You are on page 1of 7

BEDRIJFSECONOMIE

De balans
Auteur: A. Heezen
Bedrijfseconomie voor het
besturen van organisaties
Vakgebied:
Bedrijfseconomie
Beschrijving:
De balans geeft een
overzicht van de bezittingen en schulden die een organisatie op een bepaald moment
heeft. Aan de linkerkant staan de bezittingen (de debetzijde), en aan de rechterkant
staan de schulden (de creditzijde).
Relevantie/ Te gebruiken voor: Geeft weer hoeveel bezittingen en schulden een
bepaalde organisatie heeft. Daarnaast kan je zien hoe de Activa zijn gefinancierd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

De winstverdeling
Auteur: A. Heezen
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties
Vakgebied: Bedrijfseconomie
Beschrijving: Met deze formule kan er berekend
worden wat de winst is nadat alle kosten in de
formule zijn verrekend over de winst voor VBP.
Relevantie/ Te gebruiken voor: Berekenen van
de overwinst is van een organisatie. Hierna kunnen de dividenden worden uitgekeerd of
kan de overwinst aan de reserves worden toegevoegd.

HRM
FOMBRUN-model
Auteur: Fombrun, C., Tichy, N.M. & Devanna, M.A.
Vakgebied: HRM
Beschrijving:
Het FOMBRUM-model heeft te
maken met de instroom,
doorstroom en uitstroom binnen
een organisatie. Het model stelt dat
de resultaten van de organisatie
afhankelijk zijn van een aantal
HRM-instrumenten zoals selectie,
beoordeling, ontwikkeling en
beloning. Het model gaat er vanuit
dat deze HRM-instrumenten op
elkaar afgestemd moeten worden.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
Voordat er personeel wordt aangetrokken is het belangrijk om te weten over welke
kwaliteiten het personeel beschikt en wat er nog nodig is binnen de organisatie
(personeelsplanning). Wanneer dit duidelijk is ga je verder kijken naar de instroom,
doorstroom en uitstroom binnen de organisatie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

De behoeftehiërarchie van Maslow
Auteur: Abraham Maslow
Vakgebied: HRM
Beschrijving:
Vanuit de behoeftehiërarchie van Maslow
kan men ordenen/rangschikken wat de
behoeften van een mens is. Volgens de
theorie zou de mens pas streven naar een
hoger geplaatste behoefte als de
onderstaande behoefte is bevredigd.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
Om op te zoeken wat nu exact behoeftes zijn van je personeel om hierop in te kunnen
spelen. Of om zelf een visueel beeld te hebben om te streven naar zelfontplooiing.

MARKETING
Abell-diagram
Auteur: Derek F. Abell
Vakgebied: Marketing
Beschrijving:
Het model van Abell geeft aan wat de
marktafbakening is van de huidige activiteiten
binnen een organisatie. Ook kan het Abell-model
gebruikt worden om in de toekomst een nieuwe
strategie te ontwikkelen door bijvoorbeeld
andere behoeftes te creëren of door een
uitbreiding van je doelgroep.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
Het model van Abell is te gebruiken bij het afbakenen van de markt waar de organisatie
zich in bevindt.

-----------------------------------------------------------------------------De Marketing omgeving
Auteur: Philip Kotler & Gary Armstrong
Vakgebied: Marketing
Beschrijving:
De marketingomgeving geeft de mate
van beïnvloedbaarheid weer. Het kan
hier gaan om interne of externe
factoren. Wanneer deze factoren
duidelijk zijn, is het voor een
organisatie makkelijker om hierop in te
spelen.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
De marketing omgeving is te gebruiken voor het inschatten van de beïnvloedbaarheid
zowel Intern als extern.

-----------------------------------------------------------------------------ABCD-analyse
Auteur: Philip Kotler & Gary Armstrong,
Marketing de essentie
Vakgebied: Marketing
Beschrijving:
Een ABCD-analyse bestaat uit afnemersanalyse, bedrijfstakanalyse, concurrentenanalyse
en distributieanalyse. Deze analyses worden vaak gemaakt om een beeld te krijgen van
de externe kant van een organisatie om strategische beslissingen te maken.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
De ABCD-analyse geeft een goed beeld van de externe omgeving van de organisatie.

De SWOT Analyse
Auteur: Philip Kotler & Gary Armstrong
Marketing de essentie
Vakgebied: Marketing
Beschrijving: Met de SWOT-analyse analyseer je wat
de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de
organisatie zijn. Sterktes en zwaktes komen voort uit de
interne analyse en de kansen en bedreigingen komen
voort uit externe analyse.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
Het analyseren van de kansen, bedreigingen, sterktes
en zwaktes, zodat een organisatie hierop in kan spelen.

-----------------------------------------------------------------------------Waardestrategie Treacy en Wiersema
Auteur: Treacy en Wiersema
Vakgebied: Marketing & Management
Beschrijving:
Operational Excellence = zo goedkoop mogelijk
produceren
Product Leadership = Innovatief ontwikkelen
van nieuwe producten
Customer Intimacy = Langdurige relaties
aangaan met klanten / klantenbinding.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
Hiermee kan een organisatie voor zichzelf
duidelijk krijgen welke waardediscipline zij na willen streven. Een goede organisatie heeft
een mix van alle waardediscipline.

-----------------------------------------------------------------------------Generieke concurrentie strategie Porter
Auteur: Michael E. Porter
Vakgebied: Marketing
Beschrijving: Bij de generieke
concurrentiestrategie van Porter zijn er
vier verschillende concurrentiestrategieën
die organisaties kunnen hanteren om zich
te onderscheiden t.o.v. haar concurrenten
te creëren
Relevantie/ Te gebruiken voor:
De generieke concurrentiestrategie van
Porter is te gebruiken bij het formuleren
van een strategie voor een onderneming.

Groeistrategieën van Ansoff
Auteur: Igor Ansoff (1918-2002)
Vakgebied: Marketing
Beschrijving: Het Ansoff-model is een strategisch
hulpmiddel bij het formuleren van groeistrategieën.
Door twee belangrijke strategieën aan elkaar te
koppelen (product/portfolio en concurrentie/markt)
kan er op een logische manier nagedacht worden
over de strategische ontwikkeling van een bedrijf in een markt. Op deze manier kan een
ondernemer optimaal nadenken over de kansen voor zijn onderneming en op basis
hiervan het groeimodel bepalen. Vaak wordt de product-marktmatrix van Ansoff dan ook
toegepast in bijvoorbeeld een marketingplan.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
De groeistrategie van Ansoff is te gebruiken om de strategische ontwikkeling van een
bedrijf te bepalen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Promotiemix strategieën
Auteur: Philip Kotler & Gary Armstrong
Marketing de essentie
Vakgebied: Marketing
Beschrijving: Promotiemix
strategie / Push- en pull- strategie
is de manier waarop een product
door een distributiekanaal naar de
eindklant wordt gedistribueerd.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
De Promotiemix strategie / Pushen pull- strategie is om te kijken
hoe je een product het beste de
markt op kan zetten.

MANAGEMENT | INLEIDING II
Het 7S-model
Auteur: Adviesbureau van McKinsey
Vakgebied: Management
Beschrijving:
Het 7-S model is een model waarin 7 vaste
factoren weergegeven staan om de prestaties
van een onderneming in kaart te kunnen
brengen. Alle 7 factoren zijn even belangrijk.
Bij een goede organisatie zijn deze factoren
helemaal op elkaar afgestemd.
Relevantie/ Te gebruiken voor :
Om een organisatie te beschrijven en te
analyseren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Flowchart

Auteur: Weber en Doelen
Organiseren en managen
Vakgebied: Management
Beschrijving: Met een flowchart kun je
bedrijfsprocessen in een schematische weergaven
zetten. Dit doe je om bedrijfsprocessen te
optimaliseren maar ook om nieuwe medewerkers
in te kunnen werken.
Relevantie/ Te gebruiken voor :
Een flowchart is te gebruiken om processen te versnellen
verduidelijken binnen een organisatie.

of te

OVEREENKOMSTEN- EN
RECHTSPERSONENRECHT
Rechtsfeiten

Rechtsfeiten: feiten
met een
rechtsgevolg

Auteur: Lydia Janssen
Nederlands recht begrepen

Menselijke
handelingen

Vakgebied: Recht
Beschrijving:
Het schema van de rechtsfeiten is
een schematische weergave van
enkele samenhangende
begrippen.

Rechtshandelingen

Relevantie/ Te gebruiken
voor:
Met dit schema kan een
rechtsfeit worden ingedeeld.
Hierna kan worden gekeken of
een persoon recht heeft op een
schadevergoeding.

Blote rechtsfeiten

Feitelijke
handelingen

Eenzijdig

Onrechtmatige daad

Meerzijdig

Wanprestatie

Rechtmatige daad

-----------------------------------------------------------------------------Toerekenbaarheid: Wanprestatie of overmacht
Auteur: Lydia Janssen
Nederlands recht begrepen
Vakgebied: Recht
Beschrijving:
Als er sprake is van een tekortkoming in de
nakoming van een verbintenis moet de
schuldenaar in beginsel de schade
vergoeden. Echter hoeft dit niet als er
overmacht is van de schuldenaar, waardoor
het voor rekening is van de schuldeiser.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
Dit is te gebruiken om te kijken of een
schadevergoeding kan worden toeberekend aan de schuldenaar of aan de schuldeiser.