wU« ¡e'«

WuGK« ÂuKF«

5DK W˜

wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

W¹uGK«ÂuKF«
wÝUÝ_« sU¦« nBK
w½U¦« ¡e−«

ÊuHR*«
WOLý uÐ√ vOŽ Æœ
œULŠ qOKš Æœ
…dUM wKŽ Æ√

wŁužd³« nODK« b³ŽÆœÆ√
rK dLŽ Æ√
wdJ« qOLł Æ√
©Z¼UM*« ed ® VOD)« bL× bLŠ√
åUÎI‡‡Mò

5DK WËœ w wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  —d
Â≤∞∞≥ Ø≤∞∞≤ wÝ«—b« ÂUF« s Ϋ¡bÐ UNÝ—«b w »U²J« «c¼ f¹—bð

∫ ÂUF« ·«dýù«
Z¼UM*« WM' fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ Æœ
Æ Z?¼UM*« ed ÂUŽ d¹b ≠ 5ÝU¹ Õö Æœ

∫ WOÐdF« WGK« ÃUNM* wMÞu« o¹dH«
åoMLK U³zU½ò
Î
Í—uM« œ«uł bL× Æœ Æ√

åUIMò
Î
WO
Lý uÐ√ v
OŽ Æœ

VOD)« bLŠ√

—uHG« b³Ž 5√

ÊUAš uÐ√ .dJ« b³Ž Æœ

œULŠ qOKš.œ

å «—dIò
Î
rK 
dLŽ

Ê«bOLŠ wKŽ

“U³« dO

»u³NÞ vM
 U dŽ Èu$ Æœ

hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ∫ÍuÐdðË w‡‡M ·«dý≈
Ê«u d¼U ∫ w‡‡M ·«dý≈
—«dŽ ÍbNÆœ ∫ r‡‡‡‡O‡Jײ«
bLŠ ”UM¹≈ ∫ r‡‡‡‡OLB²«
Í“u ÊUNLÝ√ ∫WŽU‡³‡‡‡‡‡‡Þ

WO
d « WOU« WFD«
‡¼ ±¥≤¥ØÂ≤∞∞≥
Z¼UM*« edØ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l³D« ‚uIŠ lOLł c
5D
K ≠ tK« «— …dO³« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« ed
©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fU ©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
E-mail: PCDC@PALNET.COM

bONL

Z?¼U?M?*« d?¹u?D?ð Ÿu?{u UNðQA½ cM wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë XF{Ë
5?Ð Z¼UM*« bOŠu²Ð Îö?F  √bÐ WNł s wN ¨UNKLF WO−Oð«d²Ýô« ·«b¼_« bŠ√
s ÃUNM*« w WKI½ Àb%  √bÐ Èdš√ WNł sË ¨…ežË WHC« w sÞu« wŠUMł
ÃU?N?M?*« W?D?š —«d?≈ c?M?Ë ¨w?L?K?F«Ë włuuMJ²« ÂbI²K …UŽ«d ªÁ«u²× YOŠ
c?O?H?M?ð v?K?Ž qLFð …—«“u«Ë ¨Â±ππ∏ ÂUŽ wF¹dA²« fK:« q³ s wMOD
KH«
¨nOQ²«Ë ¨rOJײ«Ë ¨WC¹dF« ◊uD)« WžUO ∫XKLý qŠ«d …bŽ vKŽ WD)«
5?H?R?*«Ë 5?¹u?Ðd?²« s lÝ«Ë ŸUD „«dý≈ w …—«“u« WÝUOÝ o Ë ¨—«dù«Ë
ÆlL²:«  UŽUD rEF s
”œU 
«Ë w½U¦«Ë ‰Ë_« ·uHB« V² ÃU²½ùWO½U¦«Ë vË_« 5²KŠd*« ¡UN²½« lË
ÂbIð ¨Â≤∞∞± ‡ ≤∞ ∞∞ wÝ«—b« ÂUF« s Ϋ¡bÐ UNIO³Dð - w²« WOÝUÝ_« lÐU 
«Ë
V² UN³IFð ¨5OÝUÝ_« sU¦«Ë YU¦« 5HBK W¦U¦« WKŠd*« V² ÂUF« «c¼ …—«“u«
lOL' XKL²« b Z¼UM*« WDš ÊuJð pcÐË ¨WœUI«  «uM 
« w Èdš_« ·uHB«
¨s¹d¹bË ¨5 dA s Ê«bO*« w W¹uÐd²« …œUOI« vKŽ «œuIF
Î
q_« qE¹Ë¨·uHB«
d?³²Fð YOŠ ¨rNz«—¬Ë rNðUEŠö ¡«bÐ≈Ë WD)« Ác¼ ÕU$ù ª—u√ ¡UOË√Ë ¨5LKFË
ÆWIŠö« a
M« WŽU³Þ bMŽ p– …UŽ«d* ¨WO³¹d& ÎU
½ vË_« WM 
« w V²J«
d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF
¹ ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈
WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë ¨WUš uJ
½uO« Ë WOËb«  ULEM*«Ë  U
ÝR*« v≈
ÆŸËdALK wU*«Ë wMH« ULNLŽb ¨WUš UJO−KÐË UOUD¹≈ w²uJŠË
¨WC¹dŽ ◊uDš ‚d s tFu V
Š Îö ¨WOMÞu« ÊU−K« …—«“u« dJAð UL
W?A?U?M? q?L?Ž  U?ý—Ë w? 5?—U?A?Ë ¨r?OJ%Ë d¹d% ÊU'Ë ¨nOQð ‚d Ë
vKŽ qLŽË ¨wMÞu« ŸËdA*« «c¼ “U$≈ w „—Uý s qË ¨—«d≈ ÊU'Ë ¨»U²J«
ÆWËb«Ë sÞu« ¡UMÐ w rN
O ª—uM« v≈ tł«dš≈
wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
Z¼UM*« e d
 ≤∞∞≤ ‡ ‰uK‡‡‡‡¹√

WbI
…œU? n?Ë o?Ë w?M?O?DKH« ÃUNM*« w W¹uGK« ÂuKF« V² WKKÝ w ‰Ë_« u¼Ë »U²J« «c¼ l{Ë∫WbI
ÆUNЫœ¬Ë WOÐdF« WGK« Y׳* WC¹dF« ◊uD)« w œ—Ë UL wÝUÝ_« sU¦« nB« W³KD W¹uGK« ÂuKF«
ÆU?¼d?U?M?ŽË ¨U?N?Ž«u?½√ ∫W?K?L?'« ∫q?¦ WOdB«Ë W¹u×M« YŠU³*« iF³ WUŽ WFł«d vKŽ »U²J« Íu²×¹
¨‰ö²Žô«Ë W×B« YOŠ s qFH« Ÿ«u½√˨ r
q  UöŽË ¨·d(«Ë ¨qFH«Ë ¨rÝô« ∫WLKJ« ÂU
√Ë
WFł«d*« œ«u qJAðË Æ`O×B«Ë ¨œËbL*«Ë ¨’uIM*«Ë ¨—uBI*« ∫‰ö²Žô«Ë W×B« YOŠ s rÝô« Ÿ«u½√Ë
ÆsU¦« nB« w W¹uGK« ÂuKF« œ«u WÝ«—b tM bÐ ô Íc« ”UÝ_« WUF«
WbIË ¨WUF« WFł«d*« WÝ«—œ ‰Ë_« wÝ«—b« qBH« w r²¹ ¨5OÝ«—œ 5KB vKŽ »U²J« œ«u XŽ“Ë b
Ë
ÆwÐdF« u×M« s U¹UC
”—b² w½U¦« wÝ«—b« qBH« w U√ ÆWOdB« U¹UCI« iFÐË ¨ «u_« rKŽ w
ª…bz«— WÐd& 5DK ”—«b w 5JL²« WKŠd w WÝ«—b«Ë WEŠö*UÐ wðuB« Èu²*« ‰ËUMð bF¹Ë
UNÐ ÂuI¹ ¨WŽuM²  UÞUA½ ‰öš s UN{dŽ r² ¨W
uA WKNÝ WI¹dDÐ W¹uGK«  «u_« …œU .bIð wŽË— «c
rKF*« W³
«d0 ¨q−ðË ¨ZzU²M« bdðË ¨WOð«c« WEŠö*« vKŽ bL²Fð ¨ UŽuL− Ë√ œ«d√ qJý vKŽ W³KD«
b?Ž«u?I?« ◊U?³M²Ý«Ë W¹uGK« d¼«uE« iFÐ WEŠö w WKŽU WOÐU−¹≈ W—UA W³KD« „—UA¹ pcÐË ¨tNOłuðË
ÆUN oK² œd− ô WdF*« lM w ÎU—UA VUD« bF¹Ë
¨UNM WOKJ«
Ò
¨qŽUH« rÝ« ∫q¦ ¨ UI²A*« iFÐË ¨b¹e*«Ë œd:«Ë ¨wdB« Ê«eO*« ‰ËUMð - wdB« Èu²*« sË
ÂuI¹ W³K WO{—√  UŽu{u*« Ác¼ qJAðË ÆqOCH²« rÝ«Ë ¨WN³A*« WHB«Ë ¨WGU³*« mOË ¨‰uFH*« rÝ«Ë
WG WOÐdF« Ê√ ÂuKF*« sL¨‚UI²ýô« …d¼Uþ u¼Ë ÎUOzUMÐ WOÐdF« tÐ “U²9 U r¼√ fJFðË ¨wdB« ”—b« UNOKŽ
Ÿ“u?²?¹ U?L? w?½U?F?*« w? vÐdI« s  ö UNDÐdð  UŽuL−Ë dÝ√ w Ÿ“u²ð WOÐdF«  «œdH*« Ê√Ë ¨WO
UI²ý«
ÆVM« q√ w …bŠË rNFL& –U √Ë ÊuDÐË dzUAŽË qzU³
w »dF« œ«d_«
¨wÐdF« u×M« »«uÐ√ qJ UÝUÝ√
Î
bFð u×M« rKŽ s  UŽu{u Xb
bI w½U¦« wÝ«—b« qBH« w U√
Ÿu?{u jЗ b
Ë ÆUNð«eO2 r¼√ s »«dŽù« Ê√Ë ¨WÐdF WG WOÐdF« Ê_ »«dŽù« …d¼Uþ vKŽ eOd²« - bI
n
u²ð ¡ULÝ_« w »«dŽù«  UöŽ Ê√ vKŽ bOQ²« -Ë ¨·d(«Ë ¨qFH«Ë ¨rÝô« ∫WLKJ« ÂU
QÐ »«dŽù«
¡U?L?Ý_« w? W?O?Ðd?F?« w? ¡U?M?³?« …d?¼U?þ ‰ËU?M?ð - UL ¨qJA« Ë√ WGOB«Ë WHOþu« ∫UL¼ 5Oz— 5KUŽ vKŽ
q?¦? ¨»«dŽùUÐ ¡UM³«  UŽu{u iFÐ ◊U³ð—ô qNÝ√ t½√ rž— ¡UM³« Ÿu{u dš√ b
Ë ¨·Ëd(«Ë ‰UF_«Ë
Æ©tŽ—UC tÐ Âe−¹ U vKŽ d_« qF vM³¹® Ÿ—UC*« qFH« Âeł vKŽ n
u²¹ Íc« d_« qF ¡UMÐ
◊U³M²Ýô W¹UMFÐ …—U² WK¦√Ë ’uB½ w dEM« ÂUF½≈Ë ¡«dI²Ýô« WI¹dDÐ »U²J«  UŽu{u X{dŽË
ULK WKUJ² ’uB½ ‰öš s WÝ«—b« œ«u .bIð vKŽ UMdŠ b
Ë ¨WŠËdD*«  UŽu{uLK WOKJ« bŽ«uI«
¨¡«dI²Ýô« w VUD« vKŽ qI¦½ ô v²Š ŸuM²ðË bŽ«uI« VFA²ð UbMŽ WK¦_« v≈ ÎU½UOŠ√ U½Q'Ë ¨p– sJ√
ÆtM¼– X²A½Ë
—U?J?_«Ë 5?U?C?*U?Ð o?KF²ð WK¾Ý√ UNOKð ¨WK¦√ Ë√ ’uB½ qJý vKŽ  ¡Uł bI ”Ë—b« WOMÐ sŽ U√
ÂU?√ Õu?²?H? ‰U:«Ë ¨’uBMK oO
b« rNHK WKOÝË ô≈ bŽ«uI« UË ¨W¹UG« u¼ hM« rN Ê√ —U³²Ž« vKŽ
¨”—b?« Ÿu?{u0 WIKF²*« W¹uGK« d¼«uE« ¡«dI²Ý« WK¾Ý_« wK¹Ë ÆW³ÝUM U¼«d¹ w²« WK¾Ý_« WU{ù rKF*«
s? W?O?U?š ¨‰ËU?M?²?« W³¹d
WKNÝ WGKÐ bŽ«uI« WžUO - b
Ë ¨WOKJ« bŽ«uI« ◊U³M²Ý« v≈ ¡«dI²Ýô« œuI¹Ë
s? W?u?K?×? ÖU?L?M?Ð √b?³?ð  U?³?¹—b?ð p?– w?K¹Ë Æwð«c« rKF²« vKŽ W³KD«  «—b
“eF²ð pcÐË ¨bOIF²«
UMdŠ b
Ë ¨W¾ýUM« tM UJý U*UÞ Íc« »«dŽù« vKŽ VUD« »—b²¹ v²Š ÎöOK
UNM U½d¦√ b
Ë ¨»«dŽù«
W?K?U?ý W?Žu?M?² ÊuJð Ê√Ë ¨wÐU²J« v≈ ÍuHA« sË ¨VFB« v≈ qN« s ×b²« vKŽ  U³¹—b²« w
ÆW¹uGK«  UIO³D²« v≈ ÊuJð U »d
√ w¼Ë ¨”Ë—b«  UOze'
 U?d?A?*«Ë 5?L?K?F?*«Ë  U?L?KF*« s qQM ¨WO³¹d& WF³Þ »U²J« s WF³D« Ác¼ Ê√ v≈ dOA½ Ϋd?Oš√Ë
»U²J« d¹uDð qł√ s rNðUEŠöË rNðUŠ«d²
UÐ U½ËœËe¹ Ê√ W
öŽ t s qË W³KD«Ë 5B²<«Ë ¨5dA*«Ë
ÆÎUHKÝ U½d¹bIðË ¨U½dJý q¹eł l ¨U¼UML²½ w²« …—uB« v≈
oOu²« wË tK«Ë
ÊuHR*«

 U‡‡‡¹u‡‡²;«

»«dŽù«

dAŽ sU¦« ”—b«

¡ULÝ_« w
tðUöŽË »«dŽù« Ÿ«u½√

dAŽ lÝU²« ”—b«

±π

…œËbLL«Ë W×O×B« ¡ULÝ_« w
»«dŽù«  UöŽ

ÊËdAF« ”—b«

≥∞

vM¦L« w
»«dŽù«  UöŽ

ÊËdAF«Ë bŠ«u« ”—b«

¥∞

rU« Y½RL« lLłË rU« dcL« lLł »«dŽ≈  UöŽ

ÊËdAF«Ë w½U¦« ”—b«

µ±

WL« ¡ULÝ_« w
»«dŽù«  UöŽ

ÊËdAF«Ë YU¦« ”—b«

∂±

sO³³ ·dB« s lML¹ U≠√

ÊËdAF«Ë lЫd« ”—b«

∑∞

bŠ«Ë V³ ·dB« s lML¹ U≠»

ÊËd‡AF«Ë fU« ”—b«

∑∑

Ÿ—UCL« qFH« l

ÊËdAF«Ë ”œU« ”—b«

∏¥

Ÿ—UCL« qFH« VB½

ÊËd‡AF«Ë lÐU« ”—b«

π≤

Ÿ—UCL« qFH« Âeł

ÊËd‡AF«Ë sU¦« ”—b«

±∞∞

·Ëd×«Ë ¡ULÝ_« w
tðUöŽË ¡UM³«

ÊËdAF«Ë lÝU²« ”—b«

±∞∂

‰UF
_« w
tðUöŽË ¡UM³«

ÊuŁö¦« ”—b«

±±¥

lł«dL«Ë —œUBL«

±∏
»«dŽù«

”—b«
∫◊uDš UN²% w²«  ULKJ«

dš«Ë√
 UdŠ
Ô
kŠô
Ô√Ë ¨WOðü«  U¹ü«
Ô
√d√


˚

˚

˝
©∑∞∫Z(«®

˝
˚

˝

©ππ ∫WÐu²«®
©∑∞∫q×M«®

»
˝

»

˚

©±¥∫oKF«®

˝

˚

©≥∫WUOI«®

˝

˚

˚
©¥∫5²«®

˝
©±∫ ¡«dÝù«®

˚
©≤π ∫ÊU dH«®

©∑∫bK³«®

˝

˝

˚
Ã

©≤∂∫ WÐu²«®

˝

˚
˚
˚

˝
©≤∫Z(«®

˝
©∑∞¨ ∂π nÝu¹®

WK¾Ý√
∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√
Ô

Ì
øÊU½ù« tK«
oKš
…—u
Í√
Ô Ó
Ò w ≠±
øvB _« b−L« v≈ «d׫

b−L« s tO³MÐ
Ò ≠vUFð≠ tK« ÈdÝ√ «–UL ≠≤
Ì
Æ¡UIK« ÓÊUJË ¨tO≈ Á«Ë¬ Íc« ÓnÝu¹ wš√ rÝ« ·ÒdFð√Ë ¨dOH²« V² s ÒÍ√ v≈ ÔœuŽ√ ≠≥

øqŠ
d«Ë
W¹UI 

U ≠¥
Ú ]
Ò œuBIL«
Ô
Á«d¹
Ì ‰«uŠ_

ÏnË ©≤∫Z(«® ˝
Ô Âu¹

˚ ∫≠vUFð≠ tu w ≠µ
øÂuO« «c¼ U¨ÊU½ù«
Ô

WAUM

…¡«d bFÐ
∫ Ê√ kŠö½ WBŠU
…¡«d
WIÐU 
«  U¹ü«
Î
Î
ÆÆÆÆ˨WO½UŁ …ÎdÆÆÆÆ
˨…Îd
w ©tK«® Wö−« kH dš¬
 ÓWdŠ ≠±
]
ÓÒ ÓWLC« X½U ©√® WŽuL−L«

ÆW²ÐUŁ ô …d
 WdŠ
Ê√
…d
Ï OG²
Ó
Ò Í√¨W¦UŁ
Ò WLKJ« dš¬
Ú
Ò

Î …dÆÆÆÆ˨
…Îd
X½U ©»® WŽuL−L« w ©ÊU½ù«® WLK
 WdŠ
dš¬
≠≤
Ó
Ó
]
Ò WLC«
Æpc W²ÐUŁ ô …d
 WdŠ
Ê√
Ï O=G² WLKJ« dš¬
Ó
Ò Í√
Ú ¨W¦UŁ …Îd
] ÆÆÆÆ˨WO½UŁ
…d ÆÆÆÆ˨WO½UŁ …ÎdÆÆÆÆ˨…d
ÁUš√ ∫ ¡Uł©Ã® WŽuL−L« w ©Œ√®WLK
≠≥
Ó
Ò

ÆXÐUŁ ô nK²
WLKJ«
dš¬
Ï
] Í√¨W¦UŁ
Ó Ê√
Ú
Ì
…d
Ò dš¬
 WdŠ
Ô
 ULKJ«Ë
Î O=GÓÓ² X½U UNM q
Ó
]Ê√ UM¹√— b ˨ ¡ULÝ√ UN^K ©Œ√¨ÊU½ù«¨tK«® Àö¦«
Ô
w?M?Fð W?G?K« w ©»«dŽù«®ÔW?L?K?ËÆW?ÐdFL« ¡U?L?Ý_UÐ ¡U?L?Ý_« s Ÿu?
Ô M?« «c¼ vL?
Ò ¹Ë¨
Ô W?²?ÐUŁ ô
 HÚðÔ WÐ
 dÓFÚL«

v?KŽ UMK uK ¨ WKL−« Óqš«œ UN²HOþË sŽ `?
 W?Ô d× ¨ W½UÐù«Ë ÕUB ù«
dš¬
Ô B
Ô WLKJ«
Ó
Î b?
¨W?Ô d׫ u¼ UL½≈ w?
Ò ¨W?³?²JL« w UOKŽ
Ï L× È√—∫‰U?¦L« q?O³Ý
] zdL«Ë w
Ó z«d?« œb=×?¹ Íc« ÊS
WKL−« Ác¼ q¦ w s
Ê√
Ó
s
Ó
Ú WKL−« Ác¼ q¦ w UM˨ tÐ ‰uFHL«
Ô O³ð
Ô O³ð
= ÔWײH«Ë ¨qŽUH«
Ò WÔLCU
Ò

∫ ‰uI½ ¨ÎU×{«Ë vMFL« vI³¹Ë ¨Wd×UÐ ÿUH²Šô« l  ULKJ« w dÓš
= R½Ë
Ô ÂÓb=I½
ÆW³²JL« w bL×
ÎUOKŽ È√—
Ï
»«dŽù« ÊÒ√Ëøs
Ó
O?Ú K?U׫ dOšQ²?] «Ë r¹bI²?] « r?
Ú l?
Ó ž— wzdL«Ë wz«d« œb?
Ó ×ð Ê√
Ô O?D²ð p½√Ò Èdð ô√
Æ©UÎO³½®
Wd׫ WÓ¹dŠ
Ó
ÓWLKJ« vDŽ√ Íc« u¼Ë¨ WOÐdFK …eO
Ï
Ò
] WKL−« qš«œ

ÓÊu?J¹ Ê√
Ú bÐ
] ô r?
Ó Ýô« ]s?J¨ U¼d?Ô BŠ
Ó V?
Ô F?B¹ «c¨¡ULÝ_« r?
Ô E?F w¼ ÔW?ÐdFL« ¡U?
Ô LÝ_«Ë
ÆWÐdF
w¼Ë≠ÓWOM³L«
¡ULÝ_«
U½dÚÓBŠ «–S ¨UÎOM³
Î
Ó·dFÚÓ½ Ê√ UMFD²Ý«≠WKOK
Ó L«
Ô ¡ULÝ_«
Ó
Ú
]
Ó
Ò Ë√ UÐdF
©r?KF¹ Ë√ rKFð® qFH«Ë¨ÆÆÆÆU?NÒK?J d¹_« œuLF« w Ï◊u?Dš UN²×ð w²« Ô U?LKJ« U√
©rKF¹ tK«®w ˨ÆÆÆÆÆw¼ ©rKFð
X½U b Ë ¨dšü« `O×
Ÿ—UC
Ï
qF
Ô
Ú r√® w Ádš¬ WdŠ
Ô
Ï
ÆW²ÐUŁ ô …d
 WdŠ
Ê√
öOJ®w Ë ¨ÆÆw¼
Ï O=G² qFH« «c¼ dš¬
Ó
Ò Í√¨ÆÆw¼©rKF¹
Ú
¨ÆÆÆÆ qFHUÐ UÒO d dšü« q²FL«
^
ÔqFH« vL
^
q²F
ÏqF uN ©Èd¹® ÔqFH« U√
Ò ¹Ë¨dšü«
Ô
r©Èd¹ tK« ÊQÐ
] ® w t½√ s
Ô O]³²¹ WÝ«—b« Ÿu{u  U¹ü« w ©Èd¹® qFH« dš¬ WdŠ v≈ dEMUÐË

W¹√
Ó Ôq³I¹ ô n_«
Ó·dŠ Ádš¬
Ô ÊU UË ¨ ÆÆÆÆÆÆ Ô·dŠ Ádš¬ ]Ê_ ªWdŠ WÔ¹√] Ádš¬ vKŽ dNEð
Ì
ÆÆÆÆ w¼ Ád?š¬ Wd× ©
t?¹dM
Ô
^ F?²?« tOKŽ U¼—uNþ s l?
Ó ® w? Èd¹ ÔqFH« U√Ë
Ò ¨—c?
Ô ML¹Ë ¨WdŠ
ÆÁdš¬ s ·
Ê√
Ô
Ád¹ r® w U√
Ó cÔŠ b ©n_« ® WK]F« ·dŠ
Ó
] kŠöO ©
Ò Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ë√ ÔqŽUH« u¼ tO≈ bML«®WŽUL−«
Ë«Ë v≈ b?
Ô
U¼Ëdð r «œuMł
Î
Ó‰e½√Ë® w U√Ë
Ô
Ï M qFHU ©
WKL−« w qŽUH«
u¼Ë ¨qB²] dOL{
tKŽU
Ó Ê√
Ô

VzU½
] Í√
Ï
Ú ©WOLÝô« WKL−« w √b²³L«Ë¨WOKFH«
Ô
v≈ Ë√ ¨WŽUL−« Ë«Ë v≈ Ë√ sOMŁô« n√ v≈ …bML«
WŽ—UCL«
Ô‰UF _« vL
Ë«Ë
Ô
Ô
Ô
Ò ð˨WŽUL−«
ÆWL« ‰UF _UÐ W³ÞUL« ¡U¹

VBM«
WL«

‰UF _«
rJŠË
] w²UŠ w UNÔ cŠË ¨l d«
Ô
] WUŠ w U¼dš¬ w ÊuM«  u³Ł
Ô
ÆÂe−«Ë


W?Ï ŁöŁ wN WIÐU« WK¦_«
‰ö?š s UM  
Ú bÐ
Ó UL qFH«Ë r?Ýô« w »«dŽù« Ÿ«u½√ sŽ U√
Ò
ÆÂe−«Ë¨VBM«Ë¨
l d«
∫qFH« w WŁöŁË
Æd−«Ë¨
VBM«Ë
¨ l d«
∫rÝô« w
Ï
Ô
Ô
^
Ô
Ô
¥

∫Z²M²Ý√


Æ©Ÿ—UCL« ÔqFH«Ë ¨¡ULÝ_«
rEF®
WLKJ«
dš¬ vKŽ √dD¹
Ô dOOGð
u¼ »«dŽù«≠±
Ô
Ï
Ô
ÎU?F?³?ð Ë√ ¨W?KL−« w UN²HOþu ÎU?F³ð U¼dš¬
 ÔW?dŠ dÔO?] G?²?ð w?²« WLKJ« w¼ ÔW?ÐdFL« ÔW?LKJ«≠≤

ÆUNOKŽ WKš«b«
q«uFK
ÆÏWÐdÓFÚÔ WOÐdF« w ¡ULÝ_« rEF
≠≥
Ô
ÊuMÐ qB²]L« dOžË¨…uM«
Êu½ v≈ bML«

dOž
ÔqFH« u¼ ‰UF _« s »
≠¥
Ô
Ô Ÿ—UCL«
Ô
Ô dFL«
Ó
Æ«dýU³
Î
Î
ôUB
Òð« bOu²«
 dFL«
W?LKJ« dš¬ vKŽ ô≈ »«dŽù« W?Ô öŽ ÊuJð
WLKJ« d?š¬ b¹b×ð
V?
ô ≠µ
Ô
Ô
Ô −¹ tOKŽË¨ WÐ
Ó
·dŠ u¼©rN³×¹® dš¬

qO³Ý vKF ¨ WÐdF X½U ÊÚ≈ UNOKŽ »«dŽù« WdŠ
s
Ó
Ó O³M
Ô ‰U¦L«
Ò
v?≈ ©W?Ý—b?® w WÞuÐd s ¡U²« Xu?
] ×?ð b Ë ¨¡U²« ·dŠ u¼©UM²Ý—b® d?Ô š¬Ë¨¡U³«
Æ©UM²Ý—b®w WÞu³

V?
¨VB½Ë
¨l?
Ÿ«u½√
≠∂
Ï B½Ë¨l?
Ï — ∫qFH« w ÏW?ŁöŁË¨dłË
Ò
Ï
Ï —∫rÝô« w ÏW?ŁöŁ »«dŽù«
Ô
Æ ÂełË
¡ULÝ_UÐ ’Uš
d−«
≠∑
y
^
ƉUF _UÐ ’Uš
Âe−«
≠∏
y
Ô

 U³¹—bð
©±® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO »dF*«
rÝô«
sÔOŽ√
Ó
Ó
=
U‡‡‡‡NUQ Ád×Ð  U‡‡O UG« Êu‡‡BG« vKŽ n‡‡¹d«
·e‡Ž
Ô
U‡Nô–≈ Èu¼ Ús VŽ«bð  u¼ ÊuH−« ÓWKЫ– ‚«—Ë_« …Ód‡‡HB
Ò
Ì OŠ
U‡Nöł »«d²« vKŽ bOK−«
Z½
…d
Ô Ðc«
Ô
Ó
Ú w U¼—UC½ ‰u
Ò dÓLÓžÓ
©»dG*«Øw½uDOI« f¹—œù« bL×®

µ

©≤® V¹—bð
∫ tÓ² öŽË ¨tЫdŽ≈ Ÿu½ UÎMÓO³
Ó
qFH«
sÔOŽ√
Ò ¨wðQ¹ ULO »dF*«
Ó
Ò
˚ ∫vUFð ‰U

©≤±≠±π d Už®

˝

»«dŽù« Ÿ«u½√
¡ULÝ_« w tðUöŽË

±π
”—b«

 uK*«


∫wðQ¹ ULO W½
 UöŽ
ÔkŠô√Ë ¨√d
Ô √Ó
]  ULKJ« dš«Ë√ vKŽ »«dŽù«
 
Ê«—eO« UÐ√ «błu ¨ öOK
s¹d
Ê«Ëd
V
Ò ö˨ʫ—eO« wÐ√ l ÁbŽu v≈ bFÝ√
Ô
Ó
Ú šQ²
Ó
Ó ×
nO— vKŽ¨ dO³ ÌXMLÝ≈ bFI
Æd׳« TÞUA

Ì Ÿ—Uý
“«u
Ì

‚u ÌfO
wÐ√ l
Ó ÎU Uł UL¼—UE²½UÐ
U?Ð√ U¹ p Úq?
√ w?MŽœ ∫“UŠ Ë Ì‰U?Ž Ì u?BÐ bFÝ√
‰U?
d?šü« v?K?Ž rNM yq ·d?]Fð Ê√ b?FÐË
Ô
vN²M w d_«
ÊuJ¹
Ê√ V−¹
y
bKÐ
Ì s UM½≈∫U¾Oý Ê«—eO«
Ó
ÚsJ˨ t
“— v≈ vF ¹ UM q ˨bŠ«Ë
Ô
Ô
ÓÒq? q?O?BH²?] U?Ð UM `{
 Dš s? …uDš
Ì
…d?
= uð Ê√
Ï O?¦? U?M²KŠ—  «u?
Ô D ¨W?KŠd«  «u?
Ú b?
Ô ¹d?½¨ ‰bF«
Æp– q³
fOË ¨ÓqB½ Ê√ bFÐ p l bMÝ
s׽˨W³
F=A²Ë
Ô
Ô
Áu?łu?« ‚u? Ád?BÐ qI?Ò ½ rŁ¨ t¹d?
Ú Bš v?K?Ž U?L?NF{Ë˨ tO?Ú ³?O?ł s tO?ÚH?Ò Ê«—e?O« uÐ√ l?
Ó —
qN ¨ dO½U½œ
…dAŽ
l bOÝ
rJM bŠ«Ë
Ì
^q ∫t ‰U
˨bFÝ√
tłË vKŽ ÁdBÐ dI²Ý«
Î «dOš√˨¡j³Ð
Ó
Ó
Ô
Ó
Ò
ø ÊuI «u r²½√
Ì d?=NÔ Í√
WÓ ?
Ó s d?Ó ¦? √ v{UI²¹ ô Ì·d?²× »
Ó LÚš
] ÊS? ¨d?O¦ «c¼ Ê≈ødO½U½œ Ô…d?AŽ∫b?
Ô FÝ√ ‰U

Æ «—UM¹œ
Î
dÓA
Ó ŽÓ
«–U?L?¨ÎU?×zU f?
Ì O?Ú
Ó uÐ√ t?I?×?K?¹ Ê√ q³
s?
 O?Ú ²?¾?ODÐ s
 O?Ú ðu?Dš U?D?šË¨Ád?N?þ Ê«—e?O« uÐ√ —«œ√
Æd³B« uš√ ‚UHðô«Ë¨»«ułË
ω«RÝ Ÿu{uL« øVCG«
Ô
Ô
©·dB²Ð¨w½UHM ÊU G fLA« w ‰Uł— W¹«Ë— s ®

∫WK¾Ý√
øs¹√Ë ¨fK−¹
Ê«—eO« uÐ√ ÊU sÓ lÓÓ ≠±
Ô
øWŽUL−« rÝUÐ Àb×ð
] Íc« s ≠≤
ø’Uý_« WOI³Ð
w²« ÔW
öF« U ≠≥
] Ê«—eO« UÐ√ lL−ð
Ô
øÊ«—eO« uÐ√ ÔqLF¹ V¹dN]²« Ÿ«u½√ s Ÿu½ Í
= √ w ≠¥

WAUM
Ë√¨ WKL−« w UN²HOþË dOG²
 W dŠ
dÔOG²ð
w¼ WÐdFL«
WLKJ«
Ê√
ÔÒ ÎUF³ð U¼dš¬
Ô
Ô
Ó
Ó
] UM dŽ
Ò w²« WLKJ«
ÆUNOKŽ WKš«b« q«uF«

dOG²
Î
^ «dE½

∫ wðQ¹ U U½błu hM«
w W½ÓuK*«
UMOI√ uË
=
Î
]  ULKJ« vKŽ …dE½
q?ŽU? w?N t²?Ô H?O?þË U√¨ WL?
…b?
Ó
Î Š«Ë …d?
Î © Ê«Ëd® r?
] C?UÐ Î U? d?] × Ád?Ô š¬ ÊU ˨
Ô Ý« œ—Ë
Ó ≠±
ôË©‰«®‡Ð ÎU? d?] F f?
] JË ¨l?
Ó O? t½√] rž—
Ó Ád?Ô š¬ ÊÚu?
Ò M?¹ r r?
Ó Ýô« «c¼ s?
Ô d« q?ŽU?H« r?
Ô JŠË
ÆU UC
Î Ô
 ∫
Ádš¬
b?
Î ÐÓ UMFÚÓ{Ë uË
] Í√®Æ
Ó UMKÚI
Ô ‰U¦L« q?O³Ý vKŽ©bL×® rÝ«
Ó Ê√
Ú
Ï L× V
Ó ×
Ó tM ôb
ULO UNÔ×O{uð wðQOÝ w²«¨ ·Úd]B« s WŽuMLL« ¡ULÝ_« s©Ê«Ëd® ÔrÝ« ^bF¹Ë© ÊuM]Ô¹
Æ…d J« sŽ U{
Î uÓŽ WײHUÐ d−ð˨
ÊÔuMð
¡ULÝ√
w¼Ë ¨bFÐ
Ï
^
] ô WÐdF
Ï

©bFÝ√
‰U
¨b?
Ádš¬
W?Ô dŠ X½U ˨ «d
Ô
Ô FÝ√ ‰U
® sOðÚd
Ò WÓLC«
]
Ò lЗ√
Ó ©bFÝ√® rÝ«
Ô œ—Ë
Ó ≠≤
UM¼ l d«


rJŠË¨s
O²U׫
w ‰U

Ó qFHK

ÏqŽU UM¼ u¼Ë
ÔWöŽË ¨ÆÆÆ UM ÚdŽ
Ó UL qŽUH«
Ô
Ú
Æ©Ê«Ëd® q¦ ·d]B« s ŸuML
t½_
ÊuM¹
] rÝô«
Ï
Ô
] rË
Ú ¨ÆÆÆ
© bFÝ√
tłË vKŽ®Ë©bFÝ√
Ê«Ëd
V×®
sO²UŠ
w WײHUÐ U
Î d×
Ádš¬
Ô
Ó
Ó
Ó
Ú
]
Ô ¡UłË
t?³?B½ W?Ô ö?ŽË¨V?BM?] « t?Ð ‰u?F?H?L« r?
Ô J?ŠË¨©t?Ð ‰u?F?H?®vË_« …d?] L?« w? t²?Ô H?OþËË
t?O≈ ·U?CL« Ôr?J?ŠË¨t?O≈ Ï·U?C? ©b?F?Ý√® WHOþu ©Ób?F?Ý√ t?łË v?KŽ® w UÒ√ÆW?×?²H«
W??L? K? w? d?=−?« ÔW??ö??Ž X?½U? Ús??J?˨…d? ?J?« w?¼ d?= ?−?K? ÔW??O?] K?_« ÔW??ö?F?«Ë¨d?Ò ?−?«
Æ·dB« s ŸuML
rÝô«
]Ê_ ªWײH«©bFÝ√®
Ï
Ó
∫ WOðü« —uÓ^B« vKŽ Ì «d
Ò lЗ√
Ó © Ê«—eO« uÐ√® rÝ«
Ô œ—Ë
Ó ≠≥
©Ê«—eO« wÐ√ l® Ê«—eO« wÐ√ ≠√
©Ê«—eO« UÐ√ «błu ®Ê«—eO« UÐ√ ≠»
©Ê«—eO« uÐ√ —«œ√¨Ê«—eO« uÐ√ l —®Ê«—eO« uÐ√ ≠Ã
u¼Ë¨ »uBM ·dþ
UM¼©l® Ê_
Ï
] ªtO≈ ·UC wÐ√ WHOþË © wÐ√ l® ‰Ë_« l{uL« w


u¼Ë¨W L«
¡ULÝ_«
s t½_ ª¡UO« Ádł
¨—Ëd− tO≈ ·UC
wÐ√Ë ¨·UC
Ô
Ï
= WöŽË

Æ…d J« Ádł
¨—Ëd−
tO≈ ·UC
Ê«—eO«Ë ¨·UC
Ô
Ï
Ï
= WöŽË
Ï
VBM«
M«

rJŠË¨
tРωuFH ©UÐ√® WHOþË
w½U¦« l{uL« w Ë
] WöŽË¨VB
Ô
] tÐ ‰uFHL«
Ô
Ô
t?O≈ ·U?
Ï C? ∫Ê«—eO«Ë¨·U?
Ï C? u?¼Ë¨ W L« ¡U?L?Ý_« s ©»√® Ê_
Ò ªn?_« UM¼
Æ—Ëd−

r?
ÔW?öŽË¨UM dŽ UL l?
Ô d« qŽUH«
Ô JŠË¨ q?ŽU w¼ © uÐ√® WHOþË YU¦« l?{uL« w Ë

ÆW L« ¡ULÝ_« s t½_
] ªË«u« UM¼ tF —
·UC w¼ ©wÐ√® ÔW?H?OþË Ë¨©fO
wÐ√ l®vË_« sOðd
= M« w ©Ìf?O
uÐ√® rÝ«
Ú h
Ô œ—Ë
Ó ≠¥
Ì
Ì
‚—U
l
]Ê≈ –≈¨©fO
® w jO Ð
Ó ¨ÁUM×]{Ë b
˨ Ê«—eO« wÐ√ l tLJ× tLJŠË¨tO≈
Ô
Æ©‰« ®‡Ð ·
«c¼ Ê_
Ï dF
] ÊÚuM¹
Ô M¹] UL rÝô«
] ª©ÌfO
® Êu]MÓÔ Ádš¬
] t½_
Ò rK ©Ê«—eO«® U√
Ò ¨Êu
Ó
Ó
UM¼ l d«


rJŠË¨
ÏqŽU wN ©fO
uÐ√® w ©uÐ√® ÔWHOþË U√Ë
ÔWöŽË¨ ÆÆÆÆÆÆ qŽUH«
Ô
Ò
ÆË«u«

d³«
rJŠË©‚UHðô«®
√b²³LK d³š
 œ—Ë
= M« w UNÔ²HOþË˨ …bŠ«Ë …Îd
Ô
Ú
Ô
Ï h
] © uš√® WLK

 WöŽË¨
Æ W L« ¡ULÝ_«
s©uš√® WLK
Ê_
l d«
Ó
] ªË«u« UNF —
Ô
Ô

rJŠË¨‰UŠ
h
® WLK ≠µ
ÔWöŽË¨VBM«
] ‰U׫
= M« w UNÔ²HOþËË vM¦ w¼ ©s¹dšQ²
Ô
Ú
¨tO³Oł
OÚ]H ∫wN =hM« w Ô…UM¦ÒL«
Ú ¨t¹dBš¨t
Ó
Ô Ô ULKJ« U√Ë
Ò ÆvÒM¦ t]½_ ª¡UO« t³B½
¨VBM«
tÐ ‰uFHL«

rJŠË
¨ tРωuFH ©tOH
¨sOðuDš
] ® WLK WHOþËË ¨sO²¾ODÐ
Ô
Ô
Ú
Ú
t½_
Ò ª©tOH ≠sOH ® vM¦L«
Ò dš¬ s ÊuM«
Ò X cŠ b
Ë ¨¡UO« vM¦L«
Ò VB½ WöŽË
Ô
ÆnO{√
WöŽË
¨—Ëd−
rݫ
y
d>ł ·d×Ð ULNM yq XI³Ý ©t¹dBš≠t
O³Oł
Ô
Ï
Ï ULNM qJ ¨
Ú
Ú ® U²LK Ë
t³B½ WöŽ
ÆÁd=ł WöŽË
Ô
¹Ë¨¡UO«
Ád=ł
Ô
Ô
Ú ËU ð b
tÒ½√ vÒM¦L« w kŠö
Ô
W?Ô öŽË¨VB
M«

rJŠË¨
oKD
ωuFH UN²HOþu
©sOðuDš
® WLK
U√
] oKDL« ‰uFHL«
Ï
Ô
Ô
Ô
Ô
Ú
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tÒ½_ª ¡UO« UM¼ t³B½
ÊU? UL?
Ó J?¹ Ê√
Ú t?L?J?×? ¨»uBM Ìr?Ýô X?F½©s?O?Ú ²?¾?ODЮ W?L?K W?Ô H?OþËË
Ò ˨ ÎU?Ðu?BM Êu?
∫‰uI½ UM½S ÎUŽu d vM¦L«
Ò ¡Uł «–≈Ë ¨ÆÆÆÆ w¼ t³B½ WöŽ ÊS ¨ vM¦
Ò »uBML«
Ô
π


∫Ê«d{UŠË¨vM¦
WöŽË
¨Ÿu d Ï√b²³ ∫ÊU³UD« ÆÊ«d{UŠ ÊU³UD«
Ò t½_ ªn_« tF —
Ô
ÆvÒM¦ t½_ ªn_« tF — ÔWöŽË ¨Ÿu d
d³š
Ï
Ï
Ì
rÝô
> dš¬
 ÔW? dŠ ©‰UŽË¨
Ì
Ì
“«u®
U²LK ≠∂
ÏXF½ UNÔ²HOþu ©Ì“«u?® U√¨d J« s¹uMð ULNM q
WöŽ
Ì
Ì
Ó
]sJË ¨©Ì uBЮ —Ëd− rÝô
ÏXF½ wN ©‰UŽ®
ÓWLK pc Ë ¨©Ÿ—Uý® —Ëd−
> d?š¬ s U Ëc×
Î
ÎU? d?Š „UM¼ Ê≈ –≈¨ s¹uM]²?« X? O sOLÝô«
s¹c?
ÔÊu?J?ð ULNM q
Ú
Ú ¼ dł
=
¡U?LÝ_« s ŸuM«
·c×ð
«c¼ ]s?JË ¨©wUŽË Í“«u® Ôq?_U ¨»«dŽù« ÔW?öŽ tOKŽ
Ô
Ó
XMJݨ
Ì ÏXOÐ «c¼® Î…dJ½ ÊU Ê≈ VBM« WUŠ w X³
‰UŽ
Ô
Ô ¦ÚÓð˨d−«Ë l d« w²UŠ w ÁƒU¹


 ôU?׫ w ÁƒU¹ X³¦ðË ¨©UOUŽ
Î dF
U
WOЫdŽù«
Î
ÎU²OÐ XOMШ‰UŽ
Ì ÌXOÐ w
] Ô ÊU Ê≈ Àö¦«
ÆWuIML« ¡ULÝ_UÐ ¡ULÝ_« s ŸuM«
«c¼ vL ¹Ë
¨©‰«® ‡Ð Ë√ W U{ùUÐ
Ô
Ò
∫ sOðd
 œ—Ë
≠∑
Ô
Ú
Ú © «uDš® WLK
Æ …d J« U¼d=ł ÔWöŽË ¨…—Ëd− wN ¨d>ł ·d×Ð X
Ú IÓ³Ý©
Ô  «uDš s® ≠±
Ï√b²³ wN ¨© …dO¦ UM²KŠ—  «uDš® WOLÝ«
WÏKÓLÚł
®≠≤
Ï
Ô
Ô UNÐ XzÓbÐÔ ©WKŠd«  «uD
 ½RL«


Y

lL−Ð
¡ULÝ_«
s ŸuM«
«c¼ vL
WöŽË
¨Ÿu d
]
Ô
Ô
Ò ¹Ë
Ô ¨WLC« tF —
ÆrU «

¨d−« UNLJ×
¨d>ł ·d×Ð
X
©v?N²M® WLK
≠∏
Ú I?Ó³Ý
Ú
Ô
Ô
Ô b
Ë© vN²M w ® …bŠ«Ë …d
]  œ—Ë

WÓ¹√Ò Ôq?³?Ið ô n?
W?Ó ö?Ž s?
Ô _«Ë¨ n?_« U¼d?Ó š√ Ê_
] ¨U?¼d?š¬ v?KŽ d?Ô N?Eð ô »«dŽù«
] JË
s Í√
y Ádš¬ vKŽ d?Ô NEð ô˨…—uBIL« ¡ULÝ_UÐ ¡ULÝ_« s Ÿu?
Ô M« «c¼ vL
Ò ¹Ë¨W dŠ
Ô
Æ »«dŽù«  UöŽ
 rJŠË
d³š
¨©ÊuI «u r²½√® √b²³LK d³š
…bŠ«Ë …d
©ÊuI «u® WLK
Ô
Ú
Ô ≠π
Ô
Ï UN²HOþË˨
]  œ—Ë
ÆrUÝ
dÌ c
] lLł
ÓWLKJ« Ác¼ ]Ê_ ªË«u« w¼ l Úd«
Ï
Ô
] ÔWöŽ X½U b
Ë ÆÆÆÆÆÆ √b²³L«
∫sÚO Oz— sÚOKUŽ vKŽ n
Ô ]
u²ð »«dŽù« WöŽ
Ó
]Ê√ UMEŠô b
Ë
ÆWKL−« w WLKJ« WHOþË ≠±
ÆUN²GO Ë√ WLKJ« W¾O¼ ≠≤
∫wðü« ‰Ëb−« w UL p–Ë
±∞

tLJŠ

t²HOþË

rÝô«

WLC«

Ÿu d

qŽU

bFÝ√
‰U

Ô

WײH«

»uBM

tÐ ‰uFH

Ë«u«

Ÿu d

qŽU

Ê«—eO« uÐ√ l —

n_«

»uBM

tÐ ‰uFH

Ê«—eO« UÐ√ «błu

¡UO«

—Ëd−

tO≈ ·UC

Ê«—eO« wÐ√ l

WLC«

Ÿu d

√b²³

 «uD
Ô

…d J«

—Ëd−

tЫdŽ≈ WöŽ

dł ·d×Ð —Ëd−

bFÝ√
Ê«Ëd V×
Ó

 «uDš s


X½U ULK
w »«dŽù«
WöŽ
XHK²š«
bI
Ô
Ú
Ò ¨UN²HOþu ÎUF³ð Èdš√ v≈ ÌW?KLł s ©bFÝ√®
Ó
ÔW?öŽ X½U ˨ X?
Ú ³ÓBÔ½ t?Ð Îôu?FH ÚX?½U UL˨WL?
Ú FÓ —Ô Îö?ŽU
] C?« UNF — ÔW?ö?Ž X½U Ë ¨ X
tłË vKŽ® pc WײH« Ádł WöŽ  ¡Uł qFH« Ê“Ë vKŽ rÝô«
«c¼ Ê_Ë
] Æ WײH« UN³B½
Ó
r=C« s¹uMð
Ádš¬
 W dŠ
X½UJ Îö¦ ©bL×® dš¬ u×½ vKŽ rÝô«

WGO
 ¡Uł uË ¨©bFÝ√
Ó
Ô
Ô
Ó
‰U?
® ∫d?−?« W?U?Š w? d? ?J?« s?
Ó ¹u?M?ðË ¨V?B?M?« W? U?Š w? `?²?H?« s?
Ó ¹u?M?ð˨l? d?« W?U?Š w?
Æ ©ÌbL× tłË vKŽ¨Î«bL× Ê«Ëd VרbL×
Ï
Îôu?FH˨ Îö?ŽU ¡U− ¨ h
= M« w ÌW?¹u×½ n?
Ó zUþË ÀöŁ ]q?²?Š« bI ©Ê«—eO« uÐ√® U√Ë
w © Ê«—eO« uÐ√ l —® w Ê«—eO« uÐ√Ë © bFÝ√ ‰U
® w bFÝ√ oHð« bI ¨ tO≈ ÎU UC Ë ¨tÐ

> WGO ·ö²šô ÚXHK²š« »«dŽù«
ÔWLKJ ¨ ULNM q
ÓWöŽ ]sJ˨ qŽU ULNM qJ WHOþu«
t?F — ÔW?öŽ ÔÊu?Jð ¡U?L?Ý_« s Ÿu?
Ô M?« «c?¼Ë¨ W L« ¡U?L?Ý_« s? © Ê«—e?O?« uÐ√® w uÐ√
Ì
Ì◊ËdAШ¡UO« Ád=ł WöŽË¨n_«

Æ bFÐ ULO UNËUM²MÝ WUš
t³B½
WöŽË¨Ë«u«
Ô
Ô
u UN]MJ˨…d J« U¼d=ł ÔWöŽ X½U ˨WLC«
UNF — ÔWöŽ X½U bI © «uDš® ÔWLK U√
]
W??Q?? ? L?« =q??Š  «u??D?š ]Ê≈∫u??×?½ ÎU??C? ¹√ Ó…d?? ? J? « U?N?³??B? ½ ÔW??ö??Ž X??½U?J? ÎW??Ðu??B? M?  ¡U?ł
Ì ½R
Y?
Ï W?³ðd
] l?
] r?Ý« UM¼ © «u?Dš®‡ Æ
Ï
Ò
Ô Lł t½_ ª…d J« t?³B½ W?Ô öŽË¨ »uBM Ê≈
Ó W×{«ËË
ÆrUÝ
Ï
±±

 uKL«
WLKJ« WHOþË
 Ó ‰Ëb−« Ô√dI½ `O{uÚ]²« s b¹eLË
∫UNЫdŽ≈ ÓWöŽË ¨W½
ÔkŠö½Ë ¨w
Ì
Ó
]
Ó ðü«
d−« ·d×Ð —Ëd−

©»uBM® tÐ ‰uFH

©Ÿu d® qŽU

Ì
bL×LÐ
 —d

Î
«bL×
X¹√—

bL×
dCŠ
Ï

bLŠQÐ
 —d
Ó

bLŠ√
X¹√—
Ó

bLŠ√
dCŠ
Ô

vHDBLÐ  —d

vHDB X¹√—

vHDB dCŠ


rKFLUÐ
 —d

rKFL«
X¹√—
Ó

rKFL«
dCŠ
Ô


sOLKFLUÐ
 —d

sOÚLKFL«
X¹√—
Ó


ÊULKFL«
dCŠ

sOL
Ò
 —d
Ó KFLUÐ

sOL
Ò
X¹√—
Ó KFL«

ÊuLKFL
« dCŠ
Ó

 KFLUÐ
 UL
Ò
 —d

  ULKFL«
Ò
X¹√—

 ULKFL«
 dCŠ
Ô

WO½ULŁ w UNЫdŽ≈
 UöŽ o

∫wðü« u×M« vKŽ w¼Ë ¨Ÿ«u½√
Ì
sJ1Ë
Ó ÚËÓ ¡ULÝ_« dBŠ
Ô
Ô
Æ ÆÆÆ…d−ý¨sÞ˨ bL×∫dšü« `O×B«
·ËdBL«
»dFL«
rÝô«
≠±
Ô
Ô
Ô
Ô

ÆvHA² ¨vHDB∫©—uBIL« rÝô«®W“ö« n_UÐ
Âu²L«
rÝô«
≠≤
Ô
Ô
Ì
Ì÷U
©’uIML« rÝô«®W“ô b> ¡UOÐ Âu²L«
Æ ÆÆÆ“«u¨
Ì
Ì
‰UŽ¨
÷U¨
rÝô« ≠≥
Ô
Æ ÆÆÆ×uł¨WLÞU ¨bFÝ√¨Ê«Ëd ∫·dÚ]B« s ŸuMLL«
»dFL«
rÝô«
≠¥
Ô
Ô
Ô
Æ©WUš ◊ËdAЮ Ë–¨u ¨rŠ¨Œ√¨»√ ∫W L«
¡ULÝ_«
≠µ
Ô
Ô
Æ ÆÆÆÊU²¹«Ë—¨ÊUÐU² ¨ÊU²³UÞ¨ÊU³UÞ¨ÊUH
Ò ¨ÊUðuDš∫vM¦L«
Ò ≠∂
Æ ÆÆÆÊuF «b¨ÊuI «u¨ÊuLKFL«∫rU « d cL« lLł
≠∑
Ô
 ½RL«
Æ ÆÆÆ U³ł«Ë¨ UF «b¨ ULKF¨ «uDš∫ rU « Y
lLł
≠∏
]
Ô

±≤

Z²M²Ý√

»«dŽ≈ w d=ŁRð w²« WÔ¹u
∫wðü« u×M« vKŽ rÝô«

Ô
] ×M«
Ú nzUþu«
rÝô« dł  ôUŠ

∫dł ·d×Ð ‚u³ L«≠±

rÝô« VB½  ôUŠ

dŽUA« vI√∫tÐ ‰uFHL« ≠±

ÆÀœU׫ w ÊöHÞ VO√
Ó
…d−ý ô ∫ tO≈ Ô·UCL« ≠≤

rÝô« l —  ôUŠ

dŽUA«
vI√∫ qŽUH«≠±
Ô

Æ…dŁ=RÔ …bOB

Î

Æ…dŁ=RÔ …bOB

vI√∫oKDL« ‰uFHL« ≠≤

VO
Ô√∫qŽUH« VzU½≠≤
Ó

ÆUM²I¹bŠ w ‰UIðdÐ
Ì
Æ «dŁR
Î
¡UI≈
…bOBI« dŽUA«
Î

ÆÀœU׫ w ÊöHÞ

UL rÝô lÐU²«≠

Ô
w ÊöHÞ VO√∫o³Ý

∫tKł_ ‰uFHL« ≠≥

Æ ‰Už
Ì sÞu«∫√b²³L«≠

Ô
˚

ÆŸËdL
= « ÀœU׫
˝

d−« »U³Ý√ XFL²ł« b
Ë
©±π∫ …dI³«®

ÆWKL ³« w WŁö¦«
 u×∫tF ‰uFHL« ≠¥
¨¡U³UÐ —Ëd− ∫©rÝ«®WLKJ
Ô

Æd−H« Ê«–√Ë
Ó

kH˨…d J« Ád=ł WöŽË

©·dE«®tO ‰uFHL«≠µ

tO≈ ·UC
∫©tK«®Wö−«
Ï

bMŽ
WŽU «
wI²ÓKÚ½Ó
Ó
Ó
Ó …dýUF«

Ád=ł WöŽË¨
—Ëd−
Ô
Ï

ÆbUš
Ì

ÏXF½ ∫©sLŠd«®Ë¨…d J«
Ád=ł WöŽË
¨—Ëd−
Ô
Ï
Æ…d J«

s×½∫√b²³L« d³š ≠¥
ÆÊËbU
ÊU ∫UNð«uš√Ë ÊU rÝ«≠µ
Æ«dÞU
Î
u−«
^
WKUF« ·Ëd׫ rÝ«≠∂

œUŽ ∫©U½UOŠ√® vM¦² L«≠
Ô ∂
bL× U ∫fO qLŽ
ÆÓnÝu¹ ô≈ œuM−«
Ô
ÆU³zUž
Î

Ì ÏXF½ ∫©rOŠd«®Ë
ÊUŁ
…d J« Ád=ł WöŽË¨—Ëd−
Ï
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
±≥

ÔÊ«Ëd wI∫‰U׫≠∑
ÆÎUL ²³ tI¹b
Ó

œU ∫UNð«ušÓ√Ë œU rÝ«≠∑
ÆôuÝ— ÓÊuJ¹ Ê√ rKFL«
Ô

s¹dAŽ X¹d²ý«∫eOOL²« ≠∏
ÆUÐU²
Î

UNð«uš√Ë Ê≈
Ò d³š ≠∏
˚
˝

ÊU ∫UNð«uš√Ë ÊU d³š≠π
Æ«dÞU
Î
u−«
^

©µ≤∫‰UH½_«®

ô∫fM−K WO UM« ô d³š≠π

WKUF« ·Ëd׫ d³š ≠±∞
bL×
U∫fO qLŽ
Ï

ÆbÏK
] ÊU ½≈
Ó
UL rÝô lÐU²«≠±∞

ÆU³zUž
Î
dO³J«
dŽUA«
vI√∫ÂbIð
Ô
Ô
]
ÊuJ¹® UNð«uš√Ë œU d³š≠±±

Æ…dŁ=RÔ …bOB

Î

q× w WOKF WKLł
©VB½
˝

˚

©≤∞∫…dI³«®

∫UNð«uš√Ë Ê≈ rÝ«≠±≤
˚
©µ≤∫‰UH½_«®

˝

ô∫fM−K WO UM« ô rÝ«≠±≥
ÆUM²I¹bŠ w ‰UIðdÐ
Ì
…d−ý
Ó
UL
Ì
lÐU²«
≠±¥
Ò rÝô
Ô
…bOB

dŽUA«
vI√∫o³Ý
Î
Ô
Æ …dŁR
Î
∫ ôUŠ w ÈœUML«≠±µ
ÆÂbI
Ò ðÓ tK« b³Ž
Ó U¹
∫ Wþu×K
ÆÎU¹u×½ tÐ oKF²¹ UL dO¦JÐ WÞUŠù« v≈ ÍœRð tЫdŽ≈ WöŽË rÝô« WHOþË W dF Ê≈
±¥

»«dŽ≈ ÖUL½
∫wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ
Ô √Ó
˚∫vUFð ‰U
≠√
©µ∏∫ ¡U M«®

˝

Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
WײH«
t³B½ WöŽË
¨»uBM Ê≈
Ô
kH∫tK«
Ô
Ô
Ô
] rݫ
Ô Wö−«
ÆrUÝ Y½R lLł tÒ½_ ªÔ…d J« t³B½ ÔWöŽË ¨»uBM tÐ ‰uFH ∫ U½U_«

Æ ·UC u¼Ë ¨…d¼UE« WײH«
t³B½
Ô
ÔWöŽË ¨»uBM ÊUJ ·dþ ∫s
Ó OÐÚ
Æ…d¼UE« …d J«
Ád=ł WöŽË
¨—Ëd− tO≈ ·UC∫

”UM«
Ô
Ô
Ï

…d J«
Ád=ł WöŽË
¨¡U³UÐ —Ëd−
rݫ
d>ł ·dŠ∫¡U³«∫
‰bFUÐ
Ô
Ô
Ô
Ï
Ï ∫Ô‰bF«Ë¨d J« vKŽ wM³
y
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô

ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
WײH«
t³B½
Î
Ô
Ô
ÔWöŽË¨»uBM ÊU d³š∫UFOLÝ
∫ w
uý bLŠ√ ‰U
≠»
ÂdÔ׫
Ú Ó_« w wœ pHÝ
Ó
]
q‡‡Š√
Ô d‡NÔý
rKÔðÓ r‡
Ó ]Hý u‡‡
Ú ÓË ‰cÔFÚðÓ r‡
Ú Ó bÔł
Ú u«
Ó p

rKÓF«Ë
Ó ÊU³« sOÐÚ ŸUI« vKŽ r‡‡‡‡‡¹—
Ï

 HÚŠ w „UMCÔ  
r‡MÓ Ó ÈuN«
Ó dÚNÓÝ
Ó k
Ú √Ó
Âb‡‡‡
Ó ]M« …d³ŽÓ t‡‡‡¹b¹
Ú s‡‡‡‡OÐ Xb‡‡

Ò

ΫbÐ√ ÈuN« X
Ò fŽU½

Ó
Ú–Ô ô ·dÚD«
Ó
ÌW×U‡‡‡BÐ Èu‡‡‡Ið Ë– Âb‡‡‡Ið
ÊÚ≈Ë

ÓÒ

rÓd«
Î
X‡‡
Ó OÚOŠ√
Ó ½√Ë
Ú
Ò s‡‡ ôU‡‡‡‡Oł√
Ó X

t ÂU‡‡‡I
U²ÎO
Ó
Ú U‡‡Žœ v OŽ „u‡‡‡š√

—ÏbÓÓ
Èu‡‡‡N«Ë Á«u‡‡‡¼
w wLzô U¹
Ô

dNý_« w wœ pHÝ qŠ√®WKLł Ád³š¨ …d¼UE« WLC«
tF — WöŽË
¨Ÿu d √b²³∫r¹—
Ô
Ô
©Âd׫
U¼—uNþ s lM ¨Ádš¬ vKŽ …—bIL«
…d J« Ád=ł WöŽË ¨wHÐ —Ëd− rÝ«∫ Èu¼∫Á«u¼
Ò
ÆtO≈ ·UC d=ł Òq× w wM³ qBÒ² dOL{ ∫¡UN«Ë ¨·UC u¼Ë ¨—cF²«
^

Æ —cF²« U¼—uNþ s lM ¨Ádš¬ vKŽ …—bIL«
WÔLC«
tF —
WöŽË
¨Ÿu d √b²³ ÈuN«∫ÈuN«
Ô
]
]
Æ—c^F²« U¼—uNþ s lM¨…—bI
t³B½ WöŽË
¨»uBM tÐ ‰uFH©ÈuN« X
–ô®∫ÈuN«
Ï
Ô
Ò Wײ

±µ

Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE« ÔWײH« t³B½ ÔWöŽË ¨»uBM ÊU“ ·dþ ∫«bÐ√
Î
Æ ·UC u¼Ë¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
…d J«
Ád=ł WöŽË
¨©w ® ‡Ð—Ëd− rÝ«∫ kHŠ
Ô
Ô
Ô
Æ —cF²« U¼—uNþ s lM ¨…—
Ád=ł WöŽË
¨—Ëd− tO≈ ·UC∫ ÈuN«
Ï bI
Ï
Ô
] …d
Æ W L« ¡ULÝ_« s t½_ ªË«u« tF — WöŽË ¨Ÿu d qŽU ∫ Ë–
Æ ·UC u¼Ë ¨vÒM¦ t½_ ª¡UO« Ádł
Ò WöŽË ¨—Ëd− tO≈ ·UC∫Íb¹ ∫ t¹b¹
Æ tO≈ ·UC d=ł q× w wM³ qB²
Ò dOL{∫ ¡UN«
¨·UC u¼Ë ¨W L« ¡ULÝ_« s t½_ ªË«u« tF — WöŽË ¨Ÿu d √b²³∫uš√ ∫ „uš√
ÆtO≈ ·UC d=ł q× w wM³ qB² dOL{∫·UJ«Ë

 U³¹—bð
©±® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO WÐdF*« ¡ULÝ_« sOŽ√
Ò
ÆQD« „«uý√ vKŽ Âu]M« s ÔqC √ »«uB« qO³Ý w …U½UFL«
Ó
]Ê≈ ≠√
Ì
ÆU¦¹—
Î V
»
Ô NÓðÓ WK−Ž
ÓÒ —Ô ≠»
Æ —cÓ׫ vðRÚÔ¹ tMQ
Ú  ≠Ã
Ó s
Æb −K wł—U«
ÍuO׫
¡U J«
u¼ bÔKÚ−« ≠œ
^
^
Ô
Æd³Ú]B« rz«eFÐ Òô≈ d¼b«
lÔ ÓbÚÔð ô ≠‡¼
Ò Vz«u½
Ô

©≤®V¹—bð
∫ UNÔD³{√Ë ¨UN½UJ …—uB;«
WLKJ«
l{√
Ó
Ó
Ô rŁ ¨Òjš UN²% w²« ÓWLKJ« j³{√Ë ¨√d√
W¹ƒ— sŽ l¹cL« sÓKŽ√ ≠√
ÆÊUC—

‰ö¼
Ó
W¹ƒ— sŽ ÔsKF¹Ô l¹cL« ÔXFLÝ
ÆÓÊUC— ‰ö¼

≠» w{UI«
Ú
W¹ƒ— sŽ sKF
ÆÊUC—

‰ö¼
≠Ã
Ó
Ô ¹Ô l¹cL« v≈ X
Ô FL²Ý«
Ú
ÆWÝ—bL« w UÎOKŽ
Ó ¹√—≠√
Ò X
Ú
ÆWÝ—bL« v≈ wKŽ
Ó Š≠»
wKŽ uÐ√
Ò dC
Ó
Æ WÝ—bL« w wKŽ
Ô LÚÓÒKÝ ≠Ã
Ò vKŽ X
±∂

Ì
d²Ð
ÆWKŠ

…ÓœuŽ
≠√
^ ¡U M« dE²Mð
Ú d
= « s ‰UHÞ_«
Ó V
Ô
ÆWKŠd=« s ‰UHÞ_«

…ÓœuŽ
¡U M« Ê≈
^ ÊÓdE²M¹
] ≠»  ULKFL«
Ó V
d²Ð
Ú
Ì ^
d²Ð ÓÊdÚE²M¹ ¡U =MUÐ Ô —Úd
ÆWKŠd=« s ‰UHÞ_«

Ó…œuŽ V
Ó ≠Ã
ÆV²ÔJ«
Ô ÷dFÚÓ v≈ Ì…—U¹eÐ
WLÞU Ë dO³Ž XU
≠√
Ú
Ó
ÆV²ÔJ«
Ô ÷dFÚÓ w WLÞU Ë dO³Ž X
ÊU²³UD«
Ó ¹√—≠»
Ú
 dFÚÓ w WLÞU Ë dO³FÐ  —ÚdÓ≠Ã
Æ V²ÔJ«
Ô ÷
Ó

©≥® V¹—bð
◊uDš UN²% w²« ¡ULÝ_« w ©—Ëd− ¨»uBM ¨Ÿud® »«dŽù« ŸÓuÚ½Ó sÔOŽ√
Ò
∫wðü« ‰U¦*« w UL Íd²œ w UNK−Ý√Ë
¨wðQ¹ ULO
Ò
Æ…u

] ÂöŽù« `³√ bI ∫‰U¦

V³ «

WöF« —Ëd− »uBM Ÿu d

rÝô«

`³√ rÝ« t½_ WLC«

ÂöŽù«

`³√ d³š t½_ WײH«

…u

Î
∫ «—U³F«
Æ ôUBðô«
U½dBŽ≠
±
Ò …—uŁ dBŽ
Ô
Ô

ÆtNłË w ¡U
Ó NłË ¡U
Ú Ó bÓMÚŽ p
Ó Ôð Ê√ „U¹≈ ≠≤
Ó ôs
Ó o¹d
ÆdJ^AUÐ p½U 
Ú DÔOKÓ Ó …Q UJL«
Ô q
Ú dÓB

Ò «–≈ ≠≥
Ô sŽ „«b¹  
ÆfHÚ]M« U{— U{d=« ≠¥
…UO× «bł
 U½udN« ¡U
Æ Áu=L½Ë ÊU ½ù«

Î W¹—ËdC«
œb
Ó
Ô “ÔdHÚÔð ≠µ
Ô LB«
Ò
Ô G«
±∑

¨‚öÞù« vKŽ t ‰
Ì bF

Ó bF

 «¡UBŠ≈
Ï
Ï
ÚXHA ≠∂
ÓÒ vKŽ√ ÚXGKÐ sOO½UÐUO« —ULŽ√
] Ê√ WOLÝ—
Æ«dLÔŽÔ dA³«

Ó
‰uÞ√
 U
X
Ô O½UÐUO«
Ú ×³√Ë
Ò
Ó

©¥® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO jš t²% U Íd²œ w »dŽ√
Ô
˚∫vUFð ‰U
≠√

˝
©∂∏ ∫WÐu²«®

t L² tK« qO³Ý w Ìb³Ž UbÓÓ
 d?Ò ³ž« U® ≠rKÝË tOKŽ tK« vK ≠ tK« Ô‰uÝ— ‰U
≠»
©—UM«

©Í—U³« Á«Ë—®

Æ W¹dA³«
…UO×K Ë>bŽ ÈbŽ√ Ô÷dL« ≠Ã
Ò
Ætù« ^qþ —uÔMU
 M«
—u
Ò —u
Ò v≈ qOLł »cŽ
Ò —uM« v≈≠œ
Ï
Ô MU
©f½uðØwÐUA« rÝUI« uÐ√®

 UB
UM« ÍbŁ
] «uFCð—« «–≈

ωUL ‰UHÞ_ vłd¹Ô q¼Ë≠‡¼

©‚«dF«Øw Ud« ·ËdF®

Æ tÐ jO×¹ U qJÐ ÌŸ«Ë VFA« ≠Ë
w?M?K?L?×?ð ëu?_« s? —U?×?Ð vKŽ
s?¼u?«Ë ”R?³?« Õ«d?ł UN²KŽ b
Ë

WK¾Ý√
sOF« w È—√ wU ”b
U¹≠“
Î

W³ŠUý tłu«  UL

È—√ wU

s?×?L?« l?A?Ð√ U?NOKŽ ÊUe« V?
Ò 

W?? Ðd?? ð√Ë —U?? −? Š√ „—u??Ý ‚u?? Ë

w??½d??J? M?ð ÂU?¹_« v?łœ l?
Ú ?Ó U??N?½√ Â√

w??M? d??F? ð√ Í—œ√ ôË U?N?O?≈ u?½—√

©sOD K ØwMOÝUO« Ê«dLŽ®

±∏

w »«dŽù«  UöŽ
…œËbL*«Ë W×O×B« ¡ULÝ_«

≤∞
”—b«

∫wðQ¹ ULO W½uK*«
Ô
]  ULKJ« dš«Ë√ vKŽ »«dŽù«  UöŽ ÔkŠô√Ë ¨√d√
uÐ√˨ tÐU³ý ÂU¹√ Èd Ú– bOF²¹
tÐU×√ sÌ dHÓÓ½ sOÐ ≠rKÝË tOKŽ tK« vK≠vHDBL« fKł
Ô
Ó
s
Î
= mÌB?
qJÐ
dJÚÐÓ
Ó ÐÚ f
ÔX?∫≠rKÝË tOKŽ tÒK« vÒK?≠‰UI
¨vHDBLK tÝ«uŠ
Ú Ô o¹bB«
] Ô UOÝU½
=
Ò
Ì Ô u¼Ë
w½≈∫dJÐ uÐ√ ‰UI
¨t
Ó
EHŠ√
Ô
wM³Š√
U U¦¹bŠ
Î
Àb×ð

w
öLł j²L
Ô
] b ˨ÿUJŽ ‚uÝ
Ó …bŽUÝ
Ó
∫‰U ÔYOŠ tO≈ UOG
Î B
p– «d{UŠ
Î
XM
bI
¨tK« Ó‰uÝ— U¹ tEHŠ√
Ô
Ú Ô XM ˨ ÂuO«
Ô
Ó
Ì  ¬
Ì u¼ U q ˨
¨*ëœ
Ì qO¨
Ï  ¬
^
 U
 U
”UM« UN¹√
Ó s˨  U Ó‘UŽ s¨«uŽË «uFLÝ«¨
Ó
”U?M« Ô‰UÐ U¨Î«d?³FÓ ÷—_« w
]Ê≈Ë ¨«d?
Î ³ÓÓ? ¡UL« w
Ê≈¨
**ÃUÝ
Ì
—U?
] Ìëd?Ð√  «–
Ô ¡ULÝ˨
Ï
Ï N½Ë
 ]Ê≈ ∫tO
rÓÚŁ≈ ô UL
tK
Î Ó tKUÐ f
y Ô rÔIÚ¹ø
Ô «u?UM
«u dð Â√¨ «uU Q
«u{—ÓÓ√ øÊuFłd¹ ôË Êu³¼c¹
 s
Æ tOKŽ r²½√
Î
Ô Íc« rJÔM¹œ
Ú  ÔqC
√Ë ¨rJ v{—√ u¼ UM¹œ
©bUš bL× bUš¨ ‰uÝd« ¡UHKš ®

WK¾Ý√
∫ wðQ¹ UL q sŽ ©ô® Ë√ ©rF½®‡Ð VOł√
Ô
©

® tÐU³ý ÂU¹√
≠r]KÝË tOKŽ tK«
Ô
fKł
≠±
Ó dÔ] c²¹ ÁbŠË
Ó
Ô vÒK≠ tK« ‰uÝ—
Ó

©

® »UD«
Ò

tOKŽ tK« vK≠ ‰uÝd«
Ô dLŽ≠rKÝË
Ô
] —«uł v≈ ÊU ≠≤

©

® …bŽUÝ s
 ÐÚ f
Ô
dÚ] c²¹ r ≠≥
= Ô ÓY¹bŠ≠rKÝË tOKŽ tK«
Ô vÒK≠ tK« ‰uÝ—
©

® ÿUJŽÔ ‚uÝ w
…bŽUÝ
s
Ó b×ð
Ó
Ô ÐÚ f
^ Ô À
] sOŠ Ϋd{UŠ dJÐ uÐ√ ÊU ≠¥
©

® ‚«dF« w
ÿUJŽÔ ‚uÝ
lIð
Ô
Ô ≠µ
rKEÚÔ∫ëœ
Ì *
Æ V¼Ó–Ë
Î uÓÝË
U½Uł
Î uÓÝË
Î uÚÝ
Ó ¡Uł∫
Ó
Ó Uł«
Ó Uł
Ó Ãu¹ ÃUÝ∫ÃUÝ**

±π

WAUM
∫Ÿ«u½√ WFЗ√ v≈ rÔ
ÔYOŠ s rÝô«
Ê√
Ô
] X

Ó
Ó IÚ¹Ô WOM³«
Ó
œËbLL«≠œ

’uIML«≠Ã

—uBIL«≠»

`O×]B« ≠√
Æ Î«œËbL ôË ÎUuIM ôË «—uBI
Î
s
Ô rÚÓ U u¼ `O×B«
rÝô«
Ê√
Ú J¹
] X
dŽË
Ó
Ó
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆƇРÂu²L«
»dFL«
rÝô«
u¼∫—uBIL«
rÝô«
Ê√Ë
Ô
Ô
Ô
Ó
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆ˨vHDBL«¨w¼ hM«
w
…—uBIL«
¡ULÝ_«Ë
=
Ô
Ô
ÆÆ ÆÆÆÆÆÆ‡Ð Âu²L«
»dFL«
rÝô«
u¼ ’uIML«
rÝô«
Ê√
Ó
] X
dŽË
Ó
Ô
Ô
Ô
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆË ¨mÌB
w
WuIML«
¡ULÝ_«Ë
Ú Ô w¼ hM«
=
Ô
Ô

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W u³ ÆÆÆÆÆÆÆÆƇРÂu²L«
»dFL«
rÝô«
u¼ œËbLL«
rÝô«Ë
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ˨¡ULÝ
w
…œËbLL«
¡ULÝ_«Ë
=
Ô
Ó w¼ hM«
Ô
w
«cJ¼Ë¨ tO
U½«—Ëœ
Î
d¦ _«
w¼ W×O×B«
¡ULÝ_«
Ê√
w
w½Q²L«
dEM«
^
‰b¹Ë
Ó
] vKŽ hM«
=
Ò
Ô
Ó
Ô
Æ W¹uGK« ’uB^M« rEF
WOÐdF« w
rݫ
Ì ÍQ

VB
M«Ë¨
l
d«
∫ w¼ rÝö WKL²
Ê√
]
]
Ó ×
] dÔ c²ðË
^ ¨d−«Ë¨
^
Ô
Ô
Ú L«
Ô l «uL«
Ó
¨ÌVB½ q× w
Ë√ ¨Ìl
— q× w
UÎOM³
Î
Ë√
Î
Ë√
Ò Ë√ ¨«—Ëd−
Ú ¨UÐuBM
Ú ¨ÎUŽu
d ÊuJ¹ ÚÊ√ bÐ] ô
Æ dł
=
w
Ë√
> q×
WöŽ w
dÓEÓM«

vKŽ »«dŽù«
…—u cL« rÝô«

Ÿ«u½√ s Ÿu½
Ì q
] Ô÷dF²½ Êü«Ë
] o
Ô b½Ë¨
Ò
Æ«dłË
Î
Î
U³B½Ë
ÎUF
— Ádš¬

∫`O×B« rÝô«
W?Ô ?ö??ŽË ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t?L?
Ô ?J? ŠË ¨ÊU?? d?³?š © Ϋd??{U??Š X?M? ® w??
© Ϋd??{U?Š® r??Ýô«
WöŽË ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tLJŠË
¨qŽU
© Ï f
Ô
Ò rI¹ ® w
© f ® rÝô«Ë ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆt³B½
ÊÔu?
= d?Ô š¬ ¡U?ł b? Ë ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ t?F?

] ÎU?½u?
] M?¹ UL?
Ò t?½_¨
] M? sO?Ú L?Ýô« s¹c?
Ú ¼ s? Ìr?Ý« q
ÆU
UC
Î Ô ôË ©‰«® ‡Ð U
dF
] fO˨Ádš¬
Ô

≤∞


¨ÆÆÆÆÆÆÆ Ádł
sLÐ —Ëd−
rÝ«©
tÐU×√
s
Ô
Ú  dÌHÓ½Ó sOÐ ® w
© »U×√ ® rÝô«Ë
= WöŽË¨
Ï
Ï
Ô
=
w
wM³ qB]² dOL{∫ ¡UN«Ë ¨·UC u¼Ë
ÚXFM ÓW
U{ù« Ê√ Èdð ô√¨ tO≈ Ì·UC dł
= q×
Æ©Ì»U×√ s® ∫UMKI Ì·UC dOž ÊU uË øs¹uM]²« s Ádš¬
Ó
∫Wöš
Ô
¡ULÝ_« l
— ÔWöŽ
WײH«
UN³B½ ÔWöŽË¨U¼dš¬ vKŽ …d¼UE« WL
Ô
Ô ]C« W×O×B«
] WÐdFL«
Ó
WŽuL−
ôË …U
Î
Î M¦
Ò ÚsJð r UÆ U¼dš¬ vKŽ Ô…d¼UE« …dJ« U¼dł
Ô
= ÔWöŽË¨U¼dš¬ vKŽ …d¼UE«

¡ULÝ_« s Ë√¨ W
 LÚ«
wðQOÝ˨·dÚB«
Î
Î
UFLł
] s WŽuMLL«
Ó ¡ULÝ_« s sJð r U˨ ULUÝ
Æ WIŠö« ”Ë—b«
^ w
p– `O{uð
Ô

∫œËbL*« rÝô«
U?Žu?
d rÝô« ¡UłË¨© ëdÐ√  «– ¡U?
= M« w
…œËb?LL« ¡U?LÝ_« s
Ï LÝË® w
©¡U?LÝ®∫ h?
©Î«d³ ¡UL« w
Ê≈® w
©¡UL«®Ë ¨Ádš¬
Ô WLC« tF
— WöŽË
Ô
Ô
Ô ÊÓu=½Ô b? Ë ¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Æ ©‰«® ‡Ð ·dF
…dJ«
Ádł
rݫ
Ô
Ô
] t½_ Ádš¬
Ô ÊÚuM
] ¹Ô rËÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
= WöŽË ¨wHÐ —Ëd−
Ï
Ï

ôË U³¼–
Î dÔDLÚÔð ô ¡UL
WײH«
t³B½
Î
¡Uł uË
Ó
Ó
ÔWöŽ X½UJ UÐuBM
Ó «
] Ê≈®q¦¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Æ …d¼UE«
WײH«
t³B½ WöŽË¨ »uBM Ê≈ rÝ« ∫¡ULU
¨©WC

Ô
Ô
∫Wöš
œËbLL«
rÝô«
ÔYOŠ s œËbLL«


rÝô«
rJŠ
ÚsJ¹ r U¨`O×]B« rÝôU »«dŽù«  UöŽ
Ô
Ô
Ô
Ô
Æ ·dÚB«

ÂUJŠ√
c̾MOŠ
¨·dB« s UŽuML
Î
] s ŸuMLL«
Ó tOKŽ o³DM²

Ô
Ô

∫—uBI*« rÝô«
c?šQ?MË ¨Òh?M« w
…œ—«u?« …—u?BIL« ¡U?L?Ý_« d?š¬ v?KŽ »«dŽù« Wö?
Ó Ž kŠö½ Êü«Ë

vHDBL« fKł® w
uN
¨©vHDBL«® rÝô«
ÏWL{
ÔWöŽË¨ ÆÆÆÆÆtLJŠË¨qŽU
©
] tF

Ô
Ó
Æ —cF²«
U¼—uNþ s lM
^
Ó dšü« vKŽ …—bI
]
≤±

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ádł
vHDBLK® w
Ë
= ÔWöŽË¨ ÂöUÐ —Ëd− rÝ«©
Ï
¨tÐ ‰uFH UM¼ u¼Ë¨…—uBIL« YO½Q²« nQÐ Âu²
rÝ« ©Èd – bOF²¹ ®w
©Èd –® rÝô«Ë
Ï
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t³B½ WöŽË¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆtLJŠË
Ô
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tF
— WöŽË¨
Ÿu
d
d³š©
rJ v{—√ u¼® w
©v{—√® rÝô«Ë
Ô
Ï
Ï
∫Wöš
ô˨l
Úd«
ô »«dŽù« WöŽ sJ˨
»dF
Ï rÝ« —uBIL«
rÝô«
]
] w
ô¨Ádš¬ vKŽ dNEð
Ô
Ï
Ô
Ô
.n_« vKŽ ÌW dŠÓ l{Ë —^cFð Í√ ¨ —]cF²« U¼—uNþ s lML¹¨
d'«
Ô
= w
ô˨VB]M« w

s lM ¨dšü« vKŽ …—bI
¨Ÿu
d qŽU
∫vHDBL«©vHDBL« fKł® »«dŽ≈ w
‰uI½
Ô
] WL{ tF
— WöŽË
vKŽ …—
Ï bI
Ï Ádł
] …d
= ÔWöŽË ¨ÂöUÐ —Ëd−
Ï
ÏrÝ« ∫vHDBL« ¨©vHDBLK®d−« WUŠ w
˨ —^cF²« U¼—uNþ
Æ —^cF²« U¼—uNþ s lM ¨dšü«
ÆÁdš¬ vKŽ …—bIL«
WײH« t³B½ WöŽË¨ »uBM tÐ ‰uFH ∫vHDBL« ©vHDBL« V
]
^ ŠÔ√® ∫‰uI½ VBM« w
Ë

∫ ’uIM*« rÝô«
l
d«
tL?
Ì
d?J?Ð u?Ð√Ë® w
u¼Ë¨ ’uIM rÝ« u¼ © mÌB?
Ú Ô® rÝô«
Ô
Ô J?ŠË¨√b?²³L« d³š© mB
ÆW
Ëc×L« ¡UO« vKŽ …—bI
] WÏL{
Ò tF
— WöŽË
ÆÆÆÆt³B½ WöŽË¨V
B
Î
X® w
u¼Ë¨’uIM rÝ« ©UOÝU½
Î ® rÝô«Ë
Ô
Ú ]M« tLJŠË¨ fO d³š©UOÝU½
Ì
ÆÆÆÆÆÆ tF
— WöŽË¨
l
d«
√b²³L« d³š u¼Ë¨’uIM rÝ«
®rÝô«Ë
Ô
] tLJŠË¨
Ô
Ï © j²L
Ô
Ì ∫¡ULÝ_«Ë
√b²³L« d³š
 ¬b²³ sŽ —U³š√
UNK ˨ WuIM ¡ULÝ√ UNK ¨
^ ÃUÝ
Ì ¨Ã«œ
Ì ¨ ¬
Ô rJŠË¨
Ô
Ï
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNO
l
d« ÔWöŽË¨ l
Úd«
] UM
dŽ UL
˝

rݫ
˚ ∫vUFð tuIÐ UM¾ł uK
—Ëd− ’uIM
Ï
= « w
œd¹ rË
Ï hM

©≥≥∫bŽd«®

≤≤

ÆW
Ëc×L« ¡UO« vKŽ …—
Ì
Ô bIL«
] Ô…dJ« Ádł
Ò ÔWöŽË ¨—Ëd− uN
¨dł ·d×Ð Ï‚u³ ’uIM rÝ«
Ï œUN

l?
d« W?Ô öŽ UNOKŽ—Ôb?
IML« rÓÝô«
Ô c?
Ó ×ð© …dJM«® ’u?
Ó
]
«c
] IðË ¨d'«
= Ë l?
d?« w²UŠ w
ÁƒU¹ ·
Ú ÊS?
VBM« WUŠ w
vI³ð U¼¡U¹
ÔWöŽ UNOKŽ dNEð˨
Ô
Ó ]sJË ¨ …dJ« w¼Ë ¨d−« ÔWöŽË WLC« w¼Ë

Æ»«dŽù«
…—
Ì
d?JÐ uÐ√Ë® w
©Ìm?B® »«dŽ≈ w
Ô‰u?I½
Ï b?
] I WÏL?
Ò { tF
— W?Ô ö?ŽË ¨Ÿu
d d³š ∫©mB
ÔWöŽË ¨»uBM ÊU d³š∫ ÎUOGB ¨©ÎU?OGB ÊU ®VBM«
] WUŠ w
˨W
Ëc×L« ¡UO« vKŽ
…dJ« Ádł WöŽË ¨sLÐ —Ëd− rÝ«∫œU¼¨© œU¼
Ì s® d−« WUŠ w
˨…d¼UE« WײH«
t³B½
Ô
Æ W
Ëc×L« ¡UO« vKŽ qObÚ²K
] s¹uM²UÐ ¡wł b Ë ¨W
Ëc×L« ¡UO« vKŽ …—bIL«
Ò
WOЫdŽù« ‰«uŠ_« w
X³¦ð
Á¡U¹ Ê]S
W
U{ùUÐ Ë√ ©‰«® ‡Ð U

Î dF
rÝô«
ÊU «–≈ U√
Ô
Ô
] ’uIML«
Ô
U?¼—u?Nþ s l?
Ô ML¹¨ d?= '«Ë lÚ
d?« w?²?U?Š w
Ádš¬ vKŽ —Ôb?
] Ið »«dŽù« ÓW?öŽ ]s?J?˨Àö¦«
ÆVBM« WUŠ w
dNEð˨qIÓ¦«
=
Æw{UI«
X¹√— ¨ w{UIUÐ  —d¨w{UI« ¡Uł
Ó
Æ WLJ×L« w{U
X¹√—¨WLJ×L« w{UIÐ  —d¨WLJ×L« w{U ¡Uł
Ó
∫qL−« Ác¼ q¦ w
’uIML« rÝô« »«dŽ≈ w
‰uI½
Æ qI¦« U¼—uNþ s lM ¨…—bI
qŽU
∫©w{UI« ¡Uł® w
w{UI«
Ô
Ò WÏL]Ó{ tF
— WöŽË¨Ÿu
d
s lM¨
…—
Ádł
w{UIUÐ  —d® w
w{UI« Ë
Ï bI
Ï
Ó
] …d
= WöŽË¨¡U³UÐ —Ëd− rÝ«∫©
Ï
ÆqI¦« U¼—uNþ
vKŽ …d?
Ô ¼U?E« WײH« t³B½ W?Ô ö?ŽË¨ »uBM tРωuFH © w?
Ó {UI« X?¹√—® w
w{UI« Ë
Ádš¬

WUŠ w
Ë
Æ©‰«® ‡Ð U

Î dF
UbMŽ tЫdŽS »dF¹
rÝô« W
U{≈
Ô
] ÊuJ¹
Ô

≤≥

Z²M²Ý√
t³B½ ÔWöŽË ¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
WL
] t?F
— WöŽ
œdHL«
»dFL«
`O×B«
rÝô«≠
±
Ô
Ô C«
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Î
UŽuML
sJ¹
…dJ«
Ádł
vKŽ …d¼UE«
WײH«
Ú r U¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
= WöŽË¨Ádš¬
Ì
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
WײH«
c¾MOŠ
Ádł
ÊuJ²
¨·
dB«
s
Ó
Ó
Ô
Ô
= WöŽ
Ú
tF
— ÔW?ö?F
¨ `O×]B?« rÝôU »«dŽù« Ô U?öŽ ÔY?OŠ s tLÔJ?
Ú Š
≠≤
Ô œËb?
Ô LL« rÝô«
Ô
Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
…dJ«
Ádł
WLC«
Ô
Ô
Ô
Ô
= ÔWöŽË¨ …d¼UE« ÔWײH« t³B½ ÔWöŽË ¨…d¼UE«
ÆÁdš¬ vKŽ Ó…d¼UE« ÓWײH« Ádł
= ÔWöŽ Ìc¾MOŠ ÔÊuJ²
¨·dÚ]B« s ÎUŽuML sJ¹ r U
…—
WײH«
t³B½ WöŽË¨
Ádš¬ vKŽ …—
WÔLC«
tF
— WöŽ∫
—uBIL«
rÝô«
≠≥
Ô bIL«
Ô
Ô
Ô bIL«
Ô
]
]
]
Ô
Ô
»«dŽù« W? dŠ —uNþ s lML¹Ë¨Ádš¬ vKŽ …—bIL«
Ô
Ô…d?J« Ádł
= ÔWöŽË¨ Ádš¬ vKŽ
Æn_« vKŽ ÌW dŠ lÚ{Ë —cFð
^
s l?
Ó b?
] s ÎU?Žu?ML ÊU ÊS

Ô M?L¹ ¨Ádš¬ vKŽ …—
] IL« W?Ó ×²H« Ádł
= W?öŽ X½U ·d?ÚB«
Æ—cF²«
U¼—uNþ
^
∫ ÊUŽu½ »«dŽù«  UöŽ
ÔYOŠ s ’uIML«
rÝô«≠
¥
Ô
Ô
Ô
¨d−«Ë l
Úd?] « w²UŠ w
Ádš¬ s ¡UO« Ô·cŠ tLÔÚJ?ŠË¨…dJM« ’uIML«
rÝô«
≠√
Ô
Ô
 vKŽ WöF«
Ì
…dJ«
—ÔbIð˨
l
Úd«
—ÔbI²
¨W
Ëc×L«
¡UO«
c¾MOŠ
—ÔbIðË
Ô
Ô
]
] WUŠ w
WÔLC«
Ò
]
]
w?¼Ë VBM?] « W?ö?Ž U?N?O?K?Ž d?NEðË ¨¡UO« vI³²
VBM« WUŠ w
U√ ¨d'«
= W?UŠ w

Æ WײH«
= w?
tzU¹ ¡UIÐ
q
Ô tL?
Ô J?Š¨©‰«®‡Ð n¹dF²UÐ Ë√
Ú W
U{ùUÐ ·d?] F?L« ’uIML« rÝô« ≠»
UL¼—uNþ s lML¹
¨Ádš¬ vKŽ Ê«—bIð
Ô
] d'«
= Ë l
d« w²öŽ s]J˨WOЫdŽù« ‰«uŠ_«
Æ Ádš¬ vKŽ dNE²

VBM«
U√˨qI¦«
] WöŽ
Ô
Ô
Ò

»«dŽ≈ ÖUL½
∫ wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ
Ô √Ô
˚ ∫vUFð ‰U ≠√
˝
©≥∫±ÊU½ù«®

≤¥

s?? t?? ]q?? ?×? ? ô ¨Êu?? J? ?? ?« v?? K? ?Ž w?
Ô ? ?Š ∫v?? ?K? ?Ž ∫ÊU?? ? ?½ù« v?? K? ?Ž
y ? ?M? ?³? ? d?Ò ? ł ·d?
Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
…dJ«
Ádł
Ô
Ô
= ÔWöŽË ¨vKFÐ —Ëd− rÝ«∫ÊU½ù«Ë¨»«dŽù«
 WöŽË
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
WLC«
tF

¨Ÿu
d qŽU

Ï
sOŠ
Ô
Ô
Ô
Ï
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô
ÔWײH« t³B½ ÔWöŽË ¨»uBM tÐ ‰uFH∫ ÊU½ù«∫ÊU½ù« UMIKš
Æ»«dŽù« s t ]q× ô¨ ÊuJ« vKŽ wM³ dł
> Ô·dŠ ∫s∫ WHD½ s
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
…dJ«
Ádł
¨sLÐ —Ëd− rÝ« ∫WHD½
Ô
Ô
Ô
= WöŽË
˝

©∑±∫ ÂUF½_«®

˚ ∫vUFð ‰U ≠»

¨—^cF²« U¼—uNþ s lM ¨Ádš¬ vKŽ …—
Ï bI
] ÏWײ
t³B½ ÔWöŽË ¨»uBM ]Ê≈ rÝ«∫Èb¼
Æ ·UC u¼Ë

Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
…dJ«
Ádł
¨—Ëd−
tO≈ ·UC
Wö−«
ÔkH ∫ tK«
Ô
Ô
Ô
Ï
= WöŽË
Ï
Æ√b²³ l
— q× w
wM³ qBHM dOL{ ∫u¼
¨ —ÒcF²« U¼—uNþ s lM ¨…—b]I WÏL{
] tF
— WöŽË ¨Ÿu
d √b²³L« d³š ∫ÈbN«
Æ Ê≈ d³š l
— q×
=
w
©ÈbN« u¼® WOLÝô« WKL−«Ë
©∑∫ bŽd«®

˝

˚∫vUFð ‰U ≠Ã

Æ»«dŽù« s t ]q× ô ¨dJ« vKŽ wM³

y
> ·dŠ ∫Âö«
Æ·UC u¼Ë ¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
=
Ô
Ô…dJ« Ádł
Ò ÔWöŽË ¨ÂöUÐ —Ëd− rÝ«∫q
w?
W?K?L−« t³ýË®¨Ádš¬ vKŽ Ô…d?¼UE« Ô…d?J« Ádł ÔW?öŽË¨—Ëd− tO≈ Ï·U?C∫ Âu
Æ©ÂbId³š
l
— q×
Ò
r?Ýô« ¡U?¹® W?
Ëc?×?L« ¡UO« vKŽ …—
Ô b?
] IL« ÔW?L?C« tF
— ÔW?ö?ŽË ¨Ÿu?
d? d?šR √b²³∫ œU¼
Æ©’uIML«
˝

˚∫vUFð ‰U ≠œ
ÆqI¦« U¼—uNþ s lM ¨…—bI
Íb²NL«
] WL{
] tF
— WöŽË ¨Ÿu
d d³š∫
Ï

©±∑∏ ∫·«dŽ_«®

≤µ

 U³¹—bð
©±®V¹—bð
UNM Òq
»«dŽ≈ WöŽ Ô5Ð√˨ wðQ¹ U2 WÓ
uIM*«Ë …—uBI*«
¡ULÝ_«
Ãd ²Ý√
Î
Ó
Ó
Ô
Æ ÈuKÐ U¼dš¬Ë¨Èu−½
UNÔDÝË√˨ ÈuJý UNË√
Ô »d׫
≠√
Ô
Ô
˚∫vUFð ‰U ≠»
˝
©¥±∫≥∑  UŽ“UM«®
©±≤∫sOHHDL«®

˝

˚∫vUFð ‰U ≠Ã

n¹dý Íu³½ Y¹bŠ s ¡eł åt²OŽ— sŽ ωËR rJK Ë
^ ÌŸ«— rJÒK ò∫rKÝË tOKŽ tK« vK ‰U ≠œ

]

©ÍdFL« ¡öF« uÐ√®


œU‡ý
rÒ^½dð ôË Ì„U‡Ð Õ
Ô uÚ½Ó

ÍœUI²Ž«Ë w²K] w
b−
Ì
dOž
Ô ≠‡¼

 q
œU½
= w
dOA³«  uBÐ

fO «–≈ wF
tO³ýË
Ò  u
Ô
Ò M«
Ï

ŸU?‡?‡?‡?‡‡I¹ù« s?
Ó
X
Ó 
Ó ¦?ÚÔ ÎU?M×?
Ó ÚK?‡?‡‡?Ó LŠ
Ú Ó ¨p?‡‡O?Ú²ÓH?ÓÓý w?‡?
p?‡?‡?‡?‡?‡‡‡‡‡‡‡?Ú O?M?O?Ž w‡
÷—_«
Ó ≠Ë
v?‡?‡?‡?‡‡HM?ÚL?
”U?
Ó ÚK?‡?‡?‡‡Š
Ó ÚK?‡?‡‡?Ó LŠ
Ó « v≈ r?
Ú ‡?‡?‡?‡?‡‡‡NÐ X?
Ó —Ó ŸU?‡?‡?‡?‡?‡?‡‡‡łË_«Ë
Ú
Ó ‡?‡?‡‡‡?Ò ‡M« X?
Ó
`?¹d?B?²?« f?L?K?²?ð W?M?¹b =q? »«u?Ð√ v?K?Ž `¹d?Ò « È—U?×?]B?« w?
»d?
Ô A?ð ¨Óq?O?K?« w?½U?Fð
©sLO«∫`UIL« e¹eF« b³Ž®

©≤® V¹—bð
 ½R*«
w UNF{√Ë
¨d c*« WGO
v≈ Y
‰ÔuŠ√
] WGO
s Ï◊uDš UN²% w²« ¡ULÝ_«
Ô
Ó
Ò
 ³Ú]C« l ‰Ëb'« w ⁄«dH«
∫‰U¦*« w UL ÂU²«
= j
ÆdNM« w
—Uł
Ì ¡U
Ï «c¼
ÆÆÆÆÆÆÆÃU²½ «c¼

ÆdNM« w
W¹—Uł
ÁUO
Ï
Ï Ác¼

ÆÆÆÆÆÆƇРÃU²
= «c¼ U
Ô M«

ÆWO{d
W−O²½
Ác¼
Ï
Ï
ÆWO{d
W−O²M«
X½U
Î
Ô
ÆÌWO{dLÐ ÔW−O²M« Ác¼ U

ÆÆÆÆÆÆÆ¡UMÐ
Ï «c¼

ÆWOUŽ
Ï
ÏWOMÐ√ Ác¼

ÆÆÆÆÆÆÆ tłU²½
Ô ÊU

≤∂

ÆÆÆÆÆÆÆ¡UMÐ
Î XOMÐ
ÆÆÆÆÆÆƇР¡UM³«
«c¼ U
Ô
ÆÆÆÆÆÆÆVUD«
ÊU
Ô

ÆWOUŽ
W¹UMÐ
Î
Î XOMÐ
ÆWOUFÐ W¹UM³«
Ác¼ U
Ô

ÆÆÆÆÆÆÆVUD«
Ê≈
Ó

ÆÎWO¼UÝ ÔW³UD« X½U
ÆÏWO¼UÝ ÓW³UD« Ê≈

ÆWLJ×L« w
ÆÆÆÆÆÆÆbUš
qLF¹
Ï

ÆWLJ×L« w
WO{U
WLÞU

qLFð
Î
Ô

ÆWLJ×L«ÆÆÆÆÆÆÆ«c¼

ÆWLJ×L« ÔWO{U Ác¼

ÆWLJ×L« w
WO{UI«
ÂU√ XH Ë

ÆWLJ×L« w
ÆÆÆÆÆÆÆ ÂU√
Ó XH Ë

©≥® V¹—bð
s ‰Ë_« œuLF« w ◊uDš UN²% w²«  ULKJ« s WLK q WGO
‰ÔuŠ√
Ò
UL UÎUð
w½U¦« œuLF« w ⁄«dH« ú√Ë ¨ lL'« v≈ œdH*« WGO

Ò UD³{ UND³{√˨
Ô
∫‰U¦*« w
sO³«  «– Õöù …bOLŠ
wŽU
w{UI« ‰cÐ
Î
Ó

 «– Õöù «bOLŠ
Î
vF
w{UI« ‰cÐ
Î

sOLU²L« sOÐ

ÆsOLU²L« sOÐ sO³«
Ú

Õöù« ‰Uł— s …bOLŠ ÆÆÆÆÆÆÆÁc¼

Õöù« qł— s bOLŠ
vF
«c¼
Ï
Î

XHK²š« «–≈
ÆÆÆÆÆÆÆnK²ð
Ê√
Ô
Ó
Ú bÐ
] ô ÿUH_«

vMFL« ÓnK²¹ Ê√ bÐô
Ô
nK²š« «–≈
] kHK«

WO³KÝÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UMUH²Š« r —uCŠ ÂbF Ê≈

Î
UO³KÝ
vMF
UMUH²Š«
Ó
Ó —uCŠÂbF
Ê≈
]
Î

rOKF²«Ë
] WOÐd²« …—«“Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ác¼

rOKF²«Ë WOÐd²«
] …—«“Ë vM³ «c¼

XU √
Î…b¹bł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”—«bL«
Ô

Î
«b¹bł
vM³
ÔWÝ—bL« XU √
Î

Ó…b¹b−« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuËRL« bIHð
]
UM²Ý—bL

UM²Ý—bL b¹b−«
vM³L« Ô‰ËRL« bIHð
]
Ó

≤∑

©¥® V¹—bð
∫wðQ¹ ULO WÓ¹u×M«
¡UDš_« `Ô×

]
=
Æ `²H« vKŽ wM³ w{U qF
∫V² ≠√
ÆÍdGÚÔ dFÐ
Ì
Ï…e¼Uł WIý¨ …—œU½ WdÚÔ
≠ »
l qUF²« Ói
— rN²L«
Ì
WLJ×L«
XÐb²½« ≠Ã
] Ê√ dOž¨rN²L«
] sŽ ŸU
bK ÂU×
Ô
Æ tH½ sŽ ŸU
b«

ÂU×L«
= vKŽ —œU
Ï t½√ W−×Ð
]
iFÐ w
Ï…dO¦ w¼UI „UM¼ ≠œ
UNO
wI²K¹ YOŠ ¨WO
UIŁ Íœ«u½
bF

ÊbL«
Ô
Ó
^ ð¨WOÐdF«

ÆW
UI¦«Ë »œ_«
—u√ w
ÊuA UM²O
¨»œ_UÐ sOL²NL«Ë œUIM«Ë »U²J« s œbŽ
Ï
Æ ÊUÒJ« s wUš rO¼«dÐ≈
wUš XOÐ
«c¼ ≠‡¼
Ô
Ó
Æ UN ÓdÓžQ

»
Ú …ÌbŽ
] wŠ«u½ s WMOH«
Ò v≈ ¡UL«
Ô
Ó dð
Ò ≠Ë
ÆpU√ ÂuÝdL«

=
jK
Í“«u UÎDš
Ò rÝ—«
≠“
Ú
Æ©œ î jK Í“«u ©»√® j« ≠Õ

©µ® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ
Ô √Ô
ÁU√
Ò ‰uK¹√ vð√ ≠√
ÁU¹«b¼ w qL×¹ Êe׫ ¡UłË
wðc
U½ bMŽ „d²¹Ë
Á«uJýË tF«b
øoAœ s¹√ ‰uK¹√ vð√
©U¹—uÝØ w½U³ —«e½ ®

‰UL« w
÷dÚF« bFÐ tÔK«
Ò Ó„—UÐ ô

øÁUMOŽË wÐ√ s¹√
t=½œ√ ô wULÐ w{dŽ Êu√ ≠»

©XÐUŁ sÐ ÊUŠ®

≤∏

ÕUB
—UðË√
Ì

Ì
Ó uÚ
Ó ÊUž√
Õ«— ·ö
Ó Ý
Ô sÐÚdÓý b È—«cŽ

tO
—UOÞ_«

r
Ò ÊQ
Ò ≠Ã
Ó ½dð
tO
—U−ý_«

wM¦ð
]
] ÊQ

©fb½_«ØdH_« œdÐ sЫ®

 ËÚÓ√ `¹d«
b
Ò ÓWKO Í—U½ b uL

Ï
qzU Ë
Ô błË U ÌjFÚLÔÓ w½≈Ë≠œ

© XÐUŁ sÐ ÊUŠ ®

Ì
bOý— w
„Uý
sO½√
Ó X
Ô FLÝ
Ú

Ì Ê«uÝ√
„UÐ
w
ÕU½
Ó
Ó U «–≈ w½≈Ë ≠‡¼

bOFB« vKŽ√
Ú Ë√ dGÚ]¦« v½œQÐ
Ú

¡«uÝ
ÈuK³« w
”UM« lOLł
≠Ë
Ï
Ô

©dB/rO¼«dÐ≈ k
UŠ®

≤π

≤±

vM¦*«
 UöŽ
Ò w »«dŽù«
Ô

”—b«

 u]K*«∫wðQ¹ ULO W½
Ò ¡ULÝ_«
»«dŽ≈
 UöŽ
Ô
kŠô√˨
Ô
√d√
q? U?A?LÐ W?ÐU?
û? ÷
Ï d?Ò F w?
] v?KŽ ÊU?B??ý n?
Ô K?²?¹ ô
= u?O? « t?ÞU?A?MÐ Âu?
Ô I?¹ ÌÊU??½≈ Í√
] Ê√
¨p – v ≈ W¹œR*«
 ÌWI¹dDÐ≠UNÔ½“Ë sJ¹ ULN≠ ¡UOý_« qLŠË¨dNE «
Ô
= »U³Ý_« bŠ√
Ô u¼ ÌWLOKÝ dOž
Âb?ŽË¨·uu «Ë ”u?K−?
] W?I?¹dD Èdš√
Ú Óq?«uŽ v ≈ W? U{ùUÐ
Ô « WO?Ò HO ˨ W×?
Ó O×]B? « dOž Âu?
Ú M «


Æ Èdš√ ¡UOý√˨
Ê“u « …œU¹“˨
WO½b³ «
W{U¹
d «
Ó
Ó
]
= WÝ—UL

Í√¨dN]E « wMŠ
 MÚŠ


Ô LÚŠ
q
Ú fO ˨ sO²³ d « U²K w
Ú ÷—_« s ¡UOý_«
Ó o¹dÞ
Ó r²¹
] Ê√ V−¹
Ô
 IÐ≈ l¨ WB ÓdÚI?Ó « bFÐ p – r²¹
W?Ô OKLŽ r²ð
] ¡U?
Ì
Í√
Ú V?
Ú b?MŽ t½√]
^ rŁ¨
] ÎU?L?OI² dNÚE «
] Ê√
Ô −¹ rł
= l —
s?¹c?
 O?Ò K?H? « ÊU dD « q
Ó L?
Z¹—b?
Ú H « wMŽ√≠ U?L¼ö ÊU
] ײ¹ Ê√ vKŽ¨n?DÚÓ? UÐ fO ˨
Ó
Ú ]²? UÐ l d «
]
 M−²
V
WOL¼√
d_«

«cN ˨ tKLŠ
Ô œ«dL «

r− «

p – Ê“Ë
^ WÏ

Ò
Ï
Ó ≠dNE « fO Ë ULNO²K sOU «Ë
Ú
 œuLF «  «d
 IÚ  w ‚ôe½UÐ

Æ Íd
Ì
WÐU
ù«
= IÚH «
Ô ÓC √˨ sD³ « vKŽ ÊuJ¹
q
ô√ V?
¡UIK²Ýô«
ÊS?
Ó
] ÂuM « bÓMŽ
Ú U√
Ô −¹ t½√] ô≈¨ dNÚ]E « Âôü `¹d
Ï
Ó
Ò
Ê√
sOÚ Ó—Úu «
 Ë sO?Ú ²³ Úd «
sO³½U− «
bŠ√ vKŽ r?

Ú V−¹Ë¨öOK
Ô
^ wMŁÚ l¨
Ó
Ú
^ ²¹ Íc « u¼ ¡UIK²Ýô« ‰UJý√
bÔIÓ²ÓFÚ¹Ô ÊU UL ≠ Í—ËdC « s fO t½√] «dOš√
Î
bÓłËÔ b˨ W½uOK « b¹bý
fO ˨ ÎU²ÐUŁ ‘«dH « ÊuJ¹
Ó
Ó
Æ ÷—_« vKŽ Ë√¨”U
Ì
Ì`DÝ vKŽ Ë√¨
Ú VA « s ÌÕu vKŽ ÂuM «≠UIÐUÝ
Ô
Ôq¹b³ð r²¹
ÊU²MŁ« Ë√ ÊUMŁ« tOKŽ ÔnK²¹ ô d√
Î Ô ”uK− «
ÓÊuJ¹ Ê√ V−¹Ë
] Ê√ V−¹Ë¨
Ô
Ï «c¼Ë¨ U×¹d
Ô
Ô
s

 OÐÚ WŠË«dL «
s
Ô CH
q
] ¹Ë¨—«dL²ÝUÐ
t²OF
Ú ËÓ
Ú  w½UF¹Ô s
Ú LÓ dšü«Ë sO× « sOÐÚ ·uu «Ë ”uK− «
Ô
Ô
] {
 WFO³Þ
.dNE «


ÂôPÐ
»UB¹
ô v²Š
Î
·uu «
Ë√ ”uK− «
tKLŽ
wC²Ið sL Ë√¨dN
] Âô¬
E «

Ò ö¹uÞ
Ó
Ô
Ó
Ó
Ú
©dBF « WLÝ X׳
√ q¼∫dNE « Âô¬®
©U¹—uÝØ Ê«bF d
UM « b³ŽÆœ®
©·dB²Ð® ≤∞∞± Ê«d¹eŠ¨µ±± œbF «∫wÐdF « WK− ®

≥∞

WK¾Ý√
∫wðQ¹ UL q
> sŽ ©ô® Ë√ © rF½® ‡Ð VOł√
Ô
Æ©

®p – v ≈ W¹
«uÚýUײ¹
Ó
rÚ Ó Ê≈

rEF
≠±
Ó œR*«
Ú dNÚ]E « ÂôPÐ WÐU
û Êu{dF
= »U³Ý_«
Ó
ÓÒ ”UM «
Ô
®WOŁ«—Ë dNÚ]E « Âô¬ Ê_¨d
NÚ]E « ÂôPÐ ¡UOý_« qLÚ×
ô ≠≤
]
Ó
Ó WöŽ

Æ©
Æ©
Æ©
Æ©

®dNÚ]E « ÂôPÐ V³² «
w ÊU½û bz«Òe « Ê“uK
Ú ÓWöŽ ô ≠≥
ÔÒ

® …bŠ«Ë WF œ
fO ˨Z¹—b² UÐ
r²ð
≠¥
Î
] ¡UOý_« l — WOKLŽ
Ô
] Ê√ V−¹
Ô

Ì
®d NÚ]E « Âô¬ s
DÚ³ «
bŠ√ vKŽ ÂÔuM «
Ô ]CH¹ ≠µ
Ú  w½UF¹Ô sL W
UÐ˨s
Ó vKŽ ô sO³½U− «
Ú
Ú q
Æ©

Ì KÚ

®dNÚE «
] Âô¬
 s
Ô ]CH¹ ≠∂
Ú  w½UF¹Ô s
Ú LÓ ¨÷—_« vKŽ Ë√¨V
Ô `
Ì DÚÝ
Ó vKŽ ÂÔuM «
Ú q

WAUM
∫p – hK¹
= ωËbł wðQ¹ ULO ˨ UNŽ«u½QÐ ¡ULÝ_« WOM¦ð WOHO lÐU « nB « w UMF d
Ò
 UEŠö

Î
«dłË
ÎU³B½ vM¦L «

UF — vM¦L «

œdHL «

rÝô« Ÿu½

rÝô« dš¬ vKŽ √dD¹ ô

s¹bL×
Ú

Ê«bL×

bL×

`O×B «

bMŽ dOOGð `O×B «

sOÐU²
Ú
sOÚðd−ý
Ó
s¹uBŽ
Ú
sO¹ÚbÓ¼Ô
sOÚOHA²
Ó
sOÚOŽb²
Ó
sOÚOF
Ó

ÊUÐU²
ÊUðd−ý
Ê«uBŽ
ÊU¹b¼
ÊUOHA²
ÊUOŽb²
ÊUOF

»U²
…d−ý
UBŽ
Èb¼
vHA²
vŽb²
vF

rÝô« ¡U¹ œuFð

sOÚO{U
Ó

ÊUO{U

÷U

WOM¦² « bMŽ ’uIML «

sOڹ˫—
Ó

ÊU¹Ë«—

Ì
Ë«—

∫W Ëc× X½U Ê≈

sOÚ¹œUN «
Ó

ÊU¹œUN «

ÍœUN «

Æt²OM¦ð
UNK
√ v ≈ n _« œuFð
—uBIL « rÝô« w
ÚÊ≈ U√¨ÎW¦ UŁ X½U Ê≈
Ú
dÓ¦ √ Ë√ WFЫ—
X½U
Î

—uBIL «

dEM « iGÐ
=
¡U¹
Î VK
Ô IÚ²Ô Ó
Æ UNKÚ
√ sŽ

≥±

’uIML «

X½U ÊS ¨ÊUO{U Ì÷U
UN UŠ vKŽ XOIÐ W²³¦
ÎUF — ÊuM «Ë n _« XHO{√Ë
Æ«dłË
Î
ÎU³B½ ÊuM «Ë ¡UO «Ë
bMŽ vI³ÚðÓ WÔOK

…eLN «
Ô
]

s¹¡UA½≈
Ú

Ê«¡UA½≈ ¡UA½≈

ÆWOM¦² «
…eLN «
VK
Ô
Ô
Ô IÚÔð YO½Q²K …bz«e «

s¹Ë«d×

Ú

Ê«Ë«d×
¡«d×

ÆWOM¦² « w «Ë«Ë
Î
Ìq
√ sŽ W³KIML «
…eLN «
Ê«ËULÝ/Ê«¡ULÝ ¡ULÝ
s¹ËULÝØs¹¡ULÝ
Ô
Ô
Ú
VKIð
Ë√¨UN UŠ vKŽ vI³ð
s¹ËUMÐØs¹¡UMÐ
Ê«ËUMÐØÊ«¡UMÐ
¡UMÐ
Ô
Ú
Æ «Ë«Ë
Î
Ê«uÐ√
»√
s¹uÐ√
·Ëc×L «
·d× «
œUŽ
Ô
Ô
Ó

·Ëc×L «
dšü«

ÆË«u « ·dŠ u¼Ë
·Ëc×L « ·d× « œUŽ

œËbLL «

s¹uš√

Ê«uš√

Œ√

sO²MÝ

ÊU²MÝ

WMÝ

sOLÝ«

ÊULÝ«

rݫ

ÆË«u « ·dŠ u¼Ë
dšü« ·Ëc× ÊU U
YO½Q² « ¡U²Ð tMŽ ÷
Ó u=ŽÔ bË
vM¦¹
Ò qÐ ·Ëc×L « œUF¹ ô
Æ¡U² UÐ
WLKJ « ‰Ë√ w q
u « …eL¼
Ì dÚŠ
·
Ï uÓŽ ©rÝ«®
Ú ŽÓ ÷
Ó s
rÝô« dš¬ w ·Ëc×
…œuŽ ÊËbÐ vM¦O
Æ·Ëc×L «
ÆWOM³L « ¡ULÝ_« iFÐ WOM¦ð

s¹–
Ú

Ê«–

«–

¡ULÝ_« WOM¦ð

ÆWOM³L « ¡ULÝ_« iFÐ WOM¦ð

 ¹c
s
Ò
Ú K «

Ê«cK «
Ò

Íc «

WOM³L «
≥≤

 ULKJ « q
UË ¨¡ULÝ√ W½uKL «
] Ê√
Ô
hM «
w oOb «

 M «
dE
ÔW ôb « UNMOÐ lL−¹
] kŠö½
=
] bFÐË
Ô
]
Ó
ÆtEH s œÏdH
tEH s œÏdH
sO²MŁ«
Ú
Ó dšü« UNCF³ fO ˨
Ó
Ó UNCF³ sJ ˨
Ú Ë√ sOMŁ«
Ú vKŽ
¨W³ —ØÊU²³ —¨hýØÊUBý∫ w¼ hM « w UNEH s œdH UN w² « …UÒM¦L « ¡ULÝ_«
∫w¼ hM « w UNEH s œdH
UN fO w² « …UM¦L «
Ò ¡ULÝ_«Ë ¨©qLJ½®ÆÆÆ ·dD «ØÊU dD «
Ï
ÆÊU²MŁ« ¨ÊUMŁ« ¨U²K ¨ö

q?FHK qŽU ©ÊUBý®
Ï
WLK
Ê√
ÔkŠö½ Êü«Ë
Ó
ÓÒ b?
Ò ¡ULÝ_« Ác¼ »«d?Ž≈  UöŽ
Ô −M ¨…UM¦L «
hM « w WŽu dL «
…UM¦L «
¨vM¦ t½_ ªn _« tF — WöŽË
¨l d « tLJŠË
¨nK²¹
Ô
Ò ¡ULÝ_«Ë
Ô
Ô
Ô
¨Ÿu? d qŽU ©ÊU? dD «® ÔW?HOþË˨© ÊUÒO?K?H « ÊU dD « q
Ó ]L?×?²¹ Ê√® w ÊU?O?KH « ÊU dD « ∫w¼
hM « w w¼Ë ©UL¼ö ® WLK p c ˨ Ÿu d Ÿu dL « XF½Ë¨qŽUHK
XF½
ÊUOKH «
WHOþËË
Ô
Ï
Ò
¨©ÊU?²MŁ«ØÊUMŁ«® h?M? « w WŽu dL « …UM?Ò ¦?L? « ¡U?LÝ_« s˨n _« tF — WöŽË¨ Ÿu d bO uð
Æn _« tF — WöŽË¨
l
> rJ
Ô
Ô d «
Ò ULNM q
Ô ŠË
Ô
w
Ú ÔJ¹ r UL
Ú
Ó L=Ý
Ô bI tEH s œÏdH
Ó ©ÊU²MŁ«¨ÊUMŁ«¨U²K ¨ö ® ¡ULÝ_« s Í_
> s
Ò sJ Ë
EH s œÏdH
WöŽ
ÔYOŠ s U√˨UN
Î
Ô
ÒM¦L UÐ o×
Ò
Ó UN w² « …UÒM¦L « ¡ULÝ_« s t «eOOLð©v
Ó KÚL «®
Ô ‡Ð
Æ vM¦L UÐ
 ×
o
Ò
Ó dÚ Ó ö »«dŽù«
Ó KÚL «Ë
Ô vM¦ÒL «
Ô sOÐ ‚
w s?¹bH « W?HOþËË Æ©s?O?U «Ë ¨s¹cH «®∫w?¼ hM « w ÔW?ÐuBML « …U?
¡U?
Ô M¦L «
Ò
Ô LÝ_«Ë
vKŽ ·uDF sOU « WHOþË˨vM¦
t½_
tLJŠË¨
tÐ ‰uFH hM «
Ô
Ò ¡UO « t³B½ WöŽË¨VBM «
Ô
Ô
»uBML « vKŽ ·uDFL «Ë¨»uBM
ÆÆÆÆÆÆÆt½_ª¡UO « t³B½ WöŽË¨
»uBM
Ô
Ô
Ï
l® w sO²³ d «Ë ¨© sO²³ d « U²K ® w sO²³ d «∫wN hM « w …—Ëd−L «
…U
U√Ë
Ô
Ô M¦L «
Ò ¡ULÝ_«
Ô
Ò
© sO³½U− « bŠ√ vKŽ ®w sO³½U− «Ë¨©sO —u «Ë sO²³ d « wMŁ® w sO —u «Ë ¨©sO²³ d « wMŁ
ÆÆÆÆÆÆÆÆ tÒ½_ ª¡UO « Ádł WöŽË¨d− «
tLJŠË¨tO ≈ ·UC v Ë_«© sO²³ d « ®WHOþËË
Ò
Æ p c ¡UO « Ádł
Ò WöŽË¨d− «
Ò tLJŠË¨p c tO ≈ ·UC WO½U¦ « ©sO²³ d «®WHOþËË
ÆÆÆÆÆÆÆt½_ªÆÆÆÆÆÆÁ

uN ¨—Ëd− vKŽ ·uDF© sO —u «® WHOþËË
Ò
Ô
Ò WöŽË¨—Ëd−

∫Wöš
…œU¹“˨l d « W UŠ w ÁœdH vKŽ Êu½Ë Ìn √ …œU¹eÐ sO²MŁ«
^
ÔkHK « u¼ vM¦L «
Ò ≠±
Ú Ë√ sOMŁ«
Ú vKŽ ‰«b «
≥≥


UN½≈ ∫UNMŽ qO b˨ W U{û ÊuM «
·
Ô
Ô c×
Ó ð˨
Ô d'«
]M « w² UŠ w ÁœdH vKŽ Êu½Ë ¡U¹
= Ë VB
ÊuM « ÊS W U{ù« bMŽ rÝô« dš¬ s ·
Ô c×
Ó ¹Ô s¹uM
Ó ² «
] Ê√ ULJ ¨ œdHL « rÝô« w s¹uM² « qÐUIð
wðd−ý XLK˨ “u Uðd−ý UM²I¹bŠ w ∫ ‰uI½ ¨W U{ù« bMŽ p c ·c×ð vM¦L « dš¬ w
Æ “u wðd−ý X×ð XKłË¨“u
·u²¹ r Ë ¨vM¦L «
Æ tÞËdý
Ó
»dŽ
Ô√ U u¼∫vM¦L UÐ
o
Ò »«dŽ≈
Ò
Ô ×
Ó
Ó
Ó KÚL «
Ô ≠≤
u?¼ »«dŽù«  UöŽ
ÔY?O?Š s UNLJŠË¨ Òh?M « w © U?²?K ¨ö ¨ÊU²MŁ«¨ÊUMŁ«® ∫q?¦
Ô
Æ tH½ vM¦L «
Ò rJŠ
Ô
 WöŽË¨
Æ ¡UO « UL¼dłË
ULN³B½
n _« w¼ vM¦L UÐ
o×KL «Ë vM¦L «
 WöŽ
Ô
Ò
Ò l —
Ô
=
s¹ÚdÓ UL « ö œUŽ

s¹ÚdÓ UL «
ö X¹√—

UL¼ö Ê«d UL « œUŽ ≠√

ULNOK s¹ÚdÓ UL «
X¹√— ≠»

s¹ÚdÓ UL « öJÐ  —d

ULNOK s¹ÚdÓ UL UÐ  —d≠Ã

wðQ¹ ULO ˨ ULN ULF²Ý« WI¹dÞ vKŽ n
Ê√ vI³¹Ë
Ô ]u²ð © U²K Ë ö ® »«dŽ≈ W dŠ
Ó
]Ê√ v ≈ dOA½
Ó
∫ p – qOBHð
t½_ªn _«
tF — WöŽË¨
Ÿu d
bO uð

‰Ë_«
œuLF « w ©√® WKL− « w ©UL¼ö ® rÝôU
Ô
Ô
Ï
Ï
ÆtO ≈ ·UC dł q× w wM³
qBÒ² dOL{∫©UL¼® dOLC «Ë¨·UC u¼Ë¨vÒM¦L UÐ o×K
y
ªÆÆÆÆ t³B½ WöŽË¨»uBM
bO uð
‰Ë_«
Ô
Ï
Ò œuLF « w ©»® WKL− « w ©ULNOK ® rÝô«Ë
Æ tO ≈ ·UC dł
Ò dOL{©UL¼® dOLC «Ë¨·UC u¼Ë ¨ÆÆÆÆt½_
Ò
= q× w wM³ qB²
ÆÆÆÆ t½_ ª¡UO « Ádł
¨—Ëd− bO uð
‰Ë_«
Ô
= WöŽË
Ï
Ò œuLF « w ©Ã® WKL− « w ©ULNOK ® rÝô«Ë
XKuŽ b˨ …bŠ«Ë Ì…—u?
vKŽ  ¡Uł
bI w½U¦ « œuLF « w Àö?¦ « qL− « w ©ö ® U√
Ú

W?Ô öŽË ¨Ÿu d ÏqŽU ∫©ÆÆ ö œU?Ž® v Ë_« WKL− « w wN ¨…—uBIL « ¡ULÝ_«
WKUF
UM¼
Ó
Æ—ÒcF² « U¼—uNþ s lM
Ï bI
Ó …—
] WÏL{
] tF —
s lM
t³B½ WöŽË
¨»uBM tРωuFH WO½UÒ¦ « WKL− « w ©ö ®Ë
Ï bI
Ï
Ô
Ó ¨dšü« vKŽ …—
] Wײ
s lM ¨…—bI
Ádł
¨¡U³ UÐ —Ëd−
rݫ
U¼—uNþ
Ï
Ô
^
] …d
= WöŽË
Ï
Ï W¦ U¦ « WKL− « w ˨—cF² «
Æ—^cF² « U¼—uNþ
w © ö Ë® ‰Ë_« œuLF « w ©ö ® sOÐ »«dŽù« WöŽ w ·ö²šô« V³Ý ÓXEŠô q¼ Êü«Ë
øw½U¦ « œuLF «
≥¥

»«dŽ≈
UÐdŽÔ√˨ ‰Ë_« œuLF « w dOL{ v ≈ UHO{√ UbMŽ vM¦L «
©U²K Ë ö ® »
 Ô√ bI
Ò »«dŽ≈
Ó
Ó
Ó dŽ
ô w² « ¡ULÝ_« s© U²K Ë ö ® Ë ¨ w½U¦ « œuLF « w d¼Uþ
Ì
ÌrÝ« v ≈ UHO{√ UbMŽ —uBIL «


rÝô«
Æ W UC ô≈ WGK « w wðQð

Z²M²Ý√
Ì …œU¹eÐ sO²MŁ«
¨l d « W UŠ w ÁœdH vKŽ Êu½Ë
Ì
n √
^
ÔkHK « u¼ vM¦
Ú Ë√ sOMŁ«
Ú vKŽ ‰«b «
Ò L «
Ô ≠±
Ì¡U¹ …œU¹eÐË
Æ d'«
Ì
Ú ]M « w² UŠ w ÁœdH vKŽ Êu½Ë
= Ë VB

ÆtÞËdý
Ó
·u²¹
rÚÓ Ë vM¦L «
»
o
Ò »«dŽ≈
Ò
Ô ×
Ó
Ó dŽÚÔ√ U u¼ vM¦L UÐ
Ó KÚL «
Ô ≠≤
Æ ¡UO « UL¼dłË
ULN³B½ ÔWöŽË¨ n _« vM¦L UÐ
 ×
o
 ÔWöŽ ≠≥
Ò
Ò l —
=
Ó KÚL «Ë
Ô vM¦L «
ÆW U{ù« bMŽ vM¦L UÐ
 ×
o
] dš¬ s ÊuM « Ô·c×ð ≠¥
Ò
Ó KÚÔL « Ë√ vM¦L «
Æ UL¼dš¬ w ÊuMK œułË
ö ¨sO² UC
ô≈ WGK « w Ê«œdðÓ ô © U²K Ë ö ® U²LK ≠µ
Ó
Ú
¡ULÝ_« »«dŽ≈
ÊUÐdFÔð˨dOL{ v ≈ U²HO{Ô√ «–≈ vM¦L «
ÊUÐdFÔð© U²K Ë ö ®U²LK ≠∂
Ò »«dŽ≈
Ó
Ó
Æd¼Uþ ÌrÝ« v ≈ U²HO{Ô√ «–≈ …—uBIL «
Ó

»«dŽ≈ ÖUL½
∫ wðQ¹ ULO jš t²% U »dŽ
Ô √Ô
˚∫v UFð ‰U≠±

˝

©≥≤∫ hBI «®

vKŽ ‰«œ ·dŠ∫·UJ «Ë¨vM¦ t½_ ªn _« tF — WöŽË ¨Ÿu d √b²³ Ê«– ∫ p½«–≠
Æ »«dŽù« s t q× ô ¨`²H « vKŽ wM³
¨»UD «
y
Æ vÒM¦ t½_ ªn _« tF — ÔWöŽË ¨Ÿu d d³š
Ï ∫ ÊU½U¼dÐ≠
©∏ ∫ u³JMF «®

˝

˚ ∫v UFð ‰U≠≤

Æ»«dŽù« s t q× ô ¨dJ « vKŽ wM³

y
> Ô·dŠ ∫¡U³ «∫ t¹b «uÐ≠
≥µ

¨·UC u¼Ë¨ vM¦ t½_ ª¡UO « Ádł WöŽË ¨¡U³ UÐ —Ëd− rÝ« ∫Íb «Ë∫ t¹b «Ë≠
Æ W U{û vM¦L « Êu½ X cŠ b˨tO ≈ ·UC dł Òq× w wM³ qB² dOL{∫¡UN «Ë
.sO²¹ËU²
ÊU½uJð …dz«b « w sO¹ËU²
sOÝu
vKŽ ÊU²uÝdL « ÊU²ODO×L « ÊU²¹Ë«e «≠ ≥
Ú
Ú
Ú
Æ vM¦ t½_ ªn _« tF — WöŽË ¨Ÿu d √b²³∫ ÊU²¹Ë«e «
Æ vM¦ t½_ ªn _« tF — WöŽË ¨Ÿu d XF½ ∫ ÊU²ODO×L «
ÆvM¦ t½_ ªn _« tF — WöŽË ¨Ÿu d ÊUŁ XF½ ∫ÊU²uÝdL «
Æ »«dŽù« s t q× ô ÊuJ « vKŽ wM³ dł ·dŠ ∫ vKŽ
Æ vM¦ t½_ ª¡UO « Ádł WöŽË ¨vKFÐ —Ëd− rÝ«∫ sOÝu
Æ vM¦ t½_ ª¡UO « Ádł WöŽË ¨—Ëd− XF½ ∫ sO¹ËU²
Æ vM¦ t½_ ª¡UO « t³B½ WöŽË ¨»uBM© ÊuJð® d³š∫ sO²¹ËU²
Æ WO½Q² …¡«d ULNO²K sO²¹«Ëd «  √d ≠¥
Æ vM¦ t½_ ª¡UO « t³B½ WöŽË ¨»uBM tÐ ‰uFH ∫ sO²¹«Ëd «
¨·U?C? u?¼Ë¨ v?M¦L UÐ o×K t½_ ª¡UO « t³B½ WöŽË ¨»uBM bO uð ∫ ULNO²K
Æ tO ≈ ·UC dł q× w wM³ qB² dOL{∫©UL¼®dOLC «Ë

 U³¹—bð
± V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO≠ tEH s œdH t ÊU Ê≈ ≠ ÁœdH0 wð¬Ë ¨vM¦*« sOŽ√
Ò
˚ ≠√
©≤∞≠±∂ sLŠd « ®

˝
˚≠ »

©µ¥≠¥∂ sLŠd « ®

˝
≥∂

≤ V¹—bð
dOLC« v≈ WUC© U²K Ë√ ö ® WLKJÐ wðQ¹ ULO yjš t²% U b ƒ
√Ô
Ô
Æ WBI «
‰U− w U³² UL ÖUL½
ÊU³ UD « dCŠ√
≠±
Ò
Ó
Ó

ÆWO−NMö «  UÞUAM «
w ÊU —UA¹Ô sO³ UD «
Ê≈ ≠≤
Ú
l rNŽ«d
w ÊuOMODKH « U¼«bÐ√ w² « WKÝU³ «
WËUIL «
Ê«—uB
Ó
Ó
= ðÔ ÊU²¹«Ëd « ≠≥
Æ¡«bŽ_«
Æ W¹e dL « UM²OCIÐ
Ì«e² « s ULNO UL VðUJ « w²¹«ËdÐ X
Ô ³Ú−ŽÚÔ√ ≠¥
]

Æ jzU× « WK− w  U³ UD «  UUNÝ≈
vKŽ WOÐdF « WGK « U²LKF X dý√ ≠µ
ÆÊUײô«  UŽU bIH²Ð
WOÐd² « d¹b
ÂU ≠∂
^ ÁÔbŽUË
Ô
Ô

≥ V¹—bð
∫UNÐ XL w²« WOM¦²« WOKLŽË
VÝUM²¹ U0 WKL'« w dÔOž√Ë
¨jš t²% U wMŁ√
Ò
Ò
=
Æ nOB « —uNý ‰«uÓÞ ¡«cG « lLł vKŽ ÔWKLM « X

Ó dÓŠ
Ó ≠±
…bOBI « qOK×ð
Æ …bŠ«Ë WBŠ
Ô
Î
Ó‚dG²Ý« ≠≤
Æ«bŠ«Ë
Î
Î Âu¹
öO
Ì q
] wAL¹
Ê√ i¹dL « s VO³D «
VKÞ
≠≥
Ó
Ô
Ó
Æ …—UO « ozU

…bŠ«Ë
WH U
wÞdA «
—dŠ
Î
Î
^
Ò ≠¥
Æ WFHðdÏ W³
] b−LK ≠µ
Æ WLJ×L « w UO{U
Î
ÔW Ëb « XMÓOŽ
] ≠∂

Ì
Æ dOÚ « 
Ô ÷U
WLJ×L «
w ≠∑
Ï
] U¹UC vKŽ ·dA
Æ UBŽ wŽ«d « b¹ w ≠∏
Æ UBŽ wŽ«d « b¹Ó w X¹√— ≠π
Æ«d² œË
Î
Î
ULKË
…«d³Ë
…U×L
b Uš
Èd²ý« ≠±∞
Î
Î
Ï

≥∑

¥ V¹—bð
∫V³« ÎUMO³ Íd²œ w wðQ¹ ULO W¹u×M« ¡UDš_« `×√
Æ rOKF² «Ë WOÐd² « …—«“Ë s ÊUðezUł vKŽ UM²Ý—b s sO³ UÞ qBŠ ≠±
Æ œUÒIM «Ë ¡«dI « »U−ŽSÐ U²OEŠ ÊU²K « ÊU²¹«Ëd «  √d ≠≤
Æ W¹uGK «  «u
_« iFÐ ÃU²½≈ w —Ëœ UL¼U²K vKH «Ë UOKF « ÊU²H]AK ≠≥
ÆW¹uGK «  «u
_« q
Ò ÃU²½≈ w fOz— —Ëœ ULN sO² dײ
sO²Hý
Ê«dðu « ≠¥
Ú
Ú ÊUOðuB «
Ò
U√¨ULN²¹UL×
V½Uł q
= s dF
] ULNODG
Ò ¹Ô “Ëd³ « w²KOK ÊUðdOG
sO½–√
 LÓ−K
Ò
Ô A «
Ú q
Ó ≠µ
Æ ULNöž≈
sJL¹ dF]A UÐ sOÚÞU×
Ó Ô ÊUIO{
 ý qJý Ê«c²²
Ô
] n½_« U²×
= ÊUI
Ó ²Ú Ô
Æ sOŁöŁË ÊU²MŁ«Ë W¾LFðË Ìn √ WMÝ wuý bLŠ√ w u
Ò ðÔ ≠∂
Æ wÝ«—b « qBH « ¡UN²½« vKŽ ÎUu¹ ÊËdAŽË sOMŁ« wIÐ ≠∑

µ V¹—bð
Íd²œ w wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ√
Ô
˚∫v UFð ‰U ≠±
˝
©≤≥∫ ¡«dÝù« ®
©∏∞∫ nNJ « ®

˝

Æøp?¹b?
Ú ¡w?ý ^q? Ë w? öÓ U?¹
p?O?Ú L?B?F? w? œu?OI « V?
^ Š√ ô
p??¹b?
Ú ? ¹ w?? ÏW?? ½u?? ¼d?? w??ŠË—Ë

˚∫ v UFð ‰U≠≤

pO‡ ≈ Íb¼Ô√ bO‡F « w ¡wý Í√≠≥
]
ø —U‡C
Ì
Ó½ s ÎU‡−Kœ Â√ø «—«uÝ√
ÕËd «
ÍbMŽ fO
^ ¡wý
Ò s eŽ√
Ï

©ÊUM³ Ø Íd−N ‡ w{U uÐ√ UOK¹«®

ø sO½uJð s ≠¥
wMO³Oł√ wMO³Oł√
≥∏

Ì
U¹U³ «
Í√
] ·ô¬ sOÐÚ Xš√
^
w³O³Š U¹∫  œU½Ë wNłË X dŽ
Í«b¹ UN²IK²
Ò
WL¹eN « —UŽ s pOMOŽ wCLž«
wMOMÔCŠ«Ë wJÐ«Ë pOMOŽ wCLž«
wMOŽœ l
Ó b «
] »dý√ wMOŽœË
WL¹d− « `¹—
Ô wðd−
Ó MÚŠ
Ó X³¹Ò
Ž cM
UMd²Ó «Ú s¹dA
Ó
Ô Ô U½Q Ë
Ò
UMd² « U U½Q Ë
Ò
UMd²Š« U U½Q Ë
Ò
UM¹bOÐ t¹b¹Ô ÒV× « p³ý
Ó
dO³J « s−
 «Ë
WÐdÔG « sŽ UMŁb×ðË
=
Ò
©sODK ØrÝUI « `OLÝ®

≥π


dc*«
Ò
lLÚł
 UöŽ
Ô
Ó »«dŽ≈
rU« Y½R*« lLÚłË
Ó rU«

≤≤
”—b«

∫ÁbFÐ WA UM*«
ÔkŠô√Ë ¨wðü« hM«
Ô
√d √
Ó
]
Ê√ …dJ³*
= « ÂöÝù«

œuNŽ w WUšË¨WOöÝù« sODK a¹—U²Ð

Êu
ÊuÝ—«b«
Ô
kŠö¹
Ó L²NL«
Ó
Ò
 « q?
 U?
—u?
Ô J=A?ð ”b?I« W?Ó M?¹b
Ô Ý«—b« t?ÔÓu?Š —Ëb?
Ú r¼_«
Ô ð Íc« b?
Ó O?Šu« —u?
Ó ×?L« s?J?¹ r Ê≈
]
Ó ×
Ú L?
r˨UÐdŽ
Î «u½uJ¹ r Ÿu{uL«

«c¼ v≈ «u dDð
sO¦ŠU³«
rEF Ê√
Ô Šö¹Ë¨Àu׳«Ë
Ó
Ó
] pc k
] s¹c«
Ó
r?UF«Ë w?
= öÝù« ‚d]A?« WÝ«—bÐ ÂU?L²¼ô« ¡u?
Ú Ó{ w V?¹d?GUÐ fO d√
Ï u¼Ë¨ Ós?O?L?K «u½uJ¹
 BM«
 w?
lÝU²«
Êd?I« s
Ó  w½UÒ¦?« n
= cM? UÐË—Ë√ s
Ú  X
Ú I?Ó K?D½« w²« ¨‚«dA²Ýô« …d¼Uþ sLÚ{
Ó
= ÐdF«
Æs¹dAF«Ë ÍœU׫ ÊdI« w …dL²
w¼Ë¨ s¹dAF« ÊdÚI«
Ô
ðÔ X
Ò ¨dAŽ
Ï
Ó w UNLš
Ó “Ó vKŽ kU×
Ú KþË
Ó

 r »dF«

 UÝ«—b
qF
Ì …œ—
Êu¦ŠU³«
UNÐ ÂU w²« WKOKI«
 UÝ«—b«
Ê√
Ô
Ó
Ó
] pc kŠö¹Ë
] ô≈  Qð
Ô

 sO dA²L«
¨WOLKF«
WOŽu{uL«Ë
WU_«
WH
Ô KI¹
Ò ô p– ÊQÐ UL
Î KÚŽ¨
Ó UNMŽ wHM¹ ô˨UN½Qý s
Ú  q
]
]

WM¹bL«
Ác¼ UNÐ vE×
W½UJL«
”bI« vKŽ WÔ³BML«
WÔHÓ¦JL«
]
 UÝ«—b«
f
Ô
]
Ó
Ô
Ú ðÓ w²« WÓU «
]
Ô JFðË
ÂUL²¼« vKŽ ”bI«

WM¹b
 
Ô
Ú Ó–uײݫ b ˨ Àö¦« W¹ËUL«  U½U¹b« ¡UMÐ√ Èb ¨WÝ
Ô bIL«
]
À«d²«

Æ WM¹bL« Ác¼ —U³šQÐ

wöÝù«
 U×
HÓ
—=RL«Ë ¡ULKF«
^ V²
Ô
Ó  ú²U¨sOš
Ú
=
”bI« WM¹b* wÝUO« tłu«®
©·dB²Ð∫ WMU¦Ž qOKšÆœØWO√ wMÐ WËœË ÂöÝù« —b w

WK¾Ý√
©±® V¹—bð
∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ UιuHý
VOł√
Ò
Ô
Æ U¼dÔ Ô–ÚÓ√¨—u√ …bŽ
”—«b«
Ô Šö¹ ≠±
k
] WOöÝù« ÓsODK a¹—U²Ð r²NL«
Ò
Ô
ø s¹√ s
X
Ú Ëø‚«dA²Ýô« …d¼Uþ
Ô
Ú ÓIKD½« v² ≠≤
ø «–ULø XN²½« b ‚«dA²Ýô« …d¼Uþ
Ê√ bI²Fð
q¼ ≠≥
Ó
Ô
ø qF œ—
WOÐdF«
 UÝ«—b«
X½U q¼ ≠¥
Ô
Ô
Ô
Ò Â√
Ú ÎöF ”bI« sŽ WOöÝù«
ø”bI« WM¹b ‰uÚŠ
 UÝ«—b«
fJFð
«–U ≠µ
Ô
Ô
Ó WH¦JL«
Ô
¥∞

WA UM
∫ ÂU √ WŁöŁ
œbF« vKŽ t²ôœ
Ô
YOŠ
s
Ê√
]
Ô
Ú rÝô«
] dÔ c²ð
Ô
Ó
ÆUNMł s Ì…bŠ«Ë Ë√ tMł s ÌbŠ«Ë vKŽ ‰«b«
^
ÔkHK« u¼Ë ∫œdHL«
≠±
Ô
Æa≈ÆÆÆÆÆW¹«Ë—¨»U² ¨…√d«¨qł—∫ q¦
Ì¡U?¹Ë¨ l?d« WUŠ w Êu½Ë
Ìn?√ …œU?¹eÐ sO?Ú ²MŁ« Ë√ sO?Ú MŁ« vKŽ ^‰«b?« k?HK« u¼Ë ∫vM?Ò ¦L« ≠≤
Ì
Æ ©sO²³OIŠØÊU²³OIŠ®¨©sOÐU² ØÊUÐU² ®Æd−«Ë VBM« w²UŠ w Êu½Ë
Ì
∫ ÊUOz— ÊUŽu½ u¼Ë ¨sO²MŁ«
^
ÔkHK« u¼Ë∫ lL−«
≠≥
Ú  d¦ √
Ú Ë√ sOMŁ«
Ú s
Ó vKŽ ‰«b«
Ô
∫pc ÊUŽu½ u¼Ë¨tFLÚł
Ô
u¼Ë∫ rU«
Ó bMŽ ÁœdH ¡UMÐ
Ô tO rÓKÝ
Ó Íc« kHK«
Ò lL−«≠√
Ô

Ì …œU¹eÐ
Ë«Ë
d¦ √
^
ÔkHK« u¼Ë∫rU«
d c
= L« lLł∫
‰Ë_« ŸuM«
Ó Ë√ ÌWŁöŁ vKŽ ‰«b«
Ô
Ô
Ì
∫u×½ d=−«Ë VBM« w²UŠ w Êu½Ë
Ì
¡U¹Ë¨
ld« WUŠ w Êu½Ë
Ì
Æ s¹bN²−ØÊËbN²−∫bN²−¨ s¹bL×ØÊËbL×∫ bL×
…œU¹eÐ d?Ó ¦ Q ÌWŁöŁ Ë√ ÌÀöŁ vKŽ ]‰œ U? u¼Ë Æ rU« Y]½R?L« l?
Ô Lł ∫w½U¦« ŸuM«
Ì
ØV?ł«Ë¨  «b?N?²?−?Ø…b?N?²?−¨ ULÞUØWLÞU ∫q¦ ¨ÁœdH vKŽ Ì¡U?ðË n√
Æ  «—UDØ—UD¨  U³ł«Ë
Øq?ł—∫ q?¦ ¨tF?L?
Ú ł
Ó b?MŽ Áœd?H ¡U?
Ô M?Ð t?O r?
Ú KÓ?
Ú ¹Ó r?
Ú Ó U? u?¼Ë∫d?O??J²« l?
Ô Lł ≠»
Æa≈ V² Ø »U² ¨‰Uł—
œbF« vKŽ t²ôœ YOŠ s rÝô«
lLł

dOJð

vM¦

œdH

Êöł—

qł—

rUÝ

‰Uł—

¥±

rUÝ Y½R

rUÝ d c

 ULKF

ÊuLKF

∫wðü« u×M« vKŽ =hM« w …œ—«u« ŸuL'«

nOMBð
sJ1Ë
Ô
Ô
¨s?O? d?A?²L«Ë¨sOLKË ¨Êu¦ŠU³«Ë¨ÊuL²NL«Ë¨ÊuÝ—«b«∫rU« d] c?L« lLł
≠±
Ô
Æ©rU« d cL« lL−Ð o×KØs¹dAF«®Ë ¨sO¦ŠU³«Ë¨sOš—RL«Ë
Æ U½U¹b«Ë¨ UÝ«—b«Ë¨ U×H ∫rU« Y½RL«
lLł
≠≤
]
Ô
√b?³½Ë Æ»d?ŽË ¨—U?³?š√ ˨V² Ë ¨¡ULKŽË ¨¡UMÐ√Ë ¨œuNŽË ¨Àu׳«∫dOJ²?] « lLł
≠≥
Ô
Æ ŸuL−« s Ÿu½ q w »«dŽù«  UöŽ ÷«dF²ÝUÐ


∫ rU « dc*«


lLł
»«dŽ≈
 UöŽ
Ô
kŠö¹® ∫ w ÎUŽud ¡Uł b rU« d cL«
]
lÓLł
« …¡«d ‰öš s
] b−½
Î hM
=
Ú Ê√
Ô WIO œ …¡«d
¨ld« tLJŠË ¨qŽU t²HOþu ©ÊuÝ—«b«® U√ ¨©Êu¦ŠU³« UNÐ ÂU w²« ®Ë©ÊuL²NL« ÊuÝ—«b«
ÆrUÝ d c lLł t½_ ªË«u« tF— WöŽË
Ô
dÌ c
] ÔlLł t]½_ ªË«u« tF— ÔWöŽË ¨ld« tÔLJŠË ¨ŸudL ÏXF½ t²HOþu ©ÊuL²NL«® U√Ë
Ò
ÆrUÝ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t]½_ªÆÆÆÆÆÆÆÆ tF— ÔWöŽË ¨Ÿud ÏqŽU ©Êu¦ŠU³«®Ë
t³B½ WöŽË¨ÊU
d³š t½_ª©
sOLK «u½uJ¹ rË ®∫w UÐuB
Î
MÚÓ rU
]
lLł
¡UłË
Ô
]
Ô «
Ò d cL«
Ô
Æ rUÝ d c
] lLł
t½_ ª¡UO«
Ô
ÂUL²¼« vKŽË ¨sO¦ŠU³« —UE½√Ë ¨sO dA²L«  UÝ«—b ¨ sO¦ŠU³« rEF® w «—Ëd−
Î
¡UłË
WöŽË¨d−«
tLJŠË¨tO≈
ÎUUC vË_« Àö¦«  «—U³F« w ¡Uł b ˨©sOš—RL«Ë ¡ULKF«
Ô
Ô
—Ëd− uN¨tO≈ ·UC vKŽ UuDF
Î
…dOš_« …—U³F« w ¡UłË¨rUÝ d c lLł
t½_ ª¡UO« Ádł
Ô
=
Æ¡UO« Ádł WöŽË ¨pc

Æ¡UO« w¼ ÁdłË
t³B½
]

lLł
 ÔWöŽ∫ Wöš
l—
ÔWöŽË¨Ë«u« w¼ rU« d cL«
=
Æ vM¦L«

‰U× WU{ù« bMŽ ·
Ò w ÊuM«
Ô c×ð
Ó rU« d cL« lLł w ÊuM« Ê√ v≈ dOA½Ë
Ô

Æ WIÐUL« vKŽ ·«dýùUÐ
ÊuLKFL«
ÂU ≠
Ó
ÆWIÐUL« vKŽ ·«dýùUÐ UM²Ý—b uLKF ÂU ≠
ÆWIÐUL« vKŽ «udý√ b UM²Ý—b wLKF Ê≈≠
¥≤

∫ w¼ ÎU*UÝ dc lLł lL& w²« ¡ULÝ_« ]Ê√ v≈ pc dOA½Ë
∫ u×½ YO½Q²« ¡Uð s wU « q UF«
Ô
dÔ cL«
]
rKF«
≠√
Ô
Æ s¹bUšØÊËbUš ∫bUš ¨ s¹bL×ØÊËbL×ØbL×
Ø…eLŠ∫‰uIM ¨ÎULUÝ Y½R lLł lL−O YO½Q²« ¡U²Ð ÎUu² ÊU U U√
Æ UODŽØWODŽ ¨ UFLłØWFLł¨ «eLŠ
 s WOU «
tÒ¦½R Íc« qF√ Ê“Ë vKŽ XO
w²« ¨YO½Q²« ¡Uð

q UF«
WH
≠»
Ú
Ô
Ô
∫‰uI½¨ vKFÚÓ t¦½R Íc« ÊöFÚÓ Ê“Ë vKŽ ô˨¡öF
© sOK{UMØÊuK{UM ∫q{UM¨ s¹bN²−ØÊËbN²− ∫ bN²− ®
dÌ c
Ò lÓLÚł
Ó lÔLÓ−
Ú ðÔ ö v³Cž ÊU³CžË¨ vADŽ ÊUADŽË¨¡«dLŠ dLŠ√ U√


Æ »UCžØÊU³Cž¨
‘UDŽØÊUADŽ
¨dLÚŠØdLŠ√
∫‰uI½ qÐ ¨ULUÝ
Î
Ô

rU « d]c*« lL−Ð o×K*«
Ô
tLJ×
¨—Ëd− rÝô XF½ w¼Ë ¨©s¹dAF« ÊdI« w®w U²F½
Î hM
= « w s¹dAF« WLK  ¡Uł
Ô
tOKŽ o³DMð
q¼Ë¨ø tEH s œdH©s¹dAF«®
rÝô« «cN q¼ ∫sJËÆ¡UO« Ádł
¨d−«
Ô
Ô
Ï
= WöŽË
d cL«
]

lLł
»«dŽ≈
»
]
lLÚł
Ô
Ó
Ô dÓFÚ¹Ô rÝ« ^qJ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫WÐUłù« ørU« d cL«
Ó ◊Ëdý
rU« d] cL« lL−Ð o×KLUÐ vL
]
lLÚł
Ò ¹Ô rU« d cL«
Ó Ô◊Ëdý tOKŽ Óo³DMð Ê√ ÓÊËœ rU«
ÆÊuK¼√¨©ÊuFðÆÆÆÆÆÊËdAŽ® ¨ÊuLÓUŽ¨ÊuMݨÊu{—√¨uË√ ∫q¦


≠∫rU « Y½R*«
 UöŽ
] lLÚł
Ô
Ó »«dŽ≈
∫w¼ ÏÀöŁ rÝö WKL²×L«
WOЫdŽù«
 ôU׫˨
rݫ
lLł
Ô
Ô
Ô
]
Ï rU« Y½RL«
Ô
t??u??Š—Ëb?ð Íc?«® ∫w? =h??M?« w? ÎU??Žu??d? r?
Ô ?U??« Y?]½R??L?« l?
Ô ?L?ł ¡U?
Ó ?ł b?? Ë∫l?d?« ≠±
¨Ÿud ÏqŽU sO²KL−«
s q w u¼Ë© UÝ«—b«
fJFðË® w˨© UÝ«—b«
Ô
Ú
W?LKJ¨© U?×H  ú?²U® w ÎU?Žud ¡UłËÆÁdš¬ vKŽ Ô…d?¼UE« ÔW?L]C« tF— ÔW?öŽË
Æ WLC« tF— WöŽË ¨Ÿud
ÏqŽU  U×H
Ï
∫ U?Ý«—bU ¨© UÝ«—b« Ê≈®w UÐuB
Î
M h?
l?
= M« w rU« Y½RL«
]
Ô Lł ¡Uł∫VBM« ≠≤
Æ…dJ« t³B½ WöŽË ¨»uBM Ê≈
Ò rÝ«
¥≥

 ½RL«
 UÝ«—œË¨dł ·dŠ∫
ÂöU
¨© UÝ«—b® w «—Ëd−
Î
rU« Y
lLł
¡Uł∫ d−« ≠ ≥
Ô
]
Ô
Ô
© U?½U?¹b« ¡UMÐ√® w p?c Ϋ—Ëd?−? ¡UłË ¨…dJ« Ádł
= W?Ô ö?ŽË ¨Âö?UÐ —Ëd− rÝ«
Æ …dJ« Ádł
¨—Ëd−
tO≈ ·UC
∫ U½U¹bU
Ô
Ï
= WöŽË
Ï

Ác¼ËÆ …dJ« ÁdłË
WöŽË
¨WL]C« w¼ rU« Y½RL«
lLł l—
 WöŽ
∫Wöš
Ô
]
Ô
= t³B½
Ì ½R
∫ULUÝ Y
w²« ¡ULÝ_« iFÐ
] lÓLÚł
Ó lL−ð
Ô
 «dOLÝØ…dOLÝ ¨ «œUFÝØœUFݨ ULÞUØWLÞU ∫ q¦ ¨ÀU½ù« ÂöŽ√ ≠√
Æ UOLKÝØvLKݨ U³M¹“ØVM¹“
Æ U×KÞ ØW×KÞ¨ «eLŠØ…eLŠ∫q¦ ¨YO½Q²« ¡U²Ð Âu² L«
d cL«
]
rKF«
≠»
Ô
Ô
 ½RL«
Æ ö{UØWK{U¨ UÐcNØWÐcN∫q¦
¨¡U²UÐ Wu² L«
Y
WH
≠Ã
Ò
Ô
]
Ô
ÆÊöF Ê“Ë vKŽ U¼d c sJ¹ r «–≈ …—uBIL« YO½Q²« nQÐ ÔWu² L« ÔWHB« ≠œ
q¦ ÊöF Ê“Ë vKŽ U¼d c ÊU U U√¨ U¹d³ ØÈd³ ¨ UOKCØvKC∫‰uI½
Ô
dOJð lÓLÚł
Ú ÓžË ÊUADÚŽÓ
Ó lÔLÓ−
Ú ¹Ë
Ô ¨vKFÓ Ê“Ë vKŽ ÊuJ¹ UN¦½R ÊS ÊU³C
Æ»UCžØv³C
Ú ž∫ÊU³Cž¨‘UDŽØvADŽ∫ÊUADŽ∫u×½
Ó
∫ u×½ qF√ Ê“Ë vKŽ Ád] c sJ¹ r U …œËbLL« YO½Q²« nQÐ Âu² L«
rÝô«
≠ ‡¼
Ô
Ô
qF√ Ê“Ë vKŽ U¼d c ÊU U U√
Ò Æ  «ËUOLØ¡UOL¨ «Ë«d×Ø¡«d×
ÆiOÐØ¡UCOÐ∫iOÐ√¨dÚLÔŠØ¡«dLŠ∫dLŠ√∫u×½ dOJð lLł lL−O
Øq³DÝ≈˨ UULŠØÂULÒŠ∫q¦
dOJð lLł t lL¹
r Íc« wÝUL «
rÝô«
≠Ë
Ó
Ú
^
Ô
Æ ö³DÝ≈
ÆÆ UI¼UýØWI¼Uý W³ ˨  UOUŽ ‰U³łË ‰UŽ q³ł∫ q¦ qIF¹ ô U WH ≠“
 UŠö≈ØÕö≈¨ U½Uײ«ØÊUײ« ∫q¦ WOŁö¦« ‚u —œUBL« rEF ≠Õ
Æ U³¹—bðØV¹—bð
 ½R?
r?U« Y
] L« lLÚł
] L?« lL−Ð o?
Ô ×KL«
Ó »«d?
Ó Ž≈ »d?
Ô F¹ Íc« r?
Ô Ýô« u¼ ∫rU« Y½R?
∫q¦¨rU« Y½RL« lLł ◊Ëdý tOKŽ o³DMð ô Íc«Ë¨tEH s œd
Ï HÚÔ t ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ
˝

˚∫vUFð tu w  ôË√

©∂∫ ‚öD«®

¥¥

∫dO J²« lLł
w©œuNŽ®rÝôU ¨—UE½√ ¨—U³š√ ¨V² ¨¡ULKF« ¨¡UMÐ√ ¨Àu×Ð ¨œuNŽ∫hM« w dOJ²« lLł
l?L?ł q? ‰U?Š ÊuJ¹ «cJ¼Ë¨…dJ« Ádł
= ÔW?ö?ŽË ¨w?H?Ð —Ëd?− rÝ«©ÂöÝù« œuNŽ w® WKLł
Ì
ÆWײH« c¾MOŠ
Ádł
= WöŽ ÊuJ²¨·dB« s ÎUŽuML sJ¹ r U¨ Ϋ—Ëd− ÊU «–≈ dOJð
vKŽ ·uDF
rÝ«©
Ô
Àu׳«Ë
Àu׳« WLK Ë
Ï
Ô UÝ«—b« tuŠ —Ëbð® w w¼Ë¨dOJð lLł
Ô
Ï
Ô
ÆŸud dOJð lLł

= rJŠ «cJ¼Ë¨WLC« tF— WöŽË¨Ÿud
q
uN¨Ÿud
Ô
WöŽË ¨»uBM ÊU d³š©ÎUÐdŽ «u½uJ¹ r® hM
lLł©UÐdŽ® rÝô«Ë
= « w t²HOþË˨dOJð
Ô
Ô
ÆWײH« t³B½
 U d׫ dOOGð Ë√ hIM« Ë√ …œU¹eUÐ …œdHL« WLKJ« ¡UMÐ w Àb×¹
] lLłË
Ô dOOG²Ð ÊuJ¹ dOJ²«
Ô
ÆbÝ
Ô Ý√˨d
B
˨»«uÐ√Ø»UÐ˨·uN ØnNÚ Ë¨·UOÝ√ØnO
Ó
Ý∫q¦
Ô ŠØ…dOBŠ
Ú √¨b
Ó
Ô
Ú

∫ Z²M²Ý√
Æ sO²MŁ«
^
ÔkHK« u¼ WOÐdF« w lL−«
≠±
Ú  d¦ √
Ú Ë√ sOMŁ«
Ú s
Ó vKŽ ‰«b«
Ô
∫ÊUOz— ÊUŽu½ WOÐdF« w lL−«
≠≤
Ô

ØrKF ∫u×½ tFLÚł
¡UMÐ
≠√
Ó bÓMÚŽ ÁœdH
Ô tO rÓKÝ
Ó Íc« kHÚ]K« u¼Ë¨rU«
Ò lL−«
Ô
Æ  U³M¹“ØVM¹“¨ÊuLKF
=
‰Uł—Øqł—¨V² Ø»U² ∫q¦ ¨ÁœdH

¡UMÐ
Ó r U u¼ ∫dOJ²« lLł
≠»
Ô tO rÚK¹
Ô
ÆqzU³ ØWKO³ ¨»dÓŽØwÐdŽ¨b
Ý
Ô Ý√
Ó
Ú √Øb
Ó
W?U?Š w Êu½Ë
Ì
ÌË«Ë …œU?¹e?Ð ¨sO?Ú MŁ« s?
^
Ôk?H?K?« u?¼ r?U?« d cL« l?
Ú  d?Ó ¦? √ vKŽ ‰«b«
Ô Lł ≠≥
Ì¡U¹Ë¨ld«
Æ sOLKF ¨ÊuLKF∫ q¦ ¨d'«
Ì
= Ë VBM« w²UŠ w Êu½Ë
r?U« d?] c?L« lL?
Ó ³?D?Mð Ê√ ÊËœ rU« d?] c?L« lLł »«d?
Ú ł
Ó Ô◊Ëd?ý tOKŽ o?
Ó Ž≈ »d?
Ô F¹ U ≠¥
ÆÊu{—√ ¨ÊuLUŽ ¨ÊuMÐ ¨ÊuFð ≠ÊËdAŽ∫q¦ ¨rU« d cL«
]
lL
 −Ð
vL
Ó
Ú o×KL«
Ò ¹Ô
¨YO½Q²« ¡Uð s ÎUOUš ¨q UŽ dÌ cL
]
Î KÓŽÓ ÊuJ¹
UL
Ê√ ULUÝ
Î
Ì
d c
lÓLÚł
Ó
Ó lL−¹ ULO ◊d²A¹ ≠µ
¥µ

ô˨¡öFÚÓ t¦½R Íc« qF√ Ê“Ë vKŽ XO ¨YO½Q²« ¡Uð s WOUš q UŽ
Ì
dÌ cL
]
WH
Ë√
Î
ÆvKF t¦½R Íc« Êö
Ó FÚÓ Ê“Ë vKŽ
l?Lł Êu½ ·c×ð˨¡UO«
Ád?= łË t³B½ W?Ô öŽË¨Ë«u« w¼ rU« d? cL«
]

lLł
l?— WöŽ
≠∂
Ô
Ô
Æ nO{√ «–≈ rU« d cL«
 ½R?
Áœd?H? v?K?Ž ¡U?ðË n?√ …œU¹eÐ sO?Ú ²?M?Ł« s
Ú  d?Ó ¦? √ v?KŽ ^‰«b?« Ôk?H?K?« u?¼ r?U« Y?
] L?« l?
Ô Lł ≠∑
Æ «—UDØ—UD¨ U³ł«ËØVł«Ë¨ ULÞUØWLÞU¨ «œUFÝØœUFݨ «bM¼ØbM¼∫q¦
l?L?−¹ËÆ…dJ« w¼ Ád?= łË t?³B½ ÔW?öŽË¨WL?
 ÔW?öŽ ≠∏
] C?« w¼ rU« Y]½R?L« l?Lł l—

¡U²Ð Âu?
Ô ½R?
Y?
] L« rKF«∫ÎU?LUÝ Y½R lLł
Ô ² L« dÔ] c?L?« rKF«Ë¨ t½ËbÐ Ë√ YO½Qð ·d×Ð

¨ÊöFÚÓ Ê“Ë v?KŽ Ád] c? ÊU? U ô≈ …—uBIL« YO½Q²« nQÐ
Âu?
Ô ² L« r?
Ô Ýô«Ë¨ YO½Q²«
d?L?Š√∫ q?¦? ¨q?F?√ Ê“Ë v?K?Ž Ád?Ô] c? ÊU? U? ô≈ ¨…œËb?L?L?« Y?O?½Q?²« n?Q?Ð r?
Ô U?Ë
Ó ²?š
ÆWOŁö¦« ‚u —œUBL« rEF˨qIF¹ ô U WH˨¡«dLŠ
 WöŽË
…dJ«
w¼ Ád=ł WöŽË ¨WײH«
w¼ t³B½
¨WLC«
w¼ dOJ²«


lLł
 WöŽ
l—
≠π
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
ÆŸuL'« vN²M WGO vKŽ sJ¹
Ô rÚÓ U

»«dŽ≈ ÖUL½
∫wðQ¹ ULO yjš t²% U »
Ô dŽÚ√Ô
˚∫vUFð ‰U ≠±
˝
©≤∫ WFL'« ®

Æ rUÝ d] c lLł t½_ª¡UO« Ádł WöŽË
¨wHÐ —Ëd− rÝ« ∫ sOO_«
Ô
u¼Ë¨rUÝ Y½R lLł t½_ª…dJ« t³B½ WöŽË ¨»uBM tÐ ‰uFH ∫ U¹¬ ∫tðU¹¬
Æ tO≈ ·UC dł q× w wM³
qB²
∫¡UN«Ë¨·UC
] dOL{
y
Ï
˝

˚∫vUFð ‰U ≠≤

©∑∫ÊuIUM*« ®

Æ…dJ« Ádł
= ÔWöŽË ¨—Ëd− tO≈ ·UC ∫ «uL«
ÆrUÝ d c lLł t½_ ª¡UO« t³B½ WöŽË
¨»uBM sJ
Ô
] rÝ« ∫ sOIUML«
WUŠ w ô≈ rUÝ Y½R lLł t½_∫ ‰uI½ ô rU« Y½RL« lLł »«dŽ≈ w ∫Wþu×K
w?²?U?Š w? U?√¨W?×?²?H?« w¼Ë WOK_« VBM« WöŽ nU ð t³B½ WöŽ Ê_ ªVBM«
¥∂

ÆÊU²OK_« d−«Ë ld« U²öŽ UL¼ UL¼U²öF d−«Ë ld«
tKIŽ vKŽ `√
U∫wðü« ‰«R«
Ô
] c¾MOŠË¨ÊuJ¹ U Ó√b¼√ Ëb³¹ Ê√ ÎôËU× tð«uDš d−¹ œUŽË ≠≥
g¹— Â√ øWËUD« Â√ øWMÝ s¹dAŽ WdG« Ác¼ w Òöþ Ê«cK« Ê«bFIL« Ê«c¼ u¼√ øsÞu«
Ô
©·dB²Ð Øw½UHM ÊUG fLA« w ‰Uł— W¹«Ë— s ®

°”ËUD«

Y?½R? l?L?ł t?½_ ª…d??J?« t?³?B?½ W?ö?ŽË ¨»u?BM tÐ ‰uFH ∫ «uDš ∫ tð«uDš
ÆtO≈ ·UC dł q× w wM³ qB²
] dOL{∫¡UN«Ë¨·UC u¼Ë¨rUÝ
ÆrU« d cL« lL−Ð o×K t½_ª ¡UO« t³B½ WöŽË¨ »uBM ÊU“ ·dþ∫ s¹dAŽ
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« WײH« t³B½ WöŽË ¨»uBM eOOLð∫WMÝ

 U³¹—bð
©±®V¹—bð
 ½R*«
∫wðü« hM«
s dOJ²«

lÓLłË
¨rU«
Y
¨rU«
dc*«
]
lLł
Ãd ²Ý√
=
] lÓLłË
Ú
Ó
Ú
Ó
Ó
Ô

sNðuŽœ
bMŽ s¼d¹c×ðË
rNðUłË“ WFł«d vKŽ ë˓_«
’d×¹
 WOJ¹d_«  U¹ôu« iFÐ w
]
Ô
bŠ«Ë t½ËbBI¹ Íc« rFDL« Ê_

] ¨—uDF« s
Ó Úb ²¹ ô√ W¹ôu« rŽUD bŠ√ w ¡UAF« ‰ËUM²
ÆUNO≈ s¹dD=F²L« ‰ušœ
Ó
dÔEÔ×
Ú Óð w²« WUF«  ö×L« s

—u?D?F?« ÍË– l? Óq?U?F?²?] « W?U?F?« s?¹Ë«Ëb?«  «b?
Š
Ô d?
Ô ð  U?¹ôu?« i?F?Ð w?Ë
Ó ËÓ r?
Ô E?F i?
»U?×√ iFÐ
Ô

Ó dÔ^D?F²« sOHÒþu?L« vKŽ dÔEÓ×?
uH«
Ô d×
Ú ¹Ó U?L? ¨qLF« v≈ —uC׫
Ô q³
Ú ¹Ë¨WŠ«
Ô
Ò
Æ—uDF« s WOUš
rN³ðUJ
Ê√
 U²ô oOKFð vKŽ WU «

‰ULŽ_«
Ï
] sKFð
Ô
]
Ó
©s¹dDF²*« ‰ušœ ŸuM2∫ Ê«uMFÐ ‰UI s ®
©·dB²ÐØ ≤∞∞± Ê«d¹eŠ ¨µ±± œbF«¨wÐdF« WK−®

¥∑

©≤® V¹—bð
…—U³F« w dÔOž√˨
Î ÎUD³{ UNÔD³{√Ë ¨wðQ¹ ULO yjš UN²%
]
lLł√
Ó ÌWLK q
= UUð
Ô
ÆUNÐ X
Ô LÚÔ w²« lL'« ÔWOKLŽ wC²Ið U o
Ó ÚËÓ
Æ·U Ë_« W¹d¹b s t³ð«— ÊÔ–R*«
= r]Kð ≠±
ÆÁb¹ w W¹«d«
Ô
qL×¹
Ó
q{UML«
Ó
]Ê≈ ≠≤
ÆqÓI²FL« …—U¹e WKU׫ w wU×L« V¼– ≠≥
 uKð
ÆU½œöÐ w ¡UL« À
X
Î
Ô ³²
^ sŽ WUI
Ú ≠¥
Æs¬ qJAÐ W¹d³ L«  «Ëœ_« ‰ULF²Ý« w WO³¹—bð
= dCŠ
≠µ
Î
Î…—Ëœ ÂuKF« …œU rÔKF
Ó

©≥® V¹—bð
w ‰Ëbł w p– lÓ{√˨tЫdŽ≈ WöŽË ¨tLÓJÚŠË
¨rU« lL'« sÔOŽ√
Ô ¨tŽu½Ë
Ó
=
∫wðü« ‰U¦*« w UL Íd² œ
Ì KÓŠ
Æ jAM« rK^F²« ‰uŠ WOÝ«—œ
 UI
ÊuLKFL«
dCŠ ∫‰U¦
Î
Ô
Ó
Ó  ULKFL«Ë
tЫdŽ≈ WöŽ

tLJŠ

tŽu½

lL−«

Ë«u«

Ÿud

rUÝ d c

ÊuLKFL«

WLC«

Ÿud

rUÝ Y½R

 ULKFL«

…dJ«

»uBM

rUÝ Y½R

 UIKŠ

v?K?Ž fO˨…d?Ó ¹UGL«Ë
Ô ·ö?²šô« œd?] −? v?KŽ ©dšü«® ‡ w?
^ öÝù« w?
^ ÐdF« —Ôu?
^ B?²?« wM³MÚ¹Ó
vKŽ fO˨ `U
L«
l ÂöÝù« w  U öF«
wM³Mð˨wHM«Ë
] vKŽ sOHU
Ó
Ó
Ô
] VKÚ«
Ô ²«
Ô s¹dšü«
]
ÁUMF Íc« `
w¼ w²UÐ s¹b«

Ê√
rÔK
BF
]
Ú —uQ
^ ²«
]
Ô HÚB«Ë¨sŠ√
Ò w t sOHU L« —ÓËU×¹
Ï
Ú LU¨V
Ô
s ŸuM«
«c¼ bÓł
Ú  ÏW?OÝUÝ√ WÏÓu?I tO½UF vLÝ√ w `
]
Ô
Ó ËÓ b? ˨w½¬dI« »UD «  ôuI s
Ô U
Ô ²«
åU¦¹bŠË
Î
UL¹b
Î
s¹dšü« ¡«“≈
Ó sOLKL« „uKÝ v≈ tKO³Ý wM¹b« Ë√ w dF« VBF²« ÂbŽË `U²«]
©ÍdÐU'« bÐUŽ bLר»dG«Ë ÂöÝù«Ë WÐËdF«∫W¹uN« WQ®

¥∏

©¥® V¹—bð
∫V³« 5Ð√Ë
¨wðQ¹ ULO W¹u×M«
¡UDš_«
`Ô×
Ô
Ó
Ó
= √Ô
ÆU−O−{ q √
Ò Ì ö−Ž rOLB² ÊuDD= ¹ sOÝbMN „UM¼ ≠√

v≈ WOKJ« vBŠ XO²H² wUF« œœd²«  «– WOðuB«
 UłuL«
¡U³Þ_«
ÔqLF²¹ ≠»
Ó
Ô
Ì
Ɖu³« l Ãd ð …dOG
ozU œ
Ó
Íc« nOMF« ‰«ee« ÀËb×Ð Q³Mð
Ò s ‰Ë√ …eO−« Ê«uOŠ WI¹bŠ  U½«uOŠ X½U ≠Ã
vKŽ sOdAL« kŠô ÂuO« p– ÕU³ wH¨ UNuŠ UË W¹dBL« WLUF« e¼
Ò
vKŽ …b¹bý …—UŁ≈Ë ÃUŽe½« WUŠ w nŠ«Ëe« Ê√
] pc —«Ëe« kŠô˨WI¹b׫
ÆUNðœUŽ dOž
oKF²ð Ì…dO¦ Ì UuKF ΫdšR UM¹b¹√ sOÐ Ê«uO׫ „uKÝ w sO¦ŠUÐË ¡ULKŽ l{Ë ≠œ
WHOFC«  UýUFð—ô«
q
Ó −
= ðÔ  U½«uO׫ iFÐ Èb  U−
œułuÐ
Ó
= ð ÊÚÓ√ s UNMJL
Ò

 «dOG²«
ÔjI²Kð UN¹b WÝUŠ …eNł√ œułË v≈ «Ë—Uý√˨‰“ôe« o³ð w²«

Ɖ«ee« W−O²½ WŁœU׫ WOzUÐdNJ«

©µ® V¹—bð
∫wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ
Ô √Ô
˚∫vUFð ‰U ≠√
˝
©±≤∫b¹b(«®

 U³BI«Ë ÓWzd« ZONð
Ò w²« WOzUOLOJ«  U³ dL« s Z¹e s ÊuJ²ð …œU Ê«dDI« ≠»
ÆWOz«uN«

¥π

Íœ«u?? ? F? ? « ¡«“
Ó —√
Ú p?? ? M? ? ?Ž l?
Ó ? ? d?? ? O? ? 

ÍœU?? ? ½√ s?? ? Í—œ√ X?? ? ? ? ? Íœö?? ?Ð ≠Ã

œ«u?? ??
] ? ? « r?
^ ? ?ł
Ó U?? ? N? ? ?ÔK?? ? ¦? ? „—U?
Ô ? ? N? ? ½
 ? ? M? ? ?zU?? ? J? ? ?« ÊQ?
ÍœU?? ? ?Ž√ U?? ? M? ? ?  U?
] ??

s?? J? ?  U?? L? ?K? ?E? ?«Ë q?? O? K? « ÍœU??½√

 u?
œU?? ?²? ?I? ?« „
Ú ? Óý Èu?? ?Ý U?? M? ? f?? O? ?Ë

Âu?? ? I? ? ?  U?
Ï ? ? M?Ò ? ? ?ł ÷—_« Íc?? ? N? ? ?

Í—œ√ X?
Ô ? ? ? ? ? ÍœU?? ?½√ s?
Ú ? ? Ó Íœö?? ? Ð

©dz«e'«Ø—ULš rÝUI« uÐ√ bL×®

∫WODŽ sÐ d¹dł dŽUA« ‰U ≠œ
ÆUÐUCž rN
] ”UM«
X³Š
Ô K
Ó
©≤∫W%UH«®

˝

rOLð uMÐ pOKŽ X³Cž
«–≈
Ú
˚∫vUFð ‰U ≠‡¼

ÆU²U
Î
ÎUðu ÊËdAŽË WO½ULŁ WOÐdF« WGK«  «u√ œbŽ ≠Ë

ÆmLB« Ÿ«u½√ œuł√ tM Ãd ²¹Ë ¨dÐùU „uý t VK  U³½ ∫œU²I«

µ∞

»«dŽù«  UöŽ
W L)« ¡ULÝ_« w

≤≥
”—b
«

 UöŽ ÔkŠô√Ë ¨√d√

∫ wðQ¹ ULO ◊uDš UN²% w²
« ¡ULÝ_« »«dŽ≈
Ô
˚∫vUFð ‰U≠±

˝
©∏≠¥∫nÝu¹®

˚∫vUFð ‰U≠≤
˝
©µπ≠µ∏∫ nÝu¹®

˚∫vUFð ‰U≠≥

˝

©∂π≠∂∏∫ nÝu¹®

©±∞µ∫ …dI³«®

˝
©≤∂ ∫¡«dÝù«®

µ±

˝

˚∫vUFð ‰U≠¥

˚∫vUFð ‰U≠µ

˝

©≤∂∫¡UM«®

˚∫vUFð ‰U≠∂
Æ—uŁQ ωu å„u i
Ò Ô ôò≠∑

©vKO ÊuM− ®

U¼U XK³
 ³ÚB«
Ó OÚ³ÓÔ
^ q
Ò Ë√
Ú `

vKOÚ pO≈ X
Ú p
Ó ÐdÐ
Ó LÚL{
Ó q¼
= ≠∏

sO½–√
Î
dš¬
Ú B½√∫
Ú U×U½
Ú p tK«
Ô ÓqFł UL]½S ¨pO s pO½–√
Ú n
Ó Ìqłd ¡«œ—b« uÐ√ ‰U≠π
ƉuIð UL
Ò d¦ √
Ó lÓLÓ
Ú ²Ó¨ ΫbŠ«Ë ULË sO²MŁ«
Ú
ÆpOLŠ vKŽ XLKÝ˨ „ULŠ X¹√—Ë ¨„uLŠ «c¼ ≠±∞

WK¾Ý√
X?¹√— w½≈ÆÆÆÆ® ∫vUFð tu w©dLI«Ë fLA«®Ë ©ÎU?³ u dAŽ bŠ√® ‡Ð œu?
Ô BIL« U ≠±
ø©s¹błUÝ w rN²¹√— dLI«Ë
fLA«Ë
Î
U³ u
dAŽ bŠ√
Ó
Ó
ø tðušù Á¬— Íc« rK׫ W¹«Ë— sŽ ÓnÝu¹ tMЫ ≠Âö« tOKŽ ≠»uIF¹ vN½ «–UL ≠≤
ø t √ s Áuš√ rNF Ë
tOKŽ qšœ UL
qF «–U ≠≥
Ô
Ô
Ó tðuš≈
Ò ≠Âö« tOKŽ≠ nÝu¹
øpO≈ XLL{
q¼ pÐdÐ
Ú
= ∫tu w vKO ÔÊuM− ‰¡Uð rŽ
] ≠¥
øtOKŽ ¡UŽœ Â√ ¨hA ¡UŽœ©„u
]iô®—uŁQL« ‰uI« q¼ ≠µ
Ï

WAUM

∫ wðü« u×ÚM
«

M
«
nOMBð
sJ1
] vKŽ WIÐU
«
^ w Ï◊uDš UN²% w²
«  ULKJ
«
Ô
Ô
Ò ’uB

u

Ë–

Œ√

»√

„uLŠ

„u

Ë–¨rKŽ Ëc

…uš√¨Áuš√
Ô

r¼uÐ√

qCH«

„uš√¨nÝu¹

vÐdI« «–

ÁUš√

U½UÐ√

VBM«

vÐdI« ÍcÐ

pðuš≈ vKŽ

vKŽ¨tMÐô

d−«

ŒQÐ ¨tðuš≈Ë

UMOÐ√¨p¹uÐ√

„ULŠ UL¨U¼U
Î
pOLŠ

pO

ld«

rJOÐ√ s
µ≤

 ôU?×?« w? U?N?M yq? ¡U?ł bË ¨r?Š¨u?¨Ë–¨Œ√¨»√∫w?¼ Ì¡U?L?Ý√ ÓW??L?š „U?M¼ ]Ê√ Í√
Æd−«Ë ¨VBM« ˨ld« ∫Àö¦« WOЫdŽù«

w©»√® rÝôU
¨U?NM rÝ« =q? w «dłË
Î
ÎU?³B½Ë ÎU?F— »«dŽù«  U öŽ
ÎU?F ÔkŠö½ Êü«Ë
Ô
tF— ÔW öŽ U √ ¨ÆÆÆtÔL?JŠ qŽUH«Ë¨ qŽU år¼uÐ√ r¼d √ YOŠ s «uKšœ ULËò∫vUFð tu
ÆË«u« wN UM¼
ÆŸuL− ôË vÒM¦ dOž¨ «œdH ¨
Î
ÎUUC UM¼ ¡Uł ©»√®rÝô« ÒÊ√ kŠö½ UMMJË
ÔW?? ö?ŽË¨ÆÆÆ t?L?
Ô ?J?ŠË¨ Ê≈ r?
Ô ?Ý« ©s??O? ³? ‰ö??{ w?H? U?½U?Ð√ ]Ê≈® v??U??F? ð t?u? w? ©»√® Ë
Æ ŸuL− ôË vM¦
Î
ÎUUC ¡Uł b˨ÆÆÆt³B½
Ò dOž «œdH
år?J?O?Ð√ s? ò t?u? w?Ë åUMOÐ√ v≈ò tu wË åtOÐ_ nÝu¹ ‰U –≈ò∫ vUFð tu w ©»√® Ë
W öŽË¨
Ô
Òd−« tÔL?JרW¦UŁ …d s Ë ¨WO½UŁ …d v≈˨ …d Âö«¨dł ·d×Ð ÌWUŠ q w o³Ý
ÆŸuL− ôË vÒM¦ dOž «œdH
Î
ÎUUC UC¹√ ¡Uł bËÆÆÆÁdł
=
·d?? ×? ?Ð o?? ³? ?? ? åp?? ¹u?? Ð√ v?? K? ?Ž U?? N? L?
] ? ð√ U?? L? ? ÆÆÆò∫v?? U?? F? ?ð t?? u?? w?? ©p?? ¹u?? Ð√® U?? √
UŽud ¡Uł uK¨vM¦L« WGO vKŽ ¡Uł rÝô« «c¼ sJ˨ÆÆÆÁdł W öŽË¨ÆÆÆtLJŠË¨dł
Ô
ÆÆÆ tF— W öŽ X½UJ ¨qLF« s „«uÐ√ œUŽ∫ UMu u×½ w
ÆÆÆt³B½ W öŽ
X½UJ ¨p¹uÐ√ Âd²Š√
∫ UMu u×½ w UÐuBM ¡Uł u U √
Ô
Ô
t?½_ ªŸud Ìr?Ý« v?K?Ž ·u?D?F? åÁuš√Ë nÝuO «uU –≈ ò∫vUFð tu w ©uš√® rÝô«Ë
W? ö?F?©Áu?š√® U? √¨ÆÆÆw?¼ n?Ýu¹ l— ÔW? ö?ŽË¨Ÿu?
Ï d Ÿu?d?L?« v?K?Ž ·u?D?F?L?«Ë¨√b?²³
ÆÆÆtF—
ÆÆÆt³B½ ÔW öŽË ÆÆÆtLJŠË¨tÐ
‰uFH ©ÁUš√®rÝô« åÁUš√ tO≈ Èˬò∫vUFð tu wË
Ô
Æåtðuš≈Ë nÝu¹ w ÊU bIò∫vUFð tuË åpðuš≈ vKŽò∫vUFð tu wË
r?Ýô« ¡U?ł W?O?½U?¦« w˨ÆÆÆÁdł
= W?Ô ö?ŽË¨d?Ò −« t?Ô L?J?×?¨©vKŽ ®d?= '« ·d?×?Ð v?Ë_« w? o³Ý
U?M?¼ Ád?= ?ł W?Ô ? ö??ŽË ¨—Ëd??−? —Ëd?−?L?« v?K?Ž ·u?D?F?L?«Ë¨—Ëd?−? r?Ý« v?K?Ž ÎU??u?D?F? ©t?ðu?š≈®
Æ…dJ« Ádł
Ê√
Ô
sJ˨ÆÆÆw¼
] kŠö½
Ú
= ÔW öŽ X½UJ¨dOJð lLł ÎUŽuL− ¡Uł rÝô«
Ó
µ≥

Ád?ł W? ö?ŽË¨—Ëd?−? u?N?¨d?ł ·d?×?ЩŒ√® r?Ýô« o?³?Ý
Ô år?J? ÌŒQ?Ð w?½u?²?z«ò∫v?U?F?ð t?u? wË
Æ WOK_«  U d×UÐ »dŽQ¨ ·UC dOž ΫœdH ¡Uł tMJ˨ÆÆÆ
tu w Ÿud uN¨«—Ëd− Ë
Î
Î
UÐuBM Ë
ÎUŽud ¡Uł VŠU vMFLÐ ©Ë–® rÝô«Ë
¨©qCH« Ë– tK«Ë®∫vUFð tu wËÆË«u« tF— W öŽË ¨ÒÊ≈ d³š t½_ årKŽ Ëc t½≈ò∫vUFð
Æ d¼Uþ rÝ« v≈ sO²U׫ w nO{√ b t½√ kŠö½Ë ¨ÆÆtF— W öŽË ¨Ÿud d³š ∫Ë–
v≈ nO{√ bË ¨ÆÆÆt³B½ ÔW öŽË¨ »uBM tÐ ‰uFH ©vÐdI« «–  ¬Ë® w ©«–® rÝô«Ë
Æd¼Uþ rÝ«
Ï·UC UC¹√ u¼Ë¨ÆÆÆÁdł
= ÔW öŽË ¨¡U³« d−« ·d×Ð —Ëd− ©vÐdI« ÍcÐË® w ©Í–® rÝô«Ë
ÆÆÆ v≈
qŽU VzU½©„u i
] Ôô® w uN¨«—Ëd− Ë
Î
Î
UÐuBM Ë
ÎUŽud ¡Uł rH« vMFLÐ ©u® rÝô«Ë

Æ·UJ« dOL]C« v≈ nO{√ b˨ÆÆÆtF—
W öŽË
Ÿud
Ô
Ô
v≈ nO{√ bË©ÆÆÆÆÆÆÆ® t³B½ W öŽË
¨»uBM tÐ ‰uFH ©U¼U XK³
Ô
Ò q¼® w u¼Ë
ÆÆÆ Ádł
= W öŽË¨d−« ·d×Ð —Ëd− ©pO s pO½–√ nB½√® w u¼ËÆ©U¼®‡« ÁbFÐ dOLC«
Æ©·UJ«® dOLC« v≈ ·UC u¼Ë
·uDFL«Ë¨ »uBM rÝ« vKŽ ·uDF uN©ULË
Î
sO²MŁ« sO½–√ p tK« qFł UL½S® w ©UL
Î ®U √
ÆÆÆt³B½ W öŽ  ¡UłË¨ÆÆÆ»uBML« vKŽ
 U d×UÐ »dFð ©r®WLK ÊS tOKŽË¨rOLUÐ t½√ w¨©w¨U¨u® sŽ nK²¹ «c¼ sJË
ƩΫdł …dJ«Ë¨ÎU³B½ WײH«Ë¨ÎUF— WLC«® WOK_«
W öŽË¨
Ÿud d³š ©vKO U¹ „uLŠ «c¼® w uN ¨WłËe« uÐ√Ë√¨ÃËe« uÐ√ ©r׫® Ë
Ô
ÆÆÆtF—
ÆÆÆÆÆÆÆÆt³B½ ÔW öŽË¨ »uBM tÐ ‰uFH ©
Ï
„ULŠ X¹√—® w u¼Ë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÁdł W öŽË¨ vKFÐ —Ëd− rÝ«©pOLŠ vKŽ XLKÝ® w u¼Ë
ÎU³B½ n_«Ë¨ÎUF— Ë«uUÐ »dŽ√Ë ¨Àö¦« qL−« w ©·UJ«® dOLC« v≈ ÎUUC ¡Uł bË
ÆΫdł ¡UO«Ë
¨…—b?I W d×Ð WÐdF Àö¦« qL−« w©»√®Ë w?ÐQÐ  —d ˨wÐ√ X¹√— ¨wÐ√ ¡Uł∫‰uI½Ë
ÆW³ÝUML« W d×Ð q×L« ‰UG²ý« U¼—uNþ s lML¹
µ¥

∫ vUFð tu w©Ë–® vM¦ ¡ULÝ_« Ác¼ iFÐ ¡w− s Ë
©πµ∫ …bzUL«®

˝

˚

¨—Ëd− tO≈ ·UC ‰bŽË ¨·UC u¼Ë ¨vM¦ t½_ ªn_« tF— W öŽË ¨Ÿud qŽU ∫«Ë–
Æ …dJ« Ádł W öŽË
t?u w©pðuš≈ ®¨ tOKŽ lL−¹ Íc« lL−« »«dŽ≈
»dF¹ tÒ½S? WL« ¡ULÝ_« s Í√
Ó
y lÓLł
Ô «–≈Ë
·U?C? u¼Ë ¨ÆÆÆÁdł ÔW? ö?ŽË¨ v?K?F?Ð —Ëd?−? r?Ý« åp?ðu?š≈ v?K?Ž „U¹ƒ— hBIð ô wMÐ U¹ò∫vUFð
n?Ýu?¹ w? ÊU? b?I?ò∫v?U?Fð tu w pc Ë ¨tO≈ ·UC dł q× w wM³ qB² dOL{ ∫·UJ«Ë
Æ ·UC u¼Ë ¨…dJ« Ádł W öŽË ¨—Ëd− uN¨ —Ëd− rÝ« vKŽ ·uDF ∫…ušS ¨åtðuš≈Ë
Ë√…uš≈Ø Œ√¨ ¡UЬػ√∫ u?×½ dOJð lLł lL−ð WL« ¡ULÝ_« rEF Ê√ v≈ UM¼ dOA½Ë
Æ Á«u√Øu¨¡ULŠ√Ø rŠ¨ Ê«uš≈
»«dŽ≈ »dF¹ t½S tOKŽË¨ ULUÝ
Î
d c
= lÓLÚł
Ó lÔLÓ−
Ú ¹Ô Íc« UNM bOŠu« rÝô« t½S ©Ë–® rÝô« U √Ë
¨ rU« d cL« lLł
©±∑∑∫ …dI³«®
˝
˚∫vUFð ‰U
Æ·UC u¼Ë¨rU« d cL« lL−Ð o×K t½_ ª¡UO« t³B½ W öŽË ¨»uBM tÐ ‰uFH ∫ÍË–≠
Æ—cF²« U¼—uNþ s lM ¨…—bI …d Ádł W öŽË ¨—Ëd− tO≈ ·UC ∫ vÐdI« ≠

∫Z²M²Ý√
©VŠU vMFLЮ Ë–¨u¨rŠ¨Œ√¨»√∫ w¼ WL« ¡ULÝ_« ≠±
n_UÐ˨ÎUF— Ë«uUЮ·Ëd×UÐ WL«
ÊuJð ÚÊ√ ◊dAЩΫdł ¡UOUÐ˨U³B½
Î
¡ULÝ_«
»dFð
≠≤
Ô
Ô
Ô
r?
Êu?
Î
Ó J?ð Ê√˨ r?KJ²L« ¡U¹ dOž v≈ W?Î UC
Ô Ýô« Êu?J¹ Ê√Ë≠ WŽuL− ôË …UM?Ò ¦? dOž …œdH
Æ©r® rOLUÐ ô Ë«uUЩu®
Vł«Ë u¼Ë ¨©VŠU® vMFLÐ ÊU U u¼ WL« ¡ULÝ_« »«dŽ≈
»dF¹
Íc« ©Ë–® rÝô« ≠≥
Ó
Ô
Æ d¼Uþ rÝ« v≈ WU{ù«
ØÊ«u?š√∫Œ√®¨©s?¹u?Ð√ØÊ«uÐ√∫»√®∫vM¦L« »«dŽ≈ »dF¹ WL« ¡ULÝ_« s vÒM¦¹ U ≠ ¥
Æ ©Íu¨«u∫u®©p¹uLŠ¨„«uLŠ∫rŠ®¨© Í
Ú Ë–Ø
Ó «Ë–∫Ë– ®¨©s¹uš√
¨ÎUF— WLCUÐ WŽuL− ÊuJð U bMŽ »dF²¨ dOJð lLł WL« ¡ULÝ_« s WFЗ√
lL−ð
≠µ
Ï
Ô
ÆÁ«u√Øu¨¡ULŠ√ØrŠ¨Ê«uš≈ Ë√ …uš≈Ø Œ√¨¡UЬػ√ w¼Ë ¨Î«dł …dJUÐ˨ ÎU³B½ WײHUÐË
µµ

»«dŽ≈
ÎU?Žu?L?− ÊuJ¹ U bMŽ »dFO©ÍË–ØËË–®ULUÝ dÌ] c? l?Lł ©Ë–® rÝô« lL−¹≠∂
Ó
ÆrU« d cL« lLł
¨…—bIL«
WOK_«  U d×UÐ »dF¹
t½S rKJ²L« ¡U¹ v≈ WL« ¡ULÝ_« s Í√
«–≈≠∑
Ó
Ò
Ô
y nO{√
ô≈ UN³ÝUM¹ ô w²« rKJ²L« ¡U¹ V³Ð Í√ÆW³ÝUML« W d×Ð q;«
=
Ô‰UG²ý« U¼—uNþ s lML¹
Ô
ÆUNK³ U d

»«dŽ≈ ÖUL½
∫ wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ
Ô √Ô
U?? ½U?? ³? ?O? ý s??Ð q?? ¼Ú–Ô s?? W?? D? ?O? ?I? ?K? « u??M? Ð

w??K? Ð≈ `?
Ô ?M? u? ≠±
Ú ³?Ó ?²? ?
Ú ?ðÓ r?
Ú ÌÊ“U?? s?? X?

øU?? ?½ô W?? ?Łu?? Ë– ÊÚ≈ W?? ?E? ? O? ?H? ?×?
Ó ? ?« b?
Ó ? ÚM?? ?Ž

s?? ?ÔA?? š
Î
Ô d?Ï ? ÓA?? ?F?Ú ? Ó Íd?? ?ÚB?? ÓM?? Ð ÂU?? ?I? ? «–≈

U?? ? ? ½«b?? ? ? Š
Ú ËË
Ô Ì U?? ? ? «—“Ó t?? ? ? O? ? ? ?≈ «Ë—U?? ? ? Þ

r?? N? ? t?? ¹c?
Ú ? ?łU?? ½ Èb?? ÐÚ√Ó d?^ ? A? ?« «–≈ Âu?
Ï ?

U?? ½U?? ¼d?Ú ? ÐÔ ‰U?? U?? v?? K? ?Ž  U?? ³? ?zU??M?Ò ? « w?? 

r??N?Ô ? ÐÔb?
Ó ? Q??? ¹ ô
Ô ?M?Ú ? ¹Ó s?? O? ?Š r??¼U??š√ Êu?

U?? ½U?? ¼ Ê≈Ë ¡w?? ý w?? d?= ?ÒA?? « s?? «u?? ? O? 

œÌb?
Ó ? ŽÓ ÍË– «u?? ?½U?? Ê≈Ë w?? u?? ]s?? J? ?

©d³MF« wMÐbŠ√ ∫nO½Ô√ sÐ j¹d®
Ô


¡ULÝ_« s tÒ½_ ªË«u« tF— ÔW öŽË¨·Ëc× qFH Ÿud
¨·UC u¼Ë WL«
Ï
qŽU∫Ë–≠
Ï
Ádš¬ vKŽ …d¼UE« …dJ« Ádł W öŽË ¨—Ëd− tO≈ ·UC ∫WŁuË
Ì
—u cL«
Ô
qFH«
ÁdH¹
ÌqFHÐ Ÿud W‡‡OÞdA« Ê≈
rÝô«∫Wþu×K
*
Ú bFÐ ŸudL«
Ô
Ò ·Ëc‡‡×
Ô
Ô
Æ ÁbFÐ

u¼Ë W‡‡L«
¡U‡‡LÝ_« s t½_ ªn_« t³B½ ÔW öŽË ¨»uBM tÐ ‰uFH ∫Uš√∫r¼Uš√ ≠
ÆtO≈ ·UC dł
qB²
dOLC«Ë¨ ·UC
Ò dOL{∫©r¼®
Ò q× w ÊuJ«
Ò vKŽ wM³
y
Ï
Æ rU« d] cL« lL−Ð o×K
t½_ ª¡UO« t³B½ W öŽË¨»uBM ÊU d³š∫ÍË– ≠
Ï
˚∫vUFð ‰U ≠≤

µ∂

˝
©∏∞≠∑∂ nÝu¹®

W??? L? ? « ¡U??L?Ý_« s? t?½_
Ò ª¡U??O?« Ád?= ł W?? ö??ŽË¨ —Ëd??−? t??O? ≈ ·U?C? ∫w?š√∫ t?O?š√≠
ÆtO≈ ·UC dł q× w wM³ qB² dOL{ ¡UN«Ë¨·UC u¼Ë
wM³ qB² dOL{ ¡UN«Ë ¨·UC u¼Ë ¨n_« t³B½ W öŽË ¨»uBM tÐ ‰uFH ∫ÁUš√≠
ÆtO≈ ·UC dł q× w
—Ëd?−? t?O?≈ ·UC ∫rKŽË¨·UC u¼Ë¨ ¡UO« Ádł W öŽË ¨—Ëd− tO≈ ·UC ∫Í–≠
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« …dJ« Ádł
Ô
= W öŽË
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
WLC«
tF— W öŽË
¨Ÿud qŽU ∫Œ√ ≠
Ô
Ô
Ô
Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô
ÔWײH« t³B½ ÔW öŽË ¨»uBM Ê≈ rÝ« ∫ÎUÐ√ ≠
qB² dOL{∫©r ®Ë ¨·UC u¼Ë¨n_« t³B½ ÔW öŽË ¨»uBM ÊÒÓ√ rÝ« ∫UÐ√ ∫r UÐ√ ≠
ÆtO≈ ·UC dł q× w wM³
‰UG²ý« U¼—uNþ s lM ¨dšü« vKŽ …—
WL
Ò tF— W öŽË
¨Ÿud qŽU∫
Ï
»√ ∫wÐ√ ≠
Ô bIL«
Ô C«
Ô
]
ÆtO≈ Ì·UC dł
=
w wM³
Ï ²
¡UO«Ë¨ ·UC u¼Ë ¨W³ÝUML« W d×Ð q×L«
Ò dOL{
= q×
y qB
Ï

 U³¹—bð
©±® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO UNЫdŽ≈ WöŽ
5Ð√˨UNЫdŽ≈ ŸÓuÚ½Ó œÔbŠ√˨
W L)«
¡ULÝ_«
5Ž√
Ó
Ó
Ò
Ó
b bOýd«
Ò ÊU ˨bOýd«
Ò ÊË—U¼ Wöš ¡UMŁ√ dHFł Áuš√Ë vO×¹ sÐ qCH« ”U³F« uÐ√ qLŽ
s?
ΠΫd?HFł ÁUš√ VB?
Ò
] J¨tM ôbÐ
= MO ”U³F« wÐ√ l?
Ô K?š t? «bÐ rŁ¨ dHFł tOš√ q³ ”U³F« UÐ√ vË
µ∑

»_«
VÓ²?J ¨ p– w ”U³F« wÐ√ v≈ W?ÐU?²JUÐ vO×¹ ULNOÐ√ v≈ eŽËQ?
Ô
Ó ¨p– s tFM ¡UO׫
Ó
∫ ”U³F« wÐ√ Ábu vO×¹
”U³F« uÐ√ »UłQ¨©pULý v≈ pMOL¹Ó s rÓðU« q¹uײРsOM RL« dO √
Ô d √
Ó bI¨ ÍbË U¹®
X
¨dHFł wš√ w wNM«Ë
X
Ú ³KI½«
Ô FÞ√Ë
] d _« Í– WUI
Ó
Ô FÚLÝ
Ó rÓNÓ bË
Ó U tK«Ë ¨X
Ú
Ó bI∫÷dG«
© nÝu¹∫œuL× ¨ WOÐdŽ  U¹UJŠ »U² s ¨·dB²Ð ®

Æ tO≈  —U WLF½ wMŽ

©≤® V¹—bð
∫ wðQ¹ U2 >q w ©wKŽ®
s ÎôbЩs Š wÐ√Ø s Š UÐ√Øs Š uÐ√® WOÓMÚÔJ
« l{√
Ò
Æ Ÿu³Ý√ …b UHOŠ w wKŽ
y ÂU√ ≠√
ÆŸu³Ý√ Óq³ UHOŠ w UOKŽ
Ò X¹√— ≠»
ÆŸu³Ý√ Óq³ UHOŠ w ÒwKŽ vKŽ XLKÝ≠Ã

©≥® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO©VŠU ® s ÎôbÐ ©Í–/«–/Ë–® l{√
Æ UNOłË tK« bMŽ
VŠU
≠√
Ó ÊuJ¹ ô sON
Ú łu«
Ú
Ô
Æ UNOłË tK« bMŽ
VŠU
]Ê≈ ≠»
Ó ÊuJ¹ ô sONłu«
Ú
Ó
VŠU l fKł√
ÆsONłË
s
Ú ≠Ã
Ú
Ó

©¥® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO©r® s ÎôbЩw/U/u® l{√
Æ t² öÝ vKŽ ÚkU× p²×
Ê«uMŽ
pL
Ô
]
Ô ≠√
Æt² öÝ vKŽ ÚkU× p²× Ê«uMŽ
pLÓ Ê≈
Ô
] ≠»
Æp¹–R² pL w W³¹dž
Î
U Uł√
lCð
ô ≠Ã
Î
Ú

©µ® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO©pIOIý® s ÎôbЩpOš√¨„Uš√¨„uš√® WLK
l{√
Ó
Ô
ÆÂuO« pIOIý vKŽ XLÚ]KÝ ≠√
ÆsO _« VUD« …ezUł
pIOIý
d¹bL«
`M
Ó
Ó
Ô
Ó ≠»
µ∏

ÆWÝ—bL« w pIOIý wMKÐU ≠Ã

©∂® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO© b
Uš wIOIý¨b
Uš UIOIý® s ÎôbШb
Uš Íuš√Øb
Uš «uš√® l{√
ÆUL¼dHÝ
Ì
w
≠√
Ó w bUš
Ó Óý  bŽUÝ
Ú IOI
Ú
ÆWKŠd«
Ó ÓAÐ XOI²«
= w bUš w
Ú IOI
Ú ≠»
Æ œ«bGÐ
v≈ ÌbUš UIOIý dUÝ ≠Ã
Ó

©∑® V¹—bð
UL³ Š WKLÚÔ'« w dÔOž√˨
◊uDš UN²% w²
« W L)« ¡ULÝ_« s ÌrÝ« q
]
lLł√
=
Ô
∫ wðü« ‰U¦*« w UL ¨‚UO
«
= wC²I¹
∫ ‰U¦
bÔB×
Ú Óð XÚ½√Ë Ÿ—e¹ „uÐ√
Æ ÊËbB×ð r²½√Ë ÊuŽ—e¹ r ƒUЬ
Æ ÁUÐ√ Âd²×¹
lODL«
sÐô«
≠√
Ô
Ô
Ô
Æ „UÝ«Ë s „Uš√ Ê≈≠»
]
Æ fHM« Ô—uJ WłU׫ «– ÊS ¨ WłU׫ ÍcÐ ÎUI— ≠Ã
Æ pM¹œÔ√ pL s ≠œ

©∏® V¹—bð
∫V³
« ÊUOÐ
 l
¡UDš_«
`× √
Ó wðQ¹ ULO WÓ¹u×M
«
]
Ó
=
Æ b½e«
Ô IÚÝ
¨ UO ËeK« tLÝ«
] j
Ó tLÝ« dš¬Ë
Ô
Ô ÏÊ«u¹œ ÍdFL« ¡öF« uÐ_ ≠√
ÆfHM«
VOD« UÐ√ Ê«u¹œ Ô √d ≠»
Ò …eŽË
] ÕuLD« vMFÚ Ó ÔXLNH¨ w³M²L«
Ò
øÈu¼ «– ÂUM¹
≠Ã
Ô
Ô nO X³−Ž
© w³M²L«®

rFM¹ …ËUIA« w WUN−« Uš√Ë tKIFÐ rOFM« w vIA¹ qIF« Í– ≠œ
Æ „u w p½U s s−Ð ^oŠ√ ¡wý ô ≠‡¼

µπ

©π® V¹—bð
Ò∫jš t²% U »dŽ√
Ô
ø UMOÐQ »√ s V
Ó KGÚðÓ Ó‰¬ U¹
t?? ?³?Ô ? ?ðU?? ?F? ? ð —u?? _« q?? w?? Ôp?? ?Óð ôË
©d¹dł®

Ô
øt³?Ô ŠU? V?OF« s u−M¹ ∆d «
Ì
ÒÍ√Ë
 d?Ú ?
t?³?Ô ?½U??ł —Ëe?
Ó b??M?Ž ôË
^ ?¹ d?¼Úb?
] « ·

t?? Ð—Ô U??I? Ž Óp??Ú²?? F?Ó ??
] ? t??M? Ž ÓX??³?Ú ?ž Ê≈Ë

rJ qN ¨„uKL« uÐ√Ë wÐ√ dÏC
Ó Ô ≠±
t?Ðu½–
Ó d?Ú Hž«Ë uÓH?Ú F?« p?Oš√ s cšË ≠≤
U?? Ðc?
ÓÒ ? N? ? „U?? š√ v?? I? ?K? ?ð s?? p?? ½S?
] ?
Áb?
Ó N?Ž ÍQ?M« Ôi?I?M?¹ ô Íc?« „uš√
U{d«
Ú ³« w „UIK¹ Íc« fOË
= Ë dA
Ó

©¡U³MŠ sÐ …dOGL«®

ÂU?? ? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ? K? ? ? ? ? ? Ð ÁU?? ? ? ? ? ? r?? ? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ? √

s?? ? ? ? ? r?? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?« U?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ?½≈ ≠≥

©T½U¼ sÐ s׫®

Ôq??I??ŽQ?? X?? Úe??ŽÓ Ê≈ w??U?? f?
Ô ?³? Š√Ë

…Ë«b?Ž Í– s? X?ЗU?Š s »—UŠ√ ≠¥

q?L?−? „«– v?K?Ž `?HÚÓ Ëc? U?L?¹b?
 d?ÓÓÞ v?K?Ž
Ôq?I?F?¹ ÊU? Ê≈ Ê«d?−?
Ú N?« ·

w?? M? ³? ¹d??ðÔ p??M? ¡U?
Ò
Ó ?O? ý√ v??K? Ž w??½≈Ë
 ?M?ÚðÔ r?? X?½√ «–≈
t??ðÓb?
Ú B?
Ú ?łË „U?š√ n?

© ”Ë√ sÐ sF ®

∂∞

s lÔMÓLÚ¹Ô U ‡ √
·dÚB«
sO³³ 

]
Ú

≤¥
”—b«

∫ wðQ¹ ULO W½uK*«
Ô
Ô√Ë ¨√d√
Ô
Ò  ULKJ« dš«Ë√  UdŠ kŠô
bNŽ
Ò
Ô dLŽ
Ó dLŽ
Ó bNŽ
Ô ÊUË≠ULNMŽ tK« w{—≠ o¹bB« ÌdJÐ wÐ√ bFÐ Wö« »UD« sÐ
Ô vuð
Æ tK¦
Ó Ôa¹—U²« ·dŽÓ ULK

] Ì…«ËU Ë ‰bŽ
Ì
UNÓKšœ b
˨”bIÚL«
 …Ó—œË¨
Ì
”—U
œöÐË
dÓB
Ò `²
Ú  dÓLÓŽÔ Íb¹ vKŽ tÔK«
Ó ÓXOÐ ÂöÝù« œöÐ
Ò
Ó
Ó b
Ë
„d?¹dDÐ ”u?
 š¨
]
Ó¾?ON«Ë f
 ³?Ó KL« s
Ó F?Óý√
Ú ¨ t²KŠ«—
ÎU?³«—
Ú  UN×?
Ó A?
Ó dÓ³Óž√
Ú Y
Ó
Ó O½ËdH s
Ó O?ðUH rKð˨W
Æ ` U
Ì sŠ√
dÔLÓŽÔ »d{˨ÂËd«
] w ‰U¦
Ó
Ô ²«
Ó
`² w dÓLÓŽÔ WÝUOÝ
cÔHM¹
ÁbFÐ s Wö«
vÒuð rŁ
Ó
= vC Ë≠ tMŽ tK« w{—≠ ÊU
Ó HŽ
Ò sÐ ÊUL¦Ž
Ô
Ó
tK?²I sŽ  d
tÔÒK« Âd?] ≠wKŽ
Ò

Ú HÝ√
Ó ÓÊU?L¦Ž vKŽ Ï…—u?Ł XFb½« Ús?J˨”—U œöÐ
y WÓÓö?« vu²¨
 sŽ
W¹ËUF
sJË
¨ÂUA«
Ò œöÐ
‰eFÐ

t³³Ð wKŽ
wKŽ
Ô NłË
Ó
]
Ú W¹ËUF
Ó
Ó Ï ·öš —«œ
y ÂU
¨W¹ËUF Ë
Ó
> sOÐ
Ó r]Ł≠t
Ó

Æd _« W¹ËUF
rÒK²¨wKŽ

XN²½«
Ô
„—UF Ë
 U uBš
ULNMOÐ
d ú V
r
Ô
Ú
Ï
Ó  —«œË¨
Ú
> q²ILÐ
Ú −²¹
Ú
 b¹eO
ÊU³Cž
W¹ËUF
VÞUšË
¨WFO³« sŽ n
s
WÓFO³«
bIŽ
Ó
Ó
Ó ]Kð dOÐe«
]
Ú  tMЫ
Ô
Ó
Ó sJ˨ÁbFÐ
Ó
Ó W¹ËUF
Ó rŁ
]
È—uý d _«
Ó FÓ−ð
q
Ì ¹ÚdÓ
Ô WO U
s q
Ì ł
Ó
Ú Ë√¨dJÐ uÐ√ ÓqF UL¨pOMÐÓ s fO
Ó g
Ô —Ó v≈ bÓNFð
Ó Ê√ U ≈∫ özU

ÆÁbFÐ s
Ò
W¹ËUF
sJ˨
dÔLÓŽÔ qF
Ó Ó UL¨ pOMÐ s bŠ√
Ì W]²Ý sOÐ
Ú  rÓJÚ׫
]
Ô b¹e¹
Ó vË˨vÐ√
Ó
Ï rNO fO dH½

WK¾Ý√
ÆÒhM« w  œ—Ë UL »UÒD« sÐ dÓLÓŽÔ ÂU¹√
d–
Ú ×
Ó X
Ó ²Ô w²« œö³«
Ó
Ô Ó√ ≠±
 D«
ø”bIL« XOÐ
Ò

Ó
Ó »U
Ô dLŽ
ÓnO ≠≤
Ô qšœ
 ‰UI²½«
Æp– s
v≈ dL

WOHO
dOÐ
Ô OÐ√
Ó
Ú  ˨dLŽ
Ó
^ `]{Ë ≠≥
= ¨ ÊUL¦Ž
Ó ŽÔ s
Ó v≈ ÌdJÐ wÐ√ s Wö«
Ô e«
∂±

WAUM
U¼dš«Ë√  UdŠ ]Ê√ vKŽË¨¡ULÝ√ UNÒ½√ vKŽ hM«
w W½uKL«
 ULKJ« v≈ oO
b«
dEM«
^
‰b¹
=
Ô
Ò
Ô
 ½Ó sOŠ w¨©‰«® ‡ÐW
hM«
w Èdš
bÔ−
=
Ú √Ô ¡ULÝ√
Î dF
Ï
Î
Ò ôË ÎW?UC Ô XO UN]½√ rž— s¹uMÚ]²« s WOUš
Ì
. a«ÆÆÆ …—uŁ¨
Ì
‰U¦ ¨
Î
U³«—¨
Ì
”—U¨
…«ËU ¨
Ì
‰bŽ¨
ÌdJÐ ∫ q¦ dšü« W½
Ï
Ó uM
]
…d??J« X??O˨ W?Ô ×?²?H« w¼ …—Ëd?−?L« W?½u?
Ó
Ê√
] k?Šö?¹Ô U?L
] K?L« ¡U?LÝ_« d?š«Ë√ W?dŠ
b
˨©tMЫ b¹eO
‰eFЮ˨©Ó ÊUL¦Ž vKŽ ®Ë¨© ÊUHŽ
sЫ®Ë¨© dLŽ
Ó
Ó
Ó ®Ë¨© W¹ËUF
Ó bNŽ ÊUË®∫q¦
Æ·dB« s ŸuMLLUÐ …dJ« sŽ U{u
Î Ž WײHUÐ
¨Êu
rÝô«
w
Ó d−¹Ë
Ô ]M¹ ô Íc« »
^
Ô dFL«
Ó
Ô
Ó L=Ý
Ô

∫UL¼ 5HM w¨©·dB« s WŽuM2 UNKË® W½uK*« ¡ULÝ_« nMÒB
Ó Ô½ Ê√ sJ1Ë
Ô
Æb¹e¹¨W¹ËUF ¨ÊUHŽ¨ÊUL¦Ž¨”uO½ËdH ¨dB ¨dLŽ
∫ q¦ ÂöŽ√ ≠√
Ò
ÆÊU³Cž¨d³ž√¨YFý√∫ q¦  UH ≠»

∫ ·dÚB«
] s ŸuML*« rKF«
Ô
¨W?¹ËU?F ˨ÊUL¦ŽË¨dLŽ∫ q¦ Y]½RL« Ë√ dÔ]c?L« Ôq
UF« tÐ wL?
Ê√
]
] d?Ôc²ð
= Ý
Ô U u¼ rKF«
Ó
r? «u?F?«Ë ‰Ëb« s tÐ Ó wL?
= Ý
Ô U ËÆ a?≈ÆÆÆ¡U?Ë˨d?O?³?ŽË¨œU?F?Ý˨”uO½ËdH ˨b¹e¹Ë
Æa≈ ÆÆÆ—UN½_«Ë  UDO×L«Ë —U׳«Ë  ULOL«Ë ÈdI«Ë ÊbL«Ë

∫wðü« u×M« vKŽ UNHÓM=B
Ó Ô½ Ê√ sÔJLÚ¹Ô =hM« w ·dÚ]B« s WŽuML*« ÂöŽ_« l³²ð ‰öš s Ë
Îö??ŽU?? =h??M? « w??©d??L? Ž®¡U??ł b??
˨d??L? Ž∫q??¦? ©q??F?Ó ?Ô® Ê“Ë v??K? Ž Íc??« r?
Ô ?ÓK??F?Ó ?« ≠±

©dLŽ
W öŽË¨
ÎU?Žud
Ô
Ô q?F UL˨dLŽ
Ô »d{˨d?Ô LŽ v?u?ð ®∫ w©s¹uMð ÊËœ® WLC« tF—
W??ÝU??O?ݨ d?Ó ?L?Ž Íb??¹ v??K?Ž¨ d?Ó ?L?Ž b??N? Ž®w?? W??×?²?H?« Ád?= ł W?Ô ? ö?ŽË¨Î«—Ëd??−? ©d?L?Ž® ¡U??łË
Æq³Ó¼Ë¨q
Š
Ó Ô ∫ UNM WKOK
qFÓÔ Ê“Ë vKŽ w²« ÂöŽ_«ËÆ©dLŽ
C
Ô
Ô
Ó “˨d
Ó
©W¹ËUF ˨dB ®∫ q¦ Y½RL«
rK
]
Ô F«
Ó ≠≤
ÎUÐuBM tÐ ôuFH
Î
¡Uł
] dB ® U √
Ó b
˨©WOÐdF« dB W¹—uNLł® WËb rKŽ
Ï t½S©
“u−¹ sJ¨
ÊÚuM¹
Ú
Ú  dLŽ Íb¹ vKŽ tK« `² b
ˮw
] r˨WײH« t³B½ ÔW öŽË ¨©dÓB
∂≤

 Ý
 ½RL«
‰U
¨·dÚB«
·dB«
bŽœË¨b
M¼Ë¨d
B

wŁö¦«
Y
rKÓF«
] ÂbŽË
Ô
Ú
Ú q¦ j
]
Ô
Ú
Ó u«
Ó sU«
=
Ó w
∫WFOЗ wÐ√ sÐ dLŽ
Ô
b−ð UL UMH½√ XHýË

bFð U UMðe−½√ «bM¼
Î XO

¨W?AzUŽ¨ WLÞU∫ q¦ ¨ ÌYO½Qð …«œQÐ tÔ¦?O½Qð ÊU√ ¡«uÝ U¹ÎuM
 FÚ Ó U¦O½Qð
Î
Ô ½RL«
Y?
rKF«
U √Ë
]
Ô
Ò
Ì
 d?OGÐ Â√¨
…«œ√
Ô·d?B« tO “u−O bÚM?¼ q¦ jÝu« sU« w?
] Łö¦« «bŽ U ‡ YO½Qð
Ú …bzUݨ…bz«—
ÆYO½Q²«Ë WOLKFK ·dB« s UŽuML
Î
ÊuJO a≈ ÆÆÆ dO³Ž¨œUFݨVM¹“∫q¦ ‡ ·dB« ÂbŽË
«cJ¼Ë¨·dB« s lÓML¨
tMJ˨ dcL ÏrKŽ uN©W¹ËUF ® U √Ë
Ô WÞuÐdL« YO½Q²« ¡U²Ð Âu²
Ï
a≈ ÆÆÆWFLł¨W×KÞ¨…eLŠ∫ q¦ YO½Q²« ¡U²Ð Âu²
Ì
dÌcL
]
Ì q
rKŽ
^ q UF
Ô
¹Ô
rÒK²® w …d¼UE«
Î
hM«
w© W¹ËUF ® ¡Uł b
Ë
Ô
ÔWLC« tF— ÔW öŽË ¨ÎU?Žud öŽU
=
V?ÞU?šË® w W?Ô ×?²?H?« t?³B½ W?Ô öŽË¨ ÎU?Ðu?B?M tÐ Îôu?F?H ËÆ©W?Ô ¹ËU?F b?I?Ž rŁ® ˨©W?Ô ¹ËU?F
«—Ëd−
Î
¡UłË¨ © r W¹ËUF
sJË®
w WײH«
t³B½ W öŽË
¨UÐuBM
Î
sJ
Ó
Ô
Ô
] rݫ
Ó
Ô ¡UłË ¨©W¹ËUF
]
Ì
Æ©W¹ËUF
‰eFЮ Ë ©W¹ËUF
Ë wKŽ
Ó
Ó
Ô
Ò sOЮ∫w ÔWײH« Ádł W öŽË
w ©”uO½ËdH ®∫ q¦ wL−Ž_«
rKF«
≠≥
ÔW öŽË¨d'«
=
= ·d×РΫ—Ëd− ¡Uł b
˨hM«
^
Ô
¨nÝu¹¨»uIF¹¨o×Ý≈¨qOŽULÝ≈¨rO¼«dÐ≈¨Âœ¬∫ WOL−Ž_« ÂöŽ_« ÔiFÐ Ác¼Ë¨ WײH«
Ádł
Ô
Æ a≈ ÆÆÆd²OШ×uł¨f½u¹
Æ·dB« s lML¹ ÎUOL−Ž√ Ë√ ÊU ÎUOÐdŽ Y½RL« rKF« Ê_ ªW¦½R WOL−Ž√ ÎU öŽ√ dc½ rË
∫ w¼ WOÐdF« w WËdB  œ—Ë w²« ¡UO³½_« ¡ULÝ√Ë
Æ œUŽË¨◊u˨œu¼Ë¨Õu½Ë¨VOFý˨`U ˨bL×
hM«
w ©ÊUL¦Ž® ¡Uł b
Ë© ÊUHŽË¨ ÊUL¦Ž® ∫q¦ sOðbz«“
Êu½Ë nQÐ Âu²L«
rKF«
≠¥
=
Ú
Ô
Ô
© ÊUL¦Ž® ¡UłË¨©ÊUL¦Ž
ÁbFÐ s ÓWö« vÒuð rŁ®w ÔWLC« tF— W öŽË¨
Î
UŽud
Î
öŽU
Ô
Ô
Æ·dB« s ŸuML t½_ª WײH«
Ádł
Î
Ô
ÓÊUL¦Ž vKŽ® w
= W öŽË ¨vKFÐ «—Ëd− ©

∫ sOðbz«“ Êu½Ë nQÐ W u²L«

ÂöŽ_«
ÔiFÐ wðQ¹ ULOË
∂≥

Æa≈ ÆÆÆÊU½bŽ¨Ê«b¹“¨ÊUOHݨÊULF½¨ Ê«Ëd
Âb?
Ú s?
Ô JL¹©
] Èdð ô√¨©b?¹e¹® ∫ q?¦? qFH« Ê“Ë vKŽ Íc« r?
Ó ²ðÔ Ê√
Ô b?¹e¹® W?Ó LK Ê√
Ô KF« ≠µ
»ö?Þ œbŽ
U?N?
=
Ô H½ ÔW?LKJ« X ÓbÚ?²Ý«
Ô b
˨ ÎU?³UÞ Ós?O?ŁöŁ sŽ nB«
Ô b?
Ô ¹e¹∫ UMu
q?¦ w Îö?F
gOF¹¨ VKGð¨ Âd√¨bLŠ√ ∫tM ˨qFH« Ê“Ë vKŽ Íc« rKF«∫
UMuIÐ œuBIL«
u¼ «c¼Ë¨ Î ULKŽ
Ô
Ô
W öŽË
¨ ÎUÐuBM tÐ ÎôuFH Ë ¨©b¹eO
Ádł
Î
hM«
w©b¹e¹® ¡Uł b
Ë
Ô
Ô
=
Ó ® w WײH«
= W öŽË «—Ëd−
Æ©b¹e¹
t³B½
Ô
Ó vËË® w WײH«
∫ t?M? œ—u½ sJ˨ ŸuM« «c¼ s ÂöŽ√
]
r?
=h?M« w œd¹ r ÎU?Ołe ÎU?³Odð V
Ï
Ô dL«
Ô KF« ≠∂
∫‰uI½ ¨ u dCŠË¨ p³KFÐ˨ÂdJuÞ˨ r× XOÐ
ÆWKOLł WOMODK
WM¹b
r×
Ï
Ï
Ô ÓXOÐ ≠ √
Ær×
»
Ó  —“≠
Ô
Ó XOÐ
Ær×
Ó w Xu−ð ≠Ã
Ó XOÐ
wËÆ Ádš¬ vKŽ …d?
tF— W?Ô ö?ŽË ¨Ÿud √b²³ vË_« WKL−« w r?
Ô ¼UE« WLC«
Ô
Ó
Ô × XO³
wËÆÁd?š¬ vKŽ …d?
W? O½U¦« W? KL−«
Ô ¼UE« W?Ô ×²H« t³B½ W?Ô ö?ŽË¨ »uBM tРωuFH © r?
Ó
Ó × XOЮ
W¦U¦« WKL−«
Æ·dB« s ŸuML
t½_ª WײH«
Ádł
rݫ
© r×
Ô
Ó
Ï
= ÔW öŽË ¨wHÐ —Ëd−
Ï
Ï
Ó XOЮ

∫w¼ =hM« w …œ—«u« ·d]B« s WŽuML*«
WHB«
Ô
Ô
∫q¦ ¨¡öFÚÓ UN¦½R w²« qFÓÚÓ√ Ê“Ë vKŽ w²« WHB«
Ë√¨ qFH« Ê“Ë vKŽ w²« WHB«
≠±
Ô
Ô
t³B½ ÔW öŽË ¨UÐuBM
Î
Î
ôUŠ
hM«
w ©YFÓý√
Ú ®  ¡Uł b
˨¡«d³ÚžÓØd³Óž√
Ó ØYFÓý√
Ú
=
Ú ¨ ¡U¦FÚý
Æd³ž√
Ó
Ì
qłdÐ
 
UNK¦ ©d³ž√®Ë¨ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
WײH«
Ô —d ∫‰uI½Æ
Ô
Ô
Ó YFý√
Ú
s Ë ÆtK¦ d³ž√˨ ·dB« s ŸuML
t½_ªWײH«
Ádł
¨—Ëd− XF½
∫YFý√
Ô
Ô
Ï
Ï
= W öŽË
∂¥

∫ ‰uI½ qLÓł√Ë
Ú ÂdÓÚ√Ó qFH« Ê“Ë vKŽ w²« WHB«
¨Ÿud d³š
Ô
lOÐd«Ë¨
ÓnÝu¹ s Âd
Ï qLł√Ë Âd√ s qJ¨ n¹d« s qLł√
Ô
Ô √ bL×
Ï
Æ ·dB« s ŸuML
t½_ª ÊÚuM
Ô
Ï
] ¹Ô r˨ WLC« tF— W öŽË
∫ q¦ vKFÚÓ Ê“Ë vKŽ UN¦Ô½R Ë
ÊöFÚÓ Ê“Ë vKŽ w²« WHB«
≠≤
]
Ô
V?ÞU?šË® w?©ÊU³Cž®ËÆÈPLÚÓþØ ÊP?L?þ˨vAD?
Ú ŽÓ ØÊU?A?DŽË¨ v³C?
Ú ÓžØ ÊU?³Cž
Æ·dB« s ŸuML
t½_ªÊÚuM¹
»uBM
Ï
‰UŠ©
ÊU³Cž
W¹ËUF
Ô
Ó
Ô
Ï
] r˨ ÔWײH« t³B½ W öŽË¨
Ï
U²FL²ł« b
˨hM«
w  UHB« Ác¼ q¦ œdð rË ‰UFÔ Ë√ qFÓHÚ Ó Ê“Ë vKŽ w²« ÔWHB« ≠≥
=
˚∫vUFð tu
w
˝

©≥ ∫¡UM«®

bI ÀöŁÔ U √˨ n_UÐ W u² UN½_ »«dŽù« W öŽ
U¼dš¬ vKŽ dNEð
ö vM¦
Ú U √
Ô
Ô
Æ UNK¦ ŸUЗ˨ ·dB« s ÏWŽuML UN½_ªÊuMð rË ¨dšü« ÓWŠu²H  ¡Uł
©± ∏¥ ∫ …dI³«®

˝

˚∫ vUFð tu
w UL dš¬ lLł dš
Ó √Ô WLK ≠¥

Æ ·dB« s ŸuML t½_ªWײH«
Ádł
—Ëd−
ÌÂU¹_ XF½©dš√® ‡
Ô
Ô
= W öŽË¨
Ï
 ¡U?ł b?I¨ nO{√ Ë√ ©‰«®‡Ð ·dŽ
¹Ô ·d?B« s ÌŸu?ML ]q Ê√ v≈ UM¼ d?Ô OA½Ë
Ô
= «–≈ ·dB
©¥ ∫ 5²«®

˚∫vUFð tu
w WËdB ©
sŠ√® WHÓB«
Î
=

˝

r?¹uIð˨ ·U?
Ï C? u¼Ë¨ …d?
Ô ?J?« Ád?ł W? ö?ŽË¨ wHÐ —Ëd− r?
Ï Ý« ∫© s?Š√® Ê≈ Y?OŠ
∫ vUFð tu
w ·dB« s WŽuML ©sŠ√ WHB« Í√® w¼Ë¨ —Ëd−
tO≈ ·UC
Ï
Ï
©∏∂∫ ¡UM«®

˝

˚

»d{Ë® w =h?M« w UËdB ©
Î
s?Š√® œ—Ë b
Ë Æ© ‰«® ‡Ð ÌWd?] F ôË ÌWUC d?Ô Ož UN½_
sŠ_«Ë ¨dł Ô·dŠ ¡U³UÆ sŠ_U

sŠ_UÐ √bÐ√∫ ‰uI½ËÆ·UC t½_ © ‰U¦ ÓsŠ√ dLŽ
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« …dJ« Ádł
¡U³UÐ —Ëd− rÝ«
Ô
= W öŽË¨
∂µ

∫Z²M²Ý√
Æ…dJ« sŽ U{
Î uŽ
ÊÔuM¹
rÝô«
u¼ ·dÚB«
≠±
] s ŸuMLL«
Ó WײHUÐ d−¹Ë¨
^
] ô Íc« »dFL«
Ô
Ô
Ô
∫w¼  ôUŠ XÝ
w ·dB« s rKF«
lÔMÓLÚ¹Ô ≠≤
=
Ô
Æ dLÓŽÔ ∫ q¦ ¨ qFÓÔ Ê“Ë vKŽ ÊU «–≈ ≠ √
wŁö¦«
«bŽ U ¨W¹ËUF ¨ WLÞU ∫ q¦ ÎUOEH Ë√ U¹uMF
Î
Î
U¦O½Qð
U¦ÎÒ½R ÊU «–≈ ≠»
]
ÆbM¼ ∫ q¦ ·dB« ÂbŽË
·dB«
tO “u−O
jÝu« sU«
Ô
Ô
Ó
Ô
Æ×ułË¨qOŽULÝ≈˨rO¼«dÐ≈˨”uO½ËdH ∫ q¦ wL−Ž_«
rKF«
≠Ã
^
Ô
Æ ÊULF½Ë ¨Ê«Ëd ˨ ÊUL¦Ž∫ q¦ ¨sOðbz«“ Êu½Ë nQÐ Âu²L«
rKF«
≠œ
Ô
Ô
Æ VKGð˨ Âd√˨ bLŠ√˨b¹e¹∫ q¦ ¨qFH« Ê“Ë vKŽ Íc« rKF«≠
‡¼
Ô
Æp³KFÐ˨ ÂdJuÞ˨ r× XOÐ∫ q¦ UOłe
Î
Î
U³Odð
V
]
rKF«
≠Ë
Ô dL«
Ô
∫  ôUŠ lЗ√ w ·dÚÒB« s ©o²AL«® WHB«
lM
Ô
Ô LÚÔð ≠≥
Ê“Ë vKŽ w²« Ë√¨ qLł√¨ Âd√∫q¦ qFH« Ê“Ë vKŽ w²« WHB«
≠√
Ô
Æ vKCØ qC√¨ ¡UMŠØsŠ√ vKFÚÔ Ë√¡öFÚÓ Ê“Ë vKŽ t¦½R Íc« qFÓ√Ú
ØÊU³Cž∫q¦ vKFÚÓ Ê“Ë vKŽ t¦½R Íc« ÊöFÚÓ Ê“Ë vKŽ w²« ÔWHB« ≠»
Æ Èx Ø Êx ˨vADŽ/ ÊUADŽË v³Cž
Æ ŸUЗË
≠Ã
Ô
Ô ÀöÔŁË vMÚ¦ ∫ q¦ ¨ ‰UFÔ Ë√ qFÓHÚ Ó Ê“Ë vKŽ w²« WHB«
U¹UC
vKŽ V¹—b²K dÓš
Î h
∫ UMu
q¦ ¨ dš¬ lÔLÚł
Ó √Ô U U¹√
Ô BMÝ
=
Ó Ô√ WLK ≠œ
Ó dš
Æ  «u _« rKŽ
Æ nO{√ Ë√ ©‰«®‡Ð ·d=ŽÔ «–≈ ·dÚB«
Ò s ŸuMLL« ·
Ô dÓB
Ú ¹Ô ≠¥

»«dŽ≈ ÖUL½
∫ wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ
Ô √Ô
s

ÓqLŽ Ëd?Ï LŽ vÒuð b
Ë ¨ÓÊ«Ëd sÐ p?KL« b³F
 UUM
Î
Ìb?OFÝ ÔsÐ ËdLŽ ÊU≠±
Ó “
Ó “U−׫
Æ b¹e¹
wÐ√ sÐ
tK³
U¼Òôuð b
ÊU˨ b¹e¹
Ó
Ô W¹ËUF
Ô
Ó ÁdJ¹ ÊU tOÐQ ΫdLŽ Ê√ Ëb³¹Ë¨ÊUOHÝ
Ó
∂∂

Æ©·ËdB u¼Ë® …d¼UE«
Ô
ÔWLC« tF— ÔW öŽË¨ Ÿud ÊU rÝ«∫ ËdLŽ
Æ …dJ« Ádł
= ÔW öŽË ¨—Ëd− tO≈ ·UC ∫ bOFÝ
Æ·dB« s ŸuML
t½_ªWײH«
Ádł
—Ëd− tO≈ ·UC
∫Ê«Ëd
Ô
Ô
Ï
Ï
= W öŽË¨
Æ·dB« s ŸuML
t½_ªWײH« Ádł
Ï
= ÔW öŽË¨ —Ëd− tO≈ ·UC ∫ b¹e¹
Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ÿud
ÏqŽU ∫ W¹ËUF
Ô
ÔWLC« tF— W öŽË¨
Ô
Ï
Æ·dB« s ŸuML
t½_ªWײH«
Ádł
¨—Ëd− tO≈ ·UC
∫ ÊUOHÝ
Ô
Ô
Ï
Ï
= W öŽË
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
»uBM
Î
Ô
ÔWײH« t³B½ W öŽË¨
Ô
]Ê√ rÝ« ∫«dLŽ
Ï
Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô
ÔWײH« t³B½ ÔW öŽË ¨»uBM tРωuFH ©b¹e¹ ÁdJ¹® b¹e¹
Æ r¹bI« UM²OÐ s d³√
Ó XOÐ w Êü« sJÝ√ ≠≤
Æ ·dB« s ŸuML
t½_ ªÔWײH« Ádł W öŽË¨—Ëd−
Ô
ÏXF½∫ d³√
Ï
ÆʬdIK rNÔEHŠ√ Ë√ ÎUMÝ r¼d³√
Â^R¹≠
Ô ≥
Ó
Ô …öB« w WŽUL−«
qB²
©r¼®Ë ·UC u¼Ë¨ …d¼UE« WLC« tF— W öŽË ¨Ÿud qŽU ∫ d³√
Ò dOL{∫
Ï
Æ tO≈ ·UC dł q× w wM³
^
ÌnDŽ ·dŠ ∫Ë√∫rNEHŠ√
Æ »«dŽù« s t q× ô ¨ÊuJ« vKŽ wM³
Ë√
^
Ú
·UC u¼Ë¨ …d¼UE«
WLC«
tF— W öŽË¨Ÿud
uN©d³√®vKŽ ·uDF
rÝ«∫
kHŠ√
Ô
Ô
Ô
Ï
Ï
Ì
Æ tO≈ ·UC

qB²
Ò dOL{∫©r¼®Ë
= q× w wM³
y

∂∑

 U³¹—bð
± V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO ·dÚB«
rKF«
5Ž√
] s ŸuML*«
Ô
Ó
Ó
 KL« b³Ž
Êuš—R*«
Ê«Ëd

Ò
Ò Ìf?Lš WMÝ
Ó tOÐ√ bFÐ Wö«
Ó
Ó
Ô p?
= ÍËd¹Ë¨ …d−NK sO²ÝË
Ô vuð
 K?L« b?
u¼Ë —«b?
Ó ÊU?
Ó L¦Ž s?
Ó “ p?
Ò
Ò « Âu?
Ó ¹ bÓN?ý˨
Ô ³Ž b
Ó ËÔ b?
Ë ¨p?KL« b?³?FÐ V?
Ô −F?Ú¹Ô ÊU W?Ó ¹ËU?F Ê√
Æ WM¹bL« w wIÐ
Ó ÚÊ√ bFÐ˨dOG
Ó wKŽ
> s ÓÊU _« ÁuÐ√ cš√

≤ V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO ·dÚB«
WHB« 5Ž√
Ò s WŽuML*«
Ó
Ô
Æ wM
Î HÓ½Ó ‰
Ó ÓuÞQÐ X ≠√
Ò U
Æ ÔÊUADŽ Ë√ ÊUŽ
Ô uł
Ò ÔqHD« wJ³¹ ≠»
Ú t½_
.dš¬
Î
 ‚öÞ≈
—UM«

n
Ë
œÓb= ≠Ã
Ô
Ó UŽu³Ý√
Ô

Æ Á“ËU−ð
sJL¹
ô dLŠ√
y …œuF«


Ô
Ô
^ ≠œ
Ô
Æ ÓœÓuÚÝ√ d³×Ð
Ì
ÔWÐU²J« Ô¡Ułd«≠‡¼

≥ V¹—bð
dOž
W×O×
Ó
Î
Ô…—U³F« X½U ÚÊ≈ © ® …—Uý≈ l{√
Ó Ô…—U³F« X½U ÚÊ≈© ®…—Uý≈Ë
Ô
∫ wðQ¹ U2 q
>
ÂU √
Ó ÌW×O×
Æ wM³L«
rÝô«
·dÚB«
] s lM
^
Ô
Ô LÚ¹Ô ≠ √
Æ UOłe
Î
ÎU³Odð Vd t½_ ª·dB« s ŸuML
rKŽ∫
tK« b³Ž ≠»
Ï
Ï
Æ qFH« Ê“Ë vKŽ t½_ª ·dB« s ŸuML
∫nÝu¹ ≠Ã
Ï
Æ sOðbz«“
Êu½Ë nQÐ Âu²
t½_ª ·dB« s ŸuML
∫©hA rKŽ® Ê«b¹“ ≠ œ
Ú
Ï
Ï
ÆY½R rKŽ t½_ ª·dB« s ŸuML ∫
©ÕULÝ® rKF«
≠ ‡¼
Ï
Ô

∂∏

¥V¹—bð
∫Òjš t²% U »
Ô dŽÚ√Ô
©∑ ∫nÝu¹®
©∂π∫ ¡UO³½_«®
©∑≤∫ ¡UO³½_«®
©∏±∫ ¡UO³½_«®

˝

˚∫vUFð ‰U
≠±
˝

˚∫vUFð ‰U
≠≤

˝
˝

˚ ∫vUFð ‰U
≠≥
˚∫vUFð ‰U
≠¥

Æ ÊbM
w ©…UO׫®
…b¹dł
—bBð≠
µ
Ó
Ô
Ô
ÆW dJL« ÓWJ w W
W³FJ«
lIð
Ô dAL«
Ô
]
Ô ≠∂
Æ tM rÓKÓŠ√
Ó
o²√ r≠∑
Ú ôË w
Ò KŽ s √b¼QÐ

∂π

s lM1 U ‡ »
bŠ«Ë V³ 
·dB«

≤µ
”—b«


∫ wðQ¹ ULO ÊÌuK
Ì q
=
»«dŽ≈
WöŽ
ÔkŠô√Ë ¨√d√
Ô
Ó
ÎÒ rÝ«
pOUFB«
ÌW?OÝU ·«dÞ_«


U¼ƒU ˨¡U?
Ô
¡«œuÝ
U¼—U−Š¨
WO «d²
¡«d?
Ó
‘UŽ
Ô COÐ UNU —˨
Ô
Ô
Ó × w »dF«
Ô
sO½«uË
Ì
d?Ó zUAŽË qzU³
Ó
w? «uŽÒ“uð b˨ ÏW?³¼ô UN?
Ô
ÏW?LE½√ rN¨ Ì–U?√Ë ÊuDÐË
Ô Lý˨qOK —ÏeÚ½Ó
Æ rNðUOŠ
Ò ¹Ô «—u²
Î Ý
·«dŽ√Ë
Ó rÔEM
Ï
Ú œÔ X׳√ vÒ²Š¨qOł sŽ ÎöOł U¼uŁ—Ë bOUIðË
Ô
«uKK×ð˨rNKzU³
]
vKŽ «ułdš ¨WłU׫Ë
dIH«
rNMOÐ lLł
v²ý
Ó
s ¡«dI
WŽULł
Ê√
Ô
Ò qzU³
Î
Ò dOž
Ô
Ó
Ó
Ó KÚ«Ë
V
«Ëƒb³¨¡«
Î
«u½U b˨bOUI²«Ë

·«dŽ_«Ë
sO½«uI«Ë

WLE½_«
pKð s
] …—UžùUÐ
Ó bý√
Ò ôUł—

 HÔ½√Ú v?K?Ž Êu?³NM¹ U ÊuŽ“u?
 N?ÚM«Ë
t?½√] ÊËbI?²F¹ s

q?zU?³I« s V
Ú Ó v?K?ŽË¨rN
Ò ¹ «u½U ˨œ«d_«Ë
]
r?N?K?zU?³? v?K?Ž Êu?ł—U??« ¡ôR?¼ w?
Ó L?
Ò Ý
Ô b??˨ Ì·U?F?{Ë v?{d? Ë ¡«d?
Ó I? s? Ón?D?F?« ^o?×?²??¹
Ær¼dOžË¨
œ—Úu«
HÓMÚ]A«∫ rNM “d
BUÐ
Ô …ÔËÓdڎ˨
Ó Ð¨pOUF
]
Ô
Ó sÐ
Ô Î«dý jÐQð˨Èd
]
Ó

WK¾Ý√
ÆUL¹b
Î
»dF«
UNO Ó‘UŽ w²« œö³«
Ôn√ ≠±
Ô
Ó
ø ÂöÝù« q³
Ó rJ²×ð
»dF«
X½U Âô≈
Ô
Ô
Ó ≠≤
ø Êu³NM¹ ULÐ ÊuKFH¹ ÔpOUFB« ÊU «–U ≠≥
Æ pOUF]B« s “dÐ
Ó s
Ú Ó d –√
Ô ≠¥

∑∞

WAUM
 ULKJ« w oOb«
rÝô«
Ê√
¡ULÝ√
UNK UN½√ vKŽ hM«
w W½uKL«
dEM«
^
‰b¹
] rKF½
Ô
Ò
Ô
Ó
Ô s׽˨
Ï
]
Ô
ÆÆÆ ¡ULÝ√ UN^K hM« w W½
¡ULÝ_«ËÆ
UÎOM³
Ô uKL«
Ú bÐ
Ò
Ô
Ò Ë√ UÐÎdÓFÚ Ô ÊuJ¹ Ê√
] ô

‚u³
rÝô«
Ê√
w¼ ©¡«d× w® w ©¡«d×® WLK
dš¬ W dŠ
Ó Ê√
Ô Šö¹Ë
Ï
] rÓžÚ—¨WײH«
] k
Ó
Ó
Ó

¨©÷—√® WLK
Èdš√ WLK
© ¡«d×® s ôbÐ
Î UMF{Ë u˨—Ëd−
rݫ
Ú
Î
Ó sJ²Ë
Ï
Ï uN¨ dł ·d×Ð
dł W öŽ
©Ì ÷—√ w®
ÆÁdš¬
w¼ rÝô«

Ó
]Ê√ U½błu
Ô
Ú
Ô Êu=½Ô b˨ …dJ«
¨…d?¼UE« ÔWLC« tF— ÔW? öŽË ¨Ÿud d?Ï ³š wN ©¡«œuÝ U¼—U?−×® w©¡«œuÝ® W?Ô LK U √
U¼—U?
tM ÎôbÐ UMF?Ú {Ë u˨ ÊÚuM¹
sJË
Ô rÝô«
]
Ô −×® ∫UMKI ‰U¦L« qO³Ý vKŽ ©W³K®
Ó
Ò r rÝô«
Ó
¨Ád?Ô š¬ ÊÔu?
] U??M?Úd?Ó ?Ž b?˨Êu?
] U??M?¼ Ôk??Šö?¹Ë¨ © W?Ï ?³?K?
Ô
] ?M?¹Ô ô Íc??« r?
Ó Ýô« Ê√
= ?½Ô b? r?Ýô« d?Ó ?š¬ Ê√
Æ ·dB« s ŸuMLLUÐ vL
Î WײHUÐd−¹Ë
Ò ¹Ô …dJ« s ôbÐ
^
ÀöŁ w ≠·dB« s ÏWŽuM2 UN^K Ë ≠ =hM« w W½uK*«
Ò ¡ULÝ_« ÔnOMBð sJL¹Ë
Ô
∫ wðü« u×M« vKŽ  UŽuL−

ÆbOUIð¨sO½«u¨dzUAŽ¨qzU³ ≠ √
Æ¡«bý√ ¨¡«dI ¨¡UCOШ¡«œuݨ¡«d× ≠»
Æv{d¨ v²ý ≠Ã
UNM ö
Î Ê√˨·dB«
s WŽuML
UN½u
Íc« Ê≈
]
Î
Ô vË_« WŽuL−L« w ¡ULÝ_« sOÐ lL−¹
Ò
Ô
ÔkŠö?
U¼œdH d?Ô zUAŽË¨ WKO³ U¼œdH Ôq?zU³I¨ dOJð lÔLÚł
Ô
Ó ¹Ë¨ÆÆÆ U¼œdH sO½«u˨…dOAŽ
Ó
Ì
 bFÐ
sJ˨
bOUIðË ¨sO½«u∫ w ·dŠ√
WŁöŁË¨
dzUAŽË¨qzU³∫ w sOÚdŠ
]
Ó
Ó lL−« n√
]
Ó „UM¼ Ê√


oOb«

dEM«

‰öš
s
Ó Ë√

Ú s
Ó O³ð
Ò b˨ bL« ¡U¹ u¼ lL−« n√ bFÐ  ¡Uł w²« WŁö¦« ·dŠ_«
Ú
 bFÐ
ÊuJ¹¨ Ìb
Ô
WŁöŁ
Ë√ ÊUdŠ tO lL−«

n√
Ì

lLł
] Ê√
q
ÂöJ« w
Ï
] wÐdF«
Ò ¡U¹
Ô UNDÝË√
Ó dOJð
Ò
Æ ·dÚB«
Î
Ò s UŽuML
Ô
iFÐ
Ác¼Ë¨ ©ŸuL−« vN²ÓMÚ ®
Ô WG‡OBÐ Ÿu‡‡L−« s ŸuM« «c¼ WO‡‡Lð vKŽ `
Ó KDÔÚ« bË
 ¹Ô ŸuL−«
∫„bMÚŽ s
Ê√
Ó MÔJL

Ú  UNO≈ nOCð
Ó
Ú p
Ô vN²M Ô mO
Æ ÆÆÆdð«uÝ˨eł«uŠË¨bŽ«uÝ˨fzUM ˨błU ˨”—«b
Æ ÆÆÆdO¼UA ˨dOŽ«u½Ë ¨dOþ«u½Ë¨dOÞ«u½Ë¨dOUBŽË
∑±


WŽuL−L« w ¡ULÝ_«
u¼ œËbLL«
rÝô«
Ê√ UMdŽ b˨ …œËbL ¡ULÝ√
UNK WO½U¦«
Ê√
Ô
¹Ë
] kŠö
Ó
Ó
Ï
Ó
Ô


¡ULÝ_« vKŽ ÎUC¹√ kŠö¹Ô U ˨ …bz«“ nQÐ
Ì
Ì
Ì
W½uKL«
…œËbLL«
Wu³
…eLNÐ
Âu²L«
»dFL«
rÝô«
Ô
Ô
Ô
Ì…e?LNÐ W?Ï u² UNK UN½√Ò h?
¡«dI ∫q?¦? lL−K Ë√¨
= M« w
Ú ¡UCOÐË ¡«œuÝ∫ q?¦? YO½Q²K U ≈¨…bz«“
Ò
∫q¦ ¨ …bz«“ nQÐ …bz«e«
Ô
Ô…eLN« Ác¼ X
Ú IÓ³Ý
Ô b˨ ¡«bý√Ë
Ò
Æ bý s ¨¡«bý√¨dI s ¨¡«dI¨iOÐ s ¨¡UCOШœuÝ s ¨¡«œuݨd× s ¨¡«d×
Y??O?½Q?²?« n?Q?Ð Âu?²??L?« r?Ýô«® ‡?Ð Ì…b?z«“ Ìn?Q?Ð ÌW?u?³?? Ì…b?z«“ Ì…e??L?N?Ð ÌÂu?²?? Ìr?Ý« ^q? v?L?
Ò ?¹Ë
Ô
Y??½R?
] ? L? « v??K? Ž ^‰b?? ¹ U?? U??N? M? Úq?? Ш Y??½R??L? « v??K? Ž W?Î ?«œ ¡U?? L? Ý_« Ác??¼ ^q?? X?
Ú ? ? O? ˨©…œËb??L? L? «
Æ¡«bý√Ë ¡«dI∫ q¦ dÌ cL
]
ÌlLł vKŽ ^‰b¹ U UNM ËÆ¡«œuݨ¡UCOШ¡«d×∫q¦ 
¨Ì…bz«“ ÌnQÐ UNM q
y rÓ²š
WŽuL−L«
U √
Ô b˨ v{dÚ Ë¨
Ò ∫ UL¼Ë jI ÊULÝ« UNOH W¦U¦«
Ô
Ô
Ó v²ý
Ò
Ô◊dÓ²ÓA
Ú ¹Ë¨©…—uBIL«
YO½Q²« n√®‡Ð n_« Ác¼ Ôq¦ vL
d Ó s v{dÚ Ë¨
s v²A
Ô
Ò
Ò
Ô
Ò ð˨÷
Ó Xý
Ì
Ì ^q?J¨ Î…bz«“ ÓÊuJð ÚÊÓ√ U?NO
rݫ
ÓW öŽ ]sJ˨ ·d?Ú]B« s Ÿu?
Ï ML …—uBIL« Y?O½Q²« n?QÐ Âu²

Æ —^cF²« U¼—uNþ s lML¹¨
Ádš¬ vKŽ dNEð
ô »«dŽù«
Ô
Ô∫ UNO≈ nOCð
Ê√ pMÔJL¹Ë¨ …—uBIL« YO½Q²«
nQÐ
W u²L«
¡ULÝ_«
iFÐ Ác¼Ë
Ó
Ô
ÆUOKŽ ¨UO½œ¨ ÈdG¨ Èd³ ¨ vKO¨ ¨ Èu−½¨ ÈuKݨvŠdł¨ vK² ¨v³Cž

∫Z²M²Ý√
·dÚ]B« s rÝô«
Ì
∫WOðü«  ôU׫ w bŠ«Ë
Ì
V³
lML
Ô
Ô ¹Ô ≠±

Æ ÆÆÆ bOUIð¨dzUAŽ¨ qzU³∫ ŸuL−« vN²MÚ Ô WGO
vKŽ ÊU «–≈ ≠√
Æ¡«dIÓ¨¡UCOÐ
¨¡«œuݨ¡«d×∫ …œËbLL« YO½Q²« nQÐ ÎU u² ÊU «–≈ ≠»
Ô
ÆUOKŽ ¨UO½œ ¨vŠdł¨vÒ²ý¨ v{d ∫ …—uBIL« YO½Q²« nQÐ ÎU u² ÊU «–≈ ≠Ã
 bFÐ
¡U¹
Ë√ ÊUdŠ tO lL−«

n√
Ì

lLł
^q w¼ ŸuL−« vN²MÚ Ô WGO
≠≤
Ï
Ô
Ô UNDÝ
Ó Ë√
Ú WŁöŁ
Ó dOJð

Æ ÆÆÆbOUIð ¨sO½«u ¨dzUAŽ¨ qzU³∫q¦ ¨ b*«
Ò
Ì nQÐ
Ì
Ì
Ì …eLNÐ
ÌÊuJð˨
…bz«“
Wu³
…bz«“
Âu²L«
rÝô«
u¼ …œËbLL«
YO½Q²«
nQÐ
Âu²L«
rÝô«
≠≥
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Æ¡UÐœ√¨ ¡«dFý ¨¡«dI∫ q¦ ¨lL−K Ë√
…eLN«
Î
Ô
Ú ¨¡«d× ¨ ¡«dLŠ∫q¦ ¨YO½Q²K …bz«“
Ì
Ì


n?QÐ Âu²L«
Y?O½Q²K …bz«“
nQÐ
Âu²L«
»d?
u¼ …—uBIL«
YO½Q²«
rÝô«
≠¥
Ô
Ô FL« rÝô«
Ô
Ô
Ô
Æ a«ÆÆÆ vK²Ú˨
Ô∫ q¦
Ó vŠdÚłË
Ô
Ó ¨ v{dÚ Ó∫ q¦ lL−« Ë√¨ÈdG˨Èd³
∑≤

»«dŽ≈ ÖUL½
Ô
∫ wðQ¹ ULO ^jš t²% U »dŽ
Ô √Ô
©≥≤∫ hBI«®

˝

˚∫vUFð ‰U≠ √
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
ωUŠ∫ ¡UCOÐ ≠
Ô
ÔWײH« t³B½ ÔW öŽË ¨»uBM
Ï
Æ ¡UCOÐ
fÐöLÐ
WdG« W{dLL« XKšœ ≠»
Ó
Ó

·dB« s ŸuML t½_ª WײH«
Ádł
—Ëd− rÝ« ∫fÐö ˨ dł ·dŠ∫ ¡U³« ≠
Ô
Ô
Ò W öŽË¨¡U³UÐ
Æ ·dB« s ŸuML t½_ªÔWײH« Ádł W öŽË¨—Ëd− XF½ ∫¡UCOÐ ≠

Ì
Æ v{dL«Ë ¡U×ú
WLł
bz«u
s VOK׫ w U ÂbI« cM rKF« nA² « ≠Ã
Ó
Æ »«dŽù« s t ]q× ô ¨ÊuJ« vKŽ wM³

∫ s ≠
Ô
y
> ·dŠ
Æ ·dB« s ŸuML
t½_ª WײH«
Ádł
rݫ
Ô
Ï
= ÔW öŽË ¨sLÐ —Ëd−
Ï
Ï ∫ bz«u ≠
Ì ≠
Æ …dJ« Ádł
¨ —Ëd−
XF½
∫ WLł
Ô
Ï
= W öŽË
Ï
Æ »«dŽù« s t ]q× ô¨dJ« vKŽ wM³
dł ·dŠ∫
Âö«∫ ¡U×ú≠
Ô
y
rݫ
Ó·d=ŽÔ t½_ ·
Ó dÔ b訮 …dJ« Ádł
Ò ÔW öŽË ¨ÂöUÐ —Ëd−
Ï
Ï ∫ ¡U×_«≠
Æ©…œËbLL« YO½Q²« nQÐ Âu²
u¼Ë¨©‰«®‡Ð
Ï
Æ »«dŽù« s t ]q× ô `²H« vKŽ wM³
·dŠ
¨ nDŽ ·dŠ∫Ë«u« ∫v{dL«Ë≠
Ï
y
s l?
Ï
Ï…d? Ádł
Ó M …—bI
= ÔW öŽË ¨—Ëd?
Ï −? uN¨ —Ëd−L« vKŽ Ï·u?DF ∫ v{dL«

YO½Q²« nQÐ
Âu²
u¼Ë¨ ©‰«® ‡Ð ·
«c¼ ·
U¼—uNþ
Ó d=ŽÔ t½_
Ò ªrÝô«
Ó d
Ô b˨ —cF²«
^
Ï
Ô
Æ © …—uBIL«

 U³¹—bð
± V¹—bð
∫ wðQ¹ U2 >q w ¨t d ÂbŽ

V³Ý
sÔOÐ
Ú ·dÚ]B« s ŸuML*«
rÝô«
sÔOŽ√
Ó
= √˨
Ó
Ó
=
bÔŽœ
Î
Ú wHNKð
^ d=×
Ó Ð ôUÐ
∑≥

X
Ú KÓHŠ
Ó U Ë bÌŽœ
Ú vKŽ wHN ≠√

bÔKÚł U¼bKÚ− uN s
 
Ú ×«
Ô ¡Ó
b
Ú H¹Ô UL
Ï ½b
Ô FÚÐÓ o
Ò n
Ú Ô Ë√

U‡NÐ r‡‡‡¹œ_«
f
Ô
Ó ³Ó b ¡UCOÐ
Ô
 
Ó ½Ó «–≈*vMÝ
Ú dÓE
]
Ú ËÓ UN½Q Ë

©VOB½®
Ô

¡«dFý s Ó ÊËdO¦ ¡«dFý
WOK¼U−« …—uBUÐ rÚ¼ÔdÓFÚý ÊuLEMÚ¹Ó «uKþ
Ò qzU³I«

„UM¼ ≠ »
Ô
ÚÊ√ q?³? «u?ðU?L ¨rNM Ìd?O?¦? v≈ o³Ý b Ô u?L?« ÊU? ˨ Âö?Ýù« w «uKšœ ÚÊ√ v≈
Æ `O×B«
Ú 
¹Ô
] vMFLUÐ sO dÓC
Ó Ô «uO rN¨«uLK
Ú

≤ V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO yjš t²% U qJý√
Ô
bMŽ
dFA«
lD
Ò …œbF² qŠ«d wÐdF«
Ó wK¼U−« dBF« w tO≈ qË U v≈ ÓqË v²Š
^
Ô
Ó
bzUBI W Uð

Ï Ï—u UM¹b ULÒ½≈˨ vË_« Á—«uÞ√ s ÖUL½ UM¹b¹√ sOÐ fO˨  UIKFL« —uNþ
 UžUOË VOUÝQÐ˨  UŽu{uL«Ë w½UFL« w˨ WOUI«Ë Ê“u« w WMI² WMO² bOUI²Ð
Æ UNO«uË UN½«“Ë√ w W²ÐUŁ bOUIð≠ XUÞ ULN ≠ …bOBIK ]Ê≈Ë ¨WLJ×

≥ V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO WÓ¹u
`× √
Ò ¡UDš_«
] ×
Ú M«
Ó
Ô
W?O?L?M?²?K Ìb?¹bł `?
Ì ³Ú
Ô Ãö?³?½U?Ð ÔT?³M?ÚðÔ Î«d?O?ýU?³ðË Î«—œ«u?ÐË  «d?ŁR Ë Î«d?¼U?E? „U?M?¼ X½U Ê≈ ≠ √
Ì
Æ …bŽ«Ë Âö√
s
Ì—ËcÐ sŽ ÔY׳𠉫eð ô wN¨WOUI¦«
Ú ŽË
Ó
Ó …b¹bł
Ì
Ì ł
X½U √ ¡«uÝ Âu×K« s Ÿu½
Ì Í√
 U³
Ô
sJL¹
≠»
Ô
= ‰ËUM²Ð ÂUFD« s W½“«u²
Ó ËÓ vKŽ ‰uB׫
t? «uH«Ë  «Ë dC
Ú «
Ó s Ìq?OK l?
Ó ¨tðU−²M Ô Ë√ V?OK׫ s W?Ì O?L l ¨¡UCOÐ Â√ ¡«dLŠ
Î
Æ rÝuL« w …d«u²L«
Æ b¹b−« wÝ«—b« ÂUFK «œ«bF²Ý«
Î
Î
U³zUIŠË
Î
U³² Ë
Î
«dðUœË
ÎU ö√ wðušùË w wÐ√ Èd²ý« ≠Ã
Æ sOLUÝ rNðuOÐ v≈ ÈdÝ_« …œuŽ sŽ …—UÝ
—U³š√
X
≠œ
Î
Ô FLÝ
Ó
Ú

¥ V¹—bð
∫UNÔD³{√Ë ¨…—uB;«
WLKJ«
Î l{√
Ô
j³{√
Ó
Ó
Ó UNM ôbÐ
Ô r]ÔŁ ¨wðQ¹ ULO yjš UN²% w²« WLKJ«
Æ ÍœUM« w bOFÐ XOI²« Âd √ ≠ √
Æ UN²³² w²« …bOBI« s W½ «bOFÝ XODŽ√ Âd √ ≠»
©i¹d*« ∫n½b*«ËÆÂuM« pýË vKŽ UN½Q 5FÐ dEMð Ë√¨ ·dD« …dðUØ vMÝË®

∑¥

ÆULNOÐ√ W³×BÐ ÍœUM« v≈ Áuš√Ë bOFÝ dCŠ Âd √ ≠ Ã
ÆWKOLł WM¹b qOK«

…ež ≠ œ

ÆWKOLł WM¹b qOK« Ê≈

…ež ≠‡¼

ÆWL¹b ‚«uÝ√ qOK« w

…ež ≠ Ë

Æ…dO³ WOÐdŽ WLUŽ …d¼UI« œ«bGÐ ≠ “
Æ…dO³ WOÐdŽ WLUŽ …d¼UI« Ê≈ œ«bGÐ ≠Õ
Æa¹—U²« WLEŽ b¼UA½ …d¼UI« w

œ«bGÐ ≠◊

ÆUÎOMÐ
Ò ÎUÐuŁ b¹dGð  d²ý«

‚—“√ ≠Í

ÆwMÐÒ »uŁ s Îö¹bM b¹dGð Xłdš√

‚—“√ ≠ „

ÆwMÐÒ »uŁ b¹dGð bMŽ

‚—“√ ≠ ‰

µ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ√
Ô
˚∫vUFð ‰U≠ √
˝

©±∞≤∫ WÐu²«®

˝

˚∫vUFð ‰U≠»

©±µ∫ ¡«dÝù«®
©¥∂¨ ¥µ ∫  UUB«®

˝

˚∫vUFð ‰U≠Ã

Ì
Ì
Ì…—Ëœ w W¹u b«


r−« U¹öš v≈ qBð
Ô
WIKG
W¹u œ
WOŽË_«
dÓ³ÚŽÓ r−« w Âb«
Ô Íd−¹≠ œ
∑µ

UNBÒK¹Ë ¨WHK²L« r−« U¹öš v≈ Èdš√ œ«u Ë
sO− _«Ë
¡«cG«
Ô
qIMO¨UNFOLł
Ó
Ò
Ó
q h?
¡«d?
^ ²?¹ ¨W¹u œ `?
Ó zUHË ¡UCOÐË
Ó
Ó LŠ ÌÂœ U?¹öš s Âb«
Ô Êu?
] J²¹Ë¨ öÓC?H« s
Ì
ÆWMOF WHOþuÐ
UNM

Èu²
ÖUL½
“«d?Ð≈ vKŽ ’uBM« —UO²š« w WOÐdF« WGK« V² uHR ’

Ô d×¹≠‡¼
Ú L«
Ô WFO—
Ó
Ì ² Ë
Æs¹dJH Ë ¡ULKŽË
»U
Ò ¡UÐœ_
Ó
Ó
 OÚHJ«Ë
s
sOMOF«
w «œ U¹≠ Ë
Ò
Ú
qz«“ qOK«
Ó
Ê≈
]
WOUÐ

WÔÓdÚžÔ ô
Ï gO²H²«
qÝö«
] œ—
Ô Ó“ ôË
U Ë— ÚXLð rË  U
ÊËdO½
Ó
Ô
qðUIð UNOMOFÐ
Ú
WÌKÓ³ÔMÚÝ
Ô »u³ŠË
Ô
©5DKØg¹Ë—œ œuL× ®

qÐUMÝ Íœ«u« úL²Ý
Ô
 uLð
Ô

∑∂

≤∂
Ÿ—UC*« qFH«

l—
Ô

”—b«

∫ Ÿ—UCL« qFH« l—
  UöŽ Z²M²Ý√Ë
¨ wðü« h
Ô
] M«
] √d√
Ô
Î
UÞuý
lDI¹
s Ë√ ¨ UFU−« ÈbŠ≈ s …œUNý
ÔqL×¹ s u¼ n
Ê√
Ô
Î
Ó I¦L«
]
] sE¹
^ s TD¹
Ô
 UOFL−«
Ë√  U¾ON« ÈbŠ≈ s wL

Ê«bO w
= Ë rKF«
Ò
> KŽ ÌVI vKŽ Ô“u×¹ s Ë√ ¨ sH«
 ðÓdUÐ
V
Ô I¦L«
Ò
ÔÊuJ¹ bI ¨WOLKF«
^ ÊuF]²L²¹ ô s¹c« s¨ r¼dOž s ÊuJ¹ b t½√ UL¨rNM n
ÆVUML«Ë »UI_« vKŽ ÊË“u×¹ ôË ¨WOLKF«  «œUNA« ÊuKL×¹ ôË ¨WOFU−«
Ò
w oÒK×ð UNÔKF−O ¨tŠËdÐ uL ¹ Íc« rOI² L« »cNL«
u¼ WGK« fO«u w nI
Ò
]
Ô ¦LU
¡«uł√
W¹œUL« Èu²Ó
Ê«—œ√ s t H½
Ú Ô sŽ ŸUHð—ô« v≈ vF
Ú ¹Ë¨WK¹–d«
Ó
Ó dND¹Ë¨WKOCH«
Ò
t vÒðQ²¹ ôË ¨tuŠ Íd−¹ U vKŽ Ó·uu«Ë¨tÐ jO×Ôð w²« ¡UOý_« „«—œ≈
Ó
Ô‰ËU×¹Ë ¨WFA³«
Æ dOJH²« o√ lOÝuð˨ UuKFL« …œU¹e wF UÐ ô≈ p–
 IO«
vKŽ VBM¹
ÌrKEÐ ôË ¨tÐ œ«d¹Ô Ê«uN
Ì Ð v{d¹ ô Íc« k
] VŠU
u¼ nI
Ò
Ô ¦L«Ë
^
Ó dOLC«
Ô
s WI³Þ w …d
Î B×M
Ó Ô ÎULOI² Ë√ ÎUÐcN ÊU ½ù« s qF−ð w²« Ô UHB« X OË ¨ÁœöÐ
s w ÔÊuJð bI¨ WŽULł ÊËœ ÌWŽULł vKŽ ÎUHË X O UN½√ UL¨”UM« s W¾ Ë√¨  UI³D«
Æp–dOž Ë√ qUF« Ë√ l½UB« w ÊuJð bË ¨rKF« s dO ¹ ÌV½Uł vKŽ u¼
©·dB²Ð¨ÊUuÞ Í—b∫»œ_«Ë rKF« sOЮ

WK¾Ý_«
Æ QD« «c¼ sOŽ√ÆnÒI¦L« n¹dFð w ”UM« s dO¦
Ú ¹Ô ≠±
Ï TD
øhM«
w dNE¹
UL nI¦L«
s ≠≤
Ò
Ò
Ô
ÊËœ W?ŽU?L?ł vKŽ ÎU?H?Ë X O ÎU?HI?Ò ¦? ÊU? ½ù« s Ôq?F?−ð w²«  U?H?B« Ê√
Ò V?
Ô ðU?J« Èd¹ ≠≥
Æ p– `{Ë√¨WŽULł
Ò

∑∑

¡«u?ł√ w o?=K?% U?NÔK?F?−?O? ¨t?ŠËd?Ð u?L? ?¹ ò∫W?O?ðü« …—U?³?F« w d¹uB?
Ú ]²?« Ó‰U?Lł `?
Ô ={Ë√ ≠¥
Æå WK¹–d« Ê«—œ√ s t H½
Ó dÔND¹
= ˨WKOCH«
∫wðQ¹ U2 o²A
Ì q
rݫ
= Ÿu½
>
Ó OÐ√
Ó s
= ≠µ
© l½U¨kIÓ¹¨rOI² ¨ »ÒcN¨ nI¦®
Ò

WAUM
^ Ÿ—UCL«
‰b¹
Ó
qFH«
Ê√
] »U²J« «c¼ w WFł«dL« ”Ë—œ w d
Ó
Ò UL¨ WIÐUÝ ·uH w d
Ò
s? Ÿ—U?CLUÐ vðRڹ˨q?
³?I² L« w l?
] v?K?ŽË¨ Àb׫ vKŽ
Ô
Ô IOÝ Ë√ Êü« l?
Ô I¹ ÓÀb?׫ «c¼ Ê√
w?{U?L?« q?F?H« W¹«bÐ w © ͨ  ¨Ê¨√®WŽ—UCL« ·dŠ√ s Ì·d?Š W?U?{S?Ð w{UL« qFH«
Æ t²OMÐ w  ö¹bF²« iFÐ ¡«dł≈Ë
t?OKŽ WKš«b« q«uF« V Š©ÎUËe− Ë√ ÎU?ÐuBM Ë√ ÎUŽud ® ÎU?ÐdF wðQ¹ VUG« w Ÿ—UCL«
Ô
qFH«Ë
Ô
¨l?DI¹ ¨qL×¹ ¨sE¹
Ò ¨TD¹® U?N?M WŽ—UCL« ‰UF_« s W?Î ŽuL−  błË h?
] M« XKQð «–≈Ë
UNFOLł
‰UF_«
Ô
Ác¼Ë ¨©ÆÆÆÊË“u×¹¨ÊuKL×¹¨ÊuF²L²¹¨Íd−¹ ¨vF ¹ ¨uL ¹ ¨ÊuJ¹ ¨“u×¹
Ô
v?K?Ž Ô…d??¼U?E?« ÔW??L?C?« t?F?— ÔW?ö?ŽË ¨Ÿu?
Ï ?d? ¨Ÿ—U?
Ï C? Ïq??F? Êu?J?¹ q??F?H?U?¨ÎW??Žu?d?  ¡U?ł
‰UF_« Ác¼ l— V³Ý
œuF¹Ë
¨ÊuJ¹Ë¨ “u×¹Ë ¨lDI¹Ë¨qL׹˨ sE¹
Ò ∫‰UF_« pc˨Ádš¬
Ô
Ô
Ì
W×O× UNFOLł ‰UF_« Ác¼ Ê_ª…d¼UE« WLC« UNF— WöŽË¨Â“Uł
Ì
Ë√ VUMÐ
o³Ó
Ú ðÔ r UN½√ v≈
Ædšü«
o?³ ð r UN½_ªWŽud WŽ—UC
ωU?F√ pc wN¨ ©Íd?−¹Ë vF ¹Ë uL ¹®¨ Ô‰UF_« U√
Ï
Ò
Ÿ—UCL« w qI¦K ¨dOš_« ·d׫ vKŽ …—
> l— WöŽË¨ “Uł Ë√ VUMÐ
Ô bIL«
ÔWLC« UNM q
Ò
vKŽ »«dŽù«  UdŠ
dNEð
r˨n_UÐ Âu²L« Ÿ—UCL« w —^cF²K˨¡UO« Ë√Ë«uUÐ Âu²L«
Ô
Ú
Ædšü« WK²F ‰UF√ UNK UN½_ ª‰UF_« Ác¼ dš«Ë√


XOIÐÆÆÆÆÆÆÆÆw¼Ë¨ hM
WŽ—UCL«
‰UF_« s WŽuL−
„UM¼
= « w  œ—Ë WŽudL«
Ï
 bMÝ√
WŽ—UC ‰UF√ w¼Ë ©ÊË“u×¹Ë ÊuKL×¹Ë ÊuF²L²¹
Ú
Ò ®∫ q¦ WŽ—UCL« ‰UF_« WŽuL−
WŽUL−« Ë«Ë v≈ bMÝ√ Ÿ—UC
Ì
qF
Ì q
] qLAð
Ô
w¼Ë ¨W L« ‰UF_UÐ vL
Ë«Ë v≈
Ô
Ò ð˨WŽUL−«
 Ë√
¨ÊöFH¹ ¨ÊuKFHð ¨ÊuKFH¹® Ê“Ë vKŽ ÊuJðËÆ W³ÞUL« ¡U¹ Ë√¨ sO²MŁô« Ë√ sOMŁô« n√
∑∏

∫ÊuKL×¹ qFHU ¨»«dŽù« Êu½ Ô u³Ł w¼ ‰UF_« Ác¼ l—
 WöŽË©
sOKFHð¨ÊöFHð
Ô
w wM³
Ï ²
qB
∫WŽUL−« Ë«Ë˨»«dŽù« Êu½  u³Ł tF— ÔWöŽË ¨Ÿud Ÿ—UC
Ï
qF
] dOL{
y
Ï
Ï
Æld« WUŠ w W L« ‰UF_« lOLł qUFð «cJ¼Ë ÆqŽU l— q×

∫Z²M²Ý√
Æ«dýU³
Î
ÎôUBð« bOu²« Êu½ Ë√ ¨ …u M«
Ú ²ðÒ r 
Ô Ÿ—UCL«
ÔqFH« ≠
= Êu½
Ô tÐ qB
Ú U »dF
Ï
Ô

Ì UMÐ
Æ“Uł Ë√ V
o³ ¹
r «–≈ ld¹
Ÿ—UCL«
ÔqFH« ≠
Ú
Ô
Ô
qFH« dš¬ vKŽ …d¼Uþ


qFH«
 ÔWöŽ ≠
l—
Î
ÔÊuJð˨ WLC« w¼ Ÿ—UCL«
Æ dšü« q²FL« qFH« dš¬ vKŽ …—
Î bI˨`O×B«
Ò
Æ »«dŽù« Êu½  u³Ł w¼ W L« ‰UF_« l— WöŽ ≠

∫ bz«u
Wdײ ÊuJ² qFH« sOŽ
qFH« ¡U
Ô U√¨ ULz«œ WMUÝ
Î
Ô ÊuJð ¨ Ÿ—UCL« qFH« ⁄UB¹ UbMŽ ≠± 
d×Ð
b?−?M? ¨r?−?F?L?« v?≈ ŸułdUÐ Ÿ—UCL« qFH« sOŽ WdŠ j?³{ r²¹Ë fl Ë√ fl
Ó Ë√ flW?
Ô
∫ö¦


Ô

dEÔMÚ¹Ó

dE½


Ó

Õ
Ô dÓHÚ¹Ó

Õ
Ó dÓ


·
Ô dF¹
Ú

Ó·dÓŽÓ


W?KF« ·dŠ
·c? 
« ‰U?¦L« wŁö¦« w{UL« s Ÿ—U?
Ô Š r²¹
Ô B¹ UbMŽ ≠≤
^ ÍË«u?
Ò
Ô CL« Ôq?FH« ⁄U?
‰U¦ q²F q w «cJ¼Ë¨ nI½ Ë√¨ n√ Ë√ nI¹ u¼ n
Ó ËÓ Ÿ—UCL ¨tË√ s ©Ë«u«®
Æ ÍË«Ë
·uÝ Ë√¨ ”—bOÝ q¦ ‰U³I²Ýö tM“ sOF
= ðË Ÿ—UCL« qFH« vKŽ ·uÝË sO « qšbð ≠≥
Æ ÎUŽud ÊuJ¹ Ê√ s ·uÝ Ë√ sO UÐ ‚u³ L« Ÿ—UCL« qFHK bÐ
Ò ô˨”—b¹
Ÿ—U?CL« ‰
Ó Ë√
Ôq?FH« ⁄UB
Ô ¹Ô UbMŽ≠¥
] ÊS lDI« …eLNÐ tË√
Ò w? b¹eL« w{UL« s Ÿ—UCL«
Ô
Æ a≈ ÆÆÆ rOI¹Ô ÂU√¨wDF¹Ô vDŽ√¨ ÂdJ
 ¹Ô Âd√∫ q¦ r^C
Ó ¹Ô
∑π

»«dŽ≈ ÖUL½
Ô
ÆwðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ√
Ô
˚ vUFð ‰U ≠√
©±∫WœU:«®

˝

tF— ÔWöŽË ¨Ÿud Ÿ—UC
¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
WLC«
ÏqF ∫ ‰œU−ð ∫pœU−ð
Ô
Ô
Ï
Æw¼ Ád¹bIð d²² 
dOL{
qŽUH«Ë
Ï
Ï
ÆtÐ ‰uFH VB½ q×
=
w `²H« vKŽ wM³ qB
Ï ²
∫·UJ«Ë
] dOL{
Ï
Æ»«dŽù« s t q× ô `²H« vKŽ wM³ nDŽ ·dŠ ∫Ë«u« ∫wJ²AðË
U¼—uNþ s lM ¨¡UO« vKŽ …—bI
Ÿud
Ÿ—UC
qF ∫wJ²Að
Ï
ÏWL{ tF— WöŽË¨
Ô
Ï
Ï
Æw¼ Ád¹bIð d²² dOL{ qŽUH«Ë ¨qI¦«
 UOײUÐ ÊuU³¹ ô rNHÞ«uŽ w ÊuœUB« ≠»
ÊËdFA¹ ô s¹c«Ë ¨WKU−L«

Ô d¼UEË


ÆtMOFÐ ’öšù«
w¼  öU−L«
Ác¼ Ê√
‚bBÐ
Ô
] Êu³
Ó ×¹
Ú WHÞUF«
¨W L« ‰UF_« s t]½_ ªÊuM«  u³Ł tF— WöŽË ¨Ÿud Ÿ—UC qF ∫ÊuU³¹
ÆqŽU l— q× w wM³ qB² dOL{ ∫Ë«u«Ë
Ê«u?? ? K? ? ? ?
Ô ? O? ?A? ½Ë U??M? Šd?
Ô ? ł p??Šd?
Ô ?ł ”b?
Ô ? U??¹ ≠Ã
^ ? ? «Ë d?? ?³?Ú ? ? ]B?? ? U?? ? Ð w?? ? ×? ? ]K?? ? ? ? ?²? ? U??½b?
ÊU?? ? ? O? ? ? ?G? ? ? ?^D?? ? ? «Ë ¡«b?? ? ? Ž_« v?? ? ? K? ? ? ?Ž Ϋ—U?? ? ? ½ U?? ? M? ? ?U?? ? —Ë U?? ? ½d?Ó ? ? ×? ? ?Ð U?? ? M? ? ?ÚK?? ? F? ? ?ł U?? ? ½≈Ò
U?? ?M? ?Š«d?
w?? ? ½U?? ? F? ? ?¹Ô ¡«b?
Ô
Ú
Ô ? ł Õ«d?
Ô ? ?−? ?«Ë U?? O? ?×?
Ú ? ½Ó n?? ?O? ? –≈
Ô ? ? ?H? ? ?«Ë v?? ? A? ? ?ÚD?? ? ŽÓ ÷—_«Ë
ÊU?? ? ³? ? ÚC?? ?ÔI?? ? « v?? ? E? ? Ó Ë√
Ó ? ? O? ? Þ w?? ?G? ? ²? ? ³? ? ½ ô
Ú ÔÊu?? ?¼√ Ô u?? ? L? ? «Ë W?Ì ? ? c?? ?Ð …U?? ?O? ? ×? ? « V?
ÊU?? ? ? ? ? Ò²?? ? ? ? ? ÌV?? ? ? ? ? ?B? ? ? ? ? ? M? ? ? ? ? ? Ë√
Ú Ì…Ëd?
Ó ? ? ? ? ? Ł Ë√

…d?? ?N? ? A? ? f?? ?O? ? d?Ó ? ?F?Ú ? ?=A?? « Ô‰u?? ?I? ? ½ U?? ?½≈Ò

w?? ?½U?? ?H? ? ²?Ó ? ? L?
Ô ? ?« «b?? ?H? ? « ÕË— v?? ? ≈ u?? ?L? ? ?
Ú ? ?ðÓ

w?? ? ²? ? « V?? ? K? ? ?I? ? « Ô…œu?? ? A? ? ?½√ U?? ? N? ? ÒM?? ? J? ? 

©5D K≠œ«uŽ ÊUMŠ®

U¼—uNþ s lM
ÏqF ∫UO×½
Ï bI
Ó ¨dšü« vKŽ …—
] ÏWL{ tF— ÔWöŽË ¨Ÿud Ÿ—UC
Ï
Æs×½ Ád¹bIð d²² 
dOL{
qŽUH«Ë ¨—cF²«
Ò
Ï
Ï

∏∞

U¼—uNþ s lM ¨dšü« vKŽ …—
ÏqF ∫wG²³½
Ï bI
] ÏWL{ tF— ÔWöŽË ¨Ÿud Ÿ—UC
Ï
Æs×½ Ád¹bIð d²² 
dOL{
ÔqŽUH«Ë ¨qI¦«
Ï
Ï
dOL{ qŽUH«Ë ¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE« WLC«
tF— WöŽË
¨Ÿud Ÿ—UC
ÏqF ∫‰uI½
Ô
Ô
Ï
Æs×½ Ád¹bIð d²² 
U¼—uNþ s lM ¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE« ÔWLC« tF— ÔWöŽË ¨Ÿud Ÿ—UC
ÏqF ∫uL ð
Ï
Æw¼ …d¹bIð d²² 
dOL{
qŽUH«Ë ¨qI¦«
Ï
Ï

 U³¹—bð
± V¹—bð
∫ UNF— WöŽ
sÔOÐ√Ë
WŽ—UC*«
Ó‰UF_« sÔOŽ√
Ó
Ó
Ó
= ¨wðQ¹ ULO WŽud*«
=
s Ëb³¹ qO_« w˨ÌW]C s ÌW×HB fLA« WFý√
ÓÊUË ≠±
] ÓX×ð Ëb³¹ dNÚ^E« w dNM«
Ô

Ì
Æw²¹d w …UO×U
‰uN−L« v≈ tI¹dÞ w lÔ]J ²¹ qOK« w˨ V¼–
©dBØÍËUdA« sLŠd« b³Ž®

ÆpuJý sŽ ÎU¾ýU½ sJ¹ r ÍU¹≈ p«d

Ó Ê√
] ΫbOł Í—œ√ U½√ ¨p– d–√≠
Ô
©d׳«Ë aOA«¨Í«uGML¼ X ½—√®

rKÓÓI« v≈ »u M
d¼Úb«
Ï
] w rÔKÚFU

…uIÐ

r_«

ÔWuý ÈuIÚðÓ rKF«
] ≠≥

©dBØ͜˗U³« wUÝ œuL×®

©w³M²L«®
©œ«bý sÐ …d²MŽ®

lÔ]uÓ²Ó¹Ô UË UNM vC ULŽ
Ò
UŽ«bB« uJA
Ú ¹Ó s
Ú Ó ”√— ÍË«b¹Ô

ÌqUž Ë√ q¼U−
Ì
…UO׫
uHBð ≠¥
Ô
ÎU³O³Þ U−ON« w ÊU wHOÝË
Ú ≠µ

¨t½uF=D?I¹∫ ‰U?I ø b¹b−« dLI«
d?Ô N?E?¹ U?bMŽ r¹bI« dLIUÐ ÊuFMB¹ «–U∫ U׳ q¾Ý ≠∂
Ô
Æ ÎUu−½ tM ÊuFMB¹Ë
©w½«bL׫ ”«d uÐ√®

øwU×Ð s¹d
Ú ðÓ Úq¼ Uð—Uł U¹√
Ó FÔA

WULŠ
wÐdIÐ XŠU½ bË ‰u√ ≠∑
Ï
˚∫vUFð ‰U ≠∏

˝
å∂≥ tÞò

åµ v×C«ò

∏±

˝

˚ ∫vUFð ‰U ≠π

≤ V¹—bð
∫tOKð w²« WK¾Ý_« sŽ VOł√
r]ÔŁ ¨ wðü« hM«
Ô
√d√
]
Ô
—«b−U¨ ÊuUÐ rÚÔ—Ëb vKŽ UM¼Ô
Èbײ½¨È
dÓFÚ½Ó ¨Ÿu−½
]
Ô
—UFý_« bÔAMÚ½Ô
G« Ÿ—«u
 «d¼UELUÐ
] úL½
Ô
Ô »UC
Ó
Ó A«
¡U¹d³ Êu− «
Ô
^ úL½Ë
qOł ¡«—Ë
Î öOł
Î
Ó‰UHÞ_« lMB½Ë
Ó «dzUŁ
Ô
qOײ ÊËdAŽ UM½Q
qOK−«Ë WKd«Ë bK«
= w
ÊuUÐ UMN¼ U½≈Ò
Êu²¹e«Ë sO²« qþ
] ”
Ô d×½
Ô
sO−F« w dOLU —UJ_«
Ÿ—e½Ë
Ó
Ô
UMÐUBŽ√ w bOK−« …œËdÐ
Ô
«dLŠ rÏMNł
] rNÐuK wË
 FÚ½Ó UMADŽ «–≈
«d
Ú B«
] dÔB
©sOD KØœU¹“ oOuð®

ÆqŠd½ ô˨UMFÚł
Ô
Ú »«d
^ qQ½Ë
Ô Ê≈
Ó ²«
ør—Ëb vKŽÆÆÆ ‰Ë_« dDÚ «
s≠±
] w VÞUL«
Ô
ø—«dù« «c¼ d¼UE
U¨tMÞË w ¡UI³« vKŽ dŽUA«
dB¹
Ô
Ô
^ ≠≤
ÆUMÐUBŽ√ w bOK−« …œËdÐ∫WOðü«
…—U³F« Wôœ
U ≠≥
Ô
Ô
Æ«dB« dBF½ UMADŽ «–≈ ∫dŽUA« ‰u w d¹uB²« ‰ULł
Ó
`
= √ ≠¥
Ô {Ë

Æ UNM q
> l— WöŽ
s
s WŽudL« WŽ—UCL« ‰UF_«
Ó
Ãd²Ý√
≠µ
Ó
^ OÐ√Ë
=
= ¨hM«
Ô

∏≤

≥ V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ
Ô √Ô
W¼ËbA
Ú Ó w²M¹b ≠√
UNÐU³Š√ v≈ uHNð
WM¹eŠ W×¹dł
Ï
UNUDÐ√ sŽ ‰Q ð
Ô
©bOý— rýU¼ ÊË—U¼®

UNÐU³ý sŽ¨‰Ułd«

rNÐ d√
^ sOŠ ≠»
wJ×{Ë wðU LNÐ
Ô
√eN¹
Ú ”UM«
Ô
V¹dG« dÐUF« vKŽ ÊuIHA
Ú ¹Ô
©5D KØrÝUI« `OLÝ®

«—c??N? « «Ëd?ÔA??ÚM??Óð Ê√ U??M?Ð r?
Ú ?ðb??N? ²? ł« U??L?N?Ú ?

Ϋd??¼œ r??b??F? Ð v??I?³?¹Ë U?O?×?¹ d?Ô ?F?=A??« ≠Ã

«d?F=A?« «u ?
Ú r?J?U?Oł√ «u Lð Ê≈
Ú
Ó LÚðÓ s?

W?Ï ?K? K? C?  U?
Ï ?¹U??Žœ Íb??−?
Ú ?ðÔ  U??N? O?¼

«d?? ×?
] ? « X?? ³? ?M? ?ðÔ U?? t?? d?
Ô ? ý√˨ u?? L? ?M? ?¹
Ú ? B?

Êb?
Ô Ô w?Ë d?H?Ó w? d?¼Ú]e??U? d?Ô F?A?«Ë

©‚«dF«ØwH−M« wUB« bLŠ√®

∏≥

ÊuM−« w —ËbNL«

wÐU³ý
vKŽ ÊuLŠd²¹Ë
Ó
Ò

Ÿ—UC*« qFH«

VB½
Ô

≤∑
”—b«

∫ WOðü« WK¦_«
Ó
Ô
√d√
©≤∑∫ ¡U M«®

˝

˚∫vUFð ‰U ≠±∫ ôË√
Ò

ÆöO² ³« pu
ÂÓb=N½ vÒ²Š

©sOD K
Øw dJ« r¹dJ« b³Ž®

å±≥ ∫hBI«ò

UMÔðUM ÓsOKð s d³J
Ó

= L« q³ł≠
∫vUFð ‰U ≠ ≥

ƉËQÐ ÎôË√ wÝË—œ dCŠ√ U½√∫VUD« ≠¥
Æ`−Mð Ê–≈∫rKFL«
«bÐ√ ÎU¾ Uþ w½«dð s
Ú Ó w²ÐÓdÚÔž w
ÎQLþ wM UÝ d̼ÚbÓ Ó‰u√ v²Š≠
Ò ± ∫ UO½UŁ

©U¹—uÝØÕbO ×uł ®

˝

å±∞∑ ∫nÝu¹ò

˚∫ vUFð ‰U ≠ ≤

Æ ·bN«
oOI×ð s u½bð
b]ł ≠≥
Ó w
Ú bN²ł«Ë
Ú

©U¹—uÝØWA¹— uÐ√ dLŽ®

¡UM¼ s
Ú  UN tÓžU U Ë ÷

˝

—ú tK«
Ô t]Dš U wK¹eð Ús ≠± ∫U¦UŁ
˚∫vUFð ‰U ≠≤

å±≤π∫ ¡U M«ò
åπ≤ ∫Ê«dLŽ ‰¬ò

˝

˝

˚∫vUFð ‰U ≠± ∫UFЫ—
˚∫vUFð ‰U ≠≤

åµ∫ nÝu¹ò
© w½U³ —«e½®

Æ]q√ Êe׫ WŠU ˨
d³√
 dÓH«
Ó `³B²
V²√
wM½≈ ≠≥
Ô
Ó WŠU
Ô
Ó rUF« w
Õ
Ó
Ô

∏¥

WAUM
W?ŽuL−L« WK¦ √
b¹d¹ ∫WOðü« WŽ—UCL«
Ó‰U?F
_« Íu×ð ÓWK¦ _« Ác¼ Ê√ błQ
¨vË_«
Ô
q Qð√
Ó
Ó
Ô
U?N?C?FÐ ¡Uł bË ¨dšü« ÔW?×?O× UNF?Ô OLł Ô‰U?F
_« Ác¼Ë ÆÊe×ð¨ d?Ò Ið ¨ Âb?
Ò N?½¨sOKð¨»u²¹¨
ÆÎUÐuBM UNÔCFÐË ¨ UŽu
d
Î
o?³? ?¹ r t½_ª WLC« tF
— W?Ô öŽË¨ Ÿu
d Ÿ—U?
Ï C Ïq?F?
‰Ë_« ‰U¦L« w
©b?
Ô ¹d¹® q?FHU

ÆoÐU « ”—b« w
UMF d
Ò UL ¨Âeł Ë√ VB½ ·d×Ð
·d?×Ð o?
Ò
Ó ³Ý
Ô t?½√ v?≈ t?³?B½ V³Ý œuF¹Ë ¨ÎU?Ðu?B?M? ¡Uł bI
‰Ë_« ‰U¦L« w
å »u?²¹ò Ôq?F?H« U √
©Ê√® V?U?M« ·d׫ wL?
Î
»
Ú V?BM«
Ò Ý
Ô b?˨ Ÿ—U?C?L« qFHK ÎU?³U½ ÎU?¹—b?B U

Ô d?ÓFÚ¹Ô Íc?« åÊ√ò
Æ«cJ¼Ë WÐu²UÐ ‰ËRð ©»u²¹ Ê√® ‡
`¹d —bBLÐ tOK¹ Íc« Ÿ—UCL« qFH« l ‰ËR¹ t½_
Î
Ò U¹—bB
t³B½ ÔW öŽË ¨»uBM Ÿ—UC
ÏqF
u¼Ë ¨åsOKð ò Ÿ—UCL«
Óq?FH« bł√
Ï
Ó
Ô w½U¦« ‰U¦L« w
Ë

Ÿ—U?CL« q?FH« vKŽ Ôq?šb¹ Íc« ¨åsò VB
]M?« ·d?×Ð o³Ý tÒ½_ ªÁdš¬ vKŽ Ô…d?¼UE« ÔW?ײH«
Æq³I² L« w
Àb׫ wH½
¨t³BM¹Ë
Ó bOH¹Ë
Ô
Ô
WײH«
t³B½ W öŽË¨
»uBM Ÿ—UC
qF

Ï pc u¼Ë ¨©dIð®
Ô
Ô
Ï
] qFH« œ—Ë YU¦« ‰U¦L« w
Ë
Æ©w® VBM« ·d×Ð o³Ý tÒ½_ ªÁdš¬ vKŽ Ô…d¼UE«
W?×?²H« t³B½ ÔW öŽË ¨»u?
Ï BM Ÿ—U?
Ï C Ïq?F
u¼Ë ¨©`?−Mð® q?F?H« œ—Ë lЫd« ‰U¦L« w
Ë
Æ©Ê–≈ ®VB½ ·d×Ð o³Ý
Ó t½_ ªdš¬ vKŽ …d¼UE«

VB
MÚ¹Ô W L«
‰UF
_« s fO Íc« dšü« `O×B«
Ÿ—UCL«
qFH«
Ó
Ê≈
] ∫‰uI« lOD²Ý√ «c
Ô
Ó
Ó
Ó…d?¼UE« ÓW?×?²H« t³B½ ÔW öŽ ÔÊu?JðË ¨©Ê–≈ ¨w? ¨s ¨Ê√® V?BM« ·dŠ√ s ·d×Ð Óo?³Ý
Ô «–≈
ÆÁdš¬ vKŽ
¨w½«dð ∫WOðü« WÐuBML«
WŽ—UCL«
Ô‰UF
_« UNO
 œ—Ë bI
WO½U¦« WŽuL−L« w
WK¦ _«
U √
Ô
Ô
Ô
Ò
ÆVOðd²« vKŽ ©w ¨Ê√ ¨s® ∫VBM« ·dŠQÐ XI³Ý UN½_
Ï
Ác¼Ë ¨u½bð ¨rNOðQð
Ò ªWÐuBM ‰UF


Ï
qF

©w½«dð® qFH«
Ó
UNM q
> VB½
ÔW öŽË ¨»uBM Ÿ—UC
]Ê√ Ó błË
ÓW öŽ ÓXK Qð
Ï
Ú
] «–≈Ë
]Ê_ ¨q?FH« dš¬ vKŽ dNEð r ©WײH«® VBM« W öŽ
Ó
]Ê≈ –≈ ¨n_« vKŽ …—bIL«
Ô
ÔWײH« t³B½
…d¼UE«
WײH«
ULN³B½ W öŽË
¨ÊUÐuBM ULN
©u½bðË ¨rNOðQð® ÊöFH« U √ ¨ © Èdð ® n√ Ádš¬
Ô
Ô
Ô
Æ©u½bð® qFH« dš¬ w¼Ë Ë«u« vKŽË ¨©wðQð ® qFH« dš¬ w¼Ë ¨¡UO« vKŽ WײH«  dNþ bË ¨dšü« vKŽ
Íc« ≠ÎU?O?
d?≠ h?U?M« Ÿ—UCL« qFH« dš¬ vKŽ Î…—b?I ÔÊu?Jð ÓW?ײH« ]Ê√ Z?²?M?² ½ UM¼ s
∏µ

Æ¡U¹


Ÿ—UCL«

qFH«
dš¬ vKŽ dNEðË
¨jI
Ïn√ Ádš¬
Ï Ë√ Ë«Ë
Ï Ádš¬ Íc« hUM«
Ô
Ô
Ác?¼Ë¨«u?bFðË ¨«u?F?O?D² ðË ¨w?K¹eð ∫w?¼Ë W?Ž—UC ̉U?F
√ W?Ô Łö?Ł W¦U¦« W? Žu?L?−L« w
Ë
s? ·d×Ð UNFOLł
X
Ú IÓ³Ý
Ô
Ô bË ¨oÐU « ”—b« w
XÝ—œ UL W?Ó L« Ó‰UF
_« vL
Ò ðÔ ‰UF

 B?
¨q?F?H?« d?š¬ s? »«d?Žù« Êu½ ·cŠ w¼ UNM >q? V
Ú ½Ó ÔW? öŽË ¨X³?ÓBÔM?
¨V?BM«
] ·d?Š√
 ÔW öŽ ÊuJð W L« ‰UF
_« lOLł w
«cJ¼Ë
Æ»«dŽù« Êu½ Ó·cŠ UN³B½
∫WOðü« WÐuBML«
WŽ—UCL«
Ô‰UF
_« UNOH
WFЫd«
WŽuL−L«
U √
Ô
Ô
Ô
Ô
Ò
ÆÆÆÆÆÆÆÆt³B½ W öŽË
ªÆÆÆÆÆÆÆÆÆo³Ý t½_ ¨»uBM
Ÿ—UC
qF
∫«uUMð ≠
Ô
Ï
Ô
·d×Ð o³Ý tÒ½√ u¼ t³B½ V³ÝË
¨©vÒ²Š® ·d×UÐ o
ÏqF
∫«uIHMð ≠
Ó ³Ý
Ô
Ô bË ¨ÆÆÆÆ Ÿ—UC
Ï
Æå«uIHMð Ê√ v²ŠòWKL−« Óq√ Ê≈ –≈ ¨vÒ²Š bFÐ …—bIL«
©Ê√® VBM«
]
Ò
¨W L« ‰UF
_« s t½_
t³B½ W?Ô öŽË ¨»uBM Ÿ—UC
Ï ∫«ËbOJ¹ ≠
qF

Ò ¨ÊuM« ·cŠ
Ô
Ï
ÆWO³³ « ¡U
bFÐ …—bIL« ©Ê√® VBM« ·d×Ð o³Ý t½√ t³B½ V³ÝË
Âô b??F? Ð …—b?
Ò ?I? L?« ©ÚÊQ?Ю o??³? Ý t??½√ t??³? B? ½ V??³? ÝË ¨»u??B? M? Ÿ—U?C? q?F?
∫`??³? B?ð ≠
V?
Ô BM¹Ô Ÿ—U?
Ó CL« Óq?FH« ]Ê√ v?KŽ «c¼ ^‰b?¹Ë ÆÁdš¬ vKŽ Ô…d?¼UE« ÔW?×?²?H« t³B½ ÔW? ö?ŽË¨qOKF²«
Æ·dŠ_« Ác¼ bFÐ …dLC ©Ê√® d¹bIð u¼ t³B½ V³ÝË
¨qOKF²« Âô˨ WO³³ « ¡U
Ë ¨v²Š
Ò ∫bFÐ
Ô
Ÿ—U?
]  
Ó b?
Ó K?Ú Q?
Ï C? Ïq?F?
Âb?N?½ Óq??F?H?« Ê√
Ú łË v?Ë_« W? ?Žu?L?−?L?« w?
w?½U?¦?« ‰U?¦?L?« X?
Ò ð «–≈Ë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆt³B½ W öŽË¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆbFÐ …dLÓC
Ú L«
Ú V
Ô ÊQÐ
Ó BÔ½ bË ¨ÆÆÆÆÆÆÆ

∫Z²M²Ý√
©Ê–≈¨w¨ s¨Ê√ ®∫ VBM« ·dÔŠ
Ÿ—UCL« qFH« ≠±
Ó ³Ý
Ú Ó√ s Ì·d×Ð o
Ô «–≈ VBM¹
Ô
s? fO ÎU?×O× qFH« dš¬
Ô ÊU «–≈ Ô…d?¼UE« ÔW?ײH« w?¼ Ÿ—UCL« qFH« V?B½ ÔW öŽ ≠≤
ÊS?
n_UÐ dšü« ]q?²?F? ÊU? «–≈ U? √ Æ¡UOUÐ Ë√ Ë«uUÐ dšü« ]q?²?F? ÊU? «–≈ Ë√¨W? L« ‰UF


VB½
W?Ó öŽ Ê√
] Í√ ¨—c?
^ F?²« U¼—uNþ s l?
Ó b?
Ô M?L¹ ¨Ádš¬ vKŽ …—
] IL« W?Ó ×?²H« Êu?J?ð t³B½ W öŽ
Æ…—bI Ë√ …d¼Uþ
WײH«
w¼ W L« ‰UF
_« s fO Íc« Ÿ—UCL«


qFH«
Î
Ô
ÆU¼dš¬ s »«dŽù« Êu½ ·cŠ
W L« ‰UF
_« VB½ ÔW öŽ ≠≥
Ô
—b?B?L?«ËÆ ‰ËR Ì—b?B?L?Ð Ÿ—U?C?L?« qFH« l ‰
Ô ËR?
B ·d?
Ï Š∫ Ê√
Ú ≠¥
] ¹Ô ¨V?B½Ë Í—b?
y
Æ»«dŽù« s q× t ÊuJ¹ Ê√ bÐ ô «c ¨rÝ« ‰ËRL«
Æ q³I² L« w
Àb׫ wH½
Ó bOH¹ VB½Ë wH½ ·dŠ ∫s ≠µ
∏∂

Æ ‰Ë]RÓ Ô —bBLÐ Ÿ—UCL« qFH« l ‰
Ô ËR
·dŠ
∫w ≠∂
Ï
] ¹¨
Ô VB½Ë Í—bB
y
ÆqOKF²« ÂôË WO³³ « ¡U
Ë ¨v²Š
MÚðÔ WŽ—UCL«
Ô‰UF
_« ≠∑
Ò bFÐ …dLCL« ÊQÐ
Ú VB
Ô
Ô
Æ»uBM Ÿ—UC
Ì
Ô vKŽ n
Ô
qFH«
VBM¹
≠∏
Ó DŽÔ «–≈ Ÿ—UCL«
Ô
Ô

∫ …bzU
∫ UNM ¨…bŽ —u w
WOÐdF« WGK« w
Ê√
Ú wðQð
˝

˚∫vUFð tu w
UL Ÿ—UCL« qFHK W³U½ W¹—bB ≠±

å≤∑ ∫¡U M«ò

å≤∑∫ÊuM RL«ò

åπ∂ ∫nÝu¹ò

˝

˚∫vUFð tu q¦ UN qLŽ ô …d H
= Ô ≠≤

ÆŸ—UCL« qFH« VBMð ô w¼Ë ˝

˚∫vUFð tu q¦ UL
Ò bFÐ …bz«“ ≠≥

∫vUFð tu q¦ ¨Ÿ—UCL« qFH« VBMð ôË ¨WKOI¦« ÒÊ√ s WHH ≠¥
˝

å≤∞ ∫q eL«ò

˚

»«dŽ≈ ÖUL½
∫wðQ¹ ULO jš t²% U »dŽ√
˚∫vUFð ‰U≠√

©∑≤≠∑∞ ∫nNJ«®

˝
Æ»«dŽù« s t ]q× ô ÊuJ « vKŽ w
y M³ dł
> Ô·dŠ∫ v²Š ≠

v?K?Ž Ô…d?¼U?E?« ÔW?×?²?H?« t?³?B?½ ÔW? ö?ŽË¨…d
Ú Ô ©Ê√® ‡?Ð »u?B?M? Ÿ—U?
Ó b?
 Š
Ï L?
Ó C?
Ï C? q?F?
∫À
Ú Ô√ ≠
Æd−« ·d×Ð dł q× w
‰ËRL« —bBL«Ë¨Ádš¬
Æ»«dŽù« s t ]q× ô¨d J« vKŽ wM³

y
> Ô·dŠ¨ qOKF²« Âô ∫Âö«∫‚dG² ≠
v??K?Ž …d?
Ú Ô ©Ê√®‡?Ð »u?
Ô ¼U?E?« W?Ô ?×?²?H?« t?³?B?½ W?Ô ? ö?ŽË¨…d?L?
Ó C?
Ï ?B?M? Ÿ—U?
Ï C? Ïq??F?
∫‚d?G?ð ≠
Æd−« ·d×Ð dł q× w
‰ËRL« —bBL«Ë¨Ádš¬
∏∑

Æ»«dŽù« s t ]q× ô ¨ÊuJ « vKŽ wM³
¨VB½Ë wH½ Ô·dŠ ∫s∫lOD² ð s ≠
y
Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
»uBM
Ÿ—UC
ÏqF
∫ lOD² ð ≠
Ô
ÔWײH« t³B½ W öŽË¨©s®‡Ð
Ô
Ï
Ï
UMFÓ œ√Ë
UMFł«u
f
Ô Ð—
Ô
Ó
Ó MÚðÓ ô ÊU
Ò U¹ ≠»
‰ô–ù«Ë¨`

ôË
]
Ó ÐÚc«¨Êu−
^ fMð
Ó
»U¼—ù«Ë¨ r¹bN²«Ë
l ÓbÚ¹Ó rË ¨lLÓ
rUF«
U √
Ô
Ú ¹Ó rK
ÊuM−L«
Ô
Ò
‰Ëd²³«Ë —U−ý_«
Ó‚d ¹ Ê√ t
Ó
lMIð
UL wJ³¹ Ë√
Ó w ÕU L²«
Ô
l
bL« gŠuð
= ×¹ t×UB
Ò qJÐ UNMÔB
ldð wJ
åsOD K
ØtÞ qu²L« ò

Ϋd¼œ ÁbMŽ wJ³M UMI× ¹Ë
 Ó_«
¡U݃d«Ë
Ô WÓu−Ð
UMKF−¹Ë
Ô
^ ¡«d
Ú —Ëb½
Ô
VA« s UÐUF√
Î

t³B½ W öŽË¨©Ê√®‡Ð
»uBM
Ÿ—UC
Ï
qF
∫‚d ¹Ë¨VB½Ë
Í—bB
·dŠ∫
Ê√
Ô
Ï
Ú ∫‚d ¹ Ê√
Ï
Ï
y
√b?²?³? l?
— q?×? w
©WdÝ® Ád¹bIðË ©qFH«Ë Ê√® s ‰ËR?
Ô ¼UE« W?Ô ×²H«
Ò L?« —bBL«Ë ¨…d?
ÆdšR
ÆWײH«
t³B½ W öŽË¨
»uBM
Ÿ—UC
qF

Ï ∫lMIð˨VB½Ë Í—bB
·dŠ
∫w ∫lMIð w
Ô
Ô
Ï
Ï
Ï
y
»uBM
Ÿ—UC
qF

Ï ∫ldð˨VB½Ë Í—bB
·dŠ
∫w˨dł ·dŠ ∫Âö« ∫ ldð wJ
Ï
Ï
Ï
y
Æd−« ·d×Ð dł
= w
qFH«Ë w s ©Ÿud«® ‰ËRL« —bBL«Ë¨WײH« t³B½ W öŽË
¨©w®‡Ð
Ô
> q×
W öŽË¨
…dLCL« ©Ê√® ‡Ð »uBM
Ÿ—UC
qF

Ï ∫wJ³½Ë¨ dł
Ì ·dŠ
qOKF²«
Ô
Ô
] Âô∫
Ï
Ï
Ô Âö«∫wJ³M
Ô
·d×Ð dł
Ô ¼UE« W?Ô ×²H« t³B½
> q?×? w?
qFH«Ë Ê√ s ‰ËRL« —bBL«Ë ¨Ádš¬ vKŽ …d?
Æ©Âö«® d−«
∏∏

 U³¹—bð
± V¹—bð
VB½ V³Ý
∫t³B½ WöŽ
sÔOÐ√Ë


qFH«
sÔOŽ√
Ó
Ò ¨wðQ¹ ULO yjš t²% Íc« Ÿ—UC*«
Ó
=
©w½«bOL«Ø‰U¦ _« lL− ®

ÆÁ—b ·dÓŽÓ ƒd «
Ï
ÓpKN¹ s ≠√

ÆsÞu« «c¼ qł√ s UO×¹ Ê√ qLł_«
Ó
sJ˨tMÞË
qł√ s ÊU ½ù«
 uL¹
Ê√ qOL
Ï ł≠»
]
Ô
Ó
Ó
WOŽUL²łô«
vÒ²Š ¨¡«dFý «u½uJO ÊuDD¹
Ò »dF« ‰UHÞ_« q
^ ≠Ã
Ô
Ô·ËdE« r¼d³−ð
Ó
sOÝbMN Ë ¡U
Ú Óž≠«u׳BO rN œ s «uKOI² ¹ Ê√ vKŽ W¹œUL«Ë
Ô
Ó ³Þ√
Ò ≠rNMŽ U³ÎB
©U¹—uÝØw½U³ —«e½®

ÆsOËUI Ë
Æ cš_« …Óc
œÓuF²¹
ÊuJð
ô ≠œ
] œÔuF²¹
] VKI«
Ò WO×C²«
Ô
Ô
] UL ¡UDF« …Óc
Ô
] v²Š

©dÞU« iO
ØsO √ bLŠ√ ®
©µµ …dI³«®

˝

˝

˚∫vUFð ‰U ≠ ‡¼
˚∫vUFð ‰U ≠Ë

©±∂∑ …dI³«®

©w½«bOL« lL− Ø ‰U¦ _«®

Æt ÓqLFð v²Š
wM−ð
s ≠“
] dO«
Ó
Ó

≤ V¹—bð
 B
¨WOðü« WŽ—UC*« ‰UF_« s qF
Ì =q vKŽ VÝUM*«
V
Ô √Ô
Ú M«
] Ó·dÚŠ
Ó
Ó qšœ
∫ …bOH WKLł w tb
²Ý√Ë
Æ l
«œ√ ¨ r²Nð ¨ jUð ≠√
Æ vF ½¨ w𬨠uJAð ≠»
Æ ÊUOðQð¨ ÊËbOF¹ ¨ sOL²Nð ≠Ã

≥ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO t²öŽË ¨UN³B½ V³Ý sOÐ√˨
Ò WÐuBM*« WŽ—UC*« ‰UF_« Ãd
²Ý√
…dýUF« w
öD
Î ÐÓ qHÞ
Ï
`³B¹
Ê√ b{
Ó
] ≠√
…d−A« œ«R

Î
dÓL¦Ú¹Ô Ê√
Ú b{
Ô U UG√
]
 Ê√
o½UA wMOðU Ð ÊUBž√
`
Ô
Ú b{
Ó ³Bð
]
∏π

o½UA w{—√ w
œ—Úu«

b{
Ó ÷UOŠ q¹u×ð
]
sJË ÆÆ r²¾ý U b{
ÍœöÐ ‚«dŠ≈ bFÐ
wðU
—Ë
Ô
wÐU³ýË
 ðÔ ô nO
ø‚œUMÐ Í—UFý√ `
Ô ³B

©sOD K
ØsO Š bý«—®


ÆtHF{ sŽ vK²O
Ò
nOFC«
…œ«—≈˨ÈuIO
ÍuI
WO×C²«
≠»
Ô
Ô
Ô
= « …œ«—≈
ULNH¹ v²Š
fO ¡dL«
Ò V×¹
^
Ô

Ìq¼Uł s W³×
Î
]s³KDð ô≠Ã

©ÊUM³Øw{U uÐ√ UOK¹«®

˝

©∑∞ ∫·«dŽ_«®

˚∫vUFð ‰U ≠œ

å t HM V×¹ U tOš_ V×¹ v²Š rbŠ√ s R¹ ôò∫Âö « tOKŽ ‰U ≠‡¼
˚∫vUFð ‰U≠Ë
˝
©π±≠π∞ ¡«dÝù«®

˝

˚∫vUFð ‰U≠“

©≤≥ ∫b¹b׫®

¥ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO jš t²% U »dŽ√
˝

˚∫vUFð ‰U ≠√

å∂µ ∫¡U M«ò

˚∫vUFð ‰U ≠»
˝
å≥≠± `²H«ò

U??ÐU?F?Ë ÎW??]I??A? Ó …U??O? ×? « Èu?N?¹

t?? ? ³?^ ? ? ?Š√Ë v?? ? ?²? ? ? H? ? ?U?? ? Ð u?? ? ¼“_ w?? ? ½≈ ≠Ã

U?? ÐU?? ÒŁu?? « t?? ³?Ó ? K? ? „
Ó d?Ô ? F? ?¹ t?? ¹b?
Ú ? O? ?Ð

v?? Ý_« Òb?? ý U?? L? ÒK?? Ϋd?? D? ?Ž ÔÕu?? H? ¹Ë

UÐUž V?
Ô
Ô ¼ÓdÚ¹Ó f?O rž«dÒC?« sЫË

t?Ô ? ?I? ?
√ Ìo?? ?
√Ú ^q?? ? V?? ?«u?? ?J? ?« Ôs?? ?ÐU??

©ÊUM³Øw{U uÐ√ UOK¹≈®

π∞

qN
ÆhU½ Ïn¹dFð «c¼Ë¨ ‰ULK ◊dHL«
Ô
V׫
t½QÐ Óq³« Êu
dF¹
Ê≈≠œ
^
Ò ”UM«
Ó

 sOÐ WO×D «
WŽU−
A«
] sOÐ˨‚«—Ë_«Ë
rKÚF«
WöFU
ô≈ ‰UL«Ë q³«

sOÐ WöF«
Ó
Ô
Ô
Ò
 ËÔ bËønO «Ë
lMÓB
Ó rKF«
n
]
Ó q³«
Ô
bÓł
Ú ðÔ Ê√ q³
Ó KÓÝ
Ô
Ó UL¨ œuIM« p
Ó ðÔ Ê√ q³
X ÓbIðË
V
Ôq³« UL]½≈Ë Æ·uO «
Ó WŽU−A«
¨‚«—Ë_«
Ï
Ô
Ô −×
Ô ðÓ W¼UŽ
^ l³
Ó DÚÔð Ê√ q³
]
Æl³D« b HÔðË dJH«
ådB ØœUIF« œuL× ”U³Žò

π±

≤∏
Ÿ—UC*« qFH«

Âeł
Ô

”—b«


∫wðQ¹ ULO
Ï◊uDš UN²%

 UdŠ
ÔkŠô√Ë ¨WOðü« WK¦_«
Ô
√d√
Ó w²«  ULKJ« dš«Ë√
Ó
©sOD K Ø ÊU uÞ rO¼«dÐ≈®

ø Ê–≈ tÐ ÂuI¹
s
Ú LÓ Ó
Ô

˝

± ∫ ôË√
ÓX½√Ú ¡VFUÐ rÚIÔðÓ rU≠
Ú
˚∫vUFð ‰U ≠≤

©±¥≤ ∫Ê«dLŽ ‰¬®

bzU Ë œUŠ
Ì dJH«Ë≠
Î
UŠöÝ


Ô

 MÓKÚ Ó ≠≥
o׫
s ô≈≠sOeŽ√

Ú
Ú

«d³B« oFKð v²Š b−L« mK³ð s

tK¬ X½√ ΫdLð b−L« V
Ó ×
Ú Óð ô ≠¥

©ÊUM³ØWC¹dŽ VO ½®

UŽU œ UN XFD²Ý« U l «œË
UŽUI³«Ë ‰“UML« p³ð ôË

©w ³F« …d²MŽ®

å≤±≥ ∫¡«dFA«ò

˝

UNLײ «Ë WOML«
Ó 
Î
Ú Óð ö ≠± ∫ UO½UŁ
Ò g
Ìd¹dŠ s Uý«d
Î
d²ð
ôË
Ú
˚∫vUFð ‰U ≠≤

ÍdODð r tðd³š U «–≈ dÔ
]
Ú MU

 HÚ «
`
ÍdODð ô≠± ∫ U¦UŁ
Î
Ó uł¨
] WЫ
Ò

©U¹—uÝØWA¹— uÐ√ dLŽ®

V
Ò „U¹—
Ô FÓðÓ öF« sJ
Ò VOÞ s

ôbÐ «uG²³¹ r öF«
Ô »ö
Ô Þ ôu≠≤

©dBØrO¼«dÐ≈ k UŠ®


o²A¹
sFD«
t dc¹
v² ŸU−ý
Ô
Ú
Ï

t½S
] Ô‰u √ U ÁUGK³ÚðÔ ö ≠≥

©w³M²L«®

WAUM
¨r?KF¹ ¨«uKšbð ¨ÂuI¹
¨rIð
Ô
Ú ∫w¼ ÌW?Ž—UC ̉UF √ vKŽ vË_« W?ŽuL−L« ÔW?K¦√ Íu²×ð
∫‰UF _U ¨WHK² WOЫdŽ≈ Ì ôUŠ w ‰UF _« Ác¼  ¡Uł b Ë ÆoFKð¨ÓmK³ð ¨V ×ð
¨d ½
Ú
Ú
ÆÆÆÆÆÆtF — WöŽË ¨ÆÆÆÆÆÆ t½_
ÏqF ∫ÂuI¹
Ò ªÆÆÆÆÆÆŸu d Ÿ—UC
Ï
ÆÆÆÆÆÆt³B½ WöŽË
¨ÆÆÆÆÆÆ t½_
ÏqF ∫«uKšbð
Ô
Ò ªÆÆÆÆÆÆŸ—UC
Ï
ÆÆÆÆÆÆt³B½ ÔWöŽË ¨ÆÆÆÆÆÆtÒ½_ ªÆÆÆÆÆÆŸ—UC
ÏqF ∫mK³ð
Ï
ÆÆÆÆÆÆt³B½ ÔWöŽË ¨ÆÆÆÆÆÆt½_ªÆÆÆÆÆÆŸ—UC
ÏqF ∫oFKð
Ï
π≤

∫ ‰UF _« Ë
tOKŽ qšbð Íc« Ÿ—UCL« qFHU ® ¨©r® ‡Ð ÂËe− Ÿ—UC
ÏqF ∫rIð
Ï
ÆW L« ‰UF _« s fO ¨dšü« `O×
ÏqF t½_ ¨ ÊuJ «
¨©ÂeÓ−
Ô
Ô
Ò teł WöŽË
Ú ¹Ô r

¨Ÿ—UCL« qFH«
Ó
ÂÔe−
o³Ý t½_
ÏqF ∫rKF¹
Ò ¨ ÂËe− Ÿ—UC
Ú ¹Ó Íc« ©UL®
Ò Âe−« ·d×Ð
Ï
qFH« Âeł ÔWöŽË¨ wH½ Ô·dŠ u¼Ë¨ ‰U×UÐ qB]²L« w{UL« v≈ tM“
Ó V
Ô KI¹Ë
ÆW L« ‰UF _« s fO
ÏqF t½_ ªÊuJ « ©rKF¹®
Ó dšü« `O×
Ô

Ë ¨d_« Âô vL
o
ÏqF ∫d ½
Ó ³Ý
Ò ðÔ w²« ©Âö«® Âe−« ·d×Ð
Ô t½_ ªÂËe− Ÿ—UC
Ï
ÆÊuJ « teÚł
Ó WöŽË¨dO « V
Ô KÓÓÞ u¼ d M qFH« vMF
ô vL
ÏqF ∫V ×ð
Ò ¹Ô Íc« ©ô® Âe−« ·d×Ð o³Ý t½_ ªÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—UC
Ï
« VKÞ vMF VOd²« «c¼ s
¨WO¼UM«
ÔWöŽË ¨qFH« À«bŠ≈ sŽ nJ
=
Ó LÚ{ bOH¹Ë
Ô
·dŠ√ s Ì·d×Ð o³Ý «–≈ Âe−¹

Âe−«
Ÿ—UCL«
Ó
qFH«
ÊS
] tOKŽË ¨ÆÆÆÆÆÆteł
Ô
Ó
∫WOðü«
ÆWO¼UM« ô˨ d_« Âô˨ ULË
Ò ¨r
¨Ÿbð

sË
Ô ¨p³ð ¨gð ∫‰UF _« WO½U¦« WŽuL−L« WK¦√ w WËe−L« WŽ—UCL« ‰UF _«

 WöŽË

Ì
UNFOLł
UNeł
¨WKF«
Ò ·dŠ√
s ·d×Ð
WON²M
UN½_ ¨©UO d® WB U½
ωUF √ w¼Ë
Ô
Ï
Ï
 ðÔ WÌdŠ

qF ∫gð ∫qFHU tOKŽ ‰b²
]
·Ëc×L«
·d׫
f
Ó
¡UIÐ≈˨
WKF«
] ·dŠ
·cŠ
Ó
Ó
Ô
Ô ½U−
Ô
teł ÔWöŽË ¨ÂËe− Ÿ—UC
X
Ú ÓcŠ
Ô
Ô b Ë ¨©vAð® qFH« q√ Ê≈ –≈ ¨WKF« ·dŠ ·cŠ
Ï
n_« vKŽ ]‰b² WK]F« ·
Ó dÚŠ
Ó Ôo³ ¹ Íc« ·d׫ vKŽ ÔWײH« XOIÐË ¨qFH« dš¬ s n_«
ÆW Ëc×L«

qFH«
Óq√ Ê≈ –≈ ¨ÆÆÆÆÆÆ teł WöŽË¨
ÂËe− Ÿ—UC
Ï ©p³ð® qFH«Ë
qF
Ô
Ï
ÆW Ëc×L« ¡UO« vKŽ öOœ
Î
Ô…d J« XOIÐË ¨qFH« dš¬ s ÆÆÆÆÆÆ X cŠ b Ë ÆÆÆÆÆÆ
Óq√ Ê≈ –≈¨ÆÆÆÆÆÆ teł WöŽË¨ÆÆÆÆÆÆ
Ÿ—UC
ÏqF u¼Ë ¨Ÿbð
Ô
Ï
Ô qFH« pcË
Ë«u« vKŽ öOœÆÆÆÆÆÆ XOIÐË ¨qFH« dš¬ s ÆÆÆÆÆÆ X cŠ b Ë ÆÆÆÆÆÆqFH«
ÆW Ëc×L«
W?? Ëe?? −? ?L? « W?? Ž—U?? C? ?L? ?« ‰U?? F? ? _« s?? ÏW?? Žu?? L? ?−? ? U?? N? ?O? ? ÔW?? ¦? ?U?? ¦? « ÔW?? Žu?? L? ?−? ?L? ?«Ë

π≥

UNeł ÔW?ö?ŽË ¨X?eł b ˨W L« ‰UF _« s UNF?Ô O?LłË ¨ÁUGK³ð˨«uG²³¹Ë¨ÍdODð∫w¼Ë
s??¹d??O?D?ð® ·c??×? « q??³? U??N? K? √ ÊU?? Y?O?Š¨‰U?F? _« Ác?¼ d?š¬ s? »«d?Žù« Êu?½ ·c?Š w?¼
d?š¬ s »«dŽù« Êu½
 ·
Êu?
Ó cÚŠ
Ô
Ô Jð «cJ¼Ë ©t?½UGK³ð¨ÊuG²³¹
Ó W? L« ‰UF _« lOLł Âe?ł WöŽ
ÂÓeł
>
Ô b Ë ¨©o²A¹ Ë ¨dc¹® ÊöFH« œ—Ë W¦U¦« WŽuL−L« WK¦√ s dOš_« ‰U¦L« w Ë ÆUNM q
WöŽË ¨WœU ·uH w tÝ—b²Ý U u¼Ë ¨©v²® W“U−« ◊dA« …«œQÐ UI³Ý ULN½_ ULNM q
y
ÆÊuJ « ULNM q Âeł

∫Z²M²Ý√
ô˨d?_« Âô˨UL?
Ó ³Ý
Ò ˨ r ∫Âe?−?« ·d?Š√ s Ì·d?×Ð o?
Ô «–≈ Ÿ—U?
Ô C?L« Ôq?F?H« ÂÔeÓ−?
Ú ¹Ô ≠±
ÆWO¼UM«
Ôq?š
F?Ð U? w?H?M?¹ t?]½√ Í√ ¨V?K? Ë ¨ÌÂe?łË ¨Ìw?H?½ Ô·d?Š ∫r? ≠≤
Ô b?
Ú ¹Ó Íc?« q?F?H?« Âe?−?
Ú ¹Ë¨Áb?
Ó
Æw{UL« v≈©Ÿ—UCL«® qFH« s
Ó Ó“Ó V
Ô KIڹ˨tOKŽ
Ó
Ì
Æ d{U×UÐ öB
Î ]² w{UL« w Àb׫
wH½
¨VK Ë
Ì
ÂełË
Ì Ô·dŠ ∫UL
wH½
Ó
Ó bOH¹Ë
Ô
Ò ≠≥
Æ¡UŽb« Ë√ d_« vMF bOHð
Ô ∫d_« Âô ≠¥
WO UM« ô Ê√ v≈ UM¼ dOA½Ë
¨te−ðË
¨VÞUL« Ÿ—UCL« qFH« vKŽ qšbð ∫WO¼UM« ô ≠µ
Ô
Ô
ƉuI« ‚UOÝ s WO¼UM« ôË WO UM« ô sOÐ ‚
Ô d]HÚÔ¹Ë ¨Ÿ—UCL« qFH« w qLFð ô
Êu?½ ·c?Š≠à ¨W?K?F?« ·d?Š ·c?Š≠» ¨Êu?J? ?«≠√∫w?¼∫Ÿ—U?C?L?« Âe?Úł
Ô ö?Ž ≠∂
Ó  U?
Æ»«dŽù«

◊d?A«  «ËœQ?Ð Âe?−« q¦¨  
d?OGÐ Ÿ—U?
Ú dÓ–Ô w?²« ÂeÚ−?
Ó « ·ËdŠ
Ô CL« Ôq?FH« Âe?
Ô −¹ b ≠∑
Æ WœU ·uH w tLKF²MÝ U «c¼Ë ¨W“U−«
Ì
 dÚ׫
·d×Ð
Âu²L«
ÔqFHU ¨tO dOš_« ·


qFH«
ÂeÚł
n
Ô
Ô u²ð
] ≠∏
Ô
Ó ŸuÚÓ½ vKŽ Ÿ—UCL«
Ó WöŽ
W?K?Ž ·d?×?Ð Âu?²L« qFH«ËÆÊuJ « teł WöŽ
W? ?L?« ‰UF _« s fO Ì`?O×
Ô
W L« ‰UF _« s ÊU U˨WKF« ·dŠ ·cŠ
teł WöŽ
W L« ‰UF _« s fO
Ô
Ô
Æ»«dŽù« Êu½ Ô·cŠ teł WöŽ
Ô
π¥

∫…bzU
q?F?H?« ô˨ r?Ýô« Âe?−?¹ ô –≈¨j?I? W?Ž—U?C?L?« ‰U?F? _U?Ð W?U?š W?O?ЫdŽ≈ WUŠ Âe−« ≠±
Æd_« qF ô˨w{UL«
t?eł ÔWöŽ ÊuJð Ê√ q_«
Ó
Ê√
] rÓžÚÓ— …d? ?JUÐ ÂËe−L« Ÿ—UCL« qFH« dš¬ „d×¹ b ≠≤
ÆÂbM² ¡UNH «
fU−ð ô ∫q¦ sUÝ ·d×Ð wKð U «–≈ ÊuJ «
Ó
^

»«dŽ≈ ÖUL½
∫wðQ¹ ULO
yjš t²% U »
Ô dŽÚ√Ô
˚∫vUFð ‰U ≠±

©±± ∫ «d−׫®

˝

q?F? ∫dÚ? ?¹Ë ¨»«dŽù« s t ]q?×? ô ¨Êu?J? « vKŽ w?
y M?³? wN½ Ô·d?Š ô ∫d? ¹ ô
ÆÊuJ « teł WöŽË
¨©ô® ‡Ð ÂËe− Ÿ—UC
Ô
Æ»«dŽù« s t ]q× ô ¨ÊuJ « vKŽ wM³
¨VB½Ë Í—bB
·dŠ
Ï
ÚÊ√ ∫«u½uJ¹ Ê√
y
Ï
t³B½ ÔWöŽË ©Ê√®‡Ð »uBM
Ë«Ë˨Ádš¬ s »«dŽù« Êu½ ·cŠ
Ÿ—UC
ÏqF ∫«u½uJ¹
Ô
Ï
Ï
Æ©ÊuJ¹® rÝ« l — q× w ¨ÊuJ « vKŽy wM³ ¨qB
Ï ²
WŽUL−«
] dOL{
Ï
t?UBðô
B ·dŠ
Ê√ ∫s?
Ò Êu?J? ?« vKŽ w?
Ò J?¹Ë ¨VB½Ë Í—b?
Ï
Ò J¹ Ê√
y M?³ Ÿ—UC qF ∫s?
y
q?× w wM³
] d?Ï OL{ ∫…u M« ÔÊu?½Ë ¨©Ê√®‡?Ð VB½ q× w u¼Ë ¨…u M« ÊuMÐ
y Ï q?B²
ÆÊuJ¹ rÝ« l —
Êu½ Ô·cŠ teł WöŽË¨©ô®‡Ð
ÂËe?
Ô
Ï − Ÿ—UC qF ∫«ËeÐUMðË ¨wN½ Ô·dŠ ∫ô ∫«ËeÐUMð ôË
q× w wM³
Ï ]² dOL{ WŽUL−« Ë«ËË ¨W L« ‰UF _« s t½_¨Ádš¬ s »«dŽù«
qB
y
ÆqŽU l —
Ì
Æ»«dŽù« s t ]q× ô ¨ÊuJ « vKŽ wM³
¨VK Ë
Ì
ÂełË
Ì Ô·dŠ ∫r∫V
wH½
y
Ú ²Ô¹Ó r
ÆÊuJ « teł WöŽË ¨©r® ‡Ð ÂËe− Ÿ—UC qF ∫V
Ú ²Ô¹Ó

πµ

˚∫vUFð ‰U ≠≤
˝
©±∏ WÐu²«®

ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« WLC« tF — WöŽË
¨Ÿu d
Ÿ—UC
qF ∫dLF¹
Ô
Ï
Ï
Ô
ÆWKF« ·dŠ ·cŠ
teł WöŽË¨©r®‡Ð
ÂËe−
Ÿ—UC
ÏqF ∫g¹
Ô
Ô
Ï
Ï
Æ…Q ÓbÚ d²ÓA
Ú ½Ó ULË
¡Uł ≠≥
Ò ¡U²A«
Ô
ÌVK Ë ÂełË
Æ»«dŽù« s t ]q× ô¨ÊuJ « vKŽ wM³¨
Ì
ÌwH½ ·dŠ ∫ UL
y
Ò

ÆWKF« ·dŠ ·cŠ
teł
WöŽË¨©
UL®
Ï
qF ∫d²A½
Ô
Ô
Ò ‡Ð ÂËe− Ÿ—UC
Ï
Æp HÚÓ½ vKŽ uË o׫
qI² ≠¥
]
Æ»«dŽù« s t ]q× ô¨d J« vKŽ wM³
Ï·dŠ¨d_« Âô ∫Âö«
y
¡UI²ô …d JUÐ „
Ó dÒŠË
Ÿ—UC
ÏqF ∫qIð
Ô ¨ÊuJ « teł WöŽË¨ ÂöUÐ ÂËe−
Ï
Ï
ÆsOMUÝ

 U³¹—bð
± V¹—bð
Ì
kŠô√˨WOðü« WŽ—UC*« ‰UF
_« vKŽ Âe− 
Ô ·dŠ Í√
Ô √Ô
Ú Ó« ·ËdŠ s VÝUM
] qšœ
∫Àb% w²«  «dOOG²«
ÆoKDMð ¨dHG² ½ ¨÷—UŽ√¨qQ¹¨VFK¹ ≠√
ÆdOA² ð ¨ÂUM½ ¨Âu√¨qOL¹¨‰uI¹≠»
ÆuHBð¨v{—√ ¨uŽb½ ¨w{d² ð ¨wd¹ ≠Ã
ÆÊUI¦ð¨ÊudJð ¨sOÝ—bð ¨ÊUOI²K¹ ¨ÊuKLF¹≠œ

≤ V¹—bð
∫ teł WöŽË¨
teł V
¨ ÂËe:«
Ÿ—UC*«
ÓqFH« sOŽ√
Ó
Ó ³Ý
Ó d–√Ë
Ô
Ó
Ó
=
wzUAð r
Ú Ë√ X¾Úý Ê≈ Ì‚UР«

‡¹_« vKŽ dž√
Ì Âu¹
^ Âu¹
Ï —bÐ
Ô ≠√

Âb«Ë r×K«

Ô…—u ô≈ Óo³¹ rK

Áœ«R nB½Ë
Ï
ÏnB½ v²H« ÔÊU ≠»

©WA¹— uÐ√ dLŽ®

©vLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“®

π∂

©±∞¥∫Ê«dLŽ ‰¬®

˝

˝

˚∫‰UFð ‰U ≠Ã

˚∫vUFð ‰U ≠œ

©±≥π∫Ê«dLŽ ‰¬®

˚∫vUFð ‰U ≠‡¼
˝
©¥≠± ∫bLB«®

©‰U¦_« lL−Øw½«bOL«®

»öD«Ë
=
öF«
UN
Ï
Ô w WFœ

Î ł
«Ëd
Ó Ì¡uÚÝ
Ó VK s s²Ið ô ≠Ë
w½U_U ¨wŽe−ð ô pÐd
= Ð ≠“

©sOD K ØdU½ ‰UL®

≥ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO
W¹u

√Ô
] ¡UDš_«
] ×
Ú M«
Ó
Ô
ÊS? ¨dIH« s d√
¨qEM׫
Ó
X?
Ú X –Ë
Ô
Ô K√ ¨wMÐ U¹ ∫tMÐô ÊULI ‰U ≠√
] U¾Oý È—√ rK ¨dÓIH«
«– s
Ú b=×
Ú L
Ú  vUFð tK« ‰QÝ« sJË ¨p½uBI²M¹ ô w ”
Ó dI² «
Ó ¨tKC s
Ó UM« tÐ À
Ó ðÔ ö  
Ú
øtÐ U nAJ¹ rK tO≈ ŸdCð Ë√ øt³O−¹ rK ÁUŽœ Ë√ øtODF¹ rK ≠vUFð≠ tK«
Ó ‰QÝ Íc«
bÓH½Ó v²Š ÂœU« QDÐQ ¨UMOðË
Î ÎU³MŽ t d²A¹ ÎUu¹ tKÝ—Q ¨”UM« q √ s ÂœUš
qłd ÊU ≠»
Ï
«–≈ p? m?
 ³ÓM?Ú¹Ó ∫t? ‰U Ë Ôq?łd?« tHÒM?F? ¨s?O?²?« ÊËœ V?M?F?U?Ð ÂœU« œUŽ rŁ ¨qłd« d?Ô ³
iIð Ê√ ÎWłUŠ p²OCI²Ý«
ÆsO²łUŠ
Ú
 ÊÚÓ√ t?œUš s V?
tF?Ó Ë VO³]D?UÐ ¡Uł r]ÔŁ ¨»U?G? ¨VO³DÐ t  Q¹
Ô
Ó d?Ó rŁ
÷
Ó KÞË qłd«
sO²łUŠ
p wC √
Ê√ wMðÓd√
Ï
Ú
Ó
Ú U√ ∫ÂœU« ‰UI ¨dšü« qłd« p– sŽ tQ ¨dš¬ qł—
p dÓHÓŠ
Ó ô≈Ë ¨p?c? u?N ≠vUFð≠ tK« „UHý ÚÊS? ¨V?O?³DUÐ p²¾ł bI ¨øWłUŠ w
Æ—u³I« —UHŠ
«cN ¨„dÓ³Ú Ó «c¼
Ò „«–Ë ¨VO³Þ
Ï
π∑

¥ V¹—bð

>
q
»«dŽ≈
WöŽ
sÔOÐ√˨
WÐuBM*«Ë
WŽu
d*«


Ó‰UF
_« sÔOŽ
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó —UC*«
= WËe:«Ë
Ò √Ô
∫UNM
ÆW¹d׫ U¼ƒU ½
Ô
X
s
Ú dŽ
Ó W√
Ï ÂUCð
Ú ≠√
Ó

©dBØœUIF« ”U³Ž®

©U¹—uÝØWA¹— uÐ√ dLŽ®

¡UHł
Ô Òe« sOK¹Ë
Ó bFÐ ÊU

̉uЖ bFÐ …UO׫
Ô
^‚dð b ≠»

w³²Jð ö rOEŽ
rŁ≈
Ê≈
Ó
] ∫ÊuuI¹≠Ã
Ï
Ï WÐU²J«

«dŠ
·Ëd׫
ÂU
]
Ï
Ó Ó√ …öB« Ê≈Ë
wÐdIð ö
„U¹S ryÝ

œ«b
Ê≈Ë
]
Ô bzUBI«
Ó
wÐdAð Ê√
«c½√ U¼Ë
 b«
w³²J vKŽ …«Ë

rÚL ð√
rK ΫdO¦ XÐdý b
] d³×Ð
]
©X¹uJ«ØÕU³B« œUFÝ®

Î ÔX¹√— «–≈∫ rN ‰u √˨W¹d×UÐ rÓÔK×¹ ö¾ tEÚ uð ö ULzU½
«b³Ž
ΠΫb³Ž X¹√— «–≈∫w ÊuuI¹ ≠œ
ÆW¹d׫ sŽ t²ŁbŠË
t²ÔEI¹√
Ú ULzU½
Î
Ô
©Ê«d³ł qOKš Ê«d³ł®

øÊUL¹≈Ë ÌÂUŠ—√ oOŁ«u v MÚðÔ

Ú ¼Ë
q
Ó œuNF« f
Ó ½√Ú r ÊuŁöŁ  d≠‡¼
Ò

©ÊUM³ØWC¹dŽ VO ½®

π∏

µ V¹—bð
∫jš t²% U »dŽ√
Ê√ f?L?A?« p?ýuð˨ v×C« lHðd¹ sOŠ ô≈ —«b« s Ãd¹ s t½≈¨ WO?Ò L?Ý XEIO²Ý«Ë ≠√
 s tÔÔ½U „dײ¹ r˨ tF−C s d¦¹ rK ¨ ÂuO« p– tu½ s ‚U √ tMJ˨‰Ëeð
¨tL
 cš√Ë ¨‰u Ë√ ◊UA½ v≈ ÁdOž uŽb¹ ôË ¨ÈuI¹ ô˨ jAM¹ ô t½UJ
Î
]qþ UL½≈Ë
Ó UOIK² 
Æj ÁcšQð Ê√ ÚœuF²ð r UL ÂuM« s UNEŠ
] WOLÝ
Ô
©sO Š tÞØo׫ bŽu«®

»U³IK¨ fzUMJK¨


l«u−K¨
rOLK
rOL«
uJA¹≠»
]
Ô
»«cF« s“ s ŸułuL«
t³K
Ò r√
Ó
Ó ‚eL¹
Ï
ÔY×
Ô
Ÿu−¹
Ï
qHÞ
Ó ²«
Ò g³MO
Ó ³Ú¹Ó a¹—U
Ô
ÆŸu−« b ¹
Ú ŽÓ
] w
Ú Ì U² Ô s
t³K U¹UMŠ w bLÓ
»Uzc«

= …dÓ−
Ú ¹Ó
Ó Ú“Ó ŒËdAL«
tODF¹ Ê√ a¹—U
»«cF«
«c¼
Ô ²«
Ò VUD¹
Ô
Ô
ozU œ Ë√ Âu¹
Ì i
Ó FÐ
Ó FÚÐÓ
Ú Ë√ Ì…“Uł≈ i
WO½UŁ Ë√ WE×
v²Š ·dD«
] GÔ¹Ó w
i
Î
Ó
ø»U× « dLNMOÝ
v²L
Ô
Ê«dOM« bLO
Ó
©sOD K ØwŁužd³« œ«œË®

ππ

tðU
öŽË
¡UM³«
Ô
Ô
·Ëd(«Ë ¡ULÝ_« w

≤π
”—b«


∫wðQ¹ ULO ◊uDš

 UdŠ
ÔkŠô√Ë ¨ √d«
Ô
Ô UN²%
Ó w²«  ULKJ« dš«Ë√
©±±∏∫ …bzUL«®

˝

˚∫ vUFð ‰U ≠±

˝

˚∫vUFð ‰U ≠√

≠≤

©∏π∫ ÂUF½_«

˝

˚∫vUFð ‰U ≠»

©¥¥∫ ¡UO³½_«®

©¥±∫¡U
M«®

˝

©±∏ ∫pKL«®

©±≤∫pKL«®

˝

˝

˚∫vUFð ‰U ≠Ã

˚∫vUFð ‰U ≠√

≠≥

˚∫vUFð ‰U ≠»

©∂ ∫pKL«®

˝

˚∫vUFð ‰U ≠Ã

ø”bÚIL«
s
Ú Ó ≠√
Ó XOÐ —d×
Ô

≠¥

øW³²JL« w XKÐU
s
Ó
Ú Ó ≠»
ø¡«dFA«
^ s
Ó  X
Ó ³−Ž
Ú ≠Ã
Ú √Ô sLÐ
Ì
t¹u³OÝ ≠√
ÆwÐdF« u×M« w »U²
 Ë√

] VŠU
Ô

≠µ

t¹u³OÝ ]Ê≈ ≠»
ÆbLŠ√ s
 ÐÚ qOK«

bÓFÚÐÓ WOÐdF« ¡ULKŽ dNý√
Ô

ÆWGK« ŸËd qJ
= q Uý
Ï
t¹u³OÝ
»U²
≠Ã
Ô
±∞∞

WAUM

¨¡ULÝ√ w¼ WIÐU 
« WK¦ _« w Ï◊uDš UN²×ð w²«  ULKJ« ]q Ê√ vKŽ q
Ô Q²L«
dEM«
^ ¹
‰b
]
Ô

rÝô«Ë
¨WO½U¦« WŽuL−L«
w ©¡ôR¼® …—Uýù« rÝ«
Ô
Ô Ë ¨vË_« WŽuL−L« w ©r¼® dOLC« wN
rKF«Ë¨WFЫd« WŽuL−L« w ©s

rÝ«Ë
¨ W¦U¦« WŽuL−L« w © s¹c« ® ‰uuL«
Ô
Ú ®
Ó ÂUNH²Ýô«
Ô
ÆW
U« WŽuL−L« w ©t¹u³OÝ®
w? t?Ð ‰u?F?H? V?B?½ q?×? w? v?Ë_« W?Žu?L?−?L?« w? W?¹ü« w ©r?¼® d?O?L?C?« ¡U?ł bË


rÓžÚ—Ë

= wË ¨©rN½S®
w Ê≈ rÝ« VB½
= wË ¨©rNÐcFð®

Ó ¨©rN ® w d=−« ·d×Ð
= q×
Ú


¨dšü« sUÝ
ÊU YOŠ ¨Ádš¬ WdŠ
dÚOG²ð
q «uF«

dOGð
] WHOþË
dOGð
Ó
Ô
Ò rÚÓ tOKŽ WKš«b«
^ Ë√ ¨dOLC«
^WLKJUÐ
UNOKŽ WKš«b«
q «uF«

dOGð
dOGð
 WdŠ
dÔOG²ð
vL

Ô
Ô
Ô
^ Ë√ UN²HOþË
^ rÓžÚ—Ó U¼dš¬
Ò ô w²« WLKJ«
Ò ðË
Ë ¨t?Р̉u?FH V?B?½ q?× w ÊuJ
?
Ò « vKŽ w?
y M?³? ∫©rNÐcFð Ê≈® w ©r¼® d?Ô O?LCU ¨WO?] M?³L«
dOLC«Ë
¨]Ê≈ rÝ« VB½ q
= × w ¨ÊuJ 
« vKŽ wM³
Ï ²
∫©rN½S® w ©r¼® dOLC«
] dOL{
Ô
y qB
Ï
Æd−« ·d×Ð d>ł q
= × w ¨ÊuJ 
«
Ï ²
qB
∫©rN® w ©r¼®
] dOL{
Ò vKŽ wM³
y
Ï
ÏWHK² ¡UM³« WdŠ
Ó
]sJË ¨ W]OM³ © WKBHM Ë WKB² ® dzULC« ]q Ê√ WGK« ¡ULKŽ błË b Ë
Ë ¨`?²?H?« v?K?Ž WOM³ s?
¨ X?
] ²½√ Ë ¨ s?
] ¼Ë
Ó Ú½√Ë ¨ u?
Ô ¨ w¼Ë
Ó
Ó ¼Ô ∫d?zU?L?C?U ¨ dš¬ v≈ Ìd?O?L{ s
 O?Ú KŽ Ë√ p?Ю w? ·U?J«Ë ¨©t?O?Ú KŽË ¨t?Ð ® w? ¡U?N«Ë¨X?
 ½√Ú ∫d?zU?L?C«
¨d?
?J?« vKŽ ÏW?O?] M?³ ©p?
∫dzULC«Ë ¨rC« vKŽ WÏOM³
¨ tÔÓ ® w ¡UN«Ë ¨ ©X
∫dzULC«Ë
Ô ³²®
Ô
Ò ©ÁÔbMŽË
Ó
Ú w ¡U²«Ë ¨ s×½
ÆÊuJ 
« vKŽ WÏOM³
] U½√Ë ¨Úr²½√Ë ¨UL²½√Ë ¨Úr¼Ë ¨UL¼
U √ Ë
Ï…bŠ«Ë Ádš¬ ÔWdŠË ¨ UMÚdŽ UL Ì…—Uý≈ rÝ«
Ô uN WO½U¦« WŽuL−L« w ©¡ôR¼® rÝô«
Ô
©» ® W?¹ü« wË ¨ Ïq?ŽU? © ¡ôR¼ UNÐ dHJ¹ ÊS ® © √ ® W¹ü« w t]½√ rÓÚž—Ó ¨ …d?
J« w¼Ë dO?Ò G²ð r
Æd−« ·d×Ð ‚u³

© ¡ôR¼ vKŽ ® © à ® W¹ü« wË ¨ tРωuFH ©¡ôR¼ UMF² ®
Ï
Ò
¡UM³« W öŽ ]sJË ¨vM¦L«
Ò ÓWGO «bŽ U ¨WÏOM³
] …—Uýù« ¡ULÝ√ ]q Ê√ WGK« Ô¡ULKŽ błË bË
©«c¼®‡ ¨p?K?ð ¨p– ¨¡ôR¼ ¨ Ác¼ ¨ «c¼ ∫ …—U?ýù« ¡ULÝ√ s Ë ¨dš¬ v≈ Ìr?Ý« s ÏW?HK²

 Ë ¨ÊuJ 
« vKŽ wM³
Æ`²H« vKŽ ÊUOM³ ©pKðË
Ó
Ó
p–®
˨ d
J« vKŽ ÊUOM³ ©¡ôR¼Ë
Ác¼®
^
Ád?š¬ WdŠË ¨©s¹c«® ‰u?uL« rÝô« u¼ W¦U¦« WŽuL−L« w yj?š t²×ð Íc« rÝô«Ë
Ô
¨Ê≈ r?Ý« ©»® W?¹ü« w?Ë ¨q?ŽU ©√® W¹ü« w t²HOþË ]Ê√ r?ž— ¨Àö?¦«  U¹ü« w ÔW?×?²H« w¼
Ædł Ë√ VB½ Ë√ l— q× w `²H« vKŽ wM³
uN ¨ d−« ·d×Ð —Ëd− ©Ã® W¹ü« wË
y
±∞±

¨s?¹c?« ¨w²« ¨Íc«® Í√ «b?Ž U? WO?] M³ W?u?uL« ¡U?LÝ_« ]q? Ê√
] W?GK« ¡U?
Ô L?KŽ b?
Ó łË bË
wzö«Ë ¨wðö«Ë w²«Ë ¨Íc«®‡ ¨tID½ s Ëb³ð rÝô« ¡UMÐ WdŠË
¨©wð«uK« ¨wzö« ¨wðö«
Ô
W?U?Š w? ÊôuuL« ÊULÝô« U √ Æ`²H« vKŽ w?
Ó ¹c«®Ë ¨ÊuJ 
« vKŽ W?Ï OM³ ©w?ð«uK«Ë
y M³ ©s?
ÆÊUÐdF ULN©ÊU²K« ¨Ê«cK« ® WOM¦²«
Ád?š¬ ÔW?dŠË ¨©s?
Ú ®
Ó ÂU?N?H?²?Ýô« rÝ« u¼ W?F?Ыd?« W?Žu?L?−L« w yj?š t?²?×?ð Íc« rÝô«Ë

Ì
‰uFH
VB½
=q× w ©»® WKL−« wË ¨√b²³ l—
 q×
= w ©√® WKL−« w t½√ rž— ¨ÊuJ 
«
^
Æ¡U³« d−« ·d×Ð dł
= w ©Ã® WKL−« wË ¨tÐ
> q×
∫ÂUNH²Ýô« ¡ULÝ√ s Ë ¨©Í√® «bŽ U ÏWOM³ UNK ÂUNH²Ýô« ¡ULÝ√
Ê√
błË bË
] WGK« ¡ULKŽ
Ó
Ô
¨v² Ë ¨s Ë ¨U ® b−½ ¡UM³«  U öŽ YOŠ s Ë ¨©r ¨nO ¨ÊU¹√ ¨s¹√ ¨v² ¨s ¨U ®
Æ`²H« vKŽ WOM³
©nOË
¨ÊU¹√
Ó
Ë ¨ ÊuJ 
«
Î
Ó
Ó ¨s¹√®
Ò vKŽ WÎOM³
] ©r Ë
w?¼ Ádš¬ W?Ô dŠË ¨©t?¹u?³OÝ® r?
Ô KÓF?Ó « u¼ W?
? U« W? Žu?L?−?L?« w? j?š t²×ð Íc« rÝô«Ë
W?K?L?−?« w? tO≈ ·UC Ë ¨©»® WKL−« w Ê≈ r?
Ô Ý«Ë ¨©√® W?K?L?−?« w √b²³ t½√ rž— ¨…d
J«
q× w d
?
Ú J« vKŽ w?
y M?³ Ë ¨©√® WKL−« w √b²³ l?— q× w d?
J« vKŽ w?
y M³ uN ¨©Ã®
Ʃî WKL−« w t?O≈ ·UC d>ł q×
= w? d
J« vKŽ w?
] rÝ« VB½
y M³ Ë ¨©»® WKL−« w Ê≈

Æ d
J« vKŽ ÎUOM³ ÊuJ¹© t¹Ë ®‡Ð Âu²L« rKÓF«
¡ULKŽ
bÓłË
Ó Ê√ WGK«
Ô
Ó bË
Æ WIŠô ·uH w UNOKŽ ÊudF²²Ý WÏOM³
Ò Èdš√ ¡ULÝ√ „UM¼Ë
vKŽ ¨sŽ ¨v≈ ¨s ¨w ® d−« ·ËdŠ ∫q¦ ¨w½UFL« ·ËdŠ UM¼ bBI½Ë ¨Ô·Ëd׫ U √
·ËdŠË ¨©qÐË ¨ rŁË ¨¡UH«Ë ¨Ë«u« ® ∫nDF« ·ËdŠË ¨©r
I« Ë«Ë ¨·UJ« ¨ ¡U³« ¨Âö«
ÂUNH²Ýô« UdŠË ¨©ôË ¨ sË ¨r˨U ® wHM« ·ËdŠË ¨©bOQ²« ÂôË ¨bË ¨ Ê√˨Ê≈®
bOQ²«
]
¨»«dŽù« s UN ]q× ôË ¨WOM³ UNKJ
^ ¨©ôuË ¨u˨Ê≈ ® ◊dA« ·dŠ√Ë ¨©…eLN«Ë ¨q¼ ®
¨s?
Ú  ® ∫‰U?¦L« qO³Ý vKŽ d−« ·Ëd× ¨UNÐ o
Ô DÓMÚ¹Ô w?²« Wd׫ w¼ ·d׫ ¡UMÐ ÔW öŽ ÊuJðË
¨r?KIUЮ q¦ w ©Âö?«Ë ¡U³« ® d?−« UdŠË ¨ÊuJ 
« vKŽ WOM³ © s?
Ú ŽË ¨v≈Ë ¨vKŽË ¨wË
¨`²H« vKŽ ÊUOM³ ©tK«Ë®
Ó ·UJ« d−« UdŠË ¨d
J« vKŽ ÊUOM³ ©bUË
Ó r
I« Ë«ËË ©bÝ_U®
∫·dŠ_« U √ ¨ `²H« vKŽ WOM³ © bUš rŁ ® rŁË ¨©bU® ¡UH«Ë ¨©bUšË® Ë«u« nDF« ·dŠ √Ë
ÆÊuJ 
« vKŽ WOM³ wN © bË
Ú
Ú
qЮ
Ú ¨q¼Ë¨

±∞≤

∫Z²M²Ý√
W?L?KJ« W?Ô H?OþË  d
Ó
qš«œ
 ÂËe?
Ú O?] Gð Ê≈Ë
Ú ¨d?ÔO?Ò G?²?ð ô …bŠ«Ë WdŠ W?L?KJ« dš¬
Ô u?¼ ∫¡U?M³« ≠±
 OGð
 LÚ−«
ÆUNOKŽ WKš«b«
Ô
q «uF«
 d
Ô
] Ë√ ¨WK
Ô
WuuL«
¡ULÝ_«Ë
¨vM¦L« WGO «bŽ …—Uýù« ¡ULÝ√
Ë ¨dzULC«
∫WOM³L« ¡ULÝ_« s ≠≤
Ô
Ô
Ô
Ô
Æ©t¹Ë®‡Ð Âu²L« rKF« Ë ¨Í√

¡ULÝ√
Ë ¨vM¦L«
Ò WGO «bŽ
Ò «bŽ ÂUNH²Ýô«
Ô
Æd
J« Ë√ ¨rC« Ë√ ¨`²H« Ë√ ¨ÊuJ 
« ∫vKŽ ¡ULÝ_« vM³ð ≠≥
ÆÊuJ 
« Ë√ ¨d
J«Ë√ ¨rC« Ë√ ¨`²H« ∫vKŽ WOM³
Î ÔÊuJðË ¨WÏOM³
] w½UFL« ·ËdŠ ^q ≠¥

»«dŽ≈ ÖUL½
∫wðQ¹ ULO yjš t²% U
»
Ô dŽÚ√Ô

¨‚UHýù«Ë n
Êe?
ÓpKð v≈Ë ¨ U?OÐ_« Ác¼ v≈ dE½«ò
Ô NK«Ë
Ô ×« U¼ÔRKL¹ w²« W?¹uI« W−NK«
Ó
Ú
tO U¼UIK¹ Ê√ œÓuFð

ÂuLN« ÁcNÐ√ ¨tOKŽ œuF¹
rÓÐ ö¼Uł
Î
bOF«
Ôq³I²
¹ uN
Ò w²« Ê«eŠ_«Ë
Ô
Ó
Ó
p–
l
Ô
ÓW¾O 
« tUŠ dÔOG¹
Ó uÓ¼Ë
Ô øUNM ÌdOš ‰UŠ v≈ tKIM¹Ë
= dš¬
Ó Ì¡wAÐ Â√ ødBLÐ ÂU√
Ó cM

ø¡U³Š_«
¡ôR¼
s
Ê_
Ú L
Ò ¨tMŽ bFÐ u vML²¹ ¨t Á—U ¨bOFUÐ f¾
Ô
Ó ¨ÊËbOFÐ tM Á¡U³Š√
Ó
Ï ²Ó³Ú ÔWuJUÐ
Â√
ôY
Ô OŠ
Ð WËb«
nOÝ
dB
Ú Ó w r¼√
Ó ¹√Ë
Ú ¨V¼c¹ ÊÚ√Ó lOD²
¹
Ô
Ú øVK×
Ó
Ú øÊu½uJ¹Ó s
Ú
åødI²
¹ ÊÚ√Ó b¹d¹
Ô OÚŠ
Ô Y
Ó
©sO
Š tÞØw³M²L« l »U² s ®

Æ»«dŽù« s t ]q× ô ¨ÊuJ 
« vKŽ wM
y ³ dł
> ·dŠ ∫v≈
Ì…—Uý≈ ÔrÝ« ∫Ác¼
Æv≈ d−« ·d×Ð dł
=
w ¨d
J« vKŽ wM³
> q×
y
Ì
Æv≈ d−« ·d×Ð dł
=
w ¨`²H« vKŽ wM³
…—Uý≈
rݫ
> q×
y
Ô ∫pKð
ÆXF½ dł
=
w ¨ÊuJ 
« vKŽ wM³
Ï
‰uu
rݫ
= q×
y
Ï ∫w²«
Æ√b²³ l— q× w wM³
Ï
qBHM
dOL{
∫u¼
y
Ï
Æ»«dŽù« s t ]q× ô ¨d
J« vKŽ wM³

∫¡U³« ∫rÐ
Ô
y
> ·dŠ
Æ»«dŽù« s t ]q× ô ¨`²H« vKŽ wM³
ÂUNH²Ý« ·dŠ ∫…eLN« ∫ÁcNÐ√
y
±∞≥

v?KŽ w?
Ô Š ∫¡U³«
y M³ Ì…—U?ý≈ r?
Ô Ý« ∫Ác¼Ë Æ»«dŽù« s t ]q?× ô d?

Ú ÓJ?« vKŽ v?
y M³ d?> ł ·d?
Æd−« ·d×Ð dł q×
=
w d
J«
 Š
s? n_« X
= w? ¨Êu?J? 
« vKŽ w?
Ú Óc?
Ô b?Ë® d−« ·d×Ð d?> ł q×
y M?³ ÂUNH²Ý« r?
Ô Ý« ∫U

Æ©tOKŽ d'«
‰ušb Ádš¬
= ·dŠ
Æ√b²³ l— q×
= w ¨`²H« vKŽ wM³
Ï
qBHM
dOL{
∫u¼
y
Ï
Æ·UC u¼Ë ¨…d¼UE«
Ô
ÔWײH« t³B½ ÔW öŽË ¨»uBM ÊUJ ·dþ ∫l
Ó
Ì…—Uý≈ rÝ« ∫p–
ÆtO≈ ·UC dł q× w `²H« vKŽ wM³
y
Æ√b²³ l— q×
= w ÊuJ 
« vKŽ wM³
ÌÂUNH²Ý« rÝ« ∫s
Ú Ó ∫¡ôR¼ sL
y
Ì…—Uý≈ rÝ«
Æ√b²³L« d³š
 l—
 q×
= w d
J« vKŽ wM³
y
Ô ∫¡ôR¼

 U³¹—bð
± V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO UNzUMÐ WÓ
öŽË
¨ UNŽu½Ë
¨WÓOM³*«
¡ULÝ_«
sÔOŽ√
Ó
Ó
]
Ó
=
˚∫ vUFð ‰U ≠√

˝
©±±¥∫ÂUF½_«®

rÔKÓF«
wI²«
wIM«
«c¼
Ó d¼UD«
Ô
^
^

 œU³Ž
rÔNK
= tK«
 dOÚš
Ó ÔsЫ «c¼ ≠ »

å ‚œ“dH« ò

U?? U?? N? ?½ s?
Ú ? Ó Íœ«œË w?? ? w?? B? ?F?Ú ? ðË
Ó

w??ÒM??Ž d??³?Ú ?]B?« Ôo??O? D? Ôð ô Óp??Ôðb??N? Ž ≠Ã

ø U?? ?U?? ?M? ? Ł w?? ?M?Ò ? ?Ž Íc?? ?« «c?? ¼ s?
Ú ? ? Ë
Ó

ø U??¹U??−?
?
] ?« Óp??K?ð Ú d??O?] ?G?ð Ón??O? J?

©dO¼“ s¹b« ¡UNЮ

p?zUJ³Ð Ϋ—Ëd?Ý r?
Ó
?²³² ¨ œËRH Ë√ ÊËe×?
Ú Ó vKŽ „d?Ô E½ lÓÓË U?L]K? w?J³ð p²O ® ≠œ
 u?L« «c¼ q¦ w p¹Úbš
¨ n?
Ê_
] ¨ p?Žu bÐ ÎU?ÞU³²ž«Ë
] vKŽ —Ôb?×?Mð w²« Ÿu b«
Ó

WHO×B« pKð w p q−
©ÆÊU
½≈ p
Ó ½√] ¡UCO³«
w¼ UL½≈Ò
=
ðÔ ¨Ì—u½ s —uDÝ
Ï
©wÞuKHML« Ø  «dEM«®

±∞¥

≤ V¹—bð
¡UMÐ W
öŽ
∫UNM
q
>
sÔOÐ√Ë
Ó
Ó·Ëd(« sÔOŽ√
= ¨ wðQ¹ ULO WÓOM³*«
]
=
ørKIK Ë√ nO
K dϳÓMÚ

 Ó q
r _« sOÐÚ p
Ú ¼Ó w² √
] ≠±


Î VKI«
UOUÐ
lÓłu
w³Oý
Ô —UH
Ú
Ó
Ú X

U³B«
Î
X
= v≈ X
Ô FÚł—
Ô IÚKš
Ô ≠≤
Ó u Uu√

©WA¹— uÐ√ dLŽ®

©w³M²L«®

Ì ¡UL«
ÆfOÓÚ√Ó ¡ULÐ
œdð
Ú ≠≥
Ó
Ó Ê√
©w½«bOL« ¨‰U¦ _« lL− ®

d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?¹d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? š ôË ¡«Ë— ôË t?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‡

‡?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ¡U?
Î ËÓb?
Ó ? ? ? ? ? ? ô ô
Ú ?????ł
Ó U?? ? ? ? ? ?¹ ≠¥

d?? ? ? ? ?O? ? ? ? ?B? ? ? ? ?Ó½ Ê√Ë Ê«u?? ? ? ? ?N? ? ? ? ? « v?? ? ? ? ≈ —Ó

‡?? ? O? ? ?B? ? ð Ê√ r?
Ó ? ? M? ? Úq?? ? ¼
Ô ? ? ÔK?? ?×?
Ú ? ? ðÓ X?

©U¹—uÝØqBM w“®

≥ V¹—bð
¡UMÐ W
öŽ
∫wðQ¹ ULO UNM
q
>
sÔOŽ√Ë
¨WOM³*«
·Ëd(«Ë
¡ULÝ_«
sÔOŽ√
Ó
Ó
=
]
Ó
=
…œU ·UA²ô ÎW−O²½ qÐu½ …ezUł vKŽ ËdOKu Íd
¹u 
« rUF«
ÓqBŠ ±π¥∏ ÂUŽ w
Ô
—uDð
Ó ×«
A
Î
Î…uDš UNðU «b²Ý«Ë
Ô
Ô…œUL« Ác¼ dÔ³Ó²ÓFÚðËÆ «d
Ô
^ w …bz«—
Ó  «bO³ Ô WŽUM w © ÆœÆœ®
Ì MÝ
Ê√
© ÆœÆœ®Ê√ WÝ«—b«
‰U−L« «c¼
Ú sJL¹
Ô
Ó …bŽ
= s `Cð«] «b²Ýô« s  «u
] bFÐËÆrNL«
Ó
tðeNł√ w WÎO×
VŽU²
V
w lÓL−²ð
Ò w²«  UðU³M«Ë
]  U½«uO׫
]
Ó
Ó ³

= ðË ¨ÊU
½ù« UNOKŽ ÈcG²¹
Ó
]
…œUL«
ÆW×
ÁcN dÓýU³L« ÂU 
«
dOŁQ²«
= Ð —UC«Ë
ÔWÝ«—b« Ác¼ Ú dNþ√ UL ¨WHK²L«
] BU
]
]
]
Ó
 «dA׫ Ô «bO³ X½U Ê≈Ë
ÁUOL« rOL
Óð w rÔN

v≈ ¨WOu−«
Î
Ú
]
Ú Ôð UN]½S U bŠ
> v≈ W¹—Ëd{
bË ¨WO½«uO׫
…UO׫
‰U− w WÌUÐ
¨Ÿu½ qJ WO¾O³«  U½“«u²« w ‰ö²š«
Ì
À«bŠ≈
V½Uł
]
ÆWÐd²« ÃU²½≈ —u¼bð v≈ ÍœRð
Ò
©Â±ππ± ‰Ë_« s¹dAð ¨≥πµ œbF« ¨wÐdF« WK− ∫ËeŽ
Ò ÂUBŽÆœ®

¥ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO yjš t²% U
»dŽ√
Ô
wMÞË U¹ ≠√
”dF« «c¼ w wJÐ_
XMU
Ó
©sOD
K∫UMN sO
Š®

©‚œ“dH«®

¡«bNA« wJ³½ Ê√ vÐQð UM²ÐËdF
Ô

lÔ U−L« d¹dł
U¹ UMÚ²FLł «–≈
Ô

r‡‡NK¦LÐ wMÚ¾− wzUЬ p¾Ë√ ≠»

l‡‡M √Ë
eŽ√
ÎU‡‡²OÐ
^ t‡‡LzUŽœ
Ô
Ô

UM vMÐ ¡UL
]
Ó 
«
] ÓpLÝ Íc« Ê≈
ønB« w ÎU³UÞ r ≠Ã

±∞µ

≥∞
‰UF_« w tðUöŽË
¡UM³«
Ô
Ô

”—b«

 UdŠ ÔkŠô√Ë ¨√d√
≠∫wðQ¹ ULO ◊uDš

Ô
Ô UN²%
Ó w²«  ULKJ« dš«Ë√
©≤≥ ∫‰UH½_«®

©±µ∏ ∫ UUB«®

˝

˚∫ vUFð ‰U ≠«

≠±

˚∫vUFð ‰U ≠»

˝

˝

˚ ∫vUFð ‰U ≠Ã

©∂± ∫nNJ«®

˚∫vUFð ‰U ≠« ≠≤

˝
©≥∏ ∫hBI«®

˚∫vUFð ‰U ≠»
©∑≤ ∫»«eŠ_«®

˝

©∑µ ∫hBI«®

˝

ÈË— l b«
ULUÞ wMŽ
Ò Ë—«Ë
Ô
Ú

˚∫vUFð ‰U ≠≥

töÞ√ vKŽ »
wMIÝ«
Ú dý«Ë
Ó
Ú ≠√ ≠¥

©dB ∫włU½ rO¼«dÐ≈®

q Óu×
= jI
Ú Ð
Ú ‰ušb«
] sOÐ ÈuK«

‰eM Ë ÌVO³Š Èd Ú– s p³½ UH ≠»

rKÓþ
Ú Ô√ r «–≈ w²IU Ô `
Ï LÚÝ
Ó

wM½S
Ò XLÚKŽÓ ULÐ wKŽ
Ò wMÚŁ√ ≠Ã

—U² dOž wKOŠd wM½S
]

Ì −
q
]
Ôð ô ≠œ
Ó ŽÓ w pMÚŽÓ wKOŠ— ÊdJM

©fOI« ƒd «®

©œ«bý sÐ …d²MŽ®

©w³M²L«®

±∞∂

WAUM
w¼Ë ¨‰UF√ UN]K UN]½√ U½błË
Ú WIÐU« WK¦ _« w Ï◊uDš UN²×ð w²«  ULKJ« UMÚK Qð «–≈

¨rNFLÝ_
¨rKŽ®
WײH« w¼ U¼dš«Ë√ W dŠ
¨WO{U ωUF√ UN^K vË_« WŽuL−L«
w
Ô
Ó
Ó
∫wðü« u×M« vKŽ ‰UF_« Ác¼  ¡Uł bË ©cð« ¨UO½ ¨UGKÐ ¨X
Ú LKŽ
Ó
Æ¡wý UL¼dšPÐ q
Ú B]²¹ r ©cð«¨rKŽ® ÊöFH« ≠√
ÆqB]² VB½ dOL{
ÁdšPÐ ÓqBð« ©rNFLÝ√®qFH« ≠»
Ô
ÆWM U«
Ò YO½Q²« ¡Uð
Ô ÁdšPÐ XKBð« ©XLKŽ® qFH« ≠Ã
Æ sOMŁô« n√
> dšPÐ X
Ô ULNM q
Ú ÓKBð« ∫©UO½ ¨UGKЮ ÊöFH« ≠œ
 d –Ô bË ¨ `²H« vKŽ wM³
t½≈ ∫ WײHUÐ „d×L«
w{UL« qFH« sŽ ‰UI¹Ë
y
Ò
Ì÷U qF ∫ »«dŽù« w ‰uIM¨»dFL«Ë wM³L« sOÐ ‚dH¹ vÒ²Š ©`²H«®W öF«
vKŽ wM³
Ô
y
ÆWײH«
t³B½ W öŽË
»uBM
Ÿ—UC
ÏqF ∫‰uI½Ë ¨`²H«
Ô
Ô
Ï
Ï
WM UÝ
UN^K Ë ¨WO{U ωUF√ UNLÔÓEF WO½U¦« WŽuL−L« w Ï◊uDš UN²×ð w²« ‰UF_«Ë
Ô
∫wðü« u×M« vKŽ  ¡Uł bË ©sIHý√Ë ¨sOÐQ
Ô LKŽ
Ú ¨UMÚ{dŽ ¨X
Ú ® dšü«
ÆqŽUH« ¡Uð
Ô ÁdšPÐ XKBð« ©XLKŽ®qFH«≠√
Ú
ÆsOKŽUH« ¡U½ ÁdšPÐ XKBð« ©UMÚ{dŽ® qFH«≠»
Æ…uM« Êu½ ULNM q
> dšPÐ XKBð« ©sIHý√˨
sOÐ√®
Ú
Ú ÊöFH«≠Ã
ÆÆÆË ÆÆÆË ¨ qŽUH« ¡Uð ÁdšPÐ XKBð« «–≈ ÊuJ« vKŽ vM³¹Ô w{UL« qFH« ]ÊS «c
¨UÐdF
Î

qFH« w Ôq_«Ë ¨Ÿ—UC qF uN ©UNMÓKL×¹®
Ú
ÔqFH« U √
ÓÊuJ¹ Ê√ Ÿ—UCL«

Ì Í√
qF
¡ULKŽ
błË
bË ¨…uM«
Ó
sJË
] WGK«
= ÊuMÐ tUBð=ô ÊuJ« vKŽ UM¼ wM
]
] Ê√
Ô
Ó
Ó ÐÔ qFH«


∫q¦ ¨ÊuJ«
Êu½
ÔqB²ð ©d √ Ë√ Ÿ—UC Ë√ ÷U ®
Ô ÁdšPÐ
Ò vKŽ vM³Ú¹Ô …uM«
Æ©s³² «¨s
³²J¹¨s
³² ®
Ú
Ú
Ú
¨WŽUL−« Ë«Ë
Ô
Ô ÁdšPÐ ÚXKBð« bË ¨Ì÷U ÏqF W¦U¦« WŽuL−L« w ©«uLKF® qFH«Ë

ÆWŽUL−« Ë«Ë W³ÝUM
* rC
= « vKŽ wM³
Ó

WŽuL−L« w Ï◊uDš UN²×ð w²« ‰UF_«Ë
bË ¨d √
Ì Ô‰UF√ UNK ©Ã¨»¨√®
^
WFЫd«
Ô
∫wðü« u×M« vKŽ  ¡Uł
ÆÊuJ« vKŽ wMÐ
Ì qF
d √
Ô »dý«
qFH«≠√
Ó bË ¨dšü« `O×
Ô
Ú
±∞∑

·dŠ
ULNM q
> dš¬ s ·
Ô
Ó cŠ
Ô bË ¨dšü« ö²F ÊöF ©Ë—«¨wMIÝ«® ÊöFH«≠»
Æ©WKF« ·dÚŠ

]
q²FL«

d _«
Ó ]Ê√ Í√® WKF«
qF
]
Ó ·cŠ vKŽ vM³Ú¹Ô dšü«
¡U¹ w½U¦UÐ XKBð«Ë ¨sOMŁô« Ôn√ ‰Ë_UÐ XKBð«¨d

Ú
Ú öF ©wMŁ√¨UH® ÊöFH« ≠Ã

WGK« ¡ULKŽ błË bË ¨Ádš¬ s ÊuM« ·cŠ
vKŽ ULNM q
y wMÐ
Ó bË ¨W³ÞUL«
n√ v≈ bM
vKŽ vM³Ú¹Ô W³ÞUL« ¡U¹ Ë√ WŽUL−« Ë«Ë Ë√ sOMŁô«

Ó Ê√
qF
]
Ú
Ó L«
Ó d _«
∫UNB½ …bŽU «uF{ËË ¨Ádš¬ s
Ú  ÊuM« ·cŠ
∫p– ÊUOÐ rJO≈Ë ¨tŽ—UC
tÐ ÂÚeÓ−

ÔqF vM³Ú¹Ô
Ô
Ú ¹Ô U vKŽ d _«
d _«

ÂËe−L« Ÿ—UCL«

qFH«

©ÊuJ« vKŽ wM³ ®V² «
Ú

V²J¹
r
Ú


Ó

©WKF« ·dŠ ·cŠ vKŽ wM³ ®Ÿœ«
Ô

Ÿb¹
Ô r

UŽœ

©ÊuM« ·cŠ vKŽ wM³ ®ULKÓŽ«
Ú

ULKF¹ r

ULKŽ

¨ÎU Ëe− ÊuJ¹ Ê√ tIŠ
ÔqFH« U Ò√
^ ÊUJ ¨WO¼UM« ©ô®‡Ð o³Ý ŸÏ—UC qF uN ©Ê]dJMð®
Ó
ÁdšPÐ qB²ð
Ô
Ìd √ Ë√ Ÿ—UC
Ì
Ì ^q ˨`²H« vKŽ wMÐ bO u²«
qF
] ÔÊu½ ÁdšPÐ X
Ú ÓKBð« UL sJË
Ú
Æ`²H« vKŽ vM³¹ «dýU³
Î
Î
ôUB
ð«= bO u²« Êu½
Ô

∫Z²M²Ý√
Æd √ ¨Ÿ—UC ¨÷U ∫Ÿ«u½√ WŁöŁ qFH« Ê√ UMLKŽ
ÆUÎLz«œ wM³ w{UL« qFH«≠±
¡Uð ÁdšPÐ XKBð« «–≈ Ë√ ¨©V² ®
¡wý ÁdšPÐ qB²¹ r «–≈ `²H« vKŽ w{UL« qFH« vM³¹ ≠≤
Ó
Æ©UN³² ®
Ë√¨©U²³² ¨U³² ® sOMŁô« n√ Ë√ ¨©X³² ®
WM U« YO½Q²«
Ú
Ó VB½ dOL{
Ô
 ³²
©U½® Ë√ ¨©X
Ô ³² ® qŽUH« ¡U?
Ú ¨X?
Ô ð ÁdšPÐ XKBð« «–≈ ÊuJ« vKŽ w{UL« Ôq?FH« vM³¹≠≥
Æ©s
Ó ³² ®
Ú …uM« Êu½ Ë√ ¨©UM³² ®
Ú sOKŽUH«

±∞∏

Æ©«u³² ® WŽUL−« Ë«Ë
] « vKŽ w{UL« qFH« vM³¹ ≠¥
Ô tÐ ÚXKBð« «–≈ r=C
ÆULz«œ
Î wM³ d _« qF≠µ
Ë«Ë Ë√ ¨s?OMŁô« n√ tÐ qB²ð rË ¨dšü« `?

Ôq?F vM³Ú¹≠
Ó O× ÊU «–≈ ÊuJ« vKŽ d _«
Ô ∂
ÆW³ÞUL« ¡U¹ Ë√ ¨WŽUL−«
 d?ÚŠ
n?√ Ád?šPÐ Úq?B?²?] ð r?Ë ¨dšü« ]q?²?F? ÊU? «–≈ W?KF« ·
Ó ·c?Š v?KŽ d _« Ôq?F? v?M?³¹≠
Ô ∑
Æ©lÓÝ«¨
¡U¹ Ë√¨WŽUL−« Ë«Ë Ë√¨sOMŁô«
Ú Â—«¨
Ú ŸÔœ«®W³ÞUL«
Ú
©‰ö²Žô«Ë W×
= ЮÊuM« ·cŠ vKŽ d _«

ÔqF vM³¹Ô ≠∏
Ô B«
Ò ÔYOŠ s Ádš¬ Ÿu½ sŽ dEM« iG
©w³² «¨«u³² «¨U³² «®W³ÞUL« ¡U¹ Ë√ ¨WŽUL−« Ë«Ë Ë√¨sOMŁô« n√ tÐ XKBð« «–≈
Æ©s³²J¹®
…uM«
 «
qFH« vM³¹ ≠π
= ÔÊu½ ÁdšPÐ ÚXKBð« «–≈ ÊuJ
Ú
^ vKŽ Ÿ—UCL«
Ô
Æ©]s³² _®«
dýU³
Î B=ð« bO u²« ÔÊu½ ÁdšPÐ X
ôU
Ú ÓKBð« «–≈ `²H« vKŽ Ÿ—UCL« qFH« vM³¹ ≠±∞
Ó
Î

 U³¹—bð
± V¹—bð
¡UMÐ WÓöŽ
∫UNM q
>
5Ð√Ë ¨wðQ¹ ULO WÓOM³*«
Ó
‰UF_«
sÔOŽ√
Ó
]
=
dOUŽ_« qO w „U³A«Ë
Ò
»U³«
X
Ô ×²
Ó
Ú

≠√

UMOUO w V
Ò dÌLÓÓ vKŽ
Ó KBð
Í—Ëœ w²KOK X
Ú
Ô KË
—u«Ë
qOK«
Ò
Ú ¡«—Ë
Ó
 ULKJ« lÓ Ó bÏŽÚËÓ wK
—u«Ë
Ò
 ½√Ë
¡«—cF«
w²I¹bŠ X
Ú
Ô
UMO½Už√ X «œ U
©g¹Ë—œ œuL× ®

ÆUNŽÔdA
Ú Ô½ sOŠ UuOÝ
Î
øÕö?
Ú ?ÓK?? F? ? U?? Ë
Ô ? L? « t??ÔK?? z«Ë√ X?
øÕ«Ë—
r?? ?N? ?Ð b?
Ô
Ò ? ?ł√ Â√ ø«u?? U?? √

±∞π

øÕU?
] « Óq?F?Ó U?? ¨q?O?K?« …U?
Ó Ž— ≠»
Ô ³?B?
øÍœ«R?? «u??³?Ó ?Ý
Ó s??¹c??« Ô‰U??Ð U?? Ë

øÕ«d?
Ô ?ÐÓ t? f?
Ó ?O?Ú ?Ó V?
= ]B??« V??K? I?Ð

Ì U?? I? ?]K?? F? ? Âu?? −? ?M? ?« Ô‰U?? Ð U?? Ë

ÆÕU?
Ô ?²?L?« V?
^ ×?« w?
Ó ?Ð ÈœË√ b?I?

r?
Ó ?O?ÚÓ «u?½u? q??O?K?« …U?
Ó Ž—Ô
Ú ²?Ô ¾?ý n?

©ÕuKL« sÐ fOØvKO ÊuM− ®

≤ V¹—bð
 ULKJ« sÔOŽ√
∫wðQ¹ ULO ¨·ËdŠË ¨‰UF√Ë ¨¡ULÝ√ ∫v≈ UNHÒM √Ë ¨WOM³*«
Ó
=
˚∫vUFð ‰U≠√

©µ∏≠µ∂ Z׫®

Í—œ√ ôË Í—œ√ YOŠ
Ô
s
Ú  ÈuN« s
Ó ³ÚKÓł
Ó

˝

 
d‡
≠»
Ó d«
Ô
Ú −«Ë W‡‡U
^ sOÐ U‡NL« ÊuOŽ

©rN−« sÐ wKŽ®

wL‡‡KÝ«Ë
Ó
—«œ
Ú WÓK‡‡³Ž
Ó ÎU‡ŠU‡³ w‡LŽË

wL‡‡]KJð ¡«u‡‡‡‡−UÐ W‡‡‡
Ó KÓ³ÚŽÓ —«œ
Ó U‡‡¹ ≠Ã

©œ«bý sÐ …d²MŽ®

wL‡‡K=JÓ Ô Âö‡‡J«
Ó r‡‡
Ó KŽÓ u‡‡ ÊU‡‡JË

vJ²ÓÚý« ø…—ËU×L«
U ∫Í—b¹ ÊU
Ô
Ó u

≠œ

©œ«bý sÐ …d²MŽ®

±±∞

≥ V¹—bð
 ULKJ« Ãd²Ý√
∫‰Ëb'« w UL ¡UM³« WöŽ VŠ UNHÔ=M √Ë ¨wðQ¹ U2 WOM³*«
Ó
Ô
˚

∫vUFð ‰U

˝
©≤π ≠ ≤¥ Q³Ý®

ÊuM« ·cŠ WKF« ·dŠ ·cŠ

dJ«

rC«

`²H«

ÊuJ«

¡UM³« WöŽ

»«dŽ≈ ÖUL½
b?
WK U?A« Ác¼ vKŽ ≠±
Ó ¹b−« ÓÊuK« u¼ «c¼ fO
Ó Ús?JË ¨WÓOL
Ò t³Š
] Ôn?B¹ W ]d«
Ò Ë– dL²Ý«
]
’U« V½U−« «c¼ s ŸË—√
tÒKF ¨t½«u¹œ w ÊUŁ
Ì V½Uł
„UMN ¨t ÷dF½
Ó
Ê√
Ú b¹d½
Ô
Ï
Ô Íc« ÁbMŽ
Ì U?Šu v≈ n
 
 
Ú u«
Ó HÓMÚ¹Ó Ê√ ŸUD²Ý« –≈ Æ¡«d×
] « n
Ú ËÓ V?
Ó «c¼ w c?
Ú B?
Ô ½Uł u¼Ë ¨tIAŽË t³×Ð
Ò
 ¡«d×BK qÐ ¨V×
ÆUNH½
WÓOL
Ì
Ì
dŽUý
WŽ«d¹
UN²−ÐœÓ  UŠu
w¼Ë ¨WFz«—
Ô
Ï
Ô
] ô oýUŽ
©dB /—ËbM bL× ®

±±±

Æd−« ·d×Ð dł
…—Uý≈ rÝ«
> q× w dJ« vKŽ wM³
y
Ô ∫ Ác¼
Ì÷U qF ∫ dL²Ý«
Æ`²H« vKŽ wM³
y
Ò
Ì÷U qF ∫ fO
Æ`²H« vKŽ wM³
y
Ì
ÆfO rÝ« l— q× w wM³
…—Uý≈
rݫ
y
Ô ∫ «c¼
Æ·UC u¼Ë ¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE« WײH« t³B½ W öŽË ¨»uBM ÊUJ ·dþ ∫ bMŽ ∫ ÁbMŽ
ÆtO≈ Ì·UC dł
¨qB²
∫ ¡UN«
] dOL{
> Òq× w ¨rC« vKŽ wM³
y
Ï
ÆXF½ VB½ q×
¨ ‰uu rÝ«
Ò w ¨ÊuJ« vKŽ wM³
y
Ï ∫ Íc«
Æ»«dŽù« s UN ]q× ô ¨ÊuJ« vKŽ wM³ dł ·dŠ ∫s
Ì…—Uý≈ rÝ«
Æd−« ·d×Ð dł
> q× w ÊuJ« vKŽ wM³
y
Ô ∫ «c¼
Ì÷U qF ∫ ŸUD²Ý«
Æ`²H« vKŽ wM³
y

© sLO« ÕU{Ë ®

 Óe«Ë
q
] —U¦F« Âu¹ pO−MÚðÔ

Î cð«Ë
U b
‘dÚF«
= ≠≤
Ú
Ó Íc q

 dÚŠ
ÆÁdš¬ s WKF« ·
d √ ÔqF ∫ q
=
Ó ·cŠ vKŽ wM³
y
ÆÊuJ« vKŽ wM³
Ì ÔqF ∫ cð«
d √
y

¥ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO yjš t²% U »
Ô dŽÚ√Ô

©WFOЗ wÐ√ sÐ dLŽ®

UNðd−
Ú Š
Ô w s³FK¹
Ú UNLU
U‡‡N²³]Ô v≈ vFðÓ XC Ë

U‡N Ì «—U− ÚXU bIË ≠√
wMF³²¹ ô qÒE« wMŽ
Ò ÊÓcÚš
Ô

ø Íd−¹ ÷—_« w Íc« U ≠»
°rN√ X
Ô 
Ú dÝ
> Í√
^
ø…—«dýË «d
Î −
 OF«
Ó Š
Ó g
Ú œU — s «u U nO
…—U−×UÐ U½uÚ —
U¼uKFý√
Ó ÆÆÆ U½ËÚb×ðË
]
±±≤

rOL«
d³ w Õ«Ë—_«
„dÒŠ dÝ
Ò
Ó
> Í√
^
rIÔLÚÔ WLÓ²ÚŽÓ s œÓ—UL«

Ãdš√
Ó
W UOI« Âu¹ v≈ «u U½ rN½√Ò UM³Š
Ú b
UMBKšË UMON²½«Ë
Ú

©sODKØwu rOKÝ Æœ®

©dB ØwłU½ rO¼«dÐ≈®

ÈË— l b« U‡‡‡LUÞ wMŽ Ë—«Ë
Ú

töÞ√ vKŽ »dý«Ë
wMIÝ« ≠Ã
Ú

©w³M²L«®

rÔLÓÓ tÐ s
Ú Ó wðULK X
Ú FLÝ√Ë
Ó

wÐœ√ v≈ vLŽ_« dE½ Íc« U½√ ≠œ

±±≥

lł«d*«Ë —œUB*«
Ær¹dJ« ʬdI« ≠±
Ʊπ∑µ ¨…d¼UI« ¨W¹dBL« uK−½_« W³²J ¨W¹uGK«  «u_« ∫fO½√ rO¼«dÐ≈ ≠≤
w³K׫ wÐU³« vHDB WF³D ¨·dB« s w ·dF« «cý ∫ÍËöL׫ bLŠ√ ≠≥
Æ…d¼UI« ¨ÁœôË√Ë
wÐU³« vHDB WF³D ¨UNdË U¼u×½ WOÐdF« bŽ«u w q UJ« ∫ uH w “ bLŠ√ ≠¥
Ʊπ∂≥¨ ¥◊ ¨…d¼UI« ¨w³K׫
Ʊπ∑≥ ¨ ËdOÐ ¨…œuF« —«œ ¨t dFý Ê«u¹œ ¨Í“U−Š wDFL« b³Ž bLŠ√ ≠µ
¨≤◊ ¨ ËdOÐ ¨qO−« —«œ ¨»«dŽù«Ë ·dB«Ë u×M« w q UJ« ∫g³ bLŠ√ ≠∂
Ʊπ∑π
rUŽ ¨ÍuGK« »«uB« v≈ YŠU³« qOœ W×O×B« WOÐdF« ∫dLŽ —U² bLŠ√ ≠∑
Ʊπ∏±¨ ±◊ ¨V²J«
¨±◊ ¨ ËdOÐ ¨sO¹öLK rKF« —«œ ¨¡ö ù«Ë »«dŽù« r−F ∫»uIF¹ l¹bÐ qO ≈ ≠∏
Ʊπ∏∂
¨±◊ ¨…d¼UI« ¨V²J« rUŽ ¨ÍuGK«  uB« WÝ«—œ ∫dLŽ —U² bLŠ√ ≠π
Ʊπ∑∂
W³²J ¨»«u²« b³Ž ÊUC — Æœ WFł«d ¨WOÐdF« WGK Íu×M« —uD²« ∫dÝ«d²AłdÐ ≠±∞
Ʊπ∏≤ ¨…d¼UI« ¨w−½U«
ÆÂ±πµµ ¨…d¼UI« ¨W¹dBL« uK−½_« W³²J ¨WGK« w Y׳« Z¼UM ∫ÊUŠ ÂULð ≠±±
¨f½uð ¨ÍËU dI« `U WLłdð ¨WOÐdF«  «u√ rKŽ w ”Ë—œ ∫uMO²½U ÊUł ≠±≤
Ʊπ∂∂
¨W¹dBL« V²J« —«œ WF³D ¨—U−M« wKŽ bL× oOI×ð ∫hzUB« ∫wMł sЫ ≠±≥
Ʊπµ≤ ¨…d¼UI«
b³Ž s¹b« vO× bL× oOI×ð ¨VłU׫ sЫ WOUý Õdý ∫Í–UЫd²Ý_«
s¹b« w{— ≠±¥
Ò
Æ…d¼UI« ¨Í“U−Š WF³D ¨WŽULłË bOL׫
±±¥

Ʊπ∏≤ ¨…d¼UI« ¨·—UFL« —«œ ¨u×M« b¹b−ð ∫nO{ wuý ≠±µ
¨·—UFL« —«œ ¨b¹bł ZN½ l U¦¹bŠË
Î
ÎUL¹b wLOKF²« u×M« dOOð ∫nO{ wuý ≠±∂
Ʊπ∏∂ ¨ ≤◊ ¨…d¼UI«
¨wÐdF« ÊUK« WK− ¨WOÐdF«  «u_«  UDD ∫·«bM« `U dÐUł d UŽ ≠±∑
Ʊππ≤ \≥∂ œbF«
Ʊπ∑∏ ¨ ¥◊ ¨…d¼UI«¨·—UFL« —«œ ¨w«u« u×M« ∫sŠ ”U³Ž ≠±∏
Ʊπ∑∂ ¨…d¼UI« ¨»U³A« W³²J ¨u×M« V¹cNð ∫VKÞ bO« bOL׫ b³Ž ≠±π
¨w−½U« W³²J ¨d Uý œuL× oOI×𠨓U−Žù« qzôœ ∫w½Ułd−« d¼UI« b³Ž ≠≤∞
Ʊπ∏π ¨ ≤◊ ¨…d¼UI«
Ʊπ∏∑ \≤◊ ¨”bI« ¨…œuF« —«œ ¨u×M« w W−׫ ∫bF ezU rFML« b³Ž ≠≤±
Æ ËdOÐ ¨rKI« —«œ ¨·dB« dB² ∫wKCH« ÍœUN« b³Ž ≠≤≤
Ʊπ∑¥ ¨ ËdOÐ ¨WOÐdF« WCNM« —«œ ¨wdB« oO³D²« ∫w׳«d« Áb³Ž ≠≤≥
Ʊπ∏± ¨ ËdOÐ ¨WOÐdF« WCNM« —«œ ¨Íu×M« oO³D²« ∫w׳«d« Áb³Ž ≠≤¥
Ʊπ∏± ¨ ±◊ ¨WOÐdF« w WOMÐ_« w½UF ∫wz«d U« q{U ≠≤µ
¨ÊULŽ ¨l¹“u²«Ë dAM«Ë WŽU³DK dJH« —«œ ¨u×M« w½UF ∫wz«d U« q{U ≠≤∂
ÆÂ≤∞∞∞
ÆWLłd²«Ë nOQ²K wLKF« V²JL« ¨WOÐdF« WGK« bŽ«u hK ∫WLF½ œ«R ≠≤∑
Ʊπ∏∞ ¨ ∑◊ ¨…d¼UI« ¨·—UFL« —«œ ¨ «u_« ¨ÂUF« WGK« rKŽ ∫dAÐ ‰UL ≠≤∏
¨dAM«Ë WŽU³DK W¹dBF« W³²JL« ¨WOÐdF« ”Ë—b« l Uł ∫wMO¹öG« vHDB ≠≤π
Ʊπ∂∂ ¨«bO
w³K׫ wÐU³« vHDB ¨oO³DðË bŽ«u wÐdF« u×M« w ∫w ËeL« ÍbN ≠≥∞
Ʊπ∂∂ ¨ ±◊ ¨…d¼UI« ¨ÁœôË√Ë
WF³DL« ¨ «u_« rKŽ w ‰uB ∫bLŠ qOKš wKŽË Í—uM« œ«uł bL× ≠≥±
Ʊππ± ¨ ±◊ ¨fKÐU½ ¨W¹—U−²«
wO× bL× oOI×ð ¨pU sЫ WOH√ v≈ pUL« `{Ë√ ∫Í—UB½_« ÂUA¼ sЫ ≠≥≤
Ʊπ∂∂ ¨ µ◊ ¨ ËdOÐ ¨wÐdF« À«d²« ¡UOŠ≈ —«œ ∫bOL׫ b³Ž s¹b«
±±µ

∫qLF« «c¼ “U$« w r¼UÝ

∫ W¹—«“u« Z¼UM*« WM'
Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ≠
w½öO U1— Æ√ ≠
…bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠
ÍbU)« dOM Æ√ ≠

W½—U“ œUNł ≠
hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
Í“U−Š UOÝu ‡
Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠

wUL'« qOŽULÝ≈ ≠
ÊUOKŽ WMOJÝ ≠
»uUŠ uÐ√ bL× ≠

g³Š VM¹“ ≠
b¹U w׳ ≠
5ÝU¹ o u ≠
d¹“u« VM¹“≠

hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
rFM*« b³Ž tK« b³Ž Æœ ≠
5ÝU¹ Õö Æœ ≠
·U
Ž bOFÝ Æœ ≠

∫WOÐœ_« YŠU³LK …b¹b'« V²J« —«d≈ WM'
wËb œUFÝ ≠
© ÎU
Oz— ® W½—U“ œUNł ≠
…dUM wKŽ ≠
© Ϋ—dI ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
—œUI« b³Ž ÂUN≈ ≠
ÃU(« vÝu ≠
W«ež uÐ√ œUN½ ≠

∫W¹uGK« ÂuKF« »U² s w½U¦« ¡e'« qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«
Í“U−Š bL× ≠
ÁœU×ý Èu$ ≠
WO½UOI bLŠ√ ≠
bLŠ ÃUN²Ð« ≠

w½ôu'« ¡U Ë ≠
ÊU×D« ¡UM¼ ≠
—bÐ s
Š ≠
w U(« œ«R ≠

ÕU³B rO¼«dÐ≈ ≠
wÝuO'« ¡U Ë ≠
ÊU²O³Ý« —uNA ≠
d³MŽ œUNÝ ≠
qOLł —œUI« b³Ž ≠

∫ WOÐdF« WGK« ÃUNM rOJ% WM'
W² uÐ√ œuL× Æœ≠≥

Íœ«uK« sŠ ÆœÆ√ ≠≤

tK« bL×Ð w½U¦« ¡e'« -

wŁužd³« nODK« b³Ž ÆœÆ√ ≠±

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.