You are on page 1of 138

A-PDF MERGER DEMO

µ
wU« ¡e'«
WKOL« UMG 5DK WËœ
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë
rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

WKOL'« UM²G
wÝU‡Ý_« fU)« n‡BK
=
w½U¦« ¡e'«

ÊuHR*«

W½UHŽ qOKš rO¼«dÐ≈ ©ÎUIM®vÝu d/ rO¼«dÐ≈.œ


rUÝ bUš ©Íb¹UF«® W½uHŽ vN½.œ
`³ bL×
Z¼UM*« ed sŽ
VOD)« bLŠ√ 5I¹ 5%
5DK WËœ w wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  —d

Â≤∞∞∂ /≤∞∞µ wÝ«—b« ÂUF« s «Î¡bÐ UNÝ—«b w wÝUÝ_« fU)« nBK WOÐdF« WGK« »U² f¹—bð

ÂUF« ·«d‡ýù«
hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M' fOz—
5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« ed ÂUŽ d¹b

Z¼UM*« e‡d
hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈

WOMH« …dz«b«
 U‡dÐ b‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈
ÊUDO'« d/ œ«R dLÝ ∫ r‡‡‡‡‡‡OL‡Bð
Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š Æ ∫ WŽU³DK VÝu;« œ«bŽù«
rUÝ WMO√ ∫ bO‡‡‡‡‡‡‡CMð
Ê«b¹uÝ w½UNð ∫ Âu‡‡‡‡‡‡‡‡Ý—

wU³'« ÍbLŠ .œ ¨bUŠ sŠ bLŠ√ Æœ.√ ∫ wLKŽ rOJ%

WOÐdF« WGK« ÃUNM* wMÞu« o¹dH«


Î ò Í—uM« œ«uł bL× ÆœÆ√
åoMLK U³zU½ åUIM
Î ò WOLý uÐ√ vOŽÆœ
VOD)« bLŠ√ —uHG« b³Ž 5√
ÊUAš uÐ√ .dJ« b³ŽÆœ œULŠ qOKšÆœ
å«—dIò
Î rK dLŽ Ê«bOLŠ wKŽ
“U³« dOOð »u³NÞ vM
 UdŽ Èu$Æœ

WO
d« WOU« WF D«
‡¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞µ
Z¼UM*« edØwUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l‡³D« ‚uIŠ lOLł c
WM¹b*« ed WNł s 5LO« vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√≠b¼UF*« Ÿ—Uý≠ÊuOB*« wŠ≠ Z¼UM*« ed
5DK ≠ tK« «— ≠ ∑±π »Æ ’
+π∑∞≠≤≠≤π∂π≥∑∑ fU +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥µ∞ ÊuHKð
pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²Jô« Ê«uMF« ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²Jô« W×HB«
bONL
bONL
VFA«  UŠuLÞ oOIײ ªWOMODKH« WOuB)« wŽ«d¹ ÃUNM l{Ë …—Ëd{ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  √—
VFAK WOMÞu« …œUO« ¡UM³ UÎL? Ò N ÎUÝUÝ√ bF¹ wMODK ÃUNM ¡UMÐ Ê≈ .»u?FA« 5Ð t½UJ cšQ¹ v²Š wMODKH«
UN² Ý— w²« W«b²*« W¹dA³« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«d
u1b«Ë rOI« aOÝd² UÝUÝ√Ë Î wMODKH«
Æ…—«“uK WOL)« WD)« ∆œU³
…—«“u« w?uð «c ªlL²:« ·«b¼√ o?Iײð UNöš s w?²« rOKF²K? WOzd« WKOÝu?« t½√ w ÃUNM*« WOL?¼√ sLJðË
¨VUD«Ë rKF*« bOÐ vË_« …«œ_«Ë ¨rKF²K jOÝu« —bB*« t½_ ªÃUNM*« dUMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JUÐ WUš W¹UMŽ
Æ…bŽU*« jzUÝu« s U¼dOžË ÍdÝ_« rKF²«Ë WOK;« WUI¦«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²« qzUÝË s ÁdOž v≈ WU{≈
V²?J ¨wM?OD?KH« ÃU?N?MLK UN²?Dš s W?ÝœU« W?KŠd*« oO?³Dð ©≤∞∞∂Ø≤∞∞µ® ÂU?F« «c¼ …—«“u?«  d

iFÐ d¹uDð v?≈ WU{ùUÐ ¨wMI?²«Ë ¨wMN*«Ë¨WO½U?½ù« ÂuKF«Ë ¨wLK?F« ∫tŽËdHÐ ©±±® Íu½U?¦« ‰Ë_« nB«
ÊuJð U?NÐË ¨ÂœUI« ÂUF« w? ©±≤®Íu½U¦« w½U¦?« nB« ÃUNM V?² UNF³²?OÝË ¨©±∞≠±® WOÝUÝ_« WK?Šd*« V²
qL?FðË ¨©±≤≠±®·uHB?K ÂUF« rO?KF²K? WOÝ—b*« V?²J« lO?Lł œ«bŽ≈ XK?L√ b
wU?F« rOK?F²«Ë WO?Ðd²« …—«“Ë
WOKOK%Ë WO?1uIð  UÝ«—œ qLŽË ¨w½Ëd²Jù« rO?KF²«Ë  UJ³A« ‰U− w WO?²×²« WOM³« lOÝuð v?KŽ UÎOUŠ …—«“u«
r?OK?F²?« WO?Žu½ 5?%Ë Íu?Ðd²?« d¹u?D²?« WK?«u* ¨©U?ιœuL?ŽË UÎO?I√® Y?ŠU³?*« lO?Lł w? ¨Àö¦?« qŠ«d?*« Z¼U?M*
ÆwMODKH«
¨UÐU²
Î ≥µ∞ »—UI¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š dAŽ bŠ_« ·uHBK  e$√ w²« rKF*« Wœ√Ë WOÝ—b*« V²J« bFðË
ªwIDMË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽÔ  UuKFË ·—UF s tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO—
V?O?U?Ý√Ë W?D?A?½_«Ë q?zU?Ýu?«Ë ¨f?¹—b?²?« o?z«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýR sLC²ð ¨WŽuM²  «d³š dOu²
ÆÁöŽ√ …—uc*« WOL)« WD)« ∆œU³ l ¡ö²ðË ¨.uI²«
¨UN¹—b²Ð ÊuuI¹ s¹c«  ULKF*«Ë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²« W—UA0 UιuMÝ Ò U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²J« WFł«d r²ðË
w  «dOG²« l ¡ö²ð w ªd¹uD²«Ë q¹bF²K WKÐU
WO³¹d&  UF³Þ WFЫd« v« vË_« s  UF³D« …—«“u« ÈdðË
s? t?O? ‰c?³?¹ U? —«bI0 œ«œeð wMODKH« wÝ—b*« »U²J« WLO
Ê≈ Æ…UO(«  «—UNË włuuMJ²«Ë wLKF« ÂbI²«
Ϋd?O?O?G?ð Êu?Łb?×?¹ s?¹c?« ¨W?O?Ý—b?*« V?²J« œ«bŽ≈ ‰U− w 5BB ²*« s sJ2 œbŽ d³√ W—UA sË œuNł
nOQ²« wU− w Z¼UM*« ed UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« s WFÝ«u«  UOKLF« ‰öš s ¨rOKF²« w Uιd¼uł Ò
ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Íc« sÞu« wdÞ w ëdšù«Ë
¨WOËb«  ULEM*«Ë  UÝR*« v≈ d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF¹ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈
ÆZ¼UM*« ŸËdA* wU*« UNLŽb ªUJO−KÐ WuJŠ WU ÐË WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë
s? w? ?¹—U?²?« wMÞu« qLF« «c¼ “U$≈ w X—Uý w²« ¨WOMÞu« W¹uÐd²«  «¡UHJUÐ d H² …—«“u« Ê√ UL
y ¨…e?O?L?*« r?¼œu?N?−?Ð r?N?²—UA vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽSÐ ÂuIð w²« ¨W¹uÐd²« ÊU−K« ‰öš
q
5?—U?A?*«Ë ¨s?¹—d?;«Ë ¨5?H?R?*«Ë ¨—«d
ù«Ë ¨Z¼UM*«edË ¨W¹—«“u« Z¼UM*« ÊU' qLAðË ¨tF
u VŠ
s? W?O?Ý—b?*« V?²J« ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUD«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5UÝd«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLF«  Uý—uÐ
wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë ÆoO³D²« ¡UMŁ√ Ê«bO*«
Z¼UM*« e‡d
 ≤∞∞∂ w½U¦« Êu½U
W bI

m?]K?Ð Íc?« ¨v?H?D?B?L?« t?u?Ý— vKŽ Âö«Ë …öB«Ë ÆrKF¹ r U ÊU½ù« r]K?Ž ¨r?KIUÐ r]K?Ž Íc?« t?K bL׫
¨bFÐËÆ—«dÐ_« —UOš_« t³×Ë t¬ vKŽ Âö«Ë ÆWLG« nAË ¨W_« Èb¼Ë ¨W½U_« Èœ√Ë ¨WUÝd«
¨åWKOL−« UM²Gò »U²JÐ  ULKFL«Ë sOLKFLKË ¨tðU³UÞË wÝUÝ_« fU « nB« W³KD ÂbI²½ Ê√ U½bF¹ t½S
WGK« ÃUNML WC¹dF« ◊uD « w …œ—«u« ≠wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë UNðd
√ w²« ≠ W¹uÐd²« dO¹UFL«Ë fÝ_« oË
ÆwMODKH« WOÐdF«
¨w?ŽU?L?²?łô«Ë ¨w?M?Þu«Ë ¨wM¹b« ∫w¼ —ËU× WLš s XK]J?Að ¨ÎU?Ý—œ d?A?Ž W?Łö?Ł vKŽ »U²J« qL²ý« bI
¨s¼«d« U¼d{UŠË ¨d¼«e« W_« w{U ¡ö−²Ýô ¨…œbF²  UUIŁË sU√Ë ÊU“√ vKŽ `²HM½ YOŠ ¨wLUF«Ë¨wLKF«Ë
WDš oË —U¨œUFÐ_«Ë rUFL« `{«Ë »U²J« Ãd ¹ Ê√ qł√ s WIzU W¹UMŽ UMOË√ bI ¨tK« ¡Uý Ê≈ bŽ«u« UNK³I²Ë
¨»U?²?J?« ”Ë—œ s? ”—œ q? w? …—d?J²Ë W²ÐUŁ s¹ËUMŽ ‰öš s p–Ë ¨ÎU?Ðu?K?Ý√ w?d?F?L?« qUJ²« bL²Fð WÝË—b
Æl²L²½Ë √dI½ ¨◊UAM« ¨ dO³F²« ¨ ¡öù« ¨u×M« ¨ W¹uG bz«u ¨hM« Íb¹ sOÐ ¨ …¡U{≈ ¨ ©”—b«®hM« ∫w¼Ë
sOÐ U ŸuM²«Ë ×b²« åhM« Íb¹ sOÐò W?K¾Ý√ ÕdÞ w UMOŽ«— bI ¨UN×OðUH WK¾Ý_«Ë ÎôUH
√ ÂuKF« X½U «–≈Ë
¨v?Ë_« ∫s?O?²?¹U?ž o?O?I?ײ p–Ë ªÈdš√ WNł s WOŽu{uË WOzUA½≈ WK¾Ý√Ë ¨WNł s WOłU²M²Ý«Ë WOÐUFO²Ý« WK¾Ý√
w? t?²?OL¼√ sŽ nAJK ªÎU?OMË ÎU?O?Žu?{u? t?²?ЗU?I?Ë ¨W?Oze−«Ë WOKJ« ©”—b«® hM« œUFÐQÐ WIO
œ WdF v≈ ÍœRð
lOD²¹ sOŠ p–Ë ª·UA²ô« …c w q¦L²ð WO½U¦«Ë Æa≈ÆÆÆW¹d¹uB²«Ë W¹uGK« tðUOULł ‚ËcðË ¨WOKLF« …UO׫
VKI« —«bł w UNðULKJÐ dH×ð WOHÞUŽ W
öŽ oKš v≈ ÍœR¹ UL ¨U ‰«RÝ sŽ WÐUłù« dJH« ‰ULŽ≈Ë œUN²łôUÐ W³KD«
Æ—UFý√Ë Y¹œUŠ√Ë  U¹PÐ ¨W¹uGK« rNðdOš– …œU¹“Ë ¨W³KD« Èb kH׫ WJK WOLMð vKŽ bR½ Ê√ œu½Ë ÆqIF«Ë
¨UN?ðU
UI²ý« w W?OÐdF« WL?KJ« WOUL?ł v≈ W³KD?« ·dF²O ªÍuG?K« r−FL?UÐ ÂUL²¼ô« s X?I¦³½« bI? ¨W¹uGK« bz«u?H« U√
ÊuFOD²¹ w²« ¨…œUC²L«Ë Wœ«d²L« ÿUH_« s WŽuM²Ë …d«Ë …dOšcÐ `K²« vKŽ bŽU¹ UL ªkHK« W¹œUŠ√ rž— ¨UNðôôœ œbFðË
Æs¹dšü« l qŽUH²« vKŽ WF−AL« qzUÝu« s WKOÝË w¼Ë ¨rNHÞ«uŽË r¼—UJ√Ë rNH½√ sŽ «Ëd³F¹ Ê√ UNöš s
¨rUFL« W×{«Ë s¹ËUMŽ «b ²Ý« w q¦L²ð ¨¡öù«Ë u×M«  UŽu{u ÕdÞ w UOz«dI²Ý«
Î ÎUÐuKÝ√ U½c ð« b
Ë
”—b?« —U?J?√ l? ¡ö?²?ðË U?NFOLł jЫd²ð YO×Ð ¨ U³¹—b²UÐ U¼b— rŁ ¨ÃU²M²Ýô«Ë WEŠöL«Ë WK¦_« vKŽ bL²Fð
ÊU UM¼ s˨ÃUNML« w …d ‰Ë_ UN bFI¹
Ò ¡öù«Ë u×M«  UŽu{u Ê_ ª nKJð ÊËœ Á—UO²š« s W¹UG«Ë tO½UFË
 ULKFL«Ë sOLKFL« W¹UMŽ tłu½Ë Æ–UA«Ë VFB« s  U×KDBL«Ë  UH¹dF²«Ë WK¦_« uKšË jO³²« vKŽ UMdŠ
Æ¡öù« ”—œ Ÿu{uL WI«u ÊuJð YO×Ð ¨—uEML« dOž ¡öû …dOB
 «dI —UO²š« v≈
rNDÐ—Ë ¨WUF« rN—UFË r¼—UJ√ ¡«dŁù ¨…¡«dI« Ë√ WÐU²J« vKŽ W³KD« rL¼ «c×AO ◊UAM«Ë dO³F²« wðQ¹ «dOš√Ë
Î
r?N?²?
ö?ŽË ¨q?³?I?²??L«Ë d{U׫ w rN²¹ƒ— qJAOÝ ¨sOF l
«Ë sŽ r¼dO³Fð sŽ Îö?C? ¨©»U?²J«® fOKł dO Ð
ÆrNuŠ s …UO×UÐË ÊU½ùUÐ
W¹uÐdð VOUÝ√ «b ²ÝUÐ ¨ÂUO
dOš UNÐ ÂUOI«Ë qLF« WDš “U−½≈ w UMðULKFË UMOLKF  «—b
w …dO³ UM²IŁ Ê≈
Æ…—u sŠ√ w U¼“d³ðË »U²J«  UŽu{u W³KDK j³ð
oOu¡«—Ë
bBI« ²« ws
Ë ttK«Ë
K«Ë
Êu‡‡HR*«
 U‡‡‡¹u‡‡²;«

∑∞ WŁö¦« —UN½_« ≤ n¹dA« Íu³M« Y¹b(«


”—b« ”—b«
∑¥ ÊUJ*« ·dþ ∂ WOKFH« WKL'« wH½
sU¦« ‰Ë_«
∑∂ ©o¹dH²« n√® W —UH« n_« π WÞuÐd*« ¡U²«Ë WŠu²H*« ¡U²«

∏∞ …dOG W¹d
rUF« ±≤ WÐËdF«
”—b« ”—b«
∏¥ vM¦*« ±∂ rÒKJ²*« dzUL{ ∫WKBHM*« dzULC«
lÝU²« w½U¦«
∏∑ V²Jð ôË kHKð w²« n_« ±∏ ¡UN«Ë WÞuÐd*« ¡U²«

π± ¡«dL(« dB
v≈ WKŠ— ≤≤ sH«
Ò WŽUM
”—b« ”—b«
πµ rU « dc*« lLł ≤∂ VÞU<« dzUL{ ∫WKBHM*« dzULC«
dýUF« YU¦«
π∏ ©WDIM«Ë WKUH«® rO d²«  U öŽ ≤∏ s¹uM²«

±∞± U½œöÐ w  UOCL(« WŽ«—“ ≥± ÊUðdÞUš


”—b« ”—b«
±∞µ rU « Y½R*« lLł ≥µ VzUG« dzUL{ ∫WKBHM*« dzULC«
dAŽ ÍœU(« lЫd«
±∞∏ ©hOBM²« U² öŽË¨WÞdA«Ë¨ÊU²OÝ√d« ÊU²DIM«®rO d²«  U öŽ ≥∑ VBÒM« s¹uMð n√

±±± lOÐdUÐ U³Šd


Î ¥∞ dOGB«
Ò wKHÞ
”—b« ”—b«
±±¥ dO J²« lLł ¥≥ WKB²*« dzULC«
dAŽ w½U¦« fU)«
±±∑ ©V−F²«Ë ÂUNH²Ýô« U² öŽ®rO d²«  U öŽ ¥µ WLKJ« ‰Ë√ w
b*«
Ò …eL¼

±≤∞ WOHOB« …“Ułù« ¥∏ ŸËdA*«


”—b« ”—b«
±≤¥ ©u×½® W UŽ WFł«d µ≥ d'« ·ËdŠ
dAŽ YU¦« ”œU«
±≤∏ ©¡ö ≈® W UŽ WFł«d µ∂ WLKJ« jÝË w
b*«
Ò n√
µ∏ Ídz«e'« —œUI« b³ŽdO_«
”—b«
∂≥ ÊU e« ·dþ
lÐU«
∂µ WMOÒK« n_«
±
n¹d
Ô A«
] Íu³
^ M«
] Y¹b׫
Ô

«–≈ò ∫Ó‰U ©¶® ˇ« Ó —Ó Ê]√Ó - tÔMÚŽÓ ˇ«


 ‰uÝ Ô w  —Ó - …ÓdÓ¹ÚdÓ¼Ô wÐ√ s
Ó { Ú ŽÓ -±
.X Ú Ë√ lÚLӲݫ ∫X
Ú JÔÝ« 
Ú B½√
u?
.å 
Ó uÚGÓÓ bÚIÓ
Ó - V
Ô DÔ
Ú ¹Ó ÂU  -X
Ô ù«Ë Ú B  ½√Ú ∫WFÓLÔ−«
Ô Âu¹ Ó p Ó ³ŠUB
  X
Ó KÚ Ô
Ô ÚG?]K??«Ë ¨ Q?
Ó D?Ó š
Ú √Ó ∫ 
Ó u?
Ú G?ÓÓ
Âö??ÓJ??« Ós??  t??Ð Ôb? ©Í—U³« `O×®
Ò ?Ó²??F?Ú ?¹Ô ôU??
.ÁdO Ó‰U? - tÔM?ÚŽÓ ˇ«  —Ó- Ìf?½√Ó s
 žË
Ó U ò ∫ ©¶®t?K« Ô‰u?Ý— ‰U ∫
Ó Ô wÓ { Ú ŽÓ -≤
åW
Ï bÓÓ tÐ t
Ô ÊU
Ó ôÒ ≈ ¨ÏWLONÐ Ë√ ¨ÊU
Ï Ú½≈ Ë√ dOÞ
Ï tM
Ô qQO

Ô Î UŽ—“ Ÿ—e
Ô ¹Ó Ë√¨UÝ
Î dÚžÓ ” Ó rÌK
Ô dG¹ Ú 
Ú Ô s
©Í—U³« `O×®

bFÐ tU 
Ô tODFOÝ
Ó ∫tÔŁÔ—=uÓOÔÝ
Ó Ó‰«“ U ò ∫Ó‰U? ©¶® w? ] s?Ž-U?NMŽ ˇ«
= ³M« Ó —Ó- W?Ó A?zUŽ sŽ -≥
Ô w{
.tðu

.åtÔŁÔ—=uÓOÔÝ 
Ó tÔ½√Ò X
Ô MÚMÓÓþ v²Š
Ò —U−UÐ wMOu¹ q¹d
Ô ³Úł
©Í—U³« `O×®

w?
X?
Ï OÐ ‚ Ú ∫‰U - t?M?Ž ˇ«
Ó d?Ó²?ÓŠ« Ô w{—
Ó Ó ¹Úd?Ó¼Ô w?Ð√ sŽ -¥
- …d?
∫Ó‰UI
©¶® w ] rÔN½ÚQ?AÐ À
] ³M« Ó b]×  OKÚ]« s tK¼ÚÓ√ v?KŽ WM¹b
Ó
Ó ¨q  L«Ó
.årÚJÔMÚŽÓ U¼u¾HÞQ
Ú
Ó r²ÔLÚ½ «–S
¨rÚJÔÓ ËybÔŽÓ w
Ó ¼ UL½≈] —U
Ó M«  Ê≈ò
] Ác¼ ]
© Í—U³« `O×®

v?K?Ž Ós?¹d?¼U?þ w?²? ]√Ô Ús? W?ÏH?ÓzU?Þ Ô‰«e?ð ôò ∫©¶® Ó‰U? -µ


.rNLN
^ ¹Ó ô ∫r¼ÔdC
Ò ¹Ó ô Ó ðQÚ¹Ó vÒ²Š ¨rNHÓUš
w Ó s Ú Ó r¼d^C Ô ¹Ó ô ¨s¹d  rÚ¼Ë=bÔFÓË ¨o
Ó ¼U = («
Ó
XO³ÚÐò ∫‰U øˇ«
 ‰uÝ
Ó —Ó U¹ rÚ¼Ô s Ó .åp
Ó ¹ÚÓ√ ∫qO Ó cÓ rÚ¼Ë
Ô ˇ«
 dÔ Ú√Ó
©q³MŠ sÐ bLŠ√ ÂU ù« tłdš√® .å” Ó XOÚÐÓ ·UMÚ√Ë
 bIÚL« Ó ” bIÚL«
Ó

Ì K?−?
s?? f? Ú Ó w??
X?
Ô M?ÚÔ ∫Ó‰U? ¨Í
= —b? Ô Ìb?O?F?Ý
Ú ?)« Ú ŽÓ-∂
Ó w??Ð√Ó s?
nzUš ∫—uŽcÚ Ó ∫Ó‰U?I?
¨—u?
Ï Žc?
Ú Ó t?Ô ?½Q?
] Ó v?Ýu? u?Ð√ ¡U?
Ó ł Ú–≈ ¨—U??B?½Ú_«  U?−? Ó
Ó f?
`
Ú LÓ
Ú ¹Ô ∫ ÊÚ–ÓRÚ¹Ô U? ∫ Ó‰U?I
¨X?
Ô FÚł
Ó d?ÓÓ
¨w ÊÚ–R?
Ó ¹Ô r?
Ú K
ÎU?ŁöŁ d?ÓLÓŽÔ v?KŽÓ X?
Ô ½Ú–ÓQÚ²?ÓÝ«
Ú
ӉU? ˨X
Ô F?Úł
Ó d?ÓÓ
¨w ÊÚ–ÓR?
Ú ¹Ô r?
Ú K
ÎU?ŁöŁ X?
Ô ½Ú–ÓQÚ²?ÓÝ«∫
Ú X?
Ô KÚ ø
Ô p?
Ó FÓM?Ó Ó
.ålÚł
 dÚOÓKÚ
Ó t ÊÚ–ÓRÚ¹Ô rK
UŁöŁ
Î rbŠ√
Ô ÊÓ–ÓQڲݫ
Ó «–≈ò ∫©¶® ˇ«
 ‰uÝ—
Ô
.©Í—U³« `O×®


Ï…¡U
Ó {Ó ≈
∫sO Oz—
 Ú  v≈ WH¹d
 OÚLÓ
s Ô A«] W¹u³
Ô M«
] Y¹œUŠ
Ô  IÓMÚðÓ
Ó rÔ

s …u]³?ÔM^« bÓFÚÐÓ ©¶® ‰


 uÝd]« sŽÓ Í
Ó Ë—Ô U? q
^ Ô u¼Ë ¨n
Ô ¹dA
] « Í
^ u³M?]« Y Ó «- ‰
Ô ¹b× Ô Ë]_
Ó «
©¶® ‰
Ô uÝd]« ÁÔ«Ë—Ó U q
^ Ô uÓ¼ÔËÓ ¨w  b?
^ Ý Ô IÔ« Y Ó « -w½U¦«Ë .WH Ë√ d̹dIð Ë√ q
Ô ¹b× Ì FÚ
Ë√ ‰
Ì u

 u?Ýd]« s ÁÔUM?FÚ ÓË tÔEÔH? n
Ó ¹dA
] « Y?
Ó ¹b׫ Ê]√ UL?NÔMÓOÚÐÓ ‚
Ô d?ÚHÓ«Ë ¨q
] ł
Ó Ë e]ŽÓ ˇ
 « s?Ž ‰
Ì u s
.vUFðÓË t½ÓU׳ÚÝ  « bMÚŽ s ÁÔUMF Ë ©¶® ‰
Ô ˇ Ó  tÔEÔHÚ w
 uÝd]« s  bÔIÔ« Y
Ó Ý Ó ¹b×«Ë ¨©¶®

h
= M«
] Í  bÓ¹Ó s
Ó OÚÐÓ
ø‰
Ô Ë_«
Ò Y¹b Ó U½bÔýdÚ¹Ô «–U v≈ ±
Ô ×«
øW
Î bÓ
Ó WÔŽ«—
Ó e«
= ÊuJð
Ô nO
Ó ≤

Ó ðÔ UM³Ôł«Ë U ≥
øUM½«dOł ÁU−
øÂu
 ]M« q³ —U Ò ¡UHÞ≈ vKŽ ’
 M« Ô dÚ׫ V
Ô −¹Ó rÓ ¥
 bIÚL«
ø” Ó X  OÚÐÓ Óq¼√ ©¶® ‰uÝ
Ô d« Ò rÓÐ µ
] dÓAÐ
ø” Ó XOÚÐÓ ÁU−
 bIÚL« Ó ðÔ sOLK
Ó Ú L«
Ô V Ô ł«Ë U ∂
ø”
Ô œU
 «
] Y¹b Ó U½bÔýdÚ¹Ô ULÓ ¨o¹b
Ô ×« Ì Ó XO³ UMð—U¹
Ó “ ‰UŠ w
rOK
Ô «
] ·Ô d^B
Ó ]²« U ∑
∫`O×
 B«  «
] „uK^ ‰ Ó uÚŠ
Ó …dz«œ
Î lÔC
Ó ½Ó ∏
.ÊuLzU½
 s Ô × Ó ¡U²ÒA« w
ö
Ú ½Ë Î F²ÓA
Ú Ô bÓ uÚL«
Ó „dÔ ²Ú½Ó √ ±
.ÂuÓÒ q
 M« Ó ³Ú Ó b uÚL«
Ó —U½ Ô HDÚ½Ô
Ó T »
.‚ö
 Þ Î  uÚ Ó q
Ú ù« vKŽ «b Ô FA
Ú Ô½ ô ‡ł
.·Ëd
Ô ^E« tO
UM ` Ú ðÓ ÌX ÚËÓ q
Ô MÓ = w
UM uI×Ð V
Ô UD½Ô √ ≤
.UNÐ VUD
Ô Ô½ ôË UM uIŠ
Ô sŽ UMz«bŽ_
 Ô “UM²
‰Ó ½Ó »
.W²ÐUÒ¦« UM uI×
Ô Ð W³
Ó UD
Ó L«
Ô q Ô «u½Ë Ô  uÚ Ó UML^NÔ¹Ó ô
Ô U½Ë=bÔŽÓ n ‡ł
¥
.tÔFÓ Ó ÌW³O=Þ
Ó ÌW öŽÓ vKŽ k
Ô 
U×Ô½Ë ¨—U−«
Ó Âd²
Ô × Ú ½Ó √ ≥
.tÔMÚŽÓ s¹bF
Ó ²Ó³Ú Ô vI³Ú½Ë
Ó ¨—U−«
 Ô ÓÒšbÓ²ÓÓ½ ô
d ÚÓ√ w
q »
.rÚNÔÓ …bÓŽU
Ó L«
Ô r¹b
 IÚðÓ ÊËœ
Ó Ê«dO−«
 lÓ Ó q
Ô «u
Ó ²Ó½Ó ‡ł
.s¹d
Ó šü«
Ó  uO  œÔ q
Ó ÐÔ UMuš Ó ³Ú Ó ÊÔ–QÚ²Ó
Ú ½Ó √ ¥
.‰uš
 ^ Ð UM ÊÚ–ÓRÚ¹Ô rÚÓ Ê≈
bU Ú VÔ C
Ó GÚ½Ó »
.‰uš
 bUÐ Ó …ÌuÓÒIÔÐ »U³«
^ UMÓ ÊÓ–ÓRÚ¹Ô v²ÓÒŠ Ó ‚
Ô dÔDÚ½Ó ‡ł
∫wðQ¹ ULÐ œuB
Ó IÚL«
Ó ` Ô {
= uÓ½Ô π
.å—«
 b«
Ò qÓ ³Ú Ó —U−«ò
Ô = ³FÚÓÒA« q
∫w  ¦ÓL«
Ó w
«uU
.åÊU
Ï Ó√ ULNÔÓ U ¡UL«Ë
Ô —U
Ô ÒM«ò ∫ ÎUC¹√ «uU Ë
©Í—U³« `O×® .ås¹b« Âu¹ v≈ Ì◊UÐ— w
”b Ó XOÚÐÓ q
 IÚL« Ô ¼√ò
Ú ∫©¶® ‰uÝ
Ô d«
] ‰U
Ó
.å... UNŽÚ—ÓeÚOÓKÚ
Ó WÏÓKO
rbŠ√
Ó b¹Ó w
ÓÊUË ¨ÔW UOI« X U «–≈ò ∫©¶® UC
Î ¹Ú√Ó ‰U Ë
Ó
©Í—U³« `O×®

W¹uG bz«u
ÍË«— ∫À Ô b?
= ×?
Ó *«Ë
ÔÓ ¨©¶® ˇ« ‰u?Ý— ÓY?¹b?Š ÈË—Ë Ó ¨d?Ó ³?šÚ √Ë
Ó r? Ó ÒK?J?ð ∫Àb?Ò Š∫À Ó b?
Ó ŠÓ
Ô b×
À] ²Ó¹Ô U q
^ ∫Y¹b
Ô ×«Ë
Ó .UNOKŽ dÓJÓÓýË UNŽUý√
Ó ∫WÓLÓFÚMUÐ
= À Ó bŠË
ÓÒ .©¶® ˇ« ‰uÝ—
  Y¹bŠ
.b¹b
Ô −«
Ó uÓ¼Ô ÎWGË ¨©¶® ˇ« ‰uÝ—  Âö
Ô Ó u¼Ô Ë√ Ú ¨d³ Ì Ó Ús tÐ
Ì ÓšË Âö

Àb=×
Ó Ô ÀbÓÒŠ
Ó Ô ‰uI½ ±

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ mÓK]ÐÓ Ô LJ½Ô


∫q

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·
Ó d]ŽÓ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œb]ł
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dÓ
] Ó
µ
∫◊uD
Ï š Ú Óð UL UN
œ«dð Ì ULKÓ WOðü«
Ô tÔ²Ó× Ó  ULKJUÐ
Ó ‰ Ô b³Ú²Ó
Ú ½Ó ≤
`
Ô MÓLÚðÓ Ôq UJ« “ÔuÚH«
Ó ^ ×
i Ô ¹Ó Ô ÓÒ²«
ÔqÝUJ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .WFÓLÔ−«
Ô Âu¹ 
Ó VODK
Ó ÂUÔ ²«
Ò  UB
Ô ½ù« Ô −¹Ó -√
Ú Ós¹d{U׫ vKŽ V

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
.lOL−K
Ó dOÓ «
Ó V Ô KÔ− 
Ú ðÓ ÷—_UÐ W¹UMF«
Ô -»

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .Ê«dO−«
  WK UF Ô s

Ú Š
Ô vKŽ n¹d
Ô A«
] Y¹b
Ô ×«
Ó Y Ô ¹Ó -‡ł
^ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .tK¼√ 
Ú vKŽ XO³«  ²Š«
‚«d Ú w
U³³
Î ÝÓ ‰UL
Ô ¼ù« Ó -œ
Ú ÊU
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .sOD KÓ
 q Ó - ˇ«
 ¼Ú_ Ô ¡UýÓ Ê≈ Ú - dB
Ô M«
] ÊuJOÝ
Ô -‡¼

∫wðQ¹ ULO
◊uD
Ï Ú Óð w²«  ULKJ«
Ôš UNÓ²× Ó sÓ OÚÐÓ vMFÚL«
Ó w
‚Ó dÚH«
Ó `
Ô Ò{uÓ½Ô ≥
©±±∫v×C«® .å Ó -√ / ±
ò ∫vUFð ‰U

.©¶® ‰uÝ
 d« 
ÓÒ …dOÝ s
Ú ŽÓ »ö
Ó D«
^ rÔKF
= *«Ô À Ó -»
Ó b]Š

.q
 ÞU³« vKŽ o
^ ׫ Ó -√ / ≤
Ó dÓNÓþ
.ez«u
 −« Ó ²Ó n¹dA«
Ó rK^ ] Y¹b׫
Ó WIÓÐU
Ó LÔÐ ÊËe
Ó zUH« Ó -»
 dÓNÓþ

WOKFH« WKL−« wH½


Ô u‡×‡M«

√dI½
.ˇ«
 Ê–ÚSÐ rÚKF« o¹dÞ sŽ bÓF²Ó³Ú½Ó s
Ú Ó ±

.Âu
 M« Ó ŁÚ√Ó WÎKÓF²ÓA
] ¡UM Ó
ÓbÚL« w =√Ô „
Ú Ô …Q Ú dÔ²ÚðÓ rÚÓ ≤

Î ÐÓ√Ó WFÓLÔ−«
Æ«b Ô W³ÓDÚš
Ô ¡UMŁ√
Ó À Ô b]×
Ó ðÓ√Ó ô ≥
.tÒK« ô≈ VOG«
Ó rKF
Ô ¹Ó U ¥

.ÕU³
Ó B«
] «c¼ bÏŠ
Ó √Ó »Už
Ó U µ

kŠö½
Ó·ËdŠ vL ÓÒ ðÔ Ì·Ëd× Ô Ð X Ú OÓH?½Ô bÚÓ Ë ¨WÏOÒHMÚ Ó WOK
Ï F?Ú
q
Ï LÓłÔ WIÓÐU «
ÓÒ WKÓ¦? _«
Ú w
q
Ó LÓ−«
Ô Ê]√Ó ±
WÔKÓLÚ−«
Ô X Ó bÚIÓÓ
¨UNOÚKÓŽÓ ·Ëd׫
Ú ½U  ‰uš
Ô Ác¼  œÔ q³
Ó W²³Î ¦Ú Ô q
Ô LÓ−«
Ô Ác¼ ÚX½UË ¨w  HÚM«
]
¨U?MðUOŠ w
t?O
»už
Ì dÚ Ó d?Ô OžÓ dÏ ÚÓ√ «c¼Ë ¨©rK?ÚF« o¹dÞ sŽ b?Ô F²³Ó½® U?NOHÚ½Ó Óq?³ÚÓ vË_«

] pc
Ó ÓË ¨©ˇ«  ÊÚ–S?Ð rKÚF« o?¹dÓÞ sŽ bÓF²³?ÚÓ½ Ús?® ∫UMKI
¨q³
 ÚIÓ² ?
Ú L«
Ô w
tÔOÓH?ÚÓ½ U½œÚ—ÓQÓ
Ó
.q Ô WOÒIÐ w
 LÓ−« Ô HÚ½Ó
w
«dŁ√
Î „d  WIÓÐU ?
Ó ðÓ U? UNMÚ ¨  ¦ ÚÓ_« w
WO?] KFÚH«
] « WK  WK L?
Ú −«
Ô w HÚMÓÐ WÓU?
] « ·Ëd
Ó ×«
Ô Ê√] ≤
¨q
 ³ÓIÚ²Ó
Ú L«
Ô w
WO  M«
Ô
U Ò s Ú Ó X
Ú KÓš Ô WKÓLÚ−«
Ó œÓ ∫vË_« Ô wH
Ó ¨«d
Î ŁÓ√Ó „
Ú dÔ²Ú¹Ó rU
Ú UNM Ë ¨q 
 FÚH«
X
Ú ÓeÓ− Ó U ÓÒ√Ó ©... bÓF²Ó³Ú½Ó s
Ó
Ó ©rÚ® Ú ®
Ó `
Ó ³Ó
Ú Q

Ó ¨tÔ²Ú³ÓB
Ó MÓ
Ó ©bF²³
Ô ½®Ó Ÿu

 dÚL«
Ó Ÿ—UC
 L« Ô q  vKÓŽÓ
 FÚH«
rÚKÓ
¨
Ó ©ô ¨U ® ÊU
 dÚ×«Ó U ÓÒ√Ó .ÊuJ Ô « ^ t eÚł
Ó WÔ öŽ
Ó  
Ú dÓNÓÓþË ¨©„
Ú dÔ²Úð®
Ó ŸÓ—UC
 L«Ô q 
Ó FÚH«
Æ¡«uÝ
Ó b>Š
Ó vKŽ ŸÓ—UCL«Ë w{UL« sOKFH« wHMð U Ê√
] ULKŽ
Î .q
 FÚH« w
ΫdŁ√ UdÔ²Ú¹Ó

Z²M²½
. WO]KFÚH« WKÓLÚ−
Ô KÚ WO
Ï 
U½ ·Ëd
Ï Š
Ô ©ô ¨U ¨r ¨s® ·Ëd
Ó ×«
Ô Ê]√Ó
ÂÔe−
Ú ðÓ ©rÚ®
Ó ËÓ ¨Ÿ—UC
Ó L«
Ô q  V
Ó FÚH«  MÚðÓ ©s
Ô B Ú ®∫
Ó q  «dŁ
Ó ¦Ú ¨ Î √Ó „ Ô dÔ²Ú¹Ó U UNMÚ ¨…Ó—u
Ó cÚL«
Ó ·Ëd
Ó Ô ÊÓÒ√Ó
׫
.©ô ¨U ®q¦ «d Ú dÔ²Ú¹Ó rÚÓU UNMÚ Ë ¨ŸÓ—UC
Î ŁÓ√Ó „  L«
Ô q 
Ó FÚH«
»—b²½

∫WOðü« qL ] HM*«
 Ô'« w w Ú q  w
Ó FÚH«Ë  HÚM«
] · Ó dÚŠ Ô OÒFÓ½Ô ± V¹—bð
Ó s
©¥ ∫WœU:«® å ò ∫vUFð ‰U ±
Æ¡U b_«
Ú lÓ Ó ÍbŽu Ó s Ú ŽÓ dÓš
] QÓðÓ√Ó s
Ú Ó ≤
©≥± ∫dŁb*«® å ò ∫vUFð ‰U ≥
©wÐdŽ q¦ ® å…Ì—uA
Ó bÓFÚÐÓ ƒd «
Ï Ó ¼Ó U ò
pK ¥
©œdÐ sÐ —UAЮ  KÚI«
V Ó s Ó  ô≈Ò ÊU½
 –Ú_« Ô lÔLÓ 
Ú Óð ôË ÈuN«
Ó l{uÚ Ó w
ÊUM OÚF«
Ó dBÔ ³ÚÔð U ËÓ µ
©ÍËdI« dŽUA«® t²]cÐ lH
Ú A  KÚJ«
Ú ðÓ rÚÓ V Ó WÔ½U
Ó √Ó WF
Ï zU{  bÓFÚÐÓ q
 e=F«  zUC
 H«
Ó q^ ∂


V¹—bð

∫©ô ¨U® ‡Ð WOðü«  qL−« w Ô ½Ó ≤
 HÚMÓÐ ÂuI

UNOH½ ÔqL−«
Ô
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .dÓHÓ «
] wKŽ
y V  ¹Ô
^ × ±

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
.…—U
] C«  Ú_UÐ
] »UF Ó FÓ
Ó dÔLÓŽÔ V ≤

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
.UŽ
Î d
Ú Ô Ÿ—U
 ]A« w
ÍœUý —UÝ
Ó ≥
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .h
 HÓI«
Ó w
—uH
Ô B Ú F«
Ô œÔd=GÓ¹Ô ¥
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .UŠU³
Î Ó —U−
Ó ý Ú _«
Ó ÕÔ ÓÒöH«
Ó ” Ó dÓžÓ µ

≥V¹—bð
 FÚH« vKŽ Â“ö«
∫q Ò dOO ] ¡«dł
 GÚ²« Ú Ó® ‡Ð WOðü« q
Ú ≈ lÓÓ ©rÚÓ ¨s  LÓ−«
Ô w  HÚMÓÐ ÂuI½
Ô

WOHML« WKL−« WKL−«


...................................... s ± .t²Ý
Ó —ÓbÚ Ó s
Ú ŽÓ cOL
Ï KðÚ dÔš
] QÓ²Ó¹Ó ±
...................................... r ≤ .tKLÓŽÓ w
bUš
Ï dB
= IÓ¹Ô ≤
...................................... s ≥ .UMMÓÞË sŽ qŠ
Ô dÚ½Ó ≥
...................................... r ¥ .÷—Ú_«
Ó WŁ«d
Ó Š q
Ó ³Ú Ó —U−
Ó ý Ú _«
Ó ÕÏ ÓÒö
Ó ”
Ô dGÚ¹Ó ¥

¥V¹—bð
∫ÊUÐdF ÊUł–uL½Ó ©√®
.bÝUH«
  D«
ÂUF Ó  ÊuQ
] s Ï Ú qQ¹ r
Ú ©±®
.ÂÌeÚłË
Ó wÌ HÚ½Ó ·
Ô dŠ
Ú ∫rÚÓ
.ÊuJ ^ t eÚł
Ô « Ó WÔ ö
Ó ŽË
Ó ¨ÂËe
Ï − Ú Ó ŸÏ—UC Ï 
∫q
 Ô qF Ú ÔQÚ¹Ó
.WÔL]C«
Ò tF
Ú—Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨Ÿu
Ï ŽU
∫Êu
Ï dÚ Ó q Ï QÚ Ó

.‰
= c«
^ ” Ó QÚÓ e¹e
Ô F«
Ó »Ó dÓA
Ú ¹Ó s
Ú Ó ©≤®
.V
Ì B
Ú ½Ë
Ó wÌ HÚ½Ó ·
Ô dÚŠ
Ó ∫s
Ú Ó
.WÔ× Ó t³B
Ó ²ÚH« Ú ½Ó WÔ ö
Ó ŽË
Ó ¨»uB
Ï MÚ Ó ŸÏ—UC Ï FÚ
∫»
 Ô q Ó dÓA
Ú ¹Ó
.WÔL]C«
] tF
Ú—Ó WÔ öŽË
Ó ¨Ÿu
Ï ŽU
∫e¹eF«
Ï dÚ Ó q Ô
.ÔW× Ó t³B
Ó ²ÚH« Ú ½Ó WÔ ö
Ó ŽË
Ó ¨»uB
Ï MÚ Ó tÐ ‰uFH
Ï Ó ∫”
Ó QÚÓ
∫wðQ¹ ULO j
y š
Ó tÔ²Ó×
Ú ðÓ U »
Ô dFÚ½Ô ©»®
.©w³KG²« ÊuM
√® UO «Ë ˇ«
Ó tÔÓ qF
Ú −Ú ¹Ó rÚÓ uÓ¼Ô «–≈ wI²]¹Ó n
Ó OÚÓ ƒÏdÔ « Ó dÔLÚFÔÓ -±
Ú Í—bÚ¹Ó U „
.—UA²
Ó Ý«Ú s
 Ó »Uš
Ó U -≥ .rÔKÚE«
^ ÂËb¹
Ó Ú -≤
s

¡öù«
WÔÞuÐd*«
Ó ¡U √dI½
Ô ²«Ë
] WÔŠu²H*«
Ó ¡U
Ô ²«
]

.tðuÓš≈
Ú  uOÐÔ s
Ú  ÌXOÚÐÓ w
 «
Ï eÒŽ  UÐ
Ó ±

.rOJ
 ׫
Ó dÚc«
= s Ó  Ì U¹ü ÊuF
Ó L²Ó
Ú L«
Ô lÓA
Ó š
Ó ≤

.ÌWN¹e½Ó ÌW¾Ó
s
Ú  …UCI«
Ô w{U —U²
Ô Ú ¹Ô ≥

kŠö½

U?N]½_ ªÌWŠu?
Ó ²H Ì¡U?²Ð X Ó ²š
Ú L? Ô bÚÓ ¨© U?¹¬ ¨ u?O?Ð ¨XOÐ ¨ «eŽ ¨ UЮ  U?LKJ« Ó Ê]√Ó ±
.UNOKŽ n
 Úu«
Ó bMŽË
Ó ¨UNd^×
Ó ðÓ bMŽ ¡Uð
Î o Ô DÓMÚðÔ
b?MŽ ¡Uð
Î o Ó MÚÔð U?N½_ ªÌW?ÞuÐ
Ô D? Ó d?Ú Ó Ì¡U?²Ð X Ó ²š
Ú L? Ô bÚÓ ¨©W?N?¹e?½ ¨W?¾
¨…UCI«®  U?LK?J«
Ó ÊÓÒ√Ó ≤
.UNOÚKÓŽÓ n
 Úu«
Ó bÓMÚŽ ¡U¼
Î o Ô ¨UNd^×
Ô DÓMÚðË Ó ðÓ

π
Z²M²½
∫ÊUL
 Ú  Ì¡U²Ð WÓ u²
Ó Ó  ULKJ«
Ú L« Ó ÊÓÒ√Ó
.UNOÚKÓŽÓ n Úu«
Ó bMŽË
Ó ¨UNd^×
Ó ðÓ bÓMÚŽ ¡Uð
Î o Ô DÓMÚÔð ¨ÌWŠu²
Ó HÚ Ó Ì¡U²Ð wN²MÚðÓ  UL
Ï KÓ
.UNOÚKÓŽÓ n Úu«
Ó bÓMÚŽ ¡U¼Ë
Î ¨UNd^×
Ó ðÓ bÓMÚŽ ¡Uð
Î o Ô DÓMÚÔð ¨ÌWÞuÐ
Ó dÚ Ó Ì¡U²Ð wN²MÚðÓ  UL
Ï KÓ

»—b²½
± V¹—bð
∫wðQ¹ ULO ◊uD
Ï š
Ô UN²Ó×  KÓJ« w WΊu²
Ú ðÓ w²«Ò  UL Ó HÚÓ ËÚ√Ó WÞuÐ  ²«
Î dÚÓ ¡U   V
] WÐU² Ó ³ÓÝ
Ó s
Ô O=³Ó½Ô

.WO]Žd«
] w

 bÚFUÐ
Ó …ô Ó u«
Ô vËÚ√Ó s
Ú Ó ‰
Ó Ë√  ÓÒD«
] »U Ó s Ô ÐÚ dÔLÓŽÔ ÊU
Ó ±
©Í—U³½_« s ׫ uÐ√®  «e−FÚL«
Ô ÈbŠ≈
Ú pÓ KÚðÏ o
Ò ×
Ó Ó  ULL«
Ó w
Ë …UO׫
Ó w
uyKÔŽÔ ≤
.…«u Ô cÓJ«Ë ¨…U−
Ï NÚ Ó » Ï MÚ Ó ‚
Ô bÚB«
= ≥

©ÂULð uÐ√® dÔ¼eÚðÔ Ã
Ï dÚÝ Ó  U³M«
Ô ÒiG« ] s Ó  Ë Áœuł
 ËÓ ÂU
 ù«
 ‰ Ú  ÷—ÚÓ_« w
¥
 bÚŽÓ s

.UNOÚÓ≈ X Ú ÓQ
¨UN²š
Ú ŽÓdÓÝ Ó ½ X
Ú √Ô ¡«b Ô MÚ³« XFÓLÝ
Ó µ
.„
Ó bOH
Ô ¹Ô ö  ËÚ_«
Î LÓŽÓ  U Ó sÓ  X
Ì ÚËÓ q
= JÔ q
Ú FÓł«
Ú ∂

≤V¹—bð
] dÚ– l ¨wðQ¹ ULÒ j
∫V³« y š
Ó tÔ²Ó×
Ú ðÓ ULO ¡UD
Ó š_«
Ú `Ô ×
= B
Ó ½Ô
.r¹b
 I« Ó ²ÓJÚLÓ  …Îb¹b
Ó w³ Ó łÓ U²ÎÓËUÞ
 WÔ¹ÚdÓ²Óý«
Ú ±

©w uý bLŠ√®  ŁË
Ê«uÓ o
Ï zU œ
  UO Ó ÊÓÒ≈
Ó ×« tÔÓ WK ¡dÚL«
Ï zU Ó V  KÚ Ó …U
Ô œ
Ò ≤

 dÓF«
Ó j Ó w
…«dÔH«Ë XKÓł
= ý Ú œ «dNÚÓ½ wI²ÓKÚ¹Ó ≥
.Ê«dO−«
  ÐÔ W ÓdÚŠ
…uO Ô vKŽ k 
Ó ¨WÏ ÓdÚŠ
Ú
U× Ì OÚÐÓ q
Ô X = JÔ ¥

±∞
dO³F²«
∫dÌDÔÝ
Ú √Ó …ÓdÓA Ó ²Ó¹Ó ô ULÓÐ wðQÚ¹Ó ULÒ bÌŠ«Ë
Ó ŽÓ “ÔËU−  ŸuÌ {
Ô uÚÓ w V
Ô ²ÔJÚ½Ó
∫WOðü«
 —UJ Ó W½UF

Ú_UÐ Ó ²Ýô«
Ú lÓ Ó ©¶® r¹d
 J«
Ó ‰uÝ
 d«
] …UO
Ô Š
Ó ±
.tÔ³Ô
Ó ½Ë
Ó tÔðœô
Ô Ë
.tÐU³Óý w
UNÐ ÂU
Ó w²«Ò ‰UL
Ô Ž_«
Ú
.tðUOŠ w
…√ÓdÚL«
Ó —ÔËÚœÓ
.WM¹bL«
Ó v≈ …dÓ−  WÔKÓŠ
Ú N« Ú —
.WË
Ó b«
] fOÝ
Ô QÚðÓ

.rNOÚÓ≈ ÊU
Ô Šù«Ë¨
Ú  Ê«dO−« l
Ó q UF
Ô ²«
] ≤

Ô ²LÚ²Ó
l Ú ½Ë
Ó √ÔdÓIÚ½Ó

∫©¶® ‰uÝ
 d«
] Õ  A«
 bÚ Ó w
ÍdOu³« dÔŽU] ‰U
Ó

Ó ?ŽÓ Ús?? Ë »
r?−? Ì d?ÚŽÔ Ús?? s?
 O?Ú ?ÓI??¹d?ÓH??«Ë Ê ‡?? O?Ú ?ÓK??I? ]¦??«Ë s?? O?Ú ?½Óu?
Ú ?ÓJ??« b?
Ô ?O?= ?Ý
Ó b?
Ï ? L?
Ò ?×?
Ó ? Ô
r?? ×?? Ó²?? ÚI?? Ô ‰«u?? ?¼Ú_«
Ó Ós??  ‰ Ú ? ¼Ó =q?? ÔJ?? 
Ì u? t?Ô ?²?ÔŽU?
Ó ?H? ý v?łd?ÚðÔ Íc??«Ò V?
Ô ?O? ³?×?« u?
Ó ¼Ô
r?B??ÓH??ÚM?? Ô d?O?Ú ?žÓ Ìq??³?Ú×?
Ó ?Ð ÓÊu??J? ??L? Ú ? Ô
Ú ?²?Ó ? Ó ? J?  ??L?
t??Ð Êu? Ú ? ²?Ó ? ?
Ú ? L?
Ô ?U??
Ó ˇ« v?? ≈ U??ŽœÓ
Âd?Ó ? ? Ó ôËÓ Ìr?? ? ÚK?? ? Ž w?? ?
Áu?
Ô ? ? ½«b?? ? ¹Ô r?
Ú ? ? Ë
Ó Ìo??ÔK??š
Ô w??
Ë Ìo??ÚK??š
Ó w??
s?
Ó O?Ú ?O?Ò ?³? M?] ?« ‚U?
Ó ?

r?? ? ?N?? ? ?=K?? ? ?Ô ˇ«


 o?? ? ?ÚK?? ? ?š
Ó d?Ô ? ? ?O?Ú ? ? ?š ÓÒ
Ó t?Ô ? ? ?½√Ë d?Ï ? ?ÓA?? ÐÓ t?Ô ? ?ÓÒ½√ t?? ?O? ?
r?? ?ÚK?? ?F?? ?« Ôm?? ÓK?? ?³?Ú ? ?L?
Ó ? ?
Ó
.©ÍdOu³« Ê«u¹œ®

±±

WÐËd
Ó F«
Ô bOA
Ô ½Ó
wýdI« ˇ« b³Ž s Š

…d¼UI« WM¹b

oA œ WM¹b

.—uM« WÔKÓFÚý
Ô ∫f
Ï ³Ó Ó
¡U?
Ú ? ? {ËÓ l? Ó ? ?ÚK?? ?  f?
] ? ?Óý b?? ? =o?? ?×? Ï ? ?³?Ó ? ? Ó
.‰UL'«Ë ÕdH« ∫dOýU³ðÓ
Ô ¡U? ] ?« d?Ô ? O? ýU??³? ðÓ ÷—_«
Ú ? L? ? Ú w??
u?
Ó ?¼Ô

.ULOF
Î ½Ó ∫¡«Ë—Ô ¡«Ë
Ú —ËÔ Î«d?? ÚD?? Ž Êu?
Ú ? ?ÓJ?? ÚK?? ? ÚX?? ³?Ó ? ?ÓJ?? Ý
Ó

.ÎUDÒAM Ô ∫«eH
Î ²Ó
Ú Ô Ú ? ? šû?? ?  «Îe?Ò ? ?H?? ? ²?Ó ? ? ?
¡U? Ú ? ? Ô Î«b?? ? O? ? ?A? ? ½Ë
Ó
 d?Ó ?F?Ó ? « U??O? ½ÚœÔ b??−?
» Ó ?ÚK?? w?? L? ÓK??ÝU?
Ú ?L? Ú ?

™™™

±≤
.UŽd
Î Ú Ô ¡Uł
Ó ∫UH¼Ó …u? Ú ? 
Ò ? ³? M?^ ? « —u?
Ô ? ½ U?? H? ?¼Ó U?? M? ?O? Ð«Ë—Ó s?
…u?
ÓÒ ? ? ÔËÓ ÊU?
Ï ? ? L? ? ?¹≈Ë Í Ú ? ? ?¼Ó ÁÔÔR?? ? ÚK?? ? 
Ï b?
…Óu?
Ò ? ? ÐÔ√Ë
Ô ÎU?? ?½U?? ?M? ? Š
Ó U?? ?O? ? ½b?
^ ? ?« d?Ó ? ?L?
Ó ? ?žÓ
.h²  dÚðÓ
^ 9Ó ∫ný °ÁÚÓu?
Ò ?L?
Ô Ý Ô d?^ ?« Ôn??ýd?Ú ?ðÓ Ì—u??M?Ó U??¹
Ô ÕË
 d?Ó ?F?Ó ?« U?O?½ÚœÔ b??−?
» Ó ÚK?? w??L?K?ÓÝU?
Ú ?L? Ú ?

™™™

U?? M? ?Þ
Ó u?
Ó ? « w??L? ×?
Ú ? ½Ë
Ó o?
] ? ×?
Ó ?« d?Ô ? B?
Ô ?M?Ú ? ½Ó

U?? ?½œÓ ”
Ô ÚQ?? ?³?Ó ? ? « «–≈ ”
Ó ÚQ?? ?³?Ó ? ?« ŸÔd?Ó ? ? B?
Ú ? ?½Ó

.V
Ô KÔDÚ½Ó ∫w³²Ó$
Ú U??M? Ó v??M?Ò ?žÓ r? Ó ?ÚK?? F??«® w??³? ²?Ó ?−?
Ú ?ÓË ©r? Ú ?½Ó
.U½√b²Ð«
Ú ∫UMŽÚdÓ
Ó U?? ?M? ? Ó]e?? ?« U?? ? M? ? ŽÚd?Ó ? ?
Ó v?? ?Ò²?? ?Š ÁÔd?Ô ? ?−?
Ú ? ?
Ó
»d?Ó ?F?Ó ?« U??O? ½ÚœÔ b?? −? Ó ?ÚK?? w?? L? ÓK??ÝU?
Ú ?L? Ú ?

™™™

…U?? ?O? ?×?


Ó ? ?ÚK?? ? U?? ÓO?Ò ? ?¼ »
Ó d?Ô ? F?Ú ? ?¹Ó w?? ?M? ?ÐÓ U?? ?¹
 U?? d?Ô ?ÚJ??L?
Ó ? «Ë U??M? ?
] ? « Âu?
Ô ? ¹ U??M? u?
Ô ?¹Ó
.TK²2Ë
Ô dO¦ ∫o
«œ  «R?? Ô d?? ?O?Ú ? ?  Ìb?? F?Ú ? ?Ý
Ó ? ?« o??
«œ Ó Âu?
Ô ?¹
.d
] OÓ Ë
Ô ¨QON
Ó Ô ∫ «R Ô
 U?? ? ³? ? ŁË = ? ? Ð u?? ?¼e?Ú ? ? ½Ó t?? ? O? ?

Ó ÌœU?? ? ×? ? ðU?

»d?Ó ?F?Ó ?« U??O? ½ÚœÔ b?? −? Ó ?ÚK?? w?? L? ÓK??ÝU?


Ú ?L? Ú ?

©wýdI« tK« b³Ž s Š Ê«u¹œ®

±≥
…Ï¡U
Ó {Ó ≈

Ï UŠ
q .±π≥¥ ÂUŽ
Ó W  d]JÓL«
Ô WÓJ] Ó w
bÓ˨
Ô Íy œuFÝ
 
d?ÏŽUý∫ w  dÓI«
^ ý Ô tK« b³Ž s
Ó Š
Ó
q Ó W?O]ł
Ó ¦] Ó˨  —U?«Ë WO]U?L« …—«“
 ËÓ w
…Îb¹b
Ó ŽÓ n?
Ó zUþ
 ËÓ q Ó .a?¹—U²?] « w?
”u¹—uUJÐ vKŽÓ
Ó GÓý
UNÔË]√Ó ÊU¨
Ó s¹Ë«Ë
Ó œÓ …Ôb]Ž tÔÓ —ÓbÓ Ó W?ÌO]ÐœÓ√Ó  U½Uł
Ó Ë¨ Ì dÓNÚ  …b]Ž w
W?Ó¹]œuF
 «  F«
^ WÓO]Ðd Ó W?Ó JKÓLÚL«
Ó
W?F?Ó U??ł s? W?¹]d???
Ú H?Ó ?« Á«—u?²?b?
Ò « W?Ół Ó ?M? Ô.±π¥π ÂU?
Ó —ÓœÓ `? Ó Ž©W?Ô ?½Óu?
] K?ÓL?
Ô ?«  U?
Ô ?L? ?³?«®Ê«u?
Ó ¹œ
.…Ìb]Ž  UG
Ì Ô v≈ ÁÔdÔFÚý
 rÓł
 dÚðÔ˨
Ó …bÓ×
 ²]L« 
Ô  U¹ô uUЩU½Ëe¹—√®

hM«
] Í  bÓ¹Ó s
Ó OÚÐÓ
øvË_«
Ô WÔŽuD
Ó IÚL« Ô L²ÓA
Ó UNOÚKÓŽÓ q Ú ðÓ w²«Ò …dJH«
Ô U ±
øWOÓ½U¦«
Ò WŽuD
Ó IÚL« Ú œÓ—ÓËÓ ULÓ …u]³ÔM«
Ó w
  ^ —u½ Ô  U ≤
  UH

Ô U¦«
øW¦ Ò WÔŽuL
Ó −Ú L« Ô ðÔ ULÓ rÚNMÞËË
Ó dOA Ó rN
Ú I=Š
Ó ÁU−  F«
Ó ðÔ »dÓ Vł«Ë
Ô U ≥

rÔ−  OÚ³«
Ó MÚ¹Ó Íc«Ò X Ô ½Ô .åb×
Ó v≈ dOA Ú ÒK« v≈ bNÚL«
Ó s Ó  rÓKÚF« «u³KÔÚÞ«ò ∫©¶® ˇ« ‰uÝ—
Ô Ó ‰U ¥
.n¹d
 A«  ׫
] Y¹b Ó lÓ Ó
øWFÓЫd«
Ò WŽuL
Ó −Ú L«
Ó w
» Ó dÔŽU]A« uŽbÚ¹Ó «–U v≈ µ
Ó dÓF«
øÌWŽuD
Ó IÚ Ó q  ½ w
å»
= Ô W¹UN  dÓF« Ú LÓKÚ wLKÓÝU
ò
Ó UO½ÚœÔ b− Ú WÓKÓLÚł  A«
Ô dÔŽUÒ —Ôd=JÓ¹Ô «–UL ∂
ødŽU]A« vKŽÓ dÔDOÚ
Ó Ôð w²«Ò WÔHÓÞUF« U ∑
∫W×O×B«  …—U³
] dOž Ó F« ÂU
Ó √
Ó © ® …Ó—Uý≈Ë
Ó ¨W×O×B«
] …—U³
Ó F« ÂU
Ó √Ó © ® …—Uý≈
Ó lC
Ô ½Ó ∏
© ® .»
 dÓF«
Ó s Ó OÚÐÓ œU×
 ðô«Ë
= …u]š  ÓÒA« i
Ô Ô_« vKŽÓ dÔŽU ^ ×
Ô ¹Ó
© ® .»dÓF«
Ó œö Ú  …u³
 Ð s ] M«
^ —u½
Ô oÓ KD
Ó ½«Ú
© ® .s
 Þ
Ó u«  ŠË
Ó W¹UL o Ó …dÓB
= (« Ú ½Ô s
Ú ŽÓ »
Ô dÓF«
Ó f Ô ŽUI
Ó ²Ó¹Ó
© ® .WO]½U ½ù«
 …—UC
Ó ×«
Ó —u^DÓðÓ w
» Ó rN
Ô dÓF« Ú ¹Ô r
Ú
© ® .»
 dÓF«
Ó q Ú LÔ ‰
 ³ÓIÚ²Ó Ô ²ÓÐ dÔŽUA«
Ì ƒUH ] dÔEÔMÚ¹Ó
±¥
W¹uG bz«u

V
Ô ] ¨WO]ÐdÓF«
Ó M«Ë Ó …d¹e−«
Ó tÓ³Úý U¼RÔA
Ó MÚ Ó ÊU
Ó ¨q Ú _« Ó WÔO] UÝ ”U  M«ÓÒ sÓ  WÏ ]√Ô »
Ô dÓF«
Ó ∫» Ó dÔŽÓ
.WÏO]ÐdÓŽÓ WÏGÓÔËÓ ¨w Ï  ∫‰UI
y ÐdÓŽÓ ÊU Ô ¹ÔËÓ .w
Ò ÐdÓŽÓ tO≈
Ú


Ò dÓŽÓ »
Ó dÔŽÓ Ô ‰uI½ ±

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ú KÓ
sOD Ô LJÚ½Ô
∫q

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊUM³Ô

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‚«dŽ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UO½UL√

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U½d

∫WOÓðü«
  UL
 KJ«
Ó s Ó  WL
Ì KÓ q
= Ô œ«b
Ó {Ú √Ó Ã
Ô d Ú ½ÓËÓ ¨åWÐËd
Ú ²Ó Ó F«
Ô bOA
Ô ½ò
Ó v≈ œuÔFÔ½Ó ≤

 uÚL«
Ó qNÚ−«
Ó nFÚ{
Ó Âöþ
Ó …Ë«bF«
Ó Ô qÞU³«

ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫wðQ¹ ULO ◊uD


Ï š
Ô UN²Ó×  KJ«
Ú ðÓ w²«Ò  UL Ó s Ó OÚÐÓ vMFL«
Ó w ‚
Ó dÚH«
Ó ` Ô {
Ò uÓ½Ô ≥

.o
= («
Ó s  L«
 ŽÓ lÓ
«bÔ ”U
Ô M« ÓÒ Ó -√
] bÓ−

.¡UÐü«
Ô tÔIÓIÓÒŠ
Ó bÌ−
Ú Ó vKŽÓ rÔ Ó_«
Ô k  ðÔ -»
Ô

.tKLÓŽÓ w
by− Ô q
Ô  UF« -‡ł

±µ
WK
Ô B HÓMÚL«
Ô dÔzULÓC«
] u‡×‡M«

rKÒJÓ²*«
Ó dÔzULÓ{
Ó ∫ô
Î Ë]√Ó
√ÔdÓIÚ½Ó
» √
.Ï …bÓN²Ó−
Ú Ô U½√ .bÏN²Ó−
Ú Ô U½√ © ±®
.ÊUð
 bÓN²Ó−
Ú Ô s
Ô ×
Ú ½Ó .Ê«b
 N²Ó−
Ú Ô s
Ô ×
Ú ½Ó
. «b
Ï N²Ó−
Ú Ô s
Ô ×
Ú ½Ó .ÊËb
Ó N² −
Ú Ô s
Ô ×
Ú ½Ó

.”
Ó —Úb«
] V²Ô Ú√Ó U½√ ©≤®
.”
Ó —Úb«
Ò V Ô ²ÔJÚ½Ó s×
Ú ½Ó

 kŠö ½Ô
Ó ¼ ©s?×½ ¨s×½ ¨U½√® vË_« W?ŽuL
w Ó − Ó WK?Ó¦ ÚÓ√ w
◊uD
Ú L« Ï Ôš U?N²Ó×
Ú Óð w²«Ò d?Ó zULC« Ò Ê]√Ó ±
 F?Ó « w
d]cÓL?
œuL Ô « vKŽÓ dÔzU?LC«  X
] Ác¼ Ú ÒœÓ bÚ ÓËÓ ¨r?
 KJ
= ²Ó*U?
Ô Ð WÏUš
]  HÓMÚ Ô d?Ô zUL{
WÏK?ÓB Ó
¨©bN²− ® W?ÔLÓKÓ p
Ó – v?KŽÓ XÚ ÒœÓ bÚ ÓËÓ ¨rK?=J Ó ²ÓLÔKÚ q?
Ï BHÓMÚ Ô d?Ï OLÓ{ ©U½√® WÔL?
Ó KJ
Ó Ó
¨©√®
lLÚ−«
Ó vKŽÓËÓ ¨©Ê«bN²− s×½® Ô w
s  OÚMÓÚŁô« vKŽÓ ‰ Ò œÓ q  HÓMÚ Ô dOL
Ï B Ï Ó{ ©s×½®
Ô WÔLÓKË
Ó
.©ÊËbN²−
Ó Ôs×½® w

q Ï Ó{ ©U½√® WÔLÓKJ
Ï BHÓMÚ Ô dOL Ó Ó
¨Y½ÒRÓL«
Ô vKŽ X Ú ÒœÓ bÚIÓÓ
¨©»® œuL F«Ó w
dÔzUL]C« U ]√Ó
©s×½® W?ÔLÓK?ÓË ¨©…b?N²− ® W?ÔLÓK?Ó p  v?KŽÓ X
Ó – Ú ÒœÓ b?
Ú Ë
Ó ¨Y  ½R?
ÓÒ L«
Ô œdÓH?ÚL?
Ô « vKŽÓ ‰ Ò œÓ
¨s
 OÚ²ÓMÓŁô«
Ú ©ÊUðbN²− ® WGOB« =  œÓ bÒŠ Ó b Ë ¨lLÚ−«Ë
Ó sO²M
 Łô«Ú vKÓŽÓ ‰Ò œÓ q
Ï B HÓMÚ Ô dOL
Ï { Ó
.lLÚ−«
Ó © «bN²− ®Ë
w
rÝô«
Ô Ô FÚH« UNOK¹ ©s×½ ¨U½√® WOÓ½U¦«
UNOK¹UL q 
Ò WŽuL −
Ú L«
Ó w
rKJ
= ²*«
Ó dzUL
Ó {Ó ÊÒÓ √ ≤
.vË_« WŽuL−L«

±∂
Z²M²½

 QÚðË
UN¦O½ Ó U¼dO ÔÒ bÔ¹ÓËÓ ¨Y
 cÚðÓ vKŽÓ ‰  ½ÓÒRÓL«Ë
Ô d]cÓLÔKÚ wðQÚðÓ rK=JÓ²Ó*UÐ ÓÒ
Ô WÓU«  HÓMÚL«
WÓKÓB Ô dÓzUL ÓÒ Ê]√Ó
 C«
.U¼bFÚÐÓ U
.rÔÝô«
Ú Ô FÚH« UNOK¹ ¨rK=JÓ²Ó*UÐ
UNOK¹ ULÓ ¨q Ô WÓU«
Ò WÓKÓBHÓMÚL«
Ô dÓzUL ] ÊÓÒ√Ó
 C«

»—b²½
± V¹—bð
∫WOÓðü«  «—U³F« w …Ӝӗ«u«
 rK=J²*UÐ
Ó ÓÒ
WÓU« Ó BHÓMÚL«
WK  ÓÒC« s
Ô dÓzUL Ô OF
= ½Ô
©≥± ∫XKB
® å ò ∫vUFðÓ ‰U
Ó ±

.q
 OÚ«
Ó »u
Ó —Ô V  Ô√ U½√Ó ≤
^ Š
©π∫d−׫® .å ò ∫vUFð ‰U ≥

.‰UI«Ë
Ó Ó qOI« ÁÔdÓÚÓ√ U½√Ó ¥
≤V¹—bð
∫WOðü«  Už«dÓH« s ⁄«d
Ì q = w ¨VÝUML«
Ó Ó BHÓMÚL«
q Ô dOL
Ó C«
] lÔC
Ó ½Ó
.UŠU³
Î Ó VOK
Ó ×«
Ó » Ú √Ó ............... ±
Ô dÓý
.…«—U³L«
Ô —uC
 Ô  V
×  FÓKÚL« Ú Ó—Ó ............... ≤
Ó v≈ UMC
.…bOF
Ó «
] —U³
 šÚ _«
Ó ŸUL
Ó Ý ^ Š√Ô ............... ≥
Ó V
.o¹d] W
UE
 D« Ô 
U×½Ô ............... ¥
Ó Ó½ vKŽÓ k
. «—UO «
] o¹d
 Þ
Ó s
Ú ŽÓ «bOF
Î ÐÓ wzU b Ô FÓ√Ú ............... µ
Ú √Ó lÓ Ó V

±∑
≥ V¹—bð
∫WOÓðü«
  Už«d
 H«
Ó s Ó  ⁄«d
Ì Ó q
= Ô w V  L«
Ó ÝUMÔ q  lÔC
Ó FÚH« Ó ½Ó

.Ì…œÓbÒ×
Ó Ô Ì U ËÚÓ√ w
“UH = ............... U½√Ó ±
Ó KÚ²«
.«dO¦ Ó ËÓ ............... s×½
Î Ó UMMÞ Ô ≤
.¡U²A«
Ò q  B
Ú Ó
w
—U−
Ó ý_«
Ú ............... s×½
Ô ≥
.wðbÓÒłË Ó ............... U½√ ¥
Ó Íb=ł
.WO]Žu^DÓ²«  ŽÚÓ_« w
............... s×½ µ
] ‰UL

¥ V¹—bð
∫‰U¦L« w ULÓ rK=JÓ²Ó*«Ô dzUL
 Ó{ v≈ WÓOÓðü« ‰UF Ú bÔM
Ó _« Ú ½Ó
lL−¹
Ô —ÔbÚ¹Ó ∫‰U¦L«

rKF¹

Ô —ÔœÚÓ√ U½√Ó
b¼U−¹

Ô —ÔbÚ½Ó s×½
Ô
rÝd¹

¡öù«
¡UN«Ë WÔÞuÐ
Ó d*« √dI½
Ô Ú ¡U
Ô ²«
]

©≤ - ±∫WŽ—UI«® å ò ∫vUFðÓ ‰U
Ó ±

©w³M²L«® ] ¡dÚL«
vË Ó sŽ UO]ËÓ «–S

 »U³
Ï ýË ]  gO
Ó WÏ×  F«
Ó W¬
Ô ≤

.tÔÓ ÁUł
Ó ôs Ô rÔKÚF« ≥
Ú Ó ÁUł

©≤ ∫Ê«dLŽ ‰¬® å ò ∫vUFðÓ ‰U


Ó ¥
±∏
kŠö½

Ó ¼ËÓ ¨ÊU²
w  D Ó IÚ½Ô UNOÚKÓŽÓ WÌÞuÐ Ì Ð X
Ó dÚ Ó ¡U² Ú LÓ²š
Ô b ¨©W× ¨W¬ ¨WŽ—UI«®  UL KJ«
Ó Ê Ò √Ó ±
.WIÓÐU «
ÓÒ  ULKJ«
Ó ·ËdŠ Ú  ·
Ô s Ï dÚŠÓ
bÚ ÓËÓ ¨ÊU²
 DÓ IÚÔ½ UNOÚKÓŽÓ lÚ{u¹
Ó rÚÓ Ì¡UNÐ XÚ LÓ²š
Ô bÚÓ ¨©t≈ ¨ˇ« ¨t ¨ÁUł®  ULKJ« Ó Ê Ò √Ó ≤
.V
 zUG KÚ «dOL
Î { Ó …Îd Ë
Ò ¨ UL  KJ« Ó ·Ëd Š
Ô sÚ  U

Î dÚŠ
Ó …Îd] Ó ©¡UN«®  
Ú ¡Uł
Ó

Z²M²½
.ÊU²D
 IÚ½Ô UNOKÚŽÓ ¨WLÓKJ« 
Ó ·Ëd Š Ú  ·
Ô s Ï dÚŠ
Ó WÓÞuÐ
Ó dÚL«
Ó ¡U ÓÒ Ê]√Ó
Ó ²«
.ÊU²D  KÚ dOL
 zUG
 IÚ½Ô UNOÚKÓŽÓ lÔÓ{u¹ ôËÓ ¨V Ï {Ó ËÚ√Ó WLÓKJ«
Ó ·Ëd
 Š Ú  ·
Ô s Ï dÚŠ
Ó ¡UN«
Ó Ê]√Ó

»—b²½
± V¹—bð
lÔC Ó ¨¡U?NUÐ WÓu²
Ó ½Ë Ó ?Ú L«  KÓJ«Ë ¨W?ÞuÐ
Ó  UL Ó dÚL«
Ó ¡U ²?] UÐ WÓu²
Ó Ú L?  KJ«
Ó «  UL Ó Ã Ô d?
Ú ²Ó
Ú ½Ó
 L« w ULÓ ¨V
∫‰U¦  L«
 ÝUMÔ œuLÓ w UNMÚ ö
 F« Î Ô

.q
Ò ł
Ó ËÓ e]ŽÓ ˇ«
Ô ÁUL
Ô ×Ó
Ó ¨Â«d Ó XO³« W¹ULŠ
 ׫ Ó Ïg¹d Ô lÚD²Ó
Ú ðÓ rÚÓ ∫‰U¦
.ÁÔbÓFÚÐ˨
Ó q _«
Ú q Ó ³Ú Ó tÔLÓ
Ó ÊU
Ô ½ù«
Ú n
Ô E
= MÓ¹Ô ±
©œ«bý sÐ …d²MŽ®  E
qÓ MÚ׫
Ó ” Ó QÚÓ e=FUÐ wMIÝU

Ú q Ú ÐÓ ÌW]cÐ …UO׫
Ó ” Ó QÚÓ wMI
Ú Óð ô ≤
.bÓG« v≈ tÔ³Ół«Ë q = RÓ¹Ô ô bÔN²Ó−
Ô ł Ú L«
Ô cOL
Ô KÚ²«
= ≥
©w
Ud« ·ËdF ® Ô…U d ÌWM¹b q w d
= = Ô
tÔ½S

Ò œö³«
Ô rÔE²Mð rK
 FUÐ ¥
.s Ì Þ«u Ô q
= Ô vKŽ WϳÓł«Ë sÞ
 u« Ó Š µ
Ó WÔ¹UL
©w½«bL׫ ”«d
uÐ√®
Ó Ë√ Ád=Ý w
tI¹b
ÁdNÚł  B Ó Ð rÚNÔA
^ Ð√Ó w
ÓÒ ≈ w½«uš≈ V
^ Š
Ó √ÓËÓ ∂

±π
¡UNUÐ Wu²L«  ULKJ« WÞuÐdL« ¡U²UÐ Wu²L«  ULKJ«
ÁULŠ W¹ULŠ ∫‰U¦L«
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

≤ V¹—bð
∫s
 OÚ²ÓD Ó ½Ó r]ŁÔ - wðQ¹ ULO - WÞuÐ
Ó IÚÔ½ UNOÚKÓŽÓ lÔC Ó ¡U²UÐ
Ó dÚL« Ò Wu² Ó  ULKJ«
Ú L« Ó X Ó ×
Ú ðÓ UÎD
Ò š
Ó lÔC
Ó ½Ó

.s
 ¹dÒ ³Ó Ô tÝ
Ú J Ó —ÓbÚL«
Ó v≈ Áuš
Ô √ÓËÓ ÊUO
Ô HÚÝ
Ô q
Ó 
Ó ËÓ ±
.ÁÔbÓFÚÐÓ ô q
 Ú_«
Ó q 
Ó ³Ú Ó t«uH« Ô ËUMð
‰Ô q Ô C
] HÓ¹Ô ¨tϹÓcÒGÓ Ë
Ô Ác¹c 
Ï Ó tÔNÓUH« ≤
.‰«u
Ô Š_«Ë
Ú ·Ëd
Ô ^  
E«  ¡UÝ
Ó ULNÚ Ó tÎŽu

Ó dÚ Ó q
^ E
Ó ðÓ —«d
 ŠÚ _«
Ó ÁU³
Ô ł ≥
.‚
 bÚB«Ë
= t¼«e
Ó M«Ë
] t½U
Ó _UÐ Ó ²]LÓ²Ó¹Ó ÁUe«
Ó ÊuF ] ÁU³
Ô ł
Ô ¥
.»U−
Ì Ú ULÓ¹√Ò ©bOý— rýU¼ ÊË—U¼® ÁbOB
Ž≈ Ó IÐÓ X  ŽÚ√Ô bÚIÓÓ µ
Ô ³Ú−

≤∞
dO³F²«
∫dÌDÔÝ
Ú √Ó …ÓdÓA Ó ²Ó¹Ó ô ULÓÐ wðQÚ¹Ó ULÒ bÌŠ«Ë
Ó ŽÓ “ÔËU−  ŸuÌ {
Ô uÚÓ w V
Ô ²ÔJÚ½Ó
∫WOÓðü«
 —UJ
_UÐ
 sOMOF²
Ó Ú Ô ¨WO]½U
 ½Úù«
 …—UC
Ó ×«
Ó w
ÂÓuÚO«
Ó »  dÓF«
Ó —ÔËÚœÓ ±
.ÊU ½
 û Ú  rKÚF«
 WÔOÓÒL=¼Ó√Ó
.rKÚFUÐ »
 dÓF«  ²¼«
Ó ÂUL Ú Èb Ó
.U¦¹b
Î ŠË Î Ó rKÚF« w
»
Ó UL¹b Ó  «“U−½Ú≈ s
 dÓF« Ó OÚÐÓ ÊÔ“«u
 ½Ô
.©ÂULð uÐ√® Î «œUŠ¬  
Ú dÓ
] JÓðÓ s
Ó ÚdÓ²ÓÚ
« «–≈Ë Î«d Jð
^ s Ó FÚL²
Ó ł«Ú «–≈ ÕU
Ô d«
= vÐQÚðÓ ≤
.bOA] tDÐÚ—Ó lÓ Ó X
 MUÐ Ó OÚ³«
Ó «c¼ ÕÔ dÓA
Ú ½Ó

◊UA½
WÐËd
Ó F«
Ô Ÿu{
 uÚÓ s
Ú ŽÓ À Ó ²ÓðÓ Ì…bOBÓ s
Ô b]× Ú  lÓÞUI Ô ²ÔJÚ½ÓËÓ ¨ÌY¹bŠ
 Ó V > ÐdÓŽÓ dŽUA
Ó w Ì Ô -
 ÌÊ«u¹œ v≈ œuF½
.…bÓŠ
Ú u«Ë
Ó

l²L²½Ë √dI½

.årÓK
Ú L«
Ô ÁUš
Ô √Ó tÔLÓKF Î KÚŽ rK
= ¹Ô rÒÔŁ ¨UL Ô *«Ô ¡d*« ] ²Ó¹Ó ÊÚ√Ó W ÓbÓB«
Ô rÓKF ] q Ô ÓC
√ò ∫©¶® ‰U -

ÊÚÓ√ U½b¹d
Ô ¹Ô s¹
Ô bU

= ¨rKF² = *«Ô ÊQý s wKF¹Ë ¨tÔ ÔbI = ¹Ë


Ô rKF«
Ó n¹d
Ô A«
Ò ÔY¹b׫ «c¼ ÂÔdÒJÓ¹Ô
ÊÚ√Ó ÚqÐ ¨jÚ IÓ
Ó WFÓ U−« Ë√ WÝ—bÚL«
Ó w
rÓ]K?F²Ó½Ó ÊÚ√Ó œuBIL«
Ô fOË
Ó ¨UO½UŁ
Î rÓÒK?F²ÓÓ½ rŁ ô
Î Ë√
Ò rÓKF
Ò ²Ó½Ó
.rKF
^ ²K
] ôU−
Î Ó U½bÚł
Ó ËÓ UL¦ÔOÚŠ
Ó rÓKF
Ò ²Ó½Ó

¨s¹
 b«
= s Ó ÁÔdÓA
Ú ½Ë
Ó t³ Ó b^F¹Ô Âö
Ô KÓÞ Ó Ý
Ú ù«
 Ê]Ó√Ë ¨r Ô …UOŠ w
rKÚF« WLO „
 _« Ô —bÚÔ½ UM½√ pý ôË
.q
Ò łË
Ó eÒŽÓ ˇ«
 bMŽ
Ó UЫu
Î ÓŁ U¼d¦ÓÚ√Ë
Ó ‰UL
 ŽÚ_«
Ó q C
Ó
ÚÓ√ s u¼ qÐ

≤±

sHÔ« Ó MÓ
^ WÔŽU

sÚ  qÓ I^MÓ²«
] ÊU
 Ú   ö
Ó ½û  «u Ó L«Ô Ÿ«d²š«
Ô dÓ
] ¹Ó
Ì M?ÓŽÓ ÊË
ËÚ√Ó ¡U? Ó œÔËÓ ¨W?ÌÓu??N?ÔÝ
Ô q? Ô Ð d?Óš¬
= J? Ó v??≈ ÊU?
Ì J?Ó Ó
U?NÓF?ÔD?
Ó IÚ¹Ó w?²?«]  U
Ô
U?
Ó ?
Ó L«  ½U?
Ó X? Ó Ó U?LÓN?Ú Ó ¨W?ÌI]A?
Ó Ó
U? Ó UNÓMÚ ¨W?ÏŽÓuM  «
= ²?Ó Ô  ö Ó uÓL?
Ô « q  ËÓËÓ .…b?
Ô zUÝ Î OFÐÓ
uÓ¼Ô U Ó UNÓMÚ ËÓ ¨ «—U?DI«
 ËÓ  «—U
 O] ?
] UÓ Í
y d=ÐÓ uÓ¼Ô
Í
y d??×? Ó ?¼Ô U?? U??N? M?Ú ? Ë ¨ «d??zU??]D?? U??Ó Í
Ú ?ÐÓ u? y u?
= ?ł
Ó
.UMÝ
 —ÚœÓ Ÿu{
Ó uÚ Ó ÊuJO
Ô Ý
Ó U uÓ¼ÔËÓ ¨s
 HÔ U
Ô
…d?Ó
«u
 ²?Ó*«Ô —U?−?ý Ó »U?Aš
Ú _« Ú  »
Ú √Ó s? Ó —«u?
 I«Ó ÊU?
Ô ?½Úù«
 l?
Ó MÓ
Ó ¨ÎU?1b?
 Ó
ÆÌ…bI]FÓ Ô dÓOÚžÓËÓ WÎDO ÓÐ ∫WOz«bÐ
Ó Î U?¼dÔO?= ?
Ó ¹Ô ÊU?
Ó bÚI?Ó
Ó ¨W?ÎOÒz«b?
 ÐÔ „«c?  —«u?
Ó M?Ó OŠ »  I?Ó « W?ÔŽU?
Ó M X?Ó Ë ¨t¹Úb?
Ú ½U? Ó Ó
¨Ïn?¹œU? −?
Ó ? Ó U?N?F?ÔL?
Ú ?ł
Ó ∫·«b?:«
 OÓ*« p¹
ÁU  d?ײÓ WO
Ï ³AÓ šÓ W?ÏFÓDÚ  w
Ó ¼ËÓ
n? Ú ðÔ ô ¨W?Ód?Ó(«
Ô F? Ó W?ÔÓ¾?O?DÐÓ U?N?½√Ò w?M?FÚ¹Ó «c?¼Ë ¨·«b?
 −?Ú L?« «b?
 Ú ²?ÝU?
Ú Ð
.»—U Ó l
ÚbÓ
 I«
.ÔbŽU

ÊU
Ô ½Úù« q
Ó ] uÓðÓ r]ŁÔ ÆWMÓJ
 LÚ*«Ô WŽÓdÚ UÐ
^ ¨t
bÓ¼Ó v≈ ‰uu« w
UN³ÓŠU 
Ó Ôð ô ∫nÔ F Ú Ôð ô
Ó ¼ËÓ ¨Ÿ«d?Óý U?¼œÔd?ÓÚH ∫
w Ô W?ŽÓd?ýÚ _«
Ó .ÕU¹ = W?ŽÓdÚ
 d« Ô Ð »Ó —U?I« dÔO= ?Ó ðÔ w²«Ò¨ W?ŽÓdý Ó WŽU?
Ú _« Ó M v≈ ¨b?
Ô FÚÐÓ U?LO

 H «
WMO Ó vKÓŽÓ V
Ô B Ó L Ú_«
Ó MÚðÔ w²« WÔA Ó
.UNJ¹d×
V
Ó «d Ó ` Ú ²Ô ª…ÓdOG
Ó ³B Ó B«
] » Ó —«u
 I«
Ó ÊU
Ô ½Úù« —Óu]Þ Ó ¨s  Óe«
] —Ëd  Ô lÓ Ë Ó
Ú Óð w
¡«uN« …bÓŽU
Ó Ó LÔ
v?? ≈ ÌW?? K? Š
Ó Úd?? Ó Ús??  ‰
Ó ]u??Š ∫—Ó ]u?? ÞÓ
¨W?ÓHÓK?²Ó?
Ú *«Ô lÓzU?C³?Ó « UN Óu?
Ú
Ó q  ×
Ó L?Ú ¹Ó Ê√
Ú l?
Ô O?D²Ó
Ú ¹Ó ¨ÎU?L−?
Ú Š  ý
Ó dÓ³?ÓÚ√Ó WÎO?]Ž«d 
.ÈdÓš
Ú √Ô
.Ê«b
 KÚ³«
Ô n KÓ²Ó Ó OÚÐÓ …—U−
Ú Ô s Ó ²K= 
…dO³
Ó J«
Ó s ^ WŽUM
 HÔ « Ó  v≈ ÊU
Ô ½Úù«
 qÓ ]uÓÓð ¨Y¹b׫
Ó dB Ú FÓÓ« w
ËÓ
.W−
Ó zUN«
Ó WÓ¹=uI«
Ó ∫WLÞö²*«
Ó
ÁUO »
Ô L« Ó d]  ²ÓL«
Ó ²ÓðÓ ô v²Š ¨WÓLÓÞö Ô Ã«u Ó Ú_«Ó qÓ L]×
Ó ²Ó²Ó ¨b¹b
 ×«Ó Õ«u√
 Ú 
s
¨WŽÓdý Ó w
bÔLÓ²FÚÓð ÔsÔH «
Ú Ó_« vKŽÓ U¼dOÚÝ ^ Ác¼ bÚFÔÓð rÚÓËÓ ¨ÌWuN
Ó Ô Ð UNOÚÓ≈
≤≤
Ô ? ?H?Ú ? Ô ∫ U?? d?= ? ?×?
U?? ¼œd? Ó ? *«Ô w?²«¨  Ud=×
Ó *«Ô ÊU
Ô ½Úù«  ŸÓdÓ²Óš«
Ú q  ÐÓ ¨ÕU¹
 d«
= q  FÚHÐ WÓMOH
Ó «
] „ Ô d=×
Ó Ôð w²«
Ï“U?? ? ÓN?? ? ł Óu?? ? ?¼ÔÓË ¨„=d?? ? ×? ? ? Ô 
v≈ WÔMOH] lÔ
bÓMÚðÓ Ú–≈ ¨…dO³
Ó « Ó J« ^ Ác¼ q
Ó  sHÔ «  ¦Ú dOO
 Ú Óð w
œu  uU Ó Ð q Ô LÓFÚðÓ
.qOG
 A Ú ²K]
.„d=× Ó *«Ô …u]Ô q
 FÚHÐ ÂU
 _« Ó

lÔ ²]ðÓ Ú–≈ ¨WMOH


Ó «
] sÓ  dÔ³ÓÚ√Ó …ÔdÓšU³«Ë ¨Ì…dÓšUÐ v≈ WÓMOH
Ó «
] ÊU
Ô ½Úù« = LKÚF« Âb^IÓ²«
 —Óu]ÓÞ ¨w ] lÓ ÓËÓ
ÎW?O]NO
Ó Žö Ó˨
 d?ÚðÓ V Ó W?Š«
Ó dK
] U
Î b? Ô rÓŽU?D Ó˨
Ô MÚ
˨ Ó ÌWŠU? Ó ³Ý  U ULÒŠÓ Íu?× Ú ðÓËÓ ¨»U  ]d?^ « s Ìd?O¦JÓ
UN½Q]ÓËÓ ¨W¹]—U−
 =²« lzUC
 ³«
Ó s ÊUM
 Þ Ú _«
Ó Ó·ô¬ UNOÚKÓŽÓ ÊU ½
Ô ù« qÔ L×
Ú ¹ÓËÓ ¨UNUJý  Ú½√Ó nK²ÓÚ0
Ú Ó√Ë UNŽ«u
Ó s
rÓUÞ Ô WÌÓ¦?¹bŠ
Ô J=LÓð¨ Ì NłQ
Ó …e Ú Ð …e
Ï N]−
Ó Ô w  ‚
Ó ¼Ë ¨¡U*« Ó uÚ
Ó dO  WÏM¹b
Ô ðÓ WÏKÓ U Ó Ó
.WŽuL− ∫rÏ U
Ó Þ
Ó
.dÔš
= RÓðÔËÓ lÔMÓLÚðÓ ∫‚uF
Ô ðÓ
W¹]bOK
 Ó'« Ë√ W¹]d ] eł«u(«Ë√¨ Èdš
Ú B« Ú _«
Ô s ^ …bÓ¼UA
 HÔ « Ú  UNðœUO
Ó Ô s Ó 
.UN½u³
Ó M]−
Ó ²ÓOÓÓ
∫UN½ÓËÚœU
Ó HÓ²ÓOÓ
Ó .UNMÚŽÓ ÊËb
Ó F²Ó³Ú¹Ë Ó ²ÓOÓÓ ¨«—UN
Ó UN½ÓËÚœUH Î ½ËÓ ö
Î OÚÓ UN²ÓÓdÓŠ Ô ðÓ w²«
Ó ‚uF
Ô L×
q Ó LÚŽ Ã
Ú ðÓ ¨WÎ ö Ó —«u
 ÐÓ ` Ú ²Ô ¨s
Ó ³B  HÔ «
^ WÔŽUM
Ó  p– Ú —Óu]DÓðÓËÓ
Ó bÓFÚÐÓ  
WÔM?Ó OH «
] b? FÔðÓ r?
Ú Ó pcÐË
Ó .œu?
Ó M'«Ë
Ô a?
Ó ¹—«uB«Ë
]  zUD«
 «d ] UNM?² v?KŽ
.U¼ÓdNÚÓþ ∫UNM²Ú Ó q
 zUÝ
 u«
Ó sÓ  X
Ú ×
Ó ³Ó Ú ÐÓ ¨W¹]—U−
Ú √Ó q  ²«
= lzUC
 ³«Ë
Ó »U ]d«
^ q  ²ÓIÚðÓ
 IÚ½Ó vKŽÓ dÔB
.w
dÔB
.»Ëd(«Ë
 ×  ²ÓIÚðÓ
Ó MÚðÓ ∫dÔB Ô „  —UF*«
 r
Ú Š  F]H«
Ó w
WU Ó

¨WHÓK?²Ó  ½ÚÓQ?Ð Ã
Ú Ô*« U?NŽ«u  —«u
 ³«Ë
Ó s? ^ K?Ú ‰
 HÔ  ËÓb«
^ „öÔ ²? «
Ú b^FÓ¹¨
Ô p?  
Ó c
Ó ULK]ÔË ¨W¹]œU?B² ô«
ÊU? Ú UNðu? Ô W¹]dJÓ
] Ë Ú F?Ó « UNð—ÓbÚ Ô ÈbÓ Ó v?KŽ «d
Î ý
= RÓ Ô
∫Íd?? ?×?
Ú ? ?³?Ó ? ? « Ô‰u?? ?ÔD?? ?Ý
Ú _«
Ô —U?×?³?« v?K?ŽÓ …Îd?ÓD?
Ó O?ÚÝ
Ó d?Ó¦?ÓÚ√Ó X?
Ú ½U?  Ó WÓËÚb?
Ó ¨ U?ιÒu? ] K?Ú Í
^ d?×?
Ú ³?Ó « Ô‰u?D?Ý
Ú _«
Ô
.s
 HÔ «
^ s Ó  WŽ
Ï uL
Ô −Ú Ó  U?B? ÓËÓ W?¹]d?J?
U?N?×? Ó ? Ó ×? Ô d?Ó¦?ÓÚ√ÓËÓ ¨ U?D?O?;«
Ú F?Ó « U?N?ðu?
] Ô v?K?Ž W?ÎE?
Ó
U? Ô ËÓ
.W¹ÒœUB
 ² ô«
Ú


·ô¬  LÚŠ
q Ó vKŽ …ΗÓbÚ Ô U¼dÔ¦ÓÚ√Ó w  «u
Ó N
Ó ¨ öÓ L«
Ô q  ËÓ s WÌKOÝ
 zUÝ Ó ËÓ r]¼Ó√Ó s
Ô HÔ «
^ b^FÓðÔ ¨«cJ¼ËÓ
W??ÓK?O?ÝËÓ h?
Ô š Ó ?¼ËÓ ¨d?Óš¬
Ó —Ú√Ó ÎU?C?¹Ú√Ó w? Ú  r?
Ó v?≈ ÌÊU?J? s? Ú N??K?I?Ú½ÓËÓ ¨s?
Ó ¹d?
U?? ?L? 
Ô « ·ô¬Ë¨ ÊU?M?Þ
Ú _«
Ó
.‰U
Ì F]
Ë Ì
Ó ÿu×KÚ Ó q Ó Ð ¨”U
Ì JÚA  M«  Š
] …UO Ó dO
 OÚðÓ w
X
Ú LÓNÓÝ
Ú √Ó bÚIÓ
¨
Ó p   ¨ ö
Ó c Ì «u
Ó Ô

≤≥
…Ï¡U
Ó {Ó ≈
 NÓ½ÚÚ_« w
 »
—U? Ó —«
 u?
Ó I«
Ó ”UÔ M?] « ÂÔb?
Ú ²Ó
Ú ¹Ë
Ó ¨s?
 HÔ «  —«
^ ËÓ »  u?
Ó I«
Ó vK?ÓŽÓ w
^ zUL? Ô IÚM?] « bÔL²?ÓFÚ¹Ó
Ó « q

¨ UDO L«
× Ô w
 —U
 ×
Ó ÐÚù«
 vKÓŽÓ ÈuÓIÚð¨ Ï ³Ó WϳÓÓdÚ Ó w
Ó …dO Ó WÔMOÓH «
Ó N
¨ ] . «d
Ó U √  OÚ×
Ó ³«  MÓI«Ë
Ô ËÓ  «u Ó
s Ô b^FÓðÔËÓ .»U
Ô HÔ «  ]d«
^ q  IÚMÓÐ UNC
Ô FÚÐÓ h
^ ²Ó
Ú ¹ÓËÓ ¨s
 ×
Ú A«
] lzUC  IÚ½Ó w
 s
Ó ÐÓ q  HÔ «
Ô rÔEÓFÚ Ô q
Ô LÓFÚðÓËÓ
.„d=×  –Ó  U
Ó *«Ô  «  ³ÓÓdÚL« Ú  »
Ó QDÐÚ√Ó s Ô —«u
 I«
Ó ËÓ

h
= M«
] Í  bÓ¹Ó s
Ó OÚÐÓ
. ö
 «u
Ó L«
Ô q
 zUÝ
 ËÓ Ÿ«u
Ó ½Ú√Ó dÔÔcÚ½Ó ±
øUL¹b
Î Ó »
Ó —«u
 I«
Ó ÊU
Ô ½Úù« Ó r]  ≤
 lÓMÓ

øUL¹b
Î Ó WξOD
Ó ÐÓ »
Ô —«u
 I«  ½U
Ó X Ó «–UL ≥

øW̹b¹b
] Š Ó Õ«u Ú  s
Ì Ú√Ó s ^ WŽUM
 HÔ « Ó  s
Ú  ·
Ô bÓN«
Ó U ¥
ø…dšU³«Ë WMOH
Ó «
] sÓ OÚÐÓ ‚
Ô dÚÓH« U µ

øœu Ô LÓFÚÓð w²«Ò  Ud=×


Ó Ð q
 uU Ó LÔKÚ Y¹b(«
Ó dB
Ú F«
Ó w
ÊU
 ½Úù«  ²š«
 Ÿ«d Ú WÔO]L=¼√
Ó U ∂
øÔ…dšU³« Íu²Ó×
Ú ðÓ Âö
Ó ŽÓ ∑
øtÔ²ÓÓdÓŠ Ô FÓÔð w²« eł«u׫
Ó ‚u  ðÓ …dÓšU³« bÔzU
Ó ÍœUH  lOD Ú ¹Ó «–UL ∏
Ô ²Ó
ølzUC
 ³«
Ó q IÚMÓ WÌKOÝ
Ó ËÓ r]¼Ó√Ó s ^ b^FÓðÔ «–UL π
Ô HÔ «

øUNM²Ú Ó vKŽÓ Ã
Ô —«u
 ³« Ô L×
Ó q Ú ðÓ «–U ±∞
.UNŽ«u
 ½ÚQÓÐ Ã
 —«u
 ³«Ë
Ó s HÔ K
^ ‰  ËÓb«
^ „ö ² «
Ú dÓŁÓ√Ó `
Ô {
= uÓ½Ô ±±

∫W×O× ] dOÚžÓ …—U³F«


Ó B« Ó ÂU
Ó √Ó © ® …Ó—Uý≈Ë
Ó ¨W×O× ] …—U³F«
Ó B« Ó ÂU
Ó √Ó © ® …—Uý≈
Ó lC
Ô ½Ó ±≤
© ® ÆWÌuN
Ó Ô Ð q
Ó I^MÓ²«
] ÊU    ö
 ½Úû  «u
Ó L« Ô ²š«
Ô Ÿ«d Ú dÓ
] ¹Ó
© ® ƅΗÓu=DÓ²Ó Ô UL¹b  —«u
Î Ó »  I«
Ó WÔŽUM
Ó  X
Ú ½U
Ó

≤¥
© ® .ëu
 Ú_«
Ó …Óu] Ô WÔ¦¹b
Ó ×«
Ó s
Ô HÔ «
^ q Ô L]×
Ó ²ÓÓð ô
© ® .UNðu]Ô vKŽ «d
Î ý= RÓ Ô ¨Ã —«u
 ³«Ë
Ó s ^  ‰
 HÔ K  ËÓb«
^ „öÔ ² «
Ú b^FÓ¹Ô
© ® .Ã
 —«u Ó  «dzUD«
 ³UÐ Ò  ö Ô  UŠ vL] Ó ðÔ

W¹uG bz«u

¨ÁÔdÔA
Ô IÚðÓ Í√ ¡UL«
Ó o
^ A
Ô ðÓ UN½]Ó_ ¨p
Ô KÚH«
Ô ∫WÔMOH
Ó «Ë
] ¨ÁÔdÓA
] Ó ∫UMÎHÚÝ
Ó tÔMÔHÔ
Ú ¹Ó ¡wA«
Ó s
Ó HÓÝ
Ó ∫s
Ó HÓÝ
Ó
.¡«d×B« WMOH
Ô Ý Ó ∫q Ó KÚ ‰UI
 LÓ− Ô ¹ËÔ ¨s
 HÔ «  ∫ÊU
^ lÔ½U ] .s
Ô H]«Ë Ï HÔÝË
Ô sÔ zUH
 ÝÓ lÔLÚ−«Ë
Ó
s WMOÓHÝ ±
Ô zUHÓÝ
Ó Ó Ô ‰uI½

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WKÓOÝËÓ ∫q  ½Ô
Ô LJ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WLOMžÓ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  Ó
WKOÓC
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WKOÓLš
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM¹ÓbÓ

∫WOÓðü«
  UL
 KJ«
Ó s Ó  tÔ³ÔÝUM
 ¹Ô ULÐ ⁄«d
Ó H« Ô LJÚ½Ô ≤
Ó q

¡«uN« ¡UMOL«  L«


—UD Ó b¹b׫ WJ]Ý nuÚÓ

. ............................. w
WÔMOH] uÝdÚðÓ -√
Ó «
. ................... ÷ Ú  …ÔdÓzUD«
 —Ú√Ó s Ò o Ô KDÓMÚðÓ -»
. ........................... vKŽ —UD Ô ¹Ó -‡ł
 dO
Ô I«
. «—U
 ] ................. s
OÒ « Ú  …Ó—U
Ó OÓÒ «
] X Ô ³Ú—Ó -œ
≤µ
d³√  ÝUM*«Ô ⁄«dH« w WÓ³ÓÝUM*«Ô WÓGO
∫wðQ¹ ULO V Ó B« Ó ½Ó ≥
= lÔC
dG√
.WMOH «
] s Ó  .......... »
Ô —UI«
 -√
d³√ .WMOH
 «] s Ó  .......... …ÔdÓšU³«
 -»
hš—√ .…dÓšU³« sÓ  .......... WÔł  -‡ł
Ó —U³«
.WO]ÐdÚ(«
Ó s ^ .......... WÔ ö
 HÔ «  Ã
Ó LÚF« Ô —«u
 ³«
Ó ‡œ
r{√
.Èdš_«
Ô  ö«u*«
Ó Ú  .......... WÔ¹]d×
s Ú ³«
Ó  öÔ «u*«
Ó b^FÓðÔ -‡¼
∫wðQ¹ ULO ¨◊uD
Ï š
Ô UN²Ó×  KJ«
Ú ðÓ w²«]  UL Ó s = uÓ½Ô ¥
Ó OÚÐÓ vMFÚL«
Ó w ‚
Ó dÚH«
Ó ` Ô {

©±∞ ∫nÝu¹® å ò ∫vUFð ‰U -√ / ±

.…ÔdÓzUD«Ë¨
Ò —UD
Ô I«Ë¨ …—U = ∫UNMÚ  WŽ
Ô O] «  «u
Ï u=MÓ²Ó Ô  ö *«Ô q  ËÓ -»
Ô zUÝ
.WÓMOH
Ó «  L«
] dÔ
U Ô VÓ —Ó -√ / ≤
. ‰u
Ó J«
Ó sÔ ¹Úb«
] V Ó —Ó -»

 HÓMÚL«
WÔKÓB Ô dÔzUL
 C«
] u‡×‡M«
VÞU<«
Ó Ó -Î UO½UŁ
dÔzUL{
√dI½
» √
.s ^ WŽUM
 HÔ « Ó  —uÔÒDÓ²ÓÐ W³
Ï −Ó FÚ Ô X ½Ú√Ó .s ^ WŽUM
 HÔ « Ó  —uÔÒDÓ²ÓÐ VÏ −Ó FÚ Ô XÓ ½Ú√Ó ©± ®
.s ^ WŽUM
 HÔ « Ó  —uÔÒDÓ²ÓÐ ÊU²³
 − Ó FÚ Ô UL²Ô½Ú√Ó .s ^ WŽUM
 HÔ « Ó  —uÔÒDÓ²ÓÐ ÊU³
 − Ó FÚ Ô UL²Ô½Ú√Ó
.s ^ WŽUM
 HÔ « Ó  —u^DÓ²ÓÐ  U³
Ï − Ó FÚ Ô s] ²Ô½Ú√Ó .s ^ WŽUM
 HÔ « Ó  —uÔÒDÓ²ÓÐ Êu³
Ó − Ó FÚ Ô rÚ²Ô½Ú√Ó

» √
.WMOH
Ó UÐ
] dÓHÓ «
] 5KÓ C  ½Ú√Ó
= HÓðÔ X .WMOH
Ó UÐ
] dÓHÓ «
] q Ô C
= HÓðÔ X
Ó ½Ú√Ó ©≤ ®
.WMOH
Ó UÐ
] dÓHÓ «
] Êö C= HÓðÔ UL²Ô½Ú√Ó .WMOH
Ó UÐ
] dÓHÓ «
] Êö C= HÓðÔ UL²Ô½Ú√Ó
.WMOH
Ó UÐ
] dÓHÓ «
] s Ó KÚC
= HÓðÔ s
] ²Ô½Ú√Ó .WMOH
Ó UÐ
] dÓHÓ «
] ÊuK
Ó C= HÓðÔ rÚ²Ô½Ú√Ó
≤∂
kŠö½
w¼¨ ©r²Ô½ÚÓ√ ¨UL²Ô½ÚÓ√ ¨XÓ ½ÚÓ√® vË_« WŽuL
Ó − Ó WK?Ó¦ ÚÓ√ w
◊uD
Ú L« Ï Ôš UN²Ó×
Ú Óð w²« dÓzUL
 C« ] Ê]√Ó ±
©X½√®
Ó dOLC«
Ô Ó‰
Ò œÓ bÚ Ë
Ó ¨lLÚ−«ËÓ ¨vMÒ¦ÓL«Ë
Ô ¨œdÓHÚL«Ô V  ÞU
Ó LUÐ
Ô WÏUš
Ò  HÓMÚ Ô dÔzUL
WÏKÓB  {Ó
l?LÚ−?
Ó « v?K?Ž© r?²½√®dOLC«Ë ¨ sO?ÚMÓÚŁô« v?KŽ©U? Ó L?²?½√® dOLC«Ë ¨d]c?L« œdH?ÚL? Ô « vKŽ
 ½]RÓL?
¨Y Ô UÐ WÏUš¨
]  HÓMÚ Ô dÔzU?L{
WÏKÓB? Ó N
Ó ©s
Ó w 
] ²?Ô ½√ ¨UL²½√ ¨X½√® d?ÔzUL
 ]C« U ÒÓ√ ¨d?cL«
] 
¨ s?O?²?M?Łô« v?K?Ž ©U?L?²?½√®d?O?L?C«Ë¨W?¦?ÓÒ½R? Ô « …œd?ÓH?ÚL?
Ó L? Ô « v?K?Ž ©X?½√®d?O?L?C?« ‰
Ò œÓ b?
Ú ÓËÓ
.Y
 ½RL«
Ò lL−« vKŽ ©s²½√®dOLC«Ë
¨©r?²?½√ ¨UL²½√ ¨ÓX?½√® WOÓ½U?¦«
Ò W?Žu?
Ó L− Ó W?ÓK?¦ ÚÓ√ w
¨Ï◊u?DÔš U?N²Ó×?
Ú L« Ú Óð w²« d?ÓzU?LC«
] Ê]√Ó ≤
.vË_« WŽuL−
Ó L«
Ó w
rÝô« Ô UNOK¹ UL¨
Ó q  UNOK¹¨ ©s²½√
Ô FÚH« ] ¨UL²½√ ¨X½√®  Ó pcË

Z²M²½
vÒM¦ÓL«Ë Ô Y½]RÓL«Ë
Ô œdÓHÚL«Ë Ô wðQÚÓð ¨VÞU
Ô d]cÓLK Ó LUÐ
Ô WÓU«
] WÓKÓBHÓMÚL«
Ô dÓzUL
 C«
] Ê]√Ó
.lLÚ−«Ë
Ó
.rÝô«
Ô Ô FÚH« UNOK¹ V
UNOK¹ UL q  ÞU
Ó LUÐ
Ô WU«
Ò WÓKÓBHÓMÚL«
Ô dÓzUL
 C«
] Ê]√Ó

»
Ô —]bÓ²Ó½Ó
± V¹—bð
=
∫WOÓðü«  Už«dH«
Ó s Ú  ⁄«d Ó ÝUML«
Ì Ó qÔ w V Ô ©V ÞU
Ó LUÐ
Ô ’U«®
] Ó BHÓMÚL«
q Ô dOL
Ó C«
] lÔC
Ó ½Ó
.d×
Ú ³«
Ó »u
Ó  ³Ò×ðÔ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ±
—Ô ÊU
.„—UF
 L«
Ó r
Ú Š
Ó w
Ã
 —«u
 ³«
Ó —ÓËÚœÓ s
Ó Ú—bÚðÔ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤
.p
Ó OÚÓ≈ ¡UÝ
Ó √Ó s
Ú L]ŽÓ `
Ô HÓB
Ú ðÓ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≥
.WOÓÒLKÚF« WÐÓd− ] ¡«dł
Ú ²« Ú ≈ w
s
Ó Ú—UA
 ðÔ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¥
.UL
Î z«œ
 WÓ×OB
Ó M«
] ÊuK
Ó ³ÒIÓ²ÓðÓ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ µ
≤∑
≤ V¹—bð
∫WOÓðü«  Už«dH«
Ó s Ó  ⁄«d
Ì Ó q Ó ÝUML«
= w V Ô q Ó FÚH« lÔC
Ó ½Ó
.vË_« …eÓzU−UÐ
 “ÓuÚH«
Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X
Ó ½Ú√Ó ±
.w
= Ý—ÓbÚ*«Ó Õ
 dÓ
Ú L«
Ó w
WÓÓ—UA
Ó L«
Ô ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UL²Ô½Ú√Ó ≤
.rÚJÔðbÓKÚÐÓ W
UE
Ó Ó½ w
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r²Ô½Ú√Ó ≥
.ÊUI
Ì ðÚSÐ WÓŠ
Ó uÚK«
Ò ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s
] Ô²½√ ¥
.¡«eF«
Ó V Ó ł«Ë rÚJÔKO eÓ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r²Ô½Ú√Ó µ
≥ V¹—bð
 L« w ULÓ V
∫‰U¦  ÞU
Ó L«
Ô dzUL
 {  ‰UF
Ó v≈ WÓOÓðü« Ó Ú_«
Ó bÔMÔ
Ú ½Ó
©`
Ô BM¹
Ó ® qFH«
lUD¹
Ô .WÓI¹b
Ó B«
] sO×
Ó B  ½Ú√Ó
Ó MÚðÓ X .o¹b
Ó B«
] `
Ô B
Ó MÚðÓ X
Ó ½Ú√Ó
lMB¹ .WÓI¹b
Ó B«
] ÊU×
 BÓ MÚðÓ UL²Ô½Ú√Ó .o¹b
Ó B«
] ÊU×
 BÓ MÚðÓ UL²Ô½Ú√Ó
Ô
.WÓI¹b
Ó B«
] s
Ó ×
Ú B
Ó MÚðÓ s
] ²Ô½Ú√Ó .o¹b
Ó B«
] Êu×
Ó B
Ó MÚðÓ r²Ô½Ú√Ó

¡öù«
s¹u √dI½
Ô MÚ²«
]
.åWÏ ÓbÓ
Ó tÔÓ ÊU
Ó ô Ò ≈ ¨WÏЫœ Ï ½Ú≈ tÔMÚ q
] ËÚÓ√ ¨ÊU Ó ÓQÓÓ
¨UÝ Ó dÓžÓ rÌK
Î dÚžÓ ” Ú  U ∫©¶® ‰U
Ú Ô s Ó
©Í—U³« `O×®

≤∏
kŠö½
¨©Ìr?K? ® ÊUð Ú Ó U?NO
Ì·d?ÚŠ
 dÓ ? Ó dš¬ X?Ú ðÓ lÓ{ËÔ ¨Ï◊u?DÔš U?N²?Ó×
Ó × Ú Óð w?²« ¡U?
Ó LÝ Ú _«Ó Ê]√Ó ±
.©WÏЫœ
] ¨ÊU ½≈®
Ï  L]Ó{ Ë√ ¨©WÎ ÓbÓ
ÊU² Ó ¨UÝÎ dÚž® Ó ÊU²
 × Ó ²Ú
Ó tÔ ÓuÚ
ÓËÓ
.UM¹u
Î MÚÓð vLÒ Ô WÎMÓUÝ U½u½
Ó ð¨ Î X Ú EÓHÔ s
 OÚ²L
Ó C«Ë
]  OÚ²Ó×
s Ó ²ÚH«Ë
Ó s  OÚðÓdÓ
Ú J«
Ó s Ó  Îö
Ò Ô Ê]√Ó ≤

Z²M²½
.V
Ô ²ÓJÚ¹Ô ô˨ WÎMÓUÝ Uνu½ k Ì dÚŠ
Ô HÓKÚ¹Ô uÓ¼ÔËÓ ¨rÝô« w
·  ¬ l wðQÚ¹Ó s
Ó dš Ó ¹uMÚ²]« Ê]√Ó

.tÔ ÓuÚ
Ó r=C«Ë
] `
 ²ÚH«
Ó s¹u
Ô MÚðÓ lÔÓ{u¹Ë ¨rÝô«
Ú X
Ó ×
Ú ðÓ l{
Ô uÓ¹Ô d
Ú J«
Ó s¹u
Ó MÚðÓ Ê]√Ó
»—b²½
± V¹—bð
 L« w ULÓ ¨tÔ³Ó³ÓÝ
∫wðü« ‰U¦ Ó ËÓ s¹u
 MÚ²« Ú ËÓ ¨wðQÚ¹Ó ULÓÒ WÓ½Óu]MÓL«
] ŸÓuÚ½Ó dÔÔc½ Ô ¡UL
Ó Ý
Ú _«
Ó ÃÔ d
Ú ²Ó
Ú ½Ó
.cOö
 ²«
] s Ó  lÌLÚł
Ó w …ÎbOB
Ó Ó ÷U¹
Ï — vIÓÚ√Ó ∫‰U¦L«
V
Ô ³Ó«
Ò  MÚ²«
s¹u Ò ŸÔuÚ½Ó ÊÔuÓÒMÓL«
Ô rÔÝô«
Ú
Ÿu

Ï dÚ Ó rÏÝ« r{ s¹uMð ÷U¹ —


Ú > Ó Ô ÚÓ Ï
»uBM
Ï rÏÝ«
Ú Ì Ú²Ó
s¹u
` Ô ÚMðÓ Î…bOB Ó
—Ëd
Ï −Ú Ó rÏÝ«Ú dÌ Ú Ó s¹u
Ô ÚMÓð lÌLÚł
Ó
Ó ÌWIÓÒA
ULNÚ ¨ Ó Ó Ë√ Ì¡UMŽÓ ÓÊËœ ¨ÌWuN Ó Ô Ð dÓÓš¬ v≈ ÊUJ Ì Ó sÚ  q ]  ö«u
Ó I^MÓ²« Ó L«Ô q Ô zUÝË
  
Ú dÓ
] ¹Ó
¨Í Ó u¼ U UNÚM Ë ¨Í
y u=ł y d?=ÐÓ uÓ¼Ô U UNÚM ÏWŽÓuÒÓMÓ² Ô  öÓ«uL«Ô ÔqzUÝËË
 .Î…b?OFÐÓ  U
U
Ô Ó XÓ½U
L«

y d×
Ú ÐÓ u¼ U UNM Ë
V
Ô ³Ó«
]  MÚ²«
s¹u ] ŸÔuÚ½Ó ÊÔuÒMÓL«
Ô rÔÝô«
Ú
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

≤π
≤ V¹—bð
 *«Ô s¹u
∫VÝUM  MÚ²UÐ
] ¨wðQÚ¹Ó ULO ◊uD
Ï š
Ô UN²Ó×  KJ«
Ú ðÓ w²«  UL Ó ÊÔu=MÓ½Ô
.‰UFÒ
ÓËÓ ÿu×KÚ Ó qJÚA
Ó Ð ¨”UÒ …UOŠ
 M«  OÚÓð w
¨  ö«u
Ó dO Ó L«
Ô q
Ô zUÝ
 ËÓ X
Ú LÓNÓÝ
Ú √Ó ±
©ÍdFL« ¡öF« uÐ√® dÔNÚM«
] q Ô L× Ô L×
Ú ¹Ó ôU q Ú ¹Ó dÔ×
Ú ³U
Ó
Ó UMHÔÝ
Ô öF«  œÚù
Ô „«— Ô ³Ú—Ó «c ≤
 X
©dO¼“ s¹b« ¡UNЮ ÔqOŠ—Ë
Ó UNÓ dHÓÝ
Ó wCIÓMÚ¹Ó ô …—U
Ó OÒÝ
Ó W¹ÒdC
Ó Š Ì ¼«u
Ó V  ÓËÓ ≥

dO³F²«
∫dÌDÔÝ
Ú √Ó …ÓdÓA Ó ²Ó¹Ó ô ULÐ wðQÚ¹Ó ULÒ bÌŠ«Ë Ÿu{
Ó ŽÓ “ÔËU− Ì uÚÓ w V
Ô ²ÔJÚ½Ó
.”
 —ÚbUÐ
] sOMOF
Ó Ú Ô ¨d{U×«Ë w{UL« s
²Ó Ó OÚÐÓ W¹]d× Ó  ö«u
Ú ³« Ó L«
Ô q
 zUÝ
 ËÓ s
Ú ŽÓ ±
.WKÓŠ
Ú d«
= ¡UM Ô B½ÓËÓ ¨ÌW¹Òd×
Ó ŁÚ√Ó bÔ¼UAÔ½ U n Ú ÐÓ ÌWKÓŠ
Ú dÐ UMLÚÔ UM½]√Ó q
Ô OÓÒ
Ó ²Ó½Ó ≤

l²L²½Ë √dI½

©Âö] tOÚKÓŽ®
Ô « Ó Õu
Ì ½Ô WÔMOH
Ó Ý Ó
vKÓŽÓ WÎO?ÓÝ«— UNOÚKÓŽÓ  Ú d?Ó¦ÓŽÓ w²«] W?ÓMOH
Ó «
] Ê]√¨ Ó  U?
UA² ôU?
 Ð WÔFÓuL
Ó «Ú —U?Łü« WÔ¦ÓFÚÐÓ  
Ú —Ód?] Ó bÚIÓÓ
¨ÌWMÓÝ
Ó nÚ√Ó W¾?Ó s
Ú  dÓ¦ÓÚÓ√ v≈ q
Ô B¹Ó U¼dÓLÚŽÔ Ê]√ÓËÓ ¨Õu?
Ì ½Ô WÔMOH
Ó Ý Ó wÓ ¼ ¨UOdÚÔð w?
¨©Í = œu−
 «Ú q  ³Ół®
Ó
.å «—«—√ò q
 ³Ół
Ó vKÓŽÓ X
Ú Ý
Ó —Ó bÚ Ó X
Ú ½U
Ó Õu½
Ì WÓMOH
Ó Ý Ú  -QÎDÓš
Ó Ê]√Ó s Ó -lOý
Ó Ô√ UL U
ö
Î š p
Ó –ËÓ

ò∫ vUFð ‰U

©¥¥∫œu¼ ® å

≥∞
¥
‘UOŽ uÐ√ Ê«u{—
ÊUðdÓÞUš
Ï…dÓÐU Ó ²Ô¹Ò“Ó ...UMÓ^√Ô-±
Ó WϽu
 ²×
ÔqL?  H?ÓB«
Ó ðÓ ¨ U = q = JÔÐ W?̹=u Ó …Ì√Ód «
Ó s   U?NÓÓ U¹
`¹d?= K .…ÎdÓL?
 ¦Ú Ô ¨…ÎdÓÐU?
 Ó W½u Ó ²?Ô¹ÚeU
] Ó ¨q? Ô LÓ²Ó×?
Ú ¹Ô ô U
w?
W?ÎÝ  H?Ó−?
Ó d?G?ÓM?Ú Ô ¨·U? Ó «Ú r?  ¦?ÚðÔËÓ ¨Èb?
Ó žÚ—Ó d?ÔL? ] B?²?ÓðÓ
Ó KÓJ
q Ó «·
Ô d?FÚðÓ ô …Ï√ÓdÓ «
Ú ¨q
 ^QÓ²«
] w
WÎ Ó—U
 žÓ ¨q
 ³Ó−
Ó «Ú
ÊÚÓ√ UNM?Ú  »uK
Ï D?Ú Ó .WÔO?]MOD?

Ú KÓH?« Â^Ô_Ú« w¼
Ó ¨q?
Ó KÓ*«Ó Ë√

¨b× Ó  vIÓA
Ú ÒK?« v≈ bNÚ*«Ó s Ú ðÓ ÊÚ√ÓËÓ ¨WÌ U
Ó ²ÐUÚÐ lÓ ÓbÚðÓ
¡«bÓH«Ú uÓKÚð ¡«  Ó_Ú«ËÓ »
Ó bÓH«Ú ÂÓb=IÓðÔ ÊÚÓ√Ë ¨ULÓNÐUOÓž w
Œ Ó s
 _«  ŽÓ »uM
Ó ðÓ ÊÚ√Ë Ó
.ÂËU
 IÓð∫
Ô ÈbÒB Ó ²ÓðÓ
ÆoLÚFÔÐ dEÓM«
] ËÓ dÐ^bÓ²«
] ∫q  ^QÓ²«
] .n
Ì ^uÓðÓ ÊË
Ó œÔ
ÆV  ÓF]²« ∫q
Ó KÓJ«
Ó
ÆÂQÓ «
Ó ∫qÓ KÓL«
Ó
w²«Ò 5D
Ó Ú KÓ
WÔ½u Ó ¼ ¨‰U
Ó ²Ô¹Ú“Ó w Ô łÓ d«
= e]ŽÓ ÊÚ√Ó ÂÓuÚ¹Ó ‰U
 ł
Ó d=« lÔMÓB Ó ¼
Ú Ó w
X?
Ú C Ó Ë
Ó ¨X? Ú ÐÓdý Ó  .—U
Ó …U?½UÓF?ÓLÔ«Ú s? Ï ½Ó t?Ô Ú ?
Ó LÚðÓ r? Ô C?¹Ô
Ú Ó uÚÓËÓ U?NÔ²?¹“ÚÓ ¡w
ÆÔ¡ö
Ó ²ÓÓð ∫n
Ô O]JÓ²ÓðÓ
¨s
Ì − Ó ¼ .¡«
Ú Ý WЫÓu]ÐÓ v?KÓŽÓ w Ó bÓH« lÔÐUÓ²?ÔðËÓ ¨VFÚ]B« s  Ó]e« lÓ Ó Ôn?O]J
Ó Ó²Óð
ÆlÔ
ÓbÚÓð ∫√Ô—ÓbÚðÓ Âu?
Ó LÔ¼Ô √Ô—Ób? Ó ¼ .W?¹]= d?(«
Ú ðÓ w? Ó F?Óý lÔ
Ód?ÚðÓ Ì…U? ?
Ô —U? Ó Ô W?L?
Ó J?
Ó ×Ú Ó »U?ÐÓ v?K?Ž ËÚ√Ó
Ú  XL
s Ú Ô_Ú« —ÔuÓ×
Ú K]FÓÓð ¨…dÓÝ Ú  w
Ó ¼ ¨V ²ÔJÔ«Ú —u Ó ½Ô qÔ FA Ó ¼ ¨vŠ
Ú ðÔ w Ó dÚ−
Ó «Ú
.WÔ u
Ó Ô_«
Ô Êu
Ô J
Ô ðÓ n
Ó OÚÓ ¨5D
Ó Ú KÓ
ÈdÓ³ÚJ
Ô Ú« UMÓ =√Ô

Ós X?
Ú ÝU
Ó ËÓ X?
Ú ½UÓŽÓ U? Ó UM?ÓFÚL?
Ó ł
Ó uÚÓËÓ ¨U?N?Ó²ÚD?
] žÓËÓ UO?Ó½Úb?
^ « vKÓŽÓ X?
Ú
U Ó Ó U?MðUN?Ó ]√Ô  U½]√Ó U?MÓF?ÚLÓł
Ó D? Ó u?
Ú Ó
Ê«—ÓbÚł
Ô vKÓŽÓ V
Ô FÚB«
] ÊU ] tÔ³Ó²ÓÓ U Ó U½Ó√ÚdÓ Ó uÚÓËÓ ¨fOH½ÓËÓ ‰U
Ô Óe« Ì žÓ s Ú  UMÓ¹ÚbÓÓ U Ó q
= JÔÐ U¼U
Ó MÓ¹ÚbÓ²Ó
ÚôÓ¨rKÚE«
^
.rÓ_«Ó s  ŽÓ WÐUÓÓ²JÚ« s »U Ó ]²ÔJ« UÓMOÚÓHŽÚ_Ó UNÓ³KÚÓ
ÆÌ÷dÓÓ ËÓ√ rÓÓ√ W−O² Ì 
Ó ½Ó  «u  ½Ò√Ó
Ú Ó√ ∫ U

≥±
.ëd «  «– WFLA« ∫…—UM Ó ¼ËÓ ¨U?MÓ U?¹]√Ó q?
w?
w Ô C?¹Ô dÏL?
Ó OÚÓ ¡w? Ó Ó ¨b?
Ô KÔ?
Ú ðÓ …Ï—U? Ô CðÔ W?ÏF?ÓLÚý
Ó MÓ Ó ¨¡w? Ó ¼
Ó w?
.hBL« ∫”dJL« .WL¹ Ó  UЫcÓFÓKÚ ”
Ó bI«  d]JÓLÔ«Ú f ÚÓ_Ú« sÓ  WÏOÓMžÚ√Ô ¡UA
Ó ŠÚ Ó_Ú«

 Ð rÓKÓŽÓ U¹Ó p
Íœö  ðÓ
Ó Ó WO]×

w
bÔA Ú ¹Ó ... »U?
Ô × Ó Ú UÐ cÔš
 ³Ó_ Ô QÚ¹Ó U «  Ó_Ú« w
Î d]ÐÓ ¨Ê«u  “Ó ... V
Ó ¼«  K?ÚIU Ô H
Ó Ó o Ú ¹Ó
vKÓŽÓ · Ô eFÚ¹Ó ... bG«ËÓ ... a¹  —U ] ... »«
 ²«Ë  cÓF«Ë Ó ... W³]× Ó LÓ«Ú q ] Ô t½«uÓÚ√Ó
ÊuÚKÓ«Ú wÓ ½U Ó ... U¹]dÓ¦«
^ o  ²Ó³Ú¹Ó ... W¹]d=(«
Ô ½UFÓ¹ÔËÓ ÈdÓ¦K] rÔ Ô bO Ó A  ½Ó UMÓÐuK
 Ô —U ðÓËÚ√Ó
Ú  «c
s Î  IÔÚ« vKÓŽÓ lÔHðÓdÚ¹ÓËÓ ¨w
 ²] Ô »uK  d«
Ó Ð«Ë ] dÔC = Ó ¹Ô ... —U
 NÓM«
] ¡w Ó C  Ô ...
Æb−Ú LKÓ  ULÎ K]Ý Ô UNC  ³Ú½Ó

b− Ó WÔ¹]u¼Ó ... Í


Ú L« ] bÐÓ_«
Ó U½ÓbO
Ó A Ô eFÚ¹Ó..  U
 ½Ó · Ó Ú « VO
 NÓ ]_  KŠ
Ó lÓ Ó ‰Ë_«
Ô UMÓÝ
Ô —ÚœÓ
.UMðe]Ž eÔ Ú—ÓËÓ ¨q
 ¹uD«
Ó »  —Úb«
] w

Ó ¼ËÓ ¨V
w  ³Ó_«
y Ô U¼œÔdÓHÚ Ô ∫»U Ó

Ɖu
Ô IÔF«
Ô
 OÓKÚFÓÚ« w
... wЫËÓd«
 uÚ Ó ¡U
tÔMÔÞ ] ‚Ó uÚ
Ó ULz«œ
 rÏ  ²Ó³Ú Ô rÏKÓŽÓ ...tÐËÓ tÔFÓ Ó UO×Ú ½Ó
.»«d
Ô ²«Ë
Ô ÷ Ô —ÚÓ_« ∫ÈdÓ¦«
Ó rÚNzU  bÐ ¡«b
Ô NÓA« ^ tLÔ¦ÔKÚ¹Ó ... · ] …¬ÔdÚ  ... ”
 dÓA« Ô b]IÓL« Ô ¡UO ³½Ú_«
Ó s Ô Þ uÚ Ó ...
.Âu .W¹]bÐÓ_«
 −Ô M«
Ô s Ó  WÏŽu
Ó LÔ−
Ú Ó ∫U¹ÓdÓ¦«
^ Ó …œUF
Ó «  —ÔœÔ vKÓŽÓ «uKÔ{U
] »Ë Ó ½Ó s
Ú Ó Íb¹Ú√Ó tÔ²Ú− Ó ½ÓËÓ ...
Ó
.—«dÓLÓŠù«
Ú b¹b
Ô Óý ∫w½UÓÓ
 ¹]Ó√ w
o
ÂU Ô ]QÓ²ÓðÓ X
Ó ½Ú√ÓËÓ p
Ó Ó WÎO]× Ú Ó eÓ Ú—Ó U¹Ó ... rÏKÓŽÓ ... rÏKÓŽÓ
 ðÓ ¨UMðe]ŽËÓ U½b−
¨tÔŠ«d
Ó ł “ÓËU
Ó −
Ó ðÓ qO
Ï Ó ... UMÓÐ a
 Ó√ UMÓ³ÔFÚý Ô LA
Ó ðÓ X
Ó ½Ú√ÓËÓ p  ðÓ ... W¹Ód=(«
Ó Ó WÎOÓ× Ô
ÆÔtKÔ³=IÓ¹Ô ∫tÔLÔ¦ÔKÚ¹Ó
.d¼Úb«
] sO³
 ł
Ó vKŽ WÎ u
Ó ÝÔ dÚ Ó WÎKOL
Ó ł  X
Ó WιUÓJÓŠ ] EÓ²Ó tLÓ√Ó vKŽÓ ”«
Ó ½Ú√Ó q Ó œÓËÓ
...¡wCLÔ«Ú q
 ³IÓ ²?Ó Ô ËÓ bU«
Ú L« Ó b−? Ó  UMLÔK=FÓðÔ X?
Ú L«Ú WÓŽUM Ó Ó WÎO]×ðÓ
Ó ½Ú√ÓËÓ p
.¡w ðÔËÓ ‚
Ô C Ô d³ÚÓð ∫o
Ô ÓQÓ²ÓðÓ
Ó ŽÓËÓ ... ¡UO
ËÚÓ_Ú« rKÔŠ
¡UD Ô lÓ Uł
Ó U¹Ó p ] ... ÍœöÐ rÓKÓŽÓ U¹ ... p
Ó Ó WÎO×ð Ó Ó WÎO]×ðÓ
.rÔEÔFÚðÓËÓ lÔHðd
Ó Óð ∫a
Ô LÓA
Ú ðÓ
.sO Ó Ó WÎO]×ðÓ ... w³FÚý
Ó D KÓ
rÓKÓŽÓ U¹ p Ó w Ó U«
Ó ŽÚËÓËÓ ¨s¹b

≥≤
Ï…¡U
Ó {Ó ≈
Ó KÚÐUÔ½Ó WM?Ó ¹bLÓÐ dÓJÓ
f Ú ŽÓ rO] Ó ËÔ ¨wMOD
Ó Ô w
b? y Ú KÓ
 w
 Ž≈
Ï ö Ú ËÓ V  Ó ∫‘UO]ŽÓ uÐ√ Ê«uÓ{
Ï ðU? Ú —Ó
w
V Ó ]√Ó . ¨U
Ì ²ÔÔ …Ób]Ž n Ú  ÂöŽ
Ó dÐ s
 OÓ½UÚD¹  ùÚ« w
dO² 
Ú łUL« Wł
Ó —ÓœÓ vKÓŽÓ q
Ï UÓ .±πµ∞ WÓMÓÝ
 Š Ó
lÔÐU√Ë  s¹e
Ó ¨©dFÚý®  ׫
Ó dðÓuÓ«Ú rO ðÓËÓ ¨q
Ô ½«d = ²Ó×
Ú *«Ô s
 Þ
Ó u«
Ó WÔ
UÓ× Ó ∫UNMÚ  d¦ÚM«
Ó ] ËÓ dFÚA«
= ËÓ ÂöŽ
 ù Ú «
Æ©d¦Ú½®
Ó ‚Ô d²Ó×
Ú ðÓ

h
= M«
] Í  bÓ¹Ó s
Ó OÚÐÓ
.WO]MOD
Ú KÓH« Â=Ô_Ú«  UH s Ú  UF Î ÐÓ—Ú√Ó dÔÔcÚ½Ó ±
øVÔ ðUJ« Ó ` Ó ]{ËÓ ULÓ ¨WO]MOD Ú KÓH« Â=Ô_Ú« s »uK Ô DÚLÓÚ« U ≤
øW½u ] WO]MOD
Ó ²¹Ôe«Ë  Â=_
Ú KÓH« Ô Ú «sÓ OÚÐÓ t³ÓA«
] tÔł Ú ËÓ U ≥
øÌWLÓJÓ×
Ú Ó »UÐ Ë√ s Ì −Ú Ý WЫÓuÒÐÓ vKŽWÔO]MOD  Â^_
Ú KÓH« Ô Ú «nÔ IðÓ «–U* ¥
.WOÓ½U¦«
Ó …dÓIÚH« w
œÓ—ÓËÓ ULÓWO]MOD  Â=_
Ú KÓH« Ô Ú « —ÓËÚœÓ ` Ô { = uÓ½Ô µ
øWO]MOD  Â=Ô_Ú« ÁU
Ú KÓH« Ó −  ËÓ U Ó ∂
Ó ðÔ UM³Ôł«
øWOÓ½U¦«
Ó …dÓÞU
 )« Ú  vË
Ó s Ô …dI
Ó _« Ó H« w
V
Ô ðUJÓ«Ú tÔHÔB
 ¹Ó Íc]« U Ó ∑
.rKÓFK
Ó   U
Ì HÓ
 Àö
Ó ŁÓ dÔÔcÚ½Ó ∏
.åU¹]dÓ¦«
^ o  ¹ÔËÓ Èd¦K] rÔ
Ô ½UF  ²Ó³Ú¹ò∫= D
Ó wMO  rKÓFÓ«Ú s
Ú KÓH«  Ž¨
Ó V  «Ú ‰uÚ Ó w
¨d¹u
 ðUJ  BÚ ²«
] ‰UL
Ó ł
Ó `
Ô {
= uÓ½Ô π
.p–
Ó ` = uÓ½Ô .UMðe]F «e
Ô { Î Ú—Ó rÔKÓFÓ«Ú b^FÓ¹Ô ±∞
∫wðQ¹Ó ULO
5
 Ýu
Ú I«
Ó s Ó OÚÐÓ U2 W×O×B«
Ó WÓÐUÓł
Ó ùÚ« —U
Ô ²Ó
Ú ½Ó ±±

Ô - ‰U
©…dÓNÚA« Ó - W¹ÓdÒ׫®
 L« Ô Ú Ó√ s ¡«b
qł Ó H« WÔO]MOD
Ú KÓH« ÂÔ_«
Ô ÂÔbIÓðÔ
©W« Ó - Ÿu
Ó dÓJ«  C Ô - vMÓG«®
Ô «   —Ô Ús Ïe Ú—Ó wMO
“u ^ D Ú KÓH« rÔKÓF«
Ó
Î Ó - U
©«dO³ Ó - U½ÎuÓÒKÓ®
Î Uý Ô Ó JÔOÓ wM
tÔLÔKÓŽÓ Êu 
^ OD  V
Ú KÓH« Ô FÚA«
] qL Ô FÚ¹Ó
©V½Uł_« - ‰ö²Šô«
 - ¡Ub_«®
 tłÚ ËÓ w
œuL
 B«
^ v≈ V Ô ðUÓJ« uŽÔbÚ¹Ó

≥≥
WϹÓuGÓÔ bÔz«uÓ Ó

Ó ²ÓNÚOÔ o?¹d]D« w
lÔ{u?
ËÚÓ√ ¨tÐ Èb? Ó ¹Ô U Ó ËÚÓ√ ¨dÔŁÓÓ_Ú«ËÓ WÔ ö?
Ó FÓ«Ú uÓ¼ÔËÓ ¨Âö
Ï ŽÚ√Ó tÔF?ÔLÚł
Ó rÔKÓF?Ó « ∫rÓKÓŽÓ
. U
Ï ¹«Ó—Ó ÌW¹«Ó—Ó lÔLÚł
Ó ËÓ ¨WÔ¹«Ód«
] ËÓ√ ¨q
Ô ³Ó−
Ó «Ú ËÓ√ ¨ÂuÚIÓ«Ú bÔO=Ý  uÚ]¦« w
rÏÝ
Ó ËÚÓ√ ¨» Ú —Ó
Ï U¹«Ó—Ó W¹«Ó—Ó ∫‰uI
Ô ½Ó ±

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W½]√Ó Ô LJÚ½Ô


∫q

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WC
Ó ³Ú½Ó

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WKOÓLł
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …bÓUš
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WUÓ ²ЫÚ
Ó 

∫w½U¦«
Ó œu Ó Ós UN³ÔÝUMÓ¹Ô ULÐ ‰Ë]_«
 LÔF« Ó œu
 LÔF«
Ó w q
Ó LÓ'«
Ô qÔ LJÚ½Ô ≤
w½U¦« œuLF« ‰Ë_« œuLÔF«
Ó
W¹d
] ׫
Ô ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —ËU× Ú  ryN Ô —ÏuÓ×
 Ó s Ú  Â^Ô_Ú« ≠√
sOK
Ó IÓ²ÓFÚL«
Ô .‰ö
 ²Šô«
Ú Ó  h
s Ó ²K] ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —U
 K^ Ó FÓý  Â^Ô_Ú« lÔ
ÓdÚðÓ ≠»
sOD
Ó KÓ
.‰ö
 ²Šô«
Ú  −
ÊuÔ ÝÔ w
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s
Ú ŽÓ ÂuL
Ó N«
Ô Â^Ô_Ú« lÔ
ÓbÚÓð ≠Ã
 Ý
…d Ú _«
Ô .…Ó¡U  …ÓbÓ U
Ó DÓFÚL«  B«
Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÓ½uÓ ²Ô¹Ú“Ó Â^Ô_Ú« b^FÓðÔ ≠œ
VFB« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s
 Óe« Ó O]JÓ²ÓðÓ ÊÚ√Ó WOMOD
Ó lÓ Ó n ] Ú KÓH« Â=ÔúÚ b]ÐÔ ô≠ ‡¼
 e«
Êu²¹ ] .ULN¹b{
Ó Ú ]  ËÓ s
 OÚ²ÓLÓKÓ Ã
Ô d Ú ½ÓËÓ ¨WOÓ½U¦«
Ú ²Ó ] …dÓÞU
 )«
Ó sÓ  vËÔ_Ú« …dÓIÚH« v≈ œu
Ô FÔ½Ó ≥

∫wðQ¹ ULO ¨◊uD


Ï š
Ô UN²Ó×  KJ«
Ú ðÓ w²«]  UL Ó sOÐ
Ó vMFÚL«
Ó w ‚
Ó dÚHÓ«Ú `
Ô {
= uÓ½Ô ¥
.Ã dÓHÓ«Ú ÕU ] -√ / ±
Ô ²ÓHÚ  dÔ³ÚB«
. d³ÚB«
] dÓNÚÓý Êu Ó LÔK Ú L«
Ô Âu Ô B Ô ¹Ó -»
.WO]MÞ Ó W «
Ó u« Ó dÓÓJ« “u
 —Ô s Ú  eÏ Ú—Ó rÔKÓFÓ«Ú -√ / ≤
©¡U MÓ«®  √Ú—Ó w
rÏKÓŽÓ tÔ½]QÓÓ
Ô ½Ó tÝ
—U tÐ …«b
Ô NÔ«Ú r^ðÓQÚ²Ó «d
Î Ú Ó Ê≈Ë] -»
≥¥
ÔWKBHÓMÚL«
Ô dÔzULÓC«
] u‡×‡M«

 zUG«
V Ó -U¦UŁ
Ó dÔzULÓ{ Î
√ÔdÓIÚ½Ó
» √
.UNÓ{
 —ÚQÓÐ WÏJÓ Ó ¼
= LÓ²Ó Ô w .t{
 —ÚQÓÐ Ïp = LÓ²Ó Ô uÓ¼Ô ©± ®

.ULÓN{
 —ÚQÓÐ ÊU²
 JÓ
= LÓ²Ó Ô ULÓ¼Ô .ULN{—ÚQÓÐ ÊU
 JÓ
= LÓ²Ó Ô ULÓ¼Ô
.]sN{—ÚQÓÐ  U
Ï JÓ = LÓ²Ó Ô s] ¼Ô .rÚN{
 —ÚQÐ Êu
Ó JÔ
= LÓ²Ó Ô rÚ¼Ô
» √
.Íœö
 Ð rÓKÓŽÓ lÔ
ÓdÚðÓ w
Ó ¼ .Íœö
 Ð rÓKÓŽÓ lÔ
ÓdÚ¹Ó uÓ¼Ô ©≤ ®

.Íœö
 Ð rÓKÓŽÓ ÊUF

ÓdÚðÓ ULÓ¼Ô .Íœö
 Ð rÓKÓŽÓ ÊU
 FÓ
ÓdÚ¹Ó ULÓ¼Ô
.Íœö
 Ð rÓKÓŽÓ s
Ó FÚ
ÓdÚ¹Ó s
] ¼Ô .Íœö
 Ð rÓKÓŽÓ Êu
Ó FÔ
ÓdÚ¹Ó rÚ¼Ô

 kŠö ½Ô

dzUL{
Ô Ó ¼ ¨©r¼ ¨UL¼ ¨u¼® vË
w Ô WŽu
Ó _« Ó LÔ− Ó WKÓ¦ Ú√Ó w
◊uD
Ú L« Ï š
Ô UN²Ó×Ú ðÓ w²«Ò dÓzUL
 C«
] Ê]√Ó ±
©u¼® d?Ô OLC«
] ‰] œÓ bÚÓ ËÓ ¨lL?
Ú −
Ó Ú«Ë v]M¦?ÓLÔ«Ë
Ú œd?Ó HL« ¨d]ÓcL«Ô V?zUÓGUÐ ÏW?Uš ¨ÏWKB?ÓHÚM Ô
.dcL«
] lLÚ−
Ó «Ú vKÓŽÓ ©r¼®
Ô dOL
Ô C«Ë
] ¨vM]¦ÓLÔ«Ú vKŽ ©UL¼®
Ô dOL
Ô C«Ë
] ¨d]cÓL«
Ô œdHL«
Ó vKŽ
Ô Y½]R?
œdÓH?ÚL« Ó L? Ó WÏKÓB?HÓM?Ú Ô dÔzU?L{
Ô «¨VzU?GUÐ ÏW?Uš Ó NÓ
©s?
Ó w ] ¼Ô ¨U?L¼Ô w¼® dÔzU?L]C?« U ]√Ó
vKÓŽÓ ©UL¼® Ô ]C«Ë ¨Y½]RÓL«
Ô dOL Ô œdÓHÚLÔÚ« vKŽ ©w¼® dOL
Ô C«
Ó ‰
] œÓ bÚ ÓËÓ ¨lL−«Ë
Ó vM¦L«
Ô ËÓ
ÆY½RL« lLÚ−
Ó Ú« vKÓŽÓ ©s
] ¼®
Ô dOL
Ô C«Ë
] ¨sO²MŁô«

 ËÓ ¨©r¼Ô ¨UL¼Ô ¨uÓ¼®
¨w¼® pc Ô WOÓ½U¦«
] WŽuL
Ó − Ú LÓÚ« w
◊uD
Ï š
Ô UN²Ó×
Ú ðÓ w²«] dÓzULÓC«
] Ê]√Ó ≤
ÆqFÚH« UNOK¹ ¨©s¼
Ò ¨UL¼Ô

≥µ
Z²M²½

Ú œdÓHÚLÔKÚË ¨Y
vM]¦ÓLÔ«Ë  ½]RÓL«Ë
Ô d]cÓLK  zUGU
Ô wðQð ¨V Ó Ð WÓU
]  HÓMÚLÔ«Ú dÓzULÓC«
«Ú WÓKÓB ] Ê]√Ó
.U¼ÓbÓFÚÐÓ U p
Ó – vKÓŽÓ ‰ ^ bÔ¹ÓËÓ ¨lLÚ− Ó «ÚËÓ
.rÔÝô« Ô FÚH«Ú UNOK¹ V
Ú UNOK¹ UL ¨q  zUGU
Ó Ð WÓU
]  HÓMÚLÔ«Ú dÓzULÓC«
«Ú WÓKÓB ] Ê]√Ó

»—b²½
Ô
± V¹—bð
∫WOÓðü«  Už«d
Ó H« Ó  ⁄«d
Ó s Ì Ó q Ó ÝUMLÔ«Ú q
= w V Ó BHÓMÚL«
Ô dOL
Ó C«
Ó lÔC
Ó ½Ó

ÆUNÓš«d
X
Ú FÓ{
Ó ËÓ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ±
.ULÓN¹ÚbÓÓËÓ œUN
 AÚ ²Ý« Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤
Ú vKÓŽÓ UðdÓ³Ó
.rKÓFÓ«Ú WÓOÓ×
 ðÓ U¹Óœ]√Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≥

.vŠ
Ó dÚ−
Ó «Ú s Ú √Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¥
Ó HÚFÓÝ
.WÌUÓ
Ó ³ÓÐ s
 Þ  ŽÓ «uFÔ
«ÓœÓ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ µ
Ó uÓ«Ú s
≤V¹—bð
∫WOðü«  Už«
Ó dÓH«
Ó s Ó  ⁄«
Ì dÓÓ q Ó ÝUML«
= w V Ô q Ó FÚH« lÔC
Ó ½Ó

Æt²HOþËÓ q
= Š
Ó vKÓŽÓ VUD«
Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u
Ó ¼Ô ±
.bO
 F« ÂÓuÚ¹Ó WKOL
Ó −«Ó f  L«
Ó Ðö Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r
Ú ¼Ô ≤
.W¹]d=(« Ó A½Ó
Ô bO ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UL¼
Ô ≥
.ÂÌuÚ¹Ó q
= w
UNzUMÓÐ_
Ú ÂU
Ó FÓD«
] ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼
Ó ¥
.b¹b
Ó −Ó «Ú dO³
 FÚ²«
] ŸuÓ {
Ô uÚ Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s
] ¼Ô µ

≥∂
≥ V¹—bð
 LÚ« w ULÓ VzUG«
∫‰U¦  dzUL
 {  ‰U
Ó v≈ WÓOÓðü« Ó FÓÚÓ_Ú« bÔMÔ½
Ú
©dEM¹
Ô ® qFH«
VFK¹ dÔEÔMÚðÓ w¼ dÔEÔMÚ¹Ó uÓ¼Ô
Ô
sJ¹  EÔMÚÓð UL¼
Ê«d  EÔMÚ¹Ó UL¼
Ê«d
Ô
ÊÓdÚEÔMÚ¹Ó s
] ¼Ô ÊËdE
Ó MÚ¹Ó r¼
o
Ô HÔ
Ú ¹Ó

¡öù«

√dI½
 B
V Ú M«
] s¹u Ô √Ó
 MÚðÓ n
.tMÞ
Ó ËÓ s
Ú ŽÓ ŸU

 b«
= w
UMÎ
Ó Š
Ó ¡ö
Î ÐÓ Í
^ bMÚ−
Ô Ú« vKÓÐÚ√Ó ±
.sOL
Ó K
Ú L«
Ô s Î bÓŽÓ dÓ¦ÓÚ√Ó „u dÚOÓ«Ú WÓdÓFÚ Ó w
ÂË
Ó «œ Ô d«
^ ÊU
Ó ≤
.ˇ«
Ó ôÒ≈ rKÚE«
^ s Ó  QÎ−
Ó KÚ Ó w 
^ MOD  V
Ú KÓH« Ô FÚA«
] b− ¹Ó rÚÓ ≥
.q
Ó KÓLÓ«Ú Ë√Ó q
Ó KÓJÓ«Ú ·  UÎ Ò√Ô WÔO]MOD
Ô dFÚÓð ô ¨…ÎdÓÐU Ú KÓH«Ú Â^Ô_Ú« X«“U
Ó ¥

Ô kŠö½
¨UMÎ
Ó Š®
Ó nÏ √Ó ÁdšP
 Ð X  Ó UNC
Ú IÓ×  B
Ô FÚÐÓ ¨V Ò s¹uM²Ð WϽÓu]MÓ Ô ¨◊uD
Ú M« Ï š
Ô UN²Ó×
Ú ðÓ w²«] ¡UL
Ó ÝÚ _
Ó Ú « Ê]√Ó
Ì…e?ÓLÚNÓÐ X Ó ²š
Ú L? Ô ©¡öЮ
Î Ê]Ó_ ª©…ÎdÓÐU ¨Q?Î−
Ó KÚ Ó ¨¡ö
ΠЮ Ï √Ó tÐ o
Ó n? Ú ×
Ó KÚðÓ r?
Ú Ó UNC
Ô F?ÚÐÓËÓ ¨©UÎ ÒÓ√ ¨«œ
Î bÓŽÓ
.WÌÞuÐ Ì Ð X
Ó dÚ Ó ¡U² Ú LÓ²š
Ô ©…dÐU®Ë
Î Ì Ó√ vKŽ …ÌeÓLÚNÓÐ X
¨n Ú LÓ²š Ô ©QÎ−Ó KÚ ®Ë
Ó ¨n Ï Ó√ UNKÓ³Ú Ó
≥∑
Z²M²½

UNKÓ³Ú Ó …ÌeÓLÚNÓÐ rÓ²š


Ô «–≈ Òô≈ ¨Êu]MÓL« 
Ô »uB MÚL«
Ó rÝô«
Ú  o
dÓš¬ Ô ×  B
Ó KÚðÓ ¨V Ú M« Ó √Ó Ê]√Ó
]  s¹uMÚðÓ n
.WÌÞuÐ Ì Ð ËÚÓ√ ¨n
Ó dÚ Ó ¡U² Ì Ó√ vKÓŽÓ …ÌeÓLÚNÓÐ ËÚÓ√ ¨n
Ï √Ó

»—b²½
± V¹—bð
∫wðü« ‰U¦*« w UL 
Ó ¨VBM«
] s¹u  √Ó s
 MÚðÓ n Ú  ¨wðQÚ¹Ó ULO WÓ½Óu]MÓ*Ô«Ú WÓÐuB
Ó M*«
Ú ¡UL
Ó Ý Ú _«
Ó œÔd=−
Ó ½Ô

 ]M« s¹uMð n√ s …œd−


VB Î WÔ½Óu]MÓL«
Ô WÔÐuB
Ó MÚL«
Ó ¡UL
Ô Ý_«
Ú
Æ«e¹eŽ
Î Î UI¹b XKÐU
Ô ∫‰U¦*«
e¹eŽÓ ¨o¹b
Ó Î ŽÓ ¨UI¹b
«e¹e Î Ó
.‰uI
 ×Ô Ú« w
Áe^MÓ]²K ¨«d
Î B
Ú ŽÓ UMł Ó -√
Ú dÓš
.................. ..................
.«b¹b
Î ł Ó UŽ
Î —Uý
 w ^ K=× Ô K−
Ó LÓ«Ú f Ú L«
Ó o Ó -»
] ý
.................. ..................
.«¡
Î eÚł
Ô dÓA
Ó ŽÓ bÓŠ
Ó √Ó Ê¬d Ó  X
 IÔ«Ú s Ô EHÓ -‡ł
Ú Š
.................. ..................
.UÎO]M=
Ó ö Ó …dÓzU]D« w

Î KÓš Ô bMÚNÓLÔ«Ú n Ó ²ÓÚ« -œ
Ó A
.................. ..................

≤V¹—bð
Ô WÐuB
U?N²×ð w²« W½Óu]MÓL« Ó ¡ULÝ_«
Ó MÚL« Ú dšPÐ V
 B ] s?¹uMÚðÓ n√ ‚U×
Ú M«  Ú≈ ÂbÓŽÓ V
Ó ³Ý
Ó sÔ O=³Ó½Ô
∫wðÚQ¹ ULO ◊uD
Ï š
Ô
.…Îb¹b
Ó łÓ ”
Ó —«b ] ËÓ WOÓÐdÚ²«
 Ó rOKF²« ] …Ô—«“
Ó ËÓ   Ó ½Ú√Ó ±
Ú QÓA
.WFÓ
UM«
] V ²ÔJUÐ
Ô QγÒFÓ Ô U ËbM
Î 
Ô XÔ KÚLÓŠ
Ó ≤
.Ê«u
 Ú_«
Ó w  ¡U
Ó ¼«“ Î  ÷ Ó —_«
Ú lOÐ d«] q
Ô B
Ú Ó
u J¹Ú ≥

≥∏
dO³F²«
∫dÌDÔÝ
Ú √Ó …ÓdÓA Ó ²Ó¹Ó ô ULÐ wðQÚ¹Ó ULÒ bÌŠ«Ë
Ó ŽÓ “ÔËU−  Ÿu{
Ì uÚÓ w V
Ô ²ÔJÚ½Ó
ÆUMðdÝ_ UM³Š
= sŽ UNO
dÔ³=FÓ½Ô …dÞUš
Ï ±
 UM³Š
ÆsOD KÓH = sŽ UNO
dÔ³=FÓ½Ô …dÞUš
Ï ≤

Ô ²LÚ²Ó
l Ú ½ÓËÓ √ÔdÓIÚ½Ó

∫Â=_«
Ô V= Š
Ô w
‘uK^ŽÓ włU½ w  KÓH«Ú dÔŽU
^ MOD  A«
] ‰U
Ó Ó

»U??³?Ó]A??«Ë W??u?
Ó H?Ô ?^D??« w?
ÎU??½U?M?Ó ?Š
Ó w?? M? ²?Ú ? ÓK?? N?Ó ? ½√Ú b?
Ú ? Ó w?? ²? ?]« w?? =Ô√ v?? ≈
 c?
»« Ú ? Ë√ È–
Ó ?ŽÓ s? Ú ?  r?
Î √Ó s? Ú ?N??O? I? ðÓ U??¹U?M?ÓŠ Ì žÓ“Ó v?ÓK??ŽÓ X?
Ó V? Ú š
Ó —√
Ú s?
Ú ÓËÓ
»U??½Ó n??ÚÓQ??Ð Ôi??F?Ó ? ¹Ó ÌÍd??ŽÔ s?
Ú ? ËÓ Ô n?? ÚÓQ?? Ð b?
Ìd?? H?Ú ?þ ^ ?ÔA?? ¹Ó ÌŸu??ł Ú ? ËÓ
Ô s?
 d?Ó ? ý
»« Ó ËÚ√Ó ÌÂU?? ?F?Ó ? ?Þ Ó ?  Îö?? ?O? ? K? ? Ó
Ó s? v?? U?
Ó ? ²?Ó ?O?Ó ? Ú« w?? ðu?
Ó ? š≈Ë w?? d?Ô ?
=u?
Ó ? ðÔ
 ̉U?? H?Ó ?Þ√
»U??G?Ó ?Ý Ú o?
] ?Š Ó ? C? I?Ú ?²?Ó ?
Ó w? Î ?
«d? Ú ?ŽÔËÓ v?
Î ?M?{
Ó …U? Ó « X??K? ³?]I?Ó ?ðÓ
Ó ?O?Ó ?×?
»U?B?L? Ó I?ÓŁ U?¼Ób?
Ô «Ú q Ó Š
Ú ËÓ q  ×?
Ô L?Ú ðÓËÓ ÌÃËÚ“Ó d?ÓO?Ú ?š Ô I?H?Ú ?ðÓ s?
Ó b? Ú F??Ú« w?
√Ó
Ó ¹d?A?
»U?? ? ×??«Ú ÂÓu?
Ú ?¹Ó w??I??²?Ó ?ÚK??½Ó ÊÚÓ√ v??≈ Íœ« ÓR??
Ô w??
p??²?Ô ?ÚK?? L?
Ó ?Š
Ó w?? =Ô√ U??O?
Ó
 u?
»« Ú ?  p?? ÓU?? Ó X?
Ó ? ŁÓ s? Ô ?O?Ú ?
]ËÓ U??L?
Ó ? Ó w?½u?H?Ôł  ²?ÔF?Ú{
Ô w??
p? Ó ËÓ w??½=√Ó u?
Ú ÓËÓ
»U??²? J? Ú« «c??¼ w?
p??¹b??¼ÚÔ√ U??L? Ð w??M?? ¹ÚœÓ Ói??F?Ú ?ÐÓ œÔb?
= ?Ý
Ó Ô√ w??½=Ó√ v?? ÓK??ŽÓ
©WK UJ« W¹dFA« WŽuL−L« ∫‘uKŽ włU½®

≥π
µ
dOG
Ô B« Ó KHÚÞ
] w
wײ
WH¹dý

w=MGÓÔð ∫ËbÔA
Ú ðÓ s?? L? Š Ó ?ÓM??Ž Óp?? O?Ú ?ÓK??ŽÓ  
Ú d?] ?« ÔW?? ¹U? Ú d?Ó ? N??Ý
Ó ÊU?? Ó√ÓËÓ ÎU?? {— w??
w??³? O?? ³??Š
Ó U?? ¹ r?
Ú ?½Ó
.vKÓŠ
Ú √ÓËÓ q
Ô LÓł
Ú Ó√ ∫»
Ô cÓŽÚ√Ó
bÔNÚÓL«Ë ¨bÏNÚÓ U¼ÓœÔdÓHÚ Ô ∫U¼Óœu
Ó NÔ Ô ÊU?? ×? ?Ú_«
Ó » Ó ? ŽÚ√Ó Óp?? K?? ł
Ó c? Ú _
Ó Ëb?
Ô ? ÚA?? ðÓ U??M?ÓÓu?
Ú ?Š
Ó p?
Ô zö??L? U?
Ó
Ó ÌÂö??Ý
Ó w?
r?
Ú ?½Ó
.d¹d
Ô «
]
¡U?J?Ô³?« œÔœd?
ÊU?? ÓB??žÚ_« Ó b?? Ž«u? Ó ?Ý Ó Ós?? O?Ú ? ÐÓ =g?? ÓI?? ÚU?? Ð U?¼Óœu?
Ó ?N?Ô Ô —U?  ³?Ó « w?M??³?ÚðÓ
 ÓG??=B?K? Ôq??Ðö?
Ó Ó ÔZ?O?A?½Ó
^ Óð ∫ÊU??L?
.©¡U
 JÓ³«
Ô   Ô uÚ®  ? ?M?Ó ? Š
Ó w?? ½U? Ó ËÓ w?? ?²? ? ³?] ? ?×?
Ó ? L? Ú d?Ó ?
ÓËÓ wFK?Ô{
Ó ? ?Ð t?Ô ? ²?Ô ? ?ý Ú Ó√ U¹UÓMÓŠ
Ó w?

Ó bÓNÚ Ó X
Ô K?ÚFÓł
Ó ËÓ
u¼Ë s
Ï −
Ó ý
Ó U¼ÓœÔdÓHÚ Ó ∫ÊU
 −Ó ý√
Ú
.ÔÊeÚ׫Ë
Ô ÔÒ rN« ÊU?? ? L? Ô ? ? O? ? ?A?? ?½Ó ÂÚ√Ó ÌÍU?? ? ½Ó ¡U?
Ó ? ? Ó Z? Ô ? ? ÔJ?? ? ÐÔ√Ó ÎU??L? ]G??ÓM?? Ô ¡U??ÓJ??³?Ô ?U??Ð Óp??ðÔu?
Ú ?
Ó Ê^d??¹ÓËÓ
.‚ Ú Ô ∫d{U½Ó
 dA
.wA
 LÚ¹Ó ∫uDÔ
w?½U??−?
Ó ý√ Ú ? ËÓ w?L?
Ú s? Ú   
= ?¼Ó s? Ô u?
Ú ?K?Óš
Ó ËÓ Íd?ÞUš
Ó œÓd?]žÓËÓ «bÓý
Ó X?
Ó LÚ ?
Ó ²ÓÐ«Ú «–S?
Ó
Ó
Ú ¹Ó
.ÔdB²Óš
Ú Ó√ ∫ÍuÞ
Ú √Ó ÊU?? ? ]d?^ ? ? «ËÓ ÕU?? ? ]H?? ? ^²?? ?« d?? ? {U?? ? ½Ó Ús?? ?  `?
Ï ? ö?? Ó l??O?Ðd?] ?K?  „
Ó œË
 b? Ô ?Ôš v?ÓK??ŽÓËÓ
.q
 ³ÓIÚ²Ó Ô ∫VOÚG«
Ú L« Ó s  OÚŽÓ
∫ÊU?D?K?^ ?«ËÓ ÁU?−?« Ôi?¹d?ŽÓ ÊU??²?Ó ?Ú ?³?Ô ?Ú« U??ÐÓ—Ô w??
u??ÔD???  Ϋb?? O? F? ?Ý
Ú ?¹Ó d??O?Ú ?]D??U??Ó ÎU?? O? ?{«— Ó u?? N?Ô ?ÚK?? ðÓ –≈
Ú „«
Ó —√
Ó ËÓ
.…dDÓOÚ «Ë
] WFÓLÚ « 
^ lÔÝ«ËÓ
Ê«u?? Ó¦?? ? ÚX?? ?Óu?
] ? ×? = ? « «–ÓS?? ?
Ó Íd{UŠ
Ó ? ?ðÓ ÔÊu?? ?ÔM?? ? ? Ó wU?OÓš
Ó w
ÍuÞ
Ú √Ó ÕË
Ô —ÔQÓ
Ó
^ ?«Ë ÁU?? −?
ÊU??ÓD??ÚK?? ? Ó ?«Ú Ôi??¹d?? ŽÓ Ïq??ł
Ô —Ó Ìb?žÓ w??
p?  O?Ú ?G?Ó«Ú s?
Ó ½]√Ó V?  O?ÚF?Ó ?Ð È—ÓÓQ?

©wײ
WH¹dý Ê«u¹œ®
¥∞
Ï…¡U
Ó {Ó ≈

f?HÚM«
] h  zU?Bš
Ó s
Ú ŽÓ d?O³FÚ²?] « w
X Ú Ï W? UÝ
Ú ŽÓdÓÐÓ ¨W?Ϲ]dB  Óý ∫w?×?²
WH¹dý
] —ÓËÓ …ÏdÓŽU
¨…ÎbÒŽ Wι]dFÚý s¹Ë«Ë
Ó œÓ   Ú √Ó .qOL
Ú —ÓbÓ Ì ł Ì Ý
Ó Ìo?Oý—Ó »uKÚ QÔÐ¨ÓÊ«u Ó ËÓ  ULKJU
 Ú_« Ó Ð WO]½U ½Úù«

.±π∂¥ ÂUŽ
Ó ©Ã«u
Ï √ÚËÓ V
Ï NÓ®
Ó Ê«u¹
Ó œ UNÔË]√Ó ÊU
Ó

h
= M«
] Í  bÓ¹Ó s
Ó OÚÐÓ

øÂUM¹
Ó w Ú -‰ËÒ_«
Ú Ó UNMÐô Ó XO³« w
- Â^Ô_« uŽÔbÚðÓ rÓÐ ±

øw½U¦«
] X  OÚ³ÓÚ« w
ÊU
 ×
Ó Ú_«
Ó »Ó cÓŽ√
Ú WÔJÓzö
Ó L«
Ó ËbÔA Ú LÓ ≤
Ú ðÓ s

øUNÓýU
Ó AÓ ŽÚ√Ó q  ³ÓÚ« wM³ÚðÓ s¹√
Ô Ðö Ó ≥
 A«
ø…ÔdÓŽU ] dO  ðÔ ULÓÓ UNÓMÐ«Ú bÓNÚ Ó Â^_«
Ô A Ô lÔC Ó ¹√Ú ¥
Ó ðÓ s

øÂ=_«  Ðö³Ó«Ú s
Ô ËÓ q Ó OÚÐÓ tÔ³Ó]A« U Ó µ

øUNÓMÐ«Ú ¡UJ
Ó ÐÔ …ÔdÓŽUA«
] X Ó rÓÐ ∂
Ú NÓ³]ý

øs
 Ðô«
Ú œË bÔÔš vKÓŽÓ ËbÔ³ÚÓð w²«Ò lOÐ
 d« Ô  ö Ó U ∑
] `
 š_« XOÚ³ÓÚ« w
UNÓMÐÚô
ødO  …ÔdÓŽUA«
] ÁUÔ ML
] ²ÓÓð Íc«] q
Ô ³ÓIÚ²Ó
Ú L«
Ô U ∏
.vMÓFÚL«
Ó «c¼Ó ÍœR¹ Íc« X Ó dÔÔcÚ½Ó .åÂ=_«
Ó OÚ³« Ô V KÚ Ó s Ô ¼cÚðÔ bÓu«
Ú ŽÓ r]NÓ«Ú V Ó WÔ UÓ ²Ыò
Ó Ú π
ø…dÓŽU
 ]A« vKÓŽÓ dÔDOÚ  FÓÚ« U Ó ±∞
Ó ðÔ w²«] WÔHÓÞU

¥±
∫W×O×
Ó B«] …—U³ Ó F« e Ú—Ó Ó‰uÚŠ Î «œÓ lÔC
Ó …dz Ó ½Ó ±±
.¡UJ
 ³ÔÚ« …b]ý
 s
Ú Ï VŠU Ú ËÓ -» .ÊU
 Óý UNÓMÐ«Ú tÔł  ]d«Ë
^ ÕU  H]²«  ½Ó UNÓMÐ«Ú œË
^ ÊuÚKÓÐ …ÏdÓC Ô bÔšÔ -√ ±

.lOÐ
 d«  ö
] ` Ú  uKÔ
Ó Ó s Ú ðÓ UNÓMÐ«Ú œË Ô -‡ł
Ô bÔš
.dÓ{U׫
Ó tOÚKÓŽÓ vA Ú ðÓ -»
Ó .UNÓMÐ«Ú q Ú LÔÐ r^²ÓNÚÓð ô -√
 ³ÓIÚ²Ó ≤

.UMξLÓDÚ ÔËÓ «b
Î Ž«ËÓ ÁÔbÓžÓ q ] ²ÓðÓ -‡ł
Ô O

.ÂÓuÚM«
] lOD
Ô ²Ó
Ú ¹Ó ô Î KÓ wJ³Ú¹Ó -»
Ó UI .ÊU
 Ó√ÓËÓ U{ Ô MÓ¹Ó-√ ≥
Î — w
UNÓMÔÐ«Ú ÂU

.U  I³ÚðÔ WÎ−
Î —√Ó tO Ó ŽeÚ Ô U ö
Î Š Ú ¹Ó -‡ł
Ú √Ó rÔKÔ×

W¹uG bz«u

¨W?ÔL?
Ó ŠÚ d?] «Ë n
Ô D?
Ú F?Ó « ∫ÊU?
Ô MÓ×?  ³?ÓFÐ r?
Ó «Ë ¨ÁœU?   U?H
Ô O?Šd?] « vM?ÓF?Ú L?Ð ¨ˇ«  s?
Ú  ÊU?
Ô M?] ×Ú« ∫s?
] ŠÓ
.W½u
Ï M^Š  M«
Ó U¼ÔœÔdÓHÚ Ô  U³] sÓ  ŸÏuÚ½Ó ∫Êu
Ô M]×
Ó «Ë
Ú ¨U¼ÓbÓËÓ vKÓŽÓ s  ðÓ ∫WϽUÓM]Š
^ × Ó …√d «Ë
Ï ¨‚ Ô M×
Ô uÚ]A« ∫sO Ó «ÚËÓ

ÊU
Ô M]×
Ó «Ú ]sŠ
Ó ∫vM
Ú ×  ¡ULÝ
Ô «Ú ˇ« Ú Ó√ w ‰uI
Ô ½Ó ±

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dHÓžÓ Ô LJÚ½Ô


∫q

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ V
Ó ¼ÓËÓ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ `
Ó ²ÓÓ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‚
Ó “Ó—Ó

∫WOÓðü«  ULKJÓ«Ú s
Ó  ÌWLÓKÓ q
= Ô ·
Ó œ«
 dÓÔ Ã
Ô d Ú ½ÓËÓ  UOÐÓÓ_« v≈ œuÔFÔ½Ó ≤
Ú ²Ó
ÎUŠdÓ
Ó V
Ô FÓKÚðÓ  MÚðÔ
ÔTA wM=GÓðÔ

ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ

¥≤
Ó  ◊u
∫wðQÓ¹Ó ULO Ï DÔš Ú ðÓ w²«]  ULÓKJÓ«Ú s
Ô UN²Ó× Ó OÚÐÓ vMÓFÚL«
Ó w ‚
Ó dÚH«
Ó ` Ô {
= uÓ½Ô ≥

©±∂∫bŽd«® .å Ó -√
ò ∫vUFð ‰U

.b−
Ú LÓÚ« w
sO
Ó K=B
Ó L«
Ô aO ] Â]√Ó -»
Ô A«

.…dO
Î ¦Ó Y¹
Ó œU
 Š
Ó Ó√ ©¶® ‰u
 ÝÔ d«
] s Ó  RL«
 ŽÓ sOM Ô Â^√Ô WÔA
Ó zUŽ
   Ú ËÓ—Ó -‡ł

WKB]²L« dzULC« u‡×‡M«


Ô √dI½
.åÂ=_
Ô « ÊU
Ô MÓŠò  B
Ó …bO  IÓÐ X  ŽÚ√Ô ≠±
Ô ³Ú−

.»UO
Ì ž ‰u
 Þ
Ô bÓFÚÐÓ s
 Þ  —ÚÓ√ v≈ U½bÚŽÔ ≠≤
Ó uÓ«Ú ÷

©±∫dŁuJ«® å ò ∫vUFð ‰U ≠≥

ÊU?? ? ]d?^ ? ?«ËÓ ÕU?? ?]H?? ?^²?? ?« d?? ? {U?? ?½Ó Ús?? ? Ï ? Óö?? Ó l??O?Ðd?] ?K? „
`? Ó œË
 b?
Ô ?š
Ô v?ÓK??ŽÓËÓ ≠¥
©wײ
WH¹dý®
»
Ô dÓł
Ú _«
Ó `O×
Ó B«
] ÍbFÚ¹Ô ULÓÓ ÍbFÚðÔ U?? N? ?½]S??
Ó w?
= ? ½b?
] ? « …Ód?Ó ? ÓýU?? F?Ó ? Ô —ÚÓc?? Š«
Ú ≠µ
©”ËbI« b³Ž `U®

kŠö½

vL] Ó w²«  U?LKJÓUÚÐ W?Ï KB


Ó ²?Ô
Ó ¨UN²ÚI?Ó³ÓÝ  ²] Ô d?ÔzULÓ{ Ó ¼ Ï◊u?Dš
Ó w Ô UN²Ó×?Ú ðÓ w²«] dÓzU?
 LÓC«
Ó Ê]√Ó ±
©·UJ«® X Ú œË
] ©U½bÚŽÔ ¨X  ŽÚ√®
Ô ³Ú− Ô w
rK=JÓ²ÓLÔ«Ú vKÓŽÓ ©U½ ¨¡U²«®
] X  ]œÓ bÚ ÓËÓ ¨WK
Î B ²] Ô dzU
Ó LÓ{
Ó
] ËÓ ©„œËb?š w
W³ÓÞU?L«Ë¨
w?
W³zUGÓÚ« vK?ÓŽÓ ©U¼® Xœ Ô Ó„U?MODŽ√® w
V?ÞU
Ó 
Ó L?
Ô « vKŽ
.©UN½≈®
]
ULÓ rÝ
Ú ôUÐ  FÚHUÚÐ q
 ËÓ ¨©„UMODŽ√ ¨U½bŽ ¨X³−Ž√® w
ULÓÓ q Ô B²]ðÓ WÓKÓB²]L«
Ô dÓzUL
 C«
Ó Ê√
] ≤
.©UN½]≈® w
ULÓ ·dÚ×
Ó UÚÐËÓ ¨©„œËbÔš® w

¥≥
Z²M²½

Ô vKÓŽÓ ‰^b?ÔðÓËÓ ¨ÈdšÚ√Ô Ì ULKJÓÐ ÎU?Lz«œ


r?K=JÓ²ÓL«  qÔB²]Óð UL] ½≈Ë ¨WÎK?ÓBHÓMÚ Ô UNÐ oÔD?ÓMÚ¹Ô ô WK
Ó B²]LÔ«Ú d?ÓzUL
 C«
] Ê]√Ó
.VzUG«Ë
  ÞU
V Ó L«Ë
Ô
.·dÚ× Ú ËÓ qFÚHUÚÐ qÔB
Ó «ÚËÓ rÝô«  ²]ðÓ WK
Ó B ²]LÔ«Ú dÓzUL
 C«
] Ê]√Ó

»—b²½
± V¹—bð
∫WOÓðü« 
Ó  «—U³FÚ« w WÓKÓB
 ²]LÔ«Ú dÓzUL
 C«
] Ã
Ô d
Ú ²Ó
Ú ½Ó

å ò ∫vUFð ‰U ±
©≤∫±®qOH«®
©wF
UA« ÂU ù«® Ó d Ú√Ó lOL
„ Ó łÓ X½√
Ó ‰ ] uÓ²Ó
Ó Ó dHÚþ
„ Ô ¦Ú „
Ô q Ó bÓKÚł p
] Š
Ó U ≤
©wײ
WH¹dý® w½UMŠ Ó LÓÐ tÔ²Ôý
Ó ËÓ w²³]× Ú dÓ
ÓËÓ wFKÔ{
Ú Ó√ U¹UMŠ
Ó w

Ó bÓNÚ Ó X
Ô KÚFł
Ó ËÓ ≥
©wÐdŽ q¦ ® .X
Ó ½Ú√Ó s
Ú Ó p
Ó Ó q
Ú √
Ô VÔ ŠUBðÔ s
Ú Ó w q
Ú Ô ¥

≤ V¹—bð
∫WOÓðü«  «—U³F« s q Ó ÝUML«
> Ô ⁄«d w V Ô q Ó B²L«
] dOLÓ C«
] lÔC
Ó ½Ó

Æ¡«bŽÚÓ_« vKÓŽÓ ÆÆÆdÚB


Ô ½«Ú r]NK«
Ô ±
Æ÷—ÚÓ_« vKÓŽÓ wALÚÓð U½œU³
Ô ÚÓ√ ÆÆƇUH
Ô Þ Ú √Ó ≤
.œUN
 ²ł
Ú ô« vKŽ ÆÆÆ¡UM
Ó ÐÚ√Ó  UN
Ô ]_«
Ô lÔ−
= A
Ó ðÔ ≥
.…ÏbOH Ô  «dÐÓ ÆÆƇР»uÝU×
Ó Ô Z Ô «Ú ¥

¥¥
≥ V¹—bð
w? ©·dÚ×?
Ó Ú« Ë√ r?
 Ýô«  F?ÚH?U?Ю UNU?Bð=« ŸÓu?
Ú Ë√ q Ú ½Ó `
Ô { Ó ½ÔËÓ ¨WÓK?ÓB²?ÒL?
Ò u? Ô «Ú dÓzU?L]C?« Ã
Ô d?
Ú ²Ó?
Ú ½Ó
∫WOÓðü« 
Ó  «—U³F«Ú
å ò ∫vUFðÓ ‰U
Ó ±
©π ∫b¹b׫®
©w uý bLŠ√® ·öÝ Ú  s
Ú √Ó s  ¹ÚdÓLÓIÓKÚ X
Ó LÚKŽÓ√Ó ÁbÒłË  LÔKÚ q
 Ó√ v≈ dOA
Ó tOÐ Ú Ô ≤
©wÐdŽ q¦ ® .p
Ó ½U
Ó tÔ²ÓMÚ
Ô Ê≈
Ú p Ô Š p
Ó ½UB Ô  ≥
Ó ½U
.wKLÓŽÓ s

Ú Š
Ô vKÓŽÓ w½—Ôb=IÓðÔ p
Ó ½]Ó√ wM³Ó−
Ó ŽÚ√Ó ¥

¥ V¹—bð
∫WOÓðü«  «—U³FÚ« w UNHÔM=B Ó BHÓMÚ*«Ë
Ó Ô½Ë ¨WK Ô WKÓ B²]*«Ô dÓzUL
 C«
] sÔ O=FÓ½Ô

å ò ∫vUFð ‰U
Ó ±
©≥¥∫nNJ«®

Ô  UF Ó tÔÓ s
©Í—u« …—UAЮ q Ô ×
Ú ½Ó q
Ô z«Ë
 _«
Ó vMÐÓ U Ë ≤
.wÐ√ `
Ô B
Ú ½Ô wMFÓHÓ½Ó ≥
¨b?
 Ý
Ó _«
Ó ÂU
Ó Ó√ «uFLÓ²?Ół«
Ú b Ó ”U
 M«
] sÓ  Ϋd?O¦Ó UM¹Ú√ÓdÓÓ
¨w?zU b
Ú Ó√Ë U½√Ó Ê«uO
 ×«Ó W?ÓI¹b
Ó Š Ó  
Ô —Ú“Ô ¥
.t HÚ½Ó —ÓbÚ Ó · Ú Ó dÓEÓ½Ó tMOÚFÓÐ dÔEÔMÚ¹Ó ¨Ã
Ô dFÚ¹Ó s Ô pKLÓ«Ú q
 u]²ÓL« Ó ¦Ú rŁUł
Ï u¼Ë

¡öù«
WLÓKJÓ«Ú ‰Ë]Ó√ w b=*«Ó …eL¼
Ô
√dI½

.s
Ï  ¬ dOÝ
Ô _«Ó dOÝ
Ó _«Ó ”
Ô —U
 («
Ú s
Ó ¬
Ó .dOÝ
Ô _« Ó  √Ó ±
Ó s

.tÔ ]√Ô n
Ï ¬ lO{
Ô d«
] .UNFO{
Ó —Ó Â^_«
Ô X HÓ¬Ó .tÔ ]√Ô lO{
Ô d« Ó √Ó ≤
] n

¥µ
kŠö½

Î √Ó X
Ï…b] Ó UNOÚKÓŽÓ UH Ú ×Ó ³Ó
Ú Ó√ ¨‰  Ë]_«  L« w
©s
Ó ‰U¦ Ó  √®
Ó q FÚHÚ« w
WÓŠu²
Ó HÚL«
Ó lDÚIÓ«Ú …ÓeÓLÚ¼Ó Ê]√Ó
Ó WŠu²
¨Ós «√® Ó ÚHL« Ó lDÚÓI«Ú …ÓeLÚ¼Ó bÓFÚÐÓ Ìn√Ó …œU¹
Ó e ÎW−O²
Ó Ó½ ª©Ïs ¬® rÝô«
Ú w
Ë ©Ós ¬® Ó q  FÚH« w

q?FÚHÚ« w
‰U×
Ô «Ú p? Ó .…ÏbÓÒ Ó UNOÚK?ÓŽÓ UH
Ó cË Î Ó√ Uð—UB
Ó Ó
¨…e?ÓLÚNÓUÐ
Ú n Ô _«
Ó X−?
Ó  œÔ Y
Ô OÚŠ
Ó ¨©sÏ  «√
.©Ón√®
Ó

Z²M²½

.WÌŠu²
Ó HÚ Ó lÌDÚ Ó …eÓLÚNÓÐ n
Ì √Ó Z
 ÚœÓ s
Ú ŽÓ WÏ−  WLÓKJÓ«Ú ‰
Ó ðU½  Ë]Ó√ w
bÒ*«Ó …ÓeÓLÚ¼Ó Ê]√Ó

»—b²½
± V¹—bð
∫‰U¦Ú*« w ULÓ ¨wðQÚ¹Ó ULO ⁄«d Ô LJÚ½Ô
Ó HÓ«Ú q

¡UH
Ó FÓC«
^ ˇ«Ô Èˬ ˇ« v≈ ¡UH Ô L«Ú
Ô FÓ^C« ÈËÓ√Ó ∫‰U¦

.»UBL«
Ó Õ
Ô dÚ−«
Ô .... ...... √ .Õ
 dÚ−«
Ô s Ó  »UB
Ô Ô rÓÓ√
L« √


w
ÁdOB IÚÓð vKŽ tÔI¹b
Ó Ó o¹b
Ô B«
] .......... » w
ÁÔdOB  
Ó IÚðÓ tI¹b Ó vKŽ o¹b
Ô B«
] cÓš
Ó Ó√ »

.WÝ«—
Ó b«
= .WÝ«—
Ó b«
=
.i¹d
Ó L«  D«
Ó VO³ Ó — .......... ‡ł
] WÔ¹UŽ .VO³D«
] W¹UŽ
Ó d i¹d
Ô L«
Ó f Ó ½Ó√ ‡ł
.ÁUÐ
Ô √Ó bÓu«
Ó »uÝ
Ô —Ô ............ œ .ÁbÓËÓ »uÝ
 dÔ »_«
Ô Ó ÝÓ√
n œ

¥∂
 *« w ULÓ ¨wðQÚ¹Ó ULO ⁄«d
∫‰U¦ Ô LJÚ½Ô
Ó HÓ«Ú q ≤ V¹—bð
.rÏŁ¬ rÔUE«
] rÔUE«
] rÓŁ√Ó ∫‰U¦
Ô L«

.‚ ] ........... V
 u^HÓ²UÐ Ô U]D« √ .‚u^HÓ²U Ô UD«
] Ð V Ò q Ó  Ó√ √
.t½UJ]
Ô Ð ........... XÔ OÚ³«
Ó » .t½UJÒ
Ô Ð X
Ô OÚ³Ó«Ú qÓ ¼Ó√ »
............ dÔB
Ú M«
] ‡ł .dÔB
Ú M«
] ·Ó “Ó√ ‡ł
.Âb^IÓ²UÐ
] g Ó ............ bÔzUI« œ
Ó OÚ−« .Âb^IÓ²UÐ
] g Ó OÚ−«
Ó bÔzUI«
 dÓ ÓÓ√ œ

◊UA½
ÆU¼d=ÐËÓ Âú
= ÊU
 Šù«
Ú vKŽ i×¹
^ Î ý
UH¹d Ó U¦¹b
Î Š Ó V Ô ½Ó -
Ô ²J

l²L²½Ë √dI½
 D«
dO ] lÓ Ó
Ó Ác?¼ …d? Ú O?ÓM?žÓ ÊÚ√Ó w? 
ÂU?
Ó ¹]_« Ô ?O?G?B?
] « w?²?I?Ó ¹b?Š
Ó X? ] ?K?Ž ˇ« r?F?½ s? 
Ó ò
…dO¦
Ó JÓ«Ú dO FÓ«Ú X
Ó
UB Ó - UNO
d] «
 ÐÓcÓł = Í—œÚ√Ó ô - …ÏdÓ− Ó ý 
Ó ¨—u
Ó ÁcN  OÔDUÐ
^
XOÚ³ÓÚ« U¹«Ë“Ó i
Ô FÚÐÓ Ác¼ÓËÓ ¨UNO
Ë UNÓuÚŠ
Ó ÌWLÓz«œ
 WÓdÓŠ Ó NÓ
¨UNOÚÓ≈
Ó w
w
.qOL
 −Ó «Ú w= −A«
] tðuÚB Ì v≈ sO
Ó Ð sOŠ Ì Š s Ú  œÔd=GÓ¹Ô ¨ÂUL
Ô O« Ó UNO
g Ó A ] ŽÓ
’UH
Ì Ú√Ó w
UNFÓ{
Ó Q
Ó ¨UN
ÓdÓþÚ√Ë
Ó UNKÓLÓł
Ú √Ó —uO
 D« ^ s Ó  dÓO]
Ó ðÓ√Ó ÊÚ√Ó  
Ô œÚœuÓÓËÓ
¨UNðuÚ
Ó ‰UL
 łÓ ËÓ ¨UNKJÚý
Ó ‰UL
 − Ó Ð lÔ²LÚ²ÓÝ
Ú Ó√ ¨ÍdB
Ó ÐË
Ó wFLÚÝ
Ó X
Ó ×
Ú ðÓ
w
‰UL
Ï ł Ó ¨UNKJÚÓý w
‰U Ï LÓł Ó ... w³KÚ Ó v≈ tÔÐÔdÓ Ú√ÓËÓ w] ≈Ó Ê«u
 OÓ׫
Ó V ^ Š Ó ¼ .UN ³ÚŠ
Ó √Ó w Ó sÚ  wMLÔRÚ¹Ô U ôuÚÓ
¨UNHÔÞ«uŽÓ UNO
Ì¡w Ó “ÔdÓÐÚ√Ó .U¼œô
Ú ý  ËÚ_Ó UN³=ŠÔ w
ÊUM Ï Š Ó ¨UNA = ŽÔ ¡UMÐ w

«d
Ó Óþ ¨UNðUOŠÓ w
Õ Ï dÓ Ó ¨UNzUM ž
dOÚD]KÚ dÏ ½ .ÌWHÓÞUF UNš«d
√ÓËÓ UN MÚ− V
Ú HÓÓ tÔ] ≈Ë Ó ²ÓÓðË ¨ÌWHÓÞUF Õ
Ô ³]× Ô dÓLÚðÓËÓ ¨ÌWHÓÞUF WÎÐU−
Ó ²Ý«
Ú wMÒGÓÔð wN
Ó
©dÞU« iO
∫ sO √ bLŠ√®
.åtÔ²Ó×
Ó Mł Ó ÔðË ¨tÔ²ÓIÓKÚš WJ
Ú √Ó —UF Ô zö L«
Ó o Ó KÓ
Ú ðÔ ÊÚ√Ó rOE
Ï ŽÓ

¥∑

—«d vHDB
ŸËd
Ô AÚ L«
Ó

 b?
»UÐ Ó MŽ WÎÓd?ÓŠ  Ý
Ó lÓL?  
w
V
Ó ULK?]ÔËÓ ¨tý«d? Ô K?]IÓ²Ó¹Ó åb?
Ï ¼«“ò ‰«“U
Ó ËÓ ¨œU? Ó ËÚ√Ó q
Ô OÚÒK?« n
Ó B?
Ó ²Ó½«Ú
 
Ú dÓ¼UE
Ó ðÓ ÊÚ≈ËÓ ¨UCÎ ¹Ú√Ó s
Ï HÚł Ú LGÚ¹Ó rÚKÓ
Ó tÔðÔbÓ«Ë U ]√Ó .tÔÝUH
Ó UNÓ i Ô ½Ú√Ó X
Ú LÓEÓ ²Ó½«ÚËÓ ¨Âu
 MU] Ð d¼UE
Ó Óð ¨t²
ÓdÚžÔ
= GÓ²Ô
Ó ¨tOÚKÓŽÓ s
tÔOÓD ] ¾LÓD  ²
ÓdÚžÔ ‰uš
Ú ²Ó ¨t  œÔ sÚ  d¦J Ú Ó½U UN½]Ó√ ô≈ ¨U¾ÎOÚÓý UNMÐ«Ú d Ú√Ó s
Ú ðÔ X Ú  „Ô —bÚÔð ô UN½]QÓÐ
Ô
‚U{
Ó .  WO
Ó ÚD? ž Ó _«  X Ú Ó Ú Ú Ó Ó Ó Ú Ó Ô Ó – ËÚ√Ó tO?Ú ÓbÓ Ó ÊÒÓ√ v≈ s
× ð s  X ł d š b ¨ tŽ«— Ú D  ðÓ sO
Ó HÚ¹Ó rÚÓ tÔ½]√Ó bÔ−? Ó Š ¨«b Î O=ł
Ó
. dÔFÔAÚ ¹Ó ULÐ UŽ 
Î —Ú–Ó åbϼ«“ò

.¡Uł   
Ï —Ó tO
Ì uÚB
Ó Ð ÈœU½
Ó ÌsOŠ bFÐ
.w =√Ô -
.WŽd Ð X U ∫X
Ú ³¼
] ¨ »U?
Ó √Ó U{Î —U?Ž Ê]Ó√ U?NÓ d?ÓDÓš Ú ÓËÓ ¨ U?Ný«d?
s
Ó b? Ú  Ìb?¼«“ Â^√Ô X Ú ³?]¼Ó
Ó -øÍbÓËÓ U¹ dÏOÚÓš ¨w³O³Š
Î U¾łUH Î ÚÓ√ ∫U{
«d Î —UŽ

wMŁÚb=Š  tOÚKÓŽÓ X
Ó U¹ rÚFÓÓ½ ∫WÎKÓzU Ú KÓ³Ó ÚQÓÓ
¨U¼bOŠ
Ó ËÓ
¥∏
Ó ½ÚÓ√ «–UL
øÏ‚—√Ó X

Î OÚÓ ÂuÚM«
] ŸUM² «
Ú ∫‚—Ó_«
Ó
lÔK?‡?Ó ²I?Ú¹Ó ·
Ó u?
Ú ÝÓ b?¹b?−« o?¹d]D?« o?
= ýÓ ŸËd?
Ó A Ó Ê√ Ô L?KŽÓ ∫b?¼«“
] X?
.…b
 K³« 
Ú WŠUÝ w
…œułuL«
Ó …dO³J«
Ó …d−
Ó A«]

.p– lÔMÚ Ó V−
Ô ¹Ó °UIŠ
Î nÝÏ RÚ Ô «c¼ ∫b¼«“ ÂÒ√Ô

.q
] ׫  ·
Ó bÔ−½ Ó uÚ
Ó ÓË ¨ÊU¹
 dÓš
Ú √Ô ÊU²
 KÓOÚÓ UM U
Ó √Ó Ó‰«“UL
¨”
Ó QÚÐÓ ô ∫b¼«“
—«b?ł vK?ÓŽÓ ÓW?IK]F?Ó*«Ô WÓÓK?O?L'«
Ó ÓW?Šu]K« åb?Ï ¼«“ò q
Ó ]Q?ÓðÓ ¨ÕU?³]B?« w
ËÓ

.n
Ô DFÚðÓ ∫uMÚ%
Ó W
Ó—«u«
 UN½UBžÚQÓÐ uM× Ú ðÓ w¼Ë ¨ …dÓ−
Ó A«
] Ó…—u UNOÚKÓŽÓ rÓÝ Ó —Ó w²«Ò ¨t²
ÓdÚžÔ
WHO¦
Ó ÓJ« ∫WÓ—«u«
 r?NM Îö
Ò ]Ê_ ¨t?zö  Ô“ l ÎU?¾?Oý Óq?FH¹ Ú ÚÊ√ —d?] I
¨U?NK¼Ú√ÓËÓ W¹Ód?ÚÓI?« vKÓŽÓ
Æ …dÓ−Ó ]A« l Ì…e¹eŽ Ì U¹dcÐ j Ï ³ÓðdÚ Ô

Ô W¹bK³«
”bMÚNÓ Ë ]  —Ó WKÓÐUI
fOz Ô WÎO]Ðö
Ó L Ò Þ
Ô WM−
Î «Ë—U²
Ú ¹Ó ÊÚ√Ó «uIHð«Ë
Ò ¨d Ú_UÐ
Ó ÁÔ¡ö “
Ó b¼«“
Ï À
Ó bŠ
Ò
UN OzdÐ X? Ú ¨W¹b?
Ú FLÓ²Ół«Ë ] K³« vM³Ú Ó v≈ wU²« Âu?O« w
WOÐ
Ô ö] D«
^ WMÔ − ] ðÓÆŸËdA
Ú ÒK?« XNłu Ú L«
Ó
”bMNL«
Ó ]sJ ¨o¹d
 ]D?K dš¬
Ó qŠÒÌ œU−¹SÐ ULNŽUM ù ªŸËd?AL« sŽ ‰ËR L«   bMÚNÓL«Ë
” Ô
o
^ A
Ó ²?ÔÝ
Ó w²«Ò …Ób?
Ó ¹b−«
Ó Óo?¹dD«
] ÷d?
Ô ²ÓFÚðÓ …ÓdÓ−?
] A«
Ó Ê ] QÐÓ r?
Ú NÔŽU?
Ó M ≈ ‰ËUŠ
Ó
«Ëd√
Ò ∫«u(√ œU−¹
 ≈ w
tOKŽ «u×√ 
^ rN½√Ò ô≈ ¨…bK³« 
¡UOŠ√  b¹b−«
WOI³Ð Ó w׫
] qB
Ó ²Ó
ÆŸu³Ý√
Ì Ó‰öš rNŠ«d² « WÝ«—bÐ r¼ÔbŽu

Ó ¨…d−A«
] lKÚš
Ó ÊËœ
Ó qŠ>

ÊuI
Ó Kײ¹
Ò œôË_«
Ó bÓ¼UA

Ó ¨ qLF« l u v≈ ”bMNL«


Ô V¼
Ó –Ó ŸËdAL«
 cOHMÚ²ÓÐ ¡bÚ³«
Ó Âu¹ w
Ë
r¼Ôd³š√Ë
Ó ¨tM «uÐd²I
 ¹Ó ÚÊ√ rNO≈ —Uý√
Ó Î  ²Ó³Ú Ô tÔÝ√—
rŁ ¨UL Ó ]eN
¨ 5³ =dÓ²Ó Ô sO² U ¨…d−A«
] ‰uÓ Š Ó
u?¼ UL Ÿ—UA«
Ô ]oAÓ ¹Ô ÚÊ√ ∫^‰Ë_« ¨s?¹—«d ] K³«  c]ð« b?I ∫ö
Ó Ó ÔW¹b? Î zU

i
Ú]d« ∫ÃU−²Šô«
Ú Ó ÃU−²Šô«
¨Ós?¹d{U׫ sOÐ Ú  «u√
Ô X
Ú FÓHÓðÓ—U?
Ú
ÆdOOGÚðÓ ÊËœ
Ó tÔ j
Ï DÒ
Ó Ô
lOL−«
 s ”bMNL«
Ô VK  A«
Ó DÓ
Ó Æ…d−] vKŽ ¡UC
Ó I« ] rNMÒ EÓ
Ó wMF¹ «c¼ Ê√
Ú–≈¨UN²¹U?
Ó LŠË …d− ] …U?O×Ð r²
Ó A« Ô I« U √ ∫‰U r]ÔŁ ¨rN t?¦¹bŠ
^ NÚOÓÓ
w?½U¦« —«d? Ó ‰ULSÐ
 t
Ô ÕU?
Ó L «
]

¥π
XLÒFÓ
Ó ¨o¹d ] V½Uł vKŽ `
 D«  ²Ô ªwŽ«—
Ó ³B ^ e«
Ò ”bMNL«
Ô pcÐ UM×
Ó B
Ó ½Ó UL —U² √
Ì Ó Ð UNKÔIÔMÚMÓÝ
WFC Ó
 {U׫ Áuł
Æs¹d Ó ËÔ WÔŠ
Ó dÚH«
Ó

Ô M« È√dÓ
¨÷—Ó_« s? …d?−A«
”U? ] Ÿ«e?²?½UÐ ÔW?
«dÒ−?
Ó «  dÓÓýU?Ð
. Ó√bÐ ∫ 
Ú dÓýUÐ
Ó
W¹uI«
] Ô ³Ò¦ÓðÔ nO
—Ëc−UÐ UN HÚ½Ó X Ó ÎUC¹√ «ËÓ√—Ë ¨Ÿ«e²Ú½ö UN²Ó ËUI
Ó Ô
.UN²ÝdÓžÓ ∫UN²ÐdÓ{
Ó
Ô ]A?« X?׳√ Ìq?O?K bFÐË Æ÷—_«
…d− Ú s?ÞUÐ w
U?NÚ²?Ðd{
Ó w?²«
Æo¹dÒ V½Uł vKŽ b¹b
 D« Ì łÓ ÊUJ
Ì Ó w
WŽË—
Î eÚ Ó
/ŸËdAL«/—«d vHDB
·dB²Ð

…Ï¡U
Ó {Ó ≈
sOD
Ó ? Ú KÓHÐ ÂÓdÚJÓuÞ
Ó ¡U?C Ó WÓO]u?−KÚł Ó W¹ÓdÚ Ó w
b?
Ó ËÔ ¨wMOD
y Ú K?Ó
 V
 ∫—«dÒÔ v?HDÓB
Ï ðU Ú Ô
Wł
Ó —ÓœÓ vKÓŽÓ q Ó BÓ ŠÓ tKLÓŽÓ ¡UM
Ó ŁÚ√ÓËÓ ¨±πµ≤ WMÝ U
U¹ w
5L Ó K=FÓ*«Ô —«œ w

Ó —ÓœÓ ¨Â±π≥∞ WÓMÓÝ
Ó
.WO]ÝUO
 «
= ÂuK Ô ËÓ WO]ÐdÓF«
 F« Ó WGÓ^K« w
”u¹—uUJ³«
Ó
v?≈ tU?LŽÚ√Ó s
Ú  b¹b  dÚðË
Ô F?Ó « rÓł Ô ¨ÎU?ÐU² s? Ó W?β]Ý U?NHÓÒÓ√ w?²«] V
Ó O½ULŁË  ²ÔJ«
Ô Ÿu?
Ô L−
Ú Ó m?
Ó KÓÐÓ
WÔH?Ó O_«
Ó  U?
Ô ½«uO?Ú×?
Ó «ËÓ ¨©±π∏∏® w  KÓ(«
= ½«u? Ó œËd?
Ì DÚ Ó ‚«— Ú  .W?OÒ³?MÓł
Ô ËÚÓ√ ∫t?³²?ÔÔ s Ú _«  GÒK?«
Ó  U?
.WÌO]ÐœÓ√Ó eÓz«u
 łÓ vKÓŽÓ qÓ B
Ó ŠË
Ó ©±ππ∑® ”U  M« Ò sŽ …ÏdÓJÚ
Ë ¨©±ππ¥®

µ∞
h
= M«
] Í  bÓ¹Ó s
Ó OÚÐÓ
ø t²
ÓdÚžÔ ‰uš
 Ú  Ô d¦JÚðÔ b¼«“ Â√
œÔ s ^ X Ó «–UL ±
Ú ½U
øt —Ó√Ó V³Ý sŽ t²
Ô QÓÝ Ó Š tÔ ]√Ô bϼ«“
Ó sO  d³š
Ó Ó√ «–U ≤
ød Ú_UÐ
Ó X Ú LÓKŽÓ U bÓMŽ
Ú b¼«“
Ì  FÚ
 œ—
Â=√Ô q ^ ÊU
Ó «–U ≥
ø…dÓ− ] W¹UL
Ó A«  b
Ó Š w
tzU Ú √Ë Ó bÌ¼«“ sÓ OÚÐÓ ÊÔËUF
Ô ]²« vK]− Ó ðÓ n
Ó OÚÓ ¥
Ô JA*«
ø WK Ú X Ú K]Š
Ô n
Ó OÚÓ µ
øUMuÚŠ Ú  —U−
Ó s  ý Ú Ó_UÐ UMÒ  q
> W ö
Ó ŽÓ sŽ À
Ô b]ײ½
Ó ∂

∫wðQ¹Ú ULO
W×O×
Ó B«  …—U³
] dOž  ÂU
Ó F« Ó √Ó © Ó ŽÓËÓ ¨W×O×
® WÓ ö ] …—U³
Ó B«  ÂU
Ó F« Ó √Ó © ® WÓ ö
Ó ŽÓ lÔC
Ó ½Ó ∑
© ® .ŸËd
 A Ó cOHMÚðÓ q
Ú L« Ì LÚFÔÐ ÂUM
Ó ³Ú Ó o  ÊU
Ô ¹Ó bϼ«“ Ó
© ® .o¹d ] V½Uł vKŽ b¹bł
 D« Ì  A«
ÌÊUJ w
…d−] ŸÓ—Ú“Ó WÔ¹ÒbK³« 
Ó  œUŽ√
© ® .…dÓ− ] W¹UL
Ó A« Ó × tzU Ú ËÓ UNMÐ«Ú ŸËd
 b√ Ó A Ô XF−
Ú Ó Â^_« ] ý
Ó
© ® .WÎO]Š
Ó …dÓ−
Ó A«  ÐÓ w
œôËÚ_«
] ¡UI Ó W³ÓžÚdÓ ”
Ô bMÚNÓL«
Ô »U−
Ó ²ÓÝ«
Ú
© ® .UN½UJ
Ó Ó ÚXOÓIÐË
Ó WÓ—U³ Ô …dÓ−
Ó L« Ó A«
] ‰  uÚŠ Ú  …Ôb¹b
Ó s Ó −«
Ó o¹d ] XŽd]HÓðÓ
Ô D«

∫wðQ¹ U dÔÔcÚ½Ó WB


] IKÚ UM²Ý«—
Ó œ ¡uÚÓ{ w

.WB  WÓ¹UN
] I« Ó ½ .fOzd«
Ó Ó bÓ׫
À Ó .WB  ’u
] I« Ó Ô ý

µ±
W¹uG bz«u

ŸÓdÓý Ó .tÔMÓO]ÐÓËÓ tÔM]Ý


Ú √Ë Ó ∫sÓ ¹Úb« Ó .o¹d
= ŸÓdÓýË  D«
] s Ó  U½œÓ ∫‰
Ô eM*«
Ú ŸÓdÓýËÓ ÁÔ√ÓbÓÐÓ ∫d _«
Ú w
ŸÓdÓýÓ ∫ŸÓdÓýÓ
¨—Ód]IÓ¹Ë
Ô ”Ó —ÓbÚO?Ô QÔO]NÓ¹Ô Íc?« dÔ Ú_«
Ó ∫ŸËd
Ô A Ó .5?½«uI«
Ú *«Ë Ó s ^ Ý
Ó ∫l?
Ô ¹dA Ó .ÁÔb?
Ú ²«Ë Ó N] Ë
Ó ÁÔb] Ó ∫o?
Ó ¹dD«
Ò
. UŽËd
Ï Ú Ó tÔFÔLÚłË
A Ó

ŸËd
Ï A Ú Ó ŸÏ—Uý
 ŸÓdÓýÓ ∫‰uI
Ô ½Ó ±

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
bÓNý Ó Ô LJÚ½Ô
∫q
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
lÓLÓł
Ó
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
‰ÓQÓÝ
Ó
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
rÓEÓ½Ó

∫WOÓðü«  ULKJ«
Ó œ«b
Ó {
Ú √Ó Ã
Ô d
Ú ²Ó Ó WB
Ú ½Ë ] I« s
Ó  …dOšÓ …dIÚH« v≈ œuF
Ó _« Ô ½Ó ≤
¡UL « d¼Uþ XN²½« dO¦ r¹b Ó

ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ

 Ó sOÐ vMFL« w ‚
∫wðQ¹ ULO ¨◊uD
Ï Ú Óð w²«]  ULKJ«
Ôš UN²Ó× Ó ÚÓ Ú Ó Ó dÚH«
Ó ` Ô {
= uÓ½Ô ≥
.ŸU−Ô …œ«—
Ï ýË Ó ù«
 Í  -√ / ±
^ u Ó bÏÓËÓ bϼ«“
.ˇ bϳ=FÓ²Ó Ô UO½Úb«  a
^ w
bϼ«“ Ô OÚ]A« «c¼ -»
.WKÓŠ
Ú d«
= qO Ú  ÕU
 œÓ s Ô O‡Ò « Ó √Ó -√ / ≤
^ œU

.rNÓ²]L«
Ô W½«œ
Ó ù Ì œÓ v≈ w{UI« ÃU²
 qO Ô ×Ú ¹Ó -»

µ≤
d='«
Ó ·Ëd
Ô Š
Ô u‡×‡M«

√ÔdÓIÚ½Ó
Ó ¼Ë ¨U½œö
w Ú  ÌW¹ÓdÚ Ó q
 Ð s = Ô w
—U−
Ô ý Ú _«
Ó dÔ¦ÔJ
Ú ðÓ
”U?
Ô M« Ô ²L?
Ò l? Ú ²Ó ?
Ú ¹Ó Y
Ô O?ÚŠ
Ó ¨Ós?O?ŠöHK ‚
Ì “—
Ú —b?
Ô B
w?
”u?K−?
Ô « v≈ Ê
Ó uÚF?Ó ?Ó ¨U?Nð—u
Ú ¹Ë Ó Ó Ð
‰U?L−?
 dÓÚ–Ë
¨rNðU¹  rÚNðUO
 ŠÓ —u
 √Ô sŽ ÊuŁ
Ó b]×  þ
Ó ²Ó¹Ó ¨UNö 
Ô WE
Â=_« Ó LÔÓ ¨UNOÚKÓŽÓ WE
Ó
U× Ó

Ó L«
Ô vKÓŽÓ ÊuK
Ó LÓFÚ¹Ë
Ó
.¡UMÐÓ_« vKÓŽÓ

kŠö½Ô

Ú  ¨w
® w?
¨v?≈ ¨¡U³« ¨s?  WIÓÐU?
Ó ¼Ë ] …dÓI?ÚH?« w
◊uD
 « Ï š
Ô U?N²Ó×?  K?J«
Ú ðÓ w?²«]  UL Ó Ê]√Ó ±
.d='«
Ó Ó·dŠ√ vL] Ó ðÔ ·Ëd
Ï Š Ó ¼ ©·UJ« ¨vKŽ ¨s
Ô w Ú ŽÓ
Ú ©q® WÔLÓKJÓÓ
¨…d
rÏÝ« Ô
Ú J«
Ó U¼d=łÓ WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨UNOKÓð w²«] ¡UL
Ó Ý Ú _«
Ó d^−Ô ðÓ d='«
Ó ·Ëd
Ó Š
Ô Ê]√Ó ≤
¨‰ULł ¨œöЮ  UL Ô KJ«Ó p  ÓËÓ ¨…ÔdÓ
Ó c Ó Ád=ł
Ú J« Ó WÔ öŽË
Ó ©w
® d='«
Ó ·  dÚ× Ó Ð —Ëd
Ï − Ú Ó
.©¡UMÐ_« ¨WE
U×L« ¨—u √ ¨”uK−«

Z²M²½
.d='«
Ó ·Ëd
Ó Š
Ô vL]
Ó ðÔ ©·UJ« ¨Âö« ¨¡U³« ¨vKÓŽÓ ¨s
Ú ŽÓ ¨w
¨v≈ ¨s  ·dŠ_«
Ú ® Ó Ê]√Ó

.U¼d=ł
Ó WÓ ö
Ó ŽÓ …ÔdÓ
Ú J«
Ó Ô ÊuJðÓËÓ ¨U¼d^−  Ý_«
Ô ²Ó
Ó ¡ULÚ vKŽ q
Ô š
Ô bÚðÓ d='«
Ó ·Ëd
Ó Š
Ô Ê]√Ó

µ≥
»—b²½
± V¹—bð
∫WOÓðü«  «—U³F« s
Ó  d='«
Ó ·Ëd
Ó Š
Ô Ã
Ô d
Ú ²Ó
Ú ½Ó
ò∫vUFðÓ ‰U
Ó ±

©≤µ¨ ≤¥∫rO¼«dÐ≈® å

.W
ÓdÚG«  ł vKÓŽÓ WÓIÓK]FÓL«
Ô —«b Ô WÓKOL
Ó −«
Ó WÓŠ
Ó uÚK«  q
Ò bϼ«“ Ó ÒQÓðÓ ≤
s¹d
Ó A  ËÓ lÐU «
Ú F« ] w
¨vB
Ó Ú_« 
Ó b− Ú *«Ó v≈ «d
 (« 
Ó b− Ó  ©Âö
Ú *«Ó s ] tOÚKÓŽ®
Ô « Ó w= ³MU
] Ð Í
Ó dÝ
Ú √Ô ≥
.Vł
Ó —Ó s

≤ V¹—bð
∫wðQÚ¹Ó UL] ⁄«d Ó ÝUML«
 ÓH« w V Ô d='«
Ó ·Ó dÚŠ
Ó lÔC
Ó ½Ó
ÆrÚN =_
Ô rÚN³=Š
Ô ÆÆÆÆÆ …ÓdÓ− ] W¹ÓdÚI«
Ó A« Ó q Ô ¼Ú√Ó V
] Š
Ó √Ó ±
ÆÓsOFÐÓ—Ú_«
Ó s= Ý w
- Âö] tOÚKÓŽÓ - bÌL]×
Ô « Ó Ô U½bO=Ý
Ó ÆÆÆÆÆ w
Ô Š
Ú u«
Ó ‰ Ó eÓ½Ó ≤
Æn
= B«
] s Ó  Èd Ô WNÓ−« ÆÆÆÆÆ vMLÚO«
Ú O« Ô WNÓ−« ÆÆÆÆÆ —uB
Ï Ó KÓDÓ½Ú« ≥
MÚ Ó o

Æ «—UO] «
Ó o¹d
 ÓÞ ÆÆÆÆÆ «bOF
Î ÐÓ dOÚ «
] ÆÆÆÆÆ ’
Ú dŠ«
Ú ¥

≥ V¹—bð
∫`O× ] j³ÚC«
 B« ] lÓÓ ¨VÝUML«
Ô ÊUJ Ó w WÓ³ÓÝUML«
 L« Ô WÓLÓKJ«
Ó lÔC
Ó ½Ó

Æ«d Ó  œuF
Î NÚÔþÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v≈ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s Ô ½Ó ±
.ÂUF«
Ó «c¼ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‡Ð wš√ o Ó ²Ó« ≤
Ó ×
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ sŽÓ ”
Ó bMÚNÓL«
Ô X Ô ÚQÓÝ
Ó ≥
µ¥
.…d
 −
Ó ]A« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vKŽ ‰UH
Ô Þ Ú _«
Ó ’Ó dÓŠ
Ó ¥
.UNÐ W¹UM
Ó F«ËÓ —U−
 ý Ú Ó_« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‡Ð ‰
Ô ËÓb«
^ r^²ÓNÚðÓ µ

¥ V¹—bð
»
Ï dÓFÚÔ Ã–uL
Ï ½Ó ≠√
ÆÊu² ] WŽ«—
 ¹Úe« Ó “ s
Ú ŽÓ bÏL]×
Ó Ô √ÓdÓÓ
.`
 ²ÚH« y M³Ú Ó ÷U
Ó vKÓŽÓ w Ì Ï FÚ
∫√ÓdÓÓ
q
.WÔL]C«
] tF
Ú—Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨Ÿu
Ï ŽU
∫bÏL]×
Ï dÚ Ó q Ó Ô
.ÊuJ‡
 « y M³Ú Ó d>ł
^ vKÓŽÓ w Ó ·
Ô dÚŠ
Ó ∫s
Ú ŽÓ
.…ÔdÓ Ó Ád=ł
Ú J« Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨s Ó ·dÚ×
Ú ŽÓ d='« Ó Ð —Ëd
Ï − Ú ∫WŽ«—
Ú Ó rÏÝ« Ó “
∫j
y š
Ó tÔ²Ó×
Ú ðÓ U »
Ô dFÚ½Ô ≠»
.tO=Š
Ó w
WŽË—
Ó eÚL«
Ó —U−
 ý
Ú _« Ï ½ k
Ó vKÓŽÓ —«e Ô 
U×¹Ô ≠±
.WÔ «b ] WKÓ−
Ó M« Ó F«
Ó w
≠≤

¡öù«
√dI½
WLÓKJ«
Ó jÝ Ô √Ó
Ó ËÓ w b=*«Ó n

.ϙ
 ËÚú
Ó Ê«
 —UÝ
] ÊP³  −
 ½Ó …dÓ A«  ׫
] vKÓŽÓ ÿUH lÓ Ó Ÿ—U
 A«
] o^ ý
Ó ±
.s¹e  KÚ  P
Ó zUH Ô
UJ
Ó L«
Ô ÂÔb]IÓðÔ ≤
.sOL
Ó zUB«
] —UD

Úù
 »
Ó œP
 Ó ÊuM
Ó  ×
Ú L«
Ô rOI
Ô ¹Ô ÊUC
Ó Ó—Ó dNÚÓý w

µµ
kŠö½

U¼œÔd?ÓHÚ Ô ¨rÏU?Ý Y
Ì ½]RÓ Ô l?
Ô LÚł
Ó © P?
UJ ®
Ô Ë ¨©Q?³½®
Ó U¼œÔd?ÓHÚ Ô ¨vM?] ¦ Ô ©ÊP?³½® Ó KÓ Ê]√Ó ±
Ó WÓL?
.©WÐÓœÔQÚ ®
Ó U¼œÔdÓHÚ Ô ¨dO
Ì JÚðÓ lÔLÚł
Ó ©»œP
 ®
Ó Ë ¨©…QÓ
UJ
Ó ®Ô
¨ «QÓ
UJ ®
Ô WÐÓœÔQÚ Ë
Ó …QÓ
UJ
Ó Ô lLÚ− Ó  UH
Î √ÓËÓ ©Ê«QÓ³‡ÓÓ½® Q³½Ó WOÓM¦Ú²Ó UH
Î √Ó …eÓLÚN«
Ó bÓFÚÐÓ UMHÚ{
Ó Ó√ UM½]√Ó ≤
∫«cJ¼ ¨WLÓKJ«
Ó j Ó Ý Ó √Ó Uð—UB
Ó ËÓ b> Ó n Ó
Ó ¨n  _U
Ó Ð …eÓLÚN«Ó Z  ÚœÓ v≈ ÈœÒ√Ó ULÒ  ¨©»œ«QÓ Ó
.©»œP
 Ó ¨ P
UJ
Ó Ô ¨ÊP³‡Ó½®
Ó

Z²M²½
WÌDÓÝ
Ò uÓ²Ó Ô …ÌeÓLÚNÓÐ ¨l
 LÚ−«
Ó n  √Ó Ë√ WOÓM¦Ú²«
] n  √Ó Z
 ÚœÓ s
Ú ŽÓ WÏ−  ¨©WLK
Ó ðU½  J«
Ó jÓ Ý
Ó Ë®
Ó b=*«Ó …e
Ó LÚ¼Ó Ê]√Ó
.ÌWŠu²H
Ó Ó

»—b²½

± V¹—bð
 « w ULÓ ¨WÓOÓðü« ¡UL
∫‰U¦L Ó ÝÚ Ó_« wM=‡¦Ó½Ô
ÊP−
Ó KÚÓ ∫ Q−KÚÓ Ô L«
∫‰U¦

Q³Ó
Ú Ó QDÓš
Ó QÓdÚÓ √bÓ³ÚÓ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

≤ V¹—bð
 « w ULÓ ¨U*UÝ
∫‰U¦L Î ÌY½]RÓÔ lÓLÚł
Ó WÓOÓðü« ¡UL
Ó ÝÚ _«
Ó lL
Ô $
Ó
 PłUH
Ó Ô ∫ …QłUH
Ó Ô ∫‰U¦ 
Ô L«

…QÓÓbÚ …√ÓbÓŠ
Ó …QA
Ó MÚÔ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

µ∂
≥ V¹—bð
 « w UL ¨dO
∫‰U¦L Ó WÓOÓðü« ¡UL
Ì JÚðÓ lÓLÚł Ó ÝÚ _«
Ó lL
Ô $
Ó
dŁPÓ ∫ …dÓŁÔQÚÓ Ô L«
∫‰U¦

…UÝQÚÓ rðÓQÚÓ »—ÓQÚÓ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

dO³F²«
]
∫dÌDÔÝ
Ú √Ó …ÓdÓA Ó ²Ó¹Ó ô ULÓÐ wðQÚ¹Ó UL] bÌŠ«Ë Ÿu{
Ó ŽÓ “ÔËU− Ì uÚÓ w V
Ô ²ÔJÚ½Ó
.ÊU ½û
  ý_«
—U−Ú WÓO]L¼√ Ô OÒ³Ó½Ô ÌW¹UJŠ œdÝ
= UNO
s Ô ±

.UMF X
Ú KÓB
Ó Š ÓÒ  V
Ó WÎB Ô ²J
Ô ½Ó ≤

◊UA½
.UNO ÀbÓ׫
Ó s  Ý
 ŽÓ UMÐuKÚ QÐÔ dÔ³=FÓ½Ë
Ô ¨…dOB
Î ]  √ÔdÓIÚ½Ë
Ó WÎB Ó ¨W
 Ý Ó W³Ó²ÓJÚÓ v≈ œuF
Ó —ÓbÚL« Ô ½Ó ±
.—U¼
 “Ú_«
Ó ËÓ —U−
 ý Ó Ð W¹UM
Ú _U Ó F« vKŽ ¨U½¡ö
Ó ÓÔ“ UNO i Ô Ó½ ¨Ì U²ô Àö
^ × Ó ŁÓ V
Ô ²ÔJÚ½Ó ≤

µ∑

Ídz«e−«
^ —œUI«
 b³Ž Ô dO_«
Ô

‰ËÓb?  ²?ŠU?
^ « ‰ö? Ú ?Ð Y?¹b?×?
Ó ?« U?N??¹—U?ð w?
W?ÔO?] ?Ðd?ÓF?Ó « W?Ô ]_«
Ô X?O?Ó ?K?Ô²?Ы
X  ²Ô «
Ú MÓ× Ú dÓ³²Ô‡š
Ú ËÓ    X
Ú «∫Ú OÓK²ÔЫÚ
U?Nð«ËdÓŁÓËÓ UNð«dO?Úš  GÚ²Ý«
Ó ‰ö Ú w
UF Î L?
Ó Þ
Ó pÓ –ËÓ ¨UNO{«—_ W¹]—U?LF²Ýô«
Ú KÓLŽÓ  «
X Ì —u?
Ó ŁÓ —uN Ôþ v?≈ «c¼ Èœ√ ] bÚ ÓËÓ ¨UNÓ×?  UB   W¹]d?A Ó W‡?] ¹œU*«
Ó ³«Ë =
 ËÚ√Ó s?
Ú N?½UÞ
¨r? Ó BK??
Ú ŽÓ ÎU?ŽU?
œ Êu? Ú Ô Ï‰U?DÐÚÓ√ U?¼œU?
Ó ¨5Ó K?=²?Ó×?
Ú *«Ô œdÚÓÞ v?K?ÓŽÓ
rÚN² Ób=IÓ ∫
Ô rÚN²FOK
Ó ÞÓ  L«
¨bÔ¼U− Ô dO Ô _« Ó rÔN?²FOK
Ó ÞÓ w?
wðQ¹ÓËÓ ¨rÚNÐuF ý Ô W «d
Ó Ó vK?ÓŽÓ UþUH Î ŠËÓ

^ dz«e
 −«
Ó —œUI«
 bÔ³ÚŽÓ

µ∏
ÌW?F?Ó³?ÚÝ
Ó ËÓ ÌW??¾?ÓL?½U?L?ŁËÓ Ìn??√Ó ÂU? Ó ¹√] /u?¹U? d??N?ÚÓý w?
Í
Ó ŽÓ ¨—U? ^ d?z«e?
 −? Ó ?« —œU?
 ÓI?« b?
Ô ³?ÚŽÓ d?Ô ?O? _« Ó ËÔ
Ó b?
¨…Ìb]Ž WÌO]Ý«—
 œ  U
Ì IÓKÓ×
Ó Ð tÐU³ÓÓý w
oÓ ×Ó ²ÓÚ« .W¹]dz«e
 −« Ó dÓ¼ÚËÓ WEÓ

Ó Ê« Ó Ô ÈdÓ Ô sÚ  W̹ÓdÚ Ó w
©Â±∏∞∑®
Ô OŠ
Y Ú ¨t²?LÓJÚŠË
 tLKÚŽËÓ t?²
UI Ú  œ«
Ó ŁÓ s Ó “Ó U?LÒ  ¨œ«bG Ó ÐÓËÓ o?
Ó A ÓœËÓ Ê«
Ó dÓ¼ÚËÓ w
¡UL
Ô K?ÓF« Ô UNLÔE?
= MÓ¹Ô ÊU
Ó Ó
.V = D«
= ÂuK ŽÔ i Ó FÚÐÓËÓ ¨WÓHÓ Ó KÚH«
Ó ËÓ UO
«dG−«ËÓ a¹—U
Ó ²« ] ËÓ WÓGÓK«
^ ” Ó —ÓœÓËÓ ¨r¹dÓ J«
Ó Ê¬ Ó dÚI«
Ô k Ó HŠ
Ó
bÔ³ÚŽÓ dO _«
Ô `
Ó −Ó Ó½ ¨©Â±∏≥∞® Ós?OŁöŁËÓ ÌW¾L  ½ULŁÓËÓ Ìn√Ú ÂUŽ Ó tÔM‡ Ó Þ Ó OÒ ?½ÚdÓH«
Ó ËÓ Êu Ó q Ú U ÓbÓMÚŽ
] ²ÓŠ«
Ì
 ÐÓ  «—U?
¨…ÎdÓ¼U B²?½«Ú o
Ó I?]×
Ó
Ó ¨s¹
 b?
Ò « w?O× Ó ÁÔbÔ«ËÓ t?Ô
Ú Ô d?Ô O _« Ó Ý√
] Íc?«] g  OÚ−?Ó « …œU?
Ó O  w

 —œU?I«Ó
ÁÔbÓŽUÓ Ý Ó bÚ ÓËÓ ¨WΊ Ó œU

Ó dÓzU
 š Ó ËÓ ¨…dO³ Î Ó rÓz«e  ¼Ó WO] ½
 dH«  « u]IUÐ Ô o Ó ×Ó Ú√ÓËÓ
…ÎdO¦
Ó ∫Ó WΊ
Ó œU

t? d?ÔÞ
Ô ËÓ ¨t?M?Þ  U?F?L?Ð t?Ô²?Ô
Ód?F?Ú ÓËÓ ¨U?O?
«d?ÓG?Ú−?
Ó ËÓ r? Ô K? t?Ô²?ÔÝ« Ó –Ó w?

Ó —Óœ p?
t²ŽU
Ó − Ó ýÓ ËÓ ¨‰U  w
t²LÓJÚ×
 ²ÓI«  Ð ”U
Ô M« ] V Ó −  ŽÚQÔ
Ó ¨tz«dÓ× Ú Ó ËÓ tJU
 ÓËÓ
.Ìn ^uÓðÓ ÊËÓ œÔ U UÎ ŽÓ dÓA Ó ŽÓ WÓFÓ³ÚÝ
Ó XÚ « Ó œÓ w²«] ¨„ —UF  L«Ó w

dB? Ô L²ÓF?ÚÓð ¨WÔ¹]dJ?


Ô MÚŽÔ vKÓŽÓ b? Ó Ú F«
Ó —œU
 ÓI?« b³ÚŽÓ d?O _« j Ô DÓš Ô X? Ú ½U
Ó
Ì M?ÓÐ WÓ¹]d?JÓ
ÕU− Ú F?Ó « WÓÝU?
Ó O «= Ác?¼ o Ó bÚ ÓËÓ ¨t?U
Ó ³?]Þ  ÐÓ—Ú≈ËÓ Ë=bÔF?Ó « …QÓłU?
Ó HÓ Ô
Ú ◊ö²š«∫
tOKÓŽÓ d _« Ú tUÐÓ—≈
Ú
Ì WÓM?ÓÝ
n√ Ô WÓdÓFÚ Ó w
W?Ô¹]dJÓ
Ó ©·ËdG«® Ú F«
Ó tÔ²?Ô ‡¹]dIÓ³ÚŽÓ X
Ú K]−?
Ó ðÓËÓ ¨dO³
Ì Ó
¨UNMÚ  rÌ Ú  q Ú « ¨ÂU
^ Ô vÓuÚ²ÓÝ Ì Ú√Ó …b]Ž v≈ tÔA
Ó OÚł
Ó rÓ ] Ó –≈
Ú ¨©Â±∏µ≥® sO Ó LÚš Ì
Ó ËÓ ÀöŁ ËÓ W̾ÓL½UL
 ŁÓËÓ
 ½ÚdÓH«
v≈ WÔO] Ó  « Ô u]I«
Ô X  KÓ Ó ËÓ U bÓMÚŽËÓ ¨©·ËdG«® Ô dNMÓÐ W?DO× Ó L« Ô ¨ ‰U³−« s Ú  q Ó WL] vKÓŽÓ
Ì ³Ół
w
ÎW?ŁÓb×?
Ú ¨Ô ÌW¹]uÓ Ì U?ÐÓdÓC?
Ó Ð ¨d?O _« Ô «uÒÔ U?NOÚK?ÓŽÓ ÚXU?Ó NÓÚ½« ¨‰U?³−« Ác?¼ Ús V?¹dÓI?« q  N?Ú «
]

 ËÓœÓ√Ó s
X?
Ú K]−? Ó ðÓ U?L .œU?  ²?ÓF«
Ó Ë ‰U?  L«Ë Ó ‰U?  ł Ó d?= « w
¨W?Ί Ó œU?

Ó dÓzU? š Ó U?N?
u?H Ô
 « Ú  ÁdO
 žÓËÓ Õö «∫
= œU  ²ÓF«
Ó
Ì ÀöŁ ËÓ W̾LÓ½UL
 ŁÓËÓ n Ì Ú√Ó WÓMÓÝ Ó ©…dÓ³Ú¼Ó dNÚ½® Ó WÓdÓFÚ Ó w
WÔ¹]dJÓ Ó tÔ²‡Ô¹]dIÓ³ÚŽÓÚ
Ú F«

 dÚ(«
Ó
WO] ½ÚdÓH«Ó  «uÒIU Ô Ð ¨dO  _« Ó g Ô OÚłÓ ◊UŠ Ó √Ó Y Ô OÚŠÓ ¨©Â±∏µ≥® sO Ó LÚš Ó ËÓ
…Ó—«d Ó Ó U¼uŽd]ł Ó ËÓ ¨WL¹e Ó N« Ó ‰ ] –Ô U¼u «–√ Ó v²]Š Ó ¨rB Ó FÚLUÐ —«u « = WÞUŠÓ ≈

Ó d]HÓð∫
Ó q
Ó ²Óš«
Ú  K]Š
X Ó ËÓ ¨UNÓ UE Ô ½ q ] ²Óš«Ú v²]Š Ó …Îd]L²Ó Ú Ô WÔÓdÓFÚL«
Ó X  OÓIÐÓËÓ ¨dÝ Ú _« Ó ËÓ q  ²ÚI«
Ó
Íc«] dNÚM« ] ÈuÓÝ  rÚNÔÓ QÎ− Ó KÚ Ó œu Ô MÔ−«
Ô b−  ¹Ó rÚÓËÓ ¨UNÓ
u HÔ Ô w
v{ Ó uÚH«Ó
UÎÓ—U
 ð∫
Ó UH
Î K=
Ó Ô
UÎHÓK= Ó Ô ¨Âö  E« ] `  MÚłÔ X Ó × Ú ðÓ d]
Ó bÚIÓ
Ó rÚ¼ÔbÔzU Ó U ]√ÓËÓ ¨rÚNÔMÚ  dO¦ Ô J«  ‚
Ó tO
Ó džÓ
 NÓÐ W?ÔO?] ½Úd?H?« WÔ u?
 z«e?
r? Ó J?׫ Ô X? U? Ó Ó{ U Ób? Ó M?ÚŽ.ÈdÓÝ Ú _«
Ó ËÓ v?K?Ó²ÚÓI?« ÁÔ¡«— Ó ËÓ
rOE
Ó MÚðÓ   Ú œU Ó ŽÓ√ÓËÓ ¨WΦ¹ÓbŠ Ó Wι]dJÓ Ú ŽÓ  « Ì œ« Ó bÓ ≈Ú UNOÚ≈Ó X Ú KÓÝÓ —ÚÓ√ ¨UNð«u] Ô
µπ
.tO

 mÓUÐ
Ó ËÓ d ÚÓ_« w
bÓNÓ²Ół«∫
Ú vKÐÓ√Ó ¡ö  _«  œÓb]−  HÔ
Î ÐÓ dO Ó gO Ô ł Ó UNÓO
Ú vKÓÐÚ√Ó w²«] ¨„ Ô —UF L« Ó   Ó ²Ó
Ó ¨UN
u Ô
 I« n ÚuÓ «Îd?ÒDÓC
‰U² Ú Ô tÔ Ó HÚ½Ó bÓł Ó ËÓ tÔM]JÓ ¨UHOM Î ŽÓ ÎôU?² q Ó ðUÓ ÓËÓ ¨UÎMÓ Ó Š Ó
rÚNÔÚM d?Ó¦√
Ó ÚX½UÓ ÓWO] Ú½dÓÓH?«  «u]ÔI« ]ÊÓ_ ªÁœuM  ł Ô …UOŠ Ó vK?ÓŽÓ UþUH Î Š
Ì OÚý
a Ó s Ó OÚÐÓ UNO
‚ Ú d=HÓðÔ rÚÓ `Ó Ð«c  Ó »U  JÓð—U Ú Ð XÚ U Ó Ó UN½_ ] ËÓ ¨…Îb]ŽÔËÓ «ÎœÓbÓŽÓ
Ì◊Ëd??A?
Ô Ð ÎU??²? ]ÓR?? Ô ÎU??×? K?Ú∫
Ô W?Î ?½Ób?
Ú ?¼Ô  ½ÚdÓH«  Ë√
v?≈ ÁÔdÔHÓÝ Ó UNO
—Ód]IÓðÓ ¨s Ó OO= Ó lÓ Ó WνÓbÚ¼Ô bÓIÓFÓ
Ó ªq Ì HÚÞ Ú …Ì√ÓdÓ « Ú ËÚ√Ó
.WÌU
] šÓ WÌŁö Ó ŁÓËÓ W̾ÓL½UL  ŁÓËÓ n Ì √Ú ÂUŽ
Ó UNO
w Ó
=uÔðÔ w²«] o Ó AÚ Óœ v≈ dÓ
U Ó r]ŁÔ ¨UOdÚðÔ
Ó Ý
.©Â±∏∏≥® ÓsO½ULŁÓËÓ
.dOÚÓ)« v≈ o
Ó
=uÓ*«∫
Ô UL  Ô
Î NK  FÚ]A?K ÎU?LNKÚ Ô ¨W?Ô ¹—uÚ]¦?« —œU
V  I« Ó b?  ³ÚŽÓ d?O _« —U Ô J Ó
√Ú X? Ú OÓIÐÓ b? Ú IÓÓ
¨w  dÓH«
= ½ Ó ‰ö?  ²Šô« Ú b]{  WÌKÓ«u?  ²Ó Ô  «— Ì uÚ¦Ó   Ú bÓN?] ÓËÓ ¨Í = dz«e  '« Ó
«Ëb^ŽÓ√ÓËÓ ¨b¹b Ì ł Ó Ús …—ÓuÚ¦« ] ‰UF Úý≈ w
«dO³ Î Ó U UNÝ≈ Î ÁÔœuÔ ÔMł Ô rÓNÓÝ Ú √Ó Ú–≈
bÓFÚÐÓ öO Î ł ÂËUI  ¹Ô V Ô FÚ]A?« w Ó IÐÓËÓ .œ«b Ì Ž≈ Ú dÓOÚÓš UNÓ Í ] dz«e?  −« Ó V Ó FÚA« ]
t?ðu?
] I?ÔÐ t?ÔI?]I?ÓŠ∫
Ó Ó‰ö??ÚI?²?Ýô« ŸÓe?Ó²?Ó½«Ú ÂU
Ó ŽÓ ‰öI Ó ²Ýô« Ú ŸÓeÓ²Ó½«Ú v²]Š Ó ¨s Ô OK Ì ¹Ó ô —«d Ì ≈ Ú ËÓ ¨W̳ÓKÚ Ô …Ìœ«—SÐ Ó ¨qOÌ ł 
.tUC
Ó ½ËÓ w  ½ÚdÓH?Ó «  n?½Ú√Ó rÓžÚ—Ô ¨©Â±π∂≤® 5?  ËÓ s?  OÚM?ÓŁ«ÚËÓ W̾?ÓLF?  n?√
= ? Ó ²=Ý Ú ðË
.Ád³^JÓð∫
Ó tðËd³Ół bÓFÚÐÓ ¨bO Ì Ný Ó ÊuO  KÚ nB½ËÓ ÌÊuOÔKÚ s Ú  dÓ¦ÓÚ√Ó ÂÓb] Ó ÊÚ√Ó bÓFÚÐÓ ¨tðËdÔ³Ół
Ó Ó ËÓ
.U U
Î ŽÓ sO Ó ŁöŁÓËÓ ÌW¾Ó s Ú  dÓ¦ÓÚ√Ó Â« Ó œÓ ‰ö Ì ²Š« Ú

…Ï¡U
Ó {Ó ≈
Ó ðÓËÓ ¨WO]ÐdÓF«
U²ÓFÓK]D Ó W ]_«
Ô …bÓŠ
Ú ËÓ o¹ Ú ²Ó - U
 eL? Ó dÐ - ÊU¹
Ó ½ÚdÓ
ÓËÓ UO½UD¹  dÓ³ÚJ«
Ô ÊU² Ó XD
 ÓËÚb« Ó D
] š
Ó
U ½ÚdÓ
Ó X
Ú K?]²ÓŠ«
Ú ËÓ ¨wÐ
= dÓF«
Ó ‚ Ó Ð U?O½UD¹dÐ X
 dÚ]A?« œö Ú Ó
¨UNO{«—√Ó s
Ú K]²ÓŠU? Ú  Ì¡«eł  ²Š«
Ú √Ó ‰ö? Ú v≈
dz«e
 −«
Ó ¡UL
Ô KÓŽÔ lÓLÓ²ÓłU
Ú
Ó ¨œU  WÔAO
 ³ÓF« Ó F Ó  
Ú —Ób]J
Ó ðÓËÓ ¨œö  X
Ô ³«  ÐÓdÓD
Ó {U = ÐdÓF«
Ú
Ó ¨w Ó »  dGÚL« Ó Ð
Ó œÓö
¨w  ½ÚdÓH«
=  FÚ²Ýô«
Ó —UL  ‰U
Ú b]{  C
Ó M«
= v≈ rÚ¼ÔœÔuÔIÔ¹Ó rOŽ
Ì “Ó ‰
Ó uÚŠ Ó HÓ²ô«
Ó ·U  «Ë—Ôd] ÓËÓ ¨Â±∏≥∞ WÓMÓÝ
Ó
÷UN½Ú≈ vKÓŽÓ q
Ó LŽÓ Íc]« ¨—œU
 I«
Ó bÓ³ÚŽÓ dO _«
Ó tÔMÓÐ«Ú rÓ^Ł ¨s¹b« wO×
Ú Ô dO
Ó _« Ô Ž]e« «c¼ ÊUJ
Ó rO Ó
Ó
XOÓIÐÓËÓ ¨tÐ—ÚœÓ vKÓŽÓ «Ë—U
Ô ÝÓ ËÓ ¨Á—U?J
ÚÓ√ «uKLŠ —« Ú  ‰U
Ï u]ÔŁ ¨ÁbFÚÐÓ s  CÓ M« Ó ðÓ r]ÔŁ ¨t uÚ Ó
= W?Ó¹«Ó—Ó rÓK]
ŸU?
Ó D Ó ²?ÓÝ«
Ú ËÓ ¨Â±πµ¥ WÓMÓÝ = MÞ
Ó w? Ó u?
Ó « d¹d
 ×? ] W?NÓ³?Úł
Ú ²« Ô eÚŠ f
Ó » Ó Ý Ó ¨…Îd]L²?Ó
] Q?ÓÓð v?²Š Ú Ô  «—
Ô u?Ú ¦«
]
.±π∂≤ WÓMÓÝ
Ó U Ú  ‰ö
Ó ½ÚdÓ
Ó s  IÚ²Ý
Ú ô« Ó ²½«Ú tðUOÓ×C
 Ÿ«e Ú ðÓËÓ Í
= dz«eÓ VFÚA«
 '« ] œuN Ô ËÓ ÁœuN
 ł  − Ô Ð
∂∞
 M«
h ] Í bÓ¹Ó s
Ó OÚÐÓ

øWÓO]ÐdÓF«
Ó œÓö
Ó ³«  FÚ²Ý
 WÔ¹]—UL Ú ô«
 ‰Ô ËÓb«
^ X  K]²ÓŠ« Ó LÓ ±
Ú «–U
 ²ŠÚô« vKÓŽÓ WO]ÐdÓF«
ø‰ö Ó W ]_«
Ô q FÚ
œ^—Ó ÊU
Ó Ó n
Ó OÚÓ ≤
øÍ
^ dz«e
 −«
Ó —œU
 I«
Ó bÔ³ÚŽÓ dO Ó bÓËÔ s
Ô _« Ó ¹√Ú ≥
øÍ
^ dz«e
 −«
Ó —œU
 I« Ô Ó_« UNÓÝ
Ó bÔ³ÚŽÓ dO Ó —ÓœÓ w²«] ÂuK
Ô F«
Ô U Ó ¥
ødÓz«eÓ−«
Ó ÊuÓ OÒ ½ÚdH«
Ó q ] ²ÓŠ«
Ú v²Ó Ó µ
øWO]
 ½ÚdH«
Ó  « u]IU
Ô Ð WL¹e
Ó N«
Ó ‚U×
 Ú≈ vKŽ —œUI«
 bÔ³ÚŽÓ dO _«
Ó bÓŽU
Ó Ý
Ó Íc]« U ∂
Ó O= ½ÚdÓH«
ø5 Ó ‰U ²Ó w
—œUI«
 bÔ³ÚŽÓ dO _«
Ô Ú « U UŽ
d]LÓ²ÓÝ Î rÚÓ ∑
øWÔ¹]dJÓ
Ú F«
Ó —œUI«
   _«
b³ÚŽÓ dO Ó jÔ DÓš
Ô  
Ú bÓLÓ²ÓŽ«
Ú Âö
Ó ŽÓ ∏
.©·ËdG«®
Ô WÓdÓFÚLÓ ¨—œU
 I«
Ó bÔ³ÚŽÓ dO
Ô Ó_« UNLÓÝ
Ó —Ó w²«] WÓ¹]dIÓ³ÚF«
Ó WD]«
Ô dÔÔcÚ½Ó π
Ó O= ½ÚdÓH«
ø5 Ó lÓ Ó ÌW½ÓbÚ¼Ô bIÚŽÓ vKÓŽÓ —œU
 I«
Ó bÔ³ÚŽÓ dO _«
Ô o Ó  ±∞
Ó
«ÓËÓ «–UL
øÍ
= dz«eÓ'«
Ó V ]  WÎLÓNKÚ Ô ¨—œU
 FÚAK  I«
Ó b³ÚŽÓ dO
 _«
Ó —U Ú OÓIÐÓ n
Ô JÓ
Ú√Ó X Ó OÚÓ `
Ô {
= uÓ½Ô ±±
Ó IÚ²Ý«
øUNÓö Ó XIÓI]Š
Ú dÔz«eÓ−« Ó v²Ó Ó ±≤
ULO
W×O× ] dOÚžÓ …—U³
Ó B«  ÂU
Ó F« Ó √Ó © Ó ŽÓËÓ ¨W×O×
® W ö ] …—U³
Ó B«  ÂU √
Ó F« Ó © ® WÓ ö
Ó ŽÓ lÔC
Ó ½Ó ±≥
∫wðQ¹
© ® .‰öI
 ²Ý
Ú ô«
 q OÚMÓ bON
Ì ý  KÚ n
Ó ÊuO Ú ½ËÓ U½uO
Ó B Î KÚ Êu
Ó ¹Òdz«e
 −«
Ó ÂÓb] Ó
© ® .WÌMÓÝ
Ó WÓ¾Ó dz«e
 − Ó KÚ w  ½ÚdÓH«
^ Ó ‰öÔ ²Š
Ú ô«
 d]LÓ²ÓÝ«
Ú
© ® .g
Ó OÚ−«
Ó s¹ b«
= wO× Ô  _«
Ú Ô dO Ó fÓ Ý
] √Ó
© ® .±∏±∑ ÂU
Ó ŽÓ —œUI«
 bÔ³ÚŽÓ dO _«
Ô bÓËÔ
© ® .dNÚM« Ô WÓdÓFÚ Ó w
w
] w
å·ËdG«ò  ½ÚdÓH«
= Ó g  OÚ−«
Ó bÔzU
 ‚ Ó džÓ
∂±
W¹uG bz«u

¨t?Ð ‰
Ó eÓ½Ó ∫ÊUÓ LÓUÚÐ q?
 J? ] Š
Ó ËÓ ¨U?NJ]
Ó ∫…ÓbÓI?ÚF«
Ô q?] Š
Ó ËÓ ¨UŠU
Î ³?Ó Ô —U
Ó ∫ôö
Î ŠÓ ¡Ôw?
Ú A«
] q?] Š
Ó ∫q
] Š
Ó
Ë√ Ú Ô√ v?KÓŽÓ WÌÓËÚœÓ ¡ö?
Ú ÈdÓš Ú « ∫‰ö
Ô O²Ý Ô ²?Šô«
Ú ËÓ ¨«d
Î NÚ Ó UN?ÓOÚKÓŽÓ X? Ú « ∫Èd?Óš
Ú ÓuÚ²ÓÝ Ú √Ô WÎÓËÚœÓ W
Ï ËÚœÓ X
Ú K?]²ÓŠ«
Ú ËÓ
.«d
Î NÚ Ó UNÓMÚ  ¡ÌeÚł
Ô vKÓŽÓ
ωö²Š«
Ú ] ²ÓŠ«
q Ú ∫‰u
Ô IÔ½Ó ±
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dÓLÓFÚ²ÓÝ«
Ú Ô LJÚ½Ô
∫q

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ] GÓ²ÓÝ«
q Ú
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dÓ³ÓJÚ²ÓÝ«
Ú
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dÓA
Ó ³Ú²ÓÝ«
Ú
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ] IÓ²ÓÝ«
q Ú

ÎUFLÓÞ
Ó ∫wðQ¹Ó ULO W³ÓÝUM
 L«
Ô WLÓKJU
Ó Ð ⁄«d
Ó H«
Ó ú
Ô LÚ½Ó ≤
Î UþUHŠ
ÆUNð«dÓOÚš  GÚ²Ý«
Ó ‰ö Ú w
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdÓz«eÓ−«
Ó Êu  ½ÚdÓH«
Ó O^ Ó q Ú « -√
] ²ÓŠ
ÎUŽU
Óœ .rÚN½UÞ
Ó Ë√
Ú sÚ ŽÓ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ„
Ó —UF
 L«
Ó ‰U
Ô DÓÐÚ_« Ô IÔ¹Ó -»
Ó œu
U³ÎKÓÞ
Ó ÆrKÚFKÚ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UÎOÒ uÚ¹Ó WÝ
Ó —ÓbÚL«
Ó v≈ dÔC Ú ½Ó -‡ł
Ô ×
Æs
 Þ
Ó u«
Ó  « ËÓdÚÓŁ vKÓŽÓ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW U
] F«
Ó o 
«dÓL«
Ó vKÓŽÓ k  ½Ô -œ
Ô

UγҊ
Ô

 Ó sOÐ vMFL« w ‚
∫wðQ¹ ULO ¨◊uD
Ï Ú Óð w²«]  ULKJ«
Ôš UN²Ó× Ó ÚÓ Ó dÚH«
Ó ` Ô {
= uÓ½Ô ≥
.w
= FO³D«
] “U G«
Ó ËÓ ‰Ë  d¹
 dÔ²Ú³« Ú ²ÓÐ dÔz«eÓ−«
 bB Ú ðÓ -√ / ±
Ó dÔN²ÓA
.Ì…d¹eł ·ô¬ WFÓÐÓ—ÚÓ√ vKÓŽÓ WÔO] O½Ëb½ù« dÔz«e
 −« Ô eðÓ -»
Ó b¹

∂≤
.dz«e
 −«
Ó d¹d×
 ðÓ ‰U Ú  q
 DÓÐÚ√Ó s Ï DÓÐÓ —œUI«
 bÔ³ÚŽÓ dO
Ô _«Ó -√ / ≤
.rÔL^OÓ²«
] q Ó DÓÐÓ ¡U
Ô L«
Ó dÓC Ó «–≈ -»
Ó Š

ÊUe«
] · Ô dÚþ
Ó u‡×‡M«

√dI½
 bÓFÚÐÓ g
¨Áb«Ë  OÚ−« Ó  rÓK]
Ó …ÓœUO  ³ U
Ó ðÓËÓ ¨Áœö  ²Š«
Ó ½ÚdÓ
Ó ‰ö Ú qÓ ³Ú Ó Í
^ dz«e
 −«
Ó —œU
 I
Ó « bÔ³ÚŽÓ dO
Ô _«Ó bÓËÔ
ÎU?I×KÚ Ô …ÎdÓ¼UÐÓ Ì «—U?B²½«Ú o
Ó I]×?
Ó Ó
¨ö
Î OÚÓ WÓ¹]dJÓ ?
Ú F«
Ó jÓ DÓ«
Ô rÔÝ
Ô d?Ú¹ÓËÓ ¨«—UN Ó ²Š
Î ½Ó ‰ö Ú ô«
 qÔ ðU?IÓ¹Ô ÊU
Ó ÓËÓ
.…dO
Î ³Ó dÓzU
Ó š  ²Š
Ó ‰ö   «u]IÔÐ
Ú ô«

kŠö½
Ó ¼ËÓ ¨WIÓÐU «
©ÎöO ¨Î«—U?N½ ¨bFÐ ¨q³ ® w? Ó …d I?ÚH« w
◊uD
Ï š Ú ðÓ w²«]  U?LKJ«
Ô U?N²Ó× Ó Ê]√Ó ±
Íc«] s
 Óe«
] vKÓŽÓ X
Ú ]œÓ ©q Ó WÔLÓKJÓ
Ó ¨q
Ó ³Ú ®  tO
Ô FÚH« 
 À
Ó bÓŠ
Ó Íc« s
 Óe«
] vKÓŽÓ X
Ú ]œÓ ¡UL
Ï Ý Ú √Ó
¡UL
Ô Ý Ú _«
Ó p  ËÓ ¨Áœö
Ó c  ²Š«
 Ð ‰ö Ú qÓ ³Ú Ó ¨dO
 _«Ó …Ôœô Ú ½UÓÓ bÚIÓ
Ó ¨©bÓË®
Ó Ë X Ô q  tO

Ô FÚH«  ÀÓ bÓŠ
Ó
.a«...........¡U ¨WMݨÂu¹∫ÎUC¹√ ¡ULÝ_« Ác¼ s Ë.©ö Î OÚÓ ¨«—UN
Î ½Ó ¨bFЮ
Ó
.WÔ×
Ó ²ÚÓH« UN³B
Ú ½Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨WÏÐu
Ó BÔ MÚ Ó ÊU
Ì Ó“Ó ·Ëd
Ô Ô w
þ Ó ¼ ¨◊uD
Ï Ôš UNÓ²Ó×
Ú Óð w²«] ¡UL
Ó ÝÚ _«
Ó Ê]√Ó ≤

Z²M²½
.q
 FÚH« ÀËbÔŠ
Ô s
 ÓÓ“ vKÓŽÓ ‰
^ bÔ¹Ó rÏÝ«
Ú ÊU
 Óe«
] · Ó dÚþ
Ó Ê]√Ó

ÆWÔ× Ó t³B
Ó ²ÚH« Ú ½Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨»u
Ï BÔ MÚ Ó ÊU
 Óe«
] · Ó dÚþ
Ó Ê√
]

∂≥
»—b²½
± V¹—bð
∫WOÓðü«
  «—U³
  s
F« Ó  …Ì—U
Ó ³ÓŽ q
= Ô w …Ӝӗ«
 u«
Ó ÊU
 Óe«
] ·Ëd
Ó þÔ s
Ô O=FÓ½Ô

.WÎMÓÝ
Ó WM¹b
Ó L«
Ó w
X
Ô ¦ÚJÓ Ó ±

.ö  √Ó dÓ
U
Î OÚÓ wš Ó Ý
Ó ≤
.fOL
 Ó ÂÓuÚ¹Ó WO]ÐdÓFÓ«Ú WGÓKÔ«Ú ÊU×
« Ô ² «
Ú bÔIÓFÚ¹Ô ≥
©œuL× —bOŠ® dÔ¼ÚœÓ UMÓÓ ÊU
Ó Ó d¼
 b«
] qÓ ³Ú ÓËÓ ... «—u
Î CÔ Š
Ô U½—u
 CÔ Š
Ô q
Ó ³Ú Ó a¹
Ô —U
 ²«
] ·Ó dÓŽÓ U ÓËÓ ¥

.¡U Ó KÚ²«  
Î Ó “UH Ô bÚ¼Uý
Ó µ

≤ V¹—bð
∫WOÓðü«  Už«d
Ó H«
Ó sÓ  ⁄«d
Ì Ó q Ó ÝUMÓL«
= Ô w V Ô ÊU Óe«
] · Ó dÚþÓ lÔC
Ó ½Ó

Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆVOK
Ó ×«
Ó X
Ô ÐÚdý
Ó ±
.dNÚE«
^ …ö ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
Ó ¡«b
Ó G«
Ó X
Ô ÚËU
Ó MÓðÓ ≤
Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆi¹
Ó dL«
Ó   Ô —Ú“Ô ≥
Î ²LÚ Ô ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWI¹
ÆUF Ó b׫  Ú√Ó ¥
Ó w
wC
ÆWÓdÓFÚLÓKÚ U¼Óœ«b
 FÚ²Ý«  ²Š
Ú ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆƉö Ú ô«  u] Ô T
  «  HÓ¹Ô dO
Ô łU  _«Ó g
Ô OÚł
Ó ÊU
Ó Ó µ

≥ V¹—bð
∫WOÓðü«
 …dÓIÚH« w …œÓ—«
 u«
Ó  U ž«d
Ó H« Ó  ⁄«d
Ó s Ì Ó q
] Ô V  MÓL«
 ÝU Ô ÊU Óe«
] ·  dÚEÓÐ ú
Ô LÚ½Ó

Ô F?ÓKÚ¹ÓËÓ ¨............ X?OÚ³?Ó « v≈ œu?


…ÓdÓÔJ?« V Ô F?Ô¹ÓËÓ ¨............. WÝ
Ó —Ób? Ó « v≈ rÏU?Ý
Ú L? Ó V
Ô ¼Óc?
Ú ¹Ó
tðU³ł«ËÓ s
Ú  wN²ÓMÚ¹Ó U bÓMÚŽËÓ ¨» Ó ................ ʬ
Ó …ö
 dGÚL« Ó dÚI«
Ô √ÔdÓIÚ¹ÓËÓ ¨dB Ó ...............
Ú F«
. ............... ÂuÚ]M« v≈ bÔKÔ
Ú ¹Ó WO²ÒOÚ³«
Ó

∂¥
¥ V¹—bð
∫»
Ï dÓFÚÔ Ã
Ï –u
Ó LÔÓ½ ≠√

ÎUŠU³Ó
Ó WÓHO
Ó × B«
Ó bÏUš
Ó √ÔdÓIÚ¹Ó

.WÔL]C«
Ó tF
Ú—Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨Ÿu
Ï
ÔdÚ Ó ŸÏ—U
 C Ï FÚ
∫√ÔdÓIÚ¹Ó
Ó Ô q

.WÔL]C«
Ó tF
Ú—Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨Ÿu Ï ŽU
Ó ∫bÏUš
Ï
ÔdÚ Ó q Ó

.WÔ× Ó t³B
Ó ²ÚH« Ú ½Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨»uÔ Ó tÐ ‰u
Ï BM Ó ×B«
Ï FÔHÚ Ó ∫WÓHO ]

.WÔ× Ó t³B
Ó ²ÚH« Ú ½Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨»u
Ï BÔ MÚ Ó ÊU
Ì Ó“Ó ·
Ô dÚþ
Ó ∫UŠU
Î ³Ó
Ó

∫j
Ï š
Ó t²Ó×
Ú ðÓ U »
Ô dFÚ½Ô ≠»
.¡U
Î 
Ó Ó U³ÎFÓB
Ú Ô n
Ô OÚC«
Ó —«Ó “Ó

¡öù«
√dI½
WÔMÓO=KÓ«Ú n 
Ô _«

¨©·ËdÔG«® WÓdÓFÚ Ó w
ËÓ ¨... Ê«d Ó ¼ÚËÓ Èd Ô sÚ  ÌW¹ÓdÚÓ w
Í
^ dz«e
 −«
Ó —œUI
 «Ú bÔ³ÚŽÓ dO _«
Ô bÓËÔ
bÓFÚÐÓËÓ ¨... ·Ëd?G«
Ô dNÚMÓÐ WÓD?O×L«
Ô ¨UÐd«
^ s Ó  Ì…uÓÐÚ—Ó vKŽÓ ¨t?AOÚł
Ó ÂU
 Ú  rÌ
Ó Ú√Ó s Ú  q?
^ Ô vuÚ²ÓÝ«
Ú
U?NO
vC ÓËÓ ¨UO]dÚÔð v≈ UNö
Ó š d?ÓÓ
UÝ ¨ÌW½bÚ¼Ô bIÚŽÓ v≈ d?Ó O _« Ó O^ ½ÚdÓÓH« UŽœÓ ¨ÌW?OÓ «œ „
Ó Êu Ó —UF
 Ó
.dB
Ú ]M« ÈdÓA Ó š ‚
Ú ÐÔ tÔUÓOÓÓš UNö Ú —UH
 ðÔ rÚÓ ¨s
 Óe«
] s Ó  …Îb] Ô

∂µ
Ô kŠö½

ÌW? u³Ú Ó ¨ÌWMÓU?Ý


Ó ? Ó ÌnÓ√ v?KŽÓ U?NMÚ q
y Ô q?
Ó LÓ²Óý«
Ú b?
 Ó ¨◊uD
Ï Ú Óð w?²«]  ULK?J«
Ôš U?N²Ó×? Ó Ê]√Ó ±
.Õu²
Ì HÚ Ó Ì·dÚ×
Ó Ð
©…uÓÐÚ—®
Ó U¼œÓdÓHÚ Ô Ê]Ó_ ªWL
Î zU ‰ËÒÓ_« w
 
Ú ¡U
Ó łÓ ©ÈdÔ ¨UЗ®
Ô s OÚO]Łö¦«
^ s  OÚLÓÝ
Ú ô«
 nÓ √Ó Ê]√Ó ≤
.¡UOUÐ ©W¹ÓdÚÓ ® U¼ÓœÓdÓHÚ Ô Ê]Ó_ ªÌ¡U¹ q Ó vKŽ w½U]¦« w
 
 JÚý Ú ¡U
Ó łÓ ËÓ ¨Ë«uUÐ
tÔŽÓ—U?C Ô Ê]_
Ó W?ÎL?
Ó zU
 ‰  Ë]Ó_« w?
 
Ú ¡U
Ó ł Ó s?O?OÒŁö?¦«
Ó ¨ ©v?C?Ó ¨UŽœ® ^ s?O?KF?ÚH« n?
Ó √Ó Ê]√Ó ≥
.¡UOUÚÐ ©wCIÚ¹®  Ô Ê]Ó_ ªÌ¡U¹ q
Ó tÔŽÓ—UC  JÚý
Ó vKŽÓ w½U]¦« w
 
Ú ¡U
Ó łÓ ËÓ ¨Ë«uUÐ ©uŽbÚ¹®
Ó
ö Ì q
Î Ô Ê]Ó_ ª¡U¹  JÚÓý vKŽ  
Ú ¡U?
Ó ł Ó ©ÈdÓA
Ú Ð®
Ô rÝô«Ë
Ú ©vuÚ²ÓÝ«®
Ú q Ó  q
 F?Ú H« s Ó √Ó Ê]√Ó ¥
> Ô n

Ì dÔŠ
Ú √Ó WŁö Ú  dÔ¦ÓÚÓ√ ULNÔMÚ 
Ó ŁÓ s

Z²M²½

ÆÕu² Ì dÚ×
Ì HÚ Ó · Ó Ð WÏ u³
Ó  n
Ú Ó ¨WÏMÓUÝ Ó _«
Ï Ó√ ¨WÓMÓOÒKÓ«Ú n Ó Ê]√Ó

v≈ Ÿuł  _«


 d?^ UÐ n Ó q 
Ú √Ó V
Ó Ó WÔ
Ód=DÓ²Ó*«Ô UNHÔ√Ó V
Ó Š  ¦«
Ô ²ÓJÚðÔ ¨W?ÓO]Łö^ ‰UF
Ó
Ú_«
Ó ËÓ ¡UL
Ó Ý Ú _«
Ó Ê]√Ó
.Ÿ—UC Ô UNKFÚ
 ËÚÓ√ ¨œdÓHÚL«
 L« Ô UNLÝ«
Ú

Ú I³Ý
X? Ô «–≈ ô≈¨ Ì q
Ò ¡U¹  J? Î z«œ U?NHÔ√Ó V
Ú Óý vKŽÓ UL Ô ²ÓJÚðÔ ¨W?O]Łö
 ¦«
^ ‚ Ó uÚ
Ó Ó‰U?F
Ú_«
Ó ËÓ ¡UL
Ó Ý Ú _«
Ó Ê]√Ó
.©UOF¹® qFH«Ë©UO½œ® rÝô« w
UL¨WLzU
Î Î V²J²
UH√ Ô Ì Ð

Ó ¡UO

∂∂
»—b²½
± V¹—bð
¨WÌLÓzUÓ n
Ì QÓÐ UN²ÐU²
Ó  V
Ó ³ÓÝ Ô O=³Ó½ÔËÓ ¨wðQÚ¹Ó ULO WÌMÓO=Ó n
Ó s Ì QÐÓ W?ÓOÓN²ÓMÚÔ*« ¨WÓO]Łö
 ¦«
^ ‰UF
Ó Ú_«
Ó ÃÔ d
Ú ²Ó
Ú ½Ó
Ì q
∫¡U¹ Ì QÓÐ Ë√
 JÚÓý vKŽÓ n

.u=−
Ó «Ú w
dÔzU]D« öŽÓ ±
.rÓKÓI«
Ó V Ô ðUJ« ÈdÓÐÓ ≤
©wײ
WH¹dý® w½U−ý Ú  ËÓ w
Ú √Ó s Ú   
Ó L=¼Ó s Ô uK
Ú š
Ó ËÓ ÍdÞUš œÓd]žÓËÓ «bý
Ó X
Ó LÚ
Ó ²ÓÐ«Ú «–S
Ó ≥
.±π∂≤ ÂU
Ó ŽÓ dz«e
 −«
Ó s
 ŽÓ w  ½ÚdÓH«
^ Ó ‰öÔ ²Šô«
Ú öł
Ó ¥
.©¶® w
= ³M« 
] sŽÓ Y¹œUŠÓ s
_« Ó  «dO¦
Î Ó …ÓdÓ¹ÚdÓ¼Ô uÐ√Ó w  B«
^ ÐU×] ÈË—Ó µ

≤ V¹—bð
Ì q
∫¡U¹  JÚÓý vKŽ UNHÓ√ WÐU²
Ó  V
Ó ³ÓÝ Ô O=³Ó½ÔËÓ ¨wðQ¹Ó UL] WÌMÓO=Ó n
Ó s Ì QÓÐ WÓOÓN²ÓMÚL«
Ô ‰UÓ FÓ_«
Ú Ã Ô d
Ú ²Ó
Ú ½Ó
.ÁœUH
 ŠÚ _
Ó `
Ó zUB
 M«
] b^−«
Ó ÈbÓÝ
Ú √Ó ±
©b³F« sÐ W
dÞ® tBFÚÓð ôË U³O³
Î Ó —ÚËUA

Ó ÈuÓ²Ó«Ú p
Ó OÚKÓŽÓ dÌ Ú√Ó »UÐ
Ô Ê≈Ú ËÓ ≤
.W−
Ó NÚ³«
Ó s Ó  «b¹e
Î Ó ‰U Š
 H²Ú ô« vKÓŽÓ Ã
Ô d=NÓ*«Ô vHÓ{
Ú √Ó ≥
.i¹d
Ó L«
Ó VO³
Ô ]D« ÈË«œ
Ó ¥
©œ«bý sÐ …d²MŽ® = vIÓKÚ¹Ó w²³ÓOÚNÓÐ ÊUJ
UŽU³ « Ó Ó Ì ł
ÊU³ Ó × Ú—Ô X
Ó lÚ Ó w Ó —Ú√Ó uÚÓËÓ µ
Ô KÚÝ

≥ V¹—bð
Ì QÓÐ ËÚÓ√ ¨WÌLÓzUÓ n
n Ì QÓÐ UN²ÐUÓ²Ó V
Ó ³ÓÝ Ô O=³Ó½ÔËÓ ¨wðQÚ¹Ó UL] WÌMÓO=Ó n
Ó s Ì QÓÐ WO
Ó N²ÓMÚL«
Ô ¡UL
Ó Ý
Ú _«
Ó ÃÔ dÚ ²Ó
Ú ½Ó
Ì q
∫¡U¹  JÚÓý vKŽ
.©…dÓ³Ú¼®
Ó dNÚ½Ó WÓdÓFÚ Ó w
¨w
=  ½ÚdÓH«
Ó g Ó ·uHÔ w
v{uÚH«
 OÚ−« Ó XK]Š
Ó ±
∂∑
.‰U³
 −« «—–Ô w
UNýUA
Ó ŽÚ√Ó WÔŠ
Ó —U−«
 —uO
Ô ^D« wM³ÚðÓ ≤
.v Ób«
^ s Ó  WÎŽuL
Ó − Ú Ó UNOš√Ó WMÓÐÚô
 dÔŁÓuÚÓ  
Ú dÓ²Óý«
Ú ≥
.V
 ÚdU  K= UD«
] Ð ‚U×  L«
Ô dÔ
U Ô ŸÓdÓÝ
Ú √Ó ¥

dO³F²«
]
∫dÌDÔÝ
Ú √Ó …ÓdÓA Ó ²Ó¹Ó ô ULÓÐ wðQÚ¹Ó UL] bÌŠ«Ë Ÿu{
Ó ŽÓ “ÔËU− Ì uÚÓ w V
Ô ²ÔJÚ½Ó
Ó IÚ²Ý«Ë
¨U?Nö Ú U?N‡²Ó¹]d?=Š
Ô X
Ú UÓÓ½ v²?]Š Ó Ð w
—U
Ó ¨Áœö Ó FÚ²Ýô«
Ó L? Ú » Ó —U
Ó Š¨
Ó ÏY?¹bŠ
Ó wÐd
y ŽÓ d?ÏzUŁÓ ±
∫WOÓðü« —UJ

Ú_UÐ
Ó sOMOF
Ó ²Ó
Ú Ô
.UNÓ¹—Uð
Ô ËÓ tð—ÓuÚŁÓ ÊUJ
Ô ÓËÓ dzU¦«
] rÔÝ«
Ú
.…—ÓuÚ¦« Ó D½«Ú
] WÔ ö
.—UL
 FÚ²Ý  b]{ „—U
Ú ô«  FÓL«
Ó r^¼Ó√Ó
Æ…—ÓuÚ¦«
]  «Ô “U
Ó −Ó ½≈Ú
.‰ö
 IÚ²Ý
Ú ô« Ô dÓÞ ULÓ¼Ô W ÓËU
 o¹ Ó IÓL«
Ô w
 U
Ô ³Ó¦«Ë
] œu Ô LÔB«
^ ≤

∂∏
Ô ²LÚ²Ó
l Ú ½Ë
Ó √ÔdÓIÓ½Ó

∫dz«eÓ−«
Ó ‰ö IÚ²Ý«
Ú ÈdÓÚ– w ¨WHOKš
Ó ‰¬ bOF« bÔL]×
Ó Ô Í
^ dz«e
 −«  A«
Ó dÔŽU] ‰UÓ Ó

«—d?] ? ÓI?? ðÓ ÕU?? −?


Ó ? ]M?? « b?
Ó ? F?Ú ?ÐÓ ÁÔd?Ô ? O? ?B? ? ÓËÓ «—d?] ?×?  ÓH??J??U?Ð Èb?
Ó ðÓ ÕU? ] ÓH??L?
Ô ?« w?M?Þ
Ó ËÓ

«d?Ó ?Ðb?
Ú Ô v??]ËÓ ^q??Ó²??×?
Ú L? Ô ?U?ÓG??«ËÓ
Ô ?« V? U??N?{—Ú√Ó b?
Ó ?O?= ?Ý
Ó —U?
Ó Ó d??z«e?Ó−?
Ó ?« s?
Ô ÐU?
Ú ?
Ó

Ô ? F?Ú ? ²?Ó ?  œö?


«d?Ó ? L? Ó ?³?? « X?? ŽÓ—Ó ÌW?? O?] ?³?? F?Ú ? ý
Ó ÌW?? O?] ? Ðd?Ó ? ŽÓ ÌW?? u? Ô ? Ð U?? ?M?Ó ? Ó Èd?Ó ? ÚA?? ÐÔ
Ó ? ÔJ?? ×?

Ó ? ²?Ú ?
ÓËÓ U?? M? ?ð—Óu?
«d?? ³?Ó ? Ú√Ó ÎU??×? Ú ? Ó¦?? v?? ÓK?? Ú¦?? Ô W?Î ? ¹U?
Ó ?žÓ d?? z«e?Ó ? −?
Ó ?« d?Ô ? ¹d??×?
Ú ? ðÓ ÊU?
Ó ?Ó b?
Ú ? Ó
«—Q?ÓÚ¦??M?Ó d??O?G??L?
Ô « w?žU??³?Ó ?« v?K?ÓŽÓ U??½Ód?ÚŁÔ t?Kł Ú  Íc?]« vLÓÝ
Ú √Ó s Ú Ó_« U?MÓÔR?
Ú Ý
Ô w¼
Ó

] ÓËÓ »u??K?ÔI?Ô ?« v?ÓK??ŽÓ Ê«


«—b? Ó —Ó ÊU?
Ó Ó U?? Ó Óö?Š
Ó bÚ Ó „
Ó u?
Ô H?Ú Ú M?] « b?O?Ž ÂÓuÚ¹Ó U?¹Ó
Ó d?B

«d?? ³?Ô ?F?Ú ?ðÓËÓ t?Ô ?ÚM?? ŽÓ ]p??ÓH??ÚM??ðÓ ÊÚ√Ó Ó U?? N?Ó ?O?Ú ?¼Ó t??Ð …Ïd?Ó ? {U??Š
Ó V??ÚK?? ÓI??« ¡ÔÚq??  Ó„«d??Ú–
«d?? ³?Ó ? Ú√Ó Î«b?? O? Ž Ó„«d?? ¹ÓËÓ Î«d?? A?? ³?Ú ? Ó²?? ?
Ú ? Ô ÎU?O{«—Ó p
Ó Ð w?H²Ó×?
Ú ¹Ó lÔL?
Ó ł√
Ú VÔ FÚ]A?U
Ó
© WHOKš ‰¬ bOF« bL× ∫Ê«u¹œ®

∂π

^  dÚJÓ«Ú r¹d
©vÓLKÚÓÝ uÐ√® w  JÓ«Ú bÔ³ÚŽÓ WÔŁö
Ó ¦« Ô ½ÚÓ_«
] —UN

…d¼UI« w
qOM« dN½ oA œ w
ÈœdÐ dN½

Ô ÞU¹®
∫©ÈœÓdÓÐÓ V Ô qO
Ô M«
=

Ó„dÔA
= ÐÓ√∫
Ô pÓ OÚÓ≈ ·
^ “√Ó
Ó ? Ó≈ V?? ÚK?? ?ÓI?? «Ú Ós?? 
V?? ÚK?? ?ÓI?? «Ú v?  d?Ó ? ? F?Ó ? ? «Ú ÓW?? ? O?] ? ? ×?? ? ?ðÓ Óp?? ? O?Ú ? ? ≈
»

V?? ?F?Ú ? ?]A?? ?«ËÓ q?? ?O? ? =M?? ?« Âö?


Ó ? ?Ý
Ó ÈœÓd?Ó ? ? ? ? ÐÓ U?? ? ? ?¹ Óp?? ? ? ? O?Ú ? ? ? ?Ó≈ ·
^ “√Ó
∫ÈœÓdÓÐÓ
Èb?
Ó ? ? ½ÓËÓ W?Î ? ? ÐËd?
Ó ? ? ŽÔ Ôi?? ? O? ? ?H? ? ?ðÓ «b?
Ó ? ? ? ¹Ó b?
^ ? ? ? ÔÓ√ w?? ? ? ?š√Ó Óp?? ? ? O?Ú ? ? ? ≈
rO Ó½ ∫U³
Ó

©ÈœÓd?Ó ? ?ÐÓ U?? ? ³?Ó ? ? Ú ? ?  Âö?


Ó s? Ï ? ?Ý®
Ó «b?
Ó ? ? ?ÐÓÓ√ w?? ? ? X?
Ó ? ? ?O?Ú ? ? ?M?] ? ? ?žÓ b?
Ú ? ? ? ÓËÓ
∫ÔsOÚFÓ«ÚËÓ - UNMÞUÐ w
—«œ
∫qO
Ô M«
=
Ó ∫‚Ó dÓÚdÓðÓ
U?? ? M? ? ?O? ? {«—Ó√ w?? ?
Íd?? ?−?
Ú ? ? ¹Ó Ê] œÔ—ÚÔ_« È—Ó√ ô w?? ? ? ? ? ? ? ?U?? ? ? ? ? ? ? ËÓ
.X
Ú FÓ ÓœÓ

ÈdÓ−?  Ó
Ú Ó uÓ¼ÔËÓ ‚u Ô U¼œÔdÓHÚ Ô ∫U?MOP U?? ? ?M? ? ? O? ? ?  P?? ? ? Ó w?? ? ?

Ó d?Ó ? ? ? Úd?Ó ? ? ?ðÓ ÎU?? ? ? ?F? ? ? ? ÚœÓ t?? ? ? zU?? ? ? ? w?? ? ?
È—Ó√Ó
.l Úb«
]

∑∞
∫ÈœÓdÓÐÓ
Ò ? ?=A?? ? « w?? ?
- —
s?? ? O? ? ?K?? ? «ÚËÓ …Ób? ] ? « Ó‰u??Þ - Ê^œÔ—ÚÔ_« w?? š√Ó
‡?? ¼Úb?

w?? ?M? ? O? ? J? ? ³?Ú ? ?¹Ô t?? ?O? ? J? ? ³?Ú ? ?¹Ô U?? ? ËÓ t?Ô ? ? Ó ÔX?? ? Š
Ú d?? ?
Ó Õ
Ú d?Ó ? ? ?ÚH?? ? ¹Ó ÊÚS?? ?
Ó
∫©q
Ô š
Ô bÚ¹®
Ó Ê^œÔ—Ú_«
Ô
Ú √Ó ÷—Ú√Ó Ús?? ? Èu?
Íœ«b?? ? ł Ó ? ? Ý w?? ? ? F?? ? ? ³?Ú ? ? ? Ó½ U?? ? ? ? Ê^œÔ—ÚÔ_« U?? ? ? ½√Ó

ÍœU?? ? ? ? −? ? ? ? Ú√ÓËÓ w?? ? ? ? ðU?? ? ? ? ¹«—ËÓ w?? ? ?? ? ? ¹—U?? ? ?ð d?Ó ? ? ? J?? ? ?½Ú√Ô Ús?? ? ?ÓËÓ

Âô¬ËÓ Ì‰U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? P?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ð U?? ? ? ½b?


Ô ? ? ?Š
= u?
Ó ? ? ?Ôð U?? ? ? M? ? ? Ô²?? ? ? ÐËd?
Ó ? ? ?ŽÔ

Ó ? ?Ý d?Ô ? ?ÚB?? ? U?? ? —Ô


ÂU?? ?]A?? « Èu? ‡?? ? ? ?ÚB?? ? ?  ô
Ò ≈ Ê^œÔ—ÚÔ_« U?? ? ? ?L?
Ó ? ? ? ?
Ó
©vLÓKÚÝ
Ó wÐ√ Ê«u¹œ®

Êœ—_« dN½

∑±
Ï…¡U
Ó {Ó ≈

Ó bÓËÔ ¨w
WÓMÓÝ y MOD Ú KÓ
 dÏŽUý ∫©vLÓKÚÝ Ó uÐ√® ^ dÚJÓ«Ú w
Ó tÔ³ÔIÓÓËÓ w = KŽÓ s  ÐÚ bOF
 Ý Ó sÔ ÐÚ r¹dJ
 «Ú bÔ³ÚŽÓ

…U U× LÔ«Ú WÓMÓNÚ  ”
Ó —U
Ó r]ŁÔ ¨”  bÚIÔ«Ú w
‚uI
 × Ô «Ú bNÓFÚLÓÐ o
Ó × Ó ²ÓÚ« .ÂÓdÚJÓuÞ
Ó WM¹b
Ó Ó w
©Â±π∞π®
.©Â±π∏∞® WÓMÓÝ  ËÓ v²]Š
Ó ¨tðU
Ó UNO
‘UŽ
Ó ËÓ o
Ó A Ó KÓ
Ó ©Â±π¥∏® W³ÓJÚM«
Ú Óœ v≈ QÓ− ] ÂUŽ v²]Š
Ó
∫UNMÚ ¨W¹]dF?ÚA«
= s¹Ë«Ë
 b«
] s Ó  «œ
Î bÓŽÓ —ÓbÓ
Ú QÓ
Ó ¨s? Ú KÓ
 WO]C
Ó OD  IÓ ÁÔdÓFÚý v?LKÝ uÐ√Ó ”Ó d]Ó
vKÓŽÓ q?
Ó BÓ Š Ó Â±π∑±ÂUŽ/ ©w?²A¹— Ó s? Ó OD Ú KÓ
 s
Ú ® Ô ¹œËÓ ¨Â±πµ∞ ÂUŽ/©œÔd]A
 Ê«u? Ó L?Ô «®
Ú Ê«u¹œ
Ô
.UOI¹d

Ú≈ËÓ UOݬ
 »U  ð=« s ±π∑∏ /WÓMÓÝ
 ²]Ô œU× Ô «Ú …eÓzUł
Ó fðÓuK 

h
= M«
] Í  bÓ¹Ó s
Ó OÚÐÓ
.…bO
Ó B Ú  ¨WÓŁö
Ó IÓ«Ú —ÓuÓ× Ó ¦«
] —UN
Ó ½Ú_«
Ó dÔÔcÚ½Ó ±
øÈœÓdÓ³Ó q
Ô OM=« UNNÔł  ²«
= uÓ¹Ô w²«] WÔO]× ] U ≤
øqO
 M=« vKÓŽÓ ÈœÓdÓÐÓ œ^—Ó ÊU
Ó n Ó OÚÓ ≥
øåÈœÓdÓÐÓ U³ Ú  Âö
Ó s Ó ∫tuÚIÓÐ dÔŽU
Ï Ýò  A«  IÚ¹Ó «–U ¥
] bÔB
øt½«eŠ
Ú √ÓËÓ tŠ«d
ÚÓ√ w
Ê=œÔ—Ú_«
Ô dÓNÚÓ½ ÈœÓdÓÐÓ dÔNÚ½Ó „  ¹Ô n
Ô —UA Ó OÚÓ µ
øÊ=œÔ—Ú_« Ô d^Ý U ∂
Ô dNÚ½Ó ÊeÚŠ
ø - …bOBI
Ó Ú« w
œÓ—ÓËÓ ULÓ - Ê=œÔ—Ú_«
Ô dN½
Ô lÔ³ÔMÚ¹Ó s Ú  ∑
Ó ¹Ú√Ó s
.vMFÚLÓÚ« «c¼ vKÓŽÓ ‰ Ó OÚ³Ó«Ú dÔÔcÚ½Ó .tŁ«dðÔËÓ t¹—U²Ð Ê^œÔ—Ú_«
^ bÔ¹Ó Íc«] X Ô pÔ
] LÓ²Ó¹Ó ∏
øWÓŁö
Ó ¦«
] —UN
Ó ½Ú_«
Ó bÔŠ
= uÓ¹Ô Íc]« U π
∫wðQÚ¹Ó ULO
W×O× ] WÐUł
Ó B« Ó ù« e Ú—Ó ‰
Ó uÚŠ
Ó …ÎdÓz«œ
 lÔC
Ó ½Ó ±∞
∫w
ÈœÓdÓÐÓ dÔNÚ½Ó bÔłu¹
Ó
.ÊҜԗÚ_«
Ô -≥ .d B
Ú  -≤ .U¹—uÝ
 -±
∑≤
∫uÓ¼Ô …bOB
Ó IÓ«Ú dš¬ w
q
Ó š
Ó œÓ Íc«] dÔNÚM«
]
.q
Ô OM=« -≥ .Ê^œÔ—Ú_«
Ô -≤ .ÈœÓdÓÐÓ -±
∫WÓŁö
Ó ¦«
] —UN
Ó ½Ú_«
Ó bÔŠ
= uÓ¹Ô
.lÔ³ÓMÚLÓ«Ú -≥ .WÔÐËd
Ó FÔ«Ú -≤ .‰u^ -±
Ô D«
∫uÓ¼Ô ©ÈœÓdÓÐÓ U³ Ú  Âö
Ó s Ï Ý®
Ó wM=GÓ¹Ô Íc«] dÔNÚM«
]
. «d
Ô HÔ«Ú -≥ .q
Ô OM=« -≤ .Ê^œÔ—Ú_«
Ô -±
ø…bOB
Ó IÓ«Ú Ác¼ w
dŽU
 ]A« vKŽÓ dÔDOÚ
Ó ðÔ w²«] WÔHÓÞUF« U ±±

WϹ]uGÓÔ bÔz«u
 Ó

.—UN
Ï ½Ú√Ó lÔLÚ−
Ó «ÚËÓ d¹e  Ú« ÈdÓ−
Ô GÓ«Ú ¡UL Ú Ó ∫dÔNÚM«
] ∫dNÚ½Ó ±

—UN
Ï ½Ú√Ó dÏNÚ½Ó ∫‰uI
Ô ½Ó

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »
Ï dÓŽÓ Ô LJ½Ô
∫q

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —ÏcÚŽÔ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w
y Š
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bÏ−
Ú Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ był
Ó

∫WOÓðü«  «œdÓHÚLÔ«Ú œ«b


Ó { Ú √Ó …bOBI
Ó Ó  Ã
«Ú s Ô d
Ú ²Ó
Ú ½Ó ≤

UM Ôd=HÓðÔ Ô ×
p  C
Ú ¹Ô Õ«d
Ú√Ó ÊÔeÓ×
Ú ¹Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ
∑≥
∫wðQÚ¹Ó ULO ◊uD
Ï Ú Óð w²«]  ULKJ«
Ôš UN²Ó× Ó s Ó OÚÐÓ vMFÚLÓÚ« w ‚
Ô d=HÓ½Ô ≥
.…b]A«  √Ó lÓ Ó Œ
= w
tOš Ô _«
Ó nÔ I¹Ó -√
.V
 ÝUML«
Ô ·dÚ׫ Ó …b]A«
Ó ‚u
] l{
Ú ËÓ vKÓŽÓ bÏL]×
Ó Ô ’ Ú ¹Ó -»
Ô d×
.q
 UF  K«ÚËÓ …b]A« s
Ô ]²« w
sO Ó OÚÐÓ rOJ
Ô ×«  ¹Ô-‡ł
Ó ÊÔ“«u

ÊUJL«
Ó · Ô dÚþ
Ó u‡×‡M«

√dI½
¨qOL
 −«Ó ÈœÓdÓÐÓ dNÚ½Ó ÂU Ì
Ó √Ó »U− Ú Ð UMHÚ ÓËÓËÓ ¨o
ŽS Ó A Ú Óœ WM¹b
Ó Ó qÓ š«œ UMÚu]−Ó ðÓ Ê
Ú √Ó bÓFÚÐÓ

U
…c M«
Ò s U½dÚE
Ó MÓ
Ó ¨Ê
= œÔ—Ú_«  ²] Ô ¨o
Ô v≈ WÎNÓ− Ó AÚ Óœ ‚ Ô zUD«
Ó uÚ
Ó UMÐ …d ] X  IÓK]ŠÓ ËÓ ¨—UD L« Ó v≈ UMNÚł
] uÓðÓ
v≈ …d c«
Ó « ] wÓ Ð œUŽ√
Ó Íc« d _«
Ô ¨sOD  Ê
Ú KÓ
Ë = œÔ—Ú_«
Ô s  Ê
Ó OÚÐÓ l «u« Ô dNÚ½Ó …bÓ¼UA
= œÔ—Ú_« Ó LÔ …dOG
Ó B«
]

v≈ d?E ] Ð U?NMOŠ


Ó MU Ú FÝ
Ó U½b? Ô Y
Ô OÚŠ Ú  v≈ WÌIÓÐU?Ý WÌKÓŠ
Ó ¨dÓB? Ú —
ÊU¹  q
Ó dÚý Ô ¦=LÓ¹Ë
Ô ¨œö j
 ³« Ó Ý
Ú ËÓ d^LÔ¹Ó Íc« ªrOE
 F«
Ó qO
 M«
Ò dNÚ½Ó
.UNO
…UO
 («
Ó

kŠö½
¨s
Ó OÚÐÓ ¨‚
Ó uÚ
Ó ¨ÂU Ó š«œ® w¼Ë ¨WIÓÐU «
Ó Ó√ ¨q ] …dÓIÚH« w
◊uD
Ï š
Ô UN²Ó×Ú ðÓ w²«]  ULKJ«
Ó Ê ] √Ó ±
vKÓŽÓ XÚ ]œÓ ∫©qš«œ® WÔLÓKJ Ô FÚH« tO
À
Ó
Ó ¨q Ó bÓŠ
Ó Íc«] ÊUJ L«
Ó vKÓŽÓ X
Ú ]œÓ ¡UL
Ï Ý Ú Ó√ ¨©jÓ Ý
Ú ËÓ
ÓpcÓËÓ ¨ÊUJ ·dþ
Ó ©qš«œ® WÔLÓKÓ vL] Ô FÚH« tO
À
Ó ðÔ ¨©UMu−ð® q Ó bÓŠ
Ó Íc«] ÊUJ
 L«
Ó
Íc?«] ÊUJ Ó vKÓŽÓ UNMÚ q
 L« y Ô ‰
^ b?
Ô ¹Ó ¨·Ëd
Ï Ôþ UNK^Ô ©jÝ Ô KJ«
Ó ËÓ ¨sOÚÐÓ ¨‚u?
¨ÂU √®  UL Ó
.ÊUJ Ó dÚÓþ UNMÚ q
Ì Ó · y Ô vL] Ô FÚH« tO

Ó ¹Ô ˨q  À Ó bÓŠ
Ó
WÔ× Ó t³B
Ó ²ÚH« Ú ½Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨»uB
Ï Ô dÚþÓ uÓ¼Ô ¨WIÓÐU «
MÚ Ó ÊUJ Ó · 
] ·Ëd ^ s
E« Ó  ·
Ì dÚþÓ q
] Ô Ê]√Ó ≤
.©ÓjÝË ¨ÓsOÐ ¨Ó‚u
¨ÂU √®
Ó Ó cÓËÓ ¨W×
p Ó t³B
Ô ²ÚH« Ú ½Ó W ö
Ô ŽÓËÓ ¨»uB
Ï MÚ Ó ÊUJ
Ì Ó ·
Ô dÚÓþ ∫©qš«œ®
Ó ‡

Ó
∑¥
Z²M²½

.q
Ô FÚH« tO
À
Ó bÓŠ
Ó Íc«] ÊUJ
 L«
Ó vKÓŽÓ ‰
^ bÔ¹Ó rÏÝ«
Ú ÊUJ
 L«
Ó · Ó dÚþ
Ó Ê]√Ó

.WÔ× Ó t³B
Ó ²ÚH« Ú ½Ó WÔ ö
Ó ŽË
Ó ¨»uB
Ï MÚ Ó ÊUJ
 L«
Ó ·Ó dÚþ
Ó Ê]√Ó

»—b²½
± V¹—bð
∫WOÓðü«
  «—U³
 F« w ÊUJ
 L«  dÚþÓ X
Ó · Ó × Ó lÔC
Ú ðÓ UÎDÒš Ó ½Ó

©∑∂ ∫nÝu¹® .å ò ∫vUFð ‰U ±

©W¾OD׫® b¹e Ó  ˇ« bÓMÚŽËÓ


Ô Ó vIðÚú Î š
«d Ú –Ô œ«
 e«
] dÔOÚš
Ó ˇ« ÈuÓIÚðË
Ó ≤

.ˇ« «—
Ó WM¹b
Ó Ó ‰UL
Ó ý Ó f Ó KÔÐU½
Ô WÔM¹b
Ó Ó lÔIÓðÓ ≥

. TÞU
 A«
] WÓU³
Ó Ô WÔMOH
Ó «
] X  ÝÓ —Ó ¥

≤V¹—bð

ÂU√
∫⁄«d
 ÓH« w tÔFÔC Ó ÝUML«
Ó Ó½Ë ¨V Ô ÊUJ
 L«
Ó · Ó dÚþÓ —U²
Ô Ú ½Ó
Ó
»dž Æq
 ³Ó−«
Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆrO¼«d
Ô Ó -√
ÐÚ≈ bÓF
Ó
.…Óe]žÓ WM¹b
 Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ` Ô Ó lÔIÓðÓ -»
Ó
Ó—Ó WM¹b
»uMł
Ó
Æ5 Ó *«Ô ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂU
Ó K=B Ô ù« Ô I¹Ó -‡ł
 n
Ó qš«œ
ÆvB
Ó Ú_« 
Ó b− Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‚«d
Ú L«  ³«
Ô j  lÔIÓ¹Ó -œ
Ô zUŠ
Ô ð=—Ó√Ô -‡¼
‚u
Ó ÆW½«e ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w Ðö
 Ó V
Ó «
X×ð
Ó
∑µ
≥ V¹—bð
∫WOÓðü«  Už«dH«
Ó s Ó  ⁄«d
Ì Ó q Ó ÝUML«
= Ô w V Ô ÊUJ
 L«
Ó · Ó dÚþÓ lÔC
Ó ½Ó

Æq
> Š
Ó v≈ ÃU²
Ô ×Ú Óð w²«]  ULKÓJ« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆj
^ «
Ó dÔNÓEÚ¹Ó ±
.WD]×
Ó L«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
Ó Ô I« n
—UD Ó ÓËÓ ≤
ÆW³ÓFÚJ«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
Ó ÃU
Ô −
] ׫
Ô ·uD
Ô ¹Ó ≥
Æn
= B«
] ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ»
Ô ö
] D«
^ q ] þ
Ó ¥
ÆW¹UM
Ó ³« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÁUOL«  U½«e]š
Ó lÔC
Ó ½Ó µ

¥ V¹—bð
∫»
Ï dÓFÚÔ Ã
Ï –uL
Ó Ó½ ≠√
.»U×
 «
] s Ó OÚÐÓ ‰ö  rÔzUB«
Ó N« ] dÓB
Ó ÐÚ√Ó

.`
 ²ÚH«
Ó vKÓŽÓ wM Ì
y ³Ú Ó ÷U Ï FÚ
 ∫dÓB
q Ó ÐÚ√Ó
.WÔL]C«
] tF
Ú—Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨Ÿu
Ï ŽU
∫rÔzUB«
Ï dÚ Ó q ]
.WÔ× Ó t³B
Ó ²ÚH« Ú ½Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨»uB
Ï MÚ Ó tÐ ‰uF
Ï HÚ Ó ∫‰ö 
Ó N«
.WÔ× Ó t³B
Ó ²ÚH« Ú ½Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨»uB
Ï MÚ Ó ÊUJ
Ì Ó ·
Ô dÚþ
Ó ∫s
Ó OÚÐÓ
Æ…ÔdÓ Ó Ád=ł
Ú J« Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨—Ëd−
Ï  ·UC
Ó tO≈ Ï 
Ô∫»U× «
]
ÎUŠU³ …dÓcÚ]²« vKÓŽÓ bÏL]×
Ó Ô q
Ó B
Ó Š
Ó ∫j
y Óš t²Ó×
Ú Óð U »
Ô dFÚÔ½ ≠»

¡öù«
√dI½
©o¹d
 HÚ²«
] n Ô √®
Ó WÔÓ—UH«
 Ô _«
n Ó
.¡«dIÓÔH« v≈ «uM ×
Ú ¹Ô ÊÚ√Ó ¡UOMžÚ_«
Ó sÓ  lÏ ]uÓ²Ó Ô ±
.«ËbŠ
] uÓ²Ó¹Ó ÊÚÓ√ v≈ »
Ó dÓF«
Ó WÔŁö
Ó ¦«
] —UN
Ô ½ÚÓ_« uŽbÚðÓ ≤
.b¹b
 −«  MÚL« WA
Ó ÃUN Ó UM
Ó Ô w

 —«b
 L«
Ó uLK=FÓ Ô „
Ó —Uý
Ó ≥
∑∂
kŠö½

¨WŽU?
Ó L−«
Ó Ë«Ë
Ó v?L]
Ó ¹Ô ¨q? ²] Ô d?Ï OLÓ{ ©«Ëb?Šu
Ï B  ×?
] ²Ó¹Ó ¨«u?M Ú ¹®  OÚK?ÓFÚH?« w
©Ë«u«®
Ô s Ó Ê]√Ó ±
.WÌ uD Ï Ó√ U¼bÓFÚÐÓ
Ó MÚ Ó dÔOÚžÓ n

dc
] L«
Ô lLł Ë«Ë ©uLK=FÓ Ô® rÝ
Ú ô«
 w
Ë«u«Ë ¨wK√
y ·dŠ
Ï ©uŽbÚð®
Ó q FÚH« w
Ë«u«
Ó Ê]√Ó ≤
.rU «

Z²M²½

.WŽUL
Ó −« Ô UNÐ X
Ó Ë«Ë Ú KÓB?
Ó ð«] w²«] ‰UF Ó dš¬ w
œ«e

Ú_« Ô ðÔ ¨o
Ô DÓMÚðÔ ôËÓ V? Ó _«
Ô ²ÓJÚðÔ w²«] n Ó Ê]√Ó
.WÓ Ó—UH«
 Ó _«
n Ó Ë√Ó o¹d
 HÚ²«
] n Ó Ó√ vL]
Ó ðË
Ô

.WÏ Ó—U

 n Ï Ó√ UNFÔ³Ó²ÚÓð ô¨WLÓKJ«


Ó ·ËdŠ Ú  ©Ë«Ë®
Ô s Ì ·dÚ×
Ó Ð WÓOÓN²ÓMÚL«
Ô ¨¡UL
Ó ÝÚ _«Ë
Ó ‰UF
Ó
Ú_«
Ó Ê]√Ó

»—b²½
± V¹—bð
 K?J«
w?²«]  UL Ó X Ó ×?
Ú ðÓ s
 OÚD? Ó Ó ¨WOÓÒK?√
] šË Ú ËÌ«Ë vKŽÓÓ Íu²?Ó×  K?J«
Ú ðÓ w?²«]  UL Ó X Ó ×?
Ú ðÓ UÎD]š
Ó l?
Ô C
Ó ½Ó
∫WŽUL
Ó '«Ó Ë«Ë vKÓŽÓ Íu²Ó% Ú
.ÊUI
 ðÚù« w
q
Ó ¦ÓL«
Ó ŸËd
 A
Ú L«
Ó uÝbMÚNÓ Ô »
Ó dÓ{
Ó ±

©WO¼U²F« uÐ√®  ³ÓO«


f Ó vKŽ Íd−
Ú Óð ô WÓMOH
Ó «
] Ê]≈ UNJÓU Ó p
Ú KÔ
Ú ðÓ rÚË
Ó …U−
Ó ÒM« ułdÚðÓ ≤
.rÚ¼ÔdÔOÚš
Ó tO
UL »
Ó dÓF«Ë
Ó sOLÓ K
Ú L«
Ô o Ó
=uÓ¹Ô ÊÚ√Ó Óˇ« uŽbÚ½Ó ≥
»u
Ó —Ë
Ô WÓ¹U?
Ó d«Ë
= WÓŠU?
Ó ³ « Ó ËÚÓ√ «u?LK=ŽÓò ∫- t?Ô MŽ ˇ«
= rÔÔœô Ô w{—
Ó - »U
 ÒD?« sÐ
Ô d?Ô LŽ ‰U
Ó ¥
åq
 OÚ«
Ó

∑∑
≤ V¹—bð
∫wðQÚ¹Ó ULÒ W³ÓÝUML«
Ô UNMUÓ√ w ©o
Ô DÓMÚÔð ôË V
Ô ²ÓJÚÔð w²«®
] WÓÓ—UH«
 Ó _«
n Ó lÔC
Ó ½Ó

.WO]B ] W×
Ú A« Ó KÓB
Ú L«
Ó vKÓŽÓ uL
Ú ¹Ó r¹d
 J«
Ó o KÔ«
Ô V Ô ŠU ±
—UG
Ú B«
= wðuš
Ú ≈ U¹ W‡
Ó FO³
Ó ÒD‡« u‡K‡ ÒQÓðÓ ≤
©Íd²O³« wKŽ® —U−
Ú ý Ú _«
Ó ËÓ œÓ—Úu«
Ó ËÓ »«d
Ó ²«
^ UNÓ u½u
Ô
©w{U uÐ√ UOK¹≈® öOKŽÓ  
Ó ËÚbÓÓž «–≈ uJA
Ú ðÓ n
Ó OÚÓ ¡«œ
Ï p Ó Ð U ËÓ wU]A« «cN¹^√Ó ≥
©W¾OD׫® Ëb^Óý ËbIÓŽÓ ÊÚ≈Ë u
ËÚÓ√ Ëb¼UŽ
Ó ÊÚ≈Ë
 vMÓ³«
Ô uM
Ó Š
Ú Ó√ uMÐÓ ÊÚ≈ ÂÏuÚ Ó p
Ó ¾Ë
 √Ô ¥

◊UA½
.W³ÓKÓ]D« vKŽ —«Ë
 œÚ_«  uÚðÓ ‰öš s WÓIÓÐU «
Ó l¹“ ] …ÓbOB
Ó I«
Ó qÔ ¦=LÓ½Ô ±

Ó …b?
W?Ô ³JÚ½® Ú  v?Ë
Ó OB Ó s Ó _«
Ô WÓ²] «
=  U?
Ó OÐÚ_«
Ó VÔ ²?ÔJÚ½Ë
Ó w uÚý
Ó b?
Ú LÓŠ  A«
Ú √Ó dŽU? ] Ê«u¹œ v≈ œu?
Ô F½Ó ≤
.UNMÚ   UO
Ì ÐÚ√Ó WÓ
Ó LÚš
Ó V
Ô ²ÔJÚ½Ë
Ó ¨qO
 M«
= n  
Ú ËÓ w
©qO
Ô M=« UN¹^√® Ó Ó ∫ËÚ√Ó.©o
Ó …bOB Ó A
Ú Óœ

∑∏
l²L²½Ë √dI½

∫ÂUý U¹ tðbOB
Ó Ó w tÞ qu²L« wMOD
^ Ú KÓH« dÔŽUA«
] ‰U
Ó

 N?Ô^A?« v?K?ŽÓ u?K?F?ÚðÓ V


V Ï N?ÔÔý w?Ð n?
^ ×?
Ô ðÓ w?³? ?
Ó ?½Ó v?K?ŽÓ Îôu??L?×?
Ú ? Ó ÂU?
 ]A??« v?≈ w?ð¬

 d?Ó ?F?Ó ?« v??≈ v??Ë_« U??N? ²??ÐËd?


» Ó ?ŽÔ Ús?? Ë U?? N? ?²?? ?³?] ? Ô ¡U?? ?O? ?
Ú√Ó s?
Ú ?  ÂU?? ]A?? ?« v?? ≈ w?? ð¬

 K?ÓŠ
V? Ó w?
ÊU?
Ó w?C?³?Ú½Ë Ó Ð w?³?K?Ú Ó
Ó U?H?O?Ú×? Ô ²?NÚ¹Ó ©ÂU?
∫w?Ð n Ô ] I?Ó «® ÍdþU?½ w?
Ë wð¬
 ³?Ó ? ?
V? Ô L?« W?Ô]K??F?«Ë
] « w?
Ôq??O?K?F?Ú²?] ?«Ë ¡U? t?Ô ? Ó Ôa?? O? B? Óð U??O? ½Úb?
^ ?«Ë q?? O? =M??« v?? ≈ w??ð¬

w??Ðd?Ó ?F?Ó ?U?Ð ˇ« ͬ ¨—U??G? « w??


¨t?O?Ú ?ÓK??ŽÓ X?
Ú ÓÓe??½Ó s?
Ú Ó f?
Ô L? Ó t??O?
Ë Z?
Ú ?ý Ó ?O?K?Ó??« w?ð¬
 K?I?Ó ?M?Ú Ô d?Ô ?O?ÚžÓ w??³?K?Ú Ó ¨—Ób?
V? Ú ?B?
] « b??Š
= u?
Ó
Ó w? œÓ i?
Ó F?ÚÐÓ  
Ó b?
Ú Š
] ËÓ b? Ó q?
Ô ?
Ú ]M?« U?N?¹√^ U?¹

»d?Ó×??U??Ð ŸU??{ËÚÓ_« v??K?Ž t?Ô ?Ú²?? Óe?Ò Ó b?


Ú ? Ó Íb
Ó ł
Ó vKŽÓ XD]š
Ô w²« œËb
Ô ×«
Ô Íc¼
V??K?? Ó²?? ?
Ú ? Ë Ú ? Ô =q?? ÔJ??
Ì d?? F?Ú ?Ó²?? ?
Ô U?? N? O?
» W?Î ? ÓJ??K??N?Ú ? Ô s?
Ó ?¹d??ÚA??Ž w?? ²? Ò√Ô X?
Ú ?×?
Ó ?³?Ó ?
Ú ÓQ??
Ó

wÐbÔ¼Ô vKŽ wF ÚœÓ ËÚÓ√ ¨r²ÚOUÐ


Ô X Ô
Ú
Ó Š√
Ú «–≈ ‚«d??F??« —b? Ó v??K?ŽÓ w??Ý√Úd?Ó ?Ð w?? —Ú√Ó
Ú ?

w??Ð√Ó ÕË—
Ô ÂU??]A??« d?^ ? ÐË = ? ??ÓK??Þ
Ó w? Ú _«
Ó w??
w?šÓ√Ë ¨w??ðb?
] ł
Ó U??F?M?Ú ?Ë
Ó ¨w? =√Ô Ôq??O?M?] ?«

©W¹dFA« ‰ULŽ_« ∫tÞ qu²L«®

∑π
π
…ÏdOG
Ó Ó WϹÓdÚÓ rÔUF«
Ó

 Þ
o¹d Ó s
Ú ŽÓ ÊuK
Ó Ó«u²¹Ë ¨UC
Î FÚÐÓ Ú rNÔC
Ô F?ÚÐÓ wI²ÓKÚ¹Ó ”U
Ô M«
Ò ÓÊU ¨UL¹b
Î Ó
.…ÓbOFÓ ∫WÓFÓÝUA«
Ó ³« ] —u?N?Ôþ vK?ÓŽÓ ËÚÓ√ ¨ÎU?OA ]  U?
U? L«
Ú Ó W?ÓFÓÝU?A« Ó ÓÊu?FD?Ó IÚ¹Ó ¨‚U?
= A«] d?HÓ ?
] «
WI]A*«Ë
Ó  FÓ²«
V  F«
] ∫¡UM Ó s Î ÓËÓ ¨bNÚ−«Ë
Ó  «b¹e Ô ¡UMF«
Ó s?Ó  «dO¦
Î Ó V Ô KÒDÓ²Ó¹Ó UL] ª‰U?L−«ËÓ ‰uO  «Ô
.rÚN
bÓ¼Ó ∫rÚN²OÓGÚÐÔ ¨d{U׫
 dB Ó w
U ]√Ó .rÚ¼œ«d
Ú F«  ÔËÓ rÚN²OÓGÚÐÔ v≈ ”U
Ô M«
] qÓ B ¹Ó w
Ú JÓ X
 Úu«
Ó
 ö«u
Ó L«
Ô wU−
Ó Ó w
 UŽ«d
Ô ²š   dÓ¦ÔÓ bÚIÓÓ
¨w
Ú ô« = łuuMJÚ²«
= —u?
^ DÓ²« = LKÚF« Âb^IÓ²«
] ËÓ w ] lÓ ÓËÓ
rÚN«u?Š Ú NCF?ÚÐÓ ‰UB
Ú √Ó WÔ
ÓdF?Ú ÓËÓ ¨iFÚ³ÐÓ r? Ô ð=ô«
 ”U Ó  `
 ÒM?« vKÓŽÓ d?O O?Ó « s Ú √ÓËÓ ¨ ôU?Bð=ô«
Ó ³Ó  ËÓ
.ÌVFÓðÓ ËÚ√Ó ÌWI]A Ó ËÓ ¨X Úu«
Ó Ó ÊËœ Ó s Ó  qOK
 IÓUÚÐ

Ó Ð X?
Ì JÚA
q? Ú LÓNÓÝ Ú Ó√ ¨Wι]u?
= ł
Ó ÂÚ√Ó Wι]d×
Ú ÐÓ ÂÚ√Ó W?ι]d=ÐÓ X
Ú ½U
Ó √Ó ¡«u?
Ï Ý Ó ¨WHÓK²?Ó
Ú Ô*« UNU?Jý
Ú QÓÐ Ô ö?«u*U Ô
Ó
¨U¼b?  U Ó_« v≈ ‰u   bÓŽUÝ   ²?Úš« w
dO³
Ô ¹d¹Ô w²«] s  u?
Ô « vKŽ ¨ÊU Ó ½Úù« Ó –Ú≈ ª U
U *« —UB Ì Ó
.UNFÔDÓÚI¹Ó w²«]  U
U *« ‰uÞ  Î  ¨dOB
v≈ UÝUO Ì Ó s Ì ÓÓeÐË ¨ÌWuN
Ó ÝÔ q = JÔÐ
dB
Ú F«
Ó w
¨UÝuL
Î KÚ Ó «—
Î u^DÓðÓ  ôUB
Ô ð=ô«
   —Óu]DÓðÓ bÚ ÓËÓ
U? ]√Ó .W?ι]d?B
Ó ÐÓ W?ÎO?]FL?
Ú Ý
Ó ÂÚ√Ó …ΡËd?
Ó IÚ Ó X?
Ú Ó½U?√Ó ¡«u?
Ï Ý Ó ¨Y?¹b(«
Ó
w²]« ¨V
Ô ²?ÔJ«
Ô ËÓ  
Ô ö
Ò −
Ó L?
Ó ‡«ËÓ n Ô ^B?« ∫UNMÚL?
Ó …Ô¡Ëd
Ô × Ó I*«
Ú
¨WŽU³=  ô¬ Ÿ«d
Ó D«  ²š
Ú ô
 WÎ−O² Î Ý«Ë «—UA
Ó Ó½ ¨UF Î ²½«Ú  dÓA
Ó ²Ó½«Ú
WŽU³
Ó Þ qON
 Ú ðÓ o?¹dÓÞ sŽ ¨rKÚF« —UA
 ²Ú½« vK?ÓŽÓ bÓŽUÝ
Ó UL]
Ô ËÓ n?O?UJ]²?« q
 NÚ'«
b? = ÓQ?ÓÐ ¨WO?]LK?ÚF« ÀU?×ÐÚÓ_«Ë ¨V?
 ²ÔÔJ?«
r?? Ó_« Ú √Ó W?
d?ÓF?Ú ? Ó w?
r?
Ô —U?³?š Ó N?ÓÝ ] ? ¨ÌW?O?Ó¼U?M?Ó²?? Ô ÌW? ]b?
Ú Ó√ U?L? 
 ÐË
∏∞
.÷—Ú_«  Ð q
Ó ŸUI 
= Ô w
¨»uF^ ËÓ
A«
.s  Ó√ ∫ŸUI
 U  Ð
y Ô rÓNÓÝ
q? Ú √Ó bÚ ÓËÓ ¨n  ËÓ ŸU¹
Ô ðUN«  ∫W
Ô cÚL«  ŽuL
Ó Ú L« 
Ó  ôUBð=ô«
 sÓ ËÓ

lOD
Ô ²Ó
Ú ¹Ó ŸU¹  o¹d
 cÚL«  Þ
Ó s  FÚÐÓ ”U
Ú FÓ
Ó ¨iFÚ³ÐÓ rÚNC  M«  ð«= WL]NÓ Ó dO
] ‰UB  OÚðÓ w
¨‰U
Ì FÒ
Ó q Ó Ð ULNÔMÚ 
Ì JÚA

‰ËÓb?  K?²?Ó?
^ « n? Ô   ôU?−?L?
Ú L? Ó « v?²?Òý
Ó w?
¨—U?³?š
Ú _«
Ó ŸU? Ó L?Ý Ó ÊU?
Ô ?½Úù«

.nK² ∫v²Òý
Ó
ÊU
Ô ½Úù« ÀÔ b]×  ðUN«
Ó ²Ó¹Ó n  o¹dÞ
 Ú ŽÓËÓ .UNO
gOF¹
s Ô 
tÔ½]QÓÓËÓ ¨»uF ^ A«Ë
.tÔMÚ  V¹d
Ï Ó tÔ½]QÓÓËÓ ¨b¹d
Ô ¹Ô s
Ú Ó lÓ Ó …ÎdÓýU³
Ó Ô
 FÚÐÓ ¨»uF
∫iFÚÐÓ vKÓŽÓ UNC  A«Ë
^ ‰  ËÓb«  H½«Ú WÓO]KLÓŽÓ X
^ ÕU² Ó w²«] ¨WO]zdÚ*«Ó  ôUB
Ú KÓN]Ý  ð=ô«
 sÓ ËÓ
—Ëb
Ô ðÓ w²«] ¨À«b  Š Ú _«
Ó …ÓbÓ¼UAÓ Ô ”U Ô M«
Ò lOD
Ô ²Ó Ú ¹Ó “UH
 KÚ²«
= q  CÚ HÓÐ –Ú≈ ¨X½dÚ²Ó½Úù«
 ËÓ »uÝU(«
Ô ËÓ “UH
Ô KÚ²«
=
s  —UF
Ó OÚÐÓ ·  *«Ó q IÚ½Ó w
ÁdŁÓÓ√ v?≈ WÎ
U{  bÓ(«
Ó ≈ ¨À Ó s Ó  ¡ÏeÚłÔ rÚNÔ½]QÓÓËÓ ¨…—u
Ó B«Ë
Ò  u?
  ] Ð rÚNÔÓuÚŠ
Ú BU Ó
¨X? Ú ½d?Ú²?Ó ?½Úù« Ô ?ÝU?(« U? Ò√Ó .…b?
 ËÓ »u? Ó F? Ó n??K?²?Ó ??
Ú _«  Ó_«
Ú Ô v??K?Ž ¨r? Ô
.V
 ½«uÓ'« ∫…bÓF_«
Ú
 =Þ« v≈ WÎ
U{
t?Žö Ó ≈ ¨WKÓÝ«d
Ó Ô*« w
ULN «b Ó Ú ²Ý«
Ú ÊU? Ô ½Úù«
 lODÔ ²Ó Ú O‡
Ó
Ó
‰U− Ó w
tOÚÓ≈ X Ó ËÓ U ËÓ ¨UN
—UF
Ú KÓ  ËÓ WHÓK²Ó
Ú *«Ô »uFA«
^ ËÓ ‰ ^  U
UIŁÓ vKÓŽÓ -ULNöš s
 ËÓb« Ú  -
. ôU−L‡«
Ó ÁcN WÓB]BÓL‡«Ô Z   «d³«
Ó Ós b¹b
 F«
Ó o¹d
 Þ Ó ÚsŽÓ ÂuK
 F«
Ô
¨r?U?F« w
ÊUJ
Ì Ó Í Ú  ¨ÎU?CFÚÐÓ rÚN?CFÚ³?ÓÐ ‰UB
= √Ó s? Ô =ðô« ¨”U?
 ÒM?« vKŽ d?O O«
Ó s?Ó  `
Ó ³Ó
Ú √Ó b?
Ú IÓÓ
w
UI WÔFÓÝUA«
Î zUŽ ]  U
U
Ô *«Ó bFÔðÓ rÚÓËÓ .—UB
 Ðù«
Ú ÂÚ√Ó ŸUL] Â√Ó …¡«d
 « Ó I« o¹d
 Þ Ó s Ó – ÊU
Ú ŽÓ p Ó √Ó ¡«u
Ï ÝÓ
Ó ½Ú√ÓËÓ ¨÷—Ú_«
w?
X  Ð q?
Ó ŸUI = Ô w
¨p
Ó ÓuÚŠ
Ó Íd?−
Ú ¹Ó U b? ðË
Ô ¼UA Ô lÔL?
Ó
Ú ðÓËÓ √ÔdÓIÚðÓ X?
Ó ½ÚQÓÓ
¨p
Ó –Ó q?O³Ý
Ó
.…ÎdOG
Ó = LKÚF« Âb^IÓ²«
Ó WιÓdÚ Ó w ] q Ú HÓÐ `
 C Ú √Ó ¨·«dÞÚ_«
Ó ³Ó Ó wÓ «d²ÓÔ rÓUF« Ó ²Ý
Ó Ê]QÓÓËÓ ¨p Ó ²OÚÐÓ
Ó —ÓbÚ Ó ËÚ√Ó p

 ÞÚ_«
∫·«d Ó w«d
Ó ²ÓÔ
. U
U *«
  ²*«
bÓŽU³ Ó

∏±
Ï…¡U
Ó {Ó ≈

s 
Ó OÚÐÓ  ôUB ð=ô«
 q zU?ÝËÓ w
X
Ú ŁÓbÓŠ  u^DÓ²«
Ó w²« ¨ «— Ú  ¨X?½dÚ²Ó½Úù«
] d¦ÓÚ√Ó s  b^FÓðÔ
 WÔ ÓbÚš
 MK] W Ób?
w
¨”U?  Ác¼
Ú «  sÚ  U?ÎOÒKLÓŽÓ …ÔœU?
Ó H²Ýô«
Ú  √ÓbÓÐÓ b?
   ðUN«
Ú ÓËÓ ¨n  Ÿ«d? ²š«
Ú bÓFÚÐÓ ¨d?A
Ó ³«
Ó
©X½dÚ²Ó½Úù«®
 WÔJÓ³Óý
Ó X
Ú × Ú √ÓËÓ ¨dÌL²Ó
Ó ³?Ó Ú Ô b̹«e
Ô ðÓ w
sO
Ó d²ÓA
Ú L« Ó ËÓ ¨©Â±π∏µ® WMÓÝ
Ô œÔbÓŽÓ ÊU Ó
—U³š
Ú Ó_« vKÓŽÓ Ÿö Ó Þ = ô«
    dÓ
Ë
] UN½]Ó_ ¨W¹]dAÓ ³«
Ó a¹—Uð w
 U uK FÚLÓKÚ WÌJÓ³Óý
Ó dÓ³ÓÚ√Ó q
Ô ¦=LÓðÔ Êü«
b?¹d?³?Ó « W Ób? s?
Ú š Ú ŽÓ «b?ŽÓ ¨W?ÌBÓ B?
= ?
Ó ²?Ó Ô l?  Ó …b?
Ó ‡ «u? ] Ž vK?ÓŽÓ ¨ÀU?
 ×?ÐÚ_«Ó ËÓ Z  ³?Ó «ËÓ W?O] u?
 «d? Ú O?Ó «
X
Ú IÓI]× 
Ó ðÓ ¨»uÝU׫ “UN
 ł dÓ³ÚŽÓ W ÓbÚ«
 ÁcN
 ÐËÓ ¨ U uK
 FÚL«
Ó ËÓ q
 zUÝ
 d«
] ‰ Ô ²Ó w
 œU³  JÚù«
= ½Ëd² 
.å…ÏdOG
Ó Ó WϹÓdÚ Ó rÔUF«ò
Ó WÔuI
Ó Ó

h
= M«
] Í  bÓ¹Ó s
Ó OÚÐÓ
øUL¹b
Î Ó ÊuK
Ó «u
Ó ²Ó¹Ó ”U
Ô M«
Ò ÊU
Ó nÓ OÚÓ ±
ørÚ¼œ«d
 Ô v≈ ‰u
Ó u«
Ô ”U ]M« vKÓŽÓ q
Ó N]Ý
Ó Íc]« U ≤
 «u
ø öÓ L«
Ô Ÿ«u
Ô ½ÚÓ√ U ≥
.Y¹b׫
Ó dB Ó w
 ôUBðô«
Ú F« = Ÿ«u
Ó ½Ú√Ó dÔÔcÚ½Ó ¥
.…¡Ëd Ó  ôUBð=ô«
Ó IÚL«  Ÿ«u Ú  WÎŁö
 ½Ú√Ó s Ó ŁÓ dÔÔcÚ½Ó µ
 —UA
ørKÚF«  ²½«Ú w
WŽU³
Ó D«
= WÔ¬Ó X
Ú LÓNÓÝ
Ú √Ó n
Ó OÚÓ ∂
.WO] uÚO«
Ó UMðUOŠ  cÚL« …ÓbÓzU

Ó w
ŸU¹  s Ô O=³Ó½Ô ∑
.WO]zdÚL« 
Ó  ôUBð=ô«
 Ÿ«u Ú  WÎŁö
 ½Ú√Ó s Ó ŁÓ dÔÔcÚ½Ó ∏
ø”U ] …UOŠ w
“UH
 M«  KÚ²«
= dÔÓŁ√ U π
ø”U Ò …UOŠ w
X½dÚ²Ó½ù«
 M« 
Ú ËÓ »uÝU׫ …ÔbÓzU
U ±∞
ø…ÎdOG
Ó Ó WιÓdÚ Ó rÓUF«
Ó q Ó FÓł
Ó Íc]« U ±±

∏≤
ULO
W×O× ] dOÚžÓ …—U³
Ó B« Ó F« ÂU √
Ó © ® ÓW öŽË ¨W×O× ] …—U³
Ó B« Ó F« ÂU √
Ó © ® W öŽ
Ó lÔC
Ó ½Ó ±≤
∫wðQ¹
© ® .…¡Ëd
Ó IÚL« 
Ó  ôUB ð=ô«
 q zUÝ Ú   
 ËÓ s Ô ö
] −
Ó L«
Ó ËÓ n
Ô ×
Ô B«
^
© ® .W¦¹b
Ó ×«  «u
Ó  ö Ó L«  ²š«
Ô Ÿ«d Ú bÓFÚÐÓ ¨”U
 M«
Ò vKÓŽÓ ¡UM
Ô F«
Ó ËÓ bÔNÚ−«
Ô q ] Ó
© ® .WKÓÝ«d
Ó L«
Ô vKŽ X½dÚ²Ó½Úù« Ô FÚ²Ý«
 ‰UL  ²ÓIÚ¹Ó
Ú dÔB
© ® .WO]zdÚL«
Ó  ôUBð=ô«
 Ÿ«u Ú  ŸU¹
 ½Ú√Ó s Ô cÚL« b^FÓ¹Ô
© ® .W
ÓdFÚL«
Ó qO³Ý w
UI WÔFÓÝUA«
Î zUŽ ]  U
U
Ô L«
Ó bFÔðÓ rÚÓ

W‡
Ó ¹]uGÓÔ bz«u
Ô Ó

t??Ð X?
Ú K?ÓB? Ï J? Ó ∫W?Ô¹Ód?Ú ?I?Ó «ËÓ .d?Ï ?O?G?
Ó ?ð]« ÊU? Ó ¡U?
Ï ½≈ u?
Ó ?¼ÔËÓ ¨©”
Ô Q?ÚÓJ?«® Õ
Ô b?
Ó I?Ó ?« u?
Ó ¼Ô ËÔd?ÚI?Ó ?« ∫«d? Ó
¨vUF
Ó ðÓ ˇ«
Ô UN
Ód]ý
Ó ¨WÔJ] Ó ∫ÈdÓI« Ô .Í
Ô Â^√Ë Ò ËdÓ Ó UNOÚÓ≈ V
Ô
Ó M«Ë
] ¨ÈdÓ Ô lÔLÚ−«Ó WÔOÓMÐÚ_«
Ó Ë¨ Ó
.UN½Ëb
Ó BIÚ¹Ó ÈdÓI«
Ô q Ó ¼Ú√Ó Ê]_
Ó

±
Í
Ò ËdÓÓ W¹ÓdÚÓ ‰uI½
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WMÝ ∫q  ½Ô
Ô LJ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WG
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WHÓý
Ó

∫WOÓðü«
  UL
 KJ«
Ó œ«b
Ó {
Ú √Ó Ã
Ô d
Ú ²Ó
Ú ½ÓËÓ ¨”
 —Úb«
] s Ó  W¦ÓU¦«
Ò …dÓIÚH« v≈ œuF
Ô ½Ó ≤

¡UL «
] ÔqN−«
Ó ÎUIO{
Ò r¹bIÓ«

ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ


∏≥
∫wðQÚ¹Ó ULO ¨◊uD
Ï š
Ô UN²Ó×  KJ«
Ú ðÓ w²«  UL Ó s Ó OÚÐÓ ¨vMFÚÓ*« w ‚
Ó dÚH«
Ó ` Ô {
= uÓ½Ô ≥
.”U
 M«  Š
] …UOÓ dO  «u
 OÚðÓ w
 ö Ó L« Ú √Ó -√ / ±
Ô —Ôu^DÓðÓ rÓNÓÝ
.WÏFÓHðÓdÚ Ô  ôUB
  WÓdý
ð=ô« Ú √Ó -»
Ó rÔNÔÝ
.WÎA
Ó Ó—ÚeÓ Ô U½«u
Î Ú√Ó lOÐ
 d«
] w
sOD
Ó Ú -√ / ≤
Ú KÓ
ÈdÓÔ w{«—Ó√ w ²ÓJð
.UNÐ «ËdN²ÔÚý« w²«] » Ú  nO]C« ÈdÓ -»
Ó  «œUŽ s
 dÓF«
vM¦L« u‡×‡M«

√dI½
.ÊU¾OC
 Ô ÊUL
 − ] -±
Ú M«
.UMðUO
 Š  L]N Ô ©n
Ó w
ÊU 
Ó ðUN«Ë ŸU¹  s
Ó cÚL«®  ¹Ú“UN Ê]≈ -≤
Ó −«
. ôUB
Ô ð=ô«Ë
  öÔ «u
Ó L«
Ô ∫UL¼Ô s
 OÚU−
Ó Ó w
¨Y¹b  ׫
Ó dB Ú F«
Ó w
 UŽ«d
Ô ²š
Ú ô«
   dÓ¦ÔÓ -≥
.r−
Ó FÚL«
Ô s Ó   UL
 KJ« Ó Ó ÊU²³ÓUD«
Ó w½UF ] X  ł Ó dÓ Ú -¥
Ú ²ÓÝ«
.©X½dÚ²Ó½ù«® 
Ú  U uK Ó WJÓ³ÓÓý vKÓŽÓ s
FÚL«  OÚFÓ uÚ Ó r¹b
Ï ½Ó ` Ó ðÓ -µ
Ó H]B

kŠö½
Ë√Ó s
 OÚM?ÓÚŁ« vKÓŽÓ X
Ú ]œÓ ¡UL
Ï Ý Ú Ó√ w¼ ¨W?IÓÐU «
] q  LÓ−«
Ô w
Ï◊u?Dš Ú ðÓ w²«]  U?LKJ«
Ô UN²Ó× Ó Ê]√Ó ±
ÓpcÓË ¨Âu?−M«
^ s?Ó  s
 OÚM?ÓÚŁ« vKÓŽÓ X?
Ú ]œÓ ‰
 Ë]_«  L?« w
©ÊU?L−
Ó ‰U¦ ] W?ÔLÓKJ?
Ú M«® Ó
Ó ¨s
 OÚ²?ÓMÓŁ«Ú
 ³ÓUD«®
©ÊU² Ò WÔLÓKÓ U ÒÓ√ ¨©s
 OÚF?Ó uÚ Ó ¨s
 OÚU−  LÒN Ô ¨s
Ó Ó ¨ÊU Ó −?« ¨ÊU¾OC
 ¹Ú“UN  ®
Ô ¡UL
Ô ÝÚ _«
Ó
.vMÒ¦ÓL«
Ô ¡UL
Ô Ý_«
Ú Ó ðÔ .s
Ác¼ vLÒ  OÚ²Ó³ÓUÞ vKÓŽÓ X
 OÚ²ÓMÓŁ«Ú s Ú ]bÓ
Ó

¨w
= Ыd  tF uÚ Ó dO^GÓ²Ó UF
 ŽÚù« Î ³ÓðÓ ¨tЫd
 ŽÚ≈ WÔ ö Ú dÓO]GÓðÓ bÚ Ó ¨WIÓÐU «
Ó ŽÓ   ] WKÓ¦ ÚÓ_« w
vM]¦ÓL«
Ô Ê]√Ó ≤
¨©Ê≈ ] d³š® ÊU?  L]N? Ô p  ÓËÓ ¨©√b?
Ó c Ó ²Ó³Ú ®
Ô ÊU?L−?
Ú M« Ô _«
] w?
ULÓ n Ó t?F
— W?Ô öŽË lÔ
Ód?ÚOÔ
Ó
 OÚFÓ uÚ ÓËÓ ¨©Ê≈
s ] rÝ«®  s
 ¹Ú“UN  w
ULÓ ¡UO«
Ó −« 
Ô t³B½ W öŽË
Ô V
Ô B
Ó MÚ¹Ë
Ô ¨©qŽU
® ÊU² ³ÓUD«
]
.©wHÐ —Ëd
Ï −Ú Ó rÏÝ«®
Ú s  Ó w
ULÓ UC
 OÚU− Ô Ádł
Î ¹Ú√Ó ¡UO« = W öŽË
Ô Ó ¹ÔËÓ ¨©tÐ ‰uFH ®
d^−

∏¥
Z²M²½
.œd
 HL«
Ú vKŽ Êu½ Ì ËÚ√Ó Êu½
Ì ËÓ ¡U¹ Ì √Ó …œU¹
Ì ËÓ n Ó eÐ ¨s
 OÚ²ÓMÓŁ«Ú Ë√Ó s
 OÚMÓÚŁ« vKŽ ‰
^ bÔ¹Ó rÏÝ«
Ú vM]¦ÓL«
Ô Ê]√Ó
.¡UO«
Ô ULN² öŽË d^−
Ó ¹Ë
Ô VÔ B Ô _«
Ó MÚ¹ÔËÓ ¨n 
Ó tF
— W öŽË
Ô lÔ
ÓdÚ¹Ô vM]¦ÓL«
Ô Ê]√Ó
»—b²½
± V¹—bð
∫WOÓðü« q
 LÓ−«
Ô w vM]¦ÓL«
Ô X Ó ×
Ú ðÓ UÎDÒš
Ó lÔC
Ó ½Ó

©¥µ ∫sLŠd«® .å ò ∫vUFð ‰U


Ó ±

.s
 OÚðÓœUN
Ó AU Ô RÚL«
] Ð s Ô o Ó DÓ½Ó ≤

©ÕuKL« sÐ fO ® UO öðÓ ô√


Ò s= E«
] q ] Ô ÊU
 M]EÔ¹Ó U bÓFÚÐÓ s
 OÚ²O²
Ó A«
] ˇ«
Ô lÔLÓ−
Ú ¹Ó bÚ ÓËÓ ≥
.WI¹b
Ó ×«
Ó w
s
 OÚðÓdÓ−
Ó ý ^ ½U²
Ó w Ú ³«
Ô ” Ó dÓžÓ ¥
©œdÐ sÐ —UAЮ  KÚI«
V Ó s Ó  ô
] ≈ ÊU½
 –Ú_«
Ô lÔLÓ
Ú Óð ôËÓ Ó l{uÚ Ó w
ÊUM
ÈuN« Ó dÔB³ÚÔð U ËÓ µ
 OÚF«

≤ V¹—bð
 L« w ULÓ wðü«
∫wðü« ‰U¦ Ó ‰ÓËÓbÚ−«
Ó q Ô LJÚ½Ô
d−«Ë VB l
Úd«  œÔdÓHÚL«
Ú M«
] w²UŠ w
vM]¦ÓL«
Ô ] WÓUŠ w
vM]¦ÓL«
Ô Ô
 OÚLÓKÓ Ó
s  KÓ Ó
ÊUL rKÓ Ó
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ÊU²
 ÝÓ —ÓbÚ Ó
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 OÚLÓK=FÓ Ô
s
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
W{
Ó d=LÓ Ô
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
»U²
s
 ¹Ú“UN
Ó ł ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ÊU
UA
 ²«
Ú ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

∏µ
≥ V¹—bð
 ÝUML«
∫wðQÚ¹Ó ULO V Ô Ð ⁄«d
Ô vM]¦ÓLU Ó H«
Ó ú
Ô LÚ½Ó

ÊöIÓ¦«
] Ê«¡UMO sOÚ²ÓFÓÚ—Ó  zUI«
Ê«b   ×¹d
sO Ó {
Ó

Æs 
^ −«Ë f
Ô ½Úù« UL¼Ô ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ±
.ÊU
 OMOD
] 
Ú KÓ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …Ôe]žË
Ó UHOÚŠ
Ó ≤
ÆWÐU×] WŠ
Ó B« Ó d{ Ú  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 
Ú √Ó s Ô —Ú“Ô ≥
Æf
Ó ÔbÓ½Ú_«
Ó œU¹
Ì “ sÐ
Ô ‚Ô —UÞ
 ËÓ dÌOÚB
Ó ½Ô sÐ
Ô vÝu ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ `
Ó ²Ó
Ó ¥

Æb− Ú LK  ðÓ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆX
Ó WÎO]× Ô OÚK]B 
Ó
Ó bÓ− Ú L«
Ó X Ô KÚš
Ó œÓ µ

¥ V¹—bð
∫»
Ï dÓFÚÔ Ã
Ï –uL
Ó ½Ó ≠√
ÆULNŽ«d²šU
Ú Ð s
 ¹ÚbOF
Ó ÝÓ ÊUŽ
 d²Ó
Ú L«
Ô ÊU
Ó
.`
 ²ÚÓH« vKÓŽÓ wM Ï  U½ Ì÷U q
y ³Ú Ó h Ï FÚ
∫ÊU
Ó
.vM]¦Ó Ô tÔ½]Ó_ ¨n
Ô _«
Ó tF
Ú—Ó WÔ ö
Ó ŽË
Ó ¨Ÿu

Ï dÚ Ó ÊU
Ó rÔÝ«
Ú ∫ÊUŽ
 d²Ó
Ú L«
Ô
.vM]¦Ó Ô tÔ½]_ ¨¡UO«
Ô t³B
Ú ½Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨»uB
Ï MÚ Ó ÊU
Ó dÔ³ÓÓš ∫s
 ¹ÚbOF
Ó ÝÓ
∫s  sO²
 OÚ²ÓOÓðü«  KÓLÚ−«
Ô » Ô dFÚ½Ô ≠»
.s
 OÚðÓeÓzUł
 ÊUL  ‰U½
 UF« Ó -±
.ÊUDOA
  ŠU³« -≤
½Ó ÊU¦

∏∂
¡öù«
√dI½
V
Ô ²ÓJÚðÔ ô
Ó ËÓ k Ô _«
Ô HÓKÚðÔ w²« n Ó

©≥µ ∫—uM«® å ò ∫vUF


Ó ðÓ ‰U
Ó ±


©±∂≥ ∫…dI³«® å ò ∫vUFðÓ ‰U
Ó

©‚œ“dH«®
Ô  U−L«
l‡ Ó d¹d
Ô ł
Ó U¹ UM²ÚFÓLÓł
Ó «–≈ Ó ¾Ë√Ô
rNK¦ÚLÐ wM¾Ú−
Ó wzUЬ p
¥
.…ÎbÓzU
UNL^ŽÓÓ√ ©X½dÚ²Ó½Úù«®
 s ] J ¨…ÏbOH
Ó Ô WÔ¦¹b
Ó ×«
Ó  ôUB
Ô ð=ô«

µ
©Âœ¬ ÍœUN«®  ¬ËÓ ÊU
 e«
] sÓ  Ì÷U s
Ó OÚÐÓ wðUOŠ Ô ËÓ w²KÓOÚÓ Ác¼Ó
Ó rÔKÚŠ

kŠö½

¨UÎDÒš Ú
ÓcŠ
Ó X Ô ËÓ UE Ú IÓD½Ô ¨UH
Î HÚÓ X Î Ó√ ¨◊uD
Ï š
Ô UN²Ó×  KJ«
Ú ðÓ w²«]  UL Ó s Ó  WÌLÓKÓ q
= Ô w
Ê]√Ó
] J ¨p
bÓFÚÐÓËÓ ¨©s Ó ¾?Ë√ ¨t≈ ¨©ˇ«® Wö
Ó −«
Ó k  HÚÓ® ∫w
¨Âö«
 bÓFÚÐÓ UD
Î Ý Ó ²Ó Ô UNFÔ uÚ Ó ¡Uł
= u? Ó ËÓ
.©Ác¼® w
¡UN«
 bÓFÚÐÓËÓ ¨©sLŠ
Ú d«  LÓ «®
] ¨ «u ] w
rOL«

Z²M²½

¨t≈ ¨©ˇ«® W?ö−«


Ó k Ô HÚÓ ∫WOÓðü«
  UL
 K?ÓJ« w
V
Ô ²ÓJ
Ú ðÔ ôË k
Ô HÓKÚðÔ ¨W?ÓD
Ó Ý Ó _«
= uÓ²Ó*«Ô n Ó Ê] √Ó
Ú J? ∫ U?LK?ÓJ?« w
‰U?
¨«c?¼ ¨s Ô ×« p  ÓËÓ .Ác?¼ ¨s?LŠ
Ó c? Ú d?] « ¨ «uL ? ] J? ¨p
] « ¨s Ó ¾?Ë√Ô
.p
Ó – ¨¡ô
 R¼
Ô ¨s
 ¹c¼
Ú ¨Ê«c¼

∏∑
»—b²½
± V¹—bð
∫V Ô HÓKÚðÔ ÌnÓ√ vKŽ q
Ô ²ÓJÚÔð ôËÓ k Ô L²ÓA
Ú Óð w²«  ULKÓJ« wðQÚ¹Ó U2Ò Ã
Ô d
Ú ²Ó
Ú ½Ó

¨ŸUL] ÂÓ√ ¨…¡«dI«


 « Ó Ó –Ó ÊU
o¹dÞ sŽ p Ó √Ó ¡«u
Î ÝÓ ¨ö
Î NÚÝ
Ó ”U
 M«
] s Ó OÚÐÓ ‰UB
Ô ðô«
Ò `Ó ³Ó
Ú √Ó bÚIÓÓ ±
.—UB
 ÐÚù«
 Â√Ó
©rO¼«dÐ≈ k
UŠ® »
Ô dÓF«
Ó UN
Ó HÚ½Ó `  ðÔ U¼u×
UB
Ú
UB 
Ó rÚJÔ×  ðÔ dÓB
Ô
UB Ú  wMÐÓ s
Ú ŽÓ Íb¹Ó Íc¼ ≤

©µ∏ ∫r¹d ® å ò ∫vUFð ‰U ≥

©π≥ ∫r¹d ® å ò ∫vUFð ‰U ¥

.WÏK]  rÔNÔMÚ  sOŽ


Ó b³ÚL«
Ô s ] J ¨ÊËdO¦
Ó Ó Êu¦
Ó ŠU³« µ

≤ V¹—bð
∫Ì…bOH
Ó Ô ÌWKÓLÚł
Ô w WOÓðü«  ULKJ«
Ó s Ó  ÌWLÓKÓ q
] Ô lÔC
Ó ½Ó

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÚsJ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  Ê«c¼
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s¹c¼
Ú
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ó –
p
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ó ¾Ë√
p

∏∏
dO³F²«
∫dÌDÔÝ
Ú √Ó …ÓdÓA Ó ²Ó¹Ó ô ULÐ ¨wðQÚ¹Ó UL bÌŠ«Ë Ÿu{
Ó ŽÓ “ÔËU−  uÚÓ w V
Ô ²ÔJÚ½Ó
.” ] W½UF
 —ÚbUÐ Ó ²Ýô«
Ú lÓ Ó ¨UMðUOŠ w
 ö«u
Ó L«
Ô Âb^IÓðÓ WÔOL¼√
] ±
.Á«—√
Ô UL …UO׫ w
»uÝU׫ «b
Ú ²Ý«
Ú ≤

◊UA½
 ½√Ú sŽ X½dÚ²Ó½ù«
Ÿ«u Ú w
Y
Ô ×
Ó ³Ú½Ë Ó Ë√ UM²Ý
Ó ¨UMO=Š 
Ó —ÓbÚ Ó w
»uÝU׫ eÓdÚ Ó v≈ œuF
Ô ½Ó ±
∫WOÓðü« s¹ËUM
Ó F«
Ó Õ Ô d²ÓIÚÓ½Ë ¨ ö«u Ó L«Ô
. google WJ³ý -
. yahoo WJ³ý -
. hotmail WJ³ý -

l²L²½Ë √dI½
…—U
Ó OÒD«
]

Êu?¼√ s WÓO?ÓM Ú_«


Ô Ác?¼ ÂU¹
Ô _«Ó X?IÒI?×
¨…ΗU
Ó OÒÞ
Ó V?
Ó —√ Ê Ì Ó√ s? w?²OÓM ÚÔ√ X?½U? bI
Ú √Ó Ìb?OFÐÓ b
ÔXOŽbÔ
Ó .ÌW¹Òuł
Ó ÌW¼ÓeÚMÔÐ ÂuI
Ó ðÓ Ê√Ú pÓýË vKŽ WÔOÒzU*«  …Ô—UO
Ó ÒD« X½UË ¨U¹d³Þ
Ò  f _UÐ X¾ł¨
Ô Ì Ý
qO³Ó
 ²šUÐ
¨U½—UO Ú UM³Ú—Ó UM½Ò√Ó UÐu²
Î J Ú Ó «—«d
Î Ú≈ w  FÚ½Ô ÊÚ√Ó V
Ó D Ó dÚ½Ó ÊÚ√Ó q³
Ó U½uHK
Ò rNMJË
Ò ¨XK Ô ³IÓ
Ó ¨UNÐu
 —Ô v≈
¨lÚł dÚðÓ rË q
Ó Š  e«
Ó “Ô Ë√ ¨…d¼ ^ Ë√ ¨a¹
 d*«
Ò Ë√ ¨dL I«
Ó v≈ …—U
Ô OÒD«
Ò X  × Ó «–S
¨UM²OÒËR
Ó MÓł  Ó vKŽË
¨dG
 Ú _« Ó Ë√ d³
 _«
Ú » = b«
^ ”√—
 Ë√ ¨Ê«eO*«
 WHÒÓ Ë√ ¨V  ¹Ú–Ó Ë√ ¨„ö Ó ÕUM
Ì ½]Óc Ô q  − Ó Ð X bÓDÓ «Ú Ë√
UNOM³Ú¹Ó w²Ò« wöF?Ó «Ë —uB
 ÔI« Ác¼ s ÌWOÒÒKŽ Ë√ ¨d?ÌB
Ú Ó W
ÓdÚA
Ô Ð X bÓD Ò ^¦?« WK KÝ Ë√
Ó Ú« Ë√ ¨U¹d

∏π
UN²ÚLÓłU¼
Ó Ë√ ¨rÏł Ú —Ó Ë√ „Ï eÓOÚ½Ó UNOÚKÓŽÓ i] IÓ½«Ú Ë√ ¨…d:«
] dNÚ½Ó w
X  N«
Ú ÓdžÓ Ë√ ¨¡«u Ó w
wK¦Ú  ÊËdO¦
Ó
 OÚ×
Ë√ XKFÓ²ÓÚý« Ë√ ¨…d Ó ³«
Ô v≈ UMÐ  uN Ú
Ó ¨UN²ÔÓdŠ
Ó XH
Ú ÓËÓËÓ ¨UNðô¬Ô XKÓD  «
] FÓðÓ Ë√ ¨¡UL] ÊU³IŽ
Ô
.WËR
Ì Ó dOž
Ô WÔd Ï UMÒ  ZM¹
Ó ]AU
¨bŠ√ Ô rÚKÓ
Ó ¨ÊU³ (« w
sJ
Ô ¹Ó r  OÚG«
Ú U V Ó rUŽ s UN ÷
Ó dÓŽÓ
.ÍdOÞ ∫…—U
Ó O?ÒÒDK UMK?Ú Ë
Ô ¨—«b
 Úú UMÝu?
Ó H½Ô UMLÚÒK?ÝË ¨»u²
Ó J*«
Ú —«d?
Ó ù« «c¼ UMOÚDŽ√
Ó Ê Ú Ó√ œœd?
Ò ²Ó½Ó r
Ác¼¨
Ó ‰UL
Ó A« 
]  «–Ë  5LO«  …—U
 «–  OÒD«
Ò …uÒÓ s q  ½Ô UMKF
^ D Ú −
Ó
Ó ¨X
Ú FÓHÓðÓ—U

Ú ¨ Ú dÓ−
Ó
Ó ¨Xd
Ú ×
Ó ðÓ
.WÏKÒðÓ Ác¼ ¨‰U³
Ï ł Ác¼ ¨‰uN
Ï Ý Ô Ác¼ ¨Ê Ô dÔNÚ½Ó «c¼ ¨Wu(«
= œÔ—Ú_« Ó …ÔdÓOÚ×
Ó ÐÔ Ác¼Ë ¨U¹Òd³
 Þ
Ó …ÔdÓOÚ×
Ó ÐÔ
.‰U³
Ó ł ôË ‰uN
Ó ÝÔ ô ¨◊U ³« q¦
Ô Ô÷—_« «–S
¨ XF
Ú HÓðÓ—«
Ú rŁ
.…dJ« q¦
Ô Ô÷—_« «–S
¨ XF
Ú HÓðÓ—«
Ú rŁ
.‰UÐ
 dÚG«
Ô q¦
Ô Ô÷—_« «–S
¨ XF
Ú HÓðÓ—«
Ú rŁ
.n
= J«
Ó q¦
Ô Ô÷—_« «–S
¨ XF
Ú HÓðÓ—«
Ú rŁ
°UO½b«
^ v≈  dE½Ë
Ô  O]D«
…—U Ò …Óu]Ô X Ú HÓ
Ó .—UE
Ô ×²  ½_«
Ú sŽ
 Ô÷—_«  —«u²
Ó
¨Ó XFHð—«
Ú rŁ

©ÍdÝ ÁbË v≈ wMOUJ « qzUÝ— s ®

π∞
±∞
¡«dLÚ×
Ó «Ú dB
Ú Ó v≈ WÏKÓŠ
Ú —
.wM²Ú³Ó−
W U
Ó ù  ¨UO½U³Ý≈
Ú vK
Ó ŽÓ ¨nOÚB« Ô ²šô«
] «c¼ —UO Ú lÓ ÓËÓ 5Š
Ó ¨UΊ
Ó d
Ó X
Ô MÚÔ rÚÓ
Ó ŽÚ√ÓËÓ wMðÚb]Óý ∫wM²ÚÐÓcÓ²Ół«
Ú
.lÓ
Ó—ÓËÓ vMÓÐÓ ∫œUý
Ó UNŠËd?
Ó Ó w?²]« U?NL?U?F Ó v≈ w?M²ÐÚc?
Ô œUý Ó ²Ół«
Ú b?
 IÓÓ
ªU?N?O
w= H?OÚ]B?« rO?]
Ó *«Ô
.WA
Ó ¼ÚœÓ ∫‰u¼–Ô UL] ‰u¼
Ì Ô– w?
wMÔðbÚł
Ó ËÓ v?]²Š
Ó ¨ÓWÓK?OL'«
Ó ÓWÞU Ó Ó½d?ÚÓž UMKÚÓËÓ ÚÊ≈ U? ËÓ .œ«b
Ô ł Ú _« Ó
.jOK
Ó wM] ≈½ .»
Ï Óš ∫Z¹e
Ï Ó  LÚ(«
¡«d Ó dB 
Ú Ó »UŠ — w
ÂÓuÚO«  dÚG«
Ó ËÓ ‚d
 A« ] s Ó  Z¹e
Ï Ó UN½]_
Ó ¨È—Ó√Ó
.qOL Ì
Ô ¹Ó ∫»
Ô dC
Ú ¹Ó XÚ OÓD=žÔ WOŽU
œ —«u
Ì Ý Ú QÓÐ s
Ó B Ô ¨dÏNÚ½Ó UNKHÓÝ
= Š Ú √Ó w
WÌOÓUŽÓ W̳ÓC
Ó ¼Ó vK Ô ¹Ó Íc«]
Ó ŽÓ ÂuI
Ó ËÓ .d ÓdÚLÓUÚÐ
lHðÓdÚ*«ÔËÓ l
 ²]*«Ô ÊUJ
 Ó*« ∫uNÚ³«
Ó  LÚ×
ÁÔ—«u
Ó Ý Ú √Ó Ê]_
Ó ∫»Uł
Ó QÓ
Ó ¨¡«d Ó UÚÐ t²OÓL  ³ÓÝ
Ú ðÓ V Ó sÚ ŽÓ qO
Ó b« ] UMÚQÓÝ
.n
 IÚ «
]
.…dÓLÚ×
Ô Ú« v≈ UNÔ½uÚÓ »
Ô dC
Ú ¹Ó tÔÓ½«—bÚłÔ ËÓ
...¨ tO  s
 {U Ú ŽÓ  U uKFÚ*«Ó s
Ó  dO¦
Ï Ó wM¼Ú– w
ËÓ ¨¡«dLÚ(«
Ó dÓB
Ú Ó X
Ô KÚš
Ó œÓ
¨¡«dLÚ(«
Ó q Ó bÚ Ó UNMÚ ÊÔu?]JÓ²Ó¹Ó w²]« ¨WFÐÓ—Ú_«
Ô š Ó Ã«dÐ
 _«
Ó bÔŠ Ó »U?Ð v≈ q
Ó √Ó uÓ¼ÔËÓ ¨‰bÚF« Ó š
Ó bÚÓ*« U½eÚ²Ół«
Ú b ÓËÓ
w?²]« ¨ U?LKÓJ?« Ác¼ Íd?²Ó
ÚœÓ w
ÊÔË=œÓ√ÔËÓ √Ôd?Ó Ú√Ó X Ó  ≠u?NÚ³?Ó « w
U½Ú√ÓË≠
Ô H?Ú ÓuÓÓ
¨WÏO?ÓÐdÓŽÓ W?ÏÐU² Ó Íd?EÓ½Ó X?
Ó HÓÓËÓ
…Óu?] Ô ôËÓ ‰ÓuÚŠ  bÔLÚÓ(«ò ∫U?NMÚ ËÓ ¨dB
Ó ôËÓ ˇ Ú I?Ó « …bÓLŽÚ√Ó vK Ú ³Ó²Ô
Ó ŽÓ X?
.åˇ«
 ‰uÝ
Ô —Ó bÏL]×
Ó Ô ¨ˇ« ô  Ð ô
Ó ≈ ôò ËÓ ¨ˇU
] ≈ t ] ≈
…dO³
Ó J«
Ó ÊU× ] WŽU
 ¹Úd« Ó v≈ ¨‰bÚF«
Ó Ã Ú  UMÓIÚKÓDÓ½«Ú r]ŁÔ
 dÚÐÔ s
 Ô √ÚdÓIÓ
Ó ¨ÊU
 ×Ó ¹Úd«
] s Ó   «d
Ï OÚ− Ó ýÔ UNO
X Ú ŽÓ—“Ô w²«] ¨WFÓÝ«u«

`
Ï ²Ú
ÓËÓ ˇ«
 s Ó  dÏB
Ú ½òÓ q Ó ¦Ú  ¨WÎOÓŽœÚ√ÓËÓ WÎO]½¬dÚ Ô  U¹¬
Ì UN½«—ÓbÚł Ô vKÓ ŽÓ
Ó  w?²ÓËU×
U …Ó¡«d Ó Ô ¡UMŁÚÓ√ w
Ë ¨å5M
Ó  R?Ú*«Ô dA
= ÐòË
Ó ¨ åV
Ï ¹Úd Ó
 d^×
v≈ „ Ó ²K] U½uŽbÚ¹Ó ¨qO
 b«
]  Ó uÚ Ô FÚLÝ
Ó X Ó ¨»u²
Ï JÚ Ó uÓ¼Ô
.åŸU³
 «
= uNÚÐò
Ó

π±
tÔ²Ô ÓË—Ú√Ó X
Ú U  LÚ(«
Ó bÚ ÓËÓ ¨¡«d Ó dB Ú Ó ¡UNÐÚ√Ó rEÓŽÚ√Ó s
Ú  ¨åŸU³
 «
= uÔNÚÐò Ó b^FÓ¹ÔËÓ
uÓ¼ÔËÓ ‚«Ë
Ï —Ô U¼œÔdÓHÚ Ô ∫tÔ²Ô ÓË—Ú√Ó
Ô…—u
U
Ó ]M« ¨uNÚ³« Ó «c¼ w
U Ó q
Ó LÓł
Ú √Ó q
] FÓÓË ¨Í Ì ŽÓ W¾Ó Ús d¦
ÒÎ d ÓdÚ Ó œuL Ó Ú√Ó vK
Ó ŽÓ
Æ·uI  OÚ³«
Ú *«Ó X Ó q Ô š
Ó bÚ Ó
Ú  Ô ÁUO*« lÔ
bÓM?ÚÓð ¨iOÓÚ _«
UN¼«u
Ú√Ó s? Ó  «b
ÓÐ d Ód?Ú*«Ó s Î ÝÓ √Ó dÓA
Ó ŽÓ w? Ô L×?
Ú MÓŁ«Ú q Ú Óð w²«]
.jÝ Ó w
WÓdÚ³« v≈
Ó u«
v≈ UMNÚł
] uÓðÓ ¨dB
Ú I?Ó « o
 z«b
 Š  ¼ÓœÓd«Ë
Ó v≈  U 
]  UŽUI« ËÓ —uB
 I« Ó ËÓ
Ô s

.wM³Ó−
WϾOK  dF«
Ó Ó n¹ Ó WÔM]łÓ ËÓ .WÓÞU½
Ó dÚžÓ w
s  zUM
 −«
Ó dNÓý Ú √Ó sÚ  w  dF«
Ó ¼ËÓ ¨ån¹ Ó WM]łò
Ó
Ó ŽÚÓ√ ∫w ‚«—
Ó

uÓ¼ÔËÓ W−
Ó H²ÓŠ
UNÐ k Ú QÓ
Ó ¨WÎ−
Ó ½Ú—U½
Ó n Ó D Ú√Ó ÊÚ√Ó w ‚«—
Ó b? Ú ÓËÓ ¨Z  ½—UÚ M«
] Ë ÊuLO
 KÓ«Ú —U− ý Ú QÓÐ
Ó ½Ú—U½
Ó U¼œÔdÓHÚ Ô ∫Z
 ½Ú—U
Ó M«
]

 UOCL(« s Ÿu½ .UNIÓ³ÓŽÓ r^ý ^ Ó√ ¨WKÓŠ


Ú d«
= ‰öÓ š 
. Ëd
V¹d'« t³A¹
Ô ²Ó ¨dB
‰ËUM Ú I«
Ó s Ó  W³¹dÓ WI¹
Ó I« Ó b(« Ó w
¨WŠ«d
Ó ²Ýö
Ú  bÔý  dÚ*«Ô U½UŽœÓ 5Š
Ó ËÓ
.UN²Ó×
Ó z«— ∫UNIÓ³ÓŽÓ
tÔýu Ó Ô ËÓ tðUŠU
Ó ÔIÔ½ËÓ ÁÔ—uB Ó ÐÓ q Ú ËÓ dÚBÓI« v≈ Ô bÚŽÔ ¨ÌWÓHOÚHÓš ÌW³ł
Ô ]QÓÓðÓ√ ¨ÍbŠ Ú ËÓ
.tðUŠUÝ ∫tðUŠUÐ

tÔFÓMÓÓ UL «“«e
Î ²ŽÚ« w HÚ½Ó ú
Ó Ó ¨¡«dL×
Ó «Ú dÓB Ô dÚFÓÓý U¼bÓMÚŽ ¨tÔ
Ó—Uš
Ú Ó Ê]√Ó    “ÓËÓ
.w½UŠdÓÝ
Ó ∫ÍœËdý
Ô …œÓuÚF«
Ó v≈ w½uŽbÚ¹Ó býdÚ*«Ô  uÚÓ vKŽÓ ÍœËd  ý Ô Ús ÔXłÚ dÓÓš r]ÔŁ ¨» Ô dÓF«
Ó
.X
Ú NÓ²Ó½«Ú ¡«dLÚ(« Ú IÓ …Ó—U¹
Ó dB = Ê]Ó_ ¨WKÓ
U×K
Ó e«

©·dB²Ð / fb½_« ŸuЗ w WKŠ— / wUOJ« wUÝ®

Ï…¡U
Ó {Ó ≈
 ÐÚ bO
s  uÓ«®
Ú Í Ô WHÓOKÚ)«
= u Ó_« Ó bNÚŽÓ w
ª©Â∑±±® WÓMÓÝ
Ó ©UO½U³Ý≈®
Ú f Ó ÔbÓ½Ú_« Ó K
Ó ÊuL Ú *«Ô `
Ó ²Ó
Ó
…U?OŠ
Ó d?¹uDÚðÓ v?≈ «ËbL?
Ó FÓ
Ó ¨©d?ÌOÚB
Ó ½Ô s?
 ÐÚ v?
Ú Ýu ® ËÓ ©œU¹
Ì “ s?
 ÐÚ ‚
 —UÞ®
 …œU?  K*«Ó b?
Ó OIÐËÓ ¨©p?  ³ÚŽÓ
œö Ô ËÓ ¨W?¹]œu
Ó ³?« «uÝUÝ  ³?ÔF«
Ô ËÓ ‚= d«
= ËÓ r? Ó ÓËÓ ¨W?O]ŽU?
 KÚ^E?« v?KŽÓ «uÚC Ó L²?łô«
Ú rÔNL?  EÔ½ÔËÓ U?N½U?JÝ Ô
v≈ UNz«d Ú  dO
 Ó√Ô s Ï ¦ÚÓ »Ó dÓ¼Ó ¨oÓ AÚ ÓbÐ W¹u Ô W
ö
] Ó_« Ó )«  Õ Ô dÚ Ó ½«Ú U bÓMÚŽËÓ .‰
Ó —UN  bÚF« 
Ó ËÓ …«ËU Ô Ð
*U
©q  b«
 š« ] sL
 Š
Ú d« Ó ‡Ð V
] b³ÚŽ® Ì ¼ s
Ô I]KÓÔ*« ©ÂUA  ÐÚ WÓ¹ÓËUF
 Ô s
Ô ÐÚ sL
 Š
Ú d« Ó rÚNÔMÚ  ÊU
] bÔ³ÚŽ® Ó ËÓ ¨Ã
 —U)«

WÓ¹]u Ó_«
Ô WÓÓËÚb«
] f Ó Ý = RÓ¹Ô ÊÚÓ√ ©Â∑µ∂ - ∑µ∞® s Ó OÚÐÓ ULO
ŸUD
Ó ²ÓÝ«
Ú ËÓ ¨f  ÔbÓ½ÚÓ_« v≈ »
Ó dÓ¼Ó Íc«]
. ôU
 Ú Ó*« v²]Óý w
¨…Ì—UC
− Ó ŠÓ ËÓ w Ì œ“«
—ÔËÓ —U¼ Ú dÓB
Ú ŽÓ U¼dÔBÚ ŽÓ ÊU
Ó w²]« ¨f  ÔbÓ½ÚÓ_« w

>
π≤
h
= M«
] Í  bÓ¹Ó s
Ó OÚÐÓ

= HOÚB«
øUNO
w Ó *«Ô W U
] rO] Ô ²šô«
Ó ù ¨—UO Ú UNOÚKÓŽÓ lÓ ÓËÓ bÌKÓÐÓ Í
^ √Ó ±
øWÓÞU½
Ó dÚžÓ WÓM¹b Ó U bÓMÚŽ V
Ó Ó bÓ¼Uý 
Ô ðUJ« Ó ¼–Ô «–U* ≤
q
Ó dÚžÓ w
r^N*«Ú Í
øWÓÞU½ ^ dŁÓ_«
Ó rÔKÓFÚLÓÚ« U ≥
ørÝ  LÚ(«
Ú ô« «cNÐ ¡«d Ó dÔB
Ú Ó w Ô «–U* ¥
Ó L=Ý
ø¡«dLÚ(«
Ó dB
Ú Ó uNÚÐÓ w
V 
 ðUJ« dÓEÓ½Ó X
Ó HÓÓ Íc« U µ
ødB Ó …bÓLŽ
Ú I«  Ó√ vKÓŽÓ U¼√ÓdÓ Ó w²«] WÔO]ÐdÓF«
Ó  UÐU²
Ô J« U ∂

Ú ô« «cNÐ ÊU×


ørÝ  ¹Úd«
] WÔŽU
Ó Ó X Ô «–UL ∑
Ú OÓL=Ý
ødB Ó ¡UNÐÚ√Ó rEÓŽÚ√Ó s
Ú I« Ú  ŸU³ = uÔNÚÐÓ b^FÓ¹Ô «–UL ∏
 «
ødB
Ú I«
Ó o  z«b
 ŠÓ dÔNÓý
Ú Ó√ U π
øÁÔbÓŠ
Ú ËÓ ÈdÓš
Ú √Ô …Îd] Ó dB Ô ðUJ« œUŽ
Ú ÓI« v≈ V Ó «–U* ±∞
Î ²Ž«
ø«“«e Ú VðUJ« f
Ó HÚ½Ó ¡«dLÚ(«
Ó dÔB Ó Ó «–UL ±±
Ú Ó ú
¨W×? ] d?OÚžÓ …—U?
Ó O×B«  ÂU
Ó ³F« Ó √Ó © ® W?Ó öŽÓËÓ ¨W×? ] …—U?
Ó O×B«  ÂU?
Ó ³F« Ó √Ó © ® W öŽ
Ó l?
Ô CÓ ½Ó ±≤
∫wðQ¹ ULO

© ® .jO×
Ï Ô UNKHÓÝ
Ú Ó√ w
ÌWOÓUŽ ÌW³ÓC
Ó ¼Ó vKÓŽÓ ¡«dLÚ(«
Ó dÔB
Ú Ó ÂuI
Ô ¹Ó
© ® .¡«dLÚ(«
Ó dB Ú ŽÓ t¹ÚbÓÓ Ì U uKFÚ Ó ôË s
Ú Ó s  ¼Úc«
= wUš
Ó Ô ðUJ« ÊU
V Ó
© ® .Í Ì ŽÓ W¾Ó s
> d ÓdÚ Ó œuL Ú  dÓ¦ÓÚÓ√ vKÓŽÓ ŸU³
 «
= uNÚÐÓ WÔ ÓË—√
Ú XÚ U
Ó
© ® .ÊuL
 OÚK« Ó  n¹dF«
Ó ËÓ “uÚ*«Ó s Ó WM]ł
Ó —U−
Ô ýÚ √Ó

π≥
W¹uG bz«u

t?O
w½«u²« ] .tÔFÚD?
] ∫d ÚÓ_« w
d?Ô OBIÚ²«Ë  ²Ó
Ú ¹Ó rÚÓËÓ tÔM?ÚŽÓ eÓ−
Ó ŽÓ ∫d Ú_«
Ó s ŽÓ dÓB?
Ó Ó ∫dÓB
Ó Ó ±
¨‰u
 D« Ô š ∫dÔB
^ ·ö?  ËÓ .t?Ð ¡UH
Ó I« Ô ²?Úô« ∫¡w
 ]A« vK?ÓŽÓ —UB
Ô ² Úô«Ë ¨t?ÔMÚŽÓ q
 ÝU?
Ô J²«
] ËÓ
.—uB
Ï Ô lÔLÚ'«
Ó ËÓ ¨ö
Ó ŽÓËÓ ‰
 “U Ó  bÓO=Ôý U ∫dÔB
 MÓ*«Ú s Ó ËÓ .—UB
Ú I« Ï  lÔLÚ−«
Ó ËÓ

dÏB
Ú Ó —uB
Ï Ô ∫‰uI½Ó

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ã«d
Ï ÐÚ√Ó Ô LJ½Ô
∫q

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ï‘uI½Ô
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·
Ï —Uš
 “Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UuK
Ï FÚÓ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ï KÓ
 UL

∫”
 —Úb«
] w œÓ—ÓËÓ UL w½U¦«
] œuL Ó w ÌWHÓ s
 F« Ú  tÔ³ÔÝUM¹Ô UËÓ ‰Ë]_«
Ó œuL
 F«
Ó s Ô B½Ó ≤
Ó OÚÐÓ U q

w½U¦« œuLF« ‰Ë_« œuLF«

iOÐÓ_«
Ó WÞU½
Ó dÚžÓ
W³¹d
Ó IÓ«Ú rO]
Ó *«Ô
Ò HOÚB«
w ] W³ÓC
Ó ¼Ó

WOÓUŽ d ÓdÚLÓ«Ú
WFÓÝ«u« Ó 
WÐU²
WO]ÐdÓŽÓ WI¹b
Ó («Ó
WKOL
Ó −Ó «Ú WŽUI
Ó «Ú
π¥
∫wðQ¹Ó ULO ◊uD
Ï Ú Óð w²«]  ULKJ«
Ôš UN²Ó× Ó s Ó OÚÐÓ vMFÚL«
Ó w ‚
Ó dÚH«
Ó ` Ô {
= uÓ½Ô ≥
.ÁdHÓÝ
Ó ¡UM
Ó ŁÚ√Ó tÔðö
Ó 
Ó wK=B Ó Ó -»
Ó *«Ô dÓB .¡«d
 LÚ׫
Ó dB
Ú Ó ¡UM Ô dÓFÓ«Ú ŸÓbÓÐÚ√Ó -√
 Ð w
»
.WO]Ý—ÓbÚ*«Ó tðU³ł«Ë ¡«œÓ√ w
V
Ô UD« ] Ó -‡ł
] dÓB

rÔU«
] d]cÓL«
Ô l Ô LÚł
Ó u‡×‡M«

√dI½
XG
Ú KÓÐÓ bÚ ÓËÓ ¨WÎLO Ó EŽÓ …—U
Î C Ó Š Ó 
«u U
Ó UNO Ô √Ó ¨ÊËd
Ì Ô WOÓ½UL ŁÓ f
Ó ÔbÓ½Ú_« Ó K
Ó ÊuL Ú L«
Ô rÓJÓŠ Ó
Ó O^½U³?ÓÝù«
Êu? Ú .s¹d
Ó z«]e?« w
»UÓ − Ó ŽÚù« Ó ½ÓdÚžÓ WÓM?¹b Ó w?
UNðÓËÓ—Ú–Ô rÚNÔðÔ—U?
 d?Ô O¦Ôð w?²]« ¨WÓÞU? Ó CÓ ŠÓ
ÓsO×zU K ]  Ì U uKÔF?Ú Ó ¡UDÓŽù
Ú Ós¹býdÚL« Ô ÔW u Ô XÓMO]ŽÓ Y
Ó JÔ׫ Ô O?ÚŠ Ó ¨—UŁü«
 ÁcNÐ ÓÊuL^Ó²NÚ Ô
.—UŁü«
 Ác¼ WLÓEÓŽÓ s
Ú ŽÓ

kŠö½
bÚÓ ËÓ ¨Ì…dÓ]cÓ Ô ŸuL
Ì ł Ú ]œÓ bÚÓ ≠WIÓÐU «
Ô vKŽÓ X ] …dÓIÚH« w
≠ ◊uD
Ï Ú Óð w²«]  ULKJ«
Ôš UN²Ó× Ó Ê]√Ó ±
¨©Êu Ó O^½U³ÓÝù«
Ó L^²ÓNÚ Ô ¨Êu Ó K
Ú ¨ÊuL Ú L«®
Ô w
ULÓ ¨Êu½ Ì ËÓ Ë«ÌËÓ …œU¹
Ó eÐ dOOG²« s U¼œÔdÓHÚ Ô rÓKÝ
Ó
ÊÚQÓÐ ŸuL
Ô −« Ú eÓO]LÓðÓ bÚ ÓËÓ .©Ós?O×zU «
Ô Ác?¼   ] ¨Ós?¹býdL« Ô ¨Ós?¹dz«]e?«® w
UL Êu½ Ì ËÓ Ì¡U¹ËÓ
Ó Ó
¨Ì·cÚŠ
W?ÔLÓKJ? Ó Ë√
Ú Ìq?¹b³?ÚðÓ Ë√
Ú Ìd?OOG?ÚðÓ Í
^ Ó√ t?OKŽÓ √Úd?ÓDÚ¹Ó r?
Ú ÓËÓ ¨lL? Ó W?ÓU?Š w
U¼œÔd?ÓHÚ Ô r?
Ú −« Ó KÝ
Ó
¨ÓÊuO?^½U?³?Ýù«®
Ú Ó ÓcÓËÓ ¨ÔÊu?^M?«ËÓ Ë«
p? Ô u?
Ó « t?O?ÚKÓŽÓ b? Ô K? ?
Ó ¹“ ©r? Ô K ?
Ú LÔÚ«® U?¼œÔd?ÓÚH? Ô ¨©ÓÊu?L? Ú L?
Ô «®
Ópc?
Ó ÓËÓ ¨Êu?
Ô M«
Ô ËÓ ¡U?
Ô O?Ó « U?NOK?ÓŽÓ b¹
Ó “ ©d?z«]e?«® U¼œÔd?ÓHÚL?
Ô Ó
©Ós?¹dz«e«® Ó KÓ U? ÓÓ√ ¨©ÓÊu?L²ÓN?Ú Ô
] W?ÔL?
.©sO×
Ó zU « Ó ýdÚL«®
] ¨s¹b Ô

Ó O^½U³Ýù«®
¨√bÓ²Ó³Ú Ô ©Êu Ú ¨q Ï ŽUÓ
©ÊuL
Ó K Ú L«®
Ô w
ULÓ Ë«u
 UÐÚ lÔ
d Ó ¹Ô rÓU «
] d]cÓL«
Ô lÓLÚłÓ Ê]√Ó ≤
¡U?OUÐ p
Ó Óc?Ó d^− Ô w
ULÓ ¡U?OUÐ V
Ó ¹ÔËÓ ¨tÐ ωu?FÚH Ó ©s?¹býdL«® Ô ÓBÚM?¹ÔËÓ ¨dϳӚ
Ó ©ÓÊuL?
^ Ó²NÚ ®
Ô
ÆÊ«—Ëd
 −
Ú Ó ÊULÝ« ©sO×
Ó zU «®
Ó ©s¹d
Ó z«]e«® w
ULÓ
πµ
Z²M²½

Ó KÝ
s ÁÔœÔdÓHÚ Ô r?  ÚŁ« s  dÓ¦ÓÚÓ√ vKÓŽÓ ‰
Ó ËÓ ¨sOM ] œÓ dÌ]cÓ Ô rÌÝ«
Ú q Ó U «
^ Ô uÓ¼Ô ¨r? ] d]cÓL«
Ô lÓLÚł
Ó Ê]√Ó
.Êu
Ì ½ÔËÓ Ì¡U¹Ó ËÚÓ√ ¨Êu Ì ËÓ …œU
Ì ½ÔËÓ Ë« Ó bÓMÚŽ dOOG²«
Ó ¹ÓeÐ ¨lLÚ−« 

.¡UO Ó –Ó W öŽË


Ô «Ú p Ô d^−
Ó ¹ÔËÓ V
Ô B
Ó MÚ¹ÔËÓ ¨Ë«u  —Ó WÔ ö
Ô «Ú tF
Ó ŽÓËÓ lÔ
ÓdÚ¹Ô rÓU «
Ó d]cÓL«
Ô lLÚł
Ó Ê]√Ó

»—b²½
Ô
± V¹—bð
∫WOÓðü«
 q Ô w rU«
 LÓ−« Ó d]cÓL«
Ô lLÚł
Ó X
Ó ×
Ú ðÓ UÎD
Ò š
Ó lÔC
Ó ½Ó

.UF¹d
Î Ý Ó «ÎdÒ Ó WO]LKÚF« —u
 Ô_« sŽÓ ÊuK
Ó ¼U−« d^L¹
Ô ±

©±≥ ∫nB«® Æå ò ∫vUÓFÓðÓ ‰U


Ó Ó ≤

.rÚNÔMÓOÚÐÓ f
Ô
UM
Ô ²«
] ÊuJ
Ô ¹Ó n Ó ÐU ²ÓL«
Ó OÚÓ sOI Ô v≈ dÚE
Ô ½«Ú ≥

.¡«dLÚ׫ Ú Ó w
Êu×
Ó dB Ó zU «
] dÔ¦ÔJ
Ú ¹Ó ¥

©`O× Y¹bŠ® .Êu


Ó Ð«Ôu]²«
] sOÓ zUD
] «
Ó dÔOÚš
Ó ËÓ ¨¡U
Ï D] š
Ó ÂÓœ¬
Ó s Ð«Ú q
^ Ô µ

π∂
»—b²½
≤V¹—bð
∫‰U¦L« w UL wðü«
Ó Ó ‰Ëb−« Ô ½Ô
qLJ
rU «
Ò dcL« lLł rÔU? ? vÒM¦ÓL«
Ô œÔdÓHÚL«
Ô
] « d]cÓL?
Ô « lÔL?
Ú ł
Ó
dÒ−«Ë
Ó  VB M«
] w²ÓUŠ w
] WÓUŠ w

l
Úd« ] WÓUŠ w

l
Úd«

Ó L²Ó
sOF Ú Ô Ó L²Ó
ÊuF Ú Ô  L²Ó
ÊUF Ú Ô lL²Ó
Ú Ô

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 Ыd
ÊUD  Ô

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ÊËd
Ó z«“
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ï bMÚNÓ Ô

Ó OÚIÓ
UM Ô
s ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ÓÊËd
U Ô ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

≥ V¹—bð
∫WOÓðü«
  Už«d
 H«
Ó s ⁄«d
Ì Ó q
= Ô w V  *«Ô rÓU«
Ó ÝUM ] dÒcÓ*«Ô lÔLÚł
Ó lÔC
Ó ½Ó

ÓÊuOÒH×
Ó B«
] ÓsOŽ«b«
] ÓÊËbý«d«
Ò ÓÊu½UMÒH«
Ó ÓÊuO^JKÓH«
Ó

Æ ¡«dLÚ׫
Ó dB Ú Ó W
ÓdÓš
Ú “Ó w
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ŸÓbÓÐÚ√Ó ±
.å¶òw ] VKÚ Ó v≈ WÐU×
= ³M« Ó B«
] » Ô dÓ ÚÓ√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡UH
Ô KÓ«
Ô ≤
.Âu−
 M«
^ WÓÓdÓŠÓ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bÓÓ —Ó ≥
.WÌŽÓdÚ
Ô Ð q 
Ó łUF« dÓ³Ó«
Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ q Ó UM
Ó ðÓ ¥
.dOÚ«
Ó v≈ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‡Ð X  ŽÚ√Ô µ
Ô ³Ú−
π∑
¥ V¹—bð
∫ÊUÐdÓFÚÔ ÊUł–uL
Ó Ó½ ≠√
 —«b
ÆrÚNÝ Ó N²Ó−
 Ó w s¹b Ú L«
Ô ÊËd¹b
Ó Ô ÂÓd]Ó -±
L«
.` y M³Ú Ó Ì÷U q
 ²ÚÓH« vKŽ w Ï FÚ
∫ÂÓd]Ó
.rUÝ
Ï dÌc
] lÔLÚł
Ó tÔ½_ª
Ò Ë«u«
Ô tF
Ú—Ó WÔ ö
Ó ŽË
Ó ¨Ÿu

Ï dÚ Ó q  ∫ÊËd¹b
Ï ŽU
Ó L«
Ô
.rUÝ
Ï dÌc
] lÔLÚł
Ó tÔ½_ª¡UO«
Ò t³B
Ú ½Ó WÔ ö
Ó ŽË
Ó ¨»uB
Ï MÚ Ó tÐ ‰uF Ó N²Ó−
Ï HÚ Ó ∫s¹b Ú L«
Ô

.¡«dLÚ׫
Ó dB
Ú Ó w ÁÔËÚÓ√— ULÐ ÊË—uN
Ó ³ÚÓ ÊËd ] -≤
Ó z«e«
.rÏUÝ dÌ]cÓ Ô lÔLÚł
Ó tÔ½]Ó_ ªË«u«
Ô tF
Ú—Ó WÔ ö
Ó ŽÓËÓ ¨Ÿu

Ï dÚ Ó √ÏbÓ²Ó³Ú Ô ∫ÊËd
Ó z«e«
]
.rÏUÝ
 dÏ]cÓ Ô lÏLÚł
Ó tÔ½]Ó_ ªË«u«
Ô tF
Ú—Ó WÔ ö
Ó ŽË
Ó ¨Ÿu

Ï dÚ Ó d³
Ï š
Ó ∫ÊË—uN
Ó ³Ú Ó
∫◊uD
Ï Ôš t²Ó×
Ú Óð U »
Ô dFÚÔ½ ≠»

.rÚNzUŽ Ó –U sOI
 Òœ« w
ÊuÐ Ô Ê]≈ -≤
Ó 
UML« ÆWMOH «
] ÊËœU
Ó O]B«
] V Ó —Ó -±

¡öù«
rOdÚ²«
]  UöŽ
Ô Ô √dI½
WÔDÓIÚM«  H«
^ ËÓ WÔKÓU Ú ≠ô
Î Ë]√Ó

Ì Ý
—«u Ú QÓÐ s
Ó B Ô bÚ ÓËÓ ¨WÌOÓUŽÓ W̳ÓC
= Š Ó ¼Ó vKÓŽÓ ÂuI  LÚ×
Ô ¹Ó Íc]« ¨¡«d Ó «Ú dB 
Ú Ó »UŠ— w
ÂÓuÚOÓÚ« wM½≈] ±
tÔ½«—
Ó bÚł
Ô ËÓ ÁÔ—«u
Ó ÝÚ √Ó Ê_
] ∫‰UI  ×
Ó
Ó ¨¡«dL  OÓL
Ó UÚÐ t²  ³ÓÝ
Ú ðÓ V Ó s
Ú ŽÓ qO
Ó b«
] X Ó ËÓ .d ÓdÚLU
Ô ÚQÓÝ Ó Ð XÚ OÓD=žÔ
.…dÓLÚ×
Ô Ú« v≈ UN½ÔuÚÓ »d
Ô C Ú ¹Ó
¨t?FM?ÓB Ô  U?F?«ÚËÓ ¨tK?IÚŠ
Ú Ó w?
q Ó w?
Õ
Ô ö
] H?ÓÚ« ∫d?OBL? Ó « W?ÓdÓF?ÚLÓ b? Ó Ô W ]Ô_« w?
œÌdÚ
Ó q?
Ï M]−? Ô ≤
^
.t³²ÓJÚ Ó w
nÔ þ Ô ËÓ ¨t²Ý
] uÓL« Ó —ÓbÚ Ó w
VÔ UD«] ËÓ
π∏
kŠö½
∫ÂU? Ï Ó U?NŽu?L−
y ð Âö Ú Ó s?Ú  ÊÔu]JÓ²?Ó¹Ó ¨v?MFÚL?
Ó « w
WÌK?Ó UJ
 ²?Ó Ô q
Ì L?
Ó ł
Ô s Ó ðÔ W?ÓKÓU?H« Ê]√Ó ±
Ó O?ÚÐÓ lÔ{u
... Íc«®
Ò WÔO?Ó½U¦«
Ò WÔK?ÓLÚ−«Ë
Ô ¨¡U?M³« rÝ«
Ú v?KŽ X Ú ÒœÓ ©¡«d?L׫ ... wM½]≈® v?Ë_« Ô WÔKÓLÚ−?
Ô U
Ó
ÔqLÓ−«
Ô    œ]ÓQ?
¨¡UM
 ³«  Ô v?KŽÓ X
 jO× Ú ]œÓ WÔ¦ÓU¦«
Ò WÔKÓL?
Ú −«  ³«
Ô ËÓ ¨¡UM ÊUJ
 Ó v?KŽ X Ú ]œÓ ©WOUŽ
Ì…dÓJÚ
vKŽ q
Ô L²ÓA
Ú ¹Ó ¨q  ²Ó Ô vM
Ì UJ Î FÚ Ó v≈ ¨q Ó «u HÓÐ Ìi?FÐ sŽ UNC  FÚÐÓ WÔuB
Ó HÚL«
Ó Àö Ô ¦«
]
.w½U¦«  L« w
‰U׫
Ò ‰U¦ Ô Ó c
p Ó .WÌMÓO]FÓ Ô
 Ë

…ÏdÓJÚ
Ë ¨b?
Ï ¹bł Î FÚ Ó UNFÓ³?ðÓ r]ÔŁ ¨U¼UMFÚ Ó q
Ó vM Ó ²ÓÚ« w²«Ò …dÓJÚH?« W¹UN
Ó L? Ó ½ w
lÔ{uð
Ó W?ÓDÓIÚM«
^ Ê]√Ó ≤
WOÓL ] …dÓJÚ
 ‰UL
Ú ²«  ²«
Ú bÓFÚÐË
Ó ¨dB Ú I«
Ó n Ú ËÓ …dÓJÚ
 ‰UL
 ²« Ú bÓFÚÐÓ WÔDÓIÚM«
^ X  FÓ{
 ËÔ bÚIÓ
Ó ¨…Ïb¹b
Ó łÓ
.w½U¦«  L« w
ULÓ ¨¡w
] ‰U¦  A«
] qOUH
 ðÓ dÚ– s
Ú  ¡UN
 ²½ô«
Ú bÓMÚŽ p  Ó lÔ{uðË
Ó c Ó .¡«d
 LÚ×UÐ
Ó

Z²M²½
.Ì…bÓŠ«Ë Ì…dÓJÚ
v≈ UNŽuL−
Ú Ó w
Íœ=RÓðÔ ¨Ì…dOB
Ó Ó q
Ì LÓł
Ô s Ó ðÔ WÓKÓUH« Ê]√Ó
Ó OÚÐÓ lÔ{u

Ó WLÓKÓ bÓFÚÐÓ UNF{Ë


¨©d ÓdÚL«® Ú qÔ ¦Ú ¨U¼UMFÚ Ó q
Ó LÓ²ÓÚ« w²«Ò …dÓJÚH« W¹UN
Ó ½ w
lÔ{uð
Ó WÓDÓIÚM«
^ Ê]√Ó
.©W³²J ®
 WLÓKÓËÓ ©…dÓLÚ׫®
Ô WLÓKÓ bÓFÚÐÓ UNF{ Ô ¦Ú ¨…dÓIÚH«
Ú ËÓ q  W¹UN
Ó ½ w
Ë
»—b²½
± V¹—bð
 *«Ô rO
∫©Æ¨® WÓ³ÓÝUM  dÚ²« Ó ŽÓ wðQÚ¹Ó UL] lÌÐ]dÓÔ q
] WÓö = Ô w lÔC
Ó ½Ó

ÏWOÒze?Úł Ï
Ú√Ó W? UF«
Ô —UJ ] …d?ÓJ
Ú H« q?
Ó š«œË ÏW UŽ Ú 
 U?Žu{uÚL«
] …Ïd?ÓJ Ó s?Ó  Ÿu{
Ì uÚ Ó q?
= Ô w
±
UÎUš
Ò Î HÚ Ó UNMÚ  q
U uN y Ô wDFÚ¹Ô

Ô tðU?ŠUÐ q
tÔÓýu?I½Ë Ô ]Q?ÓðÓ√Ó ÍbŠ
Ú ËÓ dB? Ô bÚŽÔ WŠ«d?
Ú I?Ó « v≈   Ó ²Ýö
Ú  b? dÚL?
Ô ý Ô « U½UŽœÓ s?
Ó OŠËÓ ≤

Ó—Uš
 “ÓËÓ

WÎ−?
Ó ½Ú—U?
Ó ½ n?
Ó D Ú√Ó Ê
Ú Ó√ w ‚«—
Ó b?Ú ÓËÓ Z½Ú—U?
Ó M«
] ËÓ Êu?LO?ÚK«
Ó —U?−ý Ó KLÚ Ó n?¹dF?Ó « WÔM?]ł
Ú Q?ÓÐ …Ï¡u? Ó ËÓ ≥
WKÓŠ Ú d« Ó š UNÐ k
Ò ‰ö Ó H²ÓŠ Ú QÓ
Ó
ππ
≤ V¹—bð
∫wðQÚ¹Ó ULÒ V  L«
 ÝUM  Ó w WÓ³ÓÝUM
Ô UN½UJ  L«
Ô rO
 dÚ²«
] WÓö
Ó ŽÓ lÔC
Ó ½Ó

vKŽ lÔ−
= A Ô UNO
WAOF
Ó ¹Ë Ó L«
Ó Èu²Ó
Ú Ô lÔ
ÓdÚ¹ÓËÓ s Ó kHÚŠ vKŽ bÔŽU ¹Ô ¡UÐdNÚÓJUÐ ÈdÓI«
 Ú_« Ô œ«b
Ô Ú≈ ±
 L«
l½UB  ½≈Ú
Ó ¡UA
W?O?]Ë]_«
Ó  U?
U?F?Ýù«
Ú v?K?ŽÓ r? Ó ðÔËÓ ÷«d? Ú_«
Ú N?ÔÐÔ—=b? Ó ¡U?I?ðô
= ”U?
Ó M« Ô ýd?ÚðÔ W?ÔO?]×?
] b? = =B?« W?ÔO?ÓŽu?
Ú ]²?« ≤
¡U³]Þ_«
Ó WFÓł«d
Ó Ô vKŽ rÚNÔFÔ− Ò AÓ ðË
Ô
 ŽÔ ¡«—
rÚJÔuI  ËÓ s
Ú  rÚJÔ²ÔMÓ
 Ú√Ó s 
Ú JÔ²ÓÚËÓ  UŽUý ¡«—Ë
ù« Ó «Ëd−  «
Ú ðÓ ôË ¡u^ WUI
Ó Ó v≈ «uFL²Ó
Ú ðÓ ô ≥
◊UA½
.U½bKÓÐÓ w
W̹]dŁÓ√Ó lÓ «u
 LÓ «—
Î uÓ
Ô lÔLÓ−
Ú ½Ó ±
∫w =  ÔbÓ½Ú_«
Ó » Ì  s
 œÓÓ_« w
»U² Ú  Ã
Ô d
Ú ²Ó Ó W³Ó²ÓJÚL«
Ú ½Ë Ó v≈ œuF
Ô ½Ó ≤
.WÓÞU½  žÓ ÊÌbÔ Ô ÀöŁÓ ¡UL
Ó dÚžÓ dO Ó Ý Ú √Ó -‡ł.f  ÔbÓ½ÚÓ_« w
ŸUý
Ó s Ú -».w
>
Ó rÓÝ« >  ÔbÓ½√Ú dÌŽUý
 rÓÝ«≠√
Ú
l²L²½Ë √dI½
ÎWN?ÓU
Ë ¨Îôu?N?ÝË Ô ÎôU?³łË ¨«—U¼ Î “Ú√Ë Ó Ó5?ðU? ÐË Ó ¨¡U Ë Î …Îd?ÓCÚ Ôš ¨W?ÏÓK?OLł Ó œö?Ï Ð f Ô Ôb?Ó ½Ú_«ò
Ó
UNÓ½UJ Ò ÝÔ qÓ FÓł Ó U WŽËd?] « s UNOÚKÓŽÓ …ÔbÓ
«u« WÔOÒ öÝ Ú ù«  WÔO]ÐdÓF«
Ó …Ô—UC Ó (« Ó XHÓ{√ Ú bÚIÓÓ .5ŠU¹ Ó —Ë
Ó
WÎOÓMžÚ√Ô f Ô ÔbÓ½Ú_«
Ó X  × Ó ³Ó
Ú Ó√ v²]ŠÓ ¨tO
 ÊËb¹e¹
Ó ËÓ r¼bÓKÐ w
wFO³ = D« ] ‰UL  '« Ó ÕË  —Ô vKŽ ÊuE Ó
U×  ¹Ô
uÓ¼ÔËÓ U¼œÔœ=dÓ¹Ô ¨t½U   vKŽ …ÎdÓŠUÝ  …ÎœuA
Ó ½ÚÔ√Ë ¨UNO½«dNÚþ Ó sÓ OÚÐÓ uÓ¼ÔËÓ U¼bÔA  MÚ¹Ô ¨dŽU A«
] r
Ó w
WÎÐÓcÚŽÓ
Ós Ã Ï —ÓÓ√Ë ¨tÐ ÚX]BÓ²Úš« ‰UL  '« Ó Ós ÏÊuÚÓ f  ÔbÓÚ½_«Ó Ê  bÔ Ô Ús ÌWM¹b Ó q = J Ô  ÓÊU bÚÓIÓ .UNÚMŽÓ » Ï dÓ²ÚG Ô
]Ê√Ó Ô U¹«Ëd?= «  ËÓ—Ó bÚÓIÓ
¨U?NÓ ÓÊu? L=×? Ó Ó²?*« UNÔ UA?] ŽÔ UNÚM? qJ
> Ó
Ô  ÊU? ¨U¼d?OÚÓž Ús U?¼ÓeO] Ó d?O?³F« Ó
Ú  ULNÔÓQÓ
s Ó
Ó ¨åfÔbÓ½Ú_« Ó —U A] Ðò Ó ‡Ð V  I]KÓL«
Ô w Ëe
= 
Ú *«Ó dÌJ Ú ÐÓ wÐ√Ó dŽU  ]AUÐ «d Ó W³ÓÞ
]
Ô dÔ ÚÔ s Ú s  ¹ÚuÓš Ó √Ó
r^ý Ô √Ó w ] Ó≈ U?Ðd= Ó ∫Ó‰U? ¨Êü«Ó ∫ôU? øUNÐ U?LÔbÔNÚŽÓ v?² Ó ∫Ó‰U? ¨W³ Ó ÞÔ d?Ú Ô s Ú  ∫ôU?I
Ó øUL? Ó ²ÔO?ÚðÓ√Ó s
Ó ¹Ú√Ó
∫VÚ Ô²Ú« ∫ULNÔÚM bÌŠ«u ‰U Ó r]ÔŁ ¨tOÚÓ≈ UÐd]ÓIÓ
¨ÓW³ÓÞ Ô dÚÔ rO Ó Ó½
Ô ?N?ÚF?Ó « Óp??– U??M?Ó u?½b?
b? Ú ¼ÓËÓ øp??O?ÚÓ≈
Ú ?¹Ó q? ÏW?? ? ÐËÚÓ√ w?? ? Úq?? ?¼Ó ¡«
Ô d?] ? ? ÓG?? ?« ÓW?? ? ³?Ó ? ?Þ
Ô d?Ú ? ? Ô√Ó
øœÔ—ÚËÓ d?ϳ?Ó ?M?ÚŽÓ U?N? U?A?M?Ú²??Ý«
Ú w?
p?ÐÔd?ÚðÔËÓ Ó ËÚ—Ó p?? {
ÏW??{ Ô —Ú√ÓËÓ —U?
Ï ? L? Ý Ú √Ó p?? O? ?U?? O? Ó
©w b½_« »œ_« ∫WFJA« vHDB .œ®

±∞∞
±±
U½œöÐ w  UOC
] LÚ׫ Ó “
Ó WÔŽ«—

= IÓ Ô w?
- 5?D
W Ób? Ú K?Ó
w
W?L?
Ó ¹bI«  U?Ž«—e«
= s? Ó ¼ËÓ - W?O]C?LÚ×?
Ó  w Ó « —U?−ý
Ú _«
Ó WÔŽ«—
Ó “ w?ðQÚðÓ
UN½]√Ó ô
Ò ≈ ¨X Ó Ó ÌÊËd Ô …b]Ž v≈ UN¹—Uð
Ú C Ô œuF¹
Ô YOŠ
Ô ¨WOMÞ Ó UMðUŽË—eÚ Ó
] u«
.  dA²½« ∫ d¼œ“«

Æ…d¦JÐ oHMð ∫ob²ð


‰«u Ú_«
Ó ”˃
Ô —Ô  c
Ú šÓ √Ó Ó5?Š ¨dAŽ
Ó l?
Ó ÝU²« Ó d?š«Ë√ w
 d
] ÊdÚI« Ú ¼ÓœÓ“« Ú
¨—«u
 Úž_«
Ó Ë¨ = ŠU «
Ó wK ] q  NÚ « ] uÓÔ² ªwŽ«—
] w
Ónþ =  I« vKÓŽÓ Ôo]
bÓÓ²Óð
=e« ŸUD
. «Ë«dC
Ú «
Ó ‰uI Ô  UOÒCLÚ׫
 ŠË Ó 5ðU
 ÐÓ ¡UA½Úù

W??¹]œU??B?²? ô«
Ú …U??O?×?
Ó ?« w?
ÎU?? ? O?z—Ó «— ^ Ž«—=e??« ŸU?
Î ËÚœÓ w? Ô ?D?I?« V?
Ô ?F?ÓÚK??¹ÓËÓ
Ó  dO³
s Ì ÌœbÓFÓ w] ÝUÝ Ó _«
Ó œÓ—uÚ*«Ó b^FÓ¹Ë Ô ¨wMOD= Ú KÓH« V
]  WO]ŽUL²łô«
 FÚAK Ú ËÓ
. —bB*«∫œ—u*«
rÔN Ú ¹Ô ÓpcË ¨wK = ×  =M« Ós tÐ ÔÊUNÓ²
Ó LÓ« ÃU² Ú ¹Ô ô Ì¡Úe−Ô Ð rÔN Ú ¹ÔËÓ ¨dÝ Ó _«
Ô
W Ó“ö«
 WO=Ë]_«
Ó œ«u
= *«Ó s «¡ Ô dÔ
=uÓ¹ÔËÓ ¨WO]ł—U)«
Î eÚł  …—U−
Ó ²«
= w
rN Ì
> Ô VOBMÓÐ
.Èdš Ô W¹]œUB
Ú _«  ² ô«
Ú  UŽUDI« nK²Ó Ú LÔ
U×¹—√Ó p  Ë ¨…Óe]žÓ ŸUD
Ó c   UuB
Î šÔ ¨s
 Þ Ó  wK
Ó uK  «
= ŠU ] q  NÚ «
] w
WÔŽ«—
Ó e«   
= Ác¼ Ú eÓ]dÓðÓ b Ë
Ó
±∞±
^ Þu?L]A?« Ô‰U?IðÔdÚ³?Ô «® ∫U?NM ¨ U?O]C?LÚ×?
¨w Ó  Ï…d?O?¦Ó Ÿ«u
Ó « s Ú KÓ
w?
ŸÔ—ÓeÚðÔËÓ ¨—«u?
Ï ½Ú√Ó Ó5?D ?  žÚ_«
Ó ËÓ
.Èdš
Ú √Ô Ÿ«u
Ï ½ÚÓ√Ë ¨©ÊuLO
Ô ] ËÓ ¨ Ëd
V¹d'«ËÓ ¨UO MÚKÓH«
K« Ó ËÓ

¨WŽ«— = Ác¼ ÂbÓI? ΫdE½ ¨…Óe]žÓ ŸUD


Ó e«   w?
WO]Ž«—e«
=  Ułu²M?Ú*«Ó r=¼Ó√Ó s
Ú  ¨ U
Ô OÒCL?
Ú ×«
Ó b^FÓðË
Ô
ÁeON
 −  Ł w
Ú ÓðË ¨Á—UL  MÚł
Ó ËÓ ¨‰UI
 ðÔdÚ³«
Ô —U− Ú √Ó WŽ«—“ w
q?
 ý  LÓFK
Ó ¨‰U Ô ·ôü ‰U−
 L]F« Ó *«Ó X×
Ó
ÚQ

Ó
 «—
Ô œU XKÓJ]ý Ó ÐËÓ .rÓU?F« ‰
Ó pc  ËÓœÔ s b¹b
 F«
Ó v≈ ¨d¹b
 B Ú ²«
] l½UB
 Ú  ¨d¹b
Ó ‰ö?š s  BÚ ²K
]
oÞUML«
Ó Ác¼ ÃU? Ô ²½≈ ÊU
Ó ËÓ ¨U×¹—√Ë …Óe]Óž w
UuB Î Ôš ¨w = MÞ
Ó u«
Ó œUB  ²? ô« Ú V Ó B Ó ŽÓ ¨ UOÒCLÚ(« Ó
. UO]CLÚ׫ Ó s tðUłUO²Š«
  Î
Ú s «dO³ Î eÚł
«¡ Ô b^
Ô ¹Ë
Ó Ê=œÔ—ÚÔ_« w
‚ Ô u] Ó ¹Ô
 
ÊUO]MÓž U¼dÔA      
Ú ËÓ U¼dOB
Ô Ó F

Ó ¨ W O ³ D«
Ò
]= Ó ] Ë WO  z«c G«  d Ó E M«
] W N
ÓÚ ł Ë s Èd Ú ] LÒ ¼Ó√Ó  UOC
³ Ô W
Ï O ] LÚ(«  ¦Ë
Ó —UL
Êu¼b?«Ë  U?MOðËd³?« p
d?Ô OBŽÓ b?
^ FÓ¹ÔËÓ ¨÷U?
 LŠ_«Ë
Ú ^ Ó Ú Ó cÓ ¨ÊU? Ú½û? W? Ozd« ] W?¹Ó=cÓGL?
Ô « œ«uÓ UÐ
= L?
.‰UH
 Þ Ó ¡«cG WO]ÝUÝ_«  U½u=JÓL
Ú _« Ú  ¨ UO]CLÚ(«
Ô « r=¼Ó√Ó s Ó

 B
q 
Ú
Ó ÷«d Ú_
Ó r  W ÓËUI
Ú '« Ó Ô w
bÔŽU  ¹Ô ≠oU)« dOÐ  bÚðÓ s Ú ×
Ô ≠ tÔ½]S
Ó ¨Uιu Ò ²ÓýÓ «d Î LÓŁÓ t½uÚJÓËÓ
V? = D« “u?
 M 
Ô s? w? I ? O IŠ e? M?
Ó ¨  UO?CL?(« Ó —U? L  Ê]Ó√ ¨W?ÔO]³?D«
Ł Ò ÀU?
Ô × Ð Ó _«  ²?Ó ³ŁÚ√Ó Y?
X? Ô O Š ¨ ¡U?²=A?«
= y Ó Ï Ú ] Ú Ó = Ú Ú Ó
…dÓAÚ IËÓ ¨…bÓF*«Ó jOA
 MÚðË Ó ¨rH« Ó dON
 DÚ²Ó ÂbÔ Ú ²Ó Ú ¹Ë
Ô ¨»UB Ó ŽÚ_« Ó ∆ Ô b=NÓ¹Ô ÊuLO
 Ò dOB
K« Ô FÓ
Ó ¨wzU = u« 
ÊuL
Ô OÚK« Ò q Ô bÚ¹ÓËÓ ¨W¹]uFÓL
Ô š Ó « Ê«b¹
 b« = œdÚÞÓ w
bOH Ô ðÔ UL ¨b³J« Ó W¹u Ó IÚðÓ vKÓŽÓ …Ô—ÓbÚI«Ô ≠UC Î ¹Ú√≠ Ó ÊuL
 OK« ]
Ó ½Ô d¦ÓÚÓ√ UNKFÚłË
¨WÎ uF Ó ¨…dA
Ó ³« 
Ó iOO³  bÓNÓÐ p–
ðÓ · Ó ËÓ ¨WO]³=D«
= qOL−
 ²«  C×
]  «d Ó ²Ó   w

Ú Ô WŽUM
.UN{UO
 ÐËÓ ÊUM
 Ý_«
Ú  ÊUF* Ú  b¹e
s Ô ¹Ó UL
bI
ªU¼d¹b
 B Ó WŽ«—
Ú ðË = Ác¼ vKŽ ¨WÎOÒ³KÚÝ
Ó e« Ó «—UŁ¬
Î wKOz«d
= Ý
Ú ù«
 ‰ö²
 Šö
Ú Ê]Ó√ ¨tO
p
] Óý ô U2Ë
Ò
¨—UÐü«Ë
  dÓ³«
„  dO Ó ¨…d?ÓL¦ÚL
 bÚðË Ô « —U−
 ý Ú _«  «ÚËÓ ¨W?O]Ž«—
Ó Ÿö²  e«
= w{«—_«  −
Ó n¹d Ú ²ÓÐ q?
^ ²Ó×L
Ú «Ô ÂU
Ó
 ² « vKŽ ÎU?³KÚÝ
U?½œUB  OÒC?
Ó dÓ]Ł√ U2Ò ¨ U  LÚ׫
Ó —U− Ú Ð W?ŽË—
 ýQ 
Ó eÚ*«Ó  UŠU L
Ó « h?OKIÚðÓ w
V Ó ³?]
Ó ðÓÓ ULÒ

.wMOD
= 
Ú KÓH«

Ï…¡U
Ó {Ó ≈
b Ë .UOݬ ‚
 dÚý
Ó »uMłË
Ô 5ÒB« u¼  UOÒCLÚÓ(« QA Ô KÚF«  UÝ«—
Ó MÚ Ó Ê√ vKŽ WOL Ô b«
= oHÔ ²ÒðÓ
±∞≤
5?= t?Ô²Ú
ÓdÓŽÓ ¨ U?ŽË—eÚLÓ« s?
Ô B« Ó  n
Ó M?ÚB«  = « V
= «c¼ Ê]Ó√ v?≈ ¨WO?] MOB?  ²ÔÔJ?« iÔ F?ÚÐÓ  —Uý
Ú √Ó
ÊUL
Ó ŽÔ v≈ ÊuLOK« ] WÎUšË
Ò ¨ U OÒC  LÚ×
Ó « WÔŽ«—“
Ó X Ó ½«Ú b ÓËÓ .œöO*«
Ú KÓI²  Ó ³Ú Ó ≤≤∞∞ WMÝ
q  w«uŠ
Ó
bÚ ÓËÓ .d?ÓB
Ú ËÓ 5?
Ó D? KÓ
ËÓ U?¹—uÝËÓ ‚«d
 F?« v≈ r?
] Ł ¨bM?ÚN« l …—U? Ú Ž Âπ≤≤ W?ÓMÓÝ
Ó −²?= « o?¹dÞ s Ó
 iOÐ_«  Š
d?׳« ÷uÓ ‰
 ËÓœÔ w
U¼d?¹uD Ó WŽ«—
Ú ðË = Ác?¼ dA
Ó e« Ú ½Ó w
«“
Î —U?Ð «— Ó K? *«Ô V
Î ËÚœÓ ÊuL Ó FÓ
.j
 Ý
= uÓ²Ó*«Ô

 M«
h ] Í bÓ¹Ó s
Ó OÚÐÓ
øsOD KÓ
w
 U
 OÒC
 LÚ׫
Ó WÔŽ«—“
Ó  d
Ú ¼ÓœÓ“«
Ú v²Ó Ó ±

.wMOD
=  VF
KÓH« ] …UOŠ w
w
 A«  e«
^ Ž«—= ŸUD tÔ³ÔFÓKÚ¹Ó Íc«Ò —ÓËÚb«
Ô I« ] s Ô O=³Ó½Ô ≤

Ú KÓ
w
 U
øsOD  OÒC
 LÚ׫
Ó WÔŽ«—
Ó “  e
Ú ]dÓðÓ s¹√
Ó ≥
 OÒC
øU½œöÐ w
ŸÔ—ÓeÚðÔ w²«Ò  U  LÚ׫
Ó Ÿ«u
Ô ½ÚÓ√ U ¥
  w
 Ułu²MÚL«
øU×¹—√ÓËÓ …Óe]žÓ ŸUD = s  UOÒCLÚ׫
Ó r¼√ Ó “ b^FÓðÔ «–UL µ
Ó WÔŽ«—
.p– ` = uÓ½Ô .WO]³=D«Ë
Ô { = WO]z«c
 G« s
 OÚ²ÓOÓŠUM«
Ò s Ó  WÏGÓUÐ WÏOL¼√
]  UOÒCLÚ×K
Ó ∂

øwzU
= u«
 V
= D«
= “uM Ú  UÎOIOI
 Ô s Ò Š Ó «e
Î MÚÓ ÊuLO
Ô KÓ«Ú b^FÓ¹Ô «–UL ∑

ø5D KÓ
w
 UOÒCLÚ× Ó “ UNNÔł«uÔð w²«]  öJA
Ó « WÔŽ«— Ú L
Ô « “ÔdÓÐ√Ú U ∏
∫wðQÚ¹Ó ULO
W×O× ] dOÚžÓ …—U³
Ó B«  ÂU
Ó F« Ó Ó√ © ® WÓ ö
Ó ŽÓËÓ ¨W×O× ] …—U³
Ó B«  ÂU
Ó F« Ó √Ó © ® WÓ ö
Ó ŽÓ lÔC
Ó ½Ó π
© ® Æ…Ìb]Ž sOM
Ó Ý Ô ¨sOD KÓ
w
WO]C
 cM  LÚ׫
Ó —U−
 ý Ú _«
Ó WÔŽ«—
Ó “ XÚ
ÓdŽÔ
 VF 
© ® ÆwMOD
= KÓH«  A«] œUB² «Ú vKŽ U³ÎKÚÝÓ fÓ JÓFÓ½«Ú ¨WO]Ž«—
 e«
= w{«—ú ‰ö²
 Šô«
Ú n¹d
Ô − Ú ðÓ
© ®.wMOD
= KÓH« VF
 AK ]  W¹]œUB
 ² ô«
Ú …UO×
Ó « w
¨U¹u
Î ½UŁ
Ó «— ^ Ž«—e«
Î ËÚœÓ w Ô I« VF
= ŸUD Ô KÚ¹Ó
© ® ƉUH
 Þ Ó ¡«cG WO]ÝUÝ_«
Ú _« Ó  U½u=JÓL
Ô « r¼√
= s Ú  ¨ UOÒCLÚ×
Ó « dOB
Ô ŽÓ bF¹
^
© ® ÆWO]HOÚB«
] —UL
 =¦« s  UOC
Ô LÚ׫
Ó b^FÓðÔ
±∞≥
∫wðQÚ¹Ó ULO
W×O× ] WÐUł
Ó B« Ó ù« e Ú—Ó ‰
Ó uÚŠ
Ó …ÎdÓz«œ
 lÔC
Ó ½Ó ±∞
∫w
 UOC
Ò LÚ׫ Ú ðÓ -±
Ô “ dÔN²ÓA
Ó WŽ«—
.…ež -‡ł .”bI« -» .fKÐU½
Ô -√

Ó -≤
∫w¼  UOÒCLÚ׫ 
Ó dOB
 ŽÓ w
…œuł
Ô Ó WÔO]z«cG« œ«u
uÚL« ^ L«
. UMOðËd³«Ë
Ô Êu¼^ -√
Ô b«
.÷UL
Ô Š_«Ë
Ú  UMOðËd³«
Ô -»
.÷UL
Ô Š
Ú _«Ë
Ó Êu¼
Ô b«
^ ËÓ  UMOðËd³«
Ô -‡ł
∫‰
 ËÓb«
^ s Ó  sOD
Ô Ú KÓ
 b^FÓðÔ -≥
.UÎOÒð«–
 WOÓH²ÓJÚÔ*« ‡ł . U
 OÒC
 LÚ×
Ó KÚ …œÓ—u Ú *«Ô -»
 ²Ó . U
 OÒC
 LÚ×K
Ó …— Ó L« -√
 b=B