You are on page 1of 5

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: LÃI SUẤT (INTEREST RATE)......................................................................1
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
1.1.Lợi tức (interest) và tỷ suất lợi tức (lãi suất – interest rate)...........................................1
......................................................................................................................................................
1.1.1.Lợi tức................................................................................................................................1
1.1.2.Tỷ suất lợi tức (lãi suất).....................................................................................................1
1.2.Lãi suất hiệu dụng (effective interest rate).......................................................................1
1.3.Lãi đơn (Simple Interest) và lãi kép (Composed Interest)..............................................4
1.3.1.Lãi đơn (Simple Interest)...................................................................................................4
1.3.2.Lãi kép (Composed Interest).............................................................................................5
1.3.3.So sánh lãi đơn và lãi kép..................................................................................................6
1.4.Vốn hoá (capitalization) và hiện tại hoá (actualisation)..................................................8
1.4.1.Vốn hoá (capitalization)....................................................................................................8
1.4.2.Hiện tại hoá (actualization)................................................................................................8
1.5.Lãi suất chiết khấu hiệu dụng (effective rate of discount)..............................................9
1.5.1.Lãi suất chiết khấu hiệu dụng............................................................................................9
1.5.2.Mối quan hệ giữa lãi suất hiệu dụng và lãi suất chiết khấu hiệu dụng của 1 kỳ...............9
1.5.3.Chiết khấu đơn.................................................................................................................10
1.5.4.Chiết khấu kép.................................................................................................................10
1.6.Lãi suất danh nghĩa..........................................................................................................11
1.7.Lãi suất chiết khấu danh nghĩa.......................................................................................12
Tổng kết chương.....................................................................................................................12
Bài tập......................................................................................................................................14

CHƯƠNG 2: TÀI KHOẢN VÃNG LAI (CURRENT ACCOUNT)..................................16
2.1.Tổng quan..........................................................................................................................16
2.1.1.Khái niệm.........................................................................................................................16
......................................................................................................................................................
2.1.2.Các nghiệp vụ của tài khoản vãng lai..............................................................................16
2.1.3.Số dư của tài khoản vãng lai............................................................................................16
2.1.4.Lợi tức của tài khoản vãng lai.........................................................................................16
2.1.4.1.Lãi suất..........................................................................................................................16
2.1.4.2.Ngày khóa sổ tài khoản.................................................................................................16
2.1.4.3.Ngày giá trị...................................................................................................................16
2.2.Tài khoản vãng lai có lãi suất qua lại và bất biến..........................................................17
2.2.1.Trình bày tài khoản vãng lai theo phương pháp trực tiếp................................................17
2.2.2.Trình bày tài khoản vãng lai theo phương pháp gián tiếp...............................................18
2.2.3.Trình bày tài khoản vãng lai theo phương pháp Hambourg (Phương pháp rút số dư)....20
2.2.3.1.Trình bày theo thứ tự thời gian của nghiệp vụ phát sinh............................................21
2.2.3.2.Trình bày theo thứ tự thời gian của ngày giá trị.........................................................23
2.3.Tài khoản vãng lai có lãi suất không qua lại và biến đổi..............................................24
Tóm tắt chương.......................................................................................................................26
Bài tập......................................................................................................................................27

CHƯƠNG 3: CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIẾU (COMMERCAIL PAPER
DISCOUNTING)....................................................................................................................29
3.1.Tổng quan..........................................................................................................................29
3.1.1.Thương phiếu (Commercial Paper).................................................................................29
3.1.2.Chiết khấu thương phiếu (Commercial Paper Discounting)...........................................29
3.1.2.1.Khái niệm.....................................................................................................................29
3.1.2.2.Ý nghĩa..........................................................................................................................29
3.1.2.3.Điều kiện chiết khấu của một thương phiếu.................................................................29
3.1.3.Một số thuật ngữ liên quan..............................................................................................30
3.1.3.1.Mệnh giá của thương phiếu..........................................................................................30
3.1.3.2.Thời hạn (kỳ hạn) chiết khấu........................................................................................30
3.1.3.3.Lãi suất chiết khấu.......................................................................................................30
3.1.3.4.Tiền chiết khấu.............................................................................................................30
3.2.Chiết khấu thương phiếu theo lãi đơn............................................................................30
3.2.1.Chiết khấu thương mại và chiết khấu hợp lý...................................................................30
3.2.1.1.Chiết khấu thương mại.................................................................................................30
3.2.1.2.Chiết khấu hợp lý.........................................................................................................31
3.2.1.3.So sánh chiết khấu thương mại và chiết khấu hợp lý...................................................31
3.2.2.Thực hành về chiết khấu..................................................................................................31
3.2.2.1.Chi phí chiết khấu (AGIO)...........................................................................................31
3.2.2.2.Giá trị hiện tại và giá trị còn lại..................................................................................32
3.2.2.3.Lãi suất chi phí chiết khấu...........................................................................................32
3.2.2.4.Lãi suất chiết khấu thực tế...........................................................................................32
3.2.3.Sự tương đương của hai thương phiếu.............................................................................33
3.2.3.1.Khái niệm.....................................................................................................................33
3.2.3.2.Xác định thời điểm tương đương..................................................................................33
3.2.3.Kỳ hạn trung bình của thương phiếu...............................................................................35
3.3.Chiết khấu thương phiếu theo lãi kép.............................................................................35
3.3.1.Hiện giá của thương phiếu...............................................................................................35
3.3.2.Tiền chiết khấu.................................................................................................................36
3.3.3.Thực hành chiết khấu.......................................................................................................36
3.3.4.Sự tương đương của thương phiếu theo lãi kép...............................................................36
3.3.4.1.Sự tương đương của hai thương phiếu.........................................................................36
3.3.4.2.Sự tương đương của hai nhóm thương phiếu...............................................................37
3.3.4.3.Thay thế một thương phiếu bằng một thương phiếu khác............................................37
3.3.4.4.Thay thế nhiều thương phiếu bằng một thương phiếu..................................................37
3.3.5.So sánh chiết khấu theo lãi đơn và chiết khấu theo lãi kép.............................................38
3.3.5.1.Theo phương pháp lãi đơn...........................................................................................38
3.3.5.2.Theo phương pháp lãi kép............................................................................................38
3.3.5.3.So sánh Ec, Er và E’’....................................................................................................38
Bài tập......................................................................................................................................39
Tổng kết chương.....................................................................................................................41

CHƯƠNG 4: CHUỖI TIỀN TỆ (ANNUITIES)..................................................................46
4.1.Các nguyên tắc cơ bản......................................................................................................46
4.1.1.Phương trình giá trị..........................................................................................................46
4.1.2.Kỳ hạn trung bình của khoản vay....................................................................................49
4.2.Chuỗi tiền tệ đơn giản......................................................................................................50
4.2.1.Khái niệm.........................................................................................................................50
4.2.2.Chuỗi tiền tệ đều phát sinh cuối kỳ.................................................................................50
4.2.2.1.Giá trị hiện tại..............................................................................................................50
4.2.2.2.Giá trị tích luỹ (giá trị tương lai).................................................................................53
4.3.2.Chuỗi tiền tệ đều phát sinh đầu kỳ...................................................................................56
4.2.3.1.Giá trị hiện tại..............................................................................................................56
4.2.3.2.Giá trị tích luỹ (giá trị tương lai).................................................................................57
4.3.Chuỗi tiền tệ tổng quát.....................................................................................................28
4.3.1.Chuỗi tiền tệ với lãi suất áp dụng ở mỗi kỳ không giống nhau.......................................58
4.3.1.1.Tình huống 1.................................................................................................................58
4.3.1.2.Tình huống 2.................................................................................................................58
4.3.2.Chuỗi tiền tệ với kỳ phát sinh không trùng với kỳ vốn hoá............................................58
4.3.3.Chuỗi tiền tệ phát sinh có quy luật..................................................................................59
......................................................................................................................................................
4.3.3.1.Chuỗi tiền tệ biến đổi theo cấp số cộng.......................................................................59
4.3.3.2.Chuỗi tiền tệ biến đổi theo cấp số nhân.......................................................................61
Tổng kết chương.....................................................................................................................62
Bài tập......................................................................................................................................64

CHƯƠNG 5: ĐẦU TƯ DÀI HẠN (INVESTEMENT)........................................................67
5.1.Tổng quan..........................................................................................................................67
5.1.1.Khái niệm.........................................................................................................................67
5.1.2.Chi phí của đầu tư............................................................................................................67
5.1.3.Thu nhập của đầu tư........................................................................................................67
5.1.4.Chi phí sử dụng vốn trong đầu tư....................................................................................68
5.2.Hiệu quả kinh tế của đầu tư dài hạn...............................................................................69
5.2.1.Giá trị hiện tại ròng của đầu tư ( NPV: Net Present Value).............................................69
5.2.2.Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR: Internal Rate of Return).................................................71
5.2.3.Thời gian hoàn vốn..........................................................................................................74
5.3.Hiệu quả kinh tế của đầu tư dài hạn có tính đến rủi ro................................................75
5.3.1.Rủi ro của đầu tư..............................................................................................................75
5.3.1.1. Mức rủi ro, δ................................................................................................................76
5.3.1.2. Hệ số rủi ro, Hδ...................................................................................................................................................................................... .76
5.3.2.Hiệu quả kinh tế của đầu tư trong điều kiện có rủi ro.....................................................76
Tổng kết chương.....................................................................................................................78
Bài tập......................................................................................................................................80

CHƯƠNG 6: TRÁI KHỎAN.................................................................................................83
6.1.Tổng quan..........................................................................................................................83
6.1.1.Khái niệm trái khoản.......................................................................................................83
6.1.2.Các loại trái khoản...........................................................................................................83
6.1.2.1.Khoản vay trung dài hạn..............................................................................................83
6.1.2.2.Cho thuê tài chính........................................................................................................83
6.2.Các phương thức thanh toán nợ......................................................................................83
6.2.1.Trả vốn vay (vốn gốc) và lãi một lần khi đáo hạn...........................................................83
6.2.1.1.Phương thức hoàn trả..................................................................................................84
6.2.1.2.Đặc điểm......................................................................................................................84
6.2.1.3.Người đi vay thanh toán nợ bằng cách lập quỹ trả nợ.................................................84
6.2.1.4.Bảng hoàn trái..............................................................................................................84
6.2.2.Trả lãi cuối định kỳ, nợ gốc trả khi đáo hạn....................................................................85
......................................................................................................................................................
6.2.2.1.Phương thức hoàn trả..................................................................................................85
6.2.2.2.Đặc điểm......................................................................................................................85
6.2.2.3.Người đi thanh toán nợ bằng cách lập quỹ trả nợ.......................................................85
6.2.2.4.Lãi suất thực người đi vay phải chịu............................................................................86
6.2.2.5.Bảng hoàn trái..............................................................................................................86
6.2.3.Trả nợ dần định kỳ...........................................................................................................86
6.2.3.1.Trả nợ dần định kỳ với kỳ khoản cố định.....................................................................88
6.2.3.2.Trả nợ dần định kỳ với phần trả nợ gốc bằng nhau.....................................................90
6.2.3.3. Trả nợ dần định kỳ với tiền lãi trả nhiều lần trong một kỳ, phần nợ gốc trả một lần
cuối kỳ......................................................................................................................................91
6.2.3.4.Trả nợ dần định kỳ với kỳ khoản cố định trong điều kiền lãi suất thay đổi.................91
6.3.Định giá trái khoản và tỷ suất sinh lợi (lợi suất đầu tư) của trái khoản......................94
6.3.1.Trái khoản trả dần định kỳ với kỳ khoản cố định............................................................94
6.3.1.1.Định giá trái khoản......................................................................................................94
6.3.1.2.Tỷ suất sinh lợi của của trái khoản..............................................................................94
6.3.2.Trái khoản trả lãi định kỳ, nợ gốc trả khi đáo hạn...........................................................95
6.3.2.1.Định giá trái khoản......................................................................................................96
6.3.2.2.Tỷ suất sinh lợi của trái khoản.....................................................................................96
6.3.3.Trái khoản thanh toán cuối định kỳ, phần nợ gốc trả mỗi kỳ đều nhau...........................96
6.3.3.1.Định giá trái khoản......................................................................................................96
6.3.3.2.Tỷ suất sinh lợi.............................................................................................................97
Tổng kết chương.....................................................................................................................97
Bài tập......................................................................................................................................99

CHƯƠNG 7: TRÁI PHIẾU (BONDS)................................................................................102
7.1.Tổng quan........................................................................................................................102
7.1.1.Khái niệm.......................................................................................................................102
7.1.2.Các yếu tố cơ bản của trái phiếu....................................................................................102
7.1.2.1.Mệnh giá (face value), C ...........................................................................................102
7.1.2.2. Giá phát hành (issue value), E..................................................................................102
7.1.2.3.Lãi suất trái phiếu, i...................................................................................................103
7.1.2.4.Thời hạn trái phiếu (Manurity period).......................................................................103
7.1.2.5.Giá hoàn trái (Redemption Price), R.........................................................................103
7.2.Các phương thức hoàn trả trái phiếu...........................................................................103
7.2.1.Trái phiếu thanh toán một lần khi đáo hạn....................................................................103
7.2.2.Trái phiếu trả lãi định kỳ, nợ gốc trả khi đáo hạn (trái phiếu coupon)..........................103
7.2.3.Trái phiếu thanh toán bằng các kỳ khoản cố định.........................................................103
7.2.3.1.Đồ thị thanh toán........................................................................................................104
7.2.3.2.Các công thức liên hệ.................................................................................................104
......................................................................................................................................................
7.2.3.3.Bảng hoàn trái............................................................................................................107
7.2.4.Trái phiếu thanh toán với số lượng trái phiếu hoàn trả bằng nhau ở mỗi kỳ.................109
7.2.4.1.Công thức liên hệ.......................................................................................................109
7.2.4.2.Bảng hoàn trái-trái phiếu...........................................................................................109
7.3.Định giá trái phiếu – Tỷ suất sinh lợi (Lợi suất đầu tư) của trái phiếu –Lãi suất chi
phí của trái phiếu..................................................................................................................111
......................................................................................................................................................
7.3.1.Định giá trái phiếu.........................................................................................................111
7.3.2.Tỷ suất sinh lợi (lợi suất đẩu tư) của trái phiếu đối với nhà đầu tư...............................112
7.3.2.1.Lợi suất danh nghĩa....................................................................................................112
7.3.2.2.Lợi suất hiện hành......................................................................................................112
7.3.2.3.Lợi suất đáo hạn.........................................................................................................113
7.3.3.Lãi suất chi phí của trái phiếu (đối với nhà phát hành).................................................113
7.4.Thư giá trái phiếu...........................................................................................................114
Tổng kết chương...................................................................................................................115
Bài tập....................................................................................................................................116

CHƯƠNG 8: CỔ PHIẾU (SHARES)..................................................................................119
8.1.Tổng quan........................................................................................................................119
8.1.1.Khái niệm cổ phiếu........................................................................................................119
8.1.2.Đặc điểm của cổ phiếu...................................................................................................119
8.1.3.Các loại cổ phiếu............................................................................................................119
8.1.3.1.Cổ phiếu thường (common stocks).............................................................................119
8.1.3.2.Cổ phiếu ưu đãi (preferred shares)............................................................................120
8.1.4.Các loại giá cổ phiếu......................................................................................................120
8.1.4.1. Mệnh giá (par-value).................................................................................................120
8.1.4.2.Thư giá (book-value)..................................................................................................121
8.1.4.3. Hiện giá của cổ phiếu (Present Value)......................................................................121
8.1.4.4. Thị giá (Market Value)..............................................................................................121
8.2.Cổ tức...............................................................................................................................121
8.2.1.Khái niệm.......................................................................................................................121
8.2.2.Phân phối lợi nhuận và tính cổ tức................................................................................121
8.3.Quyền mua cổ phần (Quyền dự định, chứng quyền, quyền mua trước, quyền tiên
mãi).........................................................................................................................................122
8.3.1.Khái niệm.......................................................................................................................122
8.3.2.Giá của quyền mua cổ phần ..........................................................................................122
8.4.Định giá cổ phiếu............................................................................................................124
8.4.1.Thu nhập đầu tư cổ phiếu..............................................................................................124
8.4.2.Định giá cổ phiếu theo luồng thu nhập cổ tức...............................................................124
8.4.2.1.Cổ phiếu ưu đãi..........................................................................................................125
8.4.2.2.Cổ phiếu thường.........................................................................................................125
8.5.Định giá một doanh nghiệp............................................................................................127
8.5.1.Kỹ thuật định giá doanh nghiệp trên cơ sở thị trường chứng khoán.............................128
8.5.2.Kỹ thuật định giá doanh nghiệp trên cơ sở tỷ lệ giá trên thu nhập (PER: Price-Earnings
Ratio)......................................................................................................................................128
8.5.3.Kỹ thuật định giá doanh nghiệp trên cơ sở hiện tại hoá thu nhập đầu tư......................127
Tóm tắt chương.....................................................................................................................129
Bài tập....................................................................................................................................131