You are on page 1of 10

SIA czy MOC

Ukryte determinanty ludzkiego zachowania


David R. Hawkins
Wyd. Virgo 2010
_______________________________________________________________

Fragmenty

Rozdzia II
Historia i metodologia

PODSTAW NINIEJSZEJ PRACY s badania wykonane w cigu


dwudziestu lat, wykorzystujce wyniki milionw kalibracji,
uzyskanych w testowaniu tysicy osb w rnym wieku, o rnych
typach osobowoci, z najrniejszych rodowisk. Z zaoenia
do bada tych wykorzystuje si metod kliniczn. Maj one zatem
szerokie implikacje pragmatyczne. Poniewa metoda testowania
jest skuteczna w zastosowaniu do wszystkich form ludzkiej ekspresji, kalibracje zostay pomylnie przeprowadzone dla dziedzin
takich jak: literatura, architektura, sztuka, nauka, wydarzenia rangi
wiatowej oraz zoono ludzkich relacji. Przestrze testowa dla
ustalenia danych zawiera w sobie cao ludzkiego dowiadczenia
na przestrzeni czasu.
____________________________________________________________________________
Fragmenty z ksiki Sia czy Moc Davida R. Hawkinsa, wydawnictwo Virgo 2010
Do nabycia w ksigarni internetowej Wydawnictwa: www.virgobooks.pl

Jeli chodzi o kwestie umysowe, przedzia badanych rozciga


si od osb, ktre przyjmuje si okrela jako normalne, do pacjentw
z powanymi zaburzeniami psychiatrycznymi. Badani byli poddani
testowi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz na
obszarze Ameryki Poudniowej i Pnocnej Europy. Przedzia ten
obejmowa wszystkie narodowoci, rodowiska etniczne, religie,
osoby w kadym wieku, tj. od dzieci do osb starszych (okoo dziewidziesitki) oraz pokrywa szeroki zakres zdrowia fizycznego,
jak i emocjonalnego. Badani byli testowani indywidualnie oraz
grupowo przez wielu rnych testujcych, jak i cae ich grupy. We
wszystkich jednak przypadkach wyniki bez wyjtkw okazyway
si by identyczne i w peni odtwarzalne, speniajc w ten sposb
podstawowy wymg metody naukowej: doskonaej powtarzalnoci
eksperymentalnej.

Badani byli wybierani przypadkowo i testowani w szerokim


spektrum fizycznych i behawioralnych warunkw: na szczycie gry
i na wybrzeu, podczas wakacyjnych zabaw i w czasie codziennej
pracy, w momentach radoci oraz smutku. adne z tych okolicznoci nie wywieray wpywu na wyniki testu, ktre uznano za uniwersalnie zgodne i niezalene od wpywu jakichkolwiek czynnikw
zewntrznych, z jednym wyjtkiem dla samej metodologii procedury
testowania. Ze wzgldu na wag tego czynnika metoda testowania
zostanie szczegowo opisana poniej. ()
____________________________________________________________________________
Fragmenty z ksiki Sia czy Moc Davida R. Hawkinsa, wydawnictwo Virgo 2010
Do nabycia w ksigarni internetowej Wydawnictwa: www.virgobooks.pl

Rozdzia III
Wyniki testu i interpretacja

CELEM NINIEJSZEJ PRACY jest stworzenie praktycznej mapy


pl energii wiadomoci tak, aby nakreli zakres i oglny
zarys geograficzny nieznanych obszarw ludzkich bada. Aby uproci
czytelnikowi zrozumienie tych zagadnie, uzyskane numeryczne wartoci dla rnych pl energii zostay zaokrglone do liczb wzgldnych.

Gdy przyjrzymy si Mapie wiadomoci (nastpna strona), stanie


si jasne, e wykalibrowane poziomy s skorelowane z okrelonymi
procesami wiadomoci emocjami, postrzeganiem czy postawami,
wiatopogldami i przekonaniami duchowymi. Gdyby tylko przestrze
pozwolia, tabel t mona by rozszerzy tak, aby zawieraa wszystkie sfery ludzkiego zachowania. Od pocztku do koca wyniki testu
obustronnie si potwierdzay tym bardziej, im bardziej szczegowe
i rozlege byy badania.

Punkt krytyczny odpowiedzi zosta wykalibrowany na skali


wiadomoci na okoo 200. Jest to poziom powizany z Odwag.
Wszystkie postawy, myli, uczucia i zwizki, znajdujce si poniej
tego poziomu sprawiaj, e osoba ulega osabieniu. Natomiast postawy,
myli, uczucia czy postacie historyczne, ktre s wykalibrowane wyej,
wzmacniaj badanego. Jest to zatem punkt rwnowagi pomidzy
____________________________________________________________________________
Fragmenty z ksiki Sia czy Moc Davida R. Hawkinsa, wydawnictwo Virgo 2010
Do nabycia w ksigarni internetowej Wydawnictwa: www.virgobooks.pl

sabymi a mocnymi atraktorami oraz negatywnym i pozytywnym


oddziaywaniem.

Na poziomach poniej 200 podstawowym impulsem jest denie do przetrwania, pomimo e na samym dole skali, czyli w sferze
beznadziei i depresji, brakuje nawet tego bodca. Poziomy Strachu
i Zoci, znajdujce si wyej, charakteryzuj si egoistycznymi
pobudkami, biorcymi si z popdu do osobniczego przetrwania.
Na poziomie Dumy motyw przetrwania moe ulec rozszerzeniu,
obejmujc take przetrwanie innych. W miar jak przekroczy si
lini graniczn pomidzy negatywnymi i pozytywnymi aspektami
Odwagi, dobrobyt innych ludzi staje si coraz bardziej istotny.
Zanim osignie si poziom 500, szczcie innych jawi si ju jako
podstawowa sia motywacyjna. Poziomy powyej 500 charakteryzuj si zainteresowaniem uwanoci duchow, tak w przypadku
samego siebie, jak i reszty ludzi, a w miar zbliania si do 600
dobro ludzkoci i denie do osignicia owiecenia staj si najwaniejszymi celami. Od 700 do 1000 ycie zostaje powicone
zbawieniu caej ludzkoci.

Dyskusja

Ju samo zastanowienie si nad t map moe wzbudzi


ogromny przypyw empatii dla caego ycia, we wszystkich jego
____________________________________________________________________________
Fragmenty z ksiki Sia czy Moc Davida R. Hawkinsa, wydawnictwo Virgo 2010
Do nabycia w ksigarni internetowej Wydawnictwa: www.virgobooks.pl

formach. Jeli przyjrzymy si rzekomo mniej chwalebnym postawom emocjonalnym, uwiadomimy sobie, e nie s one ani dobre,
ani ze. Sdy moralne s jedynie funkcj wiatopogldu, wynikaj
z niego.

Moemy na przykad dostrzec, e osoba na poziomie alu,


ktry jest wykalibrowany na niskim poziomie energii 75, znajdzie si
w o wiele lepszym pooeniu, jeli wzniesie si na poziom Zoci,
wykalibrowany na 150. Zo, sama w sobie bdca destruktywnym
uczuciem, wci pozostaje niskim stanem wiadomoci, jednake
jak pokazuje historia dziejw Apatia potrafi uwizi cae subkultury, jak i jednostki. Jeeli osoby, ogarnite poczuciem beznadziei, mog zechcie czego lepszego (Podanie, 125), a nastpnie
przy pomocy energii Zoci na poziomie 150 rozwin Dum (175),
mog wtedy by zdolne do signicia po Odwag, wykalibrowan
na 200 i posuwa si w kierunku ulepszenia ich wasnych lub oglnoludzkich warunkw.
I na odwrt, osoba, ktra osigna ju nawykowy poziom
bezwarunkowej Mioci, bdzie traktowa wszystko, co znajduje
si poniej, jako nie do zaakceptowania. W miar jak zwiksza si
rozwj indywidualnej wiadomoci, proces ten staje si samonapdzajcy i samokorygujcy, sprawiajc, e samodoskonalenie staje
si sposobem na ycie. To zjawisko mona czstokro zaobserwowa wrd czonkw grup samopomocy, opartych na dwunastu
____________________________________________________________________________
Fragmenty z ksiki Sia czy Moc Davida R. Hawkinsa, wydawnictwo Virgo 2010
Do nabycia w ksigarni internetowej Wydawnictwa: www.virgobooks.pl

krokach, ktrzy stale pracuj nad pokonaniem takich negatywnych postaw, jak ualanie si nad sob czy nietolerancja. Ludzie,
znajdujcy si duo niej na skali wiadomoci, mog odbiera te
same postawy jako dopuszczalne i nawet otwarcie stawa w obronie ich susznoci.

Poziomy ludzkiej wiadomoci

MILIONY KALIBRACJI, wykonanych w cigu lat bada,


pozwoliy okreli skal wartoci trafnie korespondujc z dobrze
rozpoznanymi zbiorami postaw i emocji, zlokalizowanymi przez pola
energii atraktorowych, podobnie jak w przypadku pl elektromagnetycznych, przycigajcych opiki elaza. Przyjlimy nastpujc klasyfikacj tych pl energii, aby uczyni je atwo zrozumiaymi, jak i trafnymi
w znaczeniu trafnoci klinicznej.

Bardzo istotnym jest, aby pamita, e liczby okrelajce kalibracje nie odzwierciedlaj wzrostu arytmetycznego, lecz logarytmiczny.
A zatem, poziom 300, nie jest podwojeniem amplitudy 150. Oznacza
natomiast wykadnik potgi liczby dziesi (10300). Niewielki wzrost
o kilka punktw reprezentuje zatem znaczny wzrost mocy. Wskanik
wzrostu mocy gwatownie ronie w miar poruszania si w gr skali.

____________________________________________________________________________
Fragmenty z ksiki Sia czy Moc Davida R. Hawkinsa, wydawnictwo Virgo 2010
Do nabycia w ksigarni internetowej Wydawnictwa: www.virgobooks.pl

Sposoby, na jakie wyraaj si rne poziomy ludzkiej wiadomoci,


s doniose i dalekosine. Ich skutki s zarwno wielkie, jak i subtelne.
Wszystkie poziomy poniej 200 maj niszczcy wpyw, zarwno na jednostk jak i na cae spoeczestwo. Wszystkie za powyej 200 stanowi
twrczy wyraz mocy. Rozstrzygajcy poziom 200 jest osi, rozdzielajc
gwne sfery siy i mocy.

Opisujc emocjonalne powizania pl energii ze wiadomoci, naley pamita, e rzadko kiedy przejawiaj si one u danej
osoby w postaci czystych stanw. Poziomy wiadomoci s zawsze
wymieszane. Czowiek moe funkcjonowa na jednym z poziomw
w jednej sferze ycia i na zupenie innym w drugiej sferze. Cakowity
poziom wiadomoci jednostki jest wic sum oddziaywa tych
rnych poziomw.

Sprbujmy pokaza to wszystko lepiej na przykadzie.


Wyobra sobie ebraka na rogu ulicy.

W modnej dzielnicy duego miasta stoi stary czowiek w podartym ubraniu, sam, opierajc si w rogu o elegancki, czerwonobrunatny
piaskowiec. Spjrz na niego z perspektywy rnych poziomw wiadomoci i zwr uwag na rnice w tym, jak wyglda.

Z samego dou skali na poziomie 20, a wic na poziomie Wstydu,


____________________________________________________________________________
Fragmenty z ksiki Sia czy Moc Davida R. Hawkinsa, wydawnictwo Virgo 2010
Do nabycia w ksigarni internetowej Wydawnictwa: www.virgobooks.pl

ebrak jest brudny, odraajcy, gorszcy. Z poziomu 30 (Wina) zrzucilibymy na niego win za jego stan. Zasuguje na to, co dosta.
Prawdopodobnie jest leniwym oszustem pomocy spoecznej. Na poziomie 50 (Apatia) jego tarapaty wydayby si rozpaczliwym, potpiajcym dowodem na to, e spoeczestwo nie jest w stanie niczego zrobi
z bezdomnymi. Na 75 (al) ten stary czowiek wyglda tragicznie, na
pozbawionego przyjaci i opuszczonego.

Na poziomie wiadomoci 100 (Strach) moemy go zobaczy


jako niebezpiecznego, zagraajcego spoeczestwu. Moe powinnimy zawiadomi policj, zanim popeni jak zbrodni. Na 125
(Podanie) mgby reprezentowa frustrujcy problem dlaczego
nikt nic nie zrobi? Na 150 (Zo) stary czowiek moe wyglda
na brutalnego lub z drugiej strony mona by by wciekym
na to, e takie rzeczy istniej. Na 175 (Duma) mgby by odbierany
jako zawstydzajcy lub pozbawiony szacunku do samego siebie,
dziki ktremu mgby poprawi swoj sytuacj. Na 200 (Odwaga)
moglibymy si poczu zmotywowani do poszukania miejscowego
schroniska dla bezdomnych. Wszystko, czego mu trzeba, to praca
i miejsce do mieszkania.

Na 250 (Neutralno) ebrak wyglda w porzdku, moe nawet


interesujco. yj i pozwl y, moglibymy rzec. W kocu nikomu nie
robi krzywdy. Na 310 (Ochota) moglibymy zdecydowa si zej na
____________________________________________________________________________
Fragmenty z ksiki Sia czy Moc Davida R. Hawkinsa, wydawnictwo Virgo 2010
Do nabycia w ksigarni internetowej Wydawnictwa: www.virgobooks.pl

d i sprawdzi, czy moemy co zrobi, aby pocieszy tego czowieka


na rogu lub powici troch czasu na lokalny wolontariat. Na 350
(Akceptacja) czowiek na rogu wydaje si intrygujcy. Prawdopodobnie
ma ciekaw histori do opowiedzenia. Jest tam, gdzie jest z powodw, ktrych moemy nigdy nie zrozumie. Na 400 (Rozsdek) jest on
objawem obecnej ekonomicznej i spoecznej niemocy, a przynajmniej
dobrym przedmiotem dogbnej analizy psychologicznej.

Na wyszych poziomach stary czowiek zaczyna nie tylko wyglda interesujco, ale i przyjanie oraz sympatycznie. By moe wtedy
bylibymy zdolni zobaczy, e w rzeczywistoci jest on kim, kto przekroczy spoeczne ograniczenia i uciek. Radosny staruszek z mdroci
lat wypisan na twarzy oraz pogod ducha, biorc si z obojtnoci
na dobra materialne. Na 600 (Pokj) odkrywamy w nim nasz wasn
ja w tymczasowym przejawie.

Gdybymy podeszli do ebraka, jego reakcja na rne poziomy


wiadomoci zmieniaaby si zgodnie z nimi. Z niektrymi czuby si
pewnie, a z innymi przeraony lub odrzucony. Jedni by go zezocili, inni
wprawili w zachwyt. Niektrych by unika, a innych powita z przyjemnoci. (Dlatego te mwi si, e spotyka nas to, co odzwierciedlamy).

To tyle w kwestii sposobu, w jaki nasz poziom wiadomoci decyduje o tym, co widzimy w wiecie, do ktrego wkraczamy jako bierni
____________________________________________________________________________
Fragmenty z ksiki Sia czy Moc Davida R. Hawkinsa, wydawnictwo Virgo 2010
Do nabycia w ksigarni internetowej Wydawnictwa: www.virgobooks.pl

obserwatorzy. Jest rwnie prawdziwe, e gdybymy umiecili t konstrukcj na rzeczywistoci przed nami, to bdziemy na ni reagowa
w sposb goszony przez poziom, z ktrego postrzegamy. Zewntrzne
wydarzenia mog okrela warunki, ale nie wyznaczaj one poziomu
wiadomoci ludzkiej reakcji.

____________________________________________________________________________
Fragmenty z ksiki Sia czy Moc Davida R. Hawkinsa, wydawnictwo Virgo 2010
Do nabycia w ksigarni internetowej Wydawnictwa: www.virgobooks.pl