You are on page 1of 24

Contact

Uitgave van de SGP-kiesvereniging


en de SGP-studievereniging
in Twenterand

Onderwerpen in dit nummer:

Van de redactie
Ter bezinning (J. Zomer)
Actualiteiten van de Wethouder (B. Engberts)
Column's (L. Verboom en M. Zomer)
Diverse onderwerpen uit de Raad (H. Dekker en M. Bossers)
Van de provincie (J. Jonker)
Van het waterschap (G. Engberts)
Vergadervaria en mededelingen Kiesvereniging
en Studievereniging

Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

Van de redactie
Geachte leden en belangstellenden,
Nu hebt u al weer het decembernummer van ons Contactblad voor u liggen.
"De tijd vliegt voorbij", zeggen we dan. Zo ben je als redactielid bezig
voor het eerste nummer van de 10e jaargang en nu heb je het laatste
nummer van dit jaar al weer klaar. Jan Zomer heeft een toepasselijk
stukje gevonden, wat betrekking heeft op het vliegen van de tijd in "Ter
bezinning".
Onze wethouder heeft in zijn inbreng aangegeven, met welke onderwerpen
uit zijn portefeuille hij bezig is (geweest) en wat er ondertussen
gerealiseerd is. Ook voor de nabije toekomstplannen geeft hij nog enkele
onderwerpen aan, waaraan ook u (als burger van Twenterand) een inbreng
kunt leveren.
Verder vindt u de columns van onze columnisten Zomer en Verboom, die
verschillende politieke onderwerpen "met een knipoog" kritisch onder de
loep nemen.
Ook onze raadsleden zijn present in deze uitgave met een aantal actuele
onderwerpen, zoals de Begroting voor 2016, maar ook de zorg, die
uitgesproken wordt over het houden van evenementen op de zondag.
Ons burgerlid in de provincie vertelt over zijn verkiezing, bediging en
werkzaamheden als burgerlid in de Provinciale Staten van Overijssel. In
ons vorige nummer hebt u al kunnen lezen van zijn bediging, nu het
vervolg er van.
Ook onze vertegenwoordiger bij het Waterschap Vechtstromen heeft
weer een artikeltje geschreven over de innovaties bij het waterschap,
maar ook de financin komen aan bod.
Wij wensen u veel leesplezier,
De redactie
Redactie:
M. Bossers, H. Holland, L.J.A. Verboom, J. Smelt en J.B. Zomer
Reacties:
J. Smelt (jsmelt@kliksafe.nl) of tel. 0546 564397)
Raadsfractie: M. Bossers (m.bossers@twenterand.nl) of tel. 0546 646030
Secr. KV:
J.J. Jonker (jonker@kliksafe.nl) of tel. 0546 566607
Secr. SGS:
L.J.A. Verboom (ljaverboom@kliksafe.nl) of tel. 0546 745643
Website SGP: www.twenterand.sgp.nl
Adreswijzigingen en belangstellenden voor het Contactblad:
G. Boers (boersg@kliksafe.nl) of tel. 0546 - 562382

Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

Ter bezinning

J.B. Zomer

Onderstaand gedeelte is overgenomen uit: "Een


vermanend woord", geschreven door ds. J. Fraanje,
predikant van de Gereformeerde Gemeente in
Barneveld. Hij schrijft in dit stukje over een
verklaring van een grote verborgenheid, wijzende op
het onkruid des akkers.
Het voorleden is voorbijgegaan. Het heeft niet stil
gestaan. Het gaat alles als met arendsvleugels snel
voorbij. Mozes zegt: Wij vliegen daarheen.
De snelheid van dat woord vliegen, de snelheid van de
tijd, de snelheid van ons leven. Wij vliegen daarheen. Dat voorleden is
voorbij en de snelheid van ons genot in de wereld, het is voorbij.
Jong en oud, hebt u geen ander genot dan nog te leven onverzoend, buiten
God? Dan vliegt een genot zo snel voorbij als de tijd en wie weet hoe
spoedig in de eeuwigheid. Maar de snelheid van een verdrukking. Paulus
zegt het ons: Die uit zo groten nood en dood verlost heeft en nog
verlossen zal. Wij hebben een verdrukking van tien dagen. Een lichte
verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Dit werkt een gans zeer
uitnemend gewicht der eeuwige heerlijkheid.
Dus arme kinderen, jong en oud, hebt u geen ander genot als datgene wat
uw ogen zien en uw oren horen en wat uw boze hart begeert en wat uw
handen tasten en wat uw zinnen streelt? Dan moet ik u aanzeggen, wat
onze tekst leert, dat al degenen die deze dingen doen, geworpen zullen
worden in de vurige oven.
Want het volk des Heeren is, in zichzelf een nul, uit genade zalig geworden
en dat niet uit hen, maar het is Gods gave. Door het geloof in Hem, Die de
Middelaar is.
Gemeente, daar ligt het jaar 1930, n der jaren, die achter ons liggen.
Wat heeft zich al in die grote wereld afgespeeld, op zee, op land en in de
lucht, door Gods rechtvaardige oordelen! En in Europa en in ons Vaderland
en in onze dorpen en in onze steden.
O, wat zijn er velen gedagvaard, een krachtig jong leven en onverzoend om
de Zoon des mensen te ontmoeten en de heilige engelen Gods en dan
geworpen, geworpen met hun ziel in een poel, die brandt van vuur en sulver
en dat de rook hunner pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid. Gestorven in
dit jaar een vader, een moeder, vrouw, man, broer, zus of kind, ze zijn in
Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

de eeuwigheid gegaan. Leven wij nog, het zijn de goedertierenheden des


Heeren, dat wij niet vernield zijn! Maar volk, zijn er in dit jaar hier en
daar van de rechtvaardigen gaan blinken met hun ziel in het koninkrijk
huns Vaders: die zijn daar eeuwig om zich te verlustigen, daar te pralen en
daar te blinken, daar te ontvangen het volle heil, wat de Zoon des mensen
verworven heeft. O, driewerf gelukzalig zijn dezulken.
Het is aan de avond van dit jaar. Hier sta ik als een dwaas dienaar. Wat
zijt gij voor mijzelf geweest en wat ben ik voor u geweest, gemeente van
Barneveld? Waar reis ik zelf naar toe en waar reis ik met mijn kinderen en
gemeente naar toe? Naar de eeuwigheid en
naar de komst van de Zoon van God. En onze
schuld bekennen wij, die is groot en onze
dwaasheden zijn velen. Wie is een dwaas als ik
en wie staat schuldig als ik, maar nochtans
hebben wij u moeten aanzeggen wat wij van de
Heere ontvangen en gehoord hebben. Wij
hebben uw dodelijke dag nooit begeerd. Wij
hebben niet aangedrongen om het kaf van het
koren te scheiden in de waarheid. Waar
reizen wij naar toe? Naar de eeuwigheid. Wat
zal het zijn, gemeente, om straks als de
minste van de kinderen Gods in dat Koninkrijk
te blinken zonder schuld, gewassen in Zijn
bloed, die daar rein voor de troon staat.

Van de wethouder

B. Engberts

Het bestuursakkoord 2014 - 2018 "Samen


Zorgen & Samen Werken" heeft veel onderdelen
in zich, die op het terrein van mijn portefeuille
Leefomgeving / Platteland & Natuur/Verkeer &
Vervoer liggen.
Van enkele onderdelen is voor de lezers het
resultaat cursief weergegeven.
Werk en ondernemen

Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

Bij het gemeentelijk aanbestedingsbeleid is het accent gericht op


de lokale couleur: passend binnen de mogelijkheden van de
regelgeving en het betreffende programma van eisen, hebben lokale
bedrijven en zzpers voorrang. Het huidige beleid wordt verder
uitgerold en voortgezet.

Binnen het gemeentelijke apparaat worden inkopen en


werkopdrachten steeds hieraan in eerste instantie getoetst. Bij een
aanbesteding doen 3 of 4 Twenterandse bedrijven om toerbeurt mee
en in elk geval n partij van buiten (die wel veel Twenteranders in
dienst heeft), om ons scherp te houden. Bij de infra-werken hebben
meest eigen bedrijven het werk gegund gekregen.
Het is mooi wanneer het werk op die manier gegund kan worden, want
bedrijven maken juist reclame door binnen de eigen gemeente mooie
en prestige projecten gegund te krijgen en deze met succes naar
tevredenheid uit te voeren.
Aan de agrarische sector ruimte bieden door gebruik te maken van
(rijks)regelgeving. Tevens mogelijkheden bieden voor innovatie en
duurzaamheid met inachtneming van kwaliteitsimpuls groene
omgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De kavelruilcommissie van Twenterand (2013) is er in geslaagd, om


het project kavelruil in Vriezenveen en omstreken goed af te ronden
met 86 geruilde ha en een invloed op 350 ha. Het onderliggende
effect is, dat er veel minder milieu belasting bereikt is door
minder gereden km's tijdens het bewerken en de oogst van de
akkers of graslanden. Ook de veiligheid is sterk verbeterd, doordat
de grote machines niet telkens over het Oost- en Westeinde en door
het centrum hoeven te rijden. De ergernis voor de landbouwer is nu
verdwenen en de angst van de weggebruiker voor gevaar is sterk
verminderd.
Deze aantallen geruilde ha zullen nog worden verhoogd in de
komende paar maanden, vanwege steeds nieuwe mogelijkheden. Door
mond op mond reclame, komt het beste de win-win-situatie aan het
licht die ook andere eigenaren aanspoort om toch de vraag te
stellen: "Welke mogelijkheden liggen er voor mij?" Een gesprek
daarover met de betrokken coach is nog steeds mogelijk, zie de site
van de gemeente: www.twenterand.nl
Stimuleren van de ontwikkeling van breedbandontsluiting in het
buitengebied ten behoeve van ondernemers en particulieren.
Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

Hier zijn al grote stappen gemaakt, want door de 9 Cogas gemeenten


is er een convenant gesloten voor ontsluiting van het gehele
buitengebied. In Tubbergen is de aanleg gestart! Deze gemeente
heeft het hardst gelobbyd om snel internet voor de bedrijven en
woningen in het buitengebied te verkrijgen.
Belangrijke voorwaarde is dat meer dan 50% van de adressen in het
buitengebied JA zegt tegen de aansluiting en een nieuw abonnement
neemt, dat 9,95 hoger ligt. Verder zijn er geen aansluitkosten.
Wanneer de 50% wordt gehaald dan worden alle adressen in het
buitengebied tot aan de woning/bedrijf voorzien van de aansluiting.
In het voorjaar 2016 DV zullen de bewoners van het Twenterandse
buitengebied gevraagd worden. Diverse belangengroepen zullen
hiervoor hun eigen mensen benaderen, maar ook alle bewoners en
bedrijven in het buitengebied.
Het lijkt er op, dat Twente hierdoor de eerste regio in Nederland
wordt waar het buitengebied zal worden voorzien van breedband met
zeer snel internet!
Ontwikkelingen in natuur, economie en sociale omgeving behoren in
balans tot elkaar te staan en moeten haalbaar en betaalbaar zijn.

Ten aanzien van de


Engbertsdijkvenen zijn
de verkenningen (in
opdracht van Samen
Werkt Beter) nu
afgerond en alle
mensen in het gebied
zijn nu ook werkelijk
gehoord. Hieruit kwamen
verontrustende geluiden van bewoners die een sterk verhoogde
grondwaterstand constateerden en met erg natte voeten in hun
woning geconfronteerd worden. Deze aspecten worden nu ook
meegewogen naast de al geconstateerde zeer hoge kosten voor
uitvoering van de plannen, waarbij de effecten niet meetbaar te
maken zijn. Tevens is er een foerageergebied voor kraanvogels
aangewezen. Hiermee zijn de betreffende grondbezitters niet blij,
omdat hiervan aangegeven wordt dat deze vogels niet gestoord
mogen worden door allerlei werkzaamheden op het land. Dit is in
tegenspraak met de werkelijkheid, omdat de vogels gewoon naast de
Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

machines lopen tijdens het bewerken van het land. Hierover zijn
richting de hogere instanties die de besluiten nemen reeds
zienswijzen door de gemeente ingebracht. Wat de uiteindelijke
uitkomst zal zijn is afwachten maar het is zaak alert te blijven.
Evalueren en herschikken van beleid ten aanzien van de
gemeentelijke begraafplaatsen

Hieraan is een eerste


invulling gegeven door op
begraafplaats de
Dennenhof (1975) ook de
verlenging van de
grafrechten juiste
invulling te laten krijgen.
Voor verlenging van de
termijnen moeten de afgesproken tarieven betaald worden. Er mag
daarin geen rechtsongelijkheid ontstaan. Bij het niet betalen van de
verlenging van grafrechten, kan het graf niet in dezelfde toestand
blijven.
Andere aspecten worden in de loop van 2016 in samenspraak met de
begrafenisverenigingen verder uitgewerkt. Iedereen ging eigenlijk
uit van de optredende praktijksituatie. Binnen onze achterban is
diverse keren gesproken over het terug laten komen van de
grafrechten voor onbepaalde tijd, dit heeft echter wel
consequenties op gebied van tarieven. We kunnen de ogen niet
sluiten voor de heersende situatie. Binnen de raadszaal zal een nieuw
besluit genomen moeten worden waarvoor een goede onderbouwing
nodig is, die ook door een meerderheid acceptabel wordt geacht. Een
verandering van beleid is vaak iets dat betrokken inwoners overkomt,
want zij weten niet wat er allemaal speelt binnen de muren van de
raadszaal.
Daarom is het nadenken over de wijze en de aanzet om de juiste
stappen te laten zetten door de raad een eerste vereiste. Voordat
er echter enige invloed aangewend kan worden en er iets van de
grond kan komen, is er wel een stichting nodig!
Wie neemt daartoe het initiatief? Gaat de stichting dan een eigen
beleid voeren, of in samenspraak met de gemeente? Zo zijn er wel
meer vragen die nog om een antwoord vragen!

Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

De centrumfuncties en infrastructuur van de kernen moeten


verbeterd worden door een goed niveau en verscheidenheid van
winkelvoorzieningen in de kernen.
o De eerste prioriteit wordt daarbij gelegd op het centrum van
Vriezenveen. De intensiteit van de revitalisering is daarbij mede
afhankelijk van de inzet en medewerking van ondernemers en
aanwonenden.
o Westerhaar: invulling van de centrumfunctie in relatie tot de
Schuineweg in nauwe samenwerking met ondernemers en bewoners.
o Den Ham: karakteristiek en verkeerskundig ontwikkelen van De
Brink als toeristisch trekpleister in nauwe samenwerking met
ondernemers en bewoners.

Er is hard gewerkt aan een eerste Gemeentelijk Mobiliteits Plan. Het


GMP is net aangenomen, maar wordt nu verder uitgewerkt per kern
te beginnen bij Westerhaar-Vriezenveensewijk. Hierin zal veel
gehaald worden bij de belangengroepen per kern, met daarnaast LTO
en bedrijfsleven in zijn algemeen, zodat de noodzakelijke
aanpassingen voor verkeersveiligheid ook werkelijk in beeld zijn.
Oplossingsrichtingen worden daarbij ook nadrukkelijk afgewogen.
Waarbij het totaalbeeld van elke kern binnen de hele gemeente
wordt betrokken. Vooral de veiligheid rondom voorzieningen (als
scholen) krijgt daarbij de nodige aandacht en het beter geleiden of
weren van vracht- en landbouwverkeer uit de kernen.
Ook uw inbreng kunt u straks geven, door op de gemeentelijke site
de gevaarlijke situaties aan te geven en opmerkingen van andere
bewoners van commentaar te voorzien. Hierover zal de nodige
informatie gegeven worden via de publicaties in de plaatselijke
Twenterand Courant
Stimuleren van het oplossen van de nog aanwezige verkeersonveilige
situaties rondom de N36. Hierbij wordt overleg aangegaan met de
Regio Twente en de provincie
Overijssel.

Er is veel contact geweest met


Rijkswaterstaat (RWS) over de
stappen uit het project
Meerveilig-3. Naar aanleiding van
het bezoek op 26 februari van
de minister Schultz-Haegen van
Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

Milieu & Infra aan de N36 is het maatregelenpakket uitgebreid en


worden deze daar (waar mogelijk) versneld uitgevoerd. Daarbij moet
ook vermeld worden dat er monitoring gaat plaatsvinden van
weggedrag en tevens videocontrole door de politie op de N36 om
absurd gedrag direct te kunnen verbaliseren en daardoor het
rijgedrag gunstig te benvloeden.
Bevorderen van het omzetten van de N36 naar A36.

In overleg met diverse partijen die ook dagelijks met


vervoersproblemen over de weg, spoor en water te maken hebben,
zijn we bezig een projectfasering uit te zetten voor effecten op de
lange termijn. Hiervoor is een lange adem nodig, dus moeten de
juiste partijen in een overlegstructuur komen met ieder voldoende
netwerken en daarmee invloed bij de provinciale en landelijke
beleidsmakers.
Het totaal pakket aan werkzaamheden binnen het bestuursakkoord is veel
uitgebreider dan hierboven vermeld en vraagt de nodige inzet en fasering
in de tijd, maar terug kijkend op de resultaten tot nu toe, mag er een
goede hoop en verwachting zijn dat er nog meer te behalen is. Kunnen wij
dat toeschrijven aan de SGP in het college?
Er moet en mag vanuit de Bijbelse opdracht uit Romeinen 13 en Spreuken
14 steeds gewerkt worden onder het inwachten van Gods zegen.

Column - Isral van het westen

L. Verboom

De terreuraanslagen in Parijs zullen niemand ontgaan


zijn. 130 doden (op moment van schrijven) en
waarschijnlijk zullen er nog meer volgen, gezien het
aantal zwaargewonden. Gijzeling in Mali, de
vliegtuigramp in de Sina (zeer waarschijnlijk
veroorzaakt door een bom) en zo kunnen we doorgaan.
Honderden doden en gewonden en slachtoffers, die
voor het leven beschadigd zijn. De angst bij veel
mensen is toegenomen, dat er ook in Nederland wel eens zulke aanslagen
kunnen gaan plaatsvinden. Dit wordt veroorzaakt door de ideologie van
moslimextremisten, die een letterlijke interpretatie hebben van de Koran
en deze toepassen zoals het in hun straatje past. In Nederland wonen
Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

ongeveer 1.700.000 moslims, inclusief asielzoekers en vluchtelingen.


Helaas zitten er in deze grote groep ook moslims die gaan radicaliseren of
al geradicaliseerd zijn. Dit kan een groot gevaar opleveren voor ons land.
Isral als voorbeeld
Isral is aartsvijand nummer 1 van de Islamitische wereld. De Israli's
hebben dan ook veel ervaring met de
aanpak van terroristen. Isral
verkeert in een permanente staat
van waakzaamheid en dat zal ook in
West-Europa de komende tijd zo
zijn. Drukbezochte plekken, zoals
stations, kom je in Isral niet binnen
zonder door een metaaldetector te
gaan. Overal in het land lopen
gewapende dienstplichtige militairen in uniform rond om direct in te
kunnen grijpen als er gevaar dreigt. Terroristen worden met alle mogelijke
middelen vervolgd. Het vooruitzicht van een zelfverkozen dood tijdens een
aanslag door een terrorist moet leiden tot 72 maagden en een mooi plekje
in de hemel. Deze manier van denken is voor ons (Westerlingen)
gecompliceerd. Het Isralische leger neemt "wraak" op de familie van
daders van aanslagen door hun huizen te vernietigen, een enorm
afschrikmiddel. Gaan wij nu in Nederland de expertise uit Isral
gebruiken? Leren we van hun goede ervaringen, risicoanalyses en
beveiligingsmaatregelen?
Er moet in Nederland meer geld naar defensie, veiligheid en justitie en
bestrijding van dit soort terreur. De SGP in de Tweede Kamer dringt hier
al jaren op aan. Maar defensie krijgt er in 2016 maar 220 miljoen euro bij
oplopend tot 345 miljoen euro in 2020. Dat is veel te weinig om defensie
te versterken tot een redelijk niveau dat ons land goed kan beschermen.
Ook moet er meer genvesteerd worden in inlichtingdiensten. Veiligheid in
ons land gaat voor mij boven de privacy van de individuele burger. De
veiligheid- en inlichtingendiensten moeten gevaren van radicalisering vroeg
kunnen opsporen en op deze manier snel kunnen elimineren. Ook hierin kan
Nederland een voorbeeld nemen aan Isral, waar veel inlichtingsdiensten
actief zijn en potentile gevaren opsporen. Hier worden vermoedelijke
terroristen zonder administratieve rompslomp een tijd vast gezet. Dit
bevordert snel ingrijpen en op deze manier kan terreur vaker voorkomen
worden.
Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

10

Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is ook in 2015 nog van


toepassing. Ik citeer het eerste gedeelte waarin staat wat de taak van de
overheid is omtrent valse godsdiensten en het ingrijpen van de overheid
hierbij:

Wij geloven dat onze goede God, uit oorzaak der verdorvenheid des
menselijken geslachts, koningen, prinsen en overheden verordend heeft;
willende dat de wereld geregeerd worde door wetten en politin*, opdat
de ongebondenheid der mensen bedwongen worde en het alles met goede
ordinantie onder de mensen toega. Tot dat einde heeft Hij de overheid
het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der
vromen. En hun ambt is, niet alleen acht te nemen en te waken over de
politie*, maar ook de hand te houden aan den heiligen kerkendienst; om te
weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk van
den antichrist te gronde te werpen, en het Koninkrijk van Jezus Christus
te doen vorderen, het woord des Evangelies overal te doen prediken, opdat
God van een iegelijk geerd en gediend worde, gelijk Hij in Zijn Woord
gebiedt.
Ons land moet zich wapenen tegen de
antichristelijke Islam en de overheid
heeft het zwaard (militairen, politie,
inlichtingendiensten en de
rechtspraak etc.) niet voor niks
gekregen. Zij moet de onderdanen
beschermen tegen deze terreur. Maar
laten we vooral niet vergeten dat er
En is Die regeert. We moeten als SGP-ers de Bron van alle goeds niet
vergeten en van Hem alleen de hulp verwachten in deze donkere tijd.
Vroeger werd Nederland het "Isral van het westen" genoemd, omdat er
zo veel godvrezende mensen in ons land woonden, die baden voor ons land.
God heeft toen voor Nederland gevochten en ons land geholpen, maar wij
hebben God verlaten en zal Hij ons nu loslaten en overleveren aan de
terreur van de Islam? Laten we als SGP-ers, op de plaatsen waar we
gesteld zijn, getuigen van Die God, Die wonderen doet. Hier geldt: Bid en
Werk. Zodat we in tweerlei opzicht weer het Isral van het westen
mogen zijn.

Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

11

Column - Het Punt ........ een punt?

M. Zomer

Bij de bouw van activiteitencentrum "Het Punt" heb


ik al in mijn column beschreven, dat dit een voorbode
moet zijn van de grote financile problemen.
Een onderdeel van "Het Punt" is een theater voor
maar liefst 500 mensen. In diezelfde week
publiceerde de Elsevier een onderzoek over de
slechte financile omstandigheden van de theaters in
Nederland. Alles werd in de verkiezingstijd aan de
kant geschoven om stemmen in Vroomshoop te
bemachtigen. Zelfs normaal respectabele partijen als VVD, CU en CDA
stemden hiermee in.
Het hele bestuur is inmiddels ontslagen en er is nu een interim-bestuur
onder verantwoordelijkheid van de voorzitter, die dit hele plan heeft
bedacht. Hij presenteerde het plan voor "Het Punt" en zei, dat er een
maximaal tekort van 130.000,- per jaar zou zijn en dat het binnen een
paar jaar hooguit 80.000,- zou zijn.
In de wandelgangen gaf een wethouder al aan, dat dit maar een sprookje
was en dat het minimaal 200.000,- tekort per jaar zou zijn. Zo zijn de
burgers met een kluitje in het riet gestuurd. Het is dan ook onbegrijpelijk
dat juist deze man, die mede oorzaak is van deze chaos, het nu voor het
zeggen heeft.
Inmiddels staat er
een mooi theater in
Vroomshoop voor
500 mensen.
Verslaggever Tom
van den Berg vroeg
zich af om het
Vriezenveense
Theater CCK2 te
sluiten om meer
mensen naar "Het
Punt" te krijgen.
Inmiddels wordt er
al in zulke waanzinnige ideen gedacht om dit probleem recht te breien. Zo
worden de burgers van Twenterand met onnodige kosten opgezadeld.

Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

12

Tijdens de financile beschouwingen werd de SGP aangevallen door de GBT


en de VVD om de OZB-verhoging van 10 tot 15 per huishouden. Dit is
onbegrijpelijk, omdat zij juist medeverantwoordelijk zijn voor het verlies
van 292.000,- bij "Het Punt". Door dit grote financile verlies moest
onder andere de OZB-belasting verhoogd worden.
Nogmaals bedankt CDA, GBT, CU, VVD en PVDA voor dit geweldige idee en
de grote financile verliezen.

Uit de Raad

M. Bossers en H. Dekker

Begroting 2016
Wij hebben speciaal aandacht
gevraagd voor de werkloosheid
onder ouderen.
Deze groep bevat mensen die in
feite niet serieus genomen worden
bij sollicitaties, ondanks dat ze
vaak prima inzetbaar zijn. Hierdoor is sprake van een sociaal en een
financieel probleem.
Sociaal omdat mensen die kunnen en willen werken noodgedwongen zijn
aangewezen op sociale voorzieningen. Financieel omdat het de gemeente
Twenterand veel geld kost, bijvoorbeeld een nu 52 jarige die nog 15 jaar
werkloos blijft. Wij hebben derhalve gevraagd te doen wat mogelijk is, ook
in contacten met bedrijven om dit probleem extra aandacht te geven.
De kosten van de semipermanente sporthal worden in vijf jaar ten laste
van de resultaten gebracht. Wij willen voorkomen, dat de waarde van deze
hal na vijf jaar uit het zicht verdwijnt, omdat deze toch is afgeschreven.
Naar onze mening dient deze hal ook na vijf jaar in gebruik te blijven,
mede in verband met de gymzaal aan de Krijgerstraat die aan vervanging
toe is.
Wanneer dit onverhoopt niet mogelijk zou zijn, wat wij betwijfelen, dan
dient de werkelijke waarde ten gunste van de dan geldende begroting te
komen.
Wanneer de rentekosten niet meer aan de kostprijs van de gronden mogen
worden toegevoegd, stijgt de waarde in de boekhouding niet.
Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

13

Wanneer deze gronden worden verkocht is dit derhalve een hoger


resultaat ten opzichte van de boekwaarde.
Uiteindelijk is er dus, op langere termijn, geen sprake van een nadeel.
We spreken in deze gevallen van zogenaamde stille reserves, die dus later
voordeel gaan bieden. Dit is ook tegenhanger tegen de reserves die in deze
periode vrijvallen, dus ten gunste van de resultaten in 2016 worden
gebracht.
Het college heeft de afgelopen jaren gerekend met een hogere inflatie
dan nu het geval is. Daardoor zijn de inkomsten van de gemeente nu lager
dan destijds begroot. Wij hebben er op gewezen dat wanneer de inflatie
lager is dan begroot, ook de uitgaven lager moeten zijn dan begroot.
Derhalve mag hier geen sprake zijn van een nadeel.
Het Punt
Ondanks dat dit geen onderdeel
van de begroting vormde is het
toch aan de orde gekomen.
Tijdens een werkbezoek van de
raad bij "de Klaampe" is de penibele situatie van "Het Punt" toegelicht.
Onze fractie heeft tegen geldverstrekking van het Punt gestemd vanwege
het theatergebeuren. Er wordt nu jaarlijks 200.000,-- verstrekt. Nu
blijkt, dat de opbrengsten tegenvallen. Onze fractie is van mening dat we
geen extra financile toezegging moeten geven. Wel zijn wij voorstander
dat er een oplossing gezocht wordt in de vorm van uitstel van aflossing,
zodat er ruimte ontstaat in liquide middelen. Er dient jaarlijks een
bedrijfsplan met actiepunten en minimaal 2x per jaar een financile
verantwoording bij te komen.
Vrijstelling leges
Een motie van GBT (die overgenomen is door het college) die onze
instemming niet kan hebben, is de vrijstelling van legesgelden voor
evenementen. De meeste evenementen kunnen onze instemming niet
hebben, dus: geen geld van de gemeente. Het is ter sprake gebracht
tijdens een volgende vergadering, helaas waren wij de enige partij die
tegenstemde. Wij zullen de evenementen nota die in voorbereiding is
nauwkeurig moeten bestuderen. Wat hierbij van belang is, dat we de
geluidsoverlast aan de orde zullen stellen.

Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

14

Sgrafito Gymzaal Vroomshoop


Waarschijnlijk bij veel mensen onbekend, maar het is een kunstwerk in de
muur van de gymzaal naast het MCC in Vroomshoop. Dit kunstwerk is
aangebracht bij de bouw van de gymzaal. De raad heeft hiervoor 12.500
ter beschikking gesteld om het op te slaan. Het is de bedoeling, dat het
ergens in het centrum van Vroomshoop opgezet wordt. Onlangs heeft de
raad aangegeven dat het een plaats moet krijgen in de te bouwen "Brede
School". Onze fractie kan daar mee instemmen. Nu werkelijk met de sloop
een begin gemaakt zou worden, werd duidelijk dat het bedrag te laag is.
Voor een goede en verantwoorde opslag is 6.500 extra nodig. Gezien de
historische waarde voor Vroomshoop heeft onze fractie met de andere
fracties een motie ingediend om de opslag te realiseren. Voor
genteresseerden is bij de fractie meer informatie beschikbaar over
Sgrafito.
Regio Twente en Twentebedrijf
Bij de behandeling van dit punt hebben wij samen met het CDA en de CU
een motie ingediend om te voorkomen, dat financile lasten van andere
gemeenten op onze gemeente afgewenteld kunnen worden. Deze motie
werd ook gesteund door GBT en is uiteindelijk door het college
overgenomen.
Uitgangsnotitie Subsidiekeuzes en notitie Sportaccommodaties
Als coalitie partner hebben we steeds aangedrongen op een herziening van
het subsidie beleid. De sport vormt hierin een groot aandeel. Bij de
behandeling van de begroting 2014 bleek dat veel subsidies geen subsidies
zijn, maar een betaling voor geleverde diensten. Het is toen duidelijk
geworden dat er dringend behoefte was aan een nieuw beleid. Donaties
worden ook door de gemeente verstrekt zonder goede controle of het geld
ook goed besteed wordt. Nu is er een motie is aangenomen, die de donatie
met ingang van 1 januari 2016 op nul zet en de toekomstige donaties
moeten voldoen aan maatschappelijke doelen. Er is een doelenboom
samengesteld waarin vermeld wat de gemeente voor de inwoners wil
betekenen. Alle te verstrekken subsidies zullen aan deze doelen moeten
voldoen. Met deze beide uitgangsnotities is naar onze mening een goede
basis gelegd.
Ten slotte
Onze gemeente heeft de financin goed op orde, ook op langere termijn.
Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. Een heel belangrijke zorg is
Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

15

de verandering in het sociale domein als gevolg van de decentralisaties van


de WMO, jeugdzorg en arbeidsparticipatie (stimuleren van mensen voor
deelname in het arbeidsproces). Daarnaast de aangekondigde kortingen op
de uitkeringen vanuit het Rijk.
De financile zorgen baren ons niet de meeste zorg, maar wel de toename
van veel evenementen ook in onze gemeente die onze instemming niet
kunnen hebben. Droevig constateren wij dat deze steeds meer ook op
zondag plaatsvinden. Helaas kunnen wij dat niet tegenhouden.
Wel hopen wij dat de Heere ons bij passende gelegenheden de
vrijmoedigheid wil geven, om getuigenis af te leggen, dat elke inwoner van
Twenterand gehouden is aan de Tien Geboden.

Engbertsdijkvenen

H. Dekker en M. Bossers

De Engbertsdijkvenen
In de Engbertsdijkvenen bevindt
zich nog een kleine levende
hoogveenkern en ook herstellend
hoogveen. Dit is een beschermd
gebied, waarvoor volgens Europese
voorschriften (Natura 2000) zo
nodig zeer ingrijpende maatregelen genomen moeten worden.
Met de grondeigenaren die dit betreft (waaronder Huize Almelo) zijn deze
maatregelen lange tijd in goed overleg uitgevoerd. Nu dreigen echter nog
veel verder gaande maatregelen te worden genomen. De betreffende
grondeigenaren en omwonenden
hebben een platform gevormd om
te trachten dit in goede banen te
leiden. Tijdens een bijeenkomst op
camping "Het Berkenven" hebben
zij uiteengezet, dat deze
maatregelen een bedreiging vormen
voor een groot gebied en dat het
resultaat zeer twijfelachtig is. In
aansluiting hierop hebben wij nader
overleg gevoerd met dit platform.
Hierbij waren ook Jan Jonker (tevens burgerlid Provinciale Staten) en
Gerrit Engberts (SGP bestuurslid van Het Waterschap) betrokken.
Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

16

Momenteel zijn wij gezamenlijk bezig dit probleem, met de juiste


gegevens, nader onder de aandacht van de provinciale en landelijke SGP
vertegenwoordigers te brengen.

Persbericht

H. Dekker en M. Bossers

Uitbreiding melkveehouderij
bedrijf Fortwijk
Twenterand is een
plattelandsgemeente waarin sinds
mensenheugenis de agrarische
sector een belangrijke rol speelt.
Ontwikkeling van de agrarische
sector is van vitaal belang voor onze gemeente.
Als drager van het platteland en leverancier van ons voedsel. In onze
gemeente is de akkerbouw, melkvee-, varkens- en pluimveehouderij
ruimschoots aanwezig. Op kleinere schaal bloemen en fruitteelt. De SGP
juicht het toe dat met de uitbreiding van een melkveebedrijf in onze
gemeente deze tak een stevige impuls krijgt. Bij deze uitbreiding zijn alle
belangen grondig afgewogen. De totale uitstoot van ammoniak daalt, omdat
2 grote pluimveebedrijven zijn gestopt. Overdracht van milieurechten is
een wettelijk recht onder voorwaarde dat 30% ingeleverd wordt.
Melkveebedrijf Kamphuis aan de Fortwijk neemt deze over en kan met
deze rechten haar toekomstperspectief op peil houden. Verdere uitbouw
van dit perspectief wordt mogelijk gemaakt door een verantwoorde
financile basis. Welzijn van dieren krijgt heel veel aandacht door de
weidegang van de koeien in de zomer. In de winterperiode wordt een
onderkomen gerealiseerd waar het goed toeven is voor de melkkoeien.
Bijzondere aandacht krijgt de ontwikkeling van een ligbed dat ideaal is
voor melkkoeien. Tijdens herkauwen is dat een eerste vereiste. Voor onze
Twenterandse bevolking blijven de koeien zichtbaar aanwezig in het
openbare domein, in het prachtige weidse Fortwijk

Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

17

Van de provincie

Jan J. Jonker

Zoals in ons vorige nummer reeds is vermeld, is


onze secretaris burgerlid geworden in de
Provinciale Staten. Hieronder vertelt hij wat over
de status van burgerlid en zijn werkzaamheden.
Jan Jonker burgerlid SGP Overijssel
Door de redactie van ons Contactblad is mij
gevraagd om iets te schrijven over het
burgerlidmaatschap in de Provinciale Staten van Overijssel.
De definitie van burgerlid, zoals verwoord in het Reglement van Orde voor
de Provinciale Staten van Overijssel luidt:

Een door de fractie aangewezen lid, niet zijnde statenlid, die het woord
mag voeren namens de fractie tijdens de informatiebijeenkomsten en
commissievergadering. Een burgerlid dient tijdens de laatste verkiezingen
van Provinciale Staten geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van een
krachtens die verkiezingen in Provinciale Staten vertegenwoordigende
politieke partij. De artikelen 10 tot en met 15 van de Provinciewet zijn van
overeenkomstige toepassing.
Als burgerlid neem je dus deel aan de debatten en vergaderingen
voorafgaand aan de definitieve besluitvorming (de stemmingen) in de
Statenvergadering. Als burgerlid heb je namelijk geen stemrecht. Elke
partij mag in Overijssel een burgerlid laten installeren met uitzondering
van de partijen die slechts n zetel hebben, zij mogen er twee aanstellen.
Zowaar geen overbodige luxe, omdat het politieke werk verdeeld is in
zeven commissies die ook gelijktijdig vergaderen.
De voorgeschiedenis
In het voorjaar van 2014 (in de voorbereidingen en aanloop naar de
verkiezingen voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart j.l.) ben
ik door de SGP Overijssel benaderd voor een gesprek met de
selectiecommissie van kandidaten voor de kieslijst. In deze commissie
zaten o.a. statenlid Van Dijk en bestuursleden van de SGP Overijssel.
Tijdens een dergelijk gesprek wordt je op diverse zaken bevraagd.
Enkele vragen die o.a. gesteld zijn:
Wat is je motivatie om politiek te bedrijven voor de SGP?
En zie je nog toekomst voor de SGP?
Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

18

Geen onbelangrijke vragen, omdat je jezelf vaak af vraagt van: "Waar


maak ik me druk om" en "Waarom moeten we op zoveel terreinen van het
maatschappelijk-politieke leven een tegengeluid laten horen"?
Dit geldt voor alle SGP-politici. Vaak zijn ze dan als een roepende in de
woestijn. Een eenzame en vooruitgeschoven post om de belangen van de
partij, achterban, burgers, boeren en bedrijven te dienen.
O.a. drie motiverende redenen voor mij om deze functie te kunnen
vervullen zijn:
Verantwoordelijkheid nemen
Hobby, je moet het politieke werk leuk vinden
Liefde en betrokkenheid met de partij en samenleving
SGP politici worden geroepen om principile en praktische politiek te
bedrijven volgens de grondslag van de SGP, namelijk de beginselen van
Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen.
Met onderschrijving van geheel en onvoorwaardelijk de drie Formulieren
van Enigheid. Het gaat dus niet om de SGP. De partij is een middel om het
politieke werk, een Bijbelse opdracht te vervullen. Er zal in dit
ondermaanse altijd werk blijven om deze taak te vervullen. De SGP is wat
dat betreft de minst slechte partij in ons politieke bestel.
De kandidatenlijst en verkiezingen
Op de conceptkandidatenlijst
die uiteindelijk ook door de
leden van de partij is
goedgekeurd stond ik op
nummer vier. Weliswaar een
stevige koppositie, maar er niet
direct van uitgaande dat we
uiteindelijk daadwerkelijk aan
de slag konden als burgerlid. De
SGP had twee zetels en hoewel
de SGP in een positieve trend
zat van groei, lag het niet in de verwachting dat de SGP drie, laat staan
vier zetels zou halen. En de bedoeling was dat de derde man op de lijst zou
gaan fungeren als burgerlid. Maar al gauw na de verkiezingen kreeg ik een
telefoontje van de fractievoorzitter met de vraag of ik beschikbaar was
voor het burgerlidmaatschap, omdat de derde man om een bepaalde reden
was afgevallen. Na enkele weken van beraad heb ik erin bewilligd om dit
Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

19

werk te gaan doen. Tijdens de Statenvergadering op 1 juli j.l. ben ik ten


overstaan van de commissaris van de koning, bedigd als burgerlid,
gelijktijdig met mevrouw Degeling van de Partij voor de Dieren.
Allemaal burgerleden
Wij allemaal zijn eigenlijk burgerleden. We dragen allemaal de
verantwoordelijkheid om te doen, wat onze hand vindt om te doen. Hoe
klein of groot het ook is. Zijn wij, een ieder persoonlijk als een zoutend
zout? Of zijn wij als een "duikbootchristen", waarbij we op zondag keurig
onze godsdienstige plichten doen, maar voor de rest van de week weinig of
geen boodschap hieraan hebben? Hoe vaak delegeren we onze
verantwoordelijkheden niet aan de SGP politici en of andere mensen in
leidinggevende posities in scholen, kerken en andere onder onze bekende
instanties? Onze (voor)vaderen hebben gestreden voor de christelijke
samenleving, de gereformeerde politiek, onze scholen en kerken. Ons land
neemt in rap tempo afscheid van het verleden. Het individu, de Ik-cultuur
viert hoogtij.
SGP politici kunnen deze taak niet vervullen zonder de hulp van God. Hij is
het die het al regeert en bestuurt. De mens wikt, God beschikt. Als je dat
in het oog mag hebben, dan geeft het niet dat je getalsmatig in de
samenleving en politiek geen machtspositie hebt. Het is daarom ook een
zaak van bid en werk. Uw gebed en support is daarom ook noodzakelijk.
Het werk in de Provinciale Staten
Inmiddels zijn de eerste vergaderingen geweest. Het werken op
provinciaal niveau heeft een minder ons-kent-ons gehalte dan op
plaatselijk niveau. Daardoor is het ook minder overzichtelijk.
Evenals lokaal (waar
gevoeligheden liggen
tussen de plaatselijke
kernen), zie je dat ook op
provinciaal niveau. In de
provincie merk je dat
verschillende gebieden
"strijden" met elkaar. Zo
voelt de regio Twente zich
achtergesteld bij de regio
Zwolle en andersom. Er komt ontzettend veel informatie op politici af,
Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

20

waarbij het een worsteling is om tijdig tot een goed weloverwogen oordeel
te komen. Wij leven in een complexe tijd, waarin het moeilijk is om het
eenvoudig te houden. Ook daarin zie je dat wij mensen vaak doordraven in
zoveel wet- en regelgeving met als doel een maakbare samenleving, waarin
men de afhankelijkheid van de Schepper ontkent.
Voor een ieder die in de politiek werkzaam is en daarbuiten geldt het
advies c.q. gebod wat gegeven wordt in Matthes 10:16b, namelijk Zijt

dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.

Van het Waterschap Vechtstromen

G. Engberts

Uit het Algemeen Bestuur van het Waterschap


Vechtstromen
Energiefabriek
Op dit moment is het waterschap Vechtstromen
bezig met het bouwen van een energiefabriek in
Hengelo, welke medio 2018 klaar moet zijn. Met
deze energiefabriek wordt zoveel energie
geproduceerd, dat er de energiebehoefte van 3500 huishoudens en
bedrijven in de regio wordt voorzien. De energie wordt doormiddel van een
vergister uit het rioleringsslib
gehaald.
De totale bouwkosten van dit
project bedragen 24 miljoen
euro. De energiefabriek
draagt in belangrijke mate
mee aan de nationale en
Europese afspraken om
waterzuivering en
energiegebruik duurzamer te maken.
Rente meevaller
Het waterschap heeft in de afgelopen periode een flinke rentemeevaller
gehad. Dit komt doordat het Algemeen Bestuur de leningen voor een groot
deel opnieuw afgesloten heeft. Dit voordeel bedraagt structureel 4
miljoen euro per jaar. Het Algemeen Bestuur wil de helft van dit bedrag

Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

21

gebruiken om de schuldpositie bij te buigen en de andere helft reserveren


voor investeringen en onderhoud.
Voorgestelde tarieven 2016
Heffing

Heffingsmaatstaf

2015

voorstel 2016

53,13

54,50

Watersysteemheffing
Ingezetenenheffing

woonruimte

Gebouwd binnendijks

% van de WOZ-waarde

0,0403%

0,0409%

Gebouwd buitendijks

% van de WOZ-waarde

0,0101%

0,0102%

Ongebouwd, binnendijks

hectare

51,37

53,10

Ongebouwd, buitendijks

hectare

12,84

13,28

Wegen

hectare

102,74

106,20

Waterberging

hectare

12,84

13,28

Wegen in waterbergingsgebieden

hectare

25,69

26,55

Natuur

hectare

3,44

3,26

Verontreinigingsheffing

vervuilingseenheid (ve)*

50,13

51,03

vervuilingseenheid (ve)*

50,13

51,03

Zuiveringsheffing
Zuiveringsheffing

*) een vervuilingseenheid (ve) is de eenheid waarin de vervuiling van afvalwater wordt gemeten en
waarmee in Nederland de verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing worden vastgesteld.
Waterschappen innen deze heffingen voor hun taak om afvalwater te zuiveren dat afkomstig is
van huishoudens en bedrijven. Een eenpersoonshuishouden wordt aangeslagen voor 1 ve, een
meerpersoonshuishouden voor 3 ve. Afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die wordt
geproduceerd, kan een bedrijf voor meer ves worden aangeschreven.

Met het oog op het temperen van lastendrukstijgingen en een evenwichtige


tariefontwikkeling, kijkt het bestuur van Vechtstromen naar de
doorrekening van belastingtarieven voor enkele referentiegroepen. De
voorgestelde tarieven leiden tot een lastendrukstijging van tussen de 1,8%
en 3,1% voor deze referentiegroepen.

Referentiegroep

2015

Voorstel
2015

Verschil
voorstel
2016
t.o.v.

Kader 2016
Bestuursakkoord

2015 in %
Eenpersoonshuishouden (1 ve) 103,26 105,53

2,2%

107,50

Meerpersoonshuishouden (3
ve)

292,75 298,47

2,0%

300,00

Bedrijf (met 50 ve)

3.399 3.460

1,8%

3.468

Agrarisch bedrijf (opp. 40 ha.) 2.353 2.427

3,1%

2.441

Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

22

Het begrotingsvoorstel is besproken in de commissievergaderingen op 11


november j.l. Het Algemeen Bestuur besluit over de Programmabegroting
2016 2019 op 25 november.
Investeringen
In de voorgestelde Programmabegroting 2016 - 2019 zijn de doelen en
inspanningen in lijn gebracht met het nieuwe Waterbeheerplan 2016-2021.
Op verschillende plekken in het werkgebied
van Vechtstromen investeert het
waterschap volgend jaar in het
watersysteem van sloten, stromen, beken,
rivieren en andere watergangen.
Ten zuiden van Almelo zal het project "de
Doorbraak" worden afgerond.
Ook investeert het waterschap in:
Verschillende Vechtprojecten
De herinrichting van beken in de omgeving van Hengelo
Het uitbaggeren van verschillende watergangen
Het waterschap gaat investeren in de zuivering van afvalwater onder meer
in de energiefabriek in Hengelo, de rioolwaterzuivering in Vriezenveen en
Sleen en in de aanleg van een persleiding van Schoonoord naar Sleen.
Excursie waterzuivering Vroomshoop
Bij dezen nodig ik jullie graag uit voor een excursie naar de waterzuivering
in Vroomshoop komend
voorjaar. Deze zuivering is
sterk uitgebreid afgelopen
jaar, met unieke technieken op
het gebied van waterzuivering,
de Nereda techniek. Water
wordt door bolletjes
bacterin gezuiverd, dit is een
snel, goed en
milieuverantwoord systeem.
Hiervoor is slechts een kleine
compacte bebouwing nodig. aankondiging elders in het

Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

23

Management
Door het algemeen bestuur is een AB-klankbordgroep opgesteld. Daardoor
lopen de commissievergaderingen en Algemeen Bestuursvergaderingen een
stuk beter. We krijgen veel betere informatie wat voor ons makkelijker
werken is. Het management van het hele waterschap is teruggebracht van
11 naar 4 managers.

Mededelingen van Kiesvereniging en Studievereniging:


Vergaderingen Kiesvereniging en Studievereniging:
Geen
Mededelingen Kiesvereniging:
Kort verslag openbare bezinningsavond
5 november j.l. was er een openbare bezinningsavond. We mogen terugzien
op een goede en leerzame avond. De vergaderzaal was tot en met de
laatste stoel goed gevuld. Het doet dan ook goed dat er velen gehoor
hadden gegeven aan de uitnodiging om deze avond met elkaar na te denken
over het actuele thema: De vreemdeling in onze poorten. De heer L. van
der Tang had een boeiend betoog en indrukwekkende getuigenissen van
mensen die hij ontmoet heeft zowel in het Midden-Oosten als in
Nederland. De voorzitter sprak een toepasselijk openingswoord naar
aanleiding van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10).
Een belangrijke les voor iedereen, omdat de godsdienstige mensen het
slachtoffer onbarmhartig voorbij liepen. Tevens gaf wethouder Engberts
een korte toelichting op het gemeentelijk beleid ten aanzien van de
vluchtelingenproblematiek.
Hoewel er geen collecte werd gehouden, werd er wel een gift ontvangen
van 150,-. Hiervoor onze hartelijke dank
Tot slot
Het bestuur wenst iedereen goede Kerstdagen en in alle opzichten een
voorspoedig nieuw jaar toe.
Mededelingen Studievereniging:
Geen mededelingen.

Contactblad SGP 10e jaargang nr. 4 December 2015

24