You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 24 luty 2016 | Nr 4 (205)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE AKCJE CHARYTATYWNE

Jedyne takie przedszkole w regionie

POMOGLI CHOREMU NA
AUTYZM MICHAKOWI

Fot. Iwona Naworska

Na osiedlu Blachownia powstaje


Niepubliczne Przedszkole Specjalne Umiech dziecka.
KATARZYNA SOLARZ

Trzy lata temu na ekrany


kin wszed lm Chce si y
z niezapomnian rol Dawida
Ogrodnika. Aktor fenomenalnie zagra w nim chopca z poraeniem mzgowym. Wszyscy
myleli, e dzieciak jest rolink, a on czu, kocha i co najwaniejsze rozumia otaczajcy
go wiat, tylko nie mg tego
zakomunikowa. Ten chopak
dopiero jako dorosy mczyzna zosta otoczony profesjonaln opiek terapeuty i logopedy. Tamta sytuacja miaa
miejsce dawno, bo w PRL-u.
Dzi sytuacja dzieci upoledzonych ruchowo, czy intelektualnie jest lepsza, ale dostpno
do usug i wiadcze w tym zakresie oferowanych przez pastwo nadal kuleje.
Dlatego cieszy fakt, e to
wanie w Kdzierzynie-Kolu
powstaje bezpatne przedszkole specjalne, bo najblisze tego
typu placwki znajdziemy dopiero w Opolu i we Wrocawiu.
Cz wyposaenia placwki
pomogli snansowa lokalni
przedsibiorcy i samorzdowcy, ktrzy kupili specjalne cegieki sprzedawane podczas II
Balu Biznesu. Kdzierzyskie
przedszkole poprowadzi Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i
Modziey Chcie Wicej. Jego zaoycielkami s dwie dzielne kobiety Aleksandra Brya i
Magdalena Jaskulska. Placwka bdzie dziaa przy Kdzierzysko-Kozielskim Inkubatorze Przedsibiorczoci na
osiedlu Blachownia. Aktualnie
trwa nabr, a pierwsze zajcia
maj si odby we wrzeniu.
Tra tam dzieci w wieku od
2,5 do 9 lat z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu
umiarkowanym, znacznym i
gbokim lub z niepenosprawnoci sprzon (dwie lub
wicej niepenosprawnoci jednoczenie).

Aleksandra Brya (pierwsza z lewej) i Magdalena Jaskulska stoj przed wejciem


do przyszego przedszkola, ktre bdzie si miecio przy Kdzierzysko-Kozielskim
Inkubatorze Przedsibiorczoci.
Dzieci, ktre do nas
tra przewanie nie kwalikuj si do przedszkoli integracyjnych, gdzie s liczne,
25-osobowe grupy. Dziecko ze
znacznym upoledzeniem wymaga indywidualnej opieki.
Na przykad w przypadku niepenosprawnoci sprzonej,
kiedy dziecko jednoczenie
nie widzi i nie syszy albo jest
niewidome i niepenosprawne ruchowo, wymaga pomocy osoby trzeciej. Podopieczni
maj te specjalne diety, niektre s karmione przez sond. W naszym przedszkolu na
jedno dziecko bd przypaday
dwie osoby pedagog i np. rehabilitant. Dzieci bd mie do
dyspozycji swoj grup i sal.
To s super warunki! cieszy
si Aleksandra Brya, jedna z
zaoycielek. Grupy bd mae. Docelowo w przedszkolu
maj powsta dwie grupy po
cztery osoby dodaje Brya.
Pierwszych pi godzin zaj
byoby nansowane z budetu
pastwa, a kolejne trzy z pienidzy unijnych.

Co wane, przedszkole nie


bdzie podlega rejonizacji,
dlatego w planach jest dowz
dzieci. Bdziemy przyjmowa
zarwno dzieci z miasta i okolic, take z powiatu. Jeli kto
bdzie chcia do nas dojeda
znad morza, to te zapraszamy
zachca artobliwie Aleksandra Brya.
Podopieczni placwki bd
korzysta z pomocy pedagoga,
psychologa, zjoterapeuty oraz
logopedy. W niedalekiej przyszoci maj si te odbywa zajcia z integracji sensorycznej,
dogoterapii czy hipoterapii.
Aleksandra Brya i Magda Jasklska kad te nacisk
na aktywizacj zawodow matek niepenosprawnych dzieci.
Kierowaymy si rwnie
tym, by mama, na ktr zwykle
spada obowizek opiekowania
si niepenosprawnym maluchem miaa te czas dla siebie.
By moga wrci do pracy, prowadzi w miar normalne ycie
podkrelaj.
Inicjatorki przedsiwzicia zwracaj te uwag na ste-

reotyp zwizany z opiek nad


dzieckiem niepenosprawnym.
- Przyjo si mylenie, e oddajc takie dziecko do placwki opiekuczej, rodzice w jaki
sposb si go pozbywaj. To nie
prawda, bo skoro ja posyam do
przedszkola swoje penosprawne dziecko, to dlaczego niepenosprawne miaoby do takiego
nie i. Te dzieci te maj potrzeb przebywania z rwienikami,
a nie tylko z mam czy babci.
Dziecko gboko upoledzone
rwnie ma swoje potrzeby, jak
kady. Chciaybymy by nie wytykano takich dzieci palcem, by
nie siedziay tylko w domach.
Przetarg na remont lokalu zostanie rozpisany w marcu.
Wsparcie nansowe przedsiwzicia zaoferowa ju urzd
miasta i marszaek wojewdztwa opolskiego Andrzej Bua.
Wszelkie zapytania mona kierowa bezporednio do
przedstawicielek stowarzyszenia: Aleksandry Bryy tel. 501
701 293 i Magdaleny Jaskulskiej tel. 691 050 395, e-mail:
chciecwiecej1@wp.pl.

W akcji charytatywnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Nasza Idea, Rad Osiedla Sawicice oraz
straakw zebrano 2200
zotych!
Pienidze zostan przeznaczone na terapi dla 10-letniego
Michaa, mieszkaca Kdzierzyna-Kola. Impreza charytatywna odbya 6 lutego w sali Ochotniczej Stray Poarnej
w Sawicicach i wystartowaa
pod hasem Pom choremu
na autyzm Michakowi. Micha
to pogodny mieszkaniec Sawicic, zmagajcy si z autyzmem.
Do pokonania choroby niezbdna jest mu intensywna terapia i
leczenie, a take pomoce edukacyjne oraz wyjazdy na turnusy
rehabilitacyjne. Wikszo tych
wiadcze nie jest refundowana,
dlatego mieszkacy postanowili
pomc chopakowi poprzez zorganizowanie dyskoteki, z ktrej
cay dochd pochodzcy z biletw zosta przeznaczony na leczenie. Do puli dooyli si take radni gminni z klubu radni
niezaleni, a opraw muzyczn
zapewnio trzech DJw, m.in.
Dominik Rossa. Oprcz tego

Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Chory na autyzm
chopczyk, mg m.in.
pobawi si w wozie
straackim.
wszyscy chtni mogli odda zebrane wczeniej plastikowe nakrtki, ktre tray do rodzicw
Michaka. W imprezie wzi
udzia sam Michaek, ktry mg
zobaczy wozy straackie oraz
wiata na dyskotece, ktre bardzo mu si spodobay. Zebrane
pienidze tray na konto fundacji, ktrej podopiecznym jest Micha. - Wszystkim ktrzy dooyli
si do akcji oraz j przygotowali
chcielibymy ogromnie podzikowa, a Michakowi yczymy
duo zdrowia i owocnej terapii mwi organizatorzy akcji.
MN

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

NAPADA NA STARUSZKI
I WAMYWA SI DO
MIESZKA
Policjanci z Kdzierzyna-Kola wpadli na trop
przestpcy, ktry krad
damskie torebki i rabowa
mieszkania.
Mczyzna
usysza 7 zarzutw.
Wyjanianiem, kradziey i
wama do mieszka majcych
miejsce na przeomie stycznia
i lutego, zajli si kryminalni
z Wydziau do Walki z Przestpczoci przeciwko Mieniu.
Na miejscu przestpstw funkcjonariusze zabezpieczali lady, a take zbierali i czyli ze
sob wszelkie informacje, ktre mogy doprowadzi na trop
przestpcy. Praca policjantw

przyniosa efekty. Ju po kilku


dniach funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego o te przestpstwa mczyzn. Okaza
si nim 42letni mieszkaniec
Kdzierzyna-Kola. Mczyzna
usysza 7 zarzutw. Na wniosek prokuratora nadzorujcego
spraw zosta on tymczasowo
aresztowany na 3 miesice. Poniewa by ju wczeniej karany
za podobne przestpstwa, bdzie odpowiada przed sdem
w warunkach recydywy, za co
grozi mu do 15 lat pozbawienia
wolnoci.
KS

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze
Najtaniej w regionie

Czytaj rwnie
str. 5

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Wiadomoci

24 luty 2016, nr 4 (205)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Rodzice! Posyajcie dzieci do szk


katarzyna solarz

W poprzednim numerze pisalimy o problemie, jaki dotkn gminy w caej Polsce w zwizku z odkrceniem
przez PiS reformy owiatowej
o obowizku posyania szeciolatkw do szk. Teraz rodzice maj wybr, mog posa dziecko do szkolnej awy,
ale ju nie musz i wielu z nich
skorzysta z przywileju opieki
przedszkolnej. To jednak wie si z otwieraniem dodatkowych oddziaw w gminach.
Niedawna konferencja miaa
przekona rodzicw, e warto
jednak przemyle, czy zostawi malucha w przedszkolu, bo
w szkole szeciolatki bd miay rwnie dobrze, zarwno pod
wzgldem rozwoju emocjonalnego, co przygotowania dydaktycznego. Rodzicw na sali
bya garstka, co jednoznacznie
obrazuje ich zainteresowanie
tematem.
Tych nielicznych rodzicw,
ktrzy pojawili si na prelek-

cji, pedagodzy i psychologowie przekonywali, e dziecko


szecioletnie jest gotowe do
podjcia nauki w szkole, oraz,
e ta nauka odbywa si przez
zabaw, a dziecko po okresie
adaptacyjnym jest w stanie odnale si w nowym otoczeniu.
Moim zdaniem decyzja
naley do rodzicw. Dobrze,
gdy poprzedza j wczeniejsza rozmowa z nauczycielem
w przedszkolu, bd konsultacja z psychologiem, poniewa
ocena specjalistw moe si
rnic od naszego subiektywnego spojrzenia - mwi Anna
Penkala z Centrum Edukacji
Sidemka, pedagog i mama
czwrki dzieci. - Szeciolatki,
ktre trafiay do szkoy, rnie
sobie radziy, ale te z nich, ktre przetrway kryzysowy okres
adaptacji do nowych warunkw, pniej bardzo dobrze
funkcjonoway w nowym rodowisku.
Nauczycielka zaznacza jednak, e takie dzieci, ktre day
sobie rad, tak pod wzgldem

intelektualnym, co emocjonalnym i spoecznym stanowi


mniejszo.
Wikszo dzieci, mimo,
e czsto intelektualnie wyprzedza swoich rwienikw
i jest w stanie da sobie rad
z opanowaniem wiedzy, to z
rozwojem emocjonalnym, czy
dostosowaniem si do pracy w
grupie ma problemy - podkrela Anna Penkala. Jest diametralna rnica midzy szeciolatkami, a ich o rok, czy dwa
lata starszymi kolegami. Takie
dzieci wymagaj indywidualnej
opieki, rozwizywania problemw na ju, na teraz, i uczenia si opanowywania emocji,
co jest bardzo wane, a wikszo z nich tego nie potrafi.
Funkcjonowanie w grupie te
nie zawsze wychodzi im dobrze. Starsze dzieci wyczuwaj
t rnic i czasami eliminuj
takie dziecko w grupie.
Specjalici podkrelaj z
kolei, e wikszo rodzicw,
ktrzy mieli obowizek posyania dzieci do szk z perspek-

tywy czasu nie auje tego, bo


dziecko szybciej si usamodzielnia, uczy si rozwizywania problemw i wanie funkcjonowania w grupie.
Gdybym teraz miaa wybr przyjrzaabym si mojemu
dziecku, tak od strony matki,
co pedagoga i pewnie skonsultowaabym si z jakim znajomym pedagogiem lub psychologiem, by oceni moje dziecko,
moe mniej emocjonalnie ni
ja. Jeli by uzna, e warto zaryzykowa, to zdecydowaabym
si na posanie go do szkoy konkluduje Anna Penkala.
Ci rodzice, ktrzy pjd na
rk gminie i wyl dziecko na
wczeniejsz edukacj, maj
sowo wadz, e zostanie otoczone profesjonaln opiek.
Jeli chodzi o szeciolatki, oczywicie zapewniamy im
edukacj, czy w szkole, czy te
zapewniamy miejsce w przedszkolu i to nie podlega adnej
dyskusji. Konferencja miaa na
celu poinformowanie rodzicw, jakie warunki zastan w

Fot. Agnieszka Gogolewska

Odbya si specjalna konferencja dla rodzicw na temat funkcjonowania


dzieci szecioletnich w szkoach Kdzierzyna-Kola.

Podczas konferencji pedagodzy i psychologowie


przekonywali, e dziecko szecioletnie jest gotowe
do podjcia nauki w szkole.
szkole w momencie, kiedy podejm decyzje, aby dzieci tam
posa. Szkoy s wietnie przygotowane, dlatego, i program
rzdowy zakada, e dotychczasowy obowizek bdzie realizowany, w zwizku z tym nasze placwki s przygotowane
pod wzgldem funkcjonalnoci, pod wzgldem rzeczowym,
ale take pod wzgldem dydaktycznym i opieki psychologa -

zapewnia Wojciech Jagieo,


zastpca prezydenta do spraw
owiaty.
Dla tych rodzicw, ktrzy
z rnych wzgldw nie mogli
si pojawi na konferencji miasto udostpnio na swoich stronach internetowych wybrane
materiay poruszajce problem
funkcjonowania dziecka szecioletniego w miejskich placwkach owiatowych.

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

Lada dzie powstanie tu uczelnia


Fot. Agnieszka Gogolewska

Podczas ostatniej Rady Gospodarczej, dyskutowano o otwarciu w miecie sidmego


zamiejscowego oddziau Politechniki Opolskiej. Wiadomo ju, jakie kierunki bd preferowane.

Zamiejscowy oddzia Politechniki Opolskiej ma mieci si


w dotychczasowym budynku szkoy nr 14 przy ulicy Kozielskiej.
Rada Gospodarcza to gremium, ktre zostao powoane
w celu wsppracy lokalnego
biznesu z samorzdem. W jego
skad wchodz przedstawiciele
najwikszych przedsibiorstw
funkcjonujcych na terenie

miasta. Tym razem spotkanie


dotyczyo utworzenia w miecie
sidmego wydziau Politechniki
Opolskiej. Udzia przedsibiorcw w tym projekcie jest bardzo istoty, bowiem potencjalni
studenci najpierw odbywaliby
Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Katarzyna Krentusz, Dominika Zajc
Iwona Cybulska, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl

praktyki w firmach dziaajcych na terenie miasta i powiatu, a potem znajdywaliby w nich


zatrudnienie. Mowa tu o 120
firmach, ktre obecnie dziaaj na terenie miasta. Senat Politechniki Opolskiej da zielone

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

W S P P R A C A

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

wiato dla powstania uczelni


ju pod koniec ubiegego roku.
Teraz plany krystalizuj si i s
coraz mielsze.
W obradach Rady Gospodarczej wzi udzia m.in. rektor
Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf oraz prof. Katarzyna Szwedziak, penomocnik
rektora ds. utworzenia Zamiejscowego Wydziau PO. - Spotkanie ze rodowiskiem przedsibiorcw jest najwaniejszym
elementem tworzenia tego wydziau, bo profil kierunkw jest
zaleny od pastwa potrzeb podkreli rektor, zwracajc si
do przedstawicieli biznesu.
Tempo, ktre narzucia sobie opolska uczelnia i miasto,
jest imponujce. - Wraz z pani
prezydent jestemy optymistami i dziaamy bardzo szybko,
a nasz ambicj jest to, eby
pomimo wszelkich trudnoci
uruchomi tu co najmniej dwa
kierunki studiw od 1 padziernika. Te kierunki na razie bd
jeszcze nieliczne, ale nawet gdybymy mieli zacz od kilkunastu osb na kierunku, to s to
liczby warte zainteresowania oznajmi Tukiendorf.
Robocza nazwa dla przyszego wydziau, to: techniczno
- informatyczny. Wstpnie mwi si o kierunkach zwizanych
z chemi, metalurgi, transportem czy logistyk. Chodzi o to,
by kierunki powstay pod potrzeby przedsibiorcw, bo jak
twierdz, brakuje im wyszkolonej kadry.
Taki argument pojawi si
ju podczas poprzedniego posiedzenia Rady. Jest problem
w Kdzierzynie-Kolu, eby

KOMENTARZ NA GORCO
Adam Leszkiewicz
Prezes Grupy Azoty Zakadw Azotowych Kdzierzyn
Pole do zagospodarowania jest ogromne. Wydzia
Politechniki Opolskiej powinien by skorelowany z nasz bran. Cho to nie tylko
inynieria chemiczna, metalurgia, ale rwnie logistyka,
transport itd. Musimy sobie
jednak zdawa spraw, e deklaracja poparcia dla idei, to
jedno, a konkretne zobowizania, to drugie i to pewnie
bdzie przedmiotem rozwaa kolejnej rady. Trzeba si

zastanowi, jak to nasze poparcie ma wyglda w praktyce. Chodzi tu o miejsca


praktyk, tematy prac dyplomowych, bo deklaracje miejsc
pracy to jedno, ale trzeba te
pozna temat od strony finansowej. Budynek, jak mwi pani prezydent jest, ale czy wiemy, jak go przygotowa, kto
poniesie koszty, jakie bdzie
nawet przy tych pierwszych
kilkunastu osobach finansowanie i funkcjonowanie tego
wydziau? To trzeba mie na
uwadze take przy wstpnych
deklaracjach.

pozyska rednio wykwalifikowany personel - zasygnalizowa wwczas Zenon Malona,


prezes Brenntaga. - Zajmijmy
si tym, co moemy zaatwi.
Pierwszy element, ktrym moemy si zaj to szkolenie i zatrudnianie modziey - doda.
Wstpnie wiadomo gdzie
mogaby zosta zlokalizowana
uczelnia. - Rozwaana jest lokalizacja w szkole numer 14 na
ulicy Kozielskiej - powiedziaa
prezydent Sabina Nowosielska.
- To bardzo dobra lokalizacja,
chocia jeszcze nie zadecydowalimy o niej na sto procent.
Sfinansowanie remontu
budynku i dostosowanie go do
potrzeb uczelni prawdopodobnie spadnie na barki miasta. O
szczegach obie strony bd
rozmawiay, kiedy Politechnika
Opolska dostanie zielone wia-

to do utworzenia oddziau od
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego. - Pomys utworzenia wydziau zamiejscowego zosta przez ministerstwo
przyjty z du akceptacj zaoferowano nam pomoc w zdefiniowaniu cieki prawnej
uruchomienia tego kierunku
- powiedziaa prof. Katarzyna
Szwedziak, penomocnik rektora ds. utworzenia Zamiejscowego Wydziau PO. Ta rozmowa zakoczya si prob,
eby w sposb bardzo wyrany zdefiniowa kierunki, ktre
chcielibymy otworzy i eby
te kierunki wynikay z potrzeb
lokalnego rodowiska i potrzeb
pracodawcw dziaajcych na
terenie Kdzierzyna-Kola i powiatu.
ks

AZOTY INWESTUJ W
SYSTEM MONITORINGU
ordynacja dziaa prewencyjnych oraz zautomatyzowana
ochrona osb i mienia.
W ramach wdroenia Systemu Kontroli Dostpu zainstalowano na wszystkich
bramach wjazdowych oraz w
budynku Zarzdu bramki obrotowe oraz szlabany. W zakresie systemu monitoringu
umiejscowiono ponad 200
kamer obrotowych, stacjonarnych, termowizyjnych i analogowych.
Bezpieczestwo jest jednym z priorytetw naszej dziaalnoci i podstawowym warunkiem pozwalajcym na
rozwj spki w obszarze innowacyjnych technologii. Jako
wielokrotny zdobywca Zotej
Karty Lidera Bezpiecznej Pracy czujemy si odpowiedzialni
za bezpieczestwo pracownikw oraz firm dziaajcych na
terenie naszego parku przemysowego. Funkcjonowanie
zakadw to nie tylko wielkie
inwestycje, ale rwnie cige
podnoszenie standardw dziaalnoci - ocenia Adam Leszkiewicz, prezes zarzdu Grupy
Azoty ZAK S.A.
ks

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

INWESTYCJE ZA 45 MLN
To czna warto kolejnych wanych inwestycji
zrealizowanych w Grupie
Azoty ZAK S.A. w obszarze
produkcji nawozw i OXO.
Wrd zakoczonych projektw jest m.in. modernizacja
cigu amoniakalnego, zwikszenie zdolnoci produkcji roztworw mocznika oraz wytwarzanie pary dla instalacji OXO
z odpadowych strumieni gazowych. 10 lutego zarzd kdzierzyskiej spki podsumowa
realizacje tych zada inwestycyjnych, ktre pozwol spce
zwikszy zdolnoci produkcyjne, obniy koszty wytwarzania oraz zmniejszy szkodliwy wpyw na rodowisko
naturalne. W 2014 roku Grupa
Azoty ZAK S.A. zainwestowaa
128 mln z. W kolejnych latach
bdzie tylko lepiej.
Inwestycje to fundament,
na ktrym kada firma dziaajca w oparciu o myl innowacyjn powinna budowa swoj
przyszo, dlatego ciesz nas

Prezes zarzdu
Grupy Azoty ZAK
S.A. uwaa, e
inwestycje to fundament rozwoju
kadej firmy.
kolejne oddane zadania inwestycyjne, stanowice dobry
przykad takiego podejcia mwi Adam Leszkiewicz, prezes zarzdu Grupy Azoty ZAK
S.A.
W ubiegym roku Grupa osigna rekordowy wynik, czyli 263 mln zotych. W
biecym roku zaplanowana
kwota jest jeszcze wysza: 380
mln zotych. - Spki, ktre weszy do Grupy Azoty, rozwiny
skrzyda. Kdzierzyn rozwin skrzyda. To oznacza kolejne miejsca pracy - powiedziaa
obecna na uroczystoci prezydent Sabina Nowosielska.

STAROSTA W RADZIE
BEZPIECZESTWA
inwestycji wronie o 400 proc.
w zestawieniu z rokiem ubiegym - poinformowa Szymon
Ogaza czonek Zarzdu Wojewdztwa Opolskiego. Grzegorz
Biernacki, naczelnik Wydziau
Ruchu Drogowego Komendy
Wojewdzkiej Policji w Opolu
powiedzia, e w poprzednim
roku doszo do 170 wypadkw
drogowych, a zginy w nich
102 osoby. O 365 zwikszya si
natomiast liczba kolizji.
ks

REGION

Pobiegn dla
onierzy Wykltych

w skrcie

27 lutego mionicy biegania Parkrun pokonaj jak zwykle


5 kilometrw, ale przesanie biegu bdzie niezwyke.

Narodowy Dzie Pamici onierzy Wykltych powicony jest


dziaaczom antykomunistycznego i niepodlegociowego podziemia,
ktrzy walczyli i zginli w walce z agresj sowietw.
katarzyna solarz

Cotygodniowe spotkania
parkrunowcw mieway rne odsony, m.in. we wrzeniu
ubiegego roku odby si bieg
twierdzowy, zwizany z Dniami Twierdzy Kole, a w Halloween biegano w kolorowych
przebraniach. Tym razem cel
biegu jest wyjtkowy, bo chodzi o uczczenie Narodowego
Dnia onierzy Wykltych,
ktry przypada na 1-go marca. wito obchodzone jest ku
pamici onierzy antykomunistycznego i niepodlegocio-

wego podziemia. Parkrunowcy wyprzedzili dat wita, ale


idea jest ta sama. Biegaczom
dotrzymaj kroku dziaacze
ze Stowarzyszenia Patriotyczny Kdzierzyn-Kole, ktrzy s
wsporganizatorami imprezy,
a take prezydent Sabina Nowosielska, ktra obja wydarzenie swoim patronatem.
Pasjonaci biegania spotykaj si na kozielskich Plantach co sobot ju od ponad
roku. Smak biegania poznaj
ludzie w rnym wieku, rwnie najmodsi, dla ktrych organizatorzy wymylili parkrun

junior na krtszej trasie. Niezmienne jest to, e start odbywa si w sobot o godz. 9:00,
trasa liczy 5 km, a kady pokonuje j we wasnym tempie,
nie cigajc si z innymi. Mile
widziany jest kady chtny do
zaliczenia pitki (osoby poniej 18 roku za zgod rodzicw), take mionicy nordic
walkingu. Take tym razem
start odbdzie si za Domem
Kultury Kole o godz. 9:00.
Dla zawodnikw z najlepszymi
czasami przewidziano pamitkowe puchary, ktre ufunduje
KS Kozioek Kdzierzyn-Kole.

KDZIERZYN-KOLE SPRAWY KONTROWERSYJNE

Agresywny takswkarz
ukarany i poskromiony
Kierowca takswki, ktry wyprzedzi elk na przejciu dla pieszych,
stwarzajc niebezpieczn sytuacj na drodze, usysza pi zarzutw.
Teraz stanie przed sdem.

ks

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

Inauguracyjne posiedzenie
Wojewdzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyo si w Opolu.
Podczas spotkania mwiono m.in. o planowanych inwestycjach na drogach. 42 mln z
- tyle na ten cel ma w tym roku
przeznaczy Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad.
Kumulacja inwestycji drogowych czeka Wojewdzki Zarzd Drg. Rusza m.in. budowa
obwodnicy Czarnowsw oraz
Malni i Choruli. - Warto tych

KDZIERZYN-KOLE HISTORIA

Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Na terenie Zakadw Azotowych zostanie wdroony system zabezpieczenia


technicznego. Koszt inwestycji to ponad 4 mln z.
Wdroenie systemu zabezpieczenia
technicznego
ma dla nas olbrzymie znaczenie z uwagi na fakt, e ma ono
suy jako wsparcie dziaa
sub ochrony, sub dyspozytorskich i ratownictwa chemicznego i tym samym podnie poziom bezpieczestwa
w spce - mwi Mirosaw
Ptasiski, wiceprezes zarzdu
Grupy Azoty ZAK S.A.
Wdroenie systemu obejmujcego cay teren zakadw
przebiegao etapowo. W zakresie inwestycji wprowadzono m.in. System Kontroli Dostpu dla pracownikw i osb
odwiedzajcych spk, system
telewizji dozorowej, ochrony
obwodowej, zabezpieczenie
bocznicy kolejowej oraz monitoring wizyjny. Elementy monitoringu zostay zainstalowane na najwyszych obiektach,
pomostach technologicznych
oraz w najbardziej strategicznych punktach, dziki czemu
moliwa jest kompleksowa
kontrola stanu zakadw, ko-

Wiadomoci 3

24 luty 2016, nr 4 (205)

Fot. Katarzyna Solarz

GazetaInformator.pl >>

Do incydentu doszo na skrzyowaniu


ulic 1-go Maja i Damrota.
Sprawa agresywnego takswkarza z Kdzierzyna-Kola bya szeroko komentowana w mediach oglnopolskich,
zdarzeniem zainteresowali si
rwnie dziennikarze TVN-u.
Chodzi o skandaliczny incydent, ktry mia miejsce 5 lutego w rdmieciu. Na skrzyowaniu ulic 1-go Maja i Damrota
przed przejciem dla pieszych
przepisowo zatrzymaa si elka, by przepuci idc po pasach kobiet. Pech chcia, e gdy
kursant chcia ponownie ruszy
zgas mu silnik. Po paru sekundach odpali go znowu, ale nim
zdy ruszy, drog z lewej
strony, po podwjnej cigej za-

jechaa mu takswka. Kierowca wysiad i zacz krzycze, e


zachowanie kursanta stwarza
zagroenie w ruchu. Cae zdarzenie zarejestrowaa kamera,
w ktr by wyposaony samochd do nauki jazdy. Filmik
trafi do internetu. Takswkarz
wygraa si, e zgosi wykroczenie na policj, ale ubiega go
instruktorka. Policjanci po uzyskaniu informacji na temat tego
zdarzenia niezwocznie podjli
dziaania. Przesuchali wiadkw, a take ustalili sprawc,
ktry kierowa mercedesem.
Kierowca zosta ju przesuchany. Usysza 5 zarzutw
zwizanych z wykroczeniami

drogowymi. Bdzie odpowiada przed sdem za stworzenie


zagroenia bezpieczestwa w
ruchu drogowym, wyprzedzanie na przejciu dla pieszych,
wyprzedzanie bezporednio w
rejonie skrzyowania, przejedanie przez podwjn lini
cig oraz tamowanie i utrudnianie ruchu poinformowaa
podkomisarz Magdalena Nakoneczna, rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Policji w
Kdzierzynie-Kolu.
Mczynie zatrzymano
prawo jazdy, ktre wraz z wnioskiem o ukaranie zostao przesane do sdu. Niedawno w
rozmowie z reporterk TVN24
takswkarz stwierdzi, e przez
kursanta straci ok 2-3 minuty.
Rozumiem, e kady uczy
si jedzi, ale si zaniepokoiem. Nie wiedziaem co si
dzieje, byem zdezorientowany.
() Ju jak przekraczaem lini
to zaczem si denerwowa, e
to amanie przepisw. Mona
byo inaczej, przyzna w rozmowie z TVN24. Internauci, ktrzy
obejrzeli filmik, nie pozostawili suchej nitki na agresywnym
takswkarzu.
ks

RODA Z FUNDUSZAMI
Lokalny Punkt Informacyjny w
Kdzierzynie-Kolu zaprasza na
kolejne spotkanie z cyklu roda z Funduszami. Najblisze
spotkanie dla przedsibiorstw
na rozwj bdzie miao miejsce
2 marca o godz. 10:00 w sali
nr 5 przy Placu Wolnoci 13 w
Kdzierzynie-Kolu. Szczegowe informacje: 77 47 25 039, 77
40 34 179, http://rpo.opolskie.
pl/?p=7377. Udzia w spotkaniach jest bezpatny. Ze wzgldu
na ograniczon liczb miejsc, o
udziale decyduje kolejno zgosze.
KONKURS BEZPIECZNE
GOSPODARSTWO ROLNE
Rozpocza si XIV edycja Oglnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
W konkursie mog wzi udzia
osoby penoletnie prowadzce
produkcyjn dziaalno rolnicz,
ubezpieczone w KRUS. Organizatorami Konkursu s: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spoecznego oraz Pastwowa
Inspekcja Pracy. Podstaw oceny gospodarstw s stwierdzone
w nich zagroenia. Przy ocenie
brane s pod uwag m.in.: ad i
porzdek w obrbie podwrza,
zabudowa i stanowisk pracy,
stan budynkw inwentarskich i
gospodarczych, w tym: schodw
i uywanych drabin oraz instalacji i urzdze elektrycznych,
wyposaenie maszyn i urzdze
uywanych w gospodarstwie w
osony ruchomych czci, podpory i inne zabezpieczenia przed
wypadkami.
STYPENDIA
SPORTOWE 2016
Na podstawie uchway Rady
Gminy Polska Cerekiew mona
ju skada wnioski o przyznanie
stypendium sportowego na 2016
rok. Wnioski naley zoy w
nieprzekraczalnym terminie do
26 lutego w sekretariacie Urzdu
Gminy w Polskiej Cerekwi (pokj
nr 16) lub przesa poczt na
adres: Urzd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260
Polska Cerekiew. W przypadku
skadania wnioskw za porednictwem poczty decyduje data
dotarcia przesyki do Urzdu
Gminy w Polskiej Cerekwi.
WIDZ, SYSZ,
REAGUJ
Projekt Widz, sysz, reaguj to wsplna akcja spoeczna
Komendy Gwnej Policji oraz
operatora telefonii komrkowej,
adresowana przede wszystkim do
opiekunw dzieci. T-Mobile jako pierwszy operator komrkowy
w Polsce, rozpoczyna wspprac
z Komend Gwn Policji w ramach sytemu Child Alert. Dziki
komunikatom o zaginionych
dzieciach, przesyanym prosto
na telefony komrkowe, bdzie
mona pomc w ich szybszym
odnalezieniu informuje policja.
UPRAWA
KONOPI INDYJSKICH
Uprawa konopi indyjskich
Policjanci z Kdzierzyna-Kola
zatrzymali 18-latka, ktry mia
si zgosi do komendy na wezwanie. Podczas realizacji nakazu
zatrzymania i przymusowego
doprowadzenia znaleziono w
jego mieszkaniu upraw konopi
indyjskich. Za upraw i wytwarzanie rodkw odurzajcych
grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolnoci.

4 Edukacja

24 luty 2016, nr 4 (205)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
EDUKACJA

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

Cega ma ju 15 wiosen
Fot. materiay I LO im. Henryka Sienkiewicza w Kolu

Uczniowie oglniaka im. Henryka Sienkiewicza w Kolu,


opowiadaj, e historia gazetki zacza si cakiem zwyczajnie.

Jak opowiadaj uczniowie z


oglniaka im. Henryka Sienkiewicza w Kolu, historia gazetki
zacza si cakiem zwyczajnie.
Pewnego dnia w 2001 roku jeden z uczniw przyszed
z pomysem zaoenia gazetki
szkolnej do swojej polonistki.
Mia nawet nazw CEGA!
opowiadaj licealici.
W cigu dwch tygodni powstay pierwsze teksty ze zdjciami. Ukaza si m.in. wywiad
z dyrektorem placwki, Ryszardem Wickiem i uczniami.
Pierwszy numer CEGY
zobaczy wiato dzienne. Pismo przechodzio kolejne zmiany graczne, kada redakcja
wprowadzaa nowe pomysy.
Pocztkowo czarno-biaa szata
graczna, od dwch lat jest w
kolorze.

Staramy si, by w kadym numerze znalazy si najwaniejsze wydarzenia szkolne,


miejskie, a nawet krajowe, mielimy np.: relacje z koncertw z
Openera, Woodstocku, OFF
Festiwalu mwi uczniowie. Przeprowadzamy wywiady nie tylko z nauczycielami
naszej szkoy, by przekona
wszystkich, e to bardzo ciekawi ludzie, ale i najzdolniejszymi uczniami oraz sportowcami, muzykami, twrcami radia,
prasy i telewizji. Staramy si
wspiera i rozwija uczniowskie
talenty: literackie, jzykowe,
muzyczne, plastyczne, kulinarne i dziennikarskie. Inicjujemy
i wspieramy dziaalno charytatywn nie tylko w szkole, ale i
poza ni. No, niestety, rwnie
plotkujemy i jak wie niesie, to
od plotek wanie wikszo zaczyna czyta CEG. Od sa-

mego pocztku bierzemy udzia


w konkursach na najlepsz gazetk m.in.: wojewdztwa. Zawsze jestemy w czowce! - dodaj z satysfakcj.
Modzi redaktorzy mwi, e nie byoby CEGY
gdyby nie jej wierni czytelnicy, sponsorzy, rodzice, a nawet dziadkowie. - Dzikujemy
wszystkim, e s z nami od 15
lat. Dzikujemy te naszym poprzednikom, ktrzy stworzyli
mark gazetki rozpoznawalnej
w wojewdztwie opolskim, ale
czytanej rwnie w innych czciach kraju.
miao mona powiedzie,
e dla wielu szkolnych redaktorw CEGA bya pocztkiem
ich yciowej przygody z dziennikarstwem. Gro z nich pracuje
dzisiaj i dyrektoruje np. w Radiu Park, Radiu Opole, czy portalu Interia.pl.

Podczas tegorocznych ferii policjanci przeprowadzili


szereg spotka i pogadanek z dziemi oraz modzie.
czestwo podczas zimowego
wypoczynku. Ponadto w trakcie ferii odwiedzali wietlice, w
ktrych dzieci spdzay wolny
czas. Podczas spotka rozmawiali na temat bezpiecznego
zachowania w rnych sytuacjach.
Rwnie w trakcie codziennej suby policjanci byli czujni.
Kontrolowali punkty sprzeday
alkoholu i wyrobw tytoniowych pod ktem sprzeday ich
osobom niepenoletnim.

W trosce o bezpieczestwo
dzieci wyjedajcych na zimowiska, funkcjonariusze ruchu
drogowego prowadzili wzmoone kontrole autokarw oraz samochodw przewocych dzieci. Sprawdzali czy najmodsi s
przewoeni w fotelikach oraz czy
maj pozapinane pasy. Policjanci skontrolowali 8 autokarw i
nie mieli zastrzee co do stanu
technicznego tych pojazdw.
KS

KDZIERZYN-KOLE BIZNES

PRACODAWCO! ZATRUDNIAJ MODYCH!


Powiatowy Urzd Pracy
oferuje now form wsparcia dla pracodawcw i
przedsibiorcw chccych
zatrudni osoby do 30 roku ycia. Mona zyska nawet do 26 tys. zotych.
Chodzi o czciowy zwrot
kosztw zatrudnienia, pracodawca musi jednak speni kilka warunkw.
Umowa o refundacj czci kosztw zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku ycia moe
by zawarta przez PUP z przedsibiorc lub pracodawc, ktry nie zalega z wypacaniem w
terminie wynagrodze pracow-

nikom oraz z opacaniem w terminie skadek na ubezpieczenie


spoeczne, zdrowotne, Fundusz
Pracy, Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
oraz innych danin publicznych.
Warunkiem jest rwnie to by
pracodawca nie zmniejszy zatrudnienia z przyczyn dotyczcych zakadu pracy w ostatnich
6 miesicach - informuje Adam
Lecybil, rzecznik starostwa.
Refundacja
obowizuje
przez okres 12 miesicy. Pracodawca otrzymuje wwczas
zwrot czci kosztw poniesionych na wynagrodzenie do
kwoty minimalnego wynagro-

dzenia za prac i skadki na


ubezpieczenia spoeczne od refundowanego wynagrodzenia,
przy zatrudnieniu osoby bezrobotnej do 30 roku ycia, na
okres 25 miesicy na umow o
prac w penym wymiarze czasu pracy.
Dodatkowe informacje i
regulamin refundacji dostpny jest na stronie Powiatowego Urzdu Pracy w Kdzierzynie-Kolu. Informacj mona
uzyska rwnie bezporednio
w pokoju nr 9 (I pitro) w PUP
przy ul. Anny 11 w Kolu.
KS

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

NIECHRONIENI POD OCHRON

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

Policyjne czworonogi
przeszy kolejne szkolenie

Fot. KPP w Kdzierzynie-Kolu

Przewodnicy psw policyjnych pod okiem koordynatora do spraw


kynologii policyjnej z Komendy Wojewdzkiej Policji wraz ze swoimi
czworonogami wiczyli posuszestwo oraz przeszukiwanie pomieszcze.

10 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Kdzierzynie-Kolu odbyo si kolejne ju szkolenie psw policyjnych.

Kdzierzyska
policja
podsumowaa dziaania
Bezpieczne ferie 2016.
Na drogach powiatu kdzierzysko-kozielskiego
nie odnotowano wypadkw z udziaem dzieci i
modziey szkolnej.
Przez dwa tygodnie zimowego wypoczynku funkcjonariusze przeprowadzili szereg
spotka i pogadanek na temat
bezpiecznego spdzania wolnego czasu przez dzieci i modzie. Dbali take o bezpieczne
wyjazdy i powroty najmodszych uczestnikw ruchu drogowego.
W powiecie kdzierzysko-kozielskim ferie przebiegy spokojnie, nie odnotowano incydentw zakcajcych
zimowy wypoczynek - mwi
Magdalena Nakoneczna, rzeczniczka KPP.
Funkcjonariusze jeszcze
przed rozpoczciem zimowego wypoczynku spotykali si z
dziemi w przedszkolach oraz
modzie szkoln. Gwnym
tematem rozmw byo bezpie-

Fot. KPP w Kdzierzynie-Kolu

W FERIE DZIECI BYY BEZPIECZNE

Od 15 lat redagowana jest synna gazetka


licealistw z kozielskiego oglniaka.

KATARZYNA SOLARZ

<< GazetaInformator.pl

10 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Kdzierzynie-Kolu odbyo si kolejne


ju szkolenie psw policyjnych.
Przewodnicy z Kdzierzyna-Kola, Opola, Strzelec Opolskich i Olesna przyjechali ze
swoimi zwierztami, aby szkoli je w zakresie posuszestwa,
wicze obroczych oraz przeszukiwania pomieszcze. Takie
szkolenie dotyczy zarwno psa,
co jego pana. Na terenie opuszczonego budynku przeprowadzili je policjant z Komendy
Wojewdzkiej Policji w Opolu
wraz z licencjonowanym pozorantem. Dziki serii szkole
zwierzta utrzymuj sprawno
zyczn oraz doskonal umiejtnoci niezbdne do prawidowego przeprowadzania akcji.
MN

Kdzierzyscy policjanci
z drogwki po raz kolejny
prowadzili oglnopolskie
dziaania
,,Niechronieni
Uczestnicy Ruchu Drogowego.
W akcji uczestniczyo 13 policjantw, ktrzy bacznie przygldali si, w jaki sposb piesi
czy rowerzyci poruszaj si po
drogach powiatu. Ukarali mandatami 39 pieszych, ktrzy przechodzili przez jedni w miejscu
niedozwolonym lub na czerwonym wietle oraz 17 kierowcw,
ktrzy dopucili si wykroczenia
w rejonie przejcia dla pieszych.
Celem akcji jest ograniczenie iloci zdarze drogowych,
ktrych uczestnikami s piesi i rowerzyci jak rwnie upowszechnienie noszenia elementw odblaskowych - mwi Magdalena
Nakoneczna, rzeczniczka KPP w
Kdzierzynie-Kolu.
Podczas akcji funkcjonariusze zwracali szczegln uwag
na wykroczenia popeniane przez
pieszych, rowerzystw oraz kierowcw samochodw, naruszajcych prawa niechronionych
uczestnikw ruchu drogowego.
Dziaania policjantw skierowane

byy przede wszystkim na bezpieczestwo pieszych i rowerzystw,


ktrzy w okresie zimowym stanowi szczeglnie zagroon grup
uczestnikw ruchu drogowego.
Zmieniajce si warunki atmosferyczne deszcz, mga i opady przechodzce w gooled
utrudniaj poruszanie si po droR E K L A M A

dze i wymagaj od uytkownikw


drg wzmoonej czujnoci. W takich sytuacjach naley pamita
o ostronoci i zasadzie ograniczonego zaufania, ktra dotyczy
wszystkich: kierowcw, rowerzystw i pieszych.
KS

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 5

24 luty 2016, nr 4 (205)

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm
KUPUJC

KA S F I S KA L N
3 MIESICE

REKL AMY

GRATIS!

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

NOWO!
ib.pl

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze
Mobilne kasy
i drukarki fiskalne

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Jednolity Plik Kontrolny


obowizuje przedsibiorcw od 2016 r.
Obowizkowe oprogramowanie musz wprowadzi przedsibiorcy, aby uatwi
i przyspieszy kontrole skusa. Mali i redni przedsibiorcy maj czas na wprowadzenie zmian do lipca 2018, rmy zatrudniajce do 250 pracownikw musz
zdy do lipca br.
Analiza wszystkich informacji na temat dziaalnoci gospodarczej bdzie odbywaa si
w sposb elektroniczny. Przedsibiorcy zostan zmuszeni do
unowoczenienia swojego systemu informatycznego.
Do tej pory przedstawiciele urzdu skarbowego przeprowadzali kontrol w tradycyjny
sposb: pojawiali si w rmie
i bezporednio sprawdzali dokumenty dotyczce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
Dziki zmianom, urzdnicy
maj uzyska atwiejszy dostp
do danych, poprzez wprowadzenie atwiejszego do kontroli formatu. Nowe funkcjonalnoci dadz moliwo edycji
ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych. Zmiany maj
za zadanie nie tylko poprawi
efektywno kontroli podatkowych, ale rwnie zmniejszy
koszty funkcjonowania administracji podatkowej.

Ustawodawca liczy na popraw cigalnoci wpyww


z podatku VAT. Przewidywane wpywy, zwizane z wprowadzeniem Jednolitego Pliku
Kontrolnego, w pierwszym
roku mog osign ok. 200
mln z.
Na chwil obecn obowizek wprowadzenia systemu
umoliwiajcego wygenerowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego naley do przedsibiorcw zatrudniajcych wicej
ni 250 pracownikw lub wypracowujcych powyej 50
mln euro obrotu rocznie. Maj
oni na to czas do lipca 2016 r.
Przewidywany termin wdroenia zmian w mikro oraz rednich przedsibiorcach to lipiec
2018 r. Jak zaznacza ustawodawca - termin ten jednak moe zosta przyspieszony.
Zmiany wi si z wprowadzeniem nowoczesnych
systemw informatycznych

do rm. Wdroenie JPK to


koszty rzdu kilku tysicy
zotych. Przedsibiorcy bd
zmuszeni do zagospodarowania w swoich budetach
odpowiednich kwot, ktre
pozwol im na wprowadzenie waciwego oprogramowania, pozwol na przeszkolenie pracownikw w jaki
sposb wygenerowa JPK z
systemu oraz w jaki sposb
poprawnie przesa plik do
waciwego urzdu skarbowego.
JPK to nie jedyne dziaania rzdu na lata 2014-2017,
ktre maj doprowadzi do
uszczelnienia systemu podatkowego. Projekt ustawy
budetowej na 2016 r. przewiduje rwnie wpywy z podatkw od towarw i usug.
Cay pakiet dziaa ma w cigu trzech lat przynie zysk
rzdu 17,4 mld z do budetu
pastwa.

ODR nowa jako e-handlu


w krajach Unii Europejskiej
9 stycznia weszo w ycie nowe rozporzdzenie dotyczce internetowego systemu
rozstrzygania sporw konsumenckich, ktre ma na celu uatwienie rozwizywania koniktw midzy nabywcami a handlujcymi w sieci przedsibiorcami.
Rozporzdzenie dotyczy
kadego sklepu internetowego, wszystkich przedsibiorcw, ktrzy sprzedaj swoje
towary lub usugi w internecie oraz ich nabywcw. Internetowa platforma ODR
(Online Dispute Resolution),
ma utorowa drog do prostszego rozstrzygania sporw
w tzw. handlu transgranicznym.
Zadaniem ODR bdzie
udostpnianie konsumentom
i e-przedsibiorcom moliwoci zgaszania sporw podmiotom wiadczcym usugi
ADR (alternatywne rozstrzyganie sporw) w sieci. Jest to
jedna z zapowiadanych przez
Komisj Europejska zmian,
ktre maj uatwi e-handel
transgraniczny. Online Dispute Resolution jest dostpna we wszystkich jzykach
urzdowych Unii Europejskiej. eby zoy skarg na
platformie ODR, skarcy

(zarwno konsument, jak i


przedsibiorca) bdzie musia wypeni jedynie elektroniczny formularz.
Polscy
przedsibiorcy
handlujcy w sieci zobowizani s do umieszczenia informacji dotyczcych ODR
poprzez udostpnienie linku do platformy na swojej
stronie internetowej. Jeeli sprzedawca skada ofert
przy uyciu poczty elektronicznej, rwnie jest zobowizany do umieszczenia
linku do strony(http://ec.europa.eu/consumers/odr/)
w wysanej do konsumenta
wiadomoci elektronicznej.
Ustawodawca w taki sposb tumaczy konieczno
powstania omawianej platformy: ODR daje moliwo
prostego, skutecznego, szybkiego i taniego pozasdowego rozstrzygania sporw
wynikajcych z transakcji
internetowych. Brakuje jed-

nak obecnie mechanizmw,


ktre pozwalayby konsumentom i przedsibiorcom
rozstrzyga takie spory przy
pomocy rodkw elektronicznych; dziaa to na niekorzy konsumentw, stanowi
przeszkod w szczeglnoci
dla internetowych transakcji transgranicznych oraz
stwarza nierwne szanse dla
przedsibiorcw i w konsekwencji utrudnia oglny rozwj handlu internetowego.
Na t chwil polscy
przedsibiorcy maj w obowizku jedynie umieci informacj o portalu na swoich
stronach oraz w wysyanych
mailach z ofert wsppracy. W Polsce w dalszym cigu jestemy na etapie zaoe ustawy o alternatywnym
rozwizywaniu sporw, krajowe przepisy implementujce rozporzdzenie jeszcze nie
weszy w ycie.

Artykuy do rubryki
Niezbdnik przedsibiorcy
opracowane zostay we wsppracy
z firm softib.pl

Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

6 Gospodarka

24 luty 2016, nr 4 (205)

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

Korzyci z komputeryzacji rmy


ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Dzie kobiet
z Zakadem Ubezpiecze Spoecznych
Oddzia ZUS w Rybniku zaprasza wszystkie klientki na bezpatne szkolenia
z zakresu zmian w prawie pracy, zasikw macierzyskich i rodzicielskich,
budowania wizerunku i stylizacji.
Szkolenie odbdzie si 7
marca, w przededniu wita Dnia Kobiet. Oddzia ZUS
w Rybniku przygotowa caodniowy plan bezpatnych
szkole dla swoich klientw.
Czy to, w jaki sposb prezentujemy si wizualnie ma
znaczenie dla nas samych i
dla osb, z ktrymi wchodzimy w relacje zawodowe,
bd prywatne? Czy wygld
jest wany? A take czy kolor ubrania ma znaczenie w
odbiorze naszego wizerunku? Na te i inne pytania odpowiada bdzie stylistka
Tatiana Szczch z Centrum
Synergia Gliwice. Jej wystpienie Znaczenie kolorw
w wizerunku: elementy psychologii kolorw, fakty i mity
dotyczce typw kolorystycznych, budowanie proporcji
sylwetek kolorami rozpocznie si o godz. 15:00.
Wczeniej, bo ju o godz.
8:30 odbdzie si szkolenie

z zakresu zmian w Kodeksie Pracy, ktre poprowadzi


inspektor pracy z rybnickiej
placwki PIP, a o godz. 11.30
bezpatne szkolenie z zasad
podwyszania zasiku macierzyskiego do wysokoci
wiadczenia rodzicielskiego.
Podczas seminarium ekspert
ZUS omwi take kwestie
zwizane z zasikiem macierzyskim nalenym za okres
urlopu macierzyskiego i
urlopu rodzicielskiego.
Na zakoczenie dla chtnych o godz. 16:00 warsztat:
Jak nawizywa skuteczne relacje biznesowe, czyli
elewator pitch. Spotkanie
poprowadzi Sabina Cielar,
wykadowca z zakresu autoprezentacji i wystpw publicznych. Wskae jak zaprezentowa siebie i swoj rm,
by zrobi to w sposb interesujcy i ciekawy. Pokae jak
zbudowa wizerunek, ktry
bdzie budzi zaufanie oraz

jak wykorzysta mow ciaa


jako narzdzia przycigania
uwagi.
Ponadto osoby odwiedzajcy tego dnia rybnicki ZUS w godz. od 12:00 do
14:00 bd mogy skorzysta
z bezpatnych bada cukru
we krwi oraz cinienia, a od
godz. 8:00 do 11:00, rwnie
w budynku ZUS przy ul. Reymonta 2, bdzie moliwo
indywidualnych konsultacji
z zjoterapeut. W trakcie
indywidualnych porad przeprowadzona zostanie diagnostyka funkcjonalna w zakresie zgaszanej dolegliwoci,
specjalista pokae jak w przypadku danego schorzenia postpowa oraz omwi dziaania prolaktyczne.
Ze wzgldu na ograniczon liczb miejsc na sali szkoleniowej organizatorzy prosz o wczeniejsze zgoszenie
chci uczestnictwa w seminariach pod nr tel. 32 4391 146.

Usugi ZUS na obywatel.gov.pl


Fot. PIXABAY

Portal powsta, aby w prosty i przystpny sposb opisa, co naley zrobi,


co przygotowa, gdzie pj, a co mona zaatwi bez wychodzenia z domu.

Program Small Business, oferowany przez rm SOFT-ib, stworzony zosta z


myl o penej obsudze placwki handlowej. Posiada wszystkie niezbdne moduy: obrt dokumentami, gospodark magazynow, ksigowo oraz kadry-pace. W ofercie rwnie oprogramowanie do obsugi placwek gastronomicznych.
Prcz podstawowych funkcji uytkownik w programie moe znale rwnie
tak wyspecjalizowane narzdzia jak: tworzenie zamwie na podstawie rotacji
i zapasw towarw, wczytywanie faktur zakupu i cennikw z hurtowni, analizy
obrotu, zysku i mary. W istotny sposb pomagaj one w codziennej pracy.
Najwikszym atutem programu jest wsppraca ze wszystkimi dostpnymi modelami kas i drukarek skalnych, wag, skanerw i inwentaryzatorw oraz, co rwnie wane, umoliwia wszechstronne wykorzystanie tych
- stosunkowo drogich przecie - urzdze.
SOFT-ib autoryzowany partner:

Koniec ze skomplikowanymi procedurami i urzdowym jzykiem. W kadej


chwili, bez wychodzenia z
domu, moemy sprawdzi,
jak zaatwi sprawy w urzdzie. Wystarczy tylko komputer, smartfon lub tablet z
dostpem do internetu.
Co zrobi, by ubiega si
o zasiek w ZUS? Jakie naley przygotowa dokumenty
oraz gdzie i kiedy je zoy?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziemy na portalu
www.obywatel.gov.pl.
Na stronie opisano blisko 150 najpopularniejszych
usug administracji publicz-

nej dla obywatela. Wrd


nich znajduj si rwnie
usugi Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych. Karty usug w
prosty i zrozumiay sposb
przedstawiaj wiadczenia,
ktre wypaca ZUS, wraz z
opisem procedury oraz sposobu realizacji. Oprcz kart
kierowanych do wszystkich obywateli, s te takie
przygotowane
specjalnie
dla przedsibiorcw. Znajd tam oni wyjanienia, co
zrobi, aby uzyska konkretne wiadczenie. Zawarto
strony jest stale poszerzana i aktualizowana. Portal
www.obywatel.gov.pl doce-

lowo ma sta si dla kadego rdem informacji o administracji.


Obecnie dziaa wersja
beta serwisu czyli pierwsza wersja, ktra bdzie uzupeniana i ulepszana. Opisy,
ktre znajduj si na portalu s aktualne i wiarygodne. Jak zapowiadaj twrcy
serwisu, kolejne usugi bd
dodawane na bieco. Trwaj prace nad tym, by opisw
byo coraz wicej i aby wicej spraw mona byo zaatwi przez Internet. W serwisie s rwnie zbierane
opinie obywateli oraz pozostae dane.

Artykuy do rubryki
Niezbdnik przedsibiorcy
opracowane zostay we wsppracy
z firm softib.pl

Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 4/2016

GazetaInformator.pl 24 lutego 2016 nr 4 (205)

KDZIERZYN-KOLE gospodarka

Azoty nie trac pary!


Fot. Agnieszka Gogolewska

Na terenie elektrociepowni Zakadw Azotowych otwarto pierwsz w krajach Europy rodkowo-Wschodniej instalacj prdotwrczego rozpracza rubowego.
katarzyna solorz
agnieszka
gogolewska

Nowatorskie urzdzenie to
produkt szkockiej firmy Heliex Power. Pozwoli zagospodarowa par o niskich parametrach na rzecz poprawy
efektywnoci energetycznej i
ekonomicznej zakadu. 19 lutego w Kdzierzynie-Kolu,
w obecnoci przedstawicieli Grupy Azoty ZAK i Grupy
ZAMKON realizujcej zadanie, oficjalnie uruchomiono jego dziaanie w przemyle.
- Ciesz si, e to wanie w
Kdzierzynie-Kolu po raz kolejny moemy korzysta z innowacyjnego i nowatorskiego
rozwizania, ktre wspomoe
nasz produkcj. Co wicej,
umiejtne wdroenie projektu
przeciera polskiemu przemysowi ciek wykorzystania tego jedynego w Polsce i Europie
wschodniej urzdzenia. Jestemy otwarci na partnerstwo w
tego typu projektach, traktujc
R E K L A M A

Adam Leszkiewicz, prezes zarzdu Grupy Azoty ZAK. uwaa, e wdroenie innowacyjnego projektu przeciera polskiemu
przemysowi ciek wykorzystania tego jedynego w Polsce i Europie Wschodniej urzdzenia.
je jako szans na podnoszenie
poziomu innowacyjnoci polskiej gospodarki i wzmacnianie
wsppracy obszarw chemii i
energetyki. Pracujemy, by stawa si liderem innowacyjnych
wdroe i rozwiza, definiujcym innowacyjno m.in. jako odwag do podejmowania

wyzwa oraz gbsz relacj w


obszarze biznesu, nauki i bada - powiedzia Adam Leszkiewicz, prezes zarzdu Grupy
Azoty ZAK.
Hasem przewodnim Grupy ZAMKON, ktra od lat zajmuje si energi kondensujcej
si pary wodnej i jej wykorzy-

staniem jest - Nie tra pary. Zamkon jest te jedynym


i wycznym dystrybutorem
na terenie Europy rodkowo-Wschodniej tego urzdzenia.
Firma tworzy take aplikacje i
programy uatwiajce w przyjazny sposb wprowadzenie
urzdzenia do firm.

Spotkaniu biznesmenw
towarzyszyo
stwierdzenie
Sukces stworzymy w parze.
Chodzi o wskazanie na wspprac dwch firm - rodzimego - ZAMKON-u oraz szkockiej firmy Heliex Power. Obie
te firmy w sposb maksymalny wykorzystuj par wod-

n w przemyle i to za ich porednictwem w Grupie Azoty


wdraa si innowacyjne technologie.
Prdotwrczy rozpracz
rubowy, to urzdzenie wykorzystujce energi odpadow,
generowan przy redukcji pary czy zagospodarowaniu pary
niskotemperaturowej. Moe
znale zastosowanie w takich
gaziach przemysu, w ktrych para jest wykorzystywana
w systemach grzewczych.
- Najbardziej efektywny
sposb oszczdnoci to zwikszanie efektywnoci energetycznej - podkreli Krzysztof
Kamiski - wiceprezes Grupy
Azoty ZAK S.A. - Rozwizanie, ktre pozwoli oszczdza
energi pierwotn lub bardziej
efektywnie j wykorzysta to
najbardziej korzystne rozwizanie ekonomiczne, ale te co
rwnie wane ekologiczne.
Grupa Azoty ZAK to firma
wyrniona w 2015 r. nagrod
Diament Polskiej Chemii w kategorii Lider Innowacji.

PLUSY BIZNESU

24 lutego 2016, nr 4 (205)

DLA

region prawo

Profil zaufany ePUAP uatwi


zaatwienie wielu urzdowych spraw
Fot. Pixabay

Dziki posiadaniu profilu zaufanego w portalu ePUAP, wiele wnioskw


zoymy elektronicznie, bez koniecznoci czekania w kolejkach.
katarzyna krentusz

Profil zaufany zaoy moe kada osoba penoletnia.


Jego posiadanie pozwala na
zapocztkowanie wielu procedur, bez koniecznoci wizyty w urzdzie. Drog elektroniczn moemy np. zoy
wniosek o dowd osobisty,
wniosek o zarejestrowanie samochodu, zgosi dziaalno
gospodarcz czy deklaracje o
wywozie odpadw. Profil zaufany umoliwia nawet uzyskanie wniosku o niekaralnoci - i to bez wychodzenia
z domu.
Posiadanie konta pozwala
rwnie na uytkowanie wielu portali pastwowych. Za
porednictwem strony www.
obywatel.gov.pl moemy np.
sprawdzi histori swojego
pojazdu, stan techniczny autokaru, ktrym jedziemy na
wycieczk oraz czy wyrabiane
przez nas dokumenty s ju
R E K L A M A

Profil zaufany umoliwi zaatwienie wielu urzdowych


spraw bez koniecznoci wychodzenia z domu
gotowe do odbioru. Z kolei w
Platformie Usug Elektronicznych Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych sprawdzimy, czy
opacane s nasze skadki, wyliczymy przysz emerytur
oraz zobaczymy, czy nasz pracownik ma aktualne L-4.
Profil zaufany ePUAP
umoliwia nawet zdalne za-

rejestrowanie si w Powiatowym Urzdzie Pracy, zoenie wniosku na szkolenia czy


zmian danych osobowych.
Moliwoci zwizane z posiadaniem profilu s naprawd
due!
Aby zaoy profil zaufany
w platformie ePUAP, naley:
1. Wej na stron www.epuap.gov.pl.
2. Zaoy konto.
3. Wypeni wniosek o zaoenie profilu zaufanego.
4. Znale najbliszy urzd, w
ktrym moliwe bdzie potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (ZUS, Urzd
Miasta, Urzd Skarbowy).
5. Uda si do wybranego
urzdu, eby potwierdzi
zaoenie profilu zaufanego.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

24 lutego 2016, nr 4 (205)

reklama

Czas na rozliczenie roczne!

Z regionu

Z regionu

zdrowie

24 lutego 2016, nr 4 (205)

racibrz zdrowie

Szpital bdzie si ubiega


o nocne i witeczne pogotowie

Dyrektor Ryszard Rudnik ma nadziej, e nocna i witeczna opieka medyczna wrci na Gamowsk.
Szans szpitala na wygranie kontraktu upatruje w zmianie zapatrywa na t kwesti przez NFZ.
pawe strzelczyk

Obecnie nocn i witeczn opiek medyczn dla


Raciborza zapewnia przychodnia przy ul. Ocickiej.
Czas trwania usugi zosta
wyduony aneksem, ale w
niedugim czasie NFZ ma
przeprowadzi nowe postpowanie na te wiadczenia.
W szpitalu czekaj na nowy
konkurs na tego typu usugi,
aby przej nocn i witeczn opiek medyczn. Dyrektor Ryszard Rudnik liczy, i
R E K L A M A

tym razem si to uda. - Jestemy przygotowani zarwno kadrowo, jak i lokalowo twierdzi.
Tak jednak byo i przy
okazji poprzednich konkursw, a kontrakt przejmowa
inny podmiot. Na czym wic
zasadza si optymizm dyrektora? - Tendencja patnika (NFZ) si zmienia i
teraz stawiaj na kompleksowo. To jest prawidowe
rozwizanie. Obecnie wikszo ludzi, ktrzy szukaj
nocnej i witecznej pomocy

albo najpierw przychodzi do


nas, albo w ostatecznym rozrachunku i tak trafia do nas
z Ocickiej. Patrzc na nasze

zaplecze diagnostyczne i laboratoryjn,e szpital jest waciwym miejscem - koczy R.


Rudnik.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka/Biznes 7

24 luty 2016, nr 4 (205)

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

KDZIERZYN-KOLE BIZNES

Grupa Azoty ZAK


powoaa Rad Innowacyjnoci

W Centrum Kultury Kole


wystpi Maciej Balcar z zespoem.

Polscy eksperci brany chemicznej i przedstawiciele


rodowiska naukowego tworz Rad Innowacyjnoci.
znakomitych muzykw: Piotra
Quentina Wojtanowskiego,
Krzysztofa Flippera Krupy,
Jana Gaacha oraz Macieja Mki. Bluesowo-rockowy klimat,
ktry tworz muzycy Demu
udzieli si take kdzierzyskim fanom zespou, bo sala yrandolowa, gdzie miao miejsce
wydarzenie, wypenia si po
brzegi.

Czonkowie Rady Innowacyjnoci maj obradowa minimum dwa razy w roku


i ocenia potencjay projektw pod ktem efektywnoci i zasadnoci.
Rada Innowacyjnoci bdzie doradza i wspiera Zarzd Spki przy wdraaniu
nowych rozwiza w firmie w
obszarze chemii specjalistycznej.
Powoanie Rady jest dla
nas kolejnym krokiem w budowaniu innowacyjnej firmy,
zdobywajcej przewagi rynkowe poprzez oferowanie specjalistycznych kompleksowych
usug i serwisw wspierajcych produkt oczekiwany przez
klientw. To wszystko po to,
by wykorzystujc dowiadczenie i wiedz ekspertw budowa przyszo naszej spki i
wspiera tym samym ca Grup Azoty. Innowacje to dla nas
kluczowy element dziaania.
Rada bdzie szczeglnie istotna m.in przy rozwoju dziaalnoci Centrum Aplikacji OXO
i Polimerw.

ZAK ma za sob wiele wdroe efektw wsppracy z jednostkami badawczymi. Przykadem moe by wielokrotnie
wyrniony plastyfikator nieftalanowy Oxoviflex, opracowany we wsppracy z ICSO Blachownia.
Niedawno odbyo si inauguracyjne posiedzenie Rady
Innowacyjnoci, na ktrym Zarzd Spki wrczy czonkom
nominacje, a Rada ukonstytuowaa si i przyja regulamin
funkcjonowania. Przewodniczcym Rady zosta prof. Marek
Ilnicki. W jej skad weszo siedmiu ekspertw zwizanych nie
tylko z nauk i chemi, ale take
liderw wspczesnego innowacyjnego zarzdzania przedsibiorstwami, zwizanych m.in. z
Politechnik Warszawsk, Uniwersytetem lskim, samorzdem gospodarczym czy otocze-

niem przemysu chemicznego.


Rada ma obradowa minimum
dwa razy w roku i ocenia potencjay projektw pod ktem
efektywnoci i zasadnoci. Na
pierwszym posiedzeniu gremium omawiano projekty zgaszanie przez Grup Azoty ZAK
do pierwszej edycji programu
branowego INNOCHEM. Program wspfinansowany jest
przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju.
Projekty do INNOCHEM
Grupy Azoty ZAK s bardzo ciekawe i doskonale wpisuj si w
polityk innowacyjnoci spki.
ZAK w tym obszarze jest bardzo
aktywny. To dobrze, bo trzeba
wykorzystywa pojawiajce si
moliwoci zauway prof.
Marek Ilnicki, przewodniczcy
Rady.
ks

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

RAZEM MONA WICEJ


Fot. Materiay prasowe Grupy Azoty

Czwarty koncert w ramach trasy 16 Live Tour Maciek Balcar Akustycznie, mia
miejsce w Centrum Kultury
Kole.
Maciek Balcar to muzyk,
wokalista, kompozytor, autor
tekstw, a take aktor teatralny i filmowy.

Jego fani mwi, e to niezwykle charyzmatyczny czowiek i ogromny talent muzyczny. Tylko wokalista o tak silnej
osobowoci mg przej sched po legendarnym Ryku Riedlu. Balcar ju od ponad dekady
tworzy i wystpuje z Demem,
ktry nadal zbiera na kadym
koncercie rzesze fanw. Artysta wystpuje w towarzystwie

Fot. Iwona Naworska

katarzyna solarz

Fot. Grupa Azoty

Dem
akustycznie i klimatycznie

Firmy prowadz wsplne projekty badawczo rozwojowe.


Na zdjciu (drugi od lewej) Andrzej Kruger dyrektor Instytutu Cikiej Syntezy
Organicznej Blachownia oraz Adam Leszkiewicz, prezes zarzdu Grupy Azoty ZAK S.A.
Zakady Azotowe bd
kontynuowa wspprac z Instytutem Cikiej
Syntezy
Organicznej
Blachownia.
Kontakty Zakadw Azotowych z Instytutem Cikiej Syntezy Organicznej
"Blachownia" wpywaj na
rozwj gospodarki i brany chemicznej, a take na
rol ICSO Blachownia w
ramach wsplnych dziaa
badawczo-rozwojowych.
Kierujc si dalszym rozwojem spki, Grupa Azoty

ZAK S.A. podpisaa umow


o kontynuacji wsppracy z
jednostk, szczeglnie przy
R E K L A M A

opracowywaniu projektu
estrw nowej generacji.
ks

8 Wiadomoci

24 luty 2016, nr 4 (205)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Kozielski szpital zosta wysoko oceniony


KATARZYNA SOLARZ

Dziennik Gazeta Prawna


po raz drugi przebadaa miasta i powiaty pod ktem zaplecza medycznego, dostpnoci
leczenia oraz stanu zdrowia
mieszkacw. W rankingu
eksperci wybrali 90 najzdrowszych powiatw i 35 miast w
Polsce.
W tym gronie wysoko,
bo na 9. miejscu znalaz si powiat kdzierzysko-kozielski,
w pierwszej dziesitce jedyny
z Opolszczyzny - mwi Adam
Lecybil, rzecznik starostwa powiatowego. - Jednym z kryteriw branych pod uwag byy wskaniki jakociowe, czyli
zaplecze medyczne. Tu nasz
powiat wypad dobrze, niele
oceniono kondycj nansow
szpitala, ktry zestawiano z
innymi jednostkami w kraju.
dodaje Lecybil.
Najlepszym samorzdom
wrczono wyrnienia podczas

Kongresu Wyzwa Zdrowotnych w Katowicach, z udziaem najwaniejszych przedstawicieli wiata medycznego


z Polski i Europy. Po odebraniu wyrnienia dyrektor SP-ZOZ w Kdzierzynie-Kolu
Marek Staszewski powiedzia
-to praca nas wszystkich, ciesz si, e przynosi ona efekty,
co potwierdzaj badania.
Dziennikarze zbierali informacje m.in. o dostpnych
tomografach, RTG, aparatach
USG, do przeprowadzania
mammograi, badano liczb
programw prolaktycznych.
W kolejnej kategorii oceniano
zdrowie mieszkacw, analizowano demogra, umieralno noworodkw na tysic
mieszkacw, ale take przyczyny umieralnoci. Istotne
byy dane dotyczce odsetka zgonw na takie choroby
jak: ukadu krenia, raka czy
ukadu oddechowego. Trzecia,
istotn dla pacjentw kate-

gori bya dostpno bada,


czyli czas oczekiwania na wizyt pediatry, kardiologa czy
neurologa. cznie miasta i
powiaty mogy otrzyma 406
punktw. Samorzd powiatowy z Kdzierzyna-Kola zdoby
ich niemao, bo 245.
Dziki rankingowi przekonalimy si, ktre samorzdy najlepiej dbaj o zdrowie
swoich mieszkacw, widzimy, e polepszya si sytuacja,
jeli chodzi o stan zaduenia i nansowanie szpitali. W
pierwszej dziesitce znalazy
si te samorzdy, ktre stawiaj na prolaktyk, inwestuj w
lecznice - podkrela Dominika
Sikora, z-ca redaktor naczelnej
Dziennika Gazety Prawnej.
W skali kraju najlepiej wypada Maopolska. Mieszkacy
tych okolic ciesz si dobrym
zdrowiem, czasem niezalenie
od dostpu do leczenia. M.in.
dlatego ranking wygra samorzd tatrzaski z siedzib w

Zakopanem, zdobywajc o 35
punktw wicej od powiatu
kdzierzysko-kozielskiego
czyli 280. W zimowej stolicy
Polski panowie doywaj 75,2
roku, panie 82,6 roku.
Podczas kongresu sporo
mwiono o zmianie polityki lekowej. Krzysztof anda,
wiceminister zdrowia powiedzia, e w kraju dostp do
lekw wcale nie jest zy. - Tu
raczej chodzi o popraw wykorzystania istniejcych instrumentw w ustawie refundacyjnej, wwczas z pewnoci
poprawi si dostp do lekw
pacjentw z chorobami rzadkimi, poniewa leki te nie bd musiay ju konkurowa na
tych samych zasadach z lekami stosowanymi w chorobach
powszechnie wystpujcych
stwierdzi anda.
Dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zespou Opieki
Zdrowotnej Marek Staszewski zaznaczy, e wydatki na

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

Kdzierzyn-Kole znalaz si w czowce 90 najzdrowszych powiatw.

Wyrnienie w Midzynarodowym Centrum Kongresowym


w Katowicach odebrali: starosta Magorzata Tudaj oraz
Marek Staszewski, dyrektor SP-ZOZ. Na zdjciu (w rodku)
rwnie Dominika Sikora, z-ca redaktor naczelnej Dziennika Gazety Prawnej.
leki s pewnym problemem,
patrzc przez pryzmat nierosncych kontraktw z NFZ,
a wci rosncych cen medykamentw. - Usyszelimy,
e ministerstwo cigle jeszcze mocno bdzie wczao si

w negocjacje z rmami farmaceutycznymi, ma tu duo


mocniejsz pozycj w takich
negocjacjach ni my, mimo, e
jestemy duym szpitalem w
wojewdztwie opolskim powiedzia Staszewski.

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

KDZIERZYN-KOLE KULTURA

Kozielski szpital
ograniczy liczb odwiedzin

ZOSTAW 1% W REGIONIE.
PENA LISTA TYLKO U NAS!

Na wszystkich oddziaach szpitala obowizuj ograniczenia


w odwiedzinach chorych. Ma to zwizek z du zachorowalnoci na gryp.
Fot. Starostwo Powiatowe

Kilkanacie dni temu w


cikim stanie do SP-ZOZ w Kdzierzynie-Kolu tra pacjent,
u ktrego podejrzewano gryp
AH1N1. Wykonane badania nie
potwierdziy tego, ale ze wzgldu
na seps osoba ta nadal przebywa na oddziale intensywnej terapii. Lekarze stan mczyzny
okrelaj jako ciki, ale stabilny.
Ma to bezporedni zwizek
z wprowadzonym przez szpital
ograniczeniem odwiedzin osb
chorych. W danym momencie u
pacjenta moe przebywa tylko
jedna osoba. Maksymalny czas
odwiedzin to dwie godziny. Tak
bdzie do odwoania.
Ma to na celu uchronienie przed zaraeniem osb odwiedzajcych chorych, ma take
dziaa w drug stron poprzez

6.

Ograniczenia w odwiedzinach chorych


obowizuj na wszystkich oddziaach szpitala.
niepotrzebne nienaraanie naszych pacjentw i personelu
wyjania Marek Staszewski, dyrektor SP ZOZ.
Dyrektor szpitala ds. medycznych Dorota Zaraska radzi, aby bezwzgldnie dba o
higien.
Pamitajmy o elementarnej zasadzie czstego mycia rk,
specjalne dozowniki wystawio-

ne s take w naszym szpitalu.


Osoby zakatarzone, kaszlce, z
gorczk natychmiast powinny
uda si do lekarza-mwi Zaraska.
Na oddziay kozielskiego
szpitala ze wzgldw bezpieczestwa nie s obecnie wpuszczane dzieci do 14 roku ycia.
KS

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Najzdolniejsi uczniowie
klas chemicznych szkoy w
Sawicicach otrzymali stypendia ufundowane przez
Grup Azoty ZAK S.A.
W tym gronie znaleli si:
Anna Chrin, Piotr Prokop, Sandra Franecki, Oliwia Gowin, Julia Wolny, Betina Wsik, Anna Bury, Agnieszka ak, Agata
Drechsler i Barbara empicka.
Program stypendialny skierowany jest do uczniw technikum
technologii chemicznej. Mog
na niego liczy uczniowie, ktrzy osigaj bardzo dobre wyniki
z chemii, bior udzia w konkursach i olimpiadach, a ich rednia
ocen jest wysza ni 4,75.
Wymogi s wysokie, ale

Fot. Starostwo Powiatowe

KOLEJNE STYPENDIA
DLA PRZYSZYCH CHEMIKW

Stypendia Grupa Azoty ZAK S.A. przekazuje co semestr.


same stypendia dziaaj mobilizujc, po prostu opaca si
uczy, a oczywiste korzyci ze
wsppracy ma nie tylko nasza
szkoa, ale i ZAK - podkrela
Adam Kania, dyrektor Zespou
Szk nr 3.
Stypendia Grupa Azoty ZAK
S.A. przekazuje co semestr. Ale
to nie jedyna forma wsparcia,

najwikszy w powiecie pracodawca przekaza te sprzt laboratoryjny, oferuje modziey


praktyki i organizuje lekcje na
terenie zakadw. 10 marca ZAK
bdzie sponsorem nagrd w
konkursie Chemiczna Gowa,
ktry obj swym patronatem.
KS

7.

Po raz kolejny mona przekaza 1% podatku na wybran organizacj poytku publicznego dziaajc
w Polsce. 24 spord nich
ma swoj siedzib w Kdzierzynie-Kolu.
Analogicznie do poprzednich lat, podatnicy mog przekaza 1% swojego podatku
dochodowego na dowoln organizacj poytku publicznego.
Ministerstwo Sprawiedliwoci
opublikowao list OPP, ktre
mona wspomc darowaniem
kwoty potocznie zwanej "1%".
Spord wszystkich organizacji,
24 prowadz swoj dziaalno
na terenie Kdzierzyna-Kola.
Aby pomc wybranej z nich,
naley w skadanym zeznaniu
podatkowym wpisa numer organizacji i wielko kwoty stanowicej 1% caego odprowadzanego podatku. Pena lista
organizacji pozarzdowych z
terenu Kdzierzyna-Kola wraz
z numerami dostpna poniej:
1. 0000012674 KODNICKIE TOWARZYSTWO
SPORTOWE KTS "KODNICA" W KDZIERZYNIE KOLU
2. 0000024368 TOWARZYSTWO ZIEMI KOZIELSKIEJ W KDZIERZYNIE-KOLU
3. 0000045859
KLUB
SPORTOWY SAWICICE W KDZIERZYNIE-KOLU
4. 0000049736 STOWARZYSZENIE
ZESP
PIENI I TACA "KOMES"
5. 0000053741 STOWA-

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

RZYSZENIE POMOCY
DZIECIOM "BRZDC"
0000056094 STOWARZYSZENIE TENISOWY
KLUB SPORTOWY
0000057393 MIEJSKI
MIDZYSZKOLNY KLUB
SPORTOWY
0000059513 KDZIERZYSKI KLUB SZACHOWY "SZACH"
0000071851 FUNDACJA
"BD CZOWIEKIEM"
0000076295 KDZIERZYSKO-KOZIELSKIE
STOWARZYSZENIE
TRZEWOCI
0000078912
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD
ZWIERZTAMI W KDZIERZYNIE-KOLU
0000214028 TOWARZYSTWO MIONIKW
LWOWA I KRESW POUDNIOWO-WSCHODNICH ODDZIA W KDZIERZYNIE-KOLU
0000220149 STOWARZYSZENIE SPORTOWE
"KAMAN VOLLEY"
0000234315 ROGOWSKIE TOWARZYSTWO
SPORTOWE ODRA KDZIERZYN-KOLE
0000237934 KATOLICKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE
0000244232 STOWARZYSZENIE PRZYJACI DOMW POMOCY
SPOECZNEJ W KDZIERZYNIE-KOLU

R E K L A M A

ramymedialny:
Wspienat
Patro
dobre tematy!

17. 0000261102
TOWARZYSTWO SPORTOWE
"CHEMIK"
KDZIERZYN-KOLE
18. 0000262492 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W KDZIERZYNIE-KOLU
19. 0000323563 KOZIELSKIE STOWARZYSZENIE MIONIKW HISTORII I ARCHEOLOGII
"EXPLORATOR"
20. 0000339465 STOWARZYSZENIE
RODZIN
I PRZYJACI AUTYSTW "MAY KSI"
W KDZIERZYNIE-KOLU
21. 0000360567
STOWARZYSZENIE SYMPATYKW
KARATE
BUSHIDO KDZIERZYN-KOLE
22. 0000401819 KDZIERZYSKO-KOZIELSKIE
TOWARZYSTWO PRZYJACI ZWIERZT I
OPIEKI NAD ZWIERZTAMI
23. 0000407620 AUTOMOBILKLUB KDZIERZYSKO-KOZIELSKI
24. 0000475147 POLSKIE
STOWARZYSZENIE NA
RZECZ OSB Z UPOLEDZENIEM UMYSOWYM KOO W KDZIERZYNIE-KOLU
MN

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 9

24 luty 2016, nr 4 (205)

KDZIERZYN-KOLE SPORT

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Krci Ci chemia?
Mamy kolejnego
parabadmintonist w kadrze We udzia w konkursie!
narodowej

Chemia wok nas to konkurs organizowany przez Grup Azoty.

Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

16-letni Denis Grzesiuk to kolejny po Bartomieju Mrozie


sportowiec z Kdzierzyna-Kola, ktry otrzyma powoanie
do kadry narodowej w tej dyscyplinie.

Denis Grzesiuk (w rodku) rozpocz swoje treningi dwa lata temu.


Systematyczne wiczenia doprowadziy go do sukcesu.
marta nabrdalik

Cztery lata temu, po pierwszym sukcesie Bartomieja


Mroza w zawodach parabadmintona, zrodzi si pomys na
rozpoczcie systematycznych
treningw dla dzieci z rnego rodzaju dysfunkcjami ruchowymi. Maj one charakter
integracyjny, wraz z niepenosprawnymi trenuj pocztkujcy badmintonici. Dwa razy
w tygodniu w hali Azoty modzi sportowcy spotykaj si,
aby wiczy swoje umiejtnoR E K L A M A

ci, wzmacnia samoocen, nawizywa przyjanie, a przede


wszystkim korzysta z nietypowej formy rehabilitacji.
Dwa lata temu Denis Grzesiuk, ucze klasy integracyjnej
w Publicznym Gimnazjum nr
3 rozpocz swoje treningi, ktre doprowadziy go do sukcesu.
Podczas jednego z nich, trener
kadry narodowej, Tomasz Zioo wrczy mu powoanie do kadry narodowej podpisane przez
prezesa Polskiego Zwizku Badmintona, Marka Krajewskiego.
Pierwszy start kdzierzyski

parabadmintonista zaliczy w
kwietniu, w Turcji. Przed przystpieniem do turnieju czeka go
jeszcze klasyfikacja medyczna,
potwierdzajca przynaleno
do danej klasy parabadmintona.
Wsplny projekt klubu
MMKS Kdzierzyn-Kole i MOSiR-u przynosi efekty zarwno
w czci rekreacyjno-rehabilitacyjnej, jak i sportowej. Sukcesy osigane przez osoby niepenosprawne pokazuj, e dziki
systematycznoci i wytrwaoci
mona przekroczy kad barier.

Konkurs Chemia wok


nas jest skierowany do szk
podstawowych i gimnazjalnych z miast, na terenie ktrych znajduj si strategiczne
spki Grupy Azoty, tj. Grupa
Azoty S.A., Grupa Azoty Zakady Azotowe Puawy S.A.,
Grupa Azoty Zakady Azotowe
Kdzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Kopalnie i Zakady Chemiczne Siarki
Siarkopol S.A. Jego celem jest
poszerzenie wrd dzieci i modziey znajomoci brany chemicznej oraz znaczenia chemii
w codziennym yciu, a take uwiadomienie uczniom z

miast, na terenie ktrych znajduj si spki Grupy Azoty,


zwizku produktw wytwarzanych przez zakady chemiczne
z otaczajcym je rodowiskiem.
Konkurs Chemia wok
nas jest zaproszeniem dzieci i modzie do interesujcej
i kreatywnej zabawy, w ktrej nagrod jest wycieczka do
Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie - instytucji, ktra
utrzymuje najsilniejsz pozycj wrd centrw nauki w Europie rodkowej.
Chemia jest niezwyk nauk, ale nie kady musi docenia pikno rwna chemicznych. Rozumiemy to i dlatego

w realizowanych proedukacyjnych inicjatywach staramy


si ukazywa t ga wiedzy
w rnorodny i przystpny
sposb. Jako spka odpowiedzialna spoecznie od wielu lat
aktywnie wsppracujemy ze
wiatem nauki, popularyzujc
najnowsze jego odkrycia i osignicia. Inspirujemy do badawczych poszukiwa i wspieramy
cenne, aktywizujce szkolne
rodowisko inicjatywy. Nasz
misj jest bowiem tworzenie
wiata, w ktrym chemia jest
jasna i bezpieczna - czytamy
na stronie Grupy Azoty.
ks

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA KOMUNALNA

MIESZKANIE PIERWSZY KROK


W SAMODZIELNO
Niebawem pierwsze kilka
osb z placwek opiekuczych w Kdzierzynie-Kolu bdzie mogo przeprowadzi si do mieszkania
remontowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie.
Mieszkanie od skarbu pastwa przejo w drodze darowizny kdzierzyskie starostwo.
- W doposaeniu w niezbdny sprzt pomog sponsorzy, z

ktrymi prowadzimy rozmowy informuje Dorota Rak, dyrektor


PCPR w Kdzierzynie-Kolu.
Ma to pomc modym ludziom
w usamodzielnieniu si. Kadego dnia przez kilka godzin bd
mie do dyspozycji pracownika socjalnego, ktry doradzi im
w sprawach np. zawieranych
umw. - Dla nas codzienne formalnoci zwizane np. z przernymi umowami wydaj si
oczywiste i proste, jednak dla

tych osb mog stanowi problem, podobnie jak wiele innych


spraw - dodaje Dorota Rak.
Na podstawie bdcego w
trakcie opracowania regulaminu korzystania z mieszkania,
PCPR bdzie chcia, aby modzi
ludzie opuszczajcy piecz zastpcz partycypowali w kosztach utrzymania lokalu mieszkalnego.
ks

10 Ogoszenia

24 luty 2016, nr 4 (205)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 4,9%.
Dugi okres kredytowania nawet
do 120 m-cy. Minimum formalnoci. Szybka decyzja.Bez ogranicze wiekowych! Ju dzi, umw
si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie oferty dla Ciebie!
Dom Finansowy QS ul. Opawska
38 Racibrz (na przeciw E.Leclerca). Tel 530 499 444.
Poyczki pozabankowe.
Nawet do 25 tys.! Dla osb ze z
histori kredytow. Rwnie z zajciami komorniczymi! Posiadamy
rwnie bogat ofert chwilwek
z moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS ul. Opawska 38 (na przeciw
E.Leclerca). Tel 530 499 444.
Szybko, pewnie i do domu. Poyczka dla kadego. OPTIMA:
pienidze do rki, maksimum
wygody, profesjonalna obsuga
przedstawiciela, spata cotygodniowa lub comiesiczna. Tel. 734
157 566
Biuro Kredytowe oferuje najlepsze oferty poyczkowe w miecie.
Wszystko w jednym miejscu. Specjalna oferta dla emerytw. Przekonaj si jak mamy dla ciebie
ofert. Kdzierzyn-Kole, tel. 791
082 261.

na kolorowym tle 14 z

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


PRACA

Biuro Rachunkowe BEMARKO S.C. oferuje kompleksowe


rozliczenia roczne przy zastosowaniu wszelkich moliwych
do uzyskania ulg. Kontakt telefoniczny 500 162 110 lub osobisty: ul Matejki 6, 47-220 Kdzierzyn-Kole.
Zamieszkaj u siebie. Sprawdzimy nowe zasady dopaty. Porwnamy oferty bankw. Pomoemy zaatwi formalnoci.
Serdecznie zapraszamy.
Tel. 784 629 926.

Piekarnia RUZIK w Pawowiczkach


przyjmie od zaraz na samodzielne
stanowisko dowiadczonego piekarza. Wymagania: dyspozycyjno,
sumienno, umiejtno pracy w
grupie i rzetelno.
Tel. 77 4874 154, 602 658 793.

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech.
Tel. (32) 506 55 87.

50 tys.

KREDYT

100 tys.

rata 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B

KREDYT

rata 549 z
32 700 70 40
790 501 503

>>PRACA<<
DORADCA
KLIENTA

Moliwy sta lub zatrudnienie.


CV prosimy wysya na adres

biuro@raciborskiemedia.pl

NIERUCHOMOCI
Sprzedam
dwukondygnacyjne
mieszkanie w Ostronicy (100 m2)
z osobnym wejciem, ogrd, gara
na 2 samochody, drewutnia 25 m2.
Budynek ocieplony, utwardzone
wjazdy, okna PCV + rolety + siatki,
wszystkie instalacje nowe. Ogrzewanie kominkiem z paszczem
wodnym lub ogrzewanie olejowe.
Podogi deska barlinecka, pytki. Jedenacie pomieszcze rnego przeznaczenia. Blisko szkoa
podstawowa i przedszkole, koci,
sklepy spoywcze, mechanika pojazdowa i lakiernictwo, sala przyj. Poczta i przychodnia ok. 3 km.
Odlego do miast: Kole 15 km,
Gubczyce 20 km, Racibrz 23 km.
adna i spokojna okolica, yczliwi
ssiedzi. Mieszkanie jak dom, jest
naprawd wyjtkowe.
Tel. 691 512 010.
Sprzedam mieszkanie w Kdzierzynie na Osiedlu Lenym, na 3
pitrze, 3 pokoje, 60 m2 (punktowiec). Mieszkanie do remontu. Cena 130 tys. z (do negocjacji). Tel.
691 512 017.
Do sprzedania mieszkanie 37 m2
na osiedlu Pogorzelec w pobliu
ulicy Kozielskiej. Bardzo dobra lokalizacja. Mieszkanie po remoncie
w 2014 r. Gotowe do zamieszkania,
ciepe i tanie w utrzymaniu. Istnie-

je moliwo przerobienia go na
dwa pokoje. Serdecznie polecam i
zachcam do ogldania! Tel. 796
999 282 lub 794 949 449.
Do wynajcia nowy kiosk pooony
w Kdzierzynie-Kolu na osiedlu
Azoty w pobliu przystanku MZK.
Powierzchnia uytkowa 20 m2, wyposaony w media woda, energia
elektryczna posiada ogrzewanie i
klimatyzacj. Grunt wasnociowy
KW 40m2. Moliwa sprzeda. Tel.
602 318 062.
Oferuj do wynajcia gara z instalacj elektryczn i kanaem. Gara
pooony w Blachowni przy skrzyowaniu ul. Wyzwolenia z ul. Reymonta, w pobliu Hotelu Lech. Tel.
733 565 977.
Na sprzeda dom wolnostojcy w
Ostronicy (15 km od Kola). W
domu: dach po remoncie. okna
plastikowe, centralne ogrzewanie. Zabudowania gospodarcze
(moliwo prowadzenia niewielkiej dziaalnoci), gara na terenie
dziaki. Moliwo zakupu domu
na dziace o powierzchni okoo 12
arw, oraz dodatkowo z ogrodem
o powierzchni okoo 14 arw. Wicej informacji udziel telefonicznie
lub przy ogldzinach. Tel. 506 019
606.

SPRZEDAM

lokal uytkowy dwupoziomowy


(parter+piwnica)

powierzchnia 358 m2,

przy ul. okietka w Kdzierzynie-Kolu


na osiedlu Piasty.
Budynek ocieplony, z podjazdem dla samochodw dostawczych i osb niepenosprawnych, wewntrz winda towarowa. Dostpne
wszystkie media, monitoring, alarm, ogrzewanie, parking. W chwili obecnej w lokalu
dziaa apteka. OBIEKT POSIADA DUE MOLIWOCI ADAPTACYJNE.

TEL. 501 280 080

MOTORYZACJA
Auto skup Kdzierzyn-Kole,
najlepsze ceny w regionie, szybki
odbir gotwka od rki. Tel. 509
656 739.
Skup Aut za gotwk Kdzierzyn.
Stare Kole. Kupi kade auto,
cae lub uszkodzone. Od razu gotwka. Tel. 518 203 575

Skup samochodw za gotwk,


kada marka, pacimy od rki.
Tel. 796 990 837.
Skup aut za gotwk w kadym
stanie do 4 tys. z. Umowa/gotwka od rki. Kdzierzyn-Kole, Krapkowice, Opole, Racibrz,
Zdzieszowice, Prudnik i miejscowoci przylege. Tel. 664 087 328.

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie,
dyskretnie. Kdzierzyn- Kole i
okolice.
Tel. 511 929 121.

WYMIANA OPON NA SEZON ZIMOWY OD RKI, BEZ KOLEJEK


Wymiana opon, wywaanie k,
krtkie terminy. Poborszw, tel. 518
168 940.

Pokrycia dachowe, ciesielka,


blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka, termozgrzewalna,
gont, rynny, styropapa. Tel.
664 807 199.

Tanio Remonty. Regipsy, suty podwieszane, cianki, malowanie, kafelkowanie, elektryka i inne prace wykoczeniowe. Tel. 661290935

Wynajm koparki i koparko-adowark do wszelkiego rodzaju prac


ziemnych, oferuj rwnie prace
zwizane z wycink drzew. Kdzierzyn-Kole, tel. 516 028 454.
Oferuje usugi: malowanie, tapetowanie, regipsy, zabudowy, monta
paneli oraz wiele innych. Tel. 516
301 940
Usugi remontowe: gadzie, panele,
tynki, kafelki, malowanie, zabudowy
pytami, suty podwieszane, cianki
dziaowe, wymiana okien i drzwi
itp. Wszystko wedle yczenia klientw, konkurencyjne ceny, zadzwo i
sprawd. Rwnie ukadanie kostki
brukowej. Tel. 886 283 352
Wykonuj tumaczenia streszcze
prac inynierskich, magisterskich i
innych dyplomowych na jzyk angielski. Jestem studentk lologii angielskiej, posiadam certykat
FCE. Krtki czas realizacji.
Tel. 883 404 799

Kupi kade auto bez wyjtku! Najlepsze ceny , gotwka od rki.


Tel. 664 087 328.

Pyszne, domowe wypieki okolicznociowe na kad okazj/bez


okazji... Ciasta wypiekane tylko z
naturalnych skadnikw (zwaszcza jajka od kur biegajcych), bez
sztucznych ulepszaczy, co gwarantuje Pastwu jako i znakomity smak. Wic jeli czeka Ci
jaka uroczysto, nie zwlekaj...
Zadzwo i zamw ciasta, ktre
uciesz kade podniebienie. Przy
wikszych zamwieniach transport GRATIS. Tel. 503 816 715.

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 11

24 luty 2016, nr 4 (205)

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 27 LUTEGO

R E K L A M A

KONCERT KASI GRONIEC

27 lutego o godz. 18:00 w


Domu Kultury "Chemik" odbdzie si szczeglny koncert - wystpi Kasia Groniec,
ktra zaprezentuje piosenki

Agnieszki Osieckiej w niezwykych aranacjach. Bilety w cenie: 50 z - parter, 40 z - balkon. ZOO to tytu koncertu
- muzycznego spotkania z wyjtkowymi utworami Agnieszki Osieckiej, ktre Katarzyna
Groniec konfrontuje z wasn
wraliwoci artystyczn. Katarzyna Groniec to znakomita artystka, wielokrotnie nagradzana i kochana przez publiczno
za wdzik, ironi, liryzm, pazur
sceniczny, ale przede wszystkim za wybitne umiejtnoci
interpretacyjne. Laureatka m.

in. gwnej nagrody Festiwalu


Modych Talentw w Poznaniu (1988) oraz Grand Prix i
Nagrody Dziennikarzy na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we
Wrocawiu (1997). W kwietniu 2008 r. Katarzyna Groniec
otrzymaa Dyplom Mistrzostwa im Aleksandra Bardiniego za wybitne osignicia
artystyczne w dziedzinie piosenki aktorskiej. Piosenki zaaranowa ukasz Damrych
(klawisze). W skad zespou
muzycznego wchodz take
Tomasz Pierzchniak (kontra-

bas) i ukasz Sobolak (perkusja).Premiera ZOO odbya


si podczas Koncertu Galowego 17. Konkursu Pamitajmy o
Osieckiej w Teatrze Palladium
29 wrzenia 2014 r. 18 wrzenia 2015 roku, nakadem Warner Music Poland, ukaza si album Katarzyny Groniec "ZOO"
z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Na dwupytowy album
zo si CD i DVD. Pierwszym
singlem promujcym wydawnictwo bdzie utwr pt. Krliczek, znany do tej pory w wykonaniu Skaldw.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 7 MARCA

SPEKTAKL TEATRU CAPITOL DI, VIV I ROSE

7 marca o godz. 18:00 w Domu Kultury "Chemik" odbdzie


si spektakl Teatru Capitol pt.

"Di, Viv i Rose". Na scenie zobaczymy: Joann Brodzik, Dari Widawsk i Magorzat Lipmann. Spektakl warszawskiego
Teatru CAPITOL. Niesamowity
alfabet przyjani Joanny Brodzik, Darii Widawskiej i Magorzaty Lipmann. Trzy przyjaciki
na scenie i w yciu prywatnym.
Studenckie ycie, pierwsze mioci, wariackie decyzje. Jak
wpywaj na ich dalsze ycie?
Wyjtkowa okazja, aby zerkn
od kuchni na relacje bratnich

dusz na scenie. Kobiet nieprzecitnych, zabawnych i ciekawych ycia. Codzienno, ale bez
rutyny. Historie pene miechu
i wzrusze. Poruszajcy, zabawny i bogaty w emocje spektakl o
towarzyszkach ycia na dobre i
ze. Oto co same aktorki mwi
o spektaklu: Di Viv Rose - To
dla nas przedsiwzicie wyjtkowe, bo nasz motywacj do
spotkania si na scenie jest...
przyja. Kiedy ponad 15 lat temu poznaymy si, byymy na

pocztku dorosego ycia osobistego i zawodowego, zupenie


jak nasze bohaterki. Wtedy zawiza si miedzy nami rodzaj
niemego przyzwolenia na towarzyszenie sobie w yciu. Bez
zbdnych deklaracji i wielkich
sw staymy si sobie bardzo
bliskie. Poznaymy si z Rose
szesnacie lat temu, na uniwersytecie. To wtedy ona wybraa
mnie i Viv, a my wybraymy
j... Na spektakl oraz w podr
przez ycie Di, Viv i Rose.

Wizytwki
Ulotki
Plakaty
Piecztki
Katalogi
Banery
reklamowe

KDZIERZYN-KOLE BIBLIOTEKA 11 MARCA

XIV EDYCJA TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA


Miejska Biblioteka Publiczna w Kdzierzynie-Kolu
zaprasza wszystkich modych
piszcych wiersze z naszego
miasta i okolic do udziau w
XIV edycji Turnieju Jednego
Wiersza. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukoczenie 15 lat. Przylij 3 wybrane
wiersze poczt elektroniczn:
promocja@mbpkk.plbd dostarcz na adres MBP, Rynek

3, 47-200 Kdzierzyn-Kole
w terminie do 11 marca. Koniecznie docz do nich krtk
informacj o sobie, nr telefonu
i adres e-mail. Prezentacje kdzierzysko-kozielskich twrcw przeprowadzone zostan
14 kwietnia podczas Nocy Poetw w Filii nr 5, ul. Damrota
32, gdzie walczy bd o Nagrody Poetw oraz Nagrod
Publicznoci.

Promocja!
Do koca marca
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 19 MARCA

DRUGA GIEDA WINYLI W DK CHEMIK


19 marca w holu Domu
Kultury "Chemik", przy al.
Jana Pawa II 27 odbdzie
si 2 Gieda Winyli. Potrwa
od godz. 12:00-15:00. Organizatorzy zapraszaj wszyst-

kich chtnych do wsppracy. Ilo miejsc ograniczona.


Pierwsza Gieda Winyli
zorganizowana zostaa we
wrzeniu 2015 roku, z okazji "Gitariady" i zgromadzia

tumy mieszkacw Kdzierzyna-Kola i okolic, zainteresowanych magi muzyki z


czarnych krkw. Miejski
Orodek Kultury w Kdzierzynie-Kolu
postanowi

wrci do pomysu. Serdecznie zapraszamy wszystkich


zainteresowanych o kontakt
z Dziaem Organizacji Imprez tel. 77 480 25 58.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
26 LUTEGO BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
26 lutego o godz. 17:00 w MBP, Rynek 3 odbdzie si spotkanie z podrnikiem i fotografem Romanem Sygu pt.
Gruzja. Podczas spotkania zatytuowanego "Gruzja przyjaciele spod Kaukazu", go przedstawi relacj z podry do Gruzji.
Spotkaniu towarzyszy bdzie rwnie wystawa zdj Romana
Syguy pt. Gruzja, ktra dostpna jest w bibliotece gwnej,
Rynek 3 w Kolu.
29 LUTEGO DK "CHEMIK" KDZIERZYN-KOLE
Wystaw malarstwa Urszuli Masalskiej mona zobaczy
w Galerii Sztuk Wszelakich do 29 lutego. Urszula Masalska to
mieszkanka Kdzierzyna-Kola, ktra malarstwem zajmuje si
amatorsko.
12 MARCA MOK KDZIERZYN-KOLE
12 marca kolejne spotkanie podrnicze w Miejskim Orodku Kultury. Tym razem spotkamy si z Przemysawem Supernakiem, ktry opowie o swojej wyprawie do Birmy.
Pocztek godz. 17:00. Wstp wolny.
13 MARCA DK "KOLE" KDZIERZYN-KOLE
13 marca w Domu Kultury "Kole" odbdzie si koncert ze-

spou U studni muzykw, ktrzy przez lata tworzyli SDM,


pocztek, godz. 17:00, bilety w cenie - 30 z do nabycia w kasach
kin i systemie sprzeday on-line ju wkrtce.
18-19 MARCA MOK KDZIERZYN-KOLE
18 i 19 marca w Kdzierzynie-Kolu XXVIII Oglnopolski
Przegld Piosenki eglarskiej i Poezji Morskiej "Szantki". Bilety w sprzeday od 26.02 - w kasach kin "Chemik" i
"Twierdza" od godz. 14:00, w systemie on-line od godz. 16:00.
19 MARCA BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
Biblioteka zaprasza do zwiedzania wystawy "Kdzierzyn-Kole i okolice" prezentujcej dawne pocztwki, pochodzce
ze zbiorw Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. Wystaw mona oglda od 15 lutego w holu Filii nr 5, przy ul. Damrota 32. Ekspozycja dostpna do 19 marca.
19 MARCA DK CHEMIK KDZIERZYN-KOLE
19 marca w holu Domu Kultury Chemik, przy al. Jana Pawa
II 27 odbdzie si 2 Gieda Winyli. Potrwa od godz 12:00 do
15:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich chtnych do wsppracy. Ilo miejsc ograniczona.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd,
parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

12 Kultura

24 luty 2016, nr 4 (205)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Kiedy fortepian spotyka wiolonczel


W Domu Kultury Chemik wystpia wybitna pianistka z Kdzierzyna-Kola - Oliwia Grabowska.
Artystka zagraa w duecie z wiolonczelist Aleksandrem Tomaszkiewiczem.
KATARZYNA SOLARZ

instrumentalnym. Po roku
wsplnej wsppracy nagrali pyt z sonatami Fryderyka
Chopina i Dymitra Szostakowicza. To wanie utwory tych
klasykw mogli usysze k-

dzierzyscy melomani, ktrzy w leniwe, niedzielne popoudnie przybyli na koncert.


Zagrane utwory pochodz z
debiutanckiego albumu zatytuowanego ON THE TOUR

(DUX 1269), ktry Oliwia


i Aleksander nagrali w sali
koncertowej Filharmonii Warmisko Mazurskiej w Olsztynie. Kdzierzyski koncert
rozpocz tras ich tourne po

Polsce. Cykl koncertw zacz


si w rodzinnym miecie Oliwii, a zakoczy si w Warszawie, ktra z kolei jest rodzinnym miastem Aleksandra.
Fot. Iwona Naworska

Na zmysowej wiolonczeli
zwykle gra kobieta, ale nie tym
razem. W muzycznym duecie
Oliwii Grabowskiej i Aleksan-

dra Tomaszkiewicza ten instrument naley do mczyzny, fortepian za ujarzmia


kobieta. Modzi i utalentowani artyci poznali si w Bazylei i rozpoczli prac w duecie

R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

You might also like