu àõnh cû Tên Quy Àöng, P.Tên Phong, Q.7, 0984110290-C.Lan (LH sau 13g), chñnh chuã. 2 cùn höå NewSaigon, HAGL 3, 100m2, 121m2, cùn
CQ höìng, 720tr. Tel. 0903610015 - Haâ chñnh chuã. Phuá Myä Hûng, 4x15m, tiïån xêy múái, söí höìng, 3,2 tyã. Tel. 6x20, trïåt, 2L, àeåp, söí höìng, 4,9tyã; 4x18, An Phuá Hûng, „ Nhaâ Q.7, àuác 1T, múái, caách HTP 15m, ÀNC, SH, goác, MT Ng Hûäu Thoå, view àeåp, lêìu cao, 20tr/m2. Tel.
--------------------------------------------- 0937575850 - A.Bang chñnh chuã. 33tr/m2. Tel. 0908877635-A.Duêín. 890tr; nhaâ naát, 130m2, SH, 12tr/m2; MT Phaåm Hûäu Lêìu, 0907796468.
3,5x25, SH, 2 tyã, MTG. Tel. 0907010237. ---------------------------------------------
Baán gêëp cùn höå Penthouse Caãnh Viïn 1, BB1-3-11, „ 03 lö D2 khu àõnh cû Tên Quy Àöng, P.Tên Phong, CHCC Hoaâng Anh Gia Lai 1, DT 115m2, lêìu 6, NTÀÀ,
Baán gêëp cùn höå cao cêëp Myä Viïn, PMH, Q.7, view cöng viïn, höì búi, 197m2 chûa tñnh sên thûúång, Baán cùn höå cao cêëp BMC, Hûng Long, Q.7, Q.7, 4x16m, 1 lêìu àuác, maái tön, trang trñ nöåi thêët cao cêëp, nhaâ tröëng giao ngay, 23tr/m2. Tel. 0907796468.
118m2, 3 PN, 2 WC, chöî àêåu xe húi, nöåi thêët giaá th/lûúång; cùn höå Caãnh Viïn 2, AC1-5, 120m2, giaá àûúâng Huyânh Têën Phaát, têìng 16, A1, block 2, 2,5 tyã. Tel. 0903649797 - Thaânh. ---------------------------------------------
àuã, sang troång, view àeåp, giaá th/lûúång. Tel. th/lûúång; cùn höå Höìng Lônh Plaza, lêìu 7, hûúáng Àöng cùn goác, 89,9m2, 3 PN, PK, bïëp, 2 WC, giaá göëc „ 1041/80/3/15 Trêìn Xuên Soaån, KP3, P.Tên Hûng, Q.7, Cùn höå Hûng Phûúác 4, cùn goác, 1 trïåt, 1 lûãng, 2 lêìu,
0919696555, 0903800940 nhòn söng, 80m2, giaá th/lûúång. Tel. 0907463658- Cty. Tel. 0908353556-cö Phûúång, chñnh chuã 35m2, trïåt, 1 suöët, CQ höìng, 450tr. Tel. 9813148, sên thûúång, àöëi diïån cöng viïn, giaá T/L. Tel.
C.Nga 01687772687 - Haãi. 0983628662.
„ HXH Ng T Thêåp, gêìn chúå Tên Myä, 4x18m, àuác 1 lêìu, ---------------------------------------------
Baán nhaâ 502/37/19 Huyânh Têën Phaát, P.Bònh Thuêån, Q.7, SH, 105L; MT àûúâng 53, 3,5x17m, SH, 2 tyã; caách MT „ Song lêåp Myä Hûng, H.N, DTÀ 200m, XD 275m, 14,5tyã,
Baán nhaâ söë 31M àûúâng söë 2, KP1, P.Tên Phuá,
4,78x22, àöí 2 têëm, nöåi thêët cao cêëp, àuã tiïån nghi, heãm
Baán cùn höå HAGL 1, Q.7, lêìu 8, cùn goác, 115m2, 30m, 6x8,1m, àuác 1 lêìu, 1,7 tyã. Tel. 0908996168. S.höìng, gêìn ST & TT Q.tïë SL Myä Kim À.10 Têy, 21tyã,
Q.7, àuác 3,5 têëm, löå giúái 12m, gêìn chúå Tên Myä,
xe húi 8m, gêìn chúå, trûúâng hoåc, siïu thõ, gêìn KCX Tên
3 PN, 3 WC, TH caáp, ADSL, ÀT, 24tr/m2, cho „ P.Tên Kiïíng, Q.7, múái xêy, 1 têëm suöët, goån àeåp, trïåt 10.5x19. Tel. 0979779791, 2748879 - Ngoåc AÁi.
bïånh viïån Viïåt Phaáp, saát khu Phuá Myä Hûng, tiïån thuï 850$/th. Tel. 0908595700 - C.Mai, miïîn 16m2, SD 32m2, ÀN chñnh, KDC hiïån hûäu, heãm 3m, gêìn „ CH Quöëc Cûúâng Gia Lai I, Q.7, 145m2, L3, 17,5tr/m2;
Thuêån, nhaâ àïí àûúåc xe húi, àeåp, yïn tônh, giêëy túâ àuã,
laâm VP. Tel. 7717810-A.Quang, tûâ 7-9h saáng TG chúå, trûúâng, GTHL, 330tr. Tel. 0935215306. CH Nopble, 58m2, MT Vip L14, 18tr/m2. LH: Cty Thiïn
2,55 tyã. Tel. 0913187188, 0939058630 „ 435/21/17C HTPhaát, KP1, P.TTÀöng, Q.7, caách KCX Quên, 169 HVB, Tel. 8424582, 0903976333-A.Sang.
Tên Thuêån 1000m, 2,5x6,5m, trïåt, 1 lêìu, ÀN chñnh, TV „ Heãm 3,5m T.X.Soaån, P.T.Hûng, gêìn cêìu Raåch Öng,
Cùn höå CC Quöëc Cûúâng 2, Q.7, quy hoaåch töíng thïí caáp, CQ höìng, 450tr, tùång àöì duâng. Tel. 0903367330 - 3,87x31,16, heåp 3,17m, caách àûúâng 30m, gaác, 3L, SH,
Baán/cho thuï nhaâ múái xêy khu nhaâ úã Tên Quy Baán nhaâ MT Huyânh Têën Phaát, P.Tên Phuá, Q.7, nhiïìu tiïån ñch, trûúâng hoåc, TTTM, höì búi, võ trñ àeåp, Thaão. 6tyã. LH: 475 N.T.Phûúng, P.8, Q.10, Tel. 8549788,
Àöng, P.Tên Phong, Q.7, 4x19, trïåt, 3 lêìu, nöåi tiïån XD múái, giêëy höìng, 3,2 tyã, th/lûúång. Tel. cùn goác, lêìu 25, hûúáng ÀN, 124m2, 3 PN, giaá göëc „ Cùn höå BMC, MT Huyânh Têën Phaát, Q.7, caách TT PMH 0909678735.
1km, NTCC, coá CV, höì búi, cùn höå 08.08, block I, cùn ---------------------------------------------
thêët cao cêëp, 1200$. Tel. 0908082211-Trinh 0908488277 19,245tr, chïnh lïåch dïî mua 50tr, thanh toaán goác, 89,9m2, TT 30% + 50tr CL. Tel. 0908119595 - Biïåt thûå phöë vûúân Myä Thaái 2-PMH-Q.7, 7x18, 2 lêìu,
30%. Tel. 0908852600, 0907449090 A.Taâi. gêìn CV lúán, àang cho thuï 1600$/th, 11tyã. Tel.
„ C/c cao cêëp BMC - Hûng Long, HTPhaát, Q.7, têìng 19, 2132302, 0987140307-C.Thaão.
Baán cùn höå cao cêëp Sky Garden 1, lêìu 3, MT
Baán, húåp taác, traã goáp giaá reã nhaâ MT Ng V Linh, trûúác ÀH RMIT
Baán cùn höå cao cêëp Hoaâng Thaáp, MT àûúâng Ng cùn goác 1, Block 3, tiïån nghi, trang bõ cao cêëp, 102,8m2, ---------------------------------------------
giaá göëc + chïnh lïåch 50tr. Tel. 0903606444 - A.Thùæng. Cùn höå Phuá Myä - Vaån Phaát Hûng, 91m2, têìng 9,
UÁc, 7x18, 4 cùn höå cao cêëp, 7 P.laâm viïåc/nguã, àuã tiïån nghi cao
àaåi löå Ng V Linh, Q.7, 200m2, sên vûúân 90m2, cêëp, tiïån múã Cty, khaách saån 1, 7x18, trïåt, lûãng, 3 lêìu, 2 MT, nhaâ V Cûâ nöëi daâi, i12-C1, 98,5m2, 3 PN, PK, bïëp,
2 PN, 2 toilet, PK, bïëp, phoâng giùåt, bar ngoaâi haâng, thang maáy, 17P, MT Ng V Linh, trûúác ÀH RMIT UÁc, kïë
múái, hûúáng Bùæc, nöåi thêët cao cêëp, thaáng „ 793/28/50F, P.Tên Hûng, Q.7, caách heãm lúán 2 cùn, Block 5 - cùn goác, võ trñ àeåp, quyá I/2009 giao nhaâ, TT
PMH, khaách saån 2, 11x20, 2 MT, hêìm, trïåt, 3 lêìu, nhaâ haâng, TDTXD 41m2, balcon àuác, ÀN, ÀT, CQ höìng, bao ST, 70%, 21tr/m2. Tel. 0907272225, 8728922.
trúâi, nöåi thêët àuã, cao cêëp, 7,9 tyã. Tel. thang maáy, 21P, caách Q.1, Q.5 1km, Ng V Cûâ nöëi daâi - Ng T 5/2008 giao nhaâ. Tel. 0908833399, 530tr. Tel. 0909440924 - Huy, 0958674203 - Mai. ---------------------------------------------
Thêåp, khu Trung Sún, cêìn möi giúái. Tel. 0918425056-Ö.Höì,
0903030304, 0983459798-A.Tuâng, chñnh chuã www.aloha-ho-hohotel.com.vn
0947900079-cö Linh „ 435/21/6 HTPhaát, TTÀ, Q.7, 5x13,3, T, 2L, gêìn KCX Nhaâ MT àûúâng söë löå giúái 14m - P.Tên Kiïíng, 4x17.5,
Tên Thuêån, àang cho CN thuï 13P, ÀN riïng tûâng hûúáng Bùæc, caách cêìu Kïnh Teã 800m, CQH, 2,6tyã. Tel.
Baán nhaâ MT H.T.Phaát, P.TTÀöng, Q.7, nùçm giûäa cêìu Baán biïåt thûå cao cêëp 12x20m, trïåt, 1 lêìu, 4 PN, 4 WC, Baán nhaâ múái, àeåp, KDC Tên Myä, Q.7, 10x20, 3,5 phoâng, TN cao, 1,3 tyã. Tel. 0986158353, 2611136-Hiïëu. 8728922, 0903373525.
Phuá Myä vaâ khu chïë xuêët Tên Thuêån, võ trñ sêìm uêët, tiïån 5 maáy laånh, 2 PK, phoâng ùn, coá nhaâ xe, sên vûúân, nöåi têëm, caách BV PV vaâ Phuá Myä Hûng 2 phuát xe, ài „ Lêm V Bïìn, P.TK, Q.7, 4x9m, àuác 1 têëm, múái àeåp, ---------------------------------------------
KD cûãa haâng, 8x25m, trïåt, àaä trûâ LG, 57tr/m2;
thêët trang trñ cao cêëp theo kiïíu Nhêåt Baãn, giêëy túâ húåp cêìu Phuá Myä sang Q.2 chó 5 phuát xe, khu yïn KDC hiïån hûäu, gêìn chúå, trûúâng, ÀNC, söí höìng, 890tr, Nhaâ naát MT chúå CXNH, P.Tên Thuêån Têy, 4x15.5,
11,8x43,5m, NH 11,9m, àaä trûâ LG, 3 lêìu, 70tr/m2; MT TL. Tel. 0917109979, 0975868911 chñnh chuã, miïîn TG. hûúáng Bùæc, khu buön baán, thuêån tiïån kinh doanh,
N.T.Thêåp, giûäa H.T.Phaát-N.V.Linh, 10x30m, trïåt, àaä trûâ lïå, 16,5 tyã. LH: chuá Löåc, 139+141A àûúâng 45, P.Tên tônh, nöåi thêët àeåp, àuã tiïån nghi, àiïån 3 pha. Tel. „ MT heãm Mai V Vônh, Q.7, DTSD 31m2, àuác 1 têëm, múái CQH, 2,3tyã. Tel. 8728922, 0903373525.
LG, bao GPXD 8 lêìu, 48tr/m2. Tel. 0908348357-A.Minh Quy, Q.7, Tel. 8332648, 0917569318 0903909913-A.Minh 100%, chûa úã, coá ÀN, giêëy kï khai, 580tr. Tel. ---------------------------------------------
0918001567 - cö Chi, 0918995867 - cö Tên. Cùn höå cao cêëp V-Star, KDC Têën Trûúâng, 85.56m2,
„ Heãm àûúâng 19, P.Tên Quy, Q.7, 3x5m, àuác 1 têëm, múái H.Àöng, NTCC, nhêåp tûâ Haân Quöëc, TT 50%, quyá
Cùn höå Parkview, Phuá Myä Hûng, Q.7, lêìu 15, Baán nhaâ söë 21 àûúâng 16, P.Tên Phuá, Q.7,
Baán 4 cùn höå cao cêëp A.View MT Ng V Linh, 100%, coá ÀN, giêëy thuïë àêët + giêëy kï khai, 390tr. Tel. II/2009 giao nhaâ, 16T/m2. Tel. 8728922, 0907272225.
100m2, 4,9tyã, th/lûúång. Tel. 0918204130- 4x20m, trïåt, 1 göî suöët, CQ höìng chñnh chuã, 3,6
gêìn Phuá Myä Hûng, nhaâ hoaân thiïån cho thuï 0918001567 - cö Chi, 0918995867 - cö Tên. ---------------------------------------------
700$/th, baán 18-20tr/m2, lêìu 15, lêìu 12, lêìu 8, „ Nhaâ naát heãm röång XH vaâo, cùn thûá 2, tiïån xêy múái, 2 Cùn nhaâ KQH àûúâng söë 79, P.Tên Quy, SD 94m2,
A.Nghôa tyã, th/lûúång. Tel. 0938744667-chõ Hên, miïîn TG cùn liïìn 1248/2 Huyânh Têën Phaát, P.Tên Phuá, Q.7, 4x14m nhaâ trïåt àang úã, võ trñ àeåp, hûúáng Nam, söí höìng,
lêìu 6. Tel. 0908821821-chõ Ngoåc
& 5x14m, söí höìng. Tel. 7717876, 0908338364 - C.Hùçng. 30.5T/m2. Tel. 0907272225, 8728923.
„ Trêìn Xuên Soaån, P.Tên Hûng, Q.7, 129,72m2 ---------------------------------------------
Baán nhaâ 465/2 Trêìn Xuên Soaån, P.Tên Kiïíng, (8x15m, núã hêåu 11m), ÀN chñnh, 9 phoâng àang cho thuï, Nhaâ MT KQH àûúâng söë 27, löå giúái 14m, P.Tên Quy,
Cêìn tiïìn baán gêëp CHCC Hoaâng Anh Gia Lai 2,
Baán nhaâ MT söë 9 Phan Huy Thûåc, Q.7, nhaâ naát
Q.7, ngang 14x5m, lö goác àeåp, àêìu heãm 6m, chuã quyïìn. Tel. 0909161397. 3.5x17m, hûúáng Nam, gêìn UBND phûúâng, CQH, 2tyã.
105m2, cùn goác, lêìu 16 cùn söë 4, view thoaáng
tiïån xêy múái, giêëy pheáp coá sùén 5 têëm, 4x18m,
àang cho thuï, khu an ninh, tiïån cho moåi dõch „ BTSL khu BT 99 cùn Nam Phuá, Q.7, àêët 288m2, trïåt, Tel. 8728922, 0903373525.
ngay chuã àûáng tïn baán, söí höìng, 3,05 tyã. Tel. 2 lêìu; CH Panorama, PMH, lêìu 4, 141m2. Tel. ---------------------------------------------
àeåp, sùæp giao nhaâ, 20tr/m2. Tel. 0907796468 vuå, 1,8 tyã. Tel. 9244492-cö Huyïìn, Nhaâ naát MT chúå kinh doanh sêìm uêët, Q.7, 4x15.5m,
0908066667-chõ My 0918991111, 0909304403 chñnh chuã.
0909662872-cö Dêåu „ 4x7m, gaác lûãng, heãm 2,5m, CQ höìng, 700tr. LH: MNB 10m, hûúáng Bùæc, söí höìng 2008, 2,2tyã. Tel.
604/4A Huyânh Têën Phaát, P.Tên Myä, Q.7, Tel. 8728923, 0983312314.
Nhaâ MT 19m, khu Nam Long, Tên Thuêån Àöng, Q.7, Nhûúång quyïìn mua cùn höå Sunrise City, Dragon City, 0933855971 - chõ Lùæm. ---------------------------------------------
5x26m, trïåt, 2,5 lêìu, àuác 5 têëm, NTCC, ML, maáy nùng Him Lam Kïnh Teã, nöåi thêët cao cêëp, à/d Lotte Mart, MT Baán Vstar, Q.7, A11-04, 85m2, HÀ, söng SG, „ Heãm 3m Huyânh Têën Phaát, P.Phuá Myä, Q.7, vaâo heãm Nhaâ heãm bïtöng 4m, à/d trûúâng Ng Hûäu Thoå, 4x10,
lûúång MT, 5 PN, 2 PK, P.thúâ, phoâng giùåt, 6 toilet, 6,7
Ng Hûäu Thoå, caách cêìu Kïnh Teã 200m, chïnh lïåch
16tr/m2, TL. Tel. 0903000805-A.Khanh, chñnh 150m, 2,5x8m, gaác lûãng, múái, ÀH ÀN chñnh, nhaâ àeåp, gaác suöët kiïn cöë, khu an ninh thoaáng maát, ÀN chñnh,
70tr/cùn so vúái giaá göëc, ûu tiïn khaách haâng àêìu tû, söë thoaáng, 285tr. Tel. 0938986950. söí höìng, 1,4tyã. Tel. 0909071787.
tyã; 1 cùn heãm xe húi, 4x16m, trïåt, 2 lêìu, 4 PN, múái chuã
lûúång coá haån, coá tûâ lêìu 1-lêìu 34. Tel. 0909623552, „ 994A/71 Huyânh Têën Phaát, P.Tên Phuá, Q.7, heãm röång, ---------------------------------------------
xêy, 2,6 tyã. Tel. 0908181152, 0936303030, chñnh chuã 0933933007 4x17m, DTSD 80m2, trïåt, àuác lûãng, ÀN àuã, söí höìng, 1,2 Nhaâ heãm vaâo úã ngay, caách Lï V Lûúng 100m, 4x13,
tyã. Tel. 0909698526 - C.Tûúi. 2MT trûúác sau àaä trûâ löå giúái, caách cêìu Kïnh Teã 1km,
Baán nhaâ MT 45 Huyânh Têën Phaát, P.T.T.Àöng, Q.7, „ 14/8 àûúâng söë 67, P.Tên Kiïíng, Q.7, 38,7m2, gêìn MT ÀN chñnh, söí höìng, 1,6tyã. Tel. 0983312314.
3,25x27m=87,75m2, múái xêy, 4 lêìu, 5 PN, 6 WC, PK, Baán gêëp nhaâ àûúâng söë 37 Lêm V Bïìn, Q.7, múái Lï V Lûúng, 680tr. Tel. 0908889720 - Ngoåc. ---------------------------------------------
nhaâ ùn, khu KD vaâng baåc, gêìn chúå T.T.Àöng, siïu thõ,
xêy, kiïën truác àeåp, tiïån KD, DTSD 42m2, 390tr.
Baán CH Phuá Myä Thuêån, Q.7, VPH, block A H2- „ MT àûúâng 77, KP1, P.Tên Quy, Q.7, 4x12m, àûúâng Grandview lêìu 15, view söng, 6tyã, th/lûúång. Tel.
trûúâng hoåc, söí höìng, hoaân cöng 2008, 4,8 tyã, th/lûúång.
Tel. 0932425819
L12, 95,6m2, 10,8tr/m2. Tel. 0903000805 röång 14m, 1,8 tyã, th/lûúång. Tel. 7716828, 0903660126. 0989316663.
Tel. 8254781, 0913711167, 0918134608-A.Minh, ngay „ MT à.söë 49, P.BT, Q.7, 3,7x19,5m, gaác, CQH, 2,25 tyã; ---------------------------------------------
chuã heãm BT caách àûúâng 53 ~ 15m, 3x16m, CQH, 1,05 tyã, TL. Cùn höå Phuá Myä Hûng, Hûng Vûúång, Sky, giaá töët, lêìu
Tel. 0909858507 - A.Phuång, 0903858507 - chõ Nhaån. cao. Tel. 0957221359 - chõ Hiïìn.
Baán gêëp nhaâ R4-17 Hûng Gia 2, àûúâng söë 2 (löå giúái „ HAGL 3 - New Saâi Goân, cùn höå B12 - 12, 200m2, TT ---------------------------------------------
17,5m), hûúáng Bùæc, nöåi thêët àuã, 4 PN, 6 WC, maáy nûúác Baán Hoaâng Anh New Saigon C15-5, 99m2, 55%, 22,5tr/m2. Tel. 0909266162, 0903338056. Biïåt thûå àún lêåp Nam Phuá - Nam Long, DT àêët 16x24,
noáng, khu sêìm uêët cuãa PMH, kïë bïn Sky 3, àang coá Baán 2 nhaâ Phuá Myä Hûng: Phuá Gia 237, Myä Phuá Hoaâng Anh II, Penthouse têìng C21-3-197m2, „ Heãm Trêìn Xuên Soaån, Q.7, gêìn cêìu Kinh Teã & cêìu Ng SD 385, trïåt, 2L, àg 12m, giao nhaâ thö, à/d cöng viïn,
HÀ thuï nhaâ > 2.000$/th, 6x18,5m, trïåt, 1 lûãng, 3 lêìu, A34. Tel. 0933560909, 0903501931-chõ Hûúng giaá th/lûúång, miïîn TG. Tel. 0903840972-Chi, V Cûâ Q.1, CQ höìng, 5x6m, trïåt, lûãng, 1 lêìu, àeåp, 1,2 tyã; hûúáng ÀN, giaá TL. Tel. 0985603146.
15 tyã, coá hoa höìng cho ngûúâi giúái thiïåu. Tel. 0903963448-Minh 3x8m, trïåt, gaác suöët, àeåp, 870tr. Tel. 4332616, ---------------------------------------------
0913744374, 0919136530 0918138862. C.höå cao cêëp Grandview 2, Phuá Myä Hûng, Q.7,
„ Heãm Ng V Quyâ, gêìn cêìu Phuá Myä, 3,1x15m, NH 3,3m, 172m2, view biïåt thûå, 3PN, röång, NTCC, àang coá HÀ
Nhaâ 1135/15 Huyânh Têën Phaát, KP3, P.Phuá Thuêån, Q.7, heãm SD 50m2, trïåt, lûãng, múái, caách àûúâng 80m, 970tr. Tel. thuï, 6,25tyã, th/lûúång. Tel. 0917383238 - chõ Hûúng.
Cùn höå cao cêëp Caãnh Viïn 2, lêìu 9, view àeåp, Baán nhaâ Phuá Myä Hûng: Myä Giang D2-04; shop xe húi, thûãa 1555 túâ baãn àöì 06, hûúáng Àöng, 89m2, trïåt, 1 0989699567, 0986752539, ÀT trûúác, tiïëp ngûúâi thiïån ---------------------------------------------
giao nhaâ ngay, 6,2 tyã, TL. Tel. 0909094369 - 3SK 14-1, lö CN 1-3, khu phöë Grand View. Tel.
lûãng, sên cöíng, PK, 2 PN, bïëp, WC, sên phúi, cûãa hêåu, àiïån chñ. Nhêån kyá gûãi mua baán caác C/cû, cùn höå: Saâi Goân
C.Haâ 0903831022-chõ Lai
nûúác, àiïån thoaåi àuã, khu dên cû hiïån hûäu, löå giúái DK 14m, „ Nhaâ 2 MT, àeåp, thoaáng, gêìn chúå, trûúâng, tiïån KD, Pearl, The Manor, Àêët Phûúng Nam, Cantavil... LH:
CQ höìng, giaá dïî giao dõch, tùång GPXD 4 têëm (àaä coá). Tel. 490tr, tùång maáy laånh, böìn nûúác. LH: 10 Mai V Vônh, Tel. Cty VinaReal, Tel. 2740183, 0908593467-A.Trang.
0909323326-A.Phûúng, miïîn TG 0903923594-UÁt, 0905599992-Uyïn. ---------------------------------------------
22
Ng Duy, P.15, Q.8, ÀNC, CQ, BST: 3,6x12, 370tr; P.15, Q.8, múái xêy, võ trñ àeåp, thoaáng, àöí 1 têëm suöët, 10 Phaåm Thïë Hiïín, P.1, Q.8, 3,5x14,9m, núã hêåu, tiïån „ LVCan, P.15, 3x7m, àuác suöët, SH, 365tr; 4x11m, SH,
Thûá Nùm, 15/05/2008 3,5x9,5, 300tr; 3,2x9, 250tr; 4x6, 180tr; 3x9, 240tr; ÀN chñnh, 4x7m - 310tr, 3x12m - 450tr, 3,5x6m - nghi, 3 phoâng, 1 lêìu, múái xêy, sên röång, CQ höìng, 1,5 500tr; 3x6m, àuác, 270tr; LH.Phûúác, 4x11m, SH, 480tr;
4x14, 850tr, àuác 2T. Tel. 0908236054, 0932727549 - 200tr, 4x10m, àöí têëm thêåt, 700tr. Tel. 0937115059 - tyã, th/lûúång. Tel. 2135416, 0907541426 - Höìng. 3x7m, 330tr; M.Cöëc, 3x6m, 190tr. Tel. 0984183874 -
A.Nhaân. Thuãy. --------------------------------------------- A.Xñu.
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 288A/7 Dûúng Baá Traåc, P.2, Q.8, xe húi vaâo trûúác „ Heãm 4m, 35/3 Böng Sao, Phaåm Thïë Hiïín, P.5, Q.8,
BAÁN NHAÂ QUÊÅN 8 LHPhûúác, P.15, Q.8, ÀNC, CQ, BST: 3,5x9,5, 1T, 1/1/5B Phaåm Huâng, P.4, Q.8, nhaâ thúâ Nam Haãi, nhaâ, 4,5x18m, àuác 45m2, CQ höìng, 150L, miïîn TG. KDC hiïån hûäu, 3,2x10m, trïåt, 1 lêìu, múái àeåp, 2 toilet, ÀN
310tr; 3,2x7,5, 1T, 250tr; 4,5x6, 1T, 185tr; 4x8, 2T, 7,5x6m, trïåt, 2 lêìu àuác, laâm thaânh 2 cùn riïng, CQ Tel. 0903981063, 0932095230. chñnh, CQ höìng, 750tr, TL. Tel. 0903976221
184/53 Êu Dûúng Lên, P.3, Q.8, 4x12m, gaác suöët, söí 500tr; 3x6, 2T, 250tr. Tel. 0903086817 - A.Cûúâng. höìng, 95L SJC. Tel. 8503557, 0908139808. --------------------------------------------- „ 1647/3 Phaåm Thïë Hiïín, P.6, Q.8, 41x9,6, nhaâ múái xêy,
höìng, 1,3 tyã; 6x10m, cêëp 4, söí höìng, 1,1 tyã. Tel. --------------------------------------------- --------------------------------------------- 3,5x13m, trïåt, 3 lêìu, NTCC, 6 phoâng maáy laånh noáng, 1 lêìu àuác àeåp, ÀN chñnh, GTHL, 900tr. Tel. 0906999611
4317617, 0902358368 - chõ Phûúác, A.Hiïën. LHPhûúác, P.15, Q.8, ÀNC, CQ, BST: 3,6x9, 2T, 690tr; 592 Phaåm Thïë Hiïín, P.4, Q.8, 4x20m, trïåt, gaác, 2,5 tyã, nhaâ múái xêy 2008. LH: 19 àûúâng söë 8, P.4, Q.8, Tel. - A.Hûng.
--------------------------------------------- 3,2x7, 1T, 248tr; 4,2x13, 2T, 850tr; 3,6x8,5, 1T, 320tr; th/lûúång. Tel. 0909496396 - Yïën, 01222623049 - 8568717, 0958847778 - chõ Hiïëu. „ Heãm 8m gêìn cêìu 41, Phuá Àõnh, P.16, Q.8, kïë ÀL Àöng
Cùn höå C/c Him Lam, P.4, Q.8, têìng trïåt, söë 008, 3,5x10, 2T, 700tr. Tel. 0907278792-A.Taâi. A.Quên. --------------------------------------------- Têy, 4x10, 1L, 4P.laånh, 590tr; 4x10, cêëp 4, 350tr, GTHL.
5x13m, àuác 1 têëm 5x10,5m, 2,05 tyã, th/lûúång. Tel. --------------------------------------------- --------------------------------------------- 99D àûúâng söë 9, P.4, Q.8, 4x20m = 80m2, gêìn chúå, Tel. 0908704935.
0903751129 - C.Phûúång. Lûu Hûäu Phûúác, P.15, Q.8, 6x11m, àöí 1 têëm, söí 28/112C Lûúng V Can, P.15, Q.8, 4x20, 2L, PK, bïëp, 5 trûúâng, BV, söí höìng, 24tr/m2, th/lûúång. Tel. „ Nhaâ MT àûúâng Chaánh Hûng, Q.8, 4x22m, 370L, miïîn
--------------------------------------------- höìng, 900tr; 3x7m, àöí 1 têëm, GTHL, 250tr; 4x5m, àöí PN, ST, 4 WC, SD 190m2, heãm röång, SH, BST, 1,6tyã, 0913724934 - A.Thùæng. TG. Tel. 8334115 - cö Hai.
Nhûúång quyïìn mua 2 cùn höå CC 18 têìng, trong KV 1 têëm, söí höìng, 320tr. Tel. 0913938927 - Tuêën. TL. Tel. 0909821002-Mai, xem nhaâ buöíi saáng. --------------------------------------------- „ 4x12, àuác 1T, àeåp, 3 PN, 2 WC, heãm röång, ÀN, SH,
DA 2,7ha, P.16, Q.8, 80m2 & 100m2, 15tr/m2, kyá HÀ --------------------------------------------- --------------------------------------------- 201/5 Dûúng Baá Traåc, P.1, Q.8, sau naây laâ àaåi löå Ng V 1,5 tyã; 4x12, cêëp 4, heãm röång, ÀN, SH, 850tr, 184/38/16
trûåc tiïëp vúái chuã ÀT. Tel. 0908608060-A.Minh. Phuá Àõnh, P.16, Q.8, 4x14m, àöí 1 têëm, söí höìng, 800tr; Bïën B.Àöng, P.15, 4x8, 1L, 600tr; 3,5x12, 1L, 680tr; Cûâ, 2,9x12m, núã hêåu, lûãng, 1 lêìu, ÀN, söí àoã, 1,4 tyã. ÊDLên, P.3, Q.8. Tel. 0909297424, 0908078133.
--------------------------------------------- 3,3x12m, àöí 1 têëm, söí höìng, 560tr; 3x6m, àöí 1 têëm, 2,2x10, 1L, 400tr; 3x6, 1L, 320tr, têët caã SH BST, ÀNC. Tel. 0903391039. „ 100/33F Phong Phuá, P.12, Q.8, gêìn chúå Xoám Cuãi,
3 nhaâ P.2, Q.8, tûâ 850tr àïën 2,1 tyã, nhaâ tröëng giao GTHL, 190tr. Tel. 0902321909 - Taâi. Tel. 0907331278, 0902682874-C.Tiïåp. --------------------------------------------- 3x13, 1 lêìu àuác, ST, 920tr; 98/6 C/c MT Phong Phuá,
ngay, tiïëp ngûúâi thiïån chñ, miïîn tiïëp baáo. Tel. --------------------------------------------- --------------------------------------------- MT Phaåm Thïë Hiïín, P.4, Q.8, 3,6x22m, núã hêåu 4,1m, P.12, 4x16, 700tr. Tel. 9501356, 0903881350-Tuyïët.
0982511345 - C.Hiïìn, ÀT trûúác 30 phuát. Lûu Hûäu Phûúác, P.15, Q.8, 3,5x11m, àöí 1 têëm, GTHL, C/c Him Lam, P.7, Q.8, lêìu 1, 90m2, P.khaách, 2 P.nguã, 1 lêìu àuác, ÀN chñnh, tiïån KD, 280L SJC, th/lûúång. Tel. „ MT PTHiïín, P.7, Q.8, 5x25, 2,5 tyã, àeåp, SH; 4x14, 1
--------------------------------------------- 420tr; 4x14m, àöí 2 têëm, söí höìng, 960tr; 3x7m, àöí 1 P.ùn, bïëp, 2 WC, múái, thoaáng, 850tr. Tel. 0908080088 0988006609 - cö Hûúng. lêìu, heãm, 650tr; 3,5x12, 450tr, àöí lûãng; 3,2x14, 350tr,
56/42 Taå Quang Bûãu, P.2, Q.8, 2 lêìu, ST, ÀN àuã, nhaâ têëm, GTHL, 250tr. Tel. 0972666739 - Phaát. - Nguyïåt, 0908277979 - Khoa (goác PTH - Ba Tú). --------------------------------------------- GTHL. Tel. 0902726059, 0938446387-C.Mûâng.
múái, tröëng, giao ngay, GTHL. Tel. 0982511345 - chõ --------------------------------------------- --------------------------------------------- MT HXH P.2, Q.8, 4,4x20,5m, gêìn chúå Raåch Öng, „ Nhaâ àeåp 101/85 Buâi Minh Trûåc, P.5, Q.8, 4x9, trïåt, 1
Hiïìn, ÀT trûúác 30 phuát. Cùn höå G9.01 Him Lam - Nam Khaánh, Q.8, hûúáng Nhaâ P.15, Q.8, múái xêy, àöí têëm suöët, coá CQ, ÀN trûúâng, UBND, CV, BV, ÀH nûúác, àiïån 3 pha, CQH lêìu, 2 WC, ÀN chñnh, nhaâ múái xêy, CQH, 900tr. Tel.
--------------------------------------------- Àöng Nam, 100,5m2, 15tr/m2. Tel. 0918109546. chñnh, heãm röång, 4x16m, 2 têëm, 1,1 tyã; 3,5x13m, 2008, tiïån xêy múái, 130L SJC. Tel. 8517995, 0922024588 - C.Vên.
Lûu Hûäu Phûúác, P.15, Q.8, ÀNC, 3,4x10m-340tr, --------------------------------------------- 650tr; 3,5x11m, 400tr; 3x8m, 290tr. Tel. 0934041111 - 0934970303 - cö Lïå. „ Nhaâ chûä L cêëp 3, 2 MT àûúâng Ng V Cuãa, DT àêët 60m2,
3,2x9m-260tr, 3,4x6m-170tr, 3,4x8m-400tr, 1,5T, Phaåm Thïë Hiïín, P.4, Q.8, 3,5x12m, gaác suöët, balcon Hûúng. --------------------------------------------- DTSD 100m2, söí höìng, 170L. LH: Àûác Thõnh, söë 21-23
múái; 5x14m, 800tr, 1 têëm suöët. Tel. 0976266000 - àuác, hûúáng Àöng, heãm röång, gêìn àûúâng, söí höìng, --------------------------------------------- MT 348 Taå Quang Bûãu, (À/d 37 Êu Dûúng Lên), P.2, Ng V Cuãa, P.13, Q.8, Tel. 0937938224-A.Thõnh.
Nhung. bao ST, 650tr. Tel. 0957324168. Nhaâ Hûng Phuá, Q.8, 3,2x8m, núã hêåu 3,6m, gaác suöët, Q.8, gêìn cêìu chûä Y-Q.5, 3,7x18, 3 lêìu, DTSD 200m2, „ MT àûúâng DBT, P.2, Q.8, DTXD 4x13m, DTSD
--------------------------------------------- --------------------------------------------- ÀN chñnh, söí höìng, bao sang tïn, 720tr. Tel. söí höìng, 185L SJC. Tel. 0902463898. 100m2, trïåt, 1 lêìu àuác, ÀN àuã, GTHL, chñnh chuã, 3,6 tyã,
LHPhûúác, P.15, Q.8, ÀNC, CQ, BST: 3,5x14m, 2T, Ng Duy, P.15, Q.8, ÀNC: 3,4x9m-260tr, 3,5x11m- 0918272162 - A.Baão. --------------------------------------------- MTB. Tel. 0919966120, 0918841554-A.Trinh.
850tr; 3,2x7,5m, 1T, 280tr; 3,5x12m, 1T, 550tr; 330tr, 3,6x5m-170tr, 4,3x10m-440tr, 3,3x6m-195tr, --------------------------------------------- MT 28 àûúâng 14, P.4, Q.8, seä nöëi daâi àûúâng 12, „ MT 21 Ng Quyïìn, P.11, Q.8, 4x18m, trang trñ NT àeåp,
3,2x5,5m, 1T, 200tr; 3,2x7,5m, 2T, 420tr. Tel. 5x12m-800tr. Tel. 0907064844, 0908236054 - chõ Nhaâ 39B/5 Daå Nam, P.2, Q.8, TDT 62m2, söí höìng, 900 4x12m, gêìn chúå, trûúâng, nhaâ àïí xe àûúåc, GTHL, àêìy duã, trïåt, 1 lêìu, miïîn TG. Tel. 9514217, 0937218912-
0907278792 - A.Taâi. Nga. triïåu. Tel. 0909928955 - chuá Saáu. 124L SJC, miïîn TG. Tel. 8503890-A.Nhên. chõ Hûúng.
--------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- „ MT 691 Hûng Phuá, P.9, Q.8, 3x16, gaác suöët, maái tole,
161/1/15 Ng T Têìn, P.2, Q.8, 4x13m, söí höìng àuã, 1,5 23/15/21 àûúâng 16 (nöëi daâi), P.4, Q.8, 5x10m, hêåu 329/15C Lûu Hûäu Phûúác, Q.8, 3x6m, àuác 1 têëm, heãm „ Lûu Hûäu Phûúác, P.15, Q.8, 3x8m, 1 lêìu àuác, 200tr. Tel. ÀN, ÀT, KDC àöng, gêìn chúå, trûúâng, tiïån KD, GTHL, giaá
tyã. Tel. 8515818. 5,4m, trïåt, ÀN chñnh, heãm 3m, troån DT 50,4m2, khöng 3m, gêìn chúå, TH, BV, TH caáp, internet, GT KK 99, 8409511, 0919883300. reã, miïîn TG. Tel. 4067035, 0905699691-C.Duä.
--------------------------------------------- mêët LG, KDC öín àõnh, CQH, 800tr. Tel. 0908849844 - 242tr. Tel. 0937656109, ngay chuã. „ 167/7/34/10 Bïën Phuá Àõnh, P.16, Q.8, 4x8m, gaác suöët, „ Heãm 8m àûúâng 41, P.16, Q.8, 4x10, nhaâ cuä, ÀN chñnh,
LHPhûúác, P.15, Q.8, ÀNC, CQ, BST: 4x8m, 2T, 500tr; A.Hiïìn. --------------------------------------------- GTHL, 370tr, th/lûúång. Tel. 0903928300 - Lúåi. kïë ÀL Àöng Têy, gêìn Bïën Phuá Àõnh, GTHL, 320tr. Tel.
3,2x7,5m, lûãng, 1 lêìu, 440tr; 3,5x6m, 1T, 210tr; --------------------------------------------- Heãm 290 Dûúng Baá Traåc, P.1, Q.8, gêìn trûúâng hoåc, „ Phuá Àõnh, LV Can, Q.16, Q.8, 4x12m, lêìu suöët, heãm 0985298278.
3,5x9m, 1T, 340tr; 3x5m, 1T, 180tr. Tel. 0903086817 - 2 nhaâ liïìn nhau HMT 148-146 àûúâng 44 Trûúng Àònh chúå, 3,5x8m, núã hêåu, 1 lêìu àuác suöët, ÀN àuã, GTHL, 4m, 650tr; 4x10m, lêìu suöët, 400tr, bao SH; 3x13m, trïåt, „ MTNB söë 13 àûúâng 29, P.4, Q.8, 3,5x14m, sên 4m,
A.Cûúâng. Höåi, P.16, Q.8, 5x23m, 2,5T, 2 ST, 3P, GTHL; 4,2x26m, 800tr. Tel. 8513840, 0903117299 - chõ Phuác, miïîn TG. heãm 3m, 250tr. Tel. 01228895621 - Taám. trïåt, lêìu, ST, àuác 2 têëm, àeåp, NTCC, söí höìng, 1,85 tyã.
--------------------------------------------- GL, àiïån 3P, 2 nhaâ 7 tyã, TL. Tel. 0902646996 - --------------------------------------------- „ MTNB 8m àûúâng 41, P.16, Q.8, giaáp Q.6, 4x14,5m, Tel. 0934766297 - C.Nhung.
Mïî Cöëc, P.15, Q.8, heãm röång, sau chúå Vaån Nguyïn, Phûúång. „ MT 6x13m, 8/1B Lï Thaânh Phûúng, P.15, Q.8, heãm trïåt, 1 lêìu àuác, 2 balcon, 2 toilet, 3 P.nguã, àeåp, nhaâ tröëng, „ Lûu Hûäu Phûúác, P.15, Q.8, 3,7x6,5m, 1 têëm, múái
4x6m, trïåt, 1 lêìu, múái àeåp, söí höìng, 490tr. Tel. --------------------------------------------- 68, 4x5,5m, 1 lêìu, 270tr; 4x6m, 170tr; 3x5m, 120tr. Tel. söí höìng, bao ST, 1,5 tyã. Tel. 9608018, 0902677123 - 100%, coá giêëy KK99 & baãn veä nhaâ, 420tr. Tel.
0902183403 - C.Tyá. Nhaâ P.16, Q.8, heãm röång xe taãi, 3x6m, àöí 1 têëm suöët, 0907394305 - UÁt. A.UÁt. 0975522120 - A.Quên.
--------------------------------------------- ÀN chñnh, söí àoã, 200tr. Tel. 0937115059, 0907874261 „ Heãm 769 Phaåm Thïë Hiïín, P.4, Q.8, 5x5m, àöí giaã 1 „ 198/16 Dûúng Baá Traåc, P.2, Q.8, caách MT 30m, 28m2, „ Ng Duy Dûúng, Q.8, 3x17m, àiïån, nûúác, ÀT, söí höìng,
Nhaâ tole, 6x16m, KDC Bònh Hûng, caånh Bònh Àùng, - Hùçng. têëm, múái, ÀN, giêëy túâ àuã, 310tr. Tel. 0937886656. gaác suöët, gêìn chúå, trûúâng, ÀN àuã, giêëy túâ àuã, 1,3 tyã, giaá th/lûúång. LH: 187/22 Cö Giang, Q.1, Tel. 8360461 -
Q.8, GTHL, 1,75 tyã, th/lûúång. Tel. 01223893094 - Huy. --------------------------------------------- „ 1917/21B PTH, P.6, Q.8, 4x13,5m, àuác 1 têëm, SH, th/lûúång. Tel. 0909860987 - C.Kim Anh. baâ Hai, miïîn TG.
--------------------------------------------- P.9, Q.8, 2,8x7m, àeåp, cûãa kñnh, gaác àuác, ÀN, ÀT, 950tr. Tel. 0933888679. „ Baán/cho thuï nhaâ 4x4m, tiïån nghi cao cêëp, SD 32m2, „ 181B/18 Êu Dûúng Lên, P.2, Q.8, 3x16m, àiïån nûúác,
Heãm röång LH.Phûúác, P.15, Q.8, ÀNC: 3,5x6m-170tr, heãm cuåt, caách Ng Duy 15m, GTHL, giaá th/lûúång. Tel. „ MT múái giaãi toãa, 225/28A Êu Dûúng Lên nöëi daâi, P.3, trïåt, lêìu, heãm 3m, an ninh, gêìn Cao Löî, P.4, Q.8, söí höìng, 72L. Tel. 0903714152 - chõ Liïn.
3,4x9,5m-265tr, 4,2x10m-440tr, 3,5x10m-330tr, 0946195755. Q.8, 3,8x8,2m, trïåt, 1 lêìu, 2 P.nguã, 2 WC, sên sau, 1,3 tyã. 450tr/cùn, thuï 2,5tr/th, coåc 3 thaáng. Tel. 8518031, „ Chaánh Hûng, Q.8, 4x5m, gaác suöët, múái xêy, ÀN chñnh,
5x14m-800tr. Tel. 0932727549, 0908236054 - A.Haãi. --------------------------------------------- Tel. 0919243161 - Hùçng. 0909764298-C.UÁt. 245tr. Tel. 8507739 - A.Thaânh.
--------------------------------------------- P.15, Q.8, heãm röång, múái xêy, NTCC, àöí 1 têëm suöët, „ Phuá Àõnh, àûúâng 41, P.16, Q.8, 4,7x8m, 435tr; 4x10m, „ Nhaâ MT 4,2x16,2m, àuác 4 têëm, ÀN, lïì 5m, gêìn chúå, „ 724/38 PTH, P.4, Q.8, 2,7x8m, caách MT 5m, gêìn chúå,
MT 2101 Phaåm Thïë Hiïín, P.6, Q.8, 4x13, àuác 1 têëm ÀN chñnh, GTHL, söí höìng, bao ST, 3x8m - 290tr, núã hêåu, heãm xe húi, 435tr; 4x6m, àuác 2 têëm, 435tr; 2 cùn trûúâng, Q.5, caách bûu àiïån Q.5 ~ 400m, CQTN. LH: 81 trûúâng, gaác suöët, heãm 8m, 380tr. Tel. 0913162217 -
suöët, gêìn chúå, trûúâng, nhaâ thúâ, GTHL, 2,8tyã, 3x7m - 330tr, 4x13m - 520tr, 3x6m - 200tr. Tel. 4x5m, àuác 1 têëm, 335tr. Tel. 0907210184 - Mûúâi. Cao Xuên Duåc, P.12, Q.8, Tel. 0903754674-A.Long. A.Long.
th/lûúång. Tel. 9819754-C.Hûúâng. 0907874261 - Thaão. „ Cùn höå C/c Myä Thuêån, P.16, Q.8, coá thang maáy, ÀT, „ 70/3A ADVûúng, P.16, Q.8, 4x14, 58m2, gaác suöët, coá „ 5B/15 Voä Trûá, P.9, Q.8, 3,5x7,7m, núã hêåu 3,6m, 1 lêìu
--------------------------------------------- --------------------------------------------- internet, TH caáp, hûúáng Nam, 110m2, 2 P.nguã, 2 WC, TN 1,5tr/th, caách ADV 25m, gêìn àaåi löå ÀT, chúå, giêëy àuác kiïn cöë, 2 phoâng ML, múái àeåp, söí höìng 2008, 1,2 tyã,
nhaâ àeåp, giao ngay, 11tr/m2. Tel. 0989303055 - Ngaâ. höìng, BST, 630tr, TL. Tel. 01223732769-A.Thaânh. th/lûúång. Tel. 01223828113.
Baán nhaâ Q.8, nhaâ àöí àuác suöët kiïn cöë, 1 têëm, 2 têëm, 3 Baán cùn höå khu DC múái Him Lam - Àöìng Diïìu, Q.8, khu „ 97/21 Hûng Phuá, P.8, Q.8, 3,35x7,2m, DTSD „ C/c CC Q.8, caách Q.1 10’ xe, kïë khu PMH, saát ÀL „ Nhaâ 2 MT, 901 Ba Àònh, P.10, Q.8, 2,75x14,5m, trïåt,
têëm, kiïën truác cao cêëp, àeåp, tiïån nghi, nhaâ múái xêy, dên trñ cao, saát trûúâng mêîu giaáo, Àaåi hoåc Saâi Goân, 48,12m2, heãm 10m, ÀN àuã, söí höìng, 1,3 tyã, th/lûúång, NVLinh, 70m2, goác bòa têìng 3 cuãa Him Lam 16 têìng, gaác suöët, gêìn chúå Ba Àònh, chúå Xoám Cuãi, ÀN, ÀT àuã,
chûa coá ngûúâi úã, ÀNC, GTHL, SH, 3x6m=279tr; 4x8m= caách Q.1, Q.5 chó 10p ài xe maáy, 66m2, 2 PN, PK, WC, ngay chuã baán. Tel. 8463565, 0903615828 - chuá Àûác. 22tr/m2, traã trûúác 50%, CQH traã xong. Tel. 0908704935. 98L SJC. Tel. 9540554, 0918176390 - Hûúng.
460tr; 3,5x12m=630tr; 4x10m, 2 lêìu, 1,4 tyã; 4x12m, 3 bïëp, tiïån nghi, nöåi thêët múái cao cêëp, vaâo úã ngay, 980tr, „ Àûúâng 41, P.Phuá Àõnh, Q.8, múái XD 2008, heãm xe húi, „ Nhaâ 3,6x10,5m, heãm bïtöng 3m, coá KK 99 ra söí höìng „ Buâi Minh Trûåc, P.5, Q.8, 4x13, heãm 3m, caách MT 70m,
lêìu, 1,9 tyã. LH: 168A LHP - LVC, Tel. 0906664009- th/lûúång, àûúåc vay, traã goáp 20 nùm vúái LS ûu àaäi, miïîn trïåt, 1 lêìu, sên trûúác sau thoaáng, 4x16m, 700tr, th/lûúång. àûúåc, 3 P.nguã, gaåch daán tûúâng, trêìn thaåch cao, ÀNC. 1T àuác, múái, CQH, 1,25 tyã. LH: Cty TNHH Long Giang,
A.Tiïn TG. Tel. 0907722927, 0918227629-A.Àûác Tel. 8766941 - dò Mûúâi. LH: 2117/86 PTHiïín, P.6, Q.8, Tel. 9813383, 102 àg söë 12, P.5, Q.8, Tel. 8500541, 6101817.
0955259510. „ Liïn Tónh 5, P.6, Q.8, 5x10, heãm 3.5m, caách MT 20m,
Baán nhaâ 2 MT 395 Tuâng Thiïån Vûúng, P.12, Q.8, phña Baán 2 nhaâ 2 MT Phaåm Thïë Hiïín, P.7, Q.8, caách CHCC The „ 43/16 Daå Nam, P.2, Q.8, 40m2, 2 balcon àuác, gaác saát cêìu NTÀ, nhaâ naát, CQH, 820tr. LH: Cty Long Giang,
sau àûúâng Cao Xuên Duåc, 3,5x22m, núã hêåu 5,5m, DT
Adonis 2- 100m ra khu 13A NVL, khu DC hiïån hûäu, caånh suöët, 2 WC, khu an ninh, gêìn chúå, trûúâng, 1,35 tyã, TL. 102 àg söë 12, P.5, Q.8, Tel. 8500541, 6101817.
àêët 85m2, GPXD 5 têìng, gêìn chúå Xoám Cuãi, ngên haâng,
Him Lam MT P.7, Q.8, 5x20m, trïåt, 2 lêìu, 3 tyã. trûúâng hoåc lúán, ÀN àuã 3 pha, 4,2x75m, núã hêåu 37m ra mùåt
àûúâng àuác BT 1,5T, 18tr/m2; 5,4x20m, àuác 3T, cûãa göî, möîi
Tel. 8516561, 0908303843 sau 18h, xem nhaâ T.7-CN. „ Liïn Tónh 5, P.6, Q.8, 5x11m, têëm àuác, múái xêy, heãm
Tel. 0907000222, 0902772255 nhaâ 2 MT hûúáng Àöng Nam, söí höìng, hoaân cöng àuã, tiïån „ Heãm Hûng Phuá, P.9, Q.8, 3,4x9,5m, trïåt, 1 lêìu àuác 2 4,5m, gêìn chúå, trûúâng hoåc, CQH, 1,3 tyã. LH: Cty Long
trung têm thûúng maåi Q.8, Q.5, chuã quyïìn àuã, 295L
múã Cty vùn phoâng phêím, 3,2 tyã, TL. Tel. 8502608, ÀNC, CQ höìng, 1,5 tyã, th/lûúång; 3,5x8m, trïåt, 1 lêìu àuác Giang, 102 àg söë 12, P.5, Q.8, Tel. 8500541, 6101817.
SJC, TL. Tel. 0903838955-A.Hoâa, 0903348740-Thiïån 0903673531 2 ÀNC, CQH, 1,2 tyã, TL. Tel. 0908832117 - A.Höìng. „ Phaåm Thïë Hiïín, P.2, Q.8, 3x9, heãm 3m, têëm àuác, nhaâ
„ Liïn tónh 5, P.5, Q.8, 4x20m, naát, heãm 3m, gêìn àûúâng, úã liïìn, gêìn MT, CQH, 650tr. LH: Cty TNHH Long Giang,
Baán nhaâ Lûu Hûäu Phûúác, P.15, Q.8, CQ höìng, khu Baán nhaâ Lûúng V Can, P.15, Q.8, àöí àuác suöët cao cêëp CQ höìng, 1 tyã. LH: Cty BÀS, Tel. 0908886243. 102 àûúâng söë 12, P.5, Q.8, Tel. 8500541, 6101817.
dên cû hiïån hûäu, nöåi thêët cao cêëp, àiïån nûúác P.16, Q.8, 4 cùn nhaâ MT, trïåt, 2 lêìu, múái xêy, 1 têëm, 2 têëm, 3 têëm, cao, thoaáng, khu dên cû öín àõnh, „ Buâi Minh Trûåc, P.5, Q.8, 3x8m, 1 lêìu, múái àeåp, heãm „ Phaåm Thïë Hiïín, P.6, Q.8, 3,1x10, heãm 3m, gêìn MT,
chñnh, 3x8, 1 têëm, 270tr; 3x9, 1 têëm, 300tr; 3x11, chûa úã, giao nhaâ ngay, 2,5 tyã. Tel. 0907000222,
tiïån nghi, ÀNC, GTHL, SH, 3x6m, 265tr; 4x3,7m, 310tr; 2m, gêìn àûúâng, CQ höìng, 620tr. LH: Cty BÀS, Tel. trïåt, tiïån xêy múái, CQH, 480tr. LH: Cty Long Giang, 102
4x7m, 390tr; 3,5x9m, 620tr; 3,5x10m, 1tyã; 4x14m, 2 0908886243. àg söë 12, P.5, Q.8, Tel. 8500541, 6101817.
1 têëm, 350tr; 4x11, 2 têëm, 850tr; 4,5x14, 2 têëm, 0902772255 lêìu, 1,1tyã; 4x12m, 3 lêìu, 1,9 tyã. LH: 48/1B Lûúng V Can, „ Chaánh Hûng, P.4, Q.8, 12x15m, naát, tiïån xêy biïåt thûå, „ Liïn Tónh 5, P.5, Q.8, 4,2x16, heãm 4m, gêìn MT, trïåt, úã
900tr. Tel. 0909372713, 0932716559-A.Têm Tel. 0916731919-cö Saáu heãm 4m, an ninh, saåch, CQ höìng, 2,7 tyã. LH: Cty BÀS, liïìn, hûúáng N, CQH, 1,2 tyã. LH: Cty Long Giang, 102 àg
Tel. 0908886243. söë 12, P.5, Q.8, Tel. 8500541, 6101817.
Baán gêëp nhaâ mùåt tiïìn 691 Hûng Phuá, P.9, Q.8, Baán nhaâ söë 111 àûúâng 204 Cao Löî, P.4, Q.8, „ Phaåm Thïë Hiïín, P.5, Q.8, 5,3x10m, núã hêåu 7m, gaác „ Dûúng Baá Traåc, P.1, Q.8, 3x6m, 2 MT heãm, nhaâ naát,
3x16m, gaác suöët, maái tole, àiïån nûúác, àiïån P.4, Q.8, MT khu dên cû Àöìng Diïìu, 4x16, trïåt, hûúáng Têy Bùæc, àöëi diïån cöng viïn trûúâng mêîu suöët, 4 P.nguã, àeåp, úã ngay, heãm 2m, gêìn àûúâng, CQ CQH, 900tr. LH: Cty Long Giang, 102 àûúâng söë 12, P.5,
thoaåi àuã, khu dên cû àöng, gêìn chúå, trûúâng, 2 lêìu, caách Q.5 5phuát xe, 4 tyã. Tel. giaáo, MT àûúâng 16m, múái xêy, trïåt, 4 lêìu, àuã höìng, 900tr. LH: Cty BÀS, Tel. 0908886243. Q.8, Tel. 8500541, 6101817.
„ 2385/75A Phaåm Thïë Hiïín, P.6, Q.8, 3,6x16m, núã hêåu „ HXH P.T.Hiïín, Q.8, 4,5x10, 1L, 2P, gêìn chúå, trûúâng,
tiïån kinh doanh mua baán, giêëy túâ húåp lïå, giaá reã, 0907000222, 0902772255 tiïån nghi, 350m2, DT àêët 4x20m, bao söí höìng, 4m, cêëp 4, àeåp, heãm bïtöng 3m, gêìn khu CN, tiïån mua an ninh, SH, 1,2tyã, TL. LH: Cty Thaânh Thêåt, 175 Nhêåt
miïîn TG. Tel. 4067035, 0905699691-chuá Duä 215L SJC. Tel. 4300400 baán, CQ höìng, 35L. Tel. 0937979357 - C.Phûúång. Taão, P.8, Q.10, Tel. 2646786, 2646508.
„ 154/136/31 Êu Dûúng Lên, P.3, Q.8, 4x10m, ÀH ÀN „ MT Dûúng Baá Traåc, P.1, Q.8, 7x3, nhaâ naát, KDC,
Baán nhaâ múái xêy, àeåp, àûúâng Lûu Hûäu Phûúác, chñnh, heãm 5m, àang cho thuï 2 triïåu/th, GTHL, 450tr. ÀNC, CQH, 850tr. LH: BÀS Haãi Vy, 194 Dûúng Baá Traåc,
Baán nhaâ chung cû xêy 2007, Buâi Minh Trûåc 3,
P.15, Q.8, 3x8m, àuác 1 têëm, 250tr; 3,5x12, àuác 1 Tel. 0977772382, 0907971967 chñnh chuã. P.2, Q.8, Tel. 5230182, 0909377118-A.Haãi.
àûúâng söë 10, P.5, Q.8, lêìu 1, lö A2b, 45m2, gêìn Cùn höå C/c cao cêëp Àöìng Diïìu, Q.8, lêìu 1,
têëm, 530tr; 3,5x8m, àuác 2 têëm, 680tr, söí höìng; „ 2 cùn PTH, P.4, Q.8, KK99: 769/44/22A1, 2,8x14m, „ Huyânh T Phuång, P.4, Q.8, 4x21, lûãng, heãm 4m, MT dûå
chúå, trûúâng, söí höìng, chñnh chuã, 590tr. Tel. 60m2, 1,5 tyã. Tel. 0907000222, 0902772255 gaác suöët, 500tr; 23/15/32 àûúâng 16 ND, 2,5x14m, àöí 1/2 phoáng 12m, ÀNC, KDC, CQH, 1tyã. LH: BÀS Haãi Vy, 194
3,5x14m, àuác 2 têëm, söí höìng, 900tr, têët caã ÀN
0918802726-A.Chêu têëm, 420tr, nhaâ múái. Tel. 0908877826, 0938699875 - DBTraåc, P.2, Q.8, Tel. 5230182, 0909377118-A.Haãi.
chñnh, GTHL. Tel. 0919332214, 0933848887-A.UÁt Tuyïët. „ Êu Dûúng Lên, P.3, Q.8, 3x10, cêëp 4, heãm 3m, ÀNC,
„ Heãm 4m Chaánh Hûng, Q.8, à/d höì búi Hoâa Bònh, KDC, GTHL, 550tr. LH: BÀS Haãi Vy, 194 Dûúng Baá
Baán nhaâ söí höìng: heãm Phaåm Thïë Hiïín, Baán nhaâ múái xêy Bïën Phuá Àõnh, P.16, Q.8, khu an 4x16m, hûúáng Àöng, ÀN chñnh, GTHL, 37L SJC, Traåc, P.2, Q.8, Tel. 5230182, 0909377118-A.Haãi.
3,5x16m, 750tr; heãm Phaåm Huâng, 3,6x8,5m, Baán nhaâ 156K Bïën Bònh Àöng, P.14, Q.8, DT ninh, 3,3x6,5m, àuác 1 têëm, 275tr; 3,3x8, àuác 1 th/lûúång, HH cho ngûúâi GT. Tel. 4314266, 0913677549 „ Dûúng Baá Traåc, P.2, Q.8, 4x12, gaác lûãng, ÀNC, KDC,
650tr; vaâ nhiïìu nhaâ coá söí höìng 400-900tr; kyá 4x16m, núã hêåu 6m, nhaâ lêìu àuác + gaác göî. Tel. têëm, 450tr, söí höìng; 3,8x8m, àuác 1 têëm, söí höìng, - Thuãy. CQH, 920tr. LH: BÀS Haãi Vy, 194 Dûúng Baá Traåc, P.2,
„ Heãm Böng Sao, P.5, Q.8, àeåp, heãm höng thoaáng, ÀN Q.8, Tel. 5230182, 0909377118-A.Haãi.
gûãi, möi giúái nhaâ àêët. LH: BÀS Nam Khang, 57A 0908456844-Hûng 520tr; 4x13m, àuác 1 têëm, söí höìng, 750tr, têët caã ÀN
chñnh, ÀT, caáp, söí höìng, bao ST, 600tr, th/lûúång, miïîn „ Buâi Minh Trûåc, P.5, Q.8, 4x15, àeåp, 1 têëm àuác, KDC,
àûúâng 3/2, Q.10, Tel. 9292084, 9292042 chñnh, GTHL. Tel. 0919332214, 0933848887-A.UÁt TG. Tel. 0909093927. ÀNC, CQH, 1,15 tyã. LH: BÀS Haãi Vy, 194 Dûúng Baá
„ Nhaâ goác Ba Tú - Phaåm Thïë Hiïín, P.7, Q.8, gêìn chuâa Traåc, P.2, Q.8, Tel. 5230182, 0909377118-A.Haãi.
Baán nhaâ MT QL50, gêìn bïën xe Q.8, khu buön baán thõ tûá, Lûu Hûäu Phûúác, P.15/P.16, Q.8: 4x10, àöí nûãa têëm, MT, Tûâ Quang, C/c Him Lam, gêìn chúå àêìu möëi Bònh Àiïìn, „ P.T.Hiïín, P.4, Q.8, 4,3x10, NH 5m, heãm röång, caách
15x52m vaâo 26m NH 20m chûä L, DTKV 873m2 àaä trûâ 700tr; 4x15, àöí lêìu suöët, söí höìng, 700tr; 3,5x9, àöí lêìu
Baán nhaâ MT 182 Êu Dûúng Lên, P.3, Q.8, 5x12m, ÀN àuã, GTHL, 450tr. Tel. 0913805061 - A.Xuên. MT 200m, ÀNC, KDC, GTHL, 550tr. LH: BÀS Haãi Vy,
LG, 1 lêìu àuác suöët, coá cûãa hêåu, tiïån laâm cûãa haâng suöët, söí höìng, 500tr; 3x6, nhaâ àeåp, gaác lûãng, 180tr;
3,7x38m, 2 lêìu, 1 lûãng, àiïån nûúác àuã, gêìn chúå, „ P.15, Q.8, múái xêy, 3x6m, àöí 1 têëm suöët, 2 P.nguã, NT 194 DBTraåc, P.2, Q.8, Tel. 5230182, 0909377118-A.Haãi.
trûng baây vaâ nhaâ haâng tiïåc cûúái, GTHL, 34 tyã, TL. LH: 3x6, àöí lêìu suöët, 255tr; 3,5x13, àöí lêìu suöët, 570tr, söí
trûúâng, BV, söí höìng ngay chuã, GTHL, giaá àeåp, 230tr; 3x7m, àöí 1 têëm suöët, 2 P.nguã, 320tr, GTHL. „ Êu Dûúng Lên, P.8, Q.8, 4x11, nhaâ naát, GTHL, BST,
th/lûúång. Tel. 8568316, 8517764 Tel. 0909339706 - Thùæng. heãm 3m, caách Êu Dûúng Lên 50m, 730tr. LH: Cty XD
Àõa öëc Minh Quên, Tel. 9308008, 0908348357-A.Minh höìng, GTHL, ÀNC. Tel. 01228895621-Taám „ Nhaâ àûúâng 16 nöëi daâi, P.4, Q.8, qua cêìu àuác, 20m2, Kinh Àö, Tel. 0986749018-A.Nam.
gaác suöët, ÀN àuã, 300tr. Tel. 0934938588 - Hoa. „ Êu Dûúng Lên, P.3, Q.8, MT heãm 6m, 4x11m, gaác
Cùn höå cao cêëp Him Lam Nam Khaánh, ngay MT Baán nhaâ Lûu Hûäu Phûúác, P.15, Q.8, nhaâ múái xêy, kiïën Baán nhaâ Lûu Hûäu Phûúác (Ng Duy cuä), P.15, Q.8, söí höìng, „ Heãm 4m Bïën Phuá Àõnh, P.16, Q.8, 2 cùn 2,2x5,5m, suöët, ban cöng àuác, gêìn trûúâng, chúå, CQH, 72L SJC. LH:
Taå Quang Bûãu, Q.8, block E3 cùn 5-8 vaâ block truác àeåp, ÀN chñnh, söí höìng, khu an ninh, gêìn chúå, bao sang tïn: 3x13, trïåt, 2 lêìu, 800tr; 4x15,5, 2 lêìu, 1,1 tyã; àuác 1 têëm, 160tr/cùn; 4x6,5m, àuác 1 lûãng, 360tr, têët caã Cty XD Kinh Àö, Tel. 0986749018-A.Nam.
E1 cùn 2-10, CSHT sùæp hoaân thaânh, cuöëi 2008
trûúâng, heãm röång, thoaáng: 3,7x8, 350tr; 3,8x7,5, 280tr; 3,5x10, lêìu, 540tr; kï khai 99, GTHL: 2,2x7,5, gaác suöët, àiïån chñnh, nûúác maáy ÀN, söí àoã, giêëy tay. Tel. „ Êu Dûúng Lên, P.3, Q.8, 3.5x15, NH, heãm 4m, lûãng
4,2x11,5, 760tr; 5,5x7, 390tr; 3,2x13, 2 têëm, 600tr; 148tr; 3x6, lêìu, 239tr; 3,5x7, lêìu, 290tr; 3,5x9, lêìu, 320tr; 0908270636 - Vuä. àuác giaã, ÀNR, CQH, 1.2 ty. LH: Cty XD Kinh Àö, Tel.
giao cùn höå, võ trñ àeåp an cû vaâ àêìu tû töët, giaá 4x13, 2 têëm, 900tr; 3x6,5, 185tr. Tel. 0916328414, 3,5x11, lêìu, 420tr, KDC öín àõnh, ÀN chñnh, kiïën truác àeåp, „ 769/44/38/20 Phaåm Thïë Hiïín, P.4, Q.8, gêìn cêìu Ng 0986749018-A.Nam.
dïî mua. Tel. 0938666667-A.Duäng 0902397033-chõ Nga gêìn chúå, trûúâng. Tel. 0934128129, 0934973373-C.Thuyã Tri Phûúng, 2,5x14m, núã buång, 1 têëm giaã, ÀN àuã, GKK „ Êu Dûúng Lên, P.3, Q.8, 4x14, 1 lêìu àuác, nhaâ múái xêy
1999, 380tr. Tel. 0933129169 - A.Duäng. àeåp, trang trñ nöåi thêët cao cêëp, heãm 4m, CQH, 1,35 tyã.
Baán nhaâ Lûu Hûäu Phûúác (Ng Duy cuä), P.15, Q.8, kï khai 99, „ Phaåm Thïë Hiïín, P.7, Q.8, múái xêy, 7,2x18m, núã hêåu LH: Cty XD Kinh Àö, Tel. 0986749018-A.Nam.
Nhaâ 90A/19 Êu Dûúng Lên, P.3, Q.8, 7,26x19m,
Baán gêëp nhaâ MT söë 394A Tuâng Thiïån Vûúng, 2,2x7,5, gaác suöët, 148tr; 3x6, lêìu, 239tr; 3,5x7, lêìu, 289tr; 7,4m, ÀN àuã, úã ngay, giêëy túâ àuã, 60L. Tel. 0949036358 „ Dûúng Baá Traåc, P.1, Q.8, nhaâ naát, 1,4 tyã, heãm 4m,
caách MT 15m, HXH, 4 tyã. Tel. 0984549484-
P.13, Q.8, 3,2x12m, 3 lêìu àuác, sên thûúång, giao 3,5x9, lêìu, 319tr; 3,5x11, lêìu, 419tr; söí höìng, bao sang tïn: - chuá Hiïìn. caách DBT 25m, gêìn chên cêìu Ng V Cûâ, 3.5x17, ÀNR,
nhaâ ngay, GTHL, 240L, th/lûúång. Tel. 3x13, 2 lêìu, 800tr; 4x15,5, 2 lêìu, 1,1 tyã; 3,5x10, lêìu, 540tr, „ C/c cao cêëp Àöìng Diïìu, P.4, Q.8, 65,3m2, PK, 2 PN, CQH. LH: Cty XD Kinh Àö, Tel. 0986749018-A.Nam.
Minh
0913791048-A.Thanh, 0902670463-chõ Thiïåt KDC öín àõnh, ÀN chñnh, kiïën truác àeåp, múái XD. Tel. WC, bïëp, söí höìng, 950tr. Tel. 0909994190 - A.Quang. „ Dûúng Baá Traåc, P.1, Q.8, heãm 3m, caách DBT 20m,
0907392891, 0908989925, 0938939370-A.Sang „ 125/158A Êu D.Lên, P.2, Q.8, 4,1x25m, NH 4,7m, trïåt, 4x6.3, 1 lêìu àeåp, CQH, ÀNR, 580tr. LH: Cty XD Kinh Àö,
1 lêìu, 4 PN, 2 WC, sên, nïìn göî vaán saân, heãm höng, chöî Tel. 0986749018-A.Nam.
Baán gêëp nhaâ MT àûúâng söë 35A Phaåm Thïë Hiïín, Baán gêëp nhaâ söë lö 5/21 Hûng Phuá, P.10, Q.8, heãm röång àïí XH, 150L SJC. Tel. 8516632, 0903769389 - chõ Hoâa. „ Dûúng Baá Traåc, P.1, Q.8, nhaâ naát, heãm 6m, 4.3x29,
Xuêët caãnh, cêìn tiïìn, baán gêëp nhaâ heãm xe húi,
P.1, Q.8, 3x13m, gaác lûãng, nhaâ múái XD, tiïån xe húi vaâo àûúåc, caách ML 50m, 4x12m, trïåt, 1 lêìu, coá „ 2805/20/24A Phaåm Thïë Hiïín, P.7, Q.8, 6x17m, ÀN CQH, tiïån xêy múái KS hoùåc nhaâ troå, 2,35 tyã. LH: Cty XD
P.3, Q.8, 3,5x16m, trïåt, 1 lêìu àuác suöët, nhaâ
KD, àiïån nûúác riïng, sên riïng 5m, coá cûãa hêåu cûãa hêåu, heãm sau, nöåi thêët àeåp, ÀN chñnh, gêìn chúå, àuã, hiïån xêy 5 cùn nhoã àang cho thuï. LH: 2105/3B Kinh Àö, Tel. 0986749018-A.Nam.
múái, NTCC, ÀN chñnh, CQ höìng, 2,2 tyã, vaâo úã
heãm thoaáng, giêëy túâ húåp lïå, 2,5 tyã, th/lûúång. trûúâng hoåc, hûúáng Àöng Nam, giêëy túâ húåp lïå, 1,95 tyã,
Phaåm Thïë Hiïín, P.6, Q.8, Tel. 9815997. „ Buâi Minh Trûåc, P.5, Q.8, nhaâ naát, gêìn chúå, heãm 5m,
ngay. Tel. 0985999897-C.Hûúng „ Nhaâ 4x12m, heãm vûåa võt 100m, caách bïën xe Q.8 ~ 4,8x22, núã hêåu 5m, CQH, 1,65 tyã. LH: Cty XD Kinh Àö,
Tel. 8393184-chõ Tuyïët th/lûúång. Tel. 8596943, 0913929774-A.Tû Töët
200m, GTHL, bao ST, 900tr. Tel. 0932049528. Tel. 0986749018-A.Nam.
„ 360/15 Dûúng Baá Traåc, P.1, Q.8, 3,5x4,5m, àöí 2 têëm
Baán gêëp 2 cùn nhaâ xêy múái 100%, heãm 125 Taå Quang Bûãu, P.2,
Baán nhaâ söë 10 àûúâng söë 1, P.16, Q.8, töíng DT àûúåc Baán nhaâ múái xêy heãm röång, khu an ninh, Phuá Àõnh, àuác, khu an ninh, coá giêëy trûúác 1999, 380tr. Tel. BAÁN NHAÂ QUÊÅN 9
Q.8, gêìn chúå Raåch Öng, caách TT Q.1, Q.5 3 phuát xe gùæn maáy,
nhaâ múái úã ngay, ÀN, ÀT, ADSL, TH caáp àuã, têët caã söí höìng, KDC SD 130m2, trong àoá XD cöë àõnh 80m2, nhaâ xûúãng, P.16, Q.8, 4,2x16m, àuác 1 têëm thêåt, söí höìng, 850tr; 0902928009 - Thaão.
öín àõnh, söë 125/150F/2: trïåt, 1 lêìu, PK, bïëp, 2 PN, 2 WC, DTSD KD 50m2, àiïån nûúác, àiïån thoaåi, TH caáp, ADSL, 4x12m, àuác 1 têëm thêåt, söí höìng, 720tr; 3,2x8m, àuác 1 „ Heãm 3m, 1917/66/29 Phaåm Thïë Hiïín, P.6, Q.8, „ Nhaâ Q.9, söí höìng: MT àûúâng 25 (Phûúác Bònh),
37m2, DTXD 74m2, 1,05 tyã; söë 287/62/42 (söë múái), trïåt PK, 2 khu dên cû, gêìn chúå, trûúâng cêëp 1-2-3, söí àoã bao têëm, 290tr; 3,5x7m, àuác 1 têëm, 290tr, têët caã ÀN chñnh,
3,7x71m, trïåt, 1 lêìu, múái xêy, ÀN chñnh, CQ höìng, 570tr, 4,2x11m, 700tr; HXH Dûúng Àònh Höåi, 4,2x10m, 500tr;
PN, bïëp, P.ùn, WC, DTSD 50m2, 950tr. Tel. 0904444715-A.Nhên th/lûúång. Tel. 0903976221. HXH àûúâng 339, 4x12m, 600tr. Tel. 0905225575 -
chñnh chuã, xem nhaâ sau 17h hoùåc caã ngaây CN XD, bao sang tïn, 1,3 tyã, th/lûúång. Tel. 2605488 kiïën truác àeåp, bao sang tïn. Tel. 0939799797 - A.Phaát
„ Heãm 3m, 2009/43/25/3 Phaåm Thïë Hiïín, P.6, Q.8, A.Nghôa chñnh chuã.
4x9m, gaác lûãng, múái xêy, tûúng lai MT, ÀN chñnh, CQ „ P.Tùng Nhún Phuá A, Q.9, àûúâng 494, khu chúå Nhoã,
Baán gêëp nhaâ P.15, Q.8, nhaâ MT, cêëp 4, 4x15, 1 tyã; nhaâ Baán nhaâ múái xêy heãm röång, khu an ninh, àûúâng Lï höìng, 600tr, th/lûúång. Tel. 0903976221. 80m2, gêìn ÀH GTVT, khu cöng nghïå cao, trûúâng cêëp 1-
Baán gêëp nhaâ trong heãm röång Dûúng Baá Traåc, múái xêy, heãm röång, thoaáng, ÀNC, gêìn chúå, trûúâng, khu Thaânh Phûúng, P.15, Q.8, 4x12m, àuác 1 têëm, söí höìng, „ 337 Bïën UÅ Cêy, P.10, Q.8, 3,5x12m, GTHL, 55L SJC 2-3, nhaâ kiïn cöë, úã ngay, 860tr. Tel. 0986856674, MTG.
P.1, Q.8, 4,6x18, 1 têëm àuác, SH, 2 tyã. Tel.
an ninh, 4x13, 2 têëm thêåt, 950tr; 5x11, cêëp 4, 600tr; 550tr; 3,5x16m, àuác 2 têëm, söí höìng, 900tr; 3,2x9m, hoùåc cho thuï 3,5tr/th. Tel. 0918840674. „ MT 993 Ng Duy Trinh, P.Phuá Hûäu, XD 165m2, àêët
0907087998-A.Vuä
4x7, 1 têëm suöët, 470tr; 2,3x10,3, 1 têëm suöët, 380tr, coá àuác 1 têëm, 350tr; 3,2x7m, àuác 1 têëm, 250tr, têët caã àiïån „ Àûúâng 41, P.16, Q.8: 4x12m, 320tr; 4x13m, àuác lûãng, 400m2, 10x40m, nhaâ L àeåp, KDC, söí höìng, 3,6 tyã, coá thïí
SH, bao ST; GTHL: 3x5,6, 250tr. Tel. 0938293759, nûúác chñnh, kiïën truác cao, dên cû hiïån hûäu, bao sang 420tr; 4x14m, àuác suöët, 720tr; 4x12m, àuác suöët, 670tr. baán 1/2 - 5x40m. Tel. 4485841, 0937266461 - Thuây
0979734319-Ngoåc Hên tïn. Tel. 0938777997-A.Nam Tel. 01222364360, 0909761396 - A.Ba. Trang
46/14 ÀSöë 12, P.Tùng Nhún Phuá B, Q.9, heãm
4m, DTSD 40m2, 4x5m, àuác 1 têëm 2 WC, àiïån
nûúác, ÀT, caáp, giêëy túâ phûúâng, 275tr. Tel.
Thûá Nùm, 15/05/2008 23
0907972396-Àö, xem nhaâ sau 5h chiïìu, miïîn „ Q.10: TM.Quyïìn, 4x12m, 3L, SH, 450L, TL; HXH Cao
TG Thùæng, 6x12m, 1L, SH, 250L, TL; TM.Quyïìn, 3,6x12m,
3L, SH, 270L. LH: Cty Vaån Thaânh, Tel. 2995024,
Baán nhaâ 123/20 Àöî Xuên Húåp, P.Phûúác Long B, 0914803068.
Q.9, heãm 4,5m, 4,5x15m, àuác suöët 1 trïåt, 1 lêìu, „ Heãm 105M/34 Höì T Kyã, P.1, Q.10, 3,5x13m, trïåt, 1 giaã,
nhaâ àeåp, àiïån nûúác chñnh, caách chúå Phûúác 155L. Tel. 0937032774 - Sûúng.
„ Baán nhaâ 68/16 Lï Höìng Phong, P.1, Q.10, chúå hoa Höì
Long B 200m, khu dên cû àö thõ öín àõnh, chñnh T Kyã, 3,5x12m, 2 WC, 2 phoâng, xe húi vaâo têån nhaâ, 108L.
chuã, söí höìng, miïîn TG. Tel. 0913157196-A.Lêm Tel. 0906891702.
„ 521/59 CMT8, P.13, Q.10, 4,6x18m, hêåu 5,6m, trïåt, 2
Biïåt thûå àún lêåp trong dûå aán Khang Àiïìn, Phûúác 575/9A5 CMT8, P.15, TT Q.10, gêìn àûúâng xe húi túái 378/17 N.C.Thanh, P.5, Q.10, 4x17, NH 5m, àuác 1L, MT têìng trïåt C/c 319, Q.10, 40m2, khu TM Thuêån Viïåt, lêìu, ST, múái xêy, 7 PN, 4 WC, löëi ài riïng vaâo caác phoâng,
Long B, Q.9, 405,8m2, 2 MT, giaáp CV khu QH Gia nhaâ, 3,6m vö 2m núã 4,9mx9m, ÀN, ÀT, CQH, GPXD sên xe, S.phúi, PK, bïëp, 4 PN, 2 WC, SH 2006, 215L. àiïím nuát giao 3 tuyïën àûúâng LT.Kiïåt - Thaânh Thaái - heãm XH, söí höìng, 330L SJC. Tel. 8626310 - A.Huâng.
Hoâa, 8,5tr/m2. Tel. 4101567, 0936200600 - A.Tûâ trïåt, lûãng, 2L, ST, 92L. Tel. 0909452575-C.Haånh. Tel. 8575697, 0977151959-A.Nghôa. Thiïn Phûúác, tiïån KD, VP, 900tr. Tel. 0904551919 - „ Nhaâ nhoã Ng Tiïíu La, Baâ Haåt, P.8, Q.10, heãm 460/8 Ng
chñnh chuã. --------------------------------------------- --------------------------------------------- A.Lûúng. Tiïíu La, 38L SJC. Tel. 0909390933.
--------------------------------------------- Cùn höå The Everich, 117m2, têìng 12, 2.400 USD/m2. 2 cùn liïìn, 496/6-8 Sû Vaån Haånh, P.9, Q.10, gêìn àûúâng, --------------------------------------------- „ 142/25 Ng Kim, Q.10, 3,5x9,5m, trïåt, lûãng, lêìu, phoâng
Biïåt thûå àún lêåp, 405m2, 2 MT, gêìn cöng viïn, khu Tel. 0908280679. trûúâng, chúå, BV, XD 34,5m2 & 38m2, 2 trïåt, 2 lêìu, 4 WC, FF4 Ba Vò, C/x Bùæc Haãi, P.15, Q.10, DTSD 4x26m, àeåp, + ST, heãm xe húi, hûúáng ÀN, yïn tônh, ÀN, ÀT, xêy
QH Khang Àiïìn, àeåp, 8,5tr/m2. Tel. 4102145, --------------------------------------------- CQ höìng, 105L SJC. Tel. 2646673, 0909129548. úã ngay, gêìn chúå, trûúâng, trung têm dûúåc phêím, 355L 2004, àeåp, söí höìng, 162L SJC. Tel. 9571493 - baâ Lï.
0978184476. 347/12G Trêìn Bònh Troång, P.1, Q.10, DTXD 25,4m2, --------------------------------------------- SJC. Tel. 8639230, 0913914008 - C.Mai. „ Heãm xe húi 3/2, Q.10, 4,8x5m, 1 lêìu, ÀN chñnh, ÀT,
--------------------------------------------- DTSD 71m2, ÀN riïng, coá chuã quyïìn nhaâ, 780tr. Tel. 750/72 Àiïån Biïn Phuã, P.10, Q.10, 3,8x16m, CQ höìng --------------------------------------------- ADSL, caáp, gêìn trûúâng hoåc, nhaâ thúâ, BV, TTTM Lyá
MT àûúâng Ng Duy Trinh, Q.9, DTSD 151m2, 8tr/m2. 0913724887 - Dung. 58,8m2, 3 tyã, th/lûúång. Tel. 0909402799 - Phûúång. „ NC CMT8, P.15, Q.10, 3,3x10, trïåt, 1 gaác suöët, àeåp, Thûúâng Kiïåt, CQ höìng, 1,15 tyã. Tel. 0918337763 -
Tel. 0908965666 - chõ Quyânh. --------------------------------------------- --------------------------------------------- vaâo úã ngay, CQ höìng, 45L, TL. Tel. 0937580822 - C.Lan.
--------------------------------------------- Heãm ötö NTPhûúng, Q.10, saát Q.5, 5,5x15m, 2L, ST, MT àûúâng 3/2, P.10, Q.10, trïåt, lûãng, 3 lêìu, gêìn chúå, A.Lêm. „ Heãm CMT8, P.12, Q.10, 4x8m, trïåt, lûãng, 1 lêìu, ÀT,
MT àûúâng 30m, trung têm Q.9, trûúác nhaâ VH thiïëu àeåp, 360L; heãm ötö SVHaånh ND, 6,5x18m, 3L, 650L; trûúâng hoåc. Tel. 0913902314, 0982327098 - A.Quan. „ 556/9 Sû Vaån Haånh, P.10, Q.10, 3x7m, 2 lêìu, ÀN, ÀT, ÀN, internet riïng, chuã quyïìn nhaâ àuã. Tel. 0903669431 -
nhi Q.9, 4x25m, 5x25m, ngay chuã, 18,5tr/m2. Tel. heãm ötö LHPhong ND, 6x22m, 520L. Tel. --------------------------------------------- caáp, CQ höìng, 100L. Tel. 0909327899, 01698777437 - chõ Thuãy.
0903800427 - A.Vuä. 0913737705, MTG. MT 3/2, P.14, Q.10, 4x20m, CC, 8x20m, HH 3,5m, TL; Phûúng. „ 451/24/12 Tö Hiïën Thaânh, P.14, Q.10, heãm xe húi
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 3x18m, 1,7 tyã; MT THT 6x25m, 7,5L/m2. Tel. 8649368, „ Heãm 3m Ng Tiïíu La, Q.10, thöng qua àûúâng Vônh thöng, 4x31m, trïåt, 1 lêìu, sên giûäa thoaáng, sên àêåu XH,
38/4 Nam Cao, KP1, P.Tên Phuá, Q.9, gêìn KCN cao, Heãm 157 Tö Hiïën Thaânh, P.12, Q.10, 4,3x15m coá 0976221207 - A.Thöng. Viïîn, 2,9x10m, lûãng göî, gaác suöët, CQ höìng, 95L, khu an ninh, yïn tônh, 395L SJC. Tel. 0983485179.
khu du lõch, chúå, UB, trûúâng ÀH, hiïån coá 3P troå thu thïm heãm 1m, àûúâng xe taãi vaâo, söí höìng, 180L. Tel. --------------------------------------------- th/lûúång. Tel. 0903399005 - A.Huâng. „ 201 lö F C/c Ngö Gia Tûå, P.3, Q.10, lêìu 2, goác Hoâa
nhêåp 1,5tr/th, söí höìng, 1,6 tyã, TL. Tel. 0984133629 - 0908388841 - Lên. Nhaâ cùn bòa 202/23 Ng Tiïíu La, P.8, Q.10. Tel. „ 337/78C CMT8, P.12, Q.10, DT àêët 2,8x11,58m, NH Haão - Sû Vaån Haånh, HÀ xanh 60 thaáng, 42m2, 700 triïåu.
Têm. --------------------------------------------- 0903956098 - Hiïåp. 4,75m, 1L, 2 toilet, DTSD 74m2, ÀNC, ÀT, heãm 4m, Tel. 0913652014 - A.Baáu.
--------------------------------------------- MT Ngö Gia Tûå, Q.10, gêìn ngaä 4 Vônh Viïîn - Sû Vaån --------------------------------------------- 105L. Tel. 8327926, 0908257342-Ngaâ. ---------------------------------------------
491B Àöî Xuên Húåp, P.Phûúác Long B, Q.9, heãm nhûåa, Haånh, 3,8x17,5m, núã hêåu 6,5m, TDT àêët 72m2, lûãng, MT Trêìn Thiïån Chaánh, P.2, Q.10, 3,8x17m, trïåt, 4 lêìu, „ Heãm taxi àûúâng 3/2, P.14, Q.10, 3,58x9m, trïåt, lûãng, 1 MT Cao Thùæng nd, Q.10, 4x16, 3L, 650L; MT LT.Kiïåt,
thöng, röång 10m, caách ÀXH 50m, TDT àêët 250m2, 1 lêìu, ST, 750L, àang cho thuï. Tel. 0918008780. PK, 10 PN, möîi phoâng coá WC, KDC cao cêëp, lõch sûå, lêìu, ÀN chñnh, heãm 5,5m, söí höìng, 1,4 tyã. Tel. 4x18, 3L, khu KD, 550L. LH: 336 Cao Thùæng nd, P.12,
nhaâ cêëp 4 XD 100m2, CQH, 16tr/m2. Tel. 0903761562 --------------------------------------------- àang cho thuï KS, söí höìng, 540L SJC. Tel. 0938317778. Q.10, Tel. 8624753(4), 0982784878.
- Loan. 199/31 àûúâng 3/2, P.11, Q.10, à/d raåp haát Hoâa Bònh, 0908322529. „ MT Lï Höìng Phong, P.2, Q.10, gêìn ngaä 7, 6x19m, àuác ---------------------------------------------
--------------------------------------------- heãm xe húi, 4x13,5m, 190L SJC, miïîn TG. Tel. --------------------------------------------- 3 lêìu, kiïn cöë, võ trñ àeåp, tiïån KD caác ngaânh nghïì, 1.200L MTNB 10m àûúâng 3/2, 8x21, 390L; MTNB 10m
Dûúng Àònh Höåi, Q.9, 6x13m, trïåt, 1 lêìu, àûúâng 6m, 0909333483 - cö Trang. Nhaâ 493A/42/2 CMT8, P.13, Q.10, 7x5m, gaác göî, SJC. Tel. 8118544, 0908689238. SVHaånh nd, 10x15, 2L, 700L. LH: 336 Cao Thùæng nd,
tiïån KD, 1,2 tyã, bao ST, bao thuïë. Tel. 0919656625 - --------------------------------------------- CQHL, 980tr, miïîn TG. Tel. 0918011613 - Long „ MT heãm 6m thöng, CMT8, P.15, Q.10, gêìn chúå Hoâa P.12, Q.10, Tel. 8624753(4), 0982784878.
A.Hiïín. 606/26/15 àûúâng 3/2, P.14, Q.10, heãm 3m, 1 mùåt heãm, --------------------------------------------- Hûng, 3,5x18m, 1 lêìu, thoaáng, tiïån KD, söí höìng, 150L ---------------------------------------------
--------------------------------------------- 4x7m, gaác göî, cêëp 4, CQ höìng, 1 tyã. Tel. 2647611, Heãm 8m Tö Hiïën Thaânh, P.13, Q.10, 4x12m, trïåt, 3 SJC, miïîn TG. Tel. 8130179, 0987758308 - chõ Huyïìn. MTNB 8m Cao Thùæng nd, 6x17, 2L, 5,5tyã; MT Cûãu
Nhaâ trïåt, 1 lêìu, DT 362m2, MT àûúâng, nhaâ àeåp, gêìn 0989249466 - Nga. lêìu, 6 phoâng, hûúáng Têy Bùæc, khu an ninh. Tel. „ Heãm XH 163 Tö Hiïën Thaânh, P.13, Q.10, DTKV Long, 5x20, 1L, khu VP, 390L. LH: 336 Cao Thùæng nd,
chúå, trûúâng Ngö Thúâi Nhiïåm, söí höìng, 5,8 tyã. LH: --------------------------------------------- 0979878716 - A.Vinh, 8629934 - C.Hiïín. 2,9x19m = 54m2, gaác suöët, KDC àöng, caách àûúâng Q.10, Tel. 8624753(4), 0982784878.
33A P.Phûúác Long A, Q.9, Tel. 7311881-A.Huâng. 393/26 Lï Höìng Phong, P.2, Q.10, 3,16x13m, àuác 1 --------------------------------------------- 500m, 155L SJC. Tel. 0989967990. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- têëm, ST, àeåp, 2 mùåt heãm, coá cûãa hêåu, söí höìng 2008, P.14, Q.10, 2 MT heãm 5m thùèng, caách LTK 100m, „ 724/28E Àiïån Biïn Phuã, P.10, Q.10, 3,7x6,5m, söí MTNB 10m Cao Thùæng nd, 8x13, 240L; heãm 6m
289/45/14 Bïën Vên Àöìn, P.2, Q.9, heãm 277 chúå Cêìu 95L. Tel. 0908056378 - Baãy. hûúáng À, 4,05x5,3m, NH, tûúâng riïng, gaác suöët, ÀH höìng, 1,1 tyã. Tel. 8336897, 0931847443 - Haâ. NTLa, 3.8x12, 3L, 180L. LH: 336 Cao Thùæng nd, Q.10,
Dûâa vö, 3,8x7,5m, gaác suöët, CQ höìng, 650tr. Tel. --------------------------------------------- ÀN, tiïån KD, CQH, 53L SJC. Tel. 8655284 - Ö.Thaão. „ HXH Cao Thùæng ND, 6x12m, lêìu, 250L, TL; 4x9m, 2 Tel. 8624753(4), 0982784878.
8267534, 0963808980. MT àûúâng 15m Lyá Thûúâng Kiïåt, Q.10, tiïån xêy vùn --------------------------------------------- lêìu, lûãng, àeåp, 135L, TL; TMQ, 4x12m, 3 lêìu, àeåp, 450L. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- phoâng, 9x25m, 1 lêìu, 830L. Tel. 0903885637, Nhaâ múái xêy, 3x6m, núã hêåu 4m, NT àeåp, GTHL, 1,55 LH: Cty Vaån Thaânh, Tel. 2995024, 0914803068. HXH THThaânh, 6x18, cêëp 4, 4,5tyã; heãm 5m CMT8,
3/2 àûúâng 182, KP3, P.TNPA, Q.9, 7,5x24m, trïåt, chûä 0919224458 - A.Dûúäng. tyã. LH: 478/12 Baâ Haåt, P.8, Q.10, gêìn chúå NTP, Tel. „ 266/82/17 Tö Hiïën Thaânh, P.15, Q.10, HXH, saát ST 7x17, cêëp 4, an ninh, 220L. LH: 336 Cao Thùæng nd,
L, PK, 2 PN, ML, MNN, THC, ADSL, ÀNC, CQH, tùång --------------------------------------------- 8549821-cö Liïn, 0903985678 - A.Cûúâng. BigC, 3,5x12m, trïåt, 1 lêìu, ST, àuác, Àöng Nam, TH caáp, P.12, Q.10, Tel. 8624753(4), 0982784878.
àöì duâng, giaá TL. Tel. 0908388150 - Àùng Dung. Heãm 10m Lï Àaåi Haânh, Q.10, 3,8x15m, 2 lêìu, múái, 3,8 --------------------------------------------- ADSL, CQ höìng, 1,9 tyã. Tel. 0902659397 chñnh chuã. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- tyã; àûúâng söë 16 Lûä Gia, 5x20m, 2 lêìu, võ trñ àeåp, 420L. 282A/16 Ng Tri Phûúng, P.4, Q.10, 3,2x10,2, trïåt, 3L, „ 119/15 àûúâng 3/2, P.11, Q.10, ngay TTTP, 3,7x14m, MT Lï Höìng Phong, 3,5x12, 1L, 4tyã; MT Nhêåt Taão,
MT 211 àûúâng söë 11, P.Phûúác Bònh, Q.9, gêìn trûúâng Tel. 0903885637, 0919224458 - A.Dûúäng. nhaâ àeåp, khu yïn tônh, heãm lúán, 155L, th/lûúång. Tel. trïåt, 1 lêìu, goác, heãm xe húi, GTHL, 220L, HH cho ngûúâi 4x12, 3L, nhaâ àeåp, 330L. LH: 336 Cao Thùæng nd, Tel.
cêëp 1-2, chúå, 1,6 tyã, th/lûúång. Tel. 0908979575 - --------------------------------------------- 9273601, 0953309216-chõ Vên. giúái thiïåu. Tel. 0909431427 - C.Haånh. 8624753(4), 0919225599.
C.Àeåp. MTNB 10m Tö Hiïën Thaânh, Q.10, võ trñ àeåp, 4x16m, 2 --------------------------------------------- „ Cao öëc A Ng Kim, P.7, Q.10, múái xêy 2008, àeåp, à/d ---------------------------------------------
--------------------------------------------- lêìu, ST, 290L; 4x20m, 2 lêìu, ST, 280L. Tel. 220 lö E C/c ÊËn Quang, Q.10, lêìu 2, 3,5x11m, àeåp, SVÀ TN, lêìu 10, H.Àöng, 54m2, 2 PN, PK, 2 WC, bïëp, MT Vônh Viïîn, 5x16, 1L, khu KD, 395L; MT LB.Thùng,
MT 64 Lï V Viïåt, Q.9, 3,5x26m, gêìn ST Coopmart, khu 0903885637, 0919224458 - A.Dûúäng. hûúáng Àöng, söí höìng, 640tr. Tel. 8320200 - A.Tuâng. BV 24/24, bao SH, 1,2 tyã. Tel. 0932757169, 4x21, 3L, gêìn àg 3/2, 380L. LH: 336 Cao Thùæng nd,
TT 9, söí höìng, 3,2 tyã, th/lûúång. Tel. 0908269889 - --------------------------------------------- --------------------------------------------- 0932757232. Q.10, Tel. 8624753(4), 0919225599.
A.Tònh. MTNB 10m Sû Vaån Haånh nöëi daâi, Q.10, 6x19m, cêëp 4, H5m Cao Thùæng, 3,8x18m, cêëp 4, NH, 170L; H8m „ MT Ngö Quyïìn, P.5, Q.10, 5,5 tyã; MT 3/2, P.8, Q.10, ---------------------------------------------
--------------------------------------------- 400L. Tel. 0903885637, 0919224458 - A.Dûúäng. Thaânh Thaái, 4x17m, 1L, 3,2 tyã; H12m Sû Vaån Haånh 6 tyã. Tel. 0903734803 - Löåc. Heãm 6m CMT8: 4x17, 1L, 140L; 4.5x17, cêëp 4, NH
„ MT Khöíng Tûã, P.Hiïåp Phuá, khu Kiïën Thiïët, Q.9, gêìn --------------------------------------------- ND, 4x14m, 3L, khu cao cêëp, 260L. Tel. 0989396662 - „ 3/112 Thaânh Thaái, P.14, Q.10, 3x9m, àiïån, nûúác, CQ 5.5m, 3,2tyã; 7x17, cêëp 4, GPXD 3L, 210L; 5x14, 3L,
ST Coopmart, 4x29m, saåch àeåp, úã ngay, CQ höìng, 1,8 MTNB 10m Sû Vaån Haånh nöëi daâi, Q.10, 7x15m, 2 lêìu, A.Haâ. höìng, 850tr. Tel. 0909719779 - A.Hoaâng, miïîn TG. 4,4tyã. Tel. 0909007009-Baá, 0918787063 -Phaát.
tyã. Tel. 0983184737 - A.Dung. ST, 7,5 tyã; 6,5x16m, 2 lêìu, 650L. Tel. 0903885637, --------------------------------------------- „ 521/80/9 (söë cuä 521/96/7) CMT8, P.13, Q.10, 4x10m, ---------------------------------------------
„ Cùn höå goác, C/c CC Green Building, À.Nam Hoâa, 0919224458 - A.Dûúäng. Heãm 10m àeåp Lûä Gia, 4x16m, 3L, múái, PK, 4 PN, 4 gaác suöët, coá cûãa hêåu, CQ höìng, 1,5 tyã. Tel. 0903192988 H.7m THThaânh, 4x16, 2L, SH, 190L; 4x20, 2L, 220L;
P.PLong, Q.9, 1600$/m2, reã hún Cty 100$, giaá Cty baán --------------------------------------------- WC, khu àeåp, 230L; MT Trûúâng Sún, 4x25m, 1L, khu - chõ Kiïìu. 4x20, 3L, 285L; 4x16, 2L, SH, 330L; 11x17, 1L, SH,
1700/m2, àaä traã trûúác 30%. Tel. 0985778266-C.Thõnh. Nhaâ 2 lêìu BTCT, ÀH nûúác, 2 ÀH àiïån 1-3 pha, ngay KD sêìm uêët, 325L. Tel. 0989396662 - A.Haâ. „ Cùn höå cao cêëp Thuêån Viïåt, Lyá Thûúâng Kiïåt, Q.10, gêìn 460L. Tel. 0909007009-Baá, 0918787063-Phaát.
„ 63/9 àûúâng Têy Hoâa, Phûúác Long A, Q.9, àeåp, 73m2, chúå Nhêåt Taão, heãm thöng, GTHL, 40L SJC. LH: --------------------------------------------- trung têm TP, P.khaách, 3 P.nguã, 2 WC, bïëp, 98,5m2, ---------------------------------------------
2 WC, trïåt, 1 gaác lûãng àuác, coá raâo, heãm, gêìn chúå Têy 175/18 Ng Kim, P.7, Q.10, Tel. 7517657, 0913912543 - HXH 525/17 Tö Hiïën Thaânh, P.14, Q.10, 6x12m, trïåt, 2 cuöëi 2008 giao nhaâ, giaá th/lûúång. Tel. 0989540540. Heãm 8m 3/2: 7x13, 3L, 6,5tyã; heãm 8m SVH nd, 4x17,
Hoâa, KDC, 800tr. Tel. 0909226615-A.Bònh, chuã. A.Phuång. lêìu, lúåp ngoái, TK àeåp, 5 P.nguã coá toilet, ML, MNN, cûãa „ 325 lö N C/c Ngö Gia Tûå, P.2, Q.10, 4x13m, gêìn chúå, 3L, 320L; 4,2x18, 3L, 350L; 6x20, 2L, 585L. Tel.
„ 1/4A KP1, Phûúác Long A, Q.9, 94,75m2, cêëp 4, coá 4 --------------------------------------------- sau, CQ, 5,15 tyã. Tel. 8665043, 0908135018 - Tuyïët, trûúâng, khu an ninh, söí höìng, 730tr, bao ST, khöng trung 09007009-Phaát, 0918787063 -Phaát.
phoâng, àiïån, nûúác riïng, söí höìng, 100L SJC. Tel. Nhaâ nhoã Lï Höìng Phong, P.1, Q.10, 2,7x3,5m, 13L MTG. gian. Tel. 8399802 - A.Nhaân. ---------------------------------------------
8627409, 0908988070 - chõ Hiïìn. SJC. Tel. 8308230 - C.Hoa. --------------------------------------------- „ 131/14 Thaânh Thaái, P.14, Q.10, 3x10m, 1 lêìu àuác giaã, Heãm 10m SVH nd: 7x15, 2L, 8,9tyã; 6x20, 3L, 13tyã;
„ TA45 Phûúác Long B, Q.9, khu Kiïën AÁ, àûúâng NB 10m, --------------------------------------------- 15/18/61 Ng Ngoåc Löåc, P.14, Q.10, heãm 6m, 3,6x9m, heãm xe húi, caách MT 50m, gêìn chúå, trûúâng, BV, 2,7 tyã. 7x17, 3L, 670L; 10x15, 2L, 700L; villa 8x18, 2L, cao
5x20m, 2,5 têëm, SD 350m2, NT àeåp, GTHL, 2,3 tyã, TL. 384/30K Lyá Thaái Töí, P.10, Q.10, 5x3m, trïåt, 3 lêìu, SD 2 lêìu àuác giaã, 3 PN, 2 WC, hûúáng ÀN, söí höìng chñnh Tel. 0934112125, 0908440027 - A.Cöng chñnh chuã. cêëp, 13tyã. Tel. 0909007009-Baá, 0918787063-Phaát.
Tel. 0932826061 - C.Haâ, 0909526040 - Phûúång. 60m2, ÀN chñnh, söí höìng, 1,05tyã. Tel. 0909622380- chuã, 1,6 tyã, TL. Tel. 0918023398 - Lêåp, 0913900900 - „ Heãm XH, Thaânh Thaái, P.14, Q.10, lêìu àuác kiïn cöë, cûãa ---------------------------------------------
„ Baán/cho thuï nhaâ 15/24 Thuãy Lúåi, KP3, P.PL A, Q.9, chuá Vaån. Bònh. kiïëng, maáy laånh, an ninh, lõch sûå, à/d BV tim TP, tiïån KD, MT SVH nd: 10x22, 8,5L/m2; MT T.Sún, CXBH: 15x25,
heãm bïtöng 5m, 3,75x11m, àuác 2 têëm, trïåt, 2 lêìu, 3 PN, --------------------------------------------- --------------------------------------------- uöën toác nhoã, 60L SJC. Tel. 0942134765. 15x30, 3,5L/m2; MT T.Sún, 5,6x26, 2L, 465L. Tel.
ÀN àuã, 900tr. Tel. 2140038, 0983276227 - A.Huïå, 0909007009-Baá, 0918787063-Phaát.
C.Oanh. Baán/cho thuï nhaâ nhoã 454/3 Sû Vaån Haånh, P.9, Q.10, ---------------------------------------------
„ KP3, P.Tùng Nhún Phuá B, Q.9, 4x11m, cêëp 4, MT heãm Baán nhaâ MT àûúâng 3/2, P.11, Q.10, caách siïu Xuêët caãnh, baán gêëp nhaâ 118/10 Ng Chñ Thanh,
caách àûúâng SVH 10m, DTSD göìm lûãng, 2 lêìu, 2 PN, PK, NTPhûúng, H.7m, 3,5x13, 1,8tyã; Ng Traäi, H.5m, 4x12,
bïtöng 3,5m, gêìn ngaä 3 àûúâng söë 6, söí höìng, 480tr. Tel. thõ Maximark 200m, 4x11m, trïåt, 1 lûãng, 2 lêìu, P.3, Q.10, TDTSD 135m2, 1 lûãng, 2 lêìu, nhaâ
toilet möîi phoâng, múái xêy nùm 2006, nhaâ àöëi diïån
lûãng, 2L, 2,5tyã; Hoâa Haão, H.6m, 4x16, 1L, 160L. Tel.
0908939790 - A.Long. cûãa hêåu, hûúáng Têy Bùæc, söí höìng, 560L SJC. àeåp, heãm röång 4m, gêìn chúå, TH, BV, 2,85 tyã, 0913615212-A.Vuä, 0903878899-Baão.
chuâa ÊËn Quang, 72L SJC, cho thuï 4,2tr/th. Tel.
„ Nhaâ Q.9, xêy kiïíu khaách saån, 22 phoâng, 4 lêìu, thang Tel. 8332903-cö Nhung, 0908221233-chuá Hoaâi th/lûúång. Tel. 0919598669-chõ Tuá ---------------------------------------------
maáy, MT Lï V Viïåt, caách Coopmart 150m, caách khu cao 0902907077, miïîn TG, xem nhaâ sau 15h CMT8, H.6m, 4x20, 110L; CMT8, 4x14, 1,4 tyã; THÀaåo,
öëc Haâo Quang 50m, 10,5 tyã. Tel. 0988873777. H.6m, 4x17, lûãng, 160L; Baâ Haåt, H.6m, 4x12, 2L, 118L.
„ MT 195 Voä V Haát, P.Long Trûúâng, Q.9, caách toâa aán Baán nhaâ MT 560 Vônh Viïîn, P.6, Q.10, 3,3x11m, 1 lûãng, Tel. 0913615212-Vuä, 0903878899-Baão.
Q.9 1km, cêëp 4 àeåp, maát, 73m2, cöng nhêån 47,3m2, söí 2 lêìu, sên thûúång, trang trñ nöåi thêët cao cêëp, gêìn ngaä Baán nhaâ MT 4 Cûãu Long, CX Bùæc Haãi, P.15,
Baán nhaâ 284/57/5 Lyá Thûúâng Kiïåt, P.14, Q.10, ---------------------------------------------
höìng, 750tr. Tel. 0937400839-A.Quang. tû Ng Kim-Vônh Viïîn, gêìn chúå, trûúâng hoåc, siïu thõ, Q.10, 10x12m, 2T, 10 tyã, th/lûúång, miïîn TG. Tel.
àöëi diïån nhaâ thi àêëu Phuá Thoå, vö heãm 100m, LTKiïåt, heãm 6m, 3,6x14, 2L, 2,1 tyã; söë 3 Lûä Gia, heãm
„ 61/21/9 àûúâng 475, KP5, P.Phûúác Long B, Q.9, 4x16m, trïåt, 2 lêìu, sên thûúång, 6,5 tyã. Tel. 4m, 4x16, 1L, 1,5tyã; CMT8, heãm 4m, 3,6x13, 1,3 tyã.
4,5x9m, trïåt, lûãng, 1 lêìu, saân àuác giaã, söí höìng, 680tr. Tel. tiïån KD & cho thuï mùåt bùçng mua baán, miïîn TG. Tel. 8652137, múâi 2 cö traã 8 tyã àïën th/lûúång Tel. 0913615212-A.Vuä, 0903878899-Baão.
8657317, 0919812222-cö Höìng
0932781780 - A.Phong, 0908367647 - C.Diïåp. 0979555349-Cûúâng, 0903711915-Dung ---------------------------------------------
„ Nhaâ naát MT àûúâng 12E, P.Long Thaânh Myä, Q.9, Ng Traäi, H.8m, 4x18, lûãng, 2L, 220L; CMT8, 9x13, 1L,
2,95x7,8m, àêët 5x20,5m, tiïån xêy múái, söí höìng 2007, Baán gêëp nhaâ 539/25 CMT8, P.15, Q.10, DT trïåt Baán nhaâ 40 Trêìn Minh Quyïìn, P.11, Q.10, TTTM Q.10, giaáp 3,1tyã; CMT8, 7x18, 200L; LTKiïåt, .10m, 4x21, 150L.
gêìn KCN cao, 570tr. Tel. 0938247277 - A.UÁt chñnh chuã. 46m2, TDT 200m2, trïåt, 2 lêìu, sên thûúång, ÀN
Q.1, 3, 5, DT 4,6x15, núã hêåu 5,6m, tiïån XD múái, tùång khoan
Baán nhaâ MT 664 Lï Höìng Phong, P.10, Q.10, Tel. 0913615212-Vuä, 0903878899-Baão.
„ Phûúác Long B, Q.9, 3,3x6,2m, trïåt, 1 lêìu; 6x7m, àûúâng àuã, TH caáp, line internet, gêìn siïu thõ, trûúâng,
moáng coåc nhöìi 250tr, GPXD, baãn veä thiïët kïë: hêìm, trïåt,
lûãng, 7 lêìu, ST, thang maáy, tiïån laâm cao öëc VP, showroom, 3,8x14m, DTSD 201m2, trïåt, 3 lêìu, àuã tiïån nghi, ---------------------------------------------
xe húi, 2 MT. Tel. 0904711628 - Mai. KS 18P, gêìn TTTM têåp àoaân Berjaya Land Malaysia àêìu tû Àg 3/2, 5,5x18, 200L; THThaânh, 4x25, 3L, 5tyã;
„ P.Phûúác Long A, Q.9, 4x10m, nhaâ naát, tiïån xêy múái, nhaâ thúâ, bïånh viïån, tiïån KD, mua baán, ngay chúå söí höìng, 560L SJC. Tel. 0979768979-chõ Duyïn THThaânh, 4x18, lûãng, 1L, 190L; NTP, H.8m, 6x15,
(Kyâ Hoâa) Q.10, SH, 485L SJC. Tel. 0982784878,
caách àûúâng Têy Hoâa 30m, caách xi mùng Haâ Tiïn 500m, Hoâa Hûng. Tel. 0982358067-cö Thanh 0979784878 220L. Tel. 0913615212-Vuä, 0903878899-Baão.
söí höìng, 420tr/cùn. Tel. 8905661, 0982829000 - A.Nhêåt. ---------------------------------------------
„ 2 MT 530 Lï V Viïåt, Q.9, gêìn khu cöng nghïå cao, Xuêët ngoaåi baán gêëp nhaâ MT 66A Huâng Vûúng, SVHaånh nd, 4x20, 3L, 300L; C/xaá Lûä Gia, 4x20, 3L,
320m2, söí höìng, 14tr/m2; 1000m2 àêët úã trong, söí höìng, Q.10, giaáp Q.5, 3,75x23m, 3L, sên thûúång, coá
Baán nhaâ heãm xe ötö 528/5/50 Àiïån Biïn Phuã, 4,7tyã; NTP, 4,6x16, 1L, 3,5tyã; LTK, 5x14, 2,8tyã. Tel.
1,8tr/m2. Tel. 0903935788 - A.Töët thang maáy, nöåi thêët cao cêëp, múái 95%, nhaâ
P.11, Q.10, 4,3x18m, núã hêåu 4,6m, trïåt, 2 lêìu, Baán gêëp cùn nhaâ chung cû Ngö Gia Tûå, P.3, 0913615212-Vuä, 0903878899-Baão.
„ Biïåt thûå Hiïåp Phuá, Q.9, gêìn Coopmart ST, 10x15, SH, hûúáng Àöng Nam, söí höìng, 4,8 tyã. Tel. Q.10. Tel. 0919451770-Thaão ---------------------------------------------
3 tyã; 8x27, SH, 3 têëm, 3,5 tyã; 15x20, 3 têëm, NTCC, SH, khöng cao cêëp hoaân tiïìn laåi, 13 tyã. Tel. MT N.Traäi, 4x22, 2L, 8,2tyã; MT N.Quyïìn, 4x18, 3L,
0908858687-A.Huâng
4,5 tyã. Tel. 0913618286-A.Raång. 0984549484-Minh 460L; MT T.Sún, 5,5x26, 2L, 460L; MT H.Giang, 5x13,
„ 120/4A Laä Xuên Oai, TNPA, Q.9, 4,5x12, 1 lêìu, SH, 3,2tyã. Tel. 0913615212-Vuä, 0903878899-Baão.
850tr; 4x12, SH, 600tr; 4x16, SH, 650tr; 6x19, SH, 850tr. Baán nhaâ àûúâng nöåi böå 8m, 525/25H SVH nöëi daâi, P.12, 449/50 Sû Vaån Haånh, P.12, Q.10, 3,67x18m, núã Baán nhaâ 197/1 Baâ Haåt, P.9, Q.10, sau nhaâ 197 ---------------------------------------------
Tel. 0913618286-A.Raång. Q.10, 4,6x12m, trïåt, 3 lêìu, 2 PK, phoâng ùn, 4 PN, hêåu 3,73m, trïåt, gaác göî, heãm röång xe húi thöng Baâ Haåt, nhaâ àuác 2 lêìu, 1 gaác göî, 30m2, CQ àoã, SVH nd, 8x18, 3L, 700L; SVH nd, 16x18, lûãng, 2L,
„ Nhaâ taách söí 144/3 Man Thiïån, TNPA, Q.9, 6x10, SÀ, phoâng thúâ, sên thûúång, XD 2003, 5 ML, 5 MNN, 5 WC,
2 MT SVH - NTP, khu khaách saån, nhaâ nghó, tiïån 120L SJC; cùn höå 106 lö B C/c ÊËn Quang, P.9, 1100L; SVH nd, 11x16, 2L, 13tyã; NTP, 15x24, 3,5L/m2.
400tr; 6x12, SÀ, 500tr; 4x16, SÀ, 460tr; 4x19, söí àoã, caác phoâng àuã àöì göî cao cêëp, giûúâng nguã, tuã aáo, baân Tel. 0913615212-Vuä, 0903878899-Baão.
500tr. Tel. 0913618286-A.Raång. phêën, kïå TV, baân laâm viïåc, hûúáng TN, 335L. Tel. KD, àùåt VP, 290L, th/lûúång. Tel. 0934137964- Q.10. LH: 193 Baâ Haåt, Tel. 0908345879, ---------------------------------------------
„ MT àûúâng nhûåa lúán, à/d bïën xe Miïìn Àöng múái (suöëi 0918517717-A.Bònh chuã nhaâ C.Xuyïën, 0905462010-A.Huâng 0909424296-A.Saáng Àg 3/2, heãm 12m, 20x18, hêìm, 7L, 32tyã; MT T.Sún,
tiïn), Q.9, 8x25m (200m2), trïåt, 1L, ST, NTCC, 3,4 tyã. 15x30, 3,4L/m2; MT Trûúâng Sún, 11x26, 1L, 780L.
Tel. 0938520038, 0918888019-A.Thaânh. Baán nhaâ 474/5 Sû Vaån Haånh, P.9, Q.10, heãm 3m löå Baán nhaâ MT coá heãm höng & heãm sau, söë 55 Tö Tel. 0913615212-Vuä, 0903878899-Baão.
„ MT Ngö Quyïìn, P.Hiïåp Phuá, Q.9, 3,6x25m, gêìn chúå, giúái 4m, 5x10m, TDTSD 119,5m2, 1 lûãng, 1 lêìu, Baán nhaâ cao öëc A lêìu 2 Ngö Gia Tûå, Q.10, Hiïën Thaânh, P.13, Q.10, tiïån KD, múã ngên haâng ---------------------------------------------
siïu thõ, söí höìng, 160L. Tel. 0903734803 - Löåc. àiïån nûúác, ÀT, caáp, internet àuã, gêìn chúå, trûúâng 70m2, 2 PN, 2 WC, PK, bïëp, chuã quyïìn tû nhên, & Cty, gêìn chúå Chñ Hoâa, 4,2x19m, núã hêåu 4,4m, MT àûúâng 3/2, 4x28, 3L, 850L; MT NTP, 4x21, 3L,
„ Nhaâ caách ngaä 4 Bònh Thaái 150m, Q.9, gaác àöí giaã, 650L; MT LHP, 5x22, NH 6m, 1L, 900L. Tel.
hoåc, khu KD sêìm uêët, giêëy túâ CQ, 140L SJC, miïîn 1,85 tyã. Tel. 0903699279-A.Vuä 1 lûãng, 3 lêìu, söí höìng, 600L SJC. Tel.
DTSD > 60m2, 4,2x9,5m, ÀNC, ÀT, gêìn chúå, trûúâng, 0913615212-Vuä, 0903878899-Baão.
tiïån ài laåi, 330tr. Tel. 0937346446, 0982073807 - TG. Tel. 2429034, 0939602851-chõ Lan 0913732350-cö Thanh, miïîn tiïëp baáo ---------------------------------------------
A.Cûúâng NTPhûúng, heãm 8m, 8x15, 3L, 500L; khu 285 CMT8,
Baán nhaâ MT 517 Tö Hiïën Thaânh, P.14, Q.10, Baán nhaâ 304A Hoâa Hûng, heãm 304, P.13, Q.10, ngang Baán nhaâ 353/16/18 Lï Höìng Phong, P.2, Q.10, heãm 12m, 10x20, 1L, 600L; khu 285 CMT8, 5x20, 1L,
BAÁN NHAÂ QUÊÅN 10 nguyïn cùn 4x40, coá cûãa hêåu heãm 3,5m, hoùåc 4,5m daâi 3,9m, TDT 53,07m2, trïåt, 2 lêìu, sên phúi, 2 nhaâ múái, àeåp, trïåt, 1 lêìu àuác, DTXD 3,3x13,5m, 270L. Tel. 0913615212-Vuä, 0903878899-Baão.
nûãa cùn MT 4x20, khu KD VL TTNT, gêìn ÀH
WC, böìn nûúác, maáy nûúác noáng, àiïån nûúác àuã, nhaâ múái
sên 1,5m, 3 PN, PK, balcon trûúác sau, 2 WC, söí ---------------------------------------------
CMT8, 4x15m, NH 4,2m, H.Àöng, 2L, trêìn cao 4m, PK Baách Khoa, cuä tiïån xêy, CQH chñnh chuã. Tel.
úã liïìn, caách mùåt àûúâng lúán 10m, gêìn chúå, heãm 2,5m,
höìng, 98L. Tel. 0908686439-Haãi, miïîn tiïëp baáo
Àg 3/2, heãm 10m, 7x15, 3L, ST, 6,3tyã; SVHaånh nd,
lúán, 3 PN lúán, 1 PN nhoã, ST röång, 2 kho 15m2, heãm giêëy túâ àuã, 66L SJC, miïîn TG. Tel. 0919595066, heãm 8m, 4x20, 1L, 260L; ÀBP, heãm 15m, 4,5x18, 2L,
NB 6m, GTHL, 4,2 tyã. Tel. 0903714502, 0958846452, 0989950621, miïîn QC, xem nhaâ buöíi saáng 0906872237-Xuên khaác, xem nhaâ sau 5h chiïìu 5,1tyã. Tel. 0913615212-Vuä, 0903878899-Baão.
MTG. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Xuêët caãnh, baán gêëp nhaâ 202/6 Lyá Thûúâng Kiïåt, Baán nhaâ 702/58 ÀBP, P.10, Q.10, ngaä baãy, „ MT 41 Trêìn Minh Quyïìn, P.10, Q.10, 2,5x12m, 1T, 2L
CMT8, Hoâa Hûng, Q.10, 3,5x12,5m, trïåt, 2 lêìu àuác, CQ Baán nhaâ C/x Lyá Thûúâng Kiïåt, TT Q.10, nhaâ
P.14, Q.10, 3x11m, gaác suöët, gaác lûãng, 2 WC, 3,6x12m, trïåt, lûãng, 3 lêìu, 2 sên thûúång nhaâ àuác, GTHL, 135L. Tel. 0957552893, LH trûúác.
höìng, 1,65 tyã; 3,5x16m, trïåt, naát, heãm 5m, CQ höìng, thoaáng, saåch, hûúáng Àöng Nam, gêìn trûúâng
àiïån nûúác chñnh, 3 mùåt heãm 4m, caách MT Lyá voâm, heãm 8m, àuã tiïån nghi, tiïån KD, söí höìng, „ MT 243 Ng Tri Phûúng, P.5, Q.10, ngay buâng binh ngaä
130L, th/lûúång, miïîn TG. Tel. 0909103989 - Tên. hoåc, BV, siïu thõ, 860tr. Tel. 0908442237,
Thûúâng Kiïåt 15m, CQ höìng 2008, 89L, th/lûúång. giaá th/lûúång, miïîn TG. Tel. 8322039, 6 Chúå Lúán, SD 4x17, tiïån KD/cho thuï VP, CQH 2007,
--------------------------------------------- chñnh chuã giaá TL. Tel. 8533807, 0908687129-A.Tûúi.
Àûúâng nöåi böå Cao Thùæng nöëi daâi, P.12, Q.10, trïåt, 3 Tel. 0906665205-A.Baão, ÀT trûúác 0908147031-Ö.Phaáp, coi nhaâ tûâ 13h „ 462/58 Ng Tri Phûúng, P.9, Q.10, nhaâ àeåp, ÀN, ÀT,
lêìu, GTHL. Tel. 0903889966 - Haånh. trung têm thaânh phöë, 1,8 tyã. Tel. 0918008737.
--------------------------------------------- Baán gêëp nhaâ 46/18 Trêìn Nhên Tön, P.2, Q.10, „ Heãm 8m CMT8, Q.10, 3,7x14, 1L, 3PN, PK, gêìn chúå,
46/1 Ng Chñ Thanh, P.2, Q.10, 9x5,5m, cêëp 4, GPXD ngang 4x5m, heãm lúán, gêìn löå caái, gêìn chúå An
Baán nhaâ khu cû xaá Ng Trung Trûåc, Q.10, Cêìn tiïìn baán gêëp nhaâ trong heãm, 133/29/35 Tö an ninh, 1,8tyã, TL. LH: Cty Thaânh Thêåt, 175 Nhêåt Taão,
sùén (lûãng, 1 lêìu, ST), àuã TN, ÀN, ÀT, CQH 2008, 110L Àöng, khu an ninh, giêëy túâ húåp lïå, bao sang
3,5x18m, núã hêåu 5,5m, trïåt, 3 lêìu, nhaâ àeåp vaâo Hiïën Thaânh, P.13, Q.10, 3x16m, söí höìng chuã P.8, Q.10, Tel. 2646786, 2646508.
SJC, hiïån cho thuï. Tel. 0909225022 - C.Lan, ÀT tïn, 690tr, miïîn TG. Tel. 9244492-cö Huyïìn,
úã ngay, gêìn siïu thõ, trûúâng hoåc, giêëy túâ húåp lïå, quyïìn tû nhên, 2,1 tyã, th/lûúång. Tel. „ Àêìu HXH Vônh Viïîn, Q.10, 4x11, 1L, 2PN, PK, 2WC,
trûúác. CQ höìng. Tel. 0938428182-A.Cûúâng 0903830825 gêìn chúå, GTHL, 1,4tyã. LH: Cty Thaânh Thêåt, 175 Nhêåt
--------------------------------------------- 0909662872-cö Dêåu Taão, P.8, Q.10, Tel. 2646786, 2646508.
24
MT àûúâng 30m, 343L LLQuên, P.5, Q.11, 4x26, 8x26, MT 314 Tö Kyá, P.TCH, Q.12, 5,5x40, DT cöng nhêån trûâ
Thûá Nùm, 15/05/2008 12x26, baán 1, 2 hoùåc 3 cùn liïìn, 300m2/cùn, àuã TN, LG 150m2, cêëp 4, àang cho thuï MB & P.troå, gêìn chúå
hûúáng À, giaá TL, miïîn QC. Tel. 8604038 - Thaånh. TCH, CQH, 3,8 tyã. Tel. 8915493, 0908343538-A.Nam.
--------------------------------------------- ---------------------------------------------
„ 27/6 Ngö Gia Tûå, P.2, Q.10, 3,6x7,5m, trïåt, lûãng, 2 lêìu, 88/12 Thaái Phiïn, P.2, Q.11, 3,8x12m, trïåt, 1L, maáu P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 4x13,5, gaác lûãng, àûúâng bïtöng
múái XD, khu TT, an ninh, söí höìng, 85L SJC. LH: à/c trïn, tole, heãm QH 8m, an ninh, khu ngûúâi Hoa, GTHL, nhaâ 5m, ÀN, ÀT, ADSL, TH caáp, 580tr. Tel. 0983806119 -
Tel. 8303790. tröëng giao ngay. Tel. 0908526526 - A.Àaáng, miïîn TG. Giang.
„ 103/3 Ng Tiïíu La, P.5, Q.10, 4,5x11, núã hêåu 6,12m, --------------------------------------------- ---------------------------------------------
VT thuêån lúåi, heãm röång 3,5m, caách MT àûúâng 5m, àaä 260/4 Laåc Long Quên, P.10, Q.11, 4x16m, trïåt, 3 lêìu, Nhaâ múái XD, heãm 4m, 4x19, gaác suöët, gêìn chúå, bïën
húåp thûác hoáa, SH, 175L. Tel. 0903750081-C.Ngên. àeåp, thoaáng, tiïån nghi, saát MT, à/d DL Àêìm Sen, gêìn xe ngaä 4 Ga, 750tr, bao GT söí höìng. LH: 45/20 QL1A,
„ Cao öëc A, Ng Kim, P.7, Q.10, 54m2, lêìu 10, 2 PN, 2 chúå, trûúâng, CQ höìng. Tel. 0909577795, 0918848611 töí 22, P.Thaånh Löåc, Q.12, Tel. 0946644402-A.Túái.
WC, 1,2 tyã, bao SH; phiïëu taái àõnh cû C/c C9, gêìn khu - Oanh. ---------------------------------------------
TT TM, P.14, giaá 650. Tel. 0932757169, 0932757232. --------------------------------------------- Nhaâ 4x10, 1 gaác suöët, 2 balcon àöí trûúác sau, heãm
„ 68/2 Trêìn Nhên Tön, P.2, Q.10, 2,8x24, XD 64,8m2, 2 Xoám Àêët, P.10, Q.11, nhaâ múái, XD 35m2, SD 70m2, 6m, GTHL, 450tr. LH: 104/71/31 Lï V Khûúng, KP1, töí
MT heãm 3,3m, caách mùåt àg lúán 3m, GTHL, 100L SJC, MT 157 Quên Sûå, P.11, Q.11, 3,2x16,5m, DTXD 50m2, chûä L, phña ngoaâi laâm sên vûúân 1,5x9m, nhaâ 4x6m, 1 5B, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, Tel. 7176950-A.Huâng. Nhaâ naát, 4x15 = 60m2, KP3, P.TTHiïåp, Q.12, H.thöng
TL. Tel. 0933682698 - A.Raång, xem nhaâ 16-20h. DTSD 68,7m2, àang cho thuï, söí höìng, 135L. Tel. lêìu, heãm 4m, CQ höìng 2007, 60L SJC. Tel. --------------------------------------------- 5m gêìn ST Metro & trûúâng TTHiïåp, tiïån xêy múái,
0918596338 - Thu. 0909858476. KP5, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 3,6x12, gaác lûãng, heãm 4m, CQH 2008, BST, 600tr. Tel. 0918282135.
BAÁN NHAÂ QUÊÅN 11 --------------------------------------------- --------------------------------------------- caách Lï V Khûúng 200m, khu DC, söë nhaâ quêån, àiïån, ---------------------------------------------
MT 25 àûúâng söë 6, C/x Bònh Thúái, P.8, Q.11, 4x19m, „ Nhaâ trung têm Q.11, giaáp Tên Phuá, 4x16m, àuác 2 têëm, ÀT àuã, GTHL, 385tr. Tel. 2561665, 0986006643. Àûúâng ÀHT11, KP3, P.Àöng Hûng Thuêån, Q.12, gêìn
Heãm 4m Bònh Thúái, P.14, Q.11, 3,4x15m, lûãng, 3 lêìu 3,5 têëm, GTHL, 370L. Tel. 8581389 - Loan. võ trñ àeåp, 810tr, chñnh chuã, miïîn TG. Tel. 0982947792 - --------------------------------------------- UB phûúâng, 4x25, àuã TN, vaâo úã ngay, söí höìng, 1,5tyã,
àuác kiïn cöë, NTCC, àeåp, CQ höìng, hoaân cöng húåp lïå, --------------------------------------------- A.Beá. Nhaâ àang XD, P.Thúái An, Q.12, khu C/c, 4x13, 2,5 TL, miïîn TG. Tel. 0938195195.
138L. Tel. 0903739046 - A.Phûúác, miïîn tiïëp trung 198/7A/7 Bònh Thúái, P.14, Q.11, 4,2x13m, trïåt, 1 lêìu, „ 445/20B Laåc Long Quên, P.5, Q.11, 10x4m, trïåt, giêëy têëm, 1,2 tyã, th/lûúång. Tel. 01683636958 - A.Phaáp, ---------------------------------------------
gian. GTHL. Tel. 0903332601 - Thuãy, miïîn TG. túâ tay, 650tr. Tel. 0917666234 - Haãi An, tiïëp ngûúâi thiïån MTG. P.Thúái An, Q.12, 5,2x15, àuác lûãng, NTCC, MT, bïëp,
--------------------------------------------- --------------------------------------------- chñ, miïîn TG. --------------------------------------------- cêìu thang àaá hoa cûúng, nhaâ tröëng giao ngay, CQ
Heãm 4m Laåc Long Quên, P.5, Q.11, 4x17m, trïåt, cêëp 83/108E Tuïå Tônh, P.13, Q.11, 3,6x12m, nhaâ cuä, trïåt, „ 106I/86/20A LLQ, P.3, Q.11, 3,6x10, cêëp 4, heãm 6m Nhaâ 123/15/27 KP2, àûúâng TTH, Q.12, 4,2x13m, gêìn höìng, 720tr. Tel. 0908333745 - A.Quöëc, chuã nhaâ.
4, khu cöng chûác yïn tônh, nhaâ tröëng, CQ höìng 2008, 46,6m2, caách MT 2 cùn, ÀH ÀNC, ÀT, gêìn chúå, thöng 2 àêìu, gêìn chúå, caånh nhaâ thúâ GX Bònh Thúái, ÀN, Metro Hiïåp Phuá, 550tr, TL.Tel. 2508843, ---------------------------------------------
1,35 tyã. Tel. 0903739046 - A.Hûng chñnh chuã, miïîn trûúâng, nhaâ thúâ, söí àoã 2004, 85L SJC, TL. Tel. SH, 45L SJC, TL, MTG & QC. Tel. 8400516 -C.Tyá. 01698673391-chõ Húåp. TTNhêët, Q.12, 4x20, trïåt, SH, H4m, 850tr; 4x30, trïåt,
TG. 0903620688. „ 297 Lï Àaåi Haânh, Q.11, 3,5x8m, cêëp 4, GTHL, 640L --------------------------------------------- SH, àûúâng nhûåa 10m, 1,6 tyã; 6x13, àuác 1T, SH, àg
--------------------------------------------- --------------------------------------------- SJC. Tel. 0908346895 - Minh. Nhaâ cêëp 4, MT 31D/3 KP2 àûúâng HT23, P.HT, 6m, 1,5 tyã; 4x40, SH, 1,7 tyã. Tel. 0937644197 - A.Hai.
Heãm 4m Laåc Long Quên, P.5, Q.11, 4x12m, lûãng, 1 Heãm 4m Laåc Long Quên, P.1, Q.11, gêìn chúå Bònh „ 64/8E3 Hoâa Bònh, P.5, Q.11, à/d cöíng Àêìm Sen vaâo 136,5m2 (5,2x26,25), àang KD 8 P.troå, söí höìng chuã ---------------------------------------------
lêìu àuác, àeåp, khu cöng chûác, yïn tônh, CQ höìng, 1,4 Thúái, 3,6x3,7m, 1 lêìu àuác kiïn cöë, nhaâ múái, chûa úã, heãm 50m, 4,8x18m, GT àuã, 99L SJC. Tel. 0903607990 - àûáng tïn, 1,3 tyã, MTG. Tel. 5974568, 0903723196. TTNhêët, Q.12, 3x20, GL, H2,5m, SH, 500tr; 8x8, heãm
tyã. Tel. 0903739046 - A.Hûng chuã nhaâ, miïîn TG. NT àeåp, ÀN àuã, söí höìng 2004. Tel. 0955704672 - A.Thanh. --------------------------------------------- 3m, SH, 600tr; 5x12, H4m, lûãng, SH, 650tr; 4x14, àuác
--------------------------------------------- A.Huâng, chñnh chuã. „ 72/8 Ng Chñ Thanh nöëi daâi, P.16, Q.11, 4x14m, ÀN àuã, KP1, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 43m2, núã hêåu, coá gaác, heãm 1T, HXH, SH, 810tr. Tel. 0918066866-A.Nguyïn.
226/11 Thaái Phiïn, P.8, Q.11, 4,5x20, núã hêåu 4,8m, --------------------------------------------- söí höìng húåp lïå, 2,5 tyã. Tel. 0902386069 - A.Khaánh, 4m, gêìn trûúâng cêëp II, 250tr. Tel. 0908276880 - Thuãy. ---------------------------------------------
trïåt, lêìu daâi 20m, lûãng daâi 17m, PK, P.ùn, 5 PN, 3 WC, C/c Bònh Thúái, À.Dûúng Àònh Nghïå, P.8, Q.11, lö A söë 0914911890 - C.Cuác. --------------------------------------------- 5 cùn liïìn nhau, 3 cùn liïìn nhau 12x13, 760tr; 2 cùn
chöî àêåu xe húi, 4,5 tyã. Tel. 8415907 - cö Mai. 27, lêìu 2, 68,6m2, H.Àöng, 2 balcon, PK, 2 PN, WC, „ 129/13 LLQuên, P.1, Q.11, 4x8m, 1L, 2 WC, TH caáp, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 4x8,5m, núã hêåu 5m, àeåp, caách liïìn nhau 8x14, 740tr, àang cho thuï, àûúâng heãm
--------------------------------------------- ML, salon, söí höìng. Tel. 0908911688 - A.Cûúâng. ÀT, ML, tùång 1 söë àöì duâng GÀ, HXH, 80L SJC, TL. Tel. ngaä 4 bïën xe buyát vaâo heãm 20m, KK 99, 280tr. Tel. röång 8m. LH: KP2, P.Thaånh Löåc, Q.12, Tel.
207/13B Laåc Long Quên, P.3, Q.11, 3x10m, àuác giaã 1 --------------------------------------------- 9695787, 0909898840 - chõ Dung, MTG. 0903375220-A.Sô, xem nhaâ sau 17h. 0903726675.
têëm, nhaâ taåp hoáa, heãm 5m, ngay Cty àõa öëc 11 TT MT 3/2, P.7, Q.11, 8x18,6m, CC, 8x37m, TL; 4,3x15m, „ C/c Phuá Thoå, cùn goác, nöåi thêët àeåp, nhòn hûúáng trûúâng --------------------------------------------- ---------------------------------------------
Q.11, ÀNC, söí àoã, 65L SJC. Tel. 8584991, 3T, 240L; 4,5x9m, 3T, 2,1 tyã. Tel. 8649368, àua Phuá Thoå, giaá reã, ngay chuã. Tel. 0989591159 - Thaão. Nhaâ naát P.Thaånh Löåc, Q.12, 4x13, söí höìng, BST, Söë 16/5 KP2, P.TTN, Q.12, söí höìng, 3 tyã, th/lûúång.
0937161487, MTG. 0976221207 - A.Thöng. „ 39/29B Phuá Thoå, P.1, Q.11, 3,3x6m, lûãng, 1 lêìu suöët, 240tr; 4x16, P.Thúái An, heãm 2m hiïån hûäu, söí höìng, Tel. 8833423, 0903264026 - Ö.Tiïën.
--------------------------------------------- --------------------------------------------- CQ höìng, 40L SJC, th/lûúång, tiïëp ngûúâi thiïån chñ sau BST, 540tr. Tel. 0983773149 - Àöng. ---------------------------------------------
108 Àöåi Cung, P.11, Q.11, 3,5x11m, gaác suöët, heãm 10S Laåc Long Quên, P.5, Q.11, heãm 4m, 4x12m, 2,5 17h. Tel. 0908901345 - Linh. --------------------------------------------- Heãm 4m BT Trung Myä Têy, Q.12, 4x15,5, gêìn chúå,
röång xe taãi vaâo, GTHL, 60L. Tel. 0909384207 - Tuyïìn. têëm, coá chuã quyïìn, àuáng 92L, miïîn TG. Tel. „ 359/22 Haân Haãi Nguyïn, P.2, Q.11, 4x12m, àuác 2,5 P.Tên Chaánh Hiïåp, Q.12, 4x16m, trïåt, àuác 1 lêìu, 4 PN, trûúâng, UB, sên trûúác 3m, PK, PN, bïëp, WC, gaác
--------------------------------------------- 01223963192 - C.Liïn. têëm, heãm 8m, GTHL, 2,5 tyã. Tel. 0903008318 - Viïåt. PK, bïëp, àûúâng bï töng 6m, gêìn chúå, trûúâng, 1,2 tyã. lûãng, ÀT, ÀHC, 430tr, TL. Tel. 01682482697-C.Àaåo.
Heãm 3m, 124/26B Lï T Baåch Caát, P.13, Q.11, --------------------------------------------- „ P.5, Q.11, MT: 4x25m - 240L, 9x25m - 320L, 4x14m - Tel. 01234450350-chõ Nguyïn. ---------------------------------------------
3x9,65m, 1 lêìu, CQ höìng. Tel. 0909723688 - MT 447 Haân Haãi Nguyïn nd, P.1, Q.11, 4x12=48m2, 100L; heãm: 4,2x11m - 1,2 tyã, 4x14m - 1,4 tyã, th/lûúång. --------------------------------------------- Nhaâ naát àûúâng TTN 05, P.TTN, Q.12, 5x19,8=99m2,
A.Àûúâng. trïåt, gaác, balcon àuác, sên trûúác 4x2,5, an ninh, gêìn Tel. 0902948272 - cö Dung. Àûúâng Haâ Chûúng, P.Trung Myä Têy, Q.12, 3,5x15, CQH, 900tr, miïîn TG. Tel. 0974344859.
--------------------------------------------- chúå, CQ höìng, 170L. Tel. 0908122985-A.Haâo. „ 36A/9 àûúâng 762 Höìng Baâng, P.1, Q.11, 4x20m, 2 cêëp 4, CQ höìng, 25L, TL. Tel. 0934724814. ---------------------------------------------
260/38 Laåc Long Quên, P.10, Q.11, 4,2x16m, 4,5T, --------------------------------------------- MT, gêìn trûúâng hoåc, yïn tônh, CQ höìng. Tel. --------------------------------------------- Nhaâ 6x7=42m2, heãm 3m an ninh, yïn tônh, söí höìng,
KQH súã àõa chñnh TP, àeåp, àûúâng 10m, úã ngay, an 207/13C LLQuên, P.3, TT Q.11, 4x22m, NH L 9m, trïåt, 0906739352 - C.Thu, miïîn TG. C/c cao cêëp ngay cêìu vûúåt An Sûúng & àûúâng 385tr, bao ST, miïîn TG. LH: 18/38 KP2, P.Tên Chaánh
ninh, 3,3 tyã. Tel. 0903994844 - A.Tên, 2125109 - lûãng, 3 lêìu, ST, XD 400m2, gêìn Àêìm Sen, BV, trûúâng, „ Heãm 12m Lyá Thûúâng Kiïåt, P.15, Q.11, 4x27m, àuác Trûúâng Chinh, Q.12, àaä xong phêìn moáng, TT 30%, Hiïåp, Q.12, Tel. 0913726949.
C.Vinh. heãm XH, XD 2005, GT àuã, giaá reã. Tel. 9635991 - trïåt, 2 lêìu, àeåp, khu yïn tônh, múã VP, KS, söí höìng, 5,5 tyã, 75m2, 9,9tr/m2, ngay chuã. Tel. 0906427582. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- A.Huâng. th/lûúång. Tel. 0982015600 - C.Thaão. --------------------------------------------- P.Thaånh Löåc, Q.12, gêìn ngaä tû Ga, 4x12, ÀN chñnh,
Bònh Thúái, P.14, Q.11, 4x4m, 1 lêìu, múái, 2 P.nguã, ÀN, --------------------------------------------- „ Nhaâ MT, 4x18m, 125L; 4x22m, 200L; 4x9m, 65L; Nhaâ naát P.Thaånh Löåc, Q.12, 7x10m, àûúâng lúán, caách heãm 2,5m, söë nhaâ quêån, söí àoã, 310tr. Tel.
ÀT, tùång ML, tuã laånh, TV, tuã kïå, reâm cûãa, salon, têët caã Villa mini múái àeåp, Êu Cú, Q.11, 1 lêìu, 2 PN ML, bïëp 4x12m, 85L; 3,5x5m, 3L, 490L. LH: 341/M5 Laåc Long cêìu vûúåt ngaä 4 Ga 1km, giêëy CQ, 520tr, TL. Tel. 0933012825, 0919894135.
múái 100%, CQ höìng, 34L. Tel. 0909001721. göî, 2 WC, ÀN, ÀT, sên, heãm 8m, CQH, 70L SJC, tùång Quên, P.5, Q.11, Tel. 2642319, 0908495325 - chõ Hoâa. 8469099, 0907416888 - cö Thaânh. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- ML, M.giùåt, reâm cûãa múái 100%. Tel. 0909001721. „ Heãm lúán, 4x22m, 105L; 3,5x8m, 2L, 13 tyã; 4x14m, 3L, --------------------------------------------- P.Tên Chaánh Hiïåp, Q.12, 4x23m, ÀN àuã, söí höìng,
C/x Lûä Gia, P.15, Q.11, nhaâ cuä, tiïån xêy múái, gêìn chúå, --------------------------------------------- 130L; 4x16m, 2L, 110L; 4x12m, 1L, 900tr. LH: 341/M5 Nhaâ xûúãng 352m2, coá VP 48m2 àuác 1T, àiïån 3Fa, 3 700tr, TL. Tel. 0978108892 - A.Haãi.
trûúâng, khu an ninh, yïn tônh, giaá th/lûúång. Tel. 355 Ng T Nhoã, P.16, Q.11, gêìn goác 3/2, 4,9x12m, LLQuên, P.5, Q.11, Tel. 2642319, 0908495325 - chõ line ÀT, àg 10m caách HHG 50m, 2,55tyã. LH: söë 30 àg ---------------------------------------------
8656244, 0906633666. tûúâng lai ngaä 4, 240L SJC hoùåc cho thuï daâi haån giaá Hoâa. TX48, P.Thaånh Xuên, Q.12, Tel. 0913139322 - A.Lïî. TTHiïåp, Q.12, 4x9,15m, KDC hiïån hûäu, coá söë nhaâ Q,
--------------------------------------------- th/lûúång. Tel. 9605335, 0907908001. „ 27 C/c Bònh Thúái, P.8, Q.11, 68m2, P.khaách, 2 P.nguã, --------------------------------------------- 340tr. Tel. 0977299575 - A.Nam.
010 lö G têìng trïåt C/c Laåc Long Quên, P.5, Q.11, --------------------------------------------- cùn bòa, àeåp, thoaáng, GTHL, giaá th/lûúång. Tel. Tö Kyá, Q.12, 4x10, gêìn chúå, trûúâng, UBND, ÀN àuã, ---------------------------------------------
4,3x10m, gaác lûãng àuác, 52L, th/lûúång. Tel. Heãm 6m, 544/30 Laåc Long Quên, P.5, Q.11, 4,5x17, 0903821259 - A.Cêìn. nhaâ múái xêy giao ngay, 275tr. Tel. 0908007365 - My. KP4, Phan V Húán, Q.12, 3,5x10,5, 1 lêìu, NT àeåp, heãm
0903107975. àuác 3,5 têëm, gêìn khu DL Àêìm Sen, trûúâng, chúå, 3,5 „ Cùn höå 312 Laåc Long Quên, P.5, Q.11, 67m2, lêìu 11, --------------------------------------------- nhûåa 4m, gêìn cêìu Tham Lûúng, xêy 2007, KDC,
--------------------------------------------- tyã. Tel. 8601165-Hoâa, 0908466822-Vinh. 2 P.nguã, 2 WC, hûúáng Àöng Nam, cùn goác biïåt lêåp, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, KP5, 4x5, àuác 1 têëm, múái xêy, GTHL, àuáng 740tr. Tel. 2558014, 0918644966 -
Cùn höå C/c cao cêëp TT Q.11, coá têìng 2 hoùåc cao hún, --------------------------------------------- 850tr, coân 370tr goáp 8 nùm, miïîn TG. Tel. 9097965 - ÀN àuã, àûúâng 6m, 182tr, TL. Tel. 01222420176 - A.Xuên.
hoùåc C/c Cêy Mai, coá têìng trïåt hoùåc cho thuï C/c. A.Cûã. Phuång. ---------------------------------------------
Tel. 0909174172, 0908174172 - Vên. „ HXH thöng nhiïìu àûúâng ra àûúâng lúán, 175/80A Haâ --------------------------------------------- Qua cêìu Tham Lûúng, P.Tên Thúái Nhêët, Q.12, söí
--------------------------------------------- Baán nhaâ ngay chúå Thiïëc, 478 Tên Phûúác, Q.11, Tön Quyïìn, Q.11, 2,8x13,5, naát, tiïån xêy múái, KDC buön Nhaâ àeåp 2 MT heãm, Q.12, 3,7x17, 400tr, söë NQ; 5x6, höìng, 4,59x22, 16tr/m2, àûúâng 12m, caách PVHúán
65 Dûúng Àònh Nghïå, P.8, Q.11, trïåt, 1 lêìu, 1 lûãng, ngay trung têm thûúng maåi phöë ngûúâi Hoa, gêìn baán sêìm uêët, CQH, 85L. Tel. 0949491569. 250tr; 4x5, 190tr; 3x7, 150tr; 5x15, 700tr; 5x11,2, 30m, ngay chúå, xñ nghiïåp, trûúâng. Tel. 0913601626 -
cêëp 2, GTHL, 3,5 tyã, th/lûúång. Tel. 0908159938 - trûúâng, tiïån KD, phêìn sau nhaâ 3 têëm, àuã tiïån „ MT chúå, LLQuên, P.5, Q.11, 4x16, 130L; Maä Loâ, 4x17, 650tr, têët caã SNQ, GTHL. Tel. 0937225622. A.Nghôa.
A.AÁnh. nghi. Tel. 0903909913-A.Minh 50L; LBThùng, 4x10, 70L; NCThanh, 4x12, 110L, TL. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
--------------------------------------------- LH: 339i LLQuên, Tel. 0937891229-Haånh. P.TCHiïåp, Q.12, àûúâng 6m, gêìn cêìu vûúåt QTrung, Q.12, nhaâ naát, bòa höìng 2008, tiïån xêy múái, 4x24,
„ 677/16 Vônh Viïîn, P.7, Q.11, 5x12, trïåt, 3L, ST, heãm 5x13, söí höìng, 600tr, th/lûúång, miïîn TG. Tel. 650tr, caách Ng AÃnh Thuã 300m, KP4, P.Tên Chaánh
Baán gêëp nhaâ MT 17 Xoám Àêët, P.8, Q.11, 4x14,7, 8m, múái, àeåp, gêìn BV Chúå Rêîy, chúå Thiïëc, trûúâng, ÀN 0985182592 - Quyânh. Hiïåp, ra cöng chûáng. Tel. 0908155145 - Luêån.
Baán nhaâ 6/27 cû xaá Bònh Thúái, P.8, Q.11, töíng àuã, CQH, 220L SJC. Tel. 8562366. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
trïåt, 1 lûãng, 2 lêìu, àiïån nûúác, ÀT àuã, 2 MT thöng
thoaáng, tiïån KD, gêìn chúå, trûúâng cêëp 1-2-3, BV,
DT 4x15, 375L SJC, th/lûúång. LH: 162/1 Dûúng „ 182N Lï T Baåch Caát, P.11, Q.11, trïåt, lûãng, 1 lêìu suöët, Nhaâ naát P.Thaånh Löåc, Q.12, vaâo Àònh Giao Khêíu, Q.12, àuác suöët trïåt, 1 lêìu, 4x16, SD 128m2, àg lúán xe
Tûã Giang, P.15, Q.5, Tel. 8579547, 9559429, nhoã àeåp, khu QH, ÀN chñnh, CQ höìng, 60L. LH: cö Mûúâi 4,5x14=63m2, söí höìng, 580tr; 5x15=75m2, GTHL, taãi, caách PVHúán 100m, P.TTNhêët, Q.12, nûúác, àiïån 3
CV, CQ höìng, 235L SJC, TL. Tel. 8587031, miïîn chuã nhaâ, à/c trïn. 238tr. Tel. 0982773368. pha, SH, 900tr, BST. Tel. 0908101545 - A.Tuâng.
0903856118-A.Minh, Long, miïîn TG
TG, DV, baáo, QCaáo... „ 327/9 Laänh Binh Thùng, P.8, Q.11, 4,5x7m, trïåt, 1 lêìu --------------------------------------------- ---------------------------------------------
àuác, 2 PN, caách àûúâng 20m, heãm 4m ngùæn, an ninh, Nhaâ Tö Ngoåc Vên, heãm 3,5m, SD 92m2, àeåp, ADSL, Nhaâ coá àêët 5x20=100m2, àûúâng röång, caách QL 1A
saåch, 80L SJC, TL, miïîn TG. Tel. 9623871, gêìn trûúâng cêëp 1, 2, 3, MN, ytïë, chúå Thaånh Xuên..., 200m, caách PVHúán 400m, SH, 900tr. LH: 137/17
Baán nhaâ 137/57 Ng Chñ Thanh nöëi daâi, P.16, 0986733506. söí höìng ngay chuã, 524tr, BST. Tel. 0982165519. TTN5, P.TTNhêët, Q.12, Tel. 0972494088, 0987794989,
--------------------------------------------- chuã.
Q.11, 4x12m, 2 lêìu, 3 PN, ÀN chñnh, heãm 7m, „ C/x Laåc Long Quên, àûúâng MT 6m, hûúáng ÀN,
Baán nhaâ MT 235 Haân Haãi Nguyïn, P.2, Q.11,
9,23m2, 400tr. Tel. 0908279545-A.Lêåp 4x12m, trïåt, 1 lêìu lûãng, sau lûng trûúâng LLQ, GTHL, P.HThaânh, Q.12, 5x11m, múái xêy, àuác giaã suöët chûä L, ---------------------------------------------
GTHL, 170L SJC. Tel. 0903392176-Duäng 100L SJC. Tel. 0918201357 - A.Trung, miïîn TG + baáo 2 PN, 2 WC, ÀN, SN quêån, cöíng raâo riïng àg 3m, 2 MT söë 109/1 àûúâng Trûúâng Chinh, P.Tên Thúái
khaác. caách LVKhûúng 700m, 370tr, MTG. Tel. 0938632738- Nhêët, Q.12, 5,3x14, àuác 3 têëm, 6 tyã, th/lûúång. Tel.
„ Biïåt thûå heãm lúán Öng Ñch Khiïm, P.14, Q.11, 4,2x17m, Têm. 7191814, 0907456026-A.Bònh.
Baán nhaâ têìng trïåt 0.07 lö G C/c Laåc Long Quên, Baán cùn höå chung cû 319 Lyá Thûúâng Kiïåt, P.15, NH 7m, múái, cao cêëp, 4L, 6P, àuã TN, an ninh, CQ höìng, --------------------------------------------- ---------------------------------------------
P.5, Q.11, 4,3x10, nöåi thêët àeåp, gaác lûãng, sên Q.11, cùn 4.3 lö A1, DTSD 40m2, 2 phoâng lúán, 1 160L. Tel. 0937371920, 0918666641 - Hûng. Nhaâ Q.12, 5x30, gêìn TT ytïë, chúå, à/d trûúâng cêëp 2, MT àûúâng nhûåa 10m, 46/7D àûúâng söë 1, KP1, P.TTN,
röång, raâo lûúái B40, ÀN, ÀT, caáp, MT àûúâng nhûåa phoâng nhoã, bïëp, toilet, 2 maáy laånh, 1 maáy nûúác „ 427/6 Minh Phuång, P.10, Q.11, 3,75x12m, 2,5 têëm, tiïån KD, àûúâng nhûåa 12m, bao ST söí höìng, 1,6 tyã, Q.12, 5x38m, sên trûúác sên sau, söí höìng, 3,9 tyã. Tel.
CQH, 230L. Tel. 0918747168 - A.Tû. ngay chuã, MTG. Tel. 2442258, 0907970409-chõ Àûác. 8833367-C.Phûúng, chuã nhaâ.
ngay traåm àùng kiïím, tiïån KD DV, CQ àuã, 63L. noáng, nhaâ tröëng giao ngay, 550tr. Tel. „ Nhaâ 185/137 Phoá Cú Àiïìu, P.6, Q.11, 3x9m, ÀN --------------------------------------------- ---------------------------------------------
Tel. 9741387 0903379015, 0908532688 chñnh, CQ höìng, 65L SJC. Tel. 0903946229 - Hùçng. P.TTN, Q.12, caách Trûúâng Chinh 100m, gêìn KP4, P.Tên Chaánh Hiïåp, Q.12, 4x12, trïåt, 2 lêìu àuác
„ MT 676 Ng Chñ Thanh, P.4, Q.11, 5x20m, 1000L SJC. chúå,7,3x13, núã hêåu hònh L, xêy àeåp, àuác suöët 1 têëm, kiïn cöë, 4 PN, PK, bïëp, 3 toilet, àûúâng thöng thoaáng,
Tel. 8554335 - Ngoåc, 0907112682 - Thaânh, miïîn quaãng söí höìng, bao ST, 2,1 tyã. Tel. 8833440-Hiïìn, CQ, bao ST, 1,35tyã. Tel. 0903349915 - cö Thuáy.
Baán nhaâ múái xêy heãm xe húi, gêìn Àêìm Sen, Baán nhaâ 20/3/5 Dûúng Àònh Nghïå, P.8, Q.11, caáo, trung gian. 01228030530-Vên ---------------------------------------------
341/47C4 Laåc Long Quên, P.5, Q.11, 3,5x8m, 3,3x9m, 2 lêìu, sên thûúång, nöåi thêët cao cêëp, „ MT Àöåi Cung, P.9, Q.11, DT àêët 60m2, trïåt, 1 lêìu, 1 --------------------------------------------- P.Thúái An, Q.12, àuác 1 trïåt, 1L, caách LVKhûúng 50m,
trïåt, 1 lûãng, 2 lêìu, 3 PN, 4 WC, trang trñ nöåi thêët heãm nhûåa 8m, 125L. Tel. 8585895, gaác göî, àuã TN àang KD coá thu nhêåp cao, 200L, miïîn TG. Q.12, 5,5x14, àuác kiïn cöë, 3 PN, PK, 2 WC, nhaâ àeåp, nhaâ àeåp, NTCC, ÀNC, KDC öín àõnh, 4x17, 795tr;
cao cêëp, 1,6 tyã, TL. Tel. 0903991963-cö Hùçng 0903932000-Phong, Duyïn Tel. 0937303268 - chõ Hûúng. úã liïìn, KDC, gêìn chúå, trûúâng, ST Metro, à/d bia Tiger, 4,5x9, 500tr, bao ST. Tel. 0982159515 - A.Maånh.
„ 102/47 Bònh Thúái, P.14, Q.11, nhaâ cêëp 4, söí höìng, giaá GTHL, 795tr, TL. Tel. 7177340 - C.Thu, chuã nhaâ. ---------------------------------------------
th/lûúång. Tel. 8601870, 0902921654-baác Lang. --------------------------------------------- 244/31/23 KP2 Hiïåp Thaânh 17, àg vaâo khu ao caá, gêìn
Baán nhaâ 349/130A Lï Àaåi Haânh, P.13, Q.11, 3,8x14,5m, Baán gêëp nhaâ Laåc Long Quên, P.3, Q.11, 11x12m, trïåt, „ MT 214 Thaái Phiïn, P.8, Q.11, 4,6x23m, NH 6m, KP5, Hiïåp Thaânh, Q.12, 4x11, gêìn khu CN Tên Thúái BX buyát HT, 4x20, àuác trïåt, 1L, NTCC, 2 PK, 3 PN, 2
trïåt, lûãng, 3 lêìu, sên thûúång, 3 PN, 3 WC, phoâng ùn, 1 lûãng, 3 lêìu àuác, 1 PK, 5 PN, phoâng ùn, bïëp, 5 WC, 119m2, SH, 350L SJC, TL; MT àûúâng söë 5, P.8, 4x15, Hiïåp, nhaâ tröëng giao ngay, GTHL, 280tr. Tel. WC, àg 8m, 680tr. Tel. 2551272, 0902860929.
PK, têìng trïåt vaâ 3 àuác suöët, tuã êm tûúâng, NTCC, mûa heãm cuåt röång 10m, gêìn chúå Bònh Thúái, Àêìm Sen, àuác 2,5T, SH, 250L SJC, TL, MTG. Tel. 0906609531- 0913104771-A.Toaân. ---------------------------------------------
khöng ngêåp, khu dên trñ cao, nhaâ àeåp, heãm röång coá thoaáng, an ninh, lõch sûå, yïn tônh, coá thïí laâm Cty, nhaâ Vinh. --------------------------------------------- 15E/1 àûúâng HT31-LVKhûúng vaâo, heãm VLXD Höìng
chöî àêåu xe húi, húåp úã vaâ múã Cty, 3,9 tyã. Tel. treã, KS, àiïån nûúác chñnh, GTHL, 7 tyã. Tel. 0938933242- „ 48/2/1 Dûúng Àònh Nghïå, P.8, Q.11, 6,15x11,5m, 1 KP1, Tên Thúái Hiïåp, Q.12, 4x15, àuác 1 têëm, 2 PK, 2 Haâ sau nhaâ A17, 4x11, 1 lêìu, ÀT, ADSL, SH, 900tr,
0918788427-A.An C.Linh, miïîn TG gaác göî, ÀH ÀN, ÀT, gêìn chúå, trûúâng, sên röång 50m2, PN, 2 WC, P.ùn, gêìn chúå, TT Ytïë, Metro, trûúâng cêëp MTG, baáo. Tel. 0986055651-C.Töët, xem nhaâ 15-17h.
245L, TL, miïîn TG. Tel. 01228772857-C.Ngoåc. 1, 2, 3, SH, bao ST, 720tr. Tel. 0908188757, chuã nhaâ. ---------------------------------------------
Baán nhaâ 2 MT Q.11, MT àûúâng Laänh Binh Baán cùn höå C/c Phuá Thoå hoùåc Laåc Long Quên, „ Nhaâ MT cêëp 4, TDT 7x50, nhaâ 4x16,6, ÀN àuã, GTHL --------------------------------------------- „ Ng V Quaá, Q.12, 4x18=72m2, àûúâng ximùng 3m, SH,
Thùng, mùåt sau àûúâng Àöåi Cung, 8x42m, coá têìng 2 hoùåc cao hún, àûúåc goáp 9 nùm; cùn chñnh chuã baán, 3,2 tyã, th/lûúång. LH: 1031 àûúâng 3/2, P.6, P.TTH, Q.12, gêìn Metro, cêëp 4, àeåp, 4x20, núã hêåu 5m, 650tr; 5x22=110m2, àûúâng 4m, SH, 720tr. Tel.
334m2, SD 1200m2, àiïån 2-3 pha, nûúác giïëng höå C/c Cêy Mai, coá têìng trïåt, söí höìng, hoùåc cho Q.11, Tel. 0909960377 - Minh. TDT 86m2, 700tr, bao söí. Tel. 0938636111, 01223901900.
„ 174/41/44 Thaái Phiïn, P.8, Q.11, SD 43,1m2, hûúáng 0902902030-C.Ngoåc, chñnh chuã. „ P.Àöng Hûng Thuêån, Q.12: 4x12, àuác 1 têëm, 450tr;
+ thuyã cuåc, töíng àaâi nöåi böå, võ trñ àùæc àõa, GTHL, thuï C/c. Tel. 9050465, 0909174172, T, heãm cuåt ngùæn, CQ höìng 2007, 90L, th/lûúång, MT baáo --------------------------------------------- 6x4, gaác lûãng, 280tr; 4x10, 370tr; coá nhaâ tûâ 250tr - 950tr.
1600L. Tel. 0903999101, 0913191112 0908174172-Vên + QC. Tel. 9630491, 0986863514-chuá Liïn. KP1, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 4x15, trïåt, gaác lûãng, àeåp, Tel. 0909514277 - Minh.
„ 103/16 Bònh Thúái, P.11, Q.11, 3,6x13,5m, NH 4,2m, 4 thoaáng, gêìn Metro, trûúâng cêëp II, III, heãm 3m, GTHL, „ MT Phan V Húán, P.Tên Thúái Nhêët, Q.12, 4x18,5,
Baán nhaâ MT múái xêy dûång, 133 Bis Bònh Thúái, phoâng àuã TN, trïåt, 2 lêìu, ST, nïëu vaâo heãm 51 Bònh Thúái 450tr. Tel. 0938636672, 7172907 - A.Khoa. TDTSD 133,2m2, kïët cêëu nhaâ XD 3 têëm, söí höìng, 3,3 tyã,
P.11, Q.11, 3,2x28m, núã hêåu 3,6m, 2 lêìu, 7P, 3 Baán nhaâ C/c Quên Sûå, P.9, Q.11, 1670,9m2, coá thò xe húi àïën têån nhaâ. Tel. 8584262, 0907522849. --------------------------------------------- th/lûúång. Tel. 2560942, 0907945335-A.Thaânh.
WC, nûúác maáy, giïëng, THC, gêìn chúå, trûúâng, giêëy chûáng nhêån quyïìn sûã duång àêët, giêëy túâ àuã. „ 85/15 Trêìn Phuá, P.6, Q.11, 4,1x17m, cêëp 4, 180L, 71/3 KP3, P.Tên Thúái Hiïåp, Q.12, 4,2x15, NH 4,8, nha⠄ MT Ng aãnh Thuã, Q.12, 4,1x25, nhaâ àeåp, núi buön baán
th/lûúång. Tel. 0908151810 - Luên. cêëp 4, múái, àeåp, thoaáng maát, gêìn Metro, trûúâng, sêìm uêët, SH, 1,9 tyã. Tel. 0909457716, 0935921506.
430L, th/lûúång. Tel. 8581771-cö Thuêån, ÀT Tel. 0903740803-Cûúâng, 0913750934-chõ Anh
„ Nhaâ 103/16 Bònh Thúái, P.11, Q.11, 3,6x13,5m, núã hêåu phûúâng, SH, BST, 660tr, TL. Tel. 01685539312 - „ Tên Thúái Hiïåp, 4,5x5, trïåt, àuác lûãng balcon àuác, ÀN,
trûúác khi xem nhaâ, MTB 4,2m, 3 têëm, 4 PN, 3 WC maáy nûúác noáng, àuã TN, gêìn Thaão. ÀT, heãm bïtöng, caách TT y tïë Q.12 80m, söí àoã, söë nhaâ
chúå, 136L, th/lûúång. Tel. 8584262, 0902989968. --------------------------------------------- quêån, giêëy tay, 207tr. Tel. 01688106080 - A.Huâng.
Nhaâ àeåp, P.14, Q.11, múái xêy, hoaân cöng T5/2008, „ HXH Bònh Thúái, Q.11, 7x6, 2L, 4PN, 2WC, àeåp, SH, Nhaâ caách chúå àg HHGiaáp 200m, KP2, P.Thaånh Löåc, „ 743/25 KP4, P.TCH Ng AÃnh Thuã, Q.12, caách àûúâng
Baán nhaâ MT àûúâng 3/2, P.6, Q.11, trïåt, 1 lûãng, kiïn cöë 3,5T, 3,5x17m, 4 PN, 4 WC, PK, phoâng ùn, tuã 60L, TL. LH: Cty Thaânh Thêåt, 175 Nhêåt Taão, P.8, Q.10, 4x7,5=29m2, SD 58m2, GS, PK, 2 PN, múái xêy 2007, 50m, 4x16, trïåt, 1 lêìu, 3 PN, PK, PT, B, NTCC, ÀH ÀN,
1 lêìu, hiïån àang KD, coá thïí laâm VP hoùåc úã, DT bïëp êm, tuã rûúåu, ML, MNN, caách àûúâng 79 Êu Cú 10m, Tel. 2646786, 2646508. CQH BST, 350tr. Tel. 4475727, 0938084266 - Hiïìn. ÀT, À12m, SH 12/07, 800tr. Tel. 2435225-A.Chêu.
àêët 22m2, DTXD 80m2. Tel. 0938070178, miïîn gêìn VX LÀH, chúå, trûúâng, yïn tônh, thoaáng, saåch, heãm --------------------------------------------- „ 199/12 KP4A, Ng AÃnh Thuã, P.Tên Chaánh Hiïåp, Q.12,
tiïëp baáo 3m, trûúác sên nhaâ 6m, thöng, ÀN, ÀT, CQH 2008, 138L, BAÁN NHAÂ QUÊÅN 12 551/45 töí 58, KP4, P.TCHiïåp, Q.12, loåt loâng 3,5x15,6, heãm thöng, 4x12=48m2, mùåt àûúâng 6m, caách àg lúán
TL. Tel. 0918149574-chõ Liïn GL, LG 4m, gêìn BV Q.12, chúå, trûúâng, àuã TN, coá thïí 30m, 460tr, bao ST. Tel. 5895265, 0983335440-Yïën.
„ Àöng Hûng Thuêån, Q.12, söí höìng, 6x14, 970; 5x16, úã ngay, GTHL, chñnh chuã. Tel. 5976074 - Ö.Taám. „ Nhaâ 4,5x14, àeåp, KDC cao têìng, heãm röång, söí höìng,
970; 4,25x11, 650; 4,6x17, 780; nhaâ GTHL, 3,4x8, 380; --------------------------------------------- 700tr. Tel. 0953179815 - C.Oanh.
Nhaâ 12/10 Lûä Gia, P.15, Q.11, caånh KS Höìng Baán nhaâ heãm 8m, xe taãi ra vaâo, 544/39 Laåc 3x9, 360; 3,5x12, 730, MTG. Tel. 0902414050. Nhaâ àêët phöë 2, P.Tên Thúái Hiïåp, Q.12, 3x7, 320tr, SH „ Nhaâ P.Tên Thúái Hiïåp, Q.12, 3,2x7, àuác 1T, 2 PN, 2
Phuác, ÀHBK, BV Trûng Vûúng, tiïån KD, VP, DTSD Long Quên, P.5, Q.11, 4x16m, trïåt, 1 gaác göî, „ Laåc Quang, Q.12, 3x8, 330, SH chung; TMTêy, 4x20, chung, àuác giaã; 3,2x10, SH, 330tr; 3x14, söë nhaâ quêån, WC, giïëng trúâi, TTNT àeåp, SH, 330tr; 3x12, àuác 1T, 3
85m2, CQH, 170L. Tel. 0913889774-chõ Bñch 1,5 tyã, miïîn TG. Tel. 0903906488-A.Minh 460; TCHiïåp, 4x15, 700, SH; 3,5x9, 340; 5x7, 260; 6x6, 360tr; 4x13, SN quêån, 360tr. Tel. 0983758602 - Hanh. PN, caách àg lúán 20m, 600tr. Tel. 0937724884.
280; 3x6, 170, MTG. Tel. 0902414050. --------------------------------------------- „ 2 MT heãm Phan V Húán, P.TTN, Q.12, 4x11, gaác suöët,
„ Nhaâ Q.12, 4x12m, nhaâ cêëp 4, söí àoã chung, giêëy túâ tay, Biïåt thûå 2 MT KP3, P.Thaånh Xuên, Q.12, 16x11m, trïåt, núã hêåu, DTSD 84m2, GTHL, 600tr, giaãm giaá cho ngûúâi
280tr. Tel. 4474527, 01698793477 - C.Phûúng. maái ngoái, àûúâng xe taãi, söí höìng, 1,3 tyã. Tel. mua nhanh. Tel. 0908211684 - Minh.
Baán nhaâ heãm 418 MP, P.9, Q.11, heãm nhûåa 8m, „ Heãm bïtöng 4m, KP5, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, caách àg 0907644844 - C.Hùçng. „ Heãm xi mùng 4m caách àûúâng nhûåa 20m Lï V Khûúng,
tiïån KD P.maåch, uöën toác, tiïåm may, VP,
Baán nhaâ MT 61 Öng Ñch Khiïm, Q.11, gêìn Àêìm LVKhûúng 200m, 3x7,5, SD 45m2, àuác suöët, NT àeåp, söë --------------------------------------------- P.Thúái An, Q.12, 4x10, lêìu àuác suöët, PK, 2 PN, 2 WC,
3,6x10,5m, 1 lêìu, 1 gaác, söí höìng, 98L SJC,
Sen, 3,5x11m, àuác 2,5 têëm, tiïån KD, múã VP, söí nhaâ quêån, GTHL, 360tr. Tel. 0908233283-Hûng. MT àûúâng 10m, 4x20, moáng cöåt àuác, nhaâ àeåp, KDC, ÀN, ÀT, CTH, GTHL, 380tr. Tel. 0903949501 - Ny.
àang cho thuï 5tr/th. Tel. 0907288003,
höìng, 300L SJC. Tel. 0907989536, ÀT trûúác, „ Nhaâ 394/22 àûúâng TTH 07, KP3, P.Tên Thúái Hiïåp, gêìn ST, Metro, SH chñnh chuã 2007. LH: T8/KP2 „ 4C1 K.Nam Long, MT 10m, HHGiaáp, Q.12, 4x18, àuác
miïîn TG Q.12, 5x17m, trïåt, lûãng àuác, söí höìng, 1,3 tyã. Tel. P.TTHiïåp, Q.12, Tel. 0937037076. 3,5T, ÀN, ÀT, ML, ADSL, lïåch têìng, 5 WC, SH, 2,12tyã,
0909789431 0918325778-Long. --------------------------------------------- TL. Tel. 7168706, 0908903791 - A.Haãi.
„ P.Thaånh Xuên, Q.12, 4,5x15, àûúâng hiïån taåi 8m, nhaâ
àeåp, trïåt, 1 lêìu, trang trñ NTCC, vaâo úã ngay, söí höìng
riïng, 820tr. Tel. 0937266783 - Vên.
„ P.Tên Thúái Hiïåp, Q.12, 4x13m, gaác lûãng, DTSD 80m2,
trang trñ àeåp, heãm bïtöng 5m, gêìn chúå, trûúâng, ST Metro,
SH, 700tr, bao ST. Tel. 0988896309 - A.Can.
„ Nhaâ Q.12, 3x7=21m2, 1 lêìu, DTSD 42m2, nhaâ àeåp, úã
ngay, GT àuã, 400tr, th/lûúång. Tel. 2575910,
0955166416-Lúåi, Vy.
„ Nhaâ àuác, XD cao cêëp trïåt, 2L, àuã TN, P.Thúái An, Q.12,
5x16m, àûúâng nhûåa 8m, caách Lï V Khûúng 40m, 1,6 tyã.
Tel. 7164204, 0972828575-A.Thùng.
Thûá Nùm, 15/05/2008 25
„ Nhaâ 72/3/1 Ng AÃnh Thuã, KP2, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, „ P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 4,2x15, 700tr; 3x10, 370tr; 7x4, „ P.Tên Thúái Nhêët, KP7, Q.12, 4x14, àuác 1 têëm, söí „ Nhaâ söí höìng P.Thúái An, Q.12, KDC C/cêëp, caách Lï V
5x13m, gaác lûãng, GTHL, 500tr. Tel. 0918325778-Long. 280tr; 5x5, 280tr; 6x12, 850tr; 4x12, 400tr, 1 lêìu, trïåt, höìng, bao ST, 750tr. Tel. 0986978798 - A.Àõnh. Khûúng 60m, àûúâng hiïån taåi 7m, 5x16, 1 trïåt, 2 lêìu, „ Nhaâ caách HXH 15m, 3,2x6,5m, GS, balcon àuác, sên
„ TT P.Thaånh Löåc, Q.12, 5,7x18, 810tr, 5x14, 950tr, SH, àûúâng thöng. Tel. 0987473332-Ca. „ Nhaâ Q.12, 3x14,5m, ngay chúå Tên Chaánh Hiïåp, 500tr, 1,6tyã. Tel. 7164204, 0986296677 - A.Luyïën. 3m, ÀT, 2 N.nûúác, an ninh, CQH, 730tr, TL. LH:
àûúâng nhûåa 16m, 5,7x15, 575tr. Tel. 0912485716 - „ P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 4x12, 650tr; 4,2x19, 1,1 tyã; 5x20, th/lûúång. Tel. 2503961, 0979335114 - Thuây, Cûúâng. „ Tên Thúái Nhêët I, Q.12, sau chúå Laåc Quang, 4x13, gaác, 120/29/50D TQÀûác, P.4, PN, Tel. 0908841968,
A.Nhêîn. 1,2 tyã, 1 lêìu, trïåt, SH; 7x4, 280tr; 3x10, 260tr; 5x4, 210tr. „ Trûúâng Chinh, Q.12, 5x13, söí höìng, àûúâng 4m, caách múái àeåp, khu DC öín àõnh, yïn tônh, an ninh, CQ höìng, 0903853525.
„ TT P.Thaånh Löåc, Q.12, 5x14, 750tr; 4x12, 465tr, SH, Tel. 0989043994 - Liïn. Trûúâng Chinh 100m, 650tr. Tel. 0934005589. 590tr, bao ST. Tel. 0903746230 - Tuâng, chuã nhaâ. „ 73/2A Duy Tên, P.15, PN, naát, 3x12, NH 5m, 40m2,
àûúâng hiïån taåi 7m. Tel. 0919225758 - A.Nhêm. „ P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 3x13,5, àuác suöët, heãm thöng, „ P.HT, Q.12, 550tr - 800tr, CQH, heãm xe taãi; caác nha⠄ Nhaâ Q.12, 4x18, nhaâ múái xêy cao cêëp, àuác trïåt, lêìu, GT heãm thöng 2m, thoaáng, heãm NB bïn höng, cûãa hêåu, an
„ Nhaâ trung têm P.Thaånh Löåc, Q.12, 5x14, àûúâng nhûåa 410tr; 3,5x12, àuác lûãng, àeåp, H.4m, 350tr; 5x5, àuác suöët, nhoã tûâ 160tr, 230tr; 320tr, têët caã KK99, SNQ, KDC. Tel. höìng, bao ST, 700tr. Tel. 0979107882-A.Tû. ninh, ÀNC, SH, 75L, TL. Tel. 0955991200-A.Tuêën.
16m, 950tr; nhaâ 4x12, 465tr. Tel. 0909235401 - A.Phuác. H.4m, 285tr; 3x5, 160tr. Tel. 01686559582 - C.Thïíu. 0903645666 - A.Têm, 0934974514 - C.Nguyïåt. „ 4/52 àûúâng HT02, KP5, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, „ Heãm 280, heãm taxi 280/34 Huyânh V Baánh, P.11, PN,
„ Nhaâ cêëp 4, 3x13,5m, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, gêìn Metro, „ P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 6x12, àuác suöët, mùåt àg lúán, 850tr; „ KP5, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 5x24, àeåp, tiïån nghi, úã 6x14,3m, coá 10 phoâng troå, àûúâng nhûåa 10m, 620tr. Tel. 3,8x4m, gaác suöët, balcon àuác, 1 lûãng, khu yïn tônh,
ÀT, caáp, ADSL, söí höìng, 420tr, th/lûúång, bao ST. Tel. 5x4, mùåt àg lúán, 160tr; 5x5, àuác suöët, 2 WC, àeåp, heãm ngay, GTHL, giaá reã. Tel. 0903660000-Huy, 0919307000 0982744729 - Phuác. GTHL, 520tr, TL. Tel. 0937049162-Phi.
0903979249. 3m, 280tr; 3,5x4, 135tr. Tel. 0977902512-cö Mai. - Cöng. „ Trûúâng Chinh, Q.12, 4,2x23, söí höìng, àûúâng 10m vaâo „ 242/7 Huyânh V Baánh, P.11, PN, 5,5x10, cêëp 3, gaác
„ Nhaâ ngay TT Q.12, Trûúâng Chinh, chên cêìu Tham „ P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 6x4, àuác suöët, heãm thöng, 2 WC, „ MT àûúâng Haâ Huy Giaáp, Q.12, à/d chúå Àûúâng, khu dûå aán An Sûúng, tiïån KD, buön baán, 1,35 tyã. Tel. suöët, GTHL, 90L SJC, th/lûúång. Tel. 8455719,
Lûúng, giaáp TP, 4x20, àuác 2 têëm, 5 PN, cao cêëp, heãm 290tr; 4x14, àuác suöët, múái àeåp, 500tr; 4x9, àuác suöët, 4,5x8,5m, söí höìng, 460tr. Tel. 9447071, chuã. 0908848565 - Long. 0908181831-Tuyïët.
taxi, GT höìng, 806tr. Tel. 0982947792-Taám. 320tr; 5x5, àuác suöët, 285tr. Tel. 0957204619 - cö Àûác. „ Nhaâ 19/3 Haâ Huy Giaáp, P.Thaånh Xuên, Q.12, „ Nhaâ söí höìng riïng P.Thaånh Xuên, Q.12, caách Haâ Huy „ Heãm 154/21 TKC, P.9, PN, 2,85x13m, gaác suöët, bal-
„ Phan V Húán, Q.12, cêìu TL vö 300m, àuác àeåp, kiïn cöë „ Q.12, 3,2x14, TTHiïåp, SH, 560tr; 4x18, sau Metro, SH, 12,35x16,7m, ÀN àuã, nhaâ tröëng giao ngay, 1,5 tyã, miïîn Giaáp 50m, àg hiïån taåi 6m, 5,7x18, GS, 830tr; 4,8x15, con àuác, ÀN chñnh, hûúáng ÀN, trûúác nhaâ coá sên thoaáng,
3 têìng, 4x9, gêìn chúå, TH, NH, ST, CQ höìng, BST, 950tr, 420tr; 6x3,5, TK99, 290tr; 4x11, T.Hiïåp, SH, 450; 3x13, TG. Tel. 0907643789. 680tr. Tel. 7164204, 0986296677 - A.Luyïën. CQ höìng, 65L, th/lûúång. Tel. 8463569, 9970875.
TL, MTG. Tel. 2444655, 0918730620. Hiïåp Thaânh, SÀ, 330. Tel. 9372841, 0918185782. „ 13/13A KP1, HT48, Q.12, múái xêy, 4,2x19, àuác giaã, „ Nhaâ gêìn cêìu vûúåt, bïën xe ngaä 4 ga Q.12, 9x15m, söí „ Heãm 4m Thñch Quaãng Àûác, PN, 3x7m, 2 lêìu, ST, 1,15
„ TC.Hiïåp, Q.12, 3,3x16,5, 2 mùåt heãm, söí höìng, 425tr, „ P.TTHiïåp, Q.12, 4x9, SH, 420tr; 30m2, gaác lûãng, 21tr; sên phúi, à/d bia Tiger vaâo 150m, coá 5 phoâng cho thuï höìng, 650tr, bao sang tïn. Tel. 7164204, 0985770569- tyã; Thñch Quaãng Àûác, 3,5x9m, núã hêåu 4,5m, gaác suöët,
bao ST. Tel. 0907874652. ngang 10x4, lêìu àuác, bao SH, 500tr; 4x11, 320tr, gêìn tiïån úã, giêëy tay, 440tr. Tel. 0903670896 - A.Huâng. A.Thuyã. 1,3 tyã. Tel. 0938838803.
„ 75/17 khu phöë 2, P.Tên Chaánh Hiïåp, Q.12, 89m2. Tel. QL1A, GTHL. Tel. 0919337419, 2509508 - cö Sûå. „ P.Thúái An, Q.12, heãm bïtöng 5m, 4x8m, gaác suöët, bal- „ Heãm 4m TQ.Àûác, P.5, PN, 4,8x7, caách MT 20m, àuác
0914812642 - Oanh. „ Gêìn Metro, ngaä tû TTHiïåp, Q.12, 4x13, 400tr; 3x5, con àuác, ÀT, internet, ÀNC, gêìn chúå, trûúâng, caách Lï V BAÁN NHA QUÊÅN PHUÁ NHUÊÅN 1 têëm, àeåp, gêìn TT ngaä 4 PN, CQH, 920tr; 3,1x6,5, àuác
„ 8/4 Ng V Quaá, P.ÀHT, Q.12, caách MT àûúâng 7m, 200tr; 4x8, 300tr; 3,5x8,5m, 270tr, KDC, GTHL & coân Khûúng 30m, SH, 550tr. Tel. 0903766680-Phûúng. 1 têëm, àeåp, 800tr, CQH. Tel. 0902207009 - C.Trang.
204,9m2, söí höìng, 13,5tr/m2. Tel. 0933667910 - Nam. nhiïìu nhaâ khaác. Tel. 0988478479 - A.Hoaâng. „ 214/59 KP2, P.Tên Chaánh Hiïåp, Q.12, 5x16,5, àûúâng DÛÚÁI 100 L SJC (< 1,7 Tyã) „ Heãm 250 Ng Thûúång Hiïìn, P.5, PN, 3x7,5m, nhaâ àeåp,
„ P.Thaånh Löåc, Q.12, àûúâng hiïån hûäu 12m, 7x30, nha⠄ LG 12m, KP4, P.TCH, Q.12, MT 4m NH 4,5x13 = bïtöng thöng, coá 5 phoâng cho thuï, söí höìng, 885tr. Tel. àuác 1 têëm, gêìn TT ngaä tû PN, 750tr, CQH. Tel.
àeåp, caách Haâ Huy Giaáp 500m, GT söí höìng, bao ST, 1,8 54m2, SH, 560tr, BST. Tel. 2168120, 0915270862 - 01222019773, heãm à/d Cty M.D.K Tö Kyá. 0902207009 - C.Trang.
tyã. Tel. 01223744697, 0903618599 - C.Liïîu. A.Quang. „ Nhaâ múái Q.12, 14x3, gaác lûãng, giûäa cêìu vûúåt Quang Baán nhaâ 280/3/18 Huyânh V Baánh, P.11, PN, àêët „ TQÀûác, PN, 3,4x15, GL, 1,3 tyã; TQÀ, 4,2x7, 3L, 1,4 tyã;
„ Nhaâ cêëp 4, KP3, P.ÀHT, Q.12, 5x15,5, heãm 2m, „ P.Thaånh Xuên, Q.12, 5x19, NH 5,5m, nhaâ àeåp, àg 8m, Trung & Metro, caách MT Qlöå 1A 80m, bao ST SH, bao 3,48x7,35m, trïåt, 1 lêìu, DTSD 50m2, khu cöng TQÀûác, 3,5x10, 900tr; TTXûúng, 3,4x12, 1L, 1,2 tyã;
hûúáng ÀN, gêìn ngaä 4 NVQ, söí höìng. Tel. 0989004176 - SH, bao ST, 700tr; nhaâ naát, bao giêëy pheáp, 5x14, SH, caã thuïë àêët & trûúác baå, 420tr, MTG. Tel. 0907883741. chûác, yïn tônh, xêy àeåp, vaâo úã ngay, CQH, 1,19 PÀP, 3,3x7, 1L, 750tr. Tel. 0918102578 - A.Duäng.
A.Kiïn, ngoaâi giúâ HC. BST, 250tr, chñnh chuã. Tel. 0908194061 - C.Nguyïn. „ Ng V Quaá, P.Àöng Hûng Thuêån, Q.12, 4x7, gaác àuác tyã. Tel. 0908111022-A.Duäng „ 304/46 Ng T.Hiïìn, P.5, PN (cuä 5/28 TQÀûác),
„ Nhaâ cêëp 4, KP1, P.HT, Q.12, 4,5x15, heãm 6m, H.ÀN, „ KP3, Tên Thúái Hiïåp, Q.12, 4x10, SH, àuác suöët, NT lûãng, ÀN, ÀT, múái àeåp, úã ngay, CQH, bao ST, 410tr, 7,5x4,5m, àuác múái 2 têëm, 2 PN, 2 WC, ST, söí höìng
3P, gaác suöët, gêìn Metro, khu biïåt thûå, trûúâng cêëp I, II, III, àeåp, 670tr; 4x13, gaác lûãng, SN quêån, 400tr; 3,5x10, àuác miïîn TG. Tel. 4328561-A.Baãy, 01688119875-A.Tiïën. 2004, giao ngay, 83L SJC. Tel. 0937487362.
SH, 830tr. Tel. 0989004176 - A.Kiïn, ngoaâi giúâ HC. suöët, NT àeåp, 450tr. Tel. 0909284557. „ Dûå aán cùn höå C/c Thúái An, Q.12, 50m2, 8tr/m2, miïîn Baán nhaâ nhoã, àeåp, 417/3 Huyânh V Baánh, P.12, „ 85/34 NÀC, P.4, PN, 3,2x12, àuác giaã 1 têëm, 2 PN, PK,
„ Nhaâ Tö Kyá, Q.12, 3x5m, trïåt, 1 lêìu, ÀN, ÀT, KDC öín „ 2/9A1 Ng V Quaá, KP4, P.Àöng Hûng Thuêån, Q.12, traã giaá. Tel. 0919419729 - C.Bònh. PN, 4x5m, trïåt, 1 gaác suöët, balcon àuác, nhaâ 2 toilet, nhaâ àeåp, khu yïn tônh, gêìn chúå, TT Q.PN, 85L
àõnh, caách àûúâng lúán 30m, nhaâ àeåp, GTHL, 215tr. Tel. 4x6, lêìu àuác, ÀN àuã, CQ höìng 2004, 430tr, bao ST. Tel. „ 4x18, saát nhaâ 60M/95 Haâ Àùåc, KP3, P.TMTêy, Q.12, SJC. Tel. 0938742123, 9008080 - A.Trñ.
tröëng vaâo úã liïìn, heãm àeåp caách MT Huyânh V
0934071506, 01228511466-chõ Thuãy. 2590040 - Hûúng. söë 170 Haâ Àùåc vaâo 30m bïn phaãi, H8m, SH2007 „ 314/2 Cö Giang, P.2, PN, 27m2, 3x9, núã hêåu, GTHL
„ P.Thúái An, Q.12, 4x11, sún nûúác, trêìn thaåch cao, söí „ Q.12, 5x13, sên raâo, àuác suöët, 5 PN, 3 toilet, PK, ÀNC, (46,1m), dûå phoáng thaânh 2 MT, 540tr. Tel. 0919201155 Baánh 10m, söí höìng, 890tr. Tel. 0933554973, söí höìng, 48L. Tel. 9954850 - UÁt Mùng.
höìng, 483tr, bao ST. Tel. 0918637465. àûúâng BT 6m, GTHL, 600tr. Tel. 0903703633 - C.Trang, - Haâ. miïîn TG „ Nhaâ naát tiïån xêy múái, 150/24 Huyânh V Baánh, P.12, PN,
„ MT ÀHT12, KP3, P.ÀHT, Q.12, 3x18, vaâo úã ngay, gêìn 0908527521 - A.Huïå. „ 5/4Bis Ng AÃnh Thuã, P.Tên Chaánh Hiïåp, Q.12, gêìn ngaä tû THLiïåu, 3,5x7, NH 1/2 cùn thaânh 4,9m, TDT
àûúâng Ng V Quaá, söí höìng, giaá reã. Tel. 0987187958 - cö „ 2 cùn P.Tên Chaánh Hiïåp, Q.12, àeåp, coá gaác, SH: 4x11, 5,1x20m, nhaâ àang cho thuï, söí höìng, 900tr. Tel. 29m2, an ninh, ÀN, SH, 66L. Tel. 0903608855 - Thaão.
Bñch. heãm 3m, caách àg XH 15m, 430tr; 4x12 = 48m2, HXT, 0933260260, chñnh chuã. Baán gêëp nhaâ 99/15 Cao Thùæng, P.17, PN, 5x6m, „ 99/9 Cao Thùæng, PN, àûúâng Cao Thùæng trong chúå Phuá
„ Heãm 4m àûúâng Ng AÃnh Thuã, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 470tr. Tel. 0983335440, 5895265 - C.Yïën. „ MT 118 Ng AÃnh Thuã, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 4x25m, trïåt, PN, PK, phoâng hoåc, nhaâ múái xinh, gêìn chúå vaâ Nhuêån, 4x10, 1 lêìu àuác, GT àuã, 1 tyã. Tel. 0914715822 -
4,75x13,5, caách MT 30m, GTHL, 550tr, TL. Tel. „ Q.12, caách bia Tiger 200m, 4x20, múái xêy, H7m, LG àang cho thuï, gêìn ngaä 4 Ng AÃnh Thuã - Lï V Khûúng, àûúâng lúán, 650tr. Tel. 9955720, 0908200920- C.Loan.
0973844886 - A.Haãi. 12m, SH, chñnh chuã, MTG, 960tr; khu DC, caách bia Tiger söí höìng, 2,5 tyã. Tel. 0915754499. C.Duyïn ---------------------------------------------
„ KP3, P.Tên Thúái Hiïåp, Q.12, 4x12,5, SD 84m2, àuác 1 100m, KV 10x20, 7tr/m2. Tel. 0919117115 - Yïën. „ Nhaâ Q.12, 4x15, 485tr, 4 PN, 3 WC, 4,5x13, 600tr, MT Heãm 3m Cao Thùæng, P.17, PN, 3,5x11, sên, 1T, lûãng,
têëm suöët, NTCC, 2 PN, 2 WC, ÀNC, KDC, GPXD+hoaân „ MT Ng V Quaá, Q.12, 8,5x32 + 48m2 chûä L, nhaâ heãm 12m, 5x9, 350tr; 3x12, 310tr, têët caã GTHL, gêìn chúå Hiïåp 2WC, 1,35 tyã; heãm 3m LVSyä, P.11, 3,5x15, 1T, 1L,
cöng, àg 6m, SH, 800tr. Tel. 0909785479-A.Àùæc. caách Ng V Quaá 25m, 124m2, àöí 2 têëm, 6 phoâng, WC Thaânh, bïën xe buyát. Tel. 0909214353 - C.Ngaân. 2PN, 2WC, an ninh, 2,1 tyã, TL. Tel. 0984578866-
„ P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 4x16, 550tr, SÀ; 6x8,5, 280tr, KK riïng, GTHL. Tel. 0913601595. „ P.Thaånh Löåc, Q.12, 3,1x13,3, gaác lûãng àuác, nhoã àeåp, Nhaâ 3 mùåt heãm 4m nùçm giûäa Thñch Quaãng Àûác A.Baão.
99; 4,2x18, 700tr, SH, caách àûúâng Ng AÃnh Thuã 300m. „ Hiïåp Thaânh, Q.12, gêìn Metro, trûúâng, UBND quêån & heãm xe taãi vaâo àûúåc, caách chuâa An Linh Q.12 ~ 50m, vaâ Ng Thûúång Hiïìn, P.5, PN, 4x10m, 1 gaác suöët ---------------------------------------------
Tel. 0906840358, 0932764568. P.Hiïåp Thaânh, àuác kiïn cöë 3 têëm, TNCC, GTHL, 1,25tyã. GTHL, àuáng 280tr. Tel. 0984814830, 0903032031. vaâo úã ngay, CQ höìng 4/08, 1,5 tyã. Tel. Nhaâ saát MT Huyânh V Baánh, 147/3, P.12, PN, 4,2x5,5,
„ P.TCHiïåp, Q.12, 3,6x14, 430tr, SH; 4,2x7, 180tr, Tel. 0983929053, 0985993355 - C.Phûúång. „ C/c 15 têìng, P.Thúái An, Q.12, 50m2, lêìu 11, cùn goác, 0913916363, miïîn TG gaác suöët, balcon àuác, heãm cuåt, cöng chûác, yïn tônh,
GTHL; 5x14, 340tr, GTHL, gêìn phêìn mïìm, BV Q.12, nha⠄ Heãm bïtöng 4m àûúâng HT35, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, thang maáy, hûúáng búâ söng, 8,5tr/m2, àûa trûúác 300tr, söí höìng múái, 900tr. Tel. 0984440736.
àeåp, coá gaác lûãng. Tel. 0906840358, 0932764568. 3,5x12, àuác suöët trïåt, 1 lêìu, múái xêy, ÀN, GT àuã, CQH. coân 130tr goáp 10 nùm, ST ngay. Tel. 0908398666. ---------------------------------------------
„ Heãm àûúâng Phan V Húán, Q.12, 3x10m; 5x10m, Trung Tel. 0908193230 - A.Thaái. „ CHCC An Sûúng, Q.12, 66,6m2, cùn goác, balcon Baán nhaâ heãm 120/68, cùåp theo àûúâng rêìy, ngay tiïåm Nhaâ àêìu heãm 147/3 H.V.Baánh, P.12, PN, 4,2x5,5, trïåt,
Chaánh. Tel. 0938126660 - Vy. „ Q.12, 4x13,5, GL, heãm thöng 5m, SH, 630tr; 5x9, C4, hûúáng Àöng, têìng 6, 608tr, àaä TT 30%. Tel. 0909873455 thuöëc têy Chi Loan ài vaâo, gêìn àûúâng 30m, ngoá bïn gaác suöët, balcon àuác, gêìn ngaä tû N.V.Tröîi -
„ P.TCHiïåp, Q.12, 6x15, 900tr, SH, H6m; 4x12, 520tr, heãm thöng 5m, SH, 650tr; 4x14, 1 têëm, heãm thöng 6m, - Thùæng. phaãi gùåp söë 120/62/12 TQÀûác, P.5, PN, khu yïn tônh, H.V.Baánh, CQH 2007, 900tr. Tel. 0984440736.
SH, H5m; 5x10, 500tr, SH, H5m; 8x26, MT àûúâng 12m, SH, 850tr. Tel. 0983536039-A.Sang, 0983269970. --------------------------------------------- 3x7m, trïåt, 2 lêìu, sên thûúång, 4 WC, ÀN, ÀT, MNN, ---------------------------------------------
KP4, töí 51, 2,2 tyã. Tel. 0902624920-Thaão. „ 268/30 heãm söë 7 à/d sên boáng Ng V Quaá, Q.12, Nhaâ P.TTH, Q.12, 4x8, 1 lêìu, gêìn Metro, 460tr; kiïën truác nöåi thêët àeåp, múái, XD hoaân cöng 2008, úã liïìn, Heãm 2,5m TK.Chên, PN, 3,05x21,2, GS, SH, 1,2tyã;
„ 5x11, nhaâ cêëp 4, söí höìng, bao ST, 540tr, chñnh chuã. 3,54x16 = 57m2, 5P àang cho thuï 1,5tr, baán 500tr, bao 3x13,5m, 390tr; àûúâng 5m bïtöng; nhaâ PHT, 5x25, CQ höìng, 1,2 tyã. Tel. 0903726997, 9901353-Hoaâng PÀLûu, 3,3x10, GS, SH, 58L. LH: Cty Thuyá Long
LH: P.Tên Thúái Hiïåp, Q.12, Tel. 0907454893 - A.Quyïín. ST CQ. Tel. 0913734089-A.Quyïìn. C4, MTÀ nhûåa, 1,4tyã. Tel. 0933895356. Thõnh, 104 T.K.Chên, PN, Tel. 2168894, 4491764.
„ 3,5x14, àuác suöët, söí höìng, bao ST. LH: KP1, P.Tên „ Àûúâng Tên Thúái Hiïåp, Q.12, 4x17, sên àïí xe húi, --------------------------------------------- Baán cùn höå chung cû Ng Kiïåm, PN, DTSD ---------------------------------------------
Thúái Hiïåp, Q.12, Tel. 0916292356-A.Hoâe. GTHL, 650tr. Tel. 0909856272 - Lan CC. Nhaâ PHT, Q.12, 5x21, 1 lêìu, sau coá 4 P.troå, àg thöng
„ Nhaâ cêëp 4 söë 462/20 töí 7, KP3, àûúâng Lï V Khûúng, „ Heãm xe húi gêìn àûúâng Ng V Khûúng, P.Hiïåp Thaânh, 12m, 1,6tyã; nhaâ P.TTH, 3,7x10, gaác suöët, heãm 3m,
60m2, trïåt + lûãng, cùn bòa, àeåp, thoaáng, gêìn TÛÂ 100 - 500 L SJC (1,7 - 8,5 tyã)
siïu thõ, chuâa, trûúâng hoåc..., àiïån nûúác riïng,
P.Thúái An, Q.12, 4x15, heãm 5m caách LVKhûúng 100m, Q.12, 44m2, GTHL, 350tr. Tel. 0907705350. 530tr, têët caã SH, BST. Tel. 0974298351.
bao SH, 750tr. Tel. 2590511, 0919330500-Huâng. „ MT àûúâng 7m thöng, KP2, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 5x4m, --------------------------------------------- chñnh chuã, söí höìng, 1,45 tyã. Tel. 0913879580, MT Phan Têy Höì, P.7, PN, 3,9x14,5, nhaâ cuä tiïån xêy
„ 62/20 KP1, P.HT, Q.12, HXH caách àûúâng chñnh 50m, gêìn chúå, bïën xe buyát, tiïån KD, ÀN àuã, GTHL, ngay chuã, Nhaâ MT LVK, Q.12, 4x22, àuác 1 têëm, 2,4tyã; MT NAT, miïîn TG múái, gêìn chúå, trûúâng, an ninh, 185L SJC. Tel.
ngay ST Metro, 4,3x12, GS, 2 WC, 3 PN, úã ngay, SH, 160tr. Tel. 0904501241-A.Duäng. 5x33, 3,3tyã, khu sêìm uêët; 4x12, àuác 1 têëm, gêìn Metro, 0913806087 - A.Têm.
760tr, TL. Tel. 0913155267, àïën cöíng Metro ÀT ra àoán. „ Ng V Quaá, Q.12, TDT 57,6m2, söí höìng, heãm ximùng têët caã SH, BST. Tel. 0907348779. ---------------------------------------------
„ P.Thaånh Löåc, Q.12, ngaä tû Ga, söí höìng: 4x17, 430tr, thöng, 370tr. Tel. 0904819509. --------------------------------------------- Baán nhaâ Ng Troång Tuyïín, PN, gêìn ngaä 4 Ng V 115/132/4 Lï V Syä, P.13, PN, hûúáng Nam, 4,2x12, gaác
4x11, gaác suöët, 430tr; 4x15, 360tr; 3,2x11, 240tr, GTHL. „ Nhaâ Q.12, 4x20, ra Ng AÃnh Thuã 30m, 1 xeåc, 1 lêìu, trïåt, Nhaâ MT LVK, Q.12, 4x25, 1L, tiïån KD, 2,5tyã; 3,7x9,5m, Tröîi, trïåt, gaác suöët, khöng ngûúâi úã, göî, heãm 4m, CQ höìng, 1,85tyã, miïîn TG + baáo. Tel.
Tel. 0908397638, 4475175 - Phûúng. 3W, P.ùn röång, 3 PN, PK, NTCC, núã hêåu, BST, 1,165 tyã. gaác suöët, 540tr, àûúâng 4m, gêìn Metro, têët caã SH, 2,65x10,3m, heãm cuåt röång 2,5m, khu an ninh, 9914042 - Nga.
„ 41, KP3, P.ÀHT, Q.12, 4x15m, múái XD, gaác àuác, heãm Tel. 0983114379 - C.Linh. BST. Tel. 0988546213. giêëy túâ húåp lïå, 60L SJC. Tel. 01689069010 ---------------------------------------------
ötö, söí höìng, 790tr, àuáng chuã. Tel. 0913858580, MTG. „ Nhaâ nhoã 100m2 trïn àêët 600m2, MT àûúâng öëng nûúác, --------------------------------------------- Nhaâ 4x11, heãm cuåt an ninh coá 12 nhaâ, tiïån xêy múái,
„ 104/19/27A Lï V Khûúng, KP1, P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 9,5x33m vaâo 10m, núã hêåu 25m. Tel. 5923388, tûâ 19-21h, Nhaâ söí höìng MT Haâ Huy Giaáp, P.T.Xuên, gêìn cêìu ngay chuã, SH, 2,2 tyã. LH: 258/4 Phan Àònh Phuâng,
5,03x13,5, 1 lêìu àuác, trïåt, 2 PN, PK, bïëp lúán, 2 WC, heãm khöng goåi giúâ khaác, miïîn tiïëp baáo khaác. vûúåt Ngaä tû Ga, 2 MT trûúác & sau, 7,5x50, 3,2tyã. Tel. 123/5 Huyânh V Baánh, P.17, PN, heãm cuåt sau nhaâ MT, P.1, PN, Tel. 0909250511-Duäng, 8-11h, 13-15h.
4m XH vaâo, SH, 920tr. Tel. 0919225775-A.Thöng. „ MT khu phöë chúå Hiïåp Thaânh, Q.12, 4x16, àeåp, àûúâng 0909021778, 0908081606 - A.Thùæng. 4x8, 2 PN, 2 WC, nhaâ àeåp, söí höìng, 1,55tyã. Tel. ---------------------------------------------
„ KP3, P.Thaånh Löåc, Q.12, cêìu vûúåt ngaä tû ga, 4x6, nhûåa 12m, haå têìng HT, nûúác maáy, bïn höng ytïë, UB, --------------------------------------------- 0983330771, miïîn TG. MT Höì V Huï, PN, 4x20, trïåt, 1 lêìu, 6,5 tyã; MT HVThuå,
200tr. Tel. 01228811204 - Myä. gêìn trûúâng, CQH, 970tr. Tel. 0903728490 - Bònh, chuã. Nhaâ söí höìng riïng P.Thaånh Löåc, võ trñ àeåp, tiïån kinh --------------------------------------------- 6x25, trïåt, 6 lêìu, 25P, 20 tyã; Bthûå HBChaánh, àêët
doanh, laâm VP, K/S, 6x35m, 1,6tyã. Tel. 0902575759 - 164A/13B Ng V Tröîi, P.8, PN, nhaâ nhoã, heãm cuåt, caách 232m2, trïåt, 1 lêìu, sên vûúân, 500L. Tel. 0983530799.
Baán nhaâ 11/8/1/20 töí 14 KP2, P.Àöng Hûng Baán nhaâ KP2, P.TCH, Q.12, 4x20m, àuác 3,5 têëm, A.Toaán. mùåt àûúâng 50m, SD 60m2, trïåt, 1 lêìu àuác giaã, CQ ---------------------------------------------
Thuêån, Q.12, 6,15x17m=109,8m2, nhaâ cêy cöëi kiïën truác àeåp, PK, phoâng ùn, bïëp, 5 PN, 5 WC, --------------------------------------------- höìng, 70L SJC. Tel. 0913777790 - A.Tñn. MT Kyá Con, P.7, PN, 5x25m, núã hêåu 10m, àuác 3 têëm,
thoaáng, caách ngaä 4 chúå Cêìu 200m, heãm nhûåa DTSD 200m2, sên àïí xe húi, hûúáng ÀN, àûúâng Nhaâ P.T.Xuên võ trñ àeåp, söí höìng riïng, XD cêëp 4 coá --------------------------------------------- 167m2, 2L/m2; nhaâ cêëp 4, À.Phan Xñch Long, P.2,
gaác, àg hiïån hûäu 4m, KDC, caách truåc àg chñnh 20m, Cùn höå lö C C/c A1 PTHöì, P.7, PN, 62m2, 2 PN, PK, heãm 3m, 7x20, 140m2, 30tr/m2. Tel. 0973431499.
4m, söí höìng, 1,4 tyã. Tel. 0934089479, nhûåa 12m, gêìn chúå TCH, caách Tö Kyá 150m, söí 5x13, 650tr. Tel. 0949944646 - A.Thaânh. cùn bòa, hûúáng N, thoaáng, 20tr/m2; C.höå CC PN ---------------------------------------------
7150516-A.Huâng höìng, BST, 1,72 tyã. Tel. 0986007591-chõ Lan --------------------------------------------- Techcons, 116m2, 30tr/m2. Tel. 0918911759. Ng Àònh Chñnh, PN, 3x14, trïåt, 1 lêìu àuác, múái àeåp,
--------------------------------------------- thoaáng, an ninh, heãm 5m XH vö, CQ söí höìng, 2 tyã,
Cêìn tiïìn baán gêëp nhaâ chung cû cao öëc Thaái An 2, Baán/cho thuï nhaâ múái xêy, 4x16, trïåt, 1 lûãng, 1 Nhaâ Q.PN, 2x9m, gaác suöët, sên 2x3m, cöíng raâo, bal- TL. LH: 62/7/33 Ng Àònh Chñnh, P.15, PN, Tel.
àûúâng Ng V Quaá, P.Àöng Hûng Thuêån, Q.12, gêìn cêìu Baán nhaâ 1202/6 Ng V Quaá, P.Tên T Hiïåp, Q.12,
lêìu, cho thuï mùåt bùçng 8x23, gêìn cêìu vûúåt con àuác, ÀN, ÀT, caáp, CQ höìng, 430tr, th/lûúång. Tel. 9902618.
Tham Lûúng, 108m2, lêìu 2, lö D, 3 PN, 2 vïå sinh, coá DTKV 104m2, DTSD 227m2, CQH, 1,45 tyã; 82/1
Quang Trung, P.Àöng Hûng Thuêån, Q.12, nhaâ 0908680050 - cö Huïå, sau 13h. ---------------------------------------------
goác bòa, nhaâ múái, àeåp, thoaáng, trang trñ nöåi thêët, MT Lï V Khûúng, P.Thúái An, Q.12, DTKV 89,6m2, --------------------------------------------- 193/20 Ng Àònh Chñnh, P.11, PN, 3,5x20, núã hêåu, àuác
14tr/m2, th/lûúång, coá thïí traã trûúác 50%. Tel. baán 1,5 tyã, cho thuï 7tr/th. Tel. 8918200, 694/27E NK, P.4, PN, DTSD 63,5m2, ÀN chñnh, gêìn 4 têëm, àuã TN, 270L. Tel. 0903879226.
1,2 tyã. Tel. 0909177177-Kyâ Anh
0902645168, 0955060220-Thu 0909169290, miïîn TG chúå, trûúâng, ST Co-mart, 1,6 tyã. Tel. 0938796698- ---------------------------------------------
A.Tuâng. 347/4/12 HVB, P.11, PN, 6x11, núã hêåu, KV 95m2, 1 lêìu
Baán 2 cùn nhaâ liïìn nhau 6/2 Tö Kyá, P.Àöng Baán nhaâ àuác kiïn cöë trïåt, 1 lêìu, 4x20m, kiïën truác --------------------------------------------- àuác, khu TT, khöng ngêåp nûúác, heãm ba gaác sùæp múã
Hûng Thuêån, Q.12, gêìn chúå Cêìu, töíng DT
Baán nhaâ àûúâng Ng AÃnh Thuã, P.Hiïåp Thaânh,
phong thuyã thoaáng, àeåp, 3 PN, 3 WC, phoâng ùn, PK, MT söë 17 Trûúng Quöëc Dung, P.8, PN, baán têìng trïåt, 4,5m, SH, 210L. Tel. 0903928961, 0903972038.
238,9m2, khu dên cû, khöng quy hoaåch, ANTT
Q.12, gêìn ngaä 3 Àöng Quan, 4,3x24, PK, 3 PN,
sên àïí xe húi, caách Metro 100m, SH, 1,4 tyã; cùn nhaâ 4x12m, tiïån KD buön baán, CQ höìng, 1,5 tyã. Tel. ---------------------------------------------
bïëp, sên àïí xe húi, tùång toaân böå nöåi thêët bùçng 0913878148 - Höìng, ÀT LH trûúác khi xem nhaâ. 95/54 Huyânh V Baánh, P.17, PN, thöng Cao Thùæng,
töët, söí höìng, 16tr/m2. Tel. 7151076-C.Dung, trïåt àeåp tiïån nghi, thoaáng, 4x18m, SH, 830tr. Tel.
--------------------------------------------- höng chúå PN, 7x11, T, 1L, maái BTCT, khu an ninh,
göî trong nhaâ, 790tr. Tel. 0938190279
0958932409-Nhung, chñnh chuã 0914337337-A.Trung, 0909169199-C.Anh, chñnh chuã C/cû MT Phan Àùng Lûu, P.7, PN, 4x5,5m, gaác suöët, heãm QH 4,5m, CQ höìng, 190L. Tel. 0939669209 - baâ
GTHL, 32L SJC, TL. Tel. 9089085-A.Giaáp. Soát.
Baán nhaâ Q.12, caách àûúâng Ng AÃnh Thuã 100m, Baán nhaâ P.Tên Chaánh Hiïåp, Q.12, 4x12, trïåt, 2 Nhaâ MT àûúâng Hiïåp Thaânh 13, söë 131, KP3, --------------------------------------------- ---------------------------------------------
4x17m, àuác 1 trïåt, 1 lûãng, 1 lêìu, 1 PK, 3 PN, 3 lêìu, PK, phoâng bïëp, 4 PN, 3 phoâng vïå sinh, àiïån P.Hiïåp Thaânh, Q.12, gêìn ngaä 4 Ng AÃnh Thuã + HT 3x7, 2L, ST, TQÀûác, P.5, PN, heãm 3m, CQH, 1,22 tyã; 15/20/16 TQDung, P.8, PN, KV 5,7x11, SD 150m2,
WC, nöåi thêët cao cêëp, gêìn trûúâng hoåc Tên nûúác chñnh, nöåi thêët àöì göî cao cêëp, heãm 13, khu kinh tïë troång àiïím cuãa phûúâng HT, 3,4x14, heãm 5m TKXûúng, P.7, 3L, 4P, CQH, 2,3 tyã; múái, àeåp, chûa SD, caách MT 20m, 2L, ST, 5P, àuã TN,
3,4x9, NH 4,5m, GS, HXH, TQÀ, 1,3 tyã. Tel. CQH 2008, 157L SJC. Tel. 0908166000 - A.Trñ.
Chaánh Hiïåp, CQH bao sang tïn, 1,15 tyã, bïtöng 5m, caách àûúâng Ng AÃnh Thuã 300m, 1,27 5,8x26, hûúáng Àöng, àûúâng 12m, söí höìng, 1,7 0903653628. ---------------------------------------------
th/lûúång. Tel. 0938765805-chõ Hûúng tyã, bao sang tïn. Tel. 0983324059-chõ Thaão Lan tyã. Tel. 0908190757 --------------------------------------------- 55/4 Phan Àònh Phuâng, P.17, PN, KV 5x17,5m, XD
Cùn höå D.206 C/c A4 PXLong, P.7, PN, lêìu 2, C/c 5 230m2, 1T, 2 lêìu, heãm 2,5m, gêìn àûúâng chñnh 20m,
Baán nhaâ vûúân Q.12, caách UBND P.Thaånh Xuên têìng, àuác K.cöë, DTXD 40,6m2, VT MT, ÀH ÀN, ÀT, coá TN cao, 5 tyã. Tel. 9855531, 0903639922 - Ö.Taám.
Baán nhaâ MT chúå Hiïåp Thaânh, 19 Àöî Quyïn, KP2, ~ 500m, DT > 4.000m2 tröìng cêy ùn traái, coá
Nhaâ MT àûúâng Thúái An 32, àûúâng lúán 12m, söë internet, T.maáy, SH, 1,15 tyã. Tel. 5172048-A.Syä, cö ---------------------------------------------
P.Hiïåp Thaânh, Q.12, 4x16m, khu mua baán sêìm nhaâ trïåt + 1 gaác göî 104m2, àiïån nûúác, àiïån
106, KP2, P.Thúái An, Q.12, 4x10m, àuác 2 têëm, Cuác. Cùn höå penthouse cao cêëp C/c Botanic, 312 Ng Thûúång
hûúáng Têy Nam, söí höìng, 1,2 tyã. Tel. --------------------------------------------- Hiïìn, P.5, PN, 175,4m2, sên vûúân, NT hoaân chónh, àeåp,
uêët, CQ höìng, 1,8 tyã. Tel. 0933232686-A.Tuêën thoaåi àuã, giêëy túâ húåp lïå, 1,6tr/m2. Tel. 185/78D Phan Àònh Phuâng, P.17, PN, 4x5,5m, 42m2, 38tr/m2, th/lûúång. Tel. 0909155285-Nguyïn.
0942119900, miïîn tiïëp baáo
0935445346, 0918699361 gaác suöët, balcon àuác, gêìn chúå PN, trûúâng, H4m, SH, ---------------------------------------------
750tr, chñnh chuã. Tel. 8421817, 0974188116 - Duäng. 37/4 Phan Têy Höì, P.7, PN, 114,6m2, 6x18m, núã hêåu,
Baán nhaâ Ng V Quaá, P.Àöng Hûng Thuêån, Q.12, Baán gêëp nhaâ Ng AÃnh Thuã vaâo 80m, KP4, P.Hiïåp Baán nhaâ MT QL1A, gêìn cöng viïn phêìn mïìm Quang --------------------------------------------- giêëy höìng, 155L SJC, búát ñt cho ngûúâi thiïån chñ. Tel.
5,4x14m=77m2, DTSD 154m2, trïåt, 1 lêìu, PK, Thaânh, Q.12, mùåt trûúác 4,4m mùåt sau 5m, daâi Trung, 103/4B P.Àöng Hûng Thuêån, Q.12, DTKV Heãm Thñch Q.Àûác, PN, 3x8, 3L àuác, 1,26 tyã; heãm cuåt 9950936, 0908891879 - A.Lêm.
phoâng ùn, 3 PN, 2 WC, àûúâng 4m, khu an ninh, 18m, àuác kiïn cöë, múái xêy xong, PK, phoâng ùn,
81,3m2, DTSD 117,6m2, trïåt, 1 lêìu, tûúâng öëp gaåch men Phan Têy Höì, 4,5x8,5, 1L, 70L; heãm cuåt TQÀ, 3,5x7, ---------------------------------------------
cao 1,5m toaân böå tûúâng, nhaâ àeåp, thoaáng saåch, tiïån 1L, 750tr. Tel. 6104352, 0983175501-Tuâng. Nhaâ PN, 3,4x14, àuác kiïn cöë, trïåt, 2 lêìu, àang múã heãm
yïn tônh, gêìn P.15 TB, giaáp GV, söí höìng, 930tr, 3 PN, 2 WC, söí höìng bao sang tïn, 1,05 tyã, KD, söí höìng bao sang tïn, 1,25tyã, MTG. Tel. 8917000, --------------------------------------------- xe húi vaâo, cûãa hêåu thöng heãm sau, GTHL, 1,9 tyã. LH:
th/lûúång. Tel. 0903903937-A.Quang, miïîn TG miïîn TG. Tel. 0903622298, 0982188561 0918417352-A.Liïm, C.Laâi, xem nhaâ tûâ 17h möîi ngaây Heãm Huyânh V Baánh, PN, 4x5, 1L, 510tr; heãm Hoaâng 113/3 PTHöì, P.7, PN, Tel. 8452508, 0903385504.
H.Thaám, 3x19, GS, 1,65 tyã; heãm Huyânh V Baánh, ---------------------------------------------
Baán nhaâ 409/5 àûúâng HT37, KP1, P.Tên Thúái Baán nhaâ P.Hiïåp Thaânh, Q.12, gêìn siïu thõ Metro, bïën 3,5x7,5, 1L, 1,19 tyã. Tel. 6104352, 0983175501-Tuâng. 202/4 Huyânh V Baánh, P.12, PN, 3x10, trïåt, 2L, 3 WC, 2
Baán nhaâ 389/27/29/12D P.Hiïåp Thaânh, Q.12,
Hiïåp, Q.12, DTSD 115m2, PK, 3 PN, 1 sinh hoaåt xe bus Hiïåp Thaânh, àûúâng bï töng xe húi, gêìn chúå --------------------------------------------- PN, PK, P.laâm viïåc, balcon sên vûúân, ML, NN, ADSL,
gêìn bïën xe bus, àûúâng bïtöng xe húi vaâo têån
chung, bïëp, 2 WC, gêìn chúå, trûúâng, nhaâ múái
Hiïåp Thaânh, nhaâ 4x20, 2 PN, PK, 2 WC, sên àïí xe röång, „ NC Àùång V Ngûä, P.14, PN, 3,5x8, trïåt, 1 lûãng, 1 gaác THC, giaáp Q.3, 2,15tyã. Tel. 0903941420, 0902433515.
nhaâ, 4x15, àuác suöët, 3 PN, PK, 2 WC, bïëp, sên
xêy àeåp, àiïån nûúác êm, tûúâng sún nûúác, CQ
720tr; 3,5x12, nhaâ àöí suöët, 370tr; nhaâ 4x16, àöí suöët, 3 suöët, nhaâ àeåp, tröëng vaâo úã ngay, CQ höìng, 1,1tyã, TL. Tel. ---------------------------------------------
àïí xe röång, 530tr. Tel. 0937308138-cö Liïn PN, PK, 2 WC, sên àïí xe röång, 520tr, miïîn TG. Tel. 0937580822 - A.Lêm. 489/24/29 Huyânh V Baánh, P.13, PN, 3,6x7m, àuác 3,5T,
höìng, 975tr. Tel. 0982159515-A.Maånh 0986983609-cö Thuyá, 0982874711-cö Uyïn „ 489A/23A/156 HVBaánh, P.13, PN, 4,5x9, 1L, trïåt, 2 múái xêy, ÀN, CQ höìng, 140L. Tel. 0973188820 - TT
WC, 2 nguöìn nûúác, heãm ba gaác, SH H.lïå, 1,6tyã, bao GT. chuã.
Baán nhaâ 87/7 àûúâng TA13, KP3, P.Thúái An, Baán gêëp nhaâ cêëp 3, ngay àêìu ngaä 3 Trûúâng Tel. 0987726216 - Phûúng, 0978577258 - Bñch, LH ---------------------------------------------
Baán gêëp nhaâ àûúâng Haâ Huy Giaáp vö heãm 50m,
Q.12, DTSD 120m2, PK, bïëp, 1 sinh hoaåt chung, Chinh - Phan V Húán, KP4, P.Tên Thúái Nhêët, trûúác. Phan Àùng Lûu, gêìn ngaä 4 PN, heãm cuåt 2m, 3,6x17,
255/14/3/5, Q.12, 4x16m, gaác suöët, balcon
3 PN, nhaâ múái xêy àeåp, àiïån nûúác êm, CQ Q.12, vaâo heãm 8m, 4x25m, nhaâ àeåp, vö úã ngay, „ Nhaâ MT ga Thñch Quaãng Àûác, PN, 4x14, 1 àuác giaã, 1,2 2 lêìu, 5P, 3 WC, GTHL, 1,8 tyã, chñnh chuã, MTG. Tel.
àuác, söí höìng, 580tr. Tel. 5533394,
höìng, 855tr. Tel. 0903785147, 0903662843- söí höìng, giaá th/lûúång, miïîn TG, miïîn tiïëp baáo. tyã. Tel. 0953179815 - C.Oanh. 0984504912 - A.Hiïëu.
0903948413-A.Pa „ Phan Àùng Lûu, P.5, PN, 4x7m, núã hêåu, àuác 1 têëm, ---------------------------------------------
A.Khûúng Tel. 0918511045-A.Thöng múái xêy 100%, NTCC, caách MT 150m, an ninh, 1,08 tyã, 476/26D Huyânh V Baánh, P.14, PN, SD 165m2, trïåt, 3
BST. Tel. 0988236366-A.Tû chñnh chuã. lêìu, NTCC, 185L, th/lûúång. Tel. 9905932 - cö Liïn,
Baán nhaâ MT Trûúâng Chinh, P.Tên Thúái Nhêët, Q.12, gêìn Baán nhaâ heãm 3m, 119/10B KP2, Hiïåp Thaânh, Q.12, „ TQÀûác, P.5, PN, 2x6, 2 lêìu, GÀ, CQH, 310tr, TL; 3x7, miïîn TG.
Nhaâ 134/59/40 KP1, P.Tên Thúái Hiïåp, gêìn trung cêìu Tham Lûúng, saát nhaâ haâng Vûúân Cau Xanh, DT àêët 5x15m, núã hêåu 5,8m, cêëp 4, gêìn traåm xe bus Ng AÃnh GS, BCÀ, CQH, HXH, 660tr, TL; 3,3x8, trïåt, 2L, CQH, ---------------------------------------------
têm y tïë Q.12, 4x19, gaác suöët, múái, àeåp, MT hònh chûä L 6x60m, phêìn núã hêåu 12x10m, DT xêy cêët Thuã, caách chúå Hiïåp Thaânh 100m, khu dên cû àöng, an 1,25 tyã, TL; 3x9, 1L, CQH, 930tr, TL. Tel. 0902323051. 239/6 Hoaâng Hoa Thaám, P.5, PN, 4x10, SD 127m2,
heãm àûúâng 5m nhûåa, àang àïí khöng, 760tr. cuãa haâng phña trûúác 6x20m, tiïëp theo laâ sên vûúân ninh, khöng quy hoaåch, giaãi toãa, GTHL, coá kï khai 99, „ 99/29 Ng Àònh Chiïíu, P.4, PN, 3,1x10, trïåt, lûãng, lêìu lûãng, 2 lêìu àuác, 4 PN, 4 WC, hûúáng ÀN, àuã TN, 132L
Tel. 01223281714-Phûúng 6x40m, phêìn núã hêåu laâ villa 12x10m, coá àiïån nûúác, söí biïn lai àoáng phaåt, laâm söí höìng àûúåc, 520tr. Tel. àuác, 3 WC, nhaâ goån àeåp, xe húi àêåu caách nhaâ 15m, söí SJC. Tel. 9954482, 0982689828 - cö Lan.
höìng, 980L SJC. Tel. 0903045733-A.Toaân 0988845566-A.Ên, 0913171477-A.Àaåt höìng, 83L SJC. Tel. 5151225, 0934020357, MTG. ---------------------------------------------
26
„ PXL, PN, 4x12, 3L, XH, 140L; TQÀ, 5x20, XH, 150L;
Thûá Nùm, 15/05/2008 ÀTÀ, 4x12, 3L, XH, 180L; TKC, 7,5x15, naát, 200L; PXL,
3,4x14, 3L, 2,4 tyã. Tel. 0918102578 - A.Duäng.
„ MT HVT, 4x18, 1L, 480L; MT PÀL, 4x17, 2L, 490L; MT
MT Thñch Quaãng Àûác, P.4, PN, lûãng, 4 lêìu, 4x28, àeåp, NVÀ, 6x17, 3L, 450L; MT NTT, 6,5x17, naát, 450L; MT
múái, phuâ húåp cho V.Kiïìu, nûúác ngoaâi, 460L SJC. Tel. HVB, 4x10, 3L, 250L. Tel. 0918102578 - A.Duäng.
0983858975 - A.Chêu. „ MT Höì V Huï, PN, 4x20, àuác 1L, 6tyã; MT Hoaâng V
--------------------------------------------- Thuå, 4,2x17, àuác 1L, 500L; MT Ng V Àêåu, 8x26, àuác 4
Heãm àeåp 6m ÀVNgûä, PN, 4,1x20, trïåt, 250L; 6,2x20, têëm, 1100L. Tel. 9038789, 0978169169.
trïåt, 420L; heãm 6m LVSyä, 3,7x21, trïåt, 220L; 3,5x12, 3 „ Sau MT Phan Àònh Phuâng, P.2, PN, 4,4x9, núã hêåu 5m,
lêìu, àeåp, 150L. Tel. 0908770665 - Phaát. trïåt, 3 lêìu, nhaâ àeåp, NTCC, heãm 4,5m, 2,6tyã. Tel.
--------------------------------------------- 0989515045 - Phuác.
Huyânh V Baánh, PN, 4x16, 1 lêìu àuác, khu DC an ninh, „ Söë 148/2N Trêìn Khùæc Chên, P.9, PN, 5x10, 2,5 lêìu,
lõch sûå, heãm thoaáng, hûúáng ÀN, gêìn MT, 2,88 tyã, ÀN chñnh, söí höìng, 130L. Tel. 8477466 - öng Haâo, cö
th/lûúång, MTG. Tel. 0909622328. „ 489A/23A/26 Huyânh V Baánh, P.13, PN, 3,8x8,7, àuác Beá.
--------------------------------------------- trïåt, 2 lêìu, 3 WC, 3 PN, ÀN, ÀT, TH caáp, ADSL, khu TT, „ 76/47/11 Phan Têy Höì, P.7, PN, 3,5x14, trïåt, 2 lêìu
HXH Trêìn Huy Liïåu, PN, 4,5x10, 1L, 135L; heãm 5m CQH, 1,8 tyã. Tel. 0903601745 - Haâ, xem nhaâ ÀT trûúác. BTCT, coá cûãa hêåu, GTHL, 2,5tyã, TL. Tel. 0909206811 -
Hoaâng H.Thaám, 4x16, cêëp 4, 2,7 tyã; heãm Thñch Q.Àûác, „ MT Cuâ Lao, PN, 3,5x14, 3,6 tyã; MT Àoaân T Àiïím, baâ Hiïìn, 0957461869 - C.Chêu.
8x9, 3L, 170L. Tel. 6104352, 0983175501-Tuâng. 4x14, 2L, 300; NB Àoaân T Àiïím, 5x9, 2,9 tyã; heãm „ 130/13 Cö Giang, P.2, PN, 6x11m, caách búâ keâ 10m,
--------------------------------------------- PXLong, 4x14, 2 lêìu, 200. Tel. 0989819769 - A.Taâi. söí höìng, 135L. Tel. 0938952207 - Trñ.
33/7 Àùång V Ngûä, P.10, PN, 3x14=45,1, TDT 143m, „ Heãm PÀL, PN, 3,2x14 núã 4, 2 lêìu, 2,3 tyã; heãm TQÀ, „ 4/1 Hoaâng Diïåu, P.10, PN, 5,5x6, nhaâ àeåp, núã hêåu, 3
trïåt, 4 lêìu, CQ höìng, 200L. Tel. 0907003059 - A.Dung. 3,2x10, 2 lêìu, 1,35 tyã; heãm LVS, 4x15, 3L, 4,2 tyã; heãm lêìu, heãm cuåt, khu an ninh, ÀN, ÀT, söí höìng, 1,8 tyã. Tel.
--------------------------------------------- ÀTÀ, 4x10, lûãng, lêìu, 1,6 tyã. Tel. 0989819769 - A.Taâi. 0903815511 - A.Ninh.
MT 124 Ng Àònh Chñnh, P.15, PN, DT àêët 3,5x18, trïåt, „ MT Ng Kiïåm, PN, 4x19, 2L, 360L; heãm TQÀûác, „ 102/38 HBChaánh, P.11, PN, HXH, 4L, 4 PN, 2 PK,
2L, ST BTCT, 4 PN, nhaâ àïí xe, 5 WC, NTCC, SD 3,6x10, gaác, 1,36 tyã; heãm HVBaánh, 3,2x11, 1 lêìu, 1,75 tyã; bïëp, P.thúâ, 3 WC, P.xöng húi, böìn tùæm, chöî àêåu xe húi,
190m2, 315L SJC. Tel. 0908625261, chñnh chuã. heãm PXL, 3,5x14, 1L, 2,2 tyã. Tel. 0989819769 - A.Taâi. sên , 350L SJC. Tel. 8455518, 0918690068-C.Bñch.
--------------------------------------------- „ Heãm Cuâ Lao, PN, 5x10, 2,5 tyã; MT TQÀûác, 3,5x15, 2 „ 525 Ng Kiïåm, PN, caách ngaä 4 PN 500m, coá heãm hêåu
2 cùn liïìn nhau MT Nhiïu Tûá, PN, 3,2x23, trïåt, 1 lêìu, lêìu, 280L; heãm TQÀûác, 4,5x17 núã 7, 210L; heãm Ng xe húi röång > 10m, 4,1x24, 1 lêìu, 410L. Tel.
220L SJC; 3,25x23, trïåt, 200L SJC. Tel. 0903178442 - Thûúång Hiïìn, 4,5x13, 2,3 tyã. Tel. 0989819769 - A.Taâi. Heãm xe húi Huyânh V Baánh, PN, SD 137m2, 1 trïåt, 3 0918273090, 0903721606. 5/74 Tùng Baåt Höí, P.11, BT, gêìn sau lûng trûúâng ÀH
C.Vên. „ MT Hoa Cuác, PN, 4x16, 3 lêìu, 420L; MT Hoa Sûá, 6x12, lêìu, vaâo úã ngay, NT àuã, 3,6L/m2. Tel. 5170359, „ 440/46B Ng Kiïåm, P.3, PN, 5x12, 3 têìng, àuã TN, ML, Vùn Lang, 5x10, nhaâ cêëp 4 xuöëng cêëp, söí höìng,
--------------------------------------------- 3 lêìu, 370L; heãm TQÀûác, 4,5x17 núã 7, 220L; NB 0986528999 - A.Nam. MNN, caáp, net..., CQ höìng, 144L SJC. Tel. 0945313096 980tr, bao ST. Tel. 01683636958 - A.Phaáp, MTG.
6/25 Phan Xñch Long, P.3, PN, 4,2x9, 3 têëm, 4 PN, 3 ÀTÀiïím, 4x13, 3,2 tyã. Tel. 0989819769 - A.Taâi. --------------------------------------------- - BS Sún. ---------------------------------------------
toilet, PK, bïëp, 145L, miïîn TG. Tel. 9173474 - ba⠄ 112 Huyânh V Baánh, P.12, PN, 3,4x18, núã hêåu 4,5m, B.thûå Yïn Thïë, KV 364m2, 3 têìng + sên, khu yïn tônh, Nú Trang Long, P.13, BT, 4x8, NTCC, múái àeåp, trïåt, 1
Bònh, saáng 7h - 9h, chiïìu tûâ 17h. XD 60m2, SD 180m2, trïåt, 2L àuác, àeåp, 4 PN, 3 toilet, 2 vaâo úã ngay, NT àeåp, 2,7L/m2. Tel. 5170359, TRÏN 500 L SJC (> 8,5 tyã) lêìu, CQ 2006, 980tr, miïîn TG. Tel. 5531232,
--------------------------------------------- ML, 2 MNN, CQ höìng, 425L SJC. Tel. 8455826. 0986528999 - A.Nam. 0903669347.
55/4 Phan Àònh Phuâng, P.17, PN, 5x17,5m, XD „ Nhaâ têåp thïí, têìng trïåt 2 MT 346 Phan Àònh Phuâng, P.1, --------------------------------------------- Baán nhaâ MT thuåt P.À.Lûu, PN, gêìn T.Q.Àûác, 5,5x60m, ---------------------------------------------
230m2, T, 2 lêìu, hiïån coá TN khaá, heãm 2,5m, gêìn PN, 4x23, löëi ài riïng, GTHL, 320L, miïîn TG. Tel. MT Hoa Lan, P.2, PN, 4x17, 3 lêìu, cao cêëp, 8tyã; B.thûå vaâo 30m NH 40m, DTKV 1348m2, XD àûúåc 2 hêìm, 12 Cùn höå C/c Miïëu Nöíi, P.3, BT, têìng 14, 53m2, GTHL
àûúâng lúán 20m, 5tyã. Tel. 9855531, 0903639922 - 0973898328-A.Àaáp. Àaâo Duy Anh, 7x17, 3L, 4,6tyã. LH: 336 Cao Thùæng nd, lêìu, tiïån XD laâm cao öëc VP, nhaâ haâng, 5,5L/m; HR àuã, tùång toaân böå NT tuã, ML, tuã laånh & nhiïìu àöì keâm
Ö.Taám. „ 2 cùn nhaâ nhoã Q.PN, 3,4x15 & 4,2x15, trïåt, 1 lêìu, ÀN P.12, Q.10, Tel. 8624753(4), 0919225599. P.À.Lûu, 23x18m, trïåt, tiïån XD laåi chia laâm nhiïìu cùn, theo, 1,08 tyã, MT baáo. Tel. 5174931, 0903023482-
--------------------------------------------- àuã, gêìn chúå, trûúâng, húåp ngûúâi coá thu nhêåp TB & thêëp, --------------------------------------------- 21 tyã; MT L.V.Syä, 8x30m, trïåt, 1700L. LH: Àõa öëc Minh Àûác.
6/11/15 PXLong, PN, 5x10, trïåt, 2 lêìu, 2 ST, 4 PN, 1,9 tyã, 1,45 tyã. Tel. 01689909039 - A.Trung. Cty Àõa ÖËc Hoaâng Anh, söë 3 Trûúâng Sún, P.4, TB, Quên, Tel. 9308008, 0908348357-A.Minh ---------------------------------------------
P.tho, 4 WC, múái hoaân cöng, 190L SJC hoùåc cho „ 107/3 Duy Tên, P.15, PN, 4,3 -> 4,6x11, 2 lêìu múái, nhêån kyá gûãi, rao baán nhanh nhaâ phöë, villa, biïåt thûå, 128/3/13 Àinh Tiïn Hoaâng, P.1, BT, 3,5x4, trïåt, gaác
thuï. Tel. 0913147868. 155L SJC. Tel. 0918379200, 8463910 - A.Trûúâng. àêët DA, coá NH trúå vöën, miïîn phñ DV, Tel. 2969079, „ Villa H6m Ng V Tröîi, PN, 12x26, 3L àeåp, 1700L; 8x20, göî, balcon àuác, gêìn chúå, BV, trûúâng, 470tr, th/lûúång.
--------------------------------------------- „ MT söë 82 Phuâng V Cung, P.7, PN, 4,5x10,5, núã hêåu 2728198: 2 lêìu, 700L; 8x25, 3 lêìu, 1000L; Lï V Syä, 8x30, 1000L. Tel. 0903776871 - C.Loan.
347/18/12 Huyânh V Baánh, P.11, PN, 3,3x9,5, àuác 4 4,6m, àuác trïåt, 2 lêìu, H.TN, CQ múái, 240L, khöng tiïëp „ MT Hoaâng Diïåu, 10x20, an ninh, 850L; HXH Phan Tel. 7162037, 0908068552 - A.Ngoåc. ---------------------------------------------
têëm, TDT 125m2, xêy múái nùm 2003, heãm yïn tônh, baáo. Tel. 8461076, 0903384627. Àònh Phuâng, 8x20, lêìu, 6,2tyã; MT Ng Àònh Chñnh, 5x20, „ Villa H6m NVTröîi, PN, 14x26, 1L, 4,1L/m2; HVThuå, Nhaâ heãm 234 Ng V Àêåu, P.11, BT, DTÀ 24m2, gaác
bòa höìng, 2,4 tyã, tùång 2 ML. Tel. 0908041532-A.Huâng. „ Nhaâ TT Q.PN, 4x13,5, NH 5m, múái àeåp, trïåt, 3L, heãm trïåt, 2,5L, 5PN, kiïën truác àeåp, thöng thoaáng, 590L. 17x20, 3L, 3,7L/m2; LVS, 22x18, 1L, 1600L; LSún, suöët, balcon àuác, àiïån chñnh, 2 nguöìn nûúác, THC,
--------------------------------------------- röång, thoaáng, an ninh, CQH, 178L SJC. LH: 71/4 Phan „ Ng Troång Tuyïín, MT 4,25x19, C3, 350L; NB 4x18, 25x26, 2L, 2800L. Tel. 7162037, 0908068552 - A.Ngoåc. àeåp, úã ngay, CQH, 680tr. Tel. 0958928373-Vên.
MT Ng Troång Tuyïín, P.8, PN, trïåt, 4,1x18, coá GPXD Àònh Phuâng, P.17, PN, Tel. 9950174-C.Loan. 2,5L, 345L, TL; NB 8,1x18,5m, trïåt, 750L; 4x17, 220L; „ Nhaâ + àêët khu Raåch Miïîu, PN, 8x16, Cuâ Lao, 78tr/m2; ---------------------------------------------
trïåt, 3 lêìu, 351L SJC hoùåc cho thuï daâi haån, MTG. „ Nhaâ 119/5 Phan Àùng Lûu, P.7, PN, 3,2x14,2m, gaác MT 4x25m, trïåt, 2L, 480L; BThûå 12,5x25, trïåt, 2L, ST, 4x17, búâ söng, 82tr/m2; 4x18, Hoa Lan, 82tr/m2; 4x16, 2 168/6 Hoaâng Hoa Thaám, P.5, BT, ngay chúå, MT
Tel. 0903603899-A.Phûúác, 0908344335-C.Minh, chuã. suöët, balcon àuác, 2 WC, gêìn chúå, trûúâng, nhaâ thúâ, söí àoã, 26tyã. cùn liïìn, 21 tyã; 8x16, 24 tyã. Tel. 0989594277. àûúâng nhòn thêëy nhaâ, múái XD, 1 lûãng, 1 suöët, ST, 3
--------------------------------------------- 1,8 tyã, TL. Tel. 9954707 - A.Trung. „ Huyânh V Baánh, MT 3,5x18, núã hêåu, trïåt, 2L àuác, „ Ng V Tröîi, PN, 18x22, 4L/m2; 15x28, 3,8L/m2; 8x25, WC, ÀN êm tûúâng, SD 57m2, 55L. LH: à/c trïn.
317/5 Phan Xñch Long, P.2, PN, 4x12,5m, trïåt, 3 lêìu, „ 13/21 Lï Tûå Taâi, P.4, PN, 55m2, trïåt, 2L, 5 PN, 3 WC, 420L; 3,8x20, 2L, ST, 450L, baán luön cùn nöëi sau; NB 5L/m2. Tel. 0935421433 - Hoaâng. ---------------------------------------------
maái bïtöng, múái XD, trang trñ NTCC, ÀN chñnh, CQ 2 PK, bïëp ùn, heãm xe húi, gêìn chúå Ng Àònh Chiïíu, söí 4x20, trïåt, 3L, nhaâ àeåp, 5,3tyã; 4x15m, trïåt, 3L, KT àeåp, „ MT Ng Kiïåm, PN, 7,25x45, 1300L; MT Phan Àònh 37 Ng Duy, P.3, BT, DTSD 91,3m2, trïåt, 1 lêìu, ÀN àuã,
höìng, 178L SJC, bao ST. Tel. 0932611833. höìng, 2,5 tyã. Tel. 8476926, 01626688964-Haånh. 285L. Phuâng, 8x26, 1500L; MT Phan Àùng Lûu, khu àeåp, gêìn chúå, ST, BV, Thoåc, 1,6 tyã, miïîn TG. Tel.
--------------------------------------------- „ MT ÀVNgûä, PN, 3x17, trïåt, CQH, 3,5 tyã, TL; MT Ng „ NB 8m Trêìn H.Liïåu, 6x21, 1L, 600L; 4x20, 2,5L, 9x30, àuác 1 lêìu, 2000L. Tel. 9038789, 0978169169. 0907752162-A.Thöng, 0976997646-C.Chi.
MT Nhiïu Tûá, P.7, PN, DT àêët 64m2, DTXD 36m2, trïåt, Troång Tuyïín, P.15, 3,6x17, trïåt, 2L, CQH, 3,8 tyã; TQÀûác, 330L; 4,5x12, 3L, NTCC, 3,6tyã; MT Àoaân T Àiïím, „ MT LVS, 8x30, GPXD 10 têìng, 1670L; 16x30, trïåt, ---------------------------------------------
2 lêìu, ST, 220L. Tel. 0908015595 - C.Haâ. P.5, 4x14, 3L, CQH, 152L, TL. Tel. 0902323051. 4,2x18, trïåt, 3L, NTCC, 320L; NB 4,7x18, trïåt, 3L, 8,5L/m2; MT PÀL, 1400m2, 8L/m2; MT thuåt PÀL, 1380m2, 215/3 Phan V Trõ, P.11, BT, heãm 2m, 4,5x15, cêëp 4,
--------------------------------------------- „ 29/20 Àoaân T Àiïím, P.1, PN, gêìn ngaä 4 PN, nhaâ cêëp NTCC, 360L. 5,5L/m2; 5x30, 2L, 980L. Tel. 0908770665 - Phaát. thoaáng maát, khu yïn tônh, 1,57tyã, ngay chuã, MTG. Tel.
„ MT Trûúng Quöëc Dung, PN, 3,6x12, 2 lêìu, ST, 3,2 tyã. 4, 3,2x17, àûúâng nhûåa röång 8m, an ninh, chñnh chuã, söí „ HXH Lï V Syä, 6x16, trïåt, lûãng, lêìu, 415L; 8x16, trïåt, „ Villa NVTröîi, PN, 8x20, 1 lêìu, 740L; 8x25, 1 lêìu, 960L; 0909598989 - A.Huâng, 0904433433 - C.Höìng.
Tel. 0937007978. höìng, 160L SJC, TL, MTG. Tel. 9953256-A.Huâng. 420L; 5x23m, C4, 235L; 4,1x12m, khu yïn tônh, 115L; HDiïåu, 11x20, 1 lêìu, 1200L; HBChaánh, 8x15m, 3 lêìu, 8,5 ---------------------------------------------
„ Heãm 5m Ng V Tröîi, PN, 3,8x20, 2L, 255L; NTTuyïín, „ HXH PÀ.Lûu, múái xêy 100%, 5x15m, 3 lêìu, ST, 230L; 4x18,5m, nhaâ C3, 290L; 9x20m, trïåt, 2L, sên XH, 720L. tyã. Tel. 0908770665 - Phaát. 2 MT heãm chñnh 8m 332/42E Phan V Trõ, P.11, BT,
4,4x18, 200L; THLiïåu, 4x20, 1L, 250L; PÀLûu, 4x15, 2L, Phan Àùng Lûu, 3,5x15m, 3 lêìu, 165L; Trêìn Kïë Xûúng, „ MT Lam Sún, 4,5x21, trïåt, 2L, 7,5tyã; 4x32, àuác giaã, „ 2 MT 238 Höì V Huï, P.9, PN, 6,5x10, trïåt, 4 lêìu, ngaä 4,3x18, nhaâ C4, tiïån xêy múái, àaä xin GPXD trïåt, 4T,
220L. Tel. 7162037, 0908068552 - A.Ngoåc. 3,5x14m, 3 lêìu, 2,4 tyã. Tel. 0938838803. 480L; MT Ng Àònh Chiïíu, 7,1x23, 2,5L, 2ST, 680L; NB 3 HVH & Àaâo Duy Anh, tiïån laâm VPKD, múã nhaâ haâng, CQH, 1,65 tyã, TL. Tel. 0917123458, 0908828432 -
„ Heãm 6m Höì V Huï, PN, 7x13, 4,8 tyã; 8x11, 2L, 5,8 tyã; „ Àêìu àg Cö Bùæc, P.1, TT PN, 7,7x17, trïåt, 2L, 238,8m2, 6m giaã BT, 2L, 6,5tyã; NB TQDiïåu, 5x30, 3L, NTCC, 9tyã. Tel. 0903621515, 8109306. A.Thanh.
NVTröîi, 6,5x20, 470L; PÀLûu, 9x22, 2 lêìu, 9,3 tyã. Tel. XH vaâo nhaâ, 4,8 tyã, TL hoùåc cho thuï NC, mua nhanh 10tyã. „ Biïåt thûå 2 MT Ng V Tröîi & HVThuå, P.3, PN, KV ---------------------------------------------
7162037, 0908068552 - A.Ngoåc. giaãm, HH cho ngûúâi GT. Tel. 8439830, 0958883407. „ MT Àaâo D.Anh, 4x20m, àeåp, 490L; NB 6x17,5m, 2500m2, 27x95m, KV àûúåc pheáp XD 15 têìng, tiïån XD 248/36/12A Hoaâng Hoa Thaám, P.5, BT, 3,6x10,5m, SD
àuác 3 têëm, gara, 480L; HXH Thñch Q.Àûác, 5,5x24, 2 cao öëc VP, NH, 15L/m2. Tel. 0913601136 - A.Quang. 60,2m2, T, lûãng, PK, PN, bïëp, 2 toilet, nhaâ àeåp, gêìn
têëm, 5,5tyã; 4x16, 3L, 300L; MT PVCung, 4,5x16, 2L, chúå..., CQ, 990tr. Tel. 0906748833 - C.Triïìu, chñnh
Baán gêëp nhaâ 30/31 Phuâng V Cung, P.7, PN,
Baán nhaâ 489A/23/129 Huyânh V Baánh, P.13, PN, 300L. CHÛA COÁ GIAÁ chuã.
3,4x14m, trïåt, 1 lêìu, hûúáng Àöng, heãm chñnh
4,7x12,5m, núã hêåu 4,9m, trïåt, 1 lêìu àuác, mùåt „ Phan Xñch Long: MT 5x24, 2L, 650L; MT Cuâ Lao, ---------------------------------------------
4m, nhaâ àeåp, vaâo úã ngay, giêëy túâ söí höìng, 115L
sau coá heãm thoaáng, söí höìng 2007, 1,95 tyã, 4x14m, trïåt, 3L, 320L; Raåch Miïîu, 4x20m, trïåt, 3L, 337/48 ÀBL, P.26, BT, 5x8m, trïåt, coá gaác lûãng, CQ àoã,
SJC, th/lûúång. Tel. 9952583, 2947629, 500L; MT khu Miïëu Nöíi, 8x27m, trïåt, 1L, sên vûúân, 1,2 tyã. Tel. 0989596589 - Vên.
th/lûúång. Tel. 0908352999-A.Duy, chñnh chuã Baán nhaâ MT àûúâng 78 Àöî Têën Phong, P.9, PN,
0937673152 15tyã. 4,2x25m, trïåt, 1 lêìu, àuã tiïån nghi, nhaâ tröëng ---------------------------------------------
„ MT Hoa Lan, 4x18m, trïåt, 3L, múái, àeåp 450L; MT vaâo úã ngay, giêëy höìng. Tel. 9133013, C/c 327/9 söë nhaâ 109 NTL, P.13, BT, 4x14m, sên trûúác
Baán nhaâ 1/3 Cao Thùæng, P.17, PN, 3x14,8, núã hêåu, gaác 533/17 Huyânh V Baánh, P.14, PN, nhaâ àeåp, nöåi thêët cao cêëp, Hoa Höìng, 4x16m, trïåt, 3L, 350L; MT Hoa Cuác, 0938555878-cö Lúåi sên sau, thoaáng, an ninh, àûúâng röång 8m, 750tr,
suöët, balcon àuác, 2 MT heãm caånh chúå PN, giaáp Q.1, heãm bï töng xe húi ra vaâo thuêån tiïån, yïn tônh, an ninh, 4x16m, trïåt, lûãng, 3L, 390L; MT Hoa Sûá, 4x16m, 3L, th/lûúång. Tel. 5530740-Nga.
Q.3, nhaâ goån àeåp, saåch, tiïån nghi, vaâo úã ngay, nùçm sau
caách Huyânh V Baánh 30m, húåp múã VP Cty, DTKV 43,5m2, 420L. ---------------------------------------------
DTXD 83,4m2, 1 têìng: 3 PN, 2 WC, 2 maáy laånh, 2 nûúác „ Phan Àùng Lûu: 2MT, 10x31, lûãng, 5L, thang maáy, Nhaâ 4x9, T, 1 lêìu, giêëy höìng, chñnh chuã, 1,06 tyã,
1 cùn nhaâ MT àûúâng PÀP, khu sêìm uêët, chiïën lûúåc, noáng, ÀT, TH caáp, ADSL, söí höìng 2007 vaâ GPXD 3 lêìu àuác, 2.550L; NB 10,6x18,5, 3,5L/m2; nhiïìu nhaâ quêån PN, Baán nhaâ MT 42 Hoaâng V Thuå, P.9, PN, gêìn ngaä th/lûúång, miïîn TG. LH: 185/4C Bònh Quúái, P.28, BT,
giêëy túâ húåp lïå, 2,22 tyã. Tel. 8455005-cö Àaâo 2,6 tyã. LH: à/c trïn, Tel. 0906802666-cö Oanh, miïîn TG giaá 1,7tyã, 2,3tyã, 2,5tyã, 3tyã, 5tyã... 4 PN, 4x22m, trïåt, lûãng, 2 lêìu, ST, heãm sau 3m, Tel. 0913727059-A.Ngoåc, xem nhaâ buöíi saáng.
--------------------------------------------- àuã tiïån nghi, PK, 5 PN, 6 WC, ML, MNN, nöåi thêët ---------------------------------------------
Nhaâ 2 MT heãm 48 Höì Biïíu Chaánh, söë 244/31 Huyânh V Baán nhaâ MT àang KD töët, söë 115 Thñch Quaãng Cty PTN Baão Linh, 337 H.V.Baánh, P.11, PN, Tel. cao cêëp, tiïån KD, múã VP, Cty, úã. Tel. 50/3 Ng Khuyïën, P.12, BT, 38m2, SD 76m2, àuác 1
Baánh, P.11, PN, 8x15m vaâ phêìn sau nhaâ 4,4x5m, DTKV Àûác, P.4, PN, 3,1x15m, trïåt, 1 lûãng, gaác suöët, 9975827 5lines, 0984440736, nhêån kyá gûãi nhaâ àêët caác 0903366455, 0918278999 têëm, 3P, 2 WC, 3x11, NH 5,4m, heãm 3m, 1,3tyã, söí
137m2, nhaâ trïåt, 3 têìng lêìu àuác, maái bï töng, DTXD
gêìn chúå, trûúâng hoåc, siïu thõ, hûúáng Àöng Bùæc, quêån: höìng, chñnh chuã, miïîn TG. Tel. 0908244090 - Vui.
346,88m2, khu villa yïn tônh, àeåp, an ninh, thoaáng, CQ „ Heãm 3m caách MT HVB 30m, 3,8x14m, 2,5L, CQH, ---------------------------------------------
höìng, 450L SJC hoùåc 8,5 tyã. Tel. 0903030828, LH trûúác 230L SJC. LH: à/c trïn, Tel. 8422809, 140L SJC; heãm XH caách MT HVB 10m, 3,3x10,5, 3L, 217/12A XVNT, P.17, BT, heãm 2m gêìn ngaä tû Haâng
khi xem nhaâ, miïîn tiïëp quaãng caáo 0903703013-A.Huâng, miïîn tiïëp baáo ST, 2,2tyã; heãm 3m Duy Tên, 3,5x13,5, CQH, 2,2tyã. MT Ng Troång Tuyïín, PN, 6,5x26, GP xêy 7 lêìu, Xanh, 4x10, söí àoã, khu an ninh töët, 75L SJC, TL, bao
„ MT Trêìn Huy Liïåu, 6x7,5, NH 2m, CQH, 2tyã; MT Ng giaá reã. Tel. 0907000222, 0902772255 ST. Tel. 5106582.
Baán gêëp nhaâ MT àeåp 23A Hoaâng Diïåu, P.10, PN, Nhaâ MT heãm chñnh 8m, 176/15 Trêìn Huy Liïåu, Àònh Chñnh, 4,1x20, 3L, NTCC, tiïån laâm VP, khu àeåp, ---------------------------------------------
4x11m, coá thïm 1 garage xe bïn caånh 2,5x3,5m, trïåt, P.15, PN, gêìn Baáo Tuöíi Treã, caách HVThuå vaâ THLiïåu 4PN, 6WC, múái xêy, CQH, 410L SJC. 84/14 XVNT, P.21, BT, caách TT Q.1 1km, 4x6, NH
3 lêìu, 5 PN, 6 WC, TH caáp, ADSL, trang trñ hiïån àaåi cao
30m, 4x18m, trïåt, 3 lêìu, gêìn sên bay, chúå, trûúâng --------------------------------------------- 5,1m, T, 2L àuác BTCT, àuã TN, KDC khöng ngêåp, söí
cêëp, àuã tiïån nghi, vaâo úã ngay, àïí àûúåc xe húi trong Cty Thiïn Quên, 169 HVBaánh, P.12, PN, möi giúái àoã, bao ST, 1,5 tyã, TL. Tel. 0903144553, 0908454665.
hoåc, khu yïn tônh, lõch sûå, CQH, 330L SJC,
nhaâ, àûúâng yïn tônh, an ninh, GT söí höìng, 305L SJC. BÀS, àêët DA, C.höå C/cêëp, coá NH höî trúå vöën, DV T.vêën Baán nhaâ MT 70 Phan Têy Höì, P.7, PN, 5x25, gaác ---------------------------------------------
Tel. 0938143388-chõ Nga, sau 12h trûa th/lûúång. Tel. 0903736800-cö Chi chuã nhaâ nhaâ àêët, Tel. 8424582, 2942007, website: www.thien- suöët, tiïån KD, coá GPXD 3 têëm, tùång thiïët kïë XD, Buâi Àònh Tuáy, P.12, BT, 2,8x9, heãm röång xe húi vaâo,
quan.com: nhaâ tröëng giao ngay, CQ höìng, giaá th/lûúång. sau lûng MT Buâi Àònh Tuáy, gaác suöët, 2 WC, söí höìng,
Cêìn tiïìn, baán gêëp nhaâ 208/20 Ng Thûúång Hiïìn, Baán nhaâ 4,5x10m, trïåt, 3 lêìu, sên thûúång, 4 PN, „ HXH TQÀûác, PN, 4,7x14, NH 5m, cêëp 4, 127L; heãm Tel. 0903676130-C.Nhung, 0904900998-C.Thu 750tr. Tel. 0933404567 - C.Nga.
P.5, PN, DT nhaâ 3,5x10m, núã hêåu chûä L 5m, 3 WC, PK, bïëp röång, thoaáng, TTNT cao cêëp, thùèng 5m HVBaánh, 3,3x12, NH 5,2m, 1L, 2,7tyã; heãm 3m ---------------------------------------------
trïåt, 2 lêìu, 4 PN, trang trñ nöåi thêët àeåp, nhaâ àeåp caách àûúâng chñnh 20m, heãm röång, khu an ninh, Ng Àònh Chñnh, P.15, PN, 4,2x10, 1lûäng, 1 g/s,1,45tyã. Nú Trang Long, P.12, BT, 3x8m, gaác suöët, ÀN àuã, CQ
„ Heãm 4m Huyânh V Baánh, P.17, PN, 4,7x11,5, nhaâ cêëp höìng, 23L. Tel. 5165800, 01223402561.
vö úã liïìn, 1,95tyã, miïîn tiïëp baáo. Tel. gêìn chúå, trûúâng, CQ höìng, 110L SJC. Tel. 4, 95L; heãm 3m Thñch Quaãng Àûác, 3,5x15, 1lûãng, 1,5tyã; Baán/cho thuï nguyïn cùn nhaâ MT 106 Trêìn Huy ---------------------------------------------
0917883387, 2975718-Quyïn 0902788661 heãm 2m Ng Troång Tuyïín, P.8, PN, 4,5x7, gaác suöët, 53L. Liïåu, ngay trung têm Q.PN, trïåt, 3 lêìu, DTSD 449/32/14 Lï Quang Àõnh, P.5, BT, 4x9, àuác 1 têëm,
„ Heãm XH PÀLûu, P.3, PN, 4,7x7, NH 5m, lûãng, 2L, 500m2, 11 PN, nhaâ àeåp, NTCC, tiïån múã VP, gêìn chúå, trûúâng, BV, GTHL, 95L SJC. Tel.
Baán nhaâ heãm lúán 8m, 136/26 Àùång V Ngûä, P.14, Xuêët caãnh, baán nhaâ 229/62A Thñch Quaãng Àûác, P.4, 135L; heãm 3m Lï V Syä, 4,2x10, NH 6m, 2 lêìu, 165L; heãm cafe, trûúâng hoåc, myä viïån, cêu laåc böå..., thuï 0903024537 - Tuyïët.
PN, 4,05x20m, khu an ninh, lõch sûå, coá cûãa PN, 5,15x10m, múái xêy, trïåt, 1 lûãng, 2 lêìu, PK, P.ùn, 3m Lï V Syä, P.11, PN, 3,3x16, NH 3,5m, 1 lêìu,120L. 2500$. Tel. 5532593, 0902366555, miïîn TG ---------------------------------------------
sau, tiïån XD múái, söí höìng, 251L SJC. Tel.
bïëp, P.thúâ, 4 PN, sên thûúång, maáy laånh, maáy nûúác „ HXH NTTuyïín, P.15, PN, 4x16, GS, 210L; heãm 3m Nhaâ lêìu 2 söë 227 lö D C/x Thanh Àa, P.27, BT, söí
noáng, 6 WC, TH caáp, ADSL, 2 nguöìn nûúác, àiïån chñnh, Phan Xñch Long, P.1, PN, 4,2x10, 3 lêìu, 2,6tyã; heãm thùèng höìng, 700tr. Tel. 0939503593 - A.Duäng.
0903363139, 0903715551, 9970355-A.Phûúng, ÀT, thoaáng, àeåp, vaâo úã ngay, söí höìng, bao sang tïn, 3m Trêìn Hûäu Trang, P.11, PN, 3,6x16, gaác suöët, 2,1tyã. ---------------------------------------------
ÀT trûúác 140L, th/lûúång. Tel. 9952745, 0909604362-C.Thaão „ Heãm XH P.X.Long, PN, 3,5x12,5, cêëp 4, 140L; heãm Baán nhaâ 3 MT 166A/1 Thñch Quaãng Àûác, P.4, Nhaâ lêìu 4 àêìu lö L CX TÀ P.27, BT, 56m2, 2 PN, PK,
3m H.V.Baánh, 6,7x11, NH 7m, 1L, 200L; heãm 3m PN, núã hêåu 5,5m, mùåt tiïìn 4m, daâi 15m. Tel. bïëp röång, nhaâ àeåp, thoaáng, hûúáng búâ söng, ÀT,
Villa nhoã 80/30 Àùång V Ngûä, P.10, 2 MT heãm T.Q.Àûác, 3,6x16, 2L, 155L; heãm 4,5m P.À. Phuâng, 5532593, 0902366555, miïîn TG ÀNC, CQH, 670tr. Tel. 8988265, 0909317762.
Baán cùn höå Botanic Tower 312 Ng Thûúång
8m, 6,2x18m, 2 lêìu, ST, maái ngoái, 4 PN, 4 WC, 4,5x9, 3L, 2,5tyã. ---------------------------------------------
Hiïìn, P.5, PN, 93m2, 2 PN, 2 TL, NT àuã, cao
cao cêëp khu yïn tônh, gara xe húi, úã liïìn, „ Heãm 4m PXLong, P.3, PN, 4,3x14,5, NH 4,7m, cêëp 4, 75/1B XVNT, P.21, BT, heãm 72 (heãm múái 124), 3x7,
cêëp, àang cho ngûúâi nûúác ngoaâi thuï 1220$/th 118L; heãm 4m Ng Kiïåm, 5,1x15, NH 5,5m, 2lêìu, ST, àiïån nûúác chñnh, söí àoã, 500tr. Tel. 8405921.
CQTN, 430L SJC. Tel. 0903976105, nhaâ khoáa 170L; heãm XH Höì Biïíu Chaánh, 4,5x8, 2 lêìu, 130L. ---------------------------------------------
(19,7tr/th), baán 3,35 tyã. Tel. 0903739586 Baán gêëp nhaâ MT söë 7 Trûúng Quöëc Dung, P.8,
cûãa xem nhaâ buöíi chiïìu 5-8h „ Heãm 4m Trêìn Khùæc Chên, P.9, PN, 3x11, 1L, 3 PN, PN, 4,7x10,8m, trïåt, 2 lêìu àuác, löå giúái 3,9m, 137/10 Bònh Quúái, P.27, BT, 4x10, gêìn chúå, trûúâng,
125L; heãm 4m HVBaánh, P.13, PN, 3,5x13, 1lêìu, 135L; khu KD, VP Cty sêìm uêët, GTHL, giaá th/lûúång. söí höìng, 1L SJC/m2, thûúng lûúång. Tel. 5565364,
Baán gêëp nhaâ MT àeåp 23A Hoaâng Diïåu, P.10, PN, 4x11m, coá Nhaâ 3x16m, Àöng Nam, 1 lêìu àuác, àiïån nûúác, heãm XH Phan X Long, P.2, PN, 4x10, 3 lêìu, ST, 185L. Tel. 0909110577-Viïåt, 0903994998-Thaão 0938017379 - Cuác.
thïm gara caånh bïn 2,5x3,5m, trïåt, 3 lêìu, 4 PN, 6 WC, àuã
àiïån thoaåi, xe húi têån nhaâ, khu yïn tônh, gêìn „ Heãm XH HVBaánh, P.12, PN, 7x11, gaác suöët, 250L; MT ---------------------------------------------
tiïån nghi, trang trñ nöåi thêët cao cêëp, hiïån àaåi, ADSL, àïí
chúå, trûúâng hoåc, söí höìng, 2,5 tyã. LH: 511/56 Àùång Dung, P.Tên Àõnh, 3,8x14,7, 2L, 7,8tyã; MT TK.Dû, Cùn höå C/c têìng trïåt A9 söë 008 Bùæc Àinh Böå Lônh,
àûúåc xe húi trong nhaâ, tùång laåi àöì göî trong nhaâ, vaâo úã 4x17, cêëp 4, 390L; MT HVBaánh, 3,7x17, 2L, 390L. P.26, BT, 60m2, NB 12m2, àeåp, NTCC, ÀNC, GTHL,
Huyânh V Baánh, P.14, PN, Tel. 0903712663-
ngay, àûúâng yïn tônh, giêëy túâ söí höìng, 305L SJC. Tel. „ Heãm XH Ng Àònh Chñnh, P.15, PN, 4,2x16, NH 4,5m, Baán gêëp cùn höå cao cêëp Phuá Nhuêån, võ trñ àeåp, 1,3 tyã troån goái, BST. Tel. 8401297, 0955170398-Lan.
0938456789-chõ Phûúng sau 12h trûa Phûúác Anh, miïîn TG cêëp 4, 180L; heãm 3m Huyânh V Baánh, P.12, PN, 3,3x10,5, ---------------------------------------------
cùn goác 3 MT têìng 5, caånh cöng viïn, gêìn sên
1lêìu, 2,2 tyã. bay, 122m2, thaáng 8/2008 giao nhaâ. Tel. Ng Khuyïën, P.12, BT, 3,2x9, 1 lûãng, 1 lêìu, 2 nguöìn
„ Heãm 4m TQ.Àûác, P.5, PN, 3,1x16, NH 4,6m, cêëp 4, 0903833387-Thaão, 0983302730-Tuêën nûúác, ÀT, khu yïn tônh, nhaâ tröëng giao ngay, CQ
Baán nhaâ heãm 120 Thñch Quaãng Àûác, P.5, PN, Baán nhaâ 50/12 Phan Àònh Phuâng, P.2, PN, gêìn 1,75tyã; heãm 3m PÀ.Lûu, 4x18, NH 4,2m, 1L, 2,75tyã; höìng, 60L SJC, TL, miïîn TG. Tel. 0913991947 -
4,6x17m, trïåt, gaác lûãng, heãm xe húi, khu lõch mùåt àûúâng chñnh, heãm 4,5m, 4,4x9,2m, núã hêåu HXH PÀLûu, 3,1x12, NH 3,4m, 2L, ST, 2,3tyã. Chêu.
sûå, yïn tônh, 150L SJC. Tel. 0903620207, chûä L, trïåt, 3 lêìu, nhaâ àeåp, nöåi thêët cao cêëp, 2,5 „ Heãm 4m Thñch Q.Àûác, P.5, PN, 3,2x14,2, GS, 105L; MT àûúâng söë 200 Phan Àònh Phuâng, P.2, PN, 3x18m, ---------------------------------------------
9012358-cö Yïën tyã. Tel. 0989515045-Phuác heãm XH Ng Àònh Chñnh, P.11, PN, 3,5x19, 1 lêìu, 185L; trïåt, 5 lêìu, khu TT mua baán, CQ höìng, baán hoùåc cho „ P.13, BT, 52,8m2, 3 têëm, DTSD 123,9m2, söí höìng, 1,3
heãm XH Hoaâng V Thuå, P.15, PN, 4,5x17, 3 lêìu, ST, thuï, giao nhaâ ngay. Tel. 01682905411. tyã. Tel. 0903833164 - Phuác.
200L. --------------------------------------------- „ P.11, BT, heãm 4m, söë nhaâ 482/48D Lï Quang Àõnh,
Baán gêëp cùn höå C/c cao cêëp Botanic Towers, P.5, PN, Baán/cho thuï nhaâ 30/28/17 Phuâng V Cung, P.7, „ Heãm XH TKXûúng, PN, 5,2x11, cêëp 4, 2,45tyã; HXH „ Nhaâ 6,5x16m, TDT 101m2, GTHL àuã. LH: 29/60/17 9x3,6, NH 0,9m, àiïån, nûúác giïëng, thuãy cuåc, ÀT, SH,
312 Ng Thûúång Hiïìn, Ng V Àêåu, lêìu 7, 8, DT 109,5m2, PN, 5,2x15m, trïåt, 3 lêìu, múái xêy, nöåi thêët cao PXLong, 3,2x12, GS, 115L; heãm 3m NÀChñnh, 3,5x15,3, Àoaân T Àiïím, P.1, PN, Tel. 9952884. 1,35 tyã, TL, miïîn TG. Tel. 5150895 - cö Hoa.
PK, 3 PN, bïëp, 2 WC + böìn tùæm, baão vïå 24/24, giao
cêëp, 255L SJC; 542/32 Ng Kiïåm, P.4, PN, 1L, 132L; HXH HBChaánh, P.12, PN, 4x10, 1lêìu, 160L. „ MT Hoa Sûá, KQH c/cêëp Raåch Miïîu, P.2, PN, 4x15, „ Nhaâ Q.BT, khu an ninh, 4x16, nhaâ àuác trïåt, 2 lêìu, 4 PN,
nhaâ ngay, 3,5 tyã, miïîn TG. Tel. 0909577879,
3,8x12m, trïåt, 1 lûãng, 2 lêìu, 155L SJC. Tel. --------------------------------------------- trïåt, 3L, TK lïåch têìng àeåp, tiïån úã, KD, VP, Cty, CQH, nhaâ GT höìng, bao ST, 808tr. Tel. 0982947792-A.Nùm.
0958612279-Hûúng Giang, „ 245/4 Trêìn Kïë Xûúng, P.7, PN, 3,2x17, núã hêåu 6m lïn tröëng, sang tïn ngay. Tel. 0989103989. „ NC Àinh Tiïn Hoaâng, BT, gêìn Vina giêìy, caách MT
xem hònh: www.canhovn.com 0937450777-Tuêën 5m, àöí 3 têëm, múái xêy chûa úã, 2,5 tyã. Tel. 2168263 - öng „ 2 cùn Q.PN, 3x7m, 4,5x9m, gaác suöët, ÀN àuã, GTHL. 20m, 3,2x10m, trïåt, 2 lêìu, àeåp, vaâo úã ngay, 55L, TL. Tel.
Tû Khen. Tel. 5512192 - chõ Hoa. 0937580822-A.Lêm.
Biïåt thûå mini HXH 9/439/2E Phan Xñch Long, P.2, Baán nhaâ LVSyä, P.10, PN, heãm 6m, DT àêët „ MT heãm xe húi Huyânh V Baánh, P.13, PN, 3x17, nha⠄ Heãm lúán Hoaâng Hoa Thaám, BT, 10x8, nhaâ naát, 1,4 tyã;
PN, saát TT Q.1, Q.3, 8x10m, sên vûúân, trïåt, 2 lêìu, 3 13,55x4,75m, núã hêåu 5,4m, trïåt, lûãng, 2 lêìu, cêëp 4, 2,2 tyã, TL; heãm ba gaác, 5x9, 1 lêìu, khu an ninh, 1,6 BAÁN NHAÂ QUÊÅN BÒNH THAÅNH heãm Phan Àùng Lûu, 3,5x7, 1 lêìu, 2P, 900tr. Tel.
tyã. Tel. 0949700765 - C.Mai. 8437561.
PN, NTCC, böìn massage, XH, khu yïn tônh, CNVC, sên thûúång, DTSD 309m2, múái xêy nùm 2005,
„ THLiïåu, PN, 4x18, 3L, XH, 250L; HVHuï I, 6x14, 3L, DÛÚÁI 100 L SJC (< 1,7 Tyã) „ Heãm 3m XVNT, BT, 3x7, T, 1G, PN, PK, WC, CQH,
GTHL, bao ST, 3,99 tyã, miïîn TG, tiïëp baáo. Tel. nöåi thêët cao cêëp, 5 PN saân göî, 5 WC, 320L SJC.
XH, 5,5 tyã; LVS, 7x17, XH, 6 tyã; HVB, 4x12, 3L, 240L; „ Nhaâ 125/105 ÀTH, P.3, BT, ngang trûúác 3,6m, sau 300tr. LH: 257/7 Bïën Chûúng Dûúng, P.Cö Giang, Q.1,
0903827509-A.Duy, 0903328587-C.Bònh Tel. 01698726497-chõ Ngoåc PÀP, 4x17, XH, 210L. Tel. 0918102578 - A.Duäng. 4,1m, daâi 13m, heãm 6m, 2 MT, 1,5 tyã. Tel. 2941082. Tel. 0932653357-Hoaâng.
Nhaâ 139A Ng V Àêåu, P.5, Bònh Thaånh, röång 5m,
sêu 2,6m, gaác suöët, àöìng höì àiïån nûúác chñnh,
95/66 Àinh Tiïn Hoaâng, P.3, BT, heãm hiïån hûäu 4m, àaä
QH múã röång 6m, DT àêët 4,5x21, àûúåc pheáp XD 1
hêìm, 1 lûãng, 4 têìng, SH, 180L. Tel. 0903505562 -
280/29/20/13 Buâi Hûäu Nghôa, P.2, BT, gêìn chúå Baâ
Chiïíu, kïë C/c Myä Phûúác, 4,5x10, lûãng, 1L àuác, HXH,
an ninh, CQH, 140L, MTG. Tel. 0903981063,
Baán nhaâ heãm 8m xe húi vaâo nhaâ, söë 89/3B Ng
Thûúång Hiïìn, P.5, BT, 3,5x12m, trïåt, 2 lêìu, 4
PN, 3 WC, bïëp, PK, 2 sên thûúång, àuã tiïån nghi,
Thûá Nùm, 15/05/2008 27
heãm bï töng cuåt (25m) röång 3m, nhaâ tröëng Sêm. 0932095230.
--------------------------------------------- --------------------------------------------- khu yïn tônh, CQ höìng, 1,93tyã. Tel. 2104406, „ 205B Hoaâng Hoa Thaám, P.6, BT, 9x18, trïåt, 2 lêìu,
giao ngay, söí höìng, 680tr. Tel. 0903789900-Trñ
Nhaâ 451/2 XVNT, P.26, BT, caách MT 2 cùn, 4,5x21m, Heãm 8m, àûúâng Ung V Khiïm, P.25, BT, 5x22, àang 0983060260-cö Chêu 16P, tiïån KS, VP, karaoke, 14 tyã. Tel. 0909551839.
núã hêåu 5m, ÀN chñnh, tiïån xêy múái, 3,5 tyã. Tel. cho thuï phoâng troå, ÀN àuã, CQ àoã 2006, 250L. Tel. „ MT Lam Sún, BT, gêìn Ng V Àêåu, 8x28, 2L, 670L; MT
8430762, 0938421998-cö Dinh. 2123970 - Linh. Phan V Hên, 4,2x23 núã 7m, 2L, 430L. Tel. 0903702666
C/c Miïëu Nöíi, lö g, têìng 17, cùn höå söë 20, P.3, --------------------------------------------- --------------------------------------------- 23/37 Àinh Tiïn Hoaâng, P.3, Bònh Thaånh, - Lûåu.
Bònh Thaånh, 54m2, 2 PN, PK, toilet, bïëp, àiïån 125/77/57, söë cuä 202A, Buâi Àònh Tuáy, P.24, BT, DTKV Heãm röång 6m BÀTuáy, P.24, BT, 4x18, trïåt, 3L, 6 PN 78,4m2, 1 lêìu, balcon àuác, àiïån nûúác àuã, söí ---------------------------------------------
7x17, XD 62,9m2, heãm lúán xe taãi, ÀH nûúác, 2 ÀH àiïån, lúán, möîi phoâng coá TV, tuã laånh, ML, NN, ÀT, ADSL..., höìng chuã quyïìn, 1,9 tyã. LH: à/c trïn, Tel. MT Nú Trang Long, P.13, BT, 1328,7m2, ngang 15m,
nûúác, söí höìng 2007, 1,33 tyã. Tel. 0908226644 ÀT, THC, CQHL, 3,2 tyã. Tel. 9901393, 0918870790- 3,6 tyã, MTG. Tel. 0903603899-A.Phûúác, 0908344335- söí höìng, 33tr/m2, tiïån xêy cao öëc, C/c. Tel. 2713137
8412395, 0955574398-chõ Hùçng
Lan. C.Minh. töëi, 0906768979 - A.Thaânh.
--------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------
Baán C/c Chu V An àeåp, lêìu 2, P.26, BT, 6x10m, 34/2B ÀTHoaâng, P.1, BT, giaáp Q.1, 6x9,3, trïåt, 1 lêìu, Cùn höå 67m2, C/c Ng Ngoåc Phûúng, P.19, BT, caånh Baán/cho thuï nhaâ MT 93 PVTrõ, P.14, BT, 3,9x24,5m, 677 Buâi Àònh Tuáy, P.12, BT, 158m2 (9x18,5), 15P, 4
PK, 2 PN, maáy laånh, maáy nûúác noáng, saân göî, caách MT ÀTH 20m, heãm cuåt, gêìn 3 chúå, 6 trûúâng, Súã Thuá, 28tr/m2; cùn höå 76m2, têìng 14, C/c trïåt, 1 lêìu, 2 PN, 3 WC, gêìn chúå Baâ Chiïíu, caách TTTP WC, gêìn chúå Baâ Chiïíu, khu KD, CQ 2003, 12 tyã, TL.
trang trñ àeåp, balcon vûúân nhoã..., khu an ninh Coopmart, SH, BST, 1,95 tyã. Tel. 0935623697-Thaânh. PVChaánh, P.19, 1,8tyã. Tel. 0903726484, 5141909. 3 phuát, tiïån múã VP, Cty, àiïån, ÀT, TH caáp, nhaâ àeåp, Tel. 0908019363-Hûúng, 0908586428-Khaánh.
--------------------------------------------- --------------------------------------------- múái, thoaáng, CQ höìng, 330L SJC, cho thuï 12tr/th, ---------------------------------------------
cao, yïn tônh, saát chúå, siïu thõ..., gêìn trung têm 220/72 Hoaâng Hoa Thaám, P.7, BT, 3,7x17, núã hêåu 7m, Cùn höå 5 sao Saâi Goân Pearl, BT, cùn Ruby1-03-8, ngay chuã, MTG, miïîn tiïëp baáo khaác. Tel. 0909737220- MT Ng Xñ, P.26, BT, kïë cao öëc àang xêy, 12,6x56, NH
Q.1, 850tr. Tel. 0983783464-A.Haâ, chñnh chuã gaác göî, TDT 86,6m2, ÀNC, heãm àeåp, an ninh, lõch sûå, giaá töët 2.850$/m2, TT linh hoaåt 40%, thaáng 8/2008 Loan 19,2m, KV 822m2, 2420L; MT P.À.Lûu, 8,2x33, trïåt,
2,3 tyã. Tel. 0909346968, 0982201219 - cö Thuãy. nhêån nhaâ. Tel. 0909821412 - A.Thaái. 2030L. Tel. 9304146, 0908348357-Minh.
Baán nhaâ 42/5E ÀBP, P.15, BT, vaâo heãm 27 ~ 100m gùåp chöî --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------
baán rau queåo phaãi 20m, 4x14m, núã hêåu 4,5m, àuác giaã suöët, Nhaâ HXH Ng V Àêåu, BT, khöng phaãi daång nhaâ öëng, HXH Ng V Àêåu, P.11, BT, 4,8x17, NH 5,2, 1T, lêìu àuác
sên thûúång 5m, múái sûãa chûäa, trang trñ nöåi thêët àeåp, 2 PN,
DTÀ 96,7, XD 284m2, 1T, 2L, ST, 5 PN, 6 WC, hûúáng giaã, 2 PN, 2WC, 150L; HXH Nguyïn Höìng, P.11, BT,
Baán gêëp nhaâ heãm 5 Nú Trang Long, P.7, BT, nhaâ CHÛA COÁ GIAÁ
PK, bïëp nhaâ têëm gaåch men, àiïån êm, trêìn thaåch cao, sún àeåp, 3,6x17, gaác suöët, gêìn BV, TH, ST, UBQ, CQ
nûúác, gêìn chúå, trûúâng, àöìng höì àiïån nûúác chñnh, àiïån ÀN, 275L SJC, TL, MTB. Tel. 0913976391-A.Thaái. 4,2x26m, naát, 150L. Tel. 0989043847-A.Quöëc.
--------------------------------------------- --------------------------------------------- höìng, 1,95 tyã. Tel. 0907443969, chuã nhaâ C/höå The Manor lêìu 23, NHCaãnh, BT, 165m2, múái
thoaåi, khu khöng quy hoaåch giaãi toãa, giaáp Q.1, söí höìng, 1,6
tyã. Tel. 5111695, 0903882219 - baâ Tuyïët 44/3 Yïn Àöî, P.1, BT, ngay chúå Baâ Chiïíu, giaáp Q.1, BÀS An Thõnh Phaát, kyá gûãi, giao baán, cho thuï 100%, 3 PN, PK, bïëp, 2 WC; C.höå The Lancaster, lêìu
40,4m2, NH chûä L, trïåt, 1 lêìu, HXH gêìn 3 chúå, 5 nhanh, villa, B.thûå, nhaâ phöë, àêët nïìn, àêët DA, caác 17, 165m2, múái 100%, 3 PN. Tel. 0903005705-Thy.
Baán cùn höå lêìu 2 C/c Chu V An, P.26, Bònh Thaånh, khu trûúâng, SH BST, ngay chuã, 1,75 tyã. Tel. 0935623707- quêån trong TP HCM, Tel. 0909974333, 2607038- ---------------------------------------------
quy hoaåch, 6x10, cùn bòa, 2 mùåt àûúâng thoaáng, yïn Thaânh. A.Cûúâng: Baán gêëp nhaâ MT Buâi Àònh Tuáy, P.24, BT, àuã tiïån 158/36A Ng V Àêåu, P.7, BT, 9x13,5m, TDT 119m2, tiïån
tônh, gêìn trûúâng hoåc, bïånh viïån, siïu thõ Citimart, --------------------------------------------- „ MT NVÀêåu, 10x30, nhaâ C4, 54tr/m2; 6x18, 3L, 420L; nghi, CQ höìng, 3,2 tyã, th/lûúång. Tel. xêy múái, àûúâng nhûåa xe húi vaâo àûoc, khu CBCNV,
43/12 Nú Trang Long, P.7, BT, heãm lúán xe taãi, yïn 5.5x20, NH, 410L; 3.5x20, NH, àuác, 4L, 3.6tyã; HXH, an ninh, gêìn trûúâng, chúå. Tel. 8432644 - cö Höìng.
cöng viïn, giêëy túâ húåp lïå, 1,15 tyã, miïîn TG, miïîn tiïëp
tônh, heãm cuåt, coá cöíng riïng, 5,65x12,2m, trïåt, gaác 5x17, 2L, 220L; BHNghôa, 3.8x23.5, 1L, 3.5tyã. 0903786346-chuá Chiïën, miïîn tiïëp möi giúái ---------------------------------------------
baáo. Tel. 5114767, 0919841807-cö Diïåu suöët, cuä tiïån xêy múái, GTHL, 156L SJC. Tel. „ MT NTHiïìn, 4x20, gaác göî, 230L; 3.5x10.5, 1L, 1.6tyã; Nhaâ nhoã 87/20 Phan V Trõ, P.14, BT, gaác lûãng, gaác
0903739947. 4x10, NH, 1L, sên trûúác, 2.2tyã; 4x16, nhaâ C4, 155L; suöët, ÀT, ÀN, ADSL, heãm yïn tônh, caách àûúâng 20m,
--------------------------------------------- HHThaám, 3.35x22.5, NH 4.3, 350L; 3.2x15, 1L, 1L, Baán gêëp nhaâ 40/16B Lam Sún, P.6, Bònh Thaånh, söí höìng, MTG. Tel. 5164105, 01698533409-cö Chñnh.
Baán gêëp nhaâ 290/45/27G1 Nú Trang Long, P.12, 197E Ng Thûúång Hiïìn, P.6, BT, 4,5x9m, 1 lêìu àuác 300L. 5x14m, coá sên trûúác cêy kiïíng hoân non böå, ---------------------------------------------
BT, 2,4x10,5m, gaác suöët, àiïån nûúác àuã, coá suöët, nhaâ võ trñ 2, coá kï khai 99, 1,7 tyã, th/lûúång. Tel. „ MT Baåch Àùçng, 3x33, NH 1T, 1L, 6.5tyã; 4x10, 1L, nhaâ thoaáng, trïåt, 1 lêìu, PK, phoâng ùn, 2 PN, 2 Cùn höå Àêët Phûúng Nam, Chu V An, P.12, BT, lö C,
àûúâng ài riïng, giêëy túâ húåp lïå, söí höìng, 700tr. 0909843980, 0933915985 - cö Lan. 380L; BÀTuyá, 4x12, lûãng, 165L; PÀChñnh, 4x12, 2L, lêìu 18, 109m2, võ trñ àeåp, NTCC. Tel. 0903320720 -
--------------------------------------------- 180L; PV Hên, 4.6x22, 2L àuác, 8.2tyã; HXH PVTrõ, WC, khu an ninh, yïn tônh, CQ höìng, 2,14 tyã. A.Long.
Tel. 0938540104, 5162404 NR, miïîn TG
Nhaâ heãm, BT, 5x16, XD 57,73m2, TDT 72,89m2, H.TN, 6x12.8, T, 120L... Tel. 0982441747-Thuyã ---------------------------------------------
cûãa hêåu, 1L àuác, 4 PN, 2 PK, bïëp, 2 WC, ÀN+giïëng, „ MT Ng Khuyïën, 5x12.5, L, 125L; THTrang, 4x16, 1L, 2 cùn höå C/c cao cêëp, Q.BT, gêìn Q.1, 77m, 3 PN, PK,
„ Heãm 3m Buâi Àònh Tuáy, BT, 3x19, 1 lêìu, 3 PN, SH, 1,35 160L SJC, TL, MTG+baáo. Tel. 5511401-baâ Nhiïìu. 245L; ÀTPhong, 3.5x25, 2L, 6.5tyã; B.Àùçng, 3.5x18, 1 Xuêët caãnh, baán gêëp nhaâ söë 58/22/69 (söë cuä 40/81) Phan NB; 56m, PN, PK, NB, àeåp, baán/cho thuï thïë chêëp daâi
tyã; 3x8, 1 lêìu, SH, 900tr. Tel. 0908634177. --------------------------------------------- lûãng nhaâ àuác, 250.000$; 4.2x25, 1L, 5.5tyã; H.Sûá, 4x15, Chu Trinh, P.24, BT, 4x16m, DTSD 126,16m2, nhaâ àeåp, trïåt, haån, MTG. Tel. 8407108, 0908152495-cö Thanh.
„ PÀLûu, BT, HXH, 3,6x12, lêìu, CQH, 1,5 tyã, TL; Heãm chñnh 12m, heãm sau 4,5m, caách MT àûúâng Buâi 3L, 7.4tyã. 1 lêìu, àiïån nûúác riïng, TH caáp, ÀT, heãm röång, yïn tônh, an ---------------------------------------------
TBTroång, 4x8, trïåt, lêìu, 2P, CQH, 750tr, TL; 9x9, trïåt, Àònh Tuáy, BT 20m, 4x17, trïåt, 3 lêìu, ST, tiïån KD, mú㠄 B.thûå Ng Khuyïën, 11x29, 900L; BHNghôa, 6x20, ninh, xe húi ra vaâo, àêåu àûúåc xe húi trong nhaâ, gêìn chúå, Cùn höå 2 PN, The Manor, BT, NT àeåp & cùn höå dûå aán
GS, CQH, 650tr; 3x6, lêìu ÀG, CQH, 550, TL. Tel. VP Cty, söí höìng, 3,8 tyã. Tel. 0913683343 - Höìng. lûãng, 4L, 16P, 1000L; HÀ.Hai, 9x20, toáp hêåu, L, 4.5tyã; trûúâng, bïånh viïån, söí höìng 2008, 2,2 tyã, th/lûúång, tùång maáy River Garden, view söng, 3 PN, 140m2, giao nhaâ
0902323051. --------------------------------------------- PC, 4x14, L, 320L; V.H.Têën, 8x9.5, 1.5L, 380L. laånh. Tel. 8030576-Mai, Phûúng, 0903973131 2009, giaá TL. Tel. 0903685985, 0984818256-Ngoåc.
„ 281/1D Buâi Hûäu Nghôa, P.1, BT, 3,3x10m, trïåt, 1 lêìu, 248/34A H.H.Thaám, P.5, BT, 5,75x14m, trïåt, 2 lêìu, „ HXH P.V.Trõ, 4x16, 2L àuác, 155L; XVNT, 4x10, L, ---------------------------------------------
1 gaác lûãng, coá heãm höng, ÀN àuã, GTHL, 1,5 tyã, th/lûúång. 4PN, 4WC, SH, 2,6 tyã; 248/36/16, 4,1x8,2m, trïåt, lûãng, 2tyã; 5x18.9, nhaâ C4, 3.8tyã; NTLong, 5.1x7.5 NH, L, Baán gêëp nhaâ MT söë 45B Àinh Böå Lônh, P.24, BT, Nhaâ cêëp 4, söë 174/186S MT àûúâng CVA, P.12, BT,
Tel. 5511581, 8412841-Ngoåc. lêìu àuác, SH, 1,6 tyã. Tel. 5154282-chuá Taâi. 180L; NB Trûúâng Toaãn, 4x16, 2L àuác, 155L... DT 3,7x16m, DTSD 162m2, trïåt, 1 lûãng, 3 lêìu, gêìn ST Phûúng Nam, 4,2x24, GTHL, baán hoùåc cho
„ Lö A, lêìu 3, CX Thanh Àa, BT, 3x10, ÀN chñnh, vaâo úã --------------------------------------------- --------------------------------------------- phoâng khaách, 4 PN, 3 WC, tiïån múã VP, kinh thuï 1tr/th. Tel. 0903304226-A.Sún.
ngay, gêìn àûúâng lúán, chúå, trûúâng, UBND, GTHL, coá HÀ MT heãm BT nhûåa 8m, caách XVNT 50m, 2,9x16m, trïåt, Heãm 6m - N.T.Long, Q.BT, DTKV 200m2, SH doanh, 260L, miïîn TG. Tel. 0903957334,
---------------------------------------------
xanh, 317tr, chñnh chuã. Tel. 0907778963. lûãng, 1 lêìu, gêìn chúå, trûúâng, CQH, 2,6 tyã, miïîn TG. 167,7m2, gêìn chúå, TH, BV, khu an ninh, 12tr/m2. Tel. 140/17B Àinh Böå Lônh, P.26, BT, DTXD 41,2m2, DTSD
„ Nhaâ nhoã P.11, BT, DTSD 45m2, THC, ML, ÀT, ADSL, LH: 158/42 XVNT, P.21, BT, Tel. 0937893568-Thu. 0945644028, 8417936. 0902522588 82,4m2, gaác suöët, maái tön. Tel. 5114264, 0913764819
heãm xe taãi, söí àoã 2006, 35L SJC. Tel. 0908370090, --------------------------------------------- --------------------------------------------- - A.Triïët.
5158120 - A.Têm. MT 744 XVNT, P.25, BT, 39m2, 4x8, núã hêåu L 5,6m, „ C/c cao cêëp Cûãu Long, BT, têìng 8, hûúáng Àöng, ---------------------------------------------
„ Heãm 7,6m, 3,3x6m, GS, balcon àuác, múái, 2 N.nûúác, trïåt, 2 lêìu, tiïån múã ngên haâng, VP Cty, mua baán KD 82.11m2, tiïån nghi àêìy àuã, NTCC, 3 ML, MNL, 1.74tyã, Baán gêëp nhaâ naát tiïån xêy múái, 100/21/1 Àinh 143/3K Ung V Khiïm, töí 78, P.25, BT, 4x13, trïåt, gaác
ÀT, kïå bïëp, CQH, 690tr, TL. LH: 189/2/10 HHThaám, P.6, caác loaåi, CQH, 296L SJC. Tel. 0903023221 - A.Minh. TL. Tel. 9440345, 0906668845 - cö Thuãy. Tiïn Hoaâng, P.1, BT, DT 5,3x15,5, 2,4tyã, miïîn suöët, múái XD, ÀN, ÀT, CQ höìng, giaá th/lûúång. Tel.
BT, Tel. 0908841968, 0903853525. --------------------------------------------- „ CH The Manor, L18, 124m2, 3PN, NTCC, 3350$/m2;
TG. Tel. 0903957334 0905459448-Thuáy.
„ 12/4 Phan Àùng Lûu, BT, 3x7m, trïåt, 1 lêìu, khu yïn C/c CC Cûãu Long, NTLong, P.13, BT, têìng 10, sên L7, 151m2, 2900$/m2; L28, 191m2, 5100$/m2. LH: Cty ---------------------------------------------
tônh, söí höìng, nhaâ tröëng giao ngay, 59L. Tel. vûúân, H.ÀN, 120m2, PK, 3 PN, bïëp, 2 WC, ÀT, THC, Thiïn Quên, 169 HVB, Tel. 8424582, 0903976333- MT 179 Ng Hûäu Caãnh, BT, 4x17, núã hêåu 4,8m, nhaâ
0913679865 - chõ Phûúång. ADSL, NTCC, hêìm, 26tr/m2. Tel. 0908344335 - A.Sang. cêëp 4, hûúáng ÀN, gêìn TT TP, GT àuã, giaá th/lûúång,
„ Phan V Trõ, P.11, BT, 3,5x11 + sên 2m = 13m, trïåt, C.Minh. „ CHCC SaiGon Pearl, L11, 143m2, 3800$/m2; L11, „ Cùn höå Saigon Pearl, BT, têìng 15, 2 PN, 87m2, miïîn TG. Tel. 8996859.
GS, balcon àuác, gêìn àûúâng, chúå, heãm nhûåa röång, ÀNC, --------------------------------------------- Ruby 1, 140m2, 3800$/m2; L29, 143m2, 4000$/m2. LH: 3300$/m2, miïîn TG. Tel. 0906116677, 0944729917. ---------------------------------------------
G.àoáng, SH, 1,38 tyã, MTG. Tel. 0918620033 - Quy. Söë cuä 327/3C (söë múái 445/11) Nú Trang Long, P.13, Cty Thiïn Quên, 169 HVB, Tel. 8424582, 0903976333- „ Àinh Tiïn Hoaâng, P.3, BT, 3,7x22, 1 lêìu àuác giaã, CQ 2 cùn àöi 78 + 80 Phan V Trõ, P.12, BT, 8x20, 4 têìng,
„ 332/46/4 Phan V Trõ, P.11, BT, 3,8x8, àaä trûâ LG, PK, BT, heãm bïtöng 10m, khu sêìm uêët, gêìn chúå, 3,6x20, Sang. höìng, 3tyã, bao giêëy túâ. Tel. 0906630996 - Dung. àuã TN, gêìn chúå, trûúâng, BV, MT, tiïån KD, VP, khöng
PN, gaác lûãng, àeåp, gêìn chúå Cêy Thõ, caách heãm lúán 10m, CQH, ÀNC, 1,85tyã, MTG. Tel. 0903867910 - C.Têm. „ NC Ngö Àûác Kïë, P.12, BT, 3,3x15m, núã hêåu 8m, trïåt, „ Nhaâ Q.BT, XVNT gêìn ngaä 4 Haâng Xanh caách 60m, baán leã 1 cùn. Tel. 8246011, 0988169888 - cö Nùm.
SH, 930tr, TL, bao ST. Tel. 9903015, 0903332950 - --------------------------------------------- 1 lêìu, àeåp, tröëng vaâo úã ngay, CQ höìng, 110L, TL. Tel. 3,6x10, ÀN àuã, nhaâ àeåp, trïåt, 1 lêìu, 1 gaác, GTHL, 2 tyã. ---------------------------------------------
C.Liïn. 1 hoùåc 2 cùn nhaâ cêëp 4 söë 685A Buâi Àònh Tuáy, P.12, 0937580822 - A.Lêm. Tel. 0908680705 - Minh. 685/52/32 XVNT, P.26, BT, 4x17, trïåt, 1L, SD 93m2,
„ C/x Thanh Àa, P.27, BT, 3x10, àeåp, ÀN, ML, MNN, BT, 4x22,5 möåt cùn söí höìng C.chuã, caånh cêìu BÀTuáy, „ MT Àinh Böå Lônh, P.26, BT, 4x20, trïåt, 3 lêìu, ST, tiïån „ 521/44 XVNT, P.26, BT, HXH thöng, TDT 80,8m2, ÀT, sên àïí xe 4m, heãm nhûåa 4m, khöng ngêåp nûúác, ÀN,
PN, PK, bïëp, WC, 340tr, GTHL; 6x10, 2 PN, PK, bïëp, MT búâ söng, 129,5L SJC/cùn. Tel. 7260779 - Minh. KD nhaâ haâng, VP, nhaâ úã, CQ höìng, 410L. Tel. ÀNC, THC, ADSL, gêìn chúå, trûúâng, NH, CQH, 150L ÀT, SH, giaá TL, MTG. Tel. 8981682 - C.Phûúång.
WC, P.cûãa nhöm, SH, 575tr. Tel. 0902686277. --------------------------------------------- 0903625722 - chuá Trõ. SJC, TL. Tel. 0916266009, 0903988525-Phûúång. ---------------------------------------------
„ 11/18/10 Buâi Àònh Tuáy, P.12, BT, 3x7m, núã hêåu 6m, Ngö Têët Töë, P.19, BT, caånh trûúâng ÀH Tön Àûác „ MT P.3, BT, 5,5x12, T, 1L, 2 PN, CQH, 1,7 tyã. LH: „ Villa heãm xe húi Nú Trang Long, P.7, BT, 7x23m, 1L, „ 330/14C PVTrõ, P.11, BT, 3,5x12,5, trïåt, gaác, balcon
gaác suöët, àiïån chñnh, nûúác, 800tr, TL. Tel. 5511692 - baâ Thùæng, caách Q.1 5’ xe maáy, nhaâ cuä tiïån xêy múái, 4x16 257/7 Bïën Chûúng Dûúng, P.C.Giang, Q.1, Tel. múái àeåp, sên àïí 2 xe húi, gêìn BV Gia Àõnh, chúå Baâ àuác, ÀNC, giïëng àoáng, heãm röång, gêìn chúå, SH, C.chuã,
Thanh. NH 5m, 2 MT heãm, 4 tyã. Tel. 8409905-chuá Long. 0932653357-Hoaâng. Chiïíu, 225L, MTG. Tel. 0903328852-A.Xuên. MTG. Tel. 064848175-3h-4h, 0938149915-Phûúång.
„ 108/17/1 Voä Duy Ninh, P.22, BT, SD 30m2, 5,5x5,5m, --------------------------------------------- „ MT 77 Tùng Baåt Höí, P.11, BT, 3,3x17, 4 têìng, ST + „ 177/38/1A Ng V Àêåu, P.11, BT, 6,2x11, múái xêy, heãm „ 61/67 Chu V An, P.12, BT, 4x30, giêëy túâ tay, giaá
gaác suöët, ÀN chñnh, CQ 2005, gêìn khu dûå aán NN, 48L. Nhaâ cêëp 4, gêìn cêìu ÀBPhuã, P.15, BT, hûúáng ÀN, SH, cûãa haâng KD quêìn aáo, söí àoã, 230L, miïîn TG. Tel. xe húi vö têån nhaâ, ÀN chñnh, söí àoã 2007, 3 tyã. Tel. th/lûúång. Tel. 0919032219 - Dung.
Tel. 0904650948, 0903694656. 3,4x15, thûåc tïë 3,4x17, H5m, 2 MT, 2,5tyã, múâi anh traã 0903674345 - A.Àûác. 8986636, 0903124760-C.Phûúång, xem nhaâ LH trûúác „ 354/114 Phan V Trõ, P.11, BT, 6x15, trïåt, 2 lêìu, 3 têëm,
„ Hoaâng Hoa Thaám, P.6, BT, 3x10, àuác 1 lêìu, 1,2 tyã, 2,3tyã àïën TL laåi. Tel. 0903955387, 0903780919. „ MT heãm lúán, Ng V Àêåu, P.11, BT, DTSD 120m2, trïåt, „ Cùn höå Topaz SG Pearl têìng 28, view nhòn ra söng, ST, múái xêy chûa úã, khu QH àûúâng 8m, baán hoùåc cho
th/lûúång; 3,5x13m, àuác 1 têëm, àûúâng Phan V Trõ, P.11, --------------------------------------------- lêìu, lûãng, khu AN, lõch sûå, tiïån KD múã DV internet, 135m2, àuã TN, tiïu chuêín cao cêëp, 2950$/m2, chñnh thuï, giaá reã. Tel. 0913723743-A.Huïå.
950tr. Tel. 0913157404. 72/17B Bis Baåch Àùçng, P.24, BT, 4x12, 1L àuác, PK, CQTP, 130L. Tel. 8432819. chuã. Tel. 0908599459, 0913888370.
„ Nhaâ 4x4,5, tiïån XD múái, àang cho thuï, ÀN chñnh, à/d P.ùn, 2 PN, 2 toilet, khu TT, yïn tônh, hûúáng ÀB, CQ „ HXH caách Lï Quang Àõnh 50m, BT, khu àeåp, an ninh, „ 618/B31-32 XVNT, P.25, BT, 8x20, trïåt, 3 lêìu, sên Baán nhaâ ngay mùåt tiïìn chúå Baâ Chiïíu, trung têm
TT dûúäng laäo Thõ Ngheâ vaâo 300m, CQ höìng, 21L SJC, höìng, àuã TN, 2,2tyã. Tel. 5114119, 0902961817. 5x16, àuác 4T, CQ 2008, 4T5; HXH Lï Quang Àõnh, 4x13, 60m2, trïåt 80m2, 8 phoâng sûã duång, àiïån 3 pha, 490L thûúng maåi Bònh Thaånh, 6x20m, trïåt, 1 lûãng, 4 lêìu, sên
bao ST. Tel. 0907939888-Hiïìn. --------------------------------------------- àuác 3,5T, 2,5tyã. Tel. 9038789, 0978169169. SJC. Tel. 8040360 - A.Bònh. thûúång, nhaâ múái XD 16 phoâng, àuã tiïån nghi, tiïån KD,
„ Heãm 460/17 NTL, P.13, BT, 4,3x7,2, GS, balcon àuác, 280/126 Buâi Hûäu Nghôa, P.2, BT, 10,5x17, heãm 4,2m, „ Nhaâ cêëp 4 HXH gêìn Trêìn Bònh Troång, BT, 5x18, 3,2tyã; „ 38/16A Ng Thiïån Thuêåt, P.24, BT, 4x16, NH 4,7m, àuác
àuã TN, ÀN, heãm an ninh khöng ngêåp, SH chñnh chuã, CQ höìng, 6,8 tyã, th/lûúång. Tel. 0903900733 - A.Thiïåp. MT NTHiïìn, 4x14, àuác 1L, 155L; MT NTHiïìn, 4x20, àuác 1 têëm, 2 PN, 2 toilet, PK, bïëp, GTHL, 122L SJC. Tel. múã VP Cty, ngên haâng, giêëy túâ söí höìng, coá thïí baán 1
820tr, TL, MTG. Tel. 0902744058, 5531564 - C.Trang. --------------------------------------------- 2L, 250L. Tel. 9038789, 0978169169. 0908321476 - A.Tiïën. nûãa, giaá th/lûúång. Tel. 5104115, 8412169
„ 82/45/2 Àinh Böå Lônh, P.26, BT, 3,5x6, àuác 1 têëm, nha⠄ 72/31 Baåch Àùçng, P.24, BT, 6x12,5m, gêìn chúå,
tröëng giao ngay, GT àuã, 750tr, TL, miïîn TG. Tel. Baán nhaâ 87/51 Àinh Tiïn Hoaâng, P.3, BT, trûúâng, khu yïn tônh, an ninh, ÀN, ÀT, ADSL, THC, Baán/cho thuï nhaâ múái hoaân cöng Q.Bònh
0903936053 - Tûúi. 3,9x18m, heãm xe húi, gêìn trûúâng hoåc, BV, siïu
Baán nhaâ MT heãm höng hûúáng Àöng Nam, Chu V hûúáng ÀN, CQH, 2,2tyã. Tel. 0908724868 - A.Kiïåt. Thaånh, trong khu biïåt lêåp 10 cùn, 5x16m,
„ P.6, BT, heãm 29, 44m2, ÀN riïng, caáp, net, KDC an thõ, khu an ninh, yïn tônh, khöng ngêåp nûúác,
An, P.12, BT, DTSD 60,7m2, àiïån nûúác, ÀT „ MTNB 8m, Q.BT, 1 lêìu, 5x19, 230L SJC; KV 12x45, coá 8.5x10m, trïåt, 2 lêìu, ÀN chñnh, coá baão vïå
ninh, ngay chuã baán, CQH, 70L. Tel. 0903856578 - Tuêën. chñnh, khu buön baán, dên cû öín àõnh, söí höìng 1 biïåt thûå, 1L + 3 nhaâ ngang, 1400L SJC, miïîn tiïëp baáo.
„ Heãm 36/49 Tùng Baåt Höí, P.11, BT, 4x5m, gaác suöët, an saát Q.1, giêëy túâ húåp lïå, 195L SJC. Tel. Tel. 5115698 - cö Ba. 24/24, nhaâ àeåp, NTCC. Tel. 5532593,
2002, 1,92 tyã. Tel. 0909445439-A.Phuá, miïîn TG
ninh, gêìn chúå, trûúâng, BV, ÀN chñnh, caáp, ÀT, 550tr, 0903845389, 01698739459 „ 43 Diïn Höìng, P.1, BT, 3,2x16, 51,2m2, gaác lûãng, àuã 0902366555, miïîn TG
th/lûúång. Tel. 0937688800. giêëy túâ nhaâ, ÀN..., gêìn chúå Baâ Chiïíu, 1,8 tyã, miïîn TG.
„ 8A Trêìn Quyá Caáp, P.11, BT, 5x11, gaác göî, nhaâ múái, Baán nhaâ 194/11 Baåch Àùçng, P.24, BT, 4x18, Tel. 8031163, 0907808506 - C.Phûúång, Khaánh.
PK, PN, bïëp, 850tr, bao ST. Tel. 0983903601. trïåt, 2 lêìu, sên thûúång, PK, 4 PN, bïëp, 3 WC,
Baán nhaâ MT àûúâng 16m, söë 17 àûúâng söë 3 „ 367/18D ÀBLônh, BT, à/d ST Bònh An, BXMÀ, 4x11,5,
„ 418 lö F C/x Thanh Àa, P.27, BT, 43m2, söí höìng, àiïån nûúác riïng, ÀT, THC, internet, heãm xe húi,
Thanh Àa, 3,3x13m, trïåt, 1 gaác lûãng, chuã quyïìn trïåt, 2L, ST suöët, 3 PN, 4 WC, toaân böå NT göî CC, xêy Baán cùn höå lêìu 4, chung cû Ng Ngoåc Phûúng,
600tr. Tel. 0988373939 - Yïën. höìng, 1,78 tyã. Tel. 0989506077-Bònh, xong 2006, CQH, 2,3 tyã. Tel. 0903340147 - A.Hiïën. P.19, BT, 67m2. Tel. 0919443555-Thaão
„ Heãm 372, söë 115/7B Àiïån Biïn Phuã, P.17, BT, khu khöng ngêåp nûúác, ngay gêìn chúå, tiïån giao „ 215/25 Ng Xñ, P.13, BT, ngay goác Nú Trang Long, heãm
0955084890-Chi
3,6x16m, CQ höìng múái, 1,6 tyã. Tel. 0903931864 - chõ thöng, buön baán, CQH, 3,4 tyã. Tel. 0918518909 XH, khu cöng chûác nhaâ nûúác, 4,2x17, 2 lêìu, söí höìng,
Thoaåi. 185L SJC. Tel. 0988306062 - A.Khanh.
„ Cùn höå têìng trïåt C/x Thanh Àa, P.27, BT, 42m2, nhaâ Baán gêëp villa MT àûúâng nhûåa, khu quy hoaåch Bònh Lúåi Cêìn tiïìn baán gêëp nhaâ Ung V Khiïm, heãm cuåt „ ÀBPhuã, P.25, BT, 3,7x18, núã hêåu chûä L 7,4m, 1 lêìu, 4 Baán nhaâ MT 143/11G1 Ung V Khiïm, P.25, Bònh Thaånh,
àeåp, tröëng, gêìn trûúâng, chúå, CV, GTHL, HÀ xanh, 440tr. (cuöëi àûúâng Nú Trang Long), Bònh Thaånh, 10x18m, röång 4m, khu thoaáng yïn tônh, àöëi diïån chúå PN, 3 WC, àuã nöåi thêët, àang cho NN.ngoaâi àang thuï 5,8x25m, nùçm giûäa giao löå àûúâng D2 vaâ àûúâng D1 vúái
Tel. 2718653, 5565401. trïåt, 2 lêìu, sên thûúång, DTSD 264m2, PK, 6 PN, 7 WC,
P.25, TDT 150m2, 7x7 vaâ 14x7, söí höìng, 400$, 2 ML, MNN, 120L. Tel. 0913811712 - Vên. àûúâng Ung V Khiïm, nhòn ra söng Saâi Goân 50m, vaâo
„ Q.BT: 4x15=60m2, 90L; 3,4x24, 2,5T, 160L; bïëp, trang trñ nöåi thêët sang troång, CSHT hoaân chónh, --------------------------------------------- Q.1 bùçng àûúâng Ng Hûäu Caãnh 1,5km, àûúâng Ung V
4x11=44m2, 950tr; 6x15=90m2, 1T, 4,8tyã; 4x6 = 24m2, giêëy túâ húåp lïå, 6,95 tyã. Tel. 0909577879, 0958612279- 32tr/m2, miïîn TG, miïîn tiïëp baáo. Tel. Cty Thiïn Quên, 169 HVBaánh, P.12, PN, möi giúái Khiïm seä múã röång 30m, àaä coá GP 6 têìng. Tel.
2L, 1,1tyã. Tel. 0937694770 - Tho, 0938668263 - Phuác. Hûúng Giang, xem hònh: www.canhovn.com 0903170158-cö Myä Liïm BÀS, àêët DA, C.höå C/cêëp, coá NH höî trúå vöën, DV T.vêën 0903656151
„ Cùn höå CC, 67/4 Voä Huy Têën, lêìu 2, P.306, 54m2, 2 nhaâ àêët, Tel. 8424582, 2942007, website: www.thien-
PN ML, tuã êm tûúâng, PK, bïëp, WC, NTCC, úã ngay, tùång Baán gêëp nhaâ 32/115 Buâi Àònh Tuáy, P.26, BT, 4,1x14,2, Baán gêëp nhaâ múái xêy theo kiïën truác Chêu Êu, HXH CX quan.com:
1 söë àöì duâng GÀ, 900tr. Tel. 5100944, 0908354045. DTSD 231,6m2, trïåt, lûãng, 3 lêìu, ST, 5 PN, 4 WC, 1 àaåi Phan Àùng Lûu, P.3, BT, 3x17, trïåt, lêìu, PK, 2 PN, 3 „ Heãm 4m Ng V Àêåu, BT, 6x11, 1lûäng, 150L; heãm 5m
„ Heãm 416/4C NTLong, P.13, BT, heãm thöng khöng saãnh, ÀNC, heãm xe húi 4m, hûúáng Àöng, thoaáng, yïn WC, 3 ML, 2 MNN, TV LCD 32", maáy giùåt, tuã laånh, nöåi Ng V Àêåu, P.6, BT, 6x15, 2 lêìu, 185L; heãm XH Lï Quang Xuêët caãnh, baán nhaâ 115/22 Ngö Têët Töë, P.22,
ngêåp nûúác, 4x13,5m, gaác lûãng göî, ÀN, ML, MNN, THC, tônh, tûúng lai 2 MT búâ keâ, tùång 2 ML, 3 MNN, CQ höìng thêët cao cêëp àuã, hiïån àaåi, GTHL, 2,35 tyã. Tel.
Àõnh, P.14, BT, 5,6x17, cêëp 4, 2,6 tyã. Bònh Thaånh, 24m2. Tel. 0938272744-A.Nguyïn
GTHL, BST, 1tyã, TL. Tel. 01228912818 - C.Höìng. „ Heãm XH Lï Quang Àõnh, BT, 5,2x9m, gaác suöët,
„ 348/22A Phan V Trõ, P.11, BT, 39,75m2, 70L SJC. Tel. 2008, 3,2 tyã, th/lûúång. Tel. 5101025, 0903636391 0908586888, 0903815109, chñnh chuã, MTG, QC 1,52tyã; heãm thùèng 5m Ng V Àêåu, BT, 5,1x16, cêëp 4,
0989054183 - cö Ên. 2,5tyã; heãm 3m XVNT, P.25, BT, 4,3x10, gaác suöët, 1,23tyã.
„ 38/28 NTThuêåt, P.24, BT, XD 2,5x8, 20m2, àuác 1T, Baán gêëp nhaâ MT XVNT, P.27, Bònh Thaånh, DT àêët 59m2, Baán gêëp nhaâ MT 83B Ng Thûúång Hiïìn, P.5, BT, „ Heãm XH Hoaâng Hoa Thaám, P.6, BT, 4x13, 1lêìu, 2,5 tyã;
SD 40m2, H2m bïtöng, caách BÀTuáy 10m (heãm 40 BÀT), DTXD 45m2, 3 lêìu, hoaân cöng 2007, 4 PN, 5 TL, PT, khu 4x10m, núã hêåu 5,2m, 1 lêìu, sên trûúác, PK, PN, PB, heãm 3m Hoaâng Hoa Thaám, P.7, BT, 5,2x18, NH 5,6m, Xuêët caãnh, baán gêëp nhaâ heãm liïn thöng söë
33L SJC, SH, BST. Tel. 0906338660 - cö Vên. mua baán sêìm uêët, àûúâng 2 chiïìu, löå giúái 30m, gêìn 2 WC, 2 ML, 2 MNN, nhaâ àeåp, ÀH ÀN chñnh, THC, cêëp 4, 2,2 tyã. 267/40 Buâi Àònh Tuáy, P.24, Bònh Thaånh,
„ Cùn höå CC cao cêëp Myä Phûúác, àûúâng Buâi Hûäu Nghôa, trûúâng cêëp 1-2-3, chúå, 3,8tyã, söí àoã bao sang tïn. LH: ÀT, internet, MT ngay àêìu heãm, tiïån KD, múã VP,
„ Heãm 3m Ng V Àêåu, BT, 5x16, cêëp 4, 100L; heãm 3m 4,6x20m, núã hêåu 5,5m, lêìu àuác 2 têëm, àuã tiïån
P.2, BT, 40m2, PN, PK, PVS, têìng 17, lö C, BV 24/24, Ng V Àêåu, P.6, BT, 4,2x19, 1 lêìu, 125L; heãm XH Nú nghi, nöåi thêët àeåp. Tel. 0908425670-chõ Yïën
790tr. Tel. 0913601136 - A.Quang. 20A Bònh Quúái, P.27, BT, Tel. 5561633, 0913149298 CQH, 2,1 tyãã. Tel. 5158212, 01228957555-A.Hiïëu Trang Long, BT, 3,7x14,5m, gaác suöët, 135L.
„ 48/26A Trûúâng Sa, P.17, BT, 5x7m, ÀN, ÀT chñnh, ---------------------------------------------
GTHL, 950tr. Tel. 8404032, 0918471166. Baán nhaâ 294/8 Nú Trang Long, P.12, BT, 4,15x11,75m, Baán nhaâ MT 55 Phan V Hên, P.17, BT, giaáp Q.1, TRÏN 500 L SJC (> 8,5 tyã) Baán nhaâ múái XD 34/8 Tùng Baåt Höí, P.11, Bònh
TÛÂ 100 - 500 L SJC (1,7 - 8,5 tyã) trïåt, 1 lêìu àuác maái lúåp tole, bïëp, PK, 2 WC, 2 PN, heãm 4,6x22m, trïåt, 2 lêìu àuác, hûúáng ÀB, ÀN chñnh,
Thaånh, 4x17, trïåt, 1 lêìu, heãm XH, cuåt, khu cöng
4,5m, caách truåc àûúâng chñnh 12m, àiïån nûúác chñnh, ÀT, TH caáp, gêìn chúå Thõ Ngheâ, bûu àiïån Thõ
chûác, an ninh, lõch sûå, giaá th/lûúång. Tel.
gêìn chúå, trûúâng, bïånh viïån, àõa àiïím tiïån múã VP, giêëy Ngheâ, trûúâng Phuâ Àöíng, súã thuá, CQ húåp lïå,
HXH, 45/134 Ng V Àêåu, P.6, BT, 4,2x19, sên trûúác sau, Baán nhaâ MT Nú Trang Long, P.13, BT, 0903925632-Liïn
3 PN, 3 toilet, nhaâ múái chûa úã, ÀN chñnh, SH, 115L höìng, 125L SJC. Tel. 0903967542, 5162857-Phuác 8,2tyã. Tel. 0944293545-A.Trung ÀT trûúác 12,75x40m, tiïån xêy cao öëc; 6x30m, núã hêåu
SJC, thuï 5,5tr/th. Tel. 8455615, 01228962347 - A.Vuä. 8m, 8 phoâng, 6 WC, sên àïí xe húi, àang cho
--------------------------------------------- Baán nhaâ MT 108 Trûúâng Sa, P.15, Bònh Thaånh, Baán nhaâ MT 270A Ng V Àêåu, P.11, BT, TDTSD ngên haâng thuï 20m 1000$/th, baán 4L/m2. Tel. Baán cùn höå Saigon Pearl Shaphire 2 têìng 16
NB D2, BT, 4x18, trïåt, 2 lêìu, ST, gara, NTCC, 3,7 tyã; 4x17,5m, àuác 4,5 têëm, nhaâ kiïën truác hiïån àaåi, àuã 301,8m2, röång 6m, daâi 18m, trïåt, 3 lêìu, 5 0907538727, 01223896330 cùn söë 2, DT 135m2; The Vista thaáp 3 têìng 3 &
MT Lam Sún, 4,5x21, trïåt, 2 lêìu, 7,5 tyã; MT BT tiïån nghi, phña sau MT heãm, gêìn chúå, trûúâng hoåc, phoâng coá WC riïng, hûúáng Têy Bùæc, gêìn chúå, têìng 12, hûúáng Àöng Nam, höì búi 142m2; cùn
10,6x22, NH 25, 390m2, giaá reã. Tel. 0983530799. giaáp ranh Q.1, têìng trïåt àïí àûúåc 2 xe húi, tiïån laâm trûúâng ÀH Vùn Lang, söí àoã, 420L, th/lûúång, höå Richland Hill; nhaâ 47/2/28 Buâi Àònh Tuáy, giaá
--------------------------------------------- MT Baåch Àùçng, gêìn chúå Baâ Chiïíu, BT, 3,8x21, trïåt,
325/9 Baåch Àùçng, P.15, BT, 3,5x20, trïåt, 1 lêìu, àeåp, VP, KS, 375L, TL. Tel. 0909194460-chõ Lan miïîn TG. Tel. 8277494, 0909999804-C.Nhung 2,5 lêìu, 5 phoâng, 2 WC, NT àeåp, hûúáng ÀN, tiïån KD, th/lûúång, miïîn TG. Tel. 0903840972-Chi
ÀN chñnh, CQ höìng, 3,8 tyã, TL. Tel. 8998372, VP, CQ höìng, 10 tyã. Tel. 0932653003, MTG.
0908162750-A.Thõnh, C.Liïn. Baán nhaâ S8, àûúâng 16, khu dên cû Miïëu Nöíi, P.3, BT, Baán nhaâ 246/8 Baåch Àùçng, P.24, BT, vaâo heãm ---------------------------------------------
--------------------------------------------- 4x17m, trïåt, 1 lûãng, 3 lêìu, 7 phoâng, 6 WC, 5 MNN, 6 20m, 5,2x11m, àuác giaã, gêìn chúå, trûúâng, bïånh „ MT Phan V Trõ, BT, 5,88x24,5m, 3 têëm, 700L, miïîn Baán gêëp cùn höå cao cêëp The Manor officetel,
Heãm xe taãi, àeåp, Q.BT, gêìn chúå Baâ Chiïíu, 3,5x17, 1T, ML, ÀN chñnh, ÀT, ADSL, gêìn chúå, ST, trûúâng hoåc QT,
viïån, khu an ninh, yïn tônh, nhaâ saåch, thoaáng, TG. Tel. 0906336677. 38,02m2, têìng 7, tiïån laâm VP hoùåc úã, nùm
gaác suöët, 3 phoâng, CQ höìng, 110L. Tel. 0932653003, BV..., GTHL, 480L SJC, keâm sang nhûúång HÀ cho thuï
vaâo úã ngay, söí höìng, GPXD 4 lêìu, 112L SJC, „ MT Baåch Àùçng, BT, 5,05x18, àuác 1L, 530L; MT Ng V 2009 giao nhaâ, giaá reã. Tel. 0903833387-Thaão,
MTG. nhaâ 800$/th (coân 18 thaáng HÀ thuï), miïîn TG. Tel. Àêåu, 5,7x25, àuác 1L, 413L; MT LQÀõnh, 4,2x18, àuác 1L, 0983302730-Tuêën
--------------------------------------------- 0903360151-chõ Nga, tûâ 7h30-19h miïîn TG. Tel. 8292074, 0958597435-chõ Bêíy 300L. Tel. 9038789, 0978169169.
28
2 MTNB K300, P.12, TB, 4,5x16, lûãng, 2L, trïåt àang Heãm xe húi P.12, TB, nhaâ C4, 4,1x22, núã hêåu 4,4, ÀN,
Thûá Nùm, 15/05/2008 KD cafe TN 20tr/th, CQH, 4,2 tyã, TL. LH: BÀS Hoaâng ÀT, ngay ngaä 4 HHT caách Trûúâng Chinh 100m, CQH,
Anh, 32 NHÀaâo, TB, Tel. 8493452, 0917123458- 2,38 tyã, TL. Tel. 0946238238, 0908556822.
A.Thanh. ---------------------------------------------
„ 294/63 Xö Viïët Nghïå Tônh, P.21, BT, heãm 8m, 4x17m. --------------------------------------------- MT 70 Phan Huy Ñch, P.15, TB, gêìn ngaä 3 Àaåi löå
Tel. 01222503809 - cö Hùçng. Heãm chñnh thöng 8m NC.Mai, P.13, TB, 3,45x18, 1 T.Chinh-PHÑch, 4,5x21, cêëp 3, NTCC, SH chinh chuã,
„ 273/16 Ng V Àêåu, P.11, BT, 6x17, GTHL, CQ höìng, lêìu, àeåp, yïn tônh, CQH, 2,15 tyã, TL. LH: 32 Ng Höìng 200L. Tel. 0983636236, 0989763929, miïîn TG, tiïëp
ÀT, ÀN, khu yïn tônh, gêìn chúå, trûúâng, BV, miïîn TG. Tel. Àaâo, P.14, TB, Tel. 8493452, 0908828432-A.Khanh. baáo.
8940210 - C.Tuyïët. --------------------------------------------- ---------------------------------------------
1D/3 Bònh Giaä, P.13, TB, 8,6x20m, núã hêåu 10m, caách MT Ba Vên, P.14, TB, khu Baâu Caát, 4x23, gêìn chúå,
BAÁN NHAÂ QUÊÅN TÊN BÒNH Trûúâng Chinh 20m, heãm 7m, söí höìng, an ninh, lõch trûúâng, nhaâ tiïån xêy múái, CQH, 3,7tyã. Tel.
sûå, 36tr/m2. Tel. 0938499877-Mai. 0903730606 - Lan.
DÛÚÁI 100 L SJC (< 1,7 Tyã) --------------------------------------------- ---------------------------------------------
69/8 Nghôa Hoâa, P.6, TB, 4x9m, trïåt, 1 lêìu, 2 PN, 2 WC, MT 135 Àöìng Àen, TB, 4x16m, trïåt, 4 lêìu, võ trñ àeåp, Heãm 5m Ng Höìng Àaâo, P.14, TB, gêìn Trûúâng Chinh,
nhaâ múái àeåp, KV an ninh, gêìn trûúâng, chúå, CQH, 1,5 373/172/11 Lyá Thûúâng Kiïåt, P.8, TB, SD 47,36m2, naát, tiïån KD, khu sêìm uêët, 5,6 tyã. Tel. 0938499877 - Mai. 4x14 núã 4,15m, nhaâ àeåp, trïåt, 2 lêìu, 3 WC, khu lõch sûå,
tyã. Tel. 9701500, 0903911917 - Thû. söí höìng, ÀN chñnh, caách chúå 20m, heãm röång xe taãi TÛÂ 100 - 500 L SJC (1,7 - 8,5 tyã) --------------------------------------------- CQH, 2,35tyã, MTG. Tel. 0903765603 - A.Huâng.
--------------------------------------------- vaâo àûúåc, 85L SJC. Tel. 0983068353 - A.Thuêån. MT 135 PPThûá, P.11, TB, 4,2x29,9=125,58m2, cêëp 3, ---------------------------------------------
Nhaâ Ng Höìng Àaâo, TB, 4x6, trïåt, gaác suöët, balcon --------------------------------------------- A75/6K/20 Baåch Àùçng, P.2, TB, 1L, 2 MT: Àöng Nam- tiïån xêy múái, hûúáng ÀB, SH, 38tr/m, TL, ûu tiïn 2 cùn vaách chung, 254/98/9L & M Êu Cú, P.9, H3m,
àuác, CQH, 600tr, MTG. Tel. 0909103989-Tên. C/c lêìu 2, mùåt àûúâng CMT8, gêìn BV Thöëng Nhêët, TB, Têy Bùæc, DTXD 4x18m, DTSD 144m2, gêìn sên bay, ngûúâi mua nhanh, MTG+baáo. Tel. 0989048369 - 4,85x20=97m2 & 4x20 NH 9m=101m2, GS, G.höìng
--------------------------------------------- SD 40m2 + gaác lûãng 16m2, söí höìng, 520tr, TL. Tel. chúå, trûúâng, yïn tônh, 230L SJC. Tel. 0983889071. C.Uyïn. múái, 22tr/m2, TL. Tel. 7504063-Phaát, 8633435-Vên.
Ng Phuác Chu, TB, à/d KCN TB, 3,5x9m, khu yïn tônh, 0982193909 - A.Thöng. --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------
thoaáng, heãm 3m, caách àûúâng chñnh 50m, söí höìng, --------------------------------------------- MT Taái Thiïët, TB, 4x18, núã hêåu 4,1m, võ trñ àeåp, gêìn 57/31 Baâu Caát 9, P.14, TB, 4x18, 4T, 3,8 tyã; 74/25 373/164 Lyá Thûúâng Kiïåt, P.8, TB, 3,8x16, trïåt, 2 lêìu,
790tr. Tel. 0909210440, 0938414181, C.chuã, MTG. Heãm 4m, 449 Trûúâng Chinh, 5,1x12, cêëp 4, àeåp, khu BV Thöëng Nhêët, coá GPXD 4 têëm, CQH, 2 tyã, TL. Tel. Àöìng Àen, P.14, 3,7x26, 4T, 3,4 tyã; 143A/14 Àöìng MT chúå, söí höìng, ÀN chñnh, mua úã ngay, 220L SJC.
--------------------------------------------- cöng chûác, an ninh, CQH, 1,48 tyã, TL. LH: 32 Ng 0968361674. Àen, 4,5x18, cêëp 4, 2,45 tyã. Tel. 0908172254 - A.Thaão. Tel. 0983068353 - A.Thuêån.
Cùn höå cao cêëp Baâu Caát II, MT Vûúân Lan, P.10, TB, Höìng Àaâo, P.14, TB, Tel. 8493452, 0907264234- --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------
têìng 14, 2 PN, 76m2, 16,5tr/m2, cho thuï 400$/th. Tel. A.Duäng. H5m, 3,8x12,5, lûãng, 2L, SD 161m2, gêìn chúå PVHai, Khu K300 Cöång Hoâa, P.12, TB, àuác 3 têëm, hûúáng T, Söë 406/66/5 Cöång Hoâa, P.13, TB, 94m2, xe ötö vaâo
0903815816 - A.Bònh. --------------------------------------------- trûúâng TB, MN, àang cho thuï, söí höìng, 2,4 tyã. LH: àûúâng 10m, 5x20, 5,5 tyã; nhaâ hûúáng Bùæc, 4x20, naát, têån nhaâ, söí höìng chñnh chuã, 2 tyã. Tel. 0908499607-
--------------------------------------------- „ Phan Huy Ñch, TB, KDC öín àõnh, 4x19, àuác 2 têëm, 4 876/35/33 CMT8, P.5, TB, Tel. 0903658222 - A.Toaân. yïn tônh, 3,2 tyã. Tel. 0918088136, miïîn TG. Vên.
Nhaâ Trêìn Thaái Töng, P.15, TB, 5x10m, gaác suöët, saåch PN, 4 WC, àûúâng NB 6m, hûúáng Àöng Nam, giêëy túâ --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------
àeåp, thoaáng, an ninh, gêìn trûúâng, chúå, ytïë, àûúâng höìng, bao ST, chñnh chuã, 805tr. Tel. 0982947792- MT 367A Cöång Hoâa, P.13, TB, 4,3x12,5m, trïåt, 5 lêìu 45/14 Ng Phuác Chu, P.15, TB, 5,5x20 = 110m2, gaác 23/13 Àöìng Xoaâi, P.13, TB, heãm nhûåa 8m, caách chúå
àang múã röång, 1,2 tyã. Tel. 0909184900-cö Haão. A.Chñn. àuác, coân 2 nùm HÀ thuï NC 1000$/th (àaä trûâ thuïë), 4x4, MT bïtöng nhûåa 6m, àg thöng, H.TN, ÀN, àiïån Hoaâng Hoa Thaám 30m, 4,5x17, söí höìng múái, ÀN àuã,
--------------------------------------------- „ C/c lêìu 1 149/48 Baânh V Trên, P.7, TB, DTSD 24m2, 350L SJC, MTG. Tel. 0903969594 - A.Thiïån. 3F, CQH, 2,2tyã, TL. Tel. 8153689, 0959285627 - cö 2,9 tyãã. Tel. 0983323979 - A.Huâng.
Nhaâ cuä 4x12m, gêìn chúå, trûúâng, khu CN, heãm 6m, CQ höìng, 380tr, miïîn TG. Tel. 0907484699-C.Ngoåc. --------------------------------------------- Huïå. ---------------------------------------------
CQ nùm 2007, 850tr, MT baáo. LH: 5/2 Ng Syä Saách, „ NC Giaãi Phoáng, P.4, TB, gêìn ST Maximark Cöång Hoâa, 21/5 Laåc Long Quên, P.10, TB, 10x14, núã hêåu 2,7m, --------------------------------------------- Nhaâ 2 MT söë 388 Trûúâng Chinh, P.13, TB, 3,8x13,9m,
P.15, TB, Tel. 0933631323 - A.Phûúác. 4,2x10, trïåt, 2 lêìu, múái àeåp, tröëng vaâo úã ngay, CQ höìng, tiïån XD villa, vaâo heãm 8m xe taãi vaâo dïî, ÀN, ÀT, GCQ 248/24 Ng Thaái Bònh, P.12, TB, 3,7x15, 3 lêìu, xêy trïåt, 1 lêìu àuác, núã hêåu, 3,5 tyã, th/lûúång. Tel.
--------------------------------------------- 1,6 tyã, bao ST, TL. Tel. 0909478564-A.Minh. höìng, 220L SJC. Tel. 0937607891. 2005, caác phoâng ML hiïån àaåi, 4 tyã. Tel. 2970358, 0903936856.
Heãm chñnh 4,5m Ng H.Àaâo, gêìn Trûúâng Chinh, TB, „ Heãm 382 CMT8, TB, 3x9, gaác suöët, 2 PN, 2 WC, gêìn --------------------------------------------- 0982927173 - C.Lan. ---------------------------------------------
4,2x7,5, 1 lêìu àuác, 2 PN, CQH, 950tr. LH: BÀS Hoaâng chúå, trûúâng, ÀT, net, nûúác ÀH, 950tr, TL. LH: L2 Tên Lyá Thûúâng Kiïåt, P.8, TB, 3,9x23, cuä tiïån xêy múái --------------------------------------------- MT 151 Ng T Nhoã, P.9, TB, söë cuä 71/21, 4x24, heãm
Anh, 32 NHÀaâo, TB, Tel. 8493452, 0907264234. Khai, P.4, TB, Tel. 9132155, 0913175876 - cö Thanh. hoùåc laâm kho, gêìn ST, chúå, 175L, th/lûúång. Tel. 13/149 Trêìn V Hoaâng, P.9, TB, 178m2, söí höìng, 220L höng, nhaâ cêëp 4, CQ höìng, 300L SJC. Tel.
--------------------------------------------- „ 120/71 (126/80A cuä) Trûúâng Chinh, P.12, TB, KV 0903669558, 0908704033 - A.Löåc. SJC. Tel. 4067620, 0955125218-Lïå. 0938674499 - C.Thuãy.
Heãm 6m Trûúng Cöng Àõnh, TB, 4,1x13, NH 4,2m, 40,6m2, àuác K.cöë 1T, NH, XD 70,2m2, 2 balcon, 2 WC, --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------
trïåt, lêìu, 3PN, PK, 2WC, CQH, 1,6 tyã, TL. LH: BÀS SH 2002, 1,25 tyã. Tel. 0942830581, 0913127137- K300 MT NMHoaâng, 5x21, T, 2L, HN, 5,8 tyã; MT àg 15/149 Trêìn V Hoaâng, P.9, TB, 4x25, söí höìng, 200L 149/71/9 Baânh V Trên, P.7, TB, trïåt, 2 lêìu, 4 PN, PK,
Hoaâng Anh, 32 Ng Höìng Àaâo, TB, Tel. 8493452, C.Haånh. C18 K300, 5x20, 2,5L, 5,3 tyã; MT K200, 8x20, C4, 7,2 SJC. Tel. 0938111787 - A.Hai, miïîn TG. bïëp, 2 P.tùæm VS, sên röång 12m, heãm röång ötö vaâo têån
0918558822. „ 37/20A Phaåm V Hai, P.3, TB, 2,9m núã hêåu 3,3x5,3m, tyã; 4x21, SH, 3,2 tyã. Tel. 0984333444, 0987476800. --------------------------------------------- núi, 130L, MTG. Tel. 0913741993, 0982464648.
--------------------------------------------- trïåt, lûãng, gaác suöët, DTSD 47m, CQH, 520tr. Tel. --------------------------------------------- Nhaâ MT Ba Vên, gêìn Ng Höìng Àaâo, TB, 4x20, T, 3L, ---------------------------------------------
2 MTNB Ba Vên, àûúâng 6m, 4x12m, SD 5x14m, trïåt, 0919040891 - chõ Chi. MT LDNhuêån K300, 4,5x20, 2L, xêy cuöëi 2007, 4,5 tyã; CQH, 250L, TL, MTG. Tel. 0903912791-Danh. MT Bònh Giaä, P.13, TB, gêìn Cöång Hoâa, 3x10, trïåt, 3L,
gaác lûãng, CQH, 1,62 tyã. LH: BÀS Hoaâng Anh, 32 Ng „ P.4, TB, gêìn ngaä 3 CMT8 - PVHai, H4m, 1L àuác, SD MT HKViïn, 4x15, 3L, HN, 3,5 tyã; heãm NTBònh, --------------------------------------------- DTSD 95m2, 3 PN, 2 WC, tiïån KD sam uêët, VP, nhaâ
Höìng Àaâo, P.14, TB, Tel. 8493452, 0907264234- 60m2, XD 30m2, khöng LG, 2 toilet, 2 PN, balcon, CQH, 4,3x13,8, L, 3L, 3,9 tyã. Tel. 0984333444, 0987476800. MT 134 Voä Thaânh Trang, P.11, TB, 4x17m, trïåt, gaác haâng..., GTHL, 2,25 tyã. Tel. 0908163358 - C.Hûúng.
Duäng. 980tr. Tel. 9312311, 9311420 - cö Húåp. --------------------------------------------- lûãng, nûúác, àiïån 3 pha + 1 pha, CQ höìng, 3,2T, MTG. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- „ 303/16 Trûúâng Chinh, P.13, TB, 10,5x3,7m, giêëy túâ MT àûúâng A4, àg 30m, 4x16, 2L, 4,5 tyã; khu villa Tel. 0903848576. HXH cuåt, Àöìng Xoaâi, P.13, TB, caách chúå HHThaám
Töëng V Hïn, P.15, TB, 4x7, gaác suöët, àeåp, à/d KCN húåp lïå, 67L SJC. Tel. 0932066265. NMHoaâng, 5x18,6, 3L, SH, 6 tyã; khu villa X35 K300, --------------------------------------------- 30m, 3,5x17, núã hêåu 3,55m, nhaâ cêëp 3, coá GPXD, yïn
TB, söí höìng, ngay chñnh chuã, 450tr, bao ST, „ Cùn höå cao cêëp Phuác Yïn, TB, 77,4m2, lêìu 7 B4, giaá 8x20, 3L, thuï 2000$, 8,5 tyã. Tel. 0984333444, Nhaâ 4x17, trïåt, gaác göî, heãm 4m xe húi vaâo àûúåc, gêìn tônh, an ninh, söí höìng, 2,2 tyã. Tel. 0908163358 -
th/lûúång, miïîn TG. Tel. 0918186233. reã hún so vúái Cty 15,6tr/m2. Tel. 01687188095, 0987476800. chúå, trûúâng, nhaâ thúâ, 1,7 tyã. LH: 79/5 Lï Lai, P.12, TB, C.Hûúng.
--------------------------------------------- 9751671. --------------------------------------------- Tel. 0932610458 - C.Thuãy, miïîn tiïëp baáo. ---------------------------------------------
Cùn höå C/c 2, Tên Sún Nhò, P.14, TB, lêìu 1, hûúáng „ Trûúâng Chinh - P.H.Ñch, P.15, TB, múái àeåp, àuác 1 trïåt, MT Giaãi Phoáng, 5x20, 2 MT, 3L, 5 tyã; 4x20, 3L, 4,2 tyã; --------------------------------------------- MT 335 Ng Thaái Bònh, P.12, TB, 3,5x11m, àuác 2,5 têëm,
ÀN, ÀT, 48m2, söí höìng, 650tr, bao ST. Tel. 8122553, 1L: 4x15, 810tr; 4x12, 690tr; 3,5x10, 455tr; 3,4x8, 355tr, Hêåu Giang, 6x20, C4, 5,5 tyã; MT Hêåu Giang, 4,6x31, MT 72 Trêìn V Dû, P.13, TB, 5x23m, gaác lûãng, 3 P.nguã, PK, bïëp, 2 VS, 3 PN, àang CT 6tr/th, CQH, 188L SJC,
0909661789-C.Thy, xem nhaâ buöíi töëi. SH, BST, MTG. Tel. 0938264808 - A.Thûúãng. nhaâ C4, 4L/m2. Tel. 0984333444, 0987476800. 4 phoâng cho thuï riïng biïåt, àiïån nûúác, an ninh, 4,5 miïîn TG. Tel. 0918149188 - chõ Haånh.
--------------------------------------------- „ C/c têìng trïåt MT LVS, P.2, TB, 5x10, àuác lûãng, 2P, --------------------------------------------- tyã, miïîn TG. Tel. 8127137, 0973647108. ---------------------------------------------
291/19/11 Trûúâng Chinh, P.14, TB, 4x12, gaác suöët, 2 GTHL, 400tr; heãm CMT8, P.5, 4,8x10, àuác 1T, 4P, 2 WC, MT Tiïìn Giang, khu SB, P.2, TB, 5,1x22, C4, 7,2 tyã; --------------------------------------------- HXH 348/26 Hoaâng V Thuå, P.4, TB, 4,5x14,8m, trïåt, 3
WC, XD 90m2, CQ höìng, 1,4 tyã, th/lûúång. Tel. SH, 50L SJC, MTG. Tel. 8112636, 0903915384 - Oanh. MT Söng Thao, 4,2x28, NH 4,4, SH, 5,6 tyã; MT 43/45 Àöng Höì, P.8, TB, 7x16,5m, gêìn chúå Tên Bònh, lêìu, ST, 4 PN, 6 WC, ÀN, ÀT, gêìn chúå, trûúâng, khu an
8427874, 0983705797. „ C/c 208 MT LTKiïåt, gêìn chúå TB, ST, TH, lêìu 3, 37m2, TMNguyïåt, 7x25,6, C4, 8 tyã. Tel. 0984333444, CQHL, 250L, ûu tiïn ngûúâi thiïån yá. Tel. 9743760, ninh, SH, 5,5tyã. Tel. 9201457, 0907104277 - C.Lan.
--------------------------------------------- chûa tñnh DT bïëp & WC, 2P àang cho thuï, ÀT, ÀNC, 0987476800. 0909623040-cö Chñn. ---------------------------------------------
Nhaâ cêëp 4 trong heãm 855 CMT8, P.4, TB, trïåt, gaác göî, SH, 500tr, MTG. Tel. 9716698, 0955268532-Thuáy. --------------------------------------------- --------------------------------------------- 333/6/9A LVSyä, P.1, TB, trïåt, 3L, 2 mùåt HXH, 3 PN coá
25L SJC. Tel. 9907382 - A.Duäng, Ngaâ. „ Cùn höå trïåt 174/15 Buâi T Xuên, P.3, TB, 4x5, gaác lûãng, Heãm 6m Ng Höìng Àaâo, TB, gêìn BC1, 4,2x20, XD kiïn MT Àöìng Àen, P.11, TB, nhaâ C4, 4x21, ÀN, ÀT, VT ML, 3 toilet coá MNN, PK, P.s/hoaåt, ST, s/phúi, P.thúâ,
--------------------------------------------- cöng trònh phuå riïng, ÀN àuã, heãm 7m, gêìn chúå Phaåm V cöë 2 lêìu, 4 PN lúán, 4 WC, NTCC, ST, an ninh, võ trñ àeåp tiïån KD, VP, CQH, 3,46 tyã, TL. Tel. 0946238238, 200L SJC. Tel. 9911383, 0983911383, chñnh chuã.
373/182/13 Lyá Thûúâng Kiïåt, P.8, TB, 3,1x9,4=29m2, Hai, söí àoã, àuáng 460tr. Tel. 0988839398. àeåp, àuáng 2,9 tyã. Tel. 0918558822. 0908556822. ---------------------------------------------
DT àêët 29m2, TDTXD 56m2, gaác suöët, sau lûng chúå „ Ng Syä Saách, P.15, TB, 4,4x15, 1 lêìu, 3 PN, 2 WC, PK, --------------------------------------------- --------------------------------------------- F13 àûúâng B1, TB, nhaâ naát, 4x19, khu DC öín àõnh,
Öng Hoaâng, 50L. Tel. 0908137732- cö Phûúng. P.ùn, ÀT, THC, MNN, ML, CQ höìng, 1,2 tyã, nhaâ múái vaâo bao söí höìng, 2,3 tyã. Tel. 0978112805 - chõ Bñch.
--------------------------------------------- úã ngay. Tel. 4365614, 01686133968 - Thanh. Baán nhaâ P.15, TB, àûúâng Trûúâng Chinh vaâo 200m, ---------------------------------------------
69/4A Höìng Laåc, P.10, TB, 2,8x11,5m, gaác suöët, gêìn „ 571/44 Phaåm V Baåch, P.15, TB, 4x8, gaác suöët, balcon heãm röång 12m, khu dên cû thoaáng, DTXD 4x16m,
Baán nhaâ MT Baåch Àùçng, P.2, TB, hûúáng ÀB, „ 7/10 Phan V Sûãu, P.13, TB, 4,7x16m, NH 4,85m, trïåt,
chúå, trûúâng, 750tr, th/lûúång. Tel. 9710641, àuác, 2 WC, SH, nhaâ àeåp, an ninh, yïn tônh, 630tr. Tel. trïåt, 3 lêìu, sên àïí xe, nöåi thêët cao cêëp, nhaâ múái
4,5x25, trïåt, 1 lêìu, tiïån KD, múã VP, coá cûãa ra 1 lêìu giaã àuác, caách C.Hoaâ 30m, söí höìng, 2 tyã. Tel.
0909880061 - A.Luä. 0902006879, ÀT trûúác. heãm sau, CQH, 5,5 tyã. Tel. 8942564, 9445799, 0983801891-A.Phûúác.
--------------------------------------------- „ 2 cùn: 4x9, heãm 3m, söí höìng, 520tr; 4x9, heãm 2m, KK giao ngay, 2,35tyã, chuã quyïìn bao sang tïn. Tel. „ Heãm lúán thöng 2 àêìu ra Cöång Hoâa, P.13, TB, gêìn
0909224242-öng Tõnh
Nhaâ 618/32/19B Êu Cú, P.10, TB, 4,2x14, heãm xe taãi, nùm 99, 410tr, P.15, TB, gêìn chúå Tên Truå. Tel. 2953760, 01234554129-Huyïìn ETown, 4x12m, trïåt, 2 lêìu, ST, múái àeåp, an ninh, 130L
khu an ninh, ÀN àuã, CQ höìng, 1,6 tyã, TL, miïîn tiïëp 0908669758 - Bònh. SJC. Tel. 0936166816 - A.Têm.
baáo. Tel. 2122939, 0988885879-A.Hiïåp. „ Heãm 3m, heãm 106 àûúâng Cöëng Lúã, P.15, TB, 6x6,5m, Baán nhaâ 2 MT vaâ coá heãm sau, 315 Trûúâng P.15, TB cuä, gêìn ngaä 3 Cöång Hoâa - Trûúâng Chinh, „ NC Buâi T Xuên, P.3, TB, 4,2x12, trïåt, 1 lûãng, 1 lêìu, nhaâ
--------------------------------------------- GT kï khai 99, baán giêëy tay, 320tr. Tel. 0984363648 - Chinh, P.14, TB, DT 3,6x18m, àuác 3,5 têëm, nhaâ àûúâng lúán, DTKV 4x24,5m, trïåt, 3 lêìu àuác kiïn cöë, àeåp, tröëng vaâo úã ngay, CQ höìng, 105L, TL. Tel.
MT Buâi T Xuên, P.5, TB, kïë cûãa haâng VLXD Baách A.Tónh. àeåp, gêìn chúå, trûúâng, nhaâ thúâ, võ trñ tiïån KD, DTSD 279m2, sên trûúác, sau thoaáng, tiïån giao
0937580822 - A.Lêm.
Khoa, gêìn cêìu söë 4 Kinh Nhiïu Löåc, trïåt, 3L, KV 4x5, „ Heãm xe húi, 96/1 Voä Thaânh Trang, P.11, TB, „ Heãm cuåt XH Àöìng Xoaâi, P.13, TB, 3,5x17, GL, ÀNC,
XD 80m2, 95L SJC. Tel. 0903737876 - Àùng. 3,3x13,2m, gêìn ngaä tû Baãy Hiïìn, CQHL, 1,25tyã, TL. Tel. chuã quyïìn 2008, 300L SJC. LH: C.Hûúng, 315 thöng, söí höìng 2004, 3,2 tyã, nhaâ tröëng giao ngay. SH, 2,2 tyã; MT Bònh Giaä, 3x10, 3L, 2,2 tyã. LH: 57E
--------------------------------------------- 7965204, 0958489205 - Ö.Chêu. Trûúâng Chinh, Tel. 8493593, 0908159991 Tel. 0916265599, chñnh chuã TVÀang, P.9, Q.3, Tel. 9314990, 0913774705 - A.Huên.
„ Nhaâ cêëp 4, trïåt, gaác göî, trong heãm, gêìn chúå Trêìn V
Baán nhaâ àeåp 1 lêìu àuác, 202A/1 Êu Cú, P.10, TB, Quang, P.19, TB cuä, gêìn trûúâng, khu DC, chuã quyïìn àuã, Baán 3 cùn nhaâ: 1 Ng Thaái Bònh, gêìn siïu thõ, sau khu
DTSD 52m2, DT àêët 3,2x7m=22,4m2, heãm 3m, 63L SJC. Tel. 0908190191.
Baán nhaâ MT chúå Voä Thaânh Trang, 8/19 Êu Cú, triïín laäm QT, 4,5x16, núã hêåu 8m, T, 1L, 315L, TL;
Baán nhaâ 71/12/57 Ng Bùåc, P.3, TB, 4x12m,
söí höìng, 40L SJC (680tr). LH: Cty Àaåi Huâng „ Nhaâ TB, khu cao cêëp, 4x17, àuác trïåt, 1 lêìu, cao cêëp,
P.14, TB, 4x24m, àuác 2,5 têëm, 3 phoâng, 4 WC, 5,7x20, núã hêåu 5,75, khu Hêåu Giang, caách MT Trûúâng
hûúáng Àöng Bùæc, heãm 9m, saát chúå Phaåm V Hai,
söí höìng, 700tr, bao ST. Tel. 0979107882 - A.Ti. tiïån buön baán KD, úã, 3,8 tyã, TL. Tel. 8426633- Sún 200m, 5,4 tyã; cùn nöåi böå Cöång Hoâa àûúâng 10m,
Vinh, Tel. 2929116, 0957961933, 0903063100- „ Trêìn V Quang, P.10, TB, 2,2x8m, lûãng, 1 gaác suöët, nhaâ 150L SJC. Tel. 0918710047, 0982463449 4x16m, T, 2 lêìu, 4 PN, gara xe húi, 3,2 tyã, TL, têët caã
Minh, miïîn TG
C.Liïîu àeåp, àuã TN, GTHL, 400tr, TL. Tel. 0977419077 - chõ Beá. giêëy túâ húåp lïå. Tel. 0984060891
„ 75/29/19B Trêìn V Quang, P.10, TB, 4x7, gaác lûãng göî,
Baán nhaâ 124/7 Phan Huy ñch, P.15, TB, 4x14m, ÀN àuã, khu an ninh, CQ höìng, saát chúå TVQuang, trûúâng,
gaác suöët, heãm nhûåa xe húi, caách àûúâng chñnh 720tr, TL. Tel. 01228861848 - A.Thaânh.
VK vïì nûúác baán gêëp nhaâ Q.TB, heãm lúán gêìn E- Baán gêëp nhaâ Phan Saâo Nam, 5,5x19m, NH
Baán nhaâ 1A/9 Baåch Àùçng, P.2, TB, 8x20,5m,
50m, khu an ninh, yïn tônh, àiïån nûúác chñnh, „ 58/91/11 Êu Cú, P.9, TB, 2,6x8m, gaác suöët, ÀN, ÀT,
town, àêët 110m2, DTXD 200m2, trïåt, 1 lêìu, tiïån 5,7m, nhaâ cêëp 4, heãm 5m thöng ra Àöìng Àen,
heãm lúán, yïn tônh, CQH, 48tr/m2, th/lûúång,
ADSL àuã, 25L SJC, th/lûúång. Tel. 9440996 - A.Thu, nghi, khu yïn tônh, an ninh, 3,6 tyã. Tel. tiïån xêy múái, khu dên cû yïn tônh, söí höìng, 2,8
söí àoã, àaä coá GPXD 4 lêìu, 1,25 tyã, th/lûúång, bao 0903318155 - Thùæm. miïîn tiïëp laái. Tel. 0983735604-Bònh
6125920, 9011269, 0903878985-cö Loan tyã, TL. Tel. 0909993228-A.Cûúâng
sang tïn. Tel. 0908880299, 0917638567 „ 66/43 Trêìn V Quang, P.10, TB, 3x6,5m, coá GS, nhaâ
múái xêy àeåp, söí höìng, 700tr, TL. Tel. 0935434290 -
A.Khaánh.
Baán nhaâ 108/2/8 àûúâng Bònh Long, P.18, TB cuä, „ 139/44 Nùm Chêu, P.11, TB, 3x12, gaác suöët, balcon
âBaán nhaâ MT 119 Trêìn Mai Ninh, P.12, TB, chúå
Baán nhaâ 149/26 Àêët Thaánh, P.6, TB, 3,5x15m, Baán nhaâ 54A Trung Lang, P.12, TB, 5x40m, khu
DTSD 53m2, 3,2x11m, 600tr. Tel. 0909539016 - àuác trûúác sau, SH, 1,3tyã, th/lûúång. Tel. 9572786, xem
Baâ Hoa, khu KD sêìm uêët, 92m2, söí höìng, 5,2 tyã,
CQH, 200L, th/lûúång, miïîn trung gian, baáo. Tel. vûåc lõch sûå, àeåp, yïn tônh, àûúâng nhûåa, GTHL, 6
nhaâ 19h hoùåc 12h trûa heån trûúác. th/lûúång, miïîn TG. Tel. 8656765-cö Nhûåt,
cö Oanh, chuã nha⠄ 127/103/18/24/9 Ni Sû Huyânh Liïn, P.10, TB, 2,2x8, 0908511997-Tõnh tyã. Tel. 0937079588-C.Mai
0989018097-A.Phu
gaác lûãng, gaác suöët, ÀT, ÀN, TH caáp, internet, CQH,
420tr, th/lûúång. Tel. 0938534159-C.Trang, chñnh chuã.
„ Heãm 4m àûúâng Phaåm V Baåch, P.15, TB, 40m2, àuác 1 Baán nhaâ 90/2 Baåch Àùçng, P.2, TB, heãm hiïån hûäu 2m, sùæp
Baán nhaâ söë 10 Baâu Caát 5, P.14, TB, ngay chúå
Baán gêëp nhaâ 1754C (söë múái 817/17) Laåc Long têëm, 2 PN, PK, 2 WC, bïëp, ÀN àuã, goån àeåp, söí höìng, laâm àûúâng löå giúái heãm 6m, caách àûúâng chñnh 30m,
Baâu Caát, 4x18m, trïåt, lûãng, 4 lêìu, coá thïí laâm Baán gêëp nhaâ R27 Baâu Caát 1, à/d C/c Thanh
Quên, P.10, TB, gêìn chúå TB, 3,65x13m, nhaâ 730tr. Tel. 0976597206 - A.Thùæng. 10x10,5m, àuác 2 têëm, trïåt, 1 lêìu, PK, nhaâ bïëp, 3 PN, 3 WC,
ST, sên vûúân àeåp, yïn tônh, thoaáng, àuã tiïån nghi, ÀN, ÀT, TH khaách saån, VP, võ trñ àeåp, chuã quyïìn höìng, nhaâ Niïn, 4x14, trïåt, 2 lêìu, 5 PN, PK, 6 WC, 3,2 tyã,
àeåp, gaác suöët, hêåu núã 1,5x7m, úã ngay, giêëy tú⠄ Trêìn V Quang, P.10, TB, gêìn ngaä 4 Laåc Long Quên - caáp, ADSL, tùång 4 ML, 3 MNN, bïëp gas êm têët caã múái
Êu Cú, 3x7m, trïåt, 1 lêìu, nhaâ nhoã àeåp, heãm yïn tônh, GT tröëng giao ngay, 5,4 tyã. Tel. 0983908646-cö th/lûúång. Tel. 0983908646, 8492853-cö Chi
chuã quyïìn, 1,48 tyã. Tel. 0985998996-A.Hiïåp 100%, CQH, nhaâ àeåp, vaâo úã liïìn, giao ngay, 2,9 tyã. Tel.
àuã, 700tr. Tel. 0909388382. 0906752772-A.Long Chi
„ 18/17/1 àûúâng trûúác trûúâng mêìm non P.10, TB, 4x8,5,
àuác 2 têëm, 3 WC, NT múái àeåp, gêìn trûúâng, chúå, chuâa, Baán nhaâ 95/7 Thñch Minh Nguyïåt, P.2, TB, 3,5x13,25m, Baán 2 cùn nhaâ khu Àïå Nhêët KS, P.4, TB, 3,2x13m, 3
nhaâ thúâ, CQH, 1,6 tyã, MTG. Tel. 2147849-A.Maånh. Baán gêëp nhaâ 154/72/1 Phaåm V Hai, P.3, TB,
45,8m2, trïåt, 2 lêìu, 3 PN coá maáy laånh, 2 toilet, 1 phoâng tùæm
lêìu, 6 PN, nhaâ àeåp, hûúáng ÀN, heãm xe húi thöng,
Baán nhaâ 127/62 Ni Sû Huyânh Liïn, P.10, TB, „ 108/89/2/15-17 Trêìn V Quang, P.10, TB, TDTSD coá maáy nûúác noáng, sên àïí xe maáy, PK, bïëp, phña sau coá
5,2x26,8m, trïåt, 1 lêìu, 3,7 tyã. Tel. 8460648, heãm 0,50 thöng gioá, nhaâ thoaáng, lõch sûå, gêìn 2 cöng viïn, 2,55T; 3,2x13m, 2 lêìu, nhaâ àeåp, hûúáng TB, àûúâng lúán
4x11, gaác göî, 1,4 tyã. Tel. 0913636039-A.Nam 37m2, 1 gaác göî, ÀN àuã, GTHL söí höìng, 30L SJC. Tel. chuâa, sên vêån àöång quên khu 7, xe húi chaåy vaâo têån nhaâ,
0918312460, 01222924311 - Hiïìn chuã nhaâ. 0958809009-C.Haâ thöng N.À.Khúi ra UÁt Tõch, tiïån múã VP, nhaâ thuöëc, 2,5T.
khu an ninh töët, giêëy höìng, 145L, th/lûúång. Tel.
„ 240/12 Trûúâng Chinh, P.13, TB, 2,6x9, gaác suöët, bal- 0904425055-chuá Traåch Tel. 0906604969-A.Thùæng, miïîn tiïëp baáo khaác
con àuác, ÀN, nûúác maáy, caách chúå HH.Thaám ~ 30m, söí
Nhaâ naát 66/63 Trêìn V Quang, P.10, TB, höìng, 700tr, bao ST. Tel. 0986688112 - Dung. Baán nhaâ 21/24 Trûúâng Sún, P.4, TB, KV 216,6m2, H.Àöng
Baán nhaâ cêëp 4, 2 MT Phaåm V Baåch, P.15, TB,
4,3x12,5, CQ 48m2, heãm 3m, 60L SJC; 1/23 „ 29/10 Dên Trñ, P.6, TB, 6,8x5, trïåt, 1L àuác, MT àg 6m,
Nam, heãm röång 5m, caách àûúâng lúán 100m, khu dên cû an
ninh, yïn tônh, gêìn caác trûúâng hoåc, quöëc tïë, cöng viïn, sên Baán nhaâ MT Phan Saâo Nam, 4x17m, 4 têëm, 5 81m2, àang cho thuï baán phuå tuâng xe maáy,
Lûúng Àùæc Bùçng, P.TTH, giaáp Q.6, Q.11, gêìn chúå, trûúâng, CV Lï T Riïng, ÀN, ÀT, THC, CQ bay, siïu thõ, chúå, bïånh viïån, tiïån múã VP, xêy nhaâ cho PN, PK, phoâng ùn, 4 TL, 2 sên thûúång, 275L. khu dên cû, tiïån múã VP Cty, buön baán caác mùåt
höìng, 1,3tyã, TL. Tel. 9707119, 0919012375. ngûúâi nûúác ngoaâi thuï, nhaâ cêëp 4, ÀH ÀN, THC, ÀT, GT húåp
3,8x12m, CQ 51m2, heãm cuåt 6m, ngoaâi 2m, Tel. 0908059859, 0918074642 haâng, chuã quyïìn höìng, 2,2 tyã. Tel.
„ Nhaâ 3x5m, heãm 6m, 1 gaác lûãng, 1 suöët coá àuác lan can, phaáp, 1 lûúång 7 chó, th/lûúång. Tel. 8485107, 0919083059-
48L SJC, caã 2 hûúáng ÀN. Tel. 0908389966 GT tay, 350tr. LH: 147/30 Ni Sû Huyânh Liïn, P.10, TB, A.Khanh, 0903039336-chõ Thuãy 0913726952-A.Cûúâng, khöng tiïëp quaãng caáo
Tel. 8600952 - C.Phuác.
Baán cùn höå têåp thïí lêìu 2, Ng Baá Toâng, P.11, TB, „ HXH NS.Huyânh Liïn, TB, 6x10, XD 60m2, SD 120m2, Baán nhaâ trïåt múái xêy, nöåi thêët cao cêëp, àuã tiïån nghi,
àöëi diïån bïånh viïån Thöëng Nhêët, 36m2, àuã tiïån trïåt, gaác göî suöët, H.ÀB, heãm röång 6m, ÀH ÀN, THC, SH,
MTNB 8m, 406/61 Cöång Hoâa, P.13, TB, 7x35m, Baán nhaâ khu Baâu Caát, àûúâng Phan Saâo Nam,
vaâo úã ngay, khu yïn tônh, àöëi diïån chúå Tên Truå, hûúáng
nghi, nhaâ àeåp, bao tïn söí höìng, giao nhaâ ngay, 1,6 tyã, tùång àöì gia duång. Tel. 0937676916-Thaão.
núã hêåu 7,15m, 247,7m2, hûúáng Àöng, àang cho P.11, TB, 5,3x38m, núã hêåu, 1 lêìu, võ trñ àeåp,
Têy Bùæc, heãm 6m, 8x17, coá sên trûúác, heãm höng, 2,9
550tr. LH: 114 Lï Àaåi Haânh, P.7, Q.11, Tel. „ C/c CMT8, F22, P.12, TB, 6x10, 60m2, gêìn chúå,
thuï laâm VP vaâ nhaâ xûúãng, gêìn etown, àang KD quaán nhêåu thu nhêåp cao, 6,1 tyã, miïîn
tyã. LH: 74/5 Trêìn Thaái Töng, P.15, TB, Tel. 8157668,
trûúâng, 2 MT, ÀN chñnh, ÀT, 850tr. Tel. 9230644, 32tr/m2. Tel. 0903555151 TG. Tel. 0907671013-A.Long
0934197744-cö Thanh, 0908201145-A.Haãi 0908977077 - C.Thaão. 0903747463, 0982474763-A.Pha
---------------------------------------------
Baán nhaâ 152/1 CMT8, P.5, TB, 3x9m, 1 gaác suöët, 1 HXH CMT8, TB, 5,7x14, GS, SH, 1,6 tyã; MT T.Trang, Baán nhaâ P.15, TB, gêìn àûúâng Trûúâng Chinh vaâo Baán nhaâ söë 87 àûúâng Phuá Hoâa, P.8, TB, nhaâ MT
gaác lûãng, balcon àuác 2x3m, khu yïn tônh, caách 3,3x12, L, gaác, 100L. LH: Cty Thuyá Long Thõnh, 104 200m, àûúâng nhûåa röång 12m, coá sên àïí xe, Baán nhaâ MT àûúâng Ng Thïë Löåc, P.12, TB, chúå Tên Bònh, 3,5x17m, núã hêåu 7,2m hònh chûä
ngaä 3 Öng Taå ~ 20m, nhaâ sau lûng MT, àiïån nûúác, T.K.Chên, P.9, PN, Tel. 2168894, 4491764. DTSD 4x16, trïåt, 3 lêìu, nöåi thêët cao cêëp, chuã 4x20m, chuã quyïìn höìng, 4,1 tyã. Tel. L, DTXD 70,7m2, DTSD 221m2, tiïån KD chúå vaãi
---------------------------------------------
giêëy túâ húåp lïå, chuã quyïìn tû nhên, 50L SJC, quyïìn bao sang tïn, 2,345tyã. Tel. 0974915705, 0913620559, miïîn TG - phuå liïåu may vaâ caác ngaânh nghïì khaác, CQ
„ 2MT heãm 4m L.L.Quên, P.10, 3x12,5m, núã 4,2m, caách
th/lûúång. Tel. 8560061, 4051606-A.Tên àûúâng 50m, 1L, THC, múái, SH, 74L. LH: 279 L.À.Haânh, 0919456009-A.Toaân giêëy höìng, 410L SJC. Tel. 0903947587-A.Têìn
Q.11, Tel. 9627272, 0913741235.
Baán nhaâ 71/88/12C Ng Bùåc, P.3, TB, heãm yïn „ Heãm 2m Baåch Àùçng, P.2, 3,6x12,4, 1L, SH, 1,6tyã; MT 245 Ng Thaái Bònh, P.4, TB, 7x15m, núã hêåu 9x6m,
tônh, nhaâ àuác, trïåt, 2 lêìu, gêìn chúå, nhaâ tröëng MTNB 8m N.H.Àaâo, P.13, 4,2x12,5, 2L+ST, SH, 2,7tyã. Baán nhaâ MT Phaåm V Hai, P.2, TB, 3,8x16m, trïåt,
töíng DT àêët 120m2, nhaâ gêìn siïu thõ Maximark Cöång
Baán nhaâ khu dên cû cao cêëp Kiïën Àûác, 127/27
giao ngay, DTXD 30m2, söí höìng, 1,5 tyã. Tel. LH: 279 L.À.Haânh, Q.11, Tel. 9627272, 0913741235. 3,5 lêìu, nhaâ àeåp, tiïån cho KD vaâ múã VP Cty, söí
Hoâa, gêìn trung têm triïín laäm Q.TB, tiïån múã nhaâ haâng,
Ni Sû Huyânh Liïn, P.10, TB, 20x3,6m, gêìn chúå
0909255222-cö Hiïåp, 0989034482-cö Nguyïåt, „ 2MT heãm 5m Trûúâng Chinh, P.12, 3,5x9,5m, heåp höìng, 390L SJC, miïîn tiïëp baáo. Tel. 5172186,
khaách saån, karaoke, mua baán..., giêëy túâ nhaâ söí höìng,
Tên Bònh, siïu thõ, chung cû, trûúâng hoåc, bïånh
3,2m, caách àûúâng 40m, 1L+ST, SH, 1,15tyã. LH: 279 0913944320 viïån, àûúâng 12m, 1,95 tyã. Tel. 0903182029
miïîn TG L.À.Haânh, Q.11, Tel. 9627272, 0913741235. 8,5 tyã. Tel. 0903711441-C.Àaâo
„ Nhaâ cêëp 4, MT 17 Ng Höìng Àaâo, P.14, TB, 4x19,8, 4,8
tyã. Tel. 0907642224 - C.Thuãy, miïîn TG.
„ MT Laåc Long Quên, P.10, TB, 2,7x12, gaác suöët + lûãng,
„ MT 124A Nhêët Chi Mai, P.13, TB, SD 3,2x10, àuác 2,5
têëm, PK, 3 PN, 2 WC, bïëp, gêìn chúå, trûúâng, nhaâ thúâ, tiïån
KD, SH, 2,2tyã, TL, MTG. Tel. 0919786561.
Baán nhaâ MT (3 cùn liïìn) 269 Trûúâng Chinh,
P.14, TB, 9,6x18m, an ninh töët, tiïån KD, chuã
„ Nhaâ Q.TP, 4x10, KK 99, coá gaác nhaâ saåch àeåp, úã ngay,
ÀT, À chñnh, caách àûúâng Lï Troång Têën 100m, KK 99,
600tr. Tel. 0902972334 - chõ Truác.
Thûá Nùm, 15/05/2008 29
tiïån KD, söí höìng, 2,4 tyã. Tel. 8612678 - chuá Hiïåp. „ Phaåm V Baåch, P.15, TB, 4,5x21, heãm nhûåa 8m, caách quyïìn höìng, giaá thoãa thuêån, miïîn trung gian. „ 68/8A Trêìn Têën, TP, 4x15, cêëp 4, àûúâng 8m, an ninh,
„ 3,8x11, gaác lûãng 3,8x3,8, sên riïng 4,5x2,5, cùn cuöëi àûúâng chñnh 30m, GTHL, 2,2 tyã. Tel. 8448473, Tel. 8492363-cö Hùçng gêìn chúå, trûúâng, BV, caách chúå Bïën Thaânh 7,5km, khu àaä „ 2 cùn: 48/8 Phaåm V Xaão, P.PTHoâa, TP, 4x19, 1,4 tyã;
heãm cuåt àg Tûå Lêåp, P.4, TB, yïn tônh, an ninh, gêìn ngaä 0938588777 - Hûúâng. QH öín àõnh, 1,5 tyã/cho thuï. Tel. 0919977606, chuã. 170 Lï Cao Laäng, P.Phuá Thaånh, 5x12m, 1,2 tyã, CQH caã
4 Baãy Hiïìn, 103L SJC. Tel. 0913898914-Ö.Vinh. „ Ng Höìng Àaâo, P.13, TB, 4x20, gaác lûãng, giêëy höìng, 3,2 „ Söë 6/5 Lï Thuác Hoaåch, P.Phuá Thoå Hoaâ, TP, 4x16, àuác 2 cùn. Tel. 8610743-chuá Taám, 4446150 - cö Chêu.
„ Êu Cú, TB, H5m, 8x32, CQTN, GPXD+baãn veä TK trïåt, tyã; 3,6x11,2, àuác 3 têëm, sên sau, 2 MT, àûúâng LLQuên, 1 têëm, àeåp, löå giúái öín àõnh, gêìn chúå, trûúâng, 1,5 tyã, TL. „ 211/11/13 Tên Quyá, P.Tên Quyá, TP, 4x12, àuác trïåt, 2L,
L, 2 lêìu, ST, laâm P.cho thuï àûúåc 30P, 17tr/m2, TL, cho P.5, 3,1 tyã, baán 1 trong 2. Tel. 0909273938-Haãi. Baán nhaâ MT àûúâng 30m, 344 Bùæc Haãi, P.6, TB, Tel. 0903932274. PK, 4 PN, 3 WC, gêìn chúå, BV, trûúâng, CQH, 1,52 tyã. Tel.
traã chêåm 50% goáp 15 nùm. Tel. 0908334135-Tiïn. „ MT àûúâng Bïën Caát, P.7, TB, gêìn chúå Tên Bònh, 5x23m, 100m2, nhaâ cuä cêëp 4, khu buön baán, „ Nhaâ 4x8, NH 5,5m, 2 WC, GL àuác, PK, PN, tuã êm, ML, 01685218168 - Bònh.
„ 58/1Bis Buâi T Xuên, P.5, TB, 4,1x18, trïåt, 1L, 3 PN, 2 5x15m, söí höìng, 320L SJC, miïîn TG. Tel. 8130179, KD, gêìn Mobifone, söí höìng 2008. Tel. ÀT, CQH, BST, ngay chuã, 700tr, TL. LH: 51/12 Phuâng „ Lï Thuác Hoaåch, TP, 4x11, trïåt, 1 lêìu, 2 PN, nhaâ múái
WC, heãm höng 4m, gêìn trûúâng, BV, chúå, sên bay, TTTP, 0987758308 - chõ Huyïìn. 0909096898, chuã Chñ Kiïn, P.Tên Quyá, TP, Tel. 0958440928-Oanh. xêy, CQ höìng, 1,5 tyã, TL. Tel. 9780310, 0909308707 -
3,2tyã, TL. Tel. 0903927944 - C.Lan. „ Nhaâ P.15, TB, khu chúå Baão Ngoåc Tuá, 4x17m, trïåt, 2 --------------------------------------------- C.Tiïn.
„ 52 Khai Trñ, P.6, TB, 4x14,5m, 3,5 têëm, söí höìng, 150L lêìu, àûúâng 8m, 2 tyã. Tel. 0903919251. Söë 40/14 àûúâng 27, P.Sún Kyâ, TP, 4x20, GTHL, 85L. „ 60 àûúâng kïnh 19/5, P.Sún Kyâ, TP, 30m2, 2 MT, ÀH
SJC. Tel. 0907736948 - Baãy. „ MT cêëp 4 söë 866 CMT8, P.5, TB, 2,3x15,5, NH 4,1m, Xuêët caãnh, baán nhaâ heãm xe húi, trung têm Q.TB, Tel. 0909227787 - Khiïm, 0913636373 - Vên. ÀT, àang cho thuï, nhaâ trïåt, àeåp, giêëy KK 99, 310tr. Tel.
„ 15/20 àûúâng trûúác trûúâng Mêìm non, TB, 4,5x12, àuác khu sêìm uêët, gêìn ngaä 3 Öng Taå, BV, trûúâng, nhaâ thúâ, sau lûng siïu thõ àiïån maáy Ng Kim, àûúâng Lyá --------------------------------------------- 0989599637 - Minh.
2 têëm, 3 PN, 2 toilet, gêìn trûúâng, chúå, KDC, ÀN chñnh, chúå, CQH, 270L SJC, TL. Tel. 2652872-A.Nghõ. Thûúâng Kiïåt, 4,1x20m, núã hêåu 6m, DTKV 87m2, 307/9 Khuöng Viïåt, à/d cöíng thuãy taå Àêìm Sen, P.Phuá „ 99/8 Ng Suáy, P.Tên Quyá, TP, 4x23, gêìn chúå, nhaâ thúâ,
SH, bao ST, 1,8tyã, TL. Tel. 9714843 - My. „ MT Ng Thaái Bònh, P.4, TB, KV 5,2x10,9, trïåt, lêìu, gaác, Trung, TP, 87m2, àuác 3,5 têëm, ÀN àuã, GTHL, 1 tyã. Tel. trûúâng, giêëy túâ àuã, 1,6tyã. Tel. 0934196976 - C.Thaão.
tiïëp ngûúâi coá thiïån chñ, thanh toaán linh hoaåt. Tel.
„ MT Voä Thaânh Trang, P.11, TB, trïåt, 2L, ST, sano, 4 gêìn ST Cöång Hoâa, khu KD, tiïån moåi nghïì, CQ höìng, 4,5 0908272883-Chi. ---------------------------------------------
PN, 2 PK, 4 WC, gêìn chúå, trûúâng, ÀNC, CQH, 4,8tyã, TL. tyã, miïîn baáo & TG. Tel. 0908239800. 0918281111, 7146258452, miïîn baáo, quaãng caáo --------------------------------------------- MT àûúâng nhûåa 8m, 42A Phan V Nùm, Phuá Thaånh,
Tel. 9710672, 0905556333 - Huâng, Phûúång. „ 730/34/3 Laåc Long Quên, P.9, TB, 4x14, núã hêåu 6m, 1 36/16 Dûúng Àûác Hiïìn, Têy Thaånh, TP, nhaâ C4, TP, 3x9, trïåt, lêìu àuác, balcon àuác, NT àeåp, THC,
„ 196/4 Hoaâng V Thuå, P.4, TB, trïåt, lûãng, 1L, ST, PK, 3 lêìu, ÀN chñnh, söí höìng, 120L, bao giêëy túâ. Tel. DTKV 4x19m, àûúâng nhûåa 8m, söí höìng, 1,4 tyã. Tel. ADSL, ÀT, nûúác maáy, 750tr. Tel. 0918290277 -
PN, 3 WC, bïëp, nhaâ chûä L, 2 löëi vaâo, gêìn chúå, trûúâng, 0908289789 - Trûúâng, ûu tiïn cho ngûúâi àïën trûúác. Baán biïåt thûå 8,5x24m, hûúáng Nam, khu yïn 0918733689, 01699823892 - chõ Loan. A.Khöi.
s/bay, s/thõ, 115L. Tel. 8456757 - A.Bûãu. „ MT J8 chúå HHT, P.13, TB, khu KD, 100m2, CQH tônh, sang troång. Tel. 0903908626, 8442799, --------------------------------------------- ---------------------------------------------
„ Nhaâ MT 676 Laåc Long Quên, P.9, TB, 3,8x17, trïåt, 3 240L, baán 210L; 2 MT heãm röång 7x28=210m2, NH, CQH 28/20 Àöî Nhuêån, P.Sún Kyâ, TP, 6,1x7,3m, sên àïí xe, 48/9 Lûúng Thïë Vinh, P.TTHoâa, TP, 4x15, NH 1m, HÀ,
lêìu, ST, ÀN, ÀT, TH caáp, 330L SJC. Tel. 0903909918- 252 baán 225L. Tel. 9740983, 0909338179, MQC. 8477786 lêìu göî, gêìn chúå, CQ àoã 2006, 710tr. Tel. 0907392689- àöí 1 têëm, múái xêy àïí tröëng, H3m, CQH, 1,42 tyã, TL,
C.Phuång, 0908443226-Chinh. „ Heãm 3,5m T.N.Trung, P.13, 8,5x20, caách àûúâng 20m, A.Khaánh. MTG. Tel. 0913600129 - A.Lûúng, 0987639538 -
„ HXH 8m, 66/5 Trêìn V Quang, P.10, TB, 3,5x26, trïåt, 2 2L, àeåp, ÀT, ÀN chñnh, SH, 3,9tyã. LH: 279 L.À.Haânh, --------------------------------------------- C.Hoa.
lêìu àuác suöët, ST, tiïån múã Cty, 2,9 tyã. Tel. 0903938720, Q.11, Tel. 9627272, 0913741235. 38/11 Àoaân Gioãi, P.Sún Kyâ, TP, 4x11, gaác suöët, 2 WC, ---------------------------------------------
8619219. „ MTNB 8m Êu Cú, P.9, 3x18,5, núã 3,5m, 4L+ST, SH, Nhaâ MT Bùæc Haãi, P.6, TB, 3,4x25m, söí höìng, ÀNC, nhaâ àeåp úã ngay, heãm XH vö àûúåc, CQH, 920tr. Nhaâ 111/2/11 Vûúân Laâi, P.Phuá Thoå Hoâa, TP, 4x15,
„ Heãm xe taãi àûúâng Ni Sû Huyânh Liïn, P.10, TB, 115L; heãm 2,5m T.T.M.Non, P.10, 4,5x10,35, 2L, SH, giaá th/lûúång. Tel. 8641325, 0983641325, chuã Tel. 0908198725, 0937083979 - C.Mai, chuã. heãm 4m, ÀN chñnh, söí höìng, 1,15 tyã. Tel. 0908154679
4,3x12, núã hêåu 4,6, trïåt, lûãng, 2 lêìu, heãm sau, thoaáng, 1,3tyã. LH: 279 L.À.Haânh, Q.11, Tel. 9627272, --------------------------------------------- - A.Thiïån.
nhaâ àeåp, söí höìng, 171L SJC. Tel. 0918374195 - C.Haånh. 0913741235. nhaâ KV 71m2, XD 55m2, SD 130m2, trïåt, 1 lêìu GS, 3 PN, 2 ---------------------------------------------
„ 167 Àöìng Àen, P.11, TB, SD 120m2, trïåt, 3 lêìu, 190L „ MT N.S.Saách, 4x17, 3L, múái, SH, 2,8tyã; MTNB 6m, WC, bïëp, PK, ÀT, HTH CQ 2004, 1,55 tyã, TL. LH: 34/13 27/19/5 Ng V Sùng, Tên Sún Nhò, TP, 4x8, gaác suöët,
SJC, hoùåc cho thuï nguyïn cùn 700$/th. Tel. P.15, 4,5x16, caách àûúâng 40m, 1L, bao SH, 1,3tyã. LH: HNPhaách, P.PTH, TP, Tel. 2462765, 0983793579. CQ höìng, 850tr. Tel. 01222468814 - cö Chêu, miïîn
0913645635 - Loan. 279 L.À.Haânh, Q.11, Tel. 9627272, 0913741235. --------------------------------------------- TG.
„ 30/7 Ng Hiïën Lï, P.13, TB, 5,1x23, àuác 2 têëm, hûúáng „ MT Êu Cú, 3,5x14,7, gaác, ÀT, ÀN chñnh, SÀ, 2,6tyã. 42/1/11 BTX, P.2, TB (söë cuä), 122/110 PVH, P.2, 26/3A Tên Thaânh, TP, 4,2x10, söí höìng, bao ST, 870tr. ---------------------------------------------
Nam, heãm röång 6m, àiïån 2 pha, 3 pha, söí höìng, 3,2 tyã, LH: 279 L.À.Haânh, Q.11, Tel. 9627272, 0913741235. TB (söë múái), àûúâng röång 16m, 3,8x11m, trïåt, 4 Tel. 0909001050. 177/38 Luäy Baán Bñch, Hiïåp Tên, TP, 2,4x19, trïåt, 2 lêìu,
TL, miïîn TG. Tel. 0903722529 - A.Mai. lêìu, KT nhaâ nùm 2003. Tel. 9910972, --------------------------------------------- kiïën truác NT àeåp, goån, löå giúái 8m, söí höìng, 62L SJC.
„ 281/15/5 Lï V Syä, P.1, TB, 4x20, ÀNC, ÀT, heãm thöng TRÏN 500 L SJC (> 8,5 tyã) 0902828645-cö Lan Q.TP, 4x12,5m, coân dû 15m2, bïn höng laâ bïëp, nhaâ Tel. 0908115189 - A.Cûúâng.
röång 10m, an ninh, vaâo úã ngay, caách LVSyä 30m, CQH, àeåp, gaác lûãng, tröëng vaâo úã ngay, SH, HXH vaâo 35m, ---------------------------------------------
290L, TL. Tel. 0903904434-A.Nam. gêìn ngaä ba LTTêën, TKTQ, 899tr. Tel. 0908631499. Cùn höå C/c Goâ Dêìu 2, Trûúng Vônh Kyá, TP, 66,7m2,
„ 166/33 Trêìn V Dû, P.13, TB, nhaâ cêëp 4, 4,05x13,05 = --------------------------------------------- TK àeåp, 2 PN, PK, toilet, bïëp, balcon hûúáng À, NTCC,
53m2, heãm XH vaâo têån nhaâ, thoaáng maát, ÀH ÀN riïng, Nhaâ MT heãm Lam Sún, P.2, TB, 7x31,1, 12,6 tyã; Baán nhaâ MT 70 Phan Huy ñch, P.15, TB, gêìn ngaä HXH àûúâng Lï Troång Têën, P.Sún Kyâ, TP, 4x12, trïåt, CQ höìng, 830tr. Tel. 0918327309 - A.Huy.
1,75tyã. Tel. 01689791269 - Thûúng. 4,2x34, 8,3 tyã; nhaâ MT heãm Baåch Àùçng 12m, 3 Trûúâng Chinh + Phan Huy ñch, 4,5x21, cêëp 3, lûãng, 1 lêìu àuác, àeåp, khu an ninh, gêìn chúå, trûúâng, ---------------------------------------------
--------------------------------------------- 6,5x26, 11,5 tyã; 4,8x36, 9,9 tyã. Tel. NTCC, söí höìng chñnh chuã. Tel. 0989763929, caách àûúâng 10m, 1,3 tyã. Tel. 0908146287 - C.Hùçng. 133/2/24 Hoâa Bònh, P.Hiïåp Tên, TP, gêìn Àêìm Sen,
MT Àêët Thaánh, 4x24, 3L, khu KD hoùåc VP, 300L; MT 0903990325-A.Thanh 0983636236 --------------------------------------------- 4,3x18, trïåt, 1 lêìu, 3 PN, 2 WC, PK, bïëp, heãm trûúác
Giaãi Phoáng, 8x20, 3L, 7,3tyã. LH: 336 Cao Thùæng ND, 153/1 Têy Sún, P.Tên Quyá, TP, 3,5x9,4, 620tr; 3m, SH húåp lïå, 1,55 tyã. Tel. 0908444977, chñnh chuã.
P.12, Q.10, Tel. 8624753(4), 0919225599. 427/2/18 Tên Kyâ Tên Quyá, 4,2x18, gaác, 1,1tyã; 38/34 ---------------------------------------------
--------------------------------------------- P.7, TB, 4x30, gêìn trûúâng TVKyá, nhaâ thúâ Chñ Hoâa, giaá Goâ Dêìu, P.TSNhò, 4,2x14, 1,1tyã. Tel. 0903658412. 88/2 Àöî Nhuêån, P.Sún Kyâ, TP, 4x13, söí höìng, 750tr;
Heãm 10m Trûúâng Chinh, P.13, TB, 8x27m, 1T, 1L, 7,5 Baán biïåt thûå TB, 10x20m, xêy múái, nöåi thêët cao reã. Tel. 8659487 - cö Yïën. --------------------------------------------- 4x16, GTHL, 147tr, heãm 6m. Tel. 0983135710 - A.Caã.
tyã; heãm 5m Ng Höìng Àaâo, 8x17,5m, 1T, gaác, 3,7 tyã, cêëp, coá sên vûúân, chöî àïí xe húi, giêëy túâ húåp lïå, --------------------------------------------- Têìng trïåt 001 lö C, C/c Vûúân Laâi, P.PTHoâa, TP, cùn ---------------------------------------------
TL. Tel. 0989043847-A.Quöëc. giao nhaâ ngay, 17 tyã, th/lûúång. Tel. MT 551 Hoaâng V Thuå, P.4, TB, à/d xeáo TT triïín laäm bòa 2 MT, trïåt, lûãng àuác, 4 PN, 2 toilet, PK, bïëp, „ Q.TP ngay KCN TB, 4x18, àuác 2 têëm, 4 PN, 3 WC, múái
--------------------------------------------- 0903333956-chõ Yïën Quöëc Tïë, àoaån 2 chiïìu, 4,25x25, trïåt, lûãng, 1L, khu 100,3m2, 8x14, SH, 1,45tyã. Tel. 0908379374 - 100% CC chñnh chuã, an ninh, yïn tônh, àûúâng 6m XH
Àûúâng NB Hiïåp Nhêët, khu Àïå Nhêët KS, 5,6x16, 1T, KD sêìm uêët, giaá th/lûúång. Tel. 0903900760 - A.Chi. C.Tuyïët. vaâo têån nhaâ, 810tr, miïîn TG. Tel. 0982947792-A.Sún.
1L, 190L; heãm 6m LVSyä, P.1, TB, 4x17, 1T, 1L, khu --------------------------------------------- --------------------------------------------- „ MT Luäy Baán Bñch, P.Hiïåp Tên, TP, gêìn chúå P.20 cuä,
cöng chûác, xe húi vaâo, 4,1 tyã, TL. Tel. 0989043847- Biïåt thûå khu villa yïn tônh, àeåp, 4C/2 Yïn Thïë, P.2, TB, vaâo 508/16/4 Trûúâng Chinh, P.13, TB, 52,5m2, DTSD HXH 7m caách Trûúâng Chinh 30m, 73/11 Tên Sún Nhò, 4x22m, giaá th/lûúång; MT Quaách Àònh Baão, TP, 3,5x17m,
A.Quöëc. heãm söë 2 caách ngaä 3 Yïn Thïë vaâ Cûãu Long 15m, 8,3x31m,
núã hêåu hònh thang 15,5m, DTKV 368m2, àuác trïåt, 2 lêìu, sên
104m2, ÀT, ÀN àuã, heãm röång 5m, söí höìng, miïîn TG. P.TSN, 3,6x19, SD 110m2, tiïån VP Cty, KD, söí höìng, 80L. Tel. 0938183084-Trñ.
--------------------------------------------- thûúång, nhaâ àeåp, kiïën truác Phaáp, coá vûúân cêy thaãm coã, Tel. 4251807, 0903710210 - cö Hoa. 1,57 tyã, ch.chuã, MTG. Tel. 0918900088-A.Trung. „ Cùn höå cao cêëp penthouse têìng 16 C/c Fortuna, 306-
Nhaâ heãm Trung Lang, P.12, TB, 3,7x17, lûãng, 3 lêìu, 7 DTSD 393m2, CQ höìng, 930L SJC hoùåc 17 tyã. Tel. --------------------------------------------- --------------------------------------------- 308 Vûúân Laâi, TP, thaáng 7/2008 giao nhaâ, DT 78m2,
PN, múái, àeåp, àuã TN, NTCC, tùång toaân böå nöåi thêët, söí 0903030828, LH trûúác khi xem nhaâ, miïîn tiïëp baáo quaãng „ Nhaâ TB, DT MB 70m2, hai têìng, nhaâ cêëp 3, MT > 4m, Nhaâ cêëp 4, 29/14 Tên Quyá, P.Tên Quyá, TP, gêìn UBND 13tr/m2. Tel. 0989990577.
höìng, 3tyã. Tel. 2640414, 0907197967. caáo VT àeåp, ötö àöî trûúác cûãa nhaâ, söí àoã chñnh chuã. LH: baâ phûúâng, 4x21, heãm thöng 4m, söí höìng 2007, 1,3tyã, „ Cùn höå cao cêëp Khang Phuá, TP, DT (74-77-98-
--------------------------------------------- Phaåm Höìng Viïåt, Tel: (04)7581664, 0903402603. TL, miïîn TG. Tel. 5113526, 0909763969. 144)m2, tûâ 15,3tr/m2 àïën 17,5tr/m2, cho thuï tûâ 350$/th.
Nhaâ cêëp 4, MT Trung Lang, P.12, TB, 5x40, söí höìng, Cêìn tiïìn baán gêëp nhaâ MT Bònh Giaä, gêìn Cöång „ 343/2 Ng Troång Tuyïín, P.1, TB, àêìu heãm röång 6m, KV --------------------------------------------- Tel. 0908449449 - A.Huâng.
30tr/m2, nùçm giûäa Nhêët Chi Mai - Lï Lai, caách Hoâa, àöëi diïån cöng viïn, DTKV 350m2, tiïån xêy 8,1x18,5m, XD 102,07m2, nhaâ daång biïåt thûå, söí höìng, 73/14 Têy Sún, Tên Quyá, TP, 4x9,2=36,6, gaác suöët „ Heãm Lï Troång Têën, P.SKyâ, TP, 6,2x8m, trïåt, lûãng, ÀN
Trûúâng Chinh 300m. Tel. 2640414, 0907197967. cao öëc, VP, KS, khu KD sêìm uêët, 15 tyã, giaá th/lûúång. Tel. 0974163050 - A.Huâng. hûúáng Àöng, heãm lúán, CQH, 750tr, coá GPXD, ÀN, ÀT. chñnh, 2 PN, Kkhai 2000, 420tr. Tel. 0938317778.
--------------------------------------------- th/lûúång, tiïëp ngûúâi thiïån chñ, miïîn TG. Tel. „ 248/23/37 Ng Thaái Bònh, P.12, TB, trïåt, 2 lêìu, khu trung Tel. 0908392646 - chõ Tyá. „ Cùn höå cao cêëp Sacomreal, MT Luäy Baán Bñch, à/d
Cty Hoaâng Anh, söë 3 Trûúâng Sún, P.4, TB, nhêån kyá têm, tiïån úã hoùåc múã VP. Tel. 0989002375 - C.Phûúng. --------------------------------------------- UBND Q.TP, têìng 16, 82m2, 17,5tr/m2, thuï 450$/th.
gûãi, thuï, baán nhanh nhaâ phöë, villa, biïåt thûå, àêët DA, 0934867789-cö Trang „ MT heãm lúán söë 321/91/76A àûúâng HVT, P.4, TB, trïåt, 183/11/7 Phaåm Quyá Thñch, P.Tên Quyá, TP, Tel. 0903815816 - A.Bònh.
kho, xûúãng, coá NH trúå vöën, miïîn phñ DV, Tel. 30m2, gêìn chúå, trûúâng, trung têm triïín laäm quöëc tïë, 4,1x7,7=31,5, trïåt, gaác suöët, hûúáng Àöng, ÀN, ÀT, CQ „ MT ngay ngaä 3 Lï Thuác Hoaåch, TP, 4,2x6, ngay bïën
2969079, 2728198: Baán nhaâ MT Cöång Hoâa, gêìn Maximark Cöång Hoâa, gêìn GTHL. Tel. 8127174, 0986202454, sau 18h. höìng, 650tr. Tel. 0908392646 - chõ Tyã. xe buyát, caách chúå Tên Hûúng 100m, tiïån KD, hûúáng ÀN,
„ Villa khu SB: NB Phöí Quang, 12x26, trïåt, 2L, 21tyã; trûúâng trung-tiïíu hoåc Quöëc tïë, 99Q Cöång Hoâa, P.4, TB, „ Söë 35 Ng Àònh Khúi, gêìn KS Àïå Nhêët, P.4, TB, nhaâ --------------------------------------------- nhaâ cêëp 4, CQH, 800tr, MTG. Tel. 0909522005.
Hêåu Giang, 10.5x25, trïåt, 2L, 900L; Lam Sún, 4x20m=80m2, trïåt, 3 lêìu, PK, phoâng ùn, 4 PN, phoâng trïåt, gaác göî, 8x8, gêìn chúå, trûúâng, BV, söí höìng. Tel. „ 380/3 Bònh Long, TP, 4,1x11, trïåt, 1 lêìu, NTCC, 1,08 „ MT Vûúân Laâi, TP, 4x17, 3L, 1,5 tyã; MT LTHoaåch, 4x20,
10x22m, trïåt, 2L, 800L; Cûãu Long, 10x21, trïåt, 1L, thúâ, 5 WC, tiïån múã VP Cty, ngên haâng, trûúâng ngoaåi 7180964, 01222988757. tyã (63L SJC), bao ST. Tel. 0908258844 - A.Thanh. 2 MT, 2,3 tyã; MT T.Nhêët, 4,5x17,
gara, 15,5tyã. ngûä, 850L SJC. Tel. 0903385940-cö Liïîu, „ 916/48 Laåc Long Quên, P.8, TB, nhaâ cêëp 4, gêìn chúå „ Lï Thuác Hoaåch, TP, 2,75x11, heãm 5m, TDTSD 35m, 3,5 tyã; MT LCLaäng, 5x18, 4L, 2,7 tyã. Tel. 0984882299,
„ MT Lï V Syä, KV 5x23, NH, àuác 5,5têëm, 720L; NB 0958511269-chuá Phûúng, 8115927 Tên Bònh, sau quaán gaâ Vûúân Mai. Tel. 0918553301 - söí höìng, bao ST, 535tr, tiïëp ngûúâi thiïån chñ. Tel. 8842477-A.Haâ, MTG.
Phöí Quang, 4x26m, trïåt, 2L, 4,2tyã; 4x19m, trïåt, 3L, Trinh. 0938280382 - A.Duäng. „ 2 MT heãm söë 77/34 Búâ Bao Tên Thùæng, P.Sún Kyâ, TP,
4,5tyã; 3,6x17, gaác lûãng, 3,2tyã; 4,2x14m, trïåt, 3,3tyã. Baán nhaâ MT 400 Lyá Thûúâng Kiïåt (söë cuä 143), P.7, TB, „ Söë 43/35 Àöng Höì, P.8, TB, 4x14, trïåt, 2L, ST, hûúáng „ Nhiïìu nhaâ heãm xe húi, Q.TP, giaá tûâ 400 àïën 950tr. Tel. gêìn UBND & chúå Sún Kyâ, CQH 5x20, 1,4 tyã hoùåc 1/2 cùn
„ Yïn Thïë: MT 8x20, 2L, 650L; NB 6x20m, trïåt, lêìu, 4x25m, cêëp 3, gaác göî, vóa heâ röång 9m, gêìn Cty Toyota, Àöng, gêìn chúå TB, giêëy höìng, giaá th/lûúång. Tel. 0908798469, 0903329292 - Thaânh, miïîn TG. 5x10, 700tr, MTG. Tel. 0903914647 - Hûng.
380L; MT Baåch Àùçng, 4,6x26, 1L, 5,5tyã; MT Söng caách chúå Tên Bònh 50m, àang cho thuï KD vêåt liïåu XD 0903702876 - A.Àûác. „ Cùn höå C/c KCN Tên Bònh, TP, lêìu 4, 71m2, PK, 2 PN, „ Phan V Nùm, P.Phuá Thaånh, TP, 3x6,5m, 31L SJC. Tel.
Thao, 4,1x27, C4, 5tyã; MT Tiïìn Giang, 8,3x22, 2L, - trang trñ nöåi thêët (4x13m - 1100$/th), khu KD ngên „ 018 C/c Thanh Niïn, àûúâng Baâu Caát 1, TB, 4x16m, 2 WC, bïëp, balcon àeåp, ÀT, TH caáp, internet, söí höìng, 0938270554 - C.AÁnh.
gara, 12tyã. haâng, maáy phaát àiïån, maáy nöí, khaách saån, söí höìng baán hoùåc cho thuï laâm VP, buön baán, 8tr. Tel. 670tr. Tel. 01223080289.
„ Khu sên bay: àêët MT Trûúâng Sún, 8x36, 10x30, múái, 850L, th/lûúång. Tel. 0903043322-A.Sún 0903877249 - chõ Hiïëu. „ 166/31/21 Lï Trung Àònh, P.Sún Kyâ, TP, 3x11,5,
7,5L/m2; NB 7,2x18 & 19x22m, 5L/m2; NB 11x20, 1L, 800tr. LH: 248 Tên Kyâ Tên Quyá, phúã Myä Anh, Tel. Nhaâ cêëp 4, 123/7/25 Huyânh Thiïån Löåc, Tên Phuá,
16tyã; NB 25x25m, NB Hêåu Giang, 8x33, 3,2L/m2, tiïån BAÁN NHAÂ QUÊÅN TÊN PHUÁ 2676477, 0978800358 - chõ Nguyïåt. 4x17,4m, àiïån nûúác chñnh, heãm 4m, hûúáng ÀN,
cao öëc VP. Baán nhaâ 138/22 Trûúng Cöng Àõnh, P.14, TB, „ Heãm cuåt caách àûúâng kïnh 19/5 30m, caách àûúâng Lï trung têm Tên Phuá, gêìn chúå, trûúâng, CQ höìng,
„ NB Trûúâng Sún, 5x13,5, 1L, 3,7tyã; 4,2x14, trïåt, 1L, heãm xe húi, 8,5x26m, 221m2, hûúáng Àöng, DÛÚÁI 100 L SJC (< 1,7 Tyã) Troång Têën 200m, P.Sún Kyâ, TP, 4x19m, gaác suöët, 750tr, 1,15 tyã. Tel. 0973676942-A.Linh
2,8tyã; khu A75: 4x15, trïåt, 1L, múái, 3,5tyã; 4x10, 3L, àiïån, nûúác thuyã cuåc, nûúác giïëng, 2,5L/m2. Tel. Heãm bï töng xe taãi gêìn MT Ng Sún TT Q.TP, miïîn tiïëp baáo. Tel. 8429818-cö Huyïn.
2,05tyã; MT Höìng Haâ, 8x30m, 5x27m, 4L/m2. 0913906472, 0913961467 4,8x18m, núã hêåu, nöåi thêët àeåp, úã ngay, khöng cêìn
„ Àêët: MT Ng V Tröîi, 11x23, 13L/m2; MT Ng T Bònh, sûãa, SH, 1,65 tyã. LH: 92/2 Ng Sún, Tel. 0938778998- Baán 3 cùn nhaâ àûúâng Vùn Cao, P.Phuá Thaånh,
12x23, 24tyã; MT Bònh Giaä, 10x35, 15tyã; 2MT Hoaâng V A.Sún. 3,13x6,5m, gaác suöët, àûúâng 6m, 600tr; 3,4x11,
Baán nhaâ MT chung cû Sún Kyâ, Tên Phuá, DTSD
Thuå, 14x20, 5,8L/m2, tiïån cao öëc, VP, trûúâng. --------------------------------------------- gaác suöët, àûúâng 6m, 800tr; àûúâng 5m, Phuá Thoå
86m2, ngang 8m2, trïåt, 1 lêìu, 2 PN, 2 WC, tiïån
„ Khu Àïå Nhêët KS, 10x23, nhaâ cuä, 4,3L/m2; khu Baâu Nhaâ 2 MT àûúâng söë 38 Cûãu Long vaâ Lam Sún, Nhaâ (àêët) KDC An Cû, àûúâng Ng Sún, P.Phuá Thaånh, KD, múã VP, CQH, chñnh chuã, 980tr. Tel.
Caát, 8x20, nhaâ àeåp, 500L; 4x16, trïåt, 2L, 230L; Baâu P.2, TB, 432.45m2, tiïån xêy VP, KS..., 41 tyã; nhaâ TP, 4,5x17 = 77m2, àûúâng nöåi böå 12m, hûúáng TB, 1,6 Hoâa, P.PTH, 4,35x18m, NH 9,95m, 1,95 tyã, têët
0908442237
Caát 2, 4,1x14, 2L, 3L, NTCC, 3,8tyã; Baâu Baâng, 8x25, MT 51 Cûãu Long, 93,4m2, 4,2x22,5m, 7 tyã. Tel. tyã. Tel. 0903625406 - A.Viïåt, 0983625406-C.Tuyïët. caã àïìu söí höìng. Tel. 0908832687-A.Phi
44tr/m2. 0903812285-A.Giang ---------------------------------------------
„ Heãm 8m: Lï D Nhuêån, 6x12,5m, trïåt, 195L; MT Cùn höå Fortuna, MT Vûúân Laâi, TP, cùn A02, lêìu 15, Baán gêëp nhaâ 38 Lyá Thaánh Töng, P.Hiïåp Tên, Tên Phuá,
Hoaâng H Thaám, 4x20, 3L, 5,8tyã; NB 4x16, 2L, 3tyã; NB 78m2, T7/08 giao nhaâ, 14tr/m2, àaä bao göìm VAT, àaä Baán nhaâ 42 Ng Löå Traåch, Tên Quyá, Tên Phuá, caách ngaä 4 Hoâa Bònh Àêìm Sen 400m,
Trûúâng Chinh, 4x16, 1L, 3,5tyã; NB Phan V Sûãu, 4x15, MT Baâu baâng, TB, 8x25 = 200m2, hûúáng ÀN, gêìn TT 65%. Tel. 0903737327 - An. 5x17m, MT 5,8m, söí höìng, coá thïí xin GPXD 4,1x17,3m=71,3m2, nhaâ àeåp, gaác, àuã tiïån nghi, 1,5 tyã,
C4, 2.3tyã. chúå, trûúâng, BV, tiïån xêy villa, KS, VP cHoaâng V Thuå --------------------------------------------- ngay, 1,45 tyã, th/lûúång. LH: 139 Tên Quyá, Tên TL, hoùåc àöíi àêët Cuã Chi àêët vûúân hûúáng Àöng cêìn
„ Thên Nhên Trung, 4x16, 2,5L, 3tyã; MT Cuâ Chñnh thuï, höî trúå vay NH 50%, 44tr/m2. Tel. 0903007700 - Heãm 229 söë 69/4 Tên Kyâ Tên Quyá, P.Tên Sún Nhò, TP, Quyá, Tên Phuá, Tel. 4081013, 4446156, 8472082 1500-2500. Tel. 9610214, 0907764779-A.Beá Hai, chuã,
Lan, 5x24m, C4, 28tr/m2; MT Àöìng Xoaâi, 7x22, A.Tuêën. 4,2x26,5, múái xêy, 4 phoâng cho thuï, sên trûúác, LG MTG
4L/m2; MT Trêìn V Dû, 5,2x23, 2L, 4tyã; NB Bònh Giaä, --------------------------------------------- 6m, 1,35 tyã. Tel. 2673297, 0982850580.
4x21, 2,6tyã. MT LLQuên, P.11, TB, 4x25, 3 PN, PK, 5 WC, gêìn chúå --------------------------------------------- Baán gêëp nhaâ söë 46/15/25D Trêìn V Ún, P.Tên Sún Nhò, Tên
Baán gêëp nhaâ heãm XH 10m, vaâo heãm 149 Luäy
„ MT Ng Thaái Bònh, gêìn K300, 7,2x36, trïåt, 4L, KT TB, tiïån KD àang cho thuï MB buön baán, 9 tyã. LH: 47 Nhaâ 93/23 Goâ Dêìu, Tên Quyá, TP, 4x12m, gaác lûãng, Phuá, DTSD 80m2, trïåt, 1 lêìu, PK, bïëp, 2 PN, 2 WC, àiïån
Baán Bñch, P.Tên Thúái Hoâa, Tên Phuá, 3,8x22,5m,
àeåp, 16tyã; 7,5x16m, trïåt, lêìu, 12tyã; NB 7x14, trïåt, lêìu, BC3, P.14, TB, Tel. 4891453, 0934152019. heãm 6m, KDC an ninh, gêìn chúå, BV, GTHL, GPXD nûúác, internet, TH caáp, nhaâ múái àeåp, bïn höng nhaâ coá heãm
thöng thoaáng, tùång tivi, 2 kïå tivi, ghïë salon, giûúâng nguã, böå àaä coá GPXD 2008 trïåt, 3 lêìu, ÀH àiïån nûúác,
4,5tyã; 4x16m, trïåt, 2L, 3,6tyã; 4x15, 2,5L, 3,2tyã. --------------------------------------------- trïåt, 3L, 1,35 tyã, TL. Tel. 2002338, 0974456768. baân ùn, tuã cheán baát, quaåt huát, quaåt húi nûúác, quaåt àûáng,
„ Khu K300: villa 7,5x21m, hêìm, 5L, nhaâ àeåp, 12,5tyã; Khu SB, Yïn Thïë, P.2, TB, 8,2x16, trïåt, 2 lêìu, gara, 6 --------------------------------------------- ngay khu KD sêìm uêët, caách Àêìm Sen 1km, gêìn
giêëy chuã quyïìn, 850tr, th/lûúång. Tel. 0909629392-A.Höåi,
4x20, trïåt, 3L, 4,5tyã; 4x20, trïåt, 2L, 3,8tyã; àûúâng C27, PN, PK, PA, bïëp, P.thúâ, 7 WC coá MNN, 5 ML, 2 HT 73/9C Àöî Cöng Tûúâng, P.Tên Quyá, TP, 4x16, heãm 0918378977-chõ Nam, 2278457 chúå, CQH, 15tr/m2. Tel. 0978377572-chõ Bñch
4x20, C4, 200L; K200, 4x20, trïåt, 3L, NTCC, 6tyã, TL. nûúác, SH, 10,2 tyã, C.chuã. Tel. 0953359980-C.Dung. nhûåa 6m, KDC öín àõnh, gêìn trûúâng, BV, nhaâ thúâ, söí
„ NB Cöång Hoaâ, 7,2x40, 26tr/m2; 6,2x30, 6tyã; 20x40, --------------------------------------------- höìng, 1,2 tyã. Tel. 0918408046. Baán gêëp nhaâ àeåp P.Têy Thaånh, Tên Phuá, 62m2, Baán gêëp nhaâ nhoã xinh, trïåt, 2 àuác giaã, Tên Phuá,
34tyã & NB 2MT 8x26, àûúâng 12m, 440L; 2MT Phaåm „ Villa heãm 6m gêìn sên bay, àg Yïn Thïë, TB, KV 400m, --------------------------------------------- trïåt, 1 lûãng, ÀN, ÀT, TH caáp, ADSL, ML, gêìn khu caách MT àûúâng lúán 20m, giaáp Q.11, ngay ngaä 4
Phuá Thûá, 12x18, 750L, tiïån cao öëc, VP, K.saån, trûúâng XD 2 lêìu, sên vûúân, 930L; 16x16, 1 lêìu, 4,2tr/m2; Lï V 115/40/6 Lï Troång Têën, P.Sún Kyâ, TP, 4,5x7, trïåt, lûãng cöng nghiïåp, chúå, trûúâng hoåc, giêëy túâ húåp lïå, Laåc Long Quên + Êu Cú, gêìn trûúâng hoåc Trûúng
hoåc. Syä, 8x30, 900L. Tel. 7162037, 0908068552 - A.Ngoåc. àuác, múái, NT àeåp, yïn tônh, an ninh, gêìn chúå, trûúâng,
„ NB Cöång Hoaâ, à/d Maximax, 5,5x20, 2L, 5tyã; „ MT LVSyä, TB, 8x30, GPXD 10 têìng, 1670L; 16x30, CQH, 700tr. Tel. 0907096513-Tuyïìn, MTG. 700tr, höî trúå phñ sang tïn cho ngûúâi mua Vônh Kyá, CQH, 28L SJC. Tel. 0918783566-chõ
5x16m, 4,2tyã; MT Lï V Huên, 4,5x17, 3,2tyã; nhiïìu nhaâ 8,5L/m2; 4x21, naát, khu pepsi, 460L; MT NTTuyïín, 8x26, --------------------------------------------- nhanh. Tel. 8162560, 0908192615-A.Sûã Bònh
khu Sên bay, K300, Cöång Hoaâ, Baâu Caát, giaá tûâ 1.9 2L, võ trñ àeåp, 18 tyã. Tel. 0908770665 - Phaát. 2 nhaâ heãm 8m Phuá Thoå Hoaâ, TP, 4x14, cêëp 4, CQH,
tyã... „ MT Höìng Laåc, P.10, TB, 12,05x28,7m, NH 0,8m, SD 1,05 tyã; heãm 4m Ng Sún, 4x14, gaác lûãng, an ninh, 1 Baán nhaâ àûúâng Vûúân Laâi, àûúâng trûúác àûúâng
--------------------------------------------- 419,6m2, cêëp 4, àang c/thuï laâm xûúãng may, 15,7tyã, TL. tyã, TL. LH: 84 Thoaåi Ngoåc Hêìu, TP, Tel. 0988658087. nhûåa 10m, sau 3m, coá heãm höng, cêëp 4, gaác
Baán nhaâ 77/5 Luäy Baán Bñch, P.Tên Thúái Hoâa,
Cty Thiïn Quên, 169 HVBaánh, P.12, PN, möi giúái LH: 47 Baâu Caát 3, P.14, TB, Tel. 8491453, 0934152019. --------------------------------------------- göî, DT àêët 88,3m2, àiïån, nûúác maáy, khu dên
Tên Phuá, 4x15,5m, núã hêåu chûä L, àiïån nûúác àuã,
BÀS, àêët DA, C.höå C/cêëp, coá NH höî trúå vöën, DV T.vêën --------------------------------------------- Heãm 8m, àûúâng Goâ Dêìu, TP, 4,2x20, NH 5m, cêëp 4, ÀT, khu an ninh, yïn tônh, söí àoã, 1,6tyã,
cû, àang cho thuï, söí höìng, 1,6 tyã, th/lûúång.
nhaâ àêët, Tel. 8424582, 2942007, website: www.thien- MT Lam Sún, TB, 7x26, 1L, 770L; MT LVSyä, 8x30, 1L, àeåp, 1,65 tyã; 3,5x9, gaác suöët, àeåp, CQH, 625tr; 3,1x7, th/lûúång. Tel. 0913806287-A.Minh
quan.com: 1670L; MT Cûãu Long, 7,3x16m-20, KV 138m2, 2L, gaác suöët, CQH, 570tr. Tel. 0938328977. Tel. 0909242483-A.Haão, miïîn tiïëp baáo
„ HXH CMT8, P.5, TB, 3,6x14,7, GS, 135L; HXH 700L. Tel. 9304146, 0908348357-Minh. ---------------------------------------------
Trûúâng Sún, 3,5x13,5, 2L, 150L; heãm LTKiïåt, 4x11,5, 1 --------------------------------------------- MT 182 Lï Lû, P.Phuá Thoå Hoâa, TP, 4,25x12,2m, coá
lêìu, 130L; heãm XH Lï V Syä, P.1, TB, 3x16m, GS, 130L. gaác, nhaâ cêëp 4, CQ söí höìng, 1,3 tyã. Tel. 0989005832 Nhaâ nhoã àeåp vaâo úã ngay, àûúâng Têy Thaånh,
„ Heãm 6m Trûúâng Chinh, P.13, TB, 4x13,6, cêëp 4, CHÛA COÁ GIAÁ - C.Khaánh. KCN Tên Bònh, Q.Tên Phuá, 8x4m, DTSD 64m2,
Baán nhaâ 300/19/20A Trõnh Àònh Troång, P.Hoâa
Thaånh, Tên Phuá, 4x10, núã hêåu, 920tr. Tel.
1,55tyã; heãm 6m Nhêët Chi Mai, P.13, TB, 3,6x16, cêëp 4, --------------------------------------------- GTHL, 480tr. Tel. 0938285737, 0986537660-cö
0903035449
1,6tyã; heãm 3m Àöìng Àen, P.14, TB, 3,3x11, 3lêìu, 1,6 tyã. Àêët röång, vuöng, 25x20m = 472m2, àûúâng röång, goác 2 mùåt heãm nhûåa lúán Lï Thuác Hoaåch, P.Phuá Thoå Hoâa, Thuyâ Dung
„ HXH CMT8, P.5, TB, 4x15, 2L, 174L; heãm 3m CMT8, 2 MT, gêìn BV Thöëng Nhêët, trûúâng, chúå. LH: 57 C/x Tûå TP, goác tiïån buön baán nhoã, 3,3x7, lûãng, 1 lêìu, CQ
5,4x20, 1L, 2,6tyã; MTNB Trûúâng Chinh, 4x19, 2 lêìu, ST, Do, CMT8, P.7, TB, Tel. 9704692 - A.Phi, 8495466 - höìng, nhaâ & heãm saåch àeåp, 45L. Tel. 0913734899.
3,6 tyã; MT Ng Troång Tuyïín, TB, 3,5x18m, 1lêìu, 3,7tyã. C.Xuên. --------------------------------------------- Baán gêëp 2 cùn nhaâ 147/17A Thaåch Lam, P.Hiïåp Tên,
--------------------------------------------- --------------------------------------------- Nhaâ 5x12,5, DTSD 105m2, võ trñ àeåp, gêìn trûúâng Tên Phuá, 4,5x12,62, trïåt, 1 lêìu, àiïån nûúác àuã, giêëy túâ
Baán nhaâ 63/18/27, P.Hiïåp Tên, Tên Phuá, 4x17,
„ 11/13 Nghôa Hoâa, P.6, TB, heãm 2,5m núã trong 6m, MT 25 àûúâng söë 5 khu Baâu Caát 2, àûúâng Vûúân Lan, Nhên Vùn, 2 mùåt heãm thoaáng Sún Kyâ, TP, 1,1 tyã. Tel. húåp lïå, 850tr, th/lûúång; 147/6A Thaåch Lam, P.Hiïåp Tên,
heãm lúán, gêìn nhaâ thúâ, chúå, trûúâng hoåc, 1,35tyã;
4,2x16, núã hêåu 5m, TDT 70m2, 1,9 tyã, th/lûúång. Tel. P.10, TB, 4x18m, khöng löå giúái, trïåt, lûãng, 2 lêìu, CQ 0983928839, 0906855552. Tên Phuá, 4,2x3, trïåt, gaác suöët, chûa coá söí höìng, 250tr.
nhaâ 74/18 Lï Ngaä, Hiïåp Tên, TP, 4x16, cêëp 4,
0909274479 - A.Vuä. höìng, giaá th/lûúång. Tel. 0918385355. --------------------------------------------- 1,2 tyã. Tel. 0909804953
„ 31/13 Ng Àònh Khúi, P.4, TB, 4,6x11n, núã hêåu 5,6m, --------------------------------------------- Nhaâ 4x16m, 880tr, th/lûúång. LH: 165/48 àûúâng Têy Tel. 2656357-chõ Ngoåc, 0903717167-A.Mûâng
heãm xe húi, tiïån XD, CQ höìng, 105L. Tel. 0903625722 - Villa khu K300, TB, 10x20, 1 lêìu, sên vûúân, nhaâ àeåp, Thaånh, P.Têy Thaånh, TP, Tel. 4441521, 0918195316 -
chuá Trõ. giaá th/lûúång. Tel. 0907711574. A.Haãi. Nhaâ tröëng 213/2 Thoaåi Ngoåc Hêìu, goác Ng Sún,
„ Laåc Long Quên, P.8, TB, 4x10, trïåt, lûãng, 2 lêìu àuác, --------------------------------------------- --------------------------------------------- Baán nhaâ MT 22 Lï Niïåm, P.Phuá Thaånh, Tên Phuá,
P.Phuá Thaånh, Tên Phuá, 3x8m, gaác suöët, DTSD
múái, àeåp, saát MT, söí höìng, ngay chuã àûáng tïn, 1,95 tyã. Biïåt thûå 14 Àöng Sún, P.7, TB, KV 270m2, SD 600m2, 27/16 ÀCTûúâng, P.TQuyá, TP, 4x12, trïåt, 1 lêìu àuác, gêìn chúå, trûúâng, àûúâng nhûåa 16m, khu buön
48m2, húåp xêy múái, heãm xe taãi vö àûúåc, caách
LH: 170D PÀLûu, P.13, PN, Tel. 0937000079. 3L, kiïën truác Phaáp, àeåp, sên vûúân röång, gêìn chúå, PK, bïëp, 2 WC, 2 PN, TTNT, ÀN àuã, SH, 90L SJC, TL, baán sêìm uêët, tiïån múã VP, 3,8x18m, söí höìng,
MT àûúâng chñnh ~ 20m, coá GPXD, giêëy túâ húåp
„ Heãm röång söë 13/102 Trêìn V Hoaâng, P.9, TB, 6x17m, trûúâng, giaá TL. Tel. 8638003, 0903655291. MTG. Tel. 8473581, 0908871956-A.Thoå, xem nhaâ töëi. 1,62 tyã, miïîn TG. Tel. 0908389514
trïåt, 1 lêìu, GTHL, 4,2 tyã. Tel. 01223830167 - A.Phuá. --------------------------------------------- --------------------------------------------- lïå, 620tr. Tel. 2733233, 0903993995-Quyïn
30
„ P.Tên Sún Nhò, TP, 4x17, trïåt, lûãng, 1 lêìu, heãm xe húi,
Thûá Nùm, 15/05/2008 2,8tyã, bao ST. Tel. 0908270723 - C.Vên.
„ MT söë 4 Lï Liïîu, Tên Quyá, TP, 3,6x14,7m, coá heãm
sau, CQ höìng, 1,75tyã. Tel. 0903778893.
„ MT heãm 6m, 75/29 Goâ Dêìu, TP, 4x10, àuác 1 têëm kiïn
cöë, 2 PN, PK, NB, 2 toilet, nhaâ múái, àeåp, söí höìng, 1,35tyã, TRÏN 500 L SJC (> 8,5 tyã)
th/lûúång, miïîn TG. Tel. 9003475, 0983040553.
„ Nhaâ Q.TP, ngay cêìu Tham Lûúng, 4x19, àuác trïåt, 1 MT 704 Luäy Baán Bñch, P.Tên Thaânh, TP, àuác 4 têëm,
lêìu, cao cêëp, söí höìng, bao ST, 700tr. Tel. 0979107822 - nhaâ múái, àeåp, àuã TN, söí höìng, 9,05 tyã, miïîn TG. Tel.
A.Tû. 8126790, 0979442020-cö Lïå.
„ Heãm àûúâng Caách Maång, P.Tên Thaânh, TP, vö heãm ---------------------------------------------
50m, 5x6m, 600tr, coá ÀN, GTHL. Tel. 9506215, 8101089 Heãm xe taãi Luäy Baán Bñch, TP, cêëp 4, àang KD kho baäi,
- töëi. DT 1000m2, caách MT 100m, bao ST, 1L/m2. Tel.
„ Heãm 4m Dûúng V Dûúng, P.Tên Quyá, TP, 4,5x13,5m, 0907461305.
SH, 950tr. Tel. 0903946289 - Cûúâng chñnh chuã. ---------------------------------------------
„ 237/32/25 Hoâa Bònh, P.Hiïåp Tên, TP, 4x7,6, 3,5T, coá Nhaâ xûúãng Phuá Trung, TP, 10x24, kiïn cöë, cao, àiïån
sên 3,4m, söí höìng, 90L SJC, th/lûúång. Tel. 0903917283 3 pha, WC riïng & nhaâ saát bïn 3,7x24, gaác lûãng, 10
- Biïu. tyã. Tel. 0903846470.
„ 177/8/44 Luäy Baán Bñch, P.Hiïåp Tên, TP, 4,1x10, söí ---------------------------------------------
höìng, 750tr. Tel. 9610646 - chõ Thaânh. „ Biïåt thûå Dûúng V Dûúng, P.Tên Quyá, TP, 500m2,
„ Nhaâ Hoaâng Xuên Nhõ, 4x10,3m, trïåt, 1 lêìu, ÀN, ÀT, CQH, 15tyã; 4x17, 1,35tyã, miïîn TG. Tel. 0908693711 -
caáp, ADSL, tùång vêåt duång trong nhaâ, 1,15 tyã. Tel. Trinh.
0908443226-chõ Chinh. „ Nhaâ xûúãng+nhaâ úã+VP, 7P, 3 WC, 2 ÀH àiïån, giïëng
„ Ng Hûäu Tiïën, P.Têy Thaånh, TP, nhaâ cêëp 4, 3x9, KK 99, àoáng, ADSL, TH caáp, 2 ST, 12x43, DTSD 674m2, söí
SNQ, ÀNC, ÀT, 330tr. Tel. 0903823807, 0903940373. höìng, 1080L SJC. Tel. 0903972328-C.Anh.
„ Cùn höå Sacomreal 584, lock A, têìng 15, MT Luäy Baán
Bñch, TP, 82m2, àaä laâm laåi NTCC, 19tr/m2. Tel. CHÛA COÁ GIAÁ
0903843167.
„ Nhaâ 165/3/7 Têy Thaånh, P.Têy Thaånh, TP, 4x14, nú㠄 Àuác moáng bùng trïåt 60m2, lêìu 80m2, KV Baâ Queåo, 1 hoùåc 2 cùn liïìn kïì: 247/1 & 247/3 Àöåc Lêåp, P.Tên 811/4 Luäy Baán Bñch, P.Tên Thaânh, TP, 5,5x17, trïåt, Nhaâ xûúãng MTNB, Dên Chuã, P.Tên Thaânh, TP, gêìn
hêåu 6m, 60m2, ÀN àuã, söí höìng + GPXD, 1,5 tyã. Tel. caách chúå BThaânh 7,5km, 2 mùåt àg 8m àaä QH, 120L SJC. Quyá, TP, KV möîi cùn 4x20, gêìn chúå, trûúâng, CQH, 3,1 3L, NT àeåp, giêëy höìng, bao giêëy túâ, 3,4tyã, tiïëp ngûúâi Ng Xuên Khoaát, SD 13x17m, miïîn tiïëp baáo khaác. Tel.
0909552837-C.Liïîu, 0909827557-C.Phûúng. LH: 68/8 Trêìn Têën, P.TSN, TP, Tel. 0919977606, chuã. tyã (2 cùn). Tel. 0908648141-A.Thên, 0909570041- thiïån chñ, TL, tùång àöì. Tel. 8102604, 0932637079 - 2456898-cö Àöìng, 0902339398-C.Loan.
„ Nhaâ múái àeåp, Q.TP, caách MT Phuá Thoå Hoâa 50m, 6x4, „ MT àg nhûåa 14m, 382/2 TKTQ, P.Sún Kyâ, TP, 4x17, A.Thêåp. Ngoåc. ---------------------------------------------
DTSD 60m2, lûãng, 1 lêìu àuác, gêìn TT VH, ST, chúå, 600tr, NH 5,2m, T, 2L àuác, àuã TNCC, hûúáng Têy, àang cho --------------------------------------------- --------------------------------------------- Nhaâ múái xêy 2008 kiïn cöë, trïåt, lûãng, 3 lêìu, PK, P.bïëp,
bao ST SH, MTG. Tel. 9782908, 0908163923. thuï 5tr/th, 2,3tyã. Tel. 2840568, 0903840090 - A.Tiïën. 39-41 Lï Sao, P.Phuá Thaånh, TP, cêëp 4, GL, 7x20, XD MT 222 Phuá Thoå Hoâa, TP, khu baán vaãi sêìm uêët, ST, 11 PN, 10 W. LH: 423/41A Êu Cú, P.Phuá Trung,
„ 26/22 Tên Thaânh, P.Tên Thaânh, TP, heãm nhûåa, „ MT LBBñch, TP, gêìn ÀSen, NNNhûåt, Àöåc Lêåp, Thaânh 7x17, söí höìng, 2,8 tyã, TL, HH cho ngûúâi möi giúái 1%. 4x17,6m, àuác 4 têëm, 3 lêìu, 4 PN, 2 PK, 4 WC, CQH, NT TP, Tel. 0913854930 - A.Tuyïën.
3,4x8m, àuác giaã, àeåp, ÀN chñnh, khu an ninh, söí höìng, Cöng, Tên Hûúng, Têy Sún..., tûâ 2,2 - 8 tyã, DT àuã loaåi. Tel. 0909094759-A.Àaåt, 0908575616-A.Haãi. àeåp, 250L, TL. Tel. 0915512335, 9782756. ---------------------------------------------
800tr. Tel. 4086140 - chõ 6. Tel. 0908798469-Minh, 0903329292-Thaânh, MTG. --------------------------------------------- --------------------------------------------- TP giaáp TB, SD 90m2, àeåp, heãm cuåt XH vaâo, gêìn
„ Nhaâ 5,3x14, àeåp, NTCC, gêìn trûúâng cêëp I, II, III, chúå, „ Heãm Vûúân Laâi 5m, TP, 4x16, trïåt, 2 lêìu, múái xêy àeåp, MT Trêìn Thuã Àöå, P.Phuá Thaånh, TP, 4x20, söí höìng, võ Biïåt thûå 29/1 Phan Àònh Phuâng, P.Tên Thaânh, TP, trûúâng, chúå, ADSL, THC, ÀT, CQH. Tel. 0918206888-
UB, söí höìng, 1,1 tyã, th/lûúång. LH: 127/49 Lï Thuác 1,95 tyã; heãm àöåc lêåp 4x9, nhaâ naát tiïån xêy laåi, 600tr. Tel. trñ àeåp, 1,85 tyã, miïîn TG, tiïëp baáo khaác. Tel. 8x20, 3 têëm, 5,2tyã; MT 5 àûúâng 30/4, P.Tên Thaânh, A.Hûng, 0908121555-C.Vui, múâi AC traã 68L SJC àïën
Hoaåch, P.PTHoâa, TP, Tel. 0903332466. 0908798469-Minh, 0903329292-Thaânh, MTG. 01685255929 - C.Bònh. 4x16, 4 têëm, 2,55tyã. Tel. 0903882410 - C.Nga. TL.
„ MT têìng trïåt lö A C/c Vûúân Laâi, P.PTH, TP, 3x14,1, „ MT Têy Thaånh, TP, KCN TB, gêìn cêy xùng, --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------
WC, böìn tùæm, gaác nhoã, toaân böå loát gaåch men, saåch àeåp, 5x25=125m2, XD 145m2, àang cho thuï KD, CQH, 5,5 MT 34 Cöång Hoâa, P.Tên Thaânh, TP, 7,3x17,5 = 122m2, MT 60 Phuá Thoå Hoâa, P.Phuá Thoå Hoâa, TP, 1L, trïåt, 2 C/höå CC 3 sao Sacomreal, XD thoaáng, húåp lyá, möîi
SH C.chuã, 800tr. Tel. 0933544367 - A.Àïå. tyã. LH: L11 HH.Thaám, P.13, TB, Tel. 8108243-cö Tuyïët. nhaâ naát, CQ höìng, 2,5tyã. Tel. 0903948482-Àaåt. PN, 2 toilet, gêìn trûúâng, chúå, TTHC quêån, 3,9tyã, TL, têìng 5-7 cùn, 16-17,5tr/m2, ST ngay. LH: Cty Võnh
„ 49/30/1 Lûúng Thïë Vinh, P.Tên Thúái Hoâa, TP, 4x15, „ MT Têy Thaånh, TP, 4,5x20, àûúâng 30m, SH, 3 tyã; --------------------------------------------- miïîn TG, tiïëp ngûúâi thiïån chñ. Tel. 0983806103 - Phaát, 785 LBB, P.PTH, TP, Tel. 8605422, 0908723689.
núã hêåu 4,2m, gaác suöët, lûãng, ÀN chñnh, àûúâng nhûåa 6m, 7x10, àûúâng 30m, söí höìng, 2 tyã; 4x14, À.Àöî Nhuêån, SH, 58 àûúâng D9, P.Têy Thaånh, TP, 4x25m, 2,5 têëm, 4 PN, A.Truå. ---------------------------------------------
söí àoã, 98L SJC, TL. Tel. 0976530374 - A.Syä. 1,2 tyã. Tel. 0908110855-Àûác, 0982975114-Duäng. 1PSH, PT, PK, 2 WC, bïëp, sên kiïíng, 1 peåt lúåp tön, --------------------------------------------- MT 152 Phan Anh, P.Tên Thúái Hoâa, TP, 4x20, àuác
„ MT 166 Lï Sao, P.Phuá Thaånh, TP, 3,5x6,5m, trïåt, „ MT Thaânh Cöng, TP, àg 16m, 3,9x18, 1L, 2,7 tyã; MT MB trïåt 4x15m, CQH, 3,7 tyã. Tel. 2678519, MT 42 Àöî T Têm, P.Tên Quyá, TP, 5x19, trïåt, lûãng àuác trïåt, 2 lêìu, ST, àiïån nûúác maáy, tiïån KD hoùåc úã, giaá
lûãng, gaác suöët, àuác giaã àeåp, gêìn trûúâng, chúå, àg nhûåa Têy Sún, 5x20, C4, àg 6m, 1,65 tyã; 4x13,5, àg 14m, 1,4 0903845611 - A.Phuá. 50m2, gêìn chúå, trûúâng, CQH, 2tyã; 4x10,5m, T, 1 lûãng, th/lûúång. Tel. 0913175785, ngay chuã.
16m, CQH, 55L SJC, MTG. Tel. 8611251, chuã. tyã. Tel. 0908798469-Minh, 0903329292-Thaânh, MTG. --------------------------------------------- CQH, 780tr, MTG. Tel. 0903832695 - Thiïåp. ---------------------------------------------
„ Cùn höå C/c lêìu 4, lö A, KCN TB, TP, 57m2, hûúáng ÀN, --------------------------------------------- MT 44A Ng Ngoåc Nhêåt LG 16m, TP, 4x20, 1,95 tyã; --------------------------------------------- 213 Thaåch Lam, Phuá Thaånh, TP, 6,5x23, núã hêåu 4m,
PK, 2 PN, ADSL, TH caáp, mùåt CV thoaáng, söí höìng, MT Têy Thaånh, P.Têy Thaånh, TP, 4,2x26, hûúáng ÀN, MTNB 10m 415 Tên Hûúng, 4x16, 1,45 tyã, VT àeåp, MT Phan Àònh Phuâng, P.Tên Thaânh, TP, 5x13, moáng TDTSD 200m2, gêìn trûúâng, chúå, söí höìng, giaá
577tr. Tel. 0983075736. võ trñ àeåp, gêìn trûúâng Lï Lai, CQ, 28tr/m2. Tel. gêìn chúå, tiïån KD. Tel. 0933364469, 0906843582. àuác kiïn cöë (3 têëm), VT àeåp, SH, àang cho thuï sùæp th/lûúång. Tel. 0909598383-A.Phong, 0913743366-
„ Cùn höå C/c Phuá Thaånh, TP, lêìu 10, cùn X2, 60m2, 0903617866. --------------------------------------------- hïët HÀ, 3,5tyã, TL. Tel. 2472323, ngay chuã. A.Quyïìn.
15,5tr/m2, thanh toaán 30%. Tel. 0919135684 - A.Thaão, --------------------------------------------- MT 355 Thaåch Lam, P.Phuá Thaånh, TT TP, 4x20, 2,5 --------------------------------------------- ---------------------------------------------
chñnh chuã. HXH, 4/54 Vûúân Laâi, Tên Thaânh, TP, heãm ngay nhaâ têëm, àuã TN, 185L SJC, th/lûúång. Tel. 0944080606 - MT àg nhûåa 24m, 101 Ng Sún, P.Phuá Thaånh, TP, 262/31 Phan Anh, HT, TP, 4x16, àuác 2,5 têëm, CQ
„ Lêìu 1 C/c lö A Goâ Dêìu, TSNhò, TP, caách CMT8 1km, söë 04 àêìu À.Vûúân Laâi, 4x15m2 + 4x2 sên, trïåt, lûãng, chuá Àoaân. 4x14,2, àuác 1 trïåt, 2L, SD 171m2, àang CT 10tr/th, höìng, 2 mùåt àûúâng, ÀN àuã. Tel. 2695950, 0912318108
62m2, haânh lang 6m, mùåt àûúâng TSN, NT múái, PK, 2 1L, SH, 1,8 tyã, TL, MTG+baáo. Tel. 0989048369 - --------------------------------------------- 4,2tyã, bao ST. Tel. 8608490, 0937469998 - C.Hûúng. - Mai.
PN, B, CQH, 980tr. Tel. 0984819982-Cûúâng, 17-20h. C.Uyïn. MT àûúâng 20m, Tên Sún Nhò, khu buön baán sêìm uêët, --------------------------------------------- ---------------------------------------------
„ Nhaâ C/c KCN TB, TP, 71m2, 2 PN, 2 WC, bïëp, balcon, --------------------------------------------- TT, 4,3x19,2m, àuác 1 têëm, moáng kiïn cöë 4 têëm, gêìn 182/22 TNHêìu, P.PT, TP, 5x17, àuác 4T, 2,3tyã; 127/2/34 2 cùn höå cao cêëp Phuá Thaånh, àûúâng Ng Sún, TP,
PK röång, gêìn chúå, trûúâng, gêìn KCN, söí höìng, 630tr. Tel. Bthûå 22 Àöî Bñ, P.PThaånh, TP, 8,5x22, 3T, 5,95 tyã; chúå, BV, 3,75tyã. Tel. 8106180, 0904427987 - A.Huâng. LTHoaåch, P.PTHoâa, 4x13, àuác 4T, 1,8tyã; 249/37 V.Laâi, 110m2, têìng 7/16; 82m2, têìng 4/16. Tel. 0903331765 -
4440057, 0902404476-C.Thû, C.Minh. 127/2/5 LTHoaåch, P.PTH, 4x15, àuác 4T, 2,1 tyã; 218/9/1 --------------------------------------------- 3,5x9, àuác 3T, 950tr. Tel. 0908172254 - A.Thanh. A.Viïîn.
„ Cùn höå C/c Phuá Thaånh, TP, lêìu 10, cùn X2, 60m2, PTHoâa, 4x13, àuác 3T, 1,38 tyã. Tel. 0903882410- 69/13 Dûúng V Dûúng, P.Tên Quyá, TP, 4x16=64m2, 2 --------------------------------------------- ---------------------------------------------
16,2tr/m2, thanh toaán 30%. Tel. 01685950135 - A.Thaão, Nguyïåt. mùåt heãm nhûåa 6m, àöí giaã suöët, giêëy höìng 2008, 1,8 91/25 Trêìn Têën, P.Tên Sún Nhò, TP, 4x19,3m, T, lûãng, „ Nhaâ cêëp 3 àûúâng Ng V Sùng, P.Tên Sún Nhò, TP,
chñnh chuã. --------------------------------------------- tyã. Tel. 0933830378-A.Lêm. 2L, PT, 4 PN, H.ÀB, gêìn chúå Baâ Queåo, trûúâng, UB, 5,3x15, gaác lûãng àuác, CQ höìng. Tel. 0902004255 -
--------------------------------------------- Villa 329/50 Tên Hûúng, P.TQ, 8x16, 3T, 4,3 tyã; --------------------------------------------- CA, SH, 143L, TL, MTG. Tel. 8496295, 0985424512. A.Tiïën.
245/6 Goâ Dêìu, XD 1 trïåt, 4x14m, moáng laâm kiïn cöë, 127/2/34 LTH, P.PTH, 4x13, àuác 4T, 1,8 tyã; 76/10/23 MT söë 124 Trûúng Vônh Kyá, P.Tên Sún Nhò, TP, 4x21, --------------------------------------------- „ 258/7 Vûúân Laâi, P.Phuá Thoå Hoâa, TP, heãm xe húi ra
coá thïí xêy 3L, giêëy àoã, heãm 6m, ngay àg lúán, 1,3 tyã, Ng Sún, P.PTH, 4x15, àuác 4T, 1,95 tyã. Tel. trïåt, 1 lêìu àuác, àang KD, giêëy CQH, 200L SJC, miïîn 213 Khuöng Viïåt, P.Phuá Trung, TP, TDT 65m2, XD vaâo àûúåc, 4x16, giêëy túâ àuã húåp lïå, hûúáng ÀN. Tel.
TL, MTG. Tel. 0938674698 - A.Lúåi. 0908172254 - Thanh. TG. Tel. 8327006, 0958808461-cö Phûúång. 47m2, 3x11, NH 7m, 1 lêìu àuác, àuã TN, heãm xe taãi vaâo 8437216, 0908602065 - C.Vy.
--------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- àûúåc, CQH, 116L SJC. Tel. 0903023221 - A.Minh. „ 82 Lï Niïåm, P.Phuá Thaånh, TP, 4x20, trïåt, 1 lêìu, àûúâng
„ Heãm 5m T.S.Nhò, P.T.S.Nhò, 4x13, caách àûúâng 50m, 553/16/12 Luäy Baán Bñch, P.Phuá Thaånh, TP, DTSD MT 409 Tên Sún Nhò, P.Tên Thaânh, TP, 4,5x60 = --------------------------------------------- 16m, tiïån KD. Tel. 0986539313.
gaác, ÀT, ÀN chñnh, SH, 60L. LH: 279 L.À.Haânh, Q.11, 4x16, àuác 2 têëm, 1 lûãng, söí höìng, bao ST, 2 tyã. Tel. 263m2, CQH, àaä coá GPXD 1 lûãng + 5 têëm, 7,2 tyã. Tel. Nhaâ heãm 6m Khuöng Viïåt, P.Phuá Trung, TP, 12x9m, „ MT 18 Tên Sún Nhò, P.TSN, TP, söí höìng. Tel.
Tel. 9627272, 0913741235. 0938122127 - Löåc. 0903349966 - A.Hêåu. KV 110m2, 1T, 1 lêìu, ST, àeåp, 1,8 tyã. Tel. 9273331, 0907290834 - Anh, MTG.
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 0919398862-Hy. „ 36/8/14 Huyânh Thiïån Löåc, P.Hoâa Thaånh, TP, 4x16,
TÛÂ 100 - 500 L SJC (1,7 - 8,5 tyã) 710 Luäy Baán Bñch, P.TT, TP, hûúáng À, 4x21,8, NH 2 MT söë 125 Lyá Thaánh Töng, P.Tên Thúái Hoâa, TP, --------------------------------------------- heãm cuåt 6m, gaác suöët, 2 WC, 3 PN, CQ höìng. Tel.
4,2m, 3 PN, 4 WC, 4P röång, DTXD söí höìng 279m2, 8x14, àûúâng nhûåa 20m, giêëy túâ húåp lïå, 240L. Tel. 213/17 Khuöng Viïåt, P.Phuá Trung, TP, heãm 5m, KV 8609670 - Ö.Raânh.
--------------------------------------------- moáng coá thïí xêy thïm 5T, 220L SJC. Tel. 9610859 - cö Mai. 6x20, àuác 1 têëm, ÀH nûúác, àiïån 1 pha+3 pha, CQH, „ 128/3/20 Ng Sún, P.Phuá Thoå Hoâa, TP, 3,5x16,5m, 2
MT Khuöng Viïåt, TP, trïåt, 4 lêìu, DTSD 266m2, àêët 0937305915-Long. --------------------------------------------- 2,8 tyã. Tel. 2395422, 0913132929-C.Liïn, HH ngûúâi lêìu, àuác 3 têëm, 4 WC, GTHL. Tel. 0903636367 -
4x17,2, KDC CC, gêìn Àêìm Sen, tiïån KD, múã VP, --------------------------------------------- Söë 247/13 Thaåch Lam, Phuá Thaånh, TP, 5,5x22, àöí 2 GT. A.Thöng.
NTCC hiïån àaåi, GT CQ, 4,15 tyã. Tel. 0903933934 - MT 129 Ng Xuên Khoaát, P.Tên Thaânh, TP, 4x16, CQ têëm, múái àeåp, 4 PN, PK, têìng trïåt àang KD internet, --------------------------------------------- „ Cùn goác 2 MT, trïåt, lûãng, 2 PN, 2 toilet, PK, CC P.Sún
A.Trung. höìng, 2,4tyã, miïîn TG. Tel. 0983508908. 3,1tyã, bao giêëy túâ. Tel. 0902616168 - A.Thiïët. MT 21A Goâ Dêìu, P.Tên Quyá, TP, 6,5x20 = 123,8m2, Kyâ, TP, tiïån KD, buön baán, 109,56m2, nhaâ múái. Tel.
--------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- caách ngaä tû TSNhò & Goâ Dêìu 10 cùn, khu buön baán, 0913750293, 01223618961.
Nhaâ MT Ng Ngoåc Nhûåt 16m, P.Tên Quyá, TP, 4x20, söí höìng, coá GPXD, 5,6tyã. Tel. 0983606047 - A.Tên.
cêëp 3, mêîu múái, gêìn chúå, trûúâng, nhaâ thúâ, CQH, 1,95 Baán/cho thuï nguyïn cùn nhaâ MT 130 àûúâng Goâ Dêìu, --------------------------------------------- BAÁN NHAÂ QUÊÅN GOÂ VÊËP
tyã, TL, MTG. Tel. 0983301593, 0979893937. Nhaâ TP, gêìn Àêìm Sen, àuác 3,5 têëm, àeåp, gêìn chúå,
---------------------------------------------
Baán nhaâ 114/71 Vûúân Laâi, P.Phuá Thoå Hoâa, Tên P.Tên Quyá, Tên Phuá, múái xêy 2007, trïåt, 2 lêìu, nöåi thêët
trûúâng, GTHL, 185L SJC hoùåc 3,3 tyã. Tel. DÛÚÁI 100 L SJC (< 1,7 Tyã)
Phuá, vaâo heãm 21, DT 8x20m + heãm höng = àeåp, àiïån nûúác, noáng laånh àuã, 4x24m, khu KD sêìm
421/2 Tên Kyâ Tên Quyá, P.Tên Quyá, TP, caách MT 20m, 0903929339, 0908009022 - A.Haão.
5,3x15,1, 4 PN, PK, 1 TL, hûúáng Àöng, thoaáng, 1,7 tyã. 178m2, söí höìng, 6 tyã. Tel. 0933784646 uêët, tiïån múã VP, KS, ngên haâng, giêëy túâ àuã, söí höìng
---------------------------------------------
Tel. 0936756133 - Lan, 0934866558-Nguyïn. chñnh chuã, 5,8 tyã. Tel. 2674088, 0907386996-A.Ha⠄ 2/6 Yïn Àöî, P.Tên Thaânh, TP, 4x20, múái xêy theo kiïíu
--------------------------------------------- lïåch têìng, 2 PK, 3 PN, 4 WC, ÀN àuã, gêìn chúå, trûúâng, söí
Nhaâ àeåp, goån, 4x16, àuác 1 lêìu, 2 MT heãm 6m xe taãi Baán nhaâ MT Tên Hûúng, H.Têy, 4,2x19,5m, núã hêåu àoã, 3,2 tyã. Tel. 0909249492-cö Vy.
vaâo, gêìn saát C/c, chúå, 1,9 tyã. LH: 33/52/13 Goâ Dêìu, 4,9m, àuác 3T, kiïn cöë, nhaâ àeåp, tiïån KD, 3,5 tyã; 2Y Baán nhaâ 105 àûúâng S11, P.Têy Thaånh, Tên Phuá, „ Nhaâ MT 101 Thaânh Cöng, P.Tên Thaânh, TP, 4x20m,
P.Tên Quyá, TP, Tel. 8474399-baâ Sún, 0908922295- MT Àö Àöëc Long, H.Àöng, 8,3x25m, cêëp 4, 4 tyã, coá 2 lêìu, 4x25m, GTHL, 2,8 tyã. Tel. 0933112116- 2 lêìu àuác, ÀN, ÀT, internet, CQ höìng, 170L SJC. Tel.
Huy. 8107913, 0908624069-Thuáy.
--------------------------------------------- baán 1/2, caã 2 CQ höìng, bao sang tïn. LH: 15A Tên A.Thaânh „ MT àûúâng 16m, söë 50 Baác AÁi, P.Tên Thaânh, TP,
Söë 79 àûúâng D10, TP, gêìn KCN Tên Bònh & toâa nhaâ Hûúng, Tên Quyá, Tên Phuá, Tel. 0984459696-A.Minh 4x20m, trïåt, ÀN àuã, gêìn chúå, trûúâng, BV, KDC sêìm uêët,
Ree, 4x25, DTXD 256m2, 2,5 têëm, CQ àoã 2008, 2,45 tyã. coá chuã quyïìn, 2,6 tyã. Tel. 2662415, 8107247 - chõ
Tel. 0989037098 - A.Sang. Baán nhaâ 215 Goâ Dêìu, P.Tên Quyá, Tên Phuá, Baán gêëp nhaâ MT 146 Phuá Thoå Hoâa, Tên Phuá, Hûúng.
--------------------------------------------- 5x22m, núã hêåu 1m, àuác 1 trïåt, 2 lêìu, tiïån KD, 4 4x17, nhaâ àeåp, khu mua baán vaãi sêìm uêët, caách „ MT àûúâng Tên Sún Nhò, TP, 6,1x22, núã hêåu L 9,5m,
MT 343 Phuá Thoå Hoâa, TP, 4x20, àuác 1 trïåt, 2 lêìu, sên tyã; 17/13 Tên Kyâ Tên Quyá, P.Tên Quyá, Tên Phuá, chúå, trûúâng, UB phûúâng, quêån 500m, söí höìng, võ trñ àeåp, hûúáng Àöng, tiïån KD, mua baán hoùåc xêy KS,
àïí xe húi, tiïån kinh doanh, gêìn chúå, söí höìng, 3,5tyã, 6,1 tyã. Tel. 0938658333, 8495739 - chõ Anh.
TL. Tel. 8607232, 0932727478 - C.Loan, MTB. 5,5x30m, cêëp 4, MT, gêìn UBND phûúâng, 3,5 tyã. 2,5 tyã, th/lûúång. Tel. 0908432057, 9780417- „ 2 MT Q.TP, 6,1x14, trïåt, lûãng, 2 lêìu, nhaâ cêëp 2, chuã Cêìu vûúåt Haâ Huy Giaáp, GV, 3x6m, HXH bï töng, gaác
--------------------------------------------- Tel. 0903945339-A.Tñn A.Phong, miïîn TG quyïìn thaânh phöë, 210L SJC. LH: 238 Phuá Thoå Hoâa, TP, lûãng, àeåp, caách àûúâng chñnh 50m, ÀT, ÀNC, söí àoã
MT 14A Hiïìn Vûúng, P.Phuá Thaånh, TP, SD 67,4m2, Tel. 8608699, 0918283211 - A.Hoaâng. chung, 235tr. Tel. 5565486, 0906481410-Haånh.
àûúâng àang múã 20m, àiïån nûúác hoaân chónh, söí Baán biïåt thûå phöë khu yïn tônh vaâ têåp trung nhiïìu biïåt „ P.Têy Thaånh, TP: 4x25, SH, À12m, 2,4tyã; 4x15, SH, ---------------------------------------------
höìng, 100L SJC, TL. Tel. 0989598408 - C.Thuãy. Baán gêëp nhaâ MT söë 88 Vûúân Laâi, Tên Phuá, thûå, nhaâ MT söë 171 Quaách Àònh Baão, P.Phuá Thaånh, Tên À4m, 820tr; 4x12, SH, À4m, 550tr; 4x11, SH, À3m, 407/67/2/2 Quang Trung, P.10, GV, 4x10, trïåt, 1 lêìu,
--------------------------------------------- 4x18,5m, 3,05 tyã; nhaâ MT àûúâng söë 2, P.Tên Phuá, 7,5x17,5m, nhaâ múái, àuác BTCT 3 têìng, hûúáng 650tr; 4x10, 300tr. Tel. 2470993, 0935210664. SD 80m2, 2 PN, 2 WC, PK, bïëp, baán 1,1tyã, thïë chêëp
197/34 Thoaåi Ngoåc Hêìu, P.Phuá Thaånh, TP, 2 MT heãm Thaânh, Tên Phuá, caách àûúâng Vûúân Laâi 300m, Àöng Bùæc, nöåi thêët cao cêëp, PK coá quêìy bar, 4 PN, 2 „ 2 nhaâ: söë 17/43 Goâ Dêìu, TP, 4 têëm, 4x17, 2,45tyã; 200tr, HÀ 2 nùm. Tel. 0913112966-A.Duäng.
nhûåa 6m, 4x21, trïåt, 3 lêìu, NT àeåp, H.ÀN, CQH, 150L 8x18,5m, têët caã coá söí höìng. Tel. 0903353767 phoâng giaãi trñ lúán, giêëy túâ húåp lïå, 4,8 tyã, th/lûúång. Tel. 17/41 Ng Cûãu Àaâm, 4 têëm, 4x15, 2,35tyã, nhaâ múái, ---------------------------------------------
SJC. Tel. 0973013677-C.Viïåt, 0988336023-Trang. 0903339035-A.Têm NTCC. Tel. 0988889879 - A.Tuâng. Quang Trung, P.11, GV, heãm xe taãi nhûåa, 4x18, XD
--------------------------------------------- „ 568/18 Luäy Baán Bñch, P.Hoâa Thaånh, àg nhûåa 8m, ngay 4x14, SH khöng cùæt nhaâ xêy K/cöë, NTCC, coá böìn tùæm,
MT Trêìn Thuã Àöå, TP, 4x19m, cêëp 4, tiïån xêy múái, gêìn Baán gêëp nhaâ 120/14 Luäy Baán Bñch, P.Tên Thúái TT UBND Q.TP, s/thõ CoopMark, 4,2x26, núã hêåu 4x13, trïåt, 1 lêìu, 1,48tyã, chñnh chuã. Tel. 0932068429-Thuãy.
chúå (P.18 cuä), tiïån KD, buön baán, CQH, 1,8 tyã. LH: 84 Hoâa, Tên Phuá, hûúáng Bùæc, 4x27, trïåt, 1 lêìu àuác,
Baán gêëp cùn höå cao cêëp Sacomreal 584 MT 1L àuác, CQH, 190L SJC. Tel. 0903624905 - Uyïn. ---------------------------------------------
Thoaåi Ngoåc Hêìu, TP, Tel. 0988658087, MTG. gêìn ngaä 4 Hoâa Bònh - Luäy Baán Bñch, àiïån 1 pha,
Luäy Baán Bñch, àöëi diïån UBND Q.Tên Phuá, cùn „ Heãm àûúâng Khuöng Viïåt, P.Phuá Trung, TP, TDTSD Heãm cafe Trung Nguyïn, P.H.ñch, P.12, GV, 3,5x9,5,
--------------------------------------------- goác lêìu 12, 3 PN, 100m2, 19tr/m2 + phuå thu 87,2m2, tûúâng gaåch, saân BTCT, maái BTCT, 4 têìng, 110L àuác 1T, heãm cuåt 4m, caách àg chñnh 25m, múái sûãa,
MTNB 8m Luäy Baán Bñch, gêìn UBND Q.TP, 4x16m, T, 3 pha, nûúác maáy, khu an ninh, söí höìng múái, 2,3 SJC. Tel. 8594580. NTCC, SH, BST, 760tr. Tel. 0908418492, chñnh chuã.
cùn goác, miïîn TG. Tel. 0908362323-A.Xûúng
2 lêìu àuác, khu nhaâ àeåp, an ninh, CQH, 1,85 tyã, BST. tyã. Tel. 0973508232-C.Chñn „ P.Phuá Trung, TP, gêìn Àêìm Sen, 12x9,2, 1 lêìu àuác ---------------------------------------------
Tel. 0988658087, miïîn TG. suöët, àeåp, TDTSD 210m2, xe taãi 1 têën vaâo têån nhaâ, gêìn 66/459 Phan Huy ñch, P.12, GV, 3x9, àuác suöët, NT
--------------------------------------------- Baán gêëp nhaâ cêëp 3 (naát), àûúâng Cêìu Xeáo, khu vûåc Ng àg chñnh 50m, CQH, 110L. Tel. 8351150, 0958943959. àeåp, heãm nhûåa 5m thöng, söí höìng, 650tr. Tel.
MT 81 Trêìn V Ún, P.TSN, TP, 4x26, SD 144m2, tûúng Cêìn tiïìn baán gêëp nhaâ 1037B Huyânh Thiïån Löåc, Cûãu Àaâm, P.Tên Sún Nhò, Tên Phuá, 14x20m, heãm 5m „ Nhaâ naát Trêìn Àònh Troång, P.Phuá Trung, TP, 0909496049-A.Duäng, miïîn TG.
lai 2 MT, TTNT àeåp, gêìn trûúâng, hûúáng TB, CQH P.9, Tên Phuá, heãm 5m MT, 161,6m2, DTXD xe húi vaâo àûúåc, tiïån xêy khaách saån, biïåt thûå hoùåc xêy 5,7x17,5m, àûúâng nöåi böå 7m, gêìn Êu Cú, Laåc Long ---------------------------------------------
chñnh chuã, 2,45 tyã. Tel. 8120154, 0903693603- 205m2, trïåt, 1L, 5,4x28m, 2,6 tyã. Tel. phoâng cho thuï, söí höìng, 14,3tr/m2. LH: 191 àûúâng Quên, 2,8 tyã. Tel. 0908443226-Chinh. 111/3A P.V.Trõ, P.10, GV, 4,1x7, gaác suöët, BC àuác, BC
A.Minh. 0988651209-A.Uy, chuã nhaâ Tên Sún Nhò, P.Tên Sún Nhò, Tên Phuá, Tel. „ MT 11 Lï Löå, TP, nùçm giûäa ngaä 4 Ng Sún & TTÀöå, thûúång àuác, cöåt àuác, ÀNC, ÀT, ADSL, THC, gêìn chúå,
--------------------------------------------- 0902666991-A.Hûng, miïîn TG, tiïëp baáo 4x17, gaác suöët, CQH, 2,7 tyã. Tel. 9781167 - A.Quang. SH, 730tr, MTG. Tel. 8945345, 0907600857.
63/18/11 Chu Thiïn, P.Hiïåp Tên, TP, 6x18, 1 lûãng, ÀN „ 126 Phuá Thoå Hoâa, P.Phuá Thoå Hoâa, TP, 4x23m, àuác 1 ---------------------------------------------
àuã, gêìn chúå, trûúâng, CQ höìng, 1,8 tyã, nhaâ tröëng giao Baán nhaâ 74 Tên Sún Nhò nöëi Trûúng Vônh Kyá, têëm, 2 WC, 2 phoâng, CQ, 3,8 tyã, miïîn TG. Tel. 8345336 Q.Trung, P.10, GV, 4,2x9, gaác suöët, BC àuác, PK, 2PN,
ngay. Tel. 0989045951. Cêìn tiïìn baán gêëp nhaâ MT 161 Trûúng Vônh Kyá,
P.TSNhò, TP, 4x18m, trïåt, 2 lêìu, sên thûúång, 5 vïå - cö Mai. bïëp, múái àeåp, ÀH À, 2 nguöìn nûúác, ÀT, THC, 2 mùåt
--------------------------------------------- P.Tên Thaânh, Tên Phuá, 4x20, núã hêåu, trïåt, 2 lêìu,
sinh, àûúâng 20m, gêìn CAP vaâ UBP TSN, tùång 2 „ Nhaâ xûúãng 48/11 Àoaân Gioãi, P.Sún Kyâ, TP, àiïån 3 heãm, SH, BST, 770tr. Tel. 7150688, 0918426584.
„ Nhaâ MT Tên Hûúng, àêët 5,1x25m, núã hêåu 6m, 2,5 têëm, gêìn chúå, phûúâng, khu sêìm uêët, an ninh, 3,7 tyã.
maáy laånh, 3 maáy nûúác noáng, CQ höìng, 3,3 tyã,
pha, ÀT, heãm xe húi, 7,6x20, tiïån laâm xûúãng may, inter- ---------------------------------------------
chöî àêåu xe húi, xêy cao cêëp, gêìn chúå, 4,2 tyã. Tel. Tel. 9904175, 0918183199-chõ Tû net, möåc..., CQ höìng, 1,8tyã, TL. Tel. 0918008737. MT heãm thöng Q.Trung, P.10, GV, gêìn ngaä 6 GV,
8474327, 0903945555 chuã nhaâ. th/lûúång. Tel. 0903031588-Sún, 0903338939-Thuy㠄 MT 243 Vûúân Laâi, P.PTH, TP, 8x23,5m, tiïån xêy múái, 3,4x16, núã hêåu, trïåt, 1 lêìu, ÀNC, gêìn chúå, trûúâng, söí
„ 158 Chïë Lan Viïn, Têy Thaånh, TP, 5x40m, DTXD KS, nhaâ haâng, khu buön baán sêìm uêët, 7,05tyã, TL. Tel. höìng, 1,68tyã, C/chuã. Tel. 0907606597, 0933209138.
110m2, lêìu àuác, àang KD cafe sên vûúân, CQ höìng, 4,85 Baán nhaâ 105 àûúâng S11, P.Têy Thaånh, Tên Phuá, 0932019309. ---------------------------------------------
tyã. Tel. 2460008, 0975593603-Hûúng. 4x25m, trïåt, 1 lêìu àuác, 2 PN, 3 WC, 2 PK, àûúâng
Baán gêëp nhaâ ngay khu thûúng maåi P.18, chúå „ 2 cùn MTNB 10m, 20/28M & 20/28L P.Têy Thaånh, TP, Lï V Thoå, P.9, GV, àûúâng xe taãi thöng, 4x13, àuác 3,5
„ 52/D1 heãm 6m Thoaåi Ngoåc Hêìu, TP, gêìn uyã ban Q.TP, 14m, coá sên àïí xe húi, MT àöëi diïån C/c khu cöng
Ng Sún, Tên Phuá, khu vûåc KD sêìm uêët, 4x15, trïåt, 2 lêìu, ST, ÀN, söí höìng, 1,9tyã/cùn. Tel. têëm, 2 ST, 4 PN, 3 WC, 2 nguöìn nûúác, 2 giïëng trúâi,
4x15, àuác 2,5 têëm, SH, 1,7 tyã. Tel. 9732393, nghiïåp TB, gêìn trûúâng Lï Lúåi, tiïån KD, CQ höìng,
3,2x16,5m, GPXD 2 lêìu, söí höìng, 1,9 tyã. Tel. 8225886, 0903745568 - A.Tuêën. nhaâ àeåp, CQH, 1,3 tyã. Tel. 0982686423.
0907468634-chõ Thu. 0907288003, 0937361868 „ 337/9 Trêìn Thuã Àöå, P.Phuá Thaånh, TP, 6,4x21,5, nhaâ ---------------------------------------------
„ 2 MT 195/21 Vûúân Laâi, PTH, TP, 4x30, 120m2, caách 2,75 tyã, miïîn QC. Tel. 01228747299 - cö Hûúâng cêëp 4, söí höìng, 1,75 tyã. Tel. 8181373, 0958825665-Lan Nhaâ gaác lûãng àeåp, P.11, GV, 3,5x12, heãm nhûåa
THCS LAXuên 25m, coá daäy P.cho thuï 80m2, CQH, Anh. thöng, CQ höìng, bao ST, 750tr. Tel. 0933817904.
ngay chuã, 2,35tyã, TL, MTG. Tel. 0907387174, 8421656. Baán nhaâ cêìu Xeáo Tên Phuá, àöëi diïån trûúâng PTTH „ Nhaâ 86 Lï Thuác Hoaåch, P.Phuá Thoå Hoâa, TP, trïåt, 2 ---------------------------------------------
„ MT 269G Trõnh Àònh Troång, P.Hoâa Thaånh, TP, à/d buát Nhaâ MT söë 54 Ng Ngoåc Nhûåt, Tên Quyá, Tên Phuá, Tên Bònh, 4x21m, moáng cöåt kiïn cöë 3 têëm, hiïån lêìu, ÀN, GT àuã, 140L SJC, TL. Tel. 0909721027 - cö 62/12 àûúâng söë 12, P.11, GV, nhaâ àeåp, úã ngay,
bi Bïën Ngheá, 4x30, 2 lêìu, 4,4tyã, TL. Tel. 0913723184, 5,3x28m=148m2, söí höìng, 3,5 tyã. Tel. xêy cêëp 3, nöåi thêët cao cêëp, gaác lûãng, PK, 2 PN Thiïån. 3,72x8,14, ÀN àuã, 2 WC, 2 PN, àuác 1 têëm, heãm 4m,
0918157722. 0913677516, 0918131659 ML, 2 WC, bïëp, phoâng ùn, sên trûúác, sên sau, söí „ Tên Quyá, TP, 4x16, NTCC, HXH ra vaâo àûúåc, àûúâng CQH, 790tr. Tel. 9873771-cö Oanh, 0907749266-
„ 51 àûúâng 30/4, P.Tên Thaânh, TP, 4,2x22,5, 2,65 tyã. NB 6m, coá 8P WC riïng, gêìn trûúâng, chúå, tiïån KD Khoa.
höìng, 1,75 tyã, BST. Tel. 0903932369
Tel. 0968357367 - A.Tuêën. KS/Cty, 3,5 tyã. Tel. 0903606573, 0908853139-C.Thanh. ---------------------------------------------
Thûá Nùm, 15/05/2008 31
„ Heãm 4m, 90/9A Phan Huy ñch, P.12, GV, 3x20m, söí
höìng, 750tr. Tel. 0974551368 - Ngoåc.
„ Q.GV, 4,6x5,5m, àuác giaã, heãm xe húi, tröëng àeåp, 2
nguöìn nûúác, 2 WC, söí höìng, 540tr. Tel. 0937332313-chõ
Thaão.
„ P.14 (P.12 cuä), GV, 5x7m, heãm bï töng 3m, 2 phoâng
riïng, gaác göî, heãm Huï Phong, 630tr, söí höìng, bao ST.
Tel. 0983197235 - chõ Lan.
---------------------------------------------
QT, P.11, GV, 3,4x14m, àuác 1 têëm, 2 PN, PK, 2 WC,
Söë 64/7/14 àûúâng söë 8 Thöëng Nhêët, P.11, GV, bïëp, giïëng trúâi, sên àïí xe, cêìu thang àaá hoa cûúng,
3,55x10,5m, àuác trïåt, 3PN, 2WC, ML, MNN, àeåp, úã CQH, 890tr, chñnh chuã. Tel. 0938270555.
ngay, SH múái 2008, 750tr. Tel. 0937740795-C.Dung. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- 30A Trêìn T Nghô, P.7, GV, 4x12m, trïåt, 1 lêìu, gêìn ngaä
Q.GV, 8x9, àûúâng nhûåa xe taãi, 2 MT, söí höìng, 1T2; 5 Chuöìng Choá, ST Vùn Lang, KDC sêìm uêët, TKD, 1,3
6x14, àûúâng lúán, 2 MT, nhaâ àang KD, GTHL, 900tr, tyã, MTG. Tel. 0907340371-Haãi.
ngay chuã, MTG. Tel. 2442258, 0907970409 - chõ Àûác. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Àûúâng söë 5, P.17, GV, 2 MTNB àûúâng xe húi vaâo,
HXH 989/32/4 Lï Àûác Thoå, P.16, GV, 3,5x15=53m2, nhaâ àuác 4 têëm, NT àeåp, àuã TN, 5x7m, coá sên àïí xe
gaác göî, múái, àeåp, úã ngay, gêìn chúå Xoám Múái, SH, húi, söí àoã, 1,3tyã. Tel. 8940516, 0909092345-A.Nam.
870tr, TL. Tel. 9091864, 0908210950-A.Khaánh. ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Thöëng Nhêët, P.11, GV, 4x8, àeåp, gaác suöët, NTCC, ÀN,
Nhaâ 87/4 Phaåm Nguä Laäo, P.7, GV, heãm 73, xe húi vö ÀT chñnh, gêìn chúå, trûúâng, söí höìng, 650tr, tùång hïët
àïën nhaâ 30m, 9x7, DTXD 48m2, trïåt, lûãng, àeåp, sên àöì. Tel. 9967861, 01222352050-C.Mai, MTG.
Heãm Lï Àûác Thoå, P.16, GV, heãm 4m, caách àûúâng „ Ng Kiïåm, P.3, GV, 3x10, GS, àeåp, 30m2, khöng LG, „ Nhaâ P.12, GV, 3x11, gaác suöët, ÀN àuã, khu yïn tônh, 33m, TDT 61m2, CQH, BST, 21tr/m2, TL. Tel. ---------------------------------------------
30m, gêìn chúå, trûúâng, nhaâ thúâ, 4x10, gaác suöët, 2 WC, SH, 650tr; HXH 3,5x8, lûãng, 1L, àeåp, SH 2008, 800tr; àöng DC, gêìn XN Huï Phong, coá söë nhaâ, GTHL, 550tr, 0903316671, 0975449399. 4x12m, àuác 1 têëm kiïn cöë, PK, 3PN, 2WC, heãm 4m bï
söí höìng chñnh chuã, 700tr. Tel. 0938382659-A.Quöëc. nhiïìu nhaâ reã àeåp. Tel. 0919598522-Phûúng. TL, MTG. Tel. 0909390756-A.Hoaâng, 0916276313-cö --------------------------------------------- töng Lï V Thoå, P.11, GV, gêìn quaán 5 Laá Àa, CQH, 1,2
--------------------------------------------- „ Phan V Trõ, P.5, GV, 3x9m, núã hêåu 4m, múái xêy, àeåp, My. 820/80/14 Ng Kiïåm, P.3, GV, 3,2x7,5m, àiïån, 2 nguöìn tyã. Tel. 0937303119, 0918490373.
Heãm 3m Phaåm V Chiïu, P.12, GV, 3x8m, gaác lûãng, gaác, söí höìng 2008, nhaâ tröëng, 570tr. Tel. 9854736, „ Nhaâ Ng V Lûúång, P.17, GV, 3,5x14, àuác 1 têëm, GTHL, nûúác, ÀT, internet, heãm röång taxi vaâo têån cûãa, CQH, ---------------------------------------------
gêìn chúå, trûúâng, an ninh, nhaâ àeåp úã ngay, 500tr, bao 0902333819-C.Xuên. söí höìng, 820tr, TL. Tel. 0909710345-A.Thên, 700tr. Tel. 0909585895-A.Thy, xem nhaâ sau 15h. Quang Trung, P.11, GV, 4x20, cêëp 4, heãm 8m thöng,
ST söí höìng, miïîn TG. Tel. 0918417650 - A.Quöëc. „ Huyânh K.An, P.5, GV, 3x5,5, trïåt, GS, BCÀ, CQH, 0907794779-A.Chûä. --------------------------------------------- CQ höìng, 1,5 tyã. Tel. 0918490373.
--------------------------------------------- 360tr; Ng V Nghi, 3x7, trïåt, lêìu, CQH, 620tr, TL; 4x10, „ 16/57N Phan Huy ñch, P.12, GV, 14x4,1m, SD 80m2, Heãm 131 Ng Thaái Sún, P.7, GV, 3x12, àeåp, 1 lêìu, 2PN, ---------------------------------------------
Caách MT 100m, QTrung, P.10, GV, 3,5x13, lêìu àuác, NH 6m, trïåt, GS, BCÀ, CQH, 950tr, TL. Tel. heãm 8m xe taãi, an ninh, 800tr, bao ST. Tel. 0989616645 2WC, CQ höìng, 1,2 tyã, th/lûúång. Tel. 0903967938. 29/14 àûúâng söë 3, P.11, GV, (heãm 128 LVT), 6x15, cêëp
CQH, 760tr; P.16, gêìn UBP, 3,7x14,5, núã 3,9m, GS, 0902323051. - A.Mûúâi. --------------------------------------------- 4, múái, heãm BT 5m thùèng, caách àûúâng lúán 30m, ÀN
CQH, 570tr. Tel. 5897476, 0903696056-Thuyå Hiïëu. „ Ng Kiïåm, P.3, GV, 3,3x7,5, trïåt, GS, BCÀ, 2 WC, „ Nhaâ 5x17m, caách MT Ng Thaái Sún 30m, gêìn UB P.5, P.H.ñch, P.12, GV, 3,5x13, àuác 1T, 780tr; 4x12, àuác 1T, 2 nguöìn, SH, 1,4 tyã. Tel. 0919975358-C.Thùæm.
--------------------------------------------- CQH, 700tr, TL; 4x6, trïåt, lûãng, lêìu, GS, CQH, 650tr, TL; GV, 1,32 tyã. Tel. 0988665373, 0905771655, miïîn TG. 9