You are on page 1of 138

A-PDF MERGER DEMO

¥ WKOL« UMG
wU« ¡e'«
5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë
rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

WKOL'« UM²G
wÝU‡Ý_« lЫd« n‡BK
w½U¦« ¡e‡'«

ÊuHR*«
Í“U³Š —uNAÆœ åUÎI‡‡Mò rUÝ tOłËÆœ

5I¹ 5% bOL(« b³Ž vNÝ


åZ¼UM*« edòVOD)« bLŠ√ u−Š »uIF¹
5DK WËœ w wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  —d
ÂUF« s Ϋ¡bÐ UNÝ—«b w wÝUÝ_« lЫd« nBK ©WKOL'« UM²G® »U² f¹—bð
Â≤∞∞¥ /≤∞∞≥ wÝ«—b«
ÂUF« ·«d‡ýù«
hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M' fOz—
5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« ed ÂUŽ d¹b

Z¼UM*« e‡d
hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈

WOMH« …dz«b«
 U‡dÐ b‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈
Ê«u d¼U ∫ wM ·«d‡ý≈
bLŠ ”UM¹≈ ∫ r‡‡‡‡‡‡OL‡Bð
Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š Æ ∫ WŽU³DK VÝu;« œ«bŽù«
w ¹b« ÊUNLÝ√ ∫ bO‡‡‡‡‡‡‡CMð

Wł«uš wKŽÆœ ¨g¹Ë«—b« W² uÐ√ œuL×Æœ ∫ wLKŽ rOJ%

WOÐdF« WGK« ÃUNM* wMÞu« o¹dH«


Î ò Í—uM« œ«uł bL× ÆœÆ√
åoMLK U³zU½ åUIM
Î ò WO Lý uÐ√ v OŽÆœ
VOD)« bLŠ√ —uHG« b³Ž 5√
ÊUAš uÐ√ .dJ« b³ŽÆœ œULŠ qOKšÆœ
å«—dIò
Î rK dLŽ Ê«bOLŠ wKŽ
“U³« dO Oð »u³NÞ vM
 U
dŽ Èu$Æœ

WO
d« WOU« WF D«
‡¼ ±¥≤µØÂ≤∞∞¥
Z‡¼UM*« edØ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l‡³D« ‚uIŠ lOLł c
5D K
≠ tK« «— …dO³« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« ed
©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fU
©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
e-mail:pcdc@palnet.com
bONL

 UŠuLÞ oOIײ ªWOMODKH« WOuB)« wŽ«d¹ ÃUNM l{Ë …—Ëd{ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  √—
Ò N ÎU?ÝU?Ý√ b?F?¹ wMODK ÃUNM ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?« 5?Ð t?½U?J cšQ¹ v²Š wMODKH« VFA«
…œU?O?« ¡UM³ UÎL?
W¹dA³« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«d u1b«Ë rOI« aOÝd² ÎUÝUÝ√Ë wMODKH« VFAK WOMÞu«
Æ…—«“uK WOL)« WD)« ∆œU³ UN² Ý— w²« W«b²*«
w?u?ð «c? ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNöš s w²« rOKF²K WOzd« WKOÝu« t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
bOÐ vË_« …«œ_«Ë ¨rKF²K jOÝu« —bB*« t½_ ªÃUNM*« dUMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JUÐ WUš W¹UMŽ …—«“u«
Íd?Ý_« rKF²«Ë WOK;« WUI¦«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²« qzUÝË s ÁdOž v≈ WU{≈ ¨VUD«Ë rKF*«
Æ…bŽU*« jzUÝu« s U¼dOžË
V²J wMODKH« ÃUNMLK UN²Dš s WU)« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞µØ≤∞∞¥ ® ÂUF« «c¼ …—«“u«  d √
s WOÝUÝ_« ·uHBK w¼Ë WIÐU« qŠ«d*« V²d¹uDð v≈ WU{ùUÐ ¨5OÝUÝ_« dýUF«Ë fU)« 5HB«
ÆW¹u½U¦« WKŠd*« V² UNF³²²ÝË ¨lÝU²« v≈ ”œU« sË ¨lЫd« v≈ ‰Ë_«
¨UÐU²
Î ≤≥∞ »—UI¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š …dAF« ·uHBK  e$√ w²« rKF*« Wœ√Ë WOÝ—b*« V²J« bFðË
q?NÝ »uKÝQÐ X{dŽÔ  U?u?K?F?Ë  U?½U?O?Ð s? tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO—
WDA½_«Ë qzUÝu«Ë ¨f¹—b²« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýR sLC²ð ¨WŽuM²  «d³š dOu² ªwIDMË
ÆÁöŽ√ …—uc*« WOL)« WD)« ∆œU³ l ¡ö²ðË ¨.uI²« VOUÝ√Ë
¨U?N??¹—b?²?Ð ÊuuI¹ s¹c« 5LKF*«Ë 5¹uÐd²« W—UA0 U?ιu? Ò M?Ý U?¼ƒ«d?Ł≈Ë UN×OIMðË V²J« WFł«d r²ðË
 «dOG²« l ¡ö²ð w ªd¹uD²«Ë q¹bF²K WKÐU WO³¹d&  UF³Þ WFЫd« v≈ vË_« s  UF³D« …—«“u« ÈdðË
‰c?³ð U —«bI0 œ«œeð wMODKH« wÝ—b*« »U²J« WLO Ê≈ Æ…UO(«  «—UNË włuuMJ²«Ë wLKF« ÂbI²« w
ÊuŁb×¹ s¹c« ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽ≈ ‰U− w 5BB ²*« s sJ2 œbŽ d³√ W—UA sË œuNł s tO
w? Z?¼U?M?*« e?d? U?N? Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« s WFÝ«u«  UOKLF« ‰öš s ¨rOKF²« w U?ιd¼uł Ò Î«d?OOGð
ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Íc« sÞu« wdÞ w ëdšù«Ë nOQ²« wU−
 U?L?EM*«Ë  UÝR*« v≈ d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF¹ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈
ÆZ¼UM*« ŸËdA* wU*« UNLŽb ªUJO−KÐ WuJŠ WU ÐË WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë ¨WOËb«
w? ¹—U²« wMÞu« qLF« «c¼ “U$≈ w X—Uý w²« ¨WOMÞu« W¹uÐd²«  «¡UHJUÐ d H² …—«“u« Ê√ UL
¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²—UA vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽSÐ ÂuIð w²« ¨W¹uÐd²« ÊU−K« ‰öš s
¨s?¹—d?;«Ë ¨5?H?R?*«Ë ¨—«d? ù«Ë ¨Z?¼U?M?*«e?d?Ë ¨W?¹—«“u?« Z?¼U?M?*« ÊU' qLAðË ¨tF u VŠ Îö?
V²J« ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUD«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5UÝd«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLF«  Uý—uÐ 5—UA*«Ë
ÆoO³D²« ¡UMŁ√ Ê«bO*« s WOÝ—b*«
wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
Z¼UM*« e‡d
 ≤∞∞¥ ‰uK¹√
W bI

rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

vK- tK« b³Ž sÐ bL× 5KÝd*« ·dý√ vKŽ Âö«Ë …öB«Ë¨ 5*UF« »— tK bL(«
ªbFÐË - rKÝË tOKŽ tK«
ÃU?N?M?* WUF« ∆œU³*« oË ÁUMF{Ë ¨wÝUÝ_« lЫd« nBK åW?KOL'« UM²G ò»U² «cN
dLFKÎU?³?ÝU?M ÊuJ¹ Ê√ vKŽ tO UMdŠ b ËÆWC¹dF« tÞuDšË¨Ò w?MODKH« WOÐdF« WGK«
ÎU¾ON˨UO½b« ·uHBK WOÐdF« WGK« ÃUNM* ÎöLJ ÊuJ¹ Ê√ vKŽË ¨W³KDK wKIF«Ë wMe«
ÆUOKF« ·uHBK
”—b?« UMKFłË¨nB« «c¼ w WOÐdF« WGK« rOKF² ÎU?ÝUÝ√ ”—b« »uKÝ√ UMKFł b Ë
 U?³¹—b² ¨ »UFO²Ýô«Ë rNH« WK¾Ý√ tF³²ð¨‚u?
Ò AË VÝUM Òh?MÐ √b³O ¨WKUJ² …bŠË
WœUN« …—uEM*« WOzöù« WÐU²J« vKŽ V¹—b² ¨ UNMO½«u Ë WGK« fÝ√ VUD« w wLMð W¹uG
¨k?H?(« W?J?K? s¹dL² kH×K h½Ë√ ¨ qNÝ bOA½ rŁ¨WLOK« WÐU²J« bŽ«u aOÝdð v≈
W —uÐ dšü«Ë 5(« 5Ð ”—b« r² ¹ËÆ eOH% wÐU²J«Ë ÍuHA« tOŽuMÐ dO³F²« rŁ¨UNDOAMðË
UNHOþuðË ¨”—b« w UNKBŠ w²«  UuKF*« ŸUłd²Ý« vKŽ VUD« eH×¹ ◊UA½ Ë√ qLŽ
ÆtðUOŠ w
w 5LKF*«Ë  ULKF*« ÂUO ‰öš s ô≈ Áułd½ U v≈ qB¹ô˨qL²J¹ô qLF« «c¼ Ê≈
u?łd½Ë UL Æ W¾ýUM« UMUOł√ v≈ tUB¹≈ qł√ s qU ÊËUF²Ð 5DK wUG« UMMÞË ŸuЗ
n u* rN²EŠö˨tF qUF²« w rN²Ðd−² ÎUIË ¨»U²J« ‰uŠ rNðUþu×K ¡«bÐ≈ rNM
v≈ tÐ ‰uu« h ¹ ULO UMMOÐË rNMOÐ ¡UM³« q«u²«Ë ¨ «œœdðË√
Î ÎU{«dŽ≈ Ë√ ôU³ ≈¨W¾ýUM«
Î
Æ ÎUFOLł Áułd½ U

Êu‡‡HR*«
 U‡‡‡¹u‡‡²;«

≤ W d(«
Ò ∫ ‰Ë_« ”—b«

±¥ UMuO vK√ U
∫ wU« ”—b«

≤≥ UJ v≈ WK — ∫ YU« ”—b«

≥¥ Wu'« …dAM« ∫ l«d« ”—b«

¥≥ WFOD«Ë Ê«uO(« Vz«d s


∫ f
U)« ”—b«

µ pb«Ë qHD« ∫ ”œU« ”—b«

∂ WB«Ë ¡«cG« ∫ lU« ”—b«

∏ qU'« obB« ∫ s
U« ”—b«

∏∏ …dOD …dA WUc« ∫ lU« ”—b«

±∞∞ ZOC« ∫ dUF« ”—b«

±±∞ —uOD« bM W


u
_« ∫ dA ÍœU(« ”—b«

±≤± nz«dË —œ«u ∫ dA wU« ”—b«


± ”—b«
WÔ¹]d=(«
Ô

œÔd?=GÓ¹ÔËÓ ¨ÕÔ d?ÓL?


Ú ¹ÓËÓ d?Ô O?D¹Ó q?
Ï ³?ÔKÚÐÔ ÓÊU?
Ϋb??O? F?Ý
Ó Ôg??O?F?¹Ó ¨q??O? L?−? Ó « t? ?ðu?ÚB?
Ó ?Ð
Æg
= F«
Ô w —UG
 B«  √ÓËÓ ¨t²‡¹]d=×
Ò ÁœôË Ô Ð

Ú ÓËÓ ¨t??A?
r? = ŽÔ v?≈ œU?
Ó ?Ž ÌÂu?¹  «–Ë
Ó
¨…Ôd?Ó ?O?×?
Ó ?« t?ÔðÚc?
Ó ?šQ?
Ó ¨ÁÔ—U?  b?
Ó ?G? Ú −??¹Ó
Ó G« lÓ{
¡«c? Ó ËÓËÓ ¨b?
Ï ¹bý
Ó ŸÏeÓÓ tÔJÓK?]LÓðÓËÓ
Õ«—Ë
Ó ¨Á—UG
  ÂUFÞù
 ÁÔdÓC
Ó Š
Ú Ó√ Íc«
·Uš∫ ŸÏe?ÓÓ tÔJÓK]LÓðÓ
ÆÊUJ
Ì Ó q
= w UNMÚŽÓ Y
Ô ×
Ó ³Ú¹Ó
.«dO¦
Î

dOUB
Ó Ô L×
ŽÓ q Ú ¹Ó v²
Î Ó XÔ ¹Ú√— Ó ¨Á—UG
Ó bÚIÓÓ ∫tÔÓ ‰UI  s
 Ú ŽÓ tÔQÓÝ
Ó ËÓ ¨o¹b
Ï  tÔOÓIÓ
Ó dÏzUÞ
Ì OÚÐÓ v≈ tI¹b
X Ô ËÓ q
Ô ³ÔKÚ³«
Ô V Ó ¼Ó–Ó ÆW¹d I« 
Ó V½Uł w X Ì OÐÚ v≈ UNÐ Íd−¹ËÓ ¨…dOG
Î Ó
Æq
 ³ÔKÚ³«
Ô —UG  s
 Ó ³ÚOÓ ªV¹d
Ú ŽÓ U¦× Ì Ó

¨q Ô —U?G  
 ³?ÔKÚ³« Ó uÚÓ UFL?Ý Ú ÓËÓ ¨XO?Ú ³« U¹«Ë“ q
Ó …QÎ− = w? ÊU¦×
 ³?Ú¹Ó Êö
 ³ÔKÚ³?Ô « √ÓbÓÐÓ
w UI
Î K]FÓ Ô ¨Êu
 K«
Ò w ] ³¼Ó–Ó «dOG
Î Î HÓÓ UN²×M
UB Ó ł
Ú QÐÓ » Ú Óð UNÐ «–S ¨ÌWŽdÚ
Ô dC Ô Ð tO≈ UNł
] uÓðÓ
.WŠUÝ∫¡UM 
ÆtöÝ ÓQÐ UIÓK]FÓðË
Ó ¨h HÓI«
Ó v≈ Êö³K³«
 lb½«
Ó ¨X  O³«
Ú ¡UM 


…ÓbÒŽ ôËU?
Ó Š ¨r¼–U?I½≈Ú w? …ÓbÓŽU? Ô « U?LN?O≈
Ó L? Ú V? Ô KÔD?
Ú ðÓ q
 ³?ÔKÚ³?Ô « —U?
Ô G  X Ú ŠU? Ó 
.Âb« UNM Ãdš∫XO œ r?Ú ÓËÓ ¨U?L?¼«—U?I?M?Ú U?L?N?ÔL?
Ó Ó¬Ë ¨U?L?¼d?ÔU?þ√Ó X? Ú O?Ó œÓËÓ ¨ «
Ì d?Ò Ó
Æ«b¹bý
Î ¡UJ
Î ÐÔ q
 ³ÔKÚ³« Ô  X
Ô —UG Ú JÓ³ÓÓ ¨Ì¡w
Ú ý Ó FÚ UFOD² ¹Ó
Ó q

¨…dOG
Ó B« Ó ÞÔ rÓFDÚOÔ »«d
Ò ÁÓ—uO Ó A«Ë
] ÂUF
Ó D«
Ò q Ô L×
Ú ¹Ó uÓ¼Ô˨
Ó «—Ëd
Î Ú Ó v²H«
Ó dÓC
Ó Š
Ó
dÔEM
Ô ¹Ë
Ó ¨q³
 KÚ³«
Ô —UG  ¡UJ
  ÐÔ w dÔJ=HÓ¹Ô cÓš
Ó √ÓËÓ ¨hH
 I« Ó  U³¹d
Ó s Î UA¼Î bÓMÚ Ô n Ó ÓËÓ tÔMJ
]
ÆqÐö³«
 W×Mł√ WÓdÓÚ—Ó v≈ ÌWIÓHÓAÓ Ð

…b]Ž q?
Ó ³Ú Ó tÔ ^√Ô t?ÔðÚcÓš√
Ó b?
Ú IÓÓ ¨s?− «
= ÊU?³C?Ú Ô n Ó K?ÚšÓ ÁÔb?Ó «Ë v²H« d?Ó]cÓðÓ …ÎQ?Ó−Ú Ó
tF³
Ó QÐÔ f ö¹
Ô u¼Ë
Ó Áb«Ë Ó dÓ]cÓÓ𠨄UM Ó ¼Ô Áb«Ë …—U¹e dN Ì ý Ú √Ó
WMÓł
Ú ËÓ vM¦Ò Ô∫tO²MłË v?KŽ X  ³¦]L«
Ô p  ³?ÓA«
]  U× ²ÓÓ s Ú  tÝ√
 O?ÚÐÓ s  —Ó dÓFÚý
Ó ËÓ tO?Ú²ÓMÓł
Ú ËÓ
Æb « u¼Ë v?≈ Ó‰u?u? Ó ¦?Ú ¨ÊU?³C?
 Ðö?³« Óp?K?ð q?
Ô « ‰ÔËU?×ðÔ w?²?« q? Ú I?Ô «
.UNzUMÐ√
¨UŽ
Î d? ?
Ú Ô h
 H?ÓÓI?« v?≈ v?²?H« ÂÓb]I?ÓðÓ
o
Ô ×
Ó K?ÚðÓ q
 ³ÔKÚ³?Ô « —UG
Ó  „
Ó d?ÓðÓËÓ ¨tÔÐUÐ
Ó `?Ó ²ÓÓËÓ
w Ϋb?OFРo
Ô K=×?
Ó ðÔ w¼ÚËÓ U?NKÓ Q? 
] ð ¨UN¹ÚbÓ«Ë
v?Ó² ∫Ó‰U? Ë ¨…—Ëd?
Î ? Ó d?Ó ¡U?L ?
Ú Ó W?Ί Ò «
tÔFÓ Ó gOŽ_
Ó s
 −
Ú «
= s Ó  Íb«Ë
 Ã Ô dÔ Ú OÓÝ
Ó
ÆøqÐö³«
 Ó KÚð q
p Ó ¦Ú 


∫WK¾Ý_«

øg
= F« Ô  X
Ô Ós Á—UG Ú ÓH²š« U bÓMŽ
Ú q³K³«
Ô ÊU
Ó s Ó ¹ÚÓ√ ≠±

øÁ—UG
Ó  bÓ−
 OÓ q
Ô ³ÔKÚ³«
Ô q Ó FÓÓ «–U ≠≤

øq
 ³ÔKÚ³«
Ô —UG  cÓš
Ó Ó √Ó s
Ú Ó ≠≥

øq³
 KÚ³« Ó  v²H«
Ô —UG Ó lÓ{
Ó ËÓ s
Ó ¹ÚÓ√ ≠¥

øUN¹ÚbÓ«Ë   Ó U bÓMÚŽ q
Ú bÓ¼Uý Ó XKÓFÓÓ «–U ≠µ
Ô Ðö³«

øh Ó bÓMÚŽ qÐö
 HÓI«  ³«
Ó dÓEÓMÚ Ó b¼Uý
Ó U bÓMÚŽ v²H«
Ó dÓJ]Ó «–U0 ≠∂

øp–
Ó bÓFÚÐÓ v²H«
Ó ÁÔdÓ]cÓðÓ Íc« U ≠∑

øq³
 KÚ³«
Ô —UG
 Ó t³ÓA«
ËÓ v²H« 5Ð ] tÔł
Ú ËÓ U ≠∏

øq³
 KÚ³«
Ô —UGB
  v²H« q
Ó FÓÓ «–U ≠π

øv²H«
Ó vMÒLÓðÓ «–U ≠±∞

¥
WÔGÓK«
^
 ÝUM*« ⁄«dH« w UNFÔC
∫V 
Ó ½ÓËÓ ¨WÓ³ÝUM*« WÓLÓKJ«
Ó —U²
Ô
Ú ½Ó ±

…ÓbŽU
Ó *«Ô œÔd=GÓ¹Ô  C
ÊU³Ú Ô ŸÏeÓÓ Ì HÓ Ó
h

ÆqOLÓ tðuÚB
 '« Ó Ð ˨Õ
Ô dÓLÚ¹ÓËÓ dOD
Ô ¹Ó q
Ô ³ÔKÚ³«
Ô Ó ÊU ≠√

Æg
= F« Ó  bÚ−¹Ó rÚÓ U bMÚŽ b¹b
Ô w ÁÔ—UG Ï ýÓ Óq³ÔKÚ³«
Ô p Ó K]LÓð≠»
Ó

ÆÊu
 K«
Ò w³
= ¼Ó–Ó w s¹d
 OG
Ú B«
] 5K³
 KÚ³«
Ô v²H«
Ó lÓ{
Ó ËÓ ≠Ã

ÆU¼–UI½≈ w ULNOÚ≈ VK
Ô DÚðÓ q³
 KÚ³«
Ô —UG  X
Ô Ú ŠU
Ó ≠œ

Æs
 −
Ú «
= n
Ó KÚš
Ó Áb«Ë
Ó v²H«
Ó dÓ]cÓðÓ ≠‡¼

∫Ì…bOH Ô q
Ì LÓł
Ô w WOðü«
Ó  ULKJ« ÂÔb ²
 ½Ó ≤

¡«cG« ≠√

¡UM ≠»

µ
œUOD« ≠Ã

s− «
Ò ≠œ

WdÓÚ—Ó ≠‡¼

WOðü« qL
 Ô'« w j
y š
Ó tÔÓ²% U* Wœ«d*«
Ó WLKJ«
Ó Í
= ËUC
 OÚ³«
Ó q  JÚA«
Ó s Ó —U²
Ô Ú Ó½ ≥
∫ÖuL
Ó M«
] w UL
ÎUDOA½Ó
UŠd
Î Ó  ¹Ód×Ð
Æt² = «bOF
Î Ý
Ó gOF
Ô ¹Ó q³K³«
Ô ÊU
Ó ≠√∫ ÖuL
Ó M«
]
«Î—UÝ
Ò

] ðÓ Æ.töÝÓQÐ UIÓK]FÓÓðË ¨h
öL×  HÓÓI« v≈ Êö
 ³KÔ³«
Ô lb½«
Ó ≠»
UJ L]ðÓ
UMB%
]

UMÎJ=LÓ²Ó Ô U³Î−
= FÓ²Ó Ô ÆhHI« s U³¹d
Î Î ¼bÓMÚ Ô n
UA Ó ÓË≠Ã
Ó
ÎU L=×
Ó ²Ó Ô

dCŠ
Ó ÆÊUJ
Ì Ó q   s
= Ô w Á—UG Ú ŽÓ Y
Ô ×
Ó ³Ú¹Ó q
Ô ³ÔKÚ³«
Ô Õ«—
Ó ≠œ
œUŽ
Ó
V¼–
Ó

∫dz«Ë
 b«
] sÓ  U¼—U²
Ô Ú ½Ó W̳ÓÝUM
 Ô WÌLK
Ó JÐ
Ó WOðü«
Ó Ó LÓ'«
q Ô qÔ LJÚ½Ô ¥

WłUłb«
]
”ËËUD«
Ò
¡UG³]³«
Ó

p¹b=«
b¼ÔbÚN«
Ô

Æ rÓ×
Ú K«Ë
Ò i Ó OÚ³«
Ó UMODF¹Ô Íc« dzUD«
Ó wL=
Ó Ô½ ≠√

Æ UM ö iFÚÐÓ …œUŽ≈


Ó Ô JLÚ¹Ô Íc« dzU
tM Ó ]D« wL=
Ó ½≠»
Ô

Æ 
tŠUOBÐ d− Ó bÓMÚŽ UMEÔ uÚ¹Ô Íc« dzU
Ú H« Ó ÒD« wL=
Ó ½≠Ã
Ô

Æ WO¼«e«
Ò t½«uQÐ qOL'«
Ó tÔKÓ¹Ú–Ó œÔdHÚ¹Ó Íc« dzU
Ó ÒD« wL=
Ó ½≠œ
Ô

Ó WB
tOKŽ≠ ÓÊULOKÝ U½bO=Ý Ò  w ÁdÔÚ– œÓ—ÓËÓ Íc« dzU
Ó ÒD« wL=
Ó ½≠‡¼
Ô
Æ .dJ«
 ʬdI« w ≠Âö «

lÓ{
Ú ËÓ wŽ«d½ÔËÓ ¨©q
Ú ¼®
Ó ÂUNH²Ýô«
 …«œ√ «b ²ÝUÐ
 WOðü«  «—U³F« s ŽÓ ‰ÔQÓ
Ú Ó½ µ

∫W³ÝUM *«Ô rO d
Ú ²« 
] W öŽ
Ì dÒ×
ÆW¹ Ô Ð g
Ó OÚF«
Ó V  ðÔ ≠√
^ ×

ÆdOUB
Ó Ó rÔFDÚð≠»
F« Ô

Æp
Ó ¹Úb«Ë
Ó Ô DðÔ ≠Ã
lO

Æ«d
Î J=³Ó Ô ÂUM
Ô ð≠œ
Ó

q
Ú ¼Ó Æ„
Ó —uD
Ó Ô q
Ô ÔQÚðÓ ≠‡¼


¨©«–U?*® ÂU?NH²Ýô« …«œ√ «b? ²ÝU?
Ú Ð WOðü«  «—U?³F?« w V³?Ó «
] s Ú ŽÓ ‰ÔQ?Ó
Ú Ó½ ∂
∫W³ÝUM*«Ô rO d
 ²«] W öŽ lÓ{ Ú ËÓ wŽ«d½ÔËÓ

Æq
Ó ³ÔKÚ³«
Ô ŸÔeÓH«Ë
Ó …ÔdO(«
Ó  
Ú cÓš√
Ó ≠√

Æv²ÓH« XOÚÐÓ v≈ Êö³K³«


 tÓł
] uÓð≠»
Ó

Æ…dOGB«
] qÐö³K »«d
Ó A«Ë
] ÂUF Ô L×
Ó ÒD« v²H« q Ú ¹Ó ≠Ã

Æh
 HÓI«
Ó »UÐ
Ó v²H« `
Ó ²ÓÓ≠œ

«–UL ÆUN¹b«Ë Ú √Ó—Ó U bÓMÚŽ q  X


Ó    ³ÔKÚ³«
Ô —UG
Ô Ú ŠU≠‡¼
Ó

π
Ì Ó½ …«œQÓÐ WÎO]HMÚ Ó X×
w wH Ó ³Ó
Ú √Ó n Ô ŠöÔ½Ë ©√® œuL
Ó OÚÓ k  F«
Ó w q
Ó LÓ−«
Ô √ÔdÓIÚ½Ó ∑
Æ©»® œuLF« Ó
©»®œuLF« ©√®œuLF«
…¡«d
Ó  s
Ú ŽÓ n
Ó ÓuÓðÓ√Ó sÚ Ó U½√≠± …¡«d
Ó  s
Ú ŽÓ n
Ô ]uÓ²ÓðÓ ·uÝ
Ó X½√≠±
Ó
ÆhB Ó I« hB 
Ó I«

Æw¦¹bŠ Ô cÚ√Ó ô U½√ ≠≤


Ó w » Æp¦¹bŠ
Ó w »cJð
Ô X½√≠≤
Ó

Ó…dOG
Ó B«
] dOUB
Ó Ó bFÐÚ√Ô rÚÓ ≠≥
F« dOUB
Ó F«
Ó   Ó bÚFÓÐÚ√Ó X Ó ½Ú√≠≥
Ó
 s
ÆUN¹ÚbÓ«Ë Ú ŽÓ  s
ÆUN¹ÚbÓ«Ë Ú ŽÓ …dOG
Ó B« ]

∫…bOH
Ó Ô q Ô w WÓOÓðü« wHM«
Ì LÓł ]  «ËœÓ√Ó lÔ{
Ó Ó√ Êü«

s
Ú Ó ≠±

rÚÓ ≠≤

ô ≠≥

±∞
∫ÖuL
 ÒM« w ULÓ ©fO® «b ²ÝUÐ
 WOðü«
Ó Ó LÓÔ'« wHM½ ∏
q

Î —UÐ
«œ  dOB
Ô F«
Ó fÓ OÚÓ œ—UÐ
Ï dOBÔ F«
Ó
ÎWF¹d
Ó ÝÓ …—U
Ô OÒ «
] X Ú
Ó OÚÓ WF¹d
Ï Ý Ó …—U
Ô OÒ «
]
f
Ó OÚÓ ÆÏ sšUÝ ÍUA«
Ô ≠√

f
Ó OÚÓ Æ œÏdG
Ò dzUD«
Ô ≠»

f
Ó OÚÓ Æ —Ëd
Ï Ó bu«
Ô ≠Ã

X
Ú
Ó OÚÓ Æ …dO³
Ï …d−
Ô A«
] ≠œ

X
Ú
Ó OÚÓ Æ WÏ×
Ó ²=HÓ²Ó Ô …ԜӗÚu«
Ó ≠‡¼

Ô Úù«
¡ö

∫«—uEM
Î ¡ö ≈
Î WOðü«
Ó …ÓdÓIÚH« V
Ô ²ÔJÚ½≠√
Ó

Y
Ô × Ó ³Ú¹Ó ¨qOL '« 
Ó tðuBÐ œÔd=GÓ¹ÔËÓ ¨Õ Ô dÓLÚ¹ÓËÓ dOD
Ô ¹Ó ¨qOL
Ï ł Ó tKÔJÚý
Ó dÏzUÞ
 q Ô ³ÔKÚ³«≠
Ô
tF{u
Ú ÁÔœU?
Ó OD« ”U Ô M?Ò « V^ ×  ¹ÔËÓ ¨—UG  B? 
Ò « tzUMÐ√Ó ÂU?FÞù ¡«cG« s?Ž ULz«œÎ
dOD
Ó ¹Ó Ê√ V−O Ô Ô ³«
q³K Ô U √Ò ¨tðuÓËÓ tKJÚA  LÚ²Ýô«Ë ¨ dOG
Ó Ð ŸU² Ì Ó h Ì ÓHÓ w
ÆdOG
Ì Ó h Ì HÓ Ó w gOF
Ó ¹Ó Ê√ ô ¨¡UL « w

±±
]  U öŽÓ k
∫rO dÚ²« Ô Šö½ÔËÓ WÓOÓðü« …ÓdÓIÚH« √ÔdÓIÚ½≠»
Ó

  v?KŽÓ UNÔðU?OB?
ÊU? Ú ý Ó ÀÔ bÒ×? Ó ²ÓðÓ ÌW?B
Ò  s
Ú ŽÓ W?³Ó²ÓJ?
Ú Ó*« w Y?
Ô × Ó ³ÚðÓ œU?
Ô FÝÔ X?½UÓ
 Ú œÒdÓÓøWB   Ác¼ q
Ò I« Ó ¦Ú  bÔł √Ó s
Ó ¹Ú√Ó∫UNÓ XUI Ó Ó¨W³Ó²ÓJÚ*«Ó WÓMO
Ó √Ó  
Ú √ÓdÓÓ¨ U½«uOÚ(« Ó
ÆW³Ó²ÓJÚÓ*« w · > —Ó dš¬ w UN½Ò≈∫WÎKÓzU  W³Ó²ÓJÚ*«Ó WÔMO
Ó Ó√ UNOÚKÓŽÓ

∫ 5Ý
Ó uÚI«
Ó s Ó OÚÐÓ UNFÔC
Ó ½Ë 
Ó ¨WÓ³ÓÝUM*«  ²«
rO dÒ W öŽ
Ó —U²
Ô Ú ½Ó ≠Ã
Æ ø ∫ ¨
ÓX¹√— q?Ú ¼Ó © ® tÔÓ Ó‰U Ë ¨tÔI¹b Ó Ó È√d?Ó © ® ÁœôË
 √Ó s Ú ŽÓ Y
Ô ×Ó ³Ú¹Ó Ôq?³KÚ³«
Ô ÊU
Ó
 bŠ
 ²ÚH«
ÊUO  OÚÐÓ w rÚNÔ²¹√—
Ó √Ó X Ô © ®ö Î zU
 tÔI¹b Ó tOÚKŽ
Ô Ó œ]—Ó© ® —UG
Ó B« = ÍœôËÚ√Ó
Æ© ®

∫ UþuH×
Ú L«
Ó

w?? ? ? Ðd?Ó ? ? ?ÞÓ t?? ? ? O? ? ? f?


Ó ? ? ? O?Ú ? ? ?ÓËÓ w?? ³? ?¼ÓÚc?? Ó f?
Ó ? ?O?Ú ? Ó f?
Ô ? ³?Ú ? ×?
Ó ? «

V?? ? ? ¼Ó–Ó Ús?? ? ? ? Ús?? ? ? ÔJ?? ? ? ?¹Ó ÊÚ≈ËÓ ÎU?? ?B? ? H?Ó ? Ó v?? ?{—Ú√Ó X?
Ô ? ? ?
Ú ? ÓK?? ?Ó

±≤
∫Í
^ uHÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]

Æq
 IÓ²ÓFÚL«
Ô s Ó  tłËdš
Ô bÓMÚŽ tK¼√˨dOÝ_«
Ó WŠ
Ó dÚÓ s
Ú ŽÓ U¹u
Î HÓý
Ó dÔ³=FÓ½Ô

∫w
^ ÐU²  dO³
 J« Ô FÚ²«
]
]  ÊÓuJM
∫WÎB = WOðü« qL
 '«
Ô VOð
Ó dÚðÓ bOF
Ô ½Ô
Æt½ËœUM
Ó ¹Ô tðuš≈Ë
Ô ¨tA Ú  lÓ ÓËÓ «dOG
= ŽÔ s Î Ó «—uHB
Î ŽÔ È√dÓ ≠±

Æ uB«
] WOŠU½
Ó V
Ó ¼Ó–Ó ≠≤

ÆÊU²
 ³«Ô w vA
Ò LÓ²Ó¹Ó e «—
Ï ÊU≠≥
Ó

Æt¹ÚbÓ¹Ó s
Ó OÚÐÓ —uHBF«
Ó e «—
Ï jI²«≠¥
Ó

Æ—UG= tðuš≈ v≈ —uHB


 B« Ó F«
Ô œUŽ√Ë
Ó ¨…d−
Ó A«
Ò oÓ K
] ðÓ r]ÔŁ ≠µ

Æ…ÓbÓŽU *«
Ó VKDð
Ô Ò Ì…dOG
UN½Q Ó dOUB
Ó ŽÓ   Ó lÓLÝ
Ó uÚ Ó ËÓ ≠∂

∫◊UA
Ï ½Ó

ÆUMzö “Ô ÂU √
Ó U¼ƒdI½Ë¨—uO
 D«
Ò s ŽÓ À ] ²ÓðÓ WÌB
Ô b× Ò  sŽ Y
Ô ×
Ó ³Ú½Ó

±≥
≤ ”—b«
° UM½uO
Ó Ž Ú Ó√ U
Ô vKž

t??Ð b?²?A?ð∫’
Ô d?×?
Ú ¹Ó ¨t?OÚKÓŽÓ ’
Ô d× Ú  ÊU?½ù«
Ú ¹Ó U vKž√Ó s Ú s Ó OÚŽÓ Ê]Ó√ w p
] Óý ô
ÆW³žd«  LÓÐ ŸU²L²Ýô«Ë ¨UN²−
U¼dþUM ^ W¹ÓƒÚ—Ô v≈ tÔ²KO
Ó NÚÐÓËÓ UO½Úb« Ô Ý Ó NÓ
Ú ËÓ w
ÆUNMŠ∫UN²−NÐ
 ŸË—“Ë
ULÐË¨Ì Ì —U¼“√ Ú  UN{—√ v?KŽ X
s Ô ³ÔMÚ¹Ó ULÐËÓ ¨W?KOL−«
w? Íd?− Ó «u?Ó s
Ú ¹Ó U?L?ÐËÓ ¨ÌÂu?−½ÔËÓ V? Ú  U?N?zU?CÓ w? `?
Ô ³Ó?
Ú ¹Ó
ÆÁUO s
Ú  U¼—U×
 ÐËÓ U¼—UN
 ½√Ú
Ós ÁdOÚGÓÐ tÔKÔBÓð w²« w
Ó ¼ËÓ ¨…UO׫
Ó o¹d
Ó Þ Ô AJ
Ó tÔÓ n Ú Óð w²« w¼ ÊU½
 ù« s
Ó OÚŽÓ Ê]≈
¨tKLÓŽÓ ÊU?Ið≈ s
Ú  tÔMÔJ
= LÓðÔ w?²« w  E?
Ó ¼ËÓ ¨rNð«d Ó ½Ó rÔNÓHÚ¹ÓËÓ ¨rN¼uł
Ó ËÔ √Ôd?ÓIÚ¹Ó ¨”UM«

ÆÕö «¨kHŠ∫j³Ú{
Ó v≈ ÁÔb? ²ÔÓ ¨t?O?ÓbÓ
Ó l?{«u? WÓd?F?ÚÓ ËÓ ¨tðU?d?ÓŠ
Ô ýd?  ³?Ú{
Ó j Ó ËÓ
Æ—UDš
 Ó s
_« Ó  tOL
 ×Ú ðÓËÓ ¨Wö«
Ò o¹dÞ

¨WÓdFL«
 »U?²«Ë …¡«dI«
Ó v≈ ÊU½ù«
 W?Ô KOÝËÓ s
Ô OÚF«Ë
Ó
Ã
Ô uÓŠ√
Ú V?
Ô U?D?« UN¹√Ò p? Ó ½Ò≈Ë ¨W?ÐU?²?J?« vKŽ tÔÓ W?ÔÓM?O?FL«
Ô w?Ó ¼ËÓ
ö? ¨U?L?N?O?ÚK?ÓŽÓ W? E?U?×?L«Ë ¨Óp?O?M?O?F?Ð W? ¹U?M?F?« v?≈ ”U?M?«
Ó ðÔ∫UL¼ÔbÚN−
ULNKL× Ú ðÔ  CK
¡u] ULN{ 
Ú d=FÓðÔ Ë√ ¨XU « ¡uÚC«
] w …¡«dIUÐ
Ó UL¼ÔbÚN−
Ú ðÔ
ÆULN²

Ó ‚uÓ Ó Ó  ULNO?Ú KŽÓ k
Ú UŠË ¨W
Ód?×
¨—U³G?Ô « s Ô …—«d׫Ë
Ú L« Ó ¨b?¹bA«
Ì FÓðÓ Ë√ rÌÓQÐÓ ULNO  
ÆV Ó dÚFÓý 
Ó ÊÚ≈ VO³D«  …—UA²Ý« v≈ ŸÚ—UÝË

±¥
d?OÚžÓ …d?OGÒB?« ·Ëd?׫  «– W?IO
b«
Ò W?ÐU?²J« v≈ d?EÓ]M?UÐ p Ú F?²ÚÔð ôË
Ó O?ÚMÓO?ÚŽÓ V
ÎU?‡¹Òu
Ó ¡ÓuÚC«
Ò f  FÚ¹Ó Íc« lö?« ‚
Ô J? Ó w …¡«d
 —Óu« Ó I?« sÓ  —U¦ù« Ë√ ¨W?× 
Ó {«u«
 ²ÝUÐ
Æ—«dL Ú ULNHOE MÚðÓ vKŽ ’ Ú dŠ«ËÚ ¨sOMOF« v≈
…¡«dI«
Ó bÓMÚŽ bFÓIÚL«
Ó vKŽ ô Î b²ÓFÚÔ p
Ó ÝuK
Ô ł Ô s Ó vKŽ WEÓU×
 OÚMÓOÚF« Ó L«
Ô q zUÝ Ú ËÓ
 ËÓ s
 »U²J« vKŽ —u Ô M«
Ò lÔIÓ¹Ó Y
Ô OÚ×Ó Ð ¨ö Î OÚÓ p ] l{«uÓ ÔWEŠöË ¨WÐU²J« ËÚ√Ó
Ó MÚ ¡uÚC«
w²« WHO×
Ó B«
Ò vKŽÓ qÐÓ ¨…ÎdÓýU³
Ó Ô p
Ó OÚMÓOÚŽÓ vKŽÓ lÔIÓ¹Ó ôË ¨ÈdO«
Ô n  ²J«
Ó WOÓŠU½
 s Ú 
ÆUNO V
Ô ²ÔJÚðÓ ËÚÓ√ ¨U¼ƒÔdÓIÚðÓ
ÆkH×¹∫wI¹ ÂU? 
Ó √Ó V¹dI« Ó  t?OMOÚŽÓ wI
”u?K−« s Ó ¹Ó ÊÚ√Ó ÊU?½ù« vKŽÓËÓ
¨“UHK²«
Ò s  ŽÓ WuIF
Î WU
Î bÔFÔ³Ú¹Ó U½UJ
ÎÓ Ó —U²
Ó 
Ú OÓÓ ¨»uÝU׫ WýUý
Ó ËÓ “UHKÒ WýUý
 ²« Ó
WE
Ó U×
Ó LK 
Ô ¨tULF²Ý« …b]Ô WUÞ≈
 ÊËœ
Ó ‰«b²ŽUÐ
Ì »uÝU׫
Ó Ó LFÚ²Ó
q Ú ¹Ó ÊÚ√Ó tOÚKÓŽÓ pc
Ó Ó
ÆUL¼œUNł
 ≈ ÂbÓŽÓËÓ tOMOŽ vKŽ

Ó U?×ðÔ ÊÚ√Ó lOD


ÊÚÓ√Ë ¨Óp?OMOÚŽÓ vKŽ k Ô ²?Ó  dÚ׫ Óp–Ë ¨W?¹UMF« Ác¼
Ú ðÓ ¨’  q? ¦ÚLÐ
ÆsOÚ²ÓKOL
Ó ł  OÚ²ÓLÓUÝ ULNÐ
Ó s  lÓ²]LÓ²ÓðÓ

±µ
∫WK¾Ý_«

øtL
Ú ł w tOÚKÓŽÓ ÊU½
Ô ù«  ’ Ú ¹Ó ¡Ìw
Ô d× Ú Óý vKž√ U ≠±

øUNO≈Ó dEÓMUÐ
Ò ÊU½  lÔ²LÚ²Ó
Ô ù«  L«
Ú ¹Ó w²« bÔ¼UAÓ U ≠≤

øs¹dšüUÐ
Ó  ðô«
‰UBÒ w UN³ŠU
Ó s Ó bÔŽUðÔ n
Ô OÚF« Ó OÚÓ ≠≥

Æs Ó nzUþË
 OÚF«  Ú  UF
s Î ÐÓ—√
Ú œÔbÒFÓÔ½ ≠¥

øWÐU²J«Ë  …¡«dI« bÓMÚŽ s Ó vKŽ WEÓU×L«
 OÚF« Ó ÔqzUÝË U≠µ

 ²«
ø“UHKÒ ÂU√
Ó ö¹u
Î ÞÓ ÊuK
Ó −
Ú ¹Ó s¹c«
Ó `
Ô B
Ó MÚ½Ó «–ULÐ ≠∂

øs Ó w rÌÓQÓÐ X
 OÚF« Ó 
Ú 
Ó Š
Ú Ó√ «–≈ q
Ô FÓHÚðÓ «–U ≠∑

Ó WKÓ «u
ørK^FÓ²« Ó Ô s
Ú ŽÓ ÊU½ù«
Ó oOF
Ô ¹Ô dB
Ó ³«
Ó Ê«b
Ô IÚÔ q¼ ≠∏

øÊU½ù«
 bÓMÚŽ f
Ô LÚ «
Ó ”«u׫
^ U ≠π

±∂
ÔWGÓK«
^
 ²Ó
qOD Ú L«
Ô w UNFÔC
Ó ½Ó˨
Ó wðQÚ¹Ó ULO y jš
Ó tÔ²Ó×
Ú ðÓ UL WÓÓœ«d
 L«
Ô WLKJ«
Ó —U²
Ô Ú ½Ó ±
∫q  L«
 ÐUI Ô

‚dÔÞÔ sLŁ√
Ó Úo¼dÚðÔ rÓE]½Ó bÔŽU¹Ô

ÆtOÚKÓŽÓ ’
Ô d× Ú  ÊU½
 ¹Ó U vKž√Ó s  ù«  s
Ô OÚŽÓ ≠√

Æ—Ëd*«
 WÓÓdÓŠ ^ ÞdÚA«
Ó w ^ j Ó ³ÓÓ{ ≠»

Æ…UO(« ‚UA
= Ó vKŽ ÁUš√Ó Œ
Ô _«
Ó 5F
Ô ¹Ô ≠‡ł

Æ…ÏdO¦
Ó Ó s Ó vKŽ WEÓU;«
 OÚF« Ó Ô qzUÝËÓ ≠œ

Æ «dO¦ Ó OÚŽÓ bÚN−


Î Ó pM Ú ðÔ ô≠‡¼
∫5F«
Ô
dB
Ó ³«
Ó WÔÝUŠ
] ∫ÖuLM« Ô LJÚ½Ô ≤
Ò w ULÓ q
Ô ½Ú Ó_«
∫n‡ ∫ÊÔ–Ú_«
Ô
WÔÝUŠ
] WÔÝUŠ
]
∫bÔO«
Ó ∫ÊUK«
Ô
WÔÝUŠ
] WÔÝUŠ
]

±∑
∫wðQÚ¹Ó ULO vMFÚL«
Ó q Ô LJÚðÔ w²« WKÓLÚ−«
Ô eÓÚ—Ó …dz«b«
Ò w V²J
Ô ½Ó ≥


ÆWKOL'«  dþUM*UÐ≠± ÊU½ù« WKOÝ
Ô ËÓ s Ó √
Ô OÚF« ¥

Æ…¡«dIUÐ≠≤ tÔKÔBðÓ w²« wN »

ÆtOÚMÓOÚŽÓ w rÌÓQÓÐ dFÓý


Ó ÊÚ≈ ≠≥ ÊU½
Ô ù«  lÔ²LÚ²Ó
Ú ¹Ó ô UN½ËbÐËÓ ‡ł

Æ…¡«dI«
Ó v≈ ≠¥ sOÚF«
Ó œUNł≈
 ÂÔbÓŽÓ V  ¹Ó Ópc œ
Ô −

Æ”UM«
 Ó  ÁdOÚGÓÐ ≠µ
s  VO³D« …—UA²Ý«
Ô ÊU½ù« vKŽ Ë

 H?Ú]K?« w? s?O²N?ÓÐU?A²ÓÔ s?O?²L?


w? U?L k? Ó K?Ó q
= Ô 5?
Ó Ð v?M?F?*« w ‚
Ô d=H?Ó½ËÔ r?
Ô NÓH?Ú½Ó ¥
∫ÖuL
 M«
Ò

Æ¡UL« s Ú  X
 OÚŽÓ s Ô ÐÚdý
Ó ÆwMLRð wMOÚŽÓ ∫ÖuLM«

Æ¡UL« lÔ³Ú½Ó ∫ sOÚF«


Ó 
Æ…dÓB³L« s
Ô OÚF«∫
Ó sOÚF«
Ó

ÆtUMž√
Ó wŽ«d«
Ò ‚UÝ
Ó ÆÏW¹]u
Ó VŽö«
Ò ‚UÝ
Ô ≠√

Æ wKIK
 X
Ó ¹Úe«
Ó ŒU Ò wL×
Ô ³D« Ú ¹Ó ÆdDÓ «
Ó s Ó  tMÓÞÓËÓ Í Ô wL×
^ bMÚ−« Ú ¹Ó ≠»

±∏
Æ…Óe]Óž w bLŠ√
Ó bł
^ gOF
Ô ¹Ó Æt²Ý«—œ
Ó w VU
Ô D«
Ò b]ł
Ó ≠Ã

ÆÂd  WEÓU×
 JÓuÞ Ó Ô w gOŽ
Ô √Ó ÆUM½uOŽÔ vKŽ WÔEÓU×L«
Ó V  ¹Ó ≠œ
Ô −

 ULKJ«  √Ó qOJA
Ó dš«Ë   ½Ë¨
ðÓ dÓOÒGÓðÓ kŠöÔ ©√® œuL
 F«
Ó w q
Ó LÓ−«
Ô √ÔdÓIÚ½≠√
Ó µ
∫©»® œuLF«
Ó w UNOKŽÓ Ê]≈ ‰uš
 œÔ bFÐ
Ó
©»® œuLF« ©√® œuLF«

Ï WUE
W³ł«Ë Ó M«Ò Ê≈] Ï WUE
W³ł«Ë Ô M«≠±
Ò
ÆÏWOUž s
Ó OÚF«
Ó Ê≈] ÆWOUž
Ï s
Ô OÚF«≠≤
Ó

Æ…b¹b
Ï ý Ó …Ó—«d(«
Ó Ê≈
] Æ…b¹b
Ï ý Ó …Ô—«d(«≠≥
Ó

Æd¼U
Ï VO³D«
Ó Ê≈
] Æd¼U
Ï VO³D«
Ô ≠¥

∫UNOÚKÓŽÓ Ê≈  œÚ≈ bÓFÚÐÓ  ULKJ«


] ‰Uš Ó dš«Ë√Ó qOJ
Ó AÚ Óð wŽ«dÔ½Ë o³Ý Ô LJÚÔ½ ≠»
Ó ULÓ q
Æ Ê≈
] …Ïe¹e
Ó ŽÓ Ô÷—_« ≠±

Æ Ê≈
] y –Ó q
w Ô HÚ=D« ≠≤

Æ Ê≈
] bOH Ô J« ≠≥
Ï Ô »U²
±π
 −
∫WKL−« dš¬ w V ^ FÓ²«
Ó WöŽ
Ó k  ½Ë
Ô Šö Ô ¨Ã–uL
 Ò w UL wðQ¹ ULÒ V
M« Ô −
] FÓ²Ó½Ó ∂

°lOÐd«
Ó Ó LÓł
q Ú Ó√ U Ï qOLł lOÐ
Ô d«
Ò ∫ ÖuL½Ó
uÏKÚŠ
Ô q
Ô 
Ó F«
Ó ≠√

WÏF¹d
Ó ÝÓ …dzU
Ô ÒD« ≠»

s
Ï 
Ó Š
Ó ‚b
Ô B«≠Ã
=

Ï OÒÝ
T Ô cÓJ« ≠œ
Ó »


∫WOðü«  ]cL«
…d 
Ó  ULKJ« Ó ½]RÓÔ V
Y Ô ²ÔJÚ½Ó ∑


rUÝ iOÓÐ√Ú  Ô
bŽU

dŁRÓÔ oO
œÓ dLÓŠ
Ú √Ó

≤∞
Ô Úù«
∫ ¡ö

∫ÖuLM« Ô LJÚ½Ô ≠√
Ò w UL q

«uK
Ó ËÓ ‰Ułd« ö
Ó ËÓ Êöł
Ô d«
Ó q
Ó ËÓ qł
Ô d«
Ó ∫ÖuLM«

Ó dÓŠ
Ó ≠»
`
Ó ³ÓÝ≠Ã
Ó
rÓN≠œ
Ó
V
Ó ²Ó≠‡¼
Ó

Ó FÓð ≠Ë
V

∫k
Ô HÓKÚðô Ô ²ÓJÚÔð n√Ó ·
Ô ËÓ V Ó UNO w²«Ò WLÓKJ«
Ô dÚŠ Ó ‰ÓuÚŠ
Ó …d
Î z«œ
 lÔC
Ó Ó½ ≠»

∫«—uEM
Î ¡ö
Î ≈ V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≠Ã
∫lDÚI«Ë
Ó q  Ó …eÓLÚ¼Ó WÐU²
Ú u« Ó  k  ½ÔËÓ ¨WOðü«
Ô Šö Ó …d  V
Ó IÚH« Ô ²ÔJÚ½Ó ≠
WýUý
Ó ËÓ “UHK
 ²«Ò WýUý
Ó ÂU 
Ó √Ó V¹dI« ”uK'«
  OÚŽÓ wI
s tOM Ó ¹Ó ÊÚ√Ó ÊU½
 ù«  vKŽÓËÓ
 pc
ÚÊ√Ó tOKŽ Ó Ó ¨“UHKÒ²« sŽ WuIF
Î WU
Î bÔFÔ³Ú¹ÓU½UJ
ÎÓ Ó —U²
Ó Ú OÓÓ ¨»uÝU(« 
v?KŽ WEÓU? Ô ¨t?U?LF²Ý« …b]Ô WUÞ≈
Ó ×LK  ÊËœ
Ó Ì‰«b?²ŽUÐ »u? Ó ÝU(« q Ó LFÚ²?ÓÚ ¹Ó
ÆUL¼œUNł
 ≈ ÂbÓŽÓËÓ tOÚMÓOÚŽÓ

≤±
∫Í
^ uHÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]

Ó vKŽ WEÓU×
ÆsOÚF« Ó L«
Ô q zUÝ
 ËÓ s
Ú ŽÓ WÔ³ÓKÓD«
Ó À Ô b]×
Ó ²Ó¹Ó

^ ÐU²J« dO³
∫w Ô FÚ²«
]

ÆU¼U½b¼Uý ÌWKOLł  Ó s
Ó dÓþUM Ú √Ó WÓFÓÐÓ—Ú√Ó V
Ú ŽÓ dÌDÔÝ Ô ²ÔJÚ½Ó

∫◊UA
Ï ½Ó

∫‰ÓuÚŠ
Ó WÔ³ÓKÓD«
] tÔFÓÓ À
Ô b]×
Ó ²Ó¹Ó ÊuO
Ì ŽÔ VO³
Ó ÞÓ WÔÝ
Ó —bL«
Ó nOC
Ô ²Ó
Ú ðÓ
ÆsOÚF« 
Ó ÷«d Ó√ ≠√

ÆUNOÚKÓŽÓ WEÓU×
Ó *«Ô ‚
 dÔÔÞ ≠»
≤≤
≥ ”—b«
UJÒŽ Ï Š
Ó v≈ WK Ú —

œu?B?I?Ú*«Ë¨b?
Ó  Q?Ú¹Ó
O?=IÓ¹Ô∫d?ÔÝ s
Ú Ó UNUL
Ô ł  QÚ¹Ó ¨‰UL
Ó dÔÝ  −«
Ó WFz«—
Ô WOMOD
Ï Ú KÓ WM¹b
Ï UJÒŽÓ
b?? ¹b?? A? ?« d?? ŁQ?? ²? ?« U?? M? ?¼
d×
Ú ³«
Ó sÓ LÓ ¨d³«
= ËÚ√Ó d×
Ú ³«
Ó sÓ  UœU
Î Ó √Ó ¡«u
ÊU Ï ÝÓ ¨U¼—Ëe Ô ¹Ó
ÆUNUL−Ð
.dNEð∫Ëb³ð UNMÚ X
Ó Ðd²«
Ú ULK]ÔËÓ ¨tł«u Ó ÚÓ√ Èb× Ò ²?ÓðÓ WÎ  WÎFÓKÚÓ Ëb³ðÓ
Ó Uý
.WFHðd∫W Uý
l?OML« ÊUJL«∫sB׫
d=³«
Ó s?Ó ËÓ Æd×?
Ú ³«
Ó j
Ó Ý
Ó ËÓ Óp?O≈ ÂÔb?
] IÓ²ÓðÓ U?N½]√Ó „
Ó —u?
Ô Fý œ«œ“«
Ó
t?U?×?²?« V?F?B?¹ Íc?« X?
Ó Úb]IÓÓð ULK?]ÔËÓ ¨WÓH?O¦J« —U−ý
Ô Ó_« tÔD?O×ðÔ UMÎB Ú Š d?ÔNÓEÚðÓ
.¡«bŽ_« s
W?? H? ?²? ?K? ?L? «∫W?? H? ?O? ?¦? J? « Ò ?« w?? W?γ?Ó ?žÚ—ÓËÓ ¨t??Ð ÎU??ÐU??−?Ž≈  
¨t??O?≈ ‰u??šb? Ó œÚ“ ÁÔu?
Ó ?×?
Ú ?½Ó
.WЗUI²L«Ë ÆtKš«bÐ U ·UAJ²Ý«Ë

≤≥
w? Ò FÓ Ì…b¹bł
Ó NÚÓ ¨UJ? Ó ÌW?K?OLł
Ó Ì…—u rÓÝ
Ú —Ó l?
Ô OD²Ó?
Ú Óð ¨w Ú 
= ?¹—U²« UJÒŽÓ —u?Ý s
Ô UN½Ò≈ ¨W?¹UN½ ô U v≈ tO≈ b^Ó²?LðÓ d׳«
ÁUO  ÁUO s?
Ú  ‚—“√
Ó dÌ×
Ú ÐÓ ∫s¹dÓ×
Ú ÐÓ s?
Ó OÚÐÓ lÔIÓðÓ
W??F?Ý«Ë ÷—√∫Ãd? ^ ²ÓLÚ¹Ó WÐUO« s
b? Ó  dÓC
Ó š Ú ÐÓËÓ ÆjÝ
Ú √Ó dÌ× Ô iOÐ_« d×
Ò uÓ²?ÓL« Ú ³«
Ó
ÆvŽdË  U³½  «– Æ`O
Ô ÓH« UJÒŽÓ Ã
Ô dÚÓ tÔ]½≈ ¨dB
Ó ³«
Ó Èb vKŽ

Ú ŽÓ b¹Ó v?KŽ …d?Ó−?


 ÐÚ ËdL?
s? Ú NK?Ú dÓA? Ó U? « ÂU?F?« w? UJÒŽÓ Êu?
Ó ŽÓ f Ó LK?L?
Ô « `
Ó ²?ÓÓ
¨WOÒÐdÚ׫
Ó s  HÔ« Ô Ð UL¹b
Ò lMÚB Î Ó  
Ú dÓNÓ²ý«
Ó bÓËÓ ¨ÊUOH
Ó Ý Ô wÐ√ sÐ
 W¹ËUFË
Ó ¨’UF«

«d
Î B  KL«
Ú Ó UNO vMÐÓËÓ ¨p Ó b³Ž
 sÐ Ô ¼ Íu
Ô ÂUA ^ _«
Ô WHOK «
Ô UNFÓÝ
] ËÓËÓ U¼¡UMÐ
Ó œÓb]ł
Ó bÚÓËÓ
ÆUL
Î Ú Ó
¨ WO ¹—U²«
]  U¼—UŁ¬ Ú  b^FÓ¹Ô rOE
r=¼Ó√Ó s Ï UJÒFÓÐ jO×
Ï ŽÓ —uÝ Ô ¹Ô
Ãd?? Ð l??L? ł∫ëd??Ð√
b²«
] bË ¨WFOM
Ï Ã«dÐ√
Ï ËÓ ÊuB
Ï Ô ¨WÏFÓÝ«Ë ‚œUM
ŠË Ô š Ó tÔKÔK]
Ó ²ÓðÓ
Ë√ s?? ?B? ?×? ?« u?? ¼Ë
v??M? ³? ¹ Íc??« X?O?³?«
ÔW?KOL−« Ó «Ë w½U³L«  dÓA?
Ó Ôo?z«b×? Ó Ó²½« v²ÒŠ
Ó ÔÊ«d?LF«
Ô UÒJ?FÐ
ÆWM¹bL« —uÝ vKŽ Ær¹bI« U¼—uÝ
 ×Uš
Ó
UN²]“√Ó dÓ³ÚŽÓ X
Ô Úu]−
Ó ðË
Ó ¨W?Ó KOL−« WM¹bL«
Ó   
Ác¼ Ô —Ú“Ô bÚIÓÓ
U?NÔU?Lł
Ó w?½dÝ Ú ÓËÓ ¨pL?
Ó √Ó b? Ó ?
] « lO?ÚÐÓ  ö
Ò ×?Ó Ð …—u?N?AL«
Ó L?
¨V?
Ô ³?]×?
Ó L? ^ d?]A?« U?¼u?
Ô « w ^ ł
Ó w½d?Ó×?
Ó ÝË
Ó ¨Ôq?O? _« w?
^ Ðd?F«
r?K?F lLł∫r?U?FÓ
…eOLL« WöF« u¼Ë
Ó U?F?Ó q
W?ÓO?ÒÐd?ÓF?Ó « t?ÔL? Ô ]Q?ÓðÓ√ÓËÓ ¨u?
= '« `?
Ó z«Ë— o? M?Ú²?ÓÝ
Ô A? Ú √Ó X?
Ô ŠÚ —ÔËÓ
’U? ?« q?J?A?« Ë√
ÆWOöÝ
Ò  ù«
Æ¡UOýú

≤¥

¨fU−«∫iЫd« T?ÞU?ý v?K?Ž i?Ыd« —«  e?Ò−? Ó « l?U?ł » Ó u?
Ú Ó X Ô N?Úł ] u?
Ó ðÓ
.rOIL«

Ô X
Ô łÚ dÓš
Ó X Ó ÊÚ√Ó bÓFÚÐÓËÓ ¨tðbÓLŽÚ√Ó s
Ô OÚK] Ó OÚÐÓ XÔ Úu]−Ó ðÓ bÚÓËÓ ¨d× Ú ³«
Ó
d?? ŁR?? ¹∫w?? ½d?? L? ?G? ?¹ Ô F? ?
v?≈  b? Ó ËÓ ¨W?ÓF?ÓK?ÚI?Ó «  
Ô —Ú“Ô r?
] ÔŁ ¨w?  ½d?ÔL?
Ô ?G?¹Ó Ÿu?
Ô A? ?«Ë
ÆwKŽ dDO¹¨wKŽ Ì …dO¦ Ì Ã«—œ√  ÞÓ s
o¹d   
Ú ŽÓ WM¹bLUÐ WDO×L« W UA«  Ý
—«uÚ _«
Ó
r?? O? ?E? Ž∫o?? ¼U??A? « ÔXFÚ²]LÓðÓ o¼UA«
 uKF« Ú ËÓ ¨Ì…œÓb=FÓ²ÓÔ ÓsU√ w Ì…dÓA²ÓMÚÔ
«c¼ s
=
.ŸUHð—ô«
 ?
—u Ò « «c¼ VÓ ½«uł tł«u
Ô Ú√Ó »Ô dC?
Ú Óð Íc« d× Ó …b¼U?
Ú ³« Ó A Ó LÔÐ
ÆrOE
 F«
Ó

a
 ¹—U?²Ð s
Ó O—U?F« Œ
 uO?A
Ò « bÓŠ Ô OÚI²« …œÓu?ÚFÓ« o
Ó √Ó X?  ¹d?Þ wË
Ó ³ÚÓ WO½U¦« n
vKŽ œöOL« q  Ú_
Ó « w UJÒŽÓ X
Ú ] QÓðÓ ∫‰ÓUIÆWM¹bL«
Ó Ý
«Îed?ÚÓ U?NM?   Ó ð]«Ë ¨WO?Ò½U?FM?J« W?OÒÐd?F?« q
Ú cÓ ?  zU?³I?« ÈbŠ≈ b?
 ¹Ó
Æ—ÒU׫ q
Ó ÚdÒ« Í Ó ËÓ ¨Uι—U−ð
Ú √Ó ¨©uJÒŽÓ ®UN²ÚL]Ý
Ú dÓNÓÓ w²« …ÓbU « WÓM¹bL« Ác¼ UÎŽœ=uÓÔ WÓKU׫ X
…Ó«eGÔ«   Ô ³Ú—Ó
ÊUCŠ√ w w  Ú√Ó ÊÚ√Ó wH½ …—«dÓ w X
Ó C Ô OÚM]LÓðÓËÓ ¨UΦ¹bŠ
Ó ËÓ UÎL¹bÓ
Æ`Lð¨qNð∫`Mð `
Ô MÓ Ó OŠ WÎO½UŁ …Îd]Ó UNð—ÓU¹“ vKŽ X
Ú ðÓ s Ô ÚeÓŽÓ bÚÓËÓ ¨‰ÓuÓÞÚ√Ó …ÎbÒÔ UJÒŽÓ
ÆWÔ
Ó dÚHÔ«

≤µ
∫WK¾Ý_«

ød׳«
 Ó  UJÒŽÓ Ëb³ðÓ ÓnO ≠±
s

øUJÒFÓÐ jO×
Ô ¹Ô ÍcÒ«U ≠≤

øUJÒŽÓ ÊuLK*«
Ó `
Ó ²ÓÓ v²Ó ≠≥

øUJÒŽÓ UײÓÓ s
 ¹ÚcÓK«
Ò s¹bzUI«
 rÝ«
Ô U ≠¥

øU1bÓ UJÒŽÓ  
Ú dÓN²ý«
Ó «–ULÐ ≠µ

øUJÒŽÓ w pK*« b³ÚŽÓ sÐ Ï ¼ WHOK)«


Ô ÂUA Ô Ó FÓÓ «–U≠∂
q

ÆUJŽ
Ò —uÝ
  OÒÓ s
 «e Ú  5ðÓeÓO=Ó dÔÔcÚ½Ó ≠∑

ø—uNA*« UJÒŽÓ lUł


Ó vMÐ s
Ú ≠∏
Ó

øUJÒŽÓ WLÓKÓ vMFÓ U ≠π

ÆW1bI« UJÒŽÓ w UNð—U¹“


Ô Ô JLÚ¹Ô ¡UO
s Ó ýÚ √Ó WŁöŁ
Ó dÔc
Ô Ó½ ≠±∞

øUJÒŽÓ ”UM«
Ô —Ëe
Ô ¹Ó «–U* ≠±±

ø…«eG«
Ô …dÓ ¼U UJÒŽÓ X
Ú OÓL=Ý
Ô «–U* ≠±≤

≤∂
ÔWGÓK«
^
q?O?D²?Ó
Ú L?
Ô « w? U?NFÔC?
Ó ½Ó˨
Ó w?ðQÚ¹Ó U?L?O j? Ú ðÓ ÌW?LÓK?Ó q?
y Óš U?N²Ó×? = Ô b]{ —ÔU?² ?Ú ½Ó ±
∫q  L«
 ÐUI Ô

dH=MÓ¹Ô Î U¦¹bŠ X
Ô ÚeÓ½Ó œuÓÝ
Ú _«
Ó œ—U³«

 Ýu²*«
Æj Ò  iOÐ_« ^ DðÔ ≠√
d׳« vKŽ UJÒŽÓ q

ÆWOÐd(«
Ò Ò WŽUMBÐ ÎU1b UJÒŽÓ  
 HÔ«
s Ú dN²ý«
Ó ≠»

ÆWÓ UÒA« UJÒŽÓ —«uÝ√ vKŽ  


Ô bÚFÓ ≠Ã

Æ—U(«
Ò q Ò WO½UFMJUÐ wMF¹Ó k
Ó Úd« Ï HÚÓ UJÒŽÓ ≠œ

ÆU¼—ËeÔ¹Ó s
Ú Ó UNUL
Ô ł  QÚ¹Ó ¨‰UL
Ó dÔÝ  '«Ó WF
Ô z«— UJÒŽÓ ≠‡¼

≤∑
 L«
∫qÐUIÔ qOD
 ²
Ó L«
Ô w tFÔC Ó ¨wðQ¹ ULO W̽Óu]KÓÔ WÌLÓKÓ q
Ó ½Ë = Ô ·
Ó œ«d
 Ô —U²
Ô ½Ó ≤

lÝ«Ë dNÓEÚðÓ w  dJ


Ò 
Ó‰öš uÓ×
Ú ½Ó

Ëb³ð ÆW  WFK
Î Uý Î d׳«
 Ó  UJÒŽÓ Ëb³ð ≠√
s

Ì Ó Æ`O
`O Ì Ó dC
Ó š
Ú √Ó q
Ì NÚÝ Ô IðÓ ≠»
Ó ”√— vKŽ UJÒŽÓ n

dÓ³ÚŽÓ ÆUJÒŽÓ WÒ“√Ó dÓ³ÚŽÓ X


Ô Úu]−
Ó ðÓ ≠Ã

X
Ô KÚÒQÓðÓ ÆWÓO]öÝù« WÓOÐdF«
Ò UJÒŽÓ rÓUFÓ X
Ô KÚÒQÓðÓ ≠œ

»
Ó uÚ
Ó Æ—«
 e'«
Ò lUł
 »
Ó uÚ
Ó X
Ô NÚł
] uÓÓð ≠ ‡¼

∫⁄«dH«
Ó Ô LÚ½ÓËÓ ¨wðQ¹ ULÒ WÓ³ÓÝUML«
UNÐ ú  WÓLÓKJ«
Ó —U²
Ô
Ú ½Ó ≥

Ú dÓNÓÓ WOÒ½UFM ÔWFz«— dCš√ Ú Ý


s−

ƉUL'«
 WÏOMOD
] Ú KÓ WM¹b
Ï UJÒŽÓ ≠√

Ìd×
Ú ÐÓ˨d׳«
Ó  s
ÁUO Ú  ‚—“√
Ó Ìd×Ð ªs¹d×Ð
 Ó5Ð UJÒŽÓ lÔIÓÓð ≠»

Æ.bI«
Ó UJÒŽÓ Ú —“√
Ô rÚKÓÓ X
Ô Úu«
Ó wMÓÓ—œ√
Ó ≠Ã

≤∏
ÆU¦¹b
Î ŠËÓ U1b
Î …«e
Ó G«
Ô WOMÒ K WM¹b
Ï OD Ï UJÒŽÓ ≠œ

Æ WÏOÐ]dÓŽÓ WKO³
Ï Ó UJÒŽÓ X
Ú 
Ó Ý
] Ó√ ≠‡¼
∫…ÌbOH
Ó Ô q
Ì LÓł
Ô w WOðü«
Ó   ULKJ« ÂÔb
Ú ²
Ó ½Ó ¥

ÃdÚÓ ≠√

ÃuÚ≠»
Ó

r
Ú Ó ≠Ã

ŸuA
Ô š≠œ
Ô

W d
Ó H«≠‡¼
Ô

∫ÖuLM« 
] w UL VÝUML« ÊUJL« w V 
Ó ÝUML« …—Uýù«
Ó rÝ«
Ó ÂÔb
 ²Ó
Ú ½Ó µ

 Ê«c¼ Óp–Ó Ác¼ Ó ¾Ë√


p ÓpKÚð

ÆqOL
Ï łÓ dÔB
Ú I«
Ó p Ó –Ó ∫ ÖuLM«
]
ÆWÏ  WÔFÓKÚI«
Ó Uý Ó ≠œ ÆrÏKEÚÔ ‚U
Ô e«
= ≠√

ÆWKOL
Ï ł Ó WM¹b*«
Ô ≠‡¼ ÆÊËdO¦Ó —«Ë
Ô e«
^ ≠»
ÆÊUFOM
 Ó ÊUł
 dÚ³«
Ô ≠Ã
≤π
qÐUIL«
 œu
 LF«
Ó w UNFÔC 
Ó ½ÓËÓ ¨WOðü« q
 LÓ−«  HML«
Ô w WÓKÓB Ó dzULÓ C«
Ò Ã Ô d
Ú ²Ó
Ú ½Ó ∂
∫ÖuL
 ÒM« w UL

U½√ Æ WL¹bI« ÊbÔL«


Ô …Ó—U¹ ^ ŠÔ√ U½Ó√ ∫ÖuLM«
Ó “ V ]

ÆrOE
Ï ŽÓ Ïa¹—Uð UM V
Ï FÚý
Ó s
Ô ×
Ú Ó½ ≠√
ÆÊUŽU−A«
^ Ê«bzUI« UL²½Ó√ ≠»

ÆUJÒŽÓ rðÔ—Ú“Ô rÚ²Ô½Ú√≠Ã


Ó

Ó ¼ ≠œ
ÆUJÒŽÓ —ÚeÔðÓ rÚÓ w

ÆUJŽÓ W]“Ó√ w X
Ó Úu&
] XÓ ½Ú√≠‡¼
Ó
 L«
VÝUM  Ó w WKÓB
Ô UN½UJ  ²]L«
Ô dzUL ] bŠ
 C« Ú uÓÐ WÓB
Ó √Ó l{  M«
Ó U  KJ«
]  UL Ó q Ô LJÚ½Ô ∑
∫ÃÓ–uLÒM« w ULÓ wK¹ ULO

øUJŽ WM¹b  
Ó —“ q¼ øUJŽ WM¹b —“ q¼ ∫ÖuLM«

 
Ô U½ Ó „ UN‡
.UJÒŽÓ sŽÓ …b¹b
Ó łÓ ¡UO
Ó ý Ú √Ó ‡LKFÓðÓ ∫W³ÓKÓD«
Ò Ó‰U ≠±

øwI¹bÓ U¹ Õ Ó Ð
 dÓHU dÔFA
Ú ¹Ô ÍcÒ« U ≠≤

ÆUJÒŽÓ —«u
 Ý Ú Ó√ vKŽÓ ‡uÒ−
Ó Óð ∫œUFÝ
Ô XÓU ≠≥

ÆÊUJÓ q Ú  —«Ë
= Ô s Ó e«
Ò ‡ULł  QÚ¹Ó ∫WÎKÓzU UJÒŽÓ WϳÓUÞ
Ó dÔÝ  X Ú HÓ
Ó ËÓ ≠¥
≥∞
∫WOðü«  ULKJ« lÓLÚłË
Ó vMÒ¦ÓÔ V²J½
Ô ∏

WKO³Ó qNÚÝ —uÝ œdH


Ó
vM¦

lLł

œdH
WFKÚÓ WI¹bŠ
Ó Ú Ý
s−
vM¦

lLł

∫ ¡ö 
Ô Úù«
∫…eÓLÚN«
Ó WÐU²
Ó Ô Šö½Ë ¨Ã–uL
k  Ô LJÚÔ½ ≠√
]M« w UL q
¡ÎUO{ ¡ÓU{
Ó ∫ ÖuL
Ó M«
]
UŽœÓ ≠±

ÈbÓ ≠≤

vš¬ ≠≥

vMÐÓ ≠¥

ÈdÓý
Ó ≠µ
≥±
∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö
Î ≈ V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≠»
Ëd
Ô LÚŽÓ ¨ÊULK
 Ú L« Ó ²ÓÓË ¨WO½UFMJ« qzU³I« ÈbŠ≈ UJÒŽÓ X
Ô Ê«bzUI« UN× Ú MÓÐ≠
Ó
Íu
^ _« Ô WHOK «
Ô UNFÓÝ
] ËÓËÓ U¼¡UMÐÓ œÓb]ł
Ó ¨ÊUOH
Ó Ý Ô wÐ√ sÐ
Ô W¹ËUF
Ô Ë
Ô ¨’UF«
 sЫ
Ô
Ì Š
¨U?NO≈  ö Ó OEMÚðÓ dÔŁRÚðÔ ”—«b?L« s dO¦Ë
Ú — r? Ï  KL«
¨ p? Ó b³Ž
 s? Ô ¼
Ô Ð ÂUA
ÆWÓOöÝù«
] WÓOÐdF«
] UNLUF
Ó Ó WÔ³ÓKÓD«
Ó q Ô Q
] ²ÓOÓÓ

∫ UþuH×
Ú L«
Ó
W?? ? O?Ò ? ? M?? ? žÓ X?? ? ?½Ú√Ó s?? ? ?
Ú ? ? Ô(U?? ? Ð W?? ?O?] ? N?? ?³?Ó ? « ”Ëd?
Ô ? ?F?Ó ? ?« U?? ÒJ?? ?ŽÓ

W?? ? ? ? ¹]u?? ? ? ? Ó Ìb?? ? ? ? ¹Ú√Ó t?Ô ? ? ? ?Ú²?? ? ? ? ÓM?? ? ? ? ÐÓ Ï ? ? ? ? ? Ý „b?


—u? ] ? ? ? ? ? Ó Ôs?? ? ? ? ? ¹e?? ? ? ? ?¹Ó

W?? ? ? ? ? ¹d? Ï ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ?Ó


] ? ? ? ? ? ?ŁÓ√Ó r? V?
Ï ? ? ? O? ? ? B? ? ? š
Ó d?y ? ? ?ÐÓËÓ d?Ï ? ? ?×?
Ú ? ? ?ÐÓ
rUÝ tOłË

≥≤
∫Í
^ uHÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]

Æd× Ó TÞUý vKŽ lÔIÓðÓ ÌWOMODKÓ ÌWM¹bÓ s


Ú ³« Ú ŽÓ À
Ô b]×
Ó ²Ó½Ó

^ ÐU²J« dO³
∫w Ô FÚ²«
]
∫WOðü« sU_« sŽ …bOH
Î WK
Î LÚł
Ô V²J½
Æ —«e'«
Ò lUł ≠√

Æ UJÒŽÓ —uÝ≠»

Æ UJÒŽÓ Ã
 dÚ≠Ã
Ó

Æ UJÒŽÓ WÒ“√Ó -œ

Æ UJÒŽÓ d×
Ú ÐÓ ≠‡¼

≥≥
¥ ”—b«
W¹Òu='«
Ó …ÔdÓA
Ú M«
]

≤∞∞≥≠π≠≤∞ Âu¹ jÝË_« ‚dA« w u−« WUŠ

Ó …ÔdÓA
W¹Òu='« ]
Ú M«

W?UŠ —U³š
Ó √Ó …eÓHÓK?Ú²«Ë
] WŽ«–ù«
Ó  U?D× Ó s
Ú  lÔLÓ
?
Ú ½Ë
Ó Èd½Ë  ×
Ó ¨n Ô B?
^ « w √ÔdÓIÚ½Ó
Í Ó ¼Ë ¨W¹u?
y —U?³š≈ d?Ï ¹d?Ið w? = −?« …dÓA?
Ú ]M?UÐ ·
Ô d?Ó F?¹Ô U ËÚÓ√ ¨u?
= '«
ÆÍu²×¹∫sL]C
Ó ²Ó¹Ó ‰ÔËU×  ×
 ðÔËÓ ¨V Ì
Ô

^ Ë ÕU¹
 d«
Ò WÓÓdÓŠ
Ó bÔ
Ô dÚðÓ  U uKFÚ Ó s
Ô L]C
Ó ²Ó¹Ó
ÆV«dð∫b dð
 U??ł—ÓœÓ —«b?
Ó I?Ú ? Ë ¨—U??D? Ú_«
Ó Ó◊u??I?Ý
Ô l?
Ô ]u?
Ó ?²?ÓðÓËÓ ¨U??¼d?Ó ?O?
?H?Ú ?ðÓ
l?? L? ?ł∫V??×?
Ô ?
?
^ ? «
Æ…—«d׫
Ó
ÆrOG« u¼Ë »U×Ý
 ¹Ô∫l³Ò²Ó²¹Ó
ÆV«d Ó OÐ U UNðU?³ÒK?Ið lÔ³Ò²?Ó²¹ÓËÓ ¨¡U?L
?
s? ] « v≈ lÔK]D?
Ó ²Ó¹Ó ÊU?
Ô
½ù«
 √ÓbÓÐÓ
UNð«dOG
^ ðÓ∫UNðU³K^IÓðÓ ÓÊU?? Ë ¨W??ÓM?? “_« Âb?
Ó ? Ú√Ó Ôc??ÚM?? Ô Ìb??ŽÚ—ÓËÓ ‚
Ì d?Ú ?ÐÓËÓ r?? zU??žË Ìu?? ×?
Ú ?
Ó
s?¹c?«∫Êu??Šö?L?« d?Ó ¦√ d?×?
Ú ³?Ó « w? Êu?ŠöL?
Ó «Ë —U?
Ô −Ò ²?^ «Ë …U?
Ô Žd?^ «ËÓ ÊËd?U?
?L«
ÆsH
« ÊËœuI¹
l^uÓðÓ w …ÎdÓ³Úš «u³
²«
Ó Ó WÌ]bÐ u='«
v²ÒŠ Ó W?UŠ WÓdFÚLÓÐ U UL²¼«
Î
Ë√ …—«d?׫
Ó  U?ł—ÓœÓ ŸU?H?ð—«Ë ¨n «u?F?«Ë ÕU¹
 d?Ò « »u?³?¼Ë ¨—U?D Ó_« ◊u?IÝ
 ²ÓLÚ ÔËÓ rÚN

ÆrNðUJK  HÔ½Ú√Ó W¹UL×


 W “ö«
Ó   UÞUO²Šô« ÊËc
Ó  ²ÒOÓÓ ¨UN{UH½«

≥¥
Íc« ¨wM¹Ë
Ò eÚI«  u='«
Ó W¹ Ó œU —_«
 ‰U−
 w sOLK
L«
Ó  KÓŽÔ s
¡UL Ú  dÓN²ý«
Ô bË
 UH Ú Ô tÔÓËÓ ¨W?FЗ_« ‰u?BH«Ë ¨f?LÒA?« WÓdÓŠË
Ï ]R? Ó ¨V?«uÓJ?« s
 ŽÓ À
Ó b?
] ×Ó ðÓ
ÆWFO³ ] pKÓH«
Ó D«Ë  Ð h
Ó ÂuKF ^ ²Ó
Ú ðÓ

¨u?Ò −«
Ó ‰«uŠ√
 WÓd?FÚLÓ WÎ U? Ì DÒ×
Ò š  U Ó Ó ‰ÔËÓb?  QA
^ «   Ó ½Ú√Ó d?{U׫ UM²?ÚËÓ wË
…eÓNłÚ _«
Ó À Ó bÓŠ
Ú Ó√ U?N   Ú dÓ]ËÓ bË ¨W¹u='«
Ó œU —
 Ó WÓDÒ×
_« Ó Ó UNM?Ú  …bŠ«u«
Ô vLÒ

Ó ðÔ
ÆÊuB
Ò ²Ó
Ú Ô ¡«d
Ô ³Óš Ô LÓFÚ¹ÓËÓ ¨…—Óu=DÓ²ÓL«
Ô UNO q Ô
Ì—«d?L?²ÝUÐ fI  √Ó W?ÓdFÚ Ó v?KŽ d?{U?׫ UM²ÚËÓ w ÊU?
 ÒD?« —U³š Ô
½ù« œU?
Ó ²Ž« bÓËÓ
r?
Ô zö Ó ³?Ó √ ÔÊU?
½ùU ¨tðU?JKÓ²?ÓLÚ Ë
 ¹Ô ` Ô t
?H½ W?¹UL× W? “ö«  U?ÞU?O²Šô« cš
Ú _
Ó
ÊU Ó tOIðÓ W¾«œ
Ó ÊÚ≈Ë ¨œÓdÚ³« Î f Ó Ðö Ó f
Ó ³Ó «œ—UÐ
Î ÊU Ó ÚÊS ¨f ] WUŠ lÓ Ó tÔ

 IÚD« Ó Ðö Ó
cÓš
Ó √Ó UH
Î UŽË  ÊU
Î ÞU
«d Ó tOÚKÓŽÓ q
Ó ÊÚ≈Ë ¨tÔ²ÓÓdÓŠ Ô N=
 Ðö
Ó ¹Ô ULÐ t
 s Ú  n
Ó H]
Ó ðÓ «Î—UŠ
Ò
¨‰e¹
 b«Ë
Ò ¨“UJ«Ë
  DÓ׫
¨V Ó ∫qÓ ¦Ú  W¾ÓbÚ²K
Ò W “ö«
Ó œ«uL«
] s
Ô =RÓ¹ÔËÓ ¨ ¡«c ÊÔe=
Ó G« Ó ¹Ô
vKŽ ÊuŽ
Ó —«e
 L«
Ô q Ô LÓFÚ¹Ó ULÓ ¨t¹ÚbÓÓ …d=uÓ²ÓL«
Ô W¾ÓbÚ²«
] WKOÝuÓ UI
Î ÚËÓ Óp–Ë Æ“UG«Ë

ÓÊU? ÊÚ≈ËÓ ¨œdÚ³«
Ó s Ó   uL
Ó Óð ô w Ò  U½«uO×?
Ú Ó —u?OD«Ë  Ó w W¾ÓbÚ]²?« dO
Ó « Ÿ—«e  uÚðÓ
Ó FÓHÚ¹ÓËÓ ¨rÚ¼—uO
ÊuK  OÓ×
 ÞÔËÓ rÚNðU½«u Ó  b?
Ó ¹d³²«
] ÊuŽ
Ó —«e
 L« Ô dÔ=uÓ¹Ô …—«d
Ó ×«
Ó b¹b Ó ý Ó u^−«
Ó
ÆWŽÓu=MÓ²ÓL« 
Ô  «Ë«d Ú «
C Ó s Ó  rÚNðUŽË—e
 lÓ Ó tÔ
Ó HÚ½Ó ¡Ów
Ú A«
]
≥µ
∫WK¾Ý_«

øW¹
Ô u'«
= …dÔ A
Ú M«
] U ≠±

ÆUNöš s
Ú  W¹
Ó u'«
= …ÓdÓA
Ú M« Ô JLÚ¹Ô w²« —ÓœU
] lÓÐU²½Ô ÊÚ√Ó s  B*«
Ó dÔÔcÚÓ½ ≠≤

WÓdFÚLÓÐ U UL d¦√


Î ²¼« Ó ÊuŠÓ ö*«Ë
Ò —U
Ô −
Ò ²«Ë
^ …UŽÔ d«Ë
Ò ÊËd 
Ó U
*« ÊU
Ó «–U* ≠≥
Ó WUŠ
øuÒ'«

Ò ¹ËeÚI«
øwM Ó dÓNÔ²ý« «–U0 ≠¥

 u='«
øW¹ Ó œU
 —Ú_«  DÒ×
Ó  U Ó Ó ‰ÔËÓb«  MÚðÔ «–U*≠µ
^ Ô TA

øf
 IÚD« 
] WUŠ lÓ Ó tÔ
 ÊU

Ó Ðö Ô ½Úù«
 rÔzö
 ¹Ô n
Ó OÚÓ ≠∂

øW¾ÓbÚ²K
] WÔ Ó“ö«
Ò œ«u*«
^ U ≠∑

ø«bł > ÂuÚ¹Ó w  U½«uO×KÚ u='«


Î —UŠ Ó b¹d³
 ðÓ WÔOÒLÒ¼√
Ó U ≠∏

ø”
 —Úb«
Ò w  
Ú œÓ—ÓËÓ w²« f
 IÚD« Ó ¼ U ≠π
] Ô‰«uŠ√ w

ø…œË
Ó dÔ³«
Ô b¹b
Ó ý
Ó u^'«
Ó ÊU 
Ó «–≈  UŽË—eLK Ô FÓHÚðÓ «–U ≠±∞
q

øs
 ¹Úb¹b
Ó A«
Ò d=(«Ë
Ó œdÚ³«
Ó ‰«u
 Š
Ú Ó√ w ·
Ô d]B
Ó ²ÓðÓ n
Ó OÚÓ ≠±±

≥∂
ÔWGÓK«
^
∫WOðü« q
 LÓ−«
Ô w ⁄«dÓ ¡q
 H« Ú LÓ wðQÚ¹Ó ULÒ WÓ³ÓÝUML«
Ô WÓLÓKJ«
Ó —U²
Ô 
Ú ½Ó ±
pKÓH«
Ó
WÓdFÚ Ó …eÓNł
Ú _«
Ó bÔ
Ô dÚðÓ ÊuŠö*«
Ò

Æ…—Óu=DÓ²*«
Ó À Ú √Ó W¹u='«
Ô bÓŠ Ó œU Ó  UDÒ×
 —Ú_« Ó LÓ  
Ú dÓ=ËÔ ≠√

ÆV×
Ô
«Ë
^  d«
ÕU¹ Ò WÓÓdÓŠ
Ó W¹
Ô u='«
Ó …ÔdÓA
Ú M«≠»
Ò

ÆWFO³
Ó D«Ë
Ò  KÔFÔÐ h
Âu ^ ²Ó
Ú ðÓ  UH
Ï ÒRÓ Ô wM¹Ëe
= 
IÓKÚ≠‡ł

Æf
 IÚD«
Ò ‰«u
 Š
Ú √Ó vKŽÓ d{U(« UM²ÚËÓ w ÊU
½
Ô ù« œU²Ž«≠œ
Ó

Ó ◊uIÝ
Æ—UD Ú_« Ô l^uÓðÓ w …ÎdÓ³Úš V
Ó

Ó ²Ó«≠‡¼
Ú

∫…bOH
Ó Ô q
Ì LÓł
Ô w WOðü«
Ó  KJ«
 UL Ó ÂÔb
Ú ²Ó

Ú ½Ó ≤

Æ ∫ÊËdU
*« ≠√

Æ ∫…—«d(«≠»
Ó

Æ ∫ UÞUO²Šô«≠Ã
Ú

Æ ∫VDÓ(«≠œ
Ó

Æ ∫ÊuŽ—«e*« ‡¼

≥∑
∫ öOD²Ó

Ú L«
Ô s Ó  U¼—U²½
Ô ÌW³ÝUM Ì…—U³FÐ WOðü«
Ó Ó LÓ−«
q Ô q Ô LJÚ½Ô ≥

w Õ
Ô ö*«
Ò q Ô LÓFÚ¹Ó ≠√
ÆWOÓýU*« w
 ŽÚ—Ó
w dÔłU²« q
Ô LÓFÚ¹≠»
.¡«dA«Ë
Ó
Ò lOÚ³«
Ó
.s Ò …œUO
 HÔ
« w ŸÔ—«e
 *«Ô q
Ô LÓFÚ¹≠Ã
Ó

Æ ÷—_« WŽ«—“ w wŽ«d«


Ò q Ô LÓFÚ¹≠œ
Ó
Æ·UA²ô«Ë Y׳«
Ó  q
w rÔUF« Ô LÓFÚ¹≠‡¼
Ó
 q
dOž  LÓ−« Ó © ® Ó…—Uý≈Ë ¨W×O×B« q
Ô ÂU √  LÓ−«
Ô ÂU √
Ó © ® …—Uý
Ó ≈ lÔC
Ó Ó½ ¥

∫wðQ¹ ULO W×O× B«
Ò
Æu'« 
= WUŠ —U³š√
Ó  ½Ô ≠±
ŸU¹c*« w bÔ¼UA

Æ u'« 
= WUŠ l³Ò²Ó²ÓÐ U¦¹b
Î Š Ó ÊU
½ù«
Ô r]²¼«≠≤
Ó

Æ b¹d³²K
 W “ö« œ«u*«
= Ó  V
s Ô ÓD(« ≠≥

] WUŠ lÓ Ó t

ÆfÚID«  Ó rÔzö¹
Ó Ðö  ÔÊU
½ù« ≠¥

ÆV=D« w 5LK

Ó  KÓŽÔ s
¡UL Ú  wM¹Ëe
^ I«
Ó ≠µ

≥∏
 HÚ²Ýô«
ÂUN Ú …«œ√Ó —UO
 ²šU
Ú Ð j Ú Óð w²«Ò  UÐUłû V
y Óš UN²Ó× Ó ÝUML«
Ô ‰«R
Ó
« ^ V Ô ²ÔJÚÓ½ µ
∫ÖuL ] w ULÓ wðQÚ¹Ó ULÒ  W³ÓÝUM
Ó M«  L«
Ô

s¹√ «–UL s Ó v² Ó

Ó WM¹b
ÆqOK)« Ó Ó w wLO¼«d
^ Ðù«
Ú ÂÔdÓ(«
Ó bÔłu¹
Ó ≠ ÖuL
Ó M«
]

øwLO¼«d
Ò Ðù«
Ú ÂÔdÓ(«
Ó bÔłu¹
Ó s
Ó ¹Ú√Ó

ÆwM¹Ë Ó W¹u
Ò eÚI« Ò '«
Ó œU
 —Ú_«  Ó w 5LK

Ó ‰U− Ú *«Ô ¡ULKÓŽÔ s dÓN²ÔÚý« ≠±

Æd× Ó w rNMHÔ

Ú ³« Ô Ð ÊuŠö
Ó  ³Ú¹≠≤
*«Ó dÔ× Ô

ÆWMÓ “ÚÓ_« ÂbÓÚ√Ó cÔMÚ Ô UNðU³K^IÓðÓ lÔ³²Ò²Ó¹Ë


Ó ¨¡UL

Ò v≈ lÔKD
] ²Ó¹Ó ÊU

Ô ½ù«
Ú √ÓbÓÐ≠≥
Ó

s  uL
Ó ðÓ ô v²ÒŠ
Ó r¼—uO  OÓ×
 ÞÔËÓ rNðU½«u Ó  V  *«Ô u]Ó'« ÊuŽ—«e
Ó ÝUM  *«Ô dÔ=uÓ¹≠¥
Ô
Æd=Ó(« Ë√ œdÚ³«  
Ó …b]ý

≥π
w ULÓ © ® wHÒ …«œ√ Ë√ ¨© ® wHM«
 M« Ò …«œ√ «b²ÝUÐ
 WOðü«
Ó Ó LÓ−«
q Ô wHMÚÓ½ ∂
∫ÖuL
Ó M«
]

ÆbFÐ WD¹d«
Ó rÓÝ
Ú —Ó bÔLÓŠ Ú I²Ú¹Ô rÓ ≠∫ÖuL
Ú √Ó s Ó M«
]

ÆÊU×² ô«
Ú s Ú ŽÓ  d
Ô š
Ó QÓÓðU ≠
ÆW¹
Ó u'«
= …ÓdA
Ó M«
Ò X Ô FÚÐUð
Ó ≠√

ÆpKÓH«
Ó s Î  √d
 ŽÓ UÐU² Ú Ú√Ó ≠»

 «uF«
Æn  Ó  w
HÚ½Ó W¹UL(
s  W “ö«
Ó   UÞUO²Šô«  c
Ô ð«] ≠Ã

ÆnB« Ú Ž“Ú√Ô
Ò w wKO “Ó Z ≠œ

ÆœÓdÚ³«
Ó wMOIðÓ fÐö
Ó Ó X Ú ³Ó
Ô
≠‡¼
UL © ® wHM«
 …«œ√ Ë√ ¨© ® wHÒ …«œ√ «b²ÝUÐ
 M«  WOðü«
Ó Ó LÓ−«
q Ô wHMÚÓ½ ∑
∫ ÖuL
Ó M«
] w

ÆwMÞÓËÓ „
Ó dÔðÚ√Ó s
Ú ≠∫Ã
Ó –uL
Ó M«
]

ÆUÐu³
Î × Ú Ó qO
Ô ³«
Ó fO
Ó Ó ≠
Ú  n
Æ¡U²ÒA« w w
Ðö s Ó H]
Ó ðÓ√Ó ≠√

 «uJ«
ÆV Ó s  ŽÓ WÏÓdFÚ Ó ÍbMŽ ≠»

¥∞
Æ«dÞU
Î u'«
^ ≠Ã

ÆdÓD*« w Ã
Ó dÔš
Ú √Ó ≠œ

ƅΗUÝ
Ò f  IÚD«
] —U³š
Ô √Ó ≠‡¼

∫¡ö
Ô ù«
Ú
 L«
∫VÝUMÔ ⁄«d
 H«
Ó w UNFÔC
Ó ½ÓËÓ ¨W³ÝUML«
Ó  ²«
rOd Ò W öŽ
Ó —U²
Ô ½≠√Ó

Æ ø ¨

n
Ó OÚJÓÓ © ®f  IÚD«
Ò ‰«uŠ
 √Ó WÓFÐU²
Ó Ô ÊU e«
 .b
 cÔMÚ Ô ÊU
½
Ô ù«  œU²Ž«
Ó
cÔMÚ Ô UNðU³KÒIÓðÓ lÐU²
Ô ¹ÔËÓ © ® ¡UL
« Ò v≈ lÔKD²¹
Ò ÊU Ó © ® p– Ó q Ô FÓHÚ¹Ó ÊU
Ó
 “Ú_«
Æ© ® WM Ó Âb√

Ó lÓ{uÚ Ó k
∫…eLÚN« Ô Šö½Ë¨Ã
 –uL
Ó M« Ô LJÚ½≠»
] w UL q Ô

Ó√dÒÐÓ Óú²Ó «
Ú √eÒł
Ó QÓ'
Ó √dÓÓ

W‡
Î d³ÚðÓ ö² « W‡ e−
Ú ðÓ «Î u' …Î ¡ «d

¥±
∫ UþuH×
Ú L«
Ó

ò∫vUFð ‰U
Ó

©±≥≠±≤∫bŽd« ®

∫Í
^ uHÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]

ÆUMzö “ ÂU √
Ó ÂuO«
Ó = WUŠ s
u'« Ú ŽÓ À
Ô b]×
Ó ²Ó½≠
Ó

∫w
^ ÐU² dO³
 J« Ô FÚ²«
]

≥ Ì u q
∫wðQ¹ UL …— = sÚ ŽÓ dÔ³=FÓ½Ô

≤ ±

¥≤
µ ”—b«
WFO³
Ó D«Ë
Ò  OÓ׫
Ê«u 
Ó Vz«džÓ sÚ

‰UŠ—
Ò lLł ∫WUŠd«
Ò v≈ rNðöŠ
Ú — w ÁË
Ô √—
Ó UL
Ò …dO¦
Î ¡UOý
Ó √Ó WU
Ô ŠÒ d«
Ò n Ó 
Ó ËÓ
dH «
Ò d¦J¹ Íc« u¼Ë U n
Ú uÐ Ó rNM ÊËdO¦
Ó Ó b
ÓËÓ ¨WHK²
r]²¼« Ó ¡U×½√
Ú *«Ô rUF«
ƉUŠd²«Ë 
w
Ú 
Ó ¨ t
Ô 
Ó UI¹u
Î A
Ú ðË
Ó ∆—UIK …—UŁ≈
Î p–Ë Ó ¨UH¹d
Î ÞË Ó U³¹d
Î žÓ ÁËb^ŽÓ
ÆÁuÒMþÓ ∫ÁËb^ŽÓ
ÆtO WOK Ó ²«Ë
Ò WÓFÓ²Ú*«Ô bÓ−  ¹ÓËÓ ¨tÔHÓ
Ó ËÓ U …¡«d
Ó
 w d]L²Ó
Ú ¹Ó

 Š
¨WUÒ d?Ò « i  G?Ó «  U?
uK<« s
Ô FÚÐÓ U?¼d?– w²« W³¹d Ú ËÓ
h² ¹ U ∫WOUš
Ò W?ÏO?ÒU
Ò šÓ t?ÔÓ p?
Ï L?
Ó ÝÓ u?
Ó ¼ÔËÓ ¨©œU?
 ŽÒd?Ò «® ‡?Ð ·Ëd?
Ô F*« p?
Ô L?
Ó ?
] «
ÊËœ ¡w?? ? ? A? ? ? « t?? ? ?Ð
…Ôu?  ËÓ ¨t?O w²« W?OzUÐdÔN?ÚJ«
Ò I« Ác¼ Ó …u?Ò I« w q
Ô ]¦?L²ÓðÓ W?Ï ³O−Ž
ÆÁdOž
Ì…e?Ò¼ËÓ ÌW¹u

Ò Ì…bÓŽÚdÓÐ U?N
Ô LK?Ú¹Ó Ë√ WÓJÓLÓ «
Ò p?Ô  LÚ¹Ô sÚ Ó V?Ô OBðÔ
.bI«
Ó w½U½uO«
] V? Ó ËÓ ¨Áb
Ó O³D« ÊÒ≈ qO
Ó ł Ì
Ó d?zUÝ w WHOMŽ
r?? ? √ ∫Ÿ«b?? ? ^B?? ? «  LÔ U?NKLF² ¹
–Ú≈ ¨b?¹bA« Ÿ«b
 B«
^ …«Ë«b Ô ÊU
Ó ©”u?
Ó MOUł®
Æ”√d«
WÎÓb?
Ú 
Ó WÔJ?
Ó LÓ ?
] « Ác¼ À Ú ²Ô ¨i?¹d*«Ó ”√
Ô b×? Ú  U?NÐÔd?=IÓ¹Ô
 —Ó s
¥≥
5F
Ô Ó²? ¹Ó cÓš Ú  ÔY?¹b(« V
Ó QÓÓ ¨Óp?– s ^ D«
Ò œU?
Ó H²Ý« b
ÓËÓ Ær?
Ô Ó_«
Ó √ÔbÓN?Ú OÓ ¨WÎOzUÐ
] d?ÔNÚÓ
Æb¹b
Ô A« ] Ÿ«b
Ô B«^ UN³Ô×
Ó B Ú ¹Ó w²« WO]³B Ó F«
Ó ÷«d  _«  Ž w WOzUÐ
Ó Ãö  dÔNÚJ« Ó WÓbÚBUÐ
]
ÊU?³?FŁ lLł ∫s?O?ÐUFŁ lÓK²Ó³ÚðÓ ÊÚ√Ó lOD²
Ô ðÓ «ÎbÒł WÏLÓ
Ú { Ó 5ÐUF
Ô Ó uÚðÔ bMÚN« wËÓ
ŁÓ bÔł
ÆWO׫ u¼Ë —U?
Ô OÒD«Ò o Ô KÓF?Ó « bÔłu¹
Ó Êö Ó OÓÝ Ó …d?¹eł
Ó wË ¨…dO³Î Ó Ì U?½«uOŠ Ó
Ó ²?
« «–S ¨¡U?*« s? W?³?¹dÓI?« —U?−ý_«Ë
»d? Ó g? zU?A(«
Ó s?
Ó O?ÚÐÓ
 ŽÔ «–S? ¨t?œÓ s?
t?O?K?Ž d?ÓB? Ú  h?
] ²?Ó «Ë t?O?K?Ž V?
Ó ŁÓËÓ ÊU?
Ô ?½ù«

Æ÷—_« vKŽ j
Ó IÓÝ
Ó ÊuLO
Ô Ò K«
qLÚM«
Ò s?Ó  ‘uO
Ï Ô Ôg?OFðÓ WO?Ò I¹dù« oÞUM*«
ł   FÚÐÓ wË
i?
Æb¹bý ‰U²
∫„«dŽ w? ULz«œ
Î t?Ô½]√Ó q
 L?
Ú M«  zU−ŽÓ s?
] «c¼ V? Ú ËÓ ¨œuÓÝÚ _«Ë
Ó d?LÓŠ
Ú _«
Ó
 Ú —«œË
Ó ¨ULNÔMÓOÚÐÓ »  dÚ(«
Ó —U½
Ô X Ú KÓFÓ²ý«
Ó ÊUA
 OÚ'«
Ó vI²« «–S ¨iO  ÐÚ_«
Ó q  LÚM« Ì Ž
] lÓÓ „«d
bÔŠÓ √Ó dÓB²ÓMÚ¹Ó ÊÚÓ√ v≈ ¨Ì…dO³ œ«bŽ
Ì ÓQÐ U¹U×ÒC« UNO j
Ô IÔ
Ú ðÓ WÏKÓzU¼
 WÏÓdÓFÚÓ 5³½U
 '« Ó sÓ OÚÐÓ
ÆdÔšü«
Ó ÂÓeNÓMÚ¹ÓËÓ s
 OÚA
Ó OÚ'«
Ó

¥¥
Ï Þ
q¹u Ï ½Ó tÔF?Ô³Ó²Ú¹Ó r]ÔŁ ¨ÌWFÓÐU²
Ó —UN Ú √Ó …ÓbÒŽ qO
 ²?ÓÔ dÌNÔý Ò d^L?²Ó
Ô K« Ú ¹Ó WO]³D
Ú I«
Ô o?ÞUM*« wË
 «d?A?
Ó ŽÓ o?ÞU?M*« Ác?¼ w? …—«d?(« Ô U?ł—ÓœÓ i?
Ô H? ?
Ó M?ÚðÓËÓ ¨Èdš
Ú √Ô «d?
Î N?Ôý
Ú √Ó b?
^ ²?ÓL?
Ú ¹Ó
Ó tÔ
Óe]Ó Áb?
œÔd?Ú³«  ¹Ó ËÚ√Ó tNłÚ ËÓ sÚ ŽÓ ¡Ôd?Ú*«Ó n
Ó A
Ó Ó «–≈ Y? Ó Ð ¨dH?ÚB«
Ô OÚ× = X Ú ðÓ  U?ł—Ób«
Ó × ]
dBÓ ³«
Ó ÈbÓ vKŽÓ V  DÚ I«
Ô w{«—√
Ó wDÒ GÓðÔ ÃuK¦«Ë
Ô ¨b¹b
Ô A«
Ò
Æ÷UO³« b¹bý ∫lU½ ”UJF?½«Ú bÓMÚŽ t?O≈ dÓE Ô OD½Ô ôË ¨lÌU½ i?
Ó M?] « o? Ó OÓÐÚ√Ó Ì¡U?DGÐ
Ó Í–RÚ¹Ô uÓNÔÓ ¨tOÚKÓŽÓ f
ÓsOÚF« ] WF]ý√Ó
 LÚA«

WO³DI« oÞUML« s

÷—_« ∫ U?? ¼U??²? L? « Ì b?


ÓjÐdÚ¹Ó ÊÚ√Ó czÓ MÚŽ ¡Ôd*«
Ú d^D
Ó C  ¹ÔËÓ
Ú OÓÓ ¨UNOLF?Ú¹Ô bÚ
ÓËÓ ¨UNLÔR
ÆUNO ”UM« qC¹ w²«  U?¼U?²?*« Ác?¼ j?
Ó Ý
Ó ËÓ t?ÔI?Ó ¹d?Þ ÎU? ? ?Ó ²?ÓÔ d?Ó O? ?¹ËÓ ¨t?O?ÚM?ÓO?ÚŽÓ
= ×?
ÆWFÝ«u«∫WFÝUA«
b??L?−?¹ U?∫b??O? K?−?« Vz«džË
Ó VzU−
Ó Ú  WFO³
ŽÓ s  D«
Ò w rÚÓËÓÆbOK '« 
Ó s WFÝUA«
s?? ? ÷—_« v?? ? K? ? Ž Ú  w
ÆvUFðÓËÓ tÔ½U׳
Ó Ý Ô oU)«
 lMÚ
Ô s Ó ¼
Æ¡UL«

¥µ
∫WK¾Ý_«

øn¹dÞÓ ÌV¹dž = n


Ó q Ú uÓÐ WU
Ô Š Ò d«
] r]Ó²¼« «–U* ≠±

ørÝù« «cNÐ ©œU


 Žd«
Ò ®p Ô LÓÝ
Ó wL=Ý
Ô «–U* ≠≤

w WJÓLÓ «
Ò Ác¼ Ú  ©”uMOUł®
 s Ô w½U½uO«
^ VO³D«
Ô œUH²Ý«
Ó n
Ó OÚÓ ≠≥
øv{d*« …«Ë«b

øtM »d²
«
Ó «–≈ ÊU ½ù« w —U
Ô OD«
] o Ô KÓF«
Ó ÔqFH¹ «–U≠¥

oÞUM iFÚÐÓ w iOÐ_« qL


 M«Ë
Ò œu  Ý
Ú _«
Ó q LÚM«
] ‘uOł
 s
Ó OÚÐÓ lÔIÓ¹Ó «–U ≠µ
øWOI¹d≈
Ó

øWOÒ³DÚI«
Ô oÞUM*« w —UN
 M«Ë
Ò qOK«
 Ó  q
s y Ô d^L²Ó
Ú ¹Ó rÚÓ ≠∂

øWOÒ{—Ú_«
Ó …dJ« vKŽÓ WÔOÒ³DÚI«
Ô o Ô ÞUM*« lÔIÓðÓ s
Ó ¹Ú√≠∑
Ó

øWÔLÓ
Ú C«
] 5ÐUF
Ô Ò gOF
¦« Ô ðÓ bKÐ
Ì Í√= w ≠∏

ø 5MÓOÚF«
Ó »uB
Ó FÚÓ VDÚÔI« w ÊU ½ù«
Ô dO ¹
Ô «–U* ≠π

ÆUNMŽ √ÔdÓIÚ½Ó Ë√ UNÔdFÚ½Ó Èdš√Ô VzU−


Ó ŽÓ dÔÔcÚ½Ó ≠±∞

¥∂
∫WGÓK«
^

∫5ÝuI« Ó5Ð UN³Ô²ÔJÚ½ÓËÓ ¨wðQ¹ U2Ò Ì…—U³Ž q


] VÔ ÝUM¹Ô U —U²
Ô Ú Ó½ ±

ZK¦«
Ô VU
Ô D«
Ò WOzUÐd
Ò NÚJ«
Ó Wb
Ô ÒB« pLÓ «
Ò oKÓF«
Ó
”uMOUł

© ® ÆWÐU²J«Ë …¡«dI«
Ó  ¹Ó ≠√
w WÓFÓ²Ú*«Ô bÔ−

© ® Æb¹bA«
Ò Ÿ«b
 B«
^ s Ó  v{d*«
Ó ZUF
Ô ¹Ô ÊU≠»
Ó

© ® Æ UDO;«Ë —U׳« w g
Ô OF¹Ó ≠Ã

© ® ÆÊuLO
Ô ÒK« tOKŽ dÓBŽÔ «–≈ ÊU ½
 ù« Ú ł s
 r Ú ŽÓ j
Ô IÔ
Ú ¹Ó ≠œ

© ® ÆlU½ iOÐ Ì GÐ ÷—


Ó √Ó ¡UD Ó Ó_« wDÒGÓ¹Ô ≠‡¼

© ® ÆWOÒ³B Ó ÷«d_« Ãö
Ó F«  Ž w q
Ô LÓFÚ²Ó
Ú ðÔ ≠Ë

∫ÖuLM« Ô LJÚ½Ô ≤
Ò w ULÓ q

Æ dzUÞ
 uNÔÓ —uH
Ô BÚ F«
Ô dOD
Ô ¹Ó ∫ ÖuL
Ó M«
]

Æ uN
Ó Ó ¡UO
Ó ý Ó ¡UÐdÔNÚJ«
Ú _« Ó ÕU³ Ú  n
Ô B Ô AJÚ¹≠√
Ó

Æ Ó Ó ¨t¦¹bŠ
uN Ó w ‚
Ô bÔB
Ú ¹Ó ≠»

¥∑
Æ uN Ô RÚ*«Ô bÔ³ÔFÚ¹Ó ≠Ã
Ó Ó ¨ tÔÐ]—Ó s

Æ uN
Ó Ó ¨Y¹b(«
Ó bu«
Ô Ó HŠ
k Ó ≠œ

Æ uNÓ ¨” Ô »UDÒ)«
Ó bÚI« Ó ÔsÐ dLÓŽÔ `
Ó ²ÓÓ ≠‡¼

∫WOðü« q
 LÓ'«
Ô sÓ  Ã
Ì ËÚ“Ó =q w s
 OÚ²ÓÓœ«d  LÓKJ«
 ²Ó*«Ô 5² Ó X Ó ×
Ú ðÓ UÎDÒš
Ó lÔC
Ó Ó½ ≥

ÆrNðöŠ
Ú — w …dO¦
Î ¡UOý
Ó √Ó WU
Ô ŠÒ d«
Ò È√— ≠±
≠√
ÆWFO³D«Ë
] Ê«uO(«
  Vz«d Ú  «dO¦
žÓ s Î Ó WU
Ô Š Ò d«
Ò bÓ¼Uý≠≤
Ó

Ær_« √ÔbÓNÓOÚÓ ÎWOzUÐdÔNÚÓ W


Î bÚ
Ó WÔJÓLÓ «
Ò À Ô b×Ú Ôð ≠±
≠»
ÆÕËd'«
  ÂU¾²«Ë lł Ó …«Ë«bÔ w »UAŽ_«
Ó u«  Ô FÚÐÓ q
i Ô LÓFÚ²
Ó Ôð ≠≤

Ætœ
Ó h] ²«Ë
Ó o Ô KÓF«  ŽÓ V
Ó tOK Ó ŁÓËÓ ÊU ½ù«
Ô »d²
«
Ó «–≈ ≠±
≠Ã
ÆUNIMÔŽÔ s
Ú  UNOKŽ i
Ó ³Ó
ÓËÓ t² ¹dÓ vKŽ dÔLM«
] eÓHÓÓ
≠≤

ÆÌWFÓÐU²Ó²ÓÔ dÌNÔý
Ú √Ó …ÓbÒŽ V
 DÚI«
Ô w qO Ò d^L²Ó
Ô K« Ú ¹≠±
Ó
≠œ
ÆŸ«b
 B«
^ sÓ  w½UF¹Ô uÓ¼ÔËÓ ÌWOU²²ÓÔ ÂU¹√
Ì WÓ Ó LÚš
Ó q
Ô HÚÒD« vC
Ó ≠≤

¥∏
ÆtI¹dÞ
Ó Î
U = ×  DÚI«
Ó ²ÓÔ V Ô w ÊU ½
Ô ù« dO
Ô
Ú ¹Ó ≠±
≠‡¼
Æw  LÚ¹Ó ÊÚ√Ó q
Ó A Ó ³Ú
Ó tÔU
Ó √Ó dÓEÔMÚ¹Ó ÊÚ√Ó ÊU ½
 ù« vKŽ ≠≤

sOÚKOD
Ó ²Ó
Ú L« Ó ½ÓËÓ ¨wðQ¹ ULÒ ÌWKÓLÚł
Ô wULNFÔC Ô =q w 5ð
 œUC
Ò ²*«
Ó s OÚ²ÓLÓKJ«
Ó Ã Ô d Ú Ô½ ¥
∫s  L«
 OÚKÓÐUI Ô

V
= ÒD?« s Ó  Y¹b(«
Ô V?
^ ÒD?« œUH²Ý« ≠√
W? ?Ób?
Ú ?B?
] ?U??Ð Ãö?? F? « w?? .b??I? «
ÆWOzUÐdÔNÚJ«
Ó
 U?½«u?O?(U?Ð  U?
Ô ÐU?G?« ÔT?K?²?L?
Ó ðÓ ≠»
Æ…dOGB«Ë
Ò …dO³J«

«–≈ ô≈ »  d?Ú ?(«


Ó —U?
Ô ? ½ b?
Ô ? L?
Ô ? ?
Ú ? ðÓ ô ≠Ã
ÂÓe?Ó N?½«Ë ¨s
 O?ÚA?
Ó OÚ'«
Ó b? Ô ŠÓ √Ó d?Ó B?²½«
ÆdÔšü«
Ó
w? …—«d?(«  U?Ô ?ł—ÓœÓ i? Ô H? ?
Ó ?M?ÚðÓ ≠œ
Ô H?ðÓd?ÚðÓËÓ ¨5?³?D?
o?ÞU??M?*« w? l? Ú ÔI?«

ÆWOz«u²Ýô«

Ó M?Ž t?ÔÓ½U??B?Š ”
b? Ô —U?H?« Ôj??Ðd?Ú¹Ó ≠‡?¼
ÆdNÚE« ^ bÓMÚŽ tÔK^×
 ¹Ë
Ó ¨¡U  L« Ó

¥π
œuL Ó w UNMÚ q
 F« Ú uÓÐ wðQ¹ ULO  ·Ëd(«Ë
> Ô l{ Ô ‰UF_«Ë
 
¡ULÝ_«
Ó s
Ó OÚÐÓ eÔO=L½ µ
∫tÐ ’U)«
=

fLA«
Ò œdÚ³«
Ó —UÒM« qLM« œUH²Ý« nAJÚ¹Ó
√bNÚ¹Ó V
Ó ŁÓËÓ ÊÚ√Ó ô  LÚ¹Ô
p vKŽ

·Ëd׫
Ô ‰UFÚ_«
Ó ¡ULÝ
Ú _«
Ó

ÊÚ√Ó  LÚ¹Ô
p qLÒM«

Î FÚ Ë√ ULÝ«
ÆÎUdŠ Ë√ ö Î ÊuJð
Ô ÓWLKJ« Ê√ kŠö½≠
Ô

µ∞
√ÔbÓ³ÚÓð w²«® WOÒKFÚH« q Ô Ó5ÐË ©rÝUÐ √b³ð w²«®WO]LÝ
 LÓ'« Ú ù«
 q LÓ'«
Ô sÓ OÚÐÓ eÔO=LÓÔ½ ∂
∫ÖuLM« w UL©qFHUÐ

WOLÝ« WKLł ÆWKOLł ”bI«≠∫ÖuLM«

WOKFWKLł ÆvB
_« b− *« w ÊuLK *« wKB¹≠

ÆÎ…dO¦Ó ¡UOý
Ó √Ó WÔUÓŠ
Ò d«
Ò n Ó 
Ó ËÓ ≠√

ÆÌWHOMŽÓ Ì…e]NÐ ÊU ½ù«


Ó  ŽÒd«
œU Ò p Ô LÓÝ Ô OB¹Ô ≠»
Ó V

Æ rÏRÚÔ b¹b
Ô A«
] Ÿ«b
Ô B«≠Ã
^

Æ ÷UO³« WÔFÓU½ ÃuK


Ô ¦«≠œ
Ò

Æ ÊöOÝ
Ó  ł
…d¹eÓ w —U
Ô OÒD«
Ò o Ô KÓF«
Ó gOF
Ô ¹≠‡¼
Ó

Æ5MRÚÔ*« tÒK« dB
Ô MÚ¹≠Ë
Ó

Æ ÂÏb=IÓ²ÓÔ Y¹b
Ô («Ó VD«
^ ≠“

µ±
r?Ýô« .b?I?²?Ð Óp?–Ë ¨ÌW??O?L?Ý« q?
Ì L?
Ó ł
Ô v?≈ ÓW?O?ðü« ÓW??O?K?F?H?« q?
Ó L?
Ó Ô'« ‰u?
= ×?
Ó Ô½ ∑
∫ÖuL
 ] w UL ¨tIÔ³
M« Ú ¹Ó Íc« q  FÚH« vKŽ ¨©qŽUH«®

qŽU qF

Æ…¡«d
Ó I« w WÎFÓ²ÚÔ bÔ−¹Ó VU Ò Æ…¡«d
Ô D« Ó I« w WÎFÓ²ÚÔ VU
Ô D«  ¹Ó ≠ √
Ò bÔ−
qŽU qF

ÆÊuLO
Ó Ò bÏL]×
K« Ó ŽÓ ≠»
Ó Ô ÓdB
qŽU qF

ÆÂÓb«
] o Ô KÓF«
Ó h ] Ó²« ≠ Ã
qŽU qF

Ú √Ó …Ób]Ž qO
ÆdÌNÔý Ò d^L²Ó
Ô K« Ú ¹Ó ≠ œ
qŽU qF
Ó ÔiH
Æ5³ÓDÚÔI« w Ô…—«d(« Ó MÚðÓ ≠ ‡¼


bÓFÚÐÓ VÝUM*« ÊUJ*« w UNM q Ú uÓÐ ¨©öŽU®
> Ô l{ Î WOðü«
Ó ¡ULÝ
Ó Ó q
_« Ô LFÚ²Ó
Ú ½Ó ∏
∫q ŽUH« dš¬
 WÓÓdŠ Ó ÔkŠö½Ë ¨Ã–uL
 ÒM« w UL q  FÚH«

bOK'«
Ô Ô qOK« Ô gO'« ÊU ½ù«
Ô Ô pL «

Æö
Î OÚÓ ©ÊU ½ù«
Ô ® ÂUM
Ô ¹Ó ∫Ã
Ô –uL
Ó M«
]

Æ¡U*« w © ® gOF
Ô ¹Ó ≠√

µ≤
Æb¹b
 A«
Ò œdÚ³«
Ó ÂU¹√ w © ® dÔ¦ÔJÚ¹Ó ≠»

Ætz«bŽ√ vKŽ ©  ²ÓMÚ¹Ó ≠Ã


® dÔB

Æ—UN
 M«
Ò bÓFÚÐÓ © ® wðQ¹≠œ
Ó

Æ¡U Ë UŠU³
Î VOK(«
Ó © ®»
Ô dÓA
Ú ¹≠‡¼
Ó

Ò’U?)« œuLF« w UNM q


> l{ Ú uÓÐ t?Ð ‰uFH*«Ë
  qŽUH«Ë  FÚH« s?
q Ó OÚÐÓ dÔO=LÓÔ½ π
 ‰uFH*«Ë
∫tÐ   qŽUH« Ó  q
s > WdŠ Ó ÔkŠö½Ë ¨Ã–uL Ò w UL ¨tÐ
M«
tÐ ‰uFHL« qŽUH« qFH«

Wb
Î WJL «
Ô Ô b×
À  ðÔ ÆW
Î bÚ
Ó WÔJÓLÓ «
] À Ô b×
 ðÔ ∫ÖuLM«
Ò

ÆWÓłUł
Ó b«
Ò ÊU³F
Ô ¦«
^ lK²Ð«
Ó ≠√

Æ÷—_«
Ó ÃuK
Ô Ò¦« wDÒGÓðÔ ≠»

Ó WÔF]ýÓ_« Í–RÔð ≠Ã
ÆÓsOÚF«

Ò I« cOLK²«
ÆWÓB Ô V
] Š
Ó Ó√ ≠œ

ÆË]bÔF«
Ó gOÔ '«
Ú ÂÓeÓ¼≠‡¼
Ó

µ≥
Ô Úù«
∫ ¡ö


∫…eLN« ÊUJ
Ó Ô Šö½Ë ¨Ã–uLM«
k Ô LJÚ½Ô ≠√
Ò w UL q

«d≈ ∫Âd√ ∫ÖuLM«


Ò

∫s Š√ ≠±

∫vN½√ ≠≤

∫ÈdÝ√≠≥

∫dCŠ√
Ó ≠¥

∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö≈
Î V
Ô ²ÔJÚÓ½ ≠»
Ó ¡U×½√ v≈ rNðö
rUF«  Š Ú — w ÁË Ô Ó√— U2Ò …dO¦
Î ¡UOý
Ó √Ó WU Ô Š Ò d«
Ò n Ó Ó ËÓ ò≠
¨ÎU?H¹dÞË Ó ÎU?³¹dÓž ÁËb?^ ŽÓ U n? Ú ËÓ w? rNM ÓÊËd?O¦ r]Ó²?¼« b
ÓËÓ ¨W?H?K² Ú *«Ô

 ¹ÓËÓ ¨…¡«d?
WÓFÓ²?Ú*«Ô bÓ− Ó  I? « w d  L ²?
] ÓÚ ÓÚ ¹ w 
Ó ¨ t?
Ô Ó U?
Î I ¹uÚ A ðË
Ó ∆—U?IK …—U?
Î Ł≈ p–Ë
Ó
ÆåtO WÓOÓK ²«
] ËÓ

µ¥
∫bOA
Ô M«
]
…Úd?Ó ? C?? M?Ò ? ?« Êu?? ?B? ?G?Ô ? «  «–
 Ó ? ?ÒA?? « Óp?? ?ÚK?? ²?? ? d?Ú ? ÔE?? ?½«Ú
…d?? −?

…d?Ó ? ?−?
Ó ? ?Óý  —U? Ó ? O?Ú ? ?ÓËÓ ÌW?? ?³? ? Š
Ó ? ? n? Ú ? ? X?? L?
Ó s? Ó ? ?½Ó n?
Ó ? ?O? ? Ó

Ú…d?Ó ? ? ?F?? ? Ó²?? ? ?


Ú ? ? Ô U?? ? ?N? ? ?ðÔËÓÚc?? ? ł
Ó w??²?«Ò f??L?
Ú ÓA??« v??≈ d?ÚÔE??½«Ë
Ú

…d?Ó ? ? ? ? A?? ? ? ? ²?Ó ? ? ? ?M?Ú ? ? ? ? Ô …—«d?


Ï ????Š
Ó ¡U?? ? N? ? ?ÐË Ï ? ? O? ? ?{ U?? ? ?N? ? ?O? ? ?
Ó ¡U?

Ó ? ? ? ?
Ó t?? ? ? ? O? ? ? ? b?
Ád?Ó ? ? ? ?L? Ó ? ? ? ?ł
Ó ËÚ√Ó Íc?? ? ? ?«Ò t?Ô ? ? ? ?ÒK?? ? ? ? « u?
Ó ? ? ? ?¼Ô „«–
Ó
wUd« ·ËdF

∫Í
^ uHÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]
UML
ÌWKŠ— w U¼UM¹√— w²« W³¹dG« —uOD«Ë
  U½«uO׫ iFÚÐÓ s
Ú ŽÓ À
Ô bÒ×
Ó ²Ó½Ó
Æ U½«uO׫
Ó WI¹bŠ v≈ UNÐ

µµ
^ ÐU²J« dO³
∫w Ô FÚ²«
]
¨ÃuK¦«
Ô tO X Ó ÌÂu¹ w tÐ UM³Ú−ŽÚ√Ë
Ú DÓ
U ð Ô ÁU½b¼Uý
Ô ULÒŽÓ dÌDÔÝ
Ú √Ó WÓ
Ó LÚš
Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ó
Æ…b¹bý 
Ó WÏHÓUŽ X
Ú KÓB
Ó Š
Ó Ë√¨÷ Ó —Ú_« Ó X  DÒžÓËÓ

∫◊UA
Ï ½Ó

tԽU׳
Ó Ý  …—bÚ
Ô vKŽ ‰^bÔðÓ w²« W³O−F«  U
uK L« iFÐÓ ¡ULÝ√
Ô tK« Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ó
∫vUFðË
Ó
≠œ ≠√

≠‡¼ ≠»

≠Ã

µ∂
 ∂ ”—b«
p¹ Ò qÔHÚD«
Ô b«Ë Ò
W¹UŽ— w Q?ÓA
Ó ½Ó bÚÓËÓ ¨Ì «uM?ÓÝ ] Ý ÁÔdÔLÚŽÔ “ÔËU?
Ó X Ó −²Ó¹Ó ô Ϋd?OG Î HÚÞ d?Ï OLÝ
Ó ö Ó ÊU
Ó

tłËd?š
Ô ËÓ t ušœÔ w tÔ³?Ô«dðÔËÓ tOÚKÓŽÓ ’
Ô d×? Ú Ó½UË ¨Î«d?O¦ tÔ³^×ðÔ X
Ú ðÓ X Ú Ó½U? w² «] tÒ √Ô
«–≈ »
Ô dÔNÚ¹ÓËÓ ¨—uO
 D «Ë 
Ò  U½«uO× «
Ó s Ó  ·U

Ô ¹Ó dOL
Ï Ý Ó ÊU
Ó ËÓ ¨tOKŽ U
Î uÚš 
Ó XO³ « Ó 
s
Æl−A²¹
Ò ∫ƒd−¹ ÊU? ] J? ËÓ ¨U?NMÚ »«d?²?ô« v?KŽ ƒd?Ô−
Ó Íc « s? Ú ¹Ó ôË ¨U?¼¬—
«c¼ È√Ó—Ó ULK]Ô ÊUJ
Ó Ó ¨Ê«dO− «
Ô  ÐÒdÓ¹Ô ÊU
tO Ì s
Ó p¹œ Ú  b¹b
Ô A «
] tÔÔuÚš Ó uÓ¼Ô «dO¦
Î Ó UNIKÔ IÚ¹Ô

Æt²³Ó× Ô Ð X
Ú B Ó «–≈ tÒ √Ô n
Ú ½U Ó KÚš Ó ËÚÓ√ ¨XOÚ³ «
Ó qš«œ
Ó ¡U³²šô«
Ú w ŸÓdÓÝ Ú √Ó p¹
Ó b «
Ò
„d??×? ²?¹∫n??−?ðd?¹ ŸÔd
Ú ¹Ô˨  Œ
Ó UOÎ UŽ Ô ¹Ó UNKÓHÚÞ Â^_«
Ô dB Ô XFÓLÝ Ó ÂU¹
 _«Ó bŠ √Ó wË
Æ·u
Ð …b]ý
 sÚ  nÔ −  ðÓdÚ¹Ó uÓ¼ÔËÓ ¨tz«— ËÓ sÚ »U³ «Ó Ô KGÚOÔÓ ¨XO³ « v ≈
o
ÆXHHš∫ √b¼
Ò w? t?ÔðÚc?
Ó š Ú  d?ÔL?
Ó Q?ÓÓ ¨t? O?M?ÓO?ÚŽÓ s?  N?ÓM?ÚðÓ ·
 u?
Ú
?
Ó « Ÿu?
Ô œÔËÓ ¨Ÿe?ÓH?Ó «

Ætuš∫tŽË—
n
Ï zUš
 X Ó ½ÚÓ√ «–UL ∫tÔ Ó X Ó ËÓ ¨tŽËÚ—Ó s
Ú U Ú   
Ú √Ób]¼ÓËÓ ¨UNMC
Ú Š
øw
Ò MÓÐÔ U¹
¨w?ÒÔ√ U¹ Ôp?¹b?
Ò « tÔ½Ò≈ ∫Ôq?HÒD? «
ÆwMKÓÔQÚ¹Ó ÊÚ√Ó œ«— Ó × Ó bÚIÓ Ó
Ó √ÓËÓ wÐ o

Ò ? « Òs?? J?? ËÓ ∫ÂÒ_«


Ôq??ÔÚQ??¹Ó Óp?? ¹b? Ô
ƉUHÞ_«
Ó Ô ÔQÚ¹Ó ôË `
q Ó LÚI «
Ó

¨` Ó W³ÒŠ
 LÚI « Ô ¦Ú wM½Ò≈ ∫qHÚD «
Ó q Ò
µ∑
Æp¹b « Ú  w HÚ½Ó w
Ò «c¼ s Ó LŠ
Ú √Ó ÊÚ√Ó lOD²Ý√
Ô ôË

ŸUD²Ý«
Ó Ó ¼ÔËÓ ¨VO³
„UM Ó D«
 ÒD? « v ≈ tÔÐU× Ú  Ú —ÓdÒÓËÓ ¨UNMЫ vKŽ dOL
Ì Ý Ú IÓKÓ
Ó Â^√Ô X
ULÓ ¨œôÓ ËÚ_«Ó qÔ ÔQÚ¹Ó ô nOF
Ï {Ó p¹b «
Ó ÊÒÓ√Ë ¨ÍÏÒ uÓ bÏ ÓËÓ tÔ½]QÓÐ «dOLÝ
Î lÓMIÚ¹Ô ÊÚ√Ó VO³
Ô D «
Ò

ô≈ qÔ ÔQÚ¹Ó ô p¹ Ò Ê]Ó√Ë ¨U?NNÔ³A
Ó b « Ú ¹Ô ôË `
Ì LÚÓ WÓ³]Š
Ó fÓ OÚ Ó tÔ½ÒQÓÐ q Ó HÚÒD? « lÓMÓÚ√Ó VO³
Ó D « Ò Ê]√Ó
Æ`LÚI « Ó »u³
Ó Š Ô

 b «
¨p¹ Ò sÓ  ÂuO «
 bÓFÚÐÓ ·U
¹
Ô ô· Ó uÚÝÓ tÔ½Ò√ÓËÓ ¨`Ì LÚÓ WÓ³]Š
Ó fÓ OÚ Ó tÔ½]QÓÐ q
Ô HÚD «
Ò lÓMÓ²«
Ó
ŸU? Ó Íc « UNKHÚD  X?
Ó D²Ý« Ú ŠUð—«Ë
Ó ¨Â^_«
Ô    d] Ô Ó ¨nOF
Ï { Ó p¹
Ô b? Ò «Ë Í y uÓ bÏ ÓËÓ uÓNÔÓ
Æ—ÔuB
] ²Ó¹Ó ÓÊU ULÓ `
Ì LÚÓ WÓ³ÒŠ Ó OÚ ÓËÓ ¨bÏ ÓËÓ tÔ½ÒQÓÐ tÔFÓMIÚ¹Ô ÊÚ√Ó VO³
Ó f Ô D «
Ò

Ó XOÚ³ «
ÎUuš Ó q Ó š«œ T Ú OÓ UH
Ó ³²Ó
Î zUš
 ŸÔd
Ú ¹Ô UNMÐUÐ «–S ¨bŠ«Ë
Ì ÂÌuÚ¹Ó ÈuÝ d]LÔ¹Ó rÚ ÓËÓ

Ú U?b?MÚŽËÓ ¨p?¹b?
t?Ô^√Ô tÔ²?ÚM?Ó C?²?ÓŠ« Ó 
Ò « s?
p
Ó ½ÒQÐÓ VO³Ò bÓMÚŽ lÚM²ÓIÚðÓ rÚ Ó√Ó ∫tÔ Ó X
 D « Ú U
Ó
¨b?
Ï ? ÓËÓ Óp??½Ò√ÓËÓ ¨`?? L?
Ú ? Ó W?Ó ?³?Ò ? Š
Ó X?
Ó ? ?
Ú ? Ó
q
Ô ÔQÚ¹Ó UL½Ò≈ËÓ ¨œô
Ó ËÚ_«
Ó qÔ Q¹
Ô ô p¹
Ô b «Ë
Ò
ø`
 LÚI «
Ó »u³
Ó Š
Ô
Ós?? X?
Ô F?ÚÓM??²?Ó«Ú b?
Ú ÓI??Ó ∫q?
Ô H?ÚÒD?? « Ó‰U?
s  ËÓ ¨`
Ú J Ì LÚÓ WÓ³ÒŠ
Ó X
Ô  D «
Ú Ó wM½Ò√Ó VO³Ò
X?
Ô Ú Ó w?M½ÒQÓÐ Óp?¹b «
Ò l?Ó MIÚ¹Ô ÊÚÓ√ tÓ w? u
bÔI²ÓFÚ¹Ó p¹
Ó b «
Ò ÊÒQÐÓ rÔKÓŽÚ√Ó U½QÓÓ ¨` Ì LÚÓ WÓ³ÒŠ
Ó
µ∏
¨`?
 L?
Ú ?Ó W?Ô ?³?]Š
Ó w??M?½ÒÓ√ w??½«d??¹ s?
Ó ?O?Š
w??M?½ÒÓ√ ôu?? w?M?K?ÓÔQ?Ú¹Ó ÊÚ√Ó ‰ÔËU??×?¹ÔËÓ
ÆtÔMÚ »
Ô d¼√
Ô

tÔFÓMÚÔ_ ªÊ«dO− «
 p¹œ v ≈ Êü«
Ó Ã Ô dÔš Ó ∫UNMÐô X
Ú QÓÝ Ú U
Ó ËÓ «dO¦ Ô XJÓ×{
Î Ó Â^_« Ó
ÆœuŽ
Ó Ó√ v²ÒŠ
Ó w½dE²½U ¨`
Ì LÚÓ WÓ³ÒŠ
Ó X
Ó
Ú Ë
Ó Í Ó ½ÒQÓÐ
y uÓ bÏ ÓËÓ p
Æ…dOB∫…eOłË
Ì…e?OłË …Ìb?
Ò Ô b?
Ó FÚÐÓ  
Ú œU?
Ó ŽË ¨Â^_«
Ô X ł
Ó d?Óš
Ó
ÆXF ð«∫XłdH½«
l? Ú I?ÓÓ ∫U?N?M??Ðô
Ó M?²?Ó«Ú b? Ú X? Ô  ?²?Ó³?ÚðÓ w?¼Ë
Ú Ó U?Ë ¨r?
◊u?? D? ?š∫d?? ¹—U??Ý√ ö? ¨`?
Ì L? Ó ½ÒQ?ÓÐ Ôp?¹b?
Ú Ó W?Ó³?] ?Š
Ó X?
Ó ?
Ú Ë
Ó b?
Ï ÓËÓ p? Ò «
œu?B?I?L «ËÆtłu «
ÆÂuÚO «
Ó bÓFÚÐÓ Íb ËÓ U¹ n
Ú

Ó ðÓ
ÆÕd t½√
¨q?
 H?ÚÒD? « d?Ô ?¹—U?Ý√Ó X?
Ú ł
Ó d?ÓÓH?½« U?M?¼ÔËÓ
Ú FÓ½Ó ∫t?Ò_
¨r? Ô ‰U
Ó ËÓ ¨t?Ô
Ô H?Ú½Ó X
Ú ŠU?
Ó ð—«Ë
Ú
Ì·uÚš
Ó U?L?½Ëœ
Ó Ã Ó dÔš
Ú √Ó ÊÚ√Ó l?
Ô O?D²?ÓÝ
Ú √Ó Êü«
Ó
Æp¹b «
Ò s Ó 

µπ
∫WK¾Ý_«

ødOL
Ï ÝÓ tÔMÚ ·U

Ô ¹Ó ÓÊU Íc « U ≠±

øp¹
Ó b «
Ò ÈÓ√— «–≈ q
Ô FÓHÚ¹Ó dOL
Ï ÝÓ ÊU
Ó «–U ≠≤

øUH
Î zUš
 dOL
Ï Ý
Ó Œ
Ó dÓ
Ó «–U*≠≥

øt HÚ½Ó s
Ú ŽÓ dOL
Ï ÝÓ bÓIÓÓ²Ž« «–U ≠¥

øUNMÐ«Ú WÓKÓJA Ô ²Ó dOLÝ


Ú Ô ]q× Ì Â^√Ó X
Ú ³Ó¼Ó–Ó s
Ó ¹ÚÓ√ ≠µ

ødOL
Ì ÝÓ …bÓŽU
Ó LÔ  VO³
Ô D «
Ò ÓqFÓÓ «–U≠∂

 D «
øVO³ 
 JÓÐ tŽUM²«
Ò Âö bÓFÚÐÓ b¹b
Ì ł Ú  dOL
Ó s Ï Ý Ó ·Uš
Ó «–U* ≠∑

øWOÓ½U¦ «
Ò …dÒÓ*« w Â^_«
Ô XKÓFÓÓ «–U ≠∏

øtÔ Ó —Ïd=³ÓÔ „UM


Ó ¼Ô q
Ú ¼ÓËø
Ó dOL
Ì ÝÓ ·uÚ

Ó Ð p
Ó ¹√—
Ô U ≠π

ødÓš¬
Ó dzUÞ
Ì Í Ú  ËÚ√Ó p¹
= √Ó s  b «
Ò s Ó  …ÎdÒÓ X  ËÓ o
Ó HÚš Ó ³ÓÝ
Ó q
Ú ¼Ó ≠±∞

∂∞
WÔGÓK «
^
∫”—
 b «
Ò w ¡Uł
Ó U V
Ó
Ó Š
Ó WOðü«
Ó Ó LÓ'«
q Ô VÔ ð=dÓÔ½ ±
Æ`
Ì LÚÓ WÓ³]Š
Ó f
Ó OÚ Ó «dO Ó Ê]QÓÐÓ tŽUMù
Î LÚÝ Ú p¹b «
Ò v ≈ dO
Ì LÚÝ
Ó Â^√Ô X
Ú ³Ó¼ÓÓ– √

ÆtÔÔuÚš
Ó ‰«“
Ó ËÓ dOL
Ï ÝÓ Õ
Ó dÓ »

Æ—uOÒ ËÓ  U½«uO(«
 D « Ó sÓ  ·U

Ô ¹Ó dOL
Ï ÝÓ ÊU
Ó Ã

Æp¹b «
Ò s Ó  ·U

Ô ¹Ó dOL
Ï ÝÓ œUŽ
Ó œ

Æ`
Ì LÚÓ WÓ³]Š Ó OÚ Ó tÔ½]QÓÐ «dOL
Ó f Î Ý Ó VO³ Ò lÓMÓÚ√Ó ‡¼
Ô D «

∫WOÓðü«
 q  LÓ− «
Ô w j
y š Ú ðÓ w² « WLÓKJK
Ó UN²Ó× Ó  WÓ³ÓÝUM
 L «
Ô WÓÓœ«dÔ WÓLÓKJ «
 L « Ó —U²
Ô

Ú ½Ó ≤

…dOB
Ó Ó lOD²Ó
Ú ¹Ó v ≈ q  ¹Ó
Ô B ·u)«
Ó XFÓ
Ó ð«]

ÆÌ «uMÓÝ ] Ý dOL
Ó X Ì Ý Ó Ô dLÚŽÔ “ËU−
Ú ²Ó¹Ó rÚÓ ≠√

Æ—uO
 D «Ë 
Ò  U½«uOÓ s
(« Ó  »«d
 ²ô«
Ú vKŽ ƒÔdÔ−
Ú ¹Ó ô dOL
Ï ÝÓ ÊU
Ó ≠»

ÆŸeÓH «
Ó s Ó  n
Ô −ðÓdÚ¹Ó uÓ¼ÔËÓ tÔHÓKÚš
Ó »U³ «
Ó o
Ó KÓžÚÓ√ ≠Ã

ÆÌ…eOł
Ó ËÓ Ì…dÓ²ÚÓ bÓFÚÐÓ  
Ú œUŽË
Ó Â^_«
Ô XÚ ł
Ó dÓÓš ≠œ

Æt
Ô HÚ½Ó X
Ú ŠUð—«Ë
Ó  HÚD «
q Ò d¹—UÝ
Ô √Ó X
Ú ł
Ó dH½«≠‡¼
Ó
∂±
∫WOðü« q Ó ðÓ w² «  ULKJ «
 LÓÔ'« w ◊uDš UN²× Ó œ«b{√
Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≥
ÆtHÓKÚš
Ó »U³ «
Ó dOL
Ï ÝÓ o
Ó KÓžÚÓ√ ≠√

ÆlЫd «
Ò nB «
= bÓFÚÐÓ f 
Ô U)« n
^ B «
] wðQÚ¹Ó ≠»

Æ UN]_«
Ô Â«b
 Ú√Ó X
Ó ×
Ú ðÓ WÔM]Ó'« ≠Ã

ŸÓdÓÝ
Ú √Ó p¹
Ó b «
Ò «c¼ È√Ó—Ó ULK]Ô dOL
Ï Ý Ó ÓÊU ≠œ
ÆXOÚ³ «
Ó qš«œ
Ó  ²šô«
¡U³ Ú w

ÆfL
 A «
Ò ‚Ëd
 ýÔ q
Ó ³ÚÓ dÓ−
Ú ÓH « wKÒB
Ó Ô½ ≠‡¼

∫wðQÚ¹Ó ULO ⁄«d


Ó H « Ô LJÚ½Ô ¥
Ó q

øw
Ò MÓÐÔ U¹ n
Ï zUš
 X Ó ½ÚÓ√ «–U* ∫ ÂÒ_«
Ô

∫dOL
Ï ÝÓ

ƉUHÞ
Ó Ó q
_« Ô ÔQÚ¹Ó ôË `
Ó LÚI «
Ó q Ô ÔQÚ¹Ó p¹
Ó b «
Ò s Ò J ËÓ ∫ ÂÒ_«
Ô

∫dOL
Ï ÝÓ
∂≤
∫ÖuL
Ó M « Ô LJÚ½Ô µ
Ò w ULÓ q

ÆWÎLÓ ²Ó³ÚÔ …Ô√ÓdÚ*«Ó X


Ú ½U
Ó ÓÎ  ²Ó³ÚÔ qłd «
Æ UL Ô ÊU
Ó

Æ X׳√
Ó ÆUDOA
Î ½Ó V U
Ô D «
Ò `Ó ³Ó
Ú Ó√ ≠√

Æ XKÒþÓ ÆUHzUš
Î Ô HÚD «
q = q ] Óþ ≠»

Æ X
Ó OÚ Ó ÆUHO

Î Ô p¹
Ô b «
Ò f Ó OÚÓ ≠Ã

Æ X½U
Ó ÆUHOD
Î Ó VO³
Ô D «
Ò ÊU
Ó ≠œ

Æ  —U ÆUN
Î ł= uÓÔ rÔK=FÓ*«Ô —U≠‡¼
Ó
 Ó WEÓŠö
l«u Ó Ô lÓÓ ¨Ã–uL
 M «
Ò w UL UNFÓLÚł 
Ó ËÓ WOðü«  dÓHÚÔ*« vMÒ¦ÓÔ V
 «œ Ô ²ÔJÚ½Ó ∂
∫…eÓLÚN «
Ó

lL'« vM¦*« œdH*«

WOÓMÐÚ√Ó Ê«¡UMÐ ¡UMÐ


¡UDž ≠√
¡UŽË≠»

¡«cŠ≠Ã
¡UŽœÔ ≠œ
¡«ËœÓ ≠‡¼
∂≥
∫Ã
 –uL
Ó M «
] w ULÓ ⁄«d
Ó H « Ô LJÚ½Ô ∑
Ó q
∫Ì…RÓ³Ô Ó dÔ]cÓÔ ≠‡¼ g³Ó∫WÌ−
Ó FÚ½Ó dÔ]cÓÔ ≠√

∫WÌUF
Ó ½Ó dÔ]cÓÔ ≠Ë ∫”
Ì dÓÓ dÔ]cÓÔ ≠»

∫ÊUð
Ì √Ó dÔ]cÓÔ ≠“ ∫ÌWÓU½ d]cÓ≠Ã
Ô

∫ÌWłUłœÓ dÔ]cÓÔ ≠Õ ∫Ì…dÓIÓÐÓ d]cÓ≠œ


Ô

∫Ã–uLM «
Ò w ULÓ WOÓðü«
  UL
 KJÓKÚ  V  *«Ô lÓLÚ'«
Ó ÝUM Ó VÔ ²ÔJÚ½Ó ∏

dO Jð lLł r UÝ Y½R lLł r UÝ dc lLł œdH

 UÝbMÚNÓÔ ÊuÝbMÚNÓÔ ”
Ï bMÚNÓÔ
Ï÷d=LÓÔ

dU Ô

ÏqHÚÞ

ŸÏ—«e
 Ô

ÂœU

bN²Ó−
Ú Ô

∂¥
∫ ¡ö 
Ô Úù«
∫VÝUML «  Ó w …eÓLÚN «
Ô UN½UJ Ó l{   UL
Ú ËÓ bÓFÚÐÓ WÓOÓðü«  KJ «
Ó √dÔ IÚ½Ó ≠√

”ËË— ·ËË— ÊËuý


Ô ‰Ëu Ó

∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö
Î ≈ V
Ô ²ÔJÚÓ½ ≠»
∫UNMÐô
Ú XÚ Ó UË ¨rÔ ²Ó³ÚðÓ w¼Ë ¨Ì…eOłË Ì…bÒÔ bÓFÚÐÓ  
Ú œUŽË
Ó Ô Xł
Â^_« Ó dÓš
Ó
bÓF?ÚÐÓ Íb ËÓ U¹ n?
Ú

Ó Óð ö ¨`?
Ì LÚÓ WÓ³?]Š
Ó X
Ó
Ú Ë
Ó b? Ó ½ÒQ?ÓÐ p¹
Ï ÓËÓ p Ô b «
Ò l?Ó M²Ó«Ú b?
Ú IÓ Ó
ÆÂuÚO «
Ó

Ú FÓÓ½ ∫t=_
¨r? Ô ‰U
Ó ËÓ ¨tÔ ?
Ô HÚ½Ó X
Ú ŠUð
Ó —«Ë
Ú ¨q
 HÚÒD? « d¹—UÝ
Ô √Ó X
Ú ł
Ó dÓÓH?½« UM¼ÔËÓ
 b «
Æp¹Ò s Ó  ·
Ì uÚš
Ó UL½Ëœ
Ó Ã Ó dÔš
Ú √Ó ÊÚ√Ó lOD
Ô ²ÓÝ
Ú √Ó Êü«
Ó

∫bOA
Ô M «
]
X?? ¹Ú]e?? « w?? ]q??Ó
?? « V?
^ ?ÔB??ðÓ X?? ? ?O?Ú ? ? ?³?Ó ? ? ? « ÔW?? ? ?Ð]—Ó ÔW?? ? ? ÐU?
Ó ? ? ?ЗÓ
œdÐÔ sÐ —UAÐ
Ò  u?
Ú ? ?B?
] ? ? « s?
Ô ? ? ? Ó Ï p?? ?¹œËÓ Ì U?? ? łU?? ? łœÓ d?Ô ? ? ÚA?? ?ŽÓ U?? ? N? ? ? Ó
Ó ? ?Š

∂µ
∫Í
^ uHÓA «
] dO³
Ô FÚ² «
]
Æp¹b «
Ò ËÓ q
 HÚD « ]  tÔ³A
= WÓB Ú ðÔ WÎH¹d Ò  wJ×
Ó ÞÓ WÎB Ú ½Ó

∫w
^ ÐU²  dO³
 J « Ô FÚ² «
]
Æ©p¹b «Ë
Ò WÔKÓHÚD «®∫
= ` Ú OÔ Ê«u
Ó ³B  MÚF «  ðÓ bÓFÚÐÓ v Ë_« …dÓIÚH « WÓÐU²
Ô dOOG Ó  bOF
Ô ½Ô

∫◊UA
Ï ½Ó

Æp¹b «Ë
Ò q  HÚD « ]  q
= WÓB Ô ¦=LÓ½Ô

∂∂
 ∑ ”—b«
WÔ×
] B Ô G«
Ò «ËÓ ¡«c

Ô IHÚ¹Ó t½Ëœ
b?  s Ú ËÓ ¨ÊU?½ù« …UO×
Ó  «ÎbÒł Í
y —Ëd?
 { Ô G«
Ó ¡«c
¨q
 L? Ó W?dÓ×?
Ó F«Ë  ŽÓ Ϋe?łUŽ Ì…dÓ²?ÚÓ bÓFÚÐÓ `?
Ó « s Ô ³B?
Ú ¹Ë¨t
Ô ÞU?Ó A
Ó ½Ó
ÆUMODF¹∫UM×
Ú MÓLÚ¹Ó U?M²DÓA?½Ú√ÓËÓ UMU?LŽQÓÐ Âu?
Ó IMÓ W?ÓÓ“ö«
Ò WÓU?
Ó D«
Ò U?M× Ô G?U
Ô M?ÓLÚ¹Ó ¡«c
 
U¼d?OÚžÓËÓ WÝ«—Ó bÒ«Ë W?ŠU³ Ò «Ë V  FK«
] ËÓ w A?Ó Ó WHÓK²?Ó
Ú LU Ú L«
Ô
ƉULŽ
 Ó 
Ó_« s

ÆÃU²½«∫bOuð Ú ²?Ó U?Mz«c


b?Ou?  ž l?
Ó O?Lł Ó p?Ô KN?Ú²?ÓÚ ½Ó ô q?
Ô ÔQ?Ú½Ó s?
Ó OŠ s Ô ×?
Ú ½ÓËÓ
 
÷uÒFÓ½Ô ULÓ ¨r Ú  −« uÒLÔMÔ tÔC
Ó FÚÐÓ ÂÔb Ú ²Ó
Ú ½Ó UL½Ò≈Ë ¨WUD«Ò
Ô
 Ìn?¹eÓ½ Ë√ ÕËd
«–≈¨ Ì − Ô Ð UM²ÐU?
Ó ≈ bÓMÚŽ ÌW− Ó ½Ú√Ó s Ú  n
Ô K?Ó²Ú¹Ó U tÐ
∂∑

 ÊÔe²Ó ?
Ác¼ Ú ¹Ó rÓ  
Ú −« ÊÒSÓ ¨t²łU
Ó Š
Ó vKŽÓ ÔÊU?Ú½ù« UNÔËUM  
Ó ²Ó¹Ó w²« ¡«c?G« WÔO]LÒÓ  
Ú œ«“
Ó
ÆWłUÓ ×«
Ó XÓ ÚËÓ UNKÓLFÚ²Ó
Ú OÓ …ÓœU¹
Ó e«
Ò
t?ÔMÚËÓ ¨ U³
Ô ]M?« ∫‰Ë]Ó_«¨s
 OÚ?
Ó Oz—Ó s
 ¹Ú—ÓbÓB Ú  tz«c
Ú Ó s?  ž v?KŽÓ ÊU½
Ô ù«  q Ô B?
Ô × Ú ¹Ó
¨ «Ë«dÓC
Ú «Ë
Ó t«uH«Ë
Ó ‰uI Ô »u³×U ¨¡«cG« Ÿ«u½
 ³«Ë  √Ó d¦
Ó Ó√ vKŽÓ q
Ô B
Ô ×
Ú ¹Ó
 ¼Úb?
s ^ «ËÓ r×
Ú ÒK« vKŽÓ q
Ô B?
Ô ×Ú ¹Ó UNMÚËÓ ¨Ô„U?LÝ Ó —uO
Ú _«Ë Ô D«Ë
Ò  U½«u
Ô OÓ×?
Ó « ∫w½U¦«Ë
Æs Ó ³Ú−«Ë
Ô s
Ó ³ÓK«Ë
Ò s ] tÔMÚ cÔš
Ó LÚ« Ô QÚ½Ó Íc«] VOK  ׫ËÓ iOÚ³«Ë
Ó

W?¹ÓcG?ÚÒ²?K W?“ö« WO?Ò ÝUÝ_« Ó œÒ«uL?
Ó « l?
Ó OLł Ó Í Ú ¹Ó ÊÚ√Ó tÔK?ÔÔQÚ½Ó Ì¡«c?ž q
Ó u×? Ô  bÒÐÔ ô
= J?
 LÚI?Ó U W?LÓFÞÚ_«
`? Ó s? Ó  …d?
Ì O¦Ó ÌŸ«u?½Ó√ w? UAM?Ò « bÔłu?
Ó ¹ËÓ ¨dÔJ? ] ? ^ «Ë UAM?] « U?NL^¼Ó√ÓËÓ
œuł ^ UÒÓ√ ¨WU?
Ï uÚÓ uÓNÔÓ d?ÔJ]« Ò −«
Ó ‰uI
 ³«
Ô Ÿ«u½
 √Ó r? EÓFÚÔËÓ …—Óc«Ë
^ “=—ÔÓ_«Ë U?ÞUD³«Ë Ó
Æq
 Ó F«Ë
Ó —bÓMÚLÓA«Ë
] dJ]«
^ V  B Ó ÓËÓ t«uH«
Ó Ÿ«u½
 √Ó d¦ÓÚÓ√ w
w²« WO]½bÓFÚL«
Ó Õö Ú_«
Ó vKŽÓ ÊU½ù«
Ô q
Ô B
Ô ×  G«
Ú ¹Ó ¡«c sÓ ËÓ
ÆW¹ULŠ∫WŽUM  KÚ w Õö
` Ô _«  bÔłu
Ó Ác¼ 
Ó ðÔËÓ ¨÷«dÚ_«  WÎŽUM
Ó b]{  JÚðÔ
Ó Ó tÔ³Ô
Ó G« Ê]Ó√ U?LÓ ¨Èdš_«
¡«c Ô WLÓFÞÚ_«
Ó i FÚÐË
Ó e³?Ú «Ë
Ô  D«
ÂUFÒ
^ √ÓËÓ ¨÷«d?Ó_« s t²?¹U?
Í Ó L×  U?M?O?U²OHUÐ ÓÊU?½Úù«
 b?
^ LÔ¹Ó

Æ÷dÓLU  
Ó Ð WÐU
Ó û
 tÔ{ Ô dÒFÓ¹Ô UNO h
Ì IÚ½Ó
∂∏
WNÓU?H«Ë  «Ë«d?ÓC
Ú «
Ó i? Ô FÚ³?ÓÓ ¨ÎU?šu³DÚÓ Ë√ Ú ÎU?ł“UÞ ÁÔ¡«c Ó ž ÔÊU?½Úù«
 q? Ô ÔÚQ¹ÓËÓ
 
ÆqNÝ∫sO¼ Ò Ô NÔ?
q Ú ¹ÓËÓ ¨sO?Ò¼Ó UNG?ÔC Ú ÓËÓ ¨w 
y N?Óý UNL? Ó FÚÞÓ ÊÒ_Ó Wξ?ÓOÒÓ½ U?NÔËU?Ó M²Ó¹Ó

Ó ³ÚÓ «b
q Î OÒł  GÚ¹Ó ÊÚ√Ó V?
Ó UNKÓ Ô − ¹Ó tÔ½]√Ó dÓOÚžÓ ¨…bÓFL?
Ó « vKŽÓ UNLÔC Ú ¼Ó
Ú  U?N?Ð o?
ËÚ√Ó Ì—U?³?žÔ s? Ó K?ŽÓ b?
Ú Ó Êu?
Ô J?¹Ó U??L? Ò  h?
 K?^ ?Ó ²?Ò K? ªU?N?K?Ú√Ó

 «Ë«dÓC? Ú «Ë
Ó r× Ò Ó W?O‡]z«cG« œÒ«u?L«
Ú KU Ó WÔO]IÐÓ UÒÓ√ ¨r?
Ó OŁ«dł Ó
Ú ¹ÓËÓ ¨WÎO]Ný
ÔqNÔ Ó ³B
Ó ` Ó ªU?NKÚ√Ó q
Ú Ôð v²ÒŠ Ó ³ÚÓ UN ³ÚÞÓ s
Ú  b]ÐÔ öÓ
ÆUNMÚ …ÔœUH²Ýô«Ë
Ó ¨UNLÔC Ú ¼Ó

s 
Ú —U¦ Ì Ì
Ô ùU ¨W³ÝUMÔ  UOÒLÒJÓÐ ÂUF Ó D«] ‰ÓËUM² Ó ½Ó ÊÚÓ√ UMOKŽÓËÓ

ÆWML«∫W½«b³« 
«c¼ wË ¨÷«d_« Ó s 
Ó dO¦J«Ë
Ó WÓ½«b
Ó ³«
Ó V Ô ³Ò Ó ¹Ô WLÓFÞÚ_« 
Ó Ác¼


w˨UMUł 
Ú √Ó WöÓ Ý Ó w Ϋd?O³Ó «— 
Î ËÚœÓ W{U¹
Ó dÒK Ê]SÓ ‰U−L« 
 
Æ…ÓbOF
Ó « Ò …UOÓ ×«Ë
Ó ¨…ÓbÓOÒ−«Ó WÓ× Ò B  MÚÓ
Ò « UM×

∂π
∫WK¾Ý_«

Æ¡«cGK bÓz«u
 Ó Àö
Ó ŁÓ dÔÔcÚÓ½ ≠±

øÊU
 ½ù«  ž «—bB UL¼ U ≠≤
Ú ¡«c

ÆÊU½ù«
 W¹ÓcGÚ²Ó WÓÓ“ö«
 WÓOÝUÝ
Ò Ó œ«u*«
_« ] dÔÔcÚ½Ó ≠≥

Ó ¹Ô ÌWOz«c
ÆUA]M« UNO bÔłu Ò ž œ«u
] Ó Àö
Ó ŁÓ dÔÔcÚ½≠¥
Ó

øÊU½ù«
 Ú ' WOÒ½bÓF*«
r Ú Õö_«
 …ÔbÓzU
 w Ó ¼ U≠µ

øWξÓO=½Ó  «Ë«dÚ «Ë
C Ó  t«uH« Ó FÚÐÓ ÊU½ù«
i Ô ‰ÔËUM
Ó ²Ó¹Ó «–U*≠∂

øUNKÚ√Ó q
Ó ³ÚÓ —UC
 «Ë
Ô t«uH«
Ó q Ô Ô −¹Ó «–U* ≠∑
Ú žÓ V

øUNKÚ√Ó q
Ó ³ÚÓ Âu×
 K«
Ò a Ô −¹Ó «–U*≠∏
Ô ³ÚÓÞ UMOKŽÓ V

øÂUF
 D«
Ò sÓ  —U¦
Ô ù«
Ú V
Ô ³=
Ó ¹Ô «–U≠π

øÊU
 ½ù«
Ú r   W{U¹
Ú −  d«= …ÔbÓzU U ≠±∞

∑∞
WÔGÓK«
^
∫q  *«Ô qOD
 ÐUI  ²Ó
Ú Ô*« w UNFÔC
Ó ½Ó˨
Ó wðQÚ¹Ó ULO j
y š Ú ðÓ ÌWLÓKÓ q
Ó UN²Ó× = Ô b]{ —U²
Ô Ú ½Ó ±

Í—Ëd{ dÔOÚÓž WU×ÒM« WOFÓð W³Þd«


Ò bÔIHÚ¹Ó …œU¹“

ÆÊU½ù«
 …UO(
Ó Íy —Ëd
 { Ô G« ≠√
Ó ¡«c

ÆWU'«
Ò ‰uI ³«
Ô rEÓFÚÔ w UAM«
Ò bÔłu
Ó ¹Ô ≠»

ÆWÓ½«ÓbÓ³«
Ó V Ô ³=
Ó ¹Ô ÂUF
 D«
Ò sÓ  —U¦
Ô ù«≠Ã
Ú

Æ…bOF
Î Ý Ó UMðUO
Ó ŠÓ q
Ô FÓ−
Ú ðÓ WÔ{U¹
Ó d«
Ò ≠œ

ÆdyCÔ ÊU½ù«
 Ú ł w  UMOU²OH« h
r Ô IÚÓ½ ≠‡¼

∫qÐUI*« ⁄«dH« w tFÔC


Ó ½ÓËÓ ¨wðQ¹ ULO j
y š Ó ðÓ WÌLÓKÓ q
Ó UN²× = Ô ·
Ó œ«d
 Ô —U²
Ô Ú ½Ó ≤

…c¹c
Ó Ó `
Ô MÓLÚðÓ …uÒI«
Ô l³ÓMÚÓ ÎöNÚÝ
Ó

ÆWÓU
Ó ÒD« UMU
Ó ł Ô G« wDFÚ¹Ô ≠√
Ú √Ó ¡«c

ÆÊU½ù«
 ¡«cG —ÏbÓB
Ú Ó  U³
Ô M«≠»
Ò

Æ÷«d_«
Ú b]{ WŽUM
Î Ó ÊU½ù«
 Ú ł WÔO]½bÓF*«
rÓ Ú Õö_«
Ô Ô JÚð≠Ã
V Ô

ÆUMÎO=¼Ó ÂUF
 D«
Ò mÓC Ú Ó q
Ô FÓ−
Ú ¹Ó a
Ô ³Ú]D« ≠œ
Ó WÎNÓU X
ÆWÎO]Ný Ô KÚÓ√≠‡¼
Ó
∑±
∫⁄«
Ó dÓH« Ó LÚ½ÓËÓ ¨wðQÚ¹Ó ULÒ WÓ³ÓÝUM*«Ô WÓLÓKJ«
Ó UNÐÔ ú Ó —U²
Ô
Ú ½Ó ≥

 U³ÒM«
uL
Ò ½Ô

UM×
Ô MÓLÚðÓ

hIÚ½Ó
q
Ó F«
Ó

ÆÊU½ù«
 r 
Ú ł w ¡«c ÂÔbÓ
Ô G« Ú ²
Ó ¹Ô ≠√

Æ ÊU½ù«  ž —œUB
Ú ¡«c  Ó bŠ
Ó √≠»
Ó

Æ w dÔJ]«
^ bÔłu
Ó ¹≠Ã
Ô

Æ÷d*U
Ó Ð WÐU û
Ú  ÊU½ù«
 Ú ł ÷
rÓ Ô d=FÓ¹Ô ¡«cG« ≠œ

Æ…ÓbÓO'«
= WÓ×
] B«
Ò WÔ{U¹
Ó d«
= ≠‡¼

∑≤
∫Ì…bOH
Ó Ô q
Ì LÓł
Ô w WOðü«
Ó  ULKJ«
Ó ÂÔb
Ú ²Ó
Ú ½Ó ¥
 ¹Ô ≠√
∫Ô `³B

∫ÊÔe²Ó
Ú ¹Ó ≠»

∫ bÔłu
Ó ð≠Ã
Ô

∫q
Ô NÔ
Ú ¹Ó ≠œ

∫h
Ô K]
Ó ²Ó¹Ó ‡¼

∫ÖuL
 M«
Ò w ULÓ V  *«Ô ÊUJ
 ÝUM  Ó*« w V  *«Ô …—U
Ó ÝUM  ýù«
Ó rÝ«
Ó ÂÔb
Ú ²Ó
Ú ½Ó µ

pKð Ê«c¼ ÊUðU¼ ¡ôR¼


Ô p¾Ë√

Ô UD«
ÏjOA½Ó V Ò «c¼ ∫ ÖuLM«
]

ÆW¹ÓcGÚ²K
] ÊU²
 ¹Ò—Ëd
 { Ó ÊUð
 œU*«
Ò ≠√

Æ¡«bFÓÝ Ó OÒ{U¹d«
Ô Êu = ≠»

 Ô …ÔœU*«
Æ…Ïd]C ] ≠Ã

ÆÊU
 ½ù«  ž «—bÓB
Ú ¡«c Ú Ó ≠œ

Æ¡UÒ  √Ó »
Ô × Ô ö
Ò D«
Ò ≠‡¼
∑≥
 *«Ô œuL
¨qÐUI  F« Ó ½ÓËÓ ¨WOðü« qLÓÔ'« w WÓK?ÓBHÓMÚ*«Ô dÓzUL
Ó w UNFÔC  C«
] Ã Ô d Ú ²Ó
Ú ½Ó ∂
 HÓMÚL«
WKÓB d  zUL] C« ∫Ã
 –uL
Ó M«
Ò w ULÓ
Ô Ô
X½√
Ó ÆÂUF
Ì ÞÓ ÊËœ
 s Ú  p Ó ½Ó bÔIHÚ²ÓÝ
Ó ÞUA Ó X½√
Ó ∫ÃÔ –uL
Ó M«
]

ÆWUD«  uÚ²Ó UMz«c


Ò bO  ž lOL
Ó ł Ô KNÚ²Ó
Ó p Ú Ó½ ô s
Ô ×
Ú Ó½ ≠√

Æq
Ó F«
Ó  ÊU³]×ðÔ UL²ÔÚ Ó½√ ≠»

ÆÂÌuÚ¹Ó q
] Ô WÓ{U¹
Ó d«
Ò sÓ Ý
Ú —UL
 ðÔ s
] ²½√
Ô ≠Ã

ÆUNKÚ√Ó q
Ó ³ÚÓ WÓNÓUH« ÊuK
Ó GÚðÓ rÚ²ÔÚ Ó½√ ≠œ

Ò  vKŽ k
Æw²× Ó UŠ_ = {U¹d«
Ô w Ò ÍœUÒM« w »
Ô —]bÓðÓÓ√ U½√ ≠‡¼
 *«Ô œu?LF«
qÐUI Ó ½ÓËÓ ¨WOðü« q
Ó w UNF?ÔC Ó Ô'« w WÓKÓB²]*«Ô d?ÓzUL
 L?  C«
] Ã Ô d ?
Ú ²Ó
Ú Ó½ ∑
 ²L«
WKB Ó dÔzUL
 C«
] ∫ÖuLM« w UL

U½Ó Ó U
ÆWÓ ÒD« UMÓ×
Ô MÓLÓ¹Ó ¡«c Ã
Ô G«∫ Ô –uL
Ó M«]

ÆwL  WÓłUŠ
Ú ł Ó bÔ
Ô ðÓ UNÔËUMð  G«
Ó Ó√ w²« ¡«c WÔO]L=Ó ≠√

Ó ²×
Æp ]  vKŽ k
Ú UŠ ≠»

Ó XOÚ³«
y Ný
Æw Ó w ÁÔb^FÔ½ Íc« ÂUF
Ô ÒD« ≠Ã
 ł
ÆUMUÚ √Ó WöÝ w dO³
Ï Ó —ÏËÚœÓ W{U¹Ò  ≠œ
Ó dK
∑¥
∫VÝUMÔ*« UN½UJÓ w WOðü«
Ó WÓu u
Ó *«Ó ¡ULÝ_«
Ó lÔC
Ó Ó½ ∏

 K«
ÊU²]Ò ]
wð«uK« Íc«] w²«]  K«
Ê«c]

ÆUMðUO( Í
y —Ëd
 { Ó tÔKÔÔQÚ½Ó Ô G«≠√
¡«c

ÆwuO«
= UMÞUAÓ½ w UNłU²×
Ô ½Ó ÓWU
Ó D« Ô G« UMODFÚ¹Ô ≠»
Ò ¡«c

 U³
Ô M«  G« vKŽÓ ULNÔMÚ q
Ò ∫UL¼Ô ¡«c Ô B
Ô ×
Ú ½Ó  Ê«—bÓB*«
Ú ≠Ã
ÆÔÊ«uO(«Ë
Ó

 O]NÓý ULNÔ³^Š√Ô
ÆÊU²  ÊU²NUH« ≠œ

Æ UDOA
Ï ½Ó s
Ó KÚLÓFÚ¹Ó ¡U
Ô M«
= ‡¼

∫lLÚ'«
Ó WÓI¹d Ô Šö½ÔËÓ ¨Ã
Ó ÞÓ k  –uL ] w UL WOðü«  ULKJ«
Ó M« Ó lÓLÚłÓ V
Ô ²ÔJÚÓ½ π
WUÞ≠œ WOÝUÝ√
Ò ≠√

5U²O≠‡¼  UOÝUÝ√
Ò …œU¹“ ≠»

WÐU ≈≠Ë …bÓO=ł≠Ã


Ó

cÔš
Ó RÚ¹Ô cÓš
Ó √Ó ∫ÃÓ–uLM«
Ò

∑µ
Ô Úù«
∫ ¡ö

WÐU² kŠö½Ë
Ô Ã–uL
Ó M«
Ó w ULÓ UŽ—UC
Î Î  w{U*« q
Ô öF  FÚH« s o²ÓA
Ú ½Ó ≠√
∫…eÓLÚN«
Ó
cÔš
Ó RÚ¹Ô cÓš
Ó Ó√ ∫Ã
Ô –uL
Ó M«
]
dÓÓ√Ó ≠Ã Ó Ó√Ó ≠√
q

vðÓ√Ó ≠œ dÓÝ
Ó √Ó ≠»

∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö≈
Î V
Ô ²ÔJÚ½≠»
Ó

Ô ½Ó Ì¡«cž q
ÚÊ√Ó tÔKÔQ = JÔ b]Ðô
Ô ËÓ ¨sOÚOz
Ó —Ó s¹  —ÓbÓB
Ú Ó sÚ  UMz«c
 ž vKŽ q Ô BÔ ×Ú ½Ó
Ó ž q
Á¡«c? Ô ÔQ?Ú¹Ó ÊU?
Ô ½ù«Ë
Ú ¨W¹Óc?G²?Ò K W?“ö« WO?] ÝUÝ_«Ó œ«u?
= *«Ó l?
Ó OLłÓ Íu?
Ó × Ó ¹Ó
i y Ný
Ô FÚÐÓËÓ ¨w Ó UNLÓFÚÞÓ Ê]_ Ó ²Ó¹Ó WNÓUH«
Ó WξÓO½Ò UNÔËUM  i Ô FÚ³ÓÓ ¨Ušu³
Î DÚÓ ËÚ√Ó Uł“UÞ
Î
 ³ÚÞÓ s
ÆUN Ú  bÒÐÔ ô WO
 z«c œ«u
Ò G« = *«Ó

∫ UþuH×
Ú L«
Ó

ò∫ vUFðÓ ‰U
Ó
å

©±∑≤∫ …dI³« ®
∑∂
∫Í
^ uHÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]

Æ5D
Ó Ú KÓ w Ÿ—ÓeÚðÔ w²«Ò  «Ë«dC Ó WNÓUH« Ÿ«u½
Ú )«Ë  √Ó iFÚÐÓ s
Ú ŽÓ À
Ô b]×
Ó ²Ó½Ó

∫w
^ ÐU² dO³
 J« Ô FÚ²«
]

Æw  
> MOD Ú KÓ w
> ³FÚý
Ó ÂUF
Ì ÞÓ s
Ú ŽÓ dÌDÔÝ
Ú √Ó W
Ó LÚš
Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ó

∫◊UA
Ï ½Ó

ÆÌWO]Ný Ì ž W³Ół
Ó ¡«c Ú ËÓ œ«bŽ≈ w UNÔb Ú ²Ó
Ú ½Ó w²« œ«u
Ò L«
Ó ¡UL
Ó Ý Ú √Ó dÔÔcÚ½≠±
Ó
ÆÁÔbÔz«u
 Ó˨
Ó tÔŽ«u½√
Ô ∫YÔ OÚŠ
Ó s Ú  q
 Ó F«
Ó s ŽÓ Ì UuKFÚÓ lÔLÓ− Ú ½≠≤
Ó
∑∑
∏ ”—b«

qÔ¼U−« Ô B«
o¹b ]

d?Ô O?¦Ó ÏÊU?J?Ó∫W?ÐU?G« ÌWÐUGÐ tI¹dÞ w d]Ó ËÓ ¨dÌHÓÝ


Ó vKŽ ÊU
Ó ö Î ł
Ô —Ó Ê]Ó√ vJÓ×
Ú ¹Ô
Æd−A«
] uÓ×?
Ú Ó½ v?CLÓÓ ¨rÔÒÓQ?²¹Ó ÌÊ«u?OŠ
Ó   Ó LÝ
Ó uÚÓ U?NO l? Ó ËÓ ¨ÌW?FÝ«Ë

Æ‚UÝ∫ŸcÚł Ÿc? w? ÎU??Þu?Ðd?ÚÓ ÎU??×?¹d?ł
Ú ł Ó ÎU??ÐÒœÔ b?
Ó łÓ ËÓ Ó„U?M?¼ÔËÓ ¨ u??B?
Ò «
Ô ? ö??ŽÓ t??O?Ú ? ÓK??ŽÓ  
g?? ÓD??F?Ó ? «Ë Ÿu?? −? «  U? Ó ? ÐÓËÓ ¨…Ìd?Ó ?−?
Ú b? Ó ?ý
Ó
Õd??'« b?
Ò ?ý∫b??L?
Ò ?{
Ó ¨…dÓ−?
Ó A« Ó  tÔB?
Ò s? Ó ËÓ ¨t?U?× q
Ó K]š Ô ł
Ô d?Ò « ‚
] dÓ¨
Ó s?¹b?
Ó ¹bA«
]
Æ‘ULI« s WFDIÐ v²ÒŠ  −Ð q
Ó  Á—«u ] þÓËÓ ¨ÁU
Ô IÓÝ
Ó ËÓ tÔLÓFÓÞÚ√Ó rÒÔŁ ¨tŠËd
Ó ł Ô tÓ bÓL]{
Ó ËÓ
∑∏
ÆbÓB
Ó
Ë
Ó ÂÓeÓŽÓ∫r]¼Ó ] WK?Ó«u
tÔFÓ³ðÓ dHÓ « Ó LÔÐ q
Ô ł
Ô d«
] r]¼Ó sOŠ  ≈  
Ó ËÓ ¨t?ÔðÔu]
Ô tO Ú œUŽ
Ó
Ó N]LÓ²ÓÓ ¨t²IÓ«dLÐ
ÎöOK
Ó q Ó tÔÓ `
Ó LÓ
Ú ¹Ó ÊÚÓ√ ÁułdÚ¹Ó tÔ½Q]ÓËÓ ¨» ^ b«
^
 
v?CÓ r]ÔŁ ¨t?O?ÚÓ≈ «œ 
Î œÒuÓ²?ÓÔ ¨tÔM?Ú ÎU?ÐdÒI?Ó²ÓÔ ¨»
^ b?^ « t?ÔIÓ×?Ó vÒ²?Š
Æ 
Ú “eF
Ò ðÓ∫  
Ú bÓÞ]uÓðÓ  
Ú b?Ó Þ]uÓðÓ bÚ
ÓËÓ d?HÓ «
Ò o  ¹d?ÓÞ w » ^ b« ^ t?ÔFÓÓ —U
Ó Ý
Ó ËÓ ¨q? Ô ł Ô d«
]
ÆÊU
 d²ÓHÚ¹Ó ô s
 OÚI¹b
Ó Ó «—UË ¨WÔ
ö Ó F«Ó ULNÔMÓOÚÐÓ
W
«bÒ Ác?N »«d
Ó B« Ì GÚ²?Ý«Ë Ú WÌAÓ ¼ÚbÓÐ ÊËd?
Ó EÔMÚ¹Ó ”U
Ô M?Ò « ÊU
Ó
ÆrN³OB¹∫rNÐU²M¹ ·uÚ «
Ó —uF
Ô ý
Ô rÚNÔÐU²M¹ Î ÓËÓ ¨t³ŠU
Ô ÓÊU U «dO¦  ËÓ »
= b«
^ s Ó OÚÐÓ
¨t?ÐU×D« vKŽ q? Ó łÔ d«
] «c¼ ÊuuK¹Ó ËÓ ¨Ê«u?O׫
Ó «c¼ sÚ 
t?B?zUBš∫t?²?F?O³Þ

 ÝU?M?L?
ÊÚ√Ó V? Ú ËÓ ¨¡Ìw?
Ô « d?O?ÚžÓ s? Ú ý Ó q?Ò Ô w?? ÊU?H?K?²?Ó ?
Ú ¹Ó U?L?N?ÔÓ
ÆtðUHË
 Ý
¨tuK Ô wË t²FO³Þ w tÔMÚŽÓ nÔ K²Ó Ú ¹Ó s
Ú Ó ÊU ½
Ô ù«  V 
Ó ŠUB ¹Ô
ÆtðUdBð∫tuKÝ
r?
Ú NÔLÓKÓŽÚÓ√Ë ¨Áuô
Ô Ós?¹c«] ¡ôRN lÚL?²Ó
Ú ¹Ó rÚÓ q
Ó ł
Ô d?] « Ê]√Ó dÓOÚžÓ
ÆW³× ^ ÁcN ÕUð
Ú B« Ï dÚÔ tÔ½Ò√Ó

∑π
Ï —Ú√Ó∫ÊU?
÷ Ô ? ²? ?
Ú ? ³?Ô ?« ¨t?O `¹d Ú OÓ s?O?ðU ³« bÓŠ
Ó ²?Ó Ó √Ó q
Ô ł
Ô d«
] q?Ó š
Ó œÓ ÂÌuÚ¹Ó  «–
Ó ËÓ
dL¦ÚÔ dÏ−
Ó Óý UNO ] …b?
¨V?F?Ó²« ] ý s?
Ú  q?
Ô ł
Ô d?] « ÂU?  −?Ð »
Ó ½ËÓ ¨Á—«u? ^ b«
Ò f?Ó K?Ó−?
Ó Ó
vKŽ d]I?²Ó
Ú ²Ó W?Î O½UŁ  
Ú œUŽ
Ó ËÓ «bOF
Î ÐÓ X ] ÔŁ ¨tNł
Ú ³Ó¼Ó–Ó r? Ú ËÓ vKŽÓ X
Ú HÓ
ÓËÓËÓ W?ÏÐUÐ
Ó –Ô  
Ú ¡U−
Ó Ó
UN½]√Ó Y
Ô OÚŠ Ú KHÚ¹Ô rÚKÓÓ t¹ÚbÓOÓÐ tI¹b
Ó ¨` Ó tł Ú ŽÓ U¼bÓF³¹Ô ÊÚ√Ó »
Ú ËÓ s ^ b« Ó bÚ
ÓËÓ ¨tH½√Ó
^ ‰ÓËUŠ
Æb¹b
Ì ł Ú  tNł
Ó s Ú ËÓ vKŽÓ j Ô ²Ó WO½UŁ
] × Î œuFðÔ U ÊUŽ
Ó dÚÝ
Ó UNMJ
] dOD
Ô ðÓ X
Ú ½U
Ó

…—Ód=JÓ²ÓL«  ËU×
Ô tðô Ó LÔ VO−
Ô ²Ó
Ú ðÓ ôË ¨Á«ÔbÒ×  c«
Ó ²ÓðÓ w²« WÐUÐ  s
^ Ác¼ Ú  »
^ b«
^ V Ó C žÓ
ÊU
Ó Î«d?O³Ó «d Î −?
Ó ŠÓ q
Ó LÓŠ Ó ËÓ ÂU

Ó ÊÚ√Ó ô Ò ≈ t?ÔMÚ ÊU?


Ó ULÓ ¨t³ŠU  t?ł
Ú ËÓ s
Ú ŽÓ U¼œU?FÐ≈ w
¨WÔÐUÐ
Ó c«
^   —UD
Ó Ó ¨WH
«Ë
Î WÔÐUÐ
Ó c«
^ X ½U
Ó Y Ô OÚŠ
Ó t³ 
 ŠU tł  Èu¼Ó√Ó ¨Á—«u
Ú ËÓ vKŽ tÐ  −Ð 
.q
 ł
Ô d«
] ÂÔœÓ ‰UÝ
Ó ËÓ

Ó Ð UL½Ò≈Ë ¨tÔMÚ bÌB


V³Ó Ó tÔ³ÓŠU È–¬ b
Ó t²
UL×
Ú
Ó ÊËœ Ó Ð »
] b«
^ Ê]√Ó ”U
Ô M« Ò ·Ó dÓŽÓ
∫Óq?O
UL¹b
Î
ÓËÓ ¨”U? Ô M« Ò tÔKÔÓ
U?M²Ó¹Ó ö? ] 
X
Î ¦ÓÓ ULN?Ô²ÔB Ú ×? Ú √ÓËÓ ¨Ád?OJHÚðÓ ¡uÝ
Ó ³Ó Ô ËÓ tK?NÚł
Ó
Ì ¼Uł o¹b
Æq Ì Ú  dÏOÚš
Ó s Ï 
UŽ ËybÔŽÓ
Ó q

∏∞
∫WK¾Ý_«

ø»
] b«
^ q Ô ł
Ô d«
Ò · Ó œU
Ó 
Ó s
Ó ¹ÚÓ√ ≠±

øq
Ô ł
Ô d«
Ò ÁÔbÓł Ó Ž »
Ó ËÓ UbM = b«
Ò WUŠ
Ô X
Ú ½U
Ó nOÓ Ó ≠≤

øUÞuÐ
Î dÚÓ »b«
^ ÊU s¹√
Ó ≠≥

= b^K q
ø» Ô ł
Ô d«
] q Ó FÓÓ «–U ≠¥

ødHÓ «
] WKÓ «u
Ó Ô q
Ô ł
Ô d« Ó Ó√ UbÓMÚŽ À
Ò œ«— Ó bÓŠ
Ó Íc« U≠µ

ø» ^  tÐU×
= bK  D« vKŽ q
Ó ł
Ô d«
] ÊuuK¹
Ó ”U
Ô M«
Ò ÊU
Ó «–U* ≠∂


øt³ŠU tł Ú ŽÓ WÐUÐ
Ú ËÓ s Ó c«
Ò œUFÐ
 ù  » ^ tÐ ÂU

^ b« Ó Íc« q
Ô LÓF«
Ó U ≠∑

øq
 ł ]  À
Ô dK Ó bÓŠ
Ó «–U ≠∏

øUNOKÓŽÓ ÂÓbÓ
ÚÓ√ w²« WKÓFÚH« bÓFÚÐÓ »
] b«
^ n Ô B½Ó rÓÐ ≠π

ø”
 —Úb«
] s Ó  bOH
Ô ²Ó
Ú ½Ó «–U≠±∞

∏±
WÔGÓK«
^
∫WOðü« q
 LÓ−«
Ô w ⁄«d Ú LÓ wðQÚ¹Ó ULÒ WÓ³ÓÝUML«
 ÓH« ¡q Ô WÓLÓKJ«
Ó —U²
Ô
Ú Ó½ ±
Ìo¹b
Ó dÓÓH «
]

ŸÓcÚł ÊU²
Ï ÐÔ
 OÓ(«
Ê«u Ó
Æ…dÓ−
Ó A«
Ò Ô »UD×
Ò «Ó lÓDÓ
Ó ≠√

‡Ð o
 Úd«
= vKŽ nOM
Ô Ó(« UMM¹œ
Ô UM¦^×
Ô ¹≠»
Ó

Æ…ÏdO¦
Ó Ó —U−ý
Ï 
√Ó tO Ô ÁbÓMÚŽ Íb«Ë ≠Ã

ÆUNO≈ ·dF
^ ²K] Ì…b¹bł
Ó Ê«
Ì bK
Ó ÐÔ v≈ ”U ^ ×¹Ô ≠œ
Ô ÒM« V

Æq 
Ì ¼Uł Ú  dÏOÚš
s Ó q  ËybÔŽ≠‡¼
Ï
UŽ Ó

Ì Ô q
∫…bOH Ì LÓł   U
Ô w WÓOÓðü«  LÓKJ«
Ó ÂÔb
Ú ²Ó
Ú ½Ó ≤

∫WÐUG«
Ô ≠√

∫bL]Ó{ ≠»

∫oLŠ
Ó √≠Ã
Ó

Ó Cž≠œ
∫V Ó

∫ 
Ú bÓÞ]uÓð≠‡¼
Ó
∏≤
∫W³ÓÝUM
 L« 
Ô WŽuL −
Ú L«
Ó X Ó ×
Ú ðÓ UNFÔC  L«
Ó ½ÓËÓ WÓ³ÓÝUMÔ WÓLÓKJ«
Ó —U² ½
Ô ≥
—uOÞÔ  U½«uOÚŠ
Ó  «dAŠ
Ó
WÐUÐ bÝ
Ó √Ó
Ó –Ô
d
Ú ½Ó
VKÚÓ
q³ÔKÚÐÔ »
Ò œÔ
dIÚ
Ó
WD

—uHB
Ú ŽÔ WKÓ×
Ú ½Ó
Wý«d
Ó Ó
W{uF
Ó ÐÓ

dOÚžÓ q
 LÓ−«
Ô ÂU Ó ≈Ë ¨W×O×
Ó Ó√ © ® …Ó—Uý Ó B«
Ò q
 LÓ−«
Ô ÂU
Ó Ó√ © ®…—Uý≈
Ó lÔC
Ó ½Ó ¥
∫wðQÚ¹Ó ULO W×O×B«Ò

Æq
UŽÓ Ë>bÔŽÓ s
Ú  dÏOÚš
Ó q  o¹b
Ï ¼Uł Ï 
Ó ≠√

Æ…dÓ− ] ŸcÚł w UÞuÐ


Ó A« Î dÚÓ U×¹d
Î ł Ó UÎÐÒœÔ q
Ô ł
Ô d«
Ò bÓł
Ó Ë≠»
Ó

ÆtFÓÓ ÁcÚš
Ô QÚ¹Ó rÚÓËÓ t½UJ
Ó Ó »
] b«
^ q Ô ł
Ô d«
] „ Ó dÓÓð ≠Ã

ÆWÏ
«b
Ó Ó »
= b«
^ ËÓ q
 ł
Ô d«
] 5 Ó ÐÓ  Q
Ú AÓ ½≠œ
Ó

Æq
 ł Ò tł
Ô d« Ú ËÓ vKŽ dÓ−
Ó («
Ó »^ b«
^ j Ó IÓÝ
Ú √≠‡¼
Ó
∏≥
w? U?LÓ ©…e?ÓLÚN?Ó «® ÂU?N?H²Ýô« ·  dÚŠ
Ó Â«b?
 Ú ²?ÝU?
Ú Ð W?Oðü« q L?
Ó −«
Ô s?  ŽÓ ‰ÔQÓ ?
Ú ½Ó µ
∫W³ÓÝUML«  dÚÒ²« Wö
Ô rO
Ó ŽÓ l{ Ú ËÓ …UŽ«dÔ lÓÓ Ã Ó–uLÒM«

ø«b
Î O=ł
Ó WOŠd *«
Ó  b¼Uý
Ó √ Æ«b
Î O=ł
Ó WOŠd *«
Ó  b¼Uý∫ÖuL
Ô M«
Ò

Æ”
Ó —Úb«
]   Ô √ÚdÓ
≠√
Ó

ÆWłU(«
Ó X
Ó
ÚËÓ o¹b
Ó B«
Ò  Ô bÚŽUÝ≠»
Ó

Æ·
Ó “U
 M«
Ò Õ Ó dÚ'«
Ô  Ô bÚL]{≠Ã
Ó

ÆVFÒK« w wzöÓ“Ô X—Uý≠œ


Ô

ÆUNÓ ³ÚŠ Ú Ó …d]N«


Ó s  X Ô IÚKÓÞÚÓ√ ≠‡¼

⁄«d
 H«
Ó w UNFÔC
Ó ½Ó˨© Ó ¹Ú√Ó® W³ÓÝUML« ÂUN
Ó v²Ó® ËÚÓ√ ©s  HÚ²Ýô« …«œ
Ó √Ó —U²
Ô Ú ½Ó ∂
∫VÝUML«

ødO³J«
Ô lÔU'« bÔłu
Ó ¹Ô ≠√
v²Ó s¹Ú√Ó
øvB
_« b− *«
Ó  —“ ≠»

 dG*«
ø» Ú …ö 
Ó X
Ô
ÚËÓ ≠Ã

øÊuLK
Ú *«Ô ÂuB
Ô ¹Ó ≠œ

øbNÚ*«Ó W OM
Ô Ó bÔłuð
Ó ≠‡¼
∏¥
Ú  WKÓLÚ−«
s Ô vKŽÓ √ÔdÓDÚ¹Ó U …UŽ«dÔ lÓÓ WOðü« q Ô vKŽ ©f
 LÓ−« Ó OÚÓ ® qÔšbÚ½Ô ∑
∫ÃÓ–uLÒM« w ULÓ dOO
Ì ÚGÓð

ÆÎUŠu²HÚÓ „U³
Ô A«
^ f
Ó OÚÓ ÆÏÕu²HÚÓ „U³
Ô ^A« ∫ÖuLM«
Ò
Ï 
UŽ »
Æq ^ b«
Ò ≠√

Æ…dO³
Ï Ó WÐUÐ
Ô c«≠»
Ò

ÆdOG
Ï Ó ÊU²
Ô ³«≠Ã
Ô

ÆrÏUþ Ô qł
Ô d«≠œ
]

Æb¹bý
Ï Ô DÓF«≠
g Ó ‡¼

 ÝUML«
∫V Ô ÊUJL« w UNFÔC
Ó ½ÓË¨Ó ÝUML«
Ó W³ Ô wH M«
Ò …«œ√
Ó ÂÔb
Ú ²Ó
Ú Ó½ ∏
ÆwÝË—œ dOC
Ó × Ó L¼Ú√Ô
Ú ðÓ q ≠√
rÚÓ

U Ú ÐÓ  U½«uO(«
ÆU¼UŽ—Ú√Ó q Ó » Ô d{
Ú √Ó ≠»

s
Ú Ó Ó  s
ÆtÔý«d Ô LÓ¹Ú√Ó V
Ú ð=dÓ¹Ô ≠Ã

ô Æ«bOH
Î Ô dO¦
Ô J«
Ó q
Ô Ú_«
Ó ≠œ

f
Ó OÚÓ Æ‰u J«
Ó X
Ô ³Ú³Š
Ó √Ó ≠‡¼

∏µ
∫ ¡ö 
Ô Úù«
∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö≈
Î wðQ¹ U V
Ô ²ÔJÚ½Ó
»
= b? Ó O?ÚÐÓ W?
«b?
^ « s? Ó B?Ò « Ác?N? »«d?
Ì G?Ú̲?Ý«Ë W?ÌA?Ó ¼ÚbÓÐ ÊËd?
Ó E?M?¹ ”U?
Ô M?« ÊU?
Ó ò
ÊuuK
Ó ¹ÓËÓ ¨Ê«u
 OÓ(«Ó «c¼ s Ú  ·  uÚ)«
Ó —uF
Ô ý Ô rÚNÔÐU²M¹
Ô ÊUÓ U «dO¦ 
Î ÓËÓ ¨t³ŠU ËÓ
Ó ł
q ] Ê]√Ó dÓOÚžÓ ¨¡Ìw
Ô d« Ú ý
Ó q = Ô w ÊUHK²
  D« vKŽ q
Ú ¹Ó ULNÔÓ ¨tÐU× Ó ł
Ô d«
] «c¼
ÆåW³Ó× ^ ÁcNÓ ÕUð
Ú B« Ï dÚÔ tÔ½Ò√Ó rÚNÔLÓKÓŽÚÓ√Ë ¨Áuô
Ô s¹c«
Ó ¡ôRN lÚL²Ó Ú ¹Ó rÚÓ

∫…eÓLÚN« Ó  k
Ó WÓÐU² Ô Šö½Ô˨
Ó Ã –uL Ô LJÚ½≠
Ó ÒM« w ULÓ q Ô

RÞ«u
Ô ð∫Ó QÓÞ«u
Ó ðÓ ∫ÖuL
Ó ½Ó
∫QÓ³ÒMÓðÓ

∫QÓ{
] uÓðÓ

∫ UþuH×
Ú L«
Ó

»U?×?=B?« s?? Ê]d?Ó¦?J?


Ú ²?Ó ?
Ú Óð ö? œU?
Ô H?²?Ó ?
Ú Ô p? Ó I?¹b?Ó s? „ Ó Ë^b?
Ô ŽÓ
 ]A?« Ë√ ÂU?F?]D?« s Êu?
»«d Ô J?¹Ó Á«d?
Ô ? ? ðÓ U?? ? d?Ô ? ? ¦?Ó ? ? Ú√Ó ¡«
Ó b?
Ò ? ? « Ê]S?? ? Ó

©wËd« sЫ®

∏∂
∫Í
^ uHÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]

∫WOðü« n

«u
 L«
Ó s ŽÓ …ÌbOH
Ó Ô q Ô Ð dÔ³=FÓ½Ô
Ì LÓ−

Æs¹dšü«
Ó ‰“UM  bÔ Ê«c
 Ó ‰uš  ¾Ú²Ýô«≠œ Æb¹b
Ì ł Ì uÚLÓÐ W¾ÓMN²«≠√
Ó œu Ò

 ý W³ÓÝUM
ÆtzUH Ì
Ó LÔÐ i¹dÓ W¾ÓMNÚð≠  ðÓ vKŽ rK=F*«
Ó ‡¼ ÆUM tLOKF Ó dJÚý≠
Ô »

ÆtK«
Ò `O³
 ð≠
Ó Ã

∫w
^ ÐU²  dO³
 J« Ô FÚ²«
]

∫o¹b
 B«
] ‰ÓuÚŠ
Ó q
Ì LÓł
Ô ÀöŁ
Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ó
≠√

≠»

≠Ã

∫◊UA
Ï ½Ó

Ó OÓ ªn
ÆU½ƒöÔ“ U¼√ÓdI = ]B« w UNIÔK=FÓ½Ô˨©
Ó » Ó Ì UuKFÚÓ lÔLÓ−
= b^«® ‰ÓuÚŠ Ú ½≠
Ó

∏∑
π ”—b«
…ÏdOD
Ó šÓ …ÏdÓA
Ó Š Ó ÔÒc«
Ó WÔÐUÐ

= Ô w s¹dO¦Ó ôUHÞ√
q Î Ô q²ÔIÚðÓ ¨—UDš_«
Ú …ÔdO³
Ó Ó ¨r−
Ú ×«
Ó …ÔdOG
Ó Ó …ÏdÓA
Ó Š
Ó WÔÐUÐ
Ó c«
^
Æ—U³J«∫sOGU³« ¨sO?Ó GU?³?« s
Ó  Ìq?O?KÓ dÓO?ÚžÓ «œ Ô FC?
Î bÓŽÓ n? Ú ðÔ ËÚ√Ó ÔX?OLðÔËÓ ¨ÌÂU?Ž
 «dA×
Ó «Ó —bÓÚÓ√ s Ú UN½]√ÓËÓ ¨UNŽ«u½√
 …dÓ¦ÚÓ v≈ p  lÔł
Ó –  dÚ¹ÓËÓ ¨ U½«uO
 Ó p
(« Ô KNÚðÔËÓ
Æ÷«d Ú_« Ó rOŁ«d
 łÓ q LÚŠÓ vKŽÓ

«uK^þÓ ¡UL
Ó KÓF« Ú  ržÚd«
Ô Ê]√Ó s ^ vKF
Ó ¨VO−
Ï ŽÓ WÐUÐ
Ó c«
^ dÔ Ú√ÓËÓ
Êd?? l?? L? ł∫ÊËd?? v²?ÒŠ
Ó «u?FOD²?Ó

Ú ¹Ó rÚÓ r?
Ú NÔ½S?
Ò ¨UN½ËR?
Ó ý Ô ÊuÝ Ì Ô …Ób]Ž
Ó —ÔbÚ¹Ó ÊËd?
ÆÂUŽW¾ ÍËU
¹Ë ¨bO ] t?ł
 Q?Ú²« Ú ËÓ vKŽÓ U?¼—«d
 Ý Ú  Ϋd?O?¦Ó «uHÔA?JÚ¹Ó ÊÚ√Ó Âu?
Ú √Ó s Ú O«
Ó
—U?
Ô ?²? ?
Ú ?ðÓËÓ ¨U??N? U? Ô −??ðÓ n?
Ó ?F?ÞÓ b? Ó O?Ú ?ÓËÓ øÂU?
Ô ?M?ðÓËÓ r?
^ ÔA??ðÓËÓ l?
Ô L?
Ó ?
?
Ú ðÓ Úq??¼ÓËÓ øÈd?ðÓ n?
Ó ?O?ÚÓ
øUN²¹Už
Ó v≈ dOD Ô ðÓËÓ ¨UN
Ú ŽÓ lÔ«bð˨UN
 HÚ½Ó s Ô U
Ó —
∏∏
÷d?? ? ? ∫b?? ? ? ? d?? ? ? «  Ý
‰UN Ô IÔM?ÚðÓ UN½Ò√Ó WÐUÐÓc«
Ú ù«
 ËÓ b Ód«
] rOŁ«d
Ó łÓ q ^ s  ŽÓ ·
Ô dÓFÚ¹ÔËÓ
ÆsOF« VOB¹
V?
Ô ³?= ?
? Ó ¼Ë¨U?¼d?O?Ú ?žÓËÓ q?
Ó ðÔ w? =
?
^ «Ë b??O?zu?H?O?Ò²??«Ë «d?O?u?ÔJ?«Ë
Æ…dO³Ó∫WŠœU Ô ²?ÔHÚðÓ r?
p? Ú  t?ÔK?ÔIÔM?ÚðÓ U?L?Ð WΊ
Ó O?Ł«d?ł
Ó s Ó œU? d?ÓzU?
š
Ó 5?
Ó Ž—«e?L?K
q²Ið∫ p²Hð ÆWOÓýU*«Ë
  MUÐ
 U³Ò

u=Ó'« w uLM¹Ó UNŽ«u½Ú√Ó dÔ¦ÓÚ√ÓËÓ ¨U³¹d


Î IÚðÓ ÊUJ
Ì Ó q
= Ô w gOF
Ó ðÓ ÊÚ√Ó lOD
Ô ²
Ó ðÓ WÔÐUÐ
Ó c«Ë
^
Ó ²MÚ Ô 5
ÎW−  ÓuÚ¹Ó bÓFÚÐÓ f Ô IHÚðÓ …bÓŠ«u« …d]Ó*« w WÎC
Ó OÚÐÓ 5ŁöŁ
Ó ËÓ ÌW¾Ó uÓ×Ú ½Ó lÔCÓ ðÓËÓ ¨T  «b«
Ò
Ó  U?¼d?OÚžÓËÓ œU?L?
«Ë
s? ]   «—Ë–U? I?« w? v?I³?ÚðÓ Æå U? Ì dÓ¹òÓ v?L? Ò
Ó ðÔ …Îd?Ó O?G?
Ó ÎU?½«b¹œ
 OÚ³«
i Ó l{
Ú ËÓ w √ÔbÓ³Ú¹Ó UÐUÐ Ô ³B
Î –Ô ` Ú ðÔËÓ ¨u]LÔM« Ô LJÚ²Ó

Ò UNO q Ú ðÓ s
 OÚŽu³
Ó Ý Ú √Ô uÓ×  C
Ú ½Ó  ö Ó H«
Ó
Æb¹b
Ì ł Ú 
Ó s
W?FÓ³?ÚÝ
Ó W?ŽÓdÚÝ
Ô ‰b? Ô Ð d?Ô O?DðÓ bÚÓËÓ ¨…d?ÓzU?
] F?ÓL?  D«
Ò  «d?  A? Ó ×«
Ó Ÿd?ÓÝ Ú  »UÐ
Ú √Ó s? Ô c?
^ «Ë
.UN²×
Ó Mł  dÚ{
Ú √Ó  UÐ Ó    uÚ Ó s
Ú ŽÓ ZÔ ²ÔMÚ¹Ó sOM Ó WŽU
Ï ÓÞ UNÓ˨ Ó

Ò w  «d Ì ²Ú uKO

¡U?
Ô LKÓF?Ô « ‰ÓcÓÐÓ WÔÐU? ^ « UNKÔIÔM?ÚðÓ w?²« ÷«d Ú_«
Ó Ðc? Ó …—u?
Ó D Ô ËÓ
«uŽdÓ²šU
Ó ¨UNOKÓŽÓ ¡UC
Ó I« Ó lOD
Ô ²Ó
Ú ¹Ó bO³
Ì Ô ÃU²½ù
 …dO³
Î Ó «œuN Î łÔ
«c¼ ÊU?
Ó b?  d?ÓG?Ó « «c?N t½u?
Ú ÓËÓ ¨÷ Ó K?LF?Ú²?Ó
?
Ú ¹Ó ÎU?U²?ÒÓ ÎU?ŠöÝ 
ÆÍu
Ò tKÔFÚ∫ôU
Î FÒÓ ÊÏb?
Ú Ô u?
= ?'« Ó ?  t??Ð X?
Ó s? Ú ý Ó Á—u??N? þÔ ‰ÓË]√Ó ÎôU??F?ÒÓ Õö?
] —Ô˨ Ô ?
?
= ?«
bÓ »UÐ
Ó c« Ò Ê]√Ó d?ÓOÚžÓ ¨WÎO?]Š Ó …ÏbÓŠ«Ë WÏÐUÐ Ó ³ÚðÓ rÚK?ÓÓ ¨UNKL?
Ó –Ô o? Ó ÚQÓÐ
ÆqðUI« ¡«Ëb«
Ò ∫bO³L«
Ô Ó bO³L«
¨tÐ d?ÔŁ]QÓ²Ó¹Ó bÚFÔ¹Ó rÚÓËÓ ¨„U²ÒH« Ô «c¼ b? ] { WŽUM
Î Ó V Ó
Ó ²«
Ó
ÆUJÎ ²ÚÓ b]ý Ó Ó√ Èdš Ì
Ú √Ô  «bO³ Ô lÓMÚ
Ô ÂÓuÚO«
Ó ¡ULÔ KÓF« Ô ‰ÔËU×
 ¹ÔËÓ
∏π
 zU?Ýu«
q Ó s Ó  d?Ó O¦J«
Ó ¡ULK
Ô F?Ô « —Óu]ÞÓ bÚÓËÓ
n? Ú ?ðÓ U??N? M?Ú ËÓ ¨»U??Ðc?Ò ?« W??×?
Ô ?¹d?B? Ó ?U? Ô ?
Ó ?J?L?
UNý  ¹ÚeU
^ —Ó ËÚ√Ó ¨X ] Ð UN²ÔOÓDGÚðÓ ËÚ√Ó ¨ UF
 IÓMÚ²Ó

Ú *«Ô
Ô Ú¦?? q?
Ác?¼ q? Ó F?ÚðÓËÓ ¨W??¹]d?A?
Ô L? Ó  «b??O?³?Ô*U?Ð
Ó («
ÆU¦¹b
Î Š Ó X
Ú

Ó IÓÓ w²« Èdš


Ú _«  c«
Ô »UÐ^ Ÿ«u½
 √Ó˨
Ó ÷uF³«
Ó q  ²ÚÓ vKŽÓ W−
Ó UF Ó  ‚
Ó *«Ô s  dÔD«
^

q Ó  «d?A?
Ó zU?ÝË˨ Ó (UÐ
Ó W?ÓU? Ó  «b?O?³?*«Ô Ác¼
Ó ²?]H«  Ê]Ó√ v?K?Ž
WÔNÓÐU−
Ó L«
Ô ∫W×
Ó UJ
Ó L«
Ô Ò »UÐ^c« vKŽ ¡UC
«–≈ ô≈¨ Ó I«
Ó lOD
Ó ²Ó
Ú Ó WHÓK²Ó
Ú ðÓ s Ú *«Ô W×
Ó UJ
Ó *«Ô
ÆWÐÓ—U×
Ó L«Ë q  ¹Ó ÊÚ√Ó »UÐ
Ó B  b]ý
Ó √Ó WUE
Ô Ó c«
Ò UMFÚMÓ ÓËÓ ¨’dÚ(« Ó M«
] vKŽ UM
Ú dŠ
Ó
ÊÚ√Ó tÔÓ `?
Ú LÓ

Ú ½Ó r?
Ú ÓËÓ ¨U½b?
 ł«u  U? √ÓËÓ U?MЫd
Ô ðÓ s  ý Ó ËÓ U?M U?FÓÞ v≈
wC²ÓIÚ¹Ó «c¼ËÓ ¨UMÐ o
Ô KÒFÓ²Ó¹Ó U q
= ÔËÓ UMÐUOŁ  ł
 ËÓ UM U
Ú √Ó vKŽÓ j Ó IÔ
Ú ¹Ó
ô ¨WÌHOE
Ó ½Ó ÌWÓ¾OÐ w gOF
Ó ½Ó ÊÚ√Ó q  ł Ú √Ó sÚ  UFOL
Î ł Ó ÊËUF²
Ó ½Ó ÊÚÓ√ UMÒ
ÆUNO dÓŁUJ
Ô ²«Ë
] g Ó OÚF«
Ó »UÐ
Ô c«
^ lOD
Ô ²Ó

Ú ¹Ó

π∞
∫WK¾Ý_«

ø…ÎdO
Ó DÓš
Ó …ÎdÓA
Ó Š
Ó WÐUÐ
Ô c«Ò b^FÓðÔ «–U* ≠±

øWÐUÐ
Ó c«
^ s
 ŽÓ ¡ULK
Ô F«
Ô tÔÔdFÚ¹Ó ô Íc]« U ≠≤

øUNLOŁ«dł
Ó WÔÐUÐ
Ó c«
^ qÔ IÔMÚÓð w²«] ÷«d _«
Ó r¼
^ Ó√ U ≠≥

ø5Ž—«eLK WÔÐUÐ
Ó c«
^ V
Ô ³

= ðÔ «–U ≠¥

øWÔÐUÐ
Ó c«
^ gOF
Ô ðÓ s
Ó ¹ÚÓ√ ≠µ

øWÔÐUÐ
Ó c«
^ dŁUJ²
Ô ðÓ n
Ó OÚÓ ≠∂

øWÐUÐ
Ó c«  ÞÓ WŽÓdÚÝ
Ò Ê«dO Ô ‰Ôb]FÓ Ô U ≠∑

ø»UÐ^ W×
 c« Ó UJ*
Ó ¡ULK
Ô F«
Ô U¼—Óu]ÓÞ w²« ‚
Ô dÔÒD« U ≠∏

^ ÷«d Ú√Ó s
 c«
ø»UÐ Ú  n
Ó H=
Ó ½Ô ÊÚ√Ó lOD
Ô ²Ó

Ú ½Ó n
Ó OÚÓ ≠π

øWÐUÐ
Ó c«
Ò 5M
Ó ÞÓ lÔL

Ó Ó½ v²Ó ≠±∞
Ó

π±
∫WÔGÓK«
Ò
∫WOðü« q Ô w UN VÝUML«
 LÓ−« Ô ⁄«d
 ÓH« w UNFÔC
Ó ½Ó˨
Ó W³ÝUML«
Ó WLKJ«
Ó —U²
Ô Ó½ ±
5MÞÓ T«b«
Ò WHOE
Ó M«
Ò Î IÚðÓ
U³¹d ÷«d Ú_«
Ó rOŁ«d−«
Ó
Ó  «dO¦
s Î q
Ô IÔMÚðÓ WÔÐUÐ
Ó c«
Ò ≠√
 qLÚŠ  A
Ó vKŽ  «d Ó (« Ó ¼ËÓ ≠»
Ó —ÔbÓÚ√Ó w
Ì Ó q
ÊUJ = Ô w gOF
Ó ðÓ ÊÚ√Ó lOD
Ô ²Ó

Ú ðÓ WÐUÐ
Ô c«Ë≠Ã
Ò
u=Ó'« w ÊuJ
Ô ¹Ó U¼uL
= ½Ô dÔ¦
Ó √ÓËÓ ≠œ
ÆUN²×
Ó Mł
Ú √Ó  UÐdÓ{
Ó  uÚ
Ó s
Ú ŽÓ Z
Ô ²ÔMÚ¹Ó UNÓËÓ ≠‡¼
WÓ¾O³« w dÓŁUJ²¹
Ó ÊÚ√Ó »UÐ
Ô c«
^ lOD
Ô ²Ó

Ú ¹Ó ô ≠Ë
∫…dz«b« w ⁄«dH«
Ó tÐ qLJ½Ë
Ô  VÝUML«
Ô V  ³Ó

Ò rÓ —©»®
Ó œuLF« s —U² Ô ½Ó ≤
©»® œuLŽ ©√® œuLŽ
ÆW¹bF*« ÷«d _« qIMð ± ÆUN½_Ò …ÏdOD
Ó š
Ó …ÏdÓA
Ó Š
Ó WÔÐUÐ
Ó c«≠√
Ò
Ó Ô
 M«
ÆWUE Ò vKŽ UM Ú dŠ
Ó ≤ —«d{√ s n Ó H Ò ½Ô Ê√
Ú UMFD²Ý«≠ »
UM½_ »UÐc«
ÆU¼—«dÝ√ s ΫdO¦ «uHAJ¹ r ≥ «c??N?Ð d?ÔÒŁQ?²?¹ »U?
Ô Ðc? Ò « b?
Ú ?F?Ô¹Ó r? ≠ ‡?ł
t½_ „U²ÒH«
Ó —U  IÒF«
Ó
Ê]Ó_ ¨V? O ? − Ž WÐU?Ðc« d? √Ó Ò Ê≈ ≠‡¼
Æ UNOKŽ X
Ú FÓÓËÓ WÐUЖ
Î ¥ Ï Ó Ó Ô Ó Ú
¡ULKÓF« Ô
ÆÁb{
Ò WŽUM
Î V
²«
Ó µ Èu?K(« W?FD q√
Ó l?Ú DÓ²?Ý√ r ≠Ë
Ò WuAJ*«
Ê_
π≤
∫W³ÓÝUML«
Ô WÐUłù« rÚ—Ó ‰ÓuÚŠ
Ó …dz«œ
Î lÔC
Ó Ó½ ≥

∫q
= Ô w ‰UH
 ÞÚ_«
Ó sÓ  Uô¬
Î WÔÐUÐ
Ó c«
Ò qÔ ²ÔIÚÓð ≠√

Ì Âu¹≠≥ Ì Ÿu³Ý√≠≤ ÌÂUŽ ≠±

∫VOB
Ô ¹Ô ÷
Ï dÓ Ó bÔ Ód«
Ò ≠»

s
Ó OÚF«
Ó ≠≥ n½
Ó _«≠≤
Ó Ê–
Ó Ô_« ≠±

Ô −¹Ó ÌWHOE
∫ÊÚÓ√ UMOKŽÓ V Ó ½Ó ÌW¾OÐ w gOF
Ó ½Ó ÊÚ√Ó q
 ł Ú  ≠Ã
Ú √Ó s

Î «dO¦ ÊÓËUF
Ó ²ÓÓ½ ≠≥ Î «dO¦ »
Ó dÓA
Ú ½≠≤
Ó Î Ó q
«dO¦ Ó ÔQÚÓ½ ≠±

∫…bÓŠ«u«
 …d*«
] w WÔÐUÐ
Ó c«
^ lÔC
Ó ðÓ ≠œ

ÆWÎC
Ó OÚÐÓ sOŁöŁË
Ó 
sO²Ó¾Ó ≠≥ ÆWÎC
Ó OÚÐÓ sOŁöŁË
Ó WξÓ ≠≤ ÆWÎC
Ó OÚÐÓ sOŁö
Ó ÓŁ ≠±

∫UNM ¨»UÐ^ W×


 c« Ó UJ
Ó Ô q
 zUÝ Ú  «dO¦
 ËÓ s Î ¡ULK
Ô F«
Ô —Óu]Þ≠‡¼
Ó

Æ UDO×L« nOH
Ô −Ú Óð ≠±

Æ «dO׳«
Ô nOH
Ô −
Ú ð≠≤
Ó

Æ UFIÓMÚ²Ó
L«
Ú nOH
Ô −Ú ðÓ ≠≥

π≥
bÓMÚŽ œdÓHÚL«
Ô dš¬ s
Ú  YO½Q²« ¡Uð ·cÚŠ
Ó WEÓŠö
Ó lÓ Ó Ã–uL
 ÒM« w ULÓ lÔLÓ−
Ú Ó½ ¥
∫UNFLÚł Ó

lL−« œdHL«

»UÐ–Ô WÐUÐ–Ô ∫ ÖuL


Ó M«
]
W UL
Ó ŠÓ ≠√

WłUł
Ó œÓ ≠»

W{uF
Ó ÐÓ ≠Ã

WC
Ó OÚÐÓ ≠œ

W UF
Ó ½Ó ≠‡¼

¨WÌŽÓ—UC Ì Ú√Ó W

 Ô ‰UF Ó LÚš
Ó vKŽÓ ”—
 b«
Ò sÓ  vË_« …d  X
Ô IÚH«  KÓLÓ²ÓÚý« µ
∫UN³²JÚ½ÓËÓ ‰UF
Ó Ó_« Ác¼ Ã Ô d
 ²Ó
Ú ½Ó

œ √

‡¼ »

π¥
qLÓ−« 
Ô w  Už«dÓ tÐ ú
H« Ô LÚ½ÓËÓ ¨s
 OÚÝ
Ó uÚI«
Ó s Ú  V
 OÚÐÓ s  L«
Ó ÝUM Ô rÓÝô«
Ú —U²
Ô
Ú ½Ó ∂
∫WOðü«

©ÕöÝ® ©¡UL
Ô KÓF«®
Ô ©…dOGÓ® © «dA
Ó («®
Ó ©ÊËd®
Ô


Æ…dzUD« ŸdÓÝ Ú  »UÐ
Ú √Ó s Ô c«
^ ≠√

Ò W×
 c«
Æ»UÐ Ó UJ
Ó Ô q
 zUÝ Ú  dO¦
 ËÓ s Ó J«
Ó —Óu]ÓÞ ≠»

ÆUJ
Î ²ÚÓ b]ý
Ó √Ó Ÿ«d²š«
Ó ÂuO«
Ó ¡ULK
Ô F«
Ô ‰ÔËU×
 ¹Ô ≠Ã

Ær−
Ú («
Ó Ï…dÓA
Ó Š
Ó WÔÐUÐ
Ó c«≠
^ œ

ÆWÐUÐc«
Ò ÊuÝ—
Ó bÚ¹Ó …Ób]Ž ¡UL
Ô KÓF«
Ô q ] þ≠‡¼
Ó

sŽÓ  H«
⁄«d Ó w tÔFÔC
Ó ½Ó˨
Ó lÐÒdÓL«
Ô s Ó  U³ÎÝUM
 Ô U
Î dÚŠ
Ó —U²
Ô Ú ½Ó ∑
v≈ ∫WOðü« q  LÓ−«  ÝUML«
s
Ú  Ô w V Ô
w ƉUH
 ÞÚ_«
Ó Î WÔÐUÐ
Uô¬ Ó c«
Ò q Ô ²ÔIÚðÓ ≠√

ÈËbÚF«
Ó qIM¹Ë¨
Ô  cI«
…— 
Ó sU _« »UÐc«
Ô gOF
Ô ¹≠» Ó
Æ¡U× Ò _«
Ó

Æ«dOuJ« rOŁ«d
Ó ł Ô IÔMÚðÓ UN½Ò√Ó WÐUÐ
Ó q Ó c«
Ò ·
Ô dF
Ó ¹Ô ≠Ã

πµ
∫Ádš¬ WÓÓdÓŠ Ô ŠöÔ½Ë ¨wðQÚ¹ULO
Ó k Ó  ŽUH« X×ð
q Ó UÎDÒš
Ó lÔC
Ó Ó½ ∏

Æ U½«uO(« WÔÐUÐ
Ó c«
^ q
Ô ²ÔIÚÓð ≠√

^ WDÓÝ«uÐ rOŁ«d'«
Æ»UÐc« Ô Ô I²ÓMÚð≠»
q Ó

Ì
ÆWHOE½ Ì q
W¾OÐ  ł Ú  ”U
Ú √Ó s Ô M«
Ò ÊËUF
Ô ²Ó¹Ó ≠Ã

Æ»UÐ^ W×
 c« Ó UJ
Ó Ô w …dO³
Î Ó «œuNł
Î ¡ULK
Ô F«
Ô ‰ÓcÓÐÓ ≠œ

ÆÌWHOE
Ó ½Ó ÌW¾OÐ w gOF
Ó ¹Ó ÊÚ√Ó »UÐ
Ô c«
Ò lOD
Ô ²Ó

Ú ¹Ó ô ≠‡¼

WÓÓd?ÓŠ Ô Šö?½ÔËÓ ¨©q


Ó k Ô F?ÚH« t?O?KŽÓ lÓÓËÓ s?
Ú Ó ® tÐ ‰u?F?HL« X?
Ó ×
Ú ðÓ U?ÎDÒš
Ó l?
Ô C Ó Ó½ π
∫Ádš¬

ƉUH
Ó ÞÚ_«
Ó WÔÐUÐ
Ó c«
Ò qÔ ²ÔIÚÓð ≠√

Æ÷«d
Ó Ú_«
Ó WÔÐUÐ
Ó c«
Ò qÔ IÔMÚð≠»
Ó

Æ «—Ë–UI« w i
Ó OÚ³«
Ó »UÐ
Ô c«
Ò lÔC
Ó ¹Ó ≠Ã

Æ»UÐ
Ó c«
Ò ÊU
½
Ô ù« Ô UJ¹≠
 ` Ô œ

ÆUNKÚ√Ó q
Ó ³ÚÓ WÓNÓUH« bÔÓu«
Ó q Ô 
GÚ¹≠
Ó ‡¼

π∂
Ô Úù«
∫ ¡ö

∫…eÓLÚN«
Ó WÐU²
Ó  WÓI¹d
Ó ÞÓ k  ½ÔËÓ ¨Ã
Ô Šö  –uL
Ó M«
] w ULÓ WOðü«
Ó  KJ«
 UL Ó lÔLÓ−
Ú ½Ó ≠√

ÊËRý
Ô ÊQý
Ó ∫ÖuL
Ó M«
Ò

”ÚQÓ ≠±

”Ú√—Ó ≠≤

”ÚQÓ ≠≥

…eÓLÚN« Ó  k
Ó WÓÐU² Ô Šö½ÔËÓ ¨WOÓðü« WO{UL« ‰UF
 ú Ó  ŸÓ—UC
 L«
Ô qÓ FÚH« V
Ô ²ÔJÚÓ½ ≠»
∫Ã
 –uL
Ó M«
Ò w ULÓ
ŸÔ—UC
 *«Ô w{U*«

dÔ ÔQÚ¹Ó dÓ Ó√Ó ∫ÖuL


Ó M«
Ò

cÓš
Ó √Ó

Ó Ó√Ó
q

©bF²Ð« vMF0®ÈQÓ½Ó

vðÓ√Ó
π∑
∫«—uE
Î MÚ Ó ¡ö ≈
Î WOðü«
Ó …ÓdÓIÚH« V
Ô ²ÔJÚÓ½ ≠Ã
 √Ó dÔ¦ÓÚ√ÓËÓ ¨U³¹d
uLMÚ¹Ó UNŽ«u½ Î IÚðÓ ÊUJ
Ì Ó q = Ô w gOFÓ ðÓ ÊÚ√Ó lOD
Ô ²Ó
Ú ðÓ WÔÐUÐ
Ó c«Ëò
Ò
 
  
¨…bÓŠ«u« …d?]L?
Ó « w WÎC? Ì 
Ó OÚÐÓ Ós?OŁöŁËÓ W?¾Ó u?
Ó × Ú ½Ó lÔC?
Ó ðÓËÓ ¨T?«b« uÒ−? Ó « w
Æå UÌ dÓ¹Ó vL
] ðÔ …dOG
Î Ó U½«b¹œ
Î Î ²M Ô sOÚ ÓuÚ¹Ó bÓFÚÐÓ f
W− Ô IHÚðÓ

∫ UþuH
Ô ×
Ú L«
Ó

kÓH×
Ú ½Ó˨
Ó rNÓHÚ½Ó˨√
Ó dÓIÚ½Ó
b?
Ô ? ?L?
Ó ? ?×?
Ú ? ?ðË
Ô » 
Ô U?? ?¦? ?Ôð U?? ?N? ? ÐË Ô ? ? F?? ?
?
b? Ú ? ? ðÔ W?Ó ? ? U?
Ó ? ? E? ? ?M?] ? ? « Ê]≈
b?
Ï ? ? O?= ? ?ł
Ó l? Ô d?Ú ? ? (U?? ?Ó
Ï ? ? ³?Ú ? ?ÞÓ ’ v?
Î ? ²? U?
Ó ?¹ U??N? O?Ú ?ÓK?? ŽÓ ’d?Ó ?ŠU?
Ú ?Ó
Ô ? F?
b? Ô ? ?³?Ú ? O?Ó ? ?Ý
Ó Óp?? ?M?Ú ? ŽÓ ¡«
Ô b?
Ò ? ?«Ë ÎU?? L? ?U?? Ý v?
Î ? ?U?? F? ? Ô v?? I? ?³?Ú ? ðÓ

∫Í
^ uHÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]

Æ÷uF³«Ë Ò dÞU Ó s
Ó »UÐc« Ú  UM
Ó L×
Ó HÔ½Ú√Ó w Ú MÓ UNÐ ÂuI
Ô ½Ó ‰ULŽ√
Ì WÓ

Ó LÚš
Ó dÔÔcÚ½Ó

π∏
∫w  J« dO³
^ ÐU² Ô FÚ²«
]

W?¹U?
Ó ?u?« ‚  A?
 d?ÔÔÞ˨U??¼—ÒU??C? ËÓ  «d?Ó ×?
Ó ?« ‰Óu?Ó Ì U??D?U?¹ f?
Ú Š Ó ?L?
Ú š
Ó V?
Ô  ²?Ô ?J?
Ú ½Ó
ÆnB« ] w UNIÔKÒFÓ½Ô˨UNM
Ó

∫◊UA
Ï ½Ó

Ó Ì…—u
«ÎdÓDÚÝ Ó = Ô X
q Ó × Ô ²ÔJÚ½ÓËÓ ¨WFÓUM«Ë
Ú ðÓ V? Ò …—U Ò  «dA
] C« Ó KÚ «—
Ó ×? Î uÓ
Ô lÔLÓ−Ú ½Ó
Ó ËÚÓ√ UNFÚHÓ½ v≈ dOA
ÆU¼—dÓ{ Ô ¹Ô
ππ
±∞ ”—b«
ZO−
Ô ] C«

b?I?Ž lLł∫œu?IF« WŁö


Ó ¦«
] œu?IF«
Ô ‰ö  s?
Ó š Ú KÓ w ÊU
Ó OD  J?
Ò «
^ œÔbÓŽÓ œ«œ
Ó “«
Ú
d?? A? ?Ž —«b??I?
u??¼Ë w WÔO]½UJÒ«
^  UF
Ô L^− ] X×
Ó ²« Ó ³Ó
Ú √ÓËÓ ¨dO³
Ì Ó q Ó Ð …dOš
Ì JÚA Ó _«Ó
Æ «uMÝ
Î ²«
œbÓFÓÐ UþUE Ú dÓ¦ÓÚ√Ó WO]MOD
   UL
Ú KÓH«  O]
Ó L«Ë
Ô ÈdI«Ë
Ô ÊbÔL«
Ô
…d?? ?¦? ?∫ÿU?? ?E? ?²? ?« Ó U?A?L?  H?ÓŽU?
w? W?ÓO?]¾?O?³« q? Ó « X Ó ¹e?=« Ác?¼ËÓ ¨ÊU
Ó { …ÔœU?  J?
Ò ?
^ «
Æ”UM«
Ú KÓ
ÆsOD

ÔW??Žu?
Ó ?L??
Ú L?
Ó ?«Ë …Ô¡Ëd?
Ó ÚI??L?
Ó « Âö??ŽÚù«
 q?
Ô zU??ÝËÓ À
Ô b?
] ×?
Ó ?²?ÓðÓ
W?ÐÓdÚ²«Ë
^ ¡UL«Ë ¡«uN«
Ó w W¾O³«
Ó q  UA
Ó s?ŽÓ «dO¦
Î Ó WÔO]zdÚL«Ë
Ó
W?O?]zU?O?L?O?J?« œ«u?
= L?  ½U?B?L?
Ó «Ë l? 
Ó «Ë  «—UO?Ò?  ŽÓ W?−?
] « s?  M?Ò «
Ó ðU?
ÆU¼dOÚžÓËÓ Í—U−L«Ë
Ó
U?N?×?  ŽÚù«
Âö  qÔ zUÝË UNMÚŽÓ À
Ô b]×  Ó „UM
Ó ²ÓðÓ ô WÏL]N
Ô WÏO]C Ó ¼Ô s 
Ú J
Ô M?Ó ?L?
Ú ¹Ó ∫U?¼d?Ô O?F?¹Ô
Î bÚ Ó
«— À = KÓðÔ UN½]≈ ¨rÚNðU?
UL²¼«
Ô u? Ú ”UM«
Ò U?¼dOF
Ô ¹Ô ô ULÓ ¨Îö?OK Ó ô≈
] tOL=
ÆZO−C« Ó Ì…dO¦
Ó Ô½ U
«c¼Ë¨ Ó Ó ÌW−
Ó ŽeÚ
Ô Ì «u
Ú QÓÐ tO gOF
Ô Ó½ Íc«] ¡UC
Ó H«
Ó

±∞∞
«b
Ô Ú ²Ý«
Ú ¨WÌ−Ó ŽeÚ
Ô  «u
Ì Ú QÓÐ tO
 gOF
Ô ½Ó Íc«Ò ¡UC Ó H« Ó À Ô u=KÓðÔ w²«Ò ¡UO ý
Ú _«
Ó s Ó
ËÓ
 « «b
ŸU?¹cÚL? Ô ?Ú ²Ý«Ë
Ú ¨q?  ²
Ô q
Ì «u? Ì J?
Ú AÓ ÐËÓ W?ÌÓu?³I?Ú
Ó dO?ÚžÓ WÌI?Ó ¹dD? 
Ó Ð  «—U O?Ò«
] —u?
«“
 ³=J?
 «d?  e?]MÓ²?ÓL«
Ó
Ô  U¼ Ô i? F?ÚÐÓ Â«bÚ ²Ý«Ë
Ô ? Ì HðÓd?Ú
Ô  
Ú ¨l? Ì uÚB?
Ó Ð
U¼—«ËÒ“Ô∫U¼œ«
 ËÒ—Ô
 ö?×
Ó
Ó iF?ÚÐÓ ÂU?
Ô O ËÓ ¨U¼œ«
 ËÒdÔ w?½Už_« = ÐÓ w  u?
Ó Y? Ú B«
]
WÞÓdý
Ú _«
Ó Y  š s?
= ÐÓ ‰ö Ú 
rÚNðö×
Ó LÓ W?¹UŽÒ Ð WÞÓd?ý
Ó bU Ú _«
Ó lOÚÐÓ
 UŠU«Ë
Ò Ÿ—«u  ]A« w  ö  HÓ×«Ó ¡UO
Ô Š≈
Ú ËÓ ¨Z Ì ŽeÚ
Ô qÌ JÚA Ó Ð
Ô O? ËÓ ¨q
ÂU? Ó
 …Ìd?Óš
 O?ÚK?Ó«Ú s Ì ŽU?Ý v²?ÒŠ
= Q?Ó²Ó
Ô  U? Ó U?¼ÔƒU?IÐÓËÓ W?
U?
] F«
 U? ËÚ_«
Ó q= Ô w? Œ«d
 B?  F?ÓK?UÐ  «—U?׫ w W?OÓ³?ÚB«
^ «Ë V =
Ɖ“UM
 L«
Ó sÓ OÚÐÓËÓ
rÚ¼ÔËÓ UMðdÓÝ
Ú √Ô œ«d√
Ó Ú ½Ó ËÚÓ√ ¨WIÓÐU«
lÔLÓ Ò W−
Ó ŽeÚL«  
Ô  «u Ú _«Ó sÓ 
w½UF½Ô U
«dO¦
Î Ó
Ì…UOŠÓ d?Ô OuÚðÓËÓ ø «u Ú _«
Ó p Ó K?Úð vKŽÓ ¡UC
Ô I«Ó s?Ô JLÚ¹Ô q Ó ²ÓMÓÓ ¨UNMÚ
ÊËd?
Ú ¼Ó ‰Ô¡U? Ó
]cÓ²Ó¹Ó
vKŽÓ U³K
Î ÝÓ dÓŁ=RÓ¹Ô ÊÚ√Ó ÊËœ
 s Ú 
tðUOŠ
Ó WÓÝ Ó
Ô UMÒ
q
Ó —UL y Ô s
Ô J]LÓ²Ó¹Ó Y Ô OÚ×Ó Ð ¨UFOL
Î ł Ó UMÓ ÌWzÓœU¼

 FÚ²Ýô«Ë
œ«b Ú Ì NÔÐ tÝË—
¡Ëb?  œÔ d?OC× Ú ðÓ sÚ
 V?
Ô UD«
Ò s Ô J?
] LÓ²ÓOÓÓ ¨”U?
 M« ] sÓ
 ÁdO?ÚžÓ …UO
 ŠÓ
h
Ì
Ú ý
Ó q
^ Ô Õ
Ô dÓHÚ¹ÓËÓ ¨¡UA
Ô ¹Ó v²
Ó q
Ô HÚD«Ë
= i¹dÔ L«Ë
Ó s = «
= dO³ Ô ¹ÓËÓ ¨ U½Uײ
ö
Ô Ó ÂUM Ú
ÆÁdOÚGÓÐ È–_«
Ó oÓ ×KÚ¹Ô ÊÚ√Ó ÊËœ
 s Ú 

±∞±
ËÚ√Ó UOð Ó W¾O³«
Î uÚ Ó À  u^KÓðÓ …dÓ¼Uþ vKŽÓ ¡UC
 IÓKÚ …Îb¹b
Ó ŽÓ sO½«u
Ó Ó ‰ÔËÓb«
^ X  M]Ý Ó 
Ó pc
 Ó√ w —u
«
sU
 e«
Ò Â«b
Ó Ú ²Ý«
Ú lÔMÓLÚðÓ w²«Ò —Ëd Ô  «—Uý≈ i
 L« Ô FÚÐÓ ∫UNMÚ
ËÓ ¨ZO−C«
]
W−
Ó ŽeÚL«
Ô  «u Ó  «– …dO³
Ú _« Ó  «—UOÒ«
Ó J« Ó œÔ lÔMÓLÚðÓËÓ ¨WO]½UJÒ«
] ‰uš ^  UFL^−
Ó ²«
]
Ú
 ÊU
s  JÒ?
^ « lÓMÚ
Ó WÔ¹]ËdÓI?Ó « f  L«Ë
Ô U−Ó  U?
Ô ¹ÒbKÓ³«
Ó l? Ú ðÓ ULÓ ¨W?O]MJÓ«
Ô OD²Ó ] ¡U?OŠ Ó 
Ú ú
Æ`O×
Ó dOÚžÓ q
Ì JÚA  uÚB«
Ó Ð    ³=JÓ
Ô Â«b
]  «d  Ú ²Ý«Ë
Ú ¨Ÿ—«u  HÓŠ
 ]A« w rÚNðö Ó W
U
Ó ≈

Ú ¹ÓËÓ ¨ÎU?O³KÚÝ
dÓ¦ÓÚ√Ó rÚNÔKÔFÓ− Ó ”U
 M«
Ò lLÚÝ
Ó vKŽÓ d?ÔŁ=RÓ¹Ô uÓNÔÓ ¨…ÏdO¦
Ó Ó —UC ] 
y
Ó Z?O−CK
p   ¨U¼dOÚžÓËÓ lLÓ²Ó−
Ó c Ú L«
Ô œ«d Ó OÚÐÓ WÌO]ŽUL
 Ú√Ó s  ²ł«
Ú q 
Ó ‰uB
Ó UA  ŠÔ v≈ ÍœÒRÓ¹ÔËÓ ¨«d
Î ð^uÓðÓ
Ê]_ª
Ó pÓ cÓÐ U½dÓOÚžÓ ` Ó MÚ½Ó ÊÚ√ÓËÓ ¨WŠU²
Ó B Ó L«
Ô q³Ô«
^ q = JÔÐ U½dOÚžÓ ÃUŽ Ú ŽÓ bÓF²Ó³Ú½Ó ÊÚ√Ó UMOÚKÓŽÓ
 “Ú≈ s
ÆUH
Î ÔPð d¦ÓÚ√ÓËÓ ¨«d
Î ð^uÓðÓ q
] Ó√ÓËÓ «¡Ëb
Î ¼Ô dÓ¦ÓÚÓ√ UMFÓLÓ²Ó−
Ú
ÔËÓ UMKÔFÓ−
Ú OÓÝ
Ó «c¼Ó

±∞≤
∫WK¾Ý_«

Ú KÓ w WÓO]¾O³«
ø5D  q  *«Ó n
Ó UA Ó ŽU{
Ó Íc«Ò ¡Ôw
Ú ]A« U
≠±

øÂö
 ŽÚù«
 q zUÝ
 ËÓ Ÿ«u
Ô ½Ú√Ó Ó U
≠≤

ø«dO¦
Î Ó Âö
 ŽÚù«
 qÔ zUÝË UNMÚŽÓ À Ó ²ÓðÓ ô w²«] WÔO]CI«
Ô b]× Ó U
≠≥

ÆÌW−
Ó ŽeÚ
Ô Ì «u
Ú QÓÐ ¡UC
Ó H« Ô u=KÓðÔ Ó Ì¡UOý
Ó À Ú √Ó WÓFÓÐÓ—Ú√Ó dÔÔcÚÓ½ ≠¥

øZO−  IÓKÚ ‰ÔËÓb«


 ]C« vKŽÓ ¡UC ^ X  KÓFÓÓ «–U
≠µ

øZO−
 C«
] lÓMÚ
Ó WÔ¹]ËdÓI«
Ó f  *«Ë
Ô U−Ó  U
Ô ¹ÒbKÓ³«
Ó lOD Ú ðÓ n
Ô ²Ó Ó OÚÓ ≠∂

ÆZO−]  —U
 CK ] C
Ó
Ó WÓŁö
Ó ŁÓ dÔÔcÚ½Ó ≠∑

øZO−
 C«
] —«d
 { Ú 
nOH
Ú √Ó s Ú ]²« w rÓ¼UðÔ ÊÚ√Ó lOD Ú ðÓ n
Ô ²Ó Ó OÚÓ ≠∏

ÆZO−
 C«
] dÓOÓžÓ ¡UC
Ó H«
Ó ÀÔ u=KÓðÔ ¡UO
Ó ý Ú √Ó dÔÔcÚ½Ó ≠π

±∞≥
WÔGÓK«
^
∫q  *«Ô qOD
 ÐUI  ²Ó
Ú Ô*« w UNFÔC
Ó ½ÓËÓ ¨wðQÚ¹Ó ULO j
y š Ú ðÓ ÌWLÓKÓ q
Ó UN²Ó× = Ô b]{ —U²
Ô Ú ½Ó ±

lD=IÓ²Ó
Ô W×¹d*«Ô WÔOÓIMÚðÓ Ô LB
X Ú ðÓ lÔUM
Ó

Æ «dO¦
Î Ó Âö
 ŽÚù«
 qÔ zUÝ
 ËÓ À
Ô b]×
Ó ²ÓðÓ ≠√

ÆWÏL]N
Ô WÏO]C Ó ¡UCH«
Ó À Ô u^KÓÓð ≠»

Æq  ²Ó
Ô q
Ì «u Ó Ð …—UOÒ«
Ì JÚA ] —u
«“
Ó ÂbÚ ²
Ú Ú ðÓ ô≠Ã

Æ W−
Ó ŽeÚ*«Ô  «u
 Ú _«
Ó sÓ 
w½UF½Ô U
«dO¦
Î Ó ≠œ

Æ…ÏdO¦
Ó Ó —UC
^
Ó ZO−]  ≠‡¼
 CK

WLÓKJ«
Ó X Ó ×
Ú ðÓ j
> š Ú uÚÐ wðQÚ¹Ó ULO W½Óu]KÓ*«Ô WLÓKJÓKÚ WÓÓœ«d
Ó l{  *«Ô WÓLÓKJ«
Ó —U²
Ô Ú ½Ó ≤
∫WKÓÐUI*«Ô WKÓLÚÔ'« w WÓœ«d
 *«Ô

.ZO−
 C«
] sÓ 
ÊuJ
Ó A Ú ¹Ó WÔ³ÓKÓ]D« ≠√ .ZO−
 C«
] sÓ 
ÊËd
Ó
]cÓ²Ó¹Ó ”U
Ô ÒM« ≠√

.UOÎUŽ
 ö Î ³Ół
Ó X Ó ðÓ ≠» .lÌHðÓdÚ
Ô  
Ô IÚK] Ì uÚB Ó cÚ*« Âb
Ó Ð ŸU¹ Ú ²Ó
Ú ðÓ ô≠»

.dHÓK
]  tÔ
Ó HÚ½Ó b^F¹Ô rÔK=FÓÔ*« ≠à .Ì¡ËbNÔÐ tÔÝË—
Ó œÔ dÔC
= × Ô UD«≠Ã
Ó ¹Ô V Ò

±∞¥
Ô LÚ½ÓËÓ ¨wðQÚ¹Ó ULÒ
WÓ³ÓÝUML«
∫⁄«dÓH« UNÐ ú Ô WÓLÓKJ«
Ó —U²
Ô
Ú Ó½ ≥

  «—U׫ ¡UO
Ó Š Ú ≈ ZO−
Ó C«
] lLÚÝ
Ó —Ëd
Ô

. Ó ¹Ô ÌW−
vLÒ Ó ŽeÚ
Ô Ì «u
Ú QÓÐ ¡UCH«
Ó À Ô u^KÓð≠√
Ó

.Ÿ—«u
 ]A« w  öHÓ(«
Ó ^ ŠÔ√ ô ≠»
V

.Z
Ï ŽeÚ
Ô Ô FKÓÚ« ≠Ã
w V

ÆUÎOÒ³KÚÝ
Ó ”U
 M«
Ò vKŽÓ dÔŁ=RÓ¹Ô ZO−
Ô ]C« ≠œ
 UFL^−
Ó ²«
] s Ó OÚÐÓ —u
«
 e«
Ò Â«b
Ó Ú ²Ý«
Ú lÔMÓLÚðÓ …Ô—Uý
Ó ≈ bÔłu Ó ð≠‡¼
Ô
ÆWO]MJÓ«
]

∫Ì…dOB
Ó Ó q Ô w WÓOÓðü«  ULKJ«
Ì LÓł Ó ÂÔb
Ú ²Ó
Ú Ó½ ¥

À
Ô u^KÓ²«
Ó

Í—U−*«Ó

±∞µ
n
Ô P²«
Ô

. dÔð^uÓ²«
Ó

—u
«e«
Ò

Ó …—Uý
∫vMFÚL«Ë Ó ù«
 rÝ«
Ú lÓ
Ó V Ó ²ÓðÓ ÌWLÓKJÓÐ WOÓðü« q
Ô ÝUM  LÓ−«
Ô w ⁄«d
Ó H«
Ó ú
Ô LÚÓ½ µ

Æ»
Ï cÚŽÓ «c¼Ó ≠√

ÆÊu−ŽeÚ
Ô ¡ôR¼≠»
Ó

ÆqOL
Ï łÓ Óp–≠Ã

Æ—Ëd
Ì
Ô ÊUðU¼ ≠œ

ÆÊUO
 K=
Ó
Ô Ê«c¼≠‡¼
Ó

Æ—u
«
 e«
Ò Â«b
Ó Ú ²Ý«
Ú lÔMÓLÚðÓ —Ëd
Ì
Ô Ác¼≠Ë
Ó

±∞∂
∫WOÓðü«
 q  LÓ−«  L«
 ÝUM
Ô w V Ô q  HÓMÚL«
 B Ô dOL
 C« Ú uÓÐ ⁄«d
] l{ Ó H«
Ó ú
Ô LÚ½Ó ∂

Æ¡Ëb
Ó N«
Ô V^ Š√Ô ≠√

ÆÌ¡ËbNÐ  «—UOÒ«
] ÊËœuI
Ó ðÓ »

Æ U³²ÓJÚ*«Ó …Ó—U¹ Ó ³Ú³×


Ó “ s Ú ðÔ ≠Ã

ÆÃU²
Ó ×  ŽUðÔ
Ú *«Ô Ê«b œ

ÆZO−
Ó C«
] V^ ×Ô½ ô ≠‡¼

∫WOÓðü« q
 LÓ−«
Ô s Ó 
V
 ÝUML«  ÓH« w WÓOÓðü« WÓKÓB²]L«
Ô ⁄«d Ô dÓzUL
 C«
] lÔC
Ó Ó½ ∑

Ó „  
Ô t‡
Ô U½ U¼ r¼

 WÔO]MOD
ÆWÏzÓœU¼ Ú KÓH« «dÓ Ô ≠√

ÆlÌHðÓdÚ
Ô Ì uÚB
Ó Ð  ËÒd
œ« Ô w½Už_«
Ó Y^ ³ÔðÓ  U¼e]MÓ²Ó*«Ô i
Ô FÚÐÓ ≠»

WÌI¹d
Ó DÓÐ ‡ðö×
Ó LÓ Êuł
Ó Ë=dÓ¹Ô WÞÓdý
Ú _«  ö
Ó lOÚÐÓ   Ò × 
Ó
Ó »U× 
Ú √Ó i
Ô FÚÐÓ ≠Ã
ÆÌW¾ÓÞUš

ÆW−
Ó ŽeÚ*«Ô  «u
Ú _«
Ó sÓ 
«dO¦
Î Ó ‡OÚÓ½UŽ ≠œ

ƔU
 M«
Ò ÃUŽ
 “Ú≈ ÂÔbÓŽÓ ‡OÚKÓŽ≠‡¼
Ó

ÆqOL
Ì łÓ j Ó Ð
> ‡ÝË—
Ó œÔ V Ô UÒD« ≠Ë
Ô ²ÔJÚ¹Ó V
±∞∑
∫Ã
 –uL ] w ULÓ WOÓðü«
Ó M«   Už«d
 H«
Ó w V  L«
Ó ÝUMÔ ‰u
Ó uÚL«
Ó rÓÝô«
Ú lÔC
Ó ½Ó ∏

Æ »u³
Ï ×Ú
Ó ‰bÚFÓUÚÐ rÔJÔ×
Ú ¹Ó ÍcÒ« w{UI« ∫Ã
Ô –uL
Ó M«
]

ÆÏWFÓz«— UNðÔdÚC
Ó Š
Ó WÔKÓHÚ׫
Ó ≠√

ÔWŽuL
Ó Ú Ó*« ∫UL¼Ô ULNÔ³^Š√Ô ÊU²O]
öŽÚù«
 ÊU²
 KOÝ
Ó u«≠»Ó
ÆWÔO]zdÚ*«ÓËÓ

ÆÊU³ W³Ó²ÓJÚÓ*« v≈ ULNÔIÔ«—√Ô


 zUž ÊUI¹bB«
] ≠Ã

Æ¡ËbNÔKÚ ÌWłU×
Ó Ð  U½U×²
ö
Ú  ÊË
Ó bÒF²Ó
Ú ¹Ó »ö
Ô D«≠œ
^

Æ UŽ  WÝ
Ï —UÐ Ó —ÓbÚÓ*« v≈ ÊÓdÚC
Ó Š
Ó  U³O³
Ô ]D« ≠‡¼

∫lLÚ−«
Ó WÓI¹d Ô Šö½ÔËÓ ¨WOÓðü«  ULKJ«
Ó ÞÓ k Ó lÓLÚł
Ó ÔVÔ²JÚ½Ó π
rO]
Ó
≠œ
Ô lL^−
Ó ðÓ ≠√

ÁÒeMÓ²Ó
Ô ≠‡¼ …—U
Ó OÒÝ≠
Ó »

W¹]bKÓÐ≠Ë
Ó WKÓHÚŠ≠
Ó Ã

±∞∏
∫ UþuH×
Ú L«
Ó

ò∫vUFðÓ ‰U
Ó
å
©±πر∏∫ ÊULI ®

∫Í
^ uHÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]
ÆtO gOF
Ô ½Ó Íc«Ò ¡UC
Ó H«
Ó ÀÔ u=KÓðÔ ¡UO
Ó ý Ú √Ó s
Ú ŽÓ À
Ô b]×
Ó ²Ó½Ó

∫w  J« dO³
^ ÐU² Ô FÚ²«
]

ÆWÝ
Ó —ÓbÚL« Ô ŽeÚðÔ ¡UO
Ó w UM− Ó ýÚ √Ó s
Ú ŽÓ dÌDÔÝ
Ú √Ó WÓ
Ó LÚš
Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ó

∫◊UA
Ï ½Ó
ÆZO−
 C«
] lMÚ
Ó w ÂÔbÓ
Ú ²Ó
Ú ðÔ w²«Ò —Ëd Ô  «—Uý≈ rÔÝ
 L« Ô dÚ½Ó
±∞π
±± ”—b«
—uO^ bÓMÚŽ WÔu
 D« Ó _«
Ô

¨—UG= a?¹dH²ÓÐ ÂuI


 B« Ô ðÓ w?
Ó NÚÓ ¨Ìq?O¦LðÓ s
Ó 
Ó Š
Ú √Ó —uO
 D«
^ r?
 ÓUŽ w WÔu
Ó _«
Ô q
Ô ¦?]LÓ²ÓðÓ
Â^_«
Ô „Ô dÔ²ÚðÓ ôËÓ ¨V?
Ó ¹—bÚ²«Ë
] W¹UL  W?ÓUE
Ó («Ë Ó M«Ë Ó G?« UNÓ dÔ=uÓðÔËÓ ¨UÎA
] ¡«c Ò ŽÔ U?NÓ wM³ðÓËÓ
Æ¡bÚÐÓ∫oý  ÞÓ o
U?NI¹d = ý
Ó v?KŽÓ ÈuI?ÚðÓ˨U¼
Ó Ó L²ÓJ?
u^LÔ½Ô q? Ú ¹Ó ÊÚ√Ó q Ó 
Ó ³ÚÓ U?Nš«d
Æ…UOÓ(« w

d−
Ó A?
] «  ‚«— Ë Ó
Ú Ó √Ë  »UAŽ
Ú ÓÓ _« s?  ‘UAŽ Ó _«  ¡U? M ³ Ð —u?
Ô O ^ D« Âu? Ið l?

Ô Ó Ò Ú Ó O Ð d«  q B? w
ÆtLÚ ł g¹—  Ú  p–
s Ó dzU
Ô D« Ò q  ³«
Ó LÓ
Ú√Ó ¡UM  WOÒKLÓŽÓ w ¡Ïw Ú ý Ó IÓ½Ó U «–≈Ë ¨WÌ]œ q
Ó h Ò JÔÐ
¨i Ó O?Ú³?Ó « l?
Ô C? Ô Ê]S?Ó =gF?Ô « ¡U?M?Ð s?
Ó ðÓ Â]_« Ú  ¡U?N?²½ô« b? Ó F?ÚÐÓ
ÆrÝUIð∫»ËUMð
Ó MÚŽËÓ ¨¡«bŽ_«
b? Ó sÓ  t²ÓÝ«d?
Ó ŠËÓ tÔ½UC
Ó ²Š«  «u?« »
Ú Ê«b Ô ËUM
Ó ²Ó¹ÓËÓ
ÂuI Ó N²¹UŽ
Ô ¹Ó˨U? Ó dÐ Â^_«
Ô ÂuI
Ô ðÓ —UG
 B«
= ÃËd
 š
Ô Ë¨Ó iOÚ³«
Ó f  IÚÓ
 G«
Æ¡«c  —UCŠ
  WÝ«d
≈Ë  Ð »
Ó (U Ô _«
Ó

±±∞
  s
bÚÓËÓ ¨U¼—UG Ú ŽÓ ŸU Ò w …√ÓdÚ'UÐ
 b« Ô Â^Ô_« vKÒ× Ó ²ÓðÓ bÚÓËÓ
WÔu³U
Ó   s
¨UNš«d Ú  »«d²ôUÐ
 tÔÔ HÚ½Ó tÔŁÔb=×
Ó ðÔ Ë>bÔŽÓ Í
] √Ó rÔłUN ðÔ
—u?OÒD?« i
Ô F?ÚÐÓËÓ ¨X Ó łu?¼ «–≈ W?Î ¾¹dł
Ú L? Ó W?ÎÝ
Ó d?ý
Ó Êu?
Ô Jð ö
Î ¦?ÓÓ
Ó ?łU??N?*«Ô »U?
Ô d?Ô ?²?Ú²?Ó ?Ó r?
„ Ú ?Ó ¨t??ðu?
Ô ?N?ðÓ b? Ò I?Ô ?Ð ·Ëd??F?*« d???
Ú ?M?] ?U?

^ Ác¼ i
 D«
—uO Ô FÚÐÓ QÔ−
Ó KÚðÓ bÚÓËÓ ¨UNMŽ «bOF
Î ÐÓ dOD
Ô ð˨U¼
Ó Ó 
—UG
 *«Ô ÍdGÚðÔËÓ ¨ÕUM
rÓłUN  '« Ó JÚÓ UN½]QÓÐ dÔ¼UE
Ó …Ô—u Ó ²Ó²ÓÓ ¨WKO(«
Ó v≈
dOD
Ó ðÓ ÊÚ√Ó Y
Ô ³ÓKÚðÓ ô rÒÔŁ ¨UNA Ú ŽÓ ÁÔbÓF³Ú²Ô U¼uÓ×
= ŽÔ s  ðô«
Ú ½Ó ÁU− Ò vKŽ
ÆU¼—UG
Ô  ËÓ w¼ uÓ−
Ô MÚ²ÓÓ ¨«bOF
Î ÐÓ
‚u? t?C?FÐ∫r?
«dð X
Ú LÓ
«d  ŽÚ√Ó WUE
Ó ðÓ «–SÓ ¨UNýUA Ó ½Ó vKŽ —uO  ðÔ
Ô D« ^ k Ô U×
ÆiFÐ ¨Ê«uÐ
 Ó_« U?N?«“Ó Ó√ ¨—U?G?=B?«  öC? Ó Ó W?L?
Ó Ó l? Ó F?ÞÚÓ_« U?¹U?IÐÓ
Ô I?ðÓ Ì…d?O?¦?
Ó Ì ôU?Š wËÓ ¨ÎU?H?O?E?½Ó ÎU?ý«d? U?NÐ ôb?
Âu? Ó ³?Ú²?ÓÝ«Ë
Ú
 C
«cJ¼ËÓ ¨ ö Ó H«
Ó sÓ  h
 K^
Ó ²«
] w —U³  bOK
 J«  IÚ²ÓÐ —UG
Ô B«
=
Æg Ô WUE
= F« Ó ½Ó w s
 ¹ÚuÓÐÓ_«
Ó lÓÓ Œ«d  ÊÔËUF
Ô H« Ó ²ÓðÓ
 ²Žô«
vKŽ œUL Ú WKÓŠ Ô I²ÓMÚðÓ —UG
Ó dÚÓ v≈ q  B«
= u=LÔ½Ô ‰UL²
«
 bÓFÚÐÓËÓ
ÂU? ^ d?Ô ?O?D?²?ÓÓ ¨V?¹—b?
Ó √ Â_« Ú ]²?«Ë r?
 ^K??F?ÓÒ²?« o?¹d?ÞÓ s?
Ú ŽÓ f??H?Ú]M?«
v≈ dOG
Ó B«
Ò lÓÓbÚðÓ ÊÚ√Ó ‰ÔËU× Ó Mł
 ðÔËÓ ¨UN²Ó× Ú √Ó „
Ô d=×Ó ðÔËÓ ¨U¼dOG
 Ó
Î DÓš
«d? Ó X?
Ú EÓŠô
Ó U? «–S? ¨Ê«dO]D?« v?KŽÓ tÐ
Ô —=b?
Ó ðÔ˨ = ŽÔ w? u¼ÔËÓ t²?×?
Ó tA? Ó Mł√Ó p?¹d×ðÓ
ÔWO]KL?Ó Ác¼ —ÔdÒJ?
Ó F« = ŽÔ v≈ tK?LÚŠ
Ó ²ÓðÓ rÒÔŁ ¨t?A Ó ËÓ U?NMЫ –UI½≈ v?≈ Â^_«
Ô XÚ ŽÓ—UÝ
Ó ¨ÁÔœÔb]N?Ó²Ó¹Ó
ÆÊ«dOÒD« vKŽÓ dOG  ÒB« V¹—Ô bÚÓð r]²¹Ó vÒ²Š
Ó

±±±
Â^_«
Ô qÔ L×
Ú ðÓ b?
Ú IÓÓ ¨Ê«dO
Ó D«Ë
] fÓ DÚG«
Ó ËÓ WÓŠU?
Ó ³«
= U¼—U  rÔK=FÓðÔ WÔO?ÒzU*«
Ó GÓ  —uOÔ D«Ë
Ò
`
Ô ³Ó Ó ¼ËÓ ¨UNLÓ s
Ú ðÓ w Ú  dOG
 B«
] p LÓ«  SÐ ÂuI
] ¡UI Ô ðÓ bÚÓËÓ ¨UNÐ f
Ô DÔGÚðÓËÓ ¨—UG
Ó B«
=
ÆpLÓ«
] ◊UI²« vKŽÓ U¼—UG
  V¹—bÚ²Ó ÌWÓËU×
Ó Ô w Ì¡j
Ú ³ÔÐ

W¹ÓcGÚ²UÐ  —ËÓ —UG


] UN²¹UŽ  B«
= ÃU²½≈
 w q  WÎu
Ô ¦]LÓ²ÓðÓ WÎKÓU
Ó √Ô —uO
 D«  ½Ó «cJ¼ËÓ
Ò w bÔ−
= Óý vKŽÓ U?¼bÔŽUðÔ …—U?
o Î NÓ UN³?ÔJÚ¹Ô V¹—
Ï bÚðÓ Óp?–Ó V ] ÔŁ ¨WÝ«d
Ô IÔFÚ¹Ó r? Ó («Ë WU?
Ó EM«Ë
]
ÆÁbFÐ wðQÚ¹Ó∫V
Ô IÔFÚ¹Ó ÆUNHÚÓ½ vKŽ …ÎbÓL²ÓFÚÔ …UOÓ(« w UNI¹dÞÓ

±±≤
∫WK¾Ý_«

 B —uO
øU¼—UG  D«
Ò Â^√Ô dÔ=uÓðÔ «–U ≠±

Ó  Â^_«
øU¼—UG Ô „Ô dÔ²ÚÓð v²Ó ≠≤

= ŽÔ ¡UMÐ w ¡Ïw
øtA Ú ý
Ó h
Ó IÓÓ½ «–≈ dÔzUD«
 Ô FÓHÚ¹Ó «–U≠≥
q

øU¼—UG
  s
Ú ŽÓ ŸU
 b«
Ò w WŽU−
Î Ó dÔ¦Ó
Ú√Ó —uO
ý  D«
Ò Í^ Ó√ ≠¥

  s
øU¼—UG Ú ŽÓ ŸU
 bK
= —uO
 D«
Ò i
Ô FÚÐÓ UNO≈ QÔ−
Ó KÚðÓ w²« WÔÓKO(« U≠µ

øWLÓFÞÚÓ_« U¹UIÐËÓ  öC


Ó H«
Ó s Ó  g Ô nOEMÚ²ÓÐÓ ÂuI
= F« Ô ¹Ó Íc« s
 Ó ≠∂

øÊ«dO Ó GÓ Â^_«


 ÒD« vKŽÓ U¼—U Ô »Ô —=bÓðÔ n
Ó OÚÓ
≠∑

øU¼—UG
Ó  WÔO]zU*«
 —uOÔ D«
Ò rÔK=FÓðÔ «–U ≠∏

øUNýUAŽ√Ó ¡UM³Ð —uO


Ô D«
Ò ÂuI
Ô ðÓ q
Ì B
Ú Ó Í
= Ó√ w ≠π

øtÔÝ
Ô d×
Ô ¹ÓËÓ i
Ó OÚ³«
Ó ÔsC
Ô ×
Ú ¹Ó Íc« s
 ≠±∞
Ó

±±≥
ÔWGÓK«
^
∫©»® vMF*« w UNKL=JÓ¹Ô UË ¨©√® œuL
 F«
Ó w q
 LÓ'«
Ô sÓ OÚÐÓ o
Ô ÒuÓ½Ô ±
©»® œuLF« ©√® œuLF«
ÆdOD
Ô ¹Ó uÓ¼ÔËÓ dOG] tÔDÓI²ÓKÚOÓ ≠√
Ô B« Ô ¡UMÐ s
=gF« Ú  ¡UN²½ô« bÓFÚÐÓ

ÆÊ«dOD«Ë
] f Ó DÚG«
Ó ËÓ WÓŠU³
Ó «≠» WKO(« v≈ —uO
 D«
^ i
= Ô FÚÐÓ QÔ−
Ó KÚðÓ bÚÓ

ÆUN²¹UŽ
Ó —ËÓ —UG
 B«
Ò ÃU²½≈ w≠à ¡«uN«
Ó w ¡«c Â^Ô_« wdÚðÓ bÚÓ
Ó G«

Æi
Ó OÚ³«
Ó Â^_«
Ô lÔC
Ó ðÓ ≠œ Ó  WÔO]zU*«
U¼—UG  —uOÔ D«
Ò rÔK=FÓðÔ

Ô…—u
Ó JÚÓ UN½Ò√Ó dÔ¼UE²
Ó ²Ó≠‡¼
Ó —uOÒ bÓMÚŽ WÔu
 D« Ó Ó_«
Ô qÔ ¦]LÓ²ÓðÓ
ÆÕUM
 '«
Ó

 K?J«
 UL Ó  UNÔœ«d?
Ó s  ¹Ô ULÐ W?Oðü« q
 LÓÔ'« w j?
y šÓ UN²Ó×?Ú ðÓ w²«  U?LKJ«
Ó ‰Ôb³?Ú²ÓÚ ½Ó ≤
s¹Úb«u« WŽU− ] A« Ô l ³ ² ¹ ÂUF D«
] hOK ð ∫q  *«Ô qOD
 ÐUI  Ó²
Ú Ô*« w …œuł
Ó uÚ*«Ó
Ó Ú
Ó Ó Ú Ó
Æ¡«cG« —UC
 Š  WÝ«
Ú ≈Ë Ó dÓ(UÐ » Ô _«
Ó ÂuI
Ô ¹Ó ≠√

  s
Æ U¼—UG Ú ŽÓ ŸUÒ w …√d−
 b« Ó UÐ
Ô Â^Ô_« vK×
Ò ²ÓÓð ≠»

Æg Ô WUEÓ½ w s
= F«  ¹ÚuÓÐÓ_« Ô H« ÊÔËUF
Ó lÓÓ Œ«d Ó ²Óð≠Ã
Ó

= ŽÔ v≈ tKLÚŠ
ÆtA  –UI½≈ v≈ Â^_«
Ó ËÓ UNMЫ Ô XÚ ŽÓ—UÝ
Ó ≠œ

Æf
 HÚM«
] vKŽÓ œUL²Ú vKŽ …ΗÓbÚÔ UN³ÔJÚ¹Ô V¹—
 Žô« Ï bÚðÓ p–
Ó V Ô IÔFÚ¹Ó r]ÔŁ ≠‡¼
±±¥

 ULKJ«Ë
Ó ¨sL ¹Ú_«
Ó œuL
 F«
Ó w UNFÔC Ó ½Ë
Ó —uO
Ó D«
Ò h^  KJ«
Ô ðÓ w²«Ò  UL Ó —U²
Ô Ú ½Ó ≥
∫d
Ó ¹Ú_«
Ó œuL
 F«
Ó w UNFÔC
Ó ½Ë
Ó ÊU½ù«
Ó h
^ Ô ðÓ w²«Ò
ŒdÚÓ ¡«cŠ »u
g¹— —UIMÚ r
iOÐ ÊUMÝ√ ÕUMł  uOÐ ‘UAŽ√ bË

d¹_« œuL
Ô F«
Ó sL¹Ú_« œuL
Ô F«
Ó

∫w½U¦«
Ò œuL Ó w UNKÔL=JÓ¹Ô ULÐ ‰ËÒ_«
 F« Ó œuL
 F«
Ó w q
Ó LÓ'«
Ô q  ½Ó ¥
Ô B

w½UÒ¦« œuLF«
Ó ‰ËÓ_« œuLF«
Ó
Æ‘UAŽ
 Ó ¡UM³Ð —uO
_« Ô D«
Ò ÂuI
Ô ðÓ Ô OÚ³«
i Ó f Ô IHÚ¹Ó UbM
Ó Ž

Æ—UG
Ô B«
= ÃÔ dÔ
Ú ðÓ WÔu³«
Ó rÔłUN Ó Ž
Ó Ôð UbM

ÆWξ¹d
Ó łÓ WÎÝ
Ó dý
Ó ÊuJ
Ô ðÓ —UGB«
= uL Ô L²ÓJÚ¹Ó UbM
^ ½Ô q Ó Ž

ÆV¹—b²«Ë Ó WKÓŠ
Ò rK^FÓ²« Ô I²ÓMÚðÓ
Ó dÚÓ v≈ q lOÐd«
Ò q Ô B
Ú Ó q Ô ¹Ó UbÓMÚŽ
^ ×

ÆtHOEMÚ²ÓÐ Ê«uÐ
 _«Ó ÂuI
Ô ¹Ó ^gF«
Ô a Ô ²]¹Ó UbÓMÚŽ
±±µ
∫Ã
 –uL Ô LJÚ½Ô µ
Ó ]M« w UL
Ó q

Ï JÚÓ dzUD«
—u Ó ÕUÔ MÓł
Ó dzUD«
Ò ÕUM
Ô ł  Ô
∫ÖuLM«
Ó dÓ Ò
d
Ú M«
] dOG
Ô Ó ”Ó dŠ Ô ≠√
 Âu³« sЫ
Ô q Ó LŠÔ ≠»
—uHB
Ú F«
Ô g ^ ŽÔ dÓ−¼≠Ã
Ô
—uHB
Ú F«
Ô i Ó CŠ
Ô OÐÚ s Ô ≠œ
—UGB«
= ÂUF
Ô ÞÓ „
Ó dð≠‡¼
Ô
⁄«d
Ó H«Ó Ôú
Ó LÚ½Ó r?
] ÔŁ ¨Ã–uL
Ó ]M?« w ULÓ
dÚ√ÓËÓ Ÿ—UC
 Ô v?≈ w{U*« q Ó FÚH?« ‰Ôu×
= ½Ô ∂
¨dÚ_«
Ó q FÚHÐ ©Ã® œuLF« w ⁄«d
Ó H«
Ó ú Ô LÚ½ÓËÓ ¨Ÿ—UC
  FÚHUÐ ©»® œuLF« w
*«Ô q
∫Ã
 –uL
Ó ÒM« w UL

©Ã® œuLF« ©»® œuLF« ©√®œuLF«

iO³«
Ó sC
Ô Š«
Ú Ó iO³« dzUD«
Ô sC×¹
Ô Ó iO³« dzUD«
Ô s
Ó C
Ó Š
Ó ≠±
] gF« ] gF« dzUD«
Ô ] gF« dzUD«
Ô Ó dÓðÓ ≠≤

 öCH«  öCH« »_«
Ô  öCH« »_«
Ô lÓœ
Ó ≠≥
—UGB«
Ó —UGB«
Ó dzUD«
Ô —UG
Ó B«
Ò dzUD«
Ô rK]ŽÓ ≠¥

pMЫ
Ó tMЫ
Ó dM«
Ô tMЫ
Ó dM«
Ô Ó LÓŠ
q Ó ≠µ
ÂUFD«
Ó ÂUFD«
Ó dOGB«
Ô ÂUFD«
Ó dOGB«
Ô Ó 
Ó ≠∂
V
±±∂
∫ÖuLM«  ‰uF
Ò w UL
¨tÐ Ì ŽUËÓ q
Ì HÚÓËÓ ¨q Ì FÚ v≈ WOðü«
Ó Ó LÓ−«
q Ô rÔ
= IÓ½Ô ∑

…«—U³*«
Ó WÔ³ÓKÓD«
Ò bÓ¼Uý
Ó Î UÐU²
‰ÏœUŽ
 √ÓdÓÓ

Î UÐU²
‰ÏœUŽ
 √ÓdÓÓ

WÎC
Ó OÚÐÓ WÔłUł Ò X{UÐ
Ó b« Ó ÎUÐuÝUŠ Èb½Ó  
Ú dÓ²ý«
Ó

 U׳
Ϋ—ULŠ Ó
—Ó
Ô V WÎJÓLÓÝ
Ó V
Ô FÓý
Ú √Ó q
Ó
Ó√Ó

±±∑
∫Ã Ó ]M« w UL
WOðü« WŽÓ—UC
 –uL  L«
Ô ‰UF
 _« Ó  rÓÝô«
Ó s Ú Ã Ô d
Ú ²
Ó Ó½ ∏

rÝô« Ÿ—UC*« qFH«

rÏKF
= ²ÓÔ rÔK]FÓ²Ó¹Ó ∫ÃÓ–uLM«
]

»
Ô —]bÓ²Ó¹Ó

dÔ]uÓ²Ó¹Ó

ÔÀb]×
Ó ²Ó¹Ó

Ô„d]×
Ó ²Ó¹Ó

Ô ¦]LÓ²Ó¹Ó
q

Ô Úù«
∫ ¡ö

 OÚ³ÓÝUM*« 5
∫s  Ý
Ó uÚI«
Ó s Ó ½ÓËÓ ¨wðQÚ¹Ó ULÚ WÓ³ÓÝUM*« rOd²«
Ó OÚÐÓ UNFÔC  WöŽ
Ó —U²
Ô Ú ½≠√
Ó

Æ ° ø ¨ ∫
  s
© ®U¼—UG Ú ŽÓ ŸUÒ w …√ÓdÚ'U
 b« Ô Ð Â_«
^ vK]×
Ó ²ÓÓð ≠±

© ®U¼—UG
  s
Ú ŽÓ ŸUÒ w …√d
 b« Ó Ô'UÐ vK]×
Ó ²ÓðÓ q
Ú ¼≠≤
Ó
±±∏
© ® s¹b²ÓFÚ*«Ô rÔłUNðÔËÓ © ®U¼—UG
  s
Ú ŽÓ ŸU ] w …√ÓdÚ'U
 b« Ô Ð ÂÒÔ_« vK]×
Ó ²ÓðÓ ≠≥

  s
© ® U¼—UG Ú ŽÓ ŸU Ò w …√d
 b« Ô Ð Â^Ô_« vKÒ×
Ó 'U Ó ²ÓðÓ ÊÚ√Ó q
Ó LÓł
Ú Ó√ U ≠¥

© ®…UO(«
Ó Ác¼ w ¡Ìw
Ú ý
Ó ÔqLł√ U © ® U¼¡UM
Ó ÐÓ√Ó Â^_«
Ô X ÓQÓÝ
Ó ≠µ
ÌnÓ√ vKŽÓ X
Ú KÓLÓÓ²ý« w²«  ULKJ«
Ó WEÓŠö
Ó Ô lÓÓ «—uE
Î MÚÓ ¡ö
Î ≈ V
Ô ²ÔJÚÓ½ ≠»
∫V²ÓJÚðÔ ôËÓ o
Ô DÓMÚðÔ
UN²¹UŽ
Ó —ËÓ ¨—UG
 B«= ÃU²½≈
 w q  WÎu
Ô ¦]LÓ²ÓðÓ WÎKÓU
Ó √Ô —uO
 D«
Ò w bÔ−  ½Ó «cJ¼
Ó ËÓ ò
Î N?Ó U?N³?Ô?J?
…—U? Ú ¹Ô V¹—
Ï b? Ú ðÓ Óp?– V? Ô IÔF?Ú¹Ó r? ] ÔŁ ¨W?Ý«d
Ó («Ë W?U? Ò ËÓ W?¹Óc?G?Ú²?Ò UÐ
Ó E?M«
ÆåUN  HÚ½Ó vKŽ …ÎbÓL²ÓFÚÔ …UO
 (« Ó Ác¼ w UNI¹d  ÞÓ o
= Óý vKŽ U¼bÔŽU  ðÔ

∫bOA
Ô M«
]

d?? ?−?
Ó ? ?]A?? ?« w?? …Îd?Ó ? ¼ÚÓ“ U?? ?¹ Úp??ÓK??L?
Ó ?ł√
Ú U?? ¨Î«d??zU??Þ U??¹

d?? ? ? ¼Óe?] ? ? ? U?? ? ?ÐÏ q?? ? ?]K?? ? ? ÓJ?? ? ?Ô Ú K?ÓÓ s


p?  B?
Ú G?Ô « v?K?ŽÓ X?
Ó ½Ú√Ó

d?? ? D?? ? ðÓ r?
Ú ? ? ?Ó Î«d?? ? ?zU?? ? Þ U?? ? ¹ Úp?? ?Ó Â_«
= œÔ U?? ? N? ? ?ł ôu?? ?

±±π
∫Í
^ uHÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]

 ]_«
Æ UN Ô ÁU Ó ð ¡UMÐ
Ó −  _« 
Ó Vł«Ë s
Ú ŽÓ À
Ô b]×
Ó ²Ó½Ó

^ ÐU²J« dO³
∫w Ô FÚ²«
]

∫Y
Ô OÚŠ Ú  —uO
Ó s  D«
Ò ‘UA
Ó Ô B½Ó dÌDÔÝ
ŽÚÓ√ UNO n Ú √Ó WÓ
Ó LÚš
Ó ÔV²ÔJÚ½Ó

Ó dÓ(« ≠∑
ÆWÝ« Ô ÊUe«Ë
Ò ÊUJ*«
Ô ≠¥  Æ¡UM³« WÔO]HOÚ
≠±
Ó

Æt½UC
Ô ²Š«Ë  OÚ³«
i Ó lÔ{
Ú Ë≠µ
Ó ÆWÔU
Ó EÓM«
] ≠≤

ÆUN²¹UŽ—Ë
Ô —UG= WÔ¹ÓcGÚÓð ≠∂ ÆiOÚ³«
 B« Ó f Ô IÚÓ ≠≥

∫◊UA
Ï ½Ó

Æ bÔKðÓ  U½«uO
Ì Š
Ó WÓ
Ó LÚš
Ó ËÓ ¨iO³ð
Ô Ì ÞÔ WÓ
—uO Ó LÚš
Ó dÔ
ÔcÚ½Ó

±≤∞
±≤
n
Ô z«d
 ÞÓ ËÓ —Ôœ«u½Ó ”—b«

”U
Ô M«
Ò ËÓ U׳
Ô ≠±
ÂU? Ó t?M?Ô ?Ы v??A?ÓËÓ Î«—U??L?Š U??×?ł
Ó Ó√ «d?Ò ?ÓËÓ ¨t?ÔH?Ó ?K?Úš Ó —Ó
Ô V?
Æ⁄d∫öš tÔ³ÔK?Ú
Ó öš
Ó Íc« q?Ô d?] « «c¼ v≈ «ËdÔE?½« ∫«uUIÓ ¨ÌWŽU?
 ł Ó LłÓ
¨U?׳
Ô ‰ÓeÓMÓÓ ¨w?ALÚ¹Ó tÓM?Ы „ Ô ÓdÚ¹Ó ¨WIÓH?ÓA«
Ô dÔ²Ú¹ÓËÓ uÓ¼Ô V? ] s Ó 
«ËdE½« ∫«uUI ¨WÌŽUL
Ó ł Ó vKŽ «dÒÓËÓ ¨tMЫ
Ó V Ó Ó—Ú√˨vA
Ó ÓËÓ
s? ⁄—UH«∫œd?−?L« „
Ô dÔ²Ú¹ÓËÓ ¨—U  V
Ó LÓ׫  œ_«
Ô ÓdÚ¹Ó ¨» Ó s Ó  œd]−
Ó L«
Ô Âö G«
Ô «c¼ v≈
Æ»œ_« ¨«—UÝËÓ —U?L׫ vKŽ t?ÔMЫË
Ô uÓ¼Ô U?׳ Ó dÓÓ ¨w?ALÚ¹Ó ÁUÐ√Ó
Ô V
¨w?ÝUI« q ł Ó ÌW?ŽUL
Ô d?] « «c¼ v≈ «ËdÔE?½« ∫«uUI¨ Ó −Ó Ð «d?ÒLÓÓ
±≤±
Ô ‰ÓeÓMÓÓ ¨—UL×?UÐ ÊUI
¨tÔM?Ð«Ë U׳  ÔdÚ¹Ó ôË tÔMЫË
Ô u? Ó ¼Ô V
Ô ÓdÚ¹Ó
Æ«œU
∫U
UÝ ¨…b? Ó ÌW?ŽUL−?
Ó ¹bł Ó Ð «dÒL?
Ó Ó ¨t?HÓK?ÚÓš U?OA Ó L×?« U?
UÝË
Ó ÓËÓ ¨—U?
Ó ? ÊU??³? F?Ó ?²?Ú¹Ó s??O?Ú ?ÓK??H?] ?G?Ó ?L?
s? Ô « s??¹Úc?
Ó ?¼ v??≈ «Ëd??ÔE??½«Ú ∫«u??U??I?Ó
 dÚ¹Ó ô —UL
Æt½U³ Ô ׫ ULNÔU√˨
Ó  A
w Ú L«
Ó
Ë r?¼«bFð
Ò ∫r?¼“ËUł Ó ×?« tÔMÐ«Ë U׳
«—U?Ý˨ —UL Ô q?
Ó LÓŠ
Ó r¼«“
Ô ËUł
Ó ÊÚ√Ó b?
Ó FÚÐÓËÓ
ÆrNMŽ d
Ò ∫«u?U?
˨U?LN?ÔMÚ «u?J?×
 C?
Ó Ó ¨Èd?š√ W?ÌŽU? Ó Ð «d?L
Ó L−? Ò ¨t?Ð
Ú  ô
ÊÚ√Ó s? Î b? Ó L×?« ÊöL?
Ó ÐÓ —U?  ×?
Ú ¹Ó s?O½u?
Ó M−?
Ú L«
Ó s? ¹Úc?
Ó ¼ «ËdE?
Ô ½«Ú
Ì
ÆU¼bMŽ∫c¾MOŠ
U?¹ lÚL? Ô ‰U
ËÓ ¨Áôe?Ó½Ú√Ó Ìc¾?M?Ó OŠË ¨ULN?ÔKÓL?×
Ó Ý« ∫t?MÐô U׳ Ú ¹Ó
ƉUMðË “uHð∫dHEð
ÆUFOL
Î ł Ó ”UM« U{dÐ dÓHÓEÚðÓ ÊÚ√Ó lOD²
Ô Óð ô p
Ó ½Ò≈ ¨w
Ò MÓÐÔ
 
≠≤
WIMÒ³Ó¼Ó …Ôœö
tIMÔŽÔ w q Ó t½Ò√Ó tILÚŠ
Ó FÓł Ú  mÓKÓÐÓ bÚ
ÓËÓ ¨o
Ô s  LÚ׫
Ô w q Ó tÐ »
Ô ¦ÓL« Ô dÓC
Ú ¹Ô WÔIÓM]³Ó¼Ó ÊU
Ó
Æd−
Ó Š
Ó ∫ŸœÓËÓ b?
Ú
ÓËÓ ¨l? Ú Ó√ ∫‰U?
ËÓ ¨ŸœÓËÓËÓ ÌÂU?E?Ž s?
Ó ?O?{√ ÊÚÓ√ v?A?š Ú  …Îœö?
Ó

X
Ú ÓuÒŠ
Ó ÊÚ√Ó À
Ó bÓŠ
Ó bÚ
ÓËÓ ¨w HÚ½Ó ·
Ó dŽÚ_ª
Ó p–
Ó X Ô KÚFÓÓ
UL?  √Ó o?
Ò KÓÓ ¨rÏzU?½ uÓ¼ÔËÓ tOš Ó I?« tÔ^√Ô
 MÔŽÔ v≈ …œö
U¹ ∫Ó‰U?
¨t?O?š√Ó o?
 M?ÔŽÔ w? U¼¬—ËÓ `?
Ó ³?Ó
Ú √Ó
°øU½√Ó s
Ú LÓÓ ¨U½√Ó X
Ó ½ÚÓ√ ¨wš√

±≤≤
pL «Ë
Ó VFÓÚý√ ≠≥
Ê]≈ ∫r¼ÔbÔŠ
Ó Ó√ ‰UIÓ ¨V
Ô FÓý Ú UJ
Ú √Ó rÚNOÚKÓŽÓ ÊÓ–ÓQ²Ý« Î LÓÝ
Ó ÊuKQ
Ó ¹Ó ”uK
Ï ł
Ô ÂÏuÚ
Ó ULMOÐÓ
 LÓ «
Ì ³?ÓÓÞ w p
o Ó ³ «uKF?Ó łU ¨ÂUF
] —U?  ÒD?« rEÓŽÚÓ√ v≈ ”u?
Ó K−«
Ô V Ú √Ó …œUŽ
Ó F?Óý Ó s Ú 
∫tÔÓ «uUIÓ ¨«uKFHÓÓ ÆpLÓ « Ó  UMFÓÓ q
] —UG Ú ÔÚQ¹Ó ÁuŽœ«Ë
Ô ¨XOÚ³«
Ó W¹ÓË«e
 Ð
øVFý√
Ô  LÓ «
U¹ p ] w p Ó ¹Ô√Ú—Ó U
Æt¼dÚ√Ó∫tCGÐ√Ó w  U
Ó wÐ√ Ê]Ó_ ªÎ«b¹bý
Ó UC
Î GÚÐÔ tCÔ GÐ
Ô _
Ó w½≈Ò ˇ«Ë ∫‰U
Ó
Æp
Ô LÓ «
] tÔKÓÓÓ√Ë ¨d×
Ú ³«
Ó
ÆpOÐ Ô QÚ²Ó ªq
Ó √Ó —QÚ¦ÓÐ cÓš  ÚÓ_« v≈ UOÒ¼Ó ∫tÔÓ «uU

v≈ dÔEÔMÚ¹Ó uÓ¼ÔËÓ ¨t½–Ô√Ô bÓMÚŽ UNFÓ{


Ó ËÓ rÒÔŁ ¨…ÌdOG
Ó Ó WÌJÓLÓÝ
Ó v≈ ÁÔbÓ¹Ó bÒÓËÓ ¨f
Ó KÓ−
Ó Ó
¡U?? ŽË∫W?? ?F? ?B? ?I? ?« ∫‰UI  OÚ³«
Ó Ó ¨X Ó W¹ÓË«“ w dO³
Ô J«
Ó p ] UNO w²«] WFÓB
Ô LÓ « Ú I«
Ó
ÆÂUFD«
Ò Ác¼ w ‰uI
øWÔJÓLÓ « Ô ðÓ U ÊË—bð
Ó √Ó
ÆÍ—bÓ½ ô ∫t «uU

…ÔdOG
Ó Ó UN½ÒÓ_ ªtÔÚ—bÚðÔ rÚÓËÓ ¨wÐ√  
Ó uÚÓ dÚC
Ô ×Ú ðÓ rÚÓ UN½Ò≈ ‰uI
Ô ðÓ UN½Ò≈ ∫V
Ô FÓý
Ú Ó√ ‰U

XÚ Ó—ÓœÚ√Ó w²«] wN  OÚ³«


Ó Ó ¨X Ó W¹Ë«“
Ó w w²«] —U³  p
 J« Ó KÚ²Ð pÓ OÚKÓŽÓ ∫w X
Ú U

Ó rÓŁÔ ¨s Ò
= «
.tÔ²KÚÓ√Ó˨
Ó „UÐ√
Ó

±≤≥
∫WK¾Ý_«

øwALÚ¹Ó tÔMÔÐ«Ë  (« vKŽ ÎU³«— U׳


Ú —UL Ô «Ëb¼Uý Ó Ž ”U
Ó UbM  M«
Ò nÔ 
uÚÓ U ≠±

ø—UL(« vKŽ ÁÔbÓŠ 


Ú ËÓ tÐu— Ú  ”UM«
s Ô dÓÝ
Ó UbMŽ U׳
Ô q
Ó FÓÓ «–U ≠≤

øUF
Î Ó —UL(« vKŽ tMЫË
Ô U׳ Ó —Ó «–U* ≠≥
Ô V

øtMÐ«Ë U׳  dÒB


Ô  U Ú  ·
Ó ðÓ s Ì d^B
Ó ðÓ Í
= √Ó s
Ú ŽÓ ”U
Ô M«
Ò ÷Ó dÚ¹Ó rÚÓ «–U* ≠¥

øtÔMЫ
Ó U׳
Ô `
Ó B
Ó ½Ó «–U0 ≠µ

øo Ô ¦Ó*«Ó WÓIÓMÒ³NÓÐ »
 LÚÔ(« w q Ó dÔ{ «–U* ≠∂

øÂUF
 ÒD« v≈ ”uK
 Ô'« w V
Ó FÓý
Ú √Ó …ÔœUŽ
Ó w¼Ó U ≠∑

ødO³
 J«
Ó p LÓ «
] s  ŽÓ V
Ó FÓý
Ú √Ó œUFÐù
 ”U
Ô M«
Ò q Ó FÓÓ «–U ≠∏

Î FÚ p
øö Ó LÓ «
] V Ô FÓý
Ú √Ó ÁÓdÓ q
Ú ¼Ó ≠π

ødO³Ó pLÓ «
 J« ] v≈ ‰u
 uK
Ô V Ô FÓý
Ú √Ó ‰U²Š«
Ó n
Ó OÚ≠±∞
Ó

±≤¥
ÔWGÓK«
^
⁄«d
Ó H« Ô LJÚ½Ô ¨ULNÔMÚŽÓ ”U
Ó q Ô M«
Ò v{Ó dÚOÓ ŸU{
Ì ËÚ√Ó W
Ó LÚš
Ó w tÔMЫË
Ô U׳ Ô ·
Ó d]B Ó ðÓ ±
∫ŸU{
 ËÚ_«Ó ÓWOÓÒIÐÓ Ós¹d«–

ÆwAL¹Ó tÔMЫ
Ó „ Ó (« U׳
Ó dÓðÓËÓ ¨—UL Ó —Ó ∫‰Ë]_«
Ô V Ó

Æ ∫w½U¦«
Ò

Æ ∫YU¦«
Ò

Æ ∫lЫd«
Ò

Æ ∫fU)«
±≤µ
∫…ÌbOH
Ó Ô q
Ì LÓł
Ô w WOðü«
Ó   «œdHL«
Ô ÂÔb
Ú ²Ó
Ú ½Ó ≤

œÓd]ł
Ó

wU)«

Ô dHÓEÚ¹Ó

‚UÝ
Ó

Ó “ËUł
Ó

±≤∂
 L«
 ÝUM
∫V Ô ⁄«d
 H«
Ó w UNFÔC
Ó ½Ó˨  L«
Ó WÓ³ÓÝUM Ô WÓLÓKJ«
Ó dz«Ë
 b«
Ó sÓ  —U²
Ô Ú ½Ó ≥

ÂU ÆœuM'«
 Ô bzUI«
 dO Ô ¹Ó ≠√
Ó √Ó
Óq³Ú
Ó ÆbŽÚd« ‚
Ò Ô dÚ³«
Ó wðQÚ¹Ó ≠»
bÓFÚÐÓ
ÆdB
Ú F«
Ó …ö
Ó  dG
»  *«Ó …ö
Ô ≠Ã
Ó
¡«—
Ó ËÓ Æ…dÓ−
Ó A«
] tÔA
] ŽÔ —uHB
Ô F«
Ô vMÐ≠œ
Ó
‚u
Ó Ó
Æ qO
 b«
Ò ”U
Ô ÒM« —UÝ≠‡¼
Ó

∫wðQ¹ ULO ⁄«d


Ó H« Ô LJÚÔ½ ¥
Ó q

lLÚł
Ó vMÒ¦ÓÔ œdÓHÚÔ

«c¼

¡ôR¼  Ác¼

Ê«cK«
Ò Íc«]

w²«]

X½√
Ó


] ½Ú√Ó  X½√
±≤∑
∫qOJ
Ó A Ú ²«
Ò sOŽ«d
Ó Ô Ã
 –uL
Ó ÒM« w UL ⁄«d
Ó H«
Ó qÔ LJÚ½Ô µ

ÎUOÒ– b
Ô u«
Ó ÊU
Ó y –Ó bÔÓu«∫Ã
w Ó –uL
Ó M«
]

Ô D«
qHÒ qÒ þÓ ÆrzU½
Ï qH Ô D«≠
Ò √


Ô —Úb«
Ò ` Ó ³Ó
Ú √Ó Æq
Ï NÚÝ
Ó ”
Ô —Úb«≠
] »
ÔqO³«
Ó fOÚÓ Æ »u³
Ï ×Ú Ó qO³«≠
Ô Ã

÷ Ó  —U
Ô —Ú_« Ó Æ…ÏdÒC
Ó 
Ú Ô ÷
Ô —ÚÓ_« ≠œ

∫WOðü« ‰UF_« s V
Ì ÝUMÔ q
Ì FÚ l{
Ú uÓÐ WOðü«
Ó Ó LÓ−«
q Ô q Ô LJÚ½Ô ∂

q ž ÆUŠU³
Î Ó n
Ó B
Ú M«Ë
= WÓÝœU « WŽU
Ó «
Ó Ò dOL
Ï Ý Ó √

V¼– ÆtÔNÓł
Ú ËÓ »

n
Ë Æ—UD
 ù«
Ú ÂUF
Ó ÞÓ dOL
Ï ÝÓ Ã

kIO²Ý« ÆWÝ—b*« v≈ r]ÔŁ œ

vI√ ÆÕU³
 B« Ò ðÓ cOö²« vKŽÓ dOL
Ò WÓO× Ï ÝÓ ‡¼

qšœ Æw  B«
= ŠU³ Ò —uÐU
 ÒD« w Ë

bA½√
] MÞÓu«
Æw Ó bOA Ò W³KD«
Ó M« Ò lÓÓ Ë “

‰ËUMð ÆW³ÓKÓD«
] lÓÓ n
= B«
] WÓÓdÚžÔ dOL
Ï Ý Ó r]ÔŁ Õ
±≤∏
WÓdÓŠ
Ó WEÓŠö
Ó Ô lÓÓ ¨tÐ ‰uFH*«
 X
Ó × Ú ðÓ s
 OÚDÓšÓ ËÓ ¨q 
 ŽUH« X
Ó ×
Ú ðÓ UÎDÒš
Ó lÔCÓ ½Ó ∑
∫ÖuL
Ó M«Ò w UL ¨©WÓ× Ó tÐ ‰uF
Ó ²ÚH«®  HÚ*«Ó WÓdÓŠ
Ó Ë¨©W
Ó LÒC«®
Ò  ŽUH«
q

Æ—UG
 BK  Ô»_« dÔÒuÓ¹Ô
Ò ¡«cG« ∫ÖuLM«
Ó
Æi
Ó OÚ³«
Ó Â^_«
Ô lÔC
Ó ðÓ ≠√

ÆrÓłUN*« —u
Ô M«
^ »UN
Ô ð≠»
Ó

ÆtÔ²Ó×M
Ó ł√
Ú dOG
Ô B«
Ò „
Ô dÒ×
Ó ¹≠Ã
Ô
Æ—UG
Ó B«
= —uO
Ô D«
Ò » Ô —=bÓÔð ≠œ

Æ‘UAŽ
Ó Ó dOUB
_« Ô F«
Ó wM³ð≠‡¼
Ó

Ô Úù«
∫ ¡ö

∫j Ú Óð ULO n_«
y Óš t²Ó× Ó  k
Ó WÓÐU² Ô ŠöÔ½Ë ¨WOðü«
Ó Ó LÓ'«
q Ô √ÔdÓIÚ½Ó≠√

«uJÔ×CÓ Ó ¨Èdš Ú √Ô ÌWŽUL−Ð


Ó Ò ¨tÐ «—UÝË —UL
«dL Ó (« tÔMÐ«Ë U׳ Ô qÓ LÓŠ Ó ≠±
s ô
Î bÓÐÓ —UL(«
Ó  L×
Êö Ú ¹Ó sOÚKÓHÒG*«
Ó s Ó ¼ v≈ «ËdEÔ½«Ú ∫«uU
Ë ¨ULNÔMÚ
 ¹Úc?
ÆULNÔKÓL×Ú ¹Ó Ê√

Æ «  Ô  U³UÞ
Ï bÒ− Ï ¡ôR¼ ≠≤


] Ác¼Ó w ‰u
øWÔJÓLÓ « Ô IÔðÓ U ÊË—
Ó bÚðÓÓ√ ≠≥
±≤π
WÓLÓKJ«Ë
Ó ¨‰ËÒ_« Ó œuLF«
 w k Ô HÓKÚðÔËÓ V Ï √Ó UNO w²« WÓLÓKJ«
Ô ²ÓJÚðÔ n Ó lÔC Ó ½Ó ≠»
Ó KÓJ?«Ë ¨w½U¦«
U?N?O w²«] WÓL? Ò œu?LF?Ó « w k Ô HÓK?ÚðÔ ôË V Ï Ó√ U?N?O w²«]
Ô ²?ÓJÚðÔ n
∫wK¹ UL YU¦« œuL  F« Ó w V Ô Ó²JÚÔð ôËÓ k Ô ÓHKÚÔð Ïn√Ó

U?N?O? w?²?«]  U?


Ô L?Ó K?ÓJ?« U??N? O? w?²?«] Ô U?L?K??ÓJ?« Ô LÓK?J«
U?N?O w²«]  U? Ó

V
Ô Ó²JÚðôË
Ô k Ï √Ó
Ô HÓKÚðÔ n Ô HÓKÚÔð ôË V
k Ï √Ó
Ô ²ÓJÚðÔ n Ô HÓKÚðÔËÓ V
k Ï √Ó
Ô ²ÓJÚðÔ n

s¹c¼ «uJ×{
Ó «—UÝ

∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö≈
Î WOðü«
Ó  V
…ÓdÓIÚH« Ô ²ÔJÚ½≠Ã
Ó

UN½]Ó_ ªtÔÚ—bÚðÔ rÚÓËÓ ¨wÐ√Ó  


Ó uÚÓ dÚC
Ô ×
Ú ðÓ rÚÓ UN½Ò√Ó ‰uI
Ô ðÓ UN½Ò≈ ∫V
Ô FÓý
Ú √Ó ‰U

Ó
¨XOÚ³«
Ó W¹ÓË«“ w w²«] —U³
 J« p
Ó KÚ²Ð p
Ó OÚKÓŽÓ ∫w X
Ú U
Ò  «
Ó r]ÔŁ ¨s Ò …dOG
Ô
Ó
ÆtÔ²ÚKÓÓ√ÓËÓ „UÐ
Ó √Ó X
Ú Ó—œ√ Ó NÓ
Ó w²«] w

±≥∞
∫Í
^ uHÓA«
] dO³
Ô FÚ²«
]

Æn
Ó z«d
 ÞÓËÓ —Óœ«u
 ½Ó WÔ³ÓKÓÒD« ÍËd¹Ó

∫◊UA
Ï ½Ó

ÆW³ÓKÓ]D« vKŽ U¼ƒdI¹ËÓ …ÎbÓŠ«Ë …ΗӜU½ Ì


 VUÞ ^ Ô V
q Ô ²ÔJÚ¹Ó ≠±

 L«
∫ W³ÓÝUMÔ WLÓKJU   «—U³
Ó Ð WÓOÓðü«   q
F« Ô LJÚ½Ô rÒŁÔ ‰ÔQÓ
Ú ½Ë
Ó Y×
Ó ³Ú½Ó ≠≤

s³Ú'«
Ô oLÚ(«
Ô WŽU−
Ó A«
] ÂdÓJ«
Ó ‰bÚF«
Ó

Ó ¦Ó*«Ó »UDÒ)«
w q Ó s ÐÚ dÓLÓFÔÐ » Ó XÐÓdÓÓ{ ≠√
Ô dÓF«

w q
Ó ¦Ó*«Ó wzU
= D« Ó Ð »
Ò rÌðU× Ó XÐÓdÓ{≠»
Ô dÓF« Ó

Ó ¦Ó*«Ó WÓIÓM]³ÓNÐ »
w q Ó XÐÓdÓ{≠Ã
Ô dÓF« Ó

w q
Ó ¦*«
Ó bÝ
Ó _UÐ
Ó » Ô dÓF«
Ó X  ÐÓdÓ{≠œ
Ó

w q Ó WUF
Ó ¦*« Ò Ð »
Ó MU Ô dÓF«
Ó X  ÐÓdÓ{≠‡¼
Ó

±≥±
∫qLF« «c¼ “U$« w r¼UÝ

©Â≤∞∞≤/±±/≤≥ a¹—U²Ð d¹“u« —«d®∫ W¹—«“u« Z¼UM*« WM'


©Î«uCŽ® d¹“u« VM¹“≠ ©Î«uCŽ® W½—U“ œUNł ≠ ©ÎUOz—® hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
©d« 5√® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠ ©Î«uCŽ® qO× ÂUA¼≠ ©fOzd« VzU½® rFM*« b³Ž tK« b³Ž Æœ ≠

∫WFÐU²LK WOMH« WM−K«


©Î«uCŽ® ÍbU)« dOM Æ√ ≠ ©Î«uCŽ®Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ≠ ©ÎUIM® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠
©Î«uCŽ® .uI²«Ë ”UOI«d¹b≠ ©Î«uCŽ® b¹UJ« w׳ Æ√ ≠ ©Î«uCŽ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ‡
©Î«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠ ©Î«uCŽ®Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠

∫ WOÝUÝ_« WKŠdLK …b¹b'« V²J« —«d« WM'

…œu ‰UC½ ≠ Í“U−Š UOÝu ≠ …b³ uÐ√ qOKš ≠ ©UOz—®


Î 5ÝU¹ ÕöÆœ ≠
w½öOJ« b¹“ U1— ≠ Í—u−M(« bL× ≠ w½öOJ« U1— ≠ ©«—dI®
Î hL(« uÐ√ dLŽ Æœ≠
ÍËU1d« bL× Æœ ≠ b¹“ uÐ√ wKŽ ≠ fOLš bUŠ ≠

dO¼“ ≠≠
—œU½ bL×
p¹b« œ«uŽ œU¹“ ≠ …dŽUOÝ bLŠ√ ≠ WJЫuý e¹eŽ Æœ ≠
—«d dÝU¹ ≠ ÕU³ vKO ≠
dO‡AÐ …œUž »d«U¹UDŽ qzU½≠≠
uЫ ‰œUŽ
∫w½U¦« ¡e'« Ø wÝUÝ_« lЫd« nBK WOÐdF« WGK« ÃUNM qLŽ  Uý—Ë w Êu
—UA*«

p¹b« WKÝUÐ ≠ ÍËUIOK(« UMO ≠ ÃU−Ž ·UDŽ ≠


‘dÞ_« rB²F ≠ WAôœ Èu$ ≠ ÊULOKÝ WMO√ ≠
rUÝ WLÐ ≠ ‰«e½ WOM¼ ≠ ÊUOKŽ sŠ≠
5ÝU¹ ÊU1≈ ≠ —uBM wLE½ ≠ WöÝ uÐ√ WM¹œ— ≠

∫WOÐdF« WGK« ÃUNM rOJ% WM'

t²uÐ√ œuL×Æœ ≠ Íœ«uK« sŠÆœÆ√ ≠ wŁužd³« nODK« b³ŽÆœÆ√ ≠

tK« bL×Ð w½U¦« ¡e'« -


¥ WKOL« UMG
wU« ¡e'«
5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë