You are on page 1of 14

יוויִ ריִ פִּ רפס תיב

!םי לש ופוחל םידמולו םייח ונא םש

!תונוירבמ יקנ רוזא אוה יוויריפ רפסה תיב .תונוירבב םיגהונ ונניא .תונוירבב ונב וגהניש םימיכסמ ונניא .תונוירב לע םיפחמ ונניא םלועל .תונוירבמ לבוס ונירבחמ והשימש רפסל םידחופ ונניא !םינוירבל אל םירמוא ונחנא

יטראירומ ןאיל

םילודג םינטק םירקש

ןייטשרוב ליגיבא :תילגנאמ

יטראירומ ןאיל םילודג םינטק םירקש ןייטשרוב ליגיבא :תילגנאמ

יטראירומ ןאיל | 10

יטראירומ ןאיל | 10

11

| םילודג םינטק םירקש

11 | םילודג םינטק םירקש

יטראירומ ןאיל | 12

יטראירומ ןאיל | 12
יטראירומ ןאיל | 12
יטראירומ ןאיל | 12

13

| םילודג םינטק םירקש

13 | םילודג םינטק םירקש
13 | םילודג םינטק םירקש
13 | םילודג םינטק םירקש
13 | םילודג םינטק םירקש
13 | םילודג םינטק םירקש
13 | םילודג םינטק םירקש
13 | םילודג םינטק םירקש
13 | םילודג םינטק םירקש

יטראירומ ןאיל | 14

יטראירומ ןאיל | 14
יטראירומ ןאיל | 14
יטראירומ ןאיל | 14
יטראירומ ןאיל | 14

יטראירומ ןאיל | 16

יטראירומ ןאיל | 16

17 | םילודג םינטק םירקש

17 | םילודג םינטק םירקש
17 | םילודג םינטק םירקש

יטראירומ ןאיל | 18

יטראירומ ןאיל | 18

19 | םילודג םינטק םירקש

19 | םילודג םינטק םירקש

יטראירומ ןאיל | 20

יטראירומ ןאיל | 20