You are on page 1of 82

π WuGK« ÂuKF«

‰Ë_« ¡e'«
5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë
rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

5DK W˜
wUF« rOKF«ËWO d«…—«“Ë

W¹uG
] K«
^ ÂuKF«
Ô
wÝUÝ_« lÝU²« nBK

‰Ë_« ¡e−«

ÊuHR*«
Í—uM« œ«uł bL× ÆœÆ√ Íœ«uK« sLŠd« b³Ž sŠ ÆœÆ√
åUÎI‡‡Mò

œU³Ž sLŠd« b³Ž Æœ rK dLŽ Æ√


bOŽ œuL× Æ√ wdJ« qOLł Æ√
»uK uÐ√ wײ Æœ bLŠ qOKš wKŽÆ√
©Z¼UM*« ed ® VOD)« bL× bLŠ√
5DK WËœ w wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  —d
Â≤∞∞¥ Ø≤∞∞≥ wÝ«—b« ÂUF« s Ϋ¡bÐ UNÝ—«b w »U²J« «c¼ f¹—bð

∫ ÂUF« ·«dýù«
Z¼UM*« WM' fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ Æœ
Æ Z?¼UM*« ed ÂUŽ d¹b ≠ 5ÝU¹ Õö Æœ

∫ WOÐdF« WGK« ÃUNM* wMÞu« o¹dH«


åoMLK U³zU½ò
Î Í—uM« œ«uł bL× Æœ Æ√ åUIMò
Î WO Lý uÐ√ v OŽ Æœ
VOD)« bLŠ√ —uHG« b³Ž 5√
ÊUAš uÐ√ .dJ« b³Ž Æœ œULŠ qOKš.œ
å «—dIò
Î rK  dLŽ Ê«bOLŠ wKŽ
“U³« dO Oð »u³NÞ vM
 U
dŽ Èu$ Æœ

hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ∫ÍuÐdðË w‡‡M ·«dý≈


g¹Ë«—b« W² uÐ√ œuL×Æœ ∫ rOJײ«

Ê«u d¼U ∫ w‡‡M ·«dý≈


Ê«b¹“ ‚Ëdý∫ r‡‡‡‡OLB²«
rUÝ WMO√ ∫bO‡‡‡‡‡‡CMð

WO
d « WOU« WFD«
‡¼ ±¥≤µØÂ≤∞∞¥
Z¼UM*« edØ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l³D« ‚uIŠ lOLł c
5D K
≠ tK« «— …dO³« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« ed
©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fU
©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
E-mail: PCDC@PALNET.COM
bONL
 UŠuLÞ oOIײ ªWOMODKH« WOuB)« wŽ«d¹ ÃUNM l{Ë …—Ëd{ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  √—
…œU?O?« ¡UM³ UÎÒL?N ÎU?ÝU?Ý√ b?F?¹ wMODK ÃUNM ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?« 5?Ð t?½U?J cšQ¹ v²Š wMODKH« VFA«
W¹dA³« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«d u1b«Ë rOI« aOÝd² ÎUÝUÝ√Ë wMODKH« VFAK WOMÞu«
Æ…—«“uK WOL)« WD)« ∆œU³ UN² Ý— w²« W«b²*«
w?u?ð «c? ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNöš s w²« rOKF²K WOzd« WKOÝu« t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
bOÐ vË_« …«œ_«Ë ¨rKF²K jOÝu« —bB*« t½_ ªÃUNM*« dUMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JUÐ WUš W¹UMŽ …—«“u«
Íd?Ý_« rKF²«Ë WOK;« WUI¦«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²« qzUÝË s ÁdOž v≈ WU{≈ ¨VUD«Ë rKF*«
Æ…bŽU*« jzUÝu« s U¼dOžË
V²J wMODKH« ÃUNMLK UN²Dš s WU)« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞µØ≤∞∞¥ ® ÂUF« «c¼ …—«“u«  d √
s WOÝUÝ_« ·uHBK w¼Ë WIÐU« qŠ«d*« V²d¹uDð v≈ WU{ùUÐ ¨5OÝUÝ_« dýUF«Ë fU)« 5HB«
ÆW¹u½U¦« WKŠd*« V² UNF³²²ÝË ¨lÝU²« v« ”œU« sË ¨lЫd« v« ‰Ë_«
¨UÐU²
Î ≤≤π »—UI¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š …dAF« ·uHBK  e$√ w²« rKF*« Wœ√Ë WOÝ—b*« V²J« bFðË
q?NÝ »uKÝQÐ X{dÔŽ  U?u?K?F?Ë  U?½U?O?Ð s? tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO—
WDA½_«Ë qzUÝu«Ë ¨f¹—b²« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýR sLC²ð ¨WŽuM²  «d³š dOu² ªwIDMË
ÆÁöŽ√ …—uc*« WOL)« WD)« ∆œU³ l ¡ö²ðË ¨.uI²« VOUÝ√Ë
¨U?N??¹—b?²?Ð ÊuuI¹ s¹c« 5LKF*«Ë 5¹uÐd²« W—UA0 U?ÎÒ¹u?M?Ý U?¼ƒ«d?Ł≈Ë UN×OIMðË V²J« WFł«d r²ðË
 «dOG²« l ¡ö²ð w ªd¹uD²«Ë q¹bF²K WKÐU WO³¹d&  UF³Þ WFЫd« v« vË_« s  UF³D« …—«“u« ÈdðË
‰c?³ð U —«bI0 œ«œeð wMODKH« wÝ—b*« »U²J« WLO Ê≈ Æ…UO(«  «—UNË włuuMJ²«Ë wLKF« ÂbI²« w
ÊuŁb×¹ s¹c« ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽ≈ ‰U− w 5BB ²*« s sJ2 œbŽ d³√ W—UA sË œuNł s tO
w? Z?¼U?M?*« e?d? U?N? Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« s WFÝ«u«  UOKLF« ‰öš s ¨rOKF²« w U?ÎÒ¹d¼uł Ϋd?OOGð
ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Íc« sÞu« wdÞ w ëdšù«Ë nOQ²« wU−
 U?L?EM*«Ë  UÝR*« v≈ d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF¹ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈
ÆZ¼UM*« ŸËdA* wU*« UNLŽb ªUJO−KÐ WuJŠ WU ÐË WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë ¨WOËb«
w? ¹—U²« wMÞu« qLF« «c¼ “U$≈ w X—Uý w²« ¨WOMÞu« W¹uÐd²«  «¡UHJUÐ d H² …—«“u« Ê√ UL
¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²—UA vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽSÐ ÂuIð w²« ¨W¹uÐd²« ÊU−K« ‰öš s
¨s?¹—d?;«Ë ¨5?H?R?*«Ë ¨—«d? ù«Ë ¨Z?¼U?M?*«e?d?Ë ¨W?¹—«“u?« Z?¼U?M?*« ÊU' qLAðË ¨tF u VŠ yq?
V²J« ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUD«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5UÝd«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLF«  Uý—uÐ 5—UA*«Ë
ÆoO³D²« ¡UMŁ√ Ê«bO*« s WOÝ—b*«
wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
Z¼UM*« e‡ d
 ≤∞∞¥ ‰uK¹√
WbI
∫WbI
 ŽS?Ð ¨W?O?M?ODKH« rOKF²«Ë WOÐd²« Z?¼UML W?—U³L« …d?OL« w U
œ«b? Î b?
Ô Ô w?CLK UMIË
Ò Íc?« tK
Ò b? Ô L׫
f Ó Ý Ô UNKÓ¦Ú UOŽ«d
Ô _« Î Ë 
Ô ¨WIÐU« WKK« V²J ö
Î L=J ¡Uł Íc« ¨wÝUÝ_« lÝU²« nBK Ò W¹uGK« ÂuKF«
 »U²
ÆWOÐdF« WGK« ÃUNM w WOMODKH« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
Ô UN²F{Ë w²«
ÌWL−MË ¨ WŽuM² ’uB½ Ì r¹bI²Ð p–Ë ¨»U²J« ”Ë—œ w WOz«dI²Ýô« WI¹dD« ŸU³ð«= vKŽ UM Ú dÓŠ Ó b Ë
 ôU− s dš¬Ë ‰U− sOÐË ¨dš¬Ë VðU sOÐË ¨w{UL«Ë d{U׫ sOÐ ¨U¼d³ÚŽÓ ¨qI²M¹ ¨VUD«  «d³Úš  l
Ó
ÆUNM WÐuKDL« W¹uGK« bŽ«uI« ’ö ²Ý«Ë ¨UN²−UFLÐ ÂuI¹Ë ¨UN Ëc²¹Ë ’uBM« pKð rNH²O ªWdFL«
 «—UNL« ¡UMÐ u¼Ë ¨fOzd« ·bN« vKŽ dB²Ið rK ¨qzUÝu«Ë ·«b¼_« WŽuM² Ó  UM¹dL²«
Ô  ¡Uł pcË
bŽ«u —Ëœ · Ô d?Ò F?ð∫UNM Èdš√Ô V?
Ó ½«u?ł vKŽ ¨p– sŽ Îö?C? ¨X?K?L?²ý« UL½≈Ë ª”—b« bŽ«uIÐ WKB«  «– 
ÎöC¨ WôœË ¨u×½Ë ¨·dË ¨ u s WGK«  U¹u² sOÐ ÔjÐd«Ë ¨WHK² L« WOdFL« WLE½_« w WGK«
Æ öJAL« q = Š WÝ—UL sŽ
b Ë ¨åW?GK« »UŠ— w ò Ê«uMFÐ …dOB ÎU?u?B½ nOC½ Ê√ ¨ ÊUOŠ_« iFÐ w ¨VÝUML« s U½błËË
“uMJ« v≈ VUD« ·dF²¹] wJ p–Ë ªsOŁbÓ× Ú Ë
Ô ¡U
Ó bÓ Ô s UNÐ sOL²NL«Ë WGK« ¡ULKŽ  UÐU² s U¼UM³² «
ÆWKOL−« WOÐdF« UM²G Wbš w ¨ WOHM« rN³²ÔÔ ¡ULKF« Ô p¾Ë√ UNŽœË√ w²« WLOEF«
¨wdB« Ê«eOL«  UŽu{uL WUŽ WFł«d vKŽ ULNË√ qL²ý« ∫s¹√eł w »U²J« …œU XŽ“uð b Ë
ÊUOÐË  «u_« nOMBð ‰uŠ  —«œ WOðu …œU vKŽË ª ¡UM³«Ë »«dŽù«Ë ¨  UI²AL«Ë ¨b¹eL«Ë œd−L«Ë
w?K?_« œb?F« wŽu{u vKŽ Ϋd?O?š√Ë ª W?H?K?²? ?L?« U?N?ðö?JA²Ð —œUBL« w q¦L²¹ wd r Ë ªUN×ö
Æw³Oðd²«Ë
¨d?³ «Ë √b²³L« ∫w¼Ë ¨WOLÝô« WKL−UÐ oKF²ð W?̹u ] ×Ú ½Ó Ì U?Žu{u vKŽ qL²ý« bI ¨w½U¦« ¡e−« U√
s?
Ò þË ¨f?M?−K WOUM« ôË ¨UNð«uš√Ë Ê≈Ë Ò ¨f?O? q?LŽ WKUF« ·Ëd×«Ë ¨UNð«uš√Ë œUË ¨UNð«uš√Ë ÊUË
¨q?ŽU?H?« V?zU?½Ë ¨q?ŽU?H?« q?¦? ¨W?O?K?F?H?« W?KL−UÐ oKF²ð W¹u×? Ú ½Ó  U?Žu?{u? v?K?Ž q?L?²?ý« UL ªUNð«uš√Ë
ÆqOŽUHL«Ë
 ôU?L?F?²Ýô« WÝ—UL w ¨ÁbÓŠ Ú ËÓ b?Ž«u?I?« ”—œ v?K?Ž r?KFL« —UB² « ÂbŽ …—ËdCÐ d=c?½ Ê√ U?M¼ œu½Ë ^
ÎULz«œ dc²¹ Ê√Ë ¨n «uL«Ë ”Ë—b« n  K²Ó
Ú Ô w UNIOI×ð vKŽ VUD« Ó l−A¹
Ó Ê√ tOKŽ qÐ ¨W×O×B« W¹u×M«
ŸU?L«Ë ¨…dL²L« …¡«dI« s bÐ ô qÐ ¨WLOK« ’uBM« ÃU²½ù wHJ¹ ô u×M« rKFð Ò ÊQÐ
] ÊËbKš sЫ ‰ÓuÚ Ó
Æpc W“ö« …—bI« Ô o
Ó Iײð] v²ÒŠ
Ó …bO−« ’uBMK dL²L«
 «uš_«Ë sOLKFL« …ušù« v{dÐ vE×¹ Ê√Ë ¨ tM …UÓšu Ò ²ÓL«
Ô ·«b¼_«
Ó »U²J«
Ô «c¼ o
Ó I=×¹ Ê√ qÓQÚ½Ó s×½Ë
ÆtM WIŠö«  UF³D« w tzUMž≈ w ¨WFł«— W¹cGð s t½ubI¹ ULÐ ¨«uLNO ¨ ULKFL«
oOu²« wË tK«Ë

ÊuHR*«
 U‡‡‡¹u‡‡²;«
 U¹u²×L«

≤ WUŽ WFł«d vË_« …bŠu«


≥ b¹eL«Ë œd−L«Ë wdB« Ê«eOL« ‰Ë_« ”—b«
±∞  UI²AL« w½U¦« ”—b«
±¥ ¡UM³«Ë »«dŽù« YU¦« ”—b«
≤∞ ‰UF_«Ë ¡ULÝ_« w »«dŽù«  UöŽ lЫd« ”—b«

≤µ  «u _« rKŽ WO½U¦« …bŠu«


≤∂ ©WFł«d® «u _« rKŽ ‰Ë_« ”—b«
≤π ©fLN«Ë dN−«®  «u _« nOMBð w½U¦« ”—b«
≥≤ ©WOUJ²Šô«  «u _«Ë W¹—U−H½ô«  «u _«®  «u _« nOMBð YU¦« ”—b«
≥µ ©oOd²«Ë rOH²«®  «u _« nOMBð lЫd« ”—b«

≥π ·dB«
Ò W¦U¦« …bŠu«
¥∞ wŁö¦« qFH« —œUB ‰Ë_« ”—b«
¥µ wŁö¦« dOž qFH« —œUB w½U¦« ”—b«
µ≤ wLOL« —bBL« YU¦« ”—b«
µ∂ W¾ON«Ë …dL« ¡ULÝ√ lЫd« ”—b«
∂∞ wŽUMB« —bBL« fU« ”—b«
∂≥ wK _« œbF« ”œU« ”—b«
∑± w³Oðd²« œbF« lÐU« ”—b«
…bŠu‡«

±
W‡‡‡‡‡UŽ W‡Fł«d


”—b«
b¹e*«Ë œÔd:«Ë
] wdB«
^ Ê«eO*«
Ô ±
∫dcð√
]

∫wdB«
Ò ÔÊ«eO*« ≠√
ÆWOÐdF« w  ULKJ« WOMÐ√ ”UOI —UOF u¼ ∫wdB«
Ò Ê«eO*«≠±
Ô
Æ©…bU'« dOž® WdB²*« ‰UF_«Ë ¨©WÐdF*«® WMJ=LÓ²Ó*«Ô ¡ULÝ_«
Ô wdB«
Ò Ê«eO*UÐ Ê“u¹≠≤
ÆÆÆ n?D?F?«Ë ◊dA«Ë ÂUNH²Ýô« ·Ëd× w½UF*« ·ËdŠË ¨…bU'« ‰UF_«Ë ¨WO?] M³*« ¡ULÝ_«≠≥
Ô
ÆwdB«
Ò Ê«eO*UÐ Ê“uð ô a≈
W d×
Ò ¨Âö«Ë¨5F«Ë ¨¡UHUÐ Ê“u« bMŽ XKÐu ¨WOŁöŁ
Ò ‰u √ v≈ WOÐdF«
Ò w  ULKJ« rEF bðdð≠¥
∫q¦ W½Ë“u*«  ULKJ«  U d×Ð

UŽœÓ Ê–ÔÔ√ —ÓcŠ


Ó rKÚŽ sÓÔŠ
Ó lÓÓœÓ rÓKŽÓ WLKJ«
qFÓÓ qFÔÔ qFÓ qFÚ qÓFÔÓ qÓFÓÓ ÓqFÓ Ê“u«

∫…bz«e« ·dŠ_« v≈ dE½Ô ¨ÌWOŁöŁ s d¦ √


Ó ¨UN½“Ë
Ô œ«d¹ w²« ¨WLKJ« X½U «–≈ ≠µ
«–≈Ë ÆÊ“u« vKŽ ÎUô U½œ“ ·dŠ√ WFЗ√ vKŽ WLKJ« l{Ë q √ s W¾ýU½
Î WLKJ« Ô…œU¹“ X½U «–≈≠√
∫q¦ Ê“u« vKŽ 5ô U½œ“ ·dŠ√ WLš vKŽ WLKJ« l{Ë q √ ÊU


Ó dÚÐÓ“Ó cHÔMÚ Ô d¦ÓFÚÐÓ r¼Ó—Úœ dÓHFÚł
Ó WLKJ«
qKÒFÓÓ qKÔFÚÔ qKÓFÚÓ qKÓFÚ qKÓFÚÓ UN½“Ë

∫q¦ Ê«eO*« w tKÐUI¹ U nFÒÔ{ UNdŠ√ bŠ√ nOFCð sŽ W¾ýU½ WLKJ« …œU¹“ X½U «–≈ ≠»

œÓœ—
] Âd
] Âb
] vЗ
Ò —ÓcŠ
] rK]ŽÓ WLKJ«
qF
] qF
] qF
] qF
Ò qF
] qÓF
] UN½“Ë


U?M?K?ÐU? ©U?N?O?½u?L?²?Q?Ý® …œU?¹e?« ·dŠ√ s d¦ √ Ë√ ·dŠ …œU¹“ sŽ W¾ýU½ WLKJ« …œU¹“ X½U «–≈ ≠Ã
∫q¦ t½UJ w tEHKÐ bz«e« UMF{ËË ¨Âö«Ë¨5F«Ë¨¡UHUÐ ‰u _«
 «Ú oKD
ÊUײ Ó MÚÔ rNÓHÚ²ÓÝ«
Ú lÓbÓ½«Ú d¼ÓuÚł
Ó lÓ«œ ÂdÓ
Ú √Ó WLKJ«

‰UF²«Ú qFHÓMÚÔ qFÓHÚ²ÓÝ«


Ú qFÓHÓÚ½« qŽÓuÚÓ qŽU
Ó qFÓÚ√Ó UN½“Ë

Ó cŠ
∫q¦ Ê«eO*« w tKÐUI¹ U · Ô UN½Ô“ÚËÓ œ«d*« WLKJ« ·dŠ√ s ¡wý
Ï ·cŠ
Ô «–≈ ≠∂
©v Ë s®Ø‚ ÔŸbÚ¹Ó r Â—«Ú lÓÝ«
Ú ÔŸœ«Ú lÚÐ qÚ Ô WLKJ«
Ÿ lÔHÚ¹Ó r lÚ« lÓÚ« lÔÚ« Úq ÚqÔ Ê“u«

 U³¹—bð

± V¹—bð

∫wdB« Ê«eO*UÐ wðQ¹ ULO yjš UN²% w²«  ULKJ« ÊÔ“√Ó
å∂∞∫‰UH½_«ò ˝ ˚∫ vUFð ‰U ≠√
˝ ˚∫vUFð ‰U ≠»
å±±∫ÂUF½_«ò

˝ ˚ ∫vUFð ‰UË ≠Ã
å±∞≠π∫ U¹œUF«ò

åw{U uÐ√ UOK¹≈ò ÆX


Ô OÚÐÓÓ√ Â√ «c¼ X  Ê≈
Ô ¾Úý Ú Î«dzUÝ vIÐQÝË ≠œ
åwÐdŽ q¦ò Æ—UMUÐ
 ¡UCd«
] s dO−²*U ≠‡¼
“U?−Žù« b?
] Š s¹uK²« s?
=  w? mK³O ¨¡UL« ‚U—“UÐ ÷—_« —«dCš« Ãe?Ô 1 bU)« ÊUMH« „UM¼ ≠Ë
åÊUM³ VK∫w½U×¹d« 5√ò ÆÊu½UMH« t «—œ≈ ‰ËU×¹Ë ¨tO≈ U
Î ËÚœÓ ‚u²¹ Íc«
ÆrKF²*« bMŽ fHMUÐ WI¦« ¡UMÐ WOÐd²«  ULÒNÓÓ r¼√
= s ≠“
ÆU¦¹bŠ tO≈ ‚uð ôË ¨ÎU¦¹bŠ tQð ô ¨ÁdJMð œUJð tMŽ Î…dðU v×C« «c¼ w t²ÒIKð UNMJË ≠Õ
åo(« bŽu« ∫5Š tÞò

¥
≤ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO QD)« sOŽ
= √Ô
ÆlÓÚ« ∫u¼ ¨åtÓÚ½«ò Ê“Ë ≠
ÆqF²ÓHÚÔ ∫u¼ ¨åb²Aò
Ò Ê“Ë ≠
Æq
Ú Ô ∫u¼ ¨årÚÔò Ê“Ë ≠
Æq
Ï ŽÓ ∫u¼ ¨å»√ò
Ï Ê“Ë ≠

≥ V¹—bð
 WLKJ«
∫wðQ¹ U2 UN½“ËË  5Ð
Ó qÐUI½
Ô
ÆqF²ÓHÚÔ ≠ ∫ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ÊUJ ≠
ÆqFÓ²ÓHÚÔ ≠ ∫ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠wI
Ò ≠
ÆqFHÚÔ ≠ ∫ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠‰uI ≠
ÆqOFÓ ≠ ∫ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠lO³ ≠
ÆqFÓHÚÓ ≠ ∫ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠—U² ≠
ƉuFH ≠ ∫ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠œ«dÔ ≠
ÆqFÔHÚÓ ≠ ∫ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠lOM ≠
ÆqFÓHÚÔ ≠ ∫ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠`²HM ≠
ÆqFHÓMÚÔ ≠ ∫ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠dE²M ≠
ÆqFH² ≠ ∫ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠oAM
Ò ≠
ÆqF²ÓHÚÔ ≠ ∫ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠b²2
Ò ≠
ÆqFÓHÚÓ ≠ ∫ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠Èu² ≠

¥ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO bU'« qFH« sOŽ
= √Ô
ÆvŽ ≠ rÓFÚ½ ≠ lLÝ ≠ fO ≠ `³ √ ≠ Ó ¾ÚÐ ≠
f »dý
Ó ≠

µ
µ V¹—bð
∫tOKð w²« WK¾Ý_« sŽ VOł
Ô Ô√Ë ¨wðü« hM«
Ò Ô √d√

W‡‡‡‡¹—UOF w¼ …bŠ«Ë WO½u W¹—UOF vKŽ ¨UNðUGË UNð«—UCŠ œbFð vKŽ ¨W¹dA³« XýUŽ ¨5M« ·ô¬ œ«b²« vKŽ
p?K²Ð ”U*« vKŽ √d−²ð v²Š ¨WO?Ò ŽU?MB« …—u¦« w q¦9 UN¹—Uð w w?
Ò ÐöI½« —uDð
Ò ‰uBŠ s b?y Ð sJ¹ rË ¨V¼c«
Æj‡H=M« Í√ ©œuÝ_« V¼c«® ‡Ð Uιe—
Ò t²OLð vKŽ oHÒð« U u¼ 3_« …Ëd¦ UOU{≈
Î Î UÝUOI lMÚ ²ÓË ¨WÝbI*«
Ó B Ò t³ý W¹—UOF*«

s¹d‡AF« ÊdI« lKD w ¨WL½ w½uOKÐ s U¼œ«bFðÓ ‰UI²½UÐ ¨WO«džu1b«


Ò …—u¦« —uÞ w W¹dA³« ‰ušœ l sJË
V?‡¼c«® ‡Ð vL?Ò ?¹  U?Ð U?* ·u?Q?L?K? W?—U?)« WOL¼_« XHA² « ¨s¹dAF«Ë ÍœU(« ÊdI« lKD w ¨5¹öÐ W²Ý v≈
WŽ«—e«
Ò w U¹“«u
Î ÎU?FÝuð vC²« w*UF«
Ò w«džu1b«
Ò u?Ò LM« Ê√
Ò p?– ¨WŽUMBK jHMU WŽ«—eK ¡U*UÆ¡U*« Í√ ©‚—“_«
Æs¹dAF« ÊdI« ‰öš W¹dA³UÐ «uIײ« s¹c« WFЗ_« 5¹ö³« ÂU‡‡‡‡FÞù
å≤∞∞≤ ص Ø≤∞ ¨”bI« …b¹dł ¨WUI ¨¡U*« u×½ nŠe«ò

WK¾Ý_«
ÆUËdŠË
Î ¨ôUF√Ë
Î ¨¡ULÝ√ qLAð YO×Ð ¨wdB« Ê«eO*UÐ Ê“uð ô w²«  ULKJ« hM« s Ãd²Ý√Ó ≠±
∫UNO …bz«e« ·dŠ_« s
Ô OŽ
Ò Ô√Ë ¨hM« w …œ—«u« WOðü«  ULKJ« s WLK q Ê“Ó√ ≠≤
¨n?A² «¨‰UI²½« ¨WŽUM ¨√d?Ò −²ð ¨”bÒÓI?¨—UE²½« ¨ «—UCŠ ¨œb?
Ò Fð ¨XýUŽ ¨·ô¬ ¨œ«b²«
Æ·uQ
ÎÒ Ê“
UNMö Ô √Ë
Ó ¨WOLA«
Ò ©‡√® ‡Ð …¡Ëb³*« ¡ULÝ_«Ë ¨W¹dLI«
Ò ©‡√®‡Ð…¡Ëb³*« ¡ULÝ_« hM« s Ãd²Ý√Ó ≠≥
ÆÂU²« j³C« l

∫b¹e*«Ë œÔd:«
Ò ≠»
ÆÎôu √ UNdŠ√ lOLł X½U U w¼ ∫…œd:« WLKJ« ≠±
∫w¼ Ÿ«u½√ WŁöŁ œd:«
Ò rÝô« ≠≤
Æa≈ÆÆÆsOÚŽÓ ¨bÝ Ó ËÓ ¨dJÚ ¨rKÚŽ ∫q¦ wŁöŁ
Ó Ó√ ¨sÞ Ò ≠√
Ær¼Ó—Úœ ¨dHÓFÚł
Ó ∫q¦ wŽUЗ
Ò ≠»
Æqł
Ó dÚHÓÝ
Ó ¨‚œÓ“ÚdÓÓ ∫q¦ wÝULš
Ò ≠Ã


∫ÊUŽu½ œd:« qFH« ≠≥
Æs
Ó 
Ô Š
Ó ¨‰ Ó ¨rÓKŽÓ ∫q¦ wŁöŁ
Ó QÓÝ Ò ≠√
ƉeÓÚ“Ó ¨”uÓÝ
Ú ËÓ ¨d¦ÓFÚÐÓ ∫q¦ wŽUЗ
Ò ≠»
¨tdŠ√ bŠ√ nF={
Ô Ë√ ©UNO½uL²QÝ® …œU¹e« ·dŠ√ bŠ√ ‰u _« tdŠ√ vKŽ b¹“ U u¼ b¹e*« rÝô« ≠¥
∫Ÿ«u½√ WFЗ√ u¼Ë
Æ©bŠ«Ë ·dŠ Áœd− vKŽ b¹“® Ÿ—ÔÚ–√ ¨»U² ¨VðU ∫q¦ wŽUЗ
Ò ≠√
Æ©ÊUdŠ Áœd− vKŽ b¹“® f¹bÒ ¨ÂöŽ√ ¨‰ULŠ√ ¨»u²J ∫q¦ wÝULš
Ò ≠»
Æ©·dŠ√ WŁöŁ Áœd− vKŽ b¹“® ÆŸUb½« ¨¡UI²« ¨ÊUײ« ∫q¦ wÝ«bÝ
Ò ≠Ã
Æ©·dŠ√ WFЗ√ Áœd− vKŽ b¹“® ëd²Ý« ¨ÂUNH²Ý« ∫q¦ wŽU³Ý
Ò ≠œ
WŁöŁ u¼Ë ¨tdŠ√ bŠ√ nF{
= Ë√ ¨…œU¹e« ·dŠ√ bŠ√ WOK _« tdŠ√ vKŽ b¹“ U u¼ ∫b¹e*« qFH« ≠µ
∫Ÿ«u½√
Æ©bŠ«Ë ·dŠ Áœd−
Ò vKŽ b¹“® r]KŽ ¨qÐU ¨Âd √ ∫q¦ wŽUЗ
Ò ≠√
Æ©ÊUdŠ Áœd− vKŽ b¹“® lL²ł« ¨lHð—« ¨lb½« ∫q¦ wÝULš
Ò ≠»
Æ©·dŠ√ WŁöŁ Áœd− vKŽ b¹“® VýuAŽ« ¨rNH²Ý« ¨Ãd²Ý« ∫q¦ wÝ«bÝ
Ò ≠Ã

∫Wþu×K
ÆUNðœU¹“ l{«uË ¨…bz«e« ·dŠ_« WdF* wdB«
Ò Ê«eO*UÐ W½UF²Ýô« sJ1

 U³¹—bð
± V¹—bð
∫wðQ¹ U2 WKLł q ÂU√ © X ® …—Uý≈ Ë√¨© ® …—Uý≈ l{
Ô √Ó
Æ© ®·Ëd(«Ë ‰UF_«Ë ¡ULÝ_« w b¹e*«Ë œd:« ÊuJ¹ ≠±
Æ© ®WdB²*« ‰UF_«Ë WÐdF*« ¡ULÝ_« w …œU¹e« ÊuJð ≠≤
Æ© ®·dŠ√ WF³Ý b¹e*« rÝô« tOKŽ ÊuJ¹ U vB√ ≠≥
Æ© ®·dŠ√ WF³Ý b¹e*« qFH« tOKŽ ÊuJ¹ U vB√ ≠¥


≤ V¹—bð
∫b¹e ¨œd− ∫v≈ WOðü«  ULKJ« nM
= √Ô

b¹e œd− WLKJ«


ÊU
`³ √
rKFðÒ
rKF
=
rÓKŽÓ
dJÚ
dOJHð

≥ V¹—bð
∫U¼œd− v≈ wðQ¹ ULO …b¹e WLK q
] œ—
^ √Ó

œd:« WLKJ«
d³D «
b¼UFð
q³ √
œU×ð«Ò
ÊUײ«
qF²ý«
vŽb²Ý«
vI²«


¥ V¹—bð
∫wðQ¹ U2 >q w …bz«e« Ó·dŠ_« sOŽ
= √Ô
lÒuÓð≠
Ó
d−≠
Ò
e²¼«≠
Ò
bUFð≠
Ÿ—U ≠
WŽ—UB≠
‰ULF²Ý« ≠
WöD½« ≠
 «Ë«dC
Ú š≠
Ó
V¼«u≠
‰uK×≠

µ V¹—bð

∫UNO …œU¹e« ·dŠ√ Ë√ WËc;« ·dŠ_« Ô5Ž√Ë ¨wðQ¹ ULO jš UN²% ÌWLK Ó q
] Ê“√
Ô
ÆULz«œ
Î o(«
= l s
Ú Ô ≠
ÆtK¦ wðQðË oKš sŽ tMÚÓð ô≠
ÆoOC« bMŽ o¹bB«≠
Ò
ƉUI ÂUI
Ì qJ≠
=
ÆrOšË tFðd rKE«≠
Ô
Æg«dÐ X
Ú MÓł
Ó UNH½ vKŽ≠
ÆVFÚý√ s lLÞ√≠
Ô

π
”—b«
Ò
 UI²A*« ≤
∫dÔcð√
Ò
ÆkHK« w dOOG²Ð kHK«Ë vMF*« w tÐUAð ULNMOÐ q √ s Ÿd cš√ u¼ ∫WGK« w ‚UI²ýô« ≠±
Æ…œU¹e« s UN²³² « Èdš√ ÌÊUF l ¨UNð«œd− tOKŽ ‰bð U vKŽ ‰bð …b¹e ¡ULÝ√ ∫ UÒI²A*« ≠≤
¨WN³?Ò A*« WHB?
Ò «Ë ¨‰u?F?H?*« rÝ«Ë ¨qŽUH« rÝ« ∫w¼ sU¦« nB« w UMF  d?Ò  w?²«  UI²A*« ≠≥
ÆqOCH²« rÝ«Ë ¨WGU³*« mO Ë
u?×M« vKŽ o?
Ò ²?A?¹Ë ¨q?F?H?U?Ð ÂU? s? n? Ë vKŽ WôbK qFH« s o²A rÝ« u¼ ∫qŽUH« rÝ« ≠¥
∫wðü«
Æa≈ ÆÆÆ »—Uý ¨q ¬ ¨”—«œ ¨bzUŽ ¨bz«— ¨`łU½ ∫q¦ qŽU Ê“Ë vKŽ wŁö¦« qFH« s ≠√
q?³? U? d Ë WuLC ÎU?L?O? W?Ž—U?C?*« ·dŠ ‰«bÐ≈ l ¨tŽ—UC Ê“Ë vKŽ wŁö¦« dOž s ≠»
ÆsײLÔ Ø sײ« ¨Ãd²
  Ô Ø lb½« ¨q³I
Ô Ø Ãd²Ý« ¨lbM  Ô Ø q³√ ∫u×½ dšü«
v?K?Ž o?²?A?¹Ë ¨Àb?(« t?O?K?Ž l?Ë s n Ë vKŽ WôbK qFH« s o²A rÝ« u¼ ∫‰uFH*« rÝ« ≠µ
∫wðü« u×M«
Æa≈ ÆÆÆ Õu²H ¨œËbF ¨‰u Q ¨¡ËdI ∫q¦ ¨‰uFH Ê“Ë vKŽ ÍbF²*« wŁö¦« qFH« s ≠√
U `²Ë ¨WuLC ÎULO WŽ—UC*« ·dŠ ‰«bÐ≈ l ¨tŽ—UC Ê“Ë vKŽ wŁö¦« dOž qFH« s ≠»
vDŽ√ ¨ vI²KÔ ØvI²« ¨b¼UF
Ó Ô Øb¼UŽ ¨q³I²
Ó Ô Ø q³I²Ý« ¨ÂdJ
Ó Ô ØÂd √ ∫q¦ ¨dšü« q³
ÆvDFÚÔ Ø
∫u×½ WKLł t³AÐ W½UF²Ýô« l ‰uFH Ê“Ë vKŽ “ö« wŁö¦« qFH« s o
^ ²A
Ó ¹Ô ≠Ã
Æa≈ ÆÆÆ t „u×C Øp×{ ¨tOKŽ ”uK− ØfKł
o²Að ôË ¨ u³¦« vKŽ Wôb« l ¨qŽUH« rÝ« tOKŽ ‰b¹ U vKŽ ‰b¹ o²A rÝ« ∫WN³A*« WHB« ≠∂
∫U¼dNý√ Ê«“Ë√ …bŽ
Ò vKŽ wðQðË ¨Â“ö« qFH« s ô≈
Æ¡«dIý dIý√ ¨¡UCOÐ iOÐ√ ∫q¦ ¡öF t¦½R Íc« qFÓÚÓ√ ≠√
ÆvADŽ ÊUADŽË ¨v³Cž ÊU³Cž ∫q¦ ∫vKF t¦½R Íc« ÊöF ≠»

±∞
Æ…d−{ Ød−{Ë ¨WŠd ØÕdË ¨W³Fð ØVFð ∫q¦ WKFÓ t¦½R Íc« qFÓ ≠Ã
ÆqDÐ ¨sŠ ∫q¦ qFÓÓ ≠œ
Æ «dË
Ô ¨ŸU−Ôý ∫q¦ ¨‰UFÔ ≠‡¼
ÆrOÓ¾Ë ¨qOÐË
Ó ¨.dÓ ∫q¦ ¨qOF ≠Ë
ÆqNÚݨ»
Ó cÚŽÓ ∫q¦ qFÚÓ ≠“
¨WGU³*« vMF vKŽ Wôb« l ¨qŽUH« rÝ« tOKŽ ‰b¹ U vKŽ ‰bð ¨WI²A ¡ULÝ√ w¼ ∫WGU³*« mO ≠∑
∫U¼dNý√ mO …bŽ
Ò vKŽ wðQðË ¨wŁö¦« qFH« s ô≈ o²Að ôË
Æa≈ÆÆÆ ŸULÝ
Ò ¨‰UÒ √ ¨¡«dÒÓ ∫q¦ ¨‰UF
Ò ≠√
Æa≈ÆÆÆ —U×MÚ ¨¡UDFÚ ¨—UDFÚ ∫q¦ ¨‰UFHÚ ≠»
Æa≈ ÆÆÆ »Ëd{ ¨—uHž q¦ ¨‰uF ≠Ã
Æa≈ ÆÆÆ rOKŽ ¨lOLÝ ¨dO³š ∫q¦ ¨qOF ≠œ
Æa≈ ÆÆÆ sDÓ ¨—cŠ
Ó ∫q¦ ¨qF ≠‡¼
Æ —bÓžÔ ∫q¦ ¨qFÓÔ ≠Ë
œ«“Ë ¨W?H? w? U? d?²?ý« 5?¾Oý Ê√ vKŽ WôbK ©qFÓÚÓ√® Ê“Ë v?K?Ž o?²?A? r?Ý« u¼ ∫qOCH²« rÝ« ≠∏
¨·d?B² ¨ÂU?
Ò ð ¨w?Łö?Ł q?F s ô≈ qOCH²« rÝ« o²A¹ ôË ÆWHB« pKð w dšü« vKŽ UL¼bŠ√
s?ËÆ¡ö?F? t?¦?½R Íc« qF√ vKŽ tM n u« fO ¨ ËUH²K qÐU ¨ÂuKFLK wÒM³ ¨w?
Ò HM dOž
Æa≈ ÆÆÆ qLł√ ¨dG √ ¨d³ √ ¨qC√ ¨sŠ√ ∫t²K¦√

 U³¹—bð

± V¹—bð

∫ÂU²« qJA« l wðQ¹ U2 >q s ‰uFH*« rÝ«Ë qŽUH« rÝ« ⁄u √Ó


Æ¡UÝ√ ¨‘UŽ ¨œUŽ√ ¨vDŽ√ ¨qI²½« ¨Ãd²Ý« ¨vŽb²Ý« ¨UŽœ ¨√d ¨‰QÝ ¨‰U ¨ŸUÐ ¨f³ ¨bŽË

±±
≤ V¹—bð
∫ÂU²« qJA« l wðQ¹ U2 WN³A*«
Ò WHB« ⁄u √Ó
ÆdCÓš ¨dLŠ
Ó ¨s
Ô Š
Ó ¨s³Ôł
Ó ¨l−ý
Ô ¨Âd
Ô ¨r{
Ô

≥ V¹—bð
∫ÂU²« qJA« l wðQ¹ U2 q s WGU³*« WGO ⁄u √Ó

Ó Ó½ ¨tIÓ ¨rKŽ ¨VKÞ ¨q √ ¨lLÝ ¨p×{ ¨‰QÝ ¨œ—Ë


Æd× Ó

¥ V¹—bð
∫wðQ¹ U2 q s qOCH²« rÝ« ⁄u √Ó

Ô ¨U½œ ¨wI½Ó ¨wIðÓ ¨dG


ÆÂd Ô ¨rKÝ
Ô ¨d³ ¨qLł Ó ¨wIÐ ¨bFÐ
Ô ¨»d
Ô

µ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO jš t²% Íc« o²A*« Ÿu½ sOÐ=√Ô
rUE« rKþ  uJý
Ô
∫…d n√ XQÝ
øw*UF« dOLC« s¹√
‰Ułœ
Ò ¨ŸœU ¨oUM ∫w qOI
‰U(«  «cÐ t
‰UOJ s d¦ √
Î ÒKEð tÐUÐ ÎUu¹ XdÞ ULMOŠË
UL
vLFUÐ »UB t½√ X —œ√
UL«
Ò s WMF tOKŽ XKŠ
Ò
rU tI×Ð sR q s¹b¹
å5DK /‰uKž“ wHDò rz«d'« lAÐ√ v²Š ÁUMOŽ Èdð ôË

±≤
∂ V¹—bð
∫WN³A*«  UHB«Ë ¨WGU³*« mO Ë ¨qOCH²« ¡ULÝ√Ë ¨5uFH*« ¡ULÝ√Ë ¨5KŽUH« ¡ULÝ√ ∫wðQ¹ U2 Ãd²Ý√
ø»UCN«Ë puNÝ sŽ «bOFÐ
Î UOŠ√ nO ¨W³O³(« 5DK ≠√
»U‡‡‡‡C)« —UŁ¬ ‚Uü« wË Ì ÒC ÕuH« wM¹œUMð
 U³
å5DK /wdJ« .dJ« b³Žò

˚∫vUFð ‰U ≠»
˝
å≥µ≠≤∑∫WF«u«ò

˝ ˚ ∫vUFð ‰U ≠Ã
å±≤≠±∞∫rKI«ò

åw³M²*«ò Ô‰u‡‡‡‡‡‡‡Šu« tÐ d1
^ U Êu‡‡‡¼Q
Ô U‡‡‡¹UM*« ÷
Ó uÚÓš v²H« œU²Ž« «–≈ ≠œ
åU¹—uÝ /qBM w “ò ÊU „b‡‡‡‡‡‡‡‡‡− ÊS Ê]dÓDÓ³ÚðÓ ô t‡‡‡ÓdÚŽÔ gHM¹
Ô p¹bU ÎUNzUð U¹ ≠‡¼
å…eŽ dO¦ ò
Ò —u‡‡‡‡‡‡‡‡B¼
Ô b‡‡‡Ý√
Ï tЫuŁ√ wË t‡‡¹—œe² nO×M« qłd« Èdð ≠Ë

±≥
”—b«
¡UM³«Ë
Ô »«dŽù«
Ô ≥
dcð
] √Ó
w? U?N?²HOþË dO?Ò G?ð V?³??Ð ©Ÿ—U?C?*« qFH«Ë »dF*« rÝô«® WLKJ« dš¬ W dŠ dO?Ò Gð u¼ ∫»«dŽù« ≠±
ÆUNOKŽ WKš«b« q«uF« dOGð
Ò V³Ð Ë√ ¨WKL'«
 d?O?G?ð Ë√ ¨W?KL'« qš«œ UN²HOþË  dOGð Ê≈Ë dO?Ò G?²?ð ô …bŠ«Ë W dŠ WLKJ« dš¬ ÂËe u¼ ∫¡UM³« ≠≤
ÆUNOKŽ WKš«b« q«uF«
ÆWŽ—UC*« ‰UF_«Ë ¡ULÝ_« w »«dŽù« ÊuJ¹ ≠≥
ƉUF_«Ë ¨¡ULÝ_« iFÐ Ë ¨©WOM³ UNK w½UF*« ·ËdŠ® ·Ëd(« w ¡UM³« ÊuJ¹ ≠¥
∫WFЗ√ »«dŽù« Ÿ«u½√ ≠µ
ƉUF_« wË ¡ULÝ_« w ÊuJ¹Ë ld« ≠√
ƉUF_« wË ¡ULÝ_« w pc ÊuJ¹Ë VBM« ≠»
Æ¡ULÝ_« w ô≈ ÊuJ¹ ô ≠ d'«
^ ≠Ã
ÆWŽ—UC*« ‰UF_« w ô≈ ÊuJ¹ ô ≠ Âe'« ≠œ
∫vKŽ WOM³ WLKJ« ÊuJð ≠∂
Æa≈ ÆÆÆ s
Ú ŽÓ ¨r
Ú ¨s Ú  ∫ÊuJ« ≠√
Ú Ó ¨s
Æa≈ ÆÆÆ ÓnO ¨Ós¹√ ¨]Ê√ ¨]Ê≈ ∫`²H« ≠»
Æa≈ ÆÆÆ©tÔÐU² ®
Ô w ¡UN« ¨s×½
Ô ¨ÔYOŠ ∫rC« ≠Ã
Æa≈ ÆÆÆt¹ÚuÓ³OÝË
Ó ¨bU) rKI« ∫w Âö«Ë ¨bUÐ  —d w ¡U³« d'« ·dŠ ∫dJ« ≠œ

±¥
WOM³*«  ULKJ«
·Ëd(« ‰UF_« ¡ULÝ_«
∫q¦ WOM³ w½UF*« ·ËdŠ q ©ULz«œ
Î wM³®
Ò w{U*« ≠√ ÆÆÆs¼ ¨UL¼ ¨u¼ ∫dzULC« ≠√
vKŽ ¨sŽ ¨v≈ ¨s ∫d'« ·ËdŠ ≠√ Æa≈
Æa≈ÆÆÆ
s ¨r ¨ô ¨U ∫wHM« ·ËdŠ ≠» ©ULz«œ
Î wM³®
Ò d_« ≠» WGO «bŽ …—Uýù« ¡ULÝ√ ≠»
Æa≈ÆÆÆ ÆÆÆ ¡ôR¼ ¨Ác¼ ¨«c¼∫vM¦*«
a≈
Æ…eLN«Ë ¨q¼ ∫ÂUNH²Ýô« ·ËdŠ ≠à Êu½ tÐ XKBð« «–≈ Ÿ—UC*« ≠à «bŽ Wu u*« ¡ULÝ_« ≠Ã
Êu½ Ë√ ¨s³²J¹∫q¦
Ú …uM« ¨Íc«∫vM¦*« WGO Ë åÍ√ò Ò
Æs]³²J
Ó OÓ q¦ bOu²« ¨wðÒö« ¨s¹c« ¨w²«
a≈ÆÆÆwzö«
Ò
Æôu ¨u¨U–≈ ¨Ê≈ ∫◊dA« ·ËdŠ ≠œ ∫åÍ√ò
Ò «bŽ ÂUNH²Ýô« ¡ULÝ√ ≠œ
¨r ¨nO ¨v² ¨s ¨U
a≈ÆÆÆ s¹√
b ¨Ê√
Ò ¨Ê≈ ∫bOQ²« ·ËdŠ ≠‡¼ ∫åÍ√ò «bŽ ◊dA« ¡ULÝ√ ≠‡¼
Æa≈ÆÆÆ Æa≈ ÆÆÆ ULM¹√ ¨v² ¨s ¨U
]ÆqF ∫włd²« ·dŠ ≠Ë ∫t¹uÐ Âu²<« rKF« ≠Ë
Æa≈ ÆÆÆt¹uDH½ ¨t¹u³OÝ

ÆXO ∫wML²« ·dŠ ≠“ vKŽ Íc« Y½R*« rKF« ≠“
Æa≈ÆÆÆ «cŠ ∫q¦ ‰UF
 Ó Ê“Ë

Æ·uÝË 5« ∫n¹u²« UdŠ ≠Õ U ©±π≠±±® W³d*« œ«bŽ_« ≠Õ


Æ©±≤ «bŽ
¨¡UH« ¨Ë«u«∫q¦ nDF« ·ËdŠ ≠◊ ∫ q¦ ·ËdE« iFÐ ≠◊
Æa≈ÆÆÆË√ ¨rŁ ÆÚ–≈Ë ¨YOŠ
Ô

±µ
 U³¹—bð

± V¹—bð
∫ULNOKð w²« WK¾Ý_« sŽ VOłÔ√Ë ¨5²Oðü« 5²¹ü« √d√Ó
˚ ∫vUFð ‰U

å≤ ≠ ± ∫dÞUò ˝

WK¾Ý_«

Æp– V³Ý
Ó Ô =O³½ Æ…dÒOG² Ádš¬ W dŠ X½U bË ¨Ì «d ÓÀöŁ ©tK«® Wö'« kH œ—Ë ≠±
s
ÆUNM >q dš¬ W dŠ d c½Ë ¨UNMOF½ ¨WŽ—UC ‰UF√ WFЗ√  U¹ü« w œ—Ë ≠≤
ÆULNMÒOF½ ¨wH½ UdŠ  U¹ü« w œ—Ë ≠≥
r?Ý« Â√ øw?H?½ ·d?Š w?¼ q?¼ Í√® U?N?Žu?½ 5?³½Ë UNMOF½ ¨ «d ÀöŁ  U¹ü« w ©U® WLK  œ—Ë ≠¥
Æ©ø◊dý rÝ« Â√ ø‰u u rÝ« Â√ øÂUNH²Ý«
Æ5²IÐU« 5²¹ü« w WKB²*«Ë WKBHM*« dzULC« 5F½ ≠µ

≤ V¹—bð
ÆtzUMÐ WöŽË ¨UNM >q Ÿu½ d –Ó√Ë ¨wðQ¹ ULO w½UF*« ·ËdŠ 5Ž√Ô
w√ U¹ ÊUUŽ vC
oAœ tłËË
UM×½«uł w gÐd¹ —uHBŽ
U½dzU²Ý vKŽ iF¹
Ò

±∂
UMFÐU √ s ÌodÐ U½dIM¹Ë
w√ U¹ ÊUUŽ vC
oAœ q
Ò Ô ¨oAœ qOË
Ô
oAœ —Ëœ
U½dÞ«uš w sJð
UM³ «d vKŽ ¡wCð UN½–P
UMKš«bÐ XŽ—“ b Íu_«
Ò Ê–P ÊQ
Ò
U½dzUL{ w o³Fð ÕUH²« qðUA ÊQ
—U−Š_«Ë ¡uC«
Ú ÊQ
åU¹—uÝ /w½U³ —«e½ò UMF UNK  ¡Uł

≥ V¹—bð
∫wðQ¹ U2 WÐdF*« ‰UF_«Ë WOM³*« ‰UF_« Ãd²Ý√
ÔÊU‡‡‡‡‡½≈ gOF« VODÐ d]GÓÔ¹ ö ÊU‡‡‡‡‡BI½
Ô ]- U «–≈ ¡wý qJ ≠√
ÔÊU‡“√ t‡‡‡‡‡‡ð¡UÝ s“ ÁdÝ
Ò s ‰Ëœ U‡‡Nðb¼Uý UL —u_« w¼
ÔÊU‡ý U‡‡‡‡N ‰UŠ vKŽ ÂËb¹ ôË b‡Š√ vKŽ w‡‡I³Ôð ô —«b« Ác¼Ë
«u½U‡‡ U ÂuI«
Ó ÊÒÓQJ «uÚC
Ó Ó v²Š t‡‡‡‡ œd
Ò ô d√
Ï qJ« vKŽ vð√
åÍb½d«
Ò ¡UI³« uÐ√ò

—b‡‡‡‡‡‡‡I«
Ú VO−‡‡²¹ Ê√
Ú bÐ
] ö …U‡‡O(« œ«—√ Uu¹
Î V‡‡FA«
Ô «–≈ ≠»
d‡‡‡‡‡‡JM¹
Ú Ê√ b‡‡‡‡OIK b‡Ð ôË wK‡‡‡‡‡−M¹ Ê√ q‡‡OÒK b‡‡Ð ôË
d‡‡‡‡Łb½«Ë
Ú U‡‡‡‡‡‡‡¼uł
Ò w d³ð
Ò …U‡‡‡‡O(« Ô‚uý tI½U‡F¹ r sË
d‡‡‡‡‡²²*«
Ú U‡NŠË—
Ô wMŁb‡‡‡‡ŠË
Ò  U‡‡MzUJ«
Ô w
Ó X‡‡‡U pc‡
åf½uð/wÐUA« rÝUI« uÐ√ò

±∑
¥ V¹—bð

∫wðQ¹ ULO WOM³*« ¡ULÝ_« sOŽ


Ò √Ô
b‡‡‡‡‡
Ú ÓdÚÓ X½√ ôË W‡‡L×
Ï U½√ U wMŽ Ú LðÓ ô wš√ U¹ ≠√
Ò p‡‡‡NłuÐ q‡‡‡
b‡‡‡‡‡‡
Ú ÒKI²ð Íc« RR‡K«Ë
Ó f
Ô ³ÓKð
Ú Íc« d¹d‡‡‡(«
Ó l‡‡‡‡MBð r‡ X½√
bÚu²ð
Ò U‡‡‡‡‡‡‡LMOŠË vH
Ú ðÓ 5Š U‡¼«—√ U‡‡‡‡‡‡‡‡¼«dð w²« Âu‡‡−M«
Ô
åÊUM³/w{U uÐ√ UOK¹≈ò

ö‡‡OKŽ  Ëbž
Ó «–≈ Ëb‡‡‡Gð nO ¡«œ
Ï p‡‡‡Ð UË w U‡‡‡A« «c‡N¹√ ≠»
ö‡‡‡‡OLł ÎU¾Oý …UO(« w Èd¹ ô ‰U‡‡‡‡Lł dOGÐ t‡‡‡‡H½ Íc«Ë

œU‡‡‡‡Ž bNŽ s —u³I«


Ô s‡¹Q »
Ó ‡Š
Ú d«
^ ú9 U‡‡‡‡½—u³ Íc¼ ÕU ≠‡ł
œU‡‡‡‡‡‡ł_« Ác¼ s Òô≈ ÷—√ ‡« .œ√ s‡‡‡þ√
^ U ¡◊u«
Ó nHš
Ò
åÍdF*« ¡öF« uÐ√ò

»«dŽ≈

∫»«dŽ≈ Öu/ ≠√
∫wðQ¹ ULO jš t²% U »dŽ√

˚∫vUFð ‰U
å± ∫WœU:« ò ˝

ÆÁdš¬ vKŽ d¼UE« `²H« vKŽ wM³


Ò Ì÷U qF ∫lLÝ ≠
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« WLC« tF— WöŽË ¨Ÿud qŽU Wö'« kH ∫tK« ≠
Æ·UC u¼Ë ¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE« WײH« t³B½ WöŽË ¨»uBM tÐ ‰uFH ∫‰u ≠
ÆtO≈ Ì·UC dł
= =q× w ÊuJ« vKŽ ÒwM³ ‰u u rÝ« ∫w²« ≠

±∏
Æ»«dŽù« s t q× ô ¨ÊuJ« vKŽ ÒwM³ dł ·dŠ ∫v≈≠
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« …dJ« Ádł WöŽË ¨vSÐ —Ëd− rÝ« Wö'« kH∫tK«≠
Æ»«dŽù« s t q× ô ¨`²H« vKŽ ÒwM³ ¨VB½Ë bO uð ·dŠ ∫Ê≈
] ≠
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« WײH« t³B½ WöŽË ¨»uBM ]Ê≈ rÝ« Wö'« kH∫tK«≠

∫wðQ¹ ULO jš t²% U »dŽÓ√ ≠»


˚∫vUFð ‰U ≠

å≤∞ ≠ ±π ∫—uM«ò ˝

∫dŽUA« ‰U ≠
¡U‡‡‡‡OKF« È—– w p½UJ d‡‡‡‡‡‡²šU ¡«d‡‡‡‡‡FA«Ë d‡‡‡‡‡‡‡FA« Âu¹
Ô ÂuO«
Ó
¡«b‡‡‡‡‡‡‡ _« œœd
Ò ‰U‡‡‡‡‡O)« VŠ— Ϋb‡‡‡Uš U¹dI³Ž „b‡‡‡‡‡‡OB dA½«Ë
¡U‡‡‡‡‡‡‡‡×¹ù«Ë ÂUNù« s U‡‡‡‡‡‡CO Èd‡‡‡‡I«Ë sz«b*« Íc¼ vKŽ i√Ë
Ú
¡U‡‡LBŽ …b‡‡‡‡OB qJÐ Ëb‡‡‡‡‡‡‡Að È—u‡« vKŽ XM f_UÐ Íc« X½√
¡«“—_«Ë Âôü« s‡‡‡‡‡‡‡‡ q‡‡‡‡‡‡‡‡‡O U‡‡‡N½S XdŽ UL …U‡‡‡‡‡‡O(« Íc¼
å5DK/qU ÍœUN« b³Žò

±π
”—b«
Ó ¡ULÝ_«
‰UFÚ_«Ë 
Ú w »«dŽù«  UöŽ
Ô ¥
∫dcð√
]
∫qFH« w WŁöŁË ¨rÝô« w WŁöŁ »«dŽù« Ÿ«u½√
qFH« w »«dŽù« Ÿ«u½√ rÝô« w »«dŽù« Ÿ«u½√
ÎÆ «dJ³ wI¹b dC×¹
Ô ∫q¦ l— ÆbUš
Ï UŽœ ∫q¦ l—
ÎÆ«dJ³ wI¹b dC×¹ Ó s ∫q¦ VB½ ÎÆ«bUš XKÐU ∫q¦ VB½
ÎÆ«dJ³ wI¹b dC×¹ Ú r ∫q¦ Âeł ÌÆbUÐ  —d ∫q¦ dł Ò
∫»«dŽù«  UöŽ
‰UF_« w ¡ULÝ_« w
ld«  UöŽ ld«  UöŽ
ÆbN²:« Ô“uH¹ ∫ q¦ …d¼UE« WLC« ≠√ ÆÔoÐU²*« “U ∫ q¦ ¨…d¼UE« WLC«
Ò ≠√
ÆdO)« qLF sR*« vF¹∫q¦ …—bI*« WLC«≠» ÆÈb¼  “U ∫q¦ ¨…—bI*«
Ò WLC«
Ò ≠»
q¦ WL)« ‰UF_« w ÊuM«  u³Ł ≠à ÆÊUIÐU²*« dCŠ ∫ q¦ ¨vM¦*« w n_« ≠Ã
ÆÂbI« …d Êu³×¹ ÊuOK¹“«d³« ¨rU« dc*« lLł w Ë«u« ≠œ
Æ¡ULÝ_« wË ¨ÊuIÐU²*« “U ∫q¦
ÆWÝ—b*« v≈ „uÐ√ dCŠ ∫q¦ ¨WL)«

‰UF_« w VBM«  UöŽ ¡ULÝ_« w VBM«  UöŽ


ƉuJ« “uH¹
Ó s ∫…d¼UE« WײH« ≠√ Ó ÆbLŠ√ X¹√— ∫…d¼UE« WײH« ≠√
ÆdAK sR*« vF¹ s ∫…—bI*« WײH« ≠» ÆvOŽ X¹√— ∫…—bI*« WײH« ≠»
∫WL)« ‰UF_« s ÊuM« ·cŠ ≠à ƄUš√ X¹√— ∫WL)« ¡ULÝ_« w n_« ≠Ã
ÆrNzœU³ sŽ «uK²¹ s ÊuMR*« rU« dc*« lLłË vM¦*« w ¡UO« ≠œ
Æ5IÐU²*« X¹√— ¨sOIÐU²*«
Ú X¹√—
∫rU« Y½R*« lLł w …dJ« ≠‡¼
ÆW³²J*« w  U³UD« XKÐU

≤∞
‰UF_« w Âe'«  UöŽ ¡ULÝ_« w d'«  UöŽ
ÆwKŽ dC×¹
Ú r ∫q¦ ÊuJ« ÌÆbUÐ  —d ∫q¦ …dJ« ≠√
Æ…dJ« wKŽ
Ò Âd¹ r ∫WKF« ·dŠ ·cŠ Æs¹ezUH«
Ú vKŽ XLKÝ ∫q¦ vM¦*« w ¡UO« ≠»
∫WL)« ‰UF_« s ÊuM« ·cŠ Æs¹ezUH« vKŽ XLKÝ ∫rU« dc*« lLł wË ≠
ÆbOB« WKŠ— s bFÐ
Ô «ËœuF¹ r ÊËœUOB« ÆpOš√ vKŽ XLKÝ ∫WL)« ¡ULÝ_« wË ≠
∫·dB« s ŸuML*« w WײH« ≠Ã
ÆW³²J*« w nÝuOÐ
Ó  
Ô —d
Ú Ó

 U³¹—bð
± V¹—bð
∫wðQ¹ U2 qJ W×O×B« WÐUłù« —U²š√Ó
∫rÝ« t½_ »«dŽù« WöŽ Ádš¬ vKŽ dNEð ô ©vHDB® rÝô« ≠±
Æ—uBI ≠à Æ`O× ≠» Æ’uIM ≠√
∫rÝ« t½_ »«dŽù« WöŽ tOKŽ dNEð ô ©U½—® rÝô« ≠≤
Æ’uIM ≠à ƜËb2 ≠» Æ—uBI ≠√
∫rÝ« UN½_ d'«Ë ld« U²öŽ UNOKŽ dNEð ô ©ÌÂU×® WLK ≠≥
ÆWL)« ¡ULÝ_« s ≠à ƒuIM ≠» Æ`O× ≠√
∫U¼dł WöŽ ©¡ULÝ® WLK ≠¥
vKŽ …—bI*« …dJ« ≠à ƷdB« s WŽuM2 UN½_ WײH« ≠» Æ…d¼UE« …dJ« ≠√
ÆU¼dš¬
∫w¼ t{
Ó —√
Ú bUš
Ï l³¹ r ∫w ©l³¹®
Ú qFH« Âeł WöŽ ≠µ
ÆÊuM« ·cŠ ≠à ÆÊuJ« ≠» ÆWKF« ·dŠ ·cŠ ≠√

≤±
≤ V¹—bð
∫VÝUM¹ U0 wðQ¹ ULO ⁄«dH« qL √Ó
ÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆ ¨ÆÆÆ ¨ÆÆƨ»√ ∫w¼ WL)« ¡ULÝ_« ≠±
ÆW³ÞU<« ¡U¹ v≈Ë ¨WŽUL'« Ë«Ë v≈Ë ¨ÆÆÆÆÆ v≈ bM*« Ÿ—UC*« qFH« w¼ ∫WL)« ‰UF_« ≠≤
ÆÁdš¬ w ÆÆÆÆÆ …œU¹eÐ 5²MŁ« Ë√ 5MŁ« vKŽ ‰«b« kHK« u¼ ∫vM¦*«
Ò ≠≥
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «–≈ rU« d c*« lLłË vM¦*«
Ò Êu½ ·c% ≠¥
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ—uBI*« rÝô« dš¬ vKŽ »«dŽù« WöŽ —uNþ s lM1 ≠µ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ ·dB« s ŸuML*« rÝô« dł
Ò WöŽ ≠∂
Æ©‰√®‡Ð ·dŽ Ë√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «–≈ ·dB« s ŸuML*« ·dB¹ ≠∑
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ dšü« q²F*« Ÿ—UC*« qFH« w ld« WöŽ ≠∏

≥ V¹—bð
∫W×O×B« dOž …—U³F« ÂU√ © X ® …—Uý≈Ë ¨W×O×B« …—U³F« ÂU√ © ® …—Uý≈ l{√Ó
Æd'«Ë ld« w²UŠ w ©Ì÷U® q¦ …dJM« ’uIM*« rÝô« ¡U¹ ·c% © ®≠±
Æd'«Ë VBM«Ë ld« w WdF*« ’uIM*« rÝô« ¡U¹ X³¦ð © ®≠≤
Æ·dB« s ŸuM2 d c rKŽ q © ® ≠≥
ÆVBM« WöŽ Ádš¬ vKŽ dNEð ¡UOUÐ Ë√ Ë«uUÐ dšü« q²F*« Ÿ—UC*« qFH« © ®≠¥
ÆÁdš¬ s WKF« ·dŠ ·cŠ w¼ dšü« q²F*« Ÿ—UC*« qFH« Âeł WöŽ © ® ≠µ
Æld« WöŽ Ádš¬ vKŽ dNEð ¡UOUÐ Ë√ Ë«uUÐ dšü« q²F*« Ÿ—UC*« qFH« © ®≠∂

¥ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO jš UN²% WLK q »«dŽ≈ WöŽ 5Ž√Ô
ÕU‡‡‡‡‡‡HJ« w w‡‡IO— U¹ w½UJ c‡ ÔXDIÝ Ê≈ U½√ ≠√
Õö«
= s q‡‡‡‡‡O¹ wœ  ¹Ô ô pŠöÝ qLŠ«Ë
Ó HÚ
p
 d‡‡‡‡‡‡‡‡«
ÕU¹ Ò Ãu‡‡‡¼ vKŽ U‡‡‡‡²I³Þ√Ô w²Hý
Ò v≈ dE½«Ë
å5DK /uOÐ 5Fò Õ«d‡‡'« nKš s „u‡Žœ√ ‰“√ r U‡‡‡‡‡½√ X√ r U‡‡½√

≤≤
ÈdŠ
Ú Ó√ ÷—_« q¼√ q s UNÐ r‡‡‡‡²½Q UMŽ
Ò rJðU¦FÐ «Ëcš ≠»
åU¹—uÝ/qBM w “ò Î HÚÔ ÊU‡‡1ù« w Á«d ù« Èd¹
«d ÎU³Fý ÊU‡1ù« v≈ «uŽbð ôË
Æ„UÝ«Ë s „Uš√ Ê≈ ≠Ã
ÆÍdF*« ¡öF« wÐQ ¨tz«—¬ w œœd²«Ë …dO(« ÍË– s w³M²*« VOD« uÐ√ fO ≠œ
ÆtBI½ w WFODI« ÊS tIŠ hI²Mð ô o(« Ë–Ë ≠‡¼
ÆUN²Ý«—œË ‰U¦_« lL−Ð ¨5š—RË ¨5¹uGË ¡UÐœ
Ó Ô√ s »dF« ¡ULKŽ wMŽÔ ≠Ë

µ V¹—bð
∫ÁbFÐ wðQð w²« WK¾Ý_« sŽ VOłÔ√Ë ¨wðü« hM« √d√Ó

Ê√¨«ËœuÒ−¹Ë
Ó «uB×
= LÓ¹Ô Ê√ rNL¼ ÒqłË ¨rMG0 ÊuFMI¹ ôË ¨bŠ
Ò bMŽ ÊuHI¹ ô WIOI(«Ë Y׳« »öÞò
«u?ŠdA¹ Ê√ vKŽ ÎU?Lz«œ Êu d?×?¹ ¨ W?G?K?« W?b?š vKŽ rNH½√ «uHË bË ¨ÊuOFL:«Ë Æ«u×ÒIM¹Ë «uÐÒc?N¹
p?– w rNF rN¹ Ê√ r¼bF¹Ë ¨5¦ŠU³«Ë 5Ý—«b« vKŽ U¼d√ «ËdO¹Ë
Ò ¨UNÐUF «uKÒc¹Ë ¨UNCUž
WOÐdF« ÒÊQ?Ð U“Uł
Î ÎU?½U1≈ ÊuMR¹Ë ¨UœU
Î ÎU?½ËUFðË ¨UFU½
Î ÎU?ÐËU& ÂUNÝù« «c¼ w ÊÓËÚd?Ó ¹Ë ¨5?HI¦*« —uNLł
åjOÝu« r−F*« WbI s ò åÎUFOLł UNzUMÐ√ pKÚ

WK¾Ý_«
ÆUNM q l— WöŽ 5ŽÔ√Ë ¨WŽud*« WŽ—UC*« ‰UF_«≠± ∫hM« s Ãd²Ý√Ó
ÆUNM q VB½ WöŽ 5ŽÔ√Ë ¨WÐuBM*« WŽ—UC*« ‰UF_« ≠≤
ÆË«u« UNF— WöŽ w²« WŽud*« ¡ULÝ_« ≠≥
Æ¡UO« U¼dł WöŽ w²« …—Ëd:« ¡ULÝ_« ≠¥

»«dŽ≈
∫»«dŽ≈ Öu/
∫wðQ¹ ULO jš t²% U »dŽÓ√ ≠
∫rO¼«dÐ≈ tMÐô rýU¼ wMÐ s VODš ‰U

‰u?D?Ð Âö?J?« vKŽ sF²Ý«Ë ÆÆÆ ŸUL²Ýô« s?


Ú Š
Ô w? tK« oŠ
] w≈
Ò œQ?
Ò  ¨p?³¹œQð w tK« ]o?Š œ>RÓÔ w?½≈ ¨wMÐ Í√ò

≤≥
¨»«u‡‡‡B« UN‡O l‡HM¹ ôË QD)« UNO dC¹  U‡ŽUÝ ‰u‡IK ÊS ¨‰uI« v≈ UNO pH½ „u‡‡Žbð w²« sÞ«u*« w dJH«
o³‡O ULNð—u‡‡A0 „UÞ—u¹ Ê√ pýu¹ ¨UÎÒýUž ÊU «–≈ qUF« …—uA —c% UL ÎU× U½ ÊU Ê≈Ë ¨q¼U'« …—uA —cŠ«Ë
å5O³²«Ë ÊUO³«∫ kŠU'« ò Æq¼U'« …—«džË qUF« dJ pO≈

∫»«dŽù«
ÆWËc;« ¡UO« vKŽ …—bI WL{ tF— WöŽË ¨Ÿud Ê≈ d³š ∫œR
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« …dJ« Ádł WöŽË ¨—Ëd− tO≈ ·UC Wö'« kH∫tK«
ªqI¦« U¼—uNþ s lM ¨Ádš¬ vKŽ …—bI*« WLC« tF— WöŽË ¨Ÿud Ÿ—UC qF ∫uŽbð ≠ „uŽbð
ÆtÐ ‰uFH VB½ q× w `²H« vKŽ wM³
Ò qB² dOL{ ∫·UJ«Ë
ÆrUÝ Y½R lLł t½_ ª…dJ« t³B½ WöŽË »uBM Ê≈ rÝ« ∫ UŽUÝ
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« WLC« tF— WöŽË ¨Ÿud Ÿ—UC qF ∫dC¹
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼U‡E« WLC« tF— WöŽË ¨Ÿud qŽU ∫QD)«
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« WLC« tF— WöŽË ¨Ÿud Ÿ—UC qF ∫—c%
Æ»«dŽù« s t q× ô ¨ÊuJ« vKŽ wM³
Ò ¨V U½
Ï Í—bB
y Ï·dŠ ∫Ê√
Ú
¨WL)« ‰UF_« s t½_ ¨ÊuM« ·cŠ t³B½ WöŽË ¨ÊQÐ »uBM Ÿ—UC qF ∫UÞ—u¹ ∫„UÞ—u¹
ÆqŽU l— q× w ÊuJ« vKŽ wM³
Ò qB² dOL{∫5MŁô« n√Ë
ÆtÐ ‰uFH VB½ q× w ¨`²H« vKŽ wM³
Ò qB² dOL{ ∫·UJ«

∫wðQ¹ ULO jš t²% U »dŽÓ√ ≠


WGKÒ Î«–U²Ý√Ë W¹bOýd« WÝ—bLK Ϋd¹b ÊU Âu¹ w³OýUAM« ·UFÝ≈ ÂuŠd*« ÁU¹≈ wMMI ‰Ë_« ∫ULNM Uι√Ò v½√ s ÊUÝ—œ
Ê√ b¹d½ s×½Ë ¨U½œöÐ w WOÐdF« V¹œ√ X½√ ∫t UMKË ¨tOKŽ ”—b½ UÒM ¡öe« s œbŽ l tO≈ X³¼– ¨UNO WOÐdF«
∫WIHA« s ¡wAÐ ‰UË ≠ …d
Ó AŽ
Ú WÝœU«
Ó “ËU−²¹ U½d³ √ sJ¹ rË ≠ UMO≈ dEM øUM×BMð «–UL ¨pK¦ «—U³
Î ÎUÐU² `³B½
ÊU½ù« ÊuJ¹ Ê√ sJ1 ô ∫‰UË p×C ÆWK− —bB½ Ê√ b¹d½ ∫UMK øÎU¾Oý r²³² √ ÆÎUMŠ ∫‰U ÆrF½ ∫UMK °«—U³
Î UÐU²
Î
–U²Ý_« ÊU Ë ¨¡ö²« bFÐ wðQð …bO'« WÐU²J« ¨.bI« wÐdF« À«d²« fzUH½ s V²J«  «dAŽ √dI¹ Ê√ bFÐ ô≈ U³ðU
Î
ÆåÆÆÆ ÍdAeK ·UAJ«Ë ¨œd³LK
= qUJ«Ë ¨ÂU9 wÐ_ WÝUL(« Ê«u¹œ s  «—U² „«cu¹ UMzdI¹ ·UFÝ≈
åwMO(« vÝu o×Ý≈ò

≤¥
…bŠu‡«


 «u‡‡‡‡
Ú Ó _« r‡‡‡
Ô Ú K Ž

≤µ
”—b«
©WFł«d® «u_« rKŽ
Ô ±
∫√d √
v?KŽ tCFÐË ¨WFO³D« dUMŽ s tCFÐ lL½ ¨lÝ«u« UM*UŽ w rzUI« q«u²« ‰UJý√ s öJý
Î  uB«
Ô bF¹
^
¨WÝ—b*«Ë ¨Ÿ—UA«Ë ¨XO³« w ”UM« Y¹bŠ w ¨UM²Ý«—œ w rN*«
Ò u¼Ë ¨tCFÐ lL½ UL
¨Ê«uO(«Ë dOD« WM√
Æs
U_« s U¼dOžË

 u?B?
ÍuI« ∫UNM ¨Ÿ«u½√ w¼ U/≈Ë ¨…bŠ«Ë …dOðË vKŽ ÔÊuJð ô UL
¨bŠ«Ë
Ì Ìo?½ vKŽ  «u_« lLÓ½ ôË
s¹—U²*«
Ò fL¼Ë ¨`¹d« nOH¼Ë ¨ÊUBž_«Ë ‚—u« nOHŠ  uB
¨XU)« nOFC« ∫UNMË ¨bÝ_« dOz“Ë ¨bŽd«
`?¹d?²??ð Íc?« `?¹d?*« o?O d« ∫UNMË ¨ ôü« iFÐ s tFL½ Íc«  u]B?U
¨d=H?M?*« Z?Že?*« ∫UNMË ¨”UM« s
Æ «u_« rKŽ Ÿu{u u¼ Íc« ÂöJ« dOš_« ŸuM« «c¼ sË ¨¡UMG«Ë bOAM«  uB
¨Ê–_« tŽUL

r?K?Ž V?½Uł v≈ ¨r?


^ C?ð Âu?K?Ž w?¼Ë ¨©W?¹u?G?K?« Âu?K?F?«® r?ÝU?Ð ·d?Fð ÂuKŽ WŽuL− s Ÿd  «u_« rKŽË
5F V½U−Ð ’Uš
y ÂUL²¼« ÂuKF« Ác¼ s bŠ«Ë qJË Æu×M« rKŽË ¨·dB« rKŽ ∫UNM ¨Èdš√Ô ÎUŽËd ¨ «u_«
ÆWGK« V½«uł s

¨ «u_« ×U ∫UNMOÐ s —u√ w p– vK−²¹Ë ¨UNO wðuB« V½U'UÐ ¨WGK« w ¨ «u_« rKŽ r²N¹Ë
¨U?N? q³I²*« Ê–√ v≈ qBð Ê√ v≈ ¡«uN« WÞUÝuÐ UNUI²½« rŁ ¨ Ì U?LK
Ë lÞUI
Ó vMÐ w ÎU?F? UN³O
dðË ¨UNBzUBšË
ÆqÝd*« r s  —b UL
¨⁄Ub« UNžuKÐË

∫UNM WÏLł
Ò bz«u
Ô ¨ «u_« rKŽ Í√ ¨rKF« «cNË
Æb¹u−²« rKŽ w UL
¨UNÐ oDM« 5%Ë ¨WOuI« WGK« rKFð
^ …œUł≈
Ô ≠
ÆWO³Mł_«  UGK« rKFð
Ò ÔqONð ≠
ÆÍu×M«
Ò Èu²*«Ë ¨wdB«
Ò Èu²*« ULOÝ ôË ¨WHK²<« UNðU¹u²0 WGK« WÝ«—œ dOOð
Ô ≠
wUL'« f(«
Ò ·U¼—≈Ë ¨U¼dOžË …QQH«Ë ¨WL²L²«Ë ¨WG¦Ú^K« ∫q¦ ¨ÂöJ« Ë√ oDM« »uOŽ ÃöŽ
Ô ≠
ÆUNMŽ Y¹b×K ÂUI*« l
Ô ²¹] ô w²« Èdš_« bz«uH« s p– dOž v≈ ¨ «u_« ‚Ëcð w
≤∂
Î Ì U?uKF ¨WO{U*« WM« w ¨UMdFð b Ë
5?Ð o¹dH²«Ë tŽu½Ë¨Áu?Ò KŽË  uB« Wł—œ∫q¦ ¨rKF« «c¼ sŽ WUŽ
5ŁöŁË WFЗ√ mK³¹ Íc«  «u_« Ác¼ œbŽ ∫q¦ ¨WOÐdF« WGK«  «u√ sŽ WUš
Î Ì UuKF UMdFð UL
¨dš¬Ë  u
∫UL¼ 5Oz— 5L vKŽ Ÿ“u²ð ¨Uðu
Î

Æa≈ ÆÆÆ À ¨   ¨ » ¨ ¡ ∫·Ëd(UÐ UN e


Ô dÚ¹Ë
Ô ¨ÎU²U ÊËdAŽË ÏWO½ULŁ U¼œbŽË ∫X«uB« ≠
∫w¼Ë WK¹uÞ  U
dŠ ÀöŁ∫UNM ¨yXÝ U¼œbŽË ∫ U
d(« ≠
ÆUŽœ ∫w{U*« qFH« w w²U
¨WK¹uD« WײHUÐ ¨oO œ u×½ vKŽ ¨t²OLð sJ1 U Ë√ ¨n_« ≠
ÆuŽb¹ ∫Ÿ—UC*« qFH« w w²U
¨WK¹uD« WLCUШoO œ u×½ vKŽ ¨t²OLð sJ1 U Ë√ ¨Ë«u«Ë ≠
ÆqOLł ∫rÝô« w w²U
¨WK¹uD« …dJUШoO œ u×½ vKŽ ¨t²OLð sJ1 U Ë√ ∫¡UO«Ë ≠
oDM« VŠUBð w²«  U
d(« w¼Ë ¨WײH«Ë ¨…dJ«Ë ¨WÒLC« ∫w¼ ¨…dOB  U
dŠ ÀöŁË

Ó ²Ô
∫‰uN−LK wM³*«
ÆV Ò w{U*« qFHK WŁö¦« X«uBUÐ


¡UMŁ√ w ¨UMEŠô b Ë Æ5²HA« v≈ …d−Ú ÓM(« s …b²L*« WU*« ‰uÞ vKŽ lIð w²«  «u_« ×U
Ó ÎUC¹√ UMÝ
Ú —ÓœË
Ó
 «u_« Ác¼ 5Ð ·ö²šô« `O{uð ‰ËU×MÝË ÆbŠ«u« Ãd<« w „d²Að b  «u√ …bŽ Ê√
] ¨Ã—U<« pK² UM²Ý«—œ
Ì
WOðü« ”Ë—b« w p–Ë ¨WHK² WOHOMBð WOðu  «—U³²Žô ÎUIË ¨ÎUC¹√  «u_« s U¼dOžË ¨Ãd<« w W
d²A*«
ÆvUFð tK« ¡Uý Ê≈ …bŠu« Ác¼ w

 U³¹—bð
± V¹—bð
øå«ËœU½ò
Ô Ë å«ËÚœU½ò
Ó 5Ð ‚dH« U ≠±
Ë«uK WOðuB« WHB«
Ò w ≠» vMF*« w ≠√

Æ¡UO« ‰uŠ ¨oÐU« ‰«R« w UL


¨5U¦ wDŽ√≠≤
Ô
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠» ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠√

øUO¦²
Î ÐÚÓ√ ·dŠ_«
Ó ÔW³ðd WOðü«  ULKJ« Í√
^ ≠≥
ÆÃd ¨W
dŠ ¨ u ¨wKŽ ¨bH ¨·dŠ ¨”dš√ ¨qF ¨d³ł

≤∑
W?L?K?J?« ·d?Š√ ÊuJð YO×Ð ¨WOðü« ·Ëd(« WŽuL− s UNM >q?
·ËdŠ —U²½ Ì U?LK
Êu

Ò √≠¥
Ô
∫ÎUO¦²Ð√ W³ðd …bŠ«u«
” ¨“ ¨— ¨– ¨œ ¨Œ ¨Õ ¨Ã ¨À ¨  ¨» ¨√
∫wðQ¹ ULO WLK
q
 «u√ œbŽ V²
Ó√ ≠µ
Æq
Ó 
] ËÓ ¨q
Ó 
Ó ËÓ ¨q
Ú 
Ú ËÓ
^ Ì ULK
Êu

ÆWL−F dOž Ø©WÞuIM® WL−F UNdŠ√ q


Ò Ô√ ≠∂
øW¹eOK$ù«
Ô Â√ WOÐdF¬
Ô ∫ÎUð«u√ d¦
√ ULN¹√^ ≠∑
Æ U
d(« w ≠» X«uB« w ≠√
∫Êu

Ò Ô√ ≠∏
Æs¹—ËU−² 5łd s ÊUðu UNO WOŁöŁ
Î Ì ULK
≠√
ÆWHK² ×U s UNð«u√ WOŁöŁ Ì ULK
≠»
∫‰U¦*« w UL
¨s¹—u
c*« 5łd<« s ©jI® 5ðu s Ì ULK
Êu

Ò Ô√ ≠π
Æ©ÂÚÓ√ ¨»
Ú Ó√ ¨V
Ú ¼Ó ¨rÚ¼®
Ô …d−M(«Ë 5²HA« ≠√
ÆoK(«Ë 5²HA« ≠»
Æ…UNÒK«Ë 5²HA« ≠Ã
Æo³ÒD«Ë 5²HA« ≠œ
ÆW¦K«Ë 5²HA« ≠‡¼
ÆÍu¦K« w½UMÝ_« Ãd<«Ë 5²HA« ≠Ë
Æw½UMÝ_« ÍuHA« Ãd<«Ë 5²HA« ≠“
∫√d Ó√ ≠±∞
WGK« »UŠ— w

w²« w¼ …dOBI«  UðuB*«Ë ¨WK¹uÞ UNMË ¨…dOB UNM  UðuB*«ËÆ 


Ò uB
Ò dOž UNMË  uB
= UNM ·Ëd(«Ë
t½uL?Ò ¹ »dF«Ë ¨dOBI« lDI*« vL¹ t½S
Ò ¨tÐ Êd Ô  uB0
Ò l³ð√  uB dOž ·dŠ Òq?
Ë Æ U
d(« »dF« UNOLð
Ê√ sJ1 u¼Ë ¨ö√
Î Ì uB0
  Ò Ì
l³²¹ r ·dŠ Ó  s ¨„dײ*« ·d(«
^q
Ë Æ U
dŠ …dOBI«  Uðu?Ò B*« ÊuL¹ rN½√ q³
Æq¹uD« lDI*« tOL½
Ò UÒ½S ¨q¹uÞ  uB
Ò tÐ Êd ¨ uB
Ò dOž ·dŠ q
Ë Æs
U« ·d(« t½uL¹
Ò rNÒ½S ¨tÐ ÊdI¹
ådO³J« UIOÝu*« »U²
∫wЫ—UH«ò

≤∏
”—b«
©fLN«Ë dN'«®  «u_« nOMBð
Ô ≤
√d Ô∫ √Ó
ÆULN‡‡M q

> l ¨…d−M(« qš«œ Ë√ ¨…d−MÚ×K


Ó Àb×¹
Ô U V «d½
Ô rŁ ¨5M
UÝ å”ò
Ú Ë å“ò
Ú 5²UB« oDM½ Ê√ ‰ËU×½
Ô

Àb‡‡×¹ U ·öÐ p–Ë ¨©Í«e«®  u u¼Ë ¨‰Ë_«  uB« oD½ bMŽ …d−M(« w jG{ œułuÐ UÝUŠ≈
Î Ô kŠö½
Æ5«  u u¼Ë ¨dšü«  uB« oD½ bMŽ

ÆULNM ÎqJÐ oDM« bMŽ …d−MÚ×K


Ó ÔÀb×¹ U V «d½
Ô rŁ ¨© ® Ë ©œ®
Ú 5M
U« 5²UB« l Èdš√ …Îd
] WÐd−²« —ÔdJ
= ½
5‡‡‡‡‡OðuB« s¹dðu« Ô“«e²¼« u¼ ¨WOK‡‡LŽË WOLKŽ WOŠU½ s ¨5M
U‡‡« ©œ®
Ú Ë ©Ú“® wðuBÐ oDM« bMŽ ¨Àb×¹ U Ê≈
“«e‡²¼ô« «c¼ ÊQ‡‡ý sË ¨W‡OLKF« Àu׳«Ë ¨W¹d³<« »—U−²«
Ô p– sÔO³ð
= U‡‡L
¨ULN²ÐcЖË
Ô …d−Ú ÓM(« w s¹œułu*«
Æ©dN'«® UN²OLð vKŽ `K
Ó DÔÚ« WOðu WH t³J¹ Ê√ ¨ uBUÐ oDM« ¡UMŁ√ w ¨5OðuB« s¹dðuK WÐcÐc«Ë
ö ¨WÐcЖ Ë√ “«e²¼« =Í√ ÊËœ 5KUš ÊöE¹ 5OðuB« s¹dðu« ÊS ¨5M
U« ©Ú ® Ë ©Ú”® wðuBÐ oDM« bMŽ U√
Ò
Æ©fLN«® p– WOLð vKŽ `KD« b Ë Æ uB« vKŽ q¹bFð Í√
] ‡ rŁ
] s ‡ ÊUŁb×¹
∫w¼ WOÐdF« WGK« w WÝuLN*«  «u_«Ë

Æ‚ Æ◊ Ƈ¼ ÆÀ ÆÕ Æ· Æ’ ÆŒ Æ‘ Æ  Æ„ Æ”

∫p– «bŽ U wN ¨…—uN:«  «u_« U√

ÆÍ ÆË ÆÊ Æ Ɖ Æ⁄ ÆŸ Æÿ Æ÷ Æ“ Æ— Æ– Æœ ÆÃ

s¹dðu« Ê√ v≈ bzUŽ p–Ë ¨”uLN ôË ¨—uN− ô t½QÐ r²¹Ò ’Uš


y  u
Ï t½S
] ¨©…eLN«®  uBÐ oKF²¹ ULOË
ô l?{u?« «c?¼Ë ÆU?NłU²½ù RON²« bMŽ rJ;« ‚U³D½ô« l{Ë u¼ ¨ÎU?Uš ÎU?F?{Ë ¨U?NÐ oDM« bMŽ ¨Ê«c²¹ 5OðuB«
Æ”uLN Ë√ —uN−  uB« «c¼ Ê≈ ‰uIUÐ `L¹

≤π
5OðuB« s¹dðu« WÐcЖ Ê√Ó v≈ bzUŽ
Ï p–Ë ¨…—uN:«  «u_« W¾ v≈ wL²Mð UFOLł
Î  U
d(« Ê√ v≈ …—Uýù« —b&Ë
Æ U
d(« ÃU²½≈ w UOÝUÝ√
Î U½ÎuJ
= bF¹
^ UL¼“«e²¼«Ë√
∫p– WK¦√ sË ÆWOÐdF« w W¹uGK«  «u_« ë˓√ 5Ð eOOL²« w rÝUŠË
Ï dO³

Ï Ï—Ëœ fLN«Ë dN'« w²HBË

“≠”
œ≠ 
Ÿ≠Õ
–≠À
⁄≠Œ

∫ Z²M²Ý√Ó
w p–Ë ¨ÊUOðuB« Ê«dðu« ≠ UNÐ oDM« ¡UMŁ√ w ≠ ^e²N¹ w²« Ô «u_« w¼ ∫…—uN:«
Ô Ô «u_« ≠
Æ“ Æ— Æ– Æœ Æà ƻ ∫ «u?√ q?L?A?ðË Æ…d?−?M?(« w  uBK Z²M*« ¡«uN« —UOð —Ëd ¡UMŁ√
ÆÍ ÆË ÆÊ Æ Ɖ Æ⁄ ÆŸ Æÿ Æ÷
w? U?N Z²M*« ¡«uN« —Ëd bMŽ ÊUOðuB« Ê«dðu« ^e?²N¹ ô w²« Ô «u?_« w¼ ∫WÝuLN*«  «u_« ≠
Æ‚Æ◊Ƈ¼ÆÀÆÃƷƒƌƑƠƄƔ∫ «u√ qLAðË ¨…d−M(«
Æ”uLN ôË —uN− ô  u wN ¨WÝuLN*« Ë√ …—uN:«  «u_« sL{ nMBð ô …eLN« ≠

 U³¹—bð
± V¹—bð
∫s Îö
·dŽ
= √≠±
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫5OðuB« s¹dðu«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫—uN:«  uB«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫”uLN*«  uB«

∫WOðü« W1dJ« WO½¬dI«  U¹ü« w  ULKJ«  «u√ qz«Ë√ w ”uLN*«Ë —uN:« sOF½≠≤
Ò
˝ ˚∫vUFð ‰U
å¥≠± f³Žò

≥∞
∫5²O³«  ULK
 «u√ dš«Ë√ w ”uLN*«Ë —uN:« sOŽ
Ò Ô√ ≠≥
w‡H½ bK)« w tO≈ wM²Ž“U½ tMŽ b‡K)UÐ XKGý u wMÞË
åw uý bLŠ√ò Ú’dH« qO½ w ÒeF« ⁄u‡‡‡K³ U‡‡NÓðuÚÓ —cŠ«Ë WdH« —œUÐ
∫WÝuLN UNdŠ√ lOLł `³B² WLK
q
s «bŠ«Ë
Î ÎUdŠ dOž
Ò Ô√ ≠¥
≠≠≠≠≠ „d ¨≠≠≠≠≠ `³
¨≠≠≠≠≠ oKš¨≠≠≠≠≠ nA½¨≠≠≠≠≠ ‚dݨ≠≠≠≠≠ qH
Æ≠≠≠≠≠ ÀdŠ¨≠≠≠≠≠ VDš¨≠≠≠≠≠ oH½¨≠≠≠≠≠ ·dý¨≠≠≠≠≠ nBŽ

ÆjI WÝuLN  «u√ s UNM …bŠ«Ë q


nQ²ð w²«  ULKJ« s sJ2 œbŽ d³
√ Êu

Ò Ô√ ≠µ
≠≠≠≠≠≠≠ ≠µ ≠≠≠≠≠≠≠ ≠¥ ≠≠≠≠≠≠≠ ≠≥ ≠≠≠≠≠≠≠ ≠≤ ≠≠≠≠≠≠≠ ≠±
≠≠≠≠≠≠≠ ≠±∞ ≠≠≠≠≠≠≠ ≠π ≠≠≠≠≠≠≠ ≠∏ ≠≠≠≠≠≠≠ ≠∑ ≠≠≠≠≠≠≠ ≠∂

∫√d √≠∂
Ó
WGK« »UŠ— w

∫WOðü« »—U−²« ÈbŠ≈ Èd& Ê√ sJ1  uB« dNł —U³²šôËò


ÁdO‡‡ž sŽ Îö‡‡I² ÁbŠË  «u‡_« s  u‡‡‡BÐ oDM½ rŁ ¨Âœ¬ WŠUHð ‚u l³ù« lC½ ≠√
vL¹ Íc« ed« pcÐ WÐd−²« l{u  uB« qJA½ ÊQÐ ô≈ «c¼ vðQ²¹ ôË Æ «u_« s
s ¡UbI« qFH¹ ÊU
UL
qË nQÐ tK³ ÊUOðù« s “«d²Šô« V−¹Ë Æ©»®
Ú q¦ ¨ÊuJ«
WÐd−²« ”UÝ√ u¼ Íc« ‰öI²Ýô« tO oIײ¹ ô c¾MOŠ  uB« Ê_ ¨ «u_« ¡ULKŽ
5OðuB« s¹dðu«  «“«e²¼UÐ dFA½  «—uN:« s ÊU
Ë ÁbŠË  uBUÐ UMID½ «–S Æ`O×B«
ÆpA« qL²×¹ ô «—uFý
Î
ÁdOž sŽ ÎöI² ÁbŠË u¼Ë ¨ uB« fHMÐ oDM½ rŁ ¨UM½«–¬ w UMFÐU√ lC½ 5Š pc
Ë ≠»
ÆUMÝ˃— w  uB« W½dÐ f×½
^
¨—U³²šô« l{u  uBUÐ tID½ ¡UMŁ√ w ¨t²N³ł ‚u tH
¡d*« lC¹ Ê√ w¼ ∫W¦U¦« WÐd−²«Ë ≠Ã
Æå5OðuB« s¹dðu« WÐcЖ Èbòu¼ 5½d« p–Ë ¨ uB« 5½dÐ f×O
åW¹uGK«  «u_« ∫fO½√ rO¼«dÐ≈ ò

≥±
”—b«
©WO UJ²Šô«  «u_«Ë W¹—U−H½ô«  «u_«®  «u_« nOMBð
Ô ≥
∫√d Ó√
Ê√ kŠö
Ô ½¨ÊU?²?H?A«∫UL¼Ë ¨t 5−²M*« oDM« ÍuCŽ W
dŠ W³ «d l ¨ÎU?M
UÝ å»ò
Ú X?UBUÐ oDM½Ó Ê√ ‰ËU×½
p– ÎUŁb× ¨ULNHKš r
«d²*«Ë  uB« «cN Z²M*« ¡«uN« —UOð jG{ V³Ð ¨…Q− ÊUłdHMð rŁ ¨ô
Î Ë√
] ÊUI³DMð 5²HA«
¨ÎUM
UÝ ©·®
Ú XUBUÐ oDM½Ó ÊÓ√ ‰ËU×½Ô rŁ¨dš¬ r−Ð rł «bD« bMŽ Àb×¹ Íc« u×M« vKŽ ¨U¹—U−H½«
Î Uðu
Î tK

Ò
ÆUOKF« U¹UM¦«Ë¨vKH« WHA« ∫UL¼Ë ¨t 5−²M*« oDM« ÍuCŽ W
dŠ W³ «d l

Z²M*« ¡«uN« —UOð sJË ¨Î«dO¦


ÊUÐd²I¹ ¨UOKF« U¹UM¦«Ë ¨vKH« WHA« ∫UL¼Ë ¨s¹—u
c*« oDM« ÍuCŽ Ê√ kŠö½
ÎU?ðu tÒK
p– ÎU?Łb?×? ¨s¹—u
c*« s¹uCF« 5Ð ≠ n uð U/Ëœ ≠ ob²« w d?^ L²¹ ©·®
Ú  u? u¼Ë ¨ uB« «cN
ÆUO
UJ²Š«
Î

b?M?Ž o?D?M« «uCŽ Ác²¹ Íc« l{uUÐ d?Ô ŁQ²¹ ¨Ô„U?J²Šô«Ë —U?
Ô −?H?½ô« Y?O?Š s ¨ uB« ÊS ¨WUŽ WOŠU½ sË
ÊU?łd?H?M?¹ r?Ł ¨tŁËbŠ q³ ¨ uBK Z²M*« ¡«uN« —UOð obð tF n u²¹ Ìu?×?½ v?K?Ž Ê«uCF« Ê«c¼ wI²K¹ bI ªtłU²½≈
ÆÍ—U−H½ô«
Ò ŸuM« s ¨WU(« Ác¼ w ¨ uB« ÊuJO ¨tŁËbŠ l ¨…Q−

ULNöš —Ëd*« s  uBK Z²M*« ¡«uN« —UOð sJL²¹ YO×Ð ¨ULNO ÂU²« ‚U³D½ô« ÊËœ ¨oDM« «uCŽ »—UI²¹ b Ë
Æw
UJ²Šô«
Ò ŸuM« s WU(« Ác¼ w  uB« ÊuJO ¨ŸuL „UJ²Š« ÀËbŠ l

∫ Êü« WOÐdF« w w¼ ¨ …b¹bý UN½uL¹ ¡UbI« »dF« WGK« ¡ULKŽ ÊU


w²« ¨W¹—U−H½ô«  «u_«Ë

Æ„ Æ‚ Æ◊ Æ÷ Æœ Æ  Æ» Æ¡

∫Êü« WOÐdF« w wN¨…uš— UN½uL¹ ¡UbI« »dF« WGK« ¡ULKŽ ÊU


w²« ¨WO
UJ²Šô«  «u_« U√

Ƈ¼ Æ· Æ⁄ ÆŸ Æÿ Æ’ Æ‘ Æ” Æ“ Æ– ÆŒ ÆÕ ÆÀ

≥≤
 «u_« rKŽ  ¹Ô Íc« ŸuM« u¼Ë ¨„UJ²Šô«Ë —U−H½ô« w²H 5Ð lL−¹  «u_« s dš¬
Ô tOKŽ oKD Ô Ÿu½
Ï „UM¼Ë
Æv×BH« w rO'«  u  «u_« s ŸuM« «c¼ qLA¹Ë ¨©W³
d*«  «u_«® `KDB
Ó

qLA¹Ë¨WO
UJ²Šô«Ë W¹—U−H½ô«  «u_« sL{ n]MB¹ ô  «u_« s dš¬
Ó ÎUŽu½ „UM¼ Ê√ v≈ …—Uýù« —b&Ë
∫ «u√ v≈ WU{≈ ¨WHK²<« UNŽ«u½QÐ  U
d(«Ë ¨bK¹Ó Ë ¨bÓÓËÓ q¦ w ¡UO«Ë ¨Ë«u« ∫wðu p–
ÆÊ Æ Ɨ Ɖ
Æ„UJ²Š« ÀËbŠ bŠ
] UNMOÐ »«d² ô« qB¹ ô ¨ «u_« ÁcN W−²M*« ¨oDM« ¡UCŽ√ Ê√ v≈ p– w V³« œuF¹Ë

∫ Z²M²Ý√

s U l‡‡{u w oD½ ÍuCŽ ¡UI²« bMŽ ÔÀb% w²« Ô «u_« w¼ ∫W¹—U−H½ô«  «u_« ≠
∫ «u√ qLAðË ¨…Q− ULNł«dH½« rŁ ¨oDM« “UNł

Æ„ Æ‚ Æ◊ Æ÷ Æœ Æ  Æ» Æ¡

dšü« s UL¼bŠ√ oD½ «uCŽ »d²I¹ UbMŽ Àb%


Ô w²«  «u_«
Ô w¼ ∫WO
UJ²Šô«  «u_« ≠
l‡‡  «u_« pK² Z²M*« ¡«uN« ÃËdÐ p– `L¹ YO×Ð ¨oDM« “UNł s U l{u w
∫ «u√ qLAðË ÆŸuL „UJ²Š« À«bŠ≈

Ƈ¼ Æ· Æ⁄ ÆŸ Æÿ Æ’ Æ‘ Æ” Æ“ Æ– ÆŒ Æà ÆÀ

Æ„UJ²Šô«Ë —U−H½ô« w²H 5Ð lL−¹ V


d  u rO'« ≠
∫ «u√Ë ¨bK¹ ∫Ë ¨bË∫q¦ w ¨¡UO«Ë Ë«u«Ë¨ U
d(« ∫qLAðË Èdš_«  «u_« ≠

ÆÊ ÆÂ Æ — Æ ‰

Æ„UJ²Šô« Ë√ —U−H½ôUÐ nuð ô w²«  «u_« s dš¬ ÎUŽu½ qJAð

≥≥
 U³¹—bð

± V¹—bð

∫s ö

ÒÎ ·
Ô dŽ
= √≠±
Ó
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠∫w
UJ²Šô«
Ò  uB«
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠∫Í—U−H½ô«
Ò  uB«
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠∫V
d*«  uB«
ÆjI W¹—U−H½«
Ò ·ËdŠ s UNM¹uJð sJ1 w²«  ULKJ« lOLł V²
Ó√ ≠≤
∫WOðü« ·Ëd(«  UŽuL: rz«u qLŽ√≠≥
Ó
ÆÎUF W¹—U−H½ô«Ë …—uN:« ≠√
ÆÎUF WO
UJ²Šô«Ë WÝuLN*« ≠»
ÆÎUF WO
UJ²Šô«Ë …—uN:« ≠Ã
ÆÎUF WO
UJ²Šô«Ë W¹—U−H½ô« ≠‡œ
ÆW¹—U−H½ô« Ë√ WÝuLN*« ≠‡¼
ÆWO
UJ²Šô« dOžË W¹—U−H½ô« dOž ≠Ë
∫wðü« XO³« w ≠¥
ôU‡‡Lł rNðœ«e Uöš≈Ë
Î ÎUOFÚÝ
Ó ”UM«
Ô …U‡‡O(«
Ó œ«“ uË
åw uý bLŠ√ò ÆWOðu WÐU²
XO³« V²
√≠√
Ó
ÆW¹—U−H½ô«  «u_« œbŽ błÓ√ ≠»
ÆWO
UJ²Šô«  «u_« œbŽ bł√≠
Ó Ã
ÆXO³«  «u_ w
] ÒKJ« œbF« błÓ√ ≠œ
ÆWÐUłù« d
= Ô√ øœ w œbF« ¨‡ł ¨» w s¹œbF« ŸuL− ÍËU¹ q¼ ≠ ‡¼

≥¥
”—b«
©oO dÚ²«Ë
] rO ] ® «u_« nOMBð
Ô HÚ²« Ô ¥
∫√d √Ó

¨oDM« bMŽ ¨kŠö


Ô ½Æ5²U(« w ÊUK« …dÒšR W
dŠ V «d½ rŁ ¨5M
UÝ åÚ ò Ë åÚ◊ò 5²UBUÐ oDM½ Ê√ ‰ËU×½
Ô
—«b'« ÁU&« w nK)« v≈ ÎöOK ÊUK« lłd¹ rŁ ¨o³D« ÁU&« w vKŽ√ v≈ ÎöOK lHðdð ÊUK« …dšR Ê√
] ¨¡UD«  uBÐ
ÆrOH²« WH  uB« «c¼ VJ¹ Íc« d_« ¨oK×K wHK)«

ÁU?&« w? vKŽ√ v≈ lHðdð ô ÊUK« …dšR Ê√ vMF0 ªWIÐU« WOKLF« Àb% ö ¨¡U²«  uBÐ oDM« WUŠ w U√
¨vKŽ√ v≈ ŸUHð—« U/Ëœ ÎU¹u² ÊUK« vI³¹ U/≈Ë ¨oK×K wHK)« —«b'« ÁU&« w nK)« v≈ tŽuł— r²¹ ô UL
¨o³D«
ÆoO d²« WH  uB« «c¼ VJ¹ Íc« d_« ¨nK)« v≈ Ÿuł— Ë√

∫WOðü« WM
U« X«uB« ë˓√ l UN
Ó HÚ½Ó ÓWÐd−²« U½—d
U «–≈Ë

œÚ ∫ ÷ Ú

Ú ∫’ Ú
Ú– ∫ ÿ Ú

WKŁU2 W−O²½ vKŽ qB×MÝ UM½S ¨nK)« v≈ Ÿułd«Ë ¨vKŽ√ v≈ ŸUHð—ô« ÔYOŠ s ÊUK« …dšR W
dŠ UM³ «— rŁ
ÁU?&« w? n?K?)« v?≈ t?Žu?ł— l? ¨o³D« ÁU&« w vKŽ√ v≈ ÊUK« … dšR lHðdð YOŠ ¨¡U²«Ë ¡UD« wðu l ]- U*
 «u_« l U√ ¨WLH ÎU?ð«u?√ U?NKF−¹ U2 ¨¡UE«Ë ¨œUB«Ë ¨œUC« ∫ «u√ s q
l ¨oK×K wHK)« —«b'«
U2 ¨ÎU?¹u?²?? v?I?³?¹ U?/≈Ë ¨ÊU??K? Ÿu?ł— Ë√ ŸU?H?ð—« Àb×¹ ö ¨‰«c«Ë ¨5«Ë ¨‰«b« ∫ «u√ w¼Ë ¨UN WKÐUI*«
ÆWI d ÎUð«u√ UNKF−¹

wHK)« —«b'« ÁU&« w nK)« v≈ ÎöOK „dײ« l ¨o³D« ÁU&« w vKŽ√ v≈ ÊUK« …dšR ŸUHð—« ÊS ¨«cJ¼Ë
ÆrOH²« WH  uB« «c¼ VJ¹ Ê√ t½Qý s ¨tÐ oDM«Ë ¨U  u ÃU²½≈ ¡UMŁÓ√ w ¨oK×K

≥µ
ÎUðu ÊuJ¹ qU(«  uB« ÊS ¨tÐ oDM«Ë U  u ÃU²½≈ ¡UMŁ√ w ¨o³Ý U2 ÊUK« …dšR l ¡wý Àb×¹ r «–≈Ë
ÆoO d²« WHBÐ r²¹]

wN ¨ «u√ s U¼«bŽ U U√ Æÿ Æ◊ Æ÷ Æ’ ∫w¼ WOz— WLH  «u√ WFЗ√ vKŽ WOÐdF« WGK« qL²AðË
ÆWUŽ …—uBÐ WI d  «u√

∫ Z²M²Ý√Ó

w vKŽ√ v≈ ÊUK« …dšR ŸUHð—« UNłU²½≈ VŠUB¹ w²«  «u_« w¼ ∫WLH*«  «u_« ≠
Ÿu‡M« «c¼ qLA¹Ë ÆoK×K wHK)« —«b'« ÁU&« w ÎöOK nK)« v≈ tŽuł— l ¨o³D« ÁU&«
ÆWOz— …—uBÐ ¨ÿ Æ◊ Æ÷ Æ’ ∫ «u√ WOÐdF« w  «u_« s
¨r‡‡H« w ÎU¹u² ¨UNÐ oDM« ¡UMŁ√ w ¨ÊUK« ÊuJ¹ w²«  «u_« w¼ ∫WI d*«  «u_« ≠
WOÐdF« w  «u‡‡‡‡_« s ŸuM« «c¼ qLA¹Ë ÆnK)« v≈ „d% Ë√ ¨vKŽ√ v≈ ŸUHð—« U/Ëœ
ÆWUŽ …—uBÐ WIÐU« WLH*« dOž  «u_«

∫Wþu×K

Æwzeł rOHð  «– ÎUð«u√ ¨‚ ¨⁄ ¨Œ ∫ «u√ WOÐdF« WGK«  «u√ Ô ¡ULKŽ bF¹
^

 U³¹—bð
± V¹—bð
Æ¡UE«Ë ¨¡UD«Ë ¨œUC«Ë ¨œUBK …dþUM*« WI d*«  «u_« V²
Ó√ ≠±
Æ5« ∫ œUB«
≠≠≠≠≠ ∫ œUC«
≠≠≠≠≠∫ ¡UD«
≠≠≠≠≠∫ ¡UE«
∫rH  u UNO WLK
vKŽ ‰uB×K ÎUdŠ dOž
Ò Ô√ ≠≤
Ɖu ¨‘dŽ ¨XOÐ ¨·dŠ ¨—cŠ ¨rKŽ ¨—UÝ
øo dð v²Ë øtÒK« Wö'« kH w Âö« rHð v² ≠≥

≥∂
WFł«d
∫WOMF*«  «u_« X% ÎUDš l{Ó√Ë ¨WOðu WÐU²

Ó√ ≠±
Æ©WÝuLN® tOKŽ s
Ï ¹ÚœÓ d(«
= ÔbŽË ≠
Æ©W¹—U−H½«®  ÐÓ X
g «d Ó MÚł
Ó UNH½ vKŽ ≠
Æ©WÝuLN® „dHþ q¦ „bKł ÒpŠ U ≠
Æ©WLH® oOC« bMŽ o¹bB« ≠
Æ©…—uN−® pK*« ”UÝ√ ‰bF« ≠
Æ©WO
UJ²Š«® bG« v≈ ÂuO« qLŽ dšRð
= ô≠

∫‰Ëb'« qL
√ ≠≤

rH
Ò Í—U−H½« w UJ²Š« —uN− ”uLN ·d(«

* ¡

* *
»
 
À
Ã
Õ
Œ
œ

≥∑
rH
Ò Í—U−H½« w UJ²Š« —uN− ”uLN ·d(«
÷

ÿ
Ÿ

·Â
Ê
‡¼
Ë
Í

≥∏
…bŠu‡«


·d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Ú B«
]

≥π
”—b«
wŁö
Ò ¦«
^ qFH«
 —œUB
Ô ±
∫√d√Ó
å±∫`²H«ò ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠±
å≤∫W%UH«ò ˝ ˚∫vUFð ‰UË ≠≤
åw³M²*«ò UÐdÓÓÞ Ë√ eFUÐ
Ò Î dÓ
Ó tłdÝ sŽ
UŠ t cI¹ qO)« qON
Ô Ó œUJ¹ `
> Ô ≠≥
‰ušb«
^ X?Ó ÚM? ?Š√ b? ¨Ëd?LŽ U¹ ∫‰UI ¨t dF ¨ÊU ?
Ò ž È—UB½ s
Ìq?łd?Ð ’U?F« sÐ ËdLŽ d

Ò ≠¥
åb¹dH« bIF«ò Ælłd
Ó ¨Áœ«—√ U* ËdLŽ sDH ¨ÃËd)«
Ô s ŠQ
ÆW«e
Ó Ó'«Ë WuN
Ó UÐ
^ WÐU²J« w kŠU'« »uKÝ√
Ô “U²
« ≠µ

** *
åwÐdŽ q¦
ò Æ»öJ« ÕU³
Ô ½Ô »U× «
Ó dC¹
Ò ô ≠±
圫bý sÐ …d²MŽò UŽ«bB«
^ uJA¹ s
”√— ÍË«b¹ ÎU³O³Þ U−ON« w ÊU wHOÝË ≠≤
åw
Ëd« sЫò Ædš¬ v≈ ÌqzUÝ s
ÊUO
 KÓÓG« Wł—œ nK²ð ≠≥
 œ—u«  LÚŠ
…d Ô sŽ ÍœU'«
Ò …dÓHÚ
Ô v≈ tUŠ√ v²Š ·e
Ô M«
Ò tOKŽ `√
Ò ≠¥
«–≈ v²Š ¨Í√— v≈ sJÝ√ ôË ¨¡wý v≈ s¾LÞ√ ô ¨…dzUŁ
Î …dzUŠ
Î …d¼UÝ
Î X Ú ÌWKO Í√
Ô OC ] rKF¹ tK«Ë
Ô ≠µ
åÊ«ËdJ« ¡UŽœ ∫5 Š tÞò ] b]F² ½
ÆqOŠdK Ó Ê√Ú  d
Q
Ú UM
ÔÒÔ√ XCN½ ÕU³B« ÊU
å…dðUÐuOK ŸdB
∫wuý bLŠ√ò Æ¡UÐù«Ë
Ô W
«dJ« wŠuð U0 w «u²«Ë nýUJ²« ʬ bI ≠∂

kŠô√Ô

ÊU?ðU?¼Ë ¨åqFÚÓ ò Ê“Ë v?K?Ž U?L¼U²KË åbL?ÚŠò


Ó Ë ¨`²?ÚÓ ò ∫5?²?L?K?J?« ¨v?Ë_« WŽuL:« s
¨5Ë_« 5U¦*« w
¨åq Ó Ê“Ë vKŽ ¨ÊöFH« Ê«c¼ Í√ ¨UL¼Ë ¨åbÓLŠò
Ó FÓ ò Ó Ë ¨å`
Ó ²Ó ò
Ó ∫5¹bF²*« 5OŁö¦« 5KFHK s¹—bB
Uð¡Uł ÊU²LKJ«
ÆåqFÓ ò Ë

¥∞
5OŁö¦« 5KFHK s¹—bB
¨åqFÓ ò
Ó Ê“Ë vKŽ UL¼U²KË ¨å»dÓÓÞò Ë ¨åÕdÓ
ò
Ó ∫ÊU²LKJ«  ¡Uł ¨YU¦« ‰U¦*« w Ë
Ó FÓ ò Ê“Ë vKŽ ¨ÊöFH« Ê«c¼ Í√ ¨UL¼Ë ¨å»
Æåq Ó dÓÞò Ë åÕ
Ó d
ò
Ó ∫5
“ö«

5?K?F?HK s¹—bB
¨å‰uFÔ ò Ê“Ë v?K?Ž U?L?¼U?²?KË ¨åÃËdšò Ë ¨å‰ušœò ∫ÊU²LKJ«  ¡Uł ¨lЫd« ‰U¦*« w Ë
Æåq
Ó FÓ ò
Ó Ê“Ë vKŽ ¨ÊöFH« Ê«c¼ Í√ ¨UL¼Ë ¨åÃ
Ó dÓšòË
Ó ¨åqš
Ó œò
Ó ∫5
“ö« 5OŁö¦«

vKŽ åWUFÓ Ëò Ë ¨åW?uFÔ ò Ê“Ë v?KŽ UL¼Ë ¨åW«ełò Ë ¨åWuNÝò ∫ÊU²LKJ«  ¡Uł bI ¨f
U)« ‰U¦*« w U

ÆåqFÔ ò
Ó Ê“Ë vKŽ UL¼öË ¨å‰eÔłò
Ó Ë ¨åqNÔÝò
Ó ∫ 5
“ö« 5OŁö¦«
= 5KFHK s¹—bB
¨VOðd²«

¨w?{U?*« q?F?H?« Ê“ËË —bB*« WGO 5Ð ÎU?ÞU?³ð—« UNO Ê√


] Ôb?$ U?M?½S? ¨W?Žu?L?:« Ác?¼ WK¦
√ w dEM« U½bŽ√ U
«–≈Ë
Æt
ËeË t¹bFðË
** *
 ¡Uł bË Æå‰UFÔ ò Ê“Ë vKŽ w¼Ë ¨åÕU³Ô½ò WLKJ« ¨‰Ë_« ‰U¦*« w ¨kŠö½ ¨WK¦
_« s
WO½U¦« WŽuL:« w Ë
¨·U?²¼Ë
Ô ¨Œ«d
Ô ∫q?¦?
—œU?B?*« s?
t?²?K?U?ý v?K?Ž ÊU U
Ë —bB*« «c¼Ë Æå`³½ò wŁö¦« qFHK Ϋ—b?B?
W?LKJ« Ác¼
Æ u vKŽ ‰b𠨡UŽÚ—Ë
Ô

¨åq‡OF ò ∫w¼ …—uNA


Èdš√ WGO UN U/≈Ë ¨jI å‰UF ò
Ô Ê“Ë vKŽ  u vKŽ W«b« W¹—bB*« mOB« dB²Ið ôË
¨d?O‡z“ ∫—œUB*« ÎU?C?¹√ U?N?K?¦
Ë ¨vË_« WŽuL:« s
YU¦« ‰U¦*« w œ—Ë Íc« ¨qON ∫—bB*« UNOKŽ WK¦
_« s
Ë
ÆnOHŠË ¨d¹dšË

∫—œUB*« b$ UM½S ¨WO½U¦« WŽuL:« WK¦


√ WOIÐ w U½dE½ U
«–≈Ë
¨ÂU‡‡Ô“∫—œU‡‡‡B*«¨p– w ¨tK‡‡¦
˨¡«œ vKŽ ‰b‡‡¹ u¼Ë¨å‰UFÔ ò Ê“Ë vKŽ u¼Ë ¨w½U¦« ‰U‡‡‡‡¦*« w ¨åŸ«b ò
Ô ≠
Æ·UŽ—˨—«Ë
Ô œË
Ô
∫—œU‡‡B*« p– w tK¦
Ë ¨»«d‡‡D{«Ë WdŠ vKŽ ‰b¹Ë
Ó ¨åÊöFÓÓ ª Ê“Ë vKŽ u¼Ë ¨YU¦« ‰U¦*« w ¨åÊU‡‡OKÓžò
Ó ≠
ÆÊUO¦ÓžË
Ó ¨Ê«dOÓÞÓËÓ ¨ÊôuÓł
Ó
¨…d³ÚÔž ∫—œUB*« ¨p– w ¨ULNK¦
Ë ¨Êu vKŽ Êôb¹Ë ¨åWKFÚÔ ò Ê“Ë UL¼Ë ¨lЫd« ‰U¦*« w ¨åÁdLÚŠò
Ô Ë ¨å…dHÚ
Ô ò≠
ÆW³ÓNÚÔýË ¨WM
Ú œË
Ô
¨qLM« VOÐœ ∫—œUB*« p– w tK¦
Ë ¨dOÝË WdŠ vKŽ ‰b¹Ë åqOF ò Ê“Ë u¼Ë ¨f
U)« ‰U¦*« w ¨åqOŠ—ò ≠

¥±
ÆÆÆ ÊUB(« VO³šË
¨ÕULłË ¨—UH½ ∫—œUB*« ¨p– w ¨tK¦
Ë ¨ŸUM²
ô« vKŽ ^‰b¹Ë ¨å‰UF ò Ê“Ë u¼Ë ¨”œU « ‰U¦*« w ¨å¡UÐ≈ò Ë ≠

Æœ«dýË

¨W dŠ vKŽ ‰b¹Ë ¨åWUF ò W½eÐ u¼Ë ¨åWÐU²òª —bB*« ¨vË_« WŽuL:« s


¨f
U)« ‰U¦*« w ¨b$ pcË
ÆWŁ«dŠË ¨WŽ«—“Ë ¨WŠ«dł ∫—œUB*«¨p– w tK¦
Ë

ÆqFH« WôœË —bB*« WGO 5Ð ÎUÞU³ð—« UNO Ê√ b$ UM½S ¨WŽuL:« Ác¼ WK¦
√ w dEM« U½bŽ√ U
«–≈Ë

∫ Z²M²Ý√

ÆÂËeÒ^K«Ë ÍbF²« Y
Ô OÚŠ
Ó s
UNŽu½ ·ö²š«Ë ¨UN½«“Ë√ ·ö²šUÐ WOŁö¦« ‰UF _« —œUB
nK²ð
Ó Ê“Ë v?K?Ž Á—bB
ÊuJ¹ Ê√ ¨åqF? ò
¨åq?FÚ ò Ó Ë ¨åqF?Ó ò
Ó Ê“Ë v?K?Ž Íb?F?²*« qFH« w ¨VKGO ≠±
ÆUÐÎdÚ{
Ó »
Ó dÓÓ{ ∫q¦

÷ Ó Ê“Ë v?KŽ Á—bB


ÊuJ¹ Ê√ VKGO ¨åqF ò
Ó d
∫q¦
¨åqFÓ ò Ó Ê“Ë vKŽ “ö« qFH« w U
√ ≠≤
ÆUF
Î łÓ ËÓ lÓłËË
Ó ¨U{
Î dÓ
Ó
f?K?ł ∫q¦
å‰uF ò
Ô Ê“Ë v?K?Ž Á—b?B?
ÊuJ¹ Ê√ VKG¹ ¨åqFÓ ò
Ó Ê“Ë v?K?Ž “ö?« qFH« w Ë ≠≥
Æ«œuF
Î Ô bFÓË ¨UÝuK
Î ł
Ô
∫Ê“Ë vKŽ Á—bB
ÊuJ¹ Ê√ VKG¹ åqFÔ ò
Ó Ê“Ë vKŽ “ö« qFH« w Ë ≠¥
ÆWÐuFÔ VFÔÓ Ë ¨W½uÝ
Ô sÔÝË ¨WÐËcŽÔ »
Ó cÔŽÓ ∫q¦
∫WuFÔ ≠√
ÆW U×½ n×
Ô ½Ë
Ó ¨W
U{ r
Ô Ó{Ë ¨WŠUB Ó `B
Ô Ó ∫q¦
∫WUF Ó ∫Ê“Ë vKŽ Ë√ ≠»
∫—bB*« ¡w−
VKGO ¨UN²ôœ ·ö²šUÐ ÎUC¹√ WOŁö¦« ‰UF _« —œUB
nK²ð
ÆWUOŠ „UŠË ¨WžUO ⁄U ∫q¦
¨sN*«Ë ·d(« vKŽ WôbK åWUF ò Ê“uÐ ≠√
Æ«dOz“
Î —√ÓÓ“Ë ¨Uš«d
Î Ô Œ
Ó dÓÓ ∫q¦
¨ «u _« vKŽ WôbK åqOF ò Ê“uÐË ¨å‰UFÔ ò ∫Ê“uÐ Ë ≠»
ÆU½UO
Î KÓžÓ vKžË ¨U½«dOÓÓÞ—UÞ ∫q¦
¨»«dD{ô«Ë Wd(« vKŽ WôbK åÊöFÓ ò
Ó Ê“uÐ Ë ≠Ã
ÆÎöOŠ— qŠ— ∫q¦
¨dO « vKŽ WôbK åqOF ò Ê“uÐ Ë ≠œ
Î  d Ë
Æ«—«d Î ½ dH½
] ¨«—UH Ó ∫q¦
¨ŸUM²
ô« vKŽ WôbK å‰UF ò Ê“uÐ Ë ≠‡¼
Î “Ô rÓÔ“Ë ¨UŽ«b
ÆU
U Î Ô ŸbÔ q¦
¨¡«b« vKŽ WôbK å‰UFÔ ò Ê“uÐ Ë ≠Ë

¥≤
 U³¹—bð
± V¹—bð
∫wðQ¹ ULO —œUB*« eÔO

= Ô√ ≠
ÆWÝ«d ¨WŠU 
¨W½«eš ¨WŽUCÐ ≠√
ÆW³BŽÔ ¨WFIÐÔ ¨…uÔ ¨WŽdÝ
Ô ≠»
Æ»U¹≈ ¨»U— ¨»U² ¨»UNý ≠Ã
ÆŸU−Ôý ¨Õ«e
Ô ¨ U³Ý
Ô ¨œUNÝ
Ô ≠œ
ÆœuNŽÔ ¨—ËdÝ
Ô ¨œËbŠ
Ô ¨œuLš
Ô ≠‡¼
ÆW¼UłËÓ ¨…—UIÓ ¨WULŠ
Ó ¨WÐU×Ý
Ó ≠Ë

≤ V¹—bð
∫œdH*« rKJ²*« dOL{ l
qFH« ·d
= Ô√Ë ¨…bŽUI« d– l
¨—œUB*« s
WO{U*« ‰UF _« V²Ó√ ≠
ÆœuLł ¨»uC½ ¨rN ¨qK
¨Õd ¨W½uAš ¨W¼U³½

≥ V¹—bð
∫WUŠ q w …bŽUI« d– l
¨wðQ¹ U2 qF
Ì =qJ —bB*« V²
Ô Ó√ ≠
ÆŒd ¨Ê√
Ò ¨lLÞ ¨œdý ¨n²¼ ¨‰Uł ¨œ—
Ò ¨VF ¨rN ¨„UŠ

¥ V¹—bð
∫WOðü« ‰UF ú —œUB*« V²Ó√ ≠
ÆÒq ¨U½œ ¨Èu ¨nł
Ò ¨qD¼ ¨©qLF« w ® bł
Ò ¨öŠ ¨wI ¨‰UÞ ¨vŽË ¨UJý ¨v Ë

µ V¹—bð
∫w½U¦« dD « w  uB« VŠU X% ‰Ë_« dD « w —bB
q r— V²Ó√ ≠
¡«u
≠∑ ¡«uŽ ≠∂ ÕU³½ ≠µ ¡UGŁ ≠¥ ¡Už— ≠≥ ‚UN½ ≠≤ —«uš ≠±
ÆdOz“ ≠±∞ oONý ≠π 5MÞ ≠∏

¥≥
ÆÊU ½ù« ¨VKJ« ¨bÝ_« ¨—UL(« ¨»UÐc« ¨eŽU*«¨—u¦« ¨qL'«¨Vzc« ¨jI«
ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆ

∂ V¹—bð
∫s
>q —bB
r−F*« s
5
Ô Ž=Ô√ ≠
Æf³KÚ¹Ó f Ó ³Ó
Ó ³ÓÓ ÓË ÆÆÆ f³ÓKÚ¹Ó f
Æ…bOI
WKLł w s¹—bB*« s
ÒÎö qLF² ½Ë

∑ V¹—bð
∫W³ÝUM*« W¹—bB*« WGOB« V²√≠
Ó
Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·dF¹ ô Íc« ÔhA« u¼ ^w
_« ≠√
Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w²H w Í«e«Ë 5 « nK²ð ≠»
ÆW¹u¾

Wł—œ w ¡U*« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Àb×¹ ≠Ã
Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nzUþuÐ fL)« ”«u(« ÂuIð ≠œ
Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
¨‰UIŁ_« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ë ¨’dI« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO½b³«
] W{U¹d« ÊuM s
≠‡¼
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ë

∏ V¹—bð

Æd−H« lKD
v²Š Î…d¼UÝ UN²KO ^Â_« XC ∫»d
Ô ŽÚÔ√ ≠

¥¥
”—b«
wŁö
= ¦«
^ dOž
 qFH«
 —œUB
Ô ≤
∫√d√Ó
øtÐ «—«d{≈
Î bý√
^ UN¹√Ë
^ ¨v²HK «bO¹Qð
Î bý√
Ò —u
_« Í√
^ ∫¡ULJ(« ÔiFÐ q¾Ý
Ô ≠±
U¼bý√Ë ªX³?^ ¦?²« s ŠË ¨—u
_« WÐd&Ë ¨¡ULKF« …—ËUA
∫¡UOý√
Ó WŁöŁ
Ô t Ϋb?O¹Qð U¼bý√
^ ∫‰UI
åb¹dH« bIF«ò ÆWK−F«Ë ¨ÊËUN²«Ë ¨œ«b³²Ýô« ∫¡UOý√
Ó ÔWŁöŁ tÐ «—«d{≈
Î
åw³M²*«ò  u«
ÂUÝ Ó vKŽ 5K¼U'« VŠË
^ w UB²« vKŽ ÊuKUF« V  ¹Ô ≠≤
^ ×
n?M?F?Ð `?¹d?« UNLłUNð ¨ÍbÐ_« —«dCšô«  «– ¨Ëd ?
Ò « …d?−?ý ¨q?³?'« `HÝ w „UM¼ ¨„UM¼ ≠≥
åÊUM³/Ê«d³ł qOKš Ê«d³łò ÆUNHBIð ô UNMJË ¨UN¹uK²
o?¹d?D?« s?Ž È–_« WÞU
≈ U¼U½œ√Ë ¨åtÒK?« ô≈ t?≈ ôò ‰u? U?N?KC Q ¨W³Fý ÊuF³ÝË l?
Ï CÐ ÊU1ù« ≠¥
ån¹dý Y¹bŠò ÆÊU1ù« s
W³Fý
Ï ¡UO(«Ë

ådB
/wuý bLŠ√ò Ì
ÆlL²:« w ¡«—ü« ·ö²š«Ë ¨ÂU I½ô« WNł«u* WKOÝË dOš
Ô —«u(«
Ô ≠µ
UÐöž UO½Úb«
^ cÔš
Ó RÚðÔ sJË wML²UÐ
= VUD*« ÔqO½ U
Ë ≠∂
 Žô
Æ—U¼“_UÐ UNzU ²«Ë ¨÷—_« »UAOA 
Ú ÎW
bI
¨ÂuOGUÐ ¡UL « bÔ³Kð
Ò ÊuJ¹ U
ΫdO¦ ≠∑

** *
∫vUFð ‰U
å± ∫Z(«ò ˝ ˚ ≠±

å≤≠± ∫Wee«ò ˝ ˚ ≠≤

ÆtK³K³ðË tKLK9 wI¹b vKŽ  


Ô dÚÓJ½√ ≠≥

Ɖö×L{ôUÐ √bÐ b t oÐU « jLM« ÊuJ¹ Ê√ q³ œułu« v≈ wÐœ√ j/ Í√ dNE¹ ô ¨UÐË—Ë√ w ≠¥
å»–UJ« d−H« ∫ÿuH×
VO$ò

¥µ
kŠô√Ô
∫WOðü« —œUB*« ¨vË_« WŽuL:« s
¨‰Ë_« ‰U¦*« w
¨åqF ò
] Ê“Ë vKŽ åbÓ¹√ò
] b‡¹e*« wŁö¦« q‡‡FHK —bB
u¼Ë åq‡‡‡‡OFHÚðò
Ó Ê“Ë vKŽ ¨åbO¹Qðò ≠
Ú ðÓ WLK w p–Ë åWKFHÚðò
ÆWÐd− Ó Ê“Ë vKŽ åqF ò
] b¹e*« qFH« —bB
¡Uł pcË
¨åqF √ò Ê“Ë vKŽ åd{√ò
] b¹e*« wŁö¦« qFHK —bB
u¼Ë ¨å‰UF ≈ò
Ú Ê“Ë vKŽ ¨å—«d{≈ò
Ú Ë≠
Ê“Ë vKŽ ÎU‡‡‡C¹√ åqFÓ √ò
Ú b¹e*« wŁö¦« qFH« —œUB
œdð Ê√ sJ1Ë ¨U
«d
Î Ú≈ ∫ÂdÓÚÓ√ ∫tK¦
Ë
Ác¼ s
lЫd« ‰U¦*« w UL ¨WÞU
≈ ∫◊U
√ ∫u×½ ¨5F« q²F
ÊU «–≈ å WU ≈ òË√ ¨åWKÓFÓ ≈ò
Ú
ÆW«“≈Ë ¨WÞUŠ≈Ë ¨W
U≈ ∫—œUB*« tK¦
Ë ¨WŽuL:«
Ê“Ë vKŽ å—ËUýò ∫b¹e*« wŁö¦« qFHK —bB
u¼Ë ¨åWKÓŽUH
Ó
òÔ Ê“Ë vKŽ ¨å…—ËUA
ò Ë ≠
w 5𜗫u‡« »öžË ¨—«uł q¦
å‰UF ò Ê“Ë vKŽ åqŽU ò —bB
¡w−¹ UL ¨åqŽU ò
Æ”œU «Ë f
U)« 5U¦*«
5OŁö¦« 5KFHK
Ú Ê«—bB
UL¼Ë ¨åqFHðò
^ Ê“Ë vKŽ lÐU « ‰U¦*« w åb³Kðò
^ tK¦
Ë åX³¦ðòË
^ ≠
w œ—«u‡« åw=ML²«ò —bB*« ÎUC¹√ ULNK¦
Ë ¨åqFHðò
] Ê“Ë vKŽ åbÓ³Kðò
] Ë ¨åX³¦ðò
] s¹b¹e*«
Æ”œU « ‰U¦*«
∫b¹e*« wŁö¦« qFHK —bB
u¼Ë ¨å‰U‡FH²Ý«ò Ê“Ë vKŽ ¨‰Ë_« ‰U¦*« w ¨åœ«b³²Ý«ò Ë ≠
s
¨¡ö‡‡‡O²Ý«Ë ¨Ã«—b²Ý«Ë ¨—ULF²Ý« ∫—œUB*« tK¦
Ë ¨åqFH²Ý«ò Ê“Ë vKŽ ¨åb³²Ý«ò
]
Ævu²Ý«Ë
Ú ¨Ã—b²Ý«Ë
Ú ¨dLFÚ²ÓÝ«
Ú ‰UF _«
b¹e*« wŁö¦« qFHK —bB
u¼Ë ¨åqŽU
Ô Hðò
Ó Ê“Ë vKŽ ¨ÎUC¹√ ‰Ë_« ‰U¦*« w ¨åÊËUNðò
Ô Ë≠
Æw½U¦« ‰U¦*« w œ—«u« åw UB²«ò —bB*« tK¦
Ë ¨åqŽUHðò Ê“Ë vKŽ ¨åÊÓËUNðò
Ó
qFHK —bB
u¼Ë ¨å‰öF «ò Ê“Ë vKŽ ¨å—«dCš«ò ∫—bB*« ¨YU¦« ‰U¦*« w ¨kŠö½Ë
Æ—«dLŠ« ∫—bB*« tK¦
Ë ¨å]qF «ò Ê“Ë vKŽ ådCš«ò
] ∫b¹e*« wŁö¦«
qFHK —b‡B
u¼Ë ¨å‰UFH½«ò Ê“Ë vKŽ ¨åÂU I½«ò∫—bB*«
Ú kŠö½ f
U)« ‰U¦*« w Ë ≠
Æ—UDA½« ∫—bB*« tK¦
Ë ¨åqFH½«ò Ê“Ë vKŽ ¨år I½«ò ∫b¹e*« wŁö¦«
¨ånK²š«ò b‡‡¹e*« wŁö¦« qFHK —bB
u¼Ë ¨å‰UF² «ò Ê“Ë vKŽ ¨å·ö²š«ò —bB*«Ë≠
‰U¦*« w œ—«u«¨v ²« b¹e*« wŁö¦« qFH« s
¨¡U ²« ∫—bB*« tK¦
Ë åqF² «ò Ê“Ë vKŽ

¥∂
Ê“Ë v??K? Ž ¨å»U??A? O? A?Ž«ò —b?B?*« b?$¨ W?Žu?L?:« Ác?¼ s?
¨d?O?š_« ‰U?¦?*« w? ËÆl?ÐU? ?«
t?K?¦?
Ë Æåq?Žu?F? «ò Ê“Ë v?K?Ž åV?ýu?A?Ž«ò ∫b?¹e*« wŁö¦« qFHK —bB
u¼Ë ¨å‰UFOF «ò
Æ»«b¹bŠ« ∫—bB*«
** *
∫WOðü« —œUB*« kŠö½ WK¦
_« s
WO½U¦« WŽuL:« w Ë
¨å‰
Ó eÓÚÓ“ò nF‡‡‡C*«
Ò wŽUÐd«
Ò qFHK —bB
u¼Ë åWKKFÚÓ ò Ê“Ë vKŽ ¨‰Ë_« ‰U¦*« w ¨åWe“ò ≠
ÊÚ“Ë vKŽ ‰UF _« s
ŸuM« «c¼ —œUB
œdð UL ∫WÝuÝË ∫—bB*« tK¦
Ë ÆåqK
Ó FÚÓ ò Ê“Ë vKŽ

Ú Ëò —bB*« tK¦


Ë ¨w½U¦« ‰U¦*« w UL ¨å‰«eÚ“ò ∫ u×½ å‰öFÚ ò
Æ唫uÝ
¨å…d
Î ¦ÓFÚÓÐ d¦ÓFÚÓÐò u×½ ¨dc« n½¬ åWKKÓFÚÓ ò Ê“Ë vKŽ œd¹ t½S ¨UH
Î FC

] ÒwŽUÐd« qFH« sJ¹ r «–≈Ë


Ãd‡Šœ∫u×½ ¨ÎUC¹√ å‰ö‡‡FÚ ò Ê“Ë vKŽ ‰U‡‡‡F _« s
ŸuM« «c¼ —œUB
iFÐ œdð Ê√ sJ1Ë
ÆUł«d
Î Š Ú œË
 Wł
Î dÓŠ
Ú œÓ
wŽU‡‡Ðd« qFHK Ê«—bB
UL¼Ë ¨åqKÔFÚHÓÓðò Ê“Ë vKŽ ¨YU¦« ‰U¦*« w ¨åq³ÔKÚ³ÓÓðò Ë åqLÔKÚLÓÓðò Ë ≠
Æå»ÔcÐÚcÓÓðò Ë åRÔúðåË ¨ÃdÔŠ
Ú bÓÓð ∫—œUB*« ULNK¦
Ë ¨åq³ÓKÚ³ÓÓðò Ë ¨åq
Ó LÓKÚLÓÓðò …bz«“ ¡U²Ð ¡Ëb³*«

Ú LÚ{«ò Ë ≠
b‡‡¹e*« wŽUÐd« q‡‡FHK —b‡‡B
u¼Ë ¨å‰ÒöF «ò Ê“Ë vKŽ¨dOš_« ‰U¦*« w ¨å‰ö×
Æ—«dNÚHÚ«Ë ¨—«dFÚAÚ«Ë ¨ÊUM¾ÚLÚÞ« ∫—œUB*« tK¦
Ë ¨åq
] ÓKF «ò Ê“Ë vKŽ ¨åq
] ×L{«ò
Ó

∫ Z²M²Ý√Ó
∫wðü« u×M« vKŽ WOŁö¦« dOž ‰UF _« —œUB
⁄UBð
∫tM
—œUB*« œdð ∫åqF ò
] Ê“Ë vKŽ ÊU U
≠±
¨Î«dO Jð d Ë
] ¨Î«dONDð dN]ÓÞ ∫u×½ ©dOš_« ·d(«® Âö« `O× ÊU «–≈ ¨åqOFÚHðò
Ó Ê“Ë vKŽ ≠√
ÆÎUIOLFð oLŽË
]
—bB*« «c¼ œd¹ UL ¨WOuð v]ËË ¨WOÓeÚðÓ v]“ ∫u×½ ¨Âö« q²F
ÊU «–≈ ¨åWKFHÚðò
Ó Ê“Ë vKŽ ≠»
ÆWÐd−
Ú Óð »dł
] ∫u×½ ¨Âö« q²F
dOž w Ê“u« «c¼ vKŽ
∫tM
—œUB*« œdð ∫åqFÓ ÚÓ√ò Ê“Ë vKŽ ÊU U
≠≤
ÆU½U Š≈
Î s Š√Ë ¨U
«d≈
Î Âd√ ∫u×½ Æ©jÝË_« ·d(«® 5F« `O× ÊU «–≈¨å‰UF ≈ò Ê“Ë vKŽ ≠√
ÆWÐU½≈ »U½√Ë ¨W«“≈ ‰«“√ ∫u×½ ¨5F« q²F
ÊU «–≈ ¨åWU ≈ Ë√ò¨åWKFÓ ≈Ú ò∫ Ê“Ë vKŽ ≠»
∫tM
—œUB*« œdð ∫åq
Ó ŽU ò
Ó Ê“Ë vKŽ ÊU U
≠≥

¥∑
¨WL U
r UšË ¨WKðUI
Ô qðU ∫u×½ q²F
dOž ÎU×O× ÊU «–≈ ¨åWKŽUH
ò
Ô Ê“Ë vKŽ ≠√
ÆWM
UO

Ô s
U¹Ë ¨WK «u
Ô q «Ë ∫u×½ ¡UH« q²F
ÊU «–≈Ë
ÆÎU
UBš r UšË ¨ÎôU² qðU ∫u×½ ¨q²F
dOž ÎU×O× ÊU «–≈ å‰UF ò Ê“Ë vKŽ ≠»
ÆUOÎ=½Qð vÒ½QðË ¨U

Î bIð
^ Âb]ÓIð ∫u×½ åqF^HÓÓðò Ê“Ë vKŽ Á—bB
œd¹ åq
Ó F]HÓÓðò Ê“Ë vKŽ ÊU U
≠¥
œd¹Ë ¨ÎUł«d²Ý« Ãd²Ý« ∫u×½ å‰UFHÚ²?Ý«ò Ê“Ë vKŽ Á—bB
œd¹ åqFHڲݫò
Ó Ê“Ë vKŽ ÊU U
≠µ
ÆW
UI²Ý« ÂUI²Ý« q¦
w å WUH²Ý« ò Ë√ ¨åWKFÓHÚ²Ý«ò Ê“Ë vKŽ
ÆUOö‡ð
Î vöðË ¨ö
Î «uð
Ô q «uð ∫u×½ ¨åqŽUHðò
Ô Ê“Ë vKŽ Á—bB
œd¹ åqŽUHðò Ê“Ë vKŽ ÊU U
≠∂
Æ«—«dCš«
Î dCš«
] ∫u×½ å‰öFÚ «ò Ê“Ë vKŽ Á—bB
œd¹ åq
] FÓÚ « ò∫ Ê“Ë vKŽ ÊU U
≠∑
ÆÎUŠU²H½« `²H½« ∫u×½ å‰UFH½«ò Ê“Ë vKŽ Á—bB
œd¹ åqFÓHÓ½«ò
Ú Ê“Ë vKŽ ÊU U
≠∏
ÆÎU
«d²Š« Âd²Š« ∫u×½ å‰UF² «ò Ê“Ë vKŽ Á—bB
œd¹ åqFÓÓ² «ò Ê“Ë vKŽ ÊU U
≠π
ÆÎUЫb¹bŠ« »œËbŠ« ∫u×½ å‰UFOF «ò Ê“Ë vKŽ Á—bB
œd¹ åqŽÓuÚF «ò
Ó Ê“Ë vKŽ ÊU U
≠±∞
∫tM
—œUB*« œdð ¨Âö« …œU¹eÐ åq
Ó KÓFÚÓ ò Ê“Ë vKŽ ÊU U
≠±±
¨å‰ö?FÚ ò Ê“Ë v?KŽ ¡w−¹ bË ¨…d¦ÓFÚÐÓ d?¦ÓFÚÐÓ ∫u?×?½ ¨nFC
dOž ÊU «–≈ åWKÓKÓF?Ú ò
Ó Ê“Ë vKŽ ≠√
ÆUł«d
Î Š Ú œË
 Włd
Î ŠÚ œÓ ÃdŠœ
Ú ∫q¦

∫UL¼ 5½“Ë vKŽ œdO ÎUHFC


ÊU «–≈ U
]Ó√ ≠»

Ú ËË ¨‰«eÚ“ ∫u×½ ‰öF ≠


Æ”«uÝ ÆWÝuÓÝ
Ú ËË
Ó ¨WeÚÓ“ ∫u×½ WKKÓFÚÓ ≠
·d?(« r?CÐ Í√ ¨åqK?ÔFÚH?Óðò
Ó Ê“Ë v?K?Ž t?M?
—b?B*« œd¹ ¨…bz«“ ¡U²Ð åqKÓF?ÚHÓðò
Ó Ê“Ë v?K?Ž ÊU U
≠±≤
ÆUł
Î dÔŠ
Ú bÓÓð ÃdÓŠbð
Ó ∫u×½ ¨jI tM
lЫd«
Ò F «ò Ê“Ë vKŽ tM
—bB*« œd¹ ¨q Ë …eLNÐ «¡Ëb³
¨å
d JÐ Í√ ¨å‰ö Î ] KÓF «ò
q Ó Ê“Ë vKŽ ÊU U
≠±≥
Æôö
Î ×Ú L{«
Ú ]q×LÓÚ{« ∫u×½ ¨Ádš¬ q³ n√ …œU¹“Ë ¨tM
YU¦« ·d(«

∫Wþu×K
w dšü« q³ n√ œ«eðË ¨qFH« s
YU¦« ·d(« d J¹ ¨WOÝ«b «Ë WOÝUL)« Ê«“Ë_« lOLł w
ÆΫœUN²ł« bN²ł«Ë ¨«—UL  dÓLÓFÚ²ÓÝ«
Î Fڲݫ Ú ∫u×½ ¨—œUB*« WžUO
r¼UHð ∫u×½ ¨dšü« q³ U
=r{ l
w{U*« Ê“Ë vKŽ œd¹ Á—bB
ÊS ¨…bz«“ ¡U²Ð Ϋ¡Ëb³
qFH« ÊU «–≈ U

ÆUł
Î dŠ
Ô bÓðÓ ÃdŠbðË ¨UL
Î ¼UH
Ô ðÓ

¥∏
 U³¹—bð
± V¹—bð
∫wðü« hM« w ¨UNM
qJ
> w dB«
] ÊÓ“Úu«Ë
Ó ¨UNÓUF √Ë ¨WOŁö¦« dOž ‰UF _« —œUB

Ó sOŽ
= √Ô

Ô uÝÚuÓ*«Ô
¨UNłöŽË ¨÷«d
_« ¡UIð«= w ¡ULKF« tU U
Ë ¨UN¦ŠU³
rNHð vKŽ »U³ù«Ë ¨WO³D«
Ò  ö:«Ò w dEM« .b¹ qFł
Æ…UO(« WUÞ≈Ë  u*« WF «b
s
ÊuHAJ² *« tÐ Õu
Ò U
Ë

¨t¹b¹ tÐ q G¹ «c¼ ∫ «dND*«


Ò v≈ ŸeÓHÚ¹Ó U
ÊU
Ó ŽÓdÚ
Ô ¨UÐuŁ
Î f Ô LÓKÚ¹Ó Ë√ ¨WO½¬ f1
^ Ë√ ¨ÎU½U ½≈ ` UB¹ b tMJË
Æ‚UAM²Ýö «c¼Ë ¨WCLCLK «c¼Ë

t²ŽUÝÆsOÚ²ÓOÓKÚJ«Ë
Ô b³J« o¹Ëd² «c¼Ë ¨5²zd« WOIM² «c¼Ë ¨oK(« dOND² «c¼ ¨W¹Ëœ_« Ÿd&
^ vKŽ Vz«œ
Ï u¼Ë
r?Ł ¨‰«c?½«Ë —u² p–Ë ¨5?
Ó ²Ý v≈ X½b?
Ò ð °ÁU³K d?] Š«u 5?
Ó F? ð v≈  œ«œ“« ∫t³K  UÐd?Ó{
Ó bF¹ Ú Š w
Ò ¨Ád−?
°¡U
Ó ³Þ_«
Ò °¡U
Ó ³Þ_«
Ò ¨‰ö×½ô«Ë ¨wýö²« —cÔ½Ô s
p–Ë ¨5 LšË
Ó Ìl³Ý v≈ XD³¼
å·dB²Ð Æ—U²<« ∫ÍdA³« e¹eF« b³Žò

≤ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO ‰UF _« —œUB
V²
Ô √Ó
vIK² ¨…—c(« tð«uDÐ …d−
Ú Ô(« u×½ r¼œ√
Ô vC
Ë ¨XFł«dð rŁ ¨`²H½« v²Š »U³« XF b ¨U¼b¹  bÓÒ
Ó
’UB
Ô Ó t X½UÐ v²Š ¨ÂöE« w oKLÚ×
š Ó ¹Ô nËË ¨Á¡«—Ë »U³« œ—Ë
Ò ¨–UHM«
] …b¹bý WOJ

Î W×z«—
Î UNKš«œ s

åUMð—UŠ œôˬ ∫ÿuH×


VO$ò Æd−H« —uMÐ `
Ô C
Ó MÚðÓ w¼Ë ¡ö)« vKŽ WKD*« c «uM«

≥ V¹—bð
∫…bŽUI« d– l
WOðü« ‰UF _« —œUB
V²√Ó
¨luIð ¨fDG
¨»dN ¨œUŽ√ ¨Õd
] ¨Èuð—« ¨sKŽÓ√ ¨Òq²Š« ¨Ÿ—U ð ¨—d%
Ò ¨—dŠ
Ò ¨ÂËU ¨ÒqI²Ý« ¨v/
Ò
ÆvÒ½Q𨻖ËcŽ« ¨tIN

¥ V¹—bð
∫WOŁö¦« ‰UF _« —œUB
eÔO

= √Ô
Æ—«d ¨Ÿ«d ¨WÝUz— ¨WÐUł≈ ¨¡«d
¨¡UMÐ

¥π
µ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO qFH½« —œUB
s
qF² « —œUB
eÔO

= √Ô
Æ»U× ½« ¨ÁU³²½« ¨¡UN²½« ¨‚U²F½« ¨ÕU²H½« ¨—UB²½«

∂ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO qF² « —œUB
s
qFH²Ý« —œUB
eO

= √Ô
ÆÂö²Ý« ¨‚U³²Ý« ¨œ«œd²Ý« ¨WŠ«d²Ý« ¨¡«u²Ý«

∑ V¹—bð
∫wðü« ‰U¦*« V ×Ð qL√Ô
ÆΫ—UO²š« ∫ —U²š«≠
Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫‰U²š«≠
ÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ œ«œ“«≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ œUD « ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ÕU²ł« ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ ‘U²Ž« ≠
Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ ŸU²Ð« ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ ‚U²ý« ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ ¡U²Ý« ≠

∏ V¹—bð
∫W³ÝUM*« W¹—bB*« WGOBUÐ wðQ¹ U2 WKLł q w ⁄«dH« ú
√Ó
W?O?K?L?Ž U?¼d?O?ž U?N?M?
Ãd??ðË ¨W?M?O?F?
 U?³?d?
Ë√ d? U?M?Ž U?N?O? q?šb?ð w?²?« W?O?K?L?F?« wL ½Ô ≠√
ÆwzUOLOJ« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÆWO{—_« …dJ« vKŽ ÷dF« ◊uDš ‰uÞ√ u¼ ÆÆÆÆÆÆÆ jš ≠»
Æ5²³ ½ ÍËU ð u¼ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠Ã

µ∞
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ mO ¨‰uF Ë ¨‰UFHÚ
Ë ¨‰UF
Ò ≠œ
ÆÕËd'« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w œuO« qLF² ¹ ≠‡¼
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WHBÐ  «u _« dzUÝ s
¡UE«Ë ¨¡UD«Ë ¨œUC«Ë ¨œUB«  «u √ “U²9 ≠Ë

π V¹—bð
∫»dŽ√Ó
ÆqÞU³« w ÍœUL²« s
dOš
Ï o(« v≈ Ÿułd«
Ô

µ±
”—b«
w‡‡‡LO*«
^ —Ôb‡‡‡
Ó B Ú L«
Ó ≥
∫√d√Ó
vDÔ)« t‡‡‡O≈ c^ž√Ô Ús‡‡‡JË wŽdÓB
Ú
Ó È—√ wÒ½≈ „d‡‡‡‡‡LF ≠±
åœuL×
rOŠd« b³Žò vG‡‡²Ó³ÚÔ*« u¼ Íœö‡‡‡Ð ÊËœË VOK « wIŠ
Ò ÊËœ wK²ÓIÚ
Ó È—√
Ò ¨rNHÓuÚ
Ó n√ Ê√ q−š√ XM w½_ ‰ULF« l
»U¼c« sŽ nKð√
ÆÍdł√ ‰ËUMð_ Íb¹ b
√Ë Ò XM ≠≤
åUO½œ U¹ U½√ «c ∫wMOUJ « qOKšò

Î ULÝUŠ ÎU
“UŠ ¨—UD
Ó Òq œu'«Ë V(«Ë dO)UÐ t²O —UÞ Íc« ¨qłd« «c¼ ÊuJ¹ Ê√ V−Ž s
≠≥
å‚b*« ‚U“ ∫ÿuH×
VO$ò Æt²OÐ w ’dŠË WþUE vKŽË
åWO¼U²F« uÐ√ò
…ÚbÓ
Ó HÚ
Ó Í√
^ ¡dÚLK
Ó …ÏbÓ
Ó H

Ú Ú…bÓ'«Ë ⁄«dH«Ë »U³A« ÒÊ≈ ≠¥

** *
å≤≤∑ ∫¡«dFA«ò ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠±

å±π∫Q³Ýò ˝ ˚∫vUFð ‰UË ≠≤

lLÓ
Ú Óð r Ê≈Ë „U½uŽœ b vJ²ÓA
Ú Ô*« pO≈ wU « UN¹√ ≠≥

kŠô√Ô
‰U¦*« w ¨å—UD
ò WLKË ¨‰Ë_« ‰U¦*« w ¨åq²IÚ
ò
Ó Ë ¨åŸdÓB
Ú
ò
Ó 5²LKJ« Ê√ ¨vË_« WŽuL:« WK¦
√ w
bË ÆåÊ«dOÓÓÞò Ë ¨åq²ÚÓò Ë ¨åŸdÚÓ ò ∫WOŁö¦« —œUB*« qŁU9 wN ¨—bB*« —ËbÐ UNM
…bŠ«Ë q ÂuIð ¨YU¦«
Æ…bz«“ rO0 Î…¡Ëb³
 ¡Uł  ULKJ« Ác¼ Ê√ ÎUC¹√ kŠö½Ë ÆåqFHÚ
ò
Ó Ê“Ë vKŽ UNFOLł
Ô  ULKJ« Ác¼  ¡Uł

u¼ ¨…bz«“ rO0 UNM


…bŠ«Ë Òq? ‰ö?N²Ý«Ë ¨—bB*« —ËbÐ ¨UN²KUý vKŽ ÊU U
Ë ¨ ULKJ« Ác¼ ÂUO Ê≈
ÆWOLO*« —œUB*UÐ UN²OL ð v≈ »dF« ·dÚB«
] ¡ULKŽ
Ó l œ Íc«

µ≤
Ê“Ë v?K?Ž  ¡U?‡?ł U?N?½√Ë ¨å·u?Ëò —b?B?*« —ËbÐ ÂuIð ¨ånuÚ
ò
Ó W?L?K?J?« Ê√ k?Šö?½ w?½U?¦« ‰U¦*« w Ë
ÆnË ∫‰U¦*« wŁö¦« qFH« s
w¼Ë ¨åqFHÚ
ò
Ó

w —bB*« —ËbÐ ÂuI¹ wLO


—bB
ÎUC¹√ w¼Ë ¨åWKFÓHÚÓ
ò Ê“Ë v?KŽ å…b
Ó HÚÓ
ò WLK b$ ÆlЫd« ‰U¦*« w Ë
ÆœU ∫u¼ —bB*« «c¼Ë ¨tO  œ—Ë Íc« XO³«

r?O?0 …¡Ëb³
w¼Ë ¨å»öI½«ò —bB*« —ËbÐ ÂuIð åVKIM
ò WLKJ« Ê√ kŠö½ ¨WO½U¦« WŽuL:« WK¦
√ w Ë
Ác¼  ¡Uł bË ÆvJ²A
Ú
Ë
Ô ¨‚eL
]
Ô ∫ÊU?OLO*« Ê«—bB*« UNK¦
Ë ¨UOLO

ΠΫ—b?B
ÊuJð pcÐË ¨W
uLC
…bz«“
ÆvJ²ý«Ë ¨‚e
Ë
] ¨VKI½« ∫w¼ ¨…b¹e
WOŁöŁ ‰UF √ s
Á–ušQ
UN½≈ –≈ ¨rO*« W
uLC
WOLO*« —œUB*«

∫ Z²M²Ý√Ó
Æ…bz«“ rO0 …¡Ëb³
œdðË ¨Àb(« vKŽ ‰bð WOLÝ« WGO u¼ ∫wLO*« —bB*« ≠
∫wðü« u×M« vKŽ wLO*« —bB*« o²A¹ ≠
∫WOŁö¦« ‰UF _« s
≠±
¨Ÿ—U?C?*« qFH« w ¡UH« ·Ëc×
Âö« `O× ôU¦

Î ÎU?OŁöŁ qFH« ÊU «–≈ åqF?HÚ


ò
Ó Ê“Ë vKŽ ≠√
ÆlC¹ l{Ë ∫s
¨l{u
Ë ¨bF¹ bŽË ∫s
¨bŽu
∫u×½
Âö« `O× ÎôU¦
fOË ÎUOŁöŁ qFH« ÊU «–≈¨dEM¹ dE½∫s
dEMÚ
Ó ∫u×½ ¨åqFÓHÚ
ò
Ó Ê“Ë vKŽ ≠»
ÆŸ—UC*« qFH« w ¡UH« ·Ëc×

∫WOŁö¦« dOž ‰UF _« s


≠≤
w? W?
u?L?C?
r?O?
W? U{SÐ p–Ë ¨‰uFH*« rÝ« Ê“Ë vKŽ wŁö¦« dOž qFH« s
wLO*« —bB*« o²A¹
VKIÚ½« ∫s
¨VKIMÚ
Ë
Ô ¨‚]e
∫s
¨‚eÒLÓ
Ë
Ô ¨ÃdŠœ
Ú ∫s
¨ÃdÓŠ
Ú bÓ
Ô ∫u×½ ¨w{U*« qFH« W¹«bÐ
Æ©q u« …eL¼ ·c%®
Æ…œ]u
Ë
Ó ¨…d]
Ó
Ë
Ó ¨WLŠ
Ó dÚ
Ó ∫u×½ Ádš¬ w …b¹e
¡U²Ð UON²M

Î wLO*« —bB*« œd¹ ¨ ôU(« iFÐ w Ë ≠≥


¨VOA
Ë ¨XO³
Ë ¨¡w−
Ë ¨dO
∫u×½ ¨wLO*« —bBLK ©…–Uý® WOÝUO dOž Èdš√ mO błuð ≠¥
ÆqOI
Ë ¨o d
Ë ¨dOB
Ë
¨W?F? «d?
Ë ¨W?
ËU?I?
∫u?×?½ ¨åq?ŽU? ò —b?B?
åW?K?ŽU?H?
ò W?G?O? v?K?Ž W?O?LO*« —œUB*« qL²Að ô ≠µ
ÆW ½U−
Ë

µ≥
 U³¹—bð

± V¹—bð
∫wðQ¹ ULO wLO*« —bB*« eO

Ò √Ô
ÆWLŠdÚ
Ó ¨WC
Ó LÓC
Ú
Ó ¨œUF
Ô ¨œUF
Ó ¨‰ö
Ó ¨Âö
Ó

≤ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO UNUF √Ë WOLO*«
Ò —œUB*« sOŽ
= √Ô
ÊËuKÚ¹Ó ô V¼c

Ú q w «udHðË ¨ÂËd« qOš XI¹UCðË ¨»dNÚÓ*« oO{


Ò ¨œdÓ]D*« lÝ«Ë ÊUJ*« ÊU ≠√
åÂöÝù« w »dF« ÂU¹√ò
Æ¡wý vKŽ
U?NM
UM o³¹ rË ¨WLOEŽ WJKNÚ
Ó w UMFË b UM½≈ tK«Ë ∫‰UË ¨Í—UB« s
Vd*« fOz— ‰e½ ≠»
åWKOË WKO n√ò Æ…U$ ôË ¨hK
Ú
Ó

≥ V¹—bð
∫…bŽUIK ÎUHU
¡Uł WOðü« WOLO*« —œUB*« Í√
^
Ò ¨dOB
¨WÐUN
¨¡w−
¨lłd
¨—U
¨bŽu

ÆcšQ
¨WLÒNÓ
Ó ¨ÈeG
¨‚«c
¨dH

¥ V¹—bð
∫UNðôULF²Ý« kŠôÔ√Ë ¨.dJ« ʬdI« w WOðü« WOLO*« —œUB*« sŽ Y×Ð√Ó
Æ…œu
Ó OÚ
Ó ¨oŁuÚ
Ó ¨‰eÓMÚ
Ô ¨‘UF
Ó
] ¨œUF
¨œÒdÓ
Ó ¨»U²
Ó ¨…d

µ V¹—bð
∫…bOH
WKLł w tKLF²ÝÓ√Ë ¨WOðü« ‰UF _« s
qJ wLO*« —bB*« V²√Ó
ÆoKD½« ¨lH½ ¨bF

µ¥
∂ V¹—bð
∫…bOH
qLł w WOðü« ‰UF ú ¨wLO*«
] —bB*« qLF²Ý√Ó
ÆvN²½« ¨bŽË ¨»dý

∑ V¹—bð
∫…bOH
qLł w WOðü« ‰UF ú ‰uFH*« rÝ«Ë
Ó ¨ÊUJ*« rÝ«Ë
Ó ¨wLO*«
] —bB*« qLF²Ý√Ó
ÆŸœu²Ý« ¨d³²š« ¨ÂU√

∏ V¹—bð
∫»dŽ
Ô √Ó
Æ»uFA« lOL' ”
Ï bI

] ^oŠ dOB*« d¹dIð oŠ


^

µµ
”—b«
W¾ON«Ë …d*« ¡ULÝ√ ¥
∫√d√Ó
…bÝUH«
Ú …bÓFÚ*« `KB¹ U0 rUŽ
Ï Ï qł— ÌdHFł uÐ√ ≠±
唫u½ uÐ√ò …b‡‡‡‡‡Š√Ë
Ú WÎKÓÚÓ√ U¼œuF
Ò t UO{√ WLÔð ·uð
]
ÆUNÐ s ײ
Ò WŽdł tz«Ëœ s
i¹d*« Ÿdł
Ó ≠≤
åwÐdŽ q¦
ò Æ…uÓ³ÚÓ Ìœ«uł qJË ¨…uÓ³Ú½Ó Â—U
Ì ÒqJ ≠≥
Æs¹d=J³*« qz«Ë√ w ÎUDOA½ w³ł«Ë ¡«œ_ Âu√ rŁ¨…bŠ«Ë …¡UH
Î žÚ≈ wHžÚÔQÝ ≠¥
Æ…bŠ«Ë WÎÓeÓÚÓ“ WM¹b*« XeÔ“ ≠µ

** *
åWM
œË WKOK ∫lHI*« sЫò ÆWKÓ²Ú dý
] tK²I Á—u− Ë ¨WM
Ó
Úœ »cJÐ p– bFÐ bÝ_« rKŽ ≠±
q?H?łQ? ¨V?OD)« vKŽ Âö « XK˨V?¹c« WÓFÓK?ÚÞ t?O?K?Ž X?F?KÞ ¨V¹d*« ÁœUA½≈ s
⁄d ULK ≠≤
ås¹d׳« lL−
∫wł“UO« nO U½ ò ƉcF« nO « o³Ý∫‰UË ¨qL(« ‰UH
Ó ł≈
Ú
ÆrBF*UÐ —«u «
= WÓÓÞUŠ≈ wÐ «uÞUŠQ ‚dD« ŸUDÒÔ s
öł—
Î 5FЗ√
Ó u×½
Ô WβÓGÚÐÓ wKŽ
Ò Ãdš ≠≥
å—UB
_« Vz«dž w —UEM« WH% ∫WÞuDÐ sЫò

kŠô√Ô
…uÚ Ó³Ë ¨…u³ÚÓ½Ë ¨WŽÓdÚłË
Ó ¨W‡KÓÚ√ ∫w¼Ë ¨vË_« WŁö¦« WK¦
_« w Òjš UN²% w²«  ULKJ« Ê√ vË_« WŽuL:« w
∫W‡‡‡OŁö¦« ‰UF ú u‡Ú Ë
Ó³ ¨uÒ³Ô½Ë
Ô ¨ŸdÚłË
Ó ¨q√
Ú ∫—b‡‡B*« —ËbÐ ÂuIð UNM
…bŠ«Ë q
Ò Ê√Ë ¨å WKÓFÚ Ó ò Ê“Ë vKŽ  ¡Uł b
 U?L?KJ« mO s
ŸuM« «c¼ Ê≈ Æ…bŠ«Ë …d
Àb(« ŸuË vKŽ ‰bð UNM
WLK q Ê√ UL ¨U³Ë ¨U³½Ë ¨ŸdłË ¨qÓ√Ó
Æ…d

] rÓÚÝ« vL ¹

v?K?Ž Êôb?ð ¨U?N H½ vË_« WŽuL:« s


¨f
U)«Ë lЫd« 5U¦*« w ¨WeÓÚÓ“Ë ¨…¡U?H?ž≈ ∫5²LKJ« Ê√ kŠö½ UL
¨¡UHž≈ u¼Ë ¨vHž√ ∫wŁö¦« dOž qFH« —bB
v≈ ¡Uð W U{SÐ ULNM
vË_« WLKJ« XGO bË ¨…bŠ«Ë …d

] Àb(« ŸuË
Æ…d

] rÓÝ«
Ú ÎUC¹√ vL ¹  ULKJ« mO s
ŸuM« «c¼ Ê≈ ¨‰e“ ∫qFH« Í—bB
bŠ_ WKŁU2 Èdš_« WLKJ«  ¡Uł UL

µ∂
¨ q²ÚÓ ∫s¹—b‡B*« —ËbÐ ÊU
uIð ¨5Ë_« 5U¦*« w ¨åWFKÚÞò ¨ åWKÓ²Úò 5²LKJ« Ê√ kŠö½ WO½U¦« WŽuL:« w Ë
Ÿ«u½√ dý
^ ∫w¼ ¨W Uš WOHO Ë√ ¨W Uš W¾O¼ Àb(« –Uðô U²KLF²Ý« bË ¨lKÓÓÞË ¨q²ÓÓ ∫5OŁö¦« 5KFHK ¨ŸuKÞË
vKŽ 5²LKJ« 5ðU¼ s
…bŠ«Ë q WGO  ¡Uł bË ¨Èdš_« WU(« w ¨»Uzc« ŸuKÞË ¨vË_« WU(« w ¨q²I«

Ó vL ¹  ULKJ« mO s
ŸuM« «c¼ Ê≈ ÆåWKFÚ ò ∫Ê“Ë
ÆW¾O¼ rÝ«

¨YU¦«Ë w½U¦« 5U¦*« w ¨WÞUŠ≈Ë ¨‰UHł≈


Ú ∫w²LK b$ UM½S ¨WO½U¦« WŽuL:« WK¦
√ v≈ ¨Èdš√ …d
¨U½bŽ U
«–≈Ë
bË ¨qFH« ÀËb( W Uš W¾O¼ vKŽ WôbK UM¼ öLFÚ²ÔÝ«
Ú b ¨◊UŠ√Ë ¨qHł√ ∫5OŁö¦« dOž 5KFHK Ê«—bB
UL¼Ë
ÆW¾O¼ rÝ« vL ¹  ULKJ« mO s
ŸuM« «c¼ Ê≈ ¨W U{ù« Ë√ ¨n uUÐ ULNBOB²Ð p– oI%

∫ Z²M²Ý√Ó
∫…d*« rÝ« ≠
Ê“Ë v?K?Ž w?Łö?¦« dOž s
Ë ¨åWK?ÓFÚ ò
Ó Ê“Ë v?K?Ž w?Łö?¦?« s?
⁄U?B¹Ë ¨…bŠ«Ë …d
Àb(« ŸuË vKŽ ‰b¹ —bB

ÆÁdš¬ w ¡Uð …œU¹eÐ —bB*«

å…b?Š«Ëò W?H?B?U?Ð —b?B?*« «c¼ hOB²Ð ÊuJ¹ …d*« rÝ« ÊS ¨åWKÓFÚÓ ò Ê“Ë v?K?Ž w?Łö?¦« qFH« —bB
ÊU «–≈Ë
Æ…bŠ«Ë …uŽœË ¨…bŠ«Ë WLŠ— ∫u×½

å…bŠ«Ëò WHBUÐ —bB*« «c¼ hOB²Ð ÎUC¹√ ÊuJ¹ …d*«


Ò rÝ« ÊS åWKKÓFÚÓ ò Ê“Ë vKŽ wŽUÐd« qFH« —bB
ÊU «–≈Ë
Æ…bŠ«Ë WłdŠœ …dJ« XłdŠœ ∫u×½
∫W¾ON« rÝ« ≠
Êu?J¹ wŁö¦« dOž s
Ë ¨åWKFÚ ò Ê“Ë v?K?Ž wŁö¦« s
⁄UB¹Ë ÆtŽuË 5Š t²OHOË qFH« W¾O¼ vKŽ ‰b¹ —bB

ÆW1d …bŽU

Î ÁbŽUÝ ∫u×½Ë ÆtOš_ Œ_« …bŽU

Ó ÁbŽUÝ
Ô ∫u×½ n u« Ë√ W U{ùUÐ qFH« —bB
hOB²Ð

∫Wþu×K
¨…d*«
] rÝ« WžUO w ôULF²Ý«Ë
Î ÎUŽuOý UL¼d¦√ —U²½ ¨ÊU²HK²
—bB
U²GO wŁö¦« dOž qFHK ÊU «–≈
Æ«bŠ«Ë
Î ÎUU Ë o «Ë ∫‰uI½ ôË ¨…bŠ«Ë WI «u
o «Ë ∫‰uIM

µ∑
 U³¹—bð

± V¹—bð
∫wðQ¹ ULO ¨W¾ON« rÝ«Ë ¨…d*« rÝ« sOŽ
Ò √Ô
å±¥ ∫WU(«ò ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠√
åwÐdŽ q¦
ò Æ öÓÓ√ XFM
ÌWK√ Ò»— ≠»
Æ—u× *« ÁeM²*« WOÚA
¨UO½b« ÂuL¼ s
UÎL¼ Ú
 WŽUÝ
Ò ·dF¹ ô s
WOA Î XOA
≠Ã
åÊUM³ /w½U×¹d« 5
√ò

ÆUO×¹ rŁ Wðu

Î tO  u1 U
ÈuN«Ë s (« s
w³K UN —u bOFÐ s
UN²¹√— «–≈ XM ≠œ
ådB
/wF «d« ‚œU vHDB
ò

 XL¦łË ¨ÕU²K
Ô WÓO%
WL¦Úł Ò XOO×
] ¨W¹—U'«Ë ÂöG« tHM²J¹ ¨WO UM«
Ò jLý√ qł—
Ï «–S XKšœ ≠‡¼
ås¹d׳« lL−
ò ÆÕUðd

≤ V¹—bð
∫wðQ¹ U2 qF qJ WKLł w ULNM
Îö qLF²ÝÓ√Ë ¨W¾ON« rÝ«Ë …d*« rÝ« V²√Ó
Æ»U √ ¨ÃdŠœ ¨vM×½« ¨Q U ¨ÂU½ ¨U× ¨lKÞ

≥ V¹—bð
∫W×O×B« WGOB« —U²š√Ó
Æ©…d
rÝ«® Æ©…bŠ«Ë WŽ—UB
¨«bŠ«Ë
Î ÎUŽ«d ® tŽ—U ≠√
Æ©…d
rÝ«® Æ©«bŠ«Ë
Î ÎU³¹d& ¨…bŠ«Ë WÐd&® ¡wA« »dł
Ò ≠»
Æ©W¾O¼ rÝ«® Æ©WýUA³« WLOK ð ¨WýUA³« rOK ð® tOKŽ rÒKÝ ≠‡ł
Æ©W¾O¼ rÝ«® Æ©VKF¦« WG¹— ¨VKF¦« WžË— ®hK« ⁄«— ≠œ
Æ©…d
rÝ«® Æ©…bŠ«Ë …œUŽ≈ ¨…œUŽ≈ ® WKL'« bOŽQÝ
Ô ≠‡¼

µ∏
¥ V¹—bð
∫WKLł w WOðü« ‰UF _« s
qJ W¾O¼ rÓÚÝ«Ë ¨…d
rÓÚÝ« qLF²Ý√Ó

Ó UŽœ ¨©W
bš® Âbš ¨©W³Dš®
©…dOÝ® —UÝ ¨©…uŽœ® Ô VDš

µ V¹—bð
∫»dŽ√Ó
Æ…uHÚ¼Ó rUŽ
Ì = qJ

µπ
”—b«
wŽUMB«
^ —b‡‡‡B*«
Ô µ
∫√d√Ó
åwuý bLŠ√ò Ô bÒ¹Ô ÌWłdC

‚ ] Ì q‡‡‡‡JÐ
b‡‡¹ Ò Ï ¡«d‡‡‡L(« W¹d×KË
»UÐ ] ≠±
åÊUuÞ rO¼«dÐ≈ò WÚOCI«
] ¡VŽ
Ó ÊuK
U(«
Ó r²½√ WÚO‡MÞuK
] ÊuBK<«
Ó r²½√ ≠≤
åwF «d« ‚œU vHDB
ò Æö
Î LÚŠ
Ó w HÚÓ½ qLŠ√ w½QÐ
Ò Î«dŽUý˨÷—_« WOЖUł ÎUF «b
ô≈ …uDš uDš√ ô ≠≥
U?¼“«e²Ž« w ∫UNð«—u?
Ò D?ðË U?¼—«uÞ√ lOLł w WHI¦*« WO«d« WOdA« …U²HK vKŽ_« Óq?¦*« w

Ò X½U ≠¥
Ær¼bzUIŽË UN
u bOUI² UN
«d²Š«Ë ¨UN²OBý vKŽ UN²E U×
Ë ¨UN²G s
UNMÒJ9Ë ¨UN²O
uIÐ
åÍË«dFý Èb¼ò

ÆWOËR *«
] Ô L%Ë
q^ Ô (« ∫UOKF« W¹uÐd²« rOI« s
≠µ
—«u

kŠô√Ô
¨W?O?
u?Ë ¨W?O?ЖU?łË ¨W?O?M?Þu?«Ë ¨W?¹d?(« ∫w?¼Ë ¨W?I?ÐU? ?« ’u?B?M« w jš UN²% w²«  U?L?K?J?« U?MEŠô «–≈
Ì
»cłË ¨sÞuK ¡UL²½ô«Ë ¨—dײ« ∫q¦
¨vMF*« w WЗUI
Èdš
Ú √Ô —œUB

Ó —ËbÐ
 ÂuIð UN½√ U½błË ¨WOËR *«Ë ¨WOBýË
Æa«ÆÆÆ

—b?B
]q? Ê≈ÆrÝô« W¹UN½ w …d JÐ 5²u³
YO½Qð ¡Uð˨…œb?] A?
¡UOÐ tzUN²½UÐ —œUB*« Ác¼ s
bŠ«Ë q “U²1Ë
ÆUÎOŽUM
Ò Î«—bB
vL ¹ WGOB« Ác¼ vKŽ "U½

∫5L  v≈ r IMð WÒOŽUMB« —œUB*« Ác¼ Ê√¨ ÎUC¹√ kŠö½Ë


¨WOЖU‡‡‡łË ¨W¹dŠ ∫w¼Ë ¨‰uFH*« rÝ«Ë ¨qŽUH« rÝ«Ë ¨WHB« ∫q¦
¨WI²A*« ¡ULÝ_« v≈ »u M
u¼ U
∫ULNË√ ≠
ƉËR
Ë ¨»–UłË ¨ÒdŠ v≈ W³ ½ ¨WOËR
Ë
Ì ¡U‡‡LÝ√ v≈ »u‡‡ M
u¼ U
∫ULNO½UŁË ≠
¨Âu‡‡Ë ¨s‡ÞË ∫v≈ W³ ½ ¨WO‡BýË ¨W‡O
uË ¨W‡‡OMÞu« ∫w¼Ë ¨ «–
ÆhýË

∂∞
∫ Z²M²Ý√
v?M?F?
t?Ë ¨U?L?N?K?³? U
—u J
YO½Qð ¡UðË ¨…œbA
¡UOÐ t?̲ÓM?Ú
Ô »u? M
rÝ« ∫w?
Ò ŽU?M?B« —bB*« ≠±
Æ—bB*«
∫s
wŽUMB«
Ò —bB*« ⁄UB¹ ≠≤
∫u?×?½ ¨—œU?B?*«Ë ¨q?O?C?H?²?« q?F? √Ë ¨‰uFH*« rÝ«Ë ¨qŽUH« rÝ« ∫q¦
¨WI²A*« ¡ULÝ_« ≠√
ÆWO«d²ý«Ë ¨WOKC √Ë ¨WOËR
˨W¹dŽUý
ÆWO
uI«Ë ¨WO½U ½ù« ∫q¦
¨ «c« ¡ULÝ√ ≠»
WOŽUL²łô« ÂuKF« w WKLF² *« WO³Mł_« —œUB*« iF³ ÎWLłdð wŽUMB« —bB*« wðQ¹ Ê√ sJ1Ë ≠≥
ÆWOÞ«dËdO³«Ë ¨WOÞ«dI²Ý—_«Ë ¨WOÞ«dI1b« ∫q¦
¨U¼dOžË

 U³¹—bð

± V¹—bð
∫wðQ¹ U2 …bOH
qLł w UNKLF²ÝÓ√Ë WOŽUM
Ò —œUB
wMÐ√Ó
ÆpK
¨nO
Ô ¨dI³Ž ¨qÐU ¨‰uFH
¨ÂUBŽ ¨¡UÐdN ¨u¼ ¨fMł ¨ÊU ½≈

≤ V¹—bð
∫WOðü« qL'« w wŽUMB« —bB*« eO

Ò √Ô
ÆWOMÞu«
Ò XЫu¦UÐ j¹dH²« UM
Í_
> sJ1 ô ≠√
ÆwLKF« Y׳« fÝ√ s
rN

y ”UÝ√
Ï WOŽu{u*«
Ò ≠»
Æ`łU½ ŸËdA
w WOUFH«Ë
Ò d¹c³²« lL²−¹ ô ≠Ã
ÆrOKF²« WO½U
Ò −
Ò U½œöÐ w UNM
WOÝUÝ_«
Ò eO1
Ò U
Ë ¨W¹u½UŁË
Ò WOÝUÝ√
Ò ”—«b*« ≠œ
Æ UOKLF«
Ò ¡«dł≈ w WOüUÐ
Ò »uÝU(« “U²1 ≠‡¼
Æ «—UO)« cš√ bMŽ ÂUF« `UBK WÓ¹uË_«
Ò wDF½
Ó Ê√ UMOKŽ ≠Ë

∂±
r‡‡ýu«Ë 5OMOF« WOMOD K ≠“
r‡‡‡‡Ýô« W‡‡‡‡‡OMOD‡‡‡ K
åg¹Ë—œ œuL×
ò r‡N«Ë
Ò ÂöŠ_« W‡‡OMOD K

≥ V¹—bð
∫—bB*« Ÿu½ eO

Ò √Ô
W¹œu³F« s
qC √ W¹d(«Ë
Ò ¨‚UHM« s
qC √ ‚bB«Ë ¨»d(« s
q
Ô C
Ó √Ú rKÚ «Ë
= ¨iGÚ³«
Ô s
qC √
Ô W³
Ô ;«
Ò
…uI«Ë ¨‚öG½ô« s
qC √ ÕU²H½ô«Ë ¨Âö ²Ýô« s
qC √ Ÿ«dÒB«Ë ¨d³J²«
Ò s
qC √ l{«u²«Ë ¨ŸuC)«Ë
ås¹dAF« ÊdI« w wÐdF« lL²:« ∫ UdÐ rOKŠò ÆnFC« s
qC √

¥ V¹—bð
∫WOðü« WOŽUMB«
Ò —œUB*« w½UF
r−F*« s
·dŽ
Ò √Ó
ÆWO½«eO*« ¨W¹“UM« ¨WOÞ«dI²Ý—_« ¨WO«d²ýô« ¨WOÞ«dI1b«

µ V¹—bð
∫»dŽ√Ó
‚ Ì C

^ bÓ¹Ô WłdÒ b¹
Ì qJÐ
= Ï ¡«dL(« W¹d×KË
»UÐ Ò

∂ V¹—bð
∫√d√≠
Ó
WGK« »UŠ— w
ÓÊUÐÒ≈ lÓÝ
= uÔÔð UL tO lÝ
] uÓ²ÓÔ¹ rË ¨ŸuM« «c¼ w ÀbŠ UL —œUB*« s
Ÿu½ ÒÍ√ w b¹b& Ë√ —uDð
Ï ÚÀb×¹ r
W?Lłd²« w UMFÒÝu?² WÒO?LKF« UM²CN½ ‰öš ÎW?F?Ý Ád
√ œ«“ËÆwÝU³F« dBF« w UHOQðË
Î ÎW?L?łdð WOLKF« WCNM«
X׳ √Ë ¨XŽÒu?MðË XF Òð« b  UŽUMÒB?«Ë ÂuKF« ÒÊ√ ULÒO?Ý ô˨W¦¹b(« WÒOÐdG« WCNMK Î…«—U?−
¨nOQ²«Ë
¨wŽUMB« —bB*« s
lÝË√ ‰U−
ôË ¨ÿUH_« s
Ìb¹bł v≈ ÃU²×¹ …œÒd:« w½UF*« s
b¹b−Ð Âu¹
Ì ]q UMOðQð
Æw½UF*« Ác¼ vKŽ WôbK ]‚œ√ ôË ¨tM
dÓ Ú¹√ ôËÓ
] UM²G vKŽ ¡«u{√/w ½u²« WHOKš bL×
ò
åW×L «

∂≤
”—b«
wK‡‡‡‡
^  Ú _«
Ó œb‡‡‡‡F«
Ô ∂
∫√d√Ó
åw{U
uÐ√ UOK¹≈ò bÚÒÞu*« ¡UM³«Ë ŒuJ« vKŽË U‡‡‡‡‡‡MOKŽ qD¹
Ô bŠ«Ë
Ô dL
Ï ≠±
åπ≥∫q×M«ò ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠≤
tLÝ«Ë dOGB« qDš_«Ë ¨Àuž sÐ ÀUOž tLÝ«Ë dO³J« qDš_« ∫qDš_UÐ U³I
Ò ÊUMŁ« Ê«dŽUý ≠≥
ÆÍ—u)« …—UAÐ
Æ5Ž√
Ì fLš
Ô UNK WK
Ô ×
Ú ]M« U
√ ¨ÊU²MŁ«
 ÊUMOŽ ÊU ½û ≠¥

** *
åÿuH×
VO$ò ÆÌ «uMÝ l ð
Ó »U$ù« sŽ XHuð rŁ ¨Ì¡UIý√ WÓÒ²Ý wK³ s
wðb«Ë X³$√ ≠±

å±≥∫œu¼ò ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠≤

å∏π ∫…bzU*«ò ˝ ˚∫vUFð ‰U≠≥

** *
˝ ˚∫vUFð ‰U ≠±
å¥∫nÝu¹ò

Æ.dJð WKHŠ oײ ð WLN


WKOLł WUÝ— wN W×H
Î …ÓdÓA
Ú ŽÓ ÈbŠù«  «–
Ô …dOš_« p²UÝ— U
√ ≠≤
åUO½œ U¹ U½√ «c ∫wMOUJ « qOKšò

dÓA
Ó ŽÓ UMŁ« t{dŽ «b
Î LF

Ò ÎUŽ—Uý ¨U¼—u  wÐdG« »U³« s


¨W¹dŁ_« WOD ³Ý WM¹b
—Ëe¹ s
tł«u¹ ≠≥
ÆÍd−Š
> Ì œuLŽ W¾L^²Ý tO³½Uł vKŽ ÂuI¹Ë ¨ÆÆÆ ¨«d²

Î
ÆW dž
Î …ÓdÓA
Ú ŽÓ w²MŁ« s
wš√ WÝ—b
ÊuJ²ð ≠¥

** *
øÌWFЗ√ w WFЗ√
Ï r
Ú ∫wKOHD
> qO ≠±
å 5OKOHD«Ë ¡ö³« —œ«u½∫q
U .b½ò ÆUHOž—
Î dÓA
Ó ŽÓ W²Ý
Ó ∫‰U

∂≥
åÿuH×
VO$ò ÆÎöOK b¹e¹ Ë√ …d
Ó AŽ
Ú WO½U¦«
Ó w UNLŽ sÐ«Ë ¨WMÝ
Î …ÓdÓA ] Ý WMЫ UN²š√ X½U ≠≤
Ú ŽÓ X

** *
ÆU Ëdš
Î ÊuŁöŁË
Ó W−F½
Î ÊuŁöŁ
Ó Íbł WŽ—e
w ≠±
`?³? Q ¨s
e« —Ëd0 UNzUCŽ√ œbŽ v
UMð rŁ ¨WËœ
Î Ó5? ?LšË ÈbŠSÐ …bײ*« 3_« W¾O¼  √bÐ ≠≤
å≤à ØlÐU « nB« ≠ WKOL'« UM²Gò
ÆWËœ
Î 5½ULŁË
Ó Ì ÊULŁË ÌW¾
vKŽ Êü« qL²A¹
圫bý sÐ …d²MŽò r×Ý_«
Ú »«dG« WO U «œuÝ
Î WÐuKŠ
Î ÊuFЗ√Ë
Ó ÊU²MŁ« UNO ≠≥
åÊ«d³ł qOKš Ê«d³łòÆqzUN« V¹dG« rUF« «c¼ »U² w WLK ÊU
e« b¹ wM²Dš WMÝ
Î s¹dAŽË
Ó ÌfLš cM
≠¥
ÆÊU ½ù« qł√ s
˨sÞu« qł√ s
W× UJ
UN²OC ¨U

Î 5²ÝË
Ó ÌWO½ULŁ s
»dI¹ U
XAŽ bI ≠µ
åÍË«dFý Èb¼ò
** *
ÆrN
Ì ÊËœ Ì
Ó »U² ÓW¾
Ë√ ÌW×H ÓW¾
√dIð Ê√ s
…bŠ«Ë
Î ÎW×H rNHð Ê√ p dÏOš
Ú ≠±

å≥ ∫—bI« ò ˝ ˚ ∫vUFð ‰U ≠≤

å¥∑ ∫Z(«ò ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠≥

kŠô√Ô
v?≈ W U{≈ ¨¡Uł UL ¨ådLò œËbF*« q¦
Ϋdc
¡Uł åbŠ«Ëò œbF« ÊÓ√ ¨v?Ë_« WŽuL:« s
‰Ë_« ‰U¦*« w kŠö½
Æw½U¦« ‰U¦*« w åW
]Ô√ò œËbF*UÐ å…bŠ«Ëò œbF« WöŽ sŽ p– Ôq¦
‰UI¹Ë Æœ«d ù« YOŠ s
t ÎUIÐUD
Ë ¨tK¦
ÎUŽu d
¨p–

¨n?_U?Ð l? d«Ë ¨WOM¦²«Ë ¨dOc²« YOŠ s


¨åÊ«dŽUýò œËbFLK ÎU?I?ÐU?D
åÊUMŁ«ò œbF« ¡Uł YU¦« ‰U¦*« w Ë
ÆlЫd« ‰U¦*« w åÊUMOŽò œËbF*UÐ åÊU²MŁ«ò œbF« WöŽ sŽ p– Ôq¦
‰UI¹Ë ¨vM¦*« WK
UF
q
UF¹ t½_

å¡UIý√ò dc*« œËbF*« nU¹ pcÐ u¼Ë ¨U¦½R

Î ¡Uł åW²Ýò
] œbF« Ê√ ¨WO½U¦« WŽuL:« s
‰Ë_« ‰U¦*« w kŠö½Ë
Ô
—Ëd−
u¼Ë ¨tO≈ ÎU UC
œËbF*«Ë ¨ÎU UC
tÐ ÎôuFH
»dF¹Ë¨dc
u¼Ë ¨oOIý lLł å¡UIý√ò Ê≈ YOŠ ¨fM'« w
œËbF*« nU¹ pcÐ u¼Ë ¨Î«d?c?
¡U?ł bI ¨ål ðò œbF« pcË ∫·dB« s
ŸuM2 t½_ …d J« sŽ WÐUO½ WײHUÐ
ÆY½R
w¼Ë ¨WMÝ lLł  «uMÝ Ê≈ YOŠ ¨fM'« w å «uMÝò

Ê≈ Y?O?Š ªfM'« w å—u?ÓÝò


Ô Y?½R?*« œËb?F?*« nU¹ pcÐ u¼Ë ¨Î«d?c?
ådA
Ú Žò
Ó œb?F?« ¡U?ł ¨w?½U¦« ‰U¦*« w Ë

∂¥
ÆWMUÝ  ¡Uł …dc*« ådA
Ú Žò
Ó w 5A« Ê√ WEŠö
l
¨Y½R
w¼Ë ¨…—uÝ lLł å—uÓÝò
Ô

Ê≈ Y?O?Š ¨f?M?'« w å5U


ò dc*« œËbF*« nU¹ pcÐ u¼Ë ¨ÎU?¦½R
å…dA?
Ó Žò
Ó œb?F?« ¡Uł YU¦« ‰U¦*« w Ë
ÆWײHUÐ Wdײ
 ¡Uł W¦½R*« å…dA
Ó Žò
Ó w 5A« Ê√ WEŠö
l
¨dc
u¼Ë ¨5J
lLł å5U
ò

¨åU³uò
Î ÁœËbF
Ê√Ë ¨s¹√e'« `² vKŽ UOM³

Î ¡Uł ådAŽ bŠ
Ó √òÓ œbF« Ê√ ¨W¦U¦« WŽuL:« s
‰Ë_« ‰U¦*« w kŠö½Ë
Ô
bI ¨w½U¦« ‰U¦*« w ¨å…ÓdÓAÚŽÓ ÈbŠ≈ò œbF« pcË ªdÒc*« u¼Ë ¨t Mł w t ÎU—UA
Ë ¨UÐuBM

ΠΫœdH
¡Uł ¨eOO9 u¼Ë
ÆY½R*« u¼Ë ¨t Mł w t ÎU—UA
Ë ¨UÐuBM

ΠΫœdH
¡Uł ¨eOO9 u¼Ë ¨åW×H ò ÁœËbF
ÊÓ√Ë ¨s¹√e'« `² vKŽ ÎUOM³
¡Uł

5Š w ¨åÔ÷dŽò √b²³*« d³š t½_ ¨n_UÐ åUMŁ«ò u¼Ë ‰Ë_« ¡e'« Ÿu d


ådAŽ UMŁ«ò œbF« ¡Uł YU¦« ‰U¦*« w Ë
Î U—UA
Ë Î UÐuBM
ΫœdH
¡Uł bI ¨åΫd?²
ò u¼Ë ¨œbF« «c¼ œËbF
U
√ ¨`²H« vKŽ ÎUOM³
ådÓAŽò u¼Ë ¨w½U¦« ¡e'« ¡Uł
Ϋ—Ëd−
åw²MŁ«ò u¼Ë ¨‰Ë_« Áƒeł ¡Uł bI ¨lЫd« ‰U¦*« w å…dAŽ w²MŁ«ò œbF« pcË Ædc*« u¼Ë t Mł w œbFK
¨œbF« «c¼ œËbF
U
√ ¨`²H« vKŽ ÎUOM³
å…dAŽò u¼Ë ¨dšü« Áƒeł ¡Uł 5Š w ¨ås
ò d'« ·d×Ð o³Ý t½_
Ò ¨¡UOUÐ
ÆY½R*« u¼Ë ¨t Mł w œbFK U—UA
Ë
Î Î UÐuBM
ΫœdH
¡Uł bI åW džò u¼Ë

ÁœËb?F
Ê√Ë ¨s¹√e'« `² vKŽ ÎU?OM³
¡Ułå d?ÓA
Ó ŽÓ W]²?Ýò œb?F?« Ê√ ¨WFЫd« WŽuL:« s
‰Ë_« ‰U¦*« w kŠö½Ë
Ô
nU¹ pcÐ u¼Ë ¨ÎU?¦½R
åW²Ýò
] u¼Ë ¨œbF« «c¼ s
‰Ë_« ¡e'« ¡Uł bË ¨UÐuBM

ΠΫœdH
¡Uł ¨eOO9 u¼Ë ¨åUHOž—ò
Î
pcË ¨åÎUHOž—ò œËbF*« oÐUD¹ Ë√ qŁU1 pcÐ u¼Ë ¨Î«dc
ådÓAŽò u¼Ë ¨w½U¦« Áƒeł ¡Uł 5Š w ¨åÎUHOž—ò œËbF*«
Ϋœd?H?
¡U?ł ¨e?O?O?9 u?¼Ë ¨åWMÝò ÁœËbF
Ê√Ë ¨s¹√e'« `² vKŽ ÎU?O?M?³?
¡U?ł bI ¨w½U¦« ‰U¦*« w å…dÓA?
Ú ŽÓ X?
] Ýò œbF«
o?ÐU?D?¹ Ë√ qŁU1 pcÐ u¼Ë ¨ÎU?¦?½R?
å…d?A?Žò u?¼Ë ¨w?½U?¦?« Áƒeł ¡Uł 5Š w ¨åWMÝò œËbF*« nU¹ u¼Ë ¨ÎU?Ðu?BM

ÆåWMÝò u¼Ë ¨t H½ œËbF*«

¨r?U « dc*« lL−Ð Ïo?×K


u¼Ë¨Ë«uUÐ ÎU?Žu d
Î√b?²?³
¡Uł åÊuŁöŁò œbF« Ê√ ¨W
U)« WŽuL:« w kŠö½Ë
Ô
w ¨åÎU? Ëd?šò WLK w Ϋd?c
Ë ¨vË_« WU(« w åW?Î −F½ò WLK w ÎU?¦?½R
¨»uBM
œdH
e?Ï OO9 u¼Ë ¨ÁœËbF
¡UłË
WK¦
√ WOIÐ w ËÆUNð«œËbF
l
fM'« w dOOGð U/Ëœ UNUŠ vKŽ vI³ð w²« œuIF« ÿUH√ ‰UŠ u¼ «c¼Ë ÆÈdš_« WU(«
UL ¨UÐuBM

Î Î «œdH
ΫeOO9 ÊuJ¹ œ«bŽ_« s
tOKŽ ·uDF*«Ë ·uDF*« WUŠ w ¨œËbF*« Ê√ kŠö½ ¨W
U)« WŽuL:«
5²ŽuL:« w sO³*«
] ©±∞≠±® s
œ«bŽ_« pK
·uDF*« œbF« s
‰Ë_« ¡e'« pK ¹Ë ÆœuIF« ÿUH√ l
‰U(« u¼
pcË ¨w½U¦« ‰U¦*« w ¨åWËœ 5 LšË ÈbŠ≈ò ∫w fM'« YOŠ s
œËbF*« oÐUD¹ uN ¨ÂUŽ tłuÐ WO½U¦«Ë vË_«

∂µ
¨åW?M?Ý s?¹d?A?ŽË f?L?šò ∫w? l?Ыd?« ‰U¦*« w tO tHU¹ 5Š w ¨YU¦« ‰U¦*« w ¨åWÐuKŠ ÊuFЗ√Ë ÊU²MŁ«ò ∫w
Æf
U)« ‰U¦*« w åÎU
UŽ 5²ÝË WO½ULŁò ∫w pcË

å»U²ò v≈Ë ¨…d

] ¨åW×H ò v≈ ÎU UC
¡Uł ¨‰Ë_« ‰U¦*« w ¨åW¾
ò œbF« Ê√ ¨…dOš_« WŽuL:« w kŠö½Ë
Ô
Æs¹dOš_« 5U¦*« w ån√ò œbF« ‰UŠ pcË ¨œËbF*« fM−Ð dŁQ²¹ Ê√ ÊËœ ¨Èdš√ …d

∫ Z²M²Ý√Ó
∫WOðü«  UöFUÐ UNð«œËbF0 œ«bŽ_« j³ðdð ≠
∫≤ ¨ ± Ê«œbF« ≠
ÆÊU²MŁ« ÊUð√d
«Ë ¨ÊUMŁ« Êöł—Ë ¨…bŠ«Ë
Ï …√d
«Ë
Ï ¨bŠ«Ë
Ï Ïqł— ∫‰uIM ¨»«dŽù«Ë fM'« w œËbF*«
Ó œbF«
Ô oÐUD¹
∫©±∞≠≥® œ«bŽ_« ≠
¨V‡² ÔWŁöŁ ∫‰uIM ¨Î«—Ëd−
tO≈ U UC

Î ÎUFLł œËbF*«Ë ¨ÎU UC


œbF« ÊuJ¹Ë ¨fM'« w œËbF*«
Ó œbF«
Ô nU¹
ÆÂö√ …d
Ô A
Ó ŽË
Ó ¨ «—UOÝ dÔA
Ú ŽË
Ó ¨VzUIŠ l³ÝË
Ô

∫Wþu×K
W LšË ¨ ö−Ý
Ò WF³Ý ∫‰uIM ¨œdH*« fM−Ð ÊU½uJ¹ —U³²Žô«Ë ÂUL²¼ô« ÊS ¨WHU<« …bŽU oO³Dð bMŽ
ÆœbF« UM¦½Ó√ pcË ¨dc
UL¼öË ÂUÒLŠË ¨q−Ý ∫u¼ ULNM
q w œdH*« Ê√ p– ¨ U
ULŠ
Ò

∫©±≤≠±±® œ«bŽ_« ≠
¨s¹√e'« `² vKŽ ©±±® œbF« vM³¹Ë ÆUÐuBM

Î Î «œdH
«eOO9
Î œËbF*« ÊuJ¹Ë ¨fM'« w œËbF*« t¹√e−Ð œbF«
Ô oÐUD¹
V? ?×?Ð Ë√ ¨q
«uF« dOG²Ð ‰Ë_« ¡e'« dO?] G?²¹ ©±≤® œbF« WUŠ w ËÆÎW?³UÞ …d
Ó ÚA?Ž ÈbŠ≈Ë ¨U³UÞ
Î d?ÓAÓ ŽÓ bÓŠ√
Ó ∫‰u?IM
¨«bË
Î dÓÓA?Ž wMŁ« X¹√—Ë ¨«bË
Î dÓÓA?Ž UMŁ« ¡Uł ∫‰uIM ¨`²H« vKŽ ÎU?O?M?³
ÊuJO tM
w½U¦« ¡e'« U
√ ¨WKL'« w tFu

ÆU²MÐ
Î …d Ó ÚAŽ w²MŁUÐ  —d
Ë ¨U²MÐ
Î …d Ó ÚAŽ w²MŁ« X¹√—Ë ¨U²MÐ
Î …ÓdÓA
Ú ŽÓ U²MŁ«  ¡Uł ∫‰uI½ UL ¨Î«bË dÓAŽ wMŁUÐ  —d
Ë
∫©±π ≠ ±≥® œ«bŽ_« ≠
s?
‰Ë_« ¡e?'« Êu?J?¹ ¨Èdš√ WOŠU½ s
Ë ÆÎU?ÐuBM
Ϋœd?H
Ϋe?O?O?9 œËbF*«Ë ¨s¹√e'« `² vKŽ ÎU?O?M?³
œbF« ÊuJ¹
…d
Ó AŽ
Ú ÓÀö?ŁË¨ULK
Î d?Ó AŽ ÓW?Łö?Ł ÍbMŽ∫‰uIM ¨t ÎU?I?ÐU?D?
dšü« ¡e'« œd¹ 5Š w ¨fM'« w œËbF*« ÎU?H?U
œbF«
Æ…dD
Î Ú

∂∂
©π∞ ¨ ÆÆÆ ¨ ¥∞ ¨ ≥∞ ¨ ≤∞® ∫œuIF« ÿUH√ ≠
Î «—Ëd−
Ë ÎUÐuBM
Ë ¨Ë«uUÐ ÎUŽu d
œbF« œd¹Ë ¨UÐuBM

Î Î «œdH
ΫeOO9 œËbF*« ÊuJ¹Ë ¨œËbF*« fM−Ð œbF« dŁQ²¹ ô
∫‰uI½Ë ÆW³UÞ
Î ÓÊuŁöŁ nB« w ∫Ë√ ¨U³UÞ
Î ÓÊuŁöŁ nB« w ∫‰uIM ¨rU « dc*« lL−Ð ÎUI×K
Á—U³²ŽUÐ ¨¡UOUÐ
ÆUÐU²
Î Ó5 Lš X¹d²ý« ∫Ë√ ¨UÐU²
Î ÓÊu Lš ÍbMŽ
∫tOKŽ ·uDF*«Ë ·uDF*« œbF« ≠
œËb?F?*« Êu?J?¹Ë ¨©π≠≥® œ«b?Ž_« t?O tHUðË ¨fM'« w œËbF*« ¨nDF« WUŠ w ¨©≤ ¨ ±® Ê«œbF« oÐUD¹
¨öł—
Î ÊËdAŽË
Ó ÊUMŁ«
 ∫‰uI½Ë ¨…√d
« ÊËdAŽË
Ó …bŠ«Ë ØÈbŠ≈Ë ¨öł—
Î ÊËdAŽË
Ó bŠ«Ë ∫‰uIM ¨UÐuBM

Î «œdH

Î Î «eOO9
ÆÎW³UÞ ÓÊuFЗ√Ë ÀöŁË ¨U³UÞ
Î ÓÊuFЗ√Ë WŁöŁ∫‰uI½Ë ¨…√d
« ÊËdAŽË
Ó  ÊU²MŁ«Ë
∫tðUHŽUCË W¾ ∫œbF« ≠
W?Ô ¾
Ë ¨»U² W¾

Ô ∫‰uIM ¨tO≈ ÎU? UC


œËbF*«Ë ¨ÎU? UC
œbF« ÊuJ¹Ë ¨œËbF*« fMł dOG²Ð åW¾
ò œb?
Ú F« dOG²¹ ô
ÆÌ…bCM
U²¾
Ë ¨wÝd
> U²¾
∫‰uIM ¨œËbF*« v≈ vM¦*« W U{≈ —«dž vKŽ ¨åÊU²¾
ò œbF« ·UC¹ pcË ÆÌ…dD

 «œËbF*« v≈ Ác¼ ·UCðË ¨åW¾


ò WLK v≈ U UC

ΠΫdc
UNO  U¾*« œbŽ ÊuJO ©π∞∞ ≠ ≥∞∞® ∫W¾*«  UHŽUC
U

ÆÌW³UÞ W¾L
 F³Ý Ì
Ô ∫Ë√ ¨VUÞ  FÔ³ÚÝ
W¾L Ó WÝ—b*« w ∫‰uIM ¨…—Ëd−
Ë UNO≈ ÎU UC
…œdH
œdð w²«
∫tðUHŽUCË n√ œbF« ≠
l?
‰U?(« u?¼ U?L? ¨œËb?F?*« v?≈ åÊUH√ò œbF« ·UC¹ pcË ¨œËbF*UÐ t²öŽ w åW¾
ò œb?
Ó F« ån√ò œb?
Ô F?« t³A¹
¨·ô¬ W?LK v≈ ÎU? UC
ÎU?¦?½R?
U?N?O? ·ôü« œbŽ ÊuJO ©π∞∞∞ ≠ ≥∞∞∞® ∫q¦
¨n_«  UHŽUC
U
√ÆåÊU²¾
ò œbF«
ÆW dž ·ô¬ WF³ÝË ¨XOÐ ·ô¬ WF³Ý ∫‰uIM ¨…—Ëd−
Ë UNO≈ ÎU UC
…œdH
œdð w²«  «œËbF*« v≈ œ«bŽ_« Ác¼ ·UCðË
∫ Uþu×K
∫‰uI½Ë ¨W¾
Ë 5 LšË W̲Ý
] ÂUŽË ¨W¾
Ë 5 LšË XÝ
> WMÝ ∫‰uIM ¨…dýU³
t —ËU:« œbFUÐ œËbF*« dŁQ²¹
ÆULK
Î Êu½ULŁË
Ó ÌW¾LFЗ√Ë ¨V² WÔFÓ³ÚÝË
Ó Ì W¾L²ÝË n√
œb‡‡F« «c¼ œd¹ËÆÌ¡U ½ dÔA
Ú ŽÓ ∫Ë ¨‰Uł—
 …ÔdÓA
Ó ŽÓ ∫‰u‡IM ¨œ«d ù« WUŠ w œËbFLK ÎUHU
å…dAŽò œbF« œd¹ ≠
ÆWK−
…ÓdÓA
Ú ŽÓ ÓÀöŁË ¨ÎUÐU² dA
Ó ŽÓ ÓWŁöŁ ∫‰uIM ¨VOd²« WUŠ w œËbFLK UIÐUD

Î
œËb‡‡F*« ÊU «–≈ ¨ÊuJ‡‡ UÐË ¨Î«dc
œËb‡F*« ÊU «–≈ ¨`²HUÐ œ«d ù« WUŠ w ¨å…dÓA
Ó Žò
Ó œbF« 5ý j³Cð ≠
å…ÓdÓA
Ú Žò
Ó œb‡‡F« 5ýË ¨Î«dc
œËbF*« ÊU «–≈ ¨`²HUÐ ¨VOd²« WUŠ w ¨ådÓA
Ó Žò
Ó œbF« 5ý j³CðËÆU¦½R

Î
ÆWIÐU « Wþu×K*« WK¦
√ w ÎUOKł p– `C²¹Ë ¨ÎU¦½R
œËbF*« ÊU «–≈ ÊuJ UÐ ÎUC¹√ VOd²« WUŠ w

∂∑
 U³¹—bð

± V¹—bð
∫wðQ¹ ULO jš t²% U
qJýÔ√ ≠
ÆWK¹uÞ  UdŠ ÀöŁË ¨…dOB  UdŠ ÀöŁ ∫ UdŠ XÝ WOÐdF« w ≠√
ÆÎUðu ÊËdAŽË WO½ULŁ WOÐdF« w W²
UB«  «u _« œbŽ ≠»
ÆWM « w …eOL²
‰uB WFЗ√ œułuÐ Wb²F*« WIDM*« eOL²ð ≠Ã

≤ V¹—bð
∫·Ëd(UÐ œbF« V²Ó√ ≠
”bI*« XOÐ b−
n?ŠUB*« s
tO Ë ¨ÎU?Ž«—– ©µ∞® ÷dŽ w ¨ÎU?Ž«—– ©∏∞® …—u?B?I
q ‰uÞ ¨¡U MK dO UI
©≥® b− *« w Ë
»U³I« s
Ë ¨©±∞® V¹—U;« s
tO Ë ¨UNO qF& wÝ«d vKŽ nŠUB
©∂® —U³J« s
tO Ë ¨ÎUH×B
©∑∞® WF
U'«
Êu?C³I¹ ÎU?u?K?2 ©≥∞® Ë ¨„u?K2 ©≤∞∞® Âb)« s
tË ¨5½–RLK —ËUM
©¥® tO Ë ¨¡ULK UÎ³Òł
Ô ©±¥® t?O Ë ¨W³ ©±µ®
©±≤® q¹œUMI« qzU²H ÂUŽ q w t²HOþËË ¨©∏∞∞∞® dB(« s
ÂUŽ q w t²HOþËË ÆÆÆ 5LK *« ‰U
XOÐ s
‚“d«
åb¹dH« bIF«ò ÆΫ—UM¹œ ©±µ® ÂUŽ q w b− *« ÕuDÝ w ÊuKLF¹ ŸU
Ì MBË
Ò ¨Î«—UM¹œ ©≥≥® q¹œUMI« ÃUłeË ¨«—UM¹œ
Î

≥ V¹—bð
∫Y½R
œËbF
l
…d
Ë ¨dc
œËbF
l
…d
¨5²KLł w wðQ¹ ULO œbŽ ]q qLF²ÝÓ√ ≠
Æ ≤∞∞¥ ¨ ±ππ¥ ¨ ∑∑ ¨ π± ¨ ±∏ ¨ ∂ ¨ ≤

¥ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO œbFUÐ WIKF²*« ¡UDš_« `×
= Ô√ ≠
ÆWOÐdŽ WËœ …dAŽ w²MŁ« s
ΫdŽUý 5 LšË fLš W¹dFA« WO

] w „d²ý« ≠√
XÝ ÊU
uý bOL(« b³Ž W ÝR* wLKF« ed*« w  bIŽ w²« W¹bIM« WIK(« ‰ULŽ√ XK «uð ≠»
ÆÎU¦ŠUÐ …dAŽ XÝ UNO „d²ý«Ë ¨ÂU¹√

∂∏
s
d¦√ UNCFÐ mKÐ ¨s¹—uNA
¡«dFý l³  bzUB WF³Ý l³ «  UIKFLK w½“Ëe« Õdý r{ ≠Ã
ÆÎU²OÐ W¾*« UNCFÐ “ËU&Ë ¨ÎU²OÐ 5²ÝË fLš
Æ…cOLKð dAŽË ÊU²¾
Ë …cðUÝ√ l ð UM²Ý—b
w ≠œ

µ V¹—bð
∫»«dŽù« w Öu/ ≠
∫wðQ¹ ULO jš t²% U
»dŽ√Ó
sŽ  dHÝ√ ¨dOÝ ÀœUŠ 5F ðË WŁöŁ s
d¦√ XzUH« dNA« w œö³« ‚dÞ  bNý
ÆWHK²
Õ«d−Ð dAŽ wMŁ«Ë 5²¾
w«uŠ WÐU ≈Ë ¨‰UHÞ√ WF³Ý rNMOÐ ¨ÎUBý dAŽ WFЗ√ q²I

∫»«dŽù« ≠
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« …d J« Ádł
Ò W
öŽË¨—Ëd−
rÝ« ∫WŁöŁ≠
o×K
t½_ ¡UO« Ádł W
öŽË¨—Ëd−
·uDF
5F ðË ¨nDŽ ·dŠ Ë«u« ∫5F ðË≠
ÆrU « dc*« lL−Ð
Æ—Ëd−
tO≈ ·UC
∫dOÝË ¨·UC
u¼Ë ¨»uBM
eOO9 ∫ÀœUŠ≠
Ì
ÆtO≈ ·UC

= =q×
w s¹√e'« `² vKŽ wM³

Ò Vd

Ò œbŽ ∫dÓAŽ
Ó WFЗ√
Ó ≠
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« WײH« t³B½ W
öŽË ¨»uBM
eOO9 ∫UBý
Î ≠
Æ·UC
u¼Ë ¨…d¼UE« WLC« tF — W
öŽË ¨Ÿu d
√b²³
∫WF³Ý
Ó ≠
Æ…d¼UE« …d J« Ádł W
öŽË ¨—Ëd−
tO≈ ·UC
∫‰UHÞ√
Ì ≠
ÆvM¦

Ò t½_ ¡UO« Ádł W


öŽË ¨—Ëd−
tO≈ ·UC
∫5²¾

wM³
∫dAŽ ¨¡UO« Ádł W
öŽË ¨—Ëd−
·uDF
∫wMŁ« ¨nDŽ ·dŠ ∫Ë«u« ∫dAŽ wMŁ«Ë≠
Æ»«dŽù« s
t q×
ô `²H« vKŽ

∫wðQ¹ ULO jš t²% U


»dŽÓ√ ≠
˝ ˚∫vUFð ‰U ≠√
å¥∫nÝu¹ò

∂π
s¹dAŽË WŁöŁ ÈbF²ð ô WLzUIÐ WuD³« w W—UA*«  U³²M*« ÂbI« …dJ wËb« œU%ô« Âe√ ≠»
Æv
dLK ”«dŠ WŁöŁ rNMOÐ ¨U³Žô
Î
…dAŽ tðbý Ϋ—UOð V× ¹Ë ¨ÎU²u ÊuFЗ√Ë ÊU²¾
Á—«bI
bNł ‚d vKŽ qLF¹ ¨wzUÐdN o¹dÐ≈ ≠Ã
Æ UŽUÝ ÀöŁ w UNJKN² ¹ w²« WOzUÐdNJ« WUD« V Š« ¨ «dO³

W?¾LŁöŁ Ë√ ÎU?
u?¹ Êu?²ÝË WL šË W¾LŁöŁË ¨«dNý dAŽ UMŁ«Ë ¨‰uB WFЗ√ …bŠ«u« WM « w ≠œ
ÆÎU
u¹ Êu²ÝË W²ÝË

∂ V¹—bð
∫√d√≠
Ó
WGÒK« »UŠ— w
Ïn√Ë ¨ nO=½Ë
Ó …ÏdÓA
Ó Ž∫‰UI¹
Ó ¨lÚCÐ uN WÌF ð
Ó v≈ ÌWFЗ√ s
ÊU U
Ë ¨WŁöŁ v≈ bŠ«Ë s
bIÒÚF«
Ó vKŽ bz«e« nO=M«
]
ÆbIÚÓF« bFÐ Òô≈ qLF² ¹ ôËÆ…dAŽË n
Ï O=Ó½ ô˨nO=½Ë
Ó dAŽ
Ó ÓW Lš∫‰UI¹ ô˪nO=½Ë
Ó
åjOÝu« r−F*«ò

∑∞
”—b«
w³Oð
^ dÚ²«
] œÔb‡‡‡
Ó ‡F«
Ó ∑
∫√d√Ó
X?
Ô ³Ú³ÓŠ√
Ú b?I? ¨U?NÐ q
Q²¹ b?
Ï Š«ËË ¨U?N?—U³¹ bŠ«ËË ¨…UO(« sFK¹ b?
Ï Š«Ë ∫W?Łö?Ł wŽdý w ”UM« ≠±
åÊ«d³ł qOKš Ê«d³łò Æt—«b* YU¦«Ë ¨t²ŠUL  w½U¦«Ë ¨t²ÝUF² ‰Ë_«
åwdý bLŠ√ò vË_«
Ô ÊËd
Ó I«
Ô rKIUÐ X
Ó LÚKŽ
Ò Ì rKF
dOš
Ó rN] K«
Ò p Ó ½U׳Ý
Ó ≠≤
ÆozUœ
Ó dA
Ú ÓFÐ dNE« q³ ¡Uł ¨sÒOF*« Xu« w¼Ë ¨…ÓdÓA
Ú ŽÓ W¹œU(«
Ó WŽU « w UM³ŠU wðQ¹ Ê√ s
ÎôbÐ ≠≥
å…œU¹“ w
ò

‚d?A?K fO w²« ÊËdI« s


uN ¨rzUEF« pKð tO  QA½ Íc« u¼ dÓA
Ó ŽÓ Ól?ÝU²« ÔÊdI« ÊU «–≈ ≠¥
åwł“UO« rO¼«dÐ≈ò Ædc¹ dŁ√
Ï ôË ¨dŁR¹ d–
Ï UNO
XI√ Ê√ bFÐ ¨Â±π¥µ ÂUŽ ‰
 Ë]_«
Ó s¹d
Ó Að
Ú dNý s
Ós¹dAF«Ë lЫd« w …bײ*« 3_« W¾O¼
Ô XLO
Ú Ô√ ≠µ
å≤à ≠ lÐU « nB« ≠ WKOL'« UM²Gò ÆU¼—«“Ë√ WO½U¦« WO*UF« »d(«
ÆÓ5½UL¦«Ë WFÐU « W×HB« w wN²M¹ Íc« ¨ÓÊËdAF«Ë ÍœU(« u¼ ÂuKF« »U² ”Ë—œ dš¬ ≠∂
Ænu*« …—uDš v≈ UNO t³M½ w²« W¾*« …d*« w¼ Ác¼ ≠∑

kŠô√Ô
ΫœË—Ë o³Ý_« ”UM« nM VOðdð v≈ dOA¹ Íc« ¨å‰Ë_«ò w³Oðd²« œbF«
Ó ‰Ë_« ‰U¦*« w ≠
ÆåbŠ«Ëò dc*« n u œbF« «c¼ qLF²Ý« bË ¨å…UO(« sFK¹ bŠ«Ëò ∫u¼Ë ¨hM« w
VOðd²« w U¼dOG WIÐU « ÊËdI« v≈ dOA¹ Íc« åvË_«ò w³Oðd²« œbF« kŠö½ ¨w½U¦« ‰U¦*« w Ë ≠
ÆåÊËdI«ò Y½R*« n u œbF« «c¼ qLF²Ý« bË
vKŽ UL¼Ë ¨åYU¦«ò Ë ¨åw½U¦«ò ∫5O³Oðd²« s¹œbF« b$ UM½S ¨‰Ë_« ‰U¦*« v≈ U½bŽ U
«–≈Ë ≠
¨lЫd«Ë ¨YU¦« ∫w¼Ë ¨dcLK WO³Oðd²« œ«bŽ_« tOKŽ vM³ÚðÔ Ê“u« «c¼Ë ¨åqŽU ò Ê“Ë
ÆdýUF«Ë ÆÆÆ f
U)«Ë
¨f
U)« ‰U¦*« w åWO½U¦«ò WLK w UL ¨åWKŽU ò Ê“Ë vKŽ vM³ÚðÔ UN½S ¨Y½RLK WO³Oðd²« œ«bŽ_« U

∑±
Æ…dýUF«Ë ÆÆÆ W
U)«Ë ¨WFЫd«Ë ¨W¦U¦« ∫œ«bŽ_« UNK¦
Ë
b‡Ë ¨s¹√e'« `‡‡² vKŽ wM³

y u¼Ë ¨å…d‡‡
Ó A Ú ŽÓ ÓW¹œU(«ò w³Oðd²« œb‡‡F« b$ ¨Y‡U¦« ‰U¦*« w Ë ≠
ÆfM'« w åWŽU «ò ∫u¼Ë ¨Y½R*« ·u uLK 5IÐUD
œbF« «c¼ «¡eÚł
Ô ¡Uł
¨s¹√e'« `‡‡² vKŽ ¨tIÐU‡  ¨wM³
u¼Ë ¨ådÓA
Ó ŽÓ lÝU²«ò
Ó ∫w³Oðd‡²« œb‡F« b$ lЫd« ‰U‡¦*« w Ë ≠
ÆfM'« w åÊdI«ò ∫u¼Ë ¨dc*« ·u uLK 5IÐUD
œbF« «c¼ «¡eł ¡Uł bË
Ë√ ¨dcL‡K åq‡‡‡ŽU ò Ê“Ë vKŽ ÊU w³Oðd‡‡²« œbF‡‡‡« s
‰Ë_« ¡e'« Ê√ ¨ÎUC¹√ UM¼ Ôk‡Šö½Ë ≠
Æ©π≠≤® s
œ«bŽ_« vKŽ o³DM¹ «c¼Ë ¨Y½RLK åWKŽU ò
¨‰Ë_« Áƒe‡‡ł ¡U‡ł bË ¨åÊËdA‡F«Ë ÍœU‡‡(«ò w‡‡³Oðd²« œb‡‡F« b$ ”œU‡‡‡ « ‰U‡‡¦*« w Ë ≠
œb‡‡‡‡‡F« ¨f
U)« ‰U¦*« w ¨tK¦
Ë ¨fM'« w å”—b«ò u¼Ë ¨—bI*«
] dc*« ·u uLK UIÐUD

Î
·u‡ uLK ÎUIÐUD
åqŽU ò Ê“Ë vKŽ u¼Ë ¨‰Ë_« Áƒeł ¡Uł bË ¨ås¹dAF«Ë lЫd«ò ∫w³Oðd²«
ÆåÂuO«ò u¼Ë ¨—bI*«
Ò
¨‰Ë_« Áƒe‡‡ł ¡U‡‡ł bI ¨”œU « ‰U‡‡‡¦*« w œ—«u« ¨å5½UL¦«Ë WFÐU «ò ∫w³Oðd²« œbF« U
√ ≠
ÆfM'« w åW×HB«ò u¼Ë ¨Y½R*« ·u uLK ÎUIÐUD
¨åWKŽU ò Ê“Ë vKŽ u¼Ë
ª W‡‡LKJ ÎU‡‡H Ë ¨åW¾
ò wK _« œbFK q‡‡ŁUL*« ¨åW¾*«ò w³Oðd²« œbF« b$ ¨dOš_« ‰U¦*« w Ë ≠
ÆåW¾*«ò w³Oðd²« œbF« tÐ q
UF¹ U
—«dž vKŽ ån_«ò w³Oðd²« œbF« q
UF¹Ë ÆW¦½R*« å…d
ò
]

∫ Z²M²Ý√Ó

∫WOðü« bŽ«uI« V ×Ð WOK _« œ«bŽú WKÐUI*« WO³Oðd²« œ«bŽ_« qLF² ð ≠


∫©±® œbF« ≠
ÆY½RLK åvË_«ò w³Oðd²« œbF«Ë ¨dcLK å‰Ë_«ò w³Oðd²« œbF« qLF² ¹
∫©±∞≠≤® œ«bŽ_« ≠
ÆY½RLK åWKŽU ò Ê“ËË ¨dcLK åqŽU ò Ê“Ë vKŽ WO³Oðd²« œ«bŽ_« ÊuJð
ÆdýUF«Ë ÆÆÆ lЫd«Ë ¨YU¦«Ë ¨w½U¦« ∫q¦

Æ…dýUF«Ë ÆÆÆ WFЫd«Ë ¨W¦U¦«Ë ¨WO½U¦« ∫q¦


Ë

∑≤
∫©±π≠ ±±® W³d*« œ«bŽ_« ≠
∫s¹√eł s
w³Oðd²« œbF« s
ŸuM« «c¼ ÊuJ²¹
ÓYU‡¦«Ë ¨dA
Ó ŽÓ w½U¦«∫u×½ Ú…dc
ådÓA
Ó Žò
Ó WLK u¼Ë ¨dšü« ¡e'«Ë ¨åqŽU ò Ê“Ë vKŽ dcLK tM
‰Ë
Ô _«
Ó ¡e'«
Ô ÊuJ¹
ÆdÓA
Ó ŽÓ lÝU²«Ë
Ó ÆÆÆ dÓAŽ
Ó
¨Ó…dA
Ú ŽÓ ÓW¹œU(« ∫u×½ ¨W¦½R
å…dAŽò WLK u¼Ë ¨dšü« ¡e'«Ë ¨åWKŽU ò Ê“Ë vKŽ ÊuJ¹ ‰Ë_« Á√eł ÊS ¨Y½RLK U

Æ…d
Ó AÚ ŽÓ WFÝU²«Ë
Ó ÆÆÆ ¨…d
Ó AÚ ŽÓ WO½U¦«Ë
Ó
∫©π∞ ≠ ≤∞® œuIF« ≠
Æ¡«u « vKŽ Y½R*«Ë dcLK ÎUH Ë ¨ÊuF ²«Ë ÆÆÆ ÊuFЗ_«Ë ¨ÊuŁö¦«Ë ¨ÊËdAF« ∫œuIF« ÿUH√ qLF² ð
∫©ππ ≠ ≤±® ∫W uDF*« œ«bŽ_« ≠
∫s¹√eł s
w³Oðd²« œbF« s
ŸuM« «c¼ ÊuJ²¹
w½U‡‡¦«Ë ¨ÊËd‡‡AF«Ë ÍœU(« ∫q¦
¨bIÚF«
Ó kH u¼ d‡‡šô« ¡e'«Ë ¨åqŽU ò Ê“Ë vKŽ dcLK tM
‰Ë_« ¡e'« ÊuJ¹
ÆÊuF ²«Ë lÝU²«Ë ÆÆÆÆ Êu L)«Ë lÐU «Ë ¨ÊËdAF«Ë
W‡M
U¦«Ë ¨ÊuŁö¦«Ë WO½U¦« ∫q¦
¨bIF« kH u¼ dšô« ¡e'«Ë ¨åWKŽU ò Ê“Ë vKŽ ÊuJ¹ ‰Ë_« Á√eł ÊS ¨Y½RLK U

ÆÊuF ²«Ë WFÝU²«Ë ¨Êu² «Ë
∫©n√Ë ¨ W¾® Ê«œbF« ≠
∫‰uIM ¨dOOGð U/Ëœ bŠ«Ë u×½ vKŽ Y½R*«Ë dcLK ÊöLF² ¹
Æn_« WM «Ë ¨n_« dNA«Ë ¨W¾*« W×HB«Ë ¨W¾*« ÂuO«

∑≥
 U³¹—bð

± V¹—bð
∫wðQ¹ ULO WO³Oðd²« œ«bŽ_« ·Ëd(UÐ V²ÔÚ√Ó

w? Ë ¨”b?I?*« X?O?³?Ð W?
UOI« W OM bOŽ ©µ® w Ë ¨U³B?
] « Z?ONð ©±® ÂuO« w ªÎU?
u?¹ Êu?ŁöŁË bŠ«Ë ©±® s¹dAð
w? Ë ¨œd?³?U?Ð ¡«u?N« ∆b²³¹ ©≤≤® w Ë ¨dB
qO½ vKŽ Ÿ—e¹ ©≤±® w Ë ¨qOM« hIM¹ ©±∏® w Ë ¨ÊU
e« œd³¹ ©±µ®
å UuK<« VzU−Ž ∫wM¹ËeI«ò Ò √ÔbÓ(« V¼cð ©≥∞®
Æ÷—_« ·uł w qLM« sJ ¹Ë ¨nOÞUD)«Ë ršd«Ë

≤ V¹—bð
ÒÎ qLF²Ý√Ó
∫Y½RLK Èdš√Ë ¨dcLK Î …d
¨qLł w WOðü« WO³Oðd²« œ«bŽ_« s
ö
Æ ≤∞∞∞ ¨ ∂∂ ¨ ∏± ¨ ±≤ ¨ ∑

≥ V¹—bð

∫wðQ¹ ULO WO³Oðd²« œ«bŽ_« w ¨¡UDš_« `× √Ô


Ʊππ∞ WMÝ w½UŁ Êu½U s
s¹dAF« w bOFÝ bË ≠√
ÆnB« w dÓA
Ó ŽÓ ÍœU(«
Ó t³Oðdð ÊU ≠»
Æ«bł
Î ÎW³šU WOFL−K dÓA
Ó ŽÓ ÓWFÝU²« W K'« X½U ≠Ã
ÆÎôULý 5FЗ_« ÷dF« jš vKŽ ”bI« lIð ≠œ
Æs¹dAF« ÊdI« s
5FЗ_«Ë WM
U¦« WMÝ w W³JM« XFË ≠‡¼

∑¥
¥ V¹—bð
∫»«dŽù« w Öu/
∫jš t²% U
»dŽ
Ô √ÓÔ
Ʊπ∂∏ ÂUŽ ‰Ë_« Êu½U dNý s
s¹dAF«Ë ”œU « ÂuO« w dLŠ_« ‰öN« WOFLł X ÝQð
ÆÁdš¬ w …d¼UE« …d J« Ádł W
öŽË ¨wHÐ —Ëd−
rÝ« ∫ÂuO«≠
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« …d J« Ádł
Ò W
öŽË ¨—Ëd−
XF½ ∫”œU «≠
ª¡UO« Ádł W
öŽË ¨—Ëd−
”œU « vKŽ ·uDF
s¹dAF« ¨nDŽ ·dŠ Ë«u« ∫s¹dAF«Ë≠
ÆrU « dc*« lL−Ð o×K
t½_
ÆÊuJ « vKŽ wM³
dł ·dŠ ∫s

ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« …d J« Ádł W
öŽË ¨—Ëd−
rÝ« ∫dNý
 ≠
Æ·dB« s
ŸuM2 t½_ ª…d J« sŽ W³zUM« WײH« Ádł W
öŽË ¨tO≈ ·UC
∫Êu½U≠
Æ—Ëd−
XF½ ∫‰Ë_«≠
∫»dŽÓÔ√ ≠
ÆdLF« s
…d
Ó AŽ
Ú W
U)«
Ó WM « w Êü« U½√

∑µ
∫qLF« «c¼ “U$≈ w r¼UÝ

©Â≤∞∞≤/±±/≤≥ a¹—U²Ð d¹“u« —«d ®∫ W¹—«“u« Z¼UM*« WM'


©Î«uCŽ® d¹“u« VM¹“≠ ©Î«uCŽ® W½—U“ œUNł ≠ ©ÎU Oz—® hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
©d « 5√® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠ ©Î«uCŽ® qO× ÂUA¼≠ ©fOzd« VzU½® rFM*« b³Ž tK« b³Ž Æœ ≠

∫WFÐU²LK WOMH« WM−K«


©Î«uCŽ® ÍbU)« dOM Æ√ ≠ ©Î«uCŽ®Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ≠ ©ÎUI M® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠
©Î«uCŽ® .uI²«Ë ”UOI«d¹b≠ ©Î«uCŽ® b¹UJ« w׳ Æ√ ≠ ©Î«uCŽ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ‡
©Î«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠ ©Î«uCŽ®Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠

∫WOÐœ_« YŠU³LK …b¹b'« V²J« —«d ≈ WM'


w UL'« qOŽULÝ≈ ≠ wËb œUFÝ ≠ © ÎU Oz— ® W½—U“ œUNł ≠
ÊUOKŽ WMOJÝ ≠ …d UM wKŽ ≠ © Ϋ—dI ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
»uUŠ uÐ√ bL× ≠ —œUI« b³Ž ÂUN≈ ≠ ÃU(« vÝu ≠
W«ež uÐ√ œUN½ ≠

∫wÝUÝ_« lÝU²« nBK WOÐdF« WGK« ÃUNM qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«


fO vKO ≠ …bUŠ dLÝ ≠ wðu¹dI« bL× ≠ UDŽ sŠ ≠ ÕU³B rO¼«dÐ≈≠
wMŠ œUNÝ ≠ ‚Ë“d 5Ëb− ≠ ÊU²O³Ý« —uNA ≠ ‚œU Èb¼ ≠ wÝuO'« ¡UË≠
rOMž WO½«— ≠ w½ôu'« ¡UË ≠ ÍdLOI« dO³Ž ≠ —uNA …e¹eŽ≠
ÊUOKŽ 5MŠ ≠ œuL× œUFÝ ≠ qže« œULŽ ≠ »uIF¹ ÊUC—≠
…dB½ qON½ ≠ bL× sÝU× ≠ WM¹“ uÐ√ ‰UL
≠ qOLł —œUI«b³Ž≠

∫WOÐdF« WGK« ÃUNM rOJ% WM'


uÐ√ œuL× Æœ≠ Íœ«uK« sŠ ÆœÆ√ ≠ wŁužd³« nODK« b³Ž ÆœÆ√ ≠

tK« bL×Ð ‰Ë_« ¡e'« -


π WuGK« ÂuKF«
‰Ë_« ¡e'«
5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë