You are on page 1of 4

Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa

Elementy rachunku prawdopodobieństwa
1. Wybieramy losowo punkt (x, y) z kwadratu jednostkowego < 0, 1 > × < 0, 1 > . Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia
polegającego na tym, że x ≥ 12 oraz x + y ≥ 13 .
2. Wybieramy losowo punkt (x, y) z kwadratu jednostkowego < 0, 1 > × < 0, 1 > . Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia
polegającego na tym, że x2 + y 2 ≤ 12 oraz 16xy ≤ 1.
3. Jakie jest pradwdopodobieństwo, że suma dwóch losowo wybranych liczb z przedziału < 0, 1 > będzie nie większa od
1, a ich iloczyn od 29 .
4. Oblicz prawdodobieństwo, tego, że dane równanie postaci
x2 − 2ax + b = 0
ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste, których iloczyn jest mniejszy od
losowymi wybranymi z przedziału < 0, 1 >.

1
4,

jeżeli współczynniki a i b są liczbami

5. Z przedziału < −1, 2 > wybieramy losowo dwa punkty x iy. Niech A oznacza zdarzenie, że y ≤ 2 − x2 , a zdarzenie B,
że x − y ≥ 0. Zbadaj niezależność zdarzeń A i B.
6. W urnie znajduje sie 5 kul białych i 5 kul czarnych. Losujemy 3 kule bez zwracania. Jakie jest prawdodpodobieństwo
wylosowania kolejno kul: czarnej, białej, czarnej?
7. Pewna firma postanowiła przebadać swoich pracowników testem wykrywającym narkotyki wiedząc, że 0, 5% pracowników to narkomani. Wybrano test który wypada pozytywnie w 99% przypadków osób zażywających narkotyki, zaś
przy badaniu osoby niezażywającej narkotyków wypada negatywnie w 99% przypadków. Oblicz prawdopodobieństwo,
że osoba uktórej test wypadł pozytywnie rzeczywiście zażywa narkotyki.
8. W 2 urnach znajdują się kule białe i czarne, przy czym w każdej z niej jest tyle samo kul białych co czarnych. Z każdej
urny losujemy jedną kulę i nie oglądając jej wrzucamy ją do trzeciej urny (poczatkowo pustej). Następnie z trzeciej
urny losujemy jedną kulę. Oblicz prawdodobieństwo wylosowania kuli białej. (metoda drzewko)
9. Wybieramy losowo jeden ze zbiorów A = 1, 2, 3, 4, . . . , 62 lub B = 1, 2, 3, 4, . . . , 124. Z wybranego zbioru losujemy
jedną liczbą. Oznaczamy ją x. Oblicz pradwopodobieństwo zającia zdarzenia x2 + 1 jest podzielna przez 10.
10. Pewna choroba występuje u 1 % populacji. Opracowano test do jej wykrywania, który daje wynik pozytywny u 98
% chorych i 5% zdrowych osób. Z przebadanej testem grupy osób wybrano losowo jedną, której wynik testu był
pozytywny. Jakie jest prawdodpodnieństwo tego, że osoba jest rzeczywiście chora.

Inżynieria mechaniczno medyczna

P (X = 2). co rozumiemy przez porażkę.oznaczamy to prawdopodobieństwo przez p (w takim razie prawdopodobieństwo porażki w każdym eksperymencie wynosi q = 1 − p). 51. Test egzminacyjny składa się z 10 pytań. 3.05 -1 0. Zmienne losowe i ich rozkłady 1.Wyobraźmy sobie. Podaj tabelę rozkładu zmiennej losowej w tak opisanym doświadczeniu. P (−1 ≤ X ≤ 2). odpowie na co najmniej 9 pytań. ∞) 1 Wyznacz tabelę rozkładu tej zmiennej. Dana jest dytrybyanta zmiennej losowej X typu dyskretnego xi F (xi ) (−∞. z których dokładnie jedna jest prawdziwa. a co przez sukces (mają być dokładnie dwa wyniki eksperymentu). k 1.3 5 0. P (X ≤ 2). Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia. przy czym spełnione są następujące warunki: • każdy eksperyment może dać dokładnie dwa różne wyniki . mamy p = 16 . • eksperymenty są niezależne od siebie. dystrybuantę. że wielokrotnie powtarzamy pewien eksperyment. Jeżeli za sukces uważamy wypadnięcie śzóstki". Przymujemy. Powyższe warunki są spełnione na przykład w przypadku. że zaliczy on test na ocenę celującą tzn. Inżynieria mechaniczno medyczna . Oblicz prawdopodobieństwo. • prawdopodobieństwo sukcesu w każdym eksperymencie jest zawsze takie samo .4 (3. a za porażkę wypadnięcie każdej innej liczby. 2. Prawdodposobieńtwo osiągnięcia dokłądnie k sukcesów w n próbach wyraża się wzorem ! P (A) = n k p (1 − p)n−k . 2.3 2 S 4 0. P (X < 2). P (X ≥ 0). że prawdopodobieństwo urodzenia chłopca jest równe 0. Student zdający egzamin postanowił udzielać odpowiedzi w sposób losowy. gdy rzucamy wielokrotnie kostką do gry i określimy.15 0 0.5 (5. Rzucamy dwoma symetrycznymi kostkami do gry.1 Wynzacz stałą S. Dany jest rozkład zmiennej losowej X xi pi -3 0.mówi się odpowiednio o sukcesie oznaczanym przez 1 oraz o porażce oznaczanej przez "0". 5 > 0. 3) 0. Każdemu rzutowi przypisujemy wartość bezwzględną różnicy wyrzuconych oczek na pierwszej i drugiej kostce. Dla każdego pytania podane są 4 odpowiedzi.Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa Schemat Bernoulliego Pojęcie niezależności odgrywa podstawową rolę w konstrukcji tak zwanego schematu Bernoulliego. że w rodzinie mającej pięcioro dzieci jest dwóch chłopców. −4 > 0 < −4.

Określ dla jakiej wartości stałej rzeczywistej A funkcja f (x) = pewnej zmiennej losowej X. 7. korzystając z funkcji gęstości i dystrybuanty. Dana jest funkcja F (x) =    0 gdy x ≤ 0 A cos x gdy 0 < x ≤   1 gdy x > π2 π 2 Wyznacz • stałą rzeczywistą A tak aby funkcja f (x) opisywała gęstosć prawdopodobieństwa zmiennej losowej X typu ciągłego. oraz zaznacz je na wykresach obu funkcji. oraz zaznacz je na wykresach obu funkcji. korzystając z funkcji gęstości i dystrybuanty. oraz zaznacz je na wykresach obu funkcji. Dana jest funkcja ( F (x) = 0 gdy x ≤ A 1−x e gdy x > A Wyznacz • stałą rzeczywistą A tak aby funkcja f (x) opisywała gęstosć prawdopodobieństwa zmiennej losowej X typu ciągłego. Inżynieria mechaniczno medyczna .Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa 4. Mając daną dystrybuantę F (x) =    0 x2   1 gdy x ≤ 0 gdy 0 < x ≤ 1 gdy x > 1 wyznacz funkcję gęstości rozkładu zmiennej losowej X. 8. A 1+x2 jest gęstością rozkładu prawdopodobieństwa 6. 5. korzystając z funkcji gęstości i dystrybuanty. • dystrybuantę tego rozkładu • P (|X| > 2). Dana jest funkcja ( F (x) = 0 1 2x2 gdy |x| < 1 gdy |x| > 1 Wyznacz • dystrybuantę tego rozkładu • P (|X| < 2). • dystrybuantę tego rozkładu • P (|X| ≤ π4 ). Narysuj wykres.

38) 11. (odp. Gra polega na jednoczesnym rzucie symetryczną monetą i szescienną kostką do gry. Rzucamy 4 razy 2 sześciennymi kostkami do gry.Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa Zadania różne 9. 324 . Oblicz prawdopodbieństwo. Oblicz prawdopodobieństwo tego. że co najmniej raz suma liczb wyrzuconych oczek na obu kostkach będzie liczbą parzystą większą od 8. 512 . Wygrywamy. Rzucamy 5 razy 2 sześciennymi kostkami do gry. że co najniej 3 razy na obu kostkach 53 otrzymamy nieparzystą liczbę oczek.) 10. że grając 4 razy a) tylko raz przegramy b) przynajmniej raz 5 671 wygramy. jeżeli wypadnie orzeł i liczba oczek wieksza od 4.(odp. Oblicz prawdopodobieństwo.(odp 0. 1296 ) Inżynieria mechaniczno medyczna .