You are on page 1of 138

¥ WKOL« UMG

‰Ë_« ¡e'«
A-PDF MERGER DEMO

5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë
rOŠd« sLŠd« tK« r Ð

5DK W ˜
w UF « rOKF
«Ë WO d
« …—«“Ë

WKOL'« UM
G
wU_« l«d « nBK
‰Ë_« ¡e'«

ÊuH R*«

Í“U³Š —uNAÆœ åUIM


Î ò rUÝ tOłËÆœ

bOL(« b³Ž vNÝÆ√ 5I¹ 5%Æ√


©Z¼UM*« e d® VOD)« bL× bLŠ√Æ√ u−Š »uIF¹Æ√
5DK= WËœ w= wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  —dA
Â≤∞∞¥ Ø≤∞∞≥ wÝ«—b« ÂUF« s «¡bÐ
Î UNÝ—«b w= »U²J« «c¼ f¹—bð

∫ ÂUF« ·«dýù«
Z¼UM*« WM' fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ Æœ
Z¼UM*« e d ÂUŽ d¹b ≠ 5ÝU¹ Õö) Æœ

∫WOÐdF« WGK« ÃUNM* wMÞu« o¹dH«

åoMLK ÎU³zU½ ò Í—uM« œ«uł bL× ÆœÆ√ åÎUIMò WOLý uÐ√ vOŽÆœ
VOD)« bLŠ√ —uHG« b³Ž 5√
ÊUAš uÐ√ .dJ« b³ŽÆœ œULŠ qOKšÆœ
åΫ—dIò rK dLŽ Ê«bOLŠ wKŽ
“U³« dOOð »u³NÞ vM
 U7dŽ Èu$ Æœ

hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ∫ ÍuÐdðË w‡‡M ·«dý≈


Ê«uF d¼U ∫ w‡‡M ·«dý≈
g¹Ë«—b « W²3 uÐ√ œuL×Æœ ∫ rOJײ«
bLŠ ”UM¹≈ ∫ r‡‡‡‡OLB²«
Ê«b¹uÝ w½UNð ∫  U‡u‡‡‡Ý—
VOD)« bLŠ√ ∫Z¼UM*« e!d s »U²J« o%M

WO"$ d#
« WO U! « WF"D «
‡¼ ±¥≤µØÂ≤∞∞¥
w UF « rOKF² «Ë WOÐd² « …—«“u WþuH× l³D « ‚uIŠ lOLł c
5D7K8 ≠ tK « «— …dO³ « ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« e3d
©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ f3U8 ©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
E-mail: PCDC@PALNET.COM
bONL'

 UŠuLÞ oOIײ ªWOMODKH« WOuB)« wŽ«d¹ ÃUNM l{Ë …—Ëd{ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  √—
Ò N ÎU?ÝU?Ý√ b?F?¹ wMODK9 ÃUNM ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?« 5?Ð t?½U?J cšQ¹ v²Š wMODKH« VFA«
…œU?O?« ¡UM³ UÎL?
W¹dA³« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dEu1b«Ë rOI« aOÝd² ÎUÝUÝ√Ë wMODKH« VFAK WOMÞu«
Æ…—«“uK WOL)« WD)« ∆œU³ UN²JÝ— w²« W «b²*«
w?u?ð «c? ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNöš s w²« rOKF²K WOzd« WKOÝu« t½√ w9 ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
bOÐ vË_« …«œ_«Ë ¨rKF²K jOÝu« —bB*« t½_ ªÃUNM*« dUMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JUÐ WUš W¹UMŽ …—«“u«
Íd?Ý_« rKF²«Ë WOK;« W9UI¦«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²« qzUÝË s ÁdOž v≈ W9U{≈ ¨VUD«Ë rKF*«
Æ…bŽU*« jzUÝu« s U¼dOžË
V²J wMODKH« ÃUNMLK UN²Dš s W U)« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞µØ≤∞∞¥ ® ÂUF« «c¼ …—«“u«  dE√
s WOÝUÝ_« ·uHBK w¼Ë WIÐU« qŠ«d*« V²cd¹uDð v≈ W9U{ùUÐ ¨5OÝUÝ_« dýUF«Ë f U)« 5HB«
ÆW¹u½U¦« WKŠd*« V²c UNF³²²ÝË ¨lÝU²« v« ”œU« s Ë ¨lЫd« v« ‰Ë_«
¨UÐU²c
Î ≤≤π »—UI¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š …dAF« ·uHBK  e$√ w²« rKF*« Wœ√Ë WOÝ—b*« V²J« bFðË
q?NÝ »uKÝQÐ X{dŽÔ  U? u?K?F? Ë  U?½U?O?Ð s? tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ w9 WOÝUÝ√ …eOc—
WDA½_«Ë qzUÝu«Ë ¨f¹—b²« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýR sLC²ð ¨WŽuM²  «d³š dO9u² ªwIDM Ë
ÆÁöŽ√ …—ucc*« WOL)« WD)« ∆œU³ l ¡ö²ðË ¨.uI²« VOUÝ√Ë
¨U?N??¹—b?²?Ð Êu uI¹ s¹c« 5LKF*«Ë 5¹uÐd²« Wc—UA0 U?ιu? Ò M?Ý U?¼ƒ«d?Ł≈Ë UN×OIMðË V²J« WFł«d r²ðË
 «dOG²« l ¡ö²ð wc ªd¹uD²«Ë q¹bF²K WKÐUE WO³¹d&  UF³Þ WFЫd« v« vË_« s  UF³D« …—«“u« ÈdðË
‰c?³ð U —«bI0 œ«œeð wMODKH« wÝ—b*« »U²J« WLOE Ê≈ Æ…UO(«  «—UN Ë włuuMJ²«Ë wLKF« ÂbI²« w9
ÊuŁb×¹ s¹c« ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽ≈ ‰U− w9 5BBJ²*« s sJ2 œbŽ d³c√ Wc—UA s Ë œuNł s tO9
w?9 Z?¼U?M?*« e?cd? U?N?JÝ— WO−NM0 ¨WFł«d*« s WFÝ«u«  UOKLF« ‰öš s ¨rOKF²« w9 U?ιd¼uł Ò Î«d?OOGð
ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Íc« sÞu« w9dÞ w9 ëdšù«Ë nOQ²« wU−
 U?L?EM*«Ë  UÝR*« v≈ d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF¹ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈
ÆZ¼UM*« ŸËdA* wU*« UNLŽb ªUJO−KÐ W uJŠ WUJÐË WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë ¨WOËb«
w?J¹—U²« wMÞu« qLF« «c¼ “U$≈ w9 Xc—Uý w²« ¨WOMÞu« W¹uÐd²«  «¡UHJUÐ dJH² …—«“u« Ê√ ULc
¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²c—UA vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽSÐ ÂuIð w²« ¨W¹uÐd²« ÊU−K« ‰öš s
¨s?¹—d?;«Ë ¨5?H?R?*«Ë ¨—«d?Eù«Ë ¨Z?¼U?M?*«e?cd? Ë ¨W?¹—«“u?« Z?¼U?M?*« ÊU' qLAðË ¨tFEu VŠ yq?c
V²J« ¡«dŁ≈ w9 5c—UA*«Ë ¨5FÐUD«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5 UÝd«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLF«  Uý—uÐ 5c—UA*«Ë
ÆoO³D²« ¡UMŁ√ Ê«bO*« s WOÝ—b*«
wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
Z¼UM*« e‡Rd
 ≤∞∞¥ ‰uK¹√
∫WbI
rOŠd+« sLŠd+« tK+« rÐ

- t?K?+« b?³?Ž s?Ð b?L?×? 5?KÝd*« ·dý√ vKŽ Âö+«Ë …öB+«Ë¨ 5*UF+« »— tK+ bL(«
ªbFÐË - rKÝË tOKŽ tK+« vK)
ÃUNM* WUF+« ∆œU³*« o>Ë ÁUMF{Ë ¨wÝUÝ_« lЫd+« nBK+ åWKOL'« UM²G+ ò»U² «cN>
dLFK+ÎU³ÝUM ÊuJ¹ Ê√ vKŽ tO> UM)dŠ bOËÆWC¹dF+« tÞuDšË¨Ò wMODKH+« WOÐdF+« WGK+«
ÎU¾ON˨UO½b+« ·uHBK+ WOÐdF+« WGK+« ÃUNM* ÎöLJ ÊuJ¹ Ê√ vKŽË ¨W³KDK+ wKIF+«Ë wMe+«
ÆUOKF+« ·uHBK+
”—b?+« UMKFłË¨nB+« «c¼ w> WOÐdF+« WGK+« rOKF²+ ÎU?ÝUÝ√ ”—b+« »uKÝ√ UMKFł bOË
 U?³?¹—b²> ¨ »UFO²Ýô«Ë rNH+« WK¾Ý√ tF³²ð¨‚uAË Ò VÝUM h?Ò MÐ √b³O> ¨WKUJ² …bŠË
…—u?E?M?*« W?O?zö?ù« W?ÐU?²?J?+« vKŽ V¹—b²> ¨ UNMO½«uOË WGK+« fÝ√ V+UD+« w> wLMð W¹uG+
W?J?K? s?¹d?L?²?+ kH×K+ h½Ë√ ¨ qNÝ bOA½ rŁ¨WLOK+« WÐU²J+« bŽ«uO aOÝdð v+≈ W>œUN+«
dšü«Ë 5(« 5Ð ”—b+« r²d¹Ë ¨wÐU²J+«Ë ÍuHA+« tOŽuMÐ dO³F²+« rŁ¨UNDOAMðË ¨kH(«
¨”—b?+« w?> U?N?K?B?Š w?²?+«  U?u?K?F?*« ŸUłd²Ý« vKŽ V+UD+« eH×¹ ◊UA½ Ë√ qLŽ WO—uÐ
ÆtðUOŠ w> UNHOþuðË
w> 5LKF*«Ë  ULKF*« ÂUOO ‰öš s ô≈ Áułd½ U v+≈ qB¹ô˨qL²J¹ô qLF+« «c¼ Ê≈
ułd½Ë UL Æ W¾ýUM+« UM+UOł√ v+≈ t+UB¹≈ qł√ s qU ÊËUF²Ð 5DK> w+UG+« UMMÞË ŸuЗ
n?Ou* rN²EŠö˨tF qUF²+« w> rN²Ðd−²+ ÎUI>Ë ¨»U²J+« ‰uŠ rNðUþu×K ¡«bÐ≈ rNM
tÐ ‰u)u+« hd¹ ULO> UMMOÐË rNMOÐ ¡UM³+« q)«u²+«Ë ¨ «œœdðË√
Î ÎU{«dŽ≈ Ë√ ôU³O≈¨W¾ýUM+«
Î
Æ ÎUFOLł Áułd½ U v+≈
ÊuHR*«
(U‡$u

≤ …bOF « WKzUF « ‰Ë_« ”—b «

±≤ VMF « wU « ”—b «

≤± w"u#_« s#b « Õö' Y U « ”—b «

≥≥ WO+—u « …dzUD « l‡"«d « ”—b «

¥¥ WOMODK1 WO2F3 ‰U/√ f/U)« ”—b «

µ≤ …—u7*« W8U8b « ”œU « ”—b «

∂∂ dLI « l"U « ”—b «

@µ n# dA « qLF « s/U « ”—b «

∏∏ …dOA_«Ë ‰uAd « lAUB « ”—b «

ππ ©pOBAö2 «® sz«bK « d3UF « ”—b «

±∞@ W/UFM « dAH ÍœU(« ”—b «

±±π nz«dLË —œ«u dAH wU « ”—b «


± ”—b«
…ÔbOF
Ó «
] WÔKzUF«
Ó

…Ô—uUÐ
Ó Ó ¨WÌ−
w¼  sOð
Ó {U½ Ì  U ³Š ] s
Ú tÔ²F Ú Lł
Ó ULÐ …ΗËd
Ó Ú Ó ÂdÚJ«
Ó s
Ó WMO
Ô √Ó  
Ú œUŽ
Ó

Ô‰Ë]√Ó∫ d?LÓ¦«
∫ WKzU
Î
] …Ô—uUÐ
—U
Ó L¦=« tÔ²ÚDÓŽÚ√Ó¨dOL
Ï ÝÓ UNMÔÐ«Ú dÓÓCŠ UL˨
] Ú dÚÓ dLÓŁÓ
rN
Ó
ÆtÔMÚ Z
 ž«
¨UNKÚÔ r]ŁÔ UNKÚ  cK]« 5
Ú ¨c¹  ²=« s  ³Ò׫
Ó  U  ÍbÓËÓ U¹ cÚš
Ó Ác¼ Ô
Ô C
Ó MÚ¹Ó U
ÆbÏN²Ó−
Ú Ë
Ô ¨V
Ï O=ÞÓ bÏÓËÓ X
Ó ½ÚQÓ Ó
Ó‰Ë]√Ó q
Ó ÓÓ√ ULÒÓËÓ ¨UNKÓ
Ó žÓ r]ÔŁ ¨tÔÓ UN³=Š
Ô vKŽ tÔ]√Ô «dÎ Uý 5
 ²=«  U³ÒŠ Ó dOL
Ï Ý Ó cÓš
Ó √Ó
…Óc¹c
Ó K«  ³×«
]  U ] Ác¼ cÔš¬∫ Ô t  HÚ½Ó w ‰UI
Ó Ó ¨tKLÓŽÓ w V Ô √Ó Ê]√Ó dÓ]cÓðÓ ¨UNMÚ W̳]Š
Ô FÓ²Ú¹Ó ÁUÐ Ó
ÆwM= UNKÚQÓÐ o
^ Š
Ó √Ó uÓNÔ Ó ¨wÐÓ√ v≈
v≈ tłuðÓ∫bÓB
Ó Ó ¨tOÚKÓŽÓ rÓK]Ý Ó t?KIÚŠ
Ó Ë¨ Ó w q
Ô LÓF?Ú¹Ó Y
Ô OÚŠ¨
Ó ÁUÐ
Ô √Ó d?Ï OLÝ
Ó bÓB
Ó Ó
ÆÓ„«b¹ UN²ÚÝ
Ó dÓžÓ w²«] 5
 ²=« —U−
 ý  Ł ‰ÓË]√Ó q
Ú √Ó —UL Ú ÔË ¨wÐÓ√ U¹ q
Ú C
] HÓð∫
Ó ‰U
Ó r]ŁÔ

V
Ô FÓ²ÚðÓ wð√ÓdÓ« ] tHÚ½Ó w ‰U
Ú Ê≈∫ Ó q Ú ÐÓ ¨—U  ÔQÚ¹Ó rÚÓ tÔM]J ¨tM
Ó L¦=« q  Ð«Ú s
Ó » Ô _«Ó d]ÝÔ
o
^ Š Ó NÓ ¨UNÓ UNÓb= ÓÔ√Ë ¨XOÚ³«
Ó √Ó w Ó v≈ œuŽ
Ó Ó√ v²]Š Ó UNÐ k Ô H²ÓŠ
Ú QÓÝ
Ó ¨w = ²OÚ³«
Ó UNKLÓŽÓ w
ÆwMÒ UNÐ

tð√ÓdÓô
Ú s? Ó Ł ÂÓb?
 O²Ò« —UL ] Ó ¨ tKLÓŽÓ s?
Ú  dOL
Ì Ý Ó uÐ√Ó œU?
Ó Ž ULÒÓËÓ
X³− Ó ¼œÔ
] FÓðÓ∫XA
Ú N?³ÒŠ
r? Ó I?Ú «u d?ÓŽÓËÓ ¨d?Ï O?LÝ
Ô —«b? Ó g? Ó ¼œË Ô ¨X?A Ó ¼b?
Ô ¨W?
Ó M?Ó O√Ó
Ó C
q] Ó∫dŁ¬
Ó ÆtHÚ½Ó vKŽÓ ÁÔdÓOÚžÓ dÓŁ¬Ó rÚNÔMÚ q
y JÔ ¨
Ó UC
Î FÚÐÓ rÚNÔC
Ó FÚÐÓ

X
Ú ŽÓœÓ˨ Ì ½Ó o
Ó nOE Ì ³ÓÓÞ vKŽÓ U?N²ÚFÓ{
Ó ËÓËÓ ¨ «b
Î O=ł
Ó UN²ÚKÓ
Ó žË
Ó ¨—U? Ó L¦«
= dOLÌ Ý Ó Â^√Ô  Ú cÓš
Ó √Ó
 H« Ác¼Ó «uËU?
WÓN?ÓU? Ó MðËÓ ¨ÎU?FOLł Ó «u?KÓ−?
Ó ¨
Ó q  ÚÓ_« w? UN²?Ó—UA Ô  U¼bÓÓËÓËÓ ¨U?Nł
Ó L? Ó ËÚ“Ó
ÆWO]KzUF«
 …œUFÓ «
] s Ó  u>ł
Ó w …Óc¹cÓ K«
]

∫WK¾Ý_«
Ô

ø WÔMO Ó w²«] WNUH« rÔÝ«


Ó Ó√ UN²ÚFÓLÓł Ú U ≠±

ø«dOL
Î Ý Ó UNMÓÐ«Ú WÔMO
Ó √Ó X Ó ËÓ «–ULÐ ≠≤
Ú HÓ

øUNMÐô
Ú dOL
Ì Ý
Ó Â^√Ô tÔ²ÚDÓŽÚÓ√ Íc]« U ≠≥


ø5 =  U³ÒŠ
 ²« Ó q
Ó Ú√Ó dOL
Ï Ý Ú LJÚ¹Ô rÚÓ «–UL ≠¥
Ó q

ø5 =  U³ÒŠ
 ²« Ó ÌdOLÝ uÐ√Ó q
Ó ÓÓ√ q¼Ó ≠µ

øt²ł
Ó ËÚeÓ 5
Ó ²«
= w Ó DFÚ¹Ô ÊÚ√Ó dOL
Ì ÝÓ uÐ√Ó —Ód] Ó «–UL ≠∂

øWÓ UE
Ó M« ^ ×ðÔ dOL
] ÒV Ì ÝÓ Â]√Ô Ê]Ó√ vKŽÓ ‰^bÔ¹Ó Íc]« U ≠∑

ø5 Ò  U³ÒŠ
 ²« Ó q
Ó Ó√Ó s
Ú Ó ≠∏

ødOL
Ì ÝÓ WÓKÓzUŽ
 n Ô BÓð «–ULÐ ≠π

ødOL
Ì ÝÓ WKÓzUŽ w p³Ó−
Ó ŽÚÓ√ Íc]« U ≠±∞

ø5DÚ KÓ w ö¹u


Ó Î ÞÓ dÔL=FÓðÔ w²«] …dL¦*«
Ô …d
Ô −
Ó ]A« U ≠±±

Æ”
 —ÚbK
] dš¬
Ó U½«uM
Î ŽÔ —U²
Ô 
Ú Ó½ ≠±≤

¥
WÔGÓK«
^
qOD²Ó
Ú L«
Ô w UNFÔC
Ó ½Ó˨
Ó wðQÚ¹Ó ULO j Ú ðÓ ÌWLÓKÓ q
y Óš UN²Ó× = Ô b]{ —U²
Ô Ú ½Ó ±
∫q  L«
 ÐUI Ô

UN²ÚFÓKÓ Ó ÊeÚ׫
Ô aÝËÓ `¹d²Ó
Ú ðÓ V  žÓ XDÓŽÚ√Ó
Ó C
Æ„«b
Ó ¹Ó UN²ÚÝ
Ó dÓÓž w²«Ò sO
 ²«
Ò —U−
 ý  Ł ‰ÓË]√ÓÚ qÔ ≠√
Ú √Ó —UL

Æ…œUF
Ó « Ó  u>ł
] s Ó w …Óc¹c
Ó K« Ó UH« «uËUM
Ò WN Ó ðÓ ≠»

Ú  »
 Ð«Ú s
ÆtM Ô _«
Ó d]Ý
Ô ≠‡ł

Æ—ÓUL¦«
= dOL
Ì Ý
Ó Â^Ô√  cÓš
Ó Ó√ ≠œ

ÆÌnOE½Ó o
Ì ³ÓÓÞ vKŽ —UL
Ó ¦=« dOL
Ì ÝÓ Â^√Ô X
Ú FÓ{
Ó ËÓ ≠‡¼

Æw² Ó UNKLÓŽÓ w V
= OÚ³« Ô FÓ²ÚðÓ wð√ÓdÓ«
Ú Ê≈
] ≠Ë

µ
 Ôð w²«] WLÓKJ«
w UNÐÔ—UI Ó ÂU Ó ½ÓËÓ ¨WK]«
Ó Ó√ UNFÔC ] s Ó  WÓ³ÓÝUML«
Ô WÓLÓKJ«
Ó Ã Ô d
Ú ½Ô ≤
∫ vMFÚL«
Ó

 Ô
y b−

ÔqLÓFÚ¹Ó ÏqOLł
Ó vDŽÚ√Ó
bÏN²Ó−
Ú Ô  
Ú œUŽ
Ó s
Ï 
Ó Š
Ó
dÔŁRÚ¹Ô `
Ó ÓMÓ Ô C
q= HÓ¹Ô

ÔqG²ÓA
Ú ¹Ó

X
Ú FÓł
Ó —Ó

∫w½U¦«
Ò œuL Ó w UNKÔL=JÓ¹Ô ULÐ ‰Ë]_«
 F« Ó œuL
 F« 
Ó w  «—U³  q
F«  ½Ó ≥
Ô B

ÆUNKÚÔ r]ŁÔ WÔMO


Ó √Ó  
Ú œUŽ
Ó

Ó √Ó tð√ÓdÓô
ÆWMO Ú sO²«
Ò  UÔ ³ÒŠ
Ó X
Ú ½U
Ó

ÆdLÓ¦«
] …Ó—uUÐ
Ó —ÓUL¦«
= q  ž«
Ú

 HÚ½Ó vKŽ ÁÔdÓOÚžÓ dÓŁ¬Ó


Æt 5²« Ó Ł dOL
= —UL Ì ÝÓ uÐ√Ó ÂÓb] Ó

ƅΗËd
Ó Ú Ó WKÓzUF«
 œ«d Ú bÌŠ«Ë q
 √Ó s ^ Ô

∫W³ÓÝUML«
Ô WLÓKJU
Ó Ð wðQÚ¹Ó ULO ⁄«d
Ó H«
Ó qÔ LJÚ½Ô ¥

Æ 5²«
Ò sÓ  U³Ò׫
Ó Ác¼Ó ÍbÓËÓ U¹ cÚÔš ≠±

Æ ÊÚ√Ó q Ó {UM«
Ó ³Ú Ó WÓ− ] WÓNÓUH« Ác¼ q
Ú ÔQÚÓð ô ≠≤

ÆtÔÓ UN³=Š
Ô vKŽÓ tÔ]√Ô 5²«
Ò  U ³ÒŠ
Ó dOL
Ï ÝÓ cÓš
Ó Ó√ ≠≥

ÆwMÒ —UL
 ¦« 
= ÁcNÐ Ó N Ó ¨UNKLÓŽÓ w V
w Ô FÓ²ÚðÓ wð√ÓdÓ«
Ú Ê]≈ ≠¥

Æ Ós u>ł
Ó w t=√Ô l
Ó dOL
Ï Ý
Ó Ó‘UŽ ≠µ

ÆwÐU² tÔ²ÔOÚDÓŽÚÓQ ¨wHÚÓ½ vKŽÓ wI¹b


Ó bÚIÓÓ ≠∂

∫tÔÓ VÝUML«
Ô ⁄«d
 H«
Ó w tÔFÔC
Ó ½Ë
Ó ¨‚«—
 ËÚ_«
Ó sÓ  V
Ó ÝUML«
Ô rÓÝô«
Ú —U²
Ô 
Ú ½Ó µ

. tÔ^√Ô tÔ²ÚDÓŽÚ√Ó dOL


Ï ÝÓ dÓC Ó UbÓMÚŽ ≠±
Ó Š
Ó„«b¹Ó
o³ÓÞÓ
. w q
Ô LÓFÚ¹Ó Y
Ô OÚŠ
Ó ÁUÐ
Ô √Ó dOL
Ï Ý Ó bÓB
Ó Ó ≠≤

. UN²ÚÝ
Ó dÓžÓ w²«Ò 5
 ²«
Ò —U−
 ý Ô Ł Ác¼Ó ≠≥
Ú √Ó —UL
tÓK«
]
.ÌnOE½Ó vKŽÓ —UL
Ó ¦«
= dOL
Ì ÝÓ Â^√Ô X
Ú FÓ{
Ó ËÓ ≠¥

—UL Æ…dO¦ Ó tLFÓ½ vKŽÓ


Ó J« dÔJÔA
Ú Ó½ ≠µ
Ó ¦«
= qIÚ׫
Ó


∫ wðQÚ¹Ó UL
Ò q> JÔ rU«
Ò Y½]RÓL«
Ô lÓLÚł
Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ó ∂
 U
Ï ³ÒŠ
Ó Wϳ]Š
Ó ∫ ÖuL
Ó ½Ó

Ó {U½
WÏ−

…Ïc¹c
Ó Ó

Ï…dÓLÓŁÓ

WÏHOE
Ó ½Ó

WÏKÓzUŽ

 L«
VÝUM  w tÔFÔC
Ô t½UJ Ó ½Ë 
Ó ¨ U½uU³« Ó  V
s 
Ó ÝUML« ·
Ó dÚ׫
Ó —U² Ô Ú ½Ó ∑
Ó
∫WKÓLÚ−«
Ô Ós

vKŽÓ Ú ¼Ó
q r]ŁÔ Ê]≈ w Ú 
s

ÆÂdÚJÓ« WÔMO√Ó  
Ú œÓUŽ ≠≤ ÆW³OI
Ó ×«
Ó Ô J« ≠±
»U²

Æw U?N³=ŠÔ wÒ√Ô  


Ô dÚJÓýÓ ≠¥ Æ UNKÚÔ  ²«
5  ³ÒŠ
Ò  U Ó q  ž«
Ú Ú ≠≥

Ï rÓKÚF«
Æ—u½ ≠∂ Æø5 Ò WÓNÓU V
 ²« ^ ×ðÔ ≠µ

∫WOÓðü« WOÓ{UL« ‰UF
 Ú_«
Ó sÓ  dÓÚÓ_«Ë ¨ŸÓ—UC
 L«
Ô VÔ ²ÔJÚ½Ó ∏

dÚ_«
Ó qÔ FÚ ŸÔ—UC
 L«
Ô qÔ FÚH« Ô FÚH«
w{UL« q

cÚš
Ô cÔš
Ô QÚ¹Ó cÓš
Ó √Ó ∫Ã
Ï –uL
Ó ½Ó

qÓ√Ó

œUŽ

‰U

ÂU

l{
Ó ËÓ

∫VÝUML«©
Ô q  ŽUH« ® l{
Ú uÓÐ WÓOÓðü« q
Ó LÓ−«
Ô q Ô LJÚ½Ô π

Æq
 IÚ׫
Ó s Ó  bÏUš dÓC
Ó Š
Ó ∫Ã
Ï –uL
Ó ½Ó
Æ»U²
Ó J« cÓš
Ó √Ó
Æs¹dJ³
= Ô ÂUM
Ô ¹Ó

ÆUN¹ÚbÓ«Ë ^ ×ðÔ
V

ÆUOÎUŽ o
Ô K=×
Ó ðÔ
Æ…dÓ−
Ó A«
] X Ó ×
Ú ðÓ X
Ú 
Ó KÓł
Ó
π
∫¡ö
Ô ù«
Ú
∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö
Î Ú≈ V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≠√
Ó ¼ ¨ÌW−?
w? Ó {U½ Ìs?Oð  U?³Š
] s Ú t?ÔÚ²?FL?
Ó ł ULÐ …ΗËd
Ó ? Ú Ó ÂdÚÓJ?« s
Ó ÔW?M?O√Ó  
Ú œUŽÓ
ÍbÓËÓ U¹ cÚš∫
Ô WKzU
Î —U Ó L¦=« tÔ²ÚDÓŽÚ√¨
Ó dOL
Ï Ý
Ó UNMÔÐ«Ú dÓÓCŠ UL˨
] Ú dÚÓ dLÓŁÓ …Ô—uUÐ
rN Ó
ÆbÏN²Ó−
Ú Ë
Ô ¨V Ó ½ÚQÓÓ ¨UNKÚÔ r]ÔŁ UNKÚÚž« ¨c¹cK]« 5
Ï O=ÞÓ bÏÓËÓ X Ó  U³Ò׫
 ²=« s Ó Ác¼

∫…eÓLÚN« Ó  k
Ó WÓÐU² Ô Šö½Ë¨
Ô Ã –uL
Ó M« Ô LJÚ½Ô ≠»
] w ULÓ q
ÎU½UײÚ«∫s
Ó ×
Ó ²ÓÚ« ÎU½UŠ
Ú ≈∫s
Ó 
Ó Š
Ú √Ó∫Ã
Ô –uL
Ó M«
]

∫lÓLÓ²Ół
Ú « ∫s
Ó KÓŽÚ√Ó

∫bN
Ó ²Ół
Ú « ∫rÓKÓÝ
Ú √Ó
∫r]²Ó¼Ú« ∫ÂÓbÓ Ú√Ó

∫ÂÓdÓ²ÓŠ
Ú « ∫bÓFÓÐÚ√Ó

∫vN²Ó½Ú« ∫dÓ³Óš
Ú √Ó

∫ UþuH
Ô ×
Ú L«
Ó

‚«dŽÚ_«
Ó VÓ O=ÞÓ U³ÎFÚý
Ó  
Ó œÚbÓŽÚ√Ó UNðÓœÚbÓŽÚÓ√ «–≈ WÏÝ
Ó —ÓbÚÓ Â^_«
Ô
rO¼«dÐ≈ k UŠ
±∞
∫w
Ò ÐU² dO³
 J« Ô FÚ²«
]
∫ WOðü«
Ó WKÓ¾Ý
Ú _«
Ó s ŽÓ VO−
Ô ½Ô

øp
Ó Ó Uš
Î √Ó rÚÓ ≠±

øp
Ó Ó U²š
Î √Ô rÚÓ ≠≤

Ó ðdÓÝ
øp Ú √Ô œ«d
 √Ó œÔbÓŽÓ rÚÓ ≠≥

Æ…bÓŠ«u« …dÓÝ Ô ¡UMÐÚ√Ó s


Ú _« Ó OÚÐÓ ÊËUF Î  dÔÔcÚÓ½ ≠¥
Ô ]²« vKŽÓ ôU¦

.cOö²«
] bÓMÚŽ —U¦¹ù« vKŽÓ ôU¦
Î  dÔÔcÚ½Ó ≠µ

∫qLÓŽÓ WÔ Ó—ÓËÓ

∫…bOF] WKÓzUF«
Ó «  u]ł Ó œu  ðü«
Ô ðÓ w²«Ò WO   UH
 B«
= s «d
Î A
Ú ŽÓ —U²
Ô Ú ½Ó

bÔ
Ó ×«
Ó ≠¥ W³Ò×
Ó L«
Ó ≠≥ ÔqNÚ−«
Ó ≠≤ ÂUE
Ô M«
= ≠±
rOK
Ô FÚ²«
] ≠∏ WÔO]½U½Ó_« ≠∑ ÊÔËUF
Ô ²«
] ≠∂ ÂÔdÓÓJ« ≠µ
rÔ¼UH
Ô ²«
] ≠±≤  ÓJ« ≠±±
WÔOÓ¼«d …Ô—uA
Ó L«
Ó ≠±∞ Ôq
Ú ³«
Ô ≠π
Ô ²Šô«
«d Ú ≠±∂ Ô‚bB«
= ≠±µ Ô cÓJ« ≠±≥
lÔLÓ]D« ≠±¥ »
…ÔdÓłUA
Ó L«
Ô ≠≤∞ WÔŽUM
Ó ÓI« ≠±π lÔ{«u
Ô ]²« ≠±∏ dÔ³^JÓ]²« ≠±∑
±±
≤ ”—b«
Ô MÓF«
V

ÆÓW³dL«∫WK U׫
Ó W?M?Ó ¹bÓ v?≈ ”
 b? Ó  W?ÌK?ÓŠ
Ú I?Ô « s? Ú — w? W?ÔK?Ó U?׫ X?
 I?ÓK?ÓD?
Ó ½«Ú
Æ—UÝ
Ó ËÓ lÓDÓ ∫ Ó ðÓ
Ó “ÓËU− ¨rÌ×?
Ú Ó X Ó Ô W?KÓ U׫  “ÓËU−
Ó OÚÐÓ WÓEÓ U× Ó ðÓ ÊÚ√Ó bÓFÚÐË
Ó ¨q?OK«
Ó
Î Ó d]
«dO¦  −« w …ÓdÓA²ÓMÚL«
Ô Ó ¨ ‰U³ Ô V  MÓF« ÂËd
Ó Ô ¡ö
Ï ŽÓ k
Ó Šô
Ó
ÔqOL−«∫
Ó »ö
Ô «
Ó WŽ«—
Ó “ …d?Ó¦ÚÓ V³ÓÝ
Ó s?
Ú ŽÓ rÓK=F?ÓL« Ó ËÓ ¨»ö
Ô ‰ÓQÓÝ Ò Ó?« U¼dEÓM?ÚLÓÐ
ÆqOK
 Ó Ú« w V 
 MÓF«
 MÓF«Ú WŽ«—e
dÓ¦ÓÚ√Ó V   ÊUL
 zö
 Ô UN²ÓÐÓdÚðÔËÓ ¨qOK
 Ó «Ú WEÓ U×
Ó Ô ŒUM
Ó Ô Ê≈] ∫rÔK=FÓL«
Ô ‰U
Ó
 Ð w UL¹b
ÆU½œö Î Ó V MÓF« —U−
Ô ý Ú √Ó X
Ú ŽÓ—“Ô bÚ ÓËÓ ÆsOD
Ó Ú KÓ  UE U×
Ó Ô WOI Ú 
] ÐÓ s

Ó e?ÚÓ VM?ÓF« —U?


WÏŽË— Ó −ýÚ √Ó Ê]√Ó ¡ö?
Ï ŽÓ k Ó  u?O³?Ô « »
Ó Šô Ó dÚ Ô W?ÔKÓ U?׫  d?]Ó Ub?
Ó MÚŽË
±≤
 U?¹Òd^¦U v]bÓ²ÓðÓ V?  ·uD
 MÓF« Ô ÔËÓ ¨dEÓM?ÚL«
Ó WÓKOL
Ó ł Ó Ì U?ýd]FÓÔ wK²ÓFÚðÓ w?
Ó ¼ËÓ ¨UNÓuÚŠÓ
Ó
ÆW¾OC
Ó L«
Ô

X Ú ðÓ WÓFÓ²LÚL«
Ó × Ô rNÔðU
Ó ËÚ√Ë
Ó ¨WÓOHO
] B«  
] rNðUO Ú√Ô ÊuC
Ó IÚ¹Ó ”U
Ó M«
Ò Ê]≈ ∫rÔK=FÓL«
Ô ‰U
Ó
ÆnOÚB«
] w UHOD
Î Ó ¡«u
Ó N«
Ó qÔ FÓ−
Ú ðË
Ó ¨q
] E« Ó N Ó ¨V
= dÔ =uÓðÔ w  —U−
 MÓF«  ý 
Ú √Ó  Uýd]FÓÔ

ÊËd
Ó EÔMÚ¹Ó »öD«
Ó XOÚ³«
Ó V Ô ŠU bÓ¼Uý
Ó ¨ uO³«
Ô bŠ Ó dÚ Ô WÔKÓ U׫ XHÓ ]uÓðÓ
Ó √Ó »
ÆŸÓdÓÝ
Ú √∫
Ó —ÓœUÐ W?ÌHÓK²Ó Ì 
Ú Ô ·UM Ì Ë ¡q
Ú ÓQ?Ð ¡UŽ Ú  v≈ —ÓœU³  MÓF?« d−
Ó Ó Ó ¨V Ó Óý v≈
q?O?K?Ó?« W??E?
Ó Ó U?×?Ô w? s? Ú ?Ó½ ∫Ó‰U? ËÓ ¨Áu?K?Q?O?Ó r??N?O?ÚÓ≈ Ád?C?Š√Ë V?
Ô ×?  ÓM??F?« s?
Ó 
 ‚«—
 M?ÓF«
V? Ó ËÚ√Ó q?
Ô ÔQ?Ú½Ó s
Ô ×?
Ú MÓ Ó ¨Î«d?O?¦Ó V?  …d?Ó−?
 M?ÓF« Ó ý Ú  b?
Ó s Ó ¹d?šü« Ôq?¦
Ú ½Ó ¨s?
Ô O?H²?Ó
iU׫
 UNLFÚDÓ  ö
 K] Ô WŽUM
Ó L« Ó  w UNÔb²½
Ú ËÓ ¨WLÓ×
Ú K«Ë
] “=—Ô_UÐ
Ó …Óu]A
Ô ×
Ú L«
Ó
lÔMÓB
Ú ½Ó ˨Èu
Ó Ó «Ú WŽUM
KÚ× Ó  w q
Ô š
Ô bÚ¹Ó ¨U³OÐ
Î “Ó `³
Ó BÚ OÔ ªV
Ó MÓF« n
Ô H=−
Ó ½Ô ULÓ ¨ eO]LÓL«
Ô
w d?Ó «u²L? Ó ]K?« ÁÔd?Ó OBŽÓ v?MÚÓ½ ôËÓ ¨ U?DKÓ?
Ô « c¹c ] « w ÂÔbÓ
Ú ²?Ó
Ú ¹Ô Íc?«] q Ó t?ÔMÚ
] «
UNð«dOÚš
Ó …dÓ¦ÚJÓ˪
Ó UNdÓÓJ ªWÓÓdÚJ«
Ó V  …ÓdÓ−
 MÓF« Ó ý
Ó »
Ô dÓF«
Ó vL]Ý Ó  ¨‚«u
Ó pc  Ý Ú _«
Ó
ÆÊU
 ½Úû 

w? ˨…œÓuÚF?ÓKÚ «ËbÒF?Ó²Óݫ˨
Ú t²? UO{
Ó  
s? Ô v?KŽ XO?Ú³«
Ú Š Ó V Ó ŠU? WÔ U?
Ó A Ò J«
Ó d?ÓJý
Ó
X½Ú√Ó rÚÓ ∫Ó‰U? ËÓ ¨VMÓF?« —U?
Ó −ýÚ Ó√ È√dÓÓ ¨WK?Ó U?׫ …cÓ U½ s?
Ú  ¡ö
Ï ŽÓ dÓE?
Ó Ó½ ¨ o?¹dD«
Ó
Æ…bOH Ô WKOL
Ó L« Ó …dÓ−
Ó −« Ó A«  Ð UM{
] ÁcN Ó —Ú√Ó ŸÔ—Ó“ÚQÓÝ Ó Ž °—U−
Ó dÔ³ÔÚÓ√ UbM Ô ýÚ Ó_« UN²Ô¹]√Ó WÏL¹d
Ó Ó

±≥
∫WK¾Ý_«

øWÔKÓ U(« XNÓ−


Ó ð«] s
Ó ¹ÚÓ√ ≠±

Ï ŽÓ tÐ d]Ý
ø¡ö Ô Íc«Ò »
Ô ö
Ò «
Ó dÔEÓMÚL«
Ó U ≠≤

øqOKÓ WEÓ U×
 « Ó Ô w «dO¦ Ô MÓF« ŸÔ—ÓeÚ¹Ô «–UL ≠≥
Î Ó V

øV?? ?ÓM?? F?? « Ô·u?? ?D? ? Ô ÚX?? N?Ó ? ?³?= ? Ôý «–U?? ?L? ?Ð ≠¥

øVMÓF«  Uýd]FÓÔ s
Ú  ”U
Ô M«
Ò bOH
Ô ²Ó
Ú ¹Ó «–U ≠µ

 ý
—U− Ú √Ó v≈ ÊËd
Ó EÔMÚ¹Ó WÓ U
Ó A
Ò J« Ó UbÓMÚŽ ÂdÚJ«
Ó bÓ¼Uý Ó V 
Ô ŠU Ó FÓ Ó «–U ≠∂
q
øV ÓMF«

ÆVMÓF« bz«u
 Ó i
Ó FÚÐÓ œÔb=FÓÔ½ ≠∑

Ô MÓF« ULNO
ÆV  q Ô š
Ô bÚ¹Ó s
 OÚ²ÓŽUM
Ó  dÔÔcÚ½Ó ≠∏

øWÓdÚJUÐ
Ó V  MÓF« …dÓ−
Ó ý
Ó » Ó WOÓL
 dÓF« Ú ðÓ V
Ô ³ÓÝ
Ó U ≠π

øq
 ³ÓIÚ²Ó
Ú L«
Ô w ŸÓ—ÓeÚ¹Ó ÊÚ√Ó ¡ö
Ï ŽÓ V
] Š
Ó Ó√ «–U ≠±∞

±¥
WÔGÓK«
^
qOD²Ó
Ú L«
Ô w UNFÔC
Ó ½Ó˨
Ó wðQÚ¹Ó ULO j
y š Ú ðÓ WÌLÓKÓ q
Ó UN²Ó× = Ô ·
Ó œ«d
 Ô —U²
Ô Ú ½Ó ±
∫q  L«
 ÐUI Ô

bO UM
Ô ŽÓ Ï ÝUMÔ
V WÔ³ÓÓdÚL«
Ó  
Ú √b
Ó ÐÓ Ì ½Ú√Ó
Ÿ«u Õ
Ó d Ó
Æ÷«dÚ_«
Ó sÓ  rÚN²¹UL
Ó × ‰UH
 ÞÚ_«
Ó rOF
 DÚðÓ WÔKÓLÚŠ
Ó X
Ú IÓKÓDÓ½«Ú ≠√

 ö
Æ» Ò «
Ó V  MÓF« ÂËd
 Ô dEÓMÚLÓÐ¡ö
Ï ŽÓd]Ý
Ô ≠»

ÆsOD
Ó Ú KÓ w V  s
 MÓF« Ó  ·UM
Ì Ú √Ó …Ôb]Ž bÔłuð
Ó ≠‡ł
 WŽ«—
ÆVMÓF« Ó e rÏzö
 Ô qOK Ó WEÓ U×
 « Ó Ô ŒUM
Ô Ô ≠œ

ÆsOD
Ó Ú KÓ œËb
Ó ŠÔ WÔKÓ U׫  “ÓËU−
Ó ðÓ ≠‡¼

ÆW¾OCÔ  U¹ÒdÓ¦«
Ó L« ^ q Ó ¦Ú V
 MÓF« ·uD
Ô Ô  
Ú bÓÐÓ ≠Ë

∫wðQÚ¹Ó ULO W½Óu]KÓL«


Ô WLÓKJK
Ó  …ÓœUCÔ WÓLÓKJ«
] L« Ó …dÓ−
Ó A«
] s Ó  —U²
Ô Ú Ó½ ≤
WLÓKEÚL«
Ô ÆW¾ÓOCLÔ«  
 U¹ÒdÓ¦^U V
 M?ÓF« ·
Ô uD Ô vÒbÓ²ÓðÓ ≠√
`O³I«
Ó

WÏKO
Ó ÐÓ  ö
Æ» Ó « ÂËdJÔ« d?EÓMÚLÓÐ ¡ÏöŽÓ d]Ý
Ô ≠»
…—U
Ó C«
]
° —ÔU−ý
Ú _  ½Ú√Ó rÚÓ∫ V
Ó « U?N²Ô¹]√Ó WÏL¹dÓ X  MÓF?« —U−ý
Ú _
Ó ¡ÏöŽÓ ‰ÓU ≠‡ł

Æ…bÓOHLÔ« W?KÓOL−
Ó « …dÓ− ] « ÁcNÐ UM{
Ó A Ó dÔ³ÓÚ√Ó UbÓMÚŽ ≠œ
Ó —Ú√Ó ŸÔ—Ó“ÚQ?ÓÝ
±µ
∫WOÓðü« q
 LÓ−«
Ô w ⁄«dÓ ¡q
 H« Ú L wðQÚ¹Ó UL] WÓ³ÓÝUML«
Ô WÓLÓKJ«
Ó —U²
Ô 
Ú ½Ó ≥

ÓqOœÓ œÓb]ŽÓ t«uH«


Ó ÀöŁÓ n
Ô H=−
Ó ¹Ô
 J«
Æ r¹d Ó Ê¬ Ô w U¼dÔÚ– œÓ—ÓËÓ w²«]
 dÚI« Ó  V
s Ô MÓF« ≠√

ÆU³OÐ Ô ³B
Î “Ó ` Ú OÔ Ó V  ÊuŠ
Ó MÓF« Ó ö
Ò H«
Ó ≠»

ÆÌWOMOD
] Ú KÓ ÊÌbÔÔ ¡UL
Ô ÝÚ √Ó ”
 —Úb«
] w œÓ—ÓËÓ ≠Ã

ÆqOKÓ v≈ WKÓŠ


 )« Ú d«
= rÔK=FÓ*«Ô ÓÊU ≠œ

 bÓz«u
ÆVMÓF«  Ó ÂdÚJ«
Ó V 
Ô ŠU ≠‡¼

∫  öOD²Ó
Ú L«
Ô s Ú  U¼—U²
Ô Ú ½Ó ÌW³ÝUMÔ ÌWLÓKJÓÐ WÓOÓðü« q
Ó LÓ−«
Ô q Ô LJÚ½Ô ¥

U×¹—√ sOMł qOK«


Ó U U¹

Æ w “u
 L«
Ó WÔŽ«—
Ó “ dÔ¦ÔJÚÓð ≠√
Æ w VMÓF« WÔŽ«—
Ó “ dÔ¦ÔJÚð≠»
Ó
Æ w ‰UI
 ðÔdÚ³«
Ô WÔŽ«—
Ó “ dÔ¦ÔJÚð≠Ã
Ó
Æ  DÒ³« WÔŽ«—
w aO Ó “ dÔ¦ÔJÚÓð ≠œ
±∂
∫WOðü«  UŽuL− Ó w ©WHÓK²Ó
Ú L« Ô …–U
Ú L«® Ò WLÓKJ«
Ó A« Ó ‰ÓuÚŠ
Ó …d
Î z«œ
 lÔC
Ó Ó½ µ

ÆÏWJÓLÓÝ
Ó ¨jO×
Ï Ô ¨dÏ×
Ú ÐÓ ¨dÏNÚ½Ó √

ÆWϳÓC
Ó ¼Ó ¨WÏÐU×
Ó ÝÓ ¨q
Ï ³Ół
Ó ¨q
y ðÓ »

ÆWÏÝ
Ó —ÓbÚÓ ¨fOM Ó Ó ¨bÏ−
Ï Ó ¨WÏOM Ú Ó Ã

Ô Šö½ÔËÓ ¨Ã–uL
k ] w ULÓ ¡«dLÚ׫
Ó M« Ó  ULKJU  «
Ó Ð sO Ò ·Ó dÚŠ Ô BKÚ½Ô ∂
Ó o
∫q³ÓÚIÓ²
Ú L«
Ô vKŽÓ ÓWô
Ó b«
]
ÆVMÓF« —U−
 ýÚ QÓÐ UM{ Ó dÔ³ÓÚÓ√ UbÓMÚŽ ∫¡ö
Ó —Ú√Ó ŸÔ—Ó“ÚQÓÝ Ï ŽÓ ‰U
Ó ∫ÖuL
Ó M«
]

ÆWÓœUI«
 ÂU  ¹ÒÓ_« w bÔN²Ó−
Ú ¹Ó tÔ]½√Ó rÓKÒFÓL«
Ô V Ô UD«
Ò bÓŽÓËÓ ≠√

ÆZ Ó MÚ¹Ó UbÓMÚŽ VMÓF« ‰uB


Ô C  Ú Ó nDÚIÓÐ ÊuŠ
× Ó öÒ H«
Ó ÂuI
Ô ¹Ó ≠»

ÆU³¹d Ó b−
Î Ó vB Ú_« Ú L«
Ó w wK=
Ó √Ô ≠Ã

 L«
 ÝUM
∫V  Ó w WÓOÓðü«
Ô UN½UJ  w  HÚM«
] ·Ëd
Ó Š
Ô lÔC
Ó ½Ó ∑

ÚsÓ ÆW UÒ ÓJ« vKŽÓ t³MÓFÐ ÂdÚJ«


Ó A Ó V Ô ŠU q
Ú 
Ó ³Ú¹Ó≠≠≠≠≠≠ ≠√
U Æd³ÓÚÓ√ UbÓMÚŽ ÌWŽ«—
Ó “ ÊËœ s UM{
Ó —Ú√Ó „
Ó dÔðÚ√Ó≠≠≠≠≠≠ ≠»

rÚ Ó Æw rK=FÓL«
Ô WÓ×OB
Ó ½Ó XO
Ô ½Ó ≠≠≠≠≠≠ ≠Ã

ô Æw²Ý
Ó —ÓbÚÓ s
Ú ŽÓ dÔš
] QÓðÓ√Ó ≠≠≠≠≠≠ ≠œ
±∑
 L«
∫VÝUMÔ ÊUJ
 L«
Ó w tÔFC  HÚ²Ýô«
Ô ½ÓËÓ ¨ÂUN Ú rÓÝ«
Ú —U²
Ô 
Ú ½Ó ∏

s
Ó ¹Ú√Ó s
Ú Ó n
Ó OÚÓ U v²Ó rÚÓ «–U

øqOK
 «
Ó sÓ  »d
Ó ²Ó «Ú UbÓMÚŽ ¡ö
Ï ŽÓ k
Ó Šô
Ó ≠≠≠≠≠≠ ≠√

øt«uH«
Ó s Ó  tÔ³^×ðÔ Íc«] ≠≠≠≠≠≠≠»

 MÓF« WÔŽ«—
øV Ó “ dÔ¦ÔJÚðÓ ≠≠≠≠≠ ≠‡ł

ø uO³« Ó VMÓF« —U−


Ô ‰ÓuÚŠ  ý Ú √Ó q
Ô JÚý
Ó ÊU
Ó ≠≠≠≠≠ ≠œ

øWÓdÚJU Ó MÓF« vLÒÝ


Ó Ð V Ó ≠≠≠≠≠ ≠‡¼

øWŽ«— = WO]K=Ô w w²š


Ó e« Ú √Ô Ã
Ô d]
Ó ²ÓðÓ ≠≠≠≠≠ ≠Ë

øWI¹b
Ó ×«
Ó w Î …d−
Ó ý
Ó ≠≠≠≠≠ ≠Õ

∫Ã
 –uL
Ó M« Ô LJÚ½Ô π
] w ULÓ wðQ¹ U q
Ɖu Ô MÓF«
Ï ÔQÚÓ V ËÓ Ïq¬ bÔÓu«
Ó Ó MÓF« bÔÓu«
V Ó q Ó Ó√Ó ∫Ã
Ï –uL
Ó ½Ó

Æ≠≠≠≠≠≠ÊUC
Ô Ó—Ó ËÓ ≠≠≠≠≠≠wÐ√Ó Ó Ó—Ó wÐ√Ó bÓNý≠±
ÆÊUC Ó

Æ≠≠≠≠≠≠p
Ô FÚJ«
Ó ËÓ≠≠≠≠≠≠ w=√Ô Æp
Ó FÚÓJ« w=√Ô X
Ú FÓMÓ
Ó ≠≤

±∏
Æ≠≠≠≠≠≠…ÔdÓJ«
Ô ËÓ ≠≠≠≠≠≠bÏMÚ¼ Ô bÔMÚ¼ X
Æ …ÓdÓJ« Ú Ó—Ó ≠≥

] I«Ë
Æ≠≠≠≠≠≠WÔB ≠≠≠≠≠ cOL
Ô KÚ²«
Ò . WÓÒBI« cOL
Ô KÚ²«
= √ÓdÓÓ ≠¥

∫¡ö
Ô Úù«

∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö  ²ÔJÚ½≠√
Î Ú≈ V Ó
—U?
Ó ?−?ý Ú Ó√ È√d?ÓÓ ¨ W??K?Ó U??×?« …c?
Ó  U??½ s?
Ú  ¡ö?
Ï ?ŽÓ d?ÓE?Ó Ó½¨ r??N?ðœÓu?
Ú ?ŽÓ o??¹d?ÓÞ w? ò
UM{ Ó dÔ³ÓÚ√ÓUbÓMÚŽË°
Ó —Ú√Ó ŸÔ—Ó“ÚQÓÝ Ó —U−
Ô ý Ú Ó_« UN²Ô¹]√Ó WÏL¹d
Ó Ó X  ½Ú√Ó rÚ∫
Ó ‰U Ó Ë¨Ó V 
 MÓF«
ÆåWKOL
Ó −« Ó …dÓ− ] ÁcNÓÐ
Ó A«

∫…eÓLÚN« Ó  k
Ó WÓÐU²  ½ÔËÓ ¨Ã
Ô Šö  –uL
Ó M« Ô LJÚ½Ô ≠»
] w ULÓ q

ÂÔËU
 √Ô U½√∫
Ó ÂÔËUI
 ¹Ô u¼Ô WÎU
Ó ≈ ∫ÂU
Ó √Ó∫ÖuL½
U½√∫  ¹Ô u¼Ô
Ó rÔ¼U ∫ÊUŽ
Ó √Ó
U½√∫
Ó fÔ  UM¹Ô u¼Ô ∫œU
Ó √Ó
U½√∫
Ó —ÔœU³
 ¹Ô u¼Ô ∫—«œ
Ó √Ó
U½√∫
Ó V  ¹Ô u¼Ô
Ô Žö ∫œUł
Ó √Ó
U½√∫
Ó q  ¹Ô u¼Ô
Ô ÐUI ∫ÊUÐ
Ó √Ó

±π
∫Í
^ uHÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]

ÆUNMÚŽÓ À
Ô b]×
Ó ²Ó½Ó˨
Ó sODÚ KÓ UNÐ dÔN²ÓA
Ô Ú Óð w²«] —U−
 ý Ú _«
Ó sÓ  U
Î LÚš
Ó —U²
Ô Ú ½Ó

∫w  J« dO³
^ ÐU² Ô FÚ²«
Ó

∫WOÓðü«
 WKÓ¾Ý
Ú _«
Ó sÚ ŽÓ VO−
Ô ½Ô

øUN³^×Ôð w²«] WÔNÓUH« U ≠±

Ú ðÓ w²«] WÔNÓUH« U ≠≤
Ó Ó UNÐ dÔN²ÓA
øU U¹ WÔM¹b

øU×¹—√Ó WM¹b Ó “ dÔ¦ÔJÚðÓ w²«] WÔNÓUH« U ≠≥


Ó Ó w UN²ÔŽ«—

 ²«
ø¡UÒ ·  dÚ×  ²«
Ó Ð wN²ÓMÚðÓËÓ ¨¡UÒ ·  dÚ×
Ó Ð √ÔbÓ³ÚðÓ w²«] WÔNÓUH« U ≠¥

ø¡U׫ ·d× Ó ¡U²«


Ó Ð wN²ÓMÚðÓ˨ Ò ·dÚ×
Ó Ð √ÔbÓ³ÚðÓ w²«] WÔNÓUH« U ≠µ

≤∞
≥ ”—b«
^ Ðu¹Ò_«
w Ó s¹
 b«
Ò ÕöÔ
Ó

Ô Ý
j = u?
Ó ²?ÓÔ Ïq?OLł
Ó q?
y ðÓ b?
Ô łu Ó W?N?Ół s
Ó ¹Ô ¨»d?ÚG« Ú  U?¹Òd?³ÓÞÓ …d?ÓOÚ×?
Ó ÐÔ v?≈ o?¹d]D?« w
5? Ú KÓ  a?¹—Uð w WÏLÓÝU?Š WÏÓdÓFÚÓ t?O X
Ó D Ú ŁÓbÓŠ  q
Ó Íc?Ò« ¨5DÒŠ ^ ðÓ u?  ð—ô«
Ó ¼Ô ¨ŸUH Ú

ÆWKÓU ∫ 
WLÓÝUŠ
Ó K
5L Ú *«Ô œU
Ó w²«Ò 5  WÔÓdÓFÚÓ UN½]≈¨
Ó D=Š  W−  Ë 5L
Ó ½ÚdH« Ó K
Ú *«Ô s
Ó OÚÐÓ
Óp–ËÓ ¨wÐu¹ ^ _« Ó s¹  b«Ò Õö Ô Ó q Ô D³Ó «Ó bzUI«
Ô dB
Ú M«
] v≈ UNO
r?
Ï ? ?Ý«∫ Ó ? ?½Úd?? H?? ?«
Ú W?Ô ? −?
ÆWOÐË—Ë_«  AK
Ô »uF^ o??  «u?? *«Ô W?? H?Ó ? ¹d??]A?? « W?? ¹]u?? ³?Ó ?M?] ? « …d?Ó ? −? Ó ? µ∏≥ W?Ó ? M?Ó ? Ý
Ú ? N? ? « s? Ó
]
ÆœöOLK±±∏∑

W−
Ó ½Úd?H« ‘u?Oł  bÚ²?Ý«
Ô Ã«— Ú sÓ  t?ð—«œ
Ó ≈ s
 Ô ¨t?zU?cÐ s¹
Ú ŠË  b«
Ò Õö?
Ô Ó s
Ó J?
] LÓðÓ
W−  ‘uO
Ó ½ÚdH« Ó ł Ó WÐÓcÚF«
Ô lÓMÓÓ˨ Ó U¹Òd³ÓÞÓ …dÓOÚ×   vKŽÓ dÓDÓOÚÝ
Ó ÐÔ ÁUO Ó UbÓFÚÐÓ ¨5  q
Ó DÒŠ = ðÓ v≈
úÔ LÚðÓ XÚ ½U  OÚ−
Ó w²«]  «d Ó A« 
^ ËÓ »UA ŽÚÓ_« w —U  M«
Ò ‰UF
 ýÚ SÐ ÂU
Ó Ë¨Ó UNOÚÓ≈ ‰u
 u«
Ô s Ó 
 ¼ö«
dÏŁÓ√Ó V  “u
Ó LÒðÓ dNÚý
Ó d=Š Ó  ÊUJ
Ó ËÓ ¨U¼d=×  WÓDO×
Ó Ó ¨tÐ Ó *«Ô ‰uN
Ó «
^ ËÓ ¨q
= ²«
] ÕuH
Ó Ý
Ô
Æ5LK
Ú LÔK dB
Ú M«
] oOI
 ×
Ú Óð w ‰U
Ï FÒ Ó
≤±
b?
Ú ÓËÓ ¨œuMÔ ·ô¬ËÓ ¨W−?
 '« Ó ½ÚdÓH« „u?KÔ s
Ú  œÌbÓŽÓ dÝ Ú  s¹
Ú √Ó s?  b«
Ò ÕöÔ 
Ó s?
Ó JL
]Ó ðÓ
rÔUŠ ◊U½
Ô —ÚÓ√ rNÔMÚ ÊU
Ó ËÓ ¨ÌWUš
] ÌWLÓOÚÓš w „uK
Ó *«Ô ‰ÓeÓ½ÚQÓÓ ¨WÎMÓ
Ó Š
Ó WK
Î ÓUF
Ó Ô rNÔKÓUŽ
Ó
UC
Î I½Ú ËÓ ¨rÚNÐ «—
Î bÚžÓ r¼ÔdÓ¦ÓÚ√ÓËÓ ¨sOL Ó K
Ú LÔKÚ …Ë«b
Î ŽÓ W− Ó ½ÚdÓH« b]ýÓ √Ó ÓÊU Íc«Ò ¨„  dÓJ«
Ó
lIÓðÓ WÏM¹b
Ó Ó ∫„
Ô dÓJ«
Ó r?
Ô ²ÔA? Ú ¹ÓËÓ ¨Z? = («
Ó q? Ó  «u? Ó ÷
Ô d²?ÓF?Ú¹Ó ÊU?
Ó b? Ú N?ð«b?¼U?
Ú IÓ Ó ¨r? Ó FL? Ô 
ÆÊœ—_«
ÔÚ Ô »uMł t?
Ó ÓÔ ?K?ÔF?Ó ?H?Ú¹Ó ÓÊU?? U??L?Ð s?¹b?
= ?« Õö?
Ô Ó ÁÔd?Ó ?]c?
Ó Ó ¨©¶® Ó‰u??Ýd?] «
∫Z Ó qÔ «u Ó
Ò ×« UL?
Ò KÓ Ó ¨tÔŠ«d?
Ó Ý Ó o Ó K?DÚO?Ô  Âö
Ó Ý  t?OKŽÓ ÷
Ú ù« Ó d?ÓŽÓËÓ ¨5?Ó LK? Ô Ð
Ú *U
ÆÃU
 −
Ò ×«
Ô  UŽUL
Ô ł
Ó WÔO?]IÐÓ U√¨t?
 HÚ½Ó vKŽÓ ÁÔc? Ó š Ó —ÌcÚM?Ó ¡U
Ó Ó√ b ÊU Î ËÓ tÔKÓ²?Ó ¨
Ó iÓ Ó—Ó

ÔÊUJL«∫
Ó rNÔMÓÓQÚÓ
ÆrNÔMÓÓQÚÓ rNÔKÓ
Ó ËÚ√Ó˨r Ó dÓ Ú√Ó bÚIÓ Ó „uK*«Ô
Ó NÔMÚŽÓ Ã
Æs 
Ô ü« XOÚÐÓ v≈ 5DÒŠ  WÓdÓFÚÓ bÓFÚÐÓ s¹ b«
= Õö  Ó g Ô OÚł Ó „Ó d]×
Ó ðÓ
Ó ? U??N?½U??ÒJ??Ý
s? Ô W?Ó ?ÓK??U?
Ó ?F? Ô s?
Ó ??
Ó ?Š
Ú √ÓËÓ ¨U??N?×?
Ó ?²?Ó ?H?Ó ? ¨
Ó ”  b??I?Ú ?*«Ó

lÔ ÓbÚ¹Ô U ∫ WÔ¹ÓbÚH«
Ós? ¡«d?
Ó I?ÓÔH?« v?H?ŽÚ√ÓËÓ ¨r?N?ÔM?Ú «b?
Î ŠÓ √Ó q?
Ú ²?ÔI?Ú¹Ó r?
Ú K?Ó ¨¨¡«b?
Ó ŽÚ_«
Ó

 HÚM«
f ] d¹d
 ×  Ô vU²O« Ó «—_«
Ó ËÓ q Ó `Ó MÓÓ˨
Ó s = «   Õ«d
= —U³ Ó Ý Ó o Ó KÓÞÚ√ÓËÓ ¨W¹ÓbÚH«

Ú ðÓ q
Ó ÐUI
ÆdÝ
Ú _«
Ó sÓ  «ËƒUł w²«] œö  v≈ …œÓuÚF«
 ³« Ó sÓ  rNÔMÓJ=LÓOÔ ª‰U*«
 s Ó  UG
Î KÓ³ÚÓ
ÆUNMÚ
…dÓ ] W³] Ô b−
Ú B«  Ú Ó˨ —U³
Ó „ Ó *«Ô vB Ú_«  
Ó b−  DÚ²ÓÐ ÁbMÚł
Ú *«Ó dON Ô l
Ó s¹
 b«
= Õö Ô Ó ÂU
Ó
ÁÔb]ŽÓ√ÓËÓ ¨ÊU?
Ó J*«Ó ú Ó w²«]  U¹UHM«
Ô LÚðÓ X½U? ^ s Ó  n?¹dA«
] wÝ = bÚI«
Ô Âd?Ó(« Ó W Ód]A
Ó Ë¨ Ó *«Ô
 
Õö Ó d³ÓMÚ rÝU Ó ŽÔ Íc«Ò dÓ³ÓMÚ*« vB Ú_«
Ú Ð ·d? Ó −
Ó b? Ú Ó*« Èb¼Ú√ÓËÓ ¨b¹b
Ì ł Ú  …öBK
Ó s? ] 
Ós «œb?
Î ŽÓ ”
 b? Ó ÎU?F?M?ÚÔ U?N?M?
Ú ÔI?« w? v?MÐÓËÆ Ó Š Ó d?ÐU?M?*«Ó q?
Ú √Ó˨  L?
Ó ł Ú  u?Ó¼Ô˨
Ú √Ó s Ó s?¹b?
Ò «
Æw½U³L«∫
Ó dÔzULF«
  B«
Æ WÔO]ŠöÓ WÔÝ  ”
Ó —ÓbÚÓ*« ∫UNL=¼Ó√Ó s
Ú ¨ —«b
 *«Ë¨
Ó dzUL
 F«
Ó
≤≤
WKÓ¾Ý
Ú _«
Ó

 WÓdÓFÚÓ w 5LK
ø5DÒŠ Ó Ú LÔ« bÔzU
 s Ú Ó ≠±

 WÔÓdÓFÚÓ X
ø5DÒŠ Ú ŁÓbÓŠ
Ó v²Ó ≠≤

ø5DÒŠ q
^ ðÓ lÔIÓ¹Ó s
Ó ¹Ú√Ó ≠≥

ødB
Ú M«
] oOI
 × Ú  ÊuLK
Ú ðÓ s Ú L«
Ô s Ó J]LÓðÓ n
Ó OÚÓ ≠¥

øw−
Ò ½ÚdÓ Úù«
 „ dÓJ«
Ó rÓUŠ s¹b«
Ò ÕöÔ Ó ²Ó Ó «–UL ≠µ
Ó q

ø5  WÓdÓFÚÓ bÓFÚÐÓ w
Ó DÒŠ  Ý
^ öÚ ù«
 gÔ OÚ−«
Ó tÓł
] uÓðÓ s
Ó ¹Ú√Ó v≈ ≠∂

øW−
Ó ½ÚdÓH« s
Ó  ”
 bÚI«
Ô ÊUÓ JÒÝ
Ô s¹
 b«
Ò ÕöÔ 
Ó q
Ó UŽ
Ó n Ó OÚÓ ≠∑

øn¹dA = ÝbÚI«
] «w Ô ÂdÓ׫
Ó w s¹
 b«
Ò ÕöÔ 
Ó q
Ó FÓÓ «–U ≠∏

øvB Ú_«  
Ó b− Ú L«
Ó v≈ s¹
 b«
Ò ÕöÔ 
Ó Èb¼ÚÓ√ «–U ≠π

ø”
 bÚI«
Ô w s¹
 b«
Ò Õö Ó U¼UMÐÓ w²«Ò WÝ
Ô Ó —ÓbÚ*«Ó rÔÝ«
Ú U ≠±∞

Ó DÒŠ WÔÓdÓFÚÓ X
Ú «cNÐ 5
ørÝô« Ô «–U*≠±±
Ú OÓL=Ý

≤≥
WÔGÓK«
^
∫ Ì…bOH
Ó Ô q Ô w WÓOÓðü«  ULKJ«
Ì LÓł Ó ÂÔb
Ú ²Ó
Ú Ó½ ±

y –Ó
w

vB Ú_«  
Ó bÔ− Ú L«
Ó

 b«
s¹ = Õö
Ô 
Ó

U¹d³
Ò ÞÓ

dÔ³ÓMÚL«

Ó ÓH« UNÐÔ úLÚ½ÓËÓ ¨wðQÚ¹Ó ULÒ WÓ³ÓÝUML«


∫⁄«d Ô WÓLÓKJ«
Ó —U²
Ô 
Ú Ó½ ≤

ÔqLÓł
Ú √Ó Ô◊U½—Ú√Ó s
Ó 
Ó Š
Ú √Ó ÃdÓ Ú√Ó

U¹Òd³ÞÓ W−
Ó ½ÚdÓH« ÓWO]ŠöB«
] Î KÓ³ÚÓ
UG
ÆZ
= ׫
Ó q  Ó ÷
Ó «u Ô d²ÓFÚ¹Ó ÊU
Ó ≠√

ÆW−
Ó ½ÚdH« WÓKÓUF
Ó Ô s¹
 b«
= ÕöÔ 
Ó ≠»

 ½ÚdÓH« „uKÔ s
ÆZ Ú ŽÓ s
 ¹b
= « Õö
Ô Ó ≠‡ł

ÆdÐUML«
Ó s¹b«
Ò Õö Ó dÔ³ÓMÚ ≠œ
 

Æ WÓÝ
Ó —ÓbÚL«
Ó s¹ b«
Ò ÕöÔ 
Ó vMÐÓ ≠‡¼
≤¥
Æ Ó K
ËÓ sOL Ú L«
Ô s Ó OÚÐÓ 5 
Ó D=Š WÔÓdÓFÚÓ X
Ú ŁÓbÓŠ
Ó ≠Ë

Æ …dÓOÚ×
Ó ÐÔ »
Ó dÚžÓ 5  ^ ðÓ lÔIÓ¹Ó ≠“
Ó D=Š q
ƉUL«
 Ó 
s 
Óq«—_«  b«
s¹Ò Õö
Ô 
Ó `
Ó MÓÓ ≠Õ

qOD²Ó
Ú L«
Ô w UNFÔC
Ó ½Ó˨
Ó wðQÚ¹Ó ULO j Ú ðÓ ÌWLÓKÓ q
y Óš UN²Ó× = Ô b]{ —U²
Ô Ú ½Ó ≥
∫q  L«
 ÐUI Ô

¡UÝ Ó UL« `³Ó ÚÓ√


Ó Ó√ W× œdÚÐÓ WL¹e
Ó N«
Ó ¡U
Î ËÓ
Ò ³ÓÞÓ …dÓOÚ×
ÆWÐÓcÚFÓÚ« U¹d   vKŽÓ s¹
Ó ÐÔ ÁUO  b«
Ò ÕöÔ 
Ó dÓDÓOÚÝ
Ó ≠√

Æ”bIÚL«
Ó X  OÚÐÓ ÊU
 JÒÝ
Ô WÓKÓUF
Ó Ô s¹
 b«
Ò Õö
Ô s
Ó 
Ó Š
Ú √≠»
Ó

ÆdB Ó K
Ú ]M« v≈ 5L Ú *«Ô s¹
 b«
Ò Õö
Ô œU ≠‡ł
Ó

ÆdÐUM
 L«Ó q
 Lł Ú  s¹
Ó √Ó s  b«
Ò Õö
 dÔ³ÓMÚ≠œ

Î bÚžÓ W−
Æ«—  dÓ¦ÓÚ√Ó ◊U½
Ó ½ÚdH« Ô —Ú√Ó ÊU
Ó ≠ ‡¼

ÆdB
Ú M«
] oOI
 ×
Ú ðÓ w dÏŁÓÓ√ U¹d Ó  ÊU
Ò ³ÓÞÓ d=× Ó ≠Ë

≤µ
∫Ã
 –uL
Ó M«  L«
] w ULÓ VÝUMÔ ÊUJ
 L«
Ó w V 
Ó ÝUML« …—Uýù«
Ó rÓÝ«
Ú ÂÔb
Ú ²Ó
Ú ½Ó ¥

ÏqOLł
Ó q
^ ²«
] «c¼Ó ∫ Ã
Ï –uL
Ó ½Ó

ÓpKÚð Ê«c¼Ó Ác¼Ó  ÊUðU¼ ¡ôR¼Ó

ƉUD
Ï ÐÚ√Ó œuM
Ô −«
Ô ≠¥ ÆU¹d³
Ò ÞÓ …ÔdÓOÚ×
Ó ÐÔ ≠±

Æ «bN
Ï ²Ó−
Ú Ô  UM
Ô ³«
Ó ≠µ ÆÊUŽU−
 Ô Ê«b
ý  zUI«
 ≠≤

ÆWϳӼ]cÓÔ WÔ³]I«
Ô ≠∂ ÆÊU²
 ¹d
Ò ŁÓ√Ó ÊU²
 ÝÓ —ÓbÚL«
Ó ≠≥

 F«
œuL Ó w UNFÔC 
Ó ½ÓËÓ ¨WOðü«  LÓ−«
q  HÓMÚL«
Ô w WÓKÓB Ô dÓzUL
 C«
] Ã Ô d
Ú ²Ó
Ú ½Ó µ
∫ÖuL
Ó M«  L«
] w UL qÐUI Ô

uÓ¼Ô ÆqOL
Ï łÓ q  q
y ðÓ uÓ¼Ô ¨sODÒŠ ^ ðÓ ∫ÖuL
Ó M«
]

Æs¹
 b«
= Õö  Ð V
Ó bzUIU Ï −
Ó FÚÔ U½Ó√ ≠√

ƉUD
Ó ÐÚ_«
Ó ÂÔd²Ó×
Ú ½Ó s
Ô ×
Ú Ó½ ≠»

Ó ÓI« UL²ÔEÚHŠ
Æ…ÓbOB Ó UL²Ô½ÚÓ√ ≠Ã

Æ…eÓzU−UÐ rðÔeÚ Ô rÚ²Ô½ÚÓ√ ≠œ

 ²ô«
ÆÊU× Ú w s
Ó ×
Ú −
Ó ½Ó wð«uK«
] s ] ¼Ô ≠‡¼
≤∂
Ó ½ÓËÓ ¨WOðü« q
w UNFÔC  LÓ−« Ô WÓKÓB²]L«
Ô w WÓ½Óu]KÓL« Ô dÓzUL
 C«
] Ã Ô dÚ ²Ó
Ú ½Ó ∂
∫q  L«
 ÐUI Ô œuL F« Ó
 ²]L«
WÔKÓB Ô dÔzUL
 C«
] ÔqLÓ−«
Ô
≠≠≠≠≠ Ó D=Š WÔÓdÓFÚÓ UN½]≈ ≠√
Æ5
≠≠≠≠≠ ÆrÏK
Ú Ô q
Ï DÓÐÓ s¹
 b«
= Õö
Ó 
Ó Ê]√Ó UM ÚdÓŽÓ ≠»
≠≠≠≠≠ å ò ∫vUFðÓ Ó‰U ≠ Ã
≠≠≠≠≠ ÆÓsOLK
Ú LÔUÐ «—
Î bÚžÓ rÚ¼Ôd¦
Ó Ú√Ó ◊U½
Ô —Ú√Ó ÊU
Ó ≠œ
≠≠≠≠≠ Æw=√ÔË wÐ√Ó ÂÔd²
 Š
Ú Ó√≠ ‡¼
≠≠≠≠≠ ÆvB Ú_«  
Ó b− Ú L«
Ó w X
Ô OK]
Ó ≠Ë

 ÝUML«
∫V Ô UN½UJÓ w WÓOðü«
Ó WÓu
Ó uÚL«
Ó ¡UL
Ó Ý
Ú _«
Ó lÔC
Ó ½Ó ∑

wð«uK«
] ÊU²K«
] w²«] s¹c
Ó «] Ê«c]K« Íc«]

ÆqOL
Ï łÓ WÔÓdÓFÚL«  X
Ó tO Ú ŁÓbÓŠ
Ó ≠≠≠≠≠q
^ ²«
] ≠√
ÆWÓO]ŠöB«
] vL]
Ó ðÔ s¹
 b«
Ò ÕöÔ 
Ó U¼UMÐÓ ≠≠≠≠≠ WÔÝ
Ó —ÓbÚL«
Ó ≠»
ÆÊU—U³
 Ô w
= ÝbÚI«
Ô ÂdÓ׫  −
Ó w ≠≠≠≠≠ Ê«b Ú L«
Ó ≠Ã
ÆÊUð
 dOG
Ó Ó n  cÓ U]M« ≠œ
= ]B« w ≠≠≠≠≠≠ ÊUð
Æ UMOJ
Ï Ú  s
 ] NÔðÔbÚŽUÝ Ô «—Ó_« ≠‡¼
Ó ≠≠≠≠≠ q
≤∑ Æ¡U¹u
Ô ÚÓ√ r¼UM
Ô ¹Ú√—
Ó ≠≠≠≠≠≠ œuM
Ô −«
Ô ≠Ë
∫ ÖuL
 M« Ô LJÚ½Ô ∏
] w ULÓ q

«uC Ó—Ó Ôi ÔdÚ¹Ó Ói Ó—Ó

≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠ —ÓbÓžÓ

≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠ Ó IÓ½Ó


i

≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠ `
Ó ²Ó Ó

≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠ ”
Ó —ÓœÓ

≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠ dÓÝ


Ó √Ó

∫WOðü«  ULKJ«
Ó ŸuL
Ó ł
Ô V
Ô ²ÔJÚÓ½ π

≠≠≠≠≠≠ WK UŠ
Ï ≠≠≠≠≠≠ bÏ−
Ú Ó ≠≠≠≠≠≠ …ÏdO
Ó ×Ó ÐÔ

≠≠≠≠≠≠ ÏqðÓ ≠≠≠≠≠≠ Ïq³Ół


Ó ≠≠≠≠≠≠ dϳÓMÚ

≤∏
∫Ã
 –uL ] w ULÓ WOðü«  ULKJ«
Ó M« Ô MÚ½Ó ±∞
Ó v≈ V

 bÚI«
wÝ Ô ”bÚI«
Ô ∫ÃÏ –uL
Ó ½Ó
Ò
≠≠≠≠≠≠fKÐU½≠≤
Ô ≠≠≠≠≠≠ ` Ó—Ó ≠±

≠≠≠≠≠≠qOKÓ« ≠¥ ≠≠≠≠≠≠bHÓÓ ≠≥

≠≠≠≠≠≠oA
Ú Óœ ≠∂ ≠≠≠≠≠≠sOMł ≠µ

≠≠≠≠≠≠œ«bGÐÓ ≠∏ ≠≠≠≠≠≠ÊULÒŽÓ ≠∑

≠≠≠≠≠≠f½uð≠π

∫ ¡öù«

∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö
Î Ú≈ V
Ô ²ÔJÚÓ½ ≠√
W−
Ó ½ÚdÓH« ‘uO
 ł  bÚ²Ý«
Ô Ã«— Ú s tð—«œ
Ó ≈ s
 
Ú Š
Ô Ë¨  Ð s¹
Ó tzUc  b«
Ò ÕöÔ 
Ó s
Ó J]LÓðÓ
ÆWÐÓcÚF« Ò ³ÓÞÓ …dÓOÚ×
Ó U¹d Ó ÐÔ ÁUO vKŽ dÓDÓOÚÝ
Ó UbÓFÚШ
Ó 5Ó D=Š q
= Óð v≈

≤π
∫…eÓLN« Ó  k
Ú WÓÐU² Ô Šö½Ë¨
Ô Ã–uL
 M« Ô LJÚ½Ô ≠»
] w ULÓ q

rÏzU½ ∫ÂU½
≠≠≠≠≠≠ V
Ô zU² ∫WϳO²
≠≠≠≠≠≠ Ó Ó ∫Ã
Ï –uL
Ó ½Ó

≠≠≠≠≠≠ ∫ÂU ≠≠≠≠≠≠∫…Ïb¹d


Ó łÓ

≠≠≠≠≠≠ ∫Âô ≠≠≠≠≠≠∫W1e


Ï ŽÓ

≠≠≠≠≠≠ ∫ŸUÐ
Ó ≠≠≠≠≠≠∫WÏI¹b
Ó ŠÓ

≠≠≠≠≠≠∫‰U ≠≠≠≠≠≠∫WÏ1d
Ó ł
Ó

≠≠≠≠≠≠∫ œU
Ó ≠≠≠≠≠≠ ∫…ÏdOG
Ó Ó

∫ UþuH×
Ú L«
Ó
sODÒŠ WÔÓdÓFÚÓ
Ô ? ? ? ?½ Áu?
¡«b? Ï ? ? ? ½Ë
Ô ? ? ? ?K? ? ? ?F? ? ? ?¹Ó ¡«b? ¡«b? Ï ? ? N? ? ?ł Ô5?? ? ÒD?? ? Š
Ô ? ? ËÓ œU?

¡U?
Ô L?K?E«
Ò ”  b?  —Ú√Ó s?
Ú I?Ô « ÷ Ú ŽÓ X? Ó ?½«Ë U??½d?Ú ?B??½Ô t??K? U??Ð
Ú ?Š«e?

¡U? ] ËÓ …e?Ò ? ? F?? ? ÚK?? ? ? n?


Ô ??{ Ï ? ? O?Ú ? ? Ý
Ó r?
Ú ? ¼ÔœÔ—U?? ?D? ?¹Ô Z?
Ô ? ½d?
Ú ? ? ù« d?] ? Ó

¡«b? Ó t?Ô ? ? ?ÚM?? ? ? È—«u?? ? Ó²?? ? ?¹Ó


Ô ? ? ŽÚ_« ÎU?? ¦? O?Ú ?Ó «b??Ð s?? ¹b??« Õö?
Ô ?Ó ËÓ

¡U?
Ô ? ?š≈Ë
 ¡U?
Ï ? ? H? ? 
Ó =o?? ?Ó(« w?? ? U?½b?
Ó Š
] ËÓËÓ q?
Ó L?
Ú ]A?« lÓL?
Ó łÓ b?
Ú Ó
rEF« nÝu¹
≥∞
∫Íu
^ HÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]

Æ¡«bŽÚÓ_« vKŽÓ ÊuL


Ó K
Ú L« Ó ²Ó½«Ú WÌÓdÓFÚÓ s
Ô UNO dÓB Ú ŽÓ À
Ô b]×
Ó ²Ó½Ó

^ J« dO³
∫wÐU² Ô FÚ²«
]

∫Î…bOH
Ó Ô ö Ô UNMÚ ÊÓu=JÓMÔ WOÓðü«  ULKJ«
Î LÓł Ó VOð
Ó dÚðÓ bOF
Ô ½≠
Ô
s
= «
= o
Ó KÞ
Ó √Ó Õ«d
Ó ÝÓ —U³ s¹b«
= ÕöÔ 
Ó ±

Z
= («
Ó Ô d²ÓFÚ¹Ó
÷ ÊU
Ó Óq «u Ó Ô —Ú√Ó
◊U½ ≤

Ó —U³
„ Ó L«
Ô s¹b«
= ÕöÔ 
Ó dÓN]ÞÓ vB Ú_«  
Ó bÓ− Ú L«
Ó ≥

U¹d³
Ò ÞÓ w 5D
Ó Ú KÓ lÔIÓðÓ …ÔdÓOÚ×
Ó ÐÔ ¥

≥±
∫q
Ì LÓŽÓ WÔ Ó—ÓËÓ

 WÓdÓFÚÓ lÓ uÚÓ UNOÚKÓŽÓ s


ÆsODÒŠ Ô O=ŽÓ√ÔËÓ sOD
Ú KÓ Ó WÓD¹d
Ó š Ó rÔÝ
Ô —ÚÓ√ ≠

ÆsODÒŠ WÓdFÚÓ sŽÓ dÌDÔÝ


Ú √Ó W
Ó LÚš
Ó sŽÓ b¹e
Ô ¹ô
Ó U V
Ô ²ÔÚ√ÓËÓ Y
Ô ×
Ó ÐÚÓ√ ≠
Ó

≥≤
¥ ”—b«
WÔO
Ò —Óu«
Ó …ÔdÓzU
 D«
Ò

Ô Ò²« vKŽ rNÓMOÐ ULO «uIHÓ]ð«Ë ¨WM¹b*«Ó ¡UOŠ


ÊËUF Ó Ó√ w Ì¡U b√Ó WŁö
Ú √Ó bŠ Ô ŁÓ lÓL²ł«
Ó
¨‚—
 u«
Ó v≈ ÃU²%
Ô  D«
wN ¨…dzUÒ Ác¼  u=JÓÔ w «ËdÒJ Ë ¨WO
  U½ Ì
Ò —ÓËÓ …dzUÞ Ô 
lMÚB
vKŽ œ«u*«
] Ác¼ rNMOÐ
Ó ‚U
Ô d«
Ò ŸÓ“ÒËÓËÆW
Ó ¹uI«
Ò W?FO d« ◊uOÔ)«Ë ¨WO³ÒA
Ó )«
Ó w= BF«Ë
ÆwUÒ²« ÂuO«
 Ú ŽÓ U¼ËdC×¹Ô Ê√
dÓB Ú
«uIHÓð«] r]ŁÔ ¨tÔMÚ V
Ó KÞÔ U rÚNÔMÚ q
y Ô q
Ó LÓŠ
Ó bÚ ÓËÓ ¨¡U b_«
Ô ] *«Ô bŽuÚÓ*« w
vI²Ó«Ú œb×
UNF?Ô C¹Ë w? ] BF« hI¹ ^ —U?
Ï ÒAÐË ¨‚—u« Ó ^h?I¹ cÓš
Ó √Ó ÂU?
Ï × Ô Ó ¨q?LF« WI¹dÓÞ v?KŽ
Ê«eO
Ó «uD³{
Ó rŁ ¨UN²Ô³=¦Ó¹ÔËÓ ‚
 —u«
Ó l w  F«
] B  n Ô ¨…dÓzUD«
^ KÔ¹Ó ÊU dÔLÓŽË Ò rÓ−
Ú Š Ó ²Ô
Ó rzö

≥≥
ÂU?
Ï ŠÔ ÊU¨
Ó …dzUDK
Ò  ö
Î ¹ÚÓ– «uIB√˨
Ó œuÓIÚ*« jOÚ
Ó Ð UF
Î Ó  
Ú b?
] ýÔ Ì◊uOš WŁö¦Ð …dzUD«
Ò
Ác??N? «Ëd?Ò?
Ô ? Ó ¨Êu?]K?Ó*«Ô ‚ Ó  ÌW??J?ÝU?L?²?Ó ?Ô Ì U?I?ÓK??Š
 —Óu?Ó ?« s? Ó s? t??²?O?ÚÐÓ w?? t?ÔF?ÓM?Ó ?
Ó b?
…e?
Î ¼Uł …dzU
Ô D«Ò  —U?B ¨UN½Ó“«u
Ô ðÓ k Ú OÓ …dzU
Ó HÓ×?  D«  d?ÓDÓÐ q
Ò · Ó ¹Úc« Ó …Q?ÓłUH
] «uDЗÓ˨ Ó *«Ô
^ W¹ÓËUŠ w U¼uF{
Æ U¹UHM« Ó ËÓ˨= BF«Ë ‚
Ó w  —Óu«
Ó U¹UIÐÓ «uFLÓł
Ó r]ŁÆ
Ô —U³²šö

¨Ÿ—«uÒ ¡U?ÐdNÚJ«
 A«Ë 
Ó „öÝ Ó√ sŽ Ϋb?OFÐ ¨w(«
= ·  dÓÓÞ w? ‰UŽ
Ì ÊUJ
Ì Ó s
Ú ŽÓ «u?¦×
Ó ÐÓ
Ó Ð …d?zUD«
Ìq³?Ú× Ò · Ó d?ÓÓÞ «uDЗÓËÓ ¨Ìl?Ý«Ë V Ó dÚ Ô WÌK?ÒðÓ v?KŽ «ËdÒIÓ²?Ó ÝU
Ì FÓK?ÚÓ »
w …dzUDU Ò Ð «uÓdÓÓ ¨`¹ Ò »u³¼Ô ÓWdÚÔ «ËeN²½« r]Ł¨
 d« Ô q¹uÌ ÞÓ lO —
Ì Íu >
ÎW?O½UŁ Î…d? «uËU? Ó × ¨ Ó ÷—Ú_«Ó v?KŽ XÚ FÓ ÓËÓ U?NÒM?J ¨¡«u?N«
rÚÓ rÚNÔ½]√Ó dÓOÚžÓ ¨rNKLŽÓ w «u×−M¹
Ó ÊÚ√Ó ÊËœ
 s Ú  W¦UŁË
Î
ÊÓËÚd¹
Ó rÚ¼ÔËÓ «uIH] 
Ó WFЫd« …d*«
] w Ë ¨«uÝQO¹
Ó
v≈ l?
Ô H?ðd² ÕU?
Ô ¹d?= « UNF?Ô ÓbÚðÓ r?NÔðd?
Ó zUÞ

≥¥
wšd¹ ∫qÝd¹ dÓOÚžÓ ¨◊UA½ËÌ WÌL]NÐ tÔ½Ë
Ó b1˨
Ò j
Ó OÚ)«Ó Êu
Ó KÝ dÚ¹Ô «Ëcš√Ó r]ŁÔ ¨vKŽ√

bL¹∫j³¹
Ô 
j Ô ³Ú¹Ó d?Ï
Ú ½Ó U?N½]QÓÓ ¨ÎU?OUŽ o
Ô K=×Ó ðÔ X?
Ú ðUÐ
Ó rÚN?ÔðdzUÞ
Ó Ê]√Ó 5
Ó b? = B
Ó Ô
Æ¡UL«
] Ó jÝ
Ú ËÓ tOÚŠUM
Ó ł Ó
«c?N?Ð …œU?
Ô F??
] « r?
Ô N?ÔðÚd?ÓL?
Ó žÓ˨
Ó «u?FM?Ó
Ó U?0 ¡U?
Ô b?
 
Ú _«
Ó ÕÓ d? Ó
W³−F ∫…u¼e
Î…uÒ¼ÔeÚÓ oÔ K=×Ó ðÔ …dzUD«
Ô Ó ¼ UN ¨rÚNÔ½ÔËUF
w Ô ðÓ tÔIÓI]ŠÓ Íc«Ò ÕU−  M« Ò
Æ…d²H¨UN½«uQÐ
¨`?Ô ¹d?Ò « t?Ð V
Ô F?ÓK?ÚðÓ U?N?z«—Ë
 s? Ú  U?N?K?Ô¹Ú–ÓËÓ ¨W?H?ÓK?²?Ó Ô*« U?N?½«u?Q?Ð
w?UŽ√ w d?^I²?Ó?
Ú ðÓ r?Nðd
Ó zU?Þ Êu? Ó −?N²?Ó ³Ô «u?½U .…d?
Ó IÔd?Ú¹Ó rÚ¼ÔËÓ 5? Î ?Ú ¹Ë
Ó WÎM?ÓLÚ¹Ó t?Ôd=×?
Ó ðË
Ô
ÆUNFÓÓ UŠ
Î dÓ Ó dO
Ô DÓðÓ œUJð rÔNÔÐuK Ë
Ô  «
¨¡UL Ò
V× Ó Ð WÔO?Ó ³B«
Ú ? = √ÓbÓ³?ÓÓ ¨»ËdÔG?« v≈ qOL
Ô ðÓ f? ] ËÓ ¨ÌW?ŽÓdÚ
Ô LÚA« Ô Ð d?^LÔ¹Ó X
Ô Úu?
Ó « ÊU
Ó
¨U?NÓuÚŠ
Ó ÓÊu?IK]×
Ó ²Ó¹Ó r?
Ú ¼ÔËÓ rÚNÔMOÐ Ò XÓ½U? ozU
Ó Ô…d?zUD« Ó šËÓ ¨ÎU?¾OÚA
Ó œÓ ‰ö Ó rÚN?ðdzUÞ
Ó Ó ÎU?¾OÚý
Æ—ËdÝ Ì dÓHÓÐ UN½uM
Ô ËÓ Õ Ó C ²×¹
Ó ËÓ

∫»UFO²
Ô Ýô«Ë
Ú rÔNÚH«
Ó

ø¡U b_«
Ô tOKŽ oH
Ó ]ð« ÍcÒ« U ≠±

øWOÒ —Óu«  D«


Ó …dzUÒ  U½
Ô u=JÓÔ U ≠≤

ø…dzUD«
Ò ¡U b_«
Ô lÓMÓ
Ó nO
Ó ≠≥
≥µ
ø…dÓzUDK
Ò  q
 ¹Úc«
] …bzU
Ô U ≠¥

ø…dzUD« ‚öÞ≈
 —U³²š«
Ó ¡U b_«
Ô Èdł√ Ós¹√ ≠µ

øŸ—UA«Ë
Ò ¡UÐdNJ« „öÝ√ sŽ «bOFÐ
Î ÊUJ*«
Ó ¡U b_«
Ô —U²š«
Ó «–U* ≠∂

ø…dzUD« ‚öÞù
 VÝUM*«
Ô u'«
^ U ≠∑

ø …dzUD«  —UÞ Ì…d


Ò Í= Ó√ w ≠∏

øUOUŽ
Î o Ó Ôð w¼Ë …dÓzUDK rN²¹ƒ— bMŽ
Ô K=× Ó ¡U b_« —uFý
Ô ÊU
Ó ÓnO ≠π

Æs¹dšü« lÓÓ ULNO ÊËUF²


Ó Ô JLÚ¹Ô 5
½Ó ÊÚ√Ó s  KÓLÓŽÓ dÔÔcÚÓ½ ≠±∞

ÔWGÓK«
^

qOD²Ó
Ú L«
Ô w UNFÔC
Ó ½Ó˨
Ó wðQÚ¹Ó ULO j
y š Ú ðÓ WÌLÓKÓ q
Ó UN²Ó× = Ô ·
Ó œ«d
 Ô —U²
Ô Ú ½Ó ±
∫q  L«
 ÐUI Ô

ÊuDO×¹Ô …bÓŽU
Ó L«
Ô »U×
Ú Ó√ WDÓЫd Ú HÓKÚ ÊËdEÔMÚ¹Ó
 ²ÓÔ h×

ÆWM¹b
Ó L«  Š
Ó ¡UOÚ √Ó bŠ Ì b
Ó Ó√ w ¡U Ú √Ó WŁö
Ô ŁÓ lÓLÓ²Ół«
Ú ≠√

Ô sO−N²Ó³ÚÔ œô
ÆrNÔðÓdÓzUÞ ÊuIÔdÚ¹Ó r¼Ë Ô ËÚ_«
Ó ÊU≠»
Ó
≥∂
Æ UNÓuÚŠ
Ó ÊuI
Ó K]×
Ó ²Ó¹Ó rÚ¼ÔËÓ rNÔMÓOÚÐÓ …ÔdÓzUÒD« X½U≠‡ł
Ó

 ²šö
Æ—U³ Ú  …e …ÔdÓzUD«
Î ¼Uł   —U≠œ
Ó

Æ …dÓzUÒD« lMÚB
Ô ÊËUF
Ô ²«
] vKŽÓ œô
Ô ËÚ_«
Ó oÓ HÓð«≠
] ‡¼

Æ ÌWJÓÝUL²ÓÔ Ì UIKÓŠ Ú  …dzUD« q


Ó s Ó ¹Ú–Ó ÂU
Ï ŠÔ lÓMÓ
Ó ≠Ë

qOD²Ó
Ú L«
Ô w UNFÔC
Ó ½Ó˨
Ó wðQÚ¹Ó ULO j
y š Ú ðÓ WÌLÓKÓ q
Ó UN²Ó×  —U²
= Ô b]{ Ô Ú ½Ó ≤
 ÐUIL«
∫q Ô

]qŠ
Ó ‚Ëd^A« WÓHOFC«
] ÓqAÓ V¹d Ó Ó‚dÒHÓðÓ

ÆWO] —Óu«
Ó …dzUD« Ô  WϹҗËd
Ò lMÚB  {Ó Ô W¹]uI«
Ó ◊uO
Ô Ô« ≠√

Ó *«Ô bŽuÚÓ*« w ¡U
Æœb]× Ô b
Ú Ó_« vI²«≠»
Ó

Æ…dzUD«
Ò ·  dÓDÓÐ q
Ó ¹Úc«
] ¡U
Ô b
Ú _«
Ó jÓ ÐÓ—≠‡ł
Ó

Æ¡UÐdÓNÚJ«
Ó s Ú ŽÓ bOF
Ì ÐÓ ÊUJ
Ì Ó s
Ú ŽÓ ¡U
Ô b
Ú _«
Ó YÓ ×
Ó Ð≠œ
Ó

Æ …dÓzUD«  ²Úš« w ¡U
Ò —U³ Ô b
Ú _«
Ó `Ó −
Ó Ó½≠ ‡¼

Æ»ËdÔG« v≈ qOL


Ô ðÓ f ] X½U
Ô LÚA« Ó ≠Ë

≥∑
∫VÝUM*« UN½UJ w UNFC½Ë
Ô ¨qÐUI*« œuLF« s W³ÝUM*«
Ó WLKJ«
Ó —U²½
Ô ≥

—U
Ô OÒD«
Ó Æ…dzUD«
Ò ‡Ð ‚U
Ô d«
Ò ÂU
Ó ≠√
 ²ÓJÚÓ
W³ 
Æ…dzUD« …œUOIÐ ÂuI¹
Ô s Ú Ó uÓ¼Ô ≠»

‚öÞÚ≈ Æw_
Ò UN²
Ô bÒ Ë¨
Ó WKOL
Î łÓ X
Ô FÚLÓł
Ó ≠Ã

¡UN²½ô« ÆWÝ—b*« w …dO¦


Î ÎU³² U½√d
Ú Ó ≠œ

Î «—U¼“ √Ó ÆWOÝ—b*«
Ò Ú 
wðU³ł«Ë s bF
Ó ÐÓ “UHK
Ó ²«
Ò b¼
Ô UýÔ√ ≠‡¼

∫wðü« ÖuL
 M«
Ò w UL j
y š
Ó tÔ²%
Ó qÌ FÚ  q
] Ô ‰Ôu=×
Ó ½Ô ¥

 «
Æ¡ULÒ w tOÚŠUMł
Ó dÔ
Ú M«
] j Ó 
Ó ÐÓ ∫ÖuLM«

Æ¡UL«
Ò w tOÚŠUM
Ó ł Ó dÔ ] j
Ú M« Ô 
Ô ³Ú¹Ó
Æ…dzUD« ‚öÞù
  d«
ÕU¹  ¼Ô WÓ
= »u³ Ó dÚ Ô ¡U b
Ô Ó eÓNÓ²Ó½«Ú ≠√
Ú _«

 u=HÓ²ÓLÔKÚ …ezUł
Æ‚ Î  Ób] Ó ≠»
WÔLÓK=FÓ*«Ô X

ÆÊUC
Ó —Ó dÓNÚý
Ó rK
Ô *«Ô ÂU
Ó ≠Ã

≥∏
ÆtMÞÓËÓ s
Ú ŽÓ Í
^ bM
 '«
Ô l «œ
Ó ≠œ

∫WOðü« ŸuL
 '« Ó  lÌLÚł
Ô s Ó q
= œdH
Ó V
Ô ²J½
Ô µ

¡UOŠ√Ó »uK Ô 
WOÓ³Ú

‚—ÓËÓ ¡U b
Ú √Ó

◊uOš
Ô Ò BŽ
w
dOOGð kŠö½Ë¨Ã–uL
 M« 
] w UL WOðü«  Ô'« vKŽ ©ÊU®
qL Ó Ô š
q  bÚ½Ô ∂
∫s¹uM²«

ÆU¾ODÐ
Î X
Ô Úu«
Ó ÊU ¡wDÐ
Ï X u«∫
Ô Ã–uLM«

ÊU .lÝ«Ë
Ï VFK*«
Ô
ÊU .ZzU¼
Ï d׳«
Ô
ÊU .qOL
Ï łÓ q¹c«
Ô

ÊU .o
Ï K=×
Ó Ô dzUD«
Ô
∫wðQ¹ ULO W¦½]RÓL«
Ô WLKJ« ‰ÓuÚŠ
Ó …dz«œ
Î lÔC
Ó ½Ó ∑
Ÿ—Uý ÂuÚ¹Ó ¡ULÝ …dzUÞ
¡UÐdÔNÚÓ fLÚý Ó q³ÚŠ
Ó jOÚš
Ó
≥π
∫…œÓ—Úu«
Ó s Ó  V
 ÝUM*«Ô ·dÚ(UÐ
Ó WÓ³ÓÝUM*« WÓLÓKJ«
Ó q Ô LJÚ½Ô ∏

dÓzUÞ ≠
W‡
Ó ÞU ≠
‡L
È …
ULK=FÓÔ ≠

  U‡MÝ
Ó ≠
¡
d
Ú ¹Ô ≠

∫ ÖuLM«
Ò w UL WLKJ«
Ó ‰Ôu=×
Ó ½Ô π

œuÓIÚ œU
Ó ∫ÖuLM«

h
] Ó
bÓF
Ó
œÓdÓÐÓ
Ó IÓÓ
j
Ó‰eÓžÓ

¥∞
∫¡öù«

∫V²ÓJÚðÔ ôË k Ï UNO w²«] WLÓKJ«


Ô HÓKÚðÔ n√ Ó ‰ÓuÚŠ
Ó …dz«œ
Î lÔC
Ó ½Ó ≠√

ÆUMFÓÓ tÓK«
Ò Ê]≈ «u UÓð ô ≠±

Æ …dL¦ dOž UNMJ  dÓ(«


Ò …bOH WÔOÒł Ó —U−ý
Ô Ó_« ≠≤

Æ…dzUD«   U½u=JÓÔ w ¡U b_«


Ò Ác¼ Ô dÓJÒ Ó ≠≥

ÆÕU−
 ÒM« «cNÐ …ÔœUF
Ó «
Ò œô Ó  dÓLÓÓž ≠¥
Ó ËÚ_«

∫«—uEM
Î ¡ö≈
Î V
Ô ²ÔJÚÓ½ ≠»
¨Ÿ—«uÒ ¡UÐdNÚJ«
 A«Ë Ó „öÝÓ√ sŽ ΫbOFÐ ¨w(«
= ·dÓÓÞ w ‰UŽ
Ì ÊUJ
Ì Ó s
Ú ŽÓ «u¦×
Ó ÐÓ
Ì lO — > Ìj?O
Íu Ó Ð …dzUD«
Ò · Ó dÓÓÞ «u?DЗÓËÓ ¨lÝ«Ë
Ì Ó dÚ Ô ÌWKÒÓð v?KŽ «ËdÒIÓ²ÝU
ÌVFÓKÚÓ » Ó
Æq¹uÞÓ

¥±
∫…ÓeLÚN« Ó  ÔkŠö½Ë ¨Ã–uLM« w UL ÔqLJ½ ≠‡ł
Ó WÐU²

qzUH²ÓÔ ‰Ô¡UH²¹
Ó ‰Ó¡UHð
Ó ∫ÖuL½

ÂÓ¡UAð
Ó

‰Ó¡Uð
Ó

»
Ó ¡U¦ð
Ó

∫bOA
Ô M«
]

…—U
Ó OÒD«
]
…Ú—U?
Ó ?O?Ò ?ÞÓ l?
Ô ?M?Ó ? B?
Ú ?¹Ó w??I? ¹b??Ë
Ó Ó ? ?O?Ò ? ?Þ r?? Ý—√ Ïq?? ?H?Ú ? ?Þ U?? ?½√
…Ú—U?

Ú √Ó …—u
Ê«u?? ? ? ÚÓ_U?? ? ? ?Ð U?? ? ? N? ? ? ?M?Ô ? ? ? ¹=“Ó√ÔËÓ w?öŠ Ó B?
Ò « w q?
Ô FÓł
Ú √Ó

Âd?Ó ? N?Ó ? ?U?? Ó u?? ?L? ??


Ú ? ¹Ó —U?
Ï ? ?O?Ò ? ÞÓ r? Ó ? I?? « Ó‚u?? Ó w?? ½√Ò r?
 ? L? Ô ? ÔK?? Š
Ú √Ó

w?? ? U?? ? H? ? ?ÞÚÓ√U?? ?¹Îö?? ? ¼Ú√Ó Îö?? ? ¼Ú√Ó wUF« w p


Ô ×
Ó C
Ú Óð wzULÝ
Ó ËÓ

ÍËbÐ ‚Ë“d
¥≤
Ò HÓA«
∫Íu ÓÒ dO³
Ô FÚ²«
Ó

ÆWO —u«
Ò …dzUD« sŽ Ì…bOHÔ q
Ì LÓł
Ô w À
Ô b]×
Ó ²Ó½Ó

∫w  J« dO³
Ò ÐU² Ô FÚ²«
]
∫…dOB Ó W¹UJ
Î Š  n
Ó RM
Ò WOðü«
Ó   «—U³F« VOðd
Ó ðÓ bOF
Ô ½Ô

Æ«dO¦
Î Ó ¡w
Ô ÒA« «c¼ wM³−
Ó ŽÚÓ√ ≠±
Æ¡UL« w dOD Ì Ð UÞuÐ
Ô ¹Ó jO Î dÚÓ U½Îu]KÓÔ U¾ÎOÚý
Ó  
Ô bÚ¼UA
Ó Ó ≠≤
ø«c¼ U ∫t²Q
Ô ÝÓ ËÓ wš√ v≈ ^XH²« ≠≥
ÆW¼ÓeÚ½Ô w dO³J« wš√Ó lÓÓ X
Ô ł
Ú dÓš
Ó ≠¥
ÆWO] —ÓËÓ …dzUÞ
Ï UN½≈∫wMÐUłQ ≠µ

¥≥
µ ”—b«
ÏWO]MOD
Ú KÓ WÏO]³FÚý
Ó ‰U¦
Ï √Ó

∫XOÚ³« Ô Ž X
Ó œUL Ô ¹Úe«
] ≠±
 Òö?? ÓH??ÚK??  X?? O?Ú ? ³?Ó ? « œU?
Õ Ô ? L? Ž ÔX?? ¹Ú]e?? «
tÔM?Ú u?K?
Ú ¹Ó X Ï O?ÚÐÓ œU?
Ô J¹Ó ö ¨ Ó w? = M?O?DKH?«
Ó V?F?Ú]B?« s
Ô O?ÚF«
g? Ó ËÓ ¨Áb? z«u?
 ÓÓ œb?^ FÓ²?Ó
Æt½Ëœ
Ó
 ³«
 uO Ô w …¡U{ù«Ó …ÓœU
] X Ô ¹Úe«
] ÊU

Ó
ÓÊU??
X??¹Ú]e??U??Ð˨ Ó —u??B? F?Ô ?« Âb?Ó ? Ú√Ó Ôc??ÚM??Ô
tÐ˨
Ó w? ] uÚO?Ó « rÚN?ÔU?
Ó FÞÓ Êu?
Ó NDÚ¹Ó U?½œ«b Ô ł√ Ú
Æ”UÝ√ ∫œULŽ —ÓbÚB«Ë
] ¨Ÿ«b ^ bÓMÚŽ ”
 B« Ó √Úd«] ËÓ ¨Õ Ó dÚ−«Ë
Ô  ÊuM
¨bÓKÚ−« Ó ¼ÓbÚ¹Ó
Êu³
Ó DÚ¹∫
Ó ÊuN
Ó DÚ¹Ó
Ær¼ÔdÓFÚý Ó tÐ ÊuM
Ó ¼ÓbÚ¹Ó UL
¨œdÚ³UÐ Ó WÐU ù« bÓMÚŽ
t?ÔKÓ¼ÚÓ√ wI¹¨ Ó UMÎ¬ ÎU?²OÚÐÓ ÊuJ¹
Ô X¹Ú]e?UÐ dÔLÔFÚ¹Ó Íc«] X?
Ó OÚ³«
Ó Ê]≈
vKŽÓ Êu Ó OMOD
Ò  k
KÓH« Ó bÚIÓ Ó tOÚKÓŽÓËÓ ¨Ÿu−«Ë¨d
Ó UŠ  IÚH«
Ó …Ó—«d
Ó Ó
U¼u³ÒŠ Ó ²Ž«—
Ó √Ó˨UN Ó “ s Ú  «Ëd¦Ó
Ú√˨U¼Ëb
Ó N]FÓðÓËÓ¨ Êu²
 ¹Úe«
] —U− ý Ú √Ó
Ó √Ó U¼—ËÚbÓÐ w
rÚNÔðÚb]Ó√ÓË ¨rNÔ²Ú³]Š Ó ¼˨ Ó UNÐ «uM¹]“ÓËÓ ¨«dO¦
Ó rÚNÔ{—√ Î
Ó
rÚNÔ²ÚDÓŽÚ√∫
Ó rÚNÔðÚb]Ó√Ó ÆXOÚ³« Ô Ž uÓ¼Ô Íc«] X¹ÚeU
Ó œUL ] Ð

¥¥
 OÚ«
∫n ] s Ó  b^Š  OÚB«
Ó √Ó n ] œÔdÚÐ≠≤
Ó
w ¨WOÓDžÚ_« Ó ËÓ f  L«
 Ðö? Ó s Ó  nOH
  OÚB«
Ú ²?] « v≈ n ] w ”U  M«Ò i Ô F?ÚÐÓ qOL
Ô ¹Ó
Ó Ð ÊU
œdÚ³U  ½Úù«  WÓÐU Ó ≈ Ê]√Ó lÔ «u«Ë ¨œdÚ³UÐ Ó «uÐUB¹Ô s Ú Ó rNÔ½]Ó√ rNÔMÚ UÎMÒÓþ ¨ÂuÚM«
Ò ¡UMŁÚ√Ó
¨U?ξO=Ý
Ó «d
Î ŁÓ√Ó tÔÓ Ê]QÐÓ w ^ M? OD  w
Ú KÓH« ^ ³?FÚA«
] q Ô ¦ÓL«
Ó tÔH?Ó
Ó ËÓ bÚIÓ Ó ¨…ÎdO¦
Ó
Ó ÎU?{«dÚ√Ó V Ô ³=
Ó ðÔ
ÆlÞUI« nOÚ« Ò WÓÐÓdÚ{ Ó tðb]Š w ‚uH
Ô ¹Ó bÚÓ ¨ÊU  ½Úû  ULÎ RÚË
Ô
Æw
] ×
= B«
= tÔOÓŽÚËÓËÓ ¨ w Ú KÓH« ÊU
= MOD  WÐÓd−
 ½Úù« Ú ðÓ o
Ó LÚŽÔ q
Ô ¦ÓL« Ô JFÚ¹ÓËÓ
Ó «c¼ f

∫÷dÚFU
÷
Ô —ÚÓ_« ≠≥
k??ÚH?? ×??ÚK?? ÌW?? ÝU?
Ò ? ÌW??łU?
Ó ? ×? Ð ÷ Ô —Ú_«
Ó
= M?O?D?KÓH? « o?
w? Ú Ž m?
Ô A Ó K?ÓÐÓ b?
Ú Ó˨
Ó ÊuÚB?] «ËÓ
¨t?{d?ÚŽËÓ ¨t? d?ÓA
Ó Ð U?¼«ËU?Ý ÊÚ√Ó t?{—Ú_ Ó
¨t “Ú— —ÔbÓB
Ú Ë
Ó ÊU ½Úù« s Ô ÞuÚÓ ÷Ô —Ú_U Ó
ÆÌ…dO¦
Ó
Ó Ì «ËdÓŁÓ Ús t× Ô ÓMLÚÓð ULÐ

ÆwM³¹∫
Ó bO=A¹Ô ¨Ê«d
Ó LÚF«Ô ÊËbÓ O=A¹Ô UNOÚKÓŽ¨UN
Ó K¼Ú_
Ó s
Ó Ú_«
Ó o Ô I=×
Ó ðÔ ÷
Ô —Ú_«Ë
Ó
¨UNzU
 s Ú  rÚNOÚKÓŽÓ iOH
Ô ðÓËÓ ¨UNð«dOÚš
Ó sÚ  «uK
ÔQÚOÓ UN½uŽ
Ó —ÓeÚ¹ÓËÓ
wDFÚð∫
Ô iOH
Ô ðÓ
UNЫd
Ó ðÔ «ËbÓ²?Ó «Ë ¨U¼u³^Š Ó UNL?OMÓÐ rÚNÔA?
Ó √Ó rÚ¼ÔËÓ ¨q?OKF« Ô FMÚðË
Ô
Æ…d¦ÚJÓÐ
ÆfOH
 M« Ò ËÓ wUGUÐ dÓ¼UD«Ò

¥µ
WKÓ¾Ý
Ú _«
Ó

øwMOD
Ò KÚ H« XO³« œUL
Ô Ž U ≠±
 ¹Úe«
ÆX 
]  U«bÚ ²Ý«
 Ú s ŽÓ À
Ô b]×
Ó ²Ó½Ó ≠≤

øÊu²
 ¹Úe«
] —U−
 ý
Ú Ó√ vKŽÓ ÊuOMODK
Ó  k
H« Ó UŠ
Ó «–U* ≠≥

ørOK
Ï ÝÓ ·
Ï d^B ] ¡UMŁÚÓ√ w WOÓDžÚ_«
Ó ðÓ ÂuÚM« Ó ËÓ f
 Ðö Ó  nOH
 *«Ó s Ô Ú ²«
Ò q  ¼Ó ≠¥

ønOÚ«
] s Ó  b^Š
Ó √Ó nOB«
] œÔdÚÐÓ q
Ú ¼Ó ≠µ

øw½U¦«
Ò q Ô Ó¦*« ÁdÔNEÚ¹Ô Íc]« U ≠∂

øtÔ{ ^ DK
Ó —Ú√Ó wMO  ÊU
Ú H« Ô ½Úù« ÈËUÝ «–ULÐ ≠∑

ø ÊU   ÷—Ú_«
 ½Úû Ó WÔO]L=¼ÓÓ√ U ≠∏

ÆULNÔEÔHÓ×  OÚO]³FÚý
Ú ½Ó s Ó s
 OÚKÓ¦ÓÓ dÔ
ÔcÚÓ½ ≠π

¥∂
ÔWGÓK«
^
qOD²Ó
Ú L« Ó ½ÓËÓ ¨wðQÚ¹Ó ULÒ j
Ô w UNFÔC y š Ú ðÓ WÌLÓK
Ó q
Ó UN²Ó× =
Ô ·
Ó œ«d
 Ô —U²
Ô Ú ½Ó ±
 L«
∫qÐUI Ô
wL×
Ú ¹Ó ”UÝ
Ô √Ó vDÒžÓ XÓM²ÓŽÚ « XDÓŽÚ√Ó wM³Ú¹Ó
ÆXOÚ³« Ô Ž X
Ó œUL Ô ¹Ú]e« ≠√

ÆdIÚH«
Ó …Ó—«d
Ó Ó ÊU
Ó ½ù«
Ú q Ó wI¹Ó ≠»
Ô LÓF«

ÆÊ«d
Ó LÚF«
Ô ”UÔ M«
Ò bÔO=A
Ó ¹Ô ≠Ã

Æ «bŽUÔ Ð 5łU²
Ó *U Ó ×
Ú *«ÔWÔ¹ÓÒdOÚ)« Ô OÒFLÚ'«
Ó  U Ó  b
] Ó√ ≠œ

Æ…dÓL¦ÚÔ*« U¼—U−
Ó ý Ú √Ó WÔŠ
Ó ö Ó  bÓN]FÓÓð ≠‡¼
Ò H«

ÆdNÚ]M« w²ÓH]{¡U*«
Ô dÓLÓÓž ≠Ë

Ó ½ÓËÓ ¨wðQÚ¹Ó ULÒ j


w UNFÔC Ú ðÓ ÌWLK
Ó qJ
Ï Óš UN²Ó× = …ÓœUC
] L« Ô WÓLÓKJ«
Ó —U²
Ô 
Ú ½Ó ≤
∫ ⁄«dH«
Ó
 Nł
q ÚÓ  ð
V¹d Ú Ó  bŠ√Ó
ÀÓ Ú 
Úù«
—U¦ 
Æ—uB
 F«
Ô Âb √  ³«
Ó cÔMÚÔ  uO Ô w …¡U{
Ó ù« …ÓœU
] X¹Ô e« Ó ≠√
] ÊU

ÆwMODK
=  V
H«  FÚA«
] w  ŽÚËÓ vKŽÓ WÔO]³FÚA«
] ‰U¦
Ô Ú_«
Ó ‰^bÔðÓ ≠»
Æ÷—Ú_«
Ó —ULŽù
 ÊU
Ó ½Úù«
 tÔK«
Ò o Ó KÓš
Ó ≠Ã
ÆnOÚB«
] q Ú Ó w WOÓDžÚ_«
 B Ó ËÓ f
 Ðö Ó  nOH
 *«Ó s Ó ²«
] v≈ ”U
 M«
Ò i Ô FÚÐÓ qOL
Ô ¹Ó ≠œ

¥∑
 ULKJ«
Ó s Ó  WOðü« q
 LÓ−«
Ô w ⁄« Ó ¡qL
 dÓH« Ú  WÓ³ÓÝUML«
Ô WÓLÓKJ« —U²
Ô Ú Ó½ ≥
∫WOÓðü«

= ³FÚA«
Æw ] Ó  «¡e
s Î łÔ WÔO³]FÚA«
Ò ‰U¦
Ô Ú_«
Ó b^FÓðÔ ≠√

Æs
= H«
Ó ≠≥ a¹—U²«
Ò ≠≤ À«d²«≠±
^

Æ …—uÝ
Ó w .d
 J«
Ó Ê¬d
 ÔI« w Êu² ] …dÓ−
 ¹Úe« Ó ý
Ó rÔÝ«
Ú œÓ—ÓËÓ ≠»

ÆÕ
 dÚ]A« ≠≥ dB
Ú F«
Ó ≠≤  ²«≠±
sO Ò

Æ = ³FÚA«
w ] q Ó  ULK
Ó œÔbÓŽÓ ≠Ã
 ¦ÓL«

Æ «ÎbÒł …dO¦
Ï
Ó ≠≥ WÏKOK
Ó Ó ≠ ≤ …dO¦
Ï Ó
≠±

Æ = ³FÚA«
w ] q  ¦*«
Ó  «œ
Ô dÓHÚÔ ≠ œ

ÆWϳ¹d
Ó žÓ≠ ≥ WÏKÓNÚÝ
Ó ≠≤ WϳÓFÚ
Ó ≠±

∫…d
]cÓL«
Ô WLÓKJ«
Ó X Ó ×
Ú ðÓ UÎDÒš
Ó lÔC
Ó Ó½ ¥

vKOÚÓ ¡«d
Ô LÚŠ
Ó bÏ zU WÏHOþ
Ó ËÓ

ÏX¹Ú“Ó UBŽÓ Ï·dÓý


Ó Ï…œUF
Ó Ý Ó

n
Ï OÚÝ
Ó Ï÷—Ú√Ó rO
Ï ½Ó WÏÐÓd−
Ú ðÓ

¥∏
 M«
∫wðü« u× ] vKŽ WOðü«
Ó Ó LÓ−«
q Ô q Ô LJÚ½Ô µ
 —ÚÓ√ vKŽ k
ÆUN{  ðÔ …Ï√Ód«
Ô U× Ó Ác¼  —ÚÓ√ vKŽ k
Æt{  ¹Ô q
Ô U× Ï ł
Ô —Ó «c¼

 Ó√d« ÊUðU¼
ÊUð  ł
Êö Ô —Ó Ê«c¼

¡U½
Ï ¡ôR¼ Ï — ¡ôR¼
‰Uł

∫©ô® Ë√ ©rFÓ½Ó® ‡Ð WOðü« WK¾Ý_« s


 ŽÓ VO−
Ô Ô½ ∂

øw  _«
Ò ÝUÝÓ lЫ
 d«
Ò n
= B«
] w X
Ó ½Ú√Ó q
Ú ¼≠±
Ó

Ò X¹Ú“Ó s
ø Êu²¹e« Ú  pÔ²OÐ uK¹ q
Ú ¼Ó ≠≤

ørÚN{—√ vKŽ ÊuOMODKH«


Ó Ô k U×¹Ô q
Ú ¼Ó ≠≥

øUN²Ž«—“ ÊËœ
 s Ú  p
Ó {—√
Ó „d²ð
Ó ^ ×ðÔ q
ÊÚ√Ó V Ú ¼Ó ≠¥

ø Âu Ò bÓMÚŽ WOÓDžÚ_«Ë
 M« Ó fÐö*«
 Ó  n
s Ô H=
Ó ðÔ q
Ú ¼Ó ≠µ

¥π
∫VÝUML« ÊUJL« w VÝUML«
Ó …—Uýù«
Ó rÝ«
Ó lÔC
Ó Ó½ ∑

Ê«c¼ Ác¼ ÊUðU¼ «c¼ ¡ôR¼

ÆUMzUЬ
 ÷—√Ô ≠±

ÆsOÐœ]RÓL«
Ô WÓOÓ³ÚB«
= ^ ŠÔ√ ≠≤
V

ÆÊU²IÓK=×
Ó Ô ÊUðdzUÞ
 ≠≥

ÆÊ«bN²Ó−
Ú Ô ÊU³UÞ
 ≠¥

ÆlÝ«Ë ŸÏ—Uý
 ≠µ

∫¡ö
Ô Úù«

∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö
Î Ú≈ V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≠√
ÊU

Ó X  ¹ÚeU
] ÐËÓ ¨—uB
 F«  ³«
Ô ÂbÓ Ú√Ó cÔMÚÔ  uO Ô w …¡U{ù«
Ó …ÓœU
] X Ô ¹Úe«
] ÊU

Ó

Ó √Úd«
Ò ËÓ ¨Õ Ó dÚ−«Ë
Ô ¨bÓKÚ−« ÊuM
Ó ¼ÓbÚ¹Ó tÐË ] uÚO«
 Æw Ó rNÔUF
Ó ÞÓ ÊuNÓ DÚ¹Ó U½œ«b
Ô ł
Ú √Ó
ÆŸ«b
 B«^ bÓMÚŽ

µ∞
∫…eÓLÚN« Ó 
k
Ó WÓÐU² Ô Šö½ÔËÓ ¨Ã
 –uL Ô LJÚ½Ô ≠»
Ó ]M« w UL
Ó q

.ÂUF
Ô D«
] qÔ
ÓRÚ¹Ô .ÂUF
Ó D«
] bÔÓu«
Ó q Ô
ÔQÚ¹Ó ∫Ã
Ï –uL
Ó ½Ó

.»U²
Ô J« .»U² bUš
Ó J« Ï cÔš
Ô QÚ¹Ó


^ bMÚ'«
Ô . Í
] bM
 '«
Ô bÔzUI«
 dÔÔQÚ¹Ó

.Ë^bÔF«
Ó . Ë]bÔF«
Ó Íb^ MÚ'«  QÚ¹Ó
Ô dÔÝ

∫ UþuH×
Ú *«Ó

∫wðü« dF
 A«
= X Ó OÚÐÓ k
Ô HÓ×
Ú ½Ó
XLKÓþÓ ∫ —Uł
Ó
…Ïe¹e
Ó ŽÓ wKŽ
]   Ó ÊÚ≈Ë ÍœöÐ
Ú —Uł
 ÐÓ∫«uMÒ{
Æ«uK Ó
Íd²×³« Ô 
wK
«d ] ŽÓ «uMÒ{
Ó ÊÚ≈Ë wK¼Ú√ÓËÓ

∫ÍuHA«
Ò dO³
Ô FÚ²«
Ó

Æ÷—ÚÓ_« vKŽÓ ÿUH׫ WOÒHOÚÓ


sŽÓ À
Ô bÒ×
Ó ²Ó½Ó

∫wÐU²J«
Ò dO³
Ô FÚ²«
Ó

Ò …dÓ−
Æ Êu²¹Úe« Ó ý
Ó bz«u
 Ó s Ú √Ó W
Ú ŽÓ dÌDÔÝ Ó LÚš
Ó s ^ I¹Ó ô ULÐ V
Ú ŽÓ q Ô ²ÔJÚ½Ó

µ±
∂ ”—b«
Ô…—u
Ó ×Ô Ó ÔWłUł
Ú L« Ó b«
]

Ác¼ vKŽ vC b ÓË ¨V Ó  WÎC Ì


Ó Ó Ú Ó  ¼Óc« ] s Ó OÚÐÓ Ÿu³Ì Ý Ú √Ô q
]
Ô iO³ Ô ðÓ WÏłUł Ó œÓ bOF Ó  ÊU

Ó
Ô KÓžÚQÓÓ ¨WłUł
V Ó b« ] Ác¼ d]Ý n Ó A²Ó
Ú√Ó ÊÚ√Ó b¹—Ô Ô√ ∫tHÚMÓ ‰U Ó r]Ł¨ Ô lOÐUÝ
Ó √Ó WÔFÓÐÓ—Ú√Ó ‰U׫
Ó  WÏF?ÓDÚ ∫W?ÔÓJ?O³?
s? ] « X Ô KBÚ Š Ó U «–≈˨V¼Óc« ] s Ó  …dO³

Î WJO³
Î Ý Ó UNMDÚÐÓ w Ê]√Ó s = E«
]
] H??« Ë√Ó V?¼Ó]c?« s Ú ÓËÓ ¨W¹ÓdÚI«Ó w q Ì ł  …Îd UNOKÓŽ
¨W?C? Ô —Ó vMžÚ√Ó `³ Ô Ú √Ô · Ó uÚ Ó ¨ Ó …ÎbÓŠ«Ë ]Ó Ú Ó
ÆUN³ÓFÓðÚ√∫Ó tÔÓ HÚ½Ó o
Ó ¼Ó—Ú√Ó w
 ŽÚ—Ó w? ËÚÓ√ ¨q  I?Ú׫
Ó Óq?š«œ q  L? Ó F?Ó « w U¼b? Ó FÚÐÓ w?H?Ú½Ó o Ó ¼—Ú√Ô
ÆWOÓýUL«

v?KŽÓ ‰uB  ×?
Ô « w V Ô žÓ—Ú√U½ Ó √ÓËÓ ¨ w?MOHJÚÓð ô Ÿu³ Ì Ý Ú √Ô q?]
Ô …ÎbÓŠ«Ë WÎO]³¼Ó–Ó W?ÎC Ó OÚÐÓ Ê≈
]
 WÎF Úœ vMG« Ì ¼Ó–Ó
¨—uB
Ó I«
Ô b¹— Ô √¨ Ô …ÎbÓŠ«Ë Ó Ô  rÓK]Ý Ô o Ó K] Ó ðÓ√Ó ÊÚ√Ó b¹—
Ô √¨ Ô —UE²½«
Ì ÊËœ
 s Ú  dO¦ Ì
Ó V
Ác?? ¼ `? Ó ? ÐÓ–Ú√Ó ÊÚÓ√ ô≈ Ìq?? O? ?³? Ý
Ó Ús?? w?? f? Ó ÓW??O?] ? N?? ]A??« ÓW?? L?
Ó ? O?Ú ? Ó˨ Ó ? F?? ÞÚ_«Ë¨
Ó ÂÓb?
Ó ?Ó?? «Ë
wUG« ∫sOL¦«
]
ÆUNMDÚÐÓ s
Ú  sOL
Ó ¦«
] eÓMÚJ«
Ó Ã Ó d
Ú ²ÓÝ
Ú √˨
Ó WÓłUł
Ó b«
]

µ≤
`
Ó ÐÓ–ÓËÓ ¨…ÎœUŠ ] UMO Î JÒÝdÓC Ó Š Ú √ÓËÓ ¨t³ÓDÚÓ v≈ bOF Ï Ý Ó V Ó ¼Ó–Ó
UNKÔO] Ó ²Ó¹Ó ÊU

Ó w²«] V?  ¼Óc« ] WJO³ Ó Ý Ó vKŽÓ q Ó BÔ ×? Ú OÓ WÓłUł


Ó b« ]
Ê]√Ó dÓOÚžÓ ¨U?NMÓD Ú ÐÓ `? 
U?¼ƒUFÚ√∫
Ó U?¼ƒUAŠ
Ú √Ó Ó ²Ó Ó U ÊUŽ Ó dÚÝ Ó ËÓ ¨ U?NzUAŠ Ú √Ó w? …Îœuł Ó uÚÓ
ÆtO  V  ¼ÓcK ] dÓŁÓ√Ó ô Už Î —U  ÁÔbÓł Ó ËÓ ULMOŠ Ó …Îb¹b Ó ý Ó X Ú ½U
Ó tÔ²Ó³ÓOÚš Ó
`?? ÐÚ–Ó w?? ? t? ? Žd?^ ? ??Ó ? ?ðÓ v?? ?K? ?ŽÓ ÂÓb?? ?½ÓËÓ ¨b? Ï ? ?O? ?F? ?Ý Ó ÊÓe?? ?Š Ó
v?C∫ Ê«Ë
Ô _«
Ó Ó U?  U
Ó s  ËÓ ¨Ìb¹bł
Ú J Ó s Ú  …UO× KÚ œuF Ó ðÓ ÊÚÓ√ vM]LÓðÓ˨ Ó WłUł Ó b« ]
ÆV  L«
Ô ÝUMÔ XÔ Úu«
Ó ÎU?½U?½Ú≈ tÔM?Ú X Ú K?ÓFÓł Ó ËÓ ¨t?ÔðÓd?Ó O?BÐÓ X Ú L? Ó ŽÚ√Ó tÔŽU?
Ô LÞÚQ?Ó ¨ Ó Ê«Ë Ô _« Ó
∫q   Ó b  «u  F«
Æq
Ô IÚF«∫ Ô zUI« q Ô ¦ÓL«
Ó tOÚKÓŽÓ ‚ Ó Ó ËÓ ¨V Ó w dÔJ=HÓ¹Ô ô «— Î u=NÓ²ÓÔ
Ó …ÔdOB
Ó ³«
Ó
ÆålÓHÓ½Ó UËÓ d]{ Ó lÔLÓD« ] ò
ÆŸÏd=
Ó ²ÓÔ∫—Ïu=NÓ²ÓÔ
dÌEÓMÚLÓÐ X Ú ¾ÓłuH ¨ Ó ÌbOFÝ Ó WÔł Ó ËÚ“Ó X Ú KÓš Ó œÓ WEÓ× Ú K«] Ác¼  w
l?
Ô ?L?
Ú ?ł Ô ? «u?? F?Ó ?«
Ó ∫V?  −Ð …Ô—u?
Ú Ó t? ³½U?
b? Ó × Ú L«
Ó W?ÔłUł Ó b? ] «Ë¨w?
Ó J³Ú¹Ó ÃÔ ËÚe?] « ∫U?NLÓ¬Ó
Ì 
ÆÔW−O²
Ó M« Ó ¼ËÓ W³Ó UŽ
] w
X
Ó K?ÚFÓ Ó n?
Ó OÚ
∫r?
Ó Ó√Ë
Ó Êe Ô Ð X
Ì ×? Ó ² ÔËÓ X?
Ú ÓU?I Ó ¨U?NM?ÔDÚÐÓ `? Ó Ð–Ô
Ú ×
øbOF
Ô ÝÓ U¹ p–
Ó

l?
Ô L?
Ó ?]D??« v??L?ŽÚ√ÓËÓ ¨w??²?ł Ó ËÚÓ“ U??¹ ÔX??ŽÚd?]?
Ó ?ðÓ b?
Ú ?I?ÓÓ ∫Ó‰U??
Ì ?ý
w?? ¡w? Ó Í
= Ó√ w?? ŸÓd?] ??
Ó ? ðÓÓ√ ô√Ó „ Ô ?¼U?? Ž√ÔËÓ ¨w??ðd?Ó ? O? ?B? ÐÓ
 b?
Æq
 ³ÓIÚ²Ó
Ú L«
Ô

µ≥
WÔKÓ¾Ý
Ú _«
Ó

øŸu³
Ì ÝÚ √Ô q
]
Ô q
Ô FÓHÚðÓ WÔłUł ] XÓ½U
«–U ≠±
Ó b«

øWłUł
Ó b«
Ò `
Ó ÐÚ–Ó bOF
Ï ÝÓ —ÓdÒ Ó «–U* ≠≤

øa
 ³ÓDÚL«
Ó s Ó  bOF
Ï ÝÓ ÁÔdÓC
Ó Š
Ú Ó√ Íc]« U ≠≥

øUN×ÐÚ–Ó bÓFÚÐÓ WłUł


Ó b«
] s DÚÐÓ w bOF
Ï ÝÓ bÓł
Ó ËÓ «–U ≠¥

øbOF
Ï ÝÓ ÁU
Ô ML
Ò Óð Íc]« U ≠µ

øbOF
Ï Ý Ô ³DÓMÚ¹Ó Íc«] q
Ó tÔKÓFÓ Ó U vKŽÓ o Ô ¦ÓL
Ó « U ≠∂

ø…Ηu×
Ó Ú Ó X Ó ÌbOFÝ WÓłUł
Ú ½U
Ó œÓ Ê]√Ó X
Ó ÚdÓŽÓ n
Ó OÚÓ
≠∑

ø bOF
Ï Ý Ó ÂÓbÓ½ «–UL ≠∏

øÌbOFÝ
Ó …dOB
Ó ÐÓ vLŽÚÓ√ ÍcÒ« U ≠π

øbOF
Ì ÝÓ WÓł
Ó ËÚ“Ó r¬
Ó Íc«] dÔEÓMÚL«
Ó U ≠±∞

øt²Ół
Ó ËÚ“Ó bOF
Ï ÝÓ bÓ¼UŽ
Ó «–U vKŽÓ ≠±±

ø…—u×
Ï WłUłœ
Ï WIOIŠ
Î bÔłuð
Ó q¼ ≠±≤
µ¥
∫WÔGÓK«
^
qOD²Ó
Ú L«
Ô w UNFÔC
Ó ½Ó˨
Ó wðQÚ¹Ó ULO j
y š Ú ðÓ WÌLÓK
Ó q
Ó UN²Ó×  —U²
=
Ô b]{ Ô Ú ½Ó ±
 ÐUIL«
∫q Ô

…dOG
Ó Ã—Uš qOKÓ ÎÓU¾K²ÓLÚÔ ÓoKžÚÔ√ dÓI Ú√Ó

 ¼Ó]c« s …ÏdO³


ÆV Ó
Ó WÏJO³
Ó ÝÓ WłUł
Ó b«
Ò s
 DÚÐÓ w ≠√
ÆW¹d
Ó ÓI« w q
Ì ł Ô ³
Ô —Ó vMžÚ√Ó ` Ú √Ô ·
Ó uÚÝ≠»
Ó
Æq
 IÚ(«
Ó qÓ š«œ q
 LÓF« Ó ¼—Ú√Ô s
Ó w wHÚ½Ó o Ú ≠‡ł
Ó

Ó ² Ë
ÆUNMÔDÚÐÓ ` Ô X Ó Ð–Ô …Ô—u×
Ú × Ó Ú *«Ó WÔłUł
Ó b«≠œ
Ò
Æ Už  WłUł
Î —U Ó b«
] sÓ DÚÐÓ bOF
Ï ÝÓ bÓł
Ó Ë≠
Ó ‡¼
ÆdO¦ Ì ¼Ó–Ó vKŽÓ ‰uB
Ì
Ó V  Ô(« w V
Ô žÓ—Ú√Ó ≠Ë

qOD²Ó
Ú L«
Ô w UNFÔC Ó ½Ó˨
Ó wðQÚ¹Ó ULO jy š Ú ðÓ ÌWLÓK
Ó q
Ó UN²Ó× = Ô
·œ«d  Ô —U²
Ô Ú ½Ó ≤

WOÓ{U — uB ² ¹ b FB ¹ œU Ó √ Ó q − F ð
Ó ∫q  ÐUIL«
Ô
X ] Ó Š Ó √ ] ÓÓ Ú
Ó Ó Ó ] Ó
ÆvMG« rÓK]Ý Ô o Ó K]
Ó ²Ó¹Ó ÊÚ√Ó bOF
Ï Ý Ó b¹dÔ ¹≠√ Ô
Æ…ÎœUŠ Î JÒÝ bOF
] UMO Ï ÝÓ dÓC
Ó Š
Ú Ó√ ≠»
ÆWłUł
Ó b«
] `
 ÐÚÓ– w bOF
Ï ÝÓ ŸÓd]
Ó Óð ≠Ã
ÆlHÓÓ½ UËÓ d]{
Ó lÔLÓ]D« ≠ œ
ÆWłUł
Ó b«
] s
 DÚÐÓ w eÌMÚ
Ó œuł
Ó ËÔ q
Ô O]
Ó ²Ó¹Ó bOF
Ï ÝÓ ÊU

Ó ≠‡¼
ÆrÌÓQÐÓ bOF
Ì ÝÓ WÔł
Ó ËÚ“Ó  
Ú dÓFÓÓý ≠Ë
µµ
 L«
 VÝUMÔ r
 d«
] l{ ] I« w U¼œË—ËÔ V
Ú uÓÐ WB Ó 
Ó Š  q
Ó WÓOÓðü« Ó LÓ−«
Ô V Ô ð=dÓ½Ô ≥
∫lÐd
Ò L«
Ô w
ÆWÎO]³¼Ó–Ó WÎC
Ó OÚÐÓ Ÿu³
Ì ÝÚ √Ô q
]
Ô iO³  ½U

Ô ðÓ WÔłUł
Ó b«
] X Ó ≠

ÆWłUł
Ó b«
] `
 ÐÚ–Ó vKŽÓ ÂÓb½ÓËÓ ¨bOF
Ï ÝÓ ÊÓeŠ
Ó ≠

Æa
 ³ÓDL«
Ú Ó  …ÎœUŠ
s Î JÒÝ bOF
] UMO Ï ÝÓ dÓC
Ó Š
Ú Ó√ ≠

Æ …ÎbÓŠ«Ë …Îd]Ó V¼Óc«


] vKŽÓ q
Ó B Ú OÓ WÓłUł
Ô × Ó b«
Ò `
Ó ÐÓcÚ¹Ó ÊÚ√Ó bOF
Ï ÝÓ dÓJ]Ó ≠

 U?HB? Ó —Ú√ÓËÓ ¨v?MLÚO?Ô « bO?Ó « lÐU? Ó√ w W?MÓ?


= « ÂU Ó  U?HB?
Ó ×« = « ÂU
Ó —Ú√Ó l?
Ô CÓ ½Ó ¥
∫ÈdO« Ô bO«  Ó√ w W¾ÓO=«
Ó lÐU ]
`
Ô U
Ô ]²« ≠µ ÔW³ÓOÚÓ« ≠¥ wÒ½QÓ²«≠≥
Ó WÔŽUM
Ó ÓI« ≠≤ lÔLÓ]D« ≠±

ÆÂUE
Ô M«
= ≠±∞ bÔ
Ó ×«
Ó ≠π ÂÔdÓÓJ« ≠∏ q
Ô 
Ú ³«≠∑
Ô —Ôu^NÓ²«
] ≠∂

Èd
Ú O«
Ô bÔO«
Ó vMLÚO«
Ô bÔO«
Ó

µ∂
∫W³ÓÝUML«
Ô WLÓKJUÐ
Ó WÓOÓðü«  Už«dH«
Ó ú Ô LÚ½Ó µ

] WJO³
ÆV¼Óc« Ó ÝÓ vKŽÓ  WÓłUł
‡ Ó b«
Ò `Ó ÐÓ–Ó ≠√

w q
Ì ł
Ô —Ó Ô ³
` Ú √Ô ·
Ó uÚ  ¼Óc«
Ó Ó ¨V ] vKŽÓ X
Ô KÚB
Ó ŠÓ «–≈ ≠»
ÆW¹d
Ó I«
Ó

ôËÓ ¨d^C
Ô ¹Ó lÓLÓD«
] Ê≈] ≠‡ł

ÆÌ¡wý
Ó Í
= Ó√ w Ò bOF
ô√ Ï Ý
Ó —Ód] Ó ≠œ

WKÓLÚ−«  Ú uÐ WOHML« qL−«Ë


Ó Ì…dz«œ l{
Ô eÚ—Ó ‰ÓuÚŠ Ó ] ÚÓ  W²³Ó¦ÚL«
Ô q  LÓ−«
Ô s Ó OÚÐÓ eO
Ô L=½Ô ∂
∫WO]HML«
Ó
ÆUOÎMžÓ bOF
Ï ÝÓ s
Ú JÔ¹Ó rÚÓ ≠√

Ó ¼—Ú√Ô s
ÆwHÚ½Ó o Ú Ó ≠»
ÆÂÌuÚ¹Ó q
]
Ô WÔłUł
Ó b«
] iO³
Ô ðÓ ≠‡ł
Æ…ÏbÓŠ«Ë WÏC
Ó OÚÐÓ wMOHJÚÓð ô ≠œ

ÆvMG« rÓK]Ý
Ô o
Ó K]
Ó ðÓ√Ó ÊÚ√Ó b¹—
Ô Ô√ ≠‡¼
ÆWłUł
Ó b«
] `
 ÐÚ–Ó vKŽÓ bOF
Ï ÝÓ ÂÓb½Ó ≠Ë
ÆÌbOFÝ
Ó „uKÝ Ú  «—Ëd
Ô s Î Ú Ó X
Ô 
Ú Ó ≠“
µ∑
Ó WC
UL
¡«dLÚ׫ Ó v≈ ‰UF
Ó OÚ³« Ó _«Ë
Ú  OÚ³«
¨¡UC Ó WC Ó v≈ ¡UL
Ó OÚ³« Ó Ý Ú _«
Ó qÔ IÔMÚ½Ó ∑
∫ÖuLÓ M«] w
X{UÐÓ WÔłUł
Ó b«
] ÆWÔłUł  {UÐ
Ó b« ] X Ó

ÆWÓŽUM
Ó I«
Ó VŠ
^ Ô√ ≠√
Æp¹
Ô b«
Ò `OB
Ô ¹Ó ≠»

Æ”
Ó —Úb«
Ò V Ô ²Ô
ÚÓ√ ≠Ã
ÆÓÊUC—Ó ÂuB
Ô Ó½ ≠œ

∫Ã
 –uL
Ó ]M« w UL
Ó ⁄«d
Ó H«
Ó ú
Ô LÚ½Ó ∏

dÚ_«
Ó qÔ FÚ ŸÔ—UC
 L«
Ô qÔ FÚH« Ô FÚH«
w{UL« q

Ú Ô
q Ô ¹Ó
‰uI Ó ‰U ∫Ã
Ï –uL
Ó ½Ó

Ó
Ó√Ó
q

dÓJ] Ó

bÚŽÔ

bÔN²Ó−
Ú ¹Ó

µ∏
∫UNł Ó FÚH« ® lÔC
Ó —Uš ©q Ó ½ÓËÓ ¨W³OI
Ó ×« Ó ŽUH« ® lÔC
Ó w © q Ó Ó½ π

cOL
Ô KÚ²«
= `
Ó −
Ó ½Ó ÆcOL
Ô KÚ²«
= ` Ó −
Ó Ó½ ≠√

ÆbÔÓu«
Ó p  Ó{ ≠»
Ó ×

ÆdÔDÓL«
Ó ‰ÓeÓ½Ó ≠‡ł

Æ…Ô—UÝ
Ó i Ô
ÔdÚðÓ ≠œ

ÆÔ…dOL
Ó ÝÓ `
Ô ³Ó
Ú Óð ≠‡¼

lÔC
Ó ½ÓËÓ ¨‰Ë]_«
Ó œuL Ó w WOÓðü« q
 F«  LÓ−«
Ô w ©q Ó ŽUH«® lÔC
Ó Ó½ ±∞
Ò œuLF« w ©tÐ ‰uF
∫w½U¦« Ó HÚL«®
Ó
tÐ ‰uF
Ô HÚL«
Ó ÔqŽUH«

WÓłUł
Ó b«
] bOF
Ï ÝÓ ÆWÓłUł
Ó b«
] bOF
Ï ÝÓ `
Ó ÐÓ–∫Ö
Ó uL½

Æ »U³«
Ó bÏUš `
Ó ²ÓÓ ≠√

Æ…ÓdÓJ«
Ô V Ô ŽÒö« v—≠»
Ó

ÆWÓÝ Ó bÔMÚ¼ X
Ó —ÓbÚL« Ú ³Š
Ò Ó√ ≠Ã

] I« Êö
ÆWÓB  HÚD«
= √ÓdÓ ≠œ
Ó
µπ
X
Ó ×
Ú Óð ©”® · Ó dÚ׫Ë
Ó ¨·dÚ׫
Ó X Ó ×Ú ðÓ ©Õ ® ·
Ó dÚ׫
Ó lÔCÓ ½Ó ±±
∫WOÓðü« q
 LÓ−«  FÚH« X
Ô w q Ó ×Ú ðÓ ©·® ·Ó dÚ׫˨
Ó rÝô«
Ú
∫Ã
Ï –uL
Ó ½Ó
Ô cJÚ¹Ó
» ô VU
Ô D«
Ò

· Õ ”

ÚqLNÚðÔ rÚÓ ÈuKÝ


Ó ≠±

≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠

VOG
Ó Óð s
Ú Ó vKO ≠≤

≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠

Ó J«
‰uÓ ^ Š√Ô
V ô ≠≥

≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠

∂∞
Ô Úù«
∫ ¡ö
 KJ«Ë¨©√®
ô w²«]  UL Ó Ó w UNHÓ√Ó k
 F«
œuL Ô HKÚ½Ó w²«]  UL
 KJ«
Ó lÔC Ó ½Ó ≠±
∫©»® œuL  F« Ó w UNÓH√Ó k
Ô HKÚÓ½

Ó Ó ¨öLNÚðÔ ô ¨ÊUE
«uC  IOÚ²Ó
Ú ¹Ó ¨ÊUuB
 ¹Ó ¨«uKLNÚ¹Ô s
Ú Ó ¨«u×−
Ó ½Ó ¨«uu ¨UU

©»®œuL
Ô F«
Ó ©√®œuL
Ô F«
Ó

∂±
∫…eÓLÚN« Ó
 k
Ó WÓÐU²  ½ÔËÓ ¨Ã
Ô Šö  –uL
Ó M«
] w UL
Ó q  ½Ô ≤
Ô LJ

dOšQÚðÓ dÔš
= RÓ¹Ô dÓš
] √Ó ∫Öu/

f
Ó Ý
] √Ó
V
Ó ]½√Ó
dÓŁ]√Ó
dÓł
] √Ó

w?½U?LŁ tÔM?Ú Ã
Ô d?
Ú ²?Ó? Ó ¨© WO?] —Óu«
Ú ½Ë Ó …Ôd?ÓzU?D«® l?Ыd?Ò « ”
 —Úb«
] v?≈ œÔu?Ô F½Ó ≥
∫q¦Ú ¨k Ô HÓKÚÔð ô ÌnQÓÐ wN²ÓMÚðÓ Ì ULK
Ó

«uIHÓð«]

∂≤
∫bOA
Ô M«
]
p¹b«
Ò
d?Ú ? ÓE?? ?M?Ú ? L?
Ó ? ?« s?
Ô ? ?
Ó ? ?Š
Ó ÃU?
Ï ? ð t?Ô ? ?ÓËÓ d?Ú ? ? L? Ú √Ó Ïp?? ? ¹œ U?? ? M? ? ð—U?
Ó ? ?Š Ó ? ? Š w?? ?
d?Ú ?N?Ó ? ? Ú ? M?] ? K?  v?? F? ?
Ú ?¹Ó ôËÓ Âu? Ú ?¹Ó d?Ú ? L?
Ó ?Š
Ú _«
Ó · d?Ú ? F?Ô ? U?? Ð v?? ¼U?? ³? ?²?Ó ? ¹Ó

U??½u??łd?Ú ?¹Ó u?? ×? ÚB??½Ë ] ?N?Ô ? ÓM??


Ó V? Ú ? ? ?¹Ó ̉U?? ? ?Ž ÌÕU?? ? ?O? ? ?B?? ? ?Ð
U?? ? ?½u?? ? Žb?

q?? L?
Ó ? ?F?Ó ? « u?
Ó ? ?×?
Ú ? ?½Ó U?? O?Ò ? ?¼Ó U?? O?Ò ? ?¼Ó q?? ?
Ó ? ?ÓJ?? « »
Ó u?
Ú ? ŁÓ l?
Ú ? ÓK?? Ú?? ?Ó½ U?? O?] ? ¼Ó

rUÝ tOłË

∂≥
∫Í
^ uHÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]

∫Ì…bOH
Ó Ô q Ô WŠu
Ì LÓ−Ð Ó ]K« w ULÒŽÓ dÔ³=FÓ½Ô

∂¥
∫w  J« dO³
^ ÐU² Ô FÚ²«
]
Ì œÓ WŽÓ—ÓeÚÓ v≈ WK
Æ ÃUł Î Š
Ú — n  ½Ó ≠±
Ô B

∫WOÓðü«
 WMÓł«
 b«
Ò —uO
 D«
^ s Ó  q
> Ô
‰uÚŠ
Ó …ÎbOH
Ó Ô WÎKÓLÚł
Ô V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≠≤

ÂUL
Ô ×«
Ó

^“ËÓ_«
Ô

Ôg³Ó׫
Ó

^ ³«
j Ó

∫◊UA
Ï ½Ó

åö¹—bMÚÝò WB
]  q
 ¦Ú «dO³
Î
Ó «—
Î ËÚœÓ ‰UO)«
Ô Ô FÓKÚ¹Ó ÌWO]UOš
UNO V Ó ÌWB
]  s
Ú ŽÓ Y
Ô ×
Ó ³Ú½Ó
ÆÌ…bOH
Ó Ô q
Ì LÓł
Ô w UNB
Ó 
= KÓ½Ô ÊÚ√Ó ‰ÔËU×
 ½Ë
Ô
∂µ
∑ ”—b«
dÔLÓÓI«
Ú
¨¡wCLÔ«Ú dLÓIÓ«Ú d=Ý s Î OÚÓ ¡UL«
Ú ŽÓ ö ] v≈ dÔEÔMÚðÓ X
Ó ½Ú√ÓËÓ X
Ó Ú¡U
Ó Óð U «dO¦
Î
Ó p
Ó K]FÓÓ
n
Ï OÚ  q
Ó tO Ú ¼Ó øœÏ—U?Ð ÂÚ√Ó —UŠ
y uÓ¼Ô qÚ ¼Ó øWÏO]Š
Ó  U?  tOÚKÓŽÓ q
Ï MzU
Ú ¼Ó ø÷
Ó —Ú_« Ó t?Ô³A
Ú ¹Ô q
Ú ¼Ó
ÆWKÓ¾Ý
Ú _«
Ó s Ó  p  dOÚžÓËÓ ø n¹d
Ó – Ï š Ó ËÓ lOÐ
Ï —ÓËÓ ¡U²
Ï ý  ËÓ

ÁÔ—uN Ô ÐU?²¹Ô ÊU
˨
Ó þÔ l? Ó  K?ÓH«
p Ó r?  KÚŽ ‰ö
 š s? dL? Ó IUÐ
Ó ÎU?L?¹b Ó ÊU
Ô ½Úù«  r?
] ²Ó¼«
Ú b? IÓÓ
] ¡bÚÐÓ bŽuÚLÓÐ UM Ôd=FÓ¹Ô tÔ½]Ó√ ULÓ
¨q
dNÚA«  OÚ]K« w ÊU½
 û   ¡ÓuÚC«
] dÔ =uÓ¹Ô dÔLÓIU
Ó ¨ÁÔ¡UHÓ ²š«Ë Ú
dNÚý  ² «Ú bÓMÚŽ ‰öN«
Ó »«d  —u
Ó NÔþÔ V  ½Ô s
Ô «d Ú MÓÓ ¨WO]ÐdÓF«
Ô × Ó dNÔý Ó  U uB
Ú ú Î šË¨  ²½«Ë
Ô tzUN Ú
Ó dFÚMÓª ÊUC
· Ó Ó—Ó W¹UN
Ó ½ bÓMÚŽ ‰ö Ô  «d½Ë¨
Ó N« V Ô ÂUO = ¡bÚÐÓ W ÓdFÚLÓª „—U³
 B« Ó L«
Ô ÊUC
Ó Ó—Ó
rÔÝ uÚÓ √ÔbÓ³Ú¹Ó sOŠ
Ó W−  Í– dNÚý
] ׫  ² «Ú bÓMÚŽ tÔ³Ô «d
Ó »«d  ½ÔËÓ ¨bOF
 «  bOŽ
] dDÚH« Ô ÊuJÔ ¹Ó v²Ó
«u½U
Ë ¨rÚ¼—UF  ýÚ Ó√ w ÁËd
Ô
Ó–Ó bÚIÓ Ó ¨dLÓIÓUÐ
Ú dO³ Ï ²¼«
Ï
Ó ÂUL Î Ó ¡UÐœÓú
Ú UL¹b Ô  ÊU
˨
Ó Z
= («
Ó

ÆÊUFLÓ]K« ∫o^QÓ²«
]
Æo
 ^QÓ²«
] Ë ‰UL Ó w tÐ q
 −« Ó ¦ÓL«
Ó ÊuÐ
Ó dC
Ú ¹Ó
^ LÚKF« ÂUL
Ó Ð w
w ¨ dLÓIU Ô ²¼ô«
Ú √ÓbÓÐÓ ¨Y¹b׫
Ó U½dB Ú ŽÓ w Ë
vKŽ ·
Ó d^F?Ó²«  ðÔ w?²«] WHÓK²Ó
] ‰ÔËU× Ú L?  H«
Ô « ¡UCÓ ÀU?×ÐÚ√Ó e
«d
 Ó
ÆÃ–ULM«
] ∫ UMO=FÓ«Ú
v≈ X ] uÓ²Ó Ó ¨…UO×
Ú KÓ Ó KÚ t²O]Šö
Ó ËÓ ¨Á—«d
 Ý Ó WFO³
Ú √ÓËÓ ¨dLÓI« Ó ÞÓ
 U×
Ô ²ÚH«
Ó ∫ U¼u]H«
Ô
ÆW¹]dz«b«
Ó
vKŽ X
Ú ]œÓ UL
¨
Ó d?LÓI«
Ó vKŽ …UO
Ï ŠÓ bÔłuð Ô HÓ ÌW−O²
Ó ô tÔ½]Ó√ U¼œU? Ó ½Ó
r? Ú ? ?ł∫„Óe?? ?O?Ú ? ? ]M?? ?«
Ï ? ? ? o?¹d?ÞÓ s?
Ú ŽÓ ¨÷—Ú_« Ú d?ÓC?Š
Ó v?≈   Ó –
Ú Ô√ w?²?]« ¨Ô U?M?O?=F?Ó « p?
Ó MÚŽ ‚
b? Ô d²Ó×
Ú ¹Ó Í
y ËUL
 Ý Ó W¹]dz«b«  u]H«
]  U¼ 
Ô ·ôPÐ Ô K²ÓLÚ¹Ó tÔ×
T Ô DÚÝÓ ËÓ ÆW?O]LKÚF«
  U¦
 FÚ³«

Æ÷—Ú_« Ó tušœÔ
Ó u]ł
ÆtÐ „“UO
 M«  D «
] «b Ú s  ŽÓ W− Ó ðUM«
Ò ÂU−
 Š_«Ú WHÓK²ÚÔ L«
Ô
∂∂
Ú  ÊU

ÁÔ—ÔuÓ× Ó ‰ËÓb«
^ s Ó OÚÐÓ Í
y u Ó f
Ï UM
Ô ðÓ QÓA
Ó ½Ó bÚ ÓËÓ
œU?
Ô ?×?ðô« = ÓÊU??
˨d??L?
Ó ÓI??« v??≈ ô Ô B??O?ÓÝ
Î Ë]√Ó q? Ó Ús??Ó
vKŽÓ WÎO]zUC
 Ó WγÓ
ÓdÚÓ ‰ÓeÓ½Ú√Ó s
Ú Ó ‰ÓË]√Ó UI  w
Î ÐUÝ  u
^ ðUOÚ «
Ò
±π∂π ÂU?
Ô Ž ¡U?
Ó ł ÊÚÓ√ v?≈¨Â±πµπ
 ÂU?
Ó Ž d?L?
Ó I?Ó «
ÊUOÒJ¹d_«
Ó ¡UC
Ó ÓH« «bz«—
 dLÓÓI« vKŽ j
Ó ³Ó¼Ó Y
Ô OÚŠ
Ó
 DÚÝ
Æt× Ó ÓËÓ ås¹—b√ò Ë åZ½Ëd²—Ú√Óò
Ó vKŽÓ UOA
¨ «b¹b
Î ł Ó U¾ÎOÚý Ô A²ÓJÚ½Ó ÂUŽ
Ó n Ì q =
Ô w ˨
Ó dLÓI« Ó …Îd]L²Ó
Ó ‰ÓuÚŠ Ú Ô ÀU×
Ô ÐÚ_«
Ó ‰«e
Ô Óð ô
Ì öŠ  s
Ú dÐ ÂUOI« Ó  tO
 s Ô J]LÓ²Ó½Ó bO
Ï FÚÐÓ ËÚ√Ó V¹d
Ï Ó ÂÏuÚ¹Ó wðQÚ¹Ó q
Ú ¼∫
Ó ‰Ô¡U
Ó ²Ó½Ó q^ EÓ½Ó ·
Ó uÚÝ
Ó ËÓ
Ó v≈ ÌWO]ŠUOÝ
ødLÓI«

∫WK¾Ý_«
ødLÓI«
Ó v≈ dÓEÓM«
] V ^ ×ðÔ q
Ú ¼Ó ≠±

Ó Ð ÊU
ødLÓIU  ½Úù« Ô ²¼«
 ÂUL Ú √ÓbÓÐÓ v²Ó ≠≤

ÆdLÓIÓKÚ bÓz«u
 Ó Àö
Ó ŁÓ dÔ
ÔcÚ½Ó ≠≥

Ó Ð ¡UÐ
ødLÓIU Ô œÓ_«
Ô r]²Ó¼«
Ú nÓ OÚÓ
≠¥

ødLÓI«
Ó `  DÚÝ Ï  bÔłuð
Ó vKŽÓ ÁUO Ó q Ú ¼Ó ≠µ

øf
 LÚA«
] s  ŽÓ dÔLÓI«
Ó n Ô K²Ó
Ú ¹Ó «–ULÐ ≠∂
∂∑
ødLÓI«
Ó `  DÚÝ
Ó v≈ ‰u
 u«
Ô w X
Ú × Ó ½Ó ÌWÓËÚœÓ ‰ÔË]Ó√ U ≠∑
Ó −

ødLÓI«
Ó `  DÚÝ
Ó vKŽ ‰ÓeÓ½Ó h
Ì 
Ú ý
Ó ‰ÔË]√Ó s
Ú Ó ≠∏

ødLÓI«
Ó ` Ó vKŽ  U¼u]H«
 DÚÝ Ô œuł
 ËÔ V
Ô ³ÓÝ
Ó U ≠π

ødLÓIUÐ
Ó tÔNÔ³=A
Ó ½Ô Íc«] s
 Ó ≠±∞

ødLÓI«
Ó `  DÚÝ
Ó vKŽÓ g
Ó OÚF«
Ó ÊU
Ô ½Úù«
 lOD²
Ô Ó «–UL ≠±±
Ú ¹ô

ÔWGÓK«
^
qOD²Ó
Ú L«
Ô w UNFÔC
Ó ½Ó˨
Ó wðQÚ¹Ó ULO j
y š Ú ðÓ ÌWLÓK
Ó q
Ó UN²Ó× =
Ô b]{ —U²
Ô Ú ½Ó ±
∫q  L«
 ÐUI Ô

rKEÚL«
Ô WÎFÓD=IÓ²ÓÔ WNÓÐUA²ÓÔ ÎÓU¦¹bŠ
Ó bÓFÓ Ó Ð
W¹«b

ÆdLÓIUÐ
Ó UL¹b
Î Ó ÊU
Ô ½ù«
Ú r]²Ó¼«
Ú ≠√
Î OÚÓ ¡wC*«Ô dLÓI«
Æö Ó d=Ý s
Ú ŽÓ X
Ó Ú¡U
Ó ðÓ p
Ó K]FÓÓ≠»

ÆÊUCÓ—Ó W¹UN
Ó ½Ó bMÚŽ ‰ö  V
Ó N«  ½≠‡ł
Ô «dÔ
ÆdLÓÓI« vKŽÓ ¡UCÓH« «bz«—
 j Ó ³Ó¼≠œ
Ó
Æ ÂU−
 Š Ó WHÓK²Ó
Ú _« Ú Ô Ì U¼u]HÔÐ dLÓI«
Ó ` Ô DÚÝ Ô K²ÓLÚ¹≠
Ó T Ó ‡¼
ÆdLÓI«
Ó ‰ÓuÚŠ Î L²Ó
Ó …d Ú ÀU×
Ô ÐÚ_«
Ó ‰«e
Ô ðÓ ô ≠Ë
∂∏
qOD²Ó
Ú L«
Ô w UNFÔC
Ó ½Ó˨
Ó wðQÚ¹Ó ULO j
y š Ú ðÓ ÌWLÓK
Ó q
Ó UN²Ó× =
Ô ·
Ó œ«d
 Ô —U²
Ô Ú ½Ó ≤
∫q  ÐUIL«
Ô

qŁUL¹Ô —UÝ
Ó o
Ï ÐU
Ô Óð U¹UHš
Ó rÓKÓFÚ½Ó

ÆdLÓÓI« v≈ ‰u
 u«
Ô w ‰ËÓb«
^ s Ó OÚÐÓ Í
y u Ó f
Ï UM
Ô ðÓ QÓA
Ó ½≠√
Ó

ÆdLÓI«
Ó ` Ó vKŽÓ ¡UCÓH« «bz«— vAÓ≠»
 DÚÝ

ÆdDÚH« bOŽ ÂÓuÚ¹Ó ·


Ó dFÚ½Ó w
‰ö V
Ó N«  ½≠‡ł
Ô «dÔ

ÆdLÓI«
Ó —«d
 Ý
Ú Ó√ vKŽÓ ·
Ó d^FÓ²«
] ¡UL
Ô KÓF«
Ô ‰ÔËU×
 ¹≠œ
Ô

Æ÷ Ó tÔ³A
Ó —Ú_« Ú ¹Ô dÔLÓI«
Ó ≠ ‡¼

∫WŽuL
Ó − Ú LÓKÚ WHÓU
 L«
Ô WLÓKJ«
Ó ‰ÓuÚŠ
Ó …ÎdÓz«œ
 lÔC
Ó ½Ó ≥

Ôa¹dÒL«
Ó ÍdÓ²A
Ú L«
Ô Ô…dÓzUD«
 dÔLÓI«
Ó √

 UMO=ŽÓ  U³
ÓdÚÓ W¦ÓFÚÐ  öŠ
Ú — »

∂π
p¹b«
Ò Ô…—uH
Ó BÚ F«
Ô WÔłUł
Ó b«
] WÔUL
Ó ×«
Ó Ã

ÊU²I¹b
Ó Š Ó ÏÊU²
Ú ÐÔ ÊU²ŽÓ—ÓeÚÓ  IÚŠ
Êö Ó œ

 qL
∫WÓOÓðü« Ó −«
Ô q Ô LJÚ½Ô ¥

ÆbÏN²Ó−
Ú Ô bÔÓu«
Ó «c¼≠√ Æ…ÏbÓN²Ó−
Ú Ô X
Ô MÚ³«  ≠√
 Ác¼

Æ≠≠≠≠≠Ê«b
 Óu«
Ó Ê«c¼
 ≠»  MÚ³« ÊUðU¼
Æ≠≠≠≠≠ ÊU²  ≠»

Æ≠≠≠≠≠ œô Ó ¡ôR¼
Ô ËÚ_« Ô ≠à Æ≠≠≠≠≠ UMÓ ¡ôR¼
Ô ³« Ô ≠Ã

∫qOD
 ²Ó
Ú L« Ó WOÓðü« q
Ô w UN³Ô²ÔJÚ½Ó˨  LÓ−«
Ô s Ó  WÓKÓB²]L«
Ô dÓzUL
 C«
] ÃÔ d
Ú ²Ó
Ú ½Ó µ

Ï ýËÓ n
ø¡U² Ï OÚ  q
Ó tO Ú ¼Ó ≠√

Ɖö —uN
 N« Ó þÔ ÔX³ÚÓ «— U½√≠»
Ó

ÆW¹]d−  —uN
Ú N« ^ ¡bÚÐÓ bŽuÚLÓÐ dLÓI«
 A« Ó —uN
Ô Ôþ UM Ôd=FÓ¹Ô ≠Ã

∑∞
 ÝUML«
∫V Ô UN½UJÓ w WÓOÓðü« WÓKÓBHÓMÚL«
Ô dÓzUL
 C«
] lÔC
Ó ½Ó ∂

s
] ¼Ô UL¼Ô Ó ¼
w rÚ¼Ô UL¼Ô uÓ¼Ô

ƉÔË]_«
Ó VÔ UD«
Ò ≠≠≠≠≠ bÏL]×
Ó Ô ≠√

ÆvË_« WÔ³ÓUD«
Ò ≠≠≠≠≠WÔLÓÞU ≠»

 N²Ó−
ÆÊ«b Ú Ô ÊU³ ≠≠≠≠≠ bÔLÓŠ
 UÞ Ú √ÓËÓ bÏL]×
Ó ≠Ã
Ô

 bÓN²Ó−
ÆÊUð  ³ÓUÞ ≠≠≠≠≠ œUF
Ú Ô ÊU² Ô Ý Ô ËÓ WÔLÓÞU ≠œ

Ó N²Ó−
ÆÊËb Ú Ô »
Ï ö
Ò ÞÔ ≠≠≠≠≠ ≠‡¼

Ï N²Ó−
Æ «b Ï UÞ ≠≠≠≠≠ ≠Ë
Ú Ô  U³

∫V  L«
 ÝUM  Ó w WÓOÓðü«
Ô UN½UJ  WÓKÓB
 HÓMÚL«
Ô dÓzUL
 C«
] lÔC
Ó ½Ó ∑

s
] ²Ô½Ú√Ó r²Ô½Ú√Ó UL²Ô½Ú√Ó UL²Ô½Ú√Ó X½Ú√Ó ÓX½Ú√Ó

ÆWϳÓUÞ≠≠≠≠≠ ≠œ Ï UÞ≠≠≠≠≠ ≠√
ÆV

 ³ÓUÞ ≠≠≠≠≠ ‡¼
ÆÊU² ÆÊU³ ≠≠≠≠≠ ≠»
 UÞ

Æ U³UÞ ≠≠≠≠≠ ≠Ë Æ»ö


Ï ÔÞ ≠≠≠≠≠≠ Ã

∑±
∫Ã Ó ]M« w UL
WOÓðü«  ULKJÓÚ« v≈ V
 –uL Ô MÚÓ½ ∏

Ò OD
ÆwM Ú KÓ ∫5D
Ú KÓ ∫ÖuL
Ó ½Ó

≠≠≠≠≠ U¹—uÝ ≠Ë ≠≠≠≠≠ dz«e−« ≠√

≠≠≠≠≠ ‚«dF« ≠“ ≠≠≠≠≠ »dG


 ≠»
Ó
≠≠≠≠≠ Ê«œu
Ô «Ò ≠Õ ≠≠≠≠≠ ÊUM³Ú≠Ã
Ô

≠≠≠≠≠ ÊULŽ≠◊
Ô ≠≠≠≠≠ÊҜԗÚÔ_« ≠œ

≠≠≠≠≠ X¹ÚuÓÔJ« ≠Í Ú  ≠‡¼


≠≠≠≠≠ dB

∫WOÓðü«
  UL
 KJÓ«Ú ŸuL
Ó łÔ V
Ô ²ÔJÚ½Ó π

≠≠≠≠≠ dÏNÚÓý ≠» ≠≠≠≠≠ V¹œ


Ï Ó√ ≠√

≠≠≠≠≠ ÊUJ
Ï ≠œ
Ó ≠≠≠≠≠ ÊU

Ï dÚÐ≠Ã
Ô

≠≠≠≠≠ WÏÝ
Ó —ÓbÚÓ ≠Ë ≠≠≠≠≠ ÂUŽ
Ï ≠‡¼

∫UιÒbŽUB
Ô ðÓ dLÓI« 
Ó  ôUŠ V
Ô ð=dÓ½Ô ±∞
‚U×
Ï Ó Ï‰ö¼ —ÏbÚÐÓ
≠≠≠≠ ≠√

≠≠≠≠ ≠»

≠≠≠≠ ≠Ã
∑≤
∫¡ö
Ô Úù«

∫—uE
Ì MÚÓ dÓOÚžÓ ¡ö
Î ≈ V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≠√
ÎU¾OÚý
Ó nÔ A ²J
Ú ½Ó ÂUŽ
Ì q =
Ô w Ë ¨dLÓI« Ó ‰ÓuÚŠÓ …Îd]L²Ó Ô ÀU×Ð_«
Ô Ô ðÓ ô
‰«e
 s
tO Ô ]JLÓ²Ó½Ó bOF
Ï ÐÓ ËÚ√¨
Ó V¹d
Ï Ó ÂÏuÚ¹Ó wðQÚ¹Ó q
Ú ¼Ó ∫‰Ô¡U
Ó ²Ó½Ó q ^ EÓ½Ó · Ó uÚÝË
Ó ¨«b¹b Î ł Ó
ødL I«Ó v≈ WÌO]ŠUO
 Ý   ö
Ì Š Ú dÐ ÂUO  s
 I« Ó 
∫…eÓLÚN« Ó 
k
Ó WÓÐU² Ô ŠöÔ½Ë ¨Ã–u
Ó LÔ]M« w UL
Ó qLJÚ½ ≠»
Ô Ô
Î eÚł
«¡ Ô ∫¡ÏeÚł
Ô ÎU¾OÚÓý ∫¡ÏwÓý∫ ÖuL
Ó ½Ó

≠≠≠≠≠ ∫¡ÏuÚ{
Ó ≠≠≠≠≠∫¡Ïn
Ú
Ô
≠≠≠≠≠ ∫¡Ï“Ú—Ô ≠≠≠≠≠∫¡Ïj
Ú ÐÔ

≠≠≠≠≠ ∫¡ÏdÚÐÔ Ú Ž
≠≠≠≠≠ ∫¡ÏV

≠≠≠≠≠ ∫¡ÏbÚÐÓ Ú 
≠≠≠≠≠∫¡Ïq

∫ UþuH
Ô ×
Ú LÓ«Ú

∫U³ÎOÚžÓ k
Ô HÓ×
Ú ½Ó r]Ł¨
Ô rÔNÓHÚ½Ó˨
Ó √ÔdÓIÚ½Ó
W?Ú ? ? ]K?? ?  =q?? ? Ô
w?? ? U?? ? N? ? ?ÔœÓ Ï‰ö?? ?Š
Ó o?? ¹d?Ò ? ?« …Ôu?
Ó ? ÚK?? ?Š
Ô
W?Ú ?]K??¼√Ó  
Ú —U?
Ó ? U??N? ²?Ó ?L?
Ú ??
] ? Ó Ú ? ? ÐÓ U?? ? N? ? ?ÔH?? ? ?ÚB?? ? ½
ÊÚ≈ËÓ —Ïb?
©wLýUN« bLŠ√Ø»œ_« d¼«uł®
∑≥
^ ÐU²J« dO³
w Ô FÚ²«
]

ÆdLÓI«
Ó n 
Ú ËÓ w dÌDÔÝ
Ú √Ó WÓFÓÐÓ—Ú√Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ó

∫ÌqÓLÓŽ ÔWÓ Ó—ÓË

—uÓ«
^ s Ó  dÓLÓI«
Ó Ê«d

ÔcÚðÓ .dJ«
Ó Ê¬
 dÚI«
Ô w s
 OÚ²ÓL¹d
Ó
Ó s OÚ²Ó¹¬Ó s
Ú ŽÓ Y
Ô ×
Ó ³Ú½Ó ≠√
ÆnÝu¹Ë
Ô ¨f¹ ˨sLŠ ] ¨dLÓÓI« ∫WOÓðü«
Ú d«Ë

∫‡Ð √ÔbÓ³ÚÓð w²«] WÓ¹]dLÓI«


Ó dÓNÔý
Ú _«
Ó VÔ ²ÔJÚÓ½ ≠»

≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠ ÂÏd×


] Ô
≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠

∑¥
∏ ”—b«
n¹d
Ô A«
] qÔLÓF«
Ó
∫ t?K?ł
Ó √Ó u? Ô Ð d?ÓF?Óý
= ½Ôb? Ó ¨tKł
Ó √Ó u=½ÔbÔÐ d?ÓFÓý
Ó ULÒK?Ó Ó ¨WÎLOE Ô KLÚ¹Ó a?
Ó ŽÓ …ÎËÓd?ÚŁÓ p Ï OÚý
Ó ÊU

Ó
 ËÓ »dÚIÔÐ f
ÆtðU ] Š
Ó √Ó Ó ÓŁ «b?ŽÓ U ¨t?Ô«u
Àö Ú NO?ÚKÓŽÓ ŸÓ“]ËÓËÓ ¨W?ÓŁö
Ó √Ó r? Ó ]¦?« ÁÔœô
Ó ËÚ√Ó lÓL?
Ó łÓ
UH¹d
Î ý Î LÓŽÓ rÚJÔMÚ q
Ó ö Ú LÓFÚ¹Ó s Ó ËÓ ¨UNÐ k
Ú Ó ∫rÚNÔÓ ‰U Ó HÓ²ÓŠ«  ł
Ú dÓ¼«uÓ
Æ…ÎdÓ¼ÓuÚł
Ó cÚš
Ô QÚ¹Ó
Áœô
Ô ËÚ√Ó ¡Uł
Ó Ÿu³Ì Ý Ú √Ô bÓFÚÐÓ˨
Ó ◊UA½Ë Ó b>−  Ð tÔKÓLÓŽÓ bÌÓËÓ q
^
Ô √ÓbÓÐÓ
¨Ï“u?? ?−? ?ŽÓ∫ys?? ?? ?Ô y ?Ô q?
ô≠ s? Ï ł Ó X?ÐÓÓ√ U?¹ ∫‰ÔË]_«
Ô —Ó w?M?ŽÓœÓËÚ√¨ Ó Ó‰U??I? ¨W?ÔŁö? Ó Ò¦?«
Æs
= «
= dO³
Ô
Ó t?O≈ tÔðÔœÚœÓ—Ó wMÒ tÔ³ÓKÓÓÞ U?LÒÓËÓ ¨‰UL«
 Ó  «dO³
s Î IÚ ≠tÔ ÔdŽÚ√Ó
Î
Ó «—«b?
o  ²Ó
^ × Ú ðÓ W½U
Ó _« Ó  ŸÏuÚ½Ó «c¼ p
Ó s  tÔÐUł
Ó KÓLÓŽÓ Ê]≈ ∫ÁÔbÔ«Ë Ó QÓ Ó Æö 
Î U

ÆtOÚÓ≈ UNÓb] Ó r]ÔŁ ¨ …ÎdÓ¼ÓuÚł


Ó tOÚKÓŽÓ
¨Ô‚dÓGÚ¹Ó «b
Î ÓËÓ X
Ô ¹Ú√Ó—Ó d× Ó TÞUÓý vKŽÓ «d
Ú ³« Î zUÝ
 X  Ó_ ‰UIÓ w½UÒ¦« UÒ√Ó
Ô MÚÔ
ULMÓOÚÐÓ ∫tOÐ
 ÁÔbÔ«Ë tÔÓ ‰UI
Ê]≈∫ Ó Ó WMOJ
Ó Ú L« t=√Ô v≈ tÐ  
Ô bÚŽÔ r]Ł¨ Ó tðbÓŽU
Ô tÔðÔcÚIÓ½Ú√Ó˨ Ó Ô v≈  
Ô —ÚœU³
Ó
ÆWOÓ½U¦«
Ò …dÓ¼u
Ó −UÐ
Ó ÁÔQÓ U
Ë
Ó ¨WÏŽU−
Ó ý Ó ËÓ WÏLÓŠ Ó tO «c¼ p
Ú —ÓËÓ WÏIÓHÓý Ó KÓLÓŽÓ

∑µ
ËÒbÔF«∫
Ó rB Ú 
Ó «Ú w?LB
Ú š
Ó  
Ô bÚł
Ó ËÓ bÓI?Ó Ó U½Ó√ UÓ√ ∫Ó‰U?I ¨Ô U¦«
Ó Y Ò s?Ô Ðô«
Ú ÂÓb]IÓðÓ
¨WÓO]Ë]_«
Ó  U UFÝù«
 tÔÓ X Ó ÀœU×
Ô Úb]IÓÓ ¨dÌOÚÝ   ÷
Ó d]FÓðÓ bÚ ÓËÓ

vHA?
Ú ²Ó?
Ú L«
Ô v≈ t?Ô²Ô³?ÚŠU
Ó ËÓ ¨Ì·U?FÝ
Ú ≈ …Ô—U
Ó O?ÒÝ
Ó  
Ú dÓC
Ó ×?
Ó Ó ¨v?HA
Ú ²?Ó Ô UÐ X
Ú L? Ô K?ÚB
Ó ð«Ë
]
ÆtÔ²Ô× Ó ËÓ ¨Wö
Ú UÝ ] Ð tÔÓ  
Ó U  KÓŽÓ X
Ô uÚŽÓœÓËÓ ¨tO Ô MÚ½ÓQÚLÓÞ«Ë
Ú

tÔMÚŽÓ  
Ó uÚHÓŽÓ p
Ó ½]_
Ó n¹d
Ï ýÓ q
Ï LÓŽÓ «c¼ p
Ó KÓLÓŽÓ Ê]≈ ∫‰U
Ó p  tÔMÚ ÁÔbÔ«ËÓ lÓLÝ
Ó – Ó ULÒKÓ Ó
Æ WÓ¦ÓU¦«
Ò …ÓdÓ¼ÓuÚ−«
Ó X Ó IÚIÓ× Ú «c ¨…—ÓbIÚL«
Ú ²ÓÝ« Ó bÓMÚŽ
 ŽÚQÓÐ ¡U
uł—Ú√ÓËÓ ¨rÚJÔUL Ô dÓý Ô wzUMÐÚ√Ó U¹ rÚJÔ½]≈ ∫ö  WŁö
Î zU ] tzUM
Ó ¦«  ÐÚ√Ó v≈ »
Ô _«
Ó tÓł] uÓðÓ rÒ]ŁÔ
Ó ²Š«Ë
ÆrÚJÔÓ rÚNÔ«d Ú ¨”U M«
] WÓ³]× Ó ÓËÓ ¨tÒK« U{— «u³
Ó JÚðÓ v²ÒŠ Ó p  Ó
«uKÒEÓðÓ ÊÚ√Ó
Ó c

∑∂
∫»UFO²
Ô Ýô«Ë
Ú rÔNÚH«
Ó

øa ] tÔJÔKLÚ¹Ó ÊU

Ô OÚA« Ó ÍcÒ« U ≠±

øa
 OÚA«
] œô ËÚ√Ó œÔbÓŽÓ rÚÓ
≠≤

øtzUM
 ÐÚÓ√ vKŽ a
Ô OÚA«
] tÔŽÓ“]ËÓ ÍcÒ« U ≠≥

øa
Ô OÚA«
] f Ó Ó√ «–ULÐ ≠¥
] Š

ø…ÓdÓ¼ÓuÚ'«
Ó ‰ÔË]_«
Ó sÔ Ðô«
Ú o ] ×
Ó ²ÓÝ«
Ú «–U* ≠µ

ød×
Ú ³«
Ó T  ÞUý vKŽÓ w½U¦«
Ò bÔÓu« È√—Ó «–U ≠∂

øWŁö
Ó ¦«
] ÁÔ¡UM
Ó ÐÚ√Ó »
Ô _«
Ó n Ó ËÓ «–ULÐ ≠∑
Ó

øn¹d
Ô A«
] ÊU
Ô ½Úù«
 tÔ³Ô
Ó JÚ¹Ó ÍcÒ« U ≠∏

øw½U¦«
Ò s Ú UNÐ n
Ô Ðô« Ó B
Ó ð«] w²«Ò  UH
Ô B«
= U ≠π

øWÓ¦ÓU¦«
Ò …ÓdÓ¼ÓuÚ'«
Ó o] ×
Ó ²ÓÝ«
Ú v²ÒŠ Ô U¦«
Ó Y Ò s Ô Ðô«
Ú q Ó FÓ Ó «–U ≠±∞

øWÝ
Ó —ÓbÚÓ*« w cOö
Ô ] tÐ ÂuI
²« Ô ¹Ó Íc«Ò n¹d
Ô A«
] qÔ LÓF«
Ó U ≠±±

ÆWÝ
Ó —ÓbÚ*«Ó Ã
Ó —Uš Ô ¹Ú√Ó—Ó ËÚ√Ó tÐ UMLÚ Ô UH¹d
 ÁUM Î ý Ó ö
Î LÓŽÓ dÔ
ÔcÚÓ½ ≠±≤
∑∑
∫WÔGÓK«
^
∫wðü« u×
Ú M«  ½]RÓL«
] vKŽ Y Ô WGOB
Ó Ð vË_« …dI  …Ó¡«d
Ó H« Ó bOFÔ ½Ô ±
 ÐÓ X
UNðUM Ó UNKł
Ú FÓLÓł Ó √Ó u=½ÔbÔÐ  
Ú dÓFÓÓý ULÒKÓ Ó ¨WÎLOE Ô KLÚðÓ Ây√Ô X
Ó ŽÓ …ÎËÓdÚŁÓ p Ú ½U

Ó
Æ…Ó¡«d q
Ó I« Ô LJÚ½Ô Æ.............«bŽÓ U ¨UN«u ] NOÚKÓŽÓ X
Ó Ú√Ó s Ú ŽÓ“]ËÓËÓ Àö
Ó ¦«
Ò

∫W×O×] WÐUł
Ó B« Ó ù« e—Ó ‰ÓuÚŠ
Ó …ÎdÓz«œ
 lÔC
Ó ½Ó ≤

Ó ¼ © dÓFÓý®
∫w Ó q FÚHKÚ WÔ Óœ«d
 *«Ô WÔLÓKJ«
Ó √

Æf
] Š
Ó Ó√ ≠ ≥ rÓ]QÓÓð ≠≤ dÓJ]Ó ≠±

Ó WLÓKJÓ …ÔœUC
Ó ¼© n¹dý®
∫w ] *«Ô WÔLÓKJ«
Ó »

ÆnO×½Ó ≠ ≥ ¡Ídł
Ó ≠≤ dOIŠ
Ó ≠±

∫bÓMÚŽ öOL
Î łÓ uHÚF« Ô ¹Ó Ã
Ó ÊuJ

Æ…—ÓbIÚL«≠
Ó ≥ ÷dÓL«  FÚ]C« ≠±
Ó ≠≤ n

∫WH¹d Ó  œ
Ó ]A« ‰ULŽ_« s

Æd×
= «≠≥ W d« ≠≤ Ôi¹dLÚ²«
] ≠±

∑∏
∫W³ÓÝUM
 L«
Ô WLÓKJUÐ
Ó ⁄«dÓ H«
Ó ÔúLÚ½Ó ≥
ÆWÎLOE
Ó ŽÓ …ÎËÓdÚŁÓ ≠≠≠≠≠≠≠ a
Ô OÚA«
] ÓÊU
≠√

Æ≠≠≠≠≠≠≠ Àö
Ó ÓŁ «bŽÓ U tÔ«u
Ó Ú√Ó a
Ô OÚA«
] ŸÓ“]ËÓ ≠»

Æ…ÎQÓ UJ
Ó Ô o  ²Ó
Ú × Ú ¹Ó ≠≠≠≠≠≠≠Î öLÓŽÓ q
Ú LÓFÚ¹Ó s
Ú Ó ≠Ã

Æ‚
 dÓG«
Ó s Ó  q = cÓIMÚ¹Ô w
Ó HÚD« Ú
Ó tðUO×
Ó Ð q
Ô ł
Ô d«
] ≠≠≠≠≠≠≠ ≠œ

v≈ tÔ²ÚKÓIÓ½Ó≠≠≠≠≠≠…Ó—U
Ó OÒÝ Ó ÀœU×
Ó tÔÓ UM³ÚKÓDÓÓ ¨dÌOÚÝ   wš√Ó ÷
Ó d]FÓÓð ≠‡¼
ÆvHAÚ ²
Ó L«
Ô

∫Ã Ó MK] UI
 –uL   UL
Î ÚËÓ WÓOÓðü«  KJ«
Ó lÔLÓ−
Ú ½Ó ¥
¡U
Ô dÓý
Ô n¹d
Ï ý Ó ∫Ã
Ï –uL
Ó ½Ó

≠≠≠≠≠ sO
Ï √Ó

≠≠≠≠≠ ÏqO³½Ó


rÏUŽ
≠≠≠≠≠
≠≠≠≠≠ rOE
Ï ŽÓ

≠≠≠≠≠ r¹
Ï d
Ó
≠≠≠≠≠ ÏqOÐÓ
∑π
∫Ã Ó MK] UI
 –uL Î ÚËÓ ¡UL
Ó ÝÚ √Ó v≈ ‰UF
Ó Ú_«
Ó ‰Ôu=×
Ó Ô½ µ
bÏN²Ó−
Ú Ô bÔÓu«
Ó bÔN²Ó−
Ú ¹Ó bÔÓu«
Ó ∫ÃÏ –uL
Ó ½Ó

.≠≠≠≠≠≠ wÐ√Ó . dÔ U¹Ô wÐÓ√ ≠√

.≠≠≠≠≠≠—U
Ô M«
Ò .q
Ô F²ÓA
Ú ðÓ —U
Ô ÒM« ≠»

.≠≠≠≠≠≠q
Ô HÚD«
= .rÔ
 ²Ó³Ú¹Ó q
Ô HÚ=D« ≠Ã

.≠≠≠≠≠≠rÔKÚF«
 .dÔA
 ²ÓMÚ¹Ó rÔKÚF« ≠ œ

∫ÖuL] w UL
WÌO]KFÚ  q
Ó M« Ì LÓł  WÓO]LÝô«
Ô v≈ WÓOÓðü« Ú q Ó LÓ−«
Ô ‰Ôu=×
Ó ½Ô ∂

WÔO]KFÚH«
 q Ô LÓ−«
Ô WÔO]LÝô«
Ú q Ô LÓ−«
Ô

ÔqHÚD«
= ÂU½
Ó rÏzU½
 q Ô HÚD«
= ∫Ã
Ï –uL
Ó ½Ó
≠≠≠≠≠≠≠≠≠ .`  cOLK
Ï łU½ Ô ²«
=

≠≠≠≠≠≠≠≠≠ .‰Ï“U½
 dÔDÓL«
Ó

≠≠≠≠≠≠≠≠≠ .dÏB²ÓMÚÔ g
Ô OÚ−«
Ó

≠≠≠≠≠≠≠≠≠ .ÂÏeNÓMÚÔ Ë^bÔF«


Ó

≠≠≠≠≠≠≠≠≠ .ÏWLÓzU
 …Ôb]−«
Ó
∏∞
w ÁÔdÓÚ√ÓËÓ tÔŽÓ—UC
 Ô V  FÚH« X×
Ô ²ÔJÚ½Ó r]ÔŁ ¨w{UL« q Ó ðÓ UÎDÒš Ó lÔCÓ Ó½ ∑
∫ÖuLÓ M«
] w UL
s  L«
 OÚKÓÐUIÔ s ¹ÚœuL
Ó F«
Ó
dÔÚ_«
Ó qÔ FÚ  ŸÔ—UC
 L«
Ô q 
Ô FÚH«

s
Ú
Ô ÊuJ
Ô ¹Ó ÎUOÒMžÓ a
Ô OÚA«
] ÊU

Ó ∫ÖuL
Ï ½Ó

ÆÓÊUCÓ—Ó dÔLÓŽÔ ÂU
Ó ≠√

ÆWB  wK
Ò I« Ï ŽÓ √dÓ Ó ≠»
ÆtÔÐ]—Ó wKÒB
Ó L«
Ô dÓHÓGÚ²ÓÝ«
Ú ≠Ã

.wUÝ rÓ
Ó ²ÓÐ«Ú ≠œ

.TÞUÒA« vKŽÓ bÔu«


Ó —UÝ≠‡¼
Ó

∏±
∫…ÎbOH
Ó Ô öLÔ ÊÓu=JÓMÔ WOÓðü«  ULKJ«
Î ł Ó VOð
Ó dÚðÓ bOF
Ô Ô½ ∏

 U UFÝ
Ú ù«
 X
Ô Úb] Ó WÓO]Ë]_«
Ó  i¹dLÓKÚ ≠√

Ô uÚŽÓœÓ tÔÓ Wö


Ó UÐ
] tÔ²Ô×
Ú UÝ
Ó ËÓ ≠»

lÓLÓł
Ó ÁÔœô
Ó ËÚ√Ó ÔaOÚA«
] WÓŁö
Ó ¦«
] ≠Ã

ÚqLÓFÚ¹Ó ÎöLÓŽÓ Î ý
UH¹dÓ s
Ú Ó cÚš
Ô QÚ¹Ó …ÎdÓ¼ÓuÚł
Ó ≠œ

rÚJÔULŽÚQÓÐ rÚJÔ½]≈ wzUMÐ√Ú U¹ ¡U d


Ô ý Ô ≠‡¼

∏≤
Ó‰u?FHÚL?
Ó «Ë ¨w½U¦«
Ò œuL
 F?Ó « w q  ËÓ ¨‰Ë]_«
Ó ŽUH« Ó œu?LF«
Ó w q Ó FÚH?« lÔC
Ó ½Ó π
∫ YU¦«
Ò œuL
 F« Ó w tÐ

tÐ ‰uF
Ô H*«
Ó ÔqŽUH« ÔqFÚH«

¡«Ë
Ó b«
] Ôi¹d*«
Ó »
Ó dý
Ó ¡«Ë
Ó b«
] iÔ ¹d*«
Ó » Ó dý
Ó ∫Ã
Ï –uL
Ó ½Ó

Æ”
Ó —Úb«
] cOLK
Ô ²«
= V Ó ²ÓÓ
≠√

ÆUN]√Ô bÏMÚ¼ bÔŽUÔð ≠»

ÆsOL
Ó K=FÓL«
Ô » Ô ö
Ò D«
^ ÂÔd²Ó×
Ú ¹Ó ≠Ã

Æ…ÎeÓzUł
 ‚ Ô u=HÓ²ÓL«
Ô Ó‰U½ ≠œ

ÆbOA
Ó M« Ó HŠ
] wš√Ó k Ó ≠‡¼

∫¡ö
Ô Úù«

∫—uE
Ì MÚÓ dO
Ó žÓ ¡ö
Î ≈ V
Ô ²ÔJÚ½Ó
«u?³
Ó JÚðÓ v²ÒŠ
Ó p  Ó
«uKÒEÓðÓ ÊÚÓ√ uł—Ú√ÓËÓ ¨rÚJÔUL
Ó c  ŽÚQÓÐ ¡U
Ô dÓÔý wzUMÐÚÓ√ U¹ rÚJÔ½]≈ ò
Ó ²Š«Ë¨
ÆårÚJÔÓ rÚNÔ«d Ú  M«
”U Ó ÓËÓ ¨tÒK« U{—
] WÓ³]×

∏≥
Æ …eÓLÚN« Ó 
k
Ó WÓÐU² Ô Šö½Ë
Ô ¨Ã–uL
Ó M« Ô LJÚ½Ô ≠≤
Ó w UL
Ó q

Ú ²½«Ú ∫vN²Ó½«Ú
¡UN ¡ULÝ
Ó ∫ULÝ
Ó ∫Ã
Ï –uL
Ó ½Ó

≠≠≠≠≠ ∫Èu²ÓŠ«
Ú ≠≠≠≠≠∫UŽœÓ

≠≠≠≠≠ ∫Èb²Ó «Ú ≠≠≠≠≠∫vJÐÓ

≠≠≠≠≠ ∫vCðÓ—«
Ú ≠≠≠≠≠ ∫vMÐÓ

≠≠≠≠≠ ∫ÈuðÓ—«
Ú ≠≠≠≠≠∫vC Ó

≠≠≠≠≠ ∫vC²Ó «Ú ≠≠≠≠≠∫Uł—Ó

∫bOA
Ô M«
]
ÍœöÐ Õö
Ô Ó
Ú ? ?H? ?
ËÓ Ì◊U?? ?A? ?M?Ó ? ?Ð Ôq?? ?L? ? F? ?¹Ó
ÕU? Ú ? ? ? ? ? ? Ó Íœö?? ? ? ? ? ? ?Ð Õö?
Õö? Ô ? ? ? ? ? ? Ó
ÕU?
Ú ? ? ? ?ÒH?? ? ? ðÔ ÎU?? ? ? ?½u?? ? ? ?²? ? ? ?¹Ú“Ó «“
Î u?Ú ? ? ? Ó d??O?Ú ? Ó??« t?? O? «Îd?Ó ? −?
Ó ?ý
Ó ”
Ô d?? ÚG??¹Ó
™ ™ ™
 c?
s?? O? ?M? ?Ý Ô ? M?Ú ?Ô ÷ Ó —Ú_« Ó o?  ? ŽÓ
Ó ? A? Ú ? ? ÓK?? ?  Õö?
s?? ? ?O? ? ? D? ? ?? Ô ? ? ? Ó «c?? ? ¼
Õö? Ú ùU?? ? ?Ð U?? ? ¼b?
Ú ?? Ó ? ? ?N?] ? ? F?Ó ? ? ?ðË
Ó Ús?? ? ? O? ? ? √Ó ]q?? ? ?þÓ ÎU?? ? ? O?Ò ? ? ? Ë ]q?? ? ? þÓ
™ ™ ™
bL× r¹dJ« b³Ž ‚—UÞ
∏¥
∫Í
^ uHÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]

∫Ì…bOH
Ó Ô ÌWKÓLÚ−
Ô Ð wðQÚ¹Ó ULÒ Ì…—u
Ó =
Ô s
q Ú ŽÓ dÔ³=FÓ½Ô

≠≤ ≠±

≠¥ ≠≥

≠∂ ≠µ

∏µ
∫w  J« dO³F
^ ÐU² Ô ²«]

Ó  q
∫s >
Ô qLÓŽÓ s
Ú ŽÓ UNO À
Ô b]×
Ó ²Ó½Ó …ÎbOH
Ó Ô ö
Î LÓł
Ô V
Ô ²ÔJÚ½Ó
∫VO³ÓÒD« ≠±

∫”bMÚNÓÔ*« ≠≤

∫WOÓU×Ô*« ≠≥

∫WOÓ{UI« ≠¥

∫Ÿ—«e
 Ô*« ≠µ

∏∂
◊UA½

ÊuJ
Ó ¹Ó v²ÒŠ
Ó q
 LÓF«
Ó w dÓ «u Ô −¹Ó w²«]  UHB«
Ó ²ÓðÓ ÊÚ√Ó V = s Ó  WÎŽuL
Ó −Ú Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ó
∫ UH¹d
Î ý Ó

≠±

≠≤

≠≥

≠¥

∏∑
π ”—b«
Ô…dOÝ
Ó _«Ó ËÓ ‰uÝ
Ô d«
]

WKO³ Ó K
Ó Ó lÓÓ sOL Ú L«
Ô g Ó WÓdÓFÚÓ w
 OÚł
»
Ô dÓF?Ó«Ú t?ÔM?ÚŽÓ ·
Ó dÓŽÓ Íc?«Ò w?
= zU?
 D«
Ò Ìr?ðU?Š Ó
 Ú√Ó s
œ«d? Ú  œb?
Ï Ž lÓÓËÓ ¨W?ÓŽU?
Ó −A« ] ËÓ ÂÓd?ÓJÓ«Ú
Ô MÚÐ W?Ô½UÓH]Ý
X Ú MO?ÚÐÓ s
Ó rN Ú ËÓ ¨dÝ Ó Ð WÓK?O³I«
Ú _U Ó
Ó ? L? K???
Êu? Ú ?L?
Ô ?«Ú l? Ó ËÓ .w?
Ó ?{ = ?zU??ÒD??« Ìr?? ðU??Š
¨Í  ³?Ó ?]M?« b??−??
= u? Ú ?L?
Ó «Ú »Ó d?Ú ?Ô  «d??O?Ý_«
Ó
Ó K
ÊuL Ú LÔU Ú ¨WÎMÓ Ó ŠÓ WKÎ UF
Ó Ô „UM Ó ¼Ô sOI
Ó ÓËÓ
ö??Ó ¨v??M? ?
Ú ?×? Ú Ð Èd??Ý
Ô ?U? Ú _« Ó ?K? U??F? ¹Ô
Ó Êu?
ÆrÚNÔ½uMON
Ó ¹Ô ô˨
Ó rÚNÔ½uÐ
Ó c=FÓ¹Ô
b?O?= ?ÝÓ X?
Ô ?š
Ú √ÔË¨Ó Ìr??ðU?Š W?Ô ?M?Ó ?Ð«Ú w?
Ó ?¼ËÓ ¨d?Ý
Ú Ó_« w?? Êu?
Ó ?J? ðÓ ÊÚ√Ó W?Ó½U?
Ó ?H?Ò ?Ý
Ó v??K?Ž e?] ?ŽÓ
tÔ²Ú³ÓÞUš¨
Ó t¹ÚbÓ¹Ó s
Ó OÐÚ X
Ú HÓÓËÓ ULÒKÓÓ ¨©¶® ‰uÝ  d«] WÓKÓÐUI
Ó Ô X
Ú ³ÓKÓÞÓ˨ Ó X Ú FÓ−
] A
Ó ²Ó¨
Ó ÂuÚIÓ«Ú
¨å p
Ó OÚKÓŽÓ tÔK«
Ò s ] Ó w
] KÓŽÓ s
Ú MÔU?
Ú ¨ wš√Ó »Už
Ó ËÓ ¨wÐ√Ó p Ó tK«
Ó KÓ¼¨ Ò ‰uÝ
Ó —Ó U¹ ò∫WÎKÓzU

ÔYOG¹Ô ¨«e¹e
Î ŽÓ ¨«ÎbO=Ý Ó ¨UL¹d
Î Ó ÊU Ó U¼bÓ«Ë  Ê]Ó_ª UNŠ«d Ó Ý Ó o Ó KDÚ¹Ô ÊÚ√Ó tÔMÚ X Ú ³ÓKÓÞÓ r]ŁÔ
Ó U¼bÓMÚŽ ¨WÓKO³
‰ÓQÓÝ Ó I«
Ó wL× Ú ¹ÓËÓ ¨—U−« vKŽÓ kU× Ô ¹ÔËÓ ¨dOÝ Ó _« Ó p ^ HÔ¹ÓËÓ ¨ ·uN Ó KÚLÓ«Ú
ÁËd ³ š
Ú Ó Q¨
Ó U? N OÐÓ √ s
Ú Ž ≠ r?] KÝ Ë tOÚKÓŽÓ t?ÔÒK« vKÒ ≠Ó t?K«
Ò ‰uÝ
Ô —Ó
∫·uN
Ó KÚL«Ú YOG
Ó Ô ¹ Ô
Ô Ó Ó Ó Ó Ó
ÂuKEL« bŽU¹ Æw Ò Ô rÔðUŠ tÔ½]√Ó
^ zUD«

∏∏
ÊU
Ó tÔ½_
] ªw?  Ð tÔÐU−
= zUDÒ« rÌðU× Ó ŽÚ≈ ≠ rÓK]Ý Ó ≠tK«
Ó ËÓ tOÚKÓŽÓ tÔÒK« vKÒ Ò ‰uÝ
Ô —Ó dÓNÓþÚ√Ó
v≈ U?NKÔ u¹Ô s
Ú Ó U?NFÓÓ q
Ó Ý
Ó —Ú√ÓËÓ ¨WÓ½UÓHÒÝ
Ó Õ«d?
Ó Ý Ó o
Ó KÓÞÚ√Ó r]ÔŁ ¨‚ö
 š
Ú _« ^ ×¹Ô
Ó ÂÓ—U?JÓ V
Î Ë WÎIÓHÓÓ½ UN×MÓÓËÓ ¨U¼uš√Ó bÔłu¹
Æ UÝU³ Ó Y Ô OÚŠ
Ó ÂU
 A«
Ò œö Ð

ÊËœ
Ó …Îb? Ó OŠËÓ U?N?dÚ²?Ó tÔ²?Úô
Ó ËÓ ¨ U?N?OšQÓÐ X? Ú I?Ó²«
Ó ËÓ ¨ÂU?
 A«
Ò œö?Ó Ð W?Ô½UÓH?ÒÝÓ X?Ú K Ó ËÓ
UNK?ÓUŽ
Ó n? Ó OÚÓ˨≠
Ó Ó ËÓ tOÚK?ÓŽÓ tÔÒK?« vKÒ
rÓK?]Ý Ó ≠tÒK?« ‰uÝ
 —Ó s?Ú ŽÓ tÔðÚdÓ³?ÓšÚ √Ó r]ÔŁ ¨W̹U?
Ó LŠ
¨tÔÓ lÓL²Ó Ó tOÚÓ≈ V
Ú ¹Ó˨ Ó ¼ÓcÚ¹Ó ÊÚQÓÐ U¼Uš√Ó X Ú × Ó B?
Ó ½ÓËÓ ¨UNŠ«d
Ó Ý Ó o
Ó KÓÞÚ√Ó˨
Ó WγÓO=ÞÓ WÎKÓUFÓ Ô
ÆdÝ
Ú Ó_« w X
Ú ½U
Ó ÓsOŠ UN²Ú
Ó LÓÓ w²«¨
] WÓL¹d
Ó JÓ«Ú ‰uÝ]  UH tÔÓ  
 d« Ú dÓÓ–ÓËÓ

 ËÔ bÓMÚŽËÓ ¨…—Óu]MÓL«
Ó ¼Ó–Ó tu
V Ô WM¹b
Ó L«
Ó v≈ UN
Î ł
= uÓ²ÓÔ ÂU
 A«
Ò œö Ú  Í
 Ð s y bŽÓ Ã
Ó dÓš
Ó
¨wKÒBÓ ¹≠ Ó ËÓ tOÚKÓŽÓ tÔÒK« vKÒ
Ô rÓK]Ý Ó ≠ tK«
Ò ‰uÝ
Ô —Ó ÊU
Ó Y Ô OÚŠ¨
Ó Í= u³ÓM]« b−Ú L«
Ó v≈
Ô XÚuÓ«Ú p
ÎU¹ÒbMÚł Ó – cÔMÚÔ `
Ó ³Ó
Ú √Ó˨
Ó tÔö
Ó Ý
Ú ≈ s
Ó K?ÓŽÚ√ÓËÓ ¨tÔFÓÓ À
Ó b]×Ó ðÓËÓ ¨tHÚMÓÐ tÔÓd]ŽÓËÓ
Ó K
ÆsOL Ú LÔ«Ú g
 OÚł
Ó w «b Î ¼U− Ô

∫»UFO²
Ô Ýô«Ë
Ú rÔNÚHÓ«Ú

Ó K
ø 5L Ú *«Ô WÔÓdÓFÚÓ X
Ú ½U
Ó s Ú Ó lÓÓ ≠±
ø» Ó bÓMÚŽ w
 dÓF« Ò rÏðUŠ ·
^ zUD« Ô dÓFÚ¹Ô «–ULÐ ≠≤

ø «dOÝÓ s
_« Ú  X
 OÚÐÓ s Ú ½U  H«
Ó w²«Ò …U²Ó rÔÝ«
Ú U ≠≥
ø ÈdÝ
Ú _« Ó K
Ó ÊuL Ú *«Ô q
Ó UŽ
Ó n Ó OÚÓ ≠¥
∏π
Ó ËÓ tOÚKÓŽÓ tÔÒK« vKÒ ≠
ø≠ rÓK]Ý Ó ‰uÝ
 d«
] sÓ  WÔ½UÓHÒÝ
Ó X
Ú ³ÓKÓÓÞ «–U ≠µ
øw Ò rÌðU×Ð ‰uÝ
= zUD« Ô d« Ó −ŽÚÔ√ «–U* ≠∂
] V
øUNŠ«dÝ
Ó ‚öÞ
 ≈ bÓFÚÐÓ WÔ½UÓHÒÝ
Ó X
Ú ³Ó¼Ó–Ó s
Ó ¹ÚÓ√ ≠∑
øUNOš_
Ó WÔ½UÓHÒÝ
Ó UN²ÚNÓł
] ËÓ w²«Ò WÔ×OB
Ó ]M« U ≠∏
øt²š Ô tŽUL²Ý«
Ú _ Ú bÓFÚÐÓ Í
y bŽÓ tÓł
] uÓðÓ s
Ó ¹ÚÓ√ v≈ ≠π
 Ý
øtö Ú ≈ bÓFÚÐÓ Í
y bŽÓ q
Ó FÓÓ «–U ≠±∞

∫WÔGÓK«
^
qOD²Ó
Ú L«
Ô w UNFÔC
Ó ½Ó˨
Ó wðQÚ¹Ó ULO j Ú ðÓ ÌWLÓKÓ q
y Óš UN²Ó× = Ô ·
Ó œ«d
 Ô —U²
Ô Ú ½Ó ±
∫q  L«
 ÐUI Ô

Ó Òc¹Ô
Êu ] Ó
p dÓNÓþÚ√Ó Ó ÝU×Ó
s bÔ−MÚ¹Ô  U

ÆÈdÝ
Ú _«
Ó ÊuMON
Ó Ó KL« ≠√
¹Ô ô ÊuL

ÆwšÓ√ »UžËÓ wÐ√Ó p


Ó KÓ¼Ó≠»

ÆWÓ½UÓHÒÝ
Ó Õ«d
Ó Ý≠¶≠
Ó Ô d«
‰uÝ Ò o
Ó KÓÞÚ√≠‡ł
Ó

Æ·uN
Ó KÚ*«Ó YOG
Ô ¹Ô wzU
^ D«  ÊU≠œ
Ò rÏðUŠ Ó
Æ‚ö
 šÚ _«
Ó ÂÓ—UJ
 Ó wzUÒ rÏðUŠ V
^ D« ] Š√≠
Ó ‡¼
ÆtÔö
Ó Ý≈
Ú Íy bŽÓ s
Ó KÓŽÚ√Ó ≠Ë
π∞
∫UN³²ÔJÚ½Ë   UL
Ó ¨WOðü«  KJÓKÚ …œUC
] L«  KJÓ«Ú WŠUH
Ô  UL Ó ²«
^ sÓ  —U²
Ô Ú ½Ó ≤

≠≠≠≠≠≠ Ô WŽU−A«

ÁÔdÓJÚ¹Ó ≠≠≠≠≠≠ »dÚÔ


Ô WÔ¾ÓO=Ý
Ó
dÓC
Ó Š
Ó bFÚÐÔ ≠≠≠≠≠≠ »Už
s³Ú−«
Ô
≠≠≠≠≠≠ V×¹Ô

≠≠≠≠≠≠ W³ÓO=ÞÓ

 ÝUMLÔ«Ú ⁄«d
∫V Ó ½ÓËÓ WÓ³ÓÝUMLÔ«Ú WÓLÓKJÓ«Ú —U²
 HÓÚ« w UNFÔC Ô Ú ½Ó ≥

ÆtÔÐUÓ−
Ó ŽÚ≈ UNdÚ²Ó WÎKÓUF
Ó Ô o
Ó KÓÞÚ√Ó

ÆWÎMÓ
Ó Š
Ó ≠≠≠≠≠≠≠ ÁÔ¡UM
Ó ÐÚ√Ó »
Ô _«
Ó q  ¹≠√
Ô UFÔ

ÆÈdÝ
Ú _«
Ó Õ«d
Ó Ý Ó ËÓ tOÚKÓŽÓ tÔÒK« vKÒ ≠
Ó ≠rÓK]Ý Ó ‰uÝ
Ô d«
] ≠≠≠≠≠ ≠»

ÆÌW¹UL
Ó Š ÊËœ
Ó …ÎbOŠ
Ó ËÓ ≠≠≠≠≠≠≠ U¼Uš√Ó WÔ½UÓH]Ý
Ó Xô ≠‡ł

Æw Ò rÌðU×Ð ≠≠≠≠≠≠ ≠ rÓK]Ý


= zUD« Ó ËÓ tOÚKÓŽÓ tÔÒK« vKÒ ≠
Ó ‰uÝ
Ô d«
] dÓNÓþÚÓ√ ≠ œ

π±
∫W³ÓÝUMLÔ«Ú WŽuL
Ó −Ú LÓ«Ú X
Ó ×
Ú Óð UNFÔC Ó ÝUMLÔÚ« WLKJ« —U²
Ó ½ÓËÓ ¨ W³ Ô Ú Ó½ ¥

Ô ³½Ú√Ó
¡UO ÊÏbÔÔ Ô‰UFÚ√Ó ÔqzU³Ó Ï öš
‚ Ú √Ó
¡Ïw
Ú ÞÓ Ó ‘UŽ o Ú Óœ
Ô A ÂÔdÓJ«
Ó Ô Õu½
Ô
rOL
Ï ðÓ V
Ó ¼Ó–Ó …Ô—Óu]MÓL«
Ô WÔM¹b
Ó L«
Ó  C«
nOF] …ÔbÓŽU
Ó Ô Ô ¼«dÐÚ≈
rO

Ïg¹ÚdÓÔ lÓ{
Ó ËÓ WÔÓd]JÓL«
Ô WÔJ]Ó WKO³ Ó Š
Ó IÓ«Ú WÔ¹UL vÝuÔ

…ÏbÓMÚ s
Ó KÓŽÚ√Ó n¹d
Ô A«
] ”
Ô bÚI«
Ô Ó LÔ«Ú ©¶® bÏL]×
—U−« vKŽ WÔEÓU× Ó Ô

≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠≠

∫…ÌbOH
Ó Ô q
Ì LÓł   UL
Ô w WÓOÓðü«  KJÓ«Ú q
Ô LFÚ²Ó
Ú ½Ó µ

∫f
Ó LÓ≠±
Ó

∫Âô
Ó ≠≤

∫V
Ó ×
Ó DÓ «
Ú ≠≥

Ó −ŽÚ√≠¥
∫V Ô

π≤
∫Ã
 –uL
Ó M« Ô LJÚ½Ô ∂
] w UL q

. UL¹d 
Î Ó rÏðUŠ ÊU
Ó . r¹d
Ï Ó rÏðUŠ ∫Ã
Ï –uL
Ó ½Ó
ÊU
Ó . —u³
Ï bÏL]×
Ó Ô ≠±

ÊU
Ó . ·Ëƒ
Ï —Ó bÏUš ≠≤

ÊU
Ó . ŸU−
Ï ý y KŽÓ ≠≥
Ô w

ÊU
Ó .»
Ï cÚŽÓ ¡UL
Ô «Ú ≠¥

∫Ã
 –uL
Ó M« Ô LJÚ½Ô ∑
] w UL q
. .d Î ðUŠ Ê≈
Ï Ó UL ] ..d
Ï Ó rÏðUŠ ∫Ã
Ï –uL
Ó ½Ó

Ê≈
] .—u³
Ï Ó bÏL]×
Ó Ô ≠±

Ê≈
] .Ï ·Ëƒ—Ó bÏUš
 ≠≤

Ê≈
] . ŸU−
Ï ý Ï KŽ≠≥
Ô w Ó

Ê≈
] . »cŽ
Ï ¡ÔUL«Ú ≠¥

π≥
 ½]RÓLÔ«Ú s
∫d]cÓLÔÚ« v≈ Y Ó  WÓOÓðü«
 q Ó LÓ−
Ô «Ú ‰Ôu×
= ½Ô ∏
.ÂdÚJÓuÞ
Ú v≈ WÔ³¹œÓ XKÓ
Ó _« Ó ËÓ ≠√

ƅΗËd
Ó Ó  WŠöH«
Ú Ó ÂdÚJÓ«Ú s Ô  
Ú œUŽ
Ó ≠»

.…Ï—uJ
Ó AÚ Ó UNð«—Uł vKŽ k
Ô U×Ôð w²«Ò …Ô—U−
Ó Ú« ≠Ã

ÆUN²š
Ú √ÔËÓ UN=QÔÐ …U²H  Ô√ ≠ œ
Ô Ú« X³Ó−Ž

Æ WÓHOE
Ó M«
] X  V
Ó MÚ³« ^ ŠÔ√ ≠‡¼

π¥
∫V  L«
 ÝUMÔ ÊUJ
 L«
Ó w lÓLÚ−
Ó «ÚËÓ ¨ vMÒ¦ÓLÔ«Ú˨
Ó œÓdÓHÚLÔ«Ú lÔC
Ó ½Ó π
ÊUAOÚł
Ó Ó K
ÊuL Ú Ô Ê«bO=Ý
Ó Ô‰uÝd«
]  «dOÝ
Ï √Ó
 
bÏ− Ú Ó …ÏœÓU WÏKO³
Ó Ó ÊU²1d
Ó Ó

lÔLÚ−
Ó «Ú vMÒ¦ÓL«
Ô œÔdÓHÚLÔ«Ú

 ÝUML«
∫V Ô ⁄«d Ó w WÓ³ÓÝUML«
 H« Ô WÓLÓKJ«
Ó V Ô ²ÔJÚ½Ó ±∞

Ô OÚŠ
Y Ó Íc«Ò dÐUM*«Ó w²«Ò  M¹b
ÊU² Ó Ó
ÆUF Ô UNMIÓðÚ√ÓËÓ
Î MÚ qLÓł Ú  s¹b
Ú √Ó s  «Ò ÕöÓ dÔ³ÓMÚ ≠√

ÔsI²Ú¹Ô VO³
Ó D«Ë¨UN
] Ô I²ÚðÔ
KÓLÓŽÓ s WÓ{
Ó d=LÓ*«Ô ÂÔd²ÓŠ
Ú Ó√ ≠»
ÆtÔKÓLÓŽÓ

ÆÊU²
 ÝÓ b]IÓÔ WÔM¹b
Ó LÓ«Ë
Ú WÔJ]Ó ≠‡ł

ÆU¼uš√Ó bÔłu¹
Ó  A«
ÂU  Ð v≈ WÔ½UÓH]Ý
Ò œö Ó X
Ú KÓ
Ó ËÓ ≠œ
πµ
∫¡öù«

∫◊uD
Ï š
Ô UN²Ó×  KJ«
Ó ðÓ w²«Ò  UL Ó ` Ô ×
= B
Ó ½≠√
Ô
UM{ Ó dÔ³ÓÚÓ√ UbÓMÚŽ ∫V
Ó —Ú√Ó ŸÔ—Ó“ÚQÓÝ  MÓF« …ÓdÓ−
Ó ý Ó UbÓMÚŽ ¡ö
Ó bÓ¼Uý Ï ŽÓ Ó‰U ≠±

ÆWKOL'«  A«
…d−  Ð
] Á–UN

ÆWdJ*«
] WÓJ]Ó w «d
Ô («
Ó XO³«
Ô p«–≠≤

ÆÌWKÓŠ  »
Ú — w Êu³¼«– Ò ÞÔ ¡ôƒU¼ ≠≥
Ï ö

Æd¦ÓÚ√Ó WÓŽ«—
Ó e« ^ ŠÔ√ wMMô
= V Ò WÓŽUM
Ó B« ^ ŠÔ√ ≠¥
= V


ÆUMð«uKÓ w tÓÒK« «uŽbÚ½Ó ≠µ

∫ —uE
Ì MÚÓ dOž Î ¡ö≈ V²J½
Ô ≠»

ÊËœ Î ËÓ UNdÚ²Ó tÔ²ÚôË


Ó …bOŠ Ó ¨UNOšQÓÐ X
Ú IÓÓ²«Ë ¨ÂU
 A«
Ò œöÓ Ð WÔ½UÓHÒÝ
Ó X
Ú KÓ
Ó ËÓ
UNKÓUŽ
Ó n Ó OÚÓË≠ ] ËÓ tOÚKÓŽÓ tÔÒK« vK ≠
Ó rKÝ Ò tK«
Ò ‰uÝ
 —Ó s
Ú ŽÓ tÔðÚdÓ³Óš Ì Š
Ú √Ó r]ÔŁ ¨W¹UL
Æå tOÚ≈ V
Ó ¼ÓcÚ¹Ó ÊÚÓQÐ U¼Uš√Ó X×
Ú B
Ó ½ÓËÓ ¨UNŠ«d
Ó ÝÓ o
Ó KÓÞÚ√˨
Ó W³Î OÞ
= WKUF
Î

π∂

∫…eLN« Ó  k
WÓÐU² 
Ô Šö½Ë¨  ÖuLM« Ô LJÚ½Ô ≠Ã
] w ULÓ q

ÊUzœUÐ ∫∆œUÐ ∆œUÐ∫√bÐ ∫ÖuL½

∫∆—U ∫√d

∫TU ∫ú

∫Tłô ∫Q−

∫∆œU¼ ∫√b¼

∫TýU½ ∫QA½

∫bOAM«
WLÓŠ
Ú d«
] ‰uÝ
Ô —Ó
V? Ô d?? ?ÚA?? ? ðÔ ÎU?? ? ? ? L?
= ? ?Ô(U?? ? Ð ‚ Ú ? ?Óý U?? ? ¹ Ú ? ? ? Ì¡U?? ? D? ? ?ŽÓ Ói?? ? O?Ú ? ? ?Ó U?? ? ¹
w?? ? ÐÒ—Ó s?

Ï ? ? ?O? ? ? Ð—Ó Ó„«d?? ? ?Ú–


w?? ? ?³? ? ? ÚK?? ? ?Ó w?? ? ? l? r?
Ú ? ?N?Ô ? Ód?Ó ? ?Ú√ÓËÓ o?? ?K? ??
Ó ? ?«Ú d?Ó ? ?O?Ú ? š
Ó U?? ?¹
 d?Ú ? I?Ô ? ?Ú« w?? ËÓ Á«d?
» Ô ? ðÓ b?? ?F?Ú ? ³?Ô ? ?Ú« w?? ¡U?
Ó ? ? ? ?ł—Ú_«
Ó r?
] ? ? ? ?ŽÓ „
Ó ÔƒU?? ? ? ? D? ? ? ? F?Ó ? ? ? ?Ó
¡U? Ó ËÓ Î«œu?? ? ?ł U?? ? ½d?Ô ? ? ?D?? ? L?
Ó ? ? ?? ? ? Ý Ú ? ? ?ðÔ ¡U?? ? O? ? { Êu?
Ú ? ?ÓJ?? ?Ú« v?? ?≈ X?
Ó ? ?ÚK?? ?³?Ó ? ?Ú√Ó
Ó ? ÚJ?? ×?? U?? ÐËÓ s?? ?O? ?ÒK?? U?? Ð u?? Žb?
W?? L? Ú ? ðÓ W?Ú ? ? ? ]Ô_« v?? ? ?≈ t?Ô ? ? ? ÒK?? ? ?« Óp?? ? ? K? ? ? Ý
Ó —Ú√Ó
 —Úb?
» ] ? ?« v?? K? ?ŽÓ o? Ó ? ?? ?O?Ó ? 
^ ? ?×? ?« œu? ÚW?? ?L? Ú d?] ? ?«ËÓ W?? ?Ó√Úd?] ? ?« w?? ?½U?? ?F? ?L?
Ó ?Š Ó ? ?Ð
wFUA« sŠ bL×

π∑
∫Í
^ uHÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]
∫WOÓðü«
 n  «u
 L«
Ó s ŽÓ …ÌbOH
Ó Ô q Ô Ð dÔ³=FÓ½Ô
Ì LÓ−

ÆtŠU−½Ó W³ÓÝUM
Ó 0Ô ÌVUÞ WÔ¾ÓMNÚÓð ≠≤  ¹ÚbÓ«u« dÔJÚý≠±
Æs Ô

 OÚCU
Æn ] Ð VOŠ
Ô dÚ²«
] ≠¥ Ô ËÓ tK«
ÆÁÔdÔJÚý Ò bÔLÚŠ
Ó ≠≥

∫wÐU²J« dO³
Ô FÚ²«
]

Æ©¶® bÌL]×
Ó Ô ‰uÝ ] …dOÝ
 d« Ó s Ú ŽÓ UNO À
Ô b]×
Ó ²Ó½Ó dÌDÔÝ
Ú √Ó WÓFÓÐÓ—Ú√Ó V
Ó ²ÔJÚ½Ó

π∏
© pO²Ýö³« ® sÔz«b
 K«
]
±∞ ”—b«
Ú

ÆY¹bŠ ∫Í
Ò dB
Ú ŽÓ ¨Í > dB?
Ú ŽÓ X Ì O?ÚÐÓ Í ^ √Ó t? ¹u²Ó×? Ú ¹Ó U? vKŽÓ WÎF?Ó ¹dÝ Ó …Îd?ÓEÚ½Ó U?MO?ÚIÓÚÓ√ «–≈
∫Óq??¦?Ú p??O?²?Ýö? Ú ³?«Ú s? Ó  W?Ï ?Žu? Ó M?B? Ú ?Ó t?O? …Îd?Ó ?O?¦?Ó ¡U? Ó O?ý Ú √Ó Ê]√Ó b? Ô ?−?  ½Ó
¨WO]zU?ÐdÓN?ÚJ«
Ó `?O?ðUHL« Ó ËÓ ¨”ËR  ÔJ?«ËÓ ¨o  Žö L? Ó «ËÓ ¨Êu?×B« ^
ÂU
y ŽÓ rÏÝ« Ú pO² Ô Ýö³« Ú ËÓ Æ ô  ËU  D« Ò ËÓ wÝ«dJ« Ó ËÓ
U?N?F?Ô ?M?ÓB? Ú ¹Ó w??²?«Ò œ«u?  L? Ó «Ú s? Ó  œÌb? Ó ?ŽÓ v?K?Ž o? Ô ÓK??D? Ú ¹Ô
¨U³¹d Î IÚðÓ …—u Ì W¹]√Ó w qOJ Ó A Ú ²«] q Ô ³ÓIÚðÓËÓ ¨ÊU Ô ½ù« Ú
Æ©sz«bÓK«® Ò W×OB Ó HÓ«Ú WGÓ^K« w vLÒ Ó ¹Ô uÓ¼ÔËÓ
n?
Ó K?Ó²?Ó Ú Ô l? Ì Ý«Ë  q? Ì J? Ú A Ó Ð Ôp?O?²?Ýö? Ú ³« q? Ó š Ó œÓ
W?O]zUÐ  d?ÓNÚJÓ«Ú …e?ÓNł Ú Ó_« ∫q Ó ¦?Ú WŽÓU?MB = «  U?ŽUD
¨ŸU? Ô ¹c? Ú L« ËÓ ¨»u? Ô ÝU?×?«ËÓ ¨“ÔU?HK?Ú²?= « ∫U?NM?ÚËÓ
W?O]J?  O?½U?JOL«Ú …e?ÓNł Ú _« Ó ËÓ ÆU?¼dÔO?ÚžÓËÓ ¨WÔłö? Ó ¦« ] ËÓ
V Ô KÓžÚ√ÓËÓ ¨WÔMOH Ó « ] ËÓ ¨…—U Ô OÒ« ] ËÓ ¨…ÔdÓzUD« ] ∫UNMÚËÓ
Ô pO²Ýö ³«Ú q? Ó š Ó œÓ ULÓ Æ W¦¹b Ó × Ó «Ú  UŽ  d?Ó²Ó Ú LÔ«Ú
Ô JLÚ¹Ô ô w²«] WŽÓu=MÓ²ÓLÔ«Ú »UF
s  Ú_« Ó ËÓ ¨nOK  GÚ²« ] ËÓ W¾Ó³FÚ²« ] ËÓ ¨WO]Ý  —ÓbÚLÓ«Ú  «Ë  œÓ_« Ó WŽUM Ó  w
 Úu«
X Ú s dO¦JÓKÚ ÃU² Ô × Ú ðÓ ôËÓ ¨lOM  B Ú ²«
] WÔKÓNÚÝ Ó WÔO?]JO²  Ýö³« Ú œ«u
^ LU Ó Ó ¨UNðdÓ¦ÚJÓ U¼dÔB Ú Š Ó
ÆWO]½bÓFÚL« Ó œ«u = L« Ó WŽUM Ó  w ULÓ bNÚ−«Ë Ô
Íc«Ò ÊÓuÚKÓÚ« UNOÓDFÚ½Ô ÊÚÓ√ UMMÔJLÚ¹Ô pÓ c   ¨UNÓ ÊÓuÚÓ ô …ÏœU ] Ó uÓ¼ÔËÓ ¨…ÏdO¦ Ó Ó pO²  Ýö³ Ú Ú« U¹«eÓ
ÂËb?
Ô ¹ÓËÓ ¨ U  bÓB? ] « q Ô L]×? Ó ²Ó¹ÓËÓ ¨Ê“Úu? Ó «Ú n? Ô OHš Ó tÔ½]Ó√ U?LÓ ¨tÔ³?ÔžÓdÚ½Ó
¨tOÚÓ≈ WłU?
Ó ×«Ú V Ó Ó Š Ó UÎM?O=Ó ËÚÓ√ ¨U³ÎKÚ Ô Êu? Ó J¹Ó ÊÚ√Ó tÔMÔJL? Ú ¹ÔËÓ ¨ö¹u Î ÞÓ
ÆWBOš— ∫…bO¼
Ó “Ó ¨s L?
Ó ¦«
] …Ôb?
Ó O¼“Ó …ÏœU Ú ³«ÚËÓ ¨tÔM?ÚŽÓ wMG?Ú²Ó?
] Ó Ôp?O²Ýö? Ú ¹Ó bÏŠ Ó √Ó œU?
Ô J¹Ó öÓ
ÌdO¦Ó ÊUJ
Ó ] ²ÓŠ«
q Ú p Ó c  ¨j ] Ó …b]Ž s
Ô HÚM=« UNL^¼Ó√Ó œ«u Ú  ÃÔ dÓÚ ²Ó
Ú ðÔËÓ
ππ
 L«Ú i
ÆÊœUF  œU²
Ó  FÚÐÓËÓ ¨ÃUł  e«
ÔÒ ËÓ ¨‚ Ó ¦Ú ¨UN«b
 —ÓuÓ«Ú ∫ q Ó Ú ²Ý«
Ú ÊU
Ô ½Úù« Ó Ž«
Ú w²«] œ«u
= LÓ«Ú s Ó 
¨…—«d?  Ì U?¾O?Ý …ÔbŽ p?O?²Ýö?³KÚ
Ó × Ó K?Ú WÓËU?
Ó ILÔ«Ú n?
Ô FÚ{  ²Šô«
Ó ËÓ ¨‚«d? Ú W?ÔŽÓdÚÝ Ô ∫U?NMÚ   =Ó ] Ú
Ó  UŁu=KÓÔ bÔŠ
ÆW¾O³« Ó ËÆWO]FO³D«
Ó √Ó u¼ ] q  «uFÓUÚÐ dÔŁ^QÓ²«
] ËÓ

∫WK¾Ý_«

ÆUM“UM
 Ó w …œÓułuLÓ«Ú WO]JO²
 Ýö  ý
Ú ³«Ú ¡UOÚ _«
Ó iÓ FÚÐÓ dÔÔcÚ½Ó ≠±
øÌWuN
Ó Ô Ð pO²Ýö Ú ³«  ÊÓuÚÓ dÓO=GÓ½Ô ÊÚ√Ó lOD Ú ½Ó «–UL ≠≤
Ô ²Ó
øW×OB
Ó HÓ«Ú WGÓ^K« w pO²
Ô Ýö Ú ³« vL] Ó ¹Ô «–ULÐ ≠≥
øpO²
Ô Ýö  MÚ Ã
Ú ³«UN Ô d
Ó ²
Ú ¹Ô w²«] œ«u
= LÓ«Ú r^¼ÓÓ√ UÓ ≠¥
Ú ³« UNO ÂÔbÓ
øpO²Ýö Ú ²Ó
Ú ¹Ô w²«]  UŽUM
Ô =B« U ≠µ
øpO²Ýö
Ú ³« v≈ WÔ¦¹b
Ó («Ó  UŽUM
Ô =  QÓ−
B« Ó Ó «–UL ≠∂
ÆpO²Ýö
Ú ³« U¹«eÓ dÔÔcÚÓ½ ≠∑
Ú ³«  U¾O=Ý
ÆpO²Ýö Ó i
Ó FÚÐÓ dÔÔcÚÓ½ ≠∏

±∞∞
WÔGÓK«
^
w ` ] uÓÔ uÓ¼Ô ULÓ WO]½bÓFÚLÓ«Ú œ«u
Ï { = LÓ«ÚËÓ ¨WO]JO²Ýö
Ú ³« œ«u
= LÓ«Ú s
Ó OÚÐÓ ÊÔ“«u½ ±
∫wðü« ‰ËÓbÚ− Ó «Ú
WÔO]½bÓFÚLÓ«Ú œ«u
^ LÓ«Ú WÔO]JO²Ýö
Ú ³«Ú œ«u
^ LÓ«Ú

ÆsL¦«
] WOUž
Ô Ï …œU
] ≠√ ÆsL¦«
] …ÔbO¼“
Ó Ï …œU
] ≠√
Æ ≠» ÆWM
Ï O= UN½Ò_
Ó qOJ
 AÚ ²«
] WKNÝ
Ô …ÏœU
] ≠»
ÆÊ“Úu«
Ó WKOI
Ô ŁÓ …ÏœU
Ò ≠‡ł Æ ≠‡ł

Æ ≠œ . ‚«d²Šô«
Ú WF¹d
Ô Ý
Ó …ÏœU
Ò ≠œ
Æ ≠‡¼ .…—«d×K WÓËUI
Ó *«Ô WHOF
Ô { Ó …ÏœU
Ò ≠‡¼

∫W×O×B«
] WÐUł
Ó ù« Ó Ì…dÓz«œ
 eÚ—Ó ‰ÓuÚŠ Ú uÓÐ j
 l{ y š
Ó tÔ²Ó×
Ú Óð U ·
Ó œ«d
 Ô —U²
Ô Ú Ó½ ≤
ÆpO²Ýö³«
Ú s Ú Ô Ì‰UJý
Ó  ÌWHÓK²Ó Ú Ó√ vKŽÓ Í
^ dB
Ú F«
Ó X Ô OÚ³«
Ó Íu²Ó×
Ú ¹Ó ≠√

»UFÚÓ√ ≠≥ Ÿ«u½ÚÓ√ ≠≤ ¡UOý


Ú Ó√ ≠±

Æ U¼dÔB
Ú Š Ô JLÚ¹Ô ô »UF
Ó s Ì Ú√Ó WŽUM
Ó  w pO²
Ô Ýö³«
Ú Ó š
qÓ œÓ ≠»

ÆUNKÔLÚŠ
Ó ≠≥ UNI¹d
Ô HÚðÓ ≠≤ U¼b^ŽÓ ≠±

±∞±
 GÚ²«
Æ nOK ] WŽUM
Ó  w pO²
Ô Ýö³«
Ú Ó š
qÓ œÓ ≠Ã

ÆWODGÚ²«
] ≠≥ qOJA
Ú ²«
] ≠≤ s¹uKÚ²«
] ≠±

Æö¹uÞ
Î ÂËbÓ  UbB«
Ô ¹Ë ] pO²
Ô Ýö³«
Ú Ô L]×
q Ó ²Ó¹Ó ≠œ

Ô K²Ó
Æn Ú ¹Ó ≠≥ dÔŁ]QÓ²Ó¹Ó ≠≤ d^L²Ó
Ú ¹Ó ≠±

Æ«dO¦
Î Ó pO²Ýö³«
Ó ÊU
Ô ½ù«
Ú ÂÔb
Ú ²Ó
Ú ¹Ó ≠‡¼

Ô LFÚ²Ó
Æq Ú ¹Ó ≠≥ wMGÚ²Ó
Ú ¹Ó ≠≤ Ã
Ô d
Ú ²Ó
Ú ¹Ó ≠±
∫VÝUML«
Ô ⁄«d
 H«
Ó w wðÚQ¹ UL
Ò V  L«
Ó ÝUMÔ ·Ó dÚ׫
Ó V Ô ²ÔJÚ½Ó ≥

w ‡ s
Ú ŽÓ vKŽÓ ‡Ð

.rK=FÓL«
Ô wMGÚ²Ó
Ú ¹Ó ô cOL
Ô KÚ=²« ≠√
 b«
Æ¡«Ë] ÃU²
Ô ×Ú ¹Ó i¹
Ô dL«
Ó ≠»
ÆW¦¹bÓ  UŽUMB«
Ó (« = ÔpO²Ýö q
Ú ³« Ó š
Ó œÓ ≠Ã
ÆpO²Ýö
Ú ³« o
Ô KÓDÚ¹Ô rÏÝ«
Ú sÔ z«b]K« ≠œ
ÆWO]FO³
 D«
] q  F«
 «uÓ ÔpO²Ýö dÔŁ]QÓ²Ó¹Ó ≠‡¼
Ú ³«

±∞≤
∫WOÓðü«
 ŸuL Ô KÚ vM]¦ÓL«
 − Ô ËÓ œÓdÓHÚLÔ«Ú lÔC
Ó ½Ó ¥

”ËR
Ï Ô  U¾
Ï O=Ý
Ó U¹«Ë“  «Ë
Ô œÓ√Ó ¡UO
Ô ý Ú √Ó Ô ŽöÓ
o

∫wðü« Ã
 –uL
Ó M«
] V
Ó 
Ó Š Ô LJÚ½Ô µ
Ó q

ÓQM]¼Ó QÓA
] ½Ó Ó√b]¼Ó √Ód]ÐÓ ÓQO]¼Ó Q³]ŽÓ

W¾Ó³FÚðÓ

∫Ã
 –uL
Ó M« Ô LJÚ½Ô ∂
] w ULÓ q

Æl¹d
Ï Ý Ô ²Š«
Ó tÔ«d Ú pO²Ú ³«
Ô Ýö .‚«d
 ²Šô«
Ú l¹d
Ô Ý
Ó pO²Ú ³«
Ô Ýö

Æ pO²
Ô ÝöÚ ³« ÆÊ“ÚuÓ«Ú nOH
Ô š Ú ³« ≠√
Ó pO²Ýö
Æ pO²
Ô Ýö 
Ú ³« Æs
 LÓ¦« Ô “Ó pO²
] bO¼ Ô Ýö  ≠»
Ú ³«
Æ pO²
Ô Ýö 
Ú ³« ÆqOJA
 ²«
] q Ó pO²
Ô NÚÝ Ô Ýö  ≠Ã
Ú ³«
Æ pO²
Ô ÝöÚ ³«  ²½ô«
Æ—UA Ú lÔÝ«Ë pO²Ú ³« ≠œ
Ô Ýö

Æ pO²
Ô Ýö 
Ú ³« Æ«b
 Ú ²Ýô« Ô Ó pO²
Ú dO¦ Ô Ýö  ≠‡¼
Ú ³«
±∞≥
∫Ã Ó ]M« w ULÓ WOÓðü« ‰UF
 –uL  Ú_«
Ó s ŽÓ vNMÚÓ½ ∑

Æ—U] vKŽÓ  pO²Ýö


 M«  lÔ{
Ú ³« Ú ËÓ ∫Ã
Ô –uL
Ó M«
]

Æ—U]M« vKŽ pO²Ýö³«


Ó Ó ðÓ ô
lC

Æ ÆŸ—U Ô F]K« ≠√
Ú ]A« w V
Æ ÆWÝ Ó ÀUŁQÓÐ Y
Ó —ÓbÚL« Ô ³ÓF«
Ó ≠»
Æ ÆWuA
Ó JÚL«
Ó ÈuKÚ׫
Ó q Ô Ú√ ≠Ã

Æ Æ ”U
 M«
] rÔ²ÚÓý ≠œ

Æ ÆWO]Ý
 —ÓbÚL« 
Ó  U³ł«u« Ô ¼≈
‰UL Ú ≠‡¼

∫¡öù«

∫—uE
Ì MÚÓ dÓOÚžÓ ¡ö
Î ≈
Ú V
Ô ²ÔJÚ½Ó

ÁÔœ«R
Ô ú Ú ¨…ÓdÓHGÚLÓ«Ú ÁU
Ó ²ÓU Î zUÝ ¨ ¡UŽ
Ô ¹Ò≈ ö  bU ^ Ð tÐ=—Ó v≈ s  LÔ«ÚÓ tłu
Ô R ] ðÓ ≠√
ÆÊUL¹ùU
 Î UŽ `
Ð «d Ó ³Ó Ú Ó√Ë ¨tÒK« ÈuIÓ²ÓÐ
±∞¥
∫…eÓLÚNÓ«Ú WÓÐU²
Ó  k
Ô Šö½ÔËÓ ¨Ã
 –uL Ô LJÚÔ½ ≠»
Ó ]M« w ULÓ q

¡«dÓ√Ô dO
Ï √Ó ∫Ã
Ï –uL
Ó ½Ó

∫sO
Ï √Ó

∫r¹d
Ï Ó

∫dOł√
Ï

∫r¹b
Ï ½Ó

∫d¹“
Ï ËÓ

Ó ðÓ ÊÚ√Ó ÎUOŽ«dÔ …eÓLÚ¼Ó UNO Ì ULKÓ Àö


vË_« ÊuJ Ó ÓŁ ”—b«Ò s Ã Ô d
Ú ²Ó
Ú ½Ó ≠Ã

∫ …dÓ³½Ó vKŽÓ WÔ¦ÓU¦«Ë¨ ÌË«Ë vKŽ WÔOÓ½U¦«Ë ¨ …ÎœÓdHÓMÚÔ

∫ UþuH×L«

∫U³ÎOÚžÓ k
Ô HÓ×
Ú ½Ë
Ó ¨rÔNÓHڽ˨
Ó √ÔdÓIÚ½Ó

ò∫vUFð ‰U
©≥¥∫ rO¼«dÐ≈ ® å
±∞µ
∫Í
^ uHÓA«
] dO³F
Ô ²«
]

ÆU½œöÐ w WŽUM
Ó B«
= sÚ ŽÓ À
Ô b×
Ò ²Ó½Ó

∫w  J« dO³
^ ÐU² Ô FÚ²«
]

 UŽUMB«
= w pO²Ýö
Ú ³« WO]L=¼Ó√Ó ‰ÓuÚŠ Ú √Ó WÓ²]Ý dO³
Ó dÌDÔÝ ] WÝ«
 FÚ²« Ó dÒÔ w V²
Ô JÚ½Ó
ÆW¦¹b×
Ó «Ú

◊UAM«
]
∫WOJO²
] ÝöÚ ³«Ú  «ËœÓÓ_« s ÌÀöŁÓ ¡UL
Ó ÝÚ √Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ó
≠≥ ≠≤ ≠±

∫WO]½bÓFÚL«  œÓÓ_« s Ì¡ULÝ√Ó WÓŁöŁË


Ó  «Ë Ó

≠≥ ≠≤ ≠±

∫WO]—Óu«  œÓÓ_« s ¡UL


Ó  «Ë Ì Ý Ú Ó√ WŁö
Ó ŁË
Ó

≠≥ ≠≤ ≠±
±∞∂
±± ”—b«
WÔ UF
Ó M«
]
¨UHÚ ½Ë s?¹ÚdÓ²Ú UNÔu?Þ q
Î B Ô B¹Ó bÚÓËÓ ¨÷—Ú_«
Ó `?
 DÚÝ
Ó vKŽ Ôg?OF¹Ó dÌzUÞ
 d?Ô³ÓÚ√Ó w¼
Ó
V³
Ó Ð d?Ó ODðÓ ÊÚ√Ó lOD
Ô ²Ó
Ú ðÓ ô wN Ópc ¨U«džuKO
Î sO
Ó LÚšË Ó WÎ Ó LÚšË
Ó W¾
Î UN½Ô“ÚËÓËÓ
Ô B?ðÓ Y?
q Ó ¨ Ì…d?O?³Ó ÌW?ŽÓdÚ?
Ô OÚŠ Ô Ð ËbF?ÚðÓ U?NM?Ò J?Ë ¨U?NL?
Ú ł d³?Ó
ÆÍd−
Ú ðÓ ∫ËbFÚðÓ
ÆWŽU« Î ²Ú uKO sO²ÒÝ UN²ÔŽÓdÚÝ
Ò w «d Ô
Ú ŽÓ ŸU?b=K?Ò X?
s Ú HÓÓ˨U?
Ó ¼œ—U?DÔ s? Ú  »
 dÓN?Ó « W?KÓ «u?
Ó Ô s
Ú ŽÓ W?ÔU?  eÓ−?
Ó FM?] «    ŽÓ «–≈Ë

ÆUNÐdÚ{ 
Ó ∫UNKÚ—Ó Ô —ÚQÓÐ U¼œ—UD
UNKł  LÔ UNKÚ—Ó o¹d
 ÞÓ sÚ ŽÓ U¼—UG  s Ú ŽÓ Ë√¨UN
Ú HÚ½Ó
w?? Íd??−? Ó ?¼ W?Î ?³?Ó ?¹d??žÓ …œU?
Ú ?ðÓ U??N? ½]√Ó w? Ó W??¹]u??I?Ó ?«
Î ?Ž U??N? Ó Ê]√Ó d?Ó ?O?Ú ?ž¨
Ó  » 
Ê]√Ó ŸUA
Ô ¹Ô U U×O×
Î
Ó f
Ó OÚÓËÓ ¨s?
Ó ¹œUOB«] s Ó dÓN« Ó lOD Ô ²Ó Ó Ó pcÐ˨̅dÓz«œ
Ú ðÓ ô wN
Æs¹œUO]B« Ós UÐÎdÓ¼Ó ‰Ud = « w UNÝ Ó √Ú—Ó ÔsbÚÓð ÓWUF Ó ]M«
”U
Ô M«
Ò ÈcÒGÓ²Ó¹Ó ¨„UM¼Ô gOF
Ô ðÓ Y Ô OÚŠ¨UOI¹d
Ó ≈Ú wHÓ ¨ÊU  lÏU½ dÏzUÞ
 ½Úû  WÓUF
Ó M«
] Ê]≈
wË ¨rN²M¹“
Ó w tÔ½uK Ó LFÚ²Ó
Ú OÓÓ ¨dšUH« UNA¹— s Ú  ÊuF
Ó H²ÓMÚ¹ÓËÓ ¨dO³
 ÓJ« UNCOÚÐÓ vKŽÓ
·dÓ²«
] vKŽ Wô]  g
Ó bK Ô ¹d
= « ÂÔbÓ Ú ¹Ô ULÓ ¨WO]MÞÓu«
Ú ²Ó  Ðö
Ó rN
ÆdO¦ÓJ« vMG« ∫·dÓ²«
]
 ŠUH« vMG«Ë
Æg
ÆÂÌbÓÓ q
= w ÊUF  ³Ó ≈Ú t Íc«] bOŠ Ô u«Ó dÔzUÒD« w¼ WÔUF Ó M«Ë
]
v?K?Ž œuÓÝ Ú _«Ó t?A?¹dÐ e?ÔO]L?
Ó ²Ó¹Ó˨©r?
Ó O?K]E?«® ÂU?F]M?« dÔÓÓ– v?LÒ?
Ó ¹ÔËÓ
UÒÓ√ ¨tK¹Ú–ÓËÓ tOÚŠUM
Ó łÓ vKŽ iOÓÐÚ_« Ó g¹
 d«= s Ó  ÌœbÓŽÓËÓ ¨b Ó −«
Ó
ÆÏs«œ w
y MÒÐÔ uN
Ó Ó ÂUF
 ]M« v¦½Ú√Ô ÊÔuÚÓ
±∞∑
¨¡U?Oý Ô ÔQÚðÓ w?N ¨ UNðÔbÓF?Ó uÓ¼Ô WU?
Ú Ó_« s Ϋd?O¦Ó q Ó FM« Ú ł w uÌC
] r? Ú ŽÔ d?Ó³ÓÚ√Ó Ê]≈
¨dÌ−
Ó ý
Ó ŸËd
 Ë
Ô ¨gzUA
Ó Š Ì A
Ó ËÓ ¨ «dÓ Š Ì OÒŠ
Ó ËÓ ¨ U Ó ËÓ ¨Ì—uOÞ vKŽ UNUF
Ô ÓÞ Íu²Ó×
Ú ¹ÓËÓ
Æp– dÓOÚžÓËÓ ¨vB׫Ë
Ó ¨ÃUł
Ó e«Ë
^ ¨dOU
Ó L«
Ó lKÔ ³ÚðÓ bË
Ú ¨»u³Ô ËÓ ¨tÓ«uËÓ
Ì Š

∫WKÓ¾Ý
Ú _«
Ó

øUN½“ÚËÓËÓ WUF
Ó M«
] ‰u Ú  q
 ÞÔ s y Ô mK
Ô ³Ú¹Ó rÚÓ ≠±
ø—uO
 ^D« s U¼dOÚGÓÓ Ê«d
Ó OÓD«
] WÔUF
Ó M«
] lOD
Ô ²Ó ðÓ ô «–U* ≠≤
øU¼—UG
  s  HÚ½Ó sŽ
Ú ŽÓËÓ UN Ú WUF] lÔ«bðÔ nO
Ô M« Ó Ó ≠≥
ø s¹œUO]B« s »
Ó dÓN«
Ó WUF
Ô M«
] lOD
Ô ²Ó
Ú Óð ô «–U* ≠¥
øWUFM«
] sŽ ”U
 M«
Ò 5Ð lOA
Ô ¹Ó Íc«] ÔQD)« U ≠µ
øWOË
Ò RL«
Ó s »
Ô dÒNÓ²Ó¹Ó Íc«] ”U
Ô M«
Ò tÔ³A
= ¹Ô «–U0 ≠∂
øWUF
Ó M« Ó  ”U
] s Ô M«
Ò bÔOH
Ô ²Ó
Ú ¹Ó «–U ≠∑
øÂUF
 M«
Ò d–
Ô vL]
Ó ¹Ô «–U ≠∏
øÁU
Ô ¦Ó½Ú√Ë
Ô ÂUF
 M«
] dÓ –Ó ”UM«
Ô eÔO=1Ô nO ≠π

ø…dO³
Î WUF ] …bÓFÓ o
Ó M« 
 KÚÓš w WÔO]Nù« WÔLÓJÚ(« U ≠±∞

øWUF
Ó M«
] WÓ¹ÓƒÚ—Ô lOD
Ô ²Ó
Ú ½Ó s
Ó ¹ÚÓ√ ≠±±
±∞∏
WÔGÓK«
^
ÂU√
Ó © ® ÓWöŽË ¨W×O×B«
] q  LÓ−«
Ô ÂU√
Ó © ® WÓöŽ
Ó lC
Ô Ó½ ±

∫wðÚQ¹ ULO W×O×B«
] dOÚžÓ qLÓ−«
Ô
ÆrOI
Ì ²Ó
Ú Ô j Ó bÓMÚŽ WUF
> Óš w »dN« Ô ]M« Íd−
Ú ðÓ ≠√

ÆÌÂbÓÓ q
= Ô w ÊUF
 ³Ó ≈
Ú t dÏzUÞ
 WUF
Ô M«
] ≠»

Ï «œ w
Æs y MÒÐÔ ÂUF
 M«
] d
 –Ó g¹—
Ô ≠Ã

ÆUNÔðbÓFÓ u¼ WUFM«
Ò rł w uÌC
Ú ŽÔ d³√
Ô ≠œ

Æ¡UL«
] w UOUŽ
Î oOK
Ó ×Ú ²«
] WÔUF
Ó M«
] lOD
Ô ²Ó
Ú Óð ≠‡¼

∫»uKDÚL«
Ó V Ó 
Ó Š
Ó w  ⁄«dH«
Ó ðü« Ó Ô LJÚ½Ô ≤
q

∫œdÓHÚÔ

∫vB׫
Ó ∫g¹d«
Ò ∫iOÚÐÓ

∫vMÒ¦ÓÔ

∫ …dÓA
Ó Š
Ó ∫bÝ
Ó √Ó ∫WUF
Ó ½Ó

±∞π
∫ lLÚł
Ó
∫ÕUMł
Ó ∫ÂbÓ Ó ∫`DÚÝ
Ó

∫ WOðü« q
 LÓ−«
Ô w j
Ï š
Ó tÔ²Ó×
Ú Óð U UNðUÐUł≈
Ô ÊuJ²
Ó WK¾
Î ÝÚ √Ó lÔC
Ó Ó½ ≥

ÆÎU«dž uKO sOLÚšË


Ó WLšË
Î Î WUF
W¾ Ó M«
] Ê“Ë
Ô ÔmK³¹ ≠√

Æ UOI¹d≈ …—U
] w WUF
Ô M«
] gOF
Ô ð ≠»

ÆvMG«Ë ·d
 ²«  bK  ] g¹— Âb
] vKŽ WôÒ  WUFM« Ô Ô Ó Ú ²Ó
Ú ¹Ô ≠Ã

ÆÃUł
Ó e«Ë
^ dOU*«
Ó WUF
Ô M«] lK
Ô ³ÚÓð ≠œ

ÆWŽU Ò w Ϋd² uKO 5²Ý WUF


Ó « Ó M«
] WÔŽÓdÚÝ
Ô q  ðÓ ≠‡¼
Ô B

±±∞
∫ÖuL
Ó M«
Ó w œ—Ë
Ó UL w  ‰Ëb−«
Ó ðü« Ó Ô LJÚ½Ô ¥
q

œ—UD
 Ô œ—UD¹Ô œÓ—UÞ
Ó ∫ÃÓ–uLM«
]

l«œ
Ó ≠√

bÓŽUÝ
Ó ≠»

rÓ¼UÝ
Ó ≠Ã

tÐUł
Ó ≠œ

VÝUŠ
Ó ≠‡¼

∫⁄«dH« w tÔ³Ô²ÔJÚ½Ó rŁ
] ¨wðÚQ¹ U ”
 —Úb«
] s Ó  Ã
Ô d
Ú ²Ó
Ú ½Ó µ

·dŠ√ ‰UFÚ√Ó ¡ULÝ


Ú √Ó

≠≠≠≠≠≠≠≠± ≠≠≠≠≠≠≠≠± ≠≠≠≠≠≠≠≠±

≠≠≠≠≠≠≠≠≤ ≠≠≠≠≠≠≠≠≤ ≠≠≠≠≠≠≠≠≤

≠≠≠≠≠≠≠≠≥ ≠≠≠≠≠≠≠≠≥ ≠≠≠≠≠≠≠≠≥


±±±
∫ ÖuL
Ó M« Ô LJÚ½Ô ∂
] w ULÓ q

.UHB
Î ½Ë s¹ÚdÓ²Ú WUFM« ‰uÞ
Ô ÔqB¹ ∫ÖuL
Ó M«
]
ÆUHÚ ½Ë s¹ÚdÓ²Ú UNuÞ
Î B Ô qB¹
Ô

ÆrŽUÒ WUFM«
 M« ] g¹—
 Ú  ”U
s Ò lÔH²ÓMÚ¹Ó ≠√
Ô M«

ÆdO³
 J«  M«
Ó WUF ] i
 OÚÐÓ vKŽ ÊU
Ô ½ù«
Ú Èc]GÓ²Ó¹Ó ≠»

Æ ÊUF³
 ≈Ú WUFM«
] ÂbÓÓ w bÔłu
Ó ¹≠Ã
Ô

Æs«œ
Ï y M=ÐÔ WUF
w Ó M«
] v¦½√Ô ÊÔuÚÓ ≠œ

Æ…ÔbÓFÓ*« u¼ WUFM« Ú ł w uÌC


] r Ú ŽÔ dÔ³ÓÚÓ√ ≠‡¼

±±≤
 L«
∫ VÝUM  Ó w WÓOÓðü«
Ô UN½UJ  WÓu u
Ó L«
Ó ¡ULÝ
Ó Ó_« lC
Ó ½Ó ∑

s¹c
Ó «]  K«
ÊU²]  K«
Ê«c ] w²«] Íc«Ò

Ó ³Ół«Ë ÊU¹
ÆrÔÒKF*« UL¼Ô—Ôb=IÓ¹Ô ULN  œ=RÓ¹Ô ≠≠≠≠≠≠Ê«cOL
 KÚ=²« ≠√

ÆUNdÓý vKŽ k
Ô U×ðÔ ≠≠≠≠≠≠ …U²H«
Ó ”U
Ô M«
Ò ÂÔd²Ó×
Ú ¹Ó ≠»

ÆtK« bMŽÏ ¡UOŠ√ s


 ÞÓu« Î œ «uK²Ô ≠≠≠≠≠≠ ¡«bNA«
Ó sŽ UŽU Ô ≠Ã

ÆWUF½
Î WOËR*« s »
Ô d]NÓ²Ó¹Ó ≠≠≠≠≠≠vKŽ ”UM«
Ô oKDÚ¹Ô ≠œ

ÆULNÝË—  «cðÔ ≠≠≠≠≠≠ ÊU²³


Ó œÔ Ê«d  UD«
Ò X×−
Ó Ó½ ≠‡¼

±±≥
 L« w ULÓ q
∫‰U¦ Ô LJÚ½Ô ∏

ÆÂUF
 M«] g¹— s ”U Ò lÔH²ÓMÚ¹Ó ≠
Ô M«
Ú  ÊuFH²ÓMÚ¹Ó ”U
ÆÂUF]M« g¹— s Ô M«
Ò

ÆrNMÞÓËÓ s
Ú ŽÓ œuM'«
Ô  ¹Ô ≠√
lÔ«b

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠œuM
Ô −«
Ô

ÆrNKLÓŽÓ w ÊuLK=F*«
Ó h Ô K
Ú ¹Ô ≠»

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ÊuLK=FÓL«
Ô

ÆsN —ÓbÚÓ vKŽ  «cO


] ²Ý Ô LK
Ú ²«
= k  %
Ô UÔ ≠Ã

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ «cOL
Ô K²=«

Æ¡«dIÔH« vKŽ¡UOM
Ô ž_«
Ú ‚b
Ô B
] ²Ó¹Ó ≠œ

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠¡UOM
Ô žÚ_«
Ó

Ær¼¡UЬ
Ó ¡UMÐ_«
Ô Ô Âd²Ó×
Ú ¹Ó ≠‡¼

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠¡UM
Ô Ð_«
Ú

±±¥
∫Ã
 –uL Ô LJÚÔ½ π
Ó ]M« w ULÓ q
∫ ©WUFM«®
] s  ³ÚÔ'« w ö¦
Î » Ó dC Ú ½Ó ÊÚÓ√ U½œÚ—ÓÓ√ «–≈ ≠
ÆÌWUFÓ½Ó s
Ú  6Ô ł Ú √∫‰uI½
Ó

∫©bNH«® WŽÓdÚ«
^ w ö¦
Î » Ó dC
Ú ½Ó ÊÚÓ√ U½œÚ—ÓÓ√ «–≈ ≠√

Æ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠∫‰uI½

∫ ©VKF]¦« ® dÚJ*« w ö¦


Î » Ó dC
Ú ½Ó ÊÚÓ√ U½œÚ—ÓÓ√ «–≈ ≠»

Æ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠∫‰uI½

∫ ©bÝ_«® WŽU−
Ó ]A« w ö¦
Î » Ó dC
Ú ½Ó ÊÚÓ√ U½œÚ—ÓÓ√ «–≈ ≠Ã

Æ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠∫‰uI½

∫ ©qOH« ®WU
Ó ]C« w ö¦
Î » Ó dC
Ú ½Ó ÊÚÓ√ U½œÚ—√
Ó «–≈ ≠œ
Æ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠∫‰uI½

∫ ©qL−« ®d³ÚB«
] w ö¦
Î » Ó dC
Ú ½Ó ÊÚÓ√ U½œÚ—√
Ó «–≈ ≠‡¼
Æ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠∫‰uI½

 G«
∫ ©—UL(«® ¡U³Ó w ö¦
Î » Ó dC
Ú ½Ó ÊÚÓ√ U½œÚ—√
Ó «–≈ ≠Ë
Æ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠∫‰uI½
±±µ
∫ ¡ö
Ô ù«
Ú

∫WOðü« …dIÚH« w ”«u


 Ó_« sOÐ rO ]  UöŽ k
 d²« Ô ŠöÔ½ ≠√

s
Ú Ó ©∫®Ô‰«eG« t ‰UI
Ó ©¨® ‰«ež
Ì ¡«—
Ó ËÓ ÈdÓł
Ó bÌOÚ
Ó V
Ó KÚÓ Ê]Ó√ ÈËÓdÚ¹Ô ≠±
©ø®«–U* ©∫®VKJ«
Ô ‰U ©Æ®wÐ Ó‚U× Ó K«
= lOD²
Ó Ú Óð

Óp³ŠUBÓ Íd&
Ú X½
Ó Ó√Ë ©¨®wH
Ú MÓ Ídł
Ú Ó√ w½_
Ò ©∫® ‰«e
Ô G«
Ó ‰U ≠≤
©Æ®œUO
 B«
]

∫UNO≈
Ú dEÓM«
] ÊËœ Ó  UN³Ô²ÔJÚ½Ó rŁ¨WÓOÓðü« …d
 s Ó IÚH« √d
Ô IÚ½Ó ≠»

”U  dzUÞ
Ô M«
Ò ÈcÒGÓ²Ó¹Ó ¨„UM¼Ô gOF
Ô ðÓ Y Ô OÚŠ¨UOI¹d
Ó ≈Ú wHÓ ¨ÊU
 ½Úû
 lÏU½ Ï  WÓUF
Ó M«
] Ê]≈
wË ¨rN²ÓM¹“ w tÔ½uK
Ó LFÚ²Ó
Ú OÓÓ ¨dšUH« UNA¹—
 s Ú  ÊuF
Ó H²ÓMÚ¹ÓËÓ ¨dO³Ó UNCOÚÐÓ vKŽÓ
 J«
 ŠUH« vMG«Ë ·dÓ]²« vKŽ Wô
ÆÆg ]  g
Ó bK Ô ¹d
= « ÂÔbÓ Ú ¹Ô ULÓ ¨WO]MÞÓu«
Ú ²Ó  Ðö
Ó rN

±±∂
∫rÔNÓHÚ½ÓËÓ √ÔdÓIÚ½Ó

W¹œU—∫ ¡«bÐÚ—Ó dUB«


Ò dOH
  dÔHMÚðÓ ¡«
Ó s Ô bÓÐÚ—Ó ÏWUFÓ½Ó »Ëd׫
Ô wË wKŽ
] bÏÝ
Ó √Ó
 K«
ÊuÒ

∫Íu
y HÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]

ÆÌ…bOH
Ó Ô ÌWKÓLÚ−
Ô Ð wðQÚ¹Ó ULÒdOÞ
Ì q = Ô sŽ dÔ³=FÓ½Ô

WUFM«
] …“Ë
] ù«
 —uHB
Ú F«
Ô WłUłb«
Ò WUL׫

±±∑
∫w
^ ÐU² dO³
 J« Ô FÚ²«
]

ÕU³B«
Ò w —uO
 D«
^ bNÓA
Ú Ó ‰ÓuÚŠ Ú √Ó W
Ó dÌDÔÝ Ó LÚš
Ó sŽÓ b¹e
Ô ¹ôÓ U V
Ô ²ÔJÚ½Ó
∫dU³«

±±∏
±≤ ”—b«
n
Ô z«d
 Þ  ½Ó
Ó ËÓ —Ôœ«u
dLÓI«
Ó ‰UO
Ó š  v≈ WK
Ó È√dÓ ¨d¾Ú³« Î OÚÓ U׳
Ô dÓEÓ½Ó ≠±
Èd?Ôð °dÔL? Ú  ∫Ó‰U?IÓ ¨¡U?*« w?
Ó ÓI?« «c?¼ Ï5?J??
t?ÔB
Ó K?=š
Ó √Ô ÊÚ√Ó ‰ÔËUŠ
 QÔÝ Ó ø d?¾?³?« w jIÝ Ó n? Ó OÚÓ
v≈ UNÓeÓ½Ú√ÓËÓ qÌ ³Ú× Ó Ð «u
Î ÚœÓ U×łÔ jÓ ÐÓ—Æ Ó t²ÞÓ—ÚËÓ s Ú 
UNÐ dÔLÓI«
Ó o Ó KÓFÚOÓ ¡U*« w UNÔd=× Ó ¹Ô cÓš Ó √ÓËÓ ¨d¾³«
s
] EÓÓ ¨dÌ− Ó × Ó Ð XÚ IÓKŽÓ uÓÚb«
] Ê]√Ó dÓOÚžÓ ¨UNł Ó d
Ú ¹ÔËÓ
UNUŽ
Ó √Ë Ó ¨uÚbUÐ] o Ó KŽÓ Íc«Ò u¼ dÓLÓI« Ó Ê]√Ó U׳ Ô
ÆœuF^B« s
 ŽÓ

X²ÓKÓÚQÓÓ ¨tðu]Ô q
= JÔÐ q
Ó ³Ú(«
Ó b^A
Ô ¹Ó U׳
Ô cÓš
Ó √Ó
U׳
Ô j
Ó IÓÝË
Ó ¨ d−
Ó (UÐ
Ó ‚uK
 F«
Ô s Ó  uÔÚb«
]
ÆÁdNÚÓþ vKŽ

Ó Ó ¨¡U?L«
∫‰UI ] w dÓLÓI« Ó U׳ Ô È√—Ó UM¼Ë Ô
¨w??Žö?{
Ú √Ó  d?
Ú ? ] ?J? Ú ÓI?? ¨ t?ÒK? b?
Ó ðÓ b? Ô ?L?
Ú («
Æ5J
Ó Ú *« dÓLÓI«
Ó   Ô cÚIÓ½ÚÓ√ wMM]JË

±±π
‰ÓËU?
Ó ŠË ¨Î«b?¹bý
Ó Âö
Ô ]E?« ÊU?Ë ¨o?¹d]D?« w? U×' Ô V?Ì ¼Ó–Ó r? Ô ðUš ŸU?Ó { ≠≤
Æ UM¹e
Î Š Ó t²OÚÐÓ v≈ · Ó Ú½U ¨lÚD²Ó
Ó dÓB Ú ¹Ó rÚKÓÓ ¨tOÚKÓŽÓ —u¦
Ó F«
Ô

XUI
Ú ¨
Ó ÊUJ
Ì Ó q
= Ô w Y
Ô ×
Ó ³Ú¹Ó cÓš
Ó Ó√Ë ¨UNK]Ô `OÐUB
Ó Ó √Ó t²OÚÐÓ v≈ q
*«Ó ¡U{ Ó
Ó ËÓ ULÒË Ó
øU×łÔ U¹ Y Ó ³ÚðÓ Ì¡w
Ô × Ú ý
Ó Í
= √Ó s Ú ŽÓ∫tÔ²Ôł
Ó ËÚ“Ó tÔÓ

ÆwLðUš s
Ú ŽÓ Y
Ô ×
Ó ÐÚÓ√ ∫‰U
Ó

Ó MÚ ŸU{
øp Ó s
Ó ¹Ú√ÓËÓ ∫XU
Ú Ó

Æo¹d]D« w ∫‰U
Ó Ó

øUM¼Ô tÔMÚŽÓ Y
Ô ×
Ó ³ÚðÓ n
Ó OÚJÓ¨
Ó o¹d Ó MÚ ŸU{
 ]D« w p Ó bÚÓ rÔðU)« ÓÊU «–≈ ∫XU

Æ¡UC
Ï Ô X Ú ]sJË ¨rÏKEÚÔ o¹d
Ó O³« Ô ]D« ∫U׳
Ô ‰UÓ

±≤∞
sOÚÓb?
Ó I«
Ó w? Ó UŠ d?Ô O¹Ó Ïq?OÐÓ ÊU Ó ≠≥
ÏW?Óu?
Ú ýÓ t?ÔÓb?
Ó Ó  
Ú e?ÓšÓ u?
Ó ?Ó ¨Ìo?¹d?ÓÞ w?
œUŽ
Ó ULÒKÓÓ ¨«b¹b Î ý Ó UL
Î Ó√Ó tÔ²ÚLÓPÓ¨
Ó WO 
Ï ÝU
tÐ ULÒŽÓ t?Ôł Ô ËÚ“Ó tÔ²ÚÓQÓÝÓ ¨Ã Ô dÓFÚ¹Ó t?²OÚÐÓ v≈
w?? b?Ó ? Ó  
Ú e?Ó ? š
Ó ËÓ b? Ú ? I? ∫U?? N? ?Ó Ó‰U?? I? Ó
v??≈ w?I?¹d?ÓÞ w? d?Ô O?ÝÓ√ U?½√˨ Ó ÏW?Óu? Ú ý Ó
d?Ô OðÓ X
Ó M?ÚÔ rÓË  ∫t?ÔÓ X Ú ÓU?IÓ ¨X  O?Ú³«
Ó
fÚ_U?Ó Ð d?²ÓA?
Ú ðÓ r?
Ú Ó√ø
Ó s?
 OÚÓb?
Ó ÓI?« w?
Ó UŠ
°ø «b¹bł
Î ¡«c
Î Š 
ô≈Ë ¨ b? Ó Š ö
Ó ¹b'« wz«c Î F²?ÓMÚÔ s
Ú Ô√Ó r?
Ú wM½Ò√Ó tÓK«
Ò bÔL? Ó ŠÚ Ó√ wMÒM?JË ÆvKÐÓ ∫‰U Ó
ÆWÔÓuÚA«
] tÔ²ÚÓdÓš Ó X Ú ½UJ
Ó Ó

∫WK¾Ý
 _«
Ó

ød¾Ú³« w U׳
Ô Á¬—
Ô Íc]« U ≠±

Ó  dLÓI«
ød¾Ú³« s Ó Ã«d
Ó š Ô UNÐ ‰ÓËUŠ
Ú ≈ U׳ Ó w²«] WÔI¹d
Ó ]D« U ≠≤

ød¾Ú³« w uÔÚb«
] X  IÓKŽÓ «–ULÐ ≠≥

ød¾Ú³« w dÔLÓI«
Ó j Ó IÓÝ
Ó UÎIÒŠ
Ó q
Ú ¼Ó ≠¥

] rÓðUš U׳
 ¼Óc«
øV Ô ŸU{
Ó √Ó s
Ó ¹ÚÓ√ ≠µ
±≤±
ørðU)« vKŽ —u¦
Ó F« Ô lÚD²Ó
Ô U׳ Ú ¹Ó rÚÓ «–UL ≠∂

øt²OÚÐÓ w rðU)«
 s  ŽÓ U׳
Ô Y
Ó ×
Ó ÐÓ «–U* ≠∑

ø o¹d
 ]D« w qO
 ³ÓK
Ú ÀÓ bÓŠ
Ó Íc]« U ≠∏

øÎUOUŠ wALÚ¹Ó qO


Ô ³«
Ó ÓÊU «–U* ≠π

ø≠vUFðÓËÓ tÔ½U×
Ó ³ÚÝ≠
Ô tÓK«
Ò bÔLÓ×
Ú ¹Ó qO
Ó ³«
Ó qÓ FÓł
Ó Íc«] V
Ô ³Ó«
] U ≠±∞

ø«–U*ø¡ö
Ó 
Ó ³«
Ô V  ðÔ q
^ × Ú ¼Ó ≠±±

WÔGÓK«
^

∫W×O×] WÐUł
B« Ó ù« Ó …ÌdÓz«œ
 eÚ—Ó ‰ÓuÚŠ Ú uÓÐ j
 l{ y š
Ó tÔ²Ó×
Ú ðÓ U ·
Ó œ«d
 Ô —U²
Ô Ú ½Ó ±
Æ¡U*« w dLÓI«
Ó ‰UO
Ó Óš U׳
Ô È√— ≠√

ÆqJÚÓý ≠≥ Òqþ ≠≤ ¡u{ ≠±

ÆdLI«
Ó cI Ó ½Ú√Ó tÔ½]Ó√ U׳
Ô s
] þ≠»
Ó

ÆdC
Ó Š
Ú Ó√ ≠≥ V
Ó ×
Ó Ý
Ó ≠≤ h
Ó K]Óš ≠±

Æ ÁdNÚÓþ vKŽ U׳


Ô j
Ó IÓÝ
Ó ≠Ã

ÆvIKÚ²ÓÝ«
Ú ≠≥ f
Ó KÓł
Ó ≠≤ lÓÓËÓ ≠±
±≤≤
ÆtLðUš sŽ U׳
Ô Y
Ó ×
Ó ÐÓ ≠œ

Æg
Ó ²]Ó ≠≥ Ó‰“UM
Ó ðÓ ≠≤ ‰ÓQÓÝ≠±
Ó

ÆUM¹e
Î Š Ó t²OÚÐÓ v≈ U׳
Ô ·
Ó dÓB
Ó ½«Ú ≠‡¼

Æi
Ó Ó—Ó ≠≥ dÓC
Ó Š
Ó ≠≤ V
Ó ¼ÓÓ– ≠±

∫Ì…bOH
Ó Ô q
Ì LÓł
Ô w WOðü«
Ó  KJ«
 UL Ó ÂÔb
Ú ²Ó
Ú ½Ó ≤
---------------≠≠≠≠≠≠ÕU³
Ô B Ú *« --------------≠≠≠≠≠≠ q
Ô ³Ú(«
Ó

----------------≠≠≠≠≠≠ ¡«c
Ô (« --------------≠≠≠≠≠≠rÔðU)«

∫VÝUML«
Ô ⁄«dH«
Ó Ó LÚMÓ WÓ³ÓÝUML«
UNÐ ú Ô WÓLÓKJ«
Ó —U²½
Ô ≥


wÓUŠ dÓLÓI«
Ó Y×
Ó ÐÓ o¹dD«
] ÂÓbÓÓ

ÆtLðUš
 s  OÚ³«
Ú ŽÓ X Ó w U׳
Ô ≠≠≠≠≠ ≠√

Æ¡UL«
] w≠≠≠≠≠ U׳
Ô È√— ≠»

Æs
 OÚÓbÓI«
Ó ≠≠≠≠≠ o¹d
 ]D« w qO
Ô ³«
Ó —UÝ ≠Ã

ÆqOÓ ≠≠≠≠≠≠ WÏOÓÝU W


 ³« Ï uÚý
Ó  
Ú eÓš
Ó ËÓ ≠œ

Æ≠≠≠≠≠≠ w U׳  ŸU{


Ô rÓðUš Ó ≠‡¼
±≤≥
Ú uÓÐ ‰Ë]_«
l{ Ó œuL
 F«
Ó s Ó  WÌLÓKÓ q
= Ô b{
] w½U¦« ] œuL
 F«Ó sÓ  —U²
Ô Ú ½Ó ¥
∫ UN³½Uł v≈ V
 ÝUM*«Ô rÚd«
]
.d ≠± Èd²Óý«
Ú © ®

ŸUÐ ≠≤ Î ²ÓMÚÔ
öF © ®

ÎUOUŠ ≠≥ qOÐÓ © ®

‰e½ ≠¥ WOÓÝU © ®

WMÓO=Ó ≠µ bF
Ó © ®

Ó ]M« w UL WOðü« q


∫ ÖuL  LÓ−«
Ô vKŽ ©qþ®
] Ô šbÚÔ½ µ
q

ÆUŠu²
Î H Ú XO³«
Ô ] þÓ
q Õu²H
Ï XO³«
Ô ∫ÖuL½

Æ ] þÓ
q Æ b¹bý
Ï œd³«
Ô ≠√

Æ ] þÓ
q ÆlUÞ
Ï dL
Ô I«
Ó ≠»

Æ ] þÓ
q Æb¹b
Ï ł Ô (« ≠Ã
Ó ¡«c

Æ ] þÓ
q ÆŸu
Ï dÚÓ rÔKÓF«
Ó ≠œ

±≤¥
Wö  Ð Y
Ó ŽÓ ÊËb Ó ½]RÓL«Ë
Ô ¨‰Ë_«
] œuL
 F« Ì QÚðÓ WöF
Ó w YO½ Ó Ð Y
Ó ½]RÓL«
Ô lÔC
Ó ½Ó ∂
∫w½U¦« Ò œuL Ó w ÌYO½QÚðÓ
 F«
œUFÝ
Ô VMÓ¹Ú“Ó …U² WLÞU

bMÚ¼ q√ ÈuKÚÝ


Ó ¡ULÝ
≠≠≠≠ ≠≠≠≠

≠≠≠≠ ≠≠≠≠

≠≠≠≠ ≠≠≠≠

≠≠≠≠ ≠≠≠≠
∫j
y š
Ó UN²Ó×  KÓJ« vMÒ¦ÓÔ V
Ú ðÓ w²«]  UL Ô ²ÔJÚ½Ó ∑

Ó Óý UM²I¹b
ÆÊUðd− Ó ŠÓ w Æ…ÏdÓ−Óý UM²I¹b
Ó≠≠≠≠ Ó ŠÓ w
≠≠≠≠≠≠

≠≠≠≠≠≠≠≠n
= B«
] w Ï KÚð n
ÆcOL = B«
] w
≠≠≠≠
±≤µ
≠≠≠≠≠≠WËU
Ó D«
] vKŽ Ï  WÓËU
Æ≠≠≠≠
»U²  D«
] vKŽ

≠≠≠≠≠≠dNÚM«
] w Æ≠≠≠≠
WÏJÓLÓÝ
Ó dNÚM«
] w

≠≠≠≠≠ UM²OÚÐÓ ‚u


Ó ÆWÏUL
Ó Š Ó UM²OÚÐÓ ‚
Ó uÚÓ
≠≠≠≠

∫V 
Ó ÝUML« ⁄«dH«
Ó UNÐ ú 
Ó LÚMÓ WÓ³ÓÝUML« WÓLÓKJ«
Ó —U²
Ô 
Ú ½Ó ∏

Ï L]ŽÔ
‰U 
ÊöUŽ 
ÏqUŽ . ÊuDOA½ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠  ¡ôR¼

Ô Žö
V ÊU³FÓKÚÓ V
Ï FÓKÚÓ . lÏÝ«Ë ≠≠≠≠≠≠≠≠≠ «c¼

ωU³Š Êö³ÚŠ
Ó Ïq³ÚŠ
Ó .ÊUMO²Ó ≠≠≠≠≠≠≠≠≠ Ê«c¼

±≤∂
Ï UFzUÐ ÊU²FzUÐ
 WÏFÓzUÐ
 . WÏMO
Ó √Ó ≠≠≠≠≠≠≠≠≠  Ác¼

Ô Žö
o ÊU²IFÓKÚ WIÓFÓKÚ . ÊU²HOE
Ó ½Ó ≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ÊUðU¼

 UÝbMÚNÓÔ ÊU²ÝbMÚNÓÔ ÏWÝ


Ó bMÚNÓÔ .  UŽb³ÚÔ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¡ôR¼

∫¡öù«

Ú Ô*« w UN³Ô²ÔJÚ½Ó ôË UNEÔHKÚ½Ó n√


∫qOD²Ó Ï UNO w²Ò«  ULKJ«
Ó lÔC
Ó ½≠±
Ó

ÆdÔLÓI«
Ó «c¼ sOJ
Ï Ú  ∫U׳
Ô Ó‰U ≠√
Æ¡UC
Ï Ô X
Ó O³«
Ú sJË
] rÏKEÚÔ o¹d
Ô ]D«∫ U׳
Ô Ó‰U ≠»
Æb¹b
Ó −« Ó Š ö
Ó wz«c Î F²ÓMÚÔ s
Ú Ô√Ó rÚÓ wM½√] tK
Ó «Ò bÔLÓŠ
Ú Ó√ ≠‡ł
Æ œÏd=GÓÔ —uH
Ï B Ú ŽÔ Óp– ≠œ
ÆWÏŽÓœ«Ë
 W¹Ô dÚI« 
Ó Ác¼≠‡¼

±≤∑
ÔkHÓKÚðÔ ôËÓ V 
Ô ²ÓJÚðÔ w²«] n_« WÓÐU²
Ó k  ½Ë¨
Ô ŠöÔ Ã–uL
 M«
] w UL q Ô LJÚ½Ô ≠≤
∫WLÓKJ« dš¬ w

«uuI¹ r «uU ÂU ∫ÖuL


Ó ½Ó

≠≠≠≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠≠≠≠ ÂU
Ó
≠≠≠≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠≠≠≠ œUŽ
Ó
≠≠≠≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠≠≠≠ ŸUÐ
Ó
≠≠≠≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠≠≠≠ “U
Ó
≠≠≠≠≠≠≠≠ ≠≠≠≠≠≠≠≠ —UÞ
Ó

∫—uEÚMÓ dÓOÚžÓ ¡ö≈


Î V²J½ ≠≥

j
Ó IÓÝ
Ó ËÓ ¨d−
Ó ×UÐ
Ó ‚uK F«
Ô s Ó  uÔÚb«
] X  ²ÓKÓÚQÓÓ ¨tðu]Ô q
= JÔÐ q
Ó ³Ú׫
Ó b^A
Ô ¹Ó U׳
Ô cÓš
Ó √Ó
Ú I ¨t?ÒK? b?
b? Ô LÚ×? Ó I?ÓÓ ¨¡U?L?
Ó «∫ ‰U? ] « w? d?ÓL? Ô ¨Ád?N?ÚÓþ v?K?Ž U?׳
Ó ÓI?« È√— U?M¼Ë Ô
ÆsOJ
Ó  dÓLÓI«
Ú L« Ó   Ô cÚIÓ½ÚÓ√ wMMJË
] ¨wŽö{
Ú √Ó  d
Ú ] JÓðÓ

±≤∏
∫ UþuH×
Ú L«
Ó

∫U³ÎOž
Ú kÔ HÓ×
Ú ½Ë¨
Ó rÔNÓHÚ½Ó˨
Ó √ÔdÓIÚ½Ó

q
Ó ³Ú¹Ó ∫d²I¹ Ó ? ?O?Ú ? ?ÓËÓ t????H?Ú ?½Ó v??K? Ž v??? O?Ž d?Ô ?²?= ?I?Ó ?Ô¹
b?? ?U?? ?š ôË Ì‚U?? ?³? ?Ð f?

Ó ? ]H??ÓM?? ðÓ Ád?? O? ²? ÚI??Ó²??  l?


b??Š«Ë Ìd?? Ó??ÚM??  Ús?? f? Ô ? O? D? Ó²?? ?
Ú ?¹Ó u?
Ú ? ÓK??Ó
©wËd« sЫ ®

Ò uHÓA«
∫Í ÓÒ dO³
Ô FÚ²«
]

ÆWJ
Ó ×C
Ú *«Ô  UJM«
= Ë√ —œ«u
 M«
] iÓ FÚÐÓ dÔcÚ½Ó

±≤π
∫wÐU²J« dO³
Ô FÚ²«
]

∫ÎWKOLł ] Êu=JÓMÔ Ì…dOBÓ q


Ó WÎB Ô Ð WOðü« —u
Ì LÓ−  B«
^ s  ŽÓ dÔ³=FÓ½Ô

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠±

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≤

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≥

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠¥

±≥∞
±≥±
∫ qLF« «c¼ “U$≈ w= r¼UÝ

©Â≤∞∞≤/±±/≤≥ a¹—U²Ð d¹“u« —«d+®∫ W¹—«“u« Z¼UM*« WM'

©Î«uCŽ® d¹“u+« VM¹“≠ ©Î«uCŽ® W½—U “ œUNł ≠ ©ÎUOz—® hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
©d+« 5√® 5ÝU¹ Õö) Æœ ≠ ©Î«uCŽ® qO× ÂUA¼≠ ©fOzd+« VzU½® rFM*« b³Ž tK+« b³Ž Æœ ≠

∫WFÐU²LK WOMH« WM−K«


©Î«uCŽ® Íb+U)« dOM Æ√ ≠ ©Î«uCŽ®Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ≠ ©ÎUIM® 5ÝU¹ Õö) Æœ ≠
©Î«uCŽ® .uI²+«Ë ”UOI+« e dd¹b≠ ©Î«uCŽ® b¹UJ+« w׳) Æ√ ≠ ©Î«uCŽ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ‡
©Î«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠ ©Î«uCŽ®Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠

∫ WOÝUÝ_« WKŠdLK …b¹b'« V²J« —«dA≈ WM'

…œu ‰UC½ ≠ Í“U−Š UOÝu+ ≠ …b³+ uÐ√ qOKš ≠ ©UOz—®


Î 5ÝU¹ Õö)Æœ ≠
Í—u−M(« bL× ≠ w½öOJ+« U1— ≠ ©«—dI®
Î hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
ÍËU1d+« bL× Æœ ≠ b¹“ uÐ√ wKŽ ≠ fOLš bUŠ ≠

∫ ‰Ë_« ¡e'« Ø wÝUÝ_« lЫd« nBK WOÐdF« WGK« ÃUNM qLŽ  Uý—Ë w= ÊuR—UA*«

—uNLł Èb¼ ≠ ÃU−Ž w½U√ ≠ WMÝ«—u+« ÊU½bŽ ≠


WAÐôœ Èu$ ≠ Ê«ËbŽ WAzUŽ ≠ fÐb+« Ê“U ≠
qOKš uÐ√ ÂUBŽ ≠ qFA WO−KŁ ≠ ÊUOKŽ sŠ≠
ÍË«ež nÝu¹ ≠ s¹b+« Õö) bL× ≠ …Ëœ«b+ nÝu¹ ≠
wLOL²+« s¹d½ ≠ —bÐ nOHŽ ≠ ¡UNÐ uÐ√ œuKš ≠
U¹UDŽ dÐUł ≠

∫WOÐdF« WGK« ÃUNM rOJ% WM'


t² uÐ√ œuL×Æœ ≠ Íœ«uK+« sŠÆœÆ√ ≠ wŁužd³+« nODK+« b³ŽÆœÆ√ ≠
¥ WKOL« UMG
‰Ë_« ¡e'«
5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë