Formy opieki w metodyce opiekuńczo-wychowawczej

:

Nad małym dzieckiem
Placówki: żłobek, przedszkole, dom małego dziecka
ŻŁOBEK
Żłobek jest placówką opieki okresowej, przeznaczoną dla dzieci zdrowych
w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Funkcjonują one na podstawie ustawy z
dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej(Dz. U. nr 91, poz.
408 z późn. zmianami ). Wychowaniu zbiorowemu w placówce małe
dziecko powierzane jest wtedy, gdy oboje rodzice spełniają systematycznie
i w określonych godzinach obowiązki związane z pracą lub nauką i nie
mogą zapewnić mu w tym czasie opieki. Prawidłowo funkcjonujący żłobek
pełni więc bardzo ważną i użyteczną rolę, wspierając rodzinę w
wychowaniu i opiece nad dzieckiem w wieku niemowlęcym i
poniemowlęcym, w sytuacjach, w których pomoc taka staje się niezbędna.
Opieka nad dzieckiem w żłobku może być dzienna(żłobki dzienne) lub
tygodniowa (żłobki tygodniowe). Żłobki dzienne pracują w dni
powszednie, najczęściej w godz. Od 6.00 do 17.00, pełniąc również dyżury
w niektóre soboty. Żłobki tygodniowe przyjmują dziecko na cały tydzień .
Matka zabiera je do domu w dni wolne od pracy. Jest to pośrednia formy
opieki między żłobkiem a domem małych dzieci, organizowana wyjątkowo,
w koniecznych przypadkach, uzasadniona istotnymi potrzebami rodziny,
ponieważ w znacznym stopniu zmniejsza oddziaływanie środowiska
rodzinnego i zaburza prawidłowy rozwój dziecka.
Pobyt dziecka w żłobku jest odpłatny. Rodzice ponoszą koszty związane z
wyżywieniem oraz opłacają tzw. czesne.
Zadaniem odpowiednio zorganizowanego żłobka jest:
zapewnienie dzieciom wszechstronnej opieki
stworzenie jak najlepszych warunków do prawidłowego
psychomotorycznego i emocjonalno-społecznego rozwoju
zapewnienie dziecku warunków jak najbardziej zbliżonych do środowiska
domowego
stworzenie atmosfery nasyconej serdecznością, życzliwością i miłością do
dziecka oraz jego bezwarunkowa akceptacja
Do szczegółowych zadań żłobka należy zapewnienie dziecku:
bezpieczeństwa zdrowotnego, fizycznego i psychicznego
opieki wychowawczej
opieki psychologicznej
opieki pielęgniarskiej
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
racjonalnego wyżywienia (cztery posiłki)
możliwość odpoczynku, snu spaceru
Placówka zatrudnia wykwalifikowany personel:
kierownika żłobka
pielęgniarkę
psychologa
opiekunki dziecięce
personel administracyjno-porządkowy
w żłobku są najczęściej trzy grupy:
grupa I- niemowlęta (dzieci do 12 miesiąca życia)

00-zabawy dzieci i odbieranie dzieci przez rodziców Wiadomo.30-II sniadanie 10.30-10. karmienia i czuwania.00-zabawy dzieci na Sali lub na terenie 12. ramowy plan dnia w żłobku dziennym obejmuje: Godziny: 6. których realizacja odbywa się poprzez stosowanie odpowiednich metod i technik postepowania z dzieckiem. zabawy dzieci w Sali lub na terenie 10. PRACA OBIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W ŻŁOBKU Żłobek to placówka. rozkład dnia powinien uwzględnić: liczbę godzin snu liczbę posiłków i przerwy między nimi godziny przeznaczone na pobyt na świeżym powietrzu liczbę i czas trwania okresów czuwania. warto wskazać na „potrzeby dziecka” charakterystyczne dla początkowych okresów życia człowieka. Niemowlęta śpią częściej niż dzieci średnie i starsze.30-15. sen 14.30-12.00-zajęcia dydaktyczne. Do zasad tych należą: zasada bezpieczeństwa zasada indywidualizacji zasada konkretu zasada akceptacji i dobrego kontaktu z dzieckiem zasada konsekwentnego postępowania zasada aktywizacji . toaleta 8. Przyjmując rozumienie opieki jako zaspokajanie przez opiekuna „ponadpodmiotowych potrzeb” podopiecznego.00-17. czyli takich których zaspokojenie wymaga „interwencji opiekuńczej”.                  grupa II-dzieci średnie(od 1 do 2 roku życia) grupa III-dzieci starsze(od 2 do 3 roku życia) PLAN DNIA Aby zaspokoić potrzeby dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym.00-12. te zaś więcej czasu spędzają na ruchu i zabawie.00 przyjmowanie dzieci do żłobka.30-14. przeznaczonych na zabawę i zajęcia dydaktyczne pory wykonywania poszczególnych czynności pielęgnacyjnych Przykładowy.30-obiad 12.00-podwieczorek 15. Są to: potrzeba przywiązania(charakterystyczna w niej bliskość fizyczna. potem psychiczna) potrzeba aktywności przedmiotowej w środowisku potrzeba eksperymentowania różnych ról społecznych potrzeba odczuwania własnego wzrastania i rozwoju potrzeba poczucia autonomii i samokontroli Praca opiekuńczo-wychowawcza z małym dzieckiem z żłobku opiera się na pewnych zasadach. której podstawowym zadaniem jest zapewnienie dziecku do lat 3wszechstronnej opieki. iż tryb życia dzieci (zwłaszcza w przypadku niemowląt) związany jest z czasem snu. filtr.00-8.30-leżakowanie.00-10.30-śniadanie 8. podczas pracy zawodowej rodziców.00-8.

.

wzbogacających proces dydaktyczno-wychowawczy. podejmowanie wszelkich działań o charakterze innowacyjnym i nowatorskim. a w szczególności:     rozwija otwartość dziecka na otoczenie wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój wyposaża w wiadomości. funkcja profilaktyczna. dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.PRZEDSZKOLE CELE. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom odpowiedniej opieki wychowawczej. . umiejętności i sprawności niezbędne do podjęcia nauki w szkole wspomaga rodzinę w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej Do realizacji wymienionych celów dąży się poprzez:       organizowanie różnorodnej działalności dziecka w oparciu o formy i metody pracy pedagogicznej w przedszkolu. których rozwój przebiega nieprawidłowo. z drugiej zaś na podejmowaniu działań korekcyjnych w stosunku do dzieci. etnicznej. z uwzględnieniem ukierunkowanej pracy nad przygotowaniem wychowanków do podjęcia systematycznej nauki w szkole. utrzymywanie ścisłej współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. stworzenie sytuacji sprzyjającej podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej. polegająca z jednej strony na uzupełnieniu bodźców. językowej i religijnej. rozumiana jako zapobieganie wszelkim nieprawidłowościom rozwojowym oraz chronienie wychowanków przed zagrożeniem fizycznym i psychicznym. których brak w środowisku odbija się ujemnie na rozwój dziecka. o systemie oświaty(z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 1999 r. ZADANIA I FUNKCJE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Przedszkole wykonuje cele i zadnia wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. obejmująca szeroko pojętą opiekę nad zdrowiem. otaczanie szczególną troską dzieci niepełnosprawnych oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci wyróżniających się szczególnymi zdolnościami i zainteresowaniami. funkcja dydaktyczna. wyrażająca się w procesie wspomagania i ukierunkowywania aktywności poznawczej dzieci w różnych sytuacjach i okolicznościach. Do głównych funkcji przedszkola należą:     funkcja opiekuńczo-wychowawcza. funkcja kompensacyjno-wyrównawcza.

• Optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych. defektów i zniekształceń. 2. W zajęciach rewalidacyjnych wyróżniamy: 1. Ilość uczniów na poszczególnych zajęciach wynosi: . które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo. Specjalne ośrodki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci głuchych i niewidomych. rozwijanie.zajęcia korekcyjno – kompensacyjne: 3 – 5 uczniów . • Dynamizowanie rozwoju (stymulowanie). Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych: • Maksymalne usprawnianie. rozdzielonych na poszczególne zajęcia wg potrzeb szkoły. fortioryzacja tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych. zajęcia dydaktyczno.gimnastyka korekcyjna . http://interklasa. czyli wyrównywanie przez zastępowanie.pdf?page=info&action=showdoc&oid=297226 Rewalidacja – (łac. Szkoła życia dla głęboko upośledzonych.korekcyjno – kompensacyjne . Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego. co w nim jest najlepsze. zajęcia korekcyjne: .Formy opieki rewalidacyjnej PLACÓWKI: 1. 3.pl/portal/index/dokumenty/interklasa/rewalidacja_indyw idualna. valius – mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami.wyrównawcze 2.zajęcia logopedyczne W szkole specjalnej na zajęcia rewalidacyjne przeznaczone jest 10 godzin tygodniowo. re – znów.zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: 3 – 5 uczniów . • Kompensowanie. Rewalidacja przystosowuje upośledzonego do życia w społeczeństwie.

gimnastyka korekcyjna do 15 uczniów Terapia pedagogiczna jest to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się. mające na celu eliminowanie niepowodzeńszkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. eliminowanie niepowodzeńszkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalnej oraz motywację w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka. rozwoju na miarę ich możliwości. Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego. Zasada korekcji zaburzeń czyli ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności. Zasada systematyczności. 5. Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego. Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego. uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka. 6. Zasada kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych. Zbiór celów operacyjnych jest programem terapii. Podmiotem terapii pedagogicznej jest nauczyciel terapeuta wyposażony w odpowiedniąwiedzęi umiejętności oraz posiadający predyspozycje psychiczne potrzebne do tego rodzaju pracy. 4. Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania .. . wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. 3. Celem operacyjnym terapii pedagogicznejjest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych. 2. Wśród zasad terapii pedagogicznej wyróżniamy: 1. Terapia pedagogiczna stanowi interwencję wychowawczą zmierzającą do spowodowania określonych. psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi.

.wspieranie twórczego zaangażowania w życie szkoły.kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do podejmowania zadań.uświadamianie konieczności dbania o środowisko naturalne. Wspomaganie rozwoju zdolności i zainteresowań: . czytanie. . 2.rozwijanie potrzeby właściwego komunikowania się i współpracy. . Kształtowanie prawidłowej postawy społeczno-etycznej: . .kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji i logicznego myślenia. . percepcji słuchowowzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.wdrażanie do troski o zdrowie poprzez właściwe gospodarowanie czasem i aktywny wypoczynek. Kształtowanie umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy. pisanie. .zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. . takich jak: słuchanie.uwrażliwianie na słuchanie wypowiedzi innych osób. regionalnej i do ojczyzny.wytworzenie pozytywnych relacji opartych na szacunku.dostosowanie działań edukacyjnych do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka. . . .kształtowanie właściwych zachowań wobec ludzi. odtwarzanie i tworzenie: . . jego możliwości i ograniczeń.budzenie wiary we własne możliwości. . plastycznej i technicznej. trosce.rozwijanie percepcji słuchowej-szczególnie w zakresie słuchu fonematycznego.wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa. .poszerzanie wiedzy na temat własnego ciała. . 5. mówienie.uczenia poprawnej wymowy i wyrażania myśli w formie zdań. obserwowanie.rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 3. rachowanie. Uświadamianie konieczności dbania o zdrowie. . .kształtowanie właściwego stosunku do świata zwierząt i roślin.uwrażliwianie na bezpieczeństwo i kształtowanie umiejętności unikania zagrożeń Formy opieki resocjalizacyjnej PLACÓWKI: .wyrabianie poprawnych nawyków żywieniowych i higienicznych. Uwrażliwianie na piękno środowiska przyrodniczego i kulturowego: .uwrażliwianie na piękno kultury i sztuki regionu.rozwijanie aktywności muzycznej. . . zaufaniu i wsparciu.wdrażanie do gromadzenia doświadczeń matematycznych. lokalnej.wdrażanie rozwiązywania problemów pojawiających się w codziennym życiu. higienę i bezpieczeństwo: .CELE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH 1. . . odkrywanie potencjalnych zdolności i inspirowanie do ujawniania zainteresowań.usprawnianie motoryki małej. akceptacji i życzliwości. 4.

com/watch?v=ADbOFz02eWs Młodzieżowy ośrodek wychowawczy Placówka przeznaczona dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy. zapewniające młodzieży w wieku 13-18 lat (w sytuacji kiedy wychowanek kontynuuje naukę do 21 lat). 3. gimnazjalnej i zawodowej lub szkoły przysposabiającej do zawodu. aby wychowanek umiał wdrażać nabyte w procesie uczenia się doświadczenia poprzez uczestnictwo w życiu społeczności szkolonej. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ochronę przyrody i środowiska umacnianie poczucia obowiązku i dyscypliny Kształtowanie ich patriotycznej postawy Na zajęciach pozalekcyjnych np. społecznym i sportowym. w założonym procesie „naprawy” wychowanków. 5. Wychowawcy mogą wpajać wychowankom zasadę poszanowania tradycji i trwałych wartości kultury narodowej. Obowiązkiem placówek resocjalizacyjnych jest zapewnienie wychowankom możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej. 4. rzetelności i odpowiedzialności emocjonalnej i estetycznej Przekazywanie treści wskazujących na poszanowanie norm społecznych oraz godności własnej osoby i drugiego człowieka. Policyjna izba dziecka. pobytu całodobowego lub okresowego.youtube. przygotowując go do życia w naturalnym środowisku społecznym. społecznym i gospodarczym kraju Wyrabianie w nich wrażliwości społecznej. C. jest:         stworzenie im możliwości nabycia umiejętności pełnienia ról społecznych. W oddziaływaniach resocjalizacyjnych prowadzi się takie formy zajęć. Przygotowanie młodzieży do świadomego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym. Zakład poprawczy Schronisko dla nieletnich Zakład karny https://www. sztuki w teatrze itp. Celem placówki. życzliwości wobec drugiego człowieka. w formie pogadanki i dyskusji. Zapewniają możliwość oddziaływania indywidualnego na wychowanka niedostosowanego społecznie. W KSIĄŻCE . w internacie. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze mogły prowadzić działalność w formie dziennego pobytu wychowanka w placówce. a także umożliwienie dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i samokształcenia lub przygotowanie wychowanków do wykonywania pracy zawodowej jako wykwalifikowanych pracowników. warsztatach szkolnych i w środowisku społecznym. po obejrzeniu filmu.1. w którym przebywa.D. zgodnie z obowiązującymi normami życia społecznego. 2. kształcenie na poziomie ogólnokształcącym i zawodowym a także udział w życiu kulturalnym.

Zapewnia naukę i kształcenie zawodowe. O charakterze zamkniętym. uzależnionych od środków odurzających. Rodzaj zakładów poprawczych:    Zakłady resocjalizacyjne o charakterze otwartym (młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej) i półotwartym. psychotropowych i alkoholu.Zakład poprawczy (ZP) Potocznie poprawczak – specjalna placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 13 do 21 roku życia. nosicieli wirusa HIV. zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne. skierowanych ze schroniska dla nieletnich. dla wielokrotnych uciekinierów z zakładów otwartych i półotwartych. . wzmożonym nadzorze wychowawczym dla wysoce zdemoralizowanych (po ukończeniu 16 roku życia). Zakłady resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla nieletnich upośledzonych umysłowo. Zakłady resocjalizacyjno-terapeutyczne dla nieletnich    z zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami osobowości.