You are on page 1of 32

Waterpolo

Olympisch Kwalificatie Toernooi


De Krant van Gouda zal wekelijks
de tegenstanders van de dames van Oranje
uitlichten. Met deze week:

Week 8 donderdag 25 februari 2016

.nl

Itali

Kahly Kruisinga

pagina 15

Waterpoloster GZC-Donk
Onze analyticus gedurende het toernooi

Gevaarlijke
verkeerssituaties
pagina 18-19

Sociaal te

am helpt o

Bunker PWA-kazerne
blijft ongebruikt
pagina 3

Wat doe je
als je bij
het ouder
dekt dat
worden ontje alles niet
meer zo
zelf kan?
gemakke
Als boodscha
lijk
ppen doen
zemen niet
of ramen
langer mee
r gaan? Ond
met deze
vragen kunn
er meer
en mensen
bij het soci
aal team
terecht
dat nu ruim
Gouda actie
een jaar in
f is. Angeliq
schappel
ue de Graa
ijk werk
f,
maa
er ouderen
tSociaal Team
en lid van
Gouda/Oost
iemand met
legt uit hoe
dergelijk
zij
e vragen
verder help
t.
Kom

ok oudere
n

op weg

Hoe doe je
dat als je kind
he te druk
hebben om eren zeggen dat ze
je te helpen?
geef je het
aan als je
niet tevreden Of hoe
de huishou
bent over
delijke hulp
? Sommige
niet de vaar
n hebben
digheden
kunnen ontw
om dingen
t iemand
ikkelen
te
benoemen
bij het soci
henzelf en
in respect
opmerkin
aal team
naar ande
g dat boo
naar
met
ren.
de
er behalve
dschappen
meer zo lukt
huishoudelij Het kan zijn dat
doen niet
, dan gaat
nodig blijk
ke taken,
de sociaal
uitgebreid
veel meer
t voor de
werker daar
op in, zegt
oudere. De
werker zal
Angelique
Waarom
ook
soci
lukt
de Graaf.
daarin de
aal
sociaal werk
weg wijzen.
pen te doen het niet meer om boo
er kan help
dschap? Mensen
De
en met het
van een WM
komen vaak
praktische
aanvragen
O-indicatie.
vraag, maa
met een
zit ook een
In
r daar kan
Het Sociaal
achter zitte
wijkverpleeg het sociaal team
Team Gou
veel meer
n. De soci
da/Oost met
kan inven
kundige die
aal werker
te achterha
tariseren
op de acht
probeert zo
goed
len wat er
wat er nod
erste rij, twee
ouderen en
prec
willen doen
leven van
ig is voor
de van links
kan
deze oudere. ies nodig is in het
op vrijwillige
help
, Angelique
en bij de versc
aanvragen
ren. Het soci
boodschappe
Gaa
rs of hun
de Graaf.
voor zorg
hillende
aal team kan
kinde- curs
n of huishou t het alleen om wijz
. De hoev
die dan
wordt geke
hen hierin
us specifi
en. Het blijk
eelheid zorg
geboden
ek voor
ken of men delijke taken, dan
de weg
t zeker voor
wordt, is
altijd
sen zelf hulp
en kunnen
inkomensouderen niet hebben vaak niet gele zeventigplussers. Zij afhankelijk. Bij mee
inkopen,
willen doen even gemakkelijk
r inkomen
erd om hulp
hulp zelf moe
We hebben
of dat ze
om een
, zal er mee
op kinderen
te
een beroep
de cursus
ten worden
r
of vrijwillige beroep te De oud
nu twee keer vragen. meer info
betaald. Kijk
geven in
ste deelnem
rmatie over
buren. Wij
Gouda daar
gegeven.
voor
er
het sociaal
www.sociaalte
om een asse
was 95 jaar
jongste 66.
team op
rtiviteitsamgouda.nl.
De cursus
en de loca
deerd. Oud
wordt erg
Daar staan
ties, telef
eren zitten
gewaaroonnummer
alle
tijden.
vaak met veel
s en open
vragen.
ingsAute

Workshop
voor zeve

ur Frank
Schurink
workshops
geeft al
vier jaar
die veel
weg hebb
leerzame
en van een
cabaretvoor
stelling.
alleen leuk
Het is
om
dat de deel leuk te zijn, maar voor niet
nemers dan
al omlegt Frank
makkelijk
Schurink
leren,
uit.

ntigplusser
s

De deelnem
ers leren
in de work
de titel Ged
shop, met
oeManage
ment, over
brein werk
t, hoe ze gedo
hoe hun
en gewoon
e kunnen
uitzetten
kunnen doo
rleren onge
leeftijd. Op
acht hun
donderdag
workshop
17 maart
is er zon
in Gouda.
De
en andere
zeventigplusse ouders van Frank
Herman Schu
van opgestok
rs,
rink (83) met
en dat hij
en zijn 83-ja
zijn zoon Fran
rige vader
k (54),

met gedoe,
goede relat
ies, persoon
wikkeling
en natuurlij
lijke ontworkshop
k een leuk
Op de web
Ged
e avond.
site www
.gedoemanag
op donderd oeManagement vind
vindt men
t plaats
ag 17 maa
ement.nl
reacties van
(Savelbergho
rt in de
en hier kan
andere deel
Save
f
nemers
men zich
Kosten: 12,5 200). Aanvang 19.3 lberg
ook insch
rijven. De
0 per pers
0 uur,
oon, inclu
of thee.
sief koffie

17 maart

bijlage in
het hart van
de krant

in Gouda

Hebben 70

-plussers

k gedo

e?

Verkeerscollege
Innoverend in verkeersonderwijs
Westhaven 36 - Gouda - Telefoon 0182 - 55 12 55
Zoutmansweg 12 - Reeuwijk - Telefoon 0182 - 39 42 00

www.dupreemakelaars.nl
Voor een vaste prijs
uw motorrijbewijs
Incl. onbeperkt lessen en praktijkexamens.

voor

1899.00
voor info:
www.vkspitstop.nl
0182 - 785 865

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Voor de komende veiling gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed.


Geopend (op afspraak) voor inname en gratis taxaties: ma-vrij van 10-17 uur.
Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie of een afspraak info@onderdeboompjes.nl
www.onderdeboompjes.nl

Belastinghulp nodig?
En goede aangifte verdient
zichzelf dubbel en dwars terug
- aangifte alleenstaande 40 euro
- aangifte met partner 50 euro

R.C.T. IJsveld

gecertificeerd belastingkundige
Becon geregistreerd

Bel voor meer informatie: Tel. (06) 549 570 10

www.ijsveldbelastinghulp.nl

volg ons op Twitter


@MozaiekWonen

Mozaek Wonen - Bachstraat 1 - 2807 HZ Gouda


E. communicatie@mozaiekwonen.nl
I. www.mozaiekwonen.nl

Start bouw Nieuw Rijngaarde weer dichterbij

DE

Krant Mozaek
VAN

Verwarmen en
ventileren

De tekening (artist impression)


van Nieuw Rijngaarde in Bodegraven:
43 levensloopbestendige sociale
huurappartementen, geschikt
voor zorg aan huis.

Heeft u vochtproblemen in huis, condens


op de ramen, een beschimmelde muur u
kunt het allemaal voorkomen door goed
te ventileren en te verwarmen. Zorg voor
voldoende frisse lucht in huis. Dat komt uw
woongenot absoluut ten goede!
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst op
dinsdag 2 februari presenteerde Mozaek
Wonen de tekeningen van Nieuw Rijngaarde aan de bewoners van Rijngaarde en
omwonenden.
Want Mozaek Wonen gaat deze maand nog
de Omgevingsvergunning aanvragen. Dit is
een mooie maar ook belangrijke stap richting
start nieuwbouw. Mozaek Wonen gaat bij
Nieuw Rijngaarde in Bodegraven 43 levensloopbestendige sociale huurappartementen
bouwen. De woningen zijn geschikt voor zorg
aan huis en worden gerealiseerd naast woonzorggebouw Rijngaarde.

Ron de Haas, directeur-bestuurder Mozaek


Wonen: Nu de overheid van ons vraagt om
langer zelfstandig te blijven wonen, is er veel
vraag naar dit soort woningen. Deze nieuwbouw verbetert de slaagkans voor senioren in
het vinden van een passende betaalbare huurwoning in een beschutte woonomgeving.
Wanneer de aanvraag omgevingsvergunning
volgens plan verloopt, verwacht Mozaek
Wonen eind mei 2016 te kunnen starten met
de nieuwbouw.
In maart 2015 heeft Mozaek Wonen het stuk
grond waarop de nieuwbouw gaat plaatsvinden, aangekocht van de gemeente Bode-

graven-Reeuwijk. Het nieuwbouwplan bestaat


uit 43 driekamerappartementen waar senioren zelfstandig kunnen wonen. Ook komen
er voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners en hun bezoekers. De woningen zijn
levensloopbestendig en geschikt voor het
bieden van zorg aan huis wanneer een huurder dat nodig heeft. In de woningen komen
brede deuren, een ruime badkamer en geen
drempels, zodat ze ook goed geschikt zijn
voor rolstoelgebruikers. In het naastgelegen
Rijngaarde worden tal van activiteiten georganiseerd en is er een zorgsteunpunt.

WOZ-beschikking
Vanaf 1 oktober 2015 telt de WOZ-waarde
van een sociale huurwoning mee voor het
berekenen van de maximale huurprijs.
Daarom ontvangen huurders binnenkort
een WOZ-beschikking van hun gemeente.
Omdat Mozaek Wonen bij haar sociale
huurwoningen altijd ver onder de maximale huurprijs blijft, zal een eventuele verlaging van de WOZ-waarde niet zorgen voor
een lagere huurprijs. Want wonen betaal-

Wat kunt u doen?


Stap 1. Praat met uw buren
Laat op een rustige manier weten waar u last
van heeft. Vaak zijn mensen zich niet bewust
van de overlast die ze veroorzaken. Een goed
gesprek kan misverstanden en onbegrip uit de
weg ruimen. Probeer afspraken te maken.
Stap 2. Schakel buurtbemiddeling in
Als praten niet helpt, kunt u proberen uw conflict met behulp van buurtbemiddeling op te
lossen. U kunt daarvoor conctact opnemen
met Kwadraad via telefoonnummer (088)
900 4000 of per mail: buurtbemiddeling@
kwadraad.nl.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.mozaiekwonen.nl bij de folders over onderhoud.
Daar vindt u de advieswijzer van Mozaek
Wonen: Verwarmen en ventileren.

Energiebespaartip
baar houden blijft voor Mozaek Wonen
voorop staan.
De WOZ-waarde is opgenomen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Dat is het puntensysteem waarmee de maximale huur voor een
woning wordt vastgesteld. De WOZ-waarde is
voor huurders niet van belang voor de OZB,
dat betalen huurders niet, en ook niet voor de
verontreinings- of waterschapsheffing. Als u

Burenoverlast? Kom in actie


In Gouda, Bodegraven en Moordrecht
wonen veel mensen dicht bij elkaar. Dit
kan erg leuk en gezellig zijn, maar kan ook
overlast geven: honden die blaffen, harde
muziek, geschreeuw, stank, huisvuil in het
portiek enzovoorts. Heeft u last van uw
buren? Onderneem actie.

Vochtproblemen in uw woning ontstaan


niet vanzelf. Schimmelgroei op wandoppervlakken of plafonds is altijd het gevolg van een
te hoge relatieve (lucht)vochtigheid. Zuinig
stookgedrag in combinatie met onvoldoende
ventilatie is meestal de oorzaak van een te
hoge relatieve vochtigheid. In de meeste gevallen kunt u dus zelf met goed verwarmen en
op de juiste wijze ventileren van de vertrekken
vochtproblemen in uw woning voorkomen!

vindt dat uw gemeente de WOZ-waarde van


uw huurwoning te hoog inschat, kunt u daartegen bezwaar maken. U leest in de brief van
de gemeente hoe u dat moet doen.
Kijk voor meer informatie op de website van
Mozaek Wonen www.mozaiekwonen.nl bij
Nieuws.

Stekkerdoos met schakelaar


Voorkom op eenvoudige wijze standby verbruik door apparaten met een standby- stand
op een stekkerdoos aan te sluiten. Wanneer
u de stekkerdoos uitschakelt met de knop,
is standby verbruik niet meer mogelijk. Het
standby verbruik van een gemiddeld huishouden is 450 kWh, dat is maar liefst 10 tot
15% van het totale verbruik. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 100,- per jaar.

Zelf alles regelen vanaf uw eigen computer

Stap 3. Meld overlast bij Mozaek Wonen


Lost een gesprek of buurtbemiddeling niets
op, maak dan melding van de overlast bij de
woonconsulent van Mozaek Wonen. Op onze
website (www.mozaiekwonen.nl) vindt u
hiervoor een Overlastformulier.
Stap 4. Juridische procedure
Als niets helpt en de overlast blijft, dan kan
een juridische procedure worden gestart. Deze
is erop gericht om het huurcontract van de
overlastgever te ontbinden. Besef wel dat niemand zomaar uit zijn huis kan worden gezet.
Alleen de rechter kan een huurovereenkomst
ontbinden en ontruiming van de woning uitspreken. Dat doet een rechter niet zomaar.
Hij baseert zijn oordeel altijd op voldoende
(schriftelijk) bewijsmateriaal, zoals overlastmeldingen (zie stap 3).
Politie
Als er sprake is van ernstige overlast en direct
ingrijpen is noodzakelijk, bel dan de politie:
0900 -8844.

Een aantal mensen van huurdersvereniging Beter Wonen Gouda en


Huurdersvereniging Bodegraven
testte voor ons het huurdersportaal
MIJN Mozaek. We kregen veel
positieve reacties.

Een reparatieverzoek indienen, uw contactgegevens inzien en/of aanpassen of de


opbouw van uw huurprijs bekijken? U kunt
dit straks 24 uur per dag, zeven dagen per
week vanaf uw eigen computer regelen via
het huurdersportaal MIJN Mozaek.
Mozaek Wonen biedt deze service binnen-

kort aan, omdat onze klanten graag zelf hun


zaken regelen op een tijdstip dat het hen
uitkomt.Het huurdersportaal is nu nog in
ontwikkeling. De verwachting is dat voor de
zomer het huurdersportaal MIJN Mozaek
live gaat, samen met onze nieuwe website.
We houden u op de hoogte.

WEEK VAN GOUDA

Galerijflat voor asielzoekers


De voormalige Prins Willem
Alexander kazerne wordt ingrijpend verbouwd om het pand
geschikt te maken voor bewoning
door 500 asielzoekers. Er komt
een galerij langs de zuidgevel,
zodat de woningen van buitenaf
bereikbaar zijn.

Appartementen
na tien jaar
nog geschikt
als seniorenwoningen
Op de bunker van de kazerne
worden tien woningen gebouwd.
Dit maakte het COA (Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers)
vorige week donderdagmiddag
bekend tijdens de presentatie
van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. Conclusie
van het COA: Voor ons is dit
een fantastische locatie. Er
komen appartementen voor acht
personen, met twee ruime slaapkamers voor drie bewoners en n
voor twee personen, een woonkamer en eigen sanitair. Vooral
op de begane grond komen
voorzieningen als een kinderspeelruimte, leslokaal, ruimte voor
gezondheidszorg en kantoren
voor onder andere COA-medewerkers. Op het buiten terrein
worden sportvoorzieningen en
speeltuintjes aangelegd. Rondom
het complex wordt een hek van
ongeveer 1.20 meter hoog geplaatst. De gehele verbouwing
komt met name door de galerij
wat duurder uit dan gebruikelijk,
vertelde Jenny Dekker van het

Dertien mensen dingen mee


naar de titel stadsdichter Gouda
2016-2017. Bijna allemaal doen
ze voor de eerste keer mee. Op
vrijdagavond 4 maart brengen ze
ieder drie gedichten ten gehore,
waarvan er ten minste n over
Gouda gaat. Deze auditieronde
begint om 20.00 uur in Gouda
Studios, Oosthaven 12. Een
vakjury beoordeelt de kwaliteit
van het dichtwerk. Deze jury
bestaat uit Jan Graafland, Ineke
Verkaaik en Peter Fasol. Drie
kandidaten gaan door naar de
finale. Deze zal plaatsvinden op
zaterdag 19 maart om 16.00 uur
in De Chocoladefabriek. Voor
meer informatie: de stadsdichter
Gouda pagina op Facebook en
www.stadsdichters.nl.

De bunker krijgt geen rol


in het AZC. Voorafgaand
aan de presentatie was er
een rondleiding.

COA. Hoeveel er wordt uitgegeven wilde ze niet kwijt. Maar


het bedrag komt hoger uit dan vijf
miljoen euro, want een Europese
aanbesteding is verplicht. Dit
pand gaat voor uiterlijk tien jaar
asielzoekers huisvesten. De verbouwing is van zon hoge kwaliteit dat na tien jaar het gebouw
nog prima geschikt zal zijn voor
bewoning door bijvoorbeeld
senioren, zei Jenny Dekker. De
oplevering van het AZC wordt
verwacht in de tweede helft
van 2017.

Gouda krijgt eigen


TEDx-editie

dikke muren en deuren en zonder


een spoortje daglicht. Hier verbleven tientallen jaren steeds
achttien man in drie ploegen.
De bunker was zo ingericht dat
achttien man twee weken lang
onafgebroken aanwezig kon zijn,
er was voldoende water en voed-

Bunker blijft ongebruikt

Met de bunker uit de jaren zestig


die in het gebouw aanwezig is,
wordt niets gedaan. Voorafgaand
aan de presentatie mochten
bewoners en pers een kijkje
nemen in dit oude commandocentrum dat bestaat uit een aantal
smalle en lange gangen waaraan
kantoren, slaapkamers, restaurant, keuken en kamers voor de
verbindingen liggen. Alles tussen

Door de nieuwe galerij krijgt het


pand een heel ander uiterlijk.

sel voor hen aanwezig. De bunker heeft een groot oppervlakte,


maar is zeker niet bruikbaar voor
opvang van mensen.

Genieten van de voorjaarsvakantie

Graag Primark in V&D-pand


Nu het voormalige V&D-pand
leeg staat, speculeert iedereen
over wat er in zou kunnen komen.
Uit een peiling van GoudaFM
blijkt dat zeker dertig procent van
de ondervraagden een vestiging
van kledingwinkel Primark wil.

Verder mist 22 procent een grote


elektronicawinkel in Gouda. In
het pand zou volgens de ondervraagden een vestiging van de
Media Markt moeten komen. Het

st

k
ee

v
Z
V

s
v

es
k
t x e

v
t

De vraag wat er met het lege pand


van V&D moet gebeuren houdt
velen bezig.

Kinderen (en hun ouders) genieten deze week van de voorjaarsvakantie. Voor
de kinderen die niet op vakantie gaan, is er in Gouda veel te doen. Zo was
het Groenhovenbad de hele woensdagmiddag voor hen gereserveerd. In de
baden de Tobbe en het Spaardersbad konden ze rond het thema Elsfstedentocht, elf spelletjes doen. Tussendoor was er voor alle kinderen iets lekkers.

!!!
LETExtOP

VERGELIJKEN LOONT!

ze

Gouda krijgt dit jaar zijn eerste


TEDx-editie. Een TEDx-event
heeft als doel om verbindingen
te leggen tussen mensen en
ideen op lokaal niveau. Zon
honderd
bezoekers
kunnen
tijdens het evenement luisteren
naar inspirerende presentaties
en daarna zijn de opnames daarvan te bekijken via het YouTubekanaal van TEDx. Gouda krijgt
zijn eigen TEDx-event in de
nazomer. Wie wil spreken over
een idee dat de wereld (of in
ieder geval een deel daarvan) kan
verbeteren, kan dat melden via
tedxgouda@gmail.com. In april
wordt er een voorronde georganiseerd waarbij een selectiecommissie bekijkt welke presentaties een
plek krijgen op TEDxGouda. Zie
www.tedxgouda.com.

Lobbes moet
twaalf weken dicht

opvallendste en misschien ook


wel het leukste antwoord is de
vraag naar een Goudse Markthal. Ruim negen procent wil het
Rotterdamse voorbeeld volgen
door in Gouda een eigen markthal te openen. Het idee is dat er
ook hier allerlei winkels zich gaan
vestigen in de hal. En persoon
had een rigoureuze oplossing:
maak parkeerplaatsen op de plek
van het leegstaande pand.

Dertien kandidaten
voor stadsdichter

k .

HOOGSTE INKOOP

OUD GOUD EN ZILVER


Trouwringen 35 tot 50% korting!

Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur Gouda Actueel! op GoudaFM.nl (99Mhz)

Maak snel een afspraak!

Volg ons op
Damar Juwelier

Lobbes is voor een periode van


twaalf weken gesloten. De sluiting
geldt van donderdag 25 februari
tot donderdag 19 mei. Woodies
heeft een waarschuwing gekregen maar mag wel weer open.
Daarnaast moet de eigenaar
een exploitatieplan opstellen
met veiligheidsmaatregelen om
ernstige incidenten in de toekomst in Lobbes en Woodies te
voorkomen. Deze maatregelen
volgen op een eerdere voorlopige
sluiting. Op last van de burgemeester werden de twee horecainrichtingen aan de Zeugstraat
eerder gesloten wegens een ernstig
geweldsincident door personeel.
Uit nader onderzoek over de toedracht, op basis van onder meer
politierapportage, bleek dat het
geweldsincident bij uitgaansgelegenheid Lobbes heeft plaatsgehad.

Elke vrijdag om 19.15 uur De Week van Gouda op GoudaTV.nl (kanaal63)

Aanbiedingen geldig t/m 5 maart en zolang de voorraad strekt.

Feestelij ke

G
OPENmIaaN
rt
4 &5

2
m
00
15
n
va
re
to
D nieuwe Megas
Alles voor uw huisdier!
n
Dierenkliniek Trimsalo

operaties - chippen - vaccinatie


voeding - gebitsverzorging
Inloopspreekuur:
ma t/m za 16.00 - 17.00
Overige tijden op afspraak.
Neem een kijkje in de kliniek
en maak kennis met ons team.

OPENINGSACTIE 4 & 5 MAART


GRATIS GEZONDHEIDSCHECK voor uw huisdier.
Elke donderdag
van 18.00-19.00

Check &
Vaccinatie
ONLY

Vaccinatie van hond,


kat of konijn
inclusief bijbehorende
gezondheidscheck

slechts
95 *

24.

*Vraag naar de voorwaarden

Trimsalon
in onze
winkel

FEESTELIJKE OPENINGSAANBIEDINGEN!
15 + 4 kg extra

n 45.00

25%

OP=OP

korting

19.95

9.95
11.95

6.99

Royal Canin Maxi, Medium


en Giant Adult 15 + 4 kg

Krabmeubelen

25% korting op een krabmeubel naar keuze.

10 + 2 kg extra

n 45.00

Hoogwaardige voeding voor grote, middelgrote


en zeer grote volwassen honden.

89.95

49.95

Rebel Petz Relax kussen

Comfortabel hondenkussen met afristbare en machinewasbare hoes. Maat 100 x 70 cm. Div. kleuren.

Biokats kattenbakvulling 20 liter


Klontvormend uit 100% natuurlijke klei.
Keuze uit Classic of Fresh.

1+1

gratis

OP=OP
2 voor

10.00
Royal Canin Fit, Sterilised
en Sensible 10 + 2 kg

Voor volwassen katten met ideaalgewicht, met gevoelige


spijsvertering of voor gecastreerde kattten.

Tetra Starter Line LED aquarium


Compleet aquarium met led-verlichting, filter,
verwarmingselement, TetraMin voeding en
Tetra AquaSafe. 54 liter. Afm. 60 x 30 x 42,7 cm.

Supreme Selective
konijn & cavia 3 kg

Ieder brokje bevat alle voedingsstoffen


die een konijn of cavia nodig heeft.

Tweede Bloksweg 2a, 2742 KJ Waddinxveen, 0182 64 01 41


Openingstijden: ma 13.00 - 18.00, di, wo, vr 9.00 - 18.00, do 9.00 - 20.00, za 9.00 - 17.00

Gemengd graan 20 kg

Volledig voer van gemixte granen voor pluimvee.

facebook.com/
faunaland.hoodie

WEEK VAN GOUDA

Zwemspektakel in de grachten

Open dag in
het GHZ
Het Groene Hart Ziekenhuis
(GHZ) geeft bewoners op zaterdag 19 maart de kans een kijkje
achter de schermen van het
ziekenhuis te nemen. De open
dag is een laagdrempelige manier
om kennis te maken met de
specialismen, medewerkers en
sfeer in het GHZ en van andere
regionale zorgaanbieders. Belangstellenden kunnen tussen 12.00
uur en 16.00 uur zelf ervaren
wat het GHZ te bieden heeft. De
toegang is gratis. Om bereikbaar
te blijven voor (spoed)zorg, is het
voor bezoekers van de open dag
niet mogelijk om bij het ziekenhuis te parkeren. Bezoekers met
de auto kunnen gratis parkeren
bij het bedrijventerrein aan de
Antwerpseweg en Gentseweg
(onder meer bij Centric, Fundis
en Marskramer). Vanaf hier rijden
shuttlebussen kosteloos heen en
weer naar het GHZ. Meer informatie: www.ghz.nl/opendag.

Andy Koolmees

Vorig jaar zwom Koolmees al met


toestemming van de havenmeester door de Goudse grachten.

Hij vroeg zich af waarom er wel


in plassen rondom Gouda wordt
gezwommen, maar niet n keer
in het centrum in de vorm van
een sfeervol evenement. Met dit
zwemevenement wil ik aantonen
dat de grachten eigenlijk niet zo
vies zijn dan de mensen denken,
zei hij. Daarnaast is het gewoon
leuk. Vanuit het water kijk je met
een ander perspectief naar de stad.
Het is kolossaler. In april of mei

De Monitor over zorg in Gouda


We kijken in de gemeente Gouda
niet alleen naar de prijs, maar
zeker ook naar kwaliteit, zegt
wethouder Laura Werger (Zorg en
Welzijn) zondagavond 28 februari
in het programma De Monitor.
De redactie van dit programma
ging bij haar langs gaan voor het
dossierZorg in de gemeente.

Werger werd gevraagd een reactie


te geven op een thuishulpaanbieder die aangeeft dat er
in Gouda wekelijks een soort
veiling plaatsvindt van clinten
die huishoudelijke ondersteuning
nodig hebben. We kijken ook
naar de voorkeur van de clint en
mensen zijn in Gouda tevreden
over hun ondersteuning. De prijs
is een onderdeel, aldus de wethouder. Werger ziet geen kwaad
in de huidige gang van zaken.
Dit ziet Jeroen van de Oever,
bestuurder van de thuishulpaanbieder Fundis, anders. Het
is een systeem dat op de korte
termijn de laagste prijs oplevert,
met het grootste voordeel voor de
gemeente. Lijkt het. Maar op de
lange termijn deze sector volstrekt
uitholt, aldus Van den Oever.

Mijn organisatie maakt op


die veiling weinig kans, want
partijen die hieraan meedoen,
mogen bieden tegen een tarief dat
ver onder ons tarief ligt. En dat
is niet omdat de organisatie van
Van den Oever zo duur is, maar
omdat sommige andere partijen
ver onder de kostprijs gaan zitten.
Zij kunnen dat lage tarief volgens
Van den Oever alleen betalen met
jong personeel dat na een jaar
weer wordt ontslagen of door het
niet te nauw te nemen van het
cao. Wij hebben vooral personeel
in vaste dienst die we een fatsoenlijk salaris willen geven. Zondag
28 februari meer over de huishoudelijke
thuisondersteuning
in de uitzending van De Monitor,
22.35 uur, NPO 2.

gaat de gemeente metingen doen


naar stoffen in het water.

Vanuit het
water kijk je
met een ander
perspectief
naar de stad
In overleg met de gemeente stemt
Andy Koolmees af dat de tweewekelijkse schoonmaak van de
grachten plaatsvindt vlak voor
het evenement, dat voorlopig gepland staat in september. Er valt
nog veel te regelen, zoals vergunningen, voorzieningen voor

deelnemers en sponsoren. Ik
krijg hulp van een vriend met een
eigen bedrijf in sportstimulering.
Hij gaat helpen om vrijwilligers te
werven. Ook De Goudse Sportduikers gaan leden vragen mee te
helpen. Voor deelname aan het
evenement zal een bijdrage worden gevraagd. De route van drie
kilometer begint bij het Houtmansplantsoen (Fluwelensingel)
en loopt door de Blekerssingel,
Kattensingel, Turfsingel, maakt
een U-bocht in de Museumhaven en finisht bij restaurant
De Kleischuur. Om het zwemspektakel toegankelijk te maken
voor minder ervaren zwemmers
komt er ook een kortere route
van ongeveer een kilometer. Daar
werken we nog aan.

Afval scheiden
Inwoners van Gouda lopen achter
bij het scheiden van huishoudelijk afval. Er komt een nieuw afvalbeleid om daar wat aan te doen.
Per Gouwenaar wordt jaarlijks
212 kilo restafval aangeboden. Het
landelijke doel is honderd kilo
per persoon. Gouwenaars wordt
gevraagd mee te denken over
de vraag hoe ze hun afval beter
kunnen scheiden. De gemeente
houdt daarom in maart vier
informatieavonden, van 17.30 tot
20.30 uur in De Garenspinnerij
(7 maart), De Chocoladefabriek
(14 maart), de Veste (21 maart)
en het Nelson Mandelacentrum
21 maart. Meer informatie www.
gouda.nl/afvalscheidenloont.

Ontdek Ekoland lijnzaad

Product in
beeld

Lijnzaad is het zaad van vlas en is een uitstekende aanvulling binnen een gezond menu.
Niet alleen rijk aan belangrijke vitamines, mineralen en eiwitten maar een belangrijke bron
van gezonde plantaardige omega-3 vetzuren en voedingsvezels. Ekoland lijnzaad is bovendien
biologische verbouwd dus zonder chemische hulpstoffen, Zonder extra bewerkingen, enkel
gekneusd of geperst als olie is lijnzaad goed opneembaar in het lichaam en ondersteunen o.a.
een goede darmfunctie. Te gebruiken in o.a. yoghurt, salades, soep of te verwerken in
zelfgebakken brood of gebak.

Ekoland lijnzaadolie
250ml - van 2,79

D biologische
specialist
van de regio.
/natuurwinkelgouda

Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur Gouda Actueel! op GoudaFM.nl (99Mhz)

2 29

Ekoland gebroken lijnzaad


400g - van 2,19

1 79

Natuurwinkel Gouda
Lange Groenendaal 99
2801 LS Gouda
0182 - 513 260
www.natuurwinkel.nl

Openingstijden
Ma t/m wo: 08.30 - 18.00
Do-vr:
08.30 - 19.00
Za:
08.30 - 18.00
Zo:
gesloten

Deze actie is geldig t/m 27 februari 2016 en zolang de voorraad strekt.


Prijswijzigingen en zetfouten voorbhouden.

Gouwenaar Andy Koolmees wil


graag zwemmen in de Goudse
grachten. Als het aan hem ligt
komt nog in september de eerste
editie van de Goudse Singels
Swim Challenge. Hij is nog in
gesprek met diverse partijen om
het initiatief rond te krijgen.

Elke vrijdag om 19.15 uur De Week van Gouda op GoudaTV.nl (kanaal63)

Superactie!
Super malse

3.98

Kilo
98

paarden kogelbiefstukken

Halskarbonade Kilo
ook aan stuk
Let op! 3 Kilo

14

heerlijk mals
500 gram

Let op! 3 Kilo

12.95
Kilo

12.98

Let op! 100 gram

1.29

22,99

ossenworst, kookworst, leverworst,


boerenmetworst, grillworst naturel en kaas

vanaf 250 gram aan het stuk

Superactie!

2,49

Kilo
98

Kersverse malse Hollandse kipfilet

of kersverse kipdijenvlees zonder been

Kilo 5.98
Let op! 2 kilo

Verse worst heerlijk gekruid

2 kilo 8.-

JOSEPH GUY
VS Cognac

JOSEPH GUY
VSOP Cognac

18,99
100 cl

17,99
100 cl

JOHNNIE WALKER
Red Label

Goblet

17,99

Jonge
Graanjenever

100 cl

11.99
100 cl
JOHNNIE CAPTAIN MORGAN
GRANTS
JGERMEISTER
WALKER
Blended Scotch Kruidenlikeur
Spiced Rum
Black Label
Whisky
Gold

Phebus

(Mendoza, Argentini)
Malbec
Cabernet Sauvignon
Syrah
Chardonnay
Torronts
Malbec ros
75 cl. Per fles 6,49

N VOOR

29

5.

Zet- Zeten/ofen/of
drukfouten
drukfouten
voorbehouden
voorbehouden
Aanbiedingen
Aanbiedingen
geldig
geldig
van 15-02-2016
van 29-02-2016
t/m 28-02-2016
t/m 13-03-2016

10.Een toekomst in de bouw?

5x 100 gram

9.98

SAMENWERKINGSVERBAND
PRAKTIJKOPLEIDING BOUW

De bouw trekt weer aan, dus meer vraag naar leerling


timmerlieden en metselaars.

GOUWE EN RIJNSTREEK B.V.

Kipwings
Kilo

Old Waddinxveen Kilo


Goudse jong belegen kilo
Jonge romige komijnenkaas kilo

3.98 | Let op! 3 kilo 9.98


9.98

7.98
4.98
7.98

Superactie!

Kiplevers

2.98

Daarom nemen wij ook het komende jaar weer nieuwe

Maarten Schoutenstraat 6

leerlingen aan.

2741 SZ Waddinxveen

www.spb-waddinxveen.nl

Van ons heerlijke weidevlees

Kilo

Runder riblappen, sucadelappen,


hachee vlees en goulashvlees

2.98

Ben je schoolverlater (16-18 jr) met een VMBO-diploma

tel. 0182 - 61 24 18

Verse grillkip

(bouw)techniek dan kun je mogelijk bij ons aan de slag als

LEERLING TIMMERMAN of METSELAAR

Voor een heerlijke erwtensoep


Verse hamschijven of dikbevleesde
vleeskrabben Kilo 4.98 3 kilo 10.Verse rookworst per stuk 2.98

VAN DORP

70 cl

wk 09-10
wk 07-08

Kaas van het mes

Kilo
98

5.-

Rundergehakt of
half om half gehakt

12,99

HOOGHOUDT
Premium
Jenever

Geniet,
Geniet,
maarmaar
drinkdrink
met mate
met mate
GeenGeen
18? Geen
18? Geen
alcohol
alcohol

Rundercarpaccio

3.98 | Let op! 3 kilo 9.98

Vers voor u gedraaid

70 cl

29.98

5.98

Superactie!

70 cl

Runder ossenhaas of tournedos


van de dikbil kilo

Kipkluifjes

3 stuks

SONNEMA
Berenburg

Vers Rundvlees

Malse Hollandse kip

Kilo

25,99

18,99

Spareribs

Heerlijk vers gemaakt

3.98

100 cl

diverse stukjes worst

Let op! 4 + 4 GRATIS

Kipdrumsticks
Kilo
| Let op! 3 kilo

13,99

Voor een gezellig avondje

Slavinken, winterburgers, cordon bleu,


schnitzels, tartaartjes, baconburgers, katenhaasjes, kiphaasjes en Duitse biefstukjes.

Kilo

100 cl

Gegrild zeeuws spek, gegrilde fricandeau en


boeren achterham samen 300 gram 3.59

Lekker makkelijk

2.49

11,99

Vleeswarenpakket Uit eigen grill

verkoopsters (parttime, 8 tot 32 uur)

Verse kippenpoten
Kilo
| Let op! 3 kilo

DUJARDIN
Vieux

70 cl

VRAAGD:
GEGemotiveerde
verkoper of

Kilo 4.98

100 cl

10.-

Fricandeau, kiprollade, Zeeuws spek,


achterham, grillworst en diverse
andere soorten!

heerlijk mals runder Weidevlees

Verse lange
varkenshaas

11,99

Vers gesneden vleeswaren

500 gram

16.95

10.-

Voor een goed advies en persoonlijke service bent u bij w


topSlijter Drankenservice Gouda aan het juiste adres!

Kilo 3.98

Hamlappen

Entrecote of
ribeye

10.-

www.uwtopslijter.nl

Kilo 3.98
Let op! 3 Kilo

6.98 LET OP! 2 kilo 10.-

T-Bone steak

Let op! 2 Kilo

T 0182-580499

10.-

Kilo 5.98

Fricandeau

ie!
peractkipshoarma
SuVersgemaakt
heerlijk gekruid
kilo

Let op! 3 Kilo

Speklappen
zonder zwoerd

8.50

Willem en Marialaan 22
Gouda

10.-

Kilo 3.98

Speklappen
met zwoerd
ook aan stuk

Kwaliteit van Dorp (Weidevlees)


Onbeslist uw biefstukspecialist
Runderkogelbiefstuk
Supermals
500 gram

Drankenservice Gouda

Beste varkensvlees van NL

Kilo
98

2 kilo

15

* Je combineert werken (4 dagen in de praktijk)

Belangstelling?

met 1 dag in de week theorie.


* Officieel erkende leermeesters leren je het vak
op de bouwplaats en de theorie wordt verzorgd

Wist u dat het vanaf Den Haag en


Zoetermeer naar Waddinxveen
slechts 15 minuutjes rijden is?

3 Kilo

10.list!

Zo haal je in twee jaar een landelijk erkend diploma


en bestaat er daarna de mogelijkheid van een
vervolgopleiding.

Slagerijen

Brederolaan 11 Waddinxveen Uw Gourmet-specia


Tel. 0182 - 63 61 79 Pin aanwezig Gratis parkeren.

door het Regionale Opleidingscentrum (ROC).

Let op! Vaste lage prijzen!


Deze reclames zijn iedere week geldig!

7
TE BELA
EN

GB
G

N
GE
N

GEM
E

GEMEENTE & POLITIEK

G OUD A

De wegen naar buurtgestuurd politiewerk in Gouda


De PvdA wil dat burgers meer
betrokken worden bij de veiligheid in de eigen buurt. De
inwoners van Gouda moeten
meer te zeggen krijgen over de
aanpak van veiligheid. Grotere
zeggenschap betekent grotere
betrokkenheid. Een grotere betrokkenheid versterkt niet alleen
het vertrouwen in politie en stadstoezicht, het kan ook bijdragen
aan een grotere effectiviteit.
Bewoners van Gouda zouden voor
een deel moeten kunnen bepalen
wat de prioriteit van de politie is.
Op deze manier krijgen buurtbewoners regie over veiligheid en
leefbaarheid. Als PvdA pleiten we

daarnaast ervoor om meer gebruik


te maken van internet en (social)
media bij het betrekken van buurtbewoners bij de veiligheidsonderwerpen in de wijk. Bijvoorbeeld
via WhatsApp, Twitter en andere
innovatieve online nieuws- en
chatmogelijkheden
waardoor
inwoners, gemeente en politie
directer met elkaar in contact
staan. Op deze manier wordt er
een breder publiek betrokken bij
de veiligheid in de eigen buurt en
blijft het niet bij enkel de buurtbewoners die op komen dagen op
een veiligheidsavond.
Omdat we dit onderwerp zo
belangrijk vinden organiseert de

PvdA in samenwerking met de


ChristenUnie een expertmeeting
De wegen naar buurtgestuurd
politiewerk in Gouda.

Krant van Gouda 18 februari 2016

om mensen aan te moedigen


vr het samenwerkingsverdrag
te stemmen. Hoe kijkt de PvdA
hier tegenaan?

inzet van het referendum over


het
samenwerkingsverdrag
tussen de EU en Oekrane. Dit
verdrag is goed voor Nederland.
Omdat een veilig en democratisch Oekrane in het belang is van
onze vrede. Omdat wij Poetin niet
willen belonen voor zijn pogingen

Vraag van D66 aan PvdA:


Op 6 april vindt het referendum
over de samenwerking tussen de
EU en Oekrane plaats. D66 zal
ook in Gouda campagne voeren

Antwoord PvdA:

Meer veiligheid, meer stabiliteit


en meer democratie. Dat is de

Bewoners
zouden voor
een deel moeten
bepalen wat de
prioriteit van de
politie is

deze vorm van burgerparticipatie


die zich toespitst op veiligheid en
leefbaarheid van de eigen buurten. Daarnaast willen we bekijken
hoe we buurtgestuurd politiewerk verder vorm kunnen geven
in Gouda. Verschillende experts
vanuit verschillende disciplines
zullen hierover van gedachten
wisselen.
Wilt u de expertmeeting De wegen
naar buurtgestuurd politiewerk in
Gouda bijwonen? Dan bent u
van harte welkom op woensdag
2 maart vanaf 19.30 uur in de
raadzaal in de Huis van de stad.

#politiekspreekt
Praat mee via twitter!

vraag aan Gouda Positief


Leegstand in de binnenstad
of elders in onze mooie stad
is een doorn in het oog.
Wat zijn jullie ideen om
leegstand te bestrijden en
leegstaande panden nieuw
leven in te blazen?

Met deze expertmeeting willen


we nieuwe ideen opdoen over

om dit verdrag te dwarsbomen


en Oekrane te verdelen. En
omdat werknemers en bedrijven profiteren van handel zonder bureaucratische belemmeringen. Dus wij zullen, net zoals
D66, oproepen om 6 april voor
dit verdrag stemmen!

Khalid
Tatou
PvdA

Column
Gemeentelijk nieuws
Gouwenaars ontvangen deze week
aanslag lokale heffingen
Gouwenaars ontvangen deze
week de gecombineerde aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelasting.
Ze
worden
door de Belastingsamenwerking
Gouwe-Rijnland
(BSGR)
verstuurd.

BSGR verstuurt deze gecombineerde aanslag uit naam van de


gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland. In
het laatste weekend van februari
vinden de Goudse huishoudens
en bedrijven de jaarlijkse aanslag
voor deze lokale heffingen weer
in hun brievenbus. De BSGR
beschikt over een Digitale balie.
De meeste zaken kunnen de ontvangers van de belastingaanslagen
direct zelf regelen in deze
Digitale balie die via de website
www.bsgr.nl te benaderen is.

Zo kan men bijvoorbeeld een


wijziging van een rekeningnummer of postadres doorgeven,
er kan automatische incasso aangevraagd of ingetrokken worden,
men kan bezwaar maken en het
taxatieverslag kan gedownload
worden. Op de website van de
BSGR is ook veel informatie te
vinden over de gemeentelijke en
waterschapsbelastingen die in
Gouda opgelegd worden door
de BSGR. Sinds dit jaar werkt de
BSGR uitsluitend op afspraak. Dit
betekent dat als men wil langskomen op het kantoor aan de
Lammenschansweg in Leiden, er
eerst een afspraak gemaakt moet
worden. Afspraken kunnen gemaakt worden via telefoonnummer 071 - 525 6200 dat op werkdagen bereikbaar is van 8.30 uur
tot en met 16.00 uur.

Peterpaul Kloosterman
Dromer & doener

Samen maken we de stad... schoon!


Een mooie stad is een schone
stad. Gelukkig zetten veel mensen
zich daarvoor in. De Goudse
kabouters rapen dagelijks zwerfafval op. Op 22 maart halen
vrijwilligers van de stichting
Aquarius in het kader van Wereld
Waterdag het afval uit het water
in en om de stad. Vies werk,
maar hard nodig. Ook rond het
GOUDasfaltterrein.
De bodemvervuiling daar is dan
wel stabiel, maar de bovengrondse vervuiling van de IJsseloevers
en de dijk rond het oude fabrieksterrein groeit met de dag. Dat ziet
er niet uit. En dan hebben we het
niet over fabrieksafval, maar over
wat mensen kilometers verder uit
hun handen laten vallen en dat
hier aanspoelt als het laag water is.
Achteloos weggesmeten verpak-

kingen, plastic tassen, paraplus,


fietsonderdelen, autobanden en
andere zooi.

Het liefste zien


we natuurlijk
dat iedern
meedoet aan het
schoonhouden
van de stad

en trekken de laarzen aan voor


het vuile werk. Omdat we bij
GOUDasfalt niet alleen graag
dromen maar nog veel liever
doen, ruimen wij die troep op.
Op 28 februari trekken we over de
dijk en langs het water, het riet en
de rikken in.
Het liefste zien we natuurlijk
dat iedern meedoet aan het
schoonhouden van de stad. Daar
hoef je echt geen kabouter of
asfaltwerker voor te worden, al
mag dat natuurlijk best (graag
zelfs!). Gooi gewoon je afval
in de vuilnisbak, dan ben je al
GOUD waard!

De inkt van de handtekeningen onder de koopakte en de


samenwerkingsovereenkomst is
nog maar net droog, of de asfaltwerkers stropen de mouwen op

U kunt vrijblijvend
een afspraak maken.
Bodegraven Mondzorg
is benieuwd wat ze voor
u kunnen betekenen.
Vrije Nesse 24
2411 GP BODEGRAVEN
Tel. (0172) 611 799

Vrijblijvend advies
Mondhygine behandelingen
Volledige gebitsprotheses
Repara es opv llen
Klikgebit

Belastingaangifte?
Uw vertrouwde belastingadviseur
Regentesseplantsoen 47, Gouda (0182) 58 70 70 www.vdsprong.nl

TOTALE LEEGVERKOOP! * TOTALE LEEGVERKOOP!

WIJ GAA
N

VERBOU
WEN!

PERZISC
NU VOOR HE TAPIJTEN U
IT
MINDER
DAN DE FAILLISSEMENT
HELFT VA
N DE PRI
JS!

23 Eengezinswoningen in Moordrecht
Kijk snel op debrinkhorst.nl
11 eengezinswoningen type Baldakijn
Koopsommen vanaf 239.500,- v.o.n.
Eengezinswoning 5,4 m. breed, woonoppervlakte vanaf 133 m2
Woonkamer met openslaande deuren naar diepe achtertuin (n/w)
Compleet met keuken (incl. apparatuur) en badkamer (incl. douche,
wastafel en tweede toilet) opgeleverd
3 Slaapkamers en ruime badkamer op de eerste verdieping
Energielabel A+

INFORMATIE EN VERKOOP

088 - 712 28 22

0182 - 370 774

1
IN 0 M
18 FO AA
.3 A RT
0 V
- 2 ON
0. D
00

Aanstaa
nde zon
dag
geopend
van
12.00 to
t 17.00 u
ur!

12 eengezinswoningen type Markies


Koopsommen vanaf 214.500,- v.o.n.
Eengezinswoning 4,8 m. breed, woonoppervlakte vanaf 120 m2
Woonkamer met openslaande deuren naar diepe achtertuin (z/w)
Compleet met keuken (incl. apparatuur) en badkamer (incl. douche,
wastafel en tweede toilet) opgeleverd
2 Slaapkamers en ruime badkamer op de eerste verdieping
Energielabel A+

Vanaf 3 maart verkoopdocumentatie


online. 10 Maart a.s. van 18.30 tot 20.00
uur info avond, Van Leeuwen Makelaardij,
De Smitse 36 in Moordrecht.

PERSONEEL

Spek Voordeeltuincentrum opent voorjaarsseizoen


Spek Voordeeltuincentrum kocht dit jaar
opnieuw een complete plantenbeurs op.
Een gigantisch assortiment, ruim 1000 verschillende tuin- en kamerplanten, wordt
aangeboden tegen scherpe beursprijzen.

Het leuke van deze beurspartij is dat het


gaat om een zeer uitgebreid assortiment
monsterpartijen van topkwaliteit, waaronder ook heel veel bijzondere soorten,
aldus Dick, de tuinplantendeskundige van
Spek Voordeeltuincentrum. Men vindt bij
ons dus de grootste keuze vaste planten
in de regio. Ook de pottenafdeling staat
weer klaar voor het voorjaar. Een fraaie
collectie potten met als blikvanger de
antique-vulcano potten. Deze ruw afgewerkte potten met een antieke look, zijn
erg decoratief voor binnen en buiten. Net
even buiten Gouda vindt men het Vers- en
Voordeeltuincentrum, aan de Bredeweg 114

in Zevenhuizen (naast de A12, afrit 9). De


keuze is groot en de prijzen zijn klein. Meer
info: www.spekvoordeel.nl of via telefoon
0180-631 511.

Ruim 1.000 verschillende tuin- en kamerplanten worden aangeboden.

Bewoners Jan van Beaumontstraat houden deel


voortuin liever zelf

-02:
Uitslag 18 htse
c
re
rd
o
o
M
Verlaat

Wil je weten waar dit pand zich bevindt in Gouda?


Ga dan naar www.dekrantvangouda.nl

Bewoners van de Jan van Beaumontstraat zijn niet van plan


een deel van hun tuin in te
leveren voor een verbreding van
de straat. De gemeente heeft
de tuinen nodig voor een herinrichting van de straat en claimt
dat een deel van de voortuin
gemeentegrond is. De bewoners
hebben informatie van het
kadaster waaruit zij opmaken dat
zij in hun recht staan. Inmiddels
zijn de voorbereidende wegwerkzaamheden al begonnen.
De voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen.

WITGOEDOUTLET
GOUDA
www.witgoedoutletgouda.nl

Nieuw en gebruikt witgoed


Alles met GARANTIE!
Monteur aan huis 20,div. gebruikte FIETSEN
Ma.
Di. - za.

12.00 - 17.00 uur


09.30 - 17.00 uur

Paradijs 20
Houtmansgracht - Gouda
T. 0182 - 522 311

De fracties van ChristenUnie,


CDA en SGP hebben naar aanleiding van
dit geschil vragen gesteld aan het college. Zij
willen bijvoorbeeld weten hoe het college
verklaart dat tot nog toe de straat altijd is
ingericht op basis van het huidige beeld
en dat de eigendomsgrens bij de laatste
herinrichting van de straat geen probleem
was. Het is hun verder een raadsel waarom
deze straat ineens moet worden verbreed,
en waarom het college nu de bewoners de
verbreding niet zien zitten, dat toch doorzet. In het coalitieakkoord is opgenomen

dat onder andere inwoners ruimte krijgen


om initiatieven te ontplooien, ook als
die wellicht niet helemaal passen binnen
de inhoudelijke of technische richtlijnen
die binnen de gemeente gelden. Is het
college bereid de richtlijnen los te laten
en de herinrichting aan te passen wanneer
onvoldoende draagvlak in de straat bestaat?
In hoeverre is het college dan bereid om
huidige erfgrens van de tuinen in tact te
laten?, zo willen de fracties van het college
weten.

Allround meubelmaker
Functieomschrijving
Voor de uitbreiding in onze werkplaats zijn wij op zoek naar een allround meubelmaker.
eN eN meubelmakers vervaardigt interieurs voor de zakelijke markt maar ook voor de zorg en
particulier. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het maken van meubels vanaf het
beginstadium tot de oplevering bij de klant. Je moet zelfstandig kunnen werken in een klein team.

Leeftijd rond de 25
30 jaar
Minimaal 5 jaar werkervaring
MBO werk / denk-niveau
Werken met CNC freesmachine
Basis kennis Auto-Cad
In bezit van rijbewijs

Geboden
Een uitdagende functie binnen een klein team waar een hele
goede sfeer heerst. Daarnaast salaris naar kennis en kunde
en goede arbeidsvoorwaarden volgens de centrale bond voor
meubelfabrikanten.
Interesse?
Ben je genteresseerd in deze functie mail naar
info@en-en.nl t.a.v. Dhr F.C.M. Peterse

NN

ee

meubelmaker

Ambachtstraat 1a
2751 GP Moerkapelle
www.en-en.nl

&
Vers!!

NU GIGANTISCH ASSORTIMENT
(TUIN-) PLANTEN VOOR
BEURSPRIJZEN!
VOLOP
GROENE
KAMERPLANTEN

2.95

PRIMULAS

Hele bak
10 st.

4.95

2.95
4 voor

9.95

TUINAARDE

30L
5 zakken

6.00

AC
TIE
BEMESTE
TUINAARDE 30 L
Bodemverbeteraar geschikt voor ophoging
en structuurverbetering.

30L

3.95

4.95

O.A. BRAMEN,
FRAMBOZEN,
BESSEN ENZ.

BEMESTE
TUINAARDE

Hele bak
24 st.

2 bossen

FRUITPLANTEN

ACTIE

VIOLEN

TULPEN,
HYACINTEN,
RANONKELS
OF ANEMONEN

Bredeweg 114-116
2761 KB Zevenhuizen

spekvoordeel.nl

JONG
BELEGEN
KAAS

1 kg

3.99

APPELSIENTJE

1.5 L

0.99

SNIJBONEN

Per kg

1.95

HET VERS- EN TUINCENTRUM


VOOR GOUDA EN OMGEVING!
Meer aanbiedingen? www.spekvoordeel.nl
Bredeweg 114 - 116
Zevenhuizen
(Naast A12)
T 0180 - 63 15 11
Geldig t/m 1 maart 2016

Sociaal team helpt ook ouderen op weg


Wat doe je als je bij het ouder worden ontdekt dat je alles niet meer zo gemakkelijk
zelf kan? Als boodschappen doen of ramen
zemen niet langer meer gaan? Onder meer
met deze vragen kunnen mensen terecht
bij het sociaal team dat nu ruim een jaar in
Gouda actief is. Angelique de Graaf, maatschappelijk werker ouderen en lid van
Sociaal Team Gouda/Oost legt uit hoe zij
iemand met dergelijke vragen verder helpt.

Komt iemand bij het sociaal team met de


opmerking dat boodschappen doen niet
meer zo lukt, dan gaat de sociaal werker daar
uitgebreid op in, zegt Angelique de Graaf.
Waarom lukt het niet meer om boodschappen te doen? Mensen komen vaak met een
praktische vraag, maar daar kan veel meer
achter zitten. De sociaal werker probeert zo
te achterhalen wat er precies nodig is in het
leven van deze oudere. Gaat het alleen om
boodschappen of huishoudelijke taken, dan
wordt gekeken of mensen zelf hulp willen
en kunnen inkopen, of dat ze een beroep

Het Sociaal Team Gouda/Oost met op de achterste rij, tweede van links, Angelique de Graaf.

willen doen op vrijwilligers of hun kinderen. Het sociaal team kan hen hierin de weg
wijzen. Het blijkt zeker voor ouderen niet
altijd even gemakkelijk om een beroep te
doen op kinderen of vrijwillige buren. Wij
geven in Gouda daarom een assertiviteits-

cursus specifiek voor zeventigplussers. Zij


hebben vaak niet geleerd om hulp te vragen.
We hebben de cursus nu twee keer gegeven.
De oudste deelnemer was 95 jaar en de
jongste 66. De cursus wordt erg gewaardeerd. Ouderen zitten vaak met veel vragen.

Hoe doe je dat als je kinderen zeggen dat ze


he te druk hebben om je te helpen? Of hoe
geef je het aan als je niet tevreden bent over
de huishoudelijke hulp? Sommigen hebben
niet de vaardigheden kunnen ontwikkelen
om dingen te benoemen in respect naar
henzelf en naar anderen. Het kan zijn dat
er behalve huishoudelijke taken, veel meer
nodig blijkt voor de oudere. De sociaal
werker zal ook daarin de weg wijzen. De
sociaal werker kan helpen met het aanvragen
van een WMO-indicatie. In het sociaal team
zit ook een wijkverpleegkundige die goed
kan inventariseren wat er nodig is voor
ouderen en kan helpen bij de verschillende
aanvragen voor zorg. De hoeveelheid zorg
die dan geboden wordt, is inkomensafhankelijk. Bij meer inkomen, zal er meer
hulp zelf moeten worden betaald. Kijk voor
meer informatie over het sociaal team op
www.sociaalteamgouda.nl. Daar staan alle
locaties, telefoonnummers en openingstijden.

Workshop voor zeventigplussers


Auteur Frank Schurink geeft al vier jaar
workshops die veel weg hebben van een
leerzame cabaret voorstelling. Het is niet
alleen leuk om leuk te zijn, maar vooral omdat de deelnemers dan makkelijk leren,
legt Frank Schurink uit.

De deelnemers leren in de workshop, met


de titel GedoeManagement, over hoe hun
brein werkt, hoe ze gedoe kunnen uitzetten
en gewoon kunnen doorleren ongeacht hun
leeftijd. Op donderdag 17 maart is er zon
workshop in Gouda. De ouders van Frank
en andere zeventigplussers, hebben er zoveel
van opgestoken dat hij en zijn 83-jarige vader
Herman op het idee kwamen om een speciale
zeventigplus workshop te organiseren. Daarvan heeft Gouda de primeur. Familie, vrienden en kennissen van jongere leeftijd zijn ook

met gedoe, goede relaties, persoonlijke ontwikkeling en natuurlijk een leuke avond.
Op de website www.gedoemanagement.nl
vindt men reacties van andere deelnemers
en hier kan men zich ook inschrijven. De

workshop GedoeManagement vindt plaats


op donderdag 17 maart in de Savelberg
(Savelberghof 200). Aanvang 19.30 uur,
Kosten: 12,50 per persoon, inclusief koffie
of thee.

17 maart in Gouda

Hebben 70-plussers k gedoe?


Herman Schurink (83) met zijn zoon Frank (54),
de foto is genomen door moeder Riet (82).

welkom om samen het gedoe eens op een


luchtige manier onder de loep te nemen. Dit
is wat het de deelnemers zoal kan opleveren:
plezier, (gemoeds)rust, makkelijker omgaan

Een mooie primeur voor Gouda. Voor het eerst geeft auteur
Frank Schurink de workshop speciaal voor ouderen, hun familie
en vrienden. Het wordt een leuke en zeer leerzame avond.
Kijk voor informatie op www.gedoemanagement.nl/gouda70

Erg leuk, enthousiast, goed verhaal.


Prettige workshop met grappige, soms confronterende
interactie-momenten.
Ik wist niet goed wat ik van tevoren kon verwachten van
de workshop. Ik vond de workshop leuk en interessant.
Het heeft me aan het denken gezet over mijn invulling
van gedoe in mijn leven. Top!
Waarom hebben ze dat vroeger nooit aan ons verteld?
De meest vermakelijke, herkenbare, verfrissende workshop
die ik gevolgd heb. Zeker voor herhaling/verdieping vatbaar!

LOCATIE
D ATUM

De Specialist voor uw:

. Kunstgebit . Klikgebit . Frameprothese . Plaatje


. Reparaties en onderhoud aan uw gebitsprothese
. Vrijblijvend advies
. Vergoeding van alle verzekeraars mogelijk
. Voldoende gratis parkeergelegenheid
Zuidbaan 534, 2841 MD Moordrecht
T 0182 516492 M 06 13573215 E info@tppvdheuvel.nl I www.tppvdheuvel.nl

TIJDEN
KOSTEN

Savelberg, Savelberghof 200, 2805 RX Gouda


Donderdag 17 maart
19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
12,50 p.p. incl. koe en thee

BEWUST LEVEN

Volledig verzorgde vakantie voor ouderen


in mooie vakantiebungalows.
mooie 2 persoonskamers, grote woonkamer,
ruime badkamers, midden in de natuur en . . .

All inclusive verzorging.


U kunt uw portemonnee thuislaten.

Verbeter uw leefstijl
Cursus Sportief Afvallen!
Wat?
Bereik een gezond gewicht door ander eetgedrag.
Verbeter uw conditie volgens High Intensity Interval Training (HIIT).

Wie?
U wordt begeleid door speciaal opgeleide fysiotherapeuten van FysioVisiq,
en er is deskundige begeleiding van een ditiste van Weten&Eten.

Wanneer?

Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen p.w. aanwezig.


* Rollator of vouwrolstoel kan gewoon mee.
* Wij verzorgen:
* De thuiszorg en medicijnen.
* Excursies en toegangsprijzen.
* Alle maaltijden, drinken enz.
* Activiteiten binnen en buiten.
* Kleinschalig, maximaal 8-10 gasten.

En.......vervoer "van deur tot deur."


Vakantieweken 2016:

vakantieweek in Maart
11 t/m 18 maart (last minute aktie)
* Aanbiedingsprijs van 850,00 voor
8 t/m 15 april (nog 1 kamer vrij)
20 t/m 27 mei (nog 1 kamer vrij)
p.p.
3 t/m 10 juni (nog 2 kamers vrij)
*
1
persoon
per
kamer
toeslag
75,00
22 t/m 29 juli
19 t/m 26 augustus
16 t/m 23 september (nog 3 kamers vrij)
O ndersteuning
30 sept. t/m 7 oktober
4 t/m 11 november
B egeleiding
16 t/m 23 december (nog 3 kamers vrij)

650,00

Z org

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op maandag 7 maart om 20:00 uur.

Waar?

OBZ vakanties,
Mozartlaan 67
3335 AG Zwijndrecht
Tel: 078-8423704
06 54364105
www.obzvakanties.nl
info@obzvakanties.nl

vakantie week april t/m december.

Gezondheidscentrum Bloemendaal, Lekkenburg 8, 1e etage

Graag tot ziens. De koffie staat klaar!

van 850 voor

750,00 * p.persoon.

van 1700 voor

1400,00 p. (echt)paar.

* 1 persoon per kamer toeslag 75,00

Professionele oog- &


hoorzorg onder 1 dak
openingstijden

Stoffeerwerk

Leerbewerking

6 Standaardpunten
van Miedema

Complete bril
+ 2e bril gratis

2 gratis
hoortoestellen
Ongeacht waar en hoe u
verzekerd bent

Profiteer van dit aanbod bij:


Specsavers Gouda | Kleiweg 9 Tel. 0182 599 995
Vraag in de winkel naar de voorwaarden of kijk op www.specsavers.nl. 2016 Specsavers Optical Group.
All rights reserved.

BEWUST LEVEN

Particuliere woonzorg in de Herbergier


Voor mensen met geheugenproblemen
(zoals
dementie
en Alzheimer) die zorg nodig
hebben, zijn er diverse mogelijkheden. Een op maat gesneden
onderkomen kunnen ze sinds juli
vorig jaar vinden in de Herbergier
in Reeuwijk. In het voormalige
gemeentehuis geven zorgondernemers Marleen en Carlo Onderstal samen met 24 parttime
medewerkers zorg aan zestien
ouderen. De eigenheid en de
wensen van de bewoner staan
hier centraal. We gunnen onze
bewoners een fi jne oude dag.

Cursus Sportief
Afvallen
De cursus Sportief Afvallen is
bedoeld voor mensen die al
tijden iets aan hun gewicht willen
doen en zoeken naar de manier
om jarenlange gewoontes te
wijzigen.

Het kleinschalige zorgcomplex doet in niets meer


denken aan een gemeentehuis. Behalve een ruime
huiskamer met keuken, telt
het pand zestien kamers
van verschillende grootte.
De kamer (met eigen badkamer) waar we even
binnenkijken oogt licht
en ruim, compleet met Carlo en Marleen Onderstal
meubels, vloerbedekking
en gordijnen, meegebracht door de kunnen allebei bogen op jarenlange
bewoner. Helemaal in de stijl zoals ervaring in de zorg. Beiden vinden
ze gewend was. Hier wonen zestien het buitengewoon prettig dat ze nu
ouderen met geheugenproblemen, de visie van de Herbergier kunnen
in leeftijd varirend van achter in uitdragen in hun werk (goede zorg
de zestig tot bijna honderd. Niet draait om liefde en persoonlijke
alleen door zijn kleinschaligheid aandacht). De Herbergier is een
verschilt de Herbergier van een van de zorgformules van De Drie
regulier verpleeghuis. Ook van- Notenboomen BV uit Gouda, ook
wege het feit dat de beheerders/ bekend van de Thomashuizen voor
zorgondernemers zelf in het pand mensen met een verstandelijke
wonen. Marleen (52) en Carlo (57) beperking. Vrijheid is in dit huis

een belangrijk begrip. Wil iemand


graag naar buiten? Dan moet dat
kunnen, al dan niet onder begeleiding. Slaapt een bewoner graag
uit? Geen probleem, want er is
geen vast ontbijtmoment. Marleen:
We proberen te achterhalen hoe
iemand altijd is geweest, daar spelen
we zoveel mogelijk op in. Het werk
is hier niet gedaan als alle bewoners
netjes aangekleed in hun kamer of
de huiskamer zitten. Dan begint
het pas, zegt Marleen. Medewerkers
gaan met de bewoner de krant
lezen, een spelletje doen, fietsen,
wandelen. Net waar de voorkeur
van de bewoner naar uit gaat. De
ouderen huren hier hun kamer. De
prijzen variren van 900 tot 2500
euro. Hierbij is inbegrepen de kale
huur, servicekosten, gas water, licht,

wifi, tv, telefonie, eten en drinken,


het wassen van de kleding en het
gebruik van de algemene ruimten.
Hun zorg kopen deze mensen in
via hun persoonsgebonden budget.
Er zijn drie kamers beschikbaar
voor mensen die alleen van hun
AOW moeten rondkomen. Carlo
en Marleen zouden iedereen wel
zon plek gunnen. Deze generatie
heeft zoveel betekend voor ons
land. Ze verdient respect op haar
oude dag. Kijk voor meer informatie op www.herbergier.nl/reeuwijk.

Op maandag 7 maart om 20.00


uur is er een voorlichtingsavond
over deze cursus in Gezondheidscentrum Bloemendaal, Lekkenburg 8. De cursus zelf start op
21 maart. FysioVisiq biedt in
samenwerking met een ditiste
van Weten&Eten de kans om verantwoord bewegen en gezonde
voeding in deze cursus te combineren. Onder begeleiding van speciaal opgeleide fysiotherapeuten
van FysioVisiq wordt gedurende
tien weken tweemaal per week
gewerkt aan het verbeteren van de
conditie volgens het concept HIIT
(High Intensity Interval Training).
Daarnaast is er deskundige begeleiding van een ditiste van
Weten&Eten. Zij begeleidt deelnemers naar een ander eetgedrag
voor het bereiken van een gezond
gewicht. Iedereen kan aan deze cursus meedoen. Leeftijd en sportverleden doen niet ter zake. Deelnemers
van een eerdere editie waren
enthousiast: Ik ben twaalf kilo
afgevallen en mijn conditie is ook
enorm verbeterd. Voor informatie
en aanmelding kan men bellen met
FysioVisiq, Gezondheidscentrum
Bloemendaal in Gouda. Telefoon
0182-533 833.

Nieuwe behandeling van nek- en rugklachten


Het Rughuis is een gespecialiseerde GGZ instelling en richt
zich volledig op de behandeling
van chronische wervelkolom gerelateerde pijnklachten, zoals
rug-, nek- en bekkenklachten.

De behandeling van Het Rug-

huis is uniek in Nederland en


onderscheidt zich door haar
innovatieve en interdisciplinaire
totaalaanpak, die tot succesvolle
en bestendige behandelresultaten leidt. Met deze wetenschappelijk
verantwoorde
Rughuis Methode wordt in een

ambulante setting een unieke en


intensieve koppeling gemaakt
tussen lichaam en geest. De
bijkomende E-health modules,
een doordacht terugvalpreventie
beleid en een hoog hospitality
gehalte dragen bij aan een grote
duurzame gezondheidswinst en

maken Het Rughuisconcept een


voorloper in de duurzame behandeling van chronische rug-, nek-,
en bekkenklachten. De patinten ervaren minder beperkingen
in het dagelijks functioneren en
men heeft een sterkere en beweeglijkere rug, aldus bewegings-

wetenschapper drs. Geert van


t Hullenaar. Voor meer informatie over Het Rughuis en zijn
behandeltraject wordt verwezen
naar www.hetrughuis.nl.

Healing Rooms Gouda


Een team uit verschillende kerken stelt
(gratis) tijd beschikbaar voor gesprek en gebed.
Wij willen je helpen. Wat het punt ook is.
Hoe werken we?
* onze inspiratiebron is de vroege
joods/christelijke kerk
* we willen altijd in de liefde blijven
* je mag altijd terugkomen

Open donderdagavond van 19:00-21:00 uur


(behalve tijdens schoolvakanties).

Meer info:
www.healingroomsgouda.nl

Volledig verzorgde vakantieweken voor


senioren inclusief vervoer per luxe touringcar
)FFSMJKLUFNJEEFOWBOCPTTFOFOWFOOFOJOi%FQBSFMWBOCSBCBOUw0JTUFSXJKL
t 6WFSCMJKGUJOSVJNFBMMFPQCFHBOFHSPOEHFMFHFOLBNFSTNFUFJHFOUFSSBT
t *OIVJTFMJKLFTGFFSLVOUVHFOJFUFOWBOPO[FVJUNVOUFOEFLFVLFO
t 8JKCJFEFOFFOWPMMFEJHEBHFOBWPOEQSPHSBNNBNFUIBMWFEBHUPDIUFO
4DIFJCBBOt5.0JTUFSXJKLt5FM  


hoteldepaddestoel.nl

Advies nodig over je haarkleur?


Vraag het onze haarkleurspecialisten!

BEWUST LEVEN

ZieZo Anders
2016
beurs voor mensen die meer
nodig hebben dan een bril

Heeft u moeite met het lezen van de krant of ondertiteling


en helpt een gewone bril niet meer? Heeft u een oogziekte?
Bent u blind of slechtziend? Kom dan naar de ZieZo Anders
Beurs! U zult er versteld van staan welke oplossingen er
beschikbaar zijn om het u makkelijker te maken!
Beurstijden
Vrijdag
10:00 - 16:00 uur
Zaterdag 10:00 - 16:00 uur

Locatie
driestar educatief,
Burg. jamessingel 2, Gouda

Meld je aan via www.ziezoanders.nl

8FMLPNPQ

;JF;P
"OEFST

Iris Huys ee leesoplossingen!

or le l pen
ure ul pen
loerl pen
er ple erli ing
il ersl pen

H n loepen
oepl pen
eel s er loepen
roo le er oe sen or en
roo i er ele oons

o pu er np ssingen
oorlees pp r en
pr so
re
pr syn esi ers

r illeleesregels
or le leesregels
er ple np ssingen
r illeprin ers

BEWUST LEVEN

Hulpmiddelenbeurs ZieZo Anders in Gouda


De ZieZo-organisatie heeft besloten om
de landelijke ZieZo-beurs pas in 2017 te
laten plaatsvinden. Daarom hebben verschillende leveranciers van hulpmiddelen
de handen ineen geslagen om in 2016 toch
een beurs te organiseren.

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart 2016 vindt


in Gouda de eerste editie van ZieZo-Anders

plaats. De ZieZo Anders Beurs is speciaal


voor mensen die moeite hebben met het
lezen van de krant of ondertiteling en voor
wie een gewone bril niet meer helpt. Of
voor mensen met een oogziekte, of mensen
die blind zijn of slechtziend. Op de ZieZo
Anders Beurs kunnen de bezoekers zien
welke oplossingen er beschikbaar zijn om
het hen makkelijker te maken. De toegang

is gratis en de koffie staat klaar. Tijdens


de beurs zal er op vrijdagmorgen 4 maart
een door de Oogvereniging georganiseerde
meet & greet tussen werkzoekenden en
werkgevers plaatsvinden. De beurs wordt
gehouden in gebouw Driestar Educatief
aan de Burgemeester Jamessingel 2. Op
beide dagen is de beurs geopend van 10.00
tot 16.00 uur. De beurslocatie ligt op loop-

afstand van CS Gouda (zijde Bloemendaal)


en er is ruime parkeergelegenheid aanwezig.
Aanmelden kan via www.ziezoanders.nl.
Voor vragen over deze beurs kunnen
belangstellenden de organisatie bereiken
via telefoonnummer 0182- 525 889 of
via info@ziezoanders.nl.

Iris Huys biedt leesoplossingen

Hulpmiddel voor mensen met visuele beperking

Iris Huys is ruim 25 jaar leverancier en


specialist op het gebied van leeshulpmiddelen. Iris Huys attendeert de
inwoners van Gouda en omstreken op leesoplossingen om het leven te vergemakkelijken. Maak een afspraak voor een geheel
vrij blijvend bezoek aan de showroom of
kom naar de ZieZo Anders Beurs in Gouda
op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart.

De Orionwebbox is een ideaal hulpmiddel


voor mensen met een visuele beperking.
Het biedt de mogelijkheid te luisteren naar
bijvoorbeeld gesproken boeken, kranten
en tijdschriften of naar informatieve programmas.

Het uitgebreide assortiment is uitsluitend


van hoge kwaliteit. Denk hierbij aan oplossingen bij het lezen, werken of uitvoeren van een hobby. De diversiteit aan
daglichtlampen, aangepaste verlichting,
loeplampen, handloepen, digitale loepen,
beeldschermloepen,
voorleesapparaten,
aangepaste software voor computer of
telefoon, brailleleesregels, grootlettertoetsenborden, grootcijfertelefoons, kijkersystemen,
leesstandaards,
vergrotende
spiegels en persoonlijk alarmeringssysteem
zijn allemaal te zien en te proberen of het
aan de verwachtingen voldoet. Ook is op
de uitgebreide webshop een mogelijkheid om de leesoplossingen te bekijken en

te bestellen. Iris Huys is te vinden aan de


James Wattstraat 13-B, 2809 PA in Gouda
(Bedrijventerrein Gouwestroom), telefoon:
(0182) 525 889, e-mail info@irishuys.nl,
website www.irishuys.nl.

Iris Huys biedt leesoplossingen: verlichting,


vergroting, spraak en braille.

Webbox 2:
Boeken en
tijdschriften
lees ik voor

De heer Kraft uit Gouda vertelt ontzettend


verknocht te zijn aan zijn webbox. Hij is
slechtziend en heeft slechts een beetje zicht
met n oog. Behalve het apparaat heb
je alleen een internetaansluiting nodig.
Zelf luister ik vaak naar Horizon, het
ANP-nieuws, weerbericht, teletekst of livedebatten van de Tweede Kamer. En boeken
natuurlijk. Op mijn boekenplank staan er
altijd zes en wanneer er n uit is, wordt de
plank weer aangevuld met een boek uit een
voor mij interessant genre. De Krant van
Gouda beluister ik ook. Kraft laat graag
zien hoe eenvoudig zijn webbox werkt. Met
n enkele draaiknop en vier eenvoudige
toetsen is hij in staat alles te bedienen.
Menus worden voor hem uitgesproken en
om daaruit de gewenste gesproken informatie te kiezen, volstaat slechts n druk

op een knop om te bevestigen. Veel wordt


door een echte menselijke stem voorgelezen, vervolgt Kraft. De gesproken
tv-ondertiteling en nieuws van bijvoorbeeld
teletekst en websites niet, daarvoor maakt
het apparaat gebruik van een kunstmatige
spraak. Die spreekt de tekst soms wat
vreemd uit, maar dat went snel en is toch
prettig om naar te luisteren.

Kraft is verknocht aan zijn webbox.

biedt nieuws, informatie en ontspanning


is snel, slim en simpel te bedienen
de TV-ondertiteling
spreek ik ook uit

...en ook het laatste


nieuws en de dagelijks
gesproken krant!

Kom de
Webbox2
proberen
Tijdens de

Honderden
radio zenders te
beluisteren
ik word (onder
voorwaarden) vergoed
door de zorgverzekeraar

ORIONWebbox: actuele gesproken informatie op afroep!


Meer informatie bel met 015-262 59 55 of mail naar
info@orionwebbox.org of kijk op www.orionwebbox.org

beurs op

ZieZoAnders

4 en 5 maart

a.s. in Driestar Educatief


Burgemeester Jamessingel 2
in Gouda.

BEWUST LEVEN

De lente hangt weer in de lucht...


tijd voor uw tuin!
Verschoor Groenprojecten is een professioneel hoveniersbedrijf
voor tuinontwerp, tuinaanleg entuinonderhoud van uw particuliere
tuin en/of zakelijketuin. Vraag een vrijblijvende offerte aan!

Tuinontwerp

Tuinaanleg

verschoor-groenprojecten.nl

Tuinonderhoud

0182-551074

06-51711855

TE KOOP / TE HUUR

Ligplaatsen
Jachthaven
Elfhoeven
Elke havenplaats heeft een
zijsteiger en voor elektrische boten
is er een aansluiting.
Boxmaten:
Type 1: 235 cm x 700 cm
Type 2: 265 cm x 700 cm

Voor info exploitatiemaatschappij Elfhoeven B.V. E-mail: info@elfhoevenbv.nl Mobiel: 06- 200 377 66

?
e
n
li
n
o
M
F
a
d
u
o
G
l
a
j
ji
r
te
is
Lu

GoudaFM.nl
THUIS IN GOUDA

BEWUST LEVEN

Bartimus: voor mensen met visuele beperking


Bartimus is een expertisecentrum dat
mensen met een visuele beperking ondersteunt. Men biedt de clinten een scala
aan diensten, varirend van diagnostiek
en persoonlijke begeleiding tot advies bij
revalidatie en het aanbieden van woonzorg, onderwijs en opleiding. Bartimus
heeft voorzieningen door het gehele land.

Bartimus heeft in de honderd jaar van haar


bestaan uiteenlopende kennis en ervaring
opgebouwd. Als men bepaalde kennis (nog)
niet heeft, ontwikkelt Bartimus die in de
vorm van nieuwe methodieken of trainingen.
Bartimus ziet het ook als opdracht om de
maatschappij alerter en toegankelijker te
maken, zodat mensen met een visuele beperking zo volwaardig mogelijk kunnen
deelnemen. Men stelt daarom kennis en
ervaring beschikbaar en neemt actief deel
aan het maatschappelijk debat. Vandaar dat
Bartimus vaak aanwezig is op beurzen als
Ziezo Anders. Kijk voor meer informatie over

Ronssehof en Martha Flora hebben de


handen ineen geslagen. Op woensdagmiddag 2 maart, aanvang 14.30 uur, organiseren
deze zorginstellingen voor het eerst gezamenlijk een muzikale middag. Muziekbonbons door zangeres Loes Aarsen is
een feest van herkenning. Veel liedjes van
vroeger komen voorbij. De interactie met
het publiek is hierbij belangrijk. Het concert
vindt plaats in de Ronssehof, Ronsseweg
410 in Gouda en is voor iedere belangstellende toegankelijk. De entree bedraagt vijf
euro inclusief een kopje koffie of thee.

Kortingspas voor
mantelzorgers
Bartimus op www.bartimeus.nl of bel de
infolijn: 088-8899888.

Van blind naar weer kunnen waarnemen


Voormalig Bartimus clint Jeroen Perk
haalde in februari van dit jaar de kranten
met zijn bijzondere verhaal.

Jeroen werd op zijn elfde getroffen door


Retinitis Pigmentosa, een aandoening die
leidt tot volledig blindheid. Dankzij een
in zijn netvlies gemplanteerde chip kan
Jeroen weer contrasten en contouren waarnemen. Bartimus begeleidde Jeroen en nog
twee andere clinten in een bijzonder traject

Muziekbonbons in
de Ronssehof

van omgekeerde revalidatie. Hierbij leren


clinten visuele informatie van de chip
opnieuw te interpreteren als beelden. Met
hulp van Bartimus leerde Jeroen omgaan
met zijn teruggekeerde waarnemingsvermogen en een jaar later kon hij zelfs zijn
hobby skin weer oppakken.

Jeroen Perk in het


RTL-programma Late Night.

De beurspresentatie
van Bartimus.

De gemeente Gouda wil mantelzorgers die


langdurig en intensief zorgen, in het zonnetje zetten: met de Mantelzorgpas. In 2016
kan de mantelzorger een mantelzorgpas
aanvragen met een waarde van ongeveer
400 euro aan kortingen. Zo krijgt men
bijvoorbeeld twintig euro korting op een
cursus Ontspannen en opladen van Ingrid
de Geus, een gratis kroket bij de Kwalitaria
(bij een bestelling van vijf euro) en kan
men als mantelzorgpashouder een workshop tekenen en schilderen bijwonen voor
7,50 euro van Rita Heerkens. Het aanvragen
van de pas kan heel eenvoudig online via
www.mantelzorgcentraal.nl. Meer informatie is ook te vinden op deze website.
Eventueel kan men telefonisch contact
opnemen via 088 02 34 225 (op dinsdag,
woensdag, en donderdag tussen 9.00 en
11.00 uur). De mantelzorgpas is geldig tot
31 december 2016.

BEWUST LEVEN

Het leven stopt niet...


met chronische rug-, bekkenen/of nekklachten

Een week of 12 bij het Rughuis begeleid door enthousiaste


professionals en van een Tramadol en lyrica slikkende
kromlopende strompelaar tot de 1/4 marathon van
Rotterdam lopende man geworden.

Mark de Knegt

De pijn is enorm afgenomen waardoor ik de dingen weer


kan doen wat ik hiervoor moest laten vallen. Hiervoor wil
ik de behandelaren dan ook enorm bedanken!
Jolanda van Hengel

*
*
*
*
*

Individuele behandeling op maat


Geen wachttijden
Clintwaardering 8,8
Interdisciplinaire behandeling

HET RUGHUIS WERKT

Le es m ee r da n
190 ervaringen
op onze website

Info-avond

Iedere dinsd
ag &
donderdag o
m
19.00 uur
Schrijf je in v
ia:
www.hetrug
huis.nl

Of neem per
soonlijk
contact met
ons op:
088 000 16 0
0

Volledig vergoed (excl. eigen risico)

Vestiging Rijnmond
Cypresbaan 29
Capelle aan den IJssel

Wie maakt er nog tijd voor u?

U kunt bij hem terecht voor reperatie en restauratie van


zowel antieke als moderne klokken en horloges.
Alle klokken worden, in de Krimpenerwaard en Gouda,
na de reparatie als service kosteloos bij u thuis gebracht.

Gediplomeerd uurwerkmaker Frank Zuidhof


Secr. Schippersstraat 20 | 2861 XR Bergambacht
Tel: 0182769120 | Mob: 0619746105
info@deklokkenier.nl | www.deklokkenier.nl

BEWUST LEVEN

INCLUSIEF
BEZOEK
AAN
FUTURELAND

DAGTOCHT

TWEEDE
MAASVLAKTE
Ervaar het nieuwste
stukje Nederland.
OOK MOGELIJK:

MET DE BUS VANAF ROTTERDAM


CENTRUM NAAR DE TWEEDE
MAASVLAKTE!

INBEGREPEN:

INBEGREPEN:

Busvervoer tussen Rotterdam en


Maasvlakte 2 en terug
Rondvaart 2e maasvlakte,
90 minuten
1 uur bezoek aan Futureland,
het bezoekerscentrum van MV2.

Ontvangst met kopje koffie en appel


gebak met slagroom.
Uitgebreid buffet met diverse koude en
warme gerechten. Overige dranken zijn
voor eigen rekening.
Bezoek aan FutureLand, het
bezoekerscentrum van MV2.

De eerstvolgende afvaarten zijn op


zondag 31 JAN en zondag 28 FEB 2016.
Daarnaast zijn er diverse afvaarten
gedurende het jaar, in juli iedere dinsdag
en zondag en in augustus iedere dinsdag
en zaterdag.

WWW.SPIDO.NL/NL/FUTURELAND-PENDEL
WILLEMSPLEIN 85 3016 DR ROTTERDAM
+31 (0) 10 275 99 88

Ronsseweg 551
2803 ZK
Gouda

Kinderen

'Mooie witte lach'

2 van onze tandartsen

Dichtbij

Tevreden patinten
Tandheelkunde
Mondhygine
Mondhygine

www.greenline.info

Telefoon: 0182-543000

11

ONDERNEMEN IN GOUDA

Banketbakkerij van den Berg


Fairtrade deelnemer

Column
Tim van Dasselaar
Financieel Planner

Jaap Warners, voorzitter van de Stichting Fairtrade Gouda, reikte op vrijdag


19 februari de Fairtrade raamsticker uit
aan Mike van den Berg, de jonge manager
van de banketbakkerij op de hoek van de
Lange Groenendaal.

Financieel wijzer
Spectre, van Beethoven tot Bond

Hoe uitdagend kan een muzikale avond


zijn, als je deze de titel Spectre, van
Beethoven tot Bond durft mee te geven?
Op 5 maart is het weer zo ver. Vanaf
21.00 uur zal het Leman ensemble in het
Inspiratiehuis optreden.

Je moet als
ondernemer
weten waar je
producten
vandaan komen
Van den Berg is vooral bekend om zijn
siroopwafels, die al sinds 1864 in dit
familiebedrijf worden geproduceerd, nu
al zes generaties lang. Het bedrijf (met
ook een vestiging in Waddinxveen) levert
dagelijks maar liefst 15.000 wafels, ofwel
vier miljoen per jaar. Mike kiest voor
zijn bedrijf heel bewust voor fairtrade en
biologisch: Ik vind dat je in deze tijd als
ondernemer moet weten waar je produc-

En dat niet alleen. U kunt de avond


beginnen bij Brunel om 18.00 uur en
dan bent u op tijd voor het optreden van
21.00 uur. (Dat is net om hoek bij Brunel
vandaan.)

Mike van den Berg (rechts) krijgt de raamsticker van Jaap Warners.

ten vandaan komen. Ik wil ook weten dat


de boeren die bijvoorbeeld de koffie telen
die ik mijn klanten aanbied, daar een
fatsoenlijke prijs voor krijgen en niet worden uitgebuit. En daarnaast is voor ons ook
de smaak van belang. Mike van den Berg
heeft al een flink aantal fairtrade producten

op het menu staan: koffie, thee, broodbeleg


(zoals jam, hagelslag en honing), peper en
zout, en chutneys voor op de broodjes kaas.
Sinds kort is er ook fairtrade wijn. En Mike
wil ook gaan onderzoeken of productie
van fairtrade siroopwafels (met rietsuiker)
mogelijk is.

Als sponsor van het Leman ensemble


draag ik hen natuurlijk een warm hart
toe. Maar nog mooier is als het Leman
ensemble uw hart weet te raken, waardoor u kunt genieten van het thema
Spectre. Op deze avond zal Mark Lippe
zoals altijd ook vertellen over de muziek
die ze gaan spelen.

iPad-cursus voor senioren


Na het succes in Noord-Holland biedt
Neder land Verbindt nu ook in Zuid-Holland
cursussen over het gebruik van de iPad voor
senioren, door junioren. Op 8 maart start
er een cursus op het hoofdkantoor van de
Rabobank Gouda aan de Tielweg.

De iPad kan ouderen helpen langer zelfstandig te blijven. Het is een handig
apparaat, onder meer omdat het weinig
ruimte inneemt en dus overal in huis
gebruikt kan worden en omdat er geen
muis bij nodig is. De docenten bij deze
cursus zijn leerlingen van de ict-afdeling
van het ID College Gouda. Als onderdeel
van hun opleiding doen ze op deze manier
vaardigheden op die in de toekomst van

Wilt u als ZZP-er aan de slag of bent u


reeds werkzaam als ZZP-er? Wij helpen u
graag (verder) op weg.
Al voor
wij

750,-

excl. BTW per jaar nemen

nut kunnen zijn, zoals het uitleggen van


functionaliteiten aan gebruikers. Beide
partijen hebben daardoor baat bij deze
ontmoeting tussen jong en oud. Kijk
voor meer informatie en aanmelding op
www.nederlandverbindt.nl.

Mark Lippe (piano), Hartini van Rijssel


(viool) en Marille Rijkaart (cello) zien
uit naar uw komst. Reserveren kan op
info@stichtingleman.nl.

Leerlingen leggen de senioren uit hoe ze de


iPad kunnen gebruiken.

Tim van Dasselaar


www.timvandasselaar.nl
info@timvandasselaar.nl

De boekenplank van Verkaaik


Bloed en Rozen - Literatuur in tijden van
onschuld en oorlog (1900-1945) is een
boek dat uitstekend past bij het komende
Boekenweek-thema. Want als er n land
is dat invloed heeft gehad op de Nederlandse literatuur in bovengenoemde
periode, is het wel Duitsland. Het is de tijd
van de opkomst en ondergang van totalitaire nationalistische staten. Maar allesbepalend zijn de twee wereldoorlogen die
de status quo van de negentiende eeuw
vernietigen. Vlaamse dichters trekken in
de Grote Oorlog ten strijde in een geur
van bloed en rozen. Oorlog verandert

opstellen van de jaarcijfers en doen van


bij ons de aandacht die u verdient.

Genteresseerd?
Wij staan u graag te woord!

voorgoed de manier waarop schrijvers en


dichters in de Lage Landen in de eerste
helft van de vorige eeuw naar de wereld
kijken. Er staat in Bloed en rozen geen hek
om de Nederlandse letteren. Schrijvers in
Noord en Zuid lieten zich inspireren door
vakgenoten uit het buitenland en ook
die literaire internationale hoort bij de
geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Jacqueline Bel is universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en
zij komt bij Verkaaik vertellen over haar
boek. Een aanrader voor ieder die houdt
van literatuur uit die periode! Het boek
en de lezing zijn niet alleen voor Neerlandici interessant, maar ook voor de leek.
Vele titels uit de literatuurlijst van uw
jeugd zullen de revue passeren en in een
boeiende context worden gezet. Ik zie u
graag komen en wens u veel leesplezier!
Bart Jansen

R
Westhaven 37, 2801 PL te Gouda
www.stoppelenburg-fd.nl
info@stoppelenburg-fd.nl

Dit wordt weer een memorabele avond.


En dat allemaal van Goudse bodem.
Dat vergeten we volgens mij wel eens. Het
is goed dat we af en toe onze bescheidenheid eens afgooien. Het valt me op, dat
er we in Gouda op heel veel gebieden op
het hoogste niveau meedraaien in onze
samenleving.
Sport, muziek, wetenschap, ondernemerschap, creativiteit noem maar op.
Misschien dat Erasmus zelf wel een kiem
heeft gelegd in onze genen om vooral niet
te stoppen bij het gewone, maar te reiken
naar het buitengewone.

Datum lezing: zondag 6 maart 2016


Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Boekhandel Verkaaik
Kosten: 5 euro p/p (incl. consumptie)
Aanmelden: info@boekhandelverkaaik.nl

tel. (085) 800 00 48


www.DenQcoaching.nl

n o t a r i s k a n t o o r
t
ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877
e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl
t

Rectificatie
Wij hebben in de Krant van Gouda van 5 en 12 november 2015 een advertentie geplaatst
met daarin de tekst Wij nemen het stokje over van Van Vegten Autobedrijf.
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 19 februari 2016
geoordeeld dat wij met deze tekst ten onrechte de indruk hebben gewekt dat Van Vegten
Autobedrijf ophoudt te bestaan. De voorzieningenrechter acht dit jegens Van Vegten
Autobedrijf onrechtmatig en heeft ons daarom veroordeeld tot plaatsing van deze
rectificatietekst.
Van Vegten blijft erkend Mazdareparateur.
Mulder-Mazda-t Groene Hart

Mulder-Mazda-t Groene Hart.


De nieuwe Mazda dealer voor Gouda e.o.
Wij zijn er trots op!

Soms misschien zelfs iets te trots.

Mulder-Mazda-t Groene Hart, de Mazda dealer voor Gouda en


omstreken. Zeg nu zelf dat klinkt toch prachtig? Wij zijn er in elk
geval trots op!
Na 42 jaar Mazda dealerschap in Rotterdam zijn wij door Mazda
Nederland aangesteld als de officile Mazda dealer, het adres voor
de levering van nieuwe Mazdas voor Gouda e.o en hebben wij sinds
november een tweede schitterende vestiging in het Groene Hart.

Om te voldoen aan de hedendaagse standaard die hoort bij een


kwaliteitsmerk als Mazda hebben wij een volledig nieuwe vestiging
geopend. Een ruime lichte showroom met daarin het volledige
assortiment nieuwe Mazdas, een zeer ruime hoeveelheid occasions en
daarnaast een state of the art werkplaats met de nieuwste apparatuur
om uw auto volledig volgens de Mazda norm te onderhouden.
Bent u nieuwsgierig naar onze vestiging kom dan eens langs voor een
kop koffie. U vindt ons aan de Kanaaldijk 42 in Waddinxveen.

We wilden dit wel van de daken schreeuwen en dat deden we dan ook.
Met een mooie advertentie waarin wij tot uitdrukking wilden brengen
dat wij de rol van officieel Mazda dealer met trots overnemen.
Nu is daarmee kennelijk het beeld ontstaan dat de voormalige Mazda
dealer volledig op zou houden te bestaan. Of misschien zelfs door ons
overgenomen zou zijn. Die indruk hebben wij niet willen wekken.

Mulder-Mazda-t Groene Hart


Tel: 0182-606003
E-mail: waddinxveen@mulder-mazda.nl
Internet: www.mulder-mazda.nl

www.mazda-gouda.nl
Mulder-Mazda-t Groene Hart Kanaaldijk 42 2741 PA Waddinxveen 0182-606003

14
Familieberichten
Het leven kon hem niet lang genoeg duren
www.scheidingsplanner.nl

Thuis, rustig en zonder pijn, precies zoals hij dat gewenst heeft, is ingeslapen, mijn vader
en schoonvader

Help, ik ga scheiden!

Jacobus Petrus van Oosten

Ik word gk van
die alimentatiebesprekingen;
wat kunnen jullie
voor me doen?

Jacques
weduwnaar van Riet van Oosten-Post
Nieuwerkerk aan den IJssel, 27 augustus 1922

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


Drager van de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
Paul Harris Fellow Rotary International
Maria van Oosten en Nico Scheffers

Financin vormen vaak een struikelblok bij scheiding. Niet zelden is het ingewikkelde materie. En ziet

Meer weten?
Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag ons gratis boekje,
Help, ik ga scheiden! aan. Het wordt u kosteloos en discreet toegestuurd.
De Scheidingsplanner Gouda-Bodegraven Marianne Krieger
Klein Amerika 1a, 2806 CA Gouda
gouda@scheidingsplanner.nl Tel. (06) 24 237 870

Vermeulen B.V
LoodgietersInstallatie- en
Dakbedekkingsbedrijf

Gas, water en riolering


Gas- en centrale verwarming
(medisch) sanitair
Lood- en zinkwerk
Dakbedekking
Onderhoud gasapparatuur
Johan den Haenstraat 9 - Gouda
Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393

Bilthoven, 22 februari 2016

Correspondentieadres: coperatie DELA, t.a.v.: familie Van Oosten


Soestdijkseweg-Zuid 265, 3721 AE Bilthoven
De Eucharistieviering wordt gehouden op maandag 29 februari om 11.30 uur in de
kerk van de R.K. parochie St. Maarten, Nachtegaallaan 40 te Maartensdijk.
Aansluitend vindt om 14.00 uur de crematieplechtigheid plaats in crematorium
Domstede, Proostwetering 8 te Utrecht. (Afslag 7 op de A2)

grafmonumenten
wasbakken
aanrechtbladen
vloertegels
vensterbanken
gevelbekleding
haardplaten urnen tafelbladen vensterbanken
douchebakken dorpels gedenkplaten

Bezoek ons bedrijf:

Te koop / te huur

Bedrijfs units

Gouderaksedijk 42a
2808 NG Gouda
0182-512601
info@overkamp-natuursteen.nl

www.overkamp-natuursteen.nl

v.a. 19 m2

Kijk op

WWW.DESTELLING.info
De prijs maakt het verschil

wij zijn op zoek naar reporters!

ben jij spontaan en niet bang om voor de camera te staan?

KANAAL 63

15

WATERPOLO IN GOUDA

Waterpolo

Olympisch Kwalificatie Toernooi


De wereldtop van de waterpolovrouwen trainen
en strijden van vrijdag 18 tot en met maandag
28 maart 2016 in Gouda om de laatste tickets
voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
Het Olympisch Kwalificatie Toernooi zal plaatsvinden
in het Groenhovenbad. Er zullen 12 teams deelnemen
en de Krant van Gouda zal wekelijks de tegenstanders
van de dames van Oranje uitlichten.

Wist je dat?
Een professionele waterpoler zwemt 2,5km
per wedstrijd en verbruikt 600 calorien/uur.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Derde tegenstander: Itali

Kahly Kruisinga (20)

Bondscoach: Alexander Gaidukov


Aanvoerder: Ekaterina Prokofyeva

Waterpoloster GZC-Donk

Kahly is onze analyticus gedurende het toernooi en gaat de


tegenstanders van de Oranje dames elke week analyseren.

Verschenen op een eindtoernooi WK:


10 keer (eerste keer in 1994)

Itali is een van de favoriete landen in Europa.


Je kan wel zeggen dat Itali de aartsrivaal van Nederland
is. Nederland is als team mentaal sterk geworden dat is erg
belangrijk om een wedstrijd tegen Itali te winnen.
Itali staat bekend om de gemeenheid van de speelsters.
Ze zijn erg bewegelijk in hun spel en de verdediging van Itali
is goed georganiseerd

Beste resultaat WK:


3de plaats (2003, 2007, 2009, 2011)

Giulia Gorlero
Chiara Tabani
Arianna Garibotti
Elisa Queirolo
Federica Radicchi
Rosaria Aiello
Tania Di Mario
Roberta Bianconi
Giulia Enrica Emmolo
Francesca Pomeri
Aleksandra Cotti
Teresa Frassinetti
Laura Teani

Keeper
Centre back
Centre back
Centre back
Centre forward
Centre forward
Striker
Centre forward
Centre forward
Centre forward
Driver
Centre forward
Winger

Verschenen op een eindtoernooi EK:


12 keer (eerste keer in 1993)
Beste resultaat EK:
2e plaats (1993, 1997)

Gouda

Itali

Karnemelksloot 31
Type
Huurprijs
Ligging
Lage Gouwe 2 - Gouda
Parkeren
www.basis.nl
Oppervlakte
Oplevering

www.alphamakelaardij.nl

Crabethstraat 69 - Gouda
www.dukaatgouda.nl

Kantoorruimte
15.000,- p. jr., excl. B.T.W.
Nijverheidstraat 20
www.bhv-inside.nl
Op
een steenworp afstand van de Goudse 2802
binnenstad
AL Gouda
Mogelijk op openbare parkeerplaatsenwww.bolverwarming.nl
(betaald)
Ca. 150 m
Per direct

Van de
Leeuwenhoekstraat
19
Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met
vestiging
www.hof-bhv.nl
2811 DW Reeuwijk
Gouda. Tel: 0182 - 52 01 11 E-mail: gouda@hof-bhv.nl

www.ruimbaan.nl

www.mannekes.nl
Specialist in

www.hof-bhv.nl

KIA

uw totale mobiliteitspartners
Coenecoop 143, Waddinxveen
Tel.: 0182-636008

Bieslookgaarde 13 - Gouda
Coenecoop 143 te Waddinxveen

Coenecoop 125
2741 PJ Waddinxveen
www.complex.nl

www.flanderijn.nl

Lange Tiendeweg 78 - Gouda


www.illusiegouda.nl

Administratiekantoor

Bron & Van Vliet


werkend leren met passie

www.bron-vanvliet.nl
E: info@bron-vanvliet.nl
T: 0182-679811

Volg ons ook via twitter

www.twitter.com/GoudseBC

Wij zijn lid van de

Voor meer informatieGoudse


zie:Businessclub!

www.degoudsebusinessclub.nl

Wilhelmina van
Pruisenlaan 143
2807 KH Gouda

17

SPORT IN GOUDA

SV DONK

SV GOUDA

JODAN BOYS

V.V. ONA

GC&FC OLYMPIA

Hoofdtrainer: Edwin Erwich


Klasse: Zondagselectie 3e klasse C

Trainer: Willem Dekker


Klasse: 4e klasse Zaterdag

Trainer: Dennis van den IJsel


Klasse: Hoofdklasse B

Trainer: Tom Rietberg


Klasse: Eerste Klasse Zondag

Trainer: Theo van Eck


Klasse: 4e klasse B

Speelronde 20, terugblik:


Afgelopen zondag was super. We
hebben uit met 0-4 gewonnen bij
ASW en daarmee hebben we de
periodetitel behaald. Ik ben onwijs
trots op het team. We hebben zeer
terecht gewonnen. Het team heeft
behoorlijke stappen gemaakt gedurende het seizoen. We krijgen
weinig tegengoals, we hebben
mensen voorin die doelpunten
kunnen maken. We spelen pas
over twee weken weer. Dan spelen
we thuis tegen NOC Kralingen, ik
verwacht een lastige wedstrijd. We
moeten de lijn doortrekken waar we
nu mee bezig zijn en dan kunnen
we misschien nog meer behalen
dan alleen de periodetitel.

Speelronde 20, terugblik:


Ik kijk met een goed gevoel terug
op afgelopen zaterdag. We hebben
met 4-0 thuis gewonnen tegen
OVS. Dat was dik verdiend. Soms
was het baltempo wel te laag en
we hadden meer moeten scoren.
Wij moeten een serie neerzetten
van overwinningen willen we nog
meedoen om de plekken bovenin.
Aankomende zaterdag spelen we
thuis tegen Kamerik. Ik verwacht
geen
gemakkelijke
wedstrijd,
Kamerik is een stugge ploeg. We
moeten winnen om bij te blijven.
We gaan er zaterdag alles aan doen
om dat waar te maken.

Speelronde 20, terugblik:


Ik ben teleurgesteld over de wedstrijd van zaterdag. De eerste dertig
minuten speelden we onze beste
wedstrijd dit seizoen. We kwamen
op voorsprong, maar helaas gingen
we met een achterstand de rust in.
Uiteindelijk verloren we met 2-1
uit bij Ter Leede, omdat we een
aantal riante kansen niet afmaakten. Aankomende zaterdag spelen
we uit tegen Zwaluwen. Ik verwacht een lastige pot, op een heel
slecht veld. Zwaluwen is een team
waar elk seizoen veel verandert in
de selectie. We hebben iets goed te
maken van afgelopen zaterdag.

Speelronde 20, terugblik:


Zondag kwamen we moeizaam
tot kansen. Er stond veel wind,
dat speelde ook een rol, alleen ga
ik de weersomstandigheden niet
de schuld geven. We creerden
nauwelijks kansen. SJC kwam
pas laat op 0-1 en al snel volgde
de 0-2. Dan speel je een verloren
wedstrijd. We spelen pas over twee
weken weer. Dan moeten uit tegen
PFC. We moeten vol erop gaan. We
zijn ondermaats uit de winterstop
gekomen, we gaan vol voor de
overwinning.

Speelronde 20, terugblik:


Zondag wonnen we met 1-0 thuis
van Victoria. Maar we hadden
heel veel moeite met het weer, er
stond een heel harde wind. We
kozen te vaak voor de lange bal,
wat resulteerde in een steeds weer
terug waaiende bal. Toch is slechte
wedstrijden winnen ook een
kwaliteit. We spelen pas over twee
weken weer. Dan spelen we uit bij
Gouderak. We moeten winnen
en het moet wel heel gek lopen
willen we niet bovenaan blijven
staan. We gaan met vertrouwen
naar Gouderak en we gaan zoals
altijd voor de winst.

Zaterdag 27 februari:

Zaterdag 27 februari:

Zondag 6 maart: SV Donk


NOC Kralingen: 14.00 uur.

SV Gouda ZA - Kamerik: 14.30 uur.

Zondag 6 maart:

PFC - Olympia: 14.30 uur.

Zwaluwen Jodan Boys: 14.30 uur.

Gouderak - ONA: 14.00 uur.

Bij Wout van Galen


voor elk wat wils!
Van
3.500,tot
7.000,-

Zondag 6 maart:

Wout van Galen Keukens in Gouda levert de


SIMA Keukens Huiscollectie . Bij ons is een keuken
kopen een feest, geen circus. Wij nemen de tijd
voor een goed advies. In onze showroom vindt u een
ruime keuze voor elk budget. En bovenal kunt u rekenen
op perfecte service en topkwaliteit voor een eerlijke,
scherpe prijs. Kom bij ons langs en ervaar onze
totaal vernieuwde showroom.

Van
7.000,tot
9.000,-

Van
9.000,tot
15.000,-

Bij ons krijgt


u altijd een
eerlijke en
scherpe
prijs.

Vanaf
15.000,Nieuw in ons assortiment:

SIMA Keukens
Huiscollectie!

Een prachtige nieuwe lijn met


zeer betaalbare topkwaliteit keukens.

3"".t VJ GOUD"tt WWW.WOUTVANGALEN.NL

Gevaarlijke
verkeerssituaties
in Gouda
Zeer drukke kruising
bij Onder de Boompjes

Verkeerslichten op verkeerde plek


op Albert Plesmanplein
Een gevaarlijke verkeerssituatie in Gouda bestaat er op het Plesmanplein
bij het kruispunt van de rijwielpaden. Komend met de fiets uit de
binnenstad naar de Ridder van Catsweg moet men wachten voor
het rode verkeerslicht. Helaas staan deze lichten over de kruisende
fietspaden, in plaats van ervoor. Verkeer van rechts heeft voorrang en
daardoor staan vaak de kruisende fietsen voor het andere licht op
de kruising. Bovendien is bij aanrijden het oog meer gericht op het
verkeerslicht dan op van rechts (en links) komende fietsverkeer.
Een zelfde situatie is er bij het de stad uitgaande fietsverkeer op
de Jamessingel voor het station aan de kant van het bruggetje.
De van rechts komende fietsers druppelen steeds door tijdens

Een veel genoemd gevaarlijk punt is de kruising Onder de Boompjes

de groene fase van de Jamessingel en blokkeren vaak het

met de Koningin Wilhelminaweg en de Industriestraat, richting de Praxis,

kruispunt. Voetgangers nemen hun recht op de zebra. De

Action, Cyclus en Leen Bakker. Dit verkeerspunt is zeer druk, zeker na

oversteek is steeds moeilijk en gevaarlijk. Ook hier gewoon de

de komst van de Action naar de Goudkade. In de Vogelbuurt leeft deze

oplossing van de juiste plaats van het verkeerslicht.

situatie enorm, zeggen buurtbewoners. Ze vergelijken het oversteken

J.J.H. Bik

van de kruising met Russische roulette. Het is lastig om alles te overzien.


Trea de Jong is hier aangereden, terwijl ze met haar dochter achterop
de fiets probeerde over te steken. Gelukkig kwam ze er met een paar
schrammen vanaf. Er zijn hier geen zebrapaden of verkeerslichten, terwijl
het heel onoverzichtelijk is. Voor zowel de fietsers als de autos. Autos
rijden hier sowieso harder dan de vijftig kilometer die is toegestaan.

Kruising Burgemeester Jamessingel Albert Plesmanplein

Fluwelensingel: Als fietser sta je ter hoogte van de kruising

hebben geen stoep, dus als het huis uitlopen staan ze direct op

Graaf Florisweg: Automobilisten, fietsers en scooters die vanuit

Martensingel-Doelenstraat voor de autos in het voorsorteervak.

straat.

de stations kant komen, geven vaak geen richting aan. Zo

De verkeerslichten van fietsers gaan iets eerder op groen,

ontstaan regelmatig aanrijdingen met voornamelijk fietsers.

maar voordat de fietsers zijn opgestapt slaat het licht van het

Uitrit woonerf Anna van Hensbeeksingel 1: Fout geparkeerde

autoverkeer al op groen.

autos belemmeren het zicht op inrijdend verkeer. Uitrijdend is er


onvoldoende zicht door goed geparkeerde autos.

Kleiweg en Korte Tiendeweg: Winkelend publiek verwacht


geen verkeer, maar er fietsen mensen gewoon door de straten

T-kruising Burgemeester Mijssingel-Burgemeester

in de binnenstad.

Jamessingel: Autoverkeer vanuit de Burgemeester Mijssingel

Groeneweg ter hoogte van de Casimirschool: Autos die op

krijgt te maken met een moeilijke oversteek naar links (richting

de stoep geparkeerd staan waardoor vooral kinderen op straat

Albert Plesmanplein - Graaf Florisweg: Verkeer vanuit

het station) naar de Burgemeester Jamessingel. Daar is geen

moeten lopen, terwijl er soms parkeerplaatsen genoeg zijn.

de Statensingel moet uitkijken voor het autoverkeer. De

ruimte voor, omdat verkeer van rechts dat naar de Mijssingel

verkeerssituaties is onoverzichtelijker geworden.

wil, ook al in het voorsorteervak staat.

Fietstunnel aan de Spoorstraat: Gewoonte geworden om

Kruising Industriestraat Onder de Boompjes Kon.

winkelcentrum Bloemendaal die de Westhoef in willen. Er

tegen het verkeer in te fietsen of op het trottoir.

Wilhelminaweg Goudkade: De oversteek vanuit de

ontstaat een gevaarlijke situaties doordat de fietsers de

hierboven genoemde drie straten is onveilig. Zeker na de komst

autoweg opgaan om over te steken. Aan de andere in- en uitrit

van de Action is het hier heel druk.

van de Westhoef is het voor autos lastig om de autos van links

In- en uitritten Westhoef Plaswijckweg: Voor de eerste


inrit is er geen oversteekplaats voor fietsers die vanuit

Kruispunt Burgemeester van Reenensingel

te zien als zij Westhoef verlaten.

Harderwijkweg (ter hoogte van Profile Tyrecenter


Nooteboom) in de richting van het kruispunt Goudse Poort.

Kruising Graaf Florisweg Statensingel Albert

Geparkeerde vrachtwagens belemmeren de voorsorteerstroken

Plesmanplein: Fietsers komen uit alle hoeken.

Karnemelksloot Joubertstraat: Op de hele Karnemelksloot


heb je nu voorrang. Als je vanaf de Voorwillenseweg wil

waardoor die onbereikbaar zijn.


Rotonde Graaf Florisweg Bodegraafsestraatweg: Vanuit de

oversteken en de verkeerslichten zijn buiten werken (knipperen

Fluwelensingel: Voor de verpleeghuis de Hanepraijs is het

Graaf Florisbrug heb je als fietser voorrang op het autoverkeer.

oranje) dan heb je voorrang op de Joubertstraat. Autos

voor fietsers en voetgangers levensgevaarlijk om over te steken

Je krijgt niet altijd voorrang.

scheuren met 50 km/u door en verlenen geen voorrang.

Vrouwesteeg: Een verbodsbord om in te rijden m.u.v. fietsers.

Kleiwegbrug - Regentesseplantsoen (hoek voormalig ING-

Dagelijks rijden brommers en scooters voorbij. Bewoners

pinautomaat):

(vanaf de kant van het park). Zicht is slecht om veilig over te


steken.

19
Een oproep in de Krant van Gouda om onveilige verkeerssituaties te melden heeft veel losgemaakt. Uit de vele reacties haalden we ruim dertig
situaties die de Gouwenaars als onveilig ervaren. De meeste reacties kwamen van fietsers. En de meeste meldingen kwamen over de situatie bij de kruising
Onder de Boompjes / Koning Wilhelminaweg / Industriestraat.We hebben alle meldingen verzameld en gaan ermee richting de politiek.

Onveilige oversteekplaats
bij Casimirschool

Fietsen over dubbele rotonde


de Kanaaldijk

De oversteek van de Groeneweg naar de Casimirschool is op zijn zachtst

Komende met de fiets vanaf de Julianasluisbrug Zuid zal de Kanaaldijk

gezegd niet veilig. Dat is gedeeltelijk opgelost door een drempel en een

overgestoken moeten worden. Hier moet je zeer goed opletten voor het

waarschuwingspaal. Echter (ja helaas) zijn er ouders die hun kinderen

verkeer dat van de dubbele (turbo) rotonde de Kanaaldijk opgaat richting

met de auto naar school brengen en hun gemak boven de veiligheid

Gouderak. Het verwarrende voor de fietser is dat gemotoriseerd verkeer

van andere kinderen stellen door hun auto op de stoep te parkeren. De

van de binnen n de buitenzijde van de rotonde kunnen afslaan naar de

directeur van de school heeft al meerdere mails gestuurd naar de ouders

Kanaaldijk richting Gouderak. Bij verkeer in de buitenste rijbaan weet je

maar dat mag helaas niet baten. Men parkeert zelfs de auto op de

door de geleiding dat alle autos zullen afslaan richting Gouderak. Als die

stoep terwijl er een parkeerplaats beschikbaar is. Op die manier dwingt

baan vrij is en je denkt te kunnen oversteken, kan gemotoriseerd verkeer

men voetgangers op de straat te gaan lopen. Verder ontneemt de auto

van de binnenste rijbaan k afslaan richting Gouderak. Deze mogelijkheid

op de stoep het uitzicht van aankomende bestuurders op kinderen die

verwacht je niet omdat ze ook een afslag later kunnen nemen. Dit geeft

oversteken zonder te kijken (het zijn toch kinderen). Vier paaltjes plaatsen

verwarring bij de fietser of scooterrijder. Oplossing van deze gevaarlijke

op de stoep van de Groeneweg ter hoogte van de Casimirschool, zodat

situatie is dat slechts de buitenste baan op de rotonde kan afslaan naar

men binnen straal van dertig meter niet op de stoep kan parkeren, zou al

Gouderak. Dit maakt het een stuk overzichtelijker en waarom zou je twee

een heel groot verschil kunnen maken.

rijbanen nodig hebben om op een afslag te komen.

Danielle Frenk, een bezorgde ouder

Gerard Meijering

Gevaar voor voetgangers die willen oversteken naar de Kleiweg.

Kattensingel: De Kattensingel is voor twee autos en een fietser

logisch, dan door het eerste rode stoplicht, wat voor onveilige

Fietsers, brommers en scooters razen dagelijks snel de hoek

te smal.

situaties kan zorgen.

Colijnstraat Thorbeckelaan: Wanneer je per auto komende

Burgemeester Jamessingel en Dreef: Fietsers van de Dreef

om zonder voorrang te verlenen of berhaupt te kijken naar de


voetgangers.

uit de Colijnstraat de Thorbeckelaan opdraait, is het verkeer

hebben voorrang op de Burgemeester Jamessingel (vanaf het

Rotonde bij Julianasluisbrug Zuid Kanaaldijk: Hier moet je

van links nauwelijks waarneembaar door geparkeerde autos

Huis van de Stad gezien): het is nogal onverwacht dat daar ook

oppassen voor het verkeer dat van de dubbele (turbo) rotonde

waarvoor een deel van de rijbaan is gereserveerd.

fietsers van rechts kunnen komen.

de Kanaaldijk opgaat richting Gouderak.


Burgemeester Jamessingel: De van rechts komende

Vanuit Hogendorpplein linksaf slaan naar de Plus: Er is geen

Voorwillenseweg: Veel verzakkingen, grote plassen

fietsers druppelen steeds door tijdens de groene fase van de

plek om je fiets op te stellen. Achteropkomend verkeer heeft

en modderige zijkanten. In de avonduren rijden

Jamessingel en blokkeren vaak het kruispunt.

dan geen zicht op de weg.

Hoek van de von Suttnerstraat en de Joubertstraat: Als je

Vanuit de Boelekade naar de Karnemelksloot: Doordat de

uit de von Suttnerstraat links of rechts de Joubertstraat wil

weg enorm omhoog gaat moet je als fietser flink vaart maken,

opdraaien kun je niet zien of er verkeer aankomt.

om vervolgens af te remmen voor het verkeer dat van rechts

thuisbezorgdiensten met hoge snelheden tussen de fietsers


door.
De kruising op de Plaswijckweg ter hoogte van de oprit van
de parkeerplaats op het dak van WC Bloemendaal: Soms

komt (of van links en niet oplet).

rijden grote vrachtautos vanaf de Plaswijkckweg achteruit de

Ter hoogte van het kantoor van verzekeraar Univ wordt de

straat naar de losplaats van Jumbo in. Het is daar een wirwar

Lekkenburg met een voet- en fietspad met de Swadenburg

Vanuit de Jan van Beaumontstraat: Hier moet je door de

van verkeer op een onoverzichtelijk punt.

verbonden. Hiervan wordt zeer intensief gebruik gemaakt

aangelegde verhoging in de weg vaart maken, om vervolgens

door fietsers en mensen met kinderwagens, rollators en

snel af te remmen voor de Graaf Florisweg.

De Ridder van Catsweg richting de Hugo de Vrieslaan:

scootmobielen. Maar vrijwel dagelijks rijden hier ook autos

Door de versmalling ter hoogte van de Bloemendaalseweg

overheen en dat kan (levens)gevaarlijke situaties opleveren.

verdwijnt het fietspad.

Kruispunt bij het Albert Plesmanplein: Bij drukke situaties


is er te weinig plek om je fiets op te stellen voor een rood

Kruispunt Spoorstraat - Blekerssingel / Kattensingel: Vanuit

stoplicht. Bovendien hebben de fietsers tegelijkertijd groen,

Graaf Florisweg: De versmallingen halen de snelheid uit het

de Spoorstraat zijn de verkeerslichten voor fietsers niet op

waardoor het fietsverkeer elkaar kruist en fietsers in feite op de

autoverkeer, maar gaan ten koste van de fietser die gewoon

elkaar afgestemd, waardoor je als fietser binnen 10 meter

rijweg moeten wachten om elkaar voorrang te geven.

van de weg gereden wordt.

twee keer voor rood moet wachten. Sommige fietsers fietsen,

TROUWEN
IN HET HISTORISCH
HART VAN GOUDA

TROUWEN IN ARTI LEGI IS STIJLVOL KLASSIEK-MODERN


TROUWEN DIRECT AAN DE MARKT IN HET
HISTORISCH HART VAN GOUDA
KIJK VOOR DE 360o TOUR, DE MOGELIJKHEDEN
EN DE PRIJSLIJST OP WWW.ARTILEGI.NL
OF MAIL NAAR INFO@ARTILEGI.NL

Advertentie-Trouwen-264x390-2015.indd 1

21-04-15 12:53

21

AGENDA

Agenda

Charme van Gouda op tv


Gouda komt komende week volop aan bod
in het televisieprogramma Geloof en een
Hoop Liefde. Het programma is van maandag 29 februari tot en met vrijdag 4 maart
om 18.10 uur te zien bij NPO 2.

Vrijdag 26 februari 2016


met gospelzangeres Elise Mannah. In de
museumhaven van Gouda ontmoet Mirjam
Bouwman Joris, die les geeft op de Zeevaartschool en nog woont op n van
de boten. Beeldend kunstenaar Willem
Hesseling ontmoet Herman Wegter tijdens
het ophangen van zijn schilderijen. Ook
in het dagelijkse radioprogramma Thuis
op 5 staat Gouda komende week centraal.
Elke werkdag van 22.00 tot 00.00 uur op
NPO Radio 5. Kijk voor meer informatie:
www.eo.nl/geloofeneenhoopliefde.

Gouda is, vinden de programmamakers,


een stad zoals je ze in Nederlandse films
ziet: oude pakhuizen, trapgeveltjes en
grachtjes. Wat is er nog over van de Goudse
glorie? Presentator Herman Wegter ziet
hoe Goudse kaas gemaakt wordt en test de
mensen op straat op hun kennis van kaas.
Dit jaar is het Erasmusjaar in Gouda. Hella
van der Wijst bezoekt drie mensen voor
wie Erasmus het grote voorbeeld is. Henk
van Steeg gaat een dagje levensgenieten

van Gouda

Activiteiten voorjaarsvakantie op
kinderboerderij De Goudse Hofsteden
Lezing Genezing langs geestelijke weg
Boek & Diner in de Chocoladefabriek
Film Philomena in het Evertshuis
Indierock band Heavylight in So What

Zaterdag 27 februari 2016


The Crucifixion van John Stainer in de
Ontmoetingskerk Bodegraven
Classic Rock in Gouda Studios

Gouda is met zijn grachtjes een stad


zoals je die in films ziet.

Opening expositie Marinus van der


Hoeven in Gouda Studios
Bingo bij Zuidhonk Waddinxveen
Fada Theatre in het Evertshuis
Expositie Anke van der Kwaak en
Peter Felix bij Galerie Kunstzicht in
Waddinxveen

Film over de achterkant van mode


The True Cost is de naam van de film die
op donderdag 3 maart te zien is in gebouw
de Oostpoort in Goverwelle.The True Cost
gaat over de kleding die iedereen draagt,
over de mensen die de kleding maken en
over de impact die deze industrie heeft
op de wereld. The True Cost is een baan-

brekende documentaire, die de achterkant


van mode van verschillende kanten belicht
en verheldert. De prijs van kleding is de
laatste decennia steeds lager geworden.
Wie kickt er niet op een koopje? De hoofdvraag in de film: wie betaalt dan de prijs van
deze kleding? De film duurt 92 minuten

en is Nederlands ondertiteld. Na de film


is er een hapje en een drankje en gelegenheid om informeel met elkaar van gedachten te wisselen. De toegang is vrij, er staat
een collectebus. Meer info over de film:
http://truecostmovie.com.

Zondag 28 februari 2016


Q&A met regisseur Ben Sombogaart
(Knielen op een bed violen) bij Cinema
Gouda
Fotografieworkshop Beleef het
Reeuwijkse landschap
Lazy Sunday Afternoon in Gouda
Studios met band CrowN
Polderloop 2016 (Hazerswoude-Dorp)

Vader en zoon exposeren


Vader en zoon Adriaan en Andr Smith
(uit Waddinxveen en Nieuwerbrug aan
den Rijn) openden woensdag 24 februari
hun gezamenlijke expositie in de Agnietenkapel. Hier worden olieverfschilderijen

met verschillende onderwerpen getoond:


bloemen, dieren, landschappen, stillevens,
en schilderijen met Bijbelse themas. De
expositie is te bezoeken tot en met zaterdag
27 februari van 10.00 tot 17.00 uur.

Expositie en filmportret Pieter Verkaik


Kunstpuntgouda toont vanaf 4 maart een
overzicht van het werk van de Goudse
kunstenaar Pieter Verkaik in de galerij
van Cultuurhuis Garenspinnerij. Er zijn
beelden, sieraden, maskers en schilderijen
te zien. De expositie wordt om 20.00 uur
geopend met de vertoning van zijn filmportret. Deze film is gemaakt in 2006 in
de serie Kunst voor alle zielen (portretten
van Goudse kunstenaars) door HKT

produkties. Pieter Verkaik (1963) is in 1994


begonnen met het maken van beeldende
kunst. Hij maakt schilderijen, sieraden
en objecten. Sinds 2002 maakt hij vooral
beeldvormringen die opvallen door hun
grootte en verscheidenheid Het werk van
Pieter Verkaik is te bezichtigen tot en met
31 maart (toegang gratis). Meer informatie:
www.kunstpuntgouda.nl.

Country Caf Concordia in Haastrecht

Thriller Hartstocht
Voordat bezoekers
de
theaterzaal
ingaan voor de voorstelling Hartstocht,
een thriller, zijn ze
al ondergedompeld
in passie, spanning,
vreemdgaan
en
vriendschap. En na
afloop van de voor(Foto Piek)
stelling houden ze dit
gevoel nog even vast.
Hartstocht, een thriller werd geschreven
door de rot in het vak Koos Terpstra en
jong schrijftalent Nhung Dam. Zij hebben
zich laten inspireren door Alfred Hitchcock en dat vermengd met het schurende
uit Whos afraid of Virginia Woolf en het
erotische uit Les Liaisons Dangereuses.
Wat krijg je dan? Een bloedstollende voorstelling, waarin gebeurtenissen elkaar
in een hoog tempo opvolgen. Als toeschouwer word je de emotionele wereld
van de vier personages in getrokken, hun
verwikkelingen zetten je telkens op het
verkeerde been, en de ontknoping is ronduit verrassend. Hartstocht, een thriller laat
de duistere drijfveren zien van wat vrienden en geliefden elkaar aan kunnen
doen. Te zien op dinsdag 1 maart in de
Goudse Schouwburg. Aanvang 20.00 uur.
www.goudseschouwburg.nl.

dinsdag 15 en woensdag 16 maart | www.goudseschouwburg.nl

Maandag 29 februari 2016


Lezing over de Oude Hollandse
Waterlinie door Leen Ouweneel in
sociteit Concordia Gouda

Dinsdag 1 maart 2016


Cursus Positief opvoeden van start
in Gouda

Woensdag 2 maart 2016


Gratis bloeddrukmetingen bij Vierstroom
Thuiszorgwinkel Gouda

Donderdag 3 maart 2016


Film The True Cost in de Oostpoort
BYOS-filmavond in Concordia
Haastrecht met film over Amy
y
Winehoude

Kijk voor het uitgebreide


agendabericht op www.goudafm.nl
Wilt u elke vrijdag de agenda en het nieuws
in uw mailbox ontvangen?
Ga dan naar goudafm.nl en meld u aan
voor de nieuwsbrief.

Colofon
@dekrantvangouda
Uitgever, tevens redactie-adres
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E redactie@dekrantvangouda.nl
Advertentieverkoop
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Verspreiding wekelijkse oplage
De Krant van Gouda; huis-aan-huis in Gouda,
Haastrecht, Reeuwijk en op verspreidingspunten
in Gouderak (1x), Stolwijk (2x) en Gouda (5).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten
T (015) 36 94 070
E suzanne@moersteeverspreiding.nl

NL
VI
AV
ES
TA
.

Bekijk ons aanbod


Wij makelen zoals makelen bedoeld is

Joubertstraat 134, Gouda


Vraagprijs 275.000,- k.k.

Vest 59, Gouda


Vraagprijs 239.000,- k.k.

Edisonstraat 45A, Reeuwijk


Vraagprijs 750.000,- k.k.

Dunantstraat 29, Haastrecht


Vraagprijs 239.000,- k.k.

Vijzelmolenerf 14, Gouda


Vraagprijs 179.500,- k.k.

Helena Hoeve 54, Gouda


Vraagprijs 250.000,- k.k.

Constantijn Huygensstraat 23, Gouda


Vraagprijs 107.000,- k.k.

Treebord 14, Reeuwijk


Vraagprijs 635.000,- k.k.

Ravelstraat 36, Gouda


Vraagprijs 215.000,- k.k.

Hudsonlaan 20, Gouda


Vraagprijs 350.000,- k.k.

Catsveld 50, Gouda


Vraagprijs 162.500,- k.k.

Krugerlaan 213, Gouda


Vraagprijs 250.000,- k.k.

Ga naar viavesta.nl of bel 0182 51 12 83