1.

Ge exempel på och redogör för tre olika typer av modeller för att värdera ett företag
och diskutera för- och nackdelar med de olika typerna
a. Diskonteringsmodeller: diskonterar utdelning, KF, residualvinst.
i. Fördelar: mer långsiktigt fokus iom med att det är uppskattad framtida
prestation som diskonteras.
ii. Nackdel: att man ska göra flera uppskattningar (livslängd,
betalningsflöde, diskonteringsränta).
iii. Jämförelse av modellerna emellan:
Utdelningsbaserad o kassaflödes är fokuserad på betalningar till
ägarna.
1. Utdelningsbaserad
a. Ros: info om aktien och dess avkastning
b. Ris: Vissa ftg håller högre likviditet än vad som krävs.
2. Kassflödesbaserad
a. Ros: info om företagets förmåga att möta förpliktelser.
Visar potentiella utdelningsförmåga.
b. Ris:
3. Residualvinst
a. Skiljer sig från de andra med att fokusera mer på
verksamhetens värdeskapande.
b. Ros: är inte lika känslig för felprognoser som de andra
två.
c. Ris: om kass redovisningsinfo så tar man hellre ngn av
de andra två.
b. Förenklad avkastningsmodell, jämförande:
i. Fördel: speglar bättre marknadens uppfattning(bra vid
börsintroduktion), kräver inte lika mkt info som
diskonteringsmodellerna(analytiker kan använda för att sålla fram
intressanta aktier). Bra för kort sikt, typ hedgefonder.
ii. Nackdel: om jämförande företag övervärderade så kan vad som verkar
vara undervärderad rent av vara övervärderad. Baseras på kortsiktig
info man ser inte långsiktiga trender. Beaktar inte alla faktorer för ftg
såsom risk skuldsttning utan antar de är samma. Info baseras på
prismuliplar, detta förutsätergod redovisning.
c. Substansvärdering: värdet på investerat EKi ftg, dvs sammanlagda
marknadsvärdet på tillg efter avdrag av ftgs skulder. Genom värdering till
verkligt värde upplöses ”dolda reserver”, typ avskriven bil som man ändå kan
sälja.
i. Nackdel är då att bokförda värden på tillgångar sällan är desamma som
verkliga. Nackdel är att hänsyn inte tas till värdet av kombinationen av
tillgångarne(mervärdet de skapar med tillgångsmixen, mått på detta
Räntabilitet på EK). Nackdel är att hänsyn inte tas ill humankapital som
blivit allt viktigare vid värdering.
ii. Fördel är att den är bra när man har svårt att gissa framtida avkastning.
iii. Vanligt vid värdering av privata företag, där man har mer info än
aktieanalytiker och där det kan vara svårt att gissa avkastning. Svårt att
använda på producerande företag med mkt maskiner eftersom man ska
bedöma tillgångarnas värde. Därför är detta populärt att använda vid
värdering av investmentbanker eftersom tillgångarna är aktier som
värderas på marknad hela tiden.

verifierbarheten samt förståelse. Besvara utifrån Föreställningsramen. Med vv värderas tillgången om varje balansdag. a. Ett företag har möjlighet att välja hur vissa transaktioner skall redovisas eller hur tillgångar värderas. Avskrivningarna påverkar resultatet med samma belopp varje år. Föreställningsramens kriterier för skulder och tillgångar och när de får redovisas. Det har skapat behov för en konsekvent utformning av finansiella rapporter. Maskin till tillverkning. Redovisa som kostnad eller aktivera som tillgång? i. Kan denna redovisas som en tillgång? En utgift – antigen kostnad eller tillgång. a. tidsaspekten. Med dagens ökande kapitalmarknad ökar behovet att kunna jämföra företag mellan gränser och över tid. . IFRS uppmuntrar till redovisa med vv i de fall där det kan göras tillförlitligt. varför finns det behov av en föreställningsram och vad är dess syfte? a. För exempelvis tillgångar som innehas för at ge avkastning är denna metoden bra. Ex materiell tillgång renoveras. Kan bolaget periodisera denna ersättning? En inkomst som inte är en skuld alltså en intäkt. De skall vara relevant. den ska redovisas som en tillgång. väsentliga och vara korrekt återgivande samtidigt som man skall ta hänsyn till jämförbarheten. ÖTR påverkas då om det sker uppskrivning eller nedskrivning och resultatet belastas följande år med ökad/minskad avskrivning. b. b. Syftet med Föreställningsramen är att skapa en strukturerad vägledning av aktuell och framtida praxis som skall då vägleda i utformningen av finansiella rapporter genom att fastställa grundläggande principer för redovisningen.2. Intäkten kan inte periodiseras enligt matchningsprincipen eftersom den är hänförlig till denna period och det inte finns några kvarvarande krav eller förpliktelser att fullfölja. ”Befintlig förpliktelse från inträffad händelse. Värdering materiell anläggningstillgång enligt anskaffningsvärde eller verkligt värde? i. Se tentan. Tas uppdateringen som en kostnad så belastar det resultatet direkt. Avtalsbrott som har fått bidraget inga krav kvarstår. kostnad eller ökat tillgvärde? Som tillgång om uppdateringen kommer ge företaget framtida betalningsflöden. vilket antas kommer ge utflöde av resurser(som är ekfördelar) från företaget ”. 3. 4. Då blir värdeökningen en ökad avskrivning i RR som belastar reslultatet över uppdateringens livslängd. Anskaffningsvärde är att man bokför tillgången till ett värde som sen skrivs av över tid. Redogör för några redovisningsval som kan påverka bilden av företagets finansiella ställning och prestation i de finansiella rapporterna och förklara effekten av dessa val. Om den sannolikt kommer ge ekonomiska inflöden till företaget och man har det bestämmande inflytandet kan den tas upp som en tillgång. Så ja.

Varför kräver IASB att vissa skulder och tillgångar skall värderas till verkligt värde? Svara utifrån de kvalitativa egenskaperna i Föreställningsramen. a. Skulder: Pensionskuld. Huvudsakliga användare är befintliga och potentiella investerare samt långivare och andra kreditinstitut. vv på finanstillg ger rät tidsaspekt när vv används. RFR 2 juridiska personer anknutna. Korrektåtergivande. jämförbarhet. 6. Alla noterade bolag skall följa. Harmoniserar även bland onoterade bolag och lockar investerare. mer kostnadseffektivt och lättare att jämföra! . Skapa harmonisering mellan redovisningen i USA och Europa. avsättnignar 7. Dags o börja följa. Vad finns det för anledning att IASB och FASB samarbetade med framtagandet av en ny föreställningsram? a. där man ser till samhälliga normer och befintlig praxis – hur har det gjorts innan? Redovisningen har även byggt till stor del på försiktighetsprincipen – undervärdera tillgågnar och övervärdera skulder. Norwalk Agreement. Tillgångar: När företaget internt använder vv för uveckling av värde över tid. IASB ger ut IFRS som är principbaserade standarder mer än regelbaserade. så gäller verkligt värde annars blir tillgången missvisande. Verifierbarhet. 5. utifrån tidsaspekt. Tidsaspekt. Kvalitativa egenskaper: Grundläggande är Relevans.Med hjälp av Föreställningsramen utformas standarderna så att de ska uppnå användbarhet enligt ramen då IFRS vill tillgodose användare med beslutsunderlag. då intressant utanför. Besvara utifrån Föreställningsramen. K3 bygger på IFRS med vissa skillnader ex goodwill skrivs av. Liksom att tidsaspekt. USA följer ej IFRS men de kör harmonisering IASB och FASB. Sen blev vi medlemmar i EU och nu skall vi harmonisera allt. Skall passa alla bolag. Det är alltså relevant att vissa finansiella tillgångar värderas till verkligt värde eftersom det är av intresse för användare. Tex biologiska tillgångar. Lättare för investerare. Svensk redovisning bygger till stor del på god redovisningssed. Harmonisering av redovisningsnormer sedan Sveriges inträde i EU. K4 är onoterade bolag som följer IFRS. RFR ger ut R1 för koncern som följer IFRS. De som inte använder IFRS kan använda K1-K4. informationen om värdeuvecklingen är användbar om den är i rätt tid. Tex en portföljförvaltare värderas efter värdeutvecklingen på sina investeringar då även intressant för utomstående vad verkliga värde är. Det kopplar ihop svensk redovisning med europeisk eftersom vi har en traditionell koppling mellan beskattning och redovisning. Förståelse. hur och varför. Förstärkande är Jämförbarhet. ALLTSÅ mer ifrån försiktig och hej o hå mot IASB redovisningsstandarder och normer. När portföljförvaltares investeringar är i vv för att kunna värdera utvecklingen så ges också jämförbarhet mellan företag.

En hög soliditet vittnar om ett företag som tål mer stryk har lättare att upplåna sig på banker mm vittnar om ett stabilt företag. Ränta till bank billigare än utdelning till aktieägare. räntetäckningsgrad Soliditet = eget kapital / totalt kapital. Faktorer som kan påverka tolkningen av soliditet: Hur det ser ut i branschen påverkar tolkningen av hur viktigt det är med ett solid mått. Huruvida det finns tvister på bordet. Typ – dator är tillgång. 9. En kostnad är ett utflöde av resurser under en period eller minskning av tillgång eller ökning av skulder vilket resulterar i en minskning av EK som inte är pga utdelning. Visar hur många gånger företaget har råd att betala sina räntekostnader och är ett nyckeltal banker tittar på så de får säkerhet på sina lån som de ger. Kapitalstruktur: företagets förmåga att överleva förlustperioder och investera. Också här hur det ser ut i branschen. a. Är det bara finansierat av EK spelar det ju liten roll. Hur belånat företaget är jämfört med finansiert genom eget kapital . Kan vara viktigt att ha hög soliditet om man går en osäker framtid till mötes. En låg soliditet skapar riskfyllda situationer där banker inte vill låna ut. tvister avsättningar mm. Faktorer som påverkar tolkningen av skuldsättningsgraden. Behöver ju inte vara något neg. Redogör för olika finansiella nyckeltal som kan användas för att fånga olika aspekter av företagets kapitalstruktur och faktorer som kan påverka tolkningen av dessa finansiella nyckeltal. Skuldsättningsgrad = lån/eget kapital. reklam är kostnad. Varningstecken om denna är låg. Diskutera hur Föreställningsramen kommer till uttryck i enskilda standarder. överlevnadsförmåga mm. hur riskbenägen man är som tolkare. Diskutera också faktorer som i sig kan påverka företagets kapitalstruktur och därmed tolkningen. För immateriella tillgångar måste den även vara identifierbar. Hävstång. Avdragsgilla räntor mm. Ska den kostnadsföras eller aktiveras för att sedan skrivas av? F-ramen har definition av tillgång: kontroll och juridiskt ägande över som har uppkommit av inträffad händelse och som kommer tillbringa sannolika ekonomiska fördelar för företaget. ifråga om mellan standard och ram vinner standard. Är det ett litet företag som tar små lån är det kanske inte lika viktigt. Stämmer allt detta in är utgiften en tillgång och inte en kostnad. Redovisningsval som F-ramen hjälper till att tolka är till exempel en utgift. kan påvisa en ostabil ekonomisk situation. Faktorer som påverkar tolkningen av ränteteckningsgraden: Hur stort företaget är. Begöver inte va neg att vara belånade. Nyckeltal: Soliditet. Ränteteckningsgraden = Resultat före finansiella kostnader / finansiella kostnader. Alltså är den inte tvingande. Pecking order theory. typ konsultfirma.8. utan hjälpmedel. avsättningar mm. skuldsättningsgrad. Anger belåningsgrad. . Där för att ge vägledning och tolkning till de olika standarder IASB ger ut.

Man brukar i omformuleringen koppla ihop de operativa posterna och de finansiella posterna för sig. Eller att man inte vill visa kundförlust. Detta är del i proformafasen av en fundamentalanayl. dålig marknasföring? d. b. Redogör för syftet med förvärvskalkylen och varför tillgångar och skulder värderas till verkligt värde. Långsammare fsg tillväxt. a. Kvot FoU/fsg . En makroekonomisk faktor som finanskris kommer ju påverka också. folk vill ej låna lika mycket antagligen. Marknaden håller på att mättas. Kassa produkter. eller man skriver inte ned kundfordringar som ej betalas. Förutom vid värdering använder sig alla som pysslar med finans på ngt vis av detta tex banker och andra kreditgivare. Genom att koppla ihop poster i finansiella rapporterna kan man sen testa olika scenarion och känslighetsanalyser. Längre kredittider. 11. Kvoten reklam/fsg ökar. Trendanalys är poster uttryckt i index år 0 är 100. eller kommer det i framtiden? 12. Diskutera varför man med fördel omformulerar BR och RR när man gör en fundamental analys av ett företag. Ge exempel på tre verksamhetsnära nyckeltal och förklara varför en ökning eller minskning kan signalera potentiella problem. När man gjort strategisk. Ger inte forksning fsg. 10. Faktorer som kan påverka tolkningen: Om företaget har satt upp mål om låg soliditet enligt strategi som de följer så på verkar det tolkning. f. Utifrån omformuleringen kan man göra trendanalys eller commonsizeanalysis av poster och nyckeltal. Där normalt med högre skuldsättningsgrad. Kan indikera att företag genom ändra kreditvillkoren försöker öka vinsten artificiellt. Kvoten lager/ fsg ökar. eftersom man ska ta med dem i sina finansiella rapporter sen så syftar en . Företaget har tappat tron?? Kommer resultatet bli bättre eller utebli? c.Faktorer som i sig kan påverka kapitalstrukturen och därmed tolkningen. Att branschen har ett högt soliditetsgenomsnitt gör att nyinträdande företag vill söka sig till samma tal. a. e. Minskade investeringar. Kvoten Fordring/fsg ökar. Säljer inte produkterna? Kan hinta om att företaget måste sänka sina priser eller skriva ner värdet på lagret. finansiell och redovisningsanalys kan man med fördel omformulera BR&RR utifrån analyserna för att få tydlig bild över företagets förväntade utveckling. Förvärv ur koncernperspektiv är att man köpt sig en samling tillg och skulder. En commonsize-analysis är där poster uttrycks i procent av skulder/tillg i BR samt omsättning i RR. Typ höga räntor på marknaden gör att få vill belåna sig skapar högre soliditet och sänker skuldsättningsgraden. En bransch som fastighetsbranschen har ofta stora lån för att finansiera förvärv av fastigheter.

. de skall värderas till verkligt värde så man vet vilket utflöde av kapital man förpliktar sig till.ex. Används till immatriella tillg i koombination med tillg&skulder. i. varumärken. 14. Marknadssätt”Marknadsvärde”: använder priser och relevant information. Man avser uppnå att koncernen ser ut såsom att det vore ett enda företag. Bra med t. tex ITsystem. Verkligt värde vid förvärvstidpunkten kommer vara det samma som anskaffningsvärdet för moderbolaget och är alltså vad som tillgångar och skulder är värda den dagen på huvudmarknaden som kan som sagt skilja sig från dotters bokförda värden. Används i första hand. Avkastningsbaserad ansats. vad sparar vi på att inte behöva köpa in låten. c. Vad är det man avser att uppnå i koncernredovisningen med den sortens elimineringar/justeringar? a. Ej till finansiella. Värdering vid förvärv ska vara till verkligt värde.förvärvsanalys att reda ut det man betalade för. då denna köpeskilling ska sedan spjälkas upp över de tillgångar som förvärvas. Först vill man eliminera den interna försäljningen eftersom denna försäljning inte sker med externa parter och skall inte beröra varken rörelsekostnader är omsättningen i koncernen. Ge exempel på två tillgångar som är lämpliga att värdera med respektive modell. royaltybesparing. Inkomstsätt”Avkastningsvärdemetod”: Inkomstsätt: diskonterade kassaflöden. en låt. 13. Kostnadssätt:”Anskaffningsvärdemetod”: bygger på värdering utifrån värdet på en tillgångs kvarvarande tjänster. men svårt vid immattillg. När man förvärvar ett företag kommer det förvärvade företagets tillgångar och skulder köpas och det är viktigt vid köptillfället att man ser till köpeskillingen för dessa. Samma gäller värdering av skulder. Verkligt värde kan tas fram med tre värderingsmodeller. Ankaffningsvärdet på tillgångarna minus ackumulerade avskrivningar kommer i många fall inte ge en verklighetsnära bild av vad de faktiskt är värda. vem som är förvärvare och vilket företag som blir förvärvad samt vad som är köpeskillingen. a. Vilka tillgångar och skulder fins i förvärvade rörelsen och vilka värden ska dessa tillg ha?(enligt verkligt värde) b. Beskriv två olika värderingsmodeller som kan användas vid värdering av tillgångar i samband med upprättandet av en förvärvskalkyl. Nivå 1 eller nivå 2 b. Vad det skulle kosta att bygga upp en tillg som erbjuder samma tjänster. Syftet med förvärvskalkylen är att upprätta en kalkyl för vad det förvärvande företaget faktiskt får för det pris de betalar. Marknadsansats. Om det är svårt att urskilja kassaflöden. Annars blir omsättning och SVK missvisande. Viktigt att fastställa: förvärvtidpunkt. Förklara de elimineringar/justeringar man gör i samband med interna transaktioner (intern försäljning etcetera). så därför måste de värderas till verkligt värde.

Efter det måste en eventuell internvinst som uppstår av att moder säljer varorna lite dyrare till dotter elimineras. 1) Vem är förvärvare och vem blir förvärvad? 2) När förvärvas de? 3) Köpeskilling? 4)Vilka tillgångar och skulder förvärvas? Vad har dessa för värde? 5) Har vi GW eller ”förvärv till lågt pris”? Först måste det förvärvade företaget identifieras och sedan måste förvärvstidpunkt fastställas. Frågor att ta ställning till vid förvärvsmetoden vars svar används i förv. i RR till genomsnittskursen och differensen hamnar under ÖTR. Beskriv övergripande de båda metoderna för omräkning och ange de centrala skillnaderna mellan dem. medan för koncernen kommer skatten när varorna säljs från dotter till extern part. När ska respektive metod användas? 1) När dotterföretaget är en självständig verksamhet är deras FV=RV. I balansräkningen omräknas allt till balansdagenskurs. Svaret bör innefatta en diskussion kring de frågor man måste ta ställning till samt eventuella konsekvenser av de bedömningar som görs. 16. Därefter förvärvsanalysen: Förvärvsanalysen handlar eg om: . Avskrivningar. Vidare blir det en redovisningsmässig skatteeffekt av detta för koncernen. 2) När dotterföretaget är integrerat skall RV räknas om till FV. Utländska dotterföretag i en internationell koncern kan ofta ha olika valutor. icke-monetära poster investeringskurs och monetära poster för balansdagens kurs. Detta kan ske enligt två olika metoder. Förklara varför en förvärvsanalys upprättas vid ett rörelseförvärv. varulager och KSV där används investeringskursen. intäkter och utgifter får genomsnittskurs eller dagskurs. Omräkningsdifferenser hamnar i RR. Detta är för att denna vinst är missvisande och speglar inte en vinst som koncernen gör. Då är det lite krångligare och svårare att komma ihåg självklart. utan reflekterar endast det faktum att moder har bestämmande inflytande och kan sälja till dyrare priser till dotter eftersom dotter måste följa moderbolagets ekonomiska intresse.och balansräkning översättas till valutan i koncernens finansiella rapporter (presentationsvaluta). Sen skall köpeskillingen fastställas och den skall självklart återspegla de tillgångar och skulder som förvärvas. 15. Moder har redan betalat skatt. Annars ser det ut som kocernen gör mer vinst än vad den gör. När en koncernredovisning ska upprättas måste då dotterföretagens resultat.analysen. deras funktionella valuta är lika med redovisningsvalutan. Då måste FV räknas om till PV i koncernredovisningen (presentationsvaluta). Därför skyfflas skatten bort från nuvarande år och sen tar man skattekostnaden i RR påföljande år när man antar att VL sålts vidare enligt FIFU.

Man avser att uppnå koncernredovisningen att det ska se ut som att koncernen är ett enda företag. Goodwill kan t. Det verkliga värdet är sen anskaffningsvärdet för moderbolaget. som belastar resultatet på missvisande sätt. Förvärvtidpunkten är viktig att den blir rätt för det är priset på den dagen som skall betalas. 2) Ved är det värt? Identifierade tillgångar och skulder värderas till verkligt värde som är det pris man får eller får betala för tillgångarna och skulderna på förvärvtidpunkten. alternativ inte kommer. Köpeskillingen delas därför sen sen upp på tillgångarna och skulderna som värderats till verkligt värde. Inga mellanhavande och transaktioner utan bara det som är mot externa parter. Kommer inte till uttryck i a eftersom det är ett förvärv av 100 %. Diskutera för varje typ av eliminering/justering varför den görs och vad man avser att uppnå i koncernredovisningen. om Moder AB säljer 25%. . IFRS 3 baseras på enhetsperspektivet. Enhetsperspektivet innebär att minoriteten och majoriteten ses som likvärdiga ägare. Utgå från den koncernredovisning du upprättat enligt a-uppgiften och förklara på vilka sätt enhetsperspektivet kommer. Det som hade tillkommit är en ny post i BR ”minoritetens andel av EK” samt i RR ”minoritetens andel av resultat”. Anta att Moder AB överväger sälja hela eller delar av Dotter AB. Kan även dra en diskussion kring svårigheter med immateriella tillgångar . 17. Köpeskillingen är anskaffningsvärdet för rörelsen. och varför dessa effekter uppstår. Om det uppstår residual mellan köpeskilling och nettovärdet på de identifierade tillgångarna så får vi GW! Konsekvenser: Vid felbedömning av verkligvärde av illgången är att moderbolaget har felvärderade tillgångar. 18. Ifall det vore ett förvärv av säg 80% hade fortfarande 100 procent av tillgångar och skulder konsoliderats. Koncernen ser förvärvet som anskaffning av tillg och skulder.ex. 19. vilket har betydelse för hur minoritetsintresset hanteras i koncernredovisningen. Vid upprättande av koncernredovisning genomförs ett antal elimineringar och justeringar. Goodwill blir residual som blir över efter beräkning av övervärden mm. verkligt värde för T och S på förvärvdagen kommer vara det samma som anskaffvärde för moderbolaget.1) Vad har vi förvärvat? Identifiera tillgångar och skulder som följer med företaget. Och det kommer såklart påverka GWposten. 75% eller 100% av Dotter AB.svårt att bedöma exakta framtida kassaflöden (tillförlitligt?) samt skall vara avskiljbara och identifierbara. vara synergieffekter. Förklara vilka effekter som uppstår i koncernredovisningen. till uttryck.

ÅRL 2:2). som tar sig över gränsvärdena Årsbokslut: antar att alla de står i 6:3. Förenklat årsbokslut: bara enskild näringsidkare typ? Ramlagstiftning Ramlagstiftningen finns lite överallt i olika paragrafer i ÅRL och BFL. ekonomiska föreningar (BFL 6:1) och alla HB. Bokföringsskyldig är man när man bedriver näring. BFL 6:1. ÅRL Gäller företag som ska göra årsredovisning enligt BFL 6:1 OBS! Om en enskild näringsidkare frivilligt gör en årsredovisning då är hen ett ftg enligt ÅRLäven om BFL säger enskild ni inte är ftg. Antar att hon menar vad som är svenska f-ramen här eller något i den stilen. Om ej årsredovisning så blir det årsbokslut. Den säger om man ska göra årsredovisning. alltså belopp flyttas mellan poster i EK. De är övergripande och ej detaljerade. RAMLAGAR OCH RAMLAGSTIFTING Svenska ramlagar är BFL och ÅRL. intäkter och kostnader. Försäljning av 75%. Försäljning av 25% Redovisas som transaktion mellan minoritets och majoritetsägare enligt enhetsperspektivet. Efter avyttring så konsolideras inte DBs tillgångar. Man redovisar en realisationsvinst/förlust på den andel som försvinner och den andel som behålls skall värderas om till verkligt värde vid försäljningstidpunkten och det blir vinst eller förlust på den kvarvarande delen. Vi har fortfarande bestämmande inflytande då ska tillgångar och skulder vara kvar i koncernens BR och synas i RR. God redovisningssed (BFL 4:2. Om ej årsbokslut blir det förenklat årsbokslut. Bestämmande inflytande försvinner. där andel eget kapital och resultat redovisas i koncernen. minoritetensandel av EK i BR och minoritetens andel av resultatet i RR.(BFL 6:3) 6:3 säger då att man ska följa K1. Årsredovisning: alla AB. . avyttring av dotterbolag. skulder. Eftersom från 100% till 75% ägande så dyker två nya poster upp i finansiella rapporterna.. Efter avyttringen blir så är den kvarvarande andelen ett intressebolag och redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Den reglerar bokföringsskyldiga. BFL BFL är bredare än ÅRL. kommanditbolag etc.Försäljning 100% ger att allt som har med DB att göra försvinner ur BR & RR och en realisationsvinst/förlust kommer att redovisas. exempelvis rättvisandebild(ÅRL 2:3).

Men den goda redovisningsseden som lagar hänvisar till är något som kommer av K-regelverken och det ger bokföringsnämnden ut.De som ligger bakom detta? Staten i ÅRL och BFL. . Bokföringsnämnden är då ansvariga för utvecklingen av god redovisningssed men de har inte föreskriftsmakt. BFN har tagit ny riktning med sina K-regelverk. dvs vi måste inte följa vad de säger såsom lagen utan de ger råd.