TEST docimologic cu itemi ^nchi}i pentru “ Explica]ia la con]inutul Crezului ” ( M@rturisirea de Credin]@ Cre}tin@

)
din Catehismul Bisericii Catolice, Partea I, ed. Arhiepiscopia Romano-Catolic@ de Bucure}ti, 1993 Alege varianta corect@:

I1. Dup@ dogmele Bisericii Catolice un cre}tin ^}i m@rturise}te credin]a pentru prima dat@: a) la Botez. b) la Sacramentul Euharistiei. I2. Simbolul Credin]ei ( Crezul ) este: a) un verset din Sf$nta Scriptur@. b) ^nf@]i}area pe scurt a ^nv@]@turii cre}tine. I3. Necesitatea formul@rii Simbolului Credin]ei a fost dat@ de: a) faptul c@ to]i oamenii se ^nchinau aceluia}i Dumnezeu. b) apari]ia ereticilor care r@sp$ndeau ^nv@]@turi gre}ite. I4. Simbolul Credin]ei a fost alc@tuit: a) de prooroci ^n timpul Vechiului Testament. b) de Sfin]ii P@rin]i aduna]i ^n conciliile de la Niceea ^n 325 }i Constantinopol ^n 381. I5. Dumnezeu ca }i C$rmuitor }i Creator al lumii s-a f@cut cunoscut: a) numai poporului lui Israel. b) ^ntregii cre}tin@t@]i care L-a acceptat pe Isus ca }i pe o Divinitate fidel@ promisiunilor f@cute. I6. %nv@]@tura despre Sf$nta Treime: a) arat@ c@ exist@ trei Dumnezei. b) arat@ c@ Dumnezeu este Unul dup@ fiin]@ }i ^ntreit ^n Persoane. I7. Valabilitatea botezului pentru cre}tini se poate face: a) ^n numele Sfintei Treimi: Tat@l, Fiul }i Spiritul Sf$nt.

b) ^n numele altei persoane. I8. Intrarea lui Isus ^n Ierusalim ne dovede}te: a) venirea ^mp@r@]iei pe care regele Mesia o va ^mplini prin Patimile, Moartea }i %nvierea Sa. b) venirea unui ^mp@rat lumesc dorit de c@tre poporul lui Israel.

I9. Prin expresia “ Isus s-a cobor$t ^n iad ” Simbolul m@rturise}te c@: a) “Isus a murit cu adev@rat }i prin moartea Sa pentru noi p@c@to}ii a ^nvins moartea }i pe diavol”. b)” s-a supus mor]ii }i diavolului care are st@p$nirea mor]ii”. I10. Martori ai ^nvierii lui Isus sunt: a) Petru, Femeile Milostive }i Apostolii, iar pe urm@ noi cre}tinii. b) cei care nu recunosc divinitatea }i misiunea pe care Isus a avut-o pe p@m$nt.

TEST docimologic cu itemi ^nchi}i pentru con]inutul Crezului
Une}te prin s@ge]i fiecare enun] din coloana A cu varianta potrivit@ din coloana B: A I1. Crezul este… I2. Simbolul Credin]ei a fost alc@tuit... I3. Necesitatea formul@rii Simbolului Credin]ei a fost dat@ de… I4. Dumnezeu Tat@l Atotputernicul este… I5. Fiul s-a cobor$t din ceruri… I6. Isus s-a r@stignit pentru noi… I7. Isus Cristos a ^nviat… I8. Fiul Lui Dumnezeu va veni cu m@rire s@ judece… I9. Spiritul Sf$nt purcede… I10. Fiul s-a ^ntrupat… B … apari]ia ereticilor care r@sp$ndeau ^nv@]@turi gre}ite. … sub Pon]iu Pilat. … este Creatorul cerului }i al p@m$ntului al tuturor v@zutelor }i nev@zutelor. …pentru noi }i pentru a noastr@ m$ntuire. …a treia zi dup@ Scripturi. …de la Spiritul Sf$nt } i din Fecioara Maria. …de la Tat@l }i de la Fiul. …pe cei vii }i pe cei mor]i. …^nf@]i}area pe

scurt a ^nv@]@turii cre}tine. …de Sfin]ii P@rin]i aduna]i ^n conciliile de la Niceea ^n 325 }i Constantinopol ^n 381.

TEST docimologic cu itemi deschi}i pentru capitolul “ Metode de comunicare }i asimilare a cuno}tin]elor – Metode de comunicare oral@” din Metodica pred@rii religiei de Sebu S. }i Opri} D.

R@spunde]i la urm@toarele ^ntreb@ri:

I1. Ce sunt metodele de comunicare oral@? I2. Cum pot fi clasificate aceste metode? I3. Ce mijloace de ^nv@]@m$nt pot fi utilizate ^n predarea cuno}tin]elor prin metode expozitive? I4. Care sunt cerin]ele ce trebuie respectate ^n leg@tur@ cu con]inutul }i modul de prezentare al povestirii? I5. Enumera]i condi]iile pe care trebuie s@ le ^ndeplineasc@ explica]ia. I6. Ce tipuri de argumente pot fi folosite la lec]iile de religie? I7. Care sunt aspectele de care profesorul trebuie s@ ]in@ cont ^n preg@tirea }i expunerea unei prelegeri? I8. Care sunt tipurile de ^ntreb@ri ce pot fi utilizate ^n metoda conversa]iei? I9. Da]i un exemplu de conversa]ie catehetic@. I10. Enumera]i etapele pe care trebuie s@ le parcurg@ problematizarea.

Con]inut: Lc. 6,20-27
Lc. 6,20 {i El ridic$ndu-{i ochii spre ucenicii S@i zicea: Ferici]i voi cei s@raci, c@ a voastr@ este ^mp@r@]ia lui Dumnezeu. Lc. 6,21 Ferici]i sunte]i voi care fl@m$nzi]i acum, c@ v@ ve]i s@tura. Ferici]i cei care pl$nge]i acum c@ ve]i r$de. Lc. 6,22 Ferici]i ve]i fi c$nd oamenii v@ vor ur^ pe voi }i v@ vor izgoni dintre ei }i v@ vor oc@r^ }i vor lep@da numele vostru, ca r@u, din pricina Fiului Omului. Lc. 6,23 Bucura]i-v@ ^n ziua aceea }i v@ veseli]i, c@, iat@, plata voastr@ mult@ este ^n cer; pentru c@ tot a}a f@ceau proorocilor p@rin]ii lor. Lc. 6,24 Dar vai vou@ boga]ilor, c@ v@ lua]i m$ng$ierea voastr@. Lc. 6,25 Vai vou@ celor care sunte]i s@tui acum, c@ ve]i fl@m$nzi. Vai vou@ celor care r$de]i acum, c@ ve]i pl$nge }i v@ ve]i t$ngui. Lc. 6,26 Vai vou@, c$nd to]i oamenii v@ vor vorbi de bine. C@ci tot a}a f@ceau proorocilor mincino}i p@rin]ii lor. Lc. 6,27 Iar vou@ celor care asculta]i v@ spun: Iubi]i pe vr@jma]ii vo}tri, face]i bine celor care v@ ur@sc pe voi.

Obiective opera]ionale:
-s@ descrie ^mprejur@rile rostirii Fericirilor av$nd la dispozi]ie harta Palestina Noului Testamant; -s@ identifice virtu]ile cre}tine prezentate ^n Fericiri; -s@ identifice f@g@duin]ele pentru dob$ndirea virtu]ilor cre}tine;

-s@ defineasc@ Fericirile; -s@-}i ^nsu}easc@ con]inutul; -s@ precizeze care este r@splata pentru dob$ndirea virtu]ilor; -s@ identifice virtu]ile prezentate ^n Lc. 6,20-27 ^n via]a unor personalit@]i biblice }i cre}tine; -s@ recunoasc@ dintre virtu]ile men]ionate pe cele care sunt deja prezente ^n via]a lor; -s@ con}tientizeze faptul c@ textul Lc. 6,20-27 reprezint@ ^ndemn spre p@strarea a ceea ce ne este ^ncredin]at de Dumnezeu; -s@ con}tientizeze ^nv@]@tura moral@ prezent@ ^n Fericiri.

Con]inut: “ S@ nu m@rturise}ti str$mb ^mpotriva aproapelui
t@u “

Obiective opera]ionale:
-s@-}i ^nsu}easc@ con]inutul poruncii; -s@ descrie ^mprejur@rile ^n care a fost rostit@ porunca; -s@ enun]e }i alte porunci studiate; -s@ con}tientizeze gravitatea cuv$ntului contrar adev@rului }i a consecin]elor acestuia; -s@ argumenteze importan]a adev@rului ^n rela]iile cu semenii; -s@ con}tientizeze c@ orice gre}eal@ s@v$r}it@ la adresa adev@rului sau drept@]ii atrage datoria moral@ de a o ^ndrepta; -s@ practice caritatea }i respectul fa]@ de adev@r ^n rela]iile cu colegii }i cu cei din jur; -s@ con}tientizeze c@ tr@irea ^n adev@r aduce foloase spirituale; -s@ respecte prescrip]ia moral@ ce decurge din aceast@ porunc@; -s@ aplice ^n via]a practic@ ^nv@]@turile morale desprinse din porunc@;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times