A-PDF MERGER DEMO

¥ WKOL« UMG

5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

wU« ¡e'«

rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

WKOL'« UM²G
wÝU‡Ý_« lЫd« n‡BK
w½U¦« ¡e‡'«

ÊuHR*«
Í“U³Š —uNAÆœ
5I¹ 5%
åZ¼UM*« edòVOD)« bLŠ√

åUÎI‡‡Mò rUÝ tOłËÆœ

bOL(« b³Ž vNÝ
u−Š »uIF¹

5DK WËœ w wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  —d
ÂUF« s Ϋ¡bÐ UNÝ—«b w wÝUÝ_« lЫd« nBK ©WKOL'« UM²G® »U² f¹—bð
Â≤∞∞¥ /≤∞∞≥ wÝ«—b«
ÂUF« ·«d‡ýù«
hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M' fOz—
5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« ed ÂUŽ d¹b

Z¼UM*« e‡d
hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈
WOMH« …dz«b«

 U‡dÐ b‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈
Ê«u d¼U ∫ wM ·«d‡ý≈
bLŠ ”UM¹≈ ∫ r‡‡‡‡‡‡OL‡Bð
Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š Æ ∫ WŽU³DK VÝu;« œ«bŽù«
w ¹b« ÊUNLÝ√ ∫ bO‡‡‡‡‡‡‡CMð

Wł«uš wKŽÆœ ¨g¹Ë«—b« W² uÐ√ œuL×Æœ ∫ wLKŽ rOJ%

WOÐdF« WGK« ÃUNM* wMÞu« o¹dH«
åoMLK U³zU½
Î ò Í—uM« œ«uł bL× ÆœÆ√
VOD)« bLŠ√
ÊUAš uÐ√ .dJ« b³ŽÆœ
å«—dIò
Î
rK dLŽ

åUIM
Î
ò WO Lý uÐ√ v OŽÆœ

“U³« dO Oð

—uHG« b³Ž 5√
œULŠ qOKšÆœ
Ê«bOLŠ wKŽ
»u³NÞ vM
 U
dŽ Èu$Æœ

WO
d« WOU« WF D«

‡¼ ±¥≤µØÂ≤∞∞¥
Z‡¼UM*« edØ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l‡³D« ‚uIŠ lOLł c
5D K
≠ tK« «— …dO³« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« ed
©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fU
©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
e-mail:pcdc@palnet.com

bONL
 UŠuLÞ oOIײ ªWOMODKH« WOuB)« wŽ«d¹ ÃUNM l{Ë …—Ëd{ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  √—
…œU?O?« ¡UM³ UÎL?
Ò N ÎU?ÝU?Ý√ b?F?¹ wMODK ÃUNM ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?« 5?Ð t?½U?J cšQ¹ v²Š wMODKH« VFA«
W¹dA³« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«d u1b«Ë rOI« aOÝd² ÎUÝUÝ√Ë wMODKH« VFAK WOMÞu«
Æ…—«“uK WOL)« WD)« ∆œU³ UN² Ý— w²« W«b²*«
w?u?ð «c? ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNöš s w²« rOKF²K WOzd« WKOÝu« t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
bOÐ vË_« …«œ_«Ë ¨rKF²K jOÝu« —bB*« t½_ ªÃUNM*« dUMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JUÐ WUš W¹UMŽ …—«“u«
Íd?Ý_« rKF²«Ë WOK;« WUI¦«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²« qzUÝË s ÁdOž v≈ WU{≈ ¨VUD«Ë rKF*«
Æ…bŽU*« jzUÝu« s U¼dOžË
V²J wMODKH« ÃUNMLK UN²Dš s WU)« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞µØ≤∞∞¥ ® ÂUF« «c¼ …—«“u«  d √
s WOÝUÝ_« ·uHBK w¼Ë WIÐU« qŠ«d*« V²d¹uDð v≈ WU{ùUÐ ¨5OÝUÝ_« dýUF«Ë fU)« 5HB«
ÆW¹u½U¦« WKŠd*« V² UNF³²²ÝË ¨lÝU²« v≈ ”œU« sË ¨lЫd« v≈ ‰Ë_«
¨UÐU²
Î ≤≥∞ »—UI¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š …dAF« ·uHBK  e$√ w²« rKF*« Wœ√Ë WOÝ—b*« V²J« bFðË
q?NÝ »uKÝQÐ X{dŽÔ  U?u?K?F?Ë  U?½U?O?Ð s? tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO—
WDA½_«Ë qzUÝu«Ë ¨f¹—b²« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýR sLC²ð ¨WŽuM²  «d³š dOu² ªwIDMË
ÆÁöŽ√ …—uc*« WOL)« WD)« ∆œU³ l ¡ö²ðË ¨.uI²« VOUÝ√Ë
¨U?N??¹—b?²?Ð ÊuuI¹ s¹c« 5LKF*«Ë 5¹uÐd²« W—UA0 U?ιu?
Ò M?Ý U?¼ƒ«d?Ł≈Ë UN×OIMðË V²J« WFł«d r²ðË
 «dOG²« l ¡ö²ð w ªd¹uD²«Ë q¹bF²K WKÐU WO³¹d&  UF³Þ WFЫd« v≈ vË_« s  UF³D« …—«“u« ÈdðË
‰c?³ð U —«bI0 œ«œeð wMODKH« wÝ—b*« »U²J« WLO Ê≈ Æ…UO(«  «—UNË włuuMJ²«Ë wLKF« ÂbI²« w
ÊuŁb×¹ s¹c« ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽ≈ ‰U− w 5BB ²*« s sJ2 œbŽ d³√ W—UA sË œuNł s tO
w? Z?¼U?M?*« e?d? U?N? Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« s WFÝ«u«  UOKLF« ‰öš s ¨rOKF²« w U?ιd¼uł
Ϋd?OOGð
Ò
ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Íc« sÞu« wdÞ w ëdšù«Ë nOQ²« wU−
 U?L?EM*«Ë  UÝR*« v≈ d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF¹ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈
ÆZ¼UM*« ŸËdA* wU*« UNLŽb ªUJO−KÐ WuJŠ WU ÐË WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë ¨WOËb«
w? ¹—U²« wMÞu« qLF« «c¼ “U$≈ w X—Uý w²« ¨WOMÞu« W¹uÐd²«  «¡UHJUÐ d H² …—«“u« Ê√ UL
¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²—UA vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽSÐ ÂuIð w²« ¨W¹uÐd²« ÊU−K« ‰öš s
¨s?¹—d?;«Ë ¨5?H?R?*«Ë ¨—«d? ù«Ë ¨Z?¼U?M?*«e?d?Ë ¨W?¹—«“u?« Z?¼U?M?*« ÊU' qLAðË ¨tF u VŠ Îö?
V²J« ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUD«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5UÝd«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLF«  Uý—uÐ 5—UA*«Ë
ÆoO³D²« ¡UMŁ√ Ê«bO*« s WOÝ—b*«

wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
Z¼UM*« e‡d
 ≤∞∞¥ ‰uK¹√

W bI
rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

vK- tK« b³Ž sÐ bL× 5KÝd*« ·dý√ vKŽ Âö«Ë …öB«Ë¨ 5*UF« »— tK bL(«
ªbFÐË - rKÝË tOKŽ tK«
ÃU?N?M?* WUF« ∆œU³*« oË ÁUMF{Ë ¨wÝUÝ_« lЫd« nBK åW?KOL'« UM²G ò»U² «cN
dLFKÎU?³?ÝU?M ÊuJ¹ Ê√ vKŽ tO UMdŠ b ËÆWC¹dF« tÞuDšË¨Ò w?MODKH« WOÐdF« WGK«
ÎU¾ON˨UO½b« ·uHBK WOÐdF« WGK« ÃUNM* ÎöLJ ÊuJ¹ Ê√ vKŽË ¨W³KDK wKIF«Ë wMe«
ÆUOKF« ·uHBK
”—b?« UMKFłË¨nB« «c¼ w WOÐdF« WGK« rOKF² ÎU?ÝUÝ√ ”—b« »uKÝ√ UMKFł b Ë
 U?³¹—b² ¨ »UFO²Ýô«Ë rNH« WK¾Ý√ tF³²ð¨‚u?
Ò AË VÝUM Òh?MÐ √b³O ¨WKUJ² …bŠË
WœUN« …—uEM*« WOzöù« WÐU²J« vKŽ V¹—b² ¨ UNMO½«u Ë WGK« fÝ√ VUD« w wLMð W¹uG
¨k?H?(« W?J?K? s¹dL² kH×K h½Ë√ ¨ qNÝ bOA½ rŁ¨WLOK« WÐU²J« bŽ«u aOÝdð v≈
W —uÐ dšü«Ë 5(« 5Ð ”—b« r² ¹ËÆ eOH% wÐU²J«Ë ÍuHA« tOŽuMÐ dO³F²« rŁ¨UNDOAMðË
UNHOþuðË ¨”—b« w UNKBŠ w²«  UuKF*« ŸUłd²Ý« vKŽ VUD« eH×¹ ◊UA½ Ë√ qLŽ
ÆtðUOŠ w
w 5LKF*«Ë  ULKF*« ÂUO ‰öš s ô≈ Áułd½ U v≈ qB¹ô˨qL²J¹ô qLF« «c¼ Ê≈
u?łd½Ë UL Æ W¾ýUM« UMUOł√ v≈ tUB¹≈ qł√ s qU ÊËUF²Ð 5DK wUG« UMMÞË ŸuЗ
n u* rN²EŠö˨tF qUF²« w rN²Ðd−² ÎUIË ¨»U²J« ‰uŠ rNðUþu×K ¡«bÐ≈ rNM
v≈ tÐ ‰uu« h ¹ ULO UMMOÐË rNMOÐ ¡UM³« q«u²«Ë ¨ «œœdðË√
Î
ÎU{«dŽ≈ Ë√ ôU³ ≈¨W¾ýUM«
Î
Æ ÎUFOLł Áułd½ U

Êu‡‡HR*«

 U‡‡‡¹u‡‡²;«

W d(«
Ò

∫ ‰Ë_« ”—b«

±¥

UMuO vK√ U

∫ wU« ”—b«

≤≥

UJ v≈ WK —

∫ YU« ”—b«

≥¥

Wu'« …dAM«

∫ l«d« ”—b«

¥≥

WFOD«Ë Ê«uO(« Vz«d s

∫ f
U)« ”—b«

µ

pb«Ë qHD«

∫ ”œU« ”—b«

∂

WB«Ë ¡«cG«

∫ lU« ”—b« 

qU'« obB«

∫ s
U« ”—b«

∏∏

…dOD …dA WUc«

∫ lU« ”—b«

±∞∞

ZOC«

∫ dUF« ”—b«

±±∞

—uOD« bM W
u

∫ dA ÍœU(« ”—b«

±≤±

nz«dË —œ«u

∫ dA wU« ”—b«

±
”—b«

WÔ¹]d=(«
Ô
œÔd?=GÓ¹ÔËÓ ¨Õ
Ï ³?ÔKÚÐÔ ÓÊU?
Ô d?ÓL?
Ú ¹ÓËÓ d?Ô O?D¹Ó q?
Ϋb??O? F?Ý
Ó ?Ð
Ó Ôg??O?F?¹Ó ¨q??O? L?−?
Ó « t? ?ðu?ÚB?
Æg
= F«
 B«
 √ÓËÓ ¨t²‡¹]d=×
Ò ÁœôË
Ô w —UG
Ô Ð
r?
= ŽÔ v?≈ œU?
Ó
Ú ÓËÓ ¨t??A?
Ó ?Ž ÌÂu?¹  «–Ë
 b?
¨…Ôd?Ó ?O?×?
Ó ?šQ?
Ó ¨ÁÔ—U?
Ó ?« t?ÔðÚc?
Ó ?G? 
Ú −??¹Ó
¡«c?
Ó ËÓËÓ ¨b?
Ó ŸÏeÓÓ tÔJÓK?]LÓðÓËÓ
Ó G« lÓ{
Ï ¹bý
 ÂUFÞù
Õ«—Ë
¨Á—UG
 

ÁÔdÓC
Ó Š
Ó
Ú Ó√ Íc«
·Uš∫ ŸÏe?ÓÓ tÔJÓK]LÓðÓ
.«dO¦
Î

ÆÊUJ
Ì Ó q
= w UNMÚŽÓ Y
Ô ×
Ó ³Ú¹Ó

 s
dOUB
ŽÓ q
Ô L×
Ó bÚIÓÓ ∫tÔÓ ‰UI
Ó ¨Á—UG
 
 tÔOÓIÓ
Ô ¹Ú√—
Ú ŽÓ tÔQÓÝ
Ï 
Ó dÏzUÞ
Ó
Ú ¹Ó v²
Î Ó X
Ó ËÓ ¨o¹b
Ì OÚÐÓ v≈ tI¹b
 I«
Ì OÐÚ v≈ UNÐ Íd−¹ËÓ ¨…dOG

X
ËÓ q
Ô ³ÔKÚ³«
w X
Ô
Ó V½Uł
Î 
Ó
Ô V
Ó ¼Ó–Ó ÆW¹d
 s
Ì Ó
Æq
 ³ÔKÚ³«
 
Ú ŽÓ U¦×
Ô —UG
Ó ³ÚOÓ ªV¹d
¨q
 ³?ÔKÚ³«
= w? ÊU¦×
 ³?Ú¹Ó Êö
 ³ÔKÚ³?Ô « √ÓbÓÐÓ
Ó uÚÓ UFL?Ý
Ô —U?G  
Ó …QÎ−
Ú ÓËÓ ¨XO?Ú ³« U¹«Ë“ q
w UI
Î K]FÓ Ô ¨Êu
 K«
Ò w
Î
Î HÓÓ UN²×M
UB
Ú Óð UNÐ «–S ¨ÌWŽdÚ
] ³¼Ó–Ó «dOG
Ó ł
Ú QÐÓ »
Ô dC
Ô Ð tO≈ UNł
] uÓðÓ

 O³«
 
.WŠUÝ∫¡UM
ÆtöÝ
ÓQÐ UIÓK]FÓðË
 HÓI«

lb½«
¨X
Ó ¨h
Ó v≈ Êö³K³«
Ó
Ú ¡UM

 X
…ÓbÒŽ ôËU?
Ú ðÓ q
 ³?ÔKÚ³?Ô « —U?
Ú ŠU?
Ó Š ¨r¼–U?I½≈Ú w? …ÓbÓŽU?
Ó L?
Ô « U?LN?O≈
Ú V?
Ô KÔD?
Ô G
Ó 
Ì d?Ò Ó
.Âb« UNM Ãdš∫XO œ r?
Ú O?Ó œÓËÓ ¨ «
Ú ÓËÓ ¨U?L?¼«—U?I?M?Ú U?L?N?ÔL?
Ó Ó¬Ë ¨U?L?¼d?ÔU?þ√Ó X?
Æ«b¹bý
Î
¡UJ
 ³ÔKÚ³«
Ó q
Ó FÚ UFOD² ¹Ó
Ú JÓ³ÓÓ ¨Ì¡w
Î ÐÔ q
Ô —UG
Ô  X
Ú ý
¨…dOG
] ÂUF
Ò q
Ô L×
Î
Ó Š
Ó B«
Ò ÁÓ—uO
Ó dÓC
Ó ÞÔ rÓFDÚOÔ »«d
Ó A«Ë
Ó D«
Ú ¹Ó uÓ¼Ô˨
Ó «—Ëd
Ú Ó v²H«
Ó
 ¡UJ
 ÐÔ w dÔJ=HÓ¹Ô cÓš
dÔEM
Ô ¹Ë
 KÚ³«
 
 I«
Î UA¼
Î bÓMÚ Ô n
Ó √ÓËÓ ¨hH
Ó s
Ó  U³¹d
Ó ÓËÓ tÔMJ
]
Ó ¨q³
Ô —UG
W×Mł√ WÓdÓÚ—Ó v≈ ÌWIÓHÓA
ÆqÐö³«

Ó Ð
…b]Ž q?
Ó ³Ú Ó tÔ ^√Ô t?ÔðÚcÓš√
Ú Ô n
Ó b?
Ó K?Úš
Ó ÁÔb?
Ú IÓÓ ¨s?− «
= ÊU?³C?
Ó «Ë v²H« d?Ó]cÓðÓ …ÎQ?Ó−
Ú Ó
tF³
u¼Ë
Ó ¼Ô Áb«Ë …—U¹e dN
Ì ý
Ú √Ó
Ó QÐÔ f ö¹
Ô
Ó Áb«Ë
Ó dÓ]cÓÓ𠨄UM
 ³¦]L«
 ³?ÓA«

 —Ó dÓFÚý
WMÓł
v?KŽ X
]  U×
²ÓÓ s
 O?ÚÐÓ s
Ó ËÓ tO?Ú²ÓMÓł
Ú  tÝ√
Ú ËÓ vM¦Ò Ô∫tO²MłË
Ô p
Ú ËÓ
Æb « u¼Ë

v?≈ Ó‰u?u?
 Ðö?³« Óp?K?ð q?
Ó ¦?Ú ¨ÊU?³C?
Ú I?Ô «
Ô « ‰ÔËU?×ðÔ w?²?« q?
.UNzUMÐ√
¨UŽ
Î d? ?
 H?ÓÓI?« v?≈ v?²?H« ÂÓb]I?ÓðÓ
Ú Ô h
 „
o
 ³ÔKÚ³?Ô « —UG
Ó d?ÓðÓËÓ ¨tÔÐUÐ
Ô ×
Ó K?ÚðÓ q
Ó 
Ó `?
Ó ²ÓÓËÓ

w Ϋb?OFРo
Ô K=×?
Ó ðÔ w¼ÚËÓ U?NKÓ Q?
] ð ¨UN¹ÚbÓ«Ë
v?Ó² ∫Ó‰U? Ë ¨…—Ëd?
?
Î
Ú Ó W?Ί
Ó d?Ó ¡U?L ?
Ò «
 Ã
tÔFÓ Ó gOŽ_
Ó
s
 −
Ó  Íb«Ë
Ú OÓÝ
Ú «
= s
Ô dÔ
Ó
ÆøqÐö³«

Ó KÚð q
p
Ó ¦Ú 

∫WK¾Ý_«
øg
= F«
Ô
ÊU
Ú ÓH²š« U bÓMŽ
Ú q³K³«
Ó s
Ó ¹ÚÓ√ ≠±
Ô Ós Á—UG
Ô  X
 bÓ−
 OÓ q
øÁ—UG
Ô ³ÔKÚ³«
Ó FÓÓ «–U ≠≤
Ó 
Ô q
 cÓš
øq
 ³ÔKÚ³«
Ó √Ó s
Ú Ó ≠≥
Ô —UG
Ó 
øq³
 KÚ³«
Ó ËÓ s
Ó lÓ{
Ó ¹ÚÓ√ ≠¥
Ô —UG
Ó  v²H«
øUN¹ÚbÓ«Ë  
Ô Ðö³«
Ú bÓ¼Uý
Ó U bÓMÚŽ q
Ó XKÓFÓÓ «–U ≠µ
øh
 HÓI«
 ³«
U bÓMÚŽ v²H«
Ó bÓMÚŽ qÐö
Ó dÓJ]Ó «–U0 ≠∂
Ó dÓEÓMÚ Ó b¼Uý
Ó
øp–
Ó bÓFÚÐÓ v²H«
Ó ÁÔdÓ]cÓðÓ Íc« U ≠∑
øq³
 KÚ³«

ËÓ v²H« 5Ð
] tÔł
Ó t³ÓA«
Ô —UG
Ú ËÓ U ≠∏
 v²H« q
øq³
 KÚ³«

Ó FÓÓ «–U ≠π
Ô —UGB
øv²H«
Ó vMÒLÓðÓ «–U ≠±∞

¥

WÔGÓK«
^
 ÝUM*« ⁄«dH« w UNFÔC

∫V
Ó ½ÓËÓ ¨WÓ³ÝUM*«
WÓLÓKJ«
Ó —U²
Ú ½Ó ±
Ô

…ÓbŽU
*«Ô
Ó

œÔd=GÓ¹Ô

 C
ÊU³
Ú Ô

ÆqOL
 '«
Ó tðuÚB
Ó Ð

ŸÏeÓÓ

Ì HÓ Ó
h

˨Õ
Ô dÓLÚ¹ÓËÓ dOD
Ô ¹Ó q
Ô Ó ÊU ≠√
Ô ³ÔKÚ³«

Æg
= F«
Ó
Ô w ÁÔ—UG
Ó  bÚ−¹Ó rÚÓ U bMÚŽ b¹b
Ï ý

Óq³ÔKÚ³«
Ó K]LÓð≠»
Ó
Ô p

ÆÊu
 K«
Ò w³
= ¼Ó–Ó

w s¹d
 OG
 KÚ³«
Ó ËÓ ≠Ã
] 5K³
Ó lÓ{
Ú B«
Ô v²H«

ÆU¼–UI½≈ w

 X
ULNOÚ≈ VK
 KÚ³«
≠œ
Ú ŠU
Ô DÚðÓ q³
Ô —UG
Ô 
Ó
Æs
 −
Ú «
=

n
Ó KÚš
Ó Áb«Ë
Ó dÓ]cÓðÓ ≠‡¼
Ó v²H«
 ULKJ« ÂÔb ²
∫Ì…bOH Ô q
Ì LÓł

½Ó ≤
Ó
Ô w WOðü«

µ

¡«cG«

≠√

¡UM

≠»

œUOD«

≠Ã

s− «
Ò

≠œ

WdÓÚ—Ó

≠‡¼

WOðü« qL
 Ô'« w j
y š
WLKJ«
Í
 OÚ³«
 JÚA«
Ó s
Ó tÔÓ²% U* Wœ«d*«
Ó
Ó
Ó —U²
Ú Ó½ ≥
= ËUC
Ó q
Ô
∫ÖuL
Ó M«
] w UL
ÎUDOA½Ó
UŠd
Î Ó

 ¹Ód×Ð
Æt²
Î Ý
Ô ¹Ó q³K³«
Ô
ÊU
Ó ≠√∫ ÖuL
Ó M«
]
= «bOF
Ó gOF
«Î—UÝ
Ò
öL×
] ðÓ Æ.töÝÓQÐ UIÓK]FÓÓðË ¨h
 HÓÓI« v≈ Êö
 ³KÔ³«
≠»
Ô lb½«
Ó

UJ L]ðÓ
UMB%
]
U³Î−
= FÓ²Ó Ô

UMÎJ=LÓ²Ó Ô

ÆhHI« s U³¹d
Î
Î ¼bÓMÚ Ô n
UA
Ó ÓË≠Ã
Ó

ÎU L=×
Ó ²Ó Ô

dCŠ
Ó

ÆÊUJ
Ì Ó q
= Ô w Á—UG
  s
Ô ×
Ô ³ÔKÚ³«
Ú ŽÓ Y
Ó ³Ú¹Ó q
Ô Õ«—
Ó ≠œ

œUŽ
Ó
V¼–
Ó

 Ô WÌLK
∫dz«Ë
 b«
Ó WOðü«
Ó LÓ'«
q
Ô q
Ô LJÚ½Ô ¥
Ó  U¼—U²
Ú ½Ó W̳ÓÝUM
Ó
] s
Ô
Ó JÐ

WłUłb«
]
”ËËUD«
Ò
¡UG³]³«
Ó

p¹b=«
b¼ÔbÚN«
Ô

Æ

Æ

rÓ×
Ò i
Ó OÚ³«
wL=
Ú K«Ë
Ó UMODF¹Ô Íc« dzUD«
Ó
Ó Ô½ ≠√

Æ

UM ö iFÚÐÓ …œUŽ≈
tM
Ó
Ô
Ô JLÚ¹Ô Íc« dzU
Ó ]D« wL=
Ó ½≠»

Æ


tŠUOB
Ð d−
Ó bÓMÚŽ UMEÔ uÚ¹Ô Íc« dzU
Ô
Ú H«
Ó ÒD« wL=
Ó ½≠Ã
WO¼«e«
Ó
tÔKÓ¹Ú–Ó œÔdHÚ¹Ó Íc« dzU
Ò t½«uQÐ qOL'«
Ô
Ó ÒD« wL=
Ó ½≠œ

tOKŽ≠ ÓÊULOKÝ U½bO=Ý
Ò  w ÁdÔÚ– œÓ—ÓËÓ Íc« dzU
Ô
Ó WB
Ó ÒD« wL=
Ó ½≠‡¼
.dJ«
ʬdI« w ≠Âö «
Æ

…«œ√ «b ²ÝUÐ
WOðü«  «—U³F« s
lÓ{
Ú ËÓ wŽ«d½ÔËÓ ¨©q
Ú ¼®


 ŽÓ ‰ÔQÓ
Ó ÂUNH²Ýô«
Ú Ó½ µ


∫W³ÝUM
*«Ô rO d
] W öŽ
Ú ²«
Ì dÒ×
 ðÔ ≠√
ÆW¹
Ó OÚF«
Ô Ð g
Ó V
^ ×

ÆdOUB
F«
Ô
Ó
Ó rÔFDÚð≠»

Æp
Ó ¹Úb«Ë
lO
Ó
Ô DðÔ ≠Ã

Æ«d
Î J=³Ó Ô ÂUM
Ó
Ô ð≠œ

q
Ú ¼Ó

Æ„
Ó —uD
Ô ÔQÚðÓ ≠‡¼
Ó Ô q

¨©«–U?*® ÂU?NH²Ýô« …«œ√ «b? ²ÝU?
Ú ŽÓ ‰ÔQ?Ó
Ú Ð WOðü«  «—U?³F?« w V³?Ó «
] s
Ú Ó½ ∂
∫W³ÝUM*«Ô rO d
 ²«
Ú ËÓ wŽ«d½ÔËÓ
] W öŽ lÓ{
Æq
Ó ³ÔKÚ³«
 
Ó …ÔdO(«
Ú cÓš√
Ó ≠√
Ô ŸÔeÓH«Ë
Ó

Æv²ÓH« XOÚÐÓ v≈ Êö³K³«

tÓł
Ó
] uÓð≠»

Æ…dOGB«
]
ÂUF
Ô L×
] qÐö³K »«d
Ó A«Ë
Ó ÒD« v²H« q
Ú ¹Ó ≠Ã

Æh
 HÓI«
Ó »UÐ
Ó v²H« `
Ó ²ÓÓ≠œ

«–UL

π

 X
ÆUN¹b«Ë
 ³ÔKÚ³«
Ú √Ó—Ó U bÓMÚŽ q
Ú ŠU≠‡¼
Ó  
Ô —UG
Ô 
Ó

w wH
Ì Ó½ …«œQÓÐ WÎO]HMÚ Ó X×
Ô ŠöÔ½Ë ©√® œuL
 F«
Ó LÓ−«
Ú √Ó n
Ó OÚÓ k
Ó ³Ó
Ó w q
Ô √ÔdÓIÚ½Ó ∑
Æ©»® œuLF«
Ó
©»®œuLF«

©√®œuLF«

…¡«d
Ú ŽÓ n
Ó ÓuÓðÓ√Ó s
Ú Ó U½√≠±
Ó  s

ÆhB
Ó I«

…¡«d
X½√≠±
Ú ŽÓ n
Ô ]uÓ²ÓðÓ ·uÝ
Ó
Ó
Ó  s

hB
Ó I«

Æw¦¹bŠ
Ó w »
Ô cÚ√Ó ô U½√ ≠≤

Æp¦¹bŠ
X½√≠≤
Ó
Ó w »cJð
Ô

F«
Ó…dOG
] dOUB
Ó B«
Ó
Ó bFÐÚ√Ô rÚÓ ≠≥
 s
ÆUN¹ÚbÓ«Ë
Ú ŽÓ

dOUB
F«
Ó
Ó bÚFÓÐÚ√Ó X
Ó ½Ú√≠≥
Ó
Ó  
 s
ÆUN¹ÚbÓ«Ë
Ú ŽÓ …dOG
Ó B«
]

∫…bOH
Ì LÓł
Ó Ó√ Êü«
]  «ËœÓ√Ó lÔ{
Ó Ô q
Ô w WÓOÓðü« wHM«
s
Ú Ó ≠±
rÚÓ ≠≤
ô ≠≥

±∞

∫ÖuL


WOðü«
Ó LÓÔ'« wHM½ ∏
q
ÒM« w ULÓ ©fO® «b ²ÝUÐ
Ó

Î —UÐ
«œ
 dOB
Ô F«
Ó f
Ó OÚÓ

œ—UÐ
Ï dOB
Ô F«
Ó

ÎWF¹d
Ô OÒ «
Ú
Ó Ý
Ó …—U
Ó OÚÓ
] X

WF¹d
Ï Ý
Ô OÒ «
Ó …—U
]

f
Ó OÚÓ

ÆÏ sšUÝ ÍUA«
≠√
Ô

f
Ó OÚÓ

Æ œÏdG
≠»
Ò dzUD«
Ô

f
Ó OÚÓ

Æ —Ëd
Ó bu«
≠Ã
Ï
Ô

X
Ú
Ó OÚÓ

Æ …dO³
…d−
] ≠œ
Ï
Ô A«

X
Ú
Ó OÚÓ

Æ WÏ×
Ó ²=HÓ²Ó Ô …ԜӗÚu«
Ó ≠‡¼

¡ö
Ô Úù«
∫«—uEM
Î
¡ö ≈
WOðü«
…ÓdÓIÚH« V
Ó
Ó
Î
Ô ²ÔJÚ½≠√

Y
Ô ×
 '«
Ó tðuBÐ
œÔd=GÓ¹ÔËÓ ¨Õ
Ï ł
Ó dÏzUÞ
 q
Ô ³ÔKÚ³«≠
Ó ³Ú¹Ó ¨qOL
Ô dÓLÚ¹ÓËÓ dOD
Ô ¹Ó ¨qOL
Ó tKÔJÚý
Ô
 ¹ÔËÓ ¨—UG

tF{u
Ú
ÁÔœU?
 B?
s?Ž ULz«œ
Î
Ò « tzUMÐ√Ó ÂU?FÞù ¡«cG«
Ó OD« ”U
Ô M?Ò « V
^ ×
dOD
Ô ³«
q³K
Ó Ð ŸU²
 LÚ²Ýô«Ë ¨ dOG
Ì Ó h
Ì ÓHÓ w
Ó ¹Ó Ê√ V−O
Ô
Ô U √
Ò ¨tðuÓËÓ tKJÚA

ÆdOG
Ì 
Ì HÓ Ó w gOF
Ó ¹Ó Ê√ ô ¨¡UL «
w
Ó h

±±

∫rO dÚ²«
Ô Šö½ÔËÓ WÓOÓðü« …ÓdÓIÚH« √ÔdÓIÚ½≠»
]  U öŽÓ k
Ó
  v?KŽÓ UNÔðU?OB?
ÊU?
Ó À
Ô bÒ×?
Ú Ó*« w Y?
Ô ×
Ú ý
Ò  s
Ú ŽÓ W?³Ó²ÓJ?
Ó
Ó ²ÓðÓ ÌW?B
Ó ³ÚðÓ œU?
Ô FÝ
Ô X?½U
  Ác¼ q
 √Ó s
 
Ó ¦Ú  bÔł
Ó Ó¨W³Ó²ÓJÚ*«Ó WÓMO
Ó
Ú œÒdÓÓøWB
Ò I«
Ó ¹Ú√Ó∫UNÓ XUI
Ó √Ó  
Ú √ÓdÓÓ¨ U½«uOÚ(«
ÆW³Ó²ÓJÚÓ*« w ·
 W³Ó²ÓJÚ*«Ó WÔMO
> —Ó dš¬ w UN½Ò≈∫WÎKÓzU
Ó Ó√ UNOÚKÓŽÓ

∫ 5Ý
Ó ½Ë
 ²«
rO d
—U²
Ó s
Ó OÚÐÓ UNFÔC
Ó ¨WÓ³ÓÝUM*«
Ò W öŽ
Ó
Ú ½Ó ≠Ã
Ó uÚI«
Ô

Æ

ø

∫ ¨

Ú ¼Ó © ® tÔÓ Ó‰U Ë ¨tÔI¹b
 √Ó s
Ô ×
ÓX¹√— q?
Ó Ó È√d?Ó © ® ÁœôË
Ú ŽÓ Y
Ó
Ó ³Ú¹Ó Ôq?³KÚ³«
Ô ÊU
 bŠ
 OÚÐÓ w rÚNÔ²¹√—
 ²ÚH«
ÊUO
Î zU
 tÔI¹b
Ó œ]—Ó© ® —UG
Ô © ®ö
Ô 
Ó tOÚKŽ
= ÍœôËÚ√Ó
Ó √Ó X
Ó B«
Æ© ®

∫ UþuH×
Ú L«
Ó

w?? ? ? Ðd?Ó ? ? ?ÞÓ t?? ? ? O? ? ? f?
Ó ? ? ? O?Ú ? ? ?ÓËÓ

w?? ³? ?¼ÓÚc?? Ó f?
Ó ? ?O?Ú ? Ó f?
Ô ? ³?Ú ? ×?
Ó ? «

V?? ? ? ¼Ó–Ó Ús?? ? ? ? Ús?? ? ? ÔJ?? ? ? ?¹Ó ÊÚ≈ËÓ

ÎU?? ?B? ? H?Ó ? Ó v?? ?{—Ú√Ó X?
Ô ? ? ?
Ú ? ÓK?? ?Ó
±≤

∫Í
] dO³
]
^ uHÓA«
Ô FÚ²«
Æq
 IÓ²ÓFÚL«
Ó WŠ
Î HÓý
Ó dÔ³=FÓ½Ô
Ó  tłËdš
Ô bÓMÚŽ tK¼√˨dOÝ_«
Ú ŽÓ U¹u
Ô s
Ó dÚÓ s

 dO³
 J«
∫w
]
^ ÐU²
Ô FÚ²«
WOðü« qL
∫WÎB
 '«
Ô VOð
]  ÊÓuJM
=
Ó dÚðÓ bOF
Ô ½Ô
Æt½ËœUM
¨tA
= ŽÔ s
Î 
Î
ŽÔ È√dÓ ≠±
Ó ¹Ô tðuš≈Ë
Ô
Ú  lÓ ÓËÓ «dOG
Ó «—uHB
Æ uB«
V
] WOŠU½
Ó
Ó ¼Ó–Ó ≠≤
ÆÊU²
 ³«
Ò LÓ²Ó¹Ó e «—
Ï ÊU≠≥
Ó
Ô w vA
Æt¹ÚbÓ¹Ó s
e «—
Ó
Ó OÚÐÓ —uHBF«
Ï jI²«≠¥
Ó
Æ—UG
 B«
F«
¨…d−
Ò o
] ðÓ r]ÔŁ ≠µ
= tðuš≈ v≈ —uHB
Ó A«
Ó K
Ó
Ô œUŽ√Ë
Ó
Æ…ÓbÓŽU *«
VKDð
UN½Q
ŽÓ  
Ò Ì…dOG
Ó dOUB
Ó uÚ
Ó lÓLÝ
Ó
Ô
Ó
Ó ËÓ ≠∂

∫◊UA
Ï ½Ó
ÆUMzö “Ô ÂU √
 D«
Ò s
 ŽÓ À
Ô b×
Ô ×
Ò  sŽ Y
Ó U¼ƒdI½Ë¨—uO
] ²ÓðÓ WÌB
Ó ³Ú½Ó
±≥


”—b«

Ú Ó√ U
° UM½uO
Ó Ž
Ô vKž
t??Ð b?²?A?ð∫’
Ô d?×?
Ú ¹Ó

¨t?OÚKÓŽÓ ’
] Óý ô
Ô d×
Ú  ÊU?½ù«
Ú s
Ó OÚŽÓ Ê]Ó√ w p
Ú ¹Ó U vKž√Ó s

ÆW³žd«

U¼dþUM
 LÓÐ ŸU²L²Ýô«Ë ¨UN²−
Ô Ý
Ó NÚÐÓËÓ UO½Úb«
^ W¹ÓƒÚ—Ô v≈ tÔ²KO
Ú ËÓ w
Ó NÓ

ÆUNMŠ∫UN²−NÐ

 ŸË—“Ë
ULÐ˨
Ì
Ì
—U¼“√
s
Ú  UN{—√ v?KŽ X
Ô ³ÔMÚ¹Ó ULÐËÓ ¨W?KOL−«
w? Íd?−
Ú  U?N?zU?CÓ w? `?
Ú ¹Ó U?L?ÐËÓ ¨ÌÂu?−½ÔËÓ V?
Ó «u?Ó s
Ô ³Ó?
Ú ¹Ó
ÆÁUO s
 ÐËÓ U¼—UN
 ½√Ú
Ú  U¼—U×

Ó tÔÓ n
Ú Óð w²« w¼ ÊU½
 ù«
 s
Ós ÁdOÚGÓÐ tÔKÔBÓð w²« w
Ó Þ
Ô AJ
Ó OÚŽÓ Ê]≈
Ó ¼ËÓ ¨…UO׫
Ó o¹d
 E?
¨tKLÓŽÓ ÊU?Ið≈ s
= LÓðÔ w?²« w
Ó ½Ó rÔNÓHÚ¹ÓËÓ ¨rN¼uł

Ú  tÔMÔJ
Ó ¼ËÓ ¨rNð«d
Ó ËÔ √Ôd?ÓIÚ¹Ó ¨”UM«
ÆÕö «¨kHŠ∫j³Ú{
Ó

 ²ÔÓ ¨t?O?ÓbÓ
Ó l?{«u? WÓd?F?ÚÓ ËÓ ¨tðU?d?ÓŠ
 ³?Ú{
v≈ ÁÔb?
Ó ËÓ
Ô ýd?
Ó j
 ×
Æ—UDš

Ó s


Ó  tOL
Ú ðÓËÓ ¨Wö«
Ò o¹dÞ
»U?²«Ë …¡«dI«
¨WÓdFL«

v≈ ÊU½ù«

W?Ô KOÝËÓ s
Ô OÚF«Ë
Ó
Ó
Ã
Ó ½Ò≈Ë ¨W?ÐU?²?J?« vKŽ tÔÓ W?ÔÓM?O?FL«
Ô uÓŠ√
Ú V?
Ô U?D?« UN¹√Ò p?
Ô w?
Ó ¼ËÓ
ö? ¨U?L?N?O?ÚK?ÓŽÓ W? E?U?×?L«Ë ¨Óp?O?M?O?F?Ð W? ¹U?M?F?« v?≈ ”U?M?«

ULNKL×
Ó ðÔ∫UL¼ÔbÚN−
Ú ðÔ

 CK

¡u
] ULN{
Ú d=FÓðÔ Ë√ ¨XU «
¡uÚC«
UL¼ÔbÚN−
Ó
Ú ðÔ
] w …¡«dIUÐ

ÆULN²

Ó ‚u
Ó Ó

¨—U³G?Ô « s
Ú UŠË ¨W
Ód?×
¨b?¹bA«
Ó  ULNO?Ú KŽÓ k
Ú L«
Ô …—«d׫Ë
Ó
Ì FÓðÓ Ë√ rÌÓQÐÓ ULNO  

ÆV
Ó ÊÚ≈ VO³D«
 …—UA²Ý« v≈ ŸÚ—UÝË

Ó dÚFÓý

±¥

d?OÚžÓ …d?OGÒB?« ·Ëd?׫  «– W?IO
b«
Ó O?ÚMÓO?ÚŽÓ V
Ò W?ÐU?²J« v≈ d?EÓ]M?UÐ p
Ú F?²ÚÔð ôË
 FÚ¹Ó Íc« lö?« ‚

ÎU?‡¹Òu
Ó ¡ÓuÚC«
Ò f
 —Óu«
Ó  —U¦ù« Ë√ ¨W?×
Ô J?
Ó w …¡«d
Ó I?« s
Ó {«u«
 MÚðÓ vKŽ ’
Æ—«dL
 ²ÝUÐ
Ú dŠ«Ë
Ú ULNHOE
Ú ¨sOMOF« v≈
…¡«dI«
bÓMÚŽ bFÓIÚL«
Î b²ÓFÚÔ p
Ó ÝuK
 OÚMÓOÚF«
 zUÝ
 ËÓ s
Ó L«
Ú ËÓ
Ó
Ó vKŽ ô
Ô ł
Ô s
Ó vKŽ WEÓU×
Ô q

»U²J«
vKŽ —u
Ô OÚ×
Î OÚÓ p
Ó MÚ ¡uÚC«
] l{«uÓ ÔWEŠöË ¨WÐU²J« ËÚ√Ó
Ò lÔIÓ¹Ó Y
Ô M«
Ó Ð ¨ö
 ²J«
 s
w²« WHO×
Ó Ô p
Ó OÚMÓOÚŽÓ vKŽÓ lÔIÓ¹Ó ôË ¨ÈdO«
Ó WOÓŠU½
Ó B«
Ò vKŽÓ qÐÓ ¨…ÎdÓýU³
Ú 
Ô n
ÆUNO V
Ô ²ÔJÚðÓ ËÚÓ√ ¨U¼ƒÔdÓIÚðÓ
ÆkH×¹∫wI¹


ÂU?
”u?K−« s
Ó  t?OMOÚŽÓ wI
Ó √Ó V¹dI«
Ó ¹Ó ÊÚ√Ó ÊU?½ù« vKŽÓËÓ


¨“UHK²«
 ŽÓ WuIF
WU
bÔFÔ³Ú¹Ó U½UJ
ÎÓ Ó —U²
WýUý
Ó ËÓ “UHK
 ²«
Ó
Ò s
Î
Î
Ú OÓÓ ¨»uÝU׫
Ò WýUý
Ó


WE
Ó U×
…b]Ô WUÞ≈
ÊËœ
Ì
»uÝU׫
q
Ó LFÚ²Ó
Ó Ó
Ó LK
Ó ‰«b²ŽUÐ
Ô ¨tULF²Ý«
Ó
Ú ¹Ó ÊÚ√Ó tOÚKÓŽÓ pc
ÆUL¼œUNł

≈ ÂbÓŽÓËÓ tOMOŽ vKŽ
 q?
ÊÚÓ√Ë ¨Óp?OMOÚŽÓ vKŽ k
Ó U?×ðÔ ÊÚ√Ó lOD
 dÚ׫ Óp–Ë ¨W?¹UMF« Ác¼
 ¦ÚLÐ
Ô ²?Ó
Ú ðÓ ¨’
 lÓ²]LÓ²ÓðÓ
ÆsOÚ²ÓKOL
Ó ł
 OÚ²ÓLÓUÝ ULNÐ
Ó s
±µ

∫WK¾Ý_«
øtL
 ’
Ô ù«
Ô d×
Ú ł w tOÚKÓŽÓ ÊU½
Ú ¹Ó ¡Ìw
Ú Óý vKž√ U ≠±
 L«
øUNO≈Ó dEÓMUÐ
 lÔ²LÚ²Ó
Ò ÊU½
Ô ù«
Ú ¹Ó w²« bÔ¼UA
Ó U ≠≤
øs¹dšüUÐ
 ðô«
‰UB
s
Ó
Ò w UN³ŠU
Ô OÚF«
Ó OÚÓ ≠≥
Ó
Ó bÔŽUðÔ n
Æs
 OÚF«

s
Î ÐÓ—√
Ú  UF
Ó nzUþË
Ú œÔbÒFÓÔ½ ≠¥


øWÐU²J«Ë
…¡«dI«
bÓMÚŽ s
 OÚF«
ÔqzUÝË U≠µ
Ó
Ó vKŽ WEÓU×L«
Î ÞÓ ÊuK

`
ø“UHK
 ²«
Ò ÂU√
Ó
Ó
Ó MÚ½Ó «–ULÐ ≠∂
Ó ö¹u
Ú ¹Ó s¹c«
Ô B
øs
 OÚF«
Ô FÓHÚðÓ «–U ≠∑
Ó 
Ó w rÌÓQÓÐ X
Ú 
Ó Š
Ú Ó√ «–≈ q
ørK^FÓ²«
oOF
Ó WKÓ «u
Ó Ô s
Ú ŽÓ ÊU½ù«
Ó
Ô ¹Ô dB
Ó ³«
Ô IÚÔ q¼ ≠∏
Ó Ê«b
øÊU½ù«

bÓMÚŽ f
U ≠π
Ó ”«u׫
Ô LÚ «
^

±∂

^
ÔWGÓK«
 ²Ó
qOD
Ó ½Ó˨
 L«
—U²
Ó tÔ²Ó×
Ó
Ú ½Ó ±
Ú L«
Ô w UNFÔC
Ó wðQÚ¹Ó ULO y jš
Ú ðÓ UL WÓÓœ«d
Ô WLKJ«
Ô
 L«
∫q
 ÐUI
Ô

‚dÔÞÔ

Úo¼dÚðÔ

sLŁ√
Ó

rÓE]½Ó

bÔŽU¹Ô

ÆtOÚKÓŽÓ ’
 ¹Ó U vKž√Ó s
 ù«
 s
Ô d×
Ú  ÊU½
Ô OÚŽÓ ≠√
Æ—Ëd*«

WÓÓdÓŠ
^ j
Ó ³ÓÓ{ ≠»
Ó w
^ ÞdÚA«
Æ…UO(« ‚UA
Ó 5F
= Ó vKŽ ÁUš√Ó Œ
Ô _«
Ô ¹Ô ≠‡ł
Æ…ÏdO¦
 OÚF«
Ô
qzUÝ
ËÓ ≠œ
Ó
Ó Ó s
Ó vKŽ WEÓU;«
Æ «dO¦
Î Ó pM
Ó OÚŽÓ bÚN−
Ú ðÔ ô≠‡¼
∫5F«
Ô
dB
Ó ³«
Ó WÔÝUŠ
]

±∑

∫ÖuLM«
Ô LJÚ½Ô ≤
Ò w ULÓ q

∫n‡
Ô ½Ú Ó_«
WÔÝUŠ
]

∫ÊÔ–Ú_«
Ô
WÔÝUŠ
]

∫bÔO«
Ó
WÔÝUŠ
]

∫ÊUK«
Ô
WÔÝUŠ
]

∫wðQÚ¹Ó ULO vMFÚL«
Ô LJÚðÔ w²« WKÓLÚ−«
½Ó ≥
Ó q
Ô eÓÚ—Ó …dz«b«
Ò w V²J
Ô

ÆWKOL'«

dþUM*UÐ≠±

ÊU½ù« WKOÝ
Ô ËÓ s
Ô OÚF«
Ó √

Æ…¡«dIUÐ≠≤

tÔKÔBðÓ w²« wN »

ÆtOÚMÓOÚŽÓ w rÌÓQÓÐ dFÓý
Ó ÊÚ≈ ≠≥

ÊU½
 lÔ²LÚ²Ó
Ô ù«
Ú ¹Ó ô UN½ËbÐËÓ ‡ł

Æ…¡«dI«
v≈ ≠¥
Ó

 ¹Ó Ópc œ
sOÚF«

ÂÔbÓŽÓ V
Ó œUNł≈
Ô −

Æ”UM«

s
Ó  ÁdOÚGÓÐ ≠µ


VO³D«
…—UA²Ý«
ÊU½ù« vKŽ Ë
Ô

¥

 H?Ú]K?« w? s?O²N?ÓÐU?A²ÓÔ s?O?²L?
w? U?L k?
= Ô 5?
Ó Ð v?M?F?*« w ‚
Ô d=H?Ó½Ë
Ô r?
Ó K?Ó q
Ô NÓH?Ú½Ó ¥
∫ÖuL

M«
Ò

Æ¡UL« s
 OÚŽÓ s
Ó
Ú  X
Ô ÐÚdý
Æ¡UL« lÔ³Ú½Ó ∫ sOÚF«
Ó

ÆwMLRð wMOÚŽÓ ∫ÖuLM«

Æ…dÓB³L«
s
Ô OÚF«∫
Ó sOÚF«
Ó

ÆtUMž√
wŽ«d«
Ó
Ó
Ò ‚UÝ

ÆÏW¹]u
Ó VŽö«
Ò ‚UÝ
≠√
Ô

Æ wKIK

X
Ó ¹Úe«
Ó ŒU
Ô ³D«
Ò wL×
Ú ¹Ó

ÆdDÓ «
Ó s
Ó  tMÓÞÓËÓ Í
Ú ¹Ó ≠»
^ bMÚ−«
Ô wL×

±∏

Æ…Óe]Óž w bLŠ√

Ô ¹Ó
Ó
^ gOF

Æt²Ý«—œ
w VU
Ò b]ł
Ó
Ô D«
Ó ≠Ã

 WEÓU×
ÆÂd
 JÓuÞ
Ô
√Ó
Ó Ô w gOŽ

 ¹Ó ≠œ
ÆUM½uOŽÔ vKŽ WÔEÓU×L«
V
Ó
Ô −

 ULKJ«
 √Ó qOJA
 ½Ë¨
Ó dš«Ë

ðÓ dÓOÒGÓðÓ kŠö
 F«
Ó LÓ−«
Ô ©√® œuL
Ó µ
Ó w q
Ô √ÔdÓIÚ½≠√
∫©»® œuLF«
 œÔ bFÐ
Ó w UNOKŽÓ Ê]≈ ‰uš
Ó
©»® œuLF«

©√® œuLF«

Ï WUE
Ó M«Ò Ê≈]
W³ł«Ë

Ï WUE
Ô M«≠±
W³ł«Ë
Ò

ÆÏWOUž s
Ó OÚF«
]
Ó Ê≈

ÆWOUž
s
Ï
Ô OÚF«≠≤
Ó

Æ…b¹b
Ó …Ó—«d(«
Ê≈
Ï ý
]
Ó

Æ…b¹b
Ó …Ô—«d(«≠≥
Ï ý
Ó

Æd¼U
VO³D«
Ê≈
]
Ï
Ó

Æd¼U
VO³D«
≠¥
Ï
Ô

∫UNOÚKÓŽÓ Ê≈
 œÚ≈ bÓFÚÐÓ  ULKJ«
Ó dš«Ë√Ó qOJ
Ó A
Ú Óð wŽ«dÔ½Ë o³Ý
Ô LJÚÔ½ ≠»
] ‰Uš
Ó ULÓ q

±π

Æ

Ê≈
]

…Ïe¹e
Ó ŽÓ Ô÷—_« ≠±

Æ

Ê≈
]

w
Ô HÚ=D« ≠≤
y –Ó q

Æ

Ê≈
]

bOH
Ï Ô »U²
Ô J« ≠≥

 ½Ë
 −
∫WKL−« dš¬ w V
Ô Šö
k

M«
Ó WöŽ
Ó
Ô ¨Ã–uL
Ò w UL wðQ¹ ULÒ V
^ FÓ²«
Ô −
] FÓ²Ó½Ó ∂
°lOÐd«
Ó LÓł
q
Ó
Ú Ó√ U

Ï
qOLł
lOÐ
Ô d«
Ò ∫ ÖuL½Ó
uÏKÚŠ
Ô 
Ô q
Ó F«
Ó ≠√
WÏF¹d
Ô ÒD« ≠»
Ó Ý
Ó …dzU
s
Ï 
Ô B«≠Ã
=
Ó Š
Ó ‚b
Ï OÒÝ
T
Ó »
Ô cÓJ« ≠œ


 ]cL«

∫WOðü«
…d
Ó ½]RÓÔ V
Y
Ó  ULKJ«
Ô ²ÔJÚ½Ó ∑

rUÝ

dŁRÓÔ

 Ô
bŽU

iOÓÐ√Ú

oO
œÓ

dLÓŠ
Ú √Ó

≤∞

∫ ¡ö
Ô Úù«
∫ÖuLM«
Ô LJÚ½Ô ≠√
Ò w UL q
«uK
Ó ËÓ ‰Ułd«

ö
Ó ËÓ Êöł
Ô d«
Ó

q
Ó ËÓ qł
Ô d«
Ó

∫ÖuLM«

Ó dÓŠ
Ó ≠»
`
Ó ³ÓÝ≠Ã
Ó
rÓN≠œ
Ó
V
Ó
Ó ²Ó≠‡¼
V
Ó FÓð ≠Ë

∫k
Ô HÓKÚðô
Ó ‰ÓuÚŠ
 lÔC
Ó Ó½ ≠»
Ô ËÓ V
Ô dÚŠ
Î z«œ
Ô ²ÓJÚÔð n√Ó ·
Ó UNO w²«Ò WLÓKJ«
Ó …d

∫«—uEM
Î
¡ö
Î ≈ V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≠Ã
 ½ÔËÓ ¨WOðü«
 V
∫lDÚI«Ë

Ô Šö
…d
Ó q
Ú u«
Ó  k
Ó
Ó IÚH«
Ó …eÓLÚ¼Ó WÐU²
Ô ²ÔJÚ½Ó ≠

 OÚŽÓ wI
WýUý
Ó ËÓ “UHK
 ²«
Ó ÂU
”uK'«

s tOM
 ù«
 vKŽÓËÓ
Ò WýUý
Ó √Ó V¹dI«
Ó ¹Ó ÊÚ√Ó ÊU½
 pc
Ó Ó ¨“UHKÒ²« sŽ WuIF
WU
bÔFÔ³Ú¹ÓU½UJ
ÎÓ Ó —U²

ÚÊ√Ó tOKŽ
Î
Î
Ú OÓÓ ¨»uÝU(«
Ó

v?KŽ WEÓU?
ÊËœ
Ó LFÚ²?Ó
Ó ×LK
Ó Ì‰«b?²ŽUÐ »u?
Ô ¨t?U?LF²Ý« …b]Ô WUÞ≈
Ó ÝU(« q
Ú ¹Ó
ÆUL¼œUNł

≈ ÂbÓŽÓËÓ tOÚMÓOÚŽÓ

≤±

∫Í
] dO³
]
^ uHÓA«
Ô FÚ²«
ÆsOÚF«
 zUÝ
 ËÓ s
Ó À
Ô b]×
Ó L«
Ú ŽÓ WÔ³ÓKÓD«
Ó vKŽ WEÓU×
Ô q
Ó ²Ó¹Ó

∫w
]
^ ÐU²J« dO³
Ô FÚ²«
 Ó s
ÆU¼U½b¼Uý ÌWKOLł
Ú ŽÓ dÌDÔÝ
Ó dÓþUM
Ú √Ó WÓFÓÐÓ—Ú√Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ó

∫◊UA
Ï ½Ó
∫‰ÓuÚŠ
] tÔFÓÓ À
Ô b]×
Ì ŽÔ VO³
nOC
²Ó
Ô
Ó WÔ³ÓKÓD«
Ó ²Ó¹Ó ÊuO
Ó ÞÓ WÔÝ
Ó —bL«
Ó
Ú ðÓ

ÆsOÚF«
Ó√ ≠√
Ó ÷«d
ÆUNOÚKÓŽÓ WEÓU×
 dÔÔÞ ≠»
Ó *«Ô ‚
≤≤


”—b«

Ï Š
UJÒŽ
Ó v≈ WK
Ú —

 Q?Ú¹Ó
œu?B?I?Ú*«Ë¨b?
Ó
O?=IÓ¹Ô∫d?ÔÝ

 QÚ¹Ó ¨‰UL
s
Ô ł
 −«
WOMOD
UJÒŽÓ
Ú Ó UNUL
Ô
Ï 
Ï
Ó dÔÝ
Ó WFz«—
Ú KÓ WM¹b

b?? ¹b?? A? ?« d?? ŁQ?? ²? ?« U?? M? ?¼

ÆUNUL−Ð
.dNEð∫Ëb³ð

d×
Î
ÊU
Ó LÓ ¨d³«
Ó  UœU
Ó √Ó ¡«u
Ú ³«
Ó s
= ËÚ√Ó d×
Ú ³«
Ó s
Ï Ý
Ó ¨U¼—Ëe
Ô ¹Ó
 WÎFÓKÚÓ Ëb³ðÓ
UNMÚ X
Ó Ðd²«
Ó Uý
Ú ULK]ÔËÓ ¨tł«u
Ó ÚÓ√ Èb×
Ò ²?ÓðÓ WÎ

.WFHðd∫W Uý
l?OML« ÊUJL«∫sB׫
t?U?×?²?« V?F?B?¹ Íc?«

d=³«
Ó Ý
Ó —u?
Ó ËÓ Æd×?
Ó s?
Ú ³«
Ó j
Ó ËÓ Óp?O≈ ÂÔb?
] IÓ²ÓðÓ U?N½]√Ó „
Ô Fý œ«œ“«
Ó
X?
Ó_« tÔD?O×ðÔ UMÎB
Ó Úb]IÓÓð ULK?]ÔËÓ ¨WÓH?O¦J« —U−ý
Ú Š d?ÔNÓEÚðÓ
Ô

.¡«bŽ_« s
W?? H? ?²? ?K? ?L? «∫W?? H? ?O? ?¦? J? «

¨t??O?≈ ‰u??šb?
Ó œÚ“ ÁÔu?
Ò ?« w?? W?γ?Ó ?žÚ—ÓËÓ ¨t??Ð ÎU??ÐU??−?Ž≈  
Ó ?×?
Ú ?½Ó

.WЗUI²L«Ë


ÆtKš«bÐ U ·UAJ²Ý«Ë

≤≥

w?
Ò FÓ Ì…b¹bł
Ú 
Ó NÚÓ ¨UJ?
Ó ÌW?K?OLł
Ó Ì…—u rÓÝ
Ú —Ó l?
Ô OD²Ó?
Ú Óð ¨w
= ?¹—U²« UJÒŽÓ —u?Ý s
ÁUO s?
ÁUO

dÌ×
Ú  ‚—“√
Ó
Ó OÚÐÓ lÔIÓðÓ
Ô UN½Ò≈ ¨W?¹UN½ ô U v≈ tO≈ b^Ó²?LðÓ d׳«
Ú ÐÓ ∫s¹dÓ×
Ú ÐÓ s?
W??F?Ý«Ë ÷—√∫Ãd?

b?
Ó š
Ó  dÓC
Ú √Ó dÌ×
^ ²ÓLÚ¹Ó WÐUO« s
Ú ÐÓËÓ ÆjÝ
Ò uÓ²?ÓL«
Ô iOÐ_« d×
Ú ³«
Ó

ÆvŽdË  U³½  «–

Æ`O
Ó ³«
Ô ÓH« UJÒŽÓ Ã
Ô dÚÓ tÔ]½≈ ¨dB
Ó Èb vKŽ

 ÐÚ ËdL?
s?
Ó ŽÓ f
Ó LK?L?
Ú ŽÓ b¹Ó v?KŽ …d?Ó−?
Ú NK?Ú dÓA?
Ó U? « ÂU?F?« w? UJÒŽÓ Êu?
Ô « `
Ó ²?ÓÓ
¨WOÒÐdÚ׫
 HÔ«
Î Ó  
 W¹ËUFË
¨’UF«

Ô Ð UL¹b
Ú dÓNÓ²ý«
Ó bÓËÓ ¨ÊUOH
Ó Ý
Ó
Ó s
Ò lMÚB
Ô wÐ√ sÐ
 KL«
«d
Î B
 sÐ
Ô WHOK «
UNFÓÝ
Ú Ó UNO vMÐÓËÓ ¨p
Ô ÂUA
Ô
Ó b³Ž
Ô ¼ Íu
^ _«
] ËÓËÓ U¼¡UMÐ
Ó œÓb]ł
Ó bÚÓËÓ
ÆUL
Î
Ú Ó

¨ WO ¹—U²«
U¼—UŁ¬
r=¼Ó√Ó s
Ô ¹Ô
Ú  b^FÓ¹Ô rOE
]
Ï ŽÓ —uÝ
Ï UJÒFÓÐ jO×
Ãd?? Ð l??L? ł∫ëd??Ð√

b²«
ëdÐ√
ËÓ ÊuB
ŠË
Ï
Ï
Ô š
Ó tÔKÔK]
Ó ²ÓðÓ
] bË ¨WFOM
Ï
Ô ¨WÏFÓÝ«Ë ‚œUM
Ë√ s?? ?B? ?×? ?« u?? ¼Ë
v??M? ³? ¹ Íc??« X?O?³?«

Ó Ó²½« v²ÒŠ
ÔW?KOL−«
Ó Ôo?z«b×?
Ó «Ë w½U³L«  dÓA?
Ó ÔÊ«d?LF«
Ô UÒJ?FÐ

ÆWM¹bL« —uÝ vKŽ

Ær¹bI« U¼—uÝ

×Uš
Ó
  
UN²]“√Ó dÓ³ÚŽÓ X
Ác¼
Ô Úu]−
Ó ¨W?Ó KOL−« WM¹bL«
Ó
Ô —Ú“Ô bÚIÓÓ
Ó ðË
U?NÔU?Lł
Ò ×?
Ó w?½dÝ
Ó √Ó b?
Ú ÓËÓ ¨pL?
Ó ?
] « lO?ÚÐÓ  ö
Ó L?
Ó Ð …—u?N?AL«
¨V?
Ô ³?]×?
Ó L?
Ô « w
^ d?]A?« U?¼u?
^ ł
Ó w½d?Ó×?
Ó ÝË
Ó ¨Ôq?O? _« w?
^ Ðd?F«

r?K?F lLł∫r?U?FÓ

 M?Ú²?ÓÝ
W?ÓO?ÒÐd?ÓF?Ó « t?ÔL?
Ô ]Q?ÓðÓ√ÓËÓ ¨u?
Ô A?
Ô Š
Ó U?F?Ó q
= '« `?
Ó z«Ë— o?
Ú √Ó X?
Ú —ÔËÓ
…eOLL« WöF« u¼Ë
’U? ?« q?J?A?« Ë√

ÆWOöÝ

ù«
Ò

Æ¡UOýú

≤¥


¨fU−«∫iЫd«
.rOIL«
Ô
d?? ŁR?? ¹∫w?? ½d?? L? ?G? ?¹

T?ÞU?ý v?K?Ž i?Ыd« —«
 e?Ò−?
Ó X
Ô N?Úł
Ó « l?U?ł »
Ó u?
Ú
] u?
Ó ðÓ

X
Ô ł
Ó X
Ô OÚK]
Ó ÊÚ√Ó bÓFÚÐÓËÓ ¨tðbÓLŽÚ√Ó s
Ó OÚÐÓ X
Ô Úu]−
Ú dÓš
Ó ðÓ bÚÓËÓ ¨d×
Ú ³«
Ó
v?≈  b?
 ½d?ÔL?
Ô F? ?
Ó ËÓ ¨W?ÓF?ÓK?ÚI?Ó «  
Ô —Ú“Ô r?
] ÔŁ ¨w?
Ô ?G?¹Ó Ÿu?
Ô A? ?«Ë

ÆwKŽ dDO¹¨wKŽ

Ì…dO¦
Ì
ë—œ√
 ÞÓ s
o¹d
WDO×L«
W UA«
 Ý
—«u
Ó
Ú ŽÓ WM¹bLUÐ
Ú _«

r?? O? ?E? Ž∫o?? ¼U??A? «


uKF«
«c¼ s
ÔXFÚ²]LÓðÓ o¼UA«
Ú ËÓ ¨Ì…œÓb=FÓ²ÓÔ ÓsU√ w Ì…dÓA²ÓMÚÔ
=
 ?
—u
Ú Óð Íc« d×
Ó LÔÐ
Ò « «c¼ V
Ó ½«uł tł«u
Ô Ú√Ó »
Ô dC?
Ú ³«
Ó …b¼U?
Ó A

.ŸUHð—ô«

ÆrOE
 F«
Ó
a
 ¹—U?²Ð s
 uO?A
Ò « bÓŠ
 ¹d?Þ wË
Ó O—U?F« Œ
Ô OÚI²« …œÓu?ÚFÓ« o
Ó √Ó X?
 Ú_
vKŽ œöOL« q
Ó ³ÚÓ WO½U¦« n
Ó « w UJÒŽÓ X
Ú 
Ó Ý
] QÓðÓ ∫‰ÓUIÆWM¹bL«
«Îed?ÚÓ U?NM?  
 zU?³I?« ÈbŠ≈ b?
 ¹Ó
Ú cÓ ?
Ó ð]«Ë ¨WO?Ò½U?FM?J« W?OÒÐd?F?« q
Æ—ÒU׫ q
Ó ÚdÒ« Í
Ú √Ó ¨©uJÒŽÓ ®UN²ÚL]Ý
Ó ËÓ ¨Uι—U−ð
…Ó«eGÔ«  
Ú dÓNÓÓ w²« …ÓbU « WÓM¹bL« Ác¼ UÎŽœ=uÓÔ WÓKU׫ X
Ô ³Ú—Ó
 Ú√Ó ÊÚ√Ó wH½ …—«dÓ w X
ÊUCŠ√ w w
Ô OÚM]LÓðÓËÓ ¨UΦ¹bŠ
Ó C
Ó ËÓ UÎL¹bÓ
Æ`Lð¨qNð∫`Mð

`
Ó OŠ WÎO½UŁ …Îd]Ó UNð—ÓU¹“ vKŽ X
Ô ÚeÓŽÓ bÚÓËÓ ¨‰ÓuÓÞÚ√Ó …ÎbÒÔ UJÒŽÓ
Ô MÓ
Ú ðÓ s
ÆWÔ
Ó dÚHÔ«

≤µ

∫WK¾Ý_«
ød׳«

s
Ó  UJÒŽÓ Ëb³ðÓ ÓnO ≠±
øUJÒFÓÐ jO×
Ô ¹Ô ÍcÒ«U ≠≤
øUJÒŽÓ ÊuLK*«
`
Ó
Ó ²ÓÓ v²Ó ≠≥
øUJÒŽÓ UײÓÓ s
 ¹ÚcÓK«
Ò s¹bzUI«

rݫ
Ô U ≠¥
øU1bÓ UJÒŽÓ  
«–ULÐ ≠µ
Ú dÓN²ý«
Ó
øUJÒŽÓ w pK*« b³ÚŽÓ sÐ
Ó FÓÓ «–U≠∂
q
Ô ÂUA
Ô
Ï ¼ WHOK)«
 OÒÓ s
ÆUJŽ
Ò —uÝ

 «e
Ú  5ðÓeÓO=Ó dÔÔcÚ½Ó ≠∑
ø—uNA*« UJÒŽÓ lUł
vMÐ s
Ú ≠∏
Ó
Ó
øUJÒŽÓ WLÓKÓ vMFÓ U ≠π
ÆW1bI« UJÒŽÓ w UNð—U¹“
s
Ú √Ó WŁöŁ
dÔc
Ô Ó½ ≠±∞
Ô
Ô JLÚ¹Ô ¡UO
Ó
Ó ý
øUJÒŽÓ ”UM«
—Ëe
Ô
Ô ¹Ó «–U* ≠±±
ø…«eG«
Ô …d
Ó ¼U UJÒŽÓ X
Ú OÓL=Ý
Ô «–U* ≠±≤
≤∂

^
ÔWGÓK«
q?O?D²?Ó
Ó ½Ó˨
y Óš U?N²Ó×?
= Ô b]{ —ÔU?² ?
Ú ½Ó ±
Ú L?
Ô « w? U?NFÔC?
Ó w?ðQÚ¹Ó U?L?O j?
Ú ðÓ ÌW?LÓK?Ó q?
 L«
∫q
 ÐUI
Ô
dH=MÓ¹Ô

Î
U¦¹bŠ

X
Ô ÚeÓ½Ó

œuÓÝ
Ó
Ú _«

œ—U³«

 Ýu²*«

Æj
iOÐ_«
d׳« vKŽ UJÒŽÓ q
^ DðÔ ≠√
Ò
ÆWOÐd(«
 HÔ«
s
≠»
Ú dN²ý«
Ò
Ò WŽUMBÐ ÎU1b UJÒŽÓ  
Ó
ÆWÓ UÒA« UJÒŽÓ —«uÝ√ vKŽ  
Ô bÚFÓ ≠Ã
Æ—U(«
Ó Úd«
q
Ï HÚÓ UJÒŽÓ ≠œ
Ò
Ò WO½UFMJUÐ wMF¹Ó k
 QÚ¹Ó ¨‰UL
ÆU¼—ËeÔ¹Ó s
Ô ł
 '«
Ó WF
Ú Ó UNUL
Ô z«— UJÒŽÓ ≠‡¼
Ó dÔÝ

≤∑

 L«
∫qÐUI
 ²
Ó ½Ë
= Ô ·
 Ô —U²
Ó L«
Ó ¨wðQ¹ ULO W̽Óu]KÓÔ WÌLÓKÓ q
Ó œ«d
Ô qOD
Ô w tFÔC
Ô ½Ó ≤
lÝ«Ë

dNÓEÚðÓ

w  dJ
Ò

Ëb³ð


Ó‰öš

uÓ×
Ú ½Ó

 WFK
ÆW

s
Î Uý
Î d׳«
Ó  UJÒŽÓ Ëb³ð ≠√

Ì Ó Æ`O
`O
Ì Ó dC
Ì NÚÝ
Ú √Ó q
Ô IðÓ ≠»
Ó š
Ó ”√— vKŽ UJÒŽÓ n
dÓ³ÚŽÓ

ÆUJÒŽÓ WÒ“√Ó dÓ³ÚŽÓ X
Ô Úu]−
Ó ðÓ ≠Ã

X
Ô KÚÒQÓðÓ

ÆWÓO]öÝù« WÓOÐdF«
UJÒŽÓ rÓUFÓ X
Ô KÚÒQÓðÓ ≠œ
Ò

»
Ó
Ó uÚ

Æ—«
 e'«

»
Ò lUł
Ó X
Ô NÚł
Ó uÚ
] uÓÓð ≠ ‡¼

∫⁄«dH«
UNÐ ú
Ô LÚ½ÓËÓ ¨wðQ¹ ULÒ WÓ³ÓÝUML«
WÓLÓKJ«
Ó —U²
Ó
Ú ½Ó ≥
Ô

Ú dÓNÓÓ

WOÒ½UFM

ƉUL'«

ÔWFz«—

dCš√

s−
Ú Ý

WÏOMOD
UJÒŽÓ ≠√
Ï
] 
Ú KÓ WM¹b

 s
Ìd×
ÁUO
Ìd×Ð ªs¹d×Ð

Ú  ‚—“√
Ó
Ó5Ð UJÒŽÓ lÔIÓÓð ≠»
Ú ÐÓ˨d׳«
Ó
Æ.bI«
UJÒŽÓ
Ó

Ú —“√
Ô rÚKÓÓ X
Ô Úu«
Ó wMÓÓ—œ√
Ó ≠Ã
≤∏

WOM
UJÒŽÓ ≠œ
Ï OD
Ï
Ò K WM¹b

ÆU¦¹b
Î ŠË
Î
…«e
Ó G«
Ô
Ó U1b

WÏOÐ]dÓŽÓ WKO³
Ï Ó UJÒŽÓ X
Ú 
Ó Ý
] Ó√ ≠‡¼

Æ


∫…ÌbOH
Ì LÓł
 ULKJ«
ÂÔb
Ó
Ú ²
Ó ½Ó ¥
Ó Ô q
Ô w WOðü«
ÃdÚÓ ≠√
ÃuÚ≠»
Ó
r
Ú Ó ≠Ã
ŸuA
Ô š≠œ
Ô
W d
Ó H«≠‡¼
Ô


∫ÖuLM«
ÊUJL« w V
…—Uýù«
rݫ
 ²Ó
] w UL VÝUML«
Ó ÝUML«
Ó
Ó ÂÔb
Ú ½Ó µ

Ê«c¼

Óp–Ó

Ác¼

Ó ¾Ë√
p

ÓpKÚð

ÆqOL
Ï ł
Ó –Ó ∫ ÖuLM«
Ú I«
Ó p
]
Ó dÔB
 WÔFÓKÚI«
ÆWÏ
Ó Uý
Ó
ÆWKOL
Ï ł
Ô
Ó WM¹b*«

≤π

≠œ ÆrÏKEÚÔ ‚U
Ô e«
=

≠√

≠‡¼ ÆÊËdO¦Ó —«Ë
^
Ô e«

≠»

ÆÊUFOM
 
Ó ÊUł
 dÚ³«
Ô

≠Ã


 HML«
qÐUIL«

œu
 LF«
Ó ½ÓËÓ ¨WOðü«
q
 LÓ−«
Ò Ã
Ó dzUL
Ú ²Ó
Ó w UNFÔC
Ô w WÓKÓB
Ó C«
Ô d
Ú ½Ó ∂
∫ÖuL

ÒM« w UL
Æ WL¹bI« ÊbÔL«
]
Ô …Ó—U¹
Ó “ V
^ ŠÔ√ U½Ó√ ∫ÖuLM«

U½√

ÆrOE
Ó s
Ô ×
Ï ŽÓ Ïa¹—Uð UM V
Ï FÚý
Ú Ó½ ≠√
ÆÊUŽU−A«
^ Ê«bzUI« UL²½Ó√ ≠»
ÆUJÒŽÓ rðÔ—Ú“Ô rÚ²Ô½Ú√≠Ã
Ó
ÆUJÒŽÓ —ÚeÔðÓ rÚÓ w
Ó ¼ ≠œ
ÆUJŽÓ W]“Ó√ w X
Ó
Ó Úu&
Ó ½Ú√≠‡¼
] X
 L«
 Ó w WKÓB
 ²]L«
 M«
 KJ«
VÝUM
 C«
] bŠ
Ú uÓÐ WÓB
Ó q
Ô LJÚ½Ô ∑
Ó U
]  UL
Ô UN½UJ
Ô dzUL
Ó √Ó l{
∫ÃÓ–uLÒM« w ULÓ wK¹ ULO
øUJŽ WM¹b  
Ó —“ q¼

 
Ô

øUJŽ WM¹b

Ó

—“ q¼ ∫ÖuLM«

UN‡

Ò Ó‰U ≠±
.UJÒŽÓ sŽÓ …b¹b
Ú √Ó ‡LKFÓðÓ ∫W³ÓKÓD«
Ó ł
Ó ¡UO
Ó ý
øwI¹bÓ U¹ Õ
 dÓHU
Ó Ð
ÆUJÒŽÓ —«u
 Ý
Ú Ó√ vKŽÓ
ÆÊUJÓ q
= Ô s
Ú  —«Ë
Ò
Ó e«

dÔFA
Ú ¹Ô ÍcÒ« U ≠≤

‡uÒ−
Ó Óð ∫œUFÝ
Ô XÓU ≠≥

 QÚ¹Ó ∫WÎKÓzU UJÒŽÓ WϳÓUÞ
 X
‡ULł
Ú HÓ
Ó ËÓ ≠¥
Ó dÔÝ
≥∞

∫WOðü«  ULKJ« lÓLÚłË

Ó vMÒ¦ÓÔ V²J½
Ô
—uÝ

qNÚÝ
Ó

WKO³Ó

œdH
vM¦
lLł

WFKÚÓ

s−
Ú Ý

WI¹bŠ
Ó

œdH
vM¦
lLł


∫ ¡ö
Ô Úù«
∫…eÓLÚN«
Ô Šö½Ë ¨Ã–uL
k

Ô LJÚÔ½ ≠√
Ó
]M« w UL q
Ó WÐU²
¡ÎUO{

¡ÓU{
Ó
UŽœÓ ≠±
ÈbÓ ≠≤
vš¬ ≠≥
vMÐÓ ≠¥
ÈdÓý
Ó ≠µ

≥±

∫ ÖuL
Ó M«
]

∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö
Î ≈ V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≠»
Ëd
 
Ú MÓÐ≠
Ô LÚŽÓ ¨ÊULK
Ú L«
Ô Ê«bzUI« UN×
Ó ²ÓÓË ¨WO½UFMJ« qzU³I« ÈbŠ≈ UJÒŽÓ X
Ó
Íu
Ô WHOK «
UNFÓÝ 
Ë

sЫ
Ô
Ó Ý
Ô W¹ËUF
Ô
Ô
^ _«
] ËÓËÓ U¼¡UMÐ
Ó œÓb]ł
Ó ¨ÊUOH
Ô wÐ√ sÐ
Ô ¨’UF«
Ì Š
 KL«
¨U?NO≈  ö
¨ p?
 s?
Ô Ð ÂUA
Ú — r?
Ó OEMÚðÓ dÔŁRÚðÔ ”—«b?L« s dO¦Ë
Ï
Ó b³Ž
Ô ¼
ÆWÓOöÝù«
WÓOÐdF«
UNLUF
Ó q
Ô Q
]
]
Ó Ó WÔ³ÓKÓD«
] ²ÓOÓÓ

∫ UþuH×
Ú L«
Ó
W?? ? O?Ò ? ? M?? ? žÓ X?? ? ?½Ú√Ó s?? ? ?
Ú ? ? Ô(U?? ? Ð

W?? ?O?] ? N?? ?³?Ó ? « ”Ëd?
? ?F?Ó ? ?« U?? ÒJ?? ?ŽÓ
Ô

W?? ? ? ? ¹]u?? ? ? ? Ó Ìb?? ? ? ? ¹Ú√Ó t?Ô ? ? ? ?Ú²?? ? ? ? ÓM?? ? ? ? ÐÓ

—u?
Ï ? ? ? ? ? Ý „b?
] ? ? ? ? ? Ó Ôs?? ? ? ? ? ¹e?? ? ? ? ?¹Ó

W?? ? ? ? ? ¹d?
] ? ? ? ? ? ?ŁÓ√Ó r?
Ï ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ?Ó

V?
Ó d?y ? ? ?ÐÓËÓ d?Ï ? ? ?×?
Ï ? ? ? O? ? ? B? ? ? š
Ú ? ? ?ÐÓ

rUÝ tOłË

≥≤

∫Í
] dO³
]
^ uHÓA«
Ô FÚ²«
Æd×
Ô b]×
Ú ŽÓ À
Ú ³«
Ó TÞUý vKŽ lÔIÓðÓ ÌWOMODKÓ ÌWM¹bÓ s
Ó ²Ó½Ó

∫w
]
^ ÐU²J« dO³
Ô FÚ²«
∫WOðü« sU_« sŽ …bOH
WK
Î
Î LÚł
Ô V²J½
—«e'«
Ò lUł ≠√

Æ

UJÒŽÓ —uÝ≠»

Æ
Æ

UJÒŽÓ Ã
 dÚ≠Ã
Ó

Æ

UJÒŽÓ WÒ“√Ó -œ

Æ

≥≥

UJÒŽÓ d×
Ú ÐÓ ≠‡¼

¥
”—b«

W¹Òu='«
Ó …ÔdÓA
Ú M«
]

≤∞∞≥≠π≠≤∞ Âu¹ jÝË_« ‚dA« w u−« WUŠ

]
W¹Òu='«
Ó …ÔdÓA
Ú M«

W?UŠ —U³š
 U?D× Ó s
 ×
] WŽ«–ù«
Ú  lÔLÓ
?
Ó Èd½Ë
Ó ¨n
^ « w √ÔdÓIÚ½Ó
Ó √Ó …eÓHÓK?Ú²«Ë
Ó
Ú ½Ë
Ô B?
Í
Ú ]M?UÐ ·
Ô d?Ó F?¹Ô U ËÚÓ√ ¨u?
y —U?³š≈ d?Ï ¹d?Ið w?
Ó ¼Ë ¨W¹u?
= −?« …dÓA?
= '«
ÆÍu²×¹∫sL]C
Ó ²Ó¹Ó

Ì
 ×
‰ÔËU×
 ðÔËÓ ¨V
 d«
FÚ Ó s
Ó ²Ó¹Ó
Ô dÚðÓ  U uK
Ô L]C
Ô 
«
^ Ë ÕU¹
Ò WÓÓdÓŠ
Ó bÔ

ÆV«dð∫b dð

 U??ł—ÓœÓ —«b?
Ó Ó◊u??I?Ý
Ó I?Ú ? Ë ¨—U??D? Ú_«
Ô l?
Ô ]u?
Ó ?²?ÓðÓËÓ ¨U??¼d?Ó ?O?
?H?Ú ?ðÓ
l?? L? ?ł∫V??×?
Ô ?
?
^ ? «
ÆrOG« u¼Ë »U×Ý
 ¹Ô∫l³Ò²Ó²¹Ó
ÆV«d

Æ…—«d׫
Ó
s?
Ó ²Ó¹Ó ÊU?
 √ÓbÓÐÓ
Ó OÐ U UNðU?³ÒK?Ið lÔ³Ò²?Ó²¹ÓËÓ ¨¡U?L
?
Ô
½ù«
] « v≈ lÔK]D?

UNð«dOG
^ ðÓ∫UNðU³K^IÓðÓ

Ì d?Ú ?ÐÓËÓ r?? zU??žË Ìu?? ×?
ÓÊU?? Ë ¨W??ÓM?? “_« Âb?
Ó
Ó ? Ú√Ó Ôc??ÚM?? Ô Ìb??ŽÚ—ÓËÓ ‚
Ú ?

s?¹c?«∫Êu??Šö?L?«

d?Ó ¦√ d?×?
Ô Žd?^ «ËÓ ÊËd?U?
?L«
Ú ³?Ó « w? Êu?ŠöL?
Ó «Ë —U?
Ô −
Ò ²?^ «Ë …U?

ÆsH 
« ÊËœuI¹

l^uÓðÓ w …ÎdÓ³Úš «u³
²«
v²ÒŠ
Ó W?UŠ WÓdFÚLÓÐ U UL²¼«
Î
Ó
Ó WÌ]bÐ u='«

Ë√ …—«d?׫
 d?Ò « »u?³?¼Ë ¨—U?D Ó_« ◊u?IÝ
Ó  U?ł—ÓœÓ ŸU?H?ð—«Ë ¨n «u?F?«Ë ÕU¹
 ²ÓLÚ ÔËÓ rÚN

 HÔ½Ú√Ó W¹UL×


 ²ÒOÓÓ ¨UN{UH½«

ÆrNðUJK
W “ö«
 UÞUO²Šô«
ÊËc
Ó
Ó 
≥¥

 u='«
 KÓŽÔ s
Íc« ¨wM¹Ë
Ó œU —_«

‰U−

w sOLK
L«
¡UL
Ó W¹
Ó
Ú  dÓN²ý«
Ô bË
Ò eÚI«
 UH
Ú Ô tÔÓËÓ ¨W?FЗ_« ‰u?BH«Ë ¨f?LÒA?« WÓdÓŠË
 ŽÓ À
Ó b?
Ï ]R?
Ó ¨V?«uÓJ?« s
] ×
Ó ðÓ
ÆWFO³
] pKÓH«
 Ð h
Ó ÂuKF
^ ²Ó
Ú ðÓ
Ó D«Ë
Ì DÒ×
 QA
¨u?

WÓd?FÚLÓ WÎ U?
Ó ½Ú√Ó d?{U׫ UM²?ÚËÓ wË
Ò š  U
Ò −«
Ó ‰«uŠ√
Ó Ó ‰ÔËÓb?
^ «  
…eÓNł
Ó À
Ó bÓŠ
Ó œU —

Ó WÓDÒ×

vLÒ

Ú dÓ]ËÓ bË ¨W¹u='«
Ô
Ú _«
Ú Ó√ U?N  
Ó Ó UNM?Ú  …bŠ«u«
Ó ðÔ
ÆÊuB
Ô LÓFÚ¹ÓËÓ ¨…—Óu=DÓ²ÓL«
Ò ²Ó
Ú Ô ¡«d
Ô UNO q
Ô ³Óš
Ô
Ì—«d?L?²ÝUÐ fI
 ÒD?« —U³š
 √Ó W?ÓdFÚ Ó v?KŽ d?{U?׫ UM²ÚËÓ w ÊU?
Ô
½ù« œU?
Ó ²Ž« bÓËÓ
r?
 ¹Ô `
Ó
Ú _
Ô zö
Ó ³?Ó √ ÔÊU?
½ùU ¨tðU?JKÓ²?ÓLÚ Ë
Ô t
?H½ W?¹UL× W? “ö«  U?ÞU?O²Šô« cš
ÊU
Ó ÊÚ≈Ë ¨œÓdÚ³«
Î ÊU
 IÚD«
] WUŠ lÓ Ó tÔ

Î f
Ó ÚÊS ¨f
Ó tOIðÓ W¾«œ
Ó Ðö Ó f
Ó ³Ó «œ—UÐ
Ó Ðö Ó

 ÊU
 Ðö
 s
cÓš
Î UŽË
Î ÞU
«d
Ô N=

Ó √Ó UH
Ó ÊÚ≈Ë ¨tÔ²ÓÓdÓŠ
Ú  n
Ó H]
Ó ðÓ «Î—UŠ
Ó tOÚKÓŽÓ q
Ó ¹Ô ULÐ t

Ò
 ÊÔe=
 DÓ׫
¨‰e¹
 b«Ë

¨V
Ó ¦Ú  W¾ÓbÚ²K
œ«uL«
s
Ò W “ö«
Ó
Ô =RÓ¹ÔËÓ ¨ ¡«c
Ó ¹Ô
Ò ¨“UJ«Ë
Ó ∫q
]
Ó G«
vKŽ ÊuŽ
 L«
Ô LÓFÚ¹Ó ULÓ ¨t¹ÚbÓÓ …d=uÓ²ÓL«
Î ÚËÓ Óp–Ë Æ“UG«Ë

Ó —«e
] WKOÝuÓ UI
Ô q
Ô W¾ÓbÚ²«
Ò  U½«uO×?
 Ó w W¾ÓbÚ]²?« dO
 uÚðÓ
ÓÊU? ÊÚ≈ËÓ ¨œdÚ³«
Ó   uL
Ó
Óð ô w
Ó s
Ú Ó —u?OD«Ë
Ó « Ÿ—«e
 OÓ×
ÊuK
 ÞÔËÓ rÚNðU½«u
 L«
Ó u^−«
Ó FÓHÚ¹ÓËÓ ¨rÚ¼—uO
] ÊuŽ
Ó —«e
Ó  b?
Ó ¹d³²«
Ô dÔ=uÓ¹Ô …—«d
Ó ×«
Ó b¹b
Ó ý
Ó


ÆWŽÓu=MÓ²ÓL«
Ú «
C
lÓ Ó tÔ

]
Ó s
Ó  rÚNðUŽË—e
Ô  «Ë«d
Ó HÚ½Ó ¡Ów
Ú A«
≥µ

∫WK¾Ý_«
øW¹
Ú M«
Ô u'«
Ô A
] U ≠±
= …d
ÆUNöš s
Ú M«
 B*«
Ú  W¹
Ó u'«
] lÓÐU²½Ô ÊÚ√Ó s
Ô JLÚ¹Ô w²« —ÓœU
Ó dÔÔcÚÓ½ ≠≤
= …ÓdÓA
 d¦√

WÓdFÚLÓÐ U UL
Î ²¼«
Ò
—U
ÊU
Ó ö*«Ë
^ …UŽ
Ô d«Ë
Ó U

Ó «–U* ≠≥
Ó ÊuŠ
Ô −
Ò ²«Ë
Ò ÊËd
øuÒ'«
Ó WUŠ
øwM
Ó dÓNÔ²ý« «–U0 ≠¥
Ò ¹ËeÚI«
 u='«
 DÒ×
 MÚðÔ «–U*≠µ
øW¹
Ó œU
 —Ú_«
Ó  U
Ó Ó ‰ÔËÓb«
^ Ô TA

 ÊU

øf
 IÚD«
] WUŠ
lÓ Ó tÔ

 rÔzö
 ¹Ô n
Ô ½Úù«
Ó OÚÓ ≠∂
Ó Ðö
øW¾ÓbÚ²K
Ò œ«u*«
U ≠∑
] WÔ Ó“ö«
^
ø«bł
Î —UŠ
Ó b¹d³
 ðÓ WÔOÒLÒ¼√
> ÂuÚ¹Ó w  U½«uO×KÚ u='«
Ó U ≠∏
ø”
 —Úb«
 IÚD«
] Ô‰«uŠ√ w
Ú œÓ—ÓËÓ w²« f
Ò w  
Ó ¼ U ≠π

ø…œË
Ó u^'«
Ó ÊU
Ô FÓHÚðÓ «–U ≠±∞
q
Ó «–≈  UŽË—eLK
Ó dÔ³«
Ô b¹b
Ó ý
øs
 ¹Úb¹b
Ò d=(«Ë
Ó œdÚ³«
 Š
Ô d]B
Ó ²ÓðÓ n
Ó OÚÓ ≠±±
Ó A«
Ó ‰«u
Ú Ó√ w ·

≥∂

^
ÔWGÓK«
∫WOðü« q
 LÓ−«
 H«
Ú LÓ wðQÚ¹Ó ULÒ WÓ³ÓÝUML«
Ó —U²
Ó ¡q
Ú ½Ó ±
Ô w ⁄«d
Ô WÓLÓKJ«
Ô 
pKÓH«
Ó
…eÓNł
Ó
Ú _«

WÓdFÚ Ó
Æ…—Óu=DÓ²*«
Ó


Ô dÚðÓ

ÊuŠö*«
Ò

Ô bÓŠ
À
Ó œU
 —Ú_«
Ó  UDÒ×
Ú dÓ=ËÔ ≠√
Ú √Ó W¹u='«
Ó LÓ  
ÆV×
 d«
ÕU¹
Ô 
«Ë
^
Ò WÓÓdÓŠ
Ó


Ó …ÔdÓA
Ú M«≠»
Ô u='«
Ò


 KÔFÔÐ h
Âu
IÓKÚ≠‡ł
^ ²Ó
Ú ðÓ  UH
Ï ÒRÓ Ô wM¹Ëe
=

ÆWFO³
Ò
Ó D«Ë

vKŽÓ d{U(« UM²ÚËÓ w ÊU
½
 œU²Ž«≠œ
Ô ù«
Ó

Æf
 IÚD«
Ò ‰«u
 Š
Ú √Ó

Æ—UD Ú_«
Ó ◊uIÝ
Ô l^uÓðÓ w …ÎdÓ³Úš

V
Ú
Ó

Ó ²Ó«≠‡¼

 KJ«
∫…bOH
Ì LÓł
 UL
Ó ÂÔb
Ó
Ú ²Ó

Ó Ô q
Ô w WOðü«
Ú ½Ó ≤
∫ÊËdU
*« ≠√

Æ
Æ

∫ UÞUO²Šô«≠Ã
Ú

Æ
Æ
Æ
≥∑

∫…—«d(«≠»
Ó

∫VDÓ(«≠œ
Ó
∫ÊuŽ—«e*« ‡¼

ÌW³ÝUM Ì…—U³FÐ WOðü«
∫ öOD²Ó

Ó LÓ−«
q
Ô LJÚ½Ô ≥
Ó  U¼—U²½
Ó
Ú L«
Ô s
Ô
Ô q

w Õ
Ò q
Ô LÓFÚ¹Ó ≠√
Ô ö*«
ÆWOÓýU*« w
 ŽÚ—Ó
.¡«dA«Ë
Ò
lOÚ³«
Ó
.s
 HÔ 
«
Ò …œUO

w dÔłU²« q
Ô LÓFÚ¹≠»
Ó
w ŸÔ—«e
 *«Ô q
Ô LÓFÚ¹≠Ã
Ó

Æ ÷—_« WŽ«—“

w wŽ«d«
Ô LÓFÚ¹≠œ
Ò q
Ó

Æ·UA²ô«Ë Y׳«
Ó

 q
w rÔUF«
Ô LÓFÚ¹≠‡¼
Ó

 q
dOž
 LÓ−«
 LÓ−«
Ó Ó½ ¥
Ó ≈ lÔC
Ô ÂU √
Ó © ® Ó…—Uý≈Ë ¨W×O×B« q
Ô ÂU √
Ó © ® …—Uý

∫wðQ¹ ULO W×O×
B«
Ò

 ½Ô ≠±
Æu'«
—U³š√
ŸU¹c*« w bÔ¼UA
= WUŠ
Ó

Æ u'«
l³Ò²Ó²ÓÐ U¦¹b
Î Š
r]²¼«≠≤
Ô
Ó
= WUŠ
Ó ÊU
½ù«
W “ö« œ«u*«
Æ b¹d³²K

s
Ó  V
=
Ô ÓD(« ≠≥
 Ó rÔzö¹
ÆfÚID«
] WUŠ lÓ Ó t

 ÔÊU
½ù« ≠¥
Ó Ðö
 KÓŽÔ s
ÆV=D« w 5LK

¡UL
I«
Ó
Ú  wM¹Ëe
Ó ≠µ
^
≥∏

 HÚ²Ýô«
ÂUN
 ²šU
y Óš UN²Ó×
Ó 
«
Ú Ð j
Ú …«œ√Ó —UO
Ú Óð w²«Ò  UÐUłû V
Ó ÝUML«
Ô ‰«R
^ V
Ô ²ÔJÚÓ½ µ
 L«
∫ÖuL
Ó M«
] w ULÓ wðQÚ¹Ó ULÒ  W³ÓÝUM
Ô
s¹√

«–UL

s Ó

v² Ó

ÆqOK)«
Ó WM¹b
Ðù«
Ó bÔłu¹
Ó Ó w wLO¼«d
Ó M«
]
^
Ú ÂÔdÓ(«
Ó ≠ ÖuL
øwLO¼«d
Ðù«
Ó bÔłu¹
Ò
Ú ÂÔdÓ(«
Ó

s
Ó ¹Ú√Ó

ÆwM¹Ë
Ó œU
 —Ú_«
Ó ‰U−
 Ó w 5LK

Ó W¹u
Ò eÚI«
Ò '«
Ú *«Ô ¡ULKÓŽÔ s dÓN²ÔÚý« ≠±

 ³Ú¹≠≤
Æd×
*«Ó dÔ×
Ó
Ú ³«
Ó w rNMHÔ

Ô Ð ÊuŠö
Ô

ÆWMÓ “ÚÓ_« ÂbÓÚ√Ó cÔMÚ Ô UNðU³K^IÓðÓ lÔ³²Ò²Ó¹Ë
] ²Ó¹Ó ÊU

Ô ½ù«
Ú √ÓbÓÐ≠≥
Ó ¨¡UL 
«
Ò v≈ lÔKD
Ó

 OÓ×
 *«Ô u]Ó'« ÊuŽ—«e
s  uL
ðÓ ô v²ÒŠ
 ÞÔËÓ rNðU½«u
 *«Ô dÔ=uÓ¹≠¥
Ó
Ó r¼—uO
Ó  V
Ó ÝUM
Ô
 
Æd=Ó(« Ë√ œdÚ³«
Ó …b]ý

≥π

w ULÓ ©

® wH
 M«

WOðü«
Ó LÓ−«
q
Ò …«œ√ Ë√ ¨© ® wHM«
Ò …«œ√ «b²ÝUÐ
Ó
Ô wHMÚÓ½ ∂
∫ÖuL
Ó M«
]
ÆbFÐ WD¹d«
Ó rÓÝ
Ú I²Ú¹Ô rÓ ≠∫ÖuL
Ó M«
]
Ú —Ó bÔLÓŠ
Ú √Ó s
ÆÊU×² ô«
Ú ŽÓ  d
Ô š
Ó QÓÓðU ≠
Ú s
ÆW¹
Ó u'«
Ò X
Ô FÚÐUð
= …ÓdA
Ó M«
Ó
ÆpKÓH«
 ŽÓ UÐU²
Î  √d
Ú Ú√Ó
Ó s

≠√
≠»

 «uF«Æn
s
W “ö«
 UÞUO²Šô«
 c
ð«]
Ó  w
HÚ½Ó W¹UL(
Ó
Ô

≠Ã

ÆnB«
Ò w wKO “Ó Z
Ú Ž“Ú√Ô

≠œ

ÆœÓdÚ³«
Ó X
Ô

Ó wMOIðÓ fÐö
Ó
Ú ³Ó
UL ©

…«œ√ Ë√ ¨©
® wHM«

≠‡¼

® wH
 M«

WOðü«
Ó LÓ−«
q
Ò …«œ√ «b²ÝUÐ
Ó
Ô wHMÚÓ½ ∑
∫ ÖuL
Ó M«
] w
ÆwMÞÓËÓ „
Ó dÔðÚ√Ó s
Ó
–uL
Ú ≠∫Ã
Ó M«
]
ÆUÐu³
Î ×
Ô ³«
Ú Ó qO
Ó fO
Ó Ó ≠

Æ¡U²ÒA« w w
Ðö s
Ú  n
Ó H]
Ó ðÓ√Ó

≠√

 «uJ«
ÆV
Ó s
 ŽÓ WÏÓdFÚ Ó ÍbMŽ

≠»
¥∞

Æ«dÞU
Î
u'«
^

≠Ã

ÆdÓD*« w Ã
Ú √Ó
Ó dÔš

≠œ

ƅΗUÝ
 IÚD«
] —U³š
Ò f
Ô √Ó

≠‡¼

∫¡ö
Ô ù«
Ú
 L«
∫VÝUM
 H«
Ó ½ÓËÓ ¨W³ÝUML«
 ²«
rOd
—U²
Ó w UNFÔC
Ó
Ò W öŽ
Ó
Ó
Ô ⁄«d
Ô ½≠√

Æ

ø

¨

n
 IÚD«
Ò ‰«uŠ

√Ó WÓFÐU²

.b

cÔMÚ Ô ÊU
½
 œU²Ž«
Ó OÚJÓÓ © ®f
Ô ù«
Ó Ô ÊU e«
Ó
cÔMÚ Ô UNðU³KÒIÓðÓ lÐU²
Ò ÊU
Ó q
Ô FÓHÚ¹Ó ÊU
Ó © ® p–
Ó
Ô ¹ÔËÓ © ® ¡UL 
«
Ò v≈ lÔKD²¹
 “Ú_«
Æ© ® WM
Ó Âb√

∫…eLÚN«
Ô Šö½Ë¨Ã
 –uL
Ô LJÚ½≠»
Ó M«
] w UL q
Ô
Ó lÓ{uÚ Ó k

¥±

Ó√dÒÐÓ

Óú²Ó «
Ú

W‡
d³ÚðÓ
Î

ö² «

√eÒł
Ó

QÓ'
Ó

√dÓÓ

W‡ e−
Ú ðÓ «Î u'

…Î ¡ «d

∫ UþuH×
Ú L«
Ó
ò∫vUFð ‰U
Ó

å
©±≥≠±≤∫bŽd« ®

∫Í
] dO³
]
^ uHÓA«
Ô FÚ²«
ÆUMzö “ ÂU √
u'«
Ô b]×
Ú ŽÓ À
Ó
Ó ÂuO«
Ó
= WUŠ s
Ó ²Ó½≠

 dO³
 J«
∫w
]
^ ÐU²
Ô FÚ²«

Ì u q
∫wðQ¹ UL …—
= s
Ú ŽÓ dÔ³=FÓ½Ô

±

¥≤

µ
WFO³

Ò
 OÓ׫
Ê«u
žÓ sÚ
Ó D«Ë
Ó Vz«d

”—b«

‰UŠ—
Ò lLł ∫WUŠd«
Ò

v≈ rNðöŠ
Ó UL
¡UOý
Î
Ô Š
Ó 
Ó ËÓ
Ú — w ÁË
Ô √—
Ò …dO¦
Ó √Ó WU
Ò d«
Ò n

dH «
Ò d¦J¹ Íc« u¼Ë

U n
r]²¼«
Ó ¡U×½√
Ú uÐ
Ó
Ó b
ÓËÓ ¨WHK²
Ú *«Ô rUF«
Ó rNM ÊËdO¦

w 

Ó
¨
t 

Ó
UI¹u
Î
A
Ú
ðË
∆—UIK
…—UŁ≈
Ó
¨UH¹d
Î ÞË
Ó U³¹d
Î žÓ ÁËb^ŽÓ
Ó
Î p–Ë
Ú
Ô
 ¹ÓËÓ ¨tÔHÓ
ÆtO WOK
Ó ²«Ë
Ò WÓFÓ²Ú*«Ô bÓ−
Ó ËÓ U …¡«d
Ó
 w d]L²Ó
Ú ¹Ó

ƉUŠd²«Ë
ÆÁuÒMþÓ ∫ÁËb^ŽÓ

 Š
 G?Ó «  U?
uK<« s
¨WU
Ô FÚÐÓ U?¼d?– w²« W³¹d
Ú ËÓ
Ò d?Ò « i
h² ¹ U ∫WOUš
Ò

W?ÏO?ÒU
Ï L?
 ŽÒd?Ò «® ‡?Ð ·Ëd?
F*« p?
Ô L?
Ò š
Ó t?ÔÓ p?
Ô
Ó Ý
Ó u?
Ó ¼ÔËÓ ¨©œU?
Ó ?
] «

ÊËœ ¡w?? ? ? A? ? ? « t?? ? ?Ð
ÆÁdOž

 ËÓ ¨t?O w²« W?OzUÐdÔN?ÚJ«
…Ôu?
Ó …u?
Ô ]¦?L²ÓðÓ W?Ï ³O−Ž
Ò I« Ác¼
Ò I« w q
Ì…e?Ò¼ËÓ ÌW¹u

Ô  LÚ¹Ô s
Ú Ó V?
Ò Ì…bÓŽÚdÓÐ U?N
Ô LK?Ú¹Ó Ë√ WÓJÓLÓ «
Ò p?
Ô OBðÔ
Ì
.bI«
w½U½uO«
V?
Ó ËÓ ¨Áb
Ó
]
Ó O³D« ÊÒ≈ qO

Ó ł
Ó d?zUÝ w WHOMŽ

r?? ? √ ∫Ÿ«b?? ? ^B?? ? «

 LÔ U?NKLF² ¹
–Ú≈ ¨b?¹bA« Ÿ«b
 B«
Ô
ÊU
^ …«Ë«b
Ó ©”u?
Ó MOUł®

Æ”√d«

WÎÓb?
Ó LÓ ?
Ô b×?
 —Ó s
Ó WÔJ?
Ú  U?NÐÔd?=IÓ¹Ô
Ú 
] « Ác¼ À
Ú ²Ô ¨i?¹d*«Ó ”√
¥≥

5F
Ò œU?
Ó √ÔbÓN?Ú OÓ ¨WÎOzUÐ
Ô Ó²? ¹Ó cÓš
Ó QÓÓ ¨Óp?– s
Ú  ÔY?¹b(« V
^ D«
Ó H²Ý« b
ÓËÓ Ær?
Ô Ó_«
] d?ÔNÚÓ

 dÔNÚJ«
Æb¹b
] Ÿ«b

Ó Ãö
 Ž w WOzUÐ
Ó WÓbÚBUÐ
^ UN³Ô×
Ú ¹Ó w²« WO]³B
Ó F«
]
Ô A«
Ô B«
Ó B
Ó ÷«d
ÊU?³?FŁ lLł ∫s?O?ÐUFŁ
lÓK²Ó³ÚðÓ ÊÚ√Ó lOD²
ðÓ «ÎbÒł WÏLÓ
Ó 5ÐUF
ŁÓ bÔł
Ú {
Ô
Ô
Ó uÚðÔ bMÚN« wËÓ
ÆWO׫ u¼Ë
—U?
Ò o
Ô KÓF?Ó « bÔłu¹
Ó OÓÝ
Î Ó Ì U?½«uOŠ
Ô OÒD«
Ó Êö
Ó …d?¹eł
Ó wË ¨…dO³
Ó
»d?
Ó g?
 zU?A(«
Ó s?
Ó O?ÚÐÓ
Ó ²?
« «–S ¨¡U?*« s? W?³?¹dÓI?« —U?−ý_«Ë
 ŽÔ «–S? ¨t?œÓ s?
t?O?K?Ž d?ÓB?

Ú  h?
] ²?Ó «Ë t?O?K?Ž V?
Ô ?½ù«
Ó ŁÓËÓ ÊU?
Æ÷—_« vKŽ j
Ó IÓÝ
Ò
K«
Ô
Ó ÊuLO

Æb¹bý ‰U²
∫„«dŽ

 FÚÐÓ wË
qLÚM«
Ï
ł

i?
Ò s?
Ó  ‘uO
Ô Ôg?OFðÓ WO?Ò I¹dù« oÞUM*«
 zU−ŽÓ s?
w? ULz«œ
Î
t?Ô½]√Ó q
 L?
Ó d?LÓŠ
Ó
] «c¼ V?
Ú ËÓ ¨œuÓÝ
Ú M«
Ú _«Ë
Ú _«

 ÐÚ_«
Ì Ž
 dÚ(«
 
Ó —U½
 OÚ'«
Ó vI²« «–S ¨iO
Ó q
 LÚM«
Ú —«œË
Ú KÓFÓ²ý«
Ó ÊUA
] lÓÓ „«d
Ó ¨ULNÔMÓOÚÐÓ »
Ô X
bÔŠ
Ì ÓQÐ U¹U×ÒC« UNO j
Ô IÔ
 WÏÓdÓFÚÓ 5³½U
 '«
Ó s
Ó OÚÐÓ
Ó √Ó dÓB²ÓMÚ¹Ó ÊÚÓ√ v≈ ¨Ì…dO³ œ«bŽ
Ú ðÓ WÏKÓzU¼
ÆdÔšü«
 OÚA
Ó OÚ'«
Ó
Ó ÂÓeNÓMÚ¹ÓËÓ s

¥¥

 ²?ÓÔ dÌNÔý
Ï Þ
q¹u
Ó —UN
Ú √Ó …ÓbÒŽ qO
Ô K«
Ò d^L?²Ó
Ú I«
Ô o?ÞUM*« wË
Ï ½Ó tÔF?Ô³Ó²Ú¹Ó r]ÔŁ ¨ÌWFÓÐU²
Ú ¹Ó WO]³D
 «d?A?
Ó ŽÓ o?ÞU?M*« Ác?¼ w? …—«d?(« Ô U?ł—ÓœÓ i?
Ô H? ?
Î N?Ôý
Ú √Ó b?
Ó M?ÚðÓËÓ ¨Èdš
Ú √Ô «d?
^ ²?ÓL?
Ú ¹Ó
œÔd?Ú³«
 ¹Ó ËÚ√Ó tNł
Ó Ó «–≈ Y?
Ô OÚ×
Ú ŽÓ ¡Ôd?Ú*«Ó n
Ó A
= X
Ó ×
Ó tÔ
Óe]Ó Áb?
Ú ËÓ s
Ó Ð ¨dH?ÚB«
Ú ðÓ  U?ł—Ób«
]
 D
dB
Ú I«
wD
Ò GÓðÔ ÃuK¦«Ë
¨b¹b
Ò
Ó ³«
Ô w{«—√
Ó ÈbÓ vKŽÓ V
Ó
Ô
Ô A«
Æ÷UO³« b¹bý ∫lU½

”UJF?½«Ú bÓMÚŽ t?O≈ dÓE
Ó M?] « o?
Ó OÓÐÚ√Ó Ì¡U?DGÐ
Ô OD½Ô ôË ¨lÌU½ i?
 LÚA«
] WF]ý√Ó
ÓsOÚF«
Ó Í–RÚ¹Ô uÓNÔÓ ¨tOÚKÓŽÓ f

WO³DI« oÞUML« s
÷—_« ∫ U?? ¼U??²? L? «

Ì b?
 ¹ÔËÓ
ÓjÐdÚ¹Ó ÊÚ√Ó cz
Ó C
Ú OÓÓ ¨UNOLF?Ú¹Ô bÚ
ÓËÓ ¨UNLÔR
Ó MÚŽ ¡Ôd*«
Ú d^D

ÆUNO ”UM« qC¹ w²«

 U?¼U?²?*« Ác?¼ j?
Ó Ý
Ó ËÓ t?ÔI?Ó ¹d?Þ ÎU? ? ?
= ×?
Ó ²?ÓÔ d?Ó O? ?¹ËÓ ¨t?O?ÚM?ÓO?ÚŽÓ
ÆWFÝ«u«∫WFÝUA«
b??L?−?¹ U?∫b??O? K?−?«
s?? ? ÷—_« v?? ? K? ? Ž
Æ¡UL«

¥µ

 D«

Vz«džË
VzU−
ŽÓ s
Ò w rÚÓËÓÆbOK
 '«
Ó s WFÝUA«
Ú  WFO³
Ó
Ó
ÆvUFðÓËÓ tÔ½U׳

lMÚ
Ó Ý
Ô s
Ú  w
Ô oU)«
Ó ¼

∫WK¾Ý_«
øn¹dÞÓ ÌV¹dž
= n
Ú uÓÐ WU
Ô Š
Ó q
Ò d«
] r]Ó²¼« «–U* ≠±
ørÝù« «cNÐ ©œU
 Žd«
Ô LÓÝ
Ò ®p
Ó wL=Ý
Ô «–U* ≠≤
 s
w WJÓLÓ «
w½U½uO«
VO³D«
œUH²Ý«
n
Ú  ©”uMOUł®
Ó OÚÓ ≠≥
Ò Ác¼
Ô
^
Ô
Ó
øv{d*« …«Ë«b
øtM »d²
«
«–≈ ÊU ½ù« w —U
Ô KÓF«
Ó
Ô OD«
] o
Ó ÔqFH¹ «–U≠¥
oÞUM iFÚÐÓ w iOÐ_« qL
 M«Ë
 Ý
Ó q
 LÚM«

s
Ò œu
] ‘uOł
Ó OÚÐÓ lÔIÓ¹Ó «–U ≠µ
Ú _«
øWOI¹d≈
Ó
øWOÒ³DÚI«
 M«Ë

s
y Ô d^L²Ó
Ô oÞUM*« w —UN
Ò qOK«
Ó  q
Ú ¹Ó rÚÓ ≠∂
øWOÒ{—Ú_«
Ó …dJ« vKŽÓ WÔOÒ³DÚI«
Ó
Ô o
Ô ÞUM*« lÔIÓðÓ s
Ó ¹Ú√≠∑
øWÔLÓ
] 5ÐUF
Ò gOF
¦«
Ô ðÓ bKÐ
Ì Í√
Ú C«
Ô
= w ≠∏
ø 5MÓOÚF«
FÚÓ VDÚÔI« w ÊU ½ù«
dO ¹
«–U* ≠π
Ô
Ó »uB
Ó
Ô
ÆUNMŽ √ÔdÓIÚ½Ó Ë√ UNÔdFÚ½Ó Èdš√Ô VzU−
ŽÓ dÔÔcÚ½Ó ≠±∞
Ó

¥∂

∫WGÓK«
^
∫5ÝuI« Ó5Ð UN³Ô²ÔJÚ½ÓËÓ ¨wðQ¹ U2Ò Ì…—U³Ž q
] V
Ú Ó½ ±
Ô ÝUM¹Ô U —U²
Ô
ZK¦«
Ô

VU
Ò
Ô D«

WOzUÐd
Ó Wb
Ô ÒB«
Ò NÚJ«

pLÓ «
Ò

oKÓF«
Ó
”uMOUł

©

®

 ¹Ó ≠√
ÆWÐU²J«Ë …¡«dI«
w WÓFÓ²Ú*«Ô bÔ−
Ó

©

®

Æb¹bA«
Ò Ÿ«b
 B«
Ó
ZUF
^ s
Ó  v{d*«
Ó
Ô ¹Ô ÊU≠»

©

®

Æ UDO;«Ë —U׳« w g
Ô OF¹Ó ≠Ã

©

® ÆÊuLO
ÒK« tOKŽ dÓBŽÔ «–≈ ÊU ½
 ù«
 r
Ô IÔ
Ô
Ú ŽÓ j
Ú ł s
Ú ¹Ó ≠œ

©

®

Ì GÐ ÷—
ÆlU½ iOÐ
Ó √Ó ¡UD
Ó Ó_« wDÒGÓ¹Ô ≠‡¼

©

®

ÆWOÒ³B
 Ž w q
Ô LÓFÚ²Ó
Ó F«
Ó ÷«d_« Ãö
Ú ðÔ ≠Ë
∫ÖuLM«
Ô LJÚ½Ô ≤
Ò w ULÓ q
Æ dzUÞ
 uNÔÓ —uH
Ú F«
Ó M«
]
Ô B
Ô dOD
Ô ¹Ó ∫ ÖuL
uN
Ú _«
Ó ¡UÐdÔNÚJ«
Ó ÕU³
Ú  n
Ô AJÚ¹≠√
Ó Ó ¡UO
Ó ý
Ô B
Ó

Æ
Æ
¥∑

uN
Ô bÔB
Ú ¹Ó ≠»
Ó Ó ¨t¦¹bŠ
Ó w ‚

Æ
Æ
Æ

uN
Ô RÚ*«Ô bÔ³ÔFÚ¹Ó ≠Ã
Ó Ó ¨ tÔÐ]—Ó s
uN
Ó
bu«
Ó HŠ
k
Ó Ó ¨Y¹b(«
Ô
Ó ≠œ
uNÓ ¨”
Ó ÔsÐ dLÓŽÔ `
Ô »UDÒ)«
Ó bÚI«
Ó ²ÓÓ ≠‡¼

∫WOðü« q
 LÓ'«
Ô s
Ì ËÚ“Ó =q w s
 OÚ²ÓÓœ«d
 ²Ó*«Ô 5²
 LÓKJ«
Ó X
Ó Ó½ ≥
Ó  Ã
Ó ×
Ó lÔC
Ú ðÓ UÎDÒš
ÆrNðöŠ
¡UOý
Î
Ô Š
Ú — w …dO¦
Ó √Ó WU
Ò d«
Ò È√— ≠±
≠√

ÆWFO³D«Ë
] Ê«uO(«

Vz«d
žÓ s
Î Ó WU
Ú  «dO¦
Ô Š
Ò d«
Ò bÓ¼Uý≠≤
Ó
Ær_« √ÔbÓNÓOÚÓ ÎWOzUÐdÔNÚÓ W
Ô b×
Î bÚ
Ó WÔJÓLÓ «
Ò À
Ú Ôð ≠±
≠»

ÆÕËd'«


ÂU¾²«Ë
lł
Ô FÚÐÓ q
i
Ô LÓFÚ²
Ó Ôð ≠≤
Ó u«
Ó …«Ë«bÔ w »UAŽ_«
 ŽÓ V
Ætœ
»d²
«
«–≈ ≠±
] ²«Ë
Ó o
Ô KÓF«
Ô
Ó h
Ó tOK
Ó ŁÓËÓ ÊU ½ù«
Ó
≠Ã
ÆUNIMÔŽÔ s
Ó ³Ó
ÓËÓ t² ¹dÓ vKŽ dÔLM«
Ú  UNOKŽ i
] eÓHÓÓ
≠≤
 DÚI«
ÆÌWFÓÐU²Ó²ÓÔ dÌNÔý
Ú √Ó …ÓbÒŽ V
Ô K«
Ò d^L²Ó
Ô w qO
Ú ¹≠±
Ó
≠œ
ÆŸ«b
 B«
Ì WÓ
Ô HÚÒD« vC
Ó ≠≤
^ s
Ó  w½UF¹Ô uÓ¼ÔËÓ ÌWOU²²ÓÔ ÂU¹√
Ó q
Ó LÚš
¥∏

 DÚI«
ÆtI¹dÞ
Î
U
 dO
Ó
Ô w ÊU ½
Ô ù«
= ×
Ó ²ÓÔ V
Ô
Ú ¹Ó ≠±
≠‡¼
 LÚ¹Ó ÊÚ√Ó q
Æw
Ó ³Ú
Ó tÔU
 ù« vKŽ ≠≤
Ó A
Ó √Ó dÓEÔMÚ¹Ó ÊÚ√Ó ÊU ½
sOÚKOD
Ó ²Ó
Ó ½ÓËÓ ¨wðQ¹ ULÒ ÌWKÓLÚł
 œUC
 OÚ²ÓLÓKJ«
Ó Ã
Ó s
Ú Ô½ ¥
Ú L«
Ô wULNFÔC
Ô =q w 5ð
Ò ²*«
Ô d
 L«
∫s
 OÚKÓÐUI
Ô
V
Ô
V?
Ó  Y¹b(«
= ÒD?« s
^ ÒD?« œUH²Ý« ≠√
W? ?Ób?
] ?U??Ð Ãö?? F? « w?? .b??I? «
Ú ?B?
ÆWOzUÐdÔNÚJ«
Ó
 U?½«u?O?(U?Ð  U?
Ô ÐU?G?« ÔT?K?²?L?
Ó ðÓ ≠»
…dO³J«
Æ…dOGB«Ë
Ò
 d?Ú ?(«
«–≈ ô≈ »
Ó —U?
Ú ? ðÓ ô ≠Ã
Ô ? ½ b?
Ô ? L?
Ô ? ?
ÂÓe?Ó N?½«Ë ¨s
 O?ÚA?
Ó OÚ'«
Ó b?
Ô Š
Ó √Ó d?Ó B?²½«
ÆdÔšü«
Ó
w? …—«d?(«  U?
Ô H? ?
Ô ?ł—ÓœÓ i?
Ó ?M?ÚðÓ ≠œ
o?ÞU??M?*« w? l?
Ú ÔI?«
Ô H?ðÓd?ÚðÓËÓ ¨5?³?D?

ÆWOz«u²Ýô«

b?
Ó M?Ž t?ÔÓ½U??B?Š ”
Ô —U?H?« Ôj??Ðd?Ú¹Ó ≠‡?¼
 ¹Ë
 L«
ÆdNÚE«
^ bÓMÚŽ tÔK^×
Ó ¨¡U
Ó
¥π


œuL
 F«
> Ô l{
Ú uÓÐ wðQ¹ ULO  ·Ëd(«Ë
Ô ‰UF_«Ë

¡ULÝ

Ó s
Ó OÚÐÓ eÔO=L½ µ
Ó w UNMÚ q
∫tÐ ’U)«
=
fLA«
Ò

œdÚ³«
Ó
V
Ó ŁÓËÓ

√bNÚ¹Ó

·Ëd׫
Ô
ÊÚ√Ó

—UÒM«

qLM«

ÊÚ√Ó

ô

‰UFÚ_«
Ó
 LÚ¹Ô
p

œUH²Ý« nAJÚ¹Ó
 LÚ¹Ô
p

vKŽ

¡ULÝ
Ó
Ú _«
qLÒM«

ÆÎUdŠ Ë√ ö
Î FÚ Ë√ ULÝ«
Î
ÊuJð
Ô
Ô
ÓWLKJ« Ê√ kŠö½≠

µ∞

√ÔbÓ³ÚÓð w²«® WOÒKFÚH« q
 LÓ'«
Ô Ó5ÐË ©rÝUÐ √b³ð w²«®WO]LÝ
 q
 LÓ'«
Ô s
Ó OÚÐÓ eÔO=LÓÔ½ ∂
Ú ù«
∫ÖuLM« w UL©qFHUÐ
WOLÝ« WKLł
WOKFWKLł

ÆWKOLł ”bI«≠∫ÖuLM«
ÆvB
_« b− *« w ÊuLK *« wKB¹≠

ÆÎ…dO¦Ó ¡UOý
Ó 
Ó ËÓ ≠√
Ó √Ó WÔUÓŠ
Ò d«
Ò n

ÆÌWHOMŽÓ Ì…e]NÐ ÊU ½ù«
 ŽÒd«
œU
Ô LÓÝ
Ó
Ò p
Ó V
Ô OB¹Ô ≠»

Æ rÏRÚÔ b¹b
] Ÿ«b
^
Ô A«
Ô B«≠Ã

Æ ÷UO³« WÔFÓU½ ÃuK
Ò
Ô ¦«≠œ

 ł
Æ ÊöOÝ
…d¹e
Ò o
Ô ¹≠‡¼
Ó
Ô KÓF«
Ó w —U
Ô OÒD«
Ó gOF
Ó

Æ5MRÚÔ*« tÒK« dB
Ô MÚ¹≠Ë
Ó

Æ ÂÏb=IÓ²ÓÔ Y¹b
Ô («
Ó VD«
≠“
^
µ±

r?Ýô« .b?I?²?Ð Óp?–Ë ¨ÌW??O?L?Ý« q?
Ì L?
Ó L?
Ó ł
Ô v?≈ ÓW?O?ðü« ÓW??O?K?F?H?« q?
Ó Ô'« ‰u?
= ×?
Ó Ô½ ∑
∫ÖuL

M«
 FÚH« vKŽ ¨©qŽUH«®
] w UL ¨tIÔ³
Ú ¹Ó Íc« q
qŽU

qF

 ¹Ó ≠ √
Æ…¡«d
Ò Æ…¡«d
Ò bÔ−
Ó I« w WÎFÓ²ÚÔ bÔ−¹Ó VU
Ô D«
Ó I« w WÎFÓ²ÚÔ VU
Ô D«
qŽU

qF

ÆÊuLO
Ò bÏL]×
K«
Ó ŽÓ ≠»
Ó
Ó Ô ÓdB
qŽU

qF

ÆÂÓb«
] Ó²« ≠ Ã
Ô KÓF«
] o
Ó h
qŽU

qF

ÆdÌNÔý
Ú √Ó …Ób]Ž qO
Ô K«
Ò d^L²Ó
Ú ¹Ó ≠ œ
qŽU

qF

Æ5³ÓDÚÔI« w Ô…—«d(«
Ó ÔiH
Ó MÚðÓ ≠ ‡¼

bÓFÚÐÓ VÝUM*«
ÊUJ*« w UNM q
> Ô l{
Ú uÓÐ ¨©öŽU®
Î
WOðü«
¡ULÝ
Ó q

Ô LFÚ²Ó
Ó
Ó
Ú ½Ó ∏
∫q
 ŽUH« dš¬
 WÓÓdŠ

 FÚH«
ÒM« w UL q
Ó ÔkŠö½Ë ¨Ã–uL
bOK'«
Ô

Ô
qOK«

Ô
gO'«

ÊU ½ù«
Ô

Ô
pL «

Æö
Î OÚÓ ©ÊU ½ù«
® ÂUM
Ô
Ó M«
]
Ô ¹Ó ∫Ã
Ô –uL
Æ¡U*« w ©

® gOF
Ô ¹Ó ≠√
µ≤

Æb¹b
 A«
Ò œdÚ³«
Ó ÂU¹√ w ©

® dÔ¦ÔJÚ¹Ó ≠»

Ætz«bŽ√ vKŽ ©

 ²ÓMÚ¹Ó ≠Ã
® dÔB

Æ—UN
 M«
Ò bÓFÚÐÓ ©

® wðQ¹≠œ
Ó

Æ¡U Ë UŠU³
Î
VOK(«
©
Ó

®»
Ú ¹≠‡¼
Ô dÓA
Ó

> l{
Ú uÓÐ t?Ð ‰uFH*«Ë


qŽUH«Ë
 FÚH« s?
q
Ò’U?)« œuLF« w UNM q
Ó OÚÐÓ dÔO=LÓÔ½ π
 ‰uFH*«Ë
∫tÐ


qŽUH«
s
ÔkŠö½Ë ¨Ã–uL

M«
Ó  q
Ó
Ò w UL ¨tÐ
> WdŠ
tÐ ‰uFHL«

Wb
Î

qŽUH«

qFH«

WJL «
Ô b×
À
 ðÔ ÆW
Ô b×
 ðÔ ∫ÖuLM«
Ô
Î bÚ
Ó WÔJÓLÓ «
Ò
] À
ÆWÓłUł
^ lK²Ð«
≠√
Ô ¦«
Ó b«
Ò ÊU³F
Ó
Æ÷—_«
Ó
ÃuK
Ô Ò¦« wDÒGÓðÔ ≠»
ÆÓsOÚF«
Ó WÔF]ýÓ_« Í–RÔð ≠Ã
ÆWÓB
V
Ò I« cOLK²«
Ô
] Š
Ó Ó√ ≠œ
ÆË]bÔF«
Ô '«
Ú ÂÓeÓ¼≠‡¼
Ó gO
Ó

µ≥

∫ ¡ö
Ô Úù«

∫…eLN«
ÊUJ
Ô Šö½Ë ¨Ã–uLM«
k
Ô LJÚ½Ô ≠√
Ó
Ò w UL q
«d≈ ∫Âd√ ∫ÖuLM«
Ò
∫s Š√ ≠±
∫vN½√ ≠≤
∫ÈdÝ√≠≥
∫dCŠ√
≠¥
Ó
∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö≈
V
Î
Ô ²ÔJÚÓ½ ≠»
 Š
rUF«
Ó ¡U×½√ v≈ rNðö
¡UOý
Î
Ô Š
Ó 
Ó ËÓ ò≠
Ú — w ÁË
Ô Ó√— U2Ò …dO¦
Ó √Ó WU
Ò d«
Ò n
¨ÎU?H¹dÞË
Ó ÎU?³¹dÓž ÁËb?
Ú ËÓ w? rNM ÓÊËd?O¦ r]Ó²?¼« b
ÓËÓ ¨W?H?K²
Ú *«Ô
^ ŽÓ U n?

 ¹ÓËÓ ¨…¡«d?


WÓFÓ²?Ú*«Ô bÓ−
I? 

«
w
d
L
²?

¹
w 

Ó
¨
t?
Ó 

U?
Î
I
¹u
Ú
A
ðË
Ó
Ó ∆—U?IK …—U?
Î Ł≈ p–Ë
Ó
] ÓÚ ÓÚ
Ô
ÆåtO WÓOÓK ²«
] ËÓ

µ¥

∫bOA
]
Ô M«

…Úd?Ó ? C?? M?Ò ? ?« Êu?? ?B? ?G?Ô ? «  «–
…d?? −?
Ó ? ?ÒA?? « Óp?? ?ÚK?? ²?? ? d?Ú ? ÔE?? ?½«Ú
…d?Ó ? ?−?
Ó ? O?Ú ? ?ÓËÓ ÌW?? ?³? ? Š
Ú ? ? X?? L?
Ó ? ?O? ? Ó
Ó ? ?Óý  —U?
Ó ? ? n?
Ó s?
Ó ? ?½Ó n?
Ú…d?Ó ? ? ?F?? ? Ó²?? ? ?
Ú
Ú ? ? Ô U?? ? ?N? ? ?ðÔËÓÚc?? ? ł
Ó w??²?«Ò f??L?
Ú ÓA??« v??≈ d?ÚÔE??½«Ë
…d?Ó ? ? ? ? A?? ? ? ? ²?Ó ? ? ? ?M?Ú ? ? ? ? Ô …—«d?
Ï ????Š
Ó ¡U?? ? N? ? ?ÐË
Ó ¡U?
Ï ? ? O? ? ?{ U?? ? ?N? ? ?O? ? ?
Ád?Ó ? ? ? ?L?
Ó
Ó ? ? ? ?
Ó t?? ? ? ? O? ? ? ? b?
Ó ? ? ? ?ł
Ó ËÚ√Ó Íc?? ? ? ?«Ò t?Ô ? ? ? ?ÒK?? ? ? ? « u?
Ó ? ? ? ?¼Ô „«–
wUd« ·ËdF

∫Í
] dO³
]
^ uHÓA«
Ô FÚ²«
 U½«uO׫ iFÚÐÓ s
UML
ÌWKŠ— w U¼UM¹√— w²« W³¹dG« —uOD«Ë

Ô bÒ×
Ú ŽÓ À
Ó ²Ó½Ó
Æ U½«uO׫
Ó WI¹bŠ v≈ UNÐ

µµ

∫w
]
^ ÐU²J« dO³
Ô FÚ²«
¨ÃuK¦«
tO X
Ô ÁU½b¼Uý
ULÒŽÓ dÌDÔÝ
Ú DÓ
U ð
Ó ÌÂu¹ w tÐ UM³Ú−ŽÚ√Ë
Ó V
Ô
Ô
Ú √Ó WÓ
Ó LÚš
Ô ²ÔJÚ½Ó

 DÒžÓËÓ
Æ…b¹bý
Ó WÏHÓUŽ
X
Ó X
Ú KÓB
Ó Š
Ó Ë√¨÷
Ó —Ú_«

∫◊UA
Ï ½Ó
 …—bÚ
Ô vKŽ ‰^bÔðÓ w²« W³O−F«  U
uK L« iFÐÓ ¡ULÝ√
tԽU׳
V
Ó Ý
Ô tK«
Ó
Ô ²ÔJÚ½Ó
∫vUFðË
Ó
≠œ

≠√

≠‡¼

≠»
≠Ã
µ∂


”—b«

Ô b«Ë

Ò
Ò qÔHÚD«
W¹UŽ— w Q?ÓA
Ó ½Ó bÚÓËÓ ¨Ì «uM?ÓÝ
Î HÚÞ d?Ï OLÝ
] Ý ÁÔdÔLÚŽÔ “ÔËU?
Ó ö
Ó
Ó X
Ó −²Ó¹Ó ô Ϋd?OG
Ó ÊU

tłËd?š
Ô ËÓ t ušœÔ w tÔ³?Ô«dðÔËÓ tOÚKÓŽÓ ’
Ô d×?
Ú Ó½UË ¨Î«d?O¦ tÔ³^×ðÔ X
Ú Ó½U? w² «] tÒ √Ô
Ú ðÓ X


«–≈ »
 D «Ë
Ò  U½«uO
× «
¹Ó dOL
Î uÚš
s
Ó  ·U

Ô
Ó ËÓ ¨tOKŽ U
Ó XO³ «
Ó 
Ô dÔNÚ¹ÓËÓ ¨—uO
Ó s
Ï Ý
Ó ÊU
Æl−A²¹
∫ƒd−¹
Ò

ÊU?
Ó Íc « s?
] J? ËÓ ¨U?NMÚ »«d?²?ô« v?KŽ ƒd?Ô−
Ú ¹Ó ôË ¨U?¼¬—

Ì s
 ÐÒdÓ¹Ô ÊU
«c¼ È√Ó—Ó ULK]Ô ÊUJ
tO
] tÔÔuÚš
Î Ó UNIK
Ó Ó ¨Ê«dO− «
Ô
Ó p¹œ
Ó uÓ¼Ô «dO¦
Ô IÚ¹Ô
Ô A «
Ú  b¹b

¡U³²šô«
Æt²³Ó×
Ó
Ó b «
Ô Ð X
Ú ½U
Ó «–≈ tÒ √Ô n
Ó KÚš
Ó ËÚÓ√ ¨XOÚ³ «
Ú w ŸÓdÓÝ
Ú B
Ó qš«œ
Ú √Ó p¹
Ò
 Œ
ŸÔd
Ô XFÓLÝ
Ó bŠ
 √Ó wË
 _«
„d??×? ²?¹∫n??−?ðd?¹
Ô dB
Ú ¹Ô˨
Ó UOÎ UŽ
Ô ¹Ó UNKÓHÚÞ Â^_«
Ó ÂU¹

ÆXHHš∫ √b¼
Ò

…b]ý
 s
 ðÓdÚ¹Ó uÓ¼ÔËÓ ¨tz«—
 ËÓ sÚ »U³ «
o
Ú  n
Ô −
Ô KGÚOÔÓ ¨XO³ « v ≈
Ó
 N?ÓM?ÚðÓ ·
 u?
w? t?ÔðÚc?
Ó š
Ó Q?ÓÓ ¨t? O?M?ÓO?ÚŽÓ s?
Ú  d?ÔL?
Ó « Ÿu?
Ú
?
Ô œÔËÓ ¨Ÿe?ÓH?Ó «

Ætuš∫tŽË—

n
 X
Ó ËÓ ¨tŽËÚ—Ó s
Ú Š
Ï zUš
Ó ½ÚÓ√ «–UL ∫tÔ Ó X
Ú U
Ú   
Ú √Ób]¼ÓËÓ ¨UNMC

Æ·u
Ð

øw
Ò MÓÐÔ U¹
¨w?ÒÔ√ U¹ Ôp?¹b?
Ò « tÔ½Ò≈ ∫Ôq?HÒD? «
ÆwMKÓÔQÚ¹Ó ÊÚ√Ó œ«—
Ó × Ó bÚIÓ Ó
Ó √ÓËÓ wÐ o
Ôq??ÔÚQ??¹Ó Óp?? ¹b?
Ô
Ò ? « Òs?? J?? ËÓ ∫ÂÒ_«
ƉUHÞ_«
Ó
Ô ÔQÚ¹Ó ôË `
q
Ó
Ó LÚI «

¨`
 LÚI «
Ô ¦Ú wM½Ò≈ ∫qHÚD «
Ò
Ó W³ÒŠ
Ó q
µ∑

Æp¹b «
ôË
Ú  w HÚ½Ó w
Ò «c¼ s
Ó LŠ
Ú √Ó ÊÚ√Ó lOD²Ý√
Ô
 ÒD? « v ≈ tÔÐU×
ŸUD²Ý«
Ó ¼ÔËÓ ¨VO³
„UM
Ì Ý
Ú  
Ú —ÓdÒÓËÓ ¨UNMЫ vKŽ dOL
Ú IÓKÓ
Ó
Ó D«
Ó Â^√Ô X
Î
lÓMIÚ¹Ô ÊÚ√Ó VO³
Ò
ULÓ ¨œô
Ó q
Ô ÔQÚ¹Ó ô nOF
Ó p¹b «
Ó
ÊÒÓ√Ë ¨Í
ÏÒ uÓ bÏ ÓËÓ tÔ½]QÓÐ «dOLÝ
Ï {
Ô D «
Ó ËÚ_«

ô≈ q
Ô ÔQÚ¹Ó ô p¹
Ó b «
Ú ¹Ô ôË `
Ó HÚÒD? « lÓMÓÚ√Ó VO³
Ò Ê]√Ó
Ì LÚÓ WÓ³]Š
Ò Ê]Ó√Ë ¨U?NNÔ³A
Ó f
Ó OÚ Ó tÔ½ÒQÓÐ q
Ó D «
Æ`LÚI «
Ó »u³
Ó Š
Ô

 b «
¨p¹

bÓFÚÐÓ ·U
¹
ô·
Ì LÚÓ WÓ³]Š
Ô HÚD «
Ò lÓMÓ²«
Ó  ÂuO «
Ô
Ó uÚÝ
Ó
Ò s
Ó tÔ½Ò√ÓËÓ ¨`
Ó f
Ó OÚ Ó tÔ½]QÓÐ q
 d]
ŸU?
¨Â^_«
Ô  
Ó p¹
Ô b?
Ó Íc « UNKHÚD  X?
Ú ŠUð—«Ë
Ï {
Ó D²Ý«
Ó
Ô Ó ¨nOF
Ò «Ë Í
y uÓ bÏ ÓËÓ uÓNÔÓ
Æ—ÔuB
Ì LÚÓ WÓ³ÒŠ
Ò
] ²Ó¹Ó ÓÊU ULÓ `
Ó f
Ó OÚ ÓËÓ ¨bÏ ÓËÓ tÔ½ÒQÓÐ tÔFÓMIÚ¹Ô ÊÚ√Ó VO³
Ô D «
ÎUuš
Ó š«œ T
Î zUš
 ŸÔd
Ì
ÂÌuÚ¹Ó ÈuÝ d]LÔ¹Ó rÚ ÓËÓ
Ó ³²Ó

Ó XOÚ³ «
Ú OÓ UH
Ó q
Ú ¹Ô UNMÐUÐ «–S ¨bŠ«Ë
t?Ô^√Ô tÔ²?ÚM?Ó C?²?ÓŠ«
Ó 
Ú U?b?MÚŽËÓ ¨p?¹b?
Ò « s?
 D «
p
Ó ½ÒQÐÓ VO³
Ò bÓMÚŽ lÚM²ÓIÚðÓ rÚ Ó√Ó ∫tÔ Ó X
Ó
Ú U
¨b?
Ó ? ?
Ï ? ÓËÓ Óp??½Ò√ÓËÓ ¨`?? L?
Ú ? Ó W?Ó ?³?Ò ? Š
Ó X?
Ú ? Ó
q
Ô ÔQÚ¹Ó UL½Ò≈ËÓ ¨œô
Ó q
Ô Q¹
Ô ô p¹
Ô b «Ë
Ó ËÚ_«
Ò
ø`
 LÚI «
Ó »u³
Ó Š
Ô
Ô H?ÚÒD?? « Ó‰U?
Ós?? X?
Ô F?ÚÓM??²?Ó«Ú b?
Ú ÓI??Ó ∫q?
 ËÓ ¨`
 D «
s
Ì LÚÓ WÓ³ÒŠ
Ò
Ú J
Ô
Ó X
Ú Ó wM½Ò√Ó VO³
X?
Ô
Ú Ó w?M½ÒQÓÐ Óp?¹b «
Ò l?
Ó MIÚ¹Ô ÊÚÓ√ tÓ w? u
bÔI²ÓFÚ¹Ó p¹
Ó b «
Ì LÚÓ WÓ³ÒŠ
Ò ÊÒQÐÓ rÔKÓŽÚ√Ó U½QÓÓ ¨`
Ó
µ∏

¨`?
 L?
Ó ?O?Š
Ú ?Ó W?Ô ?³?]Š
Ó w??M?½ÒÓ√ w??½«d??¹ s?
w??M?½ÒÓ√ ôu?? w?M?K?ÓÔQ?Ú¹Ó ÊÚ√Ó ‰ÔËU??×?¹ÔËÓ
ÆtÔMÚ »
Ô d¼√
Ô

p¹œ v ≈ Êü«
tÔFÓMÚÔ_ ªÊ«dO− «

Ó ËÓ «dO¦
Î Ó Â^_«
Ô XJÓ×{
Ó
Ó Ã
Ú QÓÝ
Ú U
Ô dÔš
Ó ∫UNMÐô X
ÆœuŽ
Ì LÚÓ WÓ³ÒŠ
Ó Í
Ó ½ÒQÓÐ
Ó
Ó Ó√ v²ÒŠ
Ó w½dE²½U ¨`
Ó X
Ú Ë
y uÓ bÏ ÓËÓ p
Æ…dOB∫…eOłË

Ì…e?OłË …Ìb?
 ł
Ô X
Ú œU?
Ó
Ò Ô b?
Ó FÚÐÓ  
Ó ŽË ¨Â^_«
Ó d?Óš
ÆXF ð«∫XłdH½«

l?
Ú Ó U?Ë ¨r?
Ó M?²?Ó«Ú b?
Ú I?ÓÓ ∫U?N?M??Ðô
Ú X?
Ô  ?²?Ó³?ÚðÓ w?¼Ë
◊u?? D? ?š∫d?? ¹—U??Ý√

ö? ¨`?
Ì L?
Ó b?
Ó ½ÒQ?ÓÐ Ôp?¹b?
Ó ?
Ú Ó W?Ó³?] ?Š
Ó X?
Ú Ë
Ï ÓËÓ p?
Ò «

œu?B?I?L «ËÆtłu «

ÆÂuÚO «
Ú

Ó ðÓ
Ó bÓFÚÐÓ Íb ËÓ U¹ n
ÆÕd t½√

¨q?
 H?ÚÒD? « d?Ô ?¹—U?Ý√Ó X?
Ú ł
Ó d?ÓÓH?½« U?M?¼ÔËÓ
¨r?
Ô ‰U
Ó ËÓ ¨t?Ô
Ú ŠU?
Ú FÓ½Ó ∫t?Ò_
Ô H?Ú½Ó X
Ó ð—«Ë
Ú
Ì·uÚš
Ó U?L?½Ëœ
Ó Ã
Ú √Ó ÊÚ√Ó l?
Ó
Ó dÔš
Ô O?D²?ÓÝ
Ú √Ó Êü«
Æp¹b «
Ó 
Ò s

µπ

∫WK¾Ý_«
ødOL
¹Ó ÓÊU Íc « U ≠±
Ô
Ï Ý
Ó tÔMÚ ·U

øp¹
Ó b «
Ô FÓHÚ¹Ó dOL
Ó «–U ≠≤
Ò ÈÓ√— «–≈ q
Ï Ý
Ó ÊU
øUH
Î zUš
 dOL
Ó dÓ
Ó «–U*≠≥
Ï Ý
Ó Œ
øt HÚ½Ó s
Ú ŽÓ dOL
Ï Ý
Ó bÓIÓÓ²Ž« «–U ≠¥
øUNMÐ«Ú WÓKÓJA
Ú Ô ]q×
Ì
Â^√Ó X
Ú ³Ó¼Ó–Ó s
Ó ¹ÚÓ√ ≠µ
Ô ²Ó dOLÝ
ødOL
Ì Ý
Ò ÓqFÓÓ «–U≠∂
Ó …bÓŽU
Ó LÔ  VO³
Ô D «

 D «
øVO³
Ò Âö
 JÓÐ tŽUM²«
bÓFÚÐÓ b¹b
Ì ł
«–U* ≠∑
Ú  dOL
Ó
Ó s
Ï Ý
Ó ·Uš
øWOÓ½U¦ «
Ò …dÒÓ*« w Â^_«
Ô XKÓFÓÓ «–U ≠∏
øtÔ Ó —Ïd=³ÓÔ „UM
Ó ¼Ô q
Ú ¼ÓËø
Ì Ý
Ó ¹√—
Ó Ð p
Ó dOL
Ó ·uÚ

Ô U ≠π
 b «
 ËÓ o
ødÓš¬
Ì Í
Ú ¼Ó ≠±∞
Ó dzUÞ
Ú  ËÚ√Ó p¹
Ó  …ÎdÒÓ X
Ó HÚš
Ó ³ÓÝ
= √Ó s
Ò s
Ó q

∂∞

WÔGÓK «
^
∫”—
 b «
Ó LÓ'«
q
Ô V
Ó
Ò w ¡Uł
Ó U V
Ó
Ó Š
Ó WOðü«
Ô ð=dÓÔ½ ±
Æ`
Ì LÚÓ WÓ³]Š
Î LÚÝ
Ì LÚÝ
Ú p¹b «
Ú ³Ó¼ÓÓ– √
Ó f
Ó OÚ Ó «dO
Ó Ê]QÓÐÓ tŽUMù
Ò v ≈ dO
Ó Â^√Ô X
ÆtÔÔuÚš
Ó ËÓ dOL
Ó ‰«“
Ï Ý
Ó Õ
Ó dÓ »
Ã
Æ—uO
 D «
Ò ËÓ  U½«uO(«
Ó s
¹Ó dOL
Ó  ·U

Ô
Ó
Ï Ý
Ó ÊU
œ
Æp¹b «
¹Ó dOL
Ó  ·U

Ô
Ò s
Ï Ý
Ó œUŽ
Ó
Æ`
Ì LÚÓ WÓ³]Š
Î Ý
Ò lÓMÓÚ√Ó ‡¼
Ó f
Ó OÚ Ó tÔ½]QÓÐ «dOL
Ó VO³
Ô D «
 q
 L «
∫WOÓðü«
 LÓ− «
y š
Ó  WÓ³ÓÝUM
 L «
Ó —U²
Ó UN²Ó×
Ú ½Ó ≤
Ô w j
Ú ðÓ w² « WLÓKJK
Ô WÓÓœ«d
Ô WÓLÓKJ «
Ô

…dOB
Ó Ó

lOD²Ó
Ú ¹Ó

 ¹Ó
v ≈ q
Ô B

·u)«
Ó

XFÓ
Ó ð«]

ÆÌ «uMÓÝ
Ì Ý
²Ó¹Ó rÚÓ ≠√
] Ý dOL
Ú
Ó X
Ó Ô dLÚŽÔ “ËU−

 ²ô«
Æ—uO
 D «Ë
Ò  U½«uO
Ó s

Ó  »«d
Ú vKŽ ƒÔdÔ−
Ó ≠»
Ú ¹Ó ô dOL
Ï Ý
Ó ÊU
ÆŸeÓH «
o
Ó s
Ó  n
Ô −ðÓdÚ¹Ó uÓ¼ÔËÓ tÔHÓKÚš
Ó »U³ «
Ó KÓžÚÓ√ ≠Ã
Ó
ÆÌ…eOł
Â^_«
Ô X
Ó ËÓ Ì…dÓ²ÚÓ bÓFÚÐÓ  
Ú œUŽË
Ú ł
Ó
Ó dÓÓš ≠œ
Æt
 HÚD «
q
Ò d¹—UÝ
√Ó X
Ú ŠUð—«Ë
Ú ł
Ô HÚ½Ó X
Ó
Ô
Ó dH½«≠‡¼
Ó
∂±

∫WOðü« q
 LÓÔ'« w ◊uDš UN²×
Ó œ«b{√
V
Ó ðÓ w² «  ULKJ «
Ó
Ô ²ÔJÚ½Ó ≥
ÆtHÓKÚš
dOL
Ó »U³ «
Ó KÓžÚÓ√ ≠√
Ó
Ï Ý
Ó o

ÆlЫd «
bÓFÚÐÓ f
n
=
^ B «
] wðQÚ¹Ó ≠»
Ò nB «
Ô U)«
Æ UN]_«
Ô Â«b
 Ú√Ó X
Ó ×
Ú ðÓ WÔM]Ó'« ≠Ã
ŸÓdÓÝ
Ó b «
Ú √Ó p¹
Ò «c¼ È√Ó—Ó ULK]Ô dOL
Ï Ý
Ó ÓÊU ≠œ
 ²šô«
ÆXOÚ³ «
Ó
¡U³
Ú w
Ó qš«œ
ÆfL
 A «
Ò ‚Ëd
 ý
Ô q
Ó ³ÚÓ dÓ−
Ó Ô½ ≠‡¼
Ú ÓH « wKÒB

∫wðQÚ¹Ó ULO ⁄«d
Ô LJÚ½Ô ¥
Ó H «
Ó q
øw
 X
Ô
Ï zUš
Ó ½ÚÓ√ «–U* ∫ ÂÒ_«
Ò MÓÐÔ U¹ n
∫dOL
Ï Ý
Ó
ƉUHÞ
Ó
Ó q

Ô ÔQÚ¹Ó ôË `
Ô ÔQÚ¹Ó p¹
Ó b «
Ô
Ó q
Ò J ËÓ ∫ ÂÒ_«
Ó LÚI «
Ò s
∫dOL
Ï Ý
Ó
∂≤

∫ÖuL
Ô LJÚ½Ô µ
Ó M «
Ò w ULÓ q
ÆWÎLÓ ²Ó³ÚÔ …Ô√ÓdÚ*«Ó X
Ú ½U
Ó

Æ UL
ÓÎ  ²Ó³ÚÔ qłd «
Ô
ÊU
Ó

X׳√
Ó

ÆUDOA
Î
½Ó V U
Ò `
Ú Ó√ ≠√
Ô D «
Ó ³Ó

XKÒþÓ

ÆUHzUš
Î
Ô HÚD «
q
= q
] Óþ ≠»

Æ

X
Ó OÚ Ó

ÆUHO

Î Ô p¹
Ô b «
Ò f
Ó OÚÓ ≠Ã

Æ

X½U
Ó

ÆUHOD
Î Ó VO³
Ò ÊU
Ó ≠œ
Ô D «

 —U

ÆUN
Î ł
= uÓÔ rÔK=FÓ*«Ô —U≠‡¼
Ó

Æ
Æ

Æ

 Ó WEÓŠö

 dÓHÚÔ*« vMÒ¦ÓÔ V
l«u

M «
 «œ
Ò w UL UNFÓLÚł
Ó Ô lÓÓ ¨Ã–uL
Ó ËÓ WOðü«
Ô ²ÔJÚ½Ó ∂
∫…eÓLÚN «
Ó
lL'«

vM¦*«

œdH*«

WOÓMÐÚ√Ó

Ê«¡UMÐ

¡UMÐ
¡UDž ≠√
¡UŽË≠»

¡«cŠ≠Ã
¡UŽœÔ ≠œ
¡«ËœÓ ≠‡¼

∂≥

∫Ã
 –uL
Ô LJÚ½Ô ∑
Ó M «
] w ULÓ ⁄«d
Ó H «
Ó q
∫Ì…RÓ³Ô Ó dÔ]cÓÔ ≠‡¼

g³Ó∫WÌ−
Ó FÚ½Ó dÔ]cÓÔ ≠√

∫WÌUF
Ó ½Ó dÔ]cÓÔ ≠Ë

∫”
Ì dÓÓ dÔ]cÓÔ ≠»

∫ÊUð
Ì √Ó dÔ]cÓÔ ≠“

∫ÌWÓU½ d]cÓ≠Ã
Ô

∫ÌWłUłœÓ dÔ]cÓÔ ≠Õ

∫Ì…dÓIÓÐÓ d]cÓ≠œ
Ô

  UL
 KJÓKÚ  V
 *«Ô lÓLÚ'«
∫Ã–uLM «
Ó V
Ò w ULÓ WOÓðü«
Ó ÝUM
Ô ²ÔJÚ½Ó ∏
dO Jð lLł

r UÝ Y½R lLł
 UÝbMÚNÓÔ

r UÝ dc lLł

œdH

ÊuÝbMÚNÓÔ


Ï bMÚNÓÔ
Ï÷d=LÓÔ
dU Ô
ÏqHÚÞ
ŸÏ—«e
 Ô
ÂœU

bN²Ó−
Ú Ô
∂¥


∫ ¡ö
Ô Úù«
 Ó w …eÓLÚN «
  UL
 KJ «
∫VÝUML «
Ú ËÓ bÓFÚÐÓ WÓOÓðü«
Ó √d
Ô IÚ½Ó ≠√
Ô UN½UJ
Ó l{
”ËË—

·ËË—

ÊËuý
Ô

‰Ëu Ó

∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö
Î ≈ V
Ô ²ÔJÚÓ½ ≠»
∫UNMÐô
Â^_«
Ô Xł
Ú Ó UË ¨rÔ ²Ó³ÚðÓ w¼Ë ¨Ì…eOłË Ì…bÒÔ bÓFÚÐÓ  
Ú œUŽË
Ó
Ú X
Ó
Ó dÓš
bÓF?ÚÐÓ Íb ËÓ U¹ n?
Ì LÚÓ WÓ³?]Š
Ó b?
Ó ½ÒQ?ÓÐ p¹
Ô b «
Ú

Ó Óð ö ¨`?
Ó
Ó X
Ú Ë
Ï ÓËÓ p
Ò l?
Ó M²Ó«Ú b?
Ú IÓ Ó
ÆÂuÚO «
Ó
¨r?
Ô ‰U
Ó ËÓ ¨tÔ ?
 HÚÒD? « d¹—UÝ
√Ó X
Ú ŠUð
Ú ł
Ú FÓÓ½ ∫t=_
Ô HÚ½Ó X
Ó —«Ë
Ú ¨q
Ô
Ó dÓÓH?½« UM¼ÔËÓ
 b «
Ì uÚš
Æp¹
Ó  ·
Ó UL½Ëœ
Ó Ã
Ú √Ó ÊÚ√Ó lOD
Ó
Ò s
Ó dÔš
Ô ²ÓÝ
Ú √Ó Êü«

∫bOA
]
Ô M «

œdÐÔ sÐ —UAÐ
Ò

∂µ

X?? ¹Ú]e?? « w?? ]q??Ó
?? « V?
^ ?ÔB??ðÓ X?? ? ?O?Ú ? ? ?³?Ó ? ? ? « ÔW?? ? ?Ð]—Ó ÔW?? ? ? ÐU?
Ó ? ? ?ЗÓ
 u?
] ? ? « s?
Ô ? ? ?
Ú ? ?B?
Ó ? ?Š
Ó Ï p?? ?¹œËÓ Ì U?? ? łU?? ? łœÓ d?Ô ? ? ÚA?? ?ŽÓ U?? ? N? ? ? Ó

∫Í
] dO³
]
^ uHÓA «
Ô FÚ² «
Æp¹b «
 HÚD «
= WÓB
Ú ðÔ WÎH¹d
]  tÔ³A
Ó ÞÓ WÎB
Ò  wJ×
Ò ËÓ q
Ú ½Ó

 dO³
 J «
∫w
]
^ ÐU²
Ô FÚ² «
Æ©p¹b «Ë
=
`
 MÚF «
 ðÓ bÓFÚÐÓ v Ë_« …dÓIÚH « WÓÐU²
Ú OÔ Ê«u
Ò WÔKÓHÚD «®∫
Ó ³B
Ô dOOG
Ó  bOF
Ô ½Ô

∫◊UA
Ï ½Ó
Æp¹b «Ë
 HÚD «
= WÓB
Ô ¦=LÓ½Ô
]  q
Ò q

∂∂


WÔ×
Ò «ËÓ ¡«c
] B
Ô G«


”—b«

 s
b?
 {
Ó ¡«c
Ú ËÓ ¨ÊU?½ù« …UO×
Ô IHÚ¹Ó t½Ëœ
Ó  «ÎbÒł Í
y —Ëd?
Ô G«
¨q
 L?
 ŽÓ Ϋe?łUŽ Ì…dÓ²?ÚÓ bÓFÚÐÓ `?
Ó A
Ó ½Ó
Ú ¹Ë¨t
Ó F«Ë
Ó W?dÓ×?
Ó « s
Ô ³B?
Ô ÞU?
ÆUMODF¹∫UM×
Ú MÓLÚ¹Ó

U?M²DÓA?½Ú√ÓËÓ UMU?LŽQÓÐ Âu?
Ò WÓU?
Ò U?M×
Ó D«
Ó IMÓ W?ÓÓ“ö«
Ô M?ÓLÚ¹Ó ¡«c
Ô G?U


 FK«
U¼d?OÚžÓËÓ WÝ«—
] ËÓ w
 A?
Ú LU
Ú L«
Ó bÒ«Ë W?ŠU³
Ò «Ë V
Ó Ó WHÓK²?Ó
Ô
Ó_« s
ƉULŽ

Ó 

ÆÃU²½«∫bOuð

b?Ou?
 ž l?
Ô KN?Ú²?Ó
Ô ÔQ?Ú½Ó s?
Ó OŠ s
Ô ×?
Ú ²?Ó U?Mz«c
Ó O?Lł
Ó p?
Ú ½Ó ô q?
Ú ½ÓËÓ÷uÒFÓ½Ô ULÓ ¨r
−« uÒLÔMÔ tÔC
Ó FÚÐÓ ÂÔb
²Ó
½Ó UL½Ò≈Ë ¨WUD«
Ò
Ú
Ú
Ú
Ô
«–≈¨
 Ìn?¹eÓ½ Ë√ ÕËd
Ì −
Ú  n
Ô K?Ó²Ú¹Ó U tÐ
Ô Ð UM²ÐU?
Ó ≈ bÓMÚŽ ÌW−
Ó ½Ú√Ó s

∂∑


 ÊÔe²Ó ?
Ác¼
Ú ¹Ó rÓ
Ú œ«“
Ú −« ÊÒSÓ ¨t²łU
Ó Š
Ó vKŽÓ ÔÊU?Ú½ù« UNÔËUM
Ó ²Ó¹Ó w²« ¡«c?G« WÔO]LÒÓ  
Ó
ÆWłU
Ó ÚËÓ UNKÓLFÚ²Ó
Ò
Ó ×«
Ó X
Ú OÓ …ÓœU¹
Ó e«
t?ÔMÚËÓ ¨ U³
 OÚ?
 ¹Ú—ÓbÓB
 ž v?KŽÓ ÊU½
 q
Ô B?
Ô ]M?« ∫‰Ë]Ó_«¨s
Ú Ó s?
Ú  tz«c
Ô ù«
Ô ×
Ó Oz—Ó s
Ú ¹Ó
t«uH«Ë
¨ «Ë«dÓC
Ú «Ë
 ³«Ë
 √Ó d¦
Ó Ó√ vKŽÓ q
Ô B
Ó
Ó ‰uI
Ô ×
Ô »u³×U ¨¡«cG« Ÿ«u½
Ú ¹Ó
Ó —uO
 ¼Úb?
s
Ô B?
Ò  U½«u
OÓ×?
Ô ×
Ô
^ «ËÓ r×
Ú ÒK« vKŽÓ q
Ú ¹Ó UNMÚËÓ ¨Ô„U?LÝ
Ú _«Ë
Ô D«Ë
Ó « ∫w½U¦«Ë
iOÚ³«Ë
 ׫Ë
Æs
s
Ò s
Ó ³Ú−«Ë
Ó ³ÓK«Ë
Ó LÚ«
Ô QÚ½Ó Íc«] VOK
Ô
] tÔMÚ cÔš
Ó
Ó

W?¹ÓcG?ÚÒ²?K W?“ö« WO?Ò ÝUÝ_«
= J?
Ô  bÒÐÔ ô
Ó œÒ«uL?
Ó « l?
Ó OLł
Ó Í
Ó u×?
Ú ¹Ó ÊÚ√Ó tÔK?ÔÔQÚ½Ó Ì¡«c?ž q
Ì O¦Ó ÌŸ«u?½Ó√ w? UAM?Ò « bÔłu?
 LÚI?Ó U W?LÓFÞÚ_«
`?
Ó s?
] ?
Ó  …d?
Ó ¹ËÓ ¨dÔJ?
^ «Ë UAM?] « U?NL^¼Ó√ÓËÓ
œuł
 ³«
 √Ó r?
 EÓFÚÔËÓ …—Óc«Ë
Ò −«
^ “=—ÔÓ_«Ë U?ÞUD³«Ë
Ï uÚÓ uÓNÔÓ d?ÔJ]«
^ UÒÓ√ ¨WU?
Ó ‰uI
Ô Ÿ«u½
Ó
 B
Æq
 
]
dJ]«
 √Ó d¦ÓÚÓ√ w
Ó ÓËÓ t«uH«
Ó Ÿ«u½
Ó F«Ë
Ó —bÓMÚLÓA«Ë
^ V
 G«
 s
w²« WO]½bÓFÚL«
 Ú_«
Ó vKŽÓ ÊU½ù«
q
Ô B
Ô
Ô ×
Ó ËÓ
Ó Õö
Ú ¹Ó ¡«c
ÆW¹ULŠ∫WŽUM


 WÎŽUM
 JÚðÔ
 bÔłu
`
 KÚ w Õö
Ó Ác¼ 
Ú_«
Ó b]{
Ô _«
Ó ðÔËÓ ¨÷«d
Ó Ó tÔ³Ô
 FÚÐË
¡«c
Ô WLÓFÞÚ_«
Ó i
 D«
ÂUF
Ò
Ô
Ó G« Ê]Ó√ U?LÓ ¨Èdš_«
Ó e³?Ú «Ë
Í
 b?
^ √ÓËÓ ¨÷«d?Ó_« s t²?¹U?
Ó L×  U?M?O?U²OHUÐ ÓÊU?½Úù«
^ LÔ¹Ó

Æ÷dÓLU


 tÔ{
Ô dÒFÓ¹Ô UNO h
Ì IÚ½Ó
Ó Ð WÐU
Ó û
∂∏

WNÓU?H«Ë  «Ë«d?ÓC
ž ÔÊU?½Úù«
Ú «
Ô FÚ³?ÓÓ ¨ÎU?šu³DÚÓ Ë√
ÎU?ł“UÞ ÁÔ¡«c
 q?
Ô ÔÚQ¹ÓËÓ
Ó i?
Ú
ÓÔ NÔ?
q
Ú ÓËÓ ¨w
Ó Wξ?ÓOÒÓ½ U?NÔËU?
ÆqNÝ∫sO¼
Ú ¹ÓËÓ ¨sO?Ò¼Ó UNG?ÔC
y N?Óý UNL?
Ó FÚÞÓ ÊÒ_
Ó M²Ó¹Ó
Ò

 GÚ¹Ó ÊÚ√Ó V?
 ¹Ó tÔ½]√Ó dÓOÚžÓ ¨…bÓFL?
Ó ³ÚÓ «b
q
Î OÒł
Ú ¼Ó
Ó UNKÓ
Ô −
Ó « vKŽÓ UNLÔC
ËÚ√Ó Ì—U?³?žÔ s?
 K?^ ?
Ú  U?N?Ð o?
Ó K?ŽÓ b?
Ô J?¹Ó U??L?
Ó ²?Ò K? ªU?N?K?Ú√Ó
Ú Ó Êu?
Ò  h?

 «Ë«dÓC?
Ú «Ë
r×
Ò Ó W?O‡]z«cG« œÒ«u?L«
Ó
Ú KU
Ó WÔO]IÐÓ UÒÓ√ ¨r?
Ó OŁ«dł
Ó
ÔqNÔ
Ó `
Ó ³ÚÓ UN ³ÚÞÓ s
Ú Ôð v²ÒŠ
Ú  b]ÐÔ öÓ
Ú ¹ÓËÓ ¨WÎO]Ný
Ó ³B
Ó ªU?NKÚ√Ó q
ÆUNMÚ …ÔœUH²Ýô«Ë
¨UNLÔC
Ú ¼Ó
Ó

ÆWML«∫W½«b³«

∂πÌ
Ì
s
] ‰ÓËUM²
Ú —U¦
Ô ùU ¨W³ÝUMÔ  UOÒLÒJÓÐ ÂUF
Ó D«
Ó ½Ó ÊÚÓ√ UMOKŽÓËÓ
«c¼ wË ¨÷«d_«
Ó s
WÓ½«b
Ó Ác¼
Ó dO¦J«Ë
Ó ³«
Ó
Ó V
Ô ³Ò
Ó ¹Ô WLÓFÞÚ_«
w˨UMUł
Î ËÚœÓ W{U¹
Ó dÒK Ê]SÓ ‰U−L«

Ú √Ó Wö
Ó Ý
Ó w Ϋd?O³Ó «—


 MÚÓ
Æ…ÓbOF
¨…ÓbÓOÒ−«
Ò « UM×
Ó ×«Ë
Ó «
Ò …UO
Ó
Ó WÓ×
Ò B

∫WK¾Ý_«
Æ¡«cGK bÓz«u
 Ó Àö
Ó ŁÓ dÔÔcÚÓ½ ≠±
 ž «—bB UL¼ U ≠≤
øÊU
 ½ù«
Ú ¡«c
W¹ÓcGÚ²Ó WÓÓ“ö«
ÆÊU½ù«


WÓOÝUÝ
Ó œ«u*«

dÔÔcÚ½Ó ≠≥
Ò
]
ÆUA]M« UNO bÔłu
Ó ŁÓ dÔÔcÚ½≠¥
Ó
Ó ¹Ô ÌWOz«c
Ò ž œ«u
] Ó Àö
øÊU½ù«

r

…ÔbÓzU
 w
Ú ' WOÒ½bÓF*«
Ú Õö_«
Ó ¼ U≠µ


øWξÓO=½Ó  «Ë«d
Ú «Ë
C
t«uH«
Ó FÚÐÓ ÊU½ù«
i
‰ÔËUM
Ó
Ô
Ó ²Ó¹Ó «–U*≠∂
øUNKÚ√Ó q
Ó ³ÚÓ —UC
 «Ë
t«uH«
Ô 
Ô
Ó q
Ú žÓ V
Ô −¹Ó «–U* ≠∑
øUNKÚ√Ó q
Ó ³ÚÓ Âu×
 K«
Ò a
Ô ³ÚÓÞ UMOKŽÓ V
Ô −¹Ó «–U*≠∏
øÂUF
 D«
Ò s
Ú V
Ó  —U¦
Ô ù«
Ô ³=
Ó ¹Ô «–U≠π
  W{U¹
 d«
øÊU
 ½ù«
Ú r
Ú −
= …ÔbÓzU U ≠±∞

∑∞

WÔGÓK«
^
 *«Ô qOD
∫q
 ÐUI
 ²Ó
Ó ½Ó˨
y š
= Ô b]{ —U²
Ó UN²Ó×
Ú ½Ó ±
Ú Ô*« w UNFÔC
Ó wðQÚ¹Ó ULO j
Ú ðÓ ÌWLÓKÓ q
Ô
Í—Ëd{ dÔOÚÓž WU×ÒM«

WOFÓð

W³Þd«
Ò

bÔIHÚ¹Ó

…œU¹“

…UO(
ÆÊU½ù«

 {
Ó ¡«c
Ó Í
y —Ëd
Ô G« ≠√
ÆWU'«
 ³«
Ò ‰uI
Ò bÔłu
Ô rEÓFÚÔ w UAM«
Ó ¹Ô ≠»
ÆWÓ½«ÓbÓ³«
 D«
Ò s
Ú
Ó  —U¦
Ó V
Ô ³=
Ó ¹Ô ÂUF
Ô ù«≠Ã
Æ…bOF
Ô FÓ−
Ó d«
Î Ý
Ó Š
Ó UMðUO
Ó q
Ú ðÓ WÔ{U¹
Ò ≠œ
ÆdyCÔ ÊU½ù«

r
Ô IÚÓ½ ≠‡¼
Ú ł w  UMOU²OH« h
∫qÐUI*« ⁄«dH« w tFÔC
Ó ½ÓËÓ ¨wðQ¹ ULO j
y š
= Ô ·
 Ô —U²
Ó UN²×
Ó ðÓ WÌLÓKÓ q
Ó œ«d
Ú ½Ó ≤
Ô
…c¹c
Ó Ó

`
Ô MÓLÚðÓ

…uÒI«
Ô

l³ÓMÚÓ

ÎöNÚÝ
Ó

ÆWÓU
Ó ÒD« UMU
Ó ł
Ú √Ó ¡«c
Ô G« wDFÚ¹Ô ≠√
¡«cG —ÏbÓB
ÆÊU½ù«

Ú Ó  U³
Ô M«≠»
Ò
Æ÷«d_«

rÓ
V
Î Ó ÊU½ù«
Ô
Ú b]{ WŽUM
Ú ł WÔO]½bÓF*«
Ú Õö_«
Ô
Ô JÚð≠Ã
ÆUMÎO=¼Ó ÂUF
 D«
Ò mÓC
Ú Ó q
Ô FÓ−
Ô ³Ú]D« ≠œ
Ú ¹Ó a
ÆWÎO]Ný
Ó WÎNÓU X
Ó
Ô KÚÓ√≠‡¼
∑±

∫⁄«
Ó LÚ½ÓËÓ ¨wðQÚ¹Ó ULÒ WÓ³ÓÝUM*«Ô WÓLÓKJ«
Ó —U²
Ó dÓH«
Ó UNÐÔ ú
Ú ½Ó ≥
Ô

 U³ÒM«
uL
Ò ½Ô
UM×
Ô MÓLÚðÓ

hIÚ½Ó
q
Ó F«
Ó


ÆÊU½ù«

r
Ú ł

 ÂÔbÓ
w ¡«c
Ú ²
Ó ¹Ô ≠√
Ô G«
 ž —œUB
ÊU½ù«
 Ó bŠ
Ó
Ú ¡«c
Ó √≠»

Æ
Æ

w dÔJ]«
^ bÔłu
Ó ¹≠Ã
Ô

Æ÷d*U
Ú  ÊU½ù«

rÓ
Ô d=FÓ¹Ô ¡«cG«
Ó Ð WÐU û
Ú ł ÷
Æ…ÓbÓO'«
Ò
= WÓ×
] B«

≠œ
WÔ{U¹
Ó d«
= ≠‡¼

∑≤

 ULKJ«
∫Ì…bOH
Ì LÓł
Ó ÂÔb
Ó
Ú ²Ó
Ó Ô q
Ô w WOðü«
Ú ½Ó ¥
 ¹Ô ≠√
∫Ô `³B
∫ÊÔe²Ó
Ú ¹Ó ≠»
∫ bÔłu
Ô
Ó ð≠Ã
∫q
Ô NÔ
Ú ¹Ó ≠œ
∫h
Ô K]
Ó ²Ó¹Ó ‡¼
 *«Ô ÊUJ
 *«Ô …—U
 ýù«
 ÝUM
∫ÖuL

M«
 Ó*« w V
Ó rÝ«
Ò w ULÓ V
Ú ²Ó
Ó ÝUM
Ó ÂÔb
Ú ½Ó µ
pKð

Ê«c¼

ÊUðU¼

¡ôR¼
Ô

ÏjOA½Ó V
Ò «c¼
Ô UD«
ÆW¹ÓcGÚ²K
 ¹Ò—Ëd
 {
Ó ÊUð
 œU*«
] ÊU²
Ò

∫ ÖuLM«
]
≠√

Æ¡«bFÓÝ
Ó OÒ{U¹d«
Ô Êu
=

≠»

 Ô …ÔœU*«
Æ…Ïd]C
]

≠Ã

 ž «—bÓB
ÆÊU
 ½ù«
Ú ¡«c
Ú Ó

≠œ

Æ¡U
Ò D«
Ò
Ô ×
Ò  √Ó »
Ô ö
∑≥

p¾Ë√

≠‡¼

 *«Ô œuL
¨qÐUI
 F«
Ó ½ÓËÓ ¨WOðü« qLÓÔ'« w WÓK?ÓBHÓMÚ*«Ô dÓzUL
 C«
] Ã
Ú ²Ó
Ó w UNFÔC
Ô d
Ú ½Ó ∂
∫Ã
 –uL
M«
w ULÓ
Ó
Ò
 HÓMÚL«
WKÓB
d

zUL
]
C«
Ô Ô
X½√
Ó

ÆÂUF
Ì ÞÓ ÊËœ
 s
Ó ÞUA
Ó ½Ó bÔIHÚ²ÓÝ
Ú  p
Ó ∫Ã
Ó M«
]
Ó X½√
Ô –uL
ÆWUD«
Ò bO
 uÚ²Ó UMz«c
 ž lOL
Ô KNÚ²Ó
Ô ×
Ó ł
Ó p
Ú Ó½ ô s
Ú Ó½ ≠√
Æq
Ó F«
Ó  ÊU³]×ðÔ UL²ÔÚ Ó½√ ≠»
ÆÂÌuÚ¹Ó q
] Ô WÓ{U¹
Ó d«
 ðÔ s
Ó Ý
] ²½√
Ô ≠Ã
Ò s
Ú —UL
ÆUNKÚ√Ó q
Ó ³ÚÓ WÓNÓUH« ÊuK
Ó GÚðÓ rÚ²ÔÚ Ó½√ ≠œ
Æw²×
Ó UŠ_
Ô w
Ò  vKŽ k
= {U¹d«
Ò ÍœUÒM« w »
Ô —]bÓðÓÓ√ U½√ ≠‡¼

 *«Ô œu?LF«
qÐUI
Ó ½ÓËÓ ¨WOðü« q
 L?
 C«
] Ã
Ú ²Ó
Ó w UNF?ÔC
Ó Ô'« w WÓKÓB²]*«Ô d?ÓzUL
Ô d ?
Ú Ó½ ∑
∫ÖuLM« w UL
 ²L«
WKB
 C«
]
Ó dÔzUL
 Ã
U½Ó
Ó U
ÆW
Ó ÒD« UMÓ×
Ó M«
]
Ô MÓLÓ¹Ó ¡«c
Ô G«∫
Ô –uL
 WÓłUŠ
 G«
 WÔO]L=Ó ≠√
ÆwL
bÔ
Ú ł
Ó
Ô ðÓ UNÔËUMð
Ó Ó√ w²« ¡«c
Æp
Ó ²×
Ú UŠ ≠»
]  vKŽ k
Æw
Ó XOÚ³«
y Ný
Ó w ÁÔb^FÔ½ Íc« ÂUF
Ô ÒD« ≠Ã
 ł
ÆUMU
Ó dK
Ú √Ó WöÝ w dO³
Ï Ó —ÏËÚœÓ W{U¹
Ò  ≠œ
∑¥

∫VÝUMÔ*« UN½UJÓ w WOðü«
WÓu u
Ó
*«Ó ¡ULÝ_«
lÔC
Ó Ó½ ∏
Ó
Ó
 K«
ÊU²

]
wð«uK«

Íc«]

w²«]

ÆUMðUO( Í
 {
Ó tÔKÔÔQÚ½Ó
y —Ëd

 K«
Ê«c
]
¡«c
Ô G«≠√

Ò ¡«c
ÓWU
Ó D«
Ô G« UMODFÚ¹Ô ≠»

ÆwuO«
UMÞUAÓ½ w UNłU²×
½Ó
=
Ô
 G« vKŽÓ ULNÔMÚ q
 U³
Ô B
Ô M«
Ò ∫UL¼Ô ¡«c
Ô ×
Ú ½Ó

 Ê«—bÓB*«
Ú ≠Ã
ÆÔÊ«uO(«Ë
Ó

ÆÊU²
 O]NÓý ULNÔ³^Š√Ô

 ÊU²NUH« ≠œ
¡U
= ‡¼
Ô M«

Æ UDOA
½Ó s
Ï
Ó KÚLÓFÚ¹Ó

∫lLÚ'«
Ó WÓI¹d
Ô Šö½ÔËÓ ¨Ã
 –uL
Ó lÓLÚł
Ó ÞÓ k
Ó M«
] w UL WOðü«  ULKJ«
Ó V
Ô ²ÔJÚÓ½ π
WOÝUÝ√
≠√
WUÞ≠œ
Ò
5U²O≠‡¼

 UOÝUÝ√
Ò

WÐU ≈≠Ë

…bÓO=ł≠Ã
Ó
cÔš
Ó RÚ¹Ô

∑µ

…œU¹“ ≠»

cÓš
Ó √Ó

∫ÃÓ–uLM«
Ò

∫ ¡ö
Ô Úù«
WÐU² kŠö½Ë
Î 
Ô öF
Î  w{U*« q
 FÚH« s o²ÓA
Ú ½Ó ≠√
Ô Ã–uL
Ó M«
Ó w ULÓ UŽ—UC
∫…eÓLÚN«
Ó
cÔš
Ó RÚ¹Ô

cÓš
Ó Ó√ ∫Ã
Ó M«
]
Ô –uL

dÓÓ√Ó ≠Ã

Ó Ó√Ó ≠√
q

vðÓ√Ó ≠œ

dÓÝ
Ó √Ó ≠»
∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö≈
V
Ó
Î
Ô ²ÔJÚ½≠»

Ô ½Ó Ì¡«cž q
= JÔ b]Ðô
 —ÓbÓB
 ž vKŽ q
Ô B
ÚÊ√Ó tÔKÔQ
Ú Ó s
Ú  UMz«c
Ô ×
Ô ËÓ ¨sOÚOz
Ó —Ó s¹
Ú ½Ó
Á¡«c?
Ô ÔQ?Ú¹Ó ÊU?
¨W¹Óc?G²?Ò K W?“ö« WO?] ÝUÝ_«
Ó œ«u?
Ô ½ù«Ë
Ú
= *«Ó l?
Ó ž q
Ó OLł
Ó Íu?
Ó ×
Ó ¹Ó
 i
i
Ô FÚÐÓËÓ ¨w
Ó UNLÓFÚÞÓ Ê]_
Ó WξÓO½Ò UNÔËUM
Ô FÚ³ÓÓ ¨Ušu³
Î DÚÓ ËÚ√Ó Uł“UÞ
Î
y Ný
Ó ²Ó¹Ó WNÓUH«
 ³ÚÞÓ s
 z«c
 œ«u
ÆUN
Ò G«
Ú  bÒÐÔ ô WO
= *«Ó

∫ UþuH×
Ú L«
Ó
ò∫ vUFðÓ ‰U
Ó
å
©±∑≤∫ …dI³« ®

∑∂

∫Í
] dO³
]
^ uHÓA«
Ô FÚ²«
Æ5D
Ú )«Ë
Ó WNÓUH« Ÿ«u½
 √Ó iFÚÐÓ s
Ô b]×
Ó 
Ú ŽÓ À
Ú KÓ w Ÿ—ÓeÚðÔ w²«Ò  «Ë«dC
Ó ²Ó½Ó

 dO³
 J«
∫w
]
^ ÐU²
Ô FÚ²«
 
Æw
Ó ÂUF
Ì ÞÓ s
Ú ŽÓ dÌDÔÝ
Ó LÚš
Ó V
> MOD
Ú KÓ w
> ³FÚý
Ú √Ó W
Ô ²ÔJÚ½Ó

∫◊UA
Ï ½Ó

Ì ž W³Ół
ÆÌWO]Ný
Ó ¡«c
Ú ²Ó
Ó
Ú ËÓ œ«bŽ≈ w UNÔb
Ú ½Ó w²« œ«u
Ò L«
Ó ¡UL
Ó Ý
Ú √Ó dÔÔcÚ½≠±
ÆÁÔbÔz«u
 Ó˨
∫Y
Ô OÚŠ
 
 ŽÓ Ì UuKFÚÓ lÔLÓ−
Ú  q
Ó
Ó tÔŽ«u½√
Ô
Ó s
Ó F«
Ó s
Ú ½≠≤
∑∑


”—b«


Ô B«
qÔ¼U−«
o¹b
]

d?Ô O?¦Ó ÏÊU?J?Ó∫W?ÐU?G«

ÌWÐUGÐ tI¹dÞ w d]Ó ËÓ ¨dÌHÓÝ
Î ł
Ó ö
Ó vKŽ ÊU
Ô —Ó Ê]Ó√ vJÓ×
Ú ¹Ô

Æd−A«
]

uÓ×?
Ó uÚÓ U?NO l?
Ú Ó½ v?CLÓÓ ¨rÔÒÓQ?²¹Ó ÌÊ«u?OŠ
Ó  
Ó LÝ
Ó ËÓ ¨ÌW?FÝ«Ë


Æ‚UÝ∫ŸcÚł

 w? ÎU??Þu?Ðd?ÚÓ ÎU??×?¹d?ł
Ÿc?
Ú ł
Ò «
Ó ÎU??ÐÒœÔ b?
Ó ł
Ó ËÓ Ó„U?M?¼ÔËÓ ¨ u??B?
g?? ÓD??F?Ó ? «Ë Ÿu?? −? «  U?
Ó
Ô ? ö??ŽÓ t??O?Ú ? ÓK??ŽÓ  
Ú b?
Ó ? ÐÓËÓ ¨…Ìd?Ó ?−?
Ó ?ý

Õd??'« b?
Ó
Ò ?ý∫b??L?
Ò ?{

¨…dÓ−?
Ò s?
Ô ł
]
Ó  tÔB?
Ó K]š
Ó ËÓ ¨t?U?× q
] dÓ¨
Ó s?¹b?
Ó A«
Ô d?Ò « ‚
Ó ¹bA«

Æ‘ULI« s WFDIÐ

v²ÒŠ
 −Ð q
] þÓËÓ ¨ÁU
Ó ËÓ
Ó  Á—«u
Ô IÓÝ
Ó ËÓ tÔLÓFÓÞÚ√Ó rÒÔŁ ¨tŠËd
Ó ł
Ô tÓ bÓL]{
∑∏

ÆbÓB
Ó
Ë
Ó ÂÓeÓŽÓ∫r]¼Ó

 ≈  
tÔFÓ³ðÓ dHÓ «
Ô ł
Ó LÔÐ q
Ó ËÓ ¨t?ÔðÔu]
Ô tO
Ú œUŽ
] WK?Ó«u
Ô d«
] r]¼Ó sOŠ
Ó

Æ 
Ú “eF
Ò ðÓ∫  
Ú bÓÞ]uÓðÓ

ÎöOK
Ó q
Ó N]LÓ²ÓÓ ¨t²IÓ«dLÐ
tÔÓ `
Ó
Ó LÓ
Ú ¹Ó ÊÚÓ√ ÁułdÚ¹Ó tÔ½Q]ÓËÓ ¨»
^ b«
^v?CÓ r]ÔŁ ¨t?O?ÚÓ≈ «œ
Î œÒuÓ²?ÓÔ ¨tÔM?Ú ÎU?ÐdÒI?Ó²ÓÔ ¨»
^ b?
^ « t?ÔIÓ×?Ó vÒ²?Š
 
 ¹d?ÓÞ w »
Ô ł
Ú b?
Ó Þ]uÓðÓ bÚ
ÓËÓ d?HÓ «
Ò o
^ b«
^ t?ÔFÓÓ —U
Ó Ý
Ó ËÓ ¨q?
Ô d«
]
ÆÊU

 d²ÓHÚ¹Ó ô s
 OÚI¹b
Ó 
Ó «—UË ¨WÔ
ö
Ó F«
Ó ULNÔMÓOÚÐÓ
Ì GÚ²?Ý«Ë
W
«b
Ó ¼ÚbÓÐ ÊËd?
Ó B«
Ò Ác?N »«d
Ó EÔMÚ¹Ó ”U
Ó
Ú WÌA
Ô M?Ò « ÊU

ÆrN³OB¹∫rNÐU²M¹

t?B?zUBš∫t?²?F?O³Þ
ÆtðUHË

·uÚ «

Ô rÚNÔÐU²M¹
Î ÓËÓ ¨t³ŠU
ËÓ »
Ó —uF
Ó OÚÐÓ
Ô ý
Ô ÓÊU U «dO¦
= b«
^ s
¨t?ÐU×D« vKŽ q?
Ó ł
ËÓ ¨Ê«u?O׫
«c¼ s
Ó
Ú 
Ô d«
] «c¼ ÊuuK¹
Ó

 ÝU?M?L?
ÊÚ√Ó V?
Ó q?
Ò Ô w?? ÊU?H?K?²?Ó ?
Ú ËÓ ¨¡Ìw?
Ú ¹Ó U?L?N?ÔÓ
Ô « d?O?ÚžÓ s?
Ú ý
 Ý


¨tuK
w tÔMÚŽÓ n
 V
¹Ô
Ô K²Ó
Ú ¹Ó s
Ú Ó ÊU ½
Ô ù«
Ô wË t²FO³Þ
Ó ŠUB

ÆtðUdBð∫tuKÝ

r?
Ó ł
Ós?¹c«] ¡ôRN lÚL?²Ó
Ú NÔLÓKÓŽÚÓ√Ë ¨Áuô
Ô
Ú ¹Ó rÚÓ q
Ô d?] « Ê]√Ó dÓOÚžÓ
ÆW³×
^ ÁcN ÕUð
Ú B«
Ï dÚÔ tÔ½Ò√Ó

∑π

Ï —Ú√Ó∫ÊU?
÷
Ô ? ²? ?
Ú ? ³?Ô ?«
dL¦ÚÔ dÏ−
Ó Óý UNO

¨t?O `¹d
Ô ł
Ó š
Ó œÓ ÂÌuÚ¹Ó  «–
Ó ËÓ
Ó ²?Ó
Ú OÓ s?O?ðU ³« bÓŠ
Ó √Ó q
Ô d«
] q?
¨V?F?Ó²«
Ô ł
 −?Ð »
] …b?
Ú  q?
] ý s?
Ô d?] « ÂU?
Ó ½ËÓ ¨Á—«u?
^ b«
Ò f?
Ó K?Ó−?
Ó Ó

vKŽ d]I?²Ó
Î ÐÓ X
Ú œUŽ
Ú ³Ó¼Ó–Ó r?
Ú HÓ
ÓËÓËÓ W?ÏÐUÐ
Ú ¡U−
Ú ²Ó W?Î O½UŁ  
Ó ËÓ «bOF
] ÔŁ ¨tNł
Ú ËÓ vKŽÓ X
Ó –Ô  
Ó Ó
UN½]√Ó Y
Ô OÚŠ
Ó tł
Ú ŽÓ U¼bÓF³¹Ô ÊÚ√Ó »
Ó ¨`
Ú KHÚ¹Ô rÚKÓÓ t¹ÚbÓOÓÐ tI¹b
Ú ËÓ s
^ b«
^ ‰ÓËUŠ
Ó bÚ
ÓËÓ ¨tH½√Ó
Æb¹b
Ì ł
] ×
U ÊUŽ
Ú  tNł
Î œuFð
Ó dÚÝ
] dOD
Ú ½U
Ó
Ó s
Ú ËÓ vKŽÓ j
Ô ²Ó WO½UŁ
Ô
Ó UNMJ
Ô ðÓ X
 ËU×
 c«
 žÓ
 s
…—Ód=JÓ²ÓL«
²Ó
^ Ác¼
Ú  »
Ô tðô
Ó LÔ VO−
Ô
Ú ðÓ ôË ¨Á«ÔbÒ×
Ó ²ÓðÓ w²« WÐUÐ
^ b«
^ V
Ó C

ÊU
Î −?
Ó LÓŠ
Ò ≈ t?ÔMÚ ÊU?
t?ł
Ó Î«d?O³Ó «d
Ó ULÓ ¨t³ŠU
Ú ŽÓ U¼œU?FÐ≈ w
Ó Š
Ó q
Ó ËÓ ÂU

Ó ÊÚ√Ó ô
Ú ËÓ s
 —UD
 ½U

 
 ŠU
 Èu¼Ó√Ó ¨Á—«u
¨WÔÐUÐ
WÔÐUÐ
Ô OÚŠ
tł
 −Ð
^  
Î
^ X
Ó Y
Ó c«
Ó Ó ¨WH
«Ë
Ó c«
Ó t³
Ú ËÓ vKŽ tÐ
.q
 ł
Ó ËÓ
Ô d«
] ÂÔœÓ ‰UÝ
V³Ó
Ð »
Ú
Ó ÊËœ
Ó tÔ³ÓŠU È–¬ b
Ó t²
UL×
Ó
Ò ·
Ó dÓŽÓ
Ó Ð UL½Ò≈Ë ¨tÔMÚ bÌB
] b«
^ Ê]√Ó ”U
Ô M«
∫Óq?O
UL¹b
Î
ÓËÓ ¨”U?
Î ¦ÓÓ ULN?Ô²ÔB
Ò tÔKÔÓ
U?M²Ó¹Ó ö?
] 
X
Ú ×?
Ú √ÓËÓ ¨Ád?OJHÚðÓ ¡uÝ
Ô M«
Ó ³Ó
Ô ËÓ tK?NÚł
Ó
Æq
Ì ¼Uł o¹b
Ì 
Ï 
UŽ ËybÔŽÓ
Ó s
Ú  dÏOÚš
Ó q

∏∞

∫WK¾Ý_«

ø»
Ô ł
Ó œU
Ó s
Ó ¹ÚÓ√ ≠±
] b«
^ q
Ô d«
Ò ·
Ó 
øq
Ô ł
X
Ô
Ú ½U
Ó nO
Ó Ó ≠≤
Ô d«
Ò ÁÔbÓł
Ó ËÓ UbM
Ó Ž »
= b«
Ò WUŠ
øUÞuÐ
Î dÚÓ »b«
ÊU s¹√
Ó ≠≥
^
ø»
Ô ł
Ó FÓÓ «–U ≠¥
= b^K q
Ô d«
] q
ødHÓ «
Ô ł
Ó bÓŠ
Ó «u
Ó Ô q
] WK
Ô d«
Ò œ«—
Ó Ó√ UbÓMÚŽ À
Ó Íc« U≠µ
 D« vKŽ q
ø»
Ó ł
”U
Ó
Ò ÊU
Ó «–U* ≠∂
= bK
^  tÐU×
Ô d«
] ÊuuK¹
Ô M«

øt³ŠU
tł
 ù
 »
Ô LÓF«
Ú ŽÓ WÐUÐ
Ò œUFÐ
Ú ËÓ s
Ó c«
^ b«
^ tÐ ÂU

Ó Íc« q
Ó U ≠∑
øq
 ł
Ó bÓŠ
Ô dK
]  À
Ó «–U ≠∏
øUNOKÓŽÓ ÂÓbÓ
ÚÓ√ w²« WKÓFÚH« bÓFÚÐÓ »
Ô B½Ó rÓÐ ≠π
] b«
^ n
ø”
 —Úb«
Ó  bOH
] s
Ô ²Ó
Ú ½Ó «–U≠±∞

∏±

WÔGÓK«
^
∫WOðü« q
 LÓ−«
 ÓH« ¡q
Ú LÓ wðQÚ¹Ó ULÒ WÓ³ÓÝUML«
Ó —U²
Ú Ó½ ±
Ô w ⁄«d
Ô WÓLÓKJ«
Ô
Ìo¹b
Ó

ŸÓcÚł

dÓÓH «
]
ÊU²
Ï ÐÔ

 OÓ(«
Ê«u
Ó
Æ…dÓ−
Ò
Ó A«

Ô »UD×
Ò «Ó lÓDÓ
Ó ≠√

‡Ð o
 Úd«
Ô Ó(« UMM¹œ
Ô UM¦^×
= vKŽ nOM
Ô ¹≠»
Ó

Æ…ÏdO¦
√Ó tO
Ó Ó —U−ý
Ï

Ô ÁbÓMÚŽ Íb«Ë ≠Ã

ÆUNO≈ ·dF
Ì bK
^ ²K] Ì…b¹bł
Ó Ê«
Ó ÐÔ v≈

”U
Ô ÒM« V
^ ×¹Ô ≠œ


Æq
Ì ¼Uł

 ËybÔŽ≠‡¼
s
Ï

Ú  dÏOÚš
Ó q
Ó

Ì Ô q
  U
 LÓKJ«
∫…bOH
Ì LÓł
Ó ÂÔb
Ú ²Ó
Ô w WÓOÓðü«
Ú ½Ó ≤
∫WÐUG«
≠√
Ô
∫bL]Ó{ ≠»
∫oLŠ
Ó
Ó √≠Ã
∫V
Ó
Ó Cž≠œ
∫ 
Ú bÓÞ]uÓð≠‡¼
Ó
∏≤

 L«

 L«
∫W³ÓÝUM

Ó ½ÓËÓ WÓ³ÓÝUM
Ó —U² ½

Ó ×
Ô WŽuL
Ú L«
Ó X
Ú ðÓ UNFÔC
Ô WÓLÓKJ«
Ô
—uOÞÔ

 U½«uOÚŠ
Ó

 «dAŠ
Ó

WÐUÐ
Ó –Ô


Ó √Ó
d
Ú ½Ó

VKÚÓ
q³ÔKÚÐÔ

»
Ò œÔ
dIÚ
Ó

WD

—uHB
Ú ŽÔ

WKÓ×
Ú ½Ó
Wý«d
Ó Ó

W{uF
Ó
ÐÓ

dOÚžÓ q
 LÓ−«
 LÓ−«
lÔC
Ó ½Ó ¥
Ò q
Ó
Ô ÂU
Ó Ó√ © ® …Ó—Uý
Ó ≈Ë ¨W×O×
Ó B«
Ô ÂU
Ó Ó√ © ®…—Uý≈
∫wðQÚ¹Ó ULO W×O×B«
Ò
 o¹b
Æq
UŽÓ Ë>bÔŽÓ s
Ï ¼Uł
Ú  dÏOÚš
Ó q
Ï 
Ó ≠√
Æ…dÓ−
] ŸcÚł w UÞuÐ
Î dÚÓ U×¹d
Î ł
Ô ł
Ó A«
Ó UÎÐÒœÔ q
Ô d«
Ò bÓł
Ó Ë≠»
Ó
ÆtFÓÓ ÁcÚš
Ô ł
Ó dÓÓð ≠Ã
Ô QÚ¹Ó rÚÓËÓ t½UJ
Ó Ó »
] b«
^ q
Ô d«
] „
ÆWÏ
«b
 ł
Ó ½≠œ
Ó 
Ó »
Ó ÐÓ  Q
Ú A
Ó
= b«
^ ËÓ q
Ô d«
] 5
Æq
 ł
Ó »
Ó IÓÝ
Ó
Ô d«
Ò tł
Ú ËÓ vKŽ dÓ−
Ó («
^ b«
^ j
Ú √≠‡¼
∏≥

 dÚŠ
w? U?LÓ ©…e?ÓLÚN?Ó «® ÂU?N?H²Ýô« ·

 L?
 ŽÓ ‰ÔQÓ ?
Ú ²?ÝU?
Ó Â«b?
Ú Ð W?Oðü« q
Ó −«
Ô s?
Ú ½Ó µ
∫W³ÓÝUML«
 dÚÒ²« Wö
Ú ËÓ …UŽ«dÔ lÓÓ Ã
 Ó–uLÒM«
Ô rO

Ó ŽÓ l{
ø«b
Î O=ł
 b¼Uý

Ó
Ó
Ó WOŠd *«

Æ«b
Î O=ł
 b¼Uý∫ÖuL
M«
Ó
Ô
Ò
Ó WOŠd *«
Æ”
Ô √ÚdÓ
≠√
Ó
Ó —Úb«
]  
ÆWłU(«
X
Ó
ÚËÓ o¹b
Ó B«
Ò  
Ô bÚŽUÝ≠»
Ó
Ó
Æ·
 M«
Ô  
Ó
Ó “U
Ò Õ
Ô bÚL]{≠Ã
Ó dÚ'«
ÆVFÒK« w wzöÓ“Ô X—Uý≠œ
Ô
 X
ÆUNÓ ³ÚŠ
Ú Ó …d]N«
Ô IÚKÓÞÚÓ√ ≠‡¼
Ó s

⁄«d
Ó ½Ó˨©
 HÚ²Ýô« …«œ
 H«
Ó w UNFÔC
Ó ¹Ú√Ó® W³ÓÝUML« ÂUN
Ó √Ó —U²
Ú ½Ó ∂
Ó v²Ó® ËÚÓ√ ©s
Ô
∫VÝUML«

v²Ó

s¹Ú√Ó

ødO³J«
lÔU'« bÔłu
Ô
Ó ¹Ô

≠√

øvB
_« b− *«
 —“
Ó

≠»

 
 dG*«
ø»
Ú …ö
Ó X
Ô
ÚËÓ

≠Ã

øÊuLK
Ú *«Ô ÂuB
Ô ¹Ó

≠œ

øbNÚ*«Ó W OM
Ô Ó bÔłuð
Ó

≠‡¼
∏¥

s
 LÓ−«
Ú  WKÓLÚ−«
Ô vKŽÓ √ÔdÓDÚ¹Ó U …UŽ«dÔ lÓÓ WOðü« q
Ô vKŽ ©f
Ó OÚÓ ® qÔšbÚ½Ô ∑
∫ÃÓ–uLÒM« w ULÓ dOO
Ì ÚGÓð
ÆÎUŠu²HÚÓ „U³
Ô A«
^ f
Ó OÚÓ

ÆÏÕu²HÚÓ „U³
Ô ^A« ∫ÖuLM«
Ò
Æq
Ï 
UŽ »
^ b«
Ò ≠√
Æ…dO³
Ï Ó WÐUÐ
Ô c«≠»
Ò
ÆdOG
Ó ÊU²
Ô ³«≠Ã
Ï 
Ô
ÆrÏUþ Ô qł
Ô d«≠œ
]
Æb¹bý
Ô DÓF«≠
g
Ï
Ó ‡¼

 ÝUML«
∫V
Ó ½Ó˨
 M«
Ó ÝUML«
Ò …«œ√
Ó ÂÔb
Ú ²Ó
Ô ÊUJL« w UNFÔC
Ó W³
Ô wH
Ú Ó½ ∏
rÚÓ

≠√

U

ÆU¼UŽ—Ú√Ó q
Ú ÐÓ  U½«uO(«
Ú √Ó
Ó »
Ô d{

≠»

s
Ú Ó

ÆtÔý«d
Ó  s
Ô LÓ¹Ú√Ó V
Ú ð=dÓ¹Ô

≠Ã

ô

Æ«bOH
Î Ô dO¦
Ó q
Ô Ú_«
Ó
Ô J«

≠œ

Ɖu J«
Ó
X
Ô ³Ú³Š
Ó √Ó

≠‡¼

f
Ó OÚÓ
∏µ

ÆwÝË—œ dOC
Ó L¼Ú√Ô
Ó ×
Ú ðÓ q


∫ ¡ö
Ô Úù«
∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö≈
wðQ¹ U V
Î
Ô ²ÔJÚ½Ó
Ì G?Ú̲?Ý«Ë W?ÌA?
»
Ó ¼ÚbÓÐ ÊËd?
Ó O?ÚÐÓ W?
«b?
Ó B?
Ò « Ác?N? »«d?
Ó E?M?¹ ”U?
Ó ò
= b?
^ « s?
Ô M?« ÊU?
 uÚ)«

ÊuuK
¹ÓËÓ ¨Ê«u
 OÓ(«
Ó «c¼ s
Ó —uF
Ô rÚNÔÐU²M¹
Î ÓËÓ ¨t³ŠU
ËÓ
Ó
Ú  ·
Ó U «dO¦
Ô ý
Ô ÊU
 D« vKŽ q
Ó ł
q
Ó q
= Ô w ÊUHK²

Ó ł
Ú ¹Ó ULNÔÓ ¨tÐU×
Ô d«
] Ê]√Ó dÓOÚžÓ ¨¡Ìw
Ú ý
Ô d«
] «c¼
¡ôRN lÚL²Ó
ÆåW³Ó×
s¹c«
^ ÁcNÓ ÕUð
Ó
Ú B«
Ï dÚÔ tÔ½Ò√Ó rÚNÔLÓKÓŽÚÓ√Ë ¨Áuô
Ô
Ú ¹Ó rÚÓ
∫…eÓLÚN«
Ô Šö½Ô˨
 –uL
Ô LJÚ½≠
Ó ÒM« w ULÓ q
Ô
Ó WÓÐU²
Ó  k
Ó Ã
RÞ«u
Ô ð∫
Ó ðÓ
Ó QÓÞ«u

∫ÖuL
Ó ½Ó

∫QÓ³ÒMÓðÓ
∫QÓ{
] uÓðÓ

∫ UþuH×
Ú L«
Ó
»U?×?=B?« s?? Ê]d?Ó¦?J?
Ú ²?Ó ?
Ú Óð ö?
 ]A?« Ë√ ÂU?F?]D?« s Êu?
»«d
Ô J?¹Ó

œU?
Ó I?¹b?Ó s? „
Ó Ë^b?
Ô H?²?Ó ?
Ú Ô p?
Ô ŽÓ
Á«d?
Ô ? ? ðÓ U?? ? d?Ô ? ? ¦?Ó ? ? Ú√Ó ¡«
Ó b?
Ò ? ? « Ê]S?? ? Ó

©wËd« sЫ®

∏∂

∫Í
] dO³
]
^ uHÓA«
Ô FÚ²«

«u
 L«
∫WOðü« n
 ŽÓ …ÌbOH
Ì LÓ−
Ó s
Ó Ô q
Ô Ð dÔ³=FÓ½Ô
Æs¹dšü«
 Ó ‰uš
 bÔ Ê«c
 ¾Ú²Ýô«≠œ
Ó ‰“UM

Æb¹b
Ì ł
Ì uÚLÓÐ W¾ÓMN²«≠√
Ò
Ó œu

Ì
 ðÓ vKŽ rK=F*«
ÆtzUH
 ý W³ÓÝUM 
Ó W¾ÓMNÚð≠
Ô »
Ó ‡¼ ÆUM tLOKF
Ó LÔÐ i¹d
Ó dJÚý≠
ÆtK«
Ò `O³

ð≠
Ó Ã

 dO³
 J«
∫w
]
^ ÐU²
Ô FÚ²«
∫o¹b
 B«
Ì LÓł
Ó
V
] ‰ÓuÚŠ
Ó q
Ô ÀöŁ
Ô ²ÔJÚ½Ó
≠√
≠»
≠Ã

∫◊UA
Ï ½Ó
ÆU½ƒöÔ“ U¼√ÓdI
= ]B« w UNIÔK=FÓ½Ô˨©
Ó
Ó OÓ ªn
Ó »
= b^«® ‰ÓuÚŠ
Ó Ì UuKFÚÓ lÔLÓ−
Ú ½≠
∏∑

π
…ÏdOD
Ó Š
Ó …ÏdÓA
Ó š
Ó WÔÐUÐ
Ó ÔÒc«

”—b«

= Ô w s¹dO¦Ó ôUHÞ√
q
Î
Ô q²ÔIÚðÓ ¨—UDš_«
Ó Š
Ú …ÔdO³
Ó …ÏdÓA
^
Ó Ó ¨r−
Ú ×«
Ó …ÔdOG
Ó 
Ó WÔÐUÐ
Ó c«
Æ—U³J«∫sOGU³«

¨sO?Ó GU?³?« s
Î bÓŽÓ n?
Ú ðÔ ËÚ√Ó ÔX?OLðÔËÓ ¨ÌÂU?Ž
Ó  Ìq?O?KÓ dÓO?ÚžÓ «œ
Ô FC?

 «dA×

 lÔł
 dÚ¹ÓËÓ ¨ U½«uO

…dÓ¦ÚÓ v≈ p
Ó –
Ó p

Ô KNÚðÔËÓ
Ó «Ó —bÓÚÓ√ s Ú UN½]√ÓËÓ ¨UNŽ«u½√
Æ÷«d Ú_«
Ó rOŁ«d
 ł
 LÚŠ
Ó q
Ó vKŽÓ
«uK^þÓ ¡UL
ŽÓ WÐUÐ
Ú  ržÚd«
^ dÔ Ú√ÓËÓ
Ó KÓF«
Ô Ê]√Ó s
^ vKF
Ó ¨VO−
Ï
Ó c«
Êd?? l?? L? ł∫ÊËd??

v²?ÒŠ
Ô ÊuÝ
Ì Ô …Ób]Ž
Ò ¨UN½ËR?
Ó ý
Ó —ÔbÚ¹Ó ÊËd?
Ó «u?FOD²?Ó

Ú ¹Ó rÚÓ r?
Ú NÔ½S?

ÆÂUŽW¾ ÍËU
¹Ë

¨bO
 Q?Ú²«
 Ý
] t?ł
Ú  Ϋd?O?¦Ó «uHÔA?JÚ¹Ó ÊÚ√Ó Âu?
Ú ËÓ vKŽÓ U?¼—«d
Ú √Ó s
Ú O«
Ó

—U?
Ú ?ðÓËÓ ¨U??N? U?
Ó O?Ú ?ÓËÓ øÂU?
Ó ?O?ÚÓ
Ô ?²? ?
Ó ?F?ÞÓ b?
Ô −??ðÓ n?
Ô ?M?ðÓËÓ r?
^ ÔA??ðÓËÓ l?
Ô L?
Ó ?
?
Ú ðÓ Úq??¼ÓËÓ øÈd?ðÓ n?
 HÚ½Ó s
øUN²¹Už 
U
Ú ŽÓ lÔ«bð˨UN
Ô
Ó —
Ó v≈ dOD
Ô ðÓËÓ ¨UN

∏∏

÷d?? ? ? ∫b?? ? ? ? d?? ? ? «

 Ý
‰UN
 ËÓ b Ód«
Ô IÔM?ÚðÓ UN½Ò√Ó WÐUÐÓc«
 ŽÓ ·
^ s
Ô dÓFÚ¹ÔËÓ
Ú ù«
] rOŁ«d
Ó ł
Ó q

ÆsOF« VOB¹

V?
=
?
Ô ³?= ?
?
Ó ðÔ w?
Ó ¼Ë¨U?¼d?O?Ú ?žÓËÓ q?
^ «Ë b??O?zu?H?O?Ò²??«Ë «d?O?u?ÔJ?«Ë
Æ…dO³Ó∫WŠœU

Ô ²?ÔHÚðÓ r?
p?
Ú  t?ÔK?ÔIÔM?ÚðÓ U?L?Ð WΊ
Ó 5?
Ó Ž—«e?L?K
Ó O?Ł«d?ł
Ó s
Ó œU? d?ÓzU?
š

q²Ið∫ p²Hð


 MUÐ
ÆWOÓýU*«Ë
 U³
Ò

u=Ó'« w uLM¹Ó UNŽ«u½Ú√Ó dÔ¦ÓÚ√ÓËÓ ¨U³¹d
Î IÚðÓ ÊUJ
Ì Ó q
= Ô w gOF
Ó ðÓ ÊÚ√Ó lOD
Ó ðÓ WÔÐUÐ
^
Ô ²

Ó c«Ë
 ÓuÚ¹Ó bÓFÚÐÓ f
Ó OÚÐÓ 5ŁöŁ
ËÓ ÌW¾Ó uÓ×
Ó ðÓËÓ ¨T
 «b«
ÎW−
Ó
Ó ²MÚ Ô 5
Ô IHÚðÓ …bÓŠ«u« …d]Ó*« w WÎC
Ú ½Ó lÔC
Ò

Ì dÓ¹ò
s?
 «—Ë–U?
I?« w? v?I³?ÚðÓ Æå U?
Ó  U?¼d?OÚžÓËÓ œU?L? 
«Ë
Ó ÎU?½«b¹œ
]
Ó v?L?
Ò

Ó ðÔ …Îd?Ó O?G?
 OÚ³«
 C
i
Ú ËÓ w √ÔbÓ³Ú¹Ó UÐUÐ
Î –Ô `
Ô LJÚ²Ó

 OÚŽu³
Ó H«
Ú ðÔËÓ ¨u]LÔM«
Ò UNO q
Ó
Ó l{
Ô ³B
Ú ðÓ s
Ó Ý
Ú √Ô uÓ×
Ú ½Ó  ö
Æb¹b
Ì ł
Ú 
Ó s
W?FÓ³?ÚÝ
 A?
 D«
Ò  «d?
Ó ×«
Ú  »UÐ
^ «Ë
Ó W?ŽÓdÚÝ
Ô ‰b?
] F?ÓL?
Ô Ð d?Ô O?DðÓ bÚÓËÓ ¨…d?ÓzU?
Ó Ÿd?ÓÝ
Ú √Ó s?
Ô c?
 dÚ{
 uÚ
Ì ²Ú uKO

.UN²×
Ó  
Ó s
Ú ŽÓ Z
Ï ÓÞ UNÓ˨
Ó Mł
Ú √Ó  UÐ
Ô ²ÔMÚ¹Ó sOM
Ó WŽU
Ó 
«
Ò w  «d
¡U?
Ó …—u?
^ « UNKÔIÔM?ÚðÓ w?²« ÷«d Ú_«
Ô ËÓ
Ô LKÓF?Ô « ‰ÓcÓÐÓ WÔÐU?
Ó Ðc?
Ó D
«uŽdÓ²šU
Ì Ô ÃU²½ù

…dO³
Î ł
Ó ¨UNOKÓŽÓ ¡UC
Ó lOD
Î Ó «œuN
Ó I«
Ô ²Ó

Ú ¹Ó bO³
Ô
 d?ÓG?Ó « «c?N t½u?

«c¼ ÊU?
Ó b?
Ó K?LF?Ú²?Ó
?
Ú ÓËÓ ¨÷
Ú ¹Ó ÎU?U²?ÒÓ ÎU?ŠöÝ
ÆÍu
tKÔFÚ∫ôU
Î FÒÓ
Ò

ÊÏb?
Ó s?
] —Ô˨
Ó ?  t??Ð X?
Ú ý
Ú Ô u?
= ?'«
Ó Á—u??N? þÔ ‰ÓË]√Ó ÎôU??F?ÒÓ Õö?
Ô ?
?
= ?«

ÆqðUI« ¡«Ëb«
Ò ∫bO³L«
Ô

bÓ »UÐ
Ò Ê]√Ó d?ÓOÚžÓ ¨WÎO?]Š
Ó ³ÚðÓ rÚK?ÓÓ ¨UNKL?
Ó c«
Ó …ÏbÓŠ«Ë WÏÐUÐ
Ó –Ô o?
Ó ÚQÓÐ
¨tÐ d?ÔŁ]QÓ²Ó¹Ó bÚFÔ¹Ó rÚÓËÓ ¨„U²ÒH«
Ó bO³L«
Î Ó V
Ó
Ô «c¼ b?
] { WŽUM
Ó

Ó ²«
Ì
ÆUJ
Î ²ÚÓ b]ý
Ó Ó√ Èdš
Ô lÓMÚ
 ¹ÔËÓ
Ú √Ô  «bO³
Ô ÂÓuÚO«
Ó ¡UL
Ô KÓF«
Ô ‰ÔËU×

∏π

 zU?Ýu«
q
Ó ¡ULK
Ó  d?Ó O¦J«
Ó s
Ô F?Ô « —Óu]ÞÓ bÚÓËÓ
n?
Ô ?¹d?B?
Ú ?ðÓ U??N? M?Ú ËÓ ¨»U??Ðc?Ò ?« W??×?
Ó ?J?L?
Ó ?U?
Ô ?
 ¹ÚeU
 IÓMÚ²Ó

UNý
^ —Ó ËÚ√Ó ¨X
] Ð UN²ÔOÓDGÚðÓ ËÚ√Ó ¨ UF
Ú *«Ô
Ác?¼ q?
Ô Ú¦?? q?
Ô L?
Ó («
Ó  «b??O?³?Ô*U?Ð
Ó F?ÚðÓËÓ ¨W??¹]d?A?

 c«
ÆU¦¹b
Î Š
Ô »UÐ
 √Ó˨
³«
 ²ÚÓ vKŽÓ W−
Ó *«Ô s
 dÔD«
^
Ú

Ú _«
^ Ÿ«u½
Ó  ‚
Ó X
Ó IÓÓ w²« Èdš
Ó ÷uF
Ó q
Ó UF
 Ê]Ó√ v?K?Ž
Ó zU?ÝË˨
q
Ó (UÐ
Ó W?ÓU?
Ó ²?]H«
Ó  «b?O?³?*«Ô Ác¼
Ó  «d?A?
WÔNÓÐU−
Ó L«
Ó L«
Ô ∫W×
Ó UJ
Ô

«–≈ ô≈¨
Ò »UÐ^c« vKŽ ¡UC
Ó lOD
Ú Ó WHÓK²Ó
Ú *«Ô W×
Ó *«Ô
Ó I«
Ó ²Ó

Ú ðÓ s
Ó UJ

ÆWÐÓ—U×
Ó L«Ë
Ô

 ¹Ó ÊÚ√Ó »UÐ
 b]ý
q
Ó B
Ó √Ó WUE
Ò UMFÚMÓ ÓËÓ ¨’dÚ(«
Ó M«
] vKŽ UM
Ú dŠ
Ó c«
Ó
 ý
ÊÚ√Ó tÔÓ `?
 ł«u
 U? √ÓËÓ U?MЫd
Ó ËÓ U?M U?FÓÞ v≈
Ú LÓ

Ú ½Ó r?
Ú ÓËÓ ¨U½b?
Ô ðÓ s
 ł
 ËÓ UM U

wC²ÓIÚ¹Ó «c¼ËÓ ¨UMÐ o
= ÔËÓ UMÐUOŁ
Ó IÔ

Ô KÒFÓ²Ó¹Ó U q
Ú √Ó vKŽÓ j
Ú ¹Ó
ô ¨WÌHOE
Ó ½Ó ÊÚ√Ó q
 ł
Î ł
½Ó ÊÚÓ√ UMÒ
Ó ½Ó ÌWÓ¾OÐ w gOF
Ú  UFOL
Ó
Ú √Ó s
Ó ÊËUF²
ÆUNO dÓŁUJ
Ô ²«Ë
Ó OÚF«
] g
^ lOD
Ó »UÐ
Ô c«
Ô ²Ó

Ú ¹Ó

π∞

∫WK¾Ý_«
ø…ÎdO
Ó Š
Ó …ÎdÓA
Ô c«
Ò b^FÓðÔ «–U* ≠±
Ó DÓš
Ó WÐUÐ
øWÐUÐ
 ŽÓ ¡ULK
^ s
Ó c«
Ô F«
Ô tÔÔdFÚ¹Ó ô Íc]« U ≠≤
øUNLOŁ«dł
WÔÐUÐ
Ô IÔMÚÓð w²«] ÷«d _«
Ó r¼
^ q
Ó
Ó c«
^ Ó√ U ≠≥
ø5Ž—«eLK WÔÐUÐ
^ V
Ó c«
Ô ³

= ðÔ «–U ≠¥
øWÔÐUÐ
Ô ðÓ s
^ gOF
Ó ¹ÚÓ√ ≠µ
Ó c«
øWÔÐUÐ
ðÓ n
^ dŁUJ²
Ó OÚÓ ≠∂
Ó c«
Ô
øWÐUÐ
 ÞÓ WŽÓdÚÝ
Ò Ê«dO
Ó c«
Ô ‰Ôb]FÓ Ô U ≠∑
 c«
ø»UÐ
^ W×
Ó ¡ULK
Ô dÔÒD« U ≠∏
Ó UJ*
Ô F«
Ô U¼—Óu]ÓÞ w²« ‚
 c«
ø»UÐ
^ ÷«d Ú√Ó s
Ú  n
Ó H=
Ó ½Ô ÊÚ√Ó lOD
Ó OÚÓ ≠π
Ô ²Ó

Ú ½Ó n
øWÐUÐ
Ò 5M
Ó ÞÓ lÔL

Ó c«
Ó Ó½ v²Ó ≠±∞
Ó

π±

∫WÔGÓK«
Ò
∫WOðü« q
 LÓ−«
 ÓH« w UNFÔC
Ó ½Ó˨
WLKJ«
—U²
Ó
Ó
Ô w UN VÝUML«
Ô ⁄«d
Ó W³ÝUML«
Ô Ó½ ±
5MÞÓ

T«b«
Ò

WHOE
Ó M«
Ò

Î IÚðÓ
U³¹d

rOŁ«d−«
÷«d Ú_«
Ó
Ó

s
Î
q
Ó  «dO¦
Ò ≠√
Ó c«
Ô IÔMÚðÓ WÔÐUÐ
 A
 qLÚŠ
Ó («
Ó —ÔbÓÚ√Ó w
Ó vKŽ  «d
Ó ¼ËÓ ≠»
Ì Ó q
ÊUJ
= Ô w gOF
Ó ðÓ ÊÚ√Ó lOD
Ô c«Ë≠Ã
Ò
Ô ²Ó

Ú ðÓ WÐUÐ
u=Ó'« w ÊuJ
Ó √ÓËÓ ≠œ
Ô ¹Ó U¼uL
= ½Ô dÔ¦
ÆUN²×
Ó  uÚ
Ó s
Ú ŽÓ Z
Ó Mł
Ú √Ó  UÐdÓ{
Ô ²ÔMÚ¹Ó

UNÓËÓ ≠‡¼

WÓ¾O³« w dÓŁUJ²¹
Ó
ÊÚ√Ó »UÐ
^ lOD
Ô c«
Ô ²Ó

Ú ¹Ó ô ≠Ë

 ³Ó 
«
∫…dz«b« w ⁄«dH«
tÐ qLJ½Ë
Ô
VÝUM
L«
œuLF« s —U²
Ó
Ô V
Ò r
Ó —©»®
Ó
Ô ½Ó ≤
©√® œuLŽ
©»® œuLŽ
ÆUN½_
š
Ó Š
WÔÐUÐ
c«≠√
Ó …ÏdÓA
Ò
ÆW¹bF*« ÷«d _« qIMð
±
Ò …ÏdOD
Ó
Ó
Ó
Ô
Ó
 M«
ÆWUE
Ò vKŽ UM
Ú dŠ
Ó H
Ò ½Ô Ê√
Ú UMFD²Ý«≠ »
Ó ≤ —«d{√ s n
UM½_ »UÐc«
ÆU¼—«dÝ√ s ΫdO¦ «uHAJ¹ r ≥

Æ UNOKŽ X
¥
Ú FÓÓËÓ WÐUЖ
Î
ÆÁb{
V
²«
µ
Î
Ò WŽUM
Ó

«c??N?Ð d?ÔÒŁQ?²?¹ »U?
Ò « b?
Ô Ðc?
Ú ?F?Ô¹Ó r? ≠ ‡?ł
t½_ „U²ÒH«
 IÒF«
Ó —U
Ó
WÐU?Ðc« d? √Ó Ò Ê≈ ≠‡¼
Ê]Ó_ ¨V?
O
?

Ž
Ï
Ó Ó Ô Ó Ú
¡ULKÓF«
Ô
Èu?K(« W?FD q√
Ó l?
Ú DÓ²?Ý√ r ≠Ë
Ê_
Ò WuAJ*«
π≤

∫W³ÓÝUML«
lÔC
Ó Ó½ ≥
Î
Ô WÐUłù« rÚ—Ó ‰ÓuÚŠ
Ó …dz«œ
∫q
= Ô w ‰UH
 ÞÚ_«
Ó s
Î WÔÐUÐ
Ô ²ÔIÚÓð ≠√
Ó  Uô¬
Ò q
Ó c«
Ì
Âu¹≠≥

Ì
Ÿu³Ý√≠≤

ÌÂUŽ ≠±

∫VOB
¹Ô ÷
Ï dÓ Ó bÔ Ód«
Ô
Ò ≠»
s
Ó OÚF«
Ó ≠≥


Ó
Ó _«≠≤

Ê–
Ó Ô_« ≠±

∫ÊÚÓ√ UMOKŽÓ V
Ó ½Ó ÊÚ√Ó q
 ł
Ó ½Ó ÌW¾OÐ w gOF
Ú  ≠Ã
Ô −¹Ó ÌWHOE
Ú √Ó s
Î
«dO¦
ÊÓËUF
Ó ²ÓÓ½ ≠≥

Î
«dO¦
»
Ú ½≠≤
Ó
Ó dÓA

Î Ó q
«dO¦
Ó ÔQÚÓ½ ≠±


∫…bÓŠ«u«
…d*«
Ó ðÓ ≠œ
^ lÔC
] w WÔÐUÐ
Ó c«

ÆWÎC
Ó OÚÐÓ sOŁöŁË
WξÓ ≠≤ ÆWÎC
Ó OÚÐÓ sOŁö
ÓŁ ≠±
ÆWÎC
Ó OÚÐÓ sOŁöŁË
sO²Ó¾Ó ≠≥
Ó
Ó
Ó
 c«
∫UNM ¨»UÐ
 zUÝ
 ËÓ s
Î
¡ULK
Ó
^ W×
Ó Ô q
Ú  «dO¦
Ó UJ
Ô F«
Ô —Óu]Þ≠‡¼
Æ UDO×L« nOH
Ô −
Ú Óð ≠±
Æ «dO׳«
Ô −
Ó
Ô nOH
Ú ð≠≤
Æ UFIÓMÚ²Ó
L«
nOH
Ô −
Ú
Ú ðÓ ≠≥

π≥

bÓMÚŽ œdÓHÚL«
lÓ Ó Ã–uL

Ú  YO½Q²« ¡Uð ·cÚŠ
ÒM« w ULÓ lÔLÓ−
Ô dš¬ s
Ó WEÓŠö
Ó
Ú Ó½ ¥
∫UNFLÚł
Ó
lL−«

œdHL«

»UЖÔ

WÐUЖÔ

∫ ÖuL
Ó M«
]

W UL
Ó Š
Ó

≠√

WłUł
Ó œÓ

≠»

W{uF
Ó
ÐÓ

≠Ã

WC
Ó OÚÐÓ

≠œ

W UF
Ó ½Ó

≠‡¼

 X
 KÓLÓ²ÓÚý« µ
¨WÌŽÓ—UC
 Ô ‰UF
Ì Ú√Ó W

 b«
Ó vKŽÓ ”—
Ó  vË_« …d
Ô IÚH«
Ó LÚš
Ò s
∫UN³²JÚ½ÓËÓ ‰UF
Ó Ó_« Ác¼ Ã
 ²Ó

Ô d
Ú ½Ó
œ

‡¼

»

Ã
π¥


 L«
qLÓ−«
H«
Ô LÚ½ÓËÓ ¨s
 OÚÝ
 OÚÐÓ s
Ó tÐ ú
Ó s
Ú  V
Ú ½Ó ∂
Ô w  Už«d
Ó uÚI«
Ó ÝUM
Ô rÓÝô«
Ú —U²
Ô
∫WOðü«
©ÕöÝ®

©¡UL
Ô KÓF«®
Ô

©…dOGÓ® © «dA
Ó («®
Ó
©ÊËd®
Ô


Æ…dzUD«

ŸdÓÝ
Ú  »UÐ
^ ≠√
Ú √Ó s
Ô c«

 c«
Æ»UÐ
 zUÝ
 ËÓ s
Ó
Ò W×
Ó Ô q
Ú  dO¦
Ó UJ
Ó J«

Ÿ«d²š«
ÂuO«
¡ULK
 ¹Ô ≠Ã
Ó
Ó
Ô F«
Ô ‰ÔËU×

ÆUJ
Î ²ÚÓ b]ý
Ó √Ó

Ær−
Ó
Ú («
ÆWÐUÐc«
bÚ¹Ó
Ò ÊuÝ—
Ó

sŽÓ
v≈

s

Ú
w

Ó Š
Ï…dÓA
^ œ
Ó WÔÐUÐ
Ó c«≠
…Ób]Ž ¡UL
] þ≠‡¼
Ó
Ô KÓF«
Ô q

 Ô U
 H«
⁄«d
Ó ½Ó˨
Î dÚŠ
Ó w tÔFÔC
Ó  U³ÎÝUM
Ú ½Ó ∑
Ó lÐÒdÓL«
Ô s
Ó —U²
Ô
 ÝUML«
∫WOðü« q
 LÓ−«
Ô w V
Ô
ƉUH
 ÞÚ_«
Ó

 cI«

ÈËbÚF«
Ô
…—
Ó sU _«
Ó qIM¹Ë¨

Æ«dOuJ« rOŁ«d
Ô IÔMÚðÓ UN½Ò√Ó WÐUÐ
Ò
Ó ł
Ó q
Ó c«

πµ

—Óu]ÓÞ ≠»

Î WÔÐUÐ
Uô¬
Ô ²ÔIÚðÓ ≠√
Ò q
Ó c«
»UÐc«
gOF
Ô ¹≠»
Ô
Ó
Æ¡U×
Ó
Ò _«
·
Ô dF
Ó ¹Ô ≠Ã

∫Ádš¬ WÓÓdÓŠ
Ô ŠöÔ½Ë ¨wðQÚ¹ULO
 ŽUH« X×ð
q
UÎDÒš
Ó Ó½ ∏
Ó
Ó lÔC
Ó k
Ó
Æ U½«uO(« WÔÐUÐ
Ô ²ÔIÚÓð ≠√
^ q
Ó c«
Æ»UÐc«
Ô I²ÓMÚð≠»
q
^ WDÓÝ«uÐ rOŁ«d'«
Ó
Ô
Ì
Ì q
ÆWHOE½
W¾OÐ
 ł
Ú  ”U
Ò ÊËUF
Ô ²Ó¹Ó ≠Ã
Ú √Ó s
Ô M«
 c«
Æ»UÐ
Î
¡ULK
^ W×
Ó Ô w …dO³
Î Ó «œuNł
Ó UJ
Ô F«
Ô ‰ÓcÓÐÓ ≠œ
ÆÌWHOE
Ó ¹Ó ÊÚ√Ó »UÐ
Ó ½Ó ÌW¾OÐ w gOF
Ò lOD
Ô c«
Ô ²Ó

Ú ¹Ó ô ≠‡¼

WÓÓd?ÓŠ
Ô Šö?½ÔËÓ ¨©q
Ô F?ÚH« t?O?KŽÓ lÓÓËÓ s?
Ó Ó½ π
Ú Ó ® tÐ ‰u?F?HL« X?
Ó ×
Ó l?
Ó k
Ú ðÓ U?ÎDÒš
Ô C
∫Ádš¬

ƉUH
Ó ÞÚ_«
Ó WÔÐUÐ
Ô ²ÔIÚÓð ≠√
Ò q
Ó c«
Æ÷«d
Ó
Ú_«
Ó WÔÐUÐ
Ô IÔMÚð≠»
Ò q
Ó
Ó c«
Æ «—Ë–UI« w i
Ó OÚ³«
Ó ¹Ó ≠Ã
Ò lÔC
Ó »UÐ
Ô c«
Æ»UÐ
 `
Ò ÊU
½
Ô ù«
Ó c«
Ô UJ¹≠
Ô œ
ÆUNKÚ√Ó q
Ó ³ÚÓ WÓNÓUH« bÔÓu«
Ô 
GÚ¹≠
Ó q
Ó ‡¼

π∂

∫ ¡ö
Ô Úù«
 ½ÔËÓ ¨Ã
 KJ«
∫…eÓLÚN«
Ô Šö
 –uL
 UL
Ó lÔLÓ−
Ó ÞÓ k
Ó M«
] w ULÓ WOðü«
Ó
Ó WÐU²
Ó  WÓI¹d
Ú ½Ó ≠√
ÊËRý
Ô

ÊQý
Ó

∫ÖuL
Ó M«
Ò

”ÚQÓ ≠±
”Ú√—Ó ≠≤
”ÚQÓ ≠≥
…eÓLÚN«
Ô Šö½ÔËÓ ¨WOÓðü« WO{UL« ‰UF
 ú
Ó  ŸÓ—UC
 L«
Ó FÚH« V
Ó WÓÐU²
Ó  k
Ô q
Ô ²ÔJÚÓ½ ≠»
∫Ã
 –uL
Ó M«
Ò w ULÓ
ŸÔ—UC
 *«Ô

w{U*«

dÔ ÔQÚ¹Ó

dÓ Ó√Ó
cÓš
Ó √Ó
Ó Ó√Ó
q
©bF²Ð« vMF0®ÈQÓ½Ó
vðÓ√Ó

π∑

∫ÖuL
Ó M«
Ò

∫«—uE
Î MÚ Ó ¡ö ≈
WOðü«
…ÓdÓIÚH« V
Ó
Î
Ô ²ÔJÚÓ½ ≠Ã
 √Ó dÔ¦ÓÚ√ÓËÓ ¨U³¹d
uLMÚ¹Ó UNŽ«u½
Î IÚðÓ ÊUJ
Ì Ó q
= Ô w gOF
Ó ðÓ ÊÚ√Ó lOD
Ò
Ô ²Ó

Ú ðÓ WÔÐUÐ
Ó c«Ëò

Ì

¨…bÓŠ«u« …d?]L?
Ó OÚÐÓ Ós?OŁöŁËÓ W?¾Ó u?
Ó ðÓËÓ ¨T?«b« uÒ−?
Ó « w WÎC?
Ó ×
Ú ½Ó lÔC?
Ó « w
Ì dÓ¹Ó vL

Æå U
Î
W−
Î 
Ó U½«b¹œ
Î ²M Ô sOÚ ÓuÚ¹Ó bÓFÚÐÓ f
] ðÔ …dOG
Ô IHÚðÓ

∫ UþuH
×
Ô
Ú L«
Ó
kÓH×
Ú ½Ó˨
Ó rNÓHÚ½Ó˨√
Ó dÓIÚ½Ó

b?
Ô »
Ô ? ?L?
Ó ? ?×?
Ú ? ?ðË
Ô U?? ?¦? ?Ôð U?? ?N? ? ÐË

b?
Ó ? ? E? ? ?M?] ? ? « Ê]≈
Ô ? ? F?? ?
?
Ú ? ? ðÔ W?Ó ? ? U?

b?
Ô d?Ú ? ? (U?? ?Ó
Ï ? ? O?= ? ?ł
Ó l?
Ï ? ? ³?Ú ? ?ÞÓ ’

v?
Ó ?¹ U??N? O?Ú ?ÓK?? ŽÓ ’d?Ó ?ŠU?
Î ? ²? U?
Ú ?Ó

b?
Ô ? F?
Ô ? ?³?Ú ? O?Ó ? ?Ý
Ó Óp?? ?M?Ú ? ŽÓ ¡«
Ô b?
Ò ? ?«Ë

ÎU?? L? ?U?? Ý v?
Î ? ?U?? F? ? Ô v?? I? ?³?Ú ? ðÓ

∫Í
] dO³
]
^ uHÓA«
Ô FÚ²«
Æ÷uF³«Ë
Ì

Ò dÞU Ó s
Ú  UM

Ó dÔÔcÚ½Ó
Ó »UÐc«
Ó HÔ½Ú√Ó w
Ó L×
Ú MÓ UNÐ ÂuI
Ô ½Ó ‰ULŽ√
Ó LÚš

π∏

 J« dO³
∫w
]
^ ÐU²
Ô FÚ²«

 A?
W?¹U?
 d?ÔÔÞ˨U??¼—ÒU??C? ËÓ  «d?
Ó ×?
Ú ½Ó
Ó V?
Ó ?u?« ‚
Ó ?« ‰Óu?
Ú Š
Ó Ì U??D?U?¹ f?
Ó ?L?
Ú š
Ô  ²?Ô ?J?
ÆnB«
] w UNIÔKÒFÓ½Ô˨UNM
Ó

∫◊UA
Ï ½Ó
«ÎdÓDÚÝ
= Ô X
q
Ò  «dA
Ó ×?
Î uÓ
Ó ×
Ò …—U
Ô lÔLÓ−
Ó Ì…—u
Ó
Ú ðÓ V?
Ô ²ÔJÚ½ÓËÓ ¨WFÓUM«Ë
] C«
Ó KÚ «—
Ú ½Ó
ÆU¼—dÓ{
Ó ËÚÓ√ UNFÚHÓ½ v≈ dOA
Ô ¹Ô
ππ

±∞
”—b«

ZO−
]
C«
Ô
b?I?Ž lLł∫œu?IF«

 s?
WŁö
Ó ¦«
] œu?IF«
Ó š
 J?
Ò «
Ó OD
Ú
Ô ‰ö
Ú KÓ w ÊU
^ œÔbÓŽÓ œ«œ
Ó “«

d?? A? ?Ž —«b??I?
u??¼Ë

w WÔO]½UJÒ«
Ì Ó q
Ì JÚA
Ó Ð …dOš
Ó
Ô L^−
] X×
Ú √ÓËÓ ¨dO³
^  UF
Ó ²«
Ó ³Ó
Ó _«

Æ «uMÝ

 
  UL
 O]
œbÓFÓÐ UþUE
Î ²«
Ú dÓ¦ÓÚ√Ó WO]MOD
Ó L«Ë
Ô ÊbÔL«
Ú KÓH«
Ô ÈdI«Ë
Ô
…d?? ?¦? ?∫ÿU?? ?E? ?²? ?«

 H?ÓŽU?
w? W?ÓO?]¾?O?³« q?
Ó U?A?L?
 J?
Ò ?
Ó « X
Ó { …ÔœU?
Ó ¹e?=« Ác?¼ËÓ ¨ÊU
^ «

Æ”UM«

ÆsOD
Ú KÓ
 q?
Ô zU??ÝËÓ À
Ô b?
ÔW??Žu?
Ó ?L??
Ú L?
Ó ?«Ë …Ô¡Ëd?
Ó ÚI??L?
Ó « Âö??ŽÚù«
] ×?
Ó ?²?ÓðÓ
W?ÐÓdÚ²«Ë
Ó q
 UA
Ó s?ŽÓ «dO¦
Î Ó WÔO]zdÚL«Ë
^ ¡UL«Ë ¡«uN«
Ó w W¾O³«
Ó
W?O?]zU?O?L?O?J?« œ«u?

 M?Ò «
 ½U?B?L?
O?Ò?
 ŽÓ W?−?
= L?
Ó «Ë l?
Ó «Ë  «—U
] « s?
Ó ðU?
ÆU¼dOÚžÓËÓ Í—U−L«Ë
Ó

U?N?×?
Ô M?Ó ?L?
Ú ¹Ó ∫U?¼d?Ô O?F?¹Ô
Î bÚ Ó
«—

 Ó „UM

 ŽÚù«
Âö
 q
Ô zUÝË UNMÚŽÓ À
Ô b]×
Ó ¼Ô s
Ú J
Ó ²ÓðÓ ô WÏL]N
Ô WÏO]C
Ô u?
À
Ò U?¼dOF
= KÓðÔ UN½]≈ ¨rÚNðU?
UL²¼«
Ú ”UM«
Ô ¹Ô ô ULÓ ¨Îö?OK Ó ô≈

ÆZO−C«
] tOL=
Ô Ó½ Íc«] ¡UC
Ú QÓÐ tO gOF
Ó
Ó Ô½ U
«c¼Ë¨
Ó Ì…dO¦
Ó Ó ÌW−
Ó ŽeÚ
Ô Ì «u
Ó H«

±∞∞

Ì 
 ý
 gOF
«b
Ô ½Ó Íc«Ò ¡UC
Ô u=KÓðÔ w²«Ò ¡UO
Ú _«
Ó s
Ú ²Ý«
Ú QÓÐ tO
Ó À
Ó
ËÓ
Ô
Ú ¨WÌ−
Ó ŽeÚ
Ô  «u
Ó H«
 « «b
 ²
Ô q

ŸU?¹cÚL?
Ì «u?
Ì J?
Ú A
Ó ÐËÓ W?ÌÓu?³I?Ú
Ó dO?ÚžÓ WÌI?Ó ¹dD?
Ó Ð  «—U
O?Ò«
Ú ²Ý«Ë
Ô ?
Ú ¨q?
] —u?
«“
U¼—«ËÒ“Ô∫U¼œ«
 ËÒ—Ô

 ³=J?
 e?]MÓ²?ÓL«
 F?ÚÐÓ Â«b
Ì uÚB?
 «d?
Ó
Ô  U¼
Ì HðÓd?Ú
Ô  
Ú ²Ý«Ë
Ó Ð
Ô i?
Ô ?
Ú ¨l?
 ö?×
 ËÒdÔ w?½Už_«
Ó Y?
= ÐÓ w  u?
]
Ó
Ó iF?ÚÐÓ ÂU?
Ô O ËÓ ¨U¼œ«
Ú B«
WÞÓdý
Ú _«
Ó Y
= ÐÓ ‰ö
 š s?
Ú _«
Ó lOÚÐÓ
Ú 
rÚNðö×
Ó LÓ W?¹UŽ
Ó bU
Ò Ð WÞÓd?ý
 UŠU«Ë
 HÓ׫
Ÿ—«u
 ]A« w  ö
Ì ŽeÚ
Ô q
Ì JÚA
Ó Ð
Ò
Ó ¡UO
Ô Š≈
Ú ËÓ ¨Z
Ì ŽU?Ý v²?ÒŠ
ÂU?
 O?ÚK?Ó«Ú s
Ó
 …Ìd?Óš
= Q?Ó²Ó
Ô  U?
Ô O? ËÓ ¨q
Ó U?¼ÔƒU?IÐÓËÓ W?
U?
] F«
 U? ËÚ_«
 F?ÓK?UÐ  «—U?׫ w W?OÓ³?ÚB«
Ó q
= Ô w? Œ«d
 B?
^ «Ë V
=
Ɖ“UM
 L«
Ó OÚÐÓËÓ
Ó s

 
rÚ¼ÔËÓ UMðdÓÝ
lÔLÓ
Ó s
Î Ó
Ú _«
Ó 
w½UF½Ô U
«dO¦
Ú √Ô œ«d√
Ó
Ú ½Ó ËÚÓ√ ¨WIÓÐU«
Ò W−
Ó ŽeÚL«
Ô  «u
Ì…UOŠ
Ó p
Ó K?Úð vKŽÓ ¡UC
Ú ¼Ó ‰Ô¡U?
Ú _«
Ó s?
Ô JLÚ¹Ô q
Ó
]cÓ²Ó¹Ó
Ó d?Ô OuÚðÓËÓ ø «u
Ô I«
Ó ²ÓMÓÓ ¨UNMÚ
ÊËd?
vKŽÓ U³K
Î Ý
 s
y Ô s
Ô OÚ×
Î ł

Ú 
tðUOŠ
Ô J]LÓ²Ó¹Ó Y
Ó dÓŁ=RÓ¹Ô ÊÚ√Ó ÊËœ
Ó WÓÝ
Ó —UL
Ó
Ô UMÒ
q
Ó Ð ¨UFOL
Ó UMÓ ÌWzÓœU¼
Ì NÔÐ tÝË—
 œÔ d?OC×
 Š
 FÚ²Ýô«Ë
œ«b
¡Ëb?
Ò s
] LÓ²ÓOÓÓ ¨”U?
 M«
Ú
 V?
Ô J?
] s
Ó
 ÁdO?ÚžÓ …UO
Ú
Ú ðÓ s
Ô UD«
Ó
h
Ì
Ó q
^ Ô Õ
Ô HÚD«Ë
= i¹d
Ô
L«Ë
Ú ý
= «
Ô dÓHÚ¹ÓËÓ ¨¡UA
Ô ¹Ó v²
Ó q
Ó s
= dO³
Ô Ó ÂUM
Ô ¹ÓËÓ ¨ U½Uײ
ö
Ú
ÆÁdOÚGÓÐ È–_«
Ó o
 s
Ó ×KÚ¹Ô ÊÚ√Ó ÊËœ
Ú 

±∞±

 u^KÓðÓ …dÓ¼Uþ vKŽÓ ¡UC
 IÓKÚ …Îb¹b
 M]Ý
ËÚ√Ó UOð
Î uÚ
Ó À
Ó ‰ÔËÓb«
Ó 
Ó W¾O³«
Ó
Ó ŽÓ sO½«u
^ X
Ó pc
 Ó√ w —u
«
sU

 e«
 L«
Ô FÚÐÓ ∫UNMÚ
ËÓ ¨ZO−C«
]
Ò Â«b
Ú ²Ý«
Ó
Ú lÔMÓLÚðÓ w²«Ò —Ëd
Ô  «—Uý≈ i
W−
Ó  «– …dO³
Ó  «—UOÒ«
Ó œÔ lÔMÓLÚðÓËÓ ¨WO]½UJÒ«
Ú _«
]
Ó ŽeÚL«
Ô  «u
Ó J«
] ‰uš
^  UFL^−
Ó ²«
 L«Ë
s
 JÒ?
Ó 
Ú
 ÊU
Ô ¹ÒbKÓ³«
^ « lÓMÚ
Ó WÔ¹]ËdÓI?Ó « f
Ô U−
Ó  U?
Ó l?
Ô OD²Ó
Ú ðÓ ULÓ ¨W?O]MJÓ«
] ¡U?OŠ
Ú ú
 uÚB«
 ³=JÓ
Ô Â«b
 HÓŠ
Æ`O×
Ì JÚA
Ó Ð  

 ]A« w rÚNðö
Ó dOÚžÓ q
]  «d
Ú ²Ý«Ë
Ú ¨Ÿ—«u
Ó W
U
Ó ≈
dÓ¦ÓÚ√Ó rÚNÔKÔFÓ−
 M«
] 
Ò lLÚÝ
Ú ¹ÓËÓ ¨ÎU?O³KÚÝ
Ó ”U
Ó vKŽÓ d?ÔŁ=RÓ¹Ô uÓNÔÓ ¨…ÏdO¦
Ó Ó —UC
y
Ó Z?O−CK
  ¨U¼dOÚžÓËÓ lLÓ²Ó−
 ²ł«

Ó ‰uB
p
Ó c
 Ú√Ó s
Ó UA

Š
Î ð^uÓðÓ
Ó OÚÐÓ WÌO]ŽUL
Ú L«
Ô œ«d
Ú q
Ô v≈ ÍœÒRÓ¹ÔËÓ ¨«d
Ê]_ª
Ó p
Ó cÓÐ U½dÓOÚžÓ `
= JÔÐ U½dOÚžÓ ÃUŽ
 “Ú≈ s
Ó MÚ½Ó ÊÚ√ÓËÓ ¨WŠU²
Ú ŽÓ bÓF²Ó³Ú½Ó ÊÚ√Ó UMOÚKÓŽÓ
Ó B
Ó L«
Ô q³Ô«
^ q
ÆUH
Î ÔPð d¦ÓÚ√ÓËÓ ¨«d
Î ð^uÓðÓ q
] Ó√ÓËÓ «¡Ëb
Î ¼Ô dÓ¦ÓÚÓ√ UMFÓLÓ²Ó−
Ú
ÔËÓ UMKÔFÓ−
Ú OÓÝ
Ó «c¼Ó

±∞≤

∫WK¾Ý_«
 *«Ó n
ø5D
 q
Ó UA
Íc«Ò ¡Ôw
Ó ŽU{
Ú KÓ w WÓO]¾O³«
Ó
Ú ]A« U
≠±
øÂö
 ŽÚù«
 q
 zUÝ
 ËÓ Ÿ«u
Ô ½Ú√Ó Ó U
≠≤
ø«dO¦
Î Ó Âö
 ŽÚù«
 q
Ô zUÝË UNMÚŽÓ À
Ô b]×
Ó U
≠≥
Ó ²ÓðÓ ô w²«] WÔO]CI«
Ú √Ó WÓFÓÐÓ—Ú√Ó dÔÔcÚÓ½ ≠¥
ÆÌW−
Ô u=KÓðÔ Ó Ì¡UOý
Ú QÓÐ ¡UC
Ó À
Ó ŽeÚ
Ô Ì «u
Ó H«
 IÓKÚ ‰ÔËÓb«
 KÓFÓÓ «–U
≠µ
øZO−
 ]C« vKŽÓ ¡UC
^ X
 *«Ë
øZO−
 C«
] lÓMÚ
Ó WÔ¹]ËdÓI«
Ó  U
Ó OÚÓ ≠∂
Ó f
Ô ¹ÒbKÓ³«
Ô U−
Ó lOD
Ô ²Ó
Ú ðÓ n
ÆZO−
 CK
]  —U
Ó
Ó WÓŁö
Ó ŁÓ dÔÔcÚ½Ó ≠∑
] C
øZO−
 C«
] —«d
 {
Ú √Ó s
Ó OÚÓ ≠∏
Ú 
nOH
Ú ]²« w rÓ¼UðÔ ÊÚ√Ó lOD
Ô ²Ó
Ú ðÓ n
Ú √Ó dÔÔcÚ½Ó ≠π
ÆZO−
 C«
] dÓOÓžÓ ¡UC
Ô u=KÓðÔ ¡UO
Ó À
Ó ý
Ó H«

±∞≥

WÔGÓK«
^
 *«Ô qOD
∫q
 ÐUI
 ²Ó
Ó ½ÓËÓ ¨wðQÚ¹Ó ULO j
y š
= Ô b]{ —U²
Ó UN²Ó×
Ú ½Ó ±
Ú Ô*« w UNFÔC
Ú ðÓ ÌWLÓKÓ q
Ô
lD=IÓ²Ó
Ô

WÔOÓIMÚðÓ

W×¹d*«Ô

X
Ô LB
Ú ðÓ

lÔUM
Ó

Æ «dO¦
Î Ó Âö
 ŽÚù«
 q
Ô zUÝ
 ËÓ À
Ô b]×
Ó ²ÓðÓ ≠√
ÆWÏL]N
Ô WÏO]C Ó ¡UCH«
Ô u^KÓÓð ≠»
Ó À
 ²Ó
Ô q
Æq
Ì «u
Ì JÚA
Ó Ð …—UOÒ«
Âb
Ú ²
] —u
«“
Ó
Ú
Ú ðÓ ô≠Ã
 
Æ W−
Ó s
Î Ó ≠œ
Ú _«
Ó 
w½UF½Ô U
«dO¦
Ó ŽeÚ*«Ô  «u
Æ…ÏdO¦
 CK
]  ≠‡¼
Ó Ó —UC
^
Ó ZO−

WLÓKJ«
Ó X
> š
Ú uÚÐ wðQÚ¹Ó ULO W½Óu]KÓ*«Ô WLÓKJÓKÚ WÓÓœ«d
 *«Ô WÓLÓKJ«
Ó —U²
Ó ×
Ó l{
Ú ½Ó ≤
Ú ðÓ j
Ô
∫WKÓÐUI*«Ô WKÓLÚÔ'« w WÓœ«d
 *«Ô
.ZO−
 C«
] s
Ú ¹Ó WÔ³ÓKÓ]D« ≠√
Ó 
ÊuJ
Ó A

.ZO−
 C«
] s
Ó 
ÊËd
Ó
]cÓ²Ó¹Ó ”U
Ô ÒM« ≠√

 ö
Ì uÚB
.UOÎUŽ
Î ³Ół
Ô IÚK]
Ó Ð ŸU¹
Ú ²Ó
Ó X
Ó ðÓ ≠» .lÌHðÓdÚ
Ô  
Ó cÚ*« Âb
Ú ðÓ ô≠»
.dHÓK
]  tÔ
Ó HÚ½Ó b^F¹Ô rÔK=FÓÔ*« ≠Ã

.Ì¡ËbNÔÐ tÔÝË—
= ×
Ò
Ó œÔ dÔC
Ó ¹Ô V
Ô UD«≠Ã
±∞¥

∫⁄«dÓH« UNÐ ú
Ô LÚ½ÓËÓ ¨wðQÚ¹Ó ULÒ
WÓ³ÓÝUML«
Ó —U²
Ú Ó½ ≥
Ô WÓLÓKJ«
Ô

 «—U׫

¡UO
Ó Š
Ú ≈
.

ZO−
]
Ó C«

lLÚÝ
Ó

—Ëd
Ô

vLÒ
Ô u^KÓð≠√
Ú QÓÐ ¡UCH«
Ó À
Ó
Ó ¹Ô ÌW−
Ó ŽeÚ
Ô Ì «u
.Ÿ—«u
 ]A« w  öHÓ(«
Ó
.Z
Ï ŽeÚ
Ô
ÆUÎOÒ³KÚÝ
 M«
Ò
Ó ”U

 UFL^−
 e«
] s
Ó OÚÐÓ —u
«
Ò Â«b
Ú ²Ý«
Ó ²«
Ó
Ú lÔMÓLÚðÓ

V
^ ŠÔ√ ô ≠»
w V
Ô FKÓÚ« ≠Ã
vKŽÓ dÔŁ=RÓ¹Ô ZO−
Ô ]C« ≠œ
…Ô—Uý
Ô
Ó ≈ bÔłu
Ó ð≠‡¼
ÆWO]MJÓ«
]

∫Ì…dOB
Ì LÓł
Ó ÂÔb
Ú ²Ó
Ó Ó q
Ô w WÓOÓðü«  ULKJ«
Ú Ó½ ¥

À
Ô u^KÓ²«
Ó

Í—U−*«Ó

±∞µ

n
Ô
Ô P²«

. dÔð^uÓ²«
Ó

—u
«e«
Ò

∫vMFÚL«Ë
 rÝ«
 LÓ−«
Ô LÚÓ½ µ
Ó H«
Ó ú
Ó …—Uý
Ó ù«
Ú lÓ
Ó V
Ô ÝUM
Ó ²ÓðÓ ÌWLÓKJÓÐ WOÓðü« q
Ô w ⁄«d
Æ»
Ï cÚŽÓ
ÆÊu−ŽeÚ
Ô

«c¼Ó ≠√
¡ôR¼≠»
Ó

ÆqOL
Ï ł
Ó

Óp–≠Ã

Æ—Ëd
Ì
Ô

ÊUðU¼ ≠œ

ÆÊUO
 K=
Ó
Ô

Ê«c¼≠‡¼
Ó

Æ—u
«
 e«
Ì
Ô
Ò Â«b
Ú ²Ý«
Ó
Ú lÔMÓLÚðÓ —Ëd

Ác¼≠Ë
Ó
±∞∂

 q
 L«
 HÓMÚL«
 ÝUM
∫WOÓðü«
 LÓ−«
 B
 C«
] l{
Ú uÓÐ ⁄«d
Ô LÚ½Ó ∂
Ó H«
Ó ú
Ô w V
Ô q
Ô dOL
Æ¡Ëb
Ó N«
Ô V
^ Š√Ô

≠√

ÆÌ¡ËbNÐ  «—UOÒ«
ðÓ
Ó
] ÊËœuI

»

Æ U³²ÓJÚ*«Ó …Ó—U¹
Ó ³Ú³×
Ó “ s
Ú ðÔ

≠Ã

ÆÃU²
 ŽUðÔ
Ó ×
Ú *«Ô Ê«b

œ

ÆZO−
] V
Ó C«
^ ×Ô½ ô

≠‡¼

 ÝUML«
∫WOÓðü« q
 LÓ−«
 ÓH« w WÓOÓðü« WÓKÓB²]L«
 C«
] lÔC
Ó Ó½ ∑
Ó 
V
Ô s
Ô ⁄«d
Ô dÓzUL

Ó

 
Ô

ÆlÌHðÓdÚ
Ô Ì uÚB
Ó Ð
WÌI¹d
Ó DÓÐ

t‡
Ô

r¼

ÆWÏzÓœU¼
 WÔO]MOD
Ú KÓH«

«dÓ Ô ≠√

 ËÒd
œ«
Ó Y
^ ³ÔðÓ  U¼e]MÓ²Ó*«Ô i
Ô FÚÐÓ ≠»
Ô w½Už_«

 ö

‡ðö×
Ú _«
Ó lOÚÐÓ  
Ò × 

Ô FÚÐÓ ≠Ã
Ó Ë=dÓ¹Ô WÞÓdý
Ú √Ó i
Ó LÓ Êuł
Ó
Ó »U×
ÆÌW¾ÓÞUš
ÆW−
Ó s
Î Ó
Ú _«
Ó 
«dO¦
Ó ŽeÚ*«Ô  «u

‡OÚÓ½UŽ ≠œ

ƔU
 M«
 “Ú≈ ÂÔbÓŽÓ
Ò ÃUŽ

‡OÚKÓŽ≠‡¼
Ó

ÆqOL
Ì ł
>
Ó Ð
Ó j
±∞∑

‡ÝË—
Ó œÔ V
Ô ²ÔJÚ¹Ó V
Ô UÒD« ≠Ë

  Už«d

 L«
∫Ã
 –uL
H«
Ó
uÚL«
Ó ½Ó ∏
Ó M«
] w ULÓ WOÓðü«
Ó w V
Ó ÝUM
Ô ‰u
Ó rÓÝô«
Ú lÔC
Æ »u³
Ó M«
]
Ï ×
Ú
Ó ‰bÚFÓUÚÐ rÔJÔ×
Ú ¹Ó ÍcÒ« w{UI« ∫Ã
Ô –uL
ÆÏWFÓz«— UNðÔdÚC
Ó Š
Ó
ÔWŽuL
Ó 
Ú Ó*« ∫UL¼Ô ULNÔ³^Š√Ô

ÊU²O]
öŽÚù«
 ÊU²
 KOÝ
Ó u«≠»
Ó
ÆWÔO]zdÚ*«ÓËÓ

ÆÊU³
 zUž
 W³Ó²ÓJÚÓ*« v≈ ULNÔIÔ«—√Ô
Æ¡ËbNÔKÚ ÌWłU×
Ó bÒF²Ó
Ó Ð  U½U×²
ö
Ú  ÊË
Ú ¹Ó
Æ UŽ
 WÝ
Ó Š
Ï —UÐ
Ó —ÓbÚÓ*« v≈ ÊÓdÚC
Ó

WÔKÓHÚ׫
Ó ≠√

ÊUI¹bB«
] ≠Ã
»ö
^
Ô D«≠œ
 U³O³
]D« ≠‡¼
Ô

∫lLÚ−«
Ô Šö½ÔËÓ ¨WOÓðü«  ULKJ«
Ó lÓLÚł
Ó ÞÓ k
Ó WÓI¹d
Ó ÔVÔ²JÚ½Ó π
rO]
Ó
≠œ
Ô

lL^−
Ó ðÓ ≠√

ÁÒeMÓ²Ó
Ô ≠‡¼

…—U
Ó OÒÝ≠
Ó »

W¹]bKÓÐ≠Ë
Ó

WKÓHÚŠ≠
Ó Ã

±∞∏

∫ UþuH×
Ú L«
Ó
ò∫vUFðÓ ‰U
Ó
å
©±πر∏∫ ÊULI ®

∫Í
] dO³
]
^ uHÓA«
Ô FÚ²«
ÆtO gOF
Ô ½Ó Íc«Ò ¡UC
Ô u=KÓðÔ ¡UO
Ú √Ó s
Ô b]×
Ó À
Ú ŽÓ À
Ó H«
Ó ý
Ó ²Ó½Ó

 J« dO³
∫w
]
^ ÐU²
Ô FÚ²«
ÆWÝ
Ú √Ó s
Ú ŽÓ dÌDÔÝ
Ó V
Ó —ÓbÚL«
Ó w UM−
Ô ŽeÚðÔ ¡UO
Ó ý
Ú √Ó WÓ
Ó LÚš
Ô ²ÔJÚ½Ó

∫◊UA
Ï ½Ó
ÆZO−
 C«
] lMÚ
Ó w ÂÔbÓ
 L«
Ú ²Ó
Ú ðÔ w²«Ò —Ëd
Ô  «—Uý≈ rÔÝ
Ô dÚ½Ó
±∞π

±±
 D«
—uO
^ bÓMÚŽ WÔu
Ô
Ó _«

”—b«

¨—UG
 B«
 D«
^ r?
 ÓUŽ w WÔu
Ô q
Ô ¦?]LÓ²ÓðÓ
= a?¹dH²ÓÐ ÂuI
Ó 
Ô ðÓ w?
Ó NÚÓ ¨Ìq?O¦LðÓ s
Ó Š
Ú √Ó —uO
Ó _«
 W?ÓUE
Â^_«
Ô „
Ô dÔ²ÚðÓ ôËÓ ¨V?
Ò ŽÔ U?NÓ wM³ðÓËÓ
] W¹UL
Ó («Ë
Ó M«Ë
] ¡«c
Ó ¹—bÚ²«Ë
Ó G?« UNÓ dÔ=uÓðÔËÓ ¨UÎA
Æ¡bÚÐÓ∫oý

 ÞÓ o
U?NI¹d
Ó v?KŽÓ ÈuI?ÚðÓ˨U¼
u^LÔ½Ô q?
Ó L²ÓJ?
Ú ¹Ó ÊÚ√Ó q
Ó ³ÚÓ U?Nš«d
= ý
Ó 
Ó

Æ…UOÓ(« w


d−
A?
] 

«

‚«—
Ë
Ó

Ë
»UA
Ž
Ó

s? 


‘UAŽ
Ó

¡U?
M
³
Ð
—u?
O
^
D«
Âu?
I
ð
l?

O
Ð
d«

q
B? 

w
Ó
Ú Ó
Ú Ó
Ô
Ô Ó Ò Ú Ó
 g¹—
 ³«
 WOÒKLÓŽÓ w ¡Ïw
ÆtL

s
Ó dzU
Ò q
Ó LÓ
Ú√Ó ¡UM
Ó h
Ò JÔÐ
Ú  p–
Ó IÓ½Ó U «–≈Ë ¨WÌ]œ q
Ú ł
Ô D«
Ú ý
¨i
Ó O?Ú³?Ó « l?
Ó ðÓ Â]_«
Ô Ê]S?Ó =gF?Ô « ¡U?M?Ð s?
Ú  ¡U?N?²½ô« b?
Ô C?
Ó F?ÚÐÓ
ÆrÝUIð∫»ËUMð

b?
Ó s
 «u?« »
Ó  t²ÓÝ«d?
Ó ²Š«
Ó MÚŽËÓ ¨¡«bŽ_«
Ó ŠËÓ tÔ½UC
Ú Ê«b
Ô ËUM
Ó ²Ó¹ÓËÓ
ÂuI
Ô ÂuI
 B«
 š
 IÚÓ
= ÃËd
Ô Ë¨
Ô ¹Ó˨U?
Ó N²¹UŽ
Ó dÐ Â^_«
Ô ðÓ —UG
Ó iOÚ³«
Ó f
 G«
 —UCŠ
 Ð »
Æ¡«c

 WÝ«d
≈Ë
Ó
Ó (U
Ô _«
±±∞

bÚÓËÓ ¨U¼—UG
  s
 b«
Ô Â^Ô_« vKÒ×
Ú ŽÓ ŸU
Ò w …√ÓdÚ'UÐ
Ó ²ÓðÓ bÚÓËÓ
  s
 ðÔ

WÔu³U
¨UNš«d
tÔ
Ú  »«d²ôUÐ
Ó
Ô HÚ½Ó tÔŁÔb=×
Ó ðÔ Ë>bÔŽÓ Í
] √Ó rÔłUN
—u?OÒD?« i
Ô F?ÚÐÓËÓ ¨X
Ó Êu?
Î ¦?ÓÓ
Ú L?
Ô Jð ö
Ó łu?¼ «–≈ W?Î ¾¹dł
Ó W?ÎÝ
Ó d?ý
Ô d?Ô ?²?Ú²?Ó ?Ó r?

Ó ?łU??N?*«Ô »U?
Ô ?N?ðÓ b?
Ú ?Ó ¨t??ðu?
Ò I?Ô ?Ð ·Ëd??F?*« d???
Ú ?M?] ?U?

 D«
—uO
^ Ác¼ i
Ô FÚÐÓ QÔ−
Î ÐÓ dOD
—UG
Ó
Ó KÚðÓ bÚÓËÓ ¨UNMŽ «bOF
Ô ð˨U¼
Ó 
 *«Ô ÍdGÚðÔËÓ ¨ÕUM
rÓłUN
 '«
Ó …Ô—u
Ó v≈
Ó JÚÓ UN½]QÓÐ dÔ¼UE
Ó ²Ó²ÓÓ ¨WKO(«
 ðô«
dOD
Ô ³ÓKÚðÓ ô rÒÔŁ ¨UNA
= ŽÔ s
Ú ŽÓ ÁÔbÓF³Ú²Ô U¼uÓ×
Ò vKŽ
Ó ðÓ ÊÚ√Ó Y
Ú ½Ó ÁU−
 ËÓ w¼ uÓ−
ÆU¼—UG
Î ÐÓ
Ô
Ô MÚ²ÓÓ ¨«bOF
‚u? t?C?FÐ∫r?
«dð
ÆiFÐ

 ŽÚ√Ó WUE
 ðÔ
X
Ó ðÓ «–SÓ ¨UNýUA
^ k
Ô U×
Ú LÓ
«d
Ó ½Ó vKŽ —uO
Ô D«
¨Ê«uÐ
 Ó_« U?N?«“
Ó Ó√ ¨—U?G?=B?«  öC?
Ó Ó l?
Ó Ó W?L?
Ó F?ÞÚÓ_« U?¹U?IÐÓ
Âu?
Ô I?ðÓ Ì…d?O?¦?
Ó Ì ôU?Š wËÓ ¨ÎU?H?O?E?½Ó ÎU?ý«d? U?NÐ ôb?
Ó ³?Ú²?ÓÝ«Ë
Ú
 C
 bOK
«cJ¼ËÓ ¨ ö
Ó H«
 K^
 J«
 IÚ²ÓÐ —UG
Ó s
Ó  h
Ó ²«
] w —U³
=
Ô B«
 ÊÔËUF
Æg
= F«
 ¹ÚuÓÐÓ_«
Ó lÓÓ Œ«d
Ó ½Ó w s
Ô H«
Ô WUE
Ó ²ÓðÓ
vKŽ œUL
 ²Žô«
Ô I²ÓMÚðÓ —UG
 B«

bÓFÚÐÓËÓ
= u=LÔ½Ô ‰UL²
«
Ú WKÓŠ
Ó dÚÓ v≈ q
ÂU?
 ^K??F?ÓÒ²?« o?¹d?ÞÓ s?
Ú ŽÓ f??H?Ú]M?«
Ó √ Â_«
^ d?Ô ?O?D?²?ÓÓ ¨V?¹—b?
Ú ]²?«Ë r?

v≈ dOG
 ðÔËÓ ¨UN²Ó×
Ô d=×

Ò lÓÓbÚðÓ ÊÚ√Ó ‰ÔËU×
Ó
Ó B«
Ó Mł
Ú √Ó „
Ó ðÔËÓ ¨U¼dOG
Î DÓš
«d?
= ŽÔ w? u¼ÔËÓ t²?×?
Ó X?
Ú EÓŠô
Ó U? «–S? ¨Ê«dO]D?« v?KŽÓ tÐ
Ô —=b?
Ó ðÔ˨
Ó tA?
Ó Mł√Ó p?¹d×ðÓ
Ó ²ÓðÓ rÒÔŁ ¨t?A
= ŽÔ v≈ tK?LÚŠ
Ô X
ÔWO]KL?
Ú ŽÓ—UÝ
Ó F«
Ó Ác¼ —ÔdÒJ?
Ó ËÓ U?NMЫ –UI½≈ v?≈ Â^_«
Ó ¨ÁÔœÔb]N?Ó²Ó¹Ó
ÆÊ«dOÒD« vKŽÓ dOG
 ÒB« V¹—
Ô bÚÓð r]²¹Ó vÒ²Š
Ó
±±±

 rÔK=FÓðÔ WÔO?ÒzU*«
Â^_«
Ô q
Ô L×
] f
 —uO
Ò
Ó D«Ë
Ó ËÓ WÓŠU?
Ú ðÓ b?
Ú IÓÓ ¨Ê«dO
Ó DÚG«
Ó ³«
= U¼—U
Ó GÓ
Ô D«Ë
 LÓ«
 SÐ ÂuI
`
 B«
Ú  dOG
] p
=
Ô ³Ó
Ú ðÓ w
Ó ¼ËÓ ¨UNLÓ s
] ¡UI
Ô ðÓ bÚÓËÓ ¨UNÐ f
Ô DÔGÚðÓËÓ ¨—UG
Ó B«
ÆpLÓ«
  V¹—bÚ²Ó ÌWÓËU×
Ú ³ÔÐ
] ◊UI²« vKŽÓ U¼—UG
Ó Ô w Ì¡j
 —ËÓ —UG
 WÎu
 ½Ó «cJ¼ËÓ
W¹ÓcGÚ²UÐ
 B«
w q
Ô ¦]LÓ²ÓðÓ WÎKÓU

 D«
Ò w bÔ−
] UN²¹UŽ
= ÃU²½≈

Ó √Ô —uO
o
= Óý vKŽÓ U?¼bÔŽUðÔ …—U?
Î NÓ UN³?ÔJÚ¹Ô V¹—
Ó EM«Ë
]
Ï bÚðÓ Óp?–Ó V
Ô IÔFÚ¹Ó r?
] ÔŁ ¨WÝ«d
Ó («Ë WU?
ÆÁbFÐ wðQÚ¹Ó∫V
Ô IÔFÚ¹Ó

ÆUNHÚÓ½ vKŽ …ÎbÓL²ÓFÚÔ …UOÓ(« w UNI¹dÞÓ

±±≤

∫WK¾Ý_«
øU¼—UG
 B —uO
 D«
Ò Â^√Ô dÔ=uÓðÔ «–U ≠±
øU¼—UG
Ô „
Ô dÔ²ÚÓð v²Ó ≠≤
Ó  Â^_«
øtA
= ŽÔ ¡UMÐ w ¡Ïw
Ó h

Ô FÓHÚ¹Ó «–U≠≥
q
Ó IÓÓ½ «–≈ dÔzUD«
Ú ý
 s
øU¼—UG

 b«
Ó dÔ¦Ó
Ú√Ó —uO
ý
 D«
Ò Í
Ú ŽÓ ŸU
Î
Ò w WŽU−
^ Ó√ ≠¥
øU¼—UG
  s
 bK
 D«
Ò i
Ô FÚÐÓ UNO≈ QÔ−
Ú ŽÓ ŸU
= —uO
Ó KÚðÓ w²« WÔÓKO(« U≠µ
øWLÓFÞÚÓ_« U¹UIÐËÓ  öC
Ó H«
= F«
 Ó ≠∂
Ó s
Ó  g
Ô nOEMÚ²ÓÐÓ ÂuI
Ô ¹Ó Íc« s
øÊ«dO
 ÒD« vKŽÓ U¼—U
Ô »
Ó OÚÓ
≠∑
Ó GÓ Â^_«
Ô —=bÓðÔ n
 WÔO]zU*«
øU¼—UG
 —uO
Ò rÔK=FÓðÔ «–U ≠∏
Ó
Ô D«
øUNýUAŽ√Ó ¡UM³Ð —uO
Ò ÂuI
Ì B
Ú Ó Í
Ô D«
Ô ðÓ q
= Ó√ w ≠π
øtÔÝ
Ó OÚ³«
Ô ×
 ≠±∞
Ô d×
Ô ¹ÓËÓ i
Ó ÔsC
Ú ¹Ó Íc« s
Ó

±±≥

^
ÔWGÓK«
∫©»® vMF*« w UNKL=JÓ¹Ô UË ¨©√® œuL
 F«
 LÓ'«
Ô s
Ó OÚÐÓ o
Ô ÒuÓ½Ô ±
Ó w q
©»® œuLF«

©√® œuLF«

ÆdOD
] tÔDÓI²ÓKÚOÓ ≠√
Ô ¹Ó uÓ¼ÔËÓ dOG
Ô B«

=gF«
Ú  ¡UN²½ô« bÓFÚÐÓ
Ô ¡UMÐ s

ÆÊ«dOD«Ë
] f
Ó ËÓ WÓŠU³
Ó DÚG«
Ó «≠»
=

WKO(« v≈ —uO
 D«
^ i
Ó KÚðÓ bÚÓ
Ô FÚÐÓ QÔ−

ÆUN²¹UŽ
 B«
Ò ÃU²½≈ w≠Ã
Ó —ËÓ —UG

¡«uN«
 Â^Ô_« wdÚðÓ bÚÓ
Ó w ¡«c
Ó G«

Æi
Ó OÚ³«
Ô lÔC
Ó ðÓ ≠œ
Ó Â^_«

U¼—UG
 —uO
Ò rÔK=FÓðÔ
Ó  WÔO]zU*«
Ô D«

Ô…—u
Ó
Ó JÚÓ UN½Ò√Ó dÔ¼UE²
Ó ²Ó≠‡¼
ÆÕUM
 '«
Ó

 D«
—uO
Ò bÓMÚŽ WÔu
Ô q
Ô ¦]LÓ²ÓðÓ
Ó Ó_«

 K?J«
 UL
Ó s
 ¹Ô ULÐ W?Oðü« q
 LÓÔ'« w j?
y š
Ó ‰Ôb³?Ú²Ó
Ó  UNÔœ«d?
Ó UN²Ó×?
Ú ðÓ w²«  U?LKJ«
Ú ½Ó ≤
 *«Ô qOD
∫q
 ÐUI
 Ó²
Ô*« w …œuł
Ú
Ó uÚ*«Ó
s¹Úb«u« WŽU−
]
A«
Ô
l
³
²
¹
ÂUF
D«
]
hOK

ð
Ú
Ú
Ó
Ó
Ó Ó
Æ¡«cG« —UC
 Š
 WÝ«
Ó ÂuI
Ú ≈Ë
Ó dÓ(UÐ »
Ô _«
Ô ¹Ó ≠√
Æ U¼—UG
  s
 b«
Ó UÐ
Ô Â^Ô_« vK×
Ò ²ÓÓð ≠»
Ú ŽÓ ŸU
Ò w …√d−
Æg
= F«
 ¹ÚuÓÐÓ_«
Ó lÓÓ Œ«d
Ô H« ÊÔËUF
Ó
Ô WUEÓ½ w s
Ó ²Óð≠Ã
 –UI½≈ v≈ Â^_«
ÆtA
= ŽÔ v≈ tKLÚŠ
Ô X
Ú ŽÓ—UÝ
Ó ËÓ UNMЫ
Ó ≠œ
Æf
 HÚM«
 Žô«
Ó V
] vKŽÓ œUL²
Ú vKŽ …ΗÓbÚÔ UN³ÔJÚ¹Ô V¹—
Ï bÚðÓ p–
Ô IÔFÚ¹Ó r]ÔŁ ≠‡¼
±±¥


 KJ«
 ULK
J«Ë
Ó ¨sL
 ¹Ú_«
Ó œuL
 F«
Ó ½Ë
Ò h
Ó —U²
Ó —uO
^
Ô ðÓ w²«Ò  UL
Ú ½Ó ≥
Ó w UNFÔC
Ó D«
Ô
∫d
Ó œuL
 F«
Ó ½Ë
h
Ó ÊU½ù«
Ó
^
Ô ðÓ w²«Ò
Ó ¹Ú_«
Ó w UNFÔC
ŒdÚÓ

¡«cŠ

»u

g¹—

—UIMÚ

r

iOÐ

ÊUMÝ√

ÕUMł

 uOÐ

‘UAŽ√

bË

d¹_« œuL
Ô F«
Ó

sL¹Ú_« œuL
Ô F«
Ó

 ½Ó ¥
∫w½U¦«
Ò œuL
 F«
Ó œuL
 F«
Ó LÓ'«
Ô q
Ô B
Ó w UNKÔL=JÓ¹Ô ULÐ ‰ËÒ_«
Ó w q

w½UÒ¦« œuLF«
Ó

‰ËÓ_« œuLF«
Ó

Æ‘UAŽ

Ó ¡UM³Ð —uO

Ò ÂuI
Ô D«
Ô ðÓ

Ô OÚ³«
i
Ó f
Ô IHÚ¹Ó UbM
Ó Ž

Æ—UG
= Ã
Ú ðÓ
Ô B«
Ô dÔ

WÔu³«
rÔłUN
Ó
Ó Ôð UbM
Ó Ž

ÆWξ¹d
Ó ł
Ó ÊuJ
Ô ðÓ
Ó WÎÝ
Ó dý

—UGB«
Ô L²ÓJÚ¹Ó UbM
= uL
^ ½Ô q
Ó Ž

ÆV¹—b²«Ë
Ô I²ÓMÚðÓ
Ò rK^FÓ²«
Ó WKÓŠ
Ó dÚÓ v≈ q

lOÐd«
Ô B
^ ×
Ú Ó q
Ò q
Ô ¹Ó UbÓMÚŽ

ÆtHOEMÚ²ÓÐ Ê«uÐ
 _«
Ó ÂuI
Ô ¹Ó

^gF«
Ô ²]¹Ó UbÓMÚŽ
Ô a

±±µ

∫Ã
 –uL
Ô LJÚ½Ô µ
Ó ]M« w UL
Ó q
—u
Ó ÕU
Ï JÚÓ dzUD«
Ô MÓł
Ó

 Ô
∫ÖuLM«
dzUD«
Ò ÕUM
Ò
Ô ł
Ó dÓ
d
] dOG
Ó ”
Ú M«
Ô
Ó dŠ
Ô ≠√

Âu³«
sЫ
Ó LŠ
Ô q
Ô ≠»
—uHB
^ ŽÔ dÓ−¼≠Ã
Ú F«
Ô g
Ô
—uHB
Ô OÐÚ s
Ú F«
Ó CŠ
Ô i
Ô ≠œ
—UGB«
Ó dð≠‡¼
= ÂUF
Ô
Ô ÞÓ „

⁄«d
Ó LÚ½Ó r?
 Ô v?≈ w{U*« q
Ó FÚH?« ‰Ôu×
Ó H«
Ó Ôú
Ó ]M?« w ULÓ
dÚ√ÓËÓ Ÿ—UC
] ÔŁ ¨Ã–uL
= ½Ô ∂
¨dÚ_«
Ó q
 FÚHÐ ©Ã® œuLF« w ⁄«d
Ô LÚ½ÓËÓ ¨Ÿ—UC

*«Ô q
 FÚHUÐ ©»® œuLF« w
Ó H«
Ó ú
∫Ã
 –uL
Ó ÒM« w UL

©Ã® œuLF«

©»® œuLF«

iO³«
sC
Ô Š«
Ú
Ó

Ó
iO³«
dzUD«
sC×¹
Ô
Ô

]
gF«

]
gF«
dzUD«
Ô

]
gF«
dzUD«
Ó dÓðÓ ≠≤

Ô

 öCH« »_«
Ô

 öCH« »_«
lӜ
Ó ≠≥
Ô

—UGB«
dzUD«
Ó
Ô

—UG
rK]ŽÓ ≠¥
Ò dzUD«
Ó B«
Ô

tMЫ
Ó dM«
Ô

tMЫ
Ó LÓŠ
q
Ó dM«
Ô
Ó ≠µ

ÂUFD«
dOGB«
Ó
Ô

ÂUFD«
dOGB«
V
Ó
Ô
Ó 
Ó ≠∂

 öCH«
—UGB«
Ó
pMЫ
Ó
ÂUFD«
Ó

©√®œuLF«
Ó
iO³«
dzUD«
s
Ó Š
Ó C
Ô
Ó ≠±

±±∂

 ‰uF
∫ÖuLM«
Ì HÚÓËÓ ¨q
Ì ŽUËÓ q
Ì FÚ v≈ WOðü«
Ó LÓ−«
q
Ò w UL
¨tÐ
Ó
Ô rÔ
= IÓ½Ô ∑

Î
UÐU²

‰ÏœUŽ
 √ÓdÓÓ

…«—U³*«
WÔ³ÓKÓD«
Ò bÓ¼Uý
Ó
Ó

Î
UÐU²

±±∑

‰ÏœUŽ

√ÓdÓÓ

WÎC
Ó OÚÐÓ WÔłUł
Ó
Ó b«
Ò X{UÐ

ÎUÐuÝUŠ Èb½Ó  
Ú dÓ²ý«
Ó

 U׳
Ϋ—ULŠ
Ô V
Ó
—Ó

WÎJÓLÓÝ
Ú √Ó q
Ó
Ó√Ó
Ó V
Ô FÓý

∫Ã
 –uL
 L«
 _«
Ó s
Ó ]M« w UL
WOðü« WŽÓ—UC
Ó  rÓÝô«
Ú ²
Ó Ó½ ∏
Ô ‰UF
Ú Ã
Ô d
rÝô«

Ÿ—UC*« qFH«

rÏKF
= ²ÓÔ

rÔK]FÓ²Ó¹Ó

∫ÃÓ–uLM«
]

»
Ô —]bÓ²Ó¹Ó
dÔ]uÓ²Ó¹Ó
ÔÀb]×
Ó ²Ó¹Ó
Ô„d]×
Ó ²Ó¹Ó
Ô ¦]LÓ²Ó¹Ó
q

∫ ¡ö
Ô Úù«
∫s
 OÚ³ÓÝUM*« 5
 Ý
Ó ½ÓËÓ ¨wðQÚ¹Ó ULÚ WÓ³ÓÝUM*« rOd²«

WöŽ
—U²
Ó s
Ó OÚÐÓ UNFÔC
Ó
Ú ½≠√
Ó
Ó uÚI«
Ô

Æ

°

ø

¨

© ®U¼—UG
  s
 b«
Ô Ð Â_«
Ú ŽÓ ŸU
Ò w …√ÓdÚ'U
^ vK]×
Ó ²ÓÓð ≠±
 s
© ®U¼—UG

 b«
Ó Ô'UÐ vK]×
Ú ¼≠≤
Ú ŽÓ ŸU
Ò w …√d
Ó ²ÓðÓ q
Ó
±±∏

© ® s¹b²ÓFÚ*«Ô rÔłUNðÔËÓ © ®U¼—UG
  s
 b«
Ô Ð ÂÒÔ_« vK]×
Ú ŽÓ ŸU
] w …√ÓdÚ'U
Ó ²ÓðÓ ≠≥
© ® U¼—UG
  s
 b«
Ó 'U
Ô Ð Â^Ô_« vKÒ×
Ó LÓł
Ú ŽÓ ŸU
Ò w …√d
Ó ²ÓðÓ ÊÚ√Ó q
Ú Ó√ U ≠¥
 ÓQÓÝ
© ®…UO(«
Ó Ác¼ w ¡Ìw
Ó ÔqLł√ U © ® U¼¡UM
Ô X
Ú ý
Ó ÐÓ√Ó Â^_«
Ó ≠µ
ÌnÓ√ vKŽÓ X
Ó WEÓŠö
Î MÚÓ ¡ö
Ú KÓLÓÓ²ý« w²«  ULKJ«
Ó Ô lÓÓ «—uE
Î ≈ V
Ô ²ÔJÚÓ½ ≠»
∫V²ÓJÚðÔ ôËÓ o
Ô DÓMÚðÔ
 WÎu
 ½Ó «cJ¼
UN²¹UŽ
 B«

w q
Ô ¦]LÓ²ÓðÓ WÎKÓU

 D«
Ò w bÔ−
Ó ËÓ ò
= ÃU²½≈
Ó —ËÓ ¨—UG
Ó √Ô —uO
…—U?
Ú ¹Ô V¹—
Î N?Ó U?N³?Ô?J?
Ó E?M«
Ò ËÓ W?¹Óc?G?Ú²?Ò UÐ
Ï b?
Ú ðÓ Óp?– V?
Ô IÔF?Ú¹Ó r?
] ÔŁ ¨W?Ý«d
Ó («Ë W?U?
 HÚ½Ó vKŽ …ÎbÓL²ÓFÚÔ …UO
 («
 ÞÓ o
 ðÔ
 w UNI¹d
ÆåUN
Ó Ác¼
= Óý vKŽ U¼bÔŽU

∫bOA
]
Ô M«

±±π

d?? ?−?
Ó ? ?]A?? ?« w?? …Îd?Ó ? ¼ÚÓ“ U?? ?¹

Úp??ÓK??L?
Ó ?ł√
Ú U?? ¨Î«d??zU??Þ U??¹

d?? ? ? ¼Óe?] ? ? ? U?? ? ?ÐÏ q?? ? ?]K?? ? ? ÓJ?? ? ?Ô

Ú K?ÓÓ s
p?
 B?
Ú G?Ô « v?K?ŽÓ X?
Ó ½Ú√Ó

d?? ? D?? ? ðÓ r?
Ú ? ? ?Ó Î«d?? ? ?zU?? ? Þ U?? ? ¹

Úp?? ?Ó Â_«
= œÔ U?? ? N? ? ?ł ôu?? ?

∫Í
] dO³
]
^ uHÓA«
Ô FÚ²«
 ]_«
 _«

Æ UN
Ô ÁU
Ó Vł«Ë
s
Ô b]×
Ú ŽÓ À
Ó −
Ó ð ¡UMÐ
Ó ²Ó½Ó

∫w
]
^ ÐU²J« dO³
Ô FÚ²«
∫Y
Ô OÚŠ
 D«
Ò ‘UA
Ó
ŽÚÓ√ UNO n
Ú  —uO
Ô B½Ó dÌDÔÝ
Ó ÔV²ÔJÚ½Ó
Ó s
Ú √Ó WÓ
Ó LÚš
ÆWÝ«
Ó dÓ(« ≠∑

Ô ÊUe«Ë
≠¥
Ò ÊUJ*«
Ô


Æ¡UM³«
WÔO]HOÚ
≠±
Ó


 OÚ³«
Æt½UC
i
Ú Ë≠µ
Ô ²Š«Ë
Ó lÔ{
Ó

ÆWÔU
Ó EÓM«
] ≠≤

ÆUN²¹UŽ—Ë
 B«
—UG
Ô
= WÔ¹ÓcGÚÓð ≠∂ ÆiOÚ³«
Ó f
Ô IÚÓ ≠≥

∫◊UA
Ï ½Ó
Æ

Ì
bÔKðÓ  U½«uO
Š
Ó ËÓ
Ó WÓ
Ó LÚš

¨iO³ð
Ô
Ì ÞÔ WÓ
—uO
Ó dÔ
ÔcÚ½Ó
Ó LÚš

±≤∞

±≤
n
 Þ
Ó ËÓ —Ôœ«u½Ó
Ô z«d

”—b«

”U
Ò ËÓ U׳
Ô M«
Ô ≠±
ÂU?
Ó t?M?Ô ?Ы v??A?ÓËÓ Î«—U??L?Š U??×?ł
Ó Ó√ «d?Ò ?ÓËÓ ¨t?ÔH?Ó ?K?Úš
Ô V?
Ó —Ó
Æ⁄d∫öš

tÔ³ÔK?Ú
Ó öš
 ł
Ó Íc« q?
Ô d?] « «c¼ v≈ «ËdÔE?½« ∫«uUIÓ ¨ÌWŽU?
Ó Lł
Ó
¨U?׳
Ô dÔ²Ú¹ÓËÓ uÓ¼Ô V?
] s
Ó 
Ô ‰ÓeÓMÓÓ ¨w?ALÚ¹Ó tÓM?Ы „
Ô ÓdÚ¹Ó ¨WIÓH?ÓA«
«ËdE½« ∫«uUI ¨WÌŽUL
Ó 
ÓËÓ
Ó V
Ó ł
Ó vKŽ «dÒÓËÓ ¨tMЫ
Ó Ó—Ú√˨vA

s? ⁄—UH«∫œd?−?L«

 V
 œ_«

Ô dÔ²Ú¹ÓËÓ ¨—U
 G«
Ó  œd]−
Ô «c¼ v≈
Ó LÓ׫
Ô ÓdÚ¹Ó ¨»
Ó s
Ó L«
Ô Âö

Æ»œ_«

¨«—UÝËÓ —U?L׫ vKŽ t?ÔMЫË
Ô uÓ¼Ô U?׳
Ô V
Ó dÓÓ ¨w?ALÚ¹Ó ÁUÐ√Ó
¨w?ÝUI« q
 ł
Ó ÌW?ŽUL
Ô d?] « «c¼ v≈ «ËdÔE?½« ∫«uUI¨
Ó −
Ó Ð «d?ÒLÓÓ

±≤±

¨tÔM?Ð«Ë U׳
 ÔdÚ¹Ó ôË tÔMЫË
Ô u?
Ô ‰ÓeÓMÓÓ ¨—UL×?UÐ ÊUI
Ó ¼Ô V
Ô ÓdÚ¹Ó
Æ«œU
∫U

¨…b?
Ó ÓËÓ ¨—U?
Ó ¹bł
Ó ÌW?ŽUL−?
Ó Ð «dÒL?
Ó Ó ¨t?HÓK?ÚÓš U?OA
Ó L×?« U?
UÝË
s?
Ó ? ÊU??³? F?Ó ?²?Ú¹Ó s??O?Ú ?ÓK??H?] ?G?Ó ?L?
Ó ?¼ v??≈ «Ëd??ÔE??½«Ú ∫«u??U??I?Ó
Ô « s??¹Úc?
 dÚ¹Ó ô —UL
Æt½U³
 A
w
Ú L«
Ô ׫ ULNÔU√˨
Ó
Ó

Ë r?¼«bFð
Ò ∫r?¼“ËUł
ÆrNMŽ d
Ò

«—U?Ý˨ —UL
Ó LÓŠ
Ó ×?« tÔMÐ«Ë U׳
Ô q?
Ó r¼«“
Ô ËUł
Ó ÊÚ√Ó b?
Ó FÚÐÓËÓ
 C?
∫«u?U?
˨U?LN?ÔMÚ «u?J?×
Ó Ó ¨Èd?š√ W?ÌŽU?
Ó L−?
Ó Ð «d?L
Ò ¨t?Ð
 ×?
ÊÚ√Ó s?
Î b?
 ¹Úc?
Ô ½«Ú
Ú  ô
Ó M−?
Ó ¼ «ËdE?
Ó ÐÓ —U?
Ó L×?« ÊöL?
Ú ¹Ó s?O½u?
Ú L«
Ó s?

Ì
ÆU¼bMŽ∫c¾MOŠ

U?¹ lÚL?
Ó Ý« ∫t?MÐô U׳
Ô ‰U
ËÓ ¨Áôe?Ó½Ú√Ó Ìc¾?M?Ó OŠË ¨ULN?ÔKÓL?×
Ú ¹Ó
ƉUMðË “uHð∫dHEð

ÆUFOL
Î ł
Ó ½Ò≈ ¨w
Óð ô p
Ó ”UM« U{dÐ dÓHÓEÚðÓ ÊÚ√Ó lOD²
Ô
Ò MÓÐÔ

WIMÒ³Ó¼Ó …Ôœö
 
≠≤
tIMÔŽÔ w q
Ó FÓł
 LÚ׫
Ô ¦ÓL«
Ú ¹Ô WÔIÓM]³Ó¼Ó ÊU
Ú  mÓKÓÐÓ bÚ
ÓËÓ ¨o
Ó
Ó t½Ò√Ó tILÚŠ
Ô s
Ô w q
Ó tÐ »
Ô dÓC
Æd−
Ó Š
Ó ∫ŸœÓËÓ

b?
Ú Ó√ ∫‰U?
ËÓ ¨ŸœÓËÓËÓ ÌÂU?E?Ž s?
Ú  …Îœö?
Ú
ÓËÓ ¨l?
Ó ?O?{√ ÊÚÓ√ v?A?š
Ó

X
Ó bÓŠ
Ó p–
Ó X
Ú ÓuÒŠ
Ó dŽÚ_ª
Ô KÚFÓÓ
Ó ÊÚ√Ó À
Ó bÚ
ÓËÓ ¨w HÚ½Ó ·
 √Ó o?
UL?
 MÔŽÔ v≈ …œö
Ó I?« tÔ^√Ô
Ò KÓÓ ¨rÏzU?½ uÓ¼ÔËÓ tOš
U¹ ∫Ó‰U?
¨t?O?š√Ó o?
 M?ÔŽÔ w? U¼¬—ËÓ `?
Ú √Ó
Ó ³?Ó
°øU½√Ó s
Ú LÓÓ ¨U½√Ó X
Ó ½ÚÓ√ ¨wš√

±≤≤

pL «Ë
VFÓÚý√ ≠≥
Ó
Ú UJ
Ê]≈ ∫r¼ÔbÔŠ
Ú √Ó rÚNOÚKÓŽÓ ÊÓ–ÓQ²Ý«
Î LÓÝ
¹Ó ”uK
ł
Ó
Ó Ó√ ‰UIÓ ¨V
Ô FÓý
Ó ÊuKQ
Ï
Ô ÂÏuÚ
Ó ULMOÐÓ
 LÓ «
Ì ³?ÓÓÞ w p
o
 ÒD?« rEÓŽÚÓ√ v≈ ”u?
Ú √Ó …œUŽ
Ú 
] —U?
Ó ³ «uKF?Ó łU ¨ÂUF
Ó K−«
Ô V
Ó F?Óý
Ó s
∫tÔÓ «uUIÓ ¨«uKFHÓÓ ÆpLÓ «
Ú ÔÚQ¹Ó ÁuŽœ«Ë
¨XOÚ³«
 Ð
] —UG
Ó  UMFÓÓ q
Ô
Ó W¹ÓË«e

Æt¼dÚ√Ó∫tCGÐ√Ó

 LÓ «
øVFý√
U¹ p
Ó ¹Ô√Ú—Ó U
Ô
] w p
w  U
Ó UC
Î GÚÐÔ tC
Ô GÐ
Ó w½≈Ò ˇ«Ë ∫‰U

Ó
Ó wÐ√ Ê]Ó_ ªÎ«b¹bý
Ô _
Æp
Ô LÓ «
] tÔKÓÓÓ√Ë ¨d×
Ú ³«
Ó
ÆpOÐ
Ó √Ó —QÚ¦ÓÐ cÓš
 ÚÓ_« v≈ UOÒ¼Ó ∫tÔÓ «uU

Ô QÚ²Ó ªq

v≈ dÔEÔMÚ¹Ó uÓ¼ÔËÓ ¨t½–Ô√Ô bÓMÚŽ UNFÓ{
Ó ËÓ rÒÔŁ ¨…ÌdOG
Ó WÌJÓLÓÝ
Ó
Ó v≈ ÁÔbÓ¹Ó bÒÓËÓ ¨f
Ó KÓ−
Ó Ó
¡U?? ŽË∫W?? ?F? ?B? ?I? ?«
ÆÂUFD«

 OÚ³«
∫‰UI
Ó Ó ¨X
Ó p
Ô LÓ «
Ú I«
Ó
Ó W¹ÓË«“ w dO³
Ô J«
] UNO w²«] WFÓB
øWÔJÓLÓ «
Ô ðÓ U ÊË—bð
√Ó
Ó
Ò Ác¼ w ‰uI
ÆÍ—bÓ½ ô ∫t «uU

…ÔdOG
Ô ×
Ô ðÓ UN½Ò≈ ∫V
Ú Ó√ ‰U

Ó UN½ÒÓ_ ªtÔÚ—bÚðÔ rÚÓËÓ ¨wÐ√  
Ó uÚÓ dÚC
Ó
Ú ðÓ rÚÓ UN½Ò≈ ‰uI
Ô FÓý
 OÚ³«
 p
Ò
X
 J«
Ó KÚ²Ð p
Ó OÚKÓŽÓ ∫w X
Ó rÓŁÔ ¨s
Ú Ó—ÓœÚ√Ó w²«] wN
Ú U

= «
Ó Ó ¨X
Ó W¹Ë«“
Ó w w²«] —U³
.tÔ²KÚÓ√Ó˨
Ó
Ó „UÐ√

±≤≥

∫WK¾Ý_«
øwALÚ¹Ó tÔMÔЫË
 (« vKŽ ÎU³«— U׳
 M«
Ò n
Ô 
uÚÓ U ≠±
Ú —UL
Ô «Ëb¼Uý
Ó UbM
Ó Ž ”U

ø—UL(« vKŽ ÁÔbÓŠ
s
dÓÝ
Ó FÓÓ «–U ≠≤
Ú  ”UM«
Ú ËÓ tÐu—
Ô
Ó UbMŽ U׳
Ô q
øUF
Î Ó —UL(« vKŽ tMЫË
Ô U׳
Ô V
Ó —Ó «–U* ≠≥
 dÒB
Ì d^B
øtMÐ«Ë U׳
Ó dÚ¹Ó rÚÓ «–U* ≠¥
Ó ðÓ s
Ú  ·
Ó ðÓ Í
Ú ŽÓ ”U
Ò ÷
Ô  U
= √Ó s
Ô M«
øtÔMЫ
Ó U׳
Ó ½Ó «–U0 ≠µ
Ô `
Ó B
øo
 LÚÔ(« w q
Ô ¦Ó*«Ó WÓIÓMÒ³NÓÐ »
Ó dÔ{ «–U* ≠∂
øÂUF
 ÒD« v≈ ”uK

Ô'« w V
Ú √Ó …ÔœUŽ
Ó FÓý
Ó w¼
Ó U ≠∑
 LÓ «
ødO³
 J«
Ó p
 ŽÓ V
Ú √Ó œUFÐù

”U
Ó FÓÓ «–U ≠∏
Ò q
] s
Ó FÓý
Ô M«
øö
Î FÚ p
Ó LÓ «
Ú √Ó ÁÓdÓ q
Ú ¼Ó ≠π
] V
Ô FÓý
ødO³
 J«
Ó pLÓ «

uK
Ú √Ó ‰U²Š«
Ó
n
Ó
Ó OÚ≠±∞
] v≈ ‰u
Ô V
Ô FÓý

±≤¥

^
ÔWGÓK«
⁄«d
Ô LJÚ½Ô ¨ULNÔMÚŽÓ ”U
Ó dÚOÓ ŸU{
Ì ËÚ√Ó W
Ó H«
Ó q
Ò v{
Ó w tÔMЫË
Ô U׳
Ó d]B
Ó ðÓ ±
Ô M«
Ó LÚš
Ô ·
∫ŸU{
 ËÚ_«
Ó ÓWOÓÒIÐÓ Ós¹d«–

ÆwAL¹Ó tÔMЫ
Ó dÓðÓËÓ ¨—UL
Ó
Ó „
Ó (« U׳
Ô V
Ó —Ó ∫‰Ë]_«

Æ

Æ

∫YU¦«
Ò

Æ

∫lЫd«
Ò

Æ
±≤µ

∫w½U¦«
Ò

∫fU)«


∫…ÌbOH
Ì LÓł
 «œdH
L«
Ó
Ú ²Ó
Ó Ô q
Ô w WOðü«
Ô ÂÔb
Ú ½Ó ≤
œÓd]ł
Ó

wU)«

Ô dHÓEÚ¹Ó

‚UÝ
Ó

Ó “ËUł
Ó

±≤∂

 L«
 L«
 ÝUM
∫V
 H«
Ó ½Ó˨
Ó dz«Ë
 b«
Ó w UNFÔC
Ó  —U²
Ú ½Ó ≥
Ô ⁄«d
Ó WÓ³ÓÝUM
Ô WÓLÓKJ«
Ó s
Ô 
ÂU
Ó √Ó
Óq³Ú
Ó
bÓFÚÐÓ
¡«—
Ó ËÓ

ÆœuM'«

Ô bzUI«
 dO
Ô ¹Ó ≠√

ÆbŽÚd«
Ò


Ô dÚ³«
Ó wðQÚ¹Ó ≠»

ÆdB

Ú F«
Ó
Ó …ö
Æ…dÓ−
]
Ó A«

 dG
»
 *«Ó …ö
Ô ≠Ã
Ó
tÔA
] ŽÔ —uHB
F«
Ô
Ô vMÐ≠œ
Ó

‚u
Ó Ó
”U
Ô ÒM« —UÝ≠‡¼
Ó

Æ qO
 b«
Ò

∫wðQ¹ ULO ⁄«d
Ô LJÚÔ½ ¥
Ó H«
Ó q
lLÚł
Ó

vMÒ¦ÓÔ

œdÓHÚÔ
«c¼

¡ôR¼


Ác¼
Ê«cK«
Ò

Íc«]
w²«]
X½√
Ó


] ½Ú√Ó
±≤∑


X½√

∫qOJ
Ó A
Ú ²« 
Ô Ã
 –uL
Ô LJÚ½Ô µ
Ò sOŽ«d
Ó
Ó ÒM« w UL ⁄«d
Ó H«
Ó q
ÎUOÒ– b
Ó
Ô u«
Ó ÊU

w
–uL
Ó M«
]
y –Ó bÔÓu«∫Ã
Ó

Ô D«
qH
Ò q
Ò þÓ

ÆrzU½
Ô D«≠
Ò √
Ï qH


Ú √Ó
Ô —Úb«
Ò `
Ó ³Ó

Æq
Ï NÚÝ
Ó ”
Ô —Úb«≠
] »

ÔqO³«
Ó fOÚÓ

Æ »u³
Ô
Ã
Ï ×
Ú Ó qO³«≠

Ô —Ú_«
÷
Ó  —U
Ó

Æ…ÏdÒC
Ó 
Ô —ÚÓ_« ≠œ
Ú Ô ÷

Ì ÝUMÔ q
∫WOðü« ‰UF_« s V
Ì FÚ l{
Ú uÓÐ WOðü«
Ó LÓ−«
q
Ô LJÚ½Ô ∂
Ó
Ô q
q ž

ÆUŠU³
Î
WŽU
Ó n
Ó B
Ú M«Ë
= WÓÝœU «
Ó «
Ó
Ò dOL
Ï Ý
Ó

V¼–

ÆtÔNÓł
Ú ËÓ

»

n
Ë

Æ—UD
 ù«
Ú ÂUF
Ó ÞÓ dOL
Ï Ý
Ó

Ã

kIO²Ý«

ÆWÝ—b*« v≈

vI√
qšœ
bA½√
‰ËUMð

ÆÕU³
 B«
Ò WÓO×
Ò ðÓ cOö²« vKŽÓ dOL
Ï Ý
Ó
 B«
Æw
 ÒD« w
Ò —uÐU
= ŠU³
Æw
Ò lÓÓ
Ò W³KD«
] MÞÓu«
Ó bOA
Ó M«
ÆW³ÓKÓD«
] lÓÓ n
= B«
] WÓÓdÚžÔ dOL
Ï Ý
Ó

r]ÔŁ œ
‡¼
Ë
Ë “
r]ÔŁ Õ
±≤∏


WÓdÓŠ

X
 OÚDÓš
 ŽUH«
X
Ó ½Ó ∑
Ó ×
Ó ËÓ ¨q
Ó ×
Ó lÔC
Ó WEÓŠö
Ó Ô lÓÓ ¨tÐ ‰uFH*«
Ú ðÓ s
Ú ðÓ UÎDÒš
∫ÖuL
 HÚ*«Ó WÓdÓŠ
LÒC«®
Ò
 ŽUH«
q
Ó M«
Ò w UL ¨©WÓ×
Ó tÐ ‰uF
Ó ²ÚH«®
Ó Ë¨©W
Ó
 Ô»_« dÔÒuÓ¹Ô
Æ—UG
 BK
Ò ¡«cG«

Ó

∫ÖuLM«

Æi
Ó OÚ³«
Ô lÔC
Ó ðÓ ≠√
Ó Â^_«
ÆrÓłUN*« —u
^ »UN
Ó
Ô M«
Ô ð≠»
ÆtÔ²Ó×M
Ô dÒ×
Ò „
Ó ł√
Ú dOG
Ô B«
Ó ¹≠Ã
Ô
Æ—UG
Ò »
= —uO
Ó B«
Ô D«
Ô —=bÓÔð ≠œ
Æ‘UAŽ
Ó
Ó dOUB

F«
Ó
Ô
Ó wM³ð≠‡¼

∫ ¡ö
Ô Úù«
∫j
y Óš t²Ó×
Ó WÓÐU²
Ô ŠöÔ½Ë ¨WOðü«
Ó LÓ'«
q
Ô √ÔdÓIÚ½Ó≠√
Ó
Ú Óð ULO n_«
Ó  k
«uJÔ×C
Ó Ó ¨Èdš
«dL
Ó LÓŠ
Ú √Ô ÌWŽUL−Ð
Ó
Ò ¨tÐ «—UÝË —UL
Ó (« tÔMÐ«Ë U׳
Ô q
Ó ≠±
 ¹Úc?
s ô
Î bÓÐÓ —UL(«
 L×
Êö
Ó s
Ó ¼ v≈ «ËdEÔ½«Ú ∫«uU
Ë ¨ULNÔMÚ
Ó
Ú ¹Ó sOÚKÓHÒG*«
ÆULNÔKÓL×
Ú ¹Ó Ê√
¡ôR¼ ≠≤
 Ô  U³UÞ
Æ «
Ï bÒ−
Ï

øWÔJÓLÓ «
Ô IÔðÓ U ÊË—
Ó bÚðÓÓ√ ≠≥
] Ác¼Ó w ‰u
±≤π

WÓLÓKJ«Ë
Ó ¨‰ËÒ_«
Ó œuLF«

w k
Ô HÓKÚðÔËÓ V
Ó lÔC
Ó ½Ó ≠»
Ï √Ó UNO w²« WÓLÓKJ«
Ô ²ÓJÚðÔ n
U?N?O w²«] WÓL?
Ò œu?LF?Ó « w k
Ô HÓK?ÚðÔ ôË V
Ï Ó√ U?N?O w²«]
Ó KÓJ?«Ë ¨w½U¦«
Ô ²?ÓJÚðÔ n
∫wK¹ UL YU¦« œuL
 F«
Ô ÓHKÚÔð Ïn√Ó
Ó w V
Ô Ó²JÚÔð ôËÓ k
U?N?O? w?²?«]  U?
Ô L?
Ó K?ÓJ?«

U??N? O? w?²?«] Ô U?L?K??ÓJ?«

U?N?O w²«]  U?
Ó
Ô LÓK?J«

V
Ô HÓKÚðÔ n
Ô k
Ï √Ó
Ô Ó²JÚðôË

Ô HÓKÚÔð ôË V
k
Ï √Ó
Ô ²ÓJÚðÔ n

Ô HÓKÚðÔËÓ V
k
Ï √Ó
Ô ²ÓJÚðÔ n

s¹c¼

«uJ×{
Ó

«—UÝ

 V
∫«—uE
Î MÚÓ ¡ö≈
WOðü«
…ÓdÓIÚH«
Ó
Ó
Î
Ô ²ÔJÚ½≠Ã
UN½]Ó_ ªtÔÚ—bÚðÔ rÚÓËÓ ¨wÐ√Ó  
Ô ×
Ô ðÓ UN½Ò≈ ∫V
Ú √Ó ‰U

Ó
Ó uÚÓ dÚC
Ú ðÓ rÚÓ UN½Ò√Ó ‰uI
Ô FÓý
¨XOÚ³«
 J« p
Ó KÚ²Ð p
Ó OÚKÓŽÓ ∫w X
Ó r]ÔŁ ¨s
Ú U

Ò  «
Ô
Ó
Ó W¹ÓË«“ w w²«] —U³
Ò …dOG
ÆtÔ²ÚKÓÓ√ÓËÓ „UÐ
Ó √Ó X
Ú Ó—œ√
Ó w²«] w
Ó NÓ

±≥∞

∫Í
] dO³
]
^ uHÓA«
Ô FÚ²«
Æn
 ÞÓËÓ —Óœ«u
 ½Ó WÔ³ÓKÓÒD« ÍËd¹Ó
Ó z«d

∫◊UA
Ï ½Ó
Ì
ÆW³ÓKÓ]D« vKŽ U¼ƒdI¹ËÓ …ÎbÓŠ«Ë …ΗӜU½
 VUÞ
^ Ô V
q
Ô ²ÔJÚ¹Ó ≠±
 L«
  «—U³

 q
∫ W³ÓÝUM
Ó Ð WÓOÓðü«
F«
Ô LJÚ½Ô rÒŁÔ ‰ÔQÓ
Ó Y×
Ô WLÓKJU
Ú ½Ë
Ó ³Ú½Ó ≠≤
s³Ú'«
Ô

oLÚ(«
Ô

WŽU−
]
Ó A«

ÂdÓJ«
Ó

‰bÚF«
Ó

w q
Ó ¦Ó*«Ó »UDÒ)«
Ó s
 ÐÚ dÓLÓFÔÐ »
Ô dÓF«
Ó XÐÓdÓÓ{ ≠√
w q
Ó ¦Ó*«Ó wzU
Ò rÌðU×
Ó
Ó Ð »
= D«
Ô dÓF«
Ó XÐÓdÓ{≠»
w q
Ó ¦Ó*«Ó WÓIÓM]³ÓNÐ »
Ó
Ô dÓF«
Ó XÐÓdÓ{≠Ã
 ÐÓdÓ{≠œ
w q
Ó ¦*«
Ó bÝ
Ó »
Ó
Ó _UÐ
Ô dÓF«
Ó X
 ÐÓdÓ{≠‡¼
w q
Ó ¦*«
Ó WUF
Ó
Ò Ð »
Ó MU
Ô dÓF«
Ó X

±≥±

∫qLF« «c¼ “U$« w r¼UÝ

©Â≤∞∞≤/±±/≤≥ a¹—U²Ð d¹“u« —«d®∫ W¹—«“u« Z¼UM*« WM'
©Î«uCŽ® d¹“u« VM¹“≠
©d« 5√® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠

©Î«uCŽ® W½—U“ œUNł ≠
©Î«uCŽ® qO× ÂUA¼≠

©ÎUOz—® hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
©fOzd« VzU½® rFM*« b³Ž tK« b³Ž Æœ ≠

∫WFÐU²LK WOMH« WM−K«
©Î«uCŽ® ÍbU)« dOM Æ√ ≠
©Î«uCŽ® .uI²«Ë ”UOI«d¹b≠

©ÎUIM® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠

©Î«uCŽ®Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ≠
©Î«uCŽ® b¹UJ« w׳ Æ√ ≠
©Î«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠

©Î«uCŽ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ‡
©Î«uCŽ®Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠

∫ WOÝUÝ_« WKŠdLK …b¹b'« V²J« —«d« WM'
…œu ‰UC½ ≠
w½öOJ« b¹“ U1— ≠

Í“U−Š UOÝu ≠
Í—u−M(« bL× ≠
ÍËU1d« bL× Æœ ≠

…b³ uÐ√ qOKš ≠
w½öOJ« U1— ≠
b¹“ uÐ√ wKŽ ≠

©UOz—®
Î
5ÝU¹ ÕöÆœ ≠


fOLš bUŠ ≠

©«—dI®
Î
hL(« uÐ√ dLŽ Æœ

œ«uŽ œU¹“ ≠
…dŽUOÝ bLŠ√ ≠
WJЫuý e¹eŽ Æœ ≠
—«d dÝU¹ ≠
dO‡AÐ …œUž
vKO ≠
»d«U¹UDŽ
uЫ ‰œUŽ
qzU½≠≠
ÕU³
∫w½U¦« ¡e'« Ø wÝUÝ_« lЫd« nBK WOÐdF« WGK« ÃUNM qLŽ  Uý—Ë w Êu
—UA*«

—œU½ bL×
p¹b«
dO¼“ ≠≠

p¹b« WKÝUÐ ≠
‘dÞ_« rB²F ≠
rUÝ WLÐ ≠
5ÝU¹ ÊU1≈ ≠

ÍËUIOK(« UMO ≠
WAôœ Èu$ ≠
‰«e½ WOM¼ ≠
—uBM wLE½ ≠

ÃU−Ž ·UDŽ ≠
ÊULOKÝ WMO√ ≠
ÊUOKŽ sŠ≠
WöÝ uÐ√ WM¹œ— ≠

∫WOÐdF« WGK« ÃUNM rOJ% WM'
t²uÐ√ œuL×Æœ ≠

Íœ«uK« sŠÆœÆ√ ≠

tK« bL×Ð w½U¦« ¡e'« -

wŁužd³« nODK« b³ŽÆœÆ√ ≠

¥ WKOL« UMG

5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

wU« ¡e'«

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.