You are on page 1of 122

wU« ¡e'«
WuGK« ÂuKF« 5DK WËœ
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë
rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

W¹uGK«ÂuKF«
wÝUÝ_« sU¦« nBK

w½U¦« ¡e−«

ÊuHR*«
WOLý uÐ√ vOŽ Æœ wŁužd³« nODK« b³ŽÆœÆ√
åUÎI‡‡Mò

œULŠ qOKš Æœ rK dLŽ Æ√


…dUM wKŽ Æ√ wdJ« qOLł Æ√
©Z¼UM*« ed ® VOD)« bL× bLŠ√
5DK WËœ w wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  —d
Â≤∞∞≥ Ø≤∞∞≤ wÝ«—b« ÂUF« s Ϋ¡bÐ UNÝ—«b w »U²J« «c¼ f¹—bð

∫ ÂUF« ·«dýù«
Z¼UM*« WM' fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ Æœ
Æ Z?¼UM*« ed ÂUŽ d¹b ≠ 5ÝU¹ Õö Æœ

∫ WOÐdF« WGK« ÃUNM* wMÞu« o¹dH«


åoMLK U³zU½ò
Î Í—uM« œ«uł bL× Æœ Æ√ åUIMò
Î WO
Lý uÐ√ v
OŽ Æœ
VOD)« bLŠ√ —uHG« b³Ž 5√
ÊUAš uÐ√ .dJ« b³Ž Æœ œULŠ qOKš.œ
å «—dIò
Î rK
 dLŽ Ê«bOLŠ wKŽ
“U³« dO
Oð »u³NÞ vM
 U dŽ Èu$ Æœ

hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ∫ÍuÐdðË w‡‡M ·«dý≈


Ê«u d¼U ∫ w‡‡M ·«dý≈
—«dŽ ÍbNÆœ ∫ r‡‡‡‡O‡Jײ«
bLŠ ”UM¹≈ ∫ r‡‡‡‡OLB²«
Í“u ÊUNLÝ√ ∫WŽU‡³‡‡‡‡‡‡Þ

WO
d « WOU« WFD«
‡¼ ±¥≤¥ØÂ≤∞∞≥
Z¼UM*« edØ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l³D« ‚uIŠ lOLł c
5D
K ≠ tK« «— …dO³« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« ed
©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fU ©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
E-mail: PCDC@PALNET.COM
bONL

Z?¼U?M?*« d?¹u?D?ð Ÿu?{u UNðQA½ cM wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë XF{Ë
5?Ð Z¼UM*« bOŠu²Ð Îö?F  √bÐ WNł s wN ¨UNKLF WO−Oð«d²Ýô« ·«b¼_« bŠ√
s ÃUNM*« w WKI½ Àb%  √bÐ Èdš√ WNł sË ¨…ežË WHC« w sÞu« wŠUMł
ÃU?N?M?*« W?D?š —«d?≈ c?M?Ë ¨w?L?K?F«Ë włuuMJ²« ÂbI²K …UŽ«d ªÁ«u²× YOŠ
c?O?H?M?ð v?K?Ž qLFð …—«“u«Ë ¨Â±ππ∏ ÂUŽ wF¹dA²« fK:« q³ s wMOD
KH«
¨nOQ²«Ë ¨rOJײ«Ë ¨WC¹dF« ◊uD)« WžUO ∫XKLý qŠ«d …bŽ vKŽ WD)«
5?H?R?*«Ë 5?¹u?Ðd?²« s lÝ«Ë ŸUD „«dý≈ w …—«“u« WÝUOÝ o Ë ¨—«dù«Ë
ÆlL²:«  UŽUD rEF s
”œU
«Ë w½U¦«Ë ‰Ë_« ·uHB« V² ÃU²½ùWO½U¦«Ë vË_« 5²KŠd*« ¡UN²½« lË
ÂbIð ¨Â≤∞∞± ‡ ≤∞ ∞∞ wÝ«—b« ÂUF« s Ϋ¡bÐ UNIO³Dð - w²« WOÝUÝ_« lÐU
«Ë
V² UN³IFð ¨5OÝUÝ_« sU¦«Ë YU¦« 5HBK W¦U¦« WKŠd*« V² ÂUF« «c¼ …—«“u«
lOL' XKL²« b Z¼UM*« WDš ÊuJð pcÐË ¨WœUI«  «uM
« w Èdš_« ·uHB«
¨s¹d¹bË ¨5 dA s Ê«bO*« w W¹uÐd²« …œUOI« vKŽ «œuIF
Î q_« qE¹Ë¨·uHB«
d?³²Fð YOŠ ¨rNz«—¬Ë rNðUEŠö ¡«bÐ≈Ë WD)« Ác¼ ÕU$ù ª—u√ ¡UOË√Ë ¨5LKFË
ÆWIŠö« a
M« WŽU³Þ bMŽ p– …UŽ«d* ¨WO³¹d& ÎU
½ vË_« WM
« w V²J«
d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF
¹ ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈
WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë ¨WUš uJ
½uO« Ë WOËb«  ULEM*«Ë  U
ÝR*« v≈
ÆŸËdALK wU*«Ë wMH« ULNLŽb ¨WUš UJO−KÐË UOUD¹≈ w²uJŠË
¨WC¹dŽ ◊uDš ‚d s tFu V
Š Îö ¨WOMÞu« ÊU−K« …—«“u« dJAð UL
W?A?U?M? q?L?Ž  U?ý—Ë w? 5?—U?A?Ë ¨r?OJ%Ë d¹d% ÊU'Ë ¨nOQð ‚d Ë
vKŽ qLŽË ¨wMÞu« ŸËdA*« «c¼ “U$≈ w „—Uý s qË ¨—«d≈ ÊU'Ë ¨»U²J«
ÆWËb«Ë sÞu« ¡UMÐ w rN
O ª—uM« v≈ tł«dš≈
wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
Z¼UM*« e d
 ≤∞∞≤ ‡ ‰uK‡‡‡‡¹√
WbI
…œU? n?Ë o?Ë w?M?O?DKH« ÃUNM*« w W¹uGK« ÂuKF« V² WKKÝ w ‰Ë_« u¼Ë »U²J« «c¼ l{Ë∫WbI
ÆUNЫœ¬Ë WOÐdF« WGK« Y׳* WC¹dF« ◊uD)« w œ—Ë UL wÝUÝ_« sU¦« nB« W³KD W¹uGK« ÂuKF«
ÆU?¼d?U?M?ŽË ¨U?N?Ž«u?½√ ∫W?K?L?'« ∫q?¦ WOdB«Ë W¹u×M« YŠU³*« iF³ WUŽ WFł«d vKŽ »U²J« Íu²×¹
¨‰ö²Žô«Ë W×B« YOŠ s qFH« Ÿ«u½√˨ r
q  UöŽË ¨·d(«Ë ¨qFH«Ë ¨rÝô« ∫WLKJ« ÂU
√Ë
WFł«d*« œ«u qJAðË Æ`O×B«Ë ¨œËbL*«Ë ¨’uIM*«Ë ¨—uBI*« ∫‰ö²Žô«Ë W×B« YOŠ s rÝô« Ÿ«u½√Ë
ÆsU¦« nB« w W¹uGK« ÂuKF« œ«u WÝ«—b tM bÐ ô Íc« ”UÝ_« WUF«
WbIË ¨WUF« WFł«d*« WÝ«—œ ‰Ë_« wÝ«—b« qBH« w r²¹ ¨5OÝ«—œ 5KB vKŽ »U²J« œ«u XŽ“Ë b
Ë
ÆwÐdF« u×M« s U¹UC
”—b² w½U¦« wÝ«—b« qBH« w U√ ÆWOdB« U¹UCI« iFÐË ¨ «u_« rKŽ w
ª…bz«— WÐd& 5DK ”—«b w 5JL²« WKŠd w WÝ«—b«Ë WEŠö*UÐ wðuB« Èu²*« ‰ËUMð bF¹Ë
UNÐ ÂuI¹ ¨WŽuM²  UÞUA½ ‰öš s UN{dŽ r² ¨W
uA WKNÝ WI¹dDÐ W¹uGK«  «u_« …œU .bIð wŽË— «c
rKF*« W³
«d0 ¨q−ðË ¨ZzU²M« bdðË ¨WOð«c« WEŠö*« vKŽ bL²Fð ¨ UŽuL− Ë√ œ«d√ qJý vKŽ W³KD«
b?Ž«u?I?« ◊U?³M²Ý«Ë W¹uGK« d¼«uE« iFÐ WEŠö w WKŽU WOÐU−¹≈ W—UA W³KD« „—UA¹ pcÐË ¨tNOłuðË
ÆUN oK² œd− ô WdF*« lM w ÎU—UA VUD« bF¹Ë
Ò ¨UNM WOKJ«
¨qŽUH« rÝ« ∫q¦ ¨ UI²A*« iFÐË ¨b¹e*«Ë œd:«Ë ¨wdB« Ê«eO*« ‰ËUMð - wdB« Èu²*« sË
ÂuI¹ W³K WO{—√  UŽu{u*« Ác¼ qJAðË ÆqOCH²« rÝ«Ë ¨WN³A*« WHB«Ë ¨WGU³*« mOË ¨‰uFH*« rÝ«Ë
WG WOÐdF« Ê√ ÂuKF*« sL¨‚UI²ýô« …d¼Uþ u¼Ë ÎUOzUMÐ WOÐdF« tÐ “U²9 U r¼√ fJFðË ¨wdB« ”—b« UNOKŽ
Ÿ“u?²?¹ U?L? w?½U?F?*« w? vÐdI« s  ö UNDÐdð  UŽuL−Ë dÝ√ w Ÿ“u²ð WOÐdF«  «œdH*« Ê√Ë ¨WO
UI²ý«
ÆVM« q√ w …bŠË rNFL& –U √Ë ÊuDÐË dzUAŽË qzU³
w »dF« œ«d_«
¨wÐdF« u×M« »«uÐ√ qJ UÝUÝ√ Î bFð u×M« rKŽ s  UŽu{u Xb
bI w½U¦« wÝ«—b« qBH« w U√
Ÿu?{u jЗ b
Ë ÆUNð«eO2 r¼√ s »«dŽù« Ê√Ë ¨WÐdF WG WOÐdF« Ê_ »«dŽù« …d¼Uþ vKŽ eOd²« - bI
n
u²ð ¡ULÝ_« w »«dŽù«  UöŽ Ê√ vKŽ bOQ²« -Ë ¨·d(«Ë ¨qFH«Ë ¨rÝô« ∫WLKJ« ÂU
QÐ »«dŽù«
¡U?L?Ý_« w? W?O?Ðd?F?« w? ¡U?M?³?« …d?¼U?þ ‰ËU?M?ð - UL ¨qJA« Ë√ WGOB«Ë WHOþu« ∫UL¼ 5Oz— 5KUŽ vKŽ
q?¦? ¨»«dŽùUÐ ¡UM³«  UŽu{u iFÐ ◊U³ð—ô qNÝ√ t½√ rž— ¡UM³« Ÿu{u dš√ b
Ë ¨·Ëd(«Ë ‰UF_«Ë
Æ©tŽ—UC tÐ Âe−¹ U vKŽ d_« qF vM³¹® Ÿ—UC*« qFH« Âeł vKŽ n
u²¹ Íc« d_« qF ¡UMÐ
◊U³M²Ýô W¹UMFÐ …—U² WK¦√Ë ’uB½ w dEM« ÂUF½≈Ë ¡«dI²Ýô« WI¹dDÐ »U²J«  UŽu{u X{dŽË
ULK WKUJ² ’uB½ ‰öš s WÝ«—b« œ«u .bIð vKŽ UMdŠ b
Ë ¨WŠËdD*«  UŽu{uLK WOKJ« bŽ«uI«
¨¡«dI²Ýô« w VUD« vKŽ qI¦½ ô v²Š ŸuM²ðË bŽ«uI« VFA²ð UbMŽ WK¦_« v≈ ÎU½UOŠ√ U½Q'Ë ¨p– sJ√
ÆtM¼– X²A½Ë
—U?J?_«Ë 5?U?C?*U?Ð o?KF²ð WK¾Ý√ UNOKð ¨WK¦√ Ë√ ’uB½ qJý vKŽ  ¡Uł bI ”Ë—b« WOMÐ sŽ U√
ÂU?√ Õu?²?H? ‰U:«Ë ¨’uBMK oO
b« rNHK WKOÝË ô≈ bŽ«uI« UË ¨W¹UG« u¼ hM« rN Ê√ —U³²Ž« vKŽ
¨”—b?« Ÿu?{u0 WIKF²*« W¹uGK« d¼«uE« ¡«dI²Ý« WK¾Ý_« wK¹Ë ÆW³ÝUM U¼«d¹ w²« WK¾Ý_« WU{ù rKF*«
s? W?O?U?š ¨‰ËU?M?²?« W³¹d
WKNÝ WGKÐ bŽ«uI« WžUO - b
Ë ¨WOKJ« bŽ«uI« ◊U³M²Ý« v≈ ¡«dI²Ýô« œuI¹Ë
s? W?u?K?×? ÖU?L?M?Ð √b?³?ð  U?³?¹—b?ð p?– w?K¹Ë Æwð«c« rKF²« vKŽ W³KD«  «—b
“eF²ð pcÐË ¨bOIF²«
UMdŠ b
Ë ¨W¾ýUM« tM UJý U*UÞ Íc« »«dŽù« vKŽ VUD« »—b²¹ v²Š ÎöOK
UNM U½d¦√ b
Ë ¨»«dŽù«
W?K?U?ý W?Žu?M?² ÊuJð Ê√Ë ¨wÐU²J« v≈ ÍuHA« sË ¨VFB« v≈ qN« s ×b²« vKŽ  U³¹—b²« w
ÆW¹uGK«  UIO³D²« v≈ ÊuJð U »d
√ w¼Ë ¨”Ë—b«  UOze'
 U?d?A?*«Ë 5?L?K?F?*«Ë  U?L?KF*« s qQM ¨WO³¹d& WF³Þ »U²J« s WF³D« Ác¼ Ê√ v≈ dOA½ Ϋd?Oš√Ë
»U²J« d¹uDð qł√ s rNðUEŠöË rNðUŠ«d²
UÐ U½ËœËe¹ Ê√ W
öŽ t s qË W³KD«Ë 5B²<«Ë ¨5dA*«Ë
ÆÎUHKÝ U½d¹bIðË ¨U½dJý q¹eł l ¨U¼UML²½ w²« …—uB« v≈

oOu²« wË tK«Ë


ÊuHR*«
 U‡‡‡¹u‡‡²;«

≤ »«dŽù« dAŽ sU¦« ”—b«


∑ ¡ULÝ_« w
tðUöŽË »«dŽù« Ÿ«u½√ dAŽ lÝU²« ”—b«
±π …œËbLL«Ë W×O×B« ¡ULÝ_« w
»«dŽù«  UöŽ ÊËdAF« ”—b«
≥∞ vM¦L« w
»«dŽù«  UöŽ ÊËdAF«Ë bŠ«u« ”—b«
¥∞ rU« Y½RL« lLłË rU« dcL« lLł »«dŽ≈  UöŽ ÊËdAF«Ë w½U¦« ”—b«
µ± WL« ¡ULÝ_« w
»«dŽù«  UöŽ ÊËdAF«Ë YU¦« ”—b«
∂± sO³³ ·dB« s lML¹ U≠√ ÊËdAF«Ë lЫd« ”—b«
∑∞ bŠ«Ë V³ ·dB« s lML¹ U≠» ÊËd‡AF«Ë fU« ”—b«
∑∑ Ÿ—UCL« qFH« l
— ÊËdAF«Ë ”œU« ”—b«
∏¥ Ÿ—UCL« qFH« VB½ ÊËd‡AF«Ë lÐU« ”—b«
π≤ Ÿ—UCL« qFH« Âeł ÊËd‡AF«Ë sU¦« ”—b«
±∞∞ ·Ëd×«Ë ¡ULÝ_« w
tðUöŽË ¡UM³« ÊËdAF«Ë lÝU²« ”—b«
±∞∂ ‰UF
_« w
tðUöŽË ¡UM³« ÊuŁö¦« ”—b«
±±¥ lł«dL«Ë —œUBL«
»«dŽù«
±∏ ”—b«


∫◊uDš UN²% w²«  ULKJ«  dš«Ë√   UdŠ Ô kŠô 
Ô√Ë ¨WOðü«  U¹ü« Ô √d√

√ √
˝ ˚ ˚
©∑∞∫Z(«®

˝
˝ ˚
©ππ ∫WÐu²«®
©∑∞∫q×M«®

» »

˝ ˚ ˝ ˚
©±¥∫oKF«® ©≥∫WUOI«®

˝ ˚
˚
©¥∫5²«®
˝
©±∫ ¡«dÝù«® ˚
©≤π ∫ÊU dH«® ˝
©∑∫bK³«® ˝ ˚

Ã
©≤∂∫ WÐu²«® ˝ ˚
˚
˚

˝ ˝
©≤∫Z(«® ©∑∞¨ ∂π nÝu¹®


WK¾Ý√
∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√
Ô

øÊU½ù« tK«
Ô Ó oKš Ì …—u Í√
Ò w ≠±
øvB _« b−L« v≈ «d׫
 b−L« s tO³MÐ
Ò ≠vUFð≠ tK« ÈdÝ√ «–UL ≠≤
Ì
Æ¡UIK« ÓÊUJË ¨tO≈ Á«Ë¬ Íc« ÓnÝu¹ wš√ rÝ« ·ÒdFð√Ë ¨dOH²« V² s ÒÍ√ v≈ ÔœuŽ√ ≠≥

øqŠ Ú ] d«Ë W¹UI UÐ
Ò œuBIL«
Ô U ≠¥
Á«d¹
Ô Âu¹Ì ‰«uŠ_
 ÏnË ©≤∫Z(«® ˝ ˚ ∫≠vUFð≠ tu w ≠µ
øÂuO« «c¼ U¨ÊU½ù«
Ô

WAUM
∫ Ê√ kŠö½ WBŠU
Î …¡«d
Î 
WIÐU
«  U¹ü« …¡«d bFÐ
ÆÆÆÆ˨WO½UŁ …ÎdÆÆÆÆ
] ÓÒ ÓWLC« X½U ©√® WŽuL−L«
˨…Îd

w ©tK«® Wö−« kH dš¬
 ÓWdŠ ≠±
ÆW²ÐUŁ ô …d Ò WLKJ« dš¬
Ï OG²  WdŠ
Ó Ê√
Ò Í√¨W¦UŁ
Ú …d
Ò

Î …dÆÆÆÆ˨
] …Îd
Ò WLC«
Ó X½U ©»® WŽuL−L« w ©ÊU½ù«® WLK  WdŠ
dš¬ Ó ≠≤
Ï O=G² WLKJ« dš¬
Æpc W²ÐUŁ ô …d  WdŠ
Ó Ê√
Ò Í√
Ú ¨W¦UŁ …Îd
] ÆÆÆÆ˨WO½UŁ

…d ÆÆÆÆ˨WO½UŁ …ÎdÆÆÆÆ˨…d


Ò ÁUš√ ∫ ¡Uł©Ã® WŽuL−L« w ©Œ√®WLK Ó ≠≥
ÆXÐUŁ ô nK²Ï  WLKJ« dš¬
Ó Ê√ ] Í√¨W¦UŁ
Ú
Ì
…d
Î O=GÓÓ² X½U UNM q Ò dš¬
 WdŠ
Ó ]Ê√ UM¹√— b ˨ ¡ULÝ√ UN^K ©Œ√¨ÊU½ù«¨tK«® Àö¦« Ô  ULKJ«Ë
Ô
w?M?Fð W?G?K« w ©»«dŽù«®ÔW?L?K?ËÆW?ÐdFL« ¡U?L?Ý_UÐ ¡U?L?Ý_« s Ÿu? Ô M?« «c¼ vL?
Ò ¹Ë¨
Ô W?²?ÐUŁ ô
v?KŽ UMK uK ¨ WKL−« Óqš«œ UN²HOþË sŽ `?  HÚðÔ WÐ
Ô B  dÓFÚL« 
Ô WLKJ«  W?Ô d× ¨ W½UÐù«Ë ÕUB ù«
dš¬ Ó
¨W?Ô d׫ u¼ UL½≈ w? Ó z«d?« œb=×?¹ Íc« ÊS
] zdL«Ë w Ò ¨W?³?²JL« w UOKŽ
Î b?
Ï L× È√—∫‰U?¦L« q?O³Ý
Ú WKL−« Ác¼ q¦ w UM˨ tÐ ‰uFHL«
Ê√ Ó s
Ô O³ð
= ÔWײH«Ë ¨qŽUH«
Ó WKL−« Ác¼ q¦ w s
Ô O³ð
Ò WÔLCU
Ò


∫ ‰uI½ ¨ÎU×{«Ë vMFL« vI³¹Ë ¨Wd×UÐ ÿUH²Šô« l  ULKJ« w dÓš
= R½Ë
Ô ÂÓb=I½
ÆW³²JL« w bL×
Ï ÎUOKŽ È√—
»«dŽù« ÊÒ√Ëøs
Ó O?Ú K?U׫ dOšQ²?] «Ë r¹bI²?] « r?
Ó ž— wzdL«Ë wz«d« œb?
Ó ×ð Ê√
Ú l?
Ô O?D²ð p½√Ò Èdð ô√
Æ©UÎO³½®
Ò ] WKL−« qš«œ
Wd׫ WÓ¹dŠ Ó ÓWLKJ« vDŽ√ Íc« u¼Ë¨ WOÐdFK …eO
Ï

ÓÊu?J¹ Ê√
Ú bÐ
] ô r?
Ó Ýô« ]s?J¨ U¼d?Ô BŠ
Ó V?
Ô F?B¹ «c¨¡ULÝ_« r? Ô E?F w¼ ÔW?ÐdFL« ¡U?
Ô LÝ_«Ë
ÆWÐdF
Ó L«
Ô ¡ULÝ_«
Ó Ó·dFÚÓ½ Ê√ UMFD²Ý«≠WKOK
Ú w¼Ë≠ÓWOM³L«
] ¡ULÝ_«
Ó U½dÚÓBŠ «–S ¨UÎOM³
Ò Ë√ UÐdF
Î

©r?KF¹ Ë√ rKFð® qFH«Ë¨ÆÆÆÆU?NÒK?J d¹_« œuLF« w Ï◊u?Dš UN²×ð w²« Ô U?LKJ« U√
©rKF¹ tK«®w ˨ÆÆÆÆÆw¼ ©rKFð
Ú r√® w Ádš¬ WdŠ
Ô X½U b Ë ¨dšü« `O×
Ô Ÿ—UC
Ï Ï qF
ÆW²ÐUŁ ô …d
Ï O=G² qFH« «c¼ dš¬
 WdŠ
Ó Ê√
Ò Í√¨ÆÆw¼©rKF¹
Ú öOJ®w Ë ¨ÆÆw¼

¨ÆÆÆÆ qFHUÐ UÒO d dšü« q²FL«


^ ÔqFH« vL
Ò ¹Ë¨dšü«
Ô ^ q²F ÏqF uN ©Èd¹® ÔqFH« U√
r©Èd¹ tK« ÊQÐ
] ® w t½√ s
Ô O]³²¹ WÝ«—b« Ÿu{u  U¹ü« w ©Èd¹® qFH« dš¬ WdŠ v≈ dEMUÐË
W¹√ 
Ó Ôq³I¹ ô n_« Ó·dŠ Ádš¬Ô ÊU UË ¨ ÆÆÆÆÆÆ Ô·dŠ Ádš¬ ]Ê_ ªWdŠ WÔ¹√] Ádš¬ vKŽ dNEð
ÆÆÆÆ w¼ Ád?š¬ Wd× ©
Ô t?¹dM
Ó ® w? Èd¹ ÔqFH« U√Ë
Ò ¨—c?
^ F?²?« tOKŽ U¼—uNþ s l? Ì
Ô ML¹Ë ¨WdŠ
ÆÁdš¬ s ·Ó cÔŠ b ©n_« ® WK]F« ·dŠ
Ó Ê√
] kŠöO ©
Ô Ád¹ r® w U√
Ò Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«

Ë√ ÔqŽUH« u¼ tO≈ bML«®WŽUL−«


Ô Ë«Ë v≈ b?
Ï M qFHU ©
Ô U¼Ëdð r «œuMł
Î Ó‰e½√Ë® w U√Ë
u¼Ë ¨qB²] dOL{
Ï tKŽU
Ó Ê√ Ú ©WOLÝô« WKL−« w √b²³L«Ë¨WOKFH«
] Í√ Ô WKL−« w qŽUH«
 VzU½
Ô
v≈ Ë√ ¨WŽUL−« Ë«Ë v≈ Ë√ sOMŁô« n√ v≈ …bML«
Ô WŽ—UCL«
Ô Ô‰UF _« vL
Ò ð˨WŽUL−«
Ô Ë«Ë
ÆWL« ‰UF _UÐ W³ÞUL« ¡U¹
VBM«
] w²UŠ w UNÔ cŠË ¨l d«
] WUŠ w U¼dš¬ w ÊuM«  u³Ł
Ô  WL«  ‰UF _« rJŠË
Ô
ÆÂe−«Ë


W?Ï ŁöŁ wN WIÐU« WK¦_« ‰ö?š s UM  
Ú bÐ
Ó UL qFH«Ë r?Ýô« w »«dŽù« Ÿ«u½√ sŽ U√
Ò
ÆÂe−«Ë¨VBM«Ë¨
Ô l d«
Ô ∫qFH« w WŁöŁË
Ï Æd−«Ë¨
^ VBM«Ë
Ô ¨ l d«
Ô ∫rÝô« w

¥
∫Z²M²Ý√


Æ©Ÿ—UCL« ÔqFH«Ë ¨¡ULÝ_« rEF®
Ô  WLKJ« dš¬ vKŽ √dD¹
Ô dOOGð
Ï u¼ »«dŽù«≠±
Ô
ÎU?F?³?ð Ë√ ¨W?KL−« w UN²HOþu ÎU?F³ð U¼dš¬
 ÔW?dŠ dÔO?] G?²?ð w?²« WLKJ« w¼ ÔW?ÐdFL« ÔW?LKJ«≠≤

ÆUNOKŽ WKš«b« q«uFK
ÆÏWÐdÓFÚÔ WOÐdF« w ¡ULÝ_« rEF
Ô ≠≥
ÊuMÐ qB²]L« dOžË¨…uM«
Ô Êu½ v≈ bML«
 dOž
Ô Ÿ—UCL«
Ô ÔqFH« u¼ ‰UF _« s »
Ô dFL«
Ó ≠¥
Æ«dýU³
Î Î ôUBÒð« bOu²«
WLKJ« d?š¬ b¹b×ð
Ô V?  dFL«
Ô −¹ tOKŽË¨ WÐ Ó W?LKJ« dš¬ vKŽ ô≈ »«dŽù« W?Ô öŽ ÊuJð
Ô ô ≠µ
·dŠ u¼©rN³×¹® dš¬
Ô ‰U¦L«
 qO³Ý vKF ¨ WÐdF X½U ÊÚ≈ UNOKŽ »«dŽù« WdŠ
Ó s
Ó O³M
Ò
v?≈ ©W?Ý—b?® w WÞuÐd s ¡U²« Xu?
] ×?ð b Ë ¨¡U²« ·dŠ u¼©UM²Ý—b® d?Ô š¬Ë¨¡U³«
Æ©UM²Ý—b®w WÞu³
V?
Ï B½Ë¨l?
Ï — ∫qFH« w ÏW?ŁöŁË¨dłË
Ò ¨VB½Ë
Ï ¨l? 
Ï —∫rÝô« w ÏW?ŁöŁ »«dŽù« Ÿ«u½√
Ô ≠∂
Æ ÂełË
¡ULÝ_UÐ ’Uš
y d−«
^ ≠∑
ƉUF _UÐ ’Uš
y Âe−«
Ô ≠∏

 U³¹—bð
©±® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO »dF*«
Ó rÝô«
Ó sÔOŽ√
=

U‡‡‡‡NUQ Ád×Ð  U‡‡O UG« Êu‡‡BG« vKŽ n‡‡¹d«


Ô ·e‡Ž
U‡Nô–≈ Èu¼ Ús VŽ«bð  u¼ ÊuH−« ÓWKЫ– ‚«—Ë_« …Ód‡‡HB
Ò
U‡Nöł »«d²« vKŽ bOK−«
Ô Z½
Ó Ì OŠ
…dÚ w U¼—UC½ ‰u
Ô Ðc«
Ò dÓLÓžÓ
©»dG*«Øw½uDOI« f¹—œù« bL×®

µ
©≤® V¹—bð
∫ tÓ² öŽË ¨tЫdŽ≈ Ÿu½ UÎMÓO³
Ò ¨wðQ¹ ULO »dF*«
Ó Ó qFH« sÔOŽ√
Ò

˚ ∫vUFð ‰U

©≤±≠±π d Už® ˝


»«dŽù« Ÿ«u½√ ±π
¡ULÝ_« w tðUöŽË ”—b«

 uK*«
∫wðQ¹ ULO W½ 
]  ULKJ« dš«Ë√ vKŽ »«dŽù«   UöŽ ÔkŠô√Ë ¨√d
Ô √Ó
Ê«—eO« UÐ√ «błu ¨ öOK
s¹d
Ú šQ²
Ò ö˨ʫ—eO« wÐ√ l ÁbŽu v≈ bFÝ√
Ó Ê«Ëd
Ô V
Ó × 
Ó
Æd׳« TÞUA
 Ì Ÿ—Uý
“«u Ì nO— vKŽ¨ dO³ ÌXMLÝ≈ bFI
 ‚u ÌfO
wÐ√ l
Ó ÎU Uł UL¼—UE²½UÐ

U?Ð√ U¹ p Úq?
√ w?MŽœ ∫“UŠ Ë Ì‰U?Ž Ì u?BÐ bFÝ√
Ô ‰U?
d?šü« v?K?Ž rNM yq ·d?]Fð Ê√ b?FÐË
vN²M w d_«
Ô ÊuJ¹
Ó Ê√ V−¹
Ô ÚsJ˨ t
“— v≈ vF ¹ UM q ˨bŠ«Ë
y bKÐ
Ì s UM½≈∫U¾Oý Ê«—eO«
…d?
Ï O?¦? U?M²KŠ—  «u?  Dš s? …uDš
Ô D ¨W?KŠd«  «u? Ì ÓÒq? q?O?BH²?] U?Ð UM `{
= uð Ê√
Ú b?
Ô ¹d?½¨ ‰bF«
Æp– q³
fOË ¨ÓqB½ Ê√ bFÐ p l bMÝ
Ô s׽˨W³
Ô F=A²Ë

Áu?łu?« ‚u? Ád?BÐ qI?Ò ½ rŁ¨ t¹d?


Ú Bš v?K?Ž U?L?NF{Ë˨ tO?Ú ³?O?ł s tO?ÚH?Ò Ê«—e?O« uÐ√ l?
Ó —
qN ¨ dO½U½œ
Ó …dAŽ
Ó l bOÝ
Ô rJM bŠ«Ë
Ì ^q ∫t ‰U
˨bFÝ√
Ó tłË vKŽ ÁdBÐ dI²Ý«
Ò Î «dOš√˨¡j³Ð
ø ÊuI «u r²½√

WÓ ? Ó s d?Ó ¦? √ v{UI²¹ ô Ì·d?²× »


Ó LÚš Ì d?=NÔ Í√
] ÊS? ¨d?O¦ «c¼ Ê≈ødO½U½œ Ô…d?AŽ∫b?
Ô FÝ√ ‰U

Æ «—UM¹œ
Î dÓA
Ó ŽÓ

«–U?L?¨ÎU?×zU f?
Ì O?Ú
Ó uÐ√ t?I?×?K?¹ Ê√ q³
s?
 O?Ú ²?¾?ODÐ s
 O?Ú ðu?Dš U?D?šË¨Ád?N?þ Ê«—e?O« uÐ√ —«œ√
Æd³B« uš√ ‚UHðô«Ë¨»«ułË
Ô Ï‰«RÝ Ÿu{uL« øVCG«
Ô
©·dB²Ð¨w½UHM ÊU G fLA« w ‰Uł— W¹«Ë— s ®
∫WK¾Ý√
øs¹√Ë ¨fK−¹
Ô Ê«—eO« uÐ√ ÊU sÓ lÓÓ ≠±
øWŽUL−« rÝUÐ Àb×ð
] Íc« s ≠≤
ø’Uý_« WOI³Ð
] Ê«—eO« UÐ√ lL−ð
Ô w²« ÔW
öF« U ≠≥
øÊ«—eO« uÐ√ ÔqLF¹ V¹dN]²« Ÿ«u½√ s Ÿu½ Í
= √ w ≠¥

WAUM
Ë√¨ WKL−« w UN²HOþË dOG²
ÔÒ ÎUF³ð U¼dš¬
 W dŠ
Ô dÔOG²ð
Ò w²« WLKJ«
Ô w¼ WÐdFL«
Ó WLKJ«
Ó Ê√
] UM dŽ
ÆUNOKŽ WKš«b« q«uF«
 dOG²
^ «dE½
Î

∫ wðQ¹ U U½błu hM«


= w W½ÓuK*«
]  ULKJ« vKŽ …dE½
Î UMOI√ uË
q?ŽU? w?N t²?Ô H?O?þË U√¨ WL?
] C?UÐ Î U? d?] × Ád?Ô š¬ ÊU ˨
Ó …b?
Î Š«Ë …d?
Î © Ê«Ëd® r?
Ô Ý« œ—Ë
Ó ≠±
ôË©‰«®‡Ð ÎU? d?] F f?
Ó O? t½√] rž—
Ó Ád?Ô š¬ ÊÚu?
Ò M?¹ r r?
Ó Ýô« «c¼ s?
] JË ¨l?
Ô d« q?ŽU?H« r?
Ô JŠË
ÆU UC
Î Ô
Ádš¬
Ó Ê√ ] Í√®Æ
Ú b?
Ï L× V  ∫
Ó × Ó UMKÚI
Ô ‰U¦L« q?O³Ý vKŽ©bL×® rÝ«
Ó tM ôbÎ ÐÓ UMFÚÓ{Ë uË
ULO UNÔ×O{uð wðQOÝ w²«¨ ·Úd]B« s WŽuMLL« ¡ULÝ_« s©Ê«Ëd® ÔrÝ« ^bF¹Ë© ÊuM]Ô¹
Î uÓŽ WײHUÐ d−ð˨
Æ…d J« sŽ U{ ^ ÊÔuMð
] ô WÐdF
Ï ¡ULÝ√
Ï w¼Ë ¨bFÐ
©bFÝ√
Ô ‰U
¨b?Ô FÝ√ ‰U
® sOðÚd
Ò WÓLC«
]  Ádš¬ W?Ô dŠ X½U ˨ «d Ò lЗ√
Ó ©bFÝ√® rÝ«
Ô œ—ËÓ ≠≤
UM¼ l d«
 ÔWöŽË ¨ÆÆÆ UM ÚdŽÓ UL qŽUH«
 rJŠË¨s
Ô O²U׫
Ú w ‰U

Ó qFHK
 ÏqŽU UM¼ u¼Ë
Æ©Ê«Ëd® q¦ ·d]B« s ŸuML
Ï t½_
] rÝô«
Ô ÊuM¹
] rË
Ú ¨ÆÆÆ
© bFÝ√
Ó tłË vKŽ®Ë©bFÝ√
Ó Ê«Ëd
Ô V×®
Ó sO²UŠ
Ú w WײHUÐ U
Î d×
] Ádš¬
Ô ¡UłË
Ô J?ŠË¨©t?Ð ‰u?F?H?®vË_« …d?] L?« w? t²?Ô H?OþËË
t?³?B½ W?Ô ö?ŽË¨V?BM?] « t?Ð ‰u?F?H?L« r?
t?O≈ ·U?CL« Ôr?J?ŠË¨t?O≈ Ï·U?C? ©b?F?Ý√® WHOþu ©Ób?F?Ý√ t?łË v?KŽ® w UÒ√ÆW?×?²H«
W??L? K? w? d?=−?« ÔW??ö??Ž X?½U? Ús??J?˨…d? ?J?« w?¼ d?= ?−?K? ÔW??O?] K?_« ÔW??ö?F?«Ë¨d?Ò ?−?«
Æ·dB« s ŸuML
Ï rÝô«
Ó ]Ê_ ªWײH«©bFÝ√®
∫ WOðü« —uÓ^B« vKŽ Ì «d
Ò lЗ√
Ó © Ê«—eO« uÐ√® rÝ«
Ô œ—Ë
Ó ≠≥
©Ê«—eO« wÐ√ l® Ê«—eO« wÐ√ ≠√
©Ê«—eO« UÐ√ «błu ®Ê«—eO« UÐ√ ≠»
©Ê«—eO« uÐ√ —«œ√¨Ê«—eO« uÐ√ l —®Ê«—eO« uÐ√ ≠Ã
u¼Ë¨ »uBM ·dþÏ UM¼©l® Ê_
] ªtO≈ ·UC wÐ√ WHOþË © wÐ√ l® ‰Ë_« l{uL« w

u¼Ë¨W L«  ¡ULÝ_« s t½_ ª¡UO« Ádł
= WöŽË
Ô ¨—Ëd− tO≈ ·UC
Ï wÐ√Ë ¨·UC

Æ…d J« Ádł
= WöŽË
Ô ¨—Ëd−
Ï tO≈ ·UC
Ï Ê«—eO«Ë ¨·UC
Ï
VBM« ] WöŽË¨VB
Ô M«
] tÐ ‰uFHL«
 rJŠË¨
Ô tРωuFH ©UÐ√® WHOþË
Ô w½U¦« l{uL« w Ë
t?O≈ ·U? Ï C? u?¼Ë¨ W L« ¡U?L?Ý_« s ©»√® Ê_
Ï C? ∫Ê«—eO«Ë¨·U? Ò ªn?_« UM¼
Æ—Ëd−
ÔW?öŽË¨UM dŽ UL l?
Ô d« qŽUH«
 Ô JŠË¨ q?ŽU w¼ © uÐ√® WHOþË YU¦« l?{uL« w Ë
r?
ÆW L« ¡ULÝ_« s t½_ 
] ªË«u« UM¼ tF —
·UC w¼ ©wÐ√® ÔW?H?OþË Ë¨©fO
wÐ√ l®vË_« sOðd
Ú h = M« w ©Ìf?O
uÐ√® rÝ«
Ô œ—Ë
Ó ≠¥
Ì
]Ê≈ –≈¨©fO
® w jO Ð Ì ‚—U Ó ¨ÁUM×]{Ë b
˨ Ê«—eO« wÐ√ l tLJ× tLJŠË¨tO≈
l Ô
Æ©‰« ®‡Ð ·
Ï dF
] t½_
] ÊÚuM¹
Ò rK ©Ê«—eO«® U√
Ò ¨Êu
Ô M¹] UL rÝô«
Ó «c¼ Ê_
] ª©ÌfO
® Êu]MÓÔ Ádš¬
Ó
UM¼ l d«
 ÔWöŽË¨ ÆÆÆÆÆÆ qŽUH«
 rJŠË¨
Ô ÏqŽU wN ©fO
uÐ√® w ©uÐ√® ÔWHOþË U√Ë
Ò
ÆË«u«
 d³« rJŠË©‚UHðô«®
Ô √b²³LK d³š
Ï h= M« w UNÔ²HOþË˨ …bŠ«Ë …Îd
] © uš√® WLK
Ô  œ—Ë
Ú

Æ W L« ¡ULÝ_« s©uš√® WLK Ó Ê_  WöŽË¨
] ªË«u« UNF — Ô l d«
Ô
ÔWöŽË¨VBM«] ‰U׫
 rJŠË¨‰UŠ
Ô h
= M« w UNÔ²HOþËË vM¦ w¼ ©s¹dšQ²
Ú ® WLK ≠µ
¨tO³Oł
Ú ¨t¹dBš¨t
Ó OÚ]H ∫wN =hM« w Ô…UM¦ÒL«
Ô Ô ULKJ« U√Ë
Ò ÆvÒM¦ t]½_ ª¡UO« t³B½
¨VBM«
Ô tÐ ‰uFHL«
 rJŠË
Ô ¨ tРωuFH ©tOH
] ® WLK WHOþËË ¨sO²¾ODÐ
Ú ¨sOðuDš
Ú
t½_Ò ª©tOH ≠sOH ® vM¦L«
Ò dš¬ s ÊuM«
Ò X cŠ b
Ë ¨¡UO« vM¦L«
Ò VB½ WöŽË
Ô
ÆnO{√
WöŽË
Ô ¨—Ëd−
Ï rÝ«
Ï ULNM qJ ¨
y d>ł ·d×Ð ULNM yq XI³Ý ©t¹dBš≠t
Ú O³Oł
Ú ® U²LK Ë
ÆÁd=ł WöŽË
Ô t³B½ WöŽ
Ô Ú ËU ð b
tÒ½√ vÒM¦L« w kŠö
Ô ¹Ë¨¡UO«
Ô Ád=ł
W?Ô öŽË¨VB
Ô M«
] oKDL« ‰uFHL«
 rJŠË¨
Ô oKD
Ï Ï‰uFH UN²HOþu
Ô ©sOðuDš
Ú ® WLK
Ô U√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tÒ½_ª ¡UO« UM¼ t³B½
ÊU? UL?
Ò ˨ ÎU?Ðu?BM Êu? Ú t?L?J?×? ¨»uBM Ìr?Ýô X?F½©s?O?Ú ²?¾?ODЮ W?L?K W?Ô H?OþËË
Ó J?¹ Ê√
∫‰uI½ UM½S ÎUŽu d vM¦L«
Ò ¡Uł «–≈Ë ¨ÆÆÆÆ w¼ t³B½ WöŽ ÊS ¨ vM¦
Ò »uBML«
Ô

π
∫Ê«d{UŠË¨vM¦ 
Ò t½_ ªn_« tF — WöŽË
Ô ¨Ÿu d Ï√b²³ ∫ÊU³UD« ÆÊ«d{UŠ ÊU³UD«
ÆvÒM¦ t½_ ªn_« tF — ÔWöŽË ¨Ÿu d
Ï d³š
Ï
Ì rÝô ÏXF½ UNÔ²HOþu ©Ì“«u?® U√¨d J« s¹uMð ULNM q
> dš¬
 ÔW? dŠ ©‰UŽË¨
Ì Ì “«u® U²LK ≠∂
WöŽ
Ó ]sJË ¨©Ì uBЮ —Ëd− rÝô
Ì ÏXF½ wN ©‰UŽ®
Ì ÓWLK pc Ë ¨©Ÿ—Uý® —Ëd−
ÔÊu?J?ð ULNM q> d?š¬ s U Ëc×
Î ÎU? d?Š „UM¼ Ê≈ –≈¨ s¹uM]²?« X? O sOLÝô«
Ú s¹c?
Ú ¼ dł
=
·c×ð
Ô ¡U?LÝ_« s ŸuM«
Ó «c¼ ]s?JË ¨©wUŽË Í“«u® Ôq?_U ¨»«dŽù« ÔW?öŽ tOKŽ
XMJݨ
Ô Ì ÏXOÐ «c¼® Î…dJ½ ÊU Ê≈ VBM« WUŠ w X³
‰UŽ Ô ¦ÚÓð˨d−«Ë l d« w²UŠ w ÁƒU¹
Î dF
U 
] Ô ÊU Ê≈ Àö¦«  WOЫdŽù«  ôU?׫ w ÁƒU¹ X³¦ðË ¨©UOUŽ
Î Ì ÌXOÐ w
ÎU²OÐ XOMШ‰UŽ
ÆWuIML« ¡ULÝ_UÐ ¡ULÝ_« s ŸuM«
Ô «c¼ vL ¹Ë
Ò ¨©‰«® ‡Ð Ë√ W U{ùUÐ
∫ sOðd
Ú © «uDš® WLK Ô  œ—Ë
Ú ≠∑
Æ …d J« U¼d=ł ÔWöŽË ¨…—Ëd− wN ¨d>ł ·d×Ð X Ô  «uDš s® ≠±
Ú IÓ³Ý©
Ï√b²³ wN ¨© …dO¦ UM²KŠ—  «uDš® WOLÝ«
Ï WÏKÓLÚł
Ô UNÐ XzÓbÐÔ ©WKŠd«  «uD
Ô ®≠≤
 ½RL«
Y ]  lL−Ð  ¡ULÝ_« s ŸuM«
Ô «c¼ vL
Ò ¹Ë 
Ô ¨WLC« tF — WöŽË
Ô ¨Ÿu d
ÆrU «
¨d−« UNLJ× Ô 
¨d>ł ·d×Ð Ú I?Ó³Ý
X Ô b
Ë© vN²M w ® …bŠ«Ë …d ]  œ—Ë
Ú ©v?N²M® WLK
Ô ≠∏
WÓ¹√Ò Ôq?³?Ið ô n?
Ô _«Ë¨ n?_« U¼d?Ó š√ Ê_ 
] ¨U?¼d?š¬ v?KŽ d?Ô N?Eð ô »«dŽù« W?Ó ö?Ž s?
] JË
s Í√ y Ádš¬ vKŽ d?Ô NEð ô˨…—uBIL« ¡ULÝ_UÐ ¡ULÝ_« s Ÿu? Ô M« «c¼ vL
Ò ¹Ë¨W dŠ
Ô
Æ »«dŽù«  UöŽ
 rJŠË
d³š Ô ¨©ÊuI «u r²½√® √b²³LK d³š
Ï UN²HOþË˨
Ô …bŠ«Ë …d
]  œ—Ë
Ú ©ÊuI «u® WLK
Ô ≠π
ÆrUÝ
Ï dÌ c
] lLł
Ô ÓWLKJ« Ác¼ ]Ê_ ªË«u« w¼ l Úd«
] ÔWöŽ X½U b
Ë ÆÆÆÆÆÆ √b²³L«

∫sÚO Oz— sÚOKUŽ vKŽ n


Ô ]
u²ð »«dŽù« WöŽ
Ó ]Ê√ UMEŠô b
Ë
ÆWKL−« w WLKJ« WHOþË ≠±
ÆUN²GO Ë√ WLKJ« W¾O¼ ≠≤
∫wðü« ‰Ëb−« w UL p–Ë

±∞
tЫdŽ≈ WöŽ tLJŠ t²HOþË rÝô«

WLC« Ÿu d qŽU bFÝ√


Ô ‰U

WײH« »uBM tÐ ‰uFH bFÝ√


Ó Ê«Ëd V×
Ë«u« Ÿu d qŽU Ê«—eO« uÐ√ l —
n_« »uBM tÐ ‰uFH Ê«—eO« UÐ√ «błu
¡UO« —Ëd− tO≈ ·UC Ê«—eO« wÐ√ l
WLC« Ÿu d √b²³  «uD
Ô
…d J« —Ëd− dł ·d×Ð —Ëd−  «uDš s

Ò ¨UN²HOþu ÎUF³ð Èdš√ v≈ ÌW?KLł s ©bFÝ√®


X½U ULK Ó 
w »«dŽù« WöŽ
Ô XHK²š«
Ú bI
Ú ³ÓBÔ½ t?Ð Îôu?FH ÚX?½U UL˨WL?
ÔW?öŽ X½U ˨ X? ] C?« UNF — ÔW?ö?Ž X½U Ë ¨ X
Ú FÓ —Ô Îö?ŽU
tłË vKŽ® pc WײH« Ádł WöŽ  ¡Uł qFH« Ê“Ë vKŽ rÝô«
Ó «c¼ Ê_Ë
] Æ WײH« UN³B½
r=C« s¹uMð
Ó Ádš¬
 W dŠÔ X½UJ Îö¦ ©bL×® dš¬ u×½ vKŽ rÝô«  WGO
Ô  ¡Uł uË ¨©bFÝ√ Ó
Ó ¹u?M?ðË ¨V?B?M?« W? U?Š w? `?²?H?« s?
‰U?
® ∫d?−?« W?U?Š w? d? ?J?« s? Ó ¹u?M?ð˨l? d?« W?U?Š w?
Æ ©ÌbL× tłË vKŽ¨Î«bL× Ê«Ëd VרbL×
Ï
Îôu?FH˨ Îö?ŽU ¡U− ¨ h = M« w ÌW?¹u×½ n?
Ó zUþË ÀöŁ ]q?²?Š« bI ©Ê«—eO« uÐ√® U√Ë
w © Ê«—eO« uÐ√ l —® w Ê«—eO« uÐ√Ë © bFÝ√ ‰U
® w bFÝ√ oHð« bI ¨ tO≈ ÎU UC Ë ¨tÐ
ÔWLKJ ¨ ULNM q> WGO ·ö²šô ÚXHK²š« »«dŽù«
 ÓWöŽ ]sJ˨ qŽU ULNM qJ WHOþu«
t?F — ÔW?öŽ ÔÊu?Jð ¡U?L?Ý_« s Ÿu?
Ô M?« «c?¼Ë¨ W L« ¡U?L?Ý_« s? © Ê«—e?O?« uÐ√® w uÐ√
Ì
Æ bFÐ ULO UNËUM²MÝ WUš Ì◊ËdAШ¡UO« Ád=ł WöŽË¨n_«
Ô  t³B½ WöŽË¨Ë«u«
Ô

u UN]MJ˨…d J« U¼d=ł ÔWöŽ X½U ˨WLC« ] UNF — ÔWöŽ X½U bI © «uDš® ÔWLK U√
W??Q?? ? L?« =q??Š  «u??D?š ]Ê≈∫u??×?½ ÎU??C? ¹√ Ó…d?? ? J? « U?N?³??B? ½ ÔW??ö??Ž X??½U?J? ÎW??Ðu??B? M?  ¡U?ł
Ì ½R
Y? ] l? Ô Lł t½_ ª…d J« t?³B½ W?Ô öŽË¨ »uBM Ê≈ ] r?Ý« UM¼ © «u?Dš®‡ Æ Ó W×{«ËË
Ï Ï W?³ðd
Ò
ÆrUÝ
Ï

±±
 uKL«
∫UNЫdŽ≈ ÓWöŽË ¨W½] WLKJ« WHOþË
Ó ÔkŠö½Ë ¨w  Ó ‰Ëb−« Ô√dI½ `O{uÚ]²« s b¹eLË
Ó ðü« Ì

d−« ·d×Ð —Ëd− ©»uBM® tÐ ‰uFH ©Ÿu d® qŽU


Ì bL×LÐ  —d Î «bL× X¹√— bL×
Ï dCŠ
bLŠQÐ
Ó  —d bLŠ√
Ó X¹√— bLŠ√
Ô dCŠ
vHDBLÐ  —d vHDB X¹√— vHDB dCŠ
 rKFLUÐ  —d rKFL«
Ó X¹√— rKFL«
Ô dCŠ
 sOLKFLUÐ  —d sOÚLKFL«
Ó X¹√—  ÊULKFL« dCŠ
sOL
Ó KFLUÐ
Ò  —d sOL
Ó KFL«
Ò X¹√— ÊuLKFL
Ó « dCŠ
 KFLUÐ
 ULÒ  —d   ULKFL«
Ò X¹√—  ULKFL«
Ô  dCŠ

∫wðü« u×M« vKŽ w¼Ë ¨Ÿ«u½√


Ì WO½ULŁ w UNЫdŽ≈
  UöŽ o
Ó ÚËÓ ¡ULÝ_« dBŠ
Ô sJ1Ë
Ô
Æ ÆÆÆ…d−ý¨sÞ˨ bL×∫dšü« `O×B«
Ô ·ËdBL«
Ô »dFL«
Ô rÝô«
Ô ≠±

ÆvHA² ¨vHDB∫©—uBIL« rÝô«®W“ö« n_UÐ Âu²L«
Ô rÝô«
Ô ≠≤
Æ ÆÆÆ“«u¨
Ì Ì ‰UŽ¨ Ì ÷U¨Ì÷U
©’uIML« rÝô«®W“ô b> ¡UOÐ Âu²L«
Ô rÝô« ≠≥
Æ ÆÆÆ×uł¨WLÞU ¨bFÝ√¨Ê«Ëd ∫·dÚ]B« s ŸuMLL«
Ô »dFL«
Ô rÝô«
Ô ≠¥
Æ©WUš ◊ËdAЮ Ë–¨u ¨rŠ¨Œ√¨»√ ∫W L«
Ô ¡ULÝ_«
Ô ≠µ
Æ ÆÆÆÊU²¹«Ë—¨ÊUÐU² ¨ÊU²³UÞ¨ÊU³UÞ¨ÊUH
Ò ¨ÊUðuDš∫vM¦L«
Ò ≠∂
Æ ÆÆÆÊuF «b¨ÊuI «u¨ÊuLKFL«∫rU « d cL« lLł
Ô ≠∑
 ½RL«
Æ ÆÆÆ U³ł«Ë¨ UF «b¨ ULKF¨ «uDš∫ rU « Y ] lLł
Ô ≠∏

±≤
Z²M²Ý√

∫wðü« u×M« vKŽ rÝô«


 »«dŽ≈ w d=ŁRð w²« WÔ¹u
] ×M«
Ú nzUþu«
Ô

rÝô« dł  ôUŠ rÝô« VB½  ôUŠ rÝô« l —  ôUŠ

∫dł ·d×Ð ‚u³ L«≠± dŽUA« vI√∫tÐ ‰uFHL« ≠± dŽUA« vI√∫ qŽUH«≠±
Ô
ÆÀœU׫ w ÊöHÞ VO√
Ó Æ…dŁ=RÔ …bOB

Î Æ…dŁ=RÔ …bOB

…d−ý ô ∫ tO≈ Ô·UCL« ≠≤ vI√∫oKDL« ‰uFHL« ≠≤ VO


Ó Ô√∫qŽUH« VzU½≠≤
ÆUM²I¹bŠ w ‰UIðdÐ
Ì Æ «dŁR
Î ¡UI≈
Î …bOBI« dŽUA« ÆÀœU׫ w ÊöHÞ

UL rÝô lÐU²«≠


Ô ≥
w ÊöHÞ VO√∫o³Ý ∫tKł_ ‰uFHL« ≠≥ Æ ‰Už
Ì sÞu«∫√b²³L«≠
Ô ≥
ÆŸËdL
= « ÀœU׫ ˚
d−« »U³Ý√ XFL²ł« b
Ë ˝
©±π∫ …dI³«®
ÆWKL ³« w WŁö¦«
 u×∫tF ‰uFHL« ≠¥ s×½∫√b²³L« d³š ≠¥
¨¡U³UÐ —Ëd− ∫©rÝ«®WLKJ
Ô Æd−H« Ê«–√Ë
Ó ÆÊËbU
kH˨…d J« Ád=ł WöŽË ©·dE«®tO ‰uFHL«≠µ ÊU ∫UNð«uš√Ë ÊU rÝ«≠µ
tO≈ ·UC
Ï ∫©tK«®Wö−« bMŽ
Ó …dýUF«
Ó WŽU «
Ó wI²ÓKÚ½Ó Æ«dÞU
Î u−«
^
Ád=ł WöŽË¨
Ô —Ëd−
Ï ÆbUš
Ì
ÏXF½ ∫©sLŠd«®Ë¨…d J« WKUF« ·Ëd׫ rÝ«≠∂
Ád=ł WöŽË ¨—Ëd− œUŽ ∫©U½UOŠ√® vM¦² L«≠
Ô ∂
Ô Ï bL× U ∫fO qLŽ
Æ…d J« ÆÓnÝu¹ ô≈ œuM−«
Ô ÆU³zUž
Î
Ì ÏXF½ ∫©rOŠd«®Ë
ÊUŁ
ÔÊ«Ëd wI∫‰U׫≠∑ œU ∫UNð«ušÓ√Ë œU rÝ«≠∑
…d J« Ád=ł WöŽË¨—Ëd−
Ï
ÆÎUL ²³ tI¹b
Ó ÆôuÝ— ÓÊuJ¹ Ê√ rKFL«
Ô
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
±≥
s¹dAŽ X¹d²ý«∫eOOL²« ≠∏ UNð«uš√Ë Ê≈
Ò d³š ≠∏
ÆUÐU²
Î ˚
˝
ÊU ∫UNð«uš√Ë ÊU d³š≠π ©µ≤∫‰UH½_«®

Æ«dÞU
Î u−«
^ ô∫fM−K WO UM« ô d³š≠π
WKUF« ·Ëd׫ d³š ≠±∞ ÆbÏK
] ÊU ½≈
Ó
bL×
Ï U∫fO qLŽ UL rÝô lÐU²«≠±∞
ÆU³zUž
Î dO³J« dŽUA« vI√∫ÂbIð
Ô Ô ]
ÊuJ¹® UNð«uš√Ë œU d³š≠±± Æ…dŁ=RÔ …bOB

Î
q× w WOKF WKLł
©VB½
˝ ˚
©≤∞∫…dI³«®
∫UNð«uš√Ë Ê≈ rÝ«≠±≤
˚
©µ≤∫‰UH½_«® ˝
ô∫fM−K WO UM« ô rÝ«≠±≥
ÆUM²I¹bŠ w ‰UIðdÐ
Ì …d−ý
Ó
UL
Ò rÝô
Ì lÐU²«
Ô ≠±¥
…bOB

Î dŽUA«
Ô vI√∫o³Ý
Æ …dŁR
Î
∫ ôUŠ w ÈœUML«≠±µ
ÆÂbI
Ò ðÓ tK« b³Ž
Ó U¹
∫ Wþu×K
ÆÎU¹u×½ tÐ oKF²¹ UL dO¦JÐ WÞUŠù« v≈ ÍœRð tЫdŽ≈ WöŽË rÝô« WHOþË W dF Ê≈

±¥
»«dŽ≈ ÖUL½
∫wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ
Ô √Ó

˚∫vUFð ‰U
≠√
©µ∏∫ ¡U M«® ˝

Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«


Ô WײH«
Ô t³B½ WöŽË
Ô ¨»uBM Ê≈
] rÝ« 
Ô Wö−« Ô kH∫tK«
ÆrUÝ Y½R lLł tÒ½_ ªÔ…d J« t³B½ ÔWöŽË ¨»uBM tÐ ‰uFH ∫ U½U_«
Æ ·UC u¼Ë ¨…d¼UE« WײH«
Ô  t³B½ ÔWöŽË ¨»uBM ÊUJ ·dþ ∫s
Ó OÐÚ
Æ…d¼UE« …d J«
Ô Ád=ł WöŽË
Ô ¨—Ëd− tO≈ ·UC∫
Ï  ”UM«
…d J«
Ô Ád=ł WöŽË
Ô ¨¡U³UÐ —Ëd−
Ï rÝ«
Ï ∫Ô‰bF«Ë¨d J« vKŽ wM³
y d>ł ·dŠ∫¡U³«∫
Ô ‰bFUÐ
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô WײH«
Ô  t³B½ ÔWöŽË¨»uBM ÊU d³š∫UFOLÝ
Î
∫ w
uý bLŠ√ ‰U
≠»
ÂdÔ׫
Ô d‡NÔý Ú Ó_« w wœ pHÝ Ó ] q‡‡Š√ rKÓF«Ë
Ó ÊU³« sOÐÚ ŸUI« vKŽ r‡‡‡‡‡¹—
Ï
rKÔðÓ r‡
Ú ÓË ‰cÔFÚðÓ r‡
Ú Ó bÔł
Ú u«
Ó p Ó ]Hý u‡‡ —ÏbÓÓ
Èu‡‡‡N«Ë Á«u‡‡‡¼
Ô w wLzô U¹
r‡MÓ Ó ÈuN«
Ó k  HÚŠ w „UMCÔ  
Ó dÚNÓÝ
Ú √Ó Î«bÐ√ ÈuN« X
Ó
Ú–Ô ô ·dÚD«
Ò fŽU½
Ó U¹
Âb‡‡‡
Ó ]M« …d³ŽÓ t‡‡‡¹b¹
Ú s‡‡‡‡OÐ Xb‡‡

Ò ÌW×U‡‡‡BÐ Èu‡‡‡Ið Ë– Âb‡‡‡Ið


ÓÒ ÊÚ≈Ë

rÓd«
Ò s‡‡ ôU‡‡‡‡Oł√
Î X‡‡
Ó OÚOŠ√
Ó X Ó ½√Ë
Ú t ÂU‡‡‡I
Ó U²ÎO
Ú U‡‡Žœ v OŽ „u‡‡‡š√
dNý_« w wœ pHÝ qŠ√®WKLł Ád³š¨ …d¼UE« WLC«
Ô tF — WöŽË
Ô ¨Ÿu d √b²³∫r¹—
©Âd׫
U¼—uNþ s lM ¨Ádš¬ vKŽ …—bIL«
Ò …d J« Ád=ł WöŽË ¨wHÐ —Ëd− rÝ«∫ Èu¼∫Á«u¼
ÆtO≈ ·UC d=ł Òq× w wM³ qBÒ² dOL{ ∫¡UN«Ë ¨·UC u¼Ë ¨—cF²«
^
Æ —cF²« U¼—uNþ s lM ¨Ádš¬ vKŽ …—bIL«
] WÔLC«
]  tF — WöŽË
Ô ¨Ÿu d √b²³ ÈuN«∫ÈuN«
Æ—c^F²« U¼—uNþ s lM¨…—bI
Ò Wײ
Ï t³B½ WöŽË
Ô ¨»uBM tÐ ‰uFH©ÈuN« X
–ô®∫ÈuN«

±µ
Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE« ÔWײH« t³B½ ÔWöŽË ¨»uBM ÊU“ ·dþ ∫«bÐ√
Î
Æ ·UC u¼Ë¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô …d J«
Ô Ád=ł WöŽË
Ô ¨©w ® ‡Ð—Ëd− rÝ«∫ kHŠ
Æ —cF²« U¼—uNþ s lM ¨…—
Ï bI
] …d
Ï Ád=ł WöŽË
Ô ¨—Ëd− tO≈ ·UC∫ ÈuN«
Æ W L« ¡ULÝ_« s t½_ ªË«u« tF — WöŽË ¨Ÿu d qŽU ∫ Ë–
Æ ·UC u¼Ë ¨vÒM¦ t½_ ª¡UO« Ádł
Ò WöŽË ¨—Ëd− tO≈ ·UC∫Íb¹ ∫ t¹b¹
Æ tO≈ ·UC d=ł q× w wM³ qB²
Ò dOL{∫ ¡UN«
¨·UC u¼Ë ¨W L« ¡ULÝ_« s t½_ ªË«u« tF — WöŽË ¨Ÿu d √b²³∫uš√ ∫ „uš√
ÆtO≈ ·UC d=ł q× w wM³ qB² dOL{∫·UJ«Ë

 U³¹—bð
©±® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO WÐdF*« ¡ULÝ_« sOŽ√
Ò
ÆQD« „«uý√ vKŽ Âu]M« s ÔqC √ »«uB« qO³Ý w …U½UFL«
Ó ]Ê≈ ≠√
ÆU¦¹—
Î V Ì
Ô NÓðÓ WK−Ž »
ÓÒ —Ô ≠»
Æ —cÓ׫ vðRÚÔ¹ tMQ
Ó s Ú  ≠Ã
Æb −K wł—U«
^ ÍuO׫
^ ¡U J«
Ô u¼ bÔKÚ−« ≠œ
Æd³Ú]B« rz«eFÐ Òô≈ d¼b«
Ò Vz«u½
Ô lÔ ÓbÚÔð ô ≠‡¼
©≤®V¹—bð
∫ UNÔD³{√Ë ¨UN½UJ …—uB;«
Ó WLKJ«
Ó l{√
Ô rŁ ¨Òjš UN²% w²« ÓWLKJ« j³{√Ë ¨√d√
ÆÊUC—
Ó  ‰ö¼ W¹ƒ— sŽ l¹cL« sÓKŽ√ ≠√
ÆÓÊUC— ‰ö¼
 W¹ƒ— sŽ ÔsKF¹Ô l¹cL« ÔXFLÝ
Ú ≠» w{UI«
ÆÊUC—
Ó  ‰ö¼ W¹ƒ— sŽ sKFÔ ¹Ô l¹cL« v≈ X
Ô FL²Ý«
Ú ≠Ã

ÆWÝ—bL« w UÎOKŽ
Ò X Ó ¹√—≠√
Ú
ÆWÝ—bL« v≈ wKŽ
Ò dCÓ Š≠»Ó wKŽ uÐ√
Æ WÝ—bL« w wKŽ
Ò vKŽ X
Ô LÚÓÒKÝ ≠Ã
±∂
ÆWKŠÚ d
= « s ‰UHÞ_«
 …ÓœuŽ
Ó V Ì
d²Ð
^ ¡U M« dE²Mð
Ô ≠√
ÆWKŠd=« s ‰UHÞ_«
 …ÓœuŽ
Ó V
d²Ð ^ ÊÓdE²M¹Ú ¡U M« Ê≈
] ≠»  ULKFL«
ÆWKŠd=« s ‰UHÞ_«
 Ó…œuŽ V Ì ^
d²Ð ÓÊdÚE²M¹ ¡U =MUÐ Ô —Úd
Ó ≠Ã

Ô ÷dFÚÓ v≈ Ì…—U¹eÐ


ÆV²ÔJ« Ó WLÞU Ë dO³Ž XU
≠√
Ú
Ô ÷dFÚÓ w WLÞU Ë dO³Ž X
ÆV²ÔJ« Ó ¹√—≠»
Ú ÊU²³UD«
Æ V²ÔJ«
Ô ÷  dFÚÓ w WLÞU Ë dO³FÐ  —ÚdÓ≠Ã
Ó

©≥® V¹—bð

◊uDš UN²% w²« ¡ULÝ_« w ©—Ëd− ¨»uBM ¨Ÿud® »«dŽù« ŸÓuÚ½Ó sÔOŽ√
Ò
∫wðü« ‰U¦*« w UL Íd²œ w UNK−Ý√Ë
Ò ¨wðQ¹ ULO
Æ…u

] ÂöŽù« `³√ bI ∫‰U¦

V³ « WöF« —Ëd− »uBM Ÿu d rÝô«


`³√ rÝ« t½_ WLC« ÂöŽù«

`³√ d³š t½_ WײH« …u

∫ «—U³F«

Ò …—uŁ dBŽ
Æ ôUBðô« Ô U½dBŽ≠
Ô ±
ÆtNłË w ¡U
Ó ôsÚ Ó bÓMÚŽ p
Ó NłË ¡U
Ó o¹d
Ó Ôð Ê√ „U¹≈ ≠≤
ÆdJ^AUÐ p½U 
Ô q Ú DÔOKÓ Ó …Q UJL«
Ô sŽ „«b¹  
Ú dÓB

Ò «–≈ ≠≥
ÆfHÚ]M« U{— U{d=« ≠¥
Æ Áu=L½Ë ÊU ½ù«
 …UO× «bł
Î W¹—ËdC«
Ó  U½udN« ¡U
Ô LB«
Ò œb
Ô G«
Ô “ÔdHÚÔð ≠µ

±∑
¨‚öÞù« vKŽ t ‰
Ì bF
ÓÒ vKŽ√ ÚXGKÐ sOO½UÐUO« —ULŽ√
 Ó bF
‰ ] Ê√ WOLÝ—
Ï  «¡UBŠ≈
Ï ÚXHA ≠∂
Æ«dLÔŽÔ dA³«
 Ó ‰uÞ√  U
Ô O½UÐUO«
Ò X
Ú ×³√Ë
Ó

©¥® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO jš t²% U Íd²œ w »dŽ√
Ô
˝ ˚∫vUFð ‰U
≠√
©∂∏ ∫WÐu²«®
t L² tK« qO³Ý w Ìb³Ž UbÓÓ
 d?Ò ³ž« U® ≠rKÝË tOKŽ tK« vK ≠ tK« Ô‰uÝ— ‰U
≠»
©Í—U³« Á«Ë—® ©—UM«
Æ W¹dA³«
Ò …UO×K Ë>bŽ ÈbŽ√ Ô÷dL« ≠Ã
Ætù« ^qþ —uÔMU
Ò —u  M«
Ò v≈ qOLł »cŽ
Ï —u
Ô MU
Ò —uM« v≈≠œ
©f½uðØwÐUA« rÝUI« uÐ√®

 UB
UM« ÍbŁ
] «uFCð—« «–≈ ωUL ‰UHÞ_ vłd¹Ô q¼Ë≠‡¼
©‚«dF«Øw Ud« ·ËdF®

Æ tÐ jO×¹ U qJÐ ÌŸ«Ë VFA« ≠Ë


w?M?K?L?×?ð ëu?_« s? —U?×?Ð vKŽ WK¾Ý√
Î sOF« w È—√ wU ”b
U¹≠“
s?¼u?«Ë ”R?³?« Õ«d?ł UN²KŽ b
Ë 
W³ŠUý tłu«  UL
È—√ wU
s?×?L?« l?A?Ð√ U?NOKŽ ÊUe« V?
Ò W?? Ðd?? ð√Ë —U?? −? Š√ „—u??Ý ‚u?? Ë
w??½d??J? M?ð ÂU?¹_« v?łœ l?
Ú ?Ó U??N?½√ Â√ w??M? d??F? ð√ Í—œ√ ôË U?N?O?≈ u?½—√

©sOD K ØwMOÝUO« Ê«dLŽ®

±∏
w »«dŽù«  UöŽ ≤∞
…œËbL*«Ë W×O×B« ¡ULÝ_« ”—b«

]  ULKJ« dš«Ë√ vKŽ »«dŽù«  UöŽ ÔkŠô√Ë ¨√d√


∫wðQ¹ ULO W½uK*« Ô
uÐ√˨ tÐU³ý ÂU¹√ Èd Ú– bOF²¹
Ô tÐU×√ sÌ dHÓÓ½ sOÐ ≠rKÝË tOKŽ tK« vK≠vHDBL« fKł
Ó
s
Ó ÐÚ f
] Ô UOÝU½
Î ÔX?∫≠rKÝË tOKŽ tÒK« vÒK?≠‰UI
¨vHDBLK tÝ«uŠ
= = mÌB?
qJÐ Ú Ô o¹bB«
Ò dJÚÐÓ
w½≈∫dJÐ uÐ√ ‰UI
¨t
Ó EHŠ√
Ô wM³Š√
Ô U U¦¹bŠ
Î Àb×ð
] b ˨ÿUJŽ ‚uÝ
 Ì Ô u¼Ë
w
öLł j²L Ó …bŽUÝ
Ó
∫‰U ÔYOŠ tO≈ UOG
Î B Ú Ô XM ˨ ÂuO«
Ó p– «d{UŠ
Î XM
Ô bI
¨tK« Ó‰uÝ— U¹ tEHŠ√
Ô

¨*ëœ
Ì qO¨Ï  ¬ Ì  ¬ Ì u¼ U q ˨
^  U
 U
Ó s˨  U Ó‘UŽ s¨«uŽË «uFLÝ«¨ Ó ”UM« UN¹√
”U?M« Ô‰UÐ U¨Î«d?³FÓ ÷—_« w
]Ê≈Ë ¨«d?
Î ³ÓÓ? ¡UL« w
Ê≈¨
] Ìëd?Ð√  «–
Ô ¡ULÝ˨
Ï **ÃUÝ
Ì —U?
Ï N½Ë
 ]Ê≈ ∫tO
rÓÚŁ≈ ô UL
tK y Ô rÔIÚ¹ø
Î Ó tKUÐ f Ô «u?UM
«u dð Â√¨ «uU Q
«u{—ÓÓ√ øÊuFłd¹ ôË Êu³¼c¹
Æ tOKŽ r²½√  s
Ô Íc« rJÔM¹œ Ú  ÔqC
√Ë ¨rJ v{—√ u¼ UM¹œ
Î
©bUš bL× bUš¨ ‰uÝd« ¡UHKš ®

WK¾Ý√
∫ wðQ¹ UL q sŽ ©ô® Ë√ ©rF½®‡Ð VOł√
Ô
© ® tÐU³ý ÂU¹√
Ó dÔ] c²¹ ÁbŠË
Ó ≠r]KÝË tOKŽ tK«
Ô vÒK≠ tK« ‰uÝ—
Ô fKł
Ó ≠±
© ® »UD«
Ò sÐ
Ô dLŽ≠rKÝË
Ô tOKŽ tK« vK≠ ‰uÝd«
] —«uł v≈ ÊU ≠≤
© ® …bŽUÝ s
 ÐÚ f
= Ô ÓY¹bŠ≠rKÝË tOKŽ tK«
Ô vÒK≠ tK« ‰uÝ—
Ô dÚ] c²¹ r ≠≥
© ® ÿUJŽÔ ‚uÝ w
…bŽUÝ
Ó s
Ô ÐÚ f
^ Ô À
Ó b×ð
] sOŠ Ϋd{UŠ dJÐ uÐ√ ÊU ≠¥
© ® ‚«dF« w
ÿUJŽÔ ‚uÝ
Ô lIð
Ô ≠µ

Ì *
rKEÚÔ∫ëœ

Æ V¼Ó–Ë
Ó ¡Uł∫
Ó Î uÓÝË
U½Uł Ó Uł«
Î uÓÝË
Ó Uł Ó Ãu¹ ÃUÝ∫ÃUÝ**
Î uÚÝ

±π
WAUM
∫Ÿ«u½√ WFЗ√ v≈ rÔ
Ó IÚ¹Ô WOM³«
Ô ÔYOŠ s rÝô«
Ó Ê√
] X

Ó
œËbLL«≠œ ’uIML«≠à —uBIL«≠»`O×]B« ≠√
Æ Î«œËbL ôË ÎUuIM ôË «—uBI
Î s
Ú J¹
Ô rÚÓ U u¼ `O×B«
Ó rÝô«
Ó Ê√
] X
dŽË
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆƇРÂu²L«
Ô »dFL«
Ô rÝô«
Ô u¼∫—uBIL«
Ó rÝô«
Ó Ê√Ë
ÆÆÆÆÆÆÆÆ˨vHDBL«¨w¼ hM« = w
…—uBIL«
Ô ¡ULÝ_«Ë
Ô
ÆÆ ÆÆÆÆÆÆ‡Ð Âu²L«
Ô »dFL«
Ô rÝô«
Ô u¼ ’uIML«
Ó rÝô«
Ó Ê√
] X
dŽË
Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆË ¨mÌB
Ú Ô w¼ hM«
= w
WuIML«
Ô ¡ULÝ_«Ë
Ô
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W u³ ÆÆÆÆÆÆÆÆƇРÂu²L«
Ô »dFL«
Ô rÝô«
Ô u¼ œËbLL«
Ô rÝô«Ë
Ô
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ˨¡ULÝ
Ó w¼ hM«
= w
…œËbLL«
Ô ¡ULÝ_«Ë
Ô
w
«cJ¼Ë¨ tO
U½«—Ëœ
Î d¦ _«
Ô w¼ W×O×B«
Ó ¡ULÝ_«
Ó Ê√
] vKŽ hM«
= w
w½Q²L«
Ò dEM«
Ô ^ ‰b¹Ë
Æ W¹uGK« ’uB^M« rEF

WOÐdF« w
rݫ
Ì ÍQ

^ ¨d−«Ë¨
^ VB
Ô M«Ë¨
] l
d«
Ô ∫ w¼ rÝö WKL²
Ó × Ú L«
Ô l «uL«
Ó Ê√
] dÔ c²ðË
]
¨ÌVB½ q× w
Ë√ ¨Ìl
— q× w
UÎOM³
Ò Ë√ ¨«—Ëd−
Î Ë√
Ú ¨UÐuBM
Î Ë√
Ú ¨ÎUŽu
d ÊuJ¹ ÚÊ√ bÐ] ô
Æ dł
> q×
= w
Ë√

vKŽ »«dŽù« WöŽ w
dÓEÓM«
] o Ô b½Ë¨
Ò …—u cL« rÝô«
 Ÿ«u½√ s Ÿu½
Ì q ] Ô÷dF²½ Êü«Ë
Æ«dłË
Î Î U³B½Ë ÎUF
— Ádš¬

∫`O×B« rÝô«

W?Ô ?ö??ŽË ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t?L? Ô ?J? ŠË ¨ÊU?? d?³?š © Ϋd??{U??Š X?M? ® w??
© Ϋd??{U?Š® r??Ýô«
WöŽË ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tLJŠË Ô ¨qŽU
© Ï f
Ò rI¹ ® w
© f ® rÝô«Ë ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆt³B½
ÊÔu? ] M?¹ UL?
Ò t?½_¨
] ÎU?½u?
] M? sO?Ú L?Ýô« s¹c? = d?Ô š¬ ¡U?ł b? Ë ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ t?F?

Ú ¼ s? Ìr?Ý« q
ÆU
UC
Î Ô ôË ©‰«® ‡Ð U
dF ] fO˨Ádš¬ Ô

≤∞
¨ÆÆÆÆÆÆÆ Ádł = WöŽË¨
Ô sLÐ —Ëd−
Ï rÝ«©
Ï tÐU×√
 Ú  dÌHÓ½Ó sOÐ ® w
© »U×√ ® rÝô«Ë
s Ô
ÚXFM ÓW
U{ù« Ê√ Èdð ô√¨ tO≈ Ì·UC dł
= q×
= w
wM³ qB]² dOL{∫ ¡UN«Ë ¨·UC u¼Ë
Æ©Ì»U×√ s® ∫UMKI Ì·UC dOž ÊU uË øs¹uM]²« s Ádš¬ Ó
∫Wöš Ô
WײH«
Ô Ô ]C« W×O×B«
UN³B½ ÔWöŽË¨U¼dš¬ vKŽ …d¼UE« WL ] WÐdFL«
Ó ¡ULÝ_« l
— ÔWöŽ
WŽuL−
Î ôË …U
Î M¦
Ò ÚsJð r UÆ U¼dš¬ vKŽ Ô…d¼UE« …dJ« U¼dł
= ÔWöŽË¨U¼dš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô
wðQOÝ˨·dÚB« 
] s WŽuMLL« ¡ULÝ_« s Ë√¨ W
 LÚ«
Ó ¡ULÝ_« s sJð r U˨ ULUÝ
Î Î UFLł
Æ WIŠö« ”Ë—b«
^ w
p– `O{uð
Ô

∫œËbL*« rÝô«

U?Žu?
d rÝô« ¡UłË¨© ëdÐ√  «– ¡U? = M« w
…œËb?LL« ¡U?LÝ_« s
Ï LÝË® w
©¡U?LÝ®∫ h?
©Î«d³ ¡UL« w
Ê≈® w
©¡UL«®Ë ¨Ádš¬
Ô ÊÓu=½Ô b? Ë ¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô Ô WLC« tF
— WöŽË
Ô
Æ ©‰«® ‡Ð ·dF
] t½_ Ádš¬
Ô ÊÚuM
] ¹Ô rËÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô …dJ«
Ô Ádł
= WöŽË ¨wHÐ —Ëd−
Ï rÝ«
Ï
Î dÔDLÚÔð ô ¡UL
ôË U³¼– Ó «
] Ê≈®q¦¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ó WײH«
Ó  t³B½ ÔWöŽ X½UJ UÐuBM
Î ¡Uł uË
Æ …d¼UE«
Ô WײH«
Ô t³B½ WöŽË¨ »uBM Ê≈ rÝ« ∫¡ULU
¨©WC

∫Wöš
œËbLL«
Ô rÝô«
Ô ÚsJ¹ r U¨`O×]B« rÝôU »«dŽù«  UöŽ
Ô ÔYOŠ s œËbLL«
  rÝô« rJŠ
Ô
Æ ·dÚB«
] s ŸuMLL«
 ÂUJŠ√
Ô c̾MOŠ
Ó tOKŽ o³DM²

Ô ¨·dB« s UŽuML
Î

∫—uBI*« rÝô«

c?šQ?MË ¨Òh?M« w
…œ—«u?« …—u?BIL« ¡U?L?Ý_« d?š¬ v?KŽ »«dŽù« Wö?
Ó Ž kŠö½ Êü«Ë
ÏWL{ 
] tF
— ÔWöŽË¨ ÆÆÆÆÆtLJŠË¨qŽU
©
Ô vHDBL« fKł® w
uN
¨©vHDBL«® rÝô«
Ó
Æ —cF²«
^ U¼—uNþ s lM
Ó dšü« vKŽ …—bI
]

≤±
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ádł
= ÔWöŽË¨ ÂöUÐ —Ëd− rÝ«©
Ï vHDBLK® w
Ë
¨tÐ ‰uFH UM¼ u¼Ë¨…—uBIL« YO½Q²« nQÐ Âu²
Ï rÝ« ©Èd – bOF²¹ ®w
©Èd –® rÝô«Ë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t³B½ WöŽË¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆtLJŠË
Ô
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tF
— WöŽË¨
Ô Ÿu
d
Ï d³š©
Ï rJ v{—√ u¼® w
©v{—√® rÝô«Ë

∫Wöš
ô˨l
Úd«
] w
ô¨Ádš¬ vKŽ dNEð
Ô ô »«dŽù« WöŽ sJ˨ ] »dF
Ï Ï rÝ« —uBIL«
Ô rÝô«
Ô
.n_« vKŽ ÌW dŠÓ l{Ë —^cFð Í√ ¨ —]cF²« U¼—uNþ s lML¹¨
Ô d'«
= w
ô˨VB]M« w

s lM ¨dšü« vKŽ …—bI


] WL{ tF
— WöŽË
Ô ¨Ÿu
d qŽU
∫vHDBL«©vHDBL« fKł® »«dŽ≈ w
‰uI½
vKŽ …—
Ï bI
] …d
Ï Ádł
= ÔWöŽË ¨ÂöUÐ —Ëd−
Ï ÏrÝ« ∫vHDBL« ¨©vHDBLK®d−« WUŠ w
˨ —^cF²« U¼—uNþ
Æ —^cF²« U¼—uNþ s lM ¨dšü«
ÆÁdš¬ vKŽ …—bIL«
] WײH« t³B½ WöŽË¨ »uBM tÐ ‰uFH ∫vHDBL« ©vHDBL« V^ ŠÔ√® ∫‰uI½ VBM« w
Ë

∫ ’uIM*« rÝô«

l
d«
Ô tL?
Ô J?ŠË¨√b?²³L« d³š© mB
Ì d?J?Ð u?Ð√Ë® w
u¼Ë¨ ’uIM rÝ« u¼ © mÌB?
Ú Ô® rÝô«
ÆW
Ëc×L« ¡UO« vKŽ …—bI
] WÏL{
Ò tF
— WöŽË
ÆÆÆÆt³B½ WöŽË¨V
Ô B
Ú ]M« tLJŠË¨ fO d³š©UOÝU½
Î X® w
u¼Ë¨’uIM rÝ« ©UOÝU½
Î ® rÝô«Ë
ÆÆÆÆÆÆ tF
— WöŽË¨
Ô l
d«
] tLJŠË¨
Ô √b²³L« d³š u¼Ë¨’uIM rÝ« Ì
Ï © j²L ®rÝô«Ë
Ô
√b²³L« d³š
Ô rJŠË¨
Ô  ¬b²³ sŽ —U³š√
Ï UNK ˨ WuIM ¡ULÝ√ UNK ¨
^ ÃUÝ
Ì ¨Ã«œ Ì ∫¡ULÝ_«Ë
Ì ¨ ¬
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNO
l
d« ÔWöŽË¨ l
Úd«
] UM
dŽ UL
˝ ˚ ∫vUFð tuIÐ UM¾ł uK
—Ëd− ’uIM
Ï rÝ«
Ï hM
= « w
œd¹ rË
©≥≥∫bŽd«®

≤≤
ÆW
Ëc×L« ¡UO« vKŽ …—
Ô bIL«
] Ô…dJ« Ádł
Ò ÔWöŽË ¨—Ëd− uN
¨dł ·d×Ð Ï‚u³ ’uIM rÝ«
Ï œUN

Ì
l?
d« W?Ô öŽ UNOKŽ—Ôb?
] IðË ¨d'«
= Ë l?
d?« w²UŠ w
ÁƒU¹ ·
Ô c?
Ó ×ð© …dJM«® ’u?
Ó IML« rÓÝô«
Ú ÊS?
]
«c
ÔWöŽ UNOKŽ dNEð˨
Ô VBM« WUŠ w
vI³ð U¼¡U¹
Ó ]sJË ¨ …dJ« w¼Ë ¨d−« ÔWöŽË WLC« w¼Ë

Æ»«dŽù«
…—
Ï b?
] I WÏL?
Ò { tF
— W?Ô ö?ŽË ¨Ÿu
d d³š ∫©mB
Ì d?JÐ uÐ√Ë® w
©Ìm?B® »«dŽ≈ w
Ô‰u?I½
ÔWöŽË ¨»uBM ÊU d³š∫ ÎUOGB ¨©ÎU?OGB ÊU ®VBM« ] WUŠ w
˨W
Ëc×L« ¡UO« vKŽ
…dJ« Ádł WöŽË ¨sLÐ —Ëd− rÝ«∫œU¼¨© œU¼
Ì s® d−« WUŠ w
˨…d¼UE« WײH«
Ô t³B½
Æ W
Ëc×L« ¡UO« vKŽ qObÚ²K
] s¹uM²UÐ ¡wł b Ë ¨W
Ëc×L« ¡UO« vKŽ …—bIL«
Ò

WOЫdŽù« ‰«uŠ_« w
X³¦ð
Ô Á¡U¹ Ê]S
W
U{ùUÐ Ë√ ©‰«® ‡Ð U

Î dF
] ’uIML«
Ô rÝô«
Ô ÊU «–≈ U√
U?¼—u?Nþ s l?
Ô ML¹¨ d?= '«Ë lÚ
d?« w?²?U?Š w
Ádš¬ vKŽ —Ôb?
] Ið »«dŽù« ÓW?öŽ ]s?J?˨Àö¦«
ÆVBM« WUŠ w
dNEð˨qIÓ¦«
=
Æw{UI«
Ó X¹√— ¨ w{UIUÐ  —d¨w{UI« ¡Uł
Æ WLJ×L« w{U
Ó X¹√—¨WLJ×L« w{UIÐ  —d¨WLJ×L« w{U ¡Uł
∫qL−« Ác¼ q¦ w
’uIML« rÝô« »«dŽ≈ w
‰uI½
Æ qI¦« U¼—uNþ s lM ¨…—bI
Ò WÏL]Ó{ tF
— WöŽË¨Ÿu
d
Ô qŽU
∫©w{UI« ¡Uł® w
w{UI«
s lM¨
Ó …—
Ï bI
] …d
Ï Ádł
= WöŽË¨¡U³UÐ —Ëd− rÝ«∫©
Ï w{UIUÐ  —d® w
w{UI« Ë
ÆqI¦« U¼—uNþ
vKŽ …d?
Ô ¼U?E« WײH« t³B½ W?Ô ö?ŽË¨ »uBM tРωuFH © w?
Ó {UI« X?¹√—® w
w{UI« Ë
Ádš¬
Æ©‰«® ‡Ð U

Î dF
] ÊuJ¹
Ô UbMŽ tЫdŽS »dF¹
Ô 
rÝô« W
U{≈ WUŠ w
Ë

≤≥
Z²M²Ý√
t³B½ ÔWöŽË ¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô WL ] t?F
— WöŽ
Ô C« Ô œdHL«
Ô »dFL«
Ô `O×B«
Ô rÝô«≠
Ô ±
Î UŽuML sJ¹
Ú r U¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô …dJ«
Ô Ádł
= WöŽË¨Ádš¬
Ô vKŽ …d¼UE«
Ô WײH«
Ô
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
Ó WײH«
Ó Ì c¾MOŠ Ádł
= WöŽ
Ô ÊuJ²
¨·
Ô dB«
Ú s
tF
— ÔW?ö?F
¨ `O×]B?« rÝôU »«dŽù« Ô U?öŽ ÔY?OŠ s tLÔJ? Ú Š
Ô œËb?
Ô LL« rÝô«
Ô ≠≤
Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô …dJ«
Ô Ádł
= ÔWöŽË¨ …d¼UE« ÔWײH« t³B½ ÔWöŽË ¨…d¼UE«
Ô WLC«
Ô
= ÔWöŽ Ìc¾MOŠ ÔÊuJ²
¨·dÚ]B« s ÎUŽuML sJ¹ r U
ÆÁdš¬ vKŽ Ó…d¼UE« ÓWײH« Ádł
…—
Ô bIL«
] WײH«
Ô t³B½ WöŽË¨
Ô Ádš¬ vKŽ …—
Ô bIL«
] WÔLC«
] tF
— WöŽ∫
Ô —uBIL«
Ô rÝô«
Ô ≠≥
»«dŽù« W? dŠ —uNþ s lML¹Ë¨Ádš¬ vKŽ …—bIL«
Ô Ô…d?J« Ádł= ÔWöŽË¨ Ádš¬ vKŽ
Æn_« vKŽ ÌW dŠ lÚ{Ë —cFð
^
s l?
Ô M?L¹ ¨Ádš¬ vKŽ …—
Ó b?
] IL« W?Ó ×²H« Ádł
= W?öŽ X½U ·d?ÚB«
] s ÎU?Žu?ML ÊU ÊS

Æ—cF²«
^ U¼—uNþ
∫ ÊUŽu½ »«dŽù«  UöŽ
Ô ÔYOŠ s ’uIML«
Ô rÝô«≠
Ô ¥
¨d−«Ë l
Úd?] « w²UŠ w
Ádš¬ s ¡UO« Ô·cŠ tLÔÚJ?ŠË¨…dJM« ’uIML«
Ô rÝô«
Ô ≠√

…dJ«
Ô —ÔbIð˨
] l
Úd«
] WUŠ w
WÔLC«
Ò —ÔbI²
¨W
Ëc×L«
]  vKŽ WöF«
¡UO« Ô Ì
c¾MOŠ —ÔbIðË
]
= W?UŠ w

w?¼Ë VBM?] « W?ö?Ž U?N?O?K?Ž d?NEðË ¨¡UO« vI³²


VBM« WUŠ w
U√ ¨d'«
Æ WײH«
= w?
tzU¹ ¡UIÐ
q Ô tL?Ô J?Š¨©‰«®‡Ð n¹dF²UÐ Ë√
Ú W
U{ùUÐ ·d?] F?L« ’uIML« rÝô« ≠»
UL¼—uNþ s lML¹
Ô ¨Ádš¬ vKŽ Ê«—bIð
] d'«
= Ë l
d« w²öŽ s]J˨WOЫdŽù« ‰«uŠ_«
Æ Ádš¬ vKŽ dNE²

Ô VBM«
] WöŽ
Ô U√˨qI¦«
Ò
»«dŽ≈ ÖUL½
∫ wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ
Ô √Ô
˚ ∫vUFð ‰U ≠√
˝
©≥∫±ÊU½ù«®

≤¥
s?? t?? ]q?? ?×? ? ô ¨Êu?? J? ?? ?« v?? K? ?Ž w?
y ? ?M? ?³? ? d?Ò ? ł ·d?
Ô ? ?Š ∫v?? ?K? ?Ž ∫ÊU?? ? ?½ù« v?? K? ?Ž
Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô …dJ«
Ô Ádł
= ÔWöŽË ¨vKFÐ —Ëd− rÝ«∫ÊU½ù«Ë¨»«dŽù«
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô WLC«
Ô  WöŽË
tF
— Ô ¨Ÿu
d qŽU

Ï sOŠ
Ï
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô ÔWײH« t³B½ ÔWöŽË ¨»uBM tÐ ‰uFH∫ ÊU½ù«∫ÊU½ù« UMIKš
Æ»«dŽù« s t ]q× ô¨ ÊuJ« vKŽ wM³ dł
> Ô·dŠ ∫s∫ WHD½ s
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô …dJ«
Ô Ádł
= WöŽË
Ô ¨sLÐ —Ëd− rÝ« ∫WHD½

©∑±∫ ÂUF½_«® ˝ ˚ ∫vUFð ‰U ≠»


¨—^cF²« U¼—uNþ s lM ¨Ádš¬ vKŽ …—
Ï bI
] ÏWײ
t³B½ ÔWöŽË ¨»uBM ]Ê≈ rÝ«∫Èb¼
Æ ·UC u¼Ë
Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô …dJ«
Ô Ádł
= WöŽË
Ô ¨—Ëd−
Ï tO≈ ·UC
Ï  Wö−« ÔkH ∫ tK«
Æ√b²³ l
— q× w
wM³ qBHM dOL{ ∫u¼
¨ —ÒcF²« U¼—uNþ s lM ¨…—b]I WÏL{
] tF
— WöŽË ¨Ÿu
d √b²³L« d³š ∫ÈbN«
Æ Ê≈ d³š l
— q×
= w
©ÈbN« u¼® WOLÝô« WKL−«Ë

©∑∫ bŽd«® ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠Ã


Æ»«dŽù« s t ]q× ô ¨dJ« vKŽ wM³
y dł
> ·dŠ ∫Âö«
Æ·UC u¼Ë ¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô Ô…dJ« Ádł
Ò ÔWöŽË ¨ÂöUÐ —Ëd− rÝ«∫q
=
w?
W?K?L−« t³ýË®¨Ádš¬ vKŽ Ô…d?¼UE« Ô…d?J« Ádł ÔW?öŽË¨—Ëd− tO≈ Ï·U?C∫ Âu
Æ©ÂbId³š
Ò l
— q×
r?Ýô« ¡U?¹® W?
Ëc?×?L« ¡UO« vKŽ …—
Ô b?
] IL« ÔW?L?C« tF
— ÔW?ö?ŽË ¨Ÿu?
d? d?šR √b²³∫ œU¼
Æ©’uIML«

˝ ˚∫vUFð ‰U ≠œ
ÆqI¦« U¼—uNþ s lM ¨…—bI
] WL{
] tF
— WöŽË ¨Ÿu
d d³š∫
Ï Íb²NL«
©±∑∏ ∫·«dŽ_«®

≤µ
 U³¹—bð
©±®V¹—bð
UNM Òq
Î »«dŽ≈ WöŽ Ô5Ð√˨ wðQ¹ U2 WÓ
uIM*«Ë …—uBI*«
Ó ¡ULÝ_«
Ó Ãd ²Ý√
Ô
Æ ÈuKÐ U¼dš¬Ë¨Èu−½
Ô UNÔDÝË√˨ ÈuJý UNË√
Ô »d׫
Ô ≠√

˚∫vUFð ‰U ≠»
˝
©¥±∫≥∑  UŽ“UM«®
©±≤∫sOHHDL«® ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠Ã
n¹dý Íu³½ Y¹bŠ s ¡eł åt²OŽ— sŽ ωËR rJK Ë
^ ÌŸ«— rJÒK ò∫rKÝË tOKŽ tK« vK ‰U ≠œ
]
 œU‡ý rÒ^½dð ôË Ì„U‡Ð Õ
Ô uÚ½Ó ÍœUI²Ž«Ë w²K] w
b−
Ì dOž
Ô ≠‡¼

©ÍdFL« ¡öF« uÐ√®  q


œU½ = w
dOA³«  uBÐ fO «–≈ wF
Ò M«
Ò  u
Ô tO³ýË
Ï
ŸU?‡?‡?‡?‡‡I¹ù« s?
Ó 
Ó ¦?ÚÔ ÎU?M×?
Ú Ó ¨p?‡‡O?Ú²ÓH?ÓÓý w?‡?
p?‡?‡?‡?‡?‡‡‡‡‡‡‡?Ú O?M?O?Ž w‡
÷—_«
Ó X
Ó ÚK?‡?‡‡?Ó LŠ
Ó ≠Ë
v?‡?‡?‡?‡‡HM?ÚL? Ú ‡?‡?‡?‡?‡‡‡NÐ X?
Ó « v≈ r? Ó ÚK?‡?‡?‡‡Š
Ó —Ó ŸU?‡?‡?‡?‡?‡?‡‡‡łË_«Ë
Ú ”U?
Ó ‡?‡?‡‡‡?Ò ‡M« X?
Ó ÚK?‡?‡‡?Ó LŠ
Ó
`?¹d?B?²?« f?L?K?²?ð W?M?¹b =q? »«u?Ð√ v?K?Ž `¹d?Ò « È—U?×?]B?« w?
»d?
Ô A?ð ¨Óq?O?K?« w?½U?Fð
©sLO«∫`UIL« e¹eF« b³Ž®

©≤® V¹—bð
w UNF{√Ë
Ô ¨d c*« WGO
v≈ Y ½R*«
] WGO
s Ï◊uDš UN²% w²« ¡ULÝ_«Ó ‰ÔuŠ√
Ò
∫‰U¦*« w UL ÂU²«
= j  ³Ú]C« l ‰Ëb'« w ⁄«dH«
ÆdNM« w
—Uł
Ì ¡U
Ï «c¼ ÆdNM« w
W¹—Uł
Ï ÁUO
Ï Ác¼
ÆÆÆÆÆÆÆÃU²½ «c¼ ÆWO{d
Ï W−O²½
Ï Ác¼
ÆÆÆÆÆÆÆ tłU²½
Ô ÊU ÆWO{d
Î W−O²M«
Ô X½U
ÆÆÆÆÆÆƇРÃU²
Ô M«
= «c¼ U ÆÌWO{dLÐ ÔW−O²M« Ác¼ U
ÆÆÆÆÆÆÆ¡UMÐ
Ï «c¼ ÆWOUŽ
Ï ÏWOMÐ√ Ác¼
≤∂
ÆÆÆÆÆÆÆ¡UMÐ
Î XOMÐ ÆWOUŽ
Î W¹UMÐ
Î XOMÐ
ÆÆÆÆÆÆƇР¡UM³«
Ô «c¼ U ÆWOUFÐ W¹UM³«
Ô Ác¼ U
ÆÆÆÆÆÆÆVUD«
Ô ÊU ÆÎWO¼UÝ ÔW³UD« X½U
ÆÆÆÆÆÆÆVUD«
Ó Ê≈ ÆÏWO¼UÝ ÓW³UD« Ê≈
ÆWLJ×L« w
ÆÆÆÆÆÆÆbUš
Ï qLF¹ ÆWLJ×L« w
WO{U
Î WLÞU

Ô qLFð
ÆWLJ×L«ÆÆÆÆÆÆÆ«c¼ ÆWLJ×L« ÔWO{U Ác¼
ÆWLJ×L« w
ÆÆÆÆÆÆÆ ÂU√
Ó XH Ë 
ÆWLJ×L« w
WO{UI« ÂU√ XH Ë

©≥® V¹—bð
s ‰Ë_« œuLF« w ◊uDš UN²% w²«  ULKJ« s WLK q WGO
‰ÔuŠ√ Ò
UL UÎUð
Ò UD³{ UND³{√˨
Ô w½U¦« œuLF« w ⁄«dH« ú√Ë ¨ lL'« v≈ œdH*« WGO

∫‰U¦*« w

sO³«  «– Õöù …bOLŠ


Î wŽU
Ó w{UI« ‰cÐ  «– Õöù «bOLŠ
Î vF
Î w{UI« ‰cÐ
sOLU²L« sOÐ ÆsOLU²L« sOÐ sO³«
Ú
Õöù« ‰Uł— s …bOLŠ ÆÆÆÆÆÆÆÁc¼ Õöù« qł— s bOLŠ
Ï vF
Î «c¼

ÆÆÆÆÆÆÆnK²ð
Ó Ê√
Ú bÐ
] ô ÿUH_«
Ô XHK²š« «–≈ vMFL« ÓnK²¹ Ê√ bÐô
] kHK«
Ô nK²š« «–≈

WO³KÝÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UMUH²Š« r —uCŠ ÂbF Ê≈ Î UO³KÝ vMF


Î UMUH²Š«
Ó Ó —uCŠ
„  ÂbF Ê≈
]
] WOÐd²« …—«“Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ác¼
rOKF²«Ë rOKF²«Ë WOÐd²«
] …—«“Ë vM³ «c¼
Î…b¹bł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”—«bL«
Ô XU √ Î «b¹bł vM³
Î ÔWÝ—bL« XU √
Ó…b¹b−« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuËRL« bIHð
] UM²Ý—bL b¹b−«
Ó vM³L« Ô‰ËRL« bIHð
]
UM²Ý—bL
≤∑
©¥® V¹—bð
∫wðQ¹ ULO WÓ¹u×M«
] ¡UDš_« `Ô×

=
Æ `²H« vKŽ wM³ w{U qF
∫V² ≠√
ÆÍdGÚÔ dFÐ
Ì Ï…e¼Uł WIý¨ …—œU½ WdÚÔ
≠ »
l qUF²« Ói
— rN²L«
] Ê√ dOž¨rN²L«
] sŽ ŸU
bK ÂU×
Ì WLJ×L«
Ô XÐb²½« ≠Ã
Æ tH½ sŽ ŸU
b«
= vKŽ —œU
Ï t½√ W−×Ð ]  ÂU×L«
UNO
wI²K¹ YOŠ ¨WO
UIŁ Íœ«u½
Ó bF
^ ð¨WOÐdF«
Ô  ÊbL« iFÐ w
Ï…dO¦ w¼UI „UM¼ ≠œ

ÆW
UI¦«Ë »œ_« —u√ w
ÊuA UM²O
¨»œ_UÐ sOL²NL«Ë œUIM«Ë »U²J« s œbŽ
Ï
Æ ÊUÒJ« s wUš rO¼«dÐ≈
Ó wUš XOÐ
Ô «c¼ ≠‡¼
Ú …ÌbŽ
Æ UN ÓdÓžQ
] wŠ«u½ s WMOH«
Ò v≈ ¡UL«
Ô »
Ó dð
Ò ≠Ë
ÆpU√ ÂuÝdL«
 = jK Í“«u UÎDš
Ò rÝ—«
Ú ≠“
Æ©œ î jK Í“«u ©»√® j« ≠Õ

©µ® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ
Ô √Ô
ÁU√
Ò ‰uK¹√ vð√ ≠√
ÁU¹«b¼ w qL×¹ Êe׫ ¡UłË
wðc
U½ bMŽ „d²¹Ë

Á«uJýË tF«b
øoAœ s¹√ ‰uK¹√ vð√
©U¹—uÝØ w½U³ —«e½ ® øÁUMOŽË wÐ√ s¹√
‰UL« w
÷dÚF« bFÐ tÔK«
Ò Ó„—UÐ ô t=½œ√ ô wULÐ w{dŽ Êu√ ≠»
©XÐUŁ sÐ ÊUŠ®
≤∏
ÕUB
—UðË√
Ì ‚
Ó uÚ
Ó ÊUž√
Ì tO
—UOÞ_«
 r
Ó ½dð
Ò ÊQ
Ò ≠Ã
Õ«— ·ö
Ó ÝÔ sÐÚdÓý b È—«cŽ tO
—U−ý_«
 wM¦ð
] ÊQ ]
©fb½_«ØdH_« œdÐ sЫ®
b Ò ÓWKO Í—U½ b uL
 ËÚÓ√ `¹d« Ï qzU Ë Ô błË U ÌjFÚLÔÓ w½≈Ë≠œ
© XÐUŁ sÐ ÊUŠ ®
Ì
bOý— w
„Uý sO½√
Ó X Ô FLÝ
Ú Ì Ê«uÝ√
„UÐ Ó w
ÕU½
Ó U «–≈ w½≈Ë ≠‡¼
bOFB« vKŽ√
Ú Ë√ dGÚ]¦« v½œQÐ
Ú ¡«uÝ
Ï ÈuK³« w
”UM« lOLł
Ô ≠Ë
©dB/rO¼«dÐ≈ k
UŠ®

≤π
≤±
vM¦*« 
Ò w »«dŽù«  UöŽ
Ô ”—b«

 u]K*«
∫wðQ¹ ULO W½ 
Ò ¡ULÝ_«  »«dŽ≈   UöŽ Ô kŠô√˨ Ô √d√
q? U?A?LÐ W?ÐU?
û? ÷
Ï d?Ò F w?
= u?O? « t?ÞU?A?MÐ Âu?
Ô I?¹ ÌÊU??½≈ Í√
] Ê√
] v?KŽ ÊU?B??ý n?
Ô K?²?¹ ô
¨p – v ≈ W¹œR*«= »U³Ý_« bŠ√Ô u¼ ÌWLOKÝ dOž  ÌWI¹dDÐ≠UNÔ½“Ë sJ¹ ULN≠ ¡UOý_« qLŠË¨dNE «
Ô
Ô « WO?Ò HO ˨ W×?
Âb?ŽË¨·uu «Ë ”u?K−? Ó O×]B? « dOž Âu? ] W?I?¹dD Èdš√
Ú M « Ú Óq?«uŽ v ≈ W? U{ùUÐ
Æ Èdš√ ¡UOý√˨
Ó Ê“u « …œU¹“˨
Ó WO½b³ «
]  W{U¹ 
= WÝ—UL
d «

Í√¨dN]E « wMŠ Ú fO ˨ sO²³ d « U²K w  MÚŠ


Ó o¹dÞ
 Ú ÷—_« s ¡UOý_«
sŽ  Ô LÚŠ
q Ó r²¹
] Ê√ V−¹
Ô
W?Ô OKLŽ r²ð
^ rŁ¨
] ÎU?L?OI² dNÚE «  IÐ≈ l¨ WB ÓdÚI?Ó « bFÐ p – r²¹
] ¡U? ] Ê√Ú V?
Ô −¹ rł
Ì Í√
= l —
Ú b?MŽ t½√]
s?¹c?
Ú H « wMŽ√≠ U?L¼ö ÊU
 O?Ò K?H? « ÊU dD « q ] ײ¹ Ê√ vKŽ¨n?DÚÓ? UÐ fO ˨
Ó L? Ó Z¹—b?
Ú ]²? UÐ l d «
]
 M−²
V ^ WÏ

Ò WOL¼√
Ï d_«
 «cN ˨ tKLŠ Ô œ«dL «
 r− «
 p – Ê“Ë
Ó ≠dNE « fO Ë ULNO²K sOU «ËÚ
Æ Íd  œuLF «  «d
= IÚH «  IÚ  w ‚ôe½UÐ
Ì  WÐU
ù«

Ô ÓC √˨ sD³ « vKŽ ÊuJ¹


q Ó ô√ V?
Ô −¹ t½√] ô≈¨ dNÚ]E « Âôü `¹d
Ï ¡UIK²Ýô«
Ó ÊS?
] ÂuM « bÓMŽ
Ú U√
Ò
Ê√
Ú V−¹Ë¨öOK
Ô sOÚ Ó—Úu «
 Ë sO?Ú ²³ Úd «
^ wMŁÚ l¨
Ó sO³½U− «
Ú bŠ√ vKŽ r?
^ ²¹ Íc « u¼ ¡UIK²Ýô« ‰UJý√

bÔIÓ²ÓFÚ¹Ô ÊU UL ≠ Í—ËdC « s fO t½√] «dOš√
Î bÓłËÔ b˨ W½uOK « b¹bý
Ó fO ˨ ÎU²ÐUŁ ‘«dH « ÊuJ¹
Ó
Æ ÷—_« vKŽ Ë√¨”U
Ì Ì`DÝ vKŽ Ë√¨
Ú VA « s ÌÕu vKŽ ÂuM «≠UIÐUÝ
Ô
Ôq¹b³ð r²¹
] Ê√ V−¹Ë¨
Ô ÊU²MŁ« Ë√ ÊUMŁ« tOKŽ ÔnK²¹ ô d√
Ï «c¼Ë¨ U×¹d
Î Ô ”uK− «
Ô ÓÊuJ¹ Ê√ V−¹Ë
Ô
Ú  w½UF¹Ô s
s Ú LÓ dšü«Ë sO× « sOÐÚ ·uu «Ë ”uK− «
  OÐÚ WŠË«dL «
s Ô Ô CH
q ] ¹Ë¨—«dL²ÝUÐ
Ô t²OF
] {
Ú ËÓ
.dNE «
  ÂôPÐ »UB¹
Ó ô v²Š
Ò ö¹uÞ
Î ·uu «
Ó Ë√ ”uK− «
Ó  WFO³Þ
tKLŽ Ô wC²Ið sL Ë√¨dN
Ú ] Âô¬
E « 

©dBF « WLÝ X׳


√ q¼∫dNE « Âô¬®
©U¹—uÝØ Ê«bF d
UM « b³ŽÆœ®
©·dB²Ð® ≤∞∞± Ê«d¹eŠ¨µ±± œbF «∫wÐdF « WK− ®

≥∞
WK¾Ý√
∫wðQ¹ UL q
> sŽ ©ô® Ë√ © rF½® ‡Ð VOł√
Ô
Æ© ®p – v ≈ W¹
Ó œR*«
= »U³Ý_«
Ó «uÚýUײ¹
Ó rÚ Ó Ê≈
Ú dNÚ]E « ÂôPÐ WÐU
û Êu{dF
ÓÒ ”UM «
 rEF
Ô ≠±
Æ© ®WOŁ«—Ë dNÚ]E « Âô¬ Ê_¨d
] NÚ]E « ÂôPÐ ¡UOý_« qLÚ×
Ó WöŽ
Ó ô ≠≤
Æ© ®dNÚ]E « ÂôPÐ V³² «
ÔÒ w ÊU½û bz«Òe « Ê“uK
Ú ÓWöŽ ô ≠≥
Æ© ® …bŠ«Ë WF œ
Î fO ˨Z¹—b² UÐ
] ¡UOý_« l — WOKLŽ
Ô r²ð
] Ê√ V−¹
Ô ≠¥
Æ© Ú  w½UF¹Ô sL W
UÐ˨s
®d NÚ]E « Âô¬ s Ì DÚ³ «
Ó vKŽ ô sO³½U− «
Ú bŠ√ vKŽ ÂÔuM «
Ú q Ô ]CH¹ ≠µ
Æ© ®dNÚE «
] Âô¬ Ú  w½UF¹Ô s
 s Ú LÓ ¨÷—_« vKŽ Ë√¨V
Ì KÚ

Ô `
Ì DÚÝ
Ó vKŽ ÂÔuM «
Ú q Ô ]CH¹ ≠∂

WAUM
∫p – hK¹
= ωËbł wðQ¹ ULO ˨ UNŽ«u½QÐ ¡ULÝ_« WOM¦ð WOHO lÐU « nB « w UMF d
Ò
 UEŠö Î «dłË ÎU³B½ vM¦L « UF — vM¦L « œdHL « rÝô« Ÿu½
rÝô« dš¬ vKŽ √dD¹ ô s¹bL×
Ú Ê«bL× bL× `O×B «
bMŽ dOOGð `O×B « sOÐU² Ú ÊUÐU² »U²
Æt²OM¦ð sOÚðd−ý Ó ÊUðd−ý …d−ý
UNK
√ v ≈ n _« œuFð s¹uBŽ
Ú Ê«uBŽ UBŽ —uBIL «
—uBIL « rÝô« w sO¹ÚbÓ¼Ô ÊU¹b¼ Èb¼
sOÚOHA²
Ó ÊUOHA² vHA²
ÚÊ≈ U√¨ÎW¦ UŁ X½U Ê≈
Ú vŽb²
sOÚOŽb²
Ó ÊUOŽb²
dÓ¦ √ Ë√ WFЫ—
Î X½U sOÚOF Ó ÊUOF vF
dEM « iGÐ
= ¡U¹
Î VKÔ IÚ²Ô Ó
Æ UNKÚ
√ sŽ
rÝô« ¡U¹ œuFð sOÚO{U
Ó ÊUO{U ÷U ’uIML «
WOM¦² « bMŽ ’uIML « sOڹ˫—
Ó ÊU¹Ë«— Ì Ë«—
∫W Ëc× X½U Ê≈ sOÚ¹œUN «
Ó ÊU¹œUN « ÍœUN «

≥±
X½U ÊS ¨ÊUO{U Ì÷U
UN UŠ vKŽ XOIÐ W²³¦
ÎUF — ÊuM «Ë n _« XHO{√Ë
Æ«dłË
Î ÎU³B½ ÊuM «Ë ¡UO «Ë
bMŽ vI³ÚðÓ WÔOK

] …eLN «
Ô s¹¡UA½≈
Ú Ê«¡UA½≈ ¡UA½≈
ÆWOM¦² «
Ô IÚÔð YO½Q²K …bz«e «
VK Ô …eLN «
Ô s¹Ë«d×

Ú Ê«Ë«d×
¡«d×

ÆWOM¦² « w «Ë«Ë
Î
œËbLL «
Ìq
√ sŽ W³KIML «
Ô …eLN «
Ô s¹ËULÝØs¹¡ULÝ
Ú Ê«ËULÝ/Ê«¡ULÝ ¡ULÝ
VKIð
Ô Ë√¨UN UŠ vKŽ vI³ð s¹ËUMÐØs¹¡UMÐ
Ú Ê«ËUMÐØÊ«¡UMÐ ¡UMÐ
Æ «Ë«Ë
Î
·Ëc×L «
Ô ·d× «
Ô œUŽ
Ó s¹uÐ√ Ê«uÐ√ »√ ·Ëc×L «
ÆË«u « ·dŠ u¼Ë dšü«
·Ëc×L « ·d× « œUŽ s¹uš√ Ê«uš√ Œ√
ÆË«u « ·dŠ u¼Ë
dšü« ·Ëc× ÊU U sO²MÝ ÊU²MÝ WMÝ
YO½Q² « ¡U²Ð tMŽ ÷
Ó u=ŽÔ bË
Ò qÐ ·Ëc×L « œUF¹ ô
vM¦¹
Æ¡U² UÐ
WLKJ « ‰Ë√ w q
u « …eL¼ sOLÝ« ÊULÝ« rÝ«
Ì dÚŠ
· Ó s Ï uÓŽ ©rÝ«®
Ú ŽÓ ÷
rÝô« dš¬ w ·Ëc×
…œuŽ ÊËbÐ vM¦O
Æ·Ëc×L «
ÆWOM³L « ¡ULÝ_« iFÐ WOM¦ð s¹–
Ú Ê«– «– ¡ULÝ_« WOM¦ð
ÆWOM³L « ¡ULÝ_« iFÐ WOM¦ð  ¹c
s Ú K «
Ò Ê«cK «
Ò Íc « WOM³L «

≥≤
ÔW ôb « UNMOÐ lL−¹
Ô UË ¨¡ULÝ√ W½uKL «
]  ULKJ « q
] Ê√
] kŠö½
Ô hM «
= w oOb «
  M «
dE ] bFÐË
Ó
ÆtEH s œÏdH
Ó dšü« UNCF³ fO ˨
Ó tEH s œÏdH
Ó UNCF³ sJ ˨
Ú sO²MŁ«
Ú Ë√ sOMŁ« Ú vKŽ
¨W³ —ØÊU²³ —¨hýØÊUBý∫ w¼ hM « w UNEH s œdH UN w² « …UÒM¦L « ¡ULÝ_«
∫w¼ hM « w UNEH s œdH
Ï UN fO w² « …UM¦L «
Ò ¡ULÝ_«Ë ¨©qLJ½®ÆÆÆ ·dD «ØÊU dD «
ÆÊU²MŁ« ¨ÊUMŁ« ¨U²K ¨ö
q?FHK qŽU ©ÊUBý®
Ï WLK
Ó Ê√
ÓÒ b?
Ô −M ¨…UM¦L « 
Ò ¡ULÝ_« Ác¼ »«d?Ž≈  UöŽ ÔkŠö½ Êü«Ë
hM « w WŽu dL «
Ô …UM¦L «
Ò ¡ULÝ_«Ë
Ô ¨vM¦ t½_ ªn _« tF — WöŽË
Ô ¨l d « tLJŠË
Ô ¨nK²¹
¨Ÿu? d qŽU ©ÊU? dD «® ÔW?HOþË˨© ÊUÒO?K?H « ÊU dD « q
Ó ]L?×?²¹ Ê√® w ÊU?O?KH « ÊU dD « ∫w¼
hM « w w¼Ë ©UL¼ö ® WLK p c ˨ Ÿu d Ÿu dL « XF½Ë¨qŽUHK
Ô XF½
Ï ÊUOKH «
Ò WHOþËË
¨©ÊU?²MŁ«ØÊUMŁ«® h?M? « w WŽu dL « …UM?Ò ¦?L? « ¡U?LÝ_« s˨n _« tF — WöŽË¨ Ÿu d bO uð
Æn _« tF — WöŽË¨
Ô l
Ô d «
Ò ULNM q
> rJ
Ô ŠË
Ô

w
Ó L=Ý Ó ©ÊU²MŁ«¨ÊUMŁ«¨U²K ¨ö ® ¡ULÝ_« s Í_
Ô bI tEH s œÏdH > sÚ ÔJ¹ r UL
Ò sJ Ë
Ú
WöŽ
Ô ÔYOŠ s U√˨UN
Ò EH s œÏdH
Ó UN w² « …UÒM¦L « ¡ULÝ_« s t «eOOLð©v
Î ÒM¦L UÐ o×
Ó KÚL «®
Ô ‡Ð
Æ vM¦L UÐ
Ò  ×
o Ó KÚL «Ë
Ô vM¦ÒL «
Ô sOÐ ‚
Ó dÚ Ó ö »«dŽù«
w s?¹bH « W?HOþËË Æ©s?O?U «Ë ¨s¹cH «®∫w?¼ hM « w ÔW?ÐuBML « …U?
Ô M¦L «
Ò ¡U?
Ô LÝ_«Ë
vKŽ ·uDF sOU « WHOþË˨vM¦
Ô t½_
Ò ¡UO « t³B½ WöŽË¨VBM «
Ô tLJŠË¨
Ô tÐ ‰uFH hM «
ÆÆÆÆÆÆÆt½_ª¡UO « t³B½ WöŽË¨
Ô »uBM
Ï »uBML « vKŽ ·uDFL «Ë¨»uBM
Ô
l® w sO²³ d «Ë ¨© sO²³ d « U²K ® w sO²³ d «∫wN hM « w …—Ëd−L «
Ô …U
Ô M¦L «
Ò ¡ULÝ_«
Ô U√Ë
Ò
© sO³½U− « bŠ√ vKŽ ®w sO³½U− «Ë¨©sO —u «Ë sO²³ d « wMŁ® w sO —u «Ë ¨©sO²³ d « wMŁ
ÆÆÆÆÆÆÆÆ tÒ½_ ª¡UO « Ádł WöŽË¨d− «
Ò tLJŠË¨tO ≈ ·UC v Ë_«© sO²³ d « ®WHOþËË
Æ p c ¡UO « Ádł
Ò WöŽË¨d− «
Ò tLJŠË¨p c tO ≈ ·UC WO½U¦ « ©sO²³ d «®WHOþËË
ÆÆÆÆÆÆÆt½_ªÆÆÆÆÆÆÁ
Ò dł
Ò WöŽË¨—Ëd−
Ô uN ¨—Ëd− vKŽ ·uDF© sO —u «® WHOþËË

∫Wöš

…œU¹“˨l d « W UŠ w ÁœdH vKŽ Êu½Ë Ìn √ …œU¹eÐ sO²MŁ«


Ú Ë√ sOMŁ«
Ú vKŽ ‰«b «
^ ÔkHK « u¼ vM¦L «
Ò ≠±
≥≥
UN½≈ ∫UNMŽ qO b˨ W U{û ÊuM «
Ô ·
Ô c×
Ó ð˨
Ô d'« 
= Ë VB]M « w² UŠ w ÁœdH vKŽ Êu½Ë ¡U¹
ÊuM « ÊS W U{ù« bMŽ rÝô« dš¬ s ·
Ô c×
Ó ¹Ô s¹uM
Ó ² «
] Ê√ ULJ ¨ œdHL « rÝô« w s¹uM² « qÐUIð
wðd−ý XLK˨ “u Uðd−ý UM²I¹bŠ w ∫ ‰uI½ ¨W U{ù« bMŽ p c ·c×ð vM¦L « dš¬ w
Æ “u wðd−ý X×ð XKłË¨“u
Æ tÞËdý
Ó ·u²¹ r Ë ¨vM¦L «
Ò »«dŽ≈
Ó »dŽ
Ó Ô√ U u¼∫vM¦L UÐ
Ò o
Ô ×
Ó KÚL «
Ô ≠≤
u?¼ »«dŽù«  UöŽ
Ô ÔY?O?Š s UNLJŠË¨ Òh?M « w © U?²?K ¨ö ¨ÊU²MŁ«¨ÊUMŁ«® ∫q?¦
Æ tH½ vM¦L «
Ò rJŠ Ô
Æ ¡UO « UL¼dłË
=  WöŽË¨
ULN³B½ Ô n _« w¼ vM¦L UÐ
Ò o×KL «Ë vM¦L «
Ò l —  WöŽ
Ô
s¹ÚdÓ UL « ö œUŽ UL¼ö Ê«d UL « œUŽ ≠√

s¹ÚdÓ UL « ö X¹√— 
ULNOK s¹ÚdÓ UL « X¹√— ≠»
s¹ÚdÓ UL « öJÐ  —d ULNOK s¹ÚdÓ UL UÐ  —d≠Ã
wðQ¹ ULO ˨ ULN ULF²Ý« WI¹dÞ vKŽ n
Ô ]u²ð © U²K Ë ö ® »«dŽ≈ W dŠ
Ó ]Ê√ v ≈ dOA½
Ó Ê√ vI³¹Ë
∫ p – qOBHð
t½_ªn _«
Ô tF — WöŽË¨
Ô Ÿu d
Ï bO uð
Ï  ‰Ë_« œuLF « w ©√® WKL− « w ©UL¼ö ® rÝôU
ÆtO ≈ ·UC dł q× w wM³
y qBÒ² dOL{∫©UL¼® dOLC «Ë¨·UC u¼Ë¨vÒM¦L UÐ o×K
ªÆÆÆÆ t³B½ WöŽË¨»uBM
Ô bO uð
Ï ‰Ë_«
Ò œuLF « w ©»® WKL− « w ©ULNOK ® rÝô«Ë
Æ tO ≈ ·UC dł
= q× w wM³ qB²
Ò dOL{©UL¼® dOLC «Ë¨·UC u¼Ë ¨ÆÆÆÆt½_
Ò
ÆÆÆÆ t½_ ª¡UO « Ádł
= WöŽË
Ô ¨—Ëd− bO uð
Ï ‰Ë_«
Ò œuLF « w ©Ã® WKL− « w ©ULNOK ® rÝô«Ë
XKuŽ b˨ …bŠ«Ë Ì…—u?
vKŽ  ¡Uł
Ú bI w½U¦ « œuLF « w Àö?¦ « qL− « w ©ö ® U√

W?Ô öŽË ¨Ÿu d ÏqŽU ∫©ÆÆ ö œU?Ž® v Ë_« WKL− « w wN ¨…—uBIL « ¡ULÝ_« WKUF
Ó UM¼
Æ—ÒcF² « U¼—uNþ s lM
Ó …—Ï bI
] WÏL{
] tF —
s lM
Ó ¨dšü« vKŽ …—
Ï bI
] Wײ
Ï t³B½ WöŽË
Ô ¨»uBM tРωuFH WO½UÒ¦ « WKL− « w ©ö ®Ë
s lM ¨…—bI
] …d
Ï Ádł
= WöŽË
Ô ¨¡U³ UÐ —Ëd−
Ï rÝ«
Ï W¦ U¦ « WKL− « w ˨—cF² «
^ U¼—uNþ
Æ—^cF² « U¼—uNþ
w © ö Ë® ‰Ë_« œuLF « w ©ö ® sOÐ »«dŽù« WöŽ w ·ö²šô« V³Ý ÓXEŠô q¼ Êü«Ë
øw½U¦ « œuLF «
≥¥
»«dŽ≈
Ó UÐdŽÔ√˨ ‰Ë_« œuLF « w dOL{ v ≈ UHO{√ UbMŽ vM¦L «
Ò »«dŽ≈
Ó ©U²K Ë ö ® »
Ó dŽ
 Ô√ bI
ô w² « ¡ULÝ_« s© U²K Ë ö ® Ë ¨ w½U¦ « œuLF « w d¼Uþ
Ì ÌrÝ« v ≈ UHO{√ UbMŽ —uBIL «
  rÝô«
Æ W UC ô≈ WGK « w wðQð

Z²M²Ý√
¨l d « W UŠ w ÁœdH vKŽ Êu½Ë
Ì Ì …œU¹eÐ sO²MŁ«
n √ Ú Ë√ sOMŁ«
Ú vKŽ ‰«b «
^ ÔkHK « u¼ vM¦
Ò L «
Ô ≠±
= Ë VB
Æ d'« Ú ]M « w² UŠ w ÁœdH vKŽ Êu½Ë
Ì Ì¡U¹ …œU¹eÐË

ÆtÞËdý
Ó  ·u²¹ rÚÓ Ë vM¦L «
Ò »«dŽ≈
Ó »
Ó dŽÚÔ√ U u¼ vM¦L UÐ
Ò o
Ô ×
Ó KÚL «
Ô ≠≤
Æ ¡UO « UL¼dłË
= ULN³B½ ÔWöŽË¨ n _« vM¦L UÐ
Ò  ×
oÓ KÚL «Ë
Ô vM¦L «
Ò l —
 ÔWöŽ ≠≥
ÆW U{ù« bMŽ vM¦L UÐ
Ò  ×
oÓ KÚÔL « Ë√ vM¦L «
] dš¬ s ÊuM « Ô·c×ð ≠¥
Æ UL¼dš¬ w ÊuMK œułË
Ó ö ¨sO² UC
Ú ô≈ WGK « w Ê«œdðÓ ô © U²K Ë ö ® U²LK ≠µ
¡ULÝ_« »«dŽ≈
Ó ÊUÐdFÔð˨dOL{ v ≈ U²HO{Ô√ «–≈ vM¦L «
Ò »«dŽ≈
Ó ÊUÐdFÔð© U²K Ë ö ®U²LK ≠∂
Æd¼Uþ ÌrÝ« v ≈ U²HO{Ô√ «–≈ …—uBIL «
Ó

»«dŽ≈ ÖUL½
∫ wðQ¹ ULO jš t²% U »dŽ
Ô √Ô
˚∫v UFð ‰U≠±

©≥≤∫ hBI «® ˝

vKŽ ‰«œ ·dŠ∫·UJ «Ë¨vM¦ t½_ ªn _« tF — WöŽË ¨Ÿu d √b²³ Ê«– ∫ p½«–≠
Æ »«dŽù« s t q× ô ¨`²H « vKŽ wM³
y ¨»UD «
Æ vÒM¦ t½_ ªn _« tF — ÔWöŽË ¨Ÿu d d³š
Ï ∫ ÊU½U¼dÐ≠
©∏ ∫ u³JMF «® ˝ ˚ ∫v UFð ‰U≠≤
Æ»«dŽù« s t q× ô ¨dJ « vKŽ wM³
y dł
> Ô·dŠ ∫¡U³ «∫ t¹b «uÐ≠
≥µ
¨·UC u¼Ë¨ vM¦ t½_ ª¡UO « Ádł WöŽË ¨¡U³ UÐ —Ëd− rÝ« ∫Íb «Ë∫ t¹b «Ë≠
Æ W U{û vM¦L « Êu½ X cŠ b˨tO ≈ ·UC dł Òq× w wM³ qB² dOL{∫¡UN «Ë
.sO²¹ËU²
Ú ÊU½uJð …dz«b « w sO¹ËU²
Ú sOÝu
Ú vKŽ ÊU²uÝdL « ÊU²ODO×L « ÊU²¹Ë«e «≠ ≥
Æ vM¦ t½_ ªn _« tF — WöŽË ¨Ÿu d √b²³∫ ÊU²¹Ë«e «
Æ vM¦ t½_ ªn _« tF — WöŽË ¨Ÿu d XF½ ∫ ÊU²ODO×L «
ÆvM¦ t½_ ªn _« tF — WöŽË ¨Ÿu d ÊUŁ XF½ ∫ÊU²uÝdL «
Æ »«dŽù« s t q× ô ÊuJ « vKŽ wM³ dł ·dŠ ∫ vKŽ
Æ vM¦ t½_ ª¡UO « Ádł WöŽË ¨vKFÐ —Ëd− rÝ«∫ sOÝu
Æ vM¦ t½_ ª¡UO « Ádł WöŽË ¨—Ëd− XF½ ∫ sO¹ËU²
Æ vM¦ t½_ ª¡UO « t³B½ WöŽË ¨»uBM© ÊuJð® d³š∫ sO²¹ËU²
Æ WO½Q² …¡«d ULNO²K sO²¹«Ëd «  √d ≠¥
Æ vM¦ t½_ ª¡UO « t³B½ WöŽË ¨»uBM tÐ ‰uFH ∫ sO²¹«Ëd «
¨·U?C? u?¼Ë¨ v?M¦L UÐ o×K t½_ ª¡UO « t³B½ WöŽË ¨»uBM bO uð ∫ ULNO²K
Æ tO ≈ ·UC dł q× w wM³ qB² dOL{∫©UL¼®dOLC «Ë

 U³¹—bð
± V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO≠ tEH s œdH t ÊU Ê≈ ≠ ÁœdH0 wð¬Ë ¨vM¦*« sOŽ√
Ò
˚ ≠√
©≤∞≠±∂ sLŠd « ® ˝

˚≠ »

©µ¥≠¥∂ sLŠd « ® ˝
≥∂
≤ V¹—bð
dOLC« v≈ WUC© U²K Ë√ ö ® WLKJÐ wðQ¹ ULO yjš t²% U b ƒ
Ô √Ô
Æ WBI «
Ò ‰U− w U³² UL ÖUL½
Ó ÊU³ UD « dCŠ√
Ó ≠±

ÆWO−NMö «  UÞUAM « w ÊU —UA¹Ô sO³ UD «
Ú Ê≈ ≠≤
l rNŽ«d
w ÊuOMODKH « U¼«bÐ√ w² « WKÝU³ «
Ó WËUIL «
Ó Ê«—uB
= ðÔ ÊU²¹«Ëd « ≠≥
Æ¡«bŽ_«
Æ W¹e dL « UM²OCIÐ
] Ô ³Ú−ŽÚÔ√ ≠¥
Ì«e² « s ULNO UL VðUJ « w²¹«ËdÐ X

Æ jzU× « WK− w  U³ UD «  UUNÝ≈ vKŽ WOÐdF « WGK « U²LKF X dý√ ≠µ
ÆÊUײô«  UŽU bIH²Ð
^ ÁÔbŽUË
Ô WOÐd² « d¹b
Ô ÂU ≠∂
≥ V¹—bð
∫UNÐ XL w²« WOM¦²« WOKLŽË
Ò VÝUM²¹ U0 WKL'« w dÔOž√Ë
= ¨jš t²% U wMŁ√
Ò
Æ nOB « —uNý ‰«uÓÞ ¡«cG « lLł vKŽ ÔWKLM « X
Ó dÓŠ
Ó ≠±
Æ …bŠ«Ë WBŠ
Î …bOBI « qOK×ð
Ô Ó‚dG²Ý« ≠≤
Æ«bŠ«Ë
Î Î Âu¹
öO Ì q
] wAL¹
Ó Ê√ i¹dL « s VO³D «
Ô VKÞ
Ó ≠≥
Æ …—UO « ozU
 …bŠ«Ë
Î WH U
Î wÞdA «
^ —dŠ
Ò ≠¥
Æ WFHðdÏ W³
] b−LK ≠µ
Æ WLJ×L « w UO{U
Î ÔW Ëb « XMÓOŽ
] ≠∂
Æ dOÚ «
] U¹UC vKŽ ·dA
Ï Ì
Ô ÷U  WLJ×L « w ≠∑
Æ UBŽ wŽ«d « b¹ w ≠∏
Æ UBŽ wŽ«d « b¹Ó w X¹√— ≠π
Æ«d² œË
Î Î ULKË …«d³Ë
Î …U×L
Î b Uš
Ï Èd²ý« ≠±∞

≥∑
¥ V¹—bð
∫V³« ÎUMO³ Íd²œ w wðQ¹ ULO W¹u×M« ¡UDš_« `×√
Æ rOKF² «Ë WOÐd² « …—«“Ë s ÊUðezUł vKŽ UM²Ý—b s sO³ UÞ qBŠ ≠±
Æ œUÒIM «Ë ¡«dI « »U−ŽSÐ U²OEŠ ÊU²K « ÊU²¹«Ëd «  √d ≠≤
Æ W¹uGK «  «u
_« iFÐ ÃU²½≈ w —Ëœ UL¼U²K vKH «Ë UOKF « ÊU²H]AK ≠≥
ÆW¹uGK «  «u
_« q
Ò ÃU²½≈ w fOz— —Ëœ ULN sO² dײ
Ú sO²Hý
Ú ÊUOðuB «
Ò Ê«dðu « ≠¥
U√¨ULN²¹UL×
Ò V½Uł q
= s dFÔ A «
] ULNODG
Ò ¹Ô “Ëd³ « w²KOK ÊUðdOG
sO½–√
Ú q  LÓ−K
Ó ≠µ
Æ ULNöž≈
Ô sJL¹ dF]A UÐ sOÚÞU×
Ó Ô ÊUIO{  ý qJý Ê«c²²
= ÊUI ] n½_« U²× Ó ²Ú Ô
Æ sOŁöŁË ÊU²MŁ«Ë W¾LFðË Ìn √ WMÝ wuý bLŠ√ w u Ò ðÔ ≠∂
Æ wÝ«—b « qBH « ¡UN²½« vKŽ ÎUu¹ ÊËdAŽË sOMŁ« wIÐ ≠∑

µ V¹—bð
Íd²œ w wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ√
Ô

˚∫v UFð ‰U ≠±


˝
©≤≥∫ ¡«dÝù« ®

©∏∞∫ nNJ « ® ˝ ˚∫ v UFð ‰U≠≤

Æøp?¹b? Ú ¡w?ý ^q? Ë w? öÓ U?¹ pO‡ ≈ Íb¼Ô√ bO‡F « w ¡wý Í√≠≥
]
p?O?Ú L?B?F? w? œu?OI « V? ^ Š√ ô ø —U‡C
Ì Ó½ s ÎU‡−Kœ Â√ø «—«uÝ√
p??¹b?
Ú ? ¹ w?? ÏW?? ½u?? ¼d?? w??ŠË—Ë ÕËd «
Ò s eŽ√
^ ¡wýÏ ÍbMŽ fO
©ÊUM³ Ø Íd−N ‡ w{U uÐ√ UOK¹«®

ø sO½uJð s ≠¥
wMO³Oł√ wMO³Oł√
≥∏
] ·ô¬ sOÐÚ Xš√
U¹U³ « Ì Í√
^
w³O³Š U¹∫  œU½Ë wNłË X dŽ
Í«b¹ UN²IK² Ò
WL¹eN « —UŽ s pOMOŽ wCLž«
wMOMÔCŠ«Ë wJÐ«Ë pOMOŽ wCLž«
wMOŽœ l Ó b «] »dý√ wMOŽœË
WL¹d− « `¹— Ô wðd− Ó MÚŠ Ó X³¹Ò
UMd²Ó «Ú s¹dA
Ó Ž cM
Ô Ô U½Q Ë Ò
UMd² « U U½Q Ë Ò
UMd²Š« U U½Q Ë Ò
UM¹bOÐ t¹b¹Ô ÒV× « p³ý Ó
dO³J « s−
 «Ë
= WÐdÔG « sŽ UMŁb×ðËÒ
©sODK ØrÝUI « `OLÝ®

≥π
dc*«
Ò lLÚł 
Ó »«dŽ≈  UöŽ
Ô
rU« Y½R*« lLÚłË
≤≤ ”—b«
Ó rU«
∫ÁbFÐ WA UM*«
Ó ÔkŠô√Ë ¨wðü« hM«
] Ô √d √
Ê√ …dJ³*
= « ÂöÝù«
 œuNŽ w WUšË¨WOöÝù« sODK a¹—U²Ð  Êu
Ó L²NL«
Ò ÊuÝ—«b«
Ó Ô kŠö¹
 U?
Ô Ý«—b« t?ÔÓu?Š —Ëb?
Ô ð Íc« b?Ó O?Šu« —u?
Ó ×?L« s?J?¹ r Ê≈
Ú r¼_«
] —u?
Ó ×  « q?
Ú L? Ô J=A?ð ”b?I« W?Ó M?¹b
r˨UÐdŽ
Î «u½uJ¹ r Ÿu{uL«
 «c¼ v≈ «u dDð
] s¹c«
Ó sO¦ŠU³«
Ó rEF Ê√
] pc k
Ô Šö¹Ë¨Àu׳«Ë
Ó
= öÝù« ‚d]A?« WÝ«—bÐ ÂU?L²¼ô« ¡u?
r?UF«Ë w? Ú Ó{ w V?¹d?GUÐ fO d√
Ï u¼Ë¨ Ós?O?L?K «u½uJ¹
lÝU²«
Ó Ó  w½UÒ¦?« n
Êd?I« s  BM« Ú  X
= cM? UÐË—Ë√ s Ú I?Ó K?D½« w²« ¨‚«dA²Ýô« …d¼Uþ sLÚ{  w?
= ÐdF«
Æs¹dAF«Ë ÍœU׫ ÊdI« w …dL²Ï w¼Ë¨ s¹dAF« ÊdÚI« Ó w UNLš
Ó “Ó vKŽ kU×
Ô ðÔ X
Ú KþË
Ò ¨dAŽÓ

 UÝ«—b qF
Ì …œ—  r »dF«
] ô≈  Qð Ô Êu¦ŠU³«
Ó UNÐ ÂU w²« WKOKI«
Ó 
 UÝ«—b« Ê√
] pc kŠö¹Ë
Ô
¨WOLKF«
] WOŽu{uL«Ë
] 
WU_« WH
Ó UNMŽ wHM¹ ô˨UN½Qý s Ú  q
Ô KI¹
Ò ô p– ÊQÐ UL  sO dA²L«
Î KÚŽ¨
WM¹bL«
Ô Ác¼ UNÐ vE×
Ú ðÓ w²« WÓU «
] W½UJL«
Ó ”bI« vKŽ WÔ³BML«
] WÔHÓ¦JL«
]  UÝ«—b«
Ô f 
Ô JFðË
ÂUL²¼« vKŽ ”bI«
 WM¹b
Ô Ú Ó–uײݫ b ˨ Àö¦« W¹ËUL«  U½U¹b« ¡UMÐ√ Èb ¨WÝ
  Ô bIL«
]
Æ WM¹bL« Ác¼ —U³šQÐ
 wöÝù«
= À«d²« 
^ V²  U×
Ô HÓ
Ó  ú²U¨sOš
Ú —=RL«Ë ¡ULKF«
”bI« WM¹b* wÝUO« tłu«®
©·dB²Ð∫ WMU¦Ž qOKšÆœØWO√ wMÐ WËœË ÂöÝù« —b w
WK¾Ý√
©±® V¹—bð
∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ UιuHý
Ò VOł√
Ô
] WOöÝù« ÓsODK a¹—U²Ð r²NL«
Æ U¼dÔ Ô–ÚÓ√¨—u√ …bŽ Ò ”—«b«
Ô Ô Šö¹ ≠±
k
Ú Ëø‚«dA²Ýô« …d¼Uþ
ø s¹√ s Ô X
Ú ÓIKD½« v² ≠≤
ø «–ULø XN²½« b ‚«dA²Ýô« …d¼Uþ
Ó Ê√ bI²Fð
Ô q¼ ≠≥
ø qF œ—
Ò Â√
Ú ÎöF ”bI« sŽ WOöÝù«
Ô WOÐdF«
Ô  UÝ«—b«
Ô X½U q¼ ≠¥
ø”bI« WM¹b ‰uÚŠ
Ó WH¦JL«
Ô  UÝ«—b«
Ô fJFð
Ô «–U ≠µ
¥∞
WA UM
∫ ÂU √ WŁöŁ
Ô œbF« vKŽ t²ôœ
Ô Ô YOŠ s
Ú rÝô«
Ó Ê√
] dÔ c²ð
]
ÆUNMł s Ì…bŠ«Ë Ë√ tMł s ÌbŠ«Ë vKŽ ‰«b«
^ ÔkHK« u¼Ë ∫œdHL«
Ô ≠±
Æa≈ÆÆÆÆÆW¹«Ë—¨»U² ¨…√d«¨qł—∫ q¦
Ì¡U?¹Ë¨ l?d« WUŠ w Êu½Ë
Ì Ìn?√ …œU?¹eÐ sO?Ú ²MŁ« Ë√ sO?Ú MŁ« vKŽ ^‰«b?« k?HK« u¼Ë ∫vM?Ò ¦L« ≠≤
Æ ©sO²³OIŠØÊU²³OIŠ®¨©sOÐU² ØÊUÐU² ®Æd−«Ë VBM« w²UŠ w Êu½Ë Ì
∫ ÊUOz— ÊUŽu½ u¼Ë ¨sO²MŁ«
Ú Ë√ sOMŁ«
Ú s Ú  d¦ √
Ó vKŽ ‰«b«
^ ÔkHK« u¼Ë∫ lL−«
Ô ≠≥
∫pc ÊUŽu½ u¼Ë¨tFLÚł Ô tO rÓKÝ
Ó bMŽ ÁœdH ¡UMÐ Ó Íc« kHK«
Ô u¼Ë∫ rU«
Ò lL−«≠√
Ô
Ë«Ë 
Ì …œU¹eÐ Ó Ë√ ÌWŁöŁ vKŽ ‰«b«
d¦ √ ^ ÔkHK« u¼Ë∫rU«
Ô d c= L« lLł∫
Ô ‰Ë_« ŸuM«
∫u×½ d=−«Ë VBM« w²UŠ w Êu½Ë
Ì Ì ¡U¹Ë¨ ld« WUŠ w Êu½Ë
Ì
Æ s¹bN²−ØÊËbN²−∫bN²−¨ s¹bL×ØÊËbL×∫ bL×
…œU¹eÐ d?Ó ¦ Q ÌWŁöŁ Ë√ ÌÀöŁ vKŽ ]‰œ U? u¼Ë Æ rU« Y]½R?L« l?
Ô Lł ∫w½U¦« ŸuM«
ØV?ł«Ë¨  «b?N?²?−?Ø…b?N?²?−¨ ULÞUØWLÞU ∫q¦ ¨ÁœdH vKŽ Ì¡U?ðË n√
Ì
Æ  «—UDØ—UD¨  U³ł«Ë
Øq?ł—∫ q?¦ ¨tF?L?Ó b?MŽ Áœd?H ¡U?
Ú ł Ô M?Ð t?O r?
Ú KÓ?
Ú ¹Ó r?
Ú Ó U? u?¼Ë∫d?O??J²« l?
Ô Lł ≠»
Æa≈ V² Ø »U² ¨‰Uł—
œbF« vKŽ t²ôœ YOŠ s rÝô«

lLł vM¦ œdH

Êöł— qł—
dOJð rUÝ

‰Uł—

rUÝ Y½R rUÝ d c

 ULKF ÊuLKF
¥±
∫wðü« u×M« vKŽ =hM« w …œ—«u« ŸuL'«
 nOMBð
Ô sJ1Ë
Ô

¨s?O? d?A?²L«Ë¨sOLKË ¨Êu¦ŠU³«Ë¨ÊuL²NL«Ë¨ÊuÝ—«b«∫rU« d] c?L« lLł


Ô ≠±
Æ©rU« d cL« lL−Ð o×KØs¹dAF«®Ë ¨sO¦ŠU³«Ë¨sOš—RL«Ë
Æ U½U¹b«Ë¨ UÝ«—b«Ë¨ U×H ∫rU« Y½RL«
] lLł
Ô ≠≤
√b?³½Ë Æ»d?ŽË ¨—U?³?š√ ˨V² Ë ¨¡ULKŽË ¨¡UMÐ√Ë ¨œuNŽË ¨Àu׳«∫dOJ²?] « lLł
Ô ≠≥
Æ ŸuL−« s Ÿu½ q w »«dŽù«  UöŽ ÷«dF²ÝUÐ

∫ rU « dc*«
  lLł  »«dŽ≈  UöŽ
Ô

kŠö¹® ∫ w ÎUŽud ¡Uł b rU« d cL«


] lÓLł
Ú Ê√
] b−½
Ô WIO œ …¡«d
Î hM
= « …¡«d ‰öš s
¨ld« tLJŠË ¨qŽU t²HOþu ©ÊuÝ—«b«® U√ ¨©Êu¦ŠU³« UNÐ ÂU w²« ®Ë©ÊuL²NL« ÊuÝ—«b«
ÆrUÝ d c lLł t½_ ªË«u« tF— WöŽËÔ
dÌ c
] ÔlLł t]½_ ªË«u« tF— ÔWöŽË ¨ld« tÔLJŠË ¨ŸudL ÏXF½ t²HOþu ©ÊuL²NL«® U√Ë
Ò
ÆrUÝ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t]½_ªÆÆÆÆÆÆÆÆ tF— ÔWöŽË ¨Ÿud ÏqŽU ©Êu¦ŠU³«®Ë
t³B½ WöŽË¨ÊU
Ô d³š t½_ª©
] sOLK «u½uJ¹ rË ®∫w UÐuB
Î MÚÓ rU
Ô «
Ò d cL«
] lLł
Ô ¡UłË
Æ rUÝ d c
] lLł
Ô t½_ ª¡UO«

ÂUL²¼« vKŽË ¨sO¦ŠU³« —UE½√Ë ¨sO dA²L«  UÝ«—b ¨ sO¦ŠU³« rEF® w «—Ëd−
Î ¡UłË
WöŽË¨d−«
Ô tLJŠË¨tO≈
Ô ÎUUC vË_« Àö¦«  «—U³F« w ¡Uł b ˨©sOš—RL«Ë ¡ULKF«
—Ëd− uN¨tO≈ ·UC vKŽ UuDF
Î …dOš_« …—U³F« w ¡UłË¨rUÝ d c lLł
Ô t½_ ª¡UO« Ádł
=
Æ¡UO« Ádł WöŽË ¨pc
Æ¡UO« w¼ ÁdłË
=  t³B½ ÔWöŽË¨Ë«u« w¼ rU« d cL«
]  lLł  ÔWöŽ∫ Wöš
l—
Æ vM¦L«
Ò w ÊuM«
 ‰U× WU{ù« bMŽ ·
Ô c×ð
Ó rU« d cL« lLł w ÊuM« Ê√ v≈ dOA½Ë
Ô

Æ WIÐUL« vKŽ ·«dýùUÐ ÊuLKFL«
Ó ÂU ≠
ÆWIÐUL« vKŽ ·«dýùUÐ UM²Ý—b uLKF ÂU ≠
ÆWIÐUL« vKŽ «udý√ b UM²Ý—b wLKF Ê≈≠
¥≤
∫ w¼ ÎU*UÝ dc lLł lL& w²« ¡ULÝ_« ]Ê√ v≈ pc dOA½Ë

∫ u×½ YO½Q²« ¡Uð s wU « q UF«


Ô dÔ cL«
] rKF«
Ô ≠√
Æ s¹bUšØÊËbUš ∫bUš ¨ s¹bL×ØÊËbL×ØbL×
Ø…eLŠ∫‰uIM ¨ÎULUÝ Y½R lLł lL−O YO½Q²« ¡U²Ð ÎUu² ÊU U U√
Æ UODŽØWODŽ ¨ UFLłØWFLł¨ «eLŠ
tÒ¦½R Íc« qF√ Ê“Ë vKŽ XO
Ú  s WOU «
w²« ¨YO½Q²« ¡Uð Ô  q UF« WH
Ô ≠»
∫‰uI½¨ vKFÚÓ t¦½R Íc« ÊöFÚÓ Ê“Ë vKŽ ô˨¡öF
© sOK{UMØÊuK{UM ∫q{UM¨ s¹bN²−ØÊËbN²− ∫ bN²− ®
dÌ c
Ò lÓLÚł
Ó lÔLÓ−
Ú ðÔ ö v³Cž ÊU³CžË¨ vADŽ ÊUADŽË¨¡«dLŠ dLŠ√ U√

Æ »UCžØÊU³Cž¨ 
‘UDŽØÊUADŽ ¨dLÚŠØdLŠ√
Ô ∫‰uI½ qÐ ¨ULUÝ
Î
rU « d]c*« lL−Ð o×K*«
Ô

tLJ×
Ô ¨—Ëd− rÝô XF½ w¼Ë ¨©s¹dAF« ÊdI« w®w U²F½ Î hM
= « w s¹dAF« WLK  ¡Uł
tOKŽ o³DMð
Ô q¼Ë¨ø tEH s œdH©s¹dAF«®
Ï rÝô« «cN q¼ ∫sJËÆ¡UO« Ádł
= WöŽË
Ô ¨d−«
d cL«
]  lLł »«dŽ≈
Ó »
Ô dÓFÚ¹Ô rÝ« ^qJ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫WÐUłù« ørU« d cL«
] lLÚł
Ó ◊Ëdý
Ô
rU« d] cL« lL−Ð o×KLUÐ vL
Ò ¹Ô rU« d cL«
] lLÚł
Ó Ô◊Ëdý tOKŽ Óo³DMð Ê√ ÓÊËœ rU«
ÆÊuK¼√¨©ÊuFðÆÆÆÆÆÊËdAŽ® ¨ÊuLÓUŽ¨ÊuMݨÊu{—√¨uË√ ∫q¦
≠∫rU « Y½R*«
] lLÚł 
Ó »«dŽ≈  UöŽ
Ô
∫w¼ ÏÀöŁ rÝö WKL²×L«
Ô WOЫdŽù«
Ô  ôU׫˨
Ô rÝ«
Ï rU« Y½RL«
] lLł
Ô
Ô ?U??« Y?]½R??L?« l?
t??u??Š—Ëb?ð Íc?«® ∫w? =h??M?« w? ÎU??Žu??d? r? Ô ?L?ł ¡U?
Ó ?ł b?? Ë∫l?d?« ≠±
¨Ÿud ÏqŽU sO²KL−«
Ú s q w u¼Ë© UÝ«—b«Ô fJFðË® w˨© UÝ«—b«
W?LKJ¨© U?×H  ú?²U® w ÎU?Žud ¡UłËÆÁdš¬ vKŽ Ô…d?¼UE« ÔW?L]C« tF— ÔW?öŽË
Æ WLC« tF— WöŽË ¨Ÿud
Ï ÏqŽU  U×H
∫ U?Ý«—bU ¨© UÝ«—b« Ê≈®w UÐuB
Î M h?
= M« w rU« Y½RL«
] l?
Ô Lł ¡Uł∫VBM« ≠≤
Æ…dJ« t³B½ WöŽË ¨»uBM Ê≈ Ò rÝ«

¥≥
 UÝ«—œË¨dł ·dŠ∫
Ô ÂöU
Ô ¨© UÝ«—b® w «—Ëd−
Î  ½RL«
rU« Y ] lLł
Ô ¡Uł∫ d−« ≠ ≥
© U?½U?¹b« ¡UMÐ√® w p?c Ϋ—Ëd?−? ¡UłË ¨…dJ« Ádł
= W?Ô ö?ŽË ¨Âö?UÐ —Ëd− rÝ«
Æ …dJ« Ádł
= WöŽË
Ô ¨—Ëd−
Ï tO≈ ·UC
Ï ∫ U½U¹bU
Ác¼ËÆ …dJ« ÁdłË 
= t³B½ WöŽË
Ô ¨WL]C« w¼ rU« Y½RL«
] lLł l—
 WöŽ
Ô ∫Wöš
Ì ½R
∫ULUÝ Y ] lÓLÚł
Ó lL−ð
Ô w²« ¡ULÝ_« iFÐ
 «dOLÝØ…dOLÝ ¨ «œUFÝØœUFݨ ULÞUØWLÞU ∫ q¦ ¨ÀU½ù« ÂöŽ√ ≠√
Æ UOLKÝØvLKݨ U³M¹“ØVM¹“
Æ U×KÞ ØW×KÞ¨ «eLŠØ…eLŠ∫q¦ ¨YO½Q²« ¡U²Ð Âu² L«
Ô d cL«
] rKF«
Ô ≠»
Æ ö{UØWK{U¨ UÐcNØWÐcN∫q¦
Ò ¨¡U²UÐ Wu² L«
Ô  ½RL«
Y ] WH
Ô ≠Ã
ÆÊöF Ê“Ë vKŽ U¼d c sJ¹ r «–≈ …—uBIL« YO½Q²« nQÐ ÔWu² L« ÔWHB« ≠œ
q¦ ÊöF Ê“Ë vKŽ U¼d c ÊU U U√¨ U¹d³ ØÈd³ ¨ UOKCØvKC∫‰uI½
Ô
dOJð lÓLÚł
Ó lÔLÓ−
Ú ¹Ë
Ô ¨vKFÓ Ê“Ë vKŽ ÊuJ¹ UN¦½R ÊS ÊU³C
Ú ÓžË ÊUADÚŽÓ
Æ»UCžØv³C Ú ž∫ÊU³Cž¨‘UDŽØvADŽ∫ÊUADŽ∫u×½
Ó
∫ u×½ qF√ Ê“Ë vKŽ Ád] c sJ¹ r U …œËbLL« YO½Q²« nQÐ Âu² L«
Ô rÝô«
Ô ≠ ‡¼
qF√ Ê“Ë vKŽ U¼d c ÊU U U√
Ò Æ  «ËUOLØ¡UOL¨ «Ë«d×Ø¡«d×
ÆiOÐØ¡UCOÐ∫iOÐ√¨dÚLÔŠØ¡«dLŠ∫dLŠ√∫u×½ dOJð lLł lL−O
Øq³DÝ≈˨ UULŠØÂULÒŠ∫q¦
Ó dOJð lLł t lL¹
Ú r Íc« wÝUL «
^ rÝô«
Ô ≠Ë
Æ ö³DÝ≈
ÆÆ UI¼UýØWI¼Uý W³ ˨  UOUŽ ‰U³łË ‰UŽ q³ł∫ q¦ qIF¹ ô U WH ≠“
 UŠö≈ØÕö≈¨ U½Uײ«ØÊUײ« ∫q¦ WOŁö¦« ‚u —œUBL« rEF ≠Õ
Æ U³¹—bðØV¹—bð
 ½R?
r?U« Y ] L« lLÚł
Ó »«d?
Ó Ž≈ »d?
Ô F¹ Íc« r?
Ô Ýô« u¼ ∫rU« Y½R?
] L?« lL−Ð o?
Ô ×KL«
∫q¦¨rU« Y½RL« lLł ◊Ëdý tOKŽ o³DMð ô Íc«Ë¨tEH s œd
Ï HÚÔ t ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ
˝ ˚∫vUFð tu w  ôË√
©∂∫ ‚öD«®

¥¥
∫dO J²« lLł

w©œuNŽ®rÝôU ¨—UE½√ ¨—U³š√ ¨V² ¨¡ULKF« ¨¡UMÐ√ ¨Àu×Ð ¨œuNŽ∫hM« w dOJ²« lLł
l?L?ł q? ‰U?Š ÊuJ¹ «cJ¼Ë¨…dJ« Ádł
= ÔW?ö?ŽË ¨w?H?Ð —Ëd?− rÝ«©ÂöÝù« œuNŽ w® WKLł
Ì
ÆWײH« c¾MOŠ Ádł
= WöŽ ÊuJ²¨·dB« s ÎUŽuML sJ¹ r U¨ Ϋ—Ëd− ÊU «–≈ dOJð
vKŽ ·uDF
Ï rÝ«©
Ï Ô Àu׳«Ë Ô UÝ«—b« tuŠ —Ëbð® w w¼Ë¨dOJð lLł
Ô Àu׳« WLK Ë
Ô
ÆŸud dOJð lLł
 = rJŠ «cJ¼Ë¨WLC« tF— WöŽË¨Ÿud
q Ô uN¨Ÿud

WöŽË ¨»uBM ÊU d³š©ÎUÐdŽ «u½uJ¹ r® hM


= « w t²HOþË˨dOJð
Ô lLł©UÐdŽ® rÝô«Ë
Ô
ÆWײH« t³B½

 U d׫ dOOGð Ë√ hIM« Ë√ …œU¹eUÐ …œdHL« WLKJ« ¡UMÐ w Àb×¹


Ô dOOG²Ð ÊuJ¹ dOJ²«
] lLłË
Ô
ÆbÝ
Ú √¨b
Ô Ý√˨d
Ó B
Ô ŠØ…dOBŠ
Ô Ë¨»«uÐ√Ø»UÐ˨·uN ØnNÚ Ë¨·UOÝ√ØnO
Ó Ý∫q¦
Ú

∫ Z²M²Ý√
Æ sO²MŁ«
Ú Ë√ sOMŁ«
Ú s Ú  d¦ √
Ó vKŽ ‰«b«
^ ÔkHK« u¼ WOÐdF« w lL−«
Ô ≠±
∫ÊUOz— ÊUŽu½ WOÐdF« w lL−«
Ô ≠≤
ØrKF ∫u×½ tFLÚł
Ó bÓMÚŽ ÁœdH
 Ô tO rÓKÝ
¡UMÐ Ó Íc« kHÚ]K« u¼Ë¨rU«
Ò lL−«
Ô ≠√
Æ  U³M¹“ØVM¹“¨ÊuLKF
=
‰Uł—Øqł—¨V² Ø»U² ∫q¦ ¨ÁœdH
 ¡UMÐ
Ô tO rÚK¹
Ó r U u¼ ∫dOJ²« lLł
Ô ≠»
ÆqzU³ ØWKO³ ¨»dÓŽØwÐdŽ¨b
Ó Ý
Ú √Øb
Ô Ý√Ó
W?U?Š w Êu½Ë
Ì Ú  d?Ó ¦? √ vKŽ ‰«b«
ÌË«Ë …œU?¹e?Ð ¨sO?Ú MŁ« s? ^ Ôk?H?K?« u?¼ r?U?« d cL« l?
Ô Lł ≠≥
Æ sOLKF ¨ÊuLKF∫ q¦ ¨d'« = Ë VBM« w²UŠ w Êu½Ë Ì Ì¡U¹Ë¨ld«

r?U« d?] c?L« lL?


Ú ł Ó ³?D?Mð Ê√ ÊËœ rU« d?] c?L« lLł »«d?
Ó Ô◊Ëd?ý tOKŽ o? Ó Ž≈ »d?
Ô F¹ U ≠¥
ÆÊu{—√ ¨ÊuLUŽ ¨ÊuMÐ ¨ÊuFð ≠ÊËdAŽ∫q¦ ¨rU« d cL«
] lL
 −Ð
Ú o×KL«
Ó vL
Ò ¹Ô
¨YO½Q²« ¡Uð s ÎUOUš ¨q UŽ dÌ cL
] Î KÓŽÓ ÊuJ¹
UL Ó Ê√ ULUÝ
Î Ì d c lÓLÚł
Ó lL−¹ ULO ◊d²A¹ ≠µ
¥µ
ô˨¡öFÚÓ t¦½R Íc« qF√ Ê“Ë vKŽ XO ¨YO½Q²« ¡Uð s WOUš q UŽÌ dÌ cL
] WH
Î Ë√
ÆvKF t¦½R Íc« Êö Ó FÚÓ Ê“Ë vKŽ
l?Lł Êu½ ·c×ð˨¡UO«
Ô Ád?= łË t³B½ W?Ô öŽË¨Ë«u« w¼ rU« d? cL«
]  lLł l?— WöŽ
Ô ≠∂
Æ nO{√ «–≈ rU« d cL«
Ú  d?Ó ¦? √ v?KŽ ^‰«b?« Ôk?H?K?« u?¼ r?U« Y?
Áœd?H? v?K?Ž ¡U?ðË n?√ …œU¹eÐ sO?Ú ²?M?Ł« s  ½R?
] L?« l?
Ô Lł ≠∑
Æ «—UDØ—UD¨ U³ł«ËØVł«Ë¨ ULÞUØWLÞU¨ «œUFÝØœUFݨ «bM¼ØbM¼∫q¦
l?L?−¹ËÆ…dJ« w¼ Ád?= łË t?³B½ ÔW?öŽË¨WL? ] C?« w¼ rU« Y]½R?L« l?Lł l—  ÔW?öŽ ≠∏
¡U²Ð Âu? 
Ô ² L« dÔ] c?L?« rKF«Ë¨ t½ËbÐ Ë√ YO½Qð ·d×Ð Ô ½R?
Y? ] L« rKF«∫ÎU?LUÝ Y½R lLł
¨ÊöFÚÓ Ê“Ë v?KŽ Ád] c? ÊU? U ô≈ …—uBIL« YO½Q²« nQÐ  Âu?
Ô ² L« r? Ô Ýô«Ë¨ YO½Q²«
d?L?Š√∫ q?¦? ¨q?F?√ Ê“Ë v?K?Ž Ád?Ô] c? ÊU? U? ô≈ ¨…œËb?L?L?« Y?O?½Q?²« n?Q?Ð r?
Ó ²?š
Ô U?Ë
ÆWOŁö¦« ‚u —œUBL« rEF˨qIF¹ ô U WH˨¡«dLŠ
…dJ«
Ô w¼ Ád=ł WöŽË ¨WײH«
Ô  WöŽË
w¼ t³B½ Ô ¨WLC«
Ô w¼ dOJ²«
  lLł  WöŽ
l— Ô ≠π
ÆŸuL'« vN²M WGO vKŽ sJ¹ Ô rÚÓ U
»«dŽ≈ ÖUL½
∫wðQ¹ ULO yjš t²% U »
Ô dŽÚ√Ô
˚∫vUFð ‰U ≠±
˝
©≤∫ WFL'« ®
Æ rUÝ d] c lLł t½_ª¡UO« Ádł WöŽË
Ô ¨wHÐ —Ëd− rÝ« ∫ sOO_«
u¼Ë¨rUÝ Y½R lLł t½_ª…dJ« t³B½ WöŽË ¨»uBM tÐ ‰uFH ∫ U¹¬ ∫tðU¹¬
Æ tO≈ ·UC dł q× w wM³
y qB²
] dOL{
Ï ∫¡UN«Ë¨·UC
˝ ˚∫vUFð ‰U ≠≤
©∑∫ÊuIUM*« ® Æ…dJ« Ádł
= ÔWöŽË ¨—Ëd− tO≈ ·UC ∫ «uL«
ÆrUÝ d c lLł t½_ ª¡UO« t³B½ WöŽË
Ô ¨»uBM sJ
] rÝ« ∫ sOIUML«
WUŠ w ô≈ rUÝ Y½R lLł t½_∫ ‰uI½ ô rU« Y½RL« lLł »«dŽ≈ w ∫Wþu×K
w?²?U?Š w? U?√¨W?×?²?H?« w¼Ë WOK_« VBM« WöŽ nU ð t³B½ WöŽ Ê_ ªVBM«
¥∂
ÆÊU²OK_« d−«Ë ld« U²öŽ UL¼ UL¼U²öF d−«Ë ld«
U∫wðü« ‰«R«
Ô tKIŽ vKŽ `√
] c¾MOŠË¨ÊuJ¹ U Ó√b¼√ Ëb³¹ Ê√ ÎôËU× tð«uDš d−¹ œUŽË ≠≥
g¹— Â√ øWËUD« Â√ øWMÝ s¹dAŽ WdG« Ác¼ w Òöþ Ê«cK« Ê«bFIL« Ê«c¼ u¼√ øsÞu«
Ô
©·dB²Ð Øw½UHM ÊUG fLA« w ‰Uł— W¹«Ë— s ® °”ËUD«
Y?½R? l?L?ł t?½_ ª…d??J?« t?³?B?½ W?ö?ŽË ¨»u?BM tÐ ‰uFH ∫ «uDš ∫ tð«uDš
ÆtO≈ ·UC dł q× w wM³ qB²
] dOL{∫¡UN«Ë¨·UC u¼Ë¨rUÝ
ÆrU« d cL« lL−Ð o×K t½_ª ¡UO« t³B½ WöŽË¨ »uBM ÊU“ ·dþ∫ s¹dAŽ
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« WײH« t³B½ WöŽË ¨»uBM eOOLð∫WMÝ

 U³¹—bð
©±®V¹—bð
∫wðü« hM«
= s dOJ²«
 lÓLłË
Ú ¨rU«
Ó  ½R*«
Y] lÓLłË
Ú ¨rU«
Ó dc*«
] lLł
Ó Ãd ²Ý√
Ô

sNðuŽœ bMŽ s¼d¹c×ðË
] rNðUłË“ WFł«d vKŽ ë˓_«
Ô ’d×¹
 WOJ¹d_«  U¹ôu« iFÐ w
bŠ«Ë t½ËbBI¹ Íc« rFDL« Ê_
] ¨—uDF« s
Ó Úb ²¹ ô√ W¹ôu« rŽUD bŠ√ w ¡UAF« ‰ËUM²

ÆUNO≈ s¹dD=F²L« ‰ušœ
Ó dÔEÔ×
Ú Óð w²« WUF«  ö×L« s
—u?D?F?« ÍË– l? Óq?U?F?²?] « W?U?F?« s?¹Ë«Ëb?«  «b?
 Š
Ó ËÓ r?
Ô E?F i?
Ô d?
Ô ð  U?¹ôu?« i?F?Ð w?Ë
»U?×√ iFÐÔ ’
Ô d× Ú ¹Ó U?L? ¨qLF« v≈ —uC׫ Ô q³
Ó dÔ^D?F²« sOHÒþu?L« vKŽ dÔEÓ×?
Ú ¹Ë¨WŠ«
Ô uH«
Ò
Æ—uDF« s WOUš Ï rN³ðUJ
Ó Ê√
] sKFð
Ô  U²ô oOKFð vKŽ WU «
]  ‰ULŽ_«
©s¹dDF²*« ‰ušœ ŸuM2∫ Ê«uMFÐ ‰UI s ®
©·dB²ÐØ ≤∞∞± Ê«d¹eŠ ¨µ±± œbF«¨wÐdF« WK−®

¥∑
©≤® V¹—bð
…—U³F« w dÔOž√˨
= UUð Ó ÌWLK q
Î ÎUD³{ UNÔD³{√Ë ¨wðQ¹ ULO yjš UN²% ] lLł√
Ô
ÆUNÐ X
Ô LÚÔ w²« lL'« ÔWOKLŽ wC²Ið U o
Ó ÚËÓ
Æ·U Ë_« W¹d¹b s t³ð«— ÊÔ–R*«
= r]Kð ≠±
ÆÁb¹ w W¹«d«
Ó Ô qL×¹ Ó q{UML« ]Ê≈ ≠≤
ÆqÓI²FL« …—U¹e WKU׫ w wU×L« V¼– ≠≥
 uKð
ÆU½œöÐ w ¡UL« À ^ sŽ WUI
Î X
Ô ³²
Ú ≠¥
Æs¬ qJAÐ W¹d³ L«  «Ëœ_« ‰ULF²Ý« w WO³¹—bð
Î Î…—Ëœ ÂuKF« …œU rÔKF
= dCŠ
Ó ≠µ

©≥® V¹—bð
w ‰Ëbł w p– lÓ{√˨tЫdŽ≈ WöŽË ¨tLÓJÚŠË
Ô ¨tŽu½Ë
Ó ¨rU« lL'« sÔOŽ√
=
∫wðü« ‰U¦*« w UL Íd² œ
Æ jAM« rK^F²« ‰uŠ WOÝ«—œ
Î Ì KÓŠ
 UI Ó  ULKFL«Ë
Ô ÊuLKFL«
Ó dCŠ ∫‰U¦
tЫdŽ≈ WöŽ tLJŠ tŽu½ lL−«
Ë«u« Ÿud rUÝ d c ÊuLKFL«
WLC« Ÿud rUÝ Y½R  ULKFL«
…dJ« »uBM rUÝ Y½R  UIKŠ

Ô ·ö?²šô« œd?] −? v?KŽ ©dšü«® ‡ w?


v?K?Ž fO˨…d?Ó ¹UGL«Ë ^ öÝù« w?
^ ÐdF« —Ôu?
^ B?²?« wM³MÚ¹Ó
vKŽ fO˨ `U Ô ²«
] vKŽ sOHU
Ó L«
Ô s¹dšü«
Ó l ÂöÝù« w  U öF«
Ô wM³Mð˨wHM«Ë
] VKÚ«
]
ÁUMF Íc« `
Ô HÚB«Ë¨sŠ√
] w¼ w²UÐ s¹b«
Ò w t sOHU L« —ÓËU×¹
 Ê√
Ú —uQ
Ï rÔK
Ú LU¨V
Ô BF
^ ²«
]
s ŸuM«
Ô «c¼ bÓł Ú  ÏW?OÝUÝ√ WÏÓu?I tO½UF vLÝ√ w `
Ó ËÓ b? ˨w½¬dI« »UD «  ôuI s Ô U
Ô ²«
]
åU¦¹bŠË
Î UL¹b
Î s¹dšü« ¡«“≈
Ó sOLKL« „uKÝ v≈ tKO³Ý wM¹b« Ë√ w dF« VBF²« ÂbŽË `U²«]
©ÍdÐU'« bÐUŽ bLר»dG«Ë ÂöÝù«Ë WÐËdF«∫W¹uN« WQ®

¥∏
©¥® V¹—bð

∫V³« 5Ð√Ë
Ô ¨wðQ¹ ULO W¹u×M«
Ó ¡UDš_«
Ó `Ô×
= √Ô
ÆU−O−{ q √ Ò Ì ö−Ž rOLB² ÊuDD= ¹ sOÝbMN „UM¼ ≠√

v≈ WOKJ« vBŠ XO²H² wUF« œœd²«  «– WOðuB«  UłuL«
Ó ¡U³Þ_«
Ô ÔqLF²¹ ≠»
Ì
Ɖu³« l Ãd ð …dOG ozU œ
Ó
Ò s ‰Ë√ …eO−« Ê«uOŠ WI¹bŠ  U½«uOŠ X½U ≠Ã
Íc« nOMF« ‰«ee« ÀËb×Ð Q³Mð
vKŽ sOdAL« kŠô ÂuO« p– ÕU³ wH¨ UNuŠ UË W¹dBL« WLUF« e¼
Ò
vKŽ …b¹bý …—UŁ≈Ë ÃUŽe½« WUŠ w nŠ«Ëe« Ê√
] pc —«Ëe« kŠô˨WI¹b׫
ÆUNðœUŽ dOž
oKF²ð Ì…dO¦ Ì UuKF ΫdšR UM¹b¹√ sOÐ Ê«uO׫ „uKÝ w sO¦ŠUÐË ¡ULKŽ l{Ë ≠œ
WHOFC«  UýUFð—ô«
Ó q
Ó −
= ð ÊÚÓ√ s UNMJL
= ðÔ  U½«uO׫ iFÐ Èb  U−
Ò œułuÐ
  «dOG²« ÔjI²Kð UN¹b WÝUŠ …eNł√ œułË v≈ «Ë—Uý√˨‰“ôe« o³ð w²«

Ɖ«ee« W−O²½ WŁœU׫ WOzUÐdNJ«

©µ® V¹—bð
∫wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ
Ô √Ô
˚∫vUFð ‰U ≠√
˝
©±≤∫b¹b(«®

 U³BI«Ë ÓWzd« ZONð


Ò w²« WOzUOLOJ«  U³ dL« s Z¹e s ÊuJ²ð …œU Ê«dDI« ≠»
ÆWOz«uN«

¥π
Íœ«u?? ? F? ? « ¡«“
Ó —√
Ú p?? ? M? ? ?Ž l?
Ó ? ? d?? ? O? ? ÍœU?? ? ½√ s?? ? Í—œ√ X?? ? ? ? ? Íœö?? ?Ð ≠Ã
œ«u?? ??
] ? ? « r?
^ ? ?łÓ U?? ? N? ? ?ÔK?? ? ¦? ? „—U?
Ô ? ? N? ? ½ s?? J? ?  U?? L? ?K? ?E? ?«Ë q?? O? K? « ÍœU??½√
 ? ? M? ? ?zU?? ? J? ? ?« ÊQ?
ÍœU?? ? ?Ž√ U?? ? M? ? ?  U? ] ?? Í—œ√ X?
Ô ? ? ? ? ? ÍœU?? ?½√ s?
Ú ? ? Ó Íœö?? ? Ð
 u?
œU?? ?²? ?I? ?« „ Ú ? Óý Èu?? ?Ý U?? M? ? f?? O? ?Ë Âu?? ? I? ? ?  U?
Ï ? ? M?Ò ? ? ?ł ÷—_« Íc?? ? N? ? ?
©dz«e'«Ø—ULš rÝUI« uÐ√ bL×®

∫WODŽ sÐ d¹dł dŽUA« ‰U ≠œ


ÆUÐUCž rN
Ô K
] ”UM«
Ó X³Š rOLð uMÐ pOKŽ X³Cž
Ú «–≈
©≤∫W%UH«® ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠‡¼
ÆU²U
Î ÎUðu ÊËdAŽË WO½ULŁ WOÐdF« WGK«  «u√ œbŽ ≠Ë

ÆmLB« Ÿ«u½√ œuł√ tM Ãd ²¹Ë ¨dÐùU „uý t VK  U³½ ∫œU²I«

µ∞
»«dŽù«  UöŽ ≤≥
W L)« ¡ULÝ_« w ”—b
«

∫ wðQ¹ ULO ◊uDš UN²% w²


« ¡ULÝ_« »«dŽ≈
  UöŽ ÔkŠô√Ë ¨√d√
Ô
˚∫vUFð ‰U≠±

©∏≠¥∫nÝu¹®
˝

˚∫vUFð ‰U≠≤
˝
©µπ≠µ∏∫ nÝu¹®

˚∫vUFð ‰U≠≥

©∂π≠∂∏∫ nÝu¹®
˝

©±∞µ∫ …dI³«® ˝ ˚∫vUFð ‰U≠¥

˝ ˚∫vUFð ‰U≠µ
©≤∂ ∫¡«dÝù«®

µ±
©≤∂∫¡UM«® ˝ ˚∫vUFð ‰U≠∂
Æ—uŁQ ωu å„u i
Ò Ô ôò≠∑
©vKO ÊuM− ® U¼U XK³
Ò Ë√
Ú `
 ³ÚB«
^ q Ó OÚ³ÓÔ vKOÚ pO≈ X
Ó LÚL{
Ó q¼
Ú p
Ó ÐdÐ
= ≠∏
sO½–√
Ú p tK«
Ô ÓqFł UL]½S ¨pO s pO½–√
Ú n Ú B½√∫
Ú U×U½
Î dš¬
Ó Ìqłd ¡«œ—b« uÐ√ ‰U≠π
ƉuIð UL
Ò d¦ √ Ú ²Ó¨ ΫbŠ«Ë ULË sO²MŁ«
Ó lÓLÓ Ú
ÆpOLŠ vKŽ XLKÝ˨ „ULŠ X¹√—Ë ¨„uLŠ «c¼ ≠±∞

WK¾Ý√
X?¹√— w½≈ÆÆÆÆ® ∫vUFð tu w©dLI«Ë fLA«®Ë ©ÎU?³ u dAŽ bŠ√® ‡Ð œu?
Ô BIL« U ≠±
ø©s¹błUÝ w rN²¹√— dLI«Ë
Ó fLA«Ë
Ó Î U³ u dAŽ bŠ√
ø tðušù Á¬— Íc« rK׫ W¹«Ë— sŽ ÓnÝu¹ tMЫ ≠Âö« tOKŽ ≠»uIF¹ vN½ «–UL ≠≤
ø t √ s Áuš√ rNF Ë
Ó tðuš≈
Ô tOKŽ qšœ UL
Ò ≠Âö« tOKŽ≠ nÝu¹
Ô qF «–U ≠≥
øpO≈ XLL{
Ú q¼ pÐdÐ
= ∫tu w vKO ÔÊuM− ‰¡Uð rŽ
] ≠¥
øtOKŽ ¡UŽœ Â√ ¨hA ¡UŽœ©„u
Ï ]iô®—uŁQL« ‰uI« q¼ ≠µ

WAUM
∫ wðü« u×ÚM
«
] vKŽ WIÐU
«
Ò ’uB
 M
« 
^ w Ï◊uDš UN²% w²
«  ULKJ
« nOMBð
Ô sJ1
Ô
rŠ u Ë– Œ√ »√
„uLŠ „u Ë–¨rKŽ Ëc …uš√¨Áuš√
Ô r¼uÐ√ ld«
qCH« „uš√¨nÝu¹
„ULŠ UL¨U¼U
Î vÐdI« «– ÁUš√ U½UÐ√ VBM«
pOLŠ pO vÐdI« ÍcÐ pðuš≈ vKŽ vKŽ¨tMÐô d−«
ŒQÐ ¨tðuš≈Ë UMOÐ√¨p¹uÐ√
rJOÐ√ s

µ≤
 ôU?×?« w? U?N?M yq? ¡U?ł bË ¨r?Š¨u?¨Ë–¨Œ√¨»√∫w?¼ Ì¡U?L?Ý√ ÓW??L?š „U?M¼ ]Ê√ Í√
Æd−«Ë ¨VBM« ˨ld« ∫Àö¦« WOЫdŽù«

w©»√® rÝôU
Ô ¨U?NM rÝ« =q? w «dłË
Î 
ÎU?³B½Ë ÎU?F— »«dŽù«  U öŽ ÎU?F ÔkŠö½ Êü«Ë
tF— ÔW öŽ U √ ¨ÆÆÆtÔL?JŠ qŽUH«Ë¨ qŽU år¼uÐ√ r¼d √ YOŠ s «uKšœ ULËò∫vUFð tu
ÆË«u« wN UM¼

ÆŸuL− ôË vÒM¦ dOž¨ «œdH ¨


Î ÎUUC UM¼ ¡Uł ©»√®rÝô« ÒÊ√ kŠö½ UMMJË

ÔW?? ö?ŽË¨ÆÆÆ t?L?


Ô ?J?ŠË¨ Ê≈ r?
Ô ?Ý« ©s??O? ³? ‰ö??{ w?H? U?½U?Ð√ ]Ê≈® v??U??F? ð t?u? w? ©»√® Ë
Æ ŸuL− ôË vM¦ Ò dOž «œdH Î ÎUUC ¡Uł b˨ÆÆÆt³B½

år?J?O?Ð√ s? ò t?u? w?Ë åUMOÐ√ v≈ò tu wË åtOÐ_ nÝu¹ ‰U –≈ò∫ vUFð tu w ©»√® Ë
W öŽË¨
Ô Òd−« tÔL?JרW¦UŁ …d s Ë ¨WO½UŁ …d v≈˨ …d Âö«¨dł ·d×Ð ÌWUŠ q w o³Ý
ÆŸuL− ôË vÒM¦ dOž «œdH
Î ÎUUC UC¹√ ¡Uł bËÆÆÆÁdł
=

·d?? ×? ?Ð o?? ³? ?? ? åp?? ¹u?? Ð√ v?? K? ?Ž U?? N? L?


] ? ð√ U?? L? ? ÆÆÆò∫v?? U?? F? ?ð t?? u?? w?? ©p?? ¹u?? Ð√® U?? √
UŽud ¡Uł uK¨vM¦L« WGO vKŽ ¡Uł rÝô« «c¼ sJ˨ÆÆÆÁdł W öŽË¨ÆÆÆtLJŠË¨dł
Ô
ÆÆÆ tF— W öŽ X½UJ ¨qLF« s „«uÐ√ œUŽ∫ UMu u×½ w

ÆÆÆt³B½ W öŽ
Ô X½UJ ¨p¹uÐ√ Âd²Š√
Ô ∫ UMu u×½ w UÐuBM ¡Uł u U √

t?½_ ªŸud Ìr?Ý« v?K?Ž ·u?D?F? åÁuš√Ë nÝuO «uU –≈ ò∫vUFð tu w ©uš√® rÝô«Ë
W? ö?F?©Áu?š√® U? √¨ÆÆÆw?¼ n?Ýu¹ l— ÔW? ö?ŽË¨Ÿu?
Ï d Ÿu?d?L?« v?K?Ž ·u?D?F?L?«Ë¨√b?²³
ÆÆÆtF—
ÆÆÆt³B½ ÔW öŽË ÆÆÆtLJŠË¨tÐ
Ô ‰uFH ©ÁUš√®rÝô« åÁUš√ tO≈ Èˬò∫vUFð tu wË
Æåtðuš≈Ë nÝu¹ w ÊU bIò∫vUFð tuË åpðuš≈ vKŽò∫vUFð tu wË
r?Ýô« ¡U?ł W?O?½U?¦« w˨ÆÆÆÁdł
= W?Ô ö?ŽË¨d?Ò −« t?Ô L?J?×?¨©vKŽ ®d?= '« ·d?×?Ð v?Ë_« w? o³Ý
U?M?¼ Ád?= ?ł W?Ô ? ö??ŽË ¨—Ëd??−? —Ëd?−?L?« v?K?Ž ·u?D?F?L?«Ë¨—Ëd?−? r?Ý« v?K?Ž ÎU??u?D?F? ©t?ðu?š≈®
Æ…dJ« Ádł
= ÔW öŽ X½UJ¨dOJð lLł ÎUŽuL− ¡Uł rÝô«
Ó Ê√
] kŠö½
Ô sJ˨ÆÆÆw¼
Ú
µ≥
Ád?ł W? ö?ŽË¨—Ëd?−? u?N?¨d?ł ·d?×?ЩŒ√® r?Ýô« o?³?Ý
Ô år?J? ÌŒQ?Ð w?½u?²?z«ò∫v?U?F?ð t?u? wË
Æ WOK_«  U d×UÐ »dŽQ¨ ·UC dOž ΫœdH ¡Uł tMJ˨ÆÆÆ
tu w Ÿud uN¨«—Ëd− Ë
Î Î UÐuBM Ë ÎUŽud ¡Uł VŠU vMFLÐ ©Ë–® rÝô«Ë
¨©qCH« Ë– tK«Ë®∫vUFð tu wËÆË«u« tF— W öŽË ¨ÒÊ≈ d³š t½_ årKŽ Ëc t½≈ò∫vUFð
Æ d¼Uþ rÝ« v≈ sO²U׫ w nO{√ b t½√ kŠö½Ë ¨ÆÆtF— W öŽË ¨Ÿud d³š ∫Ë–

v≈ nO{√ bË ¨ÆÆÆt³B½ ÔW öŽË¨ »uBM tÐ ‰uFH ©vÐdI« «–  ¬Ë® w ©«–® rÝô«Ë
Æd¼Uþ rÝ«

Ï·UC UC¹√ u¼Ë¨ÆÆÆÁdł


= ÔW öŽË ¨¡U³« d−« ·d×Ð —Ëd− ©vÐdI« ÍcÐË® w ©Í–® rÝô«Ë
ÆÆÆ v≈
qŽU VzU½©„u i
] Ôô® w uN¨«—Ëd− Ë
Î Î UÐuBM Ë ÎUŽud ¡Uł rH« vMFLÐ ©u® rÝô«Ë
Æ·UJ« dOL]C« v≈ nO{√ b˨ÆÆÆtF—  W öŽË
Ô Ÿud
Ô
v≈ nO{√ bË©ÆÆÆÆÆÆÆ® t³B½ W öŽË
Ô ¨»uBM tÐ ‰uFH ©U¼U XK³
Ò q¼® w u¼Ë
ÆÆÆ Ádł
= W öŽË¨d−« ·d×Ð —Ëd− ©pO s pO½–√ nB½√® w u¼ËÆ©U¼®‡« ÁbFÐ dOLC«
Æ©·UJ«® dOLC« v≈ ·UC u¼Ë
·uDFL«Ë¨ »uBM rÝ« vKŽ ·uDF uN©ULË
Î sO²MŁ« sO½–√ p tK« qFł UL½S® w ©UL
Î ®U √
ÆÆÆt³B½ W öŽ  ¡UłË¨ÆÆÆ»uBML« vKŽ
 U d×UÐ »dFð ©r®WLK ÊS tOKŽË¨rOLUÐ t½√ w¨©w¨U¨u® sŽ nK²¹ «c¼ sJË
ƩΫdł …dJ«Ë¨ÎU³B½ WײH«Ë¨ÎUF— WLC«® WOK_«
W öŽË¨
Ô Ÿud d³š ©vKO U¹ „uLŠ «c¼® w uN ¨WłËe« uÐ√Ë√¨ÃËe« uÐ√ ©r׫® Ë
ÆÆÆtF—
ÆÆÆÆÆÆÆÆt³B½ ÔW öŽË¨ »uBM tÐ ‰uFH ©
Ï „ULŠ X¹√—® w u¼Ë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÁdł W öŽË¨ vKFÐ —Ëd− rÝ«©pOLŠ vKŽ XLKÝ® w u¼Ë
ÎU³B½ n_«Ë¨ÎUF— Ë«uUÐ »dŽ√Ë ¨Àö¦« qL−« w ©·UJ«® dOLC« v≈ ÎUUC ¡Uł bË
ÆΫdł ¡UO«Ë
¨…—b?I W d×Ð WÐdF Àö¦« qL−« w©»√®Ë w?ÐQÐ  —d ˨wÐ√ X¹√— ¨wÐ√ ¡Uł∫‰uI½Ë
ÆW³ÝUML« W d×Ð q×L« ‰UG²ý« U¼—uNþ s lML¹
µ¥
∫ vUFð tu w©Ë–® vM¦ ¡ULÝ_« Ác¼ iFÐ ¡w− s Ë
©πµ∫ …bzUL«® ˝ ˚
¨—Ëd− tO≈ ·UC ‰bŽË ¨·UC u¼Ë ¨vM¦ t½_ ªn_« tF— W öŽË ¨Ÿud qŽU ∫«Ë–
Æ …dJ« Ádł W öŽË
t?u w©pðuš≈ ®¨ tOKŽ lL−¹ Íc« lL−« »«dŽ≈
Ó y lÓLł
»dF¹ tÒ½S? WL« ¡ULÝ_« s Í√ Ô «–≈Ë
·U?C? u¼Ë ¨ÆÆÆÁdł ÔW? ö?ŽË¨ v?K?F?Ð —Ëd?−? r?Ý« åp?ðu?š≈ v?K?Ž „U¹ƒ— hBIð ô wMÐ U¹ò∫vUFð
n?Ýu?¹ w? ÊU? b?I?ò∫v?U?Fð tu w pc Ë ¨tO≈ ·UC dł q× w wM³ qB² dOL{ ∫·UJ«Ë
Æ ·UC u¼Ë ¨…dJ« Ádł W öŽË ¨—Ëd− uN¨ —Ëd− rÝ« vKŽ ·uDF ∫…ušS ¨åtðuš≈Ë
Ë√…uš≈Ø Œ√¨ ¡UЬػ√∫ u?×½ dOJð lLł lL−ð WL« ¡ULÝ_« rEF Ê√ v≈ UM¼ dOA½Ë
Æ Á«u√Øu¨¡ULŠ√Ø rŠ¨ Ê«uš≈
»«dŽ≈ »dF¹ t½S tOKŽË¨ ULUÝ
Î d c
= lÓLÚł
Ó lÔLÓ−
Ú ¹Ô Íc« UNM bOŠu« rÝô« t½S ©Ë–® rÝô« U √Ë
¨ rU« d cL« lLł
©±∑∑∫ …dI³«® ˝ ˚∫vUFð ‰U
Æ·UC u¼Ë¨rU« d cL« lL−Ð o×K t½_ ª¡UO« t³B½ W öŽË ¨»uBM tÐ ‰uFH ∫ÍË–≠
Æ—cF²« U¼—uNþ s lM ¨…—bI …d Ádł W öŽË ¨—Ëd− tO≈ ·UC ∫ vÐdI« ≠
∫Z²M²Ý√
©VŠU vMFLЮ Ë–¨u¨rŠ¨Œ√¨»√∫ w¼ WL« ¡ULÝ_« ≠±
ÊuJð ÚÊ√ ◊dAЩΫdł ¡UOUÐ˨U³B½
Î n_UÐ˨ÎUF— Ë«uUЮ·Ëd×UÐ WL«
Ô ¡ULÝ_«
Ô »dFð
Ô ≠≤
r?
Ô Ýô« Êu?J¹ Ê√Ë≠ WŽuL− ôË …UM?Ò ¦? dOž …œdH
Î Êu?
Ó J?ð Ê√˨ r?KJ²L« ¡U¹ dOž v≈ W?Î UC
Æ©r® rOLUÐ ô Ë«uUЩu®
Vł«Ë u¼Ë ¨©VŠU® vMFLÐ ÊU U u¼ WL« ¡ULÝ_« »«dŽ≈
Ó »dF¹
Ô Íc« ©Ë–® rÝô« ≠≥
Æ d¼Uþ rÝ« v≈ WU{ù«
ØÊ«u?š√∫Œ√®¨©s?¹u?Ð√ØÊ«uÐ√∫»√®∫vM¦L« »«dŽ≈ »dF¹ WL« ¡ULÝ_« s vÒM¦¹ U ≠ ¥
Æ ©Íu¨«u∫u®©p¹uLŠ¨„«uLŠ∫rŠ®¨© Í Ú Ë–Ø
Ó «Ë–∫Ë– ®¨©s¹uš√
¨ÎUF— WLCUÐ WŽuL− ÊuJð U bMŽ »dF²¨ dOJð lLł WL« ¡ULÝ_« s WFЗ√
Ï lL−ð
Ô ≠µ
ÆÁ«u√Øu¨¡ULŠ√ØrŠ¨Ê«uš≈ Ë√ …uš≈Ø Œ√¨¡UЬػ√ w¼Ë ¨Î«dł …dJUÐ˨ ÎU³B½ WײHUÐË
µµ
»«dŽ≈
Ó ÎU?Žu?L?− ÊuJ¹ U bMŽ »dFO©ÍË–ØËË–®ULUÝ dÌ] c? l?Lł ©Ë–® rÝô« lL−¹≠∂
ÆrU« d cL« lLł
¨…—bIL«
Ò WOK_«  U d×UÐ »dF¹
Ô t½S rKJ²L« ¡U¹ v≈ WL« ¡ULÝ_« s Í√
y nO{√
Ó «–≈≠∑
ô≈ UN³ÝUM¹ ô w²« rKJ²L« ¡U¹ V³Ð Í√ÆW³ÝUML« W d×Ð q;«
= Ô‰UG²ý« U¼—uNþ s lML¹
Ô
ÆUNK³ U d

»«dŽ≈ ÖUL½
∫ wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ
Ô √Ô
U?? ½U?? ³? ?O? ý s??Ð q?? ¼Ú–Ô s?? W?? D? ?O? ?I? ?K? « u??M? Ð w??K? Ð≈ `?
Ú ³?Ó ?²? ?
Ú ?ðÓ r? Ô ?M? u? ≠±
Ú ÌÊ“U?? s?? X?
øU?? ?½ô W?? ?Łu?? Ë– ÊÚ≈ W?? ?E? ? O? ?H? ?×?
Ó ? ?« b?
Ó ? ÚM?? ?Ž Ô d?Ï ? ÓA?? ?F?Ú ? Ó Íd?? ?ÚB?? ÓM?? Ð ÂU?? ?I? ? «–≈
s?? ?ÔA?? š Î
U?? ? ? ½«b?? ? ? Š Ô Ì U?? ? ? «—“Ó t?? ? ? O? ? ? ?≈ «Ë—U?? ? ? Þ
Ú ËË r?? N? ? t?? ¹c?
Ú ? ?łU?? ½ Èb?? ÐÚ√Ó d?^ ? A? ?« «–≈ Âu?
Ï ?
U?? ½U?? ¼d?Ú ? ÐÔ ‰U?? U?? v?? K? ?Ž  U?? ³? ?zU??M?Ò ? « w?? r??N?Ô ? ÐÔb?
Ô ?M?Ú ? ¹Ó s?? O? ?Š r??¼U??š√ Êu?
Ó ? Q??? ¹ ô
U?? ½U?? ¼ Ê≈Ë ¡w?? ý w?? d?= ?ÒA?? « s?? «u?? ? O? œÌb?
Ó ? ŽÓ ÍË– «u?? ?½U?? Ê≈Ë w?? u?? ]s?? J? ?
©d³MF« wMÐbŠ√ ∫nO½Ô√ sÐ j¹d®
Ô

¨·UC u¼Ë WL« ¡ULÝ_« s tÒ½_ ªË«u« tF— ÔW öŽË¨·Ëc× qFH Ÿud
Ï Ï qŽU∫Ë–≠
Ádš¬ vKŽ …d¼UE« …dJ« Ádł W öŽË ¨—Ëd− tO≈ ·UC ∫WŁuË
—u cL«
Ô Ô qFH« ÁdH¹ Ì
Ò ·Ëc‡‡× ÌqFHÐ Ÿud W‡‡OÞdA« Ê≈
Ú bFÐ ŸudL«
Ô rÝô«∫Wþu×K
Ô *
Æ ÁbFÐ

u¼Ë W‡‡L« ¡U‡‡LÝ_« s t½_ ªn_« t³B½ ÔW öŽË ¨»uBM tÐ ‰uFH ∫Uš√∫r¼Uš√ ≠
ÆtO≈ ·UC dł
Ò q× w ÊuJ«
Ò vKŽ wM³
y qB²
Ò dOL{∫©r¼®
Ï dOLC«Ë¨ ·UC
Æ rU« d] cL« lL−Ð o×K
Ï t½_ ª¡UO« t³B½ W öŽË¨»uBM ÊU d³š∫ÍË– ≠
˚∫vUFð ‰U ≠≤

µ∂
˝
©∏∞≠∑∂ nÝu¹®

W??? L? ? « ¡U??L?Ý_« s? t?½_


Ò ª¡U??O?« Ád?= ł W?? ö??ŽË¨ —Ëd??−? t??O? ≈ ·U?C? ∫w?š√∫ t?O?š√≠
ÆtO≈ ·UC dł q× w wM³ qB² dOL{ ¡UN«Ë¨·UC u¼Ë
wM³ qB² dOL{ ¡UN«Ë ¨·UC u¼Ë ¨n_« t³B½ W öŽË ¨»uBM tÐ ‰uFH ∫ÁUš√≠
ÆtO≈ ·UC dł q× w
—Ëd?−? t?O?≈ ·UC ∫rKŽË¨·UC u¼Ë¨ ¡UO« Ádł W öŽË ¨—Ëd− tO≈ ·UC ∫Í–≠
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« …dJ« Ádł
= W öŽË
Ô
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô WLC«
Ô tF— W öŽË
Ô ¨Ÿud qŽU ∫Œ√ ≠
Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô ÔWײH« t³B½ ÔW öŽË ¨»uBM Ê≈ rÝ« ∫ÎUÐ√ ≠
qB² dOL{∫©r ®Ë ¨·UC u¼Ë¨n_« t³B½ ÔW öŽË ¨»uBM ÊÒÓ√ rÝ« ∫UÐ√ ∫r UÐ√ ≠
ÆtO≈ ·UC dł q× w wM³
‰UG²ý« U¼—uNþ s lM ¨dšü« vKŽ …—
Ô bIL«
] WL
Ô C«
Ò tF— W öŽË
Ô ¨Ÿud qŽU∫
Ï »√ ∫wÐ√ ≠
ÆtO≈ Ì·UC dł
= q×
= w wM³
y qB Ï ²
Ò dOL{
Ï ¡UO«Ë¨ ·UC u¼Ë ¨W³ÝUML« W d×Ð q×L«

 U³¹—bð
©±® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO UNЫdŽ≈ WöŽ
Ó 5Ð√˨UNЫdŽ≈ ŸÓuÚ½Ó œÔbŠ√˨
Ò W L)«
Ó ¡ULÝ_«
Ó 5Ž√
b bOýd« Ò ÊË—U¼ Wöš ¡UMŁ√ dHFł Áuš√Ë vO×¹ sÐ qCH« ”U³F« uÐ√ qLŽ
Ò ÊU ˨bOýd«
s?
] J¨tM ôbÐ
ΠΫd?HFł ÁUš√ VB?
= MO ”U³F« wÐ√ l?
Ô K?š t? «bÐ rŁ¨ dHFł tOš√ q³ ”U³F« UÐ√ vË
Ò
µ∑
»_«
Ô VÓ²?J ¨ p– w ”U³F« wÐ√ v≈ W?ÐU?²JUÐ vO×¹ ULNOÐ√ v≈ eŽËQ?
Ó ¨p– s tFM ¡UO׫
Ó
∫ ”U³F« wÐ√ Ábu vO×¹
”U³F« uÐ√ »UłQ¨©pULý v≈ pMOL¹Ó s rÓðU« q¹uײРsOM RL« dO √
Ô d √Ó bI¨ ÍbË U¹®
X Ó U tK«Ë ¨X
Ú ³KI½« Ô FÞ√Ë
Ú ¨dHFł wš√ w wNM«Ë
] d _« Í– WUI
Ó Ô FÚLÝ
X Ó bI∫÷dG«Ó rÓNÓ bË
© nÝu¹∫œuL× ¨ WOÐdŽ  U¹UJŠ »U² s ¨·dB²Ð ® Æ tO≈  —U WLF½ wMŽ

©≤® V¹—bð
∫ wðQ¹ U2 >q w ©wKŽ®
Ò s ÎôbЩs Š wÐ√Ø s Š UÐ√Øs Š uÐ√® WOÓMÚÔJ
« l{√
Æ Ÿu³Ý√ …b UHOŠ w wKŽ
y ÂU√ ≠√
ÆŸu³Ý√ Óq³ UHOŠ w UOKŽ
Ò X¹√— ≠»
ÆŸu³Ý√ Óq³ UHOŠ w ÒwKŽ vKŽ XLKÝ≠Ã

©≥® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO©VŠU ® s ÎôbÐ ©Í–/«–/Ë–® l{√
Æ UNOłË tK« bMŽ
Ó ÊuJ¹ ô sON
Ú łu«
Ú VŠU
Ô ≠√
Æ UNOłË tK« bMŽ
Ó ÊuJ¹ ô sONłu«
Ú VŠU
Ó ]Ê≈ ≠»
ÆsONłË
Ú VŠU l fKł√
Ó s
Ú ≠Ã
©¥® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO©r® s ÎôbЩw/U/u® l{√
Æ t² öÝ vKŽ ÚkU× p²×
] Ê«uMŽ
Ô pL
Ô ≠√
Æt² öÝ vKŽ ÚkU× p²× Ê«uMŽ
Ô pLÓ Ê≈
] ≠»
Æp¹–R² pL w W³¹dž
Î Î U Uł√ lCð
Ú ô ≠Ã
©µ® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO©pIOIý® s ÎôbЩpOš√¨„Uš√¨„uš√® WLK
Ó l{√
Ô
ÆÂuO« pIOIý vKŽ XLÚ]KÝ ≠√
ÆsO _« VUD« …ezUł
Ó pIOIý
Ó d¹bL«
Ô `M
Ó ≠»

µ∏
ÆWÝ—bL« w pIOIý wMKÐU ≠Ã

©∂® V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO© b
Uš wIOIý¨b
Uš UIOIý® s ÎôbШb
Uš Íuš√Øb
Uš «uš√® l{√
ÆUL¼dHÝ
Ó w bUš
Ì w
Ú IOI
Ó Óý  bŽUÝ
Ú ≠√
ÆWKŠd«
= w bUš w
Ú IOI
Ó ÓAÐ XOI²«
Ú ≠»
Æ œ«bGÐ
Ó v≈ ÌbUš UIOIý dUÝ ≠Ã
©∑® V¹—bð
UL³ Š WKLÚÔ'« w dÔOž√˨
= ◊uDš UN²% w²
« W L)« ¡ULÝ_« s ÌrÝ« q
] lLł√
Ô
∫ wðü« ‰U¦*« w UL ¨‚UO
«
= wC²I¹
∫ ‰U¦
bÔB×
Ú Óð XÚ½√Ë Ÿ—e¹ „uÐ√
Æ ÊËbB×ð r²½√Ë ÊuŽ—e¹ r ƒUЬ
Æ ÁUÐ√ Âd²×¹
Ô lODL«
Ô sÐô«
Ô ≠√
Æ „UÝ«Ë s „Uš√ Ê≈≠»
]
Æ fHM« Ô—uJ WłU׫ «– ÊS ¨ WłU׫ ÍcÐ ÎUI— ≠Ã
Æ pM¹œÔ√ pL s ≠œ
©∏® V¹—bð
∫V³
« ÊUOÐ
 l Ó wðQ¹ ULO WÓ¹u×M
«
] ¡UDš_«
Ó `× √
=
Æ b½e«
] j Ô IÚÝ
Ó tLÝ« dš¬Ë
Ô ¨ UO ËeK« tLÝ«
Ô ÏÊ«u¹œ ÍdFL« ¡öF« uÐ_ ≠√
Ò …eŽË
ÆfHM« ] ÕuLD« vMFÚ Ó ÔXLNH¨ w³M²L«
Ò VOD« UÐ√ Ê«u¹œ Ô √d ≠»
øÈu¼ «– ÂUM¹
Ô nO X³−Ž
Ô ≠Ã
© w³M²L«® rFM¹ …ËUIA« w WUN−« Uš√Ë tKIFÐ rOFM« w vIA¹ qIF« Í– ≠œ
Æ „u w p½U s s−Ð ^oŠ√ ¡wý ô ≠‡¼

µπ
©π® V¹—bð
Ò∫jš t²% U »dŽ√
Ô
©d¹dł® ø UMOÐQ »√ s V Ó KGÚðÓ Ó‰¬ U¹ rJ qN ¨„uKL« uÐ√Ë wÐ√ dÏC Ó Ô ≠±
t?? ?³?Ô ? ?ðU?? ?F? ? ð —u?? _« q?? w?? Ôp?? ?Óð ôË t?Ðu½–
Ó d?Ú Hž«Ë uÓH?Ú F?« p?Oš√ s cšË ≠≤
Ô
øt³?Ô ŠU? V?OF« s u−M¹ ∆d « Ì ÒÍ√Ë U?? Ðc?
ÓÒ ? N? ? „U?? š√ v?? I? ?K? ?ð s?? p?? ½S?
] ?
t?³?Ô ?½U??ł —Ëe?
^ ?¹ d?¼Úb?  d?Ú ?
] « · Ó b??M?Ž ôË Áb?
Ó N?Ž ÍQ?M« Ôi?I?M?¹ ô Íc?« „uš√
] ? t??M? Ž ÓX??³?Ú ?ž Ê≈Ë
t?? Ð—Ô U??I? Ž Óp??Ú²?? F?Ó ?? U{d« Ú ³« w „UIK¹ Íc« fOË
= Ë dA Ó
©¡U³MŠ sÐ …dOGL«®

ÂU?? ? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ? K? ? ? ? ? ? Ð ÁU?? ? ? ? ? ? r?? ? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ? √ s?? ? ? ? ? r?? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?« U?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ?½≈ ≠≥
©T½U¼ sÐ s׫®

Ôq??I??ŽQ?? X?? Úe??ŽÓ Ê≈ w??U?? f?


Ô ?³? Š√Ë …Ë«b?Ž Í– s? X?ЗU?Š s »—UŠ√ ≠¥
q?L?−? „«– v?K?Ž `?HÚÓ Ëc? U?L?¹b? w?? M? ³? ¹d??ðÔ p??M? ¡U?
Ó ?O? ý√ v??K? Ž w??½≈Ë
Ò
 d?ÓÓÞ v?K?Ž t??ðÓb?
Ú ?łË „U?š√ n? Ú B? ?M?ÚðÔ r?? X?½√ «–≈
Ú N?« ·
Ôq?I?F?¹ ÊU? Ê≈ Ê«d?−?
© ”Ë√ sÐ sF ®

∂∞
s lÔMÓLÚ¹Ô U ‡ √
sO³³
 ·dÚB«
]
≤¥ ”—b«
Ú
Ò  ULKJ« dš«Ë√  UdŠ kŠô
∫ wðQ¹ ULO W½uK*« Ô Ô√Ë ¨√d√
Ô
bNŽ
Ó dLŽ
Ó bNŽ
Ô ÊUË≠ULNMŽ tK« w{—≠ o¹bB« ÌdJÐ wÐ√ bFÐ Wö« »UD« sÐ
Ô dLŽ
Ô vuðÒ
Æ tK¦ ] Ì…«ËU Ë ‰bŽ
Ó Ôa¹—U²« ·dŽÓ ULK
Ì

UNÓKšœ b
˨”bIÚL«
Ó ÓXOÐ ÂöÝù« œöÐ  …Ó—œË¨
Ò Ì ”—U œöÐË
Ó Ú  dÓLÓŽÔ Íb¹ vKŽ tÔK«
dÓB Ò `²
Ó b
Ë
„d?¹dDÐ ”u?
Ó O½ËdH s Ú  UN×?
Ó O?ðUH rKð˨W
] Ó¾?ON«Ë f
 ³?Ó KL« s  š¨
Ó A? Ó dÓ³Óž√
Ú YÓ F?Óý√
Ú ¨ t²KŠ«—
Ó ÎU?³«—
Æ ` U
Ô ²«
] w ‰U¦
Ì sŠ√
Ó dÔLÓŽÔ »d{˨ÂËd«
Ó

`² w dÓLÓŽÔ WÝUOÝ


Ó cÔHM¹
= vC Ë≠ tMŽ tK« w{—≠ ÊU Ó HŽ
Ò sÐ ÊUL¦Ž
Ô ÁbFÐ s Wö«
Ó vÒuð rŁ
tÔÒK« Âd?] ≠wKŽ
y WÓÓö?« vu²¨
Ò tK?²I sŽ  d
Ú HÝ√
Ó ÓÊU?L¦Ž vKŽ Ï…—u?Ł XFb½« Ús?J˨”—U œöÐ
W¹ËUF
Ó sJË
] ¨ÂUA«  sŽ
Ò œöÐ Ú W¹ËUF
Ó ‰eFÐ
 t³³Ð wKŽ
y ÂU
¨W¹ËUF Ë
Ó wKŽ
> sOÐ
Ó Ï ·öš —«œ
Ó r]Ł≠t
Ô NłË
Ó
Æd _« W¹ËUF
Ô rÒK²¨wKŽ
> q²ILÐ
 XN²½«
Ú Ô „—UF Ë  U uBš
Ï ULNMOÐ
Ó  —«œË¨
Ú d ú V 
Ú −²¹ r
Ú

ÊU³Cž
Ó W¹ËUF
Ó VÞUšË
Ó ¨WFO³« sŽ n
Ó ]Kð dOÐe«
Ó sJ˨ÁbFÐ
] Ú  tMЫ
s  b¹eO
Ó WÓFO³«
Ó W¹ËUF
Ô bIŽ
Ó rŁ]
È—uý d _«
Ó Ó FÓ−ð
q Ú Ë√¨dJÐ uÐ√ ÓqF UL¨pOMÐÓ s fO
Ó g Ì ¹ÚdÓ
Ô WO U
s q
Ì łÔ —Ó v≈ bÓNFð
Ó Ê√ U ≈∫ özU

Ú  rÓJÚ׫
ÆÁbFÐ s Ô b¹e¹
Ó vË˨vÐ√
Ò W¹ËUF
Ó sJ˨
] dÔLÓŽÔ qF
Ó Ó UL¨ pOMÐ s bŠ√ Ï rNO fO dH½ Ì W]²Ý sOÐ

WK¾Ý√
ÆÒhM« w  œ—Ë UL »UÒD« sÐ dÓLÓŽÔ ÂU¹√
Ó X Ó ²Ô w²« œö³«
Ú × Ó d–
Ô Ó√ ≠±
ø”bIL« XOÐ
Ó »U D«
Ò sÐ
Ô dLŽ
Ô qšœÓ ÓnO ≠≤
Æp– s
Ô OÐ√
= ¨ ÊUL¦Ž
Ó v≈ dL Ú  ˨dLŽ
Ó ŽÔ s  ‰UI²½«
Ó v≈ ÌdJÐ wÐ√ s Wö«  WOHO
Ó dOÐ
Ô e«
^ `]{Ë ≠≥

∂±
WAUM
U¼dš«Ë√  UdŠ ]Ê√ vKŽË¨¡ULÝ√ UNÒ½√ vKŽ hM«
= w W½uKL«
Ò  ULKJ« v≈ oO
b«
Ô dEM«
Ô ^ ‰b¹
hM«
= w Èdš Ú √Ô ¡ULÝ√
Î  ½Ó sOŠ w¨©‰«® ‡ÐW
bÔ− Î dF
Ò ôË ÎW?UC Ô XO UN]½√ rž— s¹uMÚ]²« s WOUš
Ï
. a«ÆÆÆ …—uŁ¨
Ï Ì ‰U¦ ¨ Î U³«—¨ Ì ”—U¨ Ì …«ËU ¨ Ì ‰bŽ¨ ÌdJÐ ∫ q¦ dšü« W½
Ó uM
]

…d??J« X??O˨ W?Ô ×?²?H« w¼ …—Ëd?−?L« W?½u?


] K?L« ¡U?LÝ_« d?š«Ë√ W?dŠ
Ó Ê√
] k?Šö?¹Ô U?L
b
˨©tMЫ b¹eO
Ó ®Ë¨© W¹ËUF
Ó ‰eFЮ˨©Ó ÊUL¦Ž vKŽ ®Ë¨© ÊUHŽ
Ó sЫ®Ë¨© dLŽ
Ó bNŽ ÊUË®∫q¦
Î Ž WײHUÐ
Æ·dB« s ŸuMLLUÐ …dJ« sŽ U{u Ó d−¹Ë
^ ¨Êu
Ô ]M¹ ô Íc« »
Ô dFL«
Ó rÝô«
Ô w
Ó L=Ý
Ô
∫UL¼ 5HM w¨©·dB« s WŽuM2 UNKË® W½uK*« ¡ULÝ_« nMÒB
Ó Ô½ Ê√ sJ1Ë
Ô
Æb¹e¹¨W¹ËUF ¨ÊUHŽ¨ÊUL¦Ž¨”uO½ËdH ¨dB ¨dLŽ
Ò ∫ q¦ ÂöŽ√ ≠√
ÆÊU³Cž¨d³ž√¨YFý√∫ q¦  UH ≠»
∫ ·dÚB«
] s ŸuML*« rKF«
Ô
¨W?¹ËU?F ˨ÊUL¦ŽË¨dLŽ∫ q¦ Y]½RL« Ë√ dÔ]c?L« Ôq
UF« tÐ wL?
= Ý
Ô U u¼ rKF«
Ó Ê√
] d?Ôc²ð
]
r? «u?F?«Ë ‰Ëb« s tÐ Ó wL?
= ÝÔ U ËÆ a?≈ÆÆÆ¡U?Ë˨d?O?³?ŽË¨œU?F?Ý˨”uO½ËdH ˨b¹e¹Ë
Æa≈ ÆÆÆ—UN½_«Ë  UDO×L«Ë —U׳«Ë  ULOL«Ë ÈdI«Ë ÊbL«Ë

Ó Ô½ Ê√ sÔJLÚ¹Ô =hM« w ·dÚ]B« s WŽuML*« ÂöŽ_« l³²ð ‰öš s Ë


∫wðü« u×M« vKŽ UNHÓM=B
Îö??ŽU?? =h??M? « w??©d??L? Ž®¡U??ł b??
˨d??L? Ž∫q??¦? ©q??F?Ó ?Ô® Ê“Ë v??K? Ž Íc??« r?
Ô ?ÓK??F?Ó ?« ≠±
©dLŽ
Ô q?F UL˨dLŽ Ô »d{˨d?Ô LŽ v?u?ð ®∫ w©s¹uMð ÊËœ® WLC« tF—  W öŽË¨
Ô ÎU?Žud
W??ÝU??O?ݨ d?Ó ?L?Ž Íb??¹ v??K?Ž¨ d?Ó ?L?Ž b??N? Ž®w?? W??×?²?H?« Ád?= ł W?Ô ? ö?ŽË¨Î«—Ëd??−? ©d?L?Ž® ¡U??łË
Æq³Ó¼Ë¨q
Ô Š
Ó “˨d
Ô Ó Ô ∫ UNM WKOK
qFÓÔ Ê“Ë vKŽ w²« ÂöŽ_«ËÆ©dLŽ
C Ó

©W¹ËUF ˨dB ®∫ q¦ Y½RL«


] rK
Ô F«
Ó ≠≤

ÎUÐuBM tÐ ôuFH
Î ¡Uł
Ó b
˨©WOÐdF« dB W¹—uNLł® WËb rKŽ
Ï t½S©
] dB ® U √

“u−¹ sJ¨
Ú ÊÚuM¹ Ú  dLŽ Íb¹ vKŽ tK« `² b
ˮw
] r˨WײH« t³B½ ÔW öŽË ¨©dÓB

∂≤
‰U
¨·dÚB«
] ÂbŽË
Ô ·dB«
Ô bŽœË¨b
Ú M¼Ë¨d
Ú B  Ý
Ú q¦ j Ó u«
Ó sU«
 wŁö¦«
=  ½RL«
Y ] rKÓF«
Ó w
∫WFOЗ wÐ√ sÐ dLŽ
Ô

b−ð UL UMH½√ XHýË bFð U UMðe−½√ «bM¼


Î XO

¨W?AzUŽ¨ WLÞU∫ q¦ ¨ ÌYO½Qð …«œQÐ tÔ¦?O½Qð ÊU√ ¡«uÝ U¹ÎuM


 FÚ Ó U¦O½Qð
Î Ô ½RL«
Y? ] rKF«
Ô U √Ë
Ò
Ô·d?B« tO “u−O bÚM?¼ q¦ jÝu« sU« w? Ì
] Łö¦« «bŽ U ‡ YO½Qð  d?OGÐ Â√¨
…«œ√ Ú …bzUݨ…bz«—
ÆYO½Q²«Ë WOLKFK ·dB« s UŽuML
Î ÊuJO a≈ ÆÆÆ dO³Ž¨œUFݨVM¹“∫q¦ ‡ ·dB« ÂbŽË
«cJ¼Ë¨·dB« s lÓML¨
Ô WÞuÐdL« YO½Q²« ¡U²Ð Âu²
Ï tMJ˨ dcL ÏrKŽ uN©W¹ËUF ® U √Ë
a≈ ÆÆÆWFLł¨W×KÞ¨…eLŠ∫ q¦ YO½Q²« ¡U²Ð Âu²
Ì dÌcL
] Ì q
rKŽ ^ q UF
Ô ¹Ô

rÒK²® w …d¼UE«
Ô ÔWLC« tF— ÔW öŽË ¨ÎU?Žud öŽU
Î hM«
= w© W¹ËUF ® ¡Uł b
Ë
V?ÞU?šË® w W?Ô ×?²?H?« t?³B½ W?Ô öŽË¨ ÎU?Ðu?B?M tÐ Îôu?F?H ËÆ©W?Ô ¹ËU?F b?I?Ž rŁ® ˨©W?Ô ¹ËU?F
«—Ëd−
Î ¡UłË¨ © r W¹ËUF
Ó sJË®
] w WײH«
Ô t³B½ W öŽË
Ô ¨UÐuBM
Î sJ
] rÝ«Ô ¡UłË ¨©W¹ËUF Ó
Ì
Æ©W¹ËUF
Ó ‰eFЮ Ë ©W¹ËUF
Ó Ë wKŽ
Ò sOЮ∫w ÔWײH« Ádł W öŽË
Ô

ÔW öŽË¨d'«
= ·d×РΫ—Ëd− ¡Uł b
˨hM«
= w ©”uO½ËdH ®∫ q¦ wL−Ž_«
^ rKF«
Ô ≠≥
¨nÝu¹¨»uIF¹¨o×Ý≈¨qOŽULÝ≈¨rO¼«dÐ≈¨Âœ¬∫ WOL−Ž_« ÂöŽ_« ÔiFÐ Ác¼Ë¨ WײH«
Ô Ádł
Æ a≈ ÆÆÆd²OШ×uł¨f½u¹

Æ·dB« s lML¹ ÎUOL−Ž√ Ë√ ÊU ÎUOÐdŽ Y½RL« rKF« Ê_ ªW¦½R WOL−Ž√ ÎU öŽ√ dc½ rË

∫ w¼ WOÐdF« w WËdB  œ—Ë w²« ¡UO³½_« ¡ULÝ√Ë


Æ œUŽË¨◊u˨œu¼Ë¨Õu½Ë¨VOFý˨`U ˨bL×

hM«
= w ©ÊUL¦Ž® ¡Uł b
Ë© ÊUHŽË¨ ÊUL¦Ž® ∫q¦ sOðbz«“
Ú Êu½Ë nQÐ Âu²L«
Ô rKF«
Ô ≠¥

© ÊUL¦Ž® ¡UłË¨©ÊUL¦Ž
Ô ÁbFÐ s ÓWö« vÒuð rŁ®w ÔWLC« tF— W öŽË¨
Ô Î UŽud Î öŽU
Æ·dB« s ŸuML t½_ª WײH«
Ô Ádł
= W öŽË ¨vKFÐ «—Ëd− ©
Î ÓÊUL¦Ž vKŽ® w


∫ sOðbz«“ Êu½Ë nQÐ W u²L«  ÂöŽ_« ÔiFÐ wðQ¹ ULOË

∂≥
Æa≈ ÆÆÆÊU½bŽ¨Ê«b¹“¨ÊUOHݨÊULF½¨ Ê«Ëd

Âb?
Ó ²ðÔ Ê√
Ú s?
Ô JL¹©
Ô b?¹e¹® W?Ó LK Ê√
] Èdð ô√¨©b?¹e¹® ∫ q?¦? qFH« Ê“Ë vKŽ Íc« r?
Ô KF« ≠µ
U?N?
Ô H½ ÔW?LKJ« X ÓbÚ?²Ý«
Ô b
˨ ÎU?³UÞ Ós?O?ŁöŁ sŽ nB«
= »ö?Þ œbŽ
Ô b?Ô ¹e¹∫ UMu
q?¦ w Îö?F
gOF¹¨ VKGð¨ Âd√¨bLŠ√ ∫tM ˨qFH« Ê“Ë vKŽ Íc« rKF«∫
Ô UMuIÐ œuBIL«
Ô u¼ «c¼Ë¨ Î ULKŽ
W öŽË
Ô ¨ ÎUÐuBM tÐ ÎôuFH Ë ¨©b¹eO
Ó ® w WײH«
Ô Ádł
= W öŽË «—Ëd−
Î hM«
= w©b¹e¹® ¡Uł b
Ë
Æ©b¹e¹
Ó vËË® w WײH«
Ô t³B½

∫ t?M? œ—u½ sJ˨ ŸuM« «c¼ s ÂöŽ√


Ï =h?M« w œd¹ r ÎU?Ołe ÎU?³Odð V
Ô dL«
] r?
Ô KF« ≠∂
∫‰uI½ ¨ u dCŠË¨ p³KFÐ˨ÂdJuÞ˨ r× XOÐ

ÆWKOLł WOMODK
Ï WM¹b
Ï r×
Ô ÓXOÐ ≠ √

Ær×
Ó XOÐ
Ó  —“≠
Ô »

Ær×
Ó XOÐ
Ó w Xu−ð ≠Ã

wËÆ Ádš¬ vKŽ …d?


Ô ¼UE« WLC«
Ô tF— W?Ô ö?ŽË ¨Ÿud √b²³ vË_« WKL−« w r?
Ô × XO³Ó
wËÆÁd?š¬ vKŽ …d?
Ô ¼UE« W?Ô ×²H« t³B½ W?Ô ö?ŽË¨ »uBM tРωuFH © r?
Ó × XOЮ
Ó W? O½U¦« W? KL−«
Æ·dB« s ŸuML
Ï t½_ª WײH«
Ô Ádł
= ÔW öŽË ¨wHÐ —Ëd−
Ï rÝ«
Ï © r×
Ó XOЮ
Ó W¦U¦« WKL−«

∫w¼ =hM« w …œ—«u« ·d]B« s WŽuML*«


Ô WHB«
Ô

∫q¦ ¨¡öFÚÓ UN¦½R w²« qFÓÚÓ√ Ê“Ë vKŽ w²« WHB«


Ô Ë√¨ qFH« Ê“Ë vKŽ w²« WHB«
Ô ≠±
t³B½ ÔW öŽË ¨UÐuBM
Î Î ôUŠ hM«
= w ©YFÓý√
Ú ®  ¡Uł b
˨¡«d³ÚžÓØd³Óž√
Ú ¨ ¡U¦FÚý
Ó ØYFÓý√
Ú
Æd³ž√
Ó YFý√
Ó Ì qłdÐ  
Ô —d ∫‰uI½Æ
Ú UNK¦ ©d³ž√®Ë¨ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô WײH«
Ô
s Ë ÆtK¦ d³ž√˨ ·dB« s ŸuML
Ï t½_ªWײH«
Ô Ádł
= W öŽË
Ô ¨—Ëd− XF½
Ï ∫YFý√

∂¥
∫ ‰uI½ qLÓł√Ë
Ú ÂdÓÚ√Ó qFH« Ê“Ë vKŽ w²« WHB«
Ï qLł√Ë Âd√ s qJ¨ n¹d« s qLł√
¨Ÿud d³š Ô lOÐd«Ë¨
Ô ÓnÝu¹ s Âd
Ô √ bL×
Ï
Æ ·dB« s ŸuML
Ï t½_ª ÊÚuM
] ¹Ô r˨ WLC« tF— W öŽË
Ô
∫ q¦ vKFÚÓ Ê“Ë vKŽ UN¦Ô½R Ë
] ÊöFÚÓ Ê“Ë vKŽ w²« WHB«
Ô ≠≤

V?ÞU?šË® w?©ÊU³Cž®ËÆÈPLÚÓþØ ÊP?L?þ˨vAD?


Ú ŽÓ ØÊU?A?DŽË¨ v³C?
Ú ÓžØ ÊU?³Cž
Æ·dB« s ŸuML
Ï t½_ªÊÚuM¹
] r˨ ÔWײH« t³B½ W öŽË¨
Ô »uBM
Ï Ï ‰UŠ© ÊU³Cž
Ó W¹ËUF
Ô

U²FL²ł« b
˨hM«
= w  UHB« Ác¼ q¦ œdð rË ‰UFÔ Ë√ qFÓHÚ Ó Ê“Ë vKŽ w²« ÔWHB« ≠≥
˚∫vUFð tu
w
©≥ ∫¡UM«® ˝

bI ÀöŁÔ U √˨ n_UÐ W u² UN½_ »«dŽù« W öŽ


Ô U¼dš¬ vKŽ dNEð
Ô ö vM¦
Ú U √
Æ UNK¦ ŸUЗ˨ ·dB« s ÏWŽuML UN½_ªÊuMð rË ¨dšü« ÓWŠu²H  ¡Uł

©± ∏¥ ∫ …dI³«® ˝ ˚∫ vUFð tu


w UL dš¬ lLł dš
Ó √Ô WLK ≠¥

Æ ·dB« s ŸuML t½_ªWײH«


Ô Ádł
= W öŽË¨
Ô —Ëd−
Ï ÌÂU¹_ XF½©dš√® ‡

 ¡U?ł b?I¨ nO{√ Ë√ ©‰«®‡Ð ·dŽ


= «–≈ ·dB
Ô ¹Ô ·d?B« s ÌŸu?ML ]q Ê√ v≈ UM¼ d?Ô OA½Ë
©¥ ∫ 5²«® ˝ ˚∫vUFð tu
w WËdB ©
Î sŠ√® WHÓB«
=

r?¹uIð˨ ·U?
Ï C? u¼Ë¨ …d?
Ô ?J?« Ád?ł W? ö?ŽË¨ wHÐ —Ëd− r?
Ï Ý« ∫© s?Š√® Ê≈ Y?OŠ
∫ vUFð tu
w ·dB« s WŽuML ©sŠ√ WHB« Í√® w¼Ë¨ —Ëd−
Ï tO≈ ·UC
Ï
©∏∂∫ ¡UM«® ˝ ˚

»d{Ë® w =h?M« w UËdB ©


Î s?Š√® œ—Ë b
Ë Æ© ‰«® ‡Ð ÌWd?] F ôË ÌWUC d?Ô Ož UN½_
sŠ_«Ë ¨dł Ô·dŠ ¡U³UÆ sŠ_U
 sŠ_UÐ √bÐ√∫ ‰uI½ËÆ·UC t½_ © ‰U¦ ÓsŠ√ dLŽ
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« …dJ« Ádł
= W öŽË¨
Ô ¡U³UÐ —Ëd− rÝ«

∂µ
∫Z²M²Ý√
Æ…dJ« sŽ U{ Ó WײHUÐ d−¹Ë¨
Î uŽ ^ ÊÔuM¹
] ô Íc« »dFL«
Ô rÝô«
Ô u¼ ·dÚB«
] s ŸuMLL«
Ô ≠±
∫w¼  ôUŠ XÝ
= w ·dB« s rKF«
Ô lÔMÓLÚ¹Ô ≠≤
Æ dLÓŽÔ ∫ q¦ ¨ qFÓÔ Ê“Ë vKŽ ÊU «–≈ ≠ √
wŁö¦«
] «bŽ U ¨W¹ËUF ¨ WLÞU ∫ q¦ ÎUOEH Ë√ U¹uMF
Î Î U¦O½Qð U¦ÎÒ½R ÊU «–≈ ≠»
ÆbM¼ ∫ q¦ ·dB« ÂbŽË
Ô ·dB«
Ô tO “u−O
Ô jÝu« sU«
Ó
Æ×ułË¨qOŽULÝ≈˨rO¼«dÐ≈˨”uO½ËdH ∫ q¦ wL−Ž_«
^ rKF«
Ô ≠Ã
Æ ÊULF½Ë ¨Ê«Ëd ˨ ÊUL¦Ž∫ q¦ ¨sOðbz«“ Êu½Ë nQÐ Âu²L«
Ô rKF«
Ô ≠œ
Æ VKGð˨ Âd√˨ bLŠ√˨b¹e¹∫ q¦ ¨qFH« Ê“Ë vKŽ Íc« rKF«≠
Ô ‡¼
Æp³KFÐ˨ ÂdJuÞ˨ r× XOÐ∫ q¦ UOłe
Î Î U³Odð V
Ô dL«
] rKF«
Ô ≠Ë
∫  ôUŠ lЗ√ w ·dÚÒB« s ©o²AL«® WHB«
Ô lM
Ô LÚÔð ≠≥
Ê“Ë vKŽ w²« Ë√¨ qLł√¨ Âd√∫q¦ qFH« Ê“Ë vKŽ w²« WHB«
Ô ≠√
Æ vKCØ qC√¨ ¡UMŠØsŠ√ vKFÚÔ Ë√¡öFÚÓ Ê“Ë vKŽ t¦½R Íc« qFÓ√Ú
ØÊU³Cž∫q¦ vKFÚÓ Ê“Ë vKŽ t¦½R Íc« ÊöFÚÓ Ê“Ë vKŽ w²« ÔWHB« ≠»
Æ Èx Ø Êx ˨vADŽ/ ÊUADŽË v³Cž
Æ ŸUЗË
Ô ÀöÔŁË vMÚ¦ ∫ q¦ ¨ ‰UFÔ Ë√ qFÓHÚ Ó Ê“Ë vKŽ w²« WHB«
Ô ≠Ã
U¹UC
vKŽ V¹—b²K dÓš
Ó √Ô U U¹√
Î h Ô BMÝ
= ∫ UMu
q¦ ¨ dš¬ lÔLÚł
Ó dš
Ó Ô√ WLK ≠œ
Æ  «u _« rKŽ
Æ nO{√ Ë√ ©‰«®‡Ð ·d=ŽÔ «–≈ ·dÚB«
Ò s ŸuMLL« ·
Ô dÓB
Ú ¹Ô ≠¥

»«dŽ≈ ÖUL½
∫ wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ
Ô √Ô
s
Ó “
Ó “U−׫
 ÓqLŽ Ëd?Ï LŽ vÒuð b
Ë ¨ÓÊ«Ëd sÐ p?KL« b³F
 UUM
Î Ìb?OFÝ ÔsÐ ËdLŽ ÊU≠±
Æ b¹e¹
Ó ÁdJ¹ ÊU tOÐQ ΫdLŽ Ê√ Ëb³¹Ë¨ÊUOHÝ
Ó wÐ√ sÐ
Ô W¹ËUF
Ô tK³
U¼Òôuð b
ÊU˨ b¹e¹
Ó
∂∂
Æ©·ËdB u¼Ë® …d¼UE«
Ô ÔWLC« tF— ÔW öŽË¨ Ÿud ÊU rÝ«∫ ËdLŽ
Æ …dJ« Ádł
= ÔW öŽË ¨—Ëd− tO≈ ·UC ∫ bOFÝ
Æ·dB« s ŸuML
Ï t½_ªWײH«
Ô Ádł
= W öŽË¨
Ô —Ëd− tO≈ ·UC
Ï ∫Ê«Ëd
Æ·dB« s ŸuML
Ï t½_ªWײH« Ádł
= ÔW öŽË¨ —Ëd− tO≈ ·UC ∫ b¹e¹
Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô ÔWLC« tF— W öŽË¨
Ô Ÿud
Ï ÏqŽU ∫ W¹ËUF
Æ·dB« s ŸuML
Ï t½_ªWײH«
Ô Ádł
= W öŽË
Ô ¨—Ëd− tO≈ ·UC
Ï ∫ ÊUOHÝ
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô ÔWײH« t³B½ W öŽË¨
Ô »uBM
Ï ]Ê√ rÝ« ∫«dLŽ
Î
Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô ÔWײH« t³B½ ÔW öŽË ¨»uBM tРωuFH ©b¹e¹ ÁdJ¹® b¹e¹
Æ r¹bI« UM²OÐ s d³√
Ó XOÐ w Êü« sJÝ√ ≠≤
Æ ·dB« s ŸuML
Ï t½_ ªÔWײH« Ádł W öŽË¨—Ëd−
Ô ÏXF½∫ d³√

Ô …öB« w WŽUL−«
ÆʬdIK rNÔEHŠ√ Ë√ ÎUMÝ r¼d³√ Ó Â^R¹≠
Ô ≥
qB²
Ò dOL{∫
Ï ©r¼®Ë ·UC u¼Ë¨ …d¼UE« WLC« tF— W öŽË ¨Ÿud qŽU ∫ d³√
Æ tO≈ ·UC dł q× w wM³
^
Æ »«dŽù« s t q× ô ¨ÊuJ« vKŽ wM³
^ ÌnDŽ ·dŠ ∫Ë√∫rNEHŠ√
Ú Ë√
·UC u¼Ë¨ …d¼UE«
Ô WLC«
Ô tF— W öŽË¨Ÿud
Ô uN©d³√®vKŽ ·uDF
Ï rÝ«∫
Ï kHŠ√
Ì
Æ tO≈ ·UC dł
= q× w wM³
y qB²
Ò dOL{∫©r¼®Ë

∂∑
 U³¹—bð
± V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO ·dÚB«
] s ŸuML*«
Ó rKF«
Ó 5Ž√
Ô
Êuš—R*«
= ÍËd¹Ë¨ …d−NK sO²ÝË Ò Ìf?Lš WMÝ Ó tOÐ√ bFÐ Wö«
Ó Ê«Ëd
Ó sÐ
Ô p? KL« b³Ž
Ô vuð Ò
u¼Ë —«b? Ó ¹ bÓN?ý˨
Ò « Âu? Ó ÊU?
Ó L¦Ž s?  K?L« b?
Ó “ p? Ô ³Ž b
Ó ËÔ b?
Ë ¨p?KL« b?³?FÐ V?
Ô −F?Ú¹Ô ÊU W?Ó ¹ËU?F Ê√
Ò
Æ WM¹bL« w wIÐ
Ó wKŽ
> s ÓÊU _« ÁuÐ√ cš√
Ó ÚÊ√ bFÐ˨dOG

≤ V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO ·dÚB«
Ò s WŽuML*«
Ó WHB« 5Ž√
Ô
Æ wM
Ò U
Î HÓ½Ó ‰
Ó ÓuÞQÐ X ≠√
Æ ÔÊUADŽ Ë√ ÊUŽ
Ô ułÚ t½_
Ò ÔqHD« wJ³¹ ≠»
.dš¬
Ó UŽu³Ý√
Î  ‚öÞ≈
—UM«  n
Ë
Ô œÓb= ≠Ã
Ô
Æ Á“ËU−ð
Ô sJL¹
Ô ô dLŠ√
Ô jš 
y …œuF« oŠ
^ ≠œ
Æ ÓœÓuÚÝ√ d³×Ð
Ì ÔWÐU²J« Ô¡Ułd«≠‡¼

≥ V¹—bð
dOž
Ó Ô…—U³F« X½U ÚÊ≈© ®…—Uý≈Ë
Ó W×O×
Î Ô…—U³F« X½U ÚÊ≈ © ® …—Uý≈ l{√
Ô
∫ wðQ¹ U2 q
> Ó ÌW×O×
ÂU √
Æ wM³L«
^ rÝô«
Ô ·dÚB«
] s lMÔ LÚ¹Ô ≠ √
Æ UOłe
Î ÎU³Odð Vd t½_ ª·dB« s ŸuML
Ï rKŽ∫
Ï tK« b³Ž ≠»
Æ qFH« Ê“Ë vKŽ t½_ª ·dB« s ŸuML
Ï ∫nÝu¹ ≠Ã
Æ sOðbz«“
Ú Êu½Ë nQÐ Âu²
Ï t½_ª ·dB« s ŸuML
Ï ∫©hA rKŽ® Ê«b¹“ ≠ œ
ÆY½R rKŽ t½_ ª·dB« s ŸuML ∫
Ï ©ÕULÝ® rKF«
Ô ≠ ‡¼

∂∏
¥V¹—bð
∫Òjš t²% U »
Ô dŽÚ√Ô
©∑ ∫nÝu¹® ˝ ˚∫vUFð ‰U
≠±
©∂π∫ ¡UO³½_«® ˝ ˚∫vUFð ‰U
≠≤
©∑≤∫ ¡UO³½_«® ˝ ˚ ∫vUFð ‰U
≠≥
©∏±∫ ¡UO³½_«® ˝ ˚∫vUFð ‰U
≠¥
Æ ÊbM
Ó 
w ©…UO׫® …b¹dł
Ô —bBð≠
Ô µ
ÆW dJL« ÓWJ w W
Ô dAL«
] W³FJ«
Ô lIð
Ô ≠∂
Æ tM rÓKÓŠ√
Ú ôË w
Ò KŽ s √b¼QÐ
Ó o²√ r≠∑

∂π
s lM1 U ‡ » ≤µ ”—b«
bŠ«Ë V³
 ·dB«
∫ wðQ¹ ULO ÊÌuK
ÎÒ rÝ«
Ì q
=  »«dŽ≈ WöŽ
Ó ÔkŠô√Ë ¨√d√
Ô
pOUFB«

U¼ƒU ˨¡U?
Ô COÐ UNU —˨
Ô ¡«œuÝ
Ô U¼—U−Š¨
Ô ÌW?OÝU ·«dÞ_«
  WO «d² ¡«d?
Ó × w »dF«
Ô Ó ‘UŽ
sO½«uË
Ô ÏW?LE½√ rN¨ Ì–U?√Ë ÊuDÐË
Ì d?Ó zUAŽË qzU³
Ó w? «uŽÒ“uð b˨ ÏW?³¼ô UN?
Ô Lý˨qOK —ÏeÚ½Ó
Æ rNðUOŠ
Ó rÔEM
Ò ¹Ô «—u²
Î Ý Ú œÔ X׳√ vÒ²Š¨qOł sŽ ÎöOł U¼uŁ—Ë bOUIðË
Ô ·«dŽ√Ë
Ï

«uKK×ð˨rNKzU³
] vKŽ «ułdš ¨WłU׫ËÔ dIH«
Ô rNMOÐ lLł
Ó v²ýÒ qzU³
Ó s ¡«dI
Ó WŽULł
Î Ê√
Ò dOž
Ó
 KÚ«Ë
V 
] …—UžùUÐ «Ëƒb³¨¡«
Ó bý√
Ò ôUł— Î «u½U b˨bOUI²«Ë
 
·«dŽ_«Ë sO½«uI«Ë
 
WLE½_« pKð s

t?½√] ÊËbI?²F¹ sÚ Ó v?K?ŽË¨rN  HÔ½√Ú v?K?Ž Êu?³NM¹ U ÊuŽ“u? Ò ¹ «u½U ˨œ«d_«Ë
 q?zU?³I« s V N?ÚM«Ë
]
r?N?K?zU?³? v?K?Ž Êu?ł—U??« ¡ôR?¼ w? Ó L?Ô b??˨ Ì·U?F?{Ë v?{d? Ë ¡«d?
Ò Ý Ó I? s? Ón?D?F?« ^o?×?²??¹
Ær¼dOžË¨
Ô œ—Úu«
Ó sÐÔ …ÔËÓdڎ˨
Ô Î«dý jÐQð˨Èd
] HÓMÚ]A«∫ rNM “d
Ó Ð¨pOUF
Ó BUÐ
]

WK¾Ý√
ÆUL¹b
Î »dF«
Ô UNO Ó‘UŽ w²« œö³«
Ó Ôn√ ≠±
ø ÂöÝù« q³
Ó rJ²×ð
Ô »dF«
Ô X½U Âô≈
Ó ≠≤
ø Êu³NM¹ ULÐ ÊuKFH¹ ÔpOUFB« ÊU «–U ≠≥
Æ pOUF]B« s “dÐ
Ó s Ú Ó d –√
Ô ≠¥

∑∞
WAUM
rÝô«
Ó Ê√
] rKF½
Ô s׽˨
Ô ¡ULÝ√
Ï UNK UN½√ vKŽ hM«
Ò w W½uKL«
]  ULKJ« w oOb«
Ô dEM«
Ô ^ ‰b¹
ÆÆÆ ¡ULÝ√ UN^K hM« w W½
Ô uKL«
Ò ¡ULÝ_«ËÆ
Ô UÎOM³
Ò Ë√ UÐÎdÓFÚ Ô ÊuJ¹ Ê√
Ú bÐ
] ô

‚u³
Ï rÝô«
Ó Ê√
] rÓžÚ—¨WײH«
Ó 
w¼ ©¡«d× w® w ©¡«d×® WLK dš¬ W dŠ
Ó Ê√
] k
Ô Šö¹Ë
Ó
¨©÷—√® WLK
Ó sJ²Ë
Ú Èdš√ WLK
Î © ¡«d×® s ôbÐ
Î UMF{Ë u˨—Ëd−
Ï rÝ« 
Ï uN¨ dł ·d×Ð
ÆÁdš¬
Ô Êu=½Ô b˨ …dJ«
Ô w¼ rÝô«
 dł W öŽ
Ó ]Ê√ U½błu
Ú ©Ì ÷—√ w®

¨…d?¼UE« ÔWLC« tF— ÔW? öŽË ¨Ÿud d?Ï ³š wN ©¡«œuÝ U¼—U?−×® w©¡«œuÝ® W?Ô LK U √
U¼—U?
Ô −×® ∫UMKI ‰U¦L« qO³Ý vKŽ ©W³K®
Ô rÝô«
Ó tM ÎôbÐ UMF?Ú {Ë u˨ ÊÚuM¹
Ò r rÝô«
Ó sJË
]
¨Ád?Ô š¬ ÊÔu?
] ?M?¹Ô ô Íc??« r?
Ó Ýô« Ê√
] U??M?Úd?Ó ?Ž b?˨Êu?
= ?½Ô b? r?Ýô« d?Ó ?š¬ Ê√
] U??M?¼ Ôk??Šö?¹Ë¨ © W?Ï ?³?K?
Ô
Æ ·dB« s ŸuMLLUÐ vL Ò ¹Ô …dJ« s ôbÐ Î WײHUÐd−¹Ë ^
ÀöŁ w ≠·dB« s ÏWŽuM2 UN^K Ë ≠ =hM« w W½uK*«
Ò ¡ULÝ_« ÔnOMBð sJL¹Ë
Ô
∫ wðü« u×M« vKŽ  UŽuL−
ÆbOUIð¨sO½«u¨dzUAŽ¨qzU³ ≠ √
Æ¡«bý√ ¨¡«dI ¨¡UCOШ¡«œuݨ¡«d× ≠»
Æv{d¨ v²ý ≠Ã
UNM ö
Î Ê√˨·dB«
] s WŽuML
Î Ô vË_« WŽuL−L« w ¡ULÝ_« sOÐ lL−¹
UN½u Ô Íc« Ê≈
Ò
ÔkŠö?
Ó ¹Ë¨ÆÆÆ U¼œdH sO½«u˨…dOAŽ
Ô U¼œdH d?Ô zUAŽË¨ WKO³ U¼œdH Ôq?zU³I¨ dOJð lÔLÚł Ó
sJ˨
] Ì
bOUIðË ¨sO½«u∫ w ·dŠ√ WŁöŁË¨
Ó dzUAŽË¨qzU³∫ w sOÚdŠÓ lL−« n√  bFÐ
Ó „UM¼ Ê√ ]
 oOb«  dEM«  ‰öš s
Ú sÓ O³ð
Ò b˨ bL« ¡U¹ u¼ lL−« n√ bFÐ  ¡Uł w²« WŁö¦« ·dŠ_« Ó Ë√
jÝ Ú
ÊuJ¹¨ Ìb
Ò ¡U¹
Ô UNDÝË√
Ô WŁöŁ
Ï Ë√ ÊUdŠ tO lL−«
  bFÐ
n√ Ó dOJð
Ì  lLł ] Ê√
q ] wÐdF«
Ò ÂöJ« w
Æ ·dÚB«
Ò s UŽuML
Î
Ô iFÐ Ô WG‡OBÐ Ÿu‡‡L−« s ŸuM« «c¼ WO‡‡Lð vKŽ `
Ác¼Ë¨ ©ŸuL−« vN²ÓMÚ ® Ó KDÔÚ« bË
∫„bMÚŽ s
Ú  UNO≈ nOCð
Ó Ê√
Ú p  ¹Ô ŸuL−«
Ó MÔJL Ô vN²M Ô mO
Æ ÆÆÆdð«uÝ˨eł«uŠË¨bŽ«uÝ˨fzUM ˨błU ˨”—«b
Æ ÆÆÆdO¼UA ˨dOŽ«u½Ë ¨dOþ«u½Ë¨dOÞ«u½Ë¨dOUBŽË

∑±
u¼ œËbLL«
Ó rÝô«
Ó Ê√ UMdŽ b˨ …œËbL ¡ULÝ√
Ï 
UNK WO½U¦« WŽuL−L« w ¡ULÝ_«
Ó Ê√
] kŠö
Ô ¹Ë
Ô
 W½uKL«  …œËbLL« ¡ULÝ_« vKŽ ÎUC¹√ kŠö¹Ô U ˨ …bz«“ nQÐ
Ì Ì Wu³ Ì …eLNÐ Âu²L«
Ô »dFL«
Ô rÝô«
Ô
¡«dI ∫q?¦? lL−K Ë√¨
Ú ¡UCOÐË ¡«œuÝ∫ q?¦? YO½Q²K U ≈¨…bz«“
Ò Ì…e?LNÐ W?Ï u² UNK UN½√Ò h?
= M« w
∫q¦ ¨ …bz«“ nQÐ …bz«e«
Ô Ú IÓ³Ý
Ô…eLN« Ác¼ X Ô b˨ ¡«bý√Ë
Ò
Æ bý s ¨¡«bý√¨dI s ¨¡«dI¨iOÐ s ¨¡UCOШœuÝ s ¨¡«œuݨd× s ¨¡«d×

Y??O?½Q?²?« n?Q?Ð Âu?²??L?« r?Ýô«® ‡?Ð Ì…b?z«“ Ìn?Q?Ð ÌW?u?³?? Ì…b?z«“ Ì…e??L?N?Ð ÌÂu?²?? Ìr?Ý« ^q? v?L?
Ò ?¹Ë
Ô
] ? L? « v??K? Ž ^‰b?? ¹ U?? U??N? M? Úq?? Ш Y??½R??L? « v??K? Ž W?Î ?«œ ¡U?? L? Ý_« Ác??¼ ^q?? X?
Y??½R? Ú ? ? O? ˨©…œËb??L? L? «
Æ¡«bý√Ë ¡«dI∫ q¦ dÌ cL
] ÌlLł vKŽ ^‰b¹ U UNM ËÆ¡«œuݨ¡UCOШ¡«d×∫q¦ 

¨Ì…bz«“ ÌnQÐ UNM q


y rÓ²š
Ô b˨ v{dÚ Ë¨
Ó v²ý
Ò ∫ UL¼Ë jI ÊULÝ« UNOH W¦U¦«
Ô WŽuL−L«
Ô U √
Ò
Ô◊dÓ²ÓA
Ú ¹Ë¨©…—uBIL«
Ô YO½Q²« n√®‡Ð n_« Ác¼ Ôq¦ vLÒ ð˨÷
Ô d Ó s v{dÚ Ë¨
Ó Xý Ò s v²A Ò
Ï ML …—uBIL« Y?O½Q²« n?QÐ Âu²
ÓW öŽ ]sJ˨ ·d?Ú]B« s Ÿu? Ì Ì ^q?J¨ Î…bz«“ ÓÊuJð ÚÊÓ√ U?NO
rݫ
Æ —^cF²« U¼—uNþ s lML¹¨
Ô Ádš¬ vKŽ dNEð
Ô 
ô »«dŽù«
∫ UNO≈ nOCð
Ó Ê√ pMÔJL¹Ë¨ …—uBIL« YO½Q²«
  nQÐ  W u²L« ¡ULÝ_«
Ô iFÐ Ác¼Ë
ÆUOKŽ ¨UO½œ¨ ÈdG¨ Èd³ ¨ vKO¨ ¨ Èu−½¨ ÈuKݨvŠdł¨ vK² ¨v³Cž
∫Z²M²Ý√
∫WOðü«  ôU׫ w bŠ«Ë
Ì Ì V³ ·dÚ]B« s rÝô«
Ô lML
Ô ¹Ô ≠±

Æ ÆÆÆ bOUIð¨dzUAŽ¨ qzU³∫ ŸuL−« vN²MÚ Ô WGO vKŽ ÊU «–≈ ≠√
Æ¡«dIÓ¨¡UCOÐ
Ô ¨¡«œuݨ¡«d×∫ …œËbLL« YO½Q²« nQÐ ÎU u² ÊU «–≈ ≠»
ÆUOKŽ ¨UO½œ ¨vŠdł¨vÒ²ý¨ v{d ∫ …—uBIL« YO½Q²« nQÐ ÎU u² ÊU «–≈ ≠Ã
¡U¹
Ô UNDÝ
Ó Ë√
Ú WŁöŁ
Ï Ë√ ÊUdŠ tO lL−«
  bFÐ
n√ Ó dOJð
Ì  lLł ^q w¼ ŸuL−« vN²MÚ Ô WGO
Ô ≠≤

Æ ÆÆÆbOUIð ¨sO½«u ¨dzUAŽ¨ qzU³∫q¦ ¨ b*« Ò
ÊuJð˨
Ô Ì nQÐ
…bz«“ Ì Ì Wu³ Ì …eLNÐ
…bz«“ Ì Âu²L«
Ô rÝô«
Ô 
u¼ …œËbLL«  YO½Q²«  nQÐ Âu²L«
Ô rÝô«
Ô ≠≥
Æ¡UÐœ√¨ ¡«dFý ¨¡«dI∫ q¦ ¨lL−K Ë√
Ú ¨¡«d× ¨ ¡«dLŠ∫q¦ ¨YO½Q²K …bz«“
Î …eLN«
Ô
Ì
Y?O½Q²K …bz«“ Ì nQÐ Âu²L«
Ô »d?
Ô FL« rÝô«
Ô 
u¼ …—uBIL«  YO½Q²« n?QÐ Âu²L«
Ô rÝô«
Ô ≠¥
Æ a«ÆÆÆ vK²Ú˨
Ó vŠdÚłË
Ó ¨ v{dÚ Ó∫ q¦ lL−« Ë√¨ÈdG˨Èd³
Ô Ô∫ q¦
∑≤
»«dŽ≈ ÖUL½
Ô
∫ wðQ¹ ULO ^jš t²% U »dŽ
Ô √Ô
©≥≤∫ hBI«® ˝ ˚∫vUFð ‰U≠ √
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô ÔWײH« t³B½ ÔW öŽË ¨»uBM
Ï Ï‰UŠ∫ ¡UCOÐ ≠
Æ ¡UCOÐ
Ó fÐöLÐ
Ó WdG« W{dLL« XKšœ ≠»
·dB« s ŸuML t½_ª WײH«
Ô Ádł
Ò W öŽË¨¡U³UÐ
Ô —Ëd− rÝ« ∫fÐö ˨ dł ·dŠ∫ ¡U³« ≠
Æ ·dB« s ŸuML t½_ªÔWײH« Ádł W öŽË¨—Ëd− XF½ ∫¡UCOÐ ≠

Æ v{dL«Ë ¡U×ú Ì WLł bz«u
Ó s VOK׫ w U ÂbI« cM rKF« nA² « ≠Ã
Æ »«dŽù« s t ]q× ô ¨ÊuJ« vKŽ wM³
y dł
> ·dŠ
Ô ∫ s ≠
Æ ·dB« s ŸuML
Ï t½_ª WײH«
Ô Ádł
= ÔW öŽË ¨sLÐ —Ëd−
Ï rÝ«
Ï ∫ bz«u ≠
Æ …dJ« Ádł
= W öŽË
Ô ¨ —Ëd−
Ï XF½
Ï Ì ≠
∫ WLł
Æ »«dŽù« s t ]q× ô¨dJ« vKŽ wM³
y dł ·dŠ∫
Ô Âö«∫ ¡U×ú≠

Ó·d=ŽÔ t½_ ·
Ó dÔ b訮 …dJ« Ádł
Ò ÔW öŽË ¨ÂöUÐ —Ëd−
Ï rÝ«
Ï ∫ ¡U×_«≠
Æ©…œËbLL« YO½Q²« nQÐ Âu²
Ï u¼Ë¨©‰«®‡Ð
Æ »«dŽù« s t ]q× ô `²H« vKŽ wM³
y ·dŠ
Ï ¨ nDŽ ·dŠ∫Ë«u« ∫v{dL«Ë≠
s l?
Ó M …—bI
Ï Ï…d? Ádł
= ÔW öŽË ¨—Ëd?
Ï −? uN¨ —Ëd−L« vKŽ Ï·u?DF ∫ v{dL«

YO½Q²« nQÐ Âu²
Ï u¼Ë¨ ©‰«® ‡Ð ·
Ó d=ŽÔ t½_
Ò ªrÝô«
Ô «c¼ ·
Ó d
Ô b˨ —cF²«
^ U¼—uNþ
Æ © …—uBIL«

 U³¹—bð
± V¹—bð
∫ wðQ¹ U2 >q w ¨t d ÂbŽ
 V³Ý
Ó sÔOÐ Ú ·dÚ]B« s ŸuML*«
= √˨ Ó rÝô«
Ó sÔOŽ√
=
bÔŽœ
Ú wHNKð Ó Ð ôUÐ
^ d=× Î Ú KÓHŠ
X Ó U Ë bÌŽœ
Ú vKŽ wHN ≠√
∑≥
bÔKÚł U¼bKÚ− uN s 
Ú ×«
Ô ¡Ó U‡NÐ r‡‡‡¹œ_«
Ô Ó ³Ó b ¡UCOÐ
f Ô
b Ú H¹Ô UL
Ô FÚÐÓ o Ò nÏ ½bÚ Ô Ë√   Ó ½Ó «–≈*vMÝ
Ú dÓE Ú ËÓ UN½Q Ë
]
©VOB½®
Ô
WOK¼U−« …—uBUÐ rÚ¼ÔdÓFÚý ÊuLEMÚ¹Ó «uKþ
Ò qzU³I«
 ¡«dFý s Ó ÊËdO¦ ¡«dFý
Ô „UM¼ ≠ »
ÚÊ√ q?³? «u?ðU?L ¨rNM Ìd?O?¦? v≈ o³Ý b Ô u?L?« ÊU? ˨ Âö?Ýù« w «uKšœ ÚÊ√ v≈
Æ `O×B«
] vMFLUÐ sO dÓC Ú 
Ó Ô «uO rN¨«uLK
Ú ¹Ô
≤ V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO yjš t²% U qJý√
Ô
bMŽ
Ó wK¼U−« dBF« w tO≈ qË U v≈ ÓqË v²Š
Ò …œbF² qŠ«d wÐdF«
^ dFA«
Ô lD
Ó
bzUBI W Uð
Ï Ï—u UM¹b ULÒ½≈˨ vË_« Á—«uÞ√ s ÖUL½ UM¹b¹√ sOÐ fO˨  UIKFL« —uNþ

 UžUOË VOUÝQÐ˨  UŽu{uL«Ë w½UFL« w˨ WOUI«Ë Ê“u« w WMI² WMO² bOUI²Ð
Æ UNO«uË UN½«“Ë√ w W²ÐUŁ bOUIð≠ XUÞ ULN ≠ …bOBIK ]Ê≈Ë ¨WLJ×
≥ V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO WÓ¹u
] ×
Ú M«
Ò ¡UDš_«
Ó `× √
Ô
W?O?L?M?²?K Ìb?¹bł `?
Ì ³Ú
Ô Ãö?³?½U?Ð ÔT?³M?ÚðÔ Î«d?O?ýU?³ðË Î«—œ«u?ÐË  «d?ŁR Ë Î«d?¼U?E? „U?M?¼ X½U Ê≈ ≠ √
Æ …bŽ«Ë Âö√Ó s
Ú ŽË Ì
Ó …b¹bł Ì—ËcÐ sŽ ÔY׳𠉫eð ô wN¨WOUI¦«
X½U √ ¡«uÝ Âu×K« s Ÿu½
Ì Í√ Ì
= ‰ËUM²Ð ÂUFD« s W½“«u² Ì ł
 U³ Ó ËÓ vKŽ ‰uB׫
Ô sJL¹
Ô ≠»
t? «uH«Ë  «Ë dC
Ú « Ó ¨tðU−²M Ô Ë√ V?OK׫ s W?Ì O?L l ¨¡UCOÐ Â√ ¡«dLŠ
Ó s Ìq?OK l? Î
Æ rÝuL« w …d«u²L«
Æ b¹b−« wÝ«—b« ÂUFK «œ«bF²Ý«
Î Î U³zUIŠË Î U³² Ë Î «dðUœË ÎU ö√ wðušùË w wÐ√ Èd²ý« ≠Ã
Æ sOLUÝ rNðuOÐ v≈ ÈdÝ_« …œuŽ sŽ …—UÝ
Î —U³š√
Ó X
Ô FLÝ
Ú ≠œ
¥ V¹—bð
∫UNÔD³{√Ë ¨…—uB;«
Ó WLKJ«
Ó UNM ôbÐ
Î l{√
Ô r]ÔŁ ¨wðQ¹ ULO yjš UN²% w²« WLKJ«
Ó Ô j³{√
Æ ÍœUM« w bOFÐ XOI²« Âd √ ≠ √
Æ UN²³² w²« …bOBI« s W½ «bOFÝ XODŽ√ Âd √ ≠»
©i¹d*« ∫n½b*«ËÆÂuM« pýË vKŽ UN½Q 5FÐ dEMð Ë√¨ ·dD« …dðUØ vMÝË®

∑¥
ÆULNOÐ√ W³×BÐ ÍœUM« v≈ Áuš√Ë bOFÝ dCŠ Âd √ ≠ Ã
ÆWKOLł WM¹b qOK« …ež ≠ œ
ÆWKOLł WM¹b qOK« Ê≈ …ež ≠‡¼
ÆWL¹b ‚«uÝ√ qOK« w …ež ≠ Ë
Æ…dO³ WOÐdŽ WLUŽ …d¼UI« œ«bGÐ ≠ “
Æ…dO³ WOÐdŽ WLUŽ …d¼UI« Ê≈ œ«bGÐ ≠Õ
Æa¹—U²« WLEŽ b¼UA½ …d¼UI« w œ«bGÐ ≠◊
ÆUÎOMÐ
Ò ÎUÐuŁ b¹dGð  d²ý« ‚—“√ ≠Í
ÆwMÐÒ »uŁ s Îö¹bM b¹dGð Xłdš√ ‚—“√ ≠ „
ÆwMÐÒ »uŁ b¹dGð bMŽ ‚—“√ ≠ ‰

µ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ√
Ô
˚∫vUFð ‰U≠ √
©±∞≤∫ WÐu²«® ˝
˝ ˚∫vUFð ‰U≠»
©±µ∫ ¡«dÝù«®
©¥∂¨ ¥µ ∫  UUB«® ˝ ˚∫vUFð ‰U≠Ã

r−« U¹öš v≈ qBð


Ô Ì WIKG Ì W¹u œ Ì…—Ëœ w W¹u b«
  WOŽË_« dÓ³ÚŽÓ r−« w Âb«
Ô Íd−¹≠ œ
∑µ
UNBÒK¹Ë ¨WHK²L« r−« U¹öš v≈ Èdš√ œ«u Ë
Ò sO− _«Ë
Ó ¡«cG«
Ó Ô qIMO¨UNFOLł
q h?
^ ²?¹ ¨W¹u œ `?
Ó zUHË ¡UCOÐË
Ó ¡«d?
Ó LŠ ÌÂœ U?¹öš s Âb«
Ô Êu?] J²¹Ë¨ öÓC?H« s
Ì
ÆWMOF WHOþuÐ UNM
Èu²
Ú L« 
Ô WFO— ÖUL½
Ó “«d?Ð≈ vKŽ ’uBM« —UO²š« w WOÐdF« WGK« V² uHR ’
Ô d×¹≠‡¼

Æs¹dJH Ë ¡ULKŽË
Ó Ì ² Ë
»UÒ ¡UÐœ_
Ó
 OÚHJ«Ë
s Ò sOMOF«
Ú w «œ U¹≠ Ë
qz«“ qOK«
Ó Ê≈
]
WOUÐ
Ï gO²H²«
 WÔÓdÚžÔ ô
qÝö«
] œ—Ô Ó“ ôË
U Ë— ÚXLð rË  U
Ó ÊËdO½
Ô
qðUIð UNOMOFÐ
Ú
WÌKÓ³ÔMÚÝ
Ô »u³ŠË
Ô
©5DKØg¹Ë—œ œuL× ® qÐUMÝ Íœ«u« úL²Ý
Ô  uLð
Ô

∑∂
Ÿ—UC*« qFH«
 l—
≤∂ ”—b«
Ô
  UöŽ Z²M²Ý√Ë
∫ Ÿ—UCL« qFH« l— Ô ¨ wðü« h
] M«
] √d√
Ô
Î UÞuý lDI¹
Ô s Ë√ ¨ UFU−« ÈbŠ≈ s …œUNý
Î ÔqL×¹ s u¼ n
Ó I¦L«
] Ê√
] sE¹
^ s TD¹
Ô
 UOFL−«
Ò > KŽ ÌVI vKŽ Ô“u×¹ s Ë√ ¨ sH«
Ë√  U¾ON« ÈbŠ≈ s wL = Ë rKF«
 Ê«bO w
 ðÓdUÐ
V ^ ÊuF]²L²¹ ô s¹c« s¨ r¼dOž s ÊuJ¹ b t½√ UL¨rNM n
Ô I¦L«
Ò ÔÊuJ¹ bI ¨WOLKF«
ÆVUML«Ë »UI_« vKŽ ÊË“u×¹ ôË ¨WOLKF«  «œUNA« ÊuKL×¹ ôË ¨WOFU−«
Ò
w oÒK×ð UNÔKF−O ¨tŠËdÐ uL ¹ Íc« rOI² L« »cNL«] u¼ WGK« fO«u w nI
Ô ¦LU
Ò
W¹œUL« Èu²Ó
Ú Ô sŽ ŸUHð—ô« v≈ vF
Ú ¹Ë¨WK¹–d«
Ó Ê«—œ√ s t H½
Ó dND¹Ë¨WKOCH«
Ò ¡«uł√
t vÒðQ²¹ ôË ¨tuŠ Íd−¹ U vKŽ Ó·uu«Ë¨tÐ jO×Ôð w²« ¡UOý_« „«—œ≈
Ó Ô‰ËU×¹Ë ¨WFA³«
Æ dOJH²« o√ lOÝuð˨ UuKFL« …œU¹e wF UÐ ô≈ p–
vKŽ VBM¹
^ Ì Ð v{d¹ ô Íc« k
ÌrKEÐ ôË ¨tÐ œ«d¹Ô Ê«uN  IO«
Ó dOLC«
] VŠU
Ô u¼ nI
Ô ¦L«Ë
Ò
Î B×M
s WI³Þ w …d Ó Ô ÎULOI² Ë√ ÎUÐcN ÊU ½ù« s qF−ð w²« Ô UHB« X OË ¨ÁœöÐ
s w ÔÊuJð bI¨ WŽULł ÊËœ ÌWŽULł vKŽ ÎUHË X O UN½√ UL¨”UM« s W¾ Ë√¨  UI³D«
Æp–dOž Ë√ qUF« Ë√ l½UB« w ÊuJð bË ¨rKF« s dO ¹ ÌV½Uł vKŽ u¼
©·dB²Ð¨ÊUuÞ Í—b∫»œ_«Ë rKF« sOЮ

WK¾Ý_«
Æ QD« «c¼ sOŽ√ÆnÒI¦L« n¹dFð w ”UM« s dO¦
Ï TDÚ ¹Ô ≠±
øhM«
Ò w dNE¹
Ô UL nI¦L«
Ò s ≠≤
ÊËœ W?ŽU?L?ł vKŽ ÎU?H?Ë X O ÎU?HI?Ò ¦? ÊU? ½ù« s Ôq?F?−ð w²«  U?H?B« Ê√
Ò V?
Ô ðU?J« Èd¹ ≠≥
Æ p– `{Ë√¨WŽULł
Ò

∑∑
¡«u?ł√ w o?=K?% U?NÔK?F?−?O? ¨t?ŠËd?Ð u?L? ?¹ ò∫W?O?ðü« …—U?³?F« w d¹uB?
Ú ]²?« Ó‰U?Lł `?
Ô ={Ë√ ≠¥
Æå WK¹–d« Ê«—œ√ s t H½
Ó dÔND¹
= ˨WKOCH«
∫wðQ¹ U2 o²A
> Ì q
rÝ« = Ÿu½
Ó s Ó OÐ√
= ≠µ
© l½U¨kIÓ¹¨rOI² ¨ »ÒcN¨ nI¦®
Ò

WAUM
^ Ÿ—UCL«
‰b¹ Ó Ó qFH« Ê√
] »U²J« «c¼ w WFł«dL« ”Ë—œ w d
Ò UL¨ WIÐUÝ ·uH w d
Ò
s? Ÿ—U?CLUÐ vðRڹ˨q?
Ô ³?I² L« w l?
Ô IOÝ Ë√ Êü« l?
Ô I¹ ÓÀb?׫ «c¼ Ê√
] v?K?ŽË¨ Àb׫ vKŽ
w?{U?L?« q?F?H« W¹«bÐ w © ͨ  ¨Ê¨√®WŽ—UCL« ·dŠ√ s Ì·d?Š W?U?{S?Ð w{UL« qFH«
Æ t²OMÐ w  ö¹bF²« iFÐ ¡«dł≈Ë

t?OKŽ WKš«b« q«uF« V Š©ÎUËe− Ë√ ÎU?ÐuBM Ë√ ÎUŽud ® ÎU?ÐdF wðQ¹ VUG« w Ÿ—UCL«
Ô Ô qFH«Ë
¨l?DI¹ ¨qL×¹ ¨sE¹
Ò ¨TD¹® U?N?M WŽ—UCL« ‰UF_« s W?Î ŽuL−  błË h?
] M« XKQð «–≈Ë
UNFOLł
Ô ‰UF_«
Ô Ác¼Ë ¨©ÆÆÆÊË“u×¹¨ÊuKL×¹¨ÊuF²L²¹¨Íd−¹ ¨vF ¹ ¨uL ¹ ¨ÊuJ¹ ¨“u×¹
v?K?Ž Ô…d??¼U?E?« ÔW??L?C?« t?F?— ÔW?ö?ŽË ¨Ÿu?
Ï ?d? ¨Ÿ—U?
Ï C? Ïq??F? Êu?J?¹ q??F?H?U?¨ÎW??Žu?d?  ¡U?ł
‰UF_« Ác¼ l— V³Ý
Ô œuF¹Ë
Ô ¨ÊuJ¹Ë¨ “u×¹Ë ¨lDI¹Ë¨qL׹˨ sE¹
Ò ∫‰UF_« pc˨Ádš¬
W×O× UNFOLł ‰UF_« Ác¼ Ê_ª…d¼UE« WLC« UNF— WöŽË¨Â“Uł
Ì Ì
Ë√ VUMÐ o³Ó
Ú ðÔ r UN½√ v≈
Ædšü«

o?³ ð r UN½_ªWŽud WŽ—UC


Ï Ï‰U?F√ pc wN¨ ©Íd?−¹Ë vF ¹Ë uL ¹®¨ Ô‰UF_« U√
Ò
Ÿ—UCL« w qI¦K ¨dOš_« ·d׫ vKŽ …—
Ô bIL«
Ò ÔWLC« UNM q
> l— WöŽË¨ “Uł Ë√ VUMÐ
vKŽ »«dŽù«  UdŠ
Ô dNEð
Ú r˨n_UÐ Âu²L« Ÿ—UCL« w —^cF²K˨¡UO« Ë√Ë«uUÐ Âu²L«
Ædšü« WK²F ‰UF√ UNK UN½_ ª‰UF_« Ác¼ dš«Ë√

XOIÐÆÆÆÆÆÆÆÆw¼Ë¨ hM 
= « w  œ—Ë WŽudL«  WŽ—UCL« ‰UF_« s WŽuL−
Ï „UM¼
 bMÝ√
Ú WŽ—UC ‰UF√ w¼Ë ©ÊË“u×¹Ë ÊuKL×¹Ë ÊuF²L²¹
Ò ®∫ q¦ WŽ—UCL« ‰UF_« WŽuL−
WŽUL−« Ë«Ë v≈ bMÝ√ Ÿ—UC
Ì qF
Ì q] qLAð
Ô w¼Ë ¨W L« ‰UF_UÐ vL
Ò ð˨WŽUL−«
Ô Ë«Ë v≈
 Ë√
¨ÊöFH¹ ¨ÊuKFHð ¨ÊuKFH¹® Ê“Ë vKŽ ÊuJðËÆ W³ÞUL« ¡U¹ Ë√¨ sO²MŁô« Ë√ sOMŁô« n√
∑∏
∫ÊuKL×¹ qFHU ¨»«dŽù« Êu½ Ô u³Ł w¼ ‰UF_« Ác¼ l—
 WöŽË©
Ô sOKFHð¨ÊöFHð
w wM³
y Ï ²
qB ] dOL{
Ï ∫WŽUL−« Ë«Ë˨»«dŽù« Êu½  u³Ł tF— ÔWöŽË ¨Ÿud Ÿ—UC
Ï Ï qF
Æld« WUŠ w W L« ‰UF_« lOLł qUFð «cJ¼Ë ÆqŽU l— q×

∫Z²M²Ý√
Æ«dýU³
Î ÎôUBð« bOu²« Êu½ Ë√ ¨ …u M«
= Êu½
Ô tÐ qB
Ú ²ðÒ r
Ú U »dF
Ï Ô Ÿ—UCL«
Ô ÔqFH« ≠
Æ“Uł Ë√ V 
Ì UMÐ o³ ¹
Ú r «–≈ ld¹
Ô Ÿ—UCL«
Ô ÔqFH« ≠
qFH« dš¬ vKŽ …d¼Uþ
Î ÔÊuJð˨ WLC« w¼ Ÿ—UCL«
  qFH«  ÔWöŽ ≠
l—
Æ dšü« q²FL« qFH« dš¬ vKŽ …—
Î bI˨`O×B«
Ò
Æ »«dŽù« Êu½  u³Ł w¼ W L« ‰UF_« l— WöŽ ≠

∫ bz«u

Wdײ ÊuJ² qFH« sOŽ Ô U√¨ ULz«œ WMUÝ


Î Ô ÊuJð ¨ Ÿ—UCL« qFH« ⁄UB¹ UbMŽ ≠±
qFH« ¡U
b?−?M? ¨r?−?F?L?« v?≈ ŸułdUÐ Ÿ—UCL« qFH« sOŽ WdŠ j?³{ r²¹Ë fl Ë√ fl
Ó Ë√ flW? d×Ð
Ô
∫ö¦

Ô dEÔMÚ¹Ó dE½

Ó Õ
Ô dÓHÚ¹Ó Õ
Ó dÓ
 fl ·
Ô dF¹
Ú Ó·dÓŽÓ

W?KF« ·dŠ ·c?
Ô Š r²¹
^ ÍË«u?
Ò « ‰U?¦L« wŁö¦« w{UL« s Ÿ—U?
Ô CL« Ôq?FH« ⁄U?
Ô B¹ UbMŽ ≠≤
‰U¦ q²F q w «cJ¼Ë¨ nI½ Ë√¨ n√ Ë√ nI¹ u¼ n
Ó ËÓ Ÿ—UCL ¨tË√ s ©Ë«u«®
Æ ÍË«Ë
·uÝ Ë√¨ ”—bOÝ q¦ ‰U³I²Ýö tM“ sOF
= ðË Ÿ—UCL« qFH« vKŽ ·uÝË sO « qšbð ≠≥
Æ ÎUŽud ÊuJ¹ Ê√ s ·uÝ Ë√ sO UÐ ‚u³ L« Ÿ—UCL« qFHK bÐ
Ò ô˨”—b¹
Ÿ—U?CL« ‰
Ó Ë√
] ÊS lDI« …eLNÐ tË√
Ò w? b¹eL« w{UL« s Ÿ—UCL«
Ô Ôq?FH« ⁄UB
Ô ¹Ô UbMŽ≠¥
Æ a≈ ÆÆÆ rOI¹Ô ÂU√¨wDF¹Ô vDŽ√¨ ÂdJ
 ¹Ô Âd√∫ q¦ r^C
Ó ¹Ô

∑π
»«dŽ≈ ÖUL½
Ô

ÆwðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ√


Ô
˚ vUFð ‰U ≠√
©±∫WœU:«® ˝
¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô WLC«
Ô tF— ÔWöŽË ¨Ÿud Ÿ—UC
Ï ÏqF ∫ ‰œU−ð ∫pœU−ð
Æw¼ Ád¹bIð d²² 
Ï dOL{
Ï qŽUH«Ë
ÆtÐ ‰uFH VB½ q×
= w `²H« vKŽ wM³ qB
Ï ²
] dOL{
Ï ∫·UJ«Ë
Æ»«dŽù« s t q× ô `²H« vKŽ wM³ nDŽ ·dŠ ∫Ë«u« ∫wJ²AðË
U¼—uNþ s lM ¨¡UO« vKŽ …—bI
Ï ÏWL{ tF— WöŽË¨
Ô Ÿud
Ï Ÿ—UC
Ï qF ∫wJ²Að
Æw¼ Ád¹bIð d²² dOL{ qŽUH«Ë ¨qI¦«
ÊËdFA¹ ô s¹c«Ë ¨WKU−L«
Ô d¼UEË
  UOײUÐ ÊuU³¹ ô rNHÞ«uŽ w ÊuœUB« ≠»
ÆtMOFÐ ’öšù«
Ô 
w¼  öU−L« Ác¼ Ê√
] Êu³
Ó ×¹ 
Ú WHÞUF« ‚bBÐ
¨W L« ‰UF_« s t]½_ ªÊuM«  u³Ł tF— WöŽË ¨Ÿud Ÿ—UC qF ∫ÊuU³¹
ÆqŽU l— q× w wM³ qB² dOL{ ∫Ë«u«Ë
Ê«u?? ? K? ? ? ? ^ ? ? «Ë d?? ?³?Ú ? ? ]B?? ? U?? ? Ð w?? ? ×? ? ]K?? ? ? ? ?²? ? U??½b?
Ô ? O? ?A? ½Ë U??M? Šd?
Ô ? ł p??Šd? Ô ?ł ”b? Ô ? U??¹ ≠Ã
ÊU?? ? ? O? ? ? ?G? ? ? ?^D?? ? ? «Ë ¡«b?? ? ? Ž_« v?? ? ? K? ? ? ?Ž Ϋ—U?? ? ? ½ U?? ? M? ? ?U?? ? —Ë U?? ? ½d?Ó ? ? ×? ? ?Ð U?? ? M? ? ?ÚK?? ? F? ? ?ł U?? ? ½≈Ò
w?? ? ½U?? ? F? ? ?¹Ô ¡«b?
Ô ? ? ?H? ? ?«Ë v?? ? A? ? ?ÚD?? ? ŽÓ ÷—_«Ë
Ô U?? ?M? ?Š«d?
Ô ? ł Õ«d?Ô ? ?−? ?«Ë U?? O? ?×? Ú ? ½Ó n?? ?O? ? –≈ Ú
Ú ÔÊu?? ?¼√ Ô u?? ? L? ? «Ë W?Ì ? ? c?? ?Ð …U?? ?O? ? ×? ? « V?
ÊU?? ? ³? ? ÚC?? ?ÔI?? ? « v?? ? E? ? Ó Ë√ Ó ? ? O? ? Þ w?? ?G? ? ²? ? ³? ? ½ ô
Ú Ì…Ëd?
ÊU?? ? ? ? ? Ò²?? ? ? ? ? ÌV?? ? ? ? ? ?B? ? ? ? ? ? M? ? ? ? ? ? Ë√ Ó ? ? ? ? ? Ł Ë√ …d?? ?N? ? A? ? f?? ?O? ? d?Ó ? ?F?Ú ? ?=A?? « Ô‰u?? ?I? ? ½ U?? ?½≈Ò
w?? ?½U?? ?H? ? ²?Ó ? ? L?
Ô ? ?« «b?? ?H? ? « ÕË— v?? ? ≈ u?? ?L? ? ?
Ú ? ?ðÓ w?? ? ²? ? « V?? ? K? ? ?I? ? « Ô…œu?? ? A? ? ?½√ U?? ? N? ? ÒM?? ? J? ? 
©5D K≠œ«uŽ ÊUMŠ®

U¼—uNþ s lM
Ó ¨dšü« vKŽ …—
Ï bI
] ÏWL{ tF— ÔWöŽË ¨Ÿud Ÿ—UC
Ï ÏqF ∫UO×½
Æs×½ Ád¹bIð d²² 
Ï dOL{
Ï qŽUH«Ë ¨—cF²«
Ò

∏∞
U¼—uNþ s lM ¨dšü« vKŽ …—
Ï bI
] ÏWL{ tF— ÔWöŽË ¨Ÿud Ÿ—UC
Ï ÏqF ∫wG²³½
Æs×½ Ád¹bIð d²² 
Ï dOL{
Ï ÔqŽUH«Ë ¨qI¦«
dOL{ qŽUH«Ë ¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE« WLC«
Ô tF— WöŽË
Ô ¨Ÿud Ÿ—UC
Ï ÏqF ∫‰uI½
Æs×½ Ád¹bIð d²² 
U¼—uNþ s lM ¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE« ÔWLC« tF— ÔWöŽË ¨Ÿud Ÿ—UC
Ï ÏqF ∫uL ð
Æw¼ …d¹bIð d²² 
Ï dOL{
Ï qŽUH«Ë ¨qI¦«

 U³¹—bð
± V¹—bð
∫ UNF— WöŽ
Ó sÔOÐ√Ë
= ¨wðQ¹ ULO WŽud*«
Ó WŽ—UC*«
Ó Ó‰UF_« sÔOŽ√
=
s Ëb³¹ qO_« w˨ÌW]C s ÌW×HB fLA« WFý√
] ÓX×ð Ëb³¹ dNÚ^E« w dNM«
Ô ÓÊUË ≠±

Æw²¹d w …UO×U Ì
‰uN−L« v≈ tI¹dÞ w lÔ]J ²¹ qOK« w˨ V¼–
©dBØÍËUdA« sLŠd« b³Ž®

ÆpuJý sŽ ÎU¾ýU½ sJ¹ r ÍU¹≈ p«d


Ó Ê√ ] ΫbOł Í—œ√ U½√ ¨p– d–√≠
Ô ≤
©d׳«Ë aOA«¨Í«uGML¼ X ½—√®

rKÓÓI« v≈ »u M
Ï ] w rÔKÚFU
d¼Úb«  r_« ÔWuý ÈuIÚðÓ rKF«
 …uIÐ
] ≠≥
©dBØ͜˗U³« wUÝ œuL×®

©w³M²L«® lÔ]uÓ²Ó¹Ô UË UNM vC ULŽ


Ò ÌqUž Ë√ q¼U−
Ì …UO׫
Ô uHBð ≠¥
©œ«bý sÐ …d²MŽ® UŽ«bB« uJA
Ú ¹Ó s
Ú Ó ”√— ÍË«b¹Ô ÎU³O³Þ U−ON« w ÊU wHOÝË
Ú ≠µ

¨t½uF=D?I¹∫ ‰U?I ø b¹b−« dLI«


Ô d?Ô N?E?¹ U?bMŽ r¹bI« dLIUÐ ÊuFMB¹ «–U∫ U׳ q¾Ý ≠∂
Æ ÎUu−½ tM ÊuFMB¹Ë
©w½«bL׫ ”«d uÐ√® øwU×Ð s¹d
Ó FÔA
Ú ðÓ Úq¼ Uð—Uł U¹√ WULŠ
Ï wÐdIÐ XŠU½ bË ‰u√ ≠∑

˝ ˚∫vUFð ‰U ≠∏
å∂≥ tÞò

åµ v×C«ò ˝ ˚ ∫vUFð ‰U ≠π


∏±
≤ V¹—bð
∫tOKð w²« WK¾Ý_« sŽ VOł√
Ô r]ÔŁ ¨ wðü« hM«
] Ô √d√
—«b−U¨ ÊuUÐ rÚÔ—Ëb vKŽ UM¼Ô
Èbײ½¨È
] dÓFÚ½Ó ¨Ÿu−½
Ô
—UFý_« bÔAMÚ½Ô
 «d¼UELUÐ
Ô »UCÓ G« Ÿ—«u
Ó A«] úL½
Ô
¡U¹d³ Êu− «^ úL½Ë
Ô
qOł ¡«—Ë
Ó «dzUŁ
Î öOł
Î Ó‰UHÞ_« lMB½Ë
Ô
qOײ ÊËdAŽ UM½Q
qOK−«Ë WKd«Ë bK«
= w
ÊuUÐ UMN¼ U½≈Ò
Êu²¹e«Ë sO²« qþ
] ”Ô d×½
Ô
sO−F« w dOLU —UJ_«
Ó Ÿ—e½Ë
Ô
UMÐUBŽ√ w bOK−« …œËdÐ
Ô
«dLŠ rÏMNł
] rNÐuK wË
«dÚ B«
] dÔB FÚ½Ó UMADŽ «–≈
©sOD KØœU¹“ oOuð® ÆqŠd½ ô˨UMFÚł
Ô Ê≈
Ú »«d
Ó ²«
^ qQ½Ë
Ô

ør—Ëb vKŽÆÆÆ ‰Ë_« dDÚ «


] w VÞUL«
Ô s≠±
ø—«dù« «c¼ d¼UE
Ô U¨tMÞË w ¡UI³« vKŽ dŽUA«
Ô dB¹
^ ≠≤
ÆUMÐUBŽ√ w bOK−« …œËdÐ∫WOðü«
Ô …—U³F« Wôœ
Ô U ≠≥
Æ«dB« dBF½ UMADŽ «–≈ ∫dŽUA« ‰u w d¹uB²« ‰ULł
Ó `
Ô {Ë
= √ ≠¥
Æ UNM q
> l— WöŽ
Ó s
^ OÐ√Ë
= ¨hM«
= s WŽudL« WŽ—UCL« ‰UF_«
Ó Ãd²Ý√
Ô ≠µ

∏≤
≥ V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO yjš t²% U »dŽ
Ô √Ô
W¼ËbAÚ Ó w²M¹b ≠√
UNÐU³Š√ v≈ uHNð
WM¹eŠ W×¹dł
Ï
UNUDÐ√ sŽ ‰Q ð
Ô
©bOý— rýU¼ ÊË—U¼® UNÐU³ý sŽ¨‰Ułd«

rNÐ d√
^ sOŠ ≠»
wJ×{Ë wðU LNÐÚ ”UM«
Ô Ô √eN¹
V¹dG« dÐUF« vKŽ ÊuIHAÚ ¹Ô
©5D KØrÝUI« `OLÝ® ÊuM−« w —ËbNL«
 wÐU³ý
Ó vKŽ ÊuLŠd²¹Ë
Ò

«—c??N? « «Ëd?ÔA??ÚM??Óð Ê√ U??M?Ð r?


Ú ?ðb??N? ²? ł« U??L?N?Ú ? Ϋd??¼œ r??b??F? Ð v??I?³?¹Ë U?O?×?¹ d?Ô ?F?=A??« ≠Ã
«d?F=A?« «u ?
Ó LÚðÓ s?
Ú r?J?U?Oł√ «u Lð Ê≈
Ú W?Ï ?K? K? C?  U?
Ï ?¹U??Žœ Íb??−?
Ú ?ðÔ  U??N? O?¼
«d?? ×?
Ú ? B?
] ? « X?? ³? ?M? ?ðÔ U?? t?? d?
Ô ? ý√˨ u?? L? ?M? ?¹ Êb?
Ô Ô w?Ë d?H?Ó w? d?¼Ú]e??U? d?Ô F?A?«Ë
©‚«dF«ØwH−M« wUB« bLŠ√®

∏≥
Ÿ—UC*« qFH«
 VB½
≤∑ ”—b«
Ô
∫ WOðü« WK¦_«
Ó Ô √d√
©≤∑∫ ¡U M«® ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠±∫ ôË√
Ò
©sOD K
Øw dJ« r¹dJ« b³Ž® ÆöO² ³« pu
ÂÓb=N½ vÒ²Š UMÔðUM ÓsOKð s d³J
= L« q³ł≠
Ó ≤
å±≥ ∫hBI«ò ∫vUFð ‰U ≠ ≥

ƉËQÐ ÎôË√ wÝË—œ dCŠ√ U½√∫VUD« ≠¥

Æ`−Mð Ê–≈∫rKFL«

©U¹—uÝØÕbO ×uł ® Ú Ó w²ÐÓdÚÔž w


ÎQLþ wM UÝ d̼ÚbÓ Ó‰u√ v²Š≠
«bÐ√ ÎU¾ Uþ w½«dð s Ò ± ∫ UO½UŁ
å±∞∑ ∫nÝu¹ò ˝ ˚∫ vUFð ‰U ≠ ≤

Æ ·bN« oOI×ð s u½bð
Ó w Ú bN²ł«Ë
Ú b]ł ≠≥

©U¹—uÝØWA¹— uÐ√ dLŽ® Ú  UN tÓžU U Ë ÷


¡UM¼ s —ú tK«
Ô t]Dš U wK¹eð Ús ≠± ∫U¦UŁ
˝ ˚∫vUFð ‰U ≠≤
å±≤π∫ ¡U M«ò
åπ≤ ∫Ê«dLŽ ‰¬ò ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠± ∫UFЫ—

˝ ˚∫vUFð ‰U ≠≤
åµ∫ nÝu¹ò

© w½U³ —«e½® Æ]q√ Êe׫ WŠU ˨


Ô d³√
Ó rUF« w
Õ
 dÓH«
Ó WŠU
Ô Ó `³B²
Ó V²√
Ô wM½≈ ≠≥

∏¥
WAUM
b¹d¹ ∫WOðü« WŽ—UCL«
Ó Ó‰U?F
_« Íu×ð ÓWK¦ _« Ác¼ Ê√ błQ
¨vË_«
Ô W?ŽuL−L« WK¦ √
Ó Ô q Qð√
U?N?C?FÐ ¡Uł bË ¨dšü« ÔW?×?O× UNF?Ô OLł Ô‰U?F
_« Ác¼Ë ÆÊe×ð¨ d?Ò Ið ¨ Âb?
Ò N?½¨sOKð¨»u²¹¨
ÆÎUÐuBM UNÔCFÐË ¨ UŽu
d
Î
o?³? ?¹ r t½_ª WLC« tF
— W?Ô öŽË¨ Ÿu
d Ÿ—U?
Ï C Ïq?F?
‰Ë_« ‰U¦L« w
©b?
Ô ¹d¹® q?FHU

ÆoÐU « ”—b« w
UMF d
Ò UL ¨Âeł Ë√ VB½ ·d×Ð
Ó ³Ý
·d?×Ð o? Ô t?½√ v?≈ t?³?B½ V³Ý œuF¹Ë ¨ÎU?Ðu?B?M? ¡Uł bI
‰Ë_« ‰U¦L« w
å »u?²¹ò Ôq?F?H« U √
Ò
©Ê√® V?U?M« ·d׫ wL?
Ò ÝÔ b?˨ Ÿ—U?C?L« qFHK ÎU?³U½ ÎU?¹—b?B U

Î »
Ô d?ÓFÚ¹Ô Íc?« åÊ√ò
Ú V?BM«
Æ«cJ¼Ë WÐu²UÐ ‰ËRð ©»u²¹ Ê√® ‡
`¹d —bBLÐ tOK¹ Íc« Ÿ—UCL« qFH« l ‰ËR¹ t½_
Ò U¹—bB
Î
t³B½ ÔW öŽË ¨»uBM Ÿ—UC
Ï ÏqF
u¼Ë ¨åsOKð ò Ÿ—UCL«
Ó Óq?FH« bł√
Ô w½U¦« ‰U¦L« w
Ë

Ÿ—U?CL« q?FH« vKŽ Ôq?šb¹ Íc« ¨åsò VB]M?« ·d?×Ð o³Ý tÒ½_ ªÁdš¬ vKŽ Ô…d?¼UE« ÔW?ײH«
Æq³I² L« w
Àb׫ wH½
Ó bOH¹Ë
Ô ¨t³BM¹Ë
Ô
WײH«
Ô t³B½ W öŽË¨
Ô »uBM Ÿ—UC
Ï qF

Ï pc u¼Ë ¨©dIð®


] qFH« œ—Ë YU¦« ‰U¦L« w
Ë
Æ©w® VBM« ·d×Ð o³Ý tÒ½_ ªÁdš¬ vKŽ Ô…d¼UE«
W?×?²H« t³B½ ÔW öŽË ¨»u?
Ï BM Ÿ—U?
Ï C Ïq?F
u¼Ë ¨©`?−Mð® q?F?H« œ—Ë lЫd« ‰U¦L« w
Ë
Æ©Ê–≈ ®VB½ ·d×Ð o³Ý
Ó t½_ ªdš¬ vKŽ …d¼UE«
VB
Ô 
MÚ¹Ô W L« ‰UF
_« s fO Íc« dšü« `O×B«
Ó Ÿ—UCL«
Ó qFH«
Ó Ê≈
] ∫‰uI« lOD²Ý√ «c
Ó…d?¼UE« ÓW?×?²H« t³B½ ÔW öŽ ÔÊu?JðË ¨©Ê–≈ ¨w? ¨s ¨Ê√® V?BM« ·dŠ√ s ·d×Ð Óo?³Ý
Ô «–≈
ÆÁdš¬ vKŽ
¨w½«dð ∫WOðü« WÐuBML«
Ô WŽ—UCL«
Ô Ô‰UF
_« UNO
 œ—Ë bI
WO½U¦« WŽuL−L« w
WK¦ _«
Ô U √
Ò
ÆVOðd²« vKŽ ©w ¨Ê√ ¨s® ∫VBM« ·dŠQÐ XI³Ý UN½_
Ò ªWÐuBM ‰UF

Ï Ác¼Ë ¨u½bð ¨rNOðQð
ÔW öŽË ¨»uBM Ÿ—UC
Ï Ï qF
©w½«dð® qFH«
Ó ]Ê√ Ó błË
Ú UNM q 
> VB½ ÓW öŽ ÓXK Qð
] «–≈Ë
]Ê_ ¨q?FH« dš¬ vKŽ dNEð r ©WײH«® VBM« W öŽ
Ó ]Ê≈ –≈ ¨n_« vKŽ …—bIL«
Ô ÔWײH« t³B½
…d¼UE«
Ô WײH«
Ô ULN³B½ W öŽË
Ô ¨ÊUÐuBM ULN
©u½bðË ¨rNOðQð® ÊöFH« U √ ¨ © Èdð ® n√ Ádš¬
Æ©u½bð® qFH« dš¬ w¼Ë Ë«u« vKŽË ¨©wðQð ® qFH« dš¬ w¼Ë ¨¡UO« vKŽ WײH«  dNþ bË ¨dšü« vKŽ
Íc« ≠ÎU?O?
d?≠ h?U?M« Ÿ—UCL« qFH« dš¬ vKŽ Î…—b?I ÔÊu?Jð ÓW?ײH« ]Ê√ Z?²?M?² ½ UM¼ s

∏µ
Æ¡U¹
Ï Ë√ Ë«Ë
Ï Ádš¬ Íc« hUM«
  Ÿ—UCL«  qFH« dš¬ vKŽ dNEðË
Ô ¨jI
Ïn√ Ádš¬
Ô
Ác?¼Ë¨«u?bFðË ¨«u?F?O?D² ðË ¨w?K¹eð ∫w?¼Ë W?Ž—UC ̉U?F
√ W?Ô Łö?Ł W¦U¦« W? Žu?L?−L« w
Ë
s? ·d×Ð UNFOLł
Ô Ú IÓ³Ý
X Ô bË ¨oÐU « ”—b« w
XÝ—œ UL W?Ó L« Ó‰UF
_« vL Ò ðÔ ‰UF

¨q?F?H?« d?š¬ s? »«d?Žù« Êu½ ·cŠ w¼ UNM >q? V Ú ½Ó ÔW? öŽË ¨X³?ÓBÔM?
¨V?BM«
 B? ] ·d?Š√
 ÔW öŽ ÊuJð W L« ‰UF
_« lOLł w
«cJ¼Ë
Æ»«dŽù« Êu½ Ó·cŠ UN³B½
∫WOðü« WÐuBML«
Ô WŽ—UCL«
Ô Ô‰UF
_« UNOH
WFЫd«
Ô WŽuL−L«
Ô U √
Ò
ÆÆÆÆÆÆÆÆt³B½ W öŽË
Ô ªÆÆÆÆÆÆÆÆÆo³Ý t½_ ¨»uBM
Ï Ÿ—UC
Ô qF
∫«uUMð ≠
·d×Ð o³Ý tÒ½√ u¼ t³B½ V³ÝË
Ô Ó ³Ý
¨©vÒ²Š® ·d×UÐ o Ô bË ¨ÆÆÆÆ Ÿ—UC
Ï ÏqF
∫«uIHMð ≠
Æå«uIHMð Ê√ v²ŠòWKL−« Óq√ Ê≈ –≈ ¨vÒ²Š bFÐ …—bIL«
Ò ©Ê√® VBM«
]
¨W L« ‰UF
_« s t½_
Ò ¨ÊuM« ·cŠ
Ô t³B½ W?Ô öŽË ¨»uBM Ÿ—UC
Ï Ï ∫«ËbOJ¹ ≠
qF

ÆWO³³ « ¡U
bFÐ …—bIL« ©Ê√® VBM« ·d×Ð o³Ý t½√ t³B½ V³ÝË
Âô b??F? Ð …—b?
Ò ?I? L?« ©ÚÊQ?Ю o??³? Ý t??½√ t??³? B? ½ V??³? ÝË ¨»u??B? M? Ÿ—U?C? q?F?
∫`??³? B?ð ≠
V?
Ô BM¹Ô Ÿ—U?
Ó CL« Óq?FH« ]Ê√ v?KŽ «c¼ ^‰b?¹Ë ÆÁdš¬ vKŽ Ô…d?¼UE« ÔW?×?²?H« t³B½ ÔW? ö?ŽË¨qOKF²«
Æ·dŠ_« Ác¼ bFÐ …dLC ©Ê√® d¹bIð u¼ t³B½ V³ÝË Ô ¨qOKF²« Âô˨ WO³³ « ¡U
Ë ¨v²Š Ò ∫bFÐ
Ÿ—U?
Ï C? Ïq?F?
Âb?N?½ Óq??F?H?« Ê√
]   Ú łË v?Ë_« W? ?Žu?L?−?L?« w?
w?½U?¦?« ‰U?¦?L?« X?
Ó b? Ó K?Ú Q?
Ò ð «–≈Ë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆt³B½ W öŽË¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆbFÐ …dLÓC
Ú L«
Ô ÊQÐ Ó BÔ½ bË ¨ÆÆÆÆÆÆÆ
Ú V
∫Z²M²Ý√
©Ê–≈¨w¨ s¨Ê√ ®∫ VBM« ·dÔŠ
Ú Ó√ s Ì·d×Ð o
Ó ³Ý
Ô «–≈ VBM¹
Ô Ÿ—UCL« qFH« ≠±
Ô ÊU «–≈ Ô…d?¼UE« ÔW?ײH« w?¼ Ÿ—UCL« qFH« V?B½ ÔW öŽ ≠≤
s? fO ÎU?×O× qFH« dš¬
ÊS?
n_UÐ dšü« ]q?²?F? ÊU? «–≈ U? √ Æ¡UOUÐ Ë√ Ë«uUÐ dšü« ]q?²?F? ÊU? «–≈ Ë√¨W? L« ‰UF

 VB½ W?Ó öŽ Ê√
] Í√ ¨—c?
^ F?²« U¼—uNþ s l?
Ô M?L¹ ¨Ádš¬ vKŽ …—
Ó b?
] IL« W?Ó ×?²H« Êu?J?ð t³B½ W öŽ
Æ…—bI Ë√ …d¼Uþ
Î WײH«
Ô w¼ W L« ‰UF
_« s fO Íc« Ÿ—UCL«
  qFH«
ÆU¼dš¬ s »«dŽù« Êu½ ·cŠ Ô W L« ‰UF
_« VB½ ÔW öŽ ≠≥
—b?B?L?«ËÆ ‰ËR Ì—b?B?L?Ð Ÿ—U?C?L?« qFH« l ‰
Ô ËR?
] ¹Ô ¨V?B½Ë Í—b?
y B ·d?
Ï Š∫ Ê√Ú ≠¥
Æ»«dŽù« s q× t ÊuJ¹ Ê√ bÐ ô «c ¨rÝ« ‰ËRL«
Æ q³I² L« w
Àb׫ wH½
Ó bOH¹ VB½Ë wH½ ·dŠ ∫s ≠µ
∏∂
Æ ‰Ë]RÓ Ô —bBLÐ Ÿ—UCL« qFH« l ‰
Ô ËR
] ¹¨
Ô VB½Ë Í—bB
y ·dŠ
Ï ∫w ≠∂
ÆqOKF²« ÂôË WO³³ « ¡U
Ë ¨v²Š
Ò bFÐ …dLCL« ÊQÐ
Ú VB Ô MÚðÔ WŽ—UCL«
Ô Ô‰UF
_« ≠∑
Æ»uBM Ÿ—UC
Ì Ó DŽÔ «–≈ Ÿ—UCL«
Ô vKŽ n Ô Ô qFH« VBM¹
Ô ≠∏
∫ …bzU

∫ UNM ¨…bŽ —u w


WOÐdF« WGK« w
Ê√
Ú wðQð
˝ ˚∫vUFð tu w
UL Ÿ—UCL« qFHK W³U½ W¹—bB ≠±
å≤∑ ∫¡U M«ò

å≤∑∫ÊuM RL«ò ˝ ˚∫vUFð tu q¦ UN qLŽ ô …d H


= Ô ≠≤
åπ∂ ∫nÝu¹ò ÆŸ—UCL« qFH« VBMð ô w¼Ë ˝ ˚∫vUFð tu q¦ UL
Ò bFÐ …bz«“ ≠≥
∫vUFð tu q¦ ¨Ÿ—UCL« qFH« VBMð ôË ¨WKOI¦« ÒÊ√ s WHH ≠¥
å≤∞ ∫q eL«ò ˝ ˚

»«dŽ≈ ÖUL½
∫wðQ¹ ULO jš t²% U »dŽ√
˚∫vUFð ‰U≠√

©∑≤≠∑∞ ∫nNJ«® ˝
Æ»«dŽù« s t ]q× ô ÊuJ « vKŽ w
y M³ dł
> Ô·dŠ∫ v²Š ≠
v?K?Ž Ô…d?¼U?E?« ÔW?×?²?H?« t?³?B?½ ÔW? ö?ŽË¨…d
Ï L?
Ó C?
Ú Ô ©Ê√® ‡?Ð »u?B?M? Ÿ—U?
Ï C? q?F?
∫À
Ó b?
 Š
Ú Ô√ ≠
Æd−« ·d×Ð dł q× w
‰ËRL« —bBL«Ë¨Ádš¬
Æ»«dŽù« s t ]q× ô¨d J« vKŽ wM³
y dł
> Ô·dŠ¨ qOKF²« Âô ∫Âö«∫‚dG² ≠
v??K?Ž …d?
Ô ¼U?E?« W?Ô ?×?²?H?« t?³?B?½ W?Ô ? ö?ŽË¨…d?L?
Ó C?
Ú Ô ©Ê√®‡?Ð »u?
Ï ?B?M? Ÿ—U?
Ï C? Ïq??F?
∫‚d?G?ð ≠
Æd−« ·d×Ð dł q× w
‰ËRL« —bBL«Ë¨Ádš¬
∏∑
Æ»«dŽù« s t ]q× ô ¨ÊuJ « vKŽ wM³
y ¨VB½Ë wH½ Ô·dŠ ∫s∫lOD² ð s ≠
Æ Ádš¬ vKŽ …d¼UE«
Ô ÔWײH« t³B½ W öŽË¨©s®‡Ð
Ô »uBM
Ï Ÿ—UC
Ï ÏqF
∫ lOD² ð ≠
UMFÓ œ√Ë
Ô UMFł«u
Ó f
Ó MÚðÓ ô ÊU
Ô Ð—
Ò U¹ ≠»
‰ô–ù«Ë¨`
Ó ÐÚc«¨Êu−
] «
^ fMð
Ó ôË
»U¼—ù«Ë¨ r¹bN²«Ë
l ÓbÚ¹Ó rË ¨lLÓ
Ú ¹Ó rK
ÊuM−L«
Ô rUF«
Ô U √
Ò
‰Ëd²³«Ë —U−ý_«
Ó Ó‚d ¹ Ê√ t
lMIð
Ó w ÕU L²«
Ô UL wJ³¹ Ë√
l
bL« gŠuð
Ò qJÐ UNMÔB
= ×¹ t×UB
ldð wJ

åsOD K
ØtÞ qu²L« ò Ϋd¼œ ÁbMŽ wJ³M UMI× ¹Ë
¡U݃d«Ë
^ ¡«d Ó_«
Ô WÓu−Ð
Ú —Ëb½
Ô UMKF−¹Ë
Ô
VA« s UÐUF√
Î
t³B½ W öŽË¨©Ê√®‡Ð
Ô »uBM
Ï Ÿ—UC
Ï Ï qF
∫‚d ¹Ë¨VB½Ë Í—bB
y ·dŠ∫
Ï Ê√
Ú ∫‚d ¹ Ê√
√b?²?³? l?
— q?×? w
©WdÝ® Ád¹bIðË ©qFH«Ë Ê√® s ‰ËR?
Ò L?« —bBL«Ë ¨…d?
Ô ¼UE« W?Ô ×²H«
ÆdšR
ÆWײH«
Ô t³B½ W öŽË¨
Ô »uBM
Ï Ÿ—UC
Ï qF

Ï ∫lMIð˨VB½Ë Í—bB
y ·dŠ
Ï ∫w ∫lMIð w
»uBM
Ï Ÿ—UC
Ï qF

Ï ∫ldð˨VB½Ë Í—bB
y ·dŠ
Ï ∫w˨dł ·dŠ ∫Âö« ∫ ldð wJ
Æd−« ·d×Ð dł
> q×
= w
qFH«Ë w s ©Ÿud«® ‰ËRL« —bBL«Ë¨WײH« t³B½ W öŽË
Ô ¨©w®‡Ð
W öŽË¨
Ô …dLCL« ©Ê√® ‡Ð »uBM
Ï Ÿ—UC
Ï qF

Ï ∫wJ³½Ë¨ dłÌ ·dŠ


Ô qOKF²«
] Âô∫
Ô Âö«∫wJ³M
Ô
·d×Ð dł
> q?×? w?
qFH«Ë Ê√ s ‰ËRL« —bBL«Ë ¨Ádš¬ vKŽ …d?
Ô ¼UE« W?Ô ×²H« t³B½
Æ©Âö«® d−«

∏∏
 U³¹—bð
± V¹—bð
∫t³B½ WöŽ
Ó sÔOÐ√Ë
Ò ¨wðQ¹ ULO yjš t²% Íc« Ÿ—UC*«
  qFH« VB½ V³Ý
Ó sÔOŽ√
=
©w½«bOL«Ø‰U¦ _« lL− ® ÆÁ—b ·dÓŽÓ ƒd «
Ï ÓpKN¹ s ≠√
ÆsÞu« «c¼ qł√ s UO×¹ Ê√ qLł_«
Ó sJ˨tMÞË
] qł√ s ÊU ½ù«
Ô  uL¹
Ó Ê√ qOL
Ï ł≠»
Ó
WOŽUL²łô«
Ô Ô·ËdE« r¼d³−ð
Ó vÒ²Š ¨¡«dFý «u½uJO ÊuDD¹
Ò »dF« ‰UHÞ_« q^ ≠Ã
sOÝbMN Ë ¡U
Ó ³Þ√
Ò ≠rNMŽ U³ÎB
Ú Óž≠«u׳BO rN œ s «uKOI² ¹ Ê√ vKŽ W¹œUL«Ë
Ô
©U¹—uÝØw½U³ —«e½® ÆsOËUI Ë
Æ cš_« …Óc
] œÔuF²¹
] UL ¡UDF« …Óc
] VKI«
Ô œÓuF²¹
] v²ŠÒ WO×C²«
Ô ÊuJð
Ô ô ≠œ
©dÞU« iO
ØsO √ bLŠ√ ®
©µµ …dI³«® ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠ ‡¼
˝ ˚∫vUFð ‰U ≠Ë
©±∂∑ …dI³«®

Æt ÓqLFð v²Š


] dO«
Ó wM−ð
Ó s ≠“
©w½«bOL« lL− Ø ‰U¦ _«®

≤ V¹—bð
¨WOðü« WŽ—UC*« ‰UF_« s qF
Ì =q vKŽ VÝUM*«
Ó  B
VÚ M«
] Ó·dÚŠ
Ó qšœ
Ô √Ô
∫ …bOH WKLł w tb
²Ý√Ë
Æ l
«œ√ ¨ r²Nð ¨ jUð ≠√
Æ vF ½¨ w𬨠uJAð ≠»
Æ ÊUOðQð¨ ÊËbOF¹ ¨ sOL²Nð ≠Ã

≥ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO t²öŽË ¨UN³B½ V³Ý sOÐ√˨
Ò WÐuBM*« WŽ—UC*« ‰UF_« Ãd
²Ý√
…dýUF« w
öD
Î ÐÓ qHÞ
Ï `³B¹
Ó Ê√ b{
] ≠√
…d−A« œ«R

Ô U UG√
Î dÓL¦Ú¹Ô Ê√
Ú b{]
o½UA wMOðU Ð ÊUBž√
Ô `  Ê√
Ó ³Bð Ú b{
]
∏π
Ó ÷UOŠ q¹u×ð
o½UA w{—√ w
œ—Úu«  b{
]
sJË ÆÆ r²¾ý U b{
ÍœöÐ ‚«dŠ≈ bFÐ
wðU
—Ë
Ô
wÐU³ýË
©sOD K
ØsO Š bý«—® ø‚œUMÐ Í—UFý√ `  ðÔ ô nO
Ô ³B
ÆtHF{ sŽ vK²O
Ò  nOFC« …œ«—≈˨ÈuIO
Ô ÍuI
= « …œ«—≈
Ô WO×C²«
Ô ≠»
ULNH¹ v²Š
Ò V×¹
^ fO ¡dL«
Ô Ìq¼Uł s W³×
Î ]s³KDð ô≠Ã
©ÊUM³Øw{U uÐ√ UOK¹«®

©∑∞ ∫·«dŽ_«® ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠œ


å t HM V×¹ U tOš_ V×¹ v²Š rbŠ√ s R¹ ôò∫Âö « tOKŽ ‰U ≠‡¼
˚∫vUFð ‰U≠Ë
˝
©π±≠π∞ ¡«dÝù«®

˝ ˚∫vUFð ‰U≠“
©≤≥ ∫b¹b׫®

¥ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO jš t²% U »dŽ√
˝ ˚∫vUFð ‰U ≠√
å∂µ ∫¡U M«ò

˚∫vUFð ‰U ≠»
˝
å≥≠± `²H«ò

U??ÐU?F?Ë ÎW??]I??A? Ó …U??O? ×? « Èu?N?¹ t?? ? ³?^ ? ? ?Š√Ë v?? ? ?²? ? ? H? ? ?U?? ? Ð u?? ? ¼“_ w?? ? ½≈ ≠Ã
U?? ÐU?? ÒŁu?? « t?? ³?Ó ? K? ? „
Ó d?Ô ? F? ?¹ t?? ¹b?
Ú ? O? ?Ð v?? Ý_« Òb?? ý U?? L? ÒK?? Ϋd?? D? ?Ž ÔÕu?? H? ¹Ë
UÐUž V?
Ô ¼ÓdÚ¹Ó f?O rž«dÒC?« sЫË
Ô t?Ô ? ?I? ?
√ Ìo?? ?
√Ú ^q?? ? V?? ?«u?? ?J? ?« Ôs?? ?ÐU??

©ÊUM³Øw{U uÐ√ UOK¹≈®

π∞
qN
ÆhU½ Ïn¹dFð «c¼Ë¨ ‰ULK ◊dHL«
Ô V׫
^ t½QÐ Óq³« Êu
dF¹
Ò ”UM«
Ó Ê≈≠œ

WŽU−A«
] sOÐ˨‚«—Ë_«Ë
Ó  sOÐ WO×D «
rKÚF« Ò WöFU
Ô ô≈ ‰UL«Ë q³«
 sOÐ WöF«
Ô
lMÓB
Ú ðÔ Ê√ q³
Ó rKF«
Ô n
Ó KÓÝÓ UL¨ œuIM« p
] Ó ðÔ Ê√ q³
Ó q³«
Ô  ËÔ bËønO «Ë
bÓł
V
Ô −×
Ô ðÓ W¼UŽ
Ï Ôq³« UL]½≈Ë Æ·uO «
^ l³
Ó DÚÔð Ê√ q³
Ó WŽU−A«
Ô X ÓbIðË
] ¨‚«—Ë_«
Æl³D« b HÔðË dJH«
ådB ØœUIF« œuL× ”U³Žò

π±
Ÿ—UC*« qFH«
 Âeł
≤∏ ”—b«
Ô
∫wðQ¹ ULO
Ï◊uDš UN²%
Ó w²«  ULKJ« dš«Ë√
   UdŠ ÔkŠô√Ë ¨WOðü« WK¦_«
Ó Ô √d√
©sOD K Ø ÊU uÞ rO¼«dÐ≈® ø Ê–≈ tÐ ÂuI¹
Ô s
Ú LÓ Ó ÓX½√Ú ¡VFUÐ rÚIÔðÓ rU≠
Ú ± ∫ ôË√

˝ ˚∫vUFð ‰U ≠≤
©±¥≤ ∫Ê«dLŽ ‰¬®

©ÊUM³ØWC¹dŽ VO ½® bzU Ë œUŠ


Ì dJH«Ë≠
Ô Î UŠöÝ  ‚ o׫
Ú s ô≈≠sOeŽ√
Ú  MÓKÚ Ó ≠≥

«d³B« oFKð v²Š b−L« mK³ð s tK¬ X½√ ΫdLð b−L« V
Ó ×
Ú Óð ô ≠¥

UŽU œ UN XFD²Ý« U l «œË UNLײ «Ë WOML«


Ò g Ó 
Ú Óð ö ≠± ∫ UO½UŁ
Î
©w ³F« …d²MŽ® UŽUI³«Ë ‰“UML« p³ð ôË Ìd¹dŠ s Uý«d
Î d²ð
Ú ôË

å≤±≥ ∫¡«dFA«ò ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠≤


ÍdODð r tðd³š U «–≈ dÔ
Ú MU
]  HÚ «
` ] WЫ
Ó uł¨
Ò ÍdODð ô≠± ∫ U¦UŁ
Î
©U¹—uÝØWA¹— uÐ√ dLŽ®

V
Ô FÓðÓ öF« sJ
Ò „U¹—
Ò VOÞ s ôbÐ «uG²³¹ r öF«
Ô »öÔ Þ ôu≠≤
©dBØrO¼«dÐ≈ k UŠ®

 o²A¹ sFD«
Ô t dc¹
Ú v² ŸU−ý
Ï t½S
] Ô‰u √ U ÁUGK³ÚðÔ ö ≠≥
©w³M²L«®

WAUM
¨r?KF¹ ¨«uKšbð ¨ÂuI¹
Ô Ú ∫w¼ ÌW?Ž—UC ̉UF √ vKŽ vË_« W?ŽuL−L« ÔW?K¦√ Íu²×ð
¨rIð
∫‰UF _U ¨WHK² WOЫdŽ≈ Ì ôUŠ w ‰UF _« Ác¼  ¡Uł b Ë ÆoFKð¨ÓmK³ð ¨V ×ðÚ ¨d ½
Ú
ÆÆÆÆÆÆtF — WöŽË ¨ÆÆÆÆÆÆ t½_
Ò ªÆÆÆÆÆÆŸu d Ÿ—UC
Ï ÏqF ∫ÂuI¹
ÆÆÆÆÆÆt³B½ WöŽË
Ô ¨ÆÆÆÆÆÆ t½_
Ò ªÆÆÆÆÆÆŸ—UC
Ï ÏqF ∫«uKšbð
ÆÆÆÆÆÆt³B½ ÔWöŽË ¨ÆÆÆÆÆÆtÒ½_ ªÆÆÆÆÆÆŸ—UC
Ï ÏqF ∫mK³ð
ÆÆÆÆÆÆt³B½ ÔWöŽË ¨ÆÆÆÆÆÆt½_ªÆÆÆÆÆÆŸ—UC
Ï ÏqF ∫oFKð

π≤
∫ ‰UF _« Ë
tOKŽ qšbð Íc« Ÿ—UCL« qFHU ® ¨©r® ‡Ð ÂËe− Ÿ—UC
Ï ÏqF ∫rIð
ÆW L« ‰UF _« s fO ¨dšü« `O× Ô ÏqF t½_ ¨ ÊuJ «
Ò teł WöŽË
Ô ¨©ÂeÓ−
Ú ¹Ô r
¨Ÿ—UCL« qFH«
Ó ÂÔe−
Ú ¹Ó Íc« ©UL® 
Ò Âe−« ·d×Ð o³Ý t½_
Ò ¨ ÂËe− Ÿ—UC
Ï ÏqF ∫rKF¹
qFH« Âeł ÔWöŽË¨ wH½ Ô·dŠ u¼Ë¨ ‰U×UÐ qB]²L« w{UL« v≈ tM“
Ó V Ô KI¹Ë
ÆW L« ‰UF _« s fO
Ó dšü« `O×
Ô ÏqF t½_ ªÊuJ « ©rKF¹®
Ë ¨d_« Âô vL 
Ò ðÔ w²« ©Âö«® Âe−« ·d×Ð Ó ³Ý
o Ô t½_ ªÂËe− Ÿ—UC
Ï ÏqF ∫d ½
ÆÊuJ « teÚł
Ó WöŽË¨dO « V
Ô KÓÓÞ u¼ d M qFH« vMF
ô vL Ò ¹Ô Íc« ©ô® Âe−« ·d×Ð o³Ý t½_ ªÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ—UCÏ ÏqF ∫V ×ð
ÔWöŽË ¨qFH« À«bŠ≈ sŽ nJ
= Ó LÚ{ bOH¹Ë
« VKÞ vMF VOd²« «c¼ s Ô ¨WO¼UM«
 Âe−« ·dŠ√ s Ì·d×Ð o³Ý «–≈ Âe−¹
Ô Ÿ—UCL«
Ó Ó qFH« ÊS
] tOKŽË ¨ÆÆÆÆÆÆteł
∫WOðü«
ÆWO¼UM« ô˨ d_« Âô˨ ULË
Ò ¨r
Ô ¨p³ð ¨gð ∫‰UF _« WO½U¦« WŽuL−L« WK¦√ w WËe−L« WŽ—UCL« ‰UF _«
¨Ÿbð  sË

UNFOLł  WöŽË
UNeł Ô ¨WKF« 
Ò ·dŠ√ Ì
s ·d×Ð WON²M
Ï UN½_ ¨©UO d® WB U½
Ï Ï‰UF √ w¼Ë
qF ∫gð ∫qFHU tOKŽ ‰b²
] ·Ëc×L«
Ó ·d׫
Ó f  ðÔ WÌdŠ
Ô ½U− Ó ¡UIÐ≈˨
Ô WKF«
] ·dŠ ·cŠ
Ô
Ú ÓcŠ
X Ô b Ë ¨©vAð® qFH« q√ Ê≈ –≈ ¨WKF« ·dŠ ·cŠ
Ô teł ÔWöŽË ¨ÂËe− Ÿ—UC
Ï
n_« vKŽ ]‰b² WK]F« ·
Ó dÚŠ
Ó Ôo³ ¹ Íc« ·d׫ vKŽ ÔWײH« XOIÐË ¨qFH« dš¬ s n_«
ÆW Ëc×L«
 qFH« Óq√ Ê≈ –≈ ¨ÆÆÆÆÆÆ teł WöŽË¨
Ô ÂËe− Ÿ—UC
Ï Ï ©p³ð® qFH«Ë
qF
ÆW Ëc×L« ¡UO« vKŽ öOœ
Î Ô…d J« XOIÐË ¨qFH« dš¬ s ÆÆÆÆÆÆ X cŠ b Ë ÆÆÆÆÆÆ
Óq√ Ê≈ –≈¨ÆÆÆÆÆÆ teł WöŽË¨ÆÆÆÆÆÆ
Ô Ÿ—UC
Ï ÏqF u¼Ë ¨Ÿbð
Ô qFH« pcË
Ë«u« vKŽ öOœÆÆÆÆÆÆ XOIÐË ¨qFH« dš¬ s ÆÆÆÆÆÆ X cŠ b Ë ÆÆÆÆÆÆqFH«
ÆW Ëc×L«
W?? Ëe?? −? ?L? « W?? Ž—U?? C? ?L? ?« ‰U?? F? ? _« s?? ÏW?? Žu?? L? ?−? ? U?? N? ?O? ? ÔW?? ¦? ?U?? ¦? « ÔW?? Žu?? L? ?−? ?L? ?«Ë

π≥
UNeł ÔW?ö?ŽË ¨X?eł b ˨W L« ‰UF _« s UNF?Ô O?LłË ¨ÁUGK³ð˨«uG²³¹Ë¨ÍdODð∫w¼Ë
s??¹d??O?D?ð® ·c??×? « q??³? U??N? K? √ ÊU?? Y?O?Š¨‰U?F? _« Ác?¼ d?š¬ s? »«d?Žù« Êu?½ ·c?Š w?¼
d?š¬ s »«dŽù« Êu½  · Ó cÚŠ Ó W? L« ‰UF _« lOLł Âe?ł WöŽ
Ô Êu?
Ô Jð «cJ¼Ë ©t?½UGK³ð¨ÊuG²³¹
ÂÓeł
Ô b Ë ¨©o²A¹ Ë ¨dc¹® ÊöFH« œ—Ë W¦U¦« WŽuL−L« WK¦√ s dOš_« ‰U¦L« w Ë ÆUNM q
>
WöŽË ¨WœU ·uH w tÝ—b²Ý U u¼Ë ¨©v²® W“U−« ◊dA« …«œQÐ UI³Ý ULN½_ ULNM q
y
ÆÊuJ « ULNM q Âeł

∫Z²M²Ý√
Ò ˨ r ∫Âe?−?« ·d?Š√ s Ì·d?×Ð o?
ô˨d?_« Âô˨UL? Ó ³Ý
Ô «–≈ Ÿ—U?
Ô C?L« Ôq?F?H« ÂÔeÓ−?
Ú ¹Ô ≠±
ÆWO¼UM«
Ôq?š
Ô b?
Ú ¹Ó Íc?« q?F?H?« Âe?−?
Ú ¹Ë¨Áb?
Ó F?Ð U? w?H?M?¹ t?]½√ Í√ ¨V?K? Ë ¨ÌÂe?łË ¨Ìw?H?½ Ô·d?Š ∫r? ≠≤
Æw{UL« v≈©Ÿ—UCL«® qFH« s Ô KIڹ˨tOKŽ
Ó Ó“Ó V Ó
Î ]² w{UL« w Àb׫
Æ d{U×UÐ öB Ó wH½
Ó bOH¹Ë
Ô Ì
¨VK Ë Ì ÂełË Ì Ô·dŠ ∫UL
wH½ Ò ≠≥
Æ¡UŽb« Ë√ d_« vMF bOHð
Ô ∫d_« Âô ≠¥
WO UM« ô Ê√ v≈ UM¼ dOA½Ë
Ô ¨te−ðË
Ô ¨VÞUL« Ÿ—UCL« qFH« vKŽ qšbð ∫WO¼UM« ô ≠µ
ƉuI« ‚UOÝ s WO¼UM« ôË WO UM« ô sOÐ ‚
Ô d]HÚÔ¹Ë ¨Ÿ—UCL« qFH« w qLFð ô
Êu?½ ·c?Š≠à ¨W?K?F?« ·d?Š ·c?Š≠» ¨Êu?J? ?«≠√∫w?¼∫Ÿ—U?C?L?« Âe?Úł
Ó  U?
Ô ö?Ž ≠∂
Æ»«dŽù«
◊d?A«  «ËœQ?Ð Âe?−« q¦¨  
Ú dÓ–Ô w?²« ÂeÚ−? 
Ó « ·ËdŠ d?OGÐ Ÿ—U?
Ô CL« Ôq?FH« Âe?
Ô −¹ b ≠∑
Æ WœU ·uH w tLKF²MÝ U «c¼Ë ¨W“U−«
Ì ·d×Ð Âu²L«
Ô  dÚ׫
ÔqFHU ¨tO dOš_« · Ó ŸuÚÓ½ vKŽ Ÿ—UCL«
  qFH« ÂeÚł
Ó WöŽ
Ô n
Ô u²ð
] ≠∏
W?K?Ž ·d?×?Ð Âu?²L« qFH«ËÆÊuJ « teł WöŽÔ W? ?L?« ‰UF _« s fO Ì`?O×
W L« ‰UF _« s ÊU U˨WKF« ·dŠ ·cŠ
Ô teł WöŽ
Ô W L« ‰UF _« s fO
Æ»«dŽù« Êu½ Ô·cŠ teł WöŽ
Ô

π¥
∫…bzU
q?F?H?« ô˨ r?Ýô« Âe?−?¹ ô –≈¨j?I? W?Ž—U?C?L?« ‰U?F? _U?Ð W?U?š W?O?ЫdŽ≈ WUŠ Âe−« ≠±
Æd_« qF ô˨w{UL«
t?eł ÔWöŽ ÊuJð Ê√ q_«
Ó Ê√
] rÓžÚÓ— …d? ?JUÐ ÂËe−L« Ÿ—UCL« qFH« dš¬ „d×¹ b ≠≤
ÆÂbM² ¡UNH «
Ó fU−ð ô ∫q¦ sUÝ ·d×Ð wKð U «–≈ ÊuJ «
^
»«dŽ≈ ÖUL½
∫wðQ¹ ULO
yjš t²% U »
Ô dŽÚ√Ô
˚∫vUFð ‰U ≠±

©±± ∫ «d−׫® ˝

q?F? ∫dÚ? ?¹Ë ¨»«dŽù« s t ]q?×? ô ¨Êu?J? « vKŽ w?


y M?³? wN½ Ô·d?Š ô ∫d? ¹ ô
ÆÊuJ « teł WöŽË
Ô ¨©ô® ‡Ð ÂËe− Ÿ—UC
Æ»«dŽù« s t ]q× ô ¨ÊuJ « vKŽ wM³
y ¨VB½Ë Í—bB
Ï ·dŠ
Ï ÚÊ√ ∫«u½uJ¹ Ê√
Ë«Ë˨Ádš¬ s »«dŽù« Êu½ ·cŠ
Ô t³B½ ÔWöŽË ©Ê√®‡Ð »uBM
Ï Ÿ—UC
Ï ÏqF ∫«u½uJ¹
Æ©ÊuJ¹® rÝ« l — q× w ¨ÊuJ « vKŽy wM³ ¨qBÏ ² ] dOL{
Ï WŽUL−«
t?UBðô
Ò Êu?J? ?« vKŽ w?
y M?³ Ÿ—UC qF ∫s?
Ò J?¹Ë ¨VB½Ë Í—b?
y B ·dŠ
Ï Ê√ ∫s?
Ò J¹ Ê√
q?× w wM³
y Ï q?B²
] d?Ï OL{ ∫…u M« ÔÊu?½Ë ¨©Ê√®‡?Ð VB½ q× w u¼Ë ¨…u M« ÊuMÐ
ÆÊuJ¹ rÝ« l —
Êu½ Ô·cŠ teł WöŽË¨©ô®‡Ð
Ô ÂËe?
Ï − Ÿ—UC qF ∫«ËeÐUMðË ¨wN½ Ô·dŠ ∫ô ∫«ËeÐUMð ôË
q× w wM³
y Ï ]² dOL{ WŽUL−« Ë«ËË ¨W L« ‰UF _« s t½_¨Ádš¬ s »«dŽù«
qB
ÆqŽU l —
Æ»«dŽù« s t ]q× ô ¨ÊuJ « vKŽ wM³
y Ì
¨VK Ë Ì ÂełË Ì Ô·dŠ ∫r∫V
wH½ Ú ²Ô¹Ó r
ÆÊuJ « teł WöŽË ¨©r® ‡Ð ÂËe− Ÿ—UC qF ∫V
Ú ²Ô¹Ó

πµ
˚∫vUFð ‰U ≠≤
˝
©±∏ WÐu²«®
ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UE« WLC« tF — WöŽË
Ô ¨Ÿu d
Ï Ÿ—UC
Ï qF ∫dLF¹
Ô
ÆWKF« ·dŠ ·cŠ
Ô teł WöŽË¨©r®‡Ð
Ô ÂËe−
Ï Ÿ—UC
Ï ÏqF ∫g¹
Æ…Q ÓbÚ d²ÓA
Ú ½Ó ULË
Ò ¡U²A«
Ô ¡Uł ≠≥
Æ»«dŽù« s t ]q× ô¨ÊuJ « vKŽ wM³¨
y ÌVK Ë ÂełË
Ì ÌwH½ ·dŠ ∫ UL
Ò
ÆWKF« ·dŠ ·cŠ
Ô  teł WöŽË¨©
Ô UL®
Ò ‡Ð ÂËe− Ÿ—UC
Ï Ï qF ∫d²A½
Æp HÚÓ½ vKŽ uË o׫
] qI² ≠¥
Æ»«dŽù« s t ]q× ô¨d J« vKŽ wM³
y Ï·dŠ¨d_« Âô ∫Âö«
¡UI²ô …d JUÐ „
Ó dÒŠË
Ô ¨ÊuJ « teł WöŽË¨ ÂöUÐ ÂËe−
Ï Ÿ—UC
Ï ÏqF ∫qIð
ÆsOMUÝ

 U³¹—bð
± V¹—bð
kŠô√˨WOðü« WŽ—UC*« ‰UF
_« vKŽ Âe− Ì
Ú Ó« ·ËdŠ s VÝUM Ô ·dŠ Í√
] qšœ
Ô √Ô
∫Àb% w²«  «dOOG²«
ÆoKDMð ¨dHG² ½ ¨÷—UŽ√¨qQ¹¨VFK¹ ≠√
ÆdOA² ð ¨ÂUM½ ¨Âu√¨qOL¹¨‰uI¹≠»
ÆuHBð¨v{—√ ¨uŽb½ ¨w{d² ð ¨wd¹ ≠Ã
ÆÊUI¦ð¨ÊudJð ¨sOÝ—bð ¨ÊUOI²K¹ ¨ÊuKLF¹≠œ
≤ V¹—bð
∫ teł WöŽË¨
Ó teł V
Ó ³Ý
Ó d–√Ë
Ô ¨ ÂËe:«
Ó Ÿ—UC*«
Ó ÓqFH« sOŽ√
=
©WA¹— uÐ√ dLŽ® Ú Ë√ X¾Úý Ê≈ Ì‚UР«
wzUAð r ‡¹_« vKŽ dž√
^ Âu¹
Ï —bÐ
Ì Âu¹
Ô ≠√
Âb«Ë r×K«
 Ô…—u ô≈ Óo³¹ rK Áœ«R nB½Ë
Ï ÏnB½ v²H« ÔÊU ≠»
©vLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“®

π∂
©±∞¥∫Ê«dLŽ ‰¬® ˝ ˚∫‰UFð ‰U ≠Ã

˝ ˚∫vUFð ‰U ≠œ
©±≥π∫Ê«dLŽ ‰¬®

˚∫vUFð ‰U ≠‡¼
˝
©¥≠± ∫bLB«®

©‰U¦_« lL−Øw½«bOL«® Î ł
«Ëd Ó Ì¡uÚÝ
Ó VK s s²Ið ô ≠Ë

»öD«Ë
= öF«
Ô w WFœ
Ï UN w½U_U ¨wŽe−ð ô pÐd
= Ð ≠“
©sOD K ØdU½ ‰UL®

≥ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO
W¹u
] ×
Ú M«
] ¡UDš_«
Ó `×
Ô √Ô
ÊS? ¨dIH« s d√
] U¾Oý È—√ rK ¨dÓIH«
Ú X –Ë
Ô ¨qEM׫
Ó X?
Ô K√ ¨wMÐ U¹ ∫tMÐô ÊULI ‰U ≠√
«– s
Ú L
Ó ¨tKC sÚ  vUFð tK« ‰QÝ« sJË ¨p½uBI²M¹ ô w ”
Ó UM« tÐ À
Ú b=×
Ó ðÔ ö  
Ó dI² «
Ú
øtÐ U nAJ¹ rK tO≈ ŸdCð Ë√ øt³O−¹ rK ÁUŽœ Ë√ øtODF¹ rK ≠vUFð≠ tK«
Ó ‰QÝ Íc«
bÓH½Ó v²Š ÂœU« QDÐQ ¨UMOðË
Î ÎU³MŽ t d²A¹ ÎUu¹ tKÝ—Q ¨”UM« q √ s ÂœUš
Ï qłd ÊU ≠»
«–≈ p? m?
 ³ÓM?Ú¹Ó ∫t? ‰U Ë Ôq?łd?« tHÒM?F? ¨s?O?²?« ÊËœ V?M?F?U?Ð ÂœU« œUŽ rŁ ¨qłd« d?Ô ³
ÆsO²łUŠ
Ú iIð Ê√ ÎWłUŠ p²OCI²Ý«
 ÊÚÓ√ t?œUš s V?
tF?Ó Ë VO³]D?UÐ ¡Uł r]ÔŁ ¨»U?G? ¨VO³DÐ t  Q¹ Ó KÞË qłd«
Ô Ó d?Ó rŁ
÷
sO²łUŠ
Ú p wC √
Ó Ê√ wMðÓd√
Ú U√ ∫ÂœU« ‰UI ¨dšü« qłd« p– sŽ tQ ¨dš¬ qł— Ï
p dÓHÓŠ
Ó ô≈Ë ¨p?c? u?N ≠vUFð≠ tK« „UHý ÚÊS? ¨V?O?³DUÐ p²¾ł bI ¨øWłUŠ w
Æ—u³I« —UHŠ
Ò „«–Ë ¨VO³Þ
Ï «cN ¨„dÓ³Ú Ó «c¼
π∑
¥ V¹—bð
> q  »«dŽ≈ WöŽ
Ó sÔOÐ√˨
= WËe:«Ë
Ó WÐuBM*«Ë
Ó WŽu
d*«
Ó WŽ
Ó —UC*«
 Ó‰UF
_« sÔOŽ
Ò √Ô
∫UNM
©dBØœUIF« ”U³Ž® ÆW¹d׫ U¼ƒU ½
Ô X
Ú dŽ
Ó W√
Ï ÂUCð
Ó s
Ú ≠√
©U¹—uÝØWA¹— uÐ√ dLŽ® ¡UHł
Ó bFÐ ÊU
Ô Òe« sOK¹Ë ̉uЖ bFÐ …UO׫
Ô ^‚dð b ≠»
w³²Jð ö rOEŽ
Ï rŁ≈
Ï WÐU²J«
Ó Ê≈
] ∫ÊuuI¹≠Ã
«dŠ
Ï  ·Ëd׫ ÂU
Ó Ó√ …öB« Ê≈Ë
]
wÐdIð ö
„U¹S ryÝ
Ô bzUBI«
 œ«b
Ó Ê≈Ë
]
wÐdAð Ê√
«c½√ U¼Ë
 b«
w³²J vKŽ …«Ë] d³×Ð
 rÚL ð√
] rK ΫdO¦ XÐdý b
©X¹uJ«ØÕU³B« œUFÝ®

Î ÔX¹√— «–≈∫ rN ‰u √˨W¹d×UÐ rÓÔK×¹ ö¾ tEÚ uð ö ULzU½


«b³Ž ΠΫb³Ž X¹√— «–≈∫w ÊuuI¹ ≠œ
ÆW¹d׫ sŽ t²ŁbŠË
Ô t²ÔEI¹√
Ú ULzU½
Î
©Ê«d³ł qOKš Ê«d³ł®

øÊUL¹≈Ë ÌÂUŠ—√ oOŁ«u v MÚðÔ Ú ¼Ë


q Ó œuNF« f
Ó ½√Ú r ÊuŁöŁ  d≠‡¼
Ò
©ÊUM³ØWC¹dŽ VO ½®

π∏
µ V¹—bð
∫jš t²% U »dŽ√
Ê√ f?L?A?« p?ýuð˨ v×C« lHðd¹ sOŠ ô≈ —«b« s Ãd¹ s t½≈¨ WO?Ò L?Ý XEIO²Ý«Ë ≠√
 s tÔÔ½U „dײ¹ r˨ tF−C s d¦¹ rK ¨ ÂuO« p– tu½ s ‚U √ tMJ˨‰Ëeð
¨tL
 cš√Ë ¨‰u Ë√ ◊UA½ v≈ ÁdOž uŽb¹ ôË ¨ÈuI¹ ô˨ jAM¹ ô t½UJ
Ó UOIK² 
Î ]qþ UL½≈Ë
Æj ÁcšQð Ê√ ÚœuF²ð r UL ÂuM« s UNEŠ
] WOLÝ
Ô
©sO Š tÞØo׫ bŽu«®

»U³IK¨ fzUMJK¨
  l«u−K¨rOLK
] rOL«
Ô uJA¹≠»
»«cF« s“ s ŸułuL«
Ó t³K
Ó ‚eL¹
Ò r√
Ï
ÔY×
Ó ³Ú¹Ó a¹—U
Ó ²«
Ò g³MO
Ô Ÿu−¹
Ô Ï qHÞ
ÆŸu−« b ¹
] wÚ Ì U² Ô s
Ú ŽÓ
»Uzc«
= …dÓ−
Ó Ú“Ó ŒËdAL«
 t³K U¹UMŠ w bLÓ
Ú ¹Ó
tODF¹ Ê√ a¹—U
Ô ²«Ò VUD¹
Ô »«cF«
Ô «c¼
ozU œ Ë√ Âu¹
Ì i Ú Ë√ Ì…“Uł≈ i
Ó FÐ Ó FÚÐÓ
WO½UŁ Ë√ WE×
Î v²Š ·dD«
Ó ] GÔ¹Ó w
i
ø»U× « dLNMOÝ
Ô v²L
Ê«dOM« bLO
Ó
©sOD K ØwŁužd³« œ«œË®

ππ
tðU
öŽË
Ô ¡UM³«
Ô ≤π
·Ëd(«Ë ¡ULÝ_« w ”—b«

∫wðQ¹ ULO ◊uDš


Ô UN²%
Ó w²«  ULKJ« dš«Ë√
   UdŠ ÔkŠô√Ë ¨ √d«
Ô
©±±∏∫ …bzUL«® ˝ ˚∫ vUFð ‰U ≠±

˝ ˚∫vUFð ‰U ≠√ ≠≤
©∏π∫ ÂUF½_«

©¥¥∫ ¡UO³½_«®
˝ ˚∫vUFð ‰U ≠»

©¥±∫¡U
M«®
˝ ˚∫vUFð ‰U ≠Ã

©±∏ ∫pKL«® ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠√ ≠≥


©±≤∫pKL«® ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠»

©∂ ∫pKL«®
˝ ˚∫vUFð ‰U ≠Ã

Ó XOÐ —d×
ø”bÚIL« Ô s
Ú Ó ≠√ ≠¥
øW³²JL« w XKÐU
Ó s
Ú Ó ≠»
ø¡«dFA«
^ s Ó  X
Ó ³−Ž
Ú √Ô sLÐ
Ú ≠Ã

Ì
ÆwÐdF« u×M« w »U²  Ë√
‰ ] VŠU
Ô t¹u³OÝ ≠√ ≠µ
ÆbLŠ√ s
 ÐÚ qOK«
 bÓFÚÐÓ WOÐdF« ¡ULKŽ dNý√
Ô t¹u³OÝ ]Ê≈ ≠»
ÆWGK« ŸËd qJ
= q Uý
Ï  t¹u³OÝ »U²
Ô ≠Ã

±∞∞
WAUM

¨¡ULÝ√ w¼ WIÐU
« WK¦ _« w Ï◊uDš UN²×ð w²«  ULKJ« ]q Ê√ vKŽ q
Ô Q²L«
] dEM«
Ô ^ ¹
‰b
rÝô«Ë
Ô 
¨WO½U¦« WŽuL−L« w ©¡ôR¼® …—Uýù« rÝ«
Ô Ë ¨vË_« WŽuL−L« w ©r¼® dOLC« wN
rKF«Ë¨WFЫd« WŽuL−L« w ©s
Ú ®
Ó ÂUNH²Ýô«
 rÝ«Ë
Ô ¨ W¦U¦« WŽuL−L« w © s¹c« ® ‰uuL«
Ô
ÆW
U« WŽuL−L« w ©t¹u³OÝ®
w? t?Ð ‰u?F?H? V?B?½ q?×? w? v?Ë_« W?Žu?L?−?L?« w? W?¹ü« w ©r?¼® d?O?L?C?« ¡U?ł bË
rÓžÚ—Ë 
Ó ¨©rN ® w d=−« ·d×Ð dł
= q×= wË ¨©rN½S®
Ú 
w Ê≈ rÝ« VB½ = wË ¨©rNÐcFð®

¨dšü« sUÝ
Ó ÊU YOŠ ¨Ádš¬ WdŠ
Ô dÚOG²ð 
Ò rÚÓ tOKŽ WKš«b« q «uF«
 dOGð
^ Ë√ ¨dOLC« 
] WHOþË dOGð
^

WLKJUÐ 
UNOKŽ WKš«b« q «uF«
 dOGð 
^ Ë√ UN²HOþË dOGð
^ rÓžÚ—Ó U¼dš¬
 WdŠ
Ô dÔOG²ð
Ò ô w²« WLKJ«
Ô vL

Ò ðË Ô
Ë ¨t?Р̉u?FH V?B?½ q?× w ÊuJ
?
Ò « vKŽ w?
y M?³? ∫©rNÐcFð Ê≈® w ©r¼® d?Ô O?LCU ¨WO?] M?³L«
dOLC«Ë
Ô ¨]Ê≈ rÝ« VB½ q
= × w ¨ÊuJ
« vKŽ wM³
y qB Ï ²
] dOL{
Ï ∫©rN½S® w ©r¼® dOLC«
Æd−« ·d×Ð d>ł q
= × w ¨ÊuJ

Ò vKŽ wM³
y Ï ²
qB] dOL{
Ï ∫©rN® w ©r¼®
ÏWHK² ¡UM³« WdŠ
Ó ]sJË ¨ W]OM³ © WKBHM Ë WKB² ® dzULC« ]q Ê√ WGK« ¡ULKŽ błË b Ë
Ë ¨`?²?H?« v?K?Ž WOM³ s? ] ²½√ Ë ¨ s?
] ¼Ë
Ô ¨ w¼Ë
Ó ¨ X?
Ó Ú½√Ë ¨ u? Ó ¼Ô ∫d?zU?L?C?U ¨ dš¬ v≈ Ìd?O?L{ s
 O?Ú KŽ Ë√ p?Ю w? ·U?J«Ë ¨©t?O?Ú KŽË ¨t?Ð ® w? ¡U?N«Ë¨X?
¨d?
?J?« vKŽ ÏW?O?] M?³ ©p?  ½√Ú ∫d?zU?L?C«
∫dzULC«Ë ¨rC« vKŽ WÏOM³
Ò ©ÁÔbMŽË
Ó ¨ tÔÓ ® w ¡UN«Ë ¨ ©X
Ô ³²®
Ú w ¡U²«Ë ¨ s×½
Ô ∫dzULC«Ë
ÆÊuJ
« vKŽ WÏOM³ ] U½√Ë ¨Úr²½√Ë ¨UL²½√Ë ¨Úr¼Ë ¨UL¼
Ï…bŠ«Ë Ádš¬ ÔWdŠË ¨ UMÚdŽ UL Ì…—Uý≈ rÝ«
Ô uN WO½U¦« WŽuL−L« w ©¡ôR¼® rÝô« Ô U √ Ë
©» ® W?¹ü« wË ¨ Ïq?ŽU? © ¡ôR¼ UNÐ dHJ¹ ÊS ® © √ ® W¹ü« w t]½√ rÓÚž—Ó ¨ …d?
J« w¼Ë dO?Ò G²ð r
Æd−« ·d×Ð ‚u³

Ï © ¡ôR¼ vKŽ ® © à ® W¹ü« wË ¨ tРωuFH ©¡ôR¼ UMF² ®Ò
¡UM³« W öŽ ]sJË ¨vM¦L« ] …—Uýù« ¡ULÝ√ ]q Ê√ WGK« Ô¡ULKŽ błË bË
Ò ÓWGO «bŽ U ¨WÏOM³
©«c¼®‡ ¨p?K?ð ¨p– ¨¡ôR¼ ¨ Ác¼ ¨ «c¼ ∫ …—U?ýù« ¡ULÝ√ s Ë ¨dš¬ v≈ Ìr?Ý« s ÏW?HK²
Æ`²H« vKŽ ÊUOM³ ©pKðË
Ó Ó p–® 
˨ d
J« vKŽ ÊUOM³ ©¡ôR¼Ë  Ë ¨ÊuJ
« vKŽ wM³
Ác¼® ^
Ád?š¬ WdŠË ¨©s¹c«® ‰u?uL« rÝô« u¼ W¦U¦« WŽuL−L« w yj?š t²×ð Íc« rÝô«Ë
Ô
¨Ê≈ r?Ý« ©»® W?¹ü« w?Ë ¨q?ŽU ©√® W¹ü« w t²HOþË ]Ê√ r?ž— ¨Àö?¦«  U¹ü« w ÔW?×?²H« w¼
Ædł Ë√ VB½ Ë√ l— q× w `²H« vKŽ wM³
y uN ¨ d−« ·d×Ð —Ëd− ©Ã® W¹ü« wË

±∞±
¨s?¹c?« ¨w²« ¨Íc«® Í√ «b?Ž U? WO?] M³ W?u?uL« ¡U?LÝ_« ]q? Ê√
] W?GK« ¡U?
Ô L?KŽ b?
Ó łË bË
wzö«Ë ¨wðö«Ë w²«Ë ¨Íc«®‡ ¨tID½ s Ëb³ð rÝô« ¡UMÐ WdŠË
Ô ¨©wð«uK« ¨wzö« ¨wðö«
W?U?Š w? ÊôuuL« ÊULÝô« U √ Æ`²H« vKŽ w?
y M³ ©s?
Ó ¹c«®Ë ¨ÊuJ
« vKŽ W?Ï OM³ ©w?ð«uK«Ë
ÆÊUÐdF ULN©ÊU²K« ¨Ê«cK« ® WOM¦²«
Ád?š¬ ÔW?dŠË ¨©s?Ó ÂU?N?H?²?Ýô« rÝ« u¼ W?F?Ыd?« W?Žu?L?−L« w yj?š t?²?×?ð Íc« rÝô«Ë
Ú ®
Ì ‰uFH  VB½ =q× w ©»® WKL−« wË ¨√b²³ l—
 q×= w ©√® WKL−« w t½√ rž— ¨ÊuJ

^
Æ¡U³« d−« ·d×Ð dł > q×
= w ©Ã® WKL−« wË ¨tÐ
∫ÂUNH²Ýô« ¡ULÝ√ s Ë ¨©Í√® «bŽ U ÏWOM³ UNK ÂUNH²Ýô« ¡ULÝ√
Ó ] WGK« ¡ULKŽ
Ê√ Ô błË bË
¨v² Ë ¨s Ë ¨U ® b−½ ¡UM³«  U öŽ YOŠ s Ë ¨©r ¨nO ¨ÊU¹√ ¨s¹√ ¨v² ¨s ¨U ®
Æ`²H« vKŽ WOM³ Î ©nOË
Ó ¨ÊU¹√
Ó ¨s¹√®
Ó Ë ¨ ÊuJ

Ò vKŽ WÎOM³
] ©r Ë
Ô KÓF?Ó « u¼ W?
? U« W? Žu?L?−?L?« w? j?š t²×ð Íc« rÝô«Ë
w?¼ Ádš¬ W?Ô dŠË ¨©t?¹u?³OÝ® r?
W?K?L?−?« w? tO≈ ·UC Ë ¨©»® WKL−« w Ê≈ r?
Ô Ý«Ë ¨©√® W?K?L?−?« w √b²³ t½√ rž— ¨…d
J«
q× w d
?
Ú J« vKŽ w?
y M?³ Ë ¨©√® WKL−« w √b²³ l?— q× w d?
J« vKŽ w?
y M³ uN ¨©Ã®
Ʃî WKL−« w t?O≈ ·UC d>ł q×
= w? d
J« vKŽ w? y M³ Ë ¨©»® WKL−« w Ê≈] rÝ« VB½
Æ d
J« vKŽ ÎUOM³ ÊuJ¹© t¹Ë ®‡Ð Âu²L« rKÓF« 
Ó Ê√ WGK« ¡ULKŽ
Ô bÓłË
Ó bË
Æ WIŠô ·uH w UNOKŽ ÊudF²²Ý WÏOM³
Ò Èdš√ ¡ULÝ√ „UM¼Ë
vKŽ ¨sŽ ¨v≈ ¨s ¨w ® d−« ·ËdŠ ∫q¦ ¨w½UFL« ·ËdŠ UM¼ bBI½Ë ¨Ô·Ëd׫ U √
·ËdŠË ¨©qÐË ¨ rŁË ¨¡UH«Ë ¨Ë«u« ® ∫nDF« ·ËdŠË ¨©r
I« Ë«Ë ¨·UJ« ¨ ¡U³« ¨Âö«
ÂUNH²Ýô« UdŠË ¨©ôË ¨ sË ¨r˨U ® wHM« ·ËdŠË ¨©bOQ²« ÂôË ¨bË ¨ Ê√˨Ê≈®
] bOQ²«
¨»«dŽù« s UN ]q× ôË ¨WOM³ UNKJ
^ ¨©ôuË ¨u˨Ê≈ ® ◊dA« ·dŠ√Ë ¨©…eLN«Ë ¨q¼ ®
Ú  ® ∫‰U?¦L« qO³Ý vKŽ d−« ·Ëd× ¨UNÐ o
¨s? Ô DÓMÚ¹Ô w?²« Wd׫ w¼ ·d׫ ¡UMÐ ÔW öŽ ÊuJðË
¨r?KIUЮ q¦ w ©Âö?«Ë ¡U³« ® d?−« UdŠË ¨ÊuJ
« vKŽ WOM³ © s?
Ú ŽË ¨v≈Ë ¨vKŽË ¨wË
¨`²H« vKŽ ÊUOM³ ©tK«Ë®
Ó r
I« Ë«ËË ©bÝ_U®
Ó ·UJ« d−« UdŠË ¨d
J« vKŽ ÊUOM³ ©bUË
∫·dŠ_« U √ ¨ `²H« vKŽ WOM³ © bUš rŁ ® rŁË ¨©bU® ¡UH«Ë ¨©bUšË® Ë«u« nDF« ·dŠ √Ë
ÆÊuJ
« vKŽ WOM³ wN © bË
Ú ¨q¼Ë¨
Ú Ú qЮ

±∞≤
∫Z²M²Ý√

Ó qš«œ W?L?KJ« W?Ô H?OþË  d Ú ¨d?ÔO?Ò G?²?ð ô …bŠ«Ë WdŠ W?L?KJ« dš¬
Ú O?] Gð Ê≈Ë  ÂËe?
Ô u?¼ ∫¡U?M³« ≠±
ÆUNOKŽ WKš«b«
Ô Ô q «uF«  OGð
 d  LÚ−«
] Ë√ ¨WK Ô
WuuL«
Ô ¡ULÝ_«Ë
Ô ¨vM¦L« WGO «bŽ …—Uýù« ¡ULÝ√
Ô Ë ¨dzULC«
Ô ∫WOM³L« ¡ULÝ_« s ≠≤
Æ©t¹Ë®‡Ð Âu²L« rKF« Ë ¨Í√
Ò «bŽ ÂUNH²Ýô«
 ¡ULÝ√
Ô Ë ¨vM¦L«
Ò WGO «bŽ
Æd
J« Ë√ ¨rC« Ë√ ¨`²H« Ë√ ¨ÊuJ
« ∫vKŽ ¡ULÝ_« vM³ð ≠≥
ÆÊuJ
« Ë√ ¨d
J«Ë√ ¨rC« Ë√ ¨`²H« ∫vKŽ WOM³ ] w½UFL« ·ËdŠ ^q ≠¥
Î ÔÊuJðË ¨WÏOM³

»«dŽ≈ ÖUL½
∫wðQ¹ ULO yjš t²% U
»
Ô dŽÚ√Ô
¨‚UHýù«Ë n
Ô NK«Ë
Ó Ô ×« U¼ÔRKL¹ w²« W?¹uI« W−NK«
Êe?  ÓpKð v≈Ë ¨ U?OÐ_« Ác¼ v≈ dE½«ò
Ú
tO U¼UIK¹ Ê√ œÓuFð
Ò w²« Ê«eŠ_«Ë
 ÂuLN« ÁcNÐ√ ¨tOKŽ œuF¹
Ô rÓÐ ö¼Uł
Î bOF«
Ó Ôq³I²
¹ uN
Ó p– l
Ó uÓ¼Ë
Ô øUNM ÌdOš ‰UŠ v≈ tKIM¹Ë
Ô ÓW¾O
« tUŠ dÔOG¹ Ó Ì¡wAÐ Â√ ødBLÐ ÂU√
= dš¬ Ó cM
ø¡U³Š_«
Ô 
¡ôR¼ s
Ú L
Ó ¨ÊËbOFÐ tM Á¡U³Š√
Ó Ê_
Ò ¨tMŽ bFÐ u vML²¹ ¨t Á—U ¨bOFUÐ f¾ Ï ²Ó³Ú Ô

WuJUÐ Â√
Ú ¨V¼c¹ ÊÚ√Ó lOD²
¹
Ô ôY
Ô OŠ Ú øVK×
Ó 
Ð WËb« 
nOÝ dB
Ú Ó w r¼√
Ú øÊu½uJ¹Ó s Ó ¹√Ë
Ú
åødI²
¹ ÊÚ√Ó b¹d¹
Ô Y Ô OÚŠÓ
©sO
Š tÞØw³M²L« l »U² s ®

Æ»«dŽù« s t ]q× ô ¨ÊuJ


« vKŽ wM
y ³ dł
> ·dŠ ∫v≈
Æv≈ d−« ·d×Ð dł
> q×
= w ¨d
J« vKŽ wM³
y Ì…—Uý≈ ÔrÝ« ∫Ác¼

Æv≈ d−« ·d×Ð dł


> q×
= w ¨`²H« vKŽ wM³
y Ì …—Uý≈ rÝ«
Ô ∫pKð
ÆXF½ dł
= q×
= w ¨ÊuJ
« vKŽ wM³
y Ï ‰uu rÝ«
Ï ∫w²«
Æ√b²³ l— q× w wM³
y Ï qBHM dOL{
Ï ∫u¼
Æ»«dŽù« s t ]q× ô ¨d
J« vKŽ wM³
y dł
> ·dŠ
Ô ∫¡U³« ∫rÐ
Æ»«dŽù« s t ]q× ô ¨`²H« vKŽ wM³
y ÂUNH²Ý« ·dŠ ∫…eLN« ∫ÁcNÐ√

±∞≥
y M³ Ì…—U?ý≈ r?
v?KŽ w? Ô Ý« ∫Ác¼Ë Æ»«dŽù« s t ]q?× ô d?

Ú ÓJ?« vKŽ v?
y M³ d?> ł ·d?
Ô Š ∫¡U³«
Æd−« ·d×Ð dł q×
= w d
J«
s? n_« X  Š
Ú Óc? Ô b?Ë® d−« ·d×Ð d?> ł q×
= w? ¨Êu?J?
« vKŽ w?
y M?³ ÂUNH²Ý« r?
Ô Ý« ∫U
Æ©tOKŽ d'« 
= ·dŠ ‰ušb Ádš¬
Æ√b²³ l— q×
= w ¨`²H« vKŽ wM³
y Ï qBHM dOL{
Ï ∫u¼
Æ·UC u¼Ë ¨…d¼UE«
Ô ÔWײH« t³B½ ÔW öŽË ¨»uBM ÊUJ ·dþ ∫l
Ó
ÆtO≈ ·UC dł q× w `²H« vKŽ wM³
y Ì…—Uý≈ rÝ« ∫p–

Æ√b²³ l— q×
= w ÊuJ
« vKŽ wM³
y ÌÂUNH²Ý« rÝ« ∫s
Ú Ó ∫¡ôR¼ sL
Æ√b²³L« d³š
 l—
 q×
= w d
J« vKŽ wM³
y Ì…—Uý≈ rÝ«
Ô ∫¡ôR¼

 U³¹—bð
± V¹—bð
∫ wðQ¹ ULO UNzUMÐ WÓ
öŽË
Ó ¨ UNŽu½Ë
Ó ¨WÓOM³*«
] ¡ULÝ_«
Ó sÔOŽ√
=
˚∫ vUFð ‰U ≠√

˝
©±±¥∫ÂUF½_«®

rÔKÓF«
Ó d¼UD«
Ô wI²«
^ wIM«
^ «c¼ rÔNK  œU³Ž
= tK«  dOÚš
Ó ÔsЫ «c¼ ≠ »
å ‚œ“dH« ò

U?? U?? N? ?½ s?
Ú ? Ó Íœ«œË w?? ? w?? B? ?F?Ú ? ðË
Ó w??ÒM??Ž d??³?Ú ?]B?« Ôo??O? D? Ôð ô Óp??Ôðb??N? Ž ≠Ã
ø U?? ?U?? ?M? ? Ł w?? ?M?Ò ? ?Ž Íc?? ?« «c?? ¼ s?
Ú ? ? Ë
Ó ø U??¹U??−?
?
] ?« Óp??K?ð Ú d??O?] ?G?ð Ón??O? J?
©dO¼“ s¹b« ¡UNЮ

p?zUJ³Ð Ϋ—Ëd?Ý r?
Ó
?²³² ¨ œËRH Ë√ ÊËe×?
Ú Ó vKŽ „d?Ô E½ lÓÓË U?L]K? w?J³ð p²O ® ≠œ
 u?L« «c¼ q¦ w p¹Úbš
¨ n? ] vKŽ —Ôb?×?Mð w²« Ÿu b«
Ó Ê_
] ¨ p?Žu bÐ ÎU?ÞU³²ž«Ë
©ÆÊU
½≈ p 
Ó ½√] ¡UCO³« WHO×B« pKð w p q−
=
ðÔ ¨Ì—u½ s —uDÝ
Ï w¼ UL½≈Ò
©wÞuKHML« Ø  «dEM«®

±∞¥
≤ V¹—bð
∫UNM
q
> ¡UMÐ W
öŽ
Ó sÔOÐ√Ë
= ¨ wðQ¹ ULO WÓOM³*«
] Ó·Ëd(« sÔOŽ√
=
ørKIK Ë√ nO
K dϳÓMÚ  Ó q
r _« sOÐÚ p Ú ¼Ó w² √
] ≠±
©WA¹— uÐ√ dLŽ®

Î VKI«
UOUÐ  lÓłu
Ó w³Oý
Ú X Ô —UH
Ú U³B«
= v≈ X
Ô FÚł—
Ó u Uu√
Î Ô IÚKš
X Ô ≠≤
©w³M²L«®

Ì ¡UL«
ÆfOÓÚ√Ó ¡ULÐ Ó œdð
Ó Ê√Ú ≠≥
©w½«bOL« ¨‰U¦ _« lL− ®
d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?¹d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? š ôË ¡«Ë— ôË t?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‡ ‡?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ¡U?
Ó ? ? ? ? ? ? ô ô
Î ËÓb?
Ú ?????ł
Ó U?? ? ? ? ? ?¹ ≠¥
d?? ? ? ? ?O? ? ? ? ?B? ? ? ? ?Ó½ Ê√Ë Ê«u?? ? ? ? ?N? ? ? ? ? « v?? ? ? ? ≈ —Ó ‡?? ? O? ? ?B? ? ð Ê√ r?
Ô ? ? ÔK?? ?×?
Ú ? ? ðÓ X?
Ó ? ? M? ? Úq?? ? ¼
©U¹—uÝØqBM w“®
≥ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO UNM
q
> ¡UMÐ W
öŽ
Ó sÔOŽ√Ë
= ¨WOM³*«
] ·Ëd(«Ë
Ó ¡ULÝ_«
Ó sÔOŽ√
=
…œU ·UA²ô ÎW−O²½ qÐu½ …ezUł vKŽ ËdOKu Íd
¹u
« rUF«
Ô ÓqBŠ ±π¥∏ ÂUŽ w
—uDð
^ w …bz«—
Î Î…uDš UNðU «b²Ý«Ë
Ô Ô…œUL« Ác¼ dÔ³Ó²ÓFÚðËÆ «d
Ô Ó  «bO³ Ô WŽUM w © ÆœÆœ®
Ó ×«
A
Ê√
Ú sJL¹
Ô © ÆœÆœ®Ê√ WÝ«—b« = s `Cð«] «b²Ýô« s  «u Ì MÝ Ó …bŽ
] bFÐËÆrNL«
Ó ‰U−L« «c¼
tðeNł√ w WÎO×
] VŽU²
Ó V
Ó ³

= ðË ¨ÊU
½ù« UNOKŽ ÈcG²¹ Ò w²«  UðU³M«Ë ]  U½«uO׫
Ó w lÓL−²ð
]
ÆW× ] BU
= Ð —UC«Ë
] …œUL«
] ÁcN dÓýU³L« ÂU

] dOŁQ²«
Ó ÔWÝ«—b« Ác¼ Ú dNþ√ UL ¨WHK²L«
v≈ ¨WOu−«
] ÁUOL« rOL
Óð w rÔN
Ú Ôð UN]½S U bŠ
> v≈ W¹—Ëd{
Î  «dA׫ Ô «bO³ X½U Ê≈Ë
Ú

bË ¨WO½«uO׫  …UO׫ ‰U− w WÌUÐ
] ¨Ÿu½ qJ WO¾O³«  U½“«u²« w ‰ö²š«
Ì  À«bŠ≈  V½Uł
ÆWÐd²« ÃU²½≈ —u¼bð v≈ ÍœRð
Ò
©Â±ππ± ‰Ë_« s¹dAð ¨≥πµ œbF« ¨wÐdF« WK− ∫ËeŽ
Ò ÂUBŽÆœ®
¥ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO yjš t²% U
»dŽ√
Ô
wMÞË U¹ ≠√
”dF« «c¼ w wJÐ_
Ó XMU
©sOD
K∫UMN sO
Š® ¡«bNA« wJ³½ Ê√ vÐQð UM²ÐËdF
Ô
lÔ U−L« d¹dł
Ô U¹ UMÚ²FLł «–≈ r‡‡NK¦LÐ wMÚ¾− wzUЬ p¾Ë√ ≠»
©‚œ“dH«® l‡‡M √Ë
Ô eŽ√
^ t‡‡LzUŽœ
Ô ÎU‡‡²OÐ UM vMÐ ¡UL
Ó

] ÓpLÝ Íc« Ê≈
]
ønB« w ÎU³UÞ r ≠Ã
±∞µ
‰UF_« w tðUöŽË ¡UM³«
≥∞
Ô Ô ”—b«

≠∫wðQ¹ ULO ◊uDš


Ô UN²%
Ó w²«  ULKJ« dš«Ë√
  UdŠ ÔkŠô√Ë ¨√d√
Ô
©≤≥ ∫‰UH½_«® ˝ ˚∫ vUFð ‰U ≠« ≠±
©±µ∏ ∫ UUB«® ˝ ˚∫vUFð ‰U ≠»

˝ ˚ ∫vUFð ‰U ≠Ã
©∂± ∫nNJ«®

˝ ˚∫vUFð ‰U ≠« ≠≤
©≥∏ ∫hBI«®

˚∫vUFð ‰U ≠»
©∑≤ ∫»«eŠ_«® ˝

©∑µ ∫hBI«®
˝ ˚∫vUFð ‰U ≠≥

ÈË— l b«
Ô ULUÞ wMŽ
Ò Ë—«Ë
Ú töÞ√ vKŽ »
Ú dý«Ë
Ó wMIÝ«
Ú ≠√ ≠¥
©dB ∫włU½ rO¼«dÐ≈®

q Óu×
Ú ‰ušb« = jI
] sOÐ ÈuK« Ú Ð ‰eM Ë ÌVO³Š Èd Ú– s p³½ UH ≠»
©fOI« ƒd «®

rKÓþ
Ú Ô√ r «–≈ w²IU Ô `
Ï LÚÝ
Ó Ò XLÚKŽÓ ULÐ wKŽ
wM½S Ò wMÚŁ√ ≠Ã
©œ«bý sÐ …d²MŽ®

—U² dOž wKOŠd wM½S


] Ì −
q Ó ŽÓ w pMÚŽÓ wKOŠ— ÊdJM
] Ôð ô ≠œ
©w³M²L«®

±∞∂
WAUM

Ú WIÐU« WK¦ _« w Ï◊uDš UN²×ð w²«  ULKJ« UMÚK Qð «–≈


w¼Ë ¨‰UF√ UN]K UN]½√ U½błË
¨rNFLÝ_
Ó ¨rKŽ®
Ó WײH« w¼ U¼dš«Ë√ W dŠ
Ô 
¨WO{U ωUF√ UN^K vË_« WŽuL−L« w
∫wðü« u×M« vKŽ ‰UF_« Ác¼  ¡Uł bË ©cð« ¨UO½ ¨UGKÐ ¨X
Ú LKŽ
Ó
Æ¡wý UL¼dšPÐ qÚ B]²¹ r ©cð«¨rKŽ® ÊöFH« ≠√
ÆqB]² VB½ dOL{
Ô ÁdšPÐ ÓqBð« ©rNFLÝ√®qFH« ≠»
ÆWM U«
Ò YO½Q²« ¡Uð
Ô ÁdšPÐ XKBð« ©XLKŽ® qFH« ≠Ã
Æ sOMŁô« n√
Ô ULNM q
> dšPÐ X
Ú ÓKBð« ∫©UO½ ¨UGKЮ ÊöFH« ≠œ
 d –Ô bË ¨ `²H« vKŽ wM³
y t½≈ ∫ WײHUÐ „d×L«
Ò w{UL« qFH« sŽ ‰UI¹Ë
vKŽ wM³
y Ì÷U qF ∫ »«dŽù« w ‰uIM¨»dFL«Ë wM³L« sOÐ ‚dH¹ vÒ²Š ©`²H«®W öF«
Ô
ÆWײH«
Ô t³B½ W öŽË
Ô »uBM
Ï Ÿ—UC
Ï ÏqF ∫‰uI½Ë ¨`²H«
WM UÝ
Ô UN^K Ë ¨WO{U ωUF√ UNLÔÓEF WO½U¦« WŽuL−L« w Ï◊uDš UN²×ð w²« ‰UF_«Ë
∫wðü« u×M« vKŽ  ¡Uł bË ©sIHý√Ë ¨sOÐQ
Ú ¨UMÚ{dŽ ¨X
Ô LKŽ
Ú ® dšü«
ÆqŽUH« ¡Uð
Ô ÁdšPÐ XKBð« ©XLKŽ®qFH«≠√
Ú
ÆsOKŽUH« ¡U½ ÁdšPÐ XKBð« ©UMÚ{dŽ® qFH«≠»
Æ…uM« Êu½ ULNM q
> dšPÐ XKBð« ©sIHý√˨
Ú sOÐ√®
Ú ÊöFH«≠Ã
ÆÆÆË ÆÆÆË ¨ qŽUH« ¡Uð ÁdšPÐ XKBð« «–≈ ÊuJ« vKŽ vM³¹Ô w{UL« qFH« ]ÊS «c
¨UÐdF
Î ÓÊuJ¹ Ê√ Ÿ—UCL«
 qFH« w Ôq_«Ë ¨Ÿ—UC qF uN ©UNMÓKL×¹®
Ú ÔqFH« U √
Ì Í√
qF ] Ê√ 
] WGK« ¡ULKŽ
Ô błË
Ó bË ¨…uM«
= ÊuMÐ tUBð=ô ÊuJ« vKŽ UM¼ wM
Ó ÐÔ qFH«
Ó sJË
]
∫q¦ ¨ÊuJ« 
Ò vKŽ vM³Ú¹Ô …uM« Êu½ 
Ô ÁdšPÐ ÔqB²ð ©d √ Ë√ Ÿ—UC Ë√ ÷U ®
Æ©s³² «¨s
Ú ³²J¹¨s
Ú ³² ®
Ú
Ô ÁdšPÐ ÚXKBð« bË ¨Ì÷U ÏqF W¦U¦« WŽuL−L« w ©«uLKF® qFH«Ë
¨WŽUL−« Ë«Ë Ô

ÆWŽUL−« Ë«Ë W³ÝUM * rC
= « vKŽ wM³
Ó
bË ¨d √
Ì Ô‰UF√ UNK ©Ã¨»¨√®
^  WFЫd« WŽuL−L« w Ï◊uDš UN²×ð w²« ‰UF_«Ë
Ô
∫wðü« u×M« vKŽ  ¡Uł
ÆÊuJ« vKŽ wMÐ
Ó bË ¨dšü« `O×
Ô Ì qF
d √ Ô »dý«
Ú qFH«≠√

±∞∑
·dŠ
Ô ULNM q
> dš¬ s ·Ó cŠ
Ô bË ¨dšü« ö²F ÊöF ©Ë—«¨wMIÝ«® ÊöFH«≠»
Æ©WKF« ·dÚŠ
Ó ·cŠ vKŽ vM³Ú¹Ô dšü«
 ] q²FL«  d _« Ó ]Ê√ Í√® WKF«
qF ]
¡U¹ w½U¦UÐ XKBð«Ë ¨sOMŁô« Ôn√ ‰Ë_UÐ XKBð«¨d
Ú √
Ú öF ©wMŁ√¨UH® ÊöFH« ≠Ã

WGK« ¡ULKŽ błË bË ¨Ádš¬ s ÊuM« ·cŠ vKŽ ULNM q
y wMÐ
Ó bË ¨W³ÞUL«
vKŽ vM³Ú¹Ô W³ÞUL« ¡U¹ Ë√ WŽUL−« Ë«Ë Ë√ sOMŁô«
Ú n√ v≈ bM
Ó L«
Ó d _«
 Ó Ê√
qF ]
∫UNB½ …bŽU «uF{ËË ¨Ádš¬ s Ú  ÊuM« ·cŠ
∫p– ÊUOÐ rJO≈Ë ¨tŽ—UC
Ô tÐ ÂÚeÓ−
Ú ¹Ô U vKŽ d _«
 ÔqF vM³Ú¹Ô
d _« ÂËe−L« Ÿ—UCL« qFH«
©ÊuJ« vKŽ wM³ ®V² «
Ú V²J¹
Ú r V²
Ó
©WKF« ·dŠ ·cŠ vKŽ wM³ ®Ÿœ«
Ô Ÿb¹
Ô r UŽœ
©ÊuM« ·cŠ vKŽ wM³ ®ULKÓŽ«
Ú ULKF¹ r ULKŽ

¨ÎU Ëe− ÊuJ¹ Ê√ tIŠ


^ ÊUJ ¨WO¼UM« ©ô®‡Ð o³Ý ŸÏ—UC qF uN ©Ê]dJMð®
Ó ÔqFH« U Ò√
ÁdšPÐ qB²ð
Ô Ìd √ Ë√ Ÿ—UC
Ì Ì ^q ˨`²H« vKŽ wMÐ bO u²«
qF ] ÔÊu½ ÁdšPÐ X
Ú ÓKBð« UL sJË
Ú
Æ`²H« vKŽ vM³¹ «dýU³
Î Î ôUB ð«= bO u²« Êu½
Ô

∫Z²M²Ý√

Æd √ ¨Ÿ—UC ¨÷U ∫Ÿ«u½√ WŁöŁ qFH« Ê√ UMLKŽ


ÆUÎLz«œ wM³ w{UL« qFH«≠±
¡Uð ÁdšPÐ XKBð« «–≈ Ë√ ¨©V² ®
Ó ¡wý ÁdšPÐ qB²¹ r «–≈ `²H« vKŽ w{UL« qFH« vM³¹ ≠≤
Æ©UN³² ®
Ó VB½ dOL{
Ô Ë√¨©U²³² ¨U³² ® sOMŁô« n√ Ë√ ¨©X³² ®
Ú WM U« YO½Q²«
 ³²
©U½® Ë√ ¨©X Ú ¨X?
Ô ³² ® qŽUH« ¡U?
Ô ð ÁdšPÐ XKBð« «–≈ ÊuJ« vKŽ w{UL« Ôq?FH« vM³¹≠≥
Æ©s
Ó ³² ®
Ú …uM« Êu½ Ë√ ¨©UM³² ®
Ú sOKŽUH«

±∞∏
Æ©«u³² ® WŽUL−« Ë«Ë
Ô tÐ ÚXKBð« «–≈ r=C
] « vKŽ w{UL« qFH« vM³¹ ≠¥
ÆULz«œ
Î wM³ d _« qF≠µ
Ë«Ë Ë√ ¨s?OMŁô« n√ tÐ qB²ð rË ¨dšü« `?
Ó O× ÊU «–≈ ÊuJ« vKŽ d _«
 Ôq?F vM³Ú¹≠
Ô ∂
ÆW³ÞUL« ¡U¹ Ë√ ¨WŽUL−«
 d?ÚŠ
n?√ Ád?šPÐ Úq?B?²?] ð r?Ë ¨dšü« ]q?²?F? ÊU? «–≈ W?KF« · Ó ·c?Š v?KŽ d _« Ôq?F? v?M?³¹≠
Ô ∑
Æ©lÓÝ«¨
Ú Â—«¨
Ú ŸÔœ«®W³ÞUL«
Ú ¡U¹ Ë√¨WŽUL−« Ë«Ë Ë√¨sOMŁô«
©‰ö²Žô«Ë W×
Ô B« = ЮÊuM« ·cŠ vKŽ d _«
Ò ÔYOŠ s Ádš¬ Ÿu½ sŽ dEM« iG  ÔqF vM³¹Ô ≠∏
©w³² «¨«u³² «¨U³² «®W³ÞUL« ¡U¹ Ë√ ¨WŽUL−« Ë«Ë Ë√¨sOMŁô« n√ tÐ XKBð« «–≈
Æ©s³²J¹®
Ú …uM«
= ÔÊu½ ÁdšPÐ ÚXKBð« «–≈ ÊuJ
 «
^ vKŽ Ÿ—UCL«
Ô qFH« vM³¹ ≠π
Æ©]s³² _®«
Ó dýU³
Î Î B=ð« bO u²« ÔÊu½ ÁdšPÐ X
ôU Ú ÓKBð« «–≈ `²H« vKŽ Ÿ—UCL« qFH« vM³¹ ≠±∞
 U³¹—bð
± V¹—bð
∫UNM q
> ¡UMÐ WÓöŽ
Ó 5Ð√Ë ¨wðQ¹ ULO WÓOM³*«
] Ó ‰UF_« sÔOŽ√
=
dOUŽ_« qO w „U³A«Ë
Ò »U³«
Ó X
Ô ×²
Ú ≠√
UMOUO w V
Ó KBð
Ò dÌLÓÓ vKŽ
Í—Ëœ w²KOK X
Ô KË
Ú
—u«Ë
Ò qOK«
Ú ¡«—ËÓ
—u«Ë
Ò  ULKJ« lÓ Ó bÏŽÚËÓ wK
¡«—cF«
Ô w²I¹bŠ X  ½√Ë
Ú
UMO½Už√ X «œ U
©g¹Ë—œ œuL× ®
ÆUNŽÔdA
Ú Ô½ sOŠ UuOÝ
Î

øÕö?
Ô ? L? « t??ÔK?? z«Ë√ X?
Ú ?ÓK?? F? ? U?? Ë øÕU?
Ô ³?B?
] « Óq?F?Ó U?? ¨q?O?K?« …U?Ó Ž— ≠»
øÕ«Ë—
Ô r?? ?N? ?Ð b?
Ò ? ?ł√ Â√ ø«u?? U?? √ øÍœ«R?? «u??³?Ó ?Ý
Ó s??¹c??« Ô‰U??Ð U?? Ë

±∞π
Ì U?? I? ?]K?? F? ? Âu?? −? ?M? ?« Ô‰U?? Ð U?? Ë
øÕ«d?
Ô ?ÐÓ t? f? = ]B??« V??K? I?Ð
Ó ?O?Ú ?Ó V?
ÆÕU?
Ô ?²?L?« V? Ó ?Ð ÈœË√ b?I?
^ ×?« w? r?
Ú ²?Ô ¾?ý n?
Ó ?O?ÚÓ «u?½u? q??O?K?« …U?
Ó Ž—Ô
©ÕuKL« sÐ fOØvKO ÊuM− ®

≤ V¹—bð
∫wðQ¹ ULO ¨·ËdŠË ¨‰UF√Ë ¨¡ULÝ√ ∫v≈ UNHÒM √Ë ¨WOM³*«
Ó  ULKJ« sÔOŽ√
=

˚∫vUFð ‰U≠√

©µ∏≠µ∂ Z׫® ˝

Í—œ√ ôË Í—œ√ YOŠ


Ô Ú  ÈuN« s
s Ó ³ÚKÓł
Ó  
d‡ Ú −«Ë W‡‡U
Ó d«
^ sOÐ U‡NL« ÊuOŽ
Ô ≠»
©rN−« sÐ wKŽ®

wL‡‡KÝ«Ë
Ú WÓK‡‡³Ž
Ó Ó ÎU‡ŠU‡³ w‡LŽË
—«œ wL‡‡]KJð ¡«u‡‡‡‡−UÐ W‡‡‡
Ó KÓ³ÚŽÓ —«œ
Ó U‡‡¹ ≠Ã
©œ«bý sÐ …d²MŽ®

wL‡‡K=JÓ Ô Âö‡‡J« Ó KŽÓ u‡‡ ÊU‡‡JË


Ó r‡‡ vJ²ÓÚý« ø…—ËU×L«
Ô U ∫Í—b¹ ÊU
Ó u ≠œ
©œ«bý sÐ …d²MŽ®

±±∞
≥ V¹—bð
∫‰Ëb'« w UL ¡UM³« WöŽ VŠ UNHÔ=M √Ë ¨wðQ¹ U2 WOM³*«
Ó  ULKJ« Ãd²Ý√
Ô

˚ ∫vUFð ‰U

˝
©≤π ≠ ≤¥ Q³Ý®

ÊuM« ·cŠ WKF« ·dŠ ·cŠ dJ« rC« `²H« ÊuJ« ¡UM³« WöŽ

»«dŽ≈ ÖUL½

b?
Ó ¹b−« ÓÊuK« u¼ «c¼ fO
Ó Ús?JË ¨WÓOL ] Ôn?B¹ W ]d«
Ò t³Š Ò Ë– dL²Ý«
] WK U?A« Ác¼ vKŽ ≠±
’U« V½U−« «c¼ s ŸË—√
Ô tÒKF ¨t½«u¹œ w ÊUŁ
Ì V½Uł
Ï „UMN ¨t ÷dF½
Ó Ê√
Ú b¹d½
Ô Íc« ÁbMŽ
Ì U?Šu v≈ n
 
Ú u«
Ó «c¼ w c?
Ó HÓMÚ¹Ó Ê√ ŸUD²Ý« –≈ Æ¡«d×
Ú B?  
] « n Ú ËÓ V?
Ô ½Uł u¼Ë ¨tIAŽË t³×Ð
Ò
 ¡«d×BK qÐ ¨V×
ÆUNH½ Ô WÓOL
] ô oýUŽ
Ì Ì dŽUý WŽ«d¹
Ô UN²−ÐœÓ  UŠu
Ï w¼Ë ¨WFz«—
©dB /—ËbM bL× ®

±±±
Æd−« ·d×Ð dł
> q× w dJ« vKŽ wM³
y …—Uý≈ rÝ«
Ô ∫ Ác¼
Æ`²H« vKŽ wM³
y Ì÷U qF ∫ dL²Ý«
Ò
Æ`²H« vKŽ wM³
y Ì÷U qF ∫ fO
ÆfO rÝ« l— q× w wM³
y Ì …—Uý≈ rÝ«
Ô ∫ «c¼
Æ·UC u¼Ë ¨Ádš¬ vKŽ …d¼UE« WײH« t³B½ W öŽË ¨»uBM ÊUJ ·dþ ∫ bMŽ ∫ ÁbMŽ
ÆtO≈ Ì·UC dł
> Òq× w ¨rC« vKŽ wM³
y ¨qB²
] dOL{
Ï ∫ ¡UN«
ÆXF½ VB½ q×
Ò w ¨ÊuJ« vKŽ wM³
y ¨ ‰uu rÝ«
Ï ∫ Íc«
Æ»«dŽù« s UN ]q× ô ¨ÊuJ« vKŽ wM³ dł ·dŠ ∫s
Æd−« ·d×Ð dł
> q× w ÊuJ« vKŽ wM³
y Ì…—Uý≈ rÝ«
Ô ∫ «c¼
Æ`²H« vKŽ wM³
y Ì÷U qF ∫ ŸUD²Ý«

© sLO« ÕU{Ë ®  Óe«Ë


q ] —U¦F« Âu¹ pO−MÚðÔ Î cð«Ë
U b Ú ‘dÚF«
Ó Íc q
= ≠≤

 dÚŠ
ÆÁdš¬ s WKF« · Ó ·cŠ vKŽ wM³
y d √ ÔqF ∫ q
=
ÆÊuJ« vKŽ wM³
y Ì ÔqF ∫ cð«
d √

¥ V¹—bð

∫wðQ¹ ULO yjš t²% U »


Ô dŽÚ√Ô

UNðd−
Ú Š Ô w s³FK¹
Ú UNLU U‡N Ì «—U− ÚXU bIË ≠√
©WFOЗ wÐ√ sÐ dLŽ® U‡‡N²³]Ô v≈ vFðÓ XC Ë wMF³²¹ ô qÒE« wMŽ
Ò ÊÓcÚš
Ô

ø Íd−¹ ÷—_« w Íc« U ≠»


°rN√ X
Ô 
Ú dÝ
> Í√
^
ø…—«dýË «d
Î −
Ó Š
Ó g
 OF«
Ú œU — s «u U nO
…—U−×UÐ U½uÚ —
Ó ÆÆÆ U½ËÚb×ðË
] U¼uKFý√

±±≤
rOL«
Ò d³ w Õ«Ë—_«
Ó „dÒŠ dÝ
> Í√
^
rIÔLÚÔ WLÓ²ÚŽÓ s œÓ—UL«
 Ãdš√
Ó
W UOI« Âu¹ v≈ «u U½ rN½√Ò UM³Š
Ú b
©sODKØwu rOKÝ Æœ® UMBKšË UMON²½«Ë
Ú
©dB ØwłU½ rO¼«dÐ≈® ÈË— l b« U‡‡‡LUÞ wMŽ Ë—«Ë
Ú töÞ√ vKŽ »dý«Ë
Ú wMIÝ« ≠Ã

©w³M²L«® rÔLÓÓ tÐ s
Ú Ó wðULK X
Ú FLÝ√Ë
Ó wÐœ√ v≈ vLŽ_« dE½ Íc« U½√ ≠œ

±±≥
lł«d*«Ë —œUB*«
Ær¹dJ« ʬdI« ≠±
Ʊπ∑µ ¨…d¼UI« ¨W¹dBL« uK−½_« W³²J ¨W¹uGK«  «u_« ∫fO½√ rO¼«dÐ≈ ≠≤
w³K׫ wÐU³« vHDB WF³D ¨·dB« s w ·dF« «cý ∫ÍËöL׫ bLŠ√ ≠≥
Æ…d¼UI« ¨ÁœôË√Ë
wÐU³« vHDB WF³D ¨UNdË U¼u×½ WOÐdF« bŽ«u w q UJ« ∫ uH w “ bLŠ√ ≠¥
Ʊπ∂≥¨ ¥◊ ¨…d¼UI« ¨w³K׫
Ʊπ∑≥ ¨ ËdOÐ ¨…œuF« —«œ ¨t dFý Ê«u¹œ ¨Í“U−Š wDFL« b³Ž bLŠ√ ≠µ
¨≤◊ ¨ ËdOÐ ¨qO−« —«œ ¨»«dŽù«Ë ·dB«Ë u×M« w q UJ« ∫g³ bLŠ√ ≠∂
Ʊπ∑π
rUŽ ¨ÍuGK« »«uB« v≈ YŠU³« qOœ W×O×B« WOÐdF« ∫dLŽ —U² bLŠ√ ≠∑
Ʊπ∏±¨ ±◊ ¨V²J«
¨±◊ ¨ ËdOÐ ¨sO¹öLK rKF« —«œ ¨¡ö ù«Ë »«dŽù« r−F ∫»uIF¹ l¹bÐ qO ≈ ≠∏
Ʊπ∏∂
¨±◊ ¨…d¼UI« ¨V²J« rUŽ ¨ÍuGK«  uB« WÝ«—œ ∫dLŽ —U² bLŠ√ ≠π
Ʊπ∑∂
W³²J ¨»«u²« b³Ž ÊUC — Æœ WFł«d ¨WOÐdF« WGK Íu×M« —uD²« ∫dÝ«d²AłdÐ ≠±∞
Ʊπ∏≤ ¨…d¼UI« ¨w−½U«
ÆÂ±πµµ ¨…d¼UI« ¨W¹dBL« uK−½_« W³²J ¨WGK« w Y׳« Z¼UM ∫ÊUŠ ÂULð ≠±±
¨f½uð ¨ÍËU dI« `U WLłdð ¨WOÐdF«  «u√ rKŽ w ”Ë—œ ∫uMO²½U ÊUł ≠±≤
Ʊπ∂∂
¨W¹dBL« V²J« —«œ WF³D ¨—U−M« wKŽ bL× oOI×ð ∫hzUB« ∫wMł sЫ ≠±≥
Ʊπµ≤ ¨…d¼UI«
b³Ž s¹b« vO× bL× oOI×ð ¨VłU׫ sЫ WOUý Õdý ∫Í–UЫd²Ý_«
Ò s¹b« w{— ≠±¥
Æ…d¼UI« ¨Í“U−Š WF³D ¨WŽULłË bOL׫

±±¥
Ʊπ∏≤ ¨…d¼UI« ¨·—UFL« —«œ ¨u×M« b¹b−ð ∫nO{ wuý ≠±µ
¨·—UFL« —«œ ¨b¹bł ZN½ l U¦¹bŠË
Î ÎUL¹b wLOKF²« u×M« dOOð ∫nO{ wuý ≠±∂
Ʊπ∏∂ ¨ ≤◊ ¨…d¼UI«
¨wÐdF« ÊUK« WK− ¨WOÐdF«  «u_«  UDD ∫·«bM« `U dÐUł d UŽ ≠±∑
Ʊππ≤ \≥∂ œbF«
Ʊπ∑∏ ¨ ¥◊ ¨…d¼UI«¨·—UFL« —«œ ¨w«u« u×M« ∫sŠ ”U³Ž ≠±∏
Ʊπ∑∂ ¨…d¼UI« ¨»U³A« W³²J ¨u×M« V¹cNð ∫VKÞ bO« bOL׫ b³Ž ≠±π
¨w−½U« W³²J ¨d Uý œuL× oOI×𠨓U−Žù« qzôœ ∫w½Ułd−« d¼UI« b³Ž ≠≤∞
Ʊπ∏π ¨ ≤◊ ¨…d¼UI«
Ʊπ∏∑ \≤◊ ¨”bI« ¨…œuF« —«œ ¨u×M« w W−׫ ∫bF ezU rFML« b³Ž ≠≤±
Æ ËdOÐ ¨rKI« —«œ ¨·dB« dB² ∫wKCH« ÍœUN« b³Ž ≠≤≤
Ʊπ∑¥ ¨ ËdOÐ ¨WOÐdF« WCNM« —«œ ¨wdB« oO³D²« ∫w׳«d« Áb³Ž ≠≤≥
Ʊπ∏± ¨ ËdOÐ ¨WOÐdF« WCNM« —«œ ¨Íu×M« oO³D²« ∫w׳«d« Áb³Ž ≠≤¥
Ʊπ∏± ¨ ±◊ ¨WOÐdF« w WOMÐ_« w½UF ∫wz«d U« q{U ≠≤µ
¨ÊULŽ ¨l¹“u²«Ë dAM«Ë WŽU³DK dJH« —«œ ¨u×M« w½UF ∫wz«d U« q{U ≠≤∂
ÆÂ≤∞∞∞
ÆWLłd²«Ë nOQ²K wLKF« V²JL« ¨WOÐdF« WGK« bŽ«u hK ∫WLF½ œ«R ≠≤∑
Ʊπ∏∞ ¨ ∑◊ ¨…d¼UI« ¨·—UFL« —«œ ¨ «u_« ¨ÂUF« WGK« rKŽ ∫dAÐ ‰UL ≠≤∏
¨dAM«Ë WŽU³DK W¹dBF« W³²JL« ¨WOÐdF« ”Ë—b« l Uł ∫wMO¹öG« vHDB ≠≤π
Ʊπ∂∂ ¨«bO
w³K׫ wÐU³« vHDB ¨oO³DðË bŽ«u wÐdF« u×M« w ∫w ËeL« ÍbN ≠≥∞
Ʊπ∂∂ ¨ ±◊ ¨…d¼UI« ¨ÁœôË√Ë
WF³DL« ¨ «u_« rKŽ w ‰uB ∫bLŠ qOKš wKŽË Í—uM« œ«uł bL× ≠≥±
Ʊππ± ¨ ±◊ ¨fKÐU½ ¨W¹—U−²«
wO× bL× oOI×ð ¨pU sЫ WOH√ v≈ pUL« `{Ë√ ∫Í—UB½_« ÂUA¼ sЫ ≠≥≤
Ʊπ∂∂ ¨ µ◊ ¨ ËdOÐ ¨wÐdF« À«d²« ¡UOŠ≈ —«œ ∫bOL׫ b³Ž s¹b«

±±µ
∫qLF« «c¼ “U$« w r¼UÝ

∫ W¹—«“u« Z¼UM*« WM'


Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ≠ W½—U“ œUNł ≠ g³Š VM¹“ ≠ hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
w½öO U1— Æ√ ≠ hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠ b¹U w׳ ≠ rFM*« b³Ž tK« b³Ž Æœ ≠
…bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠ Í“U−Š UOÝu ‡ 5ÝU¹ o u ≠ 5ÝU¹ Õö Æœ ≠
ÍbU)« dOM Æ√ ≠ Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠ d¹“u« VM¹“≠ ·U
Ž bOFÝ Æœ ≠

∫WOÐœ_« YŠU³LK …b¹b'« V²J« —«d≈ WM'


wUL'« qOŽULÝ≈ ≠ wËb œUFÝ ≠ © ÎU
Oz— ® W½—U“ œUNł ≠
ÊUOKŽ WMOJÝ ≠ …dUM wKŽ ≠ © Ϋ—dI ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
»uUŠ uÐ√ bL× ≠ —œUI« b³Ž ÂUN≈ ≠ ÃU(« vÝu ≠
W«ež uÐ√ œUN½ ≠

∫W¹uGK« ÂuKF« »U² s w½U¦« ¡e'« qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«


Í“U−Š bL× ≠ w½ôu'« ¡U Ë ≠ ÕU³B rO¼«dÐ≈ ≠
ÁœU×ý Èu$ ≠ ÊU×D« ¡UM¼ ≠ wÝuO'« ¡U Ë ≠
WO½UOI bLŠ√ ≠ —bÐ s
Š ≠ ÊU²O³Ý« —uNA ≠
bLŠ ÃUN²Ð« ≠ w U(« œ«R ≠ d³MŽ œUNÝ ≠
qOLł —œUI« b³Ž ≠

∫ WOÐdF« WGK« ÃUNM rOJ% WM'

W² uÐ√ œuL× Æœ≠≥ Íœ«uK« sŠ ÆœÆ√ ≠≤ wŁužd³« nODK« b³Ž ÆœÆ√ ≠±

tK« bL×Ð w½U¦« ¡e'« -