Kennisportfolio Blok 2 leerjaar 1

Marketing
De Abell-diagram
Auteur : Derek F. Abell
Vakgebied: Marketing
Beschrijving:
Het model van Abell geeft aan wat de
marktafbakening is van de huidige activiteiten
binnen een organisatie. Ook kan het Abell model
gebruikt worden om in de toekomst om een nieuwe
strategie te ontwikkelen door bijvoorbeeld andere
behoeftes te creëren of een uitbreiding van je
doelgroep.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
De Abell analyse is te gebruiken bij het afbakenen van de markt waar de organisatie zich in
bevindt.

De Marketing omgeving
Auteur : N.v.t. (auteur van het boek: Philip
Kotler & Gary Armstrong)
Vakgebied: Marketing
Beschrijving:
Bij de marketing omgeving kan je kijken waar
je invloed op hebt en hierop kan inspelen. Maar
je kan ook bekijken waar je minder invloed op
hebt (bij de externe kant).
Relevantie/ Te gebruiken voor:
De marketing omgeving is te gebruiken voor het inschatten van de beïnvloedbaarheid
zowel Intern als extern van een organisatie.

ABCD-analyse
Auteur : N.v.t. (auteur van het boek: Philip Kotler
& Gary Armstrong)
Vakgebied: Marketing
Beschrijving:
Een ABCD-analyse bestaat uit afnemersanalyse,
bedrijfstakanalyse, concurrentenanalyse en distributieanalyse. Dit wordt vaak gemaakt
om een beeld te krijgen van de externe kant van een organisatie om strategische
beslissingen te maken.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
Als de ABCD-analyse wordt gebruikt dan is er een goed beeld wat de externe
omgevingen is van een organisatie.

De SWOT Analyse
Auteur : Chemieconcern DuPont
Vakgebied: Marketing
Beschrijving: Met de SWOT-analyse analyseer je wat de
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de
organisatie zijn. Sterktes en zwakte zijn intern en kansen en
bedreigingen zijn extern.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
Het analyseren van een organisatie om te kijken waar een organisatie onderscheidend
is(sterkte) , of waar ze wellicht op moeten letten(bedreiging).

Waardestrategie Treacy en Wiersema
Auteur : Treacy en Wiersema
Vakgebied: Marketing & Management
Beschrijving: Met de waardestrategie van Treacy en
Wiersema kan een organisatie kijken waarin ze zich
willen specialiseren. Operational Excellence – zo
goedkoop mogelijk produceren
Product Leadership – Innovatief ontwikkelen van nieuwe
producten
Customer Intimacy – Langdurige relaties aangaan met
klanten / klantenbinding.
Relevantie/ Te gebruiken voor: Om te kenmerken in welke waardediscipline een
organisatie zich wil focussen. Dit kan gebruikt worden voor strategische doeleinden.

Generieke concurrentie strategie Porter
Auteur : Michael E. Porter
Vakgebied: Marketing
Beschrijving:
Bij de De generieke concurrentiestrategie van
Porter zijn er drie verschillende
concurrentiestrategieën die organisaties kunnen
hanteren om onderscheidend vermogen t.o.v.
haar concurrenten te creëren
Relevantie/ Te gebruiken voor:
De generieke concurrentiestrategie van Porter is te gebruiken bij het formuleren van een
strategie voor een onderneming

Groeistrategieën van Ansoff
Auteur : Igor Ansoff (1918-2002)
Vakgebied: Marketing
Beschrijving: Het Ansoff-model is een strategisch
hulpmiddel bij het aankaarten van de
groeistrategieën van een organisatie. Door dit model
in te vullen kan een organisatie nadenken over de
strategische ontwikkelingen en kansen van hun
organisatie in de markt.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
De groeistrategie van Ansoff is te gebruiken om een strategisch beleid van een
organisatie te bepalen.
Promotiemix strategieën
Auteur : N.v.t. (auteur van het boek:
Philip Kotler & Gary Armstrong)
Vakgebied: Marketing
Beschrijving: Promotiemix strategie
/ Push- en pull- strategie is de
manier waarop een product door een
distributiekanaal naar de eindklant
wordt gedistribueerd.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
De Promotiemix strategie / Push- en pull- strategie is te gebruiken om te kijken hoe je en
product het beste de markt op kan zetten.

HRM
FOMBRUN-model
Auteur : Fombrun, C., Tichy, N.M. &
Devanna, M.A.
Vakgebied: HRM
Beschrijving:
Het FOMBRUM-model geeft aan dat de
resultaten van een organisatie afhankelijk
zijn van een aantal criteria zoals
selectie,prestatie, beoordeling,
ontwikkelingen en beloning. Het model geeft
aan dat dit met elkaar gecombineerd moet
worden waardoor de organisatie een HRM- strategie / beleid heeft. Dit moet uiteraard wel
gepaard gaan met de organisatiestrategie.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
Strategieën te bepalen binnen de organisatie en als er veranderingen nodig zijn binnen
het personeel.

De behoeftehiërarchie van Maslow
Auteur : Abraham Maslow
Vakgebied: HRM
Beschrijving:
Vanuit de behoeftehiërarchie van Maslow kan
men ordenen/rangschikken wat de behoeften van
een mens is. Volgens de theorie zou de mens pas
streven naar een hoger geplaatste behoefte als de
onderstaande behoefte is bevredigd.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
Om op te zoeken wat nu exact behoeftes zijn van je personeel om hierop in te kunnen
spelen. Of om zelf een visueel beeld te hebben om te streven naar zelfontplooiing.

Bedrijfseconomie
De balans
Auteur : N.v.t. (auteur van het boek: A.
Heezen)
Vakgebied: Bedrijfseconomie
Beschrijving:
Met een balans kan een bedrijf in één
overzicht zien wat de bezittingen en schulden zijn op een bepaald moment. Aan de linkse
kant staan de bezittingen (de debet zijde), en aan de rechter kant staan de schulden (de
credit zijde).
Relevantie/ Te gebruiken voor: Door te kijken of de schulden niet hoger zijn als het bezit.
Dit is ook relevant voor dividend uitkering.

De winstverdeling
Auteur : N.v.t. (auteur van het boek: A. Heezen)
Vakgebied: Bedrijfseconomie
Beschrijving: Met deze formule is er uit te rekenen
wat de winst is nadat alle kosten in de formule is
verrekend over de winst voor VBP.
Relevantie/ Te gebruiken voor: Uitrekenen wat de
overwinst is van een organisatie om dividend te
kunnen uitkeren of om reserves te kunnen vullen.

Management inleiding II
Het 7S-model
Auteur: McKinsey-medewerkers Richard Pascale en Antohny Athos
Vakgebied: Management
Beschrijving:
Het 7-S model is een model waarin 7 vaste
factoren weergegeven staan om de prestaties
van een onderneming in kaart te kunnen
brengen. Alle 7 factoren zijn even belangrijk
en maken een organisatie uniek.
De 7 factoren zijn:
Strategie, Structuur, Sleutelvaardigheden,
Systemen, Stijl, Gemeenschappelijke
waarde, Personeel.
Relevantie/ Te gebruiken voor :
om de kwaliteit te meten van de prestaties
die een onderneming levert

Flowchart
Auteur: N.v.t. (auteur van het boek: Weber en Doelen)
Vakgebied: Management
Beschrijving: Met een flowchart kun je bedrijfsprocessen
in een schematische weergaven zetten. Dit doe je om
bedrijfsprocessen te optimaliseren maar ook om
nieuwe medewerkers in te kunnen werken.
Relevantie/ Te gebruiken voor :
Een flowchart is te gebruiken om processen te
versnellen of te verduidelijken binnen een organisatie.

Overeenkomsten- & Rechtspersonenrecht
Rechtsfeiten

Rechtsfeiten: feiten
met een
rechtsgevolg

Auteur: N.v.t. (auteur van het
boek: Lydia Lanssen)

Menselijke
handelingen

Vakgebied: Recht
Beschrijving:
Het schema van de rechtsfeiten is
een schematische weergave van
enkele samenhangende
begrippen.

Rechtshandelingen

Relevantie/ Te gebruiken voor:
Als je een rechtsfeit wilt indelen
om de juiste benaming er aan te
geven zodat het juridisch
kloppend is.

Blote rechtsfeiten

Feitelijke
handelingen

Eenzijdig

Onrechtmatige daad

Meerzijdig

Wanprestatie

Rechtmatige daad

Toerekenbaarheid: Wanprestatie of overmacht
Auteur: N.v.t. (auteur van het boek: Lydia
Lanssen)
Vakgebied: Recht
Beschrijving:
Als er sprake is van een tekortkoming in de
nakoming van een verbintenis moet de
schuldenaar in beginsel de schade
vergoeden. Echter hoeft dit niet als er
overmacht is van de schuldenaar, waardoor
het voor rekening is van de schuldeiser.
Relevantie/ Te gebruiken voor:
Dit is te gebruiken om te kijken of een
schadevergoeding kan worden verrekend aan de schuldenaar of aan de schuldeiser.